ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.028.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 28

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
31. januára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 64/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 582/2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012 z 24. januára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES ( 1 )

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 64/2012

z 23. januára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 582/2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3, článok 5 ods. 4, článok 6 ods. 2 a článok 12,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (2), a najmä na jej článok 39 ods. 7,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 595/2009 sa zavádzajú spoločné technické požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel a náhradných dielov, pokiaľ ide o ich emisie, a ustanovujú sa pravidlá pre zhodu v prevádzke, životnosť zariadení na reguláciu znečisťovania, palubné diagnostické systémy (OBD), meranie spotreby paliva a dostupnosť informácií o opravách a údržbe vozidiel.

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 15 nariadenia Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (3), vozidlá a motory sa majú typovo schvaľovať v súlade s nariadením (ES) č. 595/2009 a jeho vykonávacími opatreniami až po prijatí postupov merania počtu PM podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 595/2009, akýchkoľvek osobitných ustanovení týkajúcich sa motorov s viacnásobným nastavením, ktoré sú potrebné, a ustanovení vykonávajúcich článok 6 nariadenia (ES) č. 595/2009. Preto je vhodné zmeniť a doplniť nariadenie (EÚ) č. 582/2011 s cieľom zahrnúť tieto požiadavky.

(3)

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 595/2009 sa články 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na emisie z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel (4) uplatňujú mutatis mutandis. Preto je vhodné, aby sa v tomto nariadení prevzali ustanovenia o prístupe k informáciám o opravách a údržbe uvedené v nariadení (ES) č. 715/2007 a jeho vykonávacích predpisoch. Tieto ustanovenia však treba prispôsobiť s cieľom zohľadniť osobitosti ťažkých úžitkových vozidiel.

(4)

Predovšetkým je vhodné prijať osobitné postupy pre prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 595/2009 v prípade viacstupňového typového schválenia. Tak isto je vhodné prijať osobitné požiadavky a postupy pre prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel v prípade zákazníckych úprav a malovýroby. A nakoniec je vhodné uviesť odkaz na osobitné normy pre preprogramovanie vypracované pre ťažké úžitkové vozidlá.

(5)

Uplatňovanie ustanovení o prístupe k informáciám o opravách a údržbe môže z krátkodobého hľadiska priveľmi zaťažovať výrobcov vozidiel vzhľadom na určité systémy, ktoré sú prevzaté zo starších typov vozidiel do nových typov vozidiel. Preto je vhodné zaviesť určité obmedzené odchýlky od všeobecných ustanovení o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel.

(6)

Ustanovenia o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel na účely návrhu a výroby automobilového vybavenia pre vozidlá na alternatívne palivá by sa mali stanoviť po tom, ako bude možné typové schválenie tohto vybavenia.

(7)

V súlade so smernicou Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (5) majú zariadenia na obmedzovanie rýchlosti inštalovať dielne alebo orgány schválené členskými štátmi. V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (6) môžu záznamové zariadenia v motorových vozidlách kalibrovať iba schválené dielne. Preto je vhodné vyňať z ustanovení o prístupe k informáciám o opravách a údržbe informácie týkajúce sa preprogramovania riadiacich jednotiek pre zariadenia na obmedzenie rýchlosti a záznamové zariadenia.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 582/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 582/2011 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 2 sa pridávajú tieto body 42, 43 a 44:

„42.

‚zákaznícka úprava‘ znamená akúkoľvek zmenu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky uskutočnenú na osobitnú žiadosť zákazníka a podliehajúcu schváleniu;

43.

‚informácie o systéme OBD vozidla‘ sú informácie týkajúce sa palubného diagnostického systému pre akýkoľvek elektronický systém vo vozidle;

44.

‚prevzatý systém‘ je systém podľa definície v článku 3 ods. 23 smernice 2007/46/ES prevzatý zo staršieho typu vozidla do nového typu vozidiel.“

2.

Vkladajú sa tieto články 2a až 2 h:

„Článok 2a

Prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

1.   Výrobcovia zavedú potrebné mechanizmy a postupy v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 595/2009 a prílohy XVII k tomuto nariadeniu s cieľom zabezpečiť, aby bol k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla ľahký a rýchly prístup prostredníctvom webových stránok používajúcich štandardizovaný formát a zároveň, aby bol tento prístup nediskriminačný v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa autorizovaných predajcov a opravovní alebo s prístupom, ktorý im bol udelený. Výrobcovia okrem toho sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom a autorizovaným predajcom a opravovniam vzdelávacie materiály.

2.   Schvaľovacie orgány udeľujú typové schválenie až po tom, ako dostanú od výrobcu osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla.

3.   Osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla slúži ako dôkaz súladu s článkom 6 nariadenia (ES) č. 595/2009.

4.   Osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla sa zostavuje v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 1 k prílohe XVII.

5.   Informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla obsahujú:

a)

jednoznačnú identifikáciu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, za ktoré zodpovedá výrobca;

b)

servisnú príručku vrátane záznamov o opravách a údržbe;

c)

technické príručky;

d)

informácie o komponentoch a diagnostické informácie (ako sú minimálne a maximálne teoretické hodnoty pre merania);

e)

schémy zapojenia;

f)

diagnostické poruchové kódy vrátane osobitných kódov výrobcu;

g)

kalibračné identifikačné číslo softvéru platné pre typ vozidla;

h)

informácie týkajúce sa značkových nástrojov a zariadení a poskytované a doručované pomocou nich;

i)

informácie o zaznamenávaní údajov a údaje o obojsmernom monitorovaní a skúškach;

j)

štandardné pracovné jednotky alebo časové obdobia pre úlohy opravy a údržby, ak sa priamo alebo prostredníctvom tretej osoby sprístupnia autorizovaným predajcom a opravovniam výrobcu;

k)

v prípade viacstupňového typového schválenia, informácie požadované podľa článku 2b.

6.   Autorizované predajne alebo opravovne v rámci distribučného systému daného výrobcu vozidiel sa na účely tohto nariadenia považujú za nezávislých prevádzkovateľov, pokiaľ poskytujú služby opravy alebo údržby vozidiel, ktoré nevykonávajú ako členovia distribučného systému daného výrobcu vozidiel.

7.   Informácie o opravách a údržbe vozidiel sú dostupné vždy, s výnimkou prípadov údržby informačného systému.

8.   Na účely výroby a údržby náhradných dielov alebo dielov na údržbu a diagnostických nástrojov a skúšobných zariadení kompatibilných s OBD výrobcovia poskytnú informácie o príslušných systémoch OBD, opravách a údržbe vozidiel nediskriminačným spôsobom každému výrobcovi alebo opravárovi komponentov, diagnostických nástrojov alebo skúšobných zariadení, ktorý o tieto informácie prejaví záujem.

9.   Výrobca následne zmení a doplní informácie o opravách a údržbe vozidiel dostupné na jeho webovej stránke v rovnakom čase, v akom ich sprístupní autorizovaným opravovniam.

10.   Ak sa záznamy o opravách a údržbe vedú v centrálnej databáze výrobcu vozidla alebo v jeho mene, nezávislé opravovne, ktoré boli schválené a autorizované podľa požiadaviek oddielu 2.2 prílohy XVII, majú takisto prístup k takýmto záznamom bezplatne a za rovnakých podmienok ako autorizované opravovne, aby mohli vkladať informácie o opravách a údržbe, ktoré vykonali.

11.   Výrobca sprístupní osobám, ktoré prejavili záujem, tieto informácie:

a)

relevantné informácie s cieľom umožniť vývoj náhradných súčiastok, ktoré majú rozhodujúci význam pre správne fungovanie systému OBD;

b)

informácie, ktoré umožnia vývoj generických diagnostických nástrojov.

Na účely písmena a) prvého pododseku vývoj náhradných komponentov nie je obmedzený:

a)

nedostupnosťou potrebných informácií;

b)

technickými požiadavkami týkajúcimi sa stratégií indikácie funkčnej poruchy, ak sú prekročené prahové hodnoty OBD, alebo ak tento systém nie je schopný plniť základné monitorovacie požiadavky tohto nariadenia na systém OBD;

c)

osobitnými úpravami týkajúcimi sa nakladania s informáciami o systéme OBD s cieľom zabezpečiť nezávislú prevádzku vozidla na benzínový alebo plynový pohon;

d)

typovým schválením vozidiel poháňaných palivovým plynom, ktoré majú niekoľko menších nedostatkov.

Na účely písmena b) prvého pododseku, ak výrobcovia vo svojich sieťach, ktoré sú oprávnení prevádzkovať, používajú diagnostické a skúšobné nástroje v súlade s normou ISO 22900 Modulárne komunikačné rozhranie vozidla (MVCI) a normou ISO 22901 Otvorená výmena diagnostických údajov (ODX), súbory ODX sú dostupné nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky výrobcu.

Článok 2b

Viacstupňové typové schválenie

1.   V prípade viacstupňového typového schválenia definovaného v článku 3 ods. 7 smernice 2007/46/ES je za poskytnutie prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla zodpovedný konečný výrobca, pokiaľ ide o jeho stupeň (stupne) a prepojenie k predchádzajúcemu(-im) stupňu(-ňom).

Okrem toho, konečný výrobca na svojej webovej stránke poskytuje nezávislým prevádzkovateľom tieto informácie:

a)

internetovú adresu výrobcu(-cov) zodpovedných za predchádzajúci(-ce) stupeň(-ne);

b)

názov a adresu všetkých výrobcov zodpovedných za predchádzajúci(-ce) stupeň(-ne);

c)

číslo(-a) typového schválenia predchádzajúceho(-cich) stupňa(-ňov);

d)

číslo motora.

2.   Každý výrobca zodpovedný za určitý stupeň alebo určité stupne typového schválenia zodpovedá za poskytnutie prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla, ktoré sa týkajú stupňa(-ňov) typového schválenia, za ktoré je zodpovedný, na svojej webovej stránke a prepojenia k predchádzajúcemu(-cim) stupňu(-ňom).

3.   Výrobca zodpovedný za určitý stupeň alebo stupne typového schválenia poskytuje výrobcovi zodpovednému za nasledujúci stupeň tieto informácie:

a)

osvedčenie o zhode týkajúce sa stupňa(-ňov), za ktorý(-ré) je zodpovedný;

b)

osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla vrátane jeho dodatkov;

c)

číslo typového schválenia zodpovedajúce stupňu(-ňom), za ktorý(-ré) je zodpovedný;

d)

dokumenty uvedené pod písmenami a), b) a c), ktoré poskytuje(-ú) výrobca(-ovia) zapojený(-í) do predchádzajúceho(-ich) stupňa(-ov).

Každý výrobca oprávni výrobcu zodpovedného za nasledujúci stupeň, aby poskytnuté dokumenty odovzdal výrobcom zodpovedným za všetky nasledujúce stupne a posledný stupeň.

