ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.071.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 71

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
9. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/142/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2012 o pristúpení Európskej únie k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 o jednotných ustanoveniach pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla ( 1 )

1

 

 

2012/143/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2012 o stanovisku Európskej únie k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o bezpečnosti chodcov a k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o zdrojoch svetla využívajúcich svetelné diódy (LED)

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 193/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 194/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 195/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovujú predajné ceny Únie, pokiaľ ide o rybárske výrobky uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2012

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 196/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovuje výška pomoci pri prevode a paušálna pomoc v prípade určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 197/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovujú referenčné ceny určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 198/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovujú ceny Únie, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, a predajné ceny rybárskych výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky hospodársky rok 2012

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 199/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovujú štandardné hodnoty na výpočet finančných náhrad a preddavkov v prípade rybárskych výrobkov stiahnutých z trhu v priebehu rybárskeho roka 2012

29

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2012 z 8. marca 2012 týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky nitroxinil ( 1 )

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 202/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky pegylovaný bovinný faktor stimulujúci kolónie granulocytov ( 1 )

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 203/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre ekologické víno

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 204/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

48

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/144/SZBP z 8. marca 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

50

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, 96/409/SZBP z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu (Ú. v. ES L 168, 6.7.1996; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 18/zv. 01, s. 26)

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. februára 2012

o pristúpení Európskej únie k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 o jednotných ustanoveniach pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla

(Text s významom pre EHP)

(2012/142/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka sa prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 4 ods. 2 druhú zarážku,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Cieľom štandardizovaných požiadaviek predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 29 o jednotných ustanoveniach pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla (3) (ďalej len „predpis EHK OSN č. 29“) je odstrániť technické bariéry v obchode s motorovými vozidlami medzi zmluvnými stranami revidovanej dohody z roku 1958 a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany pre cestujúcich vo vozidle.

(2)

Dňom svojho pristúpenia k revidovanej dohode z roku 1958 Únia pristúpila k obmedzenému počtu predpisov EHK OSN uvedených v prílohe II k rozhodnutiu 97/836/ES; predpis EHK OSN č. 29 medzi ne zahrnutý nebol.

(3)

Vzhľadom na ďalšie zmeny a doplnenia predpisu EHK OSN č. 29 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (4), podľa ktorého má Únia zohľadniť predpis EHK OSN č. 29, uvedený predpis EHK OSN by sa mal stať súčasťou systému typového schválenia EÚ pre motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 o jednotných ustanoveniach pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla.

Článok 2

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 o jednotných ustanoveniach pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla sa stáva súčasťou systému typového schválenia EÚ pre motorové vozidlá.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Komisia oznámi toto rozhodnutie generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

V Bruseli 14. februára 2012

Za Radu

predseda

M. LIDEGAARD


(1)  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2)  Súhlas z 19. januára 2012 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 21.

(4)  Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/3


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. februára 2012

o stanovisku Európskej únie k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o bezpečnosti chodcov a k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o zdrojoch svetla využívajúcich svetelné diódy (LED)

(2012/143/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej Komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok vzájomného uznávania udelených schválení na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 druhú zarážku,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Cieľom štandardizovaných požiadaviek návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „EHK OSN“) o jednotných ustanoveniach pre typové schválenie motorových vozidiel, pokiaľ ide o bezpečnosť chodcov (3), a návrhu predpisu EHK OSN o jednotných ustanoveniach pre typové schválenie zdrojov svetla využívajúcich svetelné diódy (LED) na použitie v zariadeniach pre svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (4) je odstrániť technické prekážky obchodu s motorovými vozidlami medzi zmluvnými stranami revidovanej dohody z roku 1958 a zaistiť pre tieto vozidlá vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany.

(2)

Je vhodné vymedziť stanovisko Európskej únie k uvedeným návrhom predpisov a tak umožniť, aby Únia zastúpená Komisiou hlasovala za ich prijatie.

(3)

Návrh predpisu týkajúceho sa bezpečnosti chodcov aj návrh predpisu o zdrojoch svetla využívajúcich svetelné diódy (LED) by sa mali zapracovať do systému typového schválenia EÚ pre motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje návrh predpisu EHK OSN o jednotných ustanoveniach pre typové schválenie motorových vozidiel, pokiaľ ide o bezpečnosť chodcov, uvedený v dokumente ECE TRANS/WP.29/2010/127.

Článok 2

Týmto sa schvaľuje návrh predpisu EHK OSN o jednotných ustanoveniach pre typové schválenie zdrojov svetla využívajúcich svetelné diódy (LED) na použitie v zariadeniach pre svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel uvedený v dokumente ECE TRANS/WP.29/2010/44 spolu s jeho korigendom.

Článok 3

Na nadchádzajúcom zasadnutí správneho výboru Svetového fóra EHK OSN pre harmonizáciu predpisov o vozidlách bude Únia zastúpená Komisiou hlasovať za návrh predpisov EHK OSN uvedených v článkoch 1 a 2.

Článok 4

V súlade s článkami 35 a 36 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (5), sa uznáva rovnocennosť požiadaviek stanovených návrhom predpisu EHK OSN o jednotných ustanoveniach pre typové schválenie motorových vozidiel, pokiaľ ide o bezpečnosť chodcov, a požiadaviek uvedených v prílohe I odsekoch 3.1, 3.3, 3.4 a 3.5 k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky (6).

Článok 5

Návrhy predpisov EHK OSN uvedené v článkoch 1 a 2 sa stávajú súčasťou systému typového schválenia EÚ pre motorové vozidlá.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. februára 2012

Za Radu

predseda

M. LIDEGAARD


(1)  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2)  Súhlas z 19. januára 2012 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(3)  Dokument EHK OSN ECE TRANS/WP.29/2010/127.

(4)  Dokument EHK OSN ECE TRANS/WP.29/2010/44.

(5)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 1.


NARIADENIA

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 193/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny (1), a najmä na jeho článok 11a ods. 2 a 5,

keďže:

(1)

Rada 12. apríla 2005 prijala nariadenie (ES) č. 560/2005.

(2)

Na základe preskúmania zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené v nariadení (ES) č. 560/2005, sa Rada nazdáva, že dôvody na ponechanie určitých osôb na uvedenom zozname už pominuli.

(3)

Okrem toho by sa informácie týkajúce sa jednej osoby na zozname uvedenom v prílohe I a osôb na zozname uvedenom v prílohe IA k uvedenému nariadeniu mali aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 560/2005 sa záznam o tejto osobe:

„Désiré Tagro“

nahrádza záznamom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 560/2005 sa nahrádza znením, ktoré sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Radu

predseda

M. BØDSKOV


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.


PRÍLOHA I

Záznam uvedený v článku 1

„Désiré TAGRO. Číslo pasu: PD–AE 065FH08. Dátum narodenia: 27. januára 1959. Miesto narodenia: Issia, Pobrežie Slonoviny. Zomrel 12. apríla 2011 v Abidžane.

Generálny tajomník tzv. ‚prezidentského úradu‘ Laurenta GBAGBA: účasť v nelegitímnej vláde Laurenta GBAGBA, marenie mieru a zmierenia, odmietnutie výsledkov prezidentských volieb, účasť na násilnej represii ľudových hnutí. Dátum označenia zo strany OSN: 30. 3. 2011 (označenie zo strany Európskej únie: 22.12.2010).“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IA

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor OSN neoznačili a na ktoré sa odkazuje v článkoch 2, 4 a 7

 

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné údaje

Dôvody označenia

1.

Kadet Bertin

Narodený v roku 1957 v Mame.

Osobitný poradca Laurenta Gbagba pre bezpečnosť, obranu a vojenskú výzbroj, bývalý minister obrany vo vláde Laurenta Gbagba.

Synovec Laurenta Gbagba.

V exile v Ghane.Je neho uvalený medzinárodný zatykač.

Aktívne zapojený do prípadov násilia a násilných únosov, financovania a ozbrojovania milícií a ‚mladých vlastencov‘ (COJEP).

Zapojený do financovania a obchodovania so zbraňami a do obchádzania sankcií.

Kadet Bertin mal privilegované vzťahy so západnými milíciami a pre Gbagba bol kontaktnou osobou pre styk s týmito skupinami. Zapojený do vytvorenia jednotiek smrti ‚Force Lima‘.

Z exilu v Ghane naďalej pripravuje ozbrojené opätovné prevzatie moci. Požaduje tiež okamžité prepustenie Gbagba.

Z dôvodu svojich finančných zdrojoch, znalosti nelegálnych ciest obchodovania so zbraňami a pokračujúcich vzťahov so stále aktívnymi milíciami (konkrétne v Libérii) Kadet Bertin stále predstavuje reálnu hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu Pobrežia Slonoviny.

2.

Oulaï Delafosse

Narodený 28. októbra 1968.

Bývalý zástupca prefekta v Toulepleu. Vedúci Vlasteneckej únie za odboj Veľkého Západu (l’Union patriotique pour la résistance du Grand Ouest).

Ako veliteľ milícií bol zapojený do násilností a zločinov, konkrétne v oblasti Touleplue.

Ako priamy podriadený Kadeta Bertina bol veľmi aktívny počas povolebnej krízy, v nábore libérijských žoldnierov, ako aj v nezákonnom obchodovaní so zbraňami s pôvodom v Libérii. Jeho jednotky rozsievali teror počas celej povolebnej krízy, pričom odstránili stovky osôb pochádzajúcich zo severu Pobrežia Slonoviny.

Z dôvodu svojho politického extrémizmu, blízkeho vzťahu s Kadetom Bertinom a svojim úzkym prepojením s prostredím libérijských žoldnierov stále predstavuje hrozbu pre stabilitu krajiny.

3.

Pastor Gammi

 

Veliteľ milície ‚Hnutie za oslobodenie západu Pobrežia Slonoviny‘ (MILOCI) vytvorenej v roku 2004. Ako veliteľ MILOCI podporujúcej Gbagba bol zapojený do viacerých masakrov a násilností.

Na úteku v Ghane (údajne v Takoradi). Je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

V exile sa stal členom ‚Medzinárodnej koalície za oslobodenie Pobrežia Slonoviny‘ (CILCI), ktorá aktívne pracuje na ozbrojenom odpore za návrat Gbagba k moci.

4.

Marcel Gossio

Narodený 18. februára 1951 v Adjamé.

Číslo pasu: 08AA14345 (platný do 6. októbra 2013).

Na úteku mimo Pobrežia Slonoviny. Je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Zapojený do sprenevery verejných financií a do financovania a ozbrojovania milícií.

