ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
20. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 237/2012 z 19. marca 2012, ktoré sa týka povolenia alfa-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 238/2012 z 19. marca 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (CHZO)]

4

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 239/2012 z 19. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2012 z 19. marca 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2012 z 19. marca 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 242/2012 z 19. marca 2012 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/158/SZBP z 19. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/173/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/159/SZBP z 19. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

18

 

 

2012/160/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2012 týkajúce sa vnútroštátnych ustanovení oznámených nemeckou spolkovou vládou, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách po nadobudnutí účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek ( 1 )

19

 

 

2012/161/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. marca 2012, ktorým sa stanovuje začatie prešetrovania podľa článku 17 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 732/2008, pokiaľ ide o účinné vykonávanie Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných látkach v Bolívii

30

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/162/EÚ

 

*

Rozhodnutie výboru zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody č. 1/2011 z 20. decembra 2011 o začlenení novej kapitoly 19 o lanovkových zariadeniach do prílohy 1 a o aktualizácii právnych odkazov uvedených v prílohe 1

31

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olej ( Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012 )

39

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia ( Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2009 )

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 237/2012

z 19. marca 2012,

ktoré sa týka povolenia alfa-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Kerry Ingredients and Flavours)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola podaná žiadosť o povolenie alfa-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604). K uvedenej žiadosti boli pripojené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia alfa-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku zo 17. novembra 2011 (2) dospel k záveru, že prípravok alfa-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a prípravok endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) nemá za navrhovaných podmienok použitia škodlivý účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí, ani na životné prostredie, a že jeho používanie môže zlepšiť konečnú telesnú hmotnosť kurčiat vo výkrme. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku alfa-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie tohto prípravku malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2011; 9(12):2451.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a17

Kerry Ingredients and Flavours

Alfa-galaktozidáza

(EC 3.2.1.22)

Endo-1,4-beta-glukanáza

(EC 3.2.1.4)

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok alfa-galaktozidázy (EC 3.2.1.22) produkovanej mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) produkovanej mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604), tuhá forma, s minimálnou aktivitou:

1 000 U (1) alfa-galaktozidázy/g,

5 700 U (2) endo-1,4-beta-glukanázy/g

 

Charakteristika účinnej látky

Alfa-galaktozidáza produkovaná mikroorganizmom Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) a endo-1,4-beta-glukanáza produkovaná mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 120604)

 

Metóda analýzy  (3)

Stanovenie:

kolorimetrická metóda, pri ktorej sa meria p-nitrofenol uvoľnený pôsobením alfa-galaktozidázy zo substrátu p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranozidu

kolorimetrická metóda, pri ktorej sa meria farbivo rozpustné vo vode uvoľnené pôsobením endo-1,4-beta-glukanázy z jačmenného glukánového substrátu zosieťovaného azurínom

Kurčatá vo výkrme

50 U alfa-galaktozidázy

285 U endo-1,4-beta-glukanázy

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Maximálna odporúčaná dávka:

100 U alfa-galaktozidázy/kg

570 U endo-1,4-beta-glukanázy/kg

3.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa má použiť ochranná dýchacia maska, okuliare a rukavice.

9. apríla 2022


(1)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromól p-nitrofenolu za minútu z p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranozidu (pNPG) pri pH 5,0 a teplote 37 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mg redukujúceho cukru (ekvivalentu glukózy) z beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 50 °C.

(3)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 238/2012

z 19. marca 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Francúzska o zápis názvu „Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande“ (CHZO) do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 a tento názov sa teda musí zapísať do registra,

(3)

Podľa článku 13 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 510/2006 však možno pre podniky so sídlom v členskom štáte, kde sa nachádza zemepisná oblasť, stanoviť prechodné obdobie pod podmienkou, že príslušné podniky uvádzali príslušné výrobky na trh legálne a nepretržite používali príslušné názvy aspoň počas piatich rokov pred dátumom uverejnenia uvedeného článku 6 ods. 2 daného nariadenia a uviedli túto skutočnosť vo vnútroštátnom námietkovom konaní podľa článku 5 ods. 5 daného nariadenia.

(4)

Orgány Francúzskej republiky potvrdili Komisii listom z 22. februára 2011, že podniky so sídlom na jej území, ktorých zoznam sa nachádza v prílohe II k tomuto nariadeniu, spĺňajú podmienky článku 13 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 510/2006.

(5)

Za týchto podmienok môžu uvedené podniky počas prechodného obdobia piatich rokov, ktoré sa začína nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, aj naďalej používať zapísaný názov „Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande“ (CHZO).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Podniky uvedené v zozname v prílohe II k tomuto nariadeniu však môžu počas obdobia piatich rokov, ktoré sa začína dátumom nadobudnutia tohto nariadenia, tento názov aj naďalej používať.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 189, 29.6.2011, s. 42.


PRÍLOHA I

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

FRANCÚZSKO

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (CHZO)


PRÍLOHA II

Podniky, ktoré môžu počas prechodného obdobia piatich rokov, ktoré sa začína nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, naďalej používať zapísaný názov „Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande“ (CHZO)

Meno

Spoločnosť

Adresa 1

Adresa 2

Obec

ANEZO Thierry

 

Route du Lamy

 

44420 MESQUER

ARNOULD Nicolas

 

Pen d'Hué

 

44350 ST MOLF

AUBE Didier

 

Rue des Gabelous Boulay

 

44350 ST MOLF

BAHOLET Sylvain

 

133 av. de l'Océan

 

44510 LE POULIGUEN

BALAY Alain

 

3 rue de Treraly

 

44420 LA TURBALLE

BARON Julien

 

9 bis rue de la Gare

 

44740 BATZ SUR MER

BENISTY Daniel

 

59 route du Lany

 

44420 MESQUER

BERNIER Gilles

 

Village de Guéniguen

 

44350 GUERANDE

BILLAUD Anthony

 

46 bis rue de la Grand-Vallée

 

44740 BATZ SUR MER

BIRKER Philippe

 

50 rue des Cordiers

 

44490 LE CROISIC

BODIGUEL François Xavier

 

Kerneve

 

44350 GUERANDE

BOULEAU Stéphane

Sté l'Œillet de Guérande

Kergaigne no 25

 

44350 GUERANDE

BOURDIC Erwan

Sté LE NATURSEL

33 rue de Cornen

 

44510 LE POULIGUEN

BOURSE Jean-Philippe

 

14 route de Brandu

 

44420 PIRIAC SUR MER

CALAME Florence

 

La Métairie Neuve

La Petite Garenne

44350 GUERANDE

CHARTEAU Lionel

 

2 rue de Bellevue

 

44350 ST MOLF

CHOPIN-LEHUEDE A-Marie

 

6 rue des Saulniers

 

44740 BATZ SUR MER

CONSTANT Guy

 

12 chemin de Pelue

 

44510 LE POULIGUEN

CONSTANT Philippe

 

18 rue des Pradeleaux

 

44350 GUERANDE

DANIEL Laurent

 

9 ter route du Bas Brivin

 

44500 LA BAULE

DANIEL Patrick

 

4 av. de Kerban

 

44740 BATZ SUR MER

DELETTRE Serge

 

7 bis rue des Parcs du Bourg

 

44410 ST LIPHARD

DINELLI Danielle

 

20 rue du Ber

SAILLE

44350 GUERANDE

DIVOT Tony

 

77 rue du Port

 

56760 PENESTIN

DONINI Pascal

 

9 rue des Goélands

 

44740 BATZ SUR MER

DRUENNE Fabien

 

La Butte

 

44350 ST MOLF

DUPIN DE BEYSSAT Antoine

 

9 bd Guy de Champsavin

 

44800 LA BAULE

DURAND Damien

 

7 av. des Moulins

 

44380 PORNICHET

DURAND François

 

7 av. des Moulins

 

44380 PORNICHET

GRIVAUD Franck a Emmanuelle

 

Route de la Turballe

SAILLE

44350 GUERANDE

GUERCHAIS Chrystelle

 

62 route de Guérande

TREGATE

44740 BATZ SUR MER

GUERIN André Yves

 

12 rue de la Salinière

 

44740 BATZ SUR MER

GUERIN Nicolas

 

10 imp. de la Bordane

 

44740 BATZ SUR MER

GUIBERT Christophe

EURL GUIBERT

44 rue Lamartine

 

44350 GUERANDE

GUILLAUME Denis

 

54 rue H. Bournouveau

 

44420 LA TURBALLE

GUILLOTIN Dominique

 

7 rue de Kervaudet

 

44420 LA TURBALLE

HASPOT J-Paul

 

31 rue des Etaux

 

44740 BATZ SUR MER

HERVY Gilles

 

Meliniac

 

44420 PIRIAC SUR MER

JOACHIM Stéphane

 

Ile de Goben

Route de St André des Eaux

44350 GUERANDE

JUBE Daniel

 

5 rue Sully

 

44420 LA TURBALLE

JUBE René

 

22 rue Sully

 

44420 LA TURBALLE

JUVIN Hélène

 

Le Lany

 

44420 MESQUER

LACOURBAS Bruno

 

62 route de Guérande

TREGATE

44740 BATZ SUR MER

LARDEUX Sandrine

 

18 route de Berigo

Zone Artisanale

44740 BATZ SUR MER

LECERF-HASPOT Sandrine

 

31 rue des Etaux

 

44740 BATZ SUR MER

LEGAL Marc

 

4 rue de la Fontaine

MOUZAC

44350 GUERANDE

LEHUEDE Bernard

 

4 rue des Saulniers

 

44740 BATZ SUR MER

LEHUEDE Hervé

 

18 av. Marguerite Jean

 

44500 LA BAULE

LEHUEDE Marie-Thérèse

 

Le Fournil

TREGATE

44740 BATZ SUR MER

LEHUEDE Raphaël

 

54 route de Guérande

 

44740 BATZ SUR MER

LESCAUDRON J-Paul

 

39 route de Trégate

 

44740 BATZ SUR MER

LESCAUDRON Sébastien

 

11 Chemin de Kermabon

 

44740 BATZ SUR MER

MACE Antoine

 

24 rue Basse Saillé

 

44350 GUERANDE

MACE J-François

 

19 rue des Prés Garnier

 

44350 GUERANDE

MAGRE Alice

 

46 bis rue de la Grand-Vallée

 

44740 BATZ SUR MER

MENARD Philippe

 

3 Chemin de Barnabé

 

44420 LA TURBALLE

MOIZAN Damy

 

42 route de Kerlan

 

44740 BATZ SUR MER

MOIZAN-BOURSE Marcelle

 

42 route de Kerlan

 

44740 BATZ SUR MER

MORICE Denis

 

Imp. Des Prés Leberre

TREGATE

44740 BATZ SUR MER

MOUILLERON Olivier Yves Michel

 

Chemin Bérigo

 

44740 BATZ SUR MER

NIGET Paul

 

605 Bd de Lauvergnac

 

44420 LA TURBALLE

NOURY Joël

 

44 rue des Goélands

 

44740 BATZ SUR MER

PAIN François

 

10 route de la Pigeonnière

 

44740 BATZ SUR MER

PAIN Gérard

 

Route de Beauregard

 

44740 BATZ SUR MER

PAIN Guillaume Hervé

 

4 allée des Avocettes

 

44740 BATZ SUR MER

PAIN Jonathan-Valérick

 

5 lot. de Trémondais

 

44740 BATZ SUR MER

PAIN-LESCAUDRON Brigitte

 

4 allée des Avocettes

 

44740 BATZ SUR MER

PAULAY Stéphane

 

Chemin des Prés Richard

TREGATE

44740 BATZ SUR MER

PICHON J-Paul

 

42 rue de Kerbouchard

 

44740 BATZ SUR MER

PICHON Patrick

 

7 route de Bérigo

 

44740 BATZ SUR MER

PICHON Théophile

 

55 av. Moreau

 

44510 LE POULIGUEN

PROCKTER Pascal

 

No 51 Kerlagadec

 

44420 MESQUER

PRAUD Didier

SEL QUE J'AIME

74 av. Guy de La Morandais

 

44500 LA BAULE

REMINIAC Sylvain

 

7 Faubourg St Michel

 

44350 GUERANDE

RIO Gwénaël

TRAD Y SEL SA

9 rue Olivier Guichard

La Masse

44740 BATZ SUR MER

RIO Louis-Charles

EURL RIO

ZA de Prad Velin

BP 37

44740 BATZ SUR MER

RIVALANT Aubin et Jean

GAEC HOLEN BREIZH

33 route de Kermoisan

 

44740 BATZ SUR MER

RIVALANT J-Yves

 

27 rue de Poulan

 

44740 BATZ SUR MER

RIVRON J. a E.

