ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.038.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 38

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
11. februára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 113/2012 z 10. februára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 114/2012 z 10. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 115/2012 z 9. februára 2012, ktorým sa ukladá dočasné vyrovnávacie clo na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 116/2012 z 9. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 117/2012 z 10. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1295/2008 o dovoze chmeľu z tretích krajín

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 118/2012 z 10. februára 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2380/2001, (ES) č. 1289/2004, (ES) č. 1455/2004, (ES) č. 1800/2004, (ES) č. 600/2005, (EÚ) č. 874/2010 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 388/2011, (EÚ) č. 532/2011 a (EÚ) č. 900/2011, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia určitých doplnkových látok v krmive, a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 532/2011 ( 1 )

36

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 119/2012 z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

40

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 120/2012 z 10. februára 2012, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 6. a 7. februára 2012 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac február 2012

42

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/74/SZBP z 10. februára 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

43

 

 

2012/75/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. februára 2012 o uznaní Ghany podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom K(2012) 616]  ( 1 )

45

 

 

2012/76/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. februára 2012 o uznaní Uruguaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom K(2012) 619]  ( 1 )

46

 

 

2012/77/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2012 o nezaradení flufenoxurónu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh [oznámené pod číslom K(2012) 621]  ( 1 )

47

 

 

2012/78/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2012 o nezaradení niektorých látok do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh [oznámené pod číslom K(2012) 645]  ( 1 )

48

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (Ú. v. EÚ L 25, 27.1.2012)

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 113/2012

z 10. februára 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 560/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny (1), a najmä na jeho článok 11a ods. 2,

keďže:

(1)

Rada prijala 12. apríla 2005 nariadenie (ES) č. 560/2005.

(2)

Vzhľadom na vývoj situácie na Pobreží Slonoviny by sa mal zmeniť a doplniť zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia, uvedený v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 560/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Fyzické osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa vypúšťajú zo zoznamu uvedeného v prílohe IA k nariadeniu Rady (ES) č. 560/2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ANTORINI


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Fyzické osoby podľa článku 1

1.

pán Frank Anderson Kouassi

2.

pán Yanon Yapo

3.

pán Benjamin Yapo Atsé

4.

pán Blaise N'Goua Abi

5.

pani Anne Jacqueline Lohoués Oble

6.

pani Angèle Gnonsoa

7.

pani Danièle Boni Claverie

8.

pán Ettien Amoikon

9.

pán Kata Kéké Joseph

10.

pán Touré Amara

11.

pani Anne Gnahouret Tatret

12.

pán Thomas N'Guessan Yao

13.

pani Odette Lago Daléba Loan

14.

pán Georges Armand Alexis Ouégnin

15.

pán Rafaël Dogo Djéréké

16.

pani Marie Odette Lorougnon Souhonon

17.

pán Felix Nanihio

18.

pán Lahoua Souanga Etienne

19.

pán Jean Baptiste Akrou

20.

pán Lambert Kessé Feh

21.

Togba Norbert

22.

Kone Doféré

23.

Hanny Tchélé Brigitte

24.

Jacques Zady

25.

Ali Keita

26.

Blon Siki Blaise

27.

Moustapha Aziz

28.

Gnamien Yao

29.

Ghislain N'Gbechi

30.

Deby Dally Balawourou


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/3


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 114/2012

z 10. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/36/SZBP z 23. januára 2012 (1), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2010/639/SZBP (2) o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku,

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 765/2006 (3) sa stanovuje zmrazenie aktív prezidenta Lukašenka a niektorých predstaviteľov Bieloruska.

(2)

Svojím rozhodnutím 2012/36/SZBP Rada rozhodla, že zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov by sa malo rozšíriť na osoby zodpovedné za vážne porušenia ľudských práv alebo za represiu voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, predovšetkým vrátane osôb vo vedúcom postavení, a na osoby alebo subjekty, ktoré majú prospech z Lukašenkovho režimu alebo ho podporujú, predovšetkým vrátane osôb a subjektov, ktoré poskytujú režimu finančnú alebo materiálnu pomoc.

(3)

Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na nadobudnutie jeho účinnosti je potrebné opatrenie na úrovni Únie, najmä vzhľadom na zabezpečenie jeho jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (ES) č. 765/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 765/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza týmto článkom:

„Článok 2

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách I, IA a IB alebo ktoré sú v ich vlastníctve, držbe, alebo pod ich kontrolou, sa zmrazujú.

2.   Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa nesmú sprístupniť, priamo ani nepriamo, fyzickým ani právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách I, IA alebo IB alebo v ich prospech.

3.   Zakazuje sa vedomé a zámerné zapojenie sa do činností, ktorých cieľom alebo účinkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.   Príloha I obsahuje zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré Rada v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Rady 2010/639/SZBP z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (4) určila za zodpovedné za porušenie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb v Bielorusku 19. marca 2006 a za potlačovanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície alebo zoznam osôb, subjektov a orgánov s nimi spojených.

5.   Príloha IA obsahuje zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré Rada v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2010/639/SZBP určila za zodpovedné za porušenie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb v Bielorusku 19. decembra 2010 a za potlačovanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície alebo zoznam osôb, subjektov a orgánov s nimi spojených.

6.   Príloha IB obsahuje zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré Rada v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. c) a d) rozhodnutia 2010/639/SZBP určila buď za: i) zodpovedné za vážne porušenie ľudských práv alebo represiu voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Bielorusku, alebo ii) osoby alebo subjekty, ktoré majú prospech z Lukašenkovho režimu alebo ho podporujú.

2.

V článku 2b odsekoch 1 a 2, v článku 3 ods. 1 písm. a), v článku 4a a v článku 8a odsekoch 1 a 4 sa odkazy na „prílohy I a IA“ nahrádzajú odkazmi na „prílohy I, IA a IB“.

Článok 2

Príloha k tomuto nariadeniu sa vkladá do prílohy IB k nariadeniu (ES) č. 765/2006.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ANTORINI


(1)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2012, s. 31.

(2)  Rozhodnutie z 25. októbra 2010 (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 18).

(3)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 18.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IB

V tejto prílohe nie sú žiadne údaje.“


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 115/2012

z 9. februára 2012,

ktorým sa ukladá dočasné vyrovnávacie clo na dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 12,

po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Začatie konania

(1)

Komisia oznámila 13. mája 2011 prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) začatie antisubvenčného konania (ďalej len „antisubvenčné konanie“) týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii (ďalej len „India“ alebo „príslušná krajina“) do Únie.

(2)

V ten istý deň Komisia formou oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) oznámila začatie antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii do Únie a začala osobitné prešetrovanie (ďalej len „antidumpingové konanie“).

(3)

Antisubvenčné konanie začalo na podnet, ktorý podal 31. marca 2011 Európsky inštitút pre priemyselné spojovacie materiály (European Industrial Fasteners Institute – EIFI) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú viac ako 25 % celkovej výroby určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí v Únii. Podnet obsahoval dôkazy prima facie o subvencovaní uvedeného výrobku a o značnej ujme, ktorá z toho vyplýva, čo sa považovalo za dostatočný dôvod na začatie prešetrovania.

(4)

Pred začatím konania a v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia Komisia oznámila indickej vláde, že dostala riadne zdokumentovaný podnet, podľa ktorého subvencovaný dovoz určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii spôsoboval výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu. Indická vláda bola pozvaná na konzultácie s cieľom objasniť situáciu v súvislosti s obsahom podnetu a dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu. Nepodarilo sa dospieť k žiadnemu vzájomne prijateľnému riešeniu.

1.2.   Strany, ktorých sa konanie týka

(5)

Komisia o začatí konania oficiálne informovala výrobcov v Únii, ktorí podali podnet, ostatných známych výrobcov v Únii, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, užívateľov o ktorých sa vie, že sa ich to týka, a orgány Indie. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania.

(6)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že existujú konkrétne dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté, boli vypočuté.

1.2.1.   Výber vzorky vyvážajúcich výrobcov v Indii

(7)

Vzhľadom na veľký počet vyvážajúcich výrobcov v Indii sa v oznámení o začatí konania predpokladal na účely stanovenia subvencovania výber vzorky v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

(8)

Na to, aby Komisia mohla rozhodnúť, či bude výber vzorky potrebný, a ak áno, aby mohla vybrať vzorku, požiadala vyvážajúcich výrobcov v Indii, aby sa prihlásili do 15 dní od dátumu začatia prešetrovania a poskytli základné informácie o svojom vývoze a domácom predaji, o svojich presných činnostiach súvisiacich s výrobou príslušného výrobku a názvy a činnosti všetkých svojich prepojených spoločností zapojených do výroby a/alebo predaja príslušného výrobku počas obdobia od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011.

(9)

Výber reprezentatívnej vzorky sa tiež konzultoval s príslušnými orgánmi Indie.

(10)

V danej lehote, ktorá sa stanovila v oznámení o začatí konania, poskytlo požadované informácie a súhlasilo so zaradením do vzorky celkovo päť vyvážajúcich výrobcov vrátane skupiny prepojených spoločností v Indii. Tieto spolupracujúce spoločnosti nahlásili vývoz príslušného výrobku do Únie počas obdobia prešetrovania. Z porovnania údajov Eurostatu o dovoze s objemom vývozu príslušného výrobku do Únie nahláseným za obdobie prešetrovania piatimi spolupracujúcimi spoločnosťami vyplýva, že spolupráca indických vyvážajúcich výrobcov bola takmer na úrovni 100 %. Vzorka bola preto vybratá na základe informácii predložených týmito piatimi vyvážajúcimi výrobcami.

1.2.2.   Výber vzorky spolupracujúcich spoločností v Indii

(11)

V súlade s článkom 27 základného nariadenia Komisia vybrala vzorku na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu príslušného výrobku do Únie, ktorý mohol byť primerane prešetrený v rámci stanovenej lehoty. Vybranú vzorku tvorili tri spoločnosti, ktoré spolu predstavujú približne 98 % celkového objemu vývozu príslušného výrobku z Indie do Únie.

(12)

S príslušnými stranami a indickými orgánmi sa v súlade s článkom 27 ods. 2 základného nariadenia prekonzultoval výber vzorky. Dvaja vyvážajúci výrobcovia, ktorí neboli zaradení do vzorky, trvali na tom, aby boli do nej tiež zaradení. Vzhľadom na reprezentatívnosť navrhnutej vzorky, ako sa to uvádza v odôvodnení 11, sa však dospelo k záveru, že vzorku nie je potrebné zmeniť alebo rozšíriť.

1.2.3.   Individuálne skúmanie spoločností, ktoré neboli vybraté do vzorky

(13)

Vyvážajúci výrobca, ktorý nebol zaradený do vzorky, podal žiadosť o individuálne skúmanie v zmysle článku 27 ods. 3 základného nariadenia. Vykonanie skúmania na základe tejto žiadosti by bolo v rámci tejto predbežnej fázy príliš náročné. Preto sa rozhodnutie o tom, či sa v prípade tejto spoločnosti vykoná individuálne skúmanie, prijme v neskoršej fáze konania.

1.2.4.   Výber vzorky výrobcov v Únii

(14)

Vzhľadom na zjavne veľký počet výrobcov v Únii sa v oznámení o začatí konania stanovil na účely stanovenia ujmy výber vzorky v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

(15)

Komisia v oznámení o začatí konania oznámila, že vybrala predbežnú vzorku výrobcov v Únii. Táto vzorka pozostávala z piatich spoločností, ktoré boli vybrané z 15 výrobcov v Únii známych Komisii pred začatím prešetrovania, a to na základe objemu ich predaja, veľkosti a geografickej polohy v Únii. Tieto spoločnosti predstavovali 37 % celkovej odhadovanej výroby v Únii počas obdobia prešetrovania. Zainteresované strany boli prizvané ku konzultáciám o spise a vyjadrenie pripomienok k vhodnosti tohto výberu v lehote 15 dní od dátumu uverejnenia oznámenia o začatí konania. Žiadna zainteresovaná strana nevyjadrila svoje námietky voči navrhovanej vzorke pozostávajúcej z piatich spoločností.

(16)

Následne jeden z piatich výrobcov v Únii zaradených do vzorky odstúpil od spolupráce. Zvyšné štyri spoločnosti zaradené do vzorky však stále predstavovali 32 % celkovej odhadovanej výroby v Únii počas obdobia prešetrovania. Z tohto dôvodu sa vzorka stále považovala za reprezentatívnu vzorku výrobného odvetvia Únie. Overovanie na mieste sa vykonalo v priestoroch troch z týchto spoločností. V tejto predbežnej fáze prešetrovania sa usúdilo, že na overenie údajov, ktoré poskytla štvrtá spoločnosť zaradená do vzorky, postačuje dôkladná analýza podkladov.

1.2.5.   Výber vzorky neprepojených dovozcov

(17)

Vzhľadom na prípadný veľký počet dovozcov, ktorých sa konanie týka, sa v oznámení o začatí konania predpokladal v súvislosti s dovozcami výber vzorky v súlade s článkom 27 základného nariadenia. V lehote stanovenej v oznámení o začatí konania požadované informácie poskytli a so zaradením do vzorky súhlasili dvaja dovozcovia. Vzhľadom na nízky počet dovozcov, ktorí sa prihlásili, sa rozhodlo, že výber vzorky sa nevykoná.

1.2.6.   Vyplnené dotazníky a overovania

(18)

Komisia zaslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých vedela, že sa ich záležitosť týka, a všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa prihlásili v rámci lehôt stanovených v oznámení o začatí konania. Dotazníky boli teda zaslané indickej vláde, vyvážajúcim výrobcom v Indii zaradeným do vzorky, výrobcom v Únii zaradeným do vzorky, spolupracujúcim dovozcom v Únii a všetkým užívateľom, o ktorých bolo známe, že sa ich prešetrovanie týka.

(19)

Vyplnené dotazníky zaslala indická vláda, vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky a štyria výrobcovia v Únii zaradení do vzorky. Žiadny z oslovených dovozcov alebo užívateľov nezaslal vyplnený dotazník.

(20)

Komisia si vyžiadala a preverila všetky informácie poskytnuté zainteresovanými stranami, ktoré považovala za potrebné na predbežné stanovenie subvencovania, z neho vyplývajúcej ujmy a záujmu Únie. Overovania na mieste sa vykonali v priestoroch vlády Indie v Dillí a v priestoroch týchto strán:

 

Výrobcovia v Únii

Inox Viti di Cattinori Bruno & C.s.n.c, Grumello del Monte, Taliansko,

Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Taliansko,

Ugivis S.A, Belley, Francúzsko.

 

Vyvážajúci výrobcovia v Indii

Viraj Profiles Limited, Boisar, Dist. Thane, Maháraštra,

Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Dist. Thane, Maháraštra,

Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gudžarát.

1.3.   Obdobie prešetrovania

(21)

Prešetrovanie subvencovania a ujmy sa týkalo obdobia od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie vývoja relevantného z hľadiska posúdenia ujmy sa vzťahovalo na obdobie od roku 2008 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A OBDOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Príslušný výrobok

(22)

Príslušným výrobkom sú spojovacie materiály z nehrdzavejúcej ocele a ich časti (ďalej len „SMNO“) s pôvodom v Indii, v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70.

2.2.   Obdobný výrobok

(23)

Zistilo sa, že príslušný výrobok, výrobok vyrábaný a predávaný na domácom trhu v Indii, ako aj výrobok vyrábaný a predávaný na trhu v Únii výrobným odvetvím Únie majú rovnaké základné fyzikálne, chemické a technické vlastnosti a rovnaké základné použitia. Tieto výrobky sa preto predbežne považujú za podobné výrobky v zmysle článku 2 písm. c) základného nariadenia.

3.   SUBVENCOVANIE

3.1.   Úvod

(24)

Na základe informácií uvedených v podnete a vo vyplnených dotazníkoch Komisie sa prešetrili tieto systémy, súčasťou ktorých je údajné poskytovanie subvencií:

a)

systém úverových colných knižiek (Duty Entitlement Passbook Scheme);

b)

systém predbežných povolení (Advance Authorisation Scheme);

c)

systém podpory vývozu investičného tovaru (Export Promotion Capital Goods Scheme);

d)

systém jednotiek orientovaných na vývoz (Export Oriented Units Scheme);

e)

systém orientovaný na výrobky (Focus Product Scheme);

f)

systém vývozných úverov (Export Credit Scheme);

g)

oslobodenie od dane z elektrickej energie (Electricity Duty Exemption).

(25)

Uvedené systémy a) až e) sú založené na zákone o zahraničnom obchode (Vývoj a regulácia) z roku 1992 (č. 22 z roku 1992), ktorý nadobudol účinnosť 7. augusta 1992 (ďalej len „zákon o zahraničnom obchode“). Podľa zákona o zahraničnom obchode je indická vláda oprávnená vydávať oznámenia o vývoznej a dovoznej politike. Tieto oznámenia sú zhrnuté v dokumentoch politiky zahraničného obchodu, ktoré vydáva ministerstvo obchodu každých päť rokov a ktoré sa pravidelne aktualizujú. Relevantným dokumentom politiky zahraničného obchodu pre OP v prípade tohto prešetrovania je dokument „FT-policy 09-14“. Okrem toho indická vláda stanovuje aj postupy, ktorými sa riadi politika zahraničného obchodu na obdobie rokov 2009 – 2014 (dokument „FT-policy 09-14“), v príručke „Handbook of Procedures, Volume I“, (Príručka postupov, zväzok I, ďalej len „príručka HOP I 09-14“). Príručka postupov sa tiež pravidelne aktualizuje.

(26)

Systém vývozných úverov uvedený v písmene f) sa zakladá na oddieloch 21 a 35A zákona o riadení bánk (Banking Regulation Act) z roku 1949, ktorý povoľuje indickej centrálnej banke (Reserve Bank of India, ďalej len „RBI“) riadiť obchodné banky v oblasti vývozných úverov.