Kľúčová postava vo financovaní Gbagbovho klanu a milícií. Je zároveň hlavným protagonistom v kontexte nezákonného obchodovania so zbraňami.

Z dôvodu vysokého objemu prostriedkov, ktoré spreneveril, a svojej znalosti nezákonných sietí obchodovania je naďalej hrozbou pre stabilitu a bezpečnosť Pobrežia Slonoviny.

5.

Justin Koné Katina

 

Na úteku v Ghane. Je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Zapojený do lúpežného prepadnutia Central Bank of West African States (BCEAO).

Z exilu stále vystupuje ako Gbagbov hovorca. V tlačovej správe z 12. decembra 2011 tvrdí, že Ouattara voľby nikdy nevyhral a nový režim je nelegitímny. Vyzýva na odpor a domnieva sa, že Gbagbo sa k moci vráti.

6.

Ahoua Don Mello

Narodený 23. júna 1958 v Bongouanou.

Číslo pasu: PD-AE/044GN02 (platný do 23. februára 2013).

Hovorca Laurenta Gbagba. Bývalý minister infraštruktúry a sanácie v nelegitímnej vláde.

V exile v Ghane. Je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Z exilu naďalej vyhlasuje, že prezident Ouattara bol zvolený podvodom, a neuznáva jeho autoritu. Odmieta reagovať na výzvu vlády Pobrežia Slonoviny na zmierenie, v tlači pravidelne vyzýva na povstanie a v utečeneckých táboroch v Ghane uskutočňuje mobilizačné kampane.

V decembri 2011 vyhlásil, že Pobrežie Slonoviny je ‚obsadeným kmeňovým štátom‘ a že ‚dni režimu prezidenta Ouattaru sú spočítané‘.

7.

Moussa Touré Zéguen

Narodený 9. septembra 1944.

Starý pas číslo: AE/46CR05.

Vedúci Zoskupenia vlastencov za mier (GPP).

Zakladateľ ‚Medzinárodnej koalície za oslobodenie Pobrežia Slonoviny‘ (CILCI).

Od roku 2002 je veliteľom milícií; od roku 2003 vedie GPP. Pod jeho velením sa z GPP stala ozbrojená ruka Gbagba v Abidžane a na juhu krajiny.

Spolu s GPP je zodpovedný za mnohé násilnosti zamerané najmä na pôvodné obyvateľstvo na severe krajiny a na odporcov režimu.

Osobne zapojený do povolebného násilia (konkrétne vo štvrtiach Abobo a Adjamé).

V exile v Accre Touré Zéguen založil ‚Medzinárodnú koalíciu za oslobodenie Pobrežia Slonoviny‘ (CILCI), ktorej cieľom je dostať Gbagba späť k moci.

Z exilu vydáva plamenné vyhlásenia (napríklad na tlačovej konferencii 9. decembra 2011) a naďalej neochvejne verí v konflikt a ozbrojenú pomstu. Nazdáva sa, že vedenie Pobrežia Slonoviny zo strany prezidenta Ouattaru je nelegitímne a krajina sa opätovne stala ‚kolóniou‘ a vyzýva jej obyvateľov na vyhnanie podvodníkov (časopis Mladá Afrika, júl 2011).

Píše blog, v ktorom dôrazne vyzýva na mobilizáciu obyvateľstva Pobrežia Slonoviny proti Ouattarovi.“


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 194/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2813/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o poskytovaní pomoci súkromnému skladovaniu určitých produktov rybolovu (2), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Pomoc na súkromné skladovanie by nemala presiahnuť výšku technických a finančných nákladov zaznamenanú v Únii v rybárskom roku, ktorý predchádzal príslušnému roku.

(2)

Na odradenie od dlhodobého skladovania, skrátenie platobných lehôt a na zníženie zaťaženia kontrolami by sa pomoc na súkromné skladovanie mala vyplácať v jednej jedinej splátke.

(3)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať so spätnou platnosťou od 1. januára 2012, aby sa nebránilo fungovaniu intervenčného systému v roku 2012.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výška pomoci uvedená v článku 25 nariadenia (ES) č. 104/2000 týkajúca sa súkromného skladovania výrobkov uvedených v prílohe II k uvedenému nariadeniu predstavuje na rybársky rok 2012:

:

prvý mesiac

:

219 EUR/t,

:

druhý mesiac

:

0 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 30.


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 195/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa stanovujú predajné ceny Únie, pokiaľ ide o rybárske výrobky uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 1 a 6,

keďže:

(1)

Predajné ceny Únie treba stanoviť pre každý z výrobkov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 104/2000 pred začiatkom rybárskeho roka na úrovni najmenej rovnej 70 % a neprevyšujúcej 90 % orientačnej ceny.

(2)

V nariadení Rady (EÚ) č. 1388/2011 (2) sa stanovujú orientačné ceny na rybársky rok 2012 pre všetky príslušné výrobky.

(3)

Trhové ceny sa značne odlišujú v závislosti od druhov a od toho, ako sa výrobky prezentujú, najmä v prípade kalmára a merlúzy.

(4)

Pre rozličné formy a prezentácie zmrazených výrobkov vyložených v Únii by sa preto mali stanoviť rozličné konverzné faktory, aby sa určila cenová hladina, na základe ktorej sa stanovia intervenčné opatrenia ustanovené v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(5)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať so spätnou platnosťou od 1. januára 2012, aby sa nebránilo fungovaniu intervenčného systému v roku 2012.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybárske výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predajné ceny výrobkov Únie podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 platné počas rybárskeho roku 2012 v zmysle prílohy II k uvedenému nariadeniu, ako aj formy prezentácie a konverzné faktory, ktoré sa na ne vzťahujú, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2011, s. 1.


PRÍLOHA

PREDAJNÉ CENY A KONVERZNÉ FAKTORY

Druh

Prezentácia

Prepočítavací koeficient

Úroveň intervencie

Predajná cena

(EUR/tona)

Halibut grónsky

(Reinhardtius hippoglossoides)

celý alebo vypitvaný, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 661

Merlúza európska

(Merluccius spp.)

celý alebo vypitvaný, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 068

jednotlivé filety

 

 

 

s kožou

1,0

0,85

1 299

bez kože

1,1

0,85

1 429

Zubatec sivý a pagel

(Dentex dentex a Pagellus spp.)

celý alebo vypitvaný, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 242

Mečiar veľký

(Xiphias gladius)

celý alebo vypitvaný, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

3 518

Krevety a garnáty

Penaeidae:

zmrazené

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 530

b)

ostatné Penaeidae

 

1,0

0,85

6 641

Sépie

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti)

zmrazené

1,0

0,85

1 669

Kalmáre (Loligo spp.):

a)

Loligo patagonica

celé, nečistené

1,00

0,85

1 012

čistené

1,20

0,85

1 215

b)

Loligo vulgaris

celé, nečistené

2,50

0,85

2 531

čistené

2,90

0,85

2 936

Osmonoh

(Octopus spp.)

zmrazené

1,00

0,85

1 892

Gordan druhu Illex argentinus

celé, nečistené

1,00

0,80

719

trup

1,70

0,80

1 223

Formy komerčnej prezentácie:

celé, nečistené

:

výrobok, ktorý neprešiel žiadnym spracovaním,

čistené

:

výrobok, ktorý bol aspoň vypitvaný,

trup

:

telo, ktoré bolo aspoň vypitvané a hlava bola odstránená.


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 196/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa stanovuje výška pomoci pri prevode a paušálna pomoc v prípade určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2814/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pri prevode na určité produkty rybolovu (2), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 939/2001 zo 14. mája 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 pokiaľ ide o poskytovania paušálnej pomoci na niektoré produkty rybolovu (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa stanovuje, že podporu možno poskytnúť na množstvá určitých čerstvých výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré boli buď spracované, aby sa mohli stabilizovať a uskladniť, alebo konzervované.

(2)

Cieľom tejto pomoci je vhodne podporiť organizácie výrobcov, aby spracovávali a konzervovali výrobky stiahnuté z trhu tak, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu.

(3)

Výška pomoci by nemala narušiť rovnováhu trhu s uvedenými výrobkami alebo narušiť hospodársku súťaž.

(4)

Výška pomoci by nemala presiahnuť technické a finančné náklady na pracovné postupy, ktoré sú nevyhnutné na stabilizovanie a uskladnenie zaznamenané v Únii v rybárskom roku, ktorý predchádzal príslušnému roku.

(5)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať so spätnou platnosťou od 1. januára 2012, aby sa nebránilo fungovaniu intervenčného systému v roku 2012.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybárske výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výška poskytovanej pomoci pri prevode uvedená v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000 a výška paušálnej pomoci uvedená v článku 24 ods. 4 uvedeného nariadenia sa na rybársky rok 2012 stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 132, 15.5.2001, s. 10.


PRÍLOHA

1.

Výška pomoci pri prevode na výrobky uvedené v častiach A a B prílohy I a pre soley (Solea spp.) uvedené v časti C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Výrobné postupy uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Výška pomoci (EUR/tona)

1

2

I.   

Zmrazovanie a skladovanie celých výrobkov, pitvaných výrobkov s hlavou alebo krájaných výrobkov

sardinka európska Sardina pilchardus

359

iné druhy

291

II.

Filetovanie, zmrazovanie a skladovanie

410

III.

Solenie a/alebo sušenie a skladovanie celých výrobkov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných alebo filetovaných výrobkov

277

IV.

Marinovanie a skladovanie

260

2.

Výška pomoci pri prevode na ostatné výrobky uvedené v časti C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Výrobné a/alebo konzervačné postupy uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Výrobky

Výška pomoci (EUR/tonu)

1

2

3

I.

Zmrazovanie a skladovanie

homár štíhly

(Nephrops norvegicus)

327

chvosty homárov štíhlych

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Odstránenie hlavy, zmrazovanie a skladovanie

homár štíhly

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Varenie, zmrazovanie a skladovanie

homár štíhly

(Nephrops norvegicus)

327

krab piesočný

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pasterizácia a skladovanie

krab piesočný

(Cancer pagurus)

392

V.

Skladovanie v živom stave v pevných nádržiach alebo v klietkach

krab piesočný

(Cancer pagurus)

210

3.

Výška paušálnej pomoci na výrobky uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Výrobné postupy

Výška pomoci (EUR/tonu)

I.

Zmrazovanie a skladovanie celých výrobkov, pitvaných výrobkov s hlavou alebo krájaných výrobkov

291

II.

