ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.072.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
10. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/145/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2012 o uzavretí protokolu schváleného medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 205/2012 zo 6. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o zdroje údajov a parametre údajov, ktoré majú nahlasovať členské štáty ( 1 )

2

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2012 zo 6. marca 2012, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov ( 1 )

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 207/2012 z 9. marca 2012 o elektronických pokynoch na používanie zdravotníckych pomôcok ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 562/2011, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2012 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Európskej únii, a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010

32

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 209/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

39

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 210/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 5. a 6. marca 2012 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac marec 2012

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

10.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/1


ROZHODNUTIE RADY

z 28. februára 2012

o uzavretí protokolu schváleného medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami

(2012/145/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2008 prijala nariadenie (ES) č. 241/2008 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (1).

(2)

Únia prerokovala s Guinejsko-bissauskou republikou nový protokol, ktorým sa plavidlám EÚ udeľujú rybolovné možnosti vo vodách podliehajúcich zvrchovanosti alebo súdnej právomoci Guiney-Bissau (ďalej len „protokol“).

(3)

Výsledkom rokovaní bol protokol parafovaný 15. júna 2011.

(4)

Protokol bol podpísaný v súlade s rozhodnutím Rady 2011/885/EÚ (2) a predbežne sa vykonáva od 16. júna 2011.

(5)

Tento protokol by sa mal uzavrieť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje protokol schválený medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (ďalej len „protokol“) (3).

Článok 2

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie ustanovené v článku 14 protokolu, aby vyjadril súhlas Únie s tým, že bude viazaná týmto protokolom (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. februára 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. EÚ L 75, 18.3.2008, s. 49.

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2011, s. 1.

(3)  Protokol sa uverejní v Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2011, s. 1, spolu s rozhodnutím o jeho podpísaní.

(4)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti protokolu v Úradnom vestníku Európskej únie.


NARIADENIA

10.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 205/2012

zo 6. januára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o zdroje údajov a parametre údajov, ktoré majú nahlasovať členské štáty

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 9 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článkov 18 a 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (2), musí výrobca zabezpečiť, aby bolo ku každému novému osobnému automobilu uvedenému na trh v Únii pripojené platné osvedčenie o zhode, inak nemôže členský štát takéto vozidlo zaregistrovať. V súlade s prílohou II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 musia údaje zozbierané členským štátom na účely monitorovania súladu výrobcu s článkom 4 a článkom 11 daného nariadenia zodpovedať osvedčeniu o zhode a vychádzať iba z tohto dokumentu.

(2)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (3), sú členské štáty povinné používať osvedčenie o zhode ako zdroj údajov, no majú aj možnosť používať iné dokumenty zaručujúce ekvivalentnú presnosť monitorovania a nahlasovania emisií CO2 z osobných automobilov. Aby sa zabezpečilo nákladovo efektívne a presné monitorovanie a nahlasovanie údajov o emisiách CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel, je vhodné krátkodobo povoliť členským štátom používať na účely monitorovania a nahlasovania podľa nariadenia (EÚ) č. 510/2011 rovnaký postup a zdroje údajov ako v prípade nahlasovania podľa nariadenia (ES) č. 443/2009. Preto by príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 mala v riadne oprávnených prípadoch poskytovať možnosť používať na účely monitorovania a nahlasovania emisií CO2 iné zdroje údajov zaručujúce ekvivalentnú presnosť. Členské štáty by mali prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie adekvátnej presnosti postupu monitorovania.

(3)

Na základe skúseností získaných pri monitorovaní emisií CO2 z osobných automobilov je v záujme zlepšenia prostriedkov overovania presnosti údajov vhodné doplniť k parametrom podrobných údajov, ktoré majú členské štáty nahlasovať, aj číslo typového schválenia. Okrem toho je medzičasom zrejmé, že parameter „obchodný názov“ už nie je potrebný, a preto by malo dôjsť k jeho vypusteniu z podrobných údajov monitorovania.

(4)

V záujme zabezpečenia jasnosti a presnosti monitorovania a nahlasovania členských štátov je takisto potrebné zabezpečiť súlad medzi rôznymi požiadavkami uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011. Požiadavky na podrobné údaje sú uvedené vo formátoch nahlasovania stanovených v časti C prílohy II. Časti A a B danej prílohy by sa preto mali prispôsobiť tak, aby presne zohľadňovali uvedené požiadavky na podrobné údaje.

(5)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. januára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 510/2011 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť A sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvá veta bodu 2 sa nahrádza takto:

„Podrobné údaje uvedené v bode 1 sa prevezmú z osvedčenia o zhode alebo zodpovedajú osvedčeniu o zhode vydanému výrobcom príslušného ľahkého úžitkového vozidla. V prípade, že sa nepoužíva osvedčenie zhody, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie adekvátnej presnosti postupu monitorovania.“;

b)

bod 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

celkový počet nových ľahkých úžitkových vozidiel s týmito hodnotami pre každý nasledujúci parameter:

i)

emisie CO2;

ii)

hmotnosť;

iii)

rázvor kolies;

iv)

rozchod riadiacej nápravy;

v)

rozchod ďalšej nápravy.“;

ii)

bod c) sa vypúšťa;

iii)

v písmene d) sa body iv) a v) nahrádzajú takto:

„iv)

najvyššia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla;

v)

rázvor kolies;

vi)

rozchod riadiacej nápravy;

vii)

rozchod ďalšej nápravy.“

2.

V časti B sa vypúšťajú body 2, 3, 5 a 6.

3.

V časti C sa oddiel 2 o podrobných údajoch monitorovania nahrádza takto:

Oddiel 2 –   Podrobné údaje monitorovania

Názov výrobcu – štandardizované označenie EÚ

Názov výrobcu – označenie výrobcu

Názov výrobcu – označenie vo vnútroštátnom registri

Číslo typového schválenia a jeho rozšírenie(-ia)

Typ

Variant

Verzia

Značka

Kategória schváleného typu vozidla

Kategória evidovaného vozidla

Nové evidované prípady spolu

Špecifické emisie CO2 (g/km)

Hmotnosť (kg)

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla (kg)

Rázvor (mm)

Rozchod riadiacej nápravy (mm)

Rozchod ďalšej nápravy (mm)

Druh paliva

Palivový režim

Objem (cm3)

Spotreba elektrickej energie (Wh/km)

Kód inovačnej technológie alebo skupiny inovačných technológií

Zníženie emisií prostredníctvom inovačných technológií

Výrobca 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Číslo 1

Typ 1

Variant 1

Verzia 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Číslo 1

Typ 1

Variant 1

Verzia 2

Výrobca 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Číslo 1

Typ 1

Variant 2

Verzia 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Číslo 1

Typ 1

Variant 2

Verzia 2

Výrobca 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Číslo 2

Typ 2

Variant 1

Verzia 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Číslo 2

Typ 2

Variant 1

Verzia 2

Výrobca 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Číslo 2

Typ 2

Variant 2

Verzia 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Výrobca 1

Číslo 2

Typ 2

Variant 2

Verzia 2

Výrobca 2

Výrobca 2

Výrobca 2

Číslo 1

Typ 1

Variant 1

Verzia 1

Výrobca 2

Výrobca 2

Výrobca 2

Číslo 1

Typ 1

Variant 1

Verzia 2

Výrobca 2

Výrobca 2

Výrobca 2

Číslo 1

Typ 1

Variant 2

Verzia 1

Výrobca 2

Výrobca 2

Výrobca 2

Číslo 1

Typ 1

Variant 2

Verzia 2

…“


10.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 206/2012

zo 6. marca 2012,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2009/125/ES by Komisia mala ustanoviť požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem odbytu a obchodu, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia prostredníctvom dizajnu z hľadiska vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 písm. a) smernice 2009/125/ES sa ustanovuje, že Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a kritériami vymedzenými v článku 15 ods. 2 a po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn vo vhodných prípadoch zavedie vykonávacie opatrenia, ktoré poskytujú značný potenciál na nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov, ako napríklad v prípade výrobkov vo vykurovacích, ventilačných a klimatizačných sústavách.

(3)

Komisia vypracovala prípravnú štúdiu s cieľom zanalyzovať technické, environmentálne a hospodárske aspekty klimatizátorov a pohodových ventilátorov, ktoré sa zvyčajne používajú v domácnostiach a malých obchodných prevádzkach. Štúdia vznikla v spolupráci so zainteresovanými subjektmi a stranami z EÚ a tretích krajín a výsledky sú verejne prístupné.

(4)

Medzi hlavné environmentálne aspekty výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie identifikované ako významné na účely tohto nariadenia, patria spotreba energie vo fáze používania a hladina akustického výkonu. Na základe prípravnej štúdie sa za významný environmentálny aspekt vo forme priamych emisií skleníkových plynov označil aj možný únik chladiva, ktorý predstavuje v priemere 10 – 20 % kombinovaných priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov.

(5)

Ako vyplýva z prípravnej štúdie a ako sa potvrdilo pri posudzovaní vplyvu, chýbajú informácie o účinnosti pohodových ventilátorov. S cieľom zabezpečiť dôležité informácie pre orgány dohľadu nad trhom a umožniť účinné monitorovanie trhu na účely stanovenia minimálnych požiadaviek na energetickú účinnosť v budúcnosti, sa požiadavkami na informácie o výrobkoch v prípade pohodových ventilátorov zabezpečí, aby sa na výrobku viditeľným spôsobom uvádzala účinnosť spotrebiča a použitá metóda merania. Okrem toho sa pre pohodové ventilátory stanovujú požiadavky na pohotovostný režim a režim vypnutia.

(6)

Odhaduje sa, že ročná spotreba elektrickej energie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, bola v roku 2005 v EÚ na úrovni 30 TWh. Ak sa neprijmú osobitné opatrenia, odhaduje sa, že ročná spotreba elektrickej energie sa do roku 2020 zvýši na úroveň 74 TWh. Z prípravnej štúdie vyplýva, že spotreba elektrickej energie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa môže významne znížiť.

(7)

Z prípravnej štúdie vyplýva, že požiadavky týkajúce sa ďalších parametrov ekodizajnu podľa časti 1 prílohy I k smernici 2009/125/ES nie sú nevyhnutné, pretože spotreba elektrickej energie a hladina akustického výkonu klimatizátorov vo fáze používania sú najvýznamnejšími environmentálnymi aspektmi.

(8)

Keďže sa na chladivá vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (2), v tomto nariadení sa nestanovujú žiadne špecifické požiadavky na chladivá. Na základe požiadaviek na ekodizajn sa však navrhuje bonifikácia s cieľom nasmerovať trh na používanie chladív s nižším škodlivým vplyvom na životné prostredie. Bonifikácia povedie k nižším minimálnym požiadavkám na energetickú účinnosť spotrebičov, v ktorých sa používajú chladivá s nízkym potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP).

(9)

Klimatizátory môžu tvoriť súčasť sústav nainštalovaných v budovách. V rámci vnútroštátnych právnych predpisov vychádzajúcich okrem iného zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (znenie 2010/31/EÚ) (3) sa môžu stanoviť nové prísnejšie požiadavky na takéto klimatizačné sústavy, pričom sa pri výpočtoch a meraniach účinnosti klimatizátora použijú metódy vymedzené v tomto nariadení.

(10)

Funkcie pohotovostného režimu a režimu vypnutia môžu zodpovedať za podstatnú časť celkovej spotreby energie týchto zariadení. V prípade klimatizátorov, s výnimkou dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov, je spotreba energie týchto funkcií súčasťou minimálnych požiadaviek na energetickú výkonnosť a súčasťou metódy merania sezónnej účinnosti. Požiadavky na pohotovostný režim a režim vypnutia v prípade dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov sú vymedzené na základe požiadaviek na ekodizajn uvedených v nariadení Komisie (ES) č. 1275/2008/ES (4).

(11)

Predpokladá sa, že výsledkom kombinovaného účinku požiadaviek na ekodizajn vymedzených v tomto nariadení a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami (5), budú do roku 2020 ročné úspory elektrickej energie vo výške 11 TWh v porovnaní so situáciou, keby sa neprijali žiadne opatrenia.

