ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.326.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 326

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
8. decembra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1228/2011 zo 16. novembra 2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 429/73, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia pre dovoz určitého tovaru do Spoločenstva, ktorý spadá do pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 1059/69 a má pôvod v Turecku

17

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1229/2011 zo 16. novembra 2011, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky

18

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1230/2011 zo 16. novembra 2011, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej obchodnej politiky

21

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2011 zo 16. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 378/2007, pokiaľ ide o pravidlá vykonávania dobrovoľnej modulácie priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

24

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1232/2011 zo 16. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

26

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 zo 16. novembra 2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES

45

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte ( 1 )

113

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1227/2011

z 25. októbra 2011

o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Je dôležité zaistiť, aby spotrebitelia a ostatní účastníci trhu mohli mať dôveru v integritu trhov s elektrinou a zemným plynom, aby ceny stanovené na veľkoobchodných trhoch s energiou odrážali spravodlivé a konkurenčné vzájomné pôsobenie medzi ponukou a dopytom a aby nebolo možné dosahovať zisky zneužívaním trhu.

(2)

Cieľom zvýšenia integrity a transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou by mala byť podpora vzniku otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaže na veľkoobchodných trhoch s energiou, ktorá bude prínosom pre konečných spotrebiteľov energie.

(3)

Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere a Európska skupina regulačných úradov pre elektrickú energiu a zemný plyn v poskytnutom odporúčaní potvrdili, že v rámci rozsahu pôsobnosti existujúcich právnych predpisov nie je možné náležitým spôsobom riešiť otázky integrity trhu na trhoch s elektrinou a zemným plynom, a odporučili zvážiť primeraný legislatívny rámec prispôsobený odvetviu energetiky, ktorý zamedzí zneužívaniu trhu a v ktorom sa zohľadnia špecifické podmienky odvetvia, ktoré nie sú zahrnuté v iných smerniciach a nariadeniach.

(4)

Veľkoobchodné trhy s energiou sú v celej Únii čím ďalej tým viac vzájomne prepojené. Zneužívanie trhu v jednom členskom štáte často ovplyvňuje nielen veľkoobchodné ceny elektriny a zemného plynu bez ohľadu na štátne hranice, ale aj maloobchodné ceny pre spotrebiteľov a mikropodniky. Preto problém zaistenia integrity trhov nemôže byť záležitosťou iba jednotlivých členských štátov. Je nevyhnutné zabezpečiť silné monitorovanie cezhraničného trhu, aby bolo možné dobudovať plne funkčný, prepojený a integrovaný vnútorný trh s energiou.

(5)

Veľkoobchodné trhy s energiou zahŕňajú komoditné trhy i trhy s derivátmi, ktoré sú veľmi dôležité pre trhy s energiou a finančné trhy, a tvorba cien v obidvoch odvetviach je vzájomne prepojená. Sem patria okrem iného regulované trhy, multilaterálne obchodné systémy a mimoburzové (OTC) transakcie a dvojstranné zmluvy, a to priame alebo s účasťou sprostredkovateľov.

(6)

Doteraz boli postupy monitorovania trhov s energiou špecifické pre jednotlivé členské štáty a odvetvia. V závislosti od celkového trhového rámca a situácie v oblasti regulácie to môže mať za následok, že obchodné činnosti budú podliehať viacerým jurisdikciám, pričom monitorovanie bude uskutočňovať niekoľko rôznych orgánov, ktoré sa môžu nachádzať v rôznych členských štátoch. Môže to viesť k tomu, že nebude dosť jasné, kto nesie zodpovednosť, a dokonca aj k situácii, že takéto monitorovanie nebude existovať.

(7)

Správanie, ktoré narušuje integritu trhu s energiou, nie je v súčasnosti na niektorých najdôležitejších trhoch s energiou jednoznačne zakázané. V záujme ochrany konečných spotrebiteľov a zaručenia prijateľných cien energie pre európskych občanov je veľmi dôležité zakázať takéto správanie.

(8)

Obchodovanie s derivátmi, ktoré sa môžu vyrovnať fyzicky alebo finančne, a obchodovanie s komoditami sa uskutočňuje spolu na veľkoobchodných trhoch s energiou. Je preto dôležité, aby vymedzenia pojmov zneužívania informácií v obchodnom styku a manipulácie s trhom, ktoré predstavujú zneužívanie trhu, boli medzi trhmi s derivátmi a komoditnými trhmi kompatibilné. Toto nariadenie by sa malo v zásade vzťahovať na všetky uzatvorené transakcie, ale zároveň by sa v ňom mali zohľadniť osobitné charakteristiky veľkoobchodných trhov s energiou.

(9)

Maloobchodné zmluvy, ktoré sa vzťahujú na dodávky elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom, nie sú natoľko náchylné na manipuláciu s trhom ako veľkoobchodné zmluvy, ktoré sa ľahko kupujú a predávajú. Rozhodnutia o spotrebe najvýznamnejších užívateľov energie však tiež môžu ovplyvniť ceny na veľkoobchodných trhoch s energiou, a to s cezhraničnými následkami. Preto je vhodné vziať do úvahy dodávateľské zmluvy takýchto významných užívateľov v kontexte zabezpečenia integrity veľkoobchodných trhov s energiou.

(10)

Vzhľadom na výsledky prieskumu uvedené v oznámení Komisie z 21. decembra 2010 s názvom Smerom k posilnenému rámcu dohľadu nad trhom pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami by Komisia mala zvážiť predloženie legislatívneho návrhu na odstránenie zistených nedostatkov, pokiaľ ide o transparentnosť, integritu a dohľad nad európskym trhom s uhlíkom, a to vo vhodnom časovom rámci.

(11)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny (3) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (4) sa uznáva, že je potrebné zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám týkajúcim sa fyzického stavu a účinnosti siete, aby všetci účastníci trhu mohli posúdiť celkový stav dopytu a ponuky a určiť dôvody kolísania veľkoobchodných cien.

(12)

Využívanie alebo snaha o využívanie dôverných informácií pre obchod buď vo vlastnom mene, alebo v mene tretej strany by malo byť jednoznačne zakázané. Využívanie dôverných informácií môže tiež spočívať v obchodovaní s veľkoobchodnými energetickými produktmi uskutočňovanom osobami, ktoré vedia alebo by mali vedieť, že informácie, ktoré majú, sú dôverné. Informácie týkajúce sa vlastných plánov a stratégií účastníka trhu v oblasti obchodu by sa nemali považovať za dôverné informácie. Informácie, ktorých zverejnenie je povinné v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009 alebo nariadením (ES) č. 715/2009, vrátane pokynov a sieťových predpisov prijatých v súlade s týmito nariadeniami môžu v prípade, že ide o informácie, ktoré sú citlivé z hľadiska ceny, poslúžiť ako základ rozhodnutí účastníkov trhu uzatvoriť transakcie týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov, a preto by sa až do svojho zverejnenia mohli považovať za dôverné informácie.

(13)

Manipulácia na veľkoobchodných trhoch s energiou zahŕňa činnosti vykonávané osobami, ktoré umelo znižujú ceny na úroveň, ktorá nie je odôvodnená trhovými silami ponuky a dopytu vrátane skutočnej dostupnosti výrobnej, skladovacej alebo prenosovej a prepravnej kapacity a dopytu. Formy manipulácie s trhom zahŕňajú zadávanie alebo rušenie falošných objednávok, šírenie nepravdivých, zavádzajúcich alebo nepotvrdených informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, zámerné poskytovanie nepravdivých informácií podnikom, ktoré poskytujú hodnotenia cien alebo správy o trhu, na účel zavádzania účastníkov trhu konajúcich na základe týchto hodnotení cien alebo správ o trhu a zámerné vytvorenie dojmu, že dostupná kapacita výroby elektriny alebo dostupnosť zemného plynu či dostupná prenosová kapacita je iná ako kapacita, ktorá je technicky skutočne k dispozícii, ak takéto informácie ovplyvňujú alebo pravdepodobne ovplyvnia ceny veľkoobchodných energetických produktov. Manipulácia a jej účinky sa môžu prejaviť mimo štátnych hraníc medzi trhmi s elektrinou a zemným plynom a v rámci finančných a komoditných trhov vrátane trhov s emisnými kvótami.

(14)

Manipuláciu s trhom a snahy o manipuláciu s trhom predstavuje napríklad konanie osoby alebo spolupracujúcich osôb, ktorého cieľom je zabezpečiť rozhodujúce postavenie vo vzťahu k ponuke veľkoobchodného energetického produktu alebo k dopytu po ňom a ktoré priamo či nepriamo ovplyvňuje alebo by mohlo ovplyvňovať stanovovanie cien, prípadne vytvára alebo by mohlo vytvárať iné nekalé obchodné podmienky, a ponúkanie, nákup alebo predaj veľkoobchodných energetických produktov, ktorých účelom, zámerom alebo dôsledkom je zavádzanie účastníkov trhu konajúcich na základe referenčných cien. Prípustná trhová prax, ako je napríklad prax uplatňovaná v oblasti finančných služieb, ktorá je v súčasnosti vymedzená v článku 1 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (5) a ktorú možno upraviť v prípade zmeny a doplnia uvedenej smernice, by však mohla byť pre účastníkov trhu legitímnym spôsobom, ako zabezpečiť priaznivú cenu veľkoobchodného energetického produktu.

(15)

Zverejnenie dôverných informácií týkajúcich sa veľkoobchodného energetického produktu novinármi, ktorí konajú v rámci svojej profesie, by sa malo posudzovať s prihliadnutím na pravidlá upravujúce ich povolanie, ako aj na pravidlá upravujúce slobodu tlače okrem prípadov, keď týmto osobám priamo či nepriamo plynú výhody alebo zisky zo šírenia príslušných informácií alebo keď je takéto zverejnenie vykonané so zámerom zavádzať trh, pokiaľ ide o ponuku či ceny veľkoobchodných energetických produktov alebo dopyt po nich.

(16)

Pojmy zneužívania trhu uplatňujúce sa na finančné trhy sa upravujú v závislosti od vývoja týchto trhov. S cieľom zaručiť flexibilitu potrebnú na rýchlu reakciu na tento vývoj by sa preto mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o technickú aktualizáciu vymedzenia pojmov dôverných informácií a manipulácie s trhom v záujme zabezpečenia súladu s inými príslušnými právnymi predpismi EÚ v oblasti finančných služieb a energetiky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(17)

Účinné monitorovanie trhu na úrovni Únie je dôležité, aby sa odhalilo a odvrátilo zneužívanie trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou. Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (6) (ďalej len „agentúra“), má najlepšie predpoklady na realizáciu takého monitorovania, lebo má prehľad o trhoch s elektrinou a zemným plynom z hľadiska celej Únie, ako aj potrebné odborné znalosti v oblasti fungovania trhov s elektrinou a zemným plynom a elektrizačných sústav a plynárenských sietí v Únii. Národné regulačné orgány, ktoré majú komplexné informácie o vývoji na trhoch s energiou vo svojich členských štátoch, by mali mať významnú úlohu pri zabezpečovaní účinného monitorovania trhu na vnútroštátnej úrovni. Úzka spolupráca a koordinácia medzi agentúrou a národnými orgánmi je preto potrebná na zabezpečenie riadneho monitorovania a transparentnosti trhov s energiou. Zhromažďovaním údajov agentúrou nie je dotknuté právo národných orgánov zhromažďovať dodatočné údaje na vnútroštátne účely.

(18)

Účinné monitorovanie trhu si vyžaduje pravidelný a včasný prístup k záznamom o transakciách, ako aj prístup k štrukturálnym údajom o kapacite a využívaní zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos elektriny a zemného plynu. Z tohto dôvodu by sa od účastníkov trhu vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, dodávateľov, obchodníkov, výrobcov, sprostredkovateľov a významných užívateľov, ktorí obchodujú s veľkoobchodnými energetickými produktmi, malo požadovať, aby agentúre poskytovali uvedené informácie. Agentúra môže vytvoriť silné väzby s hlavnými organizovanými miestami obchodovania.

(19)

S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení o zbere údajov by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (7). Oznamovacie povinnosti by sa mali obmedziť na minimum a nemali by účastníkom trhu spôsobiť zbytočné výdavky ani administratívnu záťaž. Jednotné pravidlá oznamovania informácií by preto mali byť vopred podrobené analýze nákladov a prínosov, mali by zabrániť dvojitému oznamovaniu a mali by zohľadniť rámce podávania správ stanovené v iných príslušných právnych predpisoch. Okrem toho by sa mali požadované informácie alebo ich časti, pokiaľ je to možné, získavať od iných osôb a z iných existujúcich zdrojov. Ak účastník trhu alebo tretia strana konajúca v jeho mene, systém oznamovania obchodov, organizovaný trh, systém párovania obchodov alebo iná osoba, ktorá v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie, splnili svoje oznamovacie povinnosti voči príslušnému orgánu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (8) alebo uplatniteľnými právnymi predpismi Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov, jej oznamovacia povinnosť by sa mala považovať za splnenú aj podľa tohto nariadenia, avšak iba pod podmienkou, že boli poskytnuté všetky informácie požadované v súlade s týmto nariadením.

(20)

Je dôležité, aby Komisia a agentúra úzko spolupracovali pri vykonávaní tohto nariadenia a náležite konzultovali s európskymi sieťami prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu a prepravných sietí pre plyn a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (9) (ESMA), s národnými regulačnými orgánmi, príslušnými finančnými orgánmi a inými orgánmi v členských štátoch, napríklad národnými orgánmi pre hospodársku súťaž, a so zainteresovanými stranami, ako sú organizované miesta obchodovania (napr. energetické burzy) a účastníci trhu.

(21)

S cieľom posilniť celkovú transparentnosť a integritu veľkoobchodných trhov s energiou by sa mal zriadiť európsky register účastníkov trhu, ktorý by vychádzal z vnútroštátnych registrov. Jeden rok po zriadení uvedeného registra by Komisia mala v spolupráci s agentúrou, a to v súlade so správami, ktoré agentúra predloží Komisii, a s národnými regulačnými orgánmi posúdiť fungovanie a užitočnosť európskeho registra účastníkov trhu. Pokiaľ to Komisia na základe uvedeného posúdenia uzná za vhodné, mala by zvážiť predloženie ďalších nástrojov na posilnenie celkovej transparentnosti a integrity veľkoobchodných trhov s energiou a na zaistenie rovnakých podmienok pre účastníkov trhu v celej Únii.

(22)

Aby sa uľahčilo účinné monitorovanie všetkých aspektov obchodovania s veľkoobchodnými energetickými produktmi, agentúra by mala vytvoriť mechanizmy umožňujúce prístup ďalších príslušných orgánov k informáciám, ktoré agentúra dostáva o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou, najmä ESMA, národných regulačných orgánov, príslušných finančných orgánov členských štátov, národných orgánov pre hospodársku súťaž a iných príslušných orgánov.

(23)

Agentúra by mala zaistiť prevádzkovú bezpečnosť a ochranu údajov, ktoré dostáva, zamedziť neoprávnenému prístupu k informáciám, ktoré agentúra má, a ustanoviť postupy zabezpečujúce, že zozbierané údaje nezneužijú osoby, ktoré k nim majú oprávnený prístup. Agentúra by sa mala taktiež uistiť, či orgány, ktoré majú prístup k údajom uchovávaným agentúrou, sú schopné zachovávať rovnako vysokú úroveň bezpečnosti a budú viazané zodpovedajúcimi ustanoveniami o dôvernosti. Preto je potrebné zaistiť aj prevádzkovú bezpečnosť informačných systémov používaných na spracovanie a prenos údajov. Pri vytváraní informačného systému, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú úroveň dôvernosti údajov, by agentúra mala byť nabádaná na úzku spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA). Tieto pravidlá by sa mali uplatňovať aj na ostatné orgány, ktoré sú oprávnené na prístup k údajom na účely tohto nariadenia.

(24)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, ako sú zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a ústavných tradíciách členských štátov, a malo by sa uplatňovať v súlade s právom na slobodu prejavu a informácie uznaným v článku 11 charty.

(25)

Ak informácie nie sú alebo už nie sú citlivé z obchodného alebo bezpečnostného hľadiska, agentúra by mala byť schopná dať ich k dispozícii účastníkom trhu a širokej verejnosti s cieľom prispieť k zlepšeniu znalostí o trhu. Táto forma transparentnosti prispeje k vytvoreniu dôvery na trhu a podporí rozvoj znalostí o fungovaní veľkoobchodných trhov s energiou. Agentúra by mala stanoviť a zverejniť pravidlá o tom, ako bude poskytovať uvedené informácie spravodlivým a transparentným spôsobom.

(26)

Národné regulačné orgány by mali byť zodpovedné za zabezpečenie presadzovania tohto nariadenia v členských štátoch. Na tieto účely by mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci, aby mohli uvedenú úlohu efektívne plniť. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a môžu podliehať primeranému dohľadu.

(27)

Agentúra by mala zabezpečiť, aby sa toto nariadenie uplatňovalo koordinovaným spôsobom v celej Únii a v súlade s uplatňovaním smernice 2003/6/ES. Na tento účel by agentúra mala v prípade potreby zverejniť nezáväzné usmernenia na uplatňovanie definícií stanovených v tomto nariadení. V týchto usmerneniach by sa mala okrem iného riešiť otázka prípustnej trhovej praxe. Keďže zneužívanie trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou sa často týka viac než jedného členského štátu, agentúra by navyše mala mať významnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa vyšetrovania uskutočňovali účinným a koherentným spôsobom. Na dosiahnutie tohto cieľa by agentúra mala byť schopná požadovať spoluprácu a koordinovať činnosť vyšetrovacích skupín zložených zo zástupcov dotknutých národných regulačných orgánov, prípadne ďalších orgánov vrátane národných orgánov pre hospodársku súťaž.

(28)

Agentúre by sa mali poskytnúť primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje, aby zodpovedajúcim spôsobom plnila ďalšie úlohy, ktoré jej podľa tohto nariadenia boli pridelené. Na tento účel by sa v rámci postupu týkajúceho sa zostavenia, plnenia a kontroly jej rozpočtu stanoveného v článkoch 23 a 24 nariadenia (ES) č. 713/2009 mali náležite zohľadniť tieto úlohy. Rozpočtový orgán by mal zabezpečiť, aby boli splnené najvyššie normy účinnosti.

(29)

Národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov a v prípade potreby národné orgány pre hospodársku súťaž by mali spolupracovať s cieľom zaistiť koordinovaný prístup k riešeniu otázky zneužívania trhu na veľkoobchodných trhoch s energiou, ktoré zahŕňajú komoditné trhy, ako aj trhy s derivátmi. Uvedená spolupráca by mala zahŕňať vzájomnú výmenu informácií týkajúcich podozrení, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré pravdepodobne predstavujú porušenie tohto nariadenia, smernice 2003/6/ES alebo právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže. Uvedená spolupráca by mala okrem toho prispievať k zosúladenému a jednotnému prístupu k vyšetrovaniam a súdnym konaniam.

(30)

Je dôležité, aby sa povinnosť zachovávať služobné tajomstvo vzťahovala na všetky osoby, ktoré prijímajú dôverné informácie, a to v súlade s týmto nariadením. Agentúra, národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov a národné orgány pre hospodársku súťaž by mali zabezpečiť zachovanie dôvernosti, integritu a ochranu získaných informácií.

(31)

Je dôležité, aby sankcie za porušenie tohto nariadenia boli primerané, účinné a mali odrádzajúci účinok a aby zohľadňovali závažnosť porušení, škody spôsobené spotrebiteľom a potenciálne zisky z obchodovania na základe dôverných informácií a manipulácie s trhom. Tieto sankcie by sa mali uplatňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. S uznaním vzájomného pôsobenia medzi obchodovaním s derivátmi elektriny a zemného plynu a obchodovaním so skutočnou elektrinou a zemným plynom by sankcie za porušenia tohto nariadenia mali byť v súlade so sankciami, ktoré členské štáty prijali pri vykonávaní smernice 2003/6/ES. So zreteľom na konzultácie v súvislosti s oznámením Komisie z 12. decembra 2010 s názvom Posilňovanie sankčných režimov v odvetví finančných služieb by Komisia mala zvážiť predloženie návrhov na harmonizáciu minimálnych noriem pre sankčné systémy členských štátov vo vhodnom časovom rámci. Toto nariadenie nemá vplyv ani na vnútroštátne predpisy o miere dokazovania, ani na povinnosti národných regulačných orgánov a súdov členských štátov súvisiace so zisťovaním príslušných faktov týkajúcich sa prípadu za predpokladu, že takéto predpisy a povinnosti sú zlučiteľné so základnými zásadami práva Únie.

(32)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to ustanovenie harmonizovaného rámca na zabezpečenie transparentnosti a integrity veľkoobchodného trhu s energiou, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet, rozsah pôsobnosti a vzťah s inými právnymi predpismi Únie

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá, ktorými sa zakazujú praktiky predstavujúce zneužívanie trhu a ovplyvňujúce veľkoobchodné trhy s energiou a ktoré sú v súlade s pravidlami uplatňovanými na finančných trhoch a s riadnym fungovaním týchto veľkoobchodných trhov s energiou, pričom zohľadňujú ich špecifické vlastnosti. Zabezpečuje sa ním monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou uskutočňované Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) v úzkej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi a pri zohľadnení vzájomného pôsobenia medzi systémom na obchodovanie s emisiami a veľkoobchodnými trhmi s energiou.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi. Články 3 a 5 tohto nariadenia sa neuplatňujú na veľkoobchodné energetické produkty, ktoré sú finančnými nástrojmi a na ktoré sa uplatňuje článok 9 smernice 2003/6/ES. Týmto nariadením nie je dotknutá smernica 2003/6/ES ani smernica 2004/39/ES, ani uplatňovanie európskeho práva hospodárskej súťaže na praktiky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3.   Agentúra, národné regulačné orgány, ESMA, príslušné finančné orgány členských štátov a v prípade potreby národné orgány v oblasti hospodárskej súťaže spolupracujú s cieľom zaistiť, aby sa uplatňoval koordinovaný prístup pri presadzovaní príslušných pravidiel, ak sa opatrenia týkajú jedného alebo niekoľkých finančných nástrojov, na ktoré sa uplatňuje článok 9 smernice 2003/6/ES, a tiež jedného alebo niekoľkých veľkoobchodných energetických produktov, na ktoré sa uplatňujú články 3, 4 a 5 tohto nariadenia.

4.   Správna rada agentúry zabezpečí, aby agentúra vykonávala úlohy, ktoré jej boli pridelené podľa tohto nariadenia, v súlade s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 713/2009.

5.   Riaditeľ agentúry konzultuje s radou regulačných orgánov agentúry v súvislosti so všetkými aspektmi vykonávania tohto nariadenia a náležite zohľadňuje jej rady a stanoviská.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Dôverná informácia“ je informácia presného charakteru, ktorá nebola uverejnená, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými veľkoobchodnými energetickými produktmi a ktorá by pravdepodobne mala značný vplyv na ceny týchto veľkoobchodných energetických produktov, ak by sa uverejnila.

Na účely uplatňovania tohto vymedzenia pojmu „informácie“ sú:

a)

informácie, ktoré sa musia zverejniť v súlade s nariadeniami (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 vrátane pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených nariadení;

b)

informácie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos elektriny či prepravu zemného plynu alebo týkajúce sa kapacity a využívania zariadení skvapalneného zemného plynu (LNG) vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení;

c)

informácie, ktoré sa musia zverejniť v súlade s právnymi alebo regulačnými ustanoveniami na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni, s pravidlami trhu a so zmluvami alebo zvyklosťami na príslušnom veľkoobchodnom trhu s energiou, pokiaľ by tieto informácie mali pravdepodobne značný vplyv na ceny veľkoobchodných energetických produktov, a

d)

iné informácie, na základe ktorých by sa príslušný účastník trhu pravdepodobne rozhodol uzatvoriť transakciu týkajúcu sa veľkoobchodného energetického produktu alebo vydať pokyn na obchodovanie s takýmto produktom.

Za informáciu presného charakteru sa považuje informácia, ktorá označuje sériu okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo o ktorej sa môže odôvodnene predpokladať, že nastane, a ktorá je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tejto série okolností alebo udalosti na ceny veľkoobchodných energetických produktov.

2.

„Manipulácia s trhom“ je:

a)

uzatvorenie akejkoľvek transakcie alebo vydanie akéhokoľvek pokynu na obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi:

i)

ktoré dávajú alebo by mohli dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály vzhľadom na ponuku alebo cenu veľkoobchodných energetických produktov a vzhľadom na dopyt po nich;

ii)

ktorými osoba alebo osoby konajúce v spolupráci zabezpečujú alebo sa snažia zabezpečiť cenu jedného alebo niekoľkých veľkoobchodných energetických produktov na umelo vytvorenej úrovni okrem prípadov, keď osoba, ktorá uzatvára transakciu alebo dáva pokyn na obchodovanie, preukáže, že jej dôvody na takéto konanie sú legitímne a že uvedená transakcia alebo pokyn na obchodovanie sa zhoduje s prípustnou trhovou praxou na príslušnom veľkoobchodnom trhu s energiou, alebo

iii)

pri ktorých sa využíva fiktívny prostriedok alebo akákoľvek iná forma podvodu alebo machinácie, ktorá dáva alebo by mohla dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu, alebo pri ktorých dochádza k snahe o využívanie takéhoto prostriedku,

alebo

b)

šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré dávajú alebo by mohli dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopytu po nich alebo ich cenu, vrátane šírenia nepotvrdených a nesprávnych alebo zavádzajúcich správ, keď osoba, ktorá ich šíri, vie alebo musela vedieť, že informácie sú nesprávne alebo zavádzajúce.

V prípade šírenia informácií na novinárske účely alebo v rámci umeleckého vyjadrenia sa takéto šírenie informácií posudzuje s prihliadnutím na pravidlá upravujúce slobodu tlače a slobodu slova v iných médiách okrem prípadov:

i)

keď týmto osobám priamo či nepriamo plynú výhody alebo zisky zo šírenia príslušných informácií alebo

ii)

keď sa tieto informácie zverejnili alebo šírili so zámerom pôsobiť zavádzajúco na trh, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu.

3.

„Snaha manipulovať s trhom“ je:

a)

uzatvorenie akejkoľvek transakcie, vydanie akéhokoľvek pokynu na obchod alebo prijatie akéhokoľvek iného opatrenia týkajúceho sa veľkoobchodného energetického produktu s úmyslom:

i)

dať nesprávne alebo zavádzajúce signály vzhľadom na ponuku alebo cenu veľkoobchodných energetických produktov a vzhľadom na dopyt po nich;

ii)

zaručiť cenu jedného alebo niekoľkých veľkoobchodných energetických produktov na umelo vytvorenej úrovni okrem prípadov, keď osoba, ktorá uzatvára transakciu alebo dáva pokyn na obchodovanie, preukáže, že jej dôvody na takéto konanie sú legitímne a že sa uvedená transakcia alebo uvedený pokyn na obchodovanie zhoduje s prípustnou trhovou praxou na príslušnom veľkoobchodnom trhu s energiou, alebo

iii)

využiť fiktívny prostriedok alebo akúkoľvek inú formu podvodu alebo machinácie, ktorá dáva alebo by mohla dávať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu,

alebo

b)

šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami s úmyslom dať nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu.

4.

„Veľkoobchodné energetické produkty“ sú tieto zmluvy a deriváty nezávisle od toho, kde a ako sa s nimi obchoduje:

a)

zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu, ktoré sú dodané v Únii;

b)

deriváty týkajúce sa elektriny alebo zemného plynu, ktoré sa vytvorili, s ktorými sa obchoduje alebo ktoré sa dodávajú v Únii;

c)

zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii;

d)

deriváty týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii.

Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo zemného plynu na využitie koncovými odberateľmi nie sú veľkoobchodné energetické produkty. Zmluvy na dodávku a distribúciu elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom s úrovňou spotreby vyššou než prahová hodnota uvedená v druhom odseku bodu 5 sa však považujú za veľkoobchodné energetické produkty.

5.

„Úroveň spotreby“ je spotreba elektriny alebo zemného plynu koncovým odberateľom pri plnom využití výrobnej kapacity tohto odberateľa. Zahŕňa celkovú spotrebu tohto odberateľa ako samostatného hospodárskeho subjektu, pokiaľ k spotrebe dochádza na trhoch s navzájom prepojenými veľkoobchodnými cenami.

Na účely tohto vymedzenia pojmu sa neberie do úvahy spotreba v jednotlivých zariadeniach pod kontrolou jedného hospodárskeho subjektu, ktorých úroveň spotreby je nižšia ako 600 GWh ročne, ak tieto zariadenia nevyvíjajú spoločný vplyv na ceny na veľkoobchodných trhoch s energiou z dôvodu ich umiestnenia na rôznych príslušných geografických trhoch.

6.

„Veľkoobchodný trh s energiou“ je akýkoľvek trh v Únii, na ktorom sa obchoduje s veľkoobchodnými energetickými produktmi.

7.

„Účastník trhu“ je každá osoba vrátane prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorá uzatvára transakcie vrátane vydávania pokynov na obchodovanie na jednom alebo viacerých veľkoobchodných trhoch s energiou.

8.

„Osoba“ je každá fyzická alebo právnická osoba.

9.

„Príslušný finančný orgán“ je príslušný orgán určený v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 smernice 2003/6/ES.

10.

„Národný regulačný orgán“ je národný regulačný orgán určený v súlade s článkom 35 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (10) alebo článkom 39 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (11).

11.

„Prevádzkovateľ prenosovej sústavy“ a „prevádzkovateľ prepravnej siete“ je prevádzkovateľ prenosovej sústavy v zmysle článku 2 bodu 4 smernice 2009/72/ES a prevádzkovateľ prepravnej siete v zmysle článku 2 bodu 4 smernice 2009/73/ES.

12.

„Materský podnik“ je materský podnik v zmysle článkov 1 a 2 siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (12).

13.

„Prepojený podnik“ je dcérsky alebo iný podnik, v ktorom je držaná účasť, alebo podnik prepojený s iným podnikom vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS.

14.

„Distribúcia zemného plynu“ je distribúcia zemného plynu v zmysle článku 2 bodu 5 smernice 2009/73/ES.

15.

„Distribúcia elektriny“ je distribúcia elektriny v zmysle článku 2 bodu 5 smernice 2009/72/ES.

Článok 3

Zákaz zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku

1.   Osobám, ktoré majú dôverné informácie týkajúce sa veľkoobchodného energetického produktu, sa zakazuje:

a)

s použitím týchto informácií vo vlastnom mene alebo v mene tretej strany buď priamo, alebo nepriamo získavať veľkoobchodné energetické produkty alebo sa ich zbavovať, či snažiť sa získať, alebo sa zbaviť veľkoobchodných energetických produktov, ktorých sa tieto informácie týkajú;

b)

poskytovať tieto informácie akejkoľvek ďalšej osobe s výnimkou prípadov, ak sa takéto poskytovanie uskutočňuje v priebehu bežného výkonu ich zamestnania, povolania alebo plnenia si povinností;

c)

na základe dôvernej informácie odporúčať alebo nabádať ďalšiu osobu, aby získala veľkoobchodné energetické produkty, ktorých sa tieto informácie týkajú, alebo sa ich zbavila.

2.   Zákaz ustanovený v odseku 1 sa vzťahuje na tieto osoby, ktoré majú dôverné informácie týkajúce sa veľkoobchodného energetického produktu:

a)

členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov podniku;

b)

osoby, ktoré vlastnia podiel na základnom imaní podniku;

c)

osoby, ktoré majú prístup k informáciám v súvislosti s vykonávaním svojho zamestnania, povolania alebo v súvislosti s plnením povinností;

d)

osoby, ktoré tieto informácie získali trestnou činnosťou;

e)

osoby, ktoré vedia alebo by mali vedieť, že ide o dôverné informácie.

3.   Písmená a) a c) odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na prevádzkovateľov prenosových sústav pri nákupe elektriny ani prevádzkovateľov prepravných sietí pri nákupe zemného plynu s cieľom zaistiť bezpečné a spoľahlivé fungovanie sústavy alebo siete v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 12 písm. d) a e) smernice 2009/72/ES alebo článku 13 ods. 1 písm. a) a c) smernice 2009/73/ES.

4.   Tento článok sa nevzťahuje na:

a)

transakcie uskutočnené pri výkone povinnosti, ktorej splnenie si vyžaduje získať veľkoobchodné energetické produkty alebo sa ich zbaviť, ak táto povinnosť vyplýva z dohody uzavretej alebo pokynu na obchod vydaného skôr, než dotknutá osoba získala dôverné informácie;

b)

transakcie uzatvorené výrobcami elektriny a zemného plynu, prevádzkovateľmi zariadení na skladovanie zemného plynu alebo prevádzkovateľmi zariadení na dovoz LNG, ktorých jediným cieľom je pokryť bezprostrednú fyzickú stratu vyplývajúcu z neplánovaných výpadkov, ak by neuzavretie týchto transakcií spôsobilo, že by účastník trhu nebol schopný splniť existujúce zmluvné záväzky alebo ak sa takéto opatrenie prijme na základe dohody s príslušným prevádzkovateľom prenosovej sústavy (prevádzkovateľmi prenosových sústav) alebo prevádzkovateľom prepravnej siete (prevádzkovateľmi prepravných sietí) s cieľom zaistiť bezpečné a spoľahlivé fungovanie sústavy/siete. V takom prípade sa príslušné informácie týkajúce sa transakcií oznámia agentúre a národnému regulačnému orgánu. Touto oznamovacou povinnosťou nie sú dotknuté povinnosti stanovené v článku 4 ods. 1;

c)

účastníkov trhu konajúcich v súlade s vnútroštátnymi pravidlami pre núdzové situácie, ak národné orgány zasiahli s cieľom zabezpečiť dodávku elektriny alebo zemného plynu a trhové mechanizmy v určitom členskom štáte alebo jeho častiach boli pozastavené. V tomto prípade orgán zodpovedný za núdzové plánovanie zabezpečí uverejnenie v súlade s článkom 4.

