ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.020.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 20

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
24. januára 2012


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

2012/30/EÚ, Euratom

 

*

Prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 6 na rozpočtový rok 2011 s konečnou platnosťou

1

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.

Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZPOČTY

24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 20/1


PRIJATIE

opravného rozpočtu Európskej únie č. 6 na rozpočtový rok 2011 s konečnou platnosťou

(2012/30/EÚ, Euratom)

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314 ods. 4 písm. a) a článok 314 ods. 9,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1),

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2011 prijatý s konečnou platnosťou 15. decembra 2010 (2),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011, ktorý vypracovala Komisia 18. októbra 2011,

so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011, ktorú prijala Rada 30. novembra 2011,

so zreteľom na uznesenie o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2011, ktoré prijal Európsky parlament 1. decembra 2011,

so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

VYHLASUJE:

Jediný článok

Postup ustanovený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je ukončený a opravný rozpočet Európskej únie č. 6 na rozpočtový rok 2011 je s konečnou platnosťou prijatý.

V Bruseli 1. decembra 2011

Predseda

J. BUZEK


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2011.

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


PRIJATIE OPRAVNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE č. 6 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2011 S KONEČNOU PLATNOSŤOU

OBSAH

VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV

A. Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu

B. Všeobecný výkaz príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu

— Príjmy

— Hlava 1: Vlastné zdroje

— Hlava 3: Prebytky, zostatky a úpravy

— Hlava 6: Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie/Spoločenstva

— Hlava 7: Úroky z omeškania a pokuty

VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA SEKCIE

Oddiel III: Komisia

— Príjmy

— Hlava 6: Príspevky a úhrady v rámci dohôd a programov Únie/Spoločenstva

— Hlava 7: Úroky z omeškania a pokuty

— Výdavky

— Hlava 01: Hospodárske a finančné veci

— Hlava 04: Zamestnanosť a sociálne veci

— Hlava 05: Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

— Hlava 07: Životné prostredie a klíma

— Hlava 08: Výskum

— Hlava 09: Informačná spoločnosť a médiá

— Hlava 11: Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

— Hlava 14: Dane a colná únia

— Hlava 15: Vzdelávanie a kultúra

— Hlava 17: Zdravie a ochrana spotrebiteľa

— Hlava 19: Vonkajšie vzťahy

— Hlava 21: Rozvoj a vzťahy s krajinami africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT)


 

A. ÚVOD A FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Rozpočtové prostriedky kryté počas rozpočtového roka 2011 v súlade s článkom 1 rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

VÝDAVKY

Opis

Rozpočet na rok 2011 (1)

Rozpočet na rok 2010 (2)

Zmena (%)

1.

Udržateľný rast

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

EÚ ako globálny aktér

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Administratíva

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Celkové výdavky  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


PRÍJMY

Opis

Rozpočet na rok 2011 (4)

Rozpočet na rok 2010 (5)

Zmena (%)

Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roka (kapitola 3 0, článok 3 0 0)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2)

p.m.

p.m.

Zostatok vlastných zdrojov založených na DPH a vlastných zdrojov založených na HNP/HND za predchádzajúce roky (kapitoly 3 1 a 3 2)

1 814 882 000

p.m.

Celkové príjmy pre hlavy 3 až 9

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Čistá suma ciel a odvodov z produkcie cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky 1 a 2, kapitola 1 3)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Zvyšok financovaný z dodatočného zdroja (vlastné zdroje založené na HND, tabuľka 3, kapitola 1 4)

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Rozpočtové prostriedky kryté z vlastných zdrojov uvedených v článku 2 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Celkové príjmy  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


TABUĽKA 1

Výpočet obmedzenia harmonizovaných základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Členský štát

1 % neobmedzeného základu DPH

1 % hrubého národného dôchodku

Sadzba obmedzenia (v %)

1 % hrubého národného dôchodku vynásobené sadzbou obmedzenia

1 % obmedzeného základu DPH (8)

Členské štáty, ktorých základ DPH je obmedzený

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgicko

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulharsko

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Česká republika

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Dánsko

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Nemecko

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Estónsko

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Írsko

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Írsko

Grécko

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Španielsko

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Francúzsko

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Taliansko

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Cyprus

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Cyprus

Lotyšsko

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Litva

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Luxembursko

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Luxembursko

Maďarsko

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Holandsko

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Rakúsko

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Poľsko

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugalsko

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugalsko

Rumunsko

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovinsko

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovinsko

Slovensko

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Fínsko

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Švédsko

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Spojené kráľovstvo

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Súčet

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


TABUĽKA 2

Rozdelenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský štát

1 % obmedzeného základu DPH

Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH (9) (v %)

Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulharsko

169 013 000

0,3000

50 703 900

Česká republika

652 877 000

0,3000

195 863 100

Dánsko

963 769 000

0,3000

289 130 700

Nemecko

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Estónsko

71 993 000

0,3000

21 597 900

Írsko

633 484 500

0,3000

190 045 350

Grécko

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Španielsko

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Francúzsko

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Taliansko

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Cyprus

89 660 000

0,3000

26 898 000

Lotyšsko

61 563 000

0,3000

18 468 900

Litva

118 148 000

0,3000

35 444 400

Luxembursko

158 259 000

0,3000

47 477 700

Maďarsko

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Holandsko

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Rakúsko

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Poľsko

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugalsko

822 402 500

0,3000

246 720 750

Rumunsko

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovinsko

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slovensko

214 596 000

0,3000

64 378 800

Fínsko

839 952 000

0,3000

251 985 600

Švédsko

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Spojené kráľovstvo

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Súčet

55 890 066 500

 

14 125 977 050


TABUĽKA 3

Stanovenie jednotnej sadzby a rozdelenie zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský štát

1 % hrubého národného dôchodku

Jednotná sadzba „dodatočného základu“ vlastné zdroje

„Dodatočný základ“ vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulharsko

370 007 000

 

255 205 042

Česká republika

1 391 854 000

 

960 003 889

Dánsko

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Nemecko

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Estónsko

146 742 000

 

101 212 405

Írsko

1 266 969 000

 

873 866 920

Grécko

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Španielsko

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Francúzsko

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Taliansko

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Cyprus

179 320 000

 

123 682 439

Lotyšsko

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Litva

290 314 000

 

200 238 365

Luxembursko

316 518 000

 

218 312 058

Maďarsko

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Holandsko

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Rakúsko

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Poľsko

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugalsko

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Rumunsko

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovinsko

361 860 000

 

249 585 810

Slovensko

687 119 000

 

473 926 800

Fínsko

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Švédsko

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Spojené kráľovstvo

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Súčet

126 856 122 000

 

87 496 512 197


TABUĽKA 4

Výpočet hrubého zníženia príspevku Holandska a Švédska založeného na HND a jeho financovanie podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 6)

Členský štát

Hrubé zníženie

Percentuálny podiel základu HND

Kľúč pre HND uplatnený na hrubé zníženie

Financovanie zníženia v prospech Holandska a Švédska

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgicko

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulharsko

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Česká republika

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Dánsko

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Nemecko

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Estónsko

 

0,12

960 025

960 025

Írsko

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Grécko

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Španielsko

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Francúzsko

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Taliansko

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Cyprus

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Lotyšsko

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Litva

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Luxembursko

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Maďarsko

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Holandsko

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Rakúsko

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Poľsko

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugalsko

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Rumunsko

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovinsko

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slovensko

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Fínsko

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Švédsko

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Spojené kráľovstvo

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Súčet

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

Cenový deflátor HDP pre EÚ, v EUR, (hospodárska prognóza – jar 2010):

(a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 / (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172

Paušálna suma pre Holandsko: v cenách roku 2011:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Paušálna suma pre Švédsko: v cenách roku 2011:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABUĽKA 5.1

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 2010 podľa článku 4 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5)

Opis

Koeficient (11) (%)

Suma

1.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových neobmedzených základoch DPH

15,0995

 

2.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Celkové pridelené výdavky

 

111 581 136 089

5.

Výdavky spojené s rozšírením (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Predvstupové výdavky (PAE)

 

2 978 639 088

5b.

Výdavky spojené s článkom 4 ods. 1 písm. g)

 

20 907 092 304

6.

Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Výhoda pre Spojené kráľovstvo (13)

 

388 810 830

9.

Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (14)

 

29 810 676

11.

Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Podľa článku 4 ods. 2 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom dodatočný príspevok Spojeného kráľovstva vyplývajúci zo zníženia pridelených výdavkov v dôsledku výdavkov spojených s rozšírením, ako je uvedené v odseku 1 písm. g) uvedeného článku, nepresahuje 10 500 000 000 EUR v cenách roku 2004. Príslušné sumy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Korekcie pre Spojené kráľovstvo 2007 – 2012

Rozdiel pôvodnej sumy voči limitu 10,5 mld. EUR

(RVZ 2007 voči RVZ 2000) v EUR

Rozdiel v bežných cenách

Rozdiel v stálych cenách roku 2004

(A)

korekcia pre Spojené kráľovstvo 2007

0

0

(B)

korekcia pre Spojené kráľovstvo 2008

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

korekcia pre Spojené kráľovstvo 2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

korekcia pre Spojené kráľovstvo 2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

korekcia pre Spojené kráľovstvo 2011

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(F)

korekcia pre Spojené kráľovstvo 2012

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(G)

Súčet rozdielov = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


TABUĽKA 5.2

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 2007 podľa článku 4 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 3 5)

Opis

Koeficient (15) (%)

Suma

1.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových neobmedzených základoch DPH

17,4496

 

2.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Celkové pridelené výdavky

 

105 275 791 730

5.

Výdavky spojené s rozšírením (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Predvstupové výdavky (PAE)

 

2 930 808 042

5b.

Výdavky spojené s článkom 4 ods. 1 písm. g)

 

0

6.

Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Výhoda pre Spojené kráľovstvo (17)

 

67 188 488

9.

Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (18)

 

–46 980 802

11.

Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

6 877 184 806


TABUĽKA 5.3

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 2006 podľa článku 4 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom (kapitola 3 5)

Opis

Koeficient (19) (%)

Suma

1.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových neobmedzených základoch DPH

17,2771

 

2.

Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Celkové pridelené výdavky

 

97 195 051 529

5.

Predvstupové výdavky (PAE)

 

1 837 296 087

6.

Celkové pridelené výdavky upravené o PAE = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Výhoda pre Spojené kráľovstvo (20)

 

215 286 076

9.

Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (21)

 

–9 196 589

11.

Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

5 196 524 008


TABUĽKA 6.1

Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo za rok 2010 vo výške – 3 841 571 660 EUR (kapitola 1 5)

Členský štát

Percentuálny podiel základu HND

Podiely bez Spojeného kráľovstva

Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva

Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2

Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3

Rozsah financovania

Rozsah financovania použitý na korekciu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgicko

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulharsko

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Česká republika

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Dánsko

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Nemecko

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Estónsko

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Írsko

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Grécko

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Španielsko

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Francúzsko

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Taliansko

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Cyprus

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Lotyšsko

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Litva

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Luxembursko

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Maďarsko

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Holandsko

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Rakúsko

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Poľsko

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugalsko

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Rumunsko

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovinsko

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slovensko

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Fínsko

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Švédsko

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Spojené kráľovstvo

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Súčet

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Výpočty sa uskutočnili s presnosťou na 15 desatinných miest.

TABUĽKA 6.2

Financovanie konečnej sumy korekcie pre Spojené kráľovstvo za rok 2007 (kapitola 3 5)

Členský štát

Suma

 

(1)

Belgicko

706 907

Bulharsko

535 312

Česká republika

6 744 356

Dánsko

–5 289 141

Nemecko

– 870 891

Estónsko

– 989 889

Írsko

–6 610 915

Grécko

–10 394 252

Španielsko

–14 463 921

Francúzsko

–4 098 541

Taliansko

–32 446 645

Cyprus

–71 604

Lotyšsko

153 180

Litva

108 301

Luxembursko

– 114 511

Maďarsko

757 788

Malta

11 085

Holandsko

– 683 089

Rakúsko

– 640 297

Poľsko

14 123 243

Portugalsko

3 156 918

Rumunsko

7 742 255

Slovinsko

657 143

Slovensko

3 867 642

Fínsko

–4 997 969

Švédsko

98 758

Spojené kráľovstvo

43 008 777

Súčet

0


TABUĽKA 6.3

Financovanie konečnej sumy korekcie pre Spojené kráľovstvo za rok 2006 (kapitola 3 5)

Členský štát

Suma

 

(1)

Belgicko

–8 755 549

Bulharsko

– 741 523

Česká republika

–3 073 164

Dánsko

–5 928 694

Nemecko

–11 377 531

Estónsko

– 375 342

Írsko

–4 203 153

Grécko

–5 690 088

Španielsko

–26 632 223

Francúzsko

–49 761 580

Taliansko

–39 816 491

Cyprus

– 393 976

Lotyšsko

– 532 301

Litva

– 715 807

Luxembursko

– 771 356

Maďarsko

–2 426 193

Malta

– 137 272

Holandsko

–2 637 055

Rakúsko

–1 218 391

Poľsko

–7 766 880

Portugalsko

–-4055856

Rumunsko

–3 137 843

Slovinsko

–-877883

Slovensko

–1 383 091

Fínsko

–4 673 150

Švédsko

–1 563 025

Spojené kráľovstvo

188 645 417

Súčet

0


TABUĽKA 7

Súhrnný prehľad financovania (22) všeobecného rozpočtu podľa typu vlastných zdrojov a podľa členského štátu

Členský štát

Tradičné vlastné zdroje (TVZ)

Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav

Celkové vlastné zdroje (23)

Čisté odvody z produkcie cukru (75 %)

Čisté clá (75 %)

Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (75 %)

Náklady na výber (25 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.)

Vlastné zdroje založené na DPH

Vlastné zdroje založené na HND

Zníženie v prospech Holandska a Švédska

Korekcia pre Spojené kráľovstvo

Celkové „národné príspevky“

Podiel na celkových „národných príspevkoch“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgicko

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulharsko

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Česká republika

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Dánsko

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Nemecko

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Estónsko

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Írsko

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Grécko

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Španielsko

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Francúzsko

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Taliansko

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Cyprus

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Lotyšsko

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Litva

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Luxembursko

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Maďarsko

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Holandsko

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Rakúsko

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Poľsko

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugalsko

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Rumunsko

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovinsko

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slovensko

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Fínsko

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Švédsko

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Spojené kráľovstvo

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Súčet

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ROZPOČTU

PRÍJMY

Hlava

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

1

VLASTNÉ ZDROJE

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIÍ

57 294 000

 

57 294 000

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE/SPOLOČENSTVA

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

438 717

 

438 717

9

RÔZNE PRÍJMY

30 210 000

 

30 210 000

 

Súčet

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

HLAVA 1

VLASTNÉ ZDROJE

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

1 1

ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. a) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM]

123 400 000

 

123 400 000

1 2

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. a) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. b) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. c) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

KOREKCIA ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY

0

 

0

1 6

HRUBÉ ZNÍŽENIE ROČNÝCH PRÍSPEVKOV HOLANDSKA A ŠVÉDSKA ZALOŽENÝCH NA HND

0

 

0

 

Hlava 1 – Súčet

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

KAPITOLA 1 2 — CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

1 2

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. a) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0

Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

Kapitola 1 2 – Súčet

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Poznámky

Pripísanie ciel ako vlastných zdrojov na financovanie spoločných výdavkov je logický dôsledok voľného pohybu tovaru v rámci Únie. Tento článok môže zahŕňať odvody, prémie, dodatočné alebo vyrovnávacie sumy, dodatočné sumy alebo iné poplatky, clá stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku a ďalšie už zavedené clá alebo clá, ktoré zavedú inštitúcie Európskej únie v rámci obchodu s tretími krajinami, a clá na výrobky, na ktoré sa vzťahovala Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorej platnosť už skončila.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Belgicko

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulharsko

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Česká republika

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Dánsko

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Nemecko

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Estónsko

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Írsko

188 800 000

–-12768548

176 031 452

Grécko

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Španielsko

1 268 000 000

–-85754864

1 182 245 136

Francúzsko

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Taliansko

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Cyprus

28 100 000

–-1900404

26 199 596

Lotyšsko

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Litva

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Luxembursko

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Maďarsko

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

–-764219

10 535 781

Holandsko

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Rakúsko

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Poľsko

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugalsko

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Rumunsko

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovinsko

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slovensko

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Fínsko

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Švédsko

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Spojené kráľovstvo

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

Článok 1 2 0 – Súčet

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

KAPITOLA 1 4 — VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

1 4

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. c) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

Kapitola 1 4 – Súčet

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Poznámky

Zdroj založený na HND je „dodatočným“ zdrojom, ktorý poskytuje príjem potrebný na pokrytie výdavkov prekračujúcich sumu získanú z tradičných vlastných zdrojov, platieb založených na DPH a na iných príjmov v danom rozpočtovom roku. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanie všeobecného rozpočtu Európskej únie ex ante.

