ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.320.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 320

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
3. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

1

 

 

2011/790/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. novembra 2011 o podpise Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1256/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa na rok 2012 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1124/2011

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1257/2011 z 23. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 810/2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1258/2011 z 2. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu dusičnanov v potravinách ( 1 )

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1259/2011 z 2. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v potravinách ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1260/2011 z 2. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 945/2010, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2011 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1261/2011 z 2. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/791/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2011/734/EÚ, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa Grécko upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu

28

 

 

2011/792/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/4/2011 z 2. decembra 2011 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

32

 

 

2011/793/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. októbra 2011 týkajúce sa stanoviska, ktoré má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie prílohy 9 uvedenej dohody

33

 

 

2011/794/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2010 [oznámené pod číslom K(2011) 8714]

37

 

 

2011/795/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vezikulárnej chorobe ošípaných v Taliansku v roku 2009 [oznámené pod číslom K(2011) 8715]

39

 

 

2011/796/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Cloppenburgu v Nemecku v decembri 2008 a januári 2009 [oznámené pod číslom K(2011) 8716]

41

 

 

2011/797/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti pseudomoru hydiny v Španielsku v roku 2009 [oznámené pod číslom K(2011) 8717]

43

 

 

2011/798/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Španielsku v roku 2009 [oznámené pod číslom K(2011) 8721]

45

 

 

2011/799/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Poľsku v roku 2007 [oznámené pod číslom K(2011) 8722]

47

 

 

2011/800/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti katarálnej horúčke oviec v Nemecku v roku 2007 [oznámené pod číslom K(2011) 8723]

49

 

 

2011/801/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vynaložené v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec vo Francúzsku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2011) 8727]

50

 

 

2011/802/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Taliansku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2011) 8728]

52

 

 

2011/803/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Rakúsku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2011) 8729]

54

 

 

2011/804/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Holandsku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2011) 8732]

56

 

 

2011/805/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec vo Švédsku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2011) 8737]

58

 

 

2011/806/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Luxembursku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2011) 8742]

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/1


Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (1), nadobudne platnosť 6. decembra 2011.


(1)  Ú. v. EÚ 317, 30.11.2011, s. 11.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/2


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. novembra 2011

o podpise Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

(2011/790/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 3 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Komisia v oznámení Európskemu parlamentu a Rade z mája 2003 s názvom Vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) – Návrh na akčný plán Európskej únie vyzvala, aby sa prijali opatrenia proti nezákonnej ťažbe dreva prostredníctvom dobrovoľných dohôd o partnerstve s krajinami produkujúcimi drevo. Závery Rady týkajúce sa tohto akčného plánu boli prijaté v októbri 2003 (1) a Európsky parlament prijal uznesenie v tejto veci 11. júla 2005 (2).

(2)

Dňa 5. decembra 2005 Rada splnomocnila Komisiu, aby začala rokovania o dohodách o partnerstve s cieľom implementovať akčný plán Únie FLEGT.

(3)

Rada 20. decembra 2005 prijala nariadenie (ES) č. 2173/2005 (3) o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Únie z krajín, s ktorými Únia uzavrela dobrovoľné dohody o partnerstve.

(4)

Rokovania so Stredoafrickou republikou sa uzavreli a Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLET) (ďalej len „dohoda“), sa parafovala 21. decembra 2010.

(5)

Dohoda by mala byť podpísaná s výhradou jej uzavretia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe lesného hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (ďalej len „dohoda“), s výhradou uzavretia uvedenej dohody (4).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú podpísať dohodu v mene Únie s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. EÚ C 268, 7.11.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 157E, 6.7.2006, s. 482.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1.

(4)  Znenie dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


NARIADENIA

3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/3


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1256/2011

z 30. novembra 2011,

ktorým sa na rok 2012 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1124/2011

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článok 43 ods. 3 zmluvy ustanovuje, že Rada má na návrh Komisie prijať opatrenia týkajúce sa určovania a prideľovania rybolovných možností.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1) sa vyžaduje, aby sa prijali opatrenia potrebné na zaistenie prístupu do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľné vykonávanie rybolovných činností s ohľadom na dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania, a najmä správa, ktorú vypracúva Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF), a rovnako s ohľadom na každé odporúčanie získané od regionálnych poradných rád.

(3)

Úlohou Rady je prijímať opatrenia, ktorými sa určujú a prideľujú rybolovné možnosti podľa rybolovnej oblasti alebo skupiny rybolovných oblastí, čo podľa potreby zahŕňa aj určité funkčne súvisiace podmienky. Rybolovné možnosti by sa mali rozdeľovať medzi členské štáty tak, aby sa každému členskému štátu zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností pre každú populáciu alebo rybolovnú oblasť, pričom by sa mali riadne zohľadniť ciele spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ustanovené v nariadení (ES) č. 2371/2002.

(4)

Celkový povolený výlov (TAC) by sa mal stanovovať na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali zohľadniť biologické a sociálno-ekonomické aspekty a zároveň by sa malo zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s jednotlivými odvetviami rybolovu, a takisto na základe stanovísk vyjadrených počas konzultácií so zainteresovanými stranami, a to najmä na stretnutiach s Poradným výborom pre rybolov a akvakultúru a s príslušnými regionálnymi poradnými radami.

(5)

Pokiaľ ide o populácie, na ktoré sa vzťahujú osobitné viacročné plány, mali by sa rybolovné možnosti stanovovať v súlade s pravidlami ustanovenými v uvedených plánoch. Obmedzenia výlovu a obmedzenia rybolovného úsilia v prípade populácií tresky v Baltskom mori by sa preto mali stanovovať v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie (2) (ďalej len „plán pre populácie tresky v Baltskom mori“).

(6)

Podľa najnovších vedeckých odporúčaní je možné začať flexibilne riadiť rybolovné úsilie v rámci populácií tresky v Baltskom mori bez toho, aby sa ohrozilo ciele plán pre populácie tresky v Baltskom mori a bez zvýšenia úhynu rýb pri rybolove. Takáto flexibilita by umožnila efektívnejšie riadenie rybolovného úsilia v prípade, že rybolovné kvóty nie sú rovnomerne rozdelené medzi flotilu členského štátu, a pomohla by rýchlejšie reagovať na výmeny kvót. Členskému štátu by sa tak malo umožniť prideliť plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou dodatočné dni neprítomnosti v prístave, ak sa rovnaký počet dní neprítomnosti v prístave odníme iným plavidlám plaviacim sa pod vlajkou uvedeného členského štátu.

(7)

Vzhľadom na najnovšie vedecké odporúčania je vhodné zaviesť takúto flexibilitu do riadenia rybolovného úsilia v rámci populácie tresky v Baltskom mori už v roku 2011. Následne je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť prílohu II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1124/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Baltskom mori (3).

(8)

Využívanie rybolovných možností stanovených v tomto nariadení by malo podliehať nariadeniu Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (4), a najmä jeho článkom 33 o zaznamenávaní úlovkov a rybolovného úsilia a článkom 34 o oznamovaní údajov o vyčerpaní rybolovných možností. Preto je potrebné stanoviť kódy o vykládkach populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré majú členské štáty používať, keď zasielajú Komisii údaje.

(9)

V súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (5), treba určiť populácie, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia stanovené v uvedenom nariadení.

(10)

S cieľom zamedziť prerušeniu rybolovných aktivít a zabezpečiť živobytie rybárov Únie je dôležité otvoriť tieto rybolovné oblasti od 1. januára 2012. Nakoľko však nariadenie (EÚ) č. 1124/2010 sa uplatňuje od 1. januára 2011, ustanovenia tohto nariadenia, ktoré umožňujú flexibilitu v riadení rybolovného úsilia pre populácie tresky v Baltskom mori, by sa mali uplatňovať od 1. januára 2011. Z dôvodu naliehavosti, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť hneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Baltskom mori na rok 2012 a mení sa a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1124/2010, pokiaľ ide o riadenie rybolovného úsilia s ohľadom na populácie tresky v Baltskom mori.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na plavidlá EÚ pôsobiace v Baltskom mori.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zóny Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES – International Council for the Exploration of the Sea)“ sú zemepisné oblasti vymedzené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení (6);

b)

„Baltské more“ sú subdivízie ICES 22 – 32;

c)

„plavidlo EÚ“ je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu a registrované v Únii;

d)

„celkový povolený výlov“ (TAC – total allowable catch) je množstvo, ktoré je možné z každej populácie uloviť každý rok;

e)

„kvóta“ je podiel z TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine;

f)

„deň neprítomnosti v prístave“ je každé nepretržité obdobie trvajúce 24 hodín alebo jeho časť, počas ktorého je plavidlo mimo prístavu.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 4

TAC a rozdelenie

TAC, rozdelenie TAC medzi členské štáty a prípadné funkčne súvisiace podmienky sú stanovené v prílohe I.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o rozdelení

1.   Rozdelením rybolovných možností medzi členské štáty podľa tohto nariadenia nie sú dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

množstvá zadržané v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

zníženia vykonané podľa článkov 37, 105, 106 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.   Pokiaľ sa v prílohe I k tomuto nariadeniu neuvádza inak, na populácie, na ktoré sa vzťahuje preventívny TAC, sa uplatňuje článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 a na populácie, na ktoré sa vzťahuje analytický TAC, sa uplatňuje článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia.

Článok 6

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

Ryby z populácií, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia úlovkov, sa ponechajú na palube alebo sa vyložia, len ak:

a)

tieto úlovky ulovili plavidlá členského štátu, ktorý má kvótu, a táto kvóta nie je vyčerpaná, alebo

b)

tieto úlovky predstavujú časť kvóty Únie, ktorá nebola rozdelená medzi členské štáty, a táto kvóta Únie sa nevyčerpala.

Článok 7

Obmedzenia rybolovného úsilia

1.   Obmedzenia rybolovného úsilia sú stanovené v prílohe II.

2.   Obmedzenia uvedené v odseku 1 sa takisto uplatňujú na subdivízie ICES 27 a 28.2, pokiaľ Komisia neprijme rozhodnutie v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1098/2007 o vyňatí týchto subdivízií z obmedzení podľa článku 8 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 3, 4 a 5 a článku 13 uvedeného nariadenia.

3.   Obmedzenia uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú na subdivíziu ICES 28.1, pokiaľ Komisia neprijme rozhodnutie v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1098/2007 o uplatňovaní obmedzení ustanovených v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1098/2007 na túto subdivíziu.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Zasielanie údajov

Keď podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 zasielajú členské štáty Komisii údaje o vyložených množstvách ulovených populácií, použijú pri tom kódy populácií ustanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Zmena a doplnenie nariadenia (EÚ) č. 1124/2010

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1124/2010 sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Článok 9 sa však uplatňuje od 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1.


PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA PLAVIDLÁ EÚ V OBLASTIACH, V KTORÝCH SÚ TAC STANOVENÉ PODĽA DRUHOV A OBLASTÍ

V týchto tabuľkách sú stanovené TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES.

V každej oblasti sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov druhov.

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka latinských názvov a zodpovedajúcich bežných názvov:

Odborný názov

3-miestny abecedný kód

Bežný názov

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Salmo salar

SAL

losos atlantický

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízie 30 – 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Fínsko

86 905

Analytický TAC

Švédsko

19 095

Únia

106 000

TAC

106 000


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízie 22 – 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánsko

2 930

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

11 532

Fínsko

1

Poľsko

2 719

Švédsko

3 718

Únia

20 900

TAC

20 900


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

Vody EÚ subdivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánsko

1 725

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

457

Estónsko

8 810

Fínsko

17 197

Lotyšsko

2 174

Litva

2 289

Poľsko

19 537

Švédsko

26 228

Únia

78 417

TAC

Neuplatňuje sa.


