ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.026.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 26

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
28. januára 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou

22

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 71/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 73/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/45/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 23. januára 2012, ktorým sa vymenúvajú členovia dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

30

 

 

2012/46/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. januára 2012 o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Holandskom

32

 

 

2012/47/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 24. januára 2012, ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby zdanenia elektrickej energie spotrebúvanej v domácnostiach a podnikoch v sektore služieb nachádzajúcich sa v určitých oblastiach na severe Švédska v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

33

 

 

2012/48/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. januára 2012, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2009/251/ES, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neumiestňovali alebo nesprístupňovali na trhu [oznámené pod číslom K(2012) 321]  ( 1 )

35

 

 

2012/49/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie enzýmov podľa prílohy I k smernici Rady 67/548/EHS a prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [oznámené pod číslom K(2012) 323]  ( 1 )

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EÚ

z 13. decembra 2011

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po konzultácii Výboru regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Podľa článku 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie politika Únie týkajúca sa životného prostredia vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie,zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ. Vplyvy na životné prostredie by mali byť brané do úvahy v čo najskoršej fáze každého procesu technického plánovania a rozhodovania.

(3)

Zásady posudzovania vplyvov na životné prostredie by mali byť zosúladené, najmä čo sa týka projektov, ktoré by mali byť predmetom posúdenia, hlavných povinností navrhovateľov a obsahu posudzovania. Členské štáty môžu stanoviť prísnejšie pravidlá na ochranu životného prostredia.

(4)

Je okrem toho potrebné dosiahnuť jeden z cieľov Únie vo sfére ochrany životného prostredia a kvality života.

(5)

Environmentálne právne predpisy Únie obsahujú ustanovenia umožňujúce verejným orgánom a iným úradom prijímať rozhodnutia, ktoré môžu mať významný účinok na životné prostredie ako aj osobné zdravie a blahobyt.

(6)

Hlavné zásady posudzovania vplyvov na životné prostredie by sa mali ustanoviť s cieľom doplniť a koordinovať konanie na povolenie prípravy verejných a súkromných projektov, ktoré pravdepodobne budú mať veľký vplyv na životné prostredie.

(7)

Povolenie prípravy verejných a súkromných projektov, ktoré budú mať pravdepodobne významné vplyvy na životné prostredie, by sa malo udeliť len po posúdení pravdepodobných významných vplyvov týchto projektov na životné prostredie. Takéto posúdenie by sa malo vykonať na základe primeraných informácií, ktoré poskytne navrhovateľ a ktoré môžu doplniť orgány a verejnosť, ktorej sa posudzovaný projekt pravdepodobne týka.

(8)

Určité projekty majú významné vplyvy na životné prostredie a takéto projekty by mali byť vždy predmetom systematického posudzovania.

(9)

Ostatné projekty nemusia mať v každom prípade významné vplyvy na životné prostredie a takéto projekty by sa mali posudzovať, ak členské štáty uvážia, že môžu mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

(10)

Členské štáty môžu stanoviť prahy alebo kritériá na určenie toho, ktoré projekty sú predmetom posudzovania na základe dôležitosti ich vplyvov na životné prostredie. Od členských štátov by sa nemalo požadovať, aby jednotlivo skúmali všetky projekty, ktoré sú pod týmito prahmi alebo mimo týchto kritérií.

(11)

Pri stanovovaní týchto prahov, kritérií alebo jednotlivom skúmaní všetkých projektov, s cieľom určenia toho, ktoré projekty by mali byť predmetom posúdenia na základe ich významných vplyvov na životné prostredie, členské štáty vezmú do úvahy príslušné výberové kritériá uvedené v tejto smernici. V súlade so zásadou subsidiarity, členské štáty vedia najlepšie uplatňovať takéto kritériá v špecifických prípadoch.

(12)

Určitý minimálny rozsah informácií o projekte a jeho vplyvoch by sa mal poskytnúť v súvislosti s projektami, ktoré sú predmetom posudzovania.

(13)

Je vhodné ustanoviť postup, ktorý umožní navrhovateľovi získať stanovisko od príslušných orgánov k obsahu a rozsahu informácií, ktoré majú byť vypracované a predložené na posúdenie. Členské štáty v rámci tohoto postupu môžu požadovať od navrhovateľa poskytnutie, okrem iného, aj alternatívy na projekty, pre ktoré zamýšľa predložiť žiadosť.

(14)

Vplyvy projektu na životné prostredie by mali byť posúdené s cieľom zohľadniť záujem chrániť ľudské zdravie, zlepšovať životné prostredie, prispieť ku kvalite života, zabezpečiť zachovanie diverzity druhov a zachovať reprodukčnú schopnosť ekosystému ako základného zdroja pre život.

(15)

Je žiaduce zaviesť posilnené opatrenia o posúdení dopadu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte, aby sa vzal do úvahy vývoj na medzinárodnej úrovni. Európske spoločenstvo podpísalo zmluvu o posúdení dopadu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte 25. februára 1991 a ratifikovalo ju 24. júna 1997.

(16)

Účinná účasť verejnosti pri prijímaní rozhodnutí umožňuje verejnosti vyjadrovať stanoviská a záujmy, ktoré môžu byť relevantné k daným rozhodnutiam a umožňuje osobe s rozhodovacou právomocou ich zohľadňovať, a tým zvyšovať zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu a prispievať k verejnému povedomiu o environmentálnych otázkach a podpore prijímaných rozhodnutí.

(17)

Účasť, vrátane účasti združení, organizácií a skupín, najmä mimovládnych organizácií podporujúcich ochranu životného prostredia by sa mala zodpovedajúcim spôsobom podporovať, vrátane okrem iného aj podporovaním environmentálnej výchovy verejnosti.

(18)

Európske spoločenstvo podpísalo Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) 25. júna 1998 a ratifikovalo 17. februára 2005.

(19)

Medzi cieľmi Aarhuského dohovoru je želanie zaručiť práva účasti verejnosti v rozhodovaní o záležitostiach životného prostredia, aby sa prispelo k ochrane práva žiť v prostredí, ktoré je primerané osobnému zdraviu a blahobytu.

(20)

Článok 6 Aarhuského dohovoru stanovuje účasť verejnosti pri rozhodnutiach o vymedzených činnostiach uvedených v jeho prílohe I a o činnostiach tam neuvedených, ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie.

(21)

Článok 9 ods. 2 a 4 Arhuského dohovoru stanovuje prístup k súdnym a iným prostriedkom vo veci napadnutia vecnej alebo procesnej zákonnosti rozhodnutí, skutkov alebo nečinnosti, ktoré podliehajú ustanoveniam o účasti verejnosti podľa článku 6 uvedeného dohovoru.

(22)

Táto smernica by sa však nemala vzťahovať na projekty, o ktorých boli podrobnosti prijaté osobitnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, keďže ciele tejto smernice vrátane poskytovania informácií sa dosiahli prostredníctvom legislatívneho procesu.

(23)

Navyše, vo výnimočných prípadoch môže byť vhodné vyňať niektorý projekt z postupov posudzovania ustanovených touto smernicou na základe príslušných informácií poskytnutých Komisii a dotknutej verejnosti.

(24)

Keďže ciele tejto smernice, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je uvedené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(25)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe V časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica sa vzťahuje na posudzovanie vplyvov tých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, ktoré môžu mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

2.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú nasledujúce definície:

a)

„projekt“ znamená:

realizáciu stavieb alebo iných zariadení alebo plánov,

iné zásahy do prírodného prostredia a krajiny, vrátane ťažby nerastných surovín;

b)

„navrhovateľ“ znamená žiadateľa o povolenie súkromného projektu alebo verejný orgán, ktorý je iniciátorom projektu;

c)

„povolenie“ znamená rozhodnutie príslušného orgánu alebo orgánov, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať projekt;

d)

„verejnosť“ znamená jednu alebo viacero fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny;

e)

„dotknutá verejnosť“ znamená verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá, alebo má záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania uvedeného v článku 2 ods. 2; na účely tejto definície sa predpokladá, že mimovládne organizácie, podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce požiadavky vnútroštátneho práva, majú záujem;

f)

„príslušný orgán“ alebo „príslušné orgány“ znamenajú orgán alebo orgány, ktoré členské štáty určia, aby zodpovedali za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

3.   Členské štáty sa môžu, ak to ustanovuje vnútroštátne právo, rozhodnúť pri každom jednotlivom prípade, neuplatňovať túto smernicu na projekty slúžiace na účely národnej obrany, ak sa domnievajú, že takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé účinky na tieto účely.

4.   Táto smernica sa nevzťahuje na projekty, ktorých podrobnosti sú upravené osobitným vnútroštátnym právnym predpisom, keďže ciele tejto smernice vrátane poskytovania informácií sa dosiahli prostredníctvom legislatívneho procesu.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že pred udelením povolenia sa pre všetky projekty, ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na životné prostredie okrem iného z dôvodu ich charakteru, veľkosti alebo umiestnenia, bude vyžadovať povolenie a budú posúdené z hľadiska ich vplyvov. Tieto projekty sú definované v článku 4.

2.   Posudzovanie vplyvov na životné prostredie možno začleniť do jestvujúcich procesov povoľovania projektov v členských štátoch alebo, ak to nie je možné, do iných procesov alebo postupov, ktoré sa ustanovia na dosiahnutie cieľov tejto smernice.

3.   Členské štáty môžu stanoviť jednotný postup na splnenie požiadaviek tejto smernice a požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (5).

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, môžu členské štáty vo výnimočných prípadoch určitý projekt úplne alebo čiastočne vyňať z ustanovení tejto smernice.

V takom prípade členské štáty:

a)

zvážia, či nie je vhodná iná forma posudzovania;

b)

sprístupnia dotknutej verejnosti informácie získané pri iných formách posudzovania uvedených v písm. a), informácie týkajúce sa rozhodnutia o udelení výnimky a dôvody jej udelenia;

c)

pred udelením súhlasu oznámia Komisii príčiny odôvodňujúce udelenie výnimky a poskytnú jej, ak je to možné, informácie, ktoré sprístupnili svojim štátnym príslušníkom.

