ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.019.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 19

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
24. januára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 54/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 55/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa vykonáva článok 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

6

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 56/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 57/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa pozastavuje výberové konanie vyhlásené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 58/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 59/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/33/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/34/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

21

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

22

 

*

Rozhodnutie Rady 2012/36/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/37/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

33

 

 

USMERNENIA

 

 

2012/38/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2011/27)

37

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 54/2012

z 23. januára 2012,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 25. októbra 2010 prijala nariadenie (EÚ) č. 961/2010.

(2)

Rada 1. decembra 2011 zopakovala svoje vážne a prehlbujúce sa znepokojenie v súvislosti s charakterom iránskeho jadrového programu, a predovšetkým so zisteniami týkajúcimi sa činností Iránu súvisiacich s vývojom vojenskej jadrovej technológie, ktoré sa uvádzajú v najnovšej správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Vzhľadom na tieto obavy a v súlade s vyhlásením Európskej rady z 23. októbra 2011 sa Rada dohodla na rozšírení existujúcich sankcií.

(3)

Európska rada 9. decembra 2011 schválila závery Rady z 1. decembra 2011 a vyzvala Radu, aby sa prioritne venovala práci zameranej na rozšírenie rozsahu pôsobnosti reštriktívnych opatrení EÚ voči Iránu.

(4)

V súlade s rozhodnutím Rady 2012/35/SZBP z 23 januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2) by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2011, mali zaradiť ďalšie osoby a subjekty. Okrem toho by sa mali zmeniť a doplniť záznamy o určitých osobách a subjektoch zaradených v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Osoby a subjekty uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010.

2.   Subjekt uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu sa vypúšťa zo zoznamu uvedeného v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010.

3.   Záznamy v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010 sa menia a dopĺňajú tak, ako sa uvádza v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Pozri stranu 22 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA I

Zoznam osôb a subjektov podľa článku 1 ods. 1

I.   Osoby a subjekty zapojené do jadrových činností alebo činností súvisiacich s balistickými raketami

B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Central Bank of Iran, alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran (Iránska centrálna banka, alias Centrálna banka Iránskej islamskej republiky)

Poštová adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Ústredňa: +98 21 299 51

Adresa pre telegramy: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT kód: BMJIIRTH

Webová stránka: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Účasť na činnostiach zameraných na obchádzanie sankcií.

23.1.2012

2.

Bank Tejarat (Banka Tejarat)

Poštová adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Webová stránka: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat je štátna banka. Priamo uľahčovala úsilie Iránu v jadrovej oblasti. V roku 2011 napríklad Banka Tejarat umožnila presun desiatok miliónov dolárov v úsilí pomôcť Iránskej organizácii pre atómovú energiu (AEOI) označenej OSN získať z uránu tzv. „žltý koláč“. AEOI je hlavnou iránskou organizáciou pre výskum a vývoj jadrovej technológie a riadi program výroby štiepneho materiálu.

V minulosti Bank Tejarat pomáhala označeným iránskym bankám pri obchádzaní medzinárodných sankcií, napríklad pôsobila v obchode s krycími spoločnosťami skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, ktorá je označená OSN.

Prostredníctvom svojich finančných služieb poskytovaných v posledných rokoch Bank Mellat a Export Development Bank of Iran (EDBI), ktoré sú označené EÚ, podporovala Bank Tejarat aj aktivity pobočiek Zboru iránskych revolučných gárd, Organizácie obranného priemyslu (Defense Industries Organisation) označenej OSN a ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODAFL) označeného OSN.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Poštová adresa: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRGC.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Označená spoločnosť Iran Aircraft Industries (IACI) ju využívala ako kryciu spoločnosť na skryté obstarávania.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Poštová adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Označená Defence Industries Organization (DIO) ju využíva ako kryciu spoločnosť. Podieľa sa na presunoch zbraní do Sýrie. Spoločnosť sa podieľala aj na nezákonnom presune zbraní na palube lode M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Poštová adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Krycia spoločnosť spoločnosti Sad Export Import Company. Podieľala sa na nezákonnom presune zbraní na palube lode M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Zbor islamských revolučných gárd (IRGC)

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Zástupca veliteľa IRGC, riaditeľ politickej kancelárie IRGC.

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi alebo Saeedi)

 

Zástupca najvyššieho vodcu pri IRGC.

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Veliteľ vzdušných síl IRGC, brigádny generál.

23.1.2012


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštová adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

V máji 2007 poslala táto spoločnosť dva kontajnery rôznych druhov strelných zbraní z Iránu do Sýrie, čím porušila bod 5 rezolúcie BR OSN 1747 (2007).

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

BIIS Maritime Limited

Poštová adresa: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Vo vlastníctve alebo pod kontrolou označenej spoločnosti Irano Hind.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines alebo Darya-ye Khazar Shipping Company alebo Khazar Shipping Co. alebo KSSL alebo Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. alebo Darya-e-khazar shipping Co.

Poštová adresa: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL.

23.1.2012


PRÍLOHA II

Subjekt uvedený v článku 1 ods. 2

Syracuse S.L


PRÍLOHA III

Záznamy uvedené v článku 1 ods. 3

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Poštová adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Je pod kontrolou IRISL a/alebo koná v jej mene. Spoločnosť HTTS je registrovaná na rovnakej adrese v Hamburgu ako IRISL Europe GmbH a jej riaditeľ Dr. Naser Baseni bol predtým zamestnancom IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Poštová adresa: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Konala v mene IRISL v SAE. Nahradila ju Good Luck Shipping Company, ktorá je tiež označená preto, lebo konala v mene IRISL.

23.1.2012


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 55/2012

z 23. januára 2012,

ktorým sa vykonáva článok 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 442/2011 (EÚ) (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 18. januára 2012 prijala nariadenie (EÚ) č. 36/2012.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Sýrii a v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady 2012/37/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (2), by sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012, mali zaradiť ďalšie osoby a subjekty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1

(2)  Pozri stranu 33 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Osoby a subjekty podľa článku 1

 

Priezvisko a meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

brigádny generál

Jawdat Ibrahim Safi

veliteľ 154. pluku

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v Damasku a v jeho okolí vrátane miest Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Generálmajor

Muhammad Ali Durgham

veliteľ 4. divízie

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v Damasku a v jeho okolí vrátane miest Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

3.

Generálmajor

Ramadan Mahmoud Ramadan

veliteľ 35. pluku síl osobitného určenia

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v mestách Baniyas a Deraa

23.1.2012

4.

brigádny generál

Ahmed Yousef Jarad

veliteľ 132. brigády

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Deraa, a to aj za použitia guľometov a protilietadlových zbraní

23.1.2012

5.

Generálmajor

Naim Jasem Suleiman

veliteľ 3. divízie

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Douma.

23.1.2012

6.

brigádny generál

Jihad Mohamed Sultan

veliteľ 65. brigády

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Douma.

23.1.2012

7.

Generálmajor

Fo'ad Hamoudeh

veliteľ vojenských operácií v Idlibe

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Idlib začiatkom septembra 2011.

23.1.2012

8.

Generálmajor

Bader Aqel

veliteľ síl osobitného určenia

Vydal vojakom rozkazy, aby pozbierali telá a odovzdali ich tajnej službe Mukhabarát; je zodpovedný za násilie v Bukamale

23.1.2012

9.

brigádny generál

Ghassan Afif

veliteľ z 45. pluku

veliteľ vojenských operácií v mestách Homs, Baniyas a Idlib

23.1.2012

10.

brigádny generál

Mohamed Maaruf

veliteľ z 45. pluku

Veliteľ vojenských operácií v meste Homs. Vydal rozkaz strieľať na protestujúcich v meste Homs.

23.1.2012

11.

brigádny generál

Yousef Ismail

veliteľ 134. brigády

Vydal jednotkám rozkaz, aby strieľali na domy a ľudí na strechách v meste Talbiseh počas pohrebu protestujúcich zabitých predchádzajúci deň.

23.1.2012

12.

brigádny generál

Jamal Yunes

veliteľ 555. pluku

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

brigádny generál

Mohsin Makhlouf

 

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Al-Herak.

23.1.2012

14.

brigádny generál

Ali Dawwa.

 

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Al-Herak.

23.1.2012

15.

brigádny generál

Mohamed Khaddor

veliteľ 106. brigády, prezidentská garda

Vydal jednotkám rozkaz, aby protestujúcich bili palicami a potom ich zatkli. Zodpovedá za potlačenie pokojných demonštrantov v meste Douma.

23.1.2012

16.

Generálmajor

Suheil Salman Hassan

veliteľ 5. divízie

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v guvernoráte Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

veliteľ regionálnej pobočky v meste Suwayda (odbor vojenského spravodajstva)

Ako veliteľ suwaydskej pobočky odboru vojenského spravodajstva zodpovedá za svojvoľné zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb v Suwayde.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

veliteľ regionálnej pobočky v meste Deraa (riaditeľstvo všeobecnej bezpečnosti)

Ako veliteľ regionálnej pobočky riaditeľstva všeobecnej bezpečnosti v meste Deraa zodpovedá za svojvoľné zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb v meste Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

veliteľ pobočky vyšetrovania (riaditeľstvo politickej bezpečnosti)

Ako veliteľ pobočky vyšetrovania riaditeľstva politickej bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

veliteľ pobočky pre operácie (riaditeľstvo politickej bezpečnosti)

Ako veliteľ pobočky pre operácie riaditeľstva politickej bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

veliteľ regionálnej pobočky v meste Deraa (riaditeľstvo politickej bezpečnosti)

Ako veliteľ regionálnej pobočky v meste Deraa riaditeľstva politickej bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

22.

Mehran (alias Mahran) Khwanda

vlastník dopravnej spoločnosti Qadmous Transport Co. narodený 11.5.1938. Pasy: č.o 3298 858, platnosť uplynula 9.5.2004, č.o 001452904, platnosť uplynula 29.11.2011, č.o 006283523, platnosť uplynie 28.6.2017.

