ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.330.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
14. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1295/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1284/2009, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1296/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1297/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Seggiano (CHOP)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1298/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pélardon (CHOP)]

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1299/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Azeites do Ribatejo (CHOP)]

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Magyar szürkemarha hús (CHZO)]

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Vitellone bianco dell’Appennino centrale (CHZO)]

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2011 z 9. decembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2011 z 9. decembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa ruší dočasné pozastavenie bezcolného režimu na rok 2012 pre dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskej únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1305/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/831/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2011 o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie Radou štyroch členov európskej skupiny pre akciu Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo

23

 

 

2011/832/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2011 týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácii organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácii podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) [oznámené pod číslom K(2011) 8896]  ( 1 )

25

 

 

2011/833/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie

39

 

 

2011/834/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2011, ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii

43

 

 

2011/835/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2011, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1295/2011

z 13. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1284/2009, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/706/SZBP z 27. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/638/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 1284/2009 (2) boli v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2009/788/SZBP (3) (neskôr nahradenou rozhodnutím 2010/638/SZBP (4)) uložené určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike v reakcii na násilný zásah bezpečnostných síl proti politickým demonštrantom v Conakry 28. septembra 2009.

(2)

Rozhodnutie 2010/638/SZBP bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2011/706/SZBP s cieľom upraviť okrem iného rozsah opatrení týkajúcich sa vojenského vybavenia a vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu.

(3)

Niektoré aspekty uvedených opatrení patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je na ich vykonávanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1284/2009 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1284/2009 sa nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článkov 2 a 3 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe III v riadne odôvodnených prípadoch povoliť:

a)

predaj, dodanie, presun alebo vývoz vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, pod podmienkou, že je určené výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo pre programy Organizácie Spojených národov (OSN) a Európskej únie zamerané na inštitucionálny rozvoj alebo pre operácie Európskej únie a OSN v oblasti krízového riadenia;

b)

predaj, dodanie, presun alebo vývoz nesmrtiaceho vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, pokiaľ je určené výhradne na to, aby polícia a žandárske jednotky Guinejskej republiky pri udržiavaní verejného poriadku mohli používať len vhodnú a primeranú silu;

c)

financovanie, poskytovanie finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb v súvislosti s vybavením alebo programami a operáciami uvedenými v písmenách a) a b);

d)

financovanie, poskytovanie finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb v súvislosti s nesmrtiacim vojenským vybavením určeným výlučne na humanitárne alebo ochranné účely, pre programy OSN a Európskej únie zamerané na inštitucionálny rozvoj alebo pre operácie Európskej únie a OSN v oblasti krízového riadenia;

e)

financovanie, poskytovanie finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb v súvislosti s nesmrtiacim vojenským vybavením určeným výhradne na to, aby polícia a žandárske jednotky Guinejskej republiky pri udržiavaní verejného poriadku mohli používať len vhodnú a primeranú silu;

f)

financovanie, poskytovanie finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb v súvislosti s nebojovými vozidlami, pri ktorých výrobe sa použili materiály poskytujúce balistickú ochranu alebo ktoré sú týmito materiálmi vybavené a ktoré sú určené výlučne na účely ochrany personálu Európskej únie a jej členských štátov v Guinejskej republike.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. CICHOCKI


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2011, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2009, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 10.


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1296/2011

z 9. decembra 2011,

ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Riso di Baraggia Biellese e Vercellese“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 982/2007 (2).

(2)

Príslušné zmeny a doplnenia nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia uverejnila žiadosť o zmeny a doplnenia podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tieto zmeny a doplnenia sa teda musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu, ktorý sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ C 56, 22.2.2011, s. 18.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

TALIANSKO

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHOP)


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1297/2011

z 9. decembra 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Seggiano (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí a štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia sa žiadosť Talianska o zápis označenia „Seggiano“ do registra uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Spojené kráľovstvo vznieslo proti zápisu do registra námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Táto námietka bola na základe článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia uznaná za oprávnenú.

(3)

Spojené kráľovstvo v námietke uviedlo, že zápis uvedeného názvu by bol v rozpore s článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006 a ohrozil by existenciu ochranných známok zaregistrovaných na jeho území.

(4)

Listom zo 18. novembra 2010 Komisia vyzvala príslušné členské štáty, aby sa snažili vzájomne dohodnúť v súlade s ich vnútornými postupmi.

(5)

Vzhľadom na to, že Taliansko a Spojené kráľovstvo dosiahli v stanovenom časovom rámci dohodu, názov „Seggiano“ by sa mal s menšími zmenami špecifikácie a bez zmien jednotného dokumentu uverejneného v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 zapísať do „Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení“,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Označenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 77, 26.3.2010, s. 6.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje, atď.)

TALIANSKO

Seggiano (CHOP)


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1298/2011

z 9. decembra 2011,

ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pélardon (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmien a doplnení jednotného dokumentu týkajúceho sa chráneného označenia pôvodu „Pélardon“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2400/1996 (2), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2372/2001 (3).

(2)

Príslušné zmeny a doplnenia nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia preto žiadosť o zmenu a doplnenie uverejnila podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, táto zmena a doplnenie sa teda musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu, ktorý sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 320, 5.12.2001, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ C 35, 4.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

FRANCÚZSKO

Pélardon (CHOP)


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1299/2011

z 9. decembra 2011,

ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Azeites do Ribatejo (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 preskúmala žiadosť Portugalska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Azeites do Ribatejo“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Keďže príslušné zmeny a doplnenia nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia žiadosť o zmeny a doplnenia uverejnila podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tieto zmeny a doplnenia sa teda musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu, ktorý sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.03.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 56, 22.2.2010, s. 13.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje, atď.)

PORTUGALSKO

Azeites do Ribatejo (CHOP)


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1300/2011

z 9. decembra 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Magyar szürkemarha hús (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Maďarska o zápis názvu „Magyar szürkemarha hús“ do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa preto musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 83, 17.3.2011, s. 14.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a droby)

MAĎARSKO

Magyar szürkemarha hús (CHZO)


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1301/2011

z 9. decembra 2011,

ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Vitellone bianco dell’Appennino centrale (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Vitellone bianco dell’Appennino centrale“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 134/98 (3).

(2)

Príslušné zmeny a doplnenia nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia uverejnila žiadosť o zmeny a doplnenia podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tieto zmeny a doplnenia sa teda musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu, ktorý sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, sa schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ C 82, 16.3.2011, s. 7.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.1.   Čerstvé mäso (a droby)

TALIANSKO

Vitellone bianco dell’Appennino centrale (CHZO)


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1302/2011

z 9. decembra 2011

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Plastová fľaša vyrobená z polyetylénu s uzáverom a okrúhlym dnom.

Výrobok má výšku okolo 20 cm a objem 0,5 litra.

Výrobok je určený na vloženie do držiaka na fľaše na bicykloch a používa sa na prepravu tekutín.

(pozri fotografiu) (1)

3923 30 10

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3923, 3923 30 a 3923 30 10.

Keďže výrobok je plastovou fľašou s uzáverom bez ďalších prvkov, ako napr. oddeliteľných šálok na pitie, a keďže sa používa na prepravu nápojov na osvieženie, nemožno ho považovať za riad, kuchynské potreby ani domáce potreby položky 3924. Preto je zatriedenie do položky 3924 vylúčené.

Tento výrobok ako predmet určený na prepravu alebo balenie tovaru sa má preto zatriediť do položky 3923 [pozri vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 3923, písmeno a) prvého odseku].

Image


(1)  Fotografia má len informačný charakter.


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1303/2011

z 9. decembra 2011

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Gél na zmiernenie bolesti, obsahujúci tieto zložky:

izopropylalkohol

vodu

bylinný výťažok (Ilex paraguariensis)

polyméry kyseliny akrylovej (karbomér)

trietanolamín

mentol

gáfor

oxid kremičitý

metylparabén

glycerín

propylénglykol

tartrazín (E102)

brilantná modrá FCF (E133)

Množstvá zložiek nie sú na obale výrobku uvedené.

Na obale sa uvádza, že výrobok sa používa na dočasné zmiernenie menších bolestí svalov a kĺbov a obtiaží spojených s artritickou bolesťou, bolesťou chrbta, natiahnutím svalu a vytknutím členka.

3824 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnkovou poznámkou 1 k 30. kapitole a znením číselných znakov KN 3824, 3824 90 a 3824 90 97.

Výrobok neslúži ani na terapeutické použitie, pretože nemá liečivý účinok pri zdravotných ťažkostiach ani nelieči choroby, ani na preventívne použitie, pretože nemá preventívny ani ochranný účinok pred chorobou. Navyše výrobok nespĺňa požiadavky doplnkovej poznámky 1 k 30. kapitole. Zatriedenie ako liek do položky 3004 je preto vylúčené.

Výrobok sa nepovažuje za kozmetický prípravok ani líčidlo, pretože sa nepoužíva na starostlivosť o pokožku. Hoci má výrobok po nanesení na pokožku chladivý účinok, v skutočnosti na pokožku nijako nepôsobí. Zatriedenie do položky 3304 je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 3824 90 97 ako ostatné produkty alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1304/2011

z 13. decembra 2011,

ktorým sa ruší dočasné pozastavenie bezcolného režimu na rok 2012 pre dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskej únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/859/ES z 25. októbra 2004 týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Protokol 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (3) a protokol 3 k Dohode o EHP (4) určujú opatrenia týkajúce sa obchodovania s určitými poľnohospodárskymi a spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami medzi zmluvnými stranami.

(2)

V protokole 3 k Dohode o EHP, zmenenom a doplnenom rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 138/2004 (5), sa ustanovuje nulové clo, ktoré sa uplatňuje na určité vody obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky zaradené pod číselný znak KN 2202 10 00 a na niektoré ostatné nealkoholické nápoje obsahujúce cukor zaradené pod číselný znak KN ex 2202 90 10.

(3)

Nulové clo uplatňované na príslušné vody a ostatné nápoje sa v prípade Nórska dočasne pozastavilo prostredníctvom Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (6) (ďalej len „dohoda“), schválenej rozhodnutím 2004/859/ES. Podľa bodu IV odsúhlasenej zápisnice k dohode sa bezcolný dovoz tovaru zaradeného pod číselné znaky KN 2202 10 00 a ex 2202 90 10 s pôvodom v Nórsku povoľuje len v medziach bezcolnej kvóty, pričom za dovoz mimo pridelenej colnej kvóty sa platí clo.

(4)

Podľa bodu IV tretej zarážky poslednej vety odsúhlasenej zápisnice k dohode by sa mal povoliť neobmedzený bezcolný vstup príslušných výrobkov do Európskej únie, ak colná kvóta nebola k 31. októbru predchádzajúceho roka vyčerpaná. Na základe údajov poskytnutých Komisii nebola ročná kvóta na rok 2011 pre príslušné vody a nápoje, otvorená nariadením Komisie (EÚ) č. 1248/2010 (7), k 31. októbru 2011 vyčerpaná. Z tohto dôvodu by sa mal povoliť neobmedzený bezcolný vstup príslušných výrobkov do Európskej únie v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.

(5)

Preto je potrebné zrušiť dočasné pozastavenie bezcolného režimu uplatňovaného podľa protokolu 2.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými výrobkami, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012 sa zrušuje dočasné pozastavenie bezcolného režimu uplatňovaného podľa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom na tovar zaradený pod číselné znaky KN 2202 10 00 (vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky) a ex 2202 90 10 [ostatné nealkoholické nápoje obsahujúce cukor (sacharózu a invertný cukor)].

2.   Pravidlá pôvodu vzájomne uplatniteľné na tovar uvedený v odseku 1 sú zhodné s pravidlami stanovenými v protokole 3 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 22, 24.1.2002, s. 37.

(5)  Ú. v. EÚ L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  Ú. v. EÚ L 341, 23.12.2010, s. 1.


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1305/2011

z 13. decembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

58,0

MA

72,2

TN

80,5

TR

94,4

ZZ

76,3

0707 00 05

EG

170,1

TR

111,9

ZZ

141,0

0709 90 70

MA

41,1

TR

146,0

ZZ

93,6

0805 10 20

AR

40,2

BR

41,5

CL

30,5

MA

56,3

TR

58,8

ZA

54,0

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

65,1

ZZ

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,5

TR

80,1

ZZ

82,3

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

118,0

ZA

80,2

ZZ

99,5

0808 20 50

CN

60,4

ZZ

60,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/23


ROZHODNUTIE RADY

z 1. decembra 2011

o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie Radou štyroch členov európskej skupiny pre akciu Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo

(2011/831/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

V článku 8 rozhodnutia č. 1194/2011/EÚ sa ustanovuje, že sa má zriadiť európska skupina nezávislých odborníkov (ďalej len „európska skupina“) a že táto skupina má pozostávať z trinástich členov menovaných európskymi inštitúciami a orgánmi, z ktorých štyroch vymenuje na trojročné obdobie Rada.

(2)

Všetky inštitúcie a orgány by sa mali usilovať zabezpečiť, aby sa spôsobilosti členov európskej skupiny, ktorých menujú, čo najviac dopĺňali.

(3)

Členské štáty, ktoré v čase predkladania kandidátov na členov európskej skupiny už majú jedného alebo viacerých odborníkov v tejto skupine, ktorých vymenovala iná inštitúcia alebo orgán ako Rada, sa nabádajú, aby zohľadnili posilnenie geografickej a rodovej rovnováhy v rámci európskej skupiny, keď budú rozhodovať o svojej účasti na tomto procese.

(4)

Je vhodné, aby Rada rozhodla o praktických a procedurálnych opatreniach na vymenovanie jej štyroch členov európskej skupiny.

(5)

Tieto opatrenia by mali byť spravodlivé, ľahko vykonateľné, nediskriminačné, transparentné a mali by byť zamerané na to, aby sa zabezpečilo, že členovia vymenovaní do európskej skupiny náležite plnia svoje povinnosti.