(12)

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali stať energeticky účinnejšími vďaka uplatňovaniu existujúcich nechránených nákladovo efektívnych technológií, ktoré môžu znížiť kombinované náklady na nákup a prevádzku týchto výrobkov.

(13)

Požiadavky na ekodizajn by nemali mať vplyv na funkcie z pohľadu koncového používateľa ani by nemali negatívne ovplyvňovať zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie. Najmä prínosy v oblasti znižovania spotreby elektrickej energie počas fázy používania by mali viac ako len kompenzovať možný dodatočný vplyv na životné prostredie počas výrobnej fázy.

(14)

Požiadavky na ekodizajn by sa mali zavádzať postupne, aby sa pre výrobcov zabezpečil dostatočný časový rámec na to, aby mohli podľa potreby zmeniť konštrukčné riešenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Načasovanie by malo byť také, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na funkcie zariadení na trhu a aby sa zohľadnili vplyvy na koncových používateľov a výrobcov, pokiaľ ide o náklady, najmä na malé a stredné podniky, a aby sa zároveň zabezpečilo dosiahnutie cieľov tohto nariadenia v primeranom čase.

(15)

Merania príslušných parametrov výrobkov by sa mali uskutočňovať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód merania, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania vrátane harmonizovaných noriem, ak sú k dispozícii, ktoré prijali európske normalizačné orgány uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júna 1998, ktorou sa mení smernica 98/34/ES, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (6).

(16)

V súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES sa v tomto nariadení vymedzujú uplatniteľné postupy na posúdenie zhody.

(17)

Na uľahčenie overovania zhody by výrobcovia mali v technickej dokumentácii poskytovať informácie uvedené v prílohách IV a V k smernici 2009/125/ES, pokiaľ sa tieto informácie týkajú požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.

(18)

Okrem právne záväzných požiadaviek ustanovených v tomto nariadení by sa mali zistiť aj orientačné referenčné hodnoty pre najlepšie dostupné technológie, aby sa zabezpečila všeobecná dostupnosť informácií o environmentálnom vplyve výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas ich životného cyklu a ľahký prístup k týmto informáciám.

(19)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 19 ods. 1 smernice 2009/125/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn na umiestňovanie klimatizátorov napájaných z elektrickej siete s menovitým výkonom ≤ 12 kW pri chladení, alebo vykurovaní, ak výrobok nemá funkciu chladenia, na trh a na umiestňovanie pohodových ventilátorov s príkonom elektrického ventilátora ≤ 125 W na trh.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

spotrebiče, pri ktorých sa používajú neelektrické zdroje energie;

b)

klimatizátory, pri ktorých sa na strane kondenzátora alebo výparníka alebo v obidvoch z nich nepoužíva vzduch ako prostriedok na prenos tepla.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„klimatizátor“ je prístroj schopný chladiť alebo ohrievať vzduch vo vnútri alebo oboje, pričom využíva parný kompresný cyklus využívajúci kompresor s elektrickým pohonom, vrátane klimatizátorov, ktoré poskytujú ďalšie funkcie, ako je odvlhčovanie, čistenie vzduchu, vetranie alebo dodatočné ohrievanie vzduchu prostredníctvom elektrického odporového vykurovania, ako aj spotrebičov, v ktorých sa môže používať voda (buď kondenzovaná voda, ktorá sa vytvára na výparníku, alebo zvonku pridávaná voda) na vyparovanie na kondenzátore za predpokladu, že tento prístroj je schopný fungovať aj bez použitia dodatočnej vody len pri použití vzduchu;

2.

„dvojkanálový klimatizátor“ je klimatizátor, v ktorom sa počas chladenia alebo vykurovania prívod vzduchu do kondenzátora (alebo výparníka) jednotky zabezpečuje z vonkajšieho prostredia prostredníctvom kanála a vzduch sa do vonkajšieho prostredia vyfukuje druhým kanálom, a ktorý je celý umiestnený pri stene v priestore, ktorý sa má chladiť alebo vykurovať;

3.

„jednokanálový klimatizátor“ je klimatizátor, v ktorom sa počas chladenia alebo vykurovania prívod vzduchu do kondenzátora (alebo výparníka) zabezpečuje z priestoru, ktorý obsahuje jednotku, a vzduch sa vyfukuje mimo tohto priestoru;

4.

„menovitý výkon“ (Prated) znamená chladiaci alebo vykurovací výkon parného kompresného cyklu jednotky za normalizovaných menovitých podmienok;

5.

„pohodový ventilátor“ je spotrebič navrhnutý predovšetkým na vytvorenie pohybu vzduchu okolo ľudského tela alebo jeho časti na schladenie osoby vrátane pohodových ventilátorov, ktoré môžu vykonávať dodatočné funkcie, ako je napríklad osvetlenie;

6.

„príkon ventilátora“ (PF) znamená elektrický príkon pohodového ventilátora vo wattoch, ktorý pracuje pri deklarovanom maximálnom prietoku ventilátora meranom pri zapnutom oscilačnom mechanizme (ak/keď je to vhodné).

Dodatočné vymedzenia pojmov na účely príloh sú uvedené v prílohe I.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn a časový harmonogram

1.   Požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov sa vymedzujú v prílohe I.

2.   Každá požiadavka na ekodizajn sa uplatňuje v súlade s týmto časovým harmonogramom:

 

Od 1. januára 2013:

jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2a prílohy I.

 

Od 1. januára 2013:

a)

klimatizátory, s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov, spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2b a bodoch 3a, 3b, 3c prílohy I;

b)

jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch 3a, 3b, 3d prílohy I;

c)

pohodové ventilátory spĺňajú požiadavky uvedené v bodoch 3a, 3b, 3e prílohy I.

 

Od 1. januára 2014:

a)

klimatizátory spĺňajú požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 2c prílohy I;

b)

jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2d prílohy I.

3.   Súlad s požiadavkami na ekodizajn sa meria a vypočítava v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe II.

Článok 4

Posudzovanie zhody

1.   Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly projektu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

2.   Na účely posudzovania zhody podľa článku 8 smernice 2009/125/ES technická dokumentácia obsahuje výsledky výpočtu ustanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatňujú postup overovania opísaný v prílohe III k tomuto nariadeniu v rámci dohľadu nad trhom podľa článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES na účely overovania zhody s požiadavkami uvedenými v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre klimatizátory s najlepším výkonom, ktoré sú dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sú ustanovené v prílohe IV.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku a výsledky tohto preskúmania predloží Konzultačnému fóru pre ekodizajn najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Pri preskúmaní sa predovšetkým posúdia požiadavky na účinnosť a hladinu akustického výkonu s cieľom podporiť používanie chladív s nízkym potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) a rozsah pôsobnosti nariadenia vzhľadom na klimatizátory a možné zmeny trhových podielov rôznych druhov spotrebičov vrátane klimatizátorov s menovitým výstupným výkonom vyšším ako 12 kW. Pri preskúmaní sa posúdi aj vhodnosť požiadaviek na pohotovostný režim a režim vypnutia, metódy sezónnych výpočtov a meraní vrátane zohľadnenia vývoja možnej metódy sezónnych výpočtov a meraní pre všetky klimatizátory v rozsahu chladiacej sezóny a vykurovacej sezóny.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 45.

(5)  Ú. v. EÚ L 178, 6.7.2011, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


PRÍLOHA I

Požiadavky na ekodizajn

1.   VYMEDZENIA POJMOV UPLATNITEĽNÉ NA ÚČELY PRÍLOH

1.

„Reverzibilné klimatizátory“ sú klimatizátory, ktoré dokážu chladiť aj vykurovať.

2.

„Normalizované menovité podmienky“ znamenajú kombináciu vnútorných (Tin) a vonkajších teplôt (Tj), ktorá opisuje prevádzkové podmienky, pri ktorých sa stanoví hladina akustického výkonu, menovitý výkon, menovitý prietok vzduchu, menovitý chladiaci súčiniteľ (EERrated) a/alebo menovitý vykurovací súčiniteľ (COPrated) podľa tabuľky 2 v prílohe II.

3.

„Vnútorná teplota“ (Tin) znamená vnútornú teplotu vzduchu nameranú suchým teplomerom [v °C] (s príslušnou vlhkosťou uvedenou na základe zodpovedajúcej teploty vlhkého teplomera).

4.

„Vonkajšia teplota“ (Tj) znamená vonkajšiu teplotu vzduchu nameranú suchým teplomerom [v °C] (s príslušnou vlhkosťou uvedenou na základe zodpovedajúcej teploty vlhkého teplomera).

5.

„Menovitý chladiaci súčiniteľ“ (EER rated ) znamená deklarovaný chladiaci výkon [kW] vydelený menovitým chladiacim príkonom [kW] jednotky pri chladení za normalizovaných menovitých podmienok.

6.

„Menovitý vykurovací súčiniteľ“ (COP rated ) znamená deklarovaný vykurovací výkon [kW] vydelený menovitým vykurovacím príkonom [kW] jednotky pri vykurovaní za normalizovaných menovitých podmienok.

7.

„Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu“ (GWP) znamená meranie odhadu toho, ako 1 kg chladiva použitého v parnom kompresnom cykle prispeje ku globálnemu otepľovaniu v časovom horizonte 100 rokov, pričom tento odhad je vyjadrený v kilogramoch ekvivalentov CO2.

Zohľadnia sa hodnoty GWP stanovené v prílohe 1 k nariadeniu (ES) č. 842/2006.

V prípade fluórovaných chladív sa použijú hodnoty GWP uverejnené v Tretej hodnotiacej správe (Third Assessment Report – TAR) prijatej Medzivládnym panelom zaoberajúcim sa zmenou klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change) (1) (hodnoty GWP od IPCC na obdobie 100 rokov z roku 2001).

V prípade nefluórovaných plynov sa použijú hodnoty GWP uverejnené v prvom hodnotení IPCC (2) na obdobie 100 rokov.

Hodnoty GWP pre zmesi chladív vychádzajú zo vzorca uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 842/2006.

V prípade chladív, ktoré sa nenachádzajú v uvedených referenčných dokumentoch, sa ako referenčný dokument použije správa IPCC UNEP 2010 report on Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps z februára 2011 alebo jej aktuálnejšia verzia;

8.

„Režim vypnutia“ je stav, v ktorom je klimatizátor alebo pohodový ventilátor zapojený do sieťového zdroja a neposkytuje žiadnu funkciu. Za režim vypnutia sa považuje aj stav, kedy sa poskytuje iba údaj o stave režimu vypnutia, ako aj stav, kedy sa poskytujú iba funkcie určené na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES (3).

9.

„Pohotovostný režim“ znamená stav, keď je zariadenie (klimatizátor alebo pohodový ventilátor) zapojený do sieťového zdroja, závisí od energetického vstupu zo sieťového zdroja, aby plnilo svoj účel, a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas: funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo funkciu zobrazenia informácií alebo stavu;

10.

„Funkcia opätovnej aktivácie“ je funkcia uľahčujúca aktiváciu ostatných režimov vrátane aktívneho režimu prostredníctvom diaľkového prepínača vrátane diaľkového ovládača, vnútorného snímača a časovača na stav, v ktorom sú možné dodatočné funkcie vrátane hlavnej funkcie.

11.

„Zobrazenie informácií alebo stavu“ znamená nepretržitú funkciu poskytovania informácií alebo uvádzania stavu zariadenia na displeji vrátane hodín.

12.

„Hladina akustického výkonu“ znamená úroveň akustického výkonu váženú stupnicou A [dB(A)] vo vnútri a/alebo vonku meranú za normalizovaných menovitých podmienok pri chladení (alebo vykurovaní, ak výrobok nemá funkciu chladenia).

13.

„Referenčné konštrukčné podmienky“ znamenajú kombináciu požiadaviek na referenčnú výpočtovú teplotu, maximálnu bivalentnú teplotu a maximálnu hraničnú prevádzkovú teplotu, podľa tabuľky 3 v prílohe II.

14.

