ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.092.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 92

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
30. marca 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 281/2012/EÚ z 29. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 282/2012 z 28. marca 2012, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa stanovuje paušálna odmena za výkaz poľnohospodárskeho podniku od účtového roka 2012 v rámci informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011 ( 1 )

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 285/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/181/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 26. marca 2012, ktorým sa Rumunsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

26

 

 

2012/182/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. marca 2012 o finančnom príspevku Únie na program kontroly organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty vo francúzskych zámorských departmánoch na rok 2012 [oznámené pod číslom C(2012) 1954]

28

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008)

31

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/905/ES z 27. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008)

31

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/972/ES z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 281/2012/EÚ

z 29. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej Únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2 písm. g),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Vzhľadom na vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie, ktorého cieľom je zvýšenie vplyvu úsilia Únie v oblasti presídľovania pri poskytovaní ochrany utečencom a maximalizácii strategického vplyvu presídľovania prostredníctvom lepšieho zamerania sa na osoby, ktoré presídlenie najviac potrebujú, by sa mali na úrovni Únie pravidelne formulovať spoločné priority týkajúce sa presídľovania.

(2)

V článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že politiky Únie v kapitole hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo a ich vykonávanie sa má spravovať zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov a že vždy, keď je to potrebné, právne akty Únie prijaté podľa uvedenej kapitoly majú obsahovať vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady.

(3)

Na tento účel sa na základe dvoch všeobecných kategórií zriaďujú osobitné spoločné priority Únie pre presídľovanie na rok 2013, ktoré sa uvádzajú v prílohe doplnenej k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES (2) týmto rozhodnutím: prvá kategória by mala zahŕňať osoby, ktoré patria do osobitnej kategórie, na ktorú sa vzťahujú kritériá pre presídľovanie vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a druhá kategória zahŕňa osoby z krajiny alebo regiónu, ktoré sa identifikovali v ročnej predpovedi presídľovania UNHCR a pri ktorých by jednotné opatrenia Únie mali významný vplyv na riešenie potrieb ochrany.

(4)

Berúc do úvahy potreby v oblasti presídľovania ustanovené v prílohe doplnenej k rozhodnutiu č. 573/2007/ES týmto rozhodnutím, v ktorých sú uvedené osobitné spoločné priority Únie pre presídľovanie, je takisto potrebné poskytnúť dodatočnú finančnú podporu na presídľovanie osôb v prípade špecifických geografických regiónov a štátnych príslušností, ako aj v prípade špecifických kategórií utečencov, ktorí sa majú presídliť a pri ktorých sa presídlenie považuje za najvhodnejšie riešenie ich osobitných potrieb.

(5)

Vzhľadom na dôležitosť strategického využívania presídlenia z krajín alebo regiónov určených na vykonávanie regionálnych programov ochrany, je potrebné poskytnúť ďalšiu finančnú podporu na presídľovanie osôb z Tanzánie, východnej Európy (Bielorusko, Moldavská republika a Ukrajina), Afrického rohu (Džibuti, Keňa a Jemen) a severnej Afriky (Egypt, Líbia a Tunisko) a z iných krajín alebo regiónov, ktoré budú takto určené v budúcnosti.

(6)

S cieľom povzbudiť viac členských štátov, aby sa zapojili do presídľovacích opatrení, je rovnako potrebné poskytnúť dodatočnú finančnú podporu tým členským štátom, ktoré sa rozhodnú presídliť osoby po prvý krát.

(7)

Takisto je nevyhnutné zaviesť pravidlá týkajúce sa oprávnenosti nákladov na dodatočnú finančnú podporu na presídľovanie.

(8)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo uviedlo, že si želá zúčastňovať sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(9)

V súlade s článkami 1 a 2 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(10)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie č. 573/2007/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty dostanú pevnú sumu v súlade s odsekom 3a na každú osobu presídlenú na základe jednej alebo viacerých z týchto priorít:

a)

osoby z krajiny alebo regiónu určeného na vykonávanie regionálneho programu ochrany;

b)

osoby z jednej alebo viacerých nasledujúcich zraniteľných skupín:

deti a ženy v nebezpečenstve,

maloletí bez sprievodu,

osoby, ktoré prežili násilie a/alebo mučenie,

osoby so závažnými zdravotnými potrebami, ktoré možno riešiť len ak sú presídlené,

osoby, ktoré potrebujú núdzové presídlenie alebo naliehavé presídlenie z právnych dôvodov a/alebo z dôvodov potreby fyzickej ochrany;

c)

osobitné spoločné priority Únie na rok 2013 uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„3a.   Členské štáty dostanú pevnú sumu vo výške 4 000 EUR na každú osobu presídlenú na základe priorít uvedených v odseku 3.

V prípadoch uvedených nižšie sa pevná suma zvýši takto:

6 000 EUR na presídlenú osobu v prípade tých členských štátov, ktoré z fondu dostanú pevnú sumu na presídlenie po prvý krát,

5 000 EUR na presídlenú osobu v prípade tých členských štátov, ktoré z fondu už raz dostali pevnú sumu na presídlenie v priebehu minulých rokov činnosti fondu.“

c)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   V prípade, že členský štát presídli osobu na základe viac ako jednej z priorít Únie pre presídľovanie uvedených v odseku 3, dostane pevnú sumu na túto osobu iba raz.“

d)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Do 1. mája 2012 poskytnú členské štáty Komisii odhad počtu osôb, ktoré v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka presídlia na základe priorít uvedených v odseku 3, vrátane ich rozdelenia podľa rôznych kategórií uvedených v danom odseku. Komisia oznámi tieto informácie výboru, na ktorý sa odkazuje v článku 52.“

e)

Dopĺňa sa tento odsek:

„7.   O výsledkoch a dosahu finančného stimulu na presídľovacie opatrenia na základe priorít uvedených v odseku 3 podajú členské štáty správu uvedenú v článku 50 ods. 2 a Komisia o nich podá správu uvedenú v článku 50 ods. 3.“

2.

V článku 35 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Pevná suma na každú presídlenú osobu pridelená členskému štátu sa priznáva ako jednorazová suma na každú skutočne presídlenú osobu.“

3.

Text uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa ako príloha k rozhodnutiu č. 573/2007/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so zmluvami.

V Bruseli 29. marca 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 (Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 161) a pozícia Rady v prvom čítaní z 8. marca 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 29. marca 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Zoznam osobitných spoločných priorít Únie pre presídľovanie na rok 2013

1.

Konžskí utečenci v oblasti Veľkých jazier (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia);

2.

utečenci z Iraku v Turecku, Sýrii, Libanone a Jordánsku;

3.

afganskí utečenci v Turecku, Pakistane a Iráne;

4.

somálski utečenci v Etiópii;

5.

barmskí utečenci v Bangladéši, Malajzii a Thajsku;

6.

eritrejskí utečenci vo východnom Sudáne.“


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 282/2012

z 28. marca 2012,

ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému záruk pre poľnohospodárske výrobky

(kodifikované znenie)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. a), d), f) a j), článok 47 ods. 2, článok 134, článok 143 písm. b), článok 148, článok 161 ods. 3, článok 171 a článok 172 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (2), a najmä na jeho články 37 a 38,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (3), a najmä na jeho článok 4 ods. 4, článok 6 ods. 4, článok 7 ods. 3 a článok 11 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (4), a najmä na jeho článok 25,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (5), a najmä na jeho článok 142 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z. 15. decembra 1998, ktoré ustanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (6), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (7) bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (8). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Mnohé ustanovenia v poľnohospodárskych nariadeniach Únie vyžadujú, aby sa poskytla záruka na zabezpečenie úhrady dlžnej sumy vyplývajúcej z nesplneného záväzku. Skúsenosti však ukazujú, že táto požiadavka sa v praxi vysvetľuje veľmi rozdielnymi spôsobmi. Preto, aby sa vyhlo nerovnakým súťažným podmienkam, by sa mala požiadavka definovať.

(3)

Predovšetkým by mala byť definovaná forma záruky.

