ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.088.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 88

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
24. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

24.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 267/2012

z 23. marca 2012

o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala 25. októbra 2010 nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (2) s cieľom uplatňovať rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP (3).

(2)

Rada 23. januára 2012 schválila rozhodnutie 2012/35/SZBP, ktorým sa stanovujú ďalšie reštriktívne opatrenia voči Iránskej islamskej republike (ďalej len „Irán“), ako to žiadala Európska rada 9. decembra 2011.

(3)

Tieto reštriktívne opatrenia predstavujú najmä ďalšie obmedzenia v obchodovaní s tovarom a technológiami s dvojakým použitím, ako aj v oblasti kľúčových zariadení a technológií, ktoré by sa mohli použiť v petrochemickom priemysle; ďalej zákaz dovozu iránskej ropy, ropných produktov a petrochemických produktov, ako aj zákaz investícií do petrochemického priemyslu. Okrem toho by sa malo zakázať obchodovanie so zlatom, vzácnymi kovmi a diamantmi s iránskou vládou, ako aj dodávka novo vytlačených alebo vyrazených bankoviek a mincí do Iránskej centrálnej banky alebo v jej prospech.

(4)

Takisto vznikla potreba technických zmien a doplnení existujúcich opatrení. Konkrétne vymedzenie pojmu „sprostredkovateľské služby“ by sa malo objasniť. V prípadoch, keď príslušný orgán môže povoliť nákup, predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb, nevyžaduje sa žiadne osobitné povolenie súvisiacich sprostredkovateľských služieb.

(5)

Vymedzenie pojmu „prevody finančných prostriedkov“ by sa malo rozšíriť aj na neelektronické prevody s cieľom čeliť pokusom obchádzať reštriktívne opatrenia.

(6)

Revidované reštriktívne opatrenia týkajúce sa tovaru s dvojakým použitím by sa mali vzťahovať na všetok tovar a technológie uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (4) s výnimkou určitých položiek v časti 2 kategórie 5 vzhľadom na ich použitie vo verejných komunikačných službách v Iráne. Zákaz v článku 2 tohto nariadenia sa neuplatňuje na predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológie novo uvedených v prílohe I alebo II tohto nariadenia, pre ktoré už príslušné orgány členských štátov udelili povolenie podľa článku 3 nariadenia (EÚ) č. 961/2010 pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(7)

Na zabezpečenie účinného uplatňovania zákazu predaja a dodávania Iránu alebo presunu alebo vývozu do neho určitého kľúčového zariadenia alebo technológií, ktoré by sa mohli použiť v kľúčových sektoroch ropného, plynárenského a petrochemického priemyslu, mali by byť k dispozícii zoznamy takéhoto kľúčového zariadenia a technológií.

(8)

Z rovnakých dôvodov by sa mali poskytnúť zoznamy položiek, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia obchodovania s ropou a ropnými produktmi, petrochemickými produktmi, zlatom, vzácnymi kovmi a diamantmi.

(9)

Okrem toho, aby obmedzenia investícií v iránskom ropnom a plynárenskom sektore boli účinné, mali by sa vzťahovať na určité kľúčové činnosti, ako napr. služby prepravy zemného plynu vo veľkom na účely prepravy alebo dodávania do priamo prepojenej rozvodnej siete, a z rovnakého dôvodu by sa mali uplatňovať na spoločné podniky, ako aj na ďalšie formy združení a spolupráce s Iránom v sektore prepravy zemného plynu.

(10)

Účinné obmedzenia iránskych investícií v Únii si vyžadujú, aby sa prijali opatrenia, na základe ktorých sa fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom a orgánom podliehajúcim právomoci členských štátov zakáže takéto investície umožniť alebo povoliť.

(11)

Rozhodnutím 2012/35/SZBP sa takisto rozširuje zmrazenie aktív na ďalšie osoby, subjekty alebo orgány podporujúce iránsku vládu, vrátane tých, čo iránskej vláde poskytujú finančnú, logistickú a materiálnu podporu, alebo sú s nimi spojené. Toto rozhodnutie rozširuje opatrenia na zmrazenie aktív aj na ďalších členov Zboru iránskych revolučných gárd.

(12)

Rozhodnutie 2012/35/SZBP takisto stanovuje zmrazenie aktív Iránskej centrálnej banky. Vzhľadom na možné zapojenie Iránskej centrálnej banky do financovania zahraničného obchodu, sa považuje za potrebné zaviesť odchýlku, aby toto opatrenie cielené na oblasť financií nebránilo obchodným operáciám, vrátane zmluvám týkajúcim sa potravín, zdravotnej starostlivosti, lekárskeho vybavenia alebo na humanitárny účel v súlade s ustanoveniami toho nariadenia. Výnimky v článkoch 12 a 14 tohto nariadenia pokiaľ ide o zmluvy týkajúce sa dovozu, nákupu alebo prepravy iránskej ropy, ropných produktov a petrochemických produktov uzavreté pred 23. januárom 2012 sa tiež vzťahujú na súvisiace zmluvy vrátane zmlúv o preprave, poistení alebo inšpekciách nevyhnutných pre plnenie takýchto zmlúv. Iránska ropa a ropné výrobky, ktoré sú dovezené do členského štátu v súlade s právnymi predpismi podľa výnimiek v článkoch 12 a 14 tohto nariadenia sa považujú za ropu a ropné výrobky vo voľnom obehu v rámci Únie.

(13)

V súlade s povinnosťou zmraziť aktíva spoločnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL sa v prístavoch členských štátov zakazuje nakladať náklady na plavidlá vlastnené alebo prenajaté spoločnosťou IRISL či takýmito subjektmi alebo náklady z takýchto plavidiel vykladať. Okrem toho by sa v súvislosti so zmrazením aktív spoločnosti IRISL mal zakázať aj prevod vlastníctva plavidiel vlastnených, kontrolovaných alebo prenajatých spoločnosťou IRISL na iné subjekty. Povinnosť zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti IRISL a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL si však nevyžaduje zabavenie alebo zadržanie plavidiel, ktoré tieto subjekty vlastnia, ani nákladu prepravovaného týmito plavidlami, pokiaľ tento náklad patrí tretím stranám, a nevyžaduje si ani zadržanie členov posádky, ktorých tieto subjekty najali.

(14)

Vzhľadom na pokusy Iránu obchádzať sankcie by sa malo jasne stanoviť, že všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria, sú vlastnené, v držbe alebo kontrolované osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v prílohe I alebo prílohe II k rozhodnutiu Rady 2010/413/SZBP, sa bez zbytočného odkladu zmrazia, vrátane finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré patria ich nástupníckym subjektom vytvorených s cieľom obchádzať opatrenia stanovené v tomto nariadení.

(15)

Takisto je potrebné spresniť, že predkladanie a postupovanie potrebných dokumentov banke na účely konečného transferu osobe, subjektu alebo orgánu, ktorý nie je zaradený do zoznamu, s cieľom uvoľniť platby povolené na základe tohto nariadenia nepredstavuje sprístupnenie finančných prostriedkov v zmysle tohto nariadenia.

(16)

Malo by sa objasniť, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje by sa mali dať uvoľniť na oficiálne účely diplomatických a konzulárnych misií alebo medzinárodných organizácií, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom, v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

(17)

V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia by sa takisto malo objasniť aj uplatňovanie cielených finančných sankcií poskytovateľmi osobitných služieb finančných správ.

Treba spresniť, že aktíva neoznačených osôb, subjektov alebo orgánov uložené v označených úverových a finančných inštitúciách by pri uplatňovaní cielených opatrení v oblasti financií nemali zostať zmrazené a mali by sa dať po splnení podmienok stanovených v tomto nariadení uvoľniť.

Vzhľadom na pokusy Iránu využiť svoj finančný systém na obchádzanie sankcií, je nevyhnutné zabezpečiť zvýšenú opatrnosť v súvislosti s činnosťou iránskych úverových a finančných inštitúcií s cieľom zabrániť obchádzaniu tohto nariadenia, a to vrátane zmrazenia aktív Iránskej centrálnej banky. Tieto obozretnejšie požiadavky na úverové a finančné inštitúcie by mali dopĺňať existujúce povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (5), a z vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (6).

(18)

Mali by sa pozmeniť určité ustanovenia týkajúce sa kontrol prevodov finančných prostriedkov, aby sa uľahčilo ich vykonávanie príslušnými orgánmi a subjektmi a aby sa zabránilo obchádzaniu ustanovení tohto nariadenia, a to vrátane zmrazenia aktív Iránskej centrálnej banky.

(19)

Takisto by sa mali upraviť aj obmedzenia týkajúce sa poistenia, najmä aby sa jasne stanovilo, že poistenie diplomatických a konzulárnych misií v rámci Únie je povolené, a aby sa umožnilo poskytovanie poistenia zodpovednosti a poistenia za environmentálnu zodpovednosť.

(20)

Okrem toho by sa mala aktualizovať požiadavka poskytovať informácie pred príchodom a odchodom tovaru, keďže táto povinnosť sa od 1. januára 2012 začala všeobecne uplatňovať na všetky tovary, ktoré vstupujú na colné územie Únie alebo ho opúšťajú, následkom plného vykonávania colných bezpečnostných opatrení stanovených v príslušných ustanoveniach o predbežných colných vyhláseniach o vstupe a výstupe v nariadení (EHS) č. 2913/92 (7) a v nariadení (EHS) č. 2454/93 (8).

(21)

Takisto by malo dôjsť k úprave pokiaľ ide o poskytovanie tankovacích služieb a služieb zásobovania lodí, zodpovednosť subjektov a zákaz obchádzania príslušných reštriktívnych opatrení.

(22)

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a jednotný výklad tohto nariadenia by sa mal pozmeniť mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou.

(23)

Vzhľadom na ciele sledované zákazom vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútorné represie, by tento zákaz mal byť stanovený v nariadení Rady (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne (9), a nie v tomto nariadení.

(24)

V záujme jasnosti by sa nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(25)

Reštriktívne opatrenia upravené v tomto nariadení patria do pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie a preto sú na ich vykonanie potrebné právne predpisy na úrovni Únie, najmä ak sa má zaručiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(26)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, vlastnícke právo a právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(27)

Týmto nariadením sa rešpektujú tiež záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.

(28)

Súčasťou postupu, ktorým sa označujú osoby, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na zmrazenie aktív podľa tohto nariadenia, by malo byť oboznámenie označených fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov s dôvodmi ich zaradenia do zoznamu, aby mali možnosť predložiť pripomienky k týmto dôvodom. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, mala by Rada na základe týchto pripomienok preskúmať svoje rozhodnutie a dotknutú osobu, subjekt alebo orgán príslušným spôsobom informovať.

(29)

Na účely vykonávania tohto nariadenia a na zabezpečenie najvyššej právnej istoty v rámci Únie by sa mali zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje týkajúce sa fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje musia byť zmrazené v súlade s týmto nariadením. Akékoľvekspracovanie osobných údajov fyzických osôb podľa tohto nariadenia by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (10) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (11).

(30)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„pobočka“ finančnej alebo úverovej inštitúcie je miesto podnikania, ktoré tvorí právne závislú súčasť finančnej alebo úverovej inštitúcie a ktoré priamo vykonáva všetky alebo niektoré transakcie, ktoré sú charakteristické pre podnikanie finančných alebo úverových inštitúcií;

b)

„sprostredkovateľské služby“ sú:

i)

rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb, a to aj z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

ii)

predaj alebo nákup tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny.

c)

„nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom na základe zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi, a zahŕňa najmä:

i)

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi;

ii)

nárok na rozšírenie alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo zabezpečenia v akejkoľvek forme;

iii)

nárok na vyrovnanie vo vzťahu k zmluve alebo k transakcii;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznanie alebo výkon, vrátane doložky vykonateľnosti rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia kdekoľvek bolo vyhlásené alebo vydané;

d)

„zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva, či už pozostáva z jednej, alebo viacerých zmlúv alebo podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo zabezpečenie najmä finančnej povahy a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

e)

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe X;

f)

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (12) vrátane jej pobočiek na území aj mimo územia Únie;

g)

„colné územie Únie“ je územie, ako je vymedzené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (13), a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (14);

h)

„hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

i)

„finančná inštitúcia“ je

i)

podnik iný ako úverová inštitúcia, ktorý vykonáva jednu alebo viacero operácií uvedených v bodoch 2 až 12 a v bodoch 14 a 15 prílohy I k smernici 2006/48/ES vrátane činností zmenární;

ii)

poisťovňa, riadne oprávnená v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (15), pokiaľ vykonáva činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

iii)

investičná spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (16);

iv)

podnik kolektívneho investovania, ktorý obchoduje so svojimi podielovými listami alebo akciami alebo

v)

sprostredkovateľ poistenia, ako je vymedzený v článku 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (17), s výnimkou sprostredkovateľov uvedených v článku 2 ods. 7 uvedenej smernice, ak konajú v súvislosti so životným poistením a ostatnými investičnými službami,

vrátane ich pobočiek v Únii alebo mimo nej;

j)

„zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;

k)

„zmrazenie finančných prostriedkov“ znamená zabránenie každému pohybu, prevodu, zmene, použitiu, prístupu k finančným prostriedkom alebo zaobchádzaniu s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k zmene ich objemu, hodnoty, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, určenia alebo k inej zmene, ktorá by umožnila použitie týchto prostriedkov vrátane správy portfólia;

l)

„finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

i)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii)

vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii)

verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;

iv)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

v)

úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, nástroje na zabezpečenie zmluvných záväzkov alebo iné finančné záväzky;

vi)

akreditívy, nákladné listy, dodacie listy, a

vii)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

m)

„tovar“ zahŕňa veci, materiály a vybavenie;

n)

„poistenie“ je záruka alebo záväzok, na základe ktorého je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb povinných za úhradu poskytnúť inej osobe alebo osobám v prípade vzniku poistnej udalosti náhradu škody alebo iné poistné plnenie, ako sa ustanovuje v záruke alebo záväzku;

o)

„osoba, subjekt alebo orgán v Iráne“ je:

i)

štát Irán alebo akýkoľvek jeho orgán verejnej moci;

ii)

každá fyzická osoba v Iráne alebo s bydliskom v Iráne;

iii)

každá právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré majú sídlo v Iráne;

iv)

každá právnická osoba, subjekt alebo orgán v Iráne alebo mimo neho, ktoré sú priamo či nepriamo vlastnené alebo kontrolované jednou alebo viacerými z uvedených osôb alebo orgánov;

p)

„zaistenie“ je činnosť spočívajúca v prijatí rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaisťovňou, alebo v prípade združenia upisovateľov, známeho ako Lloyd’s, činnosť spočívajúca v prijatí rizík postúpených akýmkoľvek členom Lloyd’s inej poisťovni alebo zaisťovni ako združeniu upisovateľov, známemu ako Lloyd’s;

q)

„sankčný výbor“ je výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, ktorý bol zriadený podľa odseku 18 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) č. 1737 (2006);

r)

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže mať formu napr. inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb vrátane pomoci v slovnej forme;

s)

„územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru;

t)

„prevod finančných prostriedkov“ je:

(i)

každá operácia vykonaná elektronickými prostriedkami alebo v mene príkazcu prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, ktorej cieľom je sprístupniť príjemcovi finančné prostriedky u poskytovateľa platobných služieb bez ohľadu na to, či je príkazca alebo príjemca tá istá osoba. Pojmy príkazca, príjemca a poskytovateľ platobných služieb majú rovnaký význam ako v smernici Európskeho Parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (18);

(ii)

každá operácia vykonaná inými ako elektronickými prostriedkami ako je hotovosť, šeky či zúčtovacie príkazy, ktorej cieľom je sprístupniť príjemcovi finančné prostriedky bez ohľadu na to, či je príkazca alebo príjemca tá istá osoba.

KAPITOLA II

OBMEDZENIA VÝVOZU A DOVOZU

Článok 2

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať tovar a technológie uvedené v prílohách I alebo II bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, a to akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Príloha I obsahuje tovar a technológie vrátane softvéru, ktoré sú položkami alebo technológiami s dvojakým použitím v zmysle nariadenia (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, s výnimkou tovaru a technológií uvedených v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.   Príloha II obsahuje iný tovar a technológie, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach Iránu súvisiacich s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou, pri vývoji nosičov jadrových zbraní alebo pri činnostiach súvisiacich s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené, vrátane tých, ktoré určila Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor.

4.   Prílohy I a II neobsahujú tovar a technológie uvedené na Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie (19) (ďalej len „Spoločný zoznam vojenského materiálu“).

Článok 3

1.   Na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe III bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne sa vyžaduje predchádzajúce povolenie.

2.   Na všetky vývozy, pre ktoré sa podľa tohto článku vyžaduje povolenie, vydajú takéto povolenie príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený; takéto povolenie bude v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 11 nariadenia (ES) č. 428/2009. Povolenia sú platné v celej Únii.

3.   Príloha III obsahuje iný tovar a technológie, ako tovar a technológie uvedené v prílohách I a II, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach súvisiacich s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou, pri vývoji nosičov jadrových zbraní alebo pri činnostiach súvisiacich s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

4.   Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom ku svojim žiadostiam o vývozné povolenie všetky relevantné informácie.

5.   Príslušné orgány členských štátov neudelia povolenie na predaj, dodávku, presun ani vývoz tovaru alebo technológií uvedených v prílohe III, ak majú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že tento predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru a technológie je alebo môže byť určený na použitie v súvislosti s jednou z týchto činností:

a)

k činnosti Iránu súvisiacej s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou;

b)

k vývoju nosičov jadrových zbraní Iránom; alebo

c)

k činnostiam Iránu súvisiacim s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

6.   Za podmienok uvedených v odseku 5 môžu príslušné orgány zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať vývozné povolenie, ktoré udelili.

7.   Ak príslušný orgán odmietne povolenie udeliť alebo ho zruší, pozastaví, zásadne obmedzí alebo odvolá v súlade s odsekom 5 alebo 6, dotknutý členský štát to oznámi ostatným členským štátom a Komisii a poskytne im relevantné informácie, pričom dodrží ustanovenia o dôvernosti takýchto informácií uvedené v nariadení Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (20).

8.   Predtým, ako členský štát udelí povolenie v súlade s odsekom 5 pre transakciu, ktorá je v podstate zhodná s transakciou, na ktorú sa vzťahuje stále platné odmietnutie vydané iným členským štátom alebo inými členskými štátmi podľa odsekov 6 a 7, poradí sa najskôr s členským štátom alebo štátmi, ktoré toto povolenie odmietli udeliť. Ak sa po tejto porade dotknutý členský štát rozhodne povolenie udeliť, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii, pričom im poskytne všetky relevantné informácie na odôvodnenie svojho rozhodnutia.

Článok 4

Zakazuje sa priamy alebo nepriamy nákup, dovoz alebo preprava tovaru a technológií uvedených v prílohe I alebo II z Iránu bez ohľadu na to, či príslušná položka má alebo nemá pôvod v Iráne.

Článok 5

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými na Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v súvislosti so získavaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného na tomto zozname akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I alebo II alebo v súvislosti so získavaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe I alebo II akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne; a

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými na Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohe I alebo II, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodanie, presun alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Povoleniu vydanému dotknutým príslušným orgánom podlieha poskytovanie:

a)

technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe III a pri získavaní, výrobe, údržbe a používaní uvedených položiek priamo alebo nepriamo akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe III, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz uvedených položiek alebo na súvisiacu technickú pomoc priamo alebo nepriamo akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

3.   Príslušné orgány neudelia povolenie na transakcie uvedené v odseku 2, ak majú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že tieto transakcie sú alebo môžu byť urečené na prispenie k jednej z týchto činností:

a)

k činnosti Iránu súvisiacej s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou;

b)

k vývoju nosičov jadrových zbraní Iránom; alebo

c)

k činnostiam Iránu súvisiacim s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

Článok 6

Článok 2 ods. 1 a článok 5 ods. 1 sa neuplatňuje na:

a)

priamy alebo nepriamy presun tovaru patriaceho do časti B prílohy I cez územie členských štátov, ak sa uvedený tovar predáva, dodáva, presúva alebo vyváža do Iránu alebo na použitie v Iráne pre ľahkovodný jadrový reaktor v Iráne, ktorého výstavba sa začala v období pred decembrom 2006;

b)

transakcie stanovené v programe technickej spolupráce agentúry MAAE, alebo

c)

tovar dodaný alebo prepravený do Iránu alebo na použitie v Iráne vzhľadom na záväzky zmluvných štátov Parížskeho dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení z 13. januára 1993.

Článok 7

1.   Bez toho, aby bol doknutý článok 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 359/2011 príslušné orgány môžu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, udeliť povolenie na transakciu v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia alebo v súvislosti s pomocou alebo sprostredkovateľskými službami uvedenými v článku 5 ods. 1, ak:

a)

uvedený tovar, technológie, pomoc alebo sprostredkovateľské služby sú určené na potravinové, poľnohospodárske, lekárske alebo iné humanitárne účely a

b)

v prípadoch, keď sa transakcia týka tovaru alebo technológií uvedených na zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov a Režimu kontroly raketových technológií, ak sankčný výbor vopred prípad posúdil a rozhodol, že táto transakcia jednoznačne neprispeje k vývoju technológií na podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia alebo k vývoju nosičov jadrových zbraní.

2.   Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povoleniach udelených podľa tohto článku.

Článok 8

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať kľúčové zariadenie alebo technológie uvedené v prílohe VI akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2.   Príloha VI obsahuje kľúčové zariadenie a technológie pre tieto hlavné sektory ropného a plynárenského priemyslu v Iráne:

a)

prieskum ropy a zemného plynu;

b)

ťažba ropy a zemného plynu;

c)

rafinovanie;

d)

skvapalňovanie zemného plynu.

3.   Príloha VI obsahuje aj kľúčové zariadenie a technológie pre petrochemický priemysel v Iráne.

4.   Príloha VI neobsahuje položky uvedené na Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohe I, prílohe II, ani v prílohe III.

Článok 9

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe VI alebo v súvislosti so získavaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe VI akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s kľúčovými zariadeniami a technológiami uvedenými v prílohe VI akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

Článok 10

Zákazy stanovené v článkoch 8 a 9 sa neuplatňujú na:

a)

transakcie vyžadované na základe obchodnej zmluvy týkajúcej sa kľúčového zariadenia alebo technológií v oblasti prieskumu ropy a zemného plynu, ťažby ropy a zemného plynu, rafinovania a skvapalňovania zemného plynu uzatvorenej pred 27. októbrom 2010, alebo doplnkových zmlúv nevyhnutných na plnenie takýchto zmlúv, alebo vyžadované na základe zmluvy alebo dohody uzatvorenej pred 26. júlom 2010 a týkajúcej sa investícií v Iráne uskutočnených pred 26. júlom 2010, ani nebránia plneniu záväzkov, ktoré z nich vyplývajú, alebo

b)

transakcie vyžadované na základe obchodnej zmluvy týkajúcej sa kľúčového zariadenia a technológie v sektore petrochemického priemyslu uzatvorenej pred 24. marcom 2012 doplnkových zmlúv nevyhnutných na plnenie takýchto zmlúv, alebo vyžadované na základe zmluvy alebo dohody uzatvorenej pred 23. januárom 2012, ktorá súvisí s investíciou v Iráne uskutočnenou pred 23. januárom 2012, ani nebránia plneniu záväzkov, ktoré z nich vyplývajú;

pod podmienkou, že fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sa chystajú podieľať sa na takýchto transakciách alebo poskytnúť pomoc pri takýchto transakciách, oznámili danú transakciu alebo pomoc aspoň 20 pracovných dní vopred príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sú usadené.

Článok 11

1.   Zakazuje sa:

a)

dovážať ropu alebo ropné produkty do Únie, ak

i)

pochádzajú z Iránu alebo

ii)

boli vyvezené z Iránu;

b)

nakupovať ropu alebo ropné produkty, ktoré sa nachádzajú v Iráne alebo pochádzajú z Iránu;

c)

prepravovať ropu alebo ropné produkty, ak pochádzajú z Iránu alebo sa vyvážajú z Iránu do inej krajiny; a

d)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov ako aj poistenia a zaistenia v súvislosti s dovozom, nákupom alebo prepravou ropy a ropných produktov iránskeho pôvodu alebo ktoré boli dovezené z Iránu.

