ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.345.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 345

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
29. decembra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1386/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady č. 895/2011/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

17

 

*

Rozhodnutie Rady č. 896/2011/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania a ročnú kvótu, na ktorú sa vzťahuje znížená sadzba spotrebnej dane

18

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1387/2011 zo 14. decembra 2011, ktorým sa opravuje fínske, francúzske, maďarské, poľské, portugalské, slovenské, španielske a talianske znenie nariadenia (ES) č. 951/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/897/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej rady z 19. decembra 2011 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

21

 

 

2011/898/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/852/ES o prechodných opatreniach podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o spracovanie surového mlieka nespĺňajúceho požiadavky v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Rumunsku a stavebno-technické požiadavky na takéto prevádzkarne [oznámené pod číslom K(2011) 9562]  ( 1 )

22

 

 

2011/899/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2011) 9568]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1386/2011

z 19. decembra 2011,

ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 704/2002 z 25. marca 2002 dočasne pozastavujúcim autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovozy určitých priemyselných výrobkov a otvárajúcim a spravujúcim autonómne colné kvóty Spoločenstva na dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy (3) sa platnosť pozastavení ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre niektoré druhy kapitálového tovaru na obchodné alebo priemyselné použitie má skončiť 31. decembra 2011.

(2)

Španielska vláda požiadala v septembri 2010 v mene vlády Kanárskych ostrovov o predĺženie pozastavenia autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre istý počet výrobkov v súlade s článkom 349 zmluvy. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že vzhľadom na odľahlosť uvedených ostrovov hospodárske subjekty znášajú mimoriadne nepriaznivé ekonomické a obchodné znevýhodnenia, ktoré majú negatívny vplyv na demografické trendy, zamestnanosť, sociálny a ekonomický rozvoj.

(3)

Nedávna hospodárska kríza vážne zasiahla odvetvie priemyslu a stavebníctva Kanárskych ostrovov. Pokles vo výstavbe zasiahol všetky pomocné odvetvia priemyslu, ktoré od neho závisia. Nepriaznivé finančné podmienky mali vážny dosah na mnohé oblasti podnikania. Okrem toho prudký nárast nezamestnanosti v Španielsku ešte prehĺbil pokles v domácom dopyte vrátane dopytu po priemyselných výrobkoch.

(4)

Nezamestnanosť na Kanárskych ostrovoch počas uplynulých desiatich rokov presahovala národný priemer v Španielsku a od roku 2009 sa na Kanárskych ostrovoch zaznamenala najvyššia úroveň z celej krajiny (Eurostat: Regionálne štatistiky – miera nezamestnanosti, podľa regiónov NUTS 2, 1999 – 2009). Navyše viac ako polovica priemyselnej výroby na Kanárskych ostrovoch sa spotrebúva tam, čo je obzvlášť vážne, pretože dopyt tam zaznamenal výraznejší pokles.

(5)

S cieľom poskytnúť dlhodobú perspektívu investorom a umožniť hospodárskym subjektom, aby dosiahli úroveň priemyselných a obchodných činností, ktorou by sa stabilizovalo hospodárske a sociálne prostredie na Kanárskych ostrovoch, je teda vhodné predĺžiť obdobie úplného pozastavenia autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre niektoré druhy tovaru, ako sa uvádza v prílohe II a prílohe III k nariadeniu (ES) č. 704/2002, na obdobie 10 rokov.

(6)

Okrem toho v tej istej súvislosti španielske orgány požiadali o pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre tri nové výrobky v rámci položiek s číselnými znakmi KN 3902 10, 3903 11 a 3906 10. Táto žiadosť sa prijala, keďže tieto pozastavenia posilnia hospodárstvo Kanárskych ostrovov.

(7)

Aby sa zabezpečilo, že uvedené colné opatrenia budú využívať iba hospodárske subjekty so sídlom na území Kanárskych ostrovov, pozastavenia by mali byť podmienené konečným použitím daných výrobkov v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4), a nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5).

(8)

V prípade narušenia obchodu a s cieľom zaistiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, aby sa jej umožnilo dočasne zrušiť toto pozastavenie. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (6).

(9)

Zmeny a doplnenia kombinovanej nomenklatúry nemusia viesť k žiadnym zásadným zmenám povahy pozastavenia ciel. Na účely vykonania potrebných zmien, doplnení a technických úprav v zozname tovaru, na ktorý sa pozastavenie uplatňuje, by sa preto právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(10)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 704/2002 je nutné uplatňovať opatrenia ustanovené v tomto nariadení od 1. januára 2012,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. januára 2012 do 31. decembra 2021 sa úplne pozastavujú clá podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné na dovozy kapitálového tovaru na obchodné alebo priemyselné použitie na Kanárske ostrovy, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN uvedené v prílohe I.

Uvedený tovar sa bude používať v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 2913/92 a nariadenia (EHS) č. 2454/93 najmenej počas 24 mesiacov od momentu, ako ho hospodárske subjekty so sídlom na Kanárskych ostrovoch prepustia do voľného obehu.

Článok 2

Od 1. januára 2012 do 31. decembra 2021 sa úplne pozastavujú clá podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné na dovoz surovín, dielov a súčiastok, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN uvedené v prílohe II a ktoré sa použili na priemyselné spracovanie alebo údržbu na Kanárskych ostrovoch.

Článok 3

Pozastavenie ciel uvedené v článkoch 1 a 2 je podmienené konečným použitím v súlade s článkami 21 a 82 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a kontrolami ustanovenými v článkoch 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

1.   Pokiaľ má Komisia dôvody domnievať sa, že pozastavenia ustanovené týmto nariadením viedli k narušeniu obchodu s konkrétnym výrobkom, môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa dočasne odvolá pozastavenie na obdobie najviac 12 mesiacov. Tieto vykonávacie akty sa musia prijať v súlade s postupom kontroly uvedeným v článku 8.

Dovozné clá na výrobky, pre ktoré sa dočasne odvolalo pozastavenie, sa zaistia zábezpekou a prepustenie daných výrobkov do voľného obehu na Kanárskych ostrovoch je podmienené poskytnutím takejto zábezpeky.

2.   Ak Rada v súlade s postupom uvedeným v zmluve a v rámci obdobia 12 mesiacov rozhodne, že pozastavenie by sa malo s konečnou platnosťou zrušiť, sumy ciel zaistených zábezpekami sa vyberú definitívne.

3.   Ak sa počas dvanásťmesačnej lehoty neprijme žiadne konečné rozhodnutie v súlade s odsekom 2, zábezpeky sa uvoľnia.

Článok 5

Komisia je v súlade s článkom 6 oprávnená prijímať delegované akty týkajúce sa zmien, doplnení a technických úprav príloh I a II, ktoré sú potrebné v dôsledku zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry.