(4)

Mnoho ustanovení v poľnohospodárskych nariadeniach Únie stanovuje, že daná záruka prepadá, ak sa poruší ktorýkoľvek záväzok, za ktorý sa ručí, bez toho, aby sa rozlišovalo medzi porušením základných a odvodených alebo podriadených záväzkov. V záujme rovnosti by sa malo rozlišovať medzi dôsledkami porušenia základného záväzku a dôsledkami porušenia odvodeného alebo podriadeného záväzku. Predovšetkým by sa malo tam, kde je to prípustné, zriadiť ustanovenie pre prepadnutie len časti záruky, ak sa vlastne základný záväzok splnil, ale termín stanovený pre jeho splnenie sa mierne prekročil, alebo ak sa nesplnil odvodený alebo podriadený záväzok.

(5)

Nemalo by sa rozlišovať medzi dôsledkami nedodržania záväzku podľa toho, či sa obdržala, alebo neobdržala zálohová platba. V dôsledku toho by mali byť záruky poskytnuté za zálohy upravované samostatnými pravidlami.

(6)

Náklady spojené s poskytnutím záruky, vynaložené stranou poskytujúcou záruku a príslušným orgánom, nemusia byť úmerné sume, za platbu ktorej záruka ručí, ak táto suma neobsahuje určitý limit. Príslušné orgány by preto mali mať právo odstúpiť od požiadavky na záruku pre vyplatenie sumy, ktorá daný limit nedosahuje. Ďalej, príslušný orgán by mal byť splnomocnený odstúpiť od požiadavky na záruku, ak charakter osoby, od ktorej sa vyžaduje, aby záväzky splnila, považuje túto požiadavku za zbytočnú.

(7)

Príslušný orgán by mal mať právo ponúkanú záruku odmietnuť, ak ju považuje za neuspokojivú.

(8)

Mal by sa stanoviť termín na predloženie dôkazu potrebného na uvoľnenie sumy, za ktorú sa ručí, ak takýto termín ešte nikde nie je stanovený.

(9)

V súvislosti s kurzom, ktorý sa má použiť pri prepočte sumy, za ktorú sa ručí, vyjadrenej v eurách na národnú menu, by sa mala určujúca skutočnosť uvedená v článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98 definovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1913/2006 (9).

(10)

Mal by sa stanoviť postup, ktorý má nasledovať po prepadnutí záruky.

(11)

Malo by byť Komisii umožnené monitorovať implementáciu ustanovení o zárukách.

(12)

Toto nariadenie stanovuje pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať všeobecne, pokiaľ osobitné právne predpisy Únie nestanovujú inak.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov a boli predložené ostatným príslušným výborom pre informáciu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje pravidlá týkajúce sa záruk, ktoré sú stanovené buď nasledujúcimi nariadeniami, alebo nariadeniami prijatými podľa tých nariadení, pokiaľ sa na ne neuplatňujú iné pravidlá stanovené v tých nariadeniach:

a)

nariadenia, stanovujúce spoločnú organizáciu trhu určitých poľnohospodárskych výrobkov:

nariadenie (ES) č. 104/2000 (výrobky rybolovu a akvakultúry),

nariadenie (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov);

b)

nariadenie (ES) č. 73/2009 (režimy priamej podpory);

c)

nariadenie (ES) č. 1216/2009 (obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov).

Článok 2

Toto nariadenie sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, kde nariadenia uvedené v článku 1 stanovujú záruku, tak ako je to vymedzené v článku 3, či už sa použije výraz „záruka“, alebo nie.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na záruky zložené na účely zabezpečenia platby dovozných a vývozných ciel uvedených v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 (10).

Článok 3

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledujúce definície:

a)

„záruka“ znamená zaistenie, aby sa v prípade nesplnenia určitého záväzku vyplatila peňažná suma alebo prepadla v prospech kompetentného orgánu;

b)

„skupinová záruka“ znamená záruku, ktorú má k dispozícií príslušný orgán na zabezpečenie toho, že sa splní viac než jeden záväzok;

c)

„záväzok“ znamená požiadavku alebo súbor požiadaviek, stanovených nariadením, na vykonanie alebo zdržanie sa určitej činnosti;

d)

„príslušný orgán“ je buď strana oprávnená prijímať záruku, alebo strana oprávnená rozhodnúť v súlade s príslušným nariadením, či sa má záruka uvoľniť, alebo prepadnúť.

KAPITOLA II

POŽIADAVKA ZÁRUKY

Článok 4

Záruka sa poskytne stranou alebo v mene strany, ktorá zodpovedá za vyplatenie peňažnej sumy splatnej v prípade nesplnenia záväzku.

Článok 5

1.   Kompetent Príslušný orgán môže od požadovania záruky odstúpiť v prípade, že čiastka, za ktorú sa ručí, je menšia než 500 EUR.

2.   Ak sa využije možnosť v odseku 1, príslušná strana sa písomne zaviaže vyplatiť čiastku rovnajúcu sa čiastke, ktorá by sa od nej vyžadovala vyplatiť, keby sa bola poskytla záruka a táto záruka by následne čiastočne alebo úplne prepadla.

Článok 6

Príslušný orgán môže od požadovania záruky odstúpiť, ak strana zodpovedná za splnenie záväzku je buď:

a)

verejná inštitúcia zodpovedná za vykonávanie úloh verejného orgánu, alebo

b)

súkromná inštitúcia vykonávajúca úlohy uvedené v písmene a) pod štátnym dohľadom.

KAPITOLA III

FORMA ZÁRUK

Článok 7

1.   Záruku je možné poskytnúť vo forme:

a)

hotovostného vkladu, ako je uvedené v článkoch 12 a 13, a/alebo

b)

zabezpečenia ručiteľa, ako je ustanovené v článku 15 ods. 1.

2.   Podľa uváženia príslušného orgánu sa záruka môže poskytnúť vo forme:

a)

hypotéky a/alebo

b)

hotovostných vkladov v banke, ktoré sa dajú do zálohy, a/alebo

c)

uznaných pohľadávok voči verejnému orgánu alebo verejným fondom, ktoré sú splatné a vymáhateľné, a voči ktorým nie je nadradená žiadna iná pohľadávka a tieto sa dajú do zálohy, a/alebo

d)

cenných papierov obchodovateľných v príslušnom členskom štáte za predpokladu, že sú vydané štátom, alebo tento členský štát za ne ručí a tieto sa dajú do zálohy, a/alebo

e)

dlhopisov vydaných hypotekárnymi združeniami, ktoré sú vedené na verejnej burze cenných papierov a ktoré sú na predaj na voľnom trhu za predpokladu, že ich úvery sa hodnotia rovnako ako štátne dlhopisy.

3.   Príslušný orgán môže pre prijímanie záruk zaviesť ďalšie podmienky, ktoré majú formu uvedenú v odseku 2.

Článok 8

Príslušný orgán odmietne prijať alebo bude požadovať náhradu za každú záruku, ktorú považuje za neprimeranú alebo neuspokojivú, alebo ktorá neposkytuje krytie pre dostatočné obdobie.

Článok 9

1.   Zálohové aktíva v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a) alebo cenné papiere alebo dlhopisy podľa článku 7 ods. 2 písm. d) a e) majú v čase poskytnutia záruky disponibilnú hodnotu aspoň 115 % hodnoty požadovanej záruky.

Príslušný orgán môže záruku prijať vo forme uvedenej v článku 7 ods. 2 písm. a), d) alebo e), len ak strana, ktorá ju ponúka, sa písomne zaviaže poskytnúť buď dodatočnú záruku, alebo nahradiť pôvodnú záruku, ak by disponibilná hodnota príslušných aktív, cenných papierov alebo dlhopisov dosahovala počas troch mesiacov hodnoty nižšie ako 105 % požadovanej záruky. Tento písomný záväzok nie je potrebný v prípade, ak ho už zakotvuje vnútroštátne právo. Príslušný orgán pravidelne preveruje hodnotu týchto aktív, cenných papierov a dlhopisov.

2.   Disponibilnú hodnotu záruky uvedenej v článku 7 ods. 2 písm. a), d) a e) posúdi príslušný orgán pri zohľadnení nákladov spojených s jej disponovaním.

Disponibilná hodnota cenných papierov a dlhopisov sa ohodnotí podľa posledného dostupného kurzu.