Filetovanie, zmrazovanie a skladovanie

410


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 197/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa stanovujú referenčné ceny určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1 a 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa ustanovuje, že referenčné ceny platné pre Úniu sa môžu stanoviť každý rok podľa kategórie výrobku pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie cla podľa článku 28 ods. 1. To isté platí pre výrobky, ktoré v dôsledku toho, že sa na ne vzťahuje zníženie cla podľa WTO alebo iné preferenčné dohody, musia dodržiavať referenčnú cenu.

(2)

Podľa článku 29 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 104/2000 má byť referenčná cena výrobkov uvedených v častiach A a B prílohy I k uvedenému nariadeniu rovnaká ako cena, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, ustanovená v súlade s článkom 20 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Ceny príslušných výrobkov, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu Únie, sa na rybársky rok 2012 stanovujú v nariadení Komisie (EÚ) č. 198/2012 (2).

(4)

Podľa článku 29 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 104/2000 sa referenčná cena výrobkov iných ako uvedených v prílohách I a II k uvedenému nariadeniu stanovuje najmä na základe váženého priemeru colných hodnôt zaznamenaných na dovozných trhoch alebo v dovozných prístavoch počas troch rokov bezprostredne predchádzajúcich dátumu stanovenia referenčnej ceny.

(5)

Nie je nutné stanoviť referenčné ceny pre tie výrobky, na ktoré sa vzťahujú kritériá ustanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 a ktoré sú dovezené z tretích krajín v nevýznamných objemoch.

(6)

Pre urýchlenie uplatnenia referenčných cien v roku 2012 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybárske výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Referenčné ceny rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012, ako sa uvádza v článku 29 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Pozri stranu 19 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

1.   Referenčné ceny výrobkov uvedených v článku 29 odsek 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Referenčná cena

(EUR/tona)

Pitvané, s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Doplnkový kód TARIC

Extra, A (1)

Doplnkový kód TARIC

Extra, A (1)

Sleď atlantický

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Sebastesy

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

a ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Treska škvrnitá

Gadus morhua

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

varené vo vode

čerstvé alebo chladené

Doplnkový kód TARIC

Extra, A (1)

Doplnkový kód TARIC

Extra, A (1)

Kreveta boreálna

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Referenčné ceny rybárskych výrobkov uvedených v článku 29 ods. 3 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 104/2000

Výrobok

Doplnkový kód TARIC

Predstavenie návrhu

Referenčná cena

(EUR/tona)

1.   

Sebastesy

 

 

celé:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

s hlavou alebo bez nej

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

filety:

 

F412

s kosťami („štandardné“)

2 011

F413

bez kostí

2 136

F414

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 239

2.   

Treska

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

celé s hlavou alebo bez hlavy

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

filety:

 

F417

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

2 451

F418

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

2 716

F419

jednotlivo alebo úplne prekladané filety s kožou

2 574

F420

jednotlivo alebo úplne prekladané filety bez kože

2 972

F421

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

kusy a ostatné mäso okrem mletých blokov

1 448

3.   

Treska tmavá (Pollachius virens)

ex 0304 73 00

 

filety:

 

F424

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

1 611

F425

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

1 688

F426

jednotlivo alebo úplne prekladané filety s kožou

1 476

F427

jednotlivo alebo úplne prekladané filety bez kože

1 713

F428

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

kusy a ostatné mäso okrem mletých blokov

976

4.   

Treska jednoškvrná (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

filety:

 

F431

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

2 241

F432

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

2 606

F433

jednotlivo alebo úplne prekladané filety s kožou

2 537

F434

jednotlivo alebo úplne prekladané filety bez kože

2 682

F435

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 988

5.   

Treska aljašská

 

 

filety:

 

ex 0304 75 00

F441

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

1 170

F442

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

1 298

6.   

Sleď atlantický

 

 

priečne rezy zo sleďov

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

s hmotnosťou vyššou ako 80 g na kus

510

F450

s hmotnosťou vyššou ako 80 g na kus

464


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 198/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa stanovujú ceny Únie, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, a predajné ceny rybárskych výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky hospodársky rok 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 3 a článok 22,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa stanovuje, že ceny Únie, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, a predajné ceny každého výrobku uvedeného v prílohe I k uvedenému nariadeniu treba určiť na základe čerstvosti, veľkosti alebo hmotnosti a prezentácie výrobku uplatnením konverzného faktora pre kategóriu príslušného výrobku do výšky neprevyšujúcej 90 % príslušnej orientačnej ceny.

(2)

Ceny, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, možno násobiť upravujúcimi faktormi v prístavných oblastiach, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných centier spotreby v Únii. Orientačné ceny na rybársky hospodársky rok 2012 boli stanovené pre všetky príslušné výrobky nariadením Rady (EÚ) č. 1388/2011 (2).

(3)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať so spätnou platnosťou od 1. januára 2012, aby sa nebránilo fungovaniu intervenčného systému v roku 2012.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konverzné faktory používané na výpočet cien Únie, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, a predajných cien podľa článkov 20 a 22 nariadenia (ES) č. 104/2000 na rybársky hospodársky rok 2012 pre výrobky uvedené v prílohe I k príslušnému nariadeniu sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Ceny Únie, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, a predajné ceny platné na rybársky hospodársky rok 2012 a výrobky, na ktoré sa vzťahujú, sú uvedené v prílohe II.

Článok 3

Ceny, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, platné na rybársky hospodársky rok 2012 v prístavných oblastiach, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných centier spotreby v Únii, upravujúce faktory používané na ich výpočet a výrobky, na ktoré sa vzťahujú, sú uvedené v prílohe III.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Konverzné faktory pre výrobky uvedené v častiach A, B a C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Konverzné faktory

Pitvané ryby s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď atlantický

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardinka európska

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Ostroň bieloškvrnný

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Žraloky rodu Scyliorhinus

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sebastes

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

treska škvrnitá

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Treska tmavá

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Treska merlang

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Mieň molva

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrela atlantická

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Makrela španielska druhu

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardela

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Platesa veľká

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlúza európska

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limanda európska

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Platesa bradavičnatá

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tuniak žltoplutvý alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sépie

Sepia officinalis a

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Druh

Veľkosť (2)

Konverzný faktor

 

Celé ryby

Ryby bez hlavy (2)

Pitvané ryby s hlavou (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Čertovité

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Všetky prezentácie

 

Extra, A (2)

 

Kreveta obyčajná

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Kreveta hlbinná

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Celé (2)

 

 

Krab piesočný

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Celé (2)

 

Chvosty (2)

E’ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Homár štíhly

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pitvané ryby s hlavou (2)

Celé ryby (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soley

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


PRÍLOHA II

Ceny Únie, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, a predajné ceny výrobkov uvedených v častiach A, B a C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Ceny, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu (EUR/t)

Pitvané ryby s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď atlantický

Clupea harengus

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

Sardinka európska

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Ostroň bieloškvrnný

Squalus acanthias

1

674

674

2

573

573

3

314

314

Žraloky rodu Scyliorhinus

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Sebastes

Sebastes spp.

1

0

996

2

0

996

3

0

836

Treska škvrnitá

Gadus morhua

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

Treska tmavá

Pollachius virens

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

Treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

Treska merlang

Merlangius merlangus

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

Mieň movlva

Molva spp.

1

800

659

2

776

635

3

706

564

Makrela atlantická

Scomber scombrus

1

0

236

2

0

233

3

0

226

Makrela španielska druhu

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Sardela

Engraulis spp.

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

Platesa veľká

Pleuronectes platessa

od 1. januára do 30. apríla 2012

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

od 1. mája do 31. decembra 2012

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

Merlúza európska

Merluccius merluccius

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

Kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

Limanda európska

Limanda limanda

1

562

459

2

427

332

Platesa bradavičnatá

Platichtys flesus

1

325

286

2

247

207

Tuniak žltoplutvý alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

Sépie

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0

1 163

2

0

1 163

3

0

727

 

 

Celé ryby

Ryby bez hlavy (1)

Pitvané ryby s hlavou (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Čertovité

Lophius spp.

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

 

 

Všetky prezentácie

Extra, A (1)

Kreveta obyčajná

Crangon crangon

1

1 401

2

641

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Kreveta hlbinná

Pandalus borealis

1

5 288

1 114

2

1 854


Druh

Veľkosť (2)

Predajné ceny (EUR/t)

 

Celé (2)

 

Krab piesočný

Carcinus maenas

1

1 219

 

 

2

914

 

 

 

 

Celé (2)

Chvosty (2)

E’ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Homár štíhly

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

 

 

Pitvané ryby s hlavou (2)

Celé ryby (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Soley

Solea spp.

1

5 183

4 008

 

2

5 183

4 008

 

3

4 907

3 732

 

4

4 008

2 903

 

5

3 456

2 281

 


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


PRÍLOHA III

Ceny, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, v prístavných oblastiach, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných centier spotreby

Druh

Prístavná oblasť

Upravujúci faktor

Veľkosť (1)

Ceny, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu (v EUR/t)

Pitvané ryby s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď atlantický

Clupea harengus

Pobrežné oblasti a ostrovy Írska

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Pobrežné oblasti východného Anglicka od Berwicku po Dover

Pobrežné oblasti Škótska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západe a severe týchto oblastí

Pobrežné oblasti County Down (Severné Írsko)

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Makrela atlantická

Scomber scombrus

Pobrežné oblasti a ostrovy Írska

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

217

Pobrežné oblasti a ostrovy Cornwallu a Devonu v Spojenom kráľovstve

0,95

1

0

224

2

0

221

3

0

215

Merlúza európska

Merluccius merluccius

Pobrežné oblasti od Troonu (v juhozápadnom Škótsku) po Wick (v severovýchodnom Škótsku) a ostrovy na západe a severe týchto oblastí

0,75

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

Tuniak žltoplutvý alebo

Tuniak dlhoplutvý

Azorské ostrovy a Madeira

0,48

1

1 032

911

2

1 032

866

Sardinka

európska

Kanárske ostrovy

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Pobrežné oblasti a ostrovy Cornwallu a a Devonu v Spojenom kráľovstve

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Atlantické pobrežné oblasti Portugalska

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 199/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa stanovujú štandardné hodnoty na výpočet finančných náhrad a preddavkov v prípade rybárskych výrobkov stiahnutých z trhu v priebehu rybárskeho roka 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 5 a 8,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa ustanovuje finančná náhrada, ktorá sa má zaplatiť organizáciám výrobcov, ktoré za určitých podmienok sťahujú z trhu výrobky uvedené v prílohe I v častiach A a B k uvedenému nariadeniu. Výška takejto finančnej náhrady by sa mala znížiť o štandardné hodnoty v prípade výrobkov plánovaných na iné účely než ľudskú spotrebu.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 2493/2001 z 19. decembra 2001 o odbyte niektorých produktov rybolovu, ktoré boli stiahnuté z trhu (2), sa stanovujú spôsoby odbytu výrobkov stiahnutých z trhu. Hodnota takýchto výrobkov by sa mala stanoviť na štandardnej úrovni za každý z týchto spôsobov odbytu zohľadňujúc priemerné výnosy, ktoré je možné získať z takéhoto odbytu v rôznych členských štátoch.