(6)

Tieto opatrenia by sa v prípade potreby mali upraviť vzhľadom na výsledky hodnotenia akcie na podporu značky Európske dedičstvo stanoveného v článku 18 rozhodnutia č. 1194/2011/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rada rozhodne o vymenovaní štyroch členov európskej skupiny v súlade s praktickými a procedurálnymi opatreniami ustanovenými v článku 2.

Článok 2

1.   Členské štáty sa vyzývajú, aby predložili kandidátov na členov európskej skupiny. Účasť členských štátov na tomto postupe je dobrovoľná. Každý členský štát môže navrhnúť len jedného kandidáta. Na to, aby sa zabezpečilo vyvážené geografické zastúpenie, sú členské štáty, ktorých odborníci boli vymenovaní Radou na predchádzajúce obdobie, z účasti vylúčené.

2.   Kandidatúry sa podávajú písomnou formou a jasne sa v nich preukáže, že daný kandidát je nezávislý odborník a má bohaté skúsenosti a odborné znalosti v oblastiach relevantných pre ciele akcie, pričom je odhodlaný pracovať v európskej skupine v súlade s požiadavkami stanovenými v časti 1 prílohy. Súčasťou kandidatúr je aj riadne podpísané vyhlásenie, ako sa uvádza v časti 2 prílohy.

3.   V kandidatúre sa pre každého kandidáta uvedie jedna hlavná oblasť, v ktorej má odborné znalosti, spomedzi týchto oblastí:

európska história a kultúry,

vzdelávanie a mládež,

riadenie v oblasti kultúry vrátane rozmeru kultúrneho dedičstva,

komunikácia a cestovný ruch.

4.   Z kandidatúr, ktoré uznal príslušný prípravný orgán Rady, sa losovaním vyberie jeden kandidát z každej zo štyroch oblastí uvedených v odseku 3. Prvá osoba vylosovaná v každej oblasti sa považuje za vybratú. Tento výber následne schváli Rada.

5.   V prípade, že sa v jednej alebo viacerých oblastiach neprihlásili žiadni kandidáti, jeden alebo viac dodatočných kandidátov sa vylosuje z oblastí, v ktorých je najviac kandidátov. Ak je v danej kategórii len jeden kandidát, kandidát sa považuje za vybraného bez losovania.

6.   Ak člen európskej skupiny nie je schopný vykonávať svoj mandát, členský štát, ktorý ho vymenoval, vymenuje čo najskôr náhradníka. Toto vymenovanie spĺňa požiadavky uvedené v častiach 1 a 2 prílohy a platí na zvyšné funkčné obdobie člena.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Radu

predseda

W. KOSINIAK-KAMYSZ


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 1.


PRÍLOHA

ZOZNAM POŽIADAVIEK NA KANDIDÁTA

ČASŤ 1

Každá písomná kandidatúra musí obsahovať:

popis kandidátovho vzdelania, pracovných skúseností a úspechov dosiahnutých v súvislosti s cieľmi akcie a kritériami, ktoré majú lokality spĺňať,

konkrétnu oblasť odborných znalostí a dôvody, prečo si ju kandidát zvolil.

ČASŤ 2

Každá kandidatúra musí obsahovať toto písomné vyhlásenie:

„Beriem na vedomie:

povinnosti, ktoré táto pozícia zahŕňa, a práci pre európsku skupinu som schopný venovať ročne primeraný počet pracovných dní,

skutočnosť, že členstvo v európskej skupine nie je čestná pozícia a že za túto prácu budem platený Komisiou, ktorá mi bude preplácať aj cestovné náklady a náklady na ubytovanie,

skutočnosť, že uvedené povinnosti si vyžadujú nezávislosť, ako aj to, že každý rok budem musieť podpísať vyhlásenie, v ktorom dosvedčím, že nemám žiadny skutočný ani potenciálny konflikt záujmov v súlade s článkom 8 ods. 5 rozhodnutia č. 1194/2011/EÚ.“


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. decembra 2011

týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácii organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácii podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

[oznámené pod číslom K(2011) 8896]

(Text s významom pre EHP)

(2011/832/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (1), a najmä na jeho článok 3 a článok 46 ods. 4,

keďže:

(1)

nariadením (ES) č. 1221/2009 sa ustanovuje možnosť, aby sa organizácie, ktoré majú pracoviská nachádzajúce sa v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo v tretích krajinách, registrovali v systéme EMAS;

(2)

spoločnosti a ostatné organizácie s pracoviskami nachádzajúcimi sa v rôznych členských štátoch alebo tretích krajinách, by mali dostať ďalšie informácie a usmernenie o možnostiach registrovať sa v EMAS;

(3)

opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 49 nariadenia (ES) č. 1221/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 46 ods. 4 a s cieľom poskytnúť dodatočné vysvetľujúce informácie k článku 3 nariadenia (ES) č. 1221/2009 Komisia prijíma toto usmernenie o združenej registrácii v EÚ, registrácii organizácií z tretích krajín a globálnej registrácii v schéme EMAS.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. decembra 2011

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Usmernenie o združenej registrácii v EÚ, registrácii organizácií z tretích krajín a globálnej registrácii [nariadenie (ES) č. 1221/2009]

1.   ÚVOD

Účel tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie o tom, ako sa Európska schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) uplatňuje v prípade organizácií, ktoré majú pobočky a pracoviská nachádzajúce sa vo viacerých členských štátoch EÚ a/alebo v tretích krajinách, a poskytnúť konkrétne usmernenie členským štátom, overovateľom a organizáciám, ktoré ho môžu použiť na účely registrácie. Toto usmernenie vychádza z článku 46 ods. 4 nariadenia (1) o EMAS, v ktorom sa uvádza, že „Komisia vypracuje v spolupráci s fórom príslušných orgánov usmernenie o registrácii organizácií mimo územia Spoločenstva“, a článku 16 ods. 3, v ktorom sa uvádza, že „Fórum príslušných orgánov vypracuje usmernenia na súdržnosť postupov týkajúcich sa zápisu organizácií do registra v súlade s týmto nariadením vrátane predĺženia registrácie, pozastavenia registrácie a vymazania organizácií z registra v Spoločenstve i mimo neho“.

Keď sa v roku 1993 schéma EMAS zaviedla, vzťahovala sa na jednotlivé pracoviská organizácií v priemyselných a spracovateľských odvetviach. Po prvej revízii v roku 2001 sa schéma EMAS II otvorila všetkým organizáciám s viacerými pracoviskami (nachádzajúcimi sa rovnako ako predtým v členskom štáte EÚ alebo v EHP). Schéma EMAS III sa otvorila ešte väčšmi a teraz sa vzťahuje na organizácie v EÚ aj mimo nej.

Otvorením EMAS tretím krajinám sa organizáciám vo všetkých odvetviach poskytuje nástroj na dosiahnutie vysokej úrovne environmentálnych činností, ktorú môžu verejne uznať zainteresované strany v Európskom spoločenstve.

Členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť, či ich vnútroštátny príslušný orgán uskutoční (vnútroštátne príslušné orgány uskutočnia) registráciu organizácií z tretích krajín v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia o EMAS.

Registrácia

Vzhľadom na vzájomný vzťah medzi registráciou organizácií s viacerými pracoviskami v rámci EÚ a registráciou organizácií mimo EÚ môže v praxi nastať niekoľko odlišných situácií. Tento dokument poskytuje všeobecné usmernenie o prípadoch, ktoré musia príslušné orgány, environmentálni overovatelia a organizácie žiadajúce o registráciu v EMAS zvládnuť. Analyzujú sa tieto tri konkrétne typy situácií:

Situácia 1: Registrácia organizácií s pracoviskami vo viacerých členských štátoch EÚ (združená registrácia v EÚ),

Situácia 2: Registrácia jedinej alebo združenej organizácie s pracoviskami v tretích krajinách (registrácia organizácií z tretích krajín) a

Situácia 3: Registrácia organizácií s pracoviskami v členských štátoch EÚ aj v tretích krajinách (globálna registrácia).

Pri všetkých troch postupoch môže organizácia podať žiadosť o jednu združenú registráciu všetkých alebo niekoľkých z týchto pracovísk. Pracoviská, ktoré majú byť predmetom registrácie, vyberá organizácia podávajúca žiadosť.

Poznámka:

Toto usmernenie sa nezaoberá jednoduchým prípadom vnútroštátnej združenej registrácie v EÚ.

Toto usmernenie sa zaoberá napríklad týmito otázkami:

určenie príslušného orgánu,

udeľovanie akreditácie alebo licencií environmentálnych overovateľov pôsobiacich mimo EÚ,

koordinácia týchto postupov medzi členskými štátmi,

dodržiavanie právnych predpisov v tretích krajinách,

predĺženie registrácie, vymazanie organizácie z registra a pozastavenie platnosti združených registrácií.

Požiadavky vo všetkých uvedených troch situáciách sú často celkom podobné, aby sa však zlepšila zrozumiteľnosť textu, používanie krížových odkazov na iné kapitoly sa obmedzuje na úplné minimum. Preto sa môže stať, že niektoré jeho časti sa opakujú.

V záujme dôveryhodnosti EMAS je dôležité, aby sa nariadenie uplatňovalo porovnateľným spôsobom v EÚ aj mimo nej. Preto sa musia zohľadniť rozdiely a ťažkosti spojené s uplatňovaním niektorých konkrétnych prvkov EMAS, napr. dodržiavanie právnych predpisov. Príslušné orgány v členských štátoch, ktoré umožňujú registráciu organizácií z tretích krajín, prijmú konkrétne postupy s cieľom zabezpečiť, aby uplatňovanie EMAS v EÚ viedlo k rovnocenným systémom. Vykonávaniu EMAS v tretích krajinách a v celosvetovom meradle môžu pomôcť historické, hospodárske a kultúrne vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami a môžu sa využiť ako prostriedok na uľahčenie rozšírenia EMAS po celom svete.

2.   TERMINOLÓGIA

Na účely tohto usmerňujúceho dokumentu sa používajú tieto pojmy:

 

Hlavné sídlo znamená riadiaci subjekt na najvyššej úrovni organizácie s viacerými pracoviskami, ktorý riadi a koordinuje najdôležitejšie funkcie organizácie, napríklad strategické plánovanie, komunikáciu, daňové veci, právne veci, marketing, financie a ďalšie.

 

Správne ústredie znamená pracovisko, ktoré je iné než hlavné sídlo organizácie s viacerými pracoviskami, špecificky určené na účely registrácie podľa nariadenia o EMAS, v ktorom sa zabezpečuje kontrola a koordinácia systému environmentálneho manažérstva.

 

Vedúci príslušný orgán znamená príslušný orgán zodpovedný za postupy združenej registrácie v EÚ, registrácie organizácií z tretích krajín a globálnej registrácie.

Poznámka:

článok 3 ods. 3 nariadenia o EMAS sa zaoberá určením (vedúceho) príslušného orgánu.

Určenie vedúceho príslušného orgánu sa vzhľadom na už opísané „situácie“ môže líšiť takto:

Ak ide o situáciu 1 (združená registrácia v EÚ), vedúcim príslušným orgánom je príslušný orgán z členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo alebo správne ústredie organizácie podávajúcej žiadosť.

Ak ide o registráciu organizácie z tretej krajiny alebo globálnu registráciu, je ním príslušný orgán z členského štátu, ktorý uskutočňuje registráciu organizácií z krajín mimo Spoločenstva, a kde je akreditovaný overovateľ. Inými slovami, po prvé, členský štát musí zaistiť registráciu organizácií z tretích krajín, a po druhé, musí mať k dispozícii overovateľov akreditovaných alebo licencovaných na overovanie v tých tretích krajinách, kde sa nachádzajú pracoviská zahrnuté do postupu registrácie.

3.   ZDRUŽENÁ REGISTRÁCIA V EÚ – REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIÍ, KTORÉ MAJÚ VIACERO PRACOVÍSK V NIEKOĽKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

3.1.   Platné právne predpisy a dodržiavanie právnych predpisov v členských štátoch EÚ

3.1.1.

Organizácie musia vždy dodržiavať požiadavky právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov uplatniteľné na pracoviská, ktoré sú zahrnuté do registrácie v EMAS.

3.1.2.

Podľa prílohy IV. B. písm. g) nariadenia o EMAS musí environmentálne vyhlásenie organizácie zahŕňať odkaz na uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia.

3.1.3.

S cieľom poskytnúť „vecné alebo listinné dôkazy o dodržiavaní právnych predpisov“, ako sa uvádza v článku 4 ods. 4 nariadenia o EMAS, organizácia môže predložiť vyhlásenia príslušných orgánov presadzovania práva ubezpečujúce, že o nedodržiavaní právnych predpisov nie sú dôkazy, a/alebo že proti spoločnosti sa nevedú relevantné exekučné konania, súdne žaloby alebo konania o sťažnosti. Overovatelia skontrolujú v rámci postupu overovania všetky environmentálne licencie alebo povolenia vzťahujúce sa na organizáciu, alebo všetky ostatné dôkazy v súlade s právnym systémom uplatňovaným v krajinách, kde sa dané pracovisko nachádza.

3.2.   Úlohy príslušných orgánov

3.2.1.

V prípade združenej registrácie v EÚ je na určenie vedúceho príslušného orgánu rozhodujúce pracovisko, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo alebo správne ústredie (v tomto poradí).

3.2.2.

V prípade združenej registrácie v EÚ vedúci príslušný orgán spolupracuje výhradne so všetkými príslušnými orgánmi nachádzajúcimi sa v členských štátoch, kde sa nachádzajú pracoviská zahrnuté do postupu združenej registrácie.

3.2.3.

Vedúci príslušný orgán je zodpovedný za registráciu a koordinuje postup s ostatnými relevantnými príslušnými orgánmi.