Uplatňovaná sadzba HND sa určuje dodatočným príjmom potrebným na financovanie plánovaných výdavkov, ktoré nie sú pokryté ostatnými zdrojmi (platbami založenými na DPH, tradičnými vlastnými zdrojmi alebo inými príjmami). Uplatňovaná sadzba sa teda použije na HND každého členského štátu.

Sadzba, ktorá sa uplatní na hrubý národný dôchodok členských štátov v tomto rozpočtovom roku, je 0,6897 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. c).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Belgicko

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulharsko

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Česká republika

971 819 342

–-11815453

960 003 889

Dánsko

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Nemecko

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Estónsko

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Írsko

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Grécko

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Španielsko

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Francúzsko

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Taliansko

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Cyprus

125 204 687

–-1522248

123 682 439

Lotyšsko

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Litva

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Luxembursko

220 998 980

–-2686922

218 312 058

Maďarsko

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Holandsko

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Rakúsko

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Poľsko

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugalsko

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Rumunsko

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovinsko

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slovensko

479 759 755

–-5832955

473 926 800

Fínsko

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Švédsko

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Spojené kráľovstvo

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

Článok 1 4 0 – súčet

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

HLAVA 3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

3 0

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10 ODS. 4, 5 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) č. 1150/2000

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10 ODS. 6, 7 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) č. 1150/2000

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA NEÚČASTI NIEKTORÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA NIEKTORÝCH POLITIKÁCH V OBLASTI PRIESTORU SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

p.m.

 

p.m.

3 5

VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

0

 

0

3 6

VÝSLEDOK PRIEBEŽNEJ AKTUALIZÁCIE VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

p.m.

 

p.m.

3 7

ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

 

 

Hlava 3 – Súčet

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

KAPITOLA 3 1 — ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10 ODS. 4, 5 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

3 1

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10 ODS. 4, 5 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) č. 1150/2000

3 1 0

Uplatnenie článku 10 ods. 4, 5 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

3 1 0 3

Uplatnenie článku 10 ods. 4, 5 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

Kapitola 3 1 – Súčet

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Uplatnenie článku 10 ods. 4, 5 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

3 1 0 3
Uplatnenie článku 10 ods. 4, 5 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

p.m.

673 159 000

673 159 000

Poznámky

Podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 zašlú členské štáty Komisii do 31. júla výkaz o celkovej výške základu zdrojov z DPH za predchádzajúci kalendárny rok.

Každému členskému štátu sa odpíše suma vypočítaná na základe uvedeného výkazu podľa pravidiel Európskej únie a pripíše sa mu dvanásť skutočne vykonaných platieb počas predchádzajúceho rozpočtového roku. Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet Komisie uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 v prvý pracovný deň mesiaca decembra toho istého roku.

Všetky korekcie vo vyššie uvedených výkazoch vyplývajúce z kontrol Komisie v súlade s článkom 9 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 a/alebo všetky zmeny HND z predchádzajúcich rozpočtových rokov, ktoré majú vplyv na obmedzenie základu DPH, povedú k úprave zostatkov DPH.

Právny základ

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1), a najmä jeho článok 10 ods. 4, 5 a 8.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Belgicko

p.m.

28 248 000

28 248 000

Bulharsko

p.m.

492 000

492 000

Česká republika

p.m.

7 670 000

7 670 000

Dánsko

p.m.

2 075 000

2 075 000

Nemecko

p.m.

16 721 000

16 721 000

Estónsko

p.m.

1 256 000

1 256 000

Írsko

p.m.

3 469 000

3 469 000

Grécko

p.m.

–27 208 000

–27 208 000

Španielsko

p.m.

386 936 000

386 936 000

Francúzsko

p.m.

119 302 000

119 302 000

Taliansko

p.m.

83 866 000

83 866 000

Cyprus

p.m.

67 000

67 000

Lotyšsko

p.m.

–2 630 000

–2 630 000

Litva

p.m.

–7 591 000

–7 591 000

Luxembursko

p.m.

– 808 000

– 808 000

Maďarsko

p.m.

–-10819000

–10 819 000

Malta

p.m.

306 000

306 000

Holandsko

p.m.

13 623 000

13 623 000

Rakúsko

p.m.

4 800 000

4 800 000

Poľsko

p.m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugalsko

p.m.

10 613 000

10 613 000

Rumunsko

p.m.

–-48000

–48 000

Slovinsko

p.m.

451 000

451 000

Slovensko

p.m.

–4 424 000

–4 424 000

Fínsko

p.m.

14 757 000

14 757 000

Švédsko

p.m.

6 459 000

6 459 000

Spojené kráľovstvo

p.m.

27 757 000

27 757 000

Položka 3 1 0 3 – Súčet

p.m.

673 159 000

673 159 000

KAPITOLA 3 2 — ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10 ODS. 6, 7 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

3 2

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10 ODS. 6, 7 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) č. 1150/2000

3 2 0

Uplatnenie článku 10 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a na ďalšie rozpočtové roky

3 2 0 3

Uplatnenie článku 10 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

Kapitola 3 2 – Súčet

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Uplatnenie článku 10 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a na ďalšie rozpočtové roky

3 2 0 3
Uplatnenie článku 10 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Poznámky

Na základe údajov o agregovanom hrubom národnom dôchodku a jeho zložkách z predchádzajúceho roku, ktoré poskytli členské štáty podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003, sa každému členskému štátu odpíše suma vypočítaná podľa pravidiel Európskej únie a pripočíta sa mu dvanásť platieb vykonaných počas uvedeného predchádzajúceho rozpočtového roku.

Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 v prvý pracovný deň mesiaca decembra toho istého roku.

Všetky zmeny hrubého národného produktu/hrubého národného dôchodku z predchádzajúcich rozpočtových rokov podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003, na ktoré sa vzťahujú články 4 a 5 uvedeného nariadenia, vedú u každého dotknutého členského štátu k úprave zostatku stanoveného podľa článku 10 ods. 7 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1), a najmä jeho článok 10 ods. 6, 7 a 8.

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Belgicko

p.m.

75 091 000

75 091 000

Bulharsko

p.m.

18 780 000

18 780 000

Česká republika

p.m.

193 523 000

193 523 000

Dánsko

p.m.

8 750 000

8 750 000

Nemecko

p.m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Estónsko

p.m.

5 607 000

5 607 000

Írsko

p.m.

12 642 000

12 642 000

Grécko

p.m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Španielsko

p.m.

80 168 000

80 168 000

Francúzsko

p.m.

5 653 000

5 653 000

Taliansko

p.m.

832 542 000

832 542 000

Cyprus

p.m.

– 259 000

– 259 000

Lotyšsko

p.m.

4 298 000

4 298 000

Litva

p.m.

13 405 000

13 405 000

Luxembursko

p.m.

–3 302 000

–3 302 000

Maďarsko

p.m.

–-12955000

–12 955 000

Malta

p.m.

1 449 000

1 449 000

Holandsko

p.m.

–7 047 000

–7 047 000

Rakúsko

p.m.

130 157 000

130 157 000

Poľsko

p.m.

8 593 000

8 593 000

Portugalsko

p.m.

52 802 000

52 802 000

Rumunsko

p.m.

36 444 000

36 444 000

Slovinsko

p.m.

2 221 000

2 221 000

Slovensko

p.m.

796 000

796 000

Fínsko

p.m.

104 522 000

104 522 000

Švédsko

p.m.

101 843 000

101 843 000

Spojené kráľovstvo

p.m.

14 478 000

14 478 000

Položka 3 2 0 3 – Súčet

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

HLAVA 6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE/SPOLOČENSTVA

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY ÚNIE/SPOLOČENSTVA

p.m.

 

p.m.

6 1

SPÄTNÁ ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

 

p.m.

6 2

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU

p.m.

 

p.m.

6 3

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

 

p.m.

6 5

ÚPRAVY FINANCOVANIA

p.m.

 

p.m.

6 6

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

PRÍJMY V SÚVISLOSTI S EURÓPSKYM POĽNOHOSPODÁRSKYM ZÁRUČNÝM FONDOM A EURÓPSKYM POĽNOHOSPODÁRSKYM FONDOM PRE ROZVOJ VIDIEKA

p.m.

 

p.m.

6 8

DOČASNÉ REŠTRUKTURALIZAČNÉ SUMY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 6 – Súčet

30 000 000

52 000 000

82 000 000

KAPITOLA 6 6 — OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

6 6

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

6 6 0

Ostatné príspevky a náhrady

6 6 0 0

Ostatné príslušné príspevky a vrátené čiastky – Pripísané príjmy

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Ostatné príspevky a náhrady, ktoré nie sú účelovo viazané

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Článok 6 6 0 – Medzisúčet

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Kapitola 6 6 – Súčet

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Ostatné príspevky a náhrady

6 6 0 1
Ostatné príspevky a náhrady, ktoré nie sú účelovo viazané

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie všetkých príjmov neuvedených v iných častiach hlavy 6, ktoré sa nepoužijú v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Európsky parlament

 

p.m.

