ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.335.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
17. decembra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1320/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa mení príloha I nariadenia Rady (ES) č. 517/94 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1323/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2012 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1324/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa na rok 2012 ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1067/2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín okrem pšenice vysokej kvality

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1325/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 o spúšťacej úrovni dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety

66

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1326/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

68

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1327/2011 zo 16. decembra 2011 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

70

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1328/2011 zo 16. decembra 2011 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

72

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2011 zo 16. decembra 2011 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

74

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1330/2011 zo 16. decembra 2011 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

76

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/845/SZBP zo 16. decembra 2011 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

78

 

 

2011/846/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru ATALANTA/5/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru ATALANTA/2/2009 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru ATALANTA/3/2009 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

79

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/847/SZBP zo 16. decembra 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

81

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/848/SZBP zo 16. decembra 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

83

 

 

2011/849/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EULEX/2/2011 zo 16. decembra 2011, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia [oznámené pod číslom K(2011) 9068]

86

 

 

2011/851/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011 o dodatočnom finančnom príspevku Únie na pokrytie nákladov Portugalska za roky 2006 a 2007 na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) [oznámené pod číslom K(2011) 9247]

107

 

 

2011/852/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/363/ES o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku [oznámené pod číslom K(2011) 9248]  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EÚ

z 13. decembra 2011

o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 2 a článok 83 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia predstavujú závažné porušenie základných práv, najmä práv detí na ochranu a starostlivosť nevyhnutné pre ich blaho, ako je stanovené v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a Charte základných práv Európskej únie (3).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii Únia uznáva práva, slobody a zásady ustanovené v Charte základných práv Európskej únie, v ktorej článok 24 ods. 2 ustanovuje, že pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa. Navyše v Štokholmskom programe – Otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich (4) – sa stanovuje jasná priorita, ktorou je boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii.

(3)

Výskyt detskej pornografie, ktorú tvoria snímky zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, a iných zvlášť závažných foriem sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí narastá a rozširuje sa používaním nových technológií a internetu.

(4)

Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii (5) zosúlaďuje právne predpisy členských štátov s cieľom kriminalizovať najzávažnejšie formy sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí, rozšíriť vnútroštátnu súdnu právomoc a stanovuje minimálnu úroveň pomoci obetiam. V rámcovom rozhodnutí Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní (6) sa stanovil súbor práv obetí v rámci trestných konaní vrátane práva na ochranu a odškodnenie. Okrem toho sa v dôsledku implementácie rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní uľahčí koordinácia trestného stíhania (7) v prípadoch sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie.

(5)

V súlade s článkom 34 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa sa štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, zaväzujú chrániť dieťa pred všetkými formami sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania. Opčný protokol Organizácie Spojených národov z roku 2000 k Dohovoru o právach dieťaťa týkajúcich sa predaja detí, detskej prostitúcie a detskej pornografie, a najmä Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním z roku 2007 sú dôležitými krokmi na ceste k zlepšeniu medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.

(6)

Závažné trestné činy, akým je sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia, si vyžadujú komplexný prístup zahŕňajúci trestné stíhanie páchateľov, ochranu obetí v detskom veku a predchádzanie tomuto fenoménu. Pri realizácii akýchkoľvek opatrení na boj proti týmto trestným činom je potrebné zohľadňovať predovšetkým najlepší záujem dieťaťa, a to v súlade s Chartou základných práv Európskej únie a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa. Rámcové rozhodnutie 2004/68/SVV by sa malo nahradiť novým nástrojom, ktorý poskytne komplexný právny rámec potrebný na splnenie daného cieľa.

(7)

Táto smernica by mala v plnej miere dopĺňať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (8), keďže niektoré obete obchodovania s ľuďmi boli aj obeťami sexuálneho zneužívania alebo sexuálneho vykorisťovania v detskom veku.

(8)

Pokiaľ ide o trestné činy týkajúce sa pornografického predstavenia, táto smernica sa vzťahuje na také činy, ktoré obsahujú organizované živé predstavenia určené publiku, čím sa z vymedzenia pojmov vylučuje osobný priamy styk medzi plnoletými osobami v rovnocennom postavení, ako aj deťmi, ktoré prekročili vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a ich partnermi.

(9)

Detská pornografia často zahŕňa vyobrazenia zaznamenávajúce sexuálne zneužívanie detí dospelými. Môže tiež zahŕňať vyobrazenia detí zapojených do jednoznačne sexuálneho konania alebo vyobrazenia ich pohlavných orgánov, keď sa tieto zobrazenia používajú primárne na sexuálne účely a využívajú s vedomím dieťaťa alebo bez jeho vedomia. Pojem detskej pornografie sa navyše vzťahuje na realistické zobrazenie dieťaťa, pri ktorom sa dieťa zúčastňuje, alebo je zobrazené, ako sa zúčastňuje, na jednoznačne sexuálnom konaní primárne na sexuálne účely.

(10)

Zdravotné postihnutie ako také automaticky nepredstavuje neschopnosť súhlasiť so sexuálnymi vzťahmi. Trestne postihovať by sa však malo zneužitie takéhoto zdravotného postihnutia s cieľom zapojiť sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom.

(11)

Pri prijímaní právnych predpisov v oblasti trestného práva hmotného by Únia mala zabezpečiť konzistentnosť takýchto právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o výšku sankcií. V kontexte Lisabonskej zmluvy by sa nemalo zabudnúť na závery Rady z 24. a 25. apríla 2002 o prístupe, ktorý sa uplatňuje v súvislosti s aproximáciou sankcií a v ktorom sa predpokladajú štyri úrovne výšky trestov. Vzhľadom na to, že táto smernica obsahuje výnimočne veľa rôznych trestných činov, sa v nej vyžaduje, aby sa na účely zohľadnenia rôzneho stupňa závažnosti týchto trestných činov výška trestov rozlišovala podrobnejšie, ako sa zvyčajne zohľadňuje v právnych predpisoch Únie.

(12)

Závažné formy sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí by sa mali postihovať účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami. Patria sem najmä rôzne formy sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí, ktoré uľahčuje využívanie informačných a komunikačných technológií, ako je online kontaktovanie detí na účely ich sexuálneho zneužitia prostredníctvom webových stránok sociálnych sietí a diskusných skupín. Mala by sa tiež spresniť definícia pojmu detská pornografia a mala by byť uvedená do väčšieho súladu s definíciami uvedenými v medzinárodných nástrojoch.

(13)

Maximálne tresty ustanovené v tejto smernici pre trestné činy v nej uvedené by sa mali vzťahovať aspoň na najvážnejšie formy takýchto trestných činov.

(14)

Na to, aby členské štáty dosiahli maximálnu sankciu, ktorá sa v tejto smernici ustanovuje za trestné činy týkajúce sa sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí a detskej pornografie, môžu kombinovať sankciu ustanovenú vo vnútroštátnom právnom poriadku v súvislosti s takýmito trestnými činmi, a pritom zohľadniť svoje vnútroštátne právne predpisy.

(15)

Táto smernica ukladá členský štátom povinnosť ustanoviť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch trestné sankcie v súlade s ustanoveniami práva Únie o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. Táto smernica neukladá žiadne povinnosti týkajúce sa uplatňovania takýchto sankcií ani akéhokoľvek iného dostupného systému presadzovania práva v jednotlivých prípadoch.

(16)

Najmä v prípadoch, keď sa trestné činy uvedené v tejto smernici páchajú na účely finančného zisku, sa požaduje, aby členské štáty zvážili možnosť uložiť okrem trestu odňatia slobody aj finančné sankcie.

(17)

V súvislosti s detskou pornografiou výraz „neoprávnené“ umožňuje členským štátom poskytnúť obranu vo vzťahu k správaniu týkajúcemu sa „pornografického materiálu“, ktorého ciele sú napríklad lekárske, vedecké alebo podobné. Tiež umožňuje činnosti vykonávané v rámci domácich zákonných právomocí, ako napríklad legitímne držanie detskej pornografie orgánmi s cieľom viesť trestné konanie alebo predchádzať zločinom, odhaľovať ich či vyšetrovať. Zároveň nevylučuje právnu obhajobu ani podobné relevantné zásady, ktoré za istých okolností zbavujú osobu zodpovednosti, napríklad ak telefónne alebo internetové horúce linky vykonávajú činnosti slúžiace na nahlasovanie týchto prípadov.

(18)

Trestne postihovať by sa malo aj vedomé získavanie prístupu k detskej pornografii prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Na to, aby osoba mohla niesť zodpovednosť, musí mať v úmysle otvoriť si stránku s detskou pornografiou a zároveň vedieť, že sa na nej nachádzajú príslušné vyobrazenia. Sankcie by sa nemali vzťahovať na osoby, ktoré sa na stránky s detskou pornografiou dostanú neúmyselne. Úmyselná povaha trestného činu sa môže vyvodiť z toho, že je opakovaný alebo sa pácha prostredníctvom služby za odplatu.

(19)

Kontaktovanie detí na sexuálne účely je hrozbou s charakteristickými črtami v rámci internetu, pretože Internet poskytuje používateľom nebývalú anonymitu, pretože môžu zatajiť svoju skutočnú identitu a osobné vlastnosti, ako napríklad svoj vek. Členské štáty zároveň uznávajú, že je tiež dôležité bojovať proti vyhľadávaniu detí mimo internetového rámca, najmä ak sa toto vyhľadávanie neuskutočňuje pomocou využitia informačných a komunikačných technológií. Členské štáty sa povzbudzujú na to, aby stíhali správanie, pri ktorom sa vyhľadávanie dieťaťa, ktoré má spĺňať páchateľove sexuálne účely, uskutočňuje v prítomnosti alebo blízkosti dieťaťa, napríklad formou osobitného prípravného trestného činu, pokusu o spáchanie trestných činov uvedených v tejto smernici alebo ako osobitná forma sexuálneho zneužívania. Nezávisle od právneho riešenia trestného stíhania za vyhľadávanie dieťaťa offline by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli páchatelia podobných trestných činov nejakým spôsobom stíhaní.

(20)

Táto smernica sa nedotýka politík členských štátov týkajúcich sa sexuálnych aktivít vykonávaných so súhlasom, do ktorých môžu byť zapojené deti a ktoré možno pokladať za prirodzené objavovanie sexuality počas dospievania, pri zohľadnení rozdielnych kultúrnych a právnych tradícií a nových foriem nadväzovania a udržiavania vzťahov medzi deťmi a mladistvými, a to vrátane použitia informačných a komunikačných technológií. Tieto otázky nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Členské štáty, ktoré využívajú možnosti uvedené v tejto smernici, by tak mali konať vo výkone svojich právomocí.

(21)

Členské štáty by mali vo svojom vnútroštátnom práve prijať uplatniteľné ustanovenia týkajúce sa priťažujúcich okolností v súlade s pravidlami svojho právneho systému týkajúcimi sa priťažujúcich okolností. Mali by zabezpečiť, aby takéto priťažujúce okolnosti boli sudcom pri súdení páchateľov známe, aby ich mohli zohľadniť napriek tomu, že sudcovia nemajú povinnosť prihliadať na priťažujúce okolnosti. Členské štáty by priťažujúce okolnosti nemali zahŕňať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ak nie sú vzhľadom na povahu konkrétneho trestného činu relevantné. Pri každom trestnom čine uvedenom v tejto smernici by sa mala na vnútroštátnej úrovni posúdiť relevantnosť jednotlivých priťažujúcich okolností uvedených v tejto smernici.

(22)

Telesná alebo duševná nespôsobilosť by sa v zmysle tejto smernice mala chápať tiež ako stav telesnej či duševnej nespôsobilosti spôsobenej užitím drog alebo alkoholu.

(23)

V rámci boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí by sa v plnej miere mali využiť existujúce nástroje na zaistenie a konfiškáciu zisku z trestnej činnosti, akým je Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a protokoly k nemu, Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z roku 1990, rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnost (9) a rámcové rozhodnutie Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti (10). Malo by sa podporovať využitie zhabaných a skonfiškovaných prostriedkov a zisku z trestnej činnosti uvedenej v tejto smernici na podporu pomoci obetiam a ich ochranu.

(24)

V prípade obetí trestných činov uvedených v tejto smernici by sa malo zabrániť sekundárnej viktimizácii. V členských štátoch, v ktorých je prostitúcia alebo vystupovanie v pornografických dielach podľa vnútroštátnych trestných právnych predpisov trestné, by malo byť podľa týchto právnych predpisov možné nestíhať ani neukladať sankcie v prípade, že dotknuté dieťa takéto činy spáchalo ako obeť sexuálneho vykorisťovania alebo ak sa dieťa na detskej pornografii zúčastnilo pod nátlakom.

(25)

Ako nástroj aproximácie trestného práva sa v tejto smernici ustanovujú výšky sankcií, ktoré by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté osobitné trestné politiky členských štátov týkajúce sa detských páchateľov.

(26)

Je potrebné uľahčiť vyšetrovanie trestných činov a vznesenie obvinenia voči páchateľom v rámci trestných konaní, aby sa zohľadnili ťažkosti, ktorým musia obete v detskom veku pri oznamovaní sexuálneho zneužitia čeliť, a anonymita páchateľov v kybernetickom priestore. V záujme toho, aby sa zaistila úspešnosť vyšetrovania a trestného stíhania trestných činov uvedených v tejto smernici, nemalo by ich začatie v zásade závisieť od vykonania oznámenia alebo vznesenia obvinenia obeťou trestného činu alebo jej zástupcom. Dostatočná dĺžka času na stíhanie by sa mala určiť v súlade s vnútroštátnym právom.

(27)

Subjektom zodpovedným za vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov uvedených v tejto smernici by mali byť poskytnuté efektívne nástroje vyšetrovania. Tieto nástroje by mohli zahŕňať odpočúvanie, utajené sledovanie vrátane elektronického sledovania, monitorovania bankových účtov alebo iné finančné vyšetrovanie, pričom sa okrem iného zohľadní zásada proporcionality a povaha a závažnosť vyšetrovaných trestných činov. V relevantných prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom by medzi tieto nástroje mala patriť aj možnosť, aby orgány presadzovania práva použili na internete utajenú totožnosť.

(28)

Členské štáty by mali nabádať všetky osoby, ktoré majú vedomosť alebo podozrenie týkajúce sa sexuálneho zneužívania alebo sexuálneho vykorisťovania detí, aby tieto skutočnosti ohlásili príslušným orgánom. Za určenie príslušných orgánov, ktorým sa má takéto podozrenie ohlásiť, nesie zodpovednosť každý členský štát. Tieto príslušné orgány by nemali byť len útvarmi na ochranu detí či príslušnými sociálnymi službami. Zámerom požiadavky „dôvodného“ podozrenia by mala byť ochrana pred uplatňovaním tohto ustanovenia na oprávnenie obvinenia na základe úplne vymyslených alebo nepravdivých skutočností, ktoré sa realizuje so zlým úmyslom.