Vedúci príslušný orgán nevykoná registráciu, pozastavenie platnosti registrácie, vymazanie organizácie z registra alebo predĺženie registrácie organizácie, ak s registráciou, pozastavením platnosti registrácie, vymazaním organizácie z registra alebo predĺžením registrácie nesúhlasí príslušný orgán z iného členského štátu, kde sa nachádzajú pracoviská organizácie zahrnuté do registrácie (pozri časť 3.4 a 3.6 tohto usmernenia). Ako sa uvádza v časti 3.4.6, vedúci príslušný orgán môže takisto rozhodnúť, že postup združenej registrácie uskutoční v užšom rozsahu (napr. bez sporného pracoviska).

3.2.4.

Príslušné orgány by mali koordinovať svoje činnosti s akreditačnými a licenčnými orgánmi vo svojich členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že príslušný orgán aj akreditačný alebo licenčný orgán sú schopné plniť svoje úlohy koordinovane.

3.2.5.

Do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto usmerňujúceho dokumentu fórum príslušných orgánov vypracuje a schváli všeobecné zásady a konkrétne postupy koordinácie medzi príslušnými orgánmi. Potom sa predložia na prijatie v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ako sa uvádza v článku 48 ods. 2 a článku 49 ods. 3 nariadenia o EMAS.

3.2.6.

Fórum príslušných orgánov vypracuje na vykonávanie uvedených „koordinačných postupov“ štandardizované formuláre vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. S cieľom umožniť efektívnu komunikáciu a zároveň minimalizovať nedorozumenia súvisiace s jazykovými ťažkosťami budú štandardizované formuláre pozostávať prevažne zo začiarkavacieho políčka a bude v nich len veľmi málo „textových“ políčok, ktoré môžu obsahovať voľný text. Pre prípad sporu medzi príslušnými orgánmi je potrebné uchovávať listinné dôkazy o tejto komunikácii uskutočnenej prostredníctvom obyčajnej pošty, elektronickej pošty alebo faxu.

Aktualizovateľnou prílohou k uvedeným formulárom by mal byť zoznam platných poplatkov pre všetky členské štáty.

3.3.   Úlohy akreditovaných alebo licencovaných overovateľov

3.3.1.

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na environmentálnych overovateľov v EMAS, ich akreditáciu a licencovanie a na postup overovania obsahujú kapitoly V a VI nariadenia o EMAS.

3.3.2.

Overovanie systému environmentálneho manažérstva a validáciu environmentálneho vyhlásenia EMAS musí vykonať environmentálny overovateľ EMAS, ktorý má akreditáciu alebo licenciu príslušného rozsahu v súlade s kódmi NACE (2).

3.3.3.

V prípade registrácie organizácie s viacerými pracoviskami a činnosťami sa akreditácia overovateľa (overovateľov) musí vzťahovať na všetky kódy NACE pracovísk a činností organizácie. Ak overovateľ nie je akreditovaný alebo licencovaný pre všetky relevantné kódy NACE, do spolupráce v konkrétnom prípade sa podľa potreby zapoja ďalší akreditovaní environmentálni overovatelia. O zapojení viacerých akreditovaných overovateľov rozhoduje s prihliadnutím na článok 4 nariadenia o EMAS samotná organizácia uchádzajúca sa o zápis do registra. Popri dôvodoch, ako je nedostatok overovateľov akreditovaných pre príslušné kódy NACE, organizácie môžu mať na využitie služieb viacerých overovateľov aj iné dôvody (napr. miestne skúsenosti, jazykové znalosti alebo želanie spojiť overovanie EMAS s certifikáciou podľa iných noriem). Všetci spolupracujúci overovatelia sú povinní podpísať vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 nariadenia o EMAS a environmentálne vyhlásenie EMAS. Každý zúčastnený overovateľ je zodpovedný za výsledok tej časti (tých častí) overovania, ktorá patrí (ktoré patria) do oblasti jeho odbornej spôsobilosti (väčšinou súvisiacej s konkrétnymi kódmi NACE). Prax, že všetci overovatelia musia podpísať to isté vyhlásenie, umožňuje vedúcemu príslušnému orgánu identifikovať všetkých zúčastnených overovateľov. Vedúci príslušný orgán môže teda prostredníctvom spolupracujúcich príslušných orgánov (ktoré by mali zasa koordinovať svoju činnosť s akreditačnými a licenčnými orgánmi) overiť, či si všetci zúčastnení overovatelia splnili povinnosť notifikovať vopred, ako sa uvádza v článku 23 ods. 2 nariadenia o EMAS. Vedúcemu príslušnému orgánu takisto umožňuje overiť, či sa kódy NACE zúčastnených overovateľov vzťahujú na kódy danej organizácie.

3.3.4.

Overovatelia, ktorí sú akreditovaná a licencovaní v jednom členskom štáte, môžu vykonávať činnosť aj v iných členských štátoch. Overovatelia pošlú najmenej štyri týždne pred začatím svojich činností notifikáciu akreditačnému alebo licenčnému orgánu nachádzajúcemu sa v členskom štáte (členských štátoch), v ktorom plánujú pôsobiť.

3.3.5.

Akreditačný alebo licenčný orgán, ktorý vykonáva dozor nad overovateľom pôsobiacim (overovateľmi pôsobiacimi) v jeho členskom štáte, zašle v prípade problémov alebo negatívnych výsledkov správu o výsledkoch dozoru príslušnému orgánu v tomto členskom štáte. Tento príslušný orgán potom odovzdá správu o výsledkoch dozoru vedúcemu príslušnému orgánu zodpovednému za združenú registráciu v EÚ.

3.3.6.

Ak overovateľ počas overovania pri prvom zápise do registra zistí prípad nedodržania predpisov, nepodpíše vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 nariadenia o EMAS, ani environmentálne vyhlásenie EMAS.

3.3.7.

Ak overovateľ zistí nedodržanie právnych predpisov v čase platnosti registrácie alebo pri je predlžovaní, môže (vedúcemu) príslušnému orgánu oznámiť, že daná organizácia už nespĺňa požiadavky EMAS. Pri predlžovaní registrácie v EMAS môže overovateľ vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 a aktualizované environmentálne vyhlásenie EMAS iba podpísať, ak organizácia preukáže, že prijala opatrenia (t. j. v spolupráci s orgánmi presadzovania práva) na obnovenie súladu s právnymi predpismi. Ak organizácia neprijme dostatočné opatrenia na vyriešenie problému s dodržiavaním právnych predpisov, overovateľ nepotvrdí aktualizované vyhlásenie a nepodpíše vyhlásenie ani environmentálne vyhlásenie EMAS. Inými slovami, environmentálny overovateľ EMAS podpíše vyhlásenie a potvrdí environmentálne vyhlásenie EMAS len v prípade úplného dodržiavania právnych predpisov.

3.4.   Postup registrácie

3.4.1.

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na registráciu sú ustanovené v kapitolách II, III a IV nariadenia o EMAS.

3.4.2.

Organizácia by už v počiatočnom štádiu mala komunikovať s overovateľom (overovateľmi) a s vedúcim príslušným orgánom, aby sa vyjasnili jazykové otázky súvisiace s dokumentmi potrebnými na registráciu, prihliadajúc na požiadavky článku 5 ods. 3 a prílohy IV (D) nariadenia o EMAS.

3.4.3.

Vedúci príslušný orgán overí informácie obsiahnuté v žiadosti a v tejto súvislosti komunikuje s ostatnými zúčastnenými príslušnými orgánmi. To znamená, že zúčastnené príslušné orgány informujú vedúci príslušný orgán o platnosti informácií o príslušných vnútroštátnych pracoviskách.

3.4.4.

Zúčastnené príslušné orgány prostredníctvom svojich akreditačných a licenčných orgánov overujú pre svoje členské štáty, či overovateľ zapojený (overovatelia zapojení) do postupu registrácie má (majú) akreditáciu alebo licenciu pre všetky príslušné kódy NACE zahrnuté do postupu registrácie. To znamená, že príslušný orgán overí, či overovateľ vykonal (overovatelia podali) riadne a načas notifikáciu (najmenej štyri týždne pred každým overovaním v členskom štáte) podľa článku 24 ods. 1 nariadenia o EMAS. Príslušný orgán preto musí v každom prípade akreditačnému alebo licenčnému orgánu svojho členského štátu podať jednoduchú správu, že existujú pracoviská, ktoré sa majú zaregistrovať na základe overenia/validácie overovateľmi z iných členských štátov. Ak akreditačný a licenčný orgán neschváli odbornú spôsobilosť overovateľa, akreditačný alebo licenčný orgán môže overovateľa požiadať, aby splnil potrebné požiadavky, alebo o tomto probléme informuje príslušný orgán. Činnosť dozoru by bez tejto minimálnej komunikácie medzi príslušnými orgánmi a akreditačnými a licenčnými orgánmi, ako aj medzi príslušnými orgánmi a vedúcim príslušným orgánom, mohla byť ohrozená.

3.4.5.

Pri kontrole súladu s nariadením o EMAS v prípade pracovísk nachádzajúcich sa v ich členskom štáte všetky príslušné orgány zapojené do postupu registrácie uplatňujú vnútroštátne postupy. O svojom rozhodnutí (je možné zaregistrovať/nie je možné zaregistrovať) informujú vedúci príslušný orgán. V prípade negatívneho rozhodnutia príslušný orgán informuje formou vyhlásenia vedúci príslušný orgán o dôvodoch tohto rozhodnutia. Vzhľadom na skutočnosť, že toto vyhlásenie je záväzné, vedúci príslušný orgán môže rozhodnúť, že buď zastaví postup združenej registrácie až do splnenia požiadaviek stanovených v nariadení (v tomto prípade sa registrácia v EMAS neudelí žiadnemu z daných pracovísk), alebo organizácii oznámi, že postup združenej registrácie môže začať bez sporného pracoviska.

3.4.6.

Vedúci príslušný orgán informuje o prijatí rozhodnutia o registrácii všetky zúčastnené vnútroštátne príslušné orgány, ktoré o ňom informujú svoje orgány zodpovedné za presadzovania práva.

Poznámka:

Európska komisia nabáda zúčastnené príslušné orgány, aby si vymenili kontaktné údaje o svojich orgánoch zodpovedných za presadzovanie práva, aby sa uľahčila výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva potvrdzujúcich, že orgány presadzovania práva nevedia o prípadoch nedodržiavania predpisov.

3.4.7.

Monitorovanie dodržiavania právnych predpisov na vnútroštátnej úrovni zabezpečujú vnútroštátne orgány presadzovania práva alebo, počas postupu overovania, overovatelia. Ak tieto orgány zistia prípad nedodržania predpisov, musia informovať vnútroštátny príslušný orgán, ktorý následne o tom informuje vedúci príslušný orgán.

3.4.8.

Ak príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza pracovisko organizácie žiadajúcej o združenú registráciu, zistí dôkazy o porušení uplatniteľných právnych požiadaviek, sťažnostiach alebo akékoľvek iné relevantné informácie o dodržiavaní požiadaviek týkajúcich sa zápisu do registra, predĺženia registrácie, pozastavenia platnosti registrácie alebo vymazania organizácie z registra, vedúcemu príslušnému orgánu bezodkladne predloží správu o výsledkoch dozoru, v ktorej opíše tento problém.

3.4.9.

Niektoré členské štáty sú povinné účtovať poplatky podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Vedúci príslušný orgán preto nemôže rozhodnúť o poplatkoch, ktoré sa stanovujú podľa právnych predpisov iných členských štátov. Úloha vedúceho príslušného orgánu v súvislosti s poplatkami spočíva výlučne v tom, že organizáciu informuje o celkovej výške a o jednotlivých poplatkoch, ktoré sa majú uhradiť vnútroštátnemu príslušnému orgánu zapojenému do postupu registrácie. Vedúci príslušný orgán bude organizáciu takisto informovať, že všetky zúčastnené príslušné orgány účtujú poplatky spojené s registráciou vnútroštátnych pracovísk, ktoré sú predmetom postupu združenej registrácie, priamo príslušnému vnútroštátnemu pracovisku organizácie podávajúcej žiadosť.

Všetky zúčastnené príslušné orgány informujú vedúci príslušný orgán o poplatkoch, ktoré boli uhradené pred zápisom do registra, ako to požaduje článok 5 ods. 2 písm. d) nariadenia o EMAS.

Poznámka:

Európska komisia dôrazne nabáda všetky členské štáty, aby preskúmali možnosti zníženia príslušných poplatkov pre organizácie, ktoré žiadajú o združenú registráciu. V prípadoch združenej registrácie má administratívne náklady porovnateľné s nákladmi pri riadnej registrácii len vedúci príslušný orgán, zatiaľ čo zúčastnené príslušné orgány sú zapojené v menšej miere, a preto majú nižšie náklady. Nižšie poplatky zvýšia príťažlivosť systému EMAS a združenej registrácie.

3.4.10.

Všetky zúčastnené príslušné orgány by mali poplatky spojené s registráciou vnútroštátnych pracovísk, ktoré sú predmetom postupu združenej registrácie, účtovať priamo príslušným vnútroštátnym pracoviskám organizácie podávajúcej žiadosť.

3.5.   Organizácie, ktoré sú už zaregistrované

3.5.1.

Ak sa už zaregistrovaná organizácia rozhodne uchádzať o združenú registráciu v EÚ, vedúci príslušný orgán môže na žiadosť tejto organizácie rozšíriť rozsah pôsobnosti existujúcej registrácie, a tak zachovať existujúce číslo vo vnútroštátnom registri. Zápis s novým registračným číslom by sa mal urobiť aj vo vnútroštátnom registri. V týchto prípadoch všetky ostatné zúčastnené príslušné orgány z členských štátov, v ktorých organizácia už má pracoviská zapísané v registri, zaistia, aby sa existujúce registrácie zapísali v príslušných registroch pod novým registračným číslom.

3.6.   Vymazanie organizácie z registra a pozastavenie platnosti registrácie

3.6.1.

Na tento osobitný postup sú uplatniteľné všeobecné pravidlá vzťahujúce sa na pozastavenie platnosti registrácie a vymazanie organizácií z registra podľa článku 15 nariadenia o EMAS.

3.6.2.

Všetky sťažnosti týkajúce sa organizácie zapísanej do registra sa musia oznámiť vedúcemu príslušnému orgánu.

3.6.3.