2.   Ropa a ropné produkty sú produkty uvedené v prílohe IV.

Článok 12

1.   Zákazy uvedené v článku 11 sa nevzťahujú na:

a)

plnenie obchodných zmlúv do 1. júla 2012 uzatvorených pred 23. januárom 2012 alebo súvisiacich zmlúv nevyhnutných pre plnenie takýchto zmlúv;

b)

plnenie zmlúv uzatvorených pred 23. januárom 2012, alebo súvisiacich zmlúv nevyhnutných pre plnenie takýchto zmlúv, keď sa v takejto zmluve osobitne stanovuje, že dodávky iránskej ropy a ropných produktov alebo výnosy z ich dodávok uhrádzajú nevyrovnané sumy osobám, subjektom alebo orgánom podliehajúcim jurisdikcii členských štátov,

c)

dovoz, nákup a prepravu ropy alebo ropných produktov, ktoré boli vyvezené z Iránu pred 23. januárom 2012, alebo pokiaľ k vývozu došlo podľa písmena a), do 1. júla 2012 vrátane; alebo pokaľ k vývozu došlo podľa písmena b),

pod podmienkou, že táto osoba, subjekt alebo orgán, ktorý sa chystá plniť dotknutú zmluvu, danú činnosť alebo transakciu oznámil aspoň 20 pracovných dní vopred príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je usadený.

2.   Zákaz stanovený v článku 11 ods. 1 písm. d) sa do 1. júla 2012 neuplatňuje na poskytovanie priamo alebo nepriamo poistenia zodpovednosti a poistenia za environmentálnu zodpovednosť a zaistenia.

Článok 13

1.   Zakazuje sa:

a)

dovoz petrochemických produktov do Únie, pokiaľ:

(i)

majú pôvod v Iráne, alebo

(ii)

boli dovezené z Iránu;

b)

nákup petrochemických produktov, ktoré sa nachádzajú alebo majú pôvod v Iráne;

c)

preprava petrochemických produktov, ak majú pôvod v Iráne alebo boli dovezené z Iránu do akejkoľvek inej krajiny; a

d)

priame alebo nepriame poskytovanie financovania alebo finančnej pomoci, vrátane finančných derivátov, ako aj poistenia a zaistenie v súvislosti s dovozom, nákupom alebo prepravou petrochemických produktov s pôvodom v Iráne, alebo ktoré boli dovezené z Iránu.

2.   Petrochemické produkty sú produkty uvedené v prílohe V.

Článok 14

1.   Zákazy stanovené v článku 13 sa nevzťahujú na:

a)

plnenie obchodných zmlúv do 1. mája 2012 uzatvorených pred 23. januárom 2012 alebo súvisiacich zmlúv nevyhnutných pre plnenie takýchto zmlúv;

b)

nákup a prepravu petrochemických produktov, ktoré boli vyvezené z Iránu pred 23. januárom 2012, alebo pokiaľ k vývozu došlo podľa písmena a), do 1. mája 2012 vrátane; alebo

c)

plnenie zmlúv uzatvorených pred 23. januárom 2012, alebo súvisiacich zmlúv vrátane zmlúv o preprave, poistení alebo inšpekciách nevyhnutných pre plnenie takýchto zmlúv, keď sa v takejto zmluve osobitne stanovuje, že dodávky iránskych petrochemických produktov alebo výnosy z ich dodávok uhrádzajú nevyrovnané sumy osobám, subjektom alebo orgánom podliehajúcim jurisdikcii členských štátov,

pod podmienkou, že táto osoba, subjekt alebo orgán, ktorý sa chystá plniť dotknutú zmluvu, danú činnosť alebo transakciu oznámil aspoň 20 pracovných dní vopred príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je usadený.

2.   Zákaz stanovený v článku 13 ods. 1 písm. d) sa do 1. mája 2012 neuplatňuje na poskytovanie priamo alebo nepriamo poistenia zodpovednosti a poistenia za environmentálnu zodpovednosť a zaistenia.

Článok 15

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať zlato, vzácne kovy a diamanty uvedené v prílohe VII, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, iránskej vláde, jej verejným orgánom, spoločnostiam a inštitúciám, akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu konajúcemu v ich mene alebo na ich pokyny, alebo akémukoľvek subjektu alebo orgánu, ktorý je nimi ovládaný alebo kontrolovaný;

b)

priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo prevádzať zlato, vzácne kovy a diamanty uvedené v prílohe VII, bez ohľadu na to, či daný predmet má alebo nemá pôvod v Iráne, od iránskej vlády, jej verejných orgánov, spoločností a inštitúcií a od akejkoľvek osoby, subjektu alebo orgánu konajúceho v ich mene alebo na ich pokyny, alebo od akéhokoľvek subjektu alebo orgánu, ktorý je nimi ovládaný alebo kontrolovaný; a

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom uvedeným v písmenách a) a b) iránskej vláde, jej verejným orgánom, spoločnostiam a inštitúciám a akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu konajúcim v ich mene alebo na ich pokyny, alebo akémukoľvek subjektu alebo orgánu, ktorý je nimi ovládaný alebo kontrolovaný.

2.   Príloha VII obsahuje zlato, vzácne kovy a diamanty, na ktoré sa vzťahuje zákaz uvedený v odseku 1.

Článok 16

Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať novo vytlačené alebo vyrazené alebo nevydané do obehu iránske bankovky a vyrazené mince Iránskej centrálnej banke alebo v jej prospech.

KAPITOLA III

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA FINANCOVANIA URČITÝCH PODNIKOV

Článok 17

1.   Zakazuje sa nasledovné:

a)

udeľovať finančné pôžičky alebo úvery akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v ods. 2;

b)

nadobúdať alebo rozširovať účasť v akejkoľvek iránskej osobe, subjekte alebo orgáne, ktoré sú uvedené v ods. 2;

c)

vytvárať akékoľvek spoločné podniky s akoukoľvek iránskou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sú uvedené v ods. 2.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa uplatňuje na akúkoľvek iránsku osobu, subjekt alebo orgán, ktoré pôsobia v oblasti:

a)

výroby tovaru alebo technológií uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohe I alebo II;

b)

prieskumu alebo ťažby ropy a zemného plynu, rafinácie palív alebo skvapalňovania zemného plynu; alebo

c)

v petrochemickom priemysle.

3.   Iba na účely odseku 2 písm. b) a c) platia tieto vymedzenia pojmov:

a)

„prieskum ropy a zemného plynu“ zahŕňa prieskum, vyhľadávanie a riadenie ložísk ropy a zemného plynu, ako aj poskytovanie geologických služieb v súvislosti s týmito ložiskami;

b)

„ťažba ropy a zemného plynu“ zahŕňa služby prepravy zemného plynu vo veľkom na účely prepravy alebo dodávania do priamo prepojenej rozvodnej siete;

c)

„rafinácia“ je spracovanie, úprava alebo príprava uhľovodíkov na účely konečného predaja palív;

d)

petrochemický priemysel sú závody na výrobu položiek v prílohe V.

4.   Zakazuje sa nadväzovanie spolupráce s iránskou osobou, subjektom alebo orgánom zapojeným do prepravy zemného plynu, ako sa uvádza v ods. 3 písm. b).

5.   Na účely článku 4 „spolupráca“ znamená:

a)

spoločné znášanie investičných nákladov v integrovanom alebo riadenom dodávateľskom reťazci dodávania zemného plynu na účel prijímania alebo dodávky zemného plynu priamo z územia Iránu alebo naň a

b)

priama spolupráca na účely investovania do závodov na skvapalňovanie zemného plynu na území Iránu alebo závodov na skvapalňovanie zemného plynu priamo s ním spojeným.

Článok 18

1.   Investície prostredníctvom transakcií uvedených v článku 17 ods. 1 do akejkoľvek iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorý pôsobí v oblasti výroby tovaru alebo technológií uvedených v prílohe III, podliehajú udeleniu povolenia od dotknutého príslušného orgánu.

2.   Príslušné orgány neudelia povolenie na transakcie uvedené v odseku 1, ak majú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že by tieto transakcie prispeli k jednej z týchto činností:

a)

k činnosti Iránu súvisiacej s obohacovaním a prepracovaním uránu alebo s ťažkou vodou;

b)

k vývoju nosičov jadrových zbraní Iránom; alebo

c)

k činnostiam Iránu súvisiacim s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené.

Článok 19

1.   Odchylne od článku 17 ods. 2 písm. a) príslušné orgány môžu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, udeliť povolenie na investície prostredníctvom transakcií uvedených v článku 17 ods. 1, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

investície sú na účely potravín, poľnohospodárske účely, lekárske účely alebo iné humanitárne účelya

b)

v prípadoch, keď sa investícia týka iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré pôsobia v oblasti výroby tovaru alebo technológií uvedených na zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov a Režimu kontroly raketových technológií, sankčný výbor vopred prípad posúdil a rozhodol, že táto transakcia jednoznačne neprispeje k vývoju technológií na podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia alebo k vývoju nosičov jadrových zbraní.

2.   Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povoleniach udelených podľa tohto článku.

Článok 20

Článok 17 ods. 2 písm. b) sa neuplatňuje na poskytovanie finančnej pôžičky alebo úveru ani na nadobúdanie alebo rozširovanie účasti, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

transakcia sa vyžaduje na základe dohody alebo zmluvy uzatvorenej pred 26. júlom 2010; a

b)

príslušný orgán bol o uvedenej dohode alebo zmluve informovaný aspoň 20 pracovných dní vopred.

Článok 21

Článok 17 ods. 2 písm. c) sa neuplatňuje na poskytovanie finančnej pôžičky alebo úveru ani na nadobúdanie alebo rozširovanie účasti, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

transakcia sa vyžaduje na základe dohody alebo zmluvy uzatvorenej pred 23. júlom 2012; a

b)

príslušný orgán bol o uvedenej dohode alebo zmluve informovaný aspoň 20 pracovných dní vopred.

Článok 22

Zakazuje sa uzavretím dohody alebo iným spôsobom prijať alebo schváliť poskytnutie finančnej pôžičky alebo úveru alebo nadobudnutie alebo rozšírenie účasti, alebo vytvorenie akéhokoľvek spoločného podniku zo strany jednej alebo viacerých iránskych osôb, subjektov alebo orgánov vo vzťahu k podniku, ktorý pôsobí v niektorej z týchto oblastí:

a)

ťažba uránu,

b)

obohacovanie a prepracovanie uránu;

c)

výroba tovaru a technológií, ktoré sú uvedené na zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov alebo Režimu kontroly raketových technológií.

KAPITOLA IV

ZMRAZENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HOSPODÁRSKYCH ZDROJOV

Článok 23

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe VIII alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha VIII zahŕňa osoby, subjekty a orgány, ktoré v súlade s odsekom 12 rezolúcie BR OSN č. 1737 (2006), s odsekom 7 rezolúcie BR OSN č. 1803 (2008) alebo s odsekom 11, 12 alebo 19 rezolúcie BR OSN č. 1929 (2010) označila Bezpečnostná rada alebo Sankčný výbor Organizácie Spojených národov.

2.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe IX alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha IX zahŕňa fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré boli v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b) a c) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP označené za osoby, subjekty alebo orgány:

a)

ktoré sa podieľajú na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní, sú s nimi priamo spojené alebo ich podporujú, alebo ktoré sa podieľajú na vývoji nosičov jadrových zbraní Iránom, sú s ním priamo spojené alebo ho podporujú, a to aj prostredníctvom zapojenia sa do obstarávania zakázaného tovaru a technológií, alebo ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou takejto osoby, subjektu alebo orgánu, a to aj nezákonným spôsobom, alebo konajú v ich mene alebo na ich pokyn;

b)

ktoré sú fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, ktoré pomáhajú osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným na zozname obísť alebo porušiť ustanovenia tohto nariadenia, rozhodnutia Rady 2010/413/ SZBP alebo rezolúcií BR OSN č. 1737 (2006), č. 1747 (2007), č. 1803 (2008) a č. 1929 (2010);

c)

ktoré sú členmi Zboru islamských revolučných gárd alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi vo vlastníctve Zboru islamských revolučných gárd alebo jedného či viacerých z jeho členov alebo fyzických alebo právnických osôb konajúcich v ich mene, alebo kontrolovanými Zborom islamských revolučných gárd alebo jedným či viacerými z jeho členov alebo fyzickými alebo právnickými osobami konajúcimi v ich mene;

d)

iné osoby, subjekty a orgány, ktoré podporujú iránsku vládu, a osoby a subjekty, ktoré sú s nimi spojené, či už poskytovaním materiálnej, logistickej alebo finančnej podpory;

e)

ktoré sú právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi vo vlastníctve spoločnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) alebo kontrolovanými touto spoločnosťou alebo ktoré konajú v ich mene.

V súlade s povinnosťou zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti IRISL a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL sa v prístavoch členských štátov zakazuje nakladať náklady na plavidlá vlastnené alebo prenajaté spoločnosťou IRISL či takýmito subjektmi a náklady z takýchto plavidiel vykladať.

Povinnosť zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti IRISL a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL si nevyžaduje zabavenie alebo zadržanie plavidiel, ktoré tieto subjekty vlastnia, ani nákladu prepravovaného týmito plavidlami, pokiaľ tento náklad patrí tretím stranám, a nevyžaduje si ani zadržanie členov posádky, ktorých tieto subjekty najali.

3.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách VIII a IX, ani v ich prospech.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odchýlky stanovené v článkoch 24, 25, 26, 27, 28 alebo 29, zakazuje sa poskytovať fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe VIII a IX osobitné služby poskytovania finančných správ, ktoré sa využívajú na vzájomnú výmenu finančných údajov.

5.   V prílohách VIII a IX sa uvádzajú dôvody zaradenia osôb, subjektov a orgánov do zoznamu, ktoré stanoví Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor.

6.   V prílohách VIII a IX sa podľa možností uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ako ich stanoví Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor. Pokiaľ ide o fyzické osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať mená, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti. V súvislosti s leteckými a námornými dopravnými spoločnosťami sa podľa možnosti v prílohách VIII a IX uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu všetkých plavidiel alebo lietadiel patriacich spoločnostiam uvedeným na zozname, napríklad ich pôvodné registračné číslo alebo názov. V prílohách VIII a IX sa uvádza aj dátum označenia.

Článok 24

Odchylne od článku 23 môžu príslušné orgány povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje podliehajú súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu záložnému právu, ktoré vzniklo pred dátumom, kedy osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 23 boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou alebo Radou, alebo podliehajú súdnemu, administratívnemu alebo arbitrážnemu rozhodnutiu, ktoré bolo prijaté pred týmto dátumom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených v uplatniteľných zákonoch a právnych predpisoch, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito nárokmi;

c)

opatrenie alebo rozhodnutie nie je v prospech osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe VIII alebo IX;

d)

uznanie záložného práva alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte; a

e)

ak sa uplatňuje článok 23 ods. 1, členský štát o tomto záložnom práve alebo rozhodnutí informoval sankčný výbor.

Článok 25

Odchylne od článku 23 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnili osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohách VIII alebo IX, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknutá osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu vznikol pred dátumom, kedy táto osoba, subjekt alebo orgán boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou alebo Radou, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán rozhodol, že:

i)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe VIII alebo IX;

ii)

platba neprispeje k činnosti, ktorú zakazuje toto nariadenie, a

iii)

platba nie je v rozpore s článkom 23 ods. 3; a

b)

ak sa uplatňuje článok 23 ods. 1, dotknutý členský štát oznámil svoj záver a svoj zámer udeliť povolenie sankčnému výboru, ktorý voči tomuto postupu do desiatich pracovných dní od oznámenia nevyslovil námietky.

Článok 26

1.   Odchylne od článku 23 môžu príslušné orgány povoliť za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

i)

potrebné na zabezpečenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách VIII alebo IX a potrieb ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a zdravotnícku starostlivosť, daní, poistenia a poplatkov za verejné služby;

ii)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb; alebo

iii)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na bežnú držbu alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; a

b)

ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe VIII, dotknutý členský štát oznámil sankčnému výboru záver uvedený v písm. a) a svoje rozhodnutie udeliť povolenie a sankčný výbor nevyslovil voči tomuto postupu do piatich pracovných dní od oznámenia žiadne námietky.

2.   Odchylne od článku 23 môžu príslušné orgány povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo povoliť sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov alebo na platbu za tovar alebo jeho prepravu, ak je určený pre ľahkovodný reaktor v Iráne, ktorého výstavba sa začala v období pred decembrom 2006 alebo za tovar na účely uvedené v článku 6 písm. b) a c), ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe VIII, dotknutý členský štát oznámil tento záver sankčnému výboru a tento výbor uvedený záver schválil.

Článok 27

Odchylne od článku 23 ods. 2 a ods. 3 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na oficiálne účely diplomatických alebo konzulárnych misií alebo medzinárodných organizácií, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom.

Článok 28

Odchylne od článku 23 ods. 2 a ods. 3, príslušné orgány môžu tiež za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť:

a)

sprístupnenie určitých finančných prostriedkov Iránskej centrálnej banke, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky sú potrebné na plnenie zmluvy do 1. júla 2012 uvedenej v článku 12;

b)

uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Iránskej centrálnej banky alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Iránskej centrálnej banke, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na účely poskytnutia likvidity úverovým alebo finančným inštitúciám na financovanie obchodu alebo na službu obchodných úverov alebo

c)

uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Iránskej centrálnej banky alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Iránskej centrálnej banke, ak po posúdení konkrétneho prípadu dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na účely osobitných obchodných zmlúv iných ako sú zmluvy uvedené v písmene a), do plnenia ktorých môže byť zapojená Iránska centrálna banka, za predpokladu, že platby neprispievajú na činnosti zakázané podľa tohto nariadenia,

pod podmienkou, že dotknutý členský štát oznámil najneskôr desať pracovných dní pred udelením uvedeného povolenia ostatným členským štátom a Komisii svoj úmysel udeliť povolenie.

Článok 29

1.   Článok 23 ods. 3 nie je prekážkou toho, aby finančné alebo úverové inštitúcie v prípade, že prijímajú finančné prostriedky prevedené na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených na zozname, pripísali tieto finančné prostriedky v prospech zmrazených účtov, a to za predpokladu, že sumy pripísané na týchto účtoch budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány o takýchto transakciách.

2.   Článok 23 ods. 3 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 23 boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou alebo Radou;

pod podmienkou, že všetky takéto úroky alebo iné výnosy a platby sa zmrazia v súlade s článkom 23 ods. 1 alebo 2.

3.   Tento článok sa nemá vykladať tak, že sa ním povoľujú prevody finančných prostriedkov uvedené v článku 30.

KAPITOLA V

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PREVODOV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÝCH SLUŽIEB

Článok 30

1.   Prevody finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu sa vykonávajú takto:

a)

prevody súvisiace s transakciami týkajúcimi sa potravín, zdravotnej starostlivosti, lekárskeho vybavenia a humanitárnych účelov sa vykonávajú bez akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia. Prevod sa vopred písomne oznamuje príslušným orgánom, ak jeho výška presahuje 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene;

b)

akýkoľvek iný prevod, ktorý nepresahuje sumu 40 000 EUR, sa vykonáva bez akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia. Prevod sa vopred písomne oznamuje príslušným orgánom, ak jeho výška presahuje 10 000 EUR alebo ekvivalentnú hodnotu v inej mene;

c)

na akýkoľvek iný prevod, ktorý dosahuje alebo presahuje sumu 40 000 EUR, sa vyžaduje predchádzajúceho povolenie od príslušných orgánov.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či sa prevod finančných prostriedkov uskutočnil ako jediná operácia alebo niekoľkými operáciami, ktoré sa zdajú byť prepojené. Na účely tohto článku pojem „operácie, ktoré sa zdajú byť prepojené“ zahŕňa:

i)

reťazec prevodov od rovnakej iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo rovnakej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré sa uskutočňujú v spojitosti s jedinou povinnosťou uskutočniť prevod finančných prostriedkov, ak výška jednotlivých prevodov síce nedosahuje hodnotu stanovenú v odseku 1, ale ich celková suma spolu spĺňa kritériá pre povinné oznámenie alebo povolenie; alebo

ii)

reťazec prevodov zahŕňajúci rozličných poskytovateľov platobných služieb alebo fyzickým alebo právnickým osobám, ktorým sa vykonáva jediná povinnosť uskutočniť prevod finančných prostriedkov.

3.   Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov sa spracúvajú takto:

a)

v prípade elektronického prevodu finančných prostriedkov spracúvaného úverovými alebo finančnými inštitúciami, oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov sa spracúvajú takto:

(i)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktorá sa nachádza mimo Únie, zasiela príkazcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bol vydaný prvotný príkaz na vykonanie prevodu.

(ii)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorá sa nachádza mimo Únie, zasiela príjemcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príjemca bydlisko alebo v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

(iii)

Ak sa na príkazcovho alebo príjemcovho poskytovateľa platobných služieb nevzťahuje článok 49, oznámenia a žiadosti o povolenie v prípade prevodu iránskej osobe, subjektu alebo orgánu zasiela príkazca a v prípade prevodu od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu zasiela oznámenia a žiadosti o povolenie príjemca, a to vždy príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príkazca alebo príjemca bydlisko.

(iv)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, ktorá sa nachádza v rámci Únie, zasiela príjemcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príjemca bydlisko alebo v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

(v)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorá sa nachádza v rámci Únie, zasiela príkazcov poskytovateľ platobných služieb alebo sa zasielajú v jeho mene príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bol vydaný prvotný príkaz na vykonanie prevodu.

(vi)

V súvislosti s prevodom finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo v jej prospech, a ak sa na príkazcu, ani na príjemcu, a ani na ich poskytovateľov platobných služieb nevzťahuje článok 49, ale ak poskytovateľ platobných služieb, na ktorého sa uvedený článok vzťahuje, koná v úlohe sprostredkovateľa, tento poskytovateľ platobných služieb musí podľa potreby dodržať oznamovaciu povinnosť alebo požiadať o povolenie, ak vie o tom, že daný prevod je od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo v jej prospech, alebo ak má rozumný dôvod predpokladať, že prevod je od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu alebo v jej prospech. V prípade, že v úlohe sprostredkovateľa konajú viacerí poskytovatelia platobných služieb, oznamovaciu povinnosť alebo povinnosť požiadať o povolenie musí dodržať iba prvý poskytovateľ platobných služieb, ktorý spracúva prevod. Každé oznámenie alebo žiadosť o povolenie musia byť zaslané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je poskytovateľ platobných služieb usadený.

(vii)

Ak je do série prepojených prevodov finančných prostriedkov zapojených viac ako jeden poskytovateľ platobných služieb, pri prevodoch v rámci Únie sa pripojí odkaz na povolenie udelené podľa tohto článku.

b)

v prípade prevodu finančných prostriedkov inými ako elektronickými prostriedkami, oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov sa spracúvajú takto:

(i)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov iránskej osobe, subjektu alebo orgánu, zasiela príkazca príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príkazca bydlisko.

(ii)

Oznámenia a žiadosti o povolenie týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov od iránskej osoby, subjektu alebo orgánu zasiela príjemca príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má príjemca bydlisko.

4.   Na účely odseku 1 písm. c) príslušné orgány členských štátov udelia za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povolenie na prevod finančných prostriedkov v hodnote 40 000 EUR alebo vyššej, pokiaľ nemajú oprávnený dôvod dospieť k záveru, že prevod finančných prostriedkov, pre ktorý sa požaduje povolenie, by mohol byť v rozpore s niektorým zo zákazov alebo povinností v tomto nariadení.

Príslušný orgán si môže za posúdenie žiadosti o povolenie účtovať poplatok.

Povolenie sa považuje za udelené, ak bola príslušnému orgánu doručená písomná žiadosť o povolenie a ak príslušný orgán v lehote štyroch týždňov nepredložil písomnú námietku voči prevodu finančných prostriedkov. Ak je vznesená námietka z dôvodu, že vyšetrovanie sa ešte neukončilo, príslušný orgán to uvedie a bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie. Príslušné orgány majú priamy alebo nepriamy a včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj informáciám týkajúcim sa presadzovania práva, ktoré sa vyžadujú na vykonanie vyšetrovania.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o zamietnutých povoleniach.