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízia 28.1

HER/03D.RG

Estónsko

14 120

Analytický TAC

Lotyšsko

16 456

Únia

30 576

TAC

30 576


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

Vody EÚ subdivízií 25 – 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánsko

15 587

Analytický TAC

Nemecko

6 200

Estónsko

1 519

Fínsko

1 193

Lotyšsko

5 795

Litva

3 818

Poľsko

17 947

Švédsko

15 791

Únia

67 850

TAC

Neuplatňuje sa.


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

subdivízie 22 – 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánsko

9 298

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

4 546

Estónsko

206

Fínsko

183

Lotyšsko

769

Litva

499

Poľsko

2 487

Švédsko

3 312

Únia

21 300

TAC

21 300


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

Vody EÚ subdivízií 22 – 32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánsko

2 070

Preventívny TAC

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

230

Poľsko

433

Švédsko

156

Únia

2 889

TAC

2 889


Druh

:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna

:

Vody EÚ subdivízií 22 – 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánsko

25 396 (1)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

2 826 (1)

Estónsko

2 581 (1)

Fínsko

31 667 (1)

Lotyšsko

16 153 (1)

Litva

1 899 (1)

Poľsko

7 704 (1)

Švédsko

34 327 (1)

Únia

122 553 (1)

TAC

Neuplatňuje sa.


Druh

:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna

:

Vody EÚ subdivízie 32

SAL/3D32.

Estónsko

1 581 (2)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Fínsko

13 838 (2)

Únia

15 419 (2)

TAC

Neuplatňuje sa.


Druh

:

šprota severná a sprievodné vedľajšie úlovky

Sprattus sprattus

Zóna

:

Vody EÚ subdivízií 22 – 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánsko

22 218

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

14 076

Estónsko

25 800

Fínsko

11 631

Lotyšsko

31 160

Litva

11 272

Poľsko

66 128

Švédsko

42 952

Únia

225 237 (3)

TAC

Neuplatňuje sa.


(1)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.

(2)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.

(3)  Šprota severná musí predstavovať aspoň 92 % vykládok započítaných do TAC. Vedľajšie úlovky sleďa atlantického sa započítavajú do ostávajúcich 8 % TAC.


PRÍLOHA II

OBMEDZENIA RYBOLOVNÉHO ÚSILIA

1.

Členské štáty pridelia právo plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou, ktoré lovia vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm, žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými žiabrovkami s veľkosťou ôk najmenej 90 mm, lovnými šnúrami na lov pri dne, lovnými šnúrami okrem unášaných lovných šnúr, udicami a džigovacím výstrojom, najviac:

a)

163 dní neprítomnosti v prístave v subdivíziách ICES 22 – 24 s výnimkou obdobia od 1. do 30. apríla, keď sa uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1098/2007, a

b)

160 dní neprítomnosti v prístave v subdivíziách ICES 25 – 28 s výnimkou obdobia od 1. júla do 31. augusta, keď sa uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1098/2007.

2.

Maximálny počet dní neprítomnosti v prístave za rok, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) a b) a loviť výstrojom špecifikovaným v odseku 1, nesmie prevýšiť maximálny počet dní neprítomnosti v prístave pridelený pre jednu z týchto dvoch oblastí.

3.

Odchylne od bodov 1 a 2, a ak si to vyžaduje efektívne riadenie rybolovných možností, členský štát môže plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou prideliť právo na dodatočné dni neprítomnosti v prístave, ak sa rovnaký počet dní neprítomnosti v prístave odníme iným plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, na ktoré sa v tej istej oblasti vzťahuje obmedzenie rybolovného úsilia, a ak kapacita každého odovzdávajúceho plavidla vyjadrená v kW je rovnaká alebo väčšia ako kapacita prijímajúceho plavidla. Počet prijímajúcich plavidiel nesmie prekročiť 10 % celkového počtu plavidiel dotknutého členského štátu uvedených v bode 1.


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA II

OBMEDZENIA RYBOLOVNÉHO ÚSILIA

1.

Členské štáty pridelia právo plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou, ktoré lovia vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm, žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými žiabrovkami s veľkosťou ôk najmenej 90 mm, lovnými šnúrami na lov pri dne, lovnými šnúrami okrem unášaných lovných šnúr, udicami a džigovacím výstrojom, najviac:

a)

163 dní neprítomnosti v prístave v subdivíziách ICES 22 – 24 s výnimkou obdobia od 1. do 30. apríla, keď sa uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1098/2007, a

b)

160 dní neprítomnosti v prístave v subdivíziách ICES 25 – 28 s výnimkou obdobia od 1. júla do 31. augusta, keď sa uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1098/2007.

2.

Maximálny počet dní neprítomnosti v prístave za rok, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) a b) a loviť výstrojom špecifikovaným v odseku 1, nesmie prevýšiť maximálny počet dní neprítomnosti v prístave pridelený pre jednu z týchto dvoch oblastí.

3.

Odchylne od bodov 1 a 2 a ak si to vyžaduje efektívne riadenie rybolovných možností, členský štáte môže plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou prideliť dodatočné dni neprítomnosti v prístave, ak sa rovnaký počet dní neprítomnosti v prístave odníme iným plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou, na ktoré sa v tej istej oblasti vzťahuje obmedzenie rybolovného úsilia, a ak kapacita každého odovzdávajúceho plavidla vyjadrená v kW je rovnaká alebo väčšia ako kapacita prijímajúceho plavidla. Počet prijímajúcich plavidiel nesmie prekročiť 10 % celkového počtu plavidiel dotknutého členského štátu uvedených v bode 1.“


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1257/2011

z 23. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 810/2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

keďže:

(1)

Článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 810/2008 (2) sa otvorili colné kvóty na ročnom základe pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, ktoré patrí pod číselné znaky KN 0201 a 0202, pre výrobky, ktoré patria pod číselné znaky KN 0206 10 95 a 0206 29 91, a pre vykostené mrazené byvolie mäso, ktoré patrí pod číselný znak KN 0202 30 90.

(2)

V článku 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 810/2008 sa prideľuje 28 000 ton vykosteného hovädzieho mäsa, ktoré patrí pod číselné znaky KN 0201 30 00 a 0206 10 95, na vybrané kusy hovädzieho mäsa zodpovedajúce presnej definícii.

(3)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínou podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úpravách úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska počas ich pristúpenia k Európskej únii (3), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2011/769/EÚ (4), sa ustanovilo zvýšenie colnej kvóty EÚ (pridelenej Argentíne) na „vykostené hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené“ o 1 500 ton. Počas prvých štyroch rokov vykonávania bude zvýšenie predstavovať 2 000 ton ročne. V tejto dohode sa tiež vytvorila kvóta (pridelená Argentíne) vo výške 200 ton v rámci colnej kvóty EÚ na „vykostené byvolie mäso, mrazené“, pričom kvóta pridelená Argentíne sa vzťahuje aj na „čerstvé a chladené“.

(4)

V záujme jednoznačnosti je vhodné, aby sa určila krajina, z ktorej byvolie mäso pochádza.

(5)

V článku 2 písm. e) nariadenia Komisie (ES) č. 810/2008 sa prideľuje 1 300 ton mäsa, ktoré patrí pod číselné znaky KN 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 a 0206 29 91, na vybrané kusy hovädzieho mäsa vysokej kvality zodpovedajúce presnej definícii.

(6)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o úpravách úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska počas ich pristúpenia k Európskej únii (5), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2011/767/EÚ (6), sa stanovila zmena definície colnej kvóty EÚ pre 1 300 ton „hovädzieho mäsa vysokej kvality“.

(7)

Nariadenie (ES) č. 810/2008 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 810/2008 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

66 750 ton pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, ktoré patrí pod číselné znaky KN 0201 a 0202, a pre výrobky, ktoré patria pod číselné znaky KN 0206 10 95 a 0206 29 91. Na dovozné obdobie 2011/2012 celkové množstvo predstavuje 66 625 ton a na dovozné obdobia 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 celkové množstvo predstavuje 67 250 ton.“

b)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

2 250 ton pre mrazené vykostené byvolie mäso, ktoré patrí pod číselný znak KN 0202 30 90, vyjadrené ako hmotnosť vykosteného mäsa, pochádzajúce z Austrálie. Táto kvóta má poradové číslo 09.4001.“

c)

Vkladá sa toto písmeno c):

„c)

200 ton pre „vykostené byvolie mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené“, ktoré patrí pod číselné znaky KN 0201 30 00 a 0202 30 90, vyjadrené ako hmotnosť vykosteného mäsa, pochádzajúce z Argentíny. Táto kvóta má poradové číslo 09.4004.“

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

29 500 ton pre vykostené hovädzie mäso, ktoré patrí pod číselné znaky KN 0201 30 00 a 0206 10 95 a ktoré zodpovedá tejto definícii:

‚Vybrané hovädzie kusy z volov, mladých volkov alebo jalovíc, ktoré boli po odstavení chované výlučne na pastve. Jatočné telá volov sa zatrieďujú ako »JJ«, »J«, »U« alebo »U2«, jatočné telá mladých volkov a jalovíc sa zatrieďujú ako »AA«, »A« alebo »B« podľa úradnej klasifikácie hovädzieho mäsa, ktorú zaviedol Sekretariát pre poľnohospodárstvo, chov hovädzieho dobytka, rybolov a výživu v Argentíne (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA).‘

Na dovozné obdobie 2011/2012 však celkové množstvo predstavuje 29 375 ton a na dovozné obdobia 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 je celkové množstvo zvýšené na 30 000 ton.

Kusy sa označujú v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (7).

Označenie ‚hovädzie mäso vysokej kvality‘ sa môže pridať k informáciám na etikete.

Táto kvóta má poradové číslo 09.4450.

b)

Definícia v písmene e) sa nahrádza takto:

„Vybrané kusy hovädzieho mäsa získaného z volov alebo jalovíc chovaných výlučne na pastvinách s maximálnou upravenou hmotnosťou jatočného tela nepresahujúcou 370 kilogramov. Jatočné telá sa zatrieďujú ako A, L, P, T alebo F s tukovou vrstvou maximálne P a triedou svalstva 1 alebo 2 podľa systému klasifikácie jatočných tiel, ktorý spravuje orgán New Zealand Meat Board.“

3.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Dovoz množstiev uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 2 písm. a) až e) a g) je pri prepustení do voľného obehu podmienený predložením dovozných licencií vydaných v súlade s článkom 4 písm. a) a b) a odsekom 2 tohto článku.“

4.

V článku 10 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Na množstvá uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 2 písm. a) až e) a g) tohto nariadenia sa uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 376/2008, kapitola III nariadenia (ES) č. 1301/2006 a nariadenie (ES) č. 382/2008, pokiaľ v tomto nariadení nie je stanovené inak.“

5.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

v prípade dovoznej colnej kvóty s poradovým číslom 09.4001 a 09.4004 najneskôr 31. augusta po skončení každého obdobia dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, na ktoré boli v predchádzajúcom období dovoznej colnej kvóty vydané dovozné licencie;“.

b)

V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Oznámenia o množstvách uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 2 písm. a) až e) a g) tohto nariadenia sa vykonajú podľa príloh IV, V a VI k tomuto nariadeniu.“

6.

V prílohe I sa vymedzenie pojmu nahrádza takto:

hovädzie mäso vysokej kvality s pôvodom v…

(príslušná definícia)

alebo byvolie mäso s pôvodom v Austrálii

alebo byvolie mäso s pôvodom v Argentíne.

7.

V prílohe II sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

Pre mäso s pôvodom v Argentíne:

a)

ktoré zodpovedá definícii uvedenej v článku 1 ods. 1 písm. c);

b)

ktoré zodpovedá definícii uvedenej v článku 2 písm. a).“

8.

V prílohe IV, V a VI sa dopĺňa toto poradové číslo a krajina pôvodu:

„09.4004“

„Argentína“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 219, 14.8.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 317, 30.11.2011, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 317, 30.11.2011, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 317, 30.11.2011, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 317, 30.11.2011, s. 2.

(7)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.“


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1258/2011

z 2. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu dusičnanov v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (2), sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu dusičnanov v určitej listovej zelenine.