„Referenčná výpočtová teplota“ je vonkajšia teplota [°C] pri chladení (Tdesignc) alebo vykurovaní (Tdesignh), ako sa opisuje v tabuľke 3 v prílohe II, pri ktorej sa pomer čiastočného zaťaženia rovná 1 a ktorá sa mení podľa určenej chladiacej alebo vykurovacej sezóny.

15.

„Pomer čiastočného zaťaženia“ (pl(Tj)) znamená vonkajšiu teplotu mínus 16 °C vydelenú referenčnou výpočtovou teplotou mínus 16 °C buď pre chladenie alebo vykurovanie.

16.

„Sezóna“ znamená jeden zo štyroch súborov prevádzkových podmienok (dostupné sú štyri sezóny: jedna chladiaca sezóna, tri vykurovacie sezóny: priemerná/chladnejšia/teplejšia), pri ktorom sa pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly opisuje kombinácia vonkajších teplôt a počet hodín, počas ktorých sa tieto teploty vyskytujú počas sezóny, pre ktorú je jednotka deklarovaná za jednotku spĺňajúcu účel.

17.

„Štatistický teplotný interval (bin)“ (s indexom j) znamená kombináciu vonkajšej teploty (Tj) a počtu hodín v príslušnom štatistickom intervale (hj), ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe II.

18.

„Počet hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale“ predstavujú počet hodín v danej sezóne (hj), kedy sa vonkajšia teplota vyskytuje v príslušnom štatistickom teplotnom intervale, ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe II.

19.

„Sezónny hladiaci súčiniteľ“ (SEER) je celkový súčiniteľ jednotky reprezentatívny pre celú chladiacu sezónu vypočítaný ako referenčná ročná potreba chladenia vydelená ročnou spotrebou elektrickej energie pri chladení.

20.

„Referenčná ročná potreba chladenia“ (QC) znamená referenčnú potrebu chladenia [kWh/rok], ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SEER, a vypočíta sa ako súčin projektovaného chladiaceho zaťaženia (Pdesignc) a ekvivalentu počtu hodín v aktívnom režime chladenia (HCE).

21.

„Ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime chladenia“ (HCE) znamená predpokladaný počet hodín za rok [h/rok], počas ktorých jednotka musí zabezpečovať projektované chladiace zaťaženie (Pdesignc) na účel uspokojenia referenčnej ročnej potreby chladenia, ako sa uvádza v tabuľke 4 v prílohe II.

22.

„Ročná spotreba elektrickej energie pri chladení“ (QCE) znamená spotrebu elektrickej energie [kWh/rok] potrebnú na uspokojenie referenčnej ročnej potreby chladenia a vypočíta sa ako referenčná ročná potreba chladenia vydelená sezónnym chladiacim súčiniteľom v aktívnom režime (SEERon) a spotrebou elektrickej energie jednotky v režime vypnutia termostatu, pohotovostnom režime, režime vypnutia a v režime ohrevu kľukovej skrine počas chladiacej sezóny.

23.

„Sezónny chladiaci súčiniteľ v aktívnom režime“ (SEERon) znamená priemerný chladiaci súčiniteľ jednotky v aktívnom režime pre funkciu chladenia, získaný z čiastočného zaťaženia a chladiacich súčiniteľov pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly (EERbin(Tj)) a je vážený počtom hodín v príslušnom štatistickom intervale, počas ktorých sa vyskytujú podmienky stanovené pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly.

24.

„Čiastočné zaťaženie“ znamená chladiace (Pc(Tj)) alebo vykurovacie zaťaženie (Ph(Tj)) [kW] pri konkrétnej vonkajšej teplote Tj vypočítané ako projektované zaťaženie vynásobené pomerom čiastočného zaťaženia.

25.

„Chladiaci súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu“ (EERbin(Tj)) znamená chladiaci súčiniteľ špecifický pre každý štatistický teplotný interval j s vonkajšou teplotou Tj počas sezóny odvodený od čiastočného zaťaženia, deklarovaného výkonu a deklarovaného chladiaceho súčiniteľa (EERd(Tj)) pre konkrétne štatistické teplotné intervaly (j) a pre ostatné štatistické teplotné intervaly sa vypočíta prostredníctvom inter-/extrapolácie a v prípade potreby sa upraví o súčiniteľ straty účinnosti.

26.

„Sezónny vykurovací súčiniteľ“ (SCOP) je celkový vykurovací súčiniteľ jednotky reprezentatívny pre celú určenú vykurovaciu sezónu (hodnota SCOP sa vzťahuje na určenú vykurovaciu sezónu) vypočítaný ako referenčná ročná potreba vykurovania vydelená ročnou spotrebou elektrickej energie pri vykurovaní;

27.

„Referenčná ročná potreba vykurovania“ (QH) znamená referenčnú potrebu vykurovania [kWh/rok] vzťahujúcu sa na určenú vykurovaciu sezónu, ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SCOP, a vypočíta sa ako súčin projektovaného vykurovacieho zaťaženia (Pdesignh) a sezónneho ekvivalentu počtu hodín v aktívnom režime vykurovania (HHE).

28.

„Ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime vykurovania“(HHE) znamená predpokladaný počet hodín za rok [h/rok], počas ktorých jednotka musí zabezpečovať projektované vykurovacie zaťaženie (Pdesignh) na účel uspokojenia referenčnej ročnej potreby vykurovania, ako sa uvádza v tabuľke 4 v prílohe II.

29.

„Ročná spotreba elektrickej energie pri vykurovaní“ (QHE) znamená spotrebu elektrickej energie [kWh/rok] potrebnú na uspokojenie referenčnej ročnej potreby vykurovania, ktorá sa vzťahuje na určenú vykurovaciu sezónu a vypočíta sa ako referenčná ročná potreba vykurovania vydelená sezónnym vykurovacím súčiniteľom v aktívnom režime (SCOPon) a spotrebou elektrickej energie jednotky v režime vypnutia termostatu, pohotovostnom režime, režime vypnutia a v režime ohrevu kľukovej skrine počas vykurovacej sezóny.

30.

„Sezónny vykurovací súčiniteľ v aktívnom režime“ (SCOPon) znamená priemerný vykurovací súčiniteľ jednotky v aktívnom režime pre určenú vykurovaciu sezónu získaný na základe čiastočného zaťaženia, elektrického výkonu záložného vykurovacieho telesa (ak sa požaduje) a vykurovacích súčiniteľov podľa štatistického teplotného intervalu (COPbin(Tj) a je vážený hodinami, počas ktorých sa vyskytujú podmienky stanovené pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly.

31.

„Elektrický výkon záložného vykurovacieho telesa“ (elbu(Tj)) je vykurovací výkon [kW] skutočného alebo predpokladaného elektrického záložného vykurovacieho telesa s COP rovnajúcim sa 1, ktorý dopĺňa deklarovaný vykurovací výkon (Pdh(Tj)) s cieľom dosiahnuť čiastočné vykurovacie zaťaženie(Ph(Tj)) v prípade, že je (Pdh(Tj)) nižšie ako (Ph(Tj)) pri vonkajšej teplote (Tj).

32.

„Vykurovací súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu“ (COPbin(Tj)) znamená vykurovací súčiniteľ špecifický pre každý štatistický teplotný interval j s vonkajšou teplotou Tj počas sezóny odvodený od čiastočného zaťaženia, deklarovaného výkonu a deklarovaného vykurovacieho súčiniteľa (COPd(Tj)) pre konkrétny štatistický teplotný interval (j), pre ostatné štatistické teplotné intervaly sa vypočíta prostredníctvom inter-/extrapolácie a v prípade potreby sa upraví o súčiniteľ straty účinnosti.

33.

„Deklarovaný výkon“ [kW] je výkon parného kompresného cyklu jednotky pri chladení (Pdc(Tj)) alebo vykurovaní (Pdh(Tj)), ktorý sa vzťahuje na vonkajšiu teplotu Tj a vnútornú teplotu (Tin), podľa deklarácie výrobcu.

34.

„Prevádzková hodnota“ (SV) [(m3/min)/W] znamená v prípade pohodových ventilátorov pomer maximálneho prietoku ventilátora [m3/min] a príkonu ventilátora [W].

35.

„Regulácia výkonu“ znamená schopnosť jednotky meniť výkon zmenou volumetrického prietoku. Jednotky sa majú označovať ako „fixné“, ak jednotka nemôže zmeniť svoj volumetrický prietok, „nastaviteľné“, ak sa volumetrický prietok mení alebo strieda v sériách pozostávajúcich z nie viac ako dvoch krokov alebo „variabilné“, ak sa volumetrický prietok mení alebo strieda v sériách pozostávajúcich z troch alebo viacerých krokov.

36.

„Funkcia“ znamená údaj, či je jednotka schopná chladenia vnútorného vzduchu, ohrievania vnútorného vzduchu alebo obidvoch z nich.

37.

„Projektované zaťaženie“ znamená deklarované chladiace zaťaženie (Pdesignc) a/alebo deklarované vykurovacie zaťaženie (Pdesignh) [kW] pri referenčnej výpočtovej teplote, kedy sa

v režime chladenia Pdesignc rovná deklarovanému chladiacemu výkonu pri Tj rovnej Tdesignc;

v režime vykurovania Pdesignh rovná čiastočnému zaťaženiu pri Tj rovnej Tdesignh.

38.

„Deklarovaný chladiaci súčiniteľ“ (EERd(Tj)) znamená chladiaci súčiniteľ pri obmedzenom počte konkrétnych štatistických teplotných intervalov (j) s vonkajšou teplotou (Tj), podľa deklarácie výrobcu.

39.

„Deklarovaný vykurovací súčiniteľ“ (COPd(Tj)) znamená vykurovací súčiniteľ pri obmedzenom počte konkrétnych štatistických teplotných intervalov (j) s vonkajšou teplotou (Tj), podľa deklarácie výrobcu.

40.

„Bivalentná teplota“ (Tbiv) znamená vonkajšiu teplotu (Tj) [°C], ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pri ktorej sa deklarovaný výkon rovná čiastočnému zaťaženiu a pod hodnotu ktorej sa musí deklarovaný výkon doplniť o elektrický výkon záložného vykurovacieho telesa, aby sa dosiahlo čiastočné vykurovacie zaťaženie.

41.

„Hraničná prevádzková teplota“ (Tol) znamená vonkajšiu teplotu [°C], ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pod hodnotu ktorej klimatizátor nie je schopný zabezpečiť vykurovací výkon. Pod touto teplotou sa deklarovaný výkon rovná nule.

42.

„Výkon v rámci cyklického intervalu“ [kW] je (časovo vážený) priemer deklarovaného výkonu počas intervalu cyklického testu pri chladení (Pcycc) alebo vykurovaní (Pcych).

43.

„Chladiaci súčiniteľ v rámci cyklického intervalu“ (EERcyc) je priemerný chladiaci súčiniteľ počas intervalu cyklického testu (kompresor sa zapína a vypína) vypočítaný ako integrovaný chladiaci výkon počas intervalu [kWh] vydelený integrovaným elektrickým príkonom počas rovnakého intervalu [kWh].

44.

„Vykurovací súčiniteľ v rámci cyklického intervalu“ (COPcyc) je priemerný vykurovací súčiniteľ počas intervalu cyklického testu (kompresor sa zapína a vypína) vypočítaný ako integrovaný vykurovací výkon počas intervalu [kWh] vydelený integrovaným elektrickým príkonom počas rovnakého intervalu [kWh].

45.

„Súčiniteľ straty účinnosti“ je miera straty účinnosti v dôsledku cyklu (kompresor sa v aktívnom režime zapína a vypína) stanovená pre chladenie (Cdc), vykurovanie (Cdh) alebo zvolená ako predvolená hodnota 0,25.

46.

„Aktívny režim“ znamená režim zodpovedajúci počtu hodín s chladiacim alebo vykurovacím zaťažením v rámci budovy, kedy je aktivovaná funkcia chladenia alebo vykurovania jednotky. Tento stav môže zahŕňať cyklus zapnutia/vypnutia jednotky s cieľom dosiahnuť alebo udržať požadovanú teplotu vnútorného vzduchu.