Strana poskytujúca záruku preukáže na žiadosť príslušného orgánu jej disponibilnú hodnotu.

Článok 10

1.   Každá záruka môže byť nahradená inou.

V nasledujúcich prípadoch sa však bude vyžadovať súhlas príslušného orgánu:

a)

keď pôvodná záruka prepadla, ale ešte sa nezrealizovala, alebo

b)

keď náhradná záruka má formu uvedenú v článku 7 ods. 2.

2.   Skupinová záruka sa môže nahradiť inou skupinovou zárukou za podmienky, že nová skupinová záruka zahŕňa aspoň tú časť pôvodnej skupinovej záruky vyčlenenú v čase náhrady, aby zabezpečila splnenie jedného alebo viacerých ešte nesplnených záväzkov.

Článok 11

1.   Všetky záruky uvedené v článku 1 sú stanovené v eurách.

2.   Odchylne od odseku 1, keď členský štát nepatriaci do eurozóny príjme záruku v národnej mene, výška záruky v eurách sa prepočíta na národnú menu v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1913/2006. Záväzok zodpovedajúci záruke a čiastke, ktorý by mohol byť zadržaný v prípade nezrovnalosti alebo porušenia, je naďalej stanovený v eurách.

Článok 12

Ak sa vklad v hotovosti robí prevodom, za záruku sa nepovažuje dovtedy, pokým príslušný orgán neoznámi, že má danú sumu k dispozícii.

Článok 13

1.   Šek na sumu, za vyplatenie ktorej ručí finančná inštitúcia uznaná na tento účel členským štátom príslušného orgánu, sa považuje za hotovostný vklad. Príslušný orgán nemusí predložiť tento šek na preplatenie, pokiaľ neuplynie obdobie, počas ktorej sa ním ručí.

2.   Šek iný než uvedený v odseku 1 predstavuje záruku len vtedy, keď príslušný orgán oznámi, že má danú čiastku k dispozícii.

3.   Všetky poplatky finančnej inštitúcie znáša strana, ktorá záruku poskytla.

Článok 14

Strane, ktorá poskytla záruku vo forme hotovostného vkladu, sa nevyplatí žiaden úrok.

Článok 15

1.   Ručiteľ musí mať svoje bydlisko alebo sídlo podniku v Únii a podľa ustanovení zmluvy, ktoré sa týkajú slobody poskytovania služieb, ho musí schváliť príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa záruka poskytuje. Ručiteľ sa k ručeniu písomne zaviaže.

2.   Písomný záväzok k ručeniu musí obsahovať aspoň:

a)

záväzok alebo v prípade skupinovej záruky druh(y) záväzku, za splnenie ktorého sa ručí vyplatením určitej peňažnej čiastky;

b)

maximálny platobný záväzok, ktorý ručiteľ prijíma;

c)

záväzný prísľub ručiteľa, že solidárne so stranou zodpovednou za splnenie záväzku pri prepadnutí záruky do 30 dní od výzvy príslušného orgánu zaplatí sumu v rozsahu záruky.

3.   Príslušný orgán môže prijať písomné oznámenie ručiteľa zaslané prostredníctvom telekomunikácií ako písomné ručenie. V tom prípade vykoná všetky opatrenia, aby sa ubezpečil, že správa zaslaná prostredníctvom telekomunikácií je autentická.

4.   V prípade, že sa už písomná skupinová záruka poskytla, príslušný orgán stanoví postup, na základe ktorého sa celá skupinová záruka alebo jej časť vyčlení pre určitý záväzok.

Článok 16

Akonáhle sa časť skupinovej záruky vyčlení pre určitý záväzok, musí sa aktualizovať zvyšná časť skupinovej záruky.

KAPITOLA IV

ZÁLOHOVÉ PLATBY

Článok 17

Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú vo všetkých prípadoch, keď osobitné pravidlá Únie stanovia, že je možné sumu vyplatiť pred splnením záväzku.

Článok 18

1.   Záruka sa uvoľní, ak:

a)

vznikol konečný nárok na sumu poskytnutú ako záloha, alebo

b)

sa splatila poskytnutá suma zvýšená o čiastku stanovenú v osobitných pravidlách Únie.

2.   Ak lehota na predloženie nároku na vyplatenie poskytnutej sumy uplynula bez toho, aby bol predložený dôkaz o nároku, príslušný orgán bezodkladne uplatní postup uvedený v článku 28.

Konečný termín lehoty možno posunúť v prípade zásahu vyššej moci.

Ak to však umožňujú právne predpisy Únie, dôkaz možno predložiť i po tomto dátume, pričom sa vráti časť zloženej záruky.

3.   Ak ustanovenia vis maior v právnych predpisoch Únie umožňujú splatenie samotnej zálohy, budú sa uplatňovať nasledujúce ďalšie podmienky:

a)

okolnosti vyhlásené za vis maior sa oznámia príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní po dni, kedy príslušná strana obdržala informácie o vzniku okolností naznačujúcich možný prípad vis maior;

b)

príslušná strana splatí zálohovú sumu alebo jej príslušnú časť do 30 dní odo dňa, v ktorom príslušný orgán vydal žiadosť o splatenie.

Ak sa nedodržia podmienky stanovené v písmene a) a b), podmienky splácania budú rovnaké, ako keby okolnosti vis maior nenastali.

KAPITOLA V

UVOĽNENIE A PREPADNUTIE ZÁRUK OKREM ZÁRUK UVEDENÝCH V KAPITOLE IV

Článok 19

1.   Záväzok môže zahŕňať prvotné, odvodené alebo podriadené požiadavky.

2.   Prvotnou požiadavkou je požiadavka základná na účely nariadenia, ktoré nariaďuje vykonávať alebo nevykonávať určitú činnosť.

3.   Odvodenou požiadavkou je požiadavka na dodržiavanie termínu pre splnenie prvotnej požiadavky.

4.   Podriadenou požiadavkou je ktorákoľvek iná požiadavka stanovená nariadením.

5.   Táto kapitola sa neuplatňuje, ak príslušné osobitné pravidlá Únie nedefinujú prvotné požiadavky.

6.   Pre potreby tejto kapitoly sa pod pojmom „relevantná časť zabezpečenej sumy“ rozumie tá časť zabezpečenej sumy, ktorá zodpovedá množstvu, pre ktoré nebola dodržaná požiadavka.

Článok 20

Akonáhle sa predloží dôkaz stanovený v osobitných pravidlách Únie, že sa splnili všetky prvotné, odvodené a podriadené požiadavky, záruka sa uvoľní.

Článok 21

1.   Za množstvo, pre ktoré nie je splnená prvotná požiadavka, prepadá celá záruka, pokiaľ splneniu požiadavky nezabránil vis maior.

2.   Za porušenie prvotnej požiadavky sa považuje, ak počas lehoty stanovenej na predloženie relevantného dôkazu tento dôkaz nebol predložený, pokiaľ predloženiu takéhoto dôkazu počas danej lehoty nezabránil vis maior. Na účel získania prepadnutej sumy sa bezodkladne uplatní postup uvedený v článku 28.

3.   Ak sa do 18 mesiacov od termínu v prvom pododseku odseku 2 predloží dôkaz o splnení všetkých prvotných požiadaviek, vyplatí sa 85 % prepadnutej sumy.

Ak sa do 18 mesiacov od tohto termínu v prípade nesplnenia príslušnej odvodenej požiadavky predloží dôkaz o splnení všetkých prvotných požiadaviek, suma, ktorá sa má vyplatiť, bude suma, ktorá by bola splatnou podľa článku 22 ods. 2, znížená o 15 % príslušnej časti sumy, za ktorú sa ručilo.

4.   Suma sa nevyplatí, ak sa dôkaz o splnení všetkých prvotných požiadaviek predloží po uplynutí obdobia 18 mesiacov uvedeného v odseku 3, pokiaľ predloženiu takéhoto dôkazu počas daného obdobia nezabránil vis maior.

Článok 22

1.   Ak sa v rámci určitého obdobia predloží dôkaz stanovený v osobitným pravidlách Únie o splnení všetkých prvotných požiadaviek, v prípade nesplnenia odvodenej požiadavky sa záruka čiastočne uvoľní a zvyšok sumy, ktorou sa ručí, prepadne. Na vymáhanie prepadnutej sumy sa uplatní postup v článku 28.