Každý príslušný orgán je zodpovedný za postupy týkajúce sa pracovísk organizácie v príslušnom členskom štáte. V prípade, že treba pozastaviť platnosť registrácie alebo vymazať organizáciu z registra EMAS, spolupracujúci príslušný orgán informuje prostredníctvom vyhlásenia vedúci príslušný orgán o svojom názore. To znamená, že vnútroštátne príslušné orgány vydávajú len vyhlásenia týkajúce sa ich vnútroštátnych pracovísk. Ak sa v niektorom z týchto vyhlásení potvrdí, že určité vnútroštátne pracovisko nemožno zaregistrovať, vedúci príslušný orgán začne konanie o pozastavení platnosti registrácie alebo vymazaní organizácie z registra, pričom uplatňuje požiadavky článku 15 nariadenia o EMAS. Skôr než vedúci príslušný orgán rozhodne s konečnou platnosťou o pozastavení platnosti registrácie alebo vymazaní organizácie z registra, mal by o tom informovať ostatné spolupracujúce príslušné orgány, aby boli oboznámené s dôvodmi pozastavenia platnosti registrácie/vymazania organizácie z registra jedným alebo viacerými príslušnými orgánmi. Vedúci príslušný orgán by mal o prijatom rozhodnutí a o dôvodoch navrhovaného pozastavenia platnosti registrácie alebo vymazania organizácie z registra informovať aj hlavné sídlo alebo správne ústredie organizácie. Vedúci príslušný orgán dá následne organizácii možnosť rozhodnúť, či sa z registra EMAS má vymazať celá organizácia, alebo či sa z rozsahu združenej registrácie vypustia len sporné pracoviská.

3.6.4.

Spory medzi jednotlivými vnútroštátnymi príslušnými orgánmi zúčastnenými na konaní o združenej registrácií sa urovnávajú v rámci fóra príslušných orgánov. Spory medzi vedúcim príslušným orgánom a danou organizáciou sa urovnávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádza vedúci príslušný orgán. Spory medzi organizáciou a jednotlivými príslušnými orgánmi, napr. spory týkajúce sa stavu dodržiavania právnych predpisov jednotlivými vnútroštátnymi pracoviskami v rámci postupu združenej registrácie, sa urovnávajú v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi daného štátu. Spory sa urovnávajú v súlade s požiadavkami článku 15 nariadenia o EMAS.

3.6.5.

Ak vyriešenie sporu medzi zúčastnenými príslušnými orgánmi nie je možné dosiahnuť v rámci fóra príslušných orgánov, postup registrácie môže nakoniec pokračovať aj bez sporných pracovísk.

3.7.   Jazykové otázky

3.7.1.

Environmentálne vyhlásenie EMAS a ďalšie relevantné dokumenty sa predkladajú v úradnom jazyku (v jednom z úradných jazykov) členského štátu, v ktorom sa nachádza vedúci príslušný orgán (článok 5 ods. 3). Ak organizácia predloží združené environmentálne vyhlásenie obsahujúce informácie o jednotlivých pracoviskách, tieto informácie sa popritom predkladajú v úradnom jazyku (v jednom z úradných jazykov) členského štátu, v ktorom sa nachádzajú tieto pracoviská.

4.   REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIÍ Z TRETÍCH KRAJÍN – REGISTRÁCIA ORGANIZÁCIÍ S JEDNÝM ALEBO VIACERÝMI PRACOVISKAMI V TRETÍCH KRAJINÁCH (SITUÁCIA 2)

Registrácia organizácií z tretích krajín v EMAS znamená registráciu v EMAS týkajúcu sa organizácie pôsobiacej v jednej alebo vo viacerých tretích krajinách. Podľa nariadenia o EMAS sa členské štáty môžu slobodne rozhodnúť, či ich vnútroštátny príslušný orgán umožní (vnútroštátne príslušné orgány umožnia) registráciu organizácií z tretích krajín v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia o EMAS.

4.1.   Uplatniteľné právne predpisy a dodržiavanie právnych predpisov v tretích krajinách

4.1.1.

Organizácia musí vždy dodržiavať príslušné vnútroštátne právne predpisy tretích krajín, v ktorých sa nachádzajú pracoviská zahrnuté do registrácie v EMAS.

4.1.2.

Na zabezpečenie vysokej miery náročnosti a dôveryhodnosti schémy EMAS je žiaduce, aby sa environmentálne správanie organizácie v tretej krajine čo najväčšmi priblížilo úrovni, akú podľa príslušných európskych a vnútroštátnych právnych predpisov musia dosahovať organizácie v EÚ. Preto je žiaduce, aby v environmentálnom vyhlásení organizácie s hlavným sídlom mimo Spoločenstva popri odkazoch na uplatniteľné vnútroštátne environmentálne požiadavky uvádzali aj odkazy na právne požiadavky vzťahujúce sa na životné prostredie, ktorými sa musia riadiť podobné organizácie v členskom štáte, v ktorom organizácia plánuje podať žiadosť o registráciu (článok 4 ods. 4 nariadenia o EMAS). Požiadavky týkajúce sa životného prostredia uvedené v tomto zozname by sa mali použiť ako referencia pri nastavení prípadných vyšších cieľov environmentálneho správania, ale nie sú záväzné pre hodnotenie dodržiavania právnych predpisov organizáciou.

4.1.3.

Podľa prílohy IV. B. písm. g) nariadenia o EMAS musí environmentálne vyhlásenie organizácie obsahovať odkaz na príslušné vnútroštátne právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia.

4.1.4.

V prípade pracovísk nachádzajúcich sa v tretích krajinách by písomné dôkazy uvedené v článku 4 písm. 4 nariadenia o EMAS mali podľa možnosti pozostávať z týchto náležitostí:

vyhlásenia orgánov presadzovania práva z tretej krajiny, ktoré obsahujú informácie o environmentálnych povoleniach pre príslušnú organizáciu a v ktorých sa uvádza, že neexistujú dôkazy o nedodržiavaní právnych predpisov a/alebo že proti spoločnosti sa nevedú exekučné konania, súdne žaloby alebo konania o sťažnosti,

okrem toho environmentálne vyhlásenie by malo podľa možnosti obsahovať aj tabuľky s krížovými odkazmi medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi tretej krajiny a právnymi predpismi krajiny, v ktorej organizácia podáva žiadosť o registráciu podľa časti 4.1.2.

4.2.   Udeľovanie akreditácie a licencie EMAS organizáciám z tretích krajín

4.2.1.

Členské štáty sa v súlade so svojimi prostriedkami a prevádzkovými postupmi rozhodnú, či budú uskutočňovať registráciu organizácií z tretích krajín. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne akreditačné a licenčné orgány udeľovali environmentálnym overovateľom EMAS akreditácie alebo licencie pre organizácie z tretích krajín. Právo zaregistrovať organizácie pôsobiace v tretích krajinách majú len tie členské štáty, ktoré uznávajú zásadu „registrácie organizácií z tretích krajín“.

4.2.2.

Ak sa členský štát rozhodne uskutočniť registráciu organizácií z tretích krajín podľa článku 3 ods. 3 nariadenia o EMAS, možnosť získať registráciu od tohto konkrétneho členského štátu bude v praxi závisieť od dostupnosti akreditovaných overovateľov. Potenciálny overovateľ v členskom štáte, ktorý uskutočňuje registráciu organizácií z tretích krajín, by mal mať akreditáciu pre konkrétnu tretiu krajinu a pre konkrétne hospodárske odvetvie (odvetvia) (určené na základe kódov NACE) v danom konaní o registrácii.

Vysvetľujúca poznámka:

To znamená, že overovateľ, ktorý uskutočňuje overovanie v danej tretej krajine, musí byť pre túto konkrétnu tretiu krajinu akreditovaný akreditačným a licenčným orgánom členského štátu, ktorý uskutočňuje registráciu organizácií z tretích krajín, a v ktorom sa organizácia plánuje zaregistrovať.

4.2.3.

V akreditácii alebo licencii, ktorú môžu overovatelia získať pre organizácie v tretích krajinách, sa musí uviesť, pre ktoré tretie krajiny je platná, aby povolenie na registráciu bolo v súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 2 nariadenia o EMAS. Samotné členské štáty rozhodnú o tom, či chcú vydávať osobitné osvedčenia pre jednotlivé tretie krajiny, alebo či vydajú všeobecné osvedčenie o akreditácii s pripojeným geografickým dodatkom uvádzajúcim krajiny, pre ktoré sú overovacie orgány akreditované vykonávať činnosť.

Vysvetľujúca poznámka:

S prihliadnutím na článok 22, „ďalšie požiadavky týkajúce sa environmentálnych overovateľov, ktorí pôsobia v tretích krajinách“, je zrejmé, že akreditácia/licencia pre tretiu krajinu môže byť len dodatočnou akreditáciou/licenciou k základnej akreditácii/licencii pre Európu. To znamená, že akreditácia/licencia pre tretiu krajinu sa udeľuje ako dodatočná požiadavka k všeobecnej akreditácii/licencii s určitým rozsahom platnosti a požiadavkami. Akreditácia/licencia pre tretiu krajinu bude preto musieť obsahovať akreditáciu/licenciu pre niektorý z členských štátov a musí mať určitý rozsah platnosti.

Keď sa overovateľovi udelí akreditácia alebo licencia v jednom členskom štáte, overovacie činnosti môže v súlade s článkom 24 nariadenia vykonávať aj v ostatných členských štátoch.

4.3.   Úlohy príslušného orgánu

4.3.1.

Členský štát, ktorý má viac než jeden príslušný orgán, by mal určiť, ktorému príslušnému orgánu by sa mali podávať žiadosti o registráciu organizácií z tretích krajín; mal by ním byť ten istý orgán, ako je orgán určený podľa časti 5.3.1.

4.3.2.

Žiadosť o registráciu organizácie z tretej krajiny, ktorú podávajú organizácie s pracoviskami nachádzajúcimi sa výlučne v tretích krajinách, sa podáva ktorémukoľvek príslušnému orgánu určenému na tento účel v tých členských štátoch, v ktorých sú splnené tieto podmienky:

a)

členský štát uskutočňuje registráciu organizácií z tretích krajín;

b)

majú k dispozícii overovateľov akreditovaných alebo licencovaných na overovanie v tretích krajinách, v ktorých sa nachádzajú pracoviská zahrnuté do registrácie, a títo overovatelia majú akreditáciu pre príslušné kódy NACE (inými slovami, rozhodnutím o výbere overovateľa sa určuje členský štát registrácie a naopak).

4.3.3.

Príslušné orgány by mali svoju činnosť koordinovať s akreditačnými a licenčnými orgánmi vo svojom členskom štáte, aby sa zabezpečilo, že ak členský štát uskutočňuje registráciu organizácií z tretích krajín, príslušný orgán aj akreditačný alebo licenčný orgán sú schopné vykonávať svoje úlohy koordinovane.

4.4.   Úlohy akreditovaných alebo licencovaných overovateľov

4.4.1.

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na environmentálnych overovateľov v EMAS, na udeľovanie akreditácie alebo licencie a na postup overovania sú ustanovené v kapitolách V a VI nariadenia o EMAS.

4.4.2.

Tie členské štáty, ktoré povoľujú registráciu organizácií z tretích krajín, musia zaviesť špecifický systém na akreditovanie alebo licencovanie overovateľov pre tretie krajiny. Akreditácia alebo licencia sa overovateľom udelí pre jednotlivé krajiny ako doplnok k všeobecnej akreditácii alebo licencii v súlade so špecifikáciami opísanými v tejto časti.

4.4.3.

Overovateľ musí (overovatelia musia) mať akreditáciu alebo licenciu pre všetky kódy NACE vzťahujúce sa na činnosť organizácie na pracoviskách, ktoré majú byť zahrnuté do postupu registrácie. Organizácie majú vzhľadom na možný široký predmet činností možnosť využiť služby viacerých akreditovaných overovateľov. V skutočnosti môže byť ťažké a dokonca nemožné vymenovať jediného overovateľa pre všetky činnosti veľkých organizácií. Ak overovateľ nemá akreditáciu alebo licenciu pre všetky relevantné kódy NACE, podľa potreby sa do spolupráce v danom prípade zapoja ďalší akreditovaní environmentálni overovatelia. O zapojení viacerých akreditovaných overovateľov s prihliadnutím na článok 4 nariadenia o EMAS rozhoduje samotná organizácia uchádzajúca sa o registráciu. Okrem dôvodov, ako je nedostatok overovateľov akreditovaných pre príslušné kódy NACE, organizácie môžu mať na využitie služieb viacerých overovateľov aj iné dôvody (napr. miestne skúsenosti, jazykové znalosti alebo želanie spojiť overovanie EMAS s certifikáciou podľa iných noriem).

4.4.4.

Všetci spolupracujúci overovatelia musia podpísať vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 a environmentálne vyhlásenie EMAS. Každý zúčastnený overovateľ je zodpovedný za výsledok tej časti (tých častí) overovania, ktorá patrí (ktoré patria) do oblasti jeho odbornej spôsobilosti (väčšinou súvisiacej s konkrétnymi kódmi NACE). Prax, že všetci overovatelia podpisujú rovnaké vyhlásenie, umožňuje príslušnému orgánu identifikovať všetkých zúčastnených overovateľov. Príslušný orgán tak môže prostredníctvom akreditačných a licenčných orgánov overiť, či všetci zúčastnení overovatelia splnili povinnosť vopred notifikovať, ako sa uvádza v článku 23 ods. 2 nariadenia o EMAS. Vedúcemu príslušnému orgánu takisto umožňuje overiť, či sa kódy NACE zúčastnených overovateľov vzťahujú kódy predmetnej organizácie.

4.4.5.

Overovatelia, ktorí chcú pracovať v tretích krajinách, musia získať osobitnú akreditáciu alebo licenciu pre konkrétnu krajinu ako doplnok k všeobecnej akreditácii alebo licencii v súlade so špecifikáciami uvedenými v nariadení o EMAS. Znamená to, že musia:

a)

mať konkrétnu akreditáciu alebo licenciu pre kódy NACE vzťahujúce sa na danú organizáciu;

b)

poznať právne, regulačné a administratívne požiadavky súvisiace so životným prostredím v tretej krajine, pre ktorú sa žiada o akreditáciu alebo licenciu, a rozumieť im;

c)

poznať úradný jazyk tretej krajiny, pre ktorú sa žiada o akreditáciu alebo licenciu, a rozumieť mu.

4.4.6.

V rámci postupu overovania overovatelia skontrolujú všetky environmentálne licencie alebo povolenia vzťahujúce sa na organizáciu, alebo všetky ostatné dôkazy v súlade s právnym systémom uplatňovaným v krajinách, ktorých sa žiadosť týka.

4.4.7.

V tretích krajinách overovateľ popri svojich riadnych povinnostiach vykoná predovšetkým hĺbkovú kontrolu dodržiavania právnych predpisov organizáciou a jej pracoviskami, ktoré sú zahrnuté do postupu registrácie. Preto najmä so zreteľom na obsah článku 13 ods. 2 písm. c) nariadenia o EMAS overovatelia takto skontrolujú, že nie sú dôkazy o nedodržiavaní predpisov v súvislosti so životným prostredím. Overovatelia by mali použiť zistenia orgánov presadzovania práva a mali by sa preto skontaktovať s týmito orgánmi s cieľom získať podrobné informácie o dodržiavaní právnych predpisov. Overovateľ sa o ich dodržiavaní musí uistiť na základe získaných materiálnych dôkazov, napr. písomnej správy od príslušného orgánu presadzovania práva. Ak sa dôkazy o nedodržiavaní predpisov nezistia, environmentálny overovateľ to uvedie vo vyhlásení o overovacej a validačnej činnosti (príloha VII nariadenia o EMAS). Toto vyhlásenie musí podpísať overovateľ. Overovateľ je povinný pomocou zvyčajných audítorských techník, ktoré sa majú použiť v súlade s nariadením o EMAS, overiť dodržiavanie požiadaviek nariadenia o EMAS. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň kvality registrácie pracovísk v tretej krajine, akú ma registrácia podobných pracovísk v EÚ, by overovateľ mohol zvážiť vykonanie posúdenia rizika.

4.4.8.

V súlade s článkom 13 ods. 2 písm. d) nariadenia o EMAS by overovateľ mal skontrolovať, či zainteresované strany nepodali relevantné sťažnosti, alebo či sťažnosti boli kladne vyriešené.

4.4.9.

Tie členské štáty, ktoré uskutočňujú registráciu organizácií z tretích krajín, zvážia zavedenie opatrení na posilnenie procesu akreditácie s cieľom zabezpečiť, aby overovatelia akreditovaní pre konkrétne tretie krajiny mali znalosti potrebné na overenie toho, či organizácia dodržiava platné vnútroštátne právne predpisy v tretej krajine.

4.4.10.

Členské štáty, ktoré uskutočňujú registráciu organizácií z tretích krajín, môžu zvážiť zavedenie fakultatívnych špecifických ustanovení na posilnenie kontroly dodržiavania právnych predpisov a zabezpečenie postupu registrácie, podobne ako je to v EÚ. Členské štáty môžu zvážiť predovšetkým možnosť uzavrieť dohody (dvojstranná dohoda, memorandum o porozumení, atď.). Tieto dohody by mohli zahŕňať postup informovania o dodržiavaní právnych predpisov medzi príslušným orgánom presadzovania práva v tretej krajine a členským štátom, a postup oznamovania porušení uplatniteľných právnych požiadaviek príslušnému orgánu členského štátu v čase medzi pôvodnou registráciou alebo predĺžením platnosti registrácie a ďalším predĺžením jej platnosti.

4.4.11.

Najmenej šesť týždňov pred overovaním alebo validáciou v tretej krajine environmentálny overovateľ notifikuje akreditačnému alebo licenčnému orgánu členského štátu, v ktorom organizácia plánuje podať žiadosť o registráciu, alebo v ktorom je zaregistrovaná, podrobné údaje o svojej akreditácii alebo licencii, a o čase a mieste overovania alebo validácie. Notifikáciu možno poskytnúť aj príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzajú pracoviská, ktorý registrácia je plánovaná.

4.4.12.

Ak overovateľ zistí v čase zápisu do registra prípad nedodržania právnych predpisov, nepodpíše environmentálne vyhlásenie EMAS, ani vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 nariadenia o EMAS.

4.4.13.

Ak overovateľ zistí počas obdobia platnosti registrácie alebo pri predĺžení jej platnosti prípad nedodržania predpisov, môže príslušnému orgánu oznámiť, že daná organizácia už nedodržiava požiadavky EMAS. Pri predlžovaní registrácie v EMAS môže overovateľ vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 a aktualizované environmentálne vyhlásenie EMAS iba podpísať, ak organizácia preukáže, že prijala opatrenia (t. j. v spolupráci s orgánmi presadzovania práva) na obnovenie súladu s právnymi predpismi. Ak organizácia nedokáže overovateľovi preukázať, že prijala dostatočné opatrenia na obnovenie súladu s právnymi predpismi, overovateľ nepotvrdí aktualizované vyhlásenia a nepodpíše vyhlásenie, ani environmentálne vyhlásenie EMAS.

4.5.   Proces registrácie

4.5.1.

Organizácia by už v počiatočnom štádiu mala komunikovať s overovateľom (overovateľmi) a s vedúcim príslušným orgánom, aby sa vyjasnili jazykové otázky súvisiace s dokumentmi potrebnými na registráciu, prihliadajúc na požiadavky článku 5 ods. 3 a prílohy IV (D) k nariadeniu o EMAS.

4.5.2.

Pred odoslaním žiadosti o registráciu príslušnému orgánu organizácia poskytne overovateľovi vecné alebo listinné dôkazy o tom, že neexistuje dôkaz o tom, že organizácia nedodržiava uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia uvedené v bode 4.1.4 tohto usmernenia.

4.5.3.

Po splnení požiadaviek EMAS, najmä požiadaviek uplatniteľných na postup registrácie uvedených v prílohe II nariadenia, a po validácii environmentálneho vyhlásenia EMAS akreditovaným alebo licencovaným overovateľom, organizácia odošle formulár žiadosti spolu so súvisiacimi dokumentmi vrátane príloh VI a VII príslušnému orgánu na zaregistrovanie.

4.5.4.

Príslušný orgán overí informácie obsiahnuté v žiadosti a komunikuje na tento účel s vnútroštátnym akreditačným alebo licenčným orgánom.

4.5.5.

Akreditačný a licenčný orgán vyhodnotí odbornú spôsobilosť environmentálneho overovateľa na základe prvkov uvedených v článkoch 20, 21 a 22 nariadenia o EMAS. Ak akreditačný a licenčný orgán neschváli odbornú spôsobilosť overovateľa, môže overovateľa požiadať, aby splnil príslušné požiadavky, alebo o tomto probléme informuje príslušný orgán. A naopak, príslušný orgán musí akreditačnému alebo licenčnému orgánu v každom prípade podať jednoduchú správu, že žiadosť o registráciu bola doručená, a že v tretej krajine sú pracoviská, ktoré sa majú zaregistrovať. Po doručení tejto správy by akreditačný a licenčný orgán mal príslušnému orgánu oznámiť svoje zistenia týkajúce sa daného overovateľa (daných overovateľov). Príslušnému orgánu sa tak uľahčuje záverečná kontrola, či overovateľ zapojený (overovatelia zapojení) do postupu registrácie má (majú) akreditáciu alebo licenciu pre všetky kódy NACE, ktorých sa dotýka proces registrácie. Bez tejto minimálnej komunikácie medzi príslušným orgánom a akreditačným a licenčným orgánom by mohla byť ohrozená kontrolná činnosť.

4.5.6.

Príslušný orgán zodpovedný za registráciu koordinuje kontrolu dodržiavania právnych predpisov na základe informácií, ktoré poskytla organizácia overovateľovi. Iba v prípade, keď členský štát uzatvoril s tretími krajinami osobitné dohody, ktoré obsahujú ustanovenia umožňujúce členským štátom kontaktovať sa s orgánmi presadzovania práva v tretích krajinách, môžu si overiť dodržiavanie právnych predpisov priamo pri kontakte s orgánmi presadzovania práva v tretích krajinách. Ak to tak nie je, príslušný orgán sa musí spoliehať na to, že vecné alebo listinné dôkazy preukazujúce dodržiavanie platných právnych požiadaviek mu poskytne overovateľ a/alebo organizácia.

4.6.   Vymazanie organizácie z registra a pozastavenie platnosti registrácie

4.6.1.

Príslušný orgán sa riadi všeobecnými pravidlami ustanovenými v nariadení o EMAS týkajúcimi sa vymazania organizácie z registra a pozastavenia platnosti registrácie.

4.6.2.

Všetky sťažnosti týkajúce sa organizácie zapísanej do registra sa musia notifikovať príslušnému orgánu.

4.6.3.

Organizácie z tretích krajín, ktoré sa uchádzajú o registráciu v EMAS a sú pripravené začať postup registrácie, musia pristúpiť na to, že príslušný orgán môže pred akýmkoľvek rozhodnutím požiadať overovateľa, aby overil možné dôvody na vymazanie organizácie z registra alebo pozastavenie platnosti registrácie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v tretej krajine, kde sa nachádzajú dané pracoviská. Organizácia musí spolupracovať a odpovedať overovateľovi alebo príslušnému orgánu na všetky otázky týkajúce sa možných dôvodov pozastavenia platnosti registrácie alebo vymazania organizácie z registra. Organizácia musí byť takisto ochotná znášať náklady na činnosť overovateľa potrebnú na objasnenie situácie.

4.6.4.

Dohody medzi členským štátom zodpovedným za registráciu a treťou krajinou, bez ohľadu na to, kedy boli podpísané, by mohli obsahovať osobitné ustanovenia na zaistenie právneho monitorovania a aktívneho oznamovania porušení predpisov príslušnému orgánu orgánmi presadzovania práva v tretej krajine.

4.6.5.

Oznamovateľ je vo všetkých situáciách zodpovedný za kontrolu dodržiavania právnych predpisov, a to aj v prípade, keď existujú takéto dohody. Možné sťažnosti a nesúlad s právnymi predpismi, ktoré by mohli mať za následok vymazanie organizácie z registra alebo pozastavenie platnosti registrácie, musia byť zahrnuté do kontroly dodržiavania právnych predpisov.

4.6.6.

Mimovládne organizácie pôsobiace v tretej krajine by sa mohli využiť na konzultácie a ako zdroj informácií. Overovateľ v každom prípade musí príslušnému orgánu oznámiť všetky relevantné informácie, ktoré sa získajú počas procesu overovania.

4.7.   Jazykové otázky

4.7.1.

Environmentálne vyhlásenie EMAS a ďalšie relevantné dokumenty sa na účely registrácie predkladajú v úradnom jazyku (v jednom z úradných jazykov) členského štátu, v ktorom sa nachádza príslušný orgán (článok 5 ods. 3). Navyše, ak organizácia predloží združené environmentálne vyhlásenie obsahujúce informácie o jednotlivých pracoviskách nachádzajúcich sa v rôznych tretích krajinách, tieto informácie by sa mali predkladať v úradnom jazyku (v jednom z úradných jazykov) tretích krajín, v ktorých sa nachádzajú dané pracoviská.

5.   GLOBÁLNA REGISTRÁCIA – ORGANIZÁCIA S VIACERÝMI PRACOVISKAMI V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH A V TRETÍCH KRAJINÁCH (SITUÁCIA 3)

Globálna registrácia v EMAS znamená registráciu organizácie s viacerými pracoviskami v EÚ aj mimo nej, ktorá podala žiadosť o jedinú registráciu všetkých alebo niekoľkých pracovísk v členskom štáte uskutočňujúcom registráciu organizácií z tretích krajín.

Registrácia v prípade organizácie s viacerými pracoviskami v členských štátoch a v tretích krajinách je zložitou procedúrou, ktorá je kombináciou oboch už opísaných postupov: združenej registrácie v EÚ a registrácie organizácií z tretích krajín. V tejto časti sa vysvetľujú aspekty, ktoré sa odlišujú od opisu v častiach 3 a 4 tohto usmernenia.

5.1.   Platné právne predpisy a dodržiavanie právnych predpisov v členských štátoch a v tretích krajinách

5.1.1.

Organizácie musia vždy dodržiavať požiadavky práva EÚ a vnútroštátneho práva uplatniteľné na pracoviská, ktoré sú zahrnuté do registrácie v EMAS.

5.1.2.

Na zabezpečenie vysokej úrovne a dôveryhodnosti schémy EMAS je žiaduce, aby sa správanie organizácie z tretej krajiny vo vzťahu k životnému prostrediu čo najväčšmi priblížilo úrovni, akú podľa príslušných európskych a vnútroštátnych právnych predpisov musia dosahovať organizácie v EÚ. Preto je žiaduce, aby organizácie, ktoré majú pracoviská mimo Spoločenstva, popri odkazoch na platné vnútroštátne environmentálne požiadavky v environmentálnom vyhlásení uvádzali aj odkazy na právne požiadavky v súvislosti so životným prostredím, ktoré musia dodržiavať podobné organizácie v členskom štáte, v ktorom organizácia plánuje podať žiadosť o registráciu (článok 4 ods. 4 nariadenia o EMAS). Environmentálne požiadavky uvedené na tomto zozname by sa mali použiť ako referencia pri stanovovaní ďalších vyšších cieľov environmentálneho správania, ale nie sú relevantné pri hodnotení toho, ako organizácia dodržiava právne predpisy.

5.1.3.

V prípade pracovísk nachádzajúcich sa v tretích krajinách by písomné dôkazy uvedené v článku 4 písm. 4 nariadenia o EMAS mali pozostávať z týchto náležitostí:

vyhlásenia orgánov presadzovania práva z tretej krajiny, ktoré obsahujú informácie o environmentálnych povoleniach pre príslušnú organizáciu a v ktorých sa uvádza, že neexistujú dôkazy o nedodržiavaní právnych predpisov, a/alebo že proti spoločnosti sa nevedú exekučné konania, súdne žaloby alebo konania o sťažnosti,

okrem toho environmentálne vyhlásenie by malo podľa možnosti obsahovať aj tabuľky s krížovými odkazmi medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi tretej krajiny a právnymi predpismi krajiny, v ktorej organizácia podáva žiadosť o registráciu podľa časti 5.1.2.

5.2.   Akreditácia a licencie

5.2.1.

Platia ustanovenia opísané v časti 4.2 týkajúce sa udeľovania akreditácie a licencií EMAS pre organizácie z tretích krajín.

5.3.   Úlohy príslušných orgánov

5.3.1.

Členský štát, ktorý má viac než jeden príslušný orgán, by mal určiť, ktorému príslušnému orgánu by sa mali podávať žiadosti o globálnu registráciu; mal by ním byť rovnaký orgán, ako je orgán určený podľa časti 4.3.1.

5.3.2.

Žiadosť o globálnu registráciu, t. j. žiadosť organizácií s pracoviskami v členských štátoch EÚ aj v tretích krajinách sa podáva ktorémukoľvek príslušnému orgánu určenému na tento účel v jednom z členských štátov, v ktorom sú splnené tieto podmienky:

a)

členský štát uskutočňuje registráciu organizácií z krajín mimo EÚ;

b)

má k dispozícii overovateľov akreditovaných alebo licencovaných na overovanie v tretích krajinách, v ktorých sa nachádzajú pracoviská zahrnuté do registrácie, a akreditácia alebo licencia týchto overovateľov sa vzťahuje na relevantné kódy NACE.

5.3.3.

Určenie členského štátu, v ktorom sa bude nachádzať príslušný orgán zodpovedný za tento postup, sa vykoná na základe podmienok podľa tohto poradia:

1.

ak má organizácia hlavné sídlo v jednom členskom štáte, ktorý uskutočňuje registráciu organizácií z tretích krajín, žiadosť by sa mala podať príslušnému orgánu tohto členského štátu;

2.

ak sa hlavné sídlo organizácie nenachádza v členskom štáte, ktorý uskutočňuje registráciu organizácií z tretích krajín, ale organizácia má v tomto štáte správne ústredie, žiadosť by sa mala podať príslušnému orgánu v tomto členskom štáte;

3.

ak organizácia, ktorá žiada o globálnu registráciu, nemá hlavné sídlo ani správne ústredie v členskom štáte, ktorý uskutočňuje registráciu organizácií z tretích krajín, potom si organizácia musí zriadiť ad hoc správne ústredie v členskom štáte, ktorý uskutočňuje registráciu organizácií pre tretie krajiny, a žiadosť by sa mala podať príslušnému orgánu v tomto členskom štáte.

5.3.4.

Ak sa žiadosť vzťahuje na viac členských štátov, musí sa dodržať postup koordinácie medzi dotknutými príslušnými orgánmi, ako je stanovené v časti 3.2. Príslušný orgán potom koná ako vedúci príslušný orgán v rámci tých stránok postupu, ktoré sa vzťahujú na združenú registráciu v EÚ.

5.4.   Úlohy akreditovaných alebo licencovaných overovateľov

5.4.1.

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na environmentálnych overovateľov v EMAS, ich akreditáciu a licencovanie, a na postup overovania obsahujú kapitoly V a VI nariadenia o EMAS.

5.4.2.

Tie členské štáty, ktoré uskutočňujú registráciu organizácií z tretích krajín, musia vytvoriť osobitný systém na udeľovanie akreditácie alebo licencie overovateľom pre tretie krajiny. Akreditácia alebo licencia sa overovateľom udeľuje pre jednotlivé krajiny ako doplnok k všeobecnej akreditácii alebo licencii v súlade so špecifikáciami opísanými v tejto časti.

5.4.3.

V prípade globálnej registrácie organizácie s viacerými pracoviskami a činnosťami sa akreditácia overovateľa (overovateľov) musí vzťahovať na všetky kódy NACE súvisiace s pracoviskami a činnosťami danej organizácie. V prípade pracovísk v tretej krajine overovateľ musí (overovatelia musia) mať akreditáciu alebo licenciu pre všetky tretie krajiny a všetky kódy NACE všetkých pracovísk, ktoré sú predmetom globálnej registrácie v členskom štáte, v ktorom organizácia plánuje podať žiadosť o registráciu. Organizácie majú vzhľadom na možný široký predmet činností možnosť využiť služby viacerých akreditovaných overovateľov. V skutočnosti môže byť ťažké a dokonca nemožné vymenovať jediného overovateľa pre všetky činnosti veľkých organizácií. Ak overovateľ nie je akreditovaný alebo licencovaný pre všetky relevantné kódy NACE, zapoja sa do spolupráce od prípadu k prípadu ďalší akreditovaní environmentálni overovatelia. O zapojení viacerých akreditovaných overovateľov s prihliadnutím na článok 4 nariadenia o EMAS rozhoduje samotná organizácia uchádzajúca sa o registráciu. Okrem dôvodov, ako je nedostatok overovateľov akreditovaných pre príslušné kódy NACE, organizácie môžu mať na využitie služieb viacerých overovateľov aj iné dôvody (napr. miestne skúsenosti, jazykové znalosti alebo želanie spojiť overovanie EMAS s certifikáciou podľa iných noriem).

5.4.4.

Všetci spolupracujúci overovatelia sú povinní podpísať vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 nariadenia o EMAS a environmentálne vyhlásenie EMAS. Každý zúčastnený overovateľ je zodpovedný za výsledok tej časti (tých častí) overovania, ktorá patrí (ktoré patria) do oblasti jeho odbornej spôsobilosti (väčšinou súvisiacej s konkrétnymi kódmi NACE). Prax, podľa ktorej všetci overovatelia musia podpísať rovnaké vyhlásenie, umožňuje vedúcemu príslušnému orgánu identifikovať všetkých zúčastnených overovateľov. Vedúci príslušný orgán môže teda prostredníctvom spolupracujúcich príslušných orgánov (ktoré by mali zasa koordinovať svoju činnosť s akreditačnými a licenčnými orgánmi) overiť, či si všetci zúčastnení overovatelia splnili povinnosť notifikovať vopred, ako sa uvádza v článku 23 ods. 2 nariadenia o EMAS. Vedúcemu príslušnému orgánu takisto umožňuje overiť, či sa kódy NACE zúčastnených overovateľov vzťahujú na kódy danej organizácie.

5.4.5.

Overovatelia, ktorí chcú pracovať v tretích krajinách, musia získať osobitnú akreditáciu alebo licenciu pre konkrétnu krajinu ako doplnok k všeobecnej akreditácii alebo licencii v súlade so špecifikáciami uvedenými v nariadení o EMAS. Znamená to, že musia:

a)

mať konkrétnu akreditáciu alebo licenciu pre kódy NACE uplatniteľné na danú organizáciu;

b)

poznať právne, regulačné a administratívne požiadavky súvisiace so životným prostredím v tretej krajine, pre ktorú sa žiada o akreditáciu alebo licenciu, a rozumieť im;

c)

poznať úradný jazyk tretej krajiny, pre ktorú sa žiada o akreditáciu alebo licenciu, a rozumieť mu.

5.4.6.

V rámci postupu overovania overovatelia skontrolujú všetky environmentálne licencie alebo povolenia vzťahujúce sa na danú organizáciu, alebo všetky ostatné dôkazy v súlade s právnym systémom uplatňovaným v krajinách, ktorých sa žiadosť týka.

5.4.7.

V tretích krajinách overovateľ popri svojich riadnych povinnostiach vykoná predovšetkým hĺbkovú kontrolu dodržiavania právnych predpisov organizáciou a jej pracoviskami, ktoré sú zahrnuté do procesu registrácie. Preto najmä so zreteľom na obsah článku 13 ods. 2 písm. c) nariadenia o EMAS overovatelia takto skontrolujú, že nie je dôkaz o nedodržiavaní predpisov v súvislosti so životným prostredím. Overovatelia by mali použiť zistenia orgánov presadzovania práva a mali by sa preto skontaktovať s týmito orgánmi s cieľom získať podrobné informácie o dodržiavaní právnych predpisov. Overovateľ sa o ich dodržiavaní musí uistiť na základe získaných závažných dôkazov, napr. písomnej správy od príslušného orgánu presadzovania práva. Ak sa nezistia dôkazy o nedodržiavaní predpisov, environmentálny overovateľ to uvedie vo vyhlásení o overovacej a validačnej činnosti (príloha VII nariadenia o EMAS). Toto vyhlásenie musí podpísať overovateľ. Overovateľ je povinný pomocou zvyčajných audítorských techník overiť dodržiavanie požiadaviek nariadenia o EMAS. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň kvality registrácie pracovísk v tretej krajine, akú ma registrácia pracovísk v EÚ, by overovateľ mohol zvážiť vykonanie posúdenia rizika.

5.4.8.

V súlade s článkom 13 ods. 2 písm. d) nariadenia o EMAS by overovateľ mal skontrolovať, či zainteresované strany nepodali relevantné sťažnosti, alebo či sťažnosti boli kladne vyriešené.

5.4.9.

Tie členské štáty, ktoré uskutočňujú registráciu organizácií z tretích krajín, zvážia prijatie opatrení na posilnenie postupu akreditácie s cieľom zabezpečiť, aby overovatelia akreditovaní pre konkrétne tretie krajiny mali potrebné znalosti umožňujúce overiť, či organizácia dodržiava platné vnútroštátne právne predpisy v tretej krajine.

5.4.10.

Členské štáty, ktoré uskutočňujú globálnu registráciu, môžu zvážiť zavedenie fakultatívnych špecifických ustanovení na posilnenie kontroly dodržiavania právnych predpisov a zabezpečenie postupu registrácie, podobne ako je to v EÚ. Členské štáty môžu zvážiť predovšetkým možnosť uzavrieť dohody (dvojstranná dohoda, memorandum o porozumení, atď.). Tieto dohody by mohli zahŕňať postup informovania o dodržiavaní právnych predpisov medzi príslušným orgánom presadzovania práva v tretej krajine a členským štátom, a postup oznamovania porušení uplatniteľných právnych požiadaviek príslušnému orgánu členského štátu v čase medzi pôvodnou registráciou alebo predĺžením platnosti registrácie a ďalším predĺžením jej platnosti.

5.4.11.

Najmenej šesť týždňov pred overovaním alebo validáciou v tretej krajine environmentálny overovateľ notifikuje akreditačnému alebo licenčnému orgánu členského štátu, v ktorom organizácia plánuje podať žiadosť o registráciu, alebo v ktorom je zaregistrovaná, podrobné údaje o svojej akreditácii alebo licencii, a o čase a mieste overovania alebo validácie. Okrem toho overovateľ musí (overovatelia musia) notifikovať podrobné údaje o svojej akreditácii všetkým akreditačným alebo licenčným orgánom v členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú príslušné pracoviská.

5.4.12.

Ak overovateľ zistí v čase zápisu do registra prípad nedodržania predpisov, nepodpíše environmentálne vyhlásenie EMAS, ani vyhlásenie uvedené v článku 25 ods. 9 nariadenia o EMAS.

5.4.13.

Ak overovateľ zistí počas obdobia platnosti registrácie alebo pri predĺžení jej platnosti nesúlad s právnymi predpismi, môže príslušnému orgánu oznámiť, že daná organizácia už nedodržiava požiadavky EMAS. V čase predĺženia registrácie môže iba podpísať vyhlásenie podľa článku 25 ods. 9 a aktualizované environmentálne vyhlásenie EMAS, ak organizácia preukáže, že prijala primerané opatrenia (t. j. v spolupráci s orgánmi presadzovania práva) na obnovenie súladu s právnymi predpismi. Ak organizácia nedokáže overovateľovi preukázať, že prijala dostatočné opatrenia na obnovenie súladu s právnymi predpismi, overovateľ nepotvrdí aktualizované vyhlásenia a nepodpíše vyhlásenie, ani environmentálne vyhlásenie EMAS.

5.5.   Proces registrácie

5.5.1.

Organizácia by už v počiatočnom štádiu mala komunikovať s overovateľom (overovateľmi) a s vedúcim príslušným orgánom, aby sa vyjasnili jazykové otázky súvisiace s dokumentmi potrebnými na registráciu, prihliadajúc na požiadavky článku 5 ods. 3 a prílohy IV (D) k nariadeniu o EMAS.

5.5.2.

Organizácia predloží vecné dôkazy o dodržiavaní právnych predpisov, ako sa opisuje v časti 5.1.3.

5.5.3.

Po splnení požiadaviek, najmä požiadaviek konkrétne uplatniteľných na postup registrácie uvedených v prílohe II k nariadeniu, a po validácii environmentálneho vyhlásenia EMAS akreditovaným alebo licencovaným overovateľom, organizácia odošle formulár žiadosti spolu so súvisiacimi dokumentmi, vrátane príloh VI a VII, (vedúcemu) príslušnému orgánu na zaregistrovanie.

5.5.4.

Príslušný orgán zodpovedný za registráciu overí informácie obsiahnuté v žiadosti a na tento účel komunikuje s vnútroštátnym akreditačným alebo licenčným orgánom a prípadne s ostatnými zúčastnenými príslušnými orgánmi. V prípade potreby sa do tejto komunikácie môže zapojiť aj overovateľ zodpovedný za overenie. Na tento účel možno využiť obyčajnú poštu, elektronickú poštu alebo fax, ale je potrebné uchovať písomné dôkazy o tejto komunikácii.

5.5.5.

Akreditačné a licenčné orgány vo všetkých dotknutých členských štátoch posúdia spôsobilosť environmentálneho overovateľa so zreteľom na kritériá uvedené v článkoch 20, 21 a 22 nariadenia o EMAS. Ak akreditačný a licenčný orgán neschváli odbornú spôsobilosť overovateľa, akreditačný alebo licenčný orgán môže overovateľa požiadať, aby splnil potrebné požiadavky, alebo o tomto probléme informuje príslušný orgán. A naopak, príslušný orgán musí akreditačnému alebo licenčnému orgánu v každom prípade oznámiť jednoduchú správu, že žiadosť o registráciu bola doručená, a že v tretej krajine sa nachádzajú tie pracoviská, ktoré sa majú zaregistrovať. Po doručení tejto správy by akreditačný a licenčný orgán mali oznámiť svoje zistenia týkajúce sa príslušného overovateľa (overovateľov) vnútroštátnemu príslušnému orgánu. Všetky zúčastnené príslušné vnútroštátne orgány túto skutočnosť zase oznámia vedúcemu príslušnému orgánu. Zúčastneným príslušným orgánom a vedúcemu príslušnému orgánu sa tým uľahčuje záverečná kontrola toho, či overovateľ (overovatelia) zúčastňujúci sa postupu registrácie má (majú) akreditáciu alebo licenciu pre všetky kódy NACE, ktorých sa dotýka postup registrácie. Bez tejto minimálnej komunikácie medzi príslušnými orgánmi a akreditačnými a licenčnými orgánmi by mohli byť ohrozené činnosti dozoru.

5.5.6.

Príslušný orgán zodpovedný za registráciu bude koordinovať kontrolu dodržiavania právnych predpisov na základe informácií, ktoré dodala organizácia overovateľovi. Iba v prípade, keď členský štát uzatvoril s tretími krajinami osobitné dohody, ktoré obsahujú ustanovenia umožňujúce členským štátom kontaktovať orgány presadzovania práva v tretích krajinách, môžu si priamo overiť dodržiavanie právnych predpisov s orgánmi presadzovania práva v tretích krajinách. Ak to tak nie je, príslušný orgán sa musí spoliehať na to, že vecné alebo listinné dôkazy preukazujúce dodržiavanie platných právnych požiadaviek mu poskytne overovateľ a/alebo organizácia.

5.5.7.

Vedúci príslušný orgán prípadne informuje o prijatí rozhodnutia o registrácii všetky zúčastnené vnútroštátne príslušné orgány, ktoré o tom informujú svoje orgány zodpovedné za presadzovania práva.

5.5.8.

V prípade, že do postupu registrácie je zapojených niekoľko príslušných orgánov, uplatňujú sa podmienky týkajúce sa poplatkov opísané v časti 3.4.

5.6.   Vymazanie organizácie z registra a pozastavenie platnosti registrácie

5.6.1.

Príslušný orgán sa riadi všeobecnými pravidlami ustanovenými v nariadení o EMAS týkajúcimi sa vymazania organizácie z registra a pozastavenia platnosti registrácie.

5.6.2.

Všetky sťažnosti týkajúce sa organizácie zapísanej do registra sa notifikujú príslušnému orgánu.

5.6.3.

Organizácie z tretích krajín, ktoré majú záujem o registráciu v EMAS a sú pripravené začať postup registrácie, musia pristúpiť na to, že príslušné orgány môžu pred prijatím rozhodnutia vyzvať overovateľa, aby overil možné dôvody na vymazanie organizácie z registra alebo pozastavenie platnosti registrácie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v tretej krajine, v ktorej sa dané pracoviská nachádzajú. Organizácia musí spolupracovať a odpovedať overovateľovi alebo príslušnému orgánu na všetky otázky týkajúce sa možných dôvodov pozastavenia platnosti registrácie alebo vymazania organizácie z registra. Organizácia musí byť takisto ochotná znášať náklady na činnosť overovateľov potrebnú na objasnenie situácie.

5.6.4.

Oznamovateľ je vo všetkých situáciách zodpovedný za kontrolu dodržiavania právnych predpisov, a to aj v prípade, keď existujú uvedené dohody. Skutočnosti, pri ktorých by prípadné sťažnosti a nesúlad s predpismi mohli mať za následok vymazanie organizácie z registra alebo pozastavenie platnosti registrácie, musia byť zahrnuté do kontroly dodržiavania predpisov.

5.6.5.

Na konzultácie a ako zdroj informácií by sa mohli využiť služby mimovládnych organizácií pôsobiacich v danej tretej krajine. Overovateľ v každom prípade musí príslušnému orgánu oznámiť všetky relevantné informácie, ktoré sa získajú počas procesu overovania.

5.7.   Jazykové otázky

5.7.1.

Environmentálne vyhlásenie EMAS a ďalšie relevantné dokumenty sa predkladajú v úradnom jazyku (v jednom z úradných jazykov) členského štátu, v ktorom sa nachádza vedúci príslušný orgán (článok 5 ods. 3). Okrem toho, ak organizácia predloží združené environmentálne vyhlásenie s informáciami o jednotlivých pracoviskách, informácie týkajúce sa pracovísk nachádzajúcich sa v EÚ sa predkladajú v úradnom jazyku (v jednom z úradných jazykov) tých členských štátov, v ktorých sa nachádzajú tieto pracoviská, a informácie týkajúce sa pracovísk nachádzajúcich sa v tretích krajinách by mali podľa možnosti byť v úradnom jazyku (v jednom z úradných jazykov) týchto tretích krajín.


(1)  Nariadenie (ES) č. 1221/2009.

(2)  Ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 1893/2006 Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2011

o opakovanom použití dokumentov Komisie

(2011/833/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 249,

keďže:

(1)

V stratégii Európa 2020 sa predstavila vízia európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí. Jednou z prvoradých tém v tejto súvislosti je Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.

(2)

Nové informačné a komunikačné technológie vytvorili nevídané možnosti spájať a vzájomne kombinovať obsah z rôznych zdrojov.

(3)

Informácie verejného sektora sú v podobe produktov a služieb s pridanou hodnotou významným zdrojom potenciálneho rastu inovačných online služieb. Vlády môžu stimulovať trhy s obsahom tak, že sprístupnia informácie verejného sektora za transparentných, účinných a nediskriminačných podmienok. Preto sa v Digitálnej agende pre Európu (1) opakované použitie informácií verejného sektora vyzdvihlo ako jedna z kľúčových oblastí, v ktorej treba vykonať opatrenia.

(4)

Komisia a ostatné inštitúcie majú v držbe veľa rôznych dokumentov, ktoré by sa dali opätovne použiť v informačných produktoch a službách s pridanou hodnotou a ktoré by mohli predstavovať užitočný zdroj obsahu pre spoločnosti aj občanov.

(5)

Právo prístupu k dokumentom Komisie je upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (2).

(6)

V smernici 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady (3) sa ustanovujú minimálne pravidlá opakovaného použitia informácií verejného sektora v rámci Európskej únie. V odôvodneniach tejto smernice sa členským štátom vyslovuje podpora, aby prekročili rámec týchto minimálnych pravidiel a prijali politiku otvoreného prístupu k údajom, ktorá umožní široké využívanie dokumentov v držbe subjektov verejného sektora.

(7)

Komisia bezplatne sprístupnila štatistiky, publikácie a všetky právne predpisy Únie online, a teda slúži ako dobrý príklad pre orgány verejnej správy. Je to dobrý základ, na ktorom je možné dosiahnuť ďalší pokrok pri zabezpečení dostupnosti a možnosti opakovaného použitia údajov v držbe inštitúcií.

(8)

V rozhodnutí Komisie 2006/291/ES, Euratom zo 7. apríla 2006 o opakovanom použití informácií Komisie (4) sa určili podmienky opakovaného použitia dokumentov Komisie.

(9)

Pravidlá opakovaného použitia dokumentov Komisie by sa mali prispôsobiť tak, aby sa umožnilo ich širšie opakované použitie, čím sa zvýši účinnosť režimu opakovaného použitia dokumentov Komisie.

(10)

Mal by sa zriadiť dátový portál ako jednotné prístupové miesto k dokumentom k dispozícii na opakované použitie. Navyše je vhodné zahrnúť do dokumentov k dispozícii na opakované použitie výskumné informácie, ktoré generuje Spoločné výskumné centrum. Malo by sa prijať ustanovenie, v ktorom sa zohľadní prechod na strojovo čitateľné formáty. Dôležitým zlepšením vzhľadom na smernicu 2006/291/ES, Euratom je všeobecné sprístupnenie dokumentov Komisie na opakované použitie prostredníctvom otvorenej licencie na opakované použitie alebo jednoduchých vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti, bez potreby podávať jednotlivé žiadosti o licencie.

(11)

Rozhodnutie 2006/291/ES, Euratom by sa preto malo nahradiť týmto rozhodnutím.

(12)

Pomocou otvorenej politiky Komisie v oblasti opakovaného použitia sa podporí nová hospodárska činnosť, dôjde k širšiemu používaniu a šíreniu informácií Únie, posilní sa imidž otvorenosti a transparentnosti inštitúcií a zabráni sa zbytočnému administratívnemu zaťaženiu používateľov a útvarov Komisie. Komisia na rok 2012 plánuje spoločne s ostatnými inštitúciami Únie a kľúčovými agentúrami preskúmať, do akej miery by mohli prijať svoje vlastné pravidlá o opakovanom použití.

(13)

Toto rozhodnutie by sa malo vykonávať a uplatňovať v úplnej zhode so zásadami ochrany osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001/ES z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(14)

Toto rozhodnutie by sa nemalo vzťahovať na dokumenty, ktorých opakované použitie Komisia nemôže povoliť, napr. z dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva tretích osôb alebo v prípade, že dokumenty boli získané od iných inštitúcií,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa určujú podmienky opakovaného použitia dokumentov, ktoré sú v držbe Komisie alebo ktoré sú v mene Komisie v držbe Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (Úrad pre publikácie), s cieľom uľahčiť opakované použitie informácií v širšom meradle, posilniť imidž otvorenosti Komisie a zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu používateľov, ako aj útvarov Komisie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto rozhodnutie sa vzťahuje na verejné dokumenty, ktoré produkuje Komisia, alebo verejné, či súkromné subjekty v mene Komisie:

a)

ktoré prostredníctvom publikácií, webových stránok alebo iných nástrojov na šírenie uverejnila Komisia alebo Úrad pre publikácie v mene Komisie alebo

b)

ktoré z hospodárskych alebo iných praktických dôvodov neboli uverejnené, ako napr. štúdie, správy a iné údaje.

2.   Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na:

a)

softvér alebo dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva priemyselného vlastníctva, ako napr. patenty, ochranné známky, registrované vzory, logá a obchodné mená;

b)

dokumenty, ktorých opakované použitie Komisia nemôže povoliť z dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva tretích osôb;

c)

dokumenty, ktoré sa podľa pravidiel nariadenia (ES) č. 1049/2001 nesprístupňujú alebo sa sprístupňujú tretej strane len za špecifických podmienok upravujúcich privilegovaný prístup;

d)

dôverné údaje, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 223/2009 (6) Európskeho parlamentu a Rady;

e)

dokumenty, ktoré vznikajú na základe prebiehajúcich výskumných činností, ktoré vykonávajú zamestnanci Komisie a ktoré nie sú uverejnené ani prístupné v žiadnej uverejnenej databáze a ktorých opakované použitie by narušilo potvrdenie predbežných výsledkov výskumu alebo by predstavovalo dôvod na odmietnutie registrácie práv priemyselného vlastníctva v prospech Komisie.

3.   Toto rozhodnutie sa žiadnym spôsobom nedotýka nariadenia (ES) č. 1049/2001.

4.   Žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia nepovoľuje opakované použitie dokumentov na účely zavádzania alebo podvodu. Komisia prijíma primerané opatrenia na ochranu záujmu a verejného imidžu EÚ v súlade s uplatniteľnými pravidlami.

Článok 3

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„dokument“ je:

a)

každý obsah bez ohľadu na médium (v papierovej alebo elektronickej forme, alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam);

b)

akákoľvek časť takého obsahu;

2.

„opakované použitie“ je použitie dokumentov fyzickými alebo právnickými osobami na obchodné alebo neobchodné účely iné než bol pôvodný účel, na ktorý boli dokumenty vyhotovené. Výmena dokumentov medzi Komisiou a inými subjektmi verejného sektora, ktoré tieto dokumenty používajú výlučne na plnenie svojich verejných úloh, nepredstavuje opakované použitie;

3.

„osobné údaje“ sú údaje podľa v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001/ES;

4.

„licencia“ je udelenie povolenia opakovane použiť dokumenty za určených podmienok; „otvorená licencia“ je licencia, na základe ktorej je opakované použitie dokumentov povolené na všetky účely špecifikované v jednostrannom vyhlásení držiteľa práv;

5.

„strojovo čitateľné“ znamená, že digitálne dokumenty sú dostatočne štruktúrované na to, aby softvérové aplikácie mohli spoľahlivo identifikovať jednotlivé formulácie a ich internú štruktúru;

6.

„štruktúrované údaje“ sú údaje organizované takým spôsobom, ktorý umožňuje spoľahlivú identifikáciu jednotlivých formulácií a všetkých ich častí, príkladom sú databázy a tabuľky;

7.

„portál“ je jednotné prístupové miesto k dokumentom z rôznych zdrojov na webe. Tieto zdroje generujú ako údaje, tak aj príslušné metaúdaje. Portál automaticky zhromažďuje metaúdaje potrebné na indexovanie a integruje ich v potrebnej miere na podporu spoločných funkcií, ako je vyhľadávanie a prepájanie. Rovnako môže údaje zo zdrojov takisto ukladať do vyrovnávacej pamäte s cieľom zlepšiť výkonnosť alebo poskytovať dodatočné funkcie.

Článok 4

Všeobecná zásada

Všetky dokumenty sú k dispozícii na opakované použitie:

a)

na obchodné a neobchodné účely za podmienok ustanovených v článku 6;

b)

bezplatne, podľa ustanovení článku 9;

c)

a bez povinnosti o ne jednotlivo žiadať, s výnimkou situácie ustanovenej v článku 7.

Toto rozhodnutie sa vykonáva v úplnom súlade s pravidlami ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, a najmä s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 5

Dátový portál

Komisia zriadi dátový portál ako jednotné prístupové miesto k svojim štruktúrovaným údajom, aby uľahčila vytváranie prepojení a opakované použitie na obchodné a neobchodné účely.

Útvary Komisie určia a postupne sprístupnia vhodné údaje vo svojej držbe. Dátový portál môže slúžiť na zabezpečovanie prístupu k údajom iných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie na ich žiadosť.

Článok 6

Podmienky opakovaného použitia dokumentov

1.   Dokumenty sa poskytujú na opakované použitie bez osobitnej žiadosti o ne, s výnimkou prípadov, ak je ustanovené inak, a bez obmedzení na základe vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, alebo prípadne na základe otvorenej licencie a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, v ktorých sa ustanovia podmienky a vysvetlenia práv používateľov.

2.   Tieto podmienky, ktoré zbytočne neobmedzujú možnosti opakovaného použitia, môžu zahŕňať:

a)

povinnosť používateľov uviesť zdroj dokumentov;

b)

povinnosť žiadnym spôsobom neskresliť pôvodný význam alebo posolstvo dokumentov;

c)

odmietnutie zodpovednosti Komisie za akékoľvek následky opakovaného použitia.

O prípadoch, keď je potrebné na určitú triedu dokumentov uplatňovať iné podmienky, sa konzultuje s medziútvarovou skupinou uvedenou v článku 12.

Článok 7

Jednotlivé žiadosti o povolenie opakovaného použitia dokumentov

1.   V prípade, keď je potrebné o povolenie opakovaného použitia dokumentov jednotlivo požiadať, útvary Komisie jednoznačne túto skutočnosť uvedú v dotknutom dokumente alebo poznámke, ktorá sa naň vzťahuje, a poskytnú adresu, na ktorú je potrebné žiadosť zaslať.

2.   Príslušné útvary Komisie jednotlivé žiadosti o opakované použitie bezodkladne spracúvajú. Žiadateľovi zasielajú potvrdenie o prijatí. Útvary Komisie alebo Úrad pre publikácie do 15 pracovných dní od registrácie žiadosti buď povolia opakované použitie dokumentu, na ktorý sa žiadosť vzťahuje, a v príslušných prípadoch poskytnú kópiu dokumentu, alebo žiadosť písomnou formou úplne alebo čiastočne zamietnu a uvedú dôvody takéhoto rozhodnutia.

3.   V prípade žiadosti o opakované použitie týkajúcej sa veľmi dlhého dokumentu alebo veľmi veľkého počtu dokumentov, alebo v prípade, keď je potrebné žiadosť preložiť, sa lehota stanovená v odseku 2 môže predĺžiť o 15 pracovných dní pod podmienkou, že sa žiadateľovi táto skutočnosť vopred oznámi a podrobne odôvodní.

4.   V prípade zamietnutia žiadosti útvar Komisie alebo Úrad pre publikácie informujú žiadateľa o jeho práve podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie alebo podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi, a to za podmienok ustanovených v článkoch 263 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

5.   Ak sa zamietnutie zakladá na článku 2 ods. 2 písm. b) tohto rozhodnutia, v odpovedi žiadateľovi sa uvádza fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom práv, pokiaľ je známa, prípadne poskytovateľ licencie, od ktorého Komisia získala príslušný materiál, pokiaľ je známy.

Článok 8

Formáty dokumentov dostupných na opakované použitie

1.   Dokumenty sa sprístupňujú vo všetkých existujúcich formátoch alebo jazykových verziách, a pokiaľ je to možné a vhodné, v strojovo čitateľnej forme.

2.   Neplynie z toho žiadna povinnosť tvoriť, upravovať alebo aktualizovať dokumenty tak, aby zodpovedali žiadosti, ani povinnosť poskytovať výťahy z dokumentov v prípade, že by si to vyžadovalo neprimerané úsilie nad rámec jednoduchého úkonu.

3.   Týmto rozhodnutím nevzniká Komisii žiadna povinnosť prekladať dokumenty, ktoré sú predmetom žiadostí, do iných úradných jazykov, než v akých sú k dispozícii v čase podania žiadosti.

4.   Komisiu ani Úrad pre publikácie nemožno žiadať o to, aby pokračovali v tvorbe istých typov dokumentov, alebo aby ich uchovávali v danom formáte na účely opakovaného použitia fyzickými alebo právnickými osobami.

Článok 9

Pravidlá vyberania poplatkov

1.   Opakované použitie dokumentov je v zásade bezplatné.

2.   Vo výnimočných prípadoch možno žiadať úhradu okrajových nákladov, ktoré vzniknú reprodukciou a šírením dokumentov.

3.   V prípadoch, keď sa Komisia rozhodne upraviť dokument tak, aby zodpovedal konkrétnej žiadosti, môže od žiadateľa žiadať úhradu nákladov, ktoré pri úprave vzniknú. Pri posudzovaní nutnosti úhrady takýchto nákladov sa zohľadní úsilie vynaložené na úpravu, ako aj potenciálne výhody opakovaného použitia pre Úniu, napr. v súvislosti so šírením informácií o fungovaní Únie alebo so zlepšením verejného imidžu inštitúcie.

Článok 10

Transparentnosť

1.   Všetky podmienky a štandardné poplatky platné pre dokumenty dostupné na opakované použitie sa stanovujú a uverejňujú vopred a, pokiaľ je to možné a vhodné, v elektronickej forme.

2.   Vyhľadávanie dokumentov sa zjednoduší pomocou praktických opatrení, napr. pomocou zoznamov najdôležitejších dokumentov dostupných na opakované použitie.

Článok 11

Nediskriminácia a výhradné práva

1.   Všetky podmienky uplatňované na opakované použitie dokumentov sú pre porovnateľné kategórie opakovaného použitia nediskriminačné.

2.   Dokumenty môžu opakovane použiť všetci potenciálni aktéri na trhu. Neudeľujú sa žiadne výhradné práva.

3.   V prípade, že je výhradné právo nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, dôvod na udelenie takého výhradného práva je predmetom pravidelného preskúmania, v každom prípade minimálne po troch rokoch. Každé výhradné právo musí byť transparentné a musí sa zverejniť.

4.   Výhradné práva sa môžu na obmedzenú dobu udeliť vydavateľom vedeckých a školských časopisov na články založené na práci zamestnancov Komisie.

Článok 12

Medziútvarová skupina

1.   Zriadi sa medziútvarová skupina, ktorej bude predsedať generálny riaditeľ zodpovedný za toto rozhodnutie alebo jeho zástupca. Skladá sa z predstaviteľov generálnych riaditeľstiev a útvarov. Zaoberá sa otázkami v spoločnom záujme a raz za 12 mesiacov vypracúva správu o vykonávaní tohto rozhodnutia.

2.   Riadiaci výbor, ktorému predsedá Úrad pre vydávanie publikácií a ktorý tvoria Generálny sekretariát, generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá, generálne riaditeľstvo pre informatiku a viaceré generálne riaditeľstvá zastupujúce poskytovateľov údajov, bude dohliadať na projekt realizácie dátového portálu. V neskoršej fáze sa pozvánka zapojiť sa do práce výbor môže adresovať aj ďalším inštitúciám.

3.   Podmienky otvorenej licencie uvedené v článku 6 ustanoví po konzultáciách v rámci medziútvarovej skupiny uvedenej v odseku 1 a po dohode v rámci nej generálny riaditeľ zodpovedný za toto rozhodnutie a za administratívne vykonávanie rozhodnutí súvisiacich s právami duševného vlastníctva v Komisii.

Článok 13

Preskúmanie

Toto rozhodnutie sa preskúma tri roky po jeho nadobudnutí účinnosti.

Článok 14

Zrušenie

Rozhodnutie 2006/291/ES, Euratom sa zrušuje.

V Bruseli 12. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  KOM(2010) 245.

(2)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Ú. v. EÚ L 107, 20.4.2006, s. 38.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2011,

ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii

(2011/834/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bol 3. januára 2011 doručený podnet týkajúci sa údajného subvencovania určitého polyetyléntereftalátu (ďalej len „PET“) s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii (ďalej len „príslušné krajiny“), čo spôsobuje výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu.

(2)

Podnet podal Výbor výrobcov polyetyléntereftalátu v Európe (CPME) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 50 %, celkovej výroby určitého PET v Únii, podľa článku 10 základného nariadenia.

(3)

Podnet obsahoval prima facie dôkazy o existencii subvencovania a z toho vyplývajúcej značnej ujmy, ktoré sa považovali za dostatočné na odôvodnenie začatia antisubvenčného konania.

(4)

Pred začatím konania a v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia Komisia oznámila vláde Ománu a vláde Saudskej Arábie, že dostala riadne doložený podnet, podľa ktorého subvencovanie dovozu určitého PET s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii údajne spôsobuje výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu. Ománska a saudskoarabská vláda boli oddelene pozvané na konzultácie s cieľom objasniť situáciu v súvislosti s obsahom podnetu a dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu. Počas konzultácií sa nepodarilo dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu.

(5)

Komisia po porade s poradným výborom začala, prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) zo 16. februára 2011, antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého PET s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii do Európskej únie.

(6)

Komisia v ten istý deň začala antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitého PET s pôvodom v príslušných krajinách do Únie (3).

(7)

Komisia poslala dotazníky výrobnému odvetviu Únie, vývozcom/výrobcom v príslušných krajinách, dovozcom, všetkým známym združeniam, o ktorých sa vie, že sa ich táto záležitosť týka, a orgánom príslušných krajín. Zainteresované strany dostali možnosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania.

(8)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by na základe osobitných dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

B.   STIAHNUTIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(9)

Spoločnosť CPME formálne stiahla svoj podnet listom z 12. októbra 2011 zaslaným Komisii.

(10)

V súlade s článkom 14 ods. 1 základného nariadenia možno konanie ukončiť, ak bol podnet stiahnutý, okrem prípadu, keď takéto ukončenie nie je v záujme Únie.

(11)

V tejto súvislosti treba poznamenať, že Komisia nenašla žiadny dôvod, pre ktorý by ukončenie nebolo v záujme Únie, a žiadny takýto dôvod neposkytli ani zainteresované strany. Komisia preto dospela k názoru, že toto konanie by sa malo ukončiť. Zainteresované strany boli náležite informované a dostali možnosť predložiť pripomienky.

(12)

Niektoré zainteresované strany vyjadrili podporu v súvislosti s ukončením konania. Ďalšie zainteresované strany síce podporili ukončenie konania, ale požadovali zverejnenie zistení, ku ktorým sa dospelo počas prešetrovania.

(13)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že Komisia nedospela v súvislosti so svojimi zisteniami k záveru, a preto nemôže zverejniť údaje zhromaždené pred stiahnutím podnetu.

(14)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že neexistujú žiadne závažné dôvody, pre ktoré by nebolo možné toto konanie ukončiť.

(15)

Komisia preto dospela k záveru, že antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu (PET) s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii do Únie by sa malo ukončiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu polyetyléntereftalátu s viskozitou 78 ml/g alebo vyššou podľa normy ISO 1628-5 s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii, ktorý je v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN 3907 60 20, sa týmto ukončuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ C 49, 16.2.2011, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ C 49, 16.2.2011, s. 16.


14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2011,

ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii

(2011/835/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bol 3. januára 2011 doručený podnet týkajúci sa údajného dumpingu určitého polyetyléntereftalátu (ďalej len „PET“) s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii (ďalej len „príslušné krajiny“), čo spôsobuje výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu.

(2)

Podnet podal Výbor výrobcov polyetyléntereftalátu v Európe (CPME) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 50 %, celkovej výroby určitého PET v Únii, podľa článku 5 základného nariadenia.

(3)

Podnet obsahoval prima facie dôkazy o existencii dumpingu a z toho vyplývajúcej značnej ujmy, ktoré sa považovali za dostatočné na odôvodnenie začatia antidumpingového konania.

(4)

Komisia po porade s poradným výborom začala, prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) zo 16. februára 2011, antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitého PET s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii do Európskej únie.

(5)

Komisia v ten istý deň začala antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého PET s pôvodom v príslušných krajinách do Únie (3).

(6)

Komisia poslala dotazníky výrobnému odvetviu Únie, vývozcom/výrobcom v príslušných krajinách, dovozcom, všetkým známym združeniam, o ktorých sa vie, že sa ich táto záležitosť týka, a orgánom príslušných krajín. Zainteresované strany dostali možnosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania.

(7)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by na základe osobitných dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

B.   STIAHNUTIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(8)

Spoločnosť CPME formálne stiahla svoj podnet listom z 12. októbra 2011 zaslaným Komisii.

(9)

V súlade s článkom 9 ods. 1 základného nariadenia možno konanie ukončiť, ak bol podnet stiahnutý, okrem prípadu, keď takéto ukončenie nie je v záujme Únie.

(10)

V tejto súvislosti treba poznamenať, že Komisia nenašla žiadny dôvod, pre ktorý by ukončenie nebolo v záujme Únie, a žiadny takýto dôvod neposkytli ani zainteresované strany. Komisia preto dospela k názoru, že toto konanie by sa malo ukončiť. Zainteresované strany boli náležite informované a dostali možnosť predložiť pripomienky.

(11)

Niektoré zainteresované strany vyjadrili podporu v súvislosti s ukončením konania. Ďalšie zainteresované strany síce podporili ukončenie konania, ale požadovali zverejnenie zistení, ku ktorým sa dospelo počas prešetrovania.

(12)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že Komisia nedospela v súvislosti so svojimi zisteniami k záveru, a preto nemôže zverejniť údaje zhromaždené pred stiahnutím podnetu.

(13)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že neexistujú žiadne závažné dôvody, pre ktoré by nebolo možné toto konanie ukončiť.

(14)

Komisia preto dospela k záveru, že antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu (PET) s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii do Únie by sa malo ukončiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu polyetyléntereftalátu s viskozitou 78 ml/g alebo vyššou podľa normy ISO 1628-5 s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii, ktorý je v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN 3907 60 20, sa týmto ukončuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 49, 16.2.2011, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ C 49, 16.2.2011, s. 21.