ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.075.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 75

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
15. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 217/2012 z 13. marca 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cinta Senese (CHOP)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 218/2012 z 13. marca 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Béa du Roussillon (CHOP)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 219/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa opravuje rumunské znenie nariadenia (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 220/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 967/2006, pokiaľ ide o lehoty na oznamovanie množstiev cukru prenesených z hospodárskeho roku 2011/2012

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 221/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky klozantel ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 222/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky triklabendazol ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 223/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia jeho príloh I a IV technickému pokroku ( 1 )

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 224/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

24

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 533/09/COL zo 16. decembra 2009, ktorým sa sedemdesiaty siedmykrát menia a dopĺňajú procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 217/2012

z 13. marca 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cinta Senese (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o registráciu názvu „Cinta Senese“ bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 200, 8.7.2011, s. 16.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.1   Čerstvé mäso (a droby)

TALIANSKO

Cinta Senese (CHOP)


15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 218/2012

z 13. marca 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Béa du Roussillon (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Béa du Roussillon“ do registra, ktorú predložilo Francúzsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 193, 2.7.2011, s. 22.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

FRANCÚZSKO

Béa du Roussillon (CHOP)


15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 219/2012

zo 14. marca 2012,

ktorým sa opravuje rumunské znenie nariadenia (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri kontaminujúcich látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Rumunské znenie nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 (2) obsahuje tri chyby, ktoré by mali byť opravené.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(Týka sa iba rumunského znenia.)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5.


15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 220/2012

zo 14. marca 2012,

ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 967/2006, pokiaľ ide o lehoty na oznamovanie množstiev cukru prenesených z hospodárskeho roku 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 85 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Článkom 17 nariadenia Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (2), sa ustanovujú lehoty, v rámci ktorých musia členské štáty oznámiť Komisii množstvá cukru prenesené do nasledujúceho hospodárskeho roku.

(2)

Odchylne od článku 63 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa článkom 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 214/2012 (3) predlžuje na hospodársky rok 2011/2012 termín, do ktorého členské štáty určia lehotu na to, aby im hospodárske subjekty oznámili svoje rozhodnutie preniesť vyrobený nadbytočný cukor.

(3)

Lehoty, v rámci ktorých musia členské štáty oznámiť Komisii množstvá cukru preneseného podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 967/2006, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom posunúť.

(4)

Preto je nevyhnutné v prípade hospodárskeho roku 2011/2012 ustanoviť odchýlku od lehôt určených v článku 17 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 967/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 17 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 967/2006 oznámia členské štáty Komisii najneskôr 1. septembra 2012 množstvá repného a trstinového cukru z hospodárskeho roku 2011/2012, ktoré plánujú preniesť do nasledujúceho hospodárskeho roku.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Jeho účinnosť sa končí 30. septembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2012, s. 3.


15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 221/2012

zo 14. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky klozantel

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí (maximum residue limit – MRL) farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá chované na produkciu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných v chovoch zvierat v Únii by sa mal stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (2).

(3)

Klozantel je v súčasnosti zaradený do tabuľky 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 ako povolená látka použiteľná v prípade hovädzieho dobytka a oviec na svalovinu, tuk, pečeň a obličky s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum.

(4)

Írsko predložilo Európskej agentúre pre lieky žiadosť o stanovisko k extrapolácii existujúceho zápisu týkajúceho sa klozantelu použiteľného na mlieko hovädzieho dobytka a oviec.

(5)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil stanoviť dočasný maximálny limit rezíduí pre klozantel v mlieku hovädzieho dobytka a oviec a vypustiť ustanovenie „Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum“.

(6)

Zápis týkajúci sa klozantelu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 by sa preto mal zmeniť a doplniť tak, aby v ňom bol zahrnutý dočasný maximálny limit rezíduí vzťahujúci sa na mlieko hovädzieho dobytka a oviec a aby z neho bolo vypustené ustanovenie „Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum“. Dočasný maximálny limit rezíduí pre klozantel stanovený v uvedenej tabuľke by sa mal prestať uplatňovať 1. januára 2014. Výbor pre lieky na veterinárne použitie (ďalej len „CVMP“) odporučil dvojročné obdobie na uskutočnenie vedeckých štúdií, ktoré sú potrebné na to, aby Írsko zodpovedalo rad otázok, ktoré mu položil CVMP.

(7)

Je vhodné stanoviť primerané obdobie, počas ktorého by príslušné zainteresované subjekty mohli prijať opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na dodržanie nových maximálnych limitov rezíduí.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. mája 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Zápis týkajúci sa klozantelu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia

[podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009]

Terapeutická klasifikácia

„Klozantel

klozantel

hovädzí dobytok

1 000 μg/kg

svalovina

 

antiparazitické látky/látky pôsobiace proti endoparazitom“

3 000 μg/kg

tuk

1 000 μg/kg

pečeň

3 000 μg/kg

obličky

ovce

1 500 μg/kg

svalovina

2 000 μg/kg

tuk

1 500 μg/kg

pečeň

5 000 μg/kg

obličky

hovädzí dobytok, ovce

45 μg/kg

mlieko

dočasné MRL sa prestanú uplatňovať 1. januára 2014


15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 222/2012

zo 14. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky triklabendazol

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí (maximum residue limit – MRL) farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá chované na produkciu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných v chovoch zvierat v Únii by sa mal stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (2).

(3)

Triklabendazol je v súčasnosti zaradený do tabuľky 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 ako povolená látka v prípade všetkých prežúvavcov použiteľná na svalovinu, tuk, pečeň a obličky s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum.

(4)

Írsko predložilo Európskej agentúre pre lieky žiadosť o stanovisko k extrapolácii existujúceho zápisu týkajúceho sa triklabendazolu použiteľného na mlieko všetkých prežúvavcov.

(5)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil stanoviť dočasné maximálne limity rezíduí pre triklabendazol v mlieku všetkých prežúvavcov a vypustiť ustanovenie „Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum“.

(6)

Zápis týkajúci sa triklabendazolu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 by sa preto mal zmeniť a doplniť tak, aby v ňom bol zahrnutý dočasný odporúčaný maximálny limit rezíduí vzťahujúci sa na mlieko všetkých prežúvavcov a aby z neho bolo vypustené ustanovenie „Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum“. Dočasný maximálny limit rezíduí pre triklabendazol stanovený v uvedenej tabuľke by sa mal prestať uplatňovať 1. januára 2014. Výbor pre lieky na veterinárne použitie (ďalej len „CVMP“) odporučil dvojročné obdobie na uskutočnenie vedeckých štúdií, ktoré sú potrebné na to, aby Írsko zodpovedalo rad otázok, ktoré mu položil CVMP.

(7)

Je vhodné stanoviť primerané obdobie, počas ktorého by príslušné zainteresované subjekty mohli prijať opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na dodržanie nových maximálnych limitov rezíduí.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. mája 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Zápis týkajúci sa triklabendazolu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia

[podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009]

Terapeutická klasifikácia

„Triklabendazol

suma extrahovateľných rezíduí, ktoré sa môžu oxidovať na ketotriklabendazol

všetky prežúvavce

225 μg/kg

svalovina

 

antiparazitické látky/látky pôsobiace proti endoparazitom“

100 μg/kg

tuk

250 μg/kg

pečeň

150 μg/kg

obličky

10 μg/kg

mlieko

dočasné MRL sa prestanú uplatňovať 1. januára 2014


15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 223/2012

zo 14. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia jeho príloh I a IV technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 2003/2003 sa uvádza, že hnojivo, ktoré patrí k typom hnojív uvedeným v prílohe I k uvedenému nariadeniu a ktoré spĺňa podmienky stanovené v danom nariadení, sa môže označiť ako hnojivo ES.

(2)

Niektoré typy hnojív uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa môžu predávať len vo forme jemného prášku a iné typy sa môžu predávať tiež vo forme suspenzií. Hnojivá vo forme suspenzií predstavujú pre zdravie poľnohospodárov menšie riziko, ak sa používajú za podmienok, za ktorých by používanie jemného prášku mohlo viesť k inhalácii prachu. Aby sa znížila expozícia poľnohospodárov prachu, mala by sa možnosť používať suspenzie rozšíriť na typy mangánových hnojív s mikroživinami a malo by sa tiež zvýšiť množstvo povolených zložiek v súčasných hnojivách vo forme suspenzií na báze bóru a medi.

(3)

V nariadení (ES) č. 2003/2003 sa predpokladá používanie komplexotvorných činidiel ako zložiek hnojív s mikroživinami. Žiadne také hnojivá však neboli označené ako hnojivá ES, pretože v prílohe I k uvedenému nariadeniu nebol zatiaľ vytvorený zoznam povolených komplexotvorných činidiel a pretože pre hnojivá obsahujúce komplexotvorné činidlá neexistujú označenia typu. Vzhľadom na to, že v súčasnosti sú k dispozícii vhodné komplexotvorné činidlá (soli kyseliny lignosulfónovej, ďalej len „LS“), mali by sa tieto činidlá doplniť do zoznamu povolených komplexotvorných činidiel a mali by sa vytvoriť zodpovedajúce označenia typu. Existujúce označenia typu roztokových hnojív by sa mali tiež upraviť, aby sa umožnilo používanie komplexotvorných činidiel, ale každý taký roztok by mal obsahovať najviac jedno komplexotvorné činidlo s cieľom uľahčiť úradné kontroly.

(4)

Nové pravidlá pre roztoky a suspenzie s mikroživinami vyžadujú zmeny v označovaní takých typov hnojív. Hnojivá označené podľa starých pravidiel však zostanú nejaký čas na skladoch. Výrobcom by sa preto mala poskytnúť dostatočná lehota na prípravu nových etikiet a dopredaj existujúcich zásob.