Okrem toho, výrobca zodpovedný za určitý stupeň alebo stupne typového schválenia na zmluvnom základe:

a)

poskytne výrobcovi zodpovednému za ďalší stupeň prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla a informáciám o rozhraní zodpovedajúcom konkrétnemu(-ym) stupňu(-om), za ktorý(-é) je zodpovedný;

b)

na požiadanie poskytne výrobcovi zodpovednému za nasledujúci stupeň typového schválenia prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla a informáciám o rozhraní zodpovedajúcom konkrétnemu(-ym) stupňu(-om), za ktorý(-é) je zodpovedný.

4.   Výrobca vrátane konečného výrobcu môže účtovať poplatky v súlade s článkom 2f len za konkrétny(-e) stupeň(-ne), za ktorý(-é) je zodpovedný.

Výrobca vrátane konečného výrobcu neúčtuje poplatky za poskytovanie informácií o adrese webovej stránky alebo kontaktných údajoch ktoréhokoľvek iného výrobcu.

Článok 2c

Zákaznícke úpravy

1.   Odchylne od článku 2a, ak je počet systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom osobitnej zákazníckej úpravy, nižší ako celkovo 250 jednotiek vyrobených na celom svete, informácie pri zákazníckej úprave o opravách a údržbe sa poskytujú ľahko dostupným a rýchlym spôsobom a nediskriminačne v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa autorizovaných predajcov a opravovní alebo prístupom, ktorý sa im udeľuje.

Pri kontrole a preprogramovaní elektronických riadiacich jednotiek súvisiacich so zákazníckou úpravou výrobca sprístupní príslušné značkové špecializované diagnostické nástroje alebo skúšobné zariadenie nezávislým prevádzkovateľom tak, ako ich poskytuje autorizovaným opravovniam.

Zákaznícke úpravy sú uvedené na webovej stránke s informáciami výrobcu o opravách a údržbe a uvádzajú sa v osvedčení o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v čase typového schválenia.

2.   Ak je do 31. decembra 2015 počet systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom osobitnej zákazníckej úpravy, na celom svete vyšší ako 250 jednotiek, výrobca sa môže odchýliť od povinnosti podľa článku 2a poskytnúť prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla s použitím štandardizovaného formátu. Ak výrobca využije túto odchýlku, poskytne prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla ľahko dostupným a rýchlym spôsobom a nediskriminačne v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa autorizovaných predajcov a opravovní alebo prístupom, ktorý sa im udeľuje.

3.   Výrobcovia sprístupnia príslušné značkové špecializované diagnostické nástroje alebo skúšobné zariadenie na kontrolu zákaznícky upravených systémov, komponentov alebo technických jednotiek nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom predaja alebo prenájmu.

4.   Výrobca v osvedčení o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v čase typového schválenia uvedie zákaznícke úpravy, pri ktorých sa odchyľuje od povinnosti podľa článku 2a poskytnúť prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v štandardizovanom formáte, a každú elektronickú riadiacu jednotku, ktorá s nimi súvisí.

Tieto zákaznícke úpravy a všetky elektronické riadiace jednotky, ktoré s nimi súvisia, sú uvedené aj na webovej stránke výrobcu s informáciami o opravách a údržbe.

Článok 2d

Malovýrobcovia

1.   Odchylne od článku 2a výrobcovia, ktorých celosvetová ročná výroba typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka toto nariadenie, je nižšia ako 250 jednotiek, poskytnú prístup k informáciám o opravách a údržbe ľahko dostupným a rýchlym spôsobom a nediskriminačne v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa autorizovaných predajcov a opravovní alebo prístupu, ktorý sa im udeľuje.

2.   Vozidlo, systém, komponent a samostatná technická jednotka, ktorých sa týka odsek 1, sú uvedené na webovej stránke výrobcu s informáciami o opravách a údržbe.

3.   Schvaľovací orgán informuje Komisiu o každom typovom schválení udelenom malovýrobcom.

Článok 2e

Prevzaté systémy

1.   Pokiaľ ide o prevzaté systémy uvedené v doplnku 3 k prílohe XVII, výrobcovia sa do 30. júna 2016 môžu odchyľovať od povinnosti preprogramovať elektronické riadiace jednotky v súlade s normami uvedenými v prílohe XVII.

Táto odchýlka je uvedená v osvedčení o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v čase typového schválenia.

Systémy, v ktorých sa výrobca odchyľuje od povinnosti preprogramovať elektronické riadiace jednotky v súlade s normami uvedenými v prílohe XVII, sú uvedené na jeho webovej stránke s informáciami o opravách a údržbe.

2.   Pri údržbe a preprogramovaní elektronických riadiacich jednotiek v prevzatých systémoch, u ktorých sa výrobca odchyľuje od povinnosti preprogramovať elektronické riadiace jednotky v súlade s normami uvedenými v prílohe XVII, výrobcovia zabezpečia, aby si nezávislí prevádzkovatelia mohli príslušný značkový nástroj alebo zariadenie kúpiť alebo prenajať.

Článok 2f

Poplatky za informácie o opravách a údržbe vozidiel

1.   Výrobcovia môžu vyberať zodpovedajúce a primerané poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Na účely prvého pododseku sa poplatok považuje za neodôvodnený alebo neprimeraný, ak odrádza od prístupu k informáciám tým, že neberie do úvahy rozsah, do akého ho nezávislý prevádzkovateľ využíva.

2.   Výrobcovia sprístupňujú informácie o opravách a údržbe vozidiel vrátane transakčných služieb, ako je preprogramovanie alebo technická pomoc, denne, mesačne a ročne, pričom poplatky za prístup k týmto informáciám sa líšia v závislosti od časového obdobia, na ktoré sa prístup poskytuje.

Okrem prístupu na určitý čas môžu výrobcovia ponúknuť prístup pre transakcie, pri ktorom sa poplatky účtujú za jednotlivé transakcie a nie za čas, na ktorý je udelený prístup. Ak výrobcovia ponúknu oba systémy prístupu, nezávislí prevádzkovatelia si vyberú systém prístupu, ktorý uprednostňujú, buď na určitý čas, alebo pre transakcie.

Článok 2g

Plnenie záväzkov týkajúcich sa prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel

1.   Schvaľovací orgán môže kedykoľvek, či už z vlastnej iniciatívy, na základe sťažnosti, alebo na základe posúdenia technickej služby skontrolovať, či výrobca dodržiava nariadenie (ES) č. 595/2009, toto nariadenie a podmienky osvedčenia o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel.

2.   Ak schvaľovací orgán zistí, že výrobca si neplní povinnosti súvisiace s prístupom k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel, schvaľovací orgán, ktorý udelil príslušné typové schválenie, urobí vhodné opatrenia na nápravu situácie.

Tieto opatrenia môžu zahŕňať odňatie alebo pozastavenie typového schválenia, pokuty alebo iné opatrenia prijaté v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 595/2009.

3.   Schvaľovací orgán prikročí ku kontrole s cieľom overiť, či výrobca plní povinnosti týkajúce sa prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidiel, ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu orgánu sťažnosť.

4.   Pri vykonávaní auditu môže schvaľovací orgán požiadať technickú službu alebo iného nezávislého experta, aby vykonali hodnotenie s cieľom overiť, či sú tieto záväzky splnené.

Článok 2h

Fórum o prístupe k informáciám o vozidlách

Rozsah uplatňovania činností vykonávaných fórom o prístupe k informáciám o vozidle zriadeným v súlade s článkom 13 ods. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 (7) sa rozširuje na vozidlá, ktorých sa týka nariadenie (ES) č. 595/2009.

Na základe dôkazu o úmyselnom alebo neúmyselnom zneužití informácií o systéme OBD, opráv a údržby vozidla fórum odporučí Komisii opatrenia na zabránenie takéhoto zneužitia informácií.

3.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na získanie typového schválenia ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky, typového schválenia ES vozidla so schváleným systémom motora, pokiaľ ide o emisie a informácie o oprave a údržbe, alebo typového schválenia ES vozidla, pokiaľ ide o emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla výrobca, v súlade s ustanoveniami prílohy I, preukáže, že vozidlo alebo systémy motora sa podrobujú skúškam a spĺňajú požiadavky uvedené v článkoch 4 a 14 a v prílohách III až VIII, X, XIII, XIV a XVII. Výrobca tiež zabezpečí zhodu s technickými parametrami referenčných palív uvedenými v prílohe IX.“

b)

Vkladajú sa tieto odseky 1a, 1b a 1c:

„1a.   Ak informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla nie sú dostupné alebo nezodpovedajú článku 6 nariadenia (ES) č. 595/2009, článku 2a a prípadne článkom 2b, 2c a 2d tohto nariadenia a prílohe XVII k tomuto nariadeniu v čase podania žiadosti o typové schválenie, výrobca poskytne tieto informácie do šiestich mesiacov od príslušného dátumu stanoveného v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 595/2009 alebo do šiestich mesiacov od dátumu typového schválenia, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

1b.   Povinnosti poskytnúť informácie v rámci lehôt určených v odseku 1a sa uplatňujú, iba ak sa vozidlo po typovom schválení umiestni na trh.

Ak je vozidlo umiestnené na trhu viac ako šesť mesiacov po typovom schválení, informácie sa poskytujú k dátumu, keď bolo vozidlo umiestnené na trh.

1c.   Schvaľovací orgán môže predpokladať, že výrobca zaviedol vyhovujúce mechanizmy a postupy, pokiaľ ide o prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla na základe vystaveného osvedčenia o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla za predpokladu, že nebola podaná žiadna sťažnosť a že výrobca poskytne osvedčenie v rámci lehoty stanovenej v odseku 1a.

Ak nie je osvedčenie o súlade poskytnuté v uvedenej lehote, schvaľovací orgán prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu.“

c)

Odsek 15 sa vypúšťa.

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Článok 5

Žiadosť o typové schválenie ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky, pokiaľ ide o a prístup k informáciám o opravách a údržbe“;

b)

v odseku 4 sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)

osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla;“.

5.

Názov článku 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Správne ustanovenia pre typové schválenie ES systému motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky, pokiaľ ide o emisie a prístup k informáciám o opravách a údržbe“.

6.

V článku 7 ods. 4 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla;“.

7.

V článku 14 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

požiadavky v súvislosti s preukazovacou skúškou PEMS pri typovom schválení a akékoľvek ďalšie požiadavky v súvislosti s mimocyklovými skúškami vozidla v prevádzke ustanovenými v tomto nariadení;“.

8.

V článku 15 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Výrobca zabezpečí, aby náhradné zariadenia na reguláciu znečisťovania určené na montáž do systémov motorov s typovým schválením ES alebo vozidiel, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 595/2009, dostali typové schválenie ES ako samostatné technické jednotky v súlade s požiadavkami tohto článku a článkov 1a, 16 a 17.“

9.

V článku 16 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Výrobca predloží osvedčenie o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla.“

10.

Prílohy I, II, III, VI, X, XI a XIII sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

11.