Článok 6

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 1. januára 2012.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Rade hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.

Článok 7

Európsky parlament je informovaný o tom, že Komisia prijala delegovaný akt, o akýchkoľvek námietkach vznesených v súvislosti s týmito aktmi a o odvolaní delegovania právomocí Radou.

Článok 8

1.   Komisii pomáha Výbor pre Colný kódex zriadený článkom 247a ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Týmto výborom je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko z 15. novembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 22. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 111, 26.4.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA I

Druhy kapitálového tovaru na obchodné alebo priemyselné použitie, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011, s. 1).


PRÍLOHA II

Suroviny, diely a súčiastky určené na poľnohospodárske účely, priemyselné spracovanie alebo údržbu, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

 

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011, s. 1).


SMERNICE

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/8


SMERNICA RADY 2011/96/EÚ

z 30. novembra 2011

o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme jasnosti by sa mala prepracovať.

(2)

Vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2008 vo veci C-133/06 (5) je nevyhnutné upraviť znenie článku 4 ods. 3 druhého pododseku smernice 90/435/EHS na objasnenie, že pravidlá tam uvedené príjíma Rada v súlade s postupom ustanoveným v zmluve. Okrem toho je vhodné aktualizovať prílohy k uvedenej smernici.

(3)

Cieľom tejto smernice je oslobodiť dividendy a iné prerozdelenie ziskov, ktoré sú vyplácané dcérskymi spoločnosťami ich materským spoločnostiam, od zrážkovej dane a vylúčiť dvojité zdanenie týchto príjmov na úrovni materskej spoločnosti.

(4)

Zoskupovanie spoločností rozličných členských štátov môže byť potrebné na to, aby sa v rámci Únie vytvorili podmienky analogické s podmienkami vnútorného trhu a aby sa tak zabezpečilo efektívne fungovanie takéhoto vnútorného trhu. Takéto operácie by nemali byť brzdené obmedzeniami, nevýhodami alebo deformáciami vznikajúcimi najmä z daňových predpisov členských štátov. Je preto potrebné, vzhľadom na takéto vzájomné zoskupovanie spoločností v rozličných štátoch, stanoviť daňové pravidlá, ktoré by boli neutrálne z hľadiska súťaženia, aby sa umožnilo podnikom prispôsobiť sa požiadavkám vnútorného trhu s cieľom zvýšiť ich produktivitu a posilniť ich postavenie v hospodárskej súťaži na medzinárodnej úrovni.

(5)

Uvedené zoskupovanie môže viesť k vytváraniu skupín materských spoločností a ich dcérskych spoločností.

(6)

Pred nadobudnutím účinnosti smernice 90/435/EHS daňové predpisy upravujúce vzťahy medzi materskými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami rozličných členských štátov sa v jednotlivých členských štátoch značne líšili a vo všeobecnosti boli menej výhodné než predpisy, ktoré sa vzťahujú na materské spoločnosti a ich dcérske spoločnosti z toho istého členského štátu. Týmto bola spolupráca spoločností rozličných členských štátov znevýhodnená v porovnaní so spoluprácou medzi spoločnosťami z toho istého členského štátu. Bolo potrebné odstrániť túto nevýhodu zavedením spoločného systému s cieľom uľahčiť zoskupovanie spoločností na úrovni Únie.

(7)

Tam, kde materská spoločnosť v dôsledku svojho zduženia so svojimi dcérskymi spoločnosťami prijíma rozdelené zisky, členský štát materskej spoločnosti musí buď upustiť od zdanenia takýchto ziskov, alebo zdaniť takéto zisky a súčasne oprávniť materskú spoločnosť, aby z hodnoty daňovej povinnosti odrátala tú časť dane z príjmov právnických osôb platenú dcérskou spoločnosťou, ktorá sa vzťahuje na tieto zisky.

(8)

S cieľom zabezpečiť rozpočtovú neutralitu je okrem toho potrebné, aby zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, boli vyňaté zo zrážkovej dane.

(9)

Vyplácanie ziskov a ich prijímanie stálou prevádzkarňou materskej spoločnosti by malo viesť k rovnakému zaobchádzaniu, ako je zaobchádzanie medzi dcérskou a materskou spoločnosťou. Toto by malo zahŕňať aj situáciu, keď sú materská a dcérska spoločnosť v rovnakom členskom štáte a stála prevádzkareň je v druhom členskom štáte. Na druhej strane sa zdá, že v situácii, keď sa stála prevádzkareň a dcérska spoločnosť nachádzajú v tom istom členskom štáte, môže sa s nimi zaobchádzať na základe vnútroštátnej legislatívy dotknutého členského štátu bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie zásad zmluvy.

(10)

V súvislosti so zaobchádzaním so stálymi prevádzkarňami môže vzniknúť potreba, aby členské štáty určili podmienky a právne nástroje na ochranu vnútroštátnych daňových príjmov a na zabránenie obchádzania vnútroštátnych zákonov v súlade s princípmi zmluvy a pri zohľadnení medzinárodne uznaných pravidiel o daniach.

(11)

Keď sú korporatívne skupiny organizované ako reťazce spoločností a zisky sa distribuujú cez reťazce dcérskych spoločností materskej spoločnosti, malo by sa vylúčiť dvojité zdanenie buď oslobodením od dane, alebo daňovým úverom. V prípade daňového úveru by materská spoločnosť mala byť schopná odrátať všetky dane platené ktoroukoľvek z dcérskych spoločností v reťazci, ak sú splnené všetky požiadavky uvedené v tejto smernici.

(12)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy II,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Každý členský štát uplatňuje túto smernicu:

a)

na rozdeľovanie zisku prijatého spoločnosťami tohto členského štátu, ktorý pochádza od dcérskych spoločností iných členských štátov;

b)

na rozdeľovanie zisku dcérskymi spoločnosťami z tohto členského štátu svojim materským spoločnostiam v iných členských štátoch;

c)

na rozdeľovanie zisku prijatého stálymi prevádzkarňami, ktoré sa nachádzajú v tomto členskom štáte, spoločností iných členských štátov, ktorý pochádza z ich dcérskych spoločností členského štátu, iného ako ten, kde sa nachádza stála prevádzkareň;

d)

na rozdeľovanie zisku spoločnosťami tohto členského štátu stálym prevádzkarňam, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, spoločností toho istého členského štátu, ktorého sú dcérskymi spoločnosťami.