47.

„Režim vypnutia termostatu“ znamená režim zodpovedajúci počtu hodín bez chladiaceho alebo vykurovacieho zaťaženia, kedy je funkcia chladenia alebo vykurovania jednotky zapnutá, ale jednotka nie je v prevádzke, lebo nie je žiadne chladiace alebo vykurovacie zaťaženia. Tento stav preto súvisí s vonkajšími teplotami, a nie s vnútornými zaťaženiami. Za vypnutie termostatu sa nepovažuje cyklus zapnutia/vypnutia v aktívnom režime.

48.

„Režim ohrevu kľukovej skrine“ znamená stav, kedy jednotka aktivuje vykurovacie teleso, aby sa zabránilo úniku chladiva do kompresora s cieľom obmedziť koncentráciu chladiva v oleji pri spustení kompresora.

49.

„Spotreba energie v režime vypnutia termostatu“ (PTO) znamená spotrebu energie jednotky [kW] v režime vypnutia termostatu.

50.

„Spotreba energie v pohotovostnom režime“ (PSB) znamená spotrebu energie jednotky [kW] v pohotovostnom režime.

51.

„Spotreba energie v režime vypnutia“ (POFF) znamená spotrebu energie jednotky [kW] v režime vypnutia.

52.

„Spotreba energie v režime ohrevu kľukovej skrine“ (PCK) znamená spotrebu energie jednotky [kW] v režime ohrevu kľukovej skrine.

53.

„Počet prevádzkových hodín v režime vypnutia termostatu“ (HTO) znamená ročný počet hodín [h/rok], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime vypnutia termostatu, pričom príslušná hodnota závisí od určenej sezóny a funkcie.

54.

„Počet prevádzkových hodín v pohotovostnom režime“ (HSB) znamená ročný počet hodín [h/rok], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v pohotovostnom režime, pričom príslušná hodnota závisí od určenej sezóny a funkcie.

55.

„Počet prevádzkových hodín v režime vypnutia“ (HOFF) znamená ročný počet hodín [h/rok], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime vypnutia, pričom príslušná hodnota závisí od určenej sezóny a funkcie.

56.

„Počet prevádzkových hodín v režime ohrevu kľukovej skrine“ (HCK) znamená ročný počet hodín [h/rok], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime ohrevu kľukovej skrine, pričom príslušná hodnota závisí od určenej sezóny a funkcie.

57.

„Nominálny prietok vzduchu“ znamená prietok vzduchu [m3/h] meraný pri výstupe vzduchu z vnútorných a/alebo vonkajších jednotiek (v prípade potreby) klimatizátorov za normalizovaných menovitých podmienok pri chladení (alebo vykurovaní, ak výrobok nemá funkciu chladenia).

58.

„Menovitý chladiaci príkon“ (PEER) znamená elektrický príkon [kW] jednotky, keď zabezpečuje chladenie za normalizovaných menovitých podmienok.

59.

„Menovitý vykurovací príkon“ (PCOP) znamená elektrický príkon [kW] jednotky, keď zabezpečuje vykurovanie za normalizovaných menovitých podmienok.

60.

„Spotreba elektrickej energie jednokanálových a dvojkanálových zariadení“ (QSD alebo QDD) znamená spotrebu elektrickej energie jednokanálových alebo dvojkanálových klimatizátorov v režime chladenia a/alebo vykurovania (podľa toho, čo sa používa) [jednokanálové zariadenia v kWh/h, dvojkanálové zariadenia v kWh/rok].

61.

„Pomer výkonu“ znamená pomer celkového deklarovaného chladiaceho (vykurovacieho) výkonu všetkých prevádzkových vnútorných jednotiek k deklarovanému chladiacemu (vykurovaciemu) výkonu vonkajšej jednotky za normalizovaných menovitých podmienok.

62.

„Maximálny prietok ventilátora“ (F) znamená prietok vzduchu pohodového ventilátora pri jeho maximálnom nastavení [m3/min] meraný na výstupe ventilátora pri vypnutom oscilačnom mechanizme (v prípade potreby).

63.

„Oscilačný mechanizmus“ znamená schopnosť pohodového ventilátora automaticky zmeniť smer prietoku vzduchu pri prevádzke ventilátora.

64.

„Hladina akustického výkonu ventilátora“ znamená hladinu akustického výkonu pohodového ventilátora váženú stupnicou A, keď sa poskytuje maximálny prietok ventilátora, meranú na strane výstupu.

65.

„Počet hodín v aktívnom režime ventilátora“ (HCE) znamená počet hodín [h/rok], počas ktorých sa predpokladá, že pohodový ventilátor poskytuje maximálny prietok ventilátora, ako sa uvádza v tabuľke 4 v prílohe II.

2.   POŽIADAVKY NA MINIMÁLNU ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ, MAXIMÁLNU SPOTREBU ENERGIE V REŽIME VYPNUTIA A POHOTOVOSTNOM REŽIME A NA MAXIMÁLNU HLADINU AKUSTICKÉHO VÝKONU

a)

Jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory musia od 1. januára 2013 spĺňať požiadavky uvedené v tabuľkách č. 1, 2 a 3 vypočítané v súlade s prílohou II. Jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory a pohodové ventilátory musia spĺňať požiadavky na pohotovostný režim a režim vypnutia uvedené v tabuľke č. 2. Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť a maximálnu hladinu akustického výkonu sa vzťahujú na normalizované menovité podmienky uvedené v tabuľke č. 2 v prílohe II.

Tabuľka 1

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť

 

Dvojkanálové klimatizátory

Jednokanálové klimatizátory

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Ak je GWP chladiva > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Ak je GWP chladiva < 150

2,16

2,12

2,16

1,62

Tabuľka 2

Požiadavky na maximálnu spotrebu energie v režime vypnutia a v pohotovostnom režime vzťahujúce sa na jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory a pohodové ventilátory

Režim vypnutia

Spotreba energie zariadenia v akomkoľvek stave v rámci režimu vypnutia nepresiahne 1,00 W.

Pohotovostný režim

Spotreba energie zariadenia, ktoré vždy zabezpečuje len funkciu opätovnej aktivácie alebo poskytuje iba funkciu opätovnej aktivácie a len zobrazenie zapnutej funkcie opätovnej aktivácie nesmie presiahnuť 1,00 W.

Spotreba energie zariadenia, ktoré vždy poskytuje len zobrazenie informácií alebo stavu alebo poskytuje iba kombináciu funkcie opätovnej aktivácie a zobrazenie informácií alebo stavu nesmie presiahnuť 2,00 W.

Dostupnosť pohotovostného režimu a/alebo režimu vypnutia

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim a/alebo iný stav, v ktorom nie sú prekročené požiadavky na vyhovujúcu spotrebu energie pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju.

Tabuľka 3

Požiadavky na maximálnu hladinu akustického výkonu

Vnútorná hladina akustického výkonu v dB(A)

65

b)

Klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov musia od 1. januára 2013 spĺňať požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť a maximálnu hladinu akustického výkonu uvedené tabuľkách č. 4 a 5 vypočítané v súlade s prílohou II. V požiadavkách na energetickú účinnosť sa zohľadňujú referenčné konštrukčné podmienky uvedené v tabuľke č. 3 v prílohe II, pričom sa v prípade potreby použije „priemerná“ vykurovacia sezóna. Požiadavky na akustický výkon sa vzťahujú na normalizované menovité podmienky uvedené v tabuľke č. 2 v prílohe II.

Tabuľka 4

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť

 

SEER

SCOP

(Priemerná vykurovacia sezóna)

Ak je GWP chladiva > 150

3,60

3,40

Ak je GWP chladiva < 150

3,24

3,06

Tabuľka 5

Požiadavky na maximálnu hladinu akustického výkonu

Menovitý výkon ≤ 6 kW

6 < menovitý výkon ≤12 kW

Vnútorná hladina akustického výkonu v dB(A)

Vonkajšia hladina akustického výkonu v dB(A)

Vnútorná hladina akustického výkonu v dB(A)

Vonkajšia hladina akustického výkonu v dB(A)

60

65

65

70

c)

Klimatizátory musia od 1. januára 2014 spĺňať požiadavky uvedené v tabuľke vypočítané v súlade s prílohou II. V požiadavkách na energetickú účinnosť klimatizátorov s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa zohľadňujú referenčné konštrukčné podmienky uvedené v tabuľke č. 3 v prílohe II, pričom sa v prípade potreby použije „priemerná“ vykurovacia sezóna. Požiadavky na energetickú účinnosť v prípade jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa vzťahujú na normalizované menovité podmienky uvedené v tabuľke č. 2 v prílohe II.

Tabuľka 6

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť

 

Klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov

Dvojkanálové klimatizátory

Jednokanálové klimatizátory

SEER

SCOP

(vykurovacia sezóna: priemerná)

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Ak je GWP chladiva > 150 pre < 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Ak je GWP chladiva ≤ 150 pre < 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Ak je GWP chladiva > 150 pre 6 – 12kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Ak je GWP chladiva ≤ 150 pre 6 – 12kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

d)

Jednokanálové a dvojkanálové klimatizátory musia od 1. januára 2014 spĺňať požiadavky uvedené v tabuľke č. 7 vypočítané v súlade s prílohou II.

Tabuľka 7

Požiadavky na maximálnu spotrebu energie v režime vypnutia a v pohotovostnom režime

Režim vypnutia

Spotreba energie zariadenia v akomkoľvek stave v rámci režimu vypnutia nepresiahne 0,50 W.

Pohotovostný režim

Spotreba energie zariadenia, ktoré vždy zabezpečuje len funkciu opätovnej aktivácie alebo poskytuje iba funkciu opätovnej aktivácie a len zobrazenie zapnutej funkcie opätovnej aktivácie nesmie presiahnuť 0,50 W.

Spotreba energie zariadenia, ktoré vždy poskytuje len zobrazenie informácií alebo stavu alebo poskytuje iba kombináciu funkcie opätovnej aktivácie a zobrazenie informácií alebo stavu nesmie presiahnuť 1,00.

Dostupnosť pohotovostného režimu a/alebo režimu vypnutia

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim a/alebo iný stav, v ktorom nie sú prekročené požiadavky na vyhovujúcu spotrebu energie pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju.

Riadenie výkonu

Keď zariadenie neposkytuje hlavnú funkciu, alebo keď od jeho funkcií nezávisí iný výrobok (výrobky) využívajúci(-e) energiu, zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané na plánované používanie, umožňuje funkciu riadenia výkonu alebo podobnú funkciu, ktorá v čo najkratšom čase primeranom na účely zamýšľaného používania zariadenie automaticky prepne do:

pohotovostného režimu alebo

režimu vypnutia alebo

iného stavu, v ktorom nie sú prekročené platné požiadavky na spotrebu energie pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, keď je zariadenie pripojené k sieťovému zdroju. Funkcia riadenia výkonu sa aktivuje pred dodaním.

