ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.059.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 59

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
1. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 173/2012 z 29. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010, pokiaľ ide o objasnenie a zjednodušenie určitých špecifických opatrení na ochranu bezpečnosti letectva ( 1 )

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 174/2012 z 29. februára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 175/2012 z 29. februára 2012, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. marca 2012

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/131/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. júla 2011 týkajúce sa príspevkov pre Interbev [oznámené pod číslom C(2011) 4923]

14

 

 

2012/132/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. februára 2012 o finančnom príspevku Únie na mimoriadne opatrenia zamerané na boj s vtáčou chrípkou v Nemecku, Taliansku a Holandsku v roku 2011 [oznámené pod číslom C(2012) 776]

34

 

 

2012/133/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 27. februára 2012, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2010/3 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou (ECB/2012/2)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

1.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 173/2012

z 29. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010, pokiaľ ide o objasnenie a zjednodušenie určitých špecifických opatrení na ochranu bezpečnosti letectva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Zo skúseností z uplatňovania nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) vyplynulo, že sú potrebné malé zmeny a doplnenia toho, ako sa vykonávajú určité spoločné základné normy.

(2)

Ide pritom o objasnenie alebo zjednodušenie určitých špecifických opatrení bezpečnostnej ochrany letectva, aby sa zlepšila právna zrozumiteľnosť, štandardizoval spoločný výklad právnych predpisov a ešte viac zaistilo optimálne vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva.

(3)

Zmeny a doplnenia sa týkajú vykonávania obmedzeného počtu opatrení súvisiacich s kontrolou prístupu, dohľadom a hliadkami, detekčnou kontrolou cestujúcich a podanej batožiny, bezpečnostnou kontrolou nákladu, poštových zásielok, dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok, školením a výcvikom osôb a bezpečnostnými zariadeniami.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 185/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnostnú ochranu civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. februára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 1.1.3.4 sa nahrádza takto:

„1.1.3.4.

V prípade, keď osoby alebo cestujúci a členovia posádky prichádzajúci z tretích krajín neuvedených v dodatku 4-B, ktoré sa nepodrobili detekčnej kontrole, mohli mať prístup do citlivých častí, bezpečnostná prehliadka týchto častí, ktoré mohli byť kontaminované, sa vykoná čo najskôr s cieľom primeraným spôsobom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali zakázané predmety.

V prípade lietadiel sa odsek 1 považuje za splnený, ak sa podrobili bezpečnostnej prehliadke lietadla.

Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, ak prístup do citlivých častí majú osoby, na ktoré sa vzťahuje bod 1.3.2 a bod 4.1.1.7.

Čo sa týka cestujúcich a členov posádky prichádzajúcich z tretích krajín neuvedených v dodatku 4-B, odsek 1 sa uplatňuje iba na tie citlivé časti, ktoré sa používajú na podanú batožinu, ktorá prešla detekčnou kontrolou, a/alebo ktoré používajú odlietajúci cestujúci, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole a neodlietajú tým istým lietadlom ako títo cestujúci a členovia posádky.“

2.

V bode 1.2.2.2 sa dopĺňa tento odsek:

„Alternatívne sa môže prístup umožniť aj po pozitívnej identifikácii prostredníctvom overenia biometrických údajov.“

3.

V bode 1.2.2.4 sa dopĺňa tento odsek:

„V prípade biometrickej identifikácie sa overením zaistí, že osoba, ktorá chce vstúpiť do vyhradených bezpečnostných priestorov, má jedno z oprávnení uvedených v bode 1.2.2.2 a že toto oprávnenie je platné a nie je zablokované.“

4.

Vkladá sa tento bod 1.2.6.9:

„1.2.6.9.

Vozidlá, ktoré sa používajú iba v letovej časti letiska a nemajú povolenie jazdiť na verejných cestách, sa môžu oslobodiť od uplatňovania bodov 1.2.6.2 až 1.2.6.8 za predpokladu, že sú navonok jasne označené ako prevádzkové vozidlá používané na danom letisku.“

5.

Na konci bodu 1.2.7.1 písm. c) sa dopĺňa:

„… a

d)

v priestoroch medzi terminálom alebo miestom vstupu a lietadlom, ktorým členovia posádky prileteli alebo odletia.“

6.

Bod 1.5.2 sa nahrádza takto:

„1.5.2.

Frekvencia a prostriedky vykonávania dohľadu a hliadok vychádzajú z posúdenia rizika a musí ich schváliť príslušný orgán. Musia zohľadňovať:

a)

veľkosť letiska vrátane počtu a charakteru činností a

b)

usporiadanie letiska, najmä vzájomný vzťah medzi priestormi zriadenými na letisku, a

c)

možnosti a obmedzenia prostriedkov na vykonávanie dohľadu a hliadok.

Časti posúdenia rizika súvisiace s frekvenciou a prostriedkami na vykonávanie dohľadu a hliadok sa na požiadanie sprístupnia v písomnej podobe na účely monitorovania súladu.“

7.

Bod 4.1.3.4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

boli získané v prevádzkových priestoroch letiska za miestom, na ktorom sa kontrolujú palubné lístky, z obchodov podliehajúcich schváleným bezpečnostným postupom v rámci bezpečnostného programu letiska a pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení na letisku počas predchádzajúcich 24 hodín, alebo“.

b)

Písmená e) a f) sa nahrádzajú takto:

„e)

boli získané v priestoroch iného letiska Únie pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení v prevádzkových priestoroch letiska počas predchádzajúcich 24 hodín, alebo

f)

boli získané na palube lietadla leteckého dopravcu EÚ pod podmienkou, že tekutiny, aerosóly a gély sú zabalené v dokázateľne neporušenej bezpečnostnej taške, ktorá obsahuje dostatočný viditeľný dôkaz o zakúpení na palube lietadla počas predchádzajúcich 24 hodín, alebo“.

8.

Bod 5.3.3.2 sa nahrádza takto:

„5.3.3.2.

Podaná batožina, ktorá sa stane nesprevádzanou batožinou v dôsledku iných faktorov, ako sú faktory uvedené v bode 5.3.2, sa musí vyložiť z lietadla a pred opätovným naložením podrobiť detekčnej kontrole.“

9.

Bod 6.0.2 sa nahrádza takto:

„6.0.2.

V nákladných a poštových leteckých zásielkach sa za zakázané považujú tieto predmety:

zmontované výbušné a zápalné zariadenia, ktoré nie sú prepravované v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi.“

10.

Bod 6.0.3 sa vypúšťa.

11.

Bod 6.3.2.6 sa nahrádza takto:

„6.3.2.6.

Dokumentácia je k dispozícii na inšpekciu príslušnému orgánu kedykoľvek pred naložením zásielky do lietadla a po jej naložení počas letu alebo 24 hodín, podľa toho, čo trvá dlhšie, a uvedú sa v nej tieto údaje:

a)

jednoznačný alfanumerický identifikátor oprávneného zástupcu, ktorý mu pridelil príslušný orgán;

b)

jednoznačný identifikátor zásielky, ako je napríklad číslo (vlastného alebo leteckou spoločnosťou vyhotoveného) leteckého nákladného listu;

c)

obsah zásielky s výnimkou zásielok uvedených v bode 6.2.3 písm. d) a e) rozhodnutia Komisie C(2010) 774 final z 13. apríla 2010 (1);

d)

bezpečnostný štatút zásielky vyjadrený skratkou:

„SPX“, čo znamená, že zásielka je bezpečná pre cestujúcich a pre nákladné aj poštové lietadlo, alebo

„SCO“, čo znamená, že zásielka je bezpečná len pre nákladné a poštové lietadlo, alebo

„SHR“, čo znamená, že zásielka je bezpečná pre cestujúcich, nákladné a poštové lietadlo v súlade s požiadavkami v prípade vysokého rizika;

e)

dôvod vydania bezpečnostného štatútu, kde sa uvedie:

„KC“, čo znamená zásielku prijatú od známeho odosielateľa, alebo

„AC“, čo znamená zásielku prijatú od známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo, alebo

použitý prostriedok alebo metóda detekčnej kontroly, alebo

dôvody oslobodenia zásielky od detekčnej kontroly;

f)

meno osoby, ktorá vydala bezpečnostný štatút, alebo rovnocennú identifikáciu a dátum a čas vydania;

g)

príslušným orgánom pridelený jednoznačný identifikátor ktoréhokoľvek oprávneného zástupcu pre určené miesta, ktorý akceptoval bezpečnostný štatút pridelený zásielke iným oprávneným zástupcom.

12.

Bod 6.3.2.7 sa nahrádza takto:

„6.3.2.7.

V prípade zlúčených zásielok sa požiadavky uvedené v bodoch 6.3.2.5 a 6.3.2.6 budú považovať za splnené, ak:

a)

oprávnený zástupca vykonávajúci zlúčenie zásielok uchová informácie požadované v bode 6.3.2.6 písm. a) až g) o každej jednotlivej zásielke počas trvania letu(-ov) alebo počas 24 hodín, podľa toho, čo trvá dlhšie, a

b)

dokumentácia sprevádzajúca zlúčenú zásielku obsahuje alfanumerický identifikátor oprávneného zástupcu, ktorý vykonal zlúčenie zásielok, jednoznačný identifikátor zlúčenej zásielky a jej bezpečnostný štatút.

Písmeno a) sa nevyžaduje pri zlúčených zásielkach, ktoré sa vždy podrobujú detekčnej kontrole alebo oslobodzujú od detekčnej kontroly v súlade s bodom 6.2.3 písm. d) a e) rozhodnutia C(2010) 774, ak oprávnený zástupca označí zlúčenú zásielku jednoznačným identifikátorom a uvedie jej bezpečnostný štatút a aspoň jeden dôvod, prečo bol tento bezpečnostný štatút vydaný.“

13.

V bode 6.6.1.1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre náklad zabalí alebo zapečatí zásielky tak, aby bolo zabezpečené, že na nich bude vidieť, či sa s nimi nemanipulovalo; ak to nie je možné, musia sa prijať alternatívne ochranné opatrenia na zaistenie integrity zásielky, a“.

14.

Na konci bodu 6.8.2.3 sa pridáva tento odsek:

„ACC3 alebo letecký dopravca prilietajúci z tretej krajiny uvedenej v prílohe 6Fii môže do júla 2014 vydať vyhlásenia o bezpečnostnom štatúte v súlade s bodom 6.3.2.6 písm. d) týkajúce sa nákladu alebo pošty dopravovanej do EÚ. Vyhlásenia o bezpečnostnom štatúte môžu od júla 2014 v tejto súvislosti poskytovať aj oprávnení zástupcovia uvedení v bode 6.8.3.“

15.

Siedma zarážka dodatku 6-A sa nahrádza takto:

„—

[názov spoločnosti] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu v rámci programu bezpečnostnej ochrany spoločnosti, a“.

16.

Druhá veta pod položkou „Zakázané predmety“ v dodatku 6-D sa vypúšťa.

17.

Dodatok 6-E sa nahrádza takto:

DODATOK 6-E

VYHLÁSENIE ZMLUVNÉHO DOPRAVCU

V súlade s nariadením (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

potvrdzujem [v zastúpení meno oprávneného zástupcu/leteckého dopravcu vykonávajúceho bezpečnostné kontroly nákladu a poštových zásielok/známeho odosielateľa/známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo], že pri zhromažďovaní, preprave, skladovaní a doručovaní leteckých nákladov/leteckých poštových zásielok, ktoré sa podrobili bezpečnostným kontrolám, sa budú dodržiavať tieto postupy bezpečnostnej ochrany:

všetci zamestnanci, ktorí prepravujú tieto letecké náklady/poštové zásielky, absolvujú všeobecnú odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010,

overí sa integrita všetkých prijatých zamestnancov, ktorí budú mať prístup k leteckému nákladu/leteckej pošte; toto overenie zahŕňa prinajmenšom kontrolu totožnosti (ak je to možné, podľa preukazu totožnosti, vodičského preukazu alebo pasu, na ktorých je fotografia) a kontrolu životopisu a/alebo predložených odporúčaní,

nákladné priestory vo vozidlách sa uzamknú alebo zapečatia; vozidlá s bočnými závesmi sa zaistia lanami TIR; nákladný priestor plošinových nákladných vozidiel bude počas prepravy nákladu pod neustálym dohľadom,

bezprostredne pred naložením nákladu sa vykoná prehliadka nákladného priestoru a integrita tejto prehliadky sa dodrží až do ukončenia nakladania,

každý vodič bude mať pri sebe preukaz totožnosti, pas, vodičský preukaz alebo iný doklad s fotografiou osoby, ktorý vydali alebo ktorý uznávajú vnútroštátne orgány,

vodiči nebudú robiť neplánované zastávky medzi vyzdvihnutím a doručením nákladu; v prípade, že zastávka je nevyhnutná, vodič po návrate skontroluje bezpečnostnú ochranu nákladu a integritu zámkov a/alebo pečatí; ak vodič nájde akýkoľvek dôkaz o zasahovaní, oznámi to svojmu nadriadenému a letecký náklad/pošta nebude doručený(-á) bez oznámenia pri doručení,

s treťou stranou sa nebude uzatvárať zmluva o subdodávke na dopravu, pokiaľ tretia strana takisto nemá uzavretú dohodu zmluvného dopravcu s [to isté meno oprávneného zástupcu/známeho odosielateľa/známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo, ako je uvedené vyššie, alebo názov príslušného orgánu, ktorý schválil alebo certifikoval zmluvného dopravcu], a

zmluva o subdodávkach iných služieb (napríklad skladovania) sa neuzavrie so žiadnou inou stranou okrem oprávneného zástupcu alebo subjektu, ktorý bol certifikovaný alebo schválený a zaregistrovaný príslušným orgánom ako poskytovateľ týchto služieb.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Meno:

Pracovné zaradenie v spoločnosti:

Názov a adresa spoločnosti:

Dátum:

Podpis:“

18.

Vkladá sa tento bod 8.0.4:

„8.0.4.

Zoznam zakázaných predmetov v dodávkach potrebných počas letu je rovnaký ako zoznam uvedený v dodatku 4-C.“

19.

Bod 8.1.4.2 sa nahrádza takto:

„8.1.4.2.

Na účely ustanovenia za známeho dodávateľa subjekt predloží Vyhlásenie o záväzkoch – známy dodávateľ dodávok potrebných počas letu obsiahnuté v dodatku 8-B každej spoločnosti, ktorej dodáva. Toto vyhlásenie podpíše právny zástupca.

Podpísané vyhlásenie uchováva spoločnosť, ktorej známy dodávateľ dodáva, ako prostriedok určený na overenie.“

20.

Bod 8.1.5 sa nahrádza takto:

„8.1.5.   Bezpečnostné kontroly, ktoré má vykonávať letecký dopravca, oprávnený dodávateľ a známy dodávateľ

8.1.5.1.

Letecký dopravca, oprávnený dodávateľ a známy dodávateľ dodávok potrebných počas letu:

a)

vymenuje osobu zodpovednú za bezpečnostnú ochranu v spoločnosti a

b)

zabezpečí, aby osoby, ktoré majú prístup k dodávkam potrebným počas letu, absolvovali všeobecnú odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 ešte pred udelením prístupu k týmto dodávkam a

c)

predchádza neoprávnenému prístupu do svojich priestorov a k dodávkam potrebným počas letu a

d)

primeraným spôsobom zabezpečí, aby sa v dodávkach potrebných počas letu nedali ukryť žiadne zakázané predmety, a

e)

používa pečate odolné proti manipulácii na všetkých vozidlách a/alebo kontajneroch, v ktorých sa prepravujú dodávky potrebné počas letu, alebo ich fyzicky chráni.

Písmeno e) sa neuplatňuje počas prepravy v letovej časti letiska.

8.1.5.2.

Ak známy dodávateľ využíva inú spoločnosť, ktorá nie je známym dodávateľom leteckého dopravcu alebo oprávneným dodávateľom dodávok potrebných na prepravu, známy dodávateľ zaistí, aby sa dodržali všetky bezpečnostné kontroly uvedené v bode 8.1.5.1.

8.1.5.3.

Bezpečnostné kontroly, ktoré má vykonávať letecký dopravca a oprávnený dodávateľ, takisto podliehajú doplňujúcim ustanoveniam ustanoveným v samostatnom rozhodnutí Komisie.“

21.

Siedma zarážka dodatku 8-A sa nahrádza takto:

„—

[názov spoločnosti] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu v rámci programu bezpečnostnej ochrany spoločnosti, a“.

22.

DODATOK 8-B sa nahrádza takto:

DODATOK 8-B

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH

ZNÁMY DODÁVATEĽ DODÁVOK POTREBNÝCH POČAS LETU

V súlade s nariadením (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

vyhlasujem, že:

[názov spoločnosti]:

a)

vymenuje osobu zodpovednú za bezpečnostnú ochranu v spoločnosti a

b)

zabezpečí, aby osoby, ktoré majú prístup k dodávkam potrebným počas letu, absolvovali všeobecnú odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 ešte pred udelením prístupu k týmto dodávkam, a

c)

predchádza neoprávnenému prístupu do svojich priestorov a k dodávkam potrebným počas letu a

d)

primeraným spôsobom zabezpečí, aby sa v dodávkach potrebných počas letu nedali ukryť žiadne zakázané predmety, a

e)

používa pečate odolné proti manipulácii na všetkých vozidlách a/alebo kontajneroch, v ktorých sa prepravujú dodávky potrebné počas letu, alebo ich fyzicky chráni (toto písmeno sa neuplatňuje počas prepravy v letovej časti letiska).

Ak využíva inú spoločnosť, ktorá nie je známym dodávateľom leteckého dopravcu alebo oprávneným dodávateľom dodávok potrebných na prepravu, [názov spoločnosti] zaistí, aby sa dodržali všetky uvedené bezpečnostné kontroly.

S cieľom zabezpečiť súlad bude [názov spoločnosti] v plnom rozsahu spolupracovať so všetkými inšpekciami podľa potreby a umožní prístup k všetkým dokumentom podľa požiadaviek inšpektorov.