(3)

Podľa článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2509/2000 z 15. novembra 2000 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o vyplácanie finančnej náhrady za stiahnutie určitých rybárskych výrobkov z trhu (3), osobitné pravidlá stanovujú, že ak organizácia alebo jeden z jej členov ponúka svoje produkty na predaj v inom členskom štáte než v tom, v ktorom je uznaná, je potrebné informovať orgán zodpovedný za vyplácanie finančnej náhrady. Tento orgán je orgánom v členskom štáte, v ktorom je organizácia výrobcov uznaná. Štandardná odpočítateľná hodnota by preto mala byť hodnota platná v tomto členskom štáte.

(4)

Rovnaký spôsob výpočtu by sa mal použiť na preddavky na finančnú náhradu uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2509/2000.

(5)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať so spätnou platnosťou od 1. januára 2012, aby sa nebránilo fungovaniu intervenčného systému v roku 2012.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybárske výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štandardné hodnoty na rybársky rok 2012 používané pri výpočte finančnej náhrady a príslušných preddavkov na rybárske výrobky, ktoré organizácie výrobcov stiahli z trhu a určili ich na iné účely ako na ľudskú spotrebu v zmysle článku 21 ods. 5 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Štandardná hodnota, ktorá sa má odrátať od finančnej náhrady a s ňou súvisiacich preddavkov bude tá, ktorá sa používa v členskom štáte, v ktorom je organizácia výrobcov uznaná.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 289, 16.11.2000, s. 11.


PRÍLOHA

Štandardné hodnoty

Použitie výrobkov stiahnutých z trhu

EUR/tona

1.

Použitie po spracovaní na kŕmnu múčku (krmivo pre zvieratá):

 

a)

sleď atlantický Clupea harengus a makrela atlantická Scomber scombrus a makrela mechúrnatá Scomber japonicus:

 

Dánsko a Švédsko

50

Spojené kráľovstvo

50

ostatné členské štáty

15

Francúzsko

2

b)

kreveta obyčajná Crangon crangon a kreveta hlbinná (Pandalus borealis):

 

Dánsko a Švédsko

0

ostatné členské štáty

10

c)

iné výrobky:

 

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Írsko

20

Spojené kráľovstvo

20

ostatné členské štáty

1

2.

Použitie v čerstvom alebo konzervovanom stave (krmivo pre zvieratá):

 

a)

sardinka európska Sardina pilchardus a sardela durópska (Engraulis spp.):

 

všetky členské štáty

8

b)

iné výrobky:

 

Švédsko:

0

Francúzsko

25

ostatné členské štáty

30

3.

Použitie na návnadu:

 

Francúzsko

55

ostatné členské štáty

20

4.

Použitie na iné účely ako krmivo pre zvieratá:

0


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 200/2012

z 8. marca 2012

týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 druhý pododsek, článok 8 ods. 1 druhý pododsek a článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (ES) č. 2160/2003 je zabezpečiť, aby sa prijali primerané a účinné opatrenia zamerané na detekciu a kontrolu o. i. salmonely vo všetkých príslušných štádiách, a to najmä na úrovni primárnej produkcie, t.j. v kŕdľoch, s cieľom znížiť prevalenciu zoonotických patogénov prenášaných potravinami a tým aj riziko, ktoré predstavujú pre verejné zdravie.

(2)

V článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2160/2003 sa stanovujú ciele Únie týkajúce sa znižovania prevalencie všetkých sérotypov salmonely s významom pre verejné zdravie v prípade brojlerov. Uvedeným znížením sa zabezpečí umožnenie splnenia kritérií týkajúcich sa salmonely v prípade čerstvého mäsa brojlerov stanovených v časti E prílohy II k uvedenému nariadeniu a v kapitole 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny (2).

(3)

Nariadením (ES) č. 2160/2003 sa stanovuje, že cieľom Únie je zahrnúť číselné vyjadrenie maximálneho percentuálneho podielu epidemiologických jednotiek, ktoré zostávajú pozitívne, a/alebo minimálne percentuálne zníženie počtu epidemiologických jednotiek, ktoré zostávajú pozitívne, maximálny časový limit, v ktorom sa musí cieľ dosiahnuť, a definíciu systémov testovania potrebných na overenie dosiahnutia cieľa. V náležitých prípadoch má tento cieľ zahŕňať aj definíciu sérotypov s významom pre verejné zdravie.

(4)

V nariadení (ES) č. 2160/2003 sa stanovuje, že pri určovaní cieľa Únie je potrebné zohľadniť skúsenosti získané v rámci súčasných vnútroštátnych opatrení, ako aj informácie zaslané Komisii alebo Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, ďalej len „EFSA“) v zmysle existujúcich požiadaviek Únie, najmä v rámci informácií stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS (3), a najmä v jej článku 5.

(5)

V článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 646/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerov a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1091/2005 (4), sa stanovuje cieľ týkajúci sa zníženia maximálneho percentuálneho podielu kŕdľov brojlerov, ktoré zostávajú pozitívne na dané dva sérotypy salmonely, na 1 % alebo menej do 31. decembra 2011.

(6)

Zo súhrnnej správy Európskej únie o trendoch a zdrojoch zoonóz, pôvodcov zoonóz a ohnísk nákaz pochádzajúcich z potravín v roku 2009 (5) vyplýva, že Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium sú sérovarmi, ktoré najčastejšie súvisia s nákazami ľudí. Počet prípadov ľudských nákaz zapríčinených Salmonella enteritidis v roku 2009 výrazne klesol, zatiaľ čo sa zaznamenal nárast v počte prípadov nákaz spôsobených Salmonella typhimurium.

(7)

V júli 2011 EFSA prijal vedecké stanovisko týkajúce sa kvantitatívneho odhadu vplyvu stanovenia nového cieľa zníženia salmonely u brojlerov na verejné zdravie (6). Konštatoval v ňom, že Salmonella enteritidis je najúspešnejšie vertikálne (z rodiča na potomka) prenášaným zoonotickým sérotypom salmonely v prípade hydiny. EFSA takisto zaznamenal, že kontrolné opatrenia Únie v prípade brojlerov prispeli k výraznému zníženiu počtu prípadov ľudskej salmonelózy súvisiacej s brojlermi v porovnaní so situáciou v roku 2006. Tento cieľ by sa preto mal potvrdiť.

(8)

Monofázické kmene Salmonella typhimurium sa vyvinuli tak, že v posledných rokoch patria k najčastejšie zisťovaným sérotypom salmonely v prípade viacerých druhov zvierat a v ľudských klinických izolátoch. Vo vedeckom stanovisku EFSA z roku 2010 týkajúcom sa monitorovania a posudzovania rizika „kmeňov podobných Salmonella typhimurium“z hľadiska verejného zdravia, prijatom 22. septembra 2010 (7), sa takisto konštatovalo, že sa monofázické kmene Salmonella typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-, kam patria aj kmene bez antigénu O5 a s ním, musia považovať za varianty Salmonella typhimurium predstavujúce riziko pre verejné zdravie porovnateľné s rizikom, ktoré preň predstavujú ostatné kmene Salmonella typhimurium. Cieľ by sa preto mal zamerať aj na Salmonella typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-.

(9)

S cieľom overiť, či bol cieľ Únie splnený, je potrebné opakovane odobrať vzorky z kŕdľov brojlerov. S cieľom vyhodnotiť a porovnať výsledky je potrebné opísať spoločný systém testovania na overenie toho, či bol cieľ Únie splnený.

(10)

Národné programy kontroly zamerané na dosiahnutie cieľa Únie na rok 2012, pokiaľ ide o kŕdle brojlerov Gallus gallus, sa predložili na spolufinancovanie zo zdrojov Únie v súlade s rozhodnutím Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (8). Technické zmeny a doplnenia prílohy k tomuto nariadeniu sú priamo uplatniteľné. V dôsledku toho Komisia nemusí opätovne schvaľovať národné programy kontroly, ktorými sa vykonáva toto nariadenie. Preto nie je potrebné stanoviť prechodné obdobie.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ Únie

1.   Cieľom Únie, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003, a ktorým je zníženie prevalencie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium v prípade brojlerov („cieľ Únie“), je zníženie maximálneho ročného percentuálneho podielu kŕdľov brojlerov, ktoré zostávajú pozitívne na Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium, na 1 % alebo menej.

Pokiaľ ide o monofázické kmene Salmonella typhimurium, do cieľa Únie sa zahŕňajú sérotypy s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-.

2.   Systém testovania potrebný na overenie dosiahnutého pokroku pri napĺňaní cieľa Únie je stanovený v prílohe (ďalej len „systém testovania“).

Článok 2

Preskúmanie cieľa Únie

Komisia preskúmava cieľ Únie, pričom zohľadňuje informácie zozbierané v súlade so systémom testovania a kritériami stanovenými v článku 4 ods. 6 písm. c) nariadenia (ES) č. 2160/2003.

Článok 3

Zrušenie nariadenia (ES) č. 646/2007

Nariadenie (ES) č. 646/2007 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 21.

(5)  Vestník EFSA 2011 (EFSA Journal 2010); 9(3):2090.

(6)  Vestník EFSA 2011 (EFSA Journal 2010); 9(7):2106.

(7)  Vestník EFSA 2010 (EFSA Journal 2010); 8(10):1826.

(8)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.


PRÍLOHA

Systémy testovania potrebné na overenie dosiahnutia cieľa Únie uvedeného v článku 1 ods. 2

1.   RÁMEC ODBERU VZORIEK

Rámec odberu vzoriek zahŕňa všetky kŕdle brojlerov Gallus gallus (ďalej len „brojlery“) v rámci národných programov kontroly stanovených v článku 5 nariadenia (ES) č. 2160/2003.

2.   MONITORING BROJLEROV

2.1.   Frekvencia odberu vzoriek

a)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov odoberajú vzorky zo všetkých kŕdľov brojlerov v rámci troch týždňov pred zabitím.