3.   POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE O VÝROBKU

a)

Od 1. januára 2013 musia byť v prípade klimatizátorov a pohodových ventilátorov poskytnuté informácie vymedzené v nasledujúcich bodoch a vypočítané v súlade s prílohou II:

i)

v technickej dokumentácii výrobku;

ii)

na voľne prístupných webových stránkach výrobcov klimatizátorov a pohodových ventilátorov.

b)

Výrobca klimatizátorov a pohodových ventilátorov poskytne laboratóriám, ktoré vykonávajú kontroly v rámci dohľadu nad trhom, na požiadanie potrebné informácie o nastaveniach jednotky, ktoré sa uplatňujú na stanovenie deklarovaných výkonov, hodnôt SEER/EER, SCOP/COP a prevádzkových hodnôt a poskytne kontaktné údaje na získanie takýchto informácií.

c)

Požiadavky na informácie v prípade klimatizátorov s výnimkou dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov:

Tabuľka 1

Požiadavky na informácie  (4)

(počet desatinných miest v políčku naznačuje presnosť nahlásených údajov)

Informácie na identifikáciu modelu(-ov), na ktorý(-é) sa informácie vzťahujú:


Funkcia (uveďte, ak sa používa)

Ak funkcia zahŕňa vykurovanie: Uveďte vykurovaciu sezónu, na ktorú sa informácie vzťahujú. Uvedené hodnoty by sa mali vzťahovať naraz len na jednu vykurovaciu sezónu. Uveďte aspoň „priemernú“ vykurovaciu sezónu.

chladenie

Á/N

Priemerná

(povinná informácia)

Á/N

vykurovanie

Á/N

Teplejšia

(ak je určená)

Á/N

 

Chladnejšia

(ak je určená)

Á/N

Položka

symbol

hodnota

jednotka

Položka

symbol

hodnota

jednotka

Projektované zaťaženie

Sezónna účinnosť

chladenie

Pdesignc

x,x

kW

chladenie

SEER

x,x

vykurovanie / priemerná

Pdesignh

x,x

kW

vykurovanie / priemerná

SCOP/A

x,x

vykurovanie / teplejšia

Pdesignh

x,x

kW

vykurovanie / teplejšia

SCOP/W

x,x

vykurovanie / chladnejšia

Pdesignh

x,x

kW

vykurovanie / chladnejšia

SCOP/C

x,x

Deklarovaný chladiaci výkon (5) pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný chladiaci súčiniteľ (5) pri vnútornej teplote 27 (19) °C a vonkajšej teplote Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 20 °C

EERd

x,x

Deklarovaný vykurovací výkon (5) /Priemerná sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (5) /Priemerná sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentná teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentná teplota

COPd

x,x

Tj = hraničná prevádzková teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = hraničná prevádzková teplota

COPd

x,x

Deklarovaný vykurovací výkon (5)/Teplejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (5)/Teplejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentná teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentná teplota

COPd

x,x

Tj = hraničná prevádzková teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = hraničná prevádzková teplota

COPd

x,x

Deklarovaný vykurovací výkon (5)/Chladnejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ (5)/Chladnejšia sezóna pri vnútornej teplote 20 oC a vonkajšej teplote Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalentná teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentná teplota

COPd

x,x

Tj = hraničná prevádzková teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = hraničná prevádzková teplota

COPd

x,x

Tj = – 15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 15 °C

COPd

x,x

Bivalentná teplota

Hraničná prevádzková teplota

vykurovanie / priemerná

Tbiv

x

°C

vykurovanie / priemerná

Tol

x

°C

vykurovanie / teplejšia

Tbiv

x

°C

vykurovanie / teplejšia

Tol

x

°C

vykurovanie / chladnejšia

Tbiv

x

°C

vykurovanie / chladnejšia

Tol

x

°C

Výkon v rámci cyklického intervalu

Súčiniteľ v rámci cyklického intervalu

pri chladení

Pcycc

x,x

kW

pri chladení

EERcyc

x,x

pri vykurovaní

Pcych

x,x

kW

pri vykurovaní

COPcyc

x,x

Súčiniteľ straty účinnosti pri chladení (6)

Cdc

x,x

Súčiniteľ straty účinnosti pri vykurovaní (6)

Cdh

x,x

Elektrický príkon v iných režimoch ako „aktívny režim“

Ročná spotreba elektrickej energie

režim vypnutia

POFF

x,x

kW

chladenie

QCE

x

kWh/rok

pohotovostný režim

PSB

x,x

kW

vykurovanie / priemerná

QHE

x

kWh/rok

režim vypnutia termostatu

PTO

x,x

kW

vykurovanie / teplejšia

QHE

x

kWh/rok

režim ohrevu kľukovej skrine

PCK

x,x

kW

vykurovanie / chladnejšia

QHE

x

kWh/rok

Regulácia výkonu (označte jednu z troch možností)

Iné položky

fixná

Á/N

Hladina akustického výkonu (vnútorná/vonkajšia)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

nastaviteľná

Á/N

Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu

GWP

x

kgCO2 eq.

variabilná

Á/N

Menovitý prietok vzduchu (vnútorný/vonkajší)

x / x

m3/h

Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

Keďže je to dôležité z hľadiska funkcií, výrobca poskytne informácie požadované v tabuľke 1 v technickej dokumentácii výrobku. V prípade jednotiek s reguláciou výkonu s označením „nastaviteľné“ sa v každom políčku pod označením „Deklarovaný výkon“ uvedú najvyššie a najnižšie hodnoty, označené ako „hi/lo“ oddelené lomkou („/“).

d)

Požiadavky na informácie v prípade jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov.

Jednokanálové klimatizátory sa označia ako „lokálne klimatizátory“ na balení, v dokumentácii k výrobku a na akomkoľvek reklamnom materiáli, či už v elektronickej alebo papierovej forme.

Výrobca poskytne informácie podrobne uvedené v tabuľke:

Tabuľka 2

Požiadavky na informácie

Informácie na identifikáciu modelu(-ov), na ktorý(-é) sa informácie vzťahujú

[vyplňte v prípade potreby]

Opis

Symbol

Hodnota

Jednotka

Menovitý chladiaci výkon

Prated chladenia

[x,x]

kW

Menovitý vykurovací výkon

Prated vykurovania

[x,x]

kW

Menovitý chladiaci príkon

PEER

[x,x]

kW

Menovitý vykurovací príkon

PCOP

[x,x]

kW

Menovitý chladiaci súčiniteľ

EERd

[x,x]

Menovitý vykurovací súčiniteľ

COPd

[x,x]

Spotreba energie v režime vypnutia termostatu

PTO

[x,x]

W

Spotreba energie v pohotovostnom režime

PSB

[x,x]

W

Spotreba elektrickej energie jednokanálových/dvojkanálových spotrebičov

(uveďte osobitne pre chladenie a vykurovanie)

DD: QDD

DD: [x]

DD: kWh/rok

SD: QSD

SD: [x,x]

SD: kWh/h

Hladina akustického výkonu

LWA

[x]

dB(A)

Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu

GWP

[x]

kgCO2 eq.

Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.

e)

Požiadavky na informácie týkajúce sa pohodových ventilátorov.

Výrobca poskytne informácie podrobne uvedené v tabuľke:

Tabuľka 3

Požiadavky na informácie

Informácie na identifikáciu modelu(-ov), na ktorý(-é) sa informácie vzťahujú

[vyplňte v prípade potreby]

Opis

Symbol

Hodnota

Jednotka

Maximálny prietok ventilátora

F

[x,x]

m3/min

Príkon ventilátora

P

[x,x]

W

Prevádzková hodnota

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Spotreba energie v pohotovostnom režime

PSB

[x,x]

W

Hladina akustického výkonu ventilátora

LWA

[x]

dB (A)

Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu

c

[x,x]

m/s

Norma merania pre prevádzkovú hodnotu

[tu uveďte odkaz na použitú normu merania]

Kontaktné údaje na získanie ďalších informácií

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu.


(1)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Zmena klímy – tretie hodnotenie IPCC z roku 2001: Správa Medzivládneho panelu zaoberajúceho sa zmenou klímy): http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(2)  Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(3)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24.

(4)  V prípade viacnásobne delených zariadení sa údaje poskytnú za kombinácie s pomerom výkonu rovnajúcim sa 1.

(5)  V prípade jednotiek s nastaviteľným výkonom sa v každom políčku v časti „Deklarovaný výkon jednotky“ a „Deklarovaný EER/COP“ jednotky uvedú dve hodnoty oddelené lomkou („/“).

(6)  Ak sa zvolí predvolená hodnota Cd = 0,25, potom sa cyklické testy (výsledky z nich) nepožadujú. Inak sa požadujú hodnoty cyklických testov pri vykurovaní alebo chladení.


PRÍLOHA II

Merania a výpočty

1.

Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo použitím iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy, a ktorých výsledky sa považujú za výsledky s nízkou neistotou. Musia spĺňať všetky tieto technické parametre.

2.

Pri stanovení sezónnej spotreby energie a účinnosti pre sezónny chladiaci súčiniteľ (SEER) a sezónny vykurovaní súčiniteľ (SCOP) sa zohľadňujú:

a)

európske chladiace a vykurovacie sezóny vymedzené v tabuľke 1;

b)

referenčné konštrukčné podmienky vymedzené v tabuľke 3;

c)

spotreba elektrickej energie vo všetkých príslušných režimoch prevádzky pri použití časových období vymedzených v tabuľke 4;

d)

vplyvy straty energetickej účinnosti spôsobené cyklom zapínania a vypínania (v prípade potreby) v závislosti od druhu regulácie chladiaceho a/alebo vykurovacieho výkonu;

e)

korekcie sezónnych vykurovacích súčiniteľov za podmienok, keď vykurovací výkon nemôže dosiahnuť vykurovacie zaťaženie;

f)

podiel záložného ohrievača (v prípade potreby) pri výpočte sezónnej účinnosti jednotky v režime vykurovania.

3.

Ak sa informácie týkajúce sa konkrétneho modelu, ktorý je kombináciou vnútorných a vonkajších jednotiek, získali výpočtom na základe projektu a/alebo extrapoláciou z iných kombinácií, dokumentácia by mala obsahovať podrobnosti o takýchto výpočtoch a/alebo extrapoláciách a testoch vykonaných na overenie presnosti vykonaných výpočtov (vrátane podrobných údajov o matematickom modeli na výpočet výsledkov takýchto kombinácií alebo meraní vykonaných na overenie tohto modelu).

4.

Menovitý chladiaci súčiniteľ (EERrated), a ak sa uplatňuje menovitý vykurovací súčiniteľ (COPrated), jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa stanoví za normalizovaných menovitých podmienok vymedzených v tabuľke 2 ďalej uvedenej prílohy.

5.

Pri výpočte sezónnej spotreby elektrickej energie pri chladení (a/alebo vykurovaní) sa zohľadňuje spotreba elektrickej energie všetkých príslušných režimov prevádzky podľa ďalej uvedenej tabuľky 3, pričom sa používa počet prevádzkových hodín podľa ďalej uvedenej tabuľky 4.

6.

Účinnosť pohodových ventilátorov sa stanoví na základe nominálneho prietoku vzduchu jednotky vydeleného nominálnym elektrickým príkonom jednotky.

Tabuľka 1

Štatistické teplotné intervaly v rámci chladiacej sezóny a vykurovacej sezóny (j = index štatistických teplotných intervalov, Tj = vonkajšia teplota, hj = počet hodín za rok podľa jednotlivých štatistických teplotných intervalov), kde „db“ = teplota suchého teplomeru

CHLADIACA SEZÓNA

j

#

Tj

°C

db

hj

h/rok

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet hodín spolu

2 602


VYKUROVACIA SEZÓNA

j

#

Tj

°C

db

hj

h/rok

Priemerná

Teplejšia

Chladnejšia

1 až 8

– 30 až – 23

0

0

0

9

–22

0

0

1

10

–21

0

0

6

11

–20

0

0

13

12

–19

0

0

17

13

–18

0

0

19

14

–17

0

0

26

15

–16

0

0

39

16

–15

0

0

41

17

–14

0

0

35

18

–13

0

0

52

19

–12

0

0

37

20

–11

0

0

41

21

–10

1

0

43

22

–9

25

0

54

23

–8

23

0

90

24

–7

24

0

125

25

–6

27

0

169

26

–5

68

0

195

27

–4

91

0

278

28

–3

89

0

306

29

–2

165

0

454

30

–1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Počet hodín spolu

4 910

3 590

6 446

Tabuľka 2

Normalizované menovité podmienky, teplota „suchého teplomeru“

(teplota „vlhkého teplomeru“ uvedená v zátvorkách)

Spotrebič

Funkcia

Vnútorná teplota vzduchu

(°C)

Vonkajšia teplota vzduchu

(°C)

klimatizátory s výnimkou jednokanálových klimatizátorov

chladenie

27 (19)

35 (24)

vykurovanie

20 (max. 15)

7(6)

jednokanálové klimatizátory

chladenie

35 (24)

35 (24) (1)

vykurovanie

20 (12)

20 (12) (1)


Tabuľka 3

Referenčné konštrukčné podmienky, teplota „suchého teplomeru“

(teplota „vlhkého teplomeru“ uvedená v zátvorkách)