2.   Podiel uvoľnenej záruky bude: záruka zahŕňajúca príslušnú časť sumy, za ktorú sa ručí, mínus 15 % a

a)

10 % zo sumy po odpočítaní 15 % za každý deň, o ktorý sa:

i)

prekročilo maximálne obdobie 40 dní alebo kratšie;

ii)

nedodržalo minimálne obdobie 40 dní alebo kratšie;

b)

5 % zo sumy po odpočítaní 15 % za každý deň, o ktorý sa:

i)

prekročilo maximálne obdobie medzi 41 a 80 dňami;

ii)

nedodržalo minimálne obdobie medzi 41 a 80 dňami;

c)

2 % zo sumy po odpočítaní 15 % za každý deň, o ktorý sa:

i)

prekročilo maximálne obdobie 81 dní alebo viac;

ii)

nedodržalo minimálne obdobie 81 dní alebo viac.

3.   Tento článok sa netýka období, počas ktorých sa buď žiadajú, alebo používajú dovozné a vývozné licencie a vopred stanovené osvedčenia, alebo období na stanovenie dovozných a vývozných poplatkov a vývozných náhrad prostredníctvom verejnej súťaže.

Článok 23

1.   Nesplnenie jednej alebo viacerých podriadených požiadaviek má za následok prepadnutie 15 % príslušnej časti zabezpečenej sumy, pokiaľ splneniu požiadavky nezabránil vis maior.

2.   Na vymáhanie prepadnutej sumy sa bezodkladne začne uplatňovať postup stanovený v článku 28.

3.   Tento článok sa neuplatňuje za okolností, keď sa uplatňuje článok 21 ods. 3.

Článok 24

Ak sa predložia dôkazy preukazujúce, že boli dodržané všetky prvotné požiadavky, ale bola porušená akákoľvek druhotná a súčasne akákoľvek podriadená požiadavka, platia články 22 a 23 a celkovou sumou, ktorá prepadne, je suma prepadajúca podľa článku 22 plus 15 % príslušnej časti zabezpečenej sumy.

Článok 25

Celková prepadnutá suma nepresiahne 100 % príslušnej časti sumy, za ktorú sa ručí.

KAPITOLA VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 26

1.   Záruka sa na žiadosť čiastočne uvoľní, ak sa predložil príslušný dôkaz týkajúci sa časti množstva výrobku za predpokladu, že táto časť nie je menšia než akékoľvek minimálne množstvo uvedené v nariadení požadujúcom záruku.

Ak osobitné pravidlá Únie nestanovujú minimálne množstvo, príslušný orgán môže obmedziť počet čiastočných uvoľnení ktorejkoľvek záruky a môže stanoviť minimálnu sumu na každé takéto uvoľnenie.

2.   Pred uvoľnením celej záruky alebo jej časti príslušný orgán môže požadovať, aby sa podala písomná žiadosť o uvoľnenie.

3.   V prípade záruk zahŕňajúcich podľa článku 9 ods. 1 viac než 100 % sumy, za ktorú sa má ručiť, uvoľní sa tá časť záruky, ktorá presahuje 100 %, keď sa zvyšná časť sumy, za ktorú sa ručí, nakoniec uvoľní alebo prepadne.

Článok 27

1.   Ak nie je stanovené obdobie na predloženie dôkazu potrebného pre uvoľnenie sumy, za ktorú sa ručí, týmto obdobím je:

a)

12 mesiacov od termínu uvedeného na dodržanie všetkých prvotných požiadaviek alebo

b)

ak toto obdobie nie je stanovená ako sa uvádza v písmene a), je to 12 mesiacov odo dňa, v ktorom sa splnili všetky prvotné požiadavky.

2.   Obdobie stanovené v odseku 1 nepresiahne tri roky od času, kedy sa záruka vyčlenila pre určitý záväzok s výnimkou prípadov vis maior.

Článok 28

1.   Akonáhle sa príslušný orgán dozvie o skutočnostiach, ktoré majú za následok prepadnutie záruky, či už celej alebo iba jej časti, bez odkladu požiada príslušnú stranu o splnenie povinnosti zaplatiť prepadnutú sumu, pričom jej na to dá k dispozícii 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie.

Ak sa platba neuskutoční do konca tohto obdobia, príslušný orgán:

a)

bezodkladne prevedie akúkoľvek záruku vo forme uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. a) na príslušný účet;

b)

bezodkladne požiada ručiteľa uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) o zaplatenie, pričom mu na to dá k dispozícii 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie;

c)

bezodkladne podnikne kroky na:

i)

zmenu záruk uvedených v článku 7 ods. 2 písm. a), c), d) a e) na peniaze postačujúce na pokrytie dlžnej sumy;

ii)

prevod zastavených hotovostných vkladov uvedených v článku 7 ods. 2 písm. b) na vlastný účet.

Príslušný orgán môže bezodkladne previesť akúkoľvek záruku vo forme uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. a) na príslušný účet bez toho, aby najprv požiadal príslušnú osobu o uskutočnenie platby.

2.   Príslušný orgán môže upustiť od prepadnutia záruky v prípadoch, keď ide o čiastku nižšiu ako 60 EUR za predpokladu, že zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia obsahujú podobné vnútroštátne ustanovenia upravujúce porovnateľné prípady.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, v prípade, keď sa prijme rozhodnutie o prepadnutí záruky, ale keď sa prepadnutie v súlade s vnútroštátnym právom odloží na základe odvolania, zaplatí príslušná strana úroky zo sumy, ktorá skutočne prepadá, za obdobie začínajúce 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie, ako je to uvedené v prvom pododseku odseku 1, a končiace v deň pred zaplatením skutočne prepadnutej sumy.

V prípade, ak príslušnú stranu po oznámení výsledku odvolacieho konania požiadajú, aby do 30 dní zaplatila prepadnutú sumu, môže príslušný členský štát na účely vypočítania úrokov považovať platbu za uskutočnenú dvadsiaty deň po dátume takejto žiadosti.

Príslušná úroková sadzba sa vypočíta podľa ustanovení vnútroštátneho práva, nemôže však v žiadnom prípade byť nižšia ako úroková sadzba uplatňovaná v prípade vymáhania vnútroštátnych platieb.

Platobné agentúry odrátajú zaplatené úroky od výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 352/78 (11).

Členské štáty môžu pravidelne požadovať vyrovnanie záruky o príslušné úroky.

V prípade, keď záruka prepadne a príslušná čiastka už bola pripísaná na účet EPZF alebo EPFRV a keď sa po oznámení výsledku odvolacieho konania musí prepadnutá záruka, či už celá, alebo iba jej časť vrátane úrokov vzniknutých za použitia úrokovej sadzby určenej podľa vnútroštátneho práva, vrátiť, sumu, ktorá sa musí vrátiť, znáša EPZF alebo EPFRV okrem prípadov, keď možno vracanie záruky pripísať nedbanlivosti alebo hrubej chybe správnych alebo iných orgánov príslušného členského štátu.

Článok 29

Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v príslušných článkoch iných relevantných nariadení stanoviť výnimku z predchádzajúcich ustanovení.

KAPITOLA VII

INFORMÁCIE

Článok 30

1.   Členské štáty uchovávajú pre potreby Komisie informácie o celkovom množstve a sume prepadnutých záruk za každý rok bez ohľadu na to, ktorá fáza postupu uvedeného v článku 28 bola dosiahnutá, pričom v oboch kategóriách rozlišujú záruky pripisované na účet národných rozpočtov a záruky pripisované na účet rozpočtu Únie.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa uchovávajú za všetky prepadnuté záruky vyššie ako 1 000 EUR a každý predpis Únie, ktorý vyžaduje skladanie záruk.

3.   Informácie sa týkajú súm zaplatených priamo príslušnou stranou a súm získaných zúčtovaním záruk.

Článok 31

Členské štáty uchovávajú pre potreby Komisie nasledujúce informácie:

a)

druhy orgánov, ktoré sú oprávnené konať ako ručitelia, a ustanovené požiadavky, ktoré sa na ne vzťahujú;

b)

druhy akceptovaných záruk podľa článku 7 ods. 2 a ustanovené požiadavky, ktoré sa na ne vzťahujú.