(29)

Pravidlá na určenie súdnej právomoci by sa mali zmeniť a doplniť s cieľom zabezpečiť, aby páchatelia sexuálneho zneužívania alebo sexuálneho vykorisťovania detí, ktorí pochádzajú z Únie, boli trestne stíhaní aj vtedy, ak sa takýchto trestných činov dopustili mimo územia Únie, najmä v rámci tzv. sexuálnej turistiky. Pod sexuálnou turistikou zameranou na deti by sa malo rozumieť sexuálne vykorisťovanie detí osobou alebo osobami, ktoré cestujú zo svojho obvyklého prostredia do destinácie v zahraničí, v ktorej sa dostávajú do sexuálneho kontaktu s deťmi. Ak k sexuálnej turistike zameranej na deti dochádza mimo Únie, členské štáty by sa mali nabádať na to, aby prostredníctvom dostupných vnútroštátnych a medzinárodných nástrojov vrátane bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv o vydávaní osôb, vzájomnej pomoci alebo postúpení konania zvýšili spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami s cieľom bojovať proti sexuálnej turistike. Členské štáty by mali podporovať otvorený dialóg a komunikáciu s tretími krajinami, aby mohli podľa príslušného vnútroštátneho práva právne stíhať páchateľov, ktorí na účely sexuálnej turistiky zameranej na deti cestujú mimo Únie.

(30)

Opatrenia na ochranu obetí v detskom veku by sa mali prijímať v záujme týchto obetí pri zohľadnení posúdenia ich potrieb. Pre obete v detskom veku by mali byť ľahko dostupné právne opravné prostriedky a opatrenia na riešenie konfliktu záujmov v prípadoch, ak sa sexuálne zneužívanie alebo sexuálne vykorisťovanie dieťaťa vyskytne v rámci jeho rodiny. Ak sa má pre dieťa počas vyšetrovania trestného činu alebo počas trestného konania vymenovať osobitný zástupca, túto úlohu môže vykonávať aj právnická osoba, inštitúcia alebo orgán. Okrem toho by obete v detskom veku mali byť chránené pred sankciami súvisiacimi napríklad s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti prostitúcie, ak svoj prípad oznámia príslušným orgánom. Okrem toho účasť na trestnom konaní by obetiam v detskom veku nemala v rámci možností spôsobovať ďalšiu traumu v dôsledku vypočúvania alebo vizuálneho kontaktu s páchateľom. Dobré porozumenie detí a ich správania v prípade traumatických skúseností pomôže zabezpečiť vysokokvalitné dôkazy a znížiť mieru stresu, ktorému sú deti vystavené počas vykonávania nevyhnutných opatrení.

(31)

Členské štáty by mali zvážiť poskytnutie krátkodobej a dlhodobej pomoci obetiam v detskom veku. Každá ujma spôsobená sexuálnym zneužívaním a sexuálnym vykorisťovaním dieťaťa je závažná a treba sa ňou zaoberať. Vzhľadom na povahu ujmy spôsobenej sexuálnym zneužívaním a sexuálnym vykorisťovaním by sa takáto pomoc mala poskytovať dovtedy, kým je to nevyhnutné na fyzické a psychické zotavenie dieťaťa, a v prípade potreby môže trvať až do dospelosti. Malo by sa zvážiť poskytnutie pomoci a prípravy aj rodičom a poručníkom obete v detskom veku, ak nie sú podozrivými zo spáchania príslušného trestného činu, aby mohli pomáhať obetiam v detskom veku počas konania.

(32)

V rámcovom rozhodnutí 2001/220/SVV je ustanovený súbor práv obetí v trestnom konaní vrátane práva na ochranu a odškodnenie. Okrem toho by sa detským obetiam sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania a detskej pornografie mal poskytnúť prístup k právnemu poradenstvu a v súlade s postavením obetí v príslušnom súdnom systéme aj k právnemu zastupovaniu, a to aj na účely uplatnenia nároku na odškodnenie. Takéto právne poradenstvo a právne zastupovanie by príslušné orgány mohli tiež poskytnúť na účely uplatnenia nároku na odškodnenie od štátu. Účelom právneho poradenstva je umožniť obetiam, aby boli informované a aby sa im poskytlo poradenstvo v súvislosti s rôznymi možnosťami, ktoré majú k dispozícii. Právne poradenstvo by mala poskytovať osoba, ktorá absolvovala príslušnú právnu odbornú prípravu, pričom nemusí byť nevyhnutne právnikom. Právne poradenstvo a v súlade s postavením obetí v príslušnom súdnom systéme aj právne zastupovanie by malo byť bezplatné minimálne v tých prípadoch, keď obeť nemá dostatočné finančné prostriedky, a to spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi postupmi členských štátov.

(33)

Členské štáty by mali prijať opatrenia na to, aby zabránili činnostiam súvisiacim s propagáciou sexuálneho zneužívania detí a sexuálnej turistiky zameranej na deti alebo aby tieto činnosti zakázali. Zvážiť by sa mohli rôzne preventívne opatrenia, ako napríklad príprava a posilnenie kódexu správania a samoregulačných mechanizmov v odvetví cestovného ruchu, vypracovanie etického kódexu alebo „známok kvality“ pre organizácie v oblasti cestovného ruchu, ktoré bojujú proti sexuálnej turistike zameranej na deti alebo ktoré majú výslovnú politiku boja proti tejto forme sexuálnej turistiky zameranej na deti.

(34)

Členské štáty by mali zaviesť a/alebo posilniť politiky zamerané na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí vrátane opatrení odrádzajúcich a obmedzujúcich dopyt, ktorý stimuluje všetky formy sexuálneho vykorisťovania detí, a opatrení na zníženie rizika spočívajúceho v tom, že sa deti stanú obeťami, a to prostredníctvom kampaní zameraných na informovanosť a osvetu a výskumných a vzdelávacích programov. Členské štáty by v podobných iniciatívach mali zaujať prístup, ktorý posilňuje presadzovanie práv dieťaťa. Osobitná starostlivosť by sa mala venovať tomu, aby sa zabezpečilo, že osvetové kampane zamerané na deti budú vhodné a dostatočne zrozumiteľné. Malo by sa zvážiť zriadenie liniek dôvery alebo horúcich liniek.

(35)

Pokiaľ ide o systém oznamovania sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí a pomoc deťom v núdzi, mali by sa propagovať horúce linky s číslom 116 000 pre nezvestné deti, 116 006 pre obete trestnej činnosti a 116 111 pre deti, ktoré boli zavedené rozhodnutím Komisie 2007/116/ES z 15. februára 2007 o rezervovaní národného číselného rozsahu začínajúceho sa trojčíslím 116 pre harmonizované čísla pre harmonizované služby sociálneho významu (11), a malo by sa prihliadať na skúsenosti s ich fungovaním.

(36)

Odborným pracovníkom, ktorí môžu prísť do kontaktu s obeťami sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania v detskom veku, by mala byť poskytnutá príslušná odborná príprava zameraná na identifikáciu a zaobchádzanie s takýmito obeťami. Táto odborná príprava by sa mala podporiť u príslušníkov týchto kategórií, ktorí majú možnosť prísť do kontaktu s obeťami v detskom veku: príslušníci polície, prokurátori, právnici, sudcovia a súdni zamestnanci, zdravotnícky personál, personál venujúci sa starostlivosti o deti, ale mohol by sa týkať aj iných skupín ľudí, u ktorých je pravdepodobnosť, že sa v práci stretnú s obeťami sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania v detskom veku.

(37)

Aby sa zabránilo sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí, páchateľom sexuálnych trestných činov by sa mali ponúknuť adresné intervenčné programy alebo opatrenia. V týchto intervenčných programoch alebo opatreniach by sa mal dodržiavať rozsiahly a pružný prístup zameraný na lekárske a psychosociálne aspekty, pričom by mali byť nepovinné. Nemali by nimi byť dotknuté intervenčné programy ani opatrenia, ktoré uložili príslušné justičné orgány.

(38)

Intervenčné programy alebo opatrenia sa neposkytujú automaticky. Rozhodnutie, ktoré intervenčné programy alebo opatrenia sú primerané, je na príslušnom členskom štáte.

(39)

Mal by sa posudzovať stupeň nebezpečenstva, ktoré páchatelia predstavujú, a možné riziko opakovania sexuálnych trestných činov páchaných na deťoch, aby sa predišlo recidíve a minimalizoval sa jej výskyt. Aspekty takéhoto posudzovania, ako napríklad typ orgánu, ktorý je príslušný nariadiť a vykonať posudzovanie, alebo okamih v rámci trestného konania alebo po ňom, keď by sa takéto posudzovanie malo vykonať, ako aj aspekty účinných intervenčných programov alebo opatrení, ktoré sa po takomto posúdení ponúknu, by mali byť v súlade s vnútroštátnymi postupmi členských štátov. S rovnakým cieľom predchádzania recidíve a minimalizovania jej výskytu by mali byť pre páchateľov k dispozícii aj účinné intervenčné programy alebo opatrenia na dobrovoľnej báze. Uvedené intervenčné programy a opatrenia by nemali byť v rozpore s vnútroštátnymi mechanizmami na zaobchádzanie s osobami s duševnou poruchou.

(40)

Ak je to vhodné z hľadiska stupňa nebezpečenstva, ktoré páchatelia predstavujú, a rizika opakovania trestného činu, malo by sa odsúdeným páchateľom dočasne alebo trvale zabrániť vo vykonávaní prinajmenšom profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi. Zamestnávatelia sú oprávnení, aby im boli pri nábore na pozíciu, pri ktorej dochádza k pravidelnému kontaktu s deťmi, poskytnuté informácie o existujúcich odsúdeniach za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch, ktoré sú zaznamenané v trestnom registri, alebo o existujúcich zákazoch činnosti. Na účely tejto smernice by sa pojem zamestnávatelia mal vzťahovať aj na osoby, ktoré prevádzkujú organizácie pôsobiace v dobrovoľníckej činnosti týkajúcej sa dohľadu a/alebo starostlivosti o deti, pri ktorej dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi. Spôsob, akým sa takéto informácie poskytnú, ako napríklad prístup prostredníctvom príslušnej osoby a presný obsah informácií, význam organizovaných dobrovoľníckych činností a priamy a pravidelný kontakt s deťmi by mali byť ustanovené v súlade s vnútroštátnym právom.

(41)

Táto smernica zohľadňuje so zreteľom na rozdielne právne tradície členských štátov skutočnosť, že prístup k trestným registrom umožňujú buď iba príslušné orgány, alebo dotknuté osoby. Táto smernica neukladá povinnosť meniť vnútroštátne systémy, ktoré upravujú trestné registre, ani spôsoby prístupu k týmto registrom.

(42)

Cieľom tejto smernice nie je hamornizovať predpisy týkajúce sa súhlasu dotknutej osoby pri výmene informácií z trestných registrov, teda to, či je potrebné vyžadovať jej súhlas, alebo nie. Nezávisle od toho, či je súhlas potrebný, alebo nie, touto smernicou sa neustanovuje žiadna nová povinnosť meniť vnútroštátne predpisy a vnútroštátne postupy v tejto oblasti.

(43)

Členské štáty môžu zvážiť prijatie ďalších správnych opatrení voči páchateľom, napríklad registráciu osôb odsúdených za trestné činy uvedené v tejto smernici v registroch páchateľov sexuálnych trestných činov. Prístup do týchto registrov by mal podliehať obmedzeniu v súlade s vnútroštátnymi ústavnými zásadami a platnými normami na ochranu údajov, napríklad tým, že sa obmedzí prístup na súdy a/alebo orgány presadzovania práva.

(44)

Členské štáty sú nabádané na to, aby s cieľom sledovať a vyhodnocovať jav sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí vytvorili na štátnej alebo miestnej úrovni a v spolupráci s občianskou spoločnosťou mechanizmy na zber údajov alebo koordinačné strediská. Aby Únia mohla riadne vyhodnotiť výsledky opatrení na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, mala by pokračovať vo svojej práci na metodikách a metódach zberu údajov slúžiacich na získanie porovnateľných štatistík.

(45)

Členské štáty by mali prijať primerané kroky na zriadenie informačných služieb s cieľom poskytovať informácie, ako možno spoznať znaky sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania.

(46)

Detská pornografia, ktorú tvoria snímky zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, je osobitným druhom obsahu, ktorý nemožno prezentovať ako vyjadrenie názoru. Boj proti detskej pornografii je potrebné realizovať formou obmedzenia šírenia materiálu obsahujúceho sexuálne zneužívanie detí, a to tak, že sa sťaží možnosť páchateľov umiestniť takýto obsah na verejne dostupnú internetovú sieť. Je preto potrebné prijať opatrenia na odstránenie obsahu pri zdroji a zatknúť osoby, ktoré sa previnili tým, že distribuovali alebo sťahovali z internetu snímky zobrazujúce zneužívanie detí. V záujme podpory snáh Únie v boji proti detskej pornografii by členské štáty mali vynaložiť maximálne úsilie o spoluprácu s tretími krajinami v snahe o odstránenie podobného obsahu zo serverov na ich území.

(47)

Keďže napriek tomuto úsiliu je odstránenie detského pornografického obsahu pri zdroji často nemožné, ak sa pôvodný materiál nenachádza na území Únie, či už preto, lebo štát, v ktorom sa daný server nachádza, nie je ochotný spolupracovať, alebo pretože dosiahnuťodstránenie materiálu z dotknutého štátu sa javí ako mimoriadne zdĺhavý proces. Možno zaviesť mechanizmy, ktoré by z územia Únie zablokovali prístup na internetové stránky označené za stránky obsahujúce a šíriace detskú pornografiu. Opatrenia, ktoré prijali členské štáty v súlade s touto smernicou s cieľom odstrániť alebo v rámci možnosti zablokovať webové stránky obsahujúce detskú pornografiu, by mohli vychádzať z rôznych druhov verejných aktov, či už legislatívnych, nelegislatívnych, súdnych, alebo iných. V tejto súvislosti sa táto smernica uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté dobrovoľné opatrenia, ktoré prijme internetový priemysel na prevenciu zneužívania ich služieb, alebo akákoľvek podpora členských štátov podobným opatreniam. Nezávisle od toho, čo bude vybraným základom tohto opatrenia alebo metódy, členské štáty by mali zabezpečiť, aby používateľom a poskytovateľom služieb poskytovalo primeranú mieru právnej istoty a predvídateľnosti. Aby sa v záujme odstránenia a blokovania stránok obsahujúcich detské zneužívanie zabezpečilo, že vnútroštátne zoznamy webových stránok, na ktorých sa nachádza materiál obsahujúci detskú pornografiu, budú čo najúplnejšie a aby sa zároveň predišlo duplicite práce, verejné orgány by mali nadviazať vzájomnú spoluprácu a posilňovať ju. Všetky takéto kroky musia zohľadňovať práva konečných používateľov a musia sa pri nich dodržiavať právne a justičné postupy a musia byť v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práva a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie. V rámci programu Bezpečnejší Internet sa vytvorila sieť poradenských liniek, ktorých cieľom je zhromažďovať informácie a zabezpečiť pokrytie a výmenu správ o hlavných typoch nelegálneho obsahu na internete.

(48)

Cieľom tejto smernice je zmeniť, doplniť a rozšíriť ustanovenia rámcového rozhodnutia 2004/68/SVV. Keďže pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú početné a ich charakter je závažný, rámcové rozhodnutie by sa v záujme jasnosti malo nahradiť v celom rozsahu vo vzťahu k členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na prijímaní tejto smernice.

(49)

Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je boj proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, nemožno v dostatočnej miere dosiahnuť na úrovni členských štátov a keďže ho možno vzhľadom na jeho rozsah a účinok lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia prijme opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa uvádza v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa daného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(50)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým ľudskú dôstojnosť, zákaz mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, práva detí, právo na slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu a právo na informácie, ochranu osobných údajov, právo na účinný opravný prostriedok a spravodlivý proces a zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov. Cieľom smernice je najmä zabezpečiť úplné rešpektovanie uvedených práv a zásad, a teda je potrebné ju náležitým spôsobom uplatňovať.

(51)

V súlade s článkom 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.