Poskytuje logistickú podporu pri násilných represiách voči civilnému obyvateľstvu v zónach, v ktorých pôsobia provládne milície zapojené do násilností („chabbihas“).

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Banka vo vlastníctve štátu.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Banka vo vlastníctve štátu.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tel.: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banka vo vlastníctve štátu.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Webová stránka: www.agrobank.org

Banka vo vlastníctve štátu.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon.

Tel.: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Webová stránka: www.slcb.com.lb

Dcérska spoločnosť Commercial Bank of Syria, ktorá sa už nachádza na zozname.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus Syria

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Spoločný podnik GPC. Finančne podporuje režim.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria

Tel.: +963 116691100

P.O. Box 9120

Spoločný podnik GPC. Finančne podporuje režim.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria

Spoločný podnik GPC. Finančne podporuje režim.

23.1.2012


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/10


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 56/2012

z 23. januára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie,

keďže:

(1)

Rada 25. októbra 2010 prijala nariadenie (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2), ktorým sa potvrdzujú reštriktívne opatrenia prijaté od roku 2007 a stanovujú ďalšie reštriktívne opatrenia voči Iránu na dosiahnutie súladu s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1929 (2010), ako aj sprievodné opatrenia požadované Európskou radou vo vyhlásení zo 17. júna 2010.

(2)

Tieto reštriktívne opatrenia zahŕňajú zmrazenie aktív určitých osôb a subjektov.

(3)

Rada 23. januára 2012 prijala rozhodnutie 2012/35/SZBP, ktorým sa na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa opatrenia vzťahujú, pridali finančné inštitúcie, vo vzťahu ku ktorým sa stanovili osobitné výnimky týkajúce sa financovania obchodu.

(4)

Niektoré z týchto opatrení patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto je na ich vykonávanie v rámci Únie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Je preto potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (EÚ) č. 961/2010, aby sa doň zapracovali vyššie uvedené výnimky.

(6)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia, aby sa zaručila účinnosť opatrení, ktoré sa ním ustanovujú,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EÚ) č. 961/2010 sa vkladá tento článok:

„Článok 19a

1.   Zákazy v článku 16 sa nevzťahujú na:

a)

(i)

prevod finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov vykonaný iránskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, ktoré boli získané a zmrazené po dátume jej označenia, alebo

(ii)

prevod finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov vykonaný iránskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, ak sa prevod týka platby osoby alebo subjektu, ktorý sa nenachádza na zozname v prílohe VII alebo VIII, súvisiacej s konkrétnou obchodnou zmluvou,

za predpokladu, že príslušný orgán daného členského štátu na individuálnom základe rozhodol, že túto platbu priamo ani nepriamo nedostane žiadna iná osoba alebo subjekt uvedený na zozname v prílohe VII alebo VIII; alebo

b)

prevod zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov vykonaný iránskou centrálnou bankou alebo jej prostredníctvom, aby sa finančným inštitúciám v rámci právomoci členských štátov poskytla likvidita na financovanie obchodu, za predpokladu, že príslušný orgán daného členského štátu tento prevod povolil.

2.   Zákazy v článku 16 nebránia Banke Tejarat, aby počas obdobia dvoch mesiacov od dátumu označenia vykonala platbu z finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov prijatých a zmrazených po dátume jej označenia, alebo aby prijala platbu po dátume jej označenia, ak:

a)

takáto platba je splatná v súvislosti s osobitnou obchodnou zmluvou; a

b)

príslušný orgán daného členského štátu stanovil na individuálnom základe, že platba nebude priamo alebo nepriamo prijatá osobou alebo subjektom uvedeným na zozname v prílohe VII a prílohe VIII.”.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Pozri stranu 22 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 281, 27.10.2010, s. 1.


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 57/2012

z 23. januára 2012,

ktorým sa pozastavuje výberové konanie vyhlásené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 187 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1239/2011 (2) sa otvorila stála výzva na predloženie ponuky na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701, so zníženým clom na hospodársky rok 2011/2012.

(2)

Dostupnosť zásob na trhu Únie s cukrom sa zlepšila, preto už nie je potrebné ďalej znižovať dovozné clo a predkladanie ponúk by sa malo pozastaviť.

(3)

S cieľom vyslať trhu rýchly signál a zaistiť účinné riadenie opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súlade s článkom 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1239/2011 sa pozastavuje predkladanie ponúk v prípade čiastkovej verejnej súťaže, ktorá končí 25. januára 2012, 1. februára 2012 a 15. februára 2012.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 318, 1.12.2011, s. 4.


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 58/2012

z 23. januára 2012,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

260,5

MA

62,0

TN

92,5

TR

117,3

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

148,6

TR

182,5

ZZ

187,0

0709 91 00

EG

129,3

ZZ

129,3

0709 93 10

MA

123,7

TR

138,5

ZZ

131,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,1

MA

54,4

TN

63,3

TR

63,7

ZA

41,5

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

95,0

ZZ

95,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

IL

87,2

KR

91,8

MA

120,2

TR

88,3

ZZ

89,8

0805 50 10

TR

58,3

UY

45,3

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

78,5

CA

126,3

CL

58,2

CN

110,9

MK

30,8

US

153,3

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

70,2

TR

116,3

US

119,8

ZZ

102,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 59/2012

z 23. januára 2012,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2011/12 sa stanovila vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 971/2011 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 25/2012 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(3)

Keďže je potrebné zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, je vhodné, aby toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 9, 13.1.2012, s. 9.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95 uplatniteľné od 24. januára 2012

(v EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

1701 14 90 (1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/17


ROZHODNUTIE RADY 2012/33/SZBP

z 23. januára 2012,

ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 21. júla 2003 prijala jednotnú akciu 2003/537/SZBP (1), ktorou sa pán Marc OTTE vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (ďalej len „OZEÚ“) pre mierový proces na Blízkom východe.

(2)

Na obdobie od 1. februára 2012 do 30. júna 2013 by sa za OZEÚ pre mierový proces na Blízkom východe mal vymenovať pán Andreas REINICKE.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele vonkajšej činnosti Únie uvedené v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Pán Andreas REINICKE sa týmto vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (ďalej len „OZEÚ“) pre mierový proces na Blízkom východe (ďalej len „mierový proces“) na obdobie od 1. februára 2012 do 30. júna 2013. Mandát OZEÚ sa môže ukončiť skôr, ak o tom rozhodne Rada na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“).

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Únie týkajúcej sa mierového procesu.

2.   Tieto ciele okrem iného zahŕňajú:

a)

úplný mier, ktorý by sa mal dosiahnuť na základe príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, madridských zásad, cestovnej mapy a už dosiahnutých dohôd medzi stranami a na základe arabskej mierovej iniciatívy;

b)

vytvorenie dvoch štátov – Izraela a susediaceho demokratického, životaschopného, mierového a zvrchovaného palestínskeho štátu – ktoré by existovali vedľa seba oddelené bezpečnými a uznávanými hranicami a mali normálne vzťahy so svojimi susedmi v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) a 1402 (2002) a s madridskými zásadami;

c)

vyriešenie izraelsko-sýrskeho a izraelsko-libanonského konfliktu;

d)

vyriešenie otázky statusu Jeruzalema ako budúceho hlavného mesta dvoch štátov a spravodlivé, uskutočniteľné a dohodnuté riešenie problému palestínskych utečencov;

e)

nadviazanie na mierový proces, ktorého cieľom je dohoda o konečnom statuse a vytvorenie palestínskeho štátu vrátane posilnenia úlohy Kvarteta pre Blízky východ (ďalej len „kvarteto“) ako ochrancu cestovnej mapy, najmä vzhľadom na monitorovanie plnenia povinností, ktoré obom stranám z cestovnej mapy vyplývajú, a v súlade so všetkým medzinárodným úsilím o nastolenie úplného arabsko-izraelského mieru.

3.   Uvedené ciele sa zakladajú na záväzku Únie spolupracovať so stranami a partnermi medzinárodného spoločenstva, najmä v rámci kvarteta, s cieľom využiť každú príležitosť na nastolenie mieru a zabezpečenie slušnej budúcnosti pre všetkých obyvateľov v regióne.

4.   OZEÚ podporuje činnosť VP v regióne, a to aj v rámci kvarteta.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie uvedených cieľov politiky sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

poskytovať aktívny a účinný príspevok Únie k činnostiam a iniciatívam, ktoré vedú k definitívnemu urovnaniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, ako aj izraelsko-sýrskeho a izraelsko-libanonského konfliktu;

b)

podporovať a udržiavať úzke styky so všetkými stranami mierového procesu, s inými krajinami tohto regiónu, členmi kvarteta a s inými príslušnými krajinami, ako aj s Organizáciou Spojených národov a inými príslušnými medzinárodnými organizáciami s cieľom spolupracovať s nimi pri posilňovaní mierového procesu;

c)

zabezpečovať trvalú prítomnosť Únie na príslušných medzinárodných fórach a prispievať ku krízovému riadeniu a k predchádzaniu krízam;

d)

sledovať a podporovať mierové rokovania medzi stranami a predkladať k týmto rokovaniam návrhy Únie v jej mene;

e)

na požiadanie prispievať k vykonávaniu medzinárodných dohôd dosiahnutých medzi stranami a viesť s nimi diplomatické rokovania v prípade porušenia podmienok uvedených dohôd;

f)

venovať osobitnú pozornosť faktorom, ktoré ovplyvňujú regionálny rozmer mierového procesu;

g)

viesť konštruktívne rokovania so signatármi dohôd v rámci mierového procesu s cieľom podporovať dodržiavanie základných noriem demokracie vrátane dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu;

h)

predkladať návrhy týkajúce sa zásahov Únie do mierového procesu a najlepšieho spôsobu realizácie jej iniciatív a jej prebiehajúceho úsilia súvisiaceho s mierovým procesom, ako je napríklad príspevok Únie k palestínskym reformám, vrátane politických aspektov príslušných rozvojových projektov Únie;

i)

sledovať činnosť oboch strán pri vykonávaní cestovnej mapy a v otázkach, ktoré by mohli ohroziť výsledok rokovaní o trvalom statuse s cieľom umožniť kvartetu lepšie posúdiť, či ju zúčastnené strany dodržiavajú;

j)

ako vyslanec kvarteta podávať správy o pokroku a vývoji rokovaní a prispievať k príprave zasadnutí vyslancov pri kvartete na základe pozícií Únie a koordinácie s ďalšími členmi kvarteta;

k)

prispievať k vykonávaniu politiky Únie v oblasti ľudských práv vrátane usmernení Únie pre oblasť ľudských práv, najmä usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch, ako aj o násilí voči ženám a boji proti všetkým formám ich diskriminácie, a politiky Únie s ohľadom na rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, a to aj sledovaním vývoja v tejto oblasti a podávaním správ a formulovaním odporúčaní o ňom;

l)

prispievať k lepšiemu pochopeniu úlohy Únie medzi mienkotvornými subjektmi v regióne.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu pod vedením VP. V záujme plnenia svojho mandátu a osobitných zodpovedností v tejto oblasti sa OZEÚ v plnej miere venuje misii.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV činnosť OZEÚ v rámci jeho mandátu strategicky a politicky usmerňuje bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ úzko spolupracuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“).