2.   Táto smernica nebráni uplatňovaniu vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení nevyhnutných k zamedzeniu daňových únikov a zneužívaniu daňového režimu.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto definície:

a)

„spoločnosť členského štátu“ znamená každú spoločnosť, ktorá:

i)

má jednu z foriem vymenovaných v časti A prílohy I;

ii)

podľa daňového práva členského štátu sa považuje na daňové účely za sídliacu v tomto členskom štáte a podľa podmienok dohody o dvojitom zdanení uzavretej s tretím štátom sa na daňové účely nepovažuje za sídliacu mimo Únie;

iii)

okrem toho podlieha jednej z daní vymenovaných v časti B prílohy I bez možnosti voľby alebo vyňatia, alebo akejkoľvek inej dani, ktorá môže ktorúkoľvek z uvedených daní nahradiť;

b)

„stála prevádzkareň“ znamená trvalé miesto na podnikanie, ktoré sa nachádza v členskom štáte, v ktorom sa úplne alebo čiastočne vykonáva činnosť spoločnosti z iného členského štátu, pričom zisky tohto miesta na podnikanie sú predmetom dane v členskom štáte, v ktorom sa miesto nachádza na základe príslušnej bilaterálnej daňovej zmluvy, alebo pri absencii takejto zmluvy na základe vnútroštátneho práva.

Článok 3

1.   Na účely uplatňovania tejto smernice:

a)

štatút materskej spoločnosti sa prizná:

i)

aspoň spoločnosti členského štátu, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 2 a ktorá má minimálne 10 % podiel kapitálu spoločnosti iného členského štátu, ktorá spĺňa rovnaké podmienky;

ii)

za rovnakých podmienok spoločnosti členského štátu, ktorá má minimálne 10 % podiel kapitálu spoločnosti toho istého členského štátu vlastnený ako celok alebo čiastkovo stálou prevádzkarňou prvej spoločnosti, ktoré sa nachádza v inom členskom štáte;

b)

„dcérska spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorej kapitál zahŕňa podiel uvedený v písmene a).

2.   Odlišne od odseku 1, členské štáty majú možnosť:

a)

nahradiť prostredníctvom dvojstrannej dohody kritérium podielu na kapitále kritériom podielu na hlasovacích právach;

b)

neuplatňovať túto smernicu na spoločnosti členského štátu, ktoré neudržiavajú počas súvislého obdobia aspoň dvoch rokov podiely kvalifikujúce ich za materské spoločnosti, alebo na tie zo svojich spoločností, v ktorých spoločnosť iného členského štátu neudržiava takýto podiel počas súvislého obdobia aspoň dvoch rokov.

Článok 4

1.   Keď materská spoločnosť alebo jej stála prevádzkareň na základe združenia materskej spoločnosti s jej dcérskou spoločnosťou dostáva prerozdelené zisky, štát materskej spoločnosti a členský štát jej stálej prevádzkarne, okrem prípadu likvidácie dcérskej spoločnosti buď:

a)

upustí od zdanenia takýchto ziskov, alebo

b)

zdaní tieto zisky, pričom oprávni materskú spoločnosť a stálu prevádzkareň odrátať si od dane zlomok dane z príjmu právnických osôb spojenú s týmito ziskami a platenú dcérskymi spoločnosťami a všetkými úrovňami, ktoré sú pod nimi, za podmienky, že všetky úrovne spadajú pod definície stanovené v článku 2 a že sa na všetkých úrovniach splnia požiadavky stanovené v článku 3, do výšky limitu zodpovedajúcej dane.

2.   Nič v tejto smernici nezabraňuje členskému štátu materskej spoločnosti, aby považoval dcérsku spoločnosť za fiškálne transparentnú na základe hodnotenia, ktoré vypracuje členský štát, právnych charakteristík dcérskej spoločnosti vyplývajúcich z práva, na základe ktorého bola spoločnosť založená, a aby preto zdanil materskú spoločnosť pri podiele zo ziskov jej dcérskej spoločnosti, keď sa tieto zisky objavia. V tomto prípade členský štát materskej spoločnosti upustí od zdanenia prerozdelených ziskov dcérskej spoločnosti.

Pri hodnotení podielu materskej spoločnosti na ziskoch dcérskej spoločnosti v prípade, že sa objavia, členský štát materskej spoločnosti buď oslobodí tieto zisky od zdanenia, alebo povolí materskej spoločnosti odrátať si od dane zlomok dane z príjmu právnických osôb spojenú s podielom materskej spoločnosti na ziskoch a platenú dcérskymi spoločnosťami a všetkými úrovňami, ktoré sú pod nimi, za podmienky, že všetky úrovne spadajú pod definície stanovené v článku 2 a že sa na všetkých úrovniach splnia požiadavky stanovené v článku 3, do výšky limitu zodpovedajúcej dane.

3.   Každému členskému štátu sa ponecháva možnosť stanoviť, že akékoľvek poplatky vzťahujúce sa na vlastníctvo a akékoľvek straty pochádzajúce z rozdelenia ziskov dcérskej spoločnosti nemožno odrátať zo zdaniteľných ziskov materskej spoločnosti.

Tam, kde sú náklady na riadenie týkajúce sa vlastníctva v takomto prípade určené paušálne, určené množstvo nemôže presiahnuť 5 % ziskov rozdelených dcérskou spoločnosťou.

4.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú do dátumu, kedy nadobudne účinnosť jednotný systém zdaňovania spoločností.

5.   Rada konajúc jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom v primeranom čase prijme pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať od dátumu skutočného nadobudnutia účinnosti jednotného systému zdaňovania spoločností.

Článok 5

Zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, sa oslobodzujú od zrážkovej dane.

Článok 6

Členský štát materskej spoločnosti nemôže vybrať zrážkovú daň zo zisku, ktorý takáto spoločnosť prijme od svojej dcérskej spoločnosti.

Článok 7

1.   Pojem „zrážková daň“ použitý v tejto smernici sa nevzťahuje na preddavky na daň z príjmov právnických osôb členskému štátu dcérskej spoločnosti, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti s rozdeľovaním jej zisku materskej spoločnosti.

2.   Táto smernica sa nedotýka uplatňovania vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení, ktorých účelom je zamedziť alebo obmedziť dvojité hospodárske zdanenie dividend, najmä ustanovení týkajúcich sa preplácania daňových dobropisov príjemcom dividend.

Článok 8

1.   Členské štáty prijmú do 18. januára 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, ako aj tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Článok 9

Smernica 90/435/EHS zmenená a doplnená aktmi uvedenými v časti A prílohy II sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva smerníc uvedených v časti B prílohy II.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 10

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Stanovisko zo 4. mája 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 73.

(3)  Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 6.

(4)  Pozri časť A prílohy II.