Článok 32

Nariadenie (EHS) č. 2220/85 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 33

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

(8)  Pozri prílohu I.

(9)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.

(10)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 50, 22.2.1978, s. 1.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85

(Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5)

 

nariadenie Komisie (EHS) č. 1181/87

(Ú. v. ES L 113, 30.4.1987, s. 31)

 

nariadenie Komisie (EHS) č. 3745/89

(Ú. v. ES L 364, 14.12.1989, s. 54)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 3403/93

(Ú. v. ES L 310, 14.12.1993, s. 4)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1932/1999

(Ú. v. ES L 240, 10.9.1999, s. 11)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 673/2004

(Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006

(Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11)

iba článok 3

nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006

(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52)

iba článok 12


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

nariadenie (EHS) č. 2220/85

toto nariadenie

hlava I

kapitola 1

článok 1 úvodná časť

článok 1 úvodná časť

článok 1 písmeno a)

článok 1 písmeno a)

článok 1 písmeno b)

článok 1 písmeno b)

článok 1 písmeno c)

článok 1 písmeno d)

článok 1 písmeno e)

článok 1 písmeno f)

článok 1 písmeno c)

článok 2

článok 2 druhý odsek

článok 3 úvodné slová

článok 3 úvodné slová

článok 3 písmeno a) prvý pododsek

článok 3 písmeno a)

článok 3 písmeno a) druhý pododsek

článok 2 prvý odsek

článok 3 písmená b), c) a d)

článok 3 písmená b), c) a d)

hlava II

kapitola II

články 4, 5 a 6

články 4, 5 a 6

hlava III

kapitola III

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8

článok 10 odsek 1 písmeno a)

článok 9 odsek 1 prvý pododsek

článok 10 odsek 1 písmeno b)

článok 9 odsek 2 druhý pododsek

článok 10 odsek 1 písmeno c)

článok 9 odsek 1 druhý pododsek

článok 10 odsek 2 písmeno a)

článok 9 odsek 2 prvý pododsek

článok 10 odsek 2 písmeno b)

článok 9 odsek 2 tretí pododsek

článok 11

článok 10

článok 12

článok 11

článok 13

článok 12

článok 14

článok 13

článok 15

článok 14

článok 16

článok 15

článok 17

článok 16

hlava IV

kapitola IV

článok 18, úvodné slová a zarážka

článok 17

článok 19

článok 18

hlava V

kapitola V

článok 20

článok 19

článok 21

článok 20

článok 22

článok 21

článok 23 odsek 1

článok 22 odsek 1

článok 23 odsek 2, úvodné slová

článok 22 odsek 2 úvodné slová

článok 23 odsek 2 písmeno a)

článok 22 odsek 2 úvodné slová

článok 23 odsek 2 písmeno b) prvá zarážka úvodné slová

článok 22 odsek 2 písmeno a) úvodné slová

článok 23, odsek 2, písmeno b), prvá zarážka, prvá podzarážka

článok 22 odsek 2 písmeno a) bod i)

článok 23 odsek 2 písmeno b) prvá zarážka druhá podzarážka

článok 22 odsek 2 písmeno a) bod ii)

článok 23 odsek 2 písmeno b) druhá zarážka úvodné slová

článok 22 odsek 2 písmeno b) úvodné slová

článok 23 odsek 2 písmeno b) druhá zarážka prvá podzarážka

článok 22 odsek 2 písmeno b) bod i)

článok 23 odsek 2 písmeno b) druhá zarážka druhá podzarážka

článok 22 odsek 2 písmeno b) bod ii)

článok 23 odsek 2 písmeno b) tretia zarážka úvodné slová

článok 22 odsek 2 písmeno c) úvodné slová

článok 23 odsek 2 písmeno b) tretia zarážka prvá podzarážka

článok 22 odsek 2 písmeno c) bod i)

článok 23 odsek 2 písmeno b) tretia zarážka druhá podzarážka

článok 22 odsek 2 písmeno c) bod ii)

článok 23 odsek 3

článok 22 odsek 3

článok 24

článok 23

článok 25

článok 24

článok 26

článok 25

hlava VI

kapitola VI

článok 27

článok 26

článok 28

článok 27

článok 29

článok 28

článok 30

článok 29

hlava VII

kapitola VII

článok 31

článok 30

článok 32

článok 31

článok 32

článok 33

článok 33

príloha I

príloha II


30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 283/2012

z 29. marca 2012,

ktorým sa stanovuje paušálna odmena za výkaz poľnohospodárskeho podniku od účtového roka 2012 v rámci informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 1915/83 z 13. júla 1983 o určitých vykonávacích pravidlách týkajúcich sa vedenia účtovníctva s cieľom stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa ustanovení článku 5 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1915/83 vyplatí Komisia paušálnu odmenu za každý riadne vyplnený výkaz poľnohospodárskeho podniku, ktorý jej bol zaslaný v lehote stanovenej v článku 3 toho istého nariadenia.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 224/2011 zo 7. marca 2011, ktorým sa stanovuje paušálna odmena za výkaz poľnohospodárskeho podniku od účtového roka 2011 v rámci informačnej siete poľnohospodárskych účtovných údajov (3), sa stanovuje výška paušálnej odmeny na účtovný rok 2011 za výkaz poľnohospodárskeho podniku na 157 EUR. Vývoj nákladov a ich vplyv na náklady spojené s vyplnením výkazu poľnohospodárskeho podniku sú dôvodom na úpravu výšky odmeny.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru Spoločenstva pre sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálna odmena podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1915/83 sa stanovuje na 160 EUR.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od účtovného roku 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Ú. v. ES L 190, 14.7.1983, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2011, s. 1.


30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 284/2012

z 29. marca 2012,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami a krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinárskych produktoch pochádzajúcich z Japonska prekročili akčné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii, a preto bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (2). Uvedené nariadenie bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 961/2011 (3).

(3)

Japonské orgány poskytli Komisii informáciu o tom, že ani v jednej z mnohých vzoriek, ktoré boli odobraté zo saké a iných alkoholických nápojov (whisky a šoču), sa nezistila rádioaktivita. Prostredníctvom rafinačného, fermentačného a destilačného postupu sa rádioaktivita z alkoholu takmer úplne stráca. Záležitosť bude naďalej sledovaná prostredníctvom trvalého monitorovania saké, whisky a šoču japonskými orgánmi. Je preto primerané vyňať saké, whisky a šoču z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia s cieľom znížiť administratívne zaťaženie japonských orgánov a príslušných orgánov dovážajúcich členských štátov.

(4)

Japonské orgány prijali 24. februára 2012 nové maximálne hladiny pre sumu cézia-134 a cézia-137, ktoré sa majú začať uplatňovať od 1. apríla 2012, spolu s prechodnými opatreniami stanovenými v prípade ryže, hovädzieho mäsa, sójových bôbov a z nich spracovaných produktov, ktoré sú nižšie ako maximálne hladiny stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúcom najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (4). Prechodné opatrenia týkajúce sa hovädzieho mäsa nemajú pre dovoz do Únie žiaden význam, keďže dovoz hovädzieho mäsa z Japonska do Únie nie je povolený z veterinárnych dôvodov a z dôvodov ochrany verejného zdravia iných ako rádioaktivita. Japonské orgány takisto informovali Komisiu, že produkty, ktoré sa nesmú uvádzať na japonský trh, sa nesmú ani vyvážať. Preto je v záujme konzistentnosti medzi predvývoznými kontrolami vykonávanými japonskými orgánmi a kontrolami hladín rádionuklidov vykonávanými v mieste vstupu do Únie na krmivách a potravinách pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska vhodné, hoci z bezpečnostného hľadiska nie nevyhnutné, aby sa v Únii uplatňovali tie isté maximálne hladiny pre rádionuklidy v krmivách a potravinách z Japonska, ako sú maximálne hladiny platné v Japonsku, pokiaľ sú nižšie ako hodnoty stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 3954/87.