(52)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí, detskej pornografie a kontaktovania detí na sexuálne účely. Táto smernica zavádza ustanovenia na posilnenie prevencie tejto trestnej činnosti a ochrany jej obetí.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:

a)

„dieťa“ je každá osoba mladšia ako 18 rokov;

b)

„vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity“ je vek, pod ktorého hranicou je podľa vnútroštátneho práva zakázané zapájať sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom;

c)

pojmom „detská pornografia“ sa označuje:

i)

každý materiál, ktorý vizuálne zobrazuje dieťa zapojené do skutočného alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania;

ii)

každé zobrazenie pohlavných orgánov dieťaťa primárne určené na sexuálne účely;

iii)

každý materiál, ktorý vizuálne zobrazuje akúkoľvek osobu vyzerajúcu ako dieťa zapojenú do skutočného alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania alebo každé zobrazenie pohlavných orgánov akejkoľvek osoby vyzerajúcej ako dieťa primárne určené na sexuálne účely, alebo

iv)

realistické snímky dieťaťa zapojeného do jednoznačne sexuálneho konania alebo realistické snímky pohlavných orgánov dieťaťa primárne určené na sexuálne účely;

d)

„detská prostitúcia“ je využívanie dieťaťa na sexuálne aktivity, pri ktorých je peňažná alebo iná forma odmeny alebo protiplnenia poskytnutá alebo prisľúbená výmenou za zapojenie dieťaťa do sexuálnych aktivít bez ohľadu na to, či táto platba, prísľub alebo protiplnenie boli poskytnuté dieťaťu, alebo tretej strane;

e)

„pornografické predstavenie“ je živé predstavenie určené publiku, a to aj s využitím informačných a komunikačných technológií, v ktorom:

i)

je dieťa zapojené do reálneho alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania alebo

ii)

sú pohlavné orgány dieťaťa obnažované primárne na sexuálne účely;

f)

„právnická osoba“ je každý subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov alebo verejnoprávnych orgánov, ktoré vykonávajú štátnu moc, a verejnoprávnych medzinárodných organizácií.

Článok 3

Trestné činy súvisiace so sexuálnym zneužívaním

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa úmyselné konanie uvedené v odsekoch 2 až 6 považovalo za trestný čin.

2.   Zapríčinenie toho, že dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, sa stane na sexuálne účely svedkom sexuálnych aktivít, hoci sa na nich toto dieťa nemusí priamo zúčastňovať, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok.

3.   Zapríčinenie toho, že dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, sa stane na sexuálne účely svedkom sexuálneho zneužitia, hoci sa na ňom nemusí priamo zúčastňovať, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky.

4.   Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom, ktoré ešte nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov.

5.   Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom, pri ktorom sa:

i)

zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky v prípade, že dieťa tento vek prekročilo, alebo

ii)

zneužije zvlášť zraniteľné postavenie dieťaťa, najmä v dôsledku duševného alebo telesného postihnutia alebo závislosti dieťaťa, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky v prípade, že dieťa tento vek prekročilo, alebo

iii)

použije donucovanie, násilie alebo hrozby, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.

6.   Donútenie dieťaťa na sexuálne aktivity s treťou stranou nátlakom, násilím alebo hrozbami sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.

Článok 4

Trestné činy súvisiace so sexuálnym vykorisťovaním

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa úmyselné konanie uvedené v odsekoch 2 až 7 považovalo za trestný čin.

2.   Spôsobenie účasti dieťaťa na pornografických predstaveniach alebo jeho získanie na účasť na nich, alebo získanie prospechu z dieťaťa, alebo jeho iné vykorisťovanie na takéto účely sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.

3.   Donútenie dieťaťa nátlakom alebo násilím na účasť na pornografických predstaveniach alebo vyhrážanie sa dieťaťu na takéto účely sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.

4.   Vedomá účasť na pornografických predstaveniach zahŕňajúcich účasť detí sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.

5.   Navedenie alebo zlákanie dieťaťa na účasť na detskej prostitúcii alebo získanie prospechu z dieťaťa alebo jeho iné vykorisťovanie na takéto účely sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.

6.   Nútenie dieťaťa na detskú prostitúciu nátlakom alebo násilím alebo vyhrážanie sa dieťaťu na takéto účely sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.

7.   Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom spojených s detskou prostitúciou sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.

Článok 5

Trestné činy súvisiace s detskou pornografiou

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa úmyselné, neoprávnené konanie uvedené v odsekoch 2 až 6 považovalo za trestný čin.

2.   Nadobúdanie alebo držba detskej pornografie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok.

3.   Vedomé získavanie prístupu k detskej pornografii pomocou informačných a komunikačných technológií sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok.

4.   Distribúcia, šírenie alebo ďalšie postupovanie detskej pornografie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky.

5.   Ponúkanie, dodávanie alebo sprístupňovanie detskej pornografie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky.

6.   Výroba detskej pornografie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou najmenej tri roky.

7.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa tento článok vzťahuje na prípady zahŕňajúce detskú pornografiu uvedené v článku 2 písm. c) bode iii), v ktorých mala osoba vyzerajúca ako dieťa v čase zobrazenia 18 alebo viac rokov.

8.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa odseky 2 a 6 tohto článku vzťahujú na prípady, keď sa zistí, že pornografický materiál uvedený v článku 2 písm. c) bode iv) výrobca vyrobil a má v držbe výlučne na svoje súkromné použitie, pokiaľ sa na účely výroby takéhoto materiálu nepoužíva žiadny pornografický materiál uvedený v článku 2 písm. c) bodoch i), ii) alebo iii), a za predpokladu, že takéto konanie neobsahuje riziko šírenia materiálu.

Článok 6

Kontaktovanie detí na účely ich sexuálneho zneužitia

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa toto úmyselné konanie považovalo za trestný čin:

Návrh dospelej osoby, uskutočnený pomocou informačných a komunikačných technológií, na stretnutie s dieťaťom, ktoré nedosiahlo vek, v ktorom je spôsobilé dať súhlas na pohlavný styk, s cieľom spáchať niektorý z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 4 a článku 5 ods. 6, ak po tomto návrhu nasledovali faktické činy vedúce k takémuto stretnutiu, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pokus spáchať niektorý z trestných činov uvedených v článku 5 ods. 2 a 3 dospelou osobou kontaktujúcou prostredníctvom informačných a komunikačných technológií dieťa, ktoré nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, na účely poskytovania detskej pornografie zobrazujúcej toto dieťa považoval za trestný čin.

Článok 7

Podnecovanie, napomáhanie a navádzanie a pokus o trestný čin

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa podnecovanie alebo napomáhanie a navádzanie na spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 6 považovalo za trestný čin.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa pokusy o spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 4, 5 a 6, článku 4 ods. 2, 3, 5, 6 a 7 a článku 5 ods. 4, 5 a 6 považovali za trestný čin.

Článok 8

Sexuálne aktivity vykonávané so súhlasom

1.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa článok 3 ods. 2 a 4 vzťahuje na sexuálne aktivity vykonávané so súhlasom medzi osobami v rovnocennom postavení, ktoré sú si vekom a stupňom duševného a telesného vývoja alebo zrelosti blízke, pokiaľ pri nich nedošlo k zneužitiu.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa článok 4 ods. 4 vzťahuje na pornografické predstavenia, ktoré sa uskutočňujú v rámci vzťahov vykonávaných so súhlasom, pri ktorých dieťa dosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, alebo medzi osobami v rovnocennom postavení, ktoré sú si blízke vekom alebo stupňom duševného a telesného vývoja alebo zrelosti, pokiaľ pri nich nedochádza k zneužitiu alebo vykorisťovaniu a pokiaľ sa ako odplata za takéto pornografické vystúpenie neposkytne peňažná ani iná forma odmeny alebo protiplnenia.

3.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa článok 5 ods. 2 a 6 vzťahuje na výrobu, nadobúdanie alebo držbu materiálu zobrazujúceho deti, ktoré dosiahli vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, v prípade, že je tento materiál vyrobený alebo v držbe s ich súhlasom a výlučne na súkromné použitie dotknutých osôb, pokiaľ pri tom nedochádza k zneužitiu.

Článok 9

Priťažujúce okolnosti

Ak nasledujúce okolnosti nie sú už súčasťou skutkovej podstaty trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa nasledujúce okolnosti mohli v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva považovať za priťažujúce okolnosti v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článkoch 3 až 7:

a)

trestný čin bol spáchaný na dieťati, ktoré sa nachádza v obzvlášť zraniteľnom postavení, akým je napríklad duševné alebo telesné postihnutie alebo závislosť, alebo stav duševnej alebo telesnej nespôsobilosti;

b)

trestný čin spáchal rodinný príslušník dieťaťa, osoba žijúca v spoločnej domácnosti s dieťaťom alebo osoba, ktorá zneužila svoje uznané postavenie dôvery alebo autority;

c)

trestný čin spáchalo viacero osôb spoločným konaním;

d)

trestné činy boli spáchané v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (12);

e)

páchateľ bol už v minulosti odsúdený za trestný čin tej istej povahy;

f)

páchateľ zámerne alebo z nedbanlivosti ohrozil život dieťaťa alebo

g)

trestný čin bol sprevádzaný hrubým násilím alebo spôsobil dieťaťu ťažkú ujmu.

Článok 10

Zákaz vykonávania určitých aktivít z dôvodu odsúdenia za trestné činy

1.   S cieľom vyhnúť sa riziku možného opakovania trestných činov členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa fyzickej osobe, ktorá bola odsúdená za spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, mohlo dočasne alebo trvale zabrániť vo vykonávaní prinajmenšom profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli zamestnávatelia pri nábore osoby na profesijné alebo organizované dobrovoľnícke aktivity, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, oprávnení v súlade s vnútroštátnym právom akýmkoľvek vhodným spôsobom – ako napríklad prostredníctvom dotknutej osoby – požiadať o informácie o existencii odsúdení za trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7, ktoré sú zaznamenané v trestnom registri, alebo o existencii akýchkoľvek zákazov vykonávania aktivít, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, vyplývajúcich z týchto odsúdení.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa na účel uplatňovania odsekov 1 a 2 tohto článku informácie týkajúce sa akéhokoľvek trestného činu uvedeného v článkoch 3 až 7 tejto smernice alebo o akýchkoľvek zákazoch vykonávania aktivít, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, vyplývajúcich z odsúdenia za tieto trestné činy, oznamovali v súlade s postupmi uvedenými v rámcovej smernici Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (13), keď je o ne požiadané v zmysle článku 6 uvedenej rámcovej smernice so súhlasom dotknutej osoby.

Článok 11

Zadržanie a konfiškácia

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich príslušné orgány boli oprávnené zaistiť a skonfiškovať nástroje a zisk z trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5.

Článok 12

Zodpovednosť právnických osôb

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, ak ich spáchala v ich prospech akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako člen orgánu právnickej osoby, a ktorá má v tejto právnickej osobe vedúcu pozíciu, a to na základe:

a)

oprávnenia zastupovať právnickú osobu;

b)

právomoci rozhodovať v mene právnickej osoby alebo

c)

právomoci vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby.

2.   Členské štáty tiež prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť uznané za zodpovedné v prípade, že nedostatočný dohľad alebo kontrola zo strany osoby uvedenej v odseku 1 umožnili spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 osobou, ktorá je jej podriadená, a to v prospech tejto právnickej osoby.

3.   Zodpovednosť právnických osôb podľa odsekov 1 a 2 nemá vplyv na trestné konanie voči fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi, podnecovateľmi alebo pomocníkmi trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

Článok 13

Sankcie voči právnickým osobám

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa právnickým osobám zodpovedným podľa článku 12 ods. 1 ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie, ktoré zahŕňajú pokuty trestnoprávnej povahy alebo inej povahy, ktoré môžu zahŕňať:

a)

vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc;

b)

dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;

c)

nariadenie súdneho dohľadu;

d)

súdne rozhodnutie o zrušení právnickej osoby alebo

e)

dočasné alebo trvalé zatvorenie prevádzok, ktoré sa použili na spáchanie trestného činu.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa právnickým osobám trestne zodpovedným podľa článku 12 ods. 2 ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie alebo opatrenia.

Článok 14

Nestíhanie obete alebo neuplatňovanie trestov voči obeti

Členské štáty v súlade so základnými zásadami svojich právnych poriadkov prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich príslušné vnútroštátne orgány boli oprávnené trestne nestíhať ani neukladať obetiam sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania, ktoré sú v detskom veku, tresty za svoju účasť na trestnej činnosti, ak boli na páchanie tejto trestnej činnosti donútené v priamej súvislosti s tým, že boli vystavené akémukoľvek zo skutkov uvedených v článku 4 ods. 2, 3, 5 a 6, ako aj v článku 5 ods. 6

Článok 15

Vyšetrovanie a trestné stíhanie

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vyšetrovanie alebo stíhanie v prípade trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 nezáviselo od oznámenia alebo obvinenia obeťou trestného činu alebo jej zástupcom a aby v trestnom konaní bolo možné pokračovať aj vtedy, ak táto osoba svoju výpoveď odvolala.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktoré v prípade ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 3, článku 4 ods. 2, 3, 5, 6 a 7, ako aj ktoréhokoľvek závažného trestného činu uvedeného v článku 5 ods. 6, ak sa použila detská pornografia v zmysle článku 2 písm. c) bodov i) a ii), umožňujú trestné stíhanie ešte dostatočne dlhý čas po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť, pričom tento časový úsek je primeraný stupňu závažnosti predmetného trestného činu.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinných nástrojov vyšetrovania, ako sú napríklad tie, ktoré sa používajú v prípadoch organizovanej trestnej činnosti alebo inej závažnej trestnej činnosti, pre osoby, jednotky alebo orgány zodpovedajúce za vyšetrovanie alebo trestné stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia umožňujúce vyšetrovacím jednotkám alebo orgánom pokúsiť sa o identifikáciu obetí trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, najmä pomocou analýzy detskej pornografie, ako sú fotografie a audiovizuálne nahrávky poskytované alebo dostupné pomocou informačných a komunikačných technológií.

Článok 16

Oznámenie podozrenia zo sexuálneho zneužívania alebo sexuálneho vykorisťovania

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby pravidlá zachovávania dôvernosti stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súvislosti s osobami vykonávajúcimi určité povolanie, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je práca s deťmi, neznemožňovali osobám vykonávajúcim takéto povolanie oznámiť príslušným orgánom zodpovedným za ochranu detí každú situáciu, pri ktorej majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že dieťa je obeťou niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby každá osoba, ktorá má poznatky alebo dôvodné podozrenie, že sa páchajú trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7, tieto skutočnosti oznámila príslušným orgánom.

Článok 17

Súdna právomoc a koordinácia trestného stíhania

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na určenie svojej súdnej právomoci vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3 až 7, ak:

a)

bol trestný čin spáchaný úplne alebo čiastočne na ich území alebo

b)

páchateľ je ich štátnym príslušníkom.

2.   Každý členský štát informuje Komisiu, ak sa rozhodne rozšíriť právomoc aj na trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7 spáchané mimo jeho územia, okrem iného ak:

a)

bol trestný čin spáchaný na jednom z jeho štátnych príslušníkov alebo osobe, ktorá má obvyklý pobyt na jeho území;

b)

sa trestný čin spáchal v prospech právnickej osoby usadenej na jeho území alebo

c)

má páchateľ obvyklý pobyt na jeho území.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa ich súdna právomoc uplatňovala aj na situácie, v ktorých je niektorý z trestných činov uvedených v článkoch 5 a 6, a ak je to relevantné, v článkoch 3 a 7, spáchaný pomocou informačných a komunikačných technológií, ku ktorým bol vykonaný prístup z ich územia, a to bez ohľadu na to, či sa tieto technológie nachádzajú, alebo nenachádzajú na ich území.