Dopĺňa sa nová príloha XVII, ktorej znenie je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2012.

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 167, 25.6.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27.

(6)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.

(7)  Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.“


PRÍLOHA I

Prílohy I, II, III, VI, X, XI a XIII k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.   Požiadavky na obmedzené typové schválenie rozsahu palív v prípade zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo LPG

Obmedzené typové schválenie kategórie palív sa udeľuje na základe požiadaviek uvedených v bodoch 1.2.1 až 1.2.2.2.“

b)

Bod 5.3.3 sa nahrádza takto:

„5.3.3.

Zhoda ECU signálu krútiaceho momentu s požiadavkami bodov 5.2.2 a 5.2.3 sa preukazuje pri určovaní výkonu motora podľa prílohy XIV a pri vykonávaní skúšky WHSC podľa prílohy III a laboratórnych mimocyklových skúšok pri typovom schválení v súlade s oddielom 6 prílohy VI.“

c)

Za bod 5.3.3 sa vkladá tento bod 5.3.3.1:

„5.3.3.1.

Zhoda ECU signálu krútiaceho momentu s požiadavkami bodov 5.2.2 a 5.2.3 sa preukazuje pre každý motor radu motorov pri určovaní výkonu motora podľa prílohy XIV. Na tento účel sa vykonávajú dodatočné merania v niekoľkých prevádzkových bodoch čiastočného zaťaženia a otáčok motora (napríklad v režimoch WHSC a v niektorých ďalších náhodne vybraných bodoch).“

d)

V doplnku 4 sa do vzoru informačného dokumentu vkladá táto časť 3:

„ČASŤ 3

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

16.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

16.1.

Adresa hlavnej webovej stránky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidla

16.1.1.

Dátum, od ktorého je táto webová stránka dostupná (najneskôr 6 mesiacov od dátumu udelenia typového schválenia)

16.2.

Podmienky prístupu na túto webovú stránku

16.3.

Formát, v akom budú informácie o opravách a údržbe vozidiel dostupné na tejto webovej stránke“

e)

V doplnku 5 v dodatku k osvedčeniu o typovom schválení ES sa za bod 1.4.3 vkladá tento bod 1.4.4:

„1.4.4.   Skúška preukázania PEMS

Tabuľka 6a

Skúška preukázania PEMS

Typ vozidla (napr. M3, N3 a použitie napr. tuhé alebo kĺbové nákladné auto, mestský autobus)

 

Opis vozidla (napr. model vozidla, prototyp)

 

Výsledky kladných – záporných rozhodnutí (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Hmotnosť PM

Faktor zhody pracovného okna

 

 

 

 

 

 

Faktor zhody okna hmotnosti CO2

 

 

 

 

 

 

Informácie o ceste

V meste

Mimo mesta

Na diaľnici

Časový podiel cesty charakterizovanej prevádzkou v meste, mimo mesta a na diaľnici podľa opisu v bode 4.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011

 

 

 

Časový podiel cesty charakterizovanej zrýchľovaním, spomaľovaním, jazdením stálou rýchlosťou a státím podľa opisu v bode 4.5.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011

 

 

 

 

Minimálne

Maximálne

Pracovné okno pri priemernom výkone (%)

 

 

Trvanie okna hmotnosti CO2 (s)

 

 

Pracovné okno: percento platných okien

 

Okno hmotnosti CO2: percento platných okien

 

Pomer konzistentnosti spotreby paliva“

 

f)

V doplnku 7 v dodatku k osvedčeniu o typovom schválení ES sa za bod 1.4.3 vkladá tento bod 1.4.4:

„1.4.4.   Skúška preukázania PEMS

Tabuľka 6a

Skúška preukázania PEMS

Typ vozidla (napr. M3, N3 a použitie napr. tuhé alebo kĺbové nákladné auto, mestský autobus)

 

Opis vozidla (napr. model vozidla, prototyp)

 

Výsledky kladných – záporných rozhodnutí (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

Hmotnosť PM

Faktor zhody pracovného okna

 

 

 

 

 

 

Faktor zhody okna hmotnosti CO2

 

 

 

 

 

 

Informácie o ceste

V meste

Mimo mesta

Na diaľnici

Časový podiel cesty charakterizovanej prevádzkou v meste, mimo mesta a na diaľnici podľa opisu v bode 4.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011

 

 

 

Časový podiel cesty charakterizovanej zrýchľovaním, spomaľovaním, jazdením stálou rýchlosťou a státím podľa opisu v bode 4.5.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011

 

 

 

 

Minimálne

Maximálne

Pracovné okno pri priemernom výkone (%)

 

 

Trvanie okna hmotnosti CO2 (s)

 

 

Pracovné okno: percento platných okien

 

Okno hmotnosti CO2: percento platných okien

 

Pomer konzistentnosti spotreby paliva“

 

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 10.1.12 sa pridávajú tieto body 10.1.12.5.1 až 10.1.12.5.5:

„10.1.12.5.1.

Výsledky lineárnej regresie opísané v bode 3.2.1 doplnku 1 k tejto prílohe vrátane sklonu regresnej priamky m, koeficientu určenia r2 a priesečníka b osi y regresnej priamky.

10.1.12.5.2.

Výsledok kontroly konzistencie údajov ECU podľa bodu 3.2.2 doplnku 1 k tejto prílohe.

10.1.12.5.3.

Výsledok kontroly konzistencie spotreby paliva špecifickej pre brzdenie podľa bodu 3.2.3 doplnku 1 k tejto prílohe vrátane vypočítanej spotreby paliva špecifickej pre brzdenie a pomeru spotreby paliva špecifickej pre brzdenie vypočítanej z merania PEMS a deklarovanej spotreby paliva špecifickej pre brzdenie pre skúšku WHTC.

10.1.12.5.4.

Výsledok kontroly konzistencie počítadla kilometrov podľa bodu 3.2.4 doplnku 1 k tejto prílohe.

10.1.12.5.5.

Výsledok kontroly konzistencie tlaku okolitého prostredia podľa bodu 3.2.5 doplnku 1 k tejto prílohe.“

b)

V doplnku 1 sa za bod 4.3.1 vkladajú tieto body 4.3.1.1, 4.3.1.2 a 4.3.1.3:

„4.3.1.1.

Ak je percentuálny podiel platných okien menší ako 50 %, vyhodnotenie údajov sa zopakuje, pričom sa použije dlhšie trvanie okien. To sa dosiahne znížením hodnoty o 0,2 vo vzorci uvedenom v bode 4.3.1 krokmi po 0,01, až kým sa percentuálny podiel platných okien nebude rovnať 50 % alebo viac.

4.3.1.2.

Znížená hodnota v uvedenom vzorci nesmie byť v žiadnom prípade nižšia ako 0,15.

4.3.1.3.

Skúška je neplatná, ak je percentuálny podiel platných okien nižší ako 50 % pri maximálnom trvaní okna vypočítanom podľa bodov 4.3.1, 4.3.1.1 a 4.3.1.2.“

c)

V doplnku 4 sa bod 2.2 nahrádza takto:

„2.2.

Ak sa bod na krivke referenčného krútiaceho momentu ako funkcia otáčok motora nedosiahol počas emisnej skúšky ISC PEMS, výrobca je oprávnený zmeniť podľa potreby zaťaženie vozidla a/alebo skúšobnú trasu, aby dokončil uvedené preukázanie po emisnej skúške ISC PEMS.“

3.

V prílohe III sa za bod 2.1 vkladá tento bod 2.1.1:

„2.1.1.

Požiadavky na meranie počtu častíc sú uvedené v prílohe 4C k predpisu EHK OSN č. 49.“

4.

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 6 sa mení a dopĺňa takto:

i)

názov sa nahrádza takto:

ii)

bod 6.1.3 sa nahrádza takto:

„6.1.3.

Oddiel 7.3 prílohy 10 k predpisu EHK OSN č. 49 sa chápe takto:

Skúška preukázania PEMS sa vykonáva pri typovom schvaľovaní skúškou základného motora vo vozidle, pričom sa použije postup opísaný v doplnku 1 k tejto prílohe.

Doplňujúce požiadavky, pokiaľ ide o skúšky vozidiel v prevádzke budú špecifikované neskôr v súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 582/2011.“;

iii)

za bod 6.1.3 sa vkladajú tieto body 6.1.3.1 a 6.1.3.2:

„6.1.3.1.

Výrobca si môže vybrať vozidlo, ktoré použije na skúšky, ale s výberom vozidla musí súhlasiť schvaľovací orgán. Charakteristiky vozidla použitého na skúšku preukázania PEMS musia byť reprezentatívne pre kategóriu vozidla určeného pre systém motora. Vozidlo môže byť prototypom vozidla.

6.1.3.2.

Na žiadosť schvaľovacieho orgánu možno vo vozidle odskúšať ďalší motor v rámci radu motorov alebo rovnocenný motor predstavujúci inú kategóriu vozidiel.“

b)

Pridáva sa tento doplnok 1:

„Doplnok 1

Skúška preukázania PEMS pri typovom schvaľovaní

1.   ÚVOD

V tomto doplnku je opísaný postup skúšky preukázania PEMS pri typovom schvaľovaní.

2.   SKÚŠOBNÉ VOZIDLO

2.1.   Vozidlo použité na vykonanie skúšky preukázania PEMS je reprezentatívne pre kategóriu vozidiel určenú pre inštaláciu daného systému motora. Vozidlo môže byť prototypom vozidla alebo upravené vyrábané vozidlo.

2.2.   Preukazuje sa dostupnosť a zhoda informácií z toku údajov ECU (napríklad podľa ustanovenia oddielu 5 prílohy II k tomuto nariadeniu).

3.   SKÚŠOBNÉ PODMIENKY

3.1.   Užitočné zaťaženie vozidla

Užitočné zaťaženie vozidla musí predstavovať 50 – 60 % maximálneho zaťaženia vozidla v súlade s prílohou II.

3.2.   Podmienky okolia

Skúška sa vykonáva za podmienok okolitého prostredia opísaných v bode 4.2 prílohy II.

3.3.   Teplota chladiaceho média motora musí byť v súlade s bodom 4.3 prílohy II.

3.4.   Palivo, mazivá a činidlo

Palivo, mazací olej a činidlo v prípade dodatočnej úpravy výfukových plynov musia byť v súlade s ustanoveniami bodov 4.4 až 4.4.3 prílohy II.

3.5.   Požiadavky na cestu a prevádzkové požiadavky

Požiadavky na cestu a prevádzkové požiadavky sú opísané v bodoch 4.5 až 4.6.8 prílohy II.