Odchylne od povinnosti odberu vzoriek stanovenej v prvom pododseku, príslušný orgán môže stanoviť, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov odoberú vzorky aspoň z jedného kŕdľa brojlerov pri každej inšpekcii v chovoch s viac ako jedným kŕdľom, v ktorých:

i)

sa pri všetkých kŕdľoch v chove uplatňuje systém všetko dnu, všetko von;

ii)

sa uplatňuje rovnaký postup pri všetkých kŕdľoch;

iii)

je pre všetky kŕdle spoločný zdroj potravy a vody;

iv)

príslušný orgán počas aspoň posledných šiestich inšpekcií vykonal testovanie na Salmonella spp. v súlade so schémou odberu vzoriek stanovenou v prvom pododseku v prípade všetkých kŕdľov v chove na vzorkách zo všetkých kŕdľov odobratých pri aspoň jednej inšpekcii;

v)

všetky výsledky testovania v súlade s prvým pododsekom a písm. b) na Salmonella enteritidis alebo Salmonella typhimurium boli negatívne.

Odchylne od povinností týkajúcich sa odberu vzoriek stanovených pod týmto písmenom, príslušný orgán môže povoliť odber vzoriek v posledných šiestich týždňoch pred dátumom zabitia v prípade, že brojlery sú chované viac ako 81 dní alebo sú súčasťou organickej produkcie brojlerov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (1).

b)

Príslušný orgán odoberá každý rok vzorku z aspoň jedného kŕdľa brojlerov z 10 % chovov s počtom jedincov vyšším ako 5 000. Uvedený odber sa môže vykonávať na základe rizika a zakaždým, keď to príslušný orgán uzná za potrebné.

Odber vzoriek vykonaný príslušným úradom môže nahradiť odber vzoriek vykonaný prevádzkovateľom potravinárskeho podniku, ako sa požaduje pod písm. a).

2.2.   Protokol odberu vzoriek

2.2.1.   Všeobecné pokyny pre odber vzoriek

Príslušný orgán alebo prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zabezpečuje, aby vzorky odoberali osoby vyškolené na tento účel.

Na odber vzoriek sa používajú aspoň dva páry návlekov na nohy. Návleky na nohy sa navliekajú na obuv a vzorka sa odoberá chôdzou po hydinárni. Návleky použité pri jednom kŕdli brojlerov sa môžu spojiť do jednej vzorky.

Pred navlečením návlekov sa ich povrch navlhčuje:

(a)

použitím riedidiel s maximálnou výťažnosťou (MRD – maximum recovery diluents: 0,8 % chlorid sodný, 0,1 % peptón v sterilnej deionizovanej vode);

(b)

použitím sterilnej vody;

(c)

použitím akéhokoľvek iného riedidla schváleného národným referenčným laboratóriom uvedeným v článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2160/2003; alebo

(d)

preparáciou v autokláve v nádobe spolu s riedidlami.

Návleky sa navlhčujú tak, že sa tekutina pred tým, ako sa navlečú, do nich naleje, alebo sa zatrepú v nádobe s riedidlom.

Je potrebné zabezpečiť, aby pri odbere vzoriek boli primerane zastúpené všetky oddelenia budovy chovných zariadení. Každý pár návlekov musí pokryť približne 50 % plochy budovy.

Po ukončení odberu vzoriek sa návleky na nohy opatrne odstránia, aby sa prilepený materiál z návlekov neuvoľnil. Návleky sa môžu prevrátiť, aby sa na nich materiál udržal. Umiestnia sa do vrecka alebo nádoby a označia sa.

Príslušný orgán sa môže rozhodnúť zvýšiť minimálny počet vzoriek, aby zabezpečil ich reprezentatívny odber na základe hodnotenia epidemiologických parametrov v závislosti od jednotlivých prípadov, a to konkrétne podmienok biologickej bezpečnosti, rozloženia alebo veľkosti kŕdľa.

Ak príslušný orgán súhlasí, jeden pár návlekov na nohy sa môže nahradiť prachovou vzorkou s hmotnosťou 100 g odobratou z viacerých miest v celej budove, z povrchov s viditeľnou prítomnosťou prachu. Alternatívne je možné na zber prachu z viacerých miest v celej budove použiť jeden alebo viac navlhčených látkových tampónov s kombinovaným povrchom aspoň 900 cm2. Každý tampón sa dôkladne pokryje prachom z oboch strán.

2.2.2.   Osobitné pokyny pre určité typy chovov

a)

V prípade kŕdľov brojlerov chovaných vo voľnom výbehu sa vzorky odoberajú len vo vnútri budov chovných zariadení.

b)

Ak je prístup do budov nemožný z dôvodu obmedzeného priestoru v prípade kŕdľov s počtom menej ako 100 brojlerov a nie je preto možné použiť návleky na nohy na odber vzoriek pri chôdzi, môžu sa nahradiť rovnakým druhom látkových návlekov na ruky, aké sa používajú na odber prachu, pričom sa týmito návlekmi zotrú povrchy kontaminované čerstvými výkalmi, a ak to nie je uskutočniteľné, prostredníctvom iných techník odberu vzoriek, ktoré sú vhodné na takýto zamýšľaný účel.

2.2.3.   Odber vzoriek vykonávaný príslušným orgánom

Príslušný orgán vykonávaním ďalších testov a/alebo v prípade potreby kontrol dokumentácie overuje, či výsledky nie sú zmenené prítomnosťou antimikrobiálnych látok alebo iných látok inhibujúcich rast baktérií.

Keď sa nezistí prítomnosť Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium, ale zistí sa prítomnosť antimikrobiálnych látok alebo účinok pôsobenia rastového inhibítora baktérií, príslušný kŕdeľ sa považuje za infikovaný kŕdeľ brojlerov na účely cieľa Únie uvedeného v článku 1 ods. 2.

2.2.4.   Preprava

Vzorky sa bez zbytočného odkladu zasielajú expresnou poštou alebo kuriérom laboratóriám uvedeným v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 2160/2003. Počas prepravy sú chránené pred teplotou nad 25 °C a vystavením slnečnému svetlu.

Ak vzorky nie je možné odoslať do 24 hodín od odberu, uchovávajú sa v chladničke.

3.   LABORATÓRNA ANALÝZA

3.1.   Príprava vzoriek

V laboratóriu sa vzorky uchovávajú v chladničke až do momentu ich vyšetrenia. Vyšetrenie sa začína do 48 hodín od prijatia vzoriek a do štyroch dní od dátumu ich odberu.

Prachové vzorky sa analyzujú samostatne. Príslušný orgán však môže rozhodnúť o ich spoločnej analýze s párom návlekov na nohy.

Vzorkou sa pokrúži, aby kompletne nasiakla, a pokračuje sa v kultivácii použitím detekčnej metódy stanovenej v bode 3.2.

Príslušné dva páry návlekov na nohy sa opatrne odbalia, aby sa predišlo uvoľneniu prichyteného výkalového materiálu, zhromaždia a umiestnia v 225 ml pufrovanej peptónovej vody (PPV) vopred zohriatej na izbovú teplotu, alebo sa 225 ml riedidla pridá priamo na dané dva páry návlekov na nohy v nádobe, v ktorej boli prepravené do laboratória.

Návleky na nohy sa úplne ponoria do PPV, aby bolo okolo vzorky dostatočné množstvo voľnej kvapaliny na migráciu salmonely zo vzorky, a preto, ak je to potrebné, možno pridať viac PPV.

V prípade odsúhlasenia EN/ISO noriem na preparáciu výkalov na účely zistenia salmonely, nahrádzajú podľa potreby ustanovenia o príprave vzoriek stanovené v tomto bode.

3.2.   Detekčná metóda

Detekcia Salmonella spp. sa vykonáva v súlade so zmenou a doplnením normy EN/ISO 6579 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu „Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na dôkaz baktérií rodu Salmonella. Príloha D: Dôkaz baktérií rodu Salmonella spp. v živočíšnych výkaloch a vo vzorkách z prvovýroby“.

3.3.   Sérotypizácia

Minimálne jeden izolát z každej pozitívnej vzorky odobratej príslušným orgánom sa podrobuje sérotypizácii podľa aktuálnej schémy White-Kauffmann-Le Minor.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečujú, aby bolo v prípade všetkých izolátov vylúčené aspoň to, že nepatria k sérotypom Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium.

3.4.   Alternatívne metódy

Pokiaľ ide o vzorky odobrané na podnet prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, môžu sa namiesto metód prípravy vzoriek, detekčných metód a metód sérotypového rozboru stanovených v bodoch 3.1., 3.2. a 3.3. tejto prílohy použiť metódy analýzy stanovené v článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (2), pokiaľ sú zvalidované v súlade s EN/ISO 16140.

3.5.   Uskladnenie kmeňov

Príslušný orgán zabezpečuje, aby sa aspoň jeden izolovaný kmeň sérotypov salmonely z odberu vzoriek počas úradných kontrol v každej budove a v každom roku uskladnil na účely budúcej fagotypizácie alebo testovania citlivosti na antimikrobiálne látky, pričom sa použijú stanovené metódy na odber kultúry, ktorými sa musí zabezpečiť integrita kmeňov na obdobie minimálne dvoch rokov od dátumu analýzy.

Príslušný orgán môže rozhodnúť, že izoláty z odberu vzoriek vykonaného prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov sa takisto uskladnia na budúcu fagotypizáciu alebo testovanie citlivosti na antimikrobiálne látky na účely poskytnutia vzoriek na testovanie v súlade s článkom 2 rozhodnutia Komisie 2007/407/ES (3).

4.   VÝSLEDKY A PODÁVANIE SPRÁV

4.1.   Výpočet prevalencie na účely overenia cieľa Únie

Na účely overenia dosiahnutia cieľa Únie sa kŕdeľ brojlerov považuje za pozitívny v prípade, že sa v kŕdli zistí prítomnosť Salmonella enteritidis a/alebo Salmonella typhimurium (iných ako kmeňov očkovacej látky).

Pozitívne kŕdle brojlerov sa spočítavajú iba raz na každú inšpekciu, nezávisle od počtu odberov vzoriek a testov, a nahlasujú sa iba v prvom roku ich pozitívneho nálezu.

4.2.   Podávanie správ

Podávanie správ zahŕňa tieto údaje:

a)

celkový počet kŕdľov brojlerov, ktoré sa v priebehu vykazovaného roka aspoň raz podrobili testu;

b)

celkový počet kŕdľov v členskom štáte pozitívnych na akýkoľvek sérotyp salmonely;

c)

počet kŕdľov brojlerov, ktoré boli aspoň raz pozitívne testované na Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium vrátane monofázických kmeňov s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-;

d)

počet pozitívnych kŕdľov brojlerov na každý sérotyp salmonely alebo na nešpecifikovanú salmonelu (izoláty, v ktorých prípade nemožno vykonať typizáciu ani sérotypizáciu).