5.   Tento článok sa neuplatňuje, ak bolo povolenie na prevod udelené v súlade s článkom 24, 25, 26, 27 alebo 28.

6.   Osoby, subjekty alebo orgány, ktoré len transformujú papierové dokumenty na elektronické údaje a konajú na základe zmluvy s úverovou alebo finančnou inštitúciou, nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto článku, podobne ako všetky fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré poskytujú úverovým alebo finančným inštitúciám výhradne informačné alebo iné podporné systémy na prevod finančných prostriedkov alebo systémy zúčtovania a vyrovnania obchodov.

Článok 31

1.   Pobočky a dcérske spoločnosti úverových a finančných inštitúcií so sídlom v Iráne, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 49, oznámia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadené, všetky prevody finančných prostriedkov, ktoré vykonali alebo prijali, mená strán transakcie a sumu a dátum uskutočnenia transakcie, a to v lehote piatich pracovných dní od vykonania alebo prijatia príslušného prevodu finančných prostriedkov. Ak sú k dispozícii potrebné informácie, musí sa v oznámení uviesť povaha transakcie a v prípade potreby povaha tovaru, ktorého sa transakcia týka, a predovšetkým to, či sa na tento tovar vzťahuje príloha I, II, III, IV, V, VI alebo VII k tomuto nariadeniu, a ak vývoz tohto tovaru podlieha povoleniu, musí sa uviesť číslo udelenej licencie.

2.   V súlade s pravidlami pre výmenu informácií a s výhradou týchto pravidiel v prípade potreby ostatné príslušné orgány, ktorým sa uvedené skutočnosti oznámili, postúpia uvedené údaje bezodkladne príslušným orgánom iných členských štátov, v ktorých sú protistrany takýchto transakcií usadené, a to s cieľom zabrániť transakciám, ktoré by mohli prispieť k činnostiam v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní alebo vývoja nosičov jadrových zbraní.

Článok 32

1.   Úverové a finančné inštitúcie venujú pri svojich činnostiach súvisiacich so subjektami uvedenými v odseku 2 zvýšenú pozornosť s cieľom zabrániť porušeniu ustanovení tohto nariadenia takto:

a)

venujú trvalú pozornosť činnostiam spojeným s vedením účtov, a to aj v rámci svojich programov povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi;

b)

vyžadujú, aby sa v platobných príkazoch vyplnili všetky informačné kolónky, ktoré sa týkajú príkazcu a príjemcu predmetnej transakcie, a v prípade neuvedenia týchto informácií transakciu odmietnu vykonať;

c)

uchovávajú všetky záznamy o transakciách za obdobie piatich rokov a na žiadosť ich sprístupňujú vnútroštátnym orgánom;

d)

ak majú oprávnené dôvody sa domnievať, že činnosti s úverovými a finančnými inštitúciami môžu byť v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, bezodkladne nahlásia svoje podozrenie finančnej spravodajskej jednotke (FIU) alebo inému príslušnému orgánu určenému dotknutým členským štátom bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 23. Finančná spravodajská jednotka alebo podobný príslušný orgán slúži ako národné centrum prijímania a analyzovania záznamov o podozrivých transakciách týkajúcich sa potenciálneho porušenia tohto nariadenia. Finančná spravodajská jednotka alebo podobný príslušný orgán musia mať priamy alebo nepriamy včasný prístup k finančným a administratívnym informáciám, ako aj k informáciám dôležitým pre presadzovanie práva, ktoré potrebujú na riadny výkon svojej funkcie, vrátane možnosti analyzovať záznamy o podozrivých transakciách.

2.   Opatrenia stanovené v odseku 1 sa týkajú úverových a finančných inštitúcií a ich činností spojených s:

a)

zmenárňami, úverovými a finančnými inštitúciami so sídlom v Iráne;

b)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami finančných a úverových inštitúcií a zmenární so sídlom v Iráne, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 49;

c)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami finančných a úverových inštitúcií a zmenární so sídlom v Iráne, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 50; a

d)

zmenárňami, úverovými a finančnými inštitúciami, ktoré nemajú sídlo v Iráne, ale sú kontrolované osobami a subjektmi so sídlom v Iráne.

Článok 33

1.   Úverovým a finančným inštitúciám, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 49, sa zakazujú akékoľvek z týchto činností:

a)

otvoriť si nový bankový účet v úverovej alebo finančnej inštitúcii so sídlom v Iráne alebo v ktorejkoľvek z úverových alebo finančných inštitúcií uvedených v článku 32 ods. 2;

b)

nadviazať nový korešpondenčný bankový vzťah s úverovou alebo finančnou inštitúciou so sídlom v Iráne alebo s akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 32 ods. 2;

c)

otvoriť nové zastúpenie v Iráne alebo zriadiť novú pobočku alebo dcérsku spoločnosť v Iráne;

d)

vytvoriť nový spoločný podnik s úverovou alebo finančnou inštitúciou so sídlom v Iráne alebo s akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 32 ods. 2.

2.   Zakazuje sa:

a)

na území Únie povoliť otvorenie zastúpenia alebo zriadenie pobočky alebo dcérskej spoločnosti úverovej alebo finančnej inštitúcie so sídlom v Iráne alebo akejkoľvek úverovej alebo finančnej inštitúcie uvedenej v článku 32 ods. 2;

b)

uzatvoriť dohody, ktoré sa týkajú otvorenia zastúpenia alebo zriadenia pobočky alebo dcérskej spoločnosti v Únii, pre úverovú alebo finančnú inštitúciu so sídlom v Iráne alebo v jej mene alebo pre akúkoľvek úverovú alebo finančnú inštitúciu uvedenú v článku 32 ods. 2 alebo v jej mene;

c)

udeliť povolenie na začatie a vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie alebo akejkoľvek inej činnosti, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie, zastúpením, pobočkou alebo dcérskou spoločnosťou úverovej alebo finančnej inštitúcie so sídlom v Iráne alebo akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 32 ods. 2, pokiaľ zastúpenie, pobočka alebo dcérska spoločnosť nezačali fungovať do 26. júla 2010;

d)

nadobudnutie alebo rozšírenie účasti alebo nadobudnutie akéhokoľvek iného vlastníckeho podielu v úverovej alebo finančnej inštitúcii, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti článku 49, akoukoľvek úverovou alebo finančnou inštitúciou uvedenou v článku 32 ods. 2.

Článok 34

Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať štátne dlhopisy alebo dlhopisy garantované štátom, ktoré boli vydané po 26. júli 2010, niektorému z týchto subjektov alebo ich priamo alebo nepriamo nakupovať od niektorého z týchto subjektov:

i)

Iránu alebo jeho vláde, jeho verejným orgánom, spoločnostiam a agentúram;

ii)

úverovej alebo finančnej inštitúcii so sídlom v Iráne alebo ktorejkoľvek z úverových alebo finančných inštitúcií uvedených v článku 32 ods. 2;

iii)

fyzickej osobe alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu konajúcemu v mene alebo podľa pokynov právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bodoch i) alebo ii);

iv)

právnickej osobe, subjektu alebo orgánu vo vlastníctve osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v bodoch i), ii) alebo iii) alebo kontrolovanej takouto osobou, subjektom alebo orgánom;

b)

poskytovať osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v písmene a) sprostredkovateľské služby týkajúce sa štátnych dlhopisov alebo dlhopisov garantovaných štátom, ktoré boli vydané po 26. júli 2010;

c)

napomáhať osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v písmene a) pri vydávaní štátnych dlhopisov alebo dlhopisov garantovaných štátom, a to poskytovaním sprostredkovateľských služieb, reklamy alebo akýchkoľvek iných služieb týkajúcich sa týchto dlhopisov.

Článok 35

1.   Zakazuje sa poskytovať poistenie alebo zaistenie vrátane sprostredkovania poistenia alebo zaistenia týmto subjektom:

a)

Iránu alebo jeho vláde, jeho verejným orgánom, spoločnostiam a agentúram;

b)

iránskej osobe, subjektu alebo orgánu inému ako fyzická osoba, alebo

c)

fyzickej osobe alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, keď koná v mene alebo podľa pokynov právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písm. a) alebo b).

2.   Odsek 1 písm. a) a b) sa neuplatňuje na poskytovanie alebo sprostredkovanie povinného poistenia, poistenia zodpovednosti alebo zaistenia iránskym osobám, subjektom a orgánom v Únii, ani na poskytovanie poistenia iránskym diplomatickým alebo konzulárnym misiám v Únii.

3.   Odsek 1 písm. c) sa neuplatňuje na poskytovanie alebo sprostredkovanie poistenia vrátane zdravotného a cestovného poistenia alebo zaistenia osobám vystupujúcim ako súkromné osoby s výnimkou osôb uvedených v prílohách VIII a IX.

Odsek 1 písm. c) nebráni poskytovaniu poistenia alebo zaistenia alebo sprostredkovaniu poistenia vlastníkovi plavidla, lietadla alebo vozidla prenajatého osobou, subjektom alebo orgánom uvedeným v odseku 1 písm. a) alebo b).

Na účely odseku 1 písm. c) sa osoba, subjekt alebo orgán nepovažujú za konajúce podľa pokynov osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1 písm. a) a b), keď sú tieto pokyny vydávané na účely dočasného zakotvenia plavidla, naloženia, vyloženia alebo bezpečnej prepravy plavidla, ktoré sa dočasne nachádza v iránskych vodách alebo lietadla, ktoré sa dočasne nachádza v iránskom vzdušnom priestore.

4.   Týmto článkom sa zakazuje rozširovanie alebo obnovovanie dohôd o poistení a zaistení, ktoré boli uzatvorené pred 27. októbrom 2010, ale – bez toho, aby tým bol dotknutý článok 23 ods. 3 – nezakazuje sa ním plnenie dohôd uzatvorených pred týmto dátumom.

KAPITOLA VI

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DOPRAVY

Článok 36

1.   S cieľom zabrániť presunu tovaru a technológií, na ktoré sa vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu, alebo ktorých dodávky, predaj, presun, vývoz alebo dovoz sú týmto nariadením zakázané, a spolu s povinnosťou poskytnúť príslušným colným orgánom informácie pred príchodom a odchodom tovaru, ako je určené v príslušných ustanoveniach o predbežných vstupných a výstupných vyhláseniach a colných vyhláseniach v nariadení (EHS) č. 2913/92 (21) a v nariadení (EHS) č. 2454/93 (22), osoba predkladajúca údaje uvedené v odseku 2 tohto článku predloží vyhlásenie o tom, či sa na tovar vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu alebo toto nariadenie, a v prípade, že sa na vývoz tohto tovaru vzťahujú požiadavky na vývoznú licenciu, uvedie aj údaje o vývoznej licencii udelenej na daný tovar.

2.   Požadované doplňujúce prvky uvedené v tomto článku sa predkladajú podľa potreby buď v písomnej forme, alebo prostredníctvom colného vyhlásenia.

Článok 37

1.   Zakazuje sa poskytovanie tankovacích alebo zásobovacích služieb, prípadne iných služieb pre plavidlá, ktoré vlastnia iránske osoby, subjekty alebo orgány alebo ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou iránskych osôb, subjektov alebo orgánov, ak majú poskytovatelia služieb k dispozícii informácie vrátane informácií od príslušných colných orgánov týkajúcich sa údajov poskytnutých pred príchodom a odchodom tovaru uvedených v článku 36, na základe ktorých možno opodstatnene dospieť k záveru, že tieto plavidlá prepravujú tovar, na ktorý sa vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu, alebo tovar, ktorého dodávky, predaj, presun alebo vývoz sú podľa tohto nariadenia zakázané, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne a bezpečnostné účely.

2.   Zakazuje sa poskytovanie inžinierskych služieb a údržby pre nákladné lietadlá, ktoré vlastnia iránske osoby, subjekty alebo orgány alebo ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou iránskych osôb, subjektov alebo orgánov, ak majú poskytovatelia služieb k dispozícii informácie vrátane informácií od príslušných colných orgánov týkajúcich sa údajov poskytnutých pred príchodom a odchodom tovaru uvedených v článku 36, na základe ktorých možno opodstatnene dospieť k záveru, že tieto nákladné lietadlá prepravujú tovar, na ktorý sa vzťahuje Spoločný zoznam vojenského materiálu EÚ, alebo tovar, ktorého dodávky, predaj, presun alebo vývoz sú podľa tohto nariadenia zakázané, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne a bezpečnostné účely.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa uplatňujú dovtedy, kým sa tovar neskontroloval a prípadne podľa konkrétnej situácie nezhabal alebo nezlikvidoval.

Každé zadržanie a likvidácia sa môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo podľa rozhodnutia príslušného orgánu vykonať na náklady dovozcu, alebo sa tieto náklady môžu vymáhať od akejkoľvek inej osoby alebo subjektu, ktoré sa pokúsili o nedovolené dodávanie, predaj, presun alebo vývoz.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

1.   Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnené opatreniami, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, a to vrátane nároku na kompenzáciu alebo akéhokoľvek iného nároku takéhoto druhu, ako je nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávka so zárukou, konkrétne nárok na rozšírenie alebo úhradu záruky alebo zabezpečenia, najmä záruky alebo zabezpečenia finančnej povahy v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

označené osoby, subjekty alebo orgány uvedené v zoznamoch v prílohách VIII a IX;

b)

akékoľvek iné iránske osoby, subjekty alebo orgány vrátane iránskej vlády;

c)

akékoľvek osoby, subjekty alebo orgány konajúce prostredníctvom alebo v mene jednej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmenách a) a b).

2.   Výkon zmluvy alebo transakcie sa považuje za ovplyvnený opatreniami uloženými týmto nariadením, pokiaľ existencia alebo obsah nároku vyplýva priamo alebo nepriamo z týchto opatrení.

3.   Pri akomkoľvek konaní, ktorého cieľom je vymáhanie pohľadávky, nesie dôkazné bremeno o tom, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, osoba, ktorá túto pohľadávku vymáha.

4.   Týmto článkom nie je dotknuté právo osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 39

Na účely článkov 8 a 9, článku 17 ods. 2 písm. b) a článkov 30 a 35 sa za iránsku osobu, subjekt alebo orgán nepovažuje žiaden orgán, subjekt alebo držiteľ práv, ktorý vyplýva z pôvodnej dohody o spoločnej výrobe uzavretej zvrchovanou, inou ako iránskou vládou v období pred 27. októbrom 2010. V takýchto prípadoch a v súvislosti s článkom 8 môže príslušný orgán členského štátu vyžadovať od akéhokoľvek orgánu alebo subjektu primerané záruky s ohľadom na koncového užívateľa v súvislosti s akýmkoľvek predajom, dodávkou, presunom alebo vývozom kľúčových zariadení alebo technológií uvedených v prílohe VI.

Článok 40

1.   Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

okamžite poskytnú každú informáciu, ktorá by uľahčila plnenie tohto nariadenia, ako napr. údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 23, príslušným orgánom členských štátov, v ktorých majú sídlo alebo sú umiestnené, a odovzdajú tieto informácie Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom členských štátov;

b)

spolupracujú s týmito príslušnými orgánmi pri overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutému členskému štátu.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 41

Zakazuje sa zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v článkoch 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 31, 35 alebo 36.

Článok 42

1.   Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré ho uskutočnia, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa zmrazili alebo zadržiavali v dôsledku nedbanlivosti.

2.   Opatreniami uvedenými v tomto nariadení nevzniká dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom zodpovednosť žiadneho druhu, ak nevedeli a nemali žiadny rozumný dôvod predpokladať, že svojím konaním tieto zákazy porušujú.

3.   Oznámením informácií uvedených v článkoch 30, 31 a 32, ktoré v súlade s článkami 30, 31 a 32 v dobrej viere uskutočnila osoba, subjekt alebo orgán, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, prípadne zamestnanec alebo vedúci pracovník takejto osoby, subjektu alebo orgánu, nevzniká tejto inštitúcii alebo osobe ani jej vedúcim pracovníkom alebo zamestnancom žiadna zodpovednosť.

Článok 43

1.   Členský štát môže prijať všetky opatrenia, ktoré považuje za potrebné na zabezpečenie toho, aby sa v prípade, že spolupráca s iránskou osobou, subjektom alebo orgánom môže byť ovplyvnená vykonávaním tohto nariadenia, dodržiavali príslušné medzinárodné záväzky, záväzky v rámci Únie a vnútroštátne záväzky týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a ochrany životného prostredia.

2.   Na účely opatrení prijatých podľa odseku 1, sa zákazy uvedené v článkoch 8 a 9, článku 17 ods. 2 písm. b), článku 23 ods. 2 a článkoch 30 a 35 neuplatňujú.

3.   Dotknutý členský štát oznámi najneskôr desať pracovných dní pred udelením uvedeného povolenia ostatným členským štátom a Komisii svoj záver uvedený v odseku 1 a svoj úmysel udeliť povolenie.

Článok 44

1.   Komisia a členské štáty by sa mali v trojmesačných vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a zdieľať všetky ostatné významné údaje, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením. Ide najmä o informácie:

a)

v súvislosti so zmrazenými finančnými prostriedkami podľa článku 23 a povoleniami udelenými podľa článkov 24, 25, 26 a 27;

b)

v súvislosti s jeho porušovaním, s problémami s jeho presadzovaním a o rozhodnutiach vnútroštátnych súdov.

2.   Členské štáty sa ihneď navzájom informujú a informujú takisto Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 45

Komisia:

a)

mení a dopĺňa prílohu II na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady alebo Sankčného výboru Organizácie Spojených národov alebo na základe informácií poskytnutých členskými štátmi;

b)

mení a dopĺňa prílohy III, IV, V, VI, VII a X na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 46

1.   Ak Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor uvedie fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán na zozname, Rada takúto fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zaradí do prílohy VIII.

2.   Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 23 ods. 2 a ods. 3, príslušne zmení a doplní prílohu IX.

3.   Rada dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu podľa odseku 1 alebo 2 oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť predložiť pripomienky.

4.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada svoje rozhodnutie preskúma a príslušným spôsobom informuje fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán.

5.   Pokiaľ sa Organizácia Spojených národov rozhodne vyradiť fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zo zoznamu alebo zmeniť a doplniť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú zaradené do zoznamu, Rada zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní prílohu VIII.

6.   Zoznam v prílohe IX sa pravidelne, a to aspoň každých 12 mesiacov preskúma.

Článok 47

1.   Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty oznámia Komisii tieto predpisy bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a Komisii oznamujú každú následnú zmenu a doplnenie.

Článok 48

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových stránkach vymenovaných v prílohe X. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe X.

2.   Členské štáty bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu a doplnenie týchto údajov.

3.   Pokiaľ sa podľa tohto nariadenia vyžaduje oznámenie, informácia alebo iná komunikácia vo vzťahu ku Komisii, na účely takejto komunikácie sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe X.

Článok 49

Toto nariadenia sa uplatňuje:

a)

v rámci územia Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b)

na palube každého lietadla alebo plavidla podliehajúceho jurisdikcii niektorého členského štátu;

c)

na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán na území Únie alebo mimo neho, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva členského štátu;

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 50

Nariadenie (EÚ) č. 961/2010 sa týmto zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 51

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2012, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 281, 27.10.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(7)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  Ú.v. EÚ L 100, 14.4. 2011, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.

(18)  Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ C 69, 18.3.2010, s. 19.

(20)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Tovar a technológie, na ktoré sa odkazuje v článku 2 ods. 1, ods. 2 a ods. 4, článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 1, článku 6, článku 8 ods. 4, článku 17 ods. 2 a v článku 31 ods. 1

Táto príloha obsahuje všetky tovary a technológie uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009, ako sa vymedzujú v predmetnom nariadení, s výnimkou položiek:

Položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

Opis

5A002

Systémy „informačnej ochrany“, ich zariadenia a súčasti:

a)

Systémy, zariadenia, aplikačno-špecifické „elektronické montážne celky“, moduly a integrované obvody na „bezpečnosť informácií“ a iné pre ne navrhnuté súčasti:

Pozn.:

Ku kontrole prijímacích zariadení globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) obsahujúcich alebo používajúcich dekódovanie (napr. GPS alebo GLONASS) pozri 7A005.

1.

Navrhnuté alebo upravené na používanie „kryptografie“ s použitím digitálnych techník vykonávajúcich niektorú kryptografickú funkciu okrem overovania alebo digitálneho podpisu, a ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

Funkcie overovania a digitálneho podpisu obsahujú aj pridruženú funkciu správy kľúčov.

2.

Overovanie zahŕňa všetky aspekty riadenia prístupu všade tam, kde neexistuje šifrovanie súborov alebo textu okrem prípadov priamej súvislosti s ochranou hesiel, osobných identifikačných čísiel (PIN) alebo podobných údajov na zabránenie neoprávneného prístupu.

3.

„Kryptografia“ nezahŕňa techniky komprimovania alebo kódovania „pevne stanovených“ údajov.

Poznámka:

5A002.a.1. zahŕňa zariadenia navrhnuté alebo upravené na používanie „kryptografie“ využívajúcej analógové princípy, ak sa používajú spolu s digitálnou technikou.

a)

„symetrický algoritmus“ s použitím kľúča dĺžky viac ako 56 bitov; alebo

b)

„asymetrický algoritmus“ tam, kde je bezpečnosť algoritmu založená na niektorej z týchto vlastností:

1.

faktorizácia celých čísel nad 512 bitov (napr. RSA),

2.

výpočet diskrétnych algoritmov v multiplikatívnej skupine konečného poľa veľkosti nad 512 bitov (napr. Diffie-Hellman v Z/pZ); alebo

3.

diskrétne logaritmy nad 112 bitov v inej skupine, než sú uvedené v 5A002.a.1.b.2. (napr. Diffie-Hellman na eliptickej krivke);

5D002

Tento „softvér“:

a)

„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 5A002.a.1 alebo „softvér“ uvedený v 5D002.c.1;

c)

Špecifický „softvér“:

1.

„špecifický softvér“ vyznačujúci sa vlastnosťami alebo vykonávajúci alebo simulujúci funkcie zariadení uvedených v 5A002.a.1;

Poznámka:

5D002 nezahŕňa tento „softvér“:

a)

„softvér“, ktorý sa požaduje na „používanie“ zariadení vyňatých spod kontroly podľa poznámky k bodu 5A002;

b)

„softvér“, ktorý poskytuje niektorú z funkcií zariadení vyňatých spod kontroly podľa poznámky k bodu 5A002.

5E002

„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „používanie“ zariadení uvedených v 5A002.a.1 alebo „softvéru“ uvedeného v bode 5D002.a. alebo 5D002.c.1 tohto zoznamu.

ČASŤ B

Článok 6 sa uplatňuje na nasledujúce tovary:

Položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

Opis

0A001

„Jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a)

„jadrové reaktory“;

b)

kovové nádoby alebo ich v závode vyrobené hlavné časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;

c)

manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z „jadrového reaktora“;

d)

regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e)

tlakové rúrky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články a primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“ pri prevádzkovom tlaku vyššom ako 5,1 MPa;

f)

zirkóniový kov a zliatiny vo forme rúrok alebo sústav rúrok s pomerom hafnia a zirkónia menej ako 1:500 hmotnostných dielov, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“;

g)

čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;

h)

„vnútorné časti reaktorov“ zvlášť navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, tepelných štítov, usmerňovačov toku, platní roštu aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

Poznámka:

V 0A001h. „vnútorné časti jadrového reaktora“ znamenajú každú väčšiu konštrukciu v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i)

výmenníky tepla (parné generátory) osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

j)

prístroje na detekciu a meranie neutrónov osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.

0C002

Nízkoobohatený urán, ktorý patrí do oddielu 0C002, ak je súčasťou zložených jadrových palivových článkov


PRÍLOHA II

Tovar a technológie ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1, článku 2 ods. 2 a ods. 4, článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 1, článku 8 ods. 4, článku 17 ods. 2, článku 31 ods. 1 a článku 45

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

2.

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.

Účel zákazov obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nezakázaných tovarov (vrátane závodov) obsahujúcich jednu alebo viacero zakázaných súčastí, ak je zakázaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.:

Pri posudzovaní, či zakázanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť množstvo, hodnotu a obsiahnuté technologické know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť zo zakázanej súčasti alebo súčastí základný prvok dodávaného tovaru.

2.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

(Platí v spojení s časťou II.B)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológie“, ktorá je „požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je zakázaný v nasledujúcej časti A (Tovar), je zakázaný na základe ustanovení časti II.B.

2.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológií“, ktoré sú „potrebné“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je kontrolovaný v časti A (Tovar) prílohy IV, podlieha zákazu na základe ustanovení časti II.B.