4.   VYHODNOTENIE EMISIÍ

4.1.   Skúška sa vykonáva a výsledky skúšky sa vypočítavajú v súlade s oddielom 6 prílohy II.

5.   PODÁVANIE SPRÁV

5.1.   Technická správa opisujúca skúšku preukázania PEMS, v ktorej sú uvedené činnosti a výsledky, poskytuje minimálne tieto informácie:

a)

všeobecné informácie opísané v bodoch 10.1.1 až 10.1.1.14 prílohy II;

b)

vysvetlenie, prečo možno vozidlo(-lá) (1) použité na skúšku považovať za reprezentatívne pre kategóriu vozidiel určenú pre daný systém motora;

c)

informácie o skúšobnom zariadení a skúšobných údajoch opísané v bodoch 10.1.3 až 10.1.4.8 prílohy II;

d)

informácie o skúšobnom motore opísané v bodoch 10.1.5 až 10.1.5.20 prílohy II;

e)

informácie o vozidle použitom na skúšku opísané v bodoch 10.1.6 až 10.1.6.18 prílohy II;

f)

informácie o charakteristikách trasy opísané v bodoch 10.1.7 až 10.1.7.7 prílohy II;

g)

informácie o okamžitých meraných a vypočítaných údajoch opísané v bodoch 10.1.8 až 10.1.9.24 prílohy II;

h)

informácie o spriemerovaných a integrovaných údajoch opísané v bodoch 10.1.10 až 10.1.10.12 prílohy II;

i)

výsledky kladných – záporných rozhodnutí opísané v bodoch 10.1.11 až 10.1.11.13 prílohy II;

j)

informácie o overení skúšok opísané v bodoch 10.1.12 až 10.1.12.5 prílohy II.“

5.

Príloha X sa mení a dopĺňa takto:

a)

Tretí odsek bodu 2.4.1 sa nahrádza takto:

„Výrobca môže uplatniť buď všetky ustanovenia tejto prílohy a prílohy XIII k tomuto nariadeniu, alebo všetky ustanovenia príloh XI a XVI k nariadeniu (ES) č. 692/2008.“

b)

Bod 2.4.2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

názov sa vypúšťa;

ii)

pridáva sa tento odsek:

„Výrobca nesmie použiť alternatívne ustanovenia uvedené v tomto bode na viac ako 500 motorov ročne.“

c)

Bod 2.4.3 sa vypúšťa.

d)

Doplnok 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

bod 2.2.1 sa nahrádza takto:

„2.2.1.

V rámci rozhodovania o schválení voľby monitorovania výkonnosti, ktoré si vybral výrobca, schvaľovací orgán zohľadní technické informácie, ktoré mu poskytol výrobca.“;

ii)

body 2.2.2.1 a 2.2.2.2 sa nahrádzajú takto:

„2.2.2.1.

Kvalifikačná skúška sa vykoná rovnakým spôsobom, aký je opísaný v oddiele 6.3.2 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49.

2.2.2.2.

Zníženie výkonnosti posudzovaného komponentu sa zmeria a následne slúži ako prah výkonnosti základného motora radu motorov vybavených systémom OBD.“;

iii)

bod 2.2.3 sa nahrádza takto:

„2.2.3.

Kritériá monitorovania výkonnosti schválené pre základný motor sa budú považovať za uplatniteľné na všetkých ostatných členov radu motorov vybavených systémom OBD bez ďalšieho preukazovania.“;

iv)

za bod 2.2.3 sa vkladajú tieto body 2.2.4 a 2.2.4.1:

„2.2.4.

Na základe dohody medzi výrobcom a schvaľovacím orgánom je možné prispôsobiť výkonnostné prahy rôznym členom radu motorov vybavených systémom OBD s cieľom zahrnúť rôzne parametre dizajnu (napríklad veľkosť chladiča EGR). Táto dohoda vychádza z technických prvkov dokazujúcich jej vhodnosť.

2.2.4.1.

Na žiadosť schvaľovacieho orgánu môže byť druhý člen radu motorov vybavených systémom OBD predmetom schvaľovacieho procesu opísaného v bode 2.2.2.“;

v)

bod 2.3.1 sa nahrádza takto:

„2.3.1.

Na účel preukázania výkonnosti systému OBD radu motorov vybavených systémom OBD, vybraného na monitorovanie, sa posudzuje poškodený komponent vhodný pre základný motor radu motorov vybavených systémom OBD v súlade s oddielom 6.3.2 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49.“;

vi)

za bod 2.3.1 sa vkladá tento bod 2.3.2:

„2.3.2.

V prípade druhého motora skúšaného v súlade s oddielom 2.2.4.1, sa posudzuje poškodený komponent vhodný pre tento druhý motor v súlade s oddielom 6.3.2 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49.“

6.

Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

V doplnku 1 sa do vzoru informačného dokumentu vkladá tento nový oddiel:

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

2.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

2.1.

Adresa hlavnej webovej stránky na prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

2.1.1.

Dátum, od ktorého je táto webová stránka dostupná (najneskôr 6 mesiacov od dátumu udelenia typového schválenia)

2.2.

Podmienky prístupu na túto webovú stránku

2.3.

Formát, v akom budú informácie o opravách a údržbe vozidiel dostupné na tejto webovej stránke“

7.

Príloha XIII sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 2.1 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Výrobca môže uplatniť buď všetky ustanovenia tejto prílohy a prílohy X k tomuto nariadeniu, alebo všetky ustanovenia príloh XI a XVI k nariadeniu (ES) č. 692/2008.“

b)

Bod 4.2 sa nahrádza takto:

„4.2.

Zobrazovacia jednotka systému palubnej diagnostiky (OBD) vozidla opísaná v prílohe 9B k predpisu EHK OSN č. 49 a uvedená v prílohe X k tomuto nariadeniu sa nesmie používať na účely poskytovania vizuálnych poplachových zariadení opísaných v bode 4.1. Varovný signál nesmie byť taký istý ako varovný signál používaný na účely OBD (to značí MI – indikátor funkčnej poruchy) alebo inej údržby vozidla. Nesmie byť možné vypnúť systém varovania alebo vizuálne poplachové zariadenia pomocou snímacieho nástroja, ak nebola odstránená príčina aktivácie systému varovania. Podmienky aktivácie a deaktivácie varovného systému a vizuálnych poplachových zariadení sú opísané v doplnku 2 k tejto prílohe.“

c)

V bode 5.3 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Systém nízkoúrovňového podnecovania zníži maximálne dostupný krútiaci moment motora v celom rozsahu jeho otáčok o 25 % medzi maximálnymi otáčkami krútiaceho momentu a momentom prerušenia regulátora, ako je opísané v doplnku 3. Maximálne dostupné zníženie krútiaceho momentu motora pod úroveň maximálnych otáčok krútiaceho momentu pred aktiváciou zníženia krútiaceho momentu nesmie prekročiť znížený krútiaci moment pri daných otáčkach.“

d)

Bod 5.5 sa nahrádza takto:

„5.5.

Systém podnecovania vodiča sa zapína spôsobom opísaným v oddieloch 6.3, 7.3, 8.5, a 9.4.“

e)

Body 6.3.1 a 6.3.2 sa nahrádzajú takto:

„6.3.1.

Systém nízkoúrovňového podnecovania opísaný v oddiele 5.3 sa zapína a následne aktivuje v súlade s požiadavkami tohto oddielu, ak hladina v nádrži činidla klesne pod 2,5 % jej plného menovitého objemu alebo pod vyššie percento podľa voľby výrobcu.

6.3.2.

Systém vážneho podnecovania opísaný v oddiele 5.4 sa zapína a následne aktivuje v súlade s požiadavkami tohto oddielu, ak je nádrž činidla prázdna (to znamená, že systém dávkovania nie je schopný ďalej čerpať činidlo z nádrže) alebo pri akejkoľvek hladine pod 2,5 % jej plného menovitého objemu, podľa uváženia výrobcu.“

f)

Body 7.3.1 a 7.3.2 sa nahrádzajú takto:

„7.3.1.

Systém nízkoúrovňového podnecovania opísaný v oddiele 5.3 sa zapína a následne aktivuje v súlade s požiadavkami tohto oddielu, ak sa kvalita činidla nenapraví v priebehu 10 prevádzkových hodín motora po aktivácii systému varovania vodiča opísaného v oddiele 7.2.

7.3.2.

Systém vážneho podnecovania opísaný v oddiele 5.4 sa zapína a následne aktivuje v súlade s požiadavkami tohto oddielu, ak sa kvalita činidla nenapraví v priebehu 20 prevádzkových hodín motora po aktivácii systému varovania vodiča opísaného v oddiele 7.2.“

g)

Body 8.5.1 a 8.5.2 sa nahrádzajú takto:

„8.5.1.

Systém nízkoúrovňového podnecovania opísaný v oddiele 5.3 sa zapína a následne aktivuje v súlade s požiadavkami tohto oddielu, ak sa chyba v spotrebe činidla alebo prerušenie dávkovania činidla nenapraví do 10 prevádzkových hodín motora po aktivácii systému varovania vodiča opísaného v oddieloch 8.4.1 a 8.4.2.

8.5.2.

Systém vážneho podnecovania opísaný v oddiele 5.4 sa zapína a následne aktivuje v súlade s požiadavkami tohto oddielu, ak sa chyba v spotrebe činidla alebo prerušenie dávkovania činidla nenapraví v priebehu 20 prevádzkových hodín motora po aktivácii systému varovania vodiča opísaného v oddieloch 8.4.1 a 8.4.2.“

h)

Bod 9.2.2.1 sa nahrádza takto:

„9.2.2.1.

Ventilu EGR s obmedzenou činnosťou sa priradí osobitné počítadlo. Počítadlo ventila EGR udáva počet prevádzkových hodín motora, keď sa potvrdí, že je aktívny ktorýkoľvek diagnostický chybový kód (ďalej len ‚DTC‘) súvisiaci s ventilom EGR s obmedzenou činnosťou.“

i)

Body 9.4.1 a 9.4.2 sa nahrádzajú takto:

„9.4.1.

Systém nízkoúrovňového podnecovania opísaný v oddiele 5.3 sa zapína a následne aktivuje v súlade s požiadavkami tohto oddielu, ak sa chyba uvedená v bode 9.1 neodstráni v priebehu 36 prevádzkových hodín motora po aktivácii systému varovania vodiča opísaného v oddiele 9.3.

9.4.2.

Systém vážneho podnecovania opísaný v oddiele 5.4 sa zapína a následne aktivuje v súlade s požiadavkami tohto oddielu, ak sa chyba uvedená v bode 9.1 neodstráni v priebehu 100 prevádzkových hodín motora po aktivácii systému varovania vodiča opísaného v oddiele 9.3.“

j)

Doplnok 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

bod 3.2.3 sa nahrádza takto:

„3.2.3.

S cieľom preukázať aktiváciu varovného systému v prípade porúch uvedených v oddiele 9 tejto prílohy, ktoré možno pripísať nedovolenému zasahovaniu, výber sa vykoná v súlade s týmito požiadavkami:“;

ii)

v bode 3.3.6.2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

varovný systém bol aktivovaný pri dostupnosti činidla vyššej alebo rovnajúcej sa 10 % objemu nádrže činidla;

b)

‚nepretržitý‘ varovný systém bol aktivovaný pri dostupnosti činidla vyššej alebo rovnajúcej sa hodnote stanovenej výrobcom v súlade s ustanoveniami oddielu 6 tejto prílohy.“

iii)

bod 3.4 sa nahrádza takto:

„3.4.