5.   Ak je osoba, ktorá má dôverné informácie týkajúce sa veľkoobchodného energetického produktu, právnickou osobou, zákaz ustanovený v odseku 1 sa uplatňuje aj na fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovaní o vykonaní transakcie v mene dotknutej právnickej osoby.

6.   V prípade šírenia informácií na novinárske účely alebo v rámci umeleckého vyjadrenia sa takéto šírenie informácií posudzuje s prihliadnutím na pravidlá upravujúce slobodu tlače a slobodu prejavu v iných médiách okrem prípadov:

a)

keď týmto osobám priamo či nepriamo plynú výhody alebo zisky zo šírenia príslušných informácií alebo

b)

keď sa tieto informácie zverejnili alebo šírili so zámerom pôsobiť zavádzajúco na trh, pokiaľ ide o ponuku veľkoobchodných energetických produktov, dopyt po nich alebo ich cenu.

Článok 4

Povinnosť uverejňovať dôverné informácie

1.   Účastníci trhu verejne účinným spôsobom a včas zverejnia dôverné informácie, ktoré majú o podniku alebo zariadeniach, ktoré dotyčný účastník trhu, jeho materský podnik alebo prepojený podnik vlastní alebo ovláda alebo za ktorých prevádzku je uvedený účastník trhu alebo podnik úplne alebo čiastočne zodpovedný. Tieto zverejnené informácie zahŕňajú informácie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos elektriny či prepravu zemného plynu alebo kapacity a využívania zariadení LNG vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení.

2.   Účastník trhu môže na vlastnú zodpovednosť výnimočne odložiť uverejnenie dôverných informácií, aby neboli dotknuté jeho oprávnené záujmy, za predpokladu, že týmto opomenutím by sa nezavádzala verejnosť, a za predpokladu, že účastník trhu je schopný zaručiť dôvernosť týchto informácií a na základe týchto informácií neprijme rozhodnutia týkajúce sa obchodovania s veľkoobchodnými energetickými produktmi. V takejto situácii účastník trhu bezodkladne poskytne uvedené informácie agentúre a príslušnému národnému regulačnému orgánu s ohľadom na článok 8 ods. 5 spolu s odôvodnením odkladu ich uverejnenia.

3.   Zakaždým, keď účastník trhu alebo osoba zamestnaná účastníkom trhu či konajúca v jeho mene uverejní dôverné informácie v súvislosti s veľkoobchodným energetickým produktom v priebehu bežného výkonu svojho zamestnania, povolania alebo plnenia si povinností v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b), uvedený účastník trhu alebo uvedená osoba zabezpečí, aby sa tieto informácie zverejnili súčasne, v plnom rozsahu a účinným spôsobom. V prípade neúmyselného uverejnenia informácií účastník trhu zabezpečí, aby sa tieto informácie uverejnili v plnom rozsahu a účinným spôsobom čo najskôr po neúmyselnom uverejnení. Tento odsek sa neuplatňuje v prípade, že osoba prijímajúca informácie je zaviazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť bez ohľadu na to, či táto povinnosť vychádza zo zákona, z právneho predpisu, zo stanov obchodnej spoločnosti alebo zo zmluvy.

4.   Uverejnenie dôverných informácií, a to aj v súhrnnej podobe, v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009 alebo nariadením (ES) č. 715/2009, alebo pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených nariadení predstavuje súčasné a účinné uverejnenie informácií v plnom rozsahu.

5.   Ak bola prevádzkovateľovi prenosovej sústavy udelená výnimka z povinnosti zverejňovať určité údaje v súlade s nariadením (ES) č. 714/2009 alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete udelená výnimka z povinnosti zverejňovať určité údaje v súlade s nariadením (ES) č. 715/2009, uvedený prevádzkovateľ sa tým oslobodzuje aj od povinnosti ustanovenej v odseku 1 tohto článku v súvislosti s uvedenými údajmi.

6.   Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté povinnosti účastníkov trhu podľa smerníc 2009/72/ES a 2009/73/ES a nariadení (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 vrátane pokynov a sieťových predpisov prijatých podľa uvedených smerníc a nariadení, najmä pokiaľ ide o načasovanie a spôsob uverejnenia informácií.

7.   Odsekmi 1 a 2 nie je dotknuté právo účastníkov trhu odložiť uverejnenie citlivých informácií o ochrane kritickej infraštruktúry v zmysle článku 2 písm. d) smernice Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (13), ak tieto informácie boli označené za citlivé v ich krajine.

Článok 5

Zákaz manipulácie s trhom

Zakazuje sa účasť alebo snaha o účasť na manipulácii s trhom na veľkoobchodných trhoch s energiou.

Článok 6

Technická aktualizácia vymedzenia dôverných informácií a manipulácie s trhom

1.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty s cieľom:

a)

zjednotiť vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 bodoch 1, 2, 3 a 5 v záujme zabezpečenia súladu s inými príslušnými právnymi predpismi Únie v oblasti finančných služieb a energetiky a

b)

aktualizovať tieto definície výlučne s cieľom zohľadniť budúci vývoj na veľkoobchodných trhoch s energiou.

2.   Delegované akty uvedené v odseku 1 zohľadňujú prinajmenšom:

a)

špecifické fungovanie veľkoobchodných trhov s energiou vrátane osobitných rysov trhov s elektrinou a zemným plynom a vzájomné pôsobenie medzi komoditnými trhmi a trhmi s derivátmi;

b)

možnosť cezhraničnej manipulácie, manipulácie medzi trhmi s elektrinou a zemným plynom a manipulácie medzi komoditnými trhmi a trhmi s derivátmi;

c)

možný dosah skutočnej alebo plánovanej výroby, spotreby a využívania prenosu/prepravy alebo využívania skladovacej kapacity na ceny na veľkoobchodných trhoch s energiou a

d)

sieťové predpisy a rámcové pokyny prijaté v súlade s nariadeniami (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

Článok 7

Monitorovanie trhu

1.   Agentúra monitoruje obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi s cieľom odhaliť obchodovanie založené na dôverných informáciách a manipulácii s trhom a zamedziť mu. Zbiera údaje pre hodnotenie a monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou podľa ustanovení článku 8.

2.   Národné regulačné orgány spolupracujú na regionálnej úrovni a s agentúrou pri monitorovaní veľkoobchodných trhov s energiou podľa odseku 1. Národné regulačné orgány majú na tento účel prístup k príslušným informáciám uchovávaným agentúrou, ktoré zhromaždila v súlade s odsekom 1 tohto článku, a to s výhradou článku 10 ods. 2. Národné regulačné orgány môžu takisto monitorovať obchodovanie s veľkoobchodnými energetickými produktmi na vnútroštátnej úrovni.

Členské štáty môžu stanoviť, že ich národný orgán na ochranu hospodárskej súťaže alebo orgán pre monitorovanie trhu zriadený v rámci tohto orgánu vykonáva monitorovanie trhu s národným regulačným orgánom. Pri vykonávaní tohto monitorovania trhu má národný orgán na ochranu hospodárskej súťaže alebo orgán pre monitorovanie trhu rovnaké práva a povinnosti ako národný regulačný orgán podľa prvého pododseku tohto odseku, druhej vety druhého pododseku odseku 3 tohto článku, článku 4 ods. 2 druhej vety, článku 8 ods. 5 prvej vety a článku 16.

3.   Agentúra najmenej raz ročne predloží Komisii správu o svojej činnosti podľa tohto nariadenia a túto správu zverejní. V týchto správach agentúra posúdi fungovanie a transparentnosť jednotlivých kategórií trhov a spôsobov obchodovania a môže Komisii predložiť odporúčania, pokiaľ ide o trhové pravidlá, normy a postupy, ktoré by mohli zlepšiť integritu trhu a fungovanie vnútorného trhu. Takisto môže vyhodnotiť, či by minimálne požiadavky pre organizované trhy mohli prispieť k väčšej transparentnosti trhu. Tieto správy môžu byť spojené so správou uvedenou v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 713/2009.

Agentúra môže dávať Komisii odporúčania, pokiaľ ide o záznamy transakcií, vrátane pokynov na obchodovanie, ktoré považuje za nevyhnutné pre efektívne a účinné monitorovanie veľkoobchodných trhov s energiou. Pred poskytnutím týchto odporúčaní agentúra uskutoční konzultácie so zainteresovanými stranami, najmä s národnými regulačnými orgánmi, príslušnými finančnými orgánmi v členských štátoch, národnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a ESMA.

Všetky odporúčania by sa mali sprístupniť Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a verejnosti.

Článok 8

Zber údajov

1.   Účastníci trhu alebo v ich mene osoba či orgán uvedený v odseku 4 písm. b) až f) poskytujú agentúre záznamy o transakciách na veľkoobchodných trhoch s energiou vrátane pokynov na obchodovanie. Oznamované informácie zahŕňajú presné označenie kúpených a predaných veľkoobchodných energetických produktov, dohodnutú cenu a množstvo, presný dátum a čas uskutočnenia transakcie, strany zúčastnené na tejto transakcii a príjemcov transakcie a všetky ďalšie relevantné informácie. Hoci celkovú zodpovednosť nesú účastníci trhu, v prípade získania požadovanej informácie od osoby alebo orgánu uvedeného v odseku 4 písm. b) až f) sa oznamovacia povinnosť príslušného účastníka trhu považuje za splnenú.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

vypracuje zoznam zmlúv a derivátov vrátane pokynov na obchodovanie, ktoré sa oznamujú v súlade s odsekom 1, a v prípade potreby primeraných prahových hodnôt de minimis na oznamovanie transakcií;

b)

prijme jednotné pravidlá oznamovania informácií, ktoré sa poskytujú v súlade s odsekom 1;

c)

ustanoví termín a formu oznamovania uvedených informácií.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. Zohľadňujú existujúci systém oznamovania.

3.   Na osoby uvedené v odseku 4 písm. a) až d), ktoré oznámili transakcie v súlade so smernicou 2004/39/ES alebo uplatniteľnými právnymi predpismi Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov, sa nevzťahujú povinnosti dvojitého oznamovania, pokiaľ ide o tieto transakcie.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prvého pododseku tohto odseku, sa vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 2 môže organizovaným trhom a systémom párovania obchodov alebo systémov oznamovania obchodov umožniť poskytovať agentúre záznamy o veľkoobchodných energetických transakciách.

4.   Na účely odseku 1 informácie poskytuje:

a)

účastník trhu;

b)

tretia strana konajúca v mene účastníka trhu;

c)

systém oznamovania obchodov;

d)

organizovaný trh, systém párovania obchodov alebo iná osoba, ktorá v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie;

e)

registre obchodných údajov registrované alebo uznané podľa uplatniteľných právnych predpisov Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov alebo

f)

príslušný orgán, ktorý prijal uvedené informácie v súlade s článkom 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES, alebo orgán ESMA, ak uvedené informácie prijal v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov.

5.   Účastníci trhu poskytujú agentúre a národným regulačným orgánom informácie týkajúce sa kapacity a využívania zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos/prepravu elektriny či zemného plynu alebo kapacity a využívania zariadení LNG vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení na účel monitorovania obchodovania na veľkoobchodných trhoch s energiou. Oznamovacie povinnosti účastníkov trhu sa musia v rámci možností obmedzovať na minimum, a to zhromažďovaním požadovaných informácií alebo ich častí z existujúcich zdrojov.

6.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

prijme jednotné pravidlá oznamovania informácií, ktoré sa poskytujú v súlade s odsekom 5, a v prípade potreby aj primerané prahové hodnoty pre takéto oznamovanie;

b)

ustanoví termíny a formu oznamovania týchto informácií.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. Zohľadňujú existujúce oznamovacie povinnosti v zmysle nariadení (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

Článok 9

Registrácia účastníkov trhu

1.   Účastníci trhu uzatvárajúci transakcie, ktoré sa musia agentúre oznámiť v súlade s článkom 8 ods. 1, sa zaregistrujú v národnom regulačnom orgáne v členskom štáte, v ktorom majú svoje sídlo alebo bydlisko, alebo v členskom štáte, v ktorom pôsobia, ak nemajú sídlo ani bydlisko v Únii.

Účastník trhu sa zaregistruje len v jednom národnom regulačnom orgáne. Členské štáty nevyžadujú, aby sa účastník trhu, ktorý je už zaregistrovaný v inom členskom štáte, zaregistroval znova.

Registráciou účastníkov trhu nie je dotknutá povinnosť dodržiavať platné pravidlá obchodovania a vyvažovania.

2.   Najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď Komisia prijala vykonávacie akty uvedené v článku 8 ods. 2, národné regulačné orgány zriadia vnútroštátne registre účastníkov trhu, ktoré priebežne aktualizujú. Register pridelí každému účastníkovi trhu osobitný identifikátor a obsahuje dostatok informácií na identifikáciu účastníka trhu vrátane príslušných informácií o jeho čísle dane z pridanej hodnoty, mieste sídla, osobách zodpovedných za jeho prevádzkové a obchodné rozhodnutia a hlavnom kontrolórovi alebo príjemcovi obchodnej činnosti účastníka trhu.

3.   Národné regulačné orgány odovzdajú informácie zo svojich vnútroštátnych registrov agentúre vo formáte, ktorý určí agentúra. Agentúra stanoví tento formát v spolupráci s uvedenými orgánmi a zverejní ho do 29. júna 2012. Na základe informácií, ktoré poskytnú národné regulačné orgány, agentúra zriadi európsky register účastníkov trhu. Do európskeho registra majú prístup národné regulačné orgány a ďalšie príslušné orgány. Pod podmienkou dodržania/s výhradou ustanovení článku 17 môže agentúra rozhodnúť, že sprístupní verejnosti európsky register alebo jeho časti za predpokladu, že sa nezverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých účastníkoch trhu.

4.   Účastníci trhu uvedení v odseku 1 tohto článku predložia národnému regulačnému orgánu registračný formulár ešte pred uzavretím transakcie, ktorá sa musí oznámiť agentúre v súlade s článkom 8 ods. 1.

5.   Účastníci trhu uvedení v odseku 1 bezodkladne oznámia národnému regulačnému orgánu každú zmenu v súvislosti s informáciami uvedenými v registračnom formulári.

Článok 10

Delenie sa o informácie medzi agentúrou a inými orgánmi

1.   Agentúra vytvorí mechanizmy delenia sa o informácie, ktoré prijíma v súlade s článkom 7 ods. 1 a článkom 8, s národnými regulačnými orgánmi, príslušnými finančnými orgánmi členských štátov, národnými orgánmi pre hospodársku súťaž, orgánom ESMA a inými príslušnými orgánmi. Pred ustanovením takýchto mechanizmov agentúra uskutoční s uvedenými orgánmi konzultácie.

2.   Agentúra poskytuje prístup k mechanizmom uvedeným v odseku 1 iba orgánom, ktoré vytvorili systémy umožňujúce agentúre plniť požiadavky článku 12 ods. 1.

3.   Registre obchodných údajov registrované alebo uznané podľa uplatniteľných právnych predpisov Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov poskytujú agentúre príslušné informácie týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov a derivátov emisných kvót, ktoré zhromaždili.

ESMA odovzdá agentúre správy o transakciách s veľkoobchodnými energetickými produktmi prijaté podľa článku 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES a uplatniteľných právnych predpisov Únie o derivátových transakciách, centrálnych zmluvných stranách a registroch obchodných údajov. Príslušné orgány, ktoré dostávajú správy o transakciách s veľkoobchodnými energetickými produktmi v zmysle článku 25 ods. 3 smernice 2004/39/ES, odovzdávajú tieto správy agentúre.

Agentúra a orgány zodpovedné za dohľad nad obchodovaním s emisnými kvótami alebo derivátmi súvisiacimi s emisnými kvótami navzájom spolupracujú a vytvárajú vhodné mechanizmy, aby agentúre sprístupnili záznamy transakcií s takýmito kvótami a derivátmi, ak tieto orgány informácie z takýchto transakcií zhromažďujú.

Článok 11

Ochrana údajov

Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (14), ani povinností agentúry pri plnení jej úloh, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (15).

Článok 12

Prevádzková spoľahlivosť

1.   Agentúra zabezpečuje zachovanie dôvernosti, integritu a ochranu informácií prijatých podľa článku 4 ods. 2 a článkov 8 a 10. Agentúra prijme všetky potrebné opatrenia na zamedzenie akémukoľvek zneužitiu informácií uchovávaných v jej systémoch, ako aj na zamedzenie neoprávnenému prístupu k týmto informáciám.

Národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov, národné orgány pre hospodársku súťaž, ESMA a ďalšie príslušné orgány zabezpečujú zachovanie dôvernosti, integritu a ochranu informácií, ktoré sú im poskytované podľa článku 4 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 5 alebo článku 10, a prijmú opatrenia na zamedzenie akémukoľvek zneužitiu ta- kýchto informácií.

Agentúra určí zdroje rizík týkajúcich sa prevádzky a minimalizuje ich vytvorením vhodných systémov, kontrolných mechanizmov a postupov.

2.   Za predpokladu, že sa nezverejnia obchodne citlivé informácie o jednotlivých účastníkoch trhu ani transakciách či jednotlivých trhoch, a za predpokladu, že ich nemožno nijako odvodiť, môže agentúra pri dodržaní ustanovení článku 17 rozhodnúť, že zverejní časti informácií, ktorými disponuje.

Agentúra poskytne svoje obchodné databázy, ktoré nie sú citlivé z obchodného hľadiska, na vedecké účely pod podmienkou, že sú dodržané požiadavky na dôvernosť.

Informácie sa zverejňujú alebo sprístupňujú v záujme zvýšenia transparentnosti veľkoobchodných trhov s energiou a v prípade, ak sa nepredpokladá, že by došlo k akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže na uvedených trhoch s energiou.

Agentúra poskytuje informácie spravodlivo podľa transparentných pravidiel, ktoré vypracuje a zverejní.

Článok 13

Uplatňovanie zákazov v súvislosti so zneužívaním trhu

1.   Národné regulačné orgány zabezpečia, aby sa uplatňovali zákazy ustanovené v článkoch 3 a 5 a povinnosť ustanovená v článku 4.

Každý členský štát do 29. júna 2013 zabezpečí, aby jeho národné regulačné orgány mali právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva potrebné na vykonávanie tejto úlohy. Tieto právomoci sa vykonávajú primeraným spôsobom.

Tieto právomoci sa môžu vykonávať:

a)

priamo;

b)

v súčinnosti s ostatnými orgánmi alebo

c)

podaním návrhu príslušným súdnym orgánom.

V prípade potreby môžu národné regulačné orgány uplatňovať svoje vyšetrovacie právomoci v spolupráci s organizovanými trhmi, systémami párovania obchodov alebo inými osobami, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 4 písm. d).

2.   Právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva uvedené v odseku 1 sú obmedzené na účely vyšetrovania. Uplatňujú sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a zahŕňajú právo:

a)

prístupu ku každému dokumentu v akejkoľvek podobe a právo získať jeho kópiu;

b)

žiadať informácie od akejkoľvek relevantnej osoby vrátane osôb, ktoré sa postupne zúčastňujú na odovzdávaní pokynov alebo vykonávajú príslušné operácie, ako aj ich nadriadených, a ak je to potrebné, právo predvolať a vypočuť takúto osobu alebo osobu jej nadriadenú;

c)

vykonávať kontrolu na mieste;

d)

požadovať existujúce telefonické záznamy a existujúce záznamy prenosu údajov;

e)

požadovať zastavenie každej činnosti, ktorá je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia alebo delegovanými aktmi, alebo vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe;

f)

požiadať súd o zmrazenie alebo obstavenie aktív;

g)

žiadať súd alebo akýkoľvek príslušný orgán, aby nariadil dočasný zákaz výkonu pracovnej činnosti.

Článok 14

Právo odvolať sa

Členské štáty zabezpečia vhodné mechanizmy na vnútroštátnej úrovni, v rámci ktorých má strana dotknutá rozhodnutím regulačného orgánu právo odvolať sa na orgán nezávislý vo vzťahu k zúčastneným stranám a ku každej vláde.

Článok 15

Povinnosti osôb, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie

Každá osoba, ktorá v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi a ktorá má dôvodné podozrenie, že určitá transakcia by mohla porušiť články 3 alebo 5, to musí bezodkladne oznámiť národnému regulačnému orgánu.

Osoby, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi, musia ustanoviť a zachovávať účinné opatrenia a postupy na zisťovanie porušení článku 3 alebo 5.

Článok 16

Spolupráca na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni

1.   Agentúra má za cieľ zabezpečiť, aby národné regulačné orgány koordinovaným a jednotným spôsobom plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia.

Agentúra v prípade potreby zverejní nezáväzné usmernenia na uplatňovanie pojmov vymedzených v článku 2.

Národné regulačné orgány spolupracujú s agentúrou a navzájom, a to i na regionálnej úrovni, s cieľom plniť svoje povinnosti v súlade s týmto nariadením.

Národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány a národný orgán členského štátu na ochranu hospodárskej súťaže môžu stanoviť vhodné formy spolupráce s cieľom zabezpečiť účinné a efektívne vyšetrovanie a presadzovanie práva a prispieť k zosúladenému a jednotnému prístupu k vyšetrovaniu, súdnym konaniam a presadzovaniu tohto nariadenia a príslušného finančného práva a práva hospodárskej súťaže.

2.   Národné regulačné orgány čo najpresnejšie a bezodkladne informujú agentúru v prípade, ak majú dôvodné podozrenie, že sa buď v tomto členskom štáte, alebo v inom členskom štáte vykonávajú alebo sa vykonávali činnosti, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

Ak má národný regulačný orgán podozrenie, že činnosti, ktoré ovplyvňujú veľkoobchodné trhy s energiou alebo ceny veľkoobchodných energetických produktov v tomto členskom štáte, sa vykonávajú v inom členskom štáte, môže agentúru požiadať, aby prijala opatrenie v súlade s odsekom 4 tohto článku, a v prípade, že činnosti majú vplyv na finančné nástroje v zmysle článku 9 smernice 2003/6/ES, v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.   S cieľom zaistiť koordinovaný a jednotný prístup k zneužívaniu trhov na veľkoobchodných trhoch s energiou:

a)

národné regulačné orgány informujú príslušný finančný orgán svojho členského štátu a agentúru, ak majú dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré predstavujú zneužívanie trhu v zmysle smernice 2003/6/ES a ktoré ovplyvňujú finančné nástroje v zmysle článku 9 uvedenej smernice; na tieto účely môžu národné regulačné orgány stanoviť náležité formy spolupráce s príslušným finančným orgánom vo svojom členskom štáte;

b)

agentúra informuje ESMA a príslušný finančný orgán, ak má dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré predstavujú zneužívanie trhu v zmysle smernice 2003/6/ES a ktoré ovplyvňujú finančné nástroje v zmysle článku 9 uvedenej smernice;

c)

príslušný finančný orgán členského štátu informuje ESMA a agentúru, ak má dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou v inom členskom štáte sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré porušujú články 3 a 5;

d)

národné regulačné orgány informujú národný orgán na ochranu hospodárskej súťaže vo svojom členskom štáte, Komisiu a agentúru, ak majú dôvodné podozrenie, že na veľkoobchodných trhoch s energiou sa vykonávajú alebo vykonávali činnosti, ktoré by mohli predstavovať porušenie práva hospodárskej súťaže.

4.   Ak má agentúra okrem iného na základe prvotných posudkov alebo analýzy podozrenie, že došlo k porušeniu tohto nariadenia, na účely plnenia svojich úloh podľa odseku 1 má právomoc:

a)

požiadať jeden alebo viac národných regulačných orgánov o poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa domnelého porušenia;

b)

požiadať jeden alebo viac národných regulačných orgánov o začatie vyšetrovania vo veci domnelého porušenia a o prijatie opatrení na nápravu každého zisteného porušenia. Za každé rozhodnutie, pokiaľ ide o vhodné opatrenia, ktoré majú byť prijaté na nápravu akéhokoľvek zisteného porušenia, je zodpovedný príslušný národný regulačný orgán;

c)

v prípade, že sa domnieva, že možné porušenie má alebo malo cezhraničný dosah, ustanoviť a koordinovať vyšetrovaciu skupinu zloženú zo zástupcov príslušných národných regulačných orgánov s cieľom vyšetriť, či a v ktorom členskom štáte došlo k porušeniu tohto nariadenia. V prípade potreby môže agentúra požiadať o účasť vo vyšetrovacej skupine aj zástupcov príslušného finančného orgánu alebo iného príslušného orgánu jedného alebo viacerých členských štátov.

5.   Národný regulačný orgán, ktorý dostane žiadosť o informácie podľa odseku 4 písm. a) alebo žiadosť o začatie vyšetrovania domnelého porušenia podľa odseku 4 písm. b), urobí ihneď potrebné opatrenia, aby vyhovel tejto žiadosti. Ak uvedený národný regulačný orgán nie je schopný ihneď poskytnúť žiadané informácie, bezodkladne oznámi agentúre dôvody.

Odchylne od prvého pododseku môže národný regulačný orgán odmietnuť konať vo veci žiadosti, ak:

a)

by konanie mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu alebo bezpečnosť dotknutého členského štátu;

b)

v súvislosti s tými istými činmi a proti tým istým osobám už bolo začaté súdne konanie pred orgánmi dotknutého členského štátu alebo

c)

v danom členskom štáte už bol vynesený právoplatný rozsudok v súvislosti s týmito osobami za tie isté činy.

V každom takom prípade národný regulačný orgán informuje o tomto konaní alebo rozsudku agentúru a poskytne jej čo najpodrobnejšie informácie.

Národné regulačné orgány sa zúčastňujú na práci vyšetrovacej skupiny zvolanej v súlade s odsekom 4 písm. c) a poskytujú všetku potrebnú podporu. Činnosť vyšetrovacej skupiny koordinuje agentúra.

6.   Posledná veta článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009 sa nevzťahuje na agentúru počas výkonu jej úloh na základe tohto nariadenia.

Článok 17

Služobné tajomstvo

1.   Na každú dôvernú informáciu prijatú, vymenenú alebo zaslanú podľa tohto nariadenia sa vzťahujú podmienky zachovávania služobného tajomstva uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo sa vzťahuje na:

a)

osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre agentúru;

b)

audítorov a odborníkov poverených agentúrou;

c)

osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre národné regulačné orgány alebo iné relevantné orgány;

d)

audítorov a odborníkov poverených národnými regulačnými orgánmi alebo inými relevantnými orgánmi, ktorí prijímajú dôverné informácie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.   Dôverné informácie, ktoré osoby uvedené v odseku 2 získali pri plnení svojich povinností, sa nesmú poskytovať žiadnej inej osobe ani orgánu okrem informácií v celkovej alebo súhrnnej podobe, tak aby jednotlivý účastník trhu alebo trh nemohol byť identifikovaný, a to bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, iné ustanovenia tohto nariadenia alebo iné príslušné právne predpisy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo, môže agentúra, národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov, ESMA, subjekty alebo osoby, ktoré prijímajú dôverné informácie podľa tohto nariadenia, používať tieto informácie len pri plnení svojich povinností a úloh. Iné orgány, subjekty alebo osoby môžu tieto informácie používať na účely, na ktoré im boli poskytnuté, alebo v súvislosti so správnym alebo súdnym konaním týkajúcim sa výslovne plnenia týchto úloh. Orgán, ktorý prijíma tieto informácie, ich môže použiť aj na iné účely, pokiaľ agentúra, národné regulačné orgány, príslušné finančné orgány členských štátov, ESMA, subjekty alebo osoby, ktoré oznamujú informácie, poskytnú súhlas.

5.   Tento článok nebráni príslušným orgánom v členskom štáte, aby si v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vymieňali alebo odovzdávali dôverné informácie za predpokladu, že ich nedostali od orgánu iného členského štátu alebo agentúry podľa tohto nariadenia.

Článok 18

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, odrádzajúce a primerané, musia zohľadňovať povahu, trvanie a závažnosť porušenia, škodu, ktorá vznikla spotrebiteľom, a potenciálne zisky z obchodovania na základe dôverných informácií a manipulácie s trhom.

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 29. júna 2013 a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá sa ich týka.

Členské štáty zabezpečia, aby národný regulačný orgán mohol verejne zverejniť opatrenia alebo sankcie uložené za porušenie tohto nariadenia, ak takéto zverejnenie nezapríčiní zúčastneným stranám neprimeranú škodu.

Článok 19

Medzinárodné vzťahy

Ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto nariadení a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci členských štátov a inštitúcií Únie vrátane Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, agentúra môže rozvíjať kontakty a uzavrieť administratívne dohody s dozornými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi z tretích krajín, najmä s tými, ktoré majú dosah na veľkoobchodný trh Únie s energiou, s cieľom presadiť harmonizáciu regulačného rámca. Tieto opatrenia nevytvárajú právne záväzky, pokiaľ ide o Úniu a jej členské štáty, ani nebránia členským štátom a ich príslušným orgánom uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody s týmito dozornými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín.

Článok 20

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 28. decembra 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 21

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8 ods. 1, článok 8 ods. 3 prvý pododsek a článok 8 ods. 4 a 5 sa uplatňujú šesť mesiacov odo dňa, keď Komisia prijme príslušné vykonávacie akty uvedené v článku 8 ods. 2 a 6.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. októbra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, s. 108.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 10. októbra 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.

(5)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2003, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(8)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(10)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55.

(11)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94.

(12)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.

(14)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(15)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia je toho názoru, že prahové hodnoty na oznamovanie transakcií v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) a informácií v zmysle článku 8 ods. 6 písm. a) nemožno stanoviť prostredníctvom vykonávacích aktov.

V prípade potreby Komisia na stanovenie takýchto prahových hodnôt predloží legislatívny návrh.


VYHLÁSENIE RADY

Pokiaľ ide o opatrenia predpokladané v článku 8, zákonodarca EÚ preniesol na Komisiu vykonávacie právomoci v súlade s článkom 291 ZFEÚ. Pre Komisiu je to právne záväzné aj napriek vyhláseniu, ktoré vydala v súvislosti s článkom 8 ods. 2 písm. a) a článkom 8 ods. 6 písm. a).


8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/17


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1228/2011

zo 16. novembra 2011,

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 429/73, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia pre dovoz určitého tovaru do Spoločenstva, ktorý spadá do pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 1059/69 a má pôvod v Turecku

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Zlepšenie transparentnosti práva Únie je podstatnou súčasťou stratégie lepšej tvorby práva, ktorú realizujú inštitúcie Únie. V tejto súvislosti je vhodné odstrániť z platných právnych predpisov tie akty, ktoré už nemajú skutočný účinok.

(2)

Nariadenie Rady (EHS) č. 429/73 (2) bolo prijaté na účel určenia zníženej pevnej zložky dovozného cla na spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Turecku, ktoré sa dovážajú v rámci dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, ktorý bol podpísaný 23. novembra 1970.

(3)

Rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 z 22. decembra 1995 o vykonávaní záverečnej etapy colnej únie (3) stanovuje pravidlá určenia cla pre spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Turecku dovážané do Európskej únie. Nariadenie (EHS) č. 429/73 sa preto stalo zastaraným.

(4)

Z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa preto nariadenie (EHS) č. 429/73 malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Nariadenie (EHS) č. 429/73 sa zrušuje.

2.   Zrušením aktu uvedeného v odseku 1 nie je dotknuté:

a)

zachovanie účinnosti aktov Únie prijatých na základe aktu uvedeného v odseku 1 ani

b)

pokračovanie platnosti zmien a doplnení, ktorými akt uvedený v odseku 1 zmenil a doplnil iné akty Únie, ktoré nie sú zrušené týmto nariadením.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13 septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. októbra 2011.

(2)  Ú. v. ES L 59, 5.3.1973, s. 85.

(3)  Ú. v. ES L 35, 13.2.1996, s. 1.


8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/18


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1229/2011

zo 16. novembra 2011,

ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 prvý odsek a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na akt o pristúpení z roku 1979, a najmä na jeho článok 60, článok 61 ods. 5 a článok 72 ods. 1,

so zreteľom na akt o pristúpení z roku 1985, a najmä na jeho článok 234 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom a požiadavkou jednomyseľnosti v Rade ustanovenou v článku 234 ods. 3 aktu o pristúpení z roku 1985 (2),

keďže:

(1)

Zlepšenie transparentnosti práva Únie je podstatnou súčasťou stratégie lepšej tvorby práva, ktorú realizujú inštitúcie Únie. V tejto súvislosti je vhodné odstrániť z platných právnych predpisov akty, ktoré už nie sú skutočne účinné.