[názov spoločnosti] bude informovať [leteckého dopravcu alebo oprávneného dodávateľa, ktorému dodáva dodávky potrebné počas letu] o všetkých závažných porušeniach bezpečnostnej ochrany a o akýchkoľvek podozrivých okolnostiach, ktoré by mohli byť dôležité pre dodávky potrebné počas letu, najmä o akomkoľvek pokuse o ukrytie zakázaných predmetov v dodávkach.

[názov spoločnosti] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu, a

[názov spoločnosti] bude informovať [leteckého dopravcu alebo oprávneného dodávateľa, ktorému dodáva dodávky potrebné počas letu] v prípade, že:

a)

ukončí obchodnú činnosť alebo

b)

už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov EÚ.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Právny zástupca

Meno:

Dátum:

Podpis:“

23.

Vkladá sa tento bod 9.0.4:

„9.0.4.

Zoznam zakázaných predmetov v letiskových dodávkach je rovnaký ako zoznam uvedený v dodatku 4-C.“

24.

Bod 9.1.1.1 sa nahrádza takto:

„9.1.1.1.

Letiskové dodávky sa podrobia detekčnej kontrole pred povolením ich dodania do vyhradených bezpečnostných priestorov okrem prípadov, keď:

a)

požadované bezpečnostné kontroly dodávok vykonal prevádzkovateľ letiska, ktorý ich dodáva na vlastné letisko, a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia do vyhradených bezpečnostných priestorov, alebo

b)

požadované bezpečnostné kontroly dodávok vykonal známy dodávateľ a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia do vyhradených bezpečnostných priestorov.“

25.

Bod 9.1.3.2 sa nahrádza takto:

„9.1.3.2.

Na účely ustanovenia za známeho dodávateľa subjekt predloží Vyhlásenie o záväzkoch – známy dodávateľ letiskových dodávok uvedené v dodatku 9-A prevádzkovateľovi letiska. Toto vyhlásenie podpíše právny zástupca.

Podpísané vyhlásenie uchováva prevádzkovateľ letiska ako prostriedok určený na overenie.“

26.

Bod 9.1.4 sa nahrádza takto:

„9.1.4.   Bezpečnostné kontroly, ktoré má uplatňovať známy dodávateľ alebo prevádzkovateľ letiska

Známy dodávateľ letiskových dodávok alebo prevádzkovateľ letiska dodávajúci letiskové dodávky do vyhradených bezpečnostných priestorov:

a)

vymenuje osobu zodpovednú za bezpečnostnú ochranu v spoločnosti a

b)

zabezpečí, aby osoba, ktorá má prístup k letiskovým dodávkam, absolvovala všeobecnú odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 ešte pred udelením prístupu k týmto dodávkam, a

c)

predchádza neoprávnenému prístupu do svojich priestorov a k letiskovým dodávkam a

d)

primeraným spôsobom zabezpečí, aby sa v letiskových dodávkach nedali ukryť žiadne zakázané predmety, a

e)

používa pečate odolné proti manipulácii na všetkých vozidlách a/alebo kontajneroch, v ktorých sa prepravujú letiskové dodávky, alebo ich fyzicky chráni.

Písmeno e) sa neuplatňuje počas prepravy v letovej časti letiska.

Ak známy dodávateľ využíva inú spoločnosť, ktorá nie je známym dodávateľom prevádzkovateľa letiska dodávok na letisko potrebných na prepravu, známy dodávateľ zaistí, aby sa dodržali všetky bezpečnostné kontroly uvedené v tomto bode.“

27.

Dodatok 9-A sa nahrádza takto:

DODATOK 9-A

VYHLÁSENIE O ZÁVÄZKOCH

ZNÁMY DODÁVATEĽ LETISKOVÝCH DODÁVOK

V súlade s nariadením (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a jeho vykonávacími aktmi

vyhlasujem, že:

[názov spoločnosti]:

a)

vymenuje osobu zodpovednú za bezpečnostnú ochranu v spoločnosti a

b)

zabezpečí, aby osoba, ktorá má prístup k letiskovým dodávkam, absolvovala všeobecnú odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane v súlade s bodom 11.2.7 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 ešte pred udelením prístupu k týmto dodávkam, a

c)

predchádza neoprávnenému prístupu do svojich priestorov a k letiskovým dodávkam a

d)

primeraným spôsobom zabezpečí, aby sa v letiskových dodávkach nedali ukryť žiadne zakázané predmety, a

e)

používa pečate odolné proti manipulácii na všetkých vozidlách a/alebo kontajneroch, v ktorých sa prepravujú letiskové dodávky, alebo ich fyzicky chráni (toto písmeno sa neuplatňuje počas prepravy v letovej časti letiska).

Ak využíva inú spoločnosť, ktorá nie je známym dodávateľom prevádzkovateľa letiska dodávok potrebných na prepravu, [názov spoločnosti] zaistí, aby sa dodržali všetky uvedené bezpečnostné kontroly.

S cieľom zabezpečiť súlad bude [názov spoločnosti] v plnom rozsahu spolupracovať so všetkými inšpekciami podľa potreby a umožní prístup k všetkým dokumentom podľa požiadaviek inšpektorov.

[názov spoločnosti] bude informovať [prevádzkovateľa letiska] o všetkých závažných porušeniach bezpečnostnej ochrany a o akýchkoľvek podozrivých okolnostiach, ktoré by mohli byť dôležité pre letiskové dodávky, najmä o akomkoľvek pokuse o ukrytie zakázaných predmetov v dodávkach.

[názov spoločnosti] zabezpečí, aby všetci príslušní zamestnanci absolvovali odbornú prípravu v súlade s kapitolou 11 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 185/2010 a aby si boli vedomí svojej zodpovednosti za bezpečnostnú ochranu, a

[názov spoločnosti] bude informovať [prevádzkovateľa letiska] v prípade, že:

a)

ukončí obchodnú činnosť alebo

b)

už nespĺňa požiadavky príslušných právnych predpisov EÚ.

Preberám plnú zodpovednosť za toto vyhlásenie.

Právny zástupca

Meno:

Dátum:

Podpis:“

28.

Vkladá sa tento bod 11.2.7:

„11.2.7.   Odborná príprava osôb, ktoré musia byť všeobecne informované o bezpečnostnej ochrane

Výsledkom všeobecnej odbornej prípravy v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane sú tieto znalosti a schopnosti:

a)

znalosť predchádzajúcich činov nezákonného zasahovania v civilnom letectve, teroristických činov a aktuálnych hrozieb;

b)

informovanosť o príslušných právnych požiadavkách;

c)

znalosť cieľov a organizácie bezpečnostnej ochrany letectva v ich pracovnom prostredí vrátane povinností a zodpovedností osôb vykonávajúcich bezpečnostné kontroly;

d)

znalosť postupov ohlasovania a

e)

schopnosť primerane reagovať na incidenty súvisiace s bezpečnostnou ochranou.

Od každej osoby, ktorá absolvovala odbornú prípravu v oblasti informovanosti o bezpečnostnej ochrane, sa vyžaduje, aby preukázala pochopenie všetkých tém uvedených v tomto bode predtým, než nastúpi do zamestnania.“

29.

V bode 11.4.2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

v prípade kompetencií nadobudnutých počas počiatočnej základnej a osobitnej odbornej prípravy a odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany a najmenej jedenkrát za päť rokov alebo v prípadoch, keď sa kompetencie nevykonávali dlhšie ako 6 mesiacov, pred návratom k služobným povinnostiam v oblasti bezpečnostnej ochrany a“.

30.

Bod 12.7.2.2 sa nahrádza takto:

„12.7.2.2.

Všetky zariadenia na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (LAG) spĺňajú úroveň 1.

Platnosť úrovne 1 sa skončí 29. apríla 2016.“


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.“


1.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 174/2012

z 29. februára 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. februára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

60,4

JO

77,3

MA

79,1

TN

97,3

TR

127,1

ZZ

88,2

0707 00 05

JO

134,1

TR

112,5

ZZ

123,3

0709 91 00

EG

88,4

MA

82,2

ZZ

85,3

0709 93 10

MA

60,5

TR

100,2

ZZ

80,4

0805 10 20

EG

53,0

IL

73,9

MA

49,6

TN

52,0

TR

74,6

ZZ

60,6

0805 50 10

EG

42,9

TR

51,7

ZZ

47,3

0808 10 80

CA

122,9

CL

98,4

CN

86,4

MK

28,7

US

147,6

ZZ

96,8

0808 30 90

AR

84,7

CL

114,0

CN

66,8

US

99,0

ZA

106,0

ZZ

94,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


1.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 175/2012

z 29. februára 2012,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. marca 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenica mäkká, na siatie), ex 1001 99 00 (pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. marca 2012 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novostanovené clá.

(5)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. marca 2012 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. februára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, uplatniteľné od 1. marca 2012

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICA (obyčajná) tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

1002 90 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA iná ako na siatie (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

CIROK, zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  Dovozca môže v súlade s článkom 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

15.2.2012-28.2.2012

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obyčajná pšenica (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá vysokej kvality

Pšenica tvrdá strednej kvality (2)

Pšenica tvrdá nízkej kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

237,97

189,88

Cena FOB USA

302,13

292,13

272,13

Prémia – Záliv

85,15

18,51

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

15,68 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010).


ROZHODNUTIA

1.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júla 2011

týkajúce sa príspevkov pre Interbev

[oznámené pod číslom C(2011) 4923]

(Iba francúzske znenie je autentické)

(2012/131/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek (1),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s článkom 108 ods. 2 prvým pododsekom ZFEÚ a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Po prijatí informácií týkajúcich sa uvedeného opatrenia sa Európska komisia v súvislosti s ním obrátila s otázkami na francúzske orgány listom z 2. októbra 2001. Stále zastúpenie Francúzska pri Európskej únii odpovedalo Komisii listom z 9. novembra 2001.

(2)

Keďže dané opatrenie sa začalo vykonávať bez predchádzajúceho povolenia Komisie, bolo zapísané do registra neoznámenej pomoci pod číslom NN 39/03.

(3)

Komisia začala voči uvedenej pomoci konanie ustanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ listom č. K(2003) 2057 v konečnom znení z 9. júla 2003.

(4)

Rozhodnutie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala ostatné členské štáty a zainteresované tretie strany, aby predložili svoje pripomienky k uvedenej pomoci. Komisia nedostala žiadne pripomienky od tretích strán. Francúzske orgány zaslali svoje pripomienky listami z 8. a 10. októbra 2003, z 13. septembra a 29. novembra 2005.

(5)

Žiadosť o doplňujúce informácie bola Francúzsku zaslaná 25. februára 2011, dňa 29. marca 2011 sa uskutočnilo stretnutie.

(6)

Francúzske orgány odpovedali listom z 24. mája 2011.

II.   OPIS UVEDENÉHO OPATRENIA

1.   PRÍSPEVKY PRE INTERBEV

1.1.   MEDZIODVETVOVÉ ZDRUŽENIA „INTERPROFESSIONS“ (IPO) A SYSTÉM DOBROVOĽNÝCH PRÍSPEVKOV, KTORÉ SA STALI POVINNÝMI

(7)

„Interprofessions“ (IPO) sú medziodvetvové združenia združujúce podľa odvetví jednotlivé odborné zoskupenia najreprezentatívnejšie pre poľnohospodársku výrobu alebo spracovanie, uvádzanie na trh a distribúciu, a príslušný správny orgán ich uznal za medziodvetvovú organizáciu. Ich vznik, poslanie a fungovanie sa upravujú v článkoch L. 631-1 a nasl. poľnohospodárskeho zákonníka („code rural“). Na to, aby príslušné orgány uznali takéto združenie, musia overiť, či sú splnené rôzne kritériá, predovšetkým či sú jeho stanovy v súlade so zákonom (článok L.632-1 poľnohospodárskeho zákonníka) a či majú zakladajúce organizácie daného IPO charakter zastupiteľských organizácií.

(8)

Cieľom IPO je konať v záujme všetkých subjektov odvetvia a s týmto cieľom môžu uzatvárať dohody. Tieto dohody a odvádzanie dobrovoľných príspevkov na financovanie akcií ustanovených v týchto dohodách sa následne môžu medzirezortnou vyhláškou stať záväznými („nadobudnúť širšiu platnosť“) pre všetky subjekty odvetvia, bez ohľadu na to, či patria do niektorej profesijnej organizácie, ktorá je členom IPO, ak je ich činnosť v súlade s cieľmi, ktoré sa uvádzajú v zákone. Tieto dohody sa zameriavajú najmä na zlepšenie znalosti trhu, vzťahov medzi odborníkmi, kvality a propagácie výrobkov. Poľnohospodársky zákonník umožňuje rozšírenie platnosti dohôd len v prípade, že sledujú „spoločný záujem“ zakladajúci sa na akciách „v súlade so všeobecným záujmom a zlučiteľných s pravidlami Spoločnej poľnohospodárskej politiky“ (pozri článok L.632-3 poľnohospodárskeho zákonníka).

(9)

Podrobné pravidlá vyberania a prerozdeľovania dobrovoľných príspevkov, ktoré sa stali povinnými, sa ustanovujú osobitne v každej dohode IPO.

1.2.   ÚLOHA ŠTÁTU

(10)

Hoci IPO sú právnické osoby podľa súkromného práva a ich financovanie je zabezpečené z príspevkov daného sektora, na fungovanie systému povinných dobrovoľných príspevkov sú potrebné kroky prijímané na úrovni štátu, a to najmä v týchto ohľadoch:

a)

pred podaním žiadosti o rozšírenie musí byť IPO uznané verejnými orgánmi a jeho činnosť musí byť v súlade s cieľmi vnútroštátnej poľnohospodárskej politiky a Spoločnej poľnohospodárskej politiky (pozri odôvodnenia 7 a 8);

b)

uznané IPO môžu požiadať štát o vydanie medzirezortnej vyhlášky, ktorou sa ich dohody stávajú záväznými. Každý prevádzkovateľ v danej oblasti výroby sa tak stáva platcom povinného dobrovoľného príspevku, ktorý vyberá niektoré zastupiteľské IPO (pozri odôvodnenie 8);

c)

podľa článku L.632-8-1 poľnohospodárskeho zákonníka sa príslušným orgánom predkladajú správy o činnosti každého IPO a hodnotiace správy o uplatňovaní každej dohody s rozšírenou platnosťou.

2.   ÚČEL POMOCI

(11)

Cieľom uvedenej pomoci je podporiť výskum a rozvoj, technickú pomoc a propagáciu (reklama) v prospech sektora chovu hospodárskych zvierat.

2.1.   PRÍSPEVKY, KTORÉ ZAVIEDOL INTERBEV

(12)

Predmetom tohto rozhodnutia sú dva druhy medziodvetvových príspevkov, ktoré sa rozhodnutím verejných orgánov stali povinnými. Ide o príspevky za hovädzie a ovčie mäso a droby určené na ľudskú spotrebu a za živý hovädzí dobytok a ovce odoslané do krajín EÚ alebo vyvezené do tretích krajín („príspevok za mäso“) a takisto o príspevok v prospech národného chovateľského fondu „Fonds National de l’Élevage“ („príspevok FNE“).

(13)

Medziodvetvové dohody, ktorými sa zavádzajú príspevky pre Interbev, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sú:

Príspevky za mäso

Príspevok v prospech národného chovateľského fondu „Fonds National de l’Élevage“ (FNE)

Dohody IPO

Vyhláška o rozšírení platnosti

Dohoda IPO

Vyhláška o rozšírení platnosti

25.7.1995

18.12.1995

15.6.1994

18.12.1995

12.6.2001

19.9.2001

19.4.2001

(14)

„Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes“ (Interbev) je francúzska medziodvetvová organizácia pre sektor chovu hospodárskych zvierat a produkcie mäsa. Bola založená 9. októbra 1979 na podnet zastupiteľských organizácií odvetvia chovu hovädzieho dobytka, oviec a koní a produkcie mäsa z týchto zvierat a uznaná vyhláškou z 18. novembra 1980 (3). Jej úlohou je chrániť a zhodnocovať spoločné záujmy pri chove a priemyselnej, remeselnej a obchodnej činnosti v tomto odvetví. V roku 1980 bol Interbev uznaný za medziodvetvovú organizáciu pre sektor chovu hospodárskych zvierat a produkcie mäsa. Združuje trinásť vnútroštátnych profesijných organizácií zastupujúcich odborníkov jednotlivých povolaní hospodárskeho sektora chovu hospodárskych zvierat a produkcie mäsa: chov, obchod so živými zvieratami, bitúnky, veľkoobchod, priemysel, distribúcia.

(15)

Medzi dve hlavné úlohy Interbevu patrí vypracovávanie medziodvetvových dohôd a kolektívna komunikácia. Zodpovedá aj za výskumné programy v sektore produkcie mäsa. Medziodvetvové dohody podpísané v rámci združenia obsahujú pravidlá, ktorými sa riadi činnosť odvetvia. Tieto dohody možno predložiť verejným orgánom v rámci postupu rozšírenia platnosti. Po vyhlásení rozšírenia platnosti spoločnou vyhláškou ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva hospodárstva sa opatrenia ustanovené v medziodvetvovej dohode stávajú záväznými pre všetkých prevádzkovateľov tohto odvetvia.

2.2.   PRÍSPEVOK ZA MÄSO

(16)

Medziodvetvovou dohodou z 25. júla 1995, ktorej platnosť bola rozšírená vyhláškou z 18. decembra 1995 (4), Interbev zaviedol príspevok za hovädzie a ovčie mäso a droby určené na ľudskú spotrebu, ako aj za živý hovädzí dobytok a ovce odoslané do krajín EÚ alebo vyvezené do tretích krajín.

(17)

Príspevok sa odvádzal za tieto tri kategórie mäsa a/alebo zvierat:

a)

Príspevok za mäso a droby určené na ľudskú spotrebu zo zvierat zabitých vo Francúzsku: stanovený na 0,084 francúzskych frankov („FRF“) (5) na kilogram jatočného tela, odvádzaný fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá bola vlastníkom alebo spoluvlastníkom zvieraťa v čase jeho zabitia;

b)

Príspevok za mäso dovezené na spotrebu vo Francúzsku: stanovený na 0,042 FRF/kg, odvádzaný fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá bola prvým vlastníkom alebo spoluvlastníkom mäsa na vnútroštátnom území;

c)

Príspevok za živý hovädzí dobytok a ovce odoslané do krajín EÚ alebo vyvezené do tretích krajín: stanovený na 7 FRF/kus, odvádzaný fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá bola posledným vlastníkom alebo spoluvlastníkom zvierat na vnútroštátnom území.