(2)

Napriek pokroku v správnej poľnohospodárskej praxi sa v niektorých prípadoch prekračujú maximálne hodnoty, a preto bola niektorým štátom priznaná dočasná výnimka na uvádzanie na trh určitej listovej zeleniny vypestovanej a určenej na spotrebu na ich území, ktorá obsahuje množstvo dusičnanov prekračujúce stanovené maximálne hodnoty.

(3)

Od zavedenia maximálnych hodnôt obsahu dusičnanov v hlávkovom šaláte a špenáte sa vykonalo mnoho vyšetrovaní týkajúcich sa faktorov, ktoré ovplyvňujú prítomnosť dusičnanov v hlávkovom šaláte a špenáte, a opatrení, ktoré je potrebné prijať s cieľom znížiť prítomnosť dusičnanov v hlávkovom šaláte a špenáte na čo najnižšiu možnú mieru. Napriek pokroku dosiahnutému v správnej poľnohospodárskej praxi v oblasti znižovania prítomnosti dusičnanov v hlávkovom šaláte a špenáte a prísnemu uplatňovanie tejto praxe nie je v určitých regiónoch Únie možné sústavne udržiavať hodnoty obsahu dusičnanov v hlávkovom šaláte a špenáte pod súčasnými maximálnymi hodnotami. Dôvodom je, že hlavným faktorom ovplyvňujúcim prítomnosť dusičnanov v hlávkovom šaláte a špenáte sú klimatické, a najmä svetelné podmienky. Tieto klimatické podmienky nemôže pestovateľ ovplyvniť ani zmeniť.

(4)

Aby sa mohol vytvoriť aktualizovaný vedecký základ pre dlhodobú stratégiu riadenia rizika vyplývajúceho z prítomnosti dusičnanov v zelenine, bolo potrebné, aby Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) vypracoval vedecké hodnotenie rizika, v ktorom zohľadnil nové informácie. V tomto hodnotení sa museli zohľadniť všetky relevantné úvahy o rizikách a prínosoch, napríklad sa museli zvážiť všetky možné negatívne vplyvy dusičnanov oproti možným pozitívnym účinkom konzumácie zeleniny ako napr. antioxidačné účinky alebo iné vlastnosti, ktoré by určitým spôsobom mohli pôsobiť proti rizikám vyplývajúcim z prítomnosti dusičnanov a výsledných nitrózozlúčenín alebo ich vyrovnávať.

(5)

Na žiadosť Komisie vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „vedecká skupina“) prijala 10. apríla 2008 vedecké stanovisko o dusičnanoch v zelenine (3). Vedecká skupina porovnala riziká a prínosy súvisiace s expozíciou dusičnanom zo zeleniny. Z celkového pohľadu odhadovaná expozícia dusičnanom zo zeleniny pravdepodobne nebude mať za následok významné zdravotné riziká, a teda prevládajú uznávané pozitívne účinky konzumácie zeleniny. Vedecká skupina uznala, že v prípade zeleniny, ktorá je vo veľkej miere zastúpená v strave, alebo v prípade osôb, v ktorých strave je vysoký podiel zeleniny ako rukola, sa príležitostne vyskytujú okolnosti (napr. nepriaznivé podmienky pre miestnu/domácu produkciu), ktoré je potrebné posudzovať v každom jednotlivom prípade.

(6)

V nadväznosti na diskusiu o vhodných opatreniach a obavách vyjadrených v súvislosti s možnými rizikami pre dojčatá a malé deti v prípade akútnej expozície pri príjme potravy Komisia požiadala EFSA o doplňujúce vedecké vyhlásenie týkajúce sa dusičnanov v zelenine, ktorým by sa podrobnejšie posúdili riziká pre dojčatá a malé deti spojené s prítomnosťou dusičnanov v čerstvej zelenine a tiež zvážil akútny príjem z potravy s prihliadnutím na aktuálne údaje o prítomnosti dusičnanov v zelenine, podrobnejšie údaje o konzumácii zeleniny u dojčiat a malých detí a na možnosti stanovenia maximálnych hodnôt obsahu dusičnanov v listovej zelenine, ktoré by mierne prevyšovali súčasné hodnoty. Vedecká skupina prijala 1. decembra 2010 vyhlásenie o možných rizikách pre verejné zdravie u dojčiat a malých detí vyplývajúcich z prítomnosti dusičnanov v listovej zelenine (4).

(7)

V uvedenom vyhlásení dospela vedecká skupina k záveru, že expozícia dusičnanom vo varenom špenáte pripravovanom z čerstvého špenátu na úrovni súčasných alebo zamýšľaných maximálnych hodnôt pravdepodobne nepredstavuje zdravotné riziko, hoci u niektorých dojčiat nemožno pri konzumácii presahujúcej jedno špenátové jedlo za deň vylúčiť určité riziko. EFSA uviedol, že nevzal do úvahy prípadné zmeny množstva dusičnanov spôsobené spracovaním potravín ako napr. umytím, olúpaním a/alebo varením, keďže to nebolo možné posúdiť z dôvodu nedostatku reprezentatívnych údajov. Nezohľadnenie kvantitatívneho dosahu spracovania potravín na hodnoty obsahu dusičnanov môže následne viesť k nadhodnoteniu expozície. Ďalej sa dospelo k záveru, že hodnoty dusičnanov v šaláte nie sú dôvodom na zdravotné obavy u detí. Presadzovanie aktuálnych maximálnych hodnôt obsahu dusičnanov v hlávkovom šaláte a špenáte alebo zamýšľaných maximálnych hodnôt, ktoré sú o 500 mg/kg vyššie než súčasné maximálne hodnoty, by malo len malý dosah.

(8)

V záujme zabezpečenia právnej istoty pre pestovateľov vo všetkých regiónoch Európskej únie, ktorí prísne uplatňujú správnu poľnohospodársku prax s cieľom obmedzenia prítomnosti dusičnanov v špenáte a hlávkovom šaláte na čo najnižšiu možnú mieru, je preto vhodné mierne zvýšiť maximálne hodnoty obsahu dusičnanov v čerstvom špenáte a hlávkovom šaláte bez toho, aby došlo k ohrozeniu verejného zdravia.

(9)

Vzhľadom na to, že rukola niekedy vykazuje veľmi vysoké množstvo dusičnanov, je vhodné stanoviť maximálnu hodnotu pre rukolu. Maximálna hodnota pre rukolu by sa mala za dva roky preskúmať s cieľom znížiť stanovené hodnoty potom, čo sa určia faktory, ktoré sa podieľajú na prítomnosti dusičnanov v rukole, a potom, čo bude v prípade rukoly plne zabezpečené dodržiavanie správnej poľnohospodárskej praxe s cieľom obmedziť obsah dusičnanov na minimum.

(10)

Vzhľadom na to, že Komisia poverila EFSA, aby zhromaždil všetky údaje o výskyte kontaminantov, vrátane dusičnanov, v potravinách do jednej databázy, je vhodné aby sa výsledky oznamovali priamo EFSA.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 7 sa vypúšťajú odseky 1, 2 a 3.

2

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty monitorujú hodnoty obsahu dusičnanov v zelenine, ktorá môže obsahovať pomerne vysoké hodnoty, najmä v zelenej listovej zelenine, a výsledky pravidelne oznamujú Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín.“

3.

V prílohe sa oddiel 1: Dusičnany nahrádza oddielom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti. Maximálne hodnoty pre rukolu stanovené v bode 1.5 prílohy sa uplatňujú od 1. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  Stanovisko Vedeckej komisie pre kontaminanty v potravinovom reťazci na žiadosť Európskej komisie o vykonanie vedeckého hodnotenia rizika dusičnanov v zelenine (Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables), Vestník EFSA (2008), č. vestníka 689, s. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  Pracovná skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM); Vedecké stanovisko o možných zdravotných rizikách pre dojčatá a malé deti vyplývajúcich z prítomnosti dusičnanov v listovej zelenine. (Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables). Vestník EFSA 2010; (12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


PRÍLOHA

„Oddiel 1:   Dusičnany

Potraviny (1)

Maximálne hodnoty (mg NO3/kg)

1.1

Čerstvý špenát (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Konzervovaný, hlboko zmrazený alebo mrazený špenát

 

2 000

1.3

Čerstvý šalát (Lactuca sativa L.) (chránený a voľne pestovaný šalát) s výnimkou šalátu uvedeného v bode 1.4

Zberaný od 1. októbra do 31. marca:

 

šalát pestovaný v skleníku alebo vo fóliovníku

5 000

šalát pestovaný pod holým nebom

4 000

Zberaný od 1. apríla do 30. septembra:

 

šalát pestovaný v skleníku alebo vo fóliovníku

4 000

šalát pestovaný pod holým nebom

3 000

1.4

‚Ľadový‘ šalát

šalát pestovaný v skleníku alebo vo fóliovníku

2 500

šalát pestovaný pod holým nebom

2 000

1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Zberaná od 1. októbra do 31. marca:

7 000

Zberaná od 1. apríla do 30. septembra:

6 000

1.6

Spracované potraviny na báze obilia a detská výživa pre dojčatá a malé deti (3) (4)

 

200“


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/18


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1259/2011

z 2. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu dioxínov, PCB podobných dioxínom a PCB nepodobných dioxínom v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (2), sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu dioxínov a PCB podobných dioxínom v celej škále potravín.

(2)

Dioxíny patria do skupiny 75 kongenerov polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD) a 135 kongenerov polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), z ktorých 17 je toxikologicky významných. Polychlórované bifenyly (PCB) predstavujú skupinu 209 rôznych kongenerov, ktoré možno rozdeliť do dvoch skupín podľa ich toxikologických vlastností: 12 kongenerov vykazuje toxikologické vlastnosti podobné vlastnostiam dioxínov, a preto sa často označujú ako PCB podobné dioxínom. Ostatné PCB nevykazujú toxicitu podobnú dioxínom, ale majú odlišný toxikologický profil a označujú sa ako PCB nepodobné dioxínom.

(3)

Každý kongener dioxínov alebo PCB podobných dioxínom vykazuje rozdielnu úroveň toxicity. Aby bolo možné sčítať toxicitu týchto rozličných kongenerov, zaviedla sa koncepcia faktorov toxickej ekvivalencie (TEF), ktorá má uľahčiť hodnotenie rizika a kontrolu dodržiavania právnych predpisov. To znamená, že analytické výsledky týkajúce sa kongenerov všetkých jednotlivých dioxínov a PCB podobných dioxínom, ktoré sú toxikologicky významné, sa vyjadria kvantifikovateľnou jednotkou, a to toxickým ekvivalentom TCDD (TEQ).

(4)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zorganizovala v dňoch 28. až 30. júna 2005 odborný seminár týkajúci sa hodnôt TEF, ktoré WHO odsúhlasila v roku 1998. Zmenilo sa niekoľko hodnôt TEF, najmä pre PCB, oktachlórované kongenery a pentachlórované furány. Údaje o účinkoch nových hodnôt TEF a nedávnom výskyte sú zhromaždené vo vedeckej správe Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) „Výsledky monitorovania hodnôt dioxínov v potravinách a krmivách“ („Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed“) (3). Preto je vhodné preskúmať maximálne hodnoty obsahu PCB s prihliadnutím na tieto nové údaje.

(5)

Vedecká skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazcu prijala na žiadosť Komisie stanovisko k prítomnosti PCB nepodobných dioxínom v krmivách a potravinách (4).

(6)

Suma šiestich markerov alebo ukazovateľov PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180) zahŕňa asi polovicu z celkového množstva PCB nepodobných dioxínom prítomných v krmivách a potravinách. Táto suma sa považuje za vhodný marker pre výskyt a ľudskú expozíciu PCB nepodobným dioxínom, a preto by sa mala stanoviť za maximálnu hodnotu.