 

7 chemin des Pierreries

ST MARC SUR MER

44600 ST NAZAIRE

SORIN Anne-Laure

 

11 Chemin de Kermabon

 

44740 BATZ SUR MER

THIERY Sylvie

 

7 grand-Venelle

ROFFIAT

44740 BATZ SUR MER

TILLARD Pierrick

 

33 route de Pradel

 

44350 GUERANDE

TILLEUL Dominique

 

14 rue du commerce

 

44510 LE POULIGUEN

TRIGODET Joël

 

Le Haut Langâtre

 

44410 HERBIGNAC

TRIMAUD Mickaël

 

1930 ROUTE DE Fan Coispéan

 

44420 LA TURBALLE

VINET Daniel

 

19 rue de la Pigeonnière

 

44740 BATZ SUR MER

VINET Sylvain

 

11 rue de la Perseiverence

 

44490 LE CROISIC


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 239/2012

z 19. marca 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

139,1

JO

64,0

MA

53,3

TN

89,4

TR

101,8

ZZ

89,5

0707 00 05

JO

120,0

TR

175,0

ZZ

147,5

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

61,8

TR

122,7

ZZ

136,5

0805 10 20

EG

54,3

IL

75,8

MA

50,2

TN

60,6

TR

68,3

ZZ

61,8

0805 50 10

EG

69,3

TR

48,5

ZZ

58,9

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,0

CA

125,0

CL

100,1

CN

87,5

MK

31,8

US

143,4

UY

74,9

ZA

119,9

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

97,1

CL

136,8

CN

47,3

ZA

92,4

ZZ

93,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 240/2012

z 19. marca 2012

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 533/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie 1.4.2012-30.6.2012

(%)

P1

09.4067

3,335053

P3

09.4069

0,378598


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 241/2012

z 19. marca 2012

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 539/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví vajec a vaječného albumínu.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2012-30.6.2012

(%)

E2

09.4401

26,424965


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 242/2012

z 19. marca 2012

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2012 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2012 podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2012-30.6.2012

(%)

1

09.4410

0,320206

3

09.4412

0,362584

4

09.4420

0,365633

6

09.4422

0,369007


ROZHODNUTIA

20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/17


ROZHODNUTIE RADY 2012/158/SZBP

z 19. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/173/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 21. marca 2011 prijala rozhodnutie 2011/173/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/173/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali obnoviť na obdobie do 22. marca 2013.

(3)

Rozhodnutie 2011/173/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 6 rozhodnutia 2011/173/SZBP sa odsek dva nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 22. marca 2013.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Radu

predsedníčka

M. GJERSKOV


(1)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 68.


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/18


ROZHODNUTIE RADY 2012/159/SZBP

z 19. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 21. marca 2011 prijala rozhodnutie 2011/172/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/172/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali predĺžiť do 22. marca 2013.

(3)

Rozhodnutie 2011/172/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 5 rozhodnutia 2011/172/SZBP sa nahrádza takto:

„Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 22. marca 2013.

Toto rozhodnutie podlieha neustálej revízii. Obnovuje sa alebo sa mení a dopĺňa podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Radu

predsedníčka

M. GJERSKOV


(1)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 63.


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. marca 2012

týkajúce sa vnútroštátnych ustanovení oznámených nemeckou spolkovou vládou, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách po nadobudnutí účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2012/160/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 ods. 4 a 6,

keďže:

SKUTOČNOSTI

(1)

V súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ nemecká spolková vláda 20. januára 2011 požiadala Komisiu o povolenie zachovať existujúce ustanovenia nemeckých právnych predpisov pre týchto päť prvkov: olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón, ako aj pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky uvoľňované z materiálu hračiek, aj po dni nadobudnutia účinnosti časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (1) (ďalej len „smernica“).

Článok 114 ods. 4 a 6 ZFEÚ

(2)

V článku 114 ods. 4 a 6 ZFEÚ sa stanovuje:

„4.   Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Radou alebo Komisiou členský štát z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.

[…]

6.   Komisia do šiestich mesiacov od tohto oznámenia dané vnútroštátne ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 […] sa považujú za schválené.

V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, Komisia môže upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.“

Smernica

(3)

V smernici sa stanovujú pravidlá bezpečnosti hračiek a ich voľného pohybu v Európskej únii. Podľa článku 54 členské štáty uvedú do účinnosti vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s touto smernicou do 20. januára 2011 a uplatňujú ich od 20. júla 2011. Časť III prílohy II k smernici sa bude uplatňovať od 20. júla 2013.

(4)

V bode 8 časti III prílohy II k smernici sa stanovujú konkrétne hodnoty pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky. Zakazuje sa používanie týchto látok v hračkách, ktoré sú určené na hranie deťom vo veku do 36 mesiacov, alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst, ak sú hodnoty migrácie týchto látok rovné alebo vyššie ako 0,05 mg/kg v prípade nitrozamínov a 1 mg/kg v prípade nitrozovateľných látok. V bode 13 časti III prílohy II k smernici sú uvedené konkrétne hodnoty migrácie pre niekoľko prvkov vrátane olova, arzénu, ortuti, bária a antimónu. Sú stanovené tri rôzne hodnoty migrácie, podľa toho, či v prípade materiálu hračky ide o: suchý, krehký, práškový alebo ohybný materiál, tekutý alebo lepkavý materiál a zoškriabaný materiál. Nesmú sa presiahnuť tieto hraničné hodnoty: 13,5, 3,4 a 160 mg/kg v prípade olova, 3,8, 0,9 a 47 mg/kg v prípade arzénu, 7,5, 1,9 a 94 mg/kg v prípade ortuti, 4 500, 1 125 a 56 000 mg/kg v prípade bária a 45, 11,3 a 560 mg/kg v prípade antimónu.

Nemecké vnútroštátne ustanovenia

(5)

V nemeckej vyhláške o spotrebnom tovare (Bedarfsgegenständeverordnung) sa stanovujú požiadavky na nitrozamíny a nitrozovateľné látky. Tieto ustanovenia boli prijaté v roku 2008 vzhľadom na neexistenciu osobitných ustanovení EÚ týkajúcich sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách. Vo vyhláške o spotrebnom tovare (Bedarfsgegenständeverordnung) sa vyžaduje, aby množstvo nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách z prírodného alebo syntetického kaučuku určených deťom vo veku do 36 mesiacov, ktoré sú určené na vkladanie do úst alebo sa pravdepodobne budú vkladať do úst, uvoľňované v dôsledku migrácie, bolo také nízke, aby ho nebolo možné v laboratóriu zistiť. V uvedenej vyhláške sa v súčasnosti vyžaduje, aby migrácia nitrozamínov nepresahovala 0,01 mg/kg a migrácia nitrozovateľných látok 0,1 mg/kg. Podrobné ustanovenia týkajúce sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok sú stanovené v bode 1.b prílohy 4 a v bode 6 prílohy 10 k vyhláške o spotrebnom tovare (Bedarfsgegenständeverordnung) uverejnenej 23. decembra 1997 a naposledy zmenenej a doplnenej vyhláškou zo 6. marca 2007.

(6)

Druhá vyhláška k zákonu o bezpečnosti zariadení a výrobkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV) sa týka najmä týchto prvkov: olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón. Hraničné hodnoty pre uvedené prvky stanovené v druhej vyhláške k zákonu o bezpečnosti zariadení a výrobkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV) zodpovedajú hodnotám stanoveným v smernici Rady 88/378/EHS (2) o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek. Tieto hraničné hodnoty sa v EÚ uplatňujú od roku 1990. Maximálna denná biodostupnosť je 0,7 μg v prípade olova, 0,1 μg v prípade arzénu, 0,5 μg v prípade ortuti, 25,0 μg v prípade bária a 0,2 μg v prípade antimónu. Podrobné ustanovenia týkajúce sa uvedených prvkov sú uvedené v § 2 druhej vyhlášky k zákonu o bezpečnosti zariadení a výrobkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV).

POSTUP

(7)

V prvom liste Nemeckého spolkového ministerstva hospodárskych záležitostí a technológie, ktorý Komisia dostala 20. januára 2011, nemecká spolková vláda v súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ Komisiu požiadala o povolenie zachovať existujúce ustanovenia nemeckých právnych predpisov týkajúcich sa týchto piatich prvkov: olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón, ako aj pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky uvoľňované z materiálu hračiek, aj po dni nadobudnutia účinnosti časti III prílohy II k smernici. Úplné odôvodnenie tejto požiadavky zaslala nemecká spolková vláda s listom z kancelárie stáleho predstaviteľa Nemeckej spolkovej republiky 2. marca 2011. Podrobné odôvodnenie obsahovalo niekoľko príloh vrátane vedeckých štúdií o vplyve uvedených látok na zdravie uskutočnených inštitútom Bundesinstitut für Risikobewertung (ďalej len „BfR“) z januára 2011.

(8)

Komisia potvrdila prijatie žiadosti listami z 24. februára 2011 a zo 14. marca 2011 a v súlade s článkom 114 ods. 6 ZFEÚ stanovila termín na svoju odpoveď na 5. september 2011.

(9)

Listom z 24. júna 2011 Komisia konzultovala s ostatnými členskými štátmi o oznámení, ktoré dostala od nemeckej spolkovej vlády. Komisia uverejnila aj oznam o uverejnení oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) s cieľom informovať ďalšie zainteresované strany o vnútroštátnych ustanoveniach, ktoré má nemecká spolková vláda v úmysle zachovať, ako aj o dôvodoch, na ktoré sa v tejto súvislosti odvoláva.

(10)

Komisii boli doručené pripomienky Českej republiky, Poľska, Švédska a niekoľkých dotknutých zainteresovaných strán.

(11)

Česká republika sa domnieva, že opatrenia oznámené Nemeckom predstavujú prekážku obchodu, keďže hospodárskym subjektom, ktoré sú v súlade so smernicou, zabránia uvádzať hračky na nemecký trh. České orgány podporujú vyššiu úroveň ochrany pre deti pred nebezpečnými chemickými látkami, sú však toho názoru, že takéto opatrenia by sa mali prijímať na európskej úrovni, v rámci rozsahu pôsobnosti smernice.

(12)

Poľsko sa domnieva, že opatrenia Nemecka sú prekážkou voľného pohybu hračiek v rámci EÚ, a preto nie sú prijateľné. Poľsko je toho názoru, že jeden členský štát nemôže jednostranne zachovať odlišné bezpečnostné požiadavky a vytvárať prekážky fungovaniu trhu s hračkami.