Preukázanie aktivácie varovného systému, pokiaľ ide o udalosti na úrovni činidla, sa považuje za uskutočnené, ak na konci každej preukazovacej skúšky vykonanej podľa oddielu 3.2.1 bol varovný systém riadne aktivovaný.“;

iv)

za bod 3.4 sa vkladá tento bod 3.5:

„3.5.

Preukázanie aktivácie varovného systému, pokiaľ ide o udalosti vyvolané DTC sa považuje za uskutočnené, ak na konci každej preukazovacej skúšky vykonanej podľa oddielu 3.2.1 bol varovný systém riadne aktivovaný a DTC pre vybranú poruchu získal status uvedený v tabuľke 1 v doplnku 2 k tejto prílohe.“;

v)

bod 4.2 sa nahrádza takto:

„4.2.

Postup skúšky musí preukázať aktiváciu systému podnecovania v prípade nedostatku činidla a v prípade jednej z porúch vymedzených v oddieloch 7, 8 alebo 9 tejto prílohy.“;

vi)

v bode 4.3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

schvaľovací orgán vyberie okrem nedostatku činidla jednu z porúch uvedených v oddieloch 7, 8 alebo 9 tejto prílohy, ktorá sa predtým použila pri preukazovaní varovného systému;“;

vii)

úvodná veta bodu 4.4 sa nahrádza takto:

„Výrobca musí navyše preukázať činnosť systému podnecovania za tých podmienok porúch vymedzených v oddieloch 7, 8 a 9 tejto prílohy, ktoré neboli vybrané na použitie v preukazovacích skúškach opísaných v oddieloch 4.1, 4.2 a 4.3.“;

viii)

bod 4.5.2 sa nahrádza takto:

„4.5.2.

Keď je systém kontrolovaný na svoju reakciu v prípade nedostatku činidla v nádrži, systém motora zostane v chode dovtedy, kým dostupnosť činidla nedosiahne hodnotu 2,5 % plného menovitého objemu nádrže alebo hodnotu stanovenú výrobcom v súlade s oddielom 6.3.1 tejto prílohy, pri ktorej má pracovať systém nízkoúrovňového podnecovania.“;

ix)

bod 4.6.4 sa nahrádza takto:

„4.6.4.

Preukázanie systému vážneho podnecovania sa považuje za uskutočnené, ak na konci každej preukazovacej skúšky vykonanej v súlade s oddielmi 4.6.2 a 4.6.3 výrobca preukázal orgánu typového schvaľovania, že bol aktivovaný požadovaný mechanizmus obmedzovania rýchlosti vozidla.“;

x)

bod 5.2 sa nahrádza takto:

„5.2.

Keď výrobca požiada o schválenie motora alebo radu motorov ako samostatnej technickej jednotky, musí predložiť schvaľovaciemu orgánu dôkaz, že dokumentácia o montáži zodpovedá ustanoveniam oddielu 2.2.4 tejto prílohy týkajúcim sa opatrení na zabezpečenie toho, že vozidlo pri jeho používaní na ceste, prípadne niekde inde bude spĺňať požiadavky tejto prílohy vzťahujúce sa na vážne podnecovanie.“;

xi)

bod 5.4.2 sa nahrádza takto:

„5.4.2.

Výrobca vyberie jednu z porúch vymedzených v oddieloch 6 až 9 tejto prílohy, zavedie ju alebo simuluje v systéme motora, ak sa tak dohodne so schvaľovacím orgánom.“

k)

V doplnku 2 sa úvodná veta bodu 4.1.1 nahrádza takto:

„V záujme splnenia požiadaviek tejto prílohy musí systém obsahovať najmenej päť počítadiel na zaznamenávanie počtu hodín, počas ktorých bol motor prevádzkovaný, keď systém zistil:“

l)

V doplnku 5 sa v bode 3.1 písmeno e) nahrádza takto:

„e)

počet zahrievacích cyklov a počet prevádzkových hodín motora od momentu, keď boli informácie o regulácii NOx vymazané z dôvodu údržby alebo opravy;“.


(1)  Vozidlo alebo vozidlá v prípade sekundárneho motora.


PRÍLOHA II

PRÍLOHA XVII

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM O SYSTÉME OBD, OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

1.   ÚVOD

1.1.

Táto príloha stanovuje technické požiadavky, pokiaľ ide o dostupnosť informácií o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla.

2.   POŽIADAVKY

2.1.

V súvislosti s informáciami o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla dostupnými na webových stránkach sa dodržiava spoločná norma uvedená v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 595/2009. Pokiaľ sa táto norma neprijme, výrobcovia poskytujú informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla štandardným spôsobom, ktorý je nediskriminačný v porovnaní s ustanoveniami týkajúcimi sa predajcov a opravovní alebo prístupom, ktorý sa im udeľuje.

Osoby požadujúce právo reprodukovať alebo ďalej zverejňovať informácie rokujú priamo s príslušným výrobcom. Sprístupňujú aj informácie o vzdelávacích materiáloch, ale tie môžu byť prezentované cez iné prostriedky, ako sú webové stránky.

Informácie o všetkých častiach vozidla, ktorými výrobca vybaví vozidlo určené na základe identifikačného čísla vozidla (VIN) a ďalších kritérií, ako rázvoru kolies, výkonu motora, rozsahu alebo možností vyhotovenia vozidla, a ktoré môžu byť nahradené náhradnými dielmi ponúkanými výrobcom vozidla jeho autorizovaným opravovniam, predajcom alebo tretím osobám prostredníctvom odkazu na číslo pôvodných častí, sa sprístupnia v databáze, ktorá je ľahko dostupná pre nezávislých prevádzkovateľov.

Táto databáza obsahuje čísla VIN, čísla pôvodných častí, pôvodné názvy týchto častí, údaje o platnosti (dátumy začiatku a ukončenia platnosti), údaje o montáži a v prípade potreby charakteristiky usporiadania.

Informácie v databáze sa pravidelne aktualizujú. Aktualizácie obsahujú najmä všetky úpravy jednotlivých vozidiel po výrobe v prípade, že tieto informácie majú k dispozícii autorizovaní predajcovia.

2.2.

Prístup k informáciám o bezpečnosti vozidiel, ktoré používajú autorizovaní predajcovia a opravovne, sa sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom za podmienok ochrany bezpečnostnej technológie v súlade s týmito požiadavkami:

a)

pri výmene údajov treba zabezpečiť dôvernosť, celistvosť a ochranu údajov pred kopírovaním;

b)

používa sa štandard https//ssl-tls (RFC4346);

c)

na vzájomné overenie nezávislých prevádzkovateľov a výrobcov sa použijú bezpečnostné certifikáty v súlade s normou ISO 20828;

d)

súkromný kľúč nezávislého prevádzkovateľa musí byť chránený bezpečným hardvérom.

V rámci fóra o prístupe k informáciám o vozidle uvedeného v článku 2h sa stanovia parametre plnenia týchto požiadaviek v súlade s aktuálnym stavom techniky. Nezávislý prevádzkovateľ musí byť schválený a autorizovaný na tento účel na základe dokumentov, ktoré preukazujú, že vykonáva legitímnu podnikateľskú činnosť a nebol odsúdený za žiadnu trestnú činnosť.

2.3.

Preprogramovanie riadiacich jednotiek sa vykonáva buď v súlade s normou ISO 22900-2, alebo SAE J2534, alebo TMC RP1210B, pričom sa použije iný ako značkový hardvér. Možno použiť aj sieť ethernet, sériový kábel alebo rozhranie siete LAN (Local Area Network) a alternatívne médiá ako CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc) alebo pevné pamäťové zariadenie pre infotainmentové systémy (napr. navigačné systémy, telefón), avšak za podmienky, že nie je potrebný žiadny značkový komunikačný softvér (napr. ovládače alebo výmenné diely) a hardvér. Na overenie kompatibility aplikácie špecifickej pre výrobcu a komunikačného rozhrania vozidiel (VCI) v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J2534, alebo TMC RP1210B ponúkne výrobca buď overenie nezávisle vyvinutého VCI, alebo informácií a zapožičanie akéhokoľvek osobitného hardvéru potrebného na to, aby výrobca VCI toto overenie vykonal sám. Na poplatky za takéto overenie alebo informácie a hardvér sa uplatňujú podmienky článku 2f ods. 1.

2.4.

Požiadavky oddielu 2.3 sa neuplatňujú v prípade preprogramovania zariadení na obmedzovanie rýchlosti a záznamových zariadení.

2.5.

Všetky DTC súvisiace s emisiami musia byť v súlade s prílohou X.

2.6.

Pokiaľ ide o prístup k akýmkoľvek informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla iným ako tie, ktoré sa týkajú bezpečnostných častí vozidla, v registračných požiadavkách na používanie webovej stránky výrobcu nezávislým prevádzkovateľom sa musia požadovať len také informácie, ktoré sú potrebné na potvrdenie spôsobu platby za informácie. V prípade informácií týkajúcich sa prístupu k bezpečnostným častiam vozidla nezávislý prevádzkovateľ predkladá osvedčenie v súlade s normou ISO 20828, ktorým preukáže svoju totožnosť i totožnosť organizácie, ku ktorej patrí, a výrobca odpovedá svojím vlastným osvedčením v súlade s normou ISO 20828, aby potvrdil nezávislému prevádzkovateľovi, že pristupuje k legálnej stránke zamýšľaného výrobcu. Obidve strany musia viesť záznam o všetkých takýchto transakciách, v ktorom sú uvedené vozidlá a zmeny vykonané v súvislosti s nimi podľa tohto ustanovenia.

2.7.

Výrobcovia uvádzajú na svojich internetových stránkach obsahujúcich informácie o opravách číslo typového schválenia pre jednotlivé modely.

2.8.

Na požiadanie výrobcu sa pri vozidlách kategórie M1, M2, N1 a N2 s maximálnou povolenou hmotnosťou najviac 7,5 tony a kategórie M3 triedy I, triedy II, triedy A a triedy B, ako sú definované v prílohe I k smernici 2001/85/ES, s povolenou hmotnosťou najviac 7,5 tony považuje súlad s požiadavkami doplnku 5 k prílohe I a prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 692/2008 rovnocenný so súladom s touto prílohou.

2.9.

Schvaľovací orgán informuje Komisiu o okolnostiach každého typového schválenia udeleného podľa oddielu 2.8.