Komisia bezodkladne postúpi prijaté dokumenty ostatným členským štátom.

Komisia bude každoročne podávať správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto odseku.

Článok 3

Posudzovanie dopadu na životné prostredie identifikuje, popíše a posúdi náležitým spôsobom, pri každom prípade jednotlivo a v súlade s článkami 4 až 12, priame a nepriame vplyvy projektu na nasledujúce faktory:

a)

ľudí, živočíšstvo a rastlinstvo;

b)

pôdu, vodu, vzduch, podnebie a krajinu;

c)

hmotný majetok a kultúrne dedičstvo;

d)

súčinnosť medzi faktormi uvedenými v písmenách a), b) a c).

Článok 4

1.   Pokiaľ článok 2 ods. 4 neustanovuje inak, projekty uvedené v prílohe I podliehajú posúdeniu v súlade s článkami 5 až 10.

2.   Pokiaľ článok 2 ods. 4 neustanovuje inak, členské štáty určia, či projekty uvedené v prílohe II budú podliehať posúdeniu v súlade s článkami 5 až 10. Členské štáty to určia na základe:

a)

skúmania každého jednotlivého prípadu

alebo

b)

prahov alebo kritérií stanovených členskými štátmi.

Členské štáty môžu rozhodnúť uplatňovať oba postupy uvedené v písmenách a) a b).

3.   Ak sa vykonáva skúmanie každého jednotlivého prípadu, alebo ak sú stanovené prahy alebo kritériá na účely odseku 2, vezmú sa do úvahy príslušné výberové kritéria uvedené v prílohe III.

4.   Členské štáty zabezpečia, že rozhodnutie vydané príslušnými orgánmi podľa odseku 2 bude dostupné verejnosti.

Článok 5

1.   V prípade projektov, ktoré podľa článku 4 podliehajú posúdeniu dopadu na životné prostredie v súlade s týmto článkom a článkami 6 až 10, členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby navrhovateľ predložil vo vhodnej forme informácie, ktoré sú uvedené v prílohe IV, ak:

a)

členské štáty považujú tieto informácie za dôležité vzhľadom na dané štádium postupu pri udeľovaní povolenia a vzhľadom na špecifické charakteristiky daného projektu alebo určitého typu projektov a vzhľadom na prípadne dotknuté zložky životného prostredia;

b)

členské štáty považujú za odôvodnené žiadať od navrhovateľa zhromaždenie týchto informácií vzhľadom na súčasný stav poznania a metód posudzovania.

2.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby ak o to navrhovateľ požiada ešte pred predložením žiadosti o povolenie, príslušný orgán zaujal stanovisko k informáciám poskytnutým navrhovateľom v súlade s odsekom 1. Príslušný orgán o ňom upovedomí navrhovateľa a orgány uvedené v článku 6 ods. 1 ešte pred vydaním definitívneho stanoviska. Skutočnosť, že orgán zaujal stanovisko podľa tohoto odseku, tomuto orgánu nesmie zabrániť od vyžadovania ďalších informácií od navrhovateľa.

Členské štáty môžu požadovať od príslušných orgánov, aby zaujali takéto stanovisko bez ohľadu na to, či o to žiada navrhovateľ.

3.   Informácia, ktorú má poskytnúť navrhovateľ v súlade s odsekom 1, musí obsahovať najmenej:

a)

popis projektu obsahujúci informáciu o mieste, projektovom riešení a veľkosti projektu;

b)

popis predpokladaných opatrení s cieľom zabrániť, znížiť, a ak je to možné, odstrániť významné nepriaznivé vplyvy;

c)

údaje potrebné na určenie a posúdenie hlavných vplyvov, ktoré by projekt mal na životné prostredie;

d)

náčrt hlavných alternatív vypracovaných navrhovateľom a určenie hlavných dôvodov pre jeho výber so zreteľom na vplyvy na životné prostredie;

e)

netechnický súhrn informácií uvedených v písmenách a) až d).

4.   Členské štáty, ak je to potrebné, zabezpečia, aby akýkoľvek orgán, ktorý má príslušné informácie, najmä so zreteľom na článok 3, poskytol tieto informácie navrhovateľovi.

Článok 6

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány, ktorých sa projekt môže týkať z dôvodu ich osobitných právomocí v oblasti životného prostredia, mali možnosť vyjadriť svoje stanovisko k informáciám predloženým navrhovateľom a k žiadosti o povolenie. Na tento účel členské štáty určia orgány, s ktorými sa treba skontaktovať vo veci všeobecných otázkok i v konkrétnych prípadoch. Informácie získané podľa článku 5 sa predložia týmto orgánom. Podrobné ustanovenia týkajúce sa konzultácií stanovia členské štáty.

2.   Verejnosť je informovaná v ranom štádiu procesu rozhodovania týkajúceho sa životného prostredia uvedeného v článku 2 ods. 2 a najneskôr hneď, ako sa môže rozumne poskytnúť informácia buď prostredníctvom verejných oznamov, alebo inými vhodnými prostriedkami, ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii, o týchto záležitostiach:

a)

žiadosť o povolenie;

b)

fakt, že projekt podlieha procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a kde je to relevantné, fakt, že sa uplatňuje článok 7;

c)

podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za prijatie rozhodnutia, o tých, u ktorých sa dajú získať relevantné informácie, o tých, ktorým sa môžu zasielať pripomienky alebo otázky a podrobnosti o časovom rozvrhu zasielania pripomienok alebo otázok;

d)

povaha možných rozhodnutí alebo návrh rozhodnutia, ak existuje;

e)

uvedenie dostupnosti informácií zhromaždených podľa článku 5;

f)

uvedenie času, miesta a spôsobu, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia;

g)

podrobnosti zabezpečenia účasti verejnosti podľa odseku 5 tohto článku.

3.   Členské štáty zaistia, aby sa v primeranom časovom rámci sprístupnili dotknutej verejnosti:

a)

všetky informácie zhromaždené podľa článku 5;

b)

v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hlavné správy a odporúčania vydané príslušnému orgánu alebo orgánom v čase, keď je dotknutá verejnosť informovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku;

c)

v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (6) iné informácie, ako sú uvedené v odseku 2 tohto článku, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie v súlade s článkom 8 tejto smernice a ktoré sa stanú dostupnými po informovaní príslušnej verejnosti v súlade s odsekom 2 tohto článku.

4.   Dotknutej verejnosti sa poskytnú včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa procesov rozhodovania týkajúceho sa životného prostredia uvedených v článku 2 ods. 2 a na tento účel je oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, kým sú ešte príslušnému orgánu alebo orgánom otvorené všetky možnosti, predtým ako sa rozhodne o žiadosti o povolenie.

5.   Podrobné úpravy pre informovanie verejnosti (napríklad vyvesenie plagátov v určitom okruhu alebo zverejnenie v miestnej tlači) a konzultácií s dotknutou verejnosťou (napríklad písomnými zásielkami alebo prostredníctvom verejnej ankety) určia členské štáty.

6.   Poskytnú sa primerané časové rámce pre rozličné fázy, poskytujúce dostatočný čas na informovanie verejnosti a na prípravu a efektívnu účasť dotknutej verejnosti na environmentálnom rozhodovaní, ktoré podliehajú ustanoveniam tohto článku.

Článok 7

1.   Ak si je členský štát vedomý, že projekt má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie iného členského štátu, alebo ak o to členský štát, ktorý bude pravdepodobne významne dotknutý, požiada, zašle členský štát, na ktorého území sa projekt plánuje uskutočniť, dotknutému členskému štátu čo najskôr, najneskôr však v čase informovania vlastnej verejnosti, okrem iného:

a)

opis projektu, spolu so všetkými dostupnými informáciami o jeho možných cezhraničných vplyvoch;

b)

informácie o povahe rozhodnutia, ktoré sa môže prijať.

Členský štát, na ktorého území sa projekt plánuje uskutočniť poskytne druhému členskému štátu primeraný čas, v ktorom má uviesť, či si želá zúčastniť sa procesov environmentálneho rozhodovania uvedených v článku 2 ods. 2, a môže zahrnúť informácie uvedené v odseku 2 tohto článku.

2.   Ak členský štát, ktorý prijme informácie podľa odseku 1 uvedie, že sa plánuje zúčastniť procesov environmentálneho rozhodovania uvedených v článku 2 ods. 2, členský štát, na ktorého území sa projekt plánuje uskutočniť, zašle, ak tak ešte neučinil, dotknutému členskému štátu požadované informácie, ktoré má poskytnúť podľa článku 6 ods. 2 a sprístupniť podľa článku 6 ods. 3 písm. a) a b).

3.   Dotknuté členské štáty, každý do tej miery, do akej je dotknutý:

a)

umožnia, aby informácia uvedená v odsekoch 1 a 2 bola dostupná v dostatočnom časovom predstihu orgánom uvedeným v článku 6 ods. 1 a dotknutej verejnosti na území členského štátu, ktorý by mohol byť významnou mierou postihnutý, a

b)

zabezpečí, aby orgány uvedené v článku 6 ods. 1 a verejnosť mali možnosť pred udelením povolenia poskytnúť svoje stanovisko k predloženým informáciám s dostatočným časovým predstihom tým príslušným orgánom v členskom štáte, na území ktorého sa projekt má realizovať.

4.   Dotknuté členské štáty začnú konzultácie o, okrem iného, možných cezhraničných vplyvoch projektu a predpokladaných opatreniach na zníženie alebo odstránenie týchto vplyvov a dohodnú sa na dostatočnom časovom rámci trvania konzultácií.

5.   Podrobné úpravy na vykonanie tohto článku môžu určiť dotknuté členské štáty a musia byť také, aby umožnili dotknutej verejnosti na území dotknutého členského štátu efektívnu účasť na procesoch environmentálneho rozhodovania o projektoch uvedených v článku 2 ods. 2.

Článok 8

Výsledky konzultácií a informácie získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 sa vezmú do úvahy v povoľovacom konaní.