(18)

Medziodvetvová dohoda z 25. júla 1995 bola nahradená inou medziodvetvovou dohodou z 12. júna 2001, ktorej platnosť bola rozšírená vyhláškou z 19. septembra 2001 (6). V prvom článku vyhlášky sa ustanovuje, že platnosť dohody je rozšírená na obdobie, ktoré uplynie tri roky od uverejnenia danej vyhlášky, teda do 30. septembra 2004.

(19)

V medziodvetvovej dohode z 12. júna 2001 sa ustanovilo zachovanie predchádzajúcej situácie, pokiaľ ide o uvedené kategórie mäsa a/alebo zvierat, pri zvýšení príspevku: 0,1574 FRF (0,024 EUR) za mäso a droby určené na ľudskú spotrebu zo zvierat zabitých vo Francúzsku; 0,0656 FRF (0,010 EUR) za mäso dovezené na spotrebu vo Francúzsku; 11,15 FRF (1,7 EUR) za živý hovädzí dobytok a ovce odoslané do krajín EÚ alebo vyvezené do tretích krajín.

(20)

Dohodou z 12. júna 2001 sa takisto zaviedla možnosť čiastočného vrátenia príspevku za mäso pri jeho odoslaní do niektorej krajiny EÚ alebo vývoze do tretích krajín. Sadzba náhrady bola stanovená na 0,0656 FRF/kg (0,010 EUR).

(21)

Pri rozšíreniach platnosti z roku 1995 a 2001 bol zrušený príspevok za mäso dovezené na spotrebu vo Francúzsku. Povinný príspevok za mäso sa už teda na tieto výrobky nevzťahuje.

2.3.   PRÍSPEVOK FNE

(22)

Medziodvetvovou dohodou z 15. júna 1994, ktorej platnosť bola rozšírená vyhláškou z 18. decembra 1995 (7) a vyhláškou z 19. septembra 2001 (8), Interbev zaviedol príspevok v prospech národného chovateľského fondu „Fonds national de l’élevage“. V poslednej vyhláške sa ustanovuje, že platnosť dohody je rozšírená na obdobie troch rokov od uverejnenia danej vyhlášky, teda do 30. septembra 2004.

(23)

Tento profesijný fond, ktorý spravuje národná chovateľská konfederácia „Confédération Nationale de l’Élevage“ (CNE), bol zriadený na účely plnenia dvoch hlavných cieľov: na jednej strane má podnecovať reštrukturalizáciu organizácií poskytujúcich služby a podporovať ich prispôsobovanie sa budúcim potrebám čoraz menej početnejších chovateľov, ktorí čelia politikám Spoločenstva v oblasti riadenia produkcie; na strane druhej má prispieť k trvalému zachovaniu spoločných prostriedkov v oblasti napredovania v genetike a aplikovanom výskume, ktoré budú v budúcnosti naďalej kľúčovými faktormi konkurencieschopnosti chovu hospodárskych zvierat.

(24)

Príspevok určený na financovanie tohto fondu odvádzajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré boli vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi hovädzieho dobytka a oviec zabitých vo Francúzsku. Podľa posledných údajov poskytnutých francúzskymi orgánmi bol tento príspevok stanovený na 0,02 FRF/kg (0,003 EUR) čistej hmotnosti jatočného mäsa (alebo 7 FRF/kus za veľký hovädzí dobytok, 2,40 FRF/kus za teľatá a 0,36 FRF/kus za ovce – teda 1,05; 0,36 a 0,054 EUR v tomto poradí).

(25)

Podľa francúzskych orgánov sa príjmy z tohto príspevku využívajú na zlepšovanie genetických kvalít, na genetický informačný systém, biotechnológie a hospodárske štúdie.

2.4.   AKCIE FINANCOVANÉ Z TÝCHTO PRÍSPEVKOV

(26)

Finančné prostriedky, ktoré Interbev získava z príspevkov za mäso, sa využívajú na tieto tri druhy akcií:

a)

komunikácia a propagácia v prospech daného sektora;

b)

technická pomoc;

c)

výskum a experimentálna činnosť.

(27)

Na úrovni komunikácie a propagácie ide najmä o financovanie informačných kampaní na rôzne témy spojené s kvalitnými mäsovými výrobkami, dokonca aj všeobecnejších kampaní na hovädzie mäso v televíznom a rádiovom vysielaní, ako aj akcií zameraných na styk s verejnosťou. Financujú sa aj propagačné akcie zamerané na zahraničné trhy, účasť na odborných veľtrhoch a výstavách.

(28)

Technická pomoc je spojená najmä s certifikáciou a označovaním chovov, najmä v snahe odstrániť prekážky, s ktorými sa stretávajú prevádzkovatelia zapojení do úkonov certifikácie a označovania. Interbev takisto vypracováva kolektívne špecifikácie pre jednotlivé odvetvia a podieľa sa na šírení a uplatňovaní charty správnych chovateľských postupov a kódexu správnych postupov spracovania mäsa, a napokon sa podieľa na objasňovaní transakcií v rámci celého výrobného reťazca.

(29)

Výskum a experimentálna činnosť najviac zodpovedajú potrebám odvetvia, pričom záujem sa sústreďuje najmä na bezpečnosť potravín, riadenie kvality a dobré životné podmienky zvierat.

(30)

Finančné zdroje, ktoré Interbev získava z príspevkov FNE, sa využívajú na tieto akcie:

a)

kolektívne akcie zamerané na zlepšovanie genetickej kvality;

b)

počítačový systém riadenia chovateľských informačných systémov;

c)

aplikovaný výskum;

d)

hospodárske štúdie;

e)

rôzne akcie.

3.   TRVANIE UVEDENÉHO OPATRENIA

(31)

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na obdobie rokov 1996 až 2004, keď skončila platnosť poslednej medziodvetvovej dohody, na ktorú sa vzťahuje tento postup.

4.   PRÍJEMCOVIA POMOCI

(32)

Príjemcami uvedenej pomoci sú chovatelia hovädzieho dobytka a oviec.

(33)

Hlavnými konečnými príjemcami uvedenej pomoci sú výrobcovia, spracovatelia a distribútori poľnohospodárskych výrobkov. Je ustanovené, že niektoré činnosti môžu pre nich vykonávať súkromné podniky.

(34)

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté stanovisko Komisie vo veci zlučiteľnosti postupu výberu poskytovateľov služieb, ktorí sú poverení realizáciou aktivít Interbevu, s pravidlami verejného obstarávania.

5.   DÔVODY VEDÚCE K ROZHODNUTIU O ZAČATÍ KONANIA  (9)

(35)

V súvislosti s povahou príspevkov v danom prípade Komisia zistila, že francúzska vláda vyhlásila tieto príspevky za povinné v rámci postupu rozšírenia platnosti medziodvetvových dohôd. Platnosť dohôd bola rozšírená prijatím vyhlášky uverejnenej v Úradnom vestníku Francúzskej republiky. Z toho vyplýva, že na to, aby boli tieto príspevky účinné v celom rozsahu, bolo potrebné prijatie aktu štátnym orgánom. Z tohto dôvodu Komisia v štádiu začatia konania vo veci zisťovania usúdila, že v danom prípade ide o parafiškálne dane, teda o verejné zdroje, a že táto pomoc bola poskytnutá neoprávnene, pretože nebola oznámená.

(36)

V zmysle bodu 194 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 (10) (ďalej len „usmernenia pre poľnohospodárstvo“) sa má každá neoprávnene poskytnutá pomoc posudzovať v súlade s pravidlami a usmerneniami platnými v čase, keď bola pomoc poskytnutá. Usmernenia pre poľnohospodárstvo sa uplatňujú od 1. januára 2007. Predchádzajúce usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (2000 – 2006) (11) sa uplatňovali od 1. januára 2000. Každá pomoc poskytnutá po tomto dátume sa teda musí posudzovať na základe usmernení z roku 2000. Naopak, každá pomoc poskytnutá pred týmto dátumom, sa musí posudzovať na základe ustanovení a postupov uplatniteľných do 1. januára 2000. Uvedená pomoc bola poskytovaná od roku 1996.

(37)

Keďže ide o štátnu pomoc financovanú prostredníctvom parafiškálnej dane, Komisia musí preskúmať akcie financované touto pomocou, ako aj financovanie samotnej pomoci.

5.1.   POMOC

5.1.1.    Propagačné akcie

(38)

Komisia pripomenula, že zlučiteľnosť pomoci poskytnutej pred 1. januárom 2002 by sa mala overiť na základe rámca pre štátnu pomoc na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov a určitých výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe II k Zmluve o EHS (12), a že zlučiteľnosť pomoci poskytnutej po tomto dátume by sa mala overiť na základe usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na propagáciu výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES a niektorých výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I (13). Oba texty vychádzajú v podstate z rovnakých zásad, pričom sú v nich ustanovené najmä negatívne a pozitívne kritériá, ktoré sa musia dodržať. Pokiaľ ide o určenie stropu pomoci, tieto akcie sa musia financovať do výšky minimálne 50 % nákladov zo zdrojov sektora. V danom prípade boli opatrenia v plnej miere financované z parafiškálnych daní, z čoho vyplýva, že financovanie zo strany podnikov teda dosahuje tento podiel. V štádiu začatia konania vo veci zisťovania Komisia preto usúdila, že príslušné podmienky boli splnené.

5.1.2.    Akcie v oblasti technickej podpory

(39)

Komisia pripomenula, že zlučiteľnosť pomoci poskytnutej pred 1. januárom 2000, by sa mala overiť na základe postupu Komisie vychádzajúceho z návrhu vhodných opatrení vzhľadom na pomoc poskytnutú členskými štátmi v sektore chovu a produktov živočíšnej výroby (14) a že zlučiteľnosť pomoci poskytnutej po tomto dátume by sa mala overiť na základe usmernení pre poľnohospodárstvo. Postup Komisie pred rokom 2000 a usmernenia pre poľnohospodárstvo v podstate vychádzajú z rovnakých zásad. Pomoc poskytnutá vo výške 100 % oprávnených výdavkov je teda pre tento typ pomoci povolená. Okrem toho pomoc musí byť dostupná pre všetky podniky, ktoré by o ňu mohli mať záujem. V štádiu začatia konania vo veci zisťovania Komisia preto usúdila, že príslušné podmienky boli splnené.

5.1.3.    Výskumná a experimentálna činnosť

(40)

Komisia pripomenula, že zlučiteľnosť tejto pomoci by sa mala overiť na základe rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a rozvoj (15) a oznámenia Komisie o zmene a doplnení uvedeného rámca (16). S vnútorným trhom je tak zlučiteľná miera pomoci až do výšky 100 %, pokiaľ sú splnené tieto štyri podmienky: pomoc musí byť vo všeobecnom záujme sektora; informácia je uverejnená v príslušných denníkoch; výsledky prác sa poskytnú na rovnakom základe z hľadiska nákladov aj času; pomoc spĺňa medzinárodné obchodné podmienky, ku ktorým sa EÚ zaviazala. V štádiu začatia konania vo veci zisťovania Komisia preto usúdila, že príslušné podmienky boli splnené.

5.1.4.    Akcie financované z príspevku FNE

(41)

Komisia položila otázky týkajúce sa presnej povahy akcií financovaných z príspevku FNE, ktorého účelom bolo podnecovať reštrukturalizáciu organizácií poskytujúcich služby a podporovať ich prispôsobovanie sa budúcim potrebám chovateľov, ako aj prispieť k trvalému zachovaniu spoločných prostriedkov oblasti napredovania v genetike a aplikovanom výskume. Podľa francúzskych orgánov boli príjmy z tohto príspevku použité na zlepšovanie genetických kvalít, genetický informačný systém, biotechnológie a hospodárske štúdie. Tieto informácie nepostačovali Komisii na to, aby mohla posúdiť zlučiteľnosť týchto akcií s prípadne uplatniteľnými ustanoveniami Spoločenstva. V štádiu začatia konania vo veci zisťovania Komisia teda nemohla posúdiť, či akcie financované z príspevku FNE boli zlučiteľné so Zmluvou o ES (17).

5.2.   FINANCOVANIE POMOCI

5.2.1.    Príspevok za mäso

(42)

Od 1. januára 1996 sa príspevok odvádza okrem iného za živý hovädzí dobytok a ovce vyvezené do iných členských štátov, ako aj za výrobky z hovädzieho a ovčieho mäsa vyvezené do iných členských štátov, hoci pokiaľ ide o tieto výrobky, v roku 2001 sa zaviedlo čiastočné vrátenie tohto príspevku. Podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) (18) sa daň považuje za porušenie zákazu diskriminácie ustanoveného v článku 110 ZFEÚ, pokiaľ výhody plynúce z pridelenia príjmu zo zdaňovania prinášajú zisk tým zdaneným domácim výrobkom, ktoré sú spracovávané alebo uvádzané na trh na vnútroštátnom trhu, pričom tieto výhody čiastočne kompenzujú náklady, ktoré im vznikli, čím znevýhodňujú vyvezené domáce výrobky.

(43)

V štádiu začatia konania vo veci zisťovania Komisia usúdila, že príjmy plynúce zo zdaňovania výrobkov a živých zvierat vyvážaných do iných členských štátov, určené na financovanie akcií Interbevu v oblasti propagácie, technickej pomoci a výskumu a experimentálnej činnosti, mohli predstavovať financovanie pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom v zmysle zmluvy a najmä jej článku 107, a v dôsledku toho by takto financovaná štátna pomoc bola nezlučiteľná s touto zmluvou. Daň by v skutočnosti mohla znevýhodňovať chov týchto zvierat s cieľom ich vývozu do iných členských štátov, pretože pridelenie príjmov mohlo svojou povahou zvýhodňovať domácu produkciu uvádzanú na trh vo Francúzsku na úkor vyvezenej domácej produkcie, a výška dane nezohľadňovala rôzne výhody domácich výrobkov plynúce z ich uvedenia na trh vo Francúzsku alebo mimo Francúzska.

5.2.2.    Príspevok FNE

(44)

Na základe informácií dostupných v čase začatia konania vo veci zisťovania Komisia nemala v štádiu konania vo veci zisťovania k dispozícii informácie o tom, že by sa tento príspevok vzťahoval na zvieratá dovezené alebo vyvezené do iných členských štátov.

6.   ZLUČITEĽNOSŤ POVINNÝCH DOBROVOĽNÝCH PRÍSPEVKOV SO SYSTÉMOM SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHOV

(45)

V otázke zlučiteľnosti povinných dobrovoľných príspevkov so systémom spoločnej organizácie trhov v kontexte rozsudku z 22 mája 2003 vo veci Freskot (19) Komisia usúdila, že v danom prípade povinné dobrovoľné príspevky priamo ani nepriamo neovplyvňovali ceny dotknutých konečných výrobkov, pretože platby neovplyvňovali ceny výrobkov stanovené voľným trhom. Náklady zaťažujúce upravené mäsové výrobky a chované zvieratá sú neutralizované výhodou v podobe financovaných činností. Vplyv výberu príspevkov na ceny možno teda považovať za veľmi obmedzený až žiadny.

III.   PRIPOMIENKY FRANCÚZSKA

(46)

Listami z 8. a 10. októbra 2003 francúzske orgány zaslali pripomienky k rozhodnutiu Komisie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ vo veci uvedeného opatrenia pomoci.

(47)

Listami z 13. septembra a 29. novembra 2005 francúzske orgány vyjadrili ďalšie pripomienky v reakcii na žiadosti Komisie o doplňujúce informácie.

(48)

V nadväznosti na žiadosť Komisie o doplňujúce informácie zaslanú 25. februára 2011 a na stretnutie z 29. marca 2011 francúzske orgány predložili ďalšie pripomienky listom z 24. mája 2011.

(49)

Francúzske orgány uviedli, že Komisia usúdila, že finančné zdroje z takýchto medziodvetvových príspevkov, vyhlásených za povinné, sú porovnateľné s parafiškálnymi daňami, ktoré môžu narušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Francúzske orgány takisto uviedli, že opatrenia sa mali oznámiť. Ďalej uviedli:

1.   ROZSAH ZISŤOVANIA KOMISIE PODĽA FRANCÚZSKYCH ORGÁNOV

(50)

Francúzske orgány usúdili, že Komisia začala zisťovanie vo veci príspevkov, ktoré sa odvádzajú na základe medziodvetvových dohôd z 15. júna 1994 v prospech chovateľského fondu a z 18. decembra 1995 v prospech Interbevu, listami zo 16. januára 1995 (pomoc NN 34/95) a z 18. marca 1996 a uzavrela ho listom (SG (96) D/6396) z 15. júla 1996, v ktorom dospela k záveru, že „uvedené opatrenia patria výlučne do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 2328/91 a musia byť predmetom skúmania na základe uvedeného nariadenia. Článkom 35 ods. 2 tohto nariadenia sa totiž vylučuje uplatňovanie článkov 92 a 93 zmluvy“.

(51)

V odpovedi Komisii, ktorá tvrdila, že v tom čase sa vyjadrila iba k ostatným akciám Interbevu (pretože spis NN 34/95 sa týkal iba investícií do reštrukturalizácie chovu dojníc hovädzieho dobytka), francúzske orgány tvrdili, že v reakcii na list Komisie z 18. marca 1996 sa vyjadrili v tomto zmysle: „cieľom národného chovateľského fondu je […] zlepšovať šľachtenie v chove a podporovať výskum, najmä v oblasti genetiky. […]“ (list z 13. septembra 2005).

(52)

Francúzske orgány sa preto domnievajú, že Komisia bola veľmi dobre informovaná o akciách zameraných na komunikáciu, propagáciu, výskum a experimentálnu činnosť, ktoré financoval Interbev, a v rámci tohto spisu mohla francúzskym orgánom zaslať žiadosť o doplňujúce informácie. Keďže Komisia už na toto oznámenie nereagovala, dospeli k záveru, že poskytnuté informácie boli pre Komisiu postačujúce.