(7)

Maximálne hodnoty boli stanovené vzhľadom na údaje o nedávnom výskyte zhromaždené vo vedeckej správe EFSA „Výsledky monitorovania PCB nepodobných dioxínom v krmivách a potravinách“ („Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed“) (5). Hoci je možné dosiahnuť nižšie limity kvantifikácie (limits of quantification – LOQ), možno pozorovať, že značný počet laboratórií uplatňuje LOQ 1 μg/kg tuku alebo dokonca 2 μg/kg tuku. Ak sa analytický výsledok vyjadrí ako horná hodnota, malo by to v niektorých prípadoch za následok hodnotu blížiacu sa maximálnej hodnote, ak by sa stanovili veľmi prísne maximálne hodnoty, a to aj keby neboli kvantifikované žiadne PCB. Taktiež sa potvrdilo, že v prípade určitých kategórií potravín neboli údaje veľmi rozsiahle. Preto by bolo vhodné opätovne preskúmať maximálne hodnoty po uplynutí troch rokov, a to na základe rozsiahlejšej databázy získanej pomocou analytickej metódy s dostatočnou citlivosťou na kvantifikáciu nízkych hodnôt.

(8)

Fínsku a Švédsku bola udelená výnimka na uvádzanie na trh rýb pochádzajúcich z oblasti Baltského mora a určených na spotrebu na ich území, ktorých obsah dioxínov je vyšší než maximálne hodnoty stanovené pre dioxíny a sumu dioxínov a PCB podobných dioxínom v rybách. Tieto členské štáty splnili podmienky týkajúce sa požiadavky informovať spotrebiteľov o stravovacích odporúčaniach. Každoročne oznamujú Komisii výsledky monitorovania hodnôt dioxínov v rybách z oblasti Baltského mora a opatrenia na zníženie expozície ľudí účinkom dioxínov z oblasti Baltského mora.

(9)

Na základe výsledkov monitorovania hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom, ktoré vykonáva Fínsko a Švédsko, by sa mala udelená výnimka obmedziť na určité druhy rýb. Vzhľadom na pretrvávajúcu prítomnosť dioxínov a PCB v životnom prostredí, a teda aj v rybách, je žiadúce udeliť túto výnimku bez časového obmedzenia.

(10)

Lotyšsko požiadalo v prípade uloveného voľne žijúceho lososa o podobnú výnimku, aká bola udelená Fínsku a Švédsku. Na tento účel Lotyšsko preukázalo, že expozícia ľudí dioxínom a PCB podobným dioxínom na jeho území nie je vyššia než najvyššia priemerná miera v ktoromkoľvek inom členskom štáte a že má zavedený systém, ktorým sa zabezpečuje plná informovanosť spotrebiteľov o stravovacích odporúčaniach týkajúcich sa obmedzenia konzumácie rýb z oblasti Baltského mora identifikovanými citlivými skupinami obyvateľstva s cieľom vyhnúť sa potenciálnym zdravotným rizikám. Okrem toho by sa malo v prípade rýb z oblasti Baltského mora vykonávať monitorovanie hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom a o výsledkoch a opatreniach prijatých na zníženie expozície ľudí účinkom dioxínov a PCB podobných dioxínom z rýb z oblasti baltského mora by sa mala podať správa Komisii. Zaviedli sa nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, aby sa ryby a výrobky z nich, ktoré nespĺňajú maximálne hodnoty, neuvádzali na trh v iných členských štátoch.

(11)

Vzhľadom na to, že vzorec kontaminácie PCB nepodobných dioxínom v rybách z oblasti Baltského mora vykazuje podobné charakteristiky ako kontaminácia dioxínmi a PCB podobnými dioxínom, a keďže PCB nepodobné dioxínom sú tiež vo veľkej miere trvalo prítomné v životnom prostredí, je vhodné udeliť podobnú výnimku, pokiaľ ide o prítomnosť PCB nepodobných dioxínom, rovnako ako je tomu v prípade dioxínov a PCB podobných dioxínom.

(12)

EFSA bol požiadaný o vydanie vedeckého stanoviska k prítomnosti dioxínov a PCB podobných dioxínom v pečeni oviec a jeleňovitých a k vhodnosti stanovenia maximálnych hodnôt obsahu dioxínov a PCB v pečeni a výrobkoch z nej vyrobených skôr na vzhľadom na celý výrobok než na základe obsahu tuku, ako je tomu v súčasnosti. Ustanovenia týkajúce sa pečene a výrobkov z nej vyrobených, najmä ustanovenia týkajúce sa pečene oviec a jeleňovitých, by sa preto mali preskúmať potom, čo bude k dispozícii stanovisko EFSA. Do toho času je vhodné stanoviť maximálnu hodnotu obsahu dioxínov a PCB na základe obsahu tuku.

(13)

Na potraviny s menej ako 1 % obsahu tuku sa doposiaľ nevzťahovali maximálne hodnoty obsahu dioxínov a PCB podobných dioxínom, keďže k expozícii človeka prispievajú vo všeobecnosti v malej miere. Vyskytli sa však prípady potravín s obsahom menej než 1 % tuku, ale s veľmi vysokým obsahom dioxínov a PCB podobných dioxínom v tuku. Preto je vhodné uplatniť na tieto potraviny maximálnu hodnotu obsahu, ktorý by sa však stanovil vzhľadom na celý výrobok. Vzhľadom na to, že maximálna hodnota sa v prípade niektorých potravín s nízkym obsahom tuku stanovuje vzhľadom na celý výrobok, je vhodné použiť v prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku maximálnu hodnotu stanovenú vzhľadom na výrobok.

(14)

Vzhľadom na údaje z monitorovania dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách pre dojčatá a malé deti je vhodné stanoviť osobitnú nižšiu maximálnu hodnotu obsahu dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách určených pre dojčatá a malé deti. Nemecký spolkový inštitút pre hodnotenie rizík predložil EFSA osobitnú žiadosť o posúdenie rizík, ktoré pre dojčatá a malé deti predstavuje prítomnosť dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách pre dojčatá a malé deti. Preto by sa potom, čo bude k dispozícii stanovisko EFSA, mali preskúmať ustanovenia týkajúce sa potravín pre dojčatá a malé deti.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1881/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov „Dočasné výnimky“ sa nahrádza názvom „Výnimky“.

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Odchylne od článku 1 môžu Fínsko, Švédsko a Lotyšsko udeľovať povolenia uvádzať na ich vlastný trh uloveného voľne žijúceho lososa obyčajného (Salmo salar) a výrobky z neho, pochádzajúce z oblasti Baltského mora a určené na spotrebu na ich vlastnom území, s hodnotami obsahu dioxínov a/alebo PCB podobných dioxínom a/alebo PCB nepodobných dioxínom vyššími než maximálne hodnoty stanovené v bode 5.3 prílohy za predpokladu, že majú zavedený systém na zabezpečenie plnej informovanosti spotrebiteľov o stravovacích odporúčaniach týkajúcich sa obmedzení konzumácie uloveného voľne žijúceho lososa obyčajného pochádzajúceho z oblasti Baltského mora a výrobkov z neho identifikovanými citlivými skupinami obyvateľstva s cieľom zabrániť potenciálnym zdravotným rizikám.

Fínsko, Švédsko a Lotyšsko naďalej uplatňujú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ryby a výrobky z rýb, ktoré nie sú v súlade s bodom 5.3 prílohy, neuvádzali na trh v iných členských štátoch.

Fínsko, Švédsko a Lotyšsko budú každoročne podávať Komisii správu o opatreniach prijatých s cieľom účinne informovať identifikované citlivé skupiny obyvateľstva o stravovacích odporúčaniach a zabezpečiť, aby sa ulovený voľne žijúci losos obyčajný a výrobky z neho, ktoré nespĺňajú maximálne hodnoty, neuvádzali na trh v iných členských štátoch. Preukážu tiež účinnosť týchto opatrení.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   Odchylne od článku 1 môžu Fínsko a Švédsko udeľovať povolenia uvádzať na ich vlastný trh uloveného voľne žijúceho sleďa obyčajného s dĺžkou viac ako 17 cm (Clupea harengus), uloveného voľne žijúceho sivoňa (Salvelinus spp.), ulovenej voľne žijúcej mihule riečnej (Lampetra fluviatilis) a uloveného voľne žijúceho pstruha obyčajného (Salmo trutta) a výrobky z nich, pochádzajúce z oblasti Baltského mora a určené na spotrebu na ich vlastnom území, s hodnotami obsahu dioxínov a/alebo PCB podobných dioxínom a/alebo PCB nepodobných dioxínom vyššími než maximálne hodnoty stanovené v bode 5.3 prílohy za predpokladu, že majú zavedený systém na zabezpečenie plnej informovanosti spotrebiteľov o stravovacích odporúčaniach týkajúcich sa obmedzení konzumácie uloveného voľne žijúceho sleďa obyčajného s dĺžkou viac ako 17 cm, uloveného voľne žijúceho sivoňa, ulovenej voľne žijúcej mihule riečnej a uloveného voľne žijúceho pstruha obyčajného z oblasti Baltského mora a výrobkov z nich identifikovanými citlivými skupinami obyvateľstva s cieľom zabrániť potenciálnym zdravotným rizikám.

Fínsko a Švédsko naďalej uplatňujú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ulovený voľne žijúci sleď obyčajný s dĺžkou viac ako 17 cm, ulovený voľne žijúci sivoň, ulovená voľne žijúca mihula riečna a ulovený voľne žijúci pstruh obyčajný a výrobky z nich, ktoré nie sú v súlade s bodom 5.3 prílohy, neuvádzali na trh v iných členských štátoch.

Fínsko a Švédsko budú každoročne podávať Komisii správu o opatreniach prijatých s cieľom účinne informovať identifikované citlivé skupiny obyvateľstva o stravovacích odporúčaniach a zabezpečiť, aby sa uvedené ryby a výrobky z nich, ktoré nespĺňajú maximálne hodnoty, neuvádzali na trh v iných členských štátoch. Preukážu tiež účinnosť týchto opatrení.“

2.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  Vestník EFSA 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(4)  Vestník EFSA (2005) 284, s. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf.

(5)  Vestník EFSA 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf


PRÍLOHA

Oddiel 5: Dioxíny a PCB podobné dioxínom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1881/2006 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Oddiel 5: Dioxíny a PCB sa nahrádza takto:

Oddiel 5:   Dioxíny a PCB (31)

Potraviny

MAXIMÁLNE HODNOTY OBSAHU

SUMA DIOXÍNOV (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

SUMA DIOXÍNOV A PCB PODOBNÝCH DIOXÍNOM (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

SUMA PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 a PCB180 (ICES – 6) (32)

5.1

Mäso a mäsové výrobky (s výnimkou jedlých drobov) z týchto zvierat (6):

 

 

 

hovädzí dobytok a ovce

2,5 pg/g tuku (33)

4,0 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

hydina

1,75 pg/g tuku (33)

3,0 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

ošípané

1,0 pg/g tuku (33)

1,25 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

5.2

Pečeň suchozemských zvierat uvedených v bode 5.1. (6) a výrobky z nej vyrobené

4,5 pg/g tuku (33)

10,0 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

5.3

Svalovina rýb a produkty rybolovu a výrobky z nich (25) (34) s výnimkou

uloveného voľne žijúceho úhora

ulovených voľne žijúcich sladkovodných rýb s výnimkou diadrómnych druhov ulovených v sladkých vodách

rybej pečene a výrobkov z nej vyrobených

olejov z morských živočíchov

Maximálna hodnota pre kôrovce sa vzťahuje na svalovinu z končatín a abdominálnej časti (44). V prípade krabov a krabom príbuzných kôrovcov (Brachyura a Anomura) sa táto hodnota vzťahuje na svalovinu z končatín.