Doplnok 1

Osvedčenie výrobcu o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

(Výrobca): …

(Adresa výrobcu): …

osvedčuje, že

poskytuje prístup k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla v súlade s ustanoveniami:

článku 6 nariadenia (ES) č. 595/2009 a článku 2a nariadenia (EÚ) č. 582/2011,

článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 582/2011,

oddielu 16 doplnku 4 k prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011,

oddielu 2.1 prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011,

prílohy XVII k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011

v súvislosti s typmi vozidla, motora, zariadení na reguláciu znečisťovania, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto osvedčeniu.

Uplatňujú sa tieto odchýlky: zákaznícke úpravy (1) – malovýroba (1) – prevzaté systémy (1).

Adresa hlavnej webovej stránky, ktorá umožňuje prístup k príslušným informáciám a ktorej súlad s uvedenými ustanoveniami sa týmto osvedčuje, je uvedená v prílohe k tomuto osvedčeniu spolu s kontaktnými údajmi zodpovedného zástupcu výrobcu, ktorého podpis je uvedený dole.

Podľa potreby: Výrobca týmto tiež osvedčuje, že si plní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 582/2011 poskytnúť relevantné informácie o predchádzajúcich schváleniach týchto typov vozidiel najneskôr šesť mesiacov od dátumu typového schválenia.

V … [miesto]

Dňa … [dátum]

[podpis] [funkcia]

Prílohy:

adresy webovej stránky,

kontaktné údaje.

PRÍLOHA I

k osvedčeniu výrobcu o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

Adresy webovej stránky, na ktoré odkazuje toto osvedčenie:

PRÍLOHA II

k osvedčeniu výrobcu o prístupe k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla

Kontaktné údaje zástupcu výrobcu, na ktoré odkazuje toto osvedčenie:

Doplnok 2

Informácie o systéme OBD vozidla

1.   Informácie požadované v tomto doplnku poskytuje výrobca s cieľom umožniť výrobu náhradných alebo servisných dielov kompatibilných so systémom OBD, ako aj diagnostických prostriedkov a skúšobného vybavenia.

2.   Na požiadanie sa nediskriminačným spôsobom sprístupňujú každému zainteresovanému výrobcovi komponentov, diagnostických prostriedkov alebo skúšobného vybavenia tieto informácie:

opis typu a počtu prekondicionovacích cyklov použitých na pôvodné typové schválenie vozidla;

opis typu demonštračného cyklu OBD použitého na pôvodné typové schválenie vozidla pre komponent monitorovaný systémom OBD;

komplexný dokument opisujúci všetky snímané komponenty so stratégiou pre zisťovanie chýb a aktiváciu MI (fixný počet jazdných cyklov alebo štatistická metóda) vrátane zoznamu príslušných sekundárnych snímaných parametrov pre každý komponent monitorovaný systémom OBD a zoznam všetkých použitých výstupných kódov a formátov OBD (s vysvetlením každého kódu a formátu) spojených s jednotlivými komponentmi hnacej sústavy, ktoré súvisia s emisiami, a jednotlivými komponentmi, ktoré nesúvisia s emisiami, keď sa monitorovanie komponentu používa na určenie aktivácie MI. Najmä v prípade typov vozidiel, ktoré používajú komunikačné spojenie v súlade s normou ISO 15765-4: Cestné vozidlá — diagnostika na sieti operátora oblasti (CAN) – časť 4: Požiadavky na systémy súvisiace s emisiami, je uvedené komplexné vysvetlenie údajov uvedených v službe $ 05 Test ID $ 21 až FF a údajov uvedených v službe $ 06 a komplexné vysvetlenie údajov uvedených v službe $ 06 Test ID $ 00 až FF pre každé podporované monitorovanie ID systémom OBD.

V prípade použitia iných noriem komunikačných protokolov sa poskytuje ekvivalentné komplexné vysvetlenie.

Tieto informácie sa môžu poskytnúť napríklad vo forme takejto tabuľky:

 

Komponent | Chybový kód | Stratégia monitorovania | Kritériá zisťovania porúch | Kritériá aktivácie MI | Sekundárne parametre | Predbežná úprava | Preukazovacia skúška |

 

Katalyzátor | P0420 | Signály kyslíkového snímača 1 a 2 | Rozdiel medzi signálmi snímačov 1 a 2 | 3. cyklus | Otáčky motora, zaťaženie motora, režim A/F, teplota katalyzátora| Dva cykly typu 1 | Typ 1 |

3.   Informácie potrebné na výrobu diagnostických nástrojov

S cieľom uľahčiť poskytovanie generických diagnostických nástrojov podnikom vykonávajúcim opravy viacerých značiek výrobcovia vozidiel sprístupňujú informácie uvedené v bodoch 3.1, 3.2 a 3.3 prostredníctvom svojich webových stránok s informáciami o opravách. Tieto informácie zahŕňajú všetky funkcie diagnostických nástrojov a všetky prepojenia na informácie o oprave a pokyny na odstraňovanie porúch. Prístup k informáciám môže byť podmienený zaplatením primeraného poplatku.

3.1.   Informácie komunikačného protokolu

Vyžadujú sa tieto informácie indexované podľa značky vozidla, modelu a variantu, alebo iné spracovateľné definície, ako je číslo VIN alebo identifikácia vozidla a systémov:

a)

všetky doplňujúce protokolové informácie o systéme potrebné na to, aby sa umožnila úplná diagnostika, okrem noriem opísaných v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49, vrátane všetkých doplňujúcich informácií o hardvérových a softvérových protokoloch, identifikácii parametrov, prenosových funkcií, požiadavkách „udržať v činnosti“, alebo poruchových stavoch;

b)

údaje o spôsobe získania a výkladu chybových kódov, ktoré nie sú v súlade s normami opísanými v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov;

c)

zoznam všetkých dostupných parametrov živých údajov vrátane informácií o vážení a prístupe;

d)

zoznam všetkých dostupných funkčných skúšok vrátane aktivácie alebo kontroly zariadenia a prostriedkov na ich realizáciu;

e)

podrobné údaje o tom, ako získať všetky informácie o komponentoch a stave, časové pečiatky, nedokončené DTC a pozastavenia;

f)

nové nastavenia adaptívnych parametrov s pamäťou, kódovanie variantov a nastavenie náhradných komponentov a zákaznícke preferencie;

g)

identifikácia ECU a kódovanie variantov;

h)

podrobné údaje o tom, ako znovu nastaviť prevádzkové svetlá;

i)

umiestnenie diagnostického konektora a údaje o konektore;

j)

označenie kódu motora.

3.2.   Skúška a diagnostika komponentov monitorovaných systémom OBD

Vyžadujú sa tieto informácie:

a)

opis skúšok na potvrdenie jeho funkčnosti pri komponente alebo v zapojení;

b)

postup skúšky vrátane parametrov skúšky a informácií o komponente;

c)

podrobné údaje o pripojení vrátane minimálnych a maximálnych vstupných a výstupných hodnôt a hodnôt pri jazde a zaťažení;

d)

hodnoty očakávané za určitých jazdných podmienok vrátane voľnobehu;

e)

elektrické hodnoty komponentu v jeho statických a dynamických stavoch;

f)

hodnoty poruchového režimu pre každý z uvedených scenárov;

g)

diagnostické sekvencie poruchového režimu vrátane stromu porúch a riadenej diagnostickej eliminácie.

3.3.   Údaje potrebné na vykonávanie opráv

Vyžadujú sa tieto informácie:

a)

spustenie ECU a komponentu (ak je vozidlo vybavené náhradnými dielmi);

b)

spustenie novej alebo náhradnej ECU, prípadne s použitím garantovaných (pre-)programovacích techník.

Doplnok 3

Zoznam prevzatých systémov, ktorých sa týka článok 2e

1.

Klimatizačné systémy

a)

systémy regulácie teploty;

b)

ohrievač nezávislý od motora;

c)

klimatizácia nezávislá od motora.

2.

Systémy pre autobusy a autokary

a)

systémy ovládania dverí;

b)

systémy regulácie toční;

c)

ovládač vnútorného osvetlenia.


(1)  Nehodiace sa prečiarknuť.


31.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 65/2012

z 24. januára 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 661/2009 sa vyžaduje, aby ukazovatele radenia prevodových stupňov (GSI) boli inštalované vo všetkých vozidlách vybavených manuálnou prevodovkou, ktoré sú zaradené do kategórie M1 s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 610 kg, a vozidlách, ktorých typové schválenie je rozšírené v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (2).

(2)

V nariadení (ES) č. 661/2009 sa vyžaduje, aby sa technické podrobnosti jeho ustanovení týkajúcich sa GSI vymedzili vo vykonávacích právnych predpisoch. Teraz je potrebné stanoviť osobitné postupy, skúšky a požiadavky na takéto typové schvaľovanie GSI.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (3), by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1, ktoré sú v súlade s týmito požiadavkami:

sú vybavené manuálnou prevodovkou,

ich referenčná hmotnosť nepresahuje 2 610 kg alebo ich typové schválenie je rozšírené na tieto vozidlá v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na „vozidlá určené na plnenie zvláštnych sociálnych potrieb“ vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 715/2007.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem definícií vymedzených v nariadení (ES) č. 661/2009 uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

„typ vozidla vo vzťahu ku GSI“ je skupina vozidiel, ktoré sa nelíšia, pokiaľ ide o funkčné charakteristiky GSI a logiku, na základe ktorej GSI stanoví moment, keď je potrebné odporučiť prevodový stupeň. Príklady rôznych logík okrem iného zahŕňajú:

i)

preradenie na vyšší prevodový stupeň sa odporučí pri určitých otáčkach motora;

ii)

preradenie na vyšší prevodový stupeň sa odporučí, keď z osobitných máp spotreby paliva vyplýva, že pri vyššom prevodovom stupni sa dosiahne určité minimálne zlepšenie spotreby paliva;

iii)

preradenie na vyšší prevodový stupeň sa odporučí, keď je pri vyššom prevodovom stupni možné dosiahnuť požadovaný krútiaci moment;

2.

„funkčné charakteristiky GSI“ sú súbor vstupných parametrov ako otáčky motora, spotreba energie, krútiaci moment a ich zmeny v čase, ktoré podmieňujú odporúčanie GSI, a funkčná závislosť znamení GSI od týchto parametrov;

3.

„prevádzkový režim vozidla“ je stav vozidla, v ktorom môže dôjsť k preradeniu medzi najmenej dvomi doprednými prevodovými stupňami;

4.

„manuálny režim“ je prevádzkový režim vozidla, pri ktorom je preradenie medzi všetkými alebo niektorými prevodovými stupňami vždy bezprostredným následkom konania vodiča;

5.

„výfukové emisie“ sú výfukové emisie v súlade s vymedzením uvedeným v článku 3 ods. 6 nariadenia (ES) č. 715/2007.