(5)

V nariadení (ES) č. 2003/2003 sa stanovuje súbor pravidiel pre označovanie zmesí hnojív s mikroživinami, ale v jeho prílohe I sa neuvádza zodpovedajúce označenie typu. Nariadením (EÚ) č. 137/2011 sa do oddielu E.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 zaviedla tabuľka E.2.4, ktorá obsahuje zodpovedajúce označenia typu a jasnejšie pravidlá pre zmesi hnojív s mikroživinami. Tabuľka E.2.4 však vyžaduje, aby sa pri označovaní uvádzali určité údaje, ktoré by v určitých prípadoch neboli v súlade s tým, čo sa vyžaduje podľa článku 6 ods. 6 a článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2003/2003. Tabuľka E.2.4 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Hospodárskym subjektom by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby sa im umožnilo prispôsobiť sa novým pravidlám a dopredať svoje zásoby zmesí hnojív s mikroživinami.

(6)

Kyselina N,N'-di(2-hydroxybenzyl)etylénediamín-N,N'-dioctová (ďalej len „HBED“) je chelátovacím činidlom pre mikroživiny. Konkrétne železo chelátované pomocou HBED sa používa na nápravu nedostatku železa a odstránenie chlorózy v prípade širokej škály ovocných stromov. Odstránenie železitej chlorózy a jej symptómov napomáha rozvoj olistenia, dobrý rast a vývoj plodov určených na zber. Forma železa chelátovaná pomocou HBED bola povolená v Poľsku bez toho, aby došlo k akýmkoľvek negatívnym vplyvom na životné prostredie. HBED by sa preto mala pridať do zoznamu povolených organických chelátovacích činidiel pre mikroživiny uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003. Je však vhodné stanoviť prechodné obdobie, aby sa HBED povolila po uverejnení zodpovedajúcej normy EN.

(7)

Dikyándiamid/1,2,4 triazol (ďalej len „DCD/TZ“) a 1,2,4 triazol/3-metylpyrazol (ďalej len „TZ/MP“) sú inhibítormi nitrifikácie, ktoré sa používajú v kombinácii s hnojivami, ktoré obsahujú výživový dusík vo forme močoviny a/alebo amónnych solí. Tieto inhibítory predlžujú obdobie dostupnosti dusíka pre plodiny, obmedzujú lúhovanie dusičnanov a znižujú emisie oxidu dusného do atmosféry.

(8)

Triamid kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečnej (ďalej len „2-NPT“) je inhibítor ureázy určený pre dusíkaté hnojivá s obsahom močoviny, ktorý zvyšuje dostupnosť dusíka pre rastliny a znižuje emisie amoniaku do atmosféry.

(9)

DCD/TZ, TZ/MP a 2-NPT sa používajú v Nemecku a DCD/TZ a TZ/MP v Českej republike už mnoho rokov a preukázalo sa, že sú účinné a nepredstavujú žiadne riziko pre životné prostredie. DCD/TZ, TZ/MP a 2-NPT by sa preto mali doplniť do zoznamu povolených inhibítorov nitrifikácie a ureázy uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003, aby sa tak zlepšila ich dostupnosť pre poľnohospodárov v Únii.

(10)

V nariadení (ES) č. 2003/2003 sa vyžaduje kontrola hnojív ES v súlade s metódami odberu vzoriek a analýzy opísanými v jeho prílohe IV. Niektoré z týchto metód však nie sú medzinárodne uznané a mali by sa nahradiť normami EN, ktoré boli nedávno vypracované Európskym výborom pre normalizáciu.

(11)

Normy EN sa obvykle validujú prostredníctvom medzilaboratórnych porovnaní, aby bolo možné kvantifikovať reprodukovateľnosť a opakovateľnosť analytických metód. Malo by sa preto rozlišovať medzi validovanými normami EN a nevalidovanými metódami, aby sa určili normy EN, ktorých štatistická spoľahlivosť bola preukázaná.

(12)

V záujme zjednodušenia právnych predpisov a uľahčenia ich budúceho prepracovania je vhodné nahradiť úplné znenie analytických metód v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 odkazmi na normy EN uverejnené Európskym výborom pre normalizáciu.

(13)

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 2003/2003,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

1.   Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.   Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 písm. a), písm. b) podbod i), písm. c) podbody i) a ii), písm. d) podbod i), písm. e) podbod i), písm. f) podbod i) a bod 2 prílohy I sa uplatňujú od 4. apríla 2013.

Položka 11 v bode 3 v prílohe I sa uplatňuje od 4. júla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Oddiel E.1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V oddiele E.1.1 sa položka 1f nahrádza takto:

„1f

boritanové hnojivo v suspenzii

produkt získavaný dispergovaním typov 1a a/alebo 1b a/alebo 1c a/alebo 1d vo vode

2 % celkového B

označenie musí obsahovať názvy prítomných zložiek

celkový bór (B)

vo vode rozpustný bór (B), ak je prítomný“

b)

Oddiel E.1.2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

položka 2c sa nahrádza takto:

„2c

roztok hnojiva na báze kobaltu

vodný roztok typov 2a a/alebo 2b alebo 2d

2 % vo vode rozpustného Co

v prípade zmiešania typov 2a a 2d musí byť komplexne viazaná frakcia aspoň 40 % vo vode rozpustného Co

označenie musí obsahovať:

1.

názov (názvy) anorganického aniónu (aniónov), ak je prítomný (sú prítomné)

2.

názov akéhokoľvek povoleného chelátovacieho činidla, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného kobaltu, ak je prítomné, a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

alebo

názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy, ak je prítomné

vo vode rozpustný kobalt (Co)

kobalt (Co) chelátovaný každým povoleným chelátovacím činidlom, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného kobaltu a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

kobalt (Co) vo forme komplexu s povoleným komplexotvorným činidlom, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

nepovinné: celkový kobalt (Co) chelátovaný povoleným chelátovacím činidlom, resp. činidlami“

ii)

dopĺňa sa táto položka 2d:

„2d

komplex kobaltu

vo vode rozpustný produkt obsahujúci kobalt chemicky zlúčený s jedným povoleným komplexotvorným činidlom

5 % vo vode rozpustného Co a komplexne viazaná frakcia musí byť aspoň 80 % vo vode rozpustného kobaltu

označenie musí obsahovať názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

vo vode rozpustný kobalt (Co)

celkový kobalt (Co) vo forme komplexu“

c)

Oddiel E.1.3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

položka 3f sa nahrádza takto:

„3f

roztok hnojiva na báze medi

vodný roztok typov 3a a/alebo 3d alebo 3i

2 % vo vode rozpustnej Cu

v prípade zmiešania typov 3a a 3i musí byť komplexne viazaná frakcia aspoň 40 % vo vode rozpustnej Cu

označenie musí obsahovať:

1.

názov (názvy) anorganického aniónu (aniónov), ak je prítomný (sú prítomné)

2.

názov akéhokoľvek povoleného chelátovacieho činidla, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustnej medi, ak je prítomné, a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

alebo

názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

vo vode rozpustná meď (Cu)

meď (Cu) chelátovaná každým povoleným chelátovacím činidlom, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustnej medi a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

meď (Cu) vo forme komplexu s povoleným komplexotvorným činidlom, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

nepovinné: celková meď (Cu) chelátovaná povoleným chelátovacím činidlom, resp. činidlami“

ii)

položka 3h sa nahrádza takto:

„3h

hnojivo na báze medi v suspenzii

produkt získavaný dispergovaním typov 3a a/alebo 3b a/alebo 3c a/alebo 3d a/alebo 3g vo vode

17 % celkovej Cu

označenie musí obsahovať:

1.

názov (názvy) aniónov, ak sú prítomné

2.

názov akéhokoľvek povoleného chelátovacieho činidla, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustnej medi, ak je prítomné, a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

celková meď (Cu)

vo vode rozpustná meď (Cu), ak je prítomná

meď (Cu) chelátovaná každým povoleným chelátovacím činidlom, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustnej medi a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy“

iii)

dopĺňa sa táto položka 3i:

„3i

komplex medi

vo vode rozpustný produkt obsahujúci meď chemicky zlúčenú s jedným povoleným komplexotvorným činidlom

5 % vo vode rozpustnej Cu a komplexne viazaná frakcia musí byť aspoň 80 % vo vode rozpustnej medi

označenie musí obsahovať názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

vo vode rozpustná meď (Cu)

celková meď (Cu) vo forme komplexu“

d)

Oddiel E.1.4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

položka 4c sa nahrádza takto:

„4c

roztok hnojiva na báze železa

vodný roztok typov 4a a/alebo 4b alebo 4d

2 % vo vode rozpustného Fe

v prípade zmiešania typov 4a a 4d musí byť komplexne viazaná frakcia aspoň 40 % vo vode rozpustného Fe

označenie musí obsahovať:

1.

názov (názvy) anorganického aniónu (aniónov), ak je prítomný (sú prítomné)

2.

názov akéhokoľvek povoleného chelátovacieho činidla, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného železa, ak je prítomné, a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

alebo

názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

železo rozpustné vo vode (Fe)

železo (Fe) chelátované každým povoleným chelátovacím činidlom, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného železa a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

železo (Fe) vo forme komplexu s povoleným komplexotvorným činidlom, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

nepovinné: celkové železo (Fe) chelátované povoleným chelátovacím činidlom, resp. činidlami“

ii)

dopĺňa sa táto položka 4d:

„4d

komplex železa

vo vode rozpustný produkt obsahujúci železo chemicky zlúčené s jedným povoleným komplexotvorným činidlom

5 % vo vode rozpustného Fe a komplexne viazaná frakcia musí byť aspoň 80 % vo vode rozpustného železa

označenie musí obsahovať názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

vo vode rozpustné železo (Fe)

celkové železo (Fe) vo forme komplexu“

e)

Oddiel E.1.5 sa mení a dopĺňa takto:

i)

položka 5e sa nahrádza takto:

„5e

roztok hnojiva na báze mangánu

vodný roztok typov 5a a/alebo 5b alebo 5g

2 % vo vode rozpustný Mn

v prípade zmiešania typov 5a a 5g musí byť komplexne viazaná frakcia aspoň 40 % vo vode rozpustného Mn

označenie musí obsahovať:

1.

názov (názvy) anorganického aniónu (aniónov), ak je prítomný (sú prítomné)

2.

názov akéhokoľvek povoleného chelátovacieho činidla, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného mangánu, ak je prítomné, a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

alebo

názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

mangán rozpustný vo vode (Mn)

mangán (Mn) chelátovaný každým povoleným chelátovacím činidlom, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného mangánu a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

mangán (Mn) vo forme komplexu s povoleným komplexotvorným činidlom, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

nepovinné: celkový mangán (Mn) chelátovaný povoleným chelátovacím činidlom, resp. činidlami“

ii)

dopĺňajú sa tieto položky 5f a 5g:

„5f

hnojivo na báze mangánu v suspenzii

produkt získavaný dispergovaním typov 5a a/alebo 5b a/alebo 5c vo vode

17 % celkového Mn

označenie musí obsahovať:

1.

názov (názvy) aniónov, ak sú prítomné

2.

názov akéhokoľvek povoleného chelátovacieho činidla, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného mangánu, ak je prítomné, a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

celkový mangán (Mn)

vo vode rozpustný mangán (Mn), ak je prítomný

mangán (Mn) chelátovaný každým povoleným chelátovacím činidlom, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného mangánu a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

5g

komplex mangánu

vo vode rozpustný produkt obsahujúci mangán chemicky zlúčený s jedným povoleným komplexotvorným činidlom

5 % vo vode rozpustného Mn a komplexne viazaná frakcia musí byť aspoň 80 % vo vode rozpustného mangánu

označenie musí obsahovať názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

vo vode rozpustný mangán (Mn)

celkový mangán (Mn) vo forme komplexu“

f)

Oddiel E.1.7 sa mení a dopĺňa takto:

i)

položka 7e sa nahrádza takto:

„7e

roztok hnojiva na báze zinku

vodný roztok typov 7a a/alebo 7b alebo 7g

2 % vo vode rozpustného Zn

v prípade zmiešania typov 7a a 7g musí byť komplexne viazaná frakcia aspoň 40 % vo vode rozpustného Zn

označenie musí obsahovať:

1.

názov (názvy) anorganického aniónu (aniónov), ak je prítomný (sú prítomné)

2.

názov akéhokoľvek povoleného chelátovacieho činidla, ktorým sa chelátuje aspoň 1 % vo vode rozpustného zinku, ak je prítomné, a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

alebo

názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

vo vode rozpustný zinok (Zn)

zinok (Zn) chelátovaný každým povoleným chelátovacím činidlom, ktorým sa chelátuje aspoň 1% vo vode rozpustného zinku a ktoré možno identifikovať a kvantifikovať podľa európskej normy

zinok (Zn) vo forme komplexu s povoleným komplexotvorným činidlom, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

nepovinné: celkový zinok (Zn) chelátovaný povoleným chelátovacím činidlom, resp. činidlami“

ii)

dopĺňa sa táto položka 7g:

„7g

komplex zinku

vo vode rozpustný produkt obsahujúci zinok chemicky zlúčený s jedným povoleným komplexotvorným činidlom

5 % vo vode rozpustného Zn a komplexne viazaná frakcia musí byť aspoň 80 % vo vode rozpustného zinku

označenie musí obsahovať názov povoleného komplexotvorného činidla, ktoré možno identifikovať podľa európskej normy

vo vode rozpustný zinok (Zn)

celkový zinok (Zn) vo forme komplexu“

2.

V oddiele E.2 sa tabuľka E.2.4 nahrádza takto:

„Číslo

Označenie typu

Údaje o výrobnom postupe a základných zložkách

Minimálny obsah mikroživín (v hmotnostných percentách)

Údaje o vyjadrení živín

Iné požiadavky

Iné údaje o označení typu

Obsah živín, ktorý má byť deklarovaný

Formy a rozpustnosť mikroživín

Iné kritériá

1

2

3

4

5

6

1.

zmes mikroživín

produkt získavaný zmiešaním dvoch alebo viacerých hnojív typu E.1 alebo získavaný rozpustením alebo dispergovaním dvoch alebo viacerých hnojív typu E.1 vo vode

1.

celkový obsah v pevnej zmesi: 5 %

alebo

2.

celkový obsah v kvapalnej zmesi: 2%

samostatná mikroživina v súlade s oddielom E.2.1

názov každej mikroživiny a jej chemická značka; mikroživiny sú uvedené v abecednom poradí podľa ich chemických značiek, za ktorými nasleduje názov (názvy) jej protiiónu (protiiónov) bezprostredne po označení typu

Celkový obsah každej mikroživiny vyjadrený v hmotnostných percentách hnojiva okrem prípadu, keď je mikroživina úplne rozpustná vo vode.

Obsah vo vode rozpustného podielu každej mikroživiny vyjadrený v hmotnostných percentách hnojiva, ak tento rozpustný podiel tvorí najmenej polovicu celkového obsahu. Ak je mikroživina úplne rozpustná vo vode, uvedie sa len obsah vodorozpustného podielu.

Ak je mikroživina chemicky viazaná na organickou molekulu, uvádza sa obsah tejto mikroživiny v hnojive v hmotnostných percentách hnojiva bezprostredne za údajom o obsahu vodorozpustného podielu; za názvom mikroživiny nasledujú slová „vo forme chelátu s“ alebo „vo forme komplexu s“ a názov každého povoleného chelátovacieho alebo komplexotvorného činidla, ako je stanovený v oddiele E.3. Namiesto chemického označenia organickej zlúčeniny sa môže uviesť jej skratka.

Pod povinnými a nepovinnými údajmi sa uvedie: ‚Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť odporúčané dávkovanie‘.“

3.

Oddiel E.3.1 sa nahrádza takto:

„E.3.1.   Chelátovacie činidlá (1)

Kyseliny alebo sodné, draselné či amónne soli:

Číslo

Názov

Alternatívny názov

Chemický vzorec

Číslo CAS kyseliny (2)

1.

kyseliny etyléndiamíntetraacetánovej

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2.

kyseliny 2-hydroxyetyletyléndiaminotrioctovej

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3.

kyseliny dietyléntriaminopentaoctovej

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4.

kyseliny etyléndiamín- N,N’-di[(orto-hydroxyfenyl)octovej]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5.

kyseliny etyléndiamín- N-[(orto-hydroxyfenyl)octovej]- kyseliny N’-[(para-hydroxyfenyl)octovej]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6.

kyseliny etyléndiamín- N,N’-di[(orto-hydroxy-metylfenyl)octovej]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7.

kyseliny etyléndiamín- N-[(orto-hydroxy-metylfenyl)octovej]- N’-[(para-hydroxy-metylfenyl)octovej]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8.

kyseliny etyléndiamín- N,N’-di[(5-karboxy-2-hydroxyfenyl)octovej]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9.

kyseliny etyléndiamín- N,N’-di[(2-hydroxy-5-sulfofenyl)octovej] a produktov jej kondenzácie

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 a 642045-40-7

10.

kyseliny imino-di-butándiénovej

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11.

kyseliny N,N'-di(2-hydroxybenzyl)etyléndiamín-N,N'-dioctovej

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

4.

Oddiel E.3.2 sa nahrádza takto:

„E.3.2.   Komplexotvorné činidlá (3)

Ďalej uvedené komplexotvorné činidlá sú povolené len vo výrobkoch pre hydropóniu a/alebo pre aplikáciu na listy okrem Zn lignosulfonátu, Fe lignosulfonátu, Cu lignosulfonátu a Mn lignosulfonátu, ktoré sa môžu aplikovať priamo do pôdy.

Kyseliny alebo sodné, draselné či amónne soli:

Číslo

Názov

Alternatívny názov

Chemický vzorec

Číslo CAS kyseliny (4)

1.

lignosulfónová kyselina

LS

nie je k dispozícii

8062-15-5

5.

V oddiele F.1 sa dopĺňajú tieto položky:

„2.

Výrobok obsahujúci dikyánamid (DC) a 1,2,4-triazol (TZ)

EINECS ES č. 207-312-8

EINECS ES č. 206-022-9

minimálne 2,0

maximálne 4,0

 

pomer v zmesi 10: 1

(DCD: TZ)

3.

Výrobok obsahujúci 1,2,4-triazol (TZ) a 3-metylpyrazol (MP)

EINECS ES č. 206-022-9

EINECS ES č. 215-925-7

minimálne 0,2

maximálne 1,0

 

pomer v zmesi 2: 1

(TZ: MP)“

6.

Do oddielu F.2 sa dopĺňa táto položka:

„2

Triamid kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečnej (2-NPT)

EINECS ES č. 477-690-9

minimálne 0,04

maximálne 0,15“

 

 


(1)  Chelátovacie činidlá sa majú identifikovať a kvantifikovať podľa európskych noriem, ktoré sa vzťahujú na uvedené chelátovacie činidlá.“

(2)  Len pre informáciu.

(3)  Komplexotvorné činidlá sa majú identifikovať a kvantifikovať podľa európskych noriem, ktoré sa vzťahujú na uvedené komplexotvorné činidlá.“

(4)  Len pre informáciu.


PRÍLOHA II

Oddiel B prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 2003/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Metódy 3.1.1 až 3.1.4 sa nahrádzajú takto:

„Metóda 3.1.1

Extrakcia fosforu rozpustného v minerálnych kyselinách

EN 15956: Priemyselné hnojivá – Extrakcia fosforu rozpustného v minerálnych kyselinách

Táto metóda analýzy bola podrobená kruhovému testu.