(5)

Krátko po jadrovej havárii bolo potrebné vykonať kontroly na prítomnosť jódu-131 a sumy cézia-134 a cézia-137 v krmivách a potravinách pochádzajúcich z Japonska, keďže sa preukázalo, že únik rádioaktivity do životného prostredia súvisel z veľmi veľkej časti s jódom-131, céziom-134 a céziom-137 a emisia rádionuklidov stroncia (Sr-90), plutónia (Pu-239) a amerícia (Am-241) bola veľmi obmedzená alebo k nej vôbec nedošlo. Jód-131 má krátky polčas rozpadu v trvaní 8 dní a keďže za posledné mesiace nedošlo z postihnutej jadrovej elektrárne k únikom rádioaktivity do životného prostredia a situácia týkajúca sa postihnutého jadrového reaktora je momentálne stabilizovaná, pričom žiadne ďalšie úniky rádioaktivity do životného prostredia sa nepredpokladajú, jód-131 sa už v životnom prostredí nenachádza a v dôsledku toho nie je prítomný ani v krmivách a potravinách z Japonska. Preto sa vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1371/2011 z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (5), kontrola na prítomnosť jódu-131 už nevyžadovala. Preto nie je potrebné ponechať v tomto nariadení ustanovenie o maximálnych hladinách pre jód-131.

(6)

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 961/2011 boli stanovené aj maximálne hladiny pre stroncium, plutónium a amerícium pre prípad, keby došlo k novým únikom rádioaktivity, vrátane týchto rádionuklidov, do životného prostredia. Keďže situácia týkajúca sa postihnutého jadrového reaktora je momentálne stabilizovaná, možnosť nových únikov rádioaktivity do životného prostredia je vylúčená alebo minimálna, a keďže po havárii príslušnej jadrovej elektrárne nedošlo k žiadnym významným únikom stroncia, plutónia a amerícia do životného prostredia, je zrejmé, že kontrola na prítomnosť týchto rádionuklidov v potravinách a krmivách z Japonska nie je potrebná. V dôsledku toho nie je potrebné ponechať v tomto nariadení ustanovenia o maximálnych hladinách pre tieto rádionuklidy.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011 bolo pri dvoch príležitostiach s cieľom zohľadniť vývoj situácie zmenené a doplnené. Keďže týmto nariadením sa stanovujú ďalšie zmeny a doplnenia, ktoré si vyžadujú zmeny viacerých ustanovení uvedeného nariadenia, je vhodné nahradiť vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011 novým nariadením.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na krmivá a potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (Euratom) č. 3954/87, ktoré pochádzajú alebo sa odosielajú z Japonska, s výnimkou:

a)

produktov, ktoré opustili Japonsko pred 28. marcom 2011;

b)

produktov, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011;

c)

saké, ktoré patrí pod kódy KN ex 2206 00 39 (šumivé), ex 2206 00 59 (neperlivé, v nádobách s obsahom 2 litre alebo menej) alebo ex 2206 00 89 (neperlivé, v nádobách s obsahom viac ako 2 litre);

d)

whisky, ktorá patrí pod kód KN 2208 30;

e)

šoču, ktoré patrí pod kód KN ex 2208 90 56, ex 2208 90 69, ex 2208 90 77 alebo ex 2208 90 78.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa „prechodnými opatreniami stanovenými japonskými právnymi predpismi“ rozumejú prechodné opatrenia, ktoré japonské orgány prijali 24. februára 2012, pokiaľ ide o maximálne hladiny sumy cézia-134 a cézia-137, ako sa stanovujú v prílohe III.

Článok 3

Dovoz do Únie

Krmivá a potraviny (ďalej len „produkty“) uvedené v článku 1 sa môžu do Európskej únie dovážať len pod podmienkou, že sú v súlade s týmto nariadením.

Článok 4

Maximálne hladiny cézia-134 a cézia-137

1.   Produkty uvedené v článku 1, okrem ryže, sójových bôbov a z nich spracovaných produktov, sú v súlade s maximálnymi hladinami pre sumu cézia-134 a cézia-137, ako sa stanovujú v prílohe II.

2.   Ryža a sójové bôby a z nich spracované produkty sú v súlade s maximálnymi hladinami pre sumu cézia-134 a cézia-137, ako sa stanovujú v prílohe III.

Článok 5

Prehlásenie

1.   Ku každej zásielke produktov uvedených v článku 1 je priložené platné prehlásenie vyhotovené a podpísané v súlade s článkom 6.

2.   Prehlásenie uvedené v odseku 1 obsahuje:

a)

potvrdenie o tom, že produkty sú v súlade s právnymi predpismi platnými v Japonsku, a

b)

údaj o tom, či produkty patria alebo nepatria do rozsahu pôsobnosti prechodných opatrení stanovených v japonských právnych predpisoch.

3.   V prehlásení uvedenom v odseku 1 sa ďalej osvedčuje, že:

a)

produkty boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011 alebo

b)

produkty pochádzajú a boli odoslané z prefektúry inej ako Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Šizuoka, alebo

c)

produkty boli odoslané z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Šizuoka, no nepochádzajú zo žiadnej z uvedených prefektúr a počas prepravy neboli vystavené účinkom rádioaktivity, alebo

d)

ak produkty pochádzajú z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Šizuoka, priloží sa k nim analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy.

4.   Odsek 3 písmeno d) sa uplatňuje aj na produkty ulovené alebo zozbierané/zožaté v pobrežných vodách prefektúr uvedených pod daným písmenom bez ohľadu na to, kde sa takéto produkty vyloďujú.

Článok 6

Vyhotovenie a podpísanie prehlásenia

1.   Prehlásenie uvedené v článku 5 sa vyhotovuje podľa vzoru stanoveného v prílohe I.

2.   V prípade produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. a), b) alebo c) prehlásenie podpisuje oprávnený zástupca príslušného japonského orgánu alebo oprávnený zástupca inštancie schválenej japonským orgánom v zodpovednosti príslušného japonského orgánu a pod jeho dohľadom.

3.   V prípade produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. d) prehlásenie podpisuje oprávnený zástupca príslušného japonského orgánu a prikladá sa k nemu analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy.

Článok 7

Označovanie

Každá zásielka produktov uvedených v článku 1 sa označuje kódom, ktorý je uvedený na prehlásení uvedenom v článku 5 ods. 1, v analytickej správe uvedenej v článku 6 ods. 3, na sanitárnom osvedčení a na všetkých obchodných dokladoch priložených k zásielke.

Článok 8

Hraničné inšpekčné stanice a určené miesto vstupu

Zásielky produktov uvedených v článku 1 okrem produktov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 97/78/ES (6) sa uvádzajú do Únie cez určené miesto vstupu v zmysle článku 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 (7) (ďalej len „určené miesto vstupu“).

Článok 9

Predbežné oznámenie

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia vopred oznamujú príslušným orgánom na hraničnej inšpekčnej stanici alebo na určenom mieste vstupu príchod každej zásielky produktov uvedených v článku 1, a to aspoň dva pracovné dni pred samotným príchodom zásielky.

Článok 10

Úradné kontroly

1.   Príslušné orgány hraničnej inšpekčnej stanice alebo určeného miesta vstupu vykonávajú:

a)

kontroly dokladov v prípade všetkých zásielok produktov uvedených v článku 1;

b)

fyzické kontroly a kontroly totožnosti vrátane laboratórnych analýz na prítomnosť cézia-134 a cézia-137 na aspoň:

i)

5 % zásielok produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. d) a

ii)

10 % zásielok produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. b) a c).

2.   Zásielky sa až do získania výsledkov laboratórnej analýzy držia pod úradným dozorom, a to najviac 5 pracovných dní.

3.   V prípade, že výsledok laboratórnej analýzy preukáže, že záruky poskytnuté v prehlásení nie sú pravdivé, prehlásenie sa považuje za neplatné a zásielka krmív a potravín nie je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 11

Náklady

Všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol uvedených v článku 10 a zo všetkých opatrení prijatých v dôsledku nesúladu s predpismi znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 12

Prepustenie do voľného obehu

Zásielky sa môžu prepustiť do voľného obehu iba pod podmienkou, že prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupca predložia colným orgánom prehlásenie uvedené v článku 5 ods. 1, ktoré:

a)

potvrdil príslušný orgán na hraničnej inšpekčnej stanici alebo na určenom mieste vstupu a

b)

poskytuje dôkaz o tom, že sa uskutočnili úradné kontroly uvedené v článku 10, ktorých výsledky boli uspokojivé.