Funkcia/sezóna

Vnútorná teplota vzduchu

(°C)

Vonkajšia teplota vzduchu

(°C)

Bivalentná teplota

(°C)

Hraničná prevádzková teplota

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

chladenie

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

ne

neuvádza sa

vykurovanie/priemerná

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

max. 2

max. – 7

vykurovanie/teplejšia

Tdesignh = 2 (1)

max. 7

max. 2

vykurovanie/ chladnejšia

Tdesignh = – 22 (– 23)

max. – 7

max. – 15


Tabuľka 4

Počet prevádzkových hodín podľa typu spotrebiča a funkčného režimu, ktoré sa majú používať pri výpočte spotreby elektrickej energie

Typ spotrebiča/funkcia

(v prípade potreby)

Jednotka

Vykurovacia sezóna

Režim zapnutia

Režim vypnutia termostatu

Pohotovostný režim

Režim vypnutia

Režim ohrevu kľukovej skrine

 

 

 

chladenie: HCE

vykurovanie: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Klimatizátory s výnimkou jednokanálových klimatizátorov

Režim chladenia, ak spotrebič poskytuje iba chladenie

h/rok

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Režim chladenia a vykurovania, ak spotrebič poskytuje obidva režimy

Režim chladenia

h/rok

 

350

221

2 142

0

2 672

Režim vykurovania

h/rok

Priemerná

1 400

179

0

0

179

Teplejšia

1 400

755

0

0

755

Chladnejšia

2 100

131

0

0

131

Režim vykurovania, ak spotrebič poskytuje iba vykurovanie

h/rok

Priemerná

1 400

179

0

3 672

3 851

Teplejšia

1 400

755

0

4 345

4 476

Chladnejšia

2 100

131

0

2 189

2 944

Dvojkanálové klimatizátory

Režim chladenia, ak spotrebič poskytuje iba chladenie

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Režim chladenia a vykurovania, ak spotrebič poskytuje obidva režimy

Režim chladenia

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Režim vykurovania

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Režim vykurovania, ak spotrebič poskytuje iba vykurovanie

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Jednokanálové klimatizátory

Režim chladenia

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Režim vykurovania

h/60 min.

 

1

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa


(1)  V prípade jednokanálových klimatizátorov sa do kondenzátora (výparníka) pri chladení (vykurovaní) nedodáva vonkajší, ale vnútorný vzduch.


PRÍLOHA III

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Orgány členských štátov pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES uplatňujú na požiadavky uvedené v prílohe I tento postup overovania:

1.

Orgány členského štátu skúšajú iba jednu jednotku.

2.

Model klimatizátora s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa považuje za spĺňajúci požiadavky vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako sa uplatňujú, ak jeho hodnota sezónneho chladiaceho súčiniteľa (SEER) prípadne jeho hodnota sezónneho vykurovacieho súčiniteľa (SCOP) nie je nižšia ako deklarovaná hodnota mínus 8 % pri deklarovanom výkone jednotky. Hodnoty SEER a SCOP sa stanovujú v súlade s prílohou II.

Model jednokanálového a dvojkanálového klimatizátora sa považuje za spĺňajúci požiadavky vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako sa uplatňujú, ak výsledky v podmienkach režimu vypnutia a pohotovostného režimu neprekročia hraničné hodnoty o viac než 10 % a ak hodnota chladiaceho súčiniteľa (EERrated) prípadne hodnota vykurovacieho súčiniteľa (COPrated) nie je nižšia ako deklarovaná hodnota mínus 10 %. Hodnoty EER a COP sa stanovujú v súlade s prílohou II.

Model klimatizátora sa považuje za spĺňajúci požiadavky vymedzené v tomto nariadení, ako sa uplatňujú, ak maximálna hladina akustického výkonu nepresiahne deklarovanú hodnotu o viac než 2 dB(A).

3.

Ak sa nedosiahne výsledok uvedený v bode 2, orgán dohľadu nad trhom náhodne vyberie na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu.

4.

Model klimatizátora s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa považuje za spĺňajúci požiadavky vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako sa uplatňujú, ak priemerná hodnota sezónneho chladiaceho súčiniteľa (SEER) prípadne priemerná hodnota sezónneho vykurovacieho súčiniteľa (SCOP) daných troch jednotiek nie je nižšia než deklarovaná hodnota mínus 8 % pri deklarovanom výkone jednotky. Hodnoty SEER a SCOP sa stanovujú v súlade s prílohou II.

Model jednokanálového a dvojkanálového klimatizátora sa považuje za spĺňajúci požiadavky vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako sa uplatňujú, ak priemerné výsledky daných troch jednotiek v podmienkach režimu vypnutia a pohotovostného režimu neprekračujú hraničné hodnoty o viac než 10 % a ak priemerná hodnota chladiaceho súčiniteľa (EERrated) prípadne priemerná hodnota vykurovacieho súčiniteľa (COPrated) nie je nižšia než deklarovaná hodnota mínus 10 %. Hodnoty EER a COP sa stanovujú v súlade s prílohou II.

Model klimatizátora sa považuje za spĺňajúci požiadavky vymedzené v tomto nariadení, ako sa uplatňujú, ak priemerná maximálna hladina akustického výkonu nepresiahne deklarovanú hodnotu o viac než 2 dB (A).

5.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 4, model nie je v súlade s týmto nariadením.

Členský štát uplatňuje na účely overovania zhody s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení postupy uvedené v prílohe II a harmonizované normy, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iné spoľahlivé, presné a reprodukovateľné metódy výpočtov a meraní, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy.


PRÍLOHA IV

Referenčné hodnoty

Najlepšie technológie dostupné na trhu v prípade klimatizátorov z hľadiska ich energetického výkonu boli v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia tieto:

Referenčné hodnoty pre klimatizátory

Klimatizátory s výnimkou dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov

Dvojkanálové klimatizátory

Jednokanálové klimatizátory

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00 (1)

3,15

3,15 (1)

2,60

Referenčná hodnota pre hladinu GWP chladiva použitého v klimatizátore je GWP ≤ 20.


(1)  Na základe účinnosti jednokanálových klimatizátorov chladených odparovaním.


10.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/28


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 207/2012

z 9. marca 2012

o elektronických pokynoch na používanie zdravotníckych pomôcok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach (1), a najmä na jej článok 9 ods. 10,

so zreteľom na smernicu Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (2), a najmä na jej článok 11 ods. 14,

keďže:

(1)

V prípade niektorých zdravotníckych pomôcok môže byť poskytnutie pokynov na používanie v elektronickej podobe namiesto papierovej prospešné pre profesionálnych používateľov. Môže znížiť environmentálne zaťaženie a zlepšiť konkurencieschopnosť odvetvia znížením nákladov pri súčasnom udržaní alebo zlepšení úrovne bezpečnosti.

(2)

Takáto možnosť poskytnutia pokynov na používanie v elektronickej podobe namiesto papierovej by sa mala obmedziť na určité zdravotnícke pomôcky a príslušenstvo určené na používanie v osobitných podmienkach. V každom prípade by používatelia v záujme bezpečnosti a efektívnosti mali mať vždy možnosť na požiadanie získať uvedené pokyny na používanie v papierovej podobe.

(3)

S cieľom čo možno najviac znížiť potenciálne riziká by mala byť vhodnosť poskytnutia pokynov na používanie v elektronickej podobe podrobená osobitnému posúdeniu rizika výrobcom.

(4)

V záujme zabezpečenia prístupu používateľov k pokynom na používanie by sa mali poskytnúť primerané informácie o prístupe k uvedeným pokynom na používanie v elektronickej podobe, ako aj o práve vyžiadať si pokyny na používanie v papierovej podobe.

(5)

Aby sa zabezpečil nepodmienený prístup k pokynom na používanie v elektronickej podobe a uľahčila sa komunikácia aktualizácií a varovaní v súvislosti s produktmi, mali by byť pokyny na používanie v elektronickej podobe takisto prístupné na webovej stránke.

(6)

Bez ohľadu na povinnosti v súvislosti s jazykom, ktoré sú výrobcom uložené zákonmi členských štátov, výrobcovia, ktorí poskytnú pokyny na používanie v elektronickej podobe, by mali na svojej webovej stránke uviesť, v ktorých jazykoch Únie sú uvedené pokyny k dispozícii.

(7)

Pokiaľ nejde o zdravotné pomôcky triedy I vymedzené v prílohe IX k smernici 93/42/EHS, splnenie povinností stanovených v tomto nariadení by mal preveriť notifikovaný orgán v rámci postupu platného pre posúdenie súladu na základe špecifickej metódy odberu vzoriek.

(8)

Keďže ochrana práva na súkromie fyzických osôb, pokiaľ ide o spracovávanie osobných údajov, by mala byť zabezpečená tak zo strany výrobcov, ako aj notifikovaných orgánov, je vhodné stanoviť, aby webové stránky obsahujúce pokyny na používanie zdravotníckych pomôcok spĺňali požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3).

(9)

Aby bola zabezpečená bezpečnosť a konzistentnosť, pokyny na používanie v elektronickej podobe, ktoré sú poskytnuté navyše, s cieľom doplniť pokyny na používanie v papierovej podobe, by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pokiaľ ide o obmedzené požiadavky na ich obsah a webové stránky.

(10)

Je vhodné stanoviť časový odklad pre uplatňovanie tohto nariadenia s cieľom uľahčiť hladký prechod na nový systém a poskytnúť všetkým prevádzkovateľom a členským štátom čas na prispôsobenie sa tomuto nariadeniu.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného článkom 6 ods. 2 smernice 90/385/EHS,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú podmienky, za ktorých je možné poskytnúť pokyny na používanie zdravotníckych pomôcok uvedených v bode 15 prílohy 1 k smernici 90/385/EHS a v bode 13 prílohy I k smernici 93/42/EHS v elektronickej podobe namiesto papierovej podoby.

Stanovujú sa v ňom takisto určité požiadavky týkajúce sa pokynov na používanie v elektronickej podobe, ktoré sú poskytnuté navyše, s cieľom doplniť pokyny na používanie v papierovej podobe, a to pokiaľ ide o ich obsah a webové stránky.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„pokyny na používanie“ sú informácie poskytnuté výrobcom s cieľom oboznámiť používateľa s pomôckou, s bezpečným a primeraným spôsobom jej používania, s jej očakávaným správaním a s bezpečnostnými opatreniami, ktoré sa majú prijať, ako je stanovené v príslušných častiach bodu 15 prílohy 1 k smernici 90/385/EHS a bodu 13 prílohy I k smernici 93/42/EHS;

b)

„pokyny na používanie v elektronickej podobe“ sú pokyny na používanie zobrazené v elektronickej podobe pomôckou, obsiahnuté v prenosnom elektronickom pamäťovom médiu dodávanom výrobcom spolu s pomôckou, alebo pokyny na používanie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke;

c)

„profesionálni používatelia“ sú osoby používajúce zdravotnícku pomôcku počas svojej práce a pri vykonávaní profesionálnej zdravotnej starostlivosti;

d)

„pevné inštalované zdravotnícke pomôcky“ sú pomôcky a ich príslušenstvo, ktoré majú byť nainštalované, upevnené alebo inak zabezpečené na osobitnom mieste v zdravotníckom zariadení, tak aby ich nebolo možné presúvať z tohto miesta alebo ich od neho oddeliť bez použitia nástrojov alebo náradia, a ktoré nie sú osobitne určené na použitie v mobilnom zdravotníckom zariadení.

Článok 3

1.   Za podmienok stanovených v odseku 2 môžu výrobcovia poskytnúť pokyny na používanie v elektronickej podobe namiesto papierovej podoby v prípade, že sa uvedené pokyny vzťahujú na ktorúkoľvek z týchto zdravotníckych pomôcok:

a)

aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky a ich príslušenstvo spadajúce do pôsobnosti smernice 90/385/EHS a určené výlučne na implantáciu alebo naprogramovanie určenej aktívnej implantovateľnej zdravotníckej pomôcky;

b)

implantovateľné zdravotnícke pomôcky a ich príslušenstvo spadajúce do pôsobnosti smernice 93/42/EHS a určené výlučne na implantáciu určenej implantovateľnej zdravotníckej pomôcky;

c)

pevné inštalované zdravotnícke pomôcky spadajúce do pôsobnosti smernice 93/42/EHS;

d)

zdravotnícke pomôcky a ich príslušenstvo spadajúce do pôsobnosti smerníc 90/385/EHS a 93/42/EHS opatrené zabudovaným systémom, ktorý vizuálne zobrazuje pokyny na používanie;

e)

samostatný softvér spadajúci do pôsobnosti smernice 93/42/EHS.