Metóda 3.1.2

Extrakcia fosforu rozpustného v 2 % kyseline mravčej

EN 15919: Priemyselné hnojivá – Extrakcia fosforu rozpustného v 2 % kyseline mravčej

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 3.1.3

Extrakcia fosforu rozpustného v 2 % kyseline citrónovej

EN 15920: Priemyselné hnojivá – Extrakcia fosforu rozpustného v 2 % kyseline citrónovej

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 3.1.4

Extrakcia fosforu rozpustného v neutrálnom citrane amónnom

EN 15957: Priemyselné hnojivá – Extrakcia fosforu rozpustného v neutrálnom citrane amónnom

Táto analytická metóda sa podrobila kruhovému testu.“

2.

Metódy 3.1.5.1 až 3.1.5.3 sa nahrádzajú takto:

„Metóda 3.1.5.1

Extrakcia rozpustného fosforu podľa Petermanna pri 65 °C

EN 15921: Priemyselné hnojivá – Extrakcia fosforu podľa Petermanna pri 65 °C

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 3.1.5.2

Extrakcia rozpustného fosforu podľa Petermanna pri teplote prostredia

EN 15922: Priemyselné hnojivá – Extrakcia fosforu podľa Petermanna pri laboratórnej teplote

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 3.1.5.3

Extrakcia rozpustného fosforu v Joulieho zásaditom citrane amónnom

EN 15923: Priemyselné hnojivá – Extrakcia fosforu rozpustného v Joulieho alkalickom citráte amónnom

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.“

3.

Metóda 3.1.6 sa nahrádza takto:

„Metóda 3.1.6

Extrakcia vo vode rozpustného fosforu

EN 15958: Priemyselné hnojivá – Extrakcia fosforu rozpustného vo vode

Táto analytická metóda bola podrobená kruhovému testu.“

4.

Metóda 3.2 sa nahrádza takto:

„Metóda 3.2

Stanovenie extrahovaného fosforu

EN 15959: Priemyselné hnojivá – Stanovenie extrahovaného fosforu

Táto analytická metóda bola podrobená kruhovému testu.“

5.

Metódy 7.1 a 7.2 sa nahradzujú takto:

„Metóda 7.1

Stanovenie jemnosti mletia (suchý postup)

EN 15928: Priemyselné hnojivá – Stanovenie jemnosti mletia (suchý postup)

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 7.2

Stanovenie jemnosti mletia mäkkých prírodných fosfátov

EN 15924: Priemyselné hnojivá – Stanovenie jemnosti mletých jemných prírodných fosfátov

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.“

6.

Metódy 8.1 až 8.5 sa nahrádzajú takto:

„Metóda 8.1

Extrakcia vápnika celkove, horčíka celkove, sodíka celkove a síry vo forme síranov celkove

EN 15960: Priemyselné hnojivá – Extrakcia celkového vápnika, celkového horčíka, celkového sodíka a celkovej síry vo forme síranov

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 8.2

Extrakcia síry v rôznych formách celkove

EN 15925: Priemyselné hnojivá – Extrakcia celkovej síry prítomnej v rôznych formách

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 8.3

Extrakcia vo vode rozpustného vápnika, horčíka, sodíka a síry (vo forme síranov)

EN 15961: Priemyselné hnojivá – Extrakcia vo vode rozpustného vápnika, horčíka, sodíka a síry vo forme síranov

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 8.4

Extrakcia vo vode rozpustnej síry prítomnej v rôznych formách

EN 15926: Priemyselné hnojivá – Extrakcia vo vode rozpustnej síry keď je síra prítomná v rôznych formách

Táto metóda analýzy nebola podrobená kruhovému testu.

Metóda 8.5

Extrakcia a stanovenie elementárnej síry

EN 16032: Priemyselné hnojivá – Extrakcia a stanovenie elementárnej síry

Táto analytická metóda nebola podrobená kruhovému testu.“

7.

Dopĺňa sa táto metóda 8.11:

„Metóda 8.11

Stanovenie vápnika a formiátu vo formiáte vápenatom

EN 15909: Priemyselné hnojivá – Stanovenie vápnika a mravčanu vo vápenatých listových hnojivách

Táto analytická metóda bola podrobená kruhovému testu.“

8.

Metóda 11.3 sa nahrádza takto:

„Metóda 11.3

Stanovenie železa chelátovaného s o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA a HBED

EN 13368-2: Priemyselné hnojivá – Stanovenie chelátovacích činidiel v priemyselných hnojivách chromatografiou. Časť 2: Stanovenie železa chelátovaného s o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA a HBED ionopárovou chromatografiou

Táto analytická metóda bola podrobená kruhovému testu.“

9.

Dopĺňajú sa tieto metódy 11.6, 11.7 a 11.8:

„Metóda 11.6

Stanovenie IDHA

EN 15950: Priemyselné hnojivá – Stanovenie N-(1,2-dikarboxyetyl)-D,L-kyseliny aspartámovej (imino-di-butándiénovej kyseliny (IDHA)) použitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Táto metóda analýzy bola podrobená kruhovému testu.

Metóda 11.7

Stanovenie lignosulfonátov

EN 16109: Priemyselné hnojivá – Stanovenie komplexotvorných iónov mikroživín v hnojivách – Identifikácia lignosulfonátov

Táto metóda analýzy bola podrobená kruhovému testu.

Metóda 11.8

Stanovenie obsahu komplexných mikroživín a komplexnej frakcie mikroživín

EN 15962: Priemyselné hnojivá – Stanovenie obsahu komplexných mikroživín a komplexnej frakcie mikroživín

Táto analytická metóda bola podrobená kruhovému testu.“

10.

Dopĺňajú sa tieto metódy 12.3, 12.4 a 12.5:

„Metóda 12.3

Stanovenie 3-metylpyrazolu

EN 15905: Priemyselné hnojivá – Stanovenie 3-metylpyrazolu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Táto metóda analýzy bola podrobená kruhovému testu.

Metóda 12.4

Stanovenie TZ

EN 16024: Priemyselné hnojivá – Stanovenie 1H-1,2,4-triazolu v močovine a v hnojivách obsahujúcich močovinu – Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Táto metóda analýzy bola podrobená kruhovému testu.

Metóda 12.5

Stanovenie 2-NPT

EN 16075: Priemyselné hnojivá – Stanovenie triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)-fosforečnej (2-NPT) v močovine a v hnojivách obsahujúcich močovinu – Metóda vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Táto analytická metóda bola podrobená kruhovému testu.“


15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 224/2012

zo 14. marca 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

63,8

TN

88,2

TR

117,1

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

170,7

ZZ

177,0

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

52,1

TR

134,9

ZZ

93,5

0805 10 20

EG

51,3

IL

72,0

MA

59,2

TN

55,2

TR

65,7

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

55,4

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,7

CA

121,2

CL

103,2

CN

91,7

MK

36,4

US

159,7

ZZ

98,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

108,4

CN

52,9

ZA

102,9

ZZ

90,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/26


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 533/09/COL

zo 16. decembra 2009,

ktorým sa sedemdesiaty siedmykrát menia a dopĺňajú procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením novej kapitoly o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci

DOZORNÝ ÚRAD EZVO (1),

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (2), a najmä na jej články 61 až 63 a protokol 26,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora (3), a najmä na jej článok 24 a článok 5 ods. 2 písm. b),

keďže:

Podľa článku 24 Dohody o dozore a súde uvedie dozorný úrad do platnosti ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci.

Podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde vydáva dozorný úrad oznámenia alebo usmernenia o otázkach, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, pokiaľ to táto dohoda alebo Dohoda o dozore a súde výslovne ustanovuje alebo pokiaľ to dozorný úrad považuje za nevyhnutné.

Dozorný úrad schválil 19. januára 1994 procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci (4).

Európska komisia prijala 16. júna 2009 oznámenie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci (5).

Toto oznámenie má význam aj pre Európsky hospodársky priestor.

V rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru sa má zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel EHP o štátnej pomoci.

Podľa bodu II v časti VŠEOBECNÉ na konci prílohy XV k Dohode o EHP má dozorný úrad po konzultácii s Komisiou prijať akty, ktoré zodpovedajú aktom prijatým Európskou komisiou.

Po konzultácii tejto problematiky s Európskou komisiou 8. decembra 2009 a krajinami EZVO prostredníctvom listov z 20. novembra 2009,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Usmernenia o štátnej pomoci sa menia a dopĺňajú zavedením novej kapitoly o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci. Nová kapitola je obsiahnutá v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Iba anglické znenie je autentické.

V Bruseli 16. decembra 2009

Za Dozorný orgán EZVO

Per SANDERUD

predseda

Kristján Andri STEFÁNSSON

člen kolégia


(1)  Ďalej len „dozorný úrad“.

(2)  Ďalej len „Dohoda o EHP“.

(3)  Ďalej len „Dohoda o dozore a súde“.

(4)  Usmernenia o uplatňovaní a výklade článkov 61 a 62 Dohody o EHP a článku 1 protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, ktoré prijal a vydal dozorný úrad 19. januára 1994, uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „Ú. v. EÚ/ES“) (L 231, 3.9.1994, s. 1, a v dodatku EHP č. 32, 3.9.1994, s. 1) (ďalej len „usmernenia o štátnej pomoci“). Aktualizované znenie usmernení o štátnej pomoci je uverejnené na webovej stránke dozorného úradu: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(5)  Ú. v. EÚ C 136, 16.6.2009, s. 3.


PRÍLOHA I

USMERNENIA O ZJEDNODUŠENOM POSTUPE VYBAVOVANIA URČITÝCH DRUHOV ŠTÁTNEJ POMOCI  (1)

1.   Úvod

1.