(5)  Zb. 2008, s. I-03189.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zoznam spoločností podľa článku 2 písm. a) bodu i)

a)

Spoločnosti zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (1) a smernice Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení (2), a družstvá zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) (3) a smernice Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (4);

b)

spoločnosti podľa belgického práva označované ako „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op a. a.ndelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, verejnoprávne podniky, ktoré prijali jednu z uvedených právnych foriem, a ostatné spoločnosti zriadené podľa belgického práva podliehajúce belgickej dani z príjmu právnických osôb;

c)

spoločnosti podľa bulharského práva označované ako „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружество с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“ zriadené podľa bulharského práva a zaoberajúce sa obchodnými aktivitami;

d)

spoločnosti podľa českého práva označované ako „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

e)

spoločnosti podľa dánskeho práva označované ako „aktieselskab“, „anpartsselskab“. Ostatné spoločnosti, ktoré podliehajú zákonu o dani z príjmu právnických osôb, pokiaľ je ich zdaniteľný príjem vypočítaný a zdanený v súlade so všeobecnými daňovými predpismi, ktoré sa uplatňujú na „aktieselskaber“;

f)

spoločnosti podľa nemeckého práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa nemeckého práva, ktoré podliehajú nemeckej dani z príjmu právnických osôb;

g)

spoločnosti podľa estónskeho práva označované ako „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

h)

spoločnosti zriadené alebo existujúce podľa írskeho práva, orgány registrované podľa zákona o priemyselných a podporných spoločnostiach, stavebné spoločnosti zriadené podľa zákona o stavebných spoločnostiach a zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach v zmysle zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach z roku 1989;

i)

spoločnosti podľa gréckeho práva označované ako „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa gréckeho práva, ktoré podliehajú gréckej dani z príjmu právnických osôb;

j)

spoločnosti podľa španielskeho práva označované ako: „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, verejnoprávne subjekty, ktoré fungujú podľa súkromného práva. Ostatné subjekty zriadené podľa španielskeho práva, ktoré podliehajú španielskej dani z príjmu právnických osôb („Impuesto sobre Sociedades“);

k)

spoločnosti podľa francúzskeho práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, ktoré automaticky podliehajú dani z príjmu právnických osôb, „coopératives“, „unions de coopératives“, priemyselné a obchodné verejné organizácie a podniky a iné spoločnosti zriadené podľa francúzskeho práva, ktoré podliehajú francúzskej dani z príjmu právnických osôb;

l)

spoločnosti podľa talianskeho práva označované ako „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“, a súkromné a verejné subjekty, ktorých celá činnosť alebo jej podstatná časť má obchodný charakter;

m)

podľa cyperského práva „εταιρείες“, ako je definované v zákonoch o dani z príjmu;

n)

spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o)

spoločnosti zriadené podľa litovského práva;

p)

spoločnosti podľa luxemburského práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa luxemburského práva, ktoré podliehajú luxemburskej dani z príjmu právnických osôb;

q)

spoločnosti podľa maďarského práva označované ako „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

r)

spoločnosti podľa maltského práva označované ako „Kumpaniji ta’ Responsabilita' Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

s)

spoločnosti podľa holandského práva označované ako „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa holandského práva, ktoré podliehajú holandskej dani z príjmu právnických osôb;

t)

spoločnosti podľa rakúskeho práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa rakúskeho práva, ktoré podliehajú rakúskej dani z príjmu právnických osôb;

u)

spoločnosti podľa poľského práva označované ako „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

v)

obchodné spoločnosti alebo občianskoprávne spoločnosti, ktoré majú obchodnú formu, a družstvá a verejnoprávne podniky zriadené v súlade s portugalským právom;

w)

spoločnosti podľa rumunského práva označované ako „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

x)

spoločnosti podľa slovinského práva označované ako „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

y)

spoločnosti podľa slovenského práva označované ako „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“ a „komanditná spoločnosť“;

z)

spoločnosti podľa fínskeho práva označované ako „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“, „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

aa)

obchodné spoločnosti podľa švédskeho práva označované ako „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“ a „försäkringsföreningar“;

ab)

spoločnosti zriadené podľa práva Spojeného kráľovstva.

ČASŤ B

Zoznam daní podľa článku 2 písm. a) bodu iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgicku,

корпоративен данък v Bulharsku,

daň z příjmů právnických osob v Českej republike,

selskabsskat v Dánsku,

Körperschaftssteuer v Nemecku,

tulumaks v Estónsku,

corporation tax v Írsku,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Grécku,

impuesto sobre sociedades v Španielsku,

impôt sur les sociétés vo Francúzsku,

imposta sul reddito delle società v Taliansku,

φόρος εισοδήματος na Cypre,

uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

pelno mokestis v Litve,

impôt sur le revenu des collectivités v Luxembursku,

társasági adó, osztalékadó v Maďarsku,

taxxa fuq l-income na Malte,

vennootschapsbelasting v Holandsku,

Körperschaftssteuer v Rakúsku,

podatek dochodowy od osób prawnych v Poľsku,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,

impozit pe profit v Rumunsku,

davek od dobička pravnih oseb v Slovinsku,

daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund vo Fínsku,

statlig inkomstskatt vo Švédsku,

corporation tax v Spojenom kráľovstve.


(1)  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(podľa článku 9)

Smernica Rady 90/435/EHS

(Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 6).

 

Bod XI.B.I.3 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1994

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 196).

 

Smernica Rady 2003/123/ES

(Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 41).

 

Bod 9.8 prílohy II k Aktu o pristúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 555).

 

Smernica Rady 2006/98/ES

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).

Iba príloha, bod 7.

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(podľa článku 9)

Smernica

Lehota na transpozíciu

90/435/EHS

31. december 1991

2003/123/ES

1. január 2005

2006/98/ES

1. január 2007


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 90/435/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1 prvá až štvrtá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. a) až d)

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 1 prvá časť úvodnej vety

článok 2 úvodná veta

článok 2 ods. 1 druhá časť úvodnej vety

článok 2 písm. a) úvodná veta

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 2 písm. a) bod i)

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 2 písm. a) bod ii)

článok 2 ods. 1 písm. c) úvodná veta prvého a druhého pododseku

článok 2 písm. a) bod iii)

článok 2 ods. 1 písm. c) prvý pododsek prvá až dvadsiata siedma zarážka

príloha I časť B prvá až dvadsiata siedma zarážka

článok 2 ods. 2

článok 2 písm. b)

článok 3 ods. 1 úvodná veta

článok 3 ods. 1 úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. a) prvý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 1 písm. a) úvodná veta

článok 3 ods. 1 písm. a) prvý pododsek posledné slová

článok 3 ods. 1 písm. a) bod i)

článok 3 ods. 1 písm. a) druhý pododsek

článok 3 ods. 1 písm. a) bod ii)

článok 3 ods. 1 písm. a) tretí pododsek

článok 3 ods. 1 písm. a) štvrtý pododsek

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 3 ods. 2 písm. a) a b)

článok 4 ods. 1 prvá a druhá zarážka

článok 4 ods. 1 písm. a) a b)

článok 4 ods. 1a

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2 prvá veta

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 2 druhá veta

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 4 ods. 5

články 5, 6 a 7

články 5, 6 a 7

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 8

článok 9

článok 10

článok 9

článok 11

príloha

príloha I časť A

príloha II

príloha III


ROZHODNUTIA

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/17


ROZHODNUTIE RADY č. 895/2011/EÚ

z 19. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2002/546/ES (2) sa Španielsku až do 31. decembra 2011 povoľuje uplatňovať oslobodenie od dane známej ako „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias“ (ďalej len „AIEM daň“) na niektoré výrobky, ktoré sa vyrábajú miestne na Kanárskych ostrovoch, alebo zníženie tejto dane. Príloha k uvedenému rozhodnutiu obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od AIEM dane alebo jej zníženie. V závislosti od daného výrobku rozdiel v zdaňovaní miestne vyrábaných produktov a iných produktov nesmie prekročiť 5, 15 alebo 25 %.