Článok 9

1.   Ak sa rozhodlo o udelení alebo zamietnutí povolenia, príslušný orgán alebo orgány o tom informujú verejnosť v súlade s vhodnými postupmi a sprístupnia verejnosti tieto informácie:

a)

obsah rozhodnutia a akékoľvek podmienky s ním spojené;

b)

po preskúmaní záujmov a stanovísk uvedených dotknutou verejnosťou, hlavné dôvody a zretele, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o procese účasti verejnosti;

c)

opis, ak je to potrebné, hlavných opatrení na predchádzanie, zníženie a ak je to možné, kompenzácie závažných nepriaznivých účinkov.

2.   Príslušný orgán alebo orgány informujú každý členský štát, s ktorým sa uskutočnili konzultácie podľa článku 7 tým, že mu zašlú informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.

Členské štáty, s ktorými sa uskutočnili konzultácie zaistia, že uvedené informácie sa sprístupnia vhodným spôsobom dotknutej verejnosti na ich vlastnom území.

Článok 10

Ustanovenia tejto smernice neovplyvňujú záväzok príslušných orgánov dodržiavať obmedzenia stanovené vnútroštátnymi zákonmi, právnymi predpismi a správnymi opatreniami a uznanou právnou praxou vo veci obchodného a priemyselného tajomstva, vrátane duševného vlastníctva a ochrany verejného záujmu.

Ak sa použije článok 7, sprostredkovanie informácií inému členskému štátu a príjem informácie iným členským štátom sú predmetom platných obmedzení v členskom štáte, v ktorom sa projekt navrhuje.

Článok 11

1.   Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom, dotknutá verejnosť:

a)

ktorá má dostatočný záujem, alebo

b)

ak pretrváva porušovanie práva v prípadoch, kde to právne predpisy členského štátu upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku,

mala prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, skutku alebo nečinnosti, ktoré sú predmetom ustanovení tejto smernice o účasti verejnosti.

2.   Členské štáty určia, v akom štádiu možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.

3.   O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti. Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 1 odsek 2, považuje za dostatočný na účely odseku 1 písmena a) tohto článku. Tieto organizácie sa tiež považujú za nositeľa práv, ktoré môžu byť porušené v zmysle odseku 1 písmena b) tohto článku.

4.   Ustanovenia tohto článku nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka uplatnenia správnych opravných prostriedkov pred súdnymi opravnými prostriedkami, ak takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.

Každé takéto konanie musí byť primerané, spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé.

5.   S cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku, členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.

Článok 12

1.   Členské štáty a Komisia si budú vymieňať informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tejto smernice.

2.   Členský štát najmä informuje Komisiu o akýchkoľvek kritériách a/alebo prahoch prijatých pre výber dotknutých projektov v súlade s článkom 4 ods. 2.

3.   Na základe tejto výmeny informácií Komisia, ak je to potrebné, predloží ďalšie návrhy Európskemu parlamentu a Rade s cieľom zabezpečiť uplatňovanie tejto smernice dostatočne koordinovaným spôsobom.

Článok 13

Členské štáty oznámia Komisii texty ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Smernica 85/337/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe V časti A, sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe V časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 15

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 13. decembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. SZPUNAR


(1)  Ú. v. EÚ C 248, 25.8.2011, s. 154.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. novembra 2011.

(3)  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.

(4)  Pozri prílohu VI časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.

(6)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.


PRÍLOHA I

PROJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 1

1.

Ropné rafinérie (okrem podnikov, ktoré vyrábajú len mazadlá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie viac ako 500 ton uhlia alebo asfaltovej bridlice za deň.

2.

a)

Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výstupom 300 megawattov a viac.

b)

Atómové elektrárne a iné atómové reaktory vrátane demontovaných alebo rozložených takýchto elektrární alebo reaktorov (1) (okrem výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a základných materiálov, ktorých maximálny výkon nepresahuje 1 kilowatt priebežnej tepelnej záťaže).

3.

a)

Zariadenia na opätovné spracovanie nerádioaktívneho atómového paliva.

b)

Zariadenia určené:

i)

na výrobu alebo obohatenie atómového paliva;

ii)

na spracovanie nerádioaktívneho atómového paliva alebo vysoko rádioaktívneho odpadu;

iii)

na konečné odstránenie nerádioaktívneho atómového paliva;

iv)

len na konečné odstránenie rádioaktívneho odpadu;

v)

len na uskladnenie (plánované na viac ako 10 rokov) nerádioaktívneho atómového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako je výrobné miesto.

4.

a)

Integrované zariadenia na primárnu tavbu liatin a ocele.

b)

Zariadenia na výrobu neželezných kovov z rudy, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi.

5.

Zariadenia na extrakciu azbestu a na spracovanie a premenu azbestu a výrobkov, ktoré obsahujú azbest: pre azbestovo-cementové výrobky s ročnou produkciou väčšou ako 20 000 ton finálnych výrobkov, pre trecie materiály s ročnou produkciou väčšou ako 50 ton finálnych výrobkov a pre iné využitie azbestu s použitím viac ako 200 ton za rok.

6.

Integrované chemické zariadenia, to znamená zariadenia pre výrobu priemyselnej škály látok, ktoré využívajú chemické procesy premeny, v ktorých je niekoľko jednotiek postavených vedľa seba a sú navzájom funkčne prepojené a sú:

a)

určené na výrobu základných organických chemikálií;

b)

určené na výrobu základných anorganických chemikálií;

c)

určené na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo viaczložkových hnojív);

d)

určené na výrobu základných ošetrovacích výrobkov pre rastliny a biocídov;

e)

určené na výrobu základných farmaceutických výrobkov využitím chemických alebo biologických procesov;

f)

určené na výrobu výbušnín.

7.

a)

Stavba rozsiahlych železničných tratí a letísk (2) so základnou dĺžkou štartovacej dráhy 2 100 metrov a viac.

b)

Stavba diaľnic a ciest prvej triedy (3).

c)

Stavba nových štvor- a viacprúdových ciest alebo vyrovnanie a/alebo rozšírenie existujúcej cesty s dvoma a menej prúdmi, kde by takáto nová cesta alebo vyrovnaná a/alebo rozšírená časť cesty presahovala 10 km alebo viac spojitej dĺžky.

8.

a)

Vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú vodnú prepravu, ktorá umožňuje plavbu lodí nad 1 350 ton.

b)

Obchodné prístavy, prístavné móla pre nakladanie a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi a vonkajším prístavom (mimo mól pre prievozné lode), ktoré môžu ukotviť lode nad 1 350 ton.

9.

Zariadenie na zneškodňovanie odpadu spaľovaním, chemickým spracovaním, tak ako je to uvedené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade (4) v časti D9, alebo uskladnenie nebezpečného odpadu definované v článku 3 bode 2 uvedenej smernice.

10.

Zariadenie na zneškodňovanie odpadu spaľovaním, chemickým spracovaním tak, ako je to uvedené v prílohe I smernice 2008/98/EC v časti D9 nie nebezpečného odpadu s kapacitou, ktorá presahuje 100 ton za deň.

11.

Zariadenia na odber alebo umelé dopĺňanie podzemných vôd, ak ročný objem odobratej alebo umelo doplnenej vody je rovný alebo väčší ako 10 miliónov kubických metrov.

12.

a)

Zariadenia na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, ak toto prečerpávanie má za cieľ zabrániť možnému nedostatku vody a ak množstvo prečerpanej vody presahuje 100 miliónov kubických metrov za rok.

b)

Vo všetkých ostatných prípadoch, zariadenia na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, kde viacročný priemerný prietok oddeľovacieho koryta presahuje 2 000 miliónov kubických metrov za rok a kde množstvo prečerpanej vody presahuje 5 % tohto toku.

V oboch prípadoch je vylúčené prečerpávanie pitnej vody potrubím.

13.

Zariadenia na spracovanie odpadových vôd s kapacitou presahujúcou ekvivalent 150 000 obyvateľov, tak ako je to definované v článku 2 bode 6 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (5).

14.

Ťažba ropy a zemného plynu na komerčné účely, ak vyťažené množstvo presahuje 500 ton za deň pre ropu a 500 000 m3/deň pre plyn.

15.

Vodné priehrady a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody, ak nový alebo dostatočný objem zadržanej vody presahuje 10 miliónov kubických metrov.

16.

Potrubia s priemerom viac ako 800 mm a dĺžkou viac ako 40 km:

a)

na prepravu plynu, ropy, chemikálií;

b)

na prepravu prúdov CO2 na účely geologického ukladania vrátane pripojených kompresorových staníc.

17.

Zariadenia na chov hydiny alebo ošípaných s viac ako:

a)

85 000 miestami pre brojlery, 60 000 miestami pre sliepky;

b)

3 000 miestami pre chov ošípaných (nad 30 kg) alebo

c)

900 miestami pre prasnice.

18.

Priemyselné zariadenia na výrobu:

a)

drviny z drevených alebo podobných vláknitých materiálov;

b)

papiera a lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 200 ton za deň.

19.

Lomy a povrchové bane, ktoré zaberajú plochu viac ako 25 hektárov alebo ťažba rašeliny s povrchom väčším ako 150 hektárov.

20.

Stavby nadzemných elektrických vedení s voltážou 220 kV a viac a s dĺžkou väčšou ako 15 km.

21.

Zariadenia na skladovanie ropy, petrochemických alebo chemických výrobkov s kapacitou 200 000 ton a viac.

22.

Úložiská podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého (6).

23.

Zariadenia na zachytávanie prúdov CO2 na účely geologického ukladania podľa smernice 2009/31/ES zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, alebo zo zariadení s celkovou ročnou kapacitou zachyteného CO2 1,5 megatony alebo viac.

24.

Akákoľvek zmena alebo rozšírenie projektov uvedených v tejto prílohe, ak takáto zmena alebo rozšírenie samotné spĺňajú limity, prípadne ustanovené v tejto prílohe.


(1)  Atómové elektrárne a iné atómové reaktory, ktoré sú takýmito zariadeniami, ak všetko nukleárne palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky boli trvalo odstránené z miesta zariadenia.