V týchto usmerneniach sa stanovuje zjednodušený postup, v rámci ktorého dozorný úrad zamýšľa v úzkej spolupráci s príslušným štátom EZVO preskúmať v skrátenom časovom rámci určité druhy opatrení štátnej podpory, pri ktorých dozorný úrad potrebuje len overiť, či je opatrenie v súlade s platnými pravidlami a postupmi, bez toho, aby využil pravidlá voľného uváženia. Skúsenosti, ktoré dozorný úrad získal pri uplatňovaní článku 61 Dohody o EHP a nariadení, rámcov, usmernení a oznámení prijatých na základe článku 61 Dohody o EHP (2), ukázali, že určité kategórie notifikovanej pomoci sa obvykle schvaľujú bez toho, aby vznikli akékoľvek pochybnosti, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s Dohodou o EHP, za predpokladu, že sa nevyskytujú žiadne osobitné okolnosti. Tieto kategórie pomoci sú opísané v oddiele 2. Ostatné opatrenia pomoci notifikované dozornému úradu sa budú riadiť príslušnými postupmi (3) a ako zvyčajne aj Kódexom najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo veci kontroly štátnej pomoci.

2.

Účelom týchto usmernení je stanoviť podmienky, za akých dozorný úrad obvykle prijíma rozhodnutie v skrátenej podobe, v ktorom vyhlasuje určité druhy opatrení štátnej podpory za zlučiteľné s Dohodou o EHP na základe zjednodušeného postupu, a poskytnúť usmernenia týkajúce sa samotného postupu. Keď sa splnia všetky podmienky uvedené v týchto usmerneniach, dozorný úrad vynaloží maximálne úsilie na prijatie rozhodnutia v skrátenej podobe o tom, že notifikované opatrenie nepredstavuje pomoc alebo že nevyvolalo žiadne námietky, a to do 20 pracovných dní odo dňa notifikácie v súlade s článkom 4 ods. 2 alebo článkom 4 ods. 3 v časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora.

3.

Ak je však uplatniteľná ktorákoľvek zo záruk alebo výnimiek uvedených v bodoch 6 až 12 týchto usmernení, dozorný úrad sa môže v súvislosti s notifikovanou pomocou vrátiť k bežnému postupu opísanému v kapitole II protokolu 3 a potom prijať úplné rozhodnutie podľa článku 4 a/alebo článku 7 uvedeného protokolu. V každom prípade sú však právne vymáhateľnými lehotami iba lehoty stanovené v článku 4 ods. 5 a článku 7 ods. 6 protokolu 3.

4.

Cieľom uplatňovania postupov, ktoré sú uvedené v týchto usmerneniach, je predvídateľnejšia a efektívnejšia kontrola štátnej pomoci v EHP. Žiadnu časť týchto usmernení nemožno vykladať tak, že z nej vyplýva, že opatrenie podpory, ktoré sa nepovažuje za štátnu pomoc v zmysle článku 61 Dohody o EHP, sa musí oznámiť dozornému úradu, aj keď štátom EZVO zostáva možnosť notifikovať takéto opatrenia podpory z dôvodov právnej istoty.

2.   Kategórie štátnej pomoci vhodné na vybavenie v rámci zjednodušeného postupu

Oprávnené kategórie štátnej pomoci

5.

Nasledujúce kategórie opatrení sú v zásade vhodné na vybavenie v rámci zjednodušeného postupu:

a)

Kategória 1: Opatrenia pomoci, na ktoré sa v rámci existujúcich usmernení vzťahuje „štandardné posudzovanie“

Opatrenia pomoci, na ktoré sa vzťahuje „štandardné posudzovanie“ (oddiely o tzv. bezpečnom prístave) (4) alebo rovnocenné druhy posudzovania (5) podľa horizontálnych usmernení, pokiaľ sa na ne nevzťahuje všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách, sú v zásade vhodné na vybavenie v rámci zjednodušeného postupu.

Zjednodušený postup sa použije len v prípade, že sa dozorný úrad na základe prednotifikačnej fázy (pozri body 13 až 16) presvedčí, že boli splnené všetky hmotnoprávne a procesnoprávne požiadavky stanovené v uplatniteľných odsekoch príslušných usmernení. To znamená, že sa v prednotifikačnej fáze potvrdí, že notifikované opatrenie pomoci spĺňa prima facie príslušné kategórie podmienok, ktoré sú podrobnejšie opísané v jednotlivých uplatniteľných horizontálnych nástrojoch, týkajúce sa:

typu príjemcu,

oprávnených nákladov,

intenzity pomoci a bonusov,

stropov pre jednotlivé notifikácie alebo maximálnej výšky pomoci,

druhu použitého nástroja pomoci,

kumulácie,

stimulačného účinku,

transparentnosti,

vylúčenia príjemcov, voči ktorým sa nárokuje vrátenie pomoci (6).

Medzi druhy opatrení, pri ktorých je dozorný úrad pripravený zvážiť uplatňovanie zjednodušeného postupu v tejto kategórii, patria najmä:

i)

opatrenia rizikového kapitálu majúce inú formu ako účasť v investičnom fonde súkromného vlastného kapitálu a spĺňajúce všetky ostatné podmienky uvedené v oddiele 4 usmernení o rizikovom kapitáli;

ii)

investičná pomoc na ochranu životného prostredia spĺňajúca podmienky uvedené v oddiele 3 usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia:

ktorej základ na účely oprávnených nákladov sa určuje na základe metodiky výpočtu celkových nákladov v súlade s bodom 82 usmernení o pomoci na životné prostredie (7), alebo

zahŕňajúca bonus za ekologické inovácie, ktorého súlad s bodom 78 usmernení pre pomoc na životné prostredie (8) bol preukázaný;

iii)

pomoc pre mladé inovačné podniky poskytnutá v súlade s oddielom 5.4 usmernení pre výskum, vývoj a inovácie, ktorej inovačný charakter sa určí na základe oddielu 5.4 písm. b) bodu i) usmernení (9);

iv)

pomoc inovačným zoskupeniam poskytnutá v súlade s oddielmi 5.8 a 7.1 usmernení pre výskum, vývoj a inovácie;

v)

pomoc na inováciu procesu a organizácie v službách poskytnutá v súlade s oddielom 5.5 usmernení pre výskum, vývoj a inovácie;

vi)

ad hoc regionálna pomoc, ktorá je pod stropom individuálnej notifikačnej povinnosti ustanovenej v bode 53 usmernení o regionálnej pomoci (10);

vii)

pomoc na záchranu vo výrobnom sektore a v sektore služieb (s výnimkou finančného sektora) spĺňajúca všetky podstatné podmienky oddielu 3.1.1 a oddielu 3.1.2 usmernení o záchrane a reštrukturalizácii (11);

viii)

schémy na záchranu a reštrukturalizáciu malých podnikov, ktoré spĺňajú všetky podmienky oddielu 4 usmernení o záchrane a reštrukturalizácii (12);

ix)

ad hoc pomoc na reštrukturalizáciu MSP za predpokladu, že spĺňa všetky podmienky ustanovené v oddiele 3 usmernení o záchrane a reštrukturalizácii (13);

x)

vývozné úvery v sektore lodného staviteľstva spĺňajúce všetky podmienky v oddiele 3.3.4 rámcovej úpravy pre lodné staviteľstvo (14);

xi)

schémy na podporu audiovizuálnych diel spĺňajúce všetky podmienky ustanovené v oddiele 2.3 oznámenia o kinematografii, pokiaľ ide o vývoj, produkciu, distribúciu a propagáciu audiovizuálnych diel (15);

Uvedený zoznam je ilustratívny a môže sa vyvíjať na základe budúcich revízií v súčasnosti uplatňovaných nástrojov alebo nových nástrojov. Dozorný úrad môže z času na čas tento zoznam revidovať s cieľom udržiavať ho v súlade s platnými pravidlami štátnej pomoci.

b)

Kategória 2: Opatrenia zodpovedajúce zaužívanej praxi dozorného úradu pri prijímaní rozhodnutí

Opatrenia pomoci, ktorých znaky zodpovedajú opatreniam pomoci schváleným aspoň v troch predchádzajúcich rozhodnutiach dozorného úradu (ďalej len „predchádzajúce rozhodnutia“) (16) a ktorých posúdenie sa tak môže vykonať okamžite na základe zaužívanej praxe dozorného úradu pri prijímaní rozhodnutí, sú v zásade vhodné na vybavenie v rámci zjednodušeného postupu. Ako „predchádzajúce rozhodnutia“ sa môžu kvalifikovať len rozhodnutia dozorného úradu prijaté v rámci posledných desiatich rokov pred dátumom predbežnej notifikácie (pozri bod 14).

Zjednodušený postup sa uplatní iba v prípade, keď sa dozorný úrad na základe prednotifikačnej fázy presvedčí (pozri body 13 – 16), že sú splnené hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky, ktorými sa riadili predchádzajúce rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o ciele a celkové nastavenie opatrenia, druhy príjemcov, oprávnené náklady, stropy pre jednotlivé notifikácie, intenzity pomoci a bonusy (ak sú uplatniteľné), ustanovenia o kumulácii, stimulačný účinok a požiadavky na transparentnosť. Okrem toho, ako sa uvádza v bode 11, dozorný úrad sa vráti k bežnému konaniu aj v prípade, že by oznamované opatrenie pomoci mohlo prospieť podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s Dohodou o EHP (takzvaná záležitosť Deggendorf).