4.   Najmä pri vykonávaní svojich úloh OZEÚ úzko spolupracuje so zastupiteľským úradom EÚ v Jeruzaleme, delegáciou Únie v Tel Avive, ako aj so všetkými inými príslušnými delegáciami Únie v regióne.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. februára 2012 do 30. júna 2013 je 1 300 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy uvedenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. februára 2012. Hospodári sa s nimi v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu. Tím zahŕňa odborníkov na osobitné politické otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ bezodkladne a pravidelne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, príslušná inštitúcia Únie alebo ESVČ. Na prácu s OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo do ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, inštitúcii Únie alebo ESVČ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou stranou alebo hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú na tento účel všetku potrebnú pomoc.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (2).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ mal prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Delegácie Únie a/alebo členské štáty podľa potreby poskytujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade so svojim mandátom a v závislosti od bezpečnostnej situácie na území, za ktoré zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod jeho priamym vedením, predovšetkým tak, že:

a)

vypracuje bezpečnostný plán konkrétnej misie založený na usmernení zo strany ESVČ, v ktorom sa stanovujú fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia pre konkrétnu misiu, upravuje riadenie bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov a ktorého súčasťou je pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v oblasti misie;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia jeho tímu nasadení mimo Únie vrátane miestneho zmluvného personálu zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelila ESVČ;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ na odporúčanie VP alebo PBV podáva správy Rade pre zahraničné veci.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci Únie. V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie v teréne pôsobili súdržne. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie a prípadne aj ďalších OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne vrátane OZEÚ pre južnú stredozemnú oblasť. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke vzťahy s vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií členských štátov, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ v úzkej spolupráci s vedúcim delegácie Únie v Tel Avive na miestnej úrovni politicky usmerňuje vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) a veliteľa pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah). OZEÚ a veliteľ civilnej operácie sa podľa potreby vzájomne radia. OZEÚ je tiež v spojení s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi v teréne.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými iniciatívami Únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží VP, Rade a Komisii správu o pokroku do konca novembra 2012 a na konci svojho mandátu súhrnnú správu o jeho vykonávaní.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 184, 23.7.2003, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/21


ROZHODNUTIE RADY 2012/34/SZBP

z 23. januára 2012,

ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/79/SZBP, ktorým sa zriaďuje Vojenský výbor Európskej únie (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia 2001/79/SZBP predsedu Vojenského výboru Európskej únie (ďalej len „Vojenský výbor”) vymenúva Rada na základe odporúčania Vojenského výboru zasadajúceho na úrovni náčelníkov generálnych štábov. Podľa článku 3 ods. 2 uvedeného rozhodnutia je funkčné obdobie predsedu Vojenského výboru trojročné, pokiaľ Rada nerozhodne inak.

(2)

Rada 8. decembra 2008 vymenovala generála Håkana SYRÉNA za predsedu Vojenského výboru na obdobie troch rokov od 6. novembra 2009 (2).

(3)

Vojenský výbor zasadajúci na úrovni náčelníkov generálnych štábov na svojom zasadnutí 22. novembra 2011 odporučil, aby bol za predsedu Vojenského výboru vymenovaný generál Patrick de ROUSIERS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za predsedu Vojenského výboru Európskej únie sa týmto na obdobie troch rokov od 6. novembra 2012 vymenúva Generál Patrick de ROUSIERS.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. ES L 27, 30.1.2001, s. 4.

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/22/ES z 8. decembra 2008, ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 51).


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/22


ROZHODNUTIE RADY 2012/35/SZBP

z 23. januára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada prijala 27. februára 2007 spoločnú pozíciu 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1), ktorou sa vykonala rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (rezolúcia BR OSN) 1737 (2006).

(2)

Rada prijala 23. apríla 2007 spoločnú pozíciu 2007/246/SZBP (2), ktorou sa vykonala rezolúcia BR OSN 1747 (2007).

(3)

Rada prijala 7. augusta 2008 spoločnú pozíciu 2008/652/SZBP (3), ktorou sa vykonala rezolúcia BR OSN 1803 (2008).

(4)

Rada prijala 26. júla 2010 rozhodnutie 2010/413/SZBP (4), ktorým sa vykonala rezolúcia BR OSN 1929 (2010).

(5)

Rada 1. decembra 2011 zopakovala svoje vážne a prehlbujúce sa znepokojenie v súvislosti s charakterom iránskeho jadrového programu, a predovšetkým v súvislosti so zisteniami týkajúcimi sa činností Iránu súvisiacich s vývojom vojenskej jadrovej technológie, ktoré sa uvádzajú v najnovšej správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Vzhľadom na toto znepokojenie a v súlade s vyhlásením Európskej rady z 23. októbra 2011 sa Rada dohodla, že rozšíri existujúce sankcie tak, že v úzkej koordinácii s medzinárodnými partnermi preskúma ďalšie opatrenia, medzi ktoré budú patriť aj opatrenia zamerané na vážne ohrozenie iránskeho finančného systému, opatrenia v sektore dopravy a energetiky, opatrenia proti Zboru iránskych revolučných gárd (ďalej len „IRGC“), ako aj opatrenia v iných oblastiach.

(6)

Európska rada 9. decembra 2011 schválila závery Rady z 1. decembra 2011 a vyzvala Radu, aby sa prioritne venovala práci zameranej na rozšírenie rozsahu pôsobnosti reštriktívnych opatrení Únie voči Iránu.

(7)

V tejto súvislosti je vhodné zakázať alebo kontrolovať dodávku, predaj alebo prepravu ďalších položiek, materiálov, zariadení, tovaru a technológií do Iránu, ktoré by mohli prispieť k činnosti Iránu v oblasti obohacovania a spracovania jadrového paliva a v oblasti ťažkej vody, k vývoju nosičov jadrových zbraní alebo k výkonu činností súvisiacich s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené, alebo k iným programom zbraní hromadného ničenia. Tento zákaz by sa mal vzťahovať aj na tovar a technológie s dvojakým použitím.

(8)

Vzhľadom na to, že existuje potenciálne prepojenie medzi príjmami Iránu z jeho energetického sektora a financovaním jadrových činností Iránu citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a že zariadenia na chemické spracovanie a materiály potrebné pre petrochemický priemysel majú mnoho spoločného so zariadeniami a materiálmi, ktoré sú potrebné pre určité citlivé činnosti v rámci jadrového palivového cyklu, ako sa zdôraznilo v rezolúcii BR OSN 1929 (2010), malo by sa zakázať, aby sa do Iránu predávali, dodávali alebo prepravovali ďalšie kľúčové zariadenia a technológie, ktoré možno použiť v kľúčových odvetviach ropného a plynárenského priemyslu alebo petrochemického priemyslu. Okrem toho by členské štáty mali zakázať akékoľvek nové investície do petrochemického odvetvia v Iráne.

(9)

Navyše by sa mal zakázať aj nákup, dovoz alebo preprava ropy a ropných produktov, ako aj petrochemických produktov z Iránu.

(10)

Okrem toho by sa mal zakázať predaj zlata, vzácnych kovov a diamantov iránskej vláde, ich nákup, preprava od nej či sprostredkovanie pre ňu.

(11)

Taktiež by sa mala zakázať dodávka iránskych bankoviek a mincí novo vytlačených alebo vyrazených alebo nevydaných do obehu do Iránskej centrálnej banky alebo v jej prospech.

(12)

Reštriktívne opatrenia by okrem toho mali byť uložené voči Iránskej centrálnej banke vzhľadom na jej účasť pri činnostiach, pri ktorých išlo o vyhnutie sa sankciám uloženým voči Iránu.

(13)

Obmedzenia vstupu a zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov by sa mali vzťahovať na ďalšie osoby a subjekty, ktoré podporujú iránsku vládu a umožňujú jej pokračovať v jadrových činnostiach citlivých z hľadiska šírenia zbraní hromadného ničenia alebo vo vývoji nosičov jadrových zbraní, a to najmä osoby a subjekty, ktoré iránskej vláde poskytujú finančnú, logistickú alebo materiálnu podporu.

(14)

Obmedzenia týkajúce sa prijatia a zmrazenia finančných prostriedkov členov IRGC by sa viac nemali obmedzovať pre vyššie postavených členov alebo mohli by sa uplatňovať na ostatných členov IRGC.

(15)

Okrem toho by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP mali zahrnúť ďalšie osoby a subjekty.

(16)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 ods. 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

iný tovar a technológie s dvojakým použitím, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (5), a na ktoré sa nevzťahuje písm. a), s výnimkou určitých položiek z kategórie 5 – časť 1 a kategórie 5 – časť 2 v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

2.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 3a

1.   Zakazuje sa dovoz, nákup alebo preprava iránskej ropy a ropných produktov.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.