(2)

Viaceré nariadenia, ktoré sa týkajú spoločnej obchodnej politiky, sa stali zastaranými, aj keď sú formálne ešte stále účinné.

(3)

Obsah nariadenia Rady (EHS) č. 2052/69 zo 17. októbra 1969 o financovaní výdavkov vzniknutých pri vykonávaní Dohovoru o potravinovej pomoci Spoločenstvom (3) sa prevzal do následných právnych aktov, a preto toto nariadenie už stratilo právne účinky.

(4)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1467/70 z 20. júla 1970, ktorým sa stanovujú určité všeobecné pravidlá upravujúce intervencie na trhu so surovým tabakom (4), stratilo právne účinky v dôsledku postupných reforiem v sektore tabaku od roku 1992.

(5)

Obsah nariadenia Rady (EHS) č. 3279/75 zo 16. decembra 1975 o zjednotení dovozných režimov pre živé stromy a iné rastliny, cibule, korene a podobne, rezané kvety a okrasné listy uplatňovaných členskými štátmi voči nečlenským štátom (5) sa prevzal do následných právnych aktov, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(6)

Nariadením Rady (EHS) č. 1078/77 zo 17. mája 1977, ktorým sa zavádza systém prémií za neuvádzanie mlieka a mliečnych výrobkov na trh a za prevod stád dojníc (6), sa zaviedli opatrenia platné do roku 1981, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(7)

Nariadením Rady (EHS) č. 1853/78 z 25. júla 1978, ktorým sa prijímajú všeobecné pravidlá v súvislosti s osobitnými opatreniami týkajúcimi sa ricínových semien (7), sa zaviedli opatrenia na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2874/77 z 19. decembra 1977, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia vo vzťahu k ricínovým semenám (8), ktorého platnosť sa skončila 30. septembra 1984, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(8)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2580/78 z 31. októbra 1978, ktorým sa predlžuje hospodársky rok 1977/1978 pre olivový olej, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia pre tento sektor a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 878/77 o výmenných kurzoch uplatniteľných v poľnohospodárstve (9), sa vzťahovalo len na hospodárske roky 1977/1978 a 1978/1979, a preto stratilo právne účinky.

(9)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1/81 z 1. januára 1981, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre systém prístupových vyrovnávacích súm pre obilie (10), bolo určené na uplatňovanie v prechodnom období po pristúpení Grécka k Európskym spoločenstvám, a preto stratilo právne účinky.

(10)

Obsah nariadenia Rady (EHS) č. 1946/81 z 30. júna 1981, ktoré obmedzuje investičné pomoci na výrobu mlieka (11), sa prevzal do následných právnych aktov, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(11)

Nariadením Rady (EHS) č. 2989/82 z 9. novembra 1982 o poskytovaní pomoci na spotrebu masla v Dánsku, Grécku, Taliansku a Luxembursku (12) sa zaviedli iba dočasné opatrenia, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(12)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3033/83 z 26. októbra 1983, ktorým sa zrušuje „prístupová“ kompenzačná suma uplatniteľná na likérové vína (13), bolo určené na uplatňovanie v prechodnom období po pristúpení Grécka k Európskym spoločenstvám, a preto stratilo právne účinky.

(13)

Nariadenie Rady (EHS) č. 564/84 z 1. marca 1984 o zastavení pomoci na investície v oblasti výroby mlieka (14) sa vzťahovalo iba na rok 1984, a preto stratilo právne účinky.

(14)

Nariadením Rady (EHS) č. 2997/87 z 22. septembra 1987, ktorým sa v súvislosti s chmeľom stanovuje suma pomoci pre výrobcov, pokiaľ ide o žatvu v roku 1986, a ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre určité regióny výroby (15), sa zaviedlo osobitné opatrenie platné do roku 1995, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(15)

Nariadením Rady (EHS) č. 1441/88 z 24. mája 1988, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 822/87 o spoločnej organizácii trhu s vínom (16), sa Rade udelila právomoc upraviť určité prechodné ustanovenia v dôsledku pristúpenia Portugalska k Európskym spoločenstvám, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(16)

Nariadením Rady (EHS) č. 1720/91 z 13. júna 1991, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 136/66/EHS o vytvorení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi (17), sa zaviedli viaceré mimoriadne opatrenia v rámci spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi, ktoré boli platné najneskôr do 30. júna 1992, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(17)

Nariadením Rady (EHS) č. 740/93 zo 17. marca 1993, ktorým sa stanovuje kompenzácia Spoločenstva za definitívne ukončenie výroby mlieka v Portugalsku (18), sa zaviedlo osobitné opatrenie, ktoré sa malo vykonať do roku 1996, a preto toto nariadenie stratilo právne účinky.

(18)

Nariadenie Rady (EHS) č. 741/93 zo 17. marca 1993 o uplatňovaní spoločných intervenčných cien pre olivový olej v Portugalsku (19) bolo určené na uplatňovanie v prechodnom období po pristúpení Portugalska k Európskym spoločenstvám, a preto stratilo právne účinky.

(19)

Nariadenie Rady (EHS) č. 744/93 zo 17. marca 1993, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá uplatňovania doplnkového obchodného mechanizmu, pokiaľ ide o dodávky iných výrobkov ako ovocia a zeleniny v Portugalsku (20), sa vzťahovalo na platnosť nariadenia Rady (EHS) č. 3817/92 z 28. decembra 1992, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá uplatňovania doplnkového obchodného mechanizmu, pokiaľ ide o dovoz iných výrobkov ako ovocia a zeleniny do Španielska (21), v Portugalsku, ktoré bolo následne zrušené, a preto stratilo právne účinky.

(20)

Nariadenie Rady (ES) č. 2443/96 zo 17. decembra 1996, ktorým sa stanovujú dodatočné opatrenia na priamu podporu príjmov výrobcov alebo sektora hovädzieho a teľacieho mäsa (22), sa vzťahovalo len na rok 1997, a preto stratilo právne účinky.

(21)

Nariadenie Rady (ES) č. 2200/97 z 30. októbra 1997 o zlepšení produkcie jabĺk, hrušiek, broskýň a nektáriniek v Spoločenstve (23) bolo určené na zavedenie osobitnej prémie v hospodárskom roku 1997/1998, a preto stratilo právne účinky.

(22)

Nariadenie Rady (ES) č. 2330/98 z 22. októbra 1998 stanovujúce ponuku náhrady určitým výrobcom mlieka a výrobkov z mlieka, ktorých činnosť bola dočasne obmedzená (24), sa vzťahovalo iba na osobitné dočasné opatrenie, a preto stratilo právne účinky.

(23)

Nariadenie Rady (ES) č. 2800/98 z 15. decembra 1998 o prechodných opatreniach, ktoré sa majú uplatňovať v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky s prihliadnutím na zavedenie meny (25), bolo určené iba na stanovenie prechodných opatrení, a preto stratilo právne účinky.

(24)

Nariadenie Rady (ES) č. 2802/98 zo 17. decembra 1998 o programe dodávok poľnohospodárskych výrobkov do Ruskej federácie (26) bolo určené na stanovenie jednorazového opatrenia, a preto stratilo právne účinky.

(25)

Nariadenie Rady (ES) č. 660/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2075/92 a určujú sa prémie a záručné prahy pre listový tabak podľa odrodových skupín a členských štátov za zbery v rokoch 1999, 2000 a 2001 (27), sa vzťahovalo iba na zbery v rokoch 1999, 2000 a 2001, a preto stratilo právne účinky.

(26)

Nariadenie Rady (ES) č. 546/2002 z 25. marca 2002, ktorým sa stanovujú prémie a garantované prahy na listový tabak podľa skupiny odrôd a podľa členských štátov na zbery v rokoch 2002, 2003 a 2004 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2075/92 (28), sa vzťahovalo iba na zbery v rokoch 2002, 2003, 2004 a 2005, a preto stratilo právne účinky.

(27)

Nariadenie Rady (ES) č. 527/2003 zo 17. marca 2003, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávka niektorých vín dovezených z Argentíny určených na priamu ľudskú spotrebu, ktoré pravdepodobne podstúpili enologické procesy nestanovené v nariadení (ES) č. 1493/1999 (29), bolo určené na zavedenie odchýlky platnej iba do 31. decembra 2008, a preto stratilo právne účinky.

(28)

Z dôvodov právnej istoty a jednoznačnosti by sa uvedené zastarané nariadenia mali zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Nariadenia (EHS) č. 2052/69, (EHS) č. 1467/70, (EHS) č. 3279/75, (EHS) č. 1078/77, (EHS) č. 1853/78, (EHS) č. 2580/78, (EHS) č. 1/81, (EHS) č. 1946/81, (EHS) č. 2989/82, (EHS) č. 3033/83, (EHS) č. 564/84, (EHS) č. 2997/87, (EHS) č. 1441/88, (EHS) č. 1720/91, (EHS) č. 740/93, (EHS) č. 741/93, (EHS) č. 744/93, (ES) č. 2443/96, (ES) č. 2200/97, (ES) č. 2330/98, (ES) č. 2800/98, (ES) č. 2802/98, (ES) č. 660/1999, (ES) č. 546/2002 a (ES) č. 527/2003 sa zrušujú.

2.   Zrušením aktov uvedených v odseku 1 nie je dotknuté:

a)

zachovanie účinnosti aktov Únie prijatých na základe aktov uvedených v odseku 1 ani

b)

pokračovanie platnosti zmien a doplnení, ktorými akty uvedené v odseku 1 zmenili a doplnili iné akty Únie, ktoré nie sú zrušené týmto nariadením.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 72.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. októbra 2011.

(3)  Ú. v. ES L 263, 21.10.1969, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 164, 27.7.1970, s. 32.

(5)  Ú. v. ES L 326, 18.12.1975, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 131, 26.5.1977, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 212, 2.8.1978, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 332, 24.12.1977, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 309, 1.11.1978, s. 13.

(10)  Ú. v. ES L 1, 1.1.1981, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 197, 20.7.1981, s. 32.

(12)  Ú. v. ES L 314, 10.11.1982, s. 25.

(13)  Ú. v. ES L 297, 29.10.1983, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 61, 2.3.1984, s. 34.

(15)  Ú. v. ES L 284, 7.10.1987, s. 19.

(16)  Ú. v. ES L 132, 28.5.1988, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 162, 26.6.1991, s. 27.

(18)  Ú. v. ES L 77, 31.3.1993, s. 5.

(19)  Ú. v. ES L 77, 31.3.1993, s. 7.

(20)  Ú. v. ES L 77, 31.3.1993, s. 11.

(21)  Ú. v. ES L 387, 31.12.1992, s. 12.

(22)  Ú. v. ES L 333, 21.12.1996, s. 2.

(23)  Ú. v. ES L 303, 6.11.1997, s. 3.

(24)  Ú. v. ES L 291, 30.10.1998, s. 4.

(25)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 8.

(26)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 12.

(27)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 10.

(28)  Ú. v. ES L 84, 28.3.2002, s. 4.

(29)  Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 1.


8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/21


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1230/2011

zo 16. novembra 2011,

ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej obchodnej politiky

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Zlepšenie transparentnosti práva Únie je podstatnou súčasťou stratégie lepšej tvorby práva, ktorú realizujú inštitúcie Únie. V tejto súvislosti je vhodné odstrániť z platných právnych predpisov tie akty, ktoré už nemajú skutočný účinok.

(2)

Viaceré akty, ktoré sa týkajú spoločnej obchodnej politiky, sa stali zastaranými, aj keď sú formálne ešte stále účinné.

(3)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1471/88 zo 16. mája 1988, ktoré sa týka opatrení uplatniteľných na dovoz sladkých zemiakov a maniokového škrobu určeného na určité spôsoby použitia (2), stratilo právne účinky, keďže sa jeho obsah prebral do následných aktov.

(4)

Nariadenie Rady (EHS) č. 478/92 z 25. februára 1992, ktorým sa otvára ročná colná kvóta Spoločenstva na výživu pre psov a mačky v balení na predaj v malom, patriacu pod číselný znak KN 2309 10 11, a ročná colná kvóta Spoločenstva na výživu pre ryby patriacu pod číselný znak KN ex 2309 90 41, ktoré pochádzajú a dovážajú sa z Faerských ostrovov (3), bolo určené na otvorenie colnej kvóty na rok 1992, a preto stratilo právne účinky.

(5)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3125/92 z 26. októbra 1992 o opatreniach vzťahujúcich sa na dovoz výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa, ktoré majú pôvod v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Slovinsku, Čiernej Hore, Srbsku a bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, do Spoločenstva (4) sa vzťahovalo na dočasnú situáciu, a preto stratilo právne účinky.

(6)

Nariadenie Rady (ES) č. 2184/96 z 28. októbra 1996 týkajúce sa dovozu ryže pochádzajúcej a dovážanej z Egypta do Spoločenstva (5) bolo určené na udelenie zníženia cla v dôsledku medzinárodnej dohody, ktorá sa následne nahradila dohodou podpísanou s Egyptom 28. októbra 2009, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2010, a preto stratilo právne účinky.

(7)

Nariadenie Rady (ES) č. 2398/96 z 12. decembra 1996, ktoré otvára colnú kvótu pre morčacie mäso pochádzajúce a dovážané z Izraela, ako je ustanovené v asociačnej dohode a Dočasnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom (6), stratilo právne účinky, pretože bolo založené na dohode o pridružení podpísanej v roku 1995, ktorá bola následne nahradená dohodou o pridružení podpísanou s Izraelom 4. novembra 2009, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2010 a ktorou sa stanovili nové colné kvóty.

(8)

Nariadenie Rady (ES) č. 1722/1999 z 29. júla 1999 o dovoze otrúb, otrubovej múky a ostatných zvyškov vzniknutých preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilia s pôvodom v Alžírsku, Maroku a Egypte a o dovoze tvrdej pšenice s pôvodom v Maroku (7) stratilo právne účinky, pretože bolo prijaté ako dočasný nástroj na obdobie pred nadobudnutím platnosti dohody o pridružení podpísanej s Alžírskom 22. apríla 2002, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2005, dohody o pridružení podpísanej s Marokom 26. februára 1996, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 2000 a ktorej prílohy vzťahujúce sa na poľnohospodárstvo boli upravené dohodami, ktoré nadobudli platnosť v rokoch 2003 a 2005, a dohody o pridružení podpísanej s Egyptom 28. októbra 2009, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2010.

(9)

Nariadením Rady (ES) č. 2798/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre dovoz olivového oleja pochádzajúceho z Tuniska na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2000 a zrušuje sa nariadenie (ES) č. 906/98 (8), sa zaviedlo opatrenie uplatniteľné iba v roku 2000, a teda toto nariadenie stratilo právne účinky.

(10)

Nariadenie Rady (ES) č. 215/2000 z 24. januára 2000, ktorým sa na rok 2000 obnovujú opatrenia stanovené v nariadení (ES) č. 1416/95, ktorým sa stanovujú určité úľavy vo forme colných kvót Spoločenstva v roku 1995 na určité spracované poľnohospodárske výrobky (9), sa vzťahovalo iba na rok 2000, a preto stratilo právne účinky.

(11)

Rozhodnutie Rady 2004/910/ES z 26. apríla 2004 o uzavretí dohôd vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Fidži, Guyanskou kooperatívnou republikou, Republikou Pobrežia slonoviny, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Surinamskou republikou, Svätým Krištofom a Nevisom, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidadu a Tobaga, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou na jednej strane a Indickou republikou na strane druhej o garantovaných cenách za trstinový cukor na dodacie obdobia 2003/2004 a 2004/2005 (10) malo dočasnú povahu, a teda stratilo právne účinky.

(12)

Nariadením Rady (ES) č. 1923/2004 z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú určité úľavy vo forme colných kvót Spoločenstva pre určité spracované poľnohospodárske produkty pre Švajčiarsku konfederáciu (11), sa zaviedlo opatrenie uplatniteľné od 1. mája do 31. decembra 2004, a teda toto nariadenie stratilo právne účinky.

(13)

Rozhodnutie Rady 2007/317/ES zo 16. apríla 2007, ktorým sa ustanovuje pozícia, ktorú je potrebné prijať v mene Spoločenstva v rámci Medzinárodnej rady pre obilniny vzhľadom na predĺženie platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995 (12), stratilo právne účinky, pretože jeho obsah bol prevzatý do následného aktu.

(14)

Viaceré akty týkajúce sa určitých krajín sa stali zastaranými po pristúpení týchto krajín k Únii.

(15)

Rozhodnutie Rady 98/658/ES z 24. septembra 1998 o uzavretí dodatkového protokolu k Dočasnej dohode o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Slovinskou republikou na strane druhej a k Európskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovinskou republikou na strane druhej (13) sa stalo zastaraným po pristúpení Slovinska k Únii.

(16)

Nariadenie Rady (ES) č. 278/2003 zo 6. februára 2003, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Poľsku (14), sa stalo zastaraným po pristúpení Poľska k Únii.

(17)

Nariadenie Rady (ES) č. 999/2003 z 2. júna 2003, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Maďarsku a vývozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Maďarska (15), sa stalo zastaraným po pristúpení Maďarska k Únii.

(18)

Nariadenie Rady (ES) č. 1039/2003 z 2. júna 2003, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Estónsku a vývozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Estónska (16), sa stalo zastaraným po pristúpení Estónska k Únii.

(19)

Nariadenie Rady (ES) č. 1086/2003 z 18. júna 2003, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Slovinsku a vývozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Slovinska (17), sa stalo zastaraným po pristúpení Slovinska k Únii.

(20)

Nariadenie Rady (ES) č. 1087/2003 z 18. júna 2003, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Lotyšsku a vývozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Lotyšska (18), sa stalo zastaraným po pristúpení Lotyšska k Únii.

(21)

Nariadenie Rady (ES) č. 1088/2003 z 18. júna 2003, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Litve a vývozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Litvy (19), sa stalo zastaraným po pristúpení Litvy k Únii.

(22)

Nariadenie Rady (ES) č. 1089/2003 z 18. júna 2003, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Slovenskej republike a vývozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Slovenskej republiky (20), sa stalo zastaraným po pristúpení Slovenska k Únii.

(23)

Nariadenie Rady (ES) č. 1090/2003 z 18. júna 2003, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Českej republike a vývozu určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Českej republiky (21), sa stalo zastaraným po pristúpení Českej republiky k Únii.

(24)

Z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa uvedené zastarané akty mali zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Nariadenia (EHS) č. 1471/88, (EHS) č. 478/92, (EHS) č. 3125/92, (ES) č. 2184/96, (ES) č. 2398/96, (ES) č. 1722/1999, (ES) č. 2798/1999, (ES) č. 215/2000, (ES) č. 278/2003, (ES) č. 999/2003, (ES) č. 1039/2003, (ES) č. 1086/2003, (ES) č. 1087/2003, (ES) č. 1088/2003, (ES) č. 1089/2003, (ES) č. 1090/2003, (ES) č. 1923/2004 a rozhodnutia 98/658/ES, 2004/910/ES a 2007/317/ES sa týmto zrušujú.

2.   Zrušením aktov uvedených v odseku 1 nie je dotknuté:

a)

zachovanie účinnosti aktov Únie prijatých na základe aktov uvedených v odseku 1 ani

b)

pokračovanie platnosti zmien a doplnení, ktorými akty uvedené v odseku 1 zmenili a doplnili iné akty Únie, ktoré nie sú zrušené týmto nariadením.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. októbra 2011.

(2)  Ú. v. ES L 134, 31.5.1988, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 55, 29.2.1992, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 7.

(7)  Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 16.

(8)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 24, 29.1.2000, s. 9.

(10)  Ú. v. EÚ L 391, 31.12.2004, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 331, 5.11.2004, s. 9.

(12)  Ú. v. EÚ L 119, 9.5.2007, s. 30.

(13)  Ú. v. ES L 314, 24.11.1998, s. 6.

(14)  Ú. v. EÚ L 42, 15.2.2003, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 10.

(16)  Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 163, 1.7.2003, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 163, 1.7.2003, s. 19.

(19)  Ú. v. EÚ L 163, 1.7.2003, s. 38.

(20)  Ú. v. EÚ L 163, 1.7.2003, s. 56.

(21)  Ú. v. EÚ L 163, 1.7.2003, s. 73.


8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/24


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1231/2011

zo 16. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 378/2007, pokiaľ ide o pravidlá vykonávania dobrovoľnej modulácie priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (3), sa Komisii udeľujú právomoci vykonávať niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia.

(2)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné zosúladiť právomoci udelené Komisii nariadením (ES) č. 378/2007 s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(3)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 378/2007 v dotknutých členských štátoch by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

(4)

Vykonávacie právomoci týkajúce sa prijatia osobitných ustanovení na začlenenie dobrovoľnej modulácie do programovania rozvoja vidieka a na finančné riadenie dobrovoľnej modulácie by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (4).

(5)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a vzhľadom na ich osobitnú povahu bez uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 182/2011 stanoviť čisté sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie.

(6)

Nariadenie (ES) č. 378/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 378/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Čisté sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov bez uplatňovania článku 6a na základe:“.

2.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov osobitné ustanovenia na začlenenie dobrovoľnej modulácie do programovania rozvoja vidieka. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6a ods. 1.

2.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov osobitné ustanovenia na finančné riadenie dobrovoľnej modulácie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6a ods. 2.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

1.   Komisii pomáha Výbor pre rozvoj vidieka zriadený nariadením (ES) č. 1698/2005. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 (5).

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Komisii pomáha Výbor poľnohospodárskych fondov zriadený nariadením (ES) č. 1290/2005. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Ú. v. EÚ C 132, 3.5.2011, s. 87.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. októbra 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“


8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/26


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1232/2011

zo 16. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (2), sa vyžaduje, aby položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológií) boli predmetom účinnej kontroly pri vývoze z Únie alebo pri tranzite cez jej územie, alebo ak sa dodávajú do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.

(2)

Je žiaduce dosiahnuť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej Únii s cieľom zabrániť nekalej hospodárskej súťaži medzi vývozcami v Únii, harmonizovať rozsah všeobecných vývozných povolení Únie a podmienky ich použitia medzi vývozcami v Únii a zabezpečiť účinnosť a efektívnosť bezpečnostných kontrol v Únii.

(3)

Komisia vo svojom oznámení z 18. decembra 2006 navrhla zavedenie nových všeobecných vývozných povolení Únie s cieľom podporiť konkurencieschopnosť výrobného odvetvia a vytvoriť rovnaké východiskové podmienky pre všetkých vývozcov v Únii pri vývoze určitých špecifických položiek s dvojakým použitím na niektoré miesta určenia a zároveň zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti a plný súlad s medzinárodnými záväzkami.

(4)

Nariadením (ES) č. 428/2009 sa zrušilo nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (3) s účinnosťou od 27. augusta 2009. Príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000 sa však naďalej uplatňujú v prípade žiadostí o vývozné povolenie, ktoré boli podané pred uvedeným dátumom.

(5)

Aby mohli byť zavedené nové všeobecné vývozné povolenia Únie na vývoz určitých špecifických položiek s dvojakým použitím do určitých špecifických miest určenia, je potrebné zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 428/2009 pridaním nových príloh.

(6)

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, by mali mať možnosť zakázať použitie všeobecných vývozných povolení Únie podľa podmienok stanovených v nariadení (ES) č. 428/2009 zmenenom a doplnenom týmto nariadením.

(7)

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa zbrojné embargá v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie prijímajú rozhodnutiami Rady. Podľa článku 9 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach sa právne účinky spoločných pozícií prijatých Radou na základe hlavy V Zmluvy o Európskej únii pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy zachovajú tak dlho, pokým sa tieto akty uplatňovaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné ani nezmenia a nedoplnia.

(8)

Nariadenie (ES) č. 428/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 428/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa bod 9 nahrádza takto:

„9.

‚všeobecné vývozné povolenie Únie‘ je povolenie vývozu na vývoz do určitých krajín, ktoré sa udeľuje všetkým vývozcom spĺňajúcim podmienky a požiadavky na jeho používanie uvedené v prílohách IIa až IIf.“

2.

V článku 4 ods. 2 sa slová „prostredníctvom spoločnej pozície alebo jednotnej akcie schválenej Radou“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou“.

3.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Týmto nariadením sa pre určitý vývoz stanovený v prílohách IIa až IIf zavádzajú všeobecné vývozné povolenia Únie.

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sídlo vývozca, môžu zakázať vývozcovi používať tieto povolenia, ak existuje akékoľvek odôvodnené podozrenie o jeho schopnosti dodržiavať takéto povolenie alebo niektoré ustanovenie právnych predpisov o kontrole vývozu.

Príslušné orgány členských štátov si vymieňajú informácie o vývozcoch, ktorým bolo odobrané právo využívať všeobecné vývozné povolenie Únie, okrem prípadu, ak určia, že vývozca sa nebude pokúšať vyviezť položky s dvojakým použitím cez iný členský štát. Na tento účel sa používa systém uvedený v článku 19 ods. 4.“

b)

V odseku 4 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

neplatia pre položky uvedené v prílohe IIg;“.

c)

V odseku 4 písm. c) sa slová „prostredníctvom spoločnej pozície alebo jednotnej akcie schválenej Radou“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou“.

4.

V prvej vete článku 11 ods. 1 sa odkaz na „prílohu II“ nahrádza odkazom na „prílohu IIa“.

5.

V článku 12 ods. 1 písm. b) sa slová „spoločnej pozície alebo jednotnej akcie“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia alebo spoločnej pozície“.

6.

V článku 13 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Všetky oznámenia požadované na základe tohto článku sa vykonávajú prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov vrátane systému uvedeného v článku 19 ods. 4.“

7.

Článok 19 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 písm. a) sa slová „všeobecné vývozné povolenia Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „všeobecné vývozné povolenia Únie“.

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia po porade s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použitím vytvorenou podľa článku 23 zriadi bezpečný a šifrovaný systém na výmenu informácií medzi členskými štátmi a prípadne Komisiou. Európskemu parlamentu sa poskytnú informácie o rozpočte systému, jeho rozvoji, predbežnej a konečnej podobe a fungovaní, ako aj o nákladoch na sieť.“

8.

V článku 23 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti skupiny, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím, ktorá podlieha článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4).

9.

Článok 25 sa nahrádza takto:

„Článok 25

1.   Každý členský štát informuje Komisiu o zákonoch, právnych predpisoch a správnych ustanoveniach prijatých pri vykonávaní tohto nariadenia vrátane opatrení uvedených v článku 24. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.

2.   Každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o jeho vykonávaní a hodnotení jeho vplyvu, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmeny a doplnenia. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

3.   Osobitné oddiely správy sú venované:

a)

koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím a jej činnosti. Informácie, ktoré poskytne Komisia o činnosti koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím, preskúmaniach a konzultáciách, sa spracúvajú ako dôverné v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Informácia sa v každom prípade považuje za dôvernú, ak by jej zverejnenie malo pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takých informácií;

b)

vykonávaniu článku 19 ods. 4 a informujú o tom, v ktorom štádiu sa nachádza proces vytvárania bezpečného a šifrovaného systému na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou;

c)

vykonávaniu článku 15 ods. 1;

d)

vykonávaniu článku 15 ods. 2;

e)

podrobným informáciám o opatreniach prijatých členskými štátmi podľa článku 24 a oznámených Komisii podľa odseku 1 tohto článku.

4.   Najneskôr do 31. decembra 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma vykonávanie tohto nariadenia s osobitným ohľadom na vykonávanie prílohy IIb (všeobecné vývozné povolenie Únie č. EÚ002), a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o otázku zásielok s nízkou hodnotou.“

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 25a

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa dohôd o vzájomnej administratívnej pomoci alebo protokolov v colných záležitostiach uzatvorených medzi Európskou úniou a tretími krajinami, Rada môže udeliť Komisii povolenie rokovať s tretími krajinami o dohodách, ktorými sa zabezpečí vzájomné uznávanie kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä s cieľom zrušiť povinnosť žiadať o povolenie pri spätných vývozoch v rámci územia Európskej únie. Tieto rokovania sa uskutočnia v súlade s postupmi stanovenými v článku 207 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prípadne v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.“

11.

Príloha II je prečíslovaná na prílohu IIa a mení a dopĺňa sa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE Č. EÚ001

(uvedené v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Vývoz do Austrálie, Japonska, Kanady, Nórska, Nového Zélandu, Švajčiarska vrátane Lichtenštajnska a Spojených štátov amerických

Vydávajúci orgán: Európska únia“.

b)

Časť 1 sa nahrádza takto:

Časť 1

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na všetky položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu okrem položiek uvedených v prílohe IIg.“

c)

Časť 2 sa vypúšťa.

d)

Časť 3 je prečíslovaná na časť 2 a mení a dopĺňa sa takto:

i)

v prvom odseku sa slová „v celom Spoločenstve“ nahrádzajú slovami „v celej Únii“;

ii)

slovo „Švajčiarsko“ sa nahrádza slovami „Švajčiarsko vrátane Lichtenštajnska“;

iii)

slová „všeobecné vývozné povolenie Spoločenstva“ a „toto všeobecné vývozné povolenie Spoločenstva“ sa nahrádzajú slovami „toto povolenie“;

iv)

slová „na základe spoločnej pozície alebo jednotnej akcie schválenej Radou“ sa nahrádzajú slovami „na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatých Radou“.

12.

Vkladajú sa prílohy IIb až IIg stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 27. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. októbra 2011.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.“


PRÍLOHA

PRÍLOHA IIb

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ002

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Vývoz určitých položiek s dvojakým použitím do určitých miest určenia

Vydávajúci orgán: Európska únia

Časť 1 –   Položky

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na tieto položky s dvojakým použitím stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

1A001

1A003

1A004

1C003 b-c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006.

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

Argentína

Chorvátsko

Island

Južná Afrika

Južná Kórea

Turecko.

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na konečné použitie vojenského charakteru v zmysle článku 4 ods. 2 tohto nariadenia v krajine, ktorá je predmetom zbrojného embarga uvaleného rozhodnutím alebo spoločnou pozíciou prijatými Radou alebo rozhodnutím Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojného embarga na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

c)

na použitie ako diely alebo súčasti položiek uvedených vo vnútroštátnom zozname vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia tohto členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu;

2.

vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť si je vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

príslušné položky sa vyvážajú do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie.

2.

Vývozcovia musia uviesť referenčné číslo EÚ X002 a uviesť, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ002, v kolónke 44 jednotného colného dokladu.

3.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Oznamovacie povinnosti spojené s používaním tohto povolenia a dodatočné informácie o položkách vyvážaných na základe tohto povolenia, ktoré môžu členské štáty, z ktorých sa vývoz uskutočňuje, požadovať, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže od vývozcov, ktorí sú v ňom usadení, vyžadovať, aby sa pred prvým použitím tohto povolenia zaregistrovali. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju vývozcovi potvrdia bezodkladne, najneskôr však do10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom odseku sa podľa možnosti zakladajú na požiadavkách na používanie národných všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia ustanovili.

PRÍLOHA IIc

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ003

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Vývoz po oprave/výmene

Vydávajúci orgán: Európska únia

Časť 1 –   Položky

1.

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na položky s dvojakým použitím uvedené v ktoromkoľvek bode prílohy I k tomuto nariadeniu okrem položiek uvedených v odseku 2, ak:

a)

boli položky dovezené späť na colné územie Európskej únie na účely údržby, opravy alebo výmeny a sa vyvážajú alebo opäť vyvážajú do krajiny, z ktorej boli odoslané, bez akýchkoľvek zmien svojich pôvodných vlastností, a to do piatich rokov od dátumu udelenia pôvodného vývozného povolenia, alebo

b)

sa položky vyvážajú do krajiny, z ktorej boli odoslané, výmenou za rovnaké množstvo položiek rovnakej kvality, ktoré boli dovezené späť na colné územie Európskej únie na účely údržby, opravy alebo výmeny, a to do piatich rokov od dátumu udelenia pôvodného vývozného povolenia.

2.

Vylúčené položky:

a)

všetky položky uvedené v prílohe IIg;

b)

všetky položky oddielov D a E stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

c)

tieto položky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 až 5A002a9

tieto zariadenia 5B002:

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na ‚vývoj‘ alebo ‚výrobu‘ zariadení uvedených v 5A002 až 5A002a9;

b)

meracie zariadenia osobitne navrhnuté na vyhodnocovanie a overovanie platnosti funkcií ‚zabezpečenia informácií‘ uvedené v 5A002a2 až 5A002a9,

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011.

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

 

Albánsko

 

Argentína

 

Bosna a Hercegovina

 

Brazília

 

Čile

 

Čína (vrátane Hongkongu a Macaa)

 

Chorvátsko

 

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

 

Francúzske zámorské územia

 

Island

 

India

 

Kazachstan

 

Mexiko

 

Čierna Hora

 

Maroko

 

Rusko

 

Srbsko

 

Singapur

 

Južná Afrika

 

Južná Kórea

 

Tunisko

 

Turecko

 

Ukrajina

 

Spojené arabské emiráty

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie sa môže použiť len vtedy, ak sa pôvodný vývoz uskutočnil na základe všeobecného vývozného povolenia Únie alebo ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom mal sídlo pôvodný vývozca, udelili povolenie na pôvodný vývoz položiek, ktoré boli vzápätí dovezené späť na colné územie Európskej únie na účely údržby, opravy alebo výmeny. Toto povolenie je platné len pre vývozy k pôvodnému koncovému používateľovi.