(2)

Predĺženie obdobia uplatňovania rozhodnutia 2002/546/ES o dva roky je opodstatnené, keďže sa základné prvky odôvodňujúce povolenie udelené podľa tohto rozhodnutia nezmenili. V tejto súvislosti Komisia vo svojej správe Rade z 28. augusta 2008 o uplatňovaní osobitných úprav týkajúcich sa dane AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch potvrdila, že AIEM daň funguje vyhovujúcim spôsobom a bez toho, aby bolo nutné akokoľvek zmeniť a doplniť rozhodnutie 2002/546/ES.

(3)

Španielske orgány okrem toho vo svojej správe Komisii potvrdzujú, že znevýhodnenia, ktorými sa opodstatnilo schválenie celkového oslobodenia od dane AIEM na určité výrobky produkované miestne na Kanárskych ostrovoch, ako aj jej čiastočného zníženia, stále pretrvávajú.

(4)

Rozhodnutie 2002/546/ES by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 1 ods. 1 prvej vete rozhodnutia 2002/546/ES sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko z 1. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 22.


29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/18


ROZHODNUTIE RADY č. 896/2011/EÚ

z 19. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania a ročnú kvótu, na ktorú sa vzťahuje znížená sadzba spotrebnej dane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2007/659/EC z 9. októbra 2007, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z „tradičného“ rumu vyrobeného v jeho zámorských departmánoch (2), sa Francúzsku povoľuje uplatňovať v prípade „tradičného“ rumu vyrobeného vo francúzskych zámorských departmánoch a predávaného na území kontinentálneho Francúzska zníženú sadzbu spotrebnej dane, ktorá môže byť nižšia než minimálna sadzba spotrebnej dane na alkohol ustanovená v smernici Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (3), ale nesmie byť nižšia o viac ako 50 %, než je bežná vnútroštátna sadzba spotrebnej dane z alkoholu. „Tradičný“ rum, na ktorý sa uplatňuje znížená sadzba spotrebnej dane, sa teraz vymedzuje v bode 1 písm. f) prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (4). Znížená sadzba spotrebnej dane je obmedzená na ročnú kvótu 108 000 hektolitrov čistého alkoholu. Platnosť uvedenej výnimky uplynie 31. decembra 2012.

(2)

So zámerom prispôsobiť podmienky rozhodnutia 2007/659/ES článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a berúc do úvahy, že „tradičný“ rum sa vyrába len v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinique a Réunion, by sa preto v tomto rozhodnutí, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, malo odkazovať výhradne na tieto štyri najvzdialenejšie regióny.

(3)

Francúzske orgány zaslali 29. júna 2010 Komisii správu v súlade s článkom 4 rozhodnutia 2007/659/ES. Táto správa zahŕňa dve žiadosti. Po prvé, francúzske orgány požadujú zvýšenie ročnej kvóty zo 108 000 hektolitrov na 125 000 hektolitrov čistého alkoholu s cieľom zohľadniť vývoj na trhu s rumom v Únii. Po druhé, žiadajú, aby sa obdobie uplatňovania rozhodnutia 2007/659/ES predĺžilo o jeden rok, teda do 31. decembra 2013, aby sa toto obdobie zosúladilo s obdobím uplatňovania rozhodnutia o štátnej pomoci v rovnakej veci prijatého Komisiou 27. júna 2007 (5) (ďalej len „rozhodnutie o štátnej pomoci“).

(4)

Z informácií poskytnutých francúzskymi orgánmi vyplýva, že množstvo „tradičného“ rumu uvedeného na trh so zníženou sadzbou spotrebnej dane sa od prijatia rozhodnutia 2007/659/ES zvýšilo z 96 100 hektolitrov čistého alkoholu v roku 2007 na 105 700 hektolitrov v roku 2010, čo predstavuje ročný nárast o 3,2 %. Ak by tento vývoj pokračoval, množstvo „tradičného“ rumu uvedené na trh by dosiahlo približne 109 100 hektolitrov čistého alkoholu v roku 2011, 112 600 hektolitrov čistého alkoholu v roku 2012 a 116 200 hektolitrov čistého alkoholu v roku 2013, čím by sa kvóta 108 000 hektolitrov čistého alkoholu stanovená v rozhodnutí 2007/659/ES prekročila.

(5)

V odôvodnení 9 rozhodnutia 2007/659/ES sa zdôrazňuje, že keďže je na trhu v kontinentálnom Francúzsku potrebné podporiť konkurencieschopnosť „tradičného“ rumu zo zámorských departmánov, aby sa zabezpečilo fungovanie sektora výroby rumu z cukrovej trstiny v týchto departmánoch, malo by sa prehodnotiť množstvo tradičného rumu s pôvodom v zámorských departmánoch, na ktoré sa môže uplatniť znížená sadzba spotrebnej dane pri uvoľnení do spotreby na uvedenom trhu. Ročná kvóta vo výške 108 000 hektolitrov stanovená v rozhodnutí 2007/659/ES by sa preto mala zvýšiť na 120 000 hektolitrov vrátane kvóty na rok 2011, aby sa tak pri zohľadnení zvýšenia predpokladaného na tento rok zachovala kontinuita. Uvedené zvýšenie kvóty by obsahovalo aj ročný nárast vo výške 4,3 %, čo je o trochu viac ako zvýšenie o 3,2 % zaznamenané v rokoch 2007 – 2010.

(6)

Taktiež je potrebné predĺžiť obdobie uplatňovania rozhodnutia 2007/659/ES o jeden rok, aby sa ukončilo v rovnakom čase ako rozhodnutie o štátnej pomoci.

(7)

Rozhodnutie 2007/659/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2007/659/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Odchylne od článku 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Francúzsku na jeho kontinentálnom území povoľuje predĺžiť uplatňovanie nižšej sadzby spotrebnej dane z ‚tradičného‘ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinique a Réunion, ako je plná sadzba spotrebnej dane z alkoholu stanovená v článku 3 smernice 92/84/EHS.“

3.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Výnimka uvedená v článku 1 sa vzťahuje len na rum vymedzený v bode 1 písm. f) prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (6), ktorý je vyrobený v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinique a Réunion z cukrovej trstiny vypestovanej na mieste výroby, s obsahom iných prchavých látok ako etylalkohol a metylalkohol s hmotnosťou 225 gramov na hektoliter čistého alkoholu alebo viac a s obsahom alkoholu 40 % alebo viac.