2.   Výrobcovia môžu poskytnúť pokyny na používanie v elektronickej podobe namiesto papierovej v prípade pomôcok uvedených v odseku 1 za týchto podmienok:

a)

pomôcky a príslušenstvo sú výlučne určené na používanie profesionálnymi používateľmi;

b)

používanie inými osobami sa nedá opodstatnene predvídať.

Článok 4

1.   Výrobcovia pomôcok uvedených v článku 3, ktorí poskytujú pokyny na používanie v elektronickej podobe namiesto papierovej, vykonávajú zdokumentované posúdenie rizika, ktoré zahrnie aspoň tieto prvky:

a)

poznatky a skúsenosti používateľov, pre ktorých je pomôcka určená, predovšetkým pokiaľ ide o používanie pomôcky a potreby používateľa;

b)

charakteristika prostredia, v ktorom sa bude pomôcka používať;

c)

poznatky a skúsenosti používateľov hardvéru a softvéru potrebného na zobrazenie pokynov na používanie v elektronickej podobe, pre ktorých je pomôcka určená;

d)

prístup používateľa k elektronickým pomôckam, v prípade ktorých možno opodstatnene predvídať, že budú počas používania potrebné;

e)

vykonanie bezpečnostných opatrení na zabezpečenie toho, aby boli elektronické údaje a elektronický obsah chránené pred neoprávneným zasahovaním;

f)

bezpečnostné a zálohovacie mechanizmy pre prípad chyby na hardvéri alebo softvéri, najmä pokiaľ sú pokyny na používanie v elektronickej podobe integrálnou časťou pomôcky;

g)

predvídateľné situácie lekárskej pohotovosti vyžadujúce poskytnutie informácií v papierovej podobe;

h)

dosah prípadnej dočasnej nedostupnosti osobitnej webovej stránky alebo internetu ako takého, alebo ich nedostupnosť v zdravotníckom zariadení, spolu s dostupnými bezpečnostnými opatreniami na zvládnutie takejto situácie;

i)

vyhodnotenie časovej lehoty, v ktorej sa na požiadanie poskytnú používateľovi pokyny na používanie v papierovej podobe.

2.   Posúdenie rizika v súvislosti s poskytnutím pokynov na používanie v elektronickej podobe sa aktualizuje vzhľadom na skúsenosti získané v období po uvedení na trh.

Článok 5

Výrobcovia pomôcok uvedených v článku 3 môžu poskytovať pokyny na používanie v elektronickej podobe namiesto papierovej za týchto podmienok:

1.

v posúdení rizika uvedenom v článku 4 sa preukáže, že poskytnutím pokynov na používanie v elektronickej podobe sa udrží alebo zvýši úroveň bezpečnosti dosiahnutá pri poskytnutí pokynov na používanie v papierovej podobe;

2.

výrobcovia poskytnú pokyny na používanie v elektronickej podobe vo všetkých členských štátoch, v ktorých bude produkt dostupný alebo daný do prevádzky. Ak tak neurobia, musia to riadne opodstatniť v posúdení rizika uvedenom v článku 4;

3.

výrobcovia majú zavedený systémom poskytovania pokynov na používanie v papierovej podobe (tlačený text) bez dodatočných nákladov pre používateľa, v rámci časovej lehoty vymedzenej v posúdení rizika uvedenom v článku 4 a najneskôr do siedmich kalendárnych dní od prijatia žiadosti zo strany používateľa alebo pri dodaní pomôcky, ak sú vyžiadané pri objednávke;

4.

výrobcovia poskytnú na pomôcke alebo na letáku informáciu o predvídateľných situáciách lekárskej pohotovosti a v prípade pomôcok opatrených zabudovaným systémom, ktorý vizuálne zobrazuje pokyny na používanie, informáciu o tom, ako pomôcku uviesť do činnosti;

5.

výrobcovia zabezpečia vhodnú podobu a fungovanie pokynov na používanie v elektronickej podobe a na tento účel poskytnú podklady pre verifikáciu a validáciu;

6

v prípade zdravotníckych pomôcok opatrených zabudovaným systémom, ktorý vizuálne zobrazuje pokyny na používanie, výrobcovia zabezpečia, že zobrazenie pokynov na používanie nezabraňuje bezpečnému použitiu pomôcky, predovšetkým funkciám monitorovania a podpory životných funkcií;

7.

výrobcovia poskytnú vo svojom katalógu alebo v inom vhodnom informačnom materiáli o pomôcke informácie o softvérových a hardvérových požiadavkách nevyhnutných na zobrazenie pokynov na používanie;

8.

výrobcovia disponujú systémom, ktorý im umožňuje informovať o akejkoľvek revízii pokynov na používanie, a to každého používateľa pomôcky v prípade, že revízia bola nevyhnutná z bezpečnostných dôvodov;

9.

v prípade pomôcok s určeným dátumom použiteľnosti s výnimkou implantovateľných pomôcok výrobcovia zabezpečia dostupnosť pokynov na používanie pre používateľov v elektronickej podobe najmenej počas dvoch rokov od uplynutia dátumu použiteľnosti poslednej vyrobenej pomôcky;

10.

v prípade pomôcok bez určeného dátumu použiteľnosti a implantovateľných pomôcok výrobcovia zabezpečia dostupnosť pokynov na používanie pre používateľov v elektronickej podobe počas obdobia pätnástich rokov po vyrobení poslednej pomôcky.

Článok 6

1.   Výrobcovia zreteľne uvedú, že pokyny na používanie pomôcky sú dodané v elektronickej podobe namiesto papierovej.

Uvedené informácie sa uvádzajú na skupinovom, príp. na spotrebiteľskom obale. V prípade pevných inštalovaných zdravotníckych pomôcok sa uvedené informácie uvádzajú aj na samotnej pomôcke.

2.   Výrobcovia poskytnú informácie o tom, ako sa dostať k pokynom na používanie v elektronickej podobe.

Uvedené informácie sa poskytujú, ako je stanovené v druhom pododseku odseku 1, ak to nie je možné, v papierovej podobe v letáku dodanom spolu s každou pomôckou.

3.   Informácie o tom, ako sa dostať k pokynom na používanie v elektronickej podobe, obsahujú:

a)

všetky informácie potrebné na to, aby sa zobrazili pokyny na používanie;

b)

jediný odkaz umožňujúci priamy prístup k pokynom a všetky informácie, ktoré používateľ potrebuje na to, aby identifikoval pokyny na používanie a prístup k nim;

c)

kontaktné údaje príslušného výrobcu;

d)

údaj o tom, kde a ako rýchlo je možné vyžiadať si a bez dodatočných nákladov získať pokyny na používanie v papierovej podobe v súlade s článkom 5.

4.   Ak má byť nejaká časť pokynov na používanie poskytnutá pacientovi, uvedená časť sa neposkytne v elektronickej podobe.

5.   Pokyny na používanie v elektronickej podobe sú plne k dispozícii ako text, ktorý môže obsahovať symboly a grafické prvky aspoň s tými istými informáciami, aké obsahujú pokyny na používanie v papierovej podobe. Videodokumentácia alebo audiodokumentácia môže byť ponúknutá na doplnenie textu.

Článok 7

1.   V prípade, že výrobcovia poskytnú pokyny na používanie v elektronickej podobe na elektronickom pamäťovom médiu spolu s pomôckou, alebo ak je samotná pomôcka opatrená zabudovaným systémom vizuálne zobrazujúcim pokyny na používanie, pokyny na používanie v elektronickej podobe sa používateľom sprístupnia aj na webovej stránke.

2.   Webová stránka obsahujúca pokyny na používanie pomôcky poskytnuté v elektronickej podobe namiesto papierovej podoby musí byť v súlade s týmito požiadavkami:

a)

pokyny na používanie sa poskytnú v bežne používanom formáte, ktorý je možné čítať pomocou voľne dostupného softvéru;

b)

je chránená pred napadnutím hardvéru a softvéru;

c)

poskytuje sa tak, aby bolo zlyhávanie servera a chyby zobrazovania zredukované na minimum;

d)

je na nej uvedené, v ktorých jazykoch Únie výrobca poskytuje pokyny na používanie v elektronickej podobe;

e)

je v súlade s požiadavkami smernice 95/46/ES;

f)

internetová adresa zobrazená v súlade s článkom 6 ods. 2 je nemenná a priamo dostupná počas období stanovených v článku 5 bodoch 9 a 10;

g)

na webovej stránke sú dostupné všetky predchádzajúce verzie pokynov na používanie vydané v elektronickej podobe spolu s dátumom ich uverejnenia.

Článok 8

S výnimkou zdravotných pomôcok triedy I vymedzených v prílohe IX k smernici 93/42/EHS splnenie povinností stanovených v článkoch 4 až 7 tohto nariadenia preveruje notifikovaný orgán počas postupu platného pre posúdenie zhody, ako sa uvádza v článku 9 smernice Rady 90/385/EHS alebo v článku 11 smernice Rady 93/42/EHS. Previerka je založená na osobitnej metóde odberu vzoriek prispôsobenej príslušnej triede a zložitosti produktu.

Článok 9

Pokyny na používanie v elektronickej podobe, ktoré sú poskytnuté navyše s cieľom doplniť pokyny na používanie v papierovej podobe, sú v súlade s obsahom pokynov na používanie v papierovej podobe.

V prípade, že sú takéto pokyny na používanie poskytnuté na webovej stránke, táto webová stránka spĺňa požiadavky stanovené v článku 7 ods. 2 písm. b), e) a g).

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.


10.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 208/2012

z 9. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 562/2011, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2012 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Európskej únii, a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. f) a g) v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 27 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v znení zmien a doplnení nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 121/2012 (3) sa ustanovil program, podľa ktorého sa môžu rozdeľovať potravinové výrobky najodkázanejším osobám v Únii. Na tento účel sa môžu poskytnúť výrobky z intervenčných zásob alebo ak nie sú k dispozícii intervenčné zásoby vhodné na program rozdeľovania potravín, môžu sa potravinové výrobky nakúpiť na trhu. V rokoch 2012 a 2013 je uvedený program začlenený do zoznamu opatrení, ktoré sú oprávnené na financovanie Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a ktoré sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) až do maximálnej ročnej sumy 500 miliónov EUR.

(2)

Komisia má v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 prijať ročné plány. Ročný plán rozdeľovania na rok 2012 bol prijatý 10. júna 2011 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 562/2011 (5) výlučne na základe výrobkov dostupných z intervenčných zásob. Členským štátom by sa mali prideliť dodatočné zdroje sprístupnené v rozpočtovom roku 2012 na rozdelenie potravín najodkázanejším osobám v Únii v dôsledku zmeny a doplnenia článku 27 nariadenia (ES) č. 1234/2007 nariadením (EÚ) č. 121/2012.

(3)

S cieľom uplatniť ročný rozpočtový strop by sa mali náklady na prevod v rámci Únie zahrnúť tam, kde je to vhodné, do celkového finančného príspevku, ktorý je pre jednotlivé členské štáty k dispozícii na vykonávanie plánu rozdeľovania na rok 2012. Okrem toho by sa termíny stanovené v článku 9 nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii (6), na podávanie žiadostí o platby a realizovanie platieb príslušnými orgánmi mali prispôsobiť tak, aby sa zabezpečilo, že zdroje pridelené v rámci plánu rozdeľovania na rok 2012 sú oprávnené na podporu Únie, iba ak sa dané platby uskutočnia v rozpočtovom roku 2012.