(27)

Oslobodenie od dane z elektrickej energie uvedené v písmene g) je súčasťou balíka stimulov z roku 2007, ktorý prijala vláda indického štátu Maháraštra, uznesenie č. PSI-1707/(CR-50)/IND-8 z 30. marca 2007.

3.2.   Systém úverových colných knižiek (ďalej len „DEPBS“)

a)   Právny základ

(28)

Podrobný opis DEPBS sa nachádza v kapitole 4.3 dokumentu „FT-politicy 09-14“ a kapitole 4 v príručke HOP I 09-14.

b)   Oprávnenosť

(29)

Na výhody podľa tohto systému je oprávnený akýkoľvek výrobca-vývozca alebo obchodník-vývozca.

c)   Praktické vykonávanie DEPBS

(30)

Vývozca môže požiadať o úvery v rámci DEPBS, ktoré sa vypočítajú ako určitý percentuálny podiel hodnoty výrobkov vyvážaných podľa tohto systému. Tieto sadzby DEPBS stanovili indické orgány pre väčšinu výrobkov vrátane príslušného výrobku. Sú stanovené na základe štandardných noriem vstupu/výstupu (Standard Input Output Norms, ďalej len „SION“), pričom sa zohľadňuje pravdepodobný obsah dovážaných vstupných materiálov vo vyvážanom výrobku a zaťaženie clom na takýto pravdepodobný dovoz, bez ohľadu na to, či sa dovozné clo skutočne zaplatilo, alebo nie.

(31)

Na to, aby bola spoločnosť oprávnená na výhody v rámci tohto systému, musí uskutočňovať vývoz. V čase vývoznej transakcie musí vývozca poskytnúť indickým orgánom vyhlásenie, v ktorom uvedie, že vývoz sa uskutočňuje v rámci DEPBS. Aby sa tovar mohol vyviezť, indické colné orgány vydajú počas colného odbavenia vývozný colný doklad. V tomto dokumente je okrem iného uvedená výška úveru DEPBS, ktorý sa za túto vývoznú transakciu poskytne. V tom čase vývozca pozná výhodu, ktorú získa. Keď colné orgány vydajú vývozný colný doklad, indická vláda indická vláda má povinnosť poskytnúť úver DEPBS.

(32)

Zistilo sa, že v súlade s indickými účtovnými štandardami je možné zaúčtovať úvery DEPBS na základe časového rozlíšenia ako príjem v obchodných účtoch pri splnení povinnosti vývozu. Takéto úvery sa môžu použiť na uhradenie ciel pri následnom dovoze akéhokoľvek tovaru – s výnimkou investičného tovaru a tovaru, na ktorý sa vzťahujú dovozné obmedzenia. Tovar dovezený s využitím takýchto úverov sa môže predávať na domácom trhu (pričom podlieha dani z predaja) alebo sa môže inak využiť. Úvery DEPBS sú voľne prevoditeľné a platné 24 mesiacov od dátumu vydania.

(33)

Žiadosti o úvery DEPBS sa podávajú elektronicky a môžu zahŕňať neobmedzený počet vývozných transakcií. V skutočnosti sa neuplatňujú žiadne prísne termíny na požiadanie o úvery DEPBS. Elektronický systém, ktorý sa používa na správu DEPBS, automaticky nevylučuje vývozné transakcie po uplynutí lehôt na predloženie uvedených v kapitole 4.47 príručky HOP I 09-14. Žiadosti doručené po uplynutí lehôt na predloženie sa navyše vždy môžu posúdiť po uložení menšej pokuty, ako je jasne uvedené v kapitole 9.3 príručky HOP I 09-14.

(34)

Zistilo sa, že dve spoločnosti zo vzorky, a to spoločnosť Agarwal Fastners Pvt. Ltd. a spoločnosť Raajratna Ventures Ltd. počas OP využívali tento systém.

d)   Závery o DEPBS

(35)

V rámci systému DEPBS sa poskytujú subvencie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia. Úver DEPBS je finančnou pomocou indickej vlády, keďže úver sa napokon využije na vyrovnanie dovozných ciel, čím sa zníži príjem indickej vlády z cla, ktoré by inak bolo splatné. Úver DEPBS okrem toho vývozcu zvýhodňuje, pretože zvyšuje jeho likviditu.

(36)

DEPBS je ďalej podmienený podľa zákona uskutočnením vývozu, a preto sa považuje za špecifický a napadnuteľný podľa článku 4 ods. 4 prvého pododseku písm. a) základného nariadenia.

(37)

Tento systém sa nedá považovať za prípustný systém vrátenia cla ani systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bod ii) základného nariadenia, keďže nespĺňa pravidlá stanovené v prílohe I v bode i), v prílohe II (vymedzenie a pravidlá vrátenia cla) a v prílohe III (vymedzenie a pravidlá náhradného vrátenia cla) základného nariadenia. Vývozca predovšetkým nemá povinnosť skutočne spotrebovať tovar dovezený bez cla vo výrobnom procese a výška úveru sa nevypočítava vo vzťahu k skutočne využitým vstupom. Okrem toho nie je zavedený systém alebo postup, ktoré by potvrdzovali, ktoré vstupy sa spotrebovali vo výrobnom procese vyvážaného výrobku alebo či k vyššej platbe dovozného cla došlo v zmysle bodu i) prílohy I a príloh II a III k základnému nariadeniu. Vývozca má napokon nárok na výhody v rámci DEPBS bez ohľadu na to, či vôbec nejaké vstupy dováža. Na to, aby vývozca získal výhodu, stačí, aby jednoducho vyviezol tovar bez preukazovania, že vôbec došlo k dovozu nejakých vstupných materiálov. Takto dokonca aj vývozcovia, ktorí si zabezpečujú všetky svoje vstupy na miestnej úrovni a nedovážajú žiadny tovar, ktorý sa môže použiť ako vstupy, majú stále nárok na čerpanie výhod v rámci DEPBS.

e)   Výpočet výšky subvencie

(38)

V súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 5 základného nariadenia sa výška napadnuteľných subvencií vypočítala na základe výhody, ktorá bola poskytnutá príjemcovi a ktorá bola zistená počas OP. V tejto súvislosti sa usúdilo, že príjemcovi je poskytnutá výhoda v momente, keď sa uskutoční vývozná transakcia v rámci tohto systému. V tom čase indická vláda zodpovedá za odpustenie cla, čo predstavuje finančnú pomoc v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Keď colné úrady vydajú vývozný colný doklad, v ktorom sa okrem iného uvádza výška úveru DEPBS, ktorý sa má udeliť na danú vývoznú transakciu, indická vláda nemá žiadnu právomoc rozhodovať, či sa subvencia poskytne, alebo nie. V súvislosti s uvedeným sa považuje za vhodné považovať výhodu v rámci systému DEPBS ako súčet úverov získaných na vývozné transakcie uskutočnené v rámci tohto systému počas OP.

(39)

Ak došlo k odôvodneným žiadostiam, poplatky, ktoré nevyhnutne vznikli pri získavaní subvencie, sa odrátali od takto stanovených úverov, aby sa k výške subvencie dospelo ako k čitateľovi podľa článku 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia. V súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia sa táto výška subvencie rozložila na celkový obrat vývozu počas OP (príslušný menovateľ), pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených alebo prepravených množstiev.

(40)

Sadzba subvencie pre príslušné spoločnosti, ktorá bola v súvislosti s týmto systémom stanovená počas OP, sa pohybovala v rozmedzí 4,70 % až 6,53 %.

3.3.   Systém predbežných povolení (ďalej len „AAS“)

a)   Právny základ

(41)

Podrobný opis systému sa nachádza v odsekoch 4.1.3 až 4.1.14 dokumentu „FT-policy 09-14“ a kapitolách 4.1 až 4.30A v príručke HOP I 09-14.

b)   Oprávnenosť

(42)

Systém predbežných povolení pozostáva zo šiestich podsystémov, ktorých podrobnejší opis sa uvádza v odôvodnení 43. Tieto podsystémy sa okrem iného odlišujú v rozsahu oprávnenosti. Výrobcovia-vývozcovia a obchodníci-vývozcovia „naviazaní“ na podporných výrobcov majú nárok na podsystém AAS „fyzický vývoz“ a na podsystém AAS „každoročná požiadavka“. Výrobcovia-vývozcovia, ktorí zásobujú posledného vývozcu, majú nárok v rámci AAS na dodávky medziproduktov. Hlavní dodávatelia, ktorí zásobujú kategórie „zamýšľaného vývozu“ uvedené v odseku 8.2 dokumentu „FT-policy 09-14“, akými sú napríklad dodávatelia jednotky orientovanej na vývoz (export oriented unit, ďalej len „EOU“), sú oprávnení v rámci podsystému AAS zamýšľaný vývoz. Napokon, dodávatelia medziproduktov pre výrobcov-vývozcov majú nárok na zvýhodnenie v súvislosti so „zamýšľaným vývozom“ na základe podsystémov „predbežný príkaz na uvoľnenie“ (Advance Release Order, ďalej len „ARO“) a domáci dokumentárny akreditív (back to back inland letter of credit).

c)   Praktické vykonávanie

(43)

Predbežné povolenia v rámci AAS sa môžu vydať na účely:

i)   fyzického vývozu: toto je hlavný podsystém. Umožňuje bezcolný dovoz vstupných materiálov na výrobu konkrétneho výsledného výrobku na vývoz. „Fyzický“ v tomto kontexte znamená, že výrobok na vývoz musí opustiť územie Indie. Príspevok na dovoz a vývozná povinnosť vrátane typu výrobku na vývoz sú uvedené v licencii;

ii)   každoročnej požiadavky: toto povolenie nie je naviazané na konkrétny výrobok na vývoz, ale na širšiu skupinu výrobkov (napríklad chemické a príbuzné výrobky). Držiteľ licencie môže do určitého hodnotového prahu, určeného podľa jeho vývozu v minulosti, dovážať bez cla každý vstupný materiál, ktorý použije pri výrobe akejkoľvek položky, ktorá patrí do takejto skupiny výrobkov. Môže sa rozhodnúť vyviezť ktorýkoľvek výsledný výrobok patriaci do skupiny výrobkov zhotovených z takéhoto materiálu oslobodeného od cla;

iii)   dodávky medziproduktov: tento podsystém zahŕňa prípady, keď dvaja výrobcovia zamýšľajú vyrábať jeden výrobok na vývoz a rozdelia si výrobný proces. Výrobca-vývozca, ktorý vyrába medziprodukty, môže dovážať vstupné materiály bez cla, a na tento účel môže získať predbežné povolenie na dodávky medziproduktov. Posledný vývozca výrobu finalizuje a je povinný hotový výrobok vyviezť;

iv)   zamýšľaného vývozu: tento podsystém umožňuje hlavnému dodávateľovi dovážať bez cla vstupné materiály potrebné na výrobu tovaru, ktorý sa má predávať v rámci zamýšľaného vývozu kategóriám zákazníkov uvedeným v odseku 8.2 dokumentu „FT-policy 09-14“. Podľa indickej vlády sa za zamýšľaný vývoz považujú také transakcie, pri ktorých dodávaný tovar neopustí krajinu. Mnoho kategórií dodávok sa považuje za zamýšľaný vývoz za predpokladu, že tovar je vyrobený v Indii, napr. dodávka tovaru jednotke orientovanej na vývoz (EOU) alebo spoločnosti, ktorá sa nachádza v osobitnej hospodárskej zóne (special economic zone, ďalej len „SEZ“);

v)   predbežného príkazu na uvoľnenie (ďalej len „ARO“): držiteľ predbežného povolenia v rámci AAS, ktorý má v úmysle získavať vstupné materiály z domácich zdrojov namiesto priameho dovozu, má možnosť získavať ich na základe ARO. V takýchto prípadoch sú predbežné povolenia schválené ako ARO a sú potvrdené domácemu dodávateľovi pri dodaní položiek, ktoré sú v nich uvedené. Potvrdenie ARO oprávňuje domáceho dodávateľa na výhody v rámci zamýšľaného vývozu, ako sa uvádza v odseku 8.3 dokumentu „FT-policy 09-14“ (t. j. AAS na dodávky medziproduktov/zamýšľaný vývoz, vracanie pri zamýšľanom vývoze a náhrada konečnej spotrebnej dane). Mechanizmom predbežného príkazu na uvoľnenie sa dodávateľovi vracajú dane a clá namiesto toho, aby sa nahrádzali konečnému vývozcovi vo forme vracania/náhrady ciel. Náhrada daní/ciel je k dispozícii tak pre domáce vstupné, ako aj pre dovážané vstupné materiály;

vi)   domáceho dokumentárneho akreditívu: tento podsystém zahŕňa opäť domáce dodávky držiteľovi predbežného povolenia. Držiteľ predbežného povolenia môže požiadať banku o otvorenie domáceho akreditívu v prospech domáceho dodávateľa. Banka schváli platnosť povolenia pre priamy dovoz iba pre tú hodnotu a objem položiek, ktoré namiesto dovozu pochádzajú z domácich zdrojov. Domáci dodávateľ bude mať nárok na výhody týkajúce sa zamýšľaného vývozu, ako sa stanovuje v odseku 8.3 dokumentu „FT-policy 09-14“ (t. j. AAS na dodávky medziproduktov/zamýšľaný vývoz, vracanie pri zamýšľanom vývoze a náhrada konečnej spotrebnej dane).

(44)

Jednej spoločnosti zaradenej do vzorky boli počas OP v súvislosti s príslušným výrobkom poskytnuté úľavy na základe AAS. Táto spoločnosť využila jeden z podsystémov, t. j. AAS fyzický vývoz. Nie je preto potrebné zisťovať, či sa na zvyšné nevyužité podsystémy vzťahujú vyrovnávacie opatrenia.

(45)

Držiteľ predbežného povolenia je na účely overenia zo strany indických orgánov zo zákona povinný viesť „skutočný a riadny stav spotreby a používania bezcolne dovezeného/na domácom trhu obstaraného tovaru“ v špecifickom formáte (kapitoly 4.26, 4.30 príručky HOP I 09-14 a dodatok 23 k tejto príručke), t. j. register skutočnej spotreby. Tento register musí overiť externý autorizovaný účtovník/účtovník nákladov a prác, ktorý vydá osvedčenie s uvedením, že predpísané registre a príslušné záznamy boli preskúmané, a informácie poskytnuté podľa dodatku 23 sú vo všetkých ohľadoch pravdivé a správne.

(46)

Pokiaľ ide o podsystém, ktorý počas OP využívala príslušná spoločnosť, t. j. fyzický vývoz, indická vláda stanovuje objem a hodnotu dovoznej colnej úľavy a vývoznej povinnosti a tieto informácie sa zaznamenávajú v povolení. V čase dovozu a vývozu majú okrem toho štátni úradníci zaznamenať zodpovedajúce transakcie v povolení. Objem povoleného dovozu v rámci AAS určuje indická vláda na základe SION, ktoré existujú pre väčšinu výrobkov vrátane príslušného výrobku. Dovezené vstupné materiály sú neprenosné a musia sa použiť na výrobu výsledného výrobku na vývoz. Vývozná povinnosť sa musí splniť v predpísanom časovom rámci po vydaní licencie (24 mesiacov s dvomi možnými predĺženiami, zakaždým o 6 mesiacov).

(47)

Prešetrovaním sa zistilo, že požiadavky na overenie stanovené indickými orgánmi neboli splnené alebo ešte neboli vyskúšané v praxi.

(48)

Spoločnosť, ktorá využívala systém, viedla určitý register výroby a spotreby. Dodatok 23 nebol riadne doplnený a preto nemohol byť považovaný za register skutočnej spotreby ako ho predpisujú kapitoly 4.26, 4.30 príručky HOP I 09-14. Register skutočnej spotreby v OP nebol k dispozícii, a preto nebolo možné overiť, okrem iného, záznamy o spotrebe s cieľom zistiť, ktoré vstupy boli spotrebované pri výrobe vyvážaného výrobku a v akom množstve, ako sa stanovuje v kópii dodatku 23. Pokiaľ ide o požiadavky na overenie uvedené v odôvodnení 45, spoločnosť nemala žiadne záznamy o tom, ako toto osvedčovanie prebehlo. Neexistoval žiadny plán auditu alebo akýkoľvek iný podporný materiál pre vykonaný audit (napr. správa o audite), žiadne zaznamenané informácie o použitej metodike a špecifických požiadavkách potrebných na takúto precíznu prácu, ktorá si vyžadovala podrobné technické vedomosti o výrobných procesoch. Akékoľvek prípadné nadmerné odpustenie ciel dosiahnuté spoločnosťou a uvedené v dodatku 23 nebolo predmetom žiadneho zásahu alebo kontroly zo strany príslušných orgánov. Usudzuje sa, že prešetrovaný vývozca nebol schopný preukázať, že príslušné ustanovenia dokumentu „FT-policy 09-14“ sú splnené.

d)   Záver týkajúci sa AAS

(49)

Oslobodenie od dovozného cla je subvenciou v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, t. j. predstavuje finančnú pomoc zo strany indickej vlády, ktorá znamenala výhodu pre prešetrovaného vývozcu.

(50)

Okrem toho subvencie súvisiace s podsystémom AAS fyzický vývoz sú zo zákona jasne podmienené uskutočnením vývozu, a preto sa považujeú za špecifické a napadnuteľné na základe článku 4 ods. 4 prvého pododseku písm. a) základného nariadenia. Bez vývozného záväzku nemôže spoločnosť získať výhody v rámci tohto systému.