2.   Zakazuje sa poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti s dovozom, nákupom alebo prepravou iránskej ropy a ropných produktov.

Článok 3b

1.   Zakazuje sa dovoz, nákup alebo preprava iránskych petrochemických produktov.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.

2.   Zakazuje sa poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti s dovozom, nákupom alebo prepravou iránskych petrochemických produktov.

Článok 3c

1.   Zákazmi uvedenými v článku 3a nie je do 1. júla 2012 dotknutý výkon zmlúv uzavretých pred 23. januára 2012 alebo súvisiacich zmlúv potrebných na výkon takýchto zmlúv, ktoré sa majú uzavrieť a vykonať najneskôr 1. júla 2012.

2.   Zákazmi uvedenými v článku 3a nie je dotknutý výkon záväzkov ustanovených v zmluvách uzavretých pred 23. januára 2012, alebo súvisiacich zmluvách potrebných na výkon týchto záväzkov, keď sa dodávkami iránskej ropy a ropných produktov alebo výnosmi z ich dodávky uhrádzajú sumy ohľadne zmlúv uzavretých pred 23. januára 2012 osobám alebo subjektom na území členských štátov alebo v ich súdnej právomoci.

Článok 3d

1.   Zákazmi uvedenými v článku 3b nie je do 1. mája 2012 dotknutý výkon zmlúv uzavretých pred 23. januára 2012 alebo súvisiacich zmlúv potrebných na výkon týchto zmlúv, ktoré sa majú uzavrieť a vykonať najneskôr 1. mája 2012.

2.   Zákazmi uvedenými v článku 3b nie je dotknutý výkon záväzkov podľa zmlúv uzavretých pred 23. januára 2012 alebo súvisiacich zmlúv potrebných na výkon týchto záväzkov, keď sa dodávkami petrochemických produktov alebo výnosmi z dodávky týchto produktov uhrádzajú nezaplatené sumy ohľadne zmlúv uzavretých pred 23. januára 2012 osobám alebo subjektom na území členských štátov alebo v ich súdnej právomoci, ak je v týchto zmluvách osobitne uvedená takáto úhrada.“;

3.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 4a

1.   Zakazuje sa predaj, dodávka alebo presun kľúčového vybavenia a technológií pre nasledujúce kľúčové odvetvia ropného a plynárenského priemyslu v Iráne alebo pre iránske podniky, alebo podniky vo vlastníctve Iránu, ktoré pôsobia v týchto odvetviach mimo Iránu, štátnymi príslušníkmi členských štátov, alebo z územia členských štátov alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel podliehajúcich ich súdnej právomoci bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich území.

Únia prijme potrebné opatrenia s cieľom určenia príslušných položiek, na ktoré sa má vzťahovať tento zákaz.

2.   Zakazuje sa poskytovať podnikom v Iráne, ktoré podnikajú v iránskom petrochemickom priemysle alebo iránskym podnikom alebo podnikom v iránskom vlastníctve, ktoré podnikajú v tomto priemysle mimo územia Iránu:

a)

technickú pomoc alebo vzdelávanie a iné služby týkajúce sa kľúčového zariadenia a technológie ako je stanovené v odseku 1;

b)

financovanie alebo finančná pomoc pre predaj, dodávky, prepravu alebo vývoz kľúčového zariadenia a technológie ako je stanovené v odseku 1 alebo pre poskytovanie súvisiacej technickej pomoci alebo vzdelávania.

3.   Zakazuje sa vedome alebo úmyselne zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odsekoch 1 a 2.

Článok 4b

1.   Zákazom ustanoveným v článku 4 ods. 1 nie je dotknutý výkon záväzkov týkajúcich sa dodávok tovaru ustanovených v zmluvách, ktoré sa uzavreli pred 26. júlom 2010.

2.   Zákazmi ustanovenými v článku 4 nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých pred 26. júlom 2011 a týkajúcich sa investícií, ktoré v Iráne pred tým istým dátumom uskutočnili podniky usadené v členských štátoch.

3.   Zákazom ustanoveným v článku 4a ods. 1 nie je dotknutý výkon záväzku dodávky tovaru podľa zmlúv uzavretých pred 23. januára 2012.

4.   Zákazmi ustanovenými v článku 4a nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých pred 23. januára 2012 a týkajúcich sa investícií, ktoré v Iráne pred tým istým dátumom uskutočnili podniky usadené v členských štátoch.

Článok 4c

Zakazuje sa priamy aj nepriamy predaj, zlata a vzácnych kovov, ako aj diamantov iránskej vláde, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, Iránskej centrálnej banke, ako aj osobám a subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, či subjektom, ktoré vlastnia alebo ovládajú, nákup týchto položiek od nich, preprava a ich sprostredkovanie pre ne.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.

Článok 4d

Zakazuje sa dodávka iránskych bankoviek a mincí novo vytlačených alebo vyrazených alebo nevydaných do obehu do Iránskej centrálnej banky alebo v jej prospech.“;

4.

vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Zakazuje sa nasledovné:

a)

udelenie akejkoľvek finančnej pôžičky alebo úveru podnikom v Iráne, ktoré pôsobia v iránskom petrochemickom priemysle alebo iránskym podnikom alebo podnikom vo vlastníctve Iránu, ktoré pôsobia v uvedenom priemysle mimo Iránu;

b)

nadobudnutie alebo rozšírenie účasti v podnikoch v Iráne, ktoré pôsobia v iránskom petrochemickom priemysle alebo iránskym podnikom alebo podnikom vo vlastníctve Iránu, ktoré pôsobia v uvedenom priemysle mimo Iránu, vrátane nadobudnutia celých takýchto podnikov a nadobudnutia akcií a cenných papierov spojených s právom účasti na majetku;

c)

vytvorenie spoločného podniku s podnikmi v Iráne, ktoré pôsobia v petrochemickom priemysle a s dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou pod ich kontrolou.“;

5.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Zákazmi ustanovenými v článku 6 písm. a) a b):

i)

nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 26. júlom 2010;

ii)

sa nebráni zvýšeniu účasti, pokiaľ je takéto zvýšenie povinné podľa dohody uzavretej pred 26. júlom 2010.

2.   Zákazmi ustanovenými v článku 6 písm. a) a b):

i)

nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 23. januára 2012;

ii)

sa nebráni zvýšeniu účasti, pokiaľ je takéto zvýšenie povinné podľa dohody uzavretej pred 23. januára 2012. “;

6.

v článku 19 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

iným osobám, na ktoré sa nevzťahuje príloha I, ktoré sú zapojené do činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo do vývoja nosičov jadrových zbraní, alebo sú s týmito činnosťami a vývojom priamo spojené alebo ich podporujú, a to aj účasťou na obstarávaní zakázaných položiek, tovaru, zariadení, materiálu a technológií, ako aj osobám, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo osobám, ktoré pomáhali označeným osobám alebo subjektom pri obchádzaní alebo porušovaní ustanovení rezolúcie BR OSN 1737 (2006), rezolúcie BR OSN 1747 (2007), rezolúcie BR OSN 1803 (2008) a rezolúcie BR OSN 1929 (2010) alebo tohto rozhodnutia, ako aj iným vyššie postaveným príslušníkom IRGC, uvedeným v prílohe II.“;

b)

dopĺňa sa nasledovné:

„c)

iným osobám, na ktoré sa nevzťahuje príloha I a ktoré poskytujú podporu iránskej vláde, a osobám s nimi spojeným, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe II.“;

7.

článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

osôb a subjektov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I, ktoré sú zapojené do činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo do vývoja nosičov jadrových zbraní alebo sú s týmito činnosťami a vývojom priamo spojené alebo ich podporujú, a to aj prostredníctvom zapojenia do obstarávania zakázaných položiek, tovaru, zariadení, materiálu a technológie, alebo osôb alebo subjektov, ktoré konajú v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, a to aj nezákonnými prostriedkami, ako aj osôb a subjektov, ktoré pomáhali označeným osobám alebo subjektom pri obchádzaní alebo porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN 1737 (2006), rezolúcie BR OSN 1747 (2007), rezolúcie BR OSN 1803 (2008) a rezolúcie BR OSN 1929 (2010) alebo tohto rozhodnutia, ako aj ďalších najvyšších príslušníkov a subjektov IRGC a spoločnosti IRISL a subjektov, ktoré vlastnia alebo kontrolujú alebo ktoré konajú v ich mene, ako sa uvádzajú v prílohe II. “;

ii)

dopĺňa sa toto písmeno:

„c)

iných osôb a subjektov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I a ktoré poskytujú podporu iránskej vláde, a osôb a subjektov s nimi spojených, ktorých zoznam sa uvádza v prílohe II.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   Pokiaľ ide o osoby a subjekty uvedené v prílohe II, výnimky je možné udeliť aj pre finančné prostriedky a hospodárske zdroje určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie, ktorá požíva výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie.“;

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„7.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na prevod vykonaný Iránskou centrálnou bankou alebo prostredníctvom Iránskej centrálnej banky, pokiaľ ide o finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje prijaté a zmrazené po dátume jej označenia alebo na prevod finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov Iránskej centrálnej banke alebo prostredníctvom Iránskej centrálnej banky po dátume jej označenia, ak sa takýto prevod týka platby neoznačenou finančnou inštitúciou splatnej v súvislosti s osobitnou obchodnou zmluvou, ak príslušný členský štát stanovil na individuálnom základe, že platba nie je priamo alebo nepriamo prijatá osobou alebo subjektom uvedenými v odseku 1.

8.   Odsek 1 sa nevzťahuje na prevod vykonaný Iránskou centrálnou bankou alebo prostredníctvom Iránskej centrálnej banky, pokiaľ ide o zmrazené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ak ide o prevod na účely poskytnutia likvidity pre finančné inštitúcie patriace do súdnej právomoci členských štátov na financovanie obchodu, ak prevod povolil príslušný členský štát.;

9.   Odsekom 2 nie sú dotknuté platby Iránskej centrálnej banke v spojení s plnením záväzkov v súlade s článkami 3a, 3b, 3c alebo 3d.