(13)

Švédsko považuje odôvodnenia predložené Nemeckom za presvedčivé a podporuje jeho žiadosť.

(14)

Združenie Toy Industries of Europe, Európske združenie výrobcov písacích potrieb, Francúzske združenie výrobcov hračiek a Európska rada výrobcov balónov zaslali Komisii list, v ktorom vyjadrili svoje obavy v súvislosti s prekážkami, ktoré opatrenia Nemecka vytvoria pre fungovanie vnútorného trhu s hračkami v prípade, že budú prijaté.

(15)

Komisia rozhodnutím zo 4. augusta 2011 (4) informovala nemeckú spolkovú vládu, že podľa článku 114 ods. 6 tretieho pododseku ZFEÚ sa obdobie šiestich mesiacov uvedené v prvom pododseku uvedeného článku s cieľom schváliť alebo zamietnuť vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa týchto piatich prvkov (olova, arzénu, ortuti, bária a antimónu), ako aj nitrozamínov a nitrozovateľných látok, oznámené Nemeckom 2. marca 2011 podľa článku 114 ods. 4, predlžuje do 5. marca 2012.

POSÚDENIE

Prípustnosť

(16)

Komisia sa vo svojom rozhodnutí zo 4. augusta 2011 usúdila, že žiadosť, ktorú Nemecko predložilo s cieľom získať súhlas na zachovanie svojich vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa týchto piatich prvkov: olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón, ako aj pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky, je prípustná.

Posúdenie podstaty veci

(17)

V súlade s ustanoveniami článku 114 ZFEÚ musí Komisia zabezpečiť, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré členským štátom umožňujú využiť možnosti výnimky stanovenej v tomto článku. Komisia musí overiť, či sú oznámené ustanovenia opodstatnené na základe dôležitých dôvodov v záujme ochrany uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa životného alebo pracovného prostredia. Okrem toho Komisia musí overiť, či tieto opatrenia, pokiaľ sú odôvodnené, nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi a či nepredstavujú prekážku pre fungovanie vnútorného trhu.

(18)

Nemecká spolková vláda založila svoju žiadosť na potrebe ochrany ľudského zdravia. Nemecké orgány poskytli na podporu tejto žiadosti podrobné odôvodnenie vrátane vedeckých štúdií o vplyve uvedených látok na zdravie uskutočnených inštitútom BfR.

Opodstatnenie na základe závažných dôvodov

Predbežné poznámky

(19)

Hraničné hodnoty pre arzén, olovo, antimón, bárium a ortuť stanovené v druhej vyhláške k zákonu o bezpečnosti zariadení a výrobkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV) zodpovedajú hodnotám stanoveným v smernici 88/378/EHS, ktorá sa v EÚ uplatňuje od roku 1990. Tieto hraničné hodnoty boli stanovené na základe v tom čase dostupných vedeckých dôkazov, konkrétne vedeckého stanoviska poradného vedeckého výboru pre skúmanie toxicity a ekotoxicity chemických zlúčenín z roku 1985, pod názvom Správa EUR 12964(EN), kapitola III „Chemické vlastnosti hračiek“. Na stanovenie hraničných hodnôt sa ako základ použil odhadovaný príjem potravín u dospelých. Predpokladalo sa, že u detí s odhadovanou telesnou hmotnosťou do 12 kg predstavuje príjem potravín maximálne 50 % príjmu potravín u dospelých a že látky uvoľňované z hračiek by nemali v rámci tohto podielu predstavovať viac ako 10 %.

(20)

Smernicou prijatou v roku 2009 sa nahradila smernica 88/378/EHS a zohľadnením najnovších vedeckých dôkazov dostupných v čase revízie sa zmodernizoval právny rámec uplatniteľný na chemické látky.

(21)

Hraničné hodnoty pre arzén, olovo, antimón, bárium a ortuť stanovené v smernici sa vypočítavajú takto: na základe odporúčaní Holandského národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (Dutch National Institute for Public Health and the Environment, ďalej len „RIVM“) uvedených v správe z roku 2008 pod názvom „Chemické látky v hračkách. Všeobecná metodika posudzovania chemickej bezpečnosti hračiek so zameraním na prvky.“ Vystavenie detí chemickým látkam v hračkách nesmie presiahnuť určitú úroveň, ktorá sa nazýva „prípustný denný príjem“. Keďže deti sú vystavené chemickým látkam aj z iných zdrojov, ako sú hračky, pre hračky by sa mal vyhradiť iba určitý percentuálny podiel prípustného denného príjmu. Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (The Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment, CSTEE) vo svojej správe z roku 2004 odporučil, že pre hračky by sa malo vyhradiť najviac 10 % prípustného denného príjmu. V prípade obzvlášť toxických látok (napríklad arzénu, olova, ortuti) však zákonodarca rozhodol, že odporúčaný prídel by nemal presiahnuť 5 % prípustného denného príjmu, aby sa zabezpečilo, že prítomné budú iba stopové množstvá, ktoré sú v súlade so správnou výrobnou praxou. S cieľom zistiť hraničné hodnoty by sa mal maximálny percentuálny podiel prípustného denného príjmu vynásobiť hmotnosťou dieťaťa, ktorá sa odhaduje na 7,5 kg a mal by sa vydeliť množstvom skonzumovaného materiálu hračky, ktoré RIVM odhaduje na 8 mg denne pre zoškriabaný materiál hračky, 100 mg pre krehký materiál hračky a 400 mg pre tekutý alebo lepkavý materiál hračky. Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká (Scientific Committee on Health and Environmental Risks, SCHER) podporil uvedené hraničné hodnoty prehltnutého množstva vo svojom stanovisku pod názvom „Riziká vyplývajúce z organických CMR látok v hračkách“ („Risks from organic CMR substances in toys“) prijatom 18. mája 2010. Keďže prípustný denný príjem je stanovený na základe vedeckých štúdií a veda sa môže vyvíjať, zákonodarca zohľadnil možnosť zmeniť tieto hraničné hodnoty v prípade, že budú dostupné nové vedecké dôkazy.

(22)

V smernici sa stanovujú hraničné hodnoty migrácie, zatiaľ čo vnútroštátne hodnoty, ktoré chce Nemecko zachovať, sú vyjadrené biodostupnosťou. Biodostupnosť sa definuje ako množstvo chemických látok, ktoré sa skutočne uvoľnia z hračky a ktoré môžu, ale nemusia byť absorbované ľudským telom. Migrácia sa definuje ako množstvo, ktoré sa skutočne uvoľní z hračky a ktoré je skutočne absorbované ľudským telom. Komisia uznáva, že hraničné hodnoty biodostupnosti stanovené v roku 1990 boli prenesené do hraničných hodnôt migrácie v norme EN 71-3 – Migrácia určitých prvkov. Výpočty uskutočnené na účely tohto prenosu však boli približné. Použité prípustné denné príjmy vychádzajú z odporúčaní z roku 1985. Predpokladal sa denný príjem 8 mg materiálu hračky a vykonali sa úpravy, aby sa minimalizovalo vystavenie detí toxickým prvkom, napríklad znížením hraničnej hodnoty migrácie pre bárium, a aby sa zabezpečila analytická uskutočniteľnosť, napríklad zvýšením hraničnej hodnoty migrácie pre antimón a arzén.

(23)

Komisia pripomína, že normy nie sú povinné, ale výrobné odvetvie ich uplatňuje na dobrovoľnom základe v rámci postupov posudzovania zhody stanovených v právnych predpisoch. Okrem toho norma EN 71-3 je v súčasnosti predmetom revízie s cieľom zaistiť predpokladanú zhodu s novými hraničnými hodnotami stanovenými v smernici.

(24)

Možno zhrnúť, že pri stanovovaní hraničných hodnôt na základe smernice a normy EN 71-3 sa zohľadnili rôzne vedecké úvahy. Hraničné hodnoty stanovené na základe smernice sú založené na konzistentnom a transparentnom vedecko-toxikologickom prístupe k zaisteniu bezpečnosti, a preto sa môžu považovať za vhodnejšie.

Arzén – všeobecné informácie

(25)

Arzén je kov prirodzene sa vyskytujúci v zemskej kôre. Vyskytuje sa v anorganickej forme a vo viacerých organických formách, ktoré sa líšia nielen svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, ale aj ich výskytom a toxicitou. Činnosti ako baníctvo, spaľovanie odpadu alebo konzervovanie dreva sú hlavným zdrojom arzénu v prírodnom prostredí. Pitná voda a potraviny (najmä morské plody) sú hlavným zdrojom vystavenia u ľudí. V hračkách možno nájsť stopy arzénu v dôsledku používania prírodných surovín, ktoré môžu byť prirodzene kontaminované. Arzén je pre ľudí vysoko toxický môže narušiť centrálny nervový systém, čo má za následok poškodenie kognitívnych funkcií. Zvýšený dlhotrvajúci príjem anorganického arzénu môže mať karcinogénne účinky.

(26)

Hraničné hodnoty migrácie pre arzén stanovené v smernici sú založené na prípustnom dennom príjme, ktorý v roku 1989 stanovil Spoločný expertný výbor FAO/WHO pre prídavné látky v potravinách (ďalej len „výbor JECFA“) na základe odporúčania RIVM.

Pozícia nemeckej spolkovej vlády

(27)

Na podporu svojej žiadosti sa nemecké orgány odvolávajú na štúdiu úradu EFSA (5) z roku 2009, ktorá hodnotí účinky arzénu na zdravie. Podľa stanoviska úradu EFSA prípustný denný príjem, ktorý v roku 1989 stanovil výbor JECFA, už nie je vhodný. Okrem toho úrad EFSA došiel k záveru, že vzhľadom na vedecké neistoty nie je možné stanoviť žiadny prípustný denný príjem.

(28)

Nemecké orgány poukázali na to, že úrad EFSA odporúča v čo najväčšej miere znížiť možné vystavenie arzénu, zatiaľ čo hraničné hodnoty pre arzén v zoškriabaných materiáloch v smernici sa v porovnaní s hraničnými hodnotami uvedenými v norme EN 71-3 zvýšili.

(29)

Nemecko takisto zdôrazňuje, že hračky predstavujú po potravinách najvýznamnejší zdroj celkového vystavenia detí arzénu.

(30)

Na záver Nemecko žiada o zachovanie vnútroštátnych hraničných hodnôt pre arzén.

Hodnotenie pozície nemeckej spolkovej vlády

(31)

Komisia bola upozornená na štúdiu úradu EFSA z roku 2009 o arzéne a považovala ju za nový vedecký dôkaz, ktorý môže viesť k revízii hraničných hodnôt pre arzén. Štúdia bola zaslaná výboru SCHER. Výbor SCHER vo svojom stanovisku (6) uvádza, že úrad EFSA prípustný denný príjem neodvodil, ale použil hodnotu založenú na riziku. Výbor SCHER vo svojom predchádzajúcom stanovisku (7) došiel k záveru, že „pokiaľ ide o rakovinu, arzén vykazuje nelineárnu odozvu na dávku“. Výbor SCHER došiel k záveru, že pri použití súčasnej zákonom stanovenej hraničnej hodnoty pre pitnú vodu (10 μg/L) a pri vystavení v potravinách, ktoré pre priemerného spotrebiteľa vymedzil úrad EFSA, každodenné vystavenie človeka arzénu predstavuje približne 1 μg/kg telesnej hmotnosti na deň a nevedie k zvýšenému výskytu rakovinových nádorov. Táto hodnota sa môže použiť ako pragmatický prípustný denný príjem a vystavenie detí prostredníctvom hračiek by nemalo presiahnuť 10 %.