(51)

Podsystém využívaný v tomto prípade nie je možné považovať za prípustný systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Nespĺňa pravidlá stanovené v prílohe I bode i), v prílohe II (vymedzenie a pravidlá vrátenia cla) a v prílohe III (vymedzenie a pravidlá náhradného vrátenia cla) k základnému nariadeniu. Indická vláda účinným spôsobom neuplatňovala kontrolný systém alebo postup na potvrdenie, či a v akých množstvách sa vstupy spotrebovali pri výrobe vyvážaného výrobku (bod 4 oddiel II príloha II k základnému nariadeniu a v prípade systémov náhradného vrátenia cla bod 2 oddiel II príloha III k základnému nariadeniu). Navyše SION pre príslušný výrobok neboli dostatočne presné a nemôžu predstavovať kontrolný systém skutočnej spotreby, pretože podoba týchto štandardných noriem neumožňuje indickej vláde dostatočne presne overiť, aké množstvá vstupov sa spotrebovali na výrobu na vývoz. Okrem toho indická vláda nevykonala žiadne ďalšie preskúmanie na základe skutočne použitých vstupov, i keď by to za normálnych okolností pri absencii účinne uplatňovaného systému kontroly bolo potrebné (bod 5 oddiel II príloha II a bod 3 oddiel II príloha III k základnému nariadeniu).

(52)

Tento podsystém je preto napadnuteľný.

e)   Výpočet výšky subvencie

(53)

Pri neexistencii prípustných systémov vrátenia cla alebo systémov náhradného vrátenia cla je odpustenie celkových dovozných ciel, ktoré sú obvykle splatné pri dovoze vstupných materiálov zvýhodnením, ktoré podlieha vyrovnávacím opatreniam. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že základné nariadenie nestanovuje len vyrovnanie „nadmerného“ odpustenia ciel. Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia a bodu i) prílohy I k základnému nariadeniu sa nadmerné odpustenie ciel môže vyrovnať iba vtedy, ak sú splnené podmienky príloh II a III k základnému nariadeniu. Tieto podmienky však v danom prípade splnené neboli. Ak sa teda nepreukáže existencia vhodného monitorovacieho procesu, uvedená výnimka pre systémy vrátenia cla sa neuplatňuje, ale skôr sa uplatňuje bežné pravidlo na vyrovnanie výšky neuhradených ciel (ušlý príjem) ako akékoľvek údajné nadmerné odpustenie. Ako je ustanovené v prílohe II oddiele II a prílohe III oddiele II k základnému nariadeniu, nie je na prešetrovacom orgáne, aby vypočítal takéto nadmerné odpustenie. Naopak, podľa článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia prešetrovací orgán musí len predložiť postačujúce dôkazy na dokázanie nevhodnosti údajného kontrolného systému.

(54)

Výška subvencie pre spoločnosť, ktorá využívala AAS, sa vypočítala na základe ušlého dovozného cla (základné clo a osobitné dodatočné clo) na materiál dovezený v rámci podsystému počas OP (čitateľ). V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia sa v prípade uplatnenia odôvodnených nárokov poplatky, ktoré nevyhnutne vznikli v súvislosti so získaním subvencie, odpočítali od výšky subvencie. V súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia sa táto výška subvencie rozložila na obrat vývozu príslušného výrobku počas OP ako príslušný menovateľ, pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených alebo prepravených množstiev.

(55)

Sadzba subvencie stanovená v súvislosti s týmto systémom pre príslušnú spoločnosť počas OP bola 2,94 %.

3.4.   Systém podpory vývozu investičného tovaru (ďalej len „EPCGS“)

a)   Právny základ

(56)

Podrobný opis EPCGS sa nachádza v kapitole 5 dokumentu „FT-politicy 09-14“ a kapitole 5 príručky HOP I 09-14.

b)   Oprávnenosť

(57)

Na výhody podľa tohto systému sú oprávnení výrobcovia-vývozcovia a obchodníci-vývozcovia „naviazaní“ na podporných výrobcov a poskytovateľov služieb.

c)   Praktické vykonávanie

(58)

Pod podmienkou vývoznej povinnosti môže spoločnosť doviezť investičný tovar (nový aj použitý investičný tovar) so zníženou sadzbou cla. Na tento účel indická vláda vydáva na základe žiadosti a uhradeného poplatku licenciu EPCGS. V tomto systéme sa ukladá znížená sadzba dovozného cla vo výške 5 %, uplatniteľná na všetok investičný tovar dovezený v rámci tohto systému. Na účely splnenia vývoznej povinnosti sa dovezený investičný tovar musí použiť na výrobu určitého množstva vyvážaného tovaru počas určitého obdobia. Podľa dokumentu FTP 09-14 sa v rámci systému EPCGS investičný tovar môže dovážať s nulovou sadzbou cla, ale v takom prípade je obdobie na splnenie vývoznej povinnosti kratšie, t. j. od dátumu vydania povolenia šesť rokov namiesto osem rokov. Držiteľ licencie systému EPCGS môže získavať investičný tovar aj z domácich zdrojov. V takom prípade môže domáci výrobca investičného tovaru využiť výhodu na bezcolný dovoz komponentov potrebných na výrobu takéhoto investičného tovaru. Domáci výrobca si v súvislosti s dodávkou investičného tovaru držiteľovi licencie systému EPCGS alternatívne môže uplatniť nárok na výhodu pre zamýšľaný vývoz.

(59)

Zistilo sa, že počas OP tento systém využívali všetci vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky.

d)   Záver týkajúci sa systému EPCGS

(60)

V rámci systému EPCGS sa poskytujú subvencie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia. Zníženie cla predstavuje finančnú pomoc indickej vlády, keďže táto úľava znižuje príjem indickej vlády z cla, ktoré by inak bolo splatné. Zníženie cla okrem toho zvýhodňuje vývozcu, pretože clo ušetrené z dovozu zlepšuje jeho likviditu.

(61)

Navyše systém EPCGS je zo zákona podmienený uskutočnením vývozu, pretože takéto licencie sa nemôžu získať bez vývozného záväzku. Považuje sa preto za špecifický a napadnuteľný podľa článku 4 ods. 4 prvého pododseku písm. a) základného nariadenia.

(62)

Tento systém nie je možné považovať za prípustný systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Investičný tovar nepatrí do rozsahu pôsobnosti takýchto prípustných systémov, ako sa stanovuje v bode i) prílohy I k základnému nariadeniu, pretože sa nespotrebúva pri výrobe vyvážaných výrobkov, resp. sa nestáva súčasťou takých výrobkov pri ich výrobe.

e)   Výpočet výšky subvencie

(63)

Výška subvencie sa vypočítala v súlade s článkom 7 ods. 3 základného nariadenia na základe nezaplateného cla za dovezený investičný tovar rozloženého na obdobie, ktoré zodpovedá bežnému obdobiu odpisovania takéhoto investičného tovaru v príslušnom výrobnom odvetví. V súlade so zavedeným postupom sa takto vypočítaná suma, ktorá sa vzťahuje na OP, upravila pripočítaním úroku za toto obdobie, aby zodpovedala celkovej hodnote zvýhodnenia v čase. Na tento účel sa za primeranú považovala komerčná úroková sadzba v Indii počas obdobia prešetrovania. V prípade opodstatnených žiadostí sa poplatky, ktoré vznikli v súvislosti so získaním subvencie, odrátali v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia.

(64)

V súlade s článkom 7 ods. 2 a 3 základného nariadenia sa táto suma subvencie rozdelila podľa príslušného obratu vývozu počas OP (príslušný menovateľ), pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených alebo dopravených množstiev.

(65)

Sadzba subvencie pre príslušné spoločnosti, ktorá bola v súvislosti s týmto systémom stanovená počas OP, predstavuje 0,11 %, 0,16 % a 0,19 %.

3.5.   Systém jednotiek orientovaných na vývoz (ďalej len „EOUS“)

a)   Právny základ

(66)

Podrobný opis SEOU sa nachádza v kapitole 6 dokumentu „FT-politicy 09-14“ a kapitole 6 príručky HOP I 09-14.

b)   Oprávnenosť

(67)

S výnimkou čisto obchodných spoločností môžu byť všetky podniky, ktoré sa v zásade zaviažu vyviezť celú svoju výrobu tovaru alebo služieb, založené v rámci EOUS. Podniky vo výrobných odvetviach musia splniť minimálnu hranicu investovania do fixných aktív, čím sa stanú oprávnenými v rámci EOUS.

c)   Praktické vykonávanie

(68)

Jednotky orientované na vývoz môžu mať sídlo a môžu byť založené kdekoľvek v Indii.

(69)

Žiadosť o status EOU musí obsahovať podrobné údaje týkajúce sa obdobia najbližších piatich rokov o, okrem iného, plánovanom objeme výroby, plánovanej hodnote vývozu, o požiadavkách na dovoz a domácich požiadavkách. Keď orgány prijmú žiadosť spoločnosti, podmienky spojené s týmto prijatím sa oznámia spoločnosti. Dohoda o uznaní spoločnosti ako účastníka systému EOUS platí päť rokov. Dohodu je možné obnoviť na ďalšie obdobia.

(70)

Rozhodujúcou povinnosťou jednotky orientovanej na vývoz, ako ju stanovuje dokument „FT-policy 09-14“ je dosiahnuť čisté devízové príjmy (net foreign exchange, ďalej len „NFE“), t. j. v referenčnom období (5 rokov) celková hodnota vývozu musí byť vyššia ako celková hodnota dovezeného tovaru.

(71)

Jednotky orientované na vývoz majú nárok na tieto úľavy:

i)

oslobodenie od dovozného cla na všetky typy tovaru (vrátane investičného tovaru, surovín a spotrebného tovaru) potrebných na výrobu, spracovanie alebo v súvislosti s nimi;

ii)

oslobodenie od spotrebnej dane na tovar obstaraný z domácich zdrojov;

iii)

náhrada centrálnej dane z predaja miestne obstaraného tovaru;

iv)

možnosť predať časť výroby na domácom trhu do výšky 50 % FOB hodnoty vývozu, podmienená dosiahnutím čistých devízových príjmov pri zaplatení ciel so zľavou, t. j. spotrebných daní z hotových výrobkov;

v)

čiastočná náhrada cla zaplateného za palivá obstarávané od domácich ropných spoločností;

vi)

oslobodenie od dane z príjmu, ktorá je zvyčajne splatná zo ziskov realizovaných vývozným predajom v súlade s oddielom 10B zákona o daniach z príjmu (Income Tax Act) na 10-ročné obdobie od začatia svojej činnosti.

(72)

Jednotky pôsobiace v rámci tohto systému sú pod dohľadom colných úradníkov.

(73)

Sú zo zákona povinné viesť riadne záznamy o celom dovoze, o spotrebe a použití všetkých dovezených materiálov a o uskutočnenom vývoze v súlade s príslušným bodom príručky HOP I 09-14. Tieto doklady by sa mali pravidelne predkladať kompetentným orgánom v Indii prostredníctvom štvrťročných a výročných správ o pokroku.

(74)

Avšak „od EUO sa nikdy nevyžaduje, aby určovali vzájomný vzťah medzi každou dovezenou zásielkou s jej vývozom, prevodmi do iných jednotiek, s predajom v domácej tarifnej oblasti (domestic tariff area, DTA) alebo so zásobami“, ako je to stanovené v príslušnom oddiele príručky HOP I 09-14.

(75)

Domáci predaj sa odosiela a zaznamenáva na základe vlastných osvedčení. Proces odosielania zásielok na vývoz jednotiek orientovaných na vývoz podlieha dohľadu colného/daňového úradníka.

(76)

V tomto prípade využíval systém EOUS jeden z vývozcov zaradených do vzorky. Tento spolupracujúci vývozca použil tento systém na dovoz surovín, spotrebného a investičného tovaru oslobodeného od dovozných ciel, na zaobstarávanie tovaru oslobodeného v domácom prostredí od spotrebnej dane a na získanie náhrady dane z predaja a na predaj časti svojej výroby na domácom trhu. Vývozca takto využil všetky výhody, ako sú opísané v odôvodnení 70 v bodoch i) až vi). Pokiaľ však ide o oslobodenie od dane z príjmu podľa oddielu 10 B zákona o daniach z príjmu, prešetrovaním sa zistilo, že od 1. apríla 2010 by už spoločnosť nemala nárok na toto oslobodenie. Preto sa ustanovenia o oslobodení EOU od dane z príjmu už ďalej v kontexte tohto prešetrovania neposudzovali.

(77)

Spoločnosť, ktorá bola považovaná za spoločnosť vykonávajúcu svoju činnosť ako EOU, predložila na poslednú chvíľu podrobné pripomienky týkajúce sa systému, v ktorých okrem iného tvrdila, že rôzne opatrenia, ktoré má EOU k dispozícii, nepredstavujú napadnuteľné subvencie. Do súčasnej doby nebolo možné uzavrieť analýzu týchto pripomienok; bude sa jej však venovať náležitá pozornosť v nasledujúcej fáze prešetrovania.

d)   Závery o EOUS

(78)

Oslobodenie EOU od troch typov dovozného cla (ďalej len „základné clo“, „vzdelávacia daň z cla“ (education cess on customs duty) a „daň z vyššieho stredného vzdelávania“ (higher secondary education cess)) a náhrada dane z predaja sú finančnou pomocou zo strany indickej vlády v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Príjem vlády, ktorý by bol inak splatný pri neexistencii tohto systému, je ušlý príjem, a teda predstavuje poskytnutie výhody pre EOU v zmysle článku 3 ods. 2 základného nariadenia, pretože zlepšil likviditu prostredníctvom neexistencie povinnosti zaplatiť clo obvykle splatné a prostredníctvom získania náhrady dane z predaja.

(79)

Okrem toho sa EOUS nemôže považovať za prípustný systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Nespĺňa pravidlá stanovené v bodoch h) a i) prílohy I, v prílohe II (vymedzenie a pravidlá vrátenia cla) a v prílohe III (vymedzenie a pravidlá náhradného vrátenia cla) k základnému nariadeniu. Indická vláda účinným spôsobom neuplatňovala kontrolný systém alebo postup na potvrdenie, či a v akých množstvách sa vstupy spotrebovali pri výrobe vyvážaného výrobku (bod 4 oddiel II príloha II k základnému nariadeniu a v prípade systémov náhradného vrátenia cla bod 2 oddiel II príloha III k základnému nariadeniu). Cieľom zavedeného kontrolného systému je monitorovať plnenie povinnosti dosiahnutia čistých devízových príjmov a nie spotrebu dovozu vo vzťahu k výrobe vyvážaného tovaru.

(80)

Oslobodenie od spotrebnej dane a ekvivalentného dovozného cla však nemá za následok ušlý príjem, ktorý je inak splatný. Spotrebná daň a dodatočné clo, pokiaľ sa zaplatia, by sa mohli použiť ako úver pre vlastné budúce colné záväzky (tzv. „mechanizmus CENVAT“), čo je systém porovnateľný s DPH, ktorý umožňuje indickým spoločnostiam vyrovnať dane z nákupu daňami splatnými za predaj. Preto tieto dane nie sú konečné. Podľa nástrojov úveru „CENVAT“ je nositeľom konečného cla len pridaná hodnota, nie vstupné materiály.

(81)

Teda iba oslobodenie od základného cla, vzdelávacej dane z cla a dane z vyššieho stredného vzdelávania a náhrady centrálnej dane z predaja predstavujú subvencie v zmysle článku 3 základného nariadenia. Zo zákona sú podmienené uskutočnením vývozu, a preto sa považujú za špecifické a napadnuteľné na základe článku 4 ods. 4 prvého pododseku písm. a) základného nariadenia. Vývozným cieľom EOU, ako je stanovené v kapitole 6.1 dokumentu „FT-policy 09-14“, je conditio sine qua non na získanie stimulov.

e)   Výpočet výšky subvencie

(82)

Výhodou podliehajúcou vyrovnávacím opatreniam je teda odpustenie dovozného cla (základného cla, vzdelávacej dane z cla, dane z vyššieho stredného vzdelávania) obvykle splatných pri dovoze ako aj náhrada centrálnej dane z predaja počas OP.

i)   Oslobodenie od dovozného cla (základného cla, vzdelávacej dane z cla a dane z vyššieho stredného vzdelávania), náhrada centrálnej dane z predaja surovín a spotrebných materiálov.

(83)

Výška subvencie pre vývozcov, ktorí sú EOU, sa vypočítala na základe ušlého dovozného cla (základného cla, vzdelávacej dane z cla a dane z vyššieho stredného vzdelávania) na materiály dovezené pre EOU ako celok a náhrady dane z predaja počas OP. Poplatky, ktoré nevyhnutne vznikli pri získavaní subvencie, sa v súlade s článkom 7 ods.1 písm. a) základného nariadenia odrátali od tejto sumy, aby sa k výške subvencie dospelo ako k čitateľovi. V súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia sa táto výška subvencie rozložila na príslušný obrat vývozu dosiahnutý počas OP (príslušný menovateľ), pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených alebo prepravených množstiev. Takto získané rozpätie subvencie pre príslušnú spoločnosť predstavovalo 2,68 %.

ii)   Oslobodenie od dovozného cla (základného cla, vzdelávacej dane z cla a dane z vyššieho stredného vzdelávania) na investičný tovar

(84)

Investičný tovar nie je fyzicky začlenený do hotového tovaru. V súlade s článkom 7 ods. 3 základného nariadenia sa výhoda pre príslušnú spoločnosť vypočítala na základe sumy nezaplateného cla za dovezený investičný tovar, rozloženej na obdobie, ktoré zodpovedá normálnej dobe odpisovania takéhoto investičného tovaru v jednej z prešetrovaných spoločností. Takto vypočítaná suma potom môže prislúchať OP a upravila sa pripočítaním úroku za toto obdobie tak, aby zodpovedala hodnote zvýhodnenia v čase a aby sa tým stanovila celková výhoda z tohto systému pre príjemcu. Komerčná úroková sadzba v Indii počas obdobia prešetrovania sa považovala za primeranú na tento účel. V súlade s článkom 7 ods. 2 a článkom 7 ods. 3 základného nariadenia sa táto výška subvencie rozložila na príslušný obrat vývozu dosiahnutý počas OP (príslušný menovateľ), pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených alebo prepravených množstiev. Takto získané rozpätie subvencie pre príslušnú spoločnosť predstavovalo 0,05 %.

(85)

Celkové rozpätie subvencie získané v rámci EOUS pre príslušnú spoločnosť predstavovalo 2,73 %.