Medzi druhy opatrení, pri ktorých je dozorný úrad pripravený zvážiť uplatňovanie zjednodušeného postupu v tejto kategórii, patria najmä:

i)

opatrenia pomoci na zachovanie národného kultúrneho dedičstva súvisiace s činnosťami spojenými s historickými, starobylými miestami alebo národnými pamiatkami pod podmienkou, že pomoc je obmedzená na „zachovanie kultúrneho dedičstva“ v zmysle článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP v spojení s článkom 107 ods. 3 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (17);

ii)

schémy pomoci pre divadelné, tanečné a hudobné činnosti (18);

iii)

schémy pomoci na podporu jazykov menšín (19);

iv)

opatrenia pomoci v prospech vydavateľského odvetvia (20);

v)

opatrenia pomoci v prospech širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach (21);

vi)

záručné schémy na financovanie lodného staviteľstva (22);

vii)

opatrenia pomoci spĺňajúce všetky ostatné uplatniteľné ustanovenia všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré však boli vylúčené z jeho uplatňovania výlučne z dôvodu, že:

opatrenia predstavujú pomoc ad hoc  (23),

opatrenia nie sú poskytnuté transparentne (článok 5 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách), ale ich ekvivalent hrubého grantu je vypočítaný na základe metodiky schválenej dozorným úradom v troch individuálnych rozhodnutiach prijatých po 1. januári 2007;

viii)

opatrenia na podporu rozvoja miestnej infraštruktúry, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, vzhľadom na skutočnosť, že so zreteľom na osobitosti prípadu toto opatrenie nebude mať žiadny vplyv na obchod v rámci EHP (24);

ix)

predĺženie platnosti a/alebo úprava existujúcich schém nad rámec zjednodušeného postupu podľa rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL zo 14. júla 2004 o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článku 27 v časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora (25) (pozri ďalej kategóriu 3), napríklad pokiaľ ide o prispôsobenie existujúcich schém novým horizontálnym usmerneniam (26).

Uvedený zoznam je len ilustračný, pretože presný rozsah tejto kategórie sa môže vyvíjať v súlade s praxou dozorného úradu pri prijímaní rozhodnutí. Dozorný úrad môže z času na čas tento ilustratívny zoznam revidovať s cieľom udržiavať ho v súlade s vývojom praxe.

c)

Kategória 3: Predĺženie alebo rozšírenie existujúcich schém

V článku 4 rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL sa stanovuje zjednodušený postup notifikácie určitých zmien existujúcej pomoci. Podľa uvedeného článku „[…] budú tieto úpravy týkajúce sa existujúcej právnej pomoci oznámené na zjednodušenom formulári na oznámenie uvedenom v prílohe II k tomuto rozhodnutiu:

a)

zvýšenie rozpočtu povoleného programu pomoci, ktoré predstavuje viac ako 20 %;

b)

predĺženie existujúceho povoleného programu pomoci až na šesť rokov so zvýšením rozpočtu alebo bez neho;

c)

sprísnenie kritérií na uplatňovanie povoleného programu pomoci, zníženie intenzity pomoci alebo zníženie oprávnených výdavkov.“

Tieto usmernenia nemajú vplyv na uplatňovanie článku 4 rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL. Dozorný úrad však vyzýva oznamujúci štát EZVO, aby postupoval v súlade s týmito usmerneniami vrátane predchádzajúcej notifikácie príslušných opatrení pomoci a použil formulár na zjednodušenú notifikáciu, ktorý tvorí prílohu k rozhodnutiu dozorného úradu č. 195/04/COL. Dozorný úrad okrem toho v rámci tohto postupu vyzve dotknutý štát EZVO, aby súhlasil s uverejnením zhrnutia tejto notifikácie na webových stránkach dozorného úradu.

Záruky a výnimky

6.

Keďže zjednodušený postup sa uplatňuje len na pomoc notifikovanú na základe článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora, neoprávnená pomoc je vylúčená. Okrem toho v miere, v akej sa Dohoda o EHP vzťahuje na nasledujúce sektory, sa zjednodušený postup vzhľadom na osobitosti daných odvetví nebude uplatňovať na pomoc určenú na podporu činností v odvetviach rybolovu a akvakultúry, činností v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov ani činností v oblasti spracovania alebo odbytu poľnohospodárskych výrobkov. Okrem toho sa zjednodušený postup nebude uplatňovať retroaktívne na opatrenia vopred notifikované pred 1. januárom 2010.

7.

Pri posudzovaní, či notifikované opatrenie pomoci patrí do jednej z oprávnených kategórií uvedených v bode 5, dozorný úrad zabezpečí zavedenie dostatočne presných uplatniteľných usmernení a/alebo zaužívanej praxe dozorného úradu pri prijímaní rozhodnutí, na základe ktorých sa bude notifikované opatrenie pomoci posudzovať. Vzhľadom na to, že úplnosť notifikácie predstavuje kľúčový prvok rozhodujúci o tom, či sa uplatní zjednodušený postup, žiada sa, aby oznamujúci štát EZVO poskytol na začiatku prednotifikačnej fázy všetky príslušné informácie vrátane predchádzajúcich rozhodnutí, na ktoré sa prípadne odvoláva (pozri bod 14).

8.

Ak notifikačný formulár nie je úplný alebo obsahuje zavádzajúce alebo nesprávne informácie, dozorný úrad zjednodušený postup neuplatní. Okrem toho v rozsahu, v akom notifikácia zahŕňa nové právne otázky všeobecného záujmu, dozorný úrad obvykle neuplatní zjednodušený postup.

9.

Zatiaľ čo bežne možno predpokladať, že opatrenia pomoci patriace do kategórií uvedených v bode 5 nevyvolajú pochybnosti o ich zlučiteľnosti s Dohodou o EHP, môžu sa napriek tomu vyskytnúť osobitné okolnosti, ktoré si vyžiadajú bližšie preskúmanie. V takých prípadoch sa dozorný úrad môže kedykoľvek vrátiť k bežnému postupu.

10.

K takýmto osobitným okolnostiam môžu patriť najmä určité druhy opatrení, ktoré zatiaľ neboli vyskúšané v praxi dozorného úradu pri prijímaní rozhodnutí, predchádzajúce rozhodnutia, ktoré dozorný úrad môže časom prehodnotiť v zmysle najnovšej judikatúry alebo vývojových tendencií v EHP, nové technické problémy, prípadne obavy týkajúce sa ich zlučiteľnosti s ostatnými ustanoveniami Dohody o EHP (napr. zákazom diskriminácie, štyrmi slobodami atď.).

11.

Dozorný úrad sa vráti k bežnému konaniu v prípade, že by oznamované opatrenie pomoci mohlo prospieť podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia dozorného úradu, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s Dohodou o EHP (takzvaná záležitosť Deggendorf).

12.

Napokon, ak tretia strana vyjadrí opodstatnené obavy týkajúce sa notifikovaného opatrenia pomoci v lehote stanovenej v bode 21 týchto usmernení, dozorný úrad sa vráti k bežnému postupu (27) a informuje o tom štát EZVO.

3.   Procesné ustanovenia

Kontakty pred notifikáciou

13.

Dozorný úrad považuje kontakty s oznamujúcim štátom EZVO pred notifikáciou za užitočné dokonca aj v zdanlivo bezproblémových prípadoch. Takéto kontakty umožnia dozornému úradu, ale najmä štátom EZVO, určiť včas príslušné nástroje dozorného úradu alebo predchádzajúce rozhodnutia, pravdepodobný stupeň zložitosti hodnotiaceho postupu dozorného úradu a rozsah a hĺbku informácií požadovaných dozorným úradom na celkové posúdenie prípadu.

14.

Vzhľadom na časové obmedzenia pri zjednodušenom postupe je preto posúdenie opatrenia štátnej podpory v rámci zjednodušeného postupu podmienené kontaktmi medzi štátom EZVO a dozorným úradom pred notifikáciou. V tejto súvislosti sa štát EZVO vyzve, aby predložil návrh notifikačného formulára s potrebnými formulármi doplňujúcich informácií stanovenými v článku 2 rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL a ak je to vhodné, s príslušnými predchádzajúcimi rozhodnutiami, a to prostredníctvom IT aplikácie dozorného úradu zriadenej na tento účel. Štát EZVO môže v tomto štádiu požiadať dozorný úrad, aby upustil od požiadavky vyplnenia určitých častí notifikačného formulára. Štát EZVO a dozorný úrad sa okrem toho môžu v rámci prednotifikačného kontaktu dohodnúť, že štát EZVO nemusí predložiť návrh notifikačného formulára a sprievodné informácie v prednotifikačnej fáze. Takáto dohoda môže byť vhodná napríklad z dôvodu opakujúceho sa charakteru niektorých opatrení pomoci [napríklad kategória pomoci uvedená v bode 5 písm. c) týchto usmernení]. V tejto súvislosti môže byť štát EZVO vyzvaný, aby pristúpil priamo k notifikácii, pokiaľ dozorný úrad usúdi, že nie je potrebná podrobná diskusia o plánovaných opatreniach pomoci.

15.

Do dvoch týždňov od doručenia notifikačného formulára dozorný úrad obvykle zorganizuje prvý prednotifikačný kontakt. Dozorný úrad podporí udržiavanie kontaktov prostredníctvom elektronickej pošty alebo konferenčných hovorov alebo na osobitnú žiadosť daného štátu EZVO zorganizuje stretnutia. Do 5 pracovných dní po poslednom prednotifikačnom kontakte dozorný úrad oznámi príslušnému štátu EZVO, či prípad prima facie spĺňa podľa ich názoru podmienky na vybavenie v rámci zjednodušeného postupu, ktoré informácie je ešte potrebné poskytnúť na to, aby opatrenie spĺňalo podmienky na vybavenie v rámci uvedeného postupu, alebo či prípad zostane predmetom bežného postupu.

16.

Oznámenie dozorného úradu, že príslušný prípad sa môže vybaviť v rámci zjednodušeného konania, znamená, že štát EZVO a dozorný úrad sa dohodli prima facie, že informácie poskytnuté v prednotifikačnej fáze by sa považovali za úplnú notifikáciu, ak by boli predložené ako formálna notifikácia. Dozorný úrad by teda v zásade bol schopný schváliť opatrenie po jeho formálnej notifikácii na základe notifikačného formulára, v ktorom budú zohľadnené výsledky kontaktov pred notifikáciou, bez toho, aby požadoval ďalšie informácie.