3,5 pg/g čerstvej hmotnosti

6,5 pg/g čerstvej hmotnosti

75 ng/g čerstvej hmotnosti

5.4

Svalovina ulovených voľne žijúcich sladkovodných rýb s výnimkou diadrómnych druhov ulovených v sladkých vodách a výrobky z nich

3,5 pg/g čerstvej hmotnosti

6,5 pg/g čerstvej hmotnosti

125 ng/g čerstvej hmotnosti

5.5

Svalovina uloveného voľne žijúceho úhora (Anguilla anguilla) a výrobky z nej

3,5 pg/g čerstvej hmotnosti

10,0 pg/g čerstvej hmotnosti

300 ng/g čerstvej hmotnosti

5.6

Rybia pečeň a výrobky z nej vyrobené s výnimkou olejov z morských živočíchov uvedených v bode 5.7

20,0 pg/g čerstvej hmotnosti (38)

200 ng/g čerstvej hmotnosti (38)

5.7

Oleje z morských živočíchov (olej z kože rýb, olej z pečene rýb a oleje z ostatných morských živočíchov určené na priamu ľudskú spotrebu)

1,75 pg/g tuku

6,0 pg/g tuku

200 ng/g tuku

5.8

Surové mlieko (6) a mliečne výrobky (6) vrátane maslového tuku

2,5 pg/g tuku (33)

5,5 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

5.9

Slepačie vajcia a výrobky z vajec (6)

2,5 pg/g tuku (33)

5,0 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

5.10

Tuk z týchto zvierat:

 

 

 

hovädzí dobytok a ovce

2,5 pg/g tuku

4,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

hydina

1,75 pg/g tuku

3,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

ošípané

1,0 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.11

Zmiešané živočíšne tuky

1,5 pg/g tuku

2,50 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.12

Rastlinné oleje a tuky

0,75 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.13

Potraviny pre dojčatá a malé deti (4)

0,1 pg/g čerstvej hmotnosti

0,2 pg/g čerstvej hmotnosti

1,0 ng/g čerstvej hmotnosti“

b)

Poznámka pod čiarou 31 sa nahrádza takto:

„(31)

Dioxíny (suma polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF), vyjadrené v toxickom ekvivalente Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím faktorov toxickej ekvivalencie WHO (WHO-TEF)) a suma dioxínov a PCB podobných dioxínom (suma PCDD, PCDF a polychlórovaných bifenylov (PCB), vyjadrené v toxickom ekvivalente WHO s použitím WHO-TEF). WHO-TEF na hodnotenie ohrozenia ľudského zdravia na základe záverov zasadnutia odborníkov Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (IPCS) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sa konalo v Ženeve v júni 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2) 223–241 (2006)).

Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxíny (PCDD)

2,3,7,8 – TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurány (PCDF)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB podobné dioxínom Non-orto PCB + Mono-orto PCB

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Použité skratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlórodibenzodioxín; „CDF“ = chlorodibenzofurán; „CB“ = chlórobifenyl.“

c)

Poznámka pod čiarou 33 sa nahrádza takto:

„(33)

Maximálna hodnota vyjadrená na základe tuku nie je použiteľná na potraviny s obsahom < 2 % tuku. V prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku je uplatniteľná maximálna hodnota hodnotou stanovenou vzhľadom na celý výrobok a zodpovedá maximálnej hodnote stanovenej vzhľadom na celý výrobok v prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku za pomoci tohto vzorca:

Maximálna hodnota vyjadrená na základe obsahu tuku v prípade potravín s obsahom menej než 2 % tuku = maximálna hodnota vyjadrená na základe obsahu tuku pre uvedené potraviny x 0,02.“


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1260/2011

z 2. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 945/2010, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2011 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. f) a g) v spojení s článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Vzhľadom na to, že na distribúciu potravín pre najodkázanejšie osoby podľa ročného plánu na rok 2012 prijatého vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 562/2011 (3) sú k dispozícii podstatne menšie intervenčné zásoby ako v predchádzajúcom roku, je vhodné predĺžiť vykonávacie obdobie ročného plánu na rok 2011 prijatého nariadením Komisie (EÚ) č. 945/2010 (4) s cieľom umožniť členským štátom, aby doplnili potraviny, ktoré sa majú distribuovať konečným príjemcom v rámci ročného plánu na rok 2012 prostriedkami, ktoré sa mohli ušetriť v rámci ročného programu na rok 2011.

(2)

V dôsledku odvolaní podaných proti verejným súťažiam a lehotám v príslušných súdnych konaniach Grécko nedokázalo úplne zaplatiť niektoré nákupy potravinových výrobkov na trhu a vyskladniť časť prideleného množstva masla z intervenčných zásob Únie. Grécke orgány predložili Komisii žiadosť o predĺženie lehoty stanovenej v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii (5), a lehoty stanovenej v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 945/2010. Portugalsko predložilo podobnú žiadosť týkajúcu sa lehoty pre platobné operácie stanovené v článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 807/2010. Vzhľadom na ťažkú finančnú situáciu, ktorej čelia tieto členské štáty, je vhodné umožniť im dokončiť platobné operácie za výrobky mobilizované na trhu a umožniť im vyskladniť zvyšné množstvá intervenčných zásob tak, aby pri takomto rozdelení zostali dostupné na zvýšenie množstva potravín distribuovaných najodkázanejším osobám. Je teda potrebné predĺžiť uvedené dve lehoty. Aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie v členských štátoch, odchýlky by sa mali vzťahovať na všetky platobné operácie za výrobky mobilizované na trhu a na všetky stiahnutia mliečnych výrobkov z intervenčných zásob v rámci ročného plánu na rok 2011. Keďže termín pre platobné operácie za výrobky mobilizované na trhu sa stanovil na 1. septembra a za vyskladnenie mliečnych výrobkov z intervenčných zásob Únie na 30. septembra, obe tieto odchýlky by sa mali použiť so spätnou platnosťou.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 945/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento článok 3a:

„Článok 3a

Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 sa vykonávacie obdobie ročného plánu distribúcie na rok 2011 končí 29. februára 2012.“

2.

V článku 4 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Odchylne od článku 3 ods. 2 prvého a tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 807/2010 sa v rámci plánu distribúcie na rok 2011 vyskladnenie masla a sušeného odstredeného mlieka z intervenčných zásob uskutoční v čase od 1. júna do 31. decembra 2011. Náklady vyplývajúce z udržiavania pridelených množstiev masla a odstredeného sušeného mlieka v intervenčných zásobách medzi 30. septembrom a dňom skutočného vyskladnenia z intervenčného skladovania znáša členský štát, ktorému sú tieto výrobky pridelené podľa plánu na rok 2011.“

3.

Vkladá sa tento článok 5a:

„Článok 5a

Odchylne od článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 sa majú v ročnom pláne distribúcie na rok 2011 platobné operácie za výrobky, ktoré má dodať prevádzkovateľ, v prípade výrobkov, ktoré sa majú mobilizovať na trhu podľa článku 2 ods. 3 písm. a) bodu iii) a iv) nariadenia (EÚ) č. 807/2010 uzavrieť pred 31. decembrom 2011.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 2 a 3 sa budú uplatňovať od 31. augusta 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2011, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 278, 22.10.2010, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2010, s. 9.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1261/2011

z 2. decembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/28


ROZHODNUTIE RADY

z 8. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2011/734/EÚ, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa Grécko upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu

(2011/791/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 126 ods. 9 a článok 136,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 písm. a) ZFEÚ sa predpokladá možnosť prijatia osobitných opatrení pre tie členské štáty, ktorých menou je euro, na posilnenie koordinácie a dohľadu nad ich rozpočtovou disciplínou.

(2)

V článku 126 ZFEÚ sa ustanovuje, že členské štáty sa majú vyhýbať nadmernému deficitu verejných financií, a na tento účel sa ustanovuje postup pri nadmernom deficite. Pakt o stabilite a raste, v ktorom sa v jeho nápravnej časti upravuje postup pri nadmernom deficite, poskytuje rámec na podporu vládnych politík zameraných na rýchle obnovenie zdravej rozpočtovej pozície so zreteľom na hospodársku situáciu.

(3)

Rada 27. apríla 2009 v súlade s článkom 104 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluvy o ES) rozhodla, že v Grécku existuje nadmerný deficit.

(4)

Rada 10. mája 2010 prijala rozhodnutie 2010/320/EÚ (1)určené Grécku podľa článku 126 ods. 9 a článku 136, podľa ktorého má Grécko posilniť a prehĺbiť fiškálny dohľad, pričom sa v ňom upozorňuje na to, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu najneskôr do konečného termínu v roku 2014. Rada stanovila na korekciu deficitu tento postup úpravy: deficit verejných financií nesmie v roku 2010 presiahnuť sumu 18 508 mil. EUR, v roku 2011 sumu 17 065 mil. EUR, v roku 2012 sumu 14 916 mil. EUR, v roku 2013 sumu 11 399 mil. EUR a v roku 2014 sumu 6 385 mil. EUR.

(5)

Rozhodnutie 2010/320/EÚ sa niekoľkokrát podstatne zmenilo a doplnilo (2). Pretože boli potrebné ďalšie zmeny a doplnenia, v záujme prehľadnosti bolo 12. júla 2011 vydané jeho prepracované znenie prostredníctvom rozhodnutia Rady 2011/734/EÚ (3).

(6)

V septembri 2011 sa v súvislosti s plnením rozpočtu do tohto termínu ukázalo, že pri nezmenenej politike by k cieľovému deficitu na rok 2011 chýbala významná suma, čím by sa ohrozila celková dôveryhodnosť programu. Grécka vláda v októbri 2011 oznámila opatrenia zamerané na minimalizovanie sklzu v rozpočte na rok 2011 a predložila návrh rozpočtu na rok 2012 zameraný na dodržanie stropu na rok 2012 stanoveného rozhodnutím 2010/320/EÚ. Tieto opatrenia sa stanú právnmi predpismi do konca októbra 2011. Medzi gréckymi orgánmi a útvarmi Komisie prebehli rozsiahle rokovania o týchto opatreniach.

(7)

Vzhľadom na uvedené úvahy sa zdá vhodné v mnohých ohľadoch zmeniť a doplniť rozhodnutie 2011/734/EÚ, ponechať však nezmenený termín na korekciu nadmerného deficitu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 2 rozhodnutia 2011/734/EÚ sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento odsek:

„6a.   Grécko bezodkladne prijme a vykoná tieto opatrenia:

a)

zníženie počtu prípadov oslobodenia od daní, najmä prahov nezdanených osobných príjmov s cieľom zvýšiť príjmy v roku 2012 aspoň o 2 831 mil. EUR;

b)

zavedenie stálej dane z nehnuteľného majetku vyberanej spolu s faktúrou za elektrinu s cieľom vybrať v roku 2011 aspoň 1 667 mil. EUR a 1 750 mil. EUR za rok od roku 2012;

c)

okamžité zavedenie revidovanej mzdovej tabuľky pre verejný sektor, ktorá prispeje k zníženiu výdavkov v roku 2011 aspoň o 101 mil. EUR a v roku 2012 prenesie aspoň 552 mil. EUR na úspory stanovené v rámci MTFS do konca roku 2015. Táto reforma sa týka všetkých pracovníkov verejnej správy s výnimkou tých, na ktorých sa vzťahujú osobitné mzdové režimy. V týchto čistých úsporách sa zohľadňuje vplyv tohto opatrenia na daň z príjmu a na sociálne príspevky, ako aj na prémie, ktoré sa majú vyplácať osobitným kategóriám zamestnancov;

d)

zníženie hlavných i doplnkových dôchodkov, ako aj jednorazových súm vyplácaných k dôchodku s cieľom dosiahnuť v roku 2011 úsporu aspoň 219 mil. EUR s prenosom 446 mil. EUR v roku 2012 nad rámec úspor stanovených v rámci MTFS;

e)