3.6.   Systém orientovaný na výrobky (ďalej len „FPS“)

a)   Právny základ

(86)

Podrobný opis systému sa nachádza v odsekoch 3.15 až 3.17 dokumentu „FT-policy 09-14“ a kapitolách 3.9 až 3.11 príručky HOP I 09-14.

b)   Oprávnenosť

(87)

Podľa odseku 3.15.2 dokumentu „FT-policy 09-14“ sú subjektmi oprávnenými podľa tohto systému vývozcovia oznámených výrobkov uvedených v dodatku 37D príručky HOP I 09-14.

c)   Praktické vykonávanie

(88)

Vývozca výrobkov zahrnutých do zoznamu v dodatku 37D príručky HOP I 09-14 môže v rámci FPS požiadať o poukaz oprávňujúci na colnú úľavu vo výške 2 % až 5 % hodnoty vývozu FOB. Výrobok(-ky)/výrobné odvetvie(-a), ktorým sa venuje osobitná pozornosť, a ktorých sa týkajú tabuľky 2 a 5 v uvedenom dodatku 37D, však majú nárok na poukaz oprávňujúci na colnú úľavu vo výške 5 % hodnoty vývozu FOB. Prešetrovaný príslušný výrobok patrí medzi výrobky, ktorým sa venuje osobitná pozornosť.

(89)

Systém orientovaný na výrobky predstavuje systém po vývoze, t. j. na to, aby bola spoločnosť oprávnená na výhody v rámci tohto systému, musí uskutočňovať vývoz. Spoločnosť preto podáva on-line žiadosť príslušnému orgánu, ku ktorej prikladá kópie vývoznej objednávky a faktúry, doklad vystavený bankou o zaplatení poplatkov za žiadosť, kópiu nákladných listov (colných dokladov) a potvrdenie banky („bank realization certificate“) osvedčujúce prijatie platby alebo potvrdenie o prijatí devíz („foreign inward remittance certificate“) v prípade priameho prevodu dokladov. Ak originál nákladných listov (colných dokladov) a/alebo potvrdení banky („bank realization certificates“) bol predložený na účely uplatnenia nároku na výhody v rámci akéhokoľvek iného systému, spoločnosť môže predložiť ňou samou overené kópie dokladov s uvedením príslušného orgánu, ktorému boli predložené originály dokladov. On-line žiadosť o úvery FPS sa môže týkať najviac 50 nákladných listov (colných dokladov).

(90)

Zistilo sa, že v súlade s indickými účtovnými štandardmi je možné zaúčtovať úvery FPS na základe časového rozlíšenia ako príjem v obchodných účtoch pri splnení povinnosti vývozu. Takéto úvery sa môžu použiť na uhradenie ciel pri následnom dovoze akéhokoľvek tovaru – s výnimkou investičného tovaru a tovaru, na ktorý sa vzťahujú dovozné obmedzenia. Tovar dovezený s využitím takýchto úverov sa môže predávať na domácom trhu (pričom podlieha dani z predaja) alebo sa môže využiť inak. Úvery FPS sú voľne prevoditeľné a platné 24 mesiacov od dátumu vydania.

(91)

Zistilo sa, že dve zo spoločností zaradených do vzorky využívali tento systém počas OP.

d)   Záver týkajúci sa FPS

(92)

V rámci systému FPS sa poskytujú subvencie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia. Úver FPS je finančnou pomocou indickej vlády, keďže úver sa napokon využije na vyrovnanie dovozných ciel, čím sa zníži príjem indickej vlády z cla, ktoré by inak bolo splatné. Úver FPS okrem toho vývozcu zvýhodňuje, pretože zvyšuje jeho likviditu.

(93)

Navyše FPS je podmienený podľa zákona uskutočnením vývozu, a preto sa považuje za špecifický a napadnuteľný podľa článku 4 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

(94)

Tento systém sa nedá považovať za prípustný systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bod ii) základného nariadenia, keďže nespĺňa pravidlá stanovené v prílohe I v bode i), v prílohe II (vymedzenie a pravidlá vrátenia cla) a v prílohe III (vymedzenie a pravidlá náhradného vrátenia cla) k základnému nariadeniu. Vývozca predovšetkým nemá povinnosť skutočne spotrebovať tovar dovezený bez cla vo výrobnom procese a výška úveru sa nevypočítava vo vzťahu k skutočne využitým vstupom. Okrem toho nie je zavedený systém alebo postup, ktoré by potvrdzovali, ktoré vstupy sa spotrebovali vo výrobnom procese vyvážaného výrobku alebo či k vyššej platbe dovozného cla došlo v zmysle bodu i) prílohy I a príloh II a III k základnému nariadeniu. Napokon, vývozca má nárok na výhody v rámci FPS bez ohľadu na to, či vôbec nejaké vstupy dováža. Na to, aby vývozca získal výhodu, stačí, aby jednoducho vyviezol tovar bez preukazovania, že vôbec došlo k dovozu nejakých vstupných materiálov. Takto dokonca aj vývozcovia, ktorí si zabezpečujú všetky svoje vstupy na miestnej úrovni a nedovážajú žiadny tovar, ktorý sa môže použiť ako vstupy, majú stále nárok na čerpanie výhod v rámci FPS.

e)   Výpočet výšky subvencie

(95)

V súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 5 základného nariadenia sa výška napadnuteľných subvencií vypočítala na základe výhody, ktorá bola poskytnutá príjemcovi, a o ktorej sa zistilo, že sa uplatňovala počas OP. V tejto súvislosti sa usúdilo, že príjemcovi je poskytnutá výhoda v momente, keď sa uskutočnila vývozná transakcia v rámci tohto systému V tom čase indická vláda zodpovedá za odpustenie cla, ktoré predstavuje finančnú pomoc v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Keď colné úrady vydajú vývozný colný doklad, v ktorom sa okrem iného uvádza výška úveru FPS, ktorý sa má udeliť na danú vývoznú transakciu, indická vláda nemá žiadnu právomoc rozhodovať, či sa subvencia poskytne, alebo nie. V súvislosti s uvedeným sa považuje za vhodné považovať výhodu v rámci systému FPS ako súčet úverov získaných na vývozné transakcie uskutočnené v rámci tohto systému počas OP.

(96)

Ak boli podané odôvodnené žiadosti, poplatky, ktoré nevyhnutne vznikli pri získavaní subvencie, sa odrátali od takto stanovených úverov, aby sa k výške subvencie dospelo ako k čitateľovi podľa článku 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia. V súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia sa táto výška subvencie rozložila na celkový obrat vývozu počas OP (príslušný menovateľ), pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených alebo prepravených množstiev.

(97)

Sadzba subvencie pre dve príslušné spoločnosti, ktorá bola v súvislosti s týmto systémom stanovená počas OP, predstavuje 4,80 %.

3.7.   Systém vývozných úverov (ďalej len „ECS“)

a)   Právny základ

(98)

Podrobné údaje o tomto systéme sú stanovené v obežníku Master Circular DBOD No. DIR.(Exp).BC 06/04.02.002/2010-10 (obežník o vývozných úveroch v rupiách/cudzej mene), ktorý vydala RBI a ktorý je určený všetkým komerčným bankám v Indii.

b)   Oprávnenosť

(99)

Na výhody podľa tohto systému sú oprávnení vyrábajúci vývozcovia a obchodníci-vývozcovia.

c)   Praktické vykonávanie

(100)

Systém vývozných úverov pozostáva z dvoch podsystémov: zo systému vývozných úverov pred odoslaním („úver na zabalenie“), ktorý pokrýva úvery poskytnuté vývozcovi na financovanie nákupu, spracovania, výroby, zabalenia a/alebo odoslania tovaru pred vývozom, a zo systému vývozných úverov po odoslaní, v rámci ktorého sa poskytujú pôžičky na prevádzkový kapitál na účely financovania vývozných pohľadávok. Komerčné banky uplatňujú od 1. júla 2010 nový systém základných sadzieb, ktorý platí pre poskytovanie vývozných úverov v rupiách, bez ohľadu na to, komu boli poskytnuté. Pokiaľ ide o ECS v zahraničnej mene, RBI stanovuje maximálny strop úrokových sadzieb platný pre vývozné úvery, ktoré môžu komerčné banky účtovať vývozcom. Indická centrálna banka tiež usmerňuje banky, aby poskytovali určitú sumu zo svojich čistých bankových úverov na financovanie vývozu.

(101)

V dôsledku uvedeného obežníka RBI môžu vývozcovia získať vývozné úvery s preferenčnými úrokovými sadzbami v porovnaní s úrokovými sadzbami pre bežné komerčné úvery („hotovostné úvery“), ktoré sa stanovujú výlučne podľa trhových podmienok. Rozdiel v sadzbách by mohol byť nižší pre spoločnosti s dobrým úverovým ratingom. V skutočnosti by spoločnosti s dobrým ratingom mohli získať vývozné úvery a hotovostné úvery za rovnakých podmienok.

(102)

Zistilo sa, že počas OP tento systém využívali všetci vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky.

d)   Záver týkajúci sa ECS

(103)

Preferenčné úrokové sadzby úveru ECS stanovené v obežníku RBI uvedenom v odôvodnení 103 môžu znížiť náklady na úroky vývozcu v porovnaní s nákladmi na úvery stanovené výlučne na základe trhových podmienok a v tomto prípade zvýhodniť takéhoto vývozcu v zmysle článku 3 ods. 2 základného nariadenia.

(104)

Napriek skutočnosti, že zvýhodnené úvery v rámci systému ECS poskytujú komerčné banky, toto zvýhodnenie predstavuje finančnú pomoc vlády v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) základného nariadenia. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že ani podľa článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) základného nariadenia, ani podľa článku 1 ods. 1.1.a)1) bodu iv) Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach sa nevyžadujú ďalšie verejné výdavky, napríklad refundácia poskytnutá indickou vládou komerčným bankám, na preukázanie subvencie, ale stačí len nariadenie vlády na vykonávanie funkcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) základného nariadenia. Indická centrálna banka je orgán verejnej správy, a preto patrí do vymedzenia pojmu „vláda“, ako sa uvádza v článku 2 písm. b) základného nariadenia. Je 100 % vlastníctvom vlády, sleduje ciele štátnej politiky, napr. menovej politiky, a jej vedenie menuje indická vláda. Indická centrálna banka dáva pokyny súkromným subjektom v zmysle druhej zarážky článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) základného nariadenia, keďže komerčné banky sú viazané podmienkami, ktoré im ukladá, okrem iného pokiaľ ide o určovanie úrokových sadzieb na vývozné úvery povinne predpísané v obežníku Master Circular RBI a v ustanoveniach RBI, podľa ktorých komerčné banky musia poskytovať určitú sumu zo svojich čistých bankových úverov na financovanie vývozu. Týmto nariadením sa ukladá komerčným bankám povinnosť vykonávať funkcie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bode i) základného nariadenia, v tomto prípade poskytovať pôžičky vo forme preferenčného financovania vývozu. Takýto priamy prevod finančných prostriedkov vo forme pôžičiek za určitých podmienok by za normálnych okolností plnila vláda a prax sa v žiadnom smere nelíši od bežnej praxe vlád v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) základného nariadenia. Táto subvencia sa považuje za špecifickú a podliehajúcu vyrovnávacím opatreniam, pretože preferenčné úrokové sadzby sú k dispozícii len v súvislosti s financovaním vývozných transakcií, a sú teda podmienené uskutočnením vývozu podľa článku 4 ods. 4 prvého pododseku písm. a) základného nariadenia.

e)   Výpočet výšky subvencie

(105)

Výška subvencie sa vypočítala na základe rozdielu medzi úrokmi zaplatenými za vývozné úvery využité počas OP a sumou, ktorá by bola splatná za bežné komerčné úvery využívané príslušnou spoločnosťou. Táto výška subvencie (čitateľ) sa rozložila na celkový obrat vývozu počas OP ako príslušný menovateľ v súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia, pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a neposkytla sa na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených ani prepravených množstiev.

(106)

Sadzba subvencie pre príslušné spoločnosti, ktorá bola v súvislosti s týmto systémom stanovená počas OP, predstavuje 0,25 %, 0,31 % a 0,44 %.

3.8.   Oslobodenie od dane z elektrickej energie

a)   Právny základ

(107)

Systém je súčasťou balíka stimulov z roku 2007, ktorý prijala vláda indického štátu Maháraštra, uznesenie č. PSI-1707/(CR-50)/IND-8 z 30. marca 2007. Po prijatí zmien balíka stimulov z roku 2007, ktoré vláda indického štátu Maháraštra zverejnila 30. júna 2011, došlo k predĺženiu obdobia uplatňovania systému do 31. augusta 2011.

b)   Oprávnenosť

(108)

Uvedené uznesenie obsahuje zoznam kategórií výrobných odvetví a podnikov, ktoré je možné považovať za oprávnené na využívanie stimulov v rámci systému z roku 2007.

c)   Praktické vykonávanie

(109)

Vláda indického štátu Maháraštra, s cieľom podporovať rozširovanie výrobných odvetví na menej rozvinuté územia, vypracovala balík stimulov pre nové/expandujúce jednotky (podniky) výrobných odvetví, aby začali vykonávať svoju činnosť v rozvíjajúcom sa regióne štátu Maháraštra. Na účely tohto systému príloha I k uzneseniu obsahuje rozdelenie územia tohto štátu z hľadiska oprávnenosti na stimuly. O stimuly podľa systému z roku 2007 však nie je možné požiadať, ak výkonná agentúra nevydala v rámci systému z roku 2007 osvedčenie oprávnenosti („Eligibility Certificate“) a oprávnená jednotka nesplnila ustanovenia/podmienky osvedčenia oprávnenosti. Výkonná agentúra vydá osvedčenie oprávnenosti s účinnosťou od dátumu začatia komerčnej výroby oprávnenou jednotkou.

(110)

Oslobodenie od dane z elektrickej energie sa udeľuje oprávneným novým jednotkám založeným na určených územiach na obdobie 15 rokov. V iných častiach štátu 100 % jednotiek orientovaných na vývoz (EOU), jednotiek v oblasti informačných technológií a biotechnológií, sa tiež poskytne oslobodenie od platenia dane z elektrickej energie a to na obdobie 10 rokov.

(111)

Počas prešetrovania sa zistilo, že jedna spoločnosť zo vzorky, ktorá mala status EOU a sídlo v indickom štáte Maháraštra, využívala výhody tohto systému počas OP.

d)   Záver týkajúci sa oslobodenia od dane z elektrickej energie

(112)

Oslobodenie od dane z elektrickej energie je subvenciou v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu i) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, pretože predstavuje finančnú pomoc zo strany indickej vlády, ktorá znamenala výhodu pre prešetrovaných vývozcov.

(113)

Subvenčný systém je špecifický v zmysle článku 4 ods. 3 základného nariadenia, keďže samotné právne predpisy, ktorými sa orgán udeľujúci subvencie pri svojej činnosti riadi, dovoľujú uvedený systém využívať iba určitým podnikom v rámci určeného geografického regiónu.

(114)

V dôsledku toho by sa táto subvencia mala považovať za napadnuteľnú.

e)   Výpočet výšky subvencie

(115)

V súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 5 základného nariadenia sa výška subvencie podliehajúcej vyrovnávacím opatreniam vypočíta na základe výhody, ktorú získal príjemca vo vzťahu k príslušnému výrobku, a o ktorej sa zistilo, že sa uplatňovala počas OP. Táto výška subvencie (čitateľ) sa rozložila na celkový obrat z predaja príslušného výrobku vyvážajúceho výrobcu počas OP, pretože subvencia nie je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených alebo prepravených množstiev podľa článku 7 ods. 2 základného nariadenia.

(116)

Sadzba subvencie stanovená v tomto systéme počas OP pre príslušnú spoločnosť je 0,09 %.

3.9.   Výška napadnuteľných subvencií

(117)

Na základe týchto zistení zhrnutých v tabuľke bola celková výška subvencií podliehajúcich vyrovnávacím opatreniam, vyjadrená ad valorem, v rozsahu od 3,2 % do 16,5 %.

Tabuľka 1

Systém

EPCGS

DEPBS

AAS

EOUS

ECS

FPS

Oslobodenie od dane z elektrickej energie

Spolu

Spoločnosť

 

Viraj Profiles Ltd.

0,16 %

 

 

2,73 %

0,25 %

 

0,09 %

3,2 %

Raajratna Ventures Ltd.

0,19 %

4,70 %

2,94 %

 

0,44 %

4,80 %

 

13,0 %

Agarwal Fastners Pvt. Ltd.

0,11 %

6,53 %

 

 

0,31 %

4,80 %

 

11,7 %

Spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky

0,16 %

5,53 %

2,94 %

 

0,25 %

4,80 %

 

13,6 %

Ostatné spoločnosti

0,16 %

5,53 %

2,94 %

2,73 %

0,25 %

4,80 %

0,09 %

16,5 %

(118)

V súlade s článkom 15 ods. 3 základného nariadenia je subvenčné rozpätie pre spolupracujúce spoločnosti nezahrnuté do vzorky, vypočítané na základe váženého priemeru subvenčného rozpätia stanoveného pre každý zo systémov, ktorého výhody využívajú spolupracujúce spoločnosti vo vzorke, 13,6 %. Na účely vypočítania váženého priemeru subvenčného rozpätia pre vzorku boli z tohto výpočtu vylúčené subvencie zistené v EOUS a systéme oslobodenia od dane z elektrickej energie v rámci balíka stimulov vlády indického štátu Maháraštra (t. j. uplatniteľný len pre jednotky orientované na vývoz), keďže bolo zistené, že rozsah pôsobnosti týchto systémov by sa nevzťahoval dve spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky. Najmä pokiaľ ide o EOU, nie je možné kumulovať výhody spojené so statusom EOU s výhodami poskytovanými v rámci iných systémov. Pokiaľ ide o oslobodenie od dane z elektrickej energie, túto výhodu môžu využívať len EOU alebo firmy so sídlom v určitých regiónoch štátu Maháraštra. Počet subjektov využívajúcich výhody v rámci tohto systému je preto príliš malý na to, aby bolo možné tento systém považovať za uplatniteľný na spoločnosti nezaradené do vzorky.