10.   Odsek 1 nebráni Banke Tejarat uvedenej v prílohe II, aby na obdobie dvoch mesiacov od dátumu jej označenia vykonala platbu z finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov prijatých a zmrazených po dátume jej označenia, alebo aby prijala platbu od dátumu jej označenia, ak takáto platba je splatná podľa osobitnej obchodnej zmluvy, ak príslušný členský štát stanovil na individuálnom základe, že platba nie je priamo alebo nepriamo prijatá osobou alebo subjektom uvedeným v odseku 1.

11.   Odsekmi 7, 8, 9 a 10 nie sú dotknuté odseky 3, 4, 4a, 5 a 6 tohto článku a článok 10 ods. 3.“;

8.

v článku 24 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak Rada rozhodne, že osoba alebo subjekt podlieha opatreniam uvedeným v článku 19 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 20 ods. 1 písm. b) a c), zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní prílohu II.“;

9.

v článku 25 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V prílohách I a II sa podľa možností uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov, ktoré na účely prílohy I stanoví Bezpečnostná rada alebo výbor. Pokiaľ ide o osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. Pokiaľ ide o subjekty, tieto informácie môžu zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. V prílohách I a II sa uvádza aj dátum označenia.“;

10.

v článku 26 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Opatrenia, ktoré sa týkajú zákazu dovozu, nákupu alebo prepravy iránskej ropy a ropných produktov podľa článku 3a, sa preskúmajú najneskôr 1. mája 2012, najmä s ohľadom na dostupnosť a finančné podmienky dodávok ropy a ropných produktov vyrobených v krajinách iných ako Irán s cieľom zabezpečiť pokračovanie dodávok energie v členských štátoch.

3.   Opatrenia uvedené v článku 19 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 20 ods. 1 písm. b) a c) sa preskúmavajú v pravidelných intervaloch a aspoň každých 12 mesiacov. Prestanú sa uplatňovať vo vzťahu k dotknutým osobám alebo subjektom, ak Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 24 určí, že podmienky na ich uplatňovanie už neplatia.“.

Článok 2

1.   Osoby a subjekty uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP.

2.   Subjekt uvedený v prílohe II k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťa zo zoznamu uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP.

3.   Záznamy v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP sa menia a dopĺňajú ako je stanovené v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 67.

(3)  Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 58.

(4)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39.

(5)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.“;


PRÍLOHA I

Zoznam osôb a subjektov podľa článku 2 ods. 1

I.   Osoby a subjekty zapojené do jadrových činností alebo činností súvisiacich s balistickými raketami

B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Central Bank of Iran, alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran (Iránska centrálna banka, alias Centrálna banka Iránskej islamskej republiky)

Poštová adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Ústredňa: +98 21 299 51

Adresa pre telegramy: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT kód: BMJIIRTH

Webová stránka: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Účasť na činnostiach zameraných na obchádzanie sankcií.

23.1.2012

2.

Bank Tejarat (Banka Tejarat)

Poštová adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

Webová stránka: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat je štátna banka. Priamo uľahčovala úsilie Iránu v jadrovej oblasti. V roku 2011 napríklad Banka Tejarat umožnila presun desiatok miliónov dolárov v úsilí pomôcť Iránskej organizácii pre atómovú energiu (AEOI) označenej OSN získať z uránu tzv. „žltý koláč“. AEOI je hlavnou iránskou organizáciou pre výskum a vývoj jadrovej technológie a riadi program výroby štiepneho materiálu.

V minulosti Bank Tejarat pomáhala označeným iránskym bankám pri obchádzaní medzinárodných sankcií, napríklad pôsobila v obchode s krycími spoločnosťami skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, ktorá je označená OSN.

Prostredníctvom svojich finančných služieb poskytovaných v posledných rokoch Bank Mellat a Export Development Bank of Iran (EDBI), ktoré sú označené EÚ, podporovala Bank Tejarat aj aktivity pobočiek Zboru iránskych revolučných gárd, Organizácie obranného priemyslu (Defense Industries Organisation) označenej OSN a ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODAFL) označeného OSN.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Poštová adresa: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRGC.

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Označená spoločnosť Iran Aircraft Industries (IACI) ju využívala ako kryciu spoločnosť na skryté obstarávania.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Poštová adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Označená Defence Industries Organization (DIO) ju využíva ako kryciu spoločnosť. Podieľa sa na presunoch zbraní do Sýrie. Spoločnosť sa podieľala aj na nezákonnom presune zbraní na palube lode M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Poštová adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Krycia spoločnosť spoločnosti Sad Export Import Company. Podieľala sa na nezákonnom presune zbraní na palube lode M/V Monchegorsk.

23.1.2012

II.   Zbor islamských revolučných gárd (IRGC)

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Zástupca veliteľa IRGC, riaditeľ politickej kancelárie IRGC.

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi alebo Saeedi)

 

Zástupca najvyššieho vodcu pri IRGC.

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

Veliteľ vzdušných síl IRGC, brigádny generál.

23.1.2012


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštová adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

V máji 2007 poslala táto spoločnosť dva kontajnery rôznych druhov strelných zbraní z Iránu do Sýrie, čím porušila bod 5 rezolúcie BR OSN 1747 (2007).

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

BIIS Maritime Limited

Poštová adresa: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Vo vlastníctve alebo pod kontrolou označenej spoločnosti Irano Hind.

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines alebo Darya-ye Khazar Shipping Company alebo Khazar Shipping Co. alebo KSSL alebo Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. alebo Darya-e-khazar shipping Co.

Poštová adresa: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL.

23.1.2012


PRÍLOHA II

Subjekt uvedený v článku 2 ods. 2

Syracuse S.L


PRÍLOHA III

Záznamy uvedené v článku 2 ods. 3

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Poštová adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Je pod kontrolou IRISL a/alebo koná v jej mene. Spoločnosť HTTS je registrovaná na rovnakej adrese v Hamburgu ako IRISL Europe GmbH a jej riaditeľ Dr. Naser Baseni bol predtým zamestnancom IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Poštová adresa: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Konala v mene IRISL v SAE. Nahradila ju Good Luck Shipping Company, ktorá je tiež označená preto, lebo konala v mene IRISL.

23.1.2012


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/31


ROZHODNUTIE RADY 2012/36/SZBP

z 23. januára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 25. októbra 2010 prijala rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (1).

(2)

Rada 10. októbra 2011 prijatím rozhodnutia 2011/666/SZBP (2) predĺžila platnosť existujúcich reštriktívnych opatrení do 31. októbra 2012.

(3)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Bielorusku by sa mali voči Bielorusku prijať ďalšie reštriktívne opatrenia.

(4)

Obmedzenia týkajúce sa vstupu a zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov by sa mali uplatňovať na osoby zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv alebo represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, najmä na osoby vo vedúcich pozíciách, ako aj na osoby a subjekty, ktoré majú prospech z Lukašenkovho režimu alebo ho podporujú, najmä na osoby a subjekty poskytujúce finančnú alebo materiálnu podporu režimu.

(5)

Rozhodnutie 2010/639/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/639/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„e)

za závažné porušovanie ľudských práv alebo represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Bielorusku, uvedeným v prílohe V;

f)

a osobám alebo subjektom, ktoré majú prospech z Lukašenkovho režimu alebo ho podporujú, uvedeným v prílohe V.“;

2.

do článku 2 ods. 1 sa vkladajú tieto písmená:

„c)

závažné porušovanie ľudských práv alebo represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Bielorusku, uvedeným v prílohe V;

d)

a osobám alebo subjektom, ktoré majú prospech z Lukašenkovho režimu alebo ho podporujú, uvedeným v prílohe V.“;

3.

v článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Osobám uvedeným v prílohách IIIA, IV a V alebo v ich prospech sa nesmú priamo ani nepriamo sprístupniť žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.“;

4.

v článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

potrebné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách IIIA, IV a V a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;“.

Článok 2

Príloha k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa k rozhodnutiu 2010/639/SZBP ako príloha V.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 18.

(2)  Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2011, s. 17.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

Zoznam osôb a subjektov podľa článku 1 ods. 1 písm. e) a f) a článku 2 ods. 1 písm. c) a d)

 

Osoby

 

Subjekty“


24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2012/37/SZBP

z 23. januára 2012,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/273/SZBP (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 1. decembra 2011 prijala rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Líbyi by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/782/SZBP, mali zaradiť ďalšie osoby a subjekty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/782/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 23. januára 2012

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011, s. 56.


PRÍLOHA

Osoby a subjekty podľa článku 1

 

Priezvisko a meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

brigádny generál

Jawdat Ibrahim Safi

veliteľ 154. pluku

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v Damasku a v jeho okolí vrátane miest Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

generálmajor

Muhammad Ali Durgham

veliteľ 4. divízie

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v Damasku a v jeho okolí vrátane miest Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

3.

generálmajor

Ramadan Mahmoud Ramadan

veliteľ 35. pluku síl osobitného určenia

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v mestách Baniyas a Deraa

23.1.2012

4.

brigádny generál

Ahmed Yousef Jarad

veliteľ 132. brigády

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Deraa, a to aj za použitia guľometov a protilietadlových zbraní

23.1.2012

5.

generálmajor

Naim Jasem Suleiman

veliteľ 3. divízie

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Douma.

23.1.2012

6.

brigádny generál

Jihad Mohamed Sultan

veliteľ 65. brigády

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Douma.

23.1.2012

7.

generálmajor

Fo'ad Hamoudeh

veliteľ vojenských operácií v Idlibe

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Idlib začiatkom septembra 2011.

23.1.2012

8.

generálmajor

Bader Aqel

veliteľ síl osobitného určenia

Vydal vojakom rozkazy, aby pozbierali telá a odovzdali ich tajnej službe Mukhabarát; je zodpovedný za násilie v Bukamale

23.1.2012

9.

brigádny generál

Ghassan Afif

veliteľ z 45. pluku

veliteľ vojenských operácií v mestách Homs, Baniyas a Idlib

23.1.2012

10.

brigádny generál

Mohamed Maaruf

veliteľ z 45. pluku

Veliteľ vojenských operácií v meste Homs. Vydal rozkaz strieľať na protestujúcich v meste Homs.