(2)  Na účely tejto smernice „letisko“ znamená letisko, ktoré je v súlade s definíciou Dohody z Chicaga 1944, ktorá založila Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (príloha 14)

(3)  Na účely tejto smernice „cesta prvej kategórie“ je cesta, ktorá je v súlade s definíciou Európskej dohody o hlavných medzinárodných dopravných ťahoch z 15. novembra 1975.

(4)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.

(6)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.


PRÍLOHA II

PROJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 2

1.   POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

a)

Projekty reštrukturalizácie vidieckych usadlostí.

b)

Projekty využitia neskultivovanej zeme alebo poloprírodných oblastí na intenzívnu poľnohospodársku výrobu.

c)

Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane projektov zavlažovania a vysušovania pôdy.

d)

Prvotné zalesňovanie a odlesňovanie s cieľom zmeny na iný typ využívania územia.

e)

Veľké zariadenia pre chov dobytka (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

f)

Veľkochov rýb.

g)

Získavanie pôdy z mora.

2.   ŤAŽOBNÝ PRIEMYSEL

a)

Lomy, povrchové bane a ťažba rašeliny (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

b)

Podzemné bane.

c)

Ťažba minerálov morskou alebo riečnou drenážou.

d)

Hĺbkové vrty, najmä:

i)

geotermálne vrty;

ii)

vrty pre uskladnenie jadrového odpadu;

iii)

vrty pre vodné zdroje

s výnimkou vrtov na skúmanie stability pôdy.

e)

Povrchové priemyselné zariadenia na ťažbu uhlia, ropy, zemného plynu a rúd, ako aj asfaltových bridlíc.

3.   ENERGETIKA

a)

Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

b)

Priemyselné zariadenia na prenos plynu, pary a teplej vody; prenos elektrickej energie nadzemnými vodičmi (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

c)

Povrchové skladovanie zemného plynu.

d)

Podzemné skladovanie horľavých plynov.

e)

Povrchové skladovanie fosílnych palív.

f)

Priemyselná briketáž uhlia a liadku.

g)

Zariadenia na spracovanie a uskladnenie rádioaktívneho odpadu (pokiaľ nie sú zaradené v prílohe I).

h)

Zariadenia na výrobu hydroelektrickej energie.

i)

Zariadenia pre zachytávanie veternej energie na výrobu energie (veterné farmy).

j)

Zariadenia na zachytávanie prúdov CO2 na účely geologického ukladania podľa smernice 2009/31/ES zo zariadení, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k tejto smernici.

4.   VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

a)

Zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (primárna alebo sekundárna fúzia) vrátane kontinuálneho liatia.

b)

Zariadenia na spracovanie železných kovov:

i)

teplá valcovňa;

ii)

kovodielne;

iii)

aplikácia ochranných kovových plášťov.

c)

Zlievarne železných kovov.

d)

Zariadenia na tavenie, vrátane zlievania neželezných kovov, okrem drahých kovov, vrátane obnovených výrobkov (čistenie, zlievanie odliatkov atď.).

e)

Zariadenia na povrchové spracovanie kovových a plastických materiálov s využitím elektrolytických alebo chemických procesov.

f)

Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel.

g)

Lodenice.

h)

Zariadenia na výrobu a opravu lietadiel.

i)

Výroba železničného zariadenia.

j)

Spracovanie výbušninami.

k)

Zariadenia na spekanie kovových rúd.

5.   SPRACOVANIE NERASTNÝCH SUROVÍN

a)

Koksovacie pece (suchá destilácia uhlia).

b)

Zariadenia na výrobu cementu.

c)

Zariadenia na výrobu azbestu a azbestových výrobkov (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

d)

Zariadenia na výrobu skla vrátane sklených vlákien.

e)

Zariadenia na tavenie minerálnych vlákien, vrátane výroby nerastných látok.

f)

Výroba keramických výrobkov pálením, najmä strešných škridiel, tehál, šamotových tehál, obkladačiek, kamenných výrobkov alebo porcelánu.

6.   CHEMICKÝ PRIEMYSEL (PROJEKTY NEOBSIAHNUTÉ V PRÍLOHE I)

a)

Spracovanie chemických medziproduktov a produktov.

b)

Výroba pesticídov a farmaceutických výrobkov, náterov a lakov, elastomérov a peroxidov.

c)

Skladovacie zariadenia pre ropu, petrochemické a chemické výrobky.

7.   POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

a)

Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov.

b)

Balenie a konzervovanie živočíšnych a rastlinných výrobkov.

c)

Výroba mliečnych výrobkov.

d)

Výroba piva a sladu.

e)

Výroba cukroviniek a sirupov.

f)

Zariadenia na usmrcovanie živočíchov.

g)

Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu.

h)

Továrne na výrobu rybej múčky a rybieho oleja.

i)

Cukrovary.

8.   TEXTILNÝ, KOŽIARSKY, DREVÁRSKY A PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

a)

Priemyselné zariadenia na výrobu papiera a lepenky (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

b)

Zariadenia na predspracovanie (činností ako sú pranie, bielenie, zmäkčovanie) alebo farbenie vlákien alebo textílií.

c)

Zariadenia na spracovanie kože.

d)

Zariadenia na spracovanie a výrobu celulózy.

9.   GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL

Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch.

10.   INFRAŠTRUKTÚRNE PROJEKTY

a)

Projekty na rozvoj priemyselných oblastí.

b)

Projekty na rozvoj miest vrátane výstavby obchodných centier a parkovacích plôch.

c)

Výstavba železníc a prekladísk pre rôzne druhy dopravy, vrátane terminálov (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

d)

Výstavba letísk (projekty nezahrnuté v prílohe I).

e)

Výstavba ciest, prístavov a prístavných zariadení, vrátane rybárskych prístavov (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

f)

Výstavba vnútrozemských vodných ciest (projekty neobsiahnuté v prílohe I), kanalizácie a protipovodňové úpravy riečnych tokov.

g)

Priehrady a iné zariadenia na dlhodobé zadržiavanie vody (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

h)

Električkové trate, nadzemné a podzemné trate, visuté dráhy alebo podobné trate, ktoré sa výlučne používajú na prepravu pasažierov.

i)

Ropovodné a plynovodné zariadenia a potrubia na prepravu prúdov CO2 na účely geologického ukladania (projekty nezahrnuté do prílohy I).

j)

Diaľkové vodovody.

k)

Pobrežné diela určené na boj proti erózií a námorné diela schopné svojou konštrukciou meniť pobrežie, napríklad hrádze, móla, prístavy a iné morské ochranné diela, okrem údržby a opravy týchto diel.

l)

Zariadenia na odber a dopĺňanie pozemných vôd a umelé vodné cesty, ktoré sú nezahrnuté v prílohe I.

m)

Diela na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I.

11.   INÉ PROJEKTY

a)

Trvalé testovacie a pretekárske trate pre motorové vozidlá.

b)

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (projekty nezahrnuté v prílohe I).

c)

Zariadenia na spracovanie odpadových vôd (projekty nezahrnuté v prílohe I).

d)

Miesta na ukladanie kalov.

e)

Uloženie železného šrotu, vrátane vrakov vozidiel.

f)

Testovacie zariadenia motorov, turbín a reaktorov.

g)

Zariadenia na výrobu minerálnych umelých vlákien.

h)

Zariadenia na obnovu alebo ničenie výbušných látok.

i)

Kafilérie.

12.   TURISTIKA A VOĽNÝ ČAS

a)

Zjazdovky, vleky a lanovky a pridružené zariadenia.

b)

Prístavy pre rekreačnú plavbu.

c)

Rekreačné strediská a hotelové komplexy mimo mestských oblastí a pridružené zariadenia.

d)

Trvalé kempingy a karavánové miesta.

e)

Vzdelávacie a zábavné parky.

a)

Akákoľvek zmena alebo rozšírenie projektov uvedených v prílohe I alebo tejto prílohe už povolených, vykonaných alebo v procese vykonávania, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie (zmena alebo rozšírenie neuvedené v prílohe I).

b)

Projekty v prílohe I realizované výnimočne alebo na rozvoj a testovanie nových metód alebo výrobkov a ktoré sa nepoužívali dlhšie ako dva roky.


PRÍLOHA III

VÝBEROVÉ KRITÉRIUM UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 3

1.   VLASTNOSTI PROJEKTOV

Projekty sa musia posudzovať najmä so zreteľom na:

a)

veľkosť projektu;

b)

prepojenie s inými projektmi;

c)

využitie prírodných zdrojov;

d)

produkciu odpadu;

e)

znečistenie a poškodenie;

f)

riziko nehôd predovšetkým vzhľadom na použité látky a technológie.

2.   UMIESTNENIE PROJEKTOV

Musí sa zvážiť citlivosť životného prostredia v pravdepodobne zasiahnutej zemepisnej oblasti, a najmä:

a)

súčasné využitie územia;

b)

relatívny dostatok, kvalita a regeneratívna schopnosť prírodných zdrojov v oblasti;

c)

absorbčná schopnosť prírodného prostredia najmä so zreteľom na:

i)

močariská;

ii)

pobrežné oblasti;

iii)

horské a lesné oblasti;

iv)

prírodné rezervácie a parky;

v)

oblasti vyčlenené alebo chránené právnymi predpismi členských štátov; špeciálne chránené oblasti určené členskými štátmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (1) a smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (2);

vi)

oblasti, v ktorých boli už prekročené environmentálne kvalitatívne štandardy stanovené právnymi predpismi Únie;

vii)

husto obývané oblasti;

viii)

krajiny s historickým, kultúrnym alebo archeologickým významom.

3.   VLASTNOSTI POTENCIÁLNEHO VPLYVU

Prípadné významné vplyvy projektov sa musia zvážiť vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch 1 a 2, a najmä vzhľadom na:

a)

rozsah vplyvu (zemepisná oblasť a rozsah dotknutej populácie);

b)

cezhraničný vplyv;

c)

veľkosť a komplexnosť vplyvu;

d)

pravdepodobnosť vplyvu;

e)

trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu.


(1)  Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

(2)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.