(119)

Pokiaľ ide o všetkých ostatných vývozcov v Indii, Komisia najskôr stanovila úroveň spolupráce. Ako sa uvádza v odôvodnení 10, porovnanie údajov Eurostatu o dovoze a údajov o objeme vývozu príslušného výrobku do Únie za obdobie prešetrovania, ktoré nahlásili spolupracujúce spoločnosti alebo skupiny, ktoré počas obdobia prešetrovania vyvážali príslušný výrobok do Únie, ukazuje, že úroveň spolupráce zo strany indických vyvážajúcich výrobcov bola veľmi vysoká, teda 100 %. Vzhľadom na vysokú úroveň spolupráce je sadzba subvencie pre všetky nespolupracujúce spoločnosti stanovená na úrovni váženého priemeru subvenčného rozpätia stanoveného pre každý zo systémov, ktorého výhody využívajú spolupracujúce spoločnosti zo vzorky, t. j. 16,5 %.

4.   VÝROBNÉ ODVETVIE ÚNIE

4.1.   Výroba v Únii

(120)

Na určenie celkovej výroby v Únii sa použili všetky dostupné informácie o výrobcoch v Únii vrátane informácií poskytnutých v podnete, údajov zhromaždených od výrobcov v Únii pred začiatkom prešetrovania a po ňom, a overených odpovedí výrobcov v Únii zaradených do vzorky na dotazník.

(121)

Na tomto základe sa celková výroba v Únii odhadla na približne 52 000 ton počas OP. Tento údaj zahŕňa výrobu všetkých výrobcov v Únii, ktorí sa prihlásili, a odhadnutý objem výroby výrobcov, ktorí sa počas konania neprihlásili.

(122)

Ako je uvedené v odôvodnení 14, na prešetrovanie výrobcov v Únii sa použil výber vzorky. Z 15 výrobcov v Únii, ktorí poskytli údaje pred začatím konania, bolo do vzorky vybraných päť spoločností. Tak ako sa uvádza v odôvodnení 16, jedna spoločnosť sa následne rozhodla v prešetrovaní nespolupracovať. Zvyšné spolupracujúce spoločnosti zaradené do vzorky predstavovali približne 32 % celkovej odhadovanej výroby v Únii počas OP a považovali sa za reprezentatívnu vzorku výrobného odvetvia Únie. Spoločnosti zaradené do vzorky sú hlavnými výrobcami a majú sídlo vo Francúzsku a Taliansku, kdev sa vyrába najväčší objem príslušného výrobku.

4.2.   Výrobné odvetvie Únie

(123)

Všetci známi výrobcovia v Únii uvedení v odôvodnení 120 sa považujú za výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 9 ods. 1 a článku 10 ods. 8 základného nariadenia a budú sa ďalej uvádzať ako „výrobné odvetvie Únie“.

5.   UJMA

5.1.   Predbežné poznámky

(124)

Príslušné štatistické údaje Eurostatu o dovoze spolu s údajmi poskytnutými v podnete a údajmi zhromaždenými od výrobcov Únii pred začiatkom prešetrovania a po ňom vrátane overených odpovedí výrobcov v Únii zaradených do vzorky na dotazník sa použili aj pri hodnotení príslušných faktorov ujmy.

(125)

Analýza ujmy v súvislosti s makroekonomickými údajmi, medzi ktoré patrí kapacita výroby, využitie kapacity, objem predaja, podiel na trhu, rast, zamestnanosť a produktivita, sa zakladá na údajoch celého výrobného odvetvia Únie.

(126)

Analýza ujmy v súvislosti s mikroekonomickými údajmi, medzi ktoré patria ceny transakcií, ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií, schopnosť získať kapitál, ďalej zásoby a mzdy sa zakladá na údajoch výrobcov v Únii zaradených do vzorky.

(127)

Štyria výrobcovia v Únii zaradení do vzorky boli zaradení do vzorky aj v preskúmaní pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz SMNO s pôvodom v Číne a Taiwane, ktoré bolo ukončené 7. januára 2012 (4). V uvedenom preskúmaní bola do vzorky zahrnutá jedna iná spoločnosť, ktorá nebola zaradená do vzorky v tomto prešetrovaní. Vzhľadom na to, že obdobie posudzované v analýze ujmy sa prekrýva s obdobím posudzovaným v preskúmaní pred uplynutím platnosti, údaje za roky 2008 a 2009 sú tie isté, s výnimkou údajov, ktoré sa týkajú uvedenej jednej spoločnosti. Zverejnením údajov za roky 2008 a 2009 by bolo možné vydedukovať údaje vzťahujúce sa na spoločnosť, ktorá nebola zaradená do vzorky v tomto prešetrovaní. Mikroukazovatele akými sú napr. zásoby, mzdy, investície, peňažný tok, návratnosť investícií a ziskovosť, boli preto indexované.

5.2.   Spotreba v Únii

(128)

Spotreba v Únii bola stanovená na základe údajov o objeme predaja výrobného odvetvia Únie v Únii, ktoré boli uvedené v podnete, a porovnania týchto údajov s odpoveďami na dotazníky použitými pri výbere vzorky a overenými údajmi získanými od výrobcov zaradených do vzorky. Okrem toho sa zohľadnil aj objem dovozu na základe údajov od Eurostatu za posudzované obdobie.

(129)

Na základe toho sa spotreba v Únii vyvíjala takto:

Tabuľka 2

 

2008

2009

2010

OP

Spotreba v Únii (v tonách)

120 598

101 143

122 345

131 457

Index (2008 = 100)

100

84

101

109

Zdroj:

Eurostat, údaje uvedené v podnete a vyplnené dotazníky.

(130)

Celková spotreba na trhu EÚ vzrástla počas posudzovaného obdobia o 9 %. Medzi rokmi 2008 a 2009 došlo k prudkému poklesu o 16 %, údajne v dôsledku globálnych negatívnych účinkov hospodárskej krízy na trh, po čom spotreba opäť vzrástla o 21 % medzi rokmi 2009 a 2010 a o ďalších 7 % medzi rokom 2010 a OP.

5.3.   Dovoz z príslušnej krajiny

(131)

Dovoz do Únie z Indie sa počas posudzovaného obdobia vyvíjal takto:

Tabuľka 3

 

2008

2009

2010

OP

Objem dovozu z Indie (v tonách)

14 546

18 883

21 914

24 072

Index (2008 = 100)

100

130

151

165

Podiel na trhu

12,1 %

18,7 %

17,9 %

18,3 %

Index (2008 = 100)

100

155

149

152

Zdroj:

Eurostat a odpovede vyvážajúcich výrobcov na dotazník.

(132)

Dovoz z Indie významne vzrástol v priebehu posudzovaného obdobia, a to o 65 %. Tento nárast bol najväčší medzi rokmi 2008 a 2009, keď dovoz prudko stúpol o 30 % a spotreba klesla o 16 %. Z každoročného hľadiska dovoz z Indie ďalej rástol počas roku 2010 (+ 16 %) a počas OP (+ 10 %).

5.3.1.   Dovozné ceny a cenové podhodnotenie

Tabuľka 4

Dovoz z Indie

2008

2009

2010

OP

Priemerná cena v EUR/tona

3 531

2 774

2 994

3 216

Index (2008 = 100)

100

79

85

91

Zdroj:

Eurostat a odpovede výrobcov v EÚ zaradených do vzorky, na dotazník.

(133)

Celkovo priemerné ceny dovozu z Indie počas posudzovaného obdobia klesli o 9 %. To vysvetľuje nárast podielu Indie na trhu v tom istom období z 12,1 % na 18,3 %. Najväčší nárast nastal medzi rokmi 2008 a 2009, keď indickí vývozcovia zvýšili svoj podiel na trhu o viac ako 6 %.

(134)

Na účely určenia cenového podhodnotenia počas OP sa porovnávali vážené priemerné predajné ceny každého typu výrobku výrobcov v Únii zaradených do vzorky účtované pre neprepojených zákazníkov na trhu Únie, upravené na úroveň cien zo závodu, so zodpovedajúcimi váženými priemernými cenami dovozu z Indie pre prvého nezávislého zákazníka na trhu Únie, stanovené na základe cien CIF s primeranými úpravami existujúceho clo a nákladov po dovoze.

(135)

Toto porovnanie cien sa vykonalo pre každý typ (výrobku) v prípade transakcií na rovnakej úrovni obchodu, ktoré sa v prípade potreby náležite upravili, a po odpočítaní rabatov a zliav. Výsledok porovnania vyjadrený ako percentuálny podiel z obratu výrobcov v Únii zaradených do vzorky počas OP ukázal cenové podhodnotenie v rozmedzí od 3 % do 13 %.

5.4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

(136)

V súlade s článkom 8 ods. 4 základného nariadenia preskúmanie vplyvu subvencovaného dovozu z Indie na výrobné odvetvie Únie zahŕňalo hodnotenie všetkých hospodárskych ukazovateľov stanovených pre výrobné odvetvie Únie počas posudzovaného obdobia.

5.4.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

Tabuľka 5

 

2008

2009

2010

OP

Objem výroby (v tonách)

69 514

56 396

62 213

51 800

Index (2008 = 100)

100

81

89

75

Výrobná kapacita (v tonách)

140 743

127 200

128 796

111 455

Index (2008 = 100)

100

90

92

79

Využitie kapacity

49 %

44 %

48 %

46 %

Index (2008 = 100)

100

90

98

94

Zdroj:

Celé výrobné odvetvie Únie.

(137)

Uvedená tabuľka ukazuje, že v priebehu posudzovaného obdobia výroba významne klesla, a to o 25 %. V roku 2009 v súlade so zníženým dopytom došlo k prudkému poklesu výroby o 19 %, pričom v roku 2010 došlo k jej oživeniu, keď zaznamenala nárast približne o 10 %. Počas OP napriek tomu, že spotreba v Únii vzrástla o 7 %, výroba v Únii v porovnaní s predošlým rokom opäť klesla, a to o približne 17 %.

(138)

Výrobná kapacita výrobného odvetvia Únie v posudzovanom období klesla približne o 21 %. Využitie kapacity počas posudzovaného obdobia tiež kleslo, keď bolo stále pod úrovňou 50 %.

5.4.2.   Objem predaja a podiel na trhu

Tabuľka 6

 

2008

2009

2010

OP

Objem predaja (v tonách)

56 042

44 627

45 976

48 129

Index (2008 = 100)

100

80

82

86

Podiel na trhu

46,5 %

44,1 %

37,6 %

36,6 %

Index (2008 = 100)

100

95

81

79

Zdroj:

Celé výrobné odvetvie Únie.

(139)

V kontexte rastúcej spotreby (+ 9 %) objem predaja obdobného výrobku predávaného prvému nezávislému zákazníkovi v Únii klesol počas posudzovaného obdobia o 14 %. Podiel na trhu následne klesol zo 46,5 % v roku 2008 na 36,6 % v OP. Po prudkom poklese objemu predaja v roku 2009 (– 20 %) došlo k jeho miernemu oživeniu v roku 2010 a v OP.

5.4.3.   Rast

(140)

Spotreba v Únii vzrástla medzi rokom 2008 a OP o 9 %. Objem predaja výrobného odvetvia Únie a jeho podiel na trhu v tom istom období klesol, a to o 14 %, resp. 21 %. V tom istom čase významne vzrástol dovoz z Indie, a to o 65 %.

5.4.4.   Zamestnanosť

Tabuľka 7

 

2008

2009

2010

OP

Počet zamestnancov

1 007

863

821

761

Index (2008 = 100)

100

86

82

76

Produktivita (jednotka/zamestnanec)

Index (2008 = 100)

100

95

110

99

Zdroj:

Celé výrobné odvetvie Únie.

(141)

V dôsledku útlmu výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia primerane tejto skutočnosti znížil počet zamestnancov o 24 %. Medzi rokom 2008 a OP stúpli náklady práce na zamestnanca o 6 %.

(142)

Produktivita pracovnej sily výrobného odvetvia Únie, ktorá sa meria ako objem výroby na zamestnanú osobu za rok, sa mierne znížila v posudzovanom období o 1 %. Svoju najnižšiu úroveň dosiahla v roku 2009, po ktorom začalo jej oživenie, ktoré trvá až do OP.

5.4.5.   Priemerné jednotkové ceny v Únii

Tabuľka 8

 

2008

2009

2010

OP

Jednotková cena v EÚ pre neprepojených zákazníkov

(v EUR/tona)

4 336

2 792

3 914

4 244

Index (2008 = 100)

100

64

90

98

Zdroj:

Odpovede výrobcov zaradených do vzorky na dotazník.

(143)

Priemerné predajné ceny počas posudzovaného obdobia klesli o 2 %. V roku 2009 bolo výrobné odvetvie Únie donútené znížiť svoje predajné ceny o 36 %, a to v súvislosti s hospodárskym poklesom a prudkým znížením dovozných cien z Indie (– 21 %). Počas roku 2010 a OP sa predajné ceny výrobného odvetvia Únie opäť zvýšili.

(144)

Prešetrovanie preukázalo, že zníženie predajných cien v roku 2009 bol prejavom znížených nákladov, ktoré klesli o 18 % v porovnaní s úrovňami v roku 2008. Toto zníženie nákladov bolo spôsobené hlavne znížením cien surovín, osobitne cien niklu, ktoré podliehajú silným výkyvom. Výrobné odvetvie však bolo donútené znížiť svoje predajné ceny viac než zodpovedalo zníženiu nákladov, vzhľadom na expanziu dovozu z Indie za nízke ceny v roku 2009.

5.4.6.   Ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získať kapitál

Tabuľka 9

 

2008

2009

2010

OP

Ziskovosť predaja v EÚ (v % čistého predaja)

Index (2008 = 100)

– 100

– 442

–74

–24

Peňažný tok

Index (2008 = 100)

– 100

–1 827

–40

171

Investície (EUR)

Index (2008 = 100)

100

29

59

6

Návratnosť investícií

Index (2008 = 100)

– 100

– 284

–59

–28

Zdroj:

Odpovede výrobcov v EÚ, zaradených do vzorky, na dotazník.

(145)

Prešetrovanie preukázalo, že aj keď zníženie predajných cien bolo čiastočne prejavom zníženia nákladov, ceny výrobného odvetvia Únie boli vystavené tlaku v dôsledku dovozu SMNO z Indie. Ziskovosť výrobného odvetvia Únie bola negatívna od začiatku príslušného obdobia. Osobitne v roku 2009 bolo výrobné odvetvie Únie donútené znížiť svoje predajné ceny viac než zodpovedalo zníženiu nákladov, vzhľadom na expanziu dovozu z Indie za nízke ceny. To viedlo k významnému zhoršeniu ziskovosti v uvedenom roku. V roku 2010 a OP však došlo k zlepšeniu ziskovosti, no stále bola negatívna.

(146)

Peňažný tok, ktorý predstavuje schopnosť výrobného odvetvia samofinacovať svoju činnosť, zaznamenal podobný trend ako ziskovosť. Svoju najnižšiu úroveň dosiahol v roku 2009, po ktorom nastal trend zvyšovania a počas OP dosiahol pozitívne hodnoty.

(147)

Po investovaní do výroby SMNO v roku 2008 došlo počas posudzovaného obdobia k poklesu investícií o približne 94 %. Návratnosť investícií zaznamenala podobný negatívny vývoj zodpovedajúci negatívnym výsledkom, ktoré výrobné odvetvie Únie dosiahlo v posudzovanom období, a zostala stále negatívna.

(148)

Vývoj ziskovosti, peňažný tok a nízka úroveň investícií svedčia v prospech skutočnosti, že výrobcovia v EÚ zaradení do vzorky sa mohli stretnúť s ťažkosťami pri získavaní kapitálu.

5.4.7.   Zásoby

Tabuľka 10

 

2008

2009

2010

OP

Konečné zásoby výrobného odvetvia Únie

Index (2008 = 100)

100

92

100

103

Zdroj:

Vyplnený dotazník.

(149)

Úroveň zásob subjektov výrobného odvetvia Únie zaradených do vzorky sa počas posudzovaného obdobia zvýšila o 3 %. V roku 2009 klesla úroveň konečných zásob o 8 %; následne v roku 2010 a v OP vzrástla o 8 %, resp. 3 %.

5.4.8.   Rozsah subvenčného rozpätia

(150)

Vzhľadom na objem, podiel na trhu a ceny subvencovaného dovozu z Indie nie je možné považovať vplyv skutočného subvenčného rozpätia na výrobné odvetvie Únie za zanedbateľný.

5.5.   Záver o ujme

(151)

Prešetrovanie preukázalo, že väčšina ukazovateľov ujmy, ako je napr. výroba (– 25 %), využitie kapacity (– 6 %), objem predaja (– 14 %), podiel na trhu (– 21 %) a zamestnanosť (– 24 %) sa počas posudzovaného obdobia zhoršila. V kontexte zvyšujúcej sa spotreby došlo k poklesu objemu predaja a podielu na trhu. Objem predaja zaznamenal v roku 2010 a OP v porovnaní s rokom 2009 mierne oživenie; výrobné odvetvie Únie však nebolo schopné získať späť svoj stratený podiel na trhu vzhľadom na expanziu dovozu z Indie, ktorý v posudzovanom období neustále rástol, za trvalo podhodnotené ceny v porovnaní s cenami výrobného odvetvia Únie.

(152)

Značne ovplyvnené boli okrem toho ukazovatele ujmy súvisiace s finančnou výkonnosťou výrobného odvetvia Únie, ako napríklad peňažný tok a ziskovosť. To znamená, že schopnosť výrobného odvetvia Únie získať kapitál bola oslabená.

(153)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 8 ods. 5 základného nariadenia.