Informácie sa poskytujú samostatne pre odber vzoriek v rámci celkového národného programu na kontrolu salmonely, ako sa stanovuje v bode 2.1. písm. a) a b), v rámci odberu vzoriek vykonávaného prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov, ako sa stanovuje v bode 2.1. písm. a) a v rámci odberu vzoriek vykonávaného príslušnými orgánmi, ako sa stanovuje v bode 2.1. písm. b).

Výsledky testov sa pokladajú za významnú informáciu týkajúcu sa potravinového reťazca, ako sa stanovuje v oddiele III prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 853/2004 (4).

Aspoň tieto informácie sa sprístupňujú príslušnému orgánu o každom kŕdli testovaných brojlerov:

a)

referenčné číslo chovu, ktoré je nemenné;

b)

referenčné číslo budovy, ktoré je nemenné;

c)

mesiac odberu vzorky.

Správy o výsledkoch sa podávajú a akékoľvek dodatočné relevantné informácie sa oznamujú ako súčasť správy o trendoch a zdrojoch podľa článku 9 ods. 1 smernice 2003/99/ES (5).

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku bezodkladne oznámi príslušnému orgánu potvrdenú detekciu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku sprostredkuje rovnaký pokyn laboratóriu vykonávajúcemu analýzu.


(1)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 153, 14.6.2007, s. 26.

(4)  Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(5)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31.


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 201/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky nitroxinil

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí (ďalej len „MRL“ – maximum residue limit) farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá chované na produkciu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných pri chove hospodárskych zvierat v Únii by sa mal stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (2).

(3)

Nitroxinil je v súčasnosti zaradený do tabuľky 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 ako povolená látka použiteľná na svalovinu, tuk, obličky a pečeň hovädzieho dobytka a oviec, s výnimkou zvierat produkujúcich mlieko určené na ľudskú spotrebu.

(4)

Írsko predložilo Európskej agentúre pre lieky žiadosť o stanovisko k extrapolácii súčasného zápisu týkajúceho sa nitroxinilu, ktorý sa vzťahuje na mlieko hovädzieho dobytka a oviec.

(5)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil stanoviť MRL nitroxinilu v mlieku hovädzieho dobytka a oviec a vypustiť ustanovenie „Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum“.

(6)

Zápis týkajúci sa nitroxinilu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 by sa preto mal zmeniť a doplniť tak, aby v ňom bol zahrnutý odporúčaný MRL v prípade mlieka hovädzieho dobytka a oviec a aby z neho bolo vypustené súčasné ustanovenie „Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum“.

(7)

Je vhodné stanoviť primerané obdobie, počas ktorého by príslušné zainteresované subjekty prijali opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na dodržanie nových maximálnych limitov rezíduí.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 8. mája 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Zápis týkajúci sa nitroxinilu v tabuľke 1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa nahrádza takto:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia

(podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009)

Terapeutická klasifikácia

„Nitroxinil

nitroxinil

hovädzí dobytok, ovce

400 μg/kg

svalovina

 

antiparazitické látky/látky pôsobiace proti endoparazitom“

200 μg/kg

tuk

20 μg/kg

pečeň

400 μg/kg

obličky

20 μg/kg

mlieko


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 202/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky pegylovaný bovinný faktor stimulujúci kolónie granulocytov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a najmä na jeho článok 14 v spojení s článkom 17,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Maximálny limit rezíduí (maximum residue limit, „MRL“) farmakologicky účinných látok určených na použitie vo veterinárnych liekoch pre zvieratá chované na produkciu potravín alebo v biocídnych výrobkoch používaných pri chove hospodárskych zvierat v Únii by sa mal stanoviť v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a ich klasifikácia, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, sú stanovené v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 37/2010 z 22. decembra 2009 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu (2).

(3)

Európska agentúra pre lieky dostala žiadosť o stanovenie maximálnych limitov rezíduí, pokiaľ ide o pegylovaný bovinný faktor stimulujúci kolónie granulocytov u hovädzieho dobytka.

(4)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie odporučil, že nie je nutné stanoviť MRL, pokiaľ ide o pokiaľ ide o pegylovaný bovinný faktor stimulujúci kolónie granulocytov u hovädzieho dobytka.

(5)

Tabuľka 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 by sa preto mala zmeniť a doplniť tak, aby zahŕňala látku pegylovaný bovinný faktor stimulujúci kolónie granulocytov u hovädzieho dobytka.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Do tabuľky 1 v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 sa v abecednom poradí vkladá táto látka:

Farmakologicky účinná látka

Markerové rezíduá

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia (podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 470/2009)

Terapeutická klasifikácia

„Pegylovaný bovinný faktor stimulujúci kolónie granulocytov

neuplatňuje sa

hovädzí dobytok

nevyžadujú sa MRL

neuplatňuje sa

ŽIADNE

biologické látky/ imunomodulátory“


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 203/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre ekologické víno

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 3 druhý pododsek, článok 21 ods. 2, článok 22 ods. 1, článok 38 písm. a) a článok 40,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 834/2007, a najmä v jeho hlave III kapitole 4, sa ustanovujú základné požiadavky týkajúce sa ekologickej výroby spracovaných potravín. Podrobné pravidlá vykonávania týchto základných požiadaviek sa ustanovili v nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (2).

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 889/2008 by sa na výrobu ekologického vína mali ustanoviť osobitné pravidlá. Tieto ustanovenia by sa mali uplatňovať na vinárske výrobky, ako sa uvádza v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (3).

(3)

Výroba ekologického vína si vyžaduje použitie určitých výrobkov a látok ako prídavných látok alebo pomocných látok za jasne určených podmienok. S týmto cieľom a na základe odporúčaní štúdie realizovanej v celej Únii o „ekologickom vinohradníctve a vinárstve: vývoj technológií šetrných pre spotrebiteľov a životné prostredie na zlepšenie kvality ekologického vína a vedecky podloženého legislatívneho rámca“ (tiež známej ako „ORWINE“) (4) by sa používanie takýchto výrobkov a látok malo povoliť podľa článku 21 nariadenia (ES) č. 834/2007.

(4)

Určité výrobky a látky ako prídavné látky a pomocné látky, ktoré sa používajú pri enologických postupoch podľa nariadenia Komisie (ES) č. 606/ 2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (5), pochádzajú z prírodných materiálov poľnohospodárskeho pôvodu. V takom prípade by prírodné materiály mali byť dostupné na trhu vo svojej ekologickej forme. S cieľom podporiť rozvoj svojich požiadaviek na trhu je potrebné uprednostniť používanie prídavných látok a pomocných látok pochádzajúcich z ekologicky získaných prírodných materiálov.

(5)

Postupy a techniky výroby vína sú ustanovené na úrovni Únie v nariadení (ES) č. 1234/2007 a jeho vykonávacích predpisoch v nariadení (ES) č. 606/2009 a nariadení Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (6). Použitie týchto postupov a techník v ekologickom vinárstve nemusí byť v súlade s cieľmi a princípmi ustanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007 a najmä s osobitnými zásadami uplatniteľnými na výrobu ekologických potravín, ktoré sa spomínajú v článku 6 nariadenia (ES) č. 834/2007. Pre určité enologické postupy a procesy je preto potrebné stanoviť osobitné zákazy a obmedzenia.

(6)

Niektoré iné postupy, ktoré sa hojne využívajú pri spracovaní potravín, sú tiež použiteľné pri výrobe vína a môžu čiastočne ovplyvniť podstatné znaky ekologických výrobkov, s ohľadom na ich skutočnú podstatu, ale v súčasnosti neexistujú alternatívne techniky, aby ich nahradili. Toto platí v prípade ošetrenia teplom, filtrácie, obrátenej osmózy a použitia iónomeničových živíc. V dôsledku toho by sa mali povoliť pre ekologické vinárstvo, ale ich použitie by sa malo obmedziť. V krátkom čase by sa malo očakávať opakované preskúmanie ošetrenia teplom, iónomeničovými živicami a reverznou osmózou.

(7)

Enologické postupy a procesy, ktoré by mohli byť klamlivé, pokiaľ ide o skutočnú podstatu ekologických výrobkov, by sa mali vylúčiť z výroby ekologického vína. Toto platí v prípadoch zahusťovania chladením, dealkoholizácie, eliminácie oxidu siričitého fyzikálnymi postupmi, elektrodialýzy a použitia výmeny katiónov, keďže takéto enologické postupy, výrazne menia zloženie výrobku, do takej miery že je zavádzajúce pokiaľ ide o pravú podstatu ekologického vína. Z rovnakých dôvodov by použitie alebo pridanie určitých látok mohlo byť zavádzajúce, pokiaľ ide o skutočnú podstatu ekologického vína. Je preto vhodné zaviesť, aby sa takéto látky nemohli používať alebo pridávať pri ekologických enologických postupoch a ošetreniach a spracovaní.

(8)

Pokiaľ ide osobitne o siričitany, výsledky štúdie ORWINE preukázali, že obmedzenie obsahu oxidu siričitého vo vínach vyrobených z ekologického hrozna sa už dosiahlo v prípade ekologických výrobcov vína v Únii v porovnaní s maximálnym obsahom oxidu siričitého, ktorý je povolený v prípade iných ako ekologických vín. Je preto vhodné stanoviť maximálny obsah síry osobitne pre ekologické vína, ktorý by mal byť nižší ako hodnota povolená pre iné ako ekologické vína. Potrebné množstvá oxidu siričitého závisia od kategórie vína a tiež od jeho skutočných vlastností, najmä obsahu cukru, ktorý by sa mal posudzovať pri stanovovaní maximálnych úrovní obsahu oxidu siričitého v ekologických vínach. Extrémne poveternostné podmienky môžu spôsobiť problémy v niektorých pestovateľských oblastiach viniča, na dosiahnutie stability finálneho produktu v danom roku je pri výrobe vína nevyhnutné použiť doplnkové množstvá siričitanov. V takom prípade by mala existovať možnosť zvýšiť hodnotu maximálneho obsahu oxidu siričitého, keď také podmienky nastanú.

(9)

Víno je výrobok s dlhou životnosťou a niektoré vína sa tradične pred umiestnením na trh skladujú niekoľko rokov v sudoch alebo v nádržiach. Podľa podmienok nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (7) a v obmedzenej lehote podľa nariadenia (ES) č. 889/2008 by sa uvádzanie takýchto vín na trh, pri dodržaní požiadaviek označovania podľa uvedeného nariadenia, malo povoliť do vyčerpania zásob.