(53)

V ďalšej odpovedi Komisii, ktorá tvrdila, že v odpovedi na uvedený list zaslala žiadosť o doplňujúce informácie (30. máj 1996), francúzske orgány tvrdili, že žiadosť o doplňujúce informácie nikdy nedostali, a zároveň usúdili, že nečinnosť Komisie v období od 30. mája 1996 do 2. októbra 2001 v podstate znamenala súhlas so zlučiteľnosťou akcií, o ktorých bola informovaná.

(54)

Okrem toho francúzske orgány tvrdili, že v rámci spisu C 18/95 týkajúceho sa akcií v prospech sektora oviec bola Komisia informovaná o akciách Interbevu zameraných na komunikáciu.

(55)

Keďže Komisia odvtedy nepokračovala v skúmaní týchto dohôd, francúzske orgány sa domnievajú, že oprávnene usúdili, že Komisia nenamieta proti ich uplatňovaniu.

(56)

Za týchto podmienok francúzske orgány usúdili, že tento postup sa vzťahuje len na medziodvetvovú dohodu z 12. júna 2001.

(57)

V liste z 24. mája 2011 a na stretnutí 29. marca 2011 francúzske orgány napokon odovzdali Komisii údaje za celé dotknuté obdobie.

2.   DÔVOD NEOZNÁMENIA POMOCI PODĽA FRANCÚZSKYCH ORGÁNOV

(58)

Pokiaľ ide akcie realizované z finančných zdrojov z príspevkov, ktoré sa odvádzajú na základe nových medziodvetvových dohôd z 12. júna 2001 v prospech Interbevu a FNE, francúzske orgány nepovažovali za potrebné ich oznámiť, pretože sú financované výlučne zo súkromných zdrojov daného odvetvia.

3.   AKCIE REALIZOVANÉ INTERBEVOM

(59)

Francúzske orgány berú na vedomie, že Komisia po rozbore informácií, ktoré jej poskytli listom z 9. novembra 2001, považuje akcie Interbevu za kompatibilné s usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (2000 – 2006) a usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov a určitých výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I. Potvrdzujú, že v období dotknutom týmto rozhodnutím Interbev financoval tieto akcie zamerané na propagáciu, technickú pomoc, výskum a experimentálnu činnosť za rovnakých podmienok, ako boli podmienky uvedené v liste z 9. novembra 2001.

4.   VÝSKUM A TECHNICKÁ POMOC REALIZOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM FNE

(60)

Pokiaľ ide o FNE, francúzske orgány poskytli v odpovedi listom na rozhodnutie o začatí konania (8. a 10. október 2003) tieto vysvetlenia.

(61)

Akcie realizované z prostriedkov FNE sa týkajú technickej pomoci a aplikovaného výskumu. Francúzske orgány potvrdili, že pri ich programovaní boli dodržané body 14 a 17 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (2000 – 2006).

(62)

Predovšetkým spresnili, že zdroje, ktoré FNE vyzbieral, slúžili na tieto akcie:

a)

kolektívne činnosti zamerané na zlepšovanie genetickej kvality;

b)

počítačový systém riadenia a chovateľské informačné systémy;

c)

aplikovaný výskum;

d)

hospodárske štúdie;

e)

rôzne akcie.

4.1.   OBLASŤ GENETIKY

(63)

V oblasti genetiky je účasť FNE striktne vymedzená na sprevádzanie niektorých kolektívnych akcií realizovaných v rámci národných opatrení na zlepšovanie genetickej kvality a špecifikovaných Národnou komisiou pre zlepšovanie genetickej kvality (CNAG), ktorá združuje predstaviteľov štátu, odboru, výskumu a vzdelávania.

(64)

Financovanie zo zdrojov FNE je určené predovšetkým na účasť na akciách útvaru genetiky Chovateľského ústavu, ktorého poslaním je najmä: podpora organizáciám z praxe, ktoré prispievajú ku genetickému pokroku prežúvavcov; vypracovávanie, udržiavanie a vývoj špecifikácií vymedzujúcich postupy v praxi; kontrola postupov zhodnocovania a zadávania údajov do kolektívnych počítačových reťazcov potrebných na genetické hodnotenie plemenníkov; zosúlaďovanie postupov indexácie v spolupráci s INRA, uplatňovanie postupov výmeny údajov na medzinárodnej úrovni a oznamovanie oficiálnych indexov vo Francúzsku.

4.2.   OBNOVA A ROZVOJ INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V CHOVATEĽSTVE

(65)

V zmysle činnosti obnovy a rozvoja informačných systémov v chovateľstve sa FNE podieľa na obnove genetického informačného systému (SIG). Táto obnova, ktorá sa začala v roku 1995, sa ukázala byť nevyhnutnou v záujme modernizácie kolektívneho informačného systému vytvoreného pred viac ako 20 rokmi a jeho zjednotenia s cieľom zabezpečiť účinnejšiu správu genetických údajov, pričom sa vytvorila možnosť integrovať nové funkcie potrebné pri indexácii a znížiť náklady.

(66)

FNE sa takisto podieľal na štúdii ekonomickej, technickej a právnej uskutočniteľnosti projektu profesionálneho informačného systému v chovateľstve (SPIE), ktorého cieľom je zabezpečiť odborné a medziodvetvové zhodnotenie oficiálnych identifikačných údajov a ostatných údajov, ktoré možno zabezpečiť.

4.3.   ZÁSAHY V OBLASTI APLIKOVANÉHO VÝSKUMU

(67)

FNE podporil niekoľko programov aplikovaného výskumu, keďže jeho poslaním je naďalej sa podieľať na štúdiách zaoberajúcich sa otázkami všeobecného významu pre sektor chovu, ako napríklad program aplikovaného výskumu a transferu reprodukčných biotechnológií (prenos embryí, zisťovanie pohlavia, oplodnenie in vitro, klonovanie). Tieto práce sa zameriavajú na nové techniky vychádzajúce z embryológie, mimoriadne zaujímavé z hľadiska využívania molekulárnych markerov a šľachtenia za pomoci markerov v budúcnosti. Program viedol konkrétne k významnému zvýšeniu úspešnosti klasického prenosu embryí, vývoju a optimalizácii francúzskej metódy zisťovania pohlavia embryí, vývoju metódy punkcie ovocytov pomocou ultrazvuku, zdokonaleniu techniky oplodnenia in vitro.

(68)

FNE sa takisto podieľal na pilotnom výskumnom projekte v oblasti homologickej rekombinácie. Projekt, ktorý vedie INRA, využívajúci metódu transgenézy, sa zaoberal kontrolovanou modifikáciou genómu zvierat, zameriavajúc sa na zabudovanie transgénu na určené miesto v DNA. Toto zameranie má otvoriť cestu nahrádzaniu jedného génu iným bez využitia geneticky modifikovaných organizmov.

(69)

Okrem toho sa FNE zúčastnil na programe IDEA, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka a oviec. Podieľal sa takisto na financovaní národných projektov schválených v rámci programu Spoločenstva IDEA so zameraním na zvýšenie spoľahlivosti identifikácie zvierat za použitia nových techník využívania elektroniky.

4.4.   HOSPODÁRSKE ŠTÚDIE

(70)

FNE sa takisto musel finančne podieľať na hospodárskych štúdiách potrebných pre chovateľské organizácie, ktoré mali poskytnúť odpovede na otázky, ktoré sa vynorili v súvislosti s postupnými reformami SPP, rozširovaním Európy, krízami posledných rokov a vývojom medzinárodného kontextu.

(71)

Realizáciu všetkých týchto štúdií koordinuje skupina zvaná hospodárska skupina pre dobytok „Groupe Économique du Bétail“ (GEB), ktorú riadi Chovateľský ústav, ktorý je zárukou súladu jednotlivých štúdií požadovaných odborníkmi z odvetvia a ich komplementárnosti so štúdiami realizovanými inde.

(72)

Realizované práce sa konkretizujú monitorovaním vývoja v odvetviach mlieka a mäsa vo Francúzsku a v Európe, mesačnými hospodárskymi správami, ktoré podrobne analyzujú aspekty hospodárstva živočíšnej výroby vo Francúzsku, v Európe a vo svete, špecifickými prácami, ako je sledovanie cien, výrobných nákladov, rokovaní Spoločenstva a rokovaní WTO.

(73)

Hospodárske stredisko, zriadené v rámci GEB, začleňuje konkrétne poznatky z fungovania prevádzok, získané chovateľskými sieťami, a zabezpečuje súčinnosť medzi makro a mikroekonomickým prístupom.

4.5.   RÔZNE AKCIE

(74)

FNE takisto musí ojedinele podporovať nové projekty združujúce jednotlivých aktérov sektora, ktorých cieľom je uľahčiť prispôsobenie živočíšnej výroby sociálno-ekonomickému vývoju, ako je uplatňovanie charty správnych postupov chovu, ktoré sa javia ako najvýznamnejší spoločný postup tohto typu v Európe, a následkom druhej krízy BSE spustenie projektu informovanosti o práci chovateľa s cieľom obnovy porozumenia medzi chovateľmi a občanmi.

4.6.   RÁMEC SPOLOČENSTVA

(75)

Francúzske orgány zdôraznili, že všetky financované akcie sú skutočne vo všeobecnom záujme všetkých chovateľov hovädzieho dobytka alebo oviec; v žiadnom prípade nejde o akcie, ktoré by sa vzťahovali len na jednotlivých prevádzkovateľov alebo osobité skupiny prevádzkovateľov.

(76)

Finančná účasť FNE väčšinou nedosahuje 50 % nákladov na prácu a výskumy. V niektorých ojedinelých projektoch môže presiahnuť 50 %, ale miera pomoci v žiadnom prípade nepresahuje 100 %.

4.6.1.    Technická pomoc

(77)

Pri financovaní hospodárskych štúdií sa na jednej strane dbá na dodržanie stropu 100 000 EUR na chovateľa na obdobie troch rokov, na druhej strane na dodržanie pravidla prístupu všetkých chovateľov k ich výsledkom.

4.6.2.    Aplikovaný výskum

(78)

Francúzske orgány potvrdili, že údaje z každej hospodárskej štúdie, ako aj údaje získané na záver každého výskumného programu, sú v konečnej podobe šírené širokému okruhu odborníkov. Výsledky všetkých prác, na ktoré fond poskytol pomoc, sa pravidelne uverejňujú a šíria, aby ich chovatelia a ich organizácie z praxe mohli využívať a mali k nich neobmedzený prístup.

(79)

Využívajú sa dva veľké informačné kanály: kanál profesijných chovateľských organizácií a kanál chovateľského ústavu, prostredníctvom technických a hospodárskych publikácií hromadne poskytovaných chovateľom a odborným pracovníkom.

(80)

Vzhľadom na to, že práce majú charakter všeobecného významu, nepredpokladá sa žiadne komerčné využitie výsledkov. Skutočný prospech z týchto akcií majú všetci chovatelia hovädzieho dobytka a oviec, ktorým sú sprostredkované teoretické aj praktické výsledky prác.

(81)

Financované štúdie nevedú k žiadnym priamym platbám výrobcom ani spracovateľom.

5.   PRÍSPEVKY ZA DOVEZENÉ ZVIERATÁ A MÄSO

5.1.   K PRÍSPEVKOM PRE INTERBEV

(82)

Vo veci zdaňovania mäsa dovezeného do Francúzska pochádzajúceho z chovov iných členských štátov alebo tretích krajín Komisia mohla na základe informácií opakovane poskytnutých francúzskymi orgánmi konštatovať, že medzirezortnými vyhláškami o rozšírení platnosti medziodvetvových dohôd z roku 1995 a 2001 boli z rozsahu pôsobnosti vždy vylúčené príspevky za dovezené mäso.

5.2.   K PRÍSPEVKOM FNE

(83)

Komisia napokon zdôraznila skutočnosť, že príspevky odvádzané v prospech FNE sa mohli uplatňovať na zvieratá chované mimo štátneho územia, ale dovezené do Francúzska s cieľom ich zabitia na bitúnkoch.

(84)

V liste zo 6. októbra 2003 si francúzske orgány uvedomili závažnosť tejto námietky z hľadiska zásad práva Spoločenstva. Zaviazali sa teda zmeniť a doplniť znenie dohody v zmysle vylúčenia príspevkov za zvieratá chované mimo vnútroštátneho územia, ale dovezené do Francúzska s cieľom ich zabitia na bitúnkoch. Francúzske orgány navrhli, že doručia Komisii nové znenie hneď po formálnom schválení a podpise novej dohody.

(85)

Dodali však, že dovoz živých zvierat bol v praxi len okrajovou záležitosťou, a nevznikalo ním riziko narušenia hospodárskej súťaže. Podľa colných orgánov predstavoval dovezený „vykŕmený hovädzí dobytok“24 933 kusov v roku 2001 a 22 250 kusov v roku 2002. Počet zvierat zabitých na území Francúzska predstavuje rádovo 4 milióny kusov, dovoz živých zvierat teda tvorí len 0,58 % z celkového počtu zabitých zvierat. Okrem toho viac než 70 % dovozu tvoria zvieratá vysokej mäsitosti a ceny, určené špecifickej skupine spotrebiteľov na severe Francúzska. Vzhľadom na priemerné ceny dovozu týchto zvierat (podľa colných orgánov: 1,50 EUR/kg živej hmotnosti, teda 2,5 EUR/kg netto) musel byť poplatok FNE odvádzaný za tieto zvieratá rádovo na úrovni tisíciny hodnoty zvieraťa.

(86)

Podľa francúzskych orgánov boli získané povinné dobrovoľné príspevky na jednej strane minimálne, pretože často, neskôr sústavne, sa platby za dovezené zvieratá neodvádzali, a na strane druhej výška dotknutého povinného dobrovoľného príspevku v pomere k hodnote zvierat bola tak nízka, že nemohla spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže. Francúzske orgány v liste z 24. mája 2011 predložili príklady výpočtu príspevkov a vyhlásenia podnikov preukazujúce, že v niektorých prípadoch bolo možné uplatniť postup vrátenia tohto príspevku hoci to nebolo povinné.

(87)

Listom z 13. septembra 2005 a z 24. mája 2011 francúzske orgány potvrdili, že od roku 2003 sa príspevok FNE odvádzal len za zvieratá chované a zabité vo Francúzsku (20).

6.   PRÍSPEVKY ZA ZVIERATÁ A MÄSO VYVEZENÉ DO INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

6.1.   K PRÍSPEVKOM PRE INTERBEV

(88)

Pokiaľ ide o príspevok odvádzaný za mäso vyvezené do iných členských štátov, Komisia pripomenula riziko diskriminácie spojené so systémom príspevkov, ktorý by nezohľadňoval vývoz niektorých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje príspevok, mimo vnútroštátneho územia, a vyjadrila obavu, že takéto opatrenie zvýhodňuje domáce výrobky uvádzané na trh vo Francúzsku.

(89)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 16 a nasl., na mäso vyvezené do iných členských štátov sa vzťahoval povinný dobrovoľný príspevok vo výške 0,0126 EUR/kg a na základe medziodvetvovej dohody z 12. júna 2001, povinný dobrovoľný príspevok vo výške 0,024 EUR/kg. Na základe uvedenej medziodvetvovej dohody bol stanovený takisto systém náhrady vo výške 0,010 EUR/kg.

(90)

V liste z 24. mája 2011 francúzske orgány poskytli vysvetlenie, pokiaľ ide o povinné dobrovoľné príspevky vzťahujúce sa na zvieratá vyvážané do iných členských štátov, s cieľom dokázať, že uvedené povinné dobrovoľné príspevky boli úmerné ziskom z akcií financovaných z týchto príspevkov.

(91)

Francúzske orgány vysvetlili, že vývoz živých zvierat sa týkal odstavených teliat. Ako sa uvádza v odôvodneniach 17 a nasl., na tieto zvieratá sa vzťahoval povinný dobrovoľný príspevok, ktorý sa počítal na základe počtu kusov a nie na kilogram mäsa.

(92)

Francúzske orgány predložili výpočet umožňujúci posúdiť rovnocennosť hmotnosti na kus a na kilogram. V medziodvetvovej dohode z 25. júla 1995 sa totiž uvádza, že povinný dobrovoľný príspevok za zabitie na bitúnku bol 0,084 FRF/kg jatočného tela a že povinný dobrovoľný príspevok za vývoz živých zvierat bol 7 FRF za kus veľkého hovädzieho dobytka (článok 4). Odstavené teľa váži asi 250 až 280 kg živej hmotnosti, čo predstavuje priemernú hmotnosť mäsa (pomer 65 %) 163 kg. Vzhľadom na to sa príspevok 7 FRF za kus rovnal príspevku vo výške 0,042 FRF/kg, porovnateľnému s polovicou príspevku odvádzaného za mäso.

(93)

V medziodvetvovej dohode z 12. júna 2001 sa táto úprava prevzala, pričom bola dodržaná rovnaká ekvivalencia. Sumy (v eurách) boli takéto: povinný dobrovoľný príspevok za porážku vo výške 0,024 EUR/kg jatočného tela (článok 2) a povinný dobrovoľný príspevok za vývoz živých zvierat vo výške 1,7 EUR/kus veľkého hovädzieho dobytka (článok 4). Príspevok 1,7 EUR/kus veľkého hovädzieho dobytka sa rovnal príspevku vo výške 0,0104 EUR/kg, porovnateľnému s polovicou príspevku odvádzaného za mäso.

(94)

Francúzske orgány odhadujú, že celkové príjmy (38 136 670 EUR) pochádzajúce z povinného dobrovoľného príspevku, ktorý sa odviedol za výrobky vyvezené do iných členských štátov (živé zvieratá a mäso), predstavoval 15 % celkovej výšky príjmov pochádzajúcich zo všetkých povinných dobrovoľných príspevkov odvedených Interbevu v období od roku 1995 do 2004 (teda 252 855 282 EUR). Vzhľadom na uplatňovanie komplexného prístupu v rokoch 1995 – 2004 sa francúzske orgány domnievajú, že uvedené príjmy sú stanovené primerane v pomere k akciám, ktoré by sa vzťahovali na výrobky vyvezené do iných členských štátov.