PRÍLOHA IV

INFORMÁCIA UVEDENÁ V ČLÁNKU 5 ODS. 1

1.

Popis projektu, ktorý zahŕňa predovšetkým:

a)

popis fyzikálnych vlastností celého projektu a jeho požiadaviek na využitie pôdy počas stavebných a prevádzkových fáz;

b)

popis hlavných vlastností výrobných procesov, napríklad druhu a množstva použitých materiálov;

c)

odhad podľa množstva typu očakávaných odpadov a emisií (znečistenie vody, vzduchu a pôdy, hluk, vibrácie, osvetlenie, teplo, radiácia atď.), ktoré vyplývajú z realizácie navrhovaného projektu.

2.

Náčrt hlavných alternatív rozvíjaných navrhovateľom a naznačenie hlavných dôvodov pre výber so zreteľom na ich vplyv na životné prostredie.

3.

Popis vplyvov na životné prostredie, ktoré bude pravdepodobne významne zasiahnuté navrhovaným projektom, vrátane a najmä populácie, fauny, flóry, pôdy, vzduchu, klimatických faktorov, materiálov, vrátane architektonických a archeologických pamiatok, krajiny a vzájomných vzťahov medzi uvedenými faktormi.

4.

Popis (1) pravdepodobne významných vplyvov navrhovaného projektu na životné prostredie, ktoré vyplývajú z:

a)

existencie projektu;

b)

využitia prírodných zdrojov;

c)

emisií znečisťujúcich látok, tvorby a zneškodnenia odpadov.

5.

Navrhovateľov popis predpokladaných metód použitých na posúdenie vplyvu na životné prostredie uvedený v bode 4.

6.

Popis uvažovaných opatrení na zabránenie, zníženie a, ak je to možné, vylúčenie akýchkoľvek významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

7.

Netechnický súhrn informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch.

8.

Uvedenie akýchkoľvek ťažkostí (technickej nedostatočnosti alebo nedostatku znalostí) predpokladaných navrhovateľom pri zostavovaní požadovaných informácií.


(1)  Tento popis by mal obsiahnuť priame vplyvy a akékoľvek nepriame, sekundárne, kumulatívne, krátko-, stredno- a dlhodobé, trvalé a dočasné, pozitívne a negatívne vplyvy projektu.


PRÍLOHA V

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 14)

Smernica Rady 85/337/EHS

(Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40).

 

Smernica Rady 97/11/ES

(Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES

(Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).

Len článok 3.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114).

Len článok 31.

ČASŤ B

Zoznam lehôt transpozície do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 14)

Smernica

Lehota transpozície

85/337/EHS

3. júl 1988

97/11/ES

14. marec 1999

2003/35/ES

25. jún 2005

2009/31/ES

25. jún 2011


PRÍLOHA VI

Tabuľka zhody

Smernica 85/337/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2 prvý pododsek

článok 1 ods. 2 úvodné slová

článok 1 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 1 ods. 2 písmeno a) úvodné slová

článok 1 ods. 2 druhý pododsek prvá zarážka

článok 1 ods. 2 písmeno a) prvá zarážka

článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhá zarážka

článok 1 ods. 2 písmeno a) druhá zarážka

článok 1 ods. 2 tretí pododsek

článok 1 ods. 2 písmeno b)

článok 1 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 1 ods. 2 písmeno c)

článok 1 ods. 2 piaty pododsek

článok 1 ods. 2 písmeno d)

článok 1 ods. 2 šiesty pododsek

článok 1 ods. 2 písmeno e)

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 2 písmeno f)

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 4

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2a

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 3 úvodné slová

článok 3 úvodné slová

článok 3 prvá zarážka

článok 3 písmeno a)

článok 3 druhá zarážka

článok 3 písmeno b)

článok 3 tretia zarážka

článok 3 písmeno c)

článok 3 štvrtá zarážka

článok 3 písmeno d)

článok 4

článok 4

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3 úvodné slová

článok 5 ods. 3 úvodné slová

článok 5 ods. 3 prvá zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno a)

článok 5 ods. 3 druhá zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno b)

článok 5 ods. 3 tretia zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno c)

článok 5 ods. 3 štvrtá zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno d)

článok 5 ods. 3 piata zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno e)

článok 5 ods. 4

článok 5 ods. 4

článok 6

článok 6

článok 7 ods. 1 úvodné slová

článok 7 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 7 ods. 1 písmeno a)

článok 7 ods. 1 prvý pododsek písmeno a)

článok 7 ods. 1 písmeno b)

článok 7 ods. 1 prvý pododsek písmeno b)

článok 7 ods. 1 záverečné slová

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 7 ods. 2 až 5

článok 7 ods. 2 až 5

článok 8

článok 8

článok 9 ods. 1 úvodné slová

článok 9 úvodné slová

článok 9 ods. 1 prvá zarážka

článok 9 ods. 1 písmeno a)

článok 9 ods. 1 druhá zarážka

článok 9 ods. 1 písmeno b)

článok 9 ods. 1 tretia zarážka

článok 9 ods. 1 písmeno c)

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 10

článok 10

článok 10a prvý odsek

článok 11 ods. 1

článok 10a druhý odsek

článok 11 ods. 2

článok 10a tretí odsek

článok 11 ods. 3

článok 10a, štvrtý a piaty odsek

článok 11 ods. 4, prvý a druhý pododsek

článok 10a šiesty odsek

článok 11 ods. 5

článok 11 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 12 ods. 2

článok 11 ods. 3

článok 11 ods. 4

článok 12 ods. 3

článok 12 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 13

článok 14

článok 15

článok 14

článok 16

príloha I bod 1

príloha I bod 1

príloha I bod 2 prvá zarážka

príloha I bod 2 písmeno a)

príloha I bod 2 druhá zarážka

príloha I bod 2 písmeno b)

príloha I bod 3 písmeno a)

príloha I bod 3 písmeno a)

príloha I bod 3 písmeno b) úvodné slová

príloha I bod 3 písmeno b) úvodné slová

príloha I bod 3 písmeno b) prvá zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod i)

príloha I bod 3 písmeno b) druhá zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod ii)

príloha I bod 3 písmeno b) tretia zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod iii)

príloha I bod 3 písmeno b) štvrtá zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod iv)

príloha I bod 3 písmeno b) piata zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod v)

príloha I bod 4 prvá zarážka

príloha I bod 4 písmeno a)

príloha I bod 4 druhá zarážka

príloha I bod 4 písmeno b)

príloha I bod 5

príloha I bod 5

príloha I bod 6 úvodné slová

príloha I bod 6 úvodné slová

príloha I bod 6 bod i)

príloha I bod 6 písmeno a)

príloha I bod 6 bod ii)

príloha I bod 6 písmeno b)

príloha I bod 6 bod iii)

príloha I bod 6 písmeno c)

príloha I bod 6 bod iv)

príloha I bod 6 písmeno d)

príloha I bod 6 bod v)

príloha I bod 6 písmeno e)

príloha I bod 6 vi)

príloha I bod 6 písmeno f)

príloha I body 7 až 15

príloha I body 7 až 15

príloha I bod 16 úvodné slová

príloha I bod 16 úvodné slová

príloha I bod 16 prvá zarážka

príloha I bod 16 písmeno a)

príloha I bod 16 druhá zarážka

príloha I bod 16 písmeno b)

príloha I body 17 až 21

príloha I body 17 až 21

príloha I bod 22

príloha I bod 24

príloha I bod 23

príloha I bod 22

príloha I bod 24

príloha I bod 23

príloha II bod 1

príloha II bod 1

príloha II bod 2 písmeno a) písmeno b) and písmeno c)

príloha II bod 2 písmeno a) písmeno b) and písmeno c)

príloha II bod 2 písmeno d) úvodné slová

príloha II bod 2 písmeno d) úvodné slová

príloha II bod 2 písmeno d) prvá zarážka

príloha II bod 2 písmeno d) bod i)

príloha II bod 2 písmeno d) druhá zarážka

príloha II bod 2 písmeno d) bod ii)

príloha II bod 2 písmeno d) tretia zarážka

príloha II bod 2 písmeno d) bod iii)

príloha II bod 2 písmeno d) záverečné slová

príloha II bod 2 písmeno d) záverečné slová

príloha II bod 2 písmeno e)

príloha II bod 2 písmeno e)

príloha II body 3 až 12

príloha II body 3 až 12

príloha II bod13 prvá zarážka

príloha II bod13 písmeno a)

príloha II bod13 druhá zarážka

príloha II bod13 písmeno b)

príloha III bod 1 úvodné slová

príloha III bod 1 úvodné slová

príloha III bod 1 prvá zarážka

príloha III bod 1 písmeno a)

príloha III bod 1 druhá zarážka

príloha III bod 1 písmeno b)

príloha III bod 1 tretia zarážka

príloha III bod 1 písmeno c)

príloha III bod 1 štvrtá zarážka

príloha III bod 1 písmeno d)

príloha III bod 1 piata zarážka

príloha III bod 1 písmeno e)

príloha III bod 1 šiesta zarážka

príloha III bod 1 písmeno f)

príloha III bod 2 úvodné slová

príloha III bod 2 úvodné slová

príloha III bod 2 prvá zarážka

príloha III bod 2 písmeno a)

príloha III bod 2 druhá zarážka

príloha III bod 2 písmeno b)

príloha III bod 2 tretia zarážka úvodné slová

príloha III bod 2 písmeno c) úvodné slová

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno a)

príloha III bod 2 písmeno c) bod i)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno b)

príloha III bod 2 písmeno c) bod ii)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno c)

príloha III bod 2 písmeno c) bod iii)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno d)

príloha III bod 2 písmeno c) bod iv)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno e)

príloha III bod 2 písmeno c) bod v)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno f)

príloha III bod 2 písmeno c)vi)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno g)

príloha III bod 2 písmeno c)vii)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno h)

príloha III bod 2 písmeno c)viii)

príloha III bod 3 úvodné slová

príloha III bod 3 úvodné slová

príloha III bod 3 prvá zarážka

príloha III bod 3 písmeno a)

príloha III bod 3 druhá zarážka

príloha III bod 3 písmeno b)

príloha III bod 3 tretia zarážka

príloha III bod 3 písmeno c)

príloha III bod 3 štvrtá zarážka

príloha III bod 3 písmeno d)

príloha III bod 3 piata zarážka

príloha III bod 3 písmeno e)

príloha IV bod 1 úvodné slová

príloha IV bod 1 úvodné slová

príloha IV bod 1 prvá zarážka

príloha IV bod 1 písmeno a)

príloha IV bod 1 druhá zarážka

príloha IV bod 1 písmeno b)

príloha IV bod 1 tretia zarážka

príloha IV bod 1 písmeno c)

príloha IV body 2 a 3

príloha IV body 2 a 3

príloha IV bod 4 úvodné slová

príloha IV bod 4 prvý pododsek úvodné slová

príloha IV bod 4 prvá zarážka

príloha IV bod 4 prvý pododsek písmeno a)

príloha IV bod 4 druhá zarážka

príloha IV bod 4 prvý pododsek písmeno b)

príloha IV bod 4 tretia zarážka

príloha IV bod 4 prvý pododsek písmeno c)

príloha IV bod 4 záverečné slová

príloha IV bod 5

príloha IV bod 5

príloha IV bod 6

príloha IV bod 6

príloha IV bod 7

príloha IV bod 7

príloha IV bod 8

príloha V

príloha VI


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/22


Informácia o dátume nadobudnutia platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou

Európska únia oznámila 10. októbra 2011 Kapverdskej republike, že Rada v mene Európskej únie ukončila postupy potrebné na nadobudnutie platnosti uvedeného protokolu, ktorý bol podpísaný 27. júla 2011 v Bruseli.

Rovnako Kapverdská republika oznámila 17. januára 2012 Európskej únii, že ukončila svoje postupy na uzavretie protokolu.

Protokol preto nadobudol platnosť 17. januára 2012 podľa svojho článku 16.


NARIADENIA

28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 71/2012

z 27. januára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 689/2008 sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode, podpísaný 11. septembra 1998 a schválený v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 by sa mala zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili regulačné opatrenia prijaté v súvislosti s určitými chemickými látkami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (3), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (5).

(3)

Látky dichlobenil, dikloran, etoxychín a propizochlór neboli zaradené ako účinné látky do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (6), v dôsledku čoho sa zakazuje používať tieto látky ako pesticídy, a preto by sa mali zaradiť do zoznamov chemických látok uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008. Doplnenie dichlobenilu, dikloranu, etoxychínu a propizochlóru do prílohy I sa pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (7). V dôsledku tejto novej žiadosti sa opäť rozhodlo o nezaradení látok dichlobenil, dikloran, etoxychín a propizochlór ako účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho sa naďalej zakazuje používať dichlobenil, dikloran, etoxychín a propizochlór ako pesticídy a dôvod na pozastavenie doplnenia do prílohy I už neexistuje. Látky dichlobenil, dikloran, etoxychín a propizochlór by sa preto mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(4)

Látka metylbromid nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS a metylbromid nebol zaradený ako účinná látka do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES, v dôsledku čoho sa zakazuje používať metylbromid ako pesticíd, a preto by sa mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008. Doplnenie metylbromidu do prílohy I sa pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 33/2008. V dôsledku tejto novej žiadosti sa opäť rozhodlo o nezaradení metylbromidu ako účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho sa naďalej zakazuje používať metylbromid ako pesticíd a dôvod na pozastavenie doplnenia do prílohy I už neexistuje. Látka metylbromid by sa preto mala doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(5)

Látka kyánamid nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho sa prísne obmedzuje použitie kyánamidu ako pesticídu, a preto by sa mal doplniť do zoznamov chemických látok uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008, pretože prakticky akékoľvek použitie je zakázané aj napriek tomu, že kyánamid bol identifikovaný a oznámený na účely hodnotenia podľa smernice 98/8/ES a členské štáty ich naďalej môžu povoľovať až do prijatia rozhodnutia podľa uvedenej smernice. Doplnenie kyánamidu do prílohy I sa pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 33/2008. Žiadateľ túto novú žiadosť stiahol, v dôsledku čoho dôvod na pozastavenie doplnenia do prílohy I už neexistuje. Preto by sa kyánamid mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(6)

Látka flurprimidol nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho sa zakazuje používať flurprimidol ako pesticíd, a preto by sa mal zaradiť do zoznamov chemických látok uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008. Doplnenie flurprimidolu do časti 2 prílohy I sa pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 33/2008. V dôsledku tejto novej žiadosti sa opäť rozhodlo o nezaradení látky flurprimidol ako účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho sa naďalej zakazuje používať flurprimidol ako pesticíd a dôvod na pozastavenie doplnenia do časti 2 prílohy I už neexistuje. Látka flurprimidol by sa preto mala doplniť do zoznamu chemických látok uvedeného v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(7)

Látka triflumurón bola zaradená ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v dôsledku čoho sa už nezakazuje používať triflumurón ako pesticíd. Účinná látka triflumurón by sa preto mala vypustiť z časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(8)

Látka triazoxid bola schválená ako účinná v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho sa už nezakazuje používať triazoxid ako pesticíd. Účinná látka triazoxid by sa preto mala vypustiť z časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

dopĺňajú sa tieto záznamy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Podkategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„kyánamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

dichlobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

dikloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

etoxychín

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

metylbromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

propizochlór

86763-47-5

neuv. sa

2924 29 98

p(1)

b“

 

b)

záznam pre flurprimidol sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Podkategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„flurprimidol

56425-91-3

neuv. sa

2933 59 95

p(1)

b“

 

c)

vypúšťa sa tento záznam:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Podkategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„triflumurón

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

b“

 

d)

vypúšťa sa tento záznam:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Podkategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„triazoxid

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

b“

 

2.

Do časti 2 sa pridávajú tieto záznamy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Kategória

(*)

Obmedzenie používania

(**)

„kyánamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

dichlobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

dikloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

etoxychín

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

flurprimidol

56425-91-3

neuv. sa

2933 59 95

p

b

metylbromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

propizochlór

86763-47-5

neuv. sa

2924 29 98

p

b“


28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 72/2012

z 27. januára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 103h písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1234/2007 sa vytvára spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, do ktorej patria sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny. V článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že v regiónoch členských štátov, v ktorých je stupeň organizovanosti výrobcov v sektore ovocia a zeleniny osobitne nízky, môže Komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti povoliť členským štátom, aby vyplatili organizáciám výrobcov vnútroštátnu finančnú pomoc, ktorá sa rovná najviac 80 % finančných príspevkov uvedených v článku 103b ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

(2)

V článku 91 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 (2) sa ustanovuje, že na účely článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stupeň organizovanosti výrobcov v regióne členského štátu vypočíta ako hodnota produkcie ovocia a zeleniny, ktorú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov získali v danom regióne a predávali, vydelená celkovou hodnotou produkcie ovocia a zeleniny, ktorá sa v uvedenom regióne získala. Aby sa zabezpečilo správne využívanie vnútroštátnej pomoci, je náležité objasniť pravidlá o vypočítaní stupňa organizovanosti.

(3)

Podľa druhého pododseku článku 91 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sa región pokladá za samostatnú časť územia členského štátu vzhľadom na jeho administratívne, zemepisné alebo ekonomické charakteristiky. Na účely súdržnosti a dôveryhodnosti je náležité objasniť vymedzenie pojmu región a ustanoviť minimálna lehota, počas ktorého sa nepovoľujú zmeny vymedzenia pojmu región, pokiaľ nie sú objektívne odôvodnené.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

V prvom pododseku článku 92 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sa ustanovuje, že žiadosti podané Komisii o povolenie poskytovať vnútroštátnu finančnú pomoc na operačné programy, ktoré sa majú vykonať v akomkoľvek danom kalendárnom roku do 31. januára toho roka. S cieľom umožniť, aby sa zmenený a doplnený článok 91 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 uplatnil v roku 2012, je vhodné ustanoviť výnimku z konečného termínu uvedeného v prvom pododseku článku 92 ods. 1 príslušného vykonávacieho nariadenia. Okrem toho by sa mala ustanoviť úprava žiadostí odoslaných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby sa žiadosti o oprávnenie poskytnúť vnútroštátnu finančnú pomoc na operačné programy, ktoré sa majú vykonať v roku 2012, mohli predkladať v súlade s novými pravidlami, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom po jeho uverejnení. V článku 95 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sa však takisto vyžaduje, aby sa so žiadosťou o poskytnutie náhrady zo strany Únie predložil aj dôkaz o stupni organizovanosti výrobcov v príslušnom regióne. Toto nariadenie by sa preto nemalo dotýkať žiadostí o poskytnutie náhrady zo strany Únie v súlade s článkom 95 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 o vnútroštátnu finančnú pomoc schválenú Komisiou pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011

Článok 91 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sa nahrádza takto:

„Článok 91

Stupeň organizovanosti výrobcov a vymedzenie pojmu región

1.   Na účely článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stupeň organizovanosti výrobcov v regióne členského štátu vypočíta ako hodnota produkcie ovocia a zeleniny, ktorú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov získali v danom regióne a predávali, vydelená celkovou hodnotou produkcie ovocia a zeleniny, ktorá sa v uvedenom regióne získala.

Hodnota produkcie ovocia a zeleniny, ktoré sa získali v príslušnom regióne a boli uvedené na trh organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov a skupinami výrobcov, ako sa uvádza v prvom pododseku, zahŕňa iba výrobky, v prípade ktorých sa tieto organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov organizujú. Články 42 a 50 sa uplatnia mutatis mutandis. Len výrobky organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov, skupín výrobcov a ich členov získaná v príslušnom regióne, ktoré boli uvádzané na trh organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov a skupinami výrobcov sa zahrnú do výpočtu tejto hodnoty.

Pre výpočet celkovej hodnoty výroby ovocia a zeleniny, ktoré sa získali v príslušnom regióne, sa metodika stanovená v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 138/2004 Európskeho parlamentu a Rady (3) uplatní mutatis mutandis.

2.   Organizovanosť výrobcov v regióne členského štátu sa považuje za osobitne nízku, ak je jej priemerný stupeň vypočítaný v súlade s ustanoveniami odseku 1 za posledné tri roky, za ktoré sú k dispozícii údaje, nižší ako 20 %.

3.   Vnútroštátna finančná pomoc sa môže poskytovať iba na výrobu ovocia a zeleniny pochádzajúcu z regiónu, na ktorý sa vzťahuje tento článok.

4.   Na účely tejto kapitoly členské štáty určia regióny ako osobitnú súčasť svojich území v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, akými sú ich agronomické a hospodárske charakteristiky a ich regionálny poľnohospodársky potenciál/potenciál pestovania ovocia a zeleniny alebo ich inštitucionálna a administratívna štruktúra a pre ktoré sú k dispozícii údaje na výpočet stupňa organizovanosti v súlade s odsekom 1.

Regióny určené členským štátom na účely tejto kapitoly sa nebudú meniť aspoň počas piatich rokov, pokiaľ nebude takáto zmena objektívne odôvodnená závažnými dôvodmi, ktoré nesúvisia s výpočtom stupňa organizovanosti výrobcov v príslušnom regióne alebo v príslušných regiónoch.

Článok 2

Odchýlka od článku 92 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011

Odchylne od prvého pododseku článku 92 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 členské štáty predložia do 29. februára 2012 svoje žiadosti o oprávnenie poskytovať vnútroštátnu finančnú pomoc v súlade s článkom 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na operačné programy, ktoré sa majú vykonávať v roku 2012.

Členské štáty určia regióny vrátane ich geografického vymedzenia v zmysle článku 91 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 zmeneného a doplneného týmto nariadením vo svojej prvej žiadosti o oprávnenie, ktorú predložia po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Členské štáty v prípade potreby do 29. februára opravia žiadosti o oprávnenie na rok 2012, ktoré sa predložili Komisii pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nemalo by sa dotýkať žiadostí o poskytnutie náhrady zo strany Únie v súlade s článkom 95 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 o vnútroštátnu finančnú pomoc schválenú Komisiou pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2004, s. 1.“


28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 73/2012

z 27. januára 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

160,4

MA

53,0

TN

74,2

TR

101,9

ZZ

97,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

182,3

ZZ

197,7

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

130,8

TR

161,9

ZZ

146,4

0805 10 20

EG

52,2

MA

54,0

TN

62,6

TR

61,4

ZZ

57,6

0805 20 10

MA

98,4

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

81,0

IL

96,6

JM

118,0

KR

92,2

MA

52,0

PK

50,1

TR

89,4

ZZ

80,1

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

123,7

CL

78,5

CN

107,9

US

157,9

ZZ

117,0

0808 30 90

CN

98,4

TR

95,1

US

120,5

ZA

99,3

ZZ

103,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/30


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

z 23. januára 2012,

ktorým sa vymenúvajú členovia dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

(2012/45/EÚ, Euratom)

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA A EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999 o založení Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (1), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 (2) a na nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 (3) o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a najmä na článok 11 ods. 2 oboch týchto nariadení,

keďže:

(1)

V článkoch 11 ods. 2 nariadení (ES) č. 1073/1999 a (Euratom) č. 1074/1999 sa ustanovuje, že dozorný výbor Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) „pozostáva z piatich nezávislých externých osôb, ktoré majú vo svojich príslušných krajinách kvalifikáciu požadovanú na obsadenie vedúcich funkcií súvisiacich s oblasťami činnosti úradu,“ a že tieto osoby sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

(2)

Podľa článku 11 ods. 3 je funkčné obdobie členov dozorného výboru trojročné a obnoviteľné jeden raz.

(3)

Členovia dozorného výboru vymenovaní s účinnosťou od 30. novembra 2005 dosiahli maximálnu dobu svojho funkčného obdobia. V súlade s článkom 11 ods. 4 nariadení (ES) č. 1073/1999 a (Euratom) č. 1074/1999 zostávajú títo členovia vo funkcii po uplynutí ich funkčného obdobia, kým sa neukončí proces vymenovania nových členov dozorného výboru. Noví členovia by sa preto mali vymenovať čo najskôr,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Za členov dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) sa od 23. januára 2012 týmto vymenúvajú tieto osoby:

pán Herbert BÖSCH,

pán Johan DENOLF,

pani Catherine PIGNON,

pani Rita SCHEMBRI,

pán Christiaan TIMMERMANS.

2.   V prípade, že niektorá z uvedených osôb odstúpi z dozorného úradu, umrie alebo trvalo nebude schopná vykonávať svoju funkciu, bezodkladne sa nahradí prvou osobou uvedenou na tomto zozname, ktorá doteraz nebola vymenovaná do dozorného výboru:

pán Jens MADSEN,

pani Cristina NICOARĂ,

pán Tuomas Henrik PÖYSTI,

pán Dimitrios ZIMIANITIS.

Článok 2

Pri vykonávaní svojich funkcií sa členovia dozorného výboru nesnažia získať ani neprijímajú pokyny od žiadnej vlády alebo inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry.

Nezaoberajú sa záležitosťami, v ktorých majú priamy alebo nepriamy osobný záujem, a najmä rodinné a finančné záujmy, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť.

Zachovávajú prísne tajomstvo o spisoch, ktoré im boli predložené, a o poradách, ktoré sa ich týkajú.

Článok 3

Členom dozorného výboru budú uhradené výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vykonávaním ich povinností a za každý deň strávený vykonávaním týchto povinností obdržia dennú mzdu. Výšku tohto príspevku a postup úhrady určí Komisia.

Článok 4

Komisia informuje osoby uvedené v tomto rozhodnutí a bezodkladne informuje každú osobu, ktorú následne vymenuje do dozorného výboru podľa článku 1 ods. 2.

Vymenovanie sa vykoná podľa článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1073/1999. Týmto nie sú dotknuté akékoľvek budúce zmeny a doplnenia k týmto ustanoveniam, ktoré môže prijať Európsky parlament a Rada, predovšetkým prípadné zmeny trvania mandátu s cieľom zabezpečiť prípadné zavedenie postupnej výmeny členov výboru.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 23. januára 2012.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Európsky parlament

predseda

Martin SCHULZ

Za Radu

predseda

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Za Komisiu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 20.

(2)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 8.


28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/32


ROZHODNUTIE RADY

z 23. januára 2012

o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov s Holandskom

(2012/46/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (1), a najmä na jeho článok 25,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV (2), a najmä na jeho článok 20 a kapitolu 4 prílohy,

keďže:

(1)

Podľa Protokolu o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú právne účinky aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijatých pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy zachované tak dlho, pokým sa tieto akty vykonávaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia a nedoplnia.

(2)

Z tohto dôvodu je článok 25 rozhodnutia 2008/615/SVV uplatniteľný a Rada musí jednomyseľne rozhodnúť o tom, či členské štáty vykonali ustanovenia kapitoly 6 uvedeného rozhodnutia.

(3)

V článku 20 rozhodnutia 2008/616/SVV sa stanovuje, že rozhodnutia uvedené v článku 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/615/SVV sa majú prijať na základe hodnotiacej správy vypracovanej na základe dotazníka. Hodnotiaca správa má byť v prípade automatizovanej výmeny údajov v súlade s kapitolou 2 rozhodnutia 2008/615/SVV založená na hodnotiacej návšteve a skúšobnej prevádzke.

(4)

Podľa kapitoly 4 bodu 1.1 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV sa dotazník, ktorý pripravila príslušná pracovná skupina Rady, týka každej automatizovanej výmeny údajov a členský štát má naň odpovedať hneď, ako bude presvedčený, že spĺňa predpoklady na výmenu údajov v príslušnej kategórii.

(5)

Holandsko vyplnilo dotazník o ochrane údajov a dotazník o výmene daktyloskopických údajov.

(6)

Holandsko úspešne uskutočnilo skúšobnú prevádzku spolu s Nemeckom.

(7)

V Holandsku sa uskutočnila hodnotiaca návšteva a správu o nej vypracoval nemecký hodnotiaci tím, ktorý ju zaslal príslušnej pracovnej skupine Rady.

(8)

Celková hodnotiaca správa, v ktorej sa zhrnuli výsledky dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky výmeny daktyloskopických údajov, sa predložila Rade,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely automatizovaného vyhľadávania daktyloskopických údajov Holandsko vykonalo v plnom rozsahu všeobecné ustanovenia o ochrane údajov uvedené v kapitole 6 rozhodnutia 2008/615/SVV a je oprávnené dostávať a poskytovať osobné údaje podľa článku 9 uvedeného rozhodnutia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

M. GJERSKOV


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.


28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 24. januára 2012,

ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať znížené sadzby zdanenia elektrickej energie spotrebúvanej v domácnostiach a podnikoch v sektore služieb nachádzajúcich sa v určitých oblastiach na severe Švédska v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

(2012/47/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (1), a najmä na jej článok 19 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2005/231/ES (2) sa Švédsku povoľuje uplatňovať do 31. decembra 2011 zníženú sadzbu spotrebnej dane z elektrickej energie spotrebúvanej domácnosťami a podnikmi v sektore služieb v určitých oblastiach na severe Švédska v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES.

(2)

Listom z 8. júna 2011 Švédsko požiadalo o povolenie naďalej uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z elektrickej energie v prípade tých istých adresátov počas ďalších šiestich rokov, teda do 31. decembra 2017. Zníženie je obmedzené na 96 SEK/MWh.

(3)

Z dôvodu dlhšieho vykurovacieho obdobia sú náklady na vykurovanie v príslušných oblastiach v priemere o 25 % vyššie než na ostatnom území krajiny. Znížením nákladov na elektrickú energiu pre domácnosti a podniky v sektore služieb v uvedených oblastiach sa tak zúži rozdiel medzi celkovými nákladmi na vykurovanie v prípade spotrebiteľov na severe Švédska a nákladmi v prípade spotrebiteľov na ostatnom území krajiny. Toto opatrenie teda prispieva k dosiahnutiu cieľov regionálnej politiky a politiky súdržnosti. Okrem toho toto opatrenie umožňuje, aby Švédsko uplatňovalo vyššiu celkovú sadzbu dane z elektrickej energie, čo by inak nebolo možné, čím nepriamo napomáha dosiahnuť ciele politiky v oblasti životného prostredia.