6.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

6.1.   Úvod

(154)

V súlade s článkom 8 ods. 5 a ods. 6 základného nariadenia bolo preskúmané, či subvencovaný dovoz s pôvodom v Indii spôsobil výrobnému odvetviu Únie ujmu v takej miere, že ju možno klasifikovať ako značnú. Preskúmali sa aj iné známe faktory než subvencovaný dovoz, ktoré mohli v tom istom čase spôsobiť výrobnému odvetviu Únie ujmu, s cieľom zabezpečiť, aby sa možná ujma spôsobená týmito inými faktormi nepripisovala subvencovanému dovozu.

6.2.   Vplyv subvencovaného dovozu

(155)

Prešetrovanie preukázalo, že spotreba v Únii vzrástla v posudzovanom období o 9 %, pričom objem predaja výrobného odvetvia Únie klesol o 14 % a podiel na trhu o 21 %. V tom istom čase došlo k prudkému nárastu subvencovaného dovozu z Indie o 65 %, čím sa zvýšil jeho podiel na trhu o 52 %.

(156)

V roku 2010 a OP došlo k nárastu spotreby v Únii, čo zodpovedalo všeobecnému hospodárskemu oživeniu. Objem predaja výrobného odvetvia Únie však vzrástol len mierne v roku 2010 (+ 3 %) a v OP (+ 4,7). Na druhej strane prešetrovanie preukázalo ročný nárast dovozu z Indie o 16 % v roku 2010 a 10 % v OP.

(157)

Subvencovaný dovoz z Indie vystavil výrobné odvetvie Únie tlaku najmä v roku 2009, keď v porovnaní s rokom 2008 došlo k jeho nárastu o 30 % a jeho podiel na trhu sa zväčšil o 6,6 percentuálnych bodov. V tom istom roku klesol predaj výrobného odvetvia Únie o 20 %.

(158)

Pokiaľ ide o cenový tlak v roku 2009, priemerné dovozné ceny z Indie klesli o 21 %, čo donútilo výrobné odvetvie Únie znížiť svoje predajné ceny o 36 %. Tento pokles bol väčší ako pokles nákladov. Táto situácia viedla k významnému zhoršeniu ziskovosti, ktorá v roku 2009 prudko klesla.

(159)

Celkovo sa ceny dovozu z Indie počas posudzovaného obdobia znížili o 9 %, pričom boli stále nižšie ako dovozné ceny zo zvyšku sveta a predajné ceny výrobného odvetvia Únie.

(160)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že veľký nárast subvencovaného dovozu z Indie, ktorého ceny sú v porovnaní s cenami výrobného odvetvia Únie trvalo podhodnotené, zohral rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o značnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, čo sa prejavuje v jeho zlej finančnej situácii, významnom poklese objemu predaja a podielu na trhu a v zhoršení takmer všetkých ukazovateľov ujmy.

6.3.   Vplyv iných faktorov

6.3.1.   Dovoz z iných tretích krajín

Tabuľka 11

 

2008

2009

2010

OP

Objem dovozu z iných tretích krajín (v tonách)

50 010

37 633

54 454

59 255

Index (2008 = 100)

100

75

109

118

Podiel dovozu z iných tretích krajín na trhu

41,5 %

37,2 %

44,5 %

45,1 %

Index (2008 = 100)

100

90

107

109

Priemerná cena dovozu z iných tretích krajín (EUR/tona)

5 380

5 236

5 094

5 234

Index (2008 = 100)

100

97

95

97

Objem dovozu z Malajzie (v tonách)

13 712

9 810

9 611

9 966

Podiel dovozu z Malajzie na trhu

11,4 %

9,7 %

7,9 %

7,6 %

Priemerná cena dovozu z Malajzie (EUR/tona)

4 203

2 963

3 324

3 633

Objem dovozu z Filipín (v tonách)

7 046

5 406

15 576

18 149

Podiel dovozu z Filipín na trhu

5,8 %

5,3 %

12,7 %

13,8 %

Priemerná cena dovozu z Filipín (EUR/tona)

4 645

3 474

3 714

3 912

Objem dovozu z Čínskej ľudovej republiky v tonách

2 332

2 452

3 217

3 288

Podiel dovozu z Čínskej ľudovej republiky na trhu

1,9 %

2,4 %

2,6 %

2,5 %

Priemerná cena dovozu z Čínskej ľudovej republiky (EUR/tona)

4 004

4 561

5 272

5 648

Objem dovozu z Taiwanu (v tonách)

4 304

3 703

6 451

6 640

Podiel dovozu z Taiwanu na trhu

3,6 %

3,7 %

5,3 %

5,1 %

Priemerná cena dovozu z Taiwanu (EUR/tona)

5 092

4 719

4 755

4 943

Zdroj:

Eurostat

(161)

Na základe údajov Eurostatu objem dovozu SMNO s pôvodom v iných tretích krajinách do Únie vzrástol počas posudzovaného obdobia o 18 %. V tom istom čase došlo počas posudzovaného obdobia k poklesu priemerných dovozných cien o približne 3 % a podiel na trhu vzrástol o približne 9 %.

(162)

Od 19. novembra 2005 sa na dovoz SMNO z Čínskej ľudovej republiky a Taiwanu uplatňujú antidumpingové opatrenia. Napriek týmto opatreniam došlo počas posudzovaného obdobia k významnému zvýšeniu tohto dovozu, hoci ich podiel na trhu zostal stále pomerne nízky, a to na úrovni 2,5 %, resp. 5,1 % v OP. Iné hlavné zdroje dovozu predstavujú Filipíny a Malajzia. Osobitne dovoz z Filipín počas posudzovaného obdobia významne vzrástol, keď jeho podiel na trhu vzrástol z 5,8 % v roku 2008 na 13,8 % v OP.

(163)

V prípade Malajzie existoval klesajúci trend počas posudzovaného obdobia, avšak dovoz mal stále v OP podiel na trhu na úrovni 7,6 %. Objem dovozu z Filipín počas posudzovaného obdobia výrazne vzrástol. Ako sa však uvádza ďalej, priemerná dovozná cena bola oveľa vyššia, a to približne o 20 % než priemerná cena indických SMNO.

(164)

Pokiaľ ide dovozné ceny, priemerné ceny dovozu z iných tretích krajín zostali počas posudzovaného obdobia relatívne stabilné a stále vyššie ako priemerné predajné ceny výrobného odvetvia Únie a priemerné ceny dovozu z Indie.

(165)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k predbežnému záveru, že dovoz z iných tretích krajín nenarušil príčinnú súvislosť medzi vplyvom subvencovaného dovozu z Indie a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

6.3.2.   Hospodárska kríza

(166)

Hospodárska kríza je čiastočným vysvetlením poklesu spotreby v Únii v roku 2009. Je však povšimnutiahodné, že napriek poklesu spotreby o 16 % v roku 2009 došlo k nárastu dovozu z Indie o 30 %.

(167)

V roku 2010 a OP došlo k nárastu spotreby v Únii, čo zodpovedalo všeobecnému hospodárskemu oživeniu. Objem predaja výrobného odvetvia Únie však vzrástol len mierne, o 3 % v roku 2010 a o 4 % v OP. V porovnaní s tým bol ročný nárast dovozu z Indie o 16 %, resp. o 10 %.

(168)

Za normálnych hospodárskych podmienok a v prípade neexistencie silného cenového tlaku a vyšších úrovní subvencovaného dovozu by výrobné odvetvie Únie možno malo určité ťažkosti pri vyrovnávaní sa s poklesom spotreby a zvýšením pevných nákladov na jednotku z dôvodu nižšieho využitia kapacity. Subvencovaný dovoz však zosilnil účinok hospodárskeho poklesu a dokonca aj počas všeobecného hospodárskeho oživenia nebolo výrobné odvetvie Únie schopné dosiahnuť oživenie a získať späť podiel na trhu, ktorý stratilo v prospech dovozu z Indie.

(169)

Preto hoci hospodárska kríza v rokoch 2008 a 2009 mohla prispieť k neuspokojivej výkonnosti výrobného odvetvia Únie, nie je ju možné považovať za faktor, ktorý by narúšal príčinnú súvislosť medzi subvencovaným dovozom a ujmou spôsobenou výrobnému odvetviu Únie.

6.3.3.   Vývozná výkonnosť subjektov výrobného odvetvia Únie zaradených do vzorky

Tabuľka 12

 

2008

2009

2010

OP

Vývozný predaj v tonách

967

689

933

884

Index (2008 = 100)

100

71

97

91

Jednotková predajná cena v EUR

4 770

3 060

4 020

4 313

Index (2008 = 100)

100

64

84

90

(170)

Počas posudzovaného obdobia klesol objem vývozného predaja subjektov výrobného odvetvia Únie zaradených do vzorky o 9 %, pričom priemerné vývozné ceny klesli o 10 %. Zatiaľ čo nie je možné vylúčiť, že negatívny trend vo vývoznej výkonnosti možno mohol mať na výrobné odvetvie Únie ďalší negatívny vplyv, usudzuje sa, že, vzhľadom na nízky objem vývozu vo vzťahu k predaju na trhu Únie, vplyv nenarúša príčinnú súvislosť medzi subvencovaným dovozom a zistenou ujmou.

6.4.   Záver o príčinných súvislostiach

(171)

Uvedenou analýzou sa preukázalo, že počas posudzovaného obdobia došlo k podstatnému zvýšeniu objemu lacného subvencovaného dovozu s pôvodom v Indii a jeho podielu na trhu. Okrem toho sa zistilo, že tento dovoz mal trvalo podhodnotené ceny v porovnaní s cenami účtovanými výrobným odvetvím Únie na trhu Únie.

(172)

Tento nárast objemu dovozu z Indie a jeho podielu na trhu pokračoval bez prerušenia, dokonca aj počas roku 2009, v ktorom spotreba v Únii klesla o 16 %, a tento nárast sprevádzal negatívny vývoj podielu výrobného odvetvia Únie na trhu počas toho istého obdobia.

(173)

Od roku 2008, v kontexte hospodárskeho spomalenia a prudkého poklesu spotreby v Únii, sa indickým vyvážajúcim výrobcom darilo významne zvyšovať ich podiel na trhu. Tento trend bol sprevádzaný negatívnym vývojom podielu výrobného odvetvia Únie na trhu a prudkým poklesom ziskovosti a iných finančných ukazovateľov. Počas posudzovaného obdobia mal prudký nárast lacného subvencovaného dovozu z Indie, ktorého ceny sú v porovnaní s cenami výrobného odvetvia Únie trvalo podhodnotené, celkový negatívny vplyv na finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie. Dokonca aj keď sa situácia mierne zlepšila v období blízkom OP, výrobné odvetvie Únie nebolo schopné získať späť svoj stratený podiel na trhu a ziskovosť zostala negatívna.

(174)

Analýza ostatných známych faktorov vrátane hospodárskej krízy, ktoré mohli spôsobiť ujmu výrobnému odvetviu Únie, preukázala, že tieto faktory nenarúšajú príčinnú súvislosť zistenú medzi subvencovaným dovozom z Indie a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(175)

Na základe uvedenej analýzy sa dospelo k predbežnému záveru, že subvencovaný dovoz z Indie spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu v zmysle článku 8 ods. 5 základného nariadenia.

7.   ZÁUJEM ÚNIE

7.1.   Predbežná poznámka

(176)

Komisia v súlade s článkom 31 základného nariadenia preskúmala, či napriek záveru o poškodzujúcom subvencovaní neexistujú závažné dôvody na prijatie záveru, že v tomto konkrétnom prípade nie je v záujme Únie prijať opatrenia. Zistenie záujmu Únie bolo založené na vyhodnotení všetkých rôznych príslušných záujmov vrátane záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov a používateľov príslušného výrobku.

7.2.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(177)

Výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu spôsobenú subvencovaným dovozom z Indie. Je potrebné pripomenúť, že väčšina ukazovateľov ujmy vykazovala počas posudzovaného obdobia negatívny trend. Pokiaľ by sa neprijali opatrenia, s veľkou pravdepodobnosťou by nebolo možné predísť ďalšiemu zhoršovaniu situácie výrobného odvetvia Únie.

(178)

Očakáva sa, že uloženie dočasných vyrovnávacích ciel obnoví účinné obchodné podmienky na trhu Únie a výrobnému odvetviu Únie umožní upraviť ceny prešetrovaného výrobku tak, aby zodpovedali nákladom na rôzne komponenty a trhovým podmienkam. Možno tiež očakávať, že uloženie dočasných opatrení by výrobnému odvetviu Únie umožnilo získať späť aspoň časť podielu na trhu, ktorý stratilo v posudzovanom období, čo by malo ďalší pozitívny vplyv na jeho ziskovosť a celkovú finančnú situáciu.

(179)

Ak by sa opatrenia neuložili, mohli by sa očakávať ďalšie straty podielu na trhu a výrobné odvetvie Únie by naďalej bolo stratové. V strednodobom až dlhodobom horizonte by to bolo neudržateľné. Vzhľadom na vzniknuté straty a na vysokú úroveň investícií do výroby na začiatku posudzovaného obdobia sa dá očakávať, že v prípade, ak by sa opatrenia neuložili, väčšina výrobcov v Únii by nebola schopná získať svoje investície späť. Okrem toho sa očakáva, že uloženie vyrovnávacích opatrení pomôže udržať zamestnanosť, ktorá sa trvalo zhoršovala počas posudzovaného obdobia

(180)

Preto sa predbežne dospelo k záveru, že uloženie vyrovnávacieho cla by bolo v záujme výrobného odvetvia Únie.

7.3.   Záujem používateľov a dovozcov

(181)

Zo strany používateľov neexistovala v tomto prešetrovaní žiadna spolupráca; bolo oslovených 20 používateľov, ale ani jeden z nich nezaslal odpovede na dotazník, ktorý im bol zaslaný. Pokiaľ ide o dovozcov, dotazník bol zaslaný dvom neprepojeným dovozcom, ktorí vyjadrili ochotu spolupracovať, ale nebola od nich doručená žiadna odpoveď.

(182)

Je treba pripomenúť, že aj v predošlých prešetrovaniach týkajúcich sa toho istého výrobku bola spolupráca zo strany používateľov veľmi malá. V nedávnom preskúmaní pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz SMNO s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Taiwane boli oslovení tí istí používatelia, ale ani v tomto preskúmaní žiadny používateľ pri prešetrovaní nespolupracoval (5).

(183)

Podľa tvrdení uvedených v podnete, ak by boli uložené opatrenia na dovoz SMNO z Indie, malo by to na používateľov zanedbateľný vplyv, vzhľadom na skutočnosť, že SMNO predstavujú len zlomok ich celkových nákladov. Podnet obsahoval odhad podielu nákladov na SMNO pri výrobe vozidiel a pračiek/umývačiek riadu. V obidvoch prípadoch sa dospelo k záveru, že SMNO predstavujú zanedbateľný podiel na celkových nákladoch pri výrobe týchto výrobkov.

(184)

V prípade, že by sa mali uložiť opatrenia na dovoz z Indie, neexistovalo by, vzhľadom na nízku úroveň využitia kapacity výrobného odvetvia Únie (46 % v 0P), žiadne riziko nedostatočného zásobovania na trhu. Navyše existujú iné zdroje zásobovania, ako napr. dovoz SMNO z iných krajín, ktorý nepodlieha žiadnym opatreniam.

(185)

A napokon, úroveň navrhovaných opatrení je mierna a preto sa očakáva, že dovoz z Indie bude ďalej vstupovať na trh EÚ, aj keď za spravodlivé ceny.

7.4.   Záver o záujme Únie

(186)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k predbežnému záveru, že na základe dostupných informácií týkajúcich sa záujmu Únie neexistujú žiadne presvedčivé dôvody proti uloženiu dočasných opatrení na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v Indii.

8.   DOČASNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA

8.1.   Úroveň odstránenia ujmy

(187)

Vzhľadom na závery, ku ktorým sa dospelo v súvislosti so subvencovaním, ujmou, príčinnými súvislosťami a záujmom Únie, by sa mali uložiť dočasné vyrovnávacie opatrenia, aby sa zabránilo ďalšej ujme, ktorú výrobnému odvetviu Únie spôsobuje subvencovaný dovoz.

(188)

Na účely stanovenia úrovne týchto opatrení sa zohľadnili zistené subvenčné rozpätia a výška cla nevyhnutná na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, bez toho, aby bolo prekročené zistené subvenčné rozpätie.

(189)

Pri výpočte výšky cla nevyhnutnej na odstránenie vplyvu poškodzujúceho subvencovania sa usúdilo, že prípadné opatrenia by mali výrobnému odvetviu Únie umožniť pokrytie výrobných nákladov a dosiahnutie zisku pred zdanením, ktorý by výrobné odvetvie tohto typu v tomto sektore v primeranej miere získalo za normálnych podmienok hospodárskej súťaže, t. j. pri neexistencii subvencovaného dovozu, pri predaji obdobného výrobku v Únii. Usudzuje sa, že zisk, ktorý by bolo možné dosiahnuť, pokiaľ by nedochádzalo k subvencovanému dovozu, by mal byť založený na priemernom ziskovom rozpätí pred zdanením dosiahnutom výrobcami v Únii zaradenými do vzorky v roku 2007, t. j. v období, ktoré predchádzalo posudzovanému obdobiu a v ktorom bolo výrobné odvetvie ešte ziskové. Preto sa usudzuje, že ziskové rozpätie na úrovni 7 % z obratu sa môže považovať za primerané minimum, ktoré by výrobné odvetvie Únie mohlo podľa predpokladu dosiahnuť pri neexistencii poškodzujúceho subvencovania.

(190)

Na základe toho sa pre výrobné odvetvie Únie vypočítala cena obdobného výrobku nespôsobujúca ujmu. Cena nespôsobujúca ujmu sa dosiahla úpravou predajných cien výrobcov v Únii zaradených do vzorky o skutočný zisk/stratu dosiahnutý(-ú) počas OP a pripočítaním už uvedeného rozpätia zisku.