2.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na vojenské konečné použitie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

c)

na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu;

2.

si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

sa príslušné položky vyvážajú do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie;

4.

bolo pôvodné povolenie zrušené, pozastavené, zmenené alebo odvolané;

5.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že konečné použitie dotknutých položiek je iné než to, ktoré bolo uvedené v pôvodnom vývoznom povolení.

3.

Pri vývoze akejkoľvek položky na základe tohto povolenia musia vývozcovia:

1.

uviesť vo vývoznom colnom vyhlásení referenčné číslo pôvodného vývozného povolenia spolu s názvom členského štátu, ktorý toto povolenie udelil, referenčným číslom EÚ X002 a špecifikovať, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ003, v kolónke 44 jednotného colného dokladu (JCD);

2.

poskytnúť colným úradníkom na požiadanie doklady o dátume dovozu položiek do Únie, o akejkoľvek údržbe, oprave alebo výmene položiek v Únii a o skutočnosti, že sa položky vracajú koncovému používateľovi a do krajiny, z ktorej boli dovezené do Únie.

4.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže členský štát vývozu požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto povolenia vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených na používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

5.

Toto povolenie sa vzťahuje na položky na ‚opravu‘, ‚výmenu‘ a ‚údržbu‘. Pri nej môže náhodou dôjsť k vylepšeniu pôvodnej položky napr. použitím moderných náhradných dielov alebo použitím novších konštrukčných noriem z dôvodu spoľahlivosti alebo bezpečnosti, ak to nevedie k rozšíreniu funkčnej kapacity položiek alebo ak tým položky nezískajú nové alebo ďalšie funkcie.

PRÍLOHA IId

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ004

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Dočasný vývoz na výstavu alebo veľtrh

Vydávajúci orgán: Európska únia

Časť 1 –   Položky

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na všetky položky s dvojakým použitím v ktoromkoľvek bode prílohy I k tomuto nariadeniu okrem týchto:

a)

všetky položky uvedené v prílohe IIg;

b)

všetky položky v oddiele D stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu (toto nezahŕňa softvér potrebný na riadne fungovanie zariadenia na účely predvedenia);

c)

všetky položky v oddiele E stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

d)

položky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 až 5A002a9

tieto zariadenia 5B002:

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na ‚vývoj‘ alebo ‚výrobu‘ zariadení uvedených v 5A002a2 až 5A002a9;

b)

meracie zariadenia osobitne navrhnuté na vyhodnocovanie a overovanie platnosti funkcií ‚zabezpečenia informácií‘ uvedené v 5A002a2 až 5A002a9,

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011.

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto vývozné povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

Albánsko, Argentína, Bosna a Hercegovina, Brazília, Chorvátsko, Čierna Hora, Čile, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Francúzske zámorské územia, Island, India, Južná Afrika, Južná Kórea, Kazachstan, Maroko, Mexiko, Rusko, Singapur, Srbsko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie povoľuje vývoz položiek uvedených v časti 1 pod podmienkou, že pri vývoze ide o krátkodobý vývoz na účel výstavy alebo veľtrhu (ako je vymedzené v bode 6) a že položky budú vo svojej celistvosti a v nezmenenom stave dovezené do 120 dní od pôvodného vývozu späť na colné územie Európskej únie.

2.

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo (ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia), môže žiadať vývozcu, aby odstúpil od požiadavky, že položky majú byť dovezené späť, ako sa uvádza v odseku 1. Na postup odstúpenia sa uplatňuje postup pre individuálne povolenia ustanovený v článku 9 ods. 2 a článku 14 ods. 1 tohto nariadenia.

3.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na vojenské konečné použitie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

c)

na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu;

2.

si je vývozca vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

sú príslušné položky vyvážané do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie;

4.

bol výrobca informovaný príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, alebo si je inak vedomý (napr. na základe informácií od výrobcu) toho, že príslušné položky boli príslušnými orgánmi zaradené do kategórie s vnútroštátnym ochranným označením rovnocenným ‚CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL‘ alebo vyšším;

5.

ich návrat v pôvodnom stave bez odobratia, kopírovania alebo šírenia akejkoľvek časti alebo softvéru nemôže byť zaručený vývozcom alebo ak prenos technológie súvisí s prezentáciou;

6.

sú príslušné položky určené na vývoz na účel súkromnej prezentácie alebo predvedenia (napríklad v interných prezentačných priestoroch);

7.

majú byť príslušné položky začlenené do výrobného procesu;

8.

sa príslušné položky majú použiť na určený účel okrem minimálnej miery potrebnej na ich účinné predvedenie, ale bez toho, aby boli výsledky príslušných testov dostupné tretím osobám;

9.

sa má vývoz uskutočniť v dôsledku obchodnej transakcie, najmä pokiaľ ide o predaj, nájom alebo lízing príslušných položiek;

10.

sa majú príslušné položky skladovať na výstave alebo veľtrhu výhradne na účel predaja, nájmu alebo lízingu bez toho, aby bola položka prezentovaná alebo predvedená;

11.

vývozca podnikne kroky, ktoré by mu zabránili v tom, aby mal príslušné položky pod kontrolou počas celého obdobia dočasného vývozu.

4.

Vývozcovia musia uviesť referenčné číslo EÚ X002 a uviesť, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ004, v kolónke 44 jednotného colného dokladu.

5.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže členský štát vývozu požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto povolenia vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených na používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

6.

Na účely tohto povolenia ‚výstava alebo veľtrh‘ je komerčné podujatie so stanoveným obdobím trvania, na ktorom niekoľko vystavovateľov predstavuje svoje výrobky obchodným návštevníkom alebo širokej verejnosti.

PRÍLOHA IIe

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ005

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Telekomunikácie

Vydávajúci orgán: Európska únia

Časť 1 –   Položky

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na tieto položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

a)

tieto položky kategórie 5 časti 1:

i)

položky uvedené v bodoch 5A001b2 a 5A001c a d vrátane špeciálne pre ne skonštruovaných alebo vyvinutých komponentov a príslušenstva;

ii)

položky uvedené v bodoch 5B001 a 5D001, ak ide o skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenie, a softvér pre položky uvedené v písmene a);

b)

technológia zaradená do bodu 5E001a, ak je potrebná na inštaláciu, prevádzku, údržbu alebo opravu položiek uvedených v písmene a) a určená pre toho istého konečného užívateľa.

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

Argentína, Čína (vrátane Hongkongu a Macaa), Chorvátsko, India, Južná Afrika, Južná Kórea, Rusko, Turecko, Ukrajina.

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na vojenské konečné použitie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov;

c)

na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu, alebo

d)

na použitie v súvislosti s porušovaním ľudských práv, demokratických zásad alebo slobody prejavu v zmysle Charty základných práv Európskej únie použitím detekčných technológií a zariadení na digitálny prenos údajov na sledovanie mobilných telefónov a textových správ a v súvislosti s cieleným dohľadom nad používaním internetu (napríklad pomocou monitorovacích stredísk a zákonných odpočúvacích brán – Lawful Interception Gateways);

2.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že dotknuté položky budú opäť vyvezené do akéhokoľvek miesta určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tejto prílohy alebo v časti 2 prílohy IIa, alebo do členských štátov;

4.

sa príslušné položky vyvážajú do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie.

2.

Vývozcovia musia uviesť referenčné číslo EÚ X002 a uviesť, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ005, v kolónke 44 jednotného colného dokladu.

3.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže vyvážajúci členský štát požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto povolenia vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených na používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

PRÍLOHA IIf

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÉ POVOLENIE ÚNIE č. EÚ006

(podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia)

Chemické látky

Časť 1 –   Položky

Toto všeobecné vývozné povolenie sa vzťahuje na položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu:

 

1C350:

1.

tiodiglykol (111-48-8);

2.

oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3.

dimetylmetylfosfonát (756-79-6);

5.

metylfosfonyldichlorid (676-97-1);

6.

dimetylfosfit (DMP)(868-85-9);

7.

chlorid fosforitý (7719-12-2);

8.

trimetylfosfit (TMP) (121-45-9);

9.

tionyl chlorid (7719-09-7);

10.

3-hydroxy-1-metylpiperidín (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (5842-07-9);

13.

chinuklidín-3-ol (1619-34-7);

14.

fluorid draselný (7789-23-3);

15.

2-chlóretanol (107-07-3);

16.

dimetylamín (124-40-3);

17.

dietyletylfosfonát (78-38-6);

18.

dietyl-N,N-dimetylfosforamidát (2404-03-7);

19.

dietylfosfit (762-04-9);

20.

dimetylamínhydrochlorid (506-59-2);

21.

etylfosfinyldichlorid (1498-40-4);

22.

etylfosfonyl dichlorid (1066-50-8);

24.

fluórovodík (7664-39-3);

25.

metylbenzilát (76-89-1);

26.

metylfosfinyldichlorid (676-83-5);

27.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0);

28.

pinakolylalkohol (464-07-3);

30.

trietylfosfit (122-52-1);

31.

chlorid arzenitý (7784-34-1);

32.

kyselina benzilová (76-93-7);

33.

dietylmetylfosfonit (15715-41-0);

34.

dimetyletylfosfonát (6163-75-3);

35.

etylfosfinyldifluorid (430-78-4);

36.

metylfosfinyldifluorid (753-59-3);

37.

3-chinuklidon (3731-38-2);

38.

chlorid fosforečný (10026-13-8);

39.

pinakolon (75-97-8);

40.

kyanid draselný (151-50-8);

41.

hydrogendifluorid draselný (7789-29-9);

42.

hydrogendifluorid amónny alebo amónium bifluorid (1341-49-7);

43.

fluorid sodný (7681-49-4);

44.

hydrogendifluorid sodný (1333-83-1);

45.

kyanid sodný (143-33-9);

46.

trietanolamín (102-71-6);

47.

sulfid fosforečný (1314-80-3);

48.

di-izopropylamín (108-18-9);

49.

dietylaminoetanol (100-37-8);

50.

sulfid sodný (1313-82-2);

51.

chlorid sírny (10025-67-9);

52.

chlorid sírnatý (10545-99-0);

53.

trietanolamín hydrochlorid (637-39-8);

54.

(2-chlóretyl) diizopropylamín hydrochlorid (4261-68-1);

55.

kyselina metylfosfónová (993-13-5);

56.

dietylmetylfosfonát (683-08-9);

57.

N,N-dimetylaminofosforyl dichlorid (677-43-0);

58.

triizopropyl fosfit (116-17-6);

59.

etyldietanolamín (139-87-7);

60.

O,O-dietylfosforotioát (2465-65-8);

61.

O,O-dietylhydrogén fosforoditioát (298-06-6);

62.

hexafluorokremičitan disodný (16893-85-9);

63.

metylfosfonotioyldichlorid (676-98-2).

 

1C450a:

4.

fosgén: dichlorid karbonylu (75-44-5);

5.

chlórkyán (506-77-4);

6.

kyanovodík (74-90-8);

7.

chlórpikrín: trichlórnitrometán (76-06-2);

 

1C450b:

1.

chemikálie okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenského tovaru alebo v 1C350, s obsahom atómu fosforu, ku ktorému sa viaže jedna metylová, etylová alebo propylová (normálna alebo izo) skupina, ale nie ďalšie atómy uhlíka;

2.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidové dihalogenidy, okrem N,N-dimetylaminofosforyldichloridu, ktorý je uvedený v 1C350.57;

3.

dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] fosforamidáty okrem dietyl-N,N-dietylfosforamidátu, ktorý je uvedený v 1C350;

4.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetyl-2-chloridy a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridu alebo N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchloridhydrochloridu, ktoré sú uvedené v 1C350;

5.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-oly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanolu (96-80-0) a N,N-dietylaminoetanolu (100-37-8), ktoré sú uvedené v 1C350;

6.

N,N-dialkyl [metyl, etyl alebo propyl (normálny alebo izo)] aminoetán-2-tioly a zodpovedajúce protonizované soli okrem N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiolu, ktorý je uvedený v 1C350;

8.

metyldietanolamín (105-59-9).

Časť 2 –   Miesta určenia

Toto vývozné povolenie platí v celej Únii pre vývoz do týchto miest určenia:

Argentína, Chorvátsko, Island, Južná Kórea, Turecko, Ukrajina.

Časť 3 –   Podmienky a požiadavky na používanie

1.

Toto povolenie neplatí ako povolenie na vývoz položiek, ak:

1.

bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom má sídlo, ako je vymedzené v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, že príslušné položky sú alebo by mohli byť celé alebo sčasti určené:

a)

na použitie v súvislosti s vývojom, výrobou, používaním, údržbou, skladovaním, zisťovaním, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo ich manipuláciou, alebo v súvislosti s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet, ktoré môžu byť nosičmi takýchto zbraní;

b)

na vojenské konečné použitie, ako je vymedzené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, ak bolo na kupujúcu krajinu alebo na krajinu určenia uvalené zbrojné embargo na základe rozhodnutia alebo spoločnej pozície prijatej Radou alebo rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo

c)

na použitie ako diely alebo súčasti vojenských položiek uvedených vo vnútroštátnych zoznamoch vojenského materiálu, ktoré boli vyvezené z územia príslušného členského štátu bez povolenia alebo v rozpore s povolením udeľovaným na základe právnych predpisov uvedeného členského štátu;

2.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že príslušné položky sú celé alebo sčasti určené na jedno z použití uvedených v pododseku 1;

3.

si je vývozca v rámci svojho záväzku vykonávať náležitú starostlivosť vedomý toho, že príslušné položky budú opäť vyvezené do akéhokoľvek miesta určenia okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 2 tejto prílohy alebo v časti 2 prílohy IIa, alebo do členských štátov, alebo

4.

sa príslušné položky vyvážajú do bezcolného pásma alebo bezcolného skladu, ktorý sa nachádza v mieste určenia, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie.

2.

Vývozcovia musia uviesť referenčné číslo EÚ X002 a uviesť, že položky sa vyvážajú podľa všeobecného vývozného povolenia Únie EÚ006, v kolónke 44 jednotného colného dokladu.

3.

Každý výrobca, ktorý používa toto povolenie, musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca sídlo, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznámenia, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavky na podávanie správ súvisiace s použitím tohto povolenia a dodatočné informácie, ktoré môže vyvážajúci členský štát požadovať o položkách, ktoré sa na základe tohto povolenia vyvážajú, stanovujú členské štáty.

Členský štát môže požadovať, aby sa vývozca so sídlom v tomto členskom štáte pred prvým použitím tohto povolenia zaregistroval. Registrácia je automatická a príslušné orgány ju potvrdia vývozcovi bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia s výhradou článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa v prípade potreby zakladajú na požiadavkách vymedzených na používanie vnútroštátnych všeobecných vývozných povolení udelených tými členskými štátmi, ktoré takéto povolenia poskytujú.

PRÍLOHA IIg

[zoznam uvedený v článku 9 ods. 4 písm. a) tohto nariadenia a v prílohách IIa, IIc a IId k tomuto nariadeniu]

Zápisy nie vždy uvádzajú úplný opis položky a príslušné poznámky v prílohe I. Úplný opis položiek poskytuje iba príloha I.

Zmienka o niektorej položke v tejto prílohe nemá vplyv na uplatňovanie všeobecnej poznámky k softvéru (GNS) uvedenej v prílohe I.

Všetky položky uvedené v prílohe IV.

0C001 Prírodný urán alebo ochudobnený urán, alebo tórium vo forme kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu, alebo ľubovoľný iný materiál s obsahom jednej alebo viacerých predtým vymenovaných položiek.

0C002 Špeciálne štiepne materiály, iné, ako sú uvedené v prílohe IV.

0D001 Softvér, zvlášť navrhnutý alebo upravený na ‚vývoj‘, ‚výrobu‘ alebo ‚použitie‘ tovarov uvedených v kategórii 0, ak sa vzťahuje na položky uvedené v bode 0C001 alebo na tie položky uvedené v bode 0C002, ktoré sú vyňaté z prílohy IV.

0E001 Technológia podľa poznámky o jadrovej technológii na ‚vývoj‘, ‚výrobu‘ alebo ‚použitie‘ tovarov uvedených v kategórii 0, ak sa vzťahuje na položky uvedené v 0C001 alebo na tie položky uvedené 0C002, ktoré sú vyňaté z prílohy IV.

1A102 Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne lode, uvedené v bode 9A004, alebo sondážne rakety uvedené v bode 9A104.

1C351 Ľudské patogény, zoonózy a ‚toxíny‘.

1C352 Živočíšne patogény.

1C353 Genetické prvky a geneticky modifikované organizmy.

1C354 Rastlinné patogény.

1C450a.1 Amiton: O, O-dietyl S-[2-(dietylamino)etyl] fosforotiolát (78-53-5) a zodpovedajúce alkylované alebo protónizované soli.

1C450a.2 PFIB: 1, 1, 3, 3, 3-pentafluóro-2-(trifluórmetyl)-1-propén (382-21-8).

7E104 Technológia na integráciu údajov o letovej kontrole, o navádzaní a o pohone do systému riadenia letu na optimalizáciu trajektórie raketového systému.

9A009.a Propulzné systémy hybridných rakiet s celkovým pulzačným výkonom viac ako 1,1 MNs.

9A117 Mechanizmy na oddeľovanie stupňov rakety, separačné mechanizmy a medzistupne použiteľné v ‚riadených strelách‘.


VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia zamýšľa preskúmať toto nariadenie do 31. decembra 2013, a to najmä pokiaľ ide o podmienky na vyhodnotenie prípadného zavedenia všeobecného vývozného povolenia pre zásielky s nízkou hodnotou.


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE O ZÁSIELKACH S NÍZKOU HODNOTOU

Toto nariadenie nemá vplyv na národné všeobecné vývozné povolenia pre zásielky s nízkou hodnotou, ktoré členské štáty vydávajú na základe článku 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009.


8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/45


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1233/2011

zo 16. novembra 2011

o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/76/ES a 2001/77/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Exportno-úverové agentúry prispievajú k rozvoju svetového obchodu, keďže podporujú vývoz a investície spoločností tým, že dopĺňajú financovanie a poistenie zo strany súkromného sektora. Únia je jednou zo zmluvných strán dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch (ďalej len „dohoda“) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“). Dohoda, ktorú uzavreli jej účastníci, stanovuje finančné podmienky, ktoré môžu exportno-úverové agentúry ponúkať s cieľom podporiť vytvorenie rovnakých podmienok pre štátom podporované vývozné úvery.

(2)

Na základe rozhodnutia Rady 2001/76/ES z 22. decembra 2000, ktorým sa nahrádza rozhodnutie zo 4. apríla 1978 o uplatňovaní niektorých usmernení v oblasti štátom podporovaných exportných úverov (2), a rozhodnutia Rady 2001/77/ES z 22. decembra 2000 o uplatňovaní zásad rámcovej dohody o financovaní projektu v oblasti úradne podporovaných exportných úverov (3) sa v Únii uplatňujú usmernenia obsiahnuté v dohode a osobitné pravidlá pre projektové financovanie.

(3)

Dohoda prostredníctvom činnosti exportno-úverových agentúr nepriamo podporuje voľný a spravodlivý obchod a investície spoločností, ktoré by inak mali obmedzenejší prístup k úverovým nástrojom poskytovaným súkromným sektorom.

(4)

Členské štáty by pri zriaďovaní, navrhovaní a vykonávaní svojich vnútroštátnych systémov vývozných úverov a pri vykonávaní dohľadu nad činnosťami v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov mali postupovať v súlade so všeobecnými právnymi predpismi Únie v oblasti vonkajšej činnosti, napríklad pokiaľ ide o upevňovanie demokracie, dodržiavanie ľudských práv, súdržnosť rozvojových politík a boj proti klimatickým zmenám.

(5)

Účastníci dohody sú zapojení do nepretržitého procesu, ktorého cieľom je minimalizovať narušenie trhu a vytvoriť rovnaké podmienky, na základe ktorých bude poistné účtované exportno-úverovými agentúrami založené na riziku, pričom by malo byť primerané s ohľadom na krytie dlhodobých prevádzkových nákladov a strát a v súlade s požiadavkami Svetovej obchodnej organizácie. Aby bolo možné tento cieľ splniť, systémy vývozných úverov fungujú transparentne a agentúry o tom zodpovedajúcim spôsobom podávajú správy OECD.

(6)

Správne zacielené vývozné úvery poskytované exportno-úverovými agentúrami môžu zlepšiť možnosti prístupu spoločností z Únie vrátane malých a stredných podnikov (MSP) na trh.

(7)

Účastníci dohody a členské štáty Únie sa dohodli na tom, že zverejnia určité informácie týkajúce sa vývozných úverov v súlade s pravidlami OECD a Únie pre transparentnosť, aby prispeli k vytvoreniu rovnakých podmienok pre účastníkov dohody a členské štáty.

(8)

Únia vykonáva opatrenia v oblasti transparentnosti a podávania správ, tak ako sú uvedené v prílohe I.

(9)

So zreteľom na vyostrujúcu sa hospodársku súťaž na svetových trhoch a s cieľom zabrániť konkurenčnému znevýhodneniu spoločností z Únie by Komisia mala vzhľadom na oprávnenie rokovať, ktoré jej udelili členské štáty, podporiť úsilie OECD osloviť strany, ktoré nie sú účastníkmi dohody. Komisia by mala využiť dvojstranné a viacstranné rokovania s cieľom zaviesť celosvetové normy pre štátom podporované vývozné úvery. Celosvetové normy v tejto oblasti sú nevyhnutným predpokladom rovnakých podmienok v rámci svetového obchodu.

(10)

Napriek tomu, že krajiny OECD sa riadia dohodou, krajiny, ktoré nie sú členmi OECD, nie sú účastníkmi dohody, a to by mohlo viesť ku konkurenčnému zvýhodneniu vývozcov z týchto krajín. Tieto krajiny sa preto vyzývajú, aby uplatňovali dohodu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky aj na globálnej úrovni.

(11)

So zreteľom na lepšiu regulačnú politiku Únie, ktorej cieľom je zjednodušiť a zlepšiť existujúce právne predpisy, sa Komisia a členské štáty vo svojich budúcich preskúmaniach dohody podľa potreby zamerajú na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikov a vnútroštátnych správnych orgánov vrátane exportno-úverových agentúr.

(12)

Účastníci dohody sa rozhodli zmeniť, doplniť a racionalizovať dohodu. Zmeny, na ktorých sa dohodli, sa týkajú zjednodušenia používania z hľadiska používateľov, zvýšenia miery ucelenosti, pokiaľ ide o príslušné medzinárodné záväzky, a dosiahnutia väčšej transparentnosti najmä s ohľadom na krajiny, ktoré nie sú účastníkmi dohody. Okrem toho účastníci dohody súhlasili s tým, aby boli do textu dohody zaradené pravidlá projektového financovania, ktoré boli zavedené rozhodnutím 2001/77/ES, a pravidlá vývozných úverov pre lode, ktoré boli zavedené rozhodnutím Rady 2002/634/ES (4), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/76/ES.

(13)

Rozhodnutie 2001/76/ES v znení zmien a doplnení by preto malo byť zrušené a nahradené týmto nariadením s konsolidovaným a revidovaným znením dohody v jeho prílohe a rozhodnutie 2001/77/ES by malo byť zrušené.

(14)

S cieľom plynule a urýchlene začleniť zmeny a doplnenia usmernení stanovených v dohode, tak ako sa na nich dohodli účastníci dohody, do právnych predpisov Únie by Komisia mala prijať delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť v prípade potreby prílohu II. Komisii by sa preto mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia usmernení, tak ako sa na nich dohodli účastníci dohody. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie dohody

Usmernenia obsiahnuté v Dohode o štátom podporovaných vývozných úveroch (ďalej len „dohoda“) sa uplatňujú v Únii. Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Delegovanie právomoci

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 3 s cieľom zmeniť a doplniť prílohu II ako dôsledok zmien a doplnení usmernení, na ktorých sa dohodli účastníci dohody.

Ak sa to v prípade zmien a doplnení prílohy II v dôsledku zmien a doplnení usmernení, na ktorých sa dohodli účastníci dohody, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 4.

Článok 3

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 9. decembra 2011.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 4

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môže vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 5

Transparentnosť a predkladanie správ

Opatrenia v oblasti transparentnosti a predkladania správ, ktoré sa majú v Únii uplatňovať, sú uvedené v prílohe I.

Článok 6

Zrušenie

Rozhodnutia 2001/76/ES a 2001/77/ES sa týmto zrušujú.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. novembra 2011.

(2)  Ú. v. ES L 32, 2.2.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 32, 2.2.2001, s. 55.

(4)  Ú. v. ES L 206, 3.8.2002, s. 16.


PRÍLOHA I

1.

Bez toho, aby boli dotknuté výhradné práva inštitúcií členských štátov, ktoré vykonávajú dohľad nad vnútroštátnymi programami pre vývozné úvery, každý členský štát predloží Komisii výročnú správu o činnosti s cieľom zvýšiť transparentnosť na úrovni Únie. Členské štáty predkladajú v súlade so svojím vnútroštátnym právnym rámcom správy o aktívach a pasívach, vyplatených poistných plneniach a vymožených čiastkach, nových záväzkoch, poistnej angažovanosti a poistných sadzbách. V prípade, ak je možné, že podmienené záväzky vyplývajú zo štátom podporovaných vývozných úverov, tieto činnosti sa vykazujú v rámci výročnej správy o činnosti.

2.

Vo výročnej správe o činnosti členské štáty uvedú, ako sa riziká v oblasti životného prostredia, s ktorými môžu byť spojené ďalšie významné riziká, zohľadňujú v činnosti exportno-úverových agentúr v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov.

3.

Na základe týchto informácií vypracuje Komisia pre Európsky parlament výročnú správu, v ktorej zhodnotí plnenie cieľov a záväzkov Únie exportno-úverovými agentúrami.

4.

Ak má Komisia oprávnenie rokovať na rozličných fórach medzinárodnej spolupráce, v súlade so svojimi právomocami predloží Európskemu parlamentu výročnú správu o uskutočnených rokovaniach s cieľom zaviesť globálne normy v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov.

Prvým obdobím, o ktorom sa v rámci pôsobnosti tohto nariadenia vypracuje správa, je rok 2011.


PRÍLOHA II

DOHODA O ŠTÁTOM PODPOROVANÝCH VÝVOZNÝCH ÚVEROCH

OBSAH

KAPITOLA I:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

ÚČEL

2.

ŠTATÚT

3.

ÚČASTNÍCI

4.

INFORMÁCIE DOSTUPNÉ PRE NEÚČASTNÍKOV

5.

ROZSAH UPLATŇOVANIA

6.

SEKTOROVÉ DOHOVORY

7.

PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

8.

ODSTÚPENIE

9.

MONITOROVANIE

KAPITOLA II:

FINANČNÉ PODMIENKY PRE VÝVOZNÉ ÚVERY

10.

AKONTAČNÁ PLATBA, MAXIMÁLNA ŠTÁTNA PODPORA A MIESTNE NÁKLADY

11.

KATEGORIZÁCIA KRAJÍN V SÚVISLOSTI S MAXIMÁLNOU DOBOU SPLATNOSTI

12.

MAXIMÁLNE DOBY SPLATNOSTI

13.

PODMIENKY SPLÁCANIA PRE NEJADROVÉ ELEKTRÁRNE

14.

SPLÁCANIE ISTINY A PLATBA ÚROKOV

15.

ÚROKOVÉ SADZBY, POISTNÉ SADZBY A INÉ POPLATKY

16.

OBDOBIE PLATNOSTI VÝVOZNÝCH ÚVEROV

17.

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE STRATÁM ALEBO NA ICH MINIMALIZÁCIU

18.

PRISPÔSOBENIE

19.

MINIMÁLNE FIXNÉ ÚROKOVÉ SADZBY PRI ŠTÁTNEJ FINANČNEJ PODPORE

20.

STANOVENIE SADZIEB CIRR

21.

PLATNOSŤ SADZIEB CIRR

22.

UPLATŇOVANIE SADZIEB CIRR

23.

POISTNÉ SADZBY ZA ÚVEROVÉ RIZIKO

24.

MINIMÁLNE POISTNÉ SADZBY PRE RIZIKO KRAJINY A RIZIKO SUVERÉNNEHO DLŽNÍKA

25.

KATEGORIZÁCIA KRAJÍN PODĽA VÝŠKY RIZIKA

26.

KLASIFIKÁCIA MNOHOSTRANNÝCH A REGIONÁLNYCH INŠTITÚCIÍ

27.

PERCENTO A KVALITA POISTNÉHO KRYTIA VÝVOZNÝCH ÚVEROV SO ŠTÁTNOU PODPOROU

28.

VYLÚČENIE VYBRANÝCH PRVKOV RIZIKA KRAJINY A METÓDY ZMIERŇOVANIA RIZIKA KRAJINY

29.

PREHODNOCOVANIE PLATNOSTI MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB PRE ÚVEROVÉ RIZIKO KRAJINY A ÚVEROVÉ RIZIKO SUVERÉNNEHO DLŽNÍKA

KAPITOLA III:

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VIAZANEJ POMOCI

30.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

31.

FORMY VIAZANEJ POMOCI

32.

ZDRUŽENÉ FINANCOVANIE

33.

OPRÁVNENOSŤ KRAJINY NA VIAZANÚ POMOC

34.

OPRÁVNENOSŤ PROJEKTOV

35.

MINIMÁLNA ÚROVEŇ ZVÝHODNENIA

36.

VÝNIMKY Z PRAVIDIEL OPRÁVNENOSTI KRAJINY ALEBO PROJEKTU NA VIAZANÚ POMOC

37.

VÝPOČET ÚROVNE ZVÝHODNENIA V RÁMCI VIAZANEJ POMOCI

38.

OBDOBIE PLATNOSTI VIAZANEJ POMOCI

39.

PRISPÔSOBENIE

KAPITOLA IV:

POSTUPY

ODDIEL 1:

SPOLOČNÉ POSTUPY PRI VÝVOZNÝCH ÚVEROCH A POMOCI TÝKAJÚCEJ SA OBCHODU

40.

OZNÁMENIA

41.

INFORMÁCIE O ŠTÁTNEJ PODPORE

42.

POSTUPY PRISPÔSOBOVANIA

43.

OSOBITNÉ KONZULTÁCIE

ODDIEL 2:

POSTUPY PRI VÝVOZNÝCH ÚVEROCH

44.

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE S PREROKOVANÍM

45.

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE BEZ PREROKOVANIA

ODDIEL 3:

POSTUPY PRI POMOCI TÝKAJÚCEJ SA OBCHODU

46.

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

47.

OKAMŽITÉ OZNÁMENIE

ODDIEL 4:

KONZULTAČNÉ POSTUPY PRI VIAZANEJ POMOCI

48.

ÚČEL KONZULTÁCIÍ

49.

ROZSAH PÔSOBNOSTI A ČASOVÁ ŠPECIFIKÁCIA KONZULTÁCIÍ

50.

VÝSLEDOK KONZULTÁCIÍ

ODDIEL 5:

VÝMENA INFORMÁCIÍ O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH A POMOCI TÝKAJÚCEJ SA OBCHODU

51.

KONTAKTNÉ MIESTA

52.

ROZSAH ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE

53.

ROZSAH ODPOVEDÍ

54.

OSOBNÉ KONZULTÁCIE

55.

POSTUPY DOSIAHNUTIA SPOLOČNÉHO STANOVISKA A JEHO PODOBA

56.

ODPOVEDE NA NÁVRHY NA SPOLOČNÉ STANOVISKO

57.

PRIJATIE SPOLOČNÉHO STANOVISKA

58.

NEDOHODA O SPOLOČNOM STANOVISKU

59.

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI SPOLOČNÉHO STANOVISKA

60.

OBDOBIE PLATNOSTI SPOLOČNÉHO STANOVISKA

ODDIEL 6:

OPERAČNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAMOVANIA MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB (CIRR)

61.

OZNAMOVANIE MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

62.

DEŇ ÚČINNOSTI UPLATŇOVANIA ÚROKOVÝCH SADZIEB

63.

OKAMŽITÉ ZMENY ÚROKOVÝCH SADZIEB

ODDIEL 7:

PREHODNOCOVANIE

64.

PRAVIDELNÉ PREHODNOCOVANIE DOHODY

65.

PREHODNOCOVANIE MINIMÁLNYCH ÚROKOVÝCH SADZIEB

66.

PREHODNOCOVANIE MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB A SÚVISIACE OTÁZKY

PRÍLOHA I:

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH PRE LODE

PRÍLOHA II:

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH PRE JADROVÉ ELEKTRÁRNE

PRÍLOHA III:

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH PRE CIVILNÉ LIETADLÁ

PRÍLOHA IV:

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA PROJEKTY V OBLASTI OBNOVITEĽNEJ ENERGIE A NA VODÁRENSKÉ PROJEKTY, ÚČINNÝ NA SKÚŠOBNÉ OBDOBIE DO 30. JÚNA 2007

PRÍLOHA V:

INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V OZNÁMENIACH

PRÍLOHA VI:

VÝPOČET MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB

PRÍLOHA VII:

KRITÉRIÁ A PODMIENKY UPLATŇOVANIA KATEGORIZÁCIE PODĽA RIZIKA KRAJINY PRI ZOHĽADNENÍ RUČITEĽA Z TRETEJ KRAJINY, MNOHOSTRANNEJ ALEBO REGIONÁLNEJ INŠTITÚCIE

PRÍLOHA VIII:

KRITÉRIÁ A PODMIENKY UPLATŇOVANIA ZMIERNENIA/VYLÚČENIA RIZIKA KRAJINY PRI VÝPOČTE MINIMÁLNYCH POISTNÝCH SADZIEB

PRÍLOHA IX:

KONTROLNÝ FORMULÁR NA ZISTENIE KVALITY ROZVOJOVÉHO PROJEKTU

PRÍLOHA X:

PODMIENKY UPLATNITEĽNÉ NA TRANSAKCIE FORMOU PROJEKTOVÉHO FINANCOVANIA

PRÍLOHA XI:

ZOZNAM VYMEDZENÍ POJMOV

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.   Účel

a)

Hlavným účelom dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, ktorá sa v tomto dokumente uvádza len ako „dohoda“, je poskytnúť rámec na náležité využívanie štátom podporovaných vývozných úverov.

b)

Účelom tejto dohody je podporovať rovnaké podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými hospodárskymi subjektmi v oblasti štátnej podpory v zmysle definície v článku 5 písm. a) s cieľom podporiť hospodársku súťaž medzi vývozcami na základe kvality a ceny vyvážaného tovaru a služieb, a nie na základe najvýhodnejších štátom podporovaných finančných podmienok.

2.   Štatút

Táto dohoda, vypracovaná v rámci OECD, pôvodne nadobudla platnosť v apríli 1978 a jej trvanie nie je časovo obmedzené. Predstavuje džentlmenskú dohodu medzi účastníkmi; nepredstavuje právny akt OECD (1), hoci sekretariát OECD (ďalej len „sekretariát“) jej poskytuje administratívnu podporu.

3.   Účastníci

Účastníkmi dohody v súčasnosti sú: Austrália, Kanada, Európska únia, Japonsko, Kórea, Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené štáty. Súčasní účastníci môžu pozvať ďalších členov a nečlenov OECD, aby sa stali účastníkmi.

4.   Informácie dostupné pre neúčastníkov

a)

Účastníci sa zaväzujú, že budú poskytovať neúčastníkom informácie o oznámeniach o štátnej podpore, ako je stanovená v článku 5 písm. a).

b)

Účastník na základe reciprocity odpovie na žiadosť neúčastníka, ktorý je jeho konkurentom, o finančných podmienkach ponúkaných pre svoju štátnu podporu tak, ako by odpovedal na žiadosť účastníka.

5.   Rozsah uplatňovania

Dohoda sa uplatňuje na všetku štátnu podporu poskytovanú vládou alebo v mene vlády na vývoz tovaru a/alebo služieb vrátane finančných lízingov s dobou splatnosti dva roky alebo viac.

a)

Štátna podpora sa môže poskytovať v rôznych podobách:

1.

záruka na vývozný úver alebo poistenie úveru (čisté krytie);

2.

štátna finančná podpora:

priamy úver/financovanie a refinancovanie alebo

podpora úrokovej sadzby;

3.

akákoľvek kombinácia uvedených foriem.

b)

Dohoda sa uplatňuje na viazanú pomoc; postupy uvedené v kapitole IV sa uplatňujú aj na neviazanú obchodnú pomoc.

c)

Dohoda sa neuplatňuje na vojenské zariadenia a poľnohospodárske komodity.

d)

Štátna podpora sa neposkytuje, ak existujú jasné dôkazy, že kontrakt bol uzatvorený s kupujúcim v krajine, ktorá nie je konečným miestom určenia tovaru, najmä s cieľom získať priaznivejšie podmienky splácania.

6.   Sektorové dohovory

a)

Súčasťou dohody sú tieto sektorové dohovory:

lode (príloha I),

jadrové elektrárne (príloha II),

civilné lietadlá (príloha III),

projekty v oblasti obnoviteľnej energie a vodárenských projektov (príloha IV).

b)

Účastník sektorového dohovoru môže uplatniť jeho ustanovenia na štátnu podporu vývozu tovaru a/alebo služieb, na ktorú sa vzťahuje tento sektorový dohovor. Ak sektorový dohovor nezahŕňa ustanovenie zodpovedajúce ustanoveniu tejto dohody, účastník sektorového dohovoru uplatní ustanovenie dohody.

7.   Projektové financovanie

a)

V prípade transakcií, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v dodatku 1 k prílohe X, môžu účastníci uplatniť pri vývoze tovaru a/alebo služieb podmienky uvedené v prílohe X.

b)

Písmeno a) sa nevzťahuje na vývoz tovaru a služieb, na ktoré sa vzťahuje sektorový dohovor o civilných lietadlách.

8.   Odstúpenie

Účastník môže odstúpiť na základe písomného informovania sekretariátu okamžitou správou zaslanou napr. cez online informačný systém OECD (On-line Information System – OLIS). Odstúpenie nadobúda účinnosť 180 kalendárnych dní od prijatia oznámenia sekretariátom.

9.   Monitorovanie

Implementáciu dohody monitoruje sekretariát.

KAPITOLA II

FINANČNÉ PODMIENKY PRE VÝVOZNÉ ÚVERY

Finančné podmienky pre vývozné úvery zahŕňajú všetky ustanovenia uvedené v tejto kapitole, ktoré sa interpretujú v spojení s ostatnými.

Dohoda stanovuje obmedzenia v súvislosti s podmienkami, ktoré môže podporovať štát. Účastníci uznávajú, že na niektoré obchodné alebo priemyselné sektory sa zvyčajne uplatňujú reštriktívnejšie finančné podmienky ako podmienky stanovené v dohode. Účastníci naďalej dodržiavajú takéto zvyčajné finančné podmienky, najmä zásadu, že lehota splácania neprekročí obdobie životnosti tovaru.

10.   Akontačná platba, maximálna štátna podpora a miestne náklady

a)

Účastníci vyžadujú od kupujúcich tovaru a služieb, na ktoré sa poskytuje štátna podpora, aby uskutočnili akontačné platby vo výške minimálne 15 % hodnoty vývozného kontraktu v deň alebo pred dňom začiatku úveru v zmysle definície v prílohe XI. Pri hodnotení akontačných platieb sa hodnota vývozného kontraktu môže proporcionálne znížiť, ak daná transakcia obsahuje tovar a služby z tretej krajiny, ktoré nepodporuje štát. Financovanie/poistenie 100 percent poistnej sadzby je prípustné. Poistná sadzba môže a nemusí byť zahrnutá do hodnoty vývozného kontraktu. Zadržané platby vykonané po dni začiatku úveru sa v tejto súvislosti nepovažujú za akontačné platby.

b)

Štátna podpora na takéto akontačné platby má formu len poistenia alebo záruky na zvyčajné predúverové riziká.

c)

Ak nie je stanovené inak v písmenách b) a d), účastníci neposkytnú štátnu podporu prevyšujúcu 85 % hodnoty vývozného kontraktu vrátane dodávok tovaru a služieb z tretích krajín, ale bez miestnych nákladov.

d)

Účastníci môžu poskytnúť štátnu podporu na miestne náklady, ak:

1.

celková úhrnná štátna podpora poskytnutá podľa písmen c) a d) neprekročí 100 % hodnoty vývozného kontraktu. V dôsledku toho výška miestnych nákladov, na ktoré sa poskytuje podpora, nesmie presiahnuť sumu akontačnej platby;

2.

nie je poskytnutá za priaznivejších/menej reštriktívnych podmienok, ako sú podmienky dohodnuté pre súvisiace vývozy;

3.

sa v prípade krajín kategórie I v zmysle definície článku 11 písm. a) obmedzuje na čisté krytie.

11.   Kategorizácia krajín v súvislosti s maximálnou dobou splatnosti

a)

Krajiny zaradené do kategórie I sú tie krajiny, ktoré sa nachádzajú v klasifikačnom zozname Svetovej banky (World Bank’s graduation list) (2). Všetky ostatné krajiny sú v kategórii II. Klasifikačná úroveň sa každoročne opätovne vypočítava. Zaradenie krajiny do určitej kategórie sa zmení len vtedy, ak sa jej klasifikácia Svetovou bankou nezmenila počas dvoch za sebou nasledujúcich rokov.

b)

Pri klasifikácii krajín sa uplatňujú nasledujúce pracovné kritériá a postupy:

1.

zaradenie do kategórií na účely dohody závisí od výšky HND na jedného obyvateľa vypočítanej Svetovou bankou na účely jej klasifikácie krajín, ktorým sa poskytujú úvery;

2.

v prípade, že Svetová banka nemá dostatok informácií na to, aby uverejnila údaje o výške HND na jedného obyvateľa, bude požiadaná, aby urobila odhad, či výška HND príslušnej krajiny na jedného obyvateľa presahuje, alebo nepresahuje stanovenú hranicu. Daná krajina sa zaradí podľa tohto odhadu, pokiaľ sa účastníci nerozhodnú konať inak;

3.

ak sa krajina preraďuje do inej kategórie v súlade s článkom 11 písm. a), preradenie do inej kategórie nadobúda účinnosť dva týždne po tom, čo sekretariát oznámil závery získané na základe spomínaných údajov od Svetovej banky všetkým účastníkom;

4.

v prípadoch, keď Svetová banka reviduje číselné údaje, takéto revízie sa vo vzťahu k dohode nezohľadňujú. Zaradenie určitej krajiny sa však môže zmeniť na základe spoločného stanoviska a ak účastníci priaznivo zohľadnia zmeny zapríčinené chybami a vynechaniami v číselných údajoch, ktoré boli zistené v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dané číselné údaje sekretariát po prvýkrát distribuoval.

12.   Maximálne doby splatnosti

Bez toho, aby bol dotknutý článok 13, maximálna doba splatnosti je rozdielna v závislosti od zaradenia krajiny určenia do príslušnej kategórie podľa kritérií uvedených v článku 11.

a)

Pre krajiny zaradené do kategórie I je maximálna doba splatnosti päť rokov s možnosťou schválenia doby osem a pol roka v prípade, ak sa dodržia postupy oznamovania vopred stanovené v článku 45.

b)

Pre krajiny zaradené do kategórie II je maximálna doba splatnosti desať rokov.

c)

V prípade kontraktu, v ktorom je zaangažovaných viac ako jedna krajina určenia, by sa účastníci mali snažiť nájsť spoločné stanovisko v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 55 až 60 s cieľom dosiahnuť dohodu o príslušných podmienkach.

13.   Podmienky splácania pre nejadrové elektrárne

a)

Pre nejadrové elektrárne je maximálna doba splatnosti 12 rokov. Ak účastník zamýšľa poskytnúť podporu pri dobe splatnosti dlhšej, ako sa ustanovuje v článku 12, túto skutočnosť oznamuje vopred v súlade s postupom ustanoveným v článku 45.

b)

Nejadrové elektrárne sú elektrárne ako celok alebo ich časti, v ktorých nie je palivom atómová energia; zahŕňajú všetky komponenty, zariadenie, materiál a služby (vrátane odbornej prípravy zamestnancov) priamo potrebné na vybudovanie takýchto nejadrových elektrární a ich uvedenie do prevádzky. Nepatria sem položky, za ktoré je zvyčajne zodpovedný kupujúci, napr. náklady súvisiace s technickou prípravou pozemku, s cestami, stavbárskym mestečkom, silnoprúdovým vedením, vonkajšou rozvodňou a dodávkou vody, ako aj náklady, ktoré v krajine kupujúceho vznikajú v súvislosti s úradnými schvaľovacími postupmi (napr. povolenie staveniska, stavebné povolenie, povolenie na zavedenie paliva) s výnimkou:

1.

v prípadoch, ak kupujúci vonkajšej rozvodne je ten istý ako kupujúci elektrárne, maximálna doba splatnosti pre pôvodnú vonkajšiu rozvodňu je tá istá ako pre nejadrovú elektráreň (t. j. 12 rokov) a

2.

maximálna doba splatnosti napájacích staníc, transformátorov a prenosových vedení s minimálnou hranicou napätia 100 KV je rovnaká ako pre nejadrovú elektráreň.

14.   Splácanie istiny a platba úrokov

a)

Istina vývozného úveru sa spláca v rovnakých splátkach.

b)

Istina sa spláca a úroky sa platia minimálne každých šesť mesiacov, pričom prvá splátka istiny a úrokov sa zaplatí najneskôr do šiestich mesiacov po dni začiatku úveru.

c)

V prípade vývozných úverov poskytnutých na podporu lízingových operácií sa namiesto rovnakých splátok istiny uvedených v písmene a) môžu uplatňovať rovnaké kombinované splátky istiny a úrokov.

d)

Vo výnimočnom a riadne odôvodnenom prípade sa vývozné úvery môžu poskytovať za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v písmenách a) až c). Poskytovanie takejto podpory sa musí vysvetliť nerovnováhou medzi dostupnosťou prostriedkov pre dlžníka z časového hľadiska a profilom dlhovej služby dostupným podľa harmonogramu splácania v rovnakých polročných splátkach a musia byť pri tom splnené nasledujúce kritériá:

1.

Žiadna jednotlivá splátka istiny alebo séria platieb istiny neprekročí počas obdobia šiestich mesiacov 25 % sumy istiny úveru.

2.

Istina sa spláca minimálne každých 12 mesiacov. Prvá splátka istiny sa vykoná najneskôr 12 mesiacov po dni začiatku úveru a 12 mesiacov po dni začiatku úveru musia byť splatené najmenej 2 % sumy istiny úveru.

3.

Úroky sa platia minimálne každých 12 mesiacov a prvá platba úrokov sa vykoná najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru.

4.

Maximálna vážená priemerná doba splácania nesmie prekročiť:

v prípade transakcií, v ktorých je kupujúcim štát (alebo ak záruku splácania poskytuje štát) štyri a pol roka v prípade transakcií v krajinách kategórie I a päť a štvrť roka v krajinách kategórie II,

v prípade transakcií, v ktorých nie je kupujúcim štát (a záruku splácania neposkytuje štát) päť rokov pre krajiny kategórie I a šesť rokov pre krajiny kategórie II,

bez ohľadu na ustanovenia uvedené v predchádzajúcich dvoch zarážkach v prípade transakcií, pri ktorých sa poskytuje podpora na nejadrové elektrárne podľa článku 13, šesť a štvrť roka.

5.

Účastník zašle v súlade s článkom 45 predbežné oznámenie, v ktorom vysvetlí dôvod, prečo neposkytol podporu v súlade s písmenami a) až c).

e)

Úroky dlžné po dni začiatku úveru sa nekapitalizujú.

15.   Úrokové sadzby, poistné sadzby a iné poplatky

a)

Úrok sa netýka:

1.

platieb poistného alebo iných poplatkov za poistenie alebo ručenie dodávateľských úverov alebo finančných úverov;

2.

platieb bankových poplatkov alebo provízií týkajúcich sa vývozných úverov s výnimkou ročných alebo polročných bankových poplatkov, ktoré sú splatné počas celej doby splácania, a

3.

daní vyberaných dovážajúcou krajinou zrážkou pri zdroji.

b)

Ak sa poskytuje štátna podpora prostredníctvom priamych úverov/priameho financovania alebo refinancovania, poistná sadzba sa môže buď pripočítať k nominálnej hodnote úrokovej sadzby, alebo môže byť samostatným poplatkom; obidve zložky je potrebné účastníkom špecifikovať oddelene.

16.   Obdobie platnosti vývozných úverov

Finančné podmienky na jednotlivý vývozný úver alebo úverovú linku, iné ako obdobie platnosti komerčných úrokových referenčných sadzieb (Commercial Interest Reference Rates – CIRR) uvedené v článku 21, sa nestanovujú na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov pred konečným záväzkom.

17.   Opatrenia na zabránenie stratám alebo na ich minimalizáciu

Dohoda nebráni, aby inštitúcie schválili pre vývozné úvery alebo finančné inštitúcie priaznivejšie podmienky ako tie, ktoré sú povolené, ak tak urobia po uzatvorení zmluvy (keď zmluva o vývoznom úvere a pripojené dokumenty už nadobudli účinnosť) a ak cieľom týchto opatrení je výlučne zabrániť stratám alebo minimalizovať straty z udalostí, ktoré by mohli mať za následok nezaplatenie alebo vznik škôd.

18.   Prispôsobenie

S prihliadnutím na medzinárodné záväzky účastníka a v súlade s účelom dohody sa môže účastník prispôsobiť podľa postupov uvedených v článku 42 finančným podmienkam ponúknutým účastníkom alebo neúčastníkom. Finančné podmienky poskytnuté v súlade s týmto článkom sa považujú za spĺňajúce požiadavky ustanovení kapitoly I, II, prípadne aj príloh I, II, III, IV a X.

19.   Minimálne fixné úrokové sadzby pri štátnej finančnej podpore

a)

Účastníci poskytujúci štátnu finančnú podporu na úvery s fixnou úrokovou sadzbou uplatňujú ako minimálne úrokové sadzby príslušné komerčné úrokové referenčné sadzby (CIRR). Sadzby CIRR sú úrokové sadzby stanovené podľa nasledujúcich zásad:

1.

sadzby CIRR by mali predstavovať konečné komerčné úverové sadzby na domácom trhu príslušnej meny;

2.

sadzby CIRR by mali v čo najväčšej možnej miere zodpovedať sadzbe pre prvotriednych domácich dlžníkov;

3.

sadzby CIRR by mali byť založené na nákladoch na finančné prostriedky s fixnou úrokovou sadzbou;

4.

sadzby CIRR by nemali narušiť podmienky domácej hospodárskej súťaže a

5.

sadzby CIRR by mali v čo najväčšej možnej miere zodpovedať sadzbe, ktorá je k dispozícii pre prvotriednych zahraničných dlžníkov.

b)

Poskytnutie štátnej finančnej podpory nesmie sčasti ani v plnej miere vyrovnávať ani kompenzovať primerané poistné za úverové riziko, ktoré sa účtuje za riziko nesplatenia úveru podľa ustanovení článku 23.

20.   Stanovenie sadzieb CIRR

a)

Každý z účastníkov, ktorý chce stanoviť sadzby CIRR, si najprv vyberie pre svoju národnú menu jeden z nasledujúcich dvoch systémov základných sadzieb:

1.

výnosy trojročných štátnych dlhopisov pre doby splatnosti do a vrátane piatich rokov; výnosy päťročných štátnych dlhopisov pre doby splatnosti nad päť rokov a do a vrátane osem a pol roka a výnosy sedemročných štátnych dlhopisov pre doby splatnosti nad osem a pol roka alebo

2.

výnosy päťročných štátnych dlhopisov pre všetky doby splatnosti.

Výnimky z príslušného systému základných sadzieb schvaľujú účastníci.

b)

Sadzby CIRR sa stanovujú pri fixnom rozpätí 100 bázických bodov pripočítaných k základným sadzbám každého z účastníkov, ak sa účastníci nedohodnú inak.

c)

Ostatní účastníci použijú sadzbu CIRR stanovenú pre konkrétnu menu, ak sa rozhodnú poskytovať finančné prostriedky v tej mene.

d)

Účastník môže zmeniť svoj systém základných sadzieb za predpokladu, že o tejto skutočnosti informuje účastníkov šesť mesiacov vopred a po konzultácii s nimi.

e)

Účastník alebo neúčastník môže požiadať, aby sa sadzby CIRR stanovili pre menu neúčastníka. Po konzultácii so zainteresovaným neúčastníkom môže účastník alebo sekretariát podať v mene tohto neúčastníka návrh na stanovenie sadzieb CIRR v tej mene s uplatnením postupov dosiahnutia spoločného stanoviska v súlade s článkami 55 až 60.

21.   Platnosť sadzieb CIRR

Úroková sadzba vzťahujúca sa na transakciu sa nestanoví na obdobie dlhšie ako 120 dní. K sadzbe CIRR sa pripočítava rozpätie 20 bázických bodov, ak sa podmienky poskytnutia štátnej finančnej podpory fixne stanovia pred dátumom uzavretia zmluvy.

22.   Uplatňovanie sadzieb CIRR

a)

Tam, kde sa štátna finančná podpora poskytuje na úvery s pohyblivou úrokovou sadzbou, banky a iné bankové inštitúcie nesmú počas obdobia trvania úveru ponúknuť možnosť voľby nižšej sadzby ani pre sadzbu CIRR (v čase uzatvárania pôvodnej zmluvy), ani pre krátkodobú trhovú úrokovú sadzbu.

b)

V prípade dobrovoľného predčasného splatenia úveru alebo akejkoľvek jeho časti dlžník nahradí štátnej inštitúcii poskytujúcej finančnú podporu všetky náklady a straty, ktoré jej vzniknú v dôsledku tohto predčasného splatenia, vrátane nákladov štátnej inštitúcie súvisiacich s náhradou časti toku hotovosti s fixnou úrokovou sadzbou, ktorý sa prerušil predčasným splatením.

23.   Poistné sadzby za úverové riziko

Okrem úrokov účastníci účtujú poistné na krytie rizika nesplatenia vývozných úverov. Poistné sadzby účtované účastníkmi sa počítajú v závislosti od rizika, konvergujú sa a musia byť primerané na pokrytie dlhodobých prevádzkových nákladov a strát.

24.   Minimálne poistné sadzby pre riziko krajiny a riziko suverénneho dlžníka

Účastníci neúčtujú za riziko krajiny a riziko suverénneho dlžníka nižšiu sadzbu ako príslušnú minimálnu poistnú sadzbu (Minimum Premium Rate – MPR) bez ohľadu, či kupujúci/dlžník je súkromná osoba, alebo verejnoprávny subjekt.

a)

Príslušná sadzba MPR sa stanovuje podľa týchto faktorov:

príslušná kategorizácia krajín podľa rizika uvedená v článku 25,

či štátne krytie vývozného úveru je striktne obmedzené na riziko krajiny v zmysle definície článku 25 písm. a),

dĺžka trvania rizika (t. j. horizont rizika, čiže HOR),

percento poistného krytia a kvalita produktu štátnej podpory vývozného úveru, tak ako sú stanovené v článku 27, a

akákoľvek uplatnená metóda zmiernenia/vylúčenia rizika krajiny, tak ako sú stanovené v článku 28.

b)

Sadzby MPR sú vyjadrené v percentách hodnoty istiny úveru, akoby sa poistné inkasovalo v plnej výške ku dňu prvého čerpania úveru. Vysvetlenie matematického vzorca použitého na výpočet sadzby MPR sa uvádza v prílohe VI.

c)

V prípade krajín zaradených do kategórie 0, tak ako sú uvedené v článku 25, nie sú stanovené žiadne sadzby MPR, ale účastníci nenaúčtujú sadzby poistného, ktoré by boli nižšie ako dostupné ceny na súkromnom trhu.

d)

Pre krajiny kategórie 7 s „najvyšším rizikom“ sa budú v zásade uplatňovať vyššie sadzby poistného ako úroveň MPR stanovená pre túto kategóriu; tieto sadzby poistného stanoví účastník poskytujúci štátnu podporu.

e)

Pri výpočte sadzby MPR pre transakciu je príslušnou kategorizáciou podľa rizika krajiny, ktorá sa má uplatňovať, kategorizácia podľa krajiny kupujúceho, s výnimkou ak:

subjekt schopný úveru v tretej krajine vo vzťahu k objemu zaručeného dlhu poskytne zábezpeku vo forme neodvolateľnej, bezpodmienečnej, právoplatnej a vymáhateľnej záruky splatnej na požiadanie pre celý záväzok splácať dlh po celé obdobie trvania úveru, v tom prípade môže byť príslušná kategorizácia rizika krajiny kategorizáciou krajiny, v ktorej má sídlo ručiteľ, alebo

ako dlžník alebo ručiteľ pre transakciu vystupuje mnohostranná alebo regionálna inštitúcia uvedená v článku 26, v prípade čoho uplatnenou kategorizáciou rizika krajiny môže byť kategorizácia konkrétnej zúčastnenej mnohostrannej alebo regionálnej inštitúcie.

f)

Kritériá a podmienky vzťahujúce sa na uplatňovanie kategorizácie rizika krajiny v súlade so situáciami uvedenými v článku 24 písm. e) prvej a druhej zarážke sú uvedené v prílohe VII.

g)

Ak je štátna podpora striktne obmedzená na riziko krajiny v zmysle definície článku 25 písm. a), t. j. krytie rizika kupujúceho/dlžníka je úplne vylúčené, sadzba MPR sa zníži o 10 %; na to sa vzťahuje matematický vzorec používaný na výpočet sadzieb MPR v prílohe VI.

h)

Konvencia pre HOR, ktorá sa používa pri výpočte sadzby MPR, znamená polovicu času čerpania úveru plus celá doba splácania a predpokladá sa zvyčajný profil splácania vývozného úveru, t. j. splácanie istiny plus nabehnutých úrokov v rovnakých polročných splátkach počnúc šiestimi mesiacmi po dni začiatku úveru. V prípade vývozných úverov s neštandardným profilom splácania ekvivalentná doba splácania (vyjadrená v rovnakých polročných splátkach) sa vypočíta s použitím tohto vzorca: ekvivalentná doba splácania = (priemerná vážená doba splácania – 0,25)/0,5.

i)

Účastník, ktorý v prípade uvedenom v písmene e) prvej zarážke uplatní sadzbu MPR, ktorá vedie k nižšej sadzbe poistného ako sadzba MPR uplatniteľná pre krajinu kupujúceho, podá predbežné oznámenie podľa článku 44 písm. a). Účastník, ktorý uplatní sadzbu MPR v prípade uvedenom v článku 24 písm. e) druhej zarážke alebo v článku 24 písm. g), podá predbežné oznámenie v súlade s článkom 45 písm. a).

25.   Kategorizácia krajín podľa výšky rizika

Krajiny sa kategorizujú podľa pravdepodobnosti, či budú splácať svoje zahraničné dlhy (t. j. úverové riziko krajiny).

a)

Piatimi prvkami úverového rizika krajiny sú:

všeobecné zmrazenie splácania nariadené vládou kupujúceho/dlžníka/ručiteľa alebo tou agentúrou krajiny, prostredníctvom ktorej sa splácanie realizuje,

politické udalosti, respektíve hospodárske ťažkosti vznikajúce mimo krajiny oznamujúceho účastníka alebo legislatívne/administratívne opatrenia prijaté mimo krajiny oznamujúceho účastníka, ktoré bránia prevodu finančných prostriedkov zaplatených v súvislosti s úverom alebo ho oneskorujú,

právne predpisy prijaté v krajine kupujúceho/dlžníka, ktorými sa splatenie v domácej mene vyhlasuje za platné vyrovnanie dlhu bez ohľadu na to, že v dôsledku kolísania výmenných kurzov takéto splácanie pri konverzii na menu úveru nekryje sumu dlhu k dátumu prevodu finančných prostriedkov,

akékoľvek ďalšie opatrenie alebo rozhodnutie vlády cudzej krajiny, ktoré bráni splácaniu v rámci úveru, a

prípady vyššej moci, ktoré nastanú mimo krajiny oznamujúceho účastníka, t. j. vojna (vrátane občianskej vojny), vyvlastnenie, revolúcia, vzbura, občianske nepokoje, cyklóny, záplavy, zemetrasenia, sopečné výbuchy, prívalové vlny a jadrové havárie.

b)

Krajiny sú zatriedené do jednej z ôsmich kategórií rizika krajiny (0 – 7). Sadzby MPR sú stanovené pre kategórie 1 až 7, ale nie pre kategóriu 0, keďže úroveň rizika krajiny sa pre krajiny v tejto kategórii považuje za zanedbateľnú.

c)

Krajiny OECD s vysokými príjmami, ktoré Svetová banka definuje ročne podľa hrubého národného dôchodku (HND) na osobu, sú zatriedené do kategórie 0.

Na účely sadzieb MPR akákoľvek krajina OECD zaradená do kategórie 0 na základe vysokých príjmov zostane zatriedená do kategórie 0, kým neklesne pod hraničnú hodnotu HND znamenajúcu vysoké príjmy počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov; vtedy je potrebné prehodnotiť kategorizáciu krajiny podľa článku 25 písm. d) až f).

Akákoľvek krajina OECD, ktorá prekročí hraničnú hodnotu HND znamenajúcu vysoké príjmy počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov, sa automaticky zatriedi do kategórie 0. Toto zatriedenie nadobudne účinnosť okamžite, keď sekretariát oznámi štatút krajiny stanovený Svetovou bankou.

Do kategórie 0 môžu byť zaradené aj ďalšie krajiny, v ktorých sa predpokladá podobná úroveň rizika.

d)

Všetky iné krajiny ako krajiny OECD s vysokými príjmami (3) sa kategorizujú podľa metodiky kategorizácie krajín podľa rizika, ktorú tvorí:

Model hodnotenia rizika krajiny (ďalej len „model“), na základe ktorého sa vytvára kvantitatívne hodnotenie úverového rizika krajiny, ktoré sa pre každú krajinu zakladá na troch ukazovateľoch rizika: skúsenosti účastníkov s platením, finančná situácia a hospodárska situácia. Metodiku modelu tvoria rôzne kroky vrátane hodnotenia troch skupín ukazovateľov rizika a spájanie a pružné váženie skupín ukazovateľov rizika.

Kvalitatívne hodnotenie výsledkov modelu, ktoré sa posudzuje v závislosti od jednotlivých krajín s cieľom integrovať politické riziko a/alebo ďalšie rizikové faktory, ktoré neboli v plnej miere ani sčasti zohľadnené v modeli. Môže prípadne viesť k úprave kvantitatívneho hodnotenia modelu v konečnom hodnotení úverového rizika krajiny.

e)

Kategorizácia krajín podľa výšky rizika sa pravidelne monitoruje a skúma najmenej raz ročne a sekretariát okamžite oznamuje zmeny vyplývajúce z metodiky kategorizácie krajín podľa rizika. Ak je krajina preradená do nižšej alebo vyššej kategórie rizika krajiny, účastníci do piatich pracovných dní po oznámení preradenia sekretariátom účtujú poistné sadzby na úrovni alebo nad úrovňou sadzieb MPR, ktorú sú priradené k novej kategórii rizika krajiny.

f)

Príslušnú kategorizáciu krajín podľa rizika zverejňuje sekretariát.

26.   Klasifikácia mnohostranných a regionálnych inštitúcií

Mnohostranné a regionálne inštitúcie sa kategorizujú a prehodnocujú analogicky; takéto uplatňované kategorizácie zverejňuje sekretariát.

27.   Percento a kvalita poistného krytia vývozných úverov so štátnou podporou

Sadzby MPR sú diferencované s cieľom zohľadniť rozdielnu kvalitu produktov na podporu vývozných úverov a rozdielne percento krytia poskytované účastníkmi, tak ako sú stanovené v prílohe VI. Táto diferenciácia sa zakladá na postavení vývozcu (t. j. s cieľom neutralizovať vplyv kvalitatívnej rozdielnosti produktov poskytovaných vývozcovi/finančnej inštitúcii na hospodársku súťaž).

a)

Kvalita produktu na podporu vývozného úveru závisí od skutočnosti, či príslušným produktom je poistenie, záruka, alebo priamy úver/financovanie, a v prípade poistných produktov od skutočnosti, či krytie úrokov počas čakacej doby na poistné plnenie (t. j. doby medzi dňom splatnosti platby kupujúcim/dlžníkom a dňom, keď je poistiteľ/ručiteľ povinný odškodniť vývozcu/finančnú inštitúciu) sa poskytuje bez príplatku k poistnému.

b)

Všetky súčasné produkty na podporu vývozných úverov, ktoré poskytujú účastníci, sa zatriedia do jednej z troch kategórií, ktorými sú:

podštandardný produkt, t. j. poistenie bez krytia úrokov počas čakacej doby na poistné plnenie a poistenie s krytím úrokov počas čakacej doby na poistné plnenie s príslušným príplatkom k poistnému,

štandardný produkt, t. j. poistenie s krytím úrokov počas čakacej doby na poistné plnenie bez príslušného príplatku k poistnému a priamy úver/priame financovanie a

nadštandardný produkt, t. j. záruky.

28.   Vylúčenie vybraných prvkov rizika krajiny a metódy zmierňovania rizika krajiny

Účastníci môžu v súlade s určenými kritériami a podmienkami uvedenými v prílohe VIII vylúčiť určité prvky rizika krajiny alebo použiť stanovené metódy zmierňovania rizika krajiny uvedené v článku 28 písm. b), ktoré vedú k nižším príslušným sadzbám MPR na základe uplatnenia faktora zmiernenia/vylúčenia rizika krajiny (Mitigation/Exclusion Factor – MEF) vo vzorci pre sadzbu MPR. Faktor MEF sa stanovuje takto:

a)

Pokiaľ ide o vylúčenie vybraných prvkov úverového rizika krajiny z krytia vývozných úverov so štátnou podporou:

v situáciách, ak sa z krytia úplne vylúčia len prvé tri prvky úverového rizika krajiny uvedené v článku 25 písm. a), môže sa uplatniť MEF vo výške 0,5,

v situáciách, ak sa z krytia vylúči len štvrtý a piaty prvok úverového rizika krajiny uvedené v článku 25 písm. a), môže sa uplatniť MEF vo výške 0,2.

b)

Pokiaľ ide o nasledujúce metódy zmierňovania rizika krajiny, uplatniteľná sadzba MPR, ako aj kritériá a podmienky, za ktorých sa môže MEF uplatniť, sú uvedené v prílohe VIII:

štruktúra budúcich zahraničných tokov v spojení s podmienečným účtom v zahraničí,

zábezpeka v zahraničí pre trhové podmienky,

zábezpeka na základe aktív držaných mimo krajiny dlžníka,

financovanie zabezpečené aktívami a založené na aktívach držaných mimo krajiny dlžníka,

spolufinancovanie s medzinárodnými finančnými inštitúciami (MFI),

financovanie v miestnej mene,

poistenie v tretej krajine alebo podmienečná záruka,

dlžník predstavujúci lepšie riziko ako riziko suverénneho dlžníka.

c)

Uplatňovanie viac ako jednej metódy zmierňovania rizika krajiny uvedenej v článku 28 písm. b) nemá priamy kumulatívny vplyv na uplatniteľný MEF. Pri výbere vhodného MEF, ktorý je odrazom viacerých metód zmierňovania rizika krajiny, je potrebné zohľadniť vplyv vzájomného prekrývania dvoch alebo viacerých metód pre rovnaké úverové riziká krajiny. Pri určovaní vhodného MEF sa v prípade prekrývania zvyčajne zohľadní len zabezpečenie najvyššej kvality.

d)

Účastník, ktorý uplatňuje sadzbu MPR v prípadoch uvedených v článku 28 písm. a) až c), zašle predbežné oznámenie podľa článku 44 písm. a).

e)

Zoznam metód zmierňovania rizika krajiny uvedený v článku 28 písm. b) nepredstavuje uzatvorený zoznam; v súlade s článkom 66 účastníci monitorujú a skúmajú súhrn skúseností s používaním týchto metód vrátane uplatniteľných kritérií, podmienok, okolností a faktorov MEF uvedených v prílohe VIII.

29.   Prehodnocovanie platnosti minimálnych poistných sadzieb pre úverové riziko krajiny a úverové riziko suverénneho dlžníka

a)

Na posúdenie primeranosti sadzieb MPR a na umožnenie, ak je to potrebné, úprav smerom nahor alebo nadol sa na monitorovanie a úpravu sadzieb MPR používajú tri nástroje spätnej väzby poistných sadzieb (Premium Feedback Tools – PFT).

b)

PFT na hotovostnej báze a PFT na akruálnej báze sú účtovné prístupy, ktorými sa hodnotí odôvodnenosť sadzieb MPR na celkovom základe, podľa kategórie rizika krajiny a podľa horizontu rizika v súlade so skutočnými výsledkami účastníkov v súvislosti s rizikom krajiny a rizikom suverénneho dlžníka vývozných úverov, na ktoré sa sadzby MPR vzťahujú.

c)

Tretí PFT tvoria štyri súbory ukazovateľov súkromného trhu (4), ktoré poskytujú informácie o oceňovaní rizika krajiny a rizika suverénneho dlžníka trhom.

KAPITOLA III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VIAZANEJ POMOCI

30.   Všeobecné zásady

a)

Účastníci sa dohodli na komplementárnych politikách pre vývozné úvery a viazanú pomoc. Politiky vývozných úverov by mali byť založené na voľnej hospodárskej súťaži a slobodnom pôsobení trhových síl. Politiky viazanej pomoci by mali poskytovať potrebné vonkajšie finančné zdroje krajinám, sektorom alebo projektom, ktoré majú len malý alebo žiadny prístup k trhovému financovaniu. Politiky viazanej pomoci by mali zabezpečovať najlepšiu hodnotu vzhľadom na cenu, minimalizovať narúšanie obchodovania a podporovať rozvojovo efektívne použitie spomínaných finančných prostriedkov.

b)

Ustanovenia dohody týkajúce sa viazanej pomoci sa neuplatňujú na programy pomoci multilaterálnych ani regionálnych inštitúcií.

c)

Tieto zásady neprejudikujú stanoviská Výboru pre rozvojovú pomoc (Development Aid Committee – DAC) týkajúce sa kvality viazanej alebo neviazanej pomoci.

d)

Účastník môže požiadať o doplňujúce informácie o stave viazanosti akejkoľvek formy pomoci. Ak neexistuje istota, či určitý postup financovania spadá do rámca definície viazanej pomoci stanovenej v prílohe XI, poskytujúca krajina predloží dôkazy na podporu akéhokoľvek tvrdenia, že pomoc je v skutočnosti „neviazaná“ v súlade s definíciou v prílohe XI.

31.   Formy viazanej pomoci

Viazaná pomoc môže mať podobu:

a)

úverov v rámci štátnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance – ODA) vymedzených v Hlavných zásadách Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) týkajúcich sa združeného financovania a viazanej a čiastočne neviazanej štátnej rozvojovej pomoci (1987);

b)

grantov v rámci štátnej rozvojovej pomoci (ODA) vymedzených v Hlavných zásadách Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) týkajúcich sa združeného financovania a viazanej a čiastočne neviazanej štátnej rozvojovej pomoci (1987);

c)

iných štátnych tokov (Other Official Flows – OOF), ktoré zahŕňajú granty a úvery, ale vylučujú štátom podporované vývozné úvery, ktoré sú v súlade s dohodou, alebo

d)

akéhokoľvek spojenia financovania, napr. kombinácie financovania dvoch alebo viacerých vyššie uvedených podôb v zmysle zákona alebo v skutočnosti a/alebo nasledujúcich prvkov, ktoré sú pod kontrolou poskytujúceho, veriteľa, dlžníka:

1.

vývozný úver, ktorý je podporovaný štátom prostredníctvom priamych úverov/priameho financovania, refinancovania, podpory úrokovej sadzby, záruky alebo poistenia, na ktoré sa vzťahuje dohoda;

2.

iné finančné zdroje za trhových alebo takmer trhových podmienok alebo hotovostné platby zo strany kupujúceho.

32.   Združené financovanie

a)

Združené financovanie môže mať rôzne podoby vrátane zmiešaných úverov, zmiešaného financovania, spoločného financovania, paralelného financovania alebo jednotlivo integrovaných transakcií. Ich hlavnými črtami je, že obsahujú:

prvok zvýhodnenia, ktorý je v zmysle zákona alebo v skutočnosti spojený s nezvýhodneným prvkom,

buď jednotlivú časť finančného balíka, alebo celý finančný balík, ktorý je v podstate viazanou pomocou, a

zvýhodnené finančné prostriedky, ktoré sú dostupné len vtedy, ak príjemca súhlasí so spojeným nezvýhodneným prvkom;

b)

združenie alebo spojenie de facto určujú také činitele ako:

existenciu neoficiálneho dohovoru medzi príjemcom a poskytujúcimi orgánmi,

zámer poskytovateľa uľahčiť prijateľnosť finančného balíka prostredníctvom použitia štátnej rozvojovej pomoci (ODA),

efektívne viazanie celého finančného balíka na obstaranie v poskytujúcej krajine,

štatút viazanej pomoci v rámci štátnej rozvojovej pomoci (ODA) a prostriedky verejnej súťaže alebo prideľovania kontraktu pre každú finančnú transakciu alebo

akýkoľvek iný postup stanovený Výborom pre rozvojovú pomoc (DAC) alebo účastníkmi, v ktorom existuje faktické spojenie medzi dvoma alebo viacerými prvkami financovania;

c)

nasledujúce postupy nezabránia tomu, aby sa združenie alebo spojenie označilo ako združenie alebo spojenie de facto:

kontrakt rozložený do jednotlivých oznámení týkajúcich sa jednotlivých častí jedného kontraktu,

rozloženie financovaných kontraktov na niekoľko štádií,

absencia oznámenia o prepojených častiach kontraktu a/alebo

absencia oznámenia z dôvodu, že časť finančného balíka je neviazanou pomocou.

33.   Oprávnenosť krajiny na viazanú pomoc

a)

Viazaná pomoc sa neposkytuje krajinám, ktoré na základe HND na obyvateľa nie sú oprávnené na poskytnutie pôžičiek na obdobie 17 rokov zo Svetovej banky. Svetová banka každoročne prepočítava hranicu pre túto kategóriu (5). Určitá krajina môže byť preradená do inej kategórie len vtedy, ak sa jej zaradenie do kategórie v rámci klasifikácie Svetovej banky nezmenilo počas dvoch za sebou nasledujúcich rokov

b)

Pri klasifikácii krajín sa uplatňujú nasledujúce pracovné kritériá a postupy:

1.

klasifikácia na účely dohody závisí od výšky HND na obyvateľa vypočítanej Svetovou bankou na účely jej klasifikácie krajín, ktorým sa poskytujú pôžičky; túto klasifikáciu zverejňuje sekretariát;

2.

v prípadoch, ak Svetová banka nemá dostatok informácií na to, aby uverejnila údaje o výške HND na obyvateľa, bude požiadaná, aby urobila odhad, či výška HND príslušnej krajiny na obyvateľa presahuje, alebo nepresahuje stanovenú hranicu. Daná krajina sa zaradí podľa tohto odhadu, pokiaľ sa účastníci nerozhodnú konať inak;

3.

ak sa oprávnenosť krajiny na poskytovanie viazanej pomoci zmení v súlade s článkom 33 písm. a), jej preradenie do inej kategórie nadobúda účinnosť dva týždne po tom, čo sekretariát oznámil závery získané na základe uvedených údajov Svetovej banky všetkým účastníkom. Pred dňom účinnosti preradenia do inej kategórie sa nemôže oznamovať žiadne financovanie v rámci viazanej pomoci pre krajinu, ktorá bola zaradená do kategórie krajín oprávnených na poskytovanie viazanej pomoci; po tomto dátume nemôže byť oznámené žiadne financovanie v rámci viazanej pomoci pre krajinu preradenú do kategórie krajín nevhodných na poskytovanie viazanej pomoci s výnimkou prípadov, keď oznamované jednotlivé transakcie môžu byť kryté predtým poskytnutou úverovou linkou až do skončenia trvania úverovej linky (čo nemôže byť viac ako jeden rok od dátumu účinnosti preradenia);

4.

v prípadoch, ak Svetová banka reviduje číselné údaje, takéto revízie sa vo vzťahu k dohode nezohľadňujú. Zaradenie určitej krajiny sa však môže zmeniť na základe spoločného stanoviska v súlade s príslušnými postupmi stanovenými v článkoch 55 až 60 a ak účastníci priaznivo zohľadnia zmeny zapríčinené chybami a vypusteniami v číselných údajoch, ktoré boli zistené v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dané číselné údaje sekretariát prvýkrát distribuoval;

5.

bez ohľadu na zaradenie krajín do kategórií z hľadiska oprávnenosti alebo neoprávnenosti na prijatie viazanej pomoci by sa účastníci mali vyhýbať poskytnutiu akéhokoľvek iného úveru v rámci viazanej pomoci, než sú priame granty, potravinová pomoc a humanitárna pomoc, ako aj pomoc na zmiernenie účinkov jadrových alebo závažných priemyselných nehôd alebo na zabránenie ich výskytu, Bielorusku, Bulharsku, Rumunsku, Ruskej federácii a Ukrajine. Ak by HND na obyvateľa v ktorejkoľvek z týchto krajín prekročil počas troch za sebou nasledujúcich rokov hranicu oprávnenosti určenú Svetovou bankou, pokiaľ ide o pôžičky na obdobie 17 rokov, na oprávnenosť krajiny, pokiaľ ide o takéto úvery, sa bude vzťahovať článok 33 písm. a) a b) body 1 až 4, ako aj všetky ostatné ustanovenia dohody o viazanej pomoci (6).

34.   Oprávnenosť projektov

a)

Viazaná pomoc sa neposkytuje na verejné ani súkromné projekty, ktoré by mali byť za normálnych okolností komerčne výnosné, ak by boli financované za trhových podmienok alebo za podmienok dohody.

b)

Kľúčovým kritériom uvedenej oprávnenosti na pomoc je:

či je projekt finančne nerealizovateľný, t. j. či je pri primeraných cenách určených podľa trhových zásad nespôsobilý vytvárať dostatočný peňažný tok na pokrytie prevádzkových nákladov projektu a použitého kapitálu, t. j. prvé kľúčové kritérium, alebo

či možno na základe porady s ostatnými účastníkmi považovať za nepravdepodobné, že by projekt mohol byť financovaný na základe trhových podmienok alebo podmienok dohody, t. j. druhé kľúčové kritérium. V prípade projektov väčších ako 50 miliónov ZPČ sa pri zvažovaní vhodnosti takejto pomoci osobitne zohľadní očakávaná dostupnosť finančných prostriedkov za trhových podmienok alebo podmienok dohody.

c)

Kľúčové kritériá v písmene b) by mali ukázať, ako by sa pri hodnotení projektu malo určiť, či má byť financovaný viazanou pomocou, alebo vývoznými úvermi za trhových podmienok alebo podmienok dohody. Očakáva sa, že na základe konzultačného procesu stanoveného v článkoch 48 až 50 sa časom zhromaždí súbor skúseností, ktorý pre subjekty poskytujúce vývozné úvery, ako aj subjekty poskytujúce pomoc vopred presnejšie vymedzí kritériá na rozlíšenie oboch kategórií projektov.

35.   Minimálna úroveň zvýhodnenia

Účastníci neposkytnú viazanú pomoc, ktorá má úroveň zvýhodnenia menej ako 35 % alebo 50 %, ak prijímajúca krajina je najmenej rozvinutá krajina (Least Developed Country – LDC), okrem prípadov uvedených nižšie, ktoré sú tiež oslobodené od postupov oznamovania uvedených v článku 47 písm. a):

a)

technická pomoc: viazaná pomoc, ak zložka štátnej rozvojovej pomoci tvorená výhradne technickou spoluprácou je nižšia ako 3 % celkovej hodnoty transakcie alebo jeden milión zvláštnych práv čerpania (ZPČ), čo je nižšie, a

b)

malé projekty: kapitálové projekty v menšom objeme ako jeden milión ZPČ, ktoré sú plne financované z grantov rozvojovej pomoci.

36.   Výnimky z pravidiel oprávnenosti krajiny alebo projektu na viazanú pomoc

a)

Ustanovenia článkov 33 a 34 sa nevzťahujú na viazanú pomoc, ak úroveň zvýhodnenia je 80 % alebo viac s výnimkou viazanej pomoci, ktorá tvorí súčasť balíka združeného financovania uvedeného v článku 32.

b)

Ustanovenia článku 34 sa nevzťahujú na viazanú pomoc, ktorej hodnota je menšia ako dva milióny ZPČ, s výnimkou viazanej pomoci, ktorá tvorí súčasť balíka združeného financovania uvedeného v článku 32.

c)

Viazaná pomoc pre najmenej rozvinuté krajiny vymedzené Organizáciou Spojených národov nepodlieha ustanoveniam článkov 33 a 34.

d)

Bez ohľadu na články 33 a 34 účastník môže výnimočne poskytnúť podporu jedným z nasledujúcich spôsobov:

postup dosiahnutia spoločného stanoviska vymedzený v prílohe XI a uvedený v článkoch 55 až 60,

dokázanie odôvodnenosti pomoci prostredníctvom podpory podstatnej časti účastníkov, ako je uvedené v článkoch 48 a 49, alebo

list generálnemu tajomníkovi OECD v súlade s postupmi ustanovenými v článku 50, pričom účastníci predpokladajú, že tento spôsob nebude obvyklý a nebude sa často využívať.

37.   Výpočet úrovne zvýhodnenia v rámci viazanej pomoci

Úroveň zvýhodnenia v rámci viazanej pomoci sa vypočítava pomocou tej istej metódy, ktorú používa Výbor pre rozvojovú pomoc na výpočet grantového prvku, s tým rozdielom, že:

a)

diskontná sadzba používaná na výpočet úrovne zvýhodnenia v rámci pôžičky v danej mene, t. j. diferencovaná diskontná sadzba (Differentiated Discount Rate – DDR), podlieha každoročnej zmene 15. januára a počíta sa takto:

priemer sadzieb CIRR + rozpätie.

Rozpätie (M) závisí od doby splácania (repayment terms – R) takto:

R

M

Menej ako 15 rokov

0,75

Od 15 rokov do 20 rokov, ale nie vrátane

1,00

Od 20 rokov do 30 rokov, ale nie vrátane

1,15

Od 30 rokov a vyššie

1,25

Pre všetky meny sa priemerná sadzba CIRR vypočítava na základe priemeru mesačných sadzieb CIRR platných počas šesťmesačného obdobia od 15. augusta predchádzajúceho roku do 14. februára bežného roku. Vypočítaná sadzba vrátane rozpätia sa zaokrúhľuje na najbližších 10 bázických bodov. Ak existuje pre danú menu viac ako jedna sadzba CIRR, na tento výpočet sa používa sadzba CIRR pre najdlhšiu dobu splatnosti, tak ako je stanovená v článku 20 písm. a);

b)

základným dátumom na výpočet úrovne zvýhodnenia je deň začiatku úveru stanovený v prílohe XI;

c)

na účel výpočtu celkovej úrovne zvýhodnenia v rámci balíka združeného financovania sa úrovne zvýhodnenia v rámci nasledujúcich úverov, finančných prostriedkov a platieb pokladajú za nulové:

vývozné úvery, ktoré sú v súlade s dohodou,

iné finančné prostriedky poskytované na základe trhových alebo takmer trhových sadzieb,

iné finančné prostriedky s úrovňou zvýhodnenia menšou ako minimum povolené podľa článku 35 s výnimkou prípadov ponúk konkurujúcich podmienok a

akontačná platba vykonaná kupujúcim.

Platby vykonané v deň začiatku úveru alebo pred dňom začiatku úveru, ktoré sa nepovažujú za akontačné platby, sa zahŕňajú do výpočtu úrovne zvýhodnenia;

d)

diskontná sadzba pri vyrovnaní: pri vyrovnaní pomoci sa „identickým vyrovnaním“ rozumie vyrovnanie s totožnou úrovňou zvýhodnenia, ktorá sa znovu vypočíta s diskontnou sadzbou platnou v deň vyrovnania;

e)

miestne náklady a obstarávanie treťou krajinou sa zahŕňajú do výpočtu úrovne zvýhodnenia len vtedy, ak sú financované poskytujúcou krajinou;

f)

celková úroveň zvýhodnenia v rámci balíka združeného financovania sa určuje tak, že sa nominálna hodnota každej zložky balíka vynásobí príslušnou úrovňou zvýhodnenia v rámci každej zložky, výsledky sa spočítajú a táto celková suma sa vydelí súhrnnou nominálnou hodnotou zložiek;

g)

diskontnou sadzbou pre danú pôžičku v rámci pomoci je sadzba platná v čase oznámenia. V prípadoch okamžitého oznámenia je však diskontnou sadzbou sadzba platná v čase fixného stanovenia podmienok poskytnutia pôžičky v rámci pomoci. Zmena diskontnej sadzby počas obdobia trvania pôžičky nemení jej úroveň zvýhodnenia;

h)

ak v určitej mene nastane zmena pred uzatvorením zmluvy, oznámenie sa reviduje. Diskontnou sadzbou používanou na výpočet úrovne zvýhodnenia bude sadzba platná v deň revízie. Revízia nie je potrebná, ak je v pôvodnom oznámení uvedená alternatívna mena a všetky informácie potrebné na výpočet úrovne zvýhodnenia;

i)

bez ohľadu na písmeno g) je diskontnou sadzbou používanou na výpočet úrovne zvýhodnenia jednotlivých transakcií začatých v súvislosti s úverovou linkou poskytnutou v rámci pomoci sadzba, ktorá bola pôvodne oznámená pre úverovú linku.

38.   Obdobie platnosti viazanej pomoci

a)

Účastníci nestanovujú fixné podmienky viazanej pomoci, či sa táto pomoc týka financovania jednotlivých transakcií, alebo protokolu o pomoci, úverovej linky v rámci pomoci alebo podobnej dohody, na viac ako dva roky. V prípade protokolu o pomoci, úverovej linky v rámci pomoci alebo podobnej dohody sa obdobie platnosti začína v deň ich podpísania, pričom sa oznamujú v súlade s článkom 47; predĺženie úverovej linky sa oznamuje tak, akoby to bola nová transakcia, s poznámkou, že ide o predĺženie a že sa úverová linka obnovuje za podmienok povolených v čase oznámenia predĺženia. V prípade jednotlivých transakcií vrátane transakcií oznámených v rámci protokolu o pomoci, úverovej linky v rámci pomoci alebo podobnej dohody sa obdobie platnosti začína v deň oznámenia záväzku podľa potreby v súlade s článkom 46 alebo 47.

b)

Ak sa niektorá krajina stane nespôsobilou na 17-ročné úvery Svetovej banky po prvýkrát, platnosť oznámených existujúcich a nových protokolov o viazanej pomoci a úverových liniek sa obmedzuje na jeden rok po dni potenciálneho preradenia do inej kategórie v súlade s postupmi stanovenými v článku 33 písm. b).

c)

Obnovenie týchto protokolov a úverových liniek je možné len za podmienok, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článkov 33 a 34 dohody, a nasleduje po:

preradení krajín do inej kategórie a

zmene v ustanoveniach dohody.

Za týchto okolností sa môžu zachovať existujúce podmienky bez ohľadu na zmenu diskontnej sadzby stanovenej v článku 37.

39.   Prispôsobenie

S prihliadnutím na medzinárodné záväzky účastníka a v súlade s účelom dohody sa môže účastník v súlade s postupmi uvedenými v článku 42 prispôsobiť finančným podmienkam ponúknutým účastníkom alebo neúčastníkom.

KAPITOLA IV

POSTUPY

Oddiel 1:   Spoločné postupy pri vývozných úveroch a pomoci týkajúcej sa obchodu

40.   Oznámenia

Oznámenia požadované na základe ustanovení dohody sa dávajú v súlade s prílohou V, pričom obsahujú informácie uvedené v tejto prílohe, a ich kópia sa posiela sekretariátu.

41.   Informácie o štátnej podpore

a)

Keď účastník prisľúbi poskytnúť štátnu podporu, o ktorej informoval v súlade s postupmi ustanovenými v článkoch 44 až 47, náležite informuje všetkých ostatných účastníkov, pričom uvedie na príslušnom formulári 1C systému podávania správ veriteľmi (Creditor Reporting System – CRS) referenčné číslo oznámenia.

b)

Pri výmene informácií v súlade s článkami 52 až 54 účastník informuje ostatných účastníkov o podmienkach, ktoré plánuje poskytnúť pri podpore konkrétnej transakcie, a môže požiadať o podobné informácie od ostatných účastníkov.

42.   Postupy prispôsobovania

a)

Pred prispôsobením sa finančným podmienkam, ktoré podľa predpokladu ponúkne účastník alebo neúčastník podľa článkov 18 a 39, účastník vynaloží maximálne primerané úsilie vrátane ústneho rokovania uvedeného v článku 54 na overenie, či tieto podmienky podporuje štát a či dosahujú súlad s nasledujúcimi pravidlami:

1.

Účastník oznámi všetkým ostatným účastníkom podmienky, ktoré chce podporovať, pričom sa riadi rovnakými postupmi oznamovania, aké platia pre štandardné podmienky. V prípade prispôsobenia sa neúčastníkovi sa prispôsobujúci účastník riadi rovnakými postupmi oznamovania, aké by sa vyžadovali, keby prispôsobené podmienky ponúkol účastník.

2.

Ak by bez ohľadu na bod 1 príslušný postup pri oznamovaní vyžadoval, aby prispôsobujúci sa účastník nesplnil svoj záväzok po uzávierke konečných ponúk, prispôsobujúci sa účastník čo najskôr zašle oznámenie o svojom zámere vykonať prispôsobenie.

3.

Ak navrhujúci účastník zmierni alebo zruší svoj zámer podporovať oznámené podmienky, okamžite o tom informuje všetkých ostatných účastníkov.

b)

Účastník, ktorý má v úmysle poskytnúť rovnaké finančné podmienky, ako sú podmienky oznámené podľa článkov 44 a 45, to môže urobiť po uplynutí čakacej lehoty, ktorá je v nich stanovená. Tento účastník čo najskôr podá oznámenie o svojom úmysle.

43.   Osobitné konzultácie

a)

Účastník, ktorý má primerané dôvody domnievať sa, že finančné podmienky ponúknuté druhým účastníkom (navrhujúci účastník) sú výhodnejšie ako podmienky ustanovené v dohode, informuje sekretariát; sekretariát tieto informácie okamžite zverejní.

b)

Navrhujúci účastník vyjasní finančné podmienky svojej ponuky do dvoch pracovných dní od uverejnenia informácií zo sekretariátu.

c)

Po vyjasnení účastníkom, ktorý postup začal, môže akýkoľvek účastník požiadať, aby sekretariát do piatich pracovných dní zorganizoval osobitné konzultačné stretnutie účastníkov na prerokovanie danej záležitosti.

d)

Až do skončenia osobitného konzultačného stretnutia účastníkov finančné podmienky, na ktoré sa poskytuje štátna podpora, nenadobudnú účinnosť.

Oddiel 2:   Postupy pri vývozných úveroch

44.   Predbežné oznámenie s prerokovaním

a)

Účastník oznámi všetkým ostatným účastníkom najmenej desať kalendárnych dní pred vydaním akéhokoľvek záväzku, či uplatnená minimálna poistná sadzba bola určená podľa článku 24 písm. e) prvej zarážky alebo podľa článku 28 v súlade s prílohou V k dohode. Ak počas tohto obdobia požiada o prerokovanie ktorýkoľvek ďalší účastník, navrhujúci účastník počká ďalších desať kalendárnych dní. Ak je uplatniteľná sadzba MPR po zmiernení/vylúčení rizika nižšia ako 75 % alebo sa rovná 75 % MPR, čo je dôsledkom uplatnenia kategorizácie krajiny podľa rizika podľa krajiny kupujúceho bez akéhokoľvek obmedzenia alebo vylúčenia rizika, oznamujúci účastník zašle oznámenie všetkým ostatným účastníkom najmenej 20 kalendárnych dní pred vydaním akéhokoľvek záväzku.

b)

Účastník informuje po rokovaní všetkých ostatných účastníkov o svojom konečnom rozhodnutí s cieľom uľahčiť preskúmanie súboru skúseností v súlade s článkom 66. Účastníci vedú evidenciu o svojich skúsenostiach s poistnými sadzbami oznámenými v súlade s písmenom a).

45.   Predbežné oznámenie bez prerokovania

a)

Účastník zašle oznámenie všetkým ostatným účastníkom najmenej desať kalendárnych dní pred vydaním akéhokoľvek záväzku v súlade s prílohou V k dohode, ak má v úmysle:

1.

podporiť lehotu splácania dlhšiu ako päť rokov, ale nie dlhšiu ako osem a pol roka pre krajinu kategórie I;

2.

poskytnúť podporu na nejadrovú elektráreň s dlhšou dobou splácania ako príslušné maximum v článku 12, ale nie dlhšou ako 12 rokov, ako je stanovené v článku 13 písm. a);

3.

poskytnúť podporu podľa článku 14 písm. d);

4.

uplatniť poistnú sadzbu v súlade s článkom 24 písm. e) druhou zarážkou;

5.

uplatniť poistnú sadzbu v súlade s článkom 24 písm. g).

b)

Ak navrhujúci účastník zmierni alebo stiahne svoj zámer poskytnúť podporu na túto transakciu, okamžite informuje o tom všetkých ostatných účastníkov.

Oddiel 3:   Postupy pri pomoci týkajúcej sa obchodu

46.   Predbežné oznámenie

a)

Účastník zašle predbežné oznámenie, ak má v úmysle poskytnúť štátnu podporu na:

neviazanú pomoc týkajúcu sa obchodu s hodnotou dva milióny ZPČ alebo viac a s úrovňou zvýhodnenia menej 80 %,

neviazanú pomoc týkajúcu sa obchodu s hodnotou menej ako dva milióny ZPČ a s grantovým prvkom (v zmysle definície v DAC) menej ako 50 %,

viazanú pomoc týkajúcu sa obchodu s hodnotou dva milióny ZPČ alebo viac a s úrovňou zvýhodnenia menej 80 % alebo

viazanú pomoc týkajúcu sa obchodu s hodnotou menej ako dva milióny ZPČ a s úrovňou zvýhodnenia menej ako 50 % okrem prípadov uvedených v článku 35 písm. a) a b).

b)

Predbežné oznámenie sa robí najneskôr 30 pracovných dní pred uzavretím verejnej súťaže alebo pred prijatím záväzku, podľa toho, čo je skôr.

c)

Ak navrhujúci účastník zmierni úmysel alebo upustí od úmyslu poskytnúť podporu za oznámených podmienok, okamžite o tom náležite informuje všetkých ostatných účastníkov.

d)

Tento článok sa vzťahuje na viazanú pomoc, ktorá tvorí súčasť balíka združeného financovania, ako je uvedené v článku 32.

47.   Okamžité oznámenie

a)

Účastník informuje všetkých ostatných účastníkov okamžite, t. j. do dvoch pracovných dní od prijatia záväzku, ak poskytuje štátnu podporu na viazanú pomoc v hodnote buď:

dvoch miliónov alebo viac ZPČ a s úrovňou zvýhodnenia 80 % alebo viac, alebo

menej ako dva milióny ZPČ a s úrovňou zvýhodnenia 50 % alebo viac okrem prípadov uvedených v článku 35 písm. a) a b).

b)

Účastník tiež okamžite informuje všetkých ostatných účastníkov, ak sa podpíše protokol o pomoci, úverová linka alebo podobná dohoda.

c)

Predbežné oznámenie sa nemusí podať, ak účastník má v úmysle prispôsobiť sa finančným podmienkam, ktoré boli predmetom okamžitého oznámenia.

Oddiel 4:   Konzultačné postupy pri viazanej pomoci

48.   Účel konzultácií

a)

Účastník, ktorý má záujem o objasnenie možnej obchodnej motivácie viazanej pomoci, môže požiadať o dodanie úplného kvalitatívneho hodnotenia pomoci (podrobne pozri v prílohe IX).

b)

Okrem toho môže účastník požadovať konzultácie s inými účastníkmi v súlade s článkom 49. Tieto konzultácie zahŕňajú osobné konzultácie ustanovené v článku 54 a ich cieľom je prerokovať:

predovšetkým, či daná pomoc zodpovedá požiadavkám článkov 33 a 34, a

ak je to potrebné, či je daná ponuka na pomoc oprávnená, a to aj keď nie sú splnené požiadavky článkov 33 a 34.

49.   Rozsah pôsobnosti a časová špecifikácia konzultácií

a)

Počas konzultácií môže účastník okrem iných údajov požadovať tieto informácie:

výsledky podrobnej realizačnej štúdie/hodnotenia projektu,

či existuje konkurenčná ponuka s financovaním bez zvýhodnenia alebo financovaním pomoci,

očakávaný príjem alebo úsporu cudzej meny v rámci projektu,

či existuje spolupráca s mnohostrannými organizáciami, napríklad so Svetovou bankou,

či sa uskutočnila medzinárodná verejná súťaž (International Competitive Bidding – IBC), najmä ak dodávateľ z poskytujúcej krajiny dal cenovo najnižšiu ponuku,

aký je vplyv na životné prostredie,

aká je účasť súkromného sektora a

kedy boli poskytnuté zvýhodnené úvery alebo úvery poskytnuté v rámci pomoci (napr. šesť mesiacov pred koncom lehoty na podávanie ponúk alebo pred prijatím záväzku).

b)

Konzultácie sa ukončujú a zistenia vyplývajúce z oboch otázok uvedených v článku 48 oznámi sekretariát všetkým účastníkom najmenej desať pracovných dní pred koncom lehoty na podávanie ponúk alebo prijatím záväzku, podľa toho, čo je skôr. Ak majú konzultujúce strany rozdielne názory, sekretariát vyzve ostatných účastníkov, aby do piatich pracovných dní poskytli svoje názory. Sekretariát tieto názory posiela účastníkovi, ktorý oznámil zámer poskytnúť viazanú pomoc, s tým, že by mal znovu zvážiť, či túto pomoc poskytne, ak sa ukáže, že táto pomoc nenašla jednoznačnú podporu účastníkov.

50.   Výsledok konzultácií

a)

Poskytovateľ pomoci, ktorý zamýšľa v projekte pokračovať napriek tomu, že nemá jednoznačnú podporu účastníkov, vopred informuje ostatných účastníkov o svojich zámeroch, najneskôr do šesťdesiatich kalendárnych dní po ukončení konzultácií, t. j. po tom, čo bolo schválené konečné rozhodnutie predsedu. Poskytovateľ pomoci tiež napíše list generálnemu tajomníkovi OECD, v ktorom ho informuje o výsledkoch konzultácií a vysvetlí vyšší štátny záujem nesúvisiaci s obchodom, ktorý si vyžaduje poskytnutie takejto pomoci. Účastníci očakávajú, že takéto prípady budú len výnimočné a nie časté.

b)

Poskytovateľ pomoci okamžite oznámi účastníkom, že poslal list generálnemu tajomníkovi OECD, a k tomuto oznámeniu pripojí kópiu tohto listu. Poskytovateľ pomoci ani žiadny iný účastník neposkytne záväzok týkajúci sa viazanej pomoci skôr ako desať pracovných dní po poslaní tohto oznámenia účastníkom. V prípade projektov, pri ktorých sa počas konzultačného procesu zistili konkurenčné obchodné ponuky, sa spomenutá lehota desiatich pracovných dní predlžuje na pätnásť dní.

c)

Sekretariát monitoruje priebeh a výsledky konzultácií.

Oddiel 5:   Výmena informácií o vývozných úveroch a pomoci týkajúcej sa obchodu

51.   Kontaktné miesta

Všetok styk medzi určenými kontaktnými miestami v každej krajine sa vykonáva prostredníctvom komunikácie v reálnom čase, napr. pomocou OLIS, a považuje sa za dôverný.

52.   Rozsah žiadostí o informácie

a)

Účastník sa môže spýtať iného účastníka na jeho stanovisko vo vzťahu k tretej krajine, inštitúcii v tretej krajine alebo k určitému spôsobu obchodovania.

b)

Účastník, ktorý dostane žiadosť o štátnu podporu, môže žiadať informácie od iného účastníka, pričom uvedie, aké najvýhodnejšie úverové podmienky by bol žiadajúci účastník ochotný poskytnúť.

c)

Ak sa žiadosť o informácie posiela viac ako jednému účastníkovi, musí obsahovať zoznam adresátov.

d)

Kópia všetkých žiadostí o informácie sa posiela sekretariátu.

53.   Rozsah odpovedí

a)

Účastník, ktorému je adresovaná žiadosť o informácie, odpovie do siedmich kalendárnych dní a poskytne čo najviac informácií. V odpovedi poskytne čo najpresnejší obsah rozhodnutí, ktoré pravdepodobne prijme. V prípade potreby svoju odpoveď čo najskôr doplní. Kópie odpovede zašle aj ostatným adresátom žiadosti o informácie a sekretariátu.

b)

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane odpoveď na žiadosť o informácie dodatočne neplatná, napríklad z dôvodu, že:

bola doručená, zmenená alebo stiahnutá žiadosť o podporu alebo

sa zvažujú iné podmienky,

odpoveď sa zašle okamžite a jej kópia sa zašle všetkým ostatným adresátom žiadosti o informácie a sekretariátu.

54.   Osobné konzultácie

a)

Účastník odsúhlasí žiadosti o osobné konzultácie do desiatich pracovných dní.

b)

Žiadosť o osobné konzultácie sa sprístupní účastníkom a neúčastníkom. Konzultácie sa uskutočnia čo najskôr po uplynutí lehoty desiatich pracovných dní.

c)

Predseda koordinuje so sekretariátom akékoľvek nasledujúce potrebné kroky, napríklad spoločné stanovisko. Sekretariát okamžite sprístupní výsledok konzultácií.

55.   Postupy dosiahnutia spoločného stanoviska a jeho podoba

a)

Návrhy na spoločné stanovisko sa posielajú len na sekretariát. Návrh na spoločné stanovisko sa posiela všetkým účastníkom, a ak ide o viazanú pomoc, posiela sekretariát takýto návrh na všetky kontaktné miesta Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC). V registri spoločných stanovísk na výveske OLIS sa neuvádza, od ktorého účastníka pochádza. Sekretariát to však môže účastníkovi alebo členovi DAC na požiadanie ústne oznámiť. Sekretariát vedie evidenciu týchto žiadostí.

b)

Návrh na spoločné stanovisko obsahuje dátum a má túto podobu:

referenčné číslo, za ktorým nasleduje nadpis Spoločné stanovisko,

názov dovážajúcej krajiny a meno kupujúceho,

názov a čo najpresnejší opis projektu umožňujúci jeho jasnú identifikáciu,

podmienky poskytnutia štátnej podpory, ktoré predpokladá navrhujúca krajina,

návrh na spoločné stanovisko,

štátna príslušnosť a mená predkladateľov známych konkurenčných ponúk,

koniec lehoty na podávanie obchodných a finančných ponúk a číslo verejnej súťaže, ak je známe, a

ďalšie súvisiace informácie vrátane dôvodov na navrhnutie spoločného stanoviska, dostupnosti projektových štúdií a/alebo osobitných okolností.

c)

Návrh na spoločné stanovisko vypracovaný v súlade s článkom 33 písm. b) bodom 4 sa posiela na sekretariát a kópie sa posielajú ostatným účastníkom. Účastník podávajúci návrh na spoločné stanovisko poskytne podrobné vysvetlenie dôvodov, prečo by podľa jeho názoru zaradenie danej krajiny do určitej kategórie malo byť odlišné od zaradenia určeného podľa postupu uvedeného v článku 33 písm. b).

d)

Sekretariát verejne sprístupní odsúhlasené spoločné stanoviská.

56.   Odpovede na návrhy na spoločné stanovisko

a)

Odpovede sa posielajú do dvadsiatich kalendárnych dní, odporúča sa však, aby účastníci odpovedali na návrh na spoločné stanovisko čo najskôr.

b)

Odpoveďou môže byť žiadosť o ďalšie informácie, prijatie, odmietnutie, návrh úpravy spoločného stanoviska alebo alternatívny návrh na spoločné stanovisko.

c)

Ak účastník oznámi, že nemá žiadne stanovisko, pretože sa na neho vo veci pomoci projektu neobrátil ani vývozca, ani štátne orgány prijímajúcej krajiny, považuje sa to za prijatie návrhu na spoločné stanovisko.

57.   Prijatie spoločného stanoviska

a)

Po uplynutí lehoty dvadsiatich kalendárnych dní sekretariát informuje všetkých účastníkov o stave návrhu na spoločné stanovisko. Ak spoločné stanovisko neprijali všetci účastníci, avšak žiadny účastník ho neodmietol, návrh zostáva otvorený ďalších osem kalendárnych dní.

b)

Po tejto dodatočnej lehote sa rozumie, že účastník, ktorý návrh na spoločné stanovisko výslovne neodmietol, ho prijal. Ktorýkoľvek účastník vrátane navrhujúceho účastníka však môže spoločné stanovisko prijať len s podmienkou, že ho výslovne prijme jeden alebo viacerí účastníci.

c)

Ak účastník neprijme jeden alebo viac prvkov spoločného stanoviska, rozumie sa, že prijíma všetky ostatné prvky spoločného stanoviska. Predpokladá sa, že toto čiastočné prijatie môže viesť ostatných účastníkov k zmene postoja k navrhovanému spoločnému stanovisku. Všetci účastníci môžu voľne ponúkať alebo prispôsobovať podmienky, na ktoré sa nevzťahuje žiadne spoločné stanovisko.

d)

Spoločné stanovisko, ktoré nebolo prijaté, sa môže opätovne preskúmať s využitím postupov stanovených v článkoch 55 a 56. Za týchto okolností účastníci nie sú viazaní svojím pôvodným rozhodnutím.

58.   Nedohoda o spoločnom stanovisku

Ak sa navrhujúci účastník a účastník, ktorý navrhol úpravu alebo alternatívu, nemôžu dohodnúť na spoločnom stanovisku v dodatočnej lehote ôsmich kalendárnych dní, táto lehota sa po ich vzájomnom súhlase môže predĺžiť. Sekretariát o každom takomto predĺžení lehoty informuje všetkých účastníkov.

59.   Nadobudnutie účinnosti spoločného stanoviska

Sekretariát informuje všetkých účastníkov buď o tom, že spoločné stanovisko nadobudne účinnosť, alebo o tom, že bolo zamietnuté; spoločné stanovisko nadobudne účinnosť tretím kalendárnym dňom po tomto oznámení. Sekretariát vedie v OLIS priebežne aktualizovaný zoznam všetkých spoločných stanovísk, ktoré boli schválené alebo o ktorých sa ešte nerozhodlo.

60.   Obdobie platnosti spoločného stanoviska

a)

Prijaté spoločné stanovisko platí dva roky od nadobudnutia účinnosti, ak sekretariát nedostane oznámenie, že už nie je aktuálne a že takýto názor majú všetci účastníci. Spoločné stanovisko zostáva v platnosti počas ďalších dvoch rokov, ak niektorý z účastníkov požiada o predĺženie do štrnástich kalendárnych dní od uplynutia pôvodnej lehoty. Ďalšie predĺženia možno schváliť prostredníctvom toho istého postupu. Spoločné stanovisko prijaté v súlade s článkom 33 písm. b) bodom 4 je platné, kým nie sú k dispozícii údaje Svetovej banky na nasledujúci rok.

b)

Sekretariát monitoruje stav spoločných stanovísk a poskytuje účastníkom zodpovedajúce informácie pomocou zoznamu s názvom Stav platných spoločných stanovísk, ktorý sa vedie v OLIS. To znamená, že sekretariát okrem iného:

dopĺňa zoznam o nové spoločné stanoviská, ktoré prijali účastníci,

aktualizuje deň skončenia platnosti v prípade, ak niektorý účastník požiada o predĺženie platnosti,

vymazáva spoločné stanoviská, ktorých platnosť sa skončila, a

každý štvrťrok vydáva zoznam spoločných stanovísk, ktorých platnosť sa má skončiť v nasledujúcom štvrťroku.

Oddiel 6:   Operačné ustanovenia týkajúce sa oznamovania minimálnych úrokových sadzieb (CIRR)

61.   Oznamovanie minimálnych úrokových sadzieb

a)

Sadzby CIRR pre jednotlivé meny, ktoré sa určujú podľa ustanovení článku 20, sa posielajú prostredníctvom okamžitého oznámenia najmenej raz mesačne sekretariátu, ktorý ich rozosiela všetkým účastníkom.

b)

Takéto oznámenie sa doručí sekretariátu najneskôr päť dní po skončení každého mesiaca, ktorého sa dané informácie týkajú. Sekretariát potom okamžite informuje všetkých účastníkov o uplatňovaných sadzbách a verejne ich sprístupní.

62.   Deň účinnosti uplatňovania úrokových sadzieb

Akékoľvek zmeny úrokových sadzieb nadobúdajú účinnosť pätnásty deň po skončení každého mesiaca.

63.   Okamžité zmeny úrokových sadzieb

V prípade, ak si vývoj na trhu vyžiada oznámenie o úprave sadzby CIRR v priebehu určitého mesiaca, upravená sadzba sa uplatňuje desať dní po doručení tohto oznámenia sekretariátu.

Oddiel 7:   Prehodnocovanie

64.   Pravidelné prehodnocovanie dohody

a)

Účastníci pravidelne prehodnocujú fungovanie dohody. V rámci tohto prehodnocovania účastníci skúmajú okrem iného postupy súvisiace s oznamovaním, uplatňovanie a fungovanie systému diferencovanej diskontnej sadzby (DDR), pravidlá a postupy súvisiace s viazanou pomocou, otázky súvisiace s prispôsobovaním, predchádzajúce záväzky a možnosti rozšírenia počtu účastníkov dohody.

b)

Pri tomto prehodnocovaní sa vychádza z informácií poskytnutých účastníkmi na základe ich skúseností a z návrhov účastníkov na zlepšenie fungovania a účinnosti dohody. Účastníci zohľadňujú ciele dohody a existujúcu ekonomickú a menovú situáciu. Informácie a návrhy, ktoré chcú účastníci poskytnúť v súvislosti s týmto prehodnocovaním, sa doručujú sekretariátu najneskôr štyridsaťpäť dní pred dňom prehodnocovania.

65.   Prehodnocovanie minimálnych úrokových sadzieb

a)

Účastníci pravidelne prehodnocujú systém určovania sadzieb CIRR s cieľom zabezpečiť, aby oznamované sadzby odrážali existujúce trhové podmienky a spĺňali zámery, na základe ktorých sa určili platné sadzby. Toto prehodnocovanie zahŕňa aj rozpätie, ktoré sa pripočítava pri uplatňovaní týchto sadzieb.

b)

Účastník môže podať predsedovi účastníkov odôvodnenú žiadosť o mimoriadne prehodnotenie v prípade, ak tento účastník zastáva názor, že sadzba CIRR pre jednu alebo viac ako jednu menu už neodráža existujúce trhové podmienky.

66.   Prehodnocovanie minimálnych poistných sadzieb a súvisiace otázky

Účastníci pravidelne monitorujú a prehodnocujú všetky aspekty pravidiel a postupov týkajúcich sa poistných sadzieb. Toto prehodnocovanie zahŕňa:

a)

metodiku uplatňovanú pri modeli hodnotenia rizika krajiny s cieľom posúdiť jej správnosť z hľadiska skúseností;

b)

minimálne poistné sadzby za úverové riziko krajiny a úverové riziko suverénneho dlžníka s cieľom upravovať ich dlhodobo tak, aby predstavovali presnú mieru rizika, pričom sa zohľadňujú tri nástroje spätnej väzby poistnej sadzby (Premium Feedback Tools – PFT): prístup na základe peňažného toku a akruálny prístup a podľa potreby ukazovatele súkromného trhu;

c)

diferenciácie sadzieb MPR, ktoré zohľadňujú rozdielnu kvalitu produktov v oblasti vývozných úverov a poskytnuté percento krytia, a

d)

súbor skúseností s používaním zmierňovania a/alebo vylučovania rizík, tak ako sú stanovené v článku 28, a s trvajúcou opodstatnenosťou a vhodnosťou osobitných prípustných faktorov zmiernenia/vylúčenia rizík. Pri tomto prehodnocovaní pomáha sekretariát poskytovaním správ o všetkých oznámeniach.


(1)  V zmysle definície v článku 5 Dohovoru OECD.

(2)  Na základe ročného prehodnotenia Svetovou bankou jej kategorizácie krajín sa na zaradenia krajiny do určitej kategórie použije hraničná hodnota hrubého národného dôchodku (HND); táto hraničná hodnota je k dispozícii na webovej stránke OECD (www.oecd.org/ech/xcred).

(3)  Na administratívne účely sa niektoré krajiny, ktoré zvyčajne nedostávajú štátom podporované vývozné úvery, nemusia kategorizovať.

(4)  Ukazovateľmi súkromného trhu sú štátne dlhopisy, stanovenie sadzieb dlhopisov porovnávacou metódou (read-across metóda), forfeit market a syndikovaný úver.

(5)  Na účel oprávnenosti na viazanú pomoc sa na základe ročného prehodnocovania klasifikácie krajiny Svetovou bankou bude používať hranica podľa hrubého národného dôchodku (HND); táto hranica je dostupná na webovej stránke OECD (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  Na účely článku 33 písm. b) bodu 5 možno likvidáciu jadrovej elektrárne považovať za humanitárnu pomoc. V prípade jadrovej alebo veľkej priemyselnej nehody, ktorá spôsobí závažné cezhraničné znečistenie, ktorýkoľvek dotknutý účastník môže poskytnúť viazanú pomoc na odstránenie alebo zmiernenie jej účinkov. V prípade závažného rizika, že takáto nehoda by mohla nastať, ktorýkoľvek potenciálne dotknutý účastník, ktorý má v úmysle poskytnúť pomoc na zabránenie jej výskytu, zašle predbežné oznámenie v súlade s článkom 46. Ostatní účastníci priaznivo posúdia urýchlenie postupov pre viazanú pomoc v súlade s konkrétnou situáciou.

PRÍLOHA I

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH PRE LODE

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI SEKTOROVÉHO DOHOVORU

1.   Účastníci

Účastníci sektorového dohovoru sú: Austrália, Európska únia, Japonsko, Kórea a Nórsko.

2.   Rozsah pôsobnosti

Tento sektorový dohovor, ktorý dopĺňa dohodu, stanovuje osobitné usmernenia pre štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa vývozných kontraktov pre:

a)

akékoľvek nové námorné plavidlo s viac ako 100 BRT používané na dopravu tovaru alebo osôb alebo na výkon špecializovanej služby [napríklad rybárske lode, lode na spracovanie rýb, ľadoborce a bagrovacie lode (hĺbiče dna), ktoré majú na základe svojho stáleho pohonu a riadenia všetky vlastnosti vlastnej spôsobilosti na plavbu na otvorenom mori], remorkéry s výkonom najmenej 365 kW a nedokončené trupy plavidiel, ktoré sú na vode a sú mobilné. Tento sektorový dohovor sa nevzťahuje na vojenské plavidlá. Tento sektorový dohovor sa nevzťahuje na plávajúce doky a mobilné jednotky používané mimo pobrežia, ale ak by vznikli problémy v spojitosti s vývoznými úvermi na tieto objekty, účastníci sektorového dohovoru (ďalej len „účastníci“) môžu po zohľadnení opodstatnených žiadostí účastníkov rozhodnúť, že sa na ne bude vzťahovať;

b)

akúkoľvek premenu lode. Premena lode znamená akúkoľvek premenu námorných plavidiel s viac ako 1 000 BRT za podmienky, že transakcie premeny majú za následok radikálne zmeny plánu nákladu, trupu alebo pohonného systému;

c)

1.

hoci plavidlá typu vznášadiel nespadajú do pôsobnosti tohto sektorového dohovoru, účastníci smú poskytovať vývozné úvery na vznášadlá za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v tomto sektorovom dohovore. Zaväzujú sa uplatňovať túto možnosť umiernene a neposkytovať takéto úverové podmienky pre vznášadlá v prípadoch, v ktorých sa zistí, že za podmienok tohto sektorového dohovoru neexistuje konkurencia;

2.

v tomto sektorovom dohovore je pojem „vznášadlo“ definovaný takto: obojživelné vozidlo s výtlakom najmenej 100 ton, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo v plnej miere nadnášané vzduchom vyháňaným z vozidla a vytvárajúcim pretlak udržiavaný v priestore ohraničenom pružným plášťom okolo okraja vozidla a zemským alebo vodným povrchom pod vozidlom, a ktoré možno poháňať a riadiť vrtuľami alebo vzduchom privádzaným potrubím od dúchadiel alebo podobných zariadení;

3.

rozumie sa, že poskytovanie vývozných úverov za podmienok rovnocenných s podmienkami stanovenými v tejto sektorovej dohode by malo byť obmedzené na tie vznášadlá, ktoré sa používajú na námorných trasách, a nie na pozemných trasách, okrem príjazdových trás k zariadeniam terminálov nachádzajúcich sa vo vzdialenosti najviac jedného kilometra od vody.

KAPITOLA II

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VÝVOZNÝCH ÚVEROV A VIAZANEJ POMOCI

3.   Maximálna doba splatnosti

Maximálna doba splatnosti bez ohľadu na kategorizáciu krajiny je 12 rokov po dodávke.

4.   Akontačná platba

Účastníci požadujú pri dodávke akontačnú platbu v minimálnej výške 20 % zmluvnej ceny.

5.   Splácanie istiny

Suma istiny vývozného úveru sa spláca v rovnakých splátkach v pravidelných intervaloch, ktoré sú zvyčajne šesť mesiacov a maximálne 12 mesiacov.

6.   Minimálna poistná sadzba

Ustanovenia dohody o minimálnych poistných sadzbách sa neuplatnia, kým tieto ustanovenia nepreskúmajú účastníci tohto sektorového dohovoru.

7.   Pomoc

Každý účastník, ktorý chce poskytnúť pomoc, musí okrem dodržiavania ustanovení dohody potvrdiť, že daná loď sa v priebehu doby splatnosti nevyužíva na základe verejnej registrácie a že bola získaná vhodná záruka, že konečný vlastník má sídlo v krajine príjemcu, nie je nefunkčnou dcérskou spoločnosťou zahraničnej spoločnosti a zaviazal sa, že nepredá túto loď bez súhlasu vlády.

KAPITOLA III

POSTUPY

8.   Oznamovanie

Na účel transparentnosti každý účastník okrem ustanovení dohody a systému hlásení veriteľov IBRD/Berne Union/OECD (IBRD/Berne Union/OECD Creditor Reporting System) poskytuje každoročne informácie o svojom systéme poskytovania štátnej podpory a o prostriedkoch vykonávania tohto sektorového dohovoru vrátane platných schém.

9.   Prehodnocovanie

a)

Tento sektorový dohovor sa prehodnocuje každoročne alebo na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka v rámci pracovnej skupiny OECD pre stavbu lodí a pre účastníkov dohody sa vypracúva správa.

b)

Na uľahčenie nadväznosti a súladu medzi dohodou a týmto sektorovým dohovorom a pri zohľadnení povahy lodiarskeho priemyslu účastníci tohto sektorového dohovoru a dohody budú podľa potreby konzultovať a koordinovať svoje činnosti.

c)

Keď účastníci dohody rozhodnú o jej zmene, účastníci tohto sektorového dohovoru (ďalej len „účastníci“) toto rozhodnutie preskúmajú a posúdia jeho závažnosť pre tento sektorový dohovor. Až do ukončenia tohto posudzovania sa tieto zmeny a doplnenia dohody neuplatňujú na tento sektorový dohovor. V prípade, ak účastníci môžu prijať tieto zmeny a doplnenia dohody, oznámia to písomne účastníkom dohody. V prípade, ak účastníci tieto zmeny a doplnenia dohody nemôžu prijať, pokiaľ ide o ich uplatnenie v odvetví stavby lodí, informujú účastníkov dohody o svojich námietkach a začnú s nimi konzultovať s cieľom dospieť k riešeniu problémov. V prípade, ak sa medzi týmito dvoma skupinami nedosiahne dohoda, názory účastníkov, pokiaľ ide o uplatnenie týchto zmien a doplnení v odvetví stavby lodí, majú prednosť.

d)

Po nadobudnutí účinnosti Dohody o rešpektovaní bežných konkurenčných podmienok v komerčnom staviteľstve a pri opravách lodí prestane platiť tento sektorový dohovor pre tých účastníkov, od ktorých zákon vyžaduje, aby uplatňovali dohodu z roku 1994 o vývozných úveroch na lode [C/WP6(94)6]. Títo účastníci vykonajú bezodkladné prehodnotenie dohody z roku 1994 s cieľom uviesť ju do súladu s týmto sektorovým dohovorom.

Dodatok

ZÁVÄZKY NA BUDÚCU PRÁCU

Okrem uplatňovania ustanovení kapitoly Budúca práca dohody sa účastníci tohto sektorového dohovoru dohodli, že:

a)

vypracujú orientačný zoznam typov lodí, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za obchodne neživotaschopné, so zreteľom na ustanovenia týkajúce sa viazanej pomoci ustanovené v dohode;

b)

posúdia ustanovenia dohody, ktoré sa týkajú minimálnych poistných sadzieb, s cieľom začleniť ich do tohto sektorového dohovoru;

c)

na základe vývoja príslušných medzinárodných rokovaní prediskutujú zaradenie iných ustanovení o minimálnych úrokových sadzbách vrátane osobitných sadzieb CIRR a pohyblivých sadzieb;

d)

prediskutujú uplatniteľnosť ročných splátok pri splácaní istiny.

PRÍLOHA II

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH PRE JADROVÉ ELEKTRÁRNE

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI SEKTOROVÉHO DOHOVORU

1.   Rozsah pôsobnosti

a)

Tento sektorový dohovor, ktorý dopĺňa dohodu:

stanovuje osobitné usmernenia, ktoré sa vzťahujú na štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa zmlúv o vývoze kompletných atómových elektrární alebo ich častí, ktoré pozostávajú zo všetkých komponentov, zariadení, materiálov a služieb vrátane odbornej prípravy zamestnancov, ktoré sú priamo potrebné na výstavbu týchto atómových elektrární a ich uvedenie do prevádzky. Dohovor tiež stanovuje podmienky, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní podpory na jadrové palivo,

sa neuplatňuje na položky, za ktoré obyčajne zodpovedá kupujúci, predovšetkým na náklady súvisiace s technickou prípravou pozemku, s cestami, stavbárskym mestečkom, silnoprúdovým vedením, vonkajšou rozvodňou a dodávkou vody, a tiež na náklady v súvislosti s úradnými schvaľovacími postupmi (napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenie, povolenie na zavedenie paliva) v krajine kupujúceho okrem:

prípadov, ak kupujúci vonkajšej rozvodne je ten istý ako kupujúci elektrárne a kontrakt je uzatvorený v súvislosti s pôvodnou vonkajšou rozvodňou tejto elektrárne, maximálna doba splatnosti a minimálne úrokové sadzby pre pôvodnú vonkajšiu rozvodňu sú rovnaké ako pre jadrovú elektráreň (t. j. 15 rokov a SCIRR),

sa neuplatňuje na napájacie stanice, transformátory a prenosové vedenia.

b)

Tento sektorový dohovor sa vzťahuje aj na modernizáciu jestvujúcej jadrovej elektrárne v prípadoch, ak možno predpokladať, že celková hodnota modernizácie bude najmenej 80 milión ZPČ (kategória X) a ekonomická životnosť elektrárne sa predĺži najmenej o 15 rokov. Ak ktorékoľvek z týchto kritérií nie je splnené, platia podmienky dohody.

c)

Pri štátnej podpore poskytovanej na vyradenie atómovej elektrárne z prevádzky má prednosť uplatňovanie podmienok dohody pred sektorovým dohovorom. Vyradenie z prevádzky sa vymedzuje ako zatvorenie alebo demontáž atómovej elektrárne. Postupy dosiahnutia spoločného stanoviska ustanovené v článkoch 55 až 60 dohody poskytujú možnosť obmedzenia alebo predĺženia dôb splatnosti.

2.   Prehodnocovanie

Účastníci pravidelne prehodnocujú ustanovenia tohto sektorového dohovoru.

KAPITOLA II

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VÝVOZNÝCH ÚVEROV A VIAZANEJ POMOCI

3.   Maximálna doba splatnosti

Maximálna doba splatnosti, bez ohľadu na zaradenie príslušnej krajiny do kategórie, je pätnásť rokov.

4.   Splácanie istiny a platba úrokov

a)

Suma istiny vývozného úveru sa spláca v rovnakých splátkach.

b)

Istina sa spláca a úroky sa platia v intervaloch, ktoré nie sú kratšie ako šesť mesiacov, a prvá splátka istiny a platba úrokov sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru.

c)

V prípade vývozných úverov poskytnutých na podporu lízingových operácií sa namiesto rovnakých splátok istiny uvedených v písmene a) môžu používať rovnaké splátky istiny a úrokov spolu.

5.   Minimálne úrokové sadzby

a)

Účastník poskytujúci štátnu finančnú podporu prostredníctvom priameho financovania, refinancovania alebo podpory úrokovej sadzby uplatňuje minimálne úrokové sadzby; tento účastník uplatňuje príslušnú osobitnú komerčnú referenčnú úrokovú sadzbu (Special Commercial Interest Reference Rate – SCIRR). Ak je záväzok fixnej sadzby SCIRR pôvodne obmedzený na maximálnu lehotu, ktorá nie je dlhšia ako pätnásť rokov odo dňa udelenia kontraktu, každá štátom poskytovaná podpora na zostávajúce obdobie trvania úveru sa obmedzuje aj na záruky alebo podporu úrokovej sadzby pri príslušnej sadzbe SCIRR platnej v čase nového stanovenia úrokovej sadzby.

b)

Ak sa štátna finančná podpora poskytuje na zariadenie na čiastočnú dodávku do atómovej elektrárne, pri ktorom dodávateľ nenesie zodpovednosť za uvedenie do prevádzky, je minimálnou úrokovou sadzbou sadzba SCIRR v súlade s článkom 6 tohto sektorového dohovoru. Ďalšou možnosťou je, že účastník ponúkne príslušnú sadzbu CIRR v súlade s článkom 20 dohody za predpokladu, že maximálne obdobie odo dňa udelenia kontraktu do dňa konečnej splatnosti nepresiahne desať rokov.

6.   Stanovenie sadzieb SCIRR

Sadzby SCIRR sa stanovujú s fixným rozpätím 75 bázických bodov pripočítaných k sadzbe CIRR pre príslušnú menu s výnimkou japonského jenu, pre ktorý je rozpätie 40 bázických bodov. Pri tých menách, ktoré majú viac ako jednu sadzbu CIRR, sa na stanovenie sadzieb SCIRR použije sadzba CIRR pre najdlhšiu dobu splatnosti v súlade s článkom 20 písm. a) prvou zarážkou dohody.

7.   Miestne náklady a kapitalizácia úrokov

Ustanovenia článku 10 písm. d) dohody sa neuplatňujú, ak sa štátna finančná podpora poskytuje na základe sadzby SCIRR. Štátna finančná podpora poskytovaná v iných sadzbách ako sadzby SCIRR spolu pre miestne náklady a pre kapitalizáciu úrokov pred dňom začiatku úveru sa môže poskytnúť len na sumu nepresahujúcu 15 % vývoznej hodnoty.

8.   Štátna podpora na jadrové palivo

a)

Maximálna doba splatnosti pre počiatočnú zásielku paliva nepresiahne štyri roky od dodania. Účastník poskytujúci štátnu finančnú podporu na počiatočnú zásielku paliva uplatňuje minimálne úrokové sadzby; tento účastník uplatní príslušnú sadzbu CIRR. Počiatočná zásielka paliva sa obmedzuje na pôvodne inštalované atómové jadro plus dve následné nové zásielky, ktoré spolu tvoria maximálne dve tretiny atómového jadra.

b)

Maximálna doba splatnosti pre následné zásielky jadrového paliva je šesť mesiacov. Ak sa vo výnimočných prípadoch považujú za vhodné dlhšie lehoty, v žiadnom prípade však nie dlhšie ako dva roky, uplatnia sa postupy stanovené v článku 44. Účastník, ktorý poskytuje štátnu finančnú podporu na následné zásielky jadrového paliva, použije minimálne úrokové sadzby; tento účastník uplatní príslušnú sadzbu CIRR.

c)

Štátna podpora na osobitné poskytovanie služieb súvisiacich s obohacovaním uránu sa neposkytuje za výhodnejších podmienok, ako sú podmienky, ktoré sa uplatňujú na jadrové palivo.

d)

Za opätovné spracovanie a nakladanie s vyhoreným palivom (vrátane likvidácie odpadu) sa platí v hotovosti.

e)

Účastníci neposkytnú jadrové palivo ani služby bezplatne.

9.   Pomoc

Účastníci poskytujú pomoc len vo forme neviazaného grantu.

KAPITOLA III

POSTUPY

10.   Predchádzajúce konzultácie

Uznávajúc výhody, ktoré môžu pre atómové elektrárne vyplynúť z dosiahnutia spoločného postoja k podmienkam podpory, sa účastníci dohodli, že uskutočnia predchádzajúce konzultácie vo všetkých prípadoch, keď sa chystajú poskytnúť štátnu podporu.

11.   Predbežné oznámenie

a)

Účastník, ktorý navrhuje predchádzajúcu konzultáciu, oznámi v súlade s prílohou V k dohode všetkým ostatným účastníkom podmienky, ktoré má v úmysle podporovať, najmenej desať dní pred prijatím konečného rozhodnutia.

b)

Ostatní účastníci neprijmú počas lehoty desiatich dní stanovenej v písmene a) konečné rozhodnutie o podmienkach, ktoré bude podporovať navrhujúci účastník, ale si do piatich dní vymenia v rámci konzultácií so všetkými ostatnými účastníkmi informácie o primeraných úverových podmienkach pre príslušnú transakciu s cieľom dosiahnuť k týmto podmienkam spoločné stanovisko.

c)

Ak sa pomocou týchto prostriedkov nedosiahne spoločné stanovisko do desiatich dní od doručenia pôvodného oznámenia, konečné rozhodnutie každého účastníka konzultácií sa odkladá o ďalších desať dní, počas ktorých sa vyvinie ďalšie úsilie na dosiahnutie spoločného stanoviska v osobných konzultáciách.

PRÍLOHA III

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH PRE CIVILNÉ LIETADLÁ

ČASŤ 1

NOVÉ VEĽKÉ LIETADLÁ A MOTORY DO TAKÝCHTO LIETADIEL

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.   Forma a rozsah pôsobnosti

a)

Časť 1 tohto sektorového dohovoru, ktorý dopĺňa dohodu, stanovuje zvláštne pravidlá pre štátom podporované vývozné úvery súvisiace s predajom alebo prenájmom nových veľkých civilných lietadiel, ktorých zoznam je uvedený v dodatku I, a motorov inštalovaných do týchto lietadiel. Nové lietadlo je lietadlo, ktoré vlastní výrobca, t. j. lietadlo, ktoré nebolo dodané ani predtým použité na jeho plánovaný účel prepravy platiacich cestujúcich a/alebo nákladu. Toto vymedzenie nebráni, aby účastník podporoval na základe podmienok uplatniteľných pre nové lietadlá transakcie, pri ktorých boli,s predchádzajúcimi znalosťami o účastníkovi zavedené dočasné komerčné finančné opatrenia z dôvodu, že poskytnutie štátnej podpory bolo posunuté. V týchto prípadoch doba splatnosti vrátane „dňa začiatku úveru“ a „dňa konečného splatenia“ bude rovnaká, ako keby sa na predaj alebo lízing lietadla poskytovala štátna podpora od dátumu pôvodného dodania lietadla.

b)

Ustanovenia kapitoly 1 sa vzťahujú aj na motory a náhradné diely, ak sa považujú za súčasť pôvodnej objednávky na lietadlo, s prihliadnutím na ustanovenia článku 33 časti 3 tohto sektorového dohovoru. Táto časť 1 sa nevzťahuje na letecké simulátory, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia dohody.

2.   Cieľ

Cieľom tejto časti sektorového dohovoru je dosiahnuť na všetkých trhoch rovnovážny stav, ktorý:

vyrovnáva podmienky hospodárskej súťaže medzi účastníkmi v oblasti financovania,

neutralizuje podmienky financovania medzi účastníkmi ako faktor pri výbere medzi konkurenčnými lietadlami a

bráni porušovaniu hospodárskej súťaže.

KAPITOLA II

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VÝVOZNÝCH ÚVEROV A POMOCI

3.   Akontačná platba

a)

Účastníci požadujú minimálnu akontačnú platbu vo výške 15 % celkovej ceny lietadla, v ktorej je zahrnutá cena nosnej konštrukcie, akýchkoľvek inštalovaných motorov plus náhradných motorov a náhradných dielov v rozsahu uvedenom v článku 33 časti 3 tohto sektorového dohovoru.

b)

Štátna podpora poskytovaná vo vzťahu k týmto akontačným platbám môže mať len formu poistenia a záruk, t. j. čistého krytia proti bežným predúverovým rizikám.

4.   Maximálna doba splatnosti

Maximálna doba splatnosti je 12 rokov.

5.   Oprávnené meny

Meny oprávnené na poskytovanie štátnej finančnej podpory sú americké doláre, eurá a britské libry.

6.   Splácanie istiny

a)

Suma istiny vývozného úveru sa zvyčajne spláca v rovnakých a pravidelných splátkach v intervaloch, ktoré nie sú kratšie ako šesť mesiacov, a prvá splátka istiny sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru. V prípade lízingu sa takýto profil splácania môže uplatniť buď len na sumu istiny, alebo na istinu a úroky spolu.

b)

Účastník, ktorý má v úmysle podporovať splácanie istiny za rozdielnych podmienok, ako sú podmienky v písmene a), musí splniť tieto požiadavky:

1.

žiadna jednotlivá splátka alebo séria platieb v šesťmesačnom období neprekročí 25 % sumy istiny splatnej počas lehoty splácania;

2.

účastník zašle predbežné oznámenie.

7.   Platba úrokov

a)

Úroky sa počas doby splácania zvyčajne nekapitalizujú.

b)

Úroky sa platia v intervaloch, ktoré nie sú kratšie ako šesť mesiacov, a prvá platba sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru.

c)

Účastník, ktorý má v úmysle poskytnúť podporu na platbu úrokov za rozdielnych podmienok, ako sú podmienky uvedené v písmenách a) a b), zašle predbežné oznámenie.

8.   Minimálne úrokové sadzby

a)

Účastníci poskytujúci štátnu finančnú podporu, ktorá nesmie byť vyššia ako 85 % celkovej ceny lietadla vymedzenej v článku 3 písm. a) tohto sektorového dohovoru, uplatňujú minimálne úrokové sadzby maximálne na 62,5 % celkovej ceny lietadla nasledujúcim spôsobom:

pri dobách splatnosti do desať rokov vrátane – TB10 + 120 bázických bodov,

pri dobách splatnosti od desať do dvanásť rokov – TB10 + 175 bázických bodov,

kde TB10 znamená priemer výnosu desaťročného štátneho dlhopisu pre príslušnú menu (s výnimkou eura) s konštantnou splatnosťou za predchádzajúce dva kalendárne týždne. V prípade eura TB10 znamená priemer výnosu výnosovej krivky eura pre desaťročnú splatnosť, ktorú počíta Eurostat na účel stanovenia sadzby CIRR pre euro za predchádzajúce dva kalendárne týždne. Na všetky meny sa uplatňuje stanovené rozpätie.

b)

Maximálne percento celkovej ceny lietadla, ktoré môže byť financované pri minimálnych fixných úrokových sadzbách stanovených v písmene a), je obmedzené na 62,5 %, ak sa splácanie úveru rozloží na celé obdobie trvania financovania, a na 42,5 %, ak sa splácanie úveru rozloží na neskoršie splatnosti. Účastníci môžu používať obidva prístupy k splácaniu s výhradou hornej hranice platnej pre tento model. Účastník, ktorý ponúka túto tranžu financovania, oznámi ostatným účastníkom výšku, úrokovú sadzbu, dátum stanovenia úrokovej sadzby, obdobie platnosti úrokovej sadzby a spôsob splácania. Účastníci v čase každého prehodnocovania opätovne posúdia tieto dve horné hranice v súlade s článkom 17 s cieľom preveriť, či jedna horná hranica neposkytuje viac výhod ako druhá, a s cieľom upraviť výhodnejšiu hranicu, aby sa dosiahla lepšia rovnováha.

c)

S prihliadnutím na 85 % hranicu vymedzenú v písmene a):

1.

môžu účastníci dodatočne poskytnúť štátnu finančnú podporu spôsobom, ktorý je porovnateľný so spôsobom Súkromnej spoločnosti pre financovanie vývozu (Private Export Funding Corporation – PEFCO). Ostatným účastníkom sa budú pravidelne každé dva týždne dodávať informácie o výpožičných nákladoch PEFCO a jej platných sadzbách pre úvery, bez poplatkov za štátom poskytované záruky, o financovaní s fixnou sadzbou za okamžité úhrady v priebehu série termínov, pre ponuky kontraktov a pre ponuky verejnej súťaže. Účastník, ktorý túto tranžu ponúka, musí ostatným účastníkom oznámiť jej výšku, úrokovú sadzbu, dátum stanovenia úrokovej sadzby, obdobie platnosti úrokovej sadzby a splátkový kalendár. Každý účastník, ktorý vyrovnáva takéto financovanie ponúkané iným účastníkom, vyrovná všetky dané podmienky okrem obdobia platnosti ponúk záväzkov, tak ako sú stanovené v článku 8 tejto sektorovej dohody.

2.

Tieto oznámené sadzby uplatňujú všetci účastníci, kým úroková sadzba platieb za dvadsaťštyri mesiacov neprekročí 225 bázických bodov nad TB10. V prípade, ak sadzba za dvadsaťštyri mesiacov prekročí 225 bázických bodov, účastníci môžu použiť sadzbu 225 bázických bodov na platby za 24 mesiacov a všetky zodpovedajúce sadzby a okamžite uskutočnia konzultácie s cieľom nájsť trvalé riešenie.

d)

Minimálne úrokové sadzby zahŕňajú poistné za úver a záručné poplatky. Do úrokovej sadzby sa však nezahŕňajú poplatky za záväzok a za správu.

9.   Úpravy úrokových sadzieb

Minimálne úrokové sadzby stanovené v článku 8 tohto sektorového dohovoru sa prehodnocujú každé dva týždne. Ak sa priemer výnosov štátnych dlhopisov pre príslušnú menu so stálou splatnosťou odlišuje aspoň o 10 bázických bodov na konci ktoréhokoľvek dvojtýždňového obdobia, upravia sa tieto minimálne úrokové sadzby o ten istý počet bázických bodov a prepočítaná sadzba sa zaokrúhli na najbližších päť bázických bodov.

10.   Obdobie platnosti vývozných úverov/ponúk úrokových sadzieb

Obdobie trvania ponúk minimálnej úrokovej sadzby stanovenej podľa článku 8 tohto sektorového dohovoru nesmie presiahnuť tri mesiace.

11.   Stanovenie ponúk úrokových sadzieb a výber úrokových sadzieb

a)

Účastníci môžu ponúknuť štátnu finančnú podporu v súlade s článkami 8 a 9 tohto sektorového dohovoru pri úrokovej sadzbe platnej v deň, keď bola uskutočnená ponuka úrokovej sadzby pre príslušné lietadlo, ak je ponuka prijatá v priebehu obdobia platnosti v súlade s článkom 10 tohto sektorového dohovoru. Ak ponuka úrokovej sadzby nie je v tejto lehote prijatá, môžu sa uskutočniť ďalšie ponuky úrokovej sadzby, ale najneskôr do dátumu dodania príslušného lietadla.

b)

Ponuka úrokovej sadzby môže byť prijatá a úroková sadzba vybraná kedykoľvek v čase medzi podpisom zmluvy a dátumom dodania príslušného lietadla. Úroková sadzba, ktorú si dlžník zvolil, je neodvolateľná.

12.   Podpora v podobe čistého krytia

Účastníci môžu poskytovať štátnu podporu len vo forme záruky alebo poistenia (tzv. čistého krytia) do výšky 85 % hraničnej hodnoty stanovenej v článku 8 písm. a) tohto sektorového dohovoru. Každý účastník, ktorý ponúka takúto podporu, oznámi ostatným účastníkom jej výšku, splatnosť, menu, splátkový kalendár a úrokové sadzby.

13.   Referenčný bod pre hospodársku súťaž

V prípade štátom podporovanej hospodárskej súťaže môžu lietadlá, ktoré sú uvedené v zozname veľkých civilných lietadiel v dodatku 1 k tomuto sektorovému dohovoru a ktoré sú v hospodárskej súťaži s inými lietadlami, využívať rovnaké úverové podmienky.

14.   Zábezpeka pre riziko splácania

Účastníci môžu bez porady s ostatnými účastníkmi rozhodnúť o zábezpeke, ktorú považujú za prijateľnú na zabezpečenie proti riziku splácania. Dohodli sa však, že poskytnú podrobné informácie o tejto zábezpeke, ak ich o to požiadajú ostatní účastníci alebo ak to budú sami považovať za vhodné.

15.   Zmeny modelu

Účastníci sa dohodli, že ak bola urobená alebo prijatá ponuka fixnej úrokovej sadzby pre jeden typ lietadla, podmienky obsiahnuté v tejto ponuke sa nemôžu previesť na iný typ, ktorý má iné modelové označenie.

16.   Prenájmy

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné podmienky časti 1 tohto sektorového dohovoru, účastníci môžu poskytovať podporu na finančný lízing za rovnakých podmienok ako na kúpnu zmluvu.

17.   Pomoc

Účastníci poskytujú pomoc len vo forme neviazaného grantu. Účastníci však priaznivo posúdia všetky žiadosti o spoločné stanovisko k viazanej pomoci na humanitárne účely.

KAPITOLA III

POSTUPY

18.   Predbežné oznámenie, prispôsobenie a výmena informácií

Na túto časť sektorového dohovoru sa vzťahujú postupy používané pri predbežnom oznámení, prispôsobení a výmene informácií stanovené v dohode. Účastníci môžu ďalej požiadať o konzultáciu, ak existuje dôvod domnievať sa, že iný účastník ponúka štátom podporovaný úver za podmienok, ktoré nie sú v súlade s týmto sektorovým dohovorom. Konzultácia sa uskutoční do desiatich dní, inak sa použijú postupy stanovené v článku 54 dohody.

19.   Prehodnocovanie

Účastníci každoročne prehodnocujú postupy a ustanovenia tohto sektorového dohovoru s cieľom priblížiť ich k trhovým podmienkam. Ak sa však trhové podmienky alebo obvyklá finančná prax podstatne zmenia, o revíziu možno požiadať kedykoľvek.

ČASŤ 2

VŠETKY NOVÉ LIETADLÁ OKREM VEĽKÝCH LIETADIEL

KAPITOLA IV

ROZSAH PÔSOBNOSTI

20.   Forma a rozsah pôsobnosti

Časť 2 tohto sektorového dohovoru, ktorý dopĺňa dohodu, stanoví zvláštne pravidlá pre štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa predaja alebo prenájmu nových lietadiel, na ktoré sa nevzťahuje časť 1 tohto sektorového dohovoru. Táto časť 2 sa nevzťahuje na vznášadlá ani letecké simulátory, na ktoré sa vzťahujú podmienky dohody.

21.   Maximálne úsilie

Ustanovenia tejto kapitoly predstavujú najvýhodnejšie podmienky, ktoré môžu účastníci ponúkať pri poskytovaní štátnej podpory. Účastníci však budú naďalej zachovávať zvykové trhové podmienky pre rôzne typy lietadiel a urobia všetko, čo je v ich silách, aby zabránili ich narušeniu.

22.   Kategórie lietadiel

Účastníci sa dohodli na nasledujúcej kategorizácii lietadiel:

—   kategória A: lietadlá s turbopohonom vrátane helikoptér (napr. prúdové lietadlá, turbovrtuľové lietadlá a lietadlá s turbodúchadlom), zvyčajne s tridsiatimi až sedemdesiatimi miestami na sedenie,

—   kategória B: iné lietadlá s turbopohonom vrátane helikoptér,

—   kategória C: iné lietadlá vrátane helikoptér.

V dodatku I sa uvádza ilustratívny zoznam lietadiel kategórie A a B.

KAPITOLA V

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VÝVOZNÝCH ÚVEROV A POMOCI

23.   Maximálna doba splatnosti

Maximálna doba splatnosti sa líši podľa zaradenia lietadla do príslušnej kategórie podľa kritérií stanovených v článku 22 tohto sektorového dohovoru:

a)

pre lietadlá kategórie A je maximálna doba splatnosti desať rokov;

b)

pre lietadlá kategórie B je maximálna doba splatnosti sedem rokov;

c)

pre lietadlá kategórie C je maximálna doba splatnosti päť rokov.

24.   Splácanie istiny

a)

Suma istiny vývozného úveru sa zvyčajne spláca v rovnakých a pravidelných splátkach v intervaloch, ktoré nie sú kratšie ako šesť mesiacov, a prvá splátka istiny sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru. V prípade lízingu sa takýto model splácania môže uplatniť buď len na sumu istiny, alebo na istinu a úroky spolu.

b)

Účastník, ktorý má v úmysle podporovať splácanie istiny za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v písmene a), musí splniť tieto požiadavky:

1.

žiadna jednotlivá splátka ani séria platieb v šesťmesačnom období neprekročí 25 % sumy istiny splatnej počas lehoty splácania;

2.

účastník zašle predbežné oznámenie.

25.   Platba úrokov

a)

Úroky sa počas doby splácania zvyčajne nekapitalizujú.

b)

Úroky sa platia v intervaloch, ktoré nie sú kratšie ako každých šesť mesiacov, a prvá platba sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru.

c)

Účastník, ktorý má v úmysle poskytnúť podporu na platbu úrokov za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v písmenách a) a b), zašle predbežné oznámenie.

d)

Úrok sa netýka:

1.

platieb poistného ani iných poplatkov za poistenie a ručenie dodávateľských úverov alebo finančných úverov. Ak sa štátna podpora poskytuje prostredníctvom priamych úverov/priameho financovania alebo refinancovania, môže sa poistná sadzba buď pripočítať k nominálnej hodnote úrokovej sadzby, alebo sa môže účtovať samostatne; obidve zložky sa účastníkom oznamujú samostatne;

2.

iných platieb vo forme bankových poplatkov alebo provízií týkajúcich sa vývozných úverov s výnimkou ročných alebo polročných bankových poplatkov, ktoré sú splatné počas celej doby splácania, a

3.

daní vyberaných dovážajúcou krajinou zrážkou pri zdroji.

26.   Minimálne úrokové sadzby

Účastníci, ktorí poskytujú štátnu finančnú podporu, uplatňujú minimálne úrokové sadzby; účastníci uplatnia zodpovedajúcu sadzbu CIRR stanovenú v článku 20 dohody.

27.   Poistné a záručné poplatky

Účastníci neposkytnú čiastočné ani úplné oslobodenie od poistného ani od záručných poplatkov.

28.   Pomoc

Účastníci poskytnú pomoc len vo forme neviazaného grantu. Účastníci však priaznivo posúdia všetky žiadosti o spoločné stanovisko k viazanej pomoci na humanitárne účely.

KAPITOLA VI

POSTUPY

29.   Predbežné oznámenie, prispôsobenie a výmena informácií

V prípade štátom podporovanej hospodárskej súťaže v rámci predaja alebo lízingu môžu lietadlá, ktoré si konkurujú s lietadlami inej kategórie alebo s lietadlami, na ktoré sa vzťahujú iné časti tohto sektorového dohovoru, v jednotlivých prípadoch ťažiť z tých istých podmienok ako tieto iné lietadlá. Postupy pri predbežnom oznámení, prispôsobení a výmene informácií stanovené v dohode sa vzťahujú aj na túto časť sektorového dohovoru. Účastníci môžu ďalej požiadať o konzultáciu, ak majú akýkoľvek dôvod domnievať sa, že iný účastník ponúka štátom podporovaný úver za podmienok, ktoré nie sú v súlade s týmto sektorovým dohovorom. Konzultácia sa uskutoční do desiatich dní, inak sa použijú postupy stanovené v článku 54 dohody.

30.   Prehodnocovanie

Účastníci každoročne prehodnocujú postupy a ustanovenia tohto sektorového dohovoru s cieľom priblížiť ich k trhovým podmienkam. Ak sa však trhové podmienky alebo zvyklosti vo financovaní podstatne zmenia, o revíziu možno požiadať kedykoľvek.

ČASŤ 3

POUŽITÉ LIETADLÁ, NÁHRADNÉ MOTORY, NÁHRADNÉ DIELY A ZMLUVY O ÚDRŽBE A SERVISE

KAPITOLA VII

ROZSAH PÔSOBNOSTI

31.   Forma a rozsah pôsobnosti

Časť 3 tohto sektorového dohovoru, ktorý dopĺňa dohodu, stanovuje zvláštne pravidlá pre štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa predaja alebo lízingu použitých lietadiel a náhradných motorov, náhradných dielov a zmlúv o údržbe a servise v súvislosti s novými aj použitými lietadlami. Táto časť 3 sa nevzťahuje na vznášadlá ani letecké simulátory, na ktoré sa vzťahujú podmienky dohody. Uplatňujú sa príslušné ustanovenia častí 1 a 2 tohto sektorového dohovoru okrem výnimiek uvedených nižšie.

32.   Použité lietadlá

Účastníci nepodporia priaznivejšie úverové podmienky, ako sú podmienky stanovené v tomto sektorovom dohovore o nových lietadlách. Na použité lietadlá sa vzťahujú tieto osobitné pravidlá:

a)

Vek lietadla (v rokoch)

Maximálne zvyčajné doby splatnosti

 

Veľké lietadlá

Kategória A

Kategória B

Kategória C

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5 – 10

6

6

5

4

Viac ako 10

5

5

4

3

Tieto podmienky sa prehodnotia, ak sa zmenia maximálne doby splatnosti pre nové lietadlá.

b)

Účastníci uplatňujú ustanovenia uvedené v článkoch 24 a 25 tohto sektorového dohovoru.

c)

Účastníci, ktorí poskytujú štátnu finančnú podporu, uplatňujú minimálne úrokové sadzby; účastníci uplatnia zodpovedajúcu sadzbu CIRR stanovenú v článku 20 dohody.

33.   Náhradné motory a náhradné diely

a)

Ak sa obstaranie tohto vybavenia považuje za súčasť pôvodnej objednávky lietadla, jeho financovanie sa môže poskytnúť za rovnakých podmienok, aké platia pre lietadlá. V tomto prípade však účastníci zohľadnia aj veľkosť lietadlového parku každého typu lietadla vrátane nakupovaných lietadiel, lietadiel, ktoré sú predmetom pevných objednávok, a už obstaraných lietadiel na tomto základe:

pre prvých päť lietadiel daného typu v lietadlovom parku: 15 % ceny lietadla, t. j. ceny kostry lietadla a inštalovaných motorov,

pre šieste a nasledujúce lietadlá tohto typu v lietadlovom parku: 10 % ceny lietadla, t. j. ceny kostry lietadla a inštalovaných motorov.

b)

Ak toto vybavenie nie je objednané spolu s lietadlom, maximálna doba splatnosti predstavuje päť rokov pre nové náhradné motory a dva roky pre ostatné náhradné diely.

c)

Bez ohľadu na písmeno b) môžu účastníci prekročiť maximálnu dobu splatnosti päť rokov pre nové náhradné motory do veľkých lietadiel až o tri roky:

ak má transakcia minimálnu zmluvnú hodnotu vyššiu ako 20 miliónov amerických dolárov alebo

zahŕňa minimálne štyri nové náhradné motory.

Zmluvná hodnota sa preskúma každé dva roky a primerane sa upraví podľa nárastu cien.

d)

Účastníci si vyhradzujú právo zmeniť svoju prax a vyrovnávať postupy súťažiacich účastníkov týkajúce sa času prvej splátky istiny, pokiaľ ide o náhradné motory a náhradné diely.

34.   Zmluvy o údržbe a servise

Na zmluvy o údržbe a servise môžu účastníci ponúkať štátnu finančnú podporu s dobou splatnosti do dvoch rokov.

KAPITOLA VIII

POSTUPY

35.   Predbežné oznámenie, prispôsobenie a výmena informácií

Na túto časť sektorového dohovoru sa vzťahujú postupy pri predbežnom oznámení, prispôsobení a výmene informácií stanovené v dohode. Účastníci môžu ďalej požiadať o vykonanie konzultácie, ak existuje dôvod domnievať sa, že iný účastník ponúka štátom podporovaný úver za podmienok, ktoré nie sú v súlade s týmto sektorovým dohovorom. Konzultácia sa uskutoční do desiatich dní, inak sa uplatnia postupy uvedené v článku 54 dohody.

36.   Prehodnocovanie

Účastníci každoročne prehodnocujú postupy a ustanovenia tohto sektorového dohovoru s cieľom priblížiť ich k trhovým podmienkam. Ak sa však trhové podmienky alebo zvyklosti vo financovaní podstatne zmenia, o revíziu možno požiadať kedykoľvek.

Dodatok I

ILUSTRATÍVNE ZOZNAMY

Tento sektorový dohovor sa vzťahuje na všetky ostatné podobné lietadlá, ktoré budú uvedené na trh v budúcnosti, a tieto sa vo vhodný čas doplnia do príslušného zoznamu. Tieto zoznamy nie sú vyčerpávajúce a slúžia len na naznačenie kategórií, do ktorých majú byť zahrnuté rôzne typy lietadiel tam, kde by mohli nastať pochybnosti.

VEĽKÉ CIVILNÉ LIETADLÁ

Výrobca

Označenie

Airbus

A 300

Airbus

A 310

Airbus

A 318

Airbus

A 319

Airbus

A 320

Airbus

A 321

Airbus

A 330

Airbus

A 340

Boeing

B 737

Boeing

B 747

Boeing

B 757

Boeing

B 767

Boeing

B 777

Boeing

B 707, 727

British Aerospace

RJ70

British Aerospace

RJ85

British Aerospace

RJ100

British Aerospace

RJ115

British Aerospace

BAe146

Fairchild Dornier

728 Jet

Fairchild Dornier

928 Jet

Fokker

F 70

Fokker

F 100

Lockheed

L-100

McDonnell Douglas

séria MD-80

McDonnell Douglas

séria MD-90

McDonnell Douglas

MD-11

McDonnell Douglas

DC-10

McDonnell Douglas

DC-9

Lockheed

L-1011

Ramaero

1.11-495.

LIETADLÁ KATEGÓRIE A

Lietadlá s turbopohonom vrátane helikoptér (napr. prúdové lietadlá, turbovrtuľové lietadlá a lietadlá s turbodúchadlom), zvyčajne s tridsiatimi až sedemdesiatimi miestami na sedenie. V prípade, ak sa vyvinie nové veľké turbovrtuľové lietadlo s viac ako sedemdesiatimi miestami na sedenie, na požiadanie sa okamžite uskutočnia konzultácie, aby sa s ohľadom na situáciu v oblasti hospodárskej súťaže dosiahla dohoda o zaradení takéhoto lietadla do tejto kategórie alebo do časti 1 tohto sektorového dohovoru.

Výrobca

Označenie

Aeritalia

G 222

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 42

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 72

Aerospatiale/MBB

C160 Transall

De Havilland

Dash 8

De Havilland

Dash 8 – 100

De Havilland

Dash 8 – 200

De Havilland

Dash 8 – 300

Boeing Vertol

234 Chinook

Broman (U.S.)

BR 2000

British Aerospace

BAe ATP

British Aerospace

BAe 748

British Aerospace

BAe Jetstream 41

British Aerospace

BAe Jetstream 61

Canadair

CL 215T

Canadair

CL 415

Canadair

RJ

Casa

CN235

Dornier

DO 328

EH Industries

EH-101

Embraer

EMB 120 Brasilia

Embraer

EMB 145

Fairchild Dornier

528 Jet

Fairchild Dornier

328 Jet

Fokker

F 50

Fokker

F 27

Fokker

F 28

Gulfstream America

Gulfstream I-4

LET

610

Saab

SF 340

Saab

2000

Short

SD 3-30

Short

SD 3-60

Short

Sherpa.

LIETADLÁ KATEGÓRIE B

Iné lietadlá s turbopohonom vrátane helikoptér.

Výrobca

Označenie

Aerospatiale

AS 332

Agusta

A 109, A 119

Beech

1900

Beech

Super King Air 300

Beech

Starship 1

Bell Helicopter

206B

Bell Helicopter

206L

Bell Helicopter

212

Bell Helicopter

230

Bell Helicopter

412

Bell Helicopter

430

Bell Helicopter

214

Bombardier/Canadair

Global Express

British Aerospace

BAe Jetstream 31

British Aerospace

BAe 125

British Aerospace

BAe 1000

British Aerospace

BAe Jetstream Super 31

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 1000

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 800

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

King Air 350

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

séria Beechjet 400

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Starship 2000A

Bell

B 407

Canadair

Challenger 601-3A

Canadair

Challenger 601-3R

Canadair

Challenger 604

Casa

C 212-200

Casa

C 212-300

Cessna

Citation

Cessna

séria 441 Conquest III a Caravan 208

Claudius Dornier

CD2

Dassault Breguet

Falcon

Dornier

DO 228-200

Embraer

EMB 110 P2

Embraer/FAMA

CBA 123

Eurocopter

AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

Eurocopter

B0105LS

Fairchild

Merlin/300

Fairchild

Metro 25

Fairchild

Metro III V

Fairchild

Metro III

Fairchild

Metro III A

Fairchild

Merlin IVC-41

Gulfstream America

Gulfstream II, III, IV a V

IAI

Astra SP a SPX

IAI

Arava 101 B

Learjet

séria 31A, 35A, 45 a 60

MBB

BK 117 C

MBB

BO 105 CBS

McDonnell Helicopter System

MD 902, MD 520, MD 600

Mitsubishi

Mu2 Marquise

Piaggio

P 180

Pilatus Britten-Norman

BN2T Islander

Piper

400 LS

Piper

T 1040

Piper

PA-42-100 (Cheyenne 400)

Piper

PA-42-720 (Cheyenne III A)

Piper

Cheyenne II

Reims

Cessna-Caravan II

SIAI-Marchetti

SF 600 Canguro

Short

Tucano

Westland

W30.

PRÍLOHA IV

SEKTOROVÝ DOHOVOR O VÝVOZNÝCH ÚVEROCH NA PROJEKTY V OBLASTI OBNOVITEĽNEJ ENERGIE A NA VODÁRENSKÉ PROJEKTY, ÚČINNÝ NA SKÚŠOBNÉ OBDOBIE DO 30. JÚNA 2007

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.   Rozsah pôsobnosti

Tento sektorový dohovor, ktorý dopĺňa dohodu, stanovuje finančné podmienky, ktoré sa môžu uplatniť na štátom podporované vývozné úvery týkajúce sa zmlúv na projekty v oblasti obnoviteľnej energie a vodárenské projekty; rámec pôsobnosti oprávnených sektorov sa uvádza v dodatku 1.

KAPITOLA II

FINANČNÉ PODMIENKY PRE VÝVOZNÉ ÚVERY

2.   Maximálna doba splatnosti

Maximálna doba splatnosti, bez ohľadu na zaradenie krajiny do kategórie, ako je stanovené v článku 11 dohody, je 15 rokov.

3.   Splácanie istiny a platba úrokov

a)

Suma istiny vývozného úveru sa spláca v rovnakých splátkach.

b)

Istina sa spláca a úroky sa platia v intervaloch, ktoré nie sú kratšie ako šesť mesiacov, a prvá splátka istiny a platba úrokov sa uskutočnia najneskôr šesť mesiacov po dni začiatku úveru.

c)

V prípade vývozných úverov poskytnutých na podporu lízingovej operácie sa namiesto rovnakých splátok istiny, ako sú stanovené v písmene a), môžu použiť rovnaké splátky istiny a úrokov spolu.

4.   Minimálne fixné úrokové sadzby pri štátnej finančnej podpore

Účastník, ktorý poskytuje štátnu finančnú podporu formou priameho financovania, refinancovania alebo podpory úrokovej sadzby, uplatní nasledujúce minimálne úrokové sadzby:

a)

v prípade lehoty splácania do a vrátane 12 rokov účastník uplatní príslušnú komerčnú úrokovú referenčnú sadzbu (CIRR) v súlade s článkom 20 dohody;

b)

v prípade lehoty splácania od 12 rokov do a vrátane 14 rokov sa na všetky meny uplatňuje poistná sadzba 20 bázických bodov nad sadzbu CIRR;

c)

v prípade lehoty splácania viac ako 14 rokov sa na všetky meny uplatňuje príslušná zvláštna komerčná úroková sadzba (SCIRR) v súlade s článkom 5 tohto sektorového dohovoru.

5.   Stanovenie sadzieb SCIRR

Sadzby SCIRR sa stanovujú s fixným rozpätím 75 bázických bodov nad sadzbu CIRR pre príslušnú menu s výnimkou japonského jenu, pre ktorý je rozpätie 40 bázických bodov. Pri tých menách, ktoré majú viac ako jednu sadzbu CIRR, sa na stanovenie sadzieb SCIRR použije sadzba CIRR pre najdlhšiu dobu splatnosti v súlade s článkom 20 písm. a) prvou zarážkou dohody.

KAPITOLA III

POSTUPY

6.   Predbežné oznámenie bez rokovania

Účastník zašle oznámenie všetkým ostatným účastníkom najmenej desať kalendárnych dní pred poskytnutím akéhokoľvek záväzku, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti tohto sektorového dohovoru, v súlade s prílohou V k dohode.

KAPITOLA IV

PREHODNOCOVANIE

7.   Skúšobná lehota a monitorovanie

a)

Finančné podmienky uvedené v tomto sektorovom dohovore sa uplatňujú počas skúšobného obdobia dvoch rokov, t. j. od 1. júla 2005 do 30. júna 2007. Počas tohto dvojročného skúšobného obdobia účastníci preskúmajú vykonávanie tohto sektorového dohovoru s cieľom posúdiť získané skúsenosti.

b)

Tieto finančné podmienky prestávajú platiť na konci skúšobného obdobia, ak sa účastníci dohodnú na jednej z nasledujúcich možností:

pokračovať v skúšobnom období s potrebnými zlepšeniami/zmenami alebo

zdokonaliť finančné podmienky v dohode s potrebnými zlepšeniami/zmenami.

c)

Sekretariát podá správu o implementácii týchto finančných podmienok.

Dodatok 1

OPRÁVNENÉ SEKTORY

Finančné podmienky uvedené v tomto sektorovom dohovore sú oprávnené využívať nasledujúce sektory obnoviteľnej energie a vody za predpokladu, že sa ich vplyvu venuje pozornosť v súlade s odporúčaním o spoločných prístupoch k životnému prostrediu a štátom podporovaným vývozným úverom OECD z roku 2003 (1) [ktoré následne zmenili a doplnili členovia pracovnej skupiny OECD pre vývozné úvery a úverové záruky (ECG) a odsúhlasila Rada OECD], a to od 1. júla 2005:

a)

veterná energia;

b)

geotermálna energia;

c)

energia morských prílivov a prílivových prúdov;

d)

energia vĺn;

e)

fotoelektrická premena slnečnej energie;

f)

tepelná energia slnka;

g)

tepelná energia oceánu;

h)

bioenergia: všetka trvalo udržateľná biomasa, bioplyn, plyn z čističiek odpadových vôd a zariadenia na energiu z bioplynu. „Biomasa“ znamená biologicky odbúrateľnú zložku produktov, odpadu a zvyškov z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a súvisiacich odvetví, ako aj biologicky odbúrateľnú zložku priemyselného a mestského odpadu;

i)

projekty v oblasti dodávky vody na ľudské použitie a projekty na zariadenia na úpravu vody:

infraštruktúra na dodávku pitnej vody pre domácností, t. j. čistenie vody na účel získania pitnej vody a distribučná sieť,

zariadenia na zber a spracovanie odpadových vôd, t. j. zber a spracovanie odpadových vôd a splaškov vrátane procesov na opätovné použitie alebo recykláciu vody a na spracovanie kalov, ktoré priamo súvisia s týmito činnosťami;

j)

vodná energia.


(1)  Treba si uvedomiť, že toto odporúčanie OECD sa rovnako uplatňuje aj na projekty, ktoré nie sú oprávnené na využitie týchto finančných podmienok.

PRÍLOHA V

INFORMÁCIE UVÁDZANÉ V OZNÁMENIACH

Informácie v oddiele I nižšie sa uvádzajú vo všetkých oznámeniach, ktoré sa podávajú podľa tejto dohody (vrátane jej príloh). V prípade osobitných druhov oznámení sa podľa potreby poskytujú aj informácie uvedené v oddiele II.

I.   INFORMÁCIE UVÁDZANÉ VO VŠETKÝCH OZNÁMENIACH

a)   Základné informácie

1.