4.   Pri stíhaní niektorého z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 4, 5 a 6, článku 4 ods. 2, 3, 5, 6 a 7 a článku 5 ods. 6, spáchaného mimo územia dotknutého členského štátu, prijme každý členský štát, pokiaľ ide o odsek 1 písm. b) tohto článku, opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby jeho súdna právomoc nebola podriadená podmienke, že čin predstavuje trestný čin na tom mieste, kde bol spáchaný.

5.   Pri stíhaní niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 a spáchaných mimo územia dotknutého členského štátu prijme každý členský štát v súvislosti s odsekom 1 písm. b) tohto článku opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby ich súdna právomoc nepodliehala podmienke, že trestné stíhanie sa môže začať iba na základe oznámenia obete na mieste, kde bol trestný čin spáchaný, alebo na základe oznámenia štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Článok 18

Všeobecné ustanovenia o opatreniach na pomoc, podporu a ochranu detských obetí

1.   Detským obetiam trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 sa poskytuje pomoc, podpora a ochrana v súlade s článkami 19 a 20, pričom sa zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa detským obetiam poskytla pomoc a podpora hneď, ako príslušné orgány získajú odôvodnenú indíciu, že dieťa mohlo byť vystavené ktorémukoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby v situáciách, keď je vek osoby, voči ktorej bol spáchaný ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, neistý a existujú dôvody domnievať sa, že táto osoba je dieťaťom, sa takáto osoba pokladala za dieťa a aby jej bola bezodkladne poskytnutá pomoc, podpora a ochrana v súlade s článkami 19 a 20.

Článok 19

Pomoc a podpora obetiam

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa pomoc a podpora obetiam poskytovala pred trestným konaním, počas neho a primerane dlhý čas aj po jeho skončení, aby sa im umožnilo uplatniť svoje práva stanovené v rámcovom rozhodnutí 2001/220/SVV a v tejto smernici. Členské štáty predovšetkým uskutočnia potrebné kroky, ktorými sa zabezpečí ochrana detí, ktoré informujú o prípadoch zneužívania v prostredí rodiny.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby pomoc a podpora detským obetiam nebola podmienená ich ochotou spolupracovať na vyšetrovaní trestného činu, trestnom stíhaní alebo súdnom konaní.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa osobitné opatrenia na pomoc a podporu detským obetiam pri uplatňovaní ich práv podľa tejto smernice prijali na základe individuálneho posúdenia osobitných okolností každej jednotlivej obete v detskom veku pri riadnom zohľadnení jej názorov, potrieb a obáv.

4.   Detské obete ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 sa považujú za obzvlášť zraniteľné obete podľa článku 2 ods. 2, článku 8 ods. 4 a článku 14 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2001/220/SVV.

5.   Členské štáty prijmú podľa potreby a podľa možnosti opatrenia na poskytovanie pomoci a podpory rodine detskej obete pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z tejto smernice, ak sa táto rodina nachádza na území daného členského štátu. Ak je to potrebné a možné, členské štáty uplatňujú vo vzťahu k rodine detskej obete najmä článok 4 rámcového rozhodnutia 2001/220/SVV.

Článok 20

Ochrana detských obetí počas vyšetrovania a trestného konania

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby príslušné orgány v súlade s postavením obetí v príslušnom súdnom systéme vymenovali na účely vyšetrovania a trestného konania osobitného zástupcu pre detskú obeť, ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov nesmú nositelia rodičovskej zodpovednosti zastupovať dieťa z dôvodu konfliktu záujmov medzi nimi a obeťou v detskom veku alebo ak dieťa nikto nesprevádza, alebo je oddelené od rodiny.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v súlade s postavením obetí v príslušnom súdnom systéme mali detské obete bezodkladný prístup k právnemu poradenstvu a k právnemu zastupovaniu, a to aj na účely uplatnenia nároku na odškodnenie. Právne poradenstvo a právne zastupovanie je v prípade, že obeť nemá k dispozícii dostatočné finančné prostriedky, bezplatné.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté práva na obhajobu, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby pri vyšetrovaní trestných činov súvisiach s ktorýmkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7:

a)

bola detská obeť vypočutá bez neodôvodneného odkladu hneď, ako boli predmetné skutočnosti oznámené príslušným orgánom;

b)

bola detská obeť v prípade potreby vypočutá v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel;

c)

bola detská obeť vypočutá odborníkmi alebo s pomocou odborníkov, ktorí sú na tento účel vyškolení;

d)

každé vypočúvanie detskej obete viedli podľa možnosti a potreby tie isté osoby;

e)

počet vypočúvaní bol čo najmenší a vypočúvania sa vykonávali iba vtedy, ak je to vyslovene nevyhnutné na účely príslušného vyšetrovania trestných činov a trestného konania;

f)

detskú obeť mohol sprevádzať jej právny zástupca, prípadne dospelá osoba, ktorú si táto obeť sama vyberie, pokiaľ nebolo v prípade tejto osoby prijaté odôvodnené rozhodnutie v opačnom zmysle.

4.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zo všetkých vypočúvaní detských obetí či svedka v detskom veku v rámci vyšetrovania ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v článkoch 3 až 7 mohla byť zhotovená audiovizuálna nahrávka a aby sa takéto audiovizuálne nahrávky z vypočúvania mohli použiť ako dôkaz pri trestnom konaní pred súdom v súlade s pravidlami ich vnútroštátneho práva.

5.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby pri trestnom konaní pred súdom vo veci ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7 bolo možné nariadiť, že:

a)

súdne pojednávanie bude neverejné;

b)

detská obeť bude vypočutá v súdnej sieni bez toho, aby bola osobne prítomná, najmä s využitím vhodných komunikačných technológií.

6.   Ak je to v záujme detských obetí a ak sa pritom zohľadnia ich prvoradé záujmy, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na ochranu súkromia, totožnosti a zobrazenia detských obetí, ako aj na zabránenie verejnému rozširovaniu akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k ich identifikácii.

Článok 21

Opatrenia proti propagácii príležitostí na zneužívanie a sexuálnej turistiky zameranej na deti

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na prevenciu alebo zákaz:

a)

šírenia materiálu propagujúceho príležitosť spáchať niektorý z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 6 a

b)

organizácie ciest pre iné osoby, či už na komerčné účely, alebo nie, s cieľom spáchať niektorý z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 5.

Článok 22

Preventívne intervenčné programy alebo opatrenia

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby, ktoré sa obávajú, že by mohli spáchať niektorý z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, mohli mať v prípade potreby prístup k účinným intervenčným programom alebo opatreniam, na základe ktorých možno posúdiť riziko možného spáchania takéhoto trestného činu a predísť jeho spáchaniu.

Článok 23

Prevencia

1.   Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, ako je vzdelávanie a odborná príprava, odrádzajúce od dopytu a znižujúce dopyt, ktorý stimuluje všetky formy sexuálneho vykorisťovania detí.

2.   Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, a to aj prostredníctvom internetu, ako sú informačné a osvetové kampane a výskumné a vzdelávacie programy, zamerané na osvetu a znižovanie rizika, že sa deti stanú obeťami sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania, a to podľa potreby v spolupráci s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a inými zúčastnenými stranami.

3.   Členské štáty podporia pravidelnú odbornú prípravu úradníkov, ktorí môžu prichádzať do styku s detskými obeťami sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania, vrátane príslušníkov polície prvého kontaktu, pričom cieľom tejto prípravy by malo byť naučiť ich identifikovať detské obete a potenciálne detské obete sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania a zaoberať sa nimi.

Článok 24

Dobrovoľné intervenčné programy alebo opatrenia počas trestného konania alebo po ňom

1.   Bez toho, aby boli dotknuté intervenčné programy alebo opatrenia uložené príslušnými justičnými orgánmi podľa vnútroštátneho práva, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie dostupnosti účinných intervenčných programov alebo opatrení s cieľom predísť riziku opakovaného páchania trestných činov sexuálnej povahy namierených proti deťom a minimalizovať toto riziko. Takéto programy alebo opatrenia musia byť dostupné po celý čas trvania trestného konania, vo väzení aj mimo neho, a to v súlade s vnútroštátnym právom.

2.   V prípade detí, ktoré sa dopustili trestného činu sexuálnej povahy, musia intervenčné programy alebo opatrenia uvedené v odseku 1 zodpovedať osobitným vývojovým potrebám týchto detí.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby k intervenčným programom alebo opatreniam uvedeným v odseku 1 mali prístup tieto osoby:

a)

osoby, proti ktorým sa vedie trestné konanie vo veci niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, za predpokladu splnenia podmienok, ktoré neporušujú právo na obhajobu ani požiadavku na spravodlivý a nestranný súdny proces, nie sú s nimi v rozpore a pri ktorých sa predovšetkým náležite rešpektuje zásada prezumpcie neviny, a

b)

osoby odsúdené za akýkoľvek trestný čin uvedený v článkoch 3 až 7.

4.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa pri osobách uvedených v odseku 3 posúdilo nebezpečenstvo, ktoré tieto osoby predstavujú, a riziko, že opakovane spáchajú niektorý z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, a to s cieľom určiť vhodné intervenčné programy alebo opatrenia.

5.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby osoby uvedené v odseku 3, ktorým sa navrhli intervenčné programy alebo opatrenia v súlade s odsekom 4:

a)

boli úplne oboznámené s dôvodmi tohto návrhu;

b)

súhlasili s ich účasťou na týchto programoch alebo opatreniach a boli v plnej miere oboznámené so situáciou;

c)

mohli účasť odmietnuť, a ak ide o odsúdené osoby, boli informované o možných následkoch tohto odmietnutia.

Článok 25

Opatrenia proti webovým stránkam obsahujúcim alebo šíriacim detskú pornografiu

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie toho, aby sa zabezpečilo odstránenie webových lokalít obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu, ktoré sa nachádzajú na ich území, a budú sa snažiť o zabezpečenie odstránenia takýchto stránok, ktoré sa nachádzajú mimo ich územia.

2.   Členské štáty môžu prijať opatrenia na dosiahnutie zablokovania prístupu na webové lokality obsahujúce alebo šíriace detskú pornografiu používateľom internetu na ich území. Tieto opatrenia sa musia ustanoviť transparentnými postupmi a musia poskytovať primerané záruky, ktorými sa zabezpečí predovšetkým to, aby obmedzenie malo len nevyhnutný a primeraný rozsah a aby boli používatelia oboznámení s dôvodom tohto obmedzenia. Medzi tieto záruky patrí aj možnosť súdnej nápravy.

Článok 26

Nahradenie rámcového rozhodnutia 2004/68/SVV

Týmto sa vo vzťahu k členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na prijatí tejto smernice, nahrádza rámcové rozhodnutie 2004/68/SVV bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehoty na transpozíciu rámcového rozhodnutia do vnútroštátneho práva.

Vo vzťahu k členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na prijatí tejto smernice, sa odkazy na rámcové rozhodnutie 2004/68/SVV považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 27

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. decembra 2013.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení, ktorými sa do ich vnútroštátnych právnych predpisov transponujú povinnosti, ktoré im ukladá táto smernica.

3.   Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob uvedenia odkazu stanovia členské štáty.

Článok 28

Podávanie správ

1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 18. decembra 2015 správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, a podľa potreby k nej pripojí legislatívny návrh.

2.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 18. decembra 2015 správu, v ktorej zhodnotí vykonávanie opatrení uvedených v článku 25.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 30

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 13. decembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. SZPUNAR


(1)  Ú. v. EÚ C 48, 15.2.2011, s. 138.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. novembra 2011.

(3)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2004, s. 44.

(6)  Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 42.

(8)  Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 49.

(11)  Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 30.

(12)  Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

(13)  Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1320/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (1), a najmä na jeho článok 8a ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 18. mája 2006 prijala nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Bielorusku by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006 mali zaradiť ďalšie osoby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa doplnia do zoznamu uvedeného v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Radu

predseda

T. NALEWAJK


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Priezvisko a meno (v bieloruštine)

Priezvisko a meno (v ruštine)

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresa: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Sudca obvodného súdu Pervomaiski v Minsku. Dňa 24. novembra 2011 odsúdil Alesa Bjaljatskeho, jedného z najpoprednejších obhajcov ľudských práv, vedúceho bieloruského centra pre ľudské práva „Vjasna“ a podpredsedu FIDH. Spôsob, akým konanie viedol, bol jasným porušením trestného poriadku.

Bjaljacki obhajoval osoby, ktoré boli postihnuté represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresa: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Štátny prokurátor obvodného súdu Pervomaiski v Minsku. Zaoberal sa súdnym procesom s Alesom Bjaljatskim, jedným z najpoprednejších obhajcov ľudských práv, vedúcim bieloruského centra pre ľudské práva „Vjasna“ a podpredsedom FIDH. Obvinenie, ktoré prokuratúra v konaní predložila, bolo jasne a bezprostredne politicky motivované a bolo jasným porušením trestného poriadku.

Bjaljacki obhajoval osoby, ktoré boli postihnuté represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.“


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1321/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

So zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (1), najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Spoločné pravidlá pre dovoz určitých textilných výrobkov z tretích krajín by sa mali aktualizovať tak, aby zohľadnili zmeny a doplnenia nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2), ktoré sa týkajú aj určitých kódov v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 3030/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeného článkom 17 nariadenia (EHS) č. 3030/93,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa mení a dopĺňa takto:

Príloha I sa nahrádza týmto:

PRÍLOHA I

TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1  (1)

1.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. V prípade, ak sa pred kódom KN nachádza symbol „ex“, sú výrobky zaradené do každej kategórie určené vymedzením kódu KN a príslušným opisom.

2.

Pokiaľ základný materiál výrobkov kategórií 1 až 114 s pôvodom v Číne nie je výslovne uvedený, tak treba výrobky považovať za vyrobené výlučne z vlny alebo z jemných chlpov, z bavlny alebo umelých vlákien.

3.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, či dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

4.