(95)

Francúzske orgány takisto uviedli, že na zvieratá a mäso odoslané mimo Francúzska sa vzťahovali jednak akcie realizované mimo vnútroštátneho územia, predstavujúce 21 490 848 EUR, a zároveň akcie v prospech všetkých zvierat a výrobkov bez ohľadu na ich určenie. Francúzske orgány sa domnievajú, že z tejto sumy vynaloženej na akcie v prospech všetkých zvierat a výrobkov vo výške 91 231 075 EUR, sa možno oprávnene domnievať, že na financovanie akcií realizovaných mimo vnútroštátneho územia sa použilo iba 28 280 000 EUR.

(96)

Akciami osobitne zameranými na vyvezené zvieratá a výrobky boli najmä propagačné akcie (napríklad: medzinárodné veľtrhy, odborné informačné semináre a akcie zamerané na styk s verejnosťou, zelený týždeň v Berlíne, kurzy porciovania v zahraničí). Akciami zameranými na všetky zvieratá a výrobky bez ohľadu na trh určenia, vo Francúzsku a mimo Francúzska, boli najmä reklamné akcie ako kampaň týkajúca sa „hovädzieho mäsa vysokej kvality európskeho pôvodu“, drobov, „plemien na mäso“, a niekoľko výskumov v oblasti bezpečnosti potravín, dobrých životných podmienok zvierat, riadenia kvality, typických vlastností výrobkov, postupov certifikácie a vysledovateľnosti hovädzieho mäsa, ktorých výsledky boli sprostredkované širokej verejnosti vo Francúzsku, ako aj mimo Francúzska.

(97)

Francúzske orgány odhadujú, že na výrobky vyvezené mimo Francúzska sa vzťahovali akcie medziodvetvia v celkovej výške 49 770 000 EUR. Túto sumu je potrebné porovnať s povinnými dobrovoľnými príspevkami, ktoré bolo potrebné za ne odviesť, teda 38 136 670 EUR. Podiel povinných dobrovoľných príspevkov uhradených za francúzske výrobky vyvezené v období rokov 1995 – 2004 bol vyvážený v pomere k úžitku z akcií financovaných Interbevom.

6.2.   K PRÍSPEVKOM FNE

(98)

V liste z 13. septembra 2005 francúzske orgány potvrdili, že za vyvezené výrobky ako také sa neodvádzal žiadny príspevok v prospech FNE.

IV.   POSÚDENIE POMOCI

(99)

Články 107 a 108 ZFEÚ sa uplatňujú na všetky poľnohospodárske výrobky uvedené v jej prílohe I, podliehajúce spoločnej organizácii trhu (všetky poľnohospodárske výrobky, okrem konského mäsa, medu, kávy, alkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, octu získaného z alkoholu a korku) v súlade s jednotlivými nariadeniami, ktoré upravujú spoločnú organizáciu príslušných trhov.

1.   EXISTENCIA POMOCI V ZMYSLE ČLÁNKU 107 ODS. 1 ZFEÚ

(100)

Podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ, ak nie je touto zmluvou ustanovené inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

(101)

Články 107 až 109 ZFEÚ sa v čase rozhodujúcom pre dané skutočnosti stali uplatniteľnými v sektore hovädzieho mäsa článkom 40 nariadenia Rady (ES) č. 1254/99 (21) o spoločnej organizácii trhu s týmito výrobkami. Pred prijatím tohto nariadenia sa stali uplatniteľnými v tom istom sektore článkom 24 nariadenia Rady (EHS) č. 805/68 z 27. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím mäsom (22). V sektore ovčieho a kozieho mäsa sa stali uplatniteľnými článkom 23 nariadenia Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (23). Pred prijatím tohto nariadenia sa stali uplatniteľnými v tom istom sektore článkom 22 nariadenia Rady (ES) č. 2467/98 z 3. novembra 1998 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (24) a pred jeho prijatím článkom 27 nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89 z 25. septembra 1989 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (25).

(102)

Články 107 až 109 ZFEÚ sa v súčasnosti stali uplatniteľnými v oboch sektoroch uvedených v odôvodneniach 32 a nasl. tohto rozhodnutia článkom 180 nariadenia (26) Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhu) (27).

1.1.   EXISTENCIA SELEKTÍVNEJ VÝHODY

(103)

Podľa Súdneho dvora sa za pomoc považujú zásahy, ktoré v akejkoľvek podobe môžu priamo alebo nepriamo zvýhodňovať niektoré podniky, alebo ktoré možno považovať za hospodárske zvýhodnenie, ktoré by prijímajúci podnik nedostal v bežných trhových podmienkach (28). V danom prípade poskytnutá podpora zvýhodnila niektoré podniky pôsobiace v sektore chovu hovädzieho dobytka alebo oviec uskutočnením akcií, ktoré by mohli byť prospešné pre výrobcov alebo pre sektory odvetví, ktoré zastupuje Interbev.

(104)

Rovnako podľa judikatúry Súdneho dvora sa za pomoc považujú aj zásahy, ktoré v rozličných formách zmierňujú náklady, ktoré bežne zaťažujú rozpočet podniku a ktoré takto, aj keď nie sú dotáciou v presnom zmysle slova, majú podobný charakter a rovnaké účinky (29).

(105)

Pokiaľ ide o existenciu výhody, o tej je potrebné rozhodnúť na úrovni možných príjemcov akcií v prospech odvetvia mäsa, ako aj predmetných medziodvetvových príspevkov a ich financovania. V danom prípade poskytnutá podpora zvýhodnila niektoré podniky pôsobiace v sektore chovu hovädzieho dobytka alebo oviec uskutočnením akcií, ktoré by mohli byť prospešné pre výrobcov v tomto odvetví.

1.2.   POMOC POSKYTNUTÁ ŠTÁTOM ALEBO ZO ŠTÁTNYCH PROSTRIEDKOV

(106)

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora, aby sa výhoda mohla kvalifikovať ako štátna pomoc, je v prvom rade potrebné, aby bola udelená priamo alebo nepriamo prostredníctvom štátnych zdrojov a v druhom rade, aby za ňu bol zodpovedný štát (30).

(107)

Pokiaľ ide o povahu príspevkov v danom prípade (povinné dobrovoľné príspevky), Komisia usudzuje, že ide o parafiškálne dane, teda o verejné zdroje. Komisia založila svoje posúdenie na týchto odôvodneniach.

(108)

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že v súlade s ustálenou judikatúrou a najmä bodom 139 v rozsudku Salvat (31) nie je rozlišovanie medzi súkromnými a verejnými inštitúciami „určujúci prvok na uplatňovanie pravidiel zmluvy o štátnej pomoci“. V rozsudku Ladbroke (32) sa okrem toho veľmi jasne uvádza, že článok 107 ods. 1 ZFEÚ „zahŕňa všetky peňažné prostriedky, ktoré môže verejný sektor skutočne použiť na podporu podnikov, pričom nie je podstatné, či tieto prostriedky sú trvalou súčasťou majetku tohto sektora, alebo nie. Preto aj keď prostriedky […] nie sú trvale v držbe štátu, skutočnosť, že sú neustále pod verejnou kontrolou, a teda k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom, stačí na to, aby boli kvalifikované ako štátne prostriedky a aby uvedené opatrenie patrilo do rozsahu pôsobnosti článku 107 ods. 1 zmluvy.“

(109)

Na základe tejto judikatúry Komisia predovšetkým usudzuje, že skutočnosť, že dané povinné dobrovoľné príspevky sú príspevkami súkromného sektora a nie sú v trvalej držbe štátu, nepostačuje k záveru, že nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Komisia na tieto účely musí preskúmať aj úroveň kontroly vykonávanej štátom vzhľadom na príjmy z uvedených povinných dobrovoľných príspevkov a schopnosť štátu smerovať využívanie prostriedkov na financovanie opatrení pomoci.

(110)

V skúmanom prípade Komisia uvádza, že súhlas vlády, vyjadrený uznaním Interbevu, je nevyhnutným predpokladom pre zavedenie povinných dobrovoľných príspevkov. Preto aj keď je Interbev subjektom súkromného práva, jeho spôsobilosť ustanoviť povinné dobrovoľné príspevky vo svojom sektore činnosti je podriadená schváleniu jeho fungovania a jeho cieľov štátom (pozri odôvodnenie 14 tohto rozhodnutia).

(111)

V poľnohospodárskom zákonníku sa takisto ustanovuje, že príspevky sa stávajú povinnými pre všetkých členov zainteresovaného odvetvia rozšírením ich platnosti medzirezortnou vyhláškou (pozri odôvodnenie 10 tohto rozhodnutia). Z toho vyplýva, že na to, aby bol tento druh príspevkov účinný v celom rozsahu, je potrebné prijatie aktu štátnym orgánom (33).

(112)

Na základe týchto skutočností Komisia konštatuje, že posudzované povinné dobrovoľné príspevky možno považovať za štátne zdroje pod kontrolou štátu.

(113)

V druhom rade, využívanie príjmov z povinných dobrovoľných príspevkov je určené cieľmi a rámcom fungovania medziodvetvia, ako sú ustanovené v poľnohospodárskom zákonníku (pozri odôvodnenia 7 až 10). Štát má tak schopnosť smerovať využívanie prostriedkov získaných z povinných dobrovoľných príspevkov na financovanie opatrení pomoci realizovaných Interbevom. Výhody, ktoré Interbev poskytol, tak možno považovať za výhody, za ktoré je zodpovedný štát.

(114)

Okrem toho je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor vo veci C-345/02 Pearle  (34) vyčlenil niekoľko znakov, na základe ktorých možno určiť, či parafiškálne dane treba, alebo nie považovať za štátne zdroje, za ktoré je zodpovedný štát, ak ich vyberá medziodvetvová organizácia v prospech svojich členov.

(115)

V súlade s kontrolnými otázkami, ktoré navrhol Súdny dvor v tejto veci, sa povinné príspevky vyzbierané sprostredkovateľskou organizáciou zastupujúcou podniky určitých hospodárskych sektorov nepovažujú za štátne zdroje, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

uvedené opatrenie je ustanovené profesijnou skupinou, ktorá zastupuje podniky a zamestnancov v danom sektore a nie je len nástrojom uplatňovania politík štátu;

b)

ciele uvedeného opatrenia sú v celom rozsahu financované z príspevkov podnikov v danom sektore;

c)

podmienky financovania a percento/výška príspevkov sú ustanovené zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov v rámci profesijnej skupiny, bez zásahu štátu;

d)

príspevky sa musia použiť na financovanie opatrenia bez toho, aby do toho mohol zasahovať štát.

(116)

Je však zrejmé, že dané opatrenie nespĺňa všetky podmienky rozsudku Pearle. Predovšetkým, vznik, poslanie a fungovanie Interbevu sa riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi (pozri odôvodnenia 10 a 14) a na jeho financovanie z povinného dobrovoľného príspevku je potrebný zásah na úrovni štátu (pozri odôvodnenie 10). Okrem toho, v článku 632-2-1 poľnohospodárskeho zákonníka sa ustanovuje, že medziodvetvia prispievajú k vykonávaniu národných hospodárskych politík a politík Európskej únie a môžu byť uprednostnené pri poskytovaní štátnej pomoci. Interbev teda možno považovať za nástroj vykonávania politiky podporovanej štátom na realizáciu aktivít vo všeobecnom záujme medziodvetvia (pozri odôvodnenia 40 a 61 a nasl.). Okrem toho, v zmysle stanov Interbevu môže byť rozpočet medziodvetvia dotovaný priamou subvenciou štátu. Napokon, pokiaľ ide o všeobecný význam financovaného výskumu (pozri odôvodnenie 10), nemožno ho v danom prípade s istotou potvrdiť, keďže príjemcovia pomoci sú vždy platiteľmi daní.

(117)

So zreteľom na uvedené odôvodnenia Komisia dospela k názoru, že za uvedené opatrenia zodpovedá štát a sú financované zo štátnych zdrojov.

1.3.   OVPLYVNENIE OBCHODU A NARUŠENIE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

(118)

Do rozsahu pôsobnosti článku 107 ods. 1 ZFEÚ patrí pomoc, ktorá okrem iného narúša hospodársku činnosť a obchod medzi členskými štátmi. Toto kritérium predpokladá, že príjemcovia pomoci vykonávajú hospodársku činnosť.

(119)

S cieľom stanoviť, či táto pomoc patrí do rozsahu pôsobnosti článku 107 ods. 1 ZFEÚ, treba napokon zistiť, či táto pomoc môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a narušiť hospodársku súťaž.

(120)

Súdny dvor konštatoval, že ak výhoda poskytnutá niektorým členským štátom posilňuje postavenie niektorej kategórie podnikov v porovnaní s inými konkurenčnými podnikmi pri obchodovaní v rámci Spoločenstva, tieto podniky treba považovať za ovplyvnené touto výhodou (35), čo stačí ako dôkaz existencie narušenia hospodárskej súťaže.

(121)

Skutočnosť, že dochádza k obchodu medzi členskými štátmi v sektore mäsa je dostatočne preukázaná existenciou spoločnej organizácie trhu v tomto sektore (36). Pre ilustráciu, obchodné výmeny v rámci Spoločenstva v sektore mäsových výrobkov vo Francúzsku predstavovali približne 15 % všetkých obchodných výmen v Únii, pokiaľ ide o uvedené výrobky (37).

(122)

Poskytnutá pomoc teda môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, keďže zvýhodňuje domácu produkciu na úkor produkcie iných členských štátov. Sektor mäsa bol totiž v čase rozhodujúcom pre dané skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, mimoriadne otvorený hospodárskej súťaži na úrovni Spoločenstva, a teda veľmi citlivý na všetky opatrenia v prospech produkcie v niektorom členskom štáte.

1.4.   ZÁVERY O CHARAKTERE „POMOCI“ V ZMYSLE ČLÁNKU 107 ODS. 1 ZFEÚ

(123)

Na základe uvedených odôvodnení sa Komisia domnieva, že v danom prípade opatrenia v prospech prijímateľov poskytujú týmto prijímateľom výhodu, ktorú iné subjekty nemôžu získať, a narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov výrobkov, pokiaľ narúša obchod medzi členskými štátmi.

(124)

Vzhľadom na tieto dôvody Komisia dospela k názoru, že na uvedené opatrenie sa vzťahuje článok 107 ods. 1 ZFEÚ a že uvedené opatrenie predstavuje štátnu pomoc.

2.   SKÚMANIE ZLUČITEĽNOSTI POMOCI

2.1.   DOSAH ROZHODNUTIA

(125)

Francúzske orgány usudzujú, že uvedené rozhodnutie by sa malo vzťahovať iba na medziodvetvovú dohodu z 12. júna 2001, ako sa už vysvetlilo (pozri odôvodnenie 56).

(126)

Komisia v rámci pomoci NN 34/95 nemala k dispozícii informácie týkajúce sa príspevkov FNE alebo systému financovania pomoci v tomto prípade (38). Okrem toho sa jej stanovisko týkalo iba podpory investícií v prospech niektorých chovateľov, najmä na účely prvého nákupu zvierat. Komisia takisto nezaujala stanovisko k systému povinného dobrovoľného príspevku alebo k pomoci na zlepšovanie genetických kvalít, genetickému informačnému systému, biotechnológiám a hospodárskym štúdiám, ako aj k propagačným akciám, technickej pomoci, výskumu a experimentálnej činnosti financovaným z príspevkov pre Interbev, ktoré neboli oznámené v zmysle článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

(127)

Francúzsko uviedlo tieto akcie v liste z 29. apríla 1996 v rámci spisu NN 49/1996, ale len pokiaľ ide o aktivity organizované prostredníctvom FNE.

(128)

V odpovedi na tento list si Komisia listom z 30. mája 1996 (VI/021559) ešte vyžiadala doplňujúce informácie s cieľom pochopiť charakter a dosah finančných nástrojov, ktoré uľahčujú reštrukturalizáciu chovateľských subjektov zapojených do identifikácie a šľachtenia zvierat, ako aj akcie zamerané na rozvoj. Komisia takisto požiadala o vyplnenie popisného hárku. Francúzske orgány však na tento list neodpovedali a Komisia sa nikdy nevyjadrila k zlučiteľnosti uvedených činností s vnútorným trhom. Komisia začala voči uvedenej pomoci konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ listom z 9. júla 2003 (39).

(129)

Medziodvetvové dohody z 15. júna 1994 v prospech chovateľského fondu a z 18. decembra 1995 v prospech Interbevu, ako aj štátna pomoc financovaná na základe týchto dohôd by sa teda mali preskúmať na základe pravidiel o štátnej pomoci, keďže neboli predmetom schvaľovania Komisiou.

(130)

V dôsledku toho sa toto rozhodnutie vzťahuje takisto na dohodu z 15. júna 1994 v prospech FNE a na dohodu z 18. decembra 1995 v prospech Interbevu. Pri skúmaní týchto dohôd sa Komisia nevyjadrila k akciám financovaným z uvedených medziodvetvových príspevkov.

(131)

Ako sa uvádza v odôvodnení 57, francúzske orgány implicitne prijali tento výklad.

2.2.   UPLATŇOVANIE ČLÁNKU 107 ODS. 3 ZFEÚ

(132)

V článku 107 ZFEÚ sa uvádzajú výnimky zo všeobecnej zásady nezlučiteľnosti štátnej pomoci so ZFEÚ, hoci niektoré z nich sa zjavne neuplatňujú, najmä výnimky uvedené v odseku jeho 2. Ani francúzske orgány sa na ne neodvolali.

(133)

Výnimky uvedené v článku 107 ods. 3 zmluvy sa musia striktne vyložiť pri skúmaní každého programu pomoci určeného regiónu alebo sektoru, alebo každého individuálneho prípadu uplatnenia všeobecných schém pomoci. Môžu sa udeliť najmä a výlučne v prípade, keď by Komisia mohla preukázať, že pomoc je potrebná na uskutočnenie jedného z uvedených cieľov. Udelenie uvedených výnimiek z pomoci, ktorá nezahŕňa takúto protihodnotu, by znamenalo umožniť zásah do obchodu medzi členskými štátmi a bezdôvodné narušenie hospodárskej súťaže vzhľadom na záujem Spoločenstva, a v tejto súvislosti umožniť neoprávnené výhody hospodárskym subjektom niektorých členských štátov.