(10)

Niektoré z týchto uskladnených vín sa už vyrobili vinárskym postupom, ktorý je v súlade s pravidlami výroby ekologického vína ustanovenými v tomto nariadení. Pokiaľ je to možné dokázať, malo by sa v takom prípade povoliť používanie loga ekologickej výroby Spoločenstva, ktoré sa od 1. júla 2010 nazýva podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 logo ekologickej výroby EÚ, aby sa umožnilo spravodlivé porovnanie a konkurencia medzi ekologickými vínami vyrábanými pred a po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Pokiaľ to tak nie je, vína by sa mali označovať výhradne ako „víno z ekologického hrozna“ bez použitia loga ekologickej výroby, pokiaľ sa toto víno vyrobilo v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 a nariadením (ES) č. 889/2008 predtým, ako sa zmení a doplní týmto nariadením.

(11)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Hlava II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V článku 27 ods. 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Na účely článku 19 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007 sa pri spracovávaní ekologických potravín s výnimkou výrobkov vinárskeho sektora, pre ktorý platia ustanovenia kapitoly 3a môžu používať len tieto látky:“

b)

Vkladá sa nová kapitola 3a:

KAPITOLA 3a

Osobitné pravidlá pri výrobe vína

Článok 29b

Rozsah pôsobnosti

1.   V tejto kapitole sa ustanovujú osobitné pravidlá ekologickej výroby výrobkov vinárskeho sektora, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. l) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (8).

2.   Pokiaľ sa v tejto kapitole neustanovuje vyslovene inak, uplatňujú sa nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 (9) a (ES) č. 607/2009 (10).

Článok 29c

Použitie určitých výrobkov a látok

1.   Na účely článku 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 834/2007 sa výrobky vinárskeho sektora vyrábajú z ekologických surovín.

2.   Na účely článku 19 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 834/2007, sa pri výrobe výrobkov vinárskeho sektora môžu používať len výrobky a látky uvedené v prílohe VIIIa k tomuto nariadeniu, vrátane počas spracovania a enologických postupov, za podmienok a obmedzení ustanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007 a nariadení (ES) č. 606/2009 a najmä v prílohe I A k tomuto nariadeniu.

3.   Pokiaľ sú k dispozícii, používajú sa pri výrobe hviezdičkou označené výrobky a látky uvedené v prílohe VIIIa k tomuto nariadeniu, ktoré pochádzajú z prírodných materiálov.

Článok 29d

Enologické postupy a obmedzenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 29c a osobitné zákazy a obmedzenia uvedené v ods. 2 až 5 tohto článku, sú povolené len enologické postupy, procesy a ošetrenia, vrátane obmedzení uvedených v článkoch 120c a 120d nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v článkoch 3, 5 až 9 a 11 až 14 nariadenia (ES) č. 606/2009 a v prílohách k uvedeným nariadeniam, ktoré sa použili do 1. augusta 2010.

2.   Zakazuje sa použitie týchto enologických postupov, procesov a ošetrení:

a)

čiastočné zahustenie prostredníctvom chladenia podľa písmena c) časti B.1 prílohy XVa. k nariadeniu (ES) č. 1234/2007;

b)

odstránenie oxidu siričitého prostredníctvom fyzikálnych procesov podľa bodu 8 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/ 2009;

c)

úprava elektrodialýzou na zabezpečenie vínneho kameňa podľa bodu 36 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/ 2009;

d)

čiastočné odstránenie alkoholu z vína podľa bodu 40 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009;

e)

ošetrenie katexami na zabezpečenie stabilizácie vínneho kameňa podľa bodu 43 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009.

3.   Použitie týchto enologických postupov, procesov a ošetrení sa povoľuje za nasledovných podmienok:

a)

pri tepelnom ošetrení podľa bodu 2 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 teplota nesmie presiahnuť 70 °C;

b)

Pri odstreďovaní a filtrácii s alebo aj bez filtračných inertných látok podľa bodu 3 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 veľkosť pórov nesmie byť menšia ako 0,2 mikrometra.

4.   Komisia do 1. augusta 2015 znovu preskúma ďalšie vylúčenie alebo obmedzenie týchto enologických postupov, procesov a ošetrení:

a)

tepelné ošetrenie vína ako je uvedené v bode 2 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009;

b)

použitie iónomeničových živíc ako je uvedené v bode 20 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009

c)

použitie reverznej osmózy podľa písm. b) časti B.1 prílohy XVa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

5.   Akékoľvek zmeny a doplnenia zavedené po 1. auguste 2010, pokiaľ ide o enologické postupy, procesy a ošetrenia uvedené v nariadení (ES) č. 1234/2007 alebo nariadení (ES) č. 606/2009, sa môžu uplatňovať pri ekologickej výrobe vína len po prijatí opatrení nevyhnutných na uplatňovanie pravidiel výroby uvedených v článku 19 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 a, pokiaľ je to potrebné, po posúdení podľa článku 21 uvedeného nariadenia.

c)

Článok 47 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V prvom odseku sa dopĺňa bod e):

„e)

povoľuje sa obsah oxidu siričitého až do maximálnej hodnoty, ktorá sa stanoví podľa prílohy I B k nariadeniu (ES) č. 606/2009, pokiaľ to zavinia výnimočné klimatické podmienky v danom roku zberu. Vinár má vinár právo použiť viac oxidu siričitého ako v predchádzajúcom roku, aby dosiahol porovnateľný finálny produkt, pri zhoršení zdravotného stavu ekologického hrozna v špecifickej geografickej oblasti zavinenom vážnym napadnutím baktériami alebo hubami.“

ii)

druhý odsek sa nahrádza takto:

„Po schválení príslušným orgánom vedú jednotliví prevádzkovatelia dokumentáciu o využívaní uvedených výnimiek. Členské štáty sa navzájom informujú a informujú aj Komisiu o výnimkách, ktoré udelili podľa písm. c) a písm. e) prvého odseku.“

2.

Hlava V sa mení a dopĺňa takto:

a)

V článku 94 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d):

„d)

do 1 mesiaca od schválenia informácie o výnimkách poskytnutých členskými štátmi podľa článku 47 prvého odseku písm. c) a e).“

b)

V článku 95 sa odsek 10a nahrádza takto:

„10a.   Pokiaľ sa týka výrobkov vo vinárskom sektore, prechodná lehota uvedená v odseku 8 prestane platiť 31. júla 2012.

Zásoby vína vyrobené do 31. júla 2012 v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91 alebo nariadením (ES) č. 834/2007 sa môžu ďalej umiestňovať na trh do vyčerpania zásob a pri dodržaní nasledovných podmienok označovania:

a)

logo ekologickej výroby, ako sa uvádza v článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007, nazývané od 1. júla 2010‚logo ekologickej výroby EÚ‘, sa môže použiť, pokiaľ je postup výroby vína v súlade s hlavou II kapitolou 3a tohto nariadenia;

b)

prevádzkovatelia, ktorí používajú logo ekologickej výroby EÚ, by mali uchovávať doklady aspoň 5 rokov po umiestnení vína získaného z ekologického hrozna na trh, vrátane zodpovedajúceho množstva vína v litroch podľa jednotlivých kategórií za každý rok;

c)

pokiaľ chýbajú doklady uvedené v písm. b) tohto odseku, takéto víno sa môže označovať ako ‚víno vyrobené z ekologického hrozna‘, pokiaľ je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia okrem tých, ktoré sú uvedené v kapitole 3a Hlavy II tohto nariadenia;

d)

víno označené ako ‚víno z ekologického hrozna‘ sa nemôže označiť ‚logom ekologickej výroby EÚ‘.“

3.

Vkladá sa nová príloha VIIIa, ktorej text sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.

(7)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa zrušilo a nahradilo nariadením (ES) č. 834/2007 s účinnosťou od 1. januára 2009.

(8)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VIIIa

Výrobky a látky povolené použiť alebo pridať do ekologických výrobkov vo vinárskom sektore, ako sa uvádza v článku 29c.

Druh ošetrenie vína podľa prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009

Názov výrobkov alebo látok

Osobitné podmienky a zákazy v rámci podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007 a nariadení 606/2009

Bod 1:

Na prevzdušnenia alebo okysličovanie

vzduch

plynný kyslík

 

Bod 3:

Odstredenie a filtrácia

perlit

celulóza

kremelina

Na použitie len ako inertné filtračné činidlo.

Bod 4:

Na vytvorenie inertnej atmosféry a manipuláciu s výrobkom bez prítomnosti vzduchu

dusík

oxid uhličitý

argón

 

Body 5, 15 a 21:

Použitie

kvasinky (1)

 

Bod 6:

Použitie

hydrogénfosforečnan amónny

tiamínhydrochlorid

 

Bod 7:

Použitie

oxid siričitý,

hydrogénsiričitan draselný alebo disiričitan draselný

a)

Maximálny obsah oxidu siričitého nesmie prekročiť 100 miligramov na liter pre červené vína, ako je uvedené v bode 1písm. a) časti. A prílohy I.B k nariadeniu (ES) č. 606/2009 a so zvyškovým cukrom menej ako 2 gramy na liter,

b)

maximálny obsah oxidu siričitého nesmie prekročiť 150 miligramov na liter pre biele a ružové vína, ako je uvedené v bode 1 písm. b) časti A prílohy I.B k nariadeniu (ES) č. 606/2009 a so zvyškovým cukrom menej ako 2 gramy na liter.

c)

Pre všetky ostatné vína sa maximálna hodnota obsahu oxidu siričitého uplatňovaná v súlade s prílohou I B k nariadeniu (ES) č. 606/2009 od 1. augusta 2010 znižuje o 30 miligramov na liter.

Bod 9:

Použitie

uhlie na enologické účely

 

Bod 10:

Čírenie

jedlá želatína (2)

rastlinné bielkoviny z pšenice alebo hrachu (2)

vodné sklo (vyzina) (2)

vaječný albumín (2)

taníny (2)

 

kazeín

kazeinát draselný

oxid kremičitý

bentonit

Pektolytické enzýmy

 

Bod 12:

Použitie na zvýšenie obsahu kyselín

kyselina mliečna

kyselina L(+)-vínna

 

Bod 13:

Použitie na zníženie obsahu kyselín

kyselina L(+) vínna

uhličitan vápenatý

neutrálny vínan draselný

hydrogénuhličitan draselný

 

Bod 14:

Pridanie

živica z borovice halepskej

 

Bod 17:

Použitie

mliečne baktérie

 

Bod 19:

Pridanie

kyselina L-askorbová

 

Bod 22:

Na prebublávanie

dusík

 

Bod 23:

Pridanie

oxid uhličitý

 

Bod 24:

Pridanie na stabilizáciu vína

kyselina citrónová

 

Bod 25:

Pridanie

taníny (2)

 

Bod 27:

Pridanie

kyselina meta-vínna

 

Bod 28:

Použitie

akáciová guma (2) (arabská guma)

 

Bod 30:

Použitie

hydrogén vínan draselný

 

Bod 31:

Použitie

citran meďnatý

 

Bod 31:

Použitie

síran meďnatý

povolené do 31. júla 2015

Bod 38:

Použitie

dubové hobliny

 

Bod 39:

Použitie

alginát draselný

 

Druh ošetrenia vína podľa písm. b) bodu 2 časti. A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 606/2009

síran vápenatý

Len na výrobu „vino generoso“ alebo „vino generoso de licor“


(1)  Pre jednotlivé kmene kvasiniek z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná.