(4)

So zreteľom na skrátený časový rámec, ktorý členským štátom zostal na vykonávanie plánu rozdeľovania na rok 2012 v dôsledku dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 121/2012, je vhodné umožniť predĺženie lehôt ustanovených v článku 3 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 807/2010, pokiaľ ide o obdobie vykonávania ročného plánu a dokončenie platobných transakcií v prípade výrobkov získaných na trhu.

(5)

Keďže k tejto revízii plánu rozdeľovania na rok 2012 došlo v čase, keď by už vnútroštátne administratívne opatrenia na vykonávanie daného plánu mali byť takmer dokončené, množstvá výrobkov dostupných z intervenčných zásob, ktoré sa prerozdeľujú v nadväznosti na rozhodnutie Fínska zrieknuť sa časti jeho podielu sušeného odstredeného mlieka alebo v dôsledku prehodnotenia presných množstiev v intervenčných skladoch, by sa nemali zohľadňovať pri výpočte toho, či členské štáty splnili povinnosť stanovenú v článku 3 ods. 2 druhom a treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 807/2010, podľa ktorej sa musí stiahnuť zo zásob 70 % obilnín a sušeného odstredeného mlieka do termínov stanovených v uvedenom článku.

(6)

Vzhľadom na to, že vykonávacie obdobie plánu rozdeľovania na rok 2012 je už v pokročilom štádiu, a s cieľom umožniť členským štátom čo najviac času na uskutočnenie činností potrebných na vykonanie zmeneného a doplneného plánu, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 562/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 562/2011 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

1.   V roku 2012 sa distribúcia potravín v prospech najodkázanejších osôb v Únii podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1234/2007 bude realizovať podľa ročného plánu distribúcie uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Členské štáty môžu využívať finančné zdroje dostupné na realizáciu plánu na rok 2012 do výšky stropov stanovených v písmene a) prílohy I.

Množstvo každého druhu výrobku, ktoré sa má vyskladniť z intervenčných zásob, sa stanovuje v písmene b) prílohy I.

Orientačné príspevky členským štátom na nákup potravín na trhu Únie sa stanovujú v písmene c) prílohy I.

2.   V zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 sa povoľuje používanie obilnín ako platby za získavanie výrobkov z ryže na trhu.

Článok 2

S výhradou podmienok ustanovených v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 sa v rámci Únie povoľuje presun výrobkov uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu. Orientačné príspevky členským štátom na preplatenie nákladov na presuny v rámci Únie v súlade s požiadavkami v rámci ročného plánu distribúcie uvedeného v článku 1 sa stanovujú v písmene d) prílohy I.“

2.

Vkladajú sa tieto články 2a až 2d:

„Článok 2a

Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 sa vykonávacie obdobie plánu distribúcie na rok 2012 končí 28. februára 2013.

Článok 2b

Odchylne od článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 sa majú v pláne distribúcie na rok 2012 platobné transakcie za výrobky, ktoré má dodať prevádzkovateľ, v prípade výrobkov, ktoré sa majú získať na trhu podľa článku 2 ods. 3 písm. a) bodov iii) a iv) nariadenia (EÚ) č. 807/2010, vykonať pred 15. októbrom 2012.

Článok 2c

V rámci plánu distribúcie na rok 2012 sa prvá veta druhého pododseku a tretí pododsek odseku 2 článku 3 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 tam, kde je to vhodné, neuplatňujú na tieto množstvá intervenčných zásob:

a)

5,46 tony obilnín uskladnených v Spojenom kráľovstve a pridelených Bulharsku;

b)

0,651 tony obilnín uskladnených vo Fínsku a pridelených Bulharsku;

c)

249,04 tony obilnín uskladnených vo Francúzsku a pridelených Francúzsku;

d)

635,325 tony sušeného odstredeného mlieka uskladneného v Estónsku a prideleného Estónsku.

Článok 2d

Odchylne od článku 9 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 v prípade plánu distribúcie na rok 2012 sa žiadosti o platby predložia príslušným orgánom jednotlivých členských štátov do 30. septembra 2012. Žiadosti podané po tomto dátume sa neprijmú s výnimkou prípadov vyššej moci.

Výdavky do výšky stropov stanovených v písmene a) prílohy I sú oprávnené na financovanie zo zdrojov Únie len v prípade, ak ich členský štát uhradil príjemcovi najneskôr 15. októbra 2012.“

3.

Prílohy I a II sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 44, 16.2.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2011, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2010, s. 9.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

ROČNÝ PLÁN DISTRIBÚCIE NA ROK 2012

a)

Celkové sumy finančných prostriedkov rozdelené podľa členských štátov:

(v EUR)

Členský štát

Suma

Belgicko

11 710 463

Bulharsko

21 439 346

Česká republika

135 972

Estónsko

2 359 486

Írsko

2 594 467

Grécko

21 651 199

Španielsko

80 401 345

Francúzsko

70 563 823

Taliansko

95 641 425

Lotyšsko

5 558 220

Litva

7 491 644

Luxembursko

171 704

Maďarsko

13 715 022

Malta

721 992

Poľsko

75 296 812

Portugalsko

19 332 607

Rumunsko

60 689 367

Slovinsko

2 533 778

Slovensko

5 098 384

Fínsko

2 892 944

Spolu

500 000 000

b)

Množstvo každého druhu výrobku, ktoré sa má vyskladniť z intervenčných zásob Únie na účely distribúcie v jednotlivých členských štátoch v rámci maximálnych súm stanovených v písmene a) tejto prílohy:

(v tonách)

Členský štát

Obilniny

Sušené odstredené mlieko

Belgicko

 

1 560,275

Bulharsko

39 150,874

 

Česká republika

450,000

 

Estónsko

 

635,325

Írsko

 

727,900

Grécko

 

2 682,575

Španielsko

 

10 093,975

Francúzsko

249,040

8 858,925

Taliansko

 

12 337,975

Lotyšsko

 

870,050

Litva

 

1 032,575

Maďarsko

 

1 807,425

Malta

1 230,373

 

Poľsko

 

9 662,825

Portugalsko

 

2 524,725

Rumunsko

112 527,069

 

Slovinsko

 

287,750

Slovensko

8 976,092

 

Fínsko

 

489,300

Spolu

162 583,448

53 571,600

c)

Orientačné príspevky členským štátom na nákup potravín na trhu Únie v rámci maximálnych súm stanovených v písmene a) tejto prílohy:

(v EUR)

Členský štát

Suma

Belgicko

8 346 393

Bulharsko

14 004 438

Česká republika

70 619

Estónsko

1 136 698

Írsko

1 200 145

Grécko

15 656 380

Španielsko

57 977 800

Francúzsko

51 172 604

Taliansko

68 479 620

Lotyšsko

3 736 468

Litva

5 281 095

Luxembursko

161 225

Maďarsko

9 751 550

Malta

493 784

Poľsko

54 100 415

Portugalsko

13 763 634

Rumunsko

39 979 504

Slovinsko

1 883 893

Slovensko

3 590 632

Fínsko

1 871 094

Spolu

352 657 991

d)

Orientačné príspevky členským štátom na preplatenie nákladov na presuny vnútri Únie v rámci maximálnych súm stanovených v písmene a) tejto prílohy:

(v EUR)

Členský štát

Suma

Bulharsko

2 300 431

Česká republika

12 211

Grécko

126 066

Španielsko

401 345

Francúzsko

17 915

Taliansko

399 005

Lotyšsko

5 509

Maďarsko

61 128

Malta

63 361

Poľsko

205 907

Portugalsko

108 700

Rumunsko

5 970 071

Slovinsko

7 073

Slovensko

305 884

Fínsko

15 394

Spolu

10 000 000

PRÍLOHA II

a)

Presuny obilnín v rámci Únie povolené na základe plánu distribúcie na rozpočtový rok 2012:

 

Množstvo

(v tonách)

Držiteľ

Príjemca

1.

33 989,414

Agency for Rural Affairs, Fínsko

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, Bulharsko

2.

5 161,460

RPA, Spojené kráľovstvo

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, Bulharsko

3.

450,000

SJV, Švédsko

SZIF, Česká republika

4.

1 230,373

SJV, Švédsko

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5.

16 856,043

BLE, Nemecko

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Rumunsko

6.

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Fínsko

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Rumunsko

7.

54 310,731

SJV, Švédsko

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Rumunsko

8.

147,000

FranceAgriMer, Francúzsko

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovensko

9.

8 829,092

SJV, Švédsko

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovensko

b)

Presuny sušeného odstredeného mlieka v rámci Únie povolené na základe plánu distribúcie na rozpočtový rok 2012:

 

Množstvo

(v tonách)

Držiteľ

Príjemca

1.

2 682,575

BLE, Nemecko

OPEKEPE, Grécko

2.

330,350

SZIF, Česká republika

FEGA, Španielsko

3.

6 308,425

OFI, Írsko

FEGA, Španielsko

4.

3 455,200

RPA, Spojené kráľovstvo

FEGA, Španielsko

5.

2 118,875

RPA, Spojené kráľovstvo

FranceAgriMer, Francúzsko

6.

7 904,825

BIRB, Belgicko

AGEA, Taliansko

7.

1 476,375

OFI, Írsko

AGEA, Taliansko

8.

2 749,625

Dienst Regelingen Roermond, Holandsko

AGEA, Taliansko

9.

207,150

SJV, Švédsko

AGEA, Taliansko

10.

870,050

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Litva

Rural Support Service, Lotyšsko

11.

1 807,425

RPA, Spojené kráľovstvo

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Maďarsko

12.

3 294,150

BLE, Nemecko

ARR, Poľsko

13.

1 675,025

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Litva

ARR, Poľsko

14.

4 692,825

RPA, Spojené kráľovstvo

ARR, Poľsko

15.

2 524,275

RPA, Spojené kráľovstvo

IFAP I.P., Portugalsko

16.

287,750

Dienst Regelingen Roermond, Holandsko

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovinsko

17.

489,300

Dienst Regelingen Roermond, Holandsko

Agency for Rural Affairs, Fínsko


10.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 209/2012

z 9. marca 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

103,0

JO

78,3

MA

68,2

SN

207,5

TN

80,7

TR

95,1

ZZ

105,5

0707 00 05

JO

183,3

TR

172,1

ZZ

177,7

0709 91 00

EG

85,9

ZZ

85,9

0709 93 10

MA

55,8

TR

134,6

ZZ

95,2

0805 10 20

EG

48,8

IL

68,4

MA

56,6

TN

58,6

TR

72,2

ZZ

60,9

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,1

TR

50,4

ZZ

51,2

0808 10 80

BR

83,3

CA

117,2

CL

103,0

CN

110,7

MK

31,8

US

159,7

ZZ

101,0

0808 30 90

AR

92,3

CL

106,5

CN

44,8

ZA

94,2

ZZ

84,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


10.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/41


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 210/2012

z 9. marca 2012,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 5. a 6. marca 2012 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac marec 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Článkom 3 ods. 1 a 2 Protokolu 1 (3) k Európsko-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej (4) sa otvára colná kvóta s nulovou sadzbou na dovoz neupraveného olivového oleja patriaceho pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 1509 10 90, úplne získaného v Tunisku a prepravovaného priamo z tejto krajiny do Európskej únie v limite stanovenom na každý rok.

(2)

Článkom 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (5), sa ustanovujú maximálne mesačné množstvá, na ktoré sa môžu vydať dovozné povolenia.

(3)

V súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa príslušným orgánom podali žiadosti o vydanie dovozných povolení na celkové množstvo prekračujúce hranicu stanovenú na mesiac marec v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(4)

Za týchto okolností musí Komisia stanoviť koeficient pridelenia, ktorý umožní výdaj dovozných povolení v pomere k množstvu, ktoré je k dispozícii.

(5)

Keďže sa na mesiac marec dosiahla príslušná hranica, nemožno na tento mesiac vydať žiadne dovozné povolenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia podaným 5. a 6. marca 2012 na základe článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa dáva koeficient pridelenia 57,099350 %.

Vydávanie dovozných povolení na množstvá požadované od 12. marca 2012 sa na marec 2012 pozastavuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. marca 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 57.

(4)  Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 2.

(5)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.