(134)

Komisia sa domnieva, že uvedená pomoc nie je určená na podporu hospodárskeho rozvoja regiónov s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a). Nie je určená ani na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b). Pomoc nie je určená ani na podporu kultúry alebo zachovania kultúrneho dedičstva v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. d).

(135)

V článku 107 ods. 3 písm. c) sa však ustanovuje, že za zlučiteľnú s vnútorným trhom možno považovať pomoc určenú na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom. Na udelenie výnimky ustanovenej v uvedenom článku je nevyhnutné, aby pomoc prispela k rozvoju uvedeného sektora.

2.3.   URČENIE USMERNENÍ UPLATNITEĽNÝCH NA NEOZNÁMENÉ OPATRENIA

(136)

V súlade s bodom 194 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a oznámenia Komisie o určení pravidiel uplatniteľných na posúdenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci (40) sa má každá neoprávnene poskytnutá pomoc v zmysle článku 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (41) posudzovať v súlade s pravidlami a usmerneniami platnými v čase, keď bola pomoc poskytnutá (42).

(137)

Osobitné usmernenia pre poľnohospodárstvo sa uplatňujú od 1. januára 2000. Každá pomoc poskytnutá po tomto dátume musí sa teda musí posudzovať na základe usmernení uplatniteľných v danom období. Od 1. januára 2000 do 31. decembra 2006 sa uplatňovali usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva. Od 1. januára 2007 sa uplatňujú usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013.

(138)

Naopak, každá pomoc poskytnutá pred týmto dátumom sa musí prípadne posudzovať na základe ustanovení a postupov uplatniteľných do 1. januára 2000.

2.4.   ZLUČITEĽNOSŤ POVINNÝCH DOBROVOĽNÝCH PRÍSPEVKOV SO SYSTÉMOM SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU

(139)

V otázke zlučiteľnosti povinných dobrovoľných príspevkov so systémom spoločnej organizácie trhu v kontexte rozsudku Freskot z 22. mája 2003 (43) Komisia usudzuje, že v danom prípade povinné dobrovoľné príspevky priamo ani nepriamo neovplyvňujú ceny dotknutých konečných výrobkov, pretože odvádzané platby neovplyvňovali ceny výrobkov stanovené voľným trhom. Náklady zaťažujúce upravené mäsové výrobky a chované zvieratá sú tak neutralizované výhodou plynúcou z financovaných aktivít. Vplyv príspevkov na ceny možno teda považovať za veľmi obmedzený.

(140)

Na základe poskytnutých informácií nevznikli proti financovaniu tohto režimu žiadne námietky.

2.5.   ANALÝZA AKCIÍ NA ZÁKLADE UPLATNITEĽNÝCH USTANOVENÍ

2.5.1.    Akcie realizované z príspevkov za mäso

2.5.1.1.   Propagácia

(141)

Zlučiteľnosť pomoci na propagáciu poskytnutej pred 1. januárom 2002 by sa mala overiť na základe rámca pre štátnu pomoc na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov a určitých výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe II k Zmluve o EHS (44) a zlučiteľnosť pomoci poskytnutej po tomto dátume na základe usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na propagáciu výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES a niektorých výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I (45).

(142)

Rámec z roku 1987, ako aj usmernenia z roku 2002 vychádzajú v podstate z rovnakých zásad. Sú v nich ustanovené negatívne a pozitívne kritériá, ktoré musia dodržiavať všetky vnútroštátne schémy pomoci. Nesmie ísť o propagačné akcie v rozpore s článkom 34 ZFEÚ alebo so sekundárnym právom Spoločenstva, ani o akcie zamerané v závislosti od určených podnikov. Z informácií, ktoré zaslali francúzske orgány, možno usúdiť, že ciele týchto opatrení budú zhodné s viacerými pozitívnymi kritériami uvedenými v uvedenom rámci a usmerneniach, pretože niektoré z nich budú v súlade s cieľom vysporiadania sa s prebytkovými poľnohospodárskymi výrobkami, a iné s cieľom vývoja vysoko kvalitných výrobkov a výrobkov zdravej výživy.

(143)

Francúzske orgány okrem toho vysvetlili, že cieľom odkazov propagačných akcií nie je odradiť spotrebiteľov od kúpy výrobkov iných členských štátov ani poškodiť povesť uvedených výrobkov, a že ich cieľom nie je zvýhodniť značku konkrétneho podniku alebo individuálneho výrobcu.

(144)

Pokiaľ ide o určenie stropu pomoci, reklamná činnosť môže byť financovaná do výšky 50 % zo štátnych zdrojov, pričom zostatok musia poskytnúť profesijné a medziodvetvové organizácie, ktoré sú príjemcami pomoci, buď z dobrovoľných príspevkov, alebo z výberu parafiškálnych daní, alebo povinných príspevkov. V danom prípade sú opatrenia v plnej miere financované z parafiškálnych daní, a financovanie zo strany podnikov tak dosahuje podiel 50 % nákladov na ne.

(145)

Komisia usudzuje, že v danom prípade štátna pomoc poskytnutá na financovanie propagačných akcií splnila kritériá ustanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

2.5.1.2.   Technická pomoc

(146)

Zlučiteľnosť pomoci na technickú podporu poskytnutej pred 1. januárom 2000 by sa mala preskúmať na základe postupu Komisie vychádzajúceho z návrhu vhodných opatrení vzhľadom na pomoc poskytnutú členskými štátmi v sektore chovu a produktov živočíšnej výroby (46) a zlučiteľnosť pomoci poskytnutej po tomto dátume na základe usmernení pre poľnohospodárstvo (47).

(147)

Postup Komisie pred rokom 2000 a usmernenia pre poľnohospodárstvo prijaté v roku 2000 v podstate vychádzajú z rovnakých zásad. Poskytnutá pomoc vo výške 100 % oprávnených výdavkov je teda povolená najmä pokiaľ ide o technickú pomoc spočívajúcu v poskytovaní informácií a pomoci v oblasti účtovníctva, akcie zamerané na popularizáciu nových postupov, ako aj na odbornú prípravu pracovníkov v poľnohospodárstve.

(148)

Súčasne s prijatím usmernení v roku 2000 bola pridaná nová podmienka v tom zmysle, že pomoc musí byť dostupná všetkým oprávneným osobám, ktoré pôsobia v danej oblasti na základe objektívne stanovených podmienok, a že celková výška udelenej pomoci nesmie presiahnuť 100 000 EUR na príjemcu na obdobie troch rokov alebo v prípade malých a stredných podnikov 50 % oprávnených nákladov, pričom sa uplatňuje najvyššia suma. Francúzske orgány vysvetlili, že kritérium prístupu všetkých odborníkov, ktorí by mohli mať záujem, k realizovaným prácam je v plnej miere splnené. Na základe informácií, ktoré poskytli francúzske orgány, najmä pokiaľ ide o veľmi vysoký počet príjemcov pomoci, Komisia usudzuje, že kritérium týkajúce sa stropu pomoci je splnené.

(149)

Komisia usudzuje, že v danom prípade štátna pomoc poskytnutá na financovanie technickej pomoci splnila kritériá ustanovené v príslušných uplatniteľných právnych predpisoch Spoločenstva.

2.5.1.3.   Výskum a experimentálna činnosť

(150)

Zlučiteľnosť pomoci na výskum a experimentálnu činnosť poskytnutej pred 1. januárom 2000 by sa mala overiť na základe rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a rozvoj a oznámenia Komisie o zmene a doplnení uvedeného rámca, a zlučiteľnosť pomoci poskytnutej po tomto dátume na základe usmernení pre poľnohospodárstvo, ktoré v bode 17 odkazujú na uvedený rámec.

(151)

V rámcových ustanoveniach Spoločenstva sa spresňuje, že miera pomoci až do výšky 100 % je zlučiteľná s vnútorným trhom aj v prípade, ak by sa výskumu a rozvoju venovali podniky, pokiaľ sú vo všetkých prípadoch splnené tieto štyri podmienky:

a)

pomoc musí byť vo všeobecnom záujme príslušného konkrétneho sektora, pričom nesmie spôsobiť neoprávnené narušenie hospodárskej súťaže v iných sektoroch;

b)

informácia musí byť uverejnená v príslušných denníkoch s aspoň celoštátnou distribúciou, ktorá sa neobmedzuje na členov konkrétnej organizácie tak, aby sa zaručilo, že každý prevádzkovateľ, ktorý by sa o túto činnosť mohol prípadne zaujímať, môže byť jednoducho informovaný o tom, že bola alebo je zavedená a že výsledky sú alebo budú zainteresovaným stranám poskytnuté na požiadanie. Táto informácia sa neuverejní neskôr ako akákoľvek informácia, ktorá by sa mohla poskytnúť členom konkrétnej organizácie;

c)

výsledky prác sa poskytnú na účely ich využívania všetkým zúčastneným stranám, vrátane príjemcu pomoci, za rovnakých podmienok z hľadiska nákladov aj času;

d)

pomoc spĺňa podmienky ustanovené v prílohe 2 Vnútorná podpora: základ pre oslobodenie od záväzkov na zníženie k dohode o poľnohospodárstve uzatvorenej počas uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (48).

(152)

Francúzske orgány v tejto veci vysvetlili, že výskum a technické experimenty, ktoré realizuje Interbev, sú prospešné pre všetky subjekty odvetvia. Okrem toho, združenie šíri získané poznatky a technické odporúčania prostredníctvom školení a distribúciou dokumentácie, oznamov, zhrnutí, informačných letákov, a na elektronických médiách. Každý chovateľ, prevádzkovateľ bitúnku, mäsiar, spracovateľ alebo predajca v odvetví hovädzieho dobytka a oviec môže na požiadanie, bez rozdielu a v rovnakom čase ako ktokoľvek iný, získať informácie o výsledkoch výskumov a má prístup k syntézam výskumov. Francúzske orgány napokon ubezpečili o tom, že na uvedené akcie sa výrobcom ani spracovateľom neposkytuje žiadna priama platba a že spĺňajú medzinárodné obchodné podmienky, ku ktorým sa Európska únia zaviazala.

(153)

Komisia usudzuje, že v danom prípade štátna pomoc poskytnutá na financovanie výskumu a experimentálnej činnosti splnila kritériá ustanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

2.5.2.    Akcie, ktorých realizáciu zabezpečuje FNE

2.5.2.1.   Technická pomoc

(154)

Zlučiteľnosť pomoci na technickú pomoc poskytnutej pred 1. januárom 2000 by sa mala preskúmať na základe postupu Komisie vychádzajúceho z návrhu vhodných opatrení vzhľadom na pomoc poskytnutú členskými štátmi v sektore chovu a produktov živočíšnej výroby (49) a zlučiteľnosť pomoci poskytnutej po tomto dátume na základe usmernení pre poľnohospodárstvo (50).

(155)

Postup Komisie uplatniteľný pred rokom 2000 a usmernenia pre poľnohospodárstvo prijaté v roku 2000 v podstate vychádzajú z rovnakých zásad. Poskytnutá pomoc vo výške 100 % oprávnených výdavkov je teda povolená, najmä pokiaľ ide o technickú pomoc spočívajúcu v poskytovaní informácií a pomoci v oblasti účtovníctva, akcie zamerané na popularizáciu nových postupov, ako aj na odbornú prípravu pracovníkov v poľnohospodárstve.

(156)

Súčasne s prijatím usmernení v roku 2000 bola pridaná nová podmienka v tom zmysle, že pomoc musí byť dostupná všetkým oprávneným osobám, ktoré pôsobia v danej oblasti na základe objektívne stanovených podmienok, a že celková výška udelenej pomoci nesmie presiahnuť 100 000 EUR na príjemcu na obdobie troch rokov alebo v prípade malých a stredných podnikov 50 % oprávnených nákladov, pričom sa uplatňuje najvyššia suma.

(157)

Francúzske orgány zdôraznili, že všetky financované akcie sú skutočne vo všeobecnom záujme všetkých chovateľov hovädzieho dobytka alebo oviec; v žiadnom prípade nejde o akcie, ktoré by prinášali úžitok jednotlivým prevádzkovateľom alebo osobitným skupinám prevádzkovateľov.

(158)

Finančná účasť FNE väčšinou nedosahuje 50 % nákladov na prácu a výskumy. V niektorých ojedinelých projektoch môže presiahnuť 50 %, ale miera pomoci v žiadnom prípade nepresahuje 100 %.

(159)

Pri financovaní hospodárskych štúdií sa na jednej strane dbá na dodržanie stropu 100 000 EUR na chovateľa na obdobie troch rokov, na druhej strane na dodržanie pravidla prístupu všetkých chovateľov k ich výsledkom.

(160)

Komisia usudzuje, že v danom prípade štátna pomoc poskytnutá na financovanie technickej pomoci splnila kritériá ustanovené v príslušných uplatniteľných právnych predpisoch Spoločenstva.

2.5.2.2.   Výskum a experimentálna činnosť

(161)

Zlučiteľnosť pomoci na výskum a experimentálnu činnosť poskytnutej pred 1. januárom 2000 by sa mala overiť na základe rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a rozvoj a oznámenia Komisie o zmene a doplnení uvedeného rámca, a zlučiteľnosť pomoci poskytnutej po tomto dátume na základe usmernení pre poľnohospodárstvo, ktoré v bode 17 odkazujú na uvedený rámec.

(162)

V rámci Spoločenstva sa upresňuje, že miera pomoci, ktorá môže dosiahnuť 100 %, je zlučiteľná s vnútorným trhom, a to aj v prípade, ak by sa výskumu a rozvoju venovali podniky, pokiaľ sú vo všetkých prípadoch splnené tieto štyri podmienky:

a)

pomoc musí byť vo všeobecnom záujme príslušného konkrétneho sektora, pričom nesmie spôsobiť neoprávnené narušenie hospodárskej súťaže v iných sektoroch;

b)

informácia musí byť uverejnená v príslušných denníkoch s aspoň celoštátnou distribúciou, ktorá sa neobmedzuje na členov konkrétnej organizácie tak, aby sa zaručilo, že každý subjekt, ktorý by sa o túto činnosť mohol prípadne zaujímať, môže byť jednoducho informovaný o tom, že bola alebo je zavedená a že výsledky sú alebo budú zainteresovaným stranám poskytnuté na požiadanie. Táto informácia sa neuverejní neskôr ako akákoľvek informácia, ktorá by sa mohla poskytnúť členom konkrétnej organizácie;

c)

výsledky prác sa poskytnú na účely ich využívania všetkým zúčastneným stranám, vrátane príjemcu pomoci, za rovnakých podmienok z hľadiska nákladov aj času;

d)

pomoc spĺňa podmienky ustanovené v prílohe 2 Vnútorná podpora: základ pre oslobodenie od záväzkov na zníženie k dohode o poľnohospodárstve uzatvorenej počas uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní.

(163)

V danom prípade sa údaje z každej hospodárskej štúdie, ako aj údaje zozbierané k záveru každého výskumného programu, sú v konečnej podobe šírené širokému okruhu odborníkov. Výsledky všetkých prác, na ktoré fond poskytol pomoc, sa systematicky uverejňujú a šíria, aby ich chovatelia a ich organizácie z praxe mohli využívať a mali k nich rovnocenný prístup.

(164)

Využívajú sa dva veľké informačné kanály: kanál profesijných chovateľských organizácií a kanál chovateľského ústavu, prostredníctvom technických a hospodárskych publikácií hromadne poskytovaných chovateľom a odborným pracovníkom.

(165)

Vzhľadom na charakter všeobecného významu daných prác sa nepredpokladá žiadne komerčné využitie výsledkov. Otázka ceny odstúpenia práva na využívanie alebo podmienok prístupu k právu na využívanie sa teda nekladie. Skutočný prospech z tejto činnosti majú chovatelia hovädzieho dobytka a oviec, ktorým sú sprostredkované teoretické aj praktické výsledky prác.

(166)

Financované štúdie nevedú k žiadnej priamej platbe výrobcom ani spracovateľom. Štúdie spĺňajú všeobecné a osobitné kritériá ustanovené v prílohe 2 Vnútorná podpora: základ pre oslobodenie od záväzkov na zníženie k dohode o poľnohospodárstve uzatvorenej v Marakeši počas uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní.

(167)

Komisia usudzuje, že v danom prípade štátna pomoc poskytnutá na financovanie výskumu a experimentálnej činnosti splnila kritériá ustanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

2.6.   FINANCOVANIE POMOCI

(168)

Keďže štátna pomoc bola financovaná z parafiškálnej dane (povinné dobrovoľné príspevky), Komisia musí súčasne preskúmať financované opatrenia, teda pomoc, aj spôsob, akým sú financované. Podľa Súdneho dvora (51) ak spôsob financovania pomoci, najmä ak ide o povinné príspevky, je neoddeliteľnou súčasťou opatrenia pomoci, Komisia pri skúmaní pomoci musí vziať do úvahy spôsob jej financovania.

(169)

Pri skúmaní, či je spôsob financovania neoddeliteľnou súčasťou opatrenia pomoci, je rozhodujúcich viacero kritérií: výťažok z dane musí byť určený na financovanie pomoci a musí byť nevyhnutne vyčlenený na financovanie pomoci (52), daň musí byť pridelená na opatrenie pomoci v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi (53) a výška dane musí priamo ovplyvňovať výšku štátnej pomoci (54).

(170)

Uplatnenie týchto kritérií na uvedené opatrenie vedie Komisiu k tomu, aby zohľadnila tieto skutočnosti. V prvom rade, v právnom základe dotknutých opatrení, teda medziodvetvových dohodách, ktorých platnosť bola rozšírená vyhláškou, sa stanovujú povinné platby. To znamená, že každá odvedená platba je realizovaná výlučne v prospech daného fondu, a nie je pridelená do všeobecného rozpočtu Interbevu alebo štátu. Platbu je teda treba považovať za určenú na financovanie pomoci a vyčlenenú na financovanie pomoci na základe platných vnútroštátnych predpisov. V druhom rade, opatrenia pomoci sú financované výlučne z platieb sektora. Interbev v žiadnom prípade nevyužíva svoje ďalšie zdroje financovania na doplnenie financovania plánovaných akcií. V dôsledku toho možno usúdiť, že výška dane má priamy vplyv na výšku štátnej pomoci.