(4)

Zníženie dane by nemalo mať väčší rozsah, než je nevyhnutné na vyrovnanie dodatočných nákladov na vykurovanie pre domácnosti a podniky v sektore služieb na severe Švédska.

(5)

Znížené sadzby zdanenia budú nad minimálnymi sadzbami ustanovenými v článku 10 smernice 2003/96/ES.

(6)

Neočakáva sa, že opatrenie povedie k značným narušeniam hospodárskej súťaže alebo zmenám obchodu medzi členskými štátmi vzhľadom na odľahlosť oblastí, na ktoré sa uplatňuje, na skutočnosť, že zníženie by nemalo presiahnuť dodatočné náklady na vykurovanie na severe Švédska, a na skutočnosť, že opatrenie je obmedzené na domácnosti a podniky v sektore služieb.

(7)

Opatrenie je preto prijateľné z hľadiska riadneho fungovania vnútorného trhu a potreby zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a je zlučiteľné s politikami Európskej únie v oblasti zdravia, životného prostredia, energetiky a dopravy.

(8)

S cieľom poskytnúť príslušným podnikom a spotrebiteľom dostatočnú mieru istoty je vhodné Švédsku povoliť, aby zníženú sadzbu dane z elektrickej energie spotrebúvanej na severe Švédska uplatňovalo do 31. decembra 2017.

(9)

Malo by sa zabezpečiť, aby sa povolenie na základe rozhodnutia 2005/231/ES, udelené z podobných dôvodov ako v tomto rozhodnutí, uplatňovalo naďalej bez toho, aby vznikol časový odstup medzi skončením platnosti daného rozhodnutia a nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Švédsku sa týmto povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu zdanenia elektrickej energie spotrebúvanej v domácnostiach a podnikoch v sektore služieb nachádzajúcich sa v obciach uvedených v prílohe.

Zníženie oproti bežnej vnútroštátnej sadzbe zdanenia elektrickej energie nepresiahne rozsah potrebný na vyrovnanie dodatočných nákladov na vykurovanie vyplývajúcich zo severnej polohy v porovnaní so zvyškom Švédska a nepresahuje 96 SEK/MWh.

2.   Znížené sadzby musia byť v súlade s požiadavkami smernice 2003/96/ES, a najmä s minimálnymi sadzbami ustanovenými v jej článku 10.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012 do 31. decembra 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 24. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

M. VESTAGER


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 72, 18.3.2005, s. 27.


PRÍLOHA

Regióny

Obce

Norrbottens län

všetky obce

Västerbottens län

všetky obce

Jämtlands län

všetky obce

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/35


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. januára 2012,

ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2009/251/ES, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neumiestňovali alebo nesprístupňovali na trhu

[oznámené pod číslom K(2012) 321]

(Text s významom pre EHP)

(2012/48/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 13,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2009/251/ES (2) sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu (ďalej len „DMF“) neumiestňovali na trh, ani na ňom nesprístupňovali.

(2)

Rozhodnutie 2009/251/ES bolo prijaté v súlade s ustanoveniami článku 13 smernice 2001/95/ES, ktorou sa obmedzuje platnosť rozhodnutia na obdobie najviac jedného roka, ale povoľuje sa jeho potvrdenie na ďalšie obdobia, z ktorých ani jedno nepresahuje jeden rok.

(3)

Platnosť rozhodnutia 2009/251/ES bola predĺžená rozhodnutiami Komisie 2010/153/EÚ (3) a 2011/135/EÚ (4), v obidvoch prípadoch o ďalšie obdobie 1 roka. V súčasnosti sa uvažuje, že sa trvalé obmedzenie DMF vo výrobkoch začlení do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5). Keďže uvedené opatrenie sa bude týkať rovnakých záležitostí ako rozhodnutie 2009/251/ES, rozhodnutie 2009/251/ES by sa z dôvodu právnej istoty malo uplatňovať do nadobudnutia účinnosti trvalého obmedzenia podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.

(4)

Vzhľadom na doteraz získané skúsenosti a chýbajúce trvalé opatrenie týkajúce sa spotrebiteľských výrobkov s obsahom DMF je potrebné predĺžiť platnosť rozhodnutia 2009/251/ES o ďalších 12 mesiacov.

(5)

Rozhodnutie 2009/251/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 smernice 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 4 rozhodnutia 2009/251/ES sa nahrádza takto:

„Článok 4

Obdobie uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do nadobudnutia účinnosti nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o DMF, alebo 15. marca 2013, podľa toho, čo nastane skôr.“

Článok 2

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím najneskôr do 15. marca 2012 a uverejnia uvedené opatrenia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. januára 2012

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 74, 20.3.2009, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 63, 12.3.2010, s. 21.

(4)  Ú. v. EÚ L 57, 2.3.2011, s. 43.

(5)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.


28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. januára 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie enzýmov podľa prílohy I k smernici Rady 67/548/EHS a prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

[oznámené pod číslom K(2012) 323]

(Text s významom pre EHP)

(2012/49/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálnou značkou EÚ nesmú označovať tovary obsahujúce látky alebo prípravky/zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické (CMR) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa menia, dopĺňajú a zrušujú smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1907/2006 (2). Environmentálnou značkou EÚ sa nesmú označovať tovary obsahujúce látky uvedené v článku 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (3). Podľa článku 6 ods. 7 nariadenia (ES) č. 66/2010 v prípade, ak nie je technicky realizovateľná náhrada týchto tovarov alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, Komisia môže prijať opatrenia na udelenie výnimiek z článku 6 ods. 6 uvedeného nariadenia.

(2)

Komisia prijala rozhodnutie 2011/263/EÚ z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ detergentom určeným do umývačiek riadu (4) a rozhodnutie 2011/264/EÚ z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom (5). Po prijatí týchto rozhodnutí bol dôležitý enzým subtilizín, ktorý sa používa v pracích prostriedkoch a detergentoch určených do umývačiek riadu, klasifikovaný ako R50 (veľmi toxický pre vodné organizmy) v súlade s prílohou I k smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (6) a prílohou VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, v dôsledku čoho nemôžu tieto pracie prostriedky a detergenty určené do umývačiek riadu získať environmentálnu značku EÚ.

(3)

Ide o novú informáciu, ktorá sa nezohľadnila v rámci preskúmania kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pracím prostriedkom a detergentom určeným do umývačiek riadu, ani v rámci úvah o výnimkách platných pre enzýmy. Rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ by sa preto mali zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie enzýmov v súlade s prílohou I k smernici Rady 67/548/EHS a prílohou VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

(4)

Malo by sa ustanoviť prechodné obdobie, aby výrobcovia, ktorých výrobkom bola udelená environmentálna značka pre pracie prostriedky a detergenty určené do umývačiek riadu na základe kritérií stanovených v rozhodnutiach Komisie 2003/31/ES (7) a 2003/200/ES (8) mali k dispozícii dostatočný čas prispôsobiť svoje výrobky zrevidovaným kritériám a požiadavkám a aby získali kompenzáciu za zrušenie platnosti spôsobené touto zmenou a doplnením.

(5)

Rozhodnutia 2011/263/EÚ a 2011/264/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/263/EÚ sa mení a dopĺňa tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu 2011/264/EÚ sa mení a dopĺňa tak, ako je ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Ak sa environmentálna značka udelí na základe žiadosti posúdenej podľa kritérií uvedených v rozhodnutiach 2003/31/ES a 2003/200/ES, táto environmentálna značka sa môže používať do 28. septembra 2012.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. januára 2012

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 22.

(5)  Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 34.

(6)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 11.

(8)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2003, s. 25.


PRÍLOHA

1.

V prílohe k rozhodnutiu 2011/263/EÚ: v kritériu 2 sa v písmene b) piatom odseku dopĺňa do tabuľky výnimiek táto látka:

„Subtilizín

H400 veľmi toxický pre vodné organizmy

R 50“

2.

V prílohe k rozhodnutiu 2011/264/EÚ: v kritériu 4 sa v písmene b) piatom odseku dopĺňa do tabuľky výnimiek táto látka:

„Subtilizín

H400 veľmi toxický pre vodné organizmy

R 50“


Korigendá

28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/38


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok

( Úradný vestník Európskej únie L 153 z 11. júna 2011 )

Do časti A prílohy sa vkladá tento zápis:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„354

flurochloridón

č. CAS: 61213-25-0

č. CIPAC: 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chlór-4-chlórmetyl-1- (α,α,α-trifluór-m-tolyl)-2-pyrolidón

≥ 940 g/kg

relevantné nečistoty:

toluén: max. 8 g/kg

1. jún 2011

31. mája 2021

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad uvedených v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa flurochloridónu, dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 4. februára 2011, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom posúdení členské štáty venujú osobitnú pozornosť:

1.

riziku pre necieľové rastliny a vodné organizmy;

2.

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

Podmienky povolenia zahŕňajú v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ predložil Komisii ďalšie potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

1.

relevantnosť nečistôt okrem toluénu;

2.

súlad materiálu určeného na ekotoxikologické testovanie s technickými špecifikáciami;

3.

relevantnosť metabolitu R42819 (1) vyskytujúceho sa v podzemnej vode;

4.

vlastnosti flurochloridónu potenciálne narúšajúce endokrinný systém.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ predložil Komisii informácie stanovené v bodoch 1 a 2 do 1. decembra 2011, informácie stanovené v bode 3 do 31. mája 2013 a informácie stanovené v bode 4 do dvoch rokov od prijatia usmernení OECD týkajúcich sa testovania v súvislosti s narúšaním endokrinného systému.


(1)  R42819: (4RS)-4-(chlórmetyl)-1-[3-(trifluórmetyl)fenyl]pyrolidín-2-ón.“