(191)

Potrebné zvýšenie ceny bolo potom určené na základe porovnania váženej priemernej dovoznej ceny spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v Indii, stanovenej na účely výpočtov v súvislosti s cenovým podhodnotením, s cenou výrobkov predávaných výrobným odvetvím Únie na trhu Únie počas OP, ktorá nespôsobuje ujmu. Každý rozdiel zistený takým porovnaním sa potom vyjadril ako percentuálny podiel priemernej celkovej dovoznej hodnoty CIF.

8.2.   Dočasné opatrenia

(192)

Na základe uvedených skutočností sa usudzuje, že v súlade s článkom 12 ods. 1 základného nariadenia by sa mali uložiť dočasné vyrovnávacie opatrenia na dovoz s pôvodom v Indii na úrovni subvenčného rozpätia alebo rozpätia ujmy, podľa toho, ktoré je nižšie, v súlade s pravidlom nižšieho cla.

(193)

Na základe uvedeného sa sadzby vyrovnávacieho cla stanovili porovnaním rozpätí odstránenia ujmy a subvenčných rozpätí. V dôsledku toho je navrhované vyrovnávacie clo takéto:

Spoločnosť

Subvenčné rozpätie

Rozpätie ujmy

Dočasná sadzba vyrovnávacieho cla

Agarwal Fastners Pvt. Ltd.

11,7 %

20,9 %

11,7 %

Raajratna Ventures Ltd.

13,0 %

13,7 %

13,0 %

Viraj Profiles Limited

3,2 %

27,7 %

3,2 %

Spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky

13,6 %

17,3 %

13,6 %

Všetky iné spoločnosti

16,5 %

20,9 %

16,5 %

(194)

Sadzby vyrovnávacieho cla pre jednotlivé spoločnosti uvedené v tomto nariadení boli stanovené na základe zistení tohto prešetrovania. Zohľadňujú preto situáciu zistenú počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o tieto spoločnosti. Tieto colné sadzby (na rozdiel od celoštátneho cla uplatniteľného na „všetky iné spoločnosti“) sa teda dajú uplatňovať výlučne na dovoz výrobkov s pôvodom v Indii, ktoré vyrábajú dané spoločnosti, t. j. uvedené konkrétne právnické osoby. Na dovážané výrobky vyrábané akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá sa osobitne neuvádza v normatívnej časti tohto nariadenia vrátane subjektov prepojených s osobitne uvedenými spoločnosťami, sa tieto sadzby nevzťahujú a tieto výrobky podliehajú colnej sadzbe uplatniteľnej na „všetky iné spoločnosti“.

(195)

Každú žiadosť o uplatňovanie týchto sadzieb vyrovnávacieho cla pre jednotlivé spoločnosti (napr. po zmene názvu subjektu alebo po zriadení nových výrobných alebo predajných subjektov) je potrebné bezodkladne adresovať Komisii (6) spolu so všetkými príslušnými informáciami, najmä pokiaľ ide o všetky zmeny v činnosti spoločnosti, ktoré súvisia s výrobou, domácim predajom a predajom na vývoz, napr. v súvislosti so zmenou názvu alebo so zmenou výrobných alebo predajných subjektov. Ak je to vhodné, vykoná sa zodpovedajúca zmena a doplnenie tohto nariadenia prostredníctvom aktualizácie zoznamu spoločností, ktoré využívajú výhody individuálnych colných sadzieb.

9.   ZVEREJNENIE

(196)

Všetky zainteresované strany budú informované o uvedených predbežných zisteniach a budú vyzvané, aby písomne oznámili svoje stanovisko a požiadali o vypočutie. Ich pripomienky sa budú analyzovať a v prípade, že budú opodstatnené, zohľadnia sa pred prijatím konečného rozhodnutia. Okrem toho treba uviesť, že zistenia týkajúce sa uloženia vyrovnávacieho cla na účely tohto nariadenia sú predbežné a na účely konečných zistení môže byť potrebné znova ich posúdiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa na dovoz spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii, ktoré sú v súčasnosti zaradené pod číselné znaky KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70 ukladá dočasné vyrovnávacie clo.

2.   Sadzba dočasného vyrovnávacieho cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením je pre výrobok opísaný v odseku 1 a vyrábaný uvedenými spoločnosťami takáto:

Spoločnosť

Colná sadzba (%)

Doplnkový kód TARIC

Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Thane, Maháraštra

11,7

B266

Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gudžarát

13,0

B267

Viraj Profiles Limited, Boisar, Thane, Maháraštra

3,2

B268

Spoločnosti uvedené v prílohe

13,6

B269

Všetky iné spoločnosti

16,5

B999

3.   Prepustenie výrobku uvedeného v odseku 1 do voľného obehu v Únii podlieha poskytnutiu záruky vo výške, ktorá sa rovná dočasnému clu.

4.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 30 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009, zainteresované strany môžu požiadať o zverejnenie základných skutočností a úvah, na základe ktorých sa prijalo toto nariadenie, predložiť písomne svoje stanoviská a požiadať Komisiu o ústne vypočutie do jedného mesiaca od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Podľa článku 31 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 597/2009 môžu príslušné strany predložiť pripomienky týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia do jedného mesiaca od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 tohto nariadenia sa uplatňuje počas obdobia štyroch mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ C 142, 13.5.2011, s. 36 a názov opravený v korigende (2011/C 199/08) v Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2011, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ C 142, 13.5.2011, s. 30 a názov opravený v korigende (2011/C 199/09) v Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2011, s. 13.

(4)  Ú.v. EÚ L 5, 7.1.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 5, 7.1.2012, s. 1.

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brusel, Belgicko.


PRÍLOHA

Spolupracujúci indickí vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky

Doplnkový kód TARIC B269

Názov spoločnosti

Mesto

Kundan Industries Ltd.

Bombaj

Lakshmi Precision Screws Ltd.

Rohtak


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 116/2012

z 9. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii (1), najmä na jeho článok 11 písm. a) a b),

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa uvádza zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov; V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 872/2004 je uvedený zoznam príslušných orgánov, ktorým sú udelené osobitné funkcie spojené s vykonávaním tohto nariadenia.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov vo svojom rozhodnutí č. SC/10510 z 23. decembra 2011 rozhodol o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Rovnako by sa mala aktualizovať príloha II k nariadeniu (ES) č. 872/2004 na základe najnovších informácií o príslušných orgánoch, ktoré poskytli členské štáty.

(4)

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 872/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 32.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Cyril Allen. Dátum narodenia: 26.7.1952. Ďalšie informácie: bývalý predseda, Národná patriotistická strana.“ sa nahrádza záznamom:

„Cyril A. Allen. Dátum narodenia: 26.7.1952. Ďalšie informácie: bývalý predseda, Národná patriotistická strana.“

(2)

Záznam „Myrtle Gibson. Dátum narodenia: 3.11.1952. Ďalšie informácie: bývalý senátor, poradca bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora.“ sa nahrádza záznamom:

„Myrtle Francelle Gibson. Dátum narodenia: 3.11.1952. Ďalšie informácie: bývalý senátor, poradca bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora.“

(3)

Záznam „Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Dátum narodenia: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Miesto narodenia: Abengourou, Pobrežie Slonoviny. Štátna príslušnosť: Libanon. Čísla cestovných pasov: a) 1622263 (libanonský cestovný pas, platný od 24.4.2001 do 23.4.2006), b) 004296/00409/00 (tožský diplomatický pas, platný od 21.8.2002 do 23.8.2007), c) 000275 (libérijský diplomatický pas, platný od 11.1.1998 do 10.1.2000), d) 002414 (libérijský diplomatický pas, platný od 20.6.2001 do 19.6.2003, meno: Ameri Al Jawad, dátum narodenia: 18.10.1963, miesto narodenia: Ganta, okres Nimba), e) D/001217 (libérijský diplomatický pas), (f) Diplomatic-2781 (libérijský diplomatický pas). Ďalšie informácie: a) cestovný pas Pobrežia Slonoviny; údaje nie sú dostupné, b) majiteľ spoločnosti Mohamed and Company Logging Company. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 6 písm. b): 23.6.2004.“ sa nahrádza záznamom:

„Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Dátum narodenia: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Miesto narodenia: a) Abengourou, Pobrežie Slonoviny b) Ganta, okres Nimba, Libéria. Štátna príslušnosť: Libanon. Čísla cestovných pasov: a) 2210697 (libanonský cestovný pas, platný od 14.12.2010 do 14.12.2011), b) 1622263 (libanonský cestovný pas, platný od 24.4.2001 do 23.4.2006), c) 004296/00409/00 (tožský diplomatický pas, platný od 21.8.2002 do 23.8.2007), d) 000275 (libérijský diplomatický pas, platný od 11.1.1998 do 10.1.2000), e) 002414 (libérijský diplomatický pas, platný od 20.6.2001 do 19.6.2003), f) D/001217 (libérijský diplomatický pas), g) Diplomatic-2781 (libérijský diplomatický pas). Ďalšie informácie: a) cestovný pas Pobrežia Slonoviny; údaje nie sú dostupné, b) majiteľ spoločnosti Mohamed and Company Logging Company. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 6 písm. b): 23.6.2004.“

(4)

Záznam „Edwin M., Snowe jr. Adresa: Elwa Road, Monrovia, Libéria. Dátum narodenia: 11.2.1970. Miesto narodenia: Mano River, Grand Cape Mount, Libéria. Štátna príslušnosť: Libéria. Číslo cestovného pasu: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (diplomatický pas), d) D-00172 (cestovný pas ECOWAS-DPL, platný od 7.8.2008 do 6.7.2010). Ďalšie informácie: Výkonný riaditeľ spoločnosti Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 6 písm. b): 10.9.2004.“ sa nahrádza záznamom:

„Edwin M., Snowe jr. Adresa: Elwa Road, Monrovia, Libéria. Dátum narodenia: 11.2.1970. Miesto narodenia: Mano River, Grand Cape Mount, Libéria. Štátna príslušnosť: Libéria. Číslo cestovného pasu: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D005640 (diplomatický pas), d) D-00172 (cestovný pas ECOWAS-DPL, platný od 7.8.2008 do 6.7.2010). Ďalšie informácie: poslanec, Libérijská snemovňa reprezentantov. Výkonný riaditeľ spoločnosti Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 6 písm. b): 10.9.2004.“

(5)

Záznam „Tupee Enid Taylor. Dátum narodenia: a) 17.12.1960, b) 17.12.1962. libérijský diplomatický pas: D/002216. Ďalšie informácie: bývalá manželka bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora.“ sa nahrádza záznamom:

„Tupee Enid Taylor. Dátum narodenia: a) 17.12.1960, b) 17.12.1962. Čísla cestovných pasov: a) L014670 (libérijský cestovný pas, platný od 28.12.2009 do 28.12.2014) b) D/002216 (libérijský diplomatický pas, platný od 17.10.2007 do 17.10.2009). Ďalšie informácie: bývalá manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora.“


PRÍLOHA II

Internetové stránky s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článku 3 ods. 1 a 2, článku 4 písm. e), článkoch 5 a 7, článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a adresa Európskej komisie pre zasielanie oznámení

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Európskej komisie pre zasielanie oznámení:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office: EEAS/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgicko

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 117/2012

z 10. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1295/2008 o dovoze chmeľu z tretích krajín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 192 ods. 2 a článok 195 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1295/2008 (2) sa ustanovuje zoznam agentúr v tretích krajinách, ktoré sú oprávnené vydávať osvedčenia sprevádzajúce chmeľové produkty dovážané z týchto krajín. Tieto osvedčenia sa uznávajú za rovnocenné certifikátu ustanovenému v článku 117 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(2)

Príslušné orgány tretích krajín sú povinné aktualizovať údaje uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1295/2008 a v duchu dobrej spolupráce s nimi oboznamovať útvary Komisie.

(3)

Austrália a Nový Zéland oznámili zmeny názvu a/alebo adresy svojich príslušných agentúr oprávnených vydávať osvedčenia o rovnocennosti. Zoznam uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1295/2008 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1295/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1295/2008 sa nahrádza textom uvedenom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 45.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

AGENTÚRY OPRÁVNENÉ VYDÁVAŤ OSVEDČENIA PRE

Chmeľové šištičky, číselný znak KN: ex 1210

Chmeľový prášok, číselný znak KN: ex 1210

Šťavy a výťažky z chmeľu, číselný znak KN: 1302 13 00

Krajina pôvodu

Oprávnené agentúry

Adresa

Kód

Telefón

Fax

E-mail (nepovinný údaj)

Austrália

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,

Moonah, 7009

Tasmania,

Austrália

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Čína

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Chorvátsko

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,

HR-48260 Križevci

(385-48)

279198

682790

ssrecec@vguk.hr

Nový Zéland

Ministry of Agriculture and Forestry (Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva)

P.O. Box 2526

Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Srbsko

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad

Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780365

Operátor: 4898 100

780198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Južná Afrika

CSIR Food Science and Technology

Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Švajčiarsko

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukrajina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Spojené štáty americké

Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 ou 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park

Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw“


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 118/2012

z 10. februára 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2380/2001, (ES) č. 1289/2004, (ES) č. 1455/2004, (ES) č. 1800/2004, (ES) č. 600/2005, (EÚ) č. 874/2010 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 388/2011, (EÚ) č. 532/2011 a (EÚ) č. 900/2011, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia určitých doplnkových látok v krmive, a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 532/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Spoločnosti Alpharma BVBA a Pfizer Ltd. predložili podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 žiadosť o zmenu názvu držiteľa povolení v nariadeniach Komisie (ES) č. 2380/2001 z 5. decembra 2001 o povolení doplnkovej látky v krmivách na obdobie 10 rokov (2), (ES) č. 1289/2004 zo 14. júla 2004 o povolení doplnkovej látky Deccox®, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok, v krmivách na desať rokov (3), (ES) č. 1455/2004 zo 16. augusta 2004 o povolení doplnkovej látky do krmív „Avatec 15 %“ patriacej do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky na desať rokov (4), (ES) č. 1800/2004 z 15. októbra 2004, ktoré sa týka povolenia na desať rokov pre doplnkovú látku „Cycostat 66G“ v krmivách, ktoré patria do skupiny „Kokcidiostatiká a iné liečivé látky“ (5), (ES) č. 600/2005 z 18. apríla 2005 o novom povolení na desať rokov pre kokcidiostatikum ako doplnkovú látku v krmivách, dočasnom povolení pre doplnkovú látku a trvalom povolení pre určité doplnkové látky v krmivách (6), (EÚ) č. 874/2010 z 5. októbra 2010 o povolení sodnej soli lasalocídu A ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo veku do 16 týždňov [držiteľ povolenia Alpharma (Belgium) BVBA], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2430/1999 (7) a vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) č. 388/2011 z 19. apríla 2011 o povolení maduramicínu amónneho alfa ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm [držiteľ povolenia: Alpharma (Belgium) BVBA], ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2430/1999 (8), (EÚ) č. 532/2011 z 31. mája 2011 o povolení robenidínu hydrochloridu ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné králiky a králiky na výkrm (držiteľ povolenia Alpharma Belgium BVBA), ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999 a (ES) č. 1800/2004 (9), a v nariadení Komisie (EÚ) č. 900/2011 zo 7. septembra 2011 o povolení lasalocidu A sodného ako kŕmnej doplnkovej látky pre bažanty, perličky, prepelice a jarabice iné než nosnice [držiteľ povolenia Alpharma (Belgicko) BVBA] (10).

(2)

Žiadatelia tvrdia, že s účinnosťou od 1. marca 2011 je v dôsledku nadobudnutia spoločnosti Alpharma BVBA spoločnosťou Pfizer Ltd. vlastníkom práv uvádzať doplnkové látky dekochinát, lasalocid A sodný, maduramicín amónny alfa, robenidín hydrochlorid a salinomycín na trh spoločnosť Pfitzer Ltd.

(3)

Navrhovaná zmena podmienok povolení je výhradne administratívnej povahy a nezahŕňa nové posúdenie príslušných doplnkových látok. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bol o žiadosti informovaný.

(4)

Aby žiadateľ mohol uplatňovať svoje práva uvádzať uvedenú doplnkovú látku na trh pod názvom Pfizer Ltd., je potrebné zmeniť podmienky povolenia.

(5)

Nariadenia (ES) č. 2380/2001, (ES) č. 1289/2004, (ES) č. 1455/2004, (ES) č. 1800/2004, (ES) č. 600/2005, (EÚ) č. 874/2010 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 388/2011, (EÚ) č. 532/2011 a (EÚ) č. 900/2011 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže zmeny podmienok povolení nesúvisia s bezpečnostnými dôvodmi, je vhodné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu spotrebovať existujúce zásoby.

(7)

Maximálne limity rezíduí (maximum residue limits, ďalej len „MRL“) v prípade moriek a kurčiat na výkrm, zahrnuté prvýkrát do prílohy k nariadeniu (ES) č. 1800/2004 prostredníctvom nariadenia Komisie (ES) č. 101/2009 (11), a obchodný názov „Robenz 66 G“ pre morky a kurčatá na výkrm, zahrnutý do prílohy k nariadeniu (ES) č. 1800/2004 prostredníctvom nariadenia Komisie (ES) č. 214/2009 (12), boli omylom vynechané v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1800/2004 zmenenému a doplnenému vykonávacím nariadením (EÚ) č. 532/2011. Preto je potrebné opätovne vložiť tieto MRL a obchodný názov.

(8)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 532/2011 by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2380/2001

V stĺpci 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 2380/2001 sa slová „Alpharma Belgium BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 2

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1289/2004

V stĺpci 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1289/2004 sa slová „Alpharma (Belgium) BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 3

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1455/2004

V stĺpci 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1455/2004 sa slová „Alpharma (Belgium) BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 4

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1800/2004

V stĺpci 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1800/2004 sa slová „Alpharma (Belgium) BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 5

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 600/2005

V stĺpci 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 600/2005 sa slová „Alpharma (Belgium) BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 6

Zmena a doplnenie nariadenia (EÚ) č. 874/2010

V stĺpci 2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 874/2010 sa slová „Alpharma (Belgium) BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 7

Zmena a doplnenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 388/2011

V stĺpci 2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 388/2011 sa slová „Alpharma (Belgium) BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 8

Zmena a doplnenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 532/2011

V stĺpci 2 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 532/2011 sa slová „Alpharma Belgium BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 9

Zmena a doplnenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 900/2011

V stĺpci 2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 900/2011 sa slová „Alpharma (Belgium) BVBA“ nahrádzajú slovami „Pfizer Ltd.“.