(171)

Na základe týchto skutočností Komisia usudzuje, že spôsob financovania pomoci, v danom prípade povinné dobrovoľné príspevky, je neoddeliteľnou súčasťou opatrenia pomoci, a preto je potrebné ho zohľadniť pri skúmaní zlučiteľnosti pomoci. Keďže tento spôsob financovania by mohol byť v rozpore s článkom 110 ZFEÚ, Komisia nemôže potvrdiť zlučiteľnosť schémy pomoci, ak táto schéma vytvára diskrimináciu medzi dovezenými výrobkami a domácimi výrobkami (55) alebo vyvezenými výrobkami a domácimi výrobkami (56).

(172)

V danom prípade bola platba odvedená za domáce výrobky a takisto za vyvezené mäso alebo zvieratá (v rámci povinných dobrovoľných príspevkov za mäso) a dovezené mäso a zvieratá (v rámci povinných dobrovoľných príspevkov pre FNE).

(173)

Skúmanie Komisie sa zaoberá niektorými aspektmi v súvislosti s príspevkami za mäso a príspevkom FNE v rozsahu, v akom by uvedené príspevky mohli ovplyvniť obchod v rámci Spoločenstva.

2.6.1.    Príspevky za mäso (príspevky Interbev)

2.6.1.1.   Dovezené mäso

(174)

Ako sa uvádza v odôvodnení 82, v období rokov 1996 až 2004 nebol príspevok za dovezené mäso zahrnutý na základe francúzskych právnych predpisov medzi povinné príspevky. Tento príspevok je teda vylúčený z rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia, keďže vo svojej podstate nepredstavuje štátnu pomoc. Nie je totiž splnené jedno z rozhodujúcich kritérií uvedených v odôvodnení 10, a to záväzný charakter. Vzhľadom na to a na základe uvedeného, opatrenia financované z dane uloženej na dovezené výrobky nepredstavujú štátnu pomoc, a teda sa na ne toto rozhodnutie nevzťahuje.

2.6.1.2.   Vyvezené výrobky

(175)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 16 a nasl. (57), od 1. januára 1996 sa príspevok vzťahuje na výrobky vyvezené do iných členských štátov, hoci v roku 2001 bola zavedená čiastočná náhrada tohto príspevku. Tento príspevok by mohol z hľadiska judikatúry Súdneho dvora viesť k diskriminácii vývozcov, pokiaľ im akcie financované z príspevku nie sú určené a nenahrádzajú sa im nimi náklady, ktoré im vznikli (58). Je teda potrebné preukázať, že využitie príjmov z tohto príspevku nezvýhodnilo domáce výrobky uvádzané na trh vo Francúzsku na úkor vyvezených domácich výrobkov.

(176)

Akciami osobitne zameranými na vyvezené zvieratá a výrobky boli najmä propagačné akcie (napríklad medzinárodné veľtrhy, odborné informačné semináre a akcie zamerané na styk s verejnosťou, zelený týždeň v Berlíne, kurzy porciovania v zahraničí).

(177)

Akcie zamerané na všetky zvieratá a výrobky bez ohľadu na trh určenia, vo Francúzsku a mimo Francúzska, boli najmä reklamné akcie ako kampane týkajúce sa „hovädzieho mäsa vysokej kvality európskeho pôvodu“, drobov, „plemien na mäso“, a niekoľko výskumov v oblasti bezpečnosti potravín, dobrých životných podmienok zvierat, riadenia kvality, typických vlastností výrobkov, postupov certifikácie a vysledovateľnosti hovädzieho mäsa, ktorých výsledky boli sprostredkované širokej verejnosti vo Francúzsku, ako aj mimo Francúzska.

i)   Mäso a zvieratá vyvezené do iných členských štátov

(178)

Podľa francúzskych orgánov nepredstavovali všetky akcie financované z povinných dobrovoľných príspevkov akcie, z ktorých mali prospech výlučne alebo spoločne s domácimi výrobkami, výrobky a zvieratá vyvezené do iných členských štátov.

(179)

Je potrebné ustanoviť, či výrobky vyvezené do iných členských štátov mali prospech z akcií medziodvetvia, a to v jednotlivých rokoch aj celkovo.

(180)

Táto tabuľka zobrazuje prerozdelenie príjmov v eurách pochádzajúcich z povinných dobrovoľných príspevkov medzi rôzne akcie Interbevu v jednotlivých rokoch, ako aj percentuálny podiel akcií určených výhradne na podporu vyvezeného mäsa a zvierat alebo zároveň aj na podporu domácich výrobkov a zvierat.

Roky

Akcie zamerané na všetky výrobky

Akcie zamerané len na výrobky vo Francúzsku

Akcie zamerané len na vyvezené výrobky

Akcie za rok spolu

Podiel v % na financovaných akciách spolu

(zaokrúhlené)

1996

5 517 088,95

13 308 769,70

2 101 111,35

20 926 970,00

36 %

1997

9 244 861,43

8 723 278,25

2 104 379,32

20 072 518,99

56 %

1998

8 995 703,14

11 214 605,23

927 146,63

21 137 455,00

46 %

1999

9 780 064,41

10 308 559,00

1 058 778,36

21 447 401,76

50 %

2000

8 245 970,18

10 126 453,50

991 754,32

19 264 178,00

47 %

2001

9 447 359,23

15 115 169,26

1 720 267,50

26 282 796,00

42 %

2002

10 553 240,96

24 553 282,92

4 326 569,12

39 433 093,00

37 %

2003

12 626 096,22

21 010 195,68

3 761 566,70

37 398 458,60

43 %

2004

11 288 281,00

20 527 149,24

4 045 129,24

35 860 559,48

42 %

(181)

Z tabuľky vyplýva, že za celé posudzované obdobie bolo na vyvezené výrobky zameraných v priemere okolo 44 % všetkých akcií financovaných z povinných dobrovoľných príspevkov. Je potrebné spresniť, že francúzske orgány uviedli, že celkové príjmy z príspevkov vybratých za vyvezené výrobky za rovnaké obdobie predstavoval 15 % (59). Okrem toho francúzske orgány uviedli, že percentuálny podiel 15 % predstavuje priemernú hodnotu a poskytli údaje za každý rok, z ktorých vyplýva, že objem príspevkov vybratých za vyvezené výrobky nikdy neprekročil 18 %.

ii)   Zlučiteľnosť pomoci s článkom 110 ZFEÚ

(182)

Vzhľadom na dôsledky rozsudku Nygard  (60) Súdneho dvora, ako aj na skutočnosť, že opatrenia financované z dane predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ZFEÚ a že daň nemá diskriminačný charakter v rozpore s článkom 110 ZFEÚ, keďže sa výhody z nej plynúce uplatnili pomernou časťou aj na vyvezené výrobky a zvieratá, Komisia usudzuje, že príjmy pochádzajúce z dane z vyvezených výrobkov, určenej na financovanie akcií Interbevu predstavujú financovanie pomoci zlučiteľné z hľadiska pravidiel ZFEÚ a najmä jej článku 107 a v dôsledku toho je takto financovaná štátna pomoc zlučiteľná s uvedenou zmluvou.

2.6.2.    Príspevky FNE

2.6.2.1.   Dovezené zvieratá

(183)

Podľa francúzskych orgánov sa až do roku 2003 mohli príspevky odvádzané v prospech FNE uplatňovať aj na zvieratá chované mimo francúzskeho štátneho územia, ale dovezené do Francúzska s cieľom ich zabitia na bitúnku.

(184)

V nadväznosti na pochybnosti Komisie francúzske orgány potvrdili, že zmenili a doplnili znenie medziodvetvovej dohody v zmysle vylúčenia akýchkoľvek príspevkov za zvieratá dovezené do Francúzska. Podľa francúzskych orgánov sa tieto príspevky uplatňujú len na zvieratá chované a zabité vo Francúzsku.

(185)

Zmeny a doplnenia tejto medziodvetvovej dohody neboli Komisii poskytnuté. Poskytnutý bol iba obežník z 2. februára 2005 (pozri odôvodnenie 87), v ktorom sa spresňuje, že príspevky pre FNE sa uplatňujú len na mäso zo zvierat chovaných vo Francúzsku a zabitých na kontinentálnom území.

(186)

V období od 1. januára 1996 do 30. septembra 2004 sa príspevok za mäso teda vzťahoval aj na mäso zo zvierat zabitých vo Francúzsku, ale chovaných mimo vnútroštátneho územia.

(187)

Francúzske orgány nevedeli dokázať, že akcie financované z týchto príspevkov boli v prospech chovateľov, ktorí vykonávali svoju činnosť mimo vnútroštátneho územia. Platcovia povinného dobrovoľného príspevku, ktorí vyvážali svoje výrobky, totiž nemali nárok na vrátenie alebo zníženie dane, hoci nevyužívali výhody z daných akcií v plnom rozsahu. Vzhľadom na to, že išlo o výskum a rozvoj a technickú pomoc, výhody z týchto akcií sa môžu zo zásady vzťahovať len na domáce výrobky (mäso z hovädzieho dobytka chovaného a zabitého vo Francúzsku).

(188)

Skutočnosť, že dovoz živých zvierat mal v tom čase len okrajový charakter (61) a že v praxi mohli dovozcovia živých zvierat, ak chceli, využiť možnosť nahlásiť tonáž dovezených zvierat a znížiť si tak základ príspevku a požiadať o vrátenie, nemá priamy vplyv na vecné posúdenie Komisiou. Okrem toho, každý prejav diskriminácie, aj ten najmenší, patrí do rozsahu pôsobnosti článku 110 ZFEÚ.

(189)

Vzhľadom na dôsledky rozsudku Nygard  (62) Súdneho dvora, ako aj na skutočnosť, že opatrenia financované z dane predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ZFEÚ a že daň má diskriminačný charakter v rozpore s článkom 110 ZFEÚ, keďže sa uplatňovala aj na výrobky pochádzajúce z iných členských štátov, ktoré však nevyužívali výhody z nej plynúce v plnom rozsahu, Komisia usudzuje, že príjmy pochádzajúce z dane zo zvierat dovezených z iných členských štátov, určenej na financovanie akcií FNE predstavujú financovanie pomoci nezlučiteľné s vnútorným trhom z hľadiska zmluvy a najmä jej článku 107, a v dôsledku toho je takto financovaná štátna pomoc nezlučiteľná s touto zmluvou.

2.6.2.2.   Vyvezené zvieratá

(190)

Vzhľadom na to, že sa príspevky FNE uplatňujú na zvieratá chované alebo zabité vo Francúzsku, Komisia môže dospieť k záveru, že na vyvezené výrobky ako také sa nevzťahuje príspevok pre FNE, a teda sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

3.   PROTIPRÁVNOSŤ POMOCI

(191)

Ako sa už uviedlo v rozhodnutí o začatí konania, Komisia zdôraznila, že Francúzsko jej neposkytlo informácie podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ o vyhláškach, ktorými sa rozšírila platnosť dobrovoľných príspevkov a tieto sa stali záväznými, ani o akciách, ktoré sa z nich financovali, predtým, ako sa začali uplatňovať (pozri odôvodnenie 2 tohto rozhodnutia).

(192)

V článku 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 659/1999 sa protiprávna pomoc presne vymedzuje ako nová pomoc poskytnutá v rozpore s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ. Povinnosť notifikovať štátnu pomoc sa ustanovuje v článku 2 uvedeného nariadenia.

(193)

Pokiaľ ide najmä o povahu príspevkov v tomto prípade, Komisia uviedla, že na to, aby boli tieto príspevky účinné v celom rozsahu, bolo potrebné prijatie aktu štátnym orgánom. Z tohto dôvodu Komisia usúdila, že v danom prípade ide o parafiškálne dane, teda o verejné zdroje.

(194)

Z článku 108 ods. 3 zmluvy vyplýva povinnosť oznámiť Komisii povinné dobrovoľné príspevky, keďže sú to verejné zdroje (ako sa uvádza v odôvodnení 106 a nasl.), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou schémy pomoci (odôvodnenie 171 a nasl.) a boli použité na financovanie výhod v prospech podnikov v sektore mäsa.

(195)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 123 a 124, keďže opatrenia prijaté Francúzskom vykazujú prvky štátnej pomoci, ide o novú pomoc, neoznámenú Komisii, a preto protiprávnu v zmysle zmluvy.

(196)

Podľa oznámenia Komisii o určení pravidiel uplatniteľných na posúdenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci (63) sa má každá neoprávnene poskytnutá pomoc v zmysle článku 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 659/1999 posudzovať v súlade s pravidlami a usmerneniami platnými v čase, keď bola pomoc poskytnutá.

V.   ZÁVERY

(197)

Na základe uvedeného Komisia usudzuje, že financovanie tejto schémy z povinných dobrovoľných príspevkov nevyvoláva námietky, keďže uvedené príspevky sa uplatňujú na domáce výrobky a na vyvezené zvieratá (v tomto prípade „príspevky za mäso“ v rokoch 1996 až 2004).

(198)

Pokiaľ sa však príspevky odvádzajú aj za dovezené zvieratá (v tomto prípade príspevky za zvieratá v prospech FNE v rokoch 1996 až 2004), z predchádzajúcich odôvodnení vyplýva, že systém povinných dobrovoľných príspevkov je nezlučiteľný s vnútorným trhom z dôvodu porušenia článku 110 ZFEÚ, pretože Francúzsko nevedelo dokázať, že pomoc sa vzťahovala aj na vyvezené výrobky v rovnakej miere ako na domáce výrobky.

(199)

Okrem toho, predmetná pomoc nebola oznámená Komisii podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ, a preto predstavuje neoprávnene poskytnutú pomoc v zmysle článku 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 659/1999.

(200)

Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že Francúzska republika poskytla uvedenú pomoc v rozpore s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ.

(201)

Pokiaľ ide o pomoc poskytnutú bez toho, aby sa počkalo na konečné rozhodnutie Komisie, je potrebné pripomenúť, že vzhľadom na imperatívny charakter pravidiel konania uvedených v článku 108 ods. 3 ZFEÚ, ktorých priamy účinok Súdny dvor uznal vo viacerých rozsudkoch (64), protiprávnosť posudzovanej pomoci nemožno dodatočne napraviť (65).

(202)

Súdny dvor pripomenul, že pokiaľ sa prijalo opatrenie pomoci, ktorého spôsob financovania je jeho neoddeliteľnou súčasťou, pričom nebola dodržaná oznamovacia povinnosť, vnútroštátne súdy sú v zásade povinné nariadiť vrátenie daní alebo príspevkov osobitne vyberaných na financovanie tejto pomoci. Takisto pripomína, že je úlohou vnútroštátnych súdov chrániť práva osôb podliehajúcich ich právomoci pred prípadným porušovaním zo strany vnútroštátnych orgánov zákazu poskytnutia pomoci, ktorý je ustanovený v poslednej vete článku 108 ods. 3 ZFEÚ a má priamy účinok. Ak sa na takéto porušenie odvolajú osoby podliehajúce súdnej právomoci, ktoré sú na to oprávnené, a ak vnútroštátne súdy takéto porušenie skonštatujú, musí toto porušenie viesť tieto vnútroštátne súdy k vyvodeniu všetkých dôsledkov v súlade s ich vnútroštátnym právom, tak vo vzťahu k platnosti aktov zahŕňajúcich vykonávanie uvedených opatrení pomoci, ako aj vo vzťahu k vymáhaniu poskytnutej finančnej podpory (66).

(203)

V tomto prípade Komisia považuje za vhodné prijať podmienečné rozhodnutie, využijúc tak možnosť poskytnutú v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 659/1999, podľa ktorého Komisia môže doplniť svoje rozhodnutie o podmienky, podľa ktorých môže uznať zlučiteľnosť pomoci s vnútorným trhom, a o povinnosti, ktoré jej umožnia kontrolu dodržiavania jej rozhodnutia.

(204)

S cieľom napraviť porušenie článku 110 ZFEÚ a takto spätne odstrániť diskrimináciu musí Francúzsko v lehote a za podmienok ustanovených Komisiou vrátiť časť dane, ktorou sa zaťažili dovezené výrobky (príspevky za zvieratá v prospech FNE v rokoch 1996 až 2004), a to pomerne k výhodám pomoci, ktoré sa na ne nevzťahovali. Nápravou tohto porušenia sa uvedená pomoc stane zlučiteľnou s článkom 107 ZFEÚ.

(205)

Komisia ustanovuje podmienky, ktoré sa musia pri uvedenom vrátení dodržať. Francúzsko tak musí vrátiť platiteľom dane časť dane, ktorou sa zaťažili uvedené dovezené výrobky v období od zavedenia dane do 30. septembra 2004 pri splnení týchto podmienok v plnom rozsahu:

a)

pokiaľ platitelia zodpovední za úhradu dane môžu dokázať, že povinné dobrovoľné príspevky boli uložené na dovezené výrobky, môžu požadovať vrátenie pomernej časti výnosu z dane určenej na financovanie služieb, z ktorých mali prospech výlučne domáce výrobky, a to v lehote stanovenej v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorá v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia;

b)

Francúzsko určí mieru prípadnej diskriminácie dovezených výrobkov. Na účely toho Francúzsko počas referenčného obdobia overí finančnú rovnocennosť medzi sumami, ktoré sa celkovo vybrali za domáce výrobky v rámci posudzovanej dane, a výhodami, ktoré sa vzťahovali jedine na tieto výrobky;

c)

vrátenie sa musí uskutočniť v maximálnej lehote šiestich mesiacov po podaní žiadosti;

d)

vrátené sumy musia byť aktualizované, pričom sa musia brať do úvahy úroky od dátumu, ku ktorému boli sumy vybrané, po dátum ich skutočného vrátenia. Tieto úroky sa vypočítajú na základe referenčnej sadzby Komisie, stanovenej metódou určenia referenčných a diskontných sadzieb;

e)

francúzske orgány prijmú akýkoľvek primeraný dôkaz od platiteľov, ktorým platitelia preukážu výšku odvedenej dane, ktorou sa zaťažili výrobky pochádzajúce z iných členských štátov;

f)

právo na vrátenie nemôže podliehať ďalším podmienkam, najmä podmienke, že nedošlo k prevedeniu dane;

g)

v prípade, že platiteľ ešte daň nezaplatil, francúzske orgány sa formálne vzdávajú úhrady jej pomernej časti, ktorou sa zaťažili výrobky dovezené z iných členských štátov a v súvislosti s ktorou je preukázané, že je určená na financovanie časti pomoci výlučne v prospech domácich výrobkov. Súčasne sa vzdávajú aj prípadných prislúchajúcich úrokov z omeškania;

h)

ak o to Komisia požiada, Francúzsko sa zaväzuje predložiť úplnú správu potvrdzujúcu riadne vykonanie opatrenia vrátenia dane;

i)

ak bola v inom členskom štáte uložená podobná daň na tie isté výrobky, na ktoré sa uplatnila daň vo Francúzsku, francúzske orgány sa zaväzujú vrátiť platiteľom časť dane, ktorou sa zaťažili výrobky pochádzajúce z tohto iného členského štátu;

j)

Francúzsko sa zaväzuje, že toto rozhodnutie oznámi všetkým potenciálnym platiteľom dane,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Štátna pomoc na propagáciu, reklamu, technickú pomoc, výskum a rozvoj, ktorú Francúzsko poskytlo neoprávnene v rozpore s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ, financovaná z parafiškálnej dane (povinný dobrovoľný príspevok za mäso a živé zvieratá vyvezené do iných členských štátov v období rokov 1996 až 2004, a za živé zvieratá dovezené v období rokov 1996 až 2004), predstavuje štátnu pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, pokiaľ ide o obdobie od zavedenia dane do 30. septembra 2004 za predpokladu, že Francúzsko splní podmienky uvedené v odseku 2 tohto článku.