Článok 3

Posúdenie manuálnej prevodovky

Na účely posúdenia, či prevodovka zodpovedá vymedzeniu podľa článku 3 ods. 16 nariadenia (ES) č. 661/2009, sa za „manuálnu prevodovku“ považuje prevodovka, ktorá má aspoň jeden manuálny režim podľa článku 2 ods. 4 tohto nariadenia. Pri tomto posudzovaní sa neberú do úvahy automatické zmeny prevodových stupňov, ktoré neboli uskutočnené v záujme optimalizácie prevádzky vozidla, ale iba za extrémnych podmienok z dôvodov ako ochrana motora alebo predídenie jeho zhasnutiu.

Článok 4

Typové schválenie ES

1.   Výrobcovia musia zabezpečiť, aby vozidlá umiestňované na trh, na ktoré sa vzťahuje článok 11 nariadenia (ES) č. 661/2009, boli vybavené GSI v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   V záujme získania typového schválenia ES pre vozidlá, na ktoré sa vzťahuje článok 11 nariadenia (ES) č. 661/2009, musí výrobca splniť tieto povinnosti:

a)

vypracovať informačný dokument v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu a predložiť ho schvaľovaciemu orgánu;

b)

predložiť schvaľovaciemu orgánu vyhlásenie, že podľa posúdenia výrobcu je vozidlo v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení;

c)

poskytnúť schvaľovaciemu orgánu osvedčenie vyhotovené v súlade so vzorom stanoveným v časti 2 prílohy II k tomuto nariadeniu;

d)

buď:

i)

predložiť schvaľovaciemu orgánu analyticky stanovené prevodové stupne GSI v súlade s posledným odsekom bodu 4.1 prílohy I alebo

ii)

poskytnúť technickej skúšobni zodpovednej za vykonávanie skúšok typového schválenia vozidlo, ktoré reprezentuje typ vozidla, pre ktoré sa schválenie požaduje, s cieľom umožniť vykonanie skúšky opísanej v bode 4 prílohy I.

3.   Na základe prvkov poskytnutých výrobcom podľa písmen a), b) a c) odseku 2 a na základe výsledkov skúšky typového schválenia uvedenej v písmene d) odseku 2 schvaľovací orgán posúdi súlad s požiadavkami stanovenými v prílohe I.

Osvedčenie o typovom schválení ES v súlade so vzorom stanoveným v časti 3 prílohy II k tomuto nariadeniu pre vozidlá, na ktoré sa vzťahuje článok 11 nariadenia (ES) č. 661/2009, vydá len v prípade, že takýto súlad stanoví.

Článok 5

Sledovanie účinkov nariadenia

Na účely sledovania účinkov tohto nariadenia a zhodnotenia potreby ďalších úprav výrobcovia a schvaľovacie orgány poskytnú Komisii na požiadanie informácie stanovené v prílohe II. Komisia a jej zástupcovia budú s týmito informáciami zaobchádzať dôverne.

Článok 6

Zmeny a doplnenia smernice 2007/46/ES

Prílohy I, III, IV, VI a XI k smernici 2007/46/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. januára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA VOZIDLÁ VYBAVENÉ UKAZOVATEĽMI RADENIA PREVODOVÝCH STUPŇOV (GSI)

1.   Charakteristika vzhľadu GSI

1.1.   Odporučenie na preradenie sa musí poskytovať prostredníctvom zreteľného vizuálneho znamenia, napríklad prostredníctvom zreteľného znamenia odporúčajúceho preradiť na vyšší prevodový stupeň alebo vyšší/nižší prevodový stupeň alebo prostredníctvom symbolu označujúceho stupeň, na ktorý by vodič mal preradiť. Toto vizuálne znamenie môžu dopĺňať iné znamenia vrátane zvukových, za predpokladu, že neohrozujú bezpečnosť.

1.2.   GSI nesmie rušiť ani zakrývať označenie žiadneho oznamovača, ovládača či ukazovateľa, ktorý je povinný alebo podporuje bezpečnú prevádzku vozidla. Bez ohľadu na bod 1.3 musí byť uvedený signál navrhnutý tak, aby neodvádzal pozornosť vodiča a nebránil náležitej a bezpečnej prevádzke vozidla.

1.3.   GSI musí byť umiestnený v súlade s odsekom 5.1.2 predpisu EHK OSN č. 121. Musí byť skonštruovaný tak, aby si ho nebolo možné pomýliť so žiadnym iným oznamovačom, ovládačom či ukazovateľom, ktorým je vozidlo vybavené.

1.4.   Znamenia GSI sa môžu zobrazovať na informačnom displeji za predpokladu, že sú dostatočne odlišné od iných znamení, tak aby boli pre vodiča zreteľne viditeľné a identifikovateľné.

1.5.   Znamenie GSI môže byť vo výnimočných situáciách dočasne automaticky potlačené alebo deaktivované. Ide o okolnosti, za ktorých môže byť ohrozená bezpečná prevádzka vozidla alebo jeho celistvosť vrátane aktivácie systému regulácie trakcie alebo kontroly stability, krátkodobých hlásení systémov podpory vodiča alebo prípadov spojených s poruchou vozidla. GSI musí opäť začať fungovať normálne do 10 sekúnd po skončení výnimočnej situácie, prípadne za dlhší čas, ak je to odôvodnené osobitnými technickými dôvodmi alebo dôvodmi spojenými so správaním vozidla.

2.   Funkčné požiadavky na GSI (uplatňované na všetky manuálne režimy)

2.1.   GSI musí navrhnúť preradenie, keď je odhadovaná spotreba paliva pri navrhovanom stupni radenia nižšia ako súčasná spotreba s prihliadnutím na požiadavky stanovené v bodoch 2.2. a 2.3.

2.2.   GSI musí byť skonštruovaný tak, aby podporoval štýl jazdy zabezpečujúci optimálnu spotrebu paliva za primerane predvídateľných podmienok jazdy. Jeho hlavným účelom je minimalizovať spotrebu paliva vozidla, keď sa vodič riadi jeho znameniami. Pri dodržiavaní odporúčaní GSI však nesmie dochádzať k neúmernému zvyšovaniu regulovaných výfukových emisií v porovnaní s počiatočným stavom. Riadenie sa stratégiou GSI by navyše nemalo mať nepriaznivý účinok na včasné fungovanie zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok, ako sú katalyzátory, po studenom štarte. Na tento účel by výrobcovia vozidiel mali schvaľovaciemu orgánu poskytnúť technickú dokumentáciu opisujúcu vplyv stratégie GSI na regulované výfukové emisie vozidiel aspoň pri ustálenej rýchlosti vozidiel.

2.3.   Riadenie sa znameniami GSI nesmie ohrozovať bezpečnú prevádzku vozidla, napr. nesmie spôsobiť zhasnutie motora, nedostatočný účinok motorovej brzdy ani nedostatočný krútiaci moment v prípade požiadavky na vysoký výkon.

3.   Potrebné informácie

3.1.   Výrobca poskytne schvaľovaciemu orgánu ďalej uvedené informácie. Informácie sa musia poskytnúť v týchto dvoch častiach:

a)

„formálna dokumentácia“, ktorá môže byť na požiadanie sprístupnená zainteresovaným stranám;

b)

„rozšírená dokumentácia“, ktorá musí zostať prísne dôverná.

3.1.1.   Formálna dokumentácia musí obsahovať:

a)

opis úplného súboru podôb GSI montovaných do vozidiel, ktoré patria k danému typu vozidla vo vzťahu ku GSI, a dôkazy o ich súlade s požiadavkami stanovenými v bode 1;

b)

dôkazy vo forme údajov alebo technických posudkov, napríklad modelovanie údajov, mapu emisií alebo mapu spotreby paliva, emisné skúšky, ktoré primerane preukazujú, že GSI účinne poskytuje vodičovi včasné a zmysluplné odporúčania týkajúce sa preradenia s cieľom dodržať požiadavky stanovené v bode 2;

c)

opis účelu GSI, jeho používania a funkcií v časti príručky používateľa, ktorá sa poskytuje k vozidlu, venovanej GSI.

3.1.2.   Rozšírená dokumentácia musí zahŕňať stratégiu konštrukcie GSI, najmä jeho funkčné charakteristiky.

3.1.3.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 5, zostane rozšírená dokumentácia prísne dôverná a bude k nej mať prístup len schvaľovací orgán a výrobca. Môže ju uchovávať schvaľovací orgán alebo si ju môže podľa uváženia schvaľovacieho orgánu u seba ponechať výrobca. V prípade, že si túto dokumentáciu ponechá výrobca, musí ju schvaľovací orgán po preskúmaní a schválení označiť a uviesť na nej dátum. Táto dokumentácia musí byť k schvaľovaciemu orgánu k dispozícii na kontrolu v čase schvaľovania a kedykoľvek počas platnosti schválenia.

3.2.   Výrobca musí poskytnúť opis účelu GSI, jeho používania a funkcií v časti príručky používateľa, ktorá sa poskytuje k vozidlu, venovanej GSI.

4.   Vplyv prevodových stupňov odporúčaných GSI na úsporu paliva sa stanoví v súlade s nasledujúcim postupom.

4.1.   Stanovenie rýchlostí vozidla, pri ktorých GSI odporučí preradenie na vyšší prevodový stupeň

Táto skúška sa vykonáva so zahriatym vozidlom na vozidlovom dynamometri podľa rýchlostného profilu opísaného v doplnku 1 k tejto prílohe. Pri preraďovaní na vyšší prevodový stupeň sa dodržiavajú odporúčania GSI a rýchlosti vozidla, pri ktorých GSI odporučí preradenie, sa zaznamenávajú. Skúška sa opakuje trikrát.

Vn GSI označuje priemernú rýchlosť, pri ktorej GSI odporučí preradenie zo stupňa n (n = 1, 2, …, #g) na stupeň n + 1, ktorá sa stanovila na základe uvedených troch skúšok, pričom #g označuje počet dopredných prevodových stupňov vozidla. Na tento účel sa zohľadňujú len pokyny GSI na preradenie vo fáze pred dosiahnutím maximálnej rýchlosti, pričom pokyny GSI počas spomaľovania sa neberú do úvahy.

Na účely nasledujúcich výpočtov sa V0 GSI rovná 0 km/h a V#g GSI sa rovná 140 km/h alebo maximálnej rýchlosti vozidla podľa toho, ktorá je nižšia. Ak vozidlo nie je schopné dosiahnuť rýchlosť 140 km/h, bude vedené pri svojej maximálnej rýchlosti dovtedy, kým sa jeho rýchlosť opäť nestretne s rýchlostným profilom uvedeným na obrázku I.1.

Výrobca môže tiež stanoviť prevodové stupne, pri ktorých GSI odporučí preradenie, analyticky, na základe algoritmu GSI uvedeného v rozšírenej dokumentácii poskytnutej v súlade s bodom 3.1.