23.1.2012

11.

brigádny generál

Yousef Ismail

veliteľ 134. brigády

Vydal jednotkám rozkaz, aby strieľali na domy a ľudí na strechách v meste Talbiseh počas pohrebu protestujúcich zabitých predchádzajúci deň.

23.1.2012

12.

brigádny generál

Jamal Yunes

veliteľ 555. pluku

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Mo'adamiyeh.

23.1.2012

13.

brigádny generál

Mohsin Makhlouf

 

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Al-Herak.

23.1.2012

14.

brigádny generál

Ali Dawwa.

 

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v meste Al-Herak.

23.1.2012

15.

brigádny generál

Mohamed Khaddor

veliteľ 106. brigády, prezidentská garda

Vydal jednotkám rozkaz, aby protestujúcich bili palicami a potom ich zatkli. Zodpovedá za potlačenie pokojných demonštrantov v meste Douma.

23.1.2012

16.

generálmajor

Suheil Salman Hassan

veliteľ 5. divízie

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na protestujúcich v guvernoráte Deraa.

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

veliteľ regionálnej pobočky v meste Suwayda (odbor vojenského spravodajstva)

Ako veliteľ suwaydskej pobočky odboru vojenského spravodajstva zodpovedá za svojvoľné zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb v Suwayde.

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

veliteľ regionálnej pobočky v meste Deraa (riaditeľstvo všeobecnej bezpečnosti)

Ako veliteľ regionálnej pobočky riaditeľstva všeobecnej bezpečnosti v meste Deraa zodpovedá za svojvoľné zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb v meste Deraa.

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

veliteľ pobočky vyšetrovania (riaditeľstvo politickej bezpečnosti)

Ako veliteľ pobočky vyšetrovania riaditeľstva politickej bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

veliteľ pobočky pre operácie (riaditeľstvo politickej bezpečnosti)

Ako veliteľ pobočky pre operácie riaditeľstva politickej bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

veliteľ regionálnej pobočky v meste Deraa (riaditeľstvo politickej bezpečnosti)

Ako veliteľ regionálnej pobočky v meste Deraa riaditeľstva politickej bezpečnosti zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

22.

Mehran (alias Mahran) Khwanda

vlastník dopravnej spoločnosti Qadmous Transport Co. narodený 11.5.1938. Pasy: č. 3298 858, platnosť uplynula 9.5.2004, č. 001452904, platnosť uplynula 29.11.2011, č. 006283523, platnosť uplynie 28.6.2017.

Poskytuje logistickú podporu pri násilných represiách voči civilnému obyvateľstvu v zónach, v ktorých pôsobia provládne milície zapojené do násilností („chabbihas“).

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Banka vo vlastníctve štátu.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Banka vo vlastníctve štátu.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tel.: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banka vo vlastníctve štátu.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damascus, Syria.

Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Webová stránka: www.agrobank.org

Banka vo vlastníctve štátu.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon.

Tel.: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Webová stránka: www.slcb.com.lb

Dcérska spoločnosť Commercial Bank of Syria, ktorá sa už nachádza na zozname.

Podieľa sa na financovaní režimu.

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damascus Syria

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Spoločný podnik GPC. Finančne podporuje režim.

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria

Tel.: +963 116691100

P.O. Box 9120

Spoločný podnik GPC. Finančne podporuje režim.

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damascus, Syria

Spoločný podnik GPC. Finančne podporuje režim.

23.1.2012


USMERNENIA

24.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/37


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk

(ECB/2011/27)

(2012/38/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 12.1, 14.3 a 26.4,

so zreteľom na príspevok Generálnej rady Európskej centrálnej banky podľa článku 46.2 druhej a tretej zarážky Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2010/20 z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (1) ustanovuje pravidlá na štandardizovanie účtovníctva a finančného výkazníctva operácií národných centrálnych bánk.

(2)

Vzhľadom na rozmanitosť operácií menovej politiky je v prílohe IV k usmerneniu ECB/2010/20 potrebné objasniť, že rezervy týkajúce sa operácií menovej politiky sa môžu líšiť, t. j. rezervy účtované v položke pasív 13 a uvedené v položke aktív 7.1 nemusia byť nevyhnutne rezervami Eurosystému.

(3)

Usmernenie ECB/2010/20 je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie

Usmernenie ECB/2010/20 sa mení a dopĺňa takto:

Príloha IV k usmerneniu ECB/2010/20 sa nahrádza prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Článok 3

Adresáti

Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. decembra 2011

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 31.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

PRAVIDLÁ OCEŇOVANIA A ŠTRUKTÚRA SÚVAHY  (1)

AKTÍVA

Súvahová položka (3)

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

Rozsah pôsobnosti (4)

1.

1.

Zlato a pohľadávky v zlate

Fyzické zlato, t. j. tehličky, mince, platne, zrnká v sklade alebo ‚na ceste‘. Nefyzické zlato ako zostatky na netermínovaných účtoch zlata (nepriradené účty), termínované vklady a pohľadávky na prijatie zlata vyplývajúce z týchto transakcií: a) navýšenie (‚upgrading‘) alebo zníženie (‚downgrading‘) transakcie a b) umiestnenie zlata alebo swapy rýdzosti zlata (‚purity swaps‘), ak je rozdiel medzi vydaním a prijatím viac ako jeden pracovný deň

Trhová hodnota

Povinné

2.

2.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

Pohľadávky v cudzej mene voči zmluvným stranám, ktoré nie sú rezidentmi eurozóny, vrátane medzinárodných a nadnárodných inštitúcií a centrálnych bánk mimo eurozóny

 

 

2.1.

2.1.

Pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF)

a)   Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Národná kvóta znížená o zostatky v eurách k dispozícii pre MMF. Účet číslo 2 MMF (eurový účet pre administratívne výdavky) by sa mohol zahrnúť do tejto položky alebo do položky ‚Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách‘)

a)   Práva čerpania v rámci rezervnej tranže (v čistom vyjadrení)

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

b)   SDR

Držba SDR (v hrubom vyjadrení)

b)   SDR

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

c)   Ostatné pohľadávky

Všeobecné mechanizmy prijímania výpožičiek, úvery podľa osobitných mechanizmov prijímania výpožičiek, vklady u správcov riadené MMF

c)   Ostatné pohľadávky

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

2.2.

2.2.

Zostatky v bankách a investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva

a)   Zostatky v bankách mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody

a)   Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

b)   Investície do cenných papierov mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi mimo eurozóny

i)   Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

ii)   Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)   Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iv)   Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

Povinné

c)   Zahraničné úvery (vklady) mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

c)   Zahraničné úvery

Vklady v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

Povinné

d)   Ostatné zahraničné aktíva

Bankovky a mince mimo eurozóny

d)   Ostatné zahraničné aktíva

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

3.

3.

Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

a)   Investície do cenných papierov v rámci eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

Zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, kapitálové nástroje držané ako súčasť devízových rezerv, všetky vydané rezidentmi eurozóny

i)   Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

ii)   Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)   Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie, a devízový trhový kurz

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iv)   Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena a devízový trhový kurz

Povinné

b)   Ostatné pohľadávky voči rezidentom eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

Úvery, vklady, reverzné repoobchody, ostatné úvery

b)   Ostatné pohľadávky

Vklady a ostatné úvery v nominálnej hodnote prepočítané podľa devízového trhového kurzu

Povinné

4.

4.

Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

4.1.

4.1.

Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery

a)   Zostatky v bankách mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze. Reverzné repoobchody v súvislosti so správou cenných papierov v eurách

a)   Zostatky v bankách mimo eurozóny

Nominálna hodnota

Povinné

b)   Investície do cenných papierov mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

Kapitálové nástroje, zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu, všetky vydané nerezidentmi eurozóny

i)   Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

ii)   Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)   Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iv)   Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Povinné

c)   Úvery mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

c)   Úvery mimo eurozóny

Vklady v nominálnej hodnote

Povinné

d)   Cenné papiere vydané subjektmi mimo eurozóny, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva

Cenné papiere vydané nadnárodnými alebo medzinárodnými organizáciami, napr. Európskou investičnou bankou, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie

i)   Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

ii)   Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

iii)   Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

4.2.

4.2.

Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II

Poskytovanie úverov podľa podmienok ERM II

Nominálna hodnota

Povinné

5.

5.

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 5.1 až 5.5: transakcie podľa príslušných nástrojov menovej politiky, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (5)

 

 

5.1.

5.1.

Hlavné refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s týždennou frekvenciou a s bežnou splatnosťou jeden týždeň

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.2.

5.2.

Dlhodobejšie refinančné operácie

Pravidelné reverzné transakcie poskytujúce likviditu s mesačnou frekvenciou a s bežnou splatnosťou tri mesiace

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.3.

5.3.

Reverzné dolaďovacie operácie

Reverzné transakcie vykonávané ako ad hoc transakcie na dolaďovacie účely

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.4.

5.4.

Štrukturálne reverzné operácie

Reverzné transakcie upravujúce štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.5.

5.5.

Jednodňové refinančné obchody

Jednodňové poskytovanie likvidity za vopred určenú úrokovú mieru oproti akceptovateľným aktívam (automatické operácie)

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

5.6.

5.6.

Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Dodatočný úver pre úverové inštitúcie, ktorý vyplýva z nárastov hodnôt podkladových aktív týkajúcich sa iných úverov poskytnutých týmto úverovým inštitúciám

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Povinné

6.

6.

Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, jednodňové peniaze, reverzné repoobchody v súvislosti so správou portfólií cenných papierov v položke aktív 7. Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách vrátane transakcií, ktoré vyplývajú z transformácie pôvodných devízových rezerv eurozóny, a ostatné pohľadávky. Korešpondenčné účty v zahraničných úverových inštitúciách eurozóny. Ostatné pohľadávky a operácie, ktoré nesúvisia s operáciami menovej politiky Eurosystému. Akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z operácií menovej politiky, ktoré NCB podnikla skôr, ako vstúpila do Eurosystému

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Povinné

7.