Komisia

 

82 000 000

 

Súčet

82 000 000

HLAVA 7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

7 0

ÚROKY Z OMEŠKANIA

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

POKUTY

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

ÚROKY Z VKLADOV A POKÚT

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 7 – Súčet

123 000 000

610 000 000

733 000 000

KAPITOLA 7 0 — ÚROKY Z OMEŠKANIA

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

7 0

ÚROKY Z OMEŠKANIA

7 0 0

Úroky z omeškania

7 0 0 0

Úroky z omeškania platieb na účty vedené štátnymi pokladnicami členských štátov

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Ostatné úroky z omeškania

3 000 000

 

3 000 000

 

Článok 7 0 0 – Medzisúčet

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Úroky z omeškania a ostatné úroky z pokút

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Kapitola 7 0 – Súčet

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Úroky z omeškania

7 0 0 0
Úroky z omeškania platieb na účty vedené štátnymi pokladnicami členských štátov

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Poznámky

Ak sa členský štát oneskorí s pripísaním sumy na účet otvorený v mene Komisie a uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, zaplatí dotknutý členský štát úrok.

V prípade členských štátov, ktorých menou je euro, sa úroková sadzba rovná sadzbe uverejnenej v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, ktorú Európska centrálna banka uplatnila na svoje refinančné operácie v prvý deň mesiaca splatnosti, zvýšenej o dva percentuálne body. Táto sadzba sa za každý mesiac omeškania zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu. Zvýšená sadzba sa uplatňuje na celé obdobie omeškania.

V prípade členských štátov, ktorých menou nie je euro, sa sadzba rovná sadzbe, ktorú použili centrálne banky v prvý deň daného mesiaca pre svoje hlavné refinančné operácie, zvýšenej o dva percentuálne body, alebo v prípade členských štátov, pri ktorých sadzba centrálnej banky nie je k dispozícii, sa uvedená sadzba rovná najviac rovnocennej sadzbe použitej v prvý deň daného mesiaca na peňažnom trhu príslušného členského štátu zvýšenej o dva percentuálne body. Táto sadzba sa za každý mesiac omeškania zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu. Zvýšená sadzba sa uplatňuje na celé obdobie omeškania.

Táto úroková sadzba sa použije na všetky pripísania vlastných zdrojov stanovených v článku 10 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

175 000 000

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

175 000 000

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 71 ods. 4.

7 0 1
Úroky z omeškania a ostatné úroky z pokút

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie úroku z osobitného bankového účtu na pokuty a úroku z oneskorenej platby v súvislosti s pokutami.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 71 ods. 4.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1), a najmä jeho článok 86.

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), a najmä jeho články 14 a 15.

KAPITOLA 7 1 — POKUTY

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

7 1

POKUTY

7 1 0

Pokuty, pravidelné platby penále a ostatné penále

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Platby penále a paušálnych súm uložených členským štátom za nedodržanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie konštatujúceho nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy

p.m.

 

p.m.

 

Kapitola 7 1 – Súčet

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Pokuty, pravidelné platby penále a ostatné penále

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Poznámky

Komisia môže uložiť podnikom a skupinám podnikov pokuty, pravidelné platby penále a ostatné penále v prípade, že nerešpektujú zákazy ani si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z nariadení uvedených ďalej v texte alebo z článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Za normálnych podmienok sa pokuty musia zaplatiť do troch mesiacov nasledujúcich po oznámení rozhodnutia Komisie. Komisia však nepristúpi k vymáhaniu pohľadávky v prípade, že podnik podal odvolanie na Súdny dvor Európskej únie; podnik musí vziať na vedomie, že po konečnom dátume splatnosti sa dlh úročí a že musí Komisii poskytnúť bankovú záruku na istinu a úroky dlhu alebo na prirážku, a to pred konečným termínom platby.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), a najmä jeho články 14 a 15.

ODDIEL III

KOMISIA

PRÍJMY

Hlava

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

890 812 767

 

890 812 767

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

55 700 000

 

55 700 000

6

PRÍSPEVKY A ÚHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE/SPOLOČENSTVA

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

438 717

 

438 717

9

RÔZNE PRÍJMY

30 000 000

 

30 000 000

 

Súčet

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

HLAVA 6

PRÍSPEVKY A ÚHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE/SPOLOČENSTVA

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY ÚNIE/SPOLOČENSTVA

p.m.

 

p.m.

6 1

SPÄTNÁ ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

 

p.m.

6 2

PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU

p.m.

 

p.m.

6 3

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

 

p.m.

6 5

ÚPRAVY FINANCOVANIA

p.m.

 

p.m.

6 6

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

PRÍJMY V SÚVISLOSTI S EURÓPSKYM POĽNOHOSPODÁRSKYM ZÁRUČNÝM FONDOM A EURÓPSKYM POĽNOHOSPODÁRSKYM FONDOM PRE ROZVOJ VIDIEKA

p.m.

 

p.m.

6 8

DOČASNÉ REŠTRUKTURALIZAČNÉ SUMY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 6 – Súčet

30 000 000

52 000 000

82 000 000

KAPITOLA 6 6 —OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

6 6

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

6 6 0

Ostatné príspevky a náhrady

6 6 0 0

Ostatné pripísané príspevky a náhrady – Pripísané príjmy

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Ostatné nepripísané príspevky a náhrady

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Článok 6 6 0 – Medzisúčet

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

Kapitola 6 6 – Súčet

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Ostatné príspevky a náhrady

6 6 0 1
Ostatné nepripísané príspevky a náhrady

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie všetkých príjmov, ktoré nie sú uvedené v iných oddieloch hlavy 6, ktoré sa nepoužívajú podľa článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

HLAVA 7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

7 0

ÚROKY Z OMEŠKANIA

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

POKUTY

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

ÚROKY Z VKLADOV A POKÚT

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 7 – Súčet

123 000 000

610 000 000

733 000 000

KAPITOLA 7 0 — ÚROKY Z OMEŠKANIA

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

7 0

ÚROKY Z OMEŠKANIA

7 0 0

Úroky z omeškania

7 0 0 0

Úroky z omeškania platieb na účty vedené štátnymi pokladnicami členských štátov

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Ostatné úroky z omeškania

3 000 000

 

3 000 000

 

Článok 7 0 0 – Medzisúčet

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Úroky z omeškania a ostatné úroky z pokút

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

Kapitola 7 0 – Súčet

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Úroky z omeškania

7 0 0 0
Úroky z omeškania platieb na účty vedené štátnymi pokladnicami členských štátov

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Poznámky

V prípade akéhokoľvek omeškania v pripisovaní súm na účet založený v mene Komisie, uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000, zaplatí príslušný členský štát úrok.

V prípade členských štátov, ktorých menou je euro, bude úroková miera zodpovedať miere uverejnenej v sérii C Úradného vestníka Európskej únie, ktorú Európska centrálna banka uplatnila pri operáciách refinancovania prvý deň mesiaca splatnosti, zvýšenej o dva percentuálne body. Táto sadzba sa za každý mesiac omeškania bude zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu. Zvýšená sadzba sa uplatňuje na celé obdobie omeškania.

V prípade členských štátov, ktorých menou nie je euro, úroková miera zodpovedá miere uplatnenej v prvý deň daného mesiaca centrálnymi bankami na hlavné operácie refinancovania, zvýšenej o dva percentuálne body, alebo v prípade členských štátov, pre ktoré sadzba centrálnej banky nie je k dispozícii, uvedená sadzba zodpovedá najviac rovnocennej sadzbe, uplatnenej prvý deň daného mesiaca na finančnom trhu členského štátu, zvýšenej o dva percentuálne body. Táto sadzba sa za každý mesiac omeškania bude zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu. Zvýšená sadzba sa uplatňuje na celé obdobie omeškania.

Úroková miera sa vzťahuje na všetky vklady vlastných zdrojov vymenované v článku 10 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 71 ods. 4.

7 0 1
Úroky z omeškania a ostatné úroky z pokút

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Poznámky

Tento článok je určený na príjem vzniknutých úrokov na zvláštnych bankových účtoch na pokuty a úrokov z oneskorenia súvisiacich s pokutami.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 71 ods. 4.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1), a najmä jeho článok 86.

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), a najmä jeho články 14 a 15.

KAPITOLA 7 1 — POKUTY

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

7 1

POKUTY

7 1 0

Pokuty, penále a ostatné sankcie

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Penále a paušálne pokuty uložené členským štátom za nedodržanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie konštatujúceho nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy

p.m.