4.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Znížená sadzba spotrebnej dane uplatniteľná na výrobok uvedený v článku 2 sa obmedzuje na ročnú kvótu 108 000 hektolitrov čistého alkoholu v období do 31. decembra 2010. V období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013 sa obmedzí na ročnú kvótu 120 000 hektolitrov.“

5.

V článku 5 sa dátum „31. decembra 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko z 1. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 13.10.2007, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ C 15, 22.1.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.“


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1387/2011

zo 14. decembra 2011,

ktorým sa opravuje fínske, francúzske, maďarské, poľské, portugalské, slovenské, španielske a talianske znenie nariadenia (ES) č. 951/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 85 a článok 161 ods. 3 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Po zmene a doplnení nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 (2) nariadením Komisie (ES) č. 1055/2009 (3) sa zistilo, že fínske, francúzske, maďarské, poľské, portugalské, slovenské, španielske a talianske znenie nariadenia (ES) č. 951/2006 obsahuje v článku 7b ods. 3 chybu týkajúcu sa dátumu začiatku podávania žiadostí o vývozné povolenia.

(2)

Nariadenie (ES) č. 951/2006 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7b ods. 3 nariadenia (ES) č. 951/2006 sa nahrádza takto:

„3.   Žiadosti o vývozné povolenia sa podávajú každý týždeň od pondelka do piatka odo dňa uplatňovania nariadenia, ktorým sa stanovuje množstvové obmedzenie podľa článku 61 prvého odseku písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 do pozastavenia vydávania povolení v súlade s článkom 7e tohto nariadenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2009, s. 64.


ROZHODNUTIA

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/21


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY

z 19. decembra 2011

o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(2011/897/EÚ)

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 283 ods. 2,

so zreteľom na Protokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.2,

so zreteľom na odporúčanie Rady Európskej únie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

so zreteľom na stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (3),

keďže:

(1)

Prezident Európskej centrálnej banky pán Mario DRAGHI listom z 10. novembra 2011 oznámil rozhodnutie pána Lorenza BINI SMAGHIHO odstúpiť z funkcie vo Výkonnej rade s účinnosťou od konca 31. decembra 2011. Je preto potrebné vymenovať nového člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky.

(2)

Európska rada si želá vymenovať pána Benoît COEURÉ, ktorý podľa jej názoru spĺňa všetky podmienky ustanovené v článku 283 ods. 2 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Benoît COEURÉ sa týmto vymenúva za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov od 1. januára 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Európsku radu

predseda

H. VAN ROMPUY


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Stanovisko zo 14. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Stanovisko z 8. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/22


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/852/ES o prechodných opatreniach podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o spracovanie surového mlieka nespĺňajúceho požiadavky v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Rumunsku a stavebno-technické požiadavky na takéto prevádzkarne

[oznámené pod číslom K(2011) 9562]

(Text s významom pre EHP)

(2011/898/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1), a najmä na jeho článok 12 druhý odsek,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 852/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov týkajúce sa hygieny potravín, založené okrem iného na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolných bodoch. Stanovuje sa v ňom, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia dodržiavať určité postupy založené na uvedených zásadách.

(2)

Nariadením (ES) č. 853/2004 sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a dopĺňajú sa ním pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004. Pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004 zahŕňajú stavebno-technické požiadavky na prevádzkarne na spracovanie mlieka a pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004 zahŕňajú stavebno-technické požiadavky na takéto prevádzkarne, ako aj hygienické požiadavky týkajúce sa surového mlieka a mliečnych výrobkov.

(3)

V článku 2 rozhodnutia Komisie 2009/852/ES (3) sa stanovuje, že určité stavebno-technické požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004 a v nariadení (ES) č. 853/2004 sa do 31. decembra 2011 nemajú uplatňovať na prevádzkarne na spracovanie mlieka v Rumunsku uvedené v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

V rozhodnutí 2009/852/ES sa tiež stanovuje, že odchylne od požiadaviek stanovených v nariadení (ES) č. 853/2004 môžu prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v jeho prílohe II spracúvať mlieko spĺňajúce aj nespĺňajúce požiadavky, a to do 31. decembra 2011, pokiaľ sa takéto spracúvanie uskutočňuje na oddelených výrobných linkách.

(5)

Okrem toho sa v rozhodnutí 2009/852/ES stanovuje, že prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v jeho prílohe III môžu do 31. decembra 2011 spracúvať mlieko spĺňajúce aj nespĺňajúce požiadavky bez toho, aby disponovali oddelenými výrobnými linkami.

(6)

Rumunsko informovalo v septembri 2011 Komisiu, že počnúc januárom 2012 budú všetky prevádzkarne na spracovanie mlieka, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2009/852/ES, v súlade so stavebno-technickými požiadavkami stanovenými v nariadeniach (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004. Preto by sa mal vypustiť článok 2 rozhodnutia 2009/852/ES.

(7)

Prílohy II a III k rozhodnutiu 2009/852/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Rumunsko okrem toho informovalo Komisiu o tom, že od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2009/852/ES výrazne vzrástol podiel surového mlieka dodaného do prevádzkarní na spracovanie mlieka v uvedenom členskom štáte, ktoré spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004. Rumunsko tiež vypracovalo akčný plán zameraný na zabezpečenie súladu celého reťazca výroby mlieka v uvedenom členskom štáte s pravidlami EÚ.

(9)

Podľa správy predloženej Rumunskom na základe článku 6 rozhodnutia 2009/852/ES a informácií poskytnutých rumunskými orgánmi 17. októbra 2011 počas zasadania Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat však sektor mlieka v Rumunsku ešte stále nespĺňa požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

(10)

Vzhľadom na súčasnú situáciu a v snahe zamedziť, aby úsilie rumunských orgánov vyšlo nazmar, je vhodné predĺžiť uplatňovanie opatrení stanovených v rozhodnutí 2009/852/ES.

(11)

Rumunsko by malo pokračovať v procese, ktorého cieľom je, aby surové mlieko spracúvané prevádzkarňami uvedenými v prílohách II a III k rozhodnutiu 2009/852/ES spĺňalo požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

(12)

Rumunsko by malo naďalej monitorovať situáciu a pravidelne predkladať Komisii správy o pokroku pri dosahovaní úplného súladu s uvedenými požiadavkami. Na základe záverov uvedených správ by sa mali prijať vhodné opatrenia.

(13)

Rozhodnutie 2009/852/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2009/852/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa vypúšťa.