7.

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

 

 

 

7.1.

7.1.

Cenné papiere držané na účely menovej politiky

Cenné papiere vydané v eurozóne, držané na účely menovej politiky. Dlhové certifikáty ECB kupované na účely dolaďovania

a)   Obchodovateľné cenné papiere, iné ako cenné papiere držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)   Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie [cena, pri ktorej je znehodnotenie kryté rezervami, ktoré sú klasifikované v položke pasív 13 písm. b) Rezervy]

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

c)   Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

7.2.

7.2.

Ostatné cenné papiere

Cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú klasifikované v položke aktív 7.1. Cenné papiere držané na účely menovej politiky a v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva; zmenky a dlhopisy, dlžobné úpisy, dlhopisy s nulovým kupónom, cenné papiere peňažného trhu držané priamo vrátane štátnych cenných papierov, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ, v eurách. Kapitálové nástroje

a)   Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

b)   Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

c)   Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Povinné

d)   Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Povinné

8.

8.

Dlh verejnej správy v eurách

Pohľadávky voči verejnej správe, ktoré pochádzajú z obdobia pred HMÚ (neobchodovateľné cenné papiere, úvery)

Vklady/úvery v nominálnej hodnote, neobchodovateľné cenné papiere podľa obstarávacej ceny

Povinné

9.

Pohľadávky v rámci Eurosystému +)

 

 

 

9.1.

Podiel na základnom imaní ECB +)

Iba súvahová položka NCB

Podiel každej NCB na základnom imaní ECB v súlade so zmluvou a príslušným kľúčom na upisovanie základného imania a príspevky v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB

Obstarávacia cena

Povinné

9.2.

Pohľadávky z prevodu devízových rezerv +)

Iba súvahová položka NCB

Pohľadávky v eurách voči ECB vzhľadom na počiatočné a dodatočné prevody devízových rezerv na základe článku 30 štatútu ESCB

Nominálna hodnota

Povinné

9.3.

Pohľadávky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB +)

Iba súvahová položka ECB

Pohľadávky v rámci Eurosystému voči národným centrálnym bankám, ktoré vznikajú na základe emisie dlhových certifikátov ECB

Obstarávacia cena

Povinné

9.4.

Čisté pohľadávky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému +)  (2)

Pre národné centrálne banky: čisté pohľadávky týkajúce sa použitia kľúča na prideľovanie bankoviek, t. j. vrátane emisie bankoviek zo strany ECB vo vzťahu k zostatkom v rámci Eurosystému, kompenzačná suma a jej bilančný účtovný záznam vymedzený v rozhodnutí ECB/2010/23 z 25. novembra 2010 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (6).

Pre ECB: pohľadávky súvisiace s emisiou bankoviek zo strany ECB v súlade s rozhodnutím ECB/2010/29

Nominálna hodnota

Povinné

9.5.

Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení) +)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

 

a)

čisté pohľadávky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku pasív 10.4. Ostatné pasíva v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

pohľadávka z dôvodu rozdielu medzi menovým príjmom, ktorý sa má združiť a prerozdeliť. Vzťahuje sa iba na obdobie medzi zaúčtovávaním menového príjmu v rámci postupov na konci roka a jeho vyrovnaním v posledný pracovný januárový deň každý rok

b)

Nominálna hodnota

Povinné

c)

ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému v eurách, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB (2)

c)

Nominálna hodnota

Povinné

9.

10.

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (pohľadávky) vrátane šekov v procese inkasa

Nominálna hodnota

Povinné

9.

11.

Ostatné aktíva

 

 

 

9.

11.1.

Mince eurozóny

Euromince, ak NCB nie je zákonným emitentom

Nominálna hodnota

Povinné

9.

11.2.

Hmotné a nehmotné fixné aktíva

Pozemky a budovy, nábytok a vybavenie vrátane počítačového vybavenia, programové vybavenie

Obstarávacia cena znížená o odpisy

Sadzby pre odpisy:

počítače a súvisiace technické/programové vybavenie a motorové vozidlá: 4 roky

zariadenie, vybavenie budovy a stroje: 10 rokov

budovy a kapitalizované hlavné výdavky na renováciu: 25 rokov

Kapitalizácia výdavkov: založená na limite (pod 10 000 EUR bez DPH: žiadna kapitalizácia)

Odporúčané

9.

11.3.

Ostatné finančné aktíva

Podielové účasti a investície do dcérskych spoločností, kapitálové nástroje držané zo strategických/politických dôvodov

Cenné papiere vrátane kapitálových nástrojov a iné finančné nástroje a zostatky (napr. termínované vklady a bežné účty) držané ako označené portfólio

Reverzné repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so správou portfólií cenných papierov, ktoré sú klasifikované v tejto položke

a)   Obchodovateľné kapitálové nástroje

Trhová cena

Odporúčané

b)   Podielové účasti a nelikvidné akcie a všetky ostatné kapitálové nástroje držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Odporúčané

c)   Investície do dcérskych spoločností alebo významné majetkové účasti

Čistá hodnota aktíva

Odporúčané

d)   Obchodovateľné cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú držané až do splatnosti

Trhová cena

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

e)   Obchodovateľné cenné papiere klasifikované ako cenné papiere držané až do splatnosti alebo cenné papiere držané ako trvalé investície

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

f)   Neobchodovateľné cenné papiere

Obstarávacia cena, ktorá podlieha testu na znehodnotenie

Všetky prémie alebo diskonty sa amortizujú

Odporúčané

g)   Zostatky v bankách a úvery

Nominálna hodnota prepočítaná podľa devízového trhového kurzu, ak sú zostatky alebo vklady denominované v cudzej mene

Odporúčané

9.

11.4.

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov, dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

Povinné

9.

11.5.

Časové rozlíšenie a náklady budúcich období

Príjem, ktorý nie je splatný vo vykazovanom období, avšak ho možno k nemu pripísať. Náklady budúcich období a platený časovo rozlíšený úrok (t. j. časovo rozlíšený úrok kúpený s cenným papierom)

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

9.

11.6.

Ostatné

Preddavky, úvery a ostatné menšie položky

Účty precenenia prechodných položiek (iba súvahová položka počas roka: nerealizované straty pri preceňovacích dňoch počas roka, ktoré nie sú zahrnuté v príslušných účtoch precenenia do položky pasív ‚Účty precenenia‘). Úvery poskytnuté na základe správcovstva. Investície, ktoré sa týkajú vkladov klientov v zlate. Mince denominované v národných menových jednotkách eurozóny. Bežné výdavky (čistá akumulovaná strata), strata z predchádzajúceho roka pred rozdelením. Čisté aktíva z dôchodkov

Nominálna hodnota alebo obstarávacia cena

Odporúčané

Predbežné účty precenenia

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

Investície týkajúce sa vkladov klientov v zlate

Trhová hodnota

Povinné

Neuhradené pohľadávky vyplývajúce zo zlyhania zmluvných strán Eurosystému v súvislosti s úverovými operáciami Eurosystému

Neuhradené pohľadávky (zo zlyhaní)

Nominálna/návratná hodnota (pred/po vyrovnaní strát)

Povinné

Aktíva alebo pohľadávky (voči tretím osobám) privlastnené a/alebo nadobudnuté v súvislosti s uplatnením zábezpeky poskytnutej zmluvnými stranami Eurosystému, ktoré zlyhali

Aktíva alebo pohľadávky (zo zlyhaní)

Obstarávacia cena (ak sú finančné aktíva denominované v cudzej mene, prepočíta sa podľa devízového trhového kurzu v čase nadobudnutia)

Povinné

12.

Strata za rok

 

Nominálna hodnota

Povinné


PASÍVA

Súvahová položka (8)

Zatriedenie obsahu súvahových položiek

Zásada oceňovania

Rozsah pôsobnosti (9)

1.

1.

Bankovky v obehu  (7)

a)

Eurobankovky, plus/mínus úpravy týkajúce sa uplatňovania kľúča na prideľovanie bankoviek v súlade s rozhodnutím ECB/2010/23 a rozhodnutím ECB/2010/29

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

Bankovky v národných menových jednotkách eurozóny počas roka prechodu na hotovostné euro

b)

Nominálna hodnota

Povinné

2.

2.

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách

Položky 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: vklady v eurách, ktoré sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14

 

 

2.1.

2.1.

Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv)

Eurové účty úverových inštitúcií, ktoré sú zahrnuté v zozname finančných inštitúcií a podľa štatútu ESCB podliehajú povinným minimálnym rezervám. Táto položka obsahuje najmä účty používané na vedenie povinných minimálnych rezerv

Nominálna hodnota

Povinné

2.2.

2.2.

Jednodňové sterilizačné obchody

Jednodňové vklady s vopred určenou úrokovou mierou (automatické operácie)

Nominálna hodnota

Povinné

2.3.

2.3.

Termínované vklady

Príjem na účely absorbovania likvidity na základe dolaďovacích obchodov

Nominálna hodnota

Povinné

2.4.

2.4.

Reverzné dolaďovacie obchody

Transakcie týkajúce sa menovej politiky s cieľom absorbovania likvidity

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

2.5.

2.5.

Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie

Vklady úverových inštitúcií, ktoré vyplývajú z poklesu hodnôt podkladových aktív spojených s úvermi pre tieto úverové inštitúcie

Nominálna hodnota

Povinné

3.

3.

Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

Repoobchody v spojení so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v rámci položky aktív 7. Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách. Ostatné operácie, ktoré sa netýkajú operácií menovej politiky Eurosystému. Žiadne bežné účty úverových inštitúcií. Akékoľvek pasíva/vklady vyplývajúce z operácií menovej politiky, ktoré centrálna banka podnikla skôr, ako vstúpila do Eurosystému

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

4.

4.

Vydané dlhové certifikáty

Iba súvahová položka ECB – pre NCB prechodná súvahová položka

Dlhové certifikáty uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14. Diskontované cenné papiere emitované s cieľom absorbovania likvidity

Obstarávacia cena

Všetky diskonty sa amortizujú

Povinné

5.