 

p.m.

 

Kapitola 7 1 – Súčet

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Pokuty, penále a ostatné sankcie

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Poznámky

Komisia môže uložiť pokuty, penále a ostatné sankcie podnikom a združeniam podnikov pre nerešpektovanie zákazov alebo neplnenie povinností podľa nariadení uvedených nižšie, alebo podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pokuty musia byť obvykle zaplatené do troch mesiacov od oznámenia rozhodnutia Komisie. Komisia však nebude vymáhať dlžnú sumu, ak podnik podal odvolanie na Súdny dvor Európskej únie. Podnik musí uznať, že úrok z dlhu bude splatený po konečnom dátume splatnosti a poskytnúť Komisii bankovú záruku, ktorá pokrýva dlžnú sumu a úrok alebo príplatky do dátumu splatnosti.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1), a najmä jeho články 14 a 15.

VÝDAVKY

Hlava

Položka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

PODNIKANIE

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILITA A DOPRAVA

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KLÍMA

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

VÝSKUM

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ A MÉDIÁ

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

PRIAMY VÝSKUM

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

NÁMORNÉ ZÁLEŽITOSTI A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

VNÚTORNÝ TRH

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

REGIONÁLNA POLITIKA

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

DANE A COLNÁ ÚNIA

142 229 539

114 783 765

–-129471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

VZDELÁVANIE A KULTÚRA

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

KOMUNIKÁCIA

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

PRIESTOR SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

VONKAJŠIE VZŤAHY

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

OBCHOD

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

ROZVOJ A VZŤAHY S KRAJINAMI AFRICKEJ, KARIBSKEJ A TICHOMORSKEJ OBLASTI (AKT)

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

ROZŠÍRENIE

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMANITÁRNA POMOC

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

BOJ PROTI PODVODOM

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

KOORDINÁCIA POLITIKY KOMISIE A PRÁVNE PORADENSTVO

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

ADMINISTRATÍVA KOMISIE

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

ROZPOČET

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

AUDIT

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

ŠTATISTIKA

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

DÔCHODKY A SÚVISIACE VÝDAVKY

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

JAZYKOVÉ SLUŽBY

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGETIKA

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

REZERVY

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Súčet

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–-28565370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

HLAVA 01

HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

Hlava

Kapitola

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V POLITIKE HOSPODÁRSKYCH A FINANČNÝCH VECÍ

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

HOSPODÁRSKA A MENOVÁ ÚNIA

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

MEDZINÁRODNÉ HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

FINANČNÉ OPERÁCIE A NÁSTROJE

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

Hlava 01 – Súčet

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

KAPITOLA 01 03 — MEDZINÁRODNÉ HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

01 03

MEDZINÁRODNÉ HOSPODÁRSKE A FINANČNÉ VECI

01 03 01

Kapitálová účasť v medzinárodných finančných inštitúciách

01 03 01 01

Európska banka pre obnovu a rozvoj – Poskytnutie splatených akcií upísaného kapitálu

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Európska banka pre obnovu a rozvoj – Časť upísaného kapitálu splatná na požiadanie

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 01 03 01 – Medzisúčet

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Makroekonomická pomoc

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

Kapitola 01 03 – Súčet

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Makroekonomická pomoc

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

104 868 567

88 552 647

–-104325091

 

543 476

88 552 647

Poznámky

Cieľom tejto mimoriadnej pomoci je zmierniť finančné ťažkosti v niektorých tretích krajinách, ktoré majú makroekonomické problémy, ktoré charakterizujú vážne platobné deficity alebo nerovnováha rozpočtu.

Je priamo spojená s realizáciou opatrení makroekonomickej stability a štrukturálneho prispôsobenia v prijímajúcich krajinách. Činnosť Únie zvyčajne dopĺňa činnosť Medzinárodného menového fondu a je koordinovaná s ostatnými bilaterálnymi darcami.

Komisia oboznámi rozpočtový orgán s makroekonomickou situáciou krajín prijímajúcich pomoc dvakrát do roka a podá rozsiahle správy o realizácii tejto pomoci na ročnom základe.

Rozpočtové prostriedky z tohto článku sa použijú aj na poskytnutie finančnej pomoci na obnovu oblastí v Gruzínsku, ktoré boli postihnuté konfliktom s Ruskom. Opatrenia by sa mali byť zamerať v prvom rade na makroekonomickú stabilizáciu krajiny. O celkovom objeme finančnej pomoci sa rozhodlo na medzinárodnej konferencii darcov v roku 2008.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2006/880/ES z 30. novembra 2006, ktorým sa poskytuje mimoriadna finančná pomoc Spoločenstva Kosovu (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 36).

Rozhodnutie Rady 2007/860/ES z 10. decembra 2007 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Spoločenstva Libanonu (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 111).

Rozhodnutie Rady 2009/889/ES z 30. novembra 2009 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Gruzínsku (Ú. v. EÚ L 320, 5.12.2009, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2009/890/ES z 30. novembra 2009 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Arménsku (Ú. v. EÚ L 320, 5.12.2009, s. 3).

HLAVA 04

ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

Hlava

Kapitola

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

04 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY ZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNYCH VECÍ

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

PRÁCA V EURÓPE – SOCIÁLNY DIALÓG A MOBILITA

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNA SOLIDARITA A RODOVÁ ROVNOSŤ

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

EURÓPSKY FOND NA PRISPÔSOBENIE SA GLOBALIZÁCII (EGF)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (IPA) – ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

Hlava 04 – Súčet

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

KAPITOLA 04 02 — EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

04 02

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

04 02 01

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Cieľ 1 (2000 až 2006)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Ukončenie osobitného programu pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska (2000 až 2006)

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Cieľ 1 (pred rokom 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Cieľ 2 (2000 až 2006)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Cieľ 2 (pred rokom 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Cieľ 3 (2000 až 2006)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Cieľ 3 (pred rokom 2000)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

Ukončenie programu EQUAL (2000 až 2006)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Ukončenie predchádzajúcich programov iniciatívy Spoločenstva (pred rokom 2000)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Technická pomoc a inovačné opatrenia (2000 až 2006)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Ukončenie Európskeho sociálneho fondu (ESF) – Technická pomoc a inovačné opatrenia (pred rokom 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Európsky sociálny fond (ESF) – Konvergencia

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Európsky sociálny fond (ESF) – Program PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Európsky sociálny fond (ESF) – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Európsky sociálny fond (ESF) – Operačná technická pomoc (2007 až 2013)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

Kapitola 04 02 – Súčet

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Poznámky

Článok 39 nariadenia (ES) č. 1260/1999 zabezpečuje finančné opravy, pre ktoré sa zadáva akýkoľvek príjem do položky 6 5 0 0 výkazu príjmov. Tento príjem možno použiť na vytvorenie dodatočných rozpočtových prostriedkov podľa článku 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách v špecifických prípadoch, keď sa vyžaduje pokryť riziko, že opravy vykonané v minulosti budú zrušené alebo znížené.

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 stanovuje finančné opravy na obdobie rokov 2007 až 2013.

Nariadenie (ES) č. 1260/1999 ustanovuje podmienky vrátenia platieb na účet, ktoré nemajú účinok zníženia príspevku zo štrukturálnych fondov na príslušnú činnosť. Každý príjem vyplývajúci z vrátenia platieb na účet, uvedený v položke 6 1 5 7 výkazu príjmov, sa použije na vytvorenie ďalších rozpočtových prostriedkov podľa článkov 18 a 157 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 stanovuje podmienky na náhradu predbežného financovania na obdobie rokov 2007 až 2013.

Zvláštny program pre mier a zmierenie pokračuje podľa vyššie uvedených rozhodnutí Európskej rady v Berlíne z 24. a 25. marca 1999 o poskytnutí 500 000 000 EUR na ďalšie obdobie platnosti programu. Doplnkovosť treba plne dodržiavať. Komisia predloží ročnú správu o tomto opatrení Európskemu parlamentu.

Opatrenia na boj proti podvodom sa financujú podľa článku 24 02 01.

Právny základ

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej články 158, 159 a 161. Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej články 174, 175 a 177.

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).

Odkazy na súvisiace právne akty

Závery zo zasadnutia Európskej rady v Berlíne z 24. a 25. marca 1999.

Závery zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli zo 16. a 17. decembra 2005.