(32)

Hodnota, ktorú výbor SCHER uvádza vo svojich záveroch, zodpovedá prípustnému dennému príjmu, ktorý odporúča RIVM a ktorý sa použil na výpočet migrácie arzénu z hračiek v smernici. Preto Komisia došla k záveru, že hraničné hodnoty pre arzén by mali zostať nezmenené, pretože nebol stanovený žiadny nový prípustný príjem, ktorým by sa mohla spochybniť úroveň ochrany zaručená v smernici.

(33)

Komisia by chcela ďalej zdôrazniť, že nemecké orgány sa na podporu svojej žiadosti o zachovanie vnútroštátnych hodnôt pre arzén odvolávajú na rozmedzie dávok denného príjmu stanovenú v štúdii úradu EFSA z roku 2009. Komisia tvrdí, že oznámené opatrenia sa nezdajú byť v súlade s týmto odôvodnením. Oznámené hraničné hodnoty sú odvodené z odhadovaného príjmu potravín stanoveného v roku 1985, nie z dávok, ktoré v roku 2009 odporučil úrad EFSA.

(34)

Nemecké orgány ďalej uviedli, že hraničné hodnoty pre arzén v zoškriabaných materiáloch (47 mg/kg materiálu) sa v porovnaní s hraničnými hodnotami stanovenými v norme EN 71-3 zvýšili.

(35)

Komisia sa domnieva, že pri stanovovaní hraničných hodnôt na základe smernice a normy EN 71-3 sa zohľadnili rôzne vedecké úvahy. Hraničné hodnoty stanovené na základe smernice sú založené na konzistentnom a transparentnom vedecko-toxikologickom prístupe k zaisteniu bezpečnosti, a preto sa môžu považovať za vhodnejšie.

(36)

Hraničné hodnoty migrácie pre arzén v zoškriabanom materiáli hračky sú založené na prípustnom dennom príjme, ktorý v roku 2007 odporučil RIVM, a na predpoklade, že podiel z hračiek by nemal presiahnuť 5 %. Tento percentuálny podiel sa vynásobil odhadovanou hmotnosťou dieťaťa (7,5 kg) a vydelil odhadovaným množstvom skonzumovaného materiálu hračky (8 mg/kg pre zoškriabané materiály). Hraničné hodnoty migrácie pre arzén v norme EN 71-3 boli odvodené z hraničných hodnôt biodostupnosti stanovených v smernici 88/378/EHS, vychádzajúcich z odhadovaných príjmov potravín stanovených v roku 1985. Pri použitej metóde výpočtu sa, na rozdiel od smernice, nezohľadnila hmotnosť dieťaťa, ani rozdiely medzi materiálmi hračky. Preto Komisia považuje hraničné hodnoty stanovené v smernici za vhodnejšie.

(37)

Nemecko ďalej zdôrazňuje, že hračky predstavujú po potravinách najvýznamnejší zdroj celkového vystavenia detí arzénu. Komisia uvádza, že na základe dostupných vedeckých údajov (8) sú po potravinách najvýznamnejším zdrojom celkového vystavenia detí arzénu pôda a ošetrené drevo. Bez ohľadu na skutočné podiely celkového vystavenia z rôznych prostredí sa však zákonodarca domnieval, že podiel z hračiek by v záujme zaistenia bezpečnosti nemal presiahnuť 5 % celkového vystavenia.

(38)

Na základe uvedených úvah je Komisia toho názoru, že opatrenia oznámené Nemeckom týkajúce sa arzénu nemožno považovať za opodstatnené na základe závažných dôvodov týkajúcich sa ochrany ľudského zdravia.

Antimón – všeobecné informácie

(39)

Antimón je polokovový chemický prvok, ktorý môže existovať v dvoch formách, konkrétne v kovovej a nekovovej forme. Antimón sa prirodzene vyskytuje v prírodnom prostredí, ale dostáva sa doň aj prostredníctvom viacerých priemyselných aplikácií. Antimón sa používa na výrobu určitých druhov polovodičových súčiastok, akými sú napríklad diódy a infračervené detektory. Antimónové zliatiny sa okrem iných výrobkov používajú takisto v batériách, kovoch s nízkym trením, literine a káblových plášťoch. Zlúčeniny antimónu sa používajú na výrobu ohňovzdorných materiálov a farieb. Vdychovanie antimónu môže spôsobiť podráždenie očí, pokožky a pľúc. Dlhodobé vystavenie môže viesť k ochoreniam pľúc, kardiologickým problémom, hnačkám, prudkému zvracaniu a vredom. V hračkách sa antimón môže používať ako látka spomaľujúca horenie.

Pozícia nemeckej spolkovej vlády

(40)

Nemecké orgány zaznamenali zvýšené hraničné hodnoty pre antimón v zoškriabaných materiáloch hračiek, ako sa stanovuje v smernici, v porovnaní s hraničnými hodnotami uvádzanými v norme EN 71-3. Napriek tomu, že Nemecko súhlasí s tým, že v súvislosti s hraničnými hodnotami stanovenými v smernici sa neočakávajú žiadne nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, považuje toto zvýšenie za nepotrebné. Z toho dôvodu Nemecko požaduje zachovanie vnútroštátnych hraničných hodnôt.

Hodnotenie pozície nemeckej spolkovej vlády

(41)

Ako už bolo uvedené, Komisia je toho názoru, že hraničné hodnoty stanovené na základe smernice sú vhodnejšie, keďže sú založené na konzistentnom a transparentnom vedecko-toxikologickom prístupe k zaisteniu bezpečnosti.

(42)

Hraničné hodnoty migrácie pre antimón v zoškriabanom materiáli hračky sú založené na prípustnom dennom príjme, ktorý v roku 2003 odvodila WHO (9) a v roku 2007 odporučil RIVM, a na predpoklade, že podiel z hračiek by nemal presiahnuť 10 %. Tento percentuálny podiel sa vynásobil odhadovanou hmotnosťou dieťaťa (7,5 kg) a vydelil odhadovaným množstvom skonzumovaného materiálu hračky (8 mg/kg pre zoškriabané materiály). Hraničné hodnoty migrácie pre antimón v norme EN 71-3 boli odvodené z hraničných hodnôt biodostupnosti stanovených v smernici 88/378/EHS, vychádzajúcich z odhadovaného príjmu potravín stanoveného v roku 1985. Pri použitej metóde výpočtu sa, na rozdiel od smernice, nezohľadnila hmotnosť dieťaťa, ani rozdiely medzi materiálmi hračiek. Preto Komisia považuje hraničné hodnoty stanovené v smernici za vhodnejšie.

(43)

Okrem toho Komisia berie na vedomie, že Nemecko v predloženom odôvodnení pripúšťa, že v súvislosti s hraničnými hodnotami pre antimón, ako sú stanovené v smernici, sa neočakávajú žiadne nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Ďalej Komisia uvádza, že Nemecko neposkytlo žiadny dôkaz o tom, že smernica neposkytuje primeranú úroveň ochrany detí, ani že by sa prostredníctvom opatrení Nemecka zabezpečila vyššia úroveň ochrany.

(44)

Na základe uvedených úvah je Komisia toho názoru, že opatrenia oznámené Nemeckom týkajúce sa antimónu nemožno považovať za opodstatnené na základe závažných dôvodov týkajúcich sa ochrany ľudského zdravia.

Bárium – všeobecné informácie

(45)

Bárium sa vyskytuje v zemskej kôre, najmä ako síran bárnatý a uhličitan bárnatý. Tieto formy sú nerozpustné vo vode. Ďalšie bárnaté soli, ako napríklad chlorid bárnatý a dusičnan bárnatý, sú však vo vode ľahko rozpustné. Bárium sa vyskytuje v povrchových vodách a v pitnej vode (prirodzený výskyt). Obsah bária v pitnej vode závisí od regionálnych geochemických podmienok. Potraviny takisto obsahujú bárium. Skonzumovanie bária môže zapríčiniť zvýšený krvný tlak, podráždenie žalúdka, ochabnutie svalov, poškodenie pečene, obličiek, srdca a sleziny. Bárium má niekoľko priemyselných aplikácií. Keďže bárium sa prirodzene vyskytuje v prírodnom prostredí, jeho stopy možno nájsť v hračkách vyrábaných z prírodných surovín.

Pozícia nemeckej spolkovej vlády

(46)

Nemecké orgány sa domnievajú, že existujú neistoty, pokiaľ ide o prípustný denný príjem použitý na výpočet hraničných hodnôt migrácie pre bárium v smernici. RIVM použil prípustný denný príjem vo výške 600 μg/kg telesná hmotnosť/deň, založený na údajoch získaných na základe pokusov na zvieratách (Engelen et al. 2008). Podľa Nemecka malo použitie tohto prípustného denného príjmu za následok vyššie hraničné hodnoty migrácie pre bárium v zoškriabaných materiáloch v porovnaní s hraničnými hodnotami migrácie stanovenými v norme EN 71-3. Nemecko považuje výber RIVM za spochybniteľný, keďže WHO (10) stanovila podstatne nižší prípustný denný príjem. Preto Nemecko žiada o zachovanie vnútroštátnych hraničných hodnôt, pokiaľ ide o bárium.

Hodnotenie pozície nemeckej spolkovej vlády

(47)

Komisia uvádza, že existujú pochybnosti, pokiaľ ide o prípustný denný príjem pre bárium. Napriek tomu, že údaje týkajúce sa účinkov na ľudský organizmus sa považujú za primeranejšie ako základ na odvodenie prípustného denného príjmu, RIVM sa domnieva, že štúdie, ktoré poskytli tieto údaje, obsahovali významné nedostatky. Preto sa použili údaje získané z pokusov na zvieratách, ktoré sú na účely odvodenia prípustného denného príjmu spoľahlivejšie.

(48)

V posúdení WHO založenom na údajoch týkajúcich sa účinkov na ľudský organizmus sa odporúča nižší prípustný denný príjem. Komisia uznáva, že je možné, že RIVM náležite nezohľadnil toto posúdenie, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou poskytlo vyššiu úroveň ochrany pre deti.

(49)

Komisia preto zaslala žiadosť o stanovisko výboru SCHER a požiadala ho o dodatočné zhodnotenie hraničných hodnôt migrácie pre bárium a o odporúčania v súvislosti s prípustným denným príjmom, ktorý by sa mal použiť, v kontexte posúdenia WHO. Očakáva sa, že toto stanovisko bude vydané v marci 2012.

(50)

Na základe výsledkov stanoviska výboru SCHER Komisia môže pristúpiť, ak to bude považovať za potrebné, k revízii hraničných hodnôt migrácie pre bárium stanovených v smernici.

(51)

Na základe uvedených úvah je Komisia toho názoru, že opatrenia oznámené Nemeckom týkajúce sa bária sa považujú za opodstatnené na základe závažných dôvodov týkajúcich sa ochrany ľudského zdravia.