úspory Zeleného fondu sa stanovujú na 5 % jeho vkladov s cieľom usporiť v roku 2012 sumu 360 mil. EUR;

f)

ministerské rozhodnutia alebo obežníky týkajúce sa opatrení týkajúcich sa spotrebných daní zo zemného plynu, vykurovacieho oleja a daní z vozidiel stanovené v rámci MTFS;

g)

ministerské rozhodnutia na dosiahnutie jednotnej regulácie dávok na zdravotnú starostlivosť poskytnutých niekoľkými fondmi sociálneho zabezpečenia;

h)

právne predpisy týkajúce sa výberu solidárneho príspevku prostredníctvom zrážok daní;

i)

ministerské rozhodnutia, ktorými sa iniciuje uzavretie subjektov, ich fúzia alebo podstatné zníženie počtu ich pracovníkov. Tieto rozhodnutia sa vzťahujú na KED, ETA, ODDY, National Youth Institute (Národný inštitút mládeže), EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE a ERT, ako aj na 35 iných menších subjektov;

j)

ministerské rozhodnutie, ktorým sa špecifikujú kritériá zdravotného postihnutia pre pridelenie invalidného dôchodku v súlade s dosahovaním cieľov úspory MTFS;

k)

zákon o zmrazení valorizácie hlavných a doplnkových dôchodkov do roku 2015;

l)

finalizácia zoznamu povolených liekov so stanovením cien účtovaných fondom sociálneho zabezpečenia;

m)

presun do privatizačného fondu, ‚Hellenic Republic Asset Development Fund‘ (HRADF) týchto aktív z: Alpha Bank (0,619 % podielu); Národnej banky Grécka (1,234 % podielu); Piraeus Bank (1,308 % podielu); spoločnosti Piraeus Port Authority (23,1 % podielu); spoločnosti Thessaloniki Port Authority (23,3 % podielu); spoločností Elefsina, Lavrio, Igoumenitsa, Alexandroupolis, Volos, Kavala, Corfu, Patras, Rafina, Heraklion port authorities (100 %); Athens Water and Sewerage Company (Aténska vodárenská a kanalizačná spoločnosť) (27,3 %); Thessaloniki Water and Sewerage Company (Vodárenská a kanalizačná spoločnosť v Thessalonikách) (40 %); Regional state airports (Regionálne štátne letiská) (prevod koncesných práv); Off-shore natural gas storage facility ‚South Kavala‘ (Zariadenie na skladovanie zemného plynu na mori ‚South Kavala‘) (prevod práv na súčasné a budúce koncesie); Hellenic motorways (Grécke diaľnice) (prevod hospodárskych práv na súčasné a budúce koncesie); Egnatia odos (100 %); Hellenic Post (Grécka pošta) (90 %); OPAP, SA (29 %); štyroch štátnych budov;

n)

vymenovanie právnych, technických a finančných poradcov najmenej pre 14 týchto privatizácií, ktoré sú plánované do konca roku 2012;

o)

na základe dialógu so sociálnymi partnermi a po zohľadnení cieľa vytvoriť a udržať pracovné miesta a zlepšiť konkurencieschopnosť spoločností ďalšie opatrenia, ktoré umožnia prispôsobiť mzdy hospodárskym podmienkam. Najmä: počas obdobia uplatňovania MTFS sa rozširovanie zamestnaneckých a sektorových kolektívnych dohôd a takzvaná zásada najvýhodnejšieho ustanovenia pozastaví takým spôsobom, aby dohody na úrovni spoločnosti mali prednosť pred sektorovými a zamestnaneckými kolektívnymi dohodami; kolektívne zmluvy na úrovni spoločnosti môžu podpísať odborové zväzy, alebo ak na úrovni spoločnosti odborový zväz neexistuje, zamestnanecké rady alebo iní zástupcovia zamestnancov, a to bez ohľadu na veľkosť spoločnosti.“

2.

Odsek 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

rozpočet na rok 2012 v súlade s cieľmi MTFS a stropmi deficitu stanovenými v tomto rozhodnutí; aktualizácia a sprístupnenie informácií o niekoľkých opatreniach stanovených v MTFS; a daňové a výdavkové legislatívne akty potrebné na vykonanie rozpočtu čase rozpočtu;“.

b)

Písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

posúdenie výsledkov prvej fázy nezávislého funkčného preskúmania ústredia, výsledkom ktorého bude akčný plán týkajúci sa vykonania operačných politických odporúčaní. V týchto odporúčaniach sa musí stanoviť, ako dosiahnuť väčšie zoštíhlenie a zefektívnenie verejnej služby, jednoznačne vymedziť povinnosti a štruktúry riadenia ministerstiev a odstrániť prekrývajúce sa právomoci a ako zlepšiť mobilitu v rámci ministerstva a medzi ministerstvami; finalizácia prebiehajúceho funkčného preskúmania existujúcich sociálnych programov.“

c)

Dopĺňajú sa tieto písmená:

„i)

vymenovanie poradcov pre ostatné privatizačné transakcie plánované na rok 2012 a nezahrnuté do odseku 6a písm. n); zrýchlenie registrácie štátneho vlastníctva pozemkov a sekundárne právne predpisy týkajúce sa ubytovania pre turistov a využívania pôdy; zriadenie a fungovania nového generálneho sekretariátu verejného majetku, ktorý spolupracuje s novo zlúčeným KED/ETA (KED – inštitúcia pre správu nehnuteľného majetku, ETA – inštitúcia pre správu nehnuteľného majetku v oblasti cestovného ruchu), ktorý pripravuje nehnuteľný majetok na privatizáciu komerčných a obchodovateľných aktív. Cieľom je zlepšiť správu aktív nehnuteľného majetku, očistiť ich od vecného bremena a pripraviť ich na privatizáciu; privatizačný fond HRADF má vytvoriť šesť portfólií nehnuteľného majetku; prijať právny akt o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku subjektov, ktoré boli uzavreté, na štát;

j)

reforma správy príjmov prostredníctvom: zriadenia správnej jednotky pre veľkých platcov dane; odstránenia prekážok brániacich efektívnej daňovej správe, to znamená, že sa vykonajú kľúčové reformy nového daňového zákona vrátane výmeny vedúcich pracovníkov, ktorí neplnia výkonnostné ciele, prehodnotia sa kvalifikácie daňových audítorov; fungovania novovytvoreného orgánu na zrýchlené riešenie správnych sporov, ktorý sa má urýchlene zaoberať prípadmi najvážnejších sporov (t. j. do 90 dní); centralizácie činností a fúzie aspoň 31 daňových úradov;

k)

posilnenie kontroly výdavkov: vymenovanie stálych finančných účtovníkov na všetkých ministerstvách;

l)

zverejnenie strednodobého personálneho plánu na obdobie do roku 2015 v súlade s pravidlom, že sa prijme 1 nový zamestnanec za päť odchádzajúcich, ktoré sa vzťahuje na celú verejnú správu bez odvetvových výnimiek; presun približne 15 000 zamestnancov, ktorí sú v súčasnosti zamestnaní v rôznych orgánoch štátnej správy, do pracovnej rezervy a odchod približne 15 000 zamestnancov do predčasného dôchodku. Zamestnanci v pracovnej rezerve a v predčasnom dôchodku budú dostávať 60 % svojej základnej mzdy (s výnimkou príplatkov za nadčasy a ostatných mimoriadnych príplatkov), a to najviac 12 mesiacov. V prípade zamestnancov, ktorí sú takmer v dôchodkovom veku sa toto obdobie 12 mesiacov môže predĺžiť až na 24 mesiacov. Platby zamestnancom v pracovnej rezerve sú súčasťou ich platu;

m)

revízia zoznamu namáhavých a fyzicky náročných povolaní s cieľom znížiť ich podiel na zamestnanosti najviac na 10 %. Hĺbková revízia fungovania sekundárnych/doplnkových verejných dôchodkových fondov vrátane fondov sociálnej starostlivosti a pomoci a režimov jednorazových platieb s cieľom stabilizovať výdavky na dôchodky, zaručiť rozpočtovú neutralitu týchto režimov a zaistiť strednodobú a dlhodobú udržateľnosť systému. Revíziou sa dosiahne: ďalšie zníženie počtu existujúcich fondov; odstránenie nerovnováh v týchto fondoch s deficitmi; stabilizácia súčasných výdavkov na udržateľnej úrovni prostredníctvom vhodných úprav vykonaných od 1. januára 2012; a dlhodobá udržateľnosť sekundárnych režimov prostredníctvom priameho prepojenia medzi príspevkami a dávkami.“

3.

V odseku 8 sa dopĺňajú tieto písmená:

„c)

uskutočnenie druhej fázy existujúceho funkčného preskúmania sociálnych programov, ktoré zahŕňajú podrobnejšie preskúmanie špecifických programov zameraných na zníženie nadmernej fragmentácie, vytváranie úspor a dosahovanie účinnosti;

d)

zahrnutie všetkých lekárskych úkonov (liekov, odporúčaní, diagnostiky a chirurgických operácií) prostredníctvom elektronického predpisovania do zariadení národného zdravotného systému (ďalej len ‚NHS‘) – a medzi poskytovateľov, ktorí majú zmluvu s EOPYY a fondmi sociálneho zabezpečenia; vypracovanie podrobných mesačných audítorských správ na úrovni zariadení a poskytovateľov; spojenie nižšieho pomeru rozdelenia nákladov s generickou medicínou, ktorá má podstatne nižšiu cenu než referenčná cena (nižšiu než 60 % referenčnej ceny) na základe skúseností ostatných členských štátov; zverejnenie ročnej správy fondov sociálneho zabezpečenia o predpisovaní liekov; prijatie zoznamov záväzkov vo všetkých nemocniciach;

e)

posun k novému centralizovanému obstarávaniu liekov a zdravotníckych materiálov pre NHS prostredníctvom výboru pre koordináciu zásob s použitím jednotného kódovacieho systému pre zdravotnícke zásoby a lieky;

f)

s cieľom posilniť kontrolu výdavkov prijatie právnych predpisov zameraných na zjednodušenie postupu predkladania návrhu a schvaľovania doplnkových rozpočtov; pokračovanie v procese zriaďovania zoznamov záväzkov, ktoré sa vzťahujú na celú verejnú správu.“

6.

Dopĺňa sa nasledujúci odsek:

„9.   Grécko do konca júna 2010 prijme tieto opatrenia:

a)

vypracovanie opatrení, ktoré sa majú prijať v rovnakom čase ako rozpočet na rok 2013 a v rovnakom čase ako rozpočet na rok 2014, iniciovanie preskúmania programov verejných výdavkov s cieľom identifikovať opatrenia dosahujúce 3 % HDP. Preskúmanie musí vychádzať z vonkajšej technickej pomoci a sústreďovať sa na dôchodky a sociálne zabezpečenie (tak aby sa zachovala základná sociálna ochrana); zníženie výdavkov na obranu bez toho, aby tým bola dotknutá obranyschopnosť krajiny a reštrukturalizácia ústrednej a miestnej správy; úpravy špeciálnych mzdových režimov; špecifikovanie ďalšej racionalizácie úspor na liekoch, prevádzkových úspor v nemocniciach a peňažných dávok na sociálnu starostlivosť.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Helénskej republike.

V Bruseli 8. novembra 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 11.6.2010, s. 6.

(2)  Rozhodnutie 2010/486/EÚ (Ú. v. EÚ L 241, 14.9.2010, s. 12); rozhodnutie 2011/57/EÚ (Ú. v. EÚ L 26, 29.1.2011, s. 15); rozhodnutie 2010/257/EÚ (Ú. v. EÚ L 110, 29.4.2011, s. 26).

(3)  Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2011, s. 38.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/32


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU ATALANTA/4/2011

z 2. decembra 2011

o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

(2011/792/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (Atalanta), a najmä na jej článok 6,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 1 jednotnej akcie 2008/851/SZBP Rada poverila Politický a bezpečnostný výbor (PBV) prijímať rozhodnutia o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl EÚ.

(2)

PBV 5. júla 2011 prijal rozhodnutie Atalanta/3/2010 (2) o vymenovaní kontraadmirála Thomasa JUGELA za veliteľa ozbrojených síl Európskej únie pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania.

(3)

Veliteľ operácie EÚ odporučil, aby sa za nového veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania vymenoval kapitán Jorge MANSO.

(4)

Vojenský výbor EÚ podporuje toto odporúčanie.