5.

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách

 

 

 

5.1.

5.1.

Verejná správa

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie

Nominálna hodnota

Povinné

5.2.

5.2.

Ostatné záväzky

Bežné účty zamestnancov, spoločností a klientov vrátane finančných inštitúcií uvedených v zozname inštitúcií oslobodených od povinnosti viesť povinné minimálne rezervy (pozri položku pasív 2.1. Bežné účty); termínované vklady, vklady splatné na požiadanie

Nominálna hodnota

Povinné

6.

6.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách

Bežné účty, termínované vklady, vklady splatné na požiadanie vrátane účtov vedených na účely platobného styku a na účely správy rezerv: ostatných bánk, centrálnych bánk, medzinárodných/nadnárodných inštitúcií vrátane Európskej komisie; bežné účty ostatných vkladateľov. Repoobchody v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu cenných papierov v eurách

Zostatky na účtoch TARGET2 centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou nie je euro

Nominálna hodnota alebo repoobstarávacia cena

Povinné

7.

7.

Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

Bežné účty, záväzky z repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

8.

8.

Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene

 

 

 

8.1.

8.1.

Vklady, zostatky a ostatné záväzky

Bežné účty. Záväzky na základe repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

8.2.

8.2.

Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II

Úvery prijaté podľa podmienok ERM II

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa devízového trhového kurzu

Povinné

9.

9.

Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF

Položka denominovaná v SDR, ktorá prezentuje výšku SDR, ktoré boli pôvodne pridelené príslušnej krajine/NCB

Nominálna hodnota, prepočítanie podľa trhového kurzu

Povinné

10.

Záväzky v rámci Eurosystému +)

 

 

 

10.1.

Záväzky z prevodu devízových rezerv +)

Iba súvahová položka ECB v eurách

Nominálna hodnota

Povinné

10.2.

Záväzky súvisiace s emisiou dlhových certifikátov ECB +)

Iba súvahová položka NCB

Záväzky v rámci Eurosystému voči ECB, ktoré vznikajú na základe emisie dlhových certifikátov ECB

Obstarávacia cena

Povinné

10.3.

Čisté záväzky súvisiace s prideľovaním eurobankoviek v rámci Eurosystému +)  (7)

Iba súvahová položka NCB

Pre NCB: čisté záväzky týkajúce sa uplatňovania kľúča na prideľovanie bankoviek, t. j. vrátane emisie bankoviek zo strany ECB vo vzťahu k zostatkom v rámci Eurosystému, kompenzačná suma a jej súvzťažná účtovná položka vymedzená rozhodnutím ECB/2010/23

Nominálna hodnota

Povinné

10.4.

Ostatné záväzky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení) +)

Čistá pozícia týchto podpoložiek:

 

 

a)

čisté záväzky vyplývajúce zo zostatkov na účtoch TARGET2 a korešpondenčných účtoch národných centrálnych bánk, t. j. čistá hodnota pohľadávok a záväzkov – pozri tiež položku aktív 9.5. Ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (v čistom vyjadrení)

a)

Nominálna hodnota

Povinné

b)

záväzky vyplývajúce z rozdielu medzi menovým príjmom, ktorý sa má združiť a prerozdeliť. Vzťahuje sa iba na obdobie medzi zaúčtovávaním menového príjmu ako súčasť postupov na konci roka a jeho vyrovnaním v posledný pracovný januárový deň každý rok

b)

Nominálna hodnota

Povinné

c)

ostatné záväzky v eurách v rámci Eurosystému, ktoré môžu vzniknúť, vrátane predbežného rozdeľovania príjmov ECB (7)

c)

Nominálna hodnota

Povinné

10.

11.

Položky v procese vyrovnania

Zostatky na účtoch vyrovnania (záväzky) vrátane prebiehajúcich žíroprevodov

Nominálna hodnota

Povinné

10.

12.

Ostatné pasíva

 

 

 

10.

12.1.

Preceňovacie rozdiely podsúvahových nástrojov

Výsledky oceňovania menových forwardov, menových swapov, úrokových swapov, dohôd o forwardovej úrokovej miere, forwardových transakcií s cennými papiermi, menových spotových transakcií odo dňa uzatvorenia obchodu do dňa vyrovnania

Čistá pozícia medzi forwardom a spotom podľa devízového trhového kurzu

Povinné

10.

12.2.

Časové rozlíšenie a príjmy budúcich období

Výdavok, ktorý bude splatný v budúcom období, ale ktorý súvisí s vykazovaným obdobím. Príjem prijatý vo vykázanom období, ale ktorý súvisí s budúcim obdobím

Nominálna hodnota, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

10.

12.3.

Ostatné

Prechodné účty na daňové účely. Devízové účty na krytie úveru alebo záruky. Repoobchody s úverovými inštitúciami v súvislosti so simultánnymi reverznými repoobchodmi pre správu portfólií cenných papierov v položke aktív 11.3. Ostatné finančné aktíva. Povinné vklady okrem vkladov rezerv. Ostatné menšie položky. Bežné príjmy (čistý nerozdelený zisk), zisk z predchádzajúceho roka pred rozdelením. Záväzky na základe správcovstva. Vklady klientov v zlate. Mince v obehu v prípade, že NCB je ich zákonným emitentom. Bankovky v obehu denominované v jednotkách národnej meny eurozóny, ktoré prestali byť zákonným platidlom, ale sú po roku prechodu na hotovostné euro stále v obehu, pokiaľ nie sú vykazované pod položkou pasív ‚Rezervy‘. Čisté záväzky z dôchodkov

Nominálna hodnota alebo (repo) obstarávacia cena

Odporúčané

Vklady klientov v zlate

Trhová hodnota

Vklady klientov v zlate: povinné

10.

13.

Rezervy

a)

Na dôchodky, na krytie rizík súvisiacich so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery, úverových rizík a rizík súvisiacich so zmenou ceny zlata a na ostatné účely, napr. očakávané budúce výdavky, rezervy jednotiek národnej meny eurozóny, ktoré prestali byť zákonným platidlom, ale sú po roku prechodu na hotovostné euro stále v obehu, pokiaľ nie sú vykazované pod položkou pasív 12.3. Ostatné pasíva/Ostatné

Príspevky zo strany NCB do ECB v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1. Podiel na základnom imaní ECB +)

a)

Obstarávacia cena/nominálna hodnota

Odporúčané

b)

Na riziká zmluvných strán alebo úverové riziká vyplývajúce z operácií menovej politiky

b)

Nominálna hodnota

Povinné

11.

14.

Účty precenenia

Účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny ceny zlata, každého druhu cenného papiera v eurách, každého druhu cenného papiera v cudzej mene, opcií; rozdiely v trhovom oceňovaní týkajúce sa rizika úrokovej miery derivátov; účty precenenia, ktoré sa týkajú zmeny výmenného kurzu pre každú držanú čistú pozíciu meny vrátane devízových swapov/forwardov a SDR

Príspevky zo strany NCB do ECB podľa článku 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1. Podiel na základnom imaní ECB +)

Preceňovací rozdiel medzi priemernou obstarávacou cenou a trhovou hodnotou, devízy prepočítané podľa trhového kurzu

Povinné

12.

15.

Základné imanie a rezervné fondy

 

 

 

12.

15.1.

Základné imanie

Splatené základné imanie – základné imanie ECB sa konsoliduje s podielmi NCB na základnom imaní

Nominálna hodnota

Povinné

12.

15.2.

Rezervné fondy

Zákonné rezervné fondy a iné rezervné fondy. Nerozdelený zisk

Príspevky zo strany NCB do ECB v súlade s článkom 48.2 štatútu ESCB sú konsolidované s príslušnými sumami uvedenými v položke aktív 9.1. Podiel na základnom imaní ECB +)

Nominálna hodnota

Povinné

10.

16.

Zisk za rok

 

Nominálna hodnota

Povinné


(1)  Vo zverejňovaných ročných finančných výkazoch NCB by sa malo harmonizovať sprístupňovanie informácií, ktoré sa týkajú eurobankoviek v obehu, úročenia čistých pohľadávok/záväzkov v rámci Eurosystému vyplývajúcich z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému a menového príjmu. Položky, ktoré sa majú harmonizovať, sú v prílohách IV, VIII a IX označené hviezdičkou.

(2)  Položky, ktoré sa majú harmonizovať. Pozri odôvodnenie 5 tohto usmernenia.

(3)  Číslovanie v prvom stĺpci sa vzťahuje na formáty súvahy uvedené v prílohách V, VI a VII (týždenné finančné výkazy a konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému). Číslovanie v druhom stĺpci sa vzťahuje na formát súvahy uvedený v prílohe VIII (ročná súvaha centrálnej banky). Položky označené ‚+)‘ sú konsolidované v týždenných finančných výkazoch Eurosystému.

(4)  Štruktúra a pravidlá oceňovania uvedené v tejto prílohe sa považujú za povinné pre účty ECB a pre všetky významné aktíva a pasíva na účtoch NCB na účely Eurosystému, t. j. významné z pohľadu fungovania Eurosystému.

(5)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 17.

(7)  Položky, ktoré sa majú harmonizovať. Pozri odôvodnenie 5 tohto usmernenia.

(8)  Číslovanie v prvom stĺpci sa vzťahuje na formáty súvahy uvedené v prílohách V, VI a VII (týždenné finančné výkazy a konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému). Číslovanie v druhom stĺpci sa vzťahuje na formát súvahy uvedený v prílohe VIII (ročná súvaha centrálnej banky). Položky označené ‚+)‘ sú konsolidované v týždenných finančných výkazoch Eurosystému.

(9)  Štruktúra a pravidlá oceňovania uvedené v tejto prílohe sa považujú za povinné pre účty ECB a pre všetky významné aktíva a pasíva na účtoch NCB na účely Eurosystému, t. j. významné z pohľadu fungovania Eurosystému.“