3.

„Technológia“„požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zakázaných tovarov podlieha zákazu aj vtedy, keď sa vzťahuje na nezakázané tovary.

4.

Zákazy sa nevzťahujú na takú „technológiu“, ktorá predstavuje nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú zakázané, alebo ktorých vývoz sa povolil v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007 alebo týmto nariadením.

5.

Zákazy prevodu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, na „základný vedecký výskum“, ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

II.A.   TOVAR

A0.   Jadrové materiály, prostriedky a príslušenstvo

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A0.001

Tieto výbojky s dutou katódou:

a.

jódové výbojky s dutou katódou s otvormi z čistého kremíka alebo kremeňa

b.

uránové výbojky s dutou katódou

II.A0.002

Faradayove izolátory v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Optické mriežky v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Optické vlákna v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm potiahnuté antireflexnými vrstvami v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 – 650 nm s priemerom jadra väčším ako 0,4 mm, ale nepresahujúcim 2 mm

II.A0.005

Tieto súčasti nádoby jadrového rektora a skúšobné zariadenia okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001:

1.

uzávery

2.

vnútorné komponenty

3.

vybavenie na uzatváranie, testovanie a meranie

0A001

II.A0.006

Jadrové detekčné systémy na detekciu, identifikáciu alebo kvantifikáciu rádioaktívnych materiálov a žiarenia jadrového pôvodu a ich osobitne navrhnuté súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001.j. alebo 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vlnovcové ventily s tesnením vyrobené zo zliatiny hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele typu 304, 304L alebo 316 L.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na vlnovcové ventily vymedzené v 0B001.c.6 a 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserové zrkadlá okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 10-6K-1 pri 20 °C (napr. kremenné sklo alebo zafír).

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na optické systémy osobitne navrhnuté na použitie v astronómii, pokiaľ zrkadlá neobsahujú kremenné sklo.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserové šošovky okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e.2, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 10-6K-1 pri 20°C (napr. kremenné sklo).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Rúrky, potrubia, obruby, armatúry vyrobené z niklu alebo ním potiahnuté alebo zo zliatiny niklu s obsahom väčším ako 40 hmotnostných percent niklu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vákuové vývevy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.f.2 alebo 2B231:

 

Turbomolekulárne vývevy s prietokom väčším ako 400 l/s,

 

rootsové vývevy na predvákuum s objemovým prietokom odsávania väčším ako 200 m3/h.

 

Suchý špirálový kompresor s vlnovcovým utesnením a suché špirálové vákuové vývevy s vlnovcovým utesnením.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Uzatvorené priestranstvo na manipuláciu, skladovanie a zaobchádzanie s rádioaktívnymi látkami (horúce komory).

0B006

II.A0.013

‚Prírodný urán‘ alebo ‚ochudobnený urán‘ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a akýkoľvek iný materiál obsahujúci jednu alebo viacero uvedených zložiek, okrem tých, ktoré sú uvedené v 0C001.

0C001

II.A0.014

Výbuchové komory s absorpčnou kapacitou viac ako ekviv. 2,5 kg TNT.


A1.   Materiály, chemikálie, ‚mikroorganizmy‘ a ‚toxíny‘

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-etylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP alebo D2HPA) CAS 298-07-7 rozpustná v akomkoľvek množstve s čistotou väčšou ako 90 %.

II.A1.002

Fluór (Chemical Abstract Service Number (číslo CAS): 7782-41-4) s čistotou najmenej 95 %.

II.A1.005

Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 100 g fluóru za hodinu.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na elektrolytické články vymedzené v položke 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalyzátory, okrem tých, ktoré sú zakázané podľa 1A225, obsahujúce platinu, paládium alebo ródium, použiteľné na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1B231, 1A225

II.A1.007

Hliník a jeho zliatiny, okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002.b.4 alebo 1C202.a, v surovej alebo poloopracovanej forme, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

a.

dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C); alebo

b.

s pevnosťou v ťahu minimálne 415 MPa pri 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetické kovy všetkých druhov a foriem s počiatočnou relatívnou permeabilitou najmenej 120 000 a hrúbkou medzi 0,05 a 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‚Vláknité alebo vláknové materiály‘ alebo predimpregnované lamináty:

POZN.

POZRI TIEŽ II.A1.019.a.

a.

uhlíkové ‚vláknité alebo vláknové materiály‘ alebo aramidové ‚vláknité alebo vláknové materiály‘, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

‚špecifickým modulom‘ minimálne 10 × 106 m alebo

2.

‚špecifickou pevnosťou v ťahu‘ väčšou ako 17 × 104 m;

b.

sklenené ‚vláknité alebo vláknové materiály‘, ktoré sa vyznačujú ktoroukoľvek z týchto vlastností:

1.

‚špecifickým modul‘ s hodnotou nad 3,18 × 106 m alebo

2.

‚špecifickou pevnosťou v ťahu‘ viac ako 76,2 × 103 m;

c.

nekonečné ‚priadze‘, ‚predpriadze‘, ‚kúdele‘ alebo ‚pásky‘ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených ‚vláknitých alebo vláknových materiálov‘ uvedených v II.A1.010.a. alebo b.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na ‚vláknité alebo vláknové materiály‘ vymedzené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a a 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predformy) alebo ‚predformy z uhlíkových vlákien‘:

a.

vyrobené z ‚vláknitých alebo vláknových materiálov‘ uvedených vyššie v II.A1.009;

b.

uhlíkové ‚vláknité alebo vláknové materiály‘ (predimpregnované lamináty) impregnované ‚matricou‘ z epoxidovej živice, uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, určené na opravu konštrukcií lietadiel alebo laminátov, pri ktorých veľkosť jednotlivých listov neprekračuje rozmery 50 cm × 90 cm;

c.

predimpregnované lamináty uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, ktoré majú teplotu skleného prechodu (Tg) nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu, ako teplotu skleného prechodu.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na ‚vláknité alebo vláknové materiály‘ vymedzené v položke 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka použiteľné na hroty predných častí, hlavice a klapky dýz ‚riadených striel‘ okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C107.

1C107

II.A1.012

Martenzitické ocele okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C116 alebo 1C216, ‚dosahujúce‘ medzu pevnosti v ťahu najmenej 2 050 MPa pri 293 K (20 °C).

Technická poznámka:

Pod pojmom ‚oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu dosahujúca‘ sa myslí oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C216

II.A1.013

Volfrám, tantal, karbid volfrámu, karbid tantalu a zliatiny vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a.

v tvaroch s dutou valcovitou alebo sférickou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 50 mm až 300 mm a

b.

majú hmotnosť väčšiu ako 5 kg.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na volfrám, karbid volfrámu a zliatiny vymedzené v položke 1C226.

1C226

II.A1.014

Elementárne prášky kobaltu, neodýmu, samária alebo ich zliatiny alebo zmesi s obsahom minimálne 20 hmotnostných percent kobaltu, neodýmu alebo samária, s veľkosťou častíc menšou ako 200 μm.

II.A1.015

Čistý tributylfosfát (TBP) [číslo CAS 126-73-8] alebo zmes s obsahom TBP viac ako 5 hmotnostných percent.

II.A1.016

Martenzitické ocele okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C116, 1C216 alebo II.A1.012.

Technická poznámka:

Martenzitické ocele sú zliatiny železa, pre ktoré je vo všeobecnosti charakteristický vysoký obsah niklu, veľmi nízky obsah uhlíka a použitie substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie tvrdenia a tvrdenia starnutím zliatiny.

II.A1.017

Tieto kovy, kovové prášky a materiál:

a.

volfrám a volfrámové zliatiny, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm a obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných percent;

b.

molybdén a zliatiny molybdénu, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm a obsahom molybdénu najmenej 97 hmotnostných percent;

c.

materiály z volfrámu v pevnej forme, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C226 alebo II.A1.013, s týmto zložením materiálu:

1.

volfrám a zliatiny s obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných percent;

2.

volfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných percent volfrámu alebo

3.

volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom volfrámu najmenej 80 hmotnostných percent.

II.A1.018

Jemné magnetické zliatiny s týmto chemickým zložením:

a)

obsah železa od 30 % do 60 % a

b)

obsah kobaltu od 40 % do 60 %.

II.A1.019

„Vláknité a vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty nezakázané v prílohe I alebo prílohe II (v rámci položiek II.A1.009 alebo II.A1.010) k tomuto nariadeniu, alebo neuvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009:

a)

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“;

Poznámka:

Položka II.A1.019a. sa nevzťahuje na tkaniny.

b)

nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“;

c)

polyakrylonitrylové (PAN) nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“.


A2.   Spracovanie materiálov

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A2.001

Systémy na vibračné skúšky, ich zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B116:

a.

vibračné skúšobné systémy využívajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, vybavené číslicovým regulátorom, schopné vyvinúť vibrácie v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz pri zrýchlení najmenej 0,1g rms a prenášajúce sily najmenej 50 kN merané na ‚holom stole‘;

b.

číslicové regulátory kombinované so špeciálne navrhnutým ‚softvérom‘ na vibračné skúšanie, so šírkou kmitočtového pásma v reálnom čase väčšou ako 5 kHz, navrhnuté na používanie vo vibračných skúšobných systémoch, ktoré sú uvedené v písmene a.;

c.

vibračné natriasacie zariadenia (natriasacie jednotky) s pripojenými zosilňovačmi alebo bez nich, schopné prenášať sily najmenej 50 kN, merané na ‚holom stole‘, a použiteľné vo vibračných skúšobných systémoch uvedených v písmene a.;

d.

nosné konštrukcie pre testované vzorky a elektronické jednotky navrhnuté s cieľom zlúčiť rad natriasacích zariadení do systému schopného vyvinúť účinnú kombinovanú silu najmenej 50 kN meranú na ‚holom stole‘, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v písmene a.

Technická poznámka:

‚Holý stôl‘ je plochý stôl alebo plocha bez akéhokoľvek príslušenstva.

2B116

II.A2.002

Obrábacie stroje a ich súčasti a číslicové riadiace systémy pre obrábacie stroje:

a.

obrábacie stroje na brúsenie s presnosťou polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ rovnou alebo menšou (lepšou) ako 15 μm pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi podľa normy ISO 230/2 (1988) (1) alebo jej vnútroštátnych ekvivalentov;

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na obrábacie stroje na brúsenie vymedzené v položkách 2B201.b a 2B001.c.

b.

súčasti a numerické riadiace systémy osobitne navrhnuté pre obrábacie stroje uvedené v 2B001, 2B201 alebo v písmene a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Tieto vyvažovacie stroje a príslušné zariadenia:

a.

vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre stomatologické alebo iné lekárske zariadenia, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

nie sú schopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg;

2.

sú schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min.;

3.

sú schopné vyvažovať v dvoch alebo vo viacerých rovinách a

4.

sú schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g x mm/kg hmotnosti rotora;

b.

indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených v písmene a.

Technická poznámka:

Indikačné hlavy sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.

2B119

II.A2.004

Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri operáciách rádiochemickej separácie alebo v horúcich komorách, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B225, ktoré majú jednu z týchto vlastností:

a.

schopnosť preniknúť stenou horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia cez stenu) alebo

b.

schopnosť preklenúť horný okrej horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia vykonávaná ponad stenu).

2B225

II.A2.006

Pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C:

a.

oxidačné pece;

b.

pece s riadenou atmosférou.

Poznámka:

Táto položka nezahŕňa tunelové pece s valčekovým alebo vozíkovým dopravníkom, tunelové pece s pásovým dopravníkom, posunovacie pece (tzv. pusher type kilns) alebo mobilné pece osobitne navrhnuté na výrobu skla, keramického riadu alebo štruktúrovanej keramiky.

2B226

2B227

II.A2.007

„Prevodníky tlaku“, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B230, schopné merať absolútny tlak v ktoromkoľvek bode intervalu tlakov od 0 do 200 kPa a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a.

snímače sú vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej hexafluoridom uránu UF6“ alebo sú nimi chránené a

b.

vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

1.

meracím rozsahom menším ako 200 kPa a „presnosťou“ vyššou ako ± 1 % celkového rozsahu stupnice alebo

2.

meracím rozsahom 200 kPa alebo viac a „presnosťou“ vyššou ako 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Odstredivé separátory schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov a vyrobené z týchto látok:

1.

zliatiny s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných percent a chrómu 20 % hmotnostných percent;

2.

fluóropolyméry;

3.

skla (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent;

5.

tantal alebo zliatiny tantalu;

6.

titán alebo zliatiny titánu alebo

7.

zirkónia alebo zliatin zirkónia.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na odstredivé separátory definované v položke 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Spekané kovové filtre vyrobené z niklu alebo zliatiny niklu s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na filtračné zariadenia uvedené v položke 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Stroje na rotačné tvárnenie a stroje na tokové tvárnenie, okrem tých, ktoré podliehajú kontrole podľa 2B009, 2B109 alebo 2B209, so silou valca väčšou ako 60 kN a súčiastky osobitne navrhnuté pre tieto stroje.

Technická poznámka:

Na účely II.A2.013 sa stroje kombinujúce funkcie tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia považujú za stroje na prietokové tvárnenie.

II.A2.014

Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontaktory); a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú niektoré z týchto materiálov:

POZN.

POZRI TIEŽ IV.A2.008.

a.

vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných percent a chrómu 20 % hmotnostných percent;

2.

fluóropolyméry;

3.

skla (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent;

6.

tantal alebo zliatiny tantalu;

7.

titán alebo zliatiny titánu alebo

8.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia alebo

b.

vyrobené z nehrdzavejúcej ocele aj jedného alebo viacerých materiálov uvedených v II.A2.014.a.

Technická poznámka:

‚Uhlíkový grafit‘ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je najmenej 8 hmotnostných percent.

2B350.e

II.A2.015

Priemyselné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d:

POZN.

POZRI TIEŽ IV.A2.009.

výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou väčšou ako 0,05 m2, ale menšou ako 30 m2; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s kvapalinou sú z niektorého z týchto materiálov:

a.

vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných percent a chrómu 20 hmotnostných percent;

2.

fluóropolyméry;

3.

skla (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent;

6.

tantal alebo zliatiny tantalu;

7.

titán alebo zliatiny titánu

8.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

9.

karbid kremičitý alebo

10.

karbid titánu alebo

b.

vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a jedného alebo viacerých materiálov uvedených v II.A2.015.a.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na chladiče vozidiel.

Technická poznámka:

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly výmenníka tepla.

2B350.d

II.A2.016

Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok iné, ako sú uvedené v 2B350.i, vhodné pre korozívne kvapaliny, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod alebo vákuové vývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod. [meraný pri štandardnej teplote (273 K alebo 0 °C) a tlaku (101,3 kPa)]; a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy prúdových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú z niektorého z týchto materiálov:

POZN.

POZRI TIEŽ IV.A2.010.

a.

vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom niklu viac ako 25 hmotnostných percent a chrómu 20 hmotnostných percent;

2.

keramické materiály;

3.

ferosilícium;

4.

fluóropolyméry;

5.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov),

6.

grafit alebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent;

8.

tantal alebo zliatiny tantalu;

9.

titán alebo zliatiny titánu

10.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

11.

niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu alebo

12.

zliatiny hliníka alebo

b.

vyrobené z nehrdzavejúcej ocele aj jedného alebo viacerých materiálov uvedených v II.A2.016.a.

Technická poznámka:

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly čerpadla.

2B350.i


A3.   Elektronika

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A3.001

Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu vyznačujúce sa obidvoma týmito charakteristikami:

a.

počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať napätie minimálne 10 kV pri výkone minimálne 5 kW vychýlením aj bez neho a

b.

počas 4 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na zdroje prúdu definované v položkách 0B001.j.5 a 3A227.

3A227

II.A3.002

Hmotnostné spektrometre iné ako sú uvedené v 3A233 alebo 0B002.g, schopné merať ióny s hmotnosťou 200 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 2 častice v 200, a ich príslušné iónové zdroje:

a.

hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS);

b.

hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS);

c.

hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS);

d.

hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním so zdrojovou komorou vyrobenou z ‚materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6‘ alebo nimi obloženou alebo oplátovanou;

e.

hmotnostné spektrometre s molekulovým lúčom vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

zdrojová komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo molybdénu, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná, a je vybavená vymrazovacou jednotkou schopnou ochladzovať na teplotu 193 K (– 80°C) alebo nižšiu alebo

2.

zdrojová komora je vyrobená z ‚materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6‘, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná;

f.

hmotnostné spektrometre so zdrojom iónov na mikrofluoráciu, určené pre aktinidy alebo fluoridaktinidy.

3A233

II.A3.003

Meniče frekvencie alebo generátory okrem tých, ktoré sú zakázané v 0B001 alebo 3A225, vyznačujúce sa všetkými ďalej uvedenými vlastnosťami a osobitne pre ne navrhnuté súčiastky a softvér:

a.

viacfázový výstup schopný poskytovať výkon najmenej 40 W;

b.

schopné pracovať vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz a

c.

so stabilitou frekvencie lepšou (menšou) ako 0,1 %.

Technická poznámka:

Meniče frekvencie uvedené v položke II.A3.003 sú známe aj ako konvertory alebo invertory.


A6.   Snímače a lasery

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A6.001

Tyčinky z ytriovo-hlinitého granátu (YAG)

II.A6.002

Optické zariadenia a súčasti, okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A002, 6A004.b:

infračervená optika v rozmedzí vlnovej dĺžky od 9 000 nm – 17 000 nm a jej súčasti vrátane súčasti z teluridu kadmia (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Systémy na korekciu čelnej vlny pre lasery, ktoré majú lúč s priemerom presahujúcim 4 mm a pre ne osobitne navrhnuté súčasti vrátane kontrolných systémov, snímačov čelnej fázy a ‚deformovateľných zrkadiel‘ vrátane bimorfných zrkadiel.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na zrkadlá uvedené v 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.

6A003

II.A6.004

„Lasery“ na báze iónov argónu s priemerným výkonom najmenej 5 W.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na ‚lasery‘ na báze iónov argónu uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Polovodičové „lasery“ a ich súčasti:

a.

samostatné polovodičové „lasery“ s výkonom väčším ako 200 mW za každý laser v množstvách väčších ako 100;

b.

polovodičové „laserové“ polia s výkonom väčším ako 20 W.

1.

Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.b.

3.

Táto položka sa nevzťahuje na „laserové“ diódy s vlnovou dĺžkou v rozsahu 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Laditeľné polovodičové „lasery“ a laditeľné polovodičové ‚laserové‘ polia s vlnovou dĺžkou medzi 9 μm a 17 μm, ako aj skupiny polí polovodičových ‚laserov‘ obsahujúcich aspoň jedno laditeľné polovodičové ‚laserové‘ pole takejto vlnovej dĺžky.

1.

Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na polovodičové „lasery“ definované v položkách 0B001.h.6 a 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

Tuhofázové „laditeľné“„lasery“ a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a.

titán-zafírové lasery;

b.

alexandritové lasery.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na titán-zafírové lasery a alexandritové lasery definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.

6A005.c.1.

II.A6.008

„Lasery“ (iné ako sklené) s prímesou neodýmu s výstupnou vlnovou dĺžkou prekračujúcou 1 000 nm, ale kratšou ako 1 100 nm a výstupnou energiou presahujúcou 10 J na pulz.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na ‚lasery‘ (iné ako sklené) s prímesou neodýmu definované v položke 6A005.c.2.b.

6A005.c.2.

II.A6.009

Akusticko-optické súčasti:

a.

elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s opakovacím kmitočtom rovným 1 kHz alebo vyšším;

b.

príslušenstvo pre opakovací kmitočet;

c.

Pockelsove články.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Radiačne vytvrdené kamery alebo ich šošovky, iné ako uvedené v 6A203.c, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako radiačne vytvrdené, aby odolali celkovej dávke žiarenia väčšej ako 50 x 103 Gy (kremík), (5 x 106 rad (kremík)) bez toho, aby počas prevádzky došlo k degradácii ich vlastností.

Technická poznámka:

Termín Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram, absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia.

6A203.c

II.A6.011

Laditeľné zosilňovače a oscilátory impulzných laserov na báze farbív, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujú pri vlnových dĺžkach 300 nm až 800 nm;

2.

priemerný výkon je vyšší ako 10 W, ale neprekračuje 30 W;

3.

opakovací kmitočet je vyšší ako 1 kHz a

4.

šírka impulzu je menšia ako 100 ns.

1.

Táto položka sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na laditeľné zosilňovače a oscilátory impulzných laserov na báze farbív definované v položke 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulzné „lasery“ na báze oxidu uhoľnatého, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujú pri vlnových dĺžkach 9 000 nm až 11 000 nm;

2.

opakovací kmitočet je vyšší ako 250 Hz;

3.

priemerný výkon je vyšší ako 100 W, ale neprekračuje 500 W a

4.

šírka impulzu je menšia ako 200 ns.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na zosilňovače a oscilátory impulzových laserov na báze oxidu uhličitého definovaných v položke 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

Medené plynné ‚lasery‘ s oboma týmito vlastnosťami:

1.

pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 500 nm a 600 nm a

2.

priemerný výkon je najmenej 15 W.

6A005.b

II.A6.014

Impulzné ‚lasery‘ na báze oxidu uhoľnatého, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 5 000 nm a 6 000 nm

2.

opakovací kmitočet je vyšší ako 250 Hz;

3.

priemerný výstupný výkon je viac ako 100 W a

4.

šírka impulzu je menšia ako 200 ns.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na vysokovýkonové (zvyčajne 1 až 5 kW) priemyselné lasery na báze oxidu uhoľnatého používané v takých zváracích a kovoobrábacích zariadeniach, keďže tieto uvedené lasery sú buď lasery so stálou vlnou alebo pulzujúcou so šírkou impulzu viac ako 200ns.

 


A7.   Navigácia a letecká elektronika

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A7.001

Tieto inerciálne navigačné systémy a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

I.

Inerciálne navigačné systémy, ktoré sú certifikované na používanie v „civilných lietadlách“ civilnými orgánmi štátu zúčastňujúceho sa na Wassenaarskej dohode, a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

a.

Inerciálne navigačné systémy (INS) (na kardanovom závese alebo pevnom uchytení (strapdown)) a inerciálne zariadenie navrhnuté na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie „lietadiel“, pozemných vozidiel, plavidiel (hladinových alebo podmorských) alebo ‚vesmírnych lodí‘, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností, a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

1.

navigačná chyba (voľná inerciálna) po bežnom nastavení 0,8 námornej míle za hodinu (nm/h) – ‚pravdepodobná cyklická chyba‘ (CEP) alebo menšia (lepšia) alebo

2.

určené na fungovanie pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 10 g;

b.

hybridné inerciálne navigačné systémy so zabudovaným globálnym navigačným satelitným systémom (systémami) (GNSS) aleboso „systémom referenčnej navigácie na základe údajov“ („DBRN“) na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie, po normálnom nastavení, s navigačnou presnosťou polohy INS, po strate GNSS alebo „DBRN“ počas najviac štyroch minút, s ‚pravdepodobnou cyklickou chybou‘ (CEP) menšou (lepšou) ako 10 metrov;

c.

inerciálne zariadenie na stanovenie azimutu, smeru alebo severu, ktoré má jednu z nižšie uvedených vlastností, ako aj ich osobitne navrhnuté súčasti:

1.

navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru alebo severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky alebo

2.

navrhnuté pre neoperačnú nárazovú hladinu 900 g alebo viac počas 1 ms alebo dlhšie.

Poznámka:

Parametre I.a a I.b sú uplatniteľné v každej z nasledujúcich podmienok prostredia:

1.

vstupné náhodné vibrácie celkovej veľkosti 7,7 g rms počas prvej polhodiny – celková doba trvania skúšky 1,5 hodiny pre každú os v každej z troch kolmých osí, ak náhodné vibrácie vyhovujú týmto podmienkam:

a.

konštantná hodnota výkonnej spektrálnej hustoty (PSD) 0,04 g2/Hz v intervale frekvencií 15 až 1 000 Hz a

b.

výkonová spektrálna hustota slabne s frekvenciou z hodnoty 0,04 g2/Hz na hodnotu 0,01 g2/Hz v intervale frekvencií od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

uhlová rýchlosť naklonenia a zatočenia je rovná alebo vyššia ako + 2,62 radiánov/s (150°/s) alebo

3.

podľa národných noriem rovnocenných s podmienkou 1. alebo 2.

1.

I.b. sa týka systémov, v ktorých sú INS a iné nezávislé navigačné pomôcky zabudované do jedného celku na dosiahnutie lepšieho výkonu.

2.

‚Pravdepodobná kruhová odchýlka‘ (CEP) – Pri kruhovom normálnom rozdelení polomer kruhu obsahujúceho 50 percent jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50 percentná pravdepodobnosť lokalizácie výskytu.

II.

Teodolitové systémy obsahujúce inerciálne navigačné systémy osobitne navrhnuté na účely civilného pozorovania a navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru a severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

III.

Inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v položke 7A001 alebo 7A101, ak sú takéto akcelerometre osobitne navrhnuté a vyvinuté pre ne ako snímače MWD (meranie počas vŕtania) na použitie pri zvislých vrtoch.

7A003

7A103


A9.   Letectvo, kozmonautika a pohon

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.A9.001

Výbušné svorníky.

II.B.   TECHNOLÓGIE

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

II.B.001

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v predchádzajúcej časti II.A. (Tovar) vyššie.

II.B.002

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti IV A (Tovar) prílohy IV.

Technická poznámka:

Pojem ‚technológia‘ zahŕňa aj softvér.


PRÍLOHA III

Tovar a technológie, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1, článku 3 ods. 3 a ods. 5, článku 5 ods. 2, článku 8 ods. 4, článku 18 ods. 1, článku 31 ods. 1 a článku 45

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

2.

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.

Účel kontrol obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane prevádzkových celkov) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak kontrolovaná súčasť alebo súčasti sú základným prvkom tovarov a dajú sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.:

Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré by z kontrolovanej súčasti alebo súčastí mohli urobiť základný prvok zaobstarávaných tovarov.

2.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

(Vykladá sa v spojení s časťou III.B)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológií“, ktorá sú „potrebné“ na „používanie“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je kontrolovaný v časti A (Tovar) uvedenej nižšie, je kontrolovaný na základe ustanovení časti III.B.

2.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológií“, ktoré sú „potrebné“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je kontrolovaný v časti A (Tovar) uvedenej nižšie, je kontrolovaný na základe ustanovení časti II.B prílohy II.

3.

„Technológia“„potrebná“ na „používanie“ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

4.

Kontroly sa nevzťahujú na takú „technológiu“, ktorá predstavuje nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz sa povolil v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007 alebo týmto nariadením.

5.

Kontroly prevodu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, „základný vedecký výskum“ alebo minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

III.A.   TOVAR

A0.   Jadrové materiály, prostriedky a príslušenstvo

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

III.A0.015

„Ochranné komory so vstavanými rukavicami“ osobitne navrhnuté pre rádioaktívne izotopy, zdroje rádioaktívneho žiarenia alebo rádionuklidy.

Technická poznámka:

„Ochranné komory so vstavanými rukavicami“ znamenjú zariadenie, ktoré poskytovateľovi poskytuje ochranu pred nebezpečnými výparmi, časticami a radiáciou, materiálmi, s ktorými osoba nachádzajúca sa mimo tohto zariadenia manipuluje alebo ich spracúva vo vnútri tohto zariadenia, a to prostredníctvom manipulátorov alebo rukavíc zabudovaných do zariadenia.

0B006

III.A0.016

Systémy monitorovania toxických plynov navrhnuté na stálu prevádzku a odhaľovanie sírovodíka H2S a na tieto účely osobitne navrhnuté detektory.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Detektory na odhalenie unikajúceho hélia.

0A001

0B001.c


A1.   Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny“

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

III.A1.003

Okrúhle upchávky a tesnenia s vnútorným priemerom najviac 400 mm vyrobené z týchto materiálov:

a.

kopolyméry vinylidénfluoridu, ktoré pozostávajú z aspoň 75 % betakryštalickej štruktúry, ktorá sa nerozťahuje;

b.

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 hmotnostných percent kombinovaného fluóru;

c.

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 hmotnostných percent kombinovaného fluóru;

d.

polychlórtrifluóretylén (PCTFE, napr. Kel-F ®);

e.

fluórelastoméry (napr. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polytetrafluóretylén (PTFE).

 

III.A1.004

Osobné zariadenie na zisťovanie žiarenia jadrového pôvodu vrátane osobných dozimetrov.

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na zariadenia na detekciu jadrového žiarenia vymedzené v položke 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Zliatiny ocele vo forme plechu alebo plátov vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

(a)

zliatiny ocele, ktoré „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 1 200 MPa pri 293K (20°C) alebo

(b)

dusíkom stabilizovaná zdvojená nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka:

Pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.

Technická poznámka

„Dusíkom stabilizovaná zdvojená nehrdzavejúca oceľ“ má dvojfázovú mikroštruktúru, ktorá sa skladá zo zŕn feritickej a austenitickej ocele s prínosom dusíka na stabilizáciu jej mikroštrukúry.

1C116

1C216

III.A1.021

Kompozitný materiál s obsahom väzby uhlík – uhlík.

1A002.b.1

III.A1.022

Zliatiny niklu v surovej alebo poloopracovanej forme s obsahom niklu najmenej 60 hmotnostných percent.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Zliatiny titánu vo forme plechu alebo plátov, ktoré „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293K (20°C).

Poznámka:

Pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C002.b.3

III.A1.024

Tieto pohonné hmoty a hlavné chemické zložky pohonných hmôt:

a)

toluén diizokyanát (TDI)

b)

metyldifenyl diizokyanát (MDI)

c)

izoforón diizkokyanát (IPDI)

d)

chloristan sodný

e)

xylidín

f)

hydroxylom zakončený polyéter (HTPE)

g)

hydroxylom zakončený kaprolaktónéter (HTCE)

Technická poznámka:

Táto položka uvádza čistú látku a akékoľvek prímesi, ktoré obsahujú aspoň 50 % z jednej z chemických látok uvedených vyššie.

1C111

III.A1.025

„Mazacie materiály“, ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú niektorú z týchto látok:

a)

perfluóroalkyléter, (CAS 60164-51-4);

b)

perfluóropolyalkyléter, PFPE, (CAS 6991-67-9).

„Mazacie materiály“ znamenajú oleje a kvapaliny.

1C006

III.A1.026

Zliatiny berýlia a medi alebo medi a berýlia vo forme plátov, plechu, pásov alebo tyčí, v ktorých skladbe je meď hmotnostne prevládajúcim prvkom a ostatné prvky vrátane berýlia sú zastúpené menej ako 2 hmotnostnými percentami.

1C002.b


A2.   Spracovanie materiálov

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

III.A2.008

Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontaktory); a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z týchto materiálov:

POZN.

POZRI TIEŽ II.A2.014

1.

nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka:

k nehrdzavejúcej oceli s obsahom najmenej 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómia pozri záznam II.A2.014.a

2B350.e

III.A2.009

Priemyselné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d:

POZN.

POZRI TIEŽ II.A2.015

Výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou väčšou ako 0,05 m2, ale menšou ako 30 m2, a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s kvapalinou sú vyrobené z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka 1:

k nehrdzavejúcej oceli s obsahom najmenej 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómia pozri záznam II.A2.015a

Poznámka 2:

Táto položka sa nevzťahuje na chladiče vozidiel.

Technická poznámka:

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly výmenníka tepla.

2B350.d

III.A2.010

Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.i, vhodné pre korozívne kvapaliny, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod alebo vákuovévývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod. [meraný pri štandardnej teplote 273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)]; a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy prúdových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z týchto materiálov:

POZN.

POZRI TIEŽ II.A2.016

1.

nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka:

k nehrdzavejúcej oceli s obsahom najmenej 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómia pozri záznam II.A2.016a

Technická poznámka:

Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly čerpadla.

2B350.i

III.A2.017

Stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM) na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických alebo „kompozitných“ materiálov, ako je ďalej uvedené, a najmä pre ne osobitne navrhnuté tvarové, hĺbiace alebo drôtové elektródy:

a)

elektroerozívne obrábacie stroje s tvarovou alebo hĺbiacou elektródou;

b)

elektroerozívne obrábacie stroje s drôtovou elektródou.

Poznámka:

Stroje pre elektroerozívne obrábanie sú tiež známe pod názvom stroje pre elektroiskrové obrábanie alebo stroje pre elektroiskrové drôtové rezanie.

2B001.d

III.A2.018

Prístroje na meranie súradníc (CCM) riadené počítačom alebo „numericky riadené“ alebo prístroje na kontrolu rozmerov vyznačujúce sa trojrozmernou maximálnou dovolenou chybou indikácie (MPPE) v ľubovoľnom bode prevádzkového rozsahu stroja (t.j. na dĺžkových osiach) najviac (lepšou ako) (3 + L/1 000) μm (L je nameraná dĺžka v mm), skúšanou podľa ISO 10360 – 2 (2001) a pre ne navrhnuté meracie sondy.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Počítačom riadené alebo „numericky riadené“ stroje na zváranie elektrónovým lúčom a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

2B001.e.1.b

III.A2.020

Počítačom riadené alebo „numericky riadené“ laserové zváracie a kovoobrábacie stroje a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

2B001.e.1.c

III.A2.021

Počítačom riadené alebo „numericky riadené“ plazmové kovoobrábacie stroje a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

2B001.e.1

III.A2.022

Zariadenie na monitorovanie vibrácií osobitne navrhnuté pre rotory alebo rotačné a strojné zariadenia, ktoré sú schopné merať akúkoľvek frekvenciu vo frekvenčnom rozsahu 600 Hz – 2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Kruhové vákuové čerpadlá na kvapaliny a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Rotačné lopatkové vákuové vývevy a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

Poznámka 1:

III.A2.024 nekontroluje rotačné lopatkové vákuové vývevy, ktoré sú osobitne navrhnuté pre konkrétne iné zariadenia.

Poznámka 2:

Kontrolný štatút rotačných lopatkových vákuových vývev zvlášť navrhnutých pre iné zariadenia je určený kontrolným štatútom týchto iných zariadení.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Vzduchové filtre, ktoré s jedným alebo viacerými rozmermi presahujú 1 000 mm:

a)

vysokoúčinné časticové vzduchové (HEPA) filtre;

b)

vzduchové filtre s veľmi nízkou infiltráciou (ULPA).

Poznámka:

III.A2.025 nekontroluje vzduchové filtre osobitne navrhnuté pre medicínske zariadenia.

2B352.d


A3.   Elektronika

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

III.A3.004

Spektrometre a difraktometre určené na indikatívny test alebo kvantitatívnu analýzu elementárneho zloženia kovov alebo zliatin bez chemickej dekompozície látky.

 

III.A3.005

„Meniče frekvencie“, generátory frekvencie a pohony s variabilným nastavením rýchlosti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

 

výkon viacfázového výstupu najmenej 10 W;

 

schopnosť prevádzky pri frekvencii 600 Hz alebo viac a

 

so stabilitou frekvencie lepšou (menšou) ako 0,2 %.

Technická poznámka:

Medzi „meniče frekvencie“ patria konvertory frekvencie a invertory frekvencie.

1.

Položka III.A3.005 nekontroluje meniče frekvencie, ktoré obsahujú komunikačné protokoly alebo rozhrania navrhnuté pre konkrétne priemyselné strojné zariadenia (ako sú napríklad obrábacie stroje, spriadacie stroje, stroje na výrobu dosiek plošných spojov) tak, že nie je možné meniče frekvencie použiť na iné účely a súčasne splniť výkonnostné vlastnosti uvedené vyššie.

2.

Položka III.A3.005 nekontroluje meniče frekvencie osobitne navrhnuté pre vozidlá a operujúce s kontrolnou sekvenciou, informácie o ktorej sú navzájom vymieňané medzi meničom frekvencie a kontrolnou jednotkou vozidla.

3A225

0B001.b.13


A6.   Snímače a lasery

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

III.A6.012

„Vákuové manomentre“ s elektrickým pohonom a presnosťou merania 5 % alebo menšou (lepšou).

Medzi „vákuové manometre“ patria vákuometer Pirani, vákuometer Penning a kapacitné manometre.

0B001.b

III.A6.013

Mikroskopy a súvisiace zariadenia a detektory:

a)

skenovacie elektrónové mikroskopy;

b)

skenovacie Augerove mikroskopy;

c)

transmisné elektrónové mikroskopy;

d)

mikroskopy atomárnych síl;

e)

skenovacie silové mikroskopy;

f)

zariadenia a detektory osobitne navrhnuté na použitie s mikroskopmi uvedenými v III.A6.013 písm. a) až e) vyššie a využívajúce ktorúkoľvek z týchto techník na analýzu materiálov:

1.

röntgenová fotospektroskopia (XPS);

2.

energo-disperzná röntgenová spektroskopia (EDX, EDS) alebo

3.

elektrónová spektroskopia na chemickú analýzu (ESCA).

6B


A7.   Navigácia a letecká elektronika

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

III.A7.002

Akcelerometre, ktorých súčasťou sú keramické piezoelektrické snímače s citlivosťou 1 000 mV/g alebo lepšou (vyššou).

7A001


A9.   Letectvo, kozmonautika a pohon

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

III.A9.002

„Snímače zaťaženia“ schopné merať ťah raketového motora s kapacitou viac ako 30 kN.

Technická poznámka:

„Snímače zaťaženia“ znamenajú prístroje a prevodníky na meranie sily v napätí aj v kompresii.

Poznámka:

III.A9.002 nezahŕňa zariadenia, prístroje alebo prevodníky osobitne navrhnuté na meranie hmotnosti vozidiel, napr. mostové váhy.

9B117

III.A9.003

Plynové turbíny na výrobu elektrickej energie, súčasti a súvisiace zariadenia:

a)

plynové turbíny osobitne navrhnuté na výrobu elektrickej energie s výkonom viac ako 200 MW;

b)

lopatky, statory, spaľovacie komory a dýzy na vstrekovanie paliva osobitne navrhnuté pre plynové turbíny na výrobu elektrickej energie uvedené v III.A9.003.a;

c)

zariadenia osobitne navrhnuté na „vývoj“ a „výrobu“ plynových turbín na výrobu elektrickej energie uvedené v III.A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TECHNOLÓGIE

č.

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009

III.B.001

„Technológia“ potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti III.A. (Tovar) vyššie.

Technická poznámka:

Pojem „technológia“ zahŕňa aj softvér.

 


PRÍLOHA IV

Zoznam ‧Ropa a ropné produkty‧ uvedený v článku 11 a článku 31 ods. 1

Kód HS

Opis

270900

minerálne oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové

2710

ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje (pričom predaj leteckého benzínu v Iráne, zodpovedajúceho kódu KN 2710 19 21, sa nezakazuje, pokiaľ je určený a použitý výlučne na účely ďalšej prevádzky letu lietadla, do ktorého sa natankuje)

2712

vazelína; parafín, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež zafarbené

2713

ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

2714

prírodné bitúmeny a prírodný asfalt, bitúmenové alebo olejové bridlice a dechtové piesky, asfalty a asfaltové horniny

2715 00 00

bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo zo smoly z minerálneho dechtu (napr. bitúmenový tmel, spätné frakcie)


PRÍLOHA V

Zoznam ,Petrochemické produkty‘ uvedený v článku 13 a článku 31 ods. 1

Kód HS

Opis

2812 10 94

fosgén (karbonylchlorid)

2814

amoniak

3102 30

dusičnan amónny

2901 21 00

etylén

2901 22 00

propén (propylén)

2902 20 00

benzén

2902 30 00

toluén

2902 41 00

o-xylén

2902 42 00

m-xylén

2902 43 00

p-xylén

2902 44 00

zmesi izomérov xylénu

2902 50 00

styrén

2902 60 00

etylbenzén

2902 70 00

kumén

2903 11 00

Chlórometán

2903 29 00

Nenasýtené chlórderiváty acyklických uhľovodíkov: ostatné

2903 81 00

Hexachlórcyklohexán [HCH (ISO)], vrátane lindánu (ISO, INN)

2903 82 00

Aldrín (ISO), chlórdan (ISO) a heptachlór (ISO)

2903 89 90

Ostatné halogénderiváty uhľovodíkov

2903 91 00

Chlórbenzén, o-dichlórbenzén a p-dichlórbenzén

2903 92 00

Hexachlórbenzén (ISO) a DDT (ISO) [klofenotán (INN), 1,1,1-trichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etán]

2903 99 90

Ostatné halogénderiváty aromatických uhľovodíkov

2909

Éteralkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2909 41

Oxydietanol (dietylénglykol)

2909 43

Monobutylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu

2909 44

Ostatné monoalkylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu

2909 49

Ostatné éteralkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

2905 11 00

metanol (metylalkohol)

2905 12 00

1-propanol (propylalkohol) a 2-propanol (izopropylalkohol)

2905 13 00

1-butanol (n-butylalkohol)

2905 31 00

etylénglykol (etándiol)

2907 11 až 2907 19

fenoly

2910 10 00

oxirán (etylénoxid)

2910 20 00

metyloxirán (propylénoxid)

2914 11 00

acetón

2917 14 00

anhydrid kyseliny maleínovej (MA)

2917 35 00

anhydrid kyseliny ftalovej (PA)

2917 36 00

kyselina tereftalová a jej soli

2917 37 00

dimetyltereftalát (DMT)

2926 10 00

akrylonitril

Ex 2929 10 00

metyldifenyl diizokyanát (MDI)

Ex 2929 10 00

hexametylén diizokyanát (HDI)

Ex 2929 10 00

toluén diizokyanát (TDI)

3901

polymery etylénu v primárnych formách


Kód HS

Opis

 

2707 10

benzol (benzén)

všetky kódy

2707 20

toluol (toluén)

všetky kódy

2707 30

xylol (xylény)

všetky kódy

2707 40

naftalén

všetky kódy

2707 99 80

fenoly

 

2711 14 00

etylén, propylén, butadién

 


PRÍLOHA VI

Zoznam kľúčových zariadení a technológií uvedených v článku 8 a článku 32 ods. 1

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.

Účel zákazov obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nezakázaných tovarov (vrátane závodov) obsahujúcich jednu alebo viacero zakázaných súčastí, ak je zakázaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Pozn.:

Pri posudzovaní, či zakázanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť množstvo, hodnotu a obsiahnuté technologické know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť zo zakázanej súčasti alebo súčastí základný prvok dodávaného tovaru.

2.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách‘ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

1.

„Technológia“„požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zakázaných tovarov podlieha zákazu aj vtedy, keď sa vzťahuje na nezakázané tovary.

2.

Zákazy sa nevzťahujú na takú „technológiu“, ktorá predstavuje nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú zakázané, alebo ktorých vývoz sa povolil v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007 alebo týmto nariadením.

3.

Zákazy transferu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, na „základný vedecký výskum“, ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

PRIESKUM A ŤAŽBA ROPY A ZEMNÉHO PLYNU

1.A   Zariadenia

1.

Zariadenia pre geofyzikálny prieskum, vozidlá, plavidlá a lietadlá, osobitne navrhnuté alebo upravené na získavanie údajov na účely prieskumu ropy a zemného plynu a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

2.

Snímače osobitne navrhnuté na vykonávanie operácií vo vrtoch ropných a plynových studní vrátane snímačov používaných na meranie počas vrtov a súvisiace zariadenia osobitne navrhnuté na získavanie a uchovávanie údajov z takýchto snímačov.

3.

Vrtné zariadenia navrhnuté na vrty v skalných formáciách, konkrétne na účely prieskumu alebo ťažby ropy, plynu a iných, prirodzene sa vyskytujúcich uhľovodíkových látok.

4.

Vŕtacie dláta, vrtné tyče, ťažidlá, centralizéry a iné zariadenia osobitne navrhnuté na využívanie v zariadeniach a so zariadeniami na ropné a plynové vrty.

5.

Ústia vrtov, „protierupčné uzávery“ a „produkčné kríže“ a ich osobitné navrhnuté súčasti, ktoré zodpovedajú špecifikáciám API a ISO na používanie v ropných a plynových vrtoch.

Technické poznámky:

a.

„Protierupčný uzáver“ je zariadenie používané spravidla na úrovni terénu (alebo v prípade podmorských vrtov pri morskom dne) počas vŕtania na zamedzenie nekontrolovaného úniku ropy a/alebo plynu z vrtu.

b.

„Produkčný kríž“ je zariadenie používané spravidla na riadenie prietoku látok z vrtu, keď je vrt ukončený a začala sa ťažba ropy a/alebo plynu.

c.

„Špecifikácie API a ISO“ znamenajú na účely tejto položky špecifikácie č. 6A, 16A, 17D a 11IW Amerického ropného inštitútu a/alebo špecifikácie č. 10423 a 13533 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, ktoré sa týkajú protierupčných uzáverov, ústí vrtov a produkčných krížov určených na využívanie v ropných a/alebo plynových vrtoch.

6.

Vrtné a ťažobné plošiny pre ropu a zemný plyn.

7.

Plavidlá a nákladné člny so zariadením určeným na vŕtanie alebo na spracovanie ropy, využívané na ťažbu ropy, plynu a iných, prirodzene sa vyskytujúcich horľavých látok.

8.

Separátory tekutín a plynov zodpovedajúce špecifikácii API č. 12J, určené na spracovanie vyťažených látok z ropného alebo plynového vrtu, ktoré oddeľujú ropné tekutiny od všetkej vody a plynu obsiahnutých vo vyťaženej tekutine.

9.

Plynový kompresor s projektovaným tlakom 40 barov (PN 40 a/alebo ANSI 300) alebo viac a s objemovým výkonom nasávania 300 000 Nm3/h alebo viac na prvotné spracovanie a prepravu zemného plynu s výnimkou plynových kompresorov pre čerpacie stanice CNG (stlačený zemný plyn) a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

10.

Zariadenia na kontrolu podmorskej ťažby a ich súčasti zodpovedajúce ‚špecifikáciám „API a ISO“ určené na využívanie v ropných a plynových vrtoch.

Technická poznámka:

„Špecifikácie API a ISO“ znamenajú na účely tejto položky špecifikácie č. 17F Amerického ropného inštitútu a/alebo špecifikácie č. 13268 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, ktoré sa týkajú systémov na kontrolu podmorskej ťažby.

11.

Čerpadlá zvyčajne vysokokapacitné a/alebo vysokotlakové (viac ako 0,3 m3 za minútu a/alebo 40 barov) osobitne navrhnuté na čerpanie vrtných kalov a/alebo cementov do ropných a plynových vrtov.

1.B   Skúšobné a kontrolné zariadenia

1.

Zariadenia osobitne navrhnuté na odber vzoriek, testovanie a analýzu vlastností vrtného kalu, cementov z ropných vrtov a iných materiálov osobitne navrhnutých a/alebo namiešaných na použitie v ropných a plynových vrtoch.

2.

Zariadenia osobitne navrhnuté na odber vzoriek, testovanie a analýzu vlastností vzoriek skál, vzoriek tekutých, plynných a iných látok odobratých z ropného a/alebo plynového vrtu buď počas vrtu, alebo po ňom, alebo zo zariadení na prvotné spracovanie, ktoré sú k nim pripojené.

3.

Zariadenia osobitne navrhnuté na zhromažďovanie a interpretáciu informácií o fyzickom alebo mechanickom stave ropného a/alebo plynového vrtu a na určenie lokálnych vlastností skalnej formácie a formácie ložiska.

1.C   Materiály

1.

Vrtné kaly, prísady do vrtných kalov a ich zložky osobitne namiešané na stabilizáciu ropy a plynu počas vŕtania, na vynášanie vrtných úlomkov na povrch a na premazávanie a chladenie vrtného zariadenia vo vrte.

2.

Cementy a iné materiály zodpovedajúce „špecifikáciám API a ISO“, určené na použitie v ropných a plynových vrtoch.

Technická poznámka:

„Špecifikácie API a ISO“ znamenajú špecifikáciu č. 10A Amerického ropného inštitútu a/alebo špecifikáciu č. 10426 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, ktoré sa týkajú cementu pre ropné vrty a iných materiálov osobitne namiešaných na použitie pri cementácii ropných a plynových vrtov.

3.

Antikorózne a emulzné ošetrovacie prípravky, odpeňovacie činidlá a iné chemikálie osobitne namiešané na použitie pri vŕtaní a pri prvotnom spracovaní ropy vyťaženej z ropného a/alebo plynového vrtu.