2.

V článku 3 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

3.

V článku 4 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

4.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Rumunsko každoročne predkladá Komisii správy o pokroku pri dosahovaní súladu s nariadením (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o:

a)

chovy s produkciou mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky;

b)

systém zberu a prepravy mlieka nespĺňajúceho požiadavky.

Prvá výročná správa bude Komisii predložená najneskôr do 31. decembra 2012 a druhá výročná správa najneskôr do 31. októbra 2013.

Správy sa podávajú prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe IV.

2.   Komisia dôkladne monitoruje pokrok pri dosahovaní súladu surového mlieka spracúvaného prevádzkarňami uvedenými v prílohách II a III s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 853/2004.

Ak Komisia na základe správ predložených Rumunskom zváži, že súlad sa pravdepodobne do 31. decembra 2013 nedosiahne, navrhne vhodné opatrenia na nápravu tejto situácie.“

5.

V článku 7 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

6.

Prílohy I, II a III sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 59.


PRÍLOHA

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2009/852/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa vypúšťa.

2.

Prílohy II a III sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA II

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3

Číslo

Veterinárne schvaľovacie číslo

Názov prevádzkarne

Adresa (mesto/obec/okres)

1.

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2.

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

PRÍLOHA III

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4

Číslo

Veterinárne schvaľovacie číslo

Názov prevádzkarne

Adresa (mesto/obec/okres)

1.

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2.

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3.

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4.

L136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5.

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6.

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7.

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8.

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9.

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10.

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11.

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12.

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13.

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14.

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15.

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16.

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17.

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18.

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19.

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20.

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21.

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22.

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23.

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24.

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25.

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26.

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27.

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28.

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29.

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30.

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31.

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32.

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33.

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34.

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35.

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36.

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37.

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38.

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39.

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40.

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41.

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42.

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43.

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44.

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45.

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46.

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47.

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48.

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49.

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50.

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51.

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52.

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53.

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54.

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55.

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56.

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57.

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58.

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59.

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60.

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61.

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62.

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63.

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64.

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65.

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66.

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67.

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68.

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69.

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70.

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71.

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72.

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73.

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74.

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75.

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76.

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77.

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78.

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79.

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80.

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81.

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82.

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/28


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2011) 9568]

(Text s významom pre EHP)

(2011/899/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1) a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené predpisy zahŕňajú požiadavky na hygienu týkajúce sa surového mlieka a mliečnych výrobkov.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2009/861/ES (2) sa stanovujú určité odchýlky od požiadaviek stanovených v podkapitolách II a III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 týkajúce sa prevádzkarní na spracovanie mlieka v Bulharsku, ktoré sa nachádzajú na zozname v uvedenom rozhodnutí. Uvedené rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2011.

(3)

Preto určité prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2009/861/ES môžu, odchylne od príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 853/2004, spracúvať mlieko spĺňajúce a nespĺňajúce požiadavky, pokiaľ sa mlieko spĺňajúce a nespĺňajúce požiadavky spracúva na oddelených výrobných linkách. Okrem toho môžu určité prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu spracúvať mlieko nespĺňajúce požiadavky bez toho, aby disponovali oddelenými výrobnými linkami.

(4)

Bulharsko informovalo Komisiu o tom, že od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2009/861/ES výrazne vzrástol podiel surového mlieka dodaného do prevádzkarní na spracovanie mlieka v uvedenom členskom štáte, ktoré spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004. Bulharsko tiež vypracovalo akčný plán zameraný na zabezpečenie súladu celého reťazca výroby mlieka v uvedenom členskom štáte s pravidlami EÚ.

(5)

Podľa správy predloženej Bulharskom na základe článku 5 rozhodnutia 2009/861/ES a informácií poskytnutých bulharskými orgánmi 17. októbra 2011 počas zasadania Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat však sektor mlieka v Bulharsku ešte stále nespĺňa požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

(6)

Vzhľadom na súčasnú situáciu a s cieľom predísť tomu, aby úsilie bulharských orgánov vyšlo nazmar, je vhodné predĺžiť uplatňovanie opatrení stanovených v rozhodnutí 2009/861/ES.

(7)

Bulharsko by malo pokračovať v procese, ktorého cieľom je, aby surové mlieko spracované prevádzkarňami uvedenými v prílohách k rozhodnutiu 2009/861/ES spĺňalo požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

(8)

Bulharsko by malo predovšetkým naďalej monitorovať situáciu a pravidelne predkladať Komisii správy o pokroku pri dosahovaní úplného súladu s uvedenými požiadavkami. Na základe záverov uvedených správ by sa mali prijať vhodné opatrenia.

(9)

Rozhodnutie 2009/861/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2009/861/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 2 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“;

2.

v článku 3 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“;

3.

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Bulharsko každoročne predkladá Komisii správy o pokroku pri dosahovaní súladu s nariadením (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o:

a)

chovy s produkciou mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky;

b)

systém zberu a prepravy mlieka nespĺňajúceho požiadavky.

Prvá výročná správa bude Komisii predložená najneskôr do 31. decembra 2012 a druhá výročná správa najneskôr do 31. októbra 2013.

Správy sa podávajú prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

2.   Komisia dôkladne monitoruje pokrok pri zabezpečovaní súladu surového mlieka spracúvaného prevádzkarňami uvedenými v prílohách I a II s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 853/2004.

Ak Komisia na základe správ predložených Bulharskom zváži, že súlad sa pravdepodobne do 31. decembra 2013 nedosiahne, navrhne vhodné opatrenia na nápravu tejto situácie.“;

4.

v článku 6 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“;

5.

prílohy I a II sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 83.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Zoznam prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktorým sa povoľuje spracúvať mlieko spĺňajúce, ako aj mlieko nespĺňajúce požiadavky podľa článku 2

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

BG 0412010

‚Bi Si Si Handel‘ OOD

gr. Elena

ul. ‚Treti mart‘ 19

2

BG 0612027

‚Mlechen ray – 2‘ EOOD

gr. Vratsa

kv. ‚Bistrets‘

3

BG 0612043

ET ‚Zorov- 91 -Dimitar Zorov‘

gr. Vratsa

Mestnost ‚Parshevitsa‘

4

BG 2012020

‚Yotovi‘ OOD

gr. Sliven

kv. ‚Rechitsa‘

5

BG 2512020

‚Mizia-Milk‘ OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

‚Rodopeya – Belev‘ EOOD

gr. Smolyan,

Ul. ‚Trakya‘ 20

7

BG 1212001

‚S i S – 7‘ EOOD

gr. Montana

‚Vrachansko shose‘ 1

8

BG 2812003

‚Balgarski yogurt‘ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

PRÍLOHA II

Zoznam prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktorým sa povoľuje spracúvať mlieko nespĺňajúce požiadavky podľa článku 3

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

BG 2412037

‚Stelimeks‘ EOOD

s. Asen

2

0912015

‚Anmar‘ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD ‚Persenski‘

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET‘Georgi Gushterov DR‘

s. Yahinovo

5

1012018

‚Evro miyt end milk‘ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

‚Matev-Mlekoprodukt‘ OOD

s. Goran

7

1112017

ET ‚Rima-Rumen Borisov‘

s. Vrabevo

8

1312023

‚Inter-D‘ OOD

s. Kozarsko

9

1612049

‚Alpina -Milk‘ EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD ‚Ikay‘

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK ‚Rodopa milk‘

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

‚Penchev‘ EOOD

gr. Chirpan

ul. ‚Septemvriytsi‘ 58

13

2512021

‚Keya-Komers-03‘ EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET ‚Veles-Kostadin Velev‘

gr. Razlog

ul. ‚Golak‘ 14

15

2312041

‚Danim-D.Stoyanov‘ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

‚Kamadzhiev-milk‘ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

‚Ben Invest‘ OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET ‚Ahmed Tatarla‘

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

‚Ekobalkan‘ OOD

gr. Sofia

bul ‚Evropa‘ 138

20

2312030

ET ‚Favorit- D.Grigorov‘

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET ‚Belite kamani‘

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev‘

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

‚Lavena‘ OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET ‚Slavka Todorova‘

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET ‚Radev-Radko Radev‘

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

‚Lakti ko‘ OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET ‚Karamfil Kasakliev‘

gr. Dospat

28

BG 0912004

‚Rodopchanka‘ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET ‚Vekir‘

s. Godlevo

30

0112013

ET ‚Ivan Kondev‘

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

‚Megakomers‘ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD ‚LAF-Velizarov i sie‘

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD ‚Nivego‘

s. Chiren

34

0612041

ET ‚Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova‘

gr. Vratsa

ul. ‚Ilinden‘ 3

35

0612042

ET ‚Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova‘

gr. Krivodol

ul. ‚Vasil Levski‘

36

1012008

‚Kentavar‘ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

‚Milkkomm‘ EOOD

gr. Lom

ul. ‚Al.Stamboliyski‘ 149

38

1212031

‚ADL‘ OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

‚Mandra‘ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET ‚Petar Tonovski-Viola‘

gr. Koynare

ul. ‚Hr.Botev‘ 14

41

1512010

ET ‚Militsa Lazarova-90‘

gr. Slavyanovo,

ul. ‚Asen Zlatarev‘ 2

42

1612024

SD ‚Kostovi – EMK‘

gr. Saedinenie

ul. ‚L.Karavelov‘ 5

43

1612043

ET ‚Dimitar Bikov‘

s. Karnare

obsht. ‚Sopot‘

44

1712046

ET ‚Stem-Tezdzhan Ali‘

gr. Razgrad

ul. ‚Knyaz Boris‘23

45

2012012

ET ‚Olimp-P.Gurtsov‘

gr. Sliven

m-t ‚Matsulka‘

46

2112003

‚Milk- inzhenering‘ OOD

gr. Smolyan

ul. ‚Chervena skala‘ 21

47

2112027

‚Keri‘ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

‚Mogila‘ OOD

gr. Godech,

ul. ‚Ruse‘ 4

49

2512018

‚Biomak‘ EOOD

gr. Omurtag

ul. ‚Rodopi‘ 2

50

2712013

‚Ekselans‘ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET ‚Bulmilk-Nikolay Nikolov‘

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET ‚Mladost-2-Yanko Yanev‘

gr. Yambol,

ul. ‚Yambolen‘ 13

53

BG 1012020

ET ‚Petar Mitov-Universal‘

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra ‚IPZHZ‘

gr. Troyan

ul. ‚V.Levski‘ 281

55

BG 1712042

ET ‚Madar‘

s. Terter

56

BG 2612042

‚Bulmilk‘ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET ‚Alada-Mohamed Banashak‘

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

‚ABLAMILK‘ EOOD

gr. Lukovit

ul. ‚Yordan Yovkov‘ 13

59

1312005

‚Ravnogor‘ OOD

s. Ravnogor

60

1712010

‚Bulagrotreyd-chastna kompaniya‘ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET ‚Deniz‘

s. Ezerche

62

2012011

ET ‚Ivan Gardev 52‘

gr. Kermen

ul. ‚Hadzhi Dimitar‘ 2

63

2012024

ET ‚Denyo Kalchev 53‘

gr. Sliven

ul. ‚Samuilovsko shose‘ 17

64

2112015

OOD ‚Rozhen Milk‘

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET ‚Vladimir Karamitev‘

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET ‚Agropromilk‘

gr. Ihtiman

ul. ‚P.Slaveikov‘ 19

67

BG 1812008

‚Vesi‘ OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

‚Si Vi Es‘ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET ‚Eliksir-Petko Petev‘

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

‚Sirma Prista‘ AD

gr. Ruse

bul. ‚3-ti mart‘ 51

71

BG 2512001

‚Mladost -2002‘ OOD

gr. Targovishte

bul.‘29-ti yanuari‘ 7

72

0812030

‚FAMA‘ AD

gr. Dobrich

bul. ‚Dobrudzha‘ 2

73

0912003

‚Koveg-mlechni produkti‘ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET ‚Boycho Videnov – Elbokada 2000‘

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

‚Diva 02‘ OOD

gr. Isperih

ul. ‚An.Kanchev‘

76

1712037

ET ‚Ali Isliamov‘

s. Yasenovets

77

1712043

‚Maxima milk‘ OOD

s. Samuil

78

1812005

‚DAV – Viktor Simonov‘ EOOD

gr. Vetovo

ul. ‚Han Kubrat‘ 52

79

2012010

‚Saray‘ OOD

s. Mokren

80

2012032

‚Kiveks‘ OOD

s.Kovachite

81

2012036

‚Minchevi‘ OOD

s. Korten

82

2212009

‚Serdika -94‘ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET ‚Sisi Lyubomir Semkov‘

s. Anton

84

2312033

‚Balkan spetsial‘ OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD ‚Laktoni‘

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

‚Inikom‘ OOD

gr. Galabovo

ul. ‚G.S.Rakovski‘ 11

87

2512011

ET ‚Sevi 2000- Sevie Ibryamova‘

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET ‚Detelina 39‘

s. Brod

89

2812002

‚Arachievi‘ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska‘

90

BG 1612021

ET ‚Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov‘

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

‚Hemus-Milk komers‘ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

‚Raftis‘ EOOD

s. Byala

93

2112023

ET ‚Iliyan Isakov‘

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

‚MAH 2003‘ EOOD

gr. Etropole

bul. ‚Al. Stamboliyski‘ 21

95

2712005

‚Nadezhda‘ OOD

s. Kliment