2.   Francúzsko musí vrátiť platiteľom dane časť dane, ktorou sa zaťažili dovezené výrobky v období od zavedenia dane do 30. septembra 2004 pri splnení týchto podmienok v plnom rozsahu:

a)

pokiaľ platitelia zodpovední za úhradu dane môžu dokázať, že povinné dobrovoľné príspevky boli uložené na dovezené výrobky, môžu požadovať vrátenie pomernej časti výnosu z dane určenej na financovanie služieb, ktoré sa vzťahovali výlučne na domáce výrobky, a to v lehote stanovenej v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorá v žiadnom prípade nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia;

b)

Francúzsko určí mieru prípadnej diskriminácie dovezených výrobkov. Na tieto účely Francúzsko počas referenčného obdobia overí finančnú rovnocennosť medzi sumami, ktoré sa celkovo vybrali za domáce výrobky v rámci posudzovanej dane, a výhodami, ktoré sa vzťahovali jedine na tieto výrobky;

c)

vrátenie sa musí uskutočniť v maximálnej lehote šiestich mesiacov po podaní žiadosti;

d)

vrátené sumy musia byť aktualizované, pričom sa musia brať do úvahy úroky od dátumu, ku ktorému boli sumy vybrané, po dátum ich skutočného vrátenia. Tieto úroky sa vypočítajú na základe referenčnej sadzby Komisie stanovenej metódou určenia referenčných a diskontných sadzieb;

e)

francúzske orgány prijmú akýkoľvek primeraný dôkaz od platiteľov, ktorým platitelia preukážu výšku odvedenej dane, ktorou sa zaťažili výrobky pochádzajúce z iných členských štátov;

f)

právo na vrátenie nemôže podliehať ďalším podmienkam, najmä podmienke, že nedošlo k prevedeniu dane;

g)

ak platiteľ ešte daň nezaplatil, francúzske orgány sa formálne vzdávajú úhrady jej pomernej časti, ktorou sa zaťažili výrobky dovezené z iných členských štátov a v súvislosti s ktorou sa preukázalo, že je určená na financovanie časti pomoci výlučne v prospech domácich výrobkov. Súčasne sa vzdávajú aj prípadných prislúchajúcich úrokov z omeškania;

h)

ak o to Komisia požiada, Francúzsko sa zaväzuje predložiť úplnú správu potvrdzujúcu riadne vykonanie opatrenia vrátenia dane;

i)

ak bola v inom členskom štáte uložená podobná daň na tie isté výrobky, na ktoré sa uplatnila daň vo Francúzsku, francúzske orgány sa zaväzujú vrátiť platiteľom časť dane, ktorou sa zaťažili výrobky pochádzajúce z tohto iného členského štátu;

j)

Francúzsko sa zaväzuje, že toto rozhodnutie oznámi všetkým potenciálnym platiteľom dane.

Článok 2

Francúzsko do dvoch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia informuje Komisiu o opatreniach, ktoré prijalo na jeho vykonanie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 13. júla 2011

Za Komisiu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa články 87 a 88 Zmluvy o ES stali článkami 107 a 108 ZFEÚ v uvedenom poradí. Oba súbory ustanovení sú v podstate totožné. Na účely tohto rozhodnutia sa odkazmi na články 107 a 108 ZFEÚ v prípade potreby rozumejú odkazy na články 87 a 88 Zmluvy o ES.

(2)  Rozhodnutie Komisie K(2003) 2057 v konečnom znení z 9. júla 2003 (Ú. v. EÚ C 189, 9.8.2003, s. 21).

(3)  Informácie pochádzajú z webovej stránky www.interbev.asso.fr.

(4)  Úradný vestník Francúzskej republiky č. 299, 27. december 1995.

(5)  1 FRF = 0,15 EUR.

(6)  Úradný vestník Francúzskej republiky č. 227, 30. september 2001.

(7)  Úradný vestník Francúzskej republiky č. 299, 24. december 1995.

(8)  Úradný vestník Francúzskej republiky č. 227, 30. september 2001.

(9)  Pre úplné znenie rozhodnutia pozri rozhodnutie Komisie K(2003) 2057 v konečnom znení z 9. júla 2003, uvedené v poznámke pod čiarou č. 2.

(10)  Ú. v. EÚ C 319, 27.12.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2.

(12)  Ú. v. ES C 302, 12.11.1987, s. 6.

(13)  Ú. v. ES C 252, 12.9.2001, s. 5.

(14)  List Komisie členským štátom č. S/75/29416 z 19. septembra 1975.

(15)  Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5.

(16)  Ú. v. ES C 48, 13.2.1998, s. 2.

(17)  Francúzsko zaslalo informácie po začatí konania vo veci formálneho zisťovania, ako sa uvádza v oddiele III (Pripomienky Francúzska).

(18)  Rozsudok z 23. apríla 2002 vo veci C-234/99 Nygård, Zb. 2002, s. I-3657.

(19)  Zb. 2003, s. I-5263.

(20)  Obežník z 2. februára 2005: „Predovšetkým sa pripomína, že vyberanie príspevkov pre Interbev a chovateľský fond sa vzťahuje na zvieratá chované a zabité vo Francúzsku. Vzhľadom na to sú vylúčené zvieratá narodené a chované v zahraničí, pokiaľ sú zabité vo Francúzsku […]“.

(21)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

(22)  Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 24.

(23)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3.

(24)  Ú. v. ES L 312, 20.11.1998, s. 1.

(25)  Ú. v. ES L 289, 7.10.1989, s. 1.

(26)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(27)  Výnimka (nemá vplyv na toto rozhodnutie) z nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006 a (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

(28)  Rozsudok z 24. júla 2003 vo veci C-280/00, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, Zb. 2003, s. I-7747; a rozsudok z 27. novembra 2003 v spojených veciach C-34/01, C-35/01, C-36/01, C-37/01 a C-38/01, Enirisorse, Zb. 2003, s. I-14243.

(29)  Rozsudok z 22. mája 2003 vo veci C-355/00, Freskot, Zb. 2003, s. I-5263.

(30)  Vec C-303/88, Taliansko/Komisia, Zb. 1991, s. I-1433, odôvodnenie 11, vec C-482/99, Francúzsko/Komisia, Zb. 2002, s. I- 4397, odôvodnenie 24, ako aj vec C-126/01, GEMO, Zb. 2003, s. I-13769, odôvodnenie 24.

(31)  Rozsudok z 20. septembra 2007 vo veci T-136/05, Salvat e.a./Komisia, T-136/05, Zb. 2007, s. II-4063.

(32)  Rozsudok zo 16. mája 2000 vo veci C-83/98, Francúzsko/Ladbroke Racing Ltd a Komisia, Zb. s. I-3271, bod 50.

(33)  Rozsudok z 20. septembra 2007, Salvat e.a./Komisia, už citovaný v poznámke pod čiarou č. 31.

(34)  Rozsudok z 15. júla 2004 vo veci C-345/02, Pearle e.a, Zb. 2004, s. I-7139.

(35)  Rozsudok zo 17. septembra 1980 vo veci C-730/79, Philip Morris/Komisia, Zb. 1980, s. 2671.

(36)  Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2002. Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo, Európska komisia.

(37)  Zdroj: Eurostat.

(38)  Rozsudok z 21. októbra 2003 v spojených veciach C-261/01 a C-262/01, Van Calster a Cleeren, Zb. 2003, s. I-12249, body 51 a 52: „51. […], členský štát je povinný […] oznámiť nielen projekt samotnej štátnej pomoci, ale aj spôsob jej financovania, pokiaľ ten tvorí neoddeliteľnú súčasť zamýšľaného opatrenia. 52. Keďže oznamovacia povinnosť zahŕňa aj spôsob financovania pomoci, musia byť dôsledky nedodržania poslednej vety článku 93 ods. 3 zmluvy zo strany vnútroštátnych orgánov uplatnené aj na tento aspekt opatrenia pomoci“.

(39)  Ú. v. EÚ C 149, 9.8.2003, s. 21.

(40)  Oznámenie Komisie K(2002) 458, Ú. v. ES C 119, 25.2.2002.

(41)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(42)  Z oznámenia Komisie: „[Komisia] vždy posúdi zlučiteľnosť tejto pomoci so spoločným trhom na základe vecných kritérií stanovených v každom nástroji platnom v čase jej poskytnutia“.

(43)  Zb. 2003, s. I-5263.

(44)  Pozri poznámku pod čiarou č. 12.

(45)  Pozri poznámku pod čiarou č. 13.

(46)  Pozri poznámku pod čiarou č. 14.

(47)  Pozri poznámku pod čiarou č. 11.

(48)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

(49)  List Komisie členským štátom č. S/75/29416 z 19. septembra 1975.

(50)  Pozri poznámku pod čiarou č. 11.

(51)  Rozsudok z 21. októbra 2003 vo veci Van Calster, veci C-261/01 a C-262/01, Zb. 2003, s. I-12249, bod 49.

(52)  Rozsudok z 13. januára 2005 vo veci Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, vec C-174/02, Zb. 2005, s. I-85, bod 26; zo 7. septembra 2006 vo veci Laboratoires Boiron, vec C-526/04, Zb. 2006, s. I-7529, bod 44.

(53)  Rozsudok z 13. januára 2005 vo veci Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, vec C-174/02, Zb. 2005, s. I-85, bod 26; z 27. októbra 2005 vo veci Nazairdis, veci C-266/04 až C-270/04, C-276/04 a C-321/04 až C-325/04, Zb. 2005, s. I-9481, body 46 – 49.

(54)  Rozsudok z 13. januára 2005 vo veci Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, vec C-174/02, Zb. 2005, s. I-85, bod 28; z 15. júna 2006 vo veci Air Liquide, spojené veci C-393/04 a C 41/05, Zb. 2006, s. I-5293, bod 46.

(55)  Rozsudok z 21. októbra 2003 vo veci Van Calster, spojené veci C-261/01 a C-262/01, Zb. 2003, s. I-12249, bod 48.

(56)  Rozsudok z 23. apríla 2002 vo veci Nygard, vec C-234/99, Zb. 2002, s. I-3657.

(57)  Pozri aj odôvodnenie 88 a nasl.

(58)  Rozsudok z 23. apríla 2002 vo veci Nygard, už citovaný v poznámke pod čiarou č. 56.

(59)  Pozri aj odôvodnenie 94 a nasl.

(60)  Rozsudok z 23. apríla 2002 vo veci Nygard, už citovaný v poznámke pod čiarou č. 56.

(61)  Podľa údajov, ktoré poskytli francúzske orgány (colné orgány), „vykŕmený hovädzí dobytok“ bol dovezený v počte 24 933 kusov v roku 2001 a 22 250 kusov v roku 2002. Počet zvierat zabitých na územi Francúzska predstavuje rádovo 4 milióny kusov; dovoz živých zvierat teda predstavuje len 0,58 % všetkých zabitých zvierat.

(62)  Rozsudok z 23. apríla 2002 vo veci Nygard, už citovaný v poznámke pod čiarou č. 56.

(63)  Ú. v. ES C 119, 22.5.2002, s. 22.

(64)  Rozsudky Súdneho dvora vynesené 19. júna 1973 vo veci 77/72 Capolongo, Zb. 1973, s. 611; 11. decembra 1973 vo veci 120/73 Lorenz, Zb. 1973, s. 1471; 22. marca 1977 vo veci 78/76 Steinicke a Weinlig, Zb. 1977, s. 595.

(65)  Rozsudok Súdneho dvora z 21. novembra 1991 vo veci C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires a iní/Francúzsko, Zb. 1991, s. I-5505; a z 21. októbra 2003 vo veci Van Calster, spojené veci C-261/01 a C-262/01, Zb. 2003, s. I-12249.

(66)  Rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2003 vo veci Van Calster e.a., spojené veci C-261/01 a C-262/01, Zb. 2003, s. I-12249.


1.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. februára 2012

o finančnom príspevku Únie na mimoriadne opatrenia zamerané na boj s vtáčou chrípkou v Nemecku, Taliansku a Holandsku v roku 2011

[oznámené pod číslom C(2012) 776]

(Iba holandské, nemecké a talianske znenie je autentické)

(2012/132/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčná vírusová choroba hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, ktorá má závažný dosah na ziskovosť chovu hydiny a ktorá spôsobuje narušenie obchodu v rámci Únie a vývozu do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska vtáčej chrípky vzniká riziko, že sa pôvodca choroby rozšíri na iné hospodárstva s chovom hydiny na území daného členského štátu, ale prostredníctvom obchodovania so živou hydinou alebo výrobkami z nej aj do iných členských štátov a do tretích krajín.

(3)

Smernicou Rady 2005/94/ES (2) o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky sa stanovujú opatrenia, ktoré musia členské štáty bezodkladne vykonať v prípade výskytu ohniska tejto choroby ako naliehavé opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia vírusu.

(4)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Podľa článku 4 ods. 2 uvedeného rozhodnutia dostávajú členské štáty finančný príspevok na pokrytie nákladov na určité opatrenia zamerané na eradikáciu vtáčej chrípky.

(5)

V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke rozhodnutia 2009/470/ES sa stanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálneho podielu nákladov vynaložených členským štátom, na ktoré sa môže vzťahovať finančný príspevok Únie.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie na mimoriadne opatrenia zamerané na eradikáciu vtáčej chrípky podlieha pravidlám stanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúcom pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3).

(7)

Ohniská vtáčej chrípky sa v roku 2011 vyskytli v Nemecku, Taliansku a Holandsku. Nemecko, Taliansko a Holandsko prijali opatrenia na boj proti týmto ohniskám v súlade so smernicou Rady 2005/94/ES.

(8)

Orgány Nemecka, Talianska a Holandska boli prostredníctvom správ predložených Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ako aj na základe priebežného zasielania informácií o vývoji situácie v súvislosti s touto chorobou schopné preukázať, že účinne vykonali kontrolné opatrenia stanovené v smernici 2005/94/ES.

(9)

Orgány Nemecka, Talianska a Holandska preto splnili svoje technické a administratívne povinnosti týkajúce sa opatrení stanovených v článku 4 ods. 2 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 6 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(10)

V tejto fáze nemožno stanoviť presnú výšku finančného príspevku Únie, pretože poskytnuté informácie týkajúce sa nákladov na odškodnenie a prevádzkových výdavkov boli získané odhadom.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie určený Nemecku, Taliansku a Holandsku

1.   Nemecku, Taliansku a Holandsku sa udeľuje finančný príspevok Únie na pokrytie nákladov, ktoré tieto členské štáty vynaložili na prijatie opatrení podľa článku 4 ods. 2 a 3 rozhodnutia 2009/470/ES na boj proti vtáčej chrípke v Nemecku, Taliansku a Holandsku v roku 2011.

2.   Výška finančného príspevku uvedeného v odseku 1 sa stanoví v nasledujúcom rozhodnutí, ktoré sa má prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 40 ods. 2 rozhodnutia 2009/470/ES.

Článok 2

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko, Talianskej republike a Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 15. februára 2012

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


1.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/36


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 27. februára 2012,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2010/3 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou

(ECB/2012/2)

(2012/133/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 12.1 a článok 34.1 druhú zarážku v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.2,

keďže:

(1)

Podľa článku 18.1 štatútu ESCB Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Kritériá určujúce akceptovateľnosť zábezpeky na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú stanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1) (ďalej len „všeobecná dokumentácia“).

(2)

Podľa oddielu 1.6 všeobecnej dokumentácie Rada guvernérov ECB môže nástroje, podmienky, kritériá a postupy vykonávania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť. Podľa oddielu 6.3.1 všeobecnej dokumentácie si Eurosystém vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňajú vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika na základe akýchkoľvek informácií, ktoré považuje za relevantné.

(3)

Rozhodnutie ECB/2010/3 zo 6. mája 2010 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných gréckou vládou (2) bolo výnimočným opatrením, ktorým sa dočasne pozastavilo uplatňovanie minimálnych požiadaviek Eurosystému na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika vo vzťahu k obchodovateľným dlhovým nástrojom vydaným gréckou vládou alebo vydaným subjektmi usadenými v Grécku a plne garantovaným gréckou vládou.

(4)

Helénska republika sa v kontexte účasti súkromného sektora rozhodla ponúknuť držiteľom obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných gréckou vládou výmenu týchto dlhových nástrojov.

(5)

Takéto rozhodnutie Helénskej republiky má ďalší nepriaznivý vplyv na dostatočnosť obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných gréckou vládou alebo vydaných subjektmi usadenými v Grécku a plne garantovaných gréckou vládou ako zábezpeky v operáciách Eurosystému.

(6)

Rozhodnutie ECB/2010/3 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie rozhodnutia ECB/2010/3

Rozhodnutie ECB/2010/3 sa zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 28. februára 2012.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. februára 2012

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 117, 11.5.2010, s. 102.