(5)

V súlade s článkom 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Únie s obrannými dôsledkami,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitán Jorge MANSO sa týmto vymenúva za veliteľa ozbrojených síl EÚ pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. decembra 2011.

V Bruseli 2. decembra 2011

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

O. SKOOG


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 177, 6.7.2011, s. 26.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. októbra 2011

týkajúce sa stanoviska, ktoré má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie prílohy 9 uvedenej dohody

(2011/793/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady a Komisie 2002/309/ES, Euratom o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci zo 4. apríla 2002 o uzavretí siedmich dohôd so Švajčiarskou konfederáciou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 druhý pododsek šiestu zarážku,

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (2) (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. júna 2002.

(2)

Článkom 6 dohody sa zriaďuje Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo (ďalej len „výbor“) poverený riadením dohody a dohľadom nad jej riadnym fungovaním.

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 4 a 7 dohody výbor prijal 21. októbra 2003 svoj rokovací poriadok (3) a vytvoril pracovné skupiny potrebné na riadenie príloh k dohode (4).

(4)

Dvojstranná pracovná skupina pre „ekologické produkty“ zasadala, aby preskúmala hlavne rozsah pôsobnosti prílohy 9, pravidlá dovozu uplatňované jednotlivými stranami dohody a výmenu informácií medzi nimi s cieľom pripraviť v tomto smere pre výbor odporúčania zamerané na zmenu a doplnenie prílohy 9 k dohode.

(5)

V súlade s článkom 11 dohody výbor môže rozhodnúť o zmenách a doplneniach príloh k dohode.

(6)

Vedúci delegácie Európskej únie v rámci spoločného výboru pre poľnohospodárstvo vyjadruje súhlas Európskej únie s konečným znením návrhu rozhodnutia spoločného výboru.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru podľa článku 37 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (5),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Stanovisko Európskej únie v Spoločnom výbore pre poľnohospodárstvo zriadenom podľa článku 6 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami sa zakladá na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo sa po jeho prijatí uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. októbra 2011

Za Komisiu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Spoločná pozícia prijatá Radou 21. júla 2003; rozhodnutie spoločného výboru č. 1/2003 z 21. októbra 2003 o prijatí rokovacieho poriadku (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2003, s 24).

(4)  Spoločná pozícia prijatá Radou 21. júla 2003; rozhodnutie Spoločného výboru č. 2/2003 z 21. októbra 2003 o zostavení pracovných skupín a prijatí mandátov týchto skupín (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2003, s. 27).

(5)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.


PRÍLOHA

NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO č. 2/2011

z 25. novembra 2011

o zmene a doplnení prílohy 9 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

SPOLOČNÝ VÝBOR PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. júna 2002.

(2)

Prílohou 9 k tejto dohode sa majú uľahčiť a podporiť bilaterálne obchodné toky ekologických produktov s pôvodom v Európskej únii a vo Švajčiarsku.

(3)

Podľa článku 8 prílohy 9 k dohode pracovná skupina pre „ekologické produkty“ preskúma každú otázku týkajúcu sa prílohy 9, jej vykonávania a formuluje odporúčania pre výbor. Táto skupina sa stretla, aby preskúmala najmä rozsah pôsobnosti dohody, pravidlá dovozu uplatňované oboma stranami dohody a výmenu informácií medzi stranami. Pracovná skupina dospela k záveru, že obsah článkov prílohy 9 o uvedených otázkach je potrebné prispôsobiť vývoju ekologickej produkcie a vývoju trhu s ekologickými produktmi,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha 9 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa výraz „rastlinné“ nahrádza výrazom „poľnohospodárske“,

b)

odsek 2 sa vypúšťa.

2.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Tretie krajiny a subjekty zodpovedné za kontrolu v tretích krajinách

1.   Strany vynaložia všetko úsilie, aby zabezpečili rovnocennosť dovozných režimov uplatniteľných na výrobky získané podľa ekologického spôsobu výroby pochádzajúce z tretích krajín.

2.   Aby sa voči tretím krajinám a subjektom zodpovedným za kontrolu v tretích krajinách zabezpečil rovnocenný postup pri uznávaní, strany zavedú primeranú spoluprácu s cieľom zhodnotiť svoje skúsenosti a navzájom sa poradia pred uznaním tretej krajiny alebo subjektu zodpovedného za kontrolu a pred ich zaradením do zoznamov vytvorených na tieto účely v právnych ustanoveniach a predpisoch strán.“

3.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Výmena informácií

1.   Podľa článku 8 tejto dohody si strany a členské štáty navzájom vymieňajú najmä tieto informácie a dokumenty:

zoznamy príslušných orgánov a subjektov zodpovedných za kontrolu a ich kódové čísla, ako aj správy o dohľade vykonávanom orgánmi zaň zodpovednými,

zoznamy administratívnych rozhodnutí oprávňujúcich na dovoz výrobkov získaných podľa ekologického spôsobu výroby pochádzajúcich z tretích krajín;

nezrovnalosti a porušenia právnych ustanovení a predpisov, ktoré sú uvedené v dodatku 1, narúšajúce ekologickú povahu výrobku; úroveň oznamovania závisí od závažnosti a rozsahu zistenej nezrovnalosti alebo porušenia podľa dodatku.

2.   Strany zaručia dôverné zaobchádzanie s informáciami uvedenými v odseku 1 tretej zarážke.“

4.

Dodatok 1 a dodatok 2 sa nahrádzajú dodatkom 1 a dodatkom 2 v uvedenom poradí uvedenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.

V Bruseli 25. novembra 2011

Za Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo

vedúci delegácie EÚ

Nicolas VERLET

predseda a vedúci švajčiarskej delegácie

Jacques CHAVAZ

tajomník výboru

Michaël WÜRZNER

PRÍLOHA

„Dodatok 1

Zoznam právnych aktov uvedených v článku 3 týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov a potravín získaných podľa ekologického spôsobu výroby

Ustanovenia právnych predpisov uplatniteľné v Európskej únii

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 967/2008 z 29. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 264, 3.10.2008, s. 1).

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 426/2011 z 2. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 113, 13.5.2011, s. 1).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 590/2011 z 20. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 161, 21.6.2011, s. 9).

Ustanovenia uplatniteľné vo Švajčiarskej konfederácii

Nariadenie z 22. septembra 1997 o ekologickom poľnohospodárstve a o označovaní ekologických produktov a potravín (nariadenie o ekologickom poľnohospodárstve), naposledy zmenené a doplnené 27. októbra 2010 (RO 2010 5859)

Nariadenie Federálnej hospodárskej správy z 22. septembra 1997 o ekologickom poľnohospodárstve, naposledy zmenené a doplnené 25. mája 2011 (RO 2011 2369).

Výnimka z režimu rovnocennosti

Švajčiarske produkty obsahujúce zložky vyrobené v rámci systému konverzie na ekologické poľnohospodárstvo

Produkty pochádzajúce zo švajčiarskeho chovu kôz, keď je na zvieratá udelená výnimka ustanovená v článku 39d nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve a o označovaní ekologických produktov a potravín (1).

„Dodatok 2

Podrobné pravidlá uplatňovania

Pravidlá označovania týkajúce sa ekologických krmív pre zvieratá platné v právnych predpisoch dovážajúcej strany dohody sa uplatňujú na dovozy druhej strany.“


(1)  (RS 910.18)“


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/37


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2010

[oznámené pod číslom K(2011) 8714]

(Iba holandské znenie je autentické)

(2011/794/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom prispieť k čo najrýchlejšej eradikácii vtáčej chrípky by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/204/EÚ z 31. marca 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj s vtáčou chrípkou v Dánsku a Holandsku v roku 2010 (3) bol udelený okrem iného finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2010. Holandsko predložilo 20. mája 2011 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(5)

Vyplatenie finančného príspevku Únie je podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(6)

Holandsko v súlade s článkom 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES bezodkladne informovalo Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach uplatnených v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa oznamovania a eradikácie, ako aj o ich výsledkoch. K žiadosti o úhradu bola v zmysle požiadaviek uvedených v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 priložená správa o financovaní, podporné dokumenty, epidemiologická správa o každom chove, v ktorom boli zvieratá usmrtené alebo zneškodnené, ako aj výsledky príslušných auditov.

(7)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Holandsku oznámené 8. augusta 2011. Holandsko vyjadrilo e-mailom zo 16. augusta 2011 svoj súhlas.

(8)

Následne sa teraz môže stanoviť celková výška finančnej podpory Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2010.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2010 sa stanovuje na 54 203,48 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2011, s. 73.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/39


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vezikulárnej chorobe ošípaných v Taliansku v roku 2009

[oznámené pod číslom K(2011) 8715]

(Iba talianske znenie je autentické)

(2011/795/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom pomôcť pri čo najrýchlejšej eradikácii vezikulárnej choroby ošípaných by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V prvej zarážke odseku 6 článku 3 uvedeného rozhodnutia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálneho podielu výdavkov, ktorý sa musí uplatňovať vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na núdzové opatrenia boja proti určitým nákazám zvierat, podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2010/143/EÚ z 5. marca 2010 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vezikulárnej chorobe ošípaných v Taliansku v roku 2009 (3) sa Taliansku udelil finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté pri eradikácii vezikulárnej choroby ošípaných.

(5)

Taliansko predložilo 3. a 4. mája 2010 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Konečné závery Komisie boli oznámené Taliansku e-mailom 29. júna 2011. Taliansko vyjadrilo v e-maile z 23. augusta 2011 svoj súhlas.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Talianske orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vezikulárnej choroby ošípaných v Taliansku v roku 2009.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou vezikulárnej choroby ošípaných v Taliansku v roku 2009 sa stanovuje na 93 998,39 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 56, 6.3.2010, s. 12.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/41


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011

o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Cloppenburgu v Nemecku v decembri 2008 a januári 2009

[oznámené pod číslom K(2011) 8716]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2011/796/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov predchádza viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie rozhodnutie o financovaní, ktorým sa stanovujú hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom eradikovať vtáčiu chrípku čo najrýchlejšie by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa uvádzajú percentuálne podiely finančných príspevkov Únie, ktoré sa môžu vyplatiť ako náhrada nákladov vynaložených členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu z Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2009/581/ES z 29. júla 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Cloppenburgu, Nemecko, v decembri 2008 a januári 2009 (3) sa stanovil finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Nemecku v decembri 2008 a januári 2009.

(5)

Nemecko predložilo 3. septembra 2009 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(6)

Podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 sa na vyplatenie finančného príspevku Únie vzťahuje podmienka, že plánované činnosti sa skutočne vykonali a že orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených lehotách.

(7)

V rozhodnutí 2009/581/ES sa stanovilo, že prvá tranža vo výške 2 000 000 EUR by sa mala vyplatiť ako časť finančného príspevku Únie.

(8)

Auditom v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 349/2005, ktorý vykonali útvary Komisie, sa zistili iba menšie finančné problémy.

(9)

Nemecko teda doteraz splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(10)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa teraz mala stanoviť druhá tranža finančnej podpory z Únie na oprávnené výdavky vynaložené v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v Cloppenburgu v Nemecku v decembri 2008 a januári 2009.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Druhá tranža vo výške 4 000 000 EUR sa vypláca Nemecku ako časť finančného príspevku Únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Nemeckej spolkovej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 83.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/43


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti pseudomoru hydiny v Španielsku v roku 2009

[oznámené pod číslom K(2011) 8717]

(Iba španielske znenie je autentické)

(2011/797/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom pomôcť pri čo najrýchlejšej eradikácii pseudomoru hydiny by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V prvej zarážke odseku 6 článku 3 uvedeného rozhodnutia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálneho podielu, ktorý sa musí uplatňovať vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/208/EÚ z 1. apríla 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti pseudomoru hydiny v Španielsku v roku 2009 (3) bol udelený okrem iného finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia na boj proti pseudomoru hydiny v Španielsku v roku 2009. Španielsko predložilo 31. mája 2011 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(5)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(6)

Španielsko v súlade s článkom 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES bezodkladne informovalo Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach uplatnených v súlade s právnymi predpismi Únie o podávaní správ a eradikácii, ako aj o ich výsledkoch. K žiadosti o úhradu bola, ako sa požaduje v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005, priložená správa o financovaní, podporné doklady, epidemiologická správa o každom chove, v ktorom boli zvieratá zabité alebo zneškodnené, ako aj výsledky príslušných auditov.