1.D   Softvér

1.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na zhromažďovanie a výklad údajov získaných zo seizmických, elektromagnetických magnetických a gravitačných prieskumov na účely posúdenia perspektívnosti ťažby ropy alebo plynu.

2.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na uchovávanie, analýzu a výklad informácií získaných počas vŕtania a ťažby, určený na posúdenie fyzikálnych vlastností a správania ložísk ropy alebo plynu.

3.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „použitie“ v prevádzkach na výrobu a spracovanie ropy alebo v osobitných podriadených jednotkách takýchto prevádzok.

1.E   Technológia

1.

„Technológia“„potrebná“ na „vývoj“, „výrobu“ a „použitie“ zariadenia uvedeného v 1.A.01 – 1.A.11.

RAFINÁCIA ROPY A SKVAPALŇOVANIE ZEMNÉHO PLYNU

2.A   Zariadenia

1.

Výmenníky tepla a pre ne osobitne navrhnuté súčasti, ako sú uvedené ďalej:

a.

doskové výmenníky tepla s pomerom plochy/objemu väčším ako 500 m2/m3, osobitne navrhnuté na predchladzovanie zemného plynu;

b.

špirálové výmenníky tepla osobitne navrhnuté na skvapalňovanie alebo podchladzovanie zemného plynu.

2.

Kryogénne čerpadlá na prepravu médií pri teplote pod – 120 °C s prepravnou kapacitou presahujúcou 500 m3/h a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

3.

„Zásobníky skvapalneného zemného plynu (LNG)“ a zariadenia týkajúce sa, ‚zásobníkov LNG‘, neuvedené pod 2.A.1.

Technická poznámka:

„Zariadenie zásobník LNG“ je osobitne navrhnutá konštrukcia, ktorá sa používa v prevádzkach na skvapalňovanie zemného plynu a zahŕňa spracovateľskú fázu skvapalňovania. „Zásobník LNG“ zahŕňa výmenníky tepla, potrubia, iné príslušenstvo a tepelné izolačné materiály. Teplota vo vnútri, ‚zásobníka LNG‘ je menej ako – 120 °C (podmienky vhodné na kondenzáciu zemného plynu). Účelom „zásobníka LNG“ je tepelná izolácia uvedeného zariadenia.

4.

Zariadenia pre nakládkové terminály skvapalnených plynov s vnútornou teplotou nižšou ako – 120 °C a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

5.

Pružné a pevné prepravné potrubie s priemerom väčším ako 50 mm na prepravu média s teplotou nižšou ako – 120 °C.

6.

Námorné plavidlá osobitne navrhnuté na prepravu skvapalneného zemného plynu.

7.

Elektrostatické odsoľovacie zariadenia osobitne navrhnuté na odstraňovanie znečisťujúcich látok, napríklad soli, zeminy a vody z ropy a ich osobitné navrhnuté súčasti.

8.

Všetky krakovacie jednotky vrátane hydrokrakerov a koksovacích jednotiek, osobitne navrhnuté na konverziu vákuových plynových olejov alebo vákuových zvyškov a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

9.

Hydrogenizačné zariadenia osobitne určené na odsírovanie benzínu, naftových frakcií a kerozínu a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

10.

Katalytické štiepiace zariadenia osobitne navrhnuté na konverziu odsíreného benzínu na vysokooktánový benzín a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

11.

Rafinačné jednotky na izomerizáciu frakcií C5-C6 a rafinačné jednotky na alkyláciu ľahkých olefínov na zvýšenie oktánového indexu uhľovodíkových frakcií.

12.

Čerpadlá osobitne navrhnuté na prepravu ropy a palív s kapacitou najmenej 50 m3/h a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

13.

Rúrky s vonkajším priemerom najmenej 0,2 m, vyrobené z týchto materiálov:

a.

nehrdzavejúce ocele s obsahom chrómu najmenej 23 hmotnostných percent;

b.

nehrdzavejúce ocele a zliatiny na báze nehrdzavejúcej ocele a niklu s „ekvivalentom odolnosti proti bodovej korózii“ vyšším ako 33.

Technická poznámka:

„Odolnosť proti bodovej korózii“ (Pitting resistance equivalent – PRE) je hodnota vyjadrujúca odolnosť nehrdzavejúcich ocelí a niklu proti bodovej a dotykovej korózii. Odolnosť nehrdzavejúcich ocelí a zliatin niklu proti bodovej korózii je prvotne daná ich zložením, najmä obsahom chrómu, molybdénu a dusíka. Vzorec na výpočet hodnoty PRE je: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

„Ježkovia“ (Pipeline Inspection Gauge) a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

15.

Štartovacie a prijímacie komory ježkov na vpúšťanie a vypúšťanie ježkov.

Technická poznámka:

„Ježko“ je zariadenie používané najčastejšie na čistenie a kontrolu potrubia znútra (stav korózie alebo tvorba usadenín), ktoré je poháňané tlakom produktu v potrubí.

16.

Nasledujúce druhy nádrží na skladovanie ropy a palív s objemom väčším ako 1 000 m3 (1 000 000 litrov) a pre ne osobitne navrhnuté súčasti:

a.

stacionárne nádrže;

b.

plávajúce nádrže.

17.

Pružné podmorské rúry osobitne navrhnuté na prepravu uhľovodíkov a injekčných látok, vody alebo plynu s priemerom väčším ako 50 mm.

18.

Pružné potrubia používané pri povrchových a podmorských vysokotlakových aplikáciách.

19.

Izomerizačné zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu vysokooktánového benzínu vyrábaného na báze ľahkých uhľovodíkov a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.

2.B   Skúšobné a kontrolné zariadenia

1.

Zariadenia osobitne určené na testovanie a analýzu kvality (vlastností) ropy a palív.

2.

Kontrolné systémy rozhrania osobitne navrhnuté na kontrolu a optimalizáciu odsoľovacieho procesu.

2.C   Materiály

1.

Dietylénglykol (CAS: 111-46-6), trietylénglykol (CAS: 112-27-6).

2.

N-metylpyrolidón (CAS 872-50-4), sulfolán (CAS: 126-33-0).

3.

Zeolity prírodného alebo syntetického pôvodu, osobitne určené na fluidné katalytické krakovanie alebo na čistenie a/alebo odvodňovanie plynov vrátane zemných plynov.

4.

Katalyzátory na krakovanie a konverziu uhľovodíkov:

a.

s jediným kovom (platinovej skupiny) na hliníku alebo zeolite, osobitne určené na proces katalytickej premeny;

b.

so zmesou kovov (platina v kombinácii s inými ušľachtilými kovmi) na hliníku alebo zeolite, osobitne určené na proces katalytickej premeny;

c.

kobaltové alebo niklové katalyzátory dotované molybdénom na hliníku alebo zeolitu, osobitne určené na katalytický odsírovací proces;

d.

paládiové, niklové, chrómové alebo volfrámové katalyzátory na hliníku alebo zeolitu, osobitne určené na katalytický hydrokrakovací proces.

5.

Prísady do benzínu osobitne namiešané na zvýšenie oktánového čísla benzínu.

Poznámka:

Táto položka zahŕňa etyltercbutyléter (ETBE) (CAS: 637-92-3) a metyltercbutyléter (MTBE) (CAS: 1634-04-4).

2.D   Softvér

1.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „použitie“ v prevádzkach na skvapalňovanie zemného plynu alebo v osobitných podriadených jednotkách takýchto prevádzok.

2.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výstavbu“ alebo „použitie“ prevádzkových jednotiek (vrátane ich podriadených jednotiek) na rafináciu ropy.

2.E   Technológia

1.

„Technológia“ na úpravu a čistenie surového zemného plynu (odvodňovanie, odstraňovanie sírnych zlúčenín, odstraňovanie nečistôt).

2.

„Technológia“ na skvapalňovanie zemného plynu vrátane „technológie“ potrebnej na „vývoj“, „výstavbu“ alebo „využívanie“ prevádzkových jednotiek na skvapalňovanie zemného plynu.

3.

„Technológia“ na prepravu skvapalneného zemného plynu.

4.

„Technológia“ potrebná na „vývoj“, „stavbu“ alebo „využívanie“ námorných plavidiel osobitne navrhnutých na prepravu skvapalneného zemného plynu.

5.

„Technológia“ na skladovanie ropy a palív.

6.

„Technológia“„potrebná“ na „vývoj“, „výstavbu“ alebo „využívanie“ rafinačnej prevádzkovej jednotky, ako napr.:

6.1.

„Technológia“ na konverziu ľahkého olefínu na benzín.

6.2.

Technológia na katalytické reformovanie a izomerizáciu.

6.3.

Tepelná a katalytická krakovacia technológia.

PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL

3.A   Zariadenia

1.

Reaktory

a.

osobitne navrhnuté na výrobu fosgénu (CAS 506-77-4) a pre ne osobitne navrhnuté súčasti, s výnimkou sekundárnych reaktorov, ako aj pre ne vyvinutý príslušný softvér;

b.

na fosgenáciu osobitne navrhnuté na výrobu HDI, TDI, MDI a pre ne osobitne navrhnuté súčasti, s výnimkou sekundárnych reaktorov, ako aj pre ne vyvinutý príslušný softvér;

c.

osobitne navrhnuté na polymerizáciu etylénu a propylénu a pre ne osobitne navrhnuté súčasti a vyvinutý príslušný softvér;

d.

osobitne navrhnuté na tepelné krakovanie EDC (etyléndichloridu) a pre ne osobitne navrhnuté súčasti, s výnimkou sekundárnych reaktorov, ako aj pre ne vyvinutý príslušný softvér;

e.

osobitne navrhnuté na chloráciu a oxychloráciu v rámci výroby vinylchloridu a pre ne osobitne navrhnuté súčasti, s výnimkou sekundárnych reaktorov, ako aj pre ne vyvinutý príslušný softvér;

2.

odparky s kvapalinovým filtrom a odparky s klesajúcim filmom, ktoré sa skladajú z materiálov odolných voči horúcej koncentrovanej kyseline octovej a pre ne osobitne navrhnuté súčasti a vyvinutý príslušný softvér;

3.

zariadenia na oddeľovanie kyseliny chlorovodíkovej elektrolýzou a pre ne osobitne navrhnuté súčasti a vyvinutý príslušný softvér;

4.

kolóny s priemerom viac ako 5 000 mm a pre ne osobitne navrhnuté súčasti;

5.

guľkové a kužeľové ventily s keramickými guľkami alebo kužeľmi s nominálnym priemerom najmenej 10 mm a pre ne osobitne navrhnuté súčasti;

6.

odstredivé a/alebo piestové kompresory s nainštalovaným výkonom viac ako 2 MW, ktoré spĺňajú špecifikáciu API610.

3.B   Skúšobné a kontrolné zariadenia

3.C   Materiály

1.

Katalyzátory použiteľné pri procesoch výroby trinitrotoluénu, dusičnanu amónneho a iných chemických a petrochemických procesoch používaných pri výrobe výbušnín a pre ne vyvinutý príslušný softvér;

2.

katalyzátory používané pri produkcii monomérov, ako je napríklad etylén a propylén (parné krakovacie jednotky a/alebo jednotky na premenu plynu na petrochemické produkty) a pre ne vyvinutý príslušný softvér;

3.D   Softvér

1.

“softvér” osobitne navrhnutý na “vývoj”, “výrobu” alebo “použitie” zariadení špecifikovaných v bode 3.A;

2.

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „použitie“ v zariadeniach na výrobu metanolu;

3.E   Technológia

1.

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ pri procesoch skvapalňovania plynu (GTL) alebo premeny plynu na petrochemické produkty (GTP) alebo pre zariadenia GTL a GTP;

2.

“Technológia”“vyžadovaná” na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení určených na výrobu amoniaku a metanolu;

3.

“Technológia” na “výrobu” MEG (monoetylénglykolu), EO (oxidu etylénu)/EG(etylénglykolu)

Poznámka:

„Technológia“ znamená špecifické informácie nevyhnutné na „vývoj“, „výrobu“, alebo „použitie“ tovaru. Tieto informácie majú formu ‚technických údajov‘ alebo ‚technickej pomoci‘.


PRÍLOHA VII

Zoznam „Zlato, drahé kovy a diamanty“ uvedený v článku 15 a článku 31 ods. 1

Kód HS

Opis

7102

diamanty, tiež opracované, ale nemontované ani nezasadené

7106

striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), netepané alebo vo forme polotovaru, alebo vo forme prachu

7108

zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7109

základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar

7110

platina, netepaná alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7111

základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar

7112

odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhov používaných hlavne na rekuperáciu drahých kovov


PRÍLOHA VIII

Zoznam osôb a subjektov podľa článku 23 ods. 1

A.

Osoby a subjekty zapojené do jadrových činností alebo činností súvisiacich s balistickými raketami

 

Fyzické osoby

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Ďalšie informácie: Vedúci vedec na ministerstve obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) s väzbami na Inštitút aplikovanej fyziky (Institute of Applied Physics). Úzko spolupracuje s Mohsenom Fakhrizadehom-Mahabadim.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

2)

Dawood Agha-Jani. Funkcia: riaditeľ skúšobného zariadenia na jadrové obohacovanie v Natanze (pilot fuel enrichment plant, PFEP) v Natanze. Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Hodnosť/titul: viceadmirál. Funkcia: veliteľ spoločného štábu iránskych Revolučných gárd (IRGC).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

4)

Amir Moayyed Alai. Ďalšie informácie: Podieľa sa na riadení montáže a konštrukcie centrifúg.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

5)

Behman Asgarpour. Funkcia: prevádzkový vedúci (Arak). Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

6)

Mohammad Fedai Ashiani. Ďalšie informácie: Podieľa sa na výrobe uhličitanu ammónno-uránového a riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Ďalšie informácie: Vedúci predstaviteľ Úradu pre prieskum a ťažbu (Office of Exploration and Mining Affairs) Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI).

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkcia: vedúci oddelenia financií a rozpočtu Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO). Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

9)

Haleh Bakhtiar. Ďalšie informácie: Podieľa sa na výrobe horčíka s koncentráciou 99,9 %.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

10)

Morteza Behzad. Ďalšie informácie: Podieľa sa na výrobe komponentov do centrifúg.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkcia: predseda Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO). Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Funkcia: predseda a výkonný riaditeľ Bank Sepah.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Hodnosť/titul: Dr. Ďalšie informácie: Riaditeľ Inštitútu pre odbornú prípravu a výskum v oblasti obranného priemyslu (Defence Industries Training and Research Institute).

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funkcia: vedúci oddelenia obchodu a medzinárodných vzťahov Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO). Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Ďalšie informácie: Vedúci vedec na iránskom ministerstve obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) a bývalý riaditeľ Výskumného strediska fyziky (Physics Research Centre – PHRC).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Hodnosť/titul: brigádny generál. Funkcia: veliteľ síl odporu Basidž.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Funkcia: Prezident spoločnosti Fajr Industrial Group.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Ďalšie informácie: Predstaviteľ AEOI, ktorý sa podieľa na výskumnom projekte reaktoru využívajúceho ťažkú vodu v Araku.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Ďalšie informácie: Riaditeľ spoločnosti Novin Energy Company, ktorá je označená v rezolúcii BR OSN č. 1747 (2007).

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkcia: prezident spoločnosti Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Funkcia: generálny riaditeľ spoločnosti Mesbah Energy Company. Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

22)

Naser Maleki. Funkcia: prezident spoločnosti Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Ďalšie informácie: Naser Maleki je aj úradníkom MODAFL a je poverený dohľadom nad prácami na programe balistických rakiet Šahab-3. Šahab-3 je balistická raketa s dlhým doletom, ktorá je v súčasnosti vo výzbroji iránskych síl.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Ďalšie informácie: Podieľa sa na riadení výroby v zariadení na konverziu uránu (the Uranium Conversion Facility – UCF) v Isfaháne.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

24)

Jafar Mohammadi. Funkcia: technický poradca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI) (zodpovedný za riadenie výroby ventilov pre centrifúgy). Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

25)

Ehsan Monajemi. Funkcia: vedúci projektu výstavby zariadenia v Natanze. Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Hodnosť/titul: brigádny generál. Ďalšie informácie: Bývalý zástupca veliteľa generálneho štábu ozbrojených síl pre logistiku a priemyselný výskum/šéf štátneho velenia pre boj s pašovaním, ktorý sa snažil obchádzať sankcie uvalené rezolúciami BR OSN č. 1737 (2006) a č. 1747 (2007).

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

27)

Houshang Nobari. Ďalšie informácie: Podieľa sa na riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Hodnosť/titul: generálporučík. Funkcia: rektor Univerzity obranných technológií Maleka Ashtara. Ďalšie informácie: Katedra chémie Univerzity obranných technológií M. Ashtara je prepojená na iránske ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) a vykonáva experimenty s berýliom. Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

29)

Mohammad Qannadi. Funkcia: viceprezident AEOI pre výskum a vývoj. Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

30)

Amir Rahimi. Funkcia: riaditeľ Výskumného a výrobného strediska pre jadrové palivo (Nuclear Fuel Research and Production Center) v Isfaháne. Ďalšie informácie: Výskumné a výrobné stredisko pre jadrové palivo v Isfaháne tvorí súčasť Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI), ktorá sa podieľa na činnostiach v oblasti obohacovania uránu.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

31)

Javad Rahiqi: Funkcia: riaditeľ Strediska jadrovej technológie (Nuclear Technology Center) v Isfaháne Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) (ďalšie informácie: dátum nar.: 24.4.1954; miesto narodenia: Marshad).

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010 (EÚ: 24.4.2007).

32)

Abbas Rashidi. Ďalšie informácie: Podieľa sa na činnosti v oblasti jadrového obohacovania v komplexe v Natanze.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

33)

Morteza Rezaie. Hodnosť/titul: brigádny generál. Funkcia: zástupca veliteľa Zboru islamských revolučných gárd (IRGC).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

34)

Morteza Safari. Hodnosť/titul: kontradmirál. Funkcia: veliteľ námorných síl Zboru islamských revolučných gárd (IGRC).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Hodnosť/titul: generálmajor. Funkcia: veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IGRC) (Pasdaran). Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom jadrovom programe, ako aj na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

36)

Seyed Jaber Safdari. Ďalšie informácie: Vedúci zariadenia na obohacovanie uránu v Natanze (Natanz Enrichment Facilities).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

37)

Hosein Salimi. Hodnosť/titul: generál. Funkcia: veliteľ vzdušných síl Zboru islamských revolučných gárd (IGRC) (Pasdaran). Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

38)

Qasem Soleimani. Hodnosť/titul: brigádny generál. Funkcia: veliteľ jednotky Qods.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

39)

Ghasem Soleymani. Ďalšie informácie: Riaditeľ pre ťažbu uránu v saghandskej uránovej bani.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Hodnosť/titul: brigádny generál. Funkcia: veliteľ pozemných síl Zboru islamských revolučných gárd (IGRC).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

41)

Generál Zolqadr. Funkcia: námestník ministra vnútra pre bezpečnostné záležitosti, dôstojník Zboru islamských revolučných gárd (IGRC).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

 

Subjekty

1)

Spoločnosť Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Ďalšie informácie: Podieľa sa na výrobe komponentov do centrifúg.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

2)

Spoločnosť Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex sa snažil získať regulátory teploty, ktoré sa môžu použiť v jadrovom výskume a prevádzkových/výrobných zariadeniach. Amin Industrial Complex je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Organizácie obranného priemyslu (Defense Industries Organization – DIO), ktorá bola označená v rezolúcii č. 1737 (2006), alebo koná v jej mene.

Miesto: Box 91735-549, Mashad, Irán; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irán; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irán

Známe tiež ako: Amin Industrial Compound a Amin Industrial Company.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

3)

Spoločnosť Ammunition and Metallurgy Industries Group [známa tiež ako ako a) AMIG a b) Ammunition Industries Group]. Ďalšie informácie: AMIG kontroluje spoločnosť 7th of Tir; b) AMIG je vo vlastníctve a pod kontrolou Organizácie obranného priemyslu (Defense Industries Organization – DIO).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

4)

Spoločnosť Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) vyrába rôzne ručné a ľahké zbrane vrátane zbraní veľkého kalibru a stredného kalibru a súvisiacej technológie a poskytuje k nim servis. AIG vedie väčšinu svojich obstarávaní prostredníctvom Hadid Industries Complex.

Miesto: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Irán; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 9.6.2010).

5)

Iránska organizácia pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). Ďalšie informácie: Podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

6)

Bank Sepah a Bank Sepah International. Ďalšie informácie: Bank Sepah podporuje Organizáciu leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO) a podriadené subjekty vrátane Shadid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shadid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

7)

Spoločnosti Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Ďalšie informácie: a) dcérske spoločnosti spoločností Saccal System; b) tieto spoločnosti sa pokúšali o nákup citlivého tovaru pre subjekt uvedený v rezolúcii č. 1737 (2006).

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

8)

Spoločnosť Cruise Missile Industry Group (známa tiež ako Naval Defence Missile Industry Group).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

9)

Organizácia obranného priemyslu (Defence Industries Organisation – DIO). Ďalšie informácie: a) zastrešujúci subjekt kontrolovaný iránskym ministerstvom obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL), pričom niektoré subjekty, ktoré sú mu podriadené, sa ako výrobcovia komponentov podieľajú na centrifúgovom programe, ako aj na raketovom programe; b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

10)

Stredisko obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defense Technology and Science Research Center): Stredisko obrannej technológie a vedeckého výskumu (DTSRC) je vo vlastníctve alebo pod kontrolou iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL), alebo koná v mene tohto ministerstva, ktoré dohliada na iránsky obranný výskum a vývoj, výrobu, údržbu, vývoz a obstarávanie.

Miesto: Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 ( OSN: 9.6.2010).

11)

Spoločnosť Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) dodáva dielce pre iránsky program balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

12)

Spoločnosť Electro Sanam Company [známa tiež ako a) E. S. Co. a b) E. X. Co.]. Ďalšie informácie: Krycia spoločnosť AIO, ktorá sa podieľa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

13)

Výskumné a výrobné stredisko pre jadrové palivo (Nuclear Fuel Research and Production Centre – NFRPC) v Isfaháne a Stredisko jadrovej technológie (ENTC) v Isfaháne. Ďalšie informácie: Obe strediská tvoria súčasť Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI).

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

14)

Spoločnosť Ettehad Technical Group. Ďalšie informácie: Krycia spoločnosť AIO, ktorá sa podieľa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

15)

Spoločnosť Fajr Industrial Group. Ďalšie informácie: a) predtým Instrumentation Factory Plant; b) subjekt podriadený AIO; c) podieľa sa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

16)

Spoločnosť Farasakht Industries: Farasakht Industries je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Iran Aircraft Manufacturing Company alebo koná v mene tejto spoločnosti, ktorá je zasa vo vlastníctve alebo pod kontrolou iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL).

Miesto: Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

17)

Spoločnosť Farayand Technique. Ďalšie informácie: a) podieľa sa na iránskom jadrovom programe (na centrifúgovom programe); b) uvádza sa v správach MAAE.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

18)

First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Bank Mellat alebo koná v mene Bank Mellat. Počas uplynulých siedmich rokov Bank Mellat zabezpečila v rámci transakcií stovky miliónov dolárov pre iránske jadrové, raketové a obranné subjekty.

Miesto: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malajzia; Business Registration Number LL06889 (Malajzia).

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

19)

Spoločnosť Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Ďalšie informácie: využívané zo strany AIO na pokusy o nákup.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

20)

Jabber Ibn Hayan. Ďalšie informácie: Laboratórium AEOI, ktoré sa podieľa na činnostiach týkajúcich sa palivového cyklu.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008 (EÚ: 24.4.2007).

21)

Spoločnosť Joza Industrial Co. Ďalšie informácie: Krycia spoločnosť AIO, ktorá sa podieľa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

22)

Spoločnosť Kala-Electric (známa tiež ako Kalaye Electric). Ďalšie informácie: a) dodávateľ pre PFEP v Natanze; b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

23)

Stredisko jadrového výskumu v Karaji (Karaj Nuclear Research Centre). Ďalšie informácie: Súčasť divízie výskumu AEOI.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

24)

Spoločnosť Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company je vo vlastníctve alebo pod kontrolou DIO, alebo koná v mene DIO.