(2)  Z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná.“


9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/48


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 204/2012

z 8. marca 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

85,1

JO

78,3

MA

64,7

SN

207,5

TN

99,6

TR

90,3

ZZ

104,3

0707 00 05

JO

121,8

TR

170,7

ZZ

146,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

53,5

TR

99,8

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

49,2

IL

69,1

MA

47,5

TN

55,6

TR

72,6

ZZ

58,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,3

TR

57,0

ZZ

52,9

0808 10 80

CA

117,2

CL

104,7

CN

107,7

MK

31,8

US

164,3

ZZ

105,1

0808 30 90

AR

76,6

CL

119,7

CN

55,6

ZA

88,3

ZZ

85,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/50


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2012/144/SZBP

z 8. marca 2012,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/656/SZBP z 29. októbra 2010, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Rada 29. októbra 2010 prijala rozhodnutie 2010/656/SZBP.

(2)

Rada sa na základe preskúmania zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia stanovené v rozhodnutí 2010/656/SZBP, nazdáva, že dôvody na ponechanie určitých osôb na uvedenom zozname už pominuli.

(3)

Okrem toho informácie týkajúce sa jednej osoby na zozname uvedenom v prílohe I a osôb na zozname uvedenom v prílohe II k rozhodnutiu 2010/656/SZBP by sa mali aktualizovať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe I k rozhodnutiu 2010/656/SZBP sa záznam o tejto osobe:

„Désiré Tagro“

nahrádza záznamom uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Príloha II k rozhodnutiu Rady 2010/656/SZBP sa nahrádza znením, ktoré sa uvádza v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 8. marca 2012

Za Radu

predseda

M. BØDSKOV


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 30.10.2010, s. 28.


PRÍLOHA I

Záznam uvedený v článku 1

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné údaje (dátum a miesto narodenia, číslo pasu/preukazu totožnosti atď.)

Dôvody označenia

Dátum označenia zo strany OSN

Désiré Tagro

Číslo pasu: PD–AE 065FH08

Dátum narodenia: 27. januára 1959

Miesto narodenia: Issia, Pobrežie Slonoviny

Zomrel 12. apríla 2011 v Abidžane

Generálny tajomník tzv. „prezidentského úradu“ Laurenta GBAGBA: účasť v nelegitímnej vláde Laurenta GBAGBA, marenie mieru a zmierenia, odmietnutie výsledkov prezidentských volieb, účasť na násilnej represii ľudových hnutí.

Dátum označenia zo strany OSN: 30.3.2011

(označenie zo strany Európskej únie: 22.12.2010)


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 1 písm. b)

 

Meno (a prípadné prezývky)

Identifikačné údaje

Dôvody označenia

1.

Kadet Bertin

Narodený v roku 1957 v Mame.

Osobitný poradca Laurenta Gbagba ‚pre bezpečnosť, obranu a vojenskú výzbroj‘, bývalý minister obrany vo vláde Laurenta Gbagba.

Synovec Laurenta Gbagba.

Na úteku v Ghane. Je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Aktívne sa podieľal na prípadoch násilia a násilných únosov, na financovaní a ozbrojovaní milícií a ‚mladých vlastencov‘ (COJEP).

Zapojený do financovania a obchodovania so zbraňami a do obchádzania embarga.

Kadet Bertin mal privilegované vzťahy so západnými milíciami a pre Gbagba bol kontaktnou osobou pre styk s týmito skupinami. Zapojený do vytvorenia jednotiek smrti ‚Force Lima‘.

Z exilu v Ghane naďalej pripravuje ozbrojené opätovné prevzatie moci. Požaduje tiež okamžité prepustenie Gbagba.

Z dôvodu svojich finančných zdrojov, znalosti nelegálnych ciest obchodovania so zbraňami a pokračujúcich vzťahov so stále aktívnymi skupinami milícií (konkrétne v Libérii) Kadet Bertin stále predstavuje reálnu hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu Pobrežia Slonoviny.

2.

Oulaï Delafosse

Narodený 28. októbra 1968.

Bývalý zástupca prefekta v Toulepleu. Vedúci Vlasteneckej únie za odboj Veľkého Západu (Union patriotique pour la résistance du Grand Ouest).

Ako veliteľ milícií bol zapojený do násilností a zločinov, konkrétne v oblasti Touleplue.

Ako priamy podriadený Kadeta Bertina bol veľmi aktívny počas povolebnej krízy v nábore libérijských žoldnierov, ako aj v nezákonnom obchodovaní so zbraňami s pôvodom v Libérii. Jeho jednotky rozsievali teror počas celej povolebnej krízy, pričom odstránili stovky osôb pochádzajúcich zo severu Pobrežia Slonoviny.

Z dôvodu svojho politického extrémizmu, blízkeho vzťahu s Kadetom Bertinom a úzkeho prepojenia na prostredie libérijských žoldnierov stále predstavuje hrozbu pre stabilitu krajiny.

3.

Pastor Gammi

 

Veliteľ milície „Hnutie za oslobodenie západu Pobrežia Slonoviny“ (MILOCI) vytvorenej v roku 2004. Ako veliteľ MILOCI podporujúcej Gbagba bol zapojený do viacerých masakrov a násilností.

Na úteku v Ghane (údajne v Takoradi). Je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

V exile sa stal členom ‚Medzinárodnej koalície za oslobodenie Pobrežia Slonoviny‘ (CILCI), ktorá aktívne pracuje na ozbrojenom odpore snažiacom sa o návrat Gbagba k moci.

4.

Marcel Gossio

Narodený 18. februára 1951 v Adjamé.

Číslo pasu: 08AA14345 (platný do 6. októbra 2013)

Na úteku mimo Pobrežia Slonoviny. Je na neho vydaný medzinárodný zatykač. Zapojený do sprenevery verejných financií a do financovania a ozbrojovania milícií.

Kľúčová postava vo financovaní Gbagbovho klanu a milícií. Je zároveň hlavným protagonistom v rámci nezákonného obchodovania so zbraňami.

Z dôvodu vysokého objemu prostriedkov, ktoré spreneveril, a svojej znalosti nezákonných sietí obchodovania so zbraňami je naďalej hrozbou pre stabilitu a bezpečnosť Pobrežia Slonoviny.

5.

Justin Koné Katina

 

Na úteku v Ghane. Je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Zapojený do lúpežného prepadnutia Centrálnej banky štátov západnej Afriky (BCEAO).

Z exilu stále vystupuje ako Gbagbov hovorca. V tlačovej správe z 12. decembra 2011 tvrdí, že Ouattara voľby nikdy nevyhral a vyhlasuje, že nový režim je nelegitímny. Vyzýva na odpor a domnieva sa, že Gbagbo sa k moci vráti.

6.

Ahoua Don Mello

Narodený 23. júna 1958 v Bongouanou.

Číslo pasu: PD-AE/044GN02 (platný do 23. februára 2013).

Hovorca Laurenta Gbagba. Bývalý minister infraštruktúry a sanácie v nelegitímnej vláde.

V exile v Ghane. Je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Z exilu naďalej vyhlasuje, že prezident Ouattara bol zvolený podvodom, a neuznáva jeho autoritu. Odmieta reagovať na výzvu vlády Pobrežia Slonoviny na zmierenie, v tlači pravidelne vyzýva na povstanie a v utečeneckých táboroch v Ghane uskutočňuje mobilizačné kampane.

V decembri 2011 vyhlásil, že Pobrežie Slonoviny je ‚obsadeným kmeňovým štátom‘ a že ‚dni režimu prezidenta Ouattaru sú spočítané‘.

7.

Moussa Touré Zéguen

Narodený 9. septembra 1944.

Starý pas číslo: AE/46CR05.

Vedúci Zoskupenia vlastencov za mier (GPP).

Zakladateľ ‚Medzinárodnej koalície za oslobodenie Pobrežia Slonoviny‘ (CILCI).

Od roku 2002 je veliteľom milícií a od roku 2003 vedie GPP. Pod jeho velením sa z GPP stala ozbrojená ruka Gbagba v Abidžane a na juhu krajiny.

Spolu s GPP je zodpovedný za mnohé násilnosti zamerané najmä na pôvodné obyvateľstvo na severe krajiny a na odporcov bývalého režimu.

Osobne zapojený do povolebného násilia (konkrétne vo štvrtiach Abobo a Adjamé).

Touré Zéguen počas exilu v Akkre založil ‚Medzinárodnú koalíciu za oslobodenie Pobrežia Slonoviny‘ (CILCI), ktorej cieľom je dostať Gbagba späť k moci.

Z exilu vydáva plamenné vyhlásenia (napríklad na tlačovej konferencii 9. decembra 2011) a naďalej zostáva stúpencom konfliktu a ozbrojenej pomsty. Zastáva názor, že vedenie Pobrežia Slonoviny za prezidenta Ouattaru je nelegitímne a krajina sa opätovne stala ‚kolóniou‘ a ‚vyzýva jej obyvateľov na vyhnanie podvodníkov‘ (časopis Mladá Afrika, júl 2011).

Píše blog, v ktorom dôrazne vyzýva na mobilizáciu obyvateľstva Pobrežia Slonoviny proti Ouattarovi.“


Korigendá

9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/55


Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, 96/409/SZBP z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168 zo 6. júla 1996 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 18/zv. 01, s. 26)

1.

Slovné spojenie „cestovný preukaz“ vo všetkých tvaroch sa v celom rozhodnutí nahrádza slovným spojením „náhradný cestovný doklad“.

2.

Slovné spojenie „náhradný cestovný dokument“ vo všetkých tvaroch sa v celom rozhodnutí nahrádza slovným spojením „náhradný cestovný doklad“.

3.

Slovné spojenie „náhradný cestovný pas“ vo všetkých tvaroch sa v celom rozhodnutí nahrádza slovným spojením „náhradný cestovný doklad“.

4.

Na strane 31 v prílohe II bode 1 druhej vete:

namiesto:

„… orgánom štátu, ktorého je daná osoba štátnym príslušníkom …“

má byť:

„… v zastúpení štátu, ktorého je daná osoba štátnym príslušníkom …“.