Notifikácia

17.

Štát EZVO notifikuje príslušné opatrenie(-a) pomoci najneskôr do 2 mesiacov po tom, ako ho dozorný úrad informuje, že opatrenie prima facie považujú za opatrenie, ktoré spĺňa podmienky na vybavenie v rámci uvedeného postupu. Pokiaľ notifikácia obsahuje akékoľvek zmeny oproti informáciám predloženým v prednotifikačných dokumentoch, tieto zmeny musia byť zreteľne vyznačené v rámci notifikačného formulára.

18.

Predložením notifikácie príslušným štátom EZVO začne pre dozorný úrad plynúť lehota stanovená v bode 2.

19.

V rámci zjednodušeného postupu sa nestanovuje osobitný formulár pre zjednodušený postup. S výnimkou prípadov patriacich do kategórie pomoci uvedenej v bode 5 písm. c) týchto usmernení sa má notifikácia vykonať na štandardných notifikačných formulároch uvedených v rozhodnutí dozorného úradu č. 195/04/COL.

Uverejnenie zhrnutia notifikácie

20.

Dozorný úrad na základe informácií poskytnutých štátom EZVO uverejní na svojich webových stránkach zhrnutie notifikácie v štandardnom formulári uvedenom v prílohe I k týmto usmerneniam. V tomto štandardnom formulári sa uvedie, že na základe informácií poskytnutých štátom EZVO opatrenie pomoci spĺňa podmienky uplatnenia zjednodušeného postupu. Ak štát EZVO požiada dozorný úrad, aby notifikované opatrenie riešil podľa týchto usmernení, bude sa to považovať za jeho súhlas s tým, že informácie poskytnuté v jeho notifikácii, ktoré sa majú uverejniť na webových stránkach v podobe formulára uvedeného v prílohe I k týmto usmerneniam, nemajú dôverný charakter. Okrem toho sa žiada, aby štát EZVO jednoznačne uviedol, či notifikácia obsahuje nejaké obchodné tajomstvá.

21.

Zainteresované strany potom budú mať 10 pracovných dní na predloženie pripomienok (vrátane znenia, ktoré neobsahuje dôverné informácie), najmä k okolnostiam, ktoré by si mohli vyžiadať dôkladnejšie preskúmanie. V prípade, že zainteresované strany vyslovia opodstatnené obavy z narušenia hospodárskej súťaže, dozorný úrad sa vráti k bežnému postupu a bude o tom informovať príslušný štát EZVO a zainteresovanú(-é) stranu(-y). Príslušný štát EZVO bude takisto informovaný o všetkých opodstatnených obavách a poskytne sa mu možnosť vyjadriť k nim svoje stanovisko.

Rozhodnutie v skrátenej podobe

22.

Ak sa dozorný úrad presvedčí, že notifikované opatrenie spĺňa kritériá zjednodušeného postupu (pozri najmä bod 5), vydá rozhodnutie v skrátenej podobe. Dozorný úrad teda do 20 pracovných dní odo dňa notifikácie vynaloží maximálne úsilie na prijatie rozhodnutia o tom, že notifikované opatrenie nepredstavuje pomoc alebo že nevyvolalo žiadne námietky podľa článku 4 ods. 2 alebo 3 v časti II protokolu 3, ak sa neuplatní žiadna záruka ani výnimka uvedená v bodoch 6 až 12 týchto usmernení.

Uverejnenie rozhodnutia v skrátenej podobe

23.

Dozorný úrad v súlade s článkom 26 ods. 1 v časti II protokolu 3 uverejní zhrnutie oznámenia o rozhodnutí v Úradnom vestníku Európskej únie a v jeho dodatku EHP. Rozhodnutie v skrátenej podobe sa sprístupní na webových stránkach dozorného úradu. Bude obsahovať odkaz na súhrnné informácie o notifikácii uverejnené na webových stránkach dozorného úradu v čase notifikácie, štandardné posúdenie opatrenia podľa článku 61 ods. 1 Dohody o EHP a podľa potreby aj vyhlásenie, že opatrenie pomoci sa vyhlasuje za zlučiteľné s Dohodou o EHP, pretože patrí do jednej alebo viacerých kategórií stanovených v bode 5 týchto usmernení, pričom zodpovedajúca kategória alebo kategórie budú jednoznačne identifikované, ako aj odkaz na príslušné súvisiace horizontálne nástroje a/alebo predchádzajúce rozhodnutia.

4.   Záverečné ustanovenia

24.

Na základe žiadosti príslušného štátu EZVO dozorný úrad uplatní zásady stanovené v týchto usmerneniach na opatrenia notifikované podľa bodu 17 počnúc 1. januárom 2010.

25.

Dozorný úrad môže tieto usmernenia prehodnotiť z hľadiska dôležitých aspektov politiky hospodárskej súťaže alebo s cieľom zohľadniť vývoj právnych predpisov o štátnej pomoci a praxou pri prijímaní rozhodnutí. Dozorný úrad má v úmysle prehodnotiť usmernenia po prvýkrát najneskôr štyri roky po ich uverejnení. Dozorný úrad v tejto súvislosti preskúma, do akej miery by sa mali vypracovať zjednodušené notifikačné formuláre na uľahčenie vykonávania týchto usmernení.


(1)  Táto kapitola zodpovedá oznámeniu Komisie o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci (Ú. v. EÚ C 136, 16.6.2009, s. 3).

(2)  Pozri predovšetkým usmernenia Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Ú. v. EÚ L 305, 19.11.2009, s. 1, a dodatok EHP č. 60, 19.11.2009, s. 1) (ďalej len „usmernenia pre výskum, vývoj a inovácie“); usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 184, 16.7.2009, s. 18) (ďalej len „usmernenia o rizikovom kapitáli“); usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (Ú. v. EÚ L 144, 10.6.2010, s. 1, a dodatok EHP č. 29, 10.6.2010, s. 1) (ďalej len „usmernenia pre pomoc na životné prostredie“); usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ L 54, 28.2.2008, s. 1) (ďalej len „usmernenia pre regionálnu pomoc“); rozhodnutie o predĺžení platnosti usmernení štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 55) (ďalej len „usmernenia pre lodné staviteľstvo“); usmernenia o štátnej pomoci pre kinematografické a iné audiovizuálne diela (Ú. v. EÚ L 105, 21.4.2011, s. 32, a dodatok EHP č. 23, 21.4.2011, s. 1) (ďalej len „usmernenia pre kinematografiu“); nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3, začlenené do prílohy XV k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 120/2008 (Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 111, a v dodatku EHP č. 79, 18.12.2008, s. 20).

(3)  Opatrenia oznámené dozornému úradu v súvislosti so súčasnou finančnou krízou podľa usmernení dozorného úradu s názvom Uplatnenie pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté v prospech finančných inštitúcií v súvislosti so súčasnou globálnou finančnou krízou (Ú. v. EÚ L 17, 20.1.2011, s. 1, a dodatok EHP č. 3, 20.1.2011, s. 31) a Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2011, s. 26, a dodatok EHP č. 3, 20.1.2011, s. 31) nebudú predmetom zjednodušeného postupu stanoveného v týchto usmerneniach. Na urýchlené riešenie týchto prípadov boli zavedené osobitné úpravy ad hoc.

(4)  Napríklad oddiel 5 usmernení pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie alebo oddiel 3 usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia a oddiel 4 usmernení o rizikovom kapitáli.

(5)  Usmernenia o regionálnej pomoci; oddiel 3.1.2 usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. v. EÚ L 107, 28.4.2005, s. 28) (ďalej len „usmernenia o záchrane a reštrukturalizácii“).

(6)  Dozorný úrad sa vráti k bežnému konaniu v prípade, ak by notifikované opatrenie pomoci mohlo prospieť podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia dozorného úradu, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s Dohodou o EHP (tzv. záležitosť Deggendorf) (pozri vec C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Zb. 1994, s. I-833.

(7)  V článku 18 ods. 5 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa predpokladá zjednodušená metodika výpočtu nákladov.

(8)  Vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách nie sú udelené výnimky na bonusy za ekologické inovácie.

(9)  Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách sa vzťahuje len na mladé inovačné podniky, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v bode 5.4 písm. b) bode ii) usmernení pre výskum, vývoj a inovácie.

(10)  V takýchto prípadoch informácie, ktoré má poskytnúť štát EZVO, musia vopred preukázať, že: i) výška pomoci je pod notifikačným stropom (bez zložitého výpočtu čistej súčasnej hodnoty); ii) pomoc sa týka novej investície (nie investície na obnovu) a iii) priaznivé vplyvy pomoci na regionálny rozvoj zjavne prevažujú nad narušením hospodárskej súťaže, ktoré spôsobí (pozri napr. rozhodnutie Komisie vo veci N 721/2007 (Poľsko, „Reuters Europe SA“).

(11)  Pozri napr. rozhodnutia Komisie vo veciach N 28/2006 (Poľsko, Techmatrans); N 258/2007 (Nemecko, pomoc na záchranu Erich Rohde KG); N 802/2006 (Taliansko, pomoc na záchranu Sandretto Industrie).

(12)  Pozri napr. rozhodnutia Komisie vo veciach N 85/2008 (Rakúsko, záručná schéma pre malé a stredné podniky v regióne Salzburg); N 386/2007 (Francúzsko, schéma pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu pre malé a stredné podniky); N 832/2006 (Taliansko, schéma na záchranu a reštrukturalizáciu Valle d’Aosta). Tento prístup je v súlade s článkom 1 ods. 7 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.

(13)  Pozri napr. rozhodnutia Komisie vo veciach N 92/2008 (Rakúsko, pomoc na reštrukturalizáciu pre Der Bäcker Legat) a N 289/2007 (Taliansko, pomoc na reštrukturalizáciu Fiem SRL).