Miesto: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Irán; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Irán; P.O. Box 91735-549, Mashad, Irán; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Irán; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

25)

Spoločnosť Kavoshyar Company. Ďalšie informácie: Dcérska spoločnosť AEOI.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

26)

Spoločnosť Khorasan Metallurgy Industries. Ďalšie informácie: a) dcérsky subjekt Ammunition Industries Group (AMIG), ktorý je podriadený DIO; b) podieľa sa na výrobe komponentov do centrifúg.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

27)

Spoločnosť M. Babaie Industries: M. Babaie Industries je subjekt podriadený Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formálne Air Defense Missile Industries Group) iránskej Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO). AIO kontroluje organizácie Shadid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shadid Bakeri Industrial Group (SBIG), ktoré sa zoberajú raketami a ktoré boli označené v rezolúcii č. 1737 (2006).

Miesto: P. O. Box 16535-76, Teherán, 16548, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

28)

Univerzita Maleka Aštara (Malek Ashtar University): podriadená DTRSC v rámci iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL). Táto univerzita zahŕňa výskumné skupiny, ktoré predtým patrili do Výskumného strediska fyziky (Physics Research Center – PHRC). Inšpektorom MAAE sa neumožnilo vypočuť pracovníkov alebo prezrieť dokumenty, ktoré sú v správe tejto organizácie, aby sa mohla vyriešiť otvorená otázka možného vojenského rozmeru jadrového programu Iránu.

Miesto: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010).

29)

Spoločnosť Mesbah Energy Company. Ďalšie informácie: a) dodávateľ pre výskumný reaktor A40 v Araku; b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

30)

Exportný subjekt Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (Ministry of Defense Logistics Export – MODLEX): MODLEX predáva zbrane vyrobené v Iráne zákazníkom po celom svete, a to v rozpore s rezolúciou č. 1747 (2007), ktorá Iránu zakazuje predávať zbrane alebo súvisiaci materiál.

Miesto: PO Box 16315-189, Teherán, Irán; West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010).

31)

Spoločnosť Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) je vo vlastníctve alebo pod kontrolou SHIG, alebo koná v mene SHIG.

Miesto: P.O. Box 16595-365, Teherán, Irán

Známe tiež ako: 3MG

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010).

32)

Spoločnosť Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) je zodpovedná za projekt a výstavbu reaktoru IR-40 využívajúceho ťažkú vodu v Araku. MITEC viedla obstarávanie pre výstavbu reaktora IR-40 využívajúceho ťažkú vodu.

Miesto: Arak, Irán

Známe tiež ako: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

33)

Stredisko jadrového výskumu pre poľnohospodárstvo a medicínu (Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine): Stredisko jadrového výskumu pre poľnohospodárstvo a medicínu (NFRPC) predstavuje rozsiahlu výskumnú súčasť Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), ktorá bola označená v rezolúcii č. 1737 (2006). NFRCP je stredisko AEOI pre vývoj jadrového paliva, pričom sa podieľa na činnostiach súvisiacich s obohacovaním uránu.

Miesto: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Irán

Známe tiež ako: Stredisko pre výskum v oblastiach poľnohospodárstva a nukleárnej medicíny (Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine); Výskumné stredisko pre oblasť poľnohospodárstva a medicíny v Karaji (Karaji Agricultural and Medical Research Center).

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

34)

Spoločnosť Niru Battery Manufacturing Company. Ďalšie informácie: a) podriadená DIO; b) jej úlohou je vyrábať energetické jednotky pre iránsku armádu vrátane raketových systémov.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

35)

Spoločnosť Novin Energy Company (známa tiež ako Pars Novin). Ďalšie informácie: Pôsobí v rámci AEOI.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

36)

Spoločnosť Parchin Chemical Industries. Ďalšie informácie: pobočka DIO.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

37)

Spoločnosť Pars Aviation Services Company. Ďalšie informácie: údržba lietadiel.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

38)

Spoločnosť Pars Trash Company. Ďalšie informácie: a) podieľa sa na iránskom jadrovom programe (na centrifúgovom programe); b) uvádza sa v správach MAAE.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

39)

Spoločnosť Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation je vo vlastníctve alebo pod kontrolou SBIG alebo koná v mene SBIG.

Miesto: P. O. Box 16785-195, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

40)

Spoločnosť Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Ďalšie informácie: Podieľala sa na výstavbe zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility) v Isfaháne.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

41)

Spoločnosť Qods Aeronautics Industries. Ďalšie informácie: Vyrába bezpilotné lietadlá, padáky, padákové klzáky, motorové padákové klzáky atď.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

42)

Spoločnosť Sabalan Company: Sabalan je krycí názov pre SHIG.

Miesto: Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

43)

Spoločnosť Sanam Industrial Group. Ďalšie informácie: subjekt podriadený AIO.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

44)

Spoločnosť Safety Equipment Procurement (SEP). Ďalšie informácie: Krycia spoločnosť AIO, ktorá sa podieľa na programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 3.3.2008.

45)

Spoločnosť 7th of Tir. Ďalšie informácie: a) subjekt, ktorý je podriadený DIO a ktorý sa všeobecne považuje za subjekt podieľajúci sa priamo na iránskom jadrovom programe; b) podieľa sa na iránskom jadrovom programe.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

46)

Spoločnosť Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO je krycí názov pre SHIG.

Miesto: Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

47)

Spoločnosť Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Ďalšie informácie: a) subjekt podriadený AIO; b) podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

48)

Spoločnosť Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Ďalšie informácie: a) subjekt podriadený AIO; b) podieľa sa na iránskom programe balistických rakiet.

Dátum označenia zo strany OSN: 23.12.2006.

49)

Spoločnosť Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries je vo vlastníctve alebo pod kontrolou SBIG, alebo koná v mene SBIG.

Miesto: Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

50)

Spoločnosť Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries je vo vlastníctve alebo pod kontrolou SBIG, alebo koná v mene SBIG.

Miesto: juhovýchodný Teherán, Irán

Známe tiež ako: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

51)

Spoločnosť Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je vo vlastníctve alebo pod kontrolou DIO, alebo koná v mene DIO.

Miesto: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teherán, Irán; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teherán 1835, Irán; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

52)

Spoločnosť Sho’a’ Aviation. Ďalšie informácie: Vyrába ultraľahké lietadlá.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

53)

Spoločnosť Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) je subjekt podriadený DIO.

Miesto: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.7.2007 (OSN: 9.6.2010).

54)

Spoločnosť TAMAS Company. Ďalšie informácie: a) podieľa sa činnostiach súvisiacich s obohacovaním uránu; b) TAMAS je zastrešujúcim orgánom pre štyri dcérske spoločnosti, z ktorých jedna sa venuje činnostiam od ťažby po koncentrovanie uránu a ďalšia spracovaniu a obohacovaniu uránu a nakladaniu s odpadom.

Dátum označenia zo strany EÚ: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

55)

Spoločnosť Tiz Pars: Tiz Pars je krycí názov pre SHIG. V období od apríla do júla 2007 sa Tiz Pars pokúsil v mene SHIG zaobstarať päť špeciálnych laserových zváracích a kovoobrábacích strojov, čím mohol výrazne prispieť k raketovému programu Iránu.

Miesto: Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

56)

Spoločnosť Ya Mahdi Industries Group. Ďalšie informácie: subjekt podriadený AIO.

Dátum označenia zo strany OSN: 24.3.2007.

57)

Spoločnosť Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) je subjekt podriadený DIO.

Miesto: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Teherán 16588, Irán; Postal Box 89195/878, Yazd, Irán; P.O. Box 89195-678, Yazd, Irán; Km 5 of Taft Road, Yazd, Irán.

Známe tiež ako: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

B.

Subjekty, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) alebo ktoré konajú v jeho mene

1)

Spoločnosť Fater (príp.Faater) Institute: dcérsky subjekt Khatam al-Anbiya (KAA). Fater spolupracoval so zahraničnými dodávateľmi na pojektoch IRGC v Iráne, a to pravdepodobne v mene ďalších spoločností KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

2)

Spoločnosť Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

3)

Spoločnosť Ghorb Karbala: Ghorb Karbala je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

4)

SpoločnosťGhorb Nooh: Ghorb Nooh je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

5)

SpoločnosťHara Company: Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Ghorb Nooh.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

6)

Spoločnosť Imensazan Consultant Engineers Institute: je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA alebo koná v mene KAA

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

7)

Spoločnosť Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je spoločnosť vo vlastníctve IRGC, ktorá sa podieľa na rozsiahlych civilných a vojenských stavebných projektoch a ostatných inžinierskych činnostiach. Vykonáva veľkú časť práce na projektoch Passive Defense Organization. Dcérske subjekty KAA sa vo veľkej miere podieľali najmä na výstavbe zariadenia na obohacovanie uránu v Komme/Fordowe (Qom).

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

8)

Spoločnosť Makin: Makin je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA alebo koná v mene KAA a je dcérskou spoločnosťou KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

9)

Spoločnosť Omran Sahel: Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Ghorb Nooh.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

10)

Spoločnosť Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA alebo koná v mene KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

11)

Spoločnosť Rah Sahel: Rah Sahel je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA, alebo koná v mene KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

12)

Spoločnosť Rahab Engineering Institute: Rehab je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA alebo koná v mene KAA a je dcérskou spoločnosťou KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

13)

Spoločnosť Sahel Consultant Engineers: Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou Ghorb Nooh.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

14)

Spoločnosť Sepanir: Sepanir je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA alebo koná v mene KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

15)

Spoločnosť Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company je vo vlastníctve alebo pod kontrolou KAA, alebo koná v mene KAA.

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

C.

Subjekty, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) alebo ktoré konajú v mene tohto subjektu

1)

Spoločnosť Irano Hind Shipping Company:

Miesto: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teherán, Irán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán;

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

2)

Spoločnosť IRISL Benelux NV:

Miesto: Noorderlaan 139, B-2030, Antverpy, Belgicko; Číslo DPH BE480224531 (Belgicko)

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.

3)

Spoločnosť South Shipping Line Iran (SSL):

Miesto: Apt. č. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teherán, Irán; Qaem Magham Farahani St., Teherán, Irán

Dátum označenia zo strany OSN: 9.6.2010.


PRÍLOHA IX

Zoznam osôb a subjektov podľa článku 23 ods. 2

I.

Osoby a subjekty zapojené do jadrových činností alebo činností súvisiacich s balistickými raketami

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Reza AGHAZADEH

Dátum narodenia: 15. 3. 1949.

Číslo cestovného pasu: S4409483, platný 26. 4. 2000 – 27. 4. 2010 Miesto vydania: Teherán.

Číslo diplomatického pasu: D9001950, vydaný 22. 1. 2008 platný do 21. 1. 2013, Miesto narodenia: Khoy

Bývalý riaditeľ Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Riaditeľ Bank Mellat (pozri časť B, č. 4)

26.7.2010

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Irán

Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (NFPC) (pozri časť B, č. 30), ktorá je súčasťou AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006). NFPC sa podieľa na činnostiach spojených s obohacovaním uránu; o pozastavenie ktorých Irán požiadala Rada guvernérov MAAE a Bezpečnostná rada OSN.

23.4.2007

4.

Ing. Mojtaba HAERI

 

Štátny tajomník MODAFL pre priemysel. Dohliada na činnosť AIO a DIO.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Dátum nar. 21. 4. 1946,

číslo cestovného pasu: T12838903

Podpredseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI).

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)

Dátum narodenia: 24. 11. 1945,

miesto nar.: Langroud

Podpredseda AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Addresa NRC: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teherán, Irán;

Fax. č.: (+9821) 8021412

Riaditeľ teheránskeho strediska jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karaji, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov používaných pri pokusoch s ochudobneným uránom. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Výkonný riaditeľ spoločnosti Iran Electronic Industries (pozri časť B, č. 20)

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Narodený 7. 11. 1943 v Iráne.

Číslo cestovného pasu: 05HK31387, vydaný 1. 1.2002 v Iráne, platný do 7. 8. 2010.

Francúzske občianstvo získal 7. 5. 2008

Riaditeľ spoločnosti Fulmen (pozri časť B, č. 13)

26.7.2010

10.

Brigádny generál Beik MOHAMMADLU

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre dodávky a logistiku (pozri časť B, č. 29)

23. 6. 2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No39 Ghandi street Teherán, Irán 1517883115

Prezident nadácie Setad Ejraie, investičného fondu s väzbou na Alího Chameneího, najvyššieho duchovného vodcu. Člen predstavenstva Sina Bank.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Prezident skupiny Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), tiež známej pod názvom Cruise Missile Industry Group. Táto organizácia sa uvádza v rezolúcii BR OSN č. 1747 a je zaradená do zoznamu v prílohe I k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Správca spoločností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jeho spoločnosť sa pokúšala o nákup citlivého tovaru pre subjekty uvedené v rezolúcii č. 1737 (2006).

23. 6.2008

14.

Brigádny generál Mohammad NADERI

 

Predseda Organizácie leteckého priemyslu (Aerospace Industries Organisation – AIO) (pozri časť B, č. 1); AIO sa zúčastňovala na citlivých iránskych programoch.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Minister zahraničných vecí. Bývalý riaditeľ Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Kontradmirál Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Bývalý námestník ministerstva obrany (MODAFL) pre koordináciu (pozri časť B, č. 29).

23. 6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility – UCF) v Isfaháne. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Solatovi Sanovi za jeho úlohu osobitné ocenenie.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

V minulosti pôsobil ako výkonný riaditeľ Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), v súčasnosti je zástupcom riaditeľa AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.5.2011

19.

Ing. Naser RASTKHAH

 

Zástupca riaditeľa AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Zástupca riaditeľa AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN č.1737 (2006).

23.05.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Zástupca riaditeľa AEOI pre plánovanie, medzinárodné a parlamentné záležitosti. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006).

23.5.2011

22.

Dr. Ahmad AZIZI

 

Podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Melli Bank PLC, ktorú označila EÚ.

1. 12. 2011

23.

Davoud BABAEI

 

Súčasný riaditeľ pre bezpečnosť vo výskumnom ústave logistických zložiek ozbrojených síl ministerstva obrany, ktorý sa nazýva Organizácia pre obrannú inováciu a výskum (SPND), na čele ktorej je Mohsen Fakhrizadeh zaradený na zoznam OSN. MAAE znepokojuje činnosť SPND v súvislosti s možným vojenským rozmerom iránskeho jadrového programu, Irán v tejto otázke odmieta spolupracovať. Babaei je ako riaditeľ pre bezpečnosť zodpovedný za bránenie prístupu k informáciám, a to aj MAAE.

1.12.2011

24.

Hassan BAHADORI

 

Generálny riaditeľ Arian Bank, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Zástupca riaditeľa Atomic Energy Organisation of Iran označenej zo strany OSN, jeho nadriadeným je Feridun Abbasi Davani, ktorého označila OSN. Do iránskeho jadrového programu sa zapája najneskôr od roku 2002 okrem iného ako bývalý riaditeľ pre obstarávanie a logistiku pre AMAD, kde bol zodpovedný za využívanie krycích spoločností ako napríklad Kimia Madan na obstarávanie zariadení a materiálu pre iránsky program jadrových zbraní.

1.12.2011

26.

Dr. Peyman Noori BROJERDI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Refah, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Minister pre vedu, výskum a technológie od volieb v roku 2009. Irán neobjasnil MAAE jeho úlohu vo vzťahu k štúdiám zameraným na vývoj raketových hlavíc. Je to súčasť všeobecnej neochoty Iránu spolupracovať s MAAE pri vyšetrovaní podozrivých štúdií, ktoré poukazujú na možnú vojenskú povahu iránskeho jadrového programu. Táto neochota spolupracovať zahŕňa aj zabránenie prístupu k dokumentom súvisiacim s relevantnými osobami.

Daneshjoo zohráva popri ministerskej funkcii úlohu aj v činnostiach tzv. „pasívnej obrany“ v mene prezidenta Ahmadenidžáda. Passive Defence Organisation sa už nachádza na zozname EÚ.

1.12.2011

28.

Dr. Abdolnaser HEMMATI

 

Výkonný a generálny riaditeľ Banque Sina, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

29.

Milad JAFARI

dátum narodenia: 20. 9. 1974

Iránsky štátny príslušník, ktorý dodával tovar, najmä kovy, krycej spoločnosti SHIG, ktorú označila OSN. Tovar spoločnosti SHIG dodával od januára do novembra 2010. Platby za časť tohto tovaru sa uskutočnili po novembri 2010 v ústredí Export Development Bank of Iran (EDBI) v Teheráne, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

30.

Dr. Mohammad JAHROMI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Saderat, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN

 

Iránsky štátny príslušník, ktorý dodáva tovar, najmä uhlíkové vlákna, krycím spoločnostiam SHIG a SBIG, ktoré označila OSN.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Výkonný riaditeľ spoločnosti Kalaye Electric Company, ktorú označila OSN.

1.12.2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Melli, ktorú označila EÚ.

1. 12. 2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Generálny riaditeľ londýnskej pobočky Persia International Bank, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Výkonný riaditeľ spoločnosti MATSA.

1.12.2011

36.

Dr. M H MOHEBIAN

 

Výkonný riaditeľ Post Bank, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Riaditeľ Fyzikálneho výskumného ústavu (predtým známeho ako Ústav aplikovanej fyziky).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Výkonný riaditeľ spoločnosti Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), ktorú označila EÚ. Okrem toho je aj úradníkom AEOI. Uverejňuje výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s obstarávaním citlivých prác potrebných vo Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) a Uranium Conversion Facility (UCF) a vykonáva nad nimi dohľad.

1.12.2011

39.

A SEDGHI

 

Predseda predstavenstva a poradný riaditeľ Melli Bank PLC, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

40.

Hamid SOLTANI

 

Výkonný riaditeľ spoločnosti Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), ktorú označila EÚ.

1.12.2011

41.

Bahman VALIKI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Export Development Bank of Iran, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

42.

Javad AL YASIN

 

Riaditeľ Research Centre for Explosion and Impact známeho aj ako METFAZ.

1.12.2011

43.

S ZAVVAR

 

Výkonný generálny riaditeľ dubajskej pobočky Persia International Bank, ktorú označila EÚ.

1.12.2011

B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Aerospace Industries Organisation – AIO (Organizácia leteckého priemyslu).

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street,Nobonyad Square,Teherán, Irán

AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených striel v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky označené v rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN č. 1737 (2006) je označený aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation (Geografická organizácia ozbrojených síl)

 

Poskytuje geopriestorové údaje pre program zameraný na balistické rakety.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teherán, Irán

Spoločnosť činná v odvetví energetiky, ktorá poskytuje podporu jadrovému programu v oblasti výroby vrátane označených citlivých činností z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní. Zapojená do výstavby ťažkovodného reaktora v Araku.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Irán.

P.O. Box 11365-5964, Teherán 15817, Irán

Bank Mellat sa angažuje v takých činnostiach, ktoré podporujú a uľahčujú iránsky jadrový program a program balistických rakiet. Poskytovala bankové služby subjektom, ktoré označila OSN a EÚ, alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo na základe ich pokynov, alebo subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú. Je materskou bankou First East Export Bank, ktorá bola označená v rezolúcii BR OSN č. 1929.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Arménska republika

Bank Mellat v nej má 100 % účasť.

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Spojené kráľovstvo

Bank Mellat v nej má 60 % účasť.

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán, Irán

Poskytnutie alebo pokus o poskytnutie finančnej podpory pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do iránskeho jadrového programu a programu riadených striel alebo pre ne obstarávajú materiál (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Bank Melli slúži ako sprostredkovateľ pre citlivé aktivity Iránu. Umožnila veľké množstvo nákupov citlivého tovaru pre iránsky jadrový program a program riadených striel. Poskytuje širokú škálu finančných služieb v mene subjektov spojených s iránskym jadrovým priemyslom a priemyslom riadených striel vrátane otvorenia akreditívov a vedenia účtov. Mnohé z týchto spoločností sú označené v rezolúciách BR OSN č. 1737 (2006) a č. 1747 (2007).

Bank Melli pokračuje v tejto úlohe tým, že sa angažuje v takých činnostiach, ktoré podporujú a uľahčujú citlivé aktivity Iránu. Vo vzťahu k týmto aktivitám pomocou svojich bankových kontaktov naďalej poskytuje podporu a finančné služby subjektom, ktoré označili OSN a EÚ. Koná aj v mene takýchto subjektov, vrátane Bank Sepah, a na ich príkaz, pričom často operuje pomocou ich dcérskych spoločností a partnerov.

23.6.2008

a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afganistan

Arian Bank je spoločným podnikom Bank Melli a Bank Saderat.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (alebo 500) Fifth Avenue, New York, USA; DIČ 1368932 (Spojené štáty)

Assa Corporation je krycia spoločnosť vytvorená a kontrolovaná Bank Melli. Bank Melli ju zriadila na prevod peňazí zo Spojených štátov do Iránu.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands.

Assa Corporation Ltd je materskou organizáciou spoločnosti Assa Corporation. Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Irán

Vlastníkom Bank Kargoshaee je Bank Melli.

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 Teherán, Irán;

alternatívna adresa:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Irán, P.O. Box 3898-15875;

alternatívna adresa:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teherán, Irán 15116

alternatívna adresa:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Irán

Identifikačné číslo spoločnosti: 89584.

Prepojená so spoločnosťami, na ktoré sa od roku 2000 vzťahujú sankcie Spojených štátov, Európskej únie alebo Organizácie Spojených národov. Označená Spojenými štátmi z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje Bank Melli.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusko

alternatívna adresa:

Mashkova st. 9/1 Moskva 105062, Rusko

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teherán, Irán, P.O. Box 37515-183;

alternatívna adresa:

16th Km Karaj Special Road, Teherán, Irán;

Identifikačné číslo spoločnosti: 382231

Označená Spojenými štátmi z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje Bank Melli.

26.7.2010

h)

Spoločnosť Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave. Teherán, Irán, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teherán, Irán

Vo výlučnom vlastníctve Bank Melli Investment Co. Holdingová spoločnosť na riadenie všetkých cementární vo vlastníctve BMIIC.

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kajmanie ostrovy;

alternatívna adresa:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kajmanie ostrovy;

alternatívna adresa:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Irán, P.O. Box 15875-3898

Fond na Kajmaních ostrovoch, ktorý má od iránskej vlády licenciu na zahraničné investície na teheránskej burze cenných papierov.

26.7.2010

j)

Spoločnosť Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave.Teherán Irán

alternatívna adresa:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teherán, Irán 19688;

alternatívna adresa:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teherán, Irán

Kontroluje ju Bank Melli Iran.

26.7.2010

k)

Spoločnosť Mehr Cayman Ltd.

Kajmanie ostrovy; číslo v obchodnom registri: 188926 (Kajmanie ostrovy)

Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

l)

Spoločnosť Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teherán, Irán

alternatívna adresa:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teherán, Irán

Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londýn EC2Y 5EA, Spojené kráľovstvo

 

23.6.2008

n)

Spoločnosť Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Spojené arabské emiráty

číslo osvedčenia o registrácii (Dubaj): 0107, vydané 30. novembra 2005

Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.

26.7.2010

o)

Spoločnosť Shomal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company )

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teherán - 15146 Irán

alternatívna adresa:

Dr Beheshti Ave No. 289, Teherán, Irán 151446;

alternatívna adresa:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teherán, Irán

Kontroluje ju Bank Melli Iran.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teherán, 19917 Irán

Bank Refah prevzala od Bank Melli prebiehajúce operácie po tom, ako na túto banku Európska únia uvalila sankcie.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Irán.

Bank Saderat je iránska banka sčasti vo vlastníctve iránskej vlády. Bank Saderat poskytovala finančné služby subjektom, ktoré obstarávali pre iránsky jadrový program a program balistických rakiet vrátane subjektov označených v rezolúcii BR OSN č. 1737. Bank Saderat ešte v marci 2009 spracovávala platby a akreditívy spoločností DIO (sankcie uvalené v rezolúcii BR OSN č. 1737) a Iran Electronic Industries. V roku 2003 Bank Saderat spracovala akreditív v prospech iránskej spoločnosti Mesbah Energy Company činnej v jadrovej oblasti (následne uložené sankcie v rezolúcii BR OSN č. 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, Londýn EC2R 7HD, Spojené kráľovstvo

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve Bank Saderat.

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teherán, Irán

Táto banka má veľmi úzke väzby na záujmy subjektu Daftar (kancelária najvyššieho vodcu: administratívny orgán skladajúci sa asi z 500 spolupracovníkov). Týmto spôsobom prispieva k financovaniu strategických záujmov režimu.

26.7.2010

9.