Článok 13

Produkty nespĺňajúce predpisy

Produkty, ktoré nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, sa neuvádzajú na trh. Takéto produkty sa bezpečným spôsobom odstránia alebo vrátia do krajiny pôvodu.

Článok 14

Správy

Členské štáty raz za mesiac informujú Komisiu prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) o všetkých získaných výsledkoch analýz.

Článok 15

Zrušenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 16

Prechodné opatrenie

Odchylne od článku 3 sa môžu do Únie dovážať produkty uvedené v článku 1, ak sú v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 961/2011 a ak:

a)

produkty opustili Japonsko pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo

b)

je k produktom priložené prehlásenie v súlade s uvedeným nariadením, ktoré bolo vydané pred 1. aprílom 2012, a produkty opustili Japonsko pred 15. aprílom 2012.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a obdobie uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti do 31. októbra 2012. Nariadenie sa bude pravidelne prehodnocovať s cieľom zohľadniť vývoj situácie, pokiaľ ide o kontamináciu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2011, s. 10.

(4)  Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2011, s. 41.

(6)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(7)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

Maximálne hladiny pre potraviny  (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právnych predpisoch

 

Potraviny pre dojčatá a malé deti

Mlieko a mliečne výrobky

Iné potraviny s výnimkou

minerálnej vody a podobných nápojov

čaju pripravovaného z nefermentovaných lístkov

sójových bôbov a produktov zo sójových bôbov (4)

Minerálna voda a podobné nápoje a čaj pripravované z nefermentovaných lístkov

Suma cézia-134 a cézia-137

50 (2)

50 (2)

100 (2), (3)

10 (2)


Maximálne hladiny pre krmivá  (5) (Bq/kg) stanovené v japonských právnych predpisoch

 

Krmivá určené pre kravy a kone

Krmivá určené pre ošípané

Krmivá určené pre hydinu

Krmivá pre ryby (7)

Suma cézia-134 a cézia-137

100 (6)

80 (6)

160 (6)

40 (6)


(1)  V prípade sušených produktov, ktoré sú určené na spotrebu v rehydratovanom stave, sa maximálna hladina vzťahuje na rehydratovaný produkt pripravený na spotrebu.

V prípade sušených húb sa uplatňuje rekonštitučný faktor 5.

V prípade čaju sa maximálna hladina uplatňuje na odvar pripravený z čajových lístkov. Faktor spracovania pre sušený čaj je 50 a preto sa prostredníctvom maximálnej hladiny 500 Bq/kg pre sušené čajové lístky zabezpečí, aby hladina v pripravenom čajovom odvare neprekračovala maximálnu hladinu 10 Bq/kg.

(2)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s maximálnymi hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, tieto hodnoty dočasne nahrádzajú hodnoty stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 3954/87.

(3)  Pre ryžu a výrobky z ryže sa maximálna hladina uplatňuje od 1. októbra 2012. Pred daným dátumom sa uplatňuje maximálna hladina 500 Bq/kg.

(4)  Pre sójové bôby a výrobky zo sójových bôbov sa uplatňuje maximálna hladina 500 Bq/kg.

(5)  Maximálna hladina sa týka krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

(6)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s maximálnymi hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, táto hodnota dočasne nahrádza hodnotu stanovenú v nariadení Komisie (Euratom) č. 770/90 (Ú. v. ES L 83, 30.3.1990, s. 78).

(7)  S výnimkou krmív pre okrasné rybičky.


PRÍLOHA III

Prechodné opatrenia stanovené v japonských právnych predpisoch platné v zmysle tohto nariadenia

a)

Mlieko a mliečne výrobky, minerálna voda a podobné nápoje vyrobené a/alebo spracované pred 31. marcom 2012 neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 200 Bq/kg. Ostatné potraviny s výnimkou ryže, sójových bôbov a z nich spracovaných produktov, ktoré sú vyrobené a/alebo spracované pred 31. marcom 2012, neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.

b)

Ryža zožatá pred 30. septembrom 2012 neobsahuje rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.

c)

Výrobky z ryže, ktoré sú vyrobené a/alebo spracované pred 30. septembrom 2012, neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.

d)

Sójové bôby neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.

e)

Výrobky zo sójových bôbov neobsahujú rádioaktívne cézium nad hladinou 500 Bq/kg.


30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 285/2012

z 29. marca 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

CR

48,1

IL

73,5

MA

53,4

TN

56,0

TR

90,6

ZZ

64,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

149,1

ZZ

187,1

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

49,6

TR

127,5

ZZ

134,1

0805 10 20

EG

53,1

IL

85,4

MA

51,0

TN

56,9

TR

64,8

ZA

45,1

ZZ

59,4

0805 50 10

EG

69,3

MX

39,8

TR

54,9

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

87,2

BR

86,6

CA

121,1

CL

102,1

CN

87,8

MK

31,8

US

171,1

UY

71,6

ZA

74,7

ZZ

92,7

0808 30 90

AR

88,7

CL

116,8

CN

54,7

ZA

93,9

ZZ

88,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/26


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 26. marca 2012,

ktorým sa Rumunsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2012/181/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rumunsko požiadalo listom, ktorý Komisia zaevidovala 30. augusta 2011, o povolenie zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 bodu 18 smernice 2006/112/ES s cieľom oslobodiť od dane zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nepresahuje ekvivalent 65 000 EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň vstupu Rumunska do Európskej únie. Toto opatrenie by oslobodzovalo tieto zdaniteľné osoby od niektorých alebo od všetkých povinností súvisiacich s daňou z pridanej hodnoty (DPH) uvedených v hlave XI kapitolách 2 až 6 smernice 2006/112/ES.

(2)

V súlade s článkom 395 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2006/112/ES Komisia informovala listom z 8. novembra 2011 ostatné členské štáty o žiadosti predloženej Rumunskom. Listom z 9. novembra 2011 Komisia oznámila Rumunsku, že má všetky údaje potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(3)

Členské štáty už majú možnosť využívať osobitnú úpravu pre malé podniky podľa hlavy XII smernice 2006/112/ES. Toto opatrenie sa od hlavy XII smernice 2006/112/ES odchyľuje len do tej miery, že prahová hodnota ročného obratu zdaniteľných osôb v rámci danej úpravy je vyššia ako tá, ktorú má Rumunsko povolené uplatňovať na základe článku 287 bodu 18 smernice 2006/112/ES a zodpovedá 35 000 EUR.

(4)

Vyššia prahová hodnota pre osobitnú úpravu pre malé podniky je zjednodušujúcim opatrením, keďže môže podstatne znížiť povinnosti najmenších podnikov súvisiace s DPH, pričom takáto osobitná úprava je pre zdaniteľné osoby dobrovoľná. Celkovo sa očakáva, že týmto opatrením sa zlepší všeobecná úroveň dodržiavania predpisov o DPH.

(5)

Komisia do svojho návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/388/EHS s cieľom zjednodušiť povinnosti spojené s daňou z pridanej hodnoty, ktorý predložila 29. októbra 2004, zahrnula ustanovenia umožňujúce členským štátom stanoviť hornú hranicu ročného obratu na účely výnimky z úpravy DPH do maximálnej výšky 100 000 EUR alebo jej ekvivalentu v národnej mene, pričom táto suma sa môže každoročne aktualizovať. Žiadosť, ktorú Rumunsko predložilo, zodpovedá tomuto návrhu.

(6)

Opatrenie nemá vplyv na vlastné zdroje Únie plynúce z DPH a má len zanedbateľný účinok na celkovú sumu daňových príjmov Rumunska vybratú v štádiu konečnej spotreby,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 287 bodu 18 smernice 2006/112/ES sa Rumunsku povoľuje oslobodiť od DPH zdaniteľné osoby s ročným obratom, ktorý nepresahuje ekvivalent sumy 65 000 EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň jeho vstupu do Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Uplatňuje sa do dňa nadobudnutia účinnosti smernice, ktorou sa menia a dopĺňajú výšky horných hraníc ročných obratov, v prípade nepresiahnutia ktorých zdaniteľné osoby môžu byť oslobodené od DPH, alebo do 31. decembra 2014, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Rumunsku.