(14)  Pozri napríklad rozhodnutia Komisie vo veciach N 76/2008 (Nemecko, predĺženie platnosti finančnej schémy CIRR na vývoz lodí), N 26/2008 (Dánsko, zmeny finančnej schémy na vývoz lodí) a N 760/2006 (Španielsko, predĺženie schémy na financovanie vývozu – španielske lodné staviteľstvo).

(15)  Hoci sa kritériá usmernení uplatňujú priamo len na činnosť produkcie, v praxi sa uplatňujú analogicky aj na posudzovanie zlučiteľnosti činností pred produkciou audiovizuálnych diel a po nej, ako aj na posúdenie zásad nevyhnutnosti a proporcionality podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP. Pozri napr. rozhodnutia Komisie vo veciach N 233/2008 (schéma na podporu lotyšského filmu), N 72/2008 (Španielsko, schéma na podporu filmov v Madride), N 60/2008 (Taliansko, podpora filmovej produkcie v regióne Sardínia) a N 291/2007 (Holandský filmový fond).

(16)  Dozorný úrad môže pri posudzovaní, či ide o zaužívanú prax pri prijímaní rozhodnutí, vychádzať aj z rozhodnutí Komisie.

(17)  Pozri napr. rozhodnutia Komisie vo veciach N 393/2007 (Holandsko, dotácia pre NV Bergkwartier), N 106/2005 (Poľsko, Hala Ludowa vo Wroclawi) a N 123/2005 (Maďarsko, účelovo viazaná schéma pre cestovný ruch a kultúru v Maďarsku).

(18)  Pozri napríklad rozhodnutia Komisie vo veciach N 340/2007 (Španielsko, pomoc na divadelnú, tanečnú a audiovizuálnu činnosť v Baskicku), N 257/2007 (Španielsko, propagácia divadelnej produkcie v Baskicku) a N 818/99 (Francúzsko, parafiškálna daň z divadelných a koncertných podujatí).

(19)  Pozri napr. rozhodnutia Komisie vo veciach N 776/2006 (Španielsko, pomoc na podporu baskického jazyka), N 49/2007 (Španielsko, pomoc na podporu baskického jazyka) a N 161/2008 (Španielsko, pomoc na podporu baskického jazyka).

(20)  Pozri napríklad rozhodnutia Komisie vo veciach N 687/2006 (Slovenská republika, pomoc spoločnosti Kalligram s. r. o. v prospech periodika), N 1/2006 (Slovinsko, podpora vydavateľského odvetvia v Slovinsku) a N 268/2002 (Taliansko, pomoc v prospech vydavateľského odvetvia na Sicílii).

(21)  Pozri napr. rozhodnutia Komisie vo veciach N 264/2006 (Taliansko, širokopásmové pripojenie pre vidiecke oblasti Toskánska), N 473/2007 (Taliansko, širokopásmové pripojenie pre Alto Adige) a N 115/2008 (širokopásmové pripojenie pre vidiecke oblasti v Nemecku).

(22)  Pozri napríklad rozhodnutia Komisie vo veciach N 325/2006 (Nemecko, predĺženie platnosti záručných schém na financovanie lodného staviteľstva), N 35/2006 (Francúzsko, záručná schéma na financovanie lodí a garanciu) a N 253/2005 (Holandsko, záručná schéma na financovanie lodí).

(23)  Pomoc ad hoc je často vylúčená z rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Toto vylúčenie sa uplatňuje na všetky veľké podniky (článok 1 ods. 5 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách) a v určitých prípadoch aj na malé a stredné podniky (pozri články 13 a 14, ktoré sa týkajú regionálnej pomoci, článok 16 týkajúci sa podnikania žien, článok 29 týkajúci sa pomoci vo forme rizikového kapitálu a článok 40 týkajúci sa pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania). Pokiaľ ide o osobitné podmienky upravujúce regionálnu investičnú pomoc ad hoc, pozri poznámku pod čiarou č. 10. Okrem toho týmito usmerneniami nie sú dotknuté žiadne oznámenia ani pokyny dozorného úradu stanovujúce podrobné ekonomické kritériá posudzovania pre analýzu zlučiteľnosti v prípadoch, ktoré podliehajú individuálnej notifikačnej povinnosti.

(24)  Pozri rozhodnutia Komisie vo veciach N 258/2000 (Nemecko, rekreačný bazén Dorsten), N 486/2002 (Švédsko, pomoc v prospech kongresovej haly vo Visby), N 610/2001 (Nemecko, program infraštruktúry cestovného ruchu v Bádensku-Württembersku), N 377/2007 (Holandsko, podpora pre Bataviawerf – rekonštrukcia plavidla zo 17. storočia). S cieľom dosiahnuť, aby sa predmetné opatrenie považovalo za opatrenie, ktoré nemá žiadny vplyv na obchod v rámci EHP, tieto štyri predchádzajúce rozhodnutia vyžadujú, aby štát EZVO preukázal najmä to, že: 1) pomoc nemá za následok prilákanie investícií do daného regiónu; 2) tovary, ktoré prijímateľ pomoci vyrobí, alebo služby, ktoré poskytne, majú výhradne miestny charakter a/alebo sú príťažlivé iba pre zemepisne ohraničenú oblasť; 3) vplyv na spotrebiteľov zo susedných štátov EHP je okrajový a 4) trhový podiel prijímateľa pomoci je z pohľadu akéhokoľvek vymedzenia trhu minimálny a že prijímateľ pomoci nie je členom väčšieho zoskupenia podnikov. Tieto požiadavky by sa mali zdôrazniť v návrhu notifikačného formulára, ktorý je uvedený v bode 14 týchto usmernení.

(25)  Ú. v. EÚ L 139, 25.5.2006, s. 37, dodatok EHP č. 26, 25.5.2006, s. 1. Zmenené a doplnené rozhodnutím 319/05/COL zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 113, 27.4.2006, s. 24, dodatok EHP č. 21, 27.4.2006, s. 46) a rozhodnutím 789/08/COL zo 17. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2010, s. 1, a dodatok EHP č. 72, 22.12.2010, s. 1). Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1).

(26)  Pozri napr. rozhodnutia Komisie vo veciach N 585/2007 (Spojené kráľovstvo, predĺženie platnosti yorkshirskej schémy pomoci na výskum a vývoj), N 275/2007 (Nemecko, predĺženie záchranných a reštrukturalizačných programov pre malé a stredné podniky v Brémach), N 496/2007 [Taliansko (Lombardia) záručný fond na rozvoj rizikového kapitálu] a N 625/2007 (Lotyšsko, pomoc na rizikový kapitál pre malé a stredné podniky).

(27)  Vzhľadom na judikatúru súdu EZVO a súdov Spoločenstva táto skutočnosť neznamená rozšírenie práv tretích strán (pozri vec T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid a Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Komisia, Zb. 2006, s. II-4739, bod 139, a vec T-73/98, Prayon-Rupel/Komisia, Zb. 2001, s. II-867, bod 45.


PRÍLOHA II

ZHRNUTIE NOTIFIKÁCIE: VÝZVA NA PREDLOŽENIE PRIPOMIENOK TRETÍCH STRÁN

NOTIFIKÁCIA OPATRENIA ŠTÁTNEJ POMOCI

Dňa … dozorný úrad prijal notifikáciu opatrenia pomoci podľa článku 1 ods. 3 v časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora. Na základe predbežného posúdenia dozorný úrad zistil, že notifikované opatrenie by mohlo patriť do pôsobnosti usmernení dozorného úradu o zjednodušenom postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci (Ú. v. EÚ C …, s. …).

Dozorný úrad vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k navrhovanému opatreniu dozorného úradu.

Základné znaky opatrenia pomoci:

 

Referenčné číslo pomoci: N …

 

Štát EZVO:

 

Referenčné číslo štátu EZVO:

 

Región:

 

Orgán poskytujúci pomoc:

 

Názov opatrenia pomoci:

 

Vnútroštátny právny základ:

 

Navrhovaný základ EHP na posúdenie: … usmernenia alebo zaužívaná prax dozorného úradu, ako sa zdôrazňuje v rozhodnutí dozorného úradu (1, 2 a 3).

 

Druh opatrenia: schéma pomoci/pomoc ad hoc

 

Zmena existujúceho opatrenia pomoci:

 

Trvanie (schéma):

 

Dátum poskytnutia pomoci:

 

Príslušné odvetvia hospodárstva:

 

Typ príjemcu (MSP/veľké podniky):

 

Rozpočet:

 

Nástroj pomoci (grant, úroková dotácia …):

Pripomienky týkajúce sa otázok hospodárskej súťaže súvisiace s notifikovaným opatrením musia byť dozornému úradu doručené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uverejnenia týchto usmernení a musia obsahovať aj znenie týchto pripomienok, ktoré nemá dôverný charakter a ktoré sa poskytne príslušnému štátu EZVO a/alebo ďalším zainteresovaným stranám. Pripomienky možno zaslať dozornému úradu faxom, poštou alebo e-mailom s uvedením referenčného čísla N … na adresu:

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax + 32 (0) 22861800

E-mail: registry@eftasurv.int.


Korigendá

15.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/36


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

( Úradný vestník Európskej únie L 385 z 29. decembra 2004 )

1.

Slovo „bezpečnostné znaky“ sa v celom nariadení vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovom „ochranné prvky“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare.

2.

Slovo „pas“ sa v celom nariadení vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovom „cestovný pas“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare.

3.

Slovo „tajný“ sa v celom nariadení vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza slovom „utajený“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare.

4.

Na strane 1 v odôvodnení 7 prvej vete:

namiesto:

„… neboli prístupné …“

má byť:

„… neboli poskytnuté …“

5.

Na strane 3 v článku 3 ods. 1 druhej vete

namiesto:

„… sa sprístupnia …“

má byť:

„… sa poskytnú …“