Olovo – všeobecné informácie

(52)

Olovo je obzvlášť toxický kov, ktorý sa vyskytuje v organickej aj anorganickej forme. Vzhľadom na to, že olovo sa pre jeho neurotoxické účinky považuje za toxickú látku bez prahovej hodnoty, a na to, že deti sú pri kontakte s ním osobitne zraniteľné, vystavenie detí olovu by sa malo v čo najväčšej možnej miere obmedziť. Vystavenie olovu môže spôsobiť poškodenie detského centrálneho nervového systému, a tak môže nepriaznivo ovplyvniť vývoj dieťaťa. Zdrojom vystavenia olovu sú predovšetkým potravinové výrobky (medzi hlavné zdroje vystavenia patria obilniny, zelenina a voda z vodovodu). Ďalším významným zdrojom vystavenia je okolité prostredie, najmä prach v domácnosti. Dodatočným zdrojom vystavenia je kontakt so spotrebným tovarom vrátane hračiek. Vzhľadom na vysoké vystavenie, ktorého zdrojom sú potraviny a okolité prostredie, sa hraničné hodnoty pre olovo v hračkách stanovili takým spôsobom, aby vystavenie, ktorého zdrojom sú hračky, nepresiahlo určitý stupeň vystavenia zo všetkých zdrojov. Olovo možno nájsť vo farbách na hračky a v zmäkčených plastoch. Deti sú olovu vystavené prostredníctvom jeho konzumácie, najmä prostredníctvom prenosu z rúk alebo vkladaním hračky do úst. Stav farebného náteru sa zhoršuje, olupuje sa, rozpadáva sa na prach, a tak môže dôjsť k jeho konzumácii alebo zostáva na rukách a prstoch a následne môže dôjsť k jeho konzumácii alebo vdýchnutiu. Vzhľadom na toxikologické vlastnosti olova možno predpokladať, že vystavenie olovu cez pokožku nepredstavuje žiadne zdravotné riziko (11).

Pozícia nemeckej spolkovej vlády

(53)

Nemecké orgány sa odvolávajú na štúdiu úradu EFSA z roku 2010, v rámci ktorej sa komplexne posúdil vplyv olova. Podľa stanoviska úradu EFSA neexistuje žiadna vedecky podložená prahová hodnota dávky, pokiaľ ide o nepriaznivé účinky olova na ľudské zdravie. Nemecko sa preto domnieva, že hraničné hodnoty migrácie pre olovo, ako sú stanovené v smernici, nie sú viac vedecky podložené, a požaduje zachovanie vnútroštátnych opatrení.

Hodnotenie pozície nemeckej spolkovej vlády

(54)

Komisia uznáva, že hraničné hodnoty migrácie pre olovo, ako sú stanovené v smernici, už neposkytujú primeranú úroveň ochrany pre deti. EFSA a JECFA v roku 2010 spochybnili prípustný denný príjem po revízii právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek. Vzhľadom na túto skutočnosť už Komisia uskutočnila revíziu vyššie uvedených hraničných hodnôt.

(55)

Na základe uvedených úvah je Komisia toho názoru, že opatrenia oznámené Nemeckom týkajúce sa olova sa považujú za opodstatnené na základe závažných dôvodov týkajúcich sa ochrany ľudského zdravia.

Ortuť – všeobecné informácie

(56)

Ortuť je prvok, ktorý sa prirodzene vyskytuje v zemskej kôre. Hlavným zdrojom vystavenia ortuti je zubný amalgám. Ďalšími zdrojmi sú pitná voda a konzumácia rýb a iných morských organizmov. Ortuť sa takisto používa v žiarivkách, batériách a teplomeroch. Vystavenie ortuti pri kritických úrovniach môže spôsobiť tremor, emocionálne zmeny, nespavosť, neuromuskulárne zmeny, bolesti hlavy, poruchy zmyslového vnímania, zmeny v nervových reakciách. Pri vyšších úrovniach vystavenia sa môžu objaviť nepriaznivé účinky na obličky, zlyhanie dýchania a smrť.

Pozícia nemeckej spolkovej vlády

(57)

Nemecko uvádza, že hraničné hodnoty biodostupnosti pre ortuť stanovené v smernici 88/378/EHS a následne v oznámených vnútroštátnych opatreniach sú 0,5 μg/deň, čo po prevode na hraničné hodnoty migrácie, ako sa uvádza v norme EN 71-3, predstavuje 60 mg/kg.

(58)

Na základe porovnania hraničných hodnôt migrácie pre ortuť v zoškriabaných materiáloch, ako sa stanovuje v smernici (94 mg/kg), Nemecko došlo k záveru, že došlo k zvýšeniu, čo je v rozpore s európskym cieľom znížiť úroveň vystavenia človeka ortuti.

(59)

Nemecko preto požaduje zachovanie vnútroštátnych opatrení bez ohľadu na skutočnosť, že Nemecko neočakáva žiadne nepriaznivé účinky na zdravie pri hodnotách stanovených v smernici.

Hodnotenie pozície nemeckej spolkovej vlády

(60)

Ako už bolo vysvetlené, Komisia je toho názoru, že hraničné hodnoty stanovené na základe smernice možno považovať za vhodné, pretože sú založené na konzistentnom a transparentnom vedecko-toxikologickom prístupe k zaisteniu bezpečnosti.

(61)

Hraničné hodnoty migrácie pre ortuť v zoškriabanom materiáli hračky sú založené na prípustnom dennom príjme, ktorý v roku 2007 odporučil RIVM, a na predpoklade, že podiel z hračiek by nemal presiahnuť 10 %. Tento percentuálny podiel sa vynásobil odhadovanou hmotnosťou dieťaťa (7,5 kg) a vydelil odhadovaným množstvom skonzumovaného materiálu hračky (8 mg/kg pre zoškriabané materiály). Hraničné hodnoty migrácie pre ortuť v norme EN 71-3 boli odvodené z hraničných hodnôt biodostupnosti stanovených v smernici 88/378/EHS, vychádzajúcich z odhadovaného príjmu potravín stanoveného v roku 1985. Pri použitej metóde výpočtu sa na rozdiel od smernice nezohľadnila hmotnosť dieťaťa, ani rozdiely medzi materiálmi hračiek. Preto Komisia považuje hraničné hodnoty stanovené v smernici za vhodnejšie.

(62)

Okrem toho Komisia berie na vedomie, že Nemecko v predloženom odôvodnení pripúšťa, že v súvislosti s hraničnými hodnotami pre ortuť, ako sú stanovené v smernici, sa neočakávajú žiadne nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Ďalej Komisia uvádza, že Nemecko neposkytlo žiadny dôkaz o tom, že prostredníctvom oznámených opatrení Nemecka by sa zabezpečila vyššia úroveň ochrany.

(63)

V súlade s európskou stratégiou týkajúcou sa ortuti (12) boli prijaté opatrenia s cieľom obmedziť vystavenie ortuti, konkrétne v oblastiach, ktoré predstavujú významný zdroj vystavenia. Pokiaľ ide o hračky, ortuť sa používa v batériách, ktoré musia byť pre deti neprístupné. Preto vzhľadom na neprístupnosť batérií deti nie sú vystavené ortuti prostredníctvom hračiek. Nemecko neposkytlo žiadne údaje o vystavení, ktoré by túto skutočnosť vyvracali. Takisto, ako Nemecko uznalo v predložených odôvodneniach, za posledné roky žiadny členský štát neoznámil Komisii opatrenia proti hračkám obsahujúcim ortuť, ktoré sú dostupné na trhu.

(64)

Na základe uvedených úvah je Komisia toho názoru, že opatrenia oznámené Nemeckom týkajúce sa ortuti sa napriek úvahám v súvislosti s verejným zdravím považujú za neopodstatnené na základe závažných dôvodov týkajúcich sa ochrany ľudského zdravia.

Nitrozamíny a nitrozovateľné látky – všeobecné informácie

(65)

Nitrozamíny sú trieda chemických zlúčenín vyrábaných za určitých podmienok (kyslé pH, vysoká teplota, prítomnosť určitých redukčných činidiel) v rozličných odvetviach (spotrebný tovar, biologické systémy, ovzdušie atď.), pri ktorých dusitany reagujú s tzv. nitrozovateľnými látkami. Nitrozamíny boli identifikované ako kontaminanty v mnohých výrobkoch vrátane potravín, piva, tabakových, kaučukových a kozmetických výrobkov. Obidva najznámejšie nitrozamíny, N-nitrózodimetylamín (NDMA) a N-nitrózodietylamín (NDEA), sú klasifikované ako karcinogénne: NDMA je v EÚ klasifikovaný ako karcinogén 1B („predpokladá sa, že má karcinogénny potenciál pre ľudí“) (13). NDEA je Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC) klasifikovaný ako karcinogén kategórie 2A („pravdepodobne karcinogénny pre ľudí“) (14). V hračkách možno nitrozamíny nájsť v hračkách z kaučuku a vo farbách na nanášanie prstami.

(66)

Smernica 88/378/EHS neobsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok. V smernici boli pre hračky určené deťom vo veku do 3 rokov a iné hračky určené na vkladanie do úst zavedené hraničné hodnoty migrácie uplatniteľné od 20. júla 2013. Hraničné hodnoty sú založené na stanovisku Vedeckého výboru pre spotrebné výrobky (ďalej len „VVSV“) z roku 2007, ktoré sa týka prítomnosti a uvoľňovania nitrozamínov a nitrozovateľných zlúčenín z balónov vyrobených z kaučuku.

Pozícia nemeckej spolkovej vlády

(67)

Nemecko súhlasí s tým, že hraničné hodnoty, ktoré stanovil VVSV v súvislosti s balónmi, sa majú považovať za hodnoty, ktoré predstavujú zanedbateľné riziko. Nemecké orgány sa však domnievajú, že tieto hraničné hodnoty nemožno rozšíriť na všetky hračky vyrobené zo syntetického alebo prírodného kaučuku a určené deťom vo veku do 3 rokov, keďže sa predpokladá, že parametre vystavenia sú odlišné.

(68)

VVSV predpokladal, že deti sú vystavené balónom 5 hodín ročne. Nemecko uvádza, že podľa predpokladov si dieťa vo veku do 3 rokov do úst vkladá rôzne predmety 3 hodiny denne. Nemecké orgány došli k záveru, že vystavenie detí vo veku do 3 rokov hračkám z kaučuku je omnoho vyššie ako vystavenie iba samotným balónom.

(69)

Nemecko sa ďalej domnieva, že deti sú nitrozamínom a nitrozovateľným látkam vystavené prostredníctvom všetkých hračiek vyrobených z kaučuku bez ohľadu na ich určené použitie. Bod 8 časti III prílohy II k smernici sa podľa názoru Nemecka zameriava iba na hračky pre deti vo veku do 3 rokov a iné hračky určené na vkladanie do úst. Nemecko preto Komisiu vyzýva, aby zvážila rozšírenie rozsahu uplatňovania smernice s cieľom zahrnúť hračky, ktoré nie sú určené na vkladanie do úst, ale pri ktorých je pravdepodobnosť, že si ich deti do úst vkladať budú, bez ohľadu na vek používateľov.

(70)

Nemecké orgány ďalej uvádzajú, že podľa aktuálnych technologických postupov možno tvorbe nitrozamínov a nitrozovateľných látok počas výroby prírodného alebo syntetického kaučuku vo veľkej miere zabrániť používaním vhodných urýchľovačov vulkanizácie.

(71)

Na základe uvedených odôvodnení Nemecko požaduje zachovanie vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách pre deti vo veku do 3 rokov, ktoré sú určené na vkladanie do úst, alebo pri ktorých je pravdepodobnosť, že si ich deti do úst vkladať budú a ktoré sú vyrobené zo syntetického alebo z prírodného kaučuku.

Hodnotenie pozície nemeckej spolkovej vlády

(72)

Komisia uvádza, že opatrenia Nemecka týkajúce sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok boli prijaté v roku 2008. V tom čase sa v smernici 88/378/EHS nevenovala pozornosť riziku pre ľudské zdravie v dôsledku vystavenia malých detí nitrozamínom a nitrozovateľným látkam v hračkách z kaučuku. Toto riziko v roku 2007 potvrdil VVSV a zákonodarca mu venoval pozornosť v rámci revízie uvedenej smernice.