04 02 17
Európsky sociálny fond (ESF) – Konvergencia

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Poznámky

Akcia, ktorú Únia uskutočňuje podľa článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je určená na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti rozšírenej Únie s cieľom podporovať harmonický, vyrovnaný a trvalo udržateľný rozvoj Únie. Táto akcia sa uskutoční pomocou fondov kohéznej politiky, Európskej investičnej banky (EIB) a ďalších existujúcich finančných nástrojov. Zameria sa na znižovanie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov, ktoré vznikli najmä v krajinách a regiónoch, ktorých vývoj zaostáva, na urýchlenie hospodárskej a sociálnej reštrukturalizácie a na starnutie obyvateľstva.

Akcia uskutočňovaná v rámci fondov kohéznej politiky zahrnie na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni priority Únie na podporu trvalo udržateľného rozvoja posilňovaním rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti, sociálneho začlenenia, ako aj ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia.

Cieľ Konvergencia sa zameria na urýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania kvality investícií do materiálneho a ľudského kapitálu, rozvoja inovácií a vedomostnej spoločnosti, prispôsobivosti hospodárskym a sociálnym zmenám, ochrany a zlepšovania životného prostredia, ako aj efektívnosti administratívy. Tento cieľ predstavuje prioritu fondov kohéznej politiky. V opatreniach prijatých v rámci fondov kohéznej politiky sa bude rešpektovať rovnosť príležitostí žien a mužov.

Časť týchto rozpočtových prostriedkov podporuje zlepšenie starostlivosti o deti zamerané na to, aby deti mohli žiť v prostredí rodinného typu. Táto podpora zahŕňa:

spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a miestnymi orgánmi a technickú pomoc mimovládnym organizáciám a miestnym orgánom vrátane pomoci pri hľadaní projektov oprávnených na financovanie z Únie,

identifikáciu a výmenu osvedčených postupov, ako aj širšie uplatnenie týchto postupov vrátane dôkladného monitorovania na úrovni dieťaťa.

Časť rozpočtových prostriedkov je určená na financovanie trvalo udržateľných a ekologických opatrení (zeleného nového údelu), ktoré zabezpečujú zosúladenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych rozvojových požiadaviek a obnovu európskych regiónov po hospodárskej a finančnej kríze.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).

04 02 19
Európsky sociálny fond (ESF) – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Poznámky

Akcia, ktorú Únia uskutočňuje podľa článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je určená na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti rozšírenej Únie s cieľom podporovať harmonický, vyrovnaný a trvalo udržateľný rozvoj Únie. Táto akcia sa uskutoční pomocou fondov kohéznej politiky, Európskej investičnej banky (EIB) a ďalších existujúcich finančných nástrojov. Zameria sa na znižovanie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov, ktoré vznikli najmä v krajinách a regiónoch, ktorých vývoj zaostáva, na urýchlenie hospodárskej a sociálnej reštrukturalizácie a na starnutie obyvateľstva.

Akcia uskutočňovaná v rámci fondov kohéznej politiky zahrnie na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni priority Únie na podporu trvalo udržateľného rozvoja posilňovaním rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti, sociálneho začlenenia, ako aj ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia.

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sa okrem najmenej rozvinutých regiónov zameria na posilnenie konkurencieschopnosti, atraktívnosti, ako aj zamestnanosti regiónov prípravou na hospodárske a sociálne zmeny vrátane zmien spojených s otvorením trhu prostredníctvom zvyšovania kvality investícií do materiálneho a ľudského kapitálu, inovácií a podpory vedomostnej spoločnosti, podnikania, ochrany a zlepšovania životného prostredia, zlepšovania dostupnosti, prispôsobivosti pracovníkov a podnikov, ako aj rozvoja inkluzívnych trhov práce. V opatreniach prijatých v rámci fondov kohéznej politiky sa bude rešpektovať rovnosť príležitostí žien a mužov.

Časť rozpočtových prostriedkov je určená na financovanie trvalo udržateľných a ekologických opatrení (zeleného nového údelu), ktoré zabezpečujú zosúladenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych rozvojových požiadaviek a obnovu európskych regiónov po hospodárskej a finančnej kríze.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).

04 02 20
Európsky sociálny fond (ESF) – Operačná technická pomoc (2007 až 2013)

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie technickej pomoci, ako sa stanovuje v článkoch 45 a 46 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a v článku 9 nariadenia (ES) č. 1081/2006.

Technická pomoc sa vzťahuje na prípravné, monitorovacie, hodnotiace, kontrolné a riadiace opatrenia potrebné na vykonávanie ESF. Rozpočtové prostriedky možno použiť najmä na:

podporu výdavkov (reprezentačné výdavky, školenie, stretnutia, misie),

výdavky na informácie a publikovanie,

výdavky na informačné technológie a telekomunikácie,

výdavky na podporu prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím v rámci opatrení technickej pomoci,

výdavky na skupinu na vysokej úrovni poverenú zabezpečením uplatňovania horizontálnych zásad, ako je rovnosť medzi mužmi a ženami, prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a trvalo udržateľný rozvoj,

zmluvy o poskytovaní služieb, hodnotiace štúdie (vrátane hodnotenia ex post za obdobie rokov 2000 až 2006) a štúdie,

granty.

Technická pomoc takisto zahŕňa výmenu skúseností, činnosti na zvyšovanie informovanosti, semináre, budovanie sietí a klasifikačné prieskumy, ktoré slúžia na stanovenie a zverejnenie osvedčených postupov, podporu vzájomného vzdelávania a medzištátnu a medziregionálnu spoluprácu s cieľom podporiť politickú dimenziu a príspevok ESF k cieľom Únie v súvislosti so zamestnaním a sociálnym začlenením.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).

HLAVA 05

POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA

Hlava

Kapitola

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

05 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

OPATRENIA NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH TRHOCH

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

PRIAMA POMOC

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

ROZVOJ VIDIEKA

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

PREDVSTUPOVÉ OPATRENIA V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

MEDZINÁRODNÉ ASPEKTY OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

AUDIT POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝDAVKOV

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

POLITICKÁ STRATÉGIA A KOORDINÁCIA PRE OBLASŤ POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

Hlava 05 – Súčet

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

KAPITOLA 05 04 — ROZVOJ VIDIEKA

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

05 04

ROZVOJ VIDIEKA

05 04 01

Rozvoj vidieka financovaný zo Záručnej sekcie EPUZF – Programové obdobie rokov 2000 až 2006

05 04 01 14

Rozvoj vidieka financovaný zo Záručnej sekcie EPUZF – Programové obdobie rokov 2000 až 2006

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 05 04 01 – Medzisúčet

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

Rozvoj vidieka financovaný z Usmerňovacej sekcie EPUZF – Ukončenie predchádzajúcich programov

05 04 02 01

Ukončenie Usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – Regióny cieľa 1 (2000 až 2006)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Ukončenie osobitného programu pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska (2000 až 2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Ukončenie predchádzajúcich programov v regiónoch cieľov 1 a 6 (spred roka 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Ukončenie predchádzajúcich programov v regiónoch cieľa 5b (spred roka 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Ukončenie predchádzajúcich programov mimo regiónov cieľa 1 (spred roka 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

Ukončenie iniciatívy Leader (2000 až 2006)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Ukončenie predchádzajúcich iniciatív Spoločenstva (spred roka 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Ukončenie predchádzajúcich inovačných opatrení (spred roka 2000)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Ukončenie Usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu – Operačná technická pomoc (2000 až 2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Článok 05 04 02 – Medzisúčet

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Ostatné opatrenia

05 04 03 02

Rastlinné a živočíšne genetické zdroje – Ukončenie predchádzajúcich opatrení

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

Článok 05 04 03 – Medzisúčet

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Prechodný nástroj na financovanie rozvoja vidieka v nových členských štátoch Záručnou sekciou EPUZF – Ukončenie programov (2004 až 2006)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Rozvoj vidieka financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (2007 až 2013)

05 04 05 01

Programy pre rozvoj vidieka

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Operačná technická pomoc

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Pilotný projekt – Program výmen pre mladých poľnohospodárov

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

Článok 05 04 05 – Medzisúčet

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

Kapitola 05 04 – Súčet

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

–-395000000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Rozvoj vidieka financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (2007 až 2013)

Poznámky

V súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu všetky príjmy uvedené v článku 6 7 1 všeobecného výkazu príjmov viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov na každý riadok tohto článku.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 01
Programy pre rozvoj vidieka

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie financovania programov rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Suma 2 095 300 000 EUR z celkových viazaných rozpočtových prostriedkov v tejto položke vyplýva z povinnej modulácie v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009. Okrem toho suma 374 900 000 EUR vyplýva z dobrovoľnej modulácie v súlade s nariadením (ES) č. 378/2007. Opatrenia na rozvoj vidieka sa budú v rámci všetkých osí porovnávať s presnejšími ukazovateľmi výkonnosti pre poľnohospodárske systémy a metódy produkcie s cieľom reagovať na výzvy spojené so zmenou klímy, ochranou vody, biodiverzitou a obnoviteľnou energiou. Členské štáty podávajú správy o krokoch prijatých v súvislosti s novými výzvami v rámci opatrení na rozvoj vidieka vrátane odvetvia mlieka.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárstvo (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

05 04 05 02
Operačná technická pomoc

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie opatrení technickej pomoci, ako je stanovené v článku 66 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, a najmä na európsku sieť pre rozvoj vidieka.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

05 04 05 03
Pilotný projekt – Program výmen pre mladých poľnohospodárov

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Poznámky

Nová položka

Tento pilotný projekt je určený na zriadenie programu výmen pre mladých poľnohospodárov, ktorý by umožnil cezhraničnú výmenu najlepších postupov v oblasti poľnohospodárskeho riadenia, najmä pokiaľ ide o problémy, s ktorými sa stretáva európske poľnohospodárstvo, aby sa podporil rozvoj vidieckych oblastí v Európe.