Výraz „dojčenské odevy“ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Popis

kód KN 2012

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bavlnené priadze neupravené na predaj v malom

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Bavlnené tkaniny iné ako gáza, slučkové tkaniny, útkové tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové látky, tyl a ostatné sieťové textílie

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien (konečných alebo odpadových) iné ako stuhy, vlasové tkaniny (vrátane slučkových tkanín) a ženilkové látky

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

SKUPINA I B

4

Košele, vrchné tričká, jemne pletené svetre a pulóvre s rolovaným golierom („roláky“) (iné ako z vlny alebo jemných chlpov zvierat), tielka a podobné, pletené alebo háčkované

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Pulóvre, svetre, svetre obliekané cez hlavu, vesty, sady twinset (vesta/svetrík), vlnené vesty, pyžamové kabátiky a svetríky (iné ako saká a blejzre), bundy, vetrovky, krátke bundy a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Pánske alebo chlapčenské tkané lýtkové nohavice, krátke nohavice iné ako plavky a nohavice (vrátane ležérnych nohavíc); dámske alebo dievčenské tkané nohavice a ležérne nohavice z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien; dolné časti teplákových súprav s podšívkou, okrem kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo z umelých vlákien

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, tiež pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

SKUPINA II A

9

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny z bavlny; toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, zo slučkovej uterákoviny (froté) a z tkaných slučkových tkanín, z bavlny

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Bielizeň posteľná, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Priadza zo strižných alebo odpadových syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Z ktorých akrylová

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Priadza zo strižných alebo odpadových umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny alebo slučkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilné povrchy z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Z toho: Cotton corduroy

 

 

5801 22 00

39

Stolová, toaletná a kuchynská bielizeň iná ako pletená alebo háčkovaná a iná ako slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny z bavlny

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

SKUPINA II B

12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské, vrátané pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky kategórie 70

24,3 párov

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované, z vlny alebo bavlny, alebo zo syntetických vlákien

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo zo syntetických vlákien

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Vreckovky, okrem pletených alebo háčkovaných

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Nepremokavé vetrovky s kapucňou; bundy s kapucňou, vetrovky, bundy do pása a podobné výrobky, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien; vrchné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako kategória 16 alebo 29, bavlnené alebo z chemických vlákien

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Dámske alebo dievčenské šaty, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych kombinéz; dámske alebo dievčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo z chemických vlákien

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Tepláky pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Dámske alebo dievčenské zástery, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Lyžiarske odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

78

Odevy iné ako pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Zvrchníky, vetrovky, bundy a ostatné odevy, vrátane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, s výnimkou odevov kategórií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

SKUPINA III A

33

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou menšou ako 3 m

 

 

5407 20 11

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, iné ako pletené alebo háčkované, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov

6305 32 196305 33 90

34

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou 3 m alebo väčšou

 

 

5407 20 19

35

Tkaniny zo syntetických vlákien, iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkaniny z umelých vlákien, iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkaniny z umelých strižných vlákien

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien na záclony vrátane sieťových záclonovín

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatných bytových textílií), iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 50 otáčok na meter

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Šijacia niť z nekonečných umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5401 20 10

Priadza z umelého vlákna; neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá šijacia niť z viskózneho vlákna, nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 250 otáčok na meter, a jednoduchá priadza z celulózového acetátu

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Priadza z umelých vlákien, priadza z chemických strižných vlákien, bavlnená priadza, upravená na predaj v malom

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Mykaná alebo česaná ovčia alebo jahňacia vlna alebo iné jemné chlpy zvierat

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená šijacia niť) alebo z jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza) alebo priadza z mykaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z česaných chlpov zvierat, upravená na predaj v malom

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkaniny z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z jemných chlpov zvierat

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bavlna, česaná alebo mykaná

 

 

5203 00 00

53

Perlinkové tkaniny

 

 

5803 00 10

54

Umelé strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5507 00 00

55

Syntetické strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Šijacia niť z chemických strižných vlákien (vrátane odpadu), upravená na predaj v malom

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

 

 

5805 00 00

61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie 62

Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná než metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

5807 10 105807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; záložky, brmbolce na čiapky a podobné

5808 10 005808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel krajka a tkaniny s dlhým vlasom zo syntetických vlákien

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategóriách 38 A a 63, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Cestovné koberčeky a prikrývky, okrem pletených alebo háčkovaných, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

SKUPINA III B

10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

17 párov

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky iné ako detské; domáca bielizeň všetkého druhu, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, ostatné pletené alebo háčkované doplnky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Z toho: Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Pančuchové nohavice a pančuchy zo syntetických vlákien s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov (6,7 texov)

30,4 párov

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Dámske pančuchy plnej veľkosti zo syntetických vlákien

ex 6115 10 906115 96 91

72

Plavky, vlnené, bavlnené alebo z umelých vlákien

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kostýmy a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené a háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Viazanky, motýliky a kravaty, iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky, iné ako dojčenské, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo syntetických vlákien, splietané alebo oplietané

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Stany

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z tkaných látok, iné ako vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Netkané textílie a výrobky z nich, tiež impregnované alebo potiahnuté, pokryté alebo laminované

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 926307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

5904 10 005904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

5907 00 00

100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, iné ako zo syntetických vlákien

 

 

ex 5607 90 90

109

Celtoviny,nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkané nafukovacie matrace

 

 

6306 40 00

111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

 

 

6306 90 00

112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

6307 10 90

114

Tkaniny a výrobky na technické použitie

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a ženilkové látky z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Syntetické strižné vlákna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

 

 

5105 40 00

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5110 00 00

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

 

 

5308 90 90

132

papierová priadza

 

 

5308 90 50

133

Priadza z pravého konope

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizovaná priadza

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5113 00 00

136

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

 

 

5809 00 00

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

 

 

ex 6301 90 90

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosová priadza

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

 

 

5702 20 00

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

6305 10 10

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

 

 

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

odpad z vlny alebo z jemnej či hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 105201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z konopy (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Odevy, pletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

6204 49 106206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

ex 6213 90 00

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

PRÍLOHA I A

Kategória

Popis

kód KN 2012

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gáza a výrobky z gázy upravené do foriem alebo balení na predaj v malom

 

 

3005 90 31

PRÍLOHA I B

1.

Táto príloha sa vzťahuje na textilné suroviny (kategórie 128 a 154), textilné výrobky, iné ako z vlny a jemných chlpov zvierat, bavlny a umelých vlákien, ako aj umelých vlákien a priadzí kategórií 124, 125A, 125B, 126, 127A a 127B.

2.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. Tam, kde je pred kódom KN uvedený symbol „ex“, sú výrobky každej kategórie stanovené rozsahom kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

3.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, alebo dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

4.

Výraz „dojčenské odevy“ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Popis

kód KN 2012

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Bielizeň posteľná, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a všívané textilné povrchy

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Obrusy, toaletné a kuchynské prestieranie, iné ako pletené alebo háčkované a iné ako uvedené v kategórii 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

SKUPINA II

ex 12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Vreckovky, iné ako hodvábne a z hodvábneho odpadu

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

3,9

257

ex 6107 29 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex 6108 39 00

ex 27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Tepláky pletené alebo háčkované

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Tkané odevy položky 5903, 5906 a 5907, iné ako odevy kategórií ex 14 a ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Odevy, pletené alebo háčkované, položky 5903 a 5907 a lyžiarske súpravy, pletené alebo háčkované

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

SKUPINA III A

ex 38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatné bytové textílie), iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie ex 58, 142 a 151B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie ex 62 a kategórie 137

Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná než metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; záložky, brmbolce na čiapky a podobné

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategórii ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Cestovné koberčeky a prikrývky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6301 10 00

SKUPINA III B

ex 10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

17 párov

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky iné ako detské; domáca bielizeň všetkého druhu, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, ostatné pletené alebo háčkované doplnky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Plavky

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Viazanky, motýliky a kravaty iné ako pletené alebo háčkované, iné ako v kategórii 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky iné ako dojčenské, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Stany

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

ex 5907 00 00

ex 100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Celtoviny,nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Tkané nafukovacie matrace

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tkaniny a výrobky na technické použitie, iné ako kategórie 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a ženilkové látky z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom,

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Syntetické strižné vlákna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, jednoduchá priadza alebo z viskózového vlákna, netočená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim 250 otáčok na meter a jednoduchá nevzorovaná priadza z acetátu celulózy

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

 

 

5105 40 00

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5110 00 00

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

 

 

5308 90 90

132

papierová priadza

 

 

5308 90 50

133

Priadza z pravého konope

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizovaná priadza

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5113 00 00

136 A

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iné ako nebielené, vyčistené alebo bielené

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iné ako kategórie 136A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

 

 

5809 00 00

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

 

 

ex 6301 90 90

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosová priadza

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

 

 

5702 20 00

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

6305 10 10

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

 

 

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

odpad z vlny alebo z jemnej či hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 105201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z konopy (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Odevy, pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 a 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

6204 49 106206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

ex 6213 90 00

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 a 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  Dôležité upozornenie: vzťahuje sa iba na kategórie 1 až 114 s výnimkou Ruskej federácie a Srbska, na ktoré sa vzťahujú kategórie 1 až 161.

(2)  Vzťahuje sa len na dovoz z Číny.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1322/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa mení príloha I nariadenia Rady (ES) č. 517/94 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 28,

keďže:

(1)

Spoločné predpisy pre dovoz určitých textilných výrobkov z tretích krajín by mali aktualizovať, aby sa zohľadnili zmeny a doplnenia nariadenia Rady (ES) č.2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2), ktoré sa týkajú aj určitých kódov v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 517/94.

(2)

Nariadenie (ES) č. 517/94 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeného článkom 25 nariadenia (ES) č. 517/94,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 517/94 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 517/94 sa mení a dopĺňa takto:

Príloha I sa nahrádza týmto:

„PRÍLOHA I

A.   TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

1.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. Tam, kde je pred kódom KN uvedený symbol „ex“, sú výrobky každej kategórie stanovené rozsahom kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

2.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, či dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

3.

Výraz „dojčenské odevy“ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Popis

kód KN 2012

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bavlnené priadze neupravené na predaj v malom

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Bavlnené tkaniny iné ako gáza, slučkové tkaniny, útkové tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové látky, tyl a ostatné sieťové textílie

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien (konečných alebo odpadových) iné ako stuhy, vlasové tkaniny (vrátane slučkových tkanín) a ženilkové látky

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

SKUPINA I B

4

Košele, vrchné tričká, jemne pletené svetre a pulóvre s rolovaným golierom („roláky“) (iné ako z vlny alebo jemných chlpov zvierat), tielka a podobné, pletené alebo háčkované

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Pulóvre, svetre, svetre obliekané cez hlavu, vesty, sady twinset (vesta/svetrík), vlnené vesty, pyžamové kabátiky a svetríky (iné ako saká a blejzre), bundy, vetrovky, krátke bundy a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Pánske alebo chlapčenské tkané lýtkové nohavice, krátke nohavice iné ako plavky a nohavice (vrátane ležérnych nohavíc); dámske alebo dievčenské tkané nohavice a ležérne nohavice z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien; dolné časti teplákových súprav s podšívkou, okrem kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo z umelých vlákien

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, tiež pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

SKUPINA II A

9

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny z bavlny; toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, zo slučkovej uterákoviny (froté) a z tkaných slučkových tkanín, z bavlny

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Bielizeň posteľná, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Priadza zo strižných alebo odpadových syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Z ktorých akrylová

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Priadza zo strižných alebo odpadových umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny alebo slučkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilné povrchy z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Z toho: bavlnený menčester

 

 

5801 22 00

39

Stolová, toaletná a kuchynská bielizeň iná ako pletená alebo háčkovaná a iná ako slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny z bavlny

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

SKUPINA II B

12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské, vrátané pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky kategórie 70

24,3 párov

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované, z vlny alebo bavlny, alebo zo syntetických vlákien

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo zo syntetických vlákien

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Vreckovky, okrem pletených alebo háčkovaných

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Nepremokavé vetrovky s kapucňou; bundy s kapucňou, vetrovky, bundy do pása a podobné výrobky, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien; vrchné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako kategória 16 alebo 29, bavlnené alebo z chemických vlákien

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Dámske alebo dievčenské šaty, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych kombinéz; dámske alebo dievčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo z chemických vlákien

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Tepláky pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Dámske alebo dievčenské zástery, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Lyžiarske odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

78

Odevy iné ako pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Zvrchníky, vetrovky, bundy a ostatné odevy, vrátane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, s výnimkou odevov kategórií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

SKUPINA III A

33

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou menšou ako 3 m

 

 

5407 20 11

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, iné ako pletené alebo háčkované, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov

6305 32 196305 33 90

34

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou 3 m alebo väčšou

 

 

5407 20 19

35

Tkaniny zo syntetických vlákien, iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkaniny z umelých vlákien, iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkaniny z umelých strižných vlákien

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien na záclony vrátane sieťových záclonovín

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatných bytových textílií), iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 50 otáčok na meter

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Šijacia niť z nekonečných umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5401 20 10

Priadza z umelého vlákna; neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá šijacia niť z viskózneho vlákna, nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 250 otáčok na meter, a jednoduchá priadza z celulózového acetátu

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Priadza z umelých vlákien, priadza z chemických strižných vlákien, bavlnená priadza, upravená na predaj v malom

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Mykaná alebo česaná ovčia alebo jahňacia vlna alebo iné jemné chlpy zvierat

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená šijacia niť) alebo z jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza) alebo priadza z mykaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z česaných chlpov zvierat, upravená na predaj v malom

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkaniny z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z jemných chlpov zvierat

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bavlna, česaná alebo mykaná

 

 

5203 00 00

53

Perlinkové tkaniny

 

 

5803 00 10

54

Umelé strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5507 00 00

55

Syntetické strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Šijacia niť z chemických strižných vlákien (vrátane odpadu), upravená na predaj v malom

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

 

 

5805 00 00

61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie 62

Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná než metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

5807 10 105807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; záložky, brmbolce na čiapky a podobné

5808 10 005808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel krajka a tkaniny s dlhým vlasom zo syntetických vlákien

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategóriách 38 A a 63, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Cestovné koberčeky a prikrývky, okrem pletených alebo háčkovaných, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

SKUPINA III B

10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

17 párov

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky iné ako detské; domáca bielizeň všetkého druhu, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, ostatné pletené alebo háčkované doplnky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Z toho: Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Pančuchové nohavice a pančuchy zo syntetických vlákien s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov (6,7 texov)

30,4 párov

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Dámske pančuchy plnej veľkosti zo syntetických vlákien

ex 6115 10 906115 96 91

72

Plavky, vlnené, bavlnené alebo z umelých vlákien

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kostýmy a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené a háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Viazanky, motýliky a kravaty, iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky, iné ako dojčenské, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo syntetických vlákien, splietané alebo oplietané

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Stany

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z tkaných látok, iné ako vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Netkané textílie a výrobky z nich, tiež impregnované alebo potiahnuté, pokryté alebo laminované

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

5904 10 005904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

5907 00 00

100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, iné ako zo syntetických vlákien

 

 

ex 5607 90 90

109

Celtoviny,nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkané nafukovacie matrace

 

 

6306 40 00

111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

 

 

6306 90 00

112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

 

 

6307 10 90

114

Tkaniny a výrobky na technické použitie

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a ženilkové látky z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Syntetické strižné vlákna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

 

 

5105 40 00

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5110 00 00

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

 

 

5308 90 90

132

papierová priadza

 

 

5308 90 50

133

Priadza z pravého konope

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalizovaná priadza

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5113 00 00

136

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

 

 

5809 00 00

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

 

 

ex 6301 90 90

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosová priadza

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

 

 

5702 20 00

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

 

 

6305 10 10

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

 

 

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpad z vlny alebo z jemných či hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanový kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 105201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Odevy, pletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

6204 49 106206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

 

 

ex 6213 90 00

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   OSTATNÉ TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 ODS. 1

Kódy kombinovanej nomenklatúry

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10“


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1323/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa stanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2012 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 3 a 6 a článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 517/94 stanovilo množstevné obmedzenia na dovoz určitých textilných výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách, ktoré sa prideľujú podľa zásady kto príde prvý.

(2)

Podľa tohto nariadenia je za určitých podmienok možné použiť iné metódy prideľovania, rozdeliť kvóty na tranže alebo si vyhradiť časť osobitného množstevného limitu výlučne pre žiadosti, ktoré sú podporené dôkazmi o vykonávaní dovozu v minulosti.

(3)

Pravidlá riadenia kvót stanovené na rok 2012 by mali byť prijaté pred začiatkom kvótového roka, aby sa príliš neovplyvnila plynulosť obchodných tokov.

(4)

Opatrenia prijaté v predchádzajúcich rokoch, ako napríklad opatrenia v nariadení Komisie (EÚ) č. 1159/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa stanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2011 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94 (2), sa ukázali ako postačujúce, a preto je vhodné prijať podobné opatrenia na rok 2012.

(5)

S cieľom uspokojiť najväčší možný počet prevádzkovateľov je vhodné použiť metódu prideľovania podľa zásady „kto príde prvý“ pružnejšie, a to tak, že sa stanoví strop pre množstvá, ktoré môžu byť touto metódou pridelené každému prevádzkovateľovi.

(6)

Aby sa zabezpečila určitá plynulosť v obchode a účinná správa kvót, prevádzkovatelia by mali mať možnosť predložiť svoju úvodnú žiadosť o dovozné povolenie na rok 2012, ktorá by sa rovnala množstvu, ktoré doviezli v roku 2011.

(7)

Na dosiahnutie optimálneho využitia množstiev by prevádzkovateľovi, ktorý vyčerpal minimálne polovicu už povolenej sumy, malo byť povolené požiadať o ďalšiu sumu za predpokladu, že množstvá v kvótach sú dostupné.

(8)

Na zabezpečenie spoľahlivej správy by dovozné povolenia mali byť platné deväť mesiacov od dátumu vydania, najneskôr však do konca roka. Členské štáty by mali vydávať licencie iba potom, ako Komisia oznámi, že množstvá sú dostupné a iba ak prevádzkovateľ môže dokázať existenciu dohody a môže potvrdiť, v prípade absencie osobitných ustanovení o opaku, že mu ešte nebolo pridelené dovozné povolenie Spoločenstva podľa tohto nariadenia pre príslušné kategórie a krajiny. V rámci reakcie na žiadosti dovozcov by však príslušné vnútroštátne orgány mali byť oprávnené predĺžiť licencie, ktoré vyčerpali minimálne polovicu sumy do dátumu žiadosti o tri mesiace a do 31. marca 2013.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeného článkom 25 nariadenia (ES) č. 517/94,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá riadenia množstvových kvót na dovozy určitých textilných výrobkov stanovených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 517/94 na rok 2012.

Článok 2

Kvóty uvedené v článku 1 sa pridelia chronologicky podľa toho, v akom poradí Komisia dostala od členských štátov oznámenia o žiadostiach od jednotlivých prevádzkovateľov o sumy nepresahujúce maximálne množstvá na prevádzkovateľa uvedené v prílohe I.

Maximálne množstvá sa však nevzťahujú na prevádzkovateľov, ktorí sú schopní dokázať príslušným vnútroštátnym orgánom v čase ich prvej žiadosti na rok 2012, že v súvislosti s danými kategóriami a danými tretími krajinami doviezli viac ako maximálne množstvá stanovené pre každú kategóriu podľa dovozných licencií, ktoré im boli udelené na rok 2011.

V prípade týchto prevádzkovateľov môžu príslušné orgány povoliť dovoz, ktorý nepresahuje množstvá dovezené v roku 2011 z daných tretích krajín a daných kategórií za predpokladu, že je dostupné dostatočné množstvo kvót.

Článok 3

Každý dovozca, ktorý už vyčerpal 50 percent alebo viac z množstva prideleného podľa tohto nariadenia môže požiadať o množstvá, ktoré nepresahujú maximálne množstvá uvedené v prílohe I, v súvislosti s rovnakou kategóriou a krajinou pôvodu.

Článok 4

1.   Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v prílohe II môžu od 9. januára 2012 od 10.00 hod. oznámiť Komisii sumy, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia.

Pod časom stanoveným v prvom pododseku sa rozumie bruselský čas.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány vydávajú povolenia len po oznámení Komisie podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 517/94, že množstvá sú k dispozícii na účely dovozu.

Povolenie vydajú, iba ak prevádzkovateľ:

a)

preukáže existenciu zmluvy týkajúcej sa provízie tovarov; ako aj

b)

písomne potvrdí, že v súvislosti s príslušnými kategóriami a krajinami:

i)

prevádzkovateľovi ešte nebolo pridelené povolenie podľa tohto nariadenia; alebo

ii)

prevádzkovateľovi bolo pridelené povolenie podľa tohto nariadenia, ale už vyčerpal pridelenú sumu vo výške minimálne 50 percent.

3.   Dovozné povolenia sú platné počas obdobia deviatich mesiacov odo dňa vydania, ale najneskôr do 31. decembra 2012.

Príslušné vnútroštátne orgány však môžu na žiadosť dovozcu poskytnúť trojmesačné predĺženie pre povolenia, ktoré vyčerpali pridelenú sumu na minimálne 50 percent v čase žiadosti. Tieto predĺženia za žiadnych okolností nevypršia neskôr ako 31. marca 2013.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetky členské štáty.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 25.


PRÍLOHA I

Maximálne sumy uvedené v článkoch 2 a 3

Príslušná krajina

Kategória

Jednotka

Maximálna suma

Bielorusko

1

Kilogramy

20 000

2

Kilogramy

80 000

3

Kilogramy

5 000

4

Kusy

20 000

5

Kusy

15 000

6

Kusy

20 000

7

Kusy

20 000

8

Kusy

20 000

15

Kusy

17 000

20

Kilogramy

5 000

21

Kusy

5 000

22

Kilogramy

6 000

24

Kusy

5 000

26/27

Kusy

10 000

29

Kusy

5 000

67

Kilogramy

3 000

73

Kusy

6 000

115

Kilogramy

20 000

117

Kilogramy

30 000

118

Kilogramy

5 000

Severná Kórea

1

Kilogramy

10 000

2

Kilogramy

10 000

3

Kilogramy

10 000

4

Kusy

10 000

5

Kusy

10 000

6

Kusy

10 000

7

Kusy

10 000

8

Kusy

10 000

9

Kilogramy

10 000

12

Páry

10 000

13

Kusy

10 000

14

Kusy

10 000

15

Kusy

10 000

16

Kusy

10 000

17

Kusy

10 000

18

Kilogramy

10 000

19

Kusy

10 000

20

Kilogramy

10 000

21

Kusy

10 000

24

Kusy

10 000

26

Kusy

10 000

27

Kusy

10 000

28

Kusy

10 000

29

Kusy

10 000

31

Kusy

10 000

36

Kilogramy

10 000

37

Kilogramy

10 000

39

Kilogramy

10 000

59

Kilogramy

10 000

61

Kilogramy

10 000

68

Kilogramy

10 000

69

Kusy

10 000

70

Páry

10 000

73

Kusy

10 000

74

Kusy

10 000

75

Kusy

10 000

76

Kilogramy

10 000

77

Kilogramy

5 000

78

Kilogramy

5 000

83

Kilogramy

10 000

87

Kilogramy

8 000

109

Kilogramy

10 000

117

Kilogramy

10 000

118

Kilogramy

10 000

142

Kilogramy

10 000

151A

Kilogramy

10 000

151B

Kilogramy

10 000

161

Kilogramy

10 000


PRÍLOHA II

Zoznam licenčných orgánov uvedených v článku 4

1.   Rakúsko

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgicko

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulharsko

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Cyprus

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Dánsko

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estónsko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Fínsko

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Francúzsko

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Nemecko

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grécko

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Maďarsko

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Írsko

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Taliansko

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Lotyšsko

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Litva

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxembursko

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Holandsko

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Poľsko

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugalsko

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Rumunsko

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovinsko

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Španielsko

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Švédsko

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Spojené kráľovstvo

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1324/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa na rok 2012 ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1067/2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín okrem pšenice vysokej kvality

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (2), sa ustanovuje, že podkvóta III pre ostatné tretie krajiny sa delí na štyri štvrťročné tranže, ktoré zahŕňajú najmä tranžu 1 pokrývajúcu obdobie od 1. januára do 31. marca pre množstvo 594 597 ton a tranžu 2 pokrývajúcu obdobie od 1. apríla do 30. júna pre množstvo 594 597 ton.

(2)

Vzhľadom na situáciu na trhu by sa s cieľom uľahčiť v roku 2012 plynulé zásobovanie trhu Únie obilninami, ktoré patria do podkvóty III, mali tranža 1 a tranža 2 zlúčiť do jednej tranže pokrývajúcej celkové množstvo tranží 1 a 2, teda 1 189 194 ton.

(3)

Na rok 2012 by sa teda mala ustanoviť odchýlka od nariadenia (ES) č. 1067/2008.

(4)

Aby sa zaistilo účinné riadenie postupu vydávania dovozných povolení od 1. januára 2012, musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov neposkytol svoje stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 3 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1067/2008 tranža 1 na rok 2012 vzťahujúca sa na množstvo 1 189 194 ton pokrýva obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2012.

Odchylne od článku 3 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa tranža 2 na rok 2012 zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 30. júna 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/66


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1325/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 o spúšťacej úrovni dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dohľad nad dovozom výrobkov uvedených v prílohe XVIII k danému nariadeniu. Uvedený dohľad sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2008, 2009 a 2010 by sa mala upraviť spúšťacia úroveň dodatočných ciel na hrušky, citróny, jablká a cukety.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVIII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA I ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne (v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

481 762

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

44 251

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

od 1. mája do 31. októbra

92 229

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

55 270

78.0085

0709 90 80

artičoky

od 1. novembra do 30. júna

11 620

78.0100

0709 90 70

cukety

od 1. januára do 31. decembra

54 760

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

292 760

78.0120

0805 20 10

klementínky

od 1. novembra do konca februára

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangeríniek a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

99 128

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna do 31. decembra

340 920

78.0160

od 1. januára do 31. mája

90 108

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

80 588

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

701 247

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

64 981

78.0220

0808 20 50

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

230 148

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

35 573

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

5 794

78.0265

0809 20 95

čerešne okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

30 783

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

5 613

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna do 30. septembra

10 293“


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/68


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1326/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/70


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1327/2011

zo 16. decembra 2011

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 533/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2012 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2012 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie 1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/72


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1328/2011

zo 16. decembra 2011

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 539/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví vajec a vaječného albumínu.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2012 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2012 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/74


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1329/2011

zo 16. decembra 2011

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2012 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2012 podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/76


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1330/2011

zo 16. decembra 2011

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Izraela do Spoločenstva (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2011 na čiastkové obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012 prekračujú množstvá, ktoré sú k dispozícii pre povolenia viažuce sa na kvótu s poradovým číslom 09.4092. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. januára 2012 do 31. marca 2012 podľa nariadenia (ES) č. 1384/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 40.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

IL1

09.4092

77,639751


ROZHODNUTIA

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/78


ROZHODNUTIE RADY 2011/845/SZBP

zo 16. decembra 2011

o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29 a článok 31 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada prijala 17. novembra 2010 rozhodnutie 2010/694/SZBP o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (1), ktorým sa im na obdobie ďalších 12 mesiacov predlžuje platnosť vnútroštátneho povolenia na vstup a pobyt na území členských štátov, ako sa uvádza v spoločnej pozícii 2002/400/SZBP z 21. mája 2002 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (2).

(2)

Na základe vyhodnotenia uplatňovania spoločnej pozície 2002/400/SZBP Rada považuje za vhodné predĺžiť platnosť týchto povolení o ďalších 12 mesiacov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty uvedené v článku 2 spoločnej pozície 2002/400/SZBP predĺžia platnosť vnútroštátnych povolení na vstup a pobyt udelených podľa článku 3 uvedenej spoločnej pozície o ďalších 12 mesiacov.

Článok 2

Rada vyhodnotí uplatňovanie spoločnej pozície 2002/400/SZBP do šiestich mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Radu

predseda

T. NALEWAJK


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 19.11.2010, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 138, 28.5.2002, s. 33.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/79


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU ATALANTA/5/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru ATALANTA/2/2009 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru ATALANTA/3/2009 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

(2011/846/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí pododsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1), a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2009 (2) a na rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/3/2009 (3) a na dodatok k nemu (4),

keďže:

(1)

Veliteľ operácie EÚ usporiadal 16. decembra 2008 konferenciu o vytvorení ozbrojených síl.

(2)

Na základe ponuky Srbska prispieť k operácii Atalanta, odporúčania veliteľa operácie EÚ a konzultácie s Vojenským výborom Európskej únie (VVEÚ) by sa tento príspevok mal prijať.

(3)

V súlade s článkom 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 rozhodnutia Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2009 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Príspevky tretích štátov

V nadväznosti na konferencie o vytvorení ozbrojených síl a doplnení stavov a na odporúčania veliteľa operácie EÚ a Vojenského výboru Európskej únie sa prijímajú príspevky Nórska, Chorvátska, Čiernej Hory, Ukrajiny a Srbska na vojenskú operáciu EÚ na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)“.

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/3/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

O. SKOOG


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 30.4.2009, s. 52.

(3)  Ú. v. EÚ L 112, 6.5.2009, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 119, 14.5.2009, s. 40.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ZOZNAM TRETÍCH ŠTÁTOV PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1

Nórsko

Chorvátsko

Čierna Hora

Ukrajina

Srbsko“.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/81


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2011/847/SZBP

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/639/SZBP z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bielorusku (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 25. októbra 2010 prijala rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Bielorusku by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IIIA k rozhodnutiu 2010/639/SZBP mali zaradiť ďalšie osoby.

(3)

Príloha IIIA k rozhodnutiu 2010/639/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe IIIA k rozhodnutiu 2010/639/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Radu

predseda

T. NALEWAJK


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 18.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

 

Priezvisko a meno

Prepis z bieloruštiny

Prepis z ruštiny

Priezvisko a meno

(v bieloruštine)

Priezvisko a meno

(v ruštine)

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresa: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Sudca obvodného súdu Pervomaiski v Minsku. Dňa 24. novembra 2011 odsúdil Alesa Bjaljatskeho, jedného z najpoprednejších obhajcov ľudských práv, vedúceho bieloruského centra pre ľudské práva „Vjasna“ a podpredsedu FIDH. Spôsob, akým konanie viedol, bol jasným porušením trestného poriadku.

Bjaljacki obhajoval osoby, ktoré boli postihnuté represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresa: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Štátny prokurátor obvodného súdu Pervomaiski v Minsku. Zaoberal sa súdnym procesom s Alesom Bjaljatskim, jedným z najpoprednejších obhajcov ľudských práv, vedúcim bieloruského centra pre ľudské práva „Vjasna“ a podpredsedom FIDH. Obvinenie, ktoré prokuratúra v konaní predložila, bolo jasne a bezprostredne politicky motivované a bolo jasným porušením trestného poriadku.

Bjaljacki obhajoval osoby, ktoré boli postihnuté represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.“


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/83


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2011/848/SZBP

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/788/SZBP z 20. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Rada 20. decembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady zriadený podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1533 (2004) o Konžskej demokratickej republike aktualizoval 12. októbra a 28. novembra 2011 zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha k rozhodnutiu 2010/788/SZBP by sa preto mala príslušným spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2010/788/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Radu

predseda

T. NALEWAJK


(1)  Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 30.


PRÍLOHA

Osoby uvedené v článku 1

Meno

Alias

Dátum narodenia/miesto narodenia

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum označenia

Jamil MUKULU

Profesor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Alternatívny dátum narodenia: 1. januára 1964

Ntoke Village,

okres Ntenjeru Sub,

kraj Kayunga,

Uganda.

Uganďan

Veliteľ spojených demokratických síl (Allied Democratic Forces – ADF)

Veliteľ, Spojené demokratické sily štátna

Podľa správ z otvorených a oficiálnych zdrojov vrátane správ skupiny expertov sankčného výboru BR OSN pre KDR je Jamil Mukulu vojenským veliteľom Spojených demokratických síl (ADF), zahraničnej ozbrojenej skupiny operujúcej v KDR, ktorá bráni odzbrojeniu a dobrovoľnej repatriácii alebo presídleniu bojovníkov ADF, ako sa opisuje v odseku 4 písm. b) rezolúcie č. 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Podľa skupiny expertov sankčného výboru BR OSN poskytol Jamil Mukulu svoje veliteľské schopnosti a materiálnu podporu silám ADF – ozbrojenej skupine, ktorá operuje na území KDR.

Podľa viacerých zdrojov vrátane správ skupiny expertov sankčného výboru BR OSN pre KDR Jamil Mukulu tiež pokračoval v ovplyvňovaní politík, poskytoval finančné prostriedky a udržoval priame velenie nad jednotkami ADF a riadil ich činnosť v teréne, pričom tiež dohliadal nad prepojeniami s medzinárodnými teroristickými sieťami.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4. apríla 1976

oblasť Walikale,

Konžská demokratická republika

Konžan

najvyšší veliteľ, Nduma Defence of Congo, skupina Mayi Mayi Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, najvyšší veliteľ politickej vetvy skupiny Mayi Mayi Sheka, je vedúci politický predstaviteľ konžskej ozbrojenej skupiny, ktorá bráni odzbrojeniu, demobilizácii alebo reintegrácii bojovníkov. Mayi Mayi Sheka je konžská militantná skupina, ktorá operuje zo základní v oblasti Walikale vo východnej časti KDR.

Skupina Mayi Mayi Sheka podnikla útoky na bane vo východnej časti KDR vrátanie ovládnutia baní Bisiye a vynucovania prostriedkov od miestnych obyvateľov.

Ntabo Ntaberi Sheka taktiež závažným spôsobom porušil medzinárodné právo vrátane zameriavania sa na deti. Ntabo Ntaberi Sheka naplánoval a nariadil sériu útokov v oblasti Walikale v období od 30. júla do 2. augusta 2010 s cieľom potrestať miestnych obyvateľov obvinených zo spolupráce s konžskými vládnymi silami. Počas týchto útokov došlo k znásilňovaniu a únosom detí, ktoré boli tiež vystavené núteným prácam, a krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu. Militantná skupina Mayi Mayi Sheka tiež násilne verbuje chlapcov a takto získané deti udržiava vo svojich radoch.

28.11.2011


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/85


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EULEX/2/2011

zo 16. decembra 2011,

ktorým sa predlžuje mandát vedúceho misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, (1) EULEX KOSOVO

(2011/849/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí odsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/124/SZBP zo 4. februára 2008 o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove EULEX KOSOVO (2), a najmä na jej článok 12 ods. 2,

keďže:

(1)

Na základe jednotnej akcie 2008/124/SZBP sa Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) oprávňuje, aby v súlade s článkom 38 zmluvy prijímal príslušné rozhodnutia na účely vykonávania politickej kontroly a strategického usmerňovania misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) vrátane prijímania rozhodnutia o vymenovaní vedúceho misie.

(2)

Rada 8. júna 2010 prijala rozhodnutie 2010/322/SZBP (3), ktorým sa predlžuje trvanie misie EULEX KOSOVO do 14. júna 2012.

(3)

Rozhodnutím 2010/431/SZBP (4) PBV na základe návrhu vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoká predstaviteľka“) vymenoval pána Xaviera BOUT DE MARNHACA za vedúceho misie EULEX KOSOVO s účinnosťou od 15. októbra 2010.

(4)

Rozhodnutím 2011/688/SZBP (5) PBV predĺžil mandát pána Xaviera BOUT DE MARNHACA ako vedúceho misie EULEX KOSOVO do 14. decembra 2011.

(5)

Vysoká predstaviteľka 9. decembra 2011 navrhla predĺžiť mandát pána Xaviera BOUT DE MARNHACA ako vedúceho misie EULEX KOSOVO do 14. júna 2012,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Mandát pána Xaviera BOUT DE MARNHACA ako vedúceho misie EULEX KOSOVO sa týmto predlžuje do 14. júna 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 15. decembra 2011.

V Bruseli 16. decembra 2011

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

O. SKOOG


(1)  Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov 1244 (1999).

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 11.6.2010, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2010, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 270, 15.10.2011, s. 32.


17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/86


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2011,

ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia

[oznámené pod číslom K(2011) 9068]

(2011/850/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (1), a najmä na jej článok 5 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (2), a najmä na jej článok 28 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2004/107/ES sa stanovujú cieľové hodnoty, ktoré sa musia dosiahnuť do určitého dátumu, určujú sa spoločné metódy a kritériá na hodnotenie uvedených znečisťujúcich látok, určujú sa informácie, ktoré sa musia poskytnúť Komisii, a zabezpečuje sa, aby verejnosť mala k dispozícii primerané informácie o úrovniach koncentrácie týchto znečisťujúcich látok. V smernici sa vyžaduje prijatie podrobných mechanizmov poskytovania informácií o kvalite okolitého ovzdušia.

(2)

V smernici 2008/50/ES sa stanovuje rámec na hodnotenie a riadenie kvality okolitého ovzdušia. Zabezpečuje sa poskytovanie informácií o kvalite okolitého ovzdušia a lehoty, v ktorých členské štáty sprístupňujú takéto informácie na účely podávania správ a vzájomnej výmeny informácií o kvalite ovzdušia. Okrem toho sa požaduje, aby boli určené spôsoby podávania a výmeny takýchto informácií.

(3)

V rozhodnutí Rady 97/101/ES z 27. januára 1997, ktorým sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských štátov (3), sa stanovuje zoznam informácií o kvalite ovzdušia, ktoré majú členské štáty poskytovať v rámci vzájomnej výmeny.

(4)

V smernici 2008/50/ES sa stanovuje, že rozhodnutie 97/101/ES sa má zrušiť s účinnosťou od konca druhého kalendárneho roku po nadobudnutí účinnosti vykonávacích opatrení o šírení informácií a podávaní správ. Ustanovenia rozhodnutia 97/101/ES by sa preto mali uviesť v tomto rozhodnutí.

(5)

Rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia sa vzťahuje na podávanie ročných správ o hodnotení kvality okolitého ovzdušia a na poskytovanie informácií o plánoch a programoch súvisiacich s limitnými hodnotami určitých znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší podľa rozhodnutia Komisie 2004/224/ES z 20. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na predkladanie informácií o plánoch a programoch, ktoré vyžaduje smernica Rady 96/62/ES v súvislosti s limitnými hodnotami určitých znečisťujúcich látok v ovzduší (4), a podľa rozhodnutia Komisie 2004/461/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovuje dotazník, ktorý sa má používať pri podávaní ročných správ o hodnotení kvality ovzdušia v súlade so smernicami Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES (5). V záujme jednoznačnosti a konzistentnosti právnych predpisov Únie by sa preto mali tieto rozhodnutia zrušiť.

(6)

Komisia by mala s pomocou Európskej environmentálnej agentúry vytvoriť internetovú platformu pod názvom Portál kvality okolitého ovzdušia, kde by mali členské štáty sprístupňovať informácie o kvalite ovzdušia a kde by mala verejnosť prístup k environmentálnym informáciám poskytovaným členskými štátmi.

(7)

S cieľom zabezpečiť objem sprístupňovaných informácií, maximalizovať užitočnosť takýchto informácií a zmierniť administratívne zaťaženie by sa od členských štátov malo požadovať, aby informácie sprístupňovali v štandardizovanej strojom čitateľnej forme. Komisia by mala s pomocou Európskej environmentálnej agentúry vyvinúť takúto štandardizovanú strojom čitateľnú formu v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (6). Je zvlášť dôležité, aby Komisia uskutočňovala počas svojich prípravných prác primerané konzultácie aj na odbornej úrovni.

(8)

Členské štáty by mali na účely zmiernenia administratívneho zaťaženia a zmenšenia rozsahu chýb používať pre sprístupnenie informácií elektronický internetový nástroj dostupný cez Portál kvality okolitého ovzdušia. Tento nástroj by sa mal používať na kontrolu súladu informácií, kvality údajov a na zhromažďovanie primárnych údajov. Keď sa v tomto rozhodnutí požaduje sprístupnenie informácií v zovšeobecnenej forme, nástroj by mal uskutočňovať takéto zhromažďovanie. Členské štáty by mali byť schopné používať nástroj nezávisle od sprístupňovania informácií o kvalite okolitého ovzdušia pre Komisiu na účely splnenia svojej oznamovacej povinnosti alebo výmeny údajov o kvalite okolitého ovzdušia.

(9)

Európska environmentálna agentúra by mala podľa potreby pomáhať Komisii s riadením Portálu kvality okolitého ovzdušia a s vývojom nástroja súvisiaceho so súladom informácií, kvalitou údajov a zhromažďovaním primárnych údajov. Európska environmentálna agentúra by mala pomáhať Komisii predovšetkým s monitorovaním registra údajov, ako aj s analýzou týkajúcou sa plnenia povinností členských štátov vyplývajúcich zo smerníc 2004/107/ES a 2008/50/ES.

(10)

Je potrebné, aby členské štáty a Komisia zhromažďovali, vymieňali si a posudzovali aktuálne informácie o kvalite ovzdušia s cieľom lepšie pochopiť vplyvy znečistenia ovzdušia a vyvinúť vhodné stratégie. V snahe uľahčiť manipuláciu s najnovšími informáciami o kvalite ovzdušia a ich porovnávanie mali by byť najnovšie informácie dostupné Komisii v rovnakej štandardizovanej forme ako overené údaje v primeranom čase po ich sprístupnení verejnosti.

(11)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre kvalitu okolitého ovzdušia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto rozhodnutí sa stanovujú pravidlá vykonávania smerníc 2004/107/ES a 2008/50/ES vzhľadom na:

a)

povinnosť členských štátov podávať správy o hodnotení a riadení kvality okolitého ovzdušia;

b)

vzájomnú výmenu informácií medzi členskými štátmi týkajúcich sa sietí a staníc, ako aj výsledkov meraní kvality ovzdušia získaných z tých staníc, ktoré členské štáty vybrali na účely vzájomnej výmeny informácií spomedzi existujúcich staníc.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia a okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 2 smernice 2004/107/ES, článku 3 smernice 2007/2/ES a článku 2 smernice 2008/50/ES, ako aj prílohy VII k smernici 2008/50/ES sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„stanica“ znamená miesto, kde sa vykonávajú merania alebo odoberajú vzorky v jednom alebo viacerých miestach odberu vzoriek v tej istej lokalite v rámci priestoru približne 100 m2;

2.

„sieť“ znamená organizačnú štruktúru vykonávajúcu hodnotenie kvality okolitého ovzdušia pomocou merania v jednej alebo viacerých staniciach;

3.

„konfigurácia merania“ znamená technické zariadenia používané na meranie jednej znečisťujúcej látky alebo jednej z jej zložiek v určitej stanici;

4.

„údaje merania“ sú informácie o koncentrácii alebo úrovni spádu emisií konkrétnej znečisťujúcej látky získané meraniami;

5.

„modelovacie údaje“ znamenajú informácie o koncentrácii alebo úrovni spádu emisií konkrétnej znečisťujúcej látky získané pomocou numerickej simulácie fyzickej reality;

6.

„objektívne odhadované údaje“ znamenajú informácie o koncentrácii alebo úrovni spádu emisií konkrétnej znečisťujúcej látky získané pomocou odbornej analýzy a môžu zahŕňať používanie štatistických nástrojov;

7.

„primárne údaje“ znamenajú informácie o koncentrácii alebo úrovni spádu emisií konkrétnej znečisťujúcej látky pri najvyššom časovom rozlíšení predpokladanom v tomto rozhodnutí;

8.

„primárne aktuálne údaje hodnotenia“ znamenajú primárne údaje zhromažďované s frekvenciou vhodnou pre jednotlivé metódy hodnotenia znečisťujúcich látok, ktoré sú okamžite sprístupnené verejnosti;

9.

„portál kvality okolitého ovzdušia“ znamená webovú stránku spravovanú Komisiou za pomoci Európskej environmentálnej agentúry, prostredníctvom ktorej sa poskytujú informácie súvisiace s vykonávaním tohto rozhodnutia, vrátane registra údajov;

10.

„register údajov“ znamená informačný systém spojený s portálom kvality okolitého ovzdušia spravovaný Európskou environmentálnou agentúrou, ktorý obsahuje informácie a údaje o kvalite ovzdušia a údaje sprístupňované prostredníctvom národných uzlov pre podávanie správ a výmenu informácií podliehajúcich kontrole členských štátov;

11.

„typ údajov“ znamená deskriptor, pomocou ktorého sa podľa časti A prílohy II k tomuto rozhodnutiu kategorizujú rovnaké údaje používané na rôzne účely;

12.

„environmentálny cieľ“ znamená cieľ súvisiaci s kvalitou okolitého ovzdušia, ktorý sa má dosiahnuť v stanovenej lehote alebo podľa možnosti v priebehu daného obdobia alebo v dlhodobom časovom horizonte podľa smerníc 2004/107/ES a 2008/50/ES.

KAPITOLA II

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O POSTUPE PRI POSKYTOVANÍ INFORMÁCIÍ A O KONTROLE KVALITY

Článok 3

Portál kvality okolitého ovzdušia a register údajov

1.   Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry zriadi register údajov a sprístupní ho prostredníctvom portálu kvality okolitého ovzdušia (ďalej len „portál“).

2.   Členské štáty v súlade s článkom 5 sprístupnia v registri údajov informácie použité pri podávaní správ a vzájomnej výmene informácií.

3.   Register údajov spravuje Európska environmentálna agentúra.

4.   Verejnosť má bezplatný prístup k registru údajov.

5.   Každý členský štát vymenuje osobu alebo osoby zodpovedné za to, že v jeho mene vložia do registra údajov všetky informácie, ktoré sú predmetom správ alebo výmeny informácií. Informácie, ktoré sú predmetom správ alebo výmeny informácií, sprístupňujú len vymenované osoby.

6.   Každý členský štát oznámi Komisii meno osoby alebo mená osôb uvedených v odseku 5.

Článok 4

Kódovanie informácií

Komisia s pomocou Európskej environmentálnej agentúry sprístupní členským štátom na portáli štandardizovaný strojom čitateľný opis spôsobu kódovania informácií požadovaných týmto rozhodnutím.

Článok 5

Postup sprístupňovania informácií

1.   Členské štáty sprístupňujú v registri údajov informácie požadované týmto rozhodnutím v súlade s dátovými požiadavkami stanovenými v časti A prílohy I. Tieto informácie sú automaticky spracované elektronickým nástrojom.

2.   Nástroj uvedený v odseku 1 sa používa na vykonávanie týchto funkcií:

a)

kontrolu súladu informácií, ktoré sa majú sprístupniť;

b)

kontrolu primárnych údajov vzhľadom na osobitné ciele kvality údajov špecifikované v prílohe IV k smernici 2004/107/ES a v prílohe I k smernici 2008/50/ES;

c)

zhromažďovanie primárnych údajov podľa pravidiel uvedených v prílohe I k tomuto rozhodnutiu a v prílohách VII a XI k smernici 2008/50/ES.

3.   Keď sa majú podľa článkov 6 až 14 sprístupňovať súhrnné údaje, generujú sa tieto údaje pomocou nástroja uvedeného v odseku 1 tohto článku.

4.   Komisia potvrdí prijatie informácií.

5.   V prípade, že členské štáty chcú aktualizovať informácie, pri sprístupňovaní aktualizovaných informácií v registri údajov uvedú opis rozdielov medzi aktualizovanými a pôvodnými informáciami a dôvody aktualizácie.

Komisia potvrdí prijatie aktualizovaných informácií. Po takomto potvrdení sa aktualizované informácie považujú za oficiálne informácie.