ESNICO (dodávateľ zariadení pre Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teherán, Irán

Obstaráva priemyselný tovar, konkrétne pre činnosti v rámci jadrového programu, ktoré vykonávajú AEOI, Novin Energy a Kalaye Electric Company (všetky označené v rezolúcii BR OSN č. 1737). Riaditeľom spoločnosti ESNICO je Haleh Bakhtiar (označený v rezolúcii BR OSN č. 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teherán, Irán

Spoločnosť Etemad Amin Invest Co Mobin, blízka subjektom Naftar a Bonyad-e Mostazafan, prispieva k financovaniu strategických záujmov režimu a paralelného iránskeho štátu.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán - Irán, 15138-35711

15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Irán

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, Irán;

číslo osvedčenia o registrácii: 86936

(Irán)

Export Development Bank of Iran (EDBI) sa angažovala v poskytovaní finančných služieb spoločnostiam prepojeným s programami Iránu súvisiacimi so šírením zbraní a pomáhala subjektom, ktoré označila OSN, obchádzať a porušovať sankcie. Poskytuje finančné služby subjektom podriadeným MODAFL a ich krycím spoločnostiam, ktoré podporujú iránsky jadrový program a program balistických rakiet.

Pokračuje vo vykonávaní platieb pre Bank Sepah po označení zo strany OSN vrátane platieb súvisiacich s iránskym jadrovým program a programom balistických rakiet. EDBI vykonala početné transakcie súvisiace s iránskymi subjektmi z oblasti obrany a rakiet, na mnohé z ktorých BR OSN uvalila sankcie. EDBI slúžila ako hlavný sprostredkovateľ pri financovaní Bank Sepah (sankcie uložené BR OSN od roku 2007) vrátane platieb súvisiacich so zbraňami hromadného ničenia.EDBI poskytuje finančné služby rôznym subjektom MODAFL a uľahčovala prebiehajúce obstarávanie krycích spoločností s väzbami na subjekty MODAFL.

26.7.2010

a)

Spoločnosť EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Teherán, Irán 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

alternatívna adresa:

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán

70 % podiel v EDBI Exchange Company so sídlom v Teheráne vlastní Export Development Bank of Iran (EDBI). V októbri 2008 ju Spojené štáty označili z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje EDBI.

26.7.2010

b)

Spoločnosť EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán

EDBI Stock Brokerage Company so sídlom v Teheráne je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve Export Development Bank of Iran (EDBI). V októbri 2008 ju Spojené štáty označili z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje EDBI.

26.7.2010

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA je vo vlastníctve Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Spoločnosť Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Teherán, Irán

Dcérska spoločnosť IAIO v rámci MODAFL (pozri č. 29), ktorá vyrába predovšetkým kompozitné materiály pre letecký priemysel, ale je zapojená aj do vývoja kapacít na výrobu uhlíkových vlákien na použitie v jadrovej oblasti a v oblasti rakiet. Prepojená na úrad pre technickú spoluprácu (Technology Cooperation Office). Irán nedávno oznámil, že má v úmysle hromadne vyrábať novú generáciu centrifúg, pre ktorú budú potrebné kapacity na výrobu uhlíkových vlákien FACI.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard – Shahrak Ghods, 14669-8356 Teherán

Spoločnosť Fulmen sa podieľala na elektroinštalácii v zariadení v Komme/Fordowe (Qom/Fordoo) predtým, ako sa zistila jeho existencia.

26.7.2010

a)

Spoločnosť Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik je krycia spoločnosť, ktorú Fulmen využíva na niektoré svoje operácie.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785;

registračný dokument spoločnosti: 54514-1 (Bahrajn) platný do 9. júna 2009; Č. obchodnej licencie: 13388 (Bahrajn)

Dvojtretinový podiel Future Bank so sídlom na Bahrajne vlastnia iránske banky. Bank Melli a Bank Saderat, ktoré označila EÚ, vlastnia po tretinovom podiele, zvyšný podiel vlastní Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Hoci AUB podľa výročnej správy z roku 2007 stále vlastní podiel vo Future Bank, neuplatňuje v nej výrazný vplyv, ktorú v skutočnosti kontrolujú jej iránske materské spoločnosti, ktoré boli v rezolúcii BR OSN č. 1803 označené za iránske banky, ktoré si vyžadujú osobitnú „pozornosť“. O úzkej väzbe medzi Future Bank a Iránom ďalej svedčí skutočnosť, že predseda predstavenstva Bank Melli zároveň vykonával funkciu predsedu predstavenstva vo Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Štátny subjekt zodpovedný za urýchlenie industrializácie Iránu. Kontroluje rôzne spoločnosti zapojené do prác v rámci jadrového programu a programu riadených striel alebo do obstarávania pokročilých výrobných technológií zo zahraničia s cieľom podporovať ich.

26.7.2010

16.

Spoločnosť Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Dcérska spoločnosť IAIO v rámci MODAFL (pozri č. 29). Vyrába, opravuje a modernizuje lietadlá a lietadlové motory a obstaráva náhradné dielce pre letectvo, často s pôvodom v USA, spravidla cez zahraničných sprostredkovateľov. Zistilo sa, že IACI a jej dcérske spoločnosti využívajú na obstarávanie tovaru pre leteckú dopravu celosvetovú sieť sprostredkovateľov.

26.7.2010

17.

Spoločnosť Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Irán;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teherán 15946, Irán

P. O. Box 81465-935, Isfahán, Irán;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahán, Irán; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teherán, Irán

Vlastnená alebo kontrolovaná MODAFL, alebo koná v jeho mene (pozri č. 29).

26.7.2010

18.

Spoločnosť Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA alebo TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teherán

2 Spoločnosť Iran Centrifuge Technology Company prevzala činnosti po spoločnosti Farayand Technique (označená v rezolúcii BR OSN č. 1737). Vyrába komponenty centrifúgy na obohacovanie uránu a priamo podporuje činnosti citlivé z hľadiska šírenia ZHN, ktoré je Irán podľa rezolúcií BR OSN povinný zastaviť. Vykonáva práce pre spoločnosť Kalaye Electric Company (označenú v rezolúcii BR OSN č. 1737).

26.7.2010

19.

Spoločnosť Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán;

alternatívna adresa:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teherán, Irán;

alternatívna adresa:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teherán

Iran Communications Industries je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Iran Electronics Industries (pozri č. 20), vyrába rôzne tovary vrátane komunikačných systémov, leteckej elektroniky, optických a elektro-optických zariadení, mikroelektroniky, informačných technológií, skúšobných a meracích zariadení, zariadení v oblasti telekomunikačného zabezpečenia, elektronických vojenských systémov, výroby a opravy radarových trubíc a odpaľovacích zariadení. Tieto tovary sa môžu použiť v programoch, na ktoré sa podľa rezolúcie BR OSN č. 1737 vzťahujú sankcie.

26.7.2010

20.

Spoločnosť Iran Electronic Industries

(vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

P. O. Box 18575-365, Teherán, Irán

Dcérska spoločnosť, ktorú úplne vlastní MODAFL (a preto sesterská organizácia AIO, AvIO a DIO). Jej úlohou je vyrábať elektronické súčiastky pre iránske systémy zbraní.

23.6.2008

a)

Spoločnosť Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahán, Irán

P.O. Box 81465 - 117, Isfahán, Irán

Koná v mene spoločnosti Iran Electronics Industries, ktorá ju vlastní alebo kontroluje.

26.7.2010

21.

Spoločnosť Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teherán, Irán

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Irán

Iran Insurance Company poistila nákup rôzneho tovaru, ktorý sa môže použiť v programoch, na ktoré sa podľa rezolúcie BR OSN č. 1737 vzťahujú sankcie. Poistený kúpený tovar zahŕňa náhradné diely pre helikoptéry, elektroniku a počítače na použitie v letectve a pri riadení striel.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teherán, Irán

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teherán, Irán

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teherán, Irán

Organizácia MODAFL (pozri č. 29), zodpovedná za plánovanie a riadenie v rámci iránskeho vojenského leteckého priemyslu.

26.7.2010

23.

Spoločnosť Javedan Mehr Toos

 

Strojárenská spoločnosť, ktorá pôsobí ako obstarávateľ pre Iránsku organizáciu pre atómovú energiu (AEOI) označenú v rezolúcii BR OSN č. 1737.

26.7.2010

24.

Spoločnosť Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teherán, Irán;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teherán;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Irán;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londýn Sw1H1.

Obchoduje so zariadeniami pre ropné a plynárenské odvetvie, ktoré sa môžu použiť pre iránsky jadrový program. Spoločnosť sa pokúsila obstarať materiál (veľmi odolné zliatinové dvere), ktorý sa používa iba v jadrovom priemysle. Má väzby na spoločnosti zapojené do iránskeho jadrového programu.

26.7.2010

25.

Spoločnosť Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Irán

Spoločnosť pôsobiaca v odvetví energetiky s väzbou na organizáciu IDRO, ktorá poskytuje podporu jadrovému programu v oblasti výroby vrátane označených činností, ktoré sú citlivé z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní. Zapojená do výstavby ťažkovodného reaktora v Araku. Spojené kráľovstvo vydalo v júli 2009 pre spoločnosť Machine Sazi Arak oznámenie o odopretí vývozu „zátkovej tyče z oxidu hliníka a grafitu“. Švédsko odoprelo tejto istej spoločnosti v máji 2009 vývoz „plášťov pre klenuté dná tlakových nádob“.

26.7.2010

26.

Spoločnosť Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teherán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), spoločnosť pre riadenie výstavby jadrových elektrání

 

Podriadená AEOI a Novin Energy (obe označené v rezolúcii BR OSN č. 1737). Zúčastňuje sa na výstavbe jadrových reaktorov.

26.7.2010

28.

Spoločnosť Mechanic Industries Group

 

Zúčastňovala sa na výrobe komponentov pre balistický program.

23.6.2008

29.

Ministerstvo obrany a podpory pre logistiku ozbrojených síl (alias Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl; alias MODAFL; alias MODSAF)

Sídli na západnej strane Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán, Irán

Zodpovedné za iránsky obranný výskum, programy rozvoja a výroby vrátane podpory programu riadených striel a jadrového programu.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC (Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva )

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán/Irán

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teherán, Irán

Divízia výroby jadrového paliva (NFPD) organizácie AEOI sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.

23.4.2007

31.

Spoločnosť Parchin Chemical Industries

 

Pracovala na technikách pohonu na účely iránskeho programu balistických rakiet.

23.6.2008

32.

Spoločnosť Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teherán, 15178 Irán.

Výrobca meničov frekvencie, schopný vyvinúť/upraviť meniče frekvencie dovezené zo zahraničia tak, aby sa dali použiť na obohacovanie v plynových centrifúgach. Predpokladá sa, že je zapojená do činností šírenia jadrových zbraní.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Zodpovedá za výber a výstavbu strategických zariadení vrátane (podľa vyhlásení Iránu) zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordowe (Komm), ktoré sa v rozpore so záväzkami Iránu (potvrdenými v rezolúcii Rady guvernérov MAAE) buduje bez ohlásenia MAAE. Predsedom PDO je brigádny generál Gholam-Reza Jalali, bývalý člen IRGC.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teherán, Irán 1587618118

Z pôvodne vnútroštátnej iránskej banky Post Bank sa stala banka, ktorá Iránu umožňuje medzinárodné obchodovanie. Koná v mene Bank Sepah (označenej v rezolúcii BR OSN č. 1747), vykonáva jej transakcie a kryje jej prepojenie s transakciami na účely obchádzania sankcií. Banka Post Bank v roku 2009 umožnila v mene Bank Sepah obchod medzi iránskym obranným priemyslom a zámorskými príjemcami. Umožnila obchod medzi krycou spoločnosťou patriacou Tranchon Commercial Bank z KĽDR, ktorá je známa sprostredkovaním obchodov medzi Iránom a KĽDR súvisiacich s nedovoleným šírením zbraní.

26.7.2010

35.

Raka

 

Útvar Kalaye Electric Company (označenej v rezolúcii BR OSN č. 1737). Zriadený koncom roku 2006, zodpovedný za výstavbu zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordowe (Komm).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute (Výskumný ústav v oblasti jadrovej vedy a techniky)

AEOI, PO Box 14395-836, Teherán

Podriadený AEOI, pokračuje v činnosti jej bývalého výskumného odboru. Jeho generálnym riaditeľom je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (označený v rezolúcii BR OSN č. 1737).

26. 7. 2010

37.

Spoločnosť Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teherán

Koná v mene Defense Industries Organisation (DIO).

26.7.2010

38.

poločnosť Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)

 

SAKIG vyvíja a vyrába systémy striel zem-vzduch pre iránsku armádu. Vykonáva vojenské projekty, projekty riadených striel a projekty vzdušnej obrany a obstaráva tovar z Ruska, Bieloruska a Severnej Kórey.

26.7.2010

39.

Spoločnosť Shakhese Behbud Sanat

 

Zúčastňuje sa na výrobe zariadení a dielcov pre jadrový palivový cyklus.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation – SPO (Organizácia štátneho nákupu)

 

SPO pravdepodobne uľahčuje dovoz celých zbraní. Zdá sa, že je dcérskou spoločnosťou MODAFL.

23.6.2008

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (úrad kancelárie iránskeho prezidenta pre technickú spoluprácu)

Teherán, Irán

Zodpovedný za technický pokrok Iránu prostredníctvom príslušného obstarávania v zahraničí a stykov na účely odborného vzdelávania. Podporuje jadrový program a raketový program.

26.7.2010

42.

Spoločnosť Yasa Part (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

 

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá obstarávaním súvisiacim s nákupom materiálov a technológií potrebných pre jadrový a balistický program.

26.7.2010

a)

Spoločnosť Arfa Paint Company

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

b)

Spoločnosť Arfeh Company

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

c)

Spoločnosť Farasepehr Engineering Company

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

d)

Spoločnosť Hosseini Nejad Trading Co.

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

e)

Spoločnosť Iran Saffron Company alebo Iransaffron Co.

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

f)

Spoločnosť Shetab G.

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26 7.2010

g)

Spoločnosť Shetab Gaman

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

h)

Spoločnosť Shetab Trading

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

i)

Spoločnosť Y.A.S. Co. Ltd

 

Koná v mene spoločnosti Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Hlavné sídlo: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teheránska pobočka: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teherán, Irán

EIH zohráva kľúčovú úlohu v rámci poskytovania pomoci mnohým iránskym bankám v súvislosti s alternatívnymi možnosťami ukončenia transakcií, ktoré sa prerušili v dôsledku sankcií EÚ voči Iránu. Skonštatovalo sa, že EIH pôsobí ako avizujúca a sprostredkovateľská banka pri transakciách s označenými iránskymi subjektami. EIH napríklad na začiatku augusta 2010 zmrazila účty banky Saderat Iran a banky Mellat so sídlom EIH v Hamburgu, ktoré označila EÚ. Krátko nato obnovila EIH obchodovanie denominované v EUR s bankou Mellat a bankou Saderat Iran za využitiaúčtov EIH s neoznačenou iránskou bankou. V auguste 2010 vytvorila EIH systém, ktorý umožňuje vykonávanie bežných úhrad do bánk Bank Saderat London a Future Bank Bahrain a predísť tak sankciám EÚ.

Od októbra 2010 EIH naďalej pôsobila ako kanál pre vykonávanie platieb zo strany sankcionovaných iránskych bánk vrátane Bank Mellat a Bank Saderat. Tieto banky, na ktoré boli uvalené sankcie, majú smerovať svoje platby do EIH cez iránsku banku Bank of Industry and Mine. V roku 2009 bola EIH využitá zo strany banky Post Bank v systéme obchádzania sankcií, ktorého súčasťou bolo vybavovanie transakcií v mene banky Bank Sepah, ktorú označila OSN. Banka Bank Mellat, ktorú označila EÚ, je jednou z materských bánk EIH.

23.5.2011

44.

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Bieloarusko

Banka so sídlom v Bielorusku, ktorú vlastnia banky Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a Bank Toseeh Saderat Iran.

23.5.2011

45.

Spoločnosť Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teherán

Zapojená do obstarávania materiálov pre spoločnosť Iran Centrifuge Technology Company, na ktorú EÚ uvalila sankcie.

23.5.2011

46.

Spoločnosť EMKA Company

 

Dcérska spoločnosť spoločnosti TAMAS, na ktorú uvalila sankcie OSN, zodpovedná za hľadanie ložísk a ťažbu uránu.

23.5.2011

47.

Spoločnosť Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teherán

Priemyselná automatizačná spoločnosť, ktorá pracovala pre spoločnosť Kalaye Electric Company (KEC) v závode na obohacovanie uránu v Natanze.

23.5.2011

48.

Spoločnosť Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teherán, 15875-6653

Zapojená do obstarávania špecializovaného vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

23.5.2011

49.

Spoločnosť Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teherán

Zapojená do obstarávania kontrolovaných materiálov, ktoré sa priamo využívajú pri výrobe centrifúg pre iránsky program obohacovania uránu.

23.5.2011

50.

Spoločnosť Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) a na ktorú OSN uvalila sankcie. Zapojená do obstarávania vybavenia pre jadrový program.

23.5.2011

51.

Spoločnosť Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teherán

Spoločnosť zapojená do obstarávania invertorov pre zakázaný iránsky program obohacovania uránu.

23.5.2011

52.

Spoločnosť Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teherán

Spoločnosť zapojená do obstarávania invertorov pre zakázaný iránsky program obohacovania uránu. Spoločnosť Raad Iran bola zriadená s cieľom vyrábať a navrhovať kontrolné systémy a poskytuje predaj a inštaláciu invertorov a programovateľných logických riadiacich jednotiek.

23.5.2011

53.

Spoločnosť SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Hlavné sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TeheránComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Dcérska spoločnosť iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), ktorej súčasťou je závod na výrobu paliva a závod na výrobu zirkónia.

23.5.2011

54.

Spoločnosť Sun Middle East FZ Company

 

Spoločnosť, ktorá obstaráva citlivý tovar pre spoločnosť Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Spoločnosť Sun Middle East využíva sprostredkovateľov so sídlom mimo územia Iránu na získanie tovarov, ktoré potrebuje spoločnosť SUREH. Spoločnosť Sun Middle East poskytuje týmto sprostredkovateľom falošné údaje o koncových užívateľoch ohľadom toho, kedy sa tovar má zaslať do Iránu, čím sa usiluje obísť colný režim príslušnej krajiny.

23.5.2011

55.

Spoločnosť Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teherán

Výrobca elektrického vybavenia (sústav spínačov) zapojený do výstavby závodu Fordow (Qom), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23.5.2011

56.

Spoločnosť Bals Alman

 

Výrobca elektrického vybavenia (sústav spínačov) zapojený do výstavby závodu Fordow (Qom), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23.5.2011

57.

Spoločnosť Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teherán 14316

Spoločnosť, ktorá obstaráva tovar a vybavenie pre iránsky jadrový program, ako aj program balistických rakiet pre spoločnosť Kalaye Electric Company (KEC), na ktorú uvalila sankcie OSN.

23.5.2011

58.

Spoločnosť Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teherán

Výrobca transformátorov zapojený do výstavby závodu Fordow (Komm), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23.5.2011

59.

Spoločnosť Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teherán

Obstarávacia firma, ktorá pracovala pre spoločnosť Mesbah Energy, ktorá bola označená podľa rezolúcie BR OSN č. 1737.

23.5.2011

60.

Spoločnosť Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Dcérska spoločnosť spoločnosti Novin Energy, na ktorú sa podľa rezolúcie BR OSN č. 1747 uvalili sankcie a ktorá je zapojená do laserového zvárania.

23.5.2011

61.

Spoločnosť Safa Nicu alias „Safa Nicu Sepahan“, „Safanco Company“, „Safa Nicu Afghanistan Company“, „Safa Al-Noor Company“ a „Safa Nicu Ltd Company“.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Isfahán, Irán

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teherán, Irán

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Irán

PO Box 106900, Abú Zabí, Spojené arabské emiráty

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kábul, Afganistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, Spojené arabské emiráty.

Firma zameraná na spojové služby, ktorá dodávala vybavenie pre závod Fordow (Komm), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23.5.2011

62.

Spoločnosť Taghtiran

 

Strojárenský podnik, ktorý zabezpečoval vybavenie pre iránsky výskumný projekt reaktoru IR-40 využívajúceho ťažkú vodu.

23.5.2011

63.

Spoločnosť Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malajzia

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti First East Export Bank (FEEB), ktorá bola v júni 2010 označená podľa rezolúcie BR OSN č. 1929. Spoločnosť Pearl Energy Company zriadila FEEB s cieľom zabezpečovania ekonomického výskumu v celej škále globálnych priemyselných odvetví.

23.5.2011

64.

Spoločnosť Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Švajčiarsko Číslo registračného dokumentu spoločnosti: #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. je dcérskou spoločnosťou vo výlučnom vlastníctve Pearl Energy Company Ltd. so sídlom vo Švajčiarsku; jej úlohou je poskytovať finacie a odborné skúsenosti subjektom, ktoré sa usilujú dostať do iránskeho ropného odvetvia.

23.05.2011

65.

Spoločnosť West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Nemecko;

Tel.: 0049 40 2270170; Číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB45757 (Nemecko)

Vlastní ju alebo kontroluje spoločnosť Machine Sazi Arak.

23.5.2011

66.

Spoločnosť MAAA Synergy

Malajzia

Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránske bojové lietadlá.

23.5.2011

67.

Spoločnosť Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Spojené arabské emiráty

Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránsky jadrový program.

23.5.2011

68.

Spoločnosť Qualitest FZE

1 Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránsky jadrový program.

23.5.2011

69.

Spoločnosť Bonab Research Center (BRC)

1 Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Irán

Pridružená k AEOI.

23.5.2011

70.

Spoločnosť Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

1 Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teherán, Irán

Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránsky jadrový program.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Vykonáva výskum v oblasti vojenských aplikácií iránskeho jadrového programu.

23.5.2011

72.

Spoločnosť Aran Modern Devices (AMD)

 

Pridružená k sieti MTZFC

23.5.2011

73.

Spoločnosť Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teherán, Irán

Zapojená do obstarávania v súvislosti s iránskym programom raketových striel.

23.5.2011

74.

Spoločnosť Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Irán

Dcérska spoločnosť spoločnosti Iran Electronics Industries.

23.5.2011

75.

Spoločnosť Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Irán

Dcérska spoločnosť spoločnosti Iran Electronics Industries.

23.5.2011

76.

Spoločnosť Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teherán, Irán

Vo vlastníctve alebo pod kotrolou subjektu Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.5.2011

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teherán, Irán

Vo vlastníctve alebo pod kontrolou Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL). Zaoberá sa vedeckým výskumom jadrových zbraní.

23.5.2011

78.

Spoločnosť Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561

Spoločnosť, ktorá obstarávala tovar pre obchodné oddelenie Iran Centrifuge Technology Company (TESA), kotrú označila EÚ. Snažila sa obstarávať označené materiály vrátane tovaru z EÚ, ktoré sa využívajú v iránskom jadrovom programe.

1.12.2011

79.

Spoločnosť Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Isfahán

Spoločnosť, ktorá získala zákazku na elektrické a potrubné práce v zariadeniach na obohacovanie uránu Natanze a Qom/Fordow. V roku 2010 bola zodpovedná za navrhnutie, obstaranie a inštaláciu elektrického ovládania v Natanze.

1.12.2011

80.

Spoločnosť Behineh Trading Co

Teherán, Irán

Podieľala sa na dodávkach munície z Iránu cez Nigériu do tretej krajiny.

1.12.2011

81.

Spoločnosť Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherán, Irán

Výrobca vákuových zariadení, ktoré dodával do zariadení na obohacovanie uránu Natanz a Komm/Fordow. V roku 2011 dodal tlakové prevodníky spoločnosti Kalaye Electric Company, kotrú označila OSN.

1.12.2011

82.

Spoločnosť Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teherán

Iránska spoločnosť na spracovanie uránu a výrobu jadrového paliva. Pod kontrolou Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), ktorú označila OSN.

1.12.2011

83.

Spoločnosť Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teherán

Dcérska spoločnosť spoločnosti TAMAS, ktorú označila OSN. Má výrobné zákazky so spoločnosťou Kalaye Electric Company označenou zo strany OSN a TESA označenou zo strany EÚ.

1.12.2011

84.

Spoločnosť Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Štátna spoločnosť, ktorá prevádzkovala najväčší extrudátor hliníku v Iráne a dodávala materiál na výrobu obalov centrifúg IR-1 a IR-2. Významný výrobca hliníkových valcov do centrifúg, medzi ktorého zákazníkov patrí spoločnosť AEOI označená zo strany OSN a TESA označená zo strany EÚ.