Tento program by mladým poľnohospodárom poskytol neoceniteľnú príležitosť získať bezprostrednú skúsenosť s rôznymi poľnohospodárskymi podmienkami v Únii tým, že by strávili čas na farmách v rozličných členských štátoch. Táto výmena poznatkov a skúseností medzi mladými európskymi poľnohospodármi by ich tiež pripravila na plnenie požiadaviek európskych spotrebiteľov, prispievanie k potravinovej bezpečnosti a riešenie ďalších výziev, pred ktorými stojí európske poľnohospodárstvo, ako sú využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, strata biodiverzity a ukladanie oxidu uhličitého.

Právny základ

Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1).

KAPITOLA 05 06 — MEDZINÁRODNÉ ASPEKTY OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

05 06

MEDZINÁRODNÉ ASPEKTY OBLASTI POLITIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

05 06 01

Medzinárodné dohody v oblasti poľnohospodárstva

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

Kapitola 05 06 – Súčet

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Medzinárodné dohody v oblasti poľnohospodárstva

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov Únie na medzinárodné dohody uvedené nižšie.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 92/580/EHS z 13. novembra 1992 o podpísaní a uzavretí Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992 (Ú. v. ES L 379, 23.12.1992, s. 15).

Rozhodnutie Rady 96/88/ES z 19. decembra 1995 o schválení Dohovoru o obchodovaní s obilninami a Dohovoru o potravinovej pomoci, ktoré tvoria Medzinárodnú dohodu o obilninách z roku 1995, Európskym spoločenstvom (Ú. v. ES L 21, 27.1.1996, s. 47).

Rozhodnutie Rady 2000/421/ES z 13. júna 2000 o uzavretí Dohovoru o potravinovej pomoci z roku 1999 v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 163, 4.7.2000, s. 37).

Rozhodnutie Rady 2005/800/ES zo 14. novembra 2005 o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2005 (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2005, s. 47).

HLAVA 07

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KLÍMA

Hlava

Kapitola

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

07 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KLÍMY

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

GLOBÁLNE ZÁLEŽITOSTI V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

TVORBA A VYKONÁVANIE POLITIKY A PRÁVNYCH PREDPISOV ÚNIE V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

GLOBÁLNE ZÁLEŽITOSTI V OBLASTI KLÍMY

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

VYKONÁVANIE POLITIKY A PRÁVNYCH PREDPISOV ÚNIE V OBLASTI KLÍMY

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

ZOHĽADŇOVANIE PROBLEMATIKY KLÍMY A INOVÁCIE

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

Hlava 07 – Súčet

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

KAPITOLA 07 11 — GLOBÁLNE ZÁLEŽITOSTI V OBLASTI KLÍMY

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

07 11

GLOBÁLNE ZÁLEŽITOSTI V OBLASTI KLÍMY

07 11 01

Príspevok na mnohostranné a medzinárodné dohody v oblasti klímy

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

Kapitola 07 11 – Súčet

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Príspevok na mnohostranné a medzinárodné dohody v oblasti klímy

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Poznámky

Predtým článok 07 02 01 (čiastočne)

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie povinných a dobrovoľných príspevkov súvisiacich s celým radom medzinárodných dohovorov, protokolov a dohôd, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a prípravných prác súvisiacich s budúcimi medzinárodnými dohodami, ktoré sa týkajú Únie.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 88/540/EHS zo 14. októbra 1988 týkajúce sa uzatvorenia Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Ú. v. ES L 297, 31.10.1988, s. 8).

Rozhodnutie Rady 94/69/ES z 15. decembra 1993 o uzavretí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (Ú. v. ES L 33, 7.2.1994, s. 11).

Rozhodnutie Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1).

HLAVA 08

VÝSKUM

Hlava

Kapitola

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

08 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY V OBLASTI POLITIKY VÝSKUMU

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

SPOLUPRÁCA – ZDRAVIE

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

SPOLUPRÁCA – POTRAVINY, POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A BIOTECHNOLÓGIA

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

SPOLUPRÁCA – NANOVEDY, NANOTECHNOLÓGIE, MATERIÁLY A NOVÉ VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

SPOLUPRÁCA – ENERGETIKA

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

SPOLUPRÁCA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE ZMENY KLÍMY)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

SPOLUPRÁCA – DOPRAVA (VRÁTANE LETECTVA)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

SPOLUPRÁCA – SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÉ VEDY

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

SPOLUPRÁCA – FINANČNÝ NÁSTROJ S ROZDELENÍM RIZIKA (RSFF)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

MYŠLIENKY

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

KAPACITY – INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

KAPACITY – VÝSKUM V PROSPECH MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV (MSP)

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

KAPACITY – OBLASTI ZNALOSTÍ

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

KAPACITY – VÝSKUMNÝ POTENCIÁL

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

KAPACITY – VEDA V SPOLOČNOSTI

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

KAPACITY – ČINNOSTI V RÁMCI MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

KAPACITY – FINANČNÝ NÁSTROJ S ROZDELENÍM RIZIKA (RSFF)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

KAPACITY – PODPORA KOHERENTNÉHO ROZVOJA POLITÍK V OBLASTI VÝSKUMU

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOM – ENERGIA JADROVEJ SYNTÉZY

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOM – JADROVÉ ŠTIEPENIE A RADIAČNÁ OCHRANA

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

UKONČENIE PREDCHÁDZAJÚCICH RÁMCOVÝCH PROGRAMOV A OSTATNÉ ČINNOSTI

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

VÝSKUMNÝ PROGRAM VÝSKUMNÉHO FONDU UHLIA A OCELE

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 08 – Súčet

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Poznámky

Tieto poznámky sa uplatňujú na všetky kapitoly rozpočtu v tejto hlave (s výnimkou kapitoly 08 22).

Tieto rozpočtové prostriedky sa použijú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa stanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a na šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1), a nariadením Rady (Euratom) č. 1908/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a univerzít na činnosti v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2011) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 1).

Pre poskytovanie rozpočtových prostriedkov tejto hlavy je definícia malých a stredných podnikov (MSP) rovnaká ako pri horizontálnych programoch rovnakého rámcového programu určených pre MSP. Táto definícia znie takto: „Oprávnené MSP sú právnické osoby, ktoré zodpovedajú definícii MSP obsiahnutej v odporúčaní Komisie 2003/361/ES a nie sú výskumnými centrami, výskumnými ústavmi, zmluvnými vedeckovýskumnými organizáciami ani poradenskými spoločnosťami.“ Všetky výskumné činnosti uskutočňované v súlade so siedmym rámcovým programom sa budú vykonávať v zhode so základnými etickými zásadami [v súlade s článkom 6 ods. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1)] vrátane požiadaviek starostlivosti o zvieratá. Patria sem predovšetkým zásady ustanovené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie. Osobitne sa bude prihliadať na potrebu zvýšiť úsilie na posilnenie účasti a úlohy žien vo vede a výskume.

Pod tieto články a položky spadajú aj náklady na vedecké a technologické stretnutia na vysokej úrovni, konferencie, pracovné stretnutia a semináre európskeho záujmu organizované Komisiou, financovanie štúdií a dotácií na uskutočňovanie a hodnotenie osobitných programov a rámcových programov a na financovanie vedeckých a technologických analýz na vysokej úrovni a hodnotení vykonaných v mene Únie na preskúmanie nových oblastí výskumu vhodných pre akcie Únie, okrem iného v kontexte európskeho výskumného priestoru, a opatrení na monitorovanie a šírenie výsledkov programov vrátane opatrení na základe predchádzajúcich rámcových programov.