KAPITOLA III

SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV O KVALITE OKOLITÉHO OVZDUŠIA

Článok 6

Zóny a aglomerácie

1.   Členské štáty v súlade s postupom uvedeným v článku 5 tohto rozhodnutia sprístupnia informácie stanovené v časti B prílohy II tohto rozhodnutia o vymedzení a type zón a aglomerácií stanovených v súlade s článkom 3 smernice 2004/107/ES a článkom 4 smernice 2008/50/ES, v ktorých sa má vykonávať hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia v nasledujúcom kalendárom roku.

V prípade zón a aglomerácií, na ktoré sa vzťahuje výnimka alebo predĺženie lehôt podľa článku 22 smernice 2008/50/ES, sprístupnené informácie obsahujú zmienku o tejto skutočnosti.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v odseku 1 najneskôr do 31. decembra každého kalendárneho roku. Členské štáty môžu uviesť, že v predtým poskytnutých informáciách nedošlo k žiadnym zmenám.

3.   Ak došlo k zmenám vo vymedzení a type zón a aglomerácií, členské štáty informujú Komisiu o tejto skutočnosti najneskôr deväť mesiacov po skončení kalendárneho roku, v ktorom došlo k zmenám.

Článok 7

Režim hodnotenia

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 5 tohto rozhodnutia členské štáty sprístupnia informácie stanovené v časti C prílohy II o režime hodnotenia, ktorý sa má v nasledujúcom kalendárnom roku uplatňovať na jednotlivé znečisťujúce látky v jednotlivých zónach a aglomeráciách v súlade s článkom 4 smernice 2004/107/ES a článkami 5 a 9 smernice 2008/50/ES.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v odseku 1 najneskôr do 31. decembra každého kalendárneho roku. Členské štáty môžu uviesť, že v predtým poskytnutých informáciách nedošlo k žiadnym zmenám.

Článok 8

Metódy preukazovania a odpočítavania prekročení limitných hodnôt, ktoré možno pripísať prírodným zdrojom, zimnému posypu alebo soleniu ciest

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 5 tohto rozhodnutia členské štáty sprístupnia informácie stanovené v časti D prílohy II o metódach používaných na preukazovanie a odpočítavanie prekročení limitných hodnôt, ktoré možno pripísať prírodným zdrojom, zimnému posypu alebo soleniu ciest uplatňovaných v rámci jednotlivých zón a aglomerácií v súlade s článkami 20 a 21 smernice 2008/50/ES.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v odseku 1 za celý kalendárny rok najneskôr deväť mesiacov po skončení každého kalendárneho roku.

Článok 9

Metódy hodnotenia

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 5 tohto rozhodnutia členské štáty sprístupnia informácie stanovené v časti D prílohy II o kvalite a vysledovateľnosti uplatňovaných metód hodnotenia.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v odseku 1 za celý kalendárny rok najneskôr deväť mesiacov po skončení každého kalendárneho roku.

3.   Ak je v konkrétnej zóne alebo aglomerácii povinné stále meranie podľa článku 4 smernice 2004/107/ES a článkov 6, 9 a článku 10 ods. 6 smernice 2008/50/ES, informácie musia obsahovať aspoň tieto údaje:

a)

konfiguráciu merania;

b)

preukázanie ekvivalencie, ak nebola použitá referenčná metóda;

c)

určenie miesta odberu vzoriek, jeho opis a klasifikáciu;

d)

dokumentáciu o kvalite údajov.

4.   Ak sa v konkrétnej zóne alebo aglomerácii uplatňuje indikatívne meranie podľa článku 4 smernice 2004/107/ES a článkov 6, 9 a článku 10 ods. 6 smernice 2008/50/ES, informácie musia obsahovať aspoň tieto údaje:

a)

použitú metódu merania;

b)

miesta odberu vzoriek a oblasť pokrytia;

c)

validačnú metódu;

d)

dokumentáciu o kvalite údajov.

5.   Ak sa v konkrétnej zóne alebo aglomerácii uplatňujú techniky modelovania podľa článku 4 smernice 2004/107/ES a článkov 6 a 9 smernice 2008/50/ES, informácie musia obsahovať aspoň tieto údaje:

a)

opis systému modelovania a jeho vstupov;

b)

validáciu modelu prostredníctvom meraní;

c)

oblasť pokrytia;

d)

dokumentáciu o kvalite údajov.

6.   Ak sa v konkrétnej zóne alebo aglomerácii uplatňuje objektívny odhad podľa článku 4 smernice 2004/107/ES a článkov 6 a 9 smernice 2008/50/ES, informácie musia obsahovať aspoň tieto údaje:

a)

opis metódy odhadu;

b)

dokumentáciu o kvalite údajov.

7.   Členské štáty sprístupnia aj informácie uvedené v časti D prílohy II o kvalite a vysledovateľnosti hodnotiacich metód použitých pre siete a stanice vybrané členskými štátmi na účely vzájomnej výmeny informácií podľa článku 1 písm. b) pre znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy I, a ak je to možné, tak aj pre dodatočné znečisťujúce látky uvedené v časti C prílohy I a pre dodatočné znečisťujúce látky uvedené pre tento účel na portáli. Na poskytované informácie sa vzťahujú odseky 1 až 6 tohto článku.

Článok 10

Primárne overené údaje hodnotenia a primárne aktuálne údaje hodnotenia

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 5 tohto rozhodnutia členské štáty sprístupnia informácie stanovené v časti E prílohy II o primárnych overených údajoch hodnotenia pre všetky miesta odberu vzoriek, kde boli namerané údaje na účely hodnotenia poskytnuté členskými štátmi v súlade s článkom 9 pre znečisťujúce látky uvedené v častiach B a C prílohy I.

Ak sa v konkrétnej zóne alebo aglomerácii uplatňujú techniky modelovania, členské štáty sprístupnia informácie stanovené v časti E prílohy II s najvyšším dostupným časovým rozlíšením.

2.   Komisii sa poskytnú primárne overené údaje hodnotenia za celý kalendárny rok ako úplné časové rady najneskôr deväť mesiacov po skončení každého kalendárneho roku.

3.   Ak členské štáty využívajú možnosť uvedenú v článku 20 ods. 2 a článku 21 ods. 3 smernice 2008/50/ES, sprístupnia informácie o kvantifikácii príspevkov z prírodných zdrojov podľa článku 20 ods. 1 smernice 2008/50/ES alebo zo zimného posypu či solenia ciest podľa článku 21 ods. 1 a 2 smernice 2008/50/ES.

Informácie obsahujú:

a)

priestorový rozsah odpočítania;

b)

množstvo primárne overených údajov hodnotenia sprístupnených v súlade s odsekom 1 tohto článku, ktoré je možné pripísať prírodným zdrojom alebo zimnému posypu či soleniu ciest;

c)

výsledky uplatňovania metód oznámené v súlade s článkom 8.

4.   Členské štáty sprístupnia aj informácie stanovené v časti E prílohy II o primárnych aktuálnych údajoch hodnotenia pre siete a stanice vybrané členskými štátmi na osobitný účel sprístupňovania aktuálnych informácií medzi sieťami a stanicami vybrané členskými štátmi na účel vzájomnej výmeny informácií podľa článku 1 písm. b) pre znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy I a podľa možnosti aj pre dodatočné znečisťujúce látky uvedené v časti C prílohy I a pre dodatočné znečisťujúce látky uvedené pre tento účel na portáli.

5.   Členské štáty sprístupnia aj informácie uvedené v časti E prílohy II o primárnych overených údajoch hodnotenia pre siete a stanice vybrané členskými štátmi na účely vzájomnej výmeny informácií podľa článku 1 písm. b) pre znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy I, a ak je to možné, tak aj pre dodatočné znečisťujúce látky uvedené v časti C prílohy I a pre dodatočné znečisťujúce látky uvedené pre tento účel na portáli. Na poskytované informácie sa vzťahujú odseky 2 a 3 tohto článku.

6.   Primárne aktuálne údaje hodnotenia podľa odseku 4 sa Komisii poskytujú na predbežnom základe s frekvenciou vhodnou pre príslušnú metódu hodnotenia znečisťujúcich látok a v rozumnej lehote po tom, ako boli údaje sprístupnené verejnosti v súlade s článkom 26 smernice 2008/50/ES, pre znečisťujúce látky špecifikované na tento účel v časti B prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

Informácie obsahujú:

a)

posudzované úrovne koncentrácií;

b)

uvedenie stavu kontroly kvality.

7.   Primárne aktuálne informácie sprístupnené podľa odseku 4 sú v súlade s informáciami sprístupnenými podľa článkov 6, 7 a 9.

8.   Členské štáty môžu po ďalšej kontrole kvality aktualizovať primárne aktuálne údaje hodnotenia sprístupnené podľa odseku 4. Aktualizované informácie nahradia pôvodné informácie a ich stav sa jednoznačne vyznačí.

Článok 11

Súhrnné overené údaje hodnotenia

1.   Nástroj uvedený v článku 5 ods. 1 generuje informácie stanovené v časti F prílohy II o súhrnných overených údajoch hodnotenia na základe informácií sprístupnených členskými štátmi v súvislosti s primárnymi overenými údajmi hodnotenia v súlade s článkom 10.

2.   V prípade znečisťujúcich látok s požiadavkami na povinné monitorovanie informácie generované nástrojom pozostávajú zo súhrnných nameraných úrovní koncentrácií pre všetky miesta odberu vzoriek, o ktorých členské štáty sprístupňujú informácie podľa článku 9 ods. 3 písm. c).

3.   V prípade znečisťujúcich látok s vymedzenými environmentálnymi cieľmi informácie generované nástrojom pozostávajú z úrovní koncentrácií vyjadrených v metrickom systéme súvisiacom s vymedzeným environmentálnym cieľom stanoveným v časti B prílohy I a obsahujú:

a)

ročný priemer, ak je vymedzená ročná priemerná cieľová alebo limitná hodnota;

b)

celkový počet hodín prekročenia, ak je vymedzená limitná hodnota počtu hodín;

c)

celkový počet dní prekročenia, ak je vymedzená denná limitná hodnota alebo 90,4-percentilu pre PM10 v konkrétnom prípade, keď sa vykonávajú náhodné merania namiesto súvislých meraní;

d)

celkový počet dní prekročenia, ak je vymedzená maximálna cieľová alebo limitná denná 8-hodinová stredná hodnota;

e)

AOT40 vymedzený v časti A prílohy VII k smernici 2008/50/ES v prípade cieľovej hodnoty ozónu na ochranu vegetácie;

f)

indikátor priemernej expozície v prípade cieľa zníženia expozície PM2,5 a záväzku zníženia koncentrácie expozície.

Článok 12

Dosahovanie environmentálnych cieľov

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 5 tohto rozhodnutia členské štáty sprístupnia informácie stanovené v časti G prílohy II o dosahovaní environmentálnych cieľov stanovených smernicami 2004/107/ES a 2008/50/ES.

2.   Komisii sa informácie uvedené v odseku 1 za celý kalendárny rok poskytnú najneskôr deväť mesiacov po skončení každého kalendárneho roku.

Informácie obsahujú tieto údaje:

a)

vyhlásenie o dosiahnutí všetkých environmentálnych cieľov v každej špecifickej zóne alebo aglomerácii vrátane informácií o prekročení akejkoľvek uplatniteľnej medze tolerancie;

b)

tam, kde je to relevantné, vyhlásenie o tom, že prekročenie v zóne možno pripísať prírodným zdrojom;

c)

tam, kde je to relevantné, vyhlásenie o tom, že prekročenie cieľa kvality ovzdušia PM10 v zóne alebo aglomerácii je spôsobené opätovným rozptylom častíc po zimnom posype alebo solení ciest;

d)

informácie o dosiahnutí záväzku koncentrácie expozície PM2,5.

3.   Ak nastane prekročenie, sprístupnené informácie obsahujú aj informácie o oblasti prekročenia a počte osôb vystavených jeho účinkom.

4.   Sprístupnené informácie sú v súlade s vymedzením zón podľa článku 6 pre ten istý kalendárny rok a súhrnnými overenými údajmi hodnotenia sprístupnenými podľa článku 11.

Článok 13

Plány kvality ovzdušia

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 5 tohto rozhodnutia členské štáty sprístupnia informácie stanovené v častiach H, I, J a K prílohy II k tomuto rozhodnutiu týkajúcich sa plánov kvality ovzdušia požadovaných v článku 23 smernice 2008/50/ES vrátane:

a)

povinných prvkov plánu kvality ovzdušia uvedených podľa článku 23 smernice 2008/50/ES v oddiele A prílohy XV k smernici 2008/50/ES;

b)

odkazy na miesta, kde má verejnosť prístup k pravidelne aktualizovaným informáciám o vykonávaní plánov kvality ovzdušia.

2.   Informácie sa bezodkladne poskytnú Komisii najneskôr dva roky od konca kalendárneho roku, v ktorom bolo pozorované prvé prekročenie.

Článok 14

Oparenia na dosiahnutie zhody s cieľovými hodnotami smernice 2004/107/ES

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 5 tohto rozhodnutia členské štáty sprístupnia informácie stanovené v časti K prílohy II k tomuto rozhodnutiu týkajúce sa opatrení na dosiahnutie zhody s cieľovými hodnotami požadovanými v článku 5 ods. 2 smernice 2004/107/ES.

2.   Informácie sa poskytnú Komisii najneskôr dva roky od konca roku, v ktorom nastalo prekročenie vyžadujúce takéto opatrenie.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Zrušenie

Rozhodnutia 2004/224/ES a 2004/461/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2014.

Článok 16

Uplatniteľnosť

1.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2014.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku členské štát prvý raz sprístupnia informácie požadované v článkoch 6 a 7 najneskôr 31. decembra 2013.

Článok 17

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. decembra 2011

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 35, 5.2.1997, s. 14.

(4)  Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 27.

(5)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 84.

(6)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

A.   Požiadavky na údaje

1.   Oznamovanie časových údajov

Všetky časové údaje sa uvádzajú v súlade s normou ISO 8601:2004(E) v rozšírenom formáte (RRRR-MM-DDČhh:mm:ss ± hh:mm), ktorý zahŕňa informáciu o odchýlke od UTC.

Časová známka sa týka konca času merania.

2.   Počet číslic a zaokrúhľovanie

Údaje by sa mali sprístupňovať s rovnakým počtom číslic, s akým sa použili v monitorovacej sieti.

Zaokrúhľovanie má predstavovať úplne posledný krok každého výpočtu, t. j. bezprostredne pred porovnaním výsledku s environmentálnym cieľom, a má sa vykonať len jedenkrát. Systém prípadne automaticky vykoná zaokrúhlenie sprístupňovaných údajov podľa pravidiel komerčného zaokrúhľovania.

3.   Ekvivalencia

Keď sa v konkrétnej lokalite použije viac ako jedna hodnotiaca metóda, poskytnú sa údaje, pri ktorých sa použila hodnotiaca metóda s najnižšou mierou nepresnosti v danej konkrétnej lokalite.

4.   Štandardizácia

Na vzájomnú výmenu informácií sa vzťahujú ustanovenia uvedené v časti IV prílohy IV k smernici 2004/107/ES a v časti C prílohy VI k smernici 2008/50/ES.

5.   Ustanovenia pre PM2,5

Limitné hodnoty + medza tolerancie

V súlade s časťou E prílohy XIV k smernici 2008/50/ES sa na PM2,5 vzťahuje tento súčet limitnej hodnoty (LV) + medze tolerancie (MOT) v príslušných rokoch uvedených ďalej v texte:

Rok

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26