(7)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Španielsku oznámené 20. októbra 2011. Španielsko vyjadrilo e-mailom z 20. októbra 2011 svoj súhlas.

(8)

Následne sa teraz môže stanoviť celková výška finančnej podpory Únie na oprávnené výdavky vzniknuté v súvislosti s eradikáciou pseudomoru hydiny v Španielsku v roku 2009.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou pseudomoru hydiny v Španielsku v roku 2009 sa stanovuje na 103 219,22 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 87, 2.4.2011, s. 29.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011

o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Španielsku v roku 2009

[oznámené pod číslom K(2011) 8721]

(Iba španielske znenie je autentické)

(2011/798/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov predchádza viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie rozhodnutie o financovaní, ktorým sa stanovujú hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom eradikovať vtáčiu chrípku čo najrýchlejšie by mala Únia finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa uvádzajú percentuálne podiely finančných príspevkov Únie, ktoré sa môžu vyplatiť ako náhrada nákladov vynaložených členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu z Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2010/148/EÚ z 5. marca 2010 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Českej republike, Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku a v Taliansku v roku 2009 (3) sa stanovil finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke okrem iného v Španielsku v roku 2009.

(5)

Španielsko predložilo 3. marca 2010 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(6)

Podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 sa na vyplatenie uvedeného finančného príspevku Únie vzťahuje podmienka, že plánované činnosti sa skutočne vykonali a že orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených lehotách.

(7)

Auditom v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 349/2005, ktorý vykonali útvary Komisie, sa zistili iba menšie finančné problémy.

(8)

Španielsko teda doteraz splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(9)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa teraz mala stanoviť prvá tranža finančnej podpory z Únie Španielsku, ktorá je určená na oprávnené výdavky vynaložené v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v roku 2009.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prvá tranža vo výške 500 000,00 EUR sa vypláca Španielsku ako časť finančného príspevku Únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 60, 10.3.2010, s. 22.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/47


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011

o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Poľsku v roku 2007

[oznámené pod číslom K(2011) 8722]

(Iba poľské znenie je autentické)

(2011/799/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov predchádza viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie rozhodnutie o financovaní, ktorým sa stanovujú hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom eradikovať vtáčiu chrípku čo najrýchlejšie by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa uvádzajú percentuálne podiely finančných príspevkov Únie, ktoré sa môžu vyplatiť ako náhrada nákladov vynaložených členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu z Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/557/ES z 27. júna 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Poľsku v roku 2007 (3) sa stanovil finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Poľsku v roku 2007.

(5)

Poľsko predložilo 13. marca 2008 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(6)

Podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 sa na vyplatenie uvedeného finančného príspevku Únie vzťahuje podmienka, že plánované činnosti sa skutočne vykonali a že orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených lehotách.

(7)

V rozhodnutí 2008/557/ES sa stanovilo, že prvá tranža vo výške 845 000 EUR by sa mala vyplatiť ako časť finančného príspevku Únie.

(8)

Auditom v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 349/2005, ktorý vykonali útvary Komisie, sa zistili iba menšie finančné problémy.

(9)

Poľsko teda doteraz splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(10)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa teraz mala stanoviť druhá tranža finančnej podpory z Únie Poľsku, ktorá je určená na oprávnené výdavky vynaložené v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v roku 2007.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Druhá tranža vo výške 750 000 EUR sa vypláca Poľsku ako časť finančného príspevku Únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Poľskej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 180, 9.7.2008, s. 15.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/49


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011

o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti katarálnej horúčke oviec v Nemecku v roku 2007

[oznámené pod číslom K(2011) 8723]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2011/800/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov predchádza viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie rozhodnutie o financovaní, ktorým sa stanovujú hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom eradikovať katarálnu horúčku oviec čo najrýchlejšie by mala Únia finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 3 ods. 6 prvej zarážke uvedeného rozhodnutia sa uvádzajú percentuálne podiely finančných príspevkov Únie, ktoré sa môžu vyplatiť ako náhrada nákladov vynaložených členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu z Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/444/ES z 5. júna 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Nemecku v roku 2007 (3) sa stanovil finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti katarálnej horúčke oviec v Nemecku v roku 2007.

(5)

Nemecko predložilo 6. júna 2008 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(6)

Podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 sa na vyplatenie uvedeného finančného príspevku Únie vzťahuje podmienka, že plánované činnosti sa skutočne vykonali a že orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených lehotách.

(7)

V rozhodnutí 2008/444/ES sa stanovilo, že prvá tranža vo výške 950 000,00 EUR by sa mala vyplatiť ako časť finančného príspevku Únie.

(8)

Auditom v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 349/2005, ktorý vykonali útvary Komisie, sa zistili iba menšie finančné problémy.

(9)

Nemecko teda doteraz splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(10)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa teraz mala stanoviť druhá tranža finančnej podpory z Únie na oprávnené výdavky vynaložené v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Nemecku v roku 2007.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Druhá tranža vo výške 1 950 000,00 EUR sa vypláca Nemecku ako časť finančného príspevku Únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje finančné rozhodnutie v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Nemeckej spolkovej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2008, s. 18.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/50


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vynaložené v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec vo Francúzsku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom K(2011) 8727]

(Iba francúzske znenie je autentické)

(2011/801/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25 mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a 4 a ods. 6 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov predchádza viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie rozhodnutie o financovaní, ktorým sa stanovujú hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Únie na špecifické veterinárne opatrenia, vrátane núdzových opatrení. S cieľom pomôcť pri čo najrýchlejšej eradikácii katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 3 ods. 6 druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálnych podielov, ktoré sa musia uplatňovať na náklady vynaložené členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu z Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (3) zmeneným a doplneným rozhodnutím 2009/19/ES (4) sa udelil finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti katarálnej horúčke oviec vo Francúzsku v rokoch 2007 a 2008.

(5)

Francúzsko predložilo 31. marca 2009 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(6)

Potravinový a veterinárny úrad (ďalej len „FVO“) vykonal vo Francúzsku v dňoch 24. – 28. novembra 2008 inšpekciu, počas ktorej sa zistilo niekoľko technických nedostatkov. Týmito nedostatkami sa však neovplyvnilo celkové vykonávanie programu ani nimi neboli rozpočtu Únie spôsobené ďalšie výdavky.

(7)

Vo Francúzsku bola v dňoch 1. – 4. decembra 2009 vykonaná finančná kontrola, v rámci ktorej sa dospelo k záveru, že výdavky predložené Francúzskom sú oprávnené.

(8)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Francúzsku oznámené listom zo 14. júla 2011.

(9)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa teraz podľa článku 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala stanoviť celková výška finančnej podpory z Únie na oprávnené výdavky vynaložené v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec vo Francúzsku v rokoch 2007 a 2008.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec vo Francúzsku v rokoch 2007 a 2008 je stanovený na 23 162 004,20 EUR. Ide o rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Zvyšok finančného príspevku je stanovený na 2 041 295,20 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/52


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Taliansku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom K(2011) 8728]

(Iba talianske znenie je autentické)

(2011/802/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3, 4 a článok 3 ods. 6 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Vzhľadom na pomoc zameranú na čo najrýchlejšiu eradikáciu katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V druhej zarážke článku 3 ods. 6 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania mimoriadnych opatrení Spoločenstva a kampane na boj proti určitým veterinárnym nákazám podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (3) zmeneným a doplneným rozhodnutím 2009/19/ES (4) sa udelil finančný príspevok Únie na mimoriadne opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Taliansku v rokoch 2007 a 2008.

(5)

Taliansko predložilo 12. marca 2009 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Taliansku oznámené listom z 28. marca 2011.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Talianske orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Taliansku v rokoch 2007 a 2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Taliansku v rokoch 2007 a 2008 sa stanovuje na 732 680,67 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Zostatok finančného príspevku sa stanovuje na 1 336,20 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/54


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Rakúsku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom K(2011) 8729]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2011/803/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3, 4 a ods. 6 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Vzhľadom na pomoc zameranú na čo najrýchlejšiu eradikáciu katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V druhej zarážke článku 3 ods. 6 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania mimoriadnych opatrení Spoločenstva a kampane na boj proti určitým veterinárnym nákazám podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (3) zmeneným a doplneným rozhodnutím 2009/19/ES (4) sa udelil finančný príspevok Únie na mimoriadne opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Rakúsku v rokoch 2007 a 2008.

(5)

Rakúsko predložilo 31. marca 2009 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Rakúsku oznámené listom z 28. marca 2011.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Rakúske orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Rakúsku v rokoch 2007 a 2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Rakúsku v rokoch 2007 a 2008 sa stanovuje na 1 706 326,35 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Rakúskej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/56


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Holandsku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom K(2011) 8732]

(Iba holandské znenie je autentické)

(2011/804/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3, 4 a článok 3 ods. 6 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Vzhľadom na pomoc zameranú na čo najrýchlejšiu eradikáciu katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V druhej zarážke článku 3 ods. 6 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania mimoriadnych opatrení Spoločenstva a kampane na boj proti určitým veterinárnym nákazám podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (3) zmeneným a doplneným rozhodnutím 2009/19/ES (4) sa udelil finančný príspevok Únie na mimoriadne opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Holandsku v rokoch 2007 a 2008.

(5)

Holandsko predložilo 26. marca 2009 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Holandsku oznámené listom z 27. septembra 2011.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Holandské orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Holandsku v rokoch 2007 a 2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Holandsku v rokoch 2007 a 2008 sa stanovuje na 7 672 725,00 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Zostatok finančného príspevku sa stanovuje na 1 120 985,00 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/58


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec vo Švédsku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom K(2011) 8737]

(Iba švédske znenie je autentické)

(2011/805/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3, 4 a ods. 6 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Vzhľadom na pomoc zameranú na čo najrýchlejšiu eradikáciu katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V druhej zarážke článku 3 ods. 6 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania mimoriadnych opatrení Spoločenstva a kampane na boj proti určitým veterinárnym nákazám podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (3) zmeneným a doplneným rozhodnutím 2009/19/ES (4) sa udelil finančný príspevok Únie na mimoriadne opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec vo Švédsku v rokoch 2007 a 2008.

(5)

Švédsko predložilo 30. marca 2009 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Švédsku oznámené listom z 28. marca 2011.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Švédske orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec vo Švédsku v rokoch 2007 a 2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec vo Švédsku v rokoch 2007 a 2008 sa stanovuje na 1 281 076,73 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/60


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Luxembursku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom K(2011) 8742]

(Iba francúzske znenie je autentické)

(2011/806/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3, 4 a článok 3 ods. 6 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Vzhľadom na pomoc zameranú na čo najrýchlejšiu eradikáciu katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V druhej zarážke článku 3 ods. 6 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania mimoriadnych opatrení Spoločenstva a kampane na boj proti určitým veterinárnym nákazám podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (3) zmeneným a doplneným rozhodnutím 2009/19/ES (4) sa udelil finančný príspevok Únie na mimoriadne opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Luxembursku v rokoch 2007 a 2008.

(5)

Luxembursko predložilo 27. marca 2009 oficiálnu žiadosť o vyplatenie výdavkov podľa ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Luxembursku oznámené listom z 30. marca 2011.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Luxemburské orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Luxembursku v rokoch 2007 a 2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Luxembursku v rokoch 2007 a 2008 sa stanovuje na 471 212,25 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Zostatok finančného príspevku sa stanovuje na 18 202,25 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Luxemburskému veľkovojvodstvu.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 31.