4.2.   Štandardné prevodové stupne

Vn std označuje rýchlosť, pri ktorej sa predpokladá, že bežný vodič preradí zo stupňa n na stupeň n + 1 bez odporúčania GSI. Na základe prevodových stupňov, ktoré sú definované v rámci emisnej skúšky typu 1 (1), sa vymedzili tieto štandardné rýchlosti, pri ktorých sa preraďuje na iný prevodový stupeň:

V0 std

=

0 km/h;

V1 std

=

15 km/h;

V2 std

=

35 km/h;

V3 std

=

50 km/h;

V4 std

=

70 km/h;

V5 std

=

90 km/h;

V6 std

=

110 km/h;

V7 std

=

130 km/h;

V8 std

=

V#g GSI;

Vn min označuje minimálnu rýchlosť vozidla, ktorou môže vozidlo ísť pri zaradenom stupni n bez toho, aby došlo k zhasnutiu motora, a Vn max označuje maximálnu rýchlosť vozidla, ktorou môže vozidlo ísť pri zaradenom stupni n bez toho, aby došlo k poškodeniu motora.

Ak je hodnota Vn std vyplývajúca z uvedeného zoznamu nižšia ako hodnota Vn + 1 min, potom sa ako hodnota Vn std použije hodnota Vn + 1 min. Ak je Vn std vyplývajúca z uvedeného zoznamu väčšia ako hodnota Vn max, potom sa ako hodnota Vn std použije hodnota Vn max (n = 1, 2, …, #g – 1).

Ak je hodnota V#g std stanovená týmto postupom menšia ako V#g GSI, potom sa použije hodnota V#g GSI.

4.3.   Krivky spotreby paliva v závislosti od rýchlosti

Výrobca poskytne schvaľovaciemu orgánu údaje o funkčnej závislosti spotreby paliva vozidla od ustálenej rýchlosti pri jazde so zaradeným prevodovým stupňom n podľa nasledujúcich pravidiel.

FCn i označuje spotrebu paliva v kg/h (kilogramoch za hodinu) pri konštantnej rýchlosti vozidla vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (kde i je kladné celé číslo) pri zaradenom prevodovom stupni n. Výrobca tieto údaje poskytne pre každý prevodový stupeň n (n = 1, 2, …, #g) a vn min ≤ vi ≤ vn max. Tieto hodnoty spotreby paliva sa stanovia za rovnakých podmienok okolia zodpovedajúcich realistickej situácii pri jazde, ktorú môže výrobca vymedziť buď na základe fyzickej skúšky, alebo na základe vhodného modelu výpočtu dohodnutého medzi schvaľovacím orgánom a výrobcom.

4.4.   Rozdelenie rýchlostí vozidla

Pre pravdepodobnosť Pi, že vozidlo ide rýchlosťou v, kde vi – 2,5 km/h < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28), by sa malo použiť toto rozdelenie:

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Ak maximálna rýchlosť vozidla zodpovedá kroku i a i < 28, pripočítajú sa k Pi hodnoty Pi + 1 až P28.

4.5.   Stanovenie spotreby paliva podľa modelu

FCGSI označuje spotrebu paliva vozidla, keď sa vodič riadi odporúčaniami GSI:

FCGSI i = FCn i, kde Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (pre n = 1, …, #g) a FCGSI i = 0 ak vi ≥ V#g GSI

Formula

FCstd označuje spotrebu paliva vozidla, keď sa využívajú štandardné prevodové stupne:

FCstd i = FCn i, kde Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (pre n = 1, …, #g) a FCstd i = 0 ak vi ≥ V#g GSI

Formula

Relatívna úspora paliva pri dodržiavaní odporúčaní GSI podľa modelu sa vypočíta ako:

FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %

4.6.   Zaznamenávanie údajov

Zaznamenávajú sa tieto informácie:

hodnoty Vn GSI stanovené podľa bodu 4.1,

hodnoty FCn i krivky spotreby paliva v závislosti od rýchlosti oznámené výrobcom v súlade s bodom 4.3,

hodnoty FCGSI, FCstd a FCrel. Save vypočítané v súlade s bodom 4.5.


(1)  Vymedzenej v prílohe 4a k predpisu UNECE č. 83, séria zmien 05.

Doplnok 1

Opis rýchlostného profilu vozidla uvedeného v bode 4.1

Poradové číslo operácie

Operácia

Zrýchlenie

(m/s2)

Rýchlosť

(km/h)

Kumulatívny čas

(s)

1

Voľnobeh

0

0

20

2

Zrýchlenie

1,1

0 – 31,68

28

3

0,7

31,68 – 49,32

35

4

0,64

49,32 – 79,27

48

5

0,49

79,27 – 109,26

65

6

0,3

109,26 – 128,70

83

7

0,19

128,70 – 140,33

100

8

Ustálený stav

0

140,33

105

9

Spomalenie

–0,69

140,33 – 80,71

129

10

–1,04

80,71 – 50,76

137

11

–1,39

50,76 – 0

147

12

Voľnobeh

0

0

150

Povolené odchýlky od tohto rýchlostného profilu sú vymedzené v bode 6.1.3.4. prílohy 4a k predpisu EHK OSN č. 83, séria zmien 05.

Obrázok I.1

Grafické zobrazenie rýchlostného profilu uvedeného v bode 4.1; neprerušovaná čiara: rýchlostný profil; prerušované čiary: povolené odchýlky od tohto rýchlostného profilu.

Image

V nasledujúcej tabuľke je uvedený opis rýchlostného profilu sekundu za sekundou. Ak vozidlo nie je schopné dosiahnuť rýchlosť 140 km/h, bude vedené pri svojej maximálnej rýchlosti dovtedy, kým sa jeho rýchlosť opäť nestretne s rýchlostným profilom uvedeným vyššie.

Čas (s)

Rýchlosť (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


PRÍLOHA II

ČASŤ 1

Informačný dokument

VZOR

Informačný dokument č. … vzťahujúci sa na typové schválenie ES motorového vozidla, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov.

V prípade potreby sa tieto informácie poskytujú v troch vyhotoveniach a spolu s obsahom. Všetky výkresy sa musia predložiť vo vhodnej mierke a musia byť dostatočne podrobné a mať formát A4 alebo byť poskladané na tento formát. Prípadné fotografie musia byť dostatočne podrobné.

Ak majú systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky elektronické ovládače, je potrebné predložiť informácie o ich vlastnostiach.

Informácie stanovené v bodoch 0, 3 a 4 doplnku 3 k prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 (1):

4.11.

Ukazovateľ radenia prevodových stupňov (GSI)

4.11.1.

K dispozícii je zvukové znamenie áno/nie (2). Ak áno, uveďte opis zvuku a hladiny zvuku pri uchu vodiča v dB(A) (zvukové znamenie je vždy možné zapnúť/vypnúť): …

4.11.2.

Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I (hodnota uvedená výrobcom): …

4.11.3.

Informácie podľa bodu 3.1.1 prílohy I: …

4.11.4.

Informácie podľa bodu 3.1.2 prílohy I: …

4.11.5.

Fotografie a/alebo výkresy ukazovateľa radenia prevodových stupňov a krátky opis komponentov systému a jeho prevádzky: …

4.11.6.

Informácie o GSI sú uvedené v príručke používateľa vozidla: …

ČASŤ 2

VZOR

Image

ČASŤ 3

Osvedčenie o typovom schválení ES

VZOR

[maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)]

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Oznámenie o

typovom schválení ES (3)

rozšírení typového schválenia ES (3)

zamietnutí typového schválenia ES (3)

odňatí typového schválenia ES (3)

typu vozidla, pokiaľ ide o ukazovateľ radenia prevodových stupňov

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 65/2012, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EÚ) č. …/2012 (3)

Typové schvaľovacie číslo ES: …

Dôvod rozšírenia: …

ODDIEL I

0.1.

Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.

Typ: …

0.2.1.

Obchodný(-é) názov(-vy) (ak je/sú k dispozícii): …

0.3.

Prostriedky identifikácie typu, ak sú vyznačené na vozidle: …

0.3.1.

Umiestnenie takého označenia: …

0.4.

Kategória vozidla: …

0.5.

Názov a adresa výrobcu: …

0.8.

Názov(-vy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov): …

0.9.

Meno a adresa prípadného zástupcu výrobcu …

ODDIEL II

1.

Prípadné doplňujúce informácie: pozri dodatok

2.

Technická skúšobňa zodpovedná za vykonanie skúšky a hodnotení:

3.

Dátum vydania skúšobného protokolu:

4.

Číslo skúšobného protokolu:

5.

Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 65/2012 (stanovené pri typovom schválení):

6.

Prípadné poznámky: pozri dodatok

7.

Miesto:

8.

Dátum:

9.

Podpis:

Prílohy

:

Informačná dokumentácia

Skúšobný protokol

Doplňujúce informácie: …

Dodatok k osvedčeniu o typovom schválení ES č. …, ktoré sa týka …


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.

(2)  Nehodiace sa škrtnite.

(3)  Nehodiace sa škrtnite.


PRÍLOHA III

ZMENY A DOPLNENIA RÁMCOVEJ SMERNICE 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I sa vkladajú tieto body:

„4.11.

Ukazovateľ radenia prevodových stupňov (GSI)

4.11.1.

K dispozícii je zvukové znamenie áno/nie (1). Ak áno, uveďte opis zvuku a hladiny zvuku pri uchu vodiča v dB(A) (zvukové znamenie je vždy možné zapnúť/vypnúť):

4.11.2.

Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 65/2012 (hodnota uvedená výrobcom):

4.11.3.

Fotografie a/alebo výkresy ukazovateľa radenia prevodových stupňov a krátky opis komponentov systému a jeho prevádzky:“

2.

V prílohe III sa vkladajú tieto body:

„4.11.

Ukazovateľ radenia prevodových stupňov (GSI)

4.11.1.

K dispozícii je zvukové znamenie áno/nie (1). Ak áno, uveďte opis zvuku a hladiny zvuku pri uchu vodiča v dB(A) (zvukové znamenie je vždy možné zapnúť/vypnúť):

4.11.2.

Informácie podľa bodu 4.6 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 65/2012 (stanovené pri typovom schválení):“

3.

Časť I prílohy IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do tabuľky sa vkladá tento bod 63.1:

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Odkaz na úradný vestník

Uplatniteľnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2012, s. 24

X“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Do tabuľky v doplnku sa vkladá tento bod 63.1:

 

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Odkaz na úradný vestník

M1

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2012, s. 24

Nie je k dispozícii“

4.

Do tabuľky v doplnku k prílohe VI sa vkladá tento bod 63.1:

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Zmenený a doplnený

Platí pre verzie

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012“

 

 

5.

Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do tabuľky v doplnku 1 sa vkladá tento bod 63.1:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

G

G“

 

 

b)

Do tabuľky v doplnku 2 sa vkladá tento bod 63.1:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

G“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Do tabuľky v doplnku 3 sa vkladá tento bod 63.1:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

G“

d)

Do tabuľky v doplnku 4, medzi stĺpce „Odkaz na regulačný akt“ a „M2“ sa vkladá nový stĺpec „M1“ a tento bod 63.1:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1.

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

(EÚ) č. 65/2012

G“