(73)

V bode 8 časti III prílohy II k smernici sa zakazuje používanie nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách určených deťom vo veku do 3 rokov a v iných hračkách určených na vkladanie do úst, pokiaľ je migrácia látok 0,05 mg/kg alebo vyššia pre nitrozamíny a 1 mg/kg alebo vyššia pre nitrozovateľné látky.

(74)

Tieto hraničné hodnoty vychádzajú z hodnôt, o ktorých VVSV pri hodnotení vystavenia balónom usúdil, že predstavujú zanedbateľné riziko pre zdravie. Na základe nedostatku realistických údajov potrebných na hodnotenie vystavenia hračkám z kaučuku, ktoré Nemecko uznalo v predložených odôvodneniach, hraničné hodnoty odporúčané pre balóny boli rozšírené na ďalšie druhy hračiek, pri ktorých je pravdepodobné, že obsahujú nitrozamíny a nitrozovateľné látky.

(75)

Vzhľadom na to, že neexistujú presné údaje, Komisia súhlasí, že pokiaľ ide o hračky určené na vkladanie do úst, údaje o správaní detí, pri ktorom si do úst vkladajú rôzne predmety, sú na účely predpokladu parametrov vystavenie relevantnejšie ako údaje o vystavení balónom.

(76)

Komisia takisto súhlasí s tým, že podľa aktuálnych technologických postupov možno tvorbe nitrozamínov a nitrozovateľných látok počas výroby prírodného alebo syntetického kaučuku vo veľkej miere zabrániť používaním vhodných urýchľovačov vulkanizácie. VVSV vo svojom stanovisku z roku 2007 došiel k rovnakým záverom. Okrem toho je dokázané, že je to technicky uskutočniteľné pri výrobe cumľov a cumlíkov z kaučuku, pri ktorej migrácia nitrozamínov nepresiahne 0,01 mg/kg a nitrozovateľných látok 0,1 mg/kg (15).

(77)

Komisia ďalej uvádza, že Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) práve pripravuje konkrétnu normu na testovanie prítomnosti nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách. Komisia si je vedomá toho, že hraničné hodnoty pre nitrozamíny vo farbách na nanášanie prstami sa znížia z 0,05 mg/kg na 0,01 mg/kg v rámci prípravy tejto normy, aby sa lepšie zohľadnilo vystavenie detí. Komisia požiada CEN, aby zohľadnil údaje o správaní malých detí, pri ktorom si do úst vkladajú rôzne predmety, pri všetkých hračkách, na ktoré sa vzťahuje bod 8 časti III prílohy II k smernici.

(78)

Na základe uvedených úvah je Komisia toho názoru, že opatrenia oznámené Nemeckom týkajúce sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách pre deti vo veku do 3 rokov sa považujú za opodstatnené na základe závažných dôvodov týkajúcich sa ochrany ľudského zdravia.

(79)

Pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení na hračky, ktoré nie sú určené na vkladanie do úst, ale pri ktorých je pravdepodobnosť, že si ich deti do úst vkladať budú, Komisia uvádza, že takýto predpis nie je v platnosti ani v Nemecku a nie je súčasťou vnútroštátnych predpisov oznámených podľa článku 114 ods. 4 Takúto žiadosť preto nemožno považovať na prijateľnú podľa článku 114 ods. 4

(80)

Komisia sa však domnieva, že smernica venuje náležitú pozornosť kategóriám hračiek, v prípade ktorých je pravdepodobné, že sa z nich uvoľňujú nitrozamíny a nitrozovateľné látky. Týka sa to všetkých hračiek určených deťom vo veku do 3 rokov, pretože tieto deti majú výrazné správanie, pri ktorom si do úst vkladajú rôzne predmety (t. j. majú tendenciu vkladať si do úst všetky výrobky, aj keď na to nie sú určené). Pokiaľ ide o hračky pre staršie deti, týka sa to iba hračiek určených na vkladanie do úst, pretože správanie, pri ktorom si do úst vkladajú rôzne predmety, je menej relevantné ako u detí vo veku do 3 rokov. Komisia si je vedomá toho, že deti vo veku do 3 rokov sa môžu dostať do kontaktu s hračkami určenými starším deťom. Toto riziko však možno riešiť inými, menej obmedzujúcimi spôsobmi, ako napríklad vhodnými upozorneniami, na ktorých bude uvedené, že hračky nie sú vhodné pre deti vo veku do 3 rokov. Smernica obsahuje ustanovenia týkajúce sa takýchto varovných upozornení.

Neexistencia svojvoľnej diskriminácie

(81)

V článku 114 ods. 6 sa od Komisie požaduje, aby overila, že vnútroštátne ustanovenia oznámené podľa článku 114 ods. 4 nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie. Neexistencia diskriminácie podľa judikatúry Súdneho dvora znamená, že pri podobných situáciách by sa nemalo postupovať odlišným spôsobom a podobný postup by sa nemal uplatniť pri odlišných situáciách.

(82)

Keďže opatrenia týkajúce sa ortuti, arzénu a antimónu nie sú opodstatnené na základe potreby chrániť ľudské zdravie, Komisia nemusí overiť, či je táto podmienka splnená.

(83)

Vnútroštátne ustanovenia Nemecka týkajúce sa olova, bária, nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách sa uplatňujú bez rozdielu na všetky výrobky, či už boli vyrobené v Nemecku, alebo dovezené z iných členských štátov. Preto neexistujú žiadne dôkazy o tom, že opatrenia Nemecka sa využili ako prostriedok svojvoľnej diskriminácie medzi hospodárskymi subjektmi v EÚ.

Neexistencia skrytého obmedzovania obchodu

(84)

Vnútroštátne opatrenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení európskej smernice, obyčajne predstavujú prekážku obchodu. Výrobky, ktoré sa môžu legálne uvádzať na trh v ostatných štátoch EÚ, sa nemôžu uvádzať na trh v príslušnom členskom štáte. Cieľom článku 114 ods. 6 je zabrániť tomu, aby sa vnútroštátne opatrenia oznámené podľa článku 114 ods. 4 uplatňovali z nevhodných dôvodov a v skutočnosti predstavovali hospodárske opatrenia, ktoré majú slúžiť na nepriamu ochranu domácej výroby.

(85)

Keďže opatrenia týkajúce sa ortuti, arzénu a antimónu nie sú opodstatnené na základe potreby chrániť ľudské zdravie, Komisia nemusí overiť, či je táto podmienka splnená.

(86)

Pokiaľ ide o olovo, Komisia súhlasí s tým, že hraničné hodnoty stanovené v smernici už neposkytujú primeranú úroveň ochrany, keďže vedecké poznatky na stanovenie hodnôt pokročili. Vzhľadom na to Komisia uskutočnila revíziu týchto opatrení. Komisia sa preto domnieva, že žiadosť Nemecka je založená na skutočnej obave v súvislosti so zdravím detí a nepredstavuje skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.

(87)

Pokiaľ ide o bárium, Komisia súhlasí s tým, že posúdenie WHO nebolo náležite zohľadnené inštitútom RIVM pri odporúčaní prípustného denného príjmu. Existujú preto pochybnosti v súvislosti s úrovňou ochrany, ktorú poskytuje smernica. Komisia požiadala výbor SCHER o objasnenie a hneď, ako výbor SCHER prijme stanovisko, zváži revíziu hraničných hodnôt, ak to bude potrebné. Komisia sa preto domnieva, že žiadosť Nemecka je založená na skutočnej obave v súvislosti so zdravím detí a nepredstavuje skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.

(88)

Pokiaľ ide o nitrozamíny a nitrozovateľné látky, Komisia súhlasí s tým, že parametre vystavenia, pokiaľ ide o správanie detí, pri ktorom si do úst vkladajú rôzne predmety, neboli pri stanovení hraničných hodnôt v smernici náležite zohľadnené. Komisia bude od CEN požadovať, aby zvážil tieto parametre s cieľom znížiť hraničné hodnoty v rámci procesu normalizácie. Komisia sa preto domnieva, že žiadosť Nemecka je založená na skutočnej obave v súvislosti so zdravím detí a nepredstavuje skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi.

Neexistencia prekážok pre fungovanie vnútorného trhu

(89)

Článkom 114 ods. 6 sa zakazuje schválenie akéhokoľvek vnútroštátneho opatrenia, ktoré by pravdepodobne ovplyvnilo fungovanie vnútorného trhu. Túto požiadavku však nemožno vykladať ako zákaz schvaľovania všetkých opatrení, ktoré by pravdepodobne ovplyvnili fungovanie vnútorného trhu. Všetky opatrenia, ktoré sa odchyľujú od harmonizačného opatrenia, predstavujú opatrenie, ktoré by pravdepodobne ovplyvnilo fungovanie vnútorného trhu. Komisia sa preto domnieva, že pojem prekážky pre fungovanie vnútorného trhu, ako sa uvádza v článku 114 ods. 6, sa musí v záujme zachovania užitočnosti postupu chápať ako účinok neprimeraný sledovanému cieľu.

(90)

Keďže opatrenia týkajúce sa ortuti, arzénu a antimónu nie sú opodstatnené na základe potreby chrániť ľudské zdravie, Komisia nemusí overiť, či je táto podmienka splnená.

(91)

Pokiaľ ide o olovo a bárium, Komisia uvádza, že výrobcovia, ktorí budú uplatňovať ustanovenia smernice, budú môcť hračky uvádzať na trh vo všetkých členských štátoch okrem Nemecka. Výrobcovia pravdepodobne nebudú vyvíjať dve série odlišných hračiek, ale prispôsobia sa odchylným ustanoveniam, aby dodávali hračky, ktoré sa môžu uvádzať na trh vo všetkých členských štátoch. Komisia ďalej uvádza, že obmedzenia Nemecka týkajúce sa olova a bária, sú obmedzenia, ktoré sa v EÚ uplatňovali od roku 1990 na základe smernice 88/378/EHS a výrobcovia ich preto môžu z technického hľadiska spĺňať. Výrobcovia hračiek tento predpoklad potvrdili, keď vyjadrili svoju pozíciu vo vzťahu k opatreniam Nemecka. Komisia má preto dôvody domnievať sa, že vplyv na fungovanie vnútorného trhu je primeraný vo vzťahu k cieľu chrániť zdravie detí.

(92)

Pokiaľ ide o nitrozamíny a nitrozovateľné látky, Komisia dospela k podobnému záveru. Opatrenia Nemecka týkajúce sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok sa v Nemecku uplatňujú od roku 2008. Pokiaľ je Komisii známe, výrobcovia nevyvíjali dva súbory odlišných hračiek, ale prispôsobili sa ustanoveniam Nemecka s cieľom dodávať hračky, ktoré sa môžu uvádzať na trh vo všetkých členských štátoch. Komisia očakáva, že po nadobudnutí účinnosti smernice, ktorá bude menej prísna ako opatrenia Nemecka, sa výrobcovia prispôsobia najprísnejším ustanoveniam s cieľom dodávať hračky, ktoré sa môžu uvádzať na trh vo všetkých členských štátoch. Komisia ďalej uvádza, že splnenie obmedzení Nemecka je z technického hľadiska možné, keďže výrobcovia ich dodržiavajú od roku 2008. Komisia má preto dôvody domnievať sa, že vplyv na fungovanie vnútorného trhu je primeraný vo vzťahu k cieľu chrániť zdravie detí.

ZÁVER

(93)

Na základe uvedených úvah Komisia došla k záveru, že vnútroštátne opatrenia oznámené Nemeckom v súvislosti s ortuťou, arzénom a antimónom sú neopodstatnené na základe závažných dôvodov týkajúcich sa ochrany ľudského zdravia. Komisia sa preto domnieva, že uvedené oznámené vnútroštátne ustanovenia nie je možné schváliť.

(94)

Pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia oznámené Nemeckom v súvislosti s olovom a báriom, Komisia došla k záveru, že tieto opatrenia sa považujú za opodstatnené na základe potreby chrániť ľudské zdravie a že nepredstavujú prostriedok svojvoľnej diskriminácie, ani skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi, ani neprimeranú prekážku pre fungovanie vnútorného trhu. Komisia má preto dôvody domnievať sa, že oznámené vnútroštátne opatrenia sa môžu schváliť pod podmienkou časového obmedzenia.

(95)

Pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia oznámené v súvislosti s nitrozamínmi a nitrozovateľnými látkami, Komisia došla k záveru, že tieto opatrenia sú opodstatnené na základe potreby chrániť ľudské zdravie a že nepredstavujú prostriedok svojvoľnej diskriminácie, ani skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi, ani neprimeranú prekážku pre fungovanie vnútorného trhu. Komisia má dôvod domnievať sa, že oznámené vnútroštátne opatrenia sa môžu schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenia Nemecka týkajúce sa antimónu, arzénu a ortuti oznámené podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ sa neschvaľujú.

Opatrenia Nemecka týkajúce sa olova a oznámené podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ sa schvaľujú do dňa nadobudnutia účinnosti ustanovení EÚ, ktorými sa stanovujú nové hraničné hodnoty pre olovo v hračkách, alebo do 21. júla 2013, podľa toho, čo nastane skôr.

Opatrenia Nemecka týkajúce sa bária a oznámené podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ sa schvaľujú do dňa nadobudnutia účinnosti ustanovení EÚ, ktorými sa stanovujú nové hraničné hodnoty pre bárium v hračkách, alebo do 21. júla 2013, podľa toho, čo nastane skôr.

Opatrenia Nemecka týkajúce sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok oznámené podľa článku 114 ods. 4 ZFEÚ sa schvaľujú.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 1. marca 2012

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 159, 28.5.2011, s. 23.

(4)  Rozhodnutie Komisie 2011/510/EÚ zo 4. augusta 2011, ktorým sa predlžuje obdobie uvedené v článku 114 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách, ktoré oznámilo Nemecko podľa článku 114 ods. 4 (Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2011, s. 15).

(5)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2009; 7(10):1351.

(6)  Výbor SCHER, „Posúdenie hraničných hodnôt migrácie pre chemické prvky v hračkách“, prijaté 1. júla 2010.

(7)  Stanovisko týkajúce sa talianskej výnimky pre arzén v pitnej vode (Výbor SCHER 2010 c).

(8)  RIVM, Agency for toxic substances and Disease Registry (ATSDR), 2007.

(9)  WHO (2003) Antimón v pitnej vode.

(10)  Svetová zdravotnícka organizácia, 2001. Bárium a zlúčeniny bária (Barium and barium compounds). Stručný dokument týkajúci sa medzinárodného posudzovania chemikálií (Concise International chemical assessment document).

(11)  RIVM (2006) Chemické látky v hračkách – Všeobecná metodika posudzovania chemickej bezpečnosti hračiek so zameraním na migráciu ťažkých prvkov. Zrevidovaná konečná verzia, 12. október 2006, oddiel II.10.7, strana 184.

(12)  KOM(2010) 723 v konečnom znení.

(13)  Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(14)  Monografie IARC o hodnotení karcinogénnych rizík pre ľudí (Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans), zväzok 17.

(15)  Smernica Komisie 93/11/EHS z 15. marca 1993 týkajúca sa uvoľňovania N- nitrozoamínov a N- nitrozujúcich látok z elastomerických alebo gumených cumlíkov na detskú fľašu alebo z cumlíkov (Ú. v. ES L 93, 17.4.1993, s. 37).


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/30


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. marca 2012,

ktorým sa stanovuje začatie prešetrovania podľa článku 17 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 732/2008, pokiaľ ide o účinné vykonávanie Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných látkach v Bolívii

(2012/161/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií od 1. januára 2009 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 2,

po porade s Výborom pre všeobecné preferencie,

keďže:

(1)

Dňa 29. júna 2011 vláda Mnohonárodnostného štátu Bolívia (ďalej len „Bolívia“) uložila u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov listinu o vypovedaní Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach. Vypovedanie nadobudlo účinnosť v prípade Bolívie 1. januára 2012.

(2)

Bolívia následne uložila listinu o opätovnom pristúpení k Jednotnému dohovoru OSN o omamných látkach s výhradou tradičného používania listov koky (najmä na žuvanie a použitie v lekárstve). Túto žiadosť o opätovné pristúpenie k dohovoru v súčasnosti preskúmavajú zmluvné štáty.

(3)

V článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 732/2008 sa stanovuje dočasné zrušenie osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných uvedeného v časti 2 kapitoly II uvedeného nariadenia, najmä ak vnútroštátne právne predpisy už ďalej nezahŕňajú tie dohovory uvedené v prílohe III, ktoré boli ratifikované s cieľom splniť požiadavky článku 8 ods. 1 a 2, alebo ak sa tieto právne predpisy účinne nevykonávajú. Toto opatrenie bolo udelené Bolívii rozhodnutím Komisie 2008/938/ES (2).

(4)

Jednotný dohovor OSN o omamných látkach je uvedený v prílohe III časti B bode 24 nariadenia (ES) č. 732/2008.

(5)

V článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 732/2008 sa stanovuje, že ak Komisia dostane informácie, ktoré poskytujú dôvod na dočasné zrušenie, a ak usúdi, že existujú dostatočné dôvody na prešetrenie, informuje o tom Výbor pre všeobecné preferencie a požiada o konzultácie. Podľa článku 17 ods. 2 po konzultáciách môže Komisia rozhodnúť o začatí prešetrovania.

(6)

Je potrebné analyzovať účinky vypovedania uvedeného dohovoru, aby sa určilo, či poskytujú dôvod na dočasné zrušenie osobitného stimulačného opatrenia. Preto existujú dostatočné dôvody na prešetrovanie.

(7)

Konzultácie s Výborom pre všeobecné preferencie sa uskutočnili 27. februára 2012,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia začne prešetrovanie s cieľom stanoviť, či vypovedanie Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach poskytuje dôvod na dočasné zrušenia osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných pre produkty s pôvodom v Bolívii.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 90.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/31


ROZHODNUTIE VÝBORU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ VO VZŤAHU K POSUDZOVANIU ZHODY č. 1/2011

z 20. decembra 2011

o začlenení novej kapitoly 19 o lanovkových zariadeniach do prílohy 1 a o aktualizácii právnych odkazov uvedených v prílohe 1

(2012/162/EÚ)

VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 10 ods. 4, článok 10 ods. 5 a článok 18 ods. 2,

keďže v článku 10 ods. 5 dohody sa stanovuje, že výbor môže na návrh jednej zo zmluvných strán pozmeniť prílohy k dohode,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Príloha 1 o výrobkových úsekoch k dohode sa mení s cieľom začleniť do nej novú kapitolu 19 o lanovkových zariadeniach v súlade s ustanoveniami prílohy A priloženej k tomuto rozhodnutiu.

2.

Príloha 1 o výrobkových úsekoch k dohode sa mení a dopĺňa v súlade s ustanoveniami prílohy B priloženej k tomuto rozhodnutiu.

3.

Toto rozhodnutie vyhotovené v dvoch exemplároch podpisujú zástupcovia výboru, ktorí sú splnomocnení konať v mene zmluvných strán. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom posledného podpisu.

Podpísané v Berne 20. decembra 2011

V mene Švajčiarskej konfederácie

Christophe PERRITAZ

Podpísané v Bruseli 14. decembra 2011

V mene Európskej únie

Fernando PERREAU DE PINNINCK


PRÍLOHA A

Do prílohy 1 (Výrobkové úseky) sa dopĺňa táto kapitola 19 o lanovkových zariadeniach:

„KAPITOLA 19

LANOVKOVÉ ZARIADENIA

ODDIEL I

Zákonné, technické a správne právne predpisy

Právne predpisy podľa článku 1 ods. 2

Európska únia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/9/ES z 20. marca 2000, ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na prepravu osôb (Ú. v. ES L 106, 3.5.2000, s. 21, ďalej len ‚smernica 2000/9/ES‘)

Švajčiarsko

Federálny zákon z 23. júna 2006 o lanovkových zariadeniach určených na prepravu osôb (RO 2006 5753), naposledy zmenený a doplnený 20. marca 2009 (RO 2009 5597)

Nariadenie z 21. decembra 2006 o lanovkových zariadeniach určených na prepravu osôb (RO 2007 39) naposledy zmenené a doplnené 11. júna 2010 (RO 2010 2749)

ODDIEL II

Orgány posudzovania zhody

Výbor ustanovený podľa článku 10 tejto dohody zostavuje a aktualizuje zoznam orgánov posudzovania zhody v súlade s postupom opísaným v článku 11 dohody.

ODDIEL III

Ustanovujúce úrady

Výbor zriadený podľa článku 10 tejto dohody zostavuje a aktualizuje zoznam ustanovujúcich úradov oznámených zmluvnými stranami.

ODDIEL IV

Osobitné pravidlá týkajúce sa ustanovovania orgánov posudzovania zhody

Pri ustanovovaní orgánov posudzovania zhody ustanovujúce úrady dodržiavajú všeobecné zásady uvedené v prílohe 2 k tejto dohode a kritériá posudzovania stanovené v prílohe VIII k smernici 2000/9/ES.

ODDIEL V

Doplňujúce ustanovenia

1.   Výmena informácií

V súlade s článkami 9 a 12 tejto dohody si zmluvné strany vymieňajú informácie potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania tejto kapitoly.

Príslušné orgány vo Švajčiarsku a v členských štátoch, ako aj Európska komisia si najmä vymieňajú informácie uvedené v článkoch 11 a 14 smernice 2000/9/ES.

Orgány posudzovania zhody ustanovené v súlade s oddielom IV tejto prílohy si vymieňajú informácie uvedené v prílohe V k smernici 2000/9/ES, pokiaľ ide o modul B body 7 a 8, modul D bod 6 a modul H body 6 a 7.5.

2.   Technická dokumentácia

Pokiaľ ide o výrobcov, ich splnomocnených zástupcov alebo osobu zodpovednú za umiestňovanie výrobkov na trh, stačí, ak sú držiteľmi technickej dokumentácie požadovanej smernicou 2000/9/ES na území jednej zo zmluvných strán.

Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že na žiadosť úradov druhej zmluvnej strany postúpia všetku príslušnú technickú dokumentáciu.

3.   Dohľad nad trhom

Zmluvné strany sa navzájom informujú o orgánoch zriadených na svojom území zodpovedných za uskutočňovanie činnosti dohľadu, ktorá súvisí s vykonávaním ich právnych predpisov uvedených v oddiele I.

Strany sa navzájom informujú o svojich činnostiach dohľadu nad trhom v rámci orgánov ustanovených na tieto účely.“


PRÍLOHA B

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY I

KAPITOLA 1

STROJE

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na právne predpisy Európskej únie a Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Európska únia

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24), naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/127/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 29)

Švajčiarsko

100.

Federálny zákon z 12. júna 2009 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2573)

101.

Nariadenie z 19. mája 2010 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2583)

102.

Nariadenie z 2. apríla 2008 o bezpečnosti strojových zariadení (RO 2008 1785), naposledy zmenené a doplnené 19. mája 2010 (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 2

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

V oddiele I, zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na právne predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

100.

Federálny zákon z 12. júna 2009 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2573)

101.

Nariadenie z 19. mája 2010 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 5

PLYNOVÉ SPOTREBIČE A KOTLY

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na právne predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

101.

Federálny zákon z 12. júna 2009 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2573)

102.

Nariadenie z 19. mája 2010 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 6

TLAKOVÉ NÁDOBY

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 1 by sa odkaz na právne predpisy Európskej únie mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Európska únia

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1)“

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

102.

Federálny zákon z 12. júna 2009 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2573)

103.

Nariadenie z 19. mája 2010 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2583)

104.

Nariadenie z 20. novembra 2002 o bezpečnosti jednoduchých tlakových nádob (RO 2003 38), naposledy zmenené a doplnené 19. mája 2010 (RO 2010 2583)

105.

Nariadenie z 20. novembra 2002 o bezpečnosti tlakových zariadení (RO 2003 38), naposledy zmenené a doplnené 19. mája 2010 (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 7

RÁDIOVÉ ZARIADENIA A KONCOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

100.

Federálny zákon z 30. apríla 1997 o telekomunikáciách (LTC); (RO 1997 2187), naposledy zmenený a doplnený 12. júna 2009 (RO 2010 2617)

101.

Nariadenie zo 14. júna 2002 o telekomunikačných zariadeniach (OIT); (RO 2002 2086), naposledy zmenené a doplnené 18. novembra 2009 (RO 2009 6243)

102.

Nariadenie federálneho úradu pre komunikácie (OFCOM) zo 14. júna 2002 o telekomunikačných zariadeniach; (RO 2002 2111), naposledy zmenené a doplnené 7. apríla 2011 (RO 2011 1391)

103.

Príloha 1 k nariadeniu OFCOM o telekomunikačných zariadeniach (RO 2002 2115), naposledy zmenená a doplnená 21. novembra 2005 (RO 2010 5139)

104.

Zoznam technických noriem uverejnený vo Feuille Fédérale (Federálny vestník) s názvami a odkazmi, naposledy zmenený a doplnený 3. mája 2011 (FF 2011 0799)

105.

Nariadenie z 9. marca 2007 o telekomunikačných službách (RO 2007 945), naposledy zmenené a doplnené 4. novembra 2009 (RO 2009 737 5821)“

KAPITOLA 8

ZARIADENIA A OCHRANNÉ SYSTÉMY URČENÉ NA POUŽITIE V POTENCIÁLNE VÝBUŠNEJ ATMOSFÉRE

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

100.

Federálny zákon z 24. júna 1902 o elektrických slaboprúdových a silnoprúdových zariadeniach (RO 19 252 a RS 4 798), naposledy zmenený a doplnený 20. marca 2008 (RO 2008 3437)

101.

Nariadenie z 2. marca 1998 o bezpečnosti zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (RO 1998 963), naposledy zmenené a doplnené 11. júna 2010 (RO 2010 2749)

102.

Federálny zákon z 12. júna 2009 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2573)

103.

Nariadenie z 19. mája 2010 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 9

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA A ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

100.

Federálny zákon z 24. júna 1902 o elektrických slaboprúdových a silnoprúdových zariadeniach (RO 19 252 a RS 4 798), naposledy zmenený a doplnený 20. marca 2008 (RO 2008 3437)

101.

Nariadenie z 30. marca 1994 o elektrických slaboprúdových zariadeniach (RO 1994 1185), naposledy zmenené a doplnené 18. novembra 2009 (RO 2009 6243)

102.

Nariadenie z 30. marca 1994 o elektrických silnoprúdových zariadeniach (RO 1994 1199), naposledy zmenené a doplnené 8. decembra 1997 (RO 1998 54)

103.

Nariadenie z 9. apríla 1997 o elektrických nízkonapäťových zariadeniach (RO 1997 1016), naposledy zmenené a doplnené 11. júna 2010 (RO 2010 2749)

104.

Nariadenie z 18. novembra 2009 o elektromagnetickej kompatibilite (RO 2009 6243), naposledy zmenené a doplnené 24. augusta 2010 (RO 2010 3619)

105.

Nariadenie zo 14. júna 2002 o telekomunikačných zariadeniach (OIT); (RO 2002 2086), naposledy zmenené a doplnené 18. novembra 2009 (RO 2009 6243)“

KAPITOLA 11

MERACIE PRÍSTROJE A SPOTREBITEĽSKÉ BALENIA

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

102.

Federálny zákon z 9. júna 1977 o metrológii (RO 1977 2394), naposledy zmenený a doplnený 18. júna 2010 (RO 2010 5003)

103.

Nariadenie z 23. novembra 1994 o jednotkách merania (RO 1994 3109)

104.

Nariadenie z 15. februára 2006 o meracích prístrojoch (RO 2006 1453), naposledy zmenené a doplnené 8. septembra 2010 (RO 2010 4489)

105.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície zo 16. apríla 2004 o váhach s neautomatickou činnosťou (RO 2004 2093), naposledy zmenené a doplnené 2. októbra 2006 (RO 2006 4189)

106.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície z 19. marca 2006 o prístrojoch na meranie dĺžky (RO 2006 1433)

107.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície z 19. marca 2006 o meraní objemu (RO 2006 1525)

108.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície z 19. marca 2006 o systémoch na meranie kvapalín iných ako voda (RO 2006 1533), naposledy zmenené a doplnené 5. októbra 2010 (RO 2010 4595)

109.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície z 19. marca 2006 o váhach s automatickou činnosťou (RO 2006 1545)

110.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície z 19. marca 2006 o prístrojoch na meranie tepelnej energie (RO 2006 1569)

111.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície z 19. marca 2006 o prístrojoch na meranie množstva plynu (RO 2006 1591)

112.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície z 19. marca 2006 o prístrojoch na meranie výfukových plynov zo spaľovacích motorov (RO 2006 1599)

113.

Nariadenie Federálneho ministerstva spravodlivosti a polície z 19. marca 2006 o prístrojoch na meranie elektrickej energie a výkonu (RO 2006 1613)

114.

Nariadenie z 15. augusta 1986 o závažiach (RO 1986 2022), naposledy zmenené a doplnené 2. októbra 2006 (RO 2006 4193)“

KAPITOLA 14

SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX, GLP

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

100.

Federálny zákon zo 7. októbra 1983 o ochrane životného prostredia (RO 1984 1122), naposledy zmenený a doplnený 19. marca 2010 (RO 2010 3233)

101.

Federálny zákon z 15. decembra 2000 o ochrane proti nebezpečným látkam a prípravkom (RO 2004 4763), naposledy zmenený a doplnený 17. júna 2005 (RO 2006 2197)

102.

Nariadenie z 18. mája 2005 o ochrane proti nebezpečným látkam a prípravkom (RO 2005 2721), naposledy zmenené a doplnené 10. novembra 2010 (RO 2010 5223)

103.

Nariadenie z 18. mája 2005 o povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín (RO 2005 3035), naposledy zmenené a doplnené 17. júna 2011 (RO 2011 2927)

104.

Federálny zákon z 15. decembra 2000 o liekoch a zdravotníckych pomôckach (RO 2001 2790), naposledy zmenený a doplnený 8. septembra 2010 (RO 2010 4027)

105.

Nariadenie zo 17. októbra 2001 o liekoch (RO 2001 3420), naposledy zmenené a doplnené 8. septembra 2010 (RO 2010 3863)“

KAPITOLA 15

GMP INŠPEKCIA LIEČIV A SKUPINOVÝ CERTIFIKÁT

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

100.

Federálny zákon z 15. decembra 2000 o liekoch a zdravotníckych pomôckach (RO 2001 2790), naposledy zmenený a doplnený 8. septembra 2010 (RO 2010 4027)

101.

Nariadenie zo 17. októbra 2001 o povoleniach v oblasti liekov (RO 2001 3399), naposledy zmenené a doplnené 25. mája 2011 (RO 2010 2561)

102.

Nariadenie Švajčiarskej agentúry pre terapeutické výrobky z 9. novembra 2001 o požiadavkách na povolenie na uvedenie liekov na trh (RO 2001 3437), naposledy zmenené a doplnené 22. júna 2006 (RO 2006 3587)

103.

Nariadenie zo 17. októbra 2001 o klinických skúšaniach farmaceutických výrobkov (RO 2001 3511), naposledy zmenené a doplnené 8. septembra 2010 (RO 2010 4043)“

KAPITOLA 17

VÝŤAHY

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na právne predpisy Európskej únie a Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Európska únia

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa výťahov (Ú. v. ES L 213, 7.9.1995, s. 1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).

Švajčiarsko

100.

Federálny zákon z 12. júna 2009 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2573)

101.

Nariadenie z 19. mája 2010 o bezpečnosti výrobkov (RO 2010 2583)

102.

Nariadenie z 23. júna 1999 o bezpečnosti výťahov (RO 1999 1875), naposledy zmenené a doplnené 19. mája 2010 (RO 2010 2583)“

KAPITOLA 18

BIOCÍDNE VÝROBKY

V oddiele I zákonných, technických a správnych právnych predpisoch; právnych predpisoch podľa článku 1 ods. 2 by sa odkaz na predpisy Švajčiarska mal vypustiť a nahradiť týmto textom:

„Švajčiarsko

100.

Federálny zákon z 15. decembra 2000 o ochrane proti nebezpečným látkam a prípravkom (RO 2004 4763), naposledy zmenený a doplnený 17. júna 2005 (RO 2006 2197)

101.

Federálny zákon zo 7. októbra 1983 o ochrane životného prostredia (RO 1984 1122), naposledy zmenený a doplnený 19. marca 2010 (RO 2010 3233)

102.

Nariadenie z 18. mája 2005 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ich používaní (RO 2005 2821), naposledy zmenené a doplnené 4. apríla 2011 (RO 2011 1403)“


Korigendá

20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/39


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olej

( Úradný vestník Európskej únie L 12 zo 14. januára 2012 )

Na strane 17 v článku 5 druhom odseku:

namiesto:

„1. novembra 2012“

má byť:

„1. novembra 2011“.


20.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/39


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 560/2009 z 26. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 874/2004, ktorým sa stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia

( Úradný vestník Európskej únie L 166 z 27. júna 2009 )

V prílohe v časti s názvom CYPRUS:

namiesto

:

„594.

μπέïκιοï“

má byť

:

„594.

μπέικιοϊ“

namiesto

:

„595.

μπέλαπαïς“

má byť

:

„595.

μπέλαπαϊς“

namiesto

:

„622.

ορτάκιοï“

má byť

:

„622.

ορτάκιοϊ“

V prílohe v časti s názvom ÍRSKO:

namiesto

:

„12.

iρλανδία“

má byť

:

„12.

ιρλανδία“

V prílohe v časti s názvom SLOVENSKO:

namiesto

:

„22.

σλοßακικη-δημοκρατια“

má byť

:

„22.

σλοβακικη-δημοκρατια“

namiesto

:

„41.

σλοßακικηδημοκρατια“

má byť

:

„41.

σλοβακικηδημοκρατια“

namiesto

:

„55.

σλοßακικη“

má byť

:

„55.

σλοβακικη“

V prílohe v časti s názvom NÓRSKO:

namiesto

:

„17.

Νορßηγία“

má byť

:

„17.

Νορβηγία“