V Bruseli 26. marca 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/28


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. marca 2012

o finančnom príspevku Únie na program kontroly organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty vo francúzskych zámorských departmánoch na rok 2012

[oznámené pod číslom C(2012) 1954]

(Iba francúzske znenie je autentické)

(2012/182/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 3 prvý pododsek prvú vetu,

keďže:

(1)

Francúzske orgány predložili Komisii 8. novembra 2011 program fytosanitárnych opatrení vo francúzskych zámorských departmánoch na rok 2012. V uvedenom programe sa špecifikujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, očakávané výsledky, opatrenia, ktoré sa majú realizovať, ich trvanie, ako aj náklady na ne so zreteľom na možný finančný príspevok Únie.

(2)

Opatrenia stanovené v uvedenom programe spĺňajú požiadavky stanovené rozhodnutím Komisie 2007/609/ES z 10. septembra 2007 o stanovení opatrení oprávnených na financovanie Spoločenstva v rámci programov boja proti organizmom škodlivým pre rastliny alebo rastlinné výrobky vo francúzskych zámorských departmánoch, na Azorách a na Madeire (2).

(3)

Opatrenia stanovené v programe Komisia posúdila a prekonzultovala v Stálom výbore pre zdravie rastlín 24. – 25. novembra 2011. Na základe toho Komisia uznáva, že uvedený program a jeho ciele spĺňajú požiadavky článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 247/2006.

(4)

V súlade s článkom 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa mala stanoviť primeraná maximálna výška finančného príspevku Únie a platba by sa mala vykonať na základe dokumentácie poskytnutej Francúzskom.

(5)

V súlade s článkom 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (3) sa majú finančné príspevky Únie na fytosanitárne opatrenia financovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Na účely finančnej kontroly uvedených opatrení sa uplatňujú články 9, 36 a 37 uvedeného nariadenia.

(6)

V súlade s článkom 75 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4), a článkom 90 ods. 1 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), viazaniu výdavku z rozpočtu Únie predchádza rozhodnutie o financovaní, ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré boli delegované právomoci, a v ktorom sú stanovené hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami.

(7)

Program predložený francúzskymi orgánmi 8. novembra 2011 a stanovené opatrenia sa týkajú kalendárneho roka 2012. V článku 112 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa stanovuje, že grant na začatú akciu môže udeliť len vtedy, ak je žiadateľ schopný preukázať, že potrebuje akciu začať ešte pred udelením grantu. Francúzsko preukázalo potrebu začatia tohto programu od začiatku roka 2012, čo by umožnilo riadne financovanie a začatie vykonávania týchto opatrení pred udelením finančného príspevku Únie stanoveného v súčasnom rozhodnutí.

(8)

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o maximálne povolené čiastky výdavkov stanovené v žiadosti o spolufinancovanie, ako sa stanovuje v programe, ktorý predložilo Francúzsko.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa Francúzsku udeľuje finančný príspevok Únie na realizáciu oficiálneho programu kontroly organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty vo francúzskych zámorských departmánoch na rok 2012 uvedený v časti A prílohy.

Finančný príspevok nesmie prekročiť 60 % celkových oprávnených výdavkov uvedených v časti B prílohy a môže predstavovať maximálne 180 000 EUR (bez DPH).

Článok 2

1.   Záloha vo výške 100 000 EUR sa vyplatí do 60 dní od prijatia žiadosti o platbu zo strany Francúzska.

2.   Zostatok finančného príspevku Únie sa vyplatí za predpokladu, že Komisii bude najneskôr do 15. marca 2013 predložená záverečná správa o realizácii programu v elektronickej podobe, a potom, ako ju Komisia schváli.

Uvedená správa obsahuje prinajmenšom:

a)

stručné technické hodnotenie celého programu vrátane stupňa dosiahnutia fyzických a kvalitatívnych cieľov. V uvedenom hodnotení sa spoja ciele stanovené v počiatočnom programe predstavenom Francúzskom s dosiahnutými výsledkami vyjadrenými v podobe očakávaných výsledkov a krokov v rámci dokončenia práce. Vysvetlí sa v nej dosiahnutý pokrok a posúdi priamy fytosanitárny a hospodársky dosah vykonaných opatrení a

b)

finančný výkaz nákladov stanovujúci plánované a skutočné výdavky rozčlenené podľa čiastkových programov a podľa opatrení. K tomuto výkazu bude priložený dôkaz o zaplatení výdavkov prostredníctvom príslušnej dokumentácie, ako sú faktúry alebo potvrdenia o platbe.

3.   Pokiaľ ide o predbežné členenie rozpočtu uvedené v časti B prílohy, Francúzsko môže prerozdeliť financovanie medzi rôzne opatrenia v rovnakom čiastkovom programe do výšky 15 % finančného príspevku Únie na tento čiastkový program, ak sa neprekročí celková suma oprávnených nákladov plánovaných v programe a ak sa tým neohrozia hlavné ciele programu.

O všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa prerozdelenia informuje Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2012.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 28. marca 2012

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


PRÍLOHA

PROGRAM A PREDBEŽNÉ ČLENENIE ROZPOČTU NA ROK 2012

ČASŤ A

Program

Program pozostáva z troch čiastkových programov:

1.

čiastkový program pre francúzske zámorské departmány (Inter-DOM):

—   opatrenie 1.1: nástroj na stanovenie priorít v oblasti karanténnych škodcov a chorôb, pokiaľ ide o zámorské departmány,

—   opatrenie 1.2: inovatívne metódy detekcie škodlivých organizmov

2.

čiastkový program pre departmán Martinik:

—   opatrenie 2: siete dohľadu nad škodcami a chorobami

3.

čiastkový program pre departmán Guadeloupe:

—   opatrenie 3.1: siete na prieskum výskytu ovocných mušiek,

—   opatrenie 3.2: riadenie rizika zavlečenia škodlivých organizmov prostredníctvom cestovného ruchu

ČASŤ B

Predbežné členenie rozpočtu s uvedením jednotlivých očakávaných výsledkov

(v EUR)

Čiastkové programy

Výsledky

(S: poskytovanie služieb, R: výskumná práca alebo štúdie)

Oprávnené výdavky

Vnútroštátny finančný príspevok

Maximálny finančný príspevok Únie

Čiastkový program Inter-DOM:

Opatrenie 1.1.

Nástroj na stanovenie priorít v oblasti karanténnych škodcov a chorôb, pokiaľ ide o zámorské departmány (R)

63 000

25 200

37 800

Opatrenie 1.2.

Inovatívne metódy detekcie škodlivých organizmov (R)

120 000

48 000

72 000

Medzisúčet

 

183 000

73 200

109 800

Martinik

Opatrenie 2

Siete dohľadu nad škodcami a chorobami (S)

93 500

37 400

56 100

Medzisúčet

 

93 500

37 400

56 100

Guadeloupe

Opatrenie 3.1.

Siete na prieskum výskytu ovocných mušiek (S)

13 500

5 400

8 100

Opatrenie 3.2.

Riadenie rizika zavlečenia škodlivých organizmov prostredníctvom cestovného ruchu (S)

10 000

4 000

6 000

Medzisúčet

 

23 500

9 400

14 100

Spolu

 

300 000

120 000

180 000


Korigendá

30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/31


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách

( Úradný vestník Európskej únie L 210 zo 6. augusta 2008 )

Výraz „orgán činný v trestnom konaní“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte rozhodnutia nahrádza výrazom „orgán presadzovania práva“ vo zodpovedajúcich gramatických tvaroch.


30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/31


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/905/ES z 27. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek

( Úradný vestník Európskej únie L 327 z 5. decembra 2008 )

Na strane 20 v článku 1:

namiesto:

„… v príkladoch 11 a 14…“

má byť:

„… vo vzoroch 11 a 14…“


30.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/31


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2008/972/ES z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek

( Úradný vestník Európskej únie L 345 z 23. decembra 2008 )

Na strane 89 v článku 1 v nahrádzanej zarážke:

namiesto:

„V uvedenom príklade…“

má byť:

„V uvedenom vzore…“