Článok 10

Oprava vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 532/2011

Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 532/2011 sa opravuje v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Prechodné opatrenia

Existujúce zásoby, ktoré spĺňajú ustanovenia platné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať do 2. septembra 2012.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 10 a príloha sa však uplatňujú od 21. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 321, 6.12.2001, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37.

(6)  Ú. v. EÚ L 99, 19.4.2005, s. 5.

(7)  Ú. v. EÚ L 263, 6.10.2010, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 104, 20.4.2011, s. 3.

(9)  Ú. v. EÚ L 146, 1.6.2011, s. 7.

(10)  Ú. v. EÚ L 231, 8.9.2011, s. 15.

(11)  Ú. v. EÚ L 34, 4.2.2009, s. 5.

(12)  Ú. v. EÚ L 73, 19.3.2009, s. 12.


PRÍLOHA

V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 532/2011 sa príloha k nariadeniu (ES) č. 1800/2004 zmenenému a doplnenému vykonávacím nariadením (EÚ) č. 532/2011 opravuje takto:

1.

V stĺpci 3 sa slová „(Cycostat 66G)“ nahrádzajú slovami „(Robenz 66 G)“.

2.

Pridáva sa nový stĺpec:

„Maximálne limity rezíduí (MLR) v príslušných potravinách živočíšneho pôvodu

800 μg robenidínu hydrochloridu/kg surovej pečene

350 μg robenidínu hydrochloridu/kg surovej obličky

200 μg robenidínu hydrochloridu/kg surového svalu

1 300 μg robenidínu hydrochloridu/kg surovej kože/tuku

400 μg robenidínu hydrochloridu/kg kože/tuku

400 μg robenidínu hydrochloridu/kg surovej pečene.

200 μg robenidínu hydrochloridu/kg surovej obličky

200 μg robenidínu hydrochloridu/kg surového svalu“


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 119/2012

z 10. februára 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

55,6

TN

77,0

TR

129,1

ZZ

87,2

0707 00 05

EG

229,9

JO

137,5

TR

159,9

US

57,6

ZZ

146,2

0709 91 00

EG

330,9

ZZ

330,9

0709 93 10

MA

82,8

TR

183,3

ZZ

133,1

0805 10 20

EG

48,9

IL

72,0

MA

54,5

TN

54,0

TR

74,4

ZZ

60,8

0805 20 10

IL

163,3

MA

104,6

ZZ

134,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,1

EG

95,0

IL

118,1

JM

98,5

MA

80,9

TR

72,9

ZZ

87,6

0805 50 10

EG

61,9

TR

61,8

ZZ

61,9

0808 10 80

CA

123,2

CL

98,4

CN

111,0

MK

26,7

US

158,2

ZZ

103,5

0808 30 90

CL

48,2

CN

74,6

US

122,3

ZA

100,5

ZZ

86,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 120/2012

z 10. februára 2012,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej podané 6. a 7. februára 2012 v rámci tuniskej colnej kvóty, a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac február 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Článkom 3 ods. 1 a 2 Protokolu 1 (3) k Európsko-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej (4) sa otvára colná kvóta s nulovou sadzbou na dovoz neupraveného olivového oleja patriaceho pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 1509 10 90, úplne získaného v Tunisku a prepravovaného priamo z tejto krajiny do Európskej únie v limite stanovenom na každý rok.

(2)

Článkom 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (5), sa ustanovujú maximálne mesačné množstvá, na ktoré sa môžu vydať dovozné povolenia.

(3)

V súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa príslušným orgánom podali žiadosti o vydanie dovozných povolení na celkové množstvo prekračujúce hranicu stanovenú na mesiac február v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(4)

Za týchto okolností musí Komisia stanoviť koeficient pridelenia, ktorý umožní výdaj dovozných povolení v pomere k množstvu, ktoré je k dispozícii.

(5)

Keďže sa na mesiac február dosiahla príslušná hranica, nemožno na tento mesiac vydať žiadne dovozné povolenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia podaným 6. a 7. februára 2012 na základe článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa dáva koeficient pridelenia 12,493792 %.

Vydávanie dovozných povolení na množstvá požadované od 13. februára 2012 sa na február 2012 pozastavuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 57.

(4)  Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 2.

(5)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.


ROZHODNUTIA

11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/43


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2012/74/SZBP

z 10. februára 2012,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/656/SZBP z 29. októbra 2010 o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada prijala 29. októbra 2010 rozhodnutie 2010/656/SZBP.

(2)

Vzhľadom na vývoj situácie na Pobreží Slonoviny by sa mal zmeniť a doplniť zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia, uvedený v prílohe II k rozhodnutiu 2010/656/SZBP,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťajú zo zoznamu uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2010/656/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ANTORINI


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 30.10.2010, s. 28.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

1.

pán Frank Anderson Kouassi

2.

pán Yanon Yapo

3.

pán Benjamin Yapo Atsé

4.

pán Blaise N'Goua Abi

5.

pani Anne Jacqueline Lohoués Oble

6.

pani Angèle Gnonsoa

7.

pani Danièle Boni Claverie

8.

pán Ettien Amoikon

9.

pán Kata Kéké Joseph

10.

pán Touré Amara

11.

pani Anne Gnahouret Tatret

12.

pán Thomas N'Guessan Yao

13.

pani Odette Lago Daléba Loan

14.

pán Georges Armand Alexis Ouégnin

15.

pán Rafaël Dogo Djéréké

16.

pani Marie Odette Lorougnon Souhonon

17.

pán Felix Nanihio

18.

pán Lahoua Souanga Etienne

19.

pán Jean Baptiste Akrou

20.

pán Lambert Kessé Feh

21.

Togba Norbert

22.

Kone Doféré

23.

Hanny Tchélé Brigitte

24.

Jacques Zady

25.

Ali Keita

26.

Blon Siki Blaise

27.

Moustapha Aziz

28.

Gnamien Yao

29.

Ghislain N'Gbechi

30.

Deby Dally Balawourou


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2012

o uznaní Ghany podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov

[oznámené pod číslom K(2012) 616]

(Text s významom pre EHP)

(2012/75/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (1), a najmä na jej článok 19 ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na žiadosť Cypru z 13. mája 2005,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2008/106/ES sa členské štáty môžu rozhodnúť potvrdiť príslušné osvedčenia o spôsobilosti námorníkov, ktoré vydali tretie krajiny, pod podmienkou, že príslušnú tretiu krajinu uznala Komisia. Tieto tretie krajiny musia spĺňať všetky požiadavky Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách prípravy, osvedčovania a hliadkovaní námorníkov z roku 1978 (dohovor STCW) (2) v znení zmien a doplnení z roku 1995.

(2)

Žiadosť o uznanie Ghany predložil Cyprus listom z 13. mája 2005. Po prijatí tejto žiadosti Komisia posúdila systém prípravy a osvedčovania v Ghane s cieľom overiť, či Ghana spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní. Toto posúdenie sa zakladalo na výsledkoch inšpekcie expertov z Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v decembri 2009. Počas tejto inšpekcie sa zistili určité nedostatky v systémoch prípravy a osvedčovania.

(3)

Komisia členským štátom poskytla správu o výsledkoch posúdenia.

(4)

Listom z 20. decembra 2010 Komisia požiadala Ghanu, aby poskytla dôkazy nápravy zistených nedostatkov.

(5)

Listom z 21. februára 2011 Ghana poskytla požadované informácie a dôkazy o prijatí primeraných a dostatočných nápravných opatrení na riešenie väčšiny nedostatkov zistených počas posudzovania súladu.

(6)

Stále pretrvávajú dva nedostatky. Prvý poukazuje na skutočnosť, že Ghana v plnej miere nezabezpečuje, že námorná služba vykonávaná v námorníctve alebo na pilotných lodiach je skutočne relevantná pre schopnosti požadované pre osvedčovanie. Ďalší nedostatok sa týka nedostatočného protipožiarneho výcviku a vybavenia námorníckej vzdelávacej inštitúcie. Preto bola Ghana vyzvaná, aby v tejto súvislosti uplatnila ďalšie nápravné opatrenia. Tieto nedostatky však neoprávňujú na to, aby sa spochybňovala celková úroveň súladu Ghany s požiadavkami STCW na prípravu a osvedčovanie námorníkov.

(7)

Z výsledku posudzovania súladu a vyhodnotenia informácií, ktoré poskytla Ghana, vyplýva, že Ghana spĺňa príslušné požiadavky dohovoru STCW a že prijala primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ghana sa uznáva na účely článku 19 smernice 2008/106/ES, pokiaľ ide systémy prípravy a osvedčovania námorníkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2012

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou.


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/46


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2012

o uznaní Uruguaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov

[oznámené pod číslom K(2012) 619]

(Text s významom pre EHP)

(2012/76/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (1), a najmä na jej článok 19 ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na žiadosť Španielska zo 14. februára 2006,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2008/106/ES sa členské štáty môžu rozhodnúť potvrdiť príslušné osvedčenia o spôsobilosti námorníkov, ktoré vydali tretie krajiny, pod podmienkou, že príslušnú tretiu krajinu uznala Komisia. Tieto tretie krajiny musia spĺňať všetky požiadavky Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách prípravy, osvedčovania a hliadkovaní námorníkov z roku 1978 (dohovor STCW) (2) v znení zmien a doplnení z roku 1995.

(2)

Žiadosť o uznanie Uruguaja predložilo Španielsko listom zo 14. februára 2006. Po prijatí tejto žiadosti Komisia posúdila systém prípravy a osvedčovania v Uruguaji s cieľom overiť, či Uruguaj spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní. Toto posúdenie sa opieralo o výsledky inšpekcie, ktorú v júni 2007 vykonali odborníci z Európskej námornej bezpečnostnej agentúry. Počas tejto inšpekcie sa zistili určité nedostatky v systémoch prípravy a osvedčovania.

(3)

Komisia poskytla členským štátom správu o výsledkoch posúdenia.

(4)

Listami zo 16. februára 2009 a z 8. decembra 2010 Komisia požiadala Uruguaj, aby poskytol dôkazy o náprave zistených nedostatkov.

(5)

Listami z 30. apríla 2009 a 18. marca 2011 Uruguaj poskytol požadované informácie a dôkazy o prijatí primeraných a dostatočných nápravných opatrení na riešenie väčšiny nedostatkov zistených počas posudzovania súladu.

(6)

Stále pretrvávajú dva nedostatky. Prvý poukazuje na skutočnosť, že systém noriem kvality sa nevzťahuje na niektoré správne činnosti, ako napríklad schvaľovanie výcvikových programov. Druhý nedostatok sa týka vzoru osvedčení. Preto bol Uruguaj vyzvaný, aby v tejto súvislosti uplatnil ďalšie nápravné opatrenia. Tieto nedostatky však neoprávňujú na to, aby sa spochybňovala celková úroveň súladu Uruguaja s požiadavkami STCW na prípravu a osvedčovanie námorníkov.

(7)

Z výsledku posudzovania súladu a vyhodnotenia informácií, ktoré poskytol Uruguaj, vyplýva, že Uruguaj spĺňa príslušné požiadavky dohovoru STCW a že prijal primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Uruguaj sa uznáva na účely článku 19 smernice 2008/106/ES, pokiaľ ide systémy prípravy a osvedčovania námorníkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2012

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou.


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/47


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2012

o nezaradení flufenoxurónu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

[oznámené pod číslom K(2012) 621]

(Text s významom pre EHP)

(2012/77/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa flufenoxurón.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa flufenoxurón (CAS Nr 101463-69-8; EC Nr 417-680-3) posudzoval v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na použitie vo výrobkoch typu 18, insekticídoch, akaricídoch a výrobkoch na ochranu proti iným článkonožcom, podľa prílohy V k uvedenej smernici.

(3)

Francúzsko bolo určené ako spravodajský členský štát a 17. marca 2009 predložilo Komisii v súlade s článkom 14 ods. 4 a ods. 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali správu zodpovedného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 22. septembra 2011 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Z hodnotenia rizika používania uvedenej látky na životné prostredie, ktoré sa vykonalo prostredníctvom realistického prístupu, vyplýva, že predstavuje neprijateľný vplyv na vodné prostredie. Okrem toho vlastnosti flufenoxurónu ho činia perzistentným, bioakumulatívnym a toxickým a zároveň aj veľmi perzistentným a veľmi bioakumulatívnym na základe kritérií stanovených v prílohe XIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3). Preto nie je vhodné zaradiť flufenoxurón na použitie vo výrobkoch typu 18 do príloh I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES.

(6)

Dátum, odkedy by sa biocídne výrobky typu 18, ktoré obsahujú flufenoxurón, nemali ďalej uvádzať na trh, ako aj dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia by mali byť primerané a zohľadňovať výsledky hodnotenia rizika.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Flufenoxurón (CAS Nr 101463-69-8; EC Nr 417-680-3) sa nezaraďuje do príloh I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES pre výrobky typu 18.

Článok 2

Na účely článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa biocídne výrobky typu 18, ktoré obsahujú flufenoxurón, prestanú uvádzať na trh s účinnosťou od 1. augusta 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2012

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.


11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/48


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2012

o nezaradení niektorých látok do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

[oznámené pod číslom K(2012) 645]

(Text s významom pre EHP)

(2012/78/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES.

(2)

V prípade viacerých kombinácií látka/typ výrobku uvedených v danom zozname sa stalo, že buď všetci účastníci ukončili svoju účasť na kontrolnom programe, alebo členskému štátu, ktorý bol určený ako spravodajský členský štát na posudzovanie, nebola doručená úplná dokumentácia v lehote podľa článku 9 a článku 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1451/2007.

(3)

Podľa článku 11 ods. 2, článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1451/2007 preto Komisia náležite informovala členské štáty. Tieto informácie sa uverejnili aj pomocou elektronických prostriedkov.

(4)

Viacero spoločností prejavilo do troch mesiacov od tohto uverejnenia záujem o prevzatie úlohy účastníka pre niektoré z príslušných látok a typov výrobkov. Tieto spoločnosti však následne nepredložili úplnú dokumentáciu.

(5)

Podľa článku 12 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1451/2007 by sa preto príslušné látky a typy výrobkov nemali zaradiť do prílohy I, IA ani IB k smernici 98/8/ES.

(6)

V záujme právnej istoty je vhodné určiť dátum, po ktorom by sa biocídne výrobky typov uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu obsahujúce aktívne látky už nemali uvádzať na trh.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Látky uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa nezaraďujú do prílohy I, IA ani IB k smernici 98/8/ES pre príslušné typy výrobkov.

Článok 2

Na účely článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa biocídne výrobky typov uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktoré obsahujú aktívne látky uvedené v uvedenej prílohe, s účinnosťou od 1. februára 2013 už neuvádzajú na trh.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2012

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Látky a typy výrobkov, ktoré sa nemajú zaradiť do príloh I, IA ani IB k smernici 98/8/ES

Názov

Číslo ES

Číslo CAS

Typ výrobku

Spravodajský členský štát

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ

 

66603-10-9

6

AT

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ

 

66603-10-9

7

AT

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ

 

66603-10-9

9

AT

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ

 

66603-10-9

10

AT

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ

 

66603-10-9

12

AT

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ

 

66603-10-9

13

AT

Difenoxarzín-10-yl oxid

200-377-3

58-36-6

9

FR

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

12

FR

1,3-dichlór-5,5-dimetylhydantoín

204-258-7

118-52-5

12

NL

Nátrium-tozylchloramid

204-854-7

127-65-1

11

ES

Tetraboritan sodný, bezvodý

215-540-4

1330-43-4

11

NL

Meď

231-159-6

7440-50-8

2

FR

Meď

231-159-6

7440-50-8

4

FR

Meď

231-159-6

7440-50-8

5

FR

Meď

231-159-6

7440-50-8

11

FR

Síran meďnatý

231-847-6

7758-98-7

1

FR

Síran meďnatý

231-847-6

7758-98-7

4

FR

Chlórnan vápenatý

231-908-7

7778-54-3

1

IT

Kyselina boritá

233-139-2

10043-35-3

22

NL

Fosfid horečnatý

235-023-7

12057-74-8

20

DE

Chloralóza

240-016-7

15879-93-3

15

PT

Chloralóza

240-016-7

15879-93-3

23

PT

Fosfid hlinitý

244-088-0

20859-73-8

20

DE

1,3-dichlór-5-etyl-5-metylimidazolidín-2,4-dión

401-570-7

89415-87-2

12

NL

Metyl-neodekánamid

414-460-9

105726-67-8

19

ES

Tetrachlórdekaoxidový komplex

420-970-2

92047-76-2

5

DE

3-benzob)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

9

PT

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

2

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

2

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

3

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

3

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

4

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

4

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

7

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

7

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

9

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

9

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

10

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

10

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

11

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

11

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

12

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

12

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

20

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

20

FR


Korigendá

11.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/51


Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 44/2012 zo 17. januára 2012, ktorým sa na rok 2012 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd

( Úradný vestník Európskej únie L 25 z 27. januára 2012 )

Na strane 105 prílohy IB pre kód TAC pre tresku škvrnitú v zóne I a IIb (COD/1/2B.) v poznámke pod čiarou č. 3:

namiesto:

„(3)

Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať najviac 19 % vykládok na záťah. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškvrnnej sa nezarátava do kvóty pre tresku škvrnitú.“

má byť:

„(3)

Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať najviac 19 % na záťah. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškvrnnej sa nezarátava do kvóty pre tresku škvrnitú.“