Tieto rozpočtové prostriedky tiež pokrývajú administratívne výdavky na informácie, publikácie, administratívnu a technickú prevádzku a niektoré ostatné výdavkové položky týkajúce sa vnútornej infraštruktúry spojenej s dosiahnutím cieľa opatrenia, ktorého sú neoddeliteľnou súčasťou, vrátane akcií a iniciatív potrebných na prípravu a monitorovanie stratégie Únie v oblasti rozvoja výskumu a technológií a demonštračných činností, vrátane výdavkov na zamestnancov, či sú, alebo nie sú pokryté služobným poriadkom.

Príjmy pochádzajúce z dohôd o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskom alebo z viacstrannej Európskej dohody o vývoji jadrovej syntézy (EFDA) sa započítavajú do položiek 6 0 1 1 a 6 0 1 2 výkazu príjmov a môžu viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pri niektorých z týchto projektov sa predpokladá možnosť účasti tretích krajín alebo inštitúcií z tretích krajín na európskej spolupráci v oblasti vedecko-technického výskumu. Všetky finančné príspevky sa započítavajú do položiek 6 0 1 3 a 6 0 1 5 výkazu príjmov a môžu viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Príjmy štátov zapojených do európskej spolupráce v oblasti vedeckého a technického výskumu uvedené v položke 6 0 1 6 výkazu príjmov môžu viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Všetky príjmy z príspevkov kandidátskych krajín a v náležitých prípadoch potenciálnych kandidátskych krajín západného Balkánu za účasť v programoch Únie/Spoločenstva uvedené v položke 6 0 3 1 výkazu príjmov môžu viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Všetky príjmy z príspevkov zo zahraničných orgánov na činnosti Únie/Spoločenstva zahrnuté v položke 6 0 3 3 výkazu príjmov môžu viesť k poskytnutiu dodatočných rozpočtových prostriedkov v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Dodatočné rozpočtové prostriedky budú k dispozícii v rámci článku 08 22 04.

Na splnenie cieľa 15 % účasti MSP na projektoch financovaných z týchto rozpočtových prostriedkov, ako je ustanovené v rozhodnutí č. 1982/2006/ES, je potrebné vyvinúť konkrétnejšie úsilie. Projekty, ktoré splnili podmienky špecifických programov pre MSP, by po splnení nevyhnutných (tematických) podmienok mali mať možnosť uchádzať sa o financie v rámci tematického programu.

KAPITOLA 08 04 — SPOLUPRÁCA – NANOVEDY, NANOTECHNOLÓGIE, MATERIÁLY A NOVÉ VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

08 04

SPOLUPRÁCA – NANOVEDY, NANOTECHNOLÓGIE, MATERIÁLY A NOVÉ VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE

08 04 01

Spolupráca – Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Spolupráca – Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie – Spoločný podnik pre palivové články a vodík

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

Kapitola 08 04 – Súčet

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Spolupráca – Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Poznámky

Akcie vykonané v tejto oblasti sú určené na pomoc na dosiahnutie kritického množstva kapacít potrebných na rozvoj a využitie, najmä na ekovýkonnosť a zníženie vypúšťania nebezpečných látok do životného prostredia, najvyspelejších technológií pre výrobky, služby a spracovateľské postupy, založených na poznatkoch a inteligencii, v priebehu nadchádzajúcich rokov.

Musia sa poskytnúť dostatočné rozpočtové prostriedky na výskum nanotechnológie v súvislosti s posúdením environmentálnych a zdravotných rizík, keďže len 5 % až 10 % globálneho výskumu nanotechnológie sa dnes venuje tejto problematike.

Patria sem aj náklady na stretnutia, konferencie, workshopy a semináre na vysokej vedecko-technologickej úrovni európskeho záujmu, organizované Komisiou, financovanie štúdií, subvencie, monitorovanie a hodnotenie osobitných programov, ako aj financovanie sekretariátu IVS, analýzy a hodnotenia na vysokej vedecko-technologickej úrovni, ako aj činnosti vykonané v rámci predchádzajúcich rámcových programov.

K rozpočtovým prostriedkom uvedeným v tomto článku sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy vyplývajú z príspevkov štátov EZVO pripočítaných k článku 6 3 0 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách, sú dôvodom na poskytnutie príslušných rozpočtových prostriedkov a na vykonávanie podľa prílohy Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Právny základ

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a na šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86).

HLAVA 09

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ A MÉDIÁ

Hlava

Kapitola

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

09 01

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY PRE OBLASŤ POLITIKY INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI A MÉDIÍ

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

REGULAČNÝ RÁMEC PRE DIGITÁLNU AGENDU

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

ZAVÁDZANIE IKT

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

SPOLUPRÁCA – INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

KAPACITY – INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

Hlava 09 – Súčet

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

KAPITOLA 09 04 — SPOLUPRÁCA – INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

Hlava

Kapitola

Článok

Položka

Položka

FR

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

09 04

SPOLUPRÁCA – INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

09 04 01

Podpora výskumnej spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT – Spolupráca)

09 04 01 01

Podpora výskumnej spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT – Spolupráca)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Spolupráca – Informačné a komunikačné technológie – Spoločný podnik ARTEMIS

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Spolupráca – Informačné a komunikačné technológie – Výdavky na podporu spoločného podniku ARTEMIS

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Spolupráca – Informačné a komunikačné technológie – Spoločný podnik ENIAC

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Spolupráca – Informačné a komunikačné technológie – Výdavky na podporu spoločného podniku ENIAC

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

Článok 09 04 01 – Medzisúčet

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Rozpočtové prostriedky pochádzajúce z príspevkov tretích strán (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) na výskum a technický rozvoj

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Ukončenie predchádzajúcich rámcových programov Európskeho spoločenstva (pred rokom 2007)

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

Kapitola 09 04 – Súčet

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Podpora výskumnej spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT – Spolupráca
)

09 04 01 01
Podpora výskumnej spolupráce v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT – Spolupráca)

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Poznámky

Cieľom siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) a témy Informačné a komunikačné technológie osobitného programu Spolupráca je zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a umožniť Európe zdokonaľovať a formovať budúci rozvoj v oblasti IKT tak, aby sa splnili požiadavky jej spoločnosti a hospodárstva.

Činnosti posilnia vedeckú a technologickú základňu Európy, zabezpečia jej vedúcu úlohu vo svete v oblasti IKT, budú hnacou silou a stimuláciou inovácií prostredníctvom využívania IKT a pokrok v oblasti IKT sa vďaka nim rýchlo premení na prínosy pre európskych občanov, podniky, priemysel a vlády.

V oblasti IKT sa uprednostňuje strategický výskum týkajúci sa kľúčových technologických pilierov, zabezpečuje sa ucelená integrácia technológií a poskytujú sa znalosti a prostriedky na vývoj širokého spektra inovačných aplikácií IKT.

Činnosti budú viesť k podpore priemyselného a technologického napredovania v sektore IKT a k posilneniu konkurenčnej výhody v prepojených sektoroch, a to prostredníctvom vysokohodnotných inovačných výrobkov a služieb na báze IKT a prostredníctvom zlepšených organizačných postupov v podnikateľskej sfére a v administratívnej oblasti. V tejto oblasti sa budú podporovať aj iné politiky Únie mobilizáciou IKT na splnenie verejných a spoločenských požiadaviek.

Činnosti zahŕňajú spoluprácu, vytváranie sietí a iniciatívy na koordináciu vnútroštátnych programov. Na tento článok sa vzťahujú aj náklady spojené s činnosťou nezávislých odborníkov zúčastnených na hodnotení návrhov a skúmaní projektov, náklady na akcie, zasadnutia, konferencie, workshopy a semináre európskeho záujmu organizované Komisiou, náklady na štúdie, analýzy a hodnotenia, náklady na monitorovanie a hodnotenie osobitných programov a rámcových programov a náklady spojené s realizáciou opatrení na monitorovanie a šírenie výsledkov programov vrátane opatrení na základe predchádzajúcich rámcových programov.

K rozpočtovým prostriedkom zahrnutým v tejto položke sa musia pripočítať príspevky štátov EZVO podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a najmä jej článku 82 a protokolu 32. Pre informáciu, tieto sumy pochádzajú z príspevkov štátov EZVO zahrnutých v článku 6 3 0 výkazu príjmov, ktoré tvoria pripísané príjmy v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vedú k príslušným rozpočtovým prostriedkom a k vykonávaniu podľa prílohy Európsky hospodársky priestor k tejto časti výkazu výdavkov tohto oddielu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecného rozpočtu.

Právny základ

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86).

09 04 01 02
Spolupráca – Informačné a komunikačné technológie – Spoločný podnik ARTEMIS

Rozpočet 2011

Opravný rozpočet č. 6/2011

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky</