ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.319.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 319

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
2. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/780/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2011 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnení prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1244/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1245/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2011 z 29. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mantecados de Estepa (CHZO)]

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2011 z 29. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1248/2011 z 29. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1249/2011 z 29. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1250/2011 z 29. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (CHZO)]

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek ( 1 )

43

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1252/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v podoblasti VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 1064/2009, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Únie na dovoz obilnín z tretích krajín

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

49

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/781/SZBP z 1. decembra 2011 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH)

51

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/273/SZBP

56

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

71

 

 

2011/784/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. augusta 2011 o štátnej pomoci C 39/09 (ex N 385/09) – Lotyšsko – Verejné financovanie prístavnej infraštruktúry v prístave Ventspils [oznámené pod číslom K(2011) 6043]  ( 1 )

92

 

 

2011/785/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/911/ES, ktorým sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch [oznámené pod číslom K(2011) 7382]  ( 1 )

102

 

 

2011/786/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2011 o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré majú spĺňať európske normy, pokiaľ ide o bicykle, bicykle pre malé deti a nosiče batožiny na bicykle, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES ( 1 )

106

 

 

2011/787/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2011, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2011) 8618]

112

 

 

2011/788/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 3. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2011/18)

116

 

 

2011/789/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities (ECB/2011/20)

117

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/1


ROZHODNUTIE RADY

z 28. novembra 2011

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnení prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

(2011/780/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Príloha XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „dohoda“) obsahuje osobitné ustanovenia a opatrenia týkajúce sa dopravy.

(2)

Hlavným cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (2), je ustanoviť a zachovávať vysokú jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v rámci Únie.

(3)

Činnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva môžu ovplyvniť úroveň bezpečnosti civilného letectva v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

(4)

Nariadenie (ES) č. 216/2008 by sa preto malo začleniť do dohody s cieľom umožniť plnú účasť štátov EZVO v Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva.

(5)

Keďže nariadenie (ES) č. 216/2008 zrušuje nariadenie (ES) č. 1592/2002 (3) začlenené do dohody, nariadenie (ES) č. 1592/2002 by sa preto malo v rámci dohody zrušiť.

(6)

Príloha XIII k dohode by sa preto mala zmeniť a doplniť.

(7)

Únia by preto mala zaujať pozíciu stanovenú v pripojenom návrhu rozhodnutia v rámci Spoločného výboru EHP,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP k plánovanej zmene a doplneniu prílohy XIII (Doprava) k dohode, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. novembra 2011

Za Radu

predsedníčka

K. SZUMILAS


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2011

z …,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. …/… (1).

(2)

Hlavným cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (2), je ustanoviť a zachovávať vysokú jednotnú úroveň bezpečnosti civilného letectva v rámci Únie.

(3)

Činnosť Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva môže ovplyvniť úroveň bezpečnosti civilného letectva v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

(4)

Nariadenie (ES) č. 216/2008 by sa preto malo začleniť do dohody s cieľom umožniť plnú účasť štátov EZVO v Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva.

(5)

Nariadenie (ES) č. 216/2008 zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (3) začlenené do dohody, a malo by sa preto v rámci dohody zrušiť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XIII k dohode sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Znenia nariadenia (ES) č. 216/2008 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť … pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli …

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L …

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1.

(4)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]

Vyhlásenie štátov EZVO k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. …, ktorým sa do dohody začleňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 okrem iného upravuje právomoc ukladať pokuty a penále v oblasti bezpečnosti letectva. Začlenenie tohto nariadenia sa nedotýka inštitucionálnych riešení, pokiaľ ide o budúce predpisy, ktorými sa udelia právomoci na ukladanie sankcií.“

PRÍLOHA

k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. …

Príloha XIII k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do bodov 66a [nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91] a 66r (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES) sa vkladá táto zarážka:

„—

32008 R 0216: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).“

2.

Do bodu 68a (smernica Rady 91/670/EHS) sa dopĺňa:

„ , zmenené a doplnené týmito právnymi predpismi:

32008 R 0216: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).“

3.

Znenie bodu 66n [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002] sa nahrádza takto:

32008 R 0216: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Pokiaľ nie je ďalej stanovené inak a bez ohľadu na ustanovenia protokolu 1 k dohode, sa pod výrazom ‚členský(-é) štát(-y)‘ uvedeným v nariadení, rozumejú okrem významu v nariadení aj štáty EZVO. Platí odsek 11 protokolu 1.

b)

Pokiaľ ide o štáty EZVO, agentúra pomáha podľa potreby Dozornému úradu EZVO alebo podľa okolností stálemu výboru pri plnení ich príslušných úloh. Podľa potreby agentúra a Dozorný úrad EZVO alebo podľa okolností stály výbor spolupracujú a vymieňajú si informácie.

c)

Žiadne z ustanovení tohto nariadenia sa nemôže vykladať tak, že sa ním na agentúru prevádza právomoc konať v mene štátov EZVO v rámci medzinárodných dohôd na iné účely, než je pomoc pri plnení ich záväzkov vyplývajúcich z týchto dohôd.

d)

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V odseku 1 sa za slovo ‚Spoločenstvo‘ vkladajú slová ‚alebo štát EZVO‘.

ii)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

‚Vždy keď Únia rokuje s treťou krajinou s cieľom uzatvoriť dohodu ustanovujúcu, že členský štát alebo agentúra môže vydávať certifikáty na základe certifikátov vydaných aeronautickými orgánmi danej tretej krajiny, bude sa usilovať získať pre štáty EZVO ponuku podobnej dohody s príslušnou treťou krajinou. Štáty EZVO sa budú zasa usilovať uzavrieť s tretími krajinami dohody, ktoré zodpovedajú dohodám, ktoré uzavrela Únia.‘

e)

Do článku 14 ods. 7 sa dopĺňa tento pododsek:

‚Bez toho aby bol dotknutý odsek 4 písm. d) protokolu 1 k Dohode o EHP, keď si Komisia a Dozorný úrad EZVO vymieňajú informácie o rozhodnutí, ktoré bolo prijaté podľa tohto odseku, Komisia oznámi informácie, ktoré získala od Dozorného úradu EZVO, členským štátom EÚ a Dozorný úrad EZVO oznámi informácie získané od Komisie štátom EZVO.‘

f)

Do článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

‚5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa na účely uplatňovania tohto nariadenia vzťahuje aj na všetky dokumenty agentúry, ktoré sa týkajú štátov EZVO.‘

g)

Do článku 17 ods. 2 písm. b) sa dopĺňa:

‚Agentúra takisto pomáha aj Dozornému úradu EZVO a poskytuje mu rovnakú podporu, keď takéto opatrenia a úlohy patria do rozsahu pôsobnosti tohto orgánu na základe dohody.‘

h)

Článok 17 ods. 2 písm. e) sa nahrádza takto:

‚e) v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú funkcie a úlohy vyplývajúce zmluvným stranám z platných medzinárodných dohovorov, najmä z Chicagského dohovoru. Národné letecké úrady štátov EZVO plnia takéto funkcie a úlohy iba tak, ako sa stanovuje v tomto nariadení.‘

i)

Prvá veta článku 20 sa nahrádza takto:

‚Pokiaľ ide o produkty, súčiastky a zariadenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) a b), agentúra plní, a to v prípade potreby a ako sa stanovuje v Chicagskom dohovore alebo v jeho prílohách, funkcie a úlohy štátu v oblasti navrhovania, výroby alebo registrácie, ak sa týkajú schvaľovania návrhu. Národné letecké úrady štátov EZVO vykonávajú takéto funkcie a úlohy, iba keď sú im vyplývajú z tohto článku.‘

j)

Článok 24 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Do odseku 1 sa vkladá tento text:

‚Agentúra podáva Dozornému úradu EZVO správy o kontrolách dodržiavania noriem vykonaných v štátoch EZVO.‘

ii)

Do odseku 4 sa vkladá tento text:

‚Pokiaľ ide o štáty EZVO, Dozorný úrad EZVO sa radí s agentúrou.‘

k)

Do článku 25 ods. 1 sa dopĺňa:

‚Právomoc ukladať pokuty a penále osobám a podnikom, ktorým agentúra vydala certifikát, sa v prípade, keď táto osoba alebo podnik majú sídlo v štáte EZVO, zveruje Dozornému úradu EZVO.‘

l)

V článku 25 ods. 4 sa v súvislosti s EZVO štátmi slová ‚Súdny dvor Európskych spoločenstiev‘ nahrádzajú slovami ‚Súd EZVO‘ a slovo ‚Komisia‘ sa nahrádza slovom ‚Dozorný úrad EZVO‘.

m)

Do článku 29 sa dopĺňa tento odsek:

‚4.   Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie platí, že štátni príslušníci štátov EZVO požívajúci občianske práva v plnom rozsahu môžu byť zamestnaní výkonným riaditeľom agentúry na základe zmluvy.‘

n)

Do článku 30 sa dopĺňa tento text:

‚Štáty EZVO uplatňujú na agentúru a jej zamestnancov Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie a uplatniteľné pravidlá schválené podľa tohto protokolu.‘

o)

V článku 32 ods. 1 sa za slovo ‚Spoločenstvo‘ vkladá:

‚ ,islandský a nórsky.‘

p)

Za článok 33 ods. 2 písm. c) sa vkladá:

‚ca)

Všeobecná výročná správa a pracovný program agentúry podľa písmen b) a c) sa zasielajú Dozornému úradu EZVO.‘

q)

Do článku 34 sa dopĺňa tento odsek:

‚4.   Štáty EZVO sa v plnom rozsahu zúčastňujú na činnostiach správnej rady a majú v nej rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty EÚ, s výnimkou hlasovacieho práva.‘

r)

Do článku 41 sa dopĺňa tento odsek:

‚6.   Štátni príslušníci štátov EZVO môžu byť členmi a predsedami odvolacej rady. Pri zostavovaní zoznamu osôb uvedeného v odseku 3 Komisia takisto zváži vhodné osoby so štátnou príslušnosťou štátov EZVO.‘

s)

Na koniec článku 54 ods. 1 sa vkladá:

‚Pokiaľ ide o štáty EZVO, agentúra pomáha Dozornému úradu EZVO pri plnení uvedených úloh.‘

t)

V článku 58 ods. 3 prvej vete sa za pojem ‚Zmluva‘ vkladá:

‚alebo v islandskom alebo nórskom jazyku‘.

u)

Do článku 59 sa dopĺňa tento odsek:

‚12.   Štáty EZVO sa podieľajú na finančnom príspevku Spoločenstva, ktorý je uvedený v odseku 1 písm. a). Na tento účel sa primerane uplatnia postupy stanovené v článku 82 ods. 1 písm. a) a v protokole 32 k dohode.‘

v)

Do článku 65 sa dopĺňajú tieto odseky:

‚8.   Štáty EZVO sa v plnom rozsahu zúčastňujú na činnostiach výboru, ktorý bol zriadený podľa odseku 1, a majú v ňom rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty EÚ okrem hlasovacieho práva.

9.   V prípade, keď Rada môže rozhodnúť o príslušnej záležitosti, pretože chýba dohoda medzi Komisiou a výborom, štáty EZVO môžu predostrieť danú záležitosť Spoločnému výboru EHP v súlade s článkom 5 dohody.‘

w)

V príslušných prípadoch, a ak nebolo stanovené inak, vyššie uvedené úpravy sa primerane uplatňujú na ostatné právne predpisy Únie začlenené do tejto dohody, ktorými sa udeľujú agentúre právomoci.“


NARIADENIA

2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1244/2011

z 1. decembra 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 442/2011 z 9. mája 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Sýrii a v súlade s rozhodnutím Rady 2011/782/SZBP z 1. decembra 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (2) by sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011, mali zahrnúť ďalšie osoby a subjekty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu, ktorý je uvedený v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Pozri stranu 56 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Osoby a subjekty podľa článku 1

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Mohammad Al-Jleilati

narodený v roku 1945 v Damasku

Minister financií. Zodpovedný za sýrsku ekonomiku.

1.12.2011

2.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

narodený v roku 1956 v Aleppo

Minister hospodárstva a obchodu. Zodpovedný za sýrsku ekonomiku.

1.12.2011

3.

Generálporučík Fahid Al-Jassim

 

Náčelník štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

4.

Generálmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Zástupca náčelníka štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

5.

Brigádny generál Khalil Zghraybih

 

14. divízia. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

6.

Brigádny generál Ali Barakat

 

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

7.

Brigádny generál Talal Makhluf

 

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

8.

Brigádny generál Nazih Hassun

 

Sýrska spravodajská služba letectva. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

9.

Kapitán Maan Jdiid

 

Prezidentská stráž. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

10.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

11.

Khald Al-Taweel

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

12.

Ghiath Fayad

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Webová stránka: www.champress.net

Televízna spoločnosť zúčastňujúca sa na dezinformačných kampaniach a podnecovaní násilností proti demonštrantom.

1.12.2011

2.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Denník zúčastňujúci sa na dezinformačných kampaniach a podnecovaní násilností proti demonštrantom.

1.12.2011

3.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS), Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Poskytuje podporu sýrskej armáde na získanie materiálov, ktoré priamo slúžia na sledovanie demonštrantov a represie voči nim.

1.12.2011

4.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

5.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel./fax: 963114471080

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

6.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

7.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas

Tel.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

8.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str. Damas a PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damas and PO BOX 21120 Baramkeh, Damas

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

9.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Štátny podnik zodpovedný za celý vývoz ropy zo Sýrie. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011

10.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Štátny podnik na spracovanie ropy. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011

11.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Spoločný podnik, ktorý vlastní z 50 % GPC. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1245/2011

z 1. decembra 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 25. októbra 2010 prijala nariadenie (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu.

(2)

Rada vykonala úplné preskúmanie zoznamu osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010, na ktoré sa vzťahuje článok 16 ods. 2 uvedeného nariadenia. Pri preskúmaní zohľadnila pripomienky, ktoré jej predložili dotknuté strany.

(3)

Rada dospela k názoru, že na osoby, subjekty a orgány uvedené na zozname v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010 by sa mali naďalej uplatňovať osobitné reštriktívne opatrenia ustanovené v uvedenom nariadení.

(4)

Rada tiež dospela k záveru, že záznamy o určitých subjektoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010 by sa mali zmeniť a doplniť.

(5)

Okrem toho vzhľadom na pretrvávajúce obavy z rozširovania iránskeho jadrového programu a programu balistických rakiet, ktoré Európska rada vyjadrila 23. októbra 2011, a v súlade s rozhodnutím Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (2), by sa na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010 mali doplniť ďalšie osoby a subjekty.

(6)

Zoznam osôb, subjektov a orgánov podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 961/2010 by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010 sa mení a dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 27.10.2010, s. 1.

(2)  Pozri stranu 71 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 961/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tieto osoby a subjekty sa doplnia na zoznam uvedený v prílohe VIII:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti a v oblasti balistických rakiet

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Melli Bank PLC, ktorá sa nachádza na zozname EÚ

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Súčasný riaditeľ pre bezpečnosť vo výskumnom ústave logistických zložiek ozbrojených síl ministerstva obrany, ktorý sa nazýva Organizácia pre obrannú inováciu a výskum (SPND), na čele ktorej je Mohsen Fakhrizadeh zaradený na zoznam OSN. MAAE spája SPND so svojimi obavami týkajúcimi sa možného vojenského rozmeru iránskeho jadrového programu, v súvislosti s ktorým Irán odmieta spolupracovať. Ako riaditeľ pre bezpečnosť je Babaei zodpovedný za to, aby sa neprezradili informácie, a to ani vo vzťahu k MAAE.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Generálny riaditeľ Arian Bank zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Zástupca riaditeľa Atomic Energy Organisation of Iran zaradenej na zoznam OSN, jeho nadriadeným je Feridun Abbasi Davani zaradený na zoznam OSN. Do iránskeho jadrového programu je zapojený od roku 2002 okrem iného ako bývalý riaditeľ pre nábor a logistiku pre AMAD, kde bol zodpovedný za využívanie krycích spoločností ako napríklad Kimia Madan na obstarávanie zariadení a materiálu pre iránsky program jadrových zbraní.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Refah zaradenej na zoznam EÚ

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Minister pre vedu, výskum a technológie od volieb v roku 2009. Irán neobjasnil MAAE jeho úlohu vo vzťahu k štúdiám zameraným na vývoj raketových hlavíc. Je to súčasť všeobecnej neochoty Iránu spolupracovať s MAAE pri vyšetrovaní podozrivých štúdií, ktoré poukazujú na možnú vojenskú povahu iránskeho jadrového programu. Táto neochota spolupracovať zahŕňa aj zabránenie prístupu k dokumentom súvisiacim s relevantnými osobami. Daneshjoo zohráva popri ministerskej funkcii úlohu aj v činnostiach tzv. „pasívnej obrany“ v mene prezidenta Ahmadenijada. Passive Defence Organisation sa už nachádza na zozname EÚ.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Výkonný a generálny riaditeľ Banque Sina zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

dátum narodenia: 20.9.1974

Iránsky štátny príslušník, ktorý dodával tovar, najmä kovy, krycej spoločnosti SHIG zaradenej na zoznam OSN. Tovar spoločnosti SHIG dodával od januára do novembra 2010. Platby za časť tohto tovaru sa uskutočnili po novembri 2010 v ústredí Export Development Bank of Iran (EDBI) v Teheráne zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Saderat zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Iránsky štátny príslušník, ktorý dodáva tovar, najmä uhlíkové vlákna, krycím spoločnostiam SHIG a SBIG zaradeným na zoznam OSN.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Výkonný riaditeľ Kalaye Electric Company zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Melli zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Generálny riaditeľ londýnskej pobočky Persia International Bank zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Výkonný riaditeľ MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Výkonný riaditeľ Post Bank zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Riaditeľ Fyzikálneho výskumného ústavu (predtým známeho ako Ústav aplikovanej fyziky).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Výkonný riaditeľ Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) zaradenej na zoznam EÚ. Okrem toho je aj úradníkom AEOI. Uverejňuje výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s obstarávaním citlivých prác potrebných vo Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) a Uranium Conversion Facility (UCF) a vykonáva nad nimi dohľad.

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Predseda predstavenstva a poradný riaditeľ Melli Bank PLC zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Výkonný riaditeľ Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Export Development Bank of Iran zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Riaditeľ Research Centre for Explosion and Impact známeho aj ako METFAZ.

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Poverený výkonný riaditeľ dubajskej pobočky Persia International Bank zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Spoločnosť, ktorá obstarávala tovar pre obchodné oddelenie Iran Centrifuge Technology Company (TESA) zaradenej na zoznam EÚ. Snažila sa obstarávať materiály zaradené na zoznam vrátane tovaru z EÚ, ktoré sa využívajú v iránskom jadrovom programe.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Spoločnosť, ktorá získala zákazku na elektrické a potrubné práce v zariadeniach na obohacovanie uránu Natanze a Qom/Fordow. V roku 2010 bola zodpovedná za navrhnutie, obstaranie a inštaláciu elektrického ovládania v Natanze.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teherán, Irán

Podieľala sa na dodávkach munície z Iránu cez Nigériu do tretej krajiny.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Výrobca vákuových zariadení, ktoré dodával do zariadení na obohacovanie uránu Natanz a Qom/Fordow. V roku 2011 dodal tlakové prevodníky Kalaye Electric Company zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iránska spoločnosť na spracovanie uránu a výrobu jadrového paliva. Pod kontrolou Atomic Energy Organisation of Iran zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Dcérska spoločnosť spoločnosti TAMAS zaradenej na zoznam OSN. Má výrobné zákazky s Kalaye Electric Company zaradenou na zoznam OSN a TESA zaradenou na zoznam EÚ.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Štátna spoločnosť, ktorá prevádzkovala najväčší extrudátor hliníku v Iráne a dodávala materiál na výrobu obalov centrifúg IR-1 a IR-2.Významný výrobca hliníkových valcov do centrifúg, medzi ktorého zákazníkov patrí spoločnosť AEOI zaradená na zoznam OSN a TESA zaradená na zoznam EÚ.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energetická firma zapojená do budovania zariadenia na obohacovanie uránu v Qom/Fordow. Zákazy vývozu naň uvalilo Spojené kráľovstvo, Taliansko a Španielsko.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.

Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.

Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá dodávala tovar, najmä kovy, prostredníctvom krycích spoločností pre Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) zaradenú na zoznam OSN.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iránska spoločnosť, ktorá získala od Kalaye Electric Company zaradenej na zoznamu OSN zákazku na poskytnutie projektových a inžinierskych služieb v rámci jadrového palivového cyklu. V poslednom čase obstarávala vybavenie pre zariadenie na obohacovanie uránu Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá dodávala tovar, najmä kovy, prostredníctvom krycích spoločností pre Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) zaradenú na zoznam OSN.

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Patrí pod Malek Ashtar University zaradenú na zoznam EÚ, dohliada na činnosti súvisiace s možnou vojenskou povahou iránskeho jadrového programu, v súvislosti s ktorým Irán nespolupracuje s MAAE.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Poskytovateľ stavebných prác, ktorý nainštaloval potrubné vedenie a súvisiace podporné vybavenie v zariadení na obohacovanie uránu Natanz. Osobitne sa zaoberal potrubným vedením pre centrifúgy.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Inžinierska firma zapojená do podpory širokého spektra rozsiahlych priemyselných projektov vrátane iránskeho programu obohacovania uránu, je spájaná aj s nenahlásenou prácou v zariadení na obohacovanie uránu v Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Krycie meno pre Khorasan Mettalurgy Industries [zaradená na zoznam podľa rezolúcie BR OSN č. 1803 (2008), dcérska spoločnosť Ammunition Industries Group (AMIG)].

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá dodávala tovar, najmä kovy, prostredníctvom krycích spoločností pre Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) zaradenú na zoznam OSN.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Spoločnosť, ktorá sa venuje budovaniu jadrových elektrární a ich uvádzaniu do prevádzky. Pod kontrolou Novin Energy Company zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Vo vlastníctve a pod kontrolou spoločnosti TESA zaradenej na zoznam EÚ. Zapojená do výroby vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Výrobca špeciálnych kontajnerov UF6, ktoré dodával do zariadení na obohacovanie uránu Natanz a Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Účasť na iránskom jadrovom programe v zariadeniach Natanz, Qom a Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.

Spoločnosť, ktorá zabezpečovala obstarávanie pre Kalaye Electric Company zaradenej na zoznam OSN. Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu. Pokúšala sa obstarať vákuové zariadenia a tlakové prevodníky.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Pridružená k spoločnosti Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), ktorú označila EÚ.

1.12.2011

II.   Islamské revolučné gardy (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC)

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

49.

Azim AGHAJANI (píše sa aj ADHAJANI)

 

Člen IRCG, podieľal sa na dodávkach munície z Iránu cez Nigériu do tretej krajiny.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Riaditeľ stavebnej spoločnosti Khatam Al-Anbia.

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Člen IRCG, podieľal sa na dodávkach munície z Iránu cez Nigériu do tretej krajiny.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

Nový názov spoločnosti IRGC Pars Aviation Service Company zaradenej na zoznam OSN a EÚ. V roku 2011 sa v lietadle spoločnosti Yas Air Cargo Airlines, ktoré letelo z Iránu do Sýrie, počas prehliadky v Turecku našli konvenčné zbrane.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran shipping Lines (IRISL)

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Narodený 16. 1. 1956, Iránec.

Riaditeľ a akcionár spoločnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, čo je nový názov spoločnosti Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) zaradenej na zoznam EÚ, zodpovedá za technickú správu plavidiel IRISL. NABIPOUR je riaditeľom správy plavidiel IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Narodený 16.12.1962, Iránec.

Bývalý riaditeľ právneho oddelenia IRISL, riaditeľ spoločnosti Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) zaradenej na zoznam EÚ. Riaditeľ krycej spoločnosti NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Narodený 31. 1. 1965, Iránec.

Riaditeľ IRISL Malta Limited (alias Royal Med Shipping Company) zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Narodený 4.6.1953, Iránec, Nemec.

Riadiaci pracovník IRISL v Európe, výkonný riaditeľ spoločnosti HTTS zaradenej na zoznam EÚ a spoločnosti Darya Capital Administration Gmbh zaradenej na zoznam EÚ. Člen správnej rady viacerých krycích spoločností, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Dátum narodenia: 19. júl 1956,

cestovný pas: N10623175 (Irán), vydaný 27. marca 2007; platný do 26. marca 2012.

F: Regionálny riaditeľ IRISL v Spojených arabských emirátoch, riaditeľ spoločnosti Pacific Shipping zaradenej na zoznam EÚ a spoločnosti Great Ocean Shipping Company (alias Oasis Freight Agency) zaradenej na zoznam EÚ. V roku 2010 zriadil Crystal Shipping FZE v rámci snahy obísť zaradenie IRISL na zoznam EÚ.

1.12.2011

58.

Kapitán Alireza GHEZELAYAGH

 

Generálny riaditeľ spoločnosti Lead Maritime zaradenej na zoznam EÚ, ktorá koná v mene HDSL v Singapure. Okrem toho aj generálny riaditeľ Asia Marine Network zaradenej na zoznam EÚ, ktorá je regionálnou pobočkou IRISL v Singapure.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Narodený 23. 1. 1957, Iránec.

Bývalý obchodný riaditeľ IRISL, zástupca riaditeľa a akcionár spoločnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, výkonný riaditeľ a akcionár spoločnosti Sapid Shipping Company, ktorá je dcérskou spoločnosťou IRISL zaradenej na zoznam EÚ, zástupca riaditeľa a akcionár HDSL zaradenej na zoznam EÚ, člen riadiaceho výboru Irano-Hind Shipping Company zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Narodený 6. 1. 1959, Iránec.

Riaditeľ a akcionár spoločnosti Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) zaradenej na zoznam EÚ. Registrovaný ako akcionár mnohých krycích spoločností IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Narodený 25. 5. 1950, Iránec.

Bývalý finančný riaditeľ IRISL, bývalý riaditeľ spoločnosti Irinvestship limited zaradenej na zoznam EÚ, riaditeľ spoločnosti Fairway Shipping, ktorá prevzala činnosti Irinvestship limited. Člen správnej rady krycích spoločností IRISL, konkrétne Lancellin Shipping Company zaradenej na zoznam EÚ a Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Narodený 30. 9. 1953, Iránec.

Od roku 2011 finančný riaditeľ IRISL. Bývalý výkonný riaditeľ viacerých dcérskych spoločností IRISL zaradených na zoznam EÚ, zodpovedný za vytvorenie viacerých krycích spoločností, v ktorých je stále zaregistrovaný ako riaditeľ a akcionár.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Narodený 23. 7. 1965, Iránec.

Zástupca riaditeľa právneho oddelenia skupiny IRISL, riaditeľ právneho oddelenia spoločnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Dátum narodenia: 27. máj 1956, miesto narodenia: Bojnord, Irán,

cestovný pas: R10748186 (Irán), vydaný 22. januára 2007; platný do 22. januára 2012.

Riaditeľ IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

65.

E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Nové názvy spoločnosti Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, zaradenej na zoznam EÚ. Koná v mene IRISL. Koná v mene spoločnosti SAPID v Číne zaradenej na zoznam EÚ, prenajíma plavidlá IRISL iným firmám.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran

Subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany.

Krycia spoločnosť spoločnosti HTTS zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Dcérska spoločnosť IRISL, zodpovedá za dodávku náhradných dielov plavidiel.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Dcérska spoločnosť IRISL, zodpovedá za nábor členov posádky a ľudské zdroje.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaisie

Koná v záujme IRISL. Uskutočnila transakcie, ktoré iniciovala spoločnosť IRISL alebo subjekty, ktoré vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte

Koná v záujme IRISL. Uskutočnila a využila transakcie, ktoré iniciovala spoločnosť IRISL alebo subjekty, ktoré vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Koná v záujme IRISL. Good Luck Shipping Company bola vytvorená ako nástupca Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services zaradenej na zoznam EÚ a v súdnej likvidácii. Good Luck Shipping vydala falošné prepravné doklady v prospech IRISL a subjektov, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje. Koná v mene spoločností HDSL a SAPID v Spojených arabských emirátoch zaradených na zoznam EÚ. Zriadená v júni 2011 v dôsledku sankcií ako náhrada za Great Ocean Shipping Services a Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Koná v záujme IRISL. Obchádzala sankcie pomocou prepravných dokladov, ktoré použila spoločnosť IRISL a subjekty, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Koná v záujme IRISL. OTS Steinweg Agency uskutočnila transakcie v prospech IRISL a subjektov, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje, zúčastnila sa na vytvorení krycích spoločností, ktoré vlastní alebo kontroluje IRISL, zúčastnila sa na získaní plavidiel v prospech IRISL alebo subjektov, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande

Koná v záujme IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) vydala falošné prepravné doklady v prospech krycej spoločnosti, ktorú vlastní alebo kontroluje IRISL, uskutočnila transakcie v prospech IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

Koná v záujme IRISL. Walship SA uskutočnila transakcie v prospech IRISL a jej klientov, vydala prepravné doklady a faktúry v prospech krycej spoločnosti IRISL, vyhľadávala klientov, ktorí by mohli uskutočniť transakcie pod svojim menom, ale výhradne v prospech IRISL alebo subjektov, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Adresa: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO č.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – registračné číslo C 39359

Alpha Kara Navigation Limited je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Dcérska spoločnosť Darya Capital Administration GMBH zaradenej na zoznam EÚ. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38079

Alpha Nari Navigation Limited je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Adresa: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Vo vlastníctve pobočky IRISL Pacific Shipping. Poskytla finančnú pomoc odstaveným plavidlám IRISL a na nákup nových lodných kontajnerov.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Spoločnosť kontroluje Moghddami Fard. Poskytuje služby dcérskej spoločnosti IRISL Valfajre Shipping Company zaradenej na zoznam EÚ. Krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe alebo pod kontrolou IRISL. Jedným z riaditeľov spoločnosti je Moghddami Fard.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adresa: 171, Old Bakery Street, La Valette

registračné číslo C 39354

Beta Kara Navigation Ltd je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO č.: 0099501

Bis Maritime Limited je krycou spoločnosťou IRISL so sídlom na Barbadose. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Gholam Hossein Golparvar je členom správnej rady.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registrovaná v auguste 2011 na Marshallových ostrovoch pod číslom 46270.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Krycia spoločnosť IRISL, použila sa na získane plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností, a na prevod finančných prostriedkov prospech IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní a kontroluje ju IRISL, koná v mene IRISL.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, SAE

Vo vlastníctve pobočky IRISL Pacific Shipping. V roku 2010 ju zriadil Moghddami Fard v rámci snahy obísť zaradenie IRISL na zoznam EÚ. V decembri 2010 sa použila na prevod finančných prostriedkov na oslobodenie odstavených plavidiel IRISL a na zamaskovanie účasti IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

registračné číslo C 39357

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38077

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Holding, ktorý vlastní alebo kontroluje IRISL a ktorý združuje krycie spoločnosti IRISL so sídlom na Ostrove Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registrovaná v auguste 2011 na Marshallových ostrovoch pod číslom 46041.

Krycia spoločnosť IRISL registrovaná na Marshallových ostrovoch, vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320195

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL. Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38082

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

registračné číslo C 38067

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Jedným z riaditeľov spoločnosti je Haji Pajand.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Krycia spoločnosť IRISL na Barbadose. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Krycia spoločnosť IRISL na Barbadose. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

registračné číslo C 39355

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309593

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309610

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309622

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO č.: 8309634

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309658

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320121

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Táto firma sa použila na zriadenie krycích spoločností IRISL v Spojených arabských emirátoch, medzi ktoré patrí Good Luck Shipping. Jej výkonným riaditeľom je Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309646

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320183

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

IMO číslo plavidla: 7027899

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 45613

IMO číslo plavidla: 9270646

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 45618

IMO číslo plavidla: 9346548

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Krycia spoločnosť IRISL. Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 38190

IMO č.: 9386500

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO č.: 9283007

Krycia spoločnosť IRISL v Paname. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38076

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 40069

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 34477

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 34479

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 34476

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 45153

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 45152

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 41660

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 37437

IMO číslo plavidla: 9274941

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 34478

IMO číslo plavidla: 9364112

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - No C 38183

IMO číslo plavidla; 9387786

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38066

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

registračné číslo 5586832

IMO č.: 9284154

Krycia spoločnosť IRISL v Paname, vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320169

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valette

IMO č.: 9387798

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38064

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Adresa: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181

IMO číslo plavidla: 9387803

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Registračné číslo C 43447.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320133

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO č.: 9284142

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309672

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

SPC, vlastník Hassan Djalilzaden– registračné číslo C38182

IMO číslo plavidla: 9387815

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Číslo: C 49549

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309701

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registračné číslo 5586846

IMO č.: 9283019

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

IMO číslo plavidla: 9405930

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 38783

IMO číslo plavidla: 9405942

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Koná v záujme IRISL na Blízkom východe. Jej výkonným riaditeľom je Mohammad Moghaddami Fard. V októbri 2010 sa podieľala na zriadení krycích spoločností, ktorých názvy sa mali použiť na vykládkových listoch v snahe obísť sankcie. Naďalej sa podieľa na tvorbe časových plánov lodí IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 38781

IMO číslo plavidla: 9405954

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320145

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 38782

IMO číslo plavidla: 9405978

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Registračné číslo 5586850

Krycia spoločnosť IRISL v Paname, vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

registračné číslo: 92630

Krycia spoločnosť IRISL v Hongkongu, vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320157

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Hlavné sídlo IRISL v Singapure, koná ako výhradný zástupca spoločnosti Asia Marine Network. Koná v záujme HDSL v Singapure.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320171

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

IMO číslo plavidla: 9541887

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – registračné číslo C44939

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38070

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38069

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

2.

Záznamy týkajúce sa subjektov uvedených nižšie sa nahrádzajú záznamami, ktoré sa uvádzajú nižšie:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti a v oblasti balistických rakiet

B.   Subjekty

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti First East Export Bank (FEEB), ktorá bola v júni 2010 označená podľa rezolúcie BR OSN 1929. Spoločnosť Pearl Energy Company zriadila FEEB s cieľom zabezpečovania ekonomického výskumu v celej škále globálnych priemyselných odvetví.

23. 5. 2011

Safa Nicu alias ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ and ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Firma zameraná na spojové služby, ktorá dodávala vybavenie pre závod Fordow (Qom), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.

23. 5. 2011

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Banka so sídlom v Bielorusku, ktorú vlastnia banky Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a Bank Toseeh Saderat Iran.

23. 5. 2011

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekty

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave ., PO Box 19395- 1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL IMO č.:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL bola zapojená do prepravy vojenského nákladu vrátane zakázaného nákladu z Iránu. Tri takéto incidenty zahŕňali jednoznačné porušenia, ktoré boli ohlásené výboru Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie voči Iránu. Povaha vzťahu IRISL na k šíreniu viedla k tomu, že BR OSN vyzvala štáty, aby uskutočňovali inšpekcie plavidiel IRISL, keď sa možno opodstatnene domnievať, že dotknuté plavidlo prepravuje tovar zakázaný podľa rezolúcií BR OSN 1803 a 1929.

26. 7. 2010

Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO č.. 9270658

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

26. 7. 2010

South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Kontrolovaná spoločnosťou IRISL, v iránskych prístavoch vykonáva v jej mene dozor nad činnosťami ako nakládka a vykládka.

26. 7. 2010

Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Koná v mene IRISL pozdĺž Suezského prieplavu, v Alexandrii a v Port Said. 51 % podiel vlastní IRISL.

26. 7. 2010

IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Vo vlastníctve IRISL. Poskytuje palivo, palivové nádrže, vodu, farby, mazivá a chemikálie potrebné pre plavidlá IRISL. Táto spoločnosť tiež vykonáva dozor nad údržbou lodí a poskytuje vybavenie a služby členom posádky. Dcérske spoločnosti používajú na uľahčenie bežných prevodov finančných prostriedkov bankové účty v amerických dolároch v Európe a na Blízkom východe vedené pod krycími menami. IRISL pomáhala pri opakovaných porušeniach ustanovení rezolúcie BR OSN 1747.

26. 7. 2010

Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Koná v mene IRISL. Spoločnosť pre správu lodí so sídlom v Teheráne, vykonáva technickú správu mnohých plavidiel spoločnosti SAPID.

26. 7. 2010

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94311 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102601 (Nemecko), vydaný 19. 9. 2005, e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.. 9349576

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94312 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102502 (Nemecko), vydaný 24. 8. 2005; e-mail: info@hdslines.com; webová stránka: www.hdslines.com; telefón: 00982126100733; fax: 00982120100734

IMO č.: 9349588.

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94313 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102520 (Nemecko), vydaný 29. 8. 2005; e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.:9349590

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94315 (Nemecko), vydaný 21. 7. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102599 (Nemecko), vydaný 19. 9. 2005; e-mail: info@hdslines.com; webová stránka: www.hdslines.com; telefón: 00494070383392; telefón: 00982126100733; fax: 00982120100734

IMO č.: 9349667

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94316 (Nemecko), vydaný 21. júla 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102501 (Nemecko), vydaný 24. 8. 2005; e-mail: info@hdslines.com; webová stránka: www.hdslines.com; telefón: 00982126100733; fax: 00982120100734

IMO č.: 9349679

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94829 (Nemecko), vydaný 19. 9. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102655 (Nemecko), vydaný 26. 9. 2005; e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.: 9165786

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94633 (Nemecko), vydaný 24. 8. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102533 (Nemecko), vydaný 1. 9. 2005; e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.: 9165803

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94698 (Nemecko), vydaný 9. 9. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102565 (Nemecko), vydaný 15. 9. 2005; e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.: 9165798

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102679 (Nemecko), vydaný 27. 9. 2005; e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.: 9165815

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRB94632 (Nemecko), vydaný 24. 8. 2005

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA102544 (Nemecko), vydaný 9. 9. 2005; e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 004940302930; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.. 9209324

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA104149 (Nemecko), vydaný 10. 7. 2006; e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.: 9328900

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; číslo registračného dokumentu spoločnosti: HRA104175 (Nemecko), vydaný 12. 7. 2006; e-mail: smd@irisl.net; webová stránka: www.irisl.net; telefón: 00982120100488; fax: 00982120100486

IMO č.: 9346536

Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.

23. 5. 2011

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309634; 9165827

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309622; 9165839

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 9209336

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309646; 9167253

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8320183; 9167277

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Loweswater Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8320195

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.. 8309608

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309593; 9051650

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309658; 9051648

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23.05.2011

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309610; 9051636

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Mill Dene Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.. 8309701

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Shallon Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8320157

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Shallon Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8320171

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Shallon Ltd, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309696; 9167291

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309684

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8320169; 9167265

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO č.: 8309672

Spoločnosť so sídlom v Hongkongu vlastnená spoločnosťou Springthorpe Limited, ktorej lode prevádzkuje spoločnosť Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), ktorá prevzala služby spoločnosti IRISL súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme a jej trasy a využíva plavidlá, ktoré predtým vlastnila a prevádzkovala spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Založená na Malte v roku 2005

IMO č.: 9209350

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti IRISL. Sídlo má na rovnakej adrese na Malte ako spoločnosť Woking Shipping Investments Ltd a spoločnosti, ktoré vlastní.

23. 5. 2011

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO č.. 9305192

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Woking Shipping Investments Ltd, ktorú vlastní spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO č.: 9305219

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Woking Shipping Investments Ltd, ktorú vlastní spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO č.: 9305207

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Woking Shipping Investments Ltd, ktorú vlastní spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO č.: 9305221

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Woking Shipping Investments Ltd, ktorú vlastní spoločnosť IRISL.

23. 5. 2011

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. číslo registračného dokumentu spoločnosti: C133993 (Cyprus), vydaný v roku 2002

IMO č.: 9213387

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti IRISL. Riaditeľom spoločnosti Lancelin Shipping je Ahmad Sarkandi.

23. 5. 2011

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - číslo registračného dokumentu spoločnosti 111999C

IMO č.: 9323833

Krycia spoločnosť spoločnosti IRISL so sídlom na ostrove Man. Jej 100-percentným vlastníkom je spoločnosť IRISL a je registrovaným vlastníkom plavidiel, ktoré vlastní spoločnosť IRISL alebo spoločnosti, ktoré sú k nej pridružené. Riaditeľom spoločnosti je Ahmad Sarkandi.

23. 5. 2011


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1246/2011

z 29. novembra 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mantecados de Estepa (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Mantecados de Estepa“ do registra, ktorú predložilo Španielsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa preto musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 32, 1.2.2011, s. 22.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 2.4.   Chlieb, pečivo, koláčiky, cukrárske výrobky, sušienky a ostatný pekárenský tovar

ŠPANIELSKO

Mantecados de Estepa (CHZO)


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1247/2011

z 29. novembra 2011

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 naďalej odvolávať počas troch mesiacov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobok vo forme modulu vo vlastnom puzdre s rozmermi približne 11 × 7 × 5 cm (tzv. analógový vstupný modul).

Modul pozostáva z dvoch dosiek tlačených obvodov vybavených vstupným rozhraním so štyrmi kanálmi, analógovo-digitálnym prevodníkom, procesorom a zbernicovým rozhraním na prepojenie s programovateľnou logickou riadiacou jednotkou (PLC). Modul má vstupné napätie v rozsahu od 0 do 10 V jednosmerného prúdu.

Modul prijíma analógové signály, ktoré predstavujú napríklad namerané hodnoty teploty, rýchlosti, toku alebo hmotnosti z rôznych externých zariadení.

Modul tieto signály konvertuje a spracúva predtým, ako ich odošle PLC.

8538 90 99

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. b) k triede XVI a znením číselných znakov KN 8538, 8538 90 a 8538 90 99.

Keďže modul predstavuje rozhranie medzi externými zariadeniami a číslicovým riadiacim prístrojom položky 8537, zatriedenie do položky 8471 ako vstupnej jednotky je vylúčené.

Keďže modul elektrické signály prijíma, konvertuje, spracúva a odosiela PLC, zatriedenie do položky 8536 ako vypínača alebo relé na spájanie do elektrického obvodu je vylúčené.

Keďže modul neovláda externé zariadenia sám, ale tvorí len rozhranie medzi takýmito zariadeniami a PLC, zatriedenie do položky 8537 ako prístroja na elektrické riadenie sa vylučuje.

Keďže analógovo-digitálny prevod je len medziproces, zatriedenie do položky 8543 ako elektrických strojov a zariadení a prístrojov, ktoré majú individuálne funkcie, inde v kapitole 85 nešpecifikované ani nezahrnuté, sa vylučuje.

Pretože je modul určený na prijímanie, konvertovanie a spracovanie signálov, ktoré predstavujú namerané hodnoty prijímané z externých zariadení, a ich odosielanie PLC, modul je nevyhnutný na fungovanie PLC položky 8537.

Výrobok sa preto má zatriediť do položky 8538 ako časti a súčasti prístrojov a zariadení položiek 8535 až 8537.

2.

Výrobok vo forme modulu vo vlastnom puzdre s rozmermi približne 11 × 7 × 5 cm (tzv. diskrétny výstupný modul).

Modul pozostáva z dosky tlačených obvodov vybavenej zbernicovým rozhraním na prepojenie s programovateľnou logickou riadiacou jednotkou (PLC), procesorom, analógovo-digitálnym prevodníkom a výstupným rozhraním s 8 bodmi na pripojenie.

Výstupnými bodmi na pripojenie sú relé elektromagnetického typu s výstupným napätím v rozsahu od 0 do 250 V striedavého prúdu a záťažovým prúdom až do 0,17 A na bod.

Modul spracúva a konvertuje diskrétne signály predstavujúce signál zapnuté/vypnuté (napríklad 1/0 alebo správne/nesprávne) predtým, ako ich odošle rôznym externým zariadeniam, ako sú stýkače, relé a kontrolné svetlá.

8538 90 99

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. b) k triede XVI a znením kódov KN 8538, 8538 90 a 8538 90 99.

Keďže modul predstavuje rozhranie medzi externými zariadeniami a číslicovým riadiacim prístrojom položky 8537, zatriedenie do položky 8471 ako výstupnej jednotky je vylúčené.

Keďže modul prijíma, spracúva konvertuje a odosiela elektrické signály externým zariadeniam, zatriedenie do položky 8536 ako vypínača alebo relé na spájanie do elektrického obvodu je vylúčené.

Výstupné body na pripojenie (tvorené elektromagnetickými relé) sú len časťami modulu, ktorý okrem nich pozostáva zo zbernicového rozhrania, procesora a analógovo-digitálneho prevodníka. Navyše modul sám neovláda externé zariadenia sám, ale tvorí len rozhranie medzi PLC a takýmito zariadeniami. Zatriedenie do položky 8537 ako prístroja na elektrické riadenie sa preto vylučuje.

Keďže digitálno-analógový prevod je len medziproces, zatriedenie do položky 8543 ako elektrických strojov a zariadení a prístrojov, ktoré majú individuálne funkcie, inde v kapitole 85 nešpecifikované ani nezahrnuté, sa vylučuje.

Pretože je modul určený na prijímanie, spracovanie a konvertovanie signálov, ktoré predstavujú signál zapnuté/vypnuté prijímaný z PLC, a ich odosielanie externým zariadeniam, modul je nevyhnutný na fungovanie PLC položky 8537.

Výrobok sa preto má zatriediť do položky 8538 ako časti a súčasti prístrojov a zariadení položiek 8535 až 8537.


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1248/2011

z 29. novembra 2011

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 naďalej odvolávať počas troch mesiacov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Zariadenie na použitie vo výťahoch, s rozmermi približne 83 × 70 × 30 cm a hmotnosťou 418 kg (tzv. bezprevodové ťažné zariadenie) tvorí:

synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi s výkonom 3,4 kW,

navijak na hriadeli motora,

brzdový systém a

generátor signálu na určenie správnej polohy káblov (monitorovací bezpečnostný systém).

Zariadenie je nainštalované vo výťahovej šachte na zdvíhanie a spúšťanie kabíny.

8425 31 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. a) k triede XVI a znením číselných znakov KN 8425 a 8425 31 00.

Zariadenie pozostáva z elektromotora a navijaka na hriadeli motora. Vzhľadom na jeho charakteristické vlastnosti sa má považovať za navijak položky 8425.

Prítomnosť brzdového systému alebo neprítomnosť kábla alebo pásu nevylučuje zatriedenie ako navijak (pozri aj klasifikačné stanovisko HS 8425.31/1). Prítomnosť monitorovacieho bezpečnostného systému nemení charakteristické vlastnosti navijaka.

Zatriedenie ako časť alebo súčasť výťahu pod položku 8431 je preto vylúčené.

Zariadenie sa preto má zatriediť do číselného znaku KN 8425 31 00 ako navijak poháňaný elektromotorom.


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1249/2011

z 29. novembra 2011

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Prenosný prístroj na batériu určený na zachytávanie a záznam videa, s rozmermi približne 10 × 5,5 × 2 cm (tzv. „vreckový videorekordér“), pozostávajúci z:

fotografického objektívu a digitálneho zoomu,

mikrofónu,

reproduktora,

LCD displeja, ktorého uhlopriečka je približne 5 cm (2 palce),

mikroprocesora,

pamäte s kapacitou 2 GB, a

USB a AV rozhrania.

Prístroj je schopný zachytávať a zaznamenávať video súbory len v podobe obrazových sekvencií vo formáte MPEG4-AVI. Video sa zaznamenáva v rozlíšení 640 × 480 pixelov rýchlosťou 30 snímok za sekundu a záznam trvá najviac 2 hod.

Videosekvencie zaznamenané týmto prístrojom môžu byť buď prenášané do zariadenia na automatické spracovanie dát („ADP“ – automatic data processing) prostredníctvom USB rozhrania bez toho, aby sa zmenil formát video súborov, alebo do digitálneho videorekordéra, monitora alebo televízneho prijímača prostredníctvom AV rozhrania.

Videosúbory môžu byť do prístroja prenášané zo zariadenia ADP prostredníctvom USB rozhrania.

8525 80 99

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8525, 8525 80 a 8525 80 99.

Keďže prístroj je schopný zaznamenávať len video, zatriedenie ako digitálny fotoaparát pod číselný kód KN 8525 80 30 je vylúčené. Vzhľadom na svoje charakteristické vlastnosti je tento prístroj kamkordér.

Keďže prístroj je schopný zaznamenávať video súbory z iných zdrojov než je zabudovaná televízna kamera, zatriedenie pod číselný kód KN 8525 80 91 ako kamkordéry iba na záznam obrazu a zvuku snímaných televíznou kamerou je vylúčené.

Výrobok sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 8525 80 99 ako ostatné kamkordéry.


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/41


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1250/2011

z 29. novembra 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Grécka o zápis názvu „Πατάτα Νάξου“ (Patata Naxou) do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 91, 23.3.2011, s. 15.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

GRÉCKO

Πατάτα Νάξου (Patata Naxou) (CHZO)


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/43


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1251/2011

z 30. novembra 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 69,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (2), a najmä na jej článok 78,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (3), a najmä na jej článok 68,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (4), uzavrela Rada Dohodu o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú zákazku na obstarávanie, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy (ďalej len „prahové hodnoty“) stanovené v dohode a vyjadrené ako zvláštne práva čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí tieto smernice uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj povinnosti stanovené v dohode. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa prahové hodnoty stanovené v týchto smerniciach pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť tak, aby zodpovedali ekvivalentom prahových hodnôt stanovených v dohode, vyjadreným v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.

(3)

Z dôvodu koherentnosti je vhodné zosúladiť aj tie prahové hodnoty v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Zároveň by sa mali zosúladiť aj prahové hodnoty stanovené v smernici 2009/81/ES, a to s revidovanými prahovými hodnotami stanovenými v článku 16 smernice 2004/17/ES.

(4)

Smernice 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné zákazky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „387 000 EUR“ nahrádza sumou „400 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „4 845 000 EUR“ nahrádza sumou „5 000 000 EUR“.

2.

Článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa suma „387 000 EUR“ nahrádza sumou „400 000 EUR“;

b)

v odseku 2 sa suma „387 000 EUR“ nahrádza sumou „400 000 EUR“.

Článok 2

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „125 000 EUR“ nahrádza sumou „130 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „193 000 EUR“ nahrádza sumou „200 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „4 845 000 EUR“ nahrádza sumou „5 000 000 EUR“.

2.

Prvý odsek článku 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „4 845 000 EUR“ nahrádza sumou „5 000 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „193 000 EUR“ nahrádza sumou „200 000 EUR“.

3.

V článku 56 sa suma „4 845 000 EUR“ nahrádza sumou „5 000 000 EUR“.

4.

V článku 63 ods. 1 prvom pododseku sa suma „4 845 000 EUR“ nahrádza sumou „5 000 000 EUR“.

5.

Článok 67 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „125 000 EUR“ nahrádza sumou „130 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „193 000 EUR“ nahrádza sumou „200 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „193 000 EUR“ nahrádza sumou „200 000 EUR“.

Článok 3

Článok 8 smernice 2009/81/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V písmene a) sa suma „387 000 EUR“ nahrádza sumou „400 000 EUR“.

2.

V písmene b) sa suma „4 845 000 EUR“ nahrádza sumou „5 000 000 EUR“.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/45


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1252/2011

z 30. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v podoblasti VII plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásobu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

76/T&Q

Členský štát

Holandsko

Zásoba

ANF/07.

Druh

Čertovité (Lophiidae)

Zóna

VII

Dátum

11.11.2011


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1253/2011

z 1. decembra 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 1064/2009, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Únie na dovoz obilnín z tretích krajín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (2), sa otvorila ročná colná kvóta na dovoz 306 215 ton jačmeňa patriaceho pod číselný znak KN 1003 00.

(2)

Článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (3), sa otvorila ročná colná kvóta na 242 074 ton kukurice patriacej pod číselné znaky KN 1005 10 90 a 1005 90 00.

(3)

Článkom 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín okrem pšenice vysokej kvality a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (4), sa otvorila ročná colná kvóta na 2 989 240 ton bežnej pšenice patriacej pod číselný znak KN 1001 90 99, inej ako vysokej kvality.

(4)

Článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1064/2009 zo 4. novembra 2009, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz sladového jačmeňa pôvodom z tretích krajín (5), sa otvorila ročná colná kvóta na dovoz 50 000 ton sladového jačmeňa patriaceho pod číselný znak KN 1003 00, ktorý sa má použiť na výrobu piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva.

(5)

V Dohode vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka úpravy koncesií v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (6) (ďalej len „dohoda“), schválenej rozhodnutím Rady 2011/769/EÚ (7), sa ustanovuje najmä pridanie 122 790 ton bežnej pšenice (strednej a nízkej kvality), 890 ton jačmeňa, 890 ton sladového jačmeňa, ako aj 35 914 ton kukurice do príslušných colných kvót Únie.

(6)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (8), sa s účinnosťou od 1. januára 2012 ustanovujú zmeny číselných znakov KN pre obilniny.

(7)

Nariadenia (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 1064/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

S cieľom zaistiť účinnú správu kvót je vhodné ustanoviť, že toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2012.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Týmto sa otvára tarifná kvóta na 307 105 ton jačmeňa patriaceho pod číselný znak KN 1003 (poradové číslo 09.4126).“

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 969/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Týmto sa otvára colná kvóta na 277 988 ton kukurice patriacej pod číselné znaky KN 1005 10 90 a 1005 90 00 (poradové číslo 09.4131).“

2.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Kvóta je rozdelená do dvoch polročných tranží po 138 994 ton, a to na nasledujúce obdobia:

a)

tranža č. 1: od 1. januára do 30. júna;

b)

tranža č. 2: od 1. júla do 31. decembra.“

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 1067/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Odchylne od článku 135 a článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dovozné clo na bežnú pšenicu patriacu pod číselný znak KN 1001 99 00, inú ako vysokej kvality, tak ako sa vymedzuje v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 642/2010 (9), ustanovuje v rámci colnej kvóty otvorenej týmto nariadením.

2.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Týmto sa každý rok 1. januára otvára colná kvóta na dovoz 3 112 030 ton bežnej pšenice, inej ako vysokej kvality, ktorá patrí pod číselný znak KN 1001 99 00.“

3.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Celková dovozná colná kvóta sa rozdelí na štyri podkvóty:

podkvóta I (poradové číslo 09.4123): 572 000 ton pre Spojené štáty,

podkvóta II (poradové číslo 09.4124): 38 853 ton pre Kanadu,

podkvóta III (poradové číslo 09.4125): 2 378 387 ton pre ostatné tretie krajiny,

podkvóta IV (poradové číslo 09.4133): 122 790 ton pre ostatné tretie krajiny.“

4.

V článku 4 ods. 2 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

v prípade podkvót I, II a IV celkové množstvo otvorené na daný rok pre príslušnú podkvótu,“.

Článok 4

V článku 1 nariadenia (ES) č. 1064/2009 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Týmto nariadením sa otvára dovozná colná kvóta na 50 890 ton sladového jačmeňa patriaceho pod číselný znak KN 1003, ktorý sa má použiť na výrobu piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva. Poradové číslo tejto kvóty je 09.0076.“

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44.

(4)  Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 291, 7.11.2009, s. 14.

(6)  Ú. v. EÚ L 317, 30.11.2011, s. 11.

(7)  Ú. v. EÚ L 317, 30.11.2011, s. 10.

(8)  Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.“


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/49


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1254/2011

z 1. decembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

62,0

IL

98,1

MA

39,4

MK

68,6

TN

143,0

TR

85,0

ZZ

82,7

0707 00 05

EG

193,3

TR

92,8

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

35,4

TR

131,7

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

34,1

IL

79,1

TR

84,0

UY

71,0

ZZ

67,1

0805 50 10

TR

62,9

ZZ

62,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

MK

36,4

US

107,2

ZA

180,1

ZZ

101,5

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/51


ROZHODNUTIE RADY 2011/781/SZBP

z 1. decembra 2011

o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 8. decembra 2009 rozhodnutie 2009/906/SZBP (1) o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH). Účinnosť uvedeného rozhodnutia uplynie 31. decembra 2011.

(2)

EUPM by mala pokračovať do 30. júna 2012.

(3)

Štruktúra velenia a kontroly EUPM by sa nemala dotýkať zmluvných záväzkov vedúceho misie voči Komisii v oblasti plnenia rozpočtu EUPM.

(4)

Pre EUPM by sa mala aktivovať spôsobilosť neustáleho monitorovania.

(5)

EUPM sa bude uskutočňovať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by byť prekážkou pri dosahovaní cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Misia

1.   Policajná misia Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine zriadená jednotnou akciou 2002/210/SZBP (2) bude pokračovať od 1. januára 2012 do 30. júna 2012.

2.   EUPM pôsobí v súlade s mandátom misie stanoveným v článku 2 a plní kľúčové úlohy stanovené v článku 3.

Článok 2

Mandát misie

Ako súčasť širšieho prístupu založeného na zásadách právneho štátu v Bosne a Hercegovine a v celom regióne podporuje EUPM príslušné orgány Bosny a Hercegoviny zaoberajúce sa presadzovaním práva a systém trestného súdnictva v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, pri zlepšovaní interakcie medzi políciou a prokurátormi, ako aj pri posilňovaní regionálnej a medzinárodnej spolupráce.

EUPM poskytuje operačné poradenstvo osobitnému zástupcovi Európskej únie (OZEÚ) s cieľom podporiť ho v jeho úlohe. EUPM prostredníctvom svojej práce a svojej siete v rámci krajiny prispieva k celkovému úsiliu o zabezpečenie toho, aby bola Únia plne informovaná o vývoji v Bosne a Hercegovine.

EUPM pripraví na účely ukončenia misie odovzdanie zostávajúcich kľúčových úloh úradu OZEÚ.

V očakávaní definitívnych dojednaní o skladovaní EUPM podporuje dočasné dojednania o skladovaní v rámci misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP).

Článok 3

Kľúčové úlohy misie

Na účely plnenia misie má EUPM tieto kľúčové úlohy:

1.

poskytovať orgánom presadzovania práva a politickým orgánom v Bosne a Hercegovine strategické poradenstvo o boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii;

2.

podporovať a uľahčovať mechanizmy koordinácie a spolupráce, a to vertikálne, ako aj horizontálne, medzi jednotlivými orgánmi presadzovania práva a s osobitným zameraním na agentúry na štátnej úrovni;

3.

zabezpečiť úspešné odovzdanie úloh EUPM úradu OZEÚ;

4.

prispievať ku koordinácii úsilia Únie a členských štátov v oblasti právneho štátu.

Článok 4

Štruktúra misie

1.   EUPM pozostáva z týchto prvkov:

a)

hlavný štáb v Sarajeve pozostávajúci z vedúceho misie a personálu, ako sa vymedzuje v operačnom pláne (OPLAN);

b)

štyri regionálne úrady v Sarajeve, Banja Luke, Mostare a Tuzle.

2.   Tieto prvky sú predmetom ďalších podrobných dojednaní v OPLAN-e.

Článok 5

Civilný veliteľ operácie

1.   Civilným veliteľom operácie EUPM je riaditeľ štábu pre spôsobilosť civilného plánovania a realizácie.

2.   Civilný veliteľ operácie velí misii EUPM a riadi ju na strategickej úrovni, pričom podlieha politickej kontrole a strategickému riadeniu zo strany Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a celkovej právomoci vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

3.   Civilný veliteľ operácie zabezpečuje riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady, ako aj rozhodnutí PBV, a to prípadne aj prostredníctvom vydávania pokynov na strategickej úrovni a poskytovaním rád a technickej pomoci vedúcemu misie.

4.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu alebo dotknutej inštitúcie Únie. Vnútroštátne orgány odovzdajú operačné riadenie svojho personálu, tímov a jednotiek civilnému veliteľovi operácie.

5.   Civilný veliteľ operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany Únie riadne plnila povinnosť starostlivosti.

6.   Civilný veliteľ operácie a OZEÚ sa podľa potreby navzájom radia.

Článok 6

Vedúci misie

1.   Vedúci misie preberá zodpovednosť a vykonáva velenie a riadenie EUPM v mieste pôsobenia.

2.   Vedúci misie velí personálu, tímom a jednotkám prispievajúcich štátov, ako ich pridelil civilný veliteľ operácie, a riadi ich, pričom nesie aj administratívnu a logistickú zodpovednosť okrem iného aj za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa EUPM poskytli.

3.   Vedúci misie vydáva pokyny všetkým členom personálu EUPM s cieľom účinne realizovať misiu EUPM v mieste pôsobenia a na základe pokynov na strategickej úrovni od civilného veliteľa operácie preberá jej koordináciu a každodenné riadenie.

4.   Vedúci misie zodpovedá za plnenie rozpočtu EUPM. Vedúci misie na tento účel podpíše zmluvu s Komisiou.

5.   Vedúci misie zodpovedá za dodržiavanie disciplíny personálu. Disciplinárne konanie voči vyslanému personálu vykonáva príslušný vnútroštátny orgán alebo príslušný orgán Únie.

6.   Vedúci misie zastupuje misiu EUPM v oblasti operácií a zabezpečuje jej náležité zviditeľňovanie.

7.   Vedúci misie podľa potreby koordinuje svoju činnosť s ostatnými aktérmi Únie v teréne. Bez toho, aby bola dotknutá štruktúra velenia, na miestnej úrovni vedúceho misie politicky usmerňuje OZEÚ.

Článok 7

Personál EUPM

1.   Počet a odborná spôsobilosť členov personálu EUPM zodpovedajú mandátu misie ustanovenému v článku 2, kľúčovým úlohám misie ustanoveným v článku 3 a štruktúre ustanovenej v článku 4.

2.   Misia EUPM pozostáva hlavne z personálu, ktorý dočasne vyslali členské štáty alebo inštitúcie Únie. Každý členský štát alebo inštitúcia Únie znáša náklady na každého člena personálu, ktorého dočasne vyslala, vrátane nákladov na cestu do miesta nasadenia a späť, miezd, zdravotného poistenia a iných príspevkov, ako sú príslušné diéty, ako aj príspevkov za náročnú a rizikovú prácu.

3.   EUPM môže na zmluvnom základe zamestnávať aj medzinárodný civilný personál a v prípade potreby aj miestny personál, pokiaľ požadované funkcie nezabezpečujú členovia personálu vyslaní členskými štátmi. V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch, keď nie sú k dispozícii kvalifikované žiadosti z členských štátov, sa môžu podľa potreby na zmluvnom základe zamestnávať štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov.

4.   Všetok personál dodržiava minimálne bezpečnostné operačné normy misie a bezpečnostný plán misie podporujúci bezpečnostnú politiku Únie v teréne. Pokiaľ ide o ochranu utajovaných skutočností EÚ, ktoré sú personálu pri výkone povinností zverené, personál dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností (3).

Článok 8

Postavenie misie a personálu EUPM

1.   Na obdobie trvania EUPM sa prijímajú potrebné opatrenia na predĺženie dohody zo 4. októbra 2002 medzi Úniou a Bosnou a Hercegovinou o činnosti EUPM v Bosne a Hercegovine.

2.   Za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré uplatní člen personálu alebo ktoré sa člena personálu týkajú, zodpovedá vysielajúci štát alebo inštitúcia Únie. Dotknutý štát alebo inštitúcia Únie zodpovedá za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanému pracovníkovi.

3.   Podmienky zamestnávania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho civilného personálu sa ustanovujú v zmluvách medzi vedúcim misie a členom personálu.

Článok 9

Velenie

1.   EUPM má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   PBV pod vedením Rady a VP vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie EUPM.

3.   Civilný veliteľ operácie, ktorý podlieha politickej kontrole a strategickému riadeniu zo strany PBV a celkovej právomoci VP, je veliteľom misie EUPM na strategickej úrovni a ako taký vydáva pokyny vedúcemu misie, radí mu a poskytuje mu technickú podporu.

4.   Civilný veliteľ operácie podáva Rade správy prostredníctvom VP.

5.   Vedúci misie velí misii EUPM a riadi ju v mieste pôsobenia a priamo zodpovedá civilnému veliteľovi operácie.

Článok 10

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV pod vedením Rady a VP vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie EUPM. Rada týmto poveruje PBV prijať na tento účel príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 38 tretím odsekom Zmluvy o EÚ. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať vedúceho misie na návrh VP a meniť a dopĺňať koncept operácií (CONOPS) a OPLAN. Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení EUPM.

2.   PBV pravidelne podáva správy Rade.

3.   Civilný veliteľ operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby podávajú PBV správy o otázkach, za ktoré sú zodpovední.

Článok 11

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, tretie štáty sa môžu vyzvať, aby prispeli na EUPM za predpokladu, že budú znášať náklady na vyslanie svojho personálu vrátane miezd, poistenia proti akémukoľvek riziku, diét a nákladov na cestu do Bosny a Hercegoviny a späť a že podľa potreby prispejú na prevádzkové náklady EUPM.

2.   Pokiaľ ide o každodenné riadenie EUPM, tretie štáty, ktoré prispievajú na EUPM, majú rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti týkajúce sa účasti tretích štátov sa stanovia v dohodách, ktoré sa uzavrú podľa článku 37 Zmluvy o EÚ a v súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takéto dohody môže dojednať VP. Ak Únia a tretí štát uzavrú dohodu, ktorou sa ustanovuje rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia Únie, v kontexte EUPM sa uplatňujú ustanovenia tejto dohody.

Článok 12

Finančné dojednania

1.   Finančná referenčná suma na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUPM na obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 je 5 250 000 EUR.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Vedúci misie môže v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách uzavierať technické dojednania s členskými štátmi, zúčastnenými tretími štátmi a inými medzinárodnými aktérmi, pokiaľ ide o poskytovanie zariadenia, služieb a priestorov pre misiu EUPM. Vedúci misie zodpovedá za správu skladu s použitým vybavením, ktoré sa v prípade naliehavej potreby môže použiť aj pri nasadzovaní v rámci SBOP. Štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov a štátni príslušníci hostiteľskej krajiny môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže.

3.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach uskutočňovaných v rámci svojej zmluvy.

4.   Finančné dojednania zohľadňujú prevádzkové požiadavky EUPM vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov.

5.   Výdavky spojené s EUPM sú oprávnené od 1. januára 2012.

Článok 13

Bezpečnosť

1.   Civilný veliteľ operácie riadi v koordinácii s bezpečnostným riaditeľstvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) plánovanie bezpečnostných opatrení vedúceho misie a zabezpečuje ich riadne a účinné plnenie v rámci misie EUPM v súlade s článkami 5 a 9.

2.   Vedúci misie je zodpovedný za bezpečnosť EUPM a za dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na EUPM, v súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V Zmluvy o EÚ a jej podporných nástrojov.

3.   Vedúcemu misie pomáha vyšší bezpečnostný úradník misie (Senior Mission Security Officer – SMSO), ktorý mu podáva správy a zároveň udržiava úzky funkčný vzťah s bezpečnostným riaditeľstvom ESVČ.

4.   Vedúci misie po konzultácii s bezpečnostným riaditeľstvom ESVČ vymenúva oblastných bezpečnostných dôstojníkov v štyroch regionálnych úradoch misie, ktorí sú pod dohľadom SMSO zodpovední za každodenné riadenie všetkých bezpečnostných aspektov príslušných prvkov EUPM.

5.   Personál EUPM sa pred nastúpením do služby zúčastní na povinnom bezpečnostnom výcviku v súlade s operačným plánom OPLAN. Pravidelne tiež absolvuje doškoľovanie v mieste pôsobenia, ktoré organizuje SMSO.

Článok 14

Koordinácia

1.   Bez toho, aby bola dotknutá štruktúra velenia, vedúci misie svoju činnosť úzko koordinuje s delegáciou Únie v Bosne a Hercegovine, aby zabezpečil súlad činností Únie na podporu Bosny a Hercegoviny.

2.   Vedúci misie úzko koordinuje svoju činnosť s vedúcimi misií Únie v Bosne a Hercegovine.

3.   Vedúci misie spolupracuje s ostatnými medzinárodnými aktérmi prítomnými v krajine, najmä s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Radou Európy a v rámci medzinárodného programu pre pomoc pri odbornej príprave v oblasti vyšetrovania trestnej činnosti.

Článok 15

Sprístupnenie utajovaných skutočností

1.   VP je oprávnený podľa potreby a v súlade s potrebami EUPM poskytnúť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely EUPM až po stupeň utajenia „RESTREINT UE“, a to v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ.

2.   V prípade osobitnej a okamžitej operačnej potreby je VP tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu akékoľvek utajované skutočnosti a dokumenty EÚ vypracované na účely EUPM až po stupeň utajenia „RESTREINT UE“, a to v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Vo všetkých ostatných prípadoch sa takéto skutočnosti a dokumenty sprístupňujú hostiteľskému štátu v súlade s náležitými postupmi spolupráce tohto hostiteľského štátu s Úniou.

3.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady v súvislosti s EUPM a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (4).

Článok 16

Spôsobilosť neustáleho monitorovania

Pre EUPM sa aktivuje spôsobilosť neustáleho monitorovania.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012 do 30. júna 2012.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Radu

predsednička

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 70, 13.3.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/56


ROZHODNUTIE RADY 2011/782/SZBP

z 1. decembra 2011

o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/273/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

1)

Rada 9. mája 2011 prijala rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1).

2)

Európska rada 23. októbra 2011 uviedla, že Únia uloží ďalšie opatrenia voči sýrskemu režimu, pokiaľ budú represie voči civilnému obyvateľstvu pokračovať.

3)

Rada sa vzhľadom na závažnosť situácie v Sýrii domnieva, že je potrebné uložiť ďalšie reštriktívne opatrenia.

4)

Do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/273/SZBP by sa mali doplniť ďalšie osoby a subjekty.

5)

V záujme prehľadnosti by sa opatrenia uložené rozhodnutím 2011/273/SZBP a dodatočné opatrenia mali zlúčiť do jedného právneho nástroja.

6)

Rozhodnutie 2011/273/SZBP by sa preto malo zrušiť.

7)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie.

8)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí boli účinné, malo by toto rozhodnutie nadobudnúť účinnosť dňom jeho prijatia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA 1

OBMEDZENIA VÝVOZU A DOVOZU

Článok 1

1.   Zakazuje sa predaj, dodávka, prevod alebo vývoz všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar, ako aj vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Sýrie štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov, alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.

2.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1 alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b)

poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Sýrii alebo na použitie v tejto krajine v súvislosti s položkami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz týchto položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb.

Článok 2

1.   Článok 1 sa nevzťahuje na:

a)

dodávky a technickú pomoc výlučne na podporu alebo využitie mierovej misie United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF);

b)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia alebo vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy Organizácie Spojených národov (OSN) a Európskej únie zamerané na inštitucionálny rozvoj, alebo na operácie Európskej únie a OSN zamerané na krízové riadenie;

c)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu Európskej únie a jej členských štátov v Sýrii;

d)

poskytovanie technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb alebo iných služieb v súvislosti s takýmto vybavením alebo programami a operáciami;

e)

poskytovanie finančných prostriedkov a finančnej pomoci v súvislosti s takýmto vybavením alebo programami a operáciami;

pod podmienkou, že takýto vývoz a takúto pomoc vopred schválil príslušný orgán.

2.   Článok 1 sa nevzťahuje na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Sýrie výlučne pre svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN a Európskej únie alebo jej členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.

Článok 3

Zakazuje sa predaj, dodávka, prevod alebo vývoz zariadenia alebo softvéru určeného predovšetkým na použitie pri monitorovaní alebo odpočúvaní zo strany sýrskeho režimu alebo v jeho mene internetu a telefonických hovorov v rámci mobilných alebo pevných sietí v Sýrii a poskytovanie pomoci pri inštalácii, prevádzke alebo aktualizácii takéhoto zariadenia alebo softvéru.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Článok 4

1.   Zakazuje sa nákup, dovoz alebo preprava ropy a ropných produktov zo Sýrie.

2.   Zakazuje sa poskytovať priamo alebo nepriamo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie súvisiace so zákazmi uvedenými v odseku 1.

Článok 5

Zákazmi uvedenými v článku 4 nie je do 15. novembra 2011 dotknuté plnenie záväzkov ustanovených v zmluvách uzavretých pred 2. septembrom 2011.

Článok 6

1.   Zakazuje sa predaj, dodávky alebo prevod kľúčového vybavenia a technológií pre nasledujúce kľúčové odvetvia ropného a plynárenského priemyslu v Sýrii alebo pre sýrske podniky alebo podniky vo vlastníctve Sýrie, ktoré pôsobia v týchto odvetviach mimo Sýrie, štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z územia členských štátov alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel podliehajúcich ich právomoci bez ohľadu na to, či majú pôvod na ich území:

a)

rafinovanie;

b)

skvapalnený zemný plyn;

c)

prieskum;

d)

výroba.

Únia prijme opatrenia potrebné na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje tento odsek.

2.   Podnikom v Sýrii, ktoré pôsobia v kľúčových odvetviach sýrskeho ropného a plynárenského priemyslu uvedených v odseku 1 alebo sýrskym podnikom alebo podnikom vo vlastníctve Sýrie, ktoré pôsobia v týchto odvetviach mimo Sýrie, sa zakazuje poskytovať:

a)

technickú pomoc alebo odbornú prípravu a ďalšie služby súvisiace s kľúčovým vybavením a technológiami uvedenými v odseku 1;

b)

finančné prostriedky alebo finančnú pomoc na akýkoľvek predaj, dodávky, presun alebo vývoz kľúčového vybavenia a technológií stanovených v odseku 1, alebo na zabezpečenie súvisiacej odbornej technickej pomoci alebo odbornej prípravy.

Článok 7

1.   Zákazom ustanoveným v článku 6 ods. 1 nie je dotknutý výkon záväzkov týkajúcich sa dodávok tovaru ustanovených v zmluvách, ktoré boli uzavreté pred 1. decembrom 2011.

2.   Zákazmi ustanovenými v článku 6 nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých pred 1. decembrom 2011 a týkajúcich sa investícií, ktoré podniky so sídlom v členských štátoch uskutočnili v Sýrii pred 23. septembrom 2011.

Článok 8

Dodávanie sýrskych bankoviek do centrálnej banky Sýrie sa zakazuje.

OBMEDZENIA FINANCOVANIA URČITÝCH PODNIKOV

Článok 9

Zakazuje sa:

a)

poskytovať akékoľvek finančné pôžičky alebo úvery podnikom v Sýrii, ktoré pôsobia v sýrskom ropnom priemysle v odvetviach zameraných na prieskum, výrobu alebo rafinovanie ropy, alebo sýrskym podnikom alebo podnikom vo vlastníctve Sýrie, ktoré v týchto odvetviach pôsobia mimo Sýrie;

b)

poskytovať akékoľvek finančné pôžičky alebo úvery podnikom v Sýrii, ktoré pôsobia v oblasti výstavby nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii;

c)

nadobúdať alebo zvyšovať účasť v podnikoch v Sýrii, ktoré pôsobia v sýrskom ropnom priemysle v odvetviach zameraných na prieskum, výrobu alebo rafinovanie ropy, alebo v sýrskych podnikoch alebo podnikoch vo vlastníctve Sýrie, ktoré pôsobia v týchto odvetviach mimo Sýrie vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov a nadobúdania akcií alebo podielových cenných papierov;

d)

nadobúdať alebo zvyšovať účasť v podnikoch v Sýrii, ktoré pôsobia v oblasti výstavby nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii vrátane úplného nadobúdania týchto podnikov a nadobúdania akcií alebo podielových cenných papierov;

e)

zriaďovať akékoľvek spoločné podniky s podnikmi v Sýrii, ktoré pôsobia v sýrskom ropnom priemysle v odvetviach zameraných na prieskum, výrobu alebo rafinovanie ropy, a s akýmikoľvek dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami, ktoré sú nimi kontrolované.

f)

zriaďovať akékoľvek spoločné podniky s podnikmi v Sýrii, ktoré pôsobia v oblasti výstavby nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii, a s akýmikoľvek dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami, ktoré sú nimi kontrolované.

Článok 10

1.   Zákazmi ustanovenými v článku 9 písm. a) a c):

i)

nie je dotknutý výkon záväzku vyplývajúceho zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 23. septembrom 2011;

ii)

sa nebráni zvyšovaniu účasti, pokiaľ je také zvýšenie povinné podľa dohody uzavretej pred 23. septembrom 2011.

2.   Zákazmi ustanovenými v článku 9 písm. b) a d):

i)

nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 1. decembrom 2011;

ii)

sa nebráni zvyšovaniu účasti, pokiaľ takéto zvýšenie predstavuje záväzok vyplývajúci z dohody uzavretej pred 1. decembrom 2011.

OBMEDZENIA INFRAŠTRUKTÚRNYCH PROJEKTOV

Článok 11

1.   Zakazuje sa účasť na výstavbe nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii.

2.   Zakazuje sa poskytovať technickú pomoc alebo financovanie alebo finančnú pomoc pri výstavbe nových elektrární na výrobu elektrickej energie v Sýrii.

3.   Zákazom ustanoveným v odsekoch 1 a 2 nie je dotknutý výkon záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých pred 1. decembrom 2011.

OBMEDZENIA FINANČNEJ PODPORY OBCHODU

Článok 12

1.   Členské štáty zachovávajú zdržanlivosť, pokiaľ ide o prijímanie nových krátkodobých a strednodobých záväzkov v oblasti finančnej podpory obchodu so Sýriou z verejných a súkromných zdrojov, čo zahŕňa aj poskytovanie vývozných úverov, záruk alebo poistenia svojim štátnym príslušníkom alebo subjektom zúčastňujúcim sa na takomto obchode s cieľom znížiť výšku im neuhradených súm, a to najmä preto, aby žiadna finančná podpora neprispievala k násilnej represii voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii. Členské štáty okrem toho neprijímajú nové dlhodobé záväzky v oblasti finančnej podpory obchodu so Sýriou z verejných a súkromných zdrojov.

2.   Odsek 1 nemá vplyv na záväzky prijaté pred 1. decembrom 2011.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na obchod zameraný na potravinové, poľnohospodárske, zdravotnícke alebo iné humanitárne účely.

KAPITOLA 2

FINANČNÝ SEKTOR

Článok 13

Členské štáty neprijmú nové záväzky, pokiaľ ide o granty, finančnú pomoc alebo zvýhodnené úvery poskytnuté sýrskej vláde, a to aj prostredníctvom ich účasti v medzinárodných finančných inštitúciách, okrem tých, ktoré sú určené na humanitárne a rozvojové účely.

Článok 14

Zakazuje sa:

a)

akékoľvek uhrádzanie alebo platba zo strany Európskej investičnej banky (EIB) v rámci akýchkoľvek existujúcich dohôd o pôžičkách, ktoré sa uzavreli medzi Sýriou a EIB, alebo v súvislosti s takýmito dohodami;

b)

pokračovanie akýchkoľvek existujúcich zmlúv o službách technickej pomoci pre sýrske štátne projekty umiestnené v Sýrii zo strany EIB.

Článok 15

Zakazuje sa: priamy alebo nepriamy predaj sýrskych štátnych alebo štátom garantovaných dlhopisov, ktoré sa vydali po 1. decembri 2011, sýrskej vláde, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, Sýrskej centrálnej banke, bankám so sídlom v Sýrii alebo pobočkám a dcérskym spoločnostiam bánk so sídlom v Sýrii, ktoré patria alebo nepatria do jurisdikcie členských štátov, alebo finančným subjektom, ktoré nemajú sídlo v Sýrii ani nepatria do jurisdikcie členských štátov, ale ktoré sú kontrolované osobami a subjektmi so sídlom v Sýrii, ako aj akýmkoľvek osobám a subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, alebo subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, pričom sa rovnako zakazuje nákup týchto dlhopisov od všetkých uvedených osôb a subjektov, ich sprostredkovanie týmto osobám a subjektom a poskytovanie pomoci pri ich vydávaní.

Článok 16

1.   Zakazuje sa otváranie nových pobočiek, dcérskych spoločností alebo zastupiteľských kancelárií sýrskych bánk na území členských štátov, ako aj zriaďovanie nových spoločných podnikov alebo vytváranie vlastníckych podielov či vytváranie nových korešpondenčných bankových vzťahov zo strany sýrskych bánk vrátane Sýrskej centrálnej banky, ako aj jej pobočiek a dcérskych spoločností a finančných subjektov, ktoré nemajú sídlo v Sýrii, ale sú kontrolované osobami alebo subjektmi so sídlom v Sýrii, s bankami patriacimi do jurisdikcie členských štátov.

2.   Finančným inštitúciám na území členských štátov alebo v ich jurisdikcii sa zakazuje otvárať zastupiteľské kancelárie, dcérske spoločnosti alebo bankové účty v Sýrii.

Článok 17

1.   Zakazuje sa poskytovanie služieb poistenia a zaistenia sýrskej vláde, jej verejným orgánom, podnikom a agentúram, ako aj osobám alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, a subjektom, ktoré vlastnia alebo kontrolujú, a to aj nezákonnými prostriedkami.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na poskytovanie:

a)

zdravotného alebo cestovného poistenia fyzickým osobám;

b)

povinného poistenia alebo poistenia tretej strany sýrskym osobám, subjektom alebo orgánom so sídlom v Únii;

c)

poistenia alebo zaistenia vlastníkovi plavidla, lietadla alebo vozidla prenajatého sýrskou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré sa neuvádzajú v prílohe I ani II.

KAPITOLA 3

OBMEDZENIA VSTUPU

Článok 18

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabránenie vstupu na svoje územie, ako aj prechodu cezeň, osobám, ktoré sú zodpovedné za násilnú represiu voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám, ktoré profitujú z režimu alebo ho podporujú, a s nimi spriazneným osobám, ktoré sa uvádzajú v prílohe I.

2.   Odsekom 1 sa členským štátom neukladá povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie svojim štátnym príslušníkom.

3.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, keď je členský štát viazaný záväzkom medzinárodného práva, a to:

a)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej OSN alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity, alebo

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa považuje za uplatniteľný aj v prípadoch, keď je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Členský štát náležite informuje Radu o všetkých prípadoch, v ktorých udelí výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených podľa odseku 1, ak je cesta odôvodnená naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Sýrii.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže o udelení navrhovanej výnimky rozhodnúť Rada kvalifikovanou väčšinou.

8.   Keď členský štát podľa odsekov 3 až 7 povolí osobám uvedeným v prílohe I vstup na svoje územie alebo prechod cezeň, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

KAPITOLA 4

ZMRAZENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HOSPODÁRSKYCH ZDROJOV

Článok 19

1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám zodpovedným za násilný zásah voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, osobám a subjektom, ktoré profitujú z režimu alebo ho podporujú, a osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spriaznené, uvedeným v prílohách I a II, ako aj všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb a subjektov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

2.   Fyzickým a právnickým osobám a subjektom uvedeným v prílohách I a II ani v ich prospech sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohách I a II a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo

d)

nevyhnutné na mimoriadne výdavky za predpokladu, že príslušný orgán najmenej dva týždne pred udelením povolenia oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa osobitné povolenie malo udeliť;

e)

nevyhnutné na humanitárne účely, ako napríklad poskytovanie pomoci alebo uľahčovanie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckeho materiálu, potravín, humanitárnych pracovníkov a súvisiacej pomoci, alebo na evakuácie zo Sýrie;

f)

určené na úhradu na účet alebo z účtu diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie, ktorá požíva výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sa takéto platby majú použiť na oficiálne účely diplomatickej alebo konzulárnej misie alebo medzinárodnej organizácie.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré udelí podľa tohto odseku.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, administratívne alebo arbitrážne opatrenie alebo rozhodnutie prijaté alebo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby alebo subjektu uvedeného v odseku 1 tohto článku do prílohy I alebo II;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto opatrením alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

záložné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v prílohe I alebo II, a

d)

uznanie opatrenia alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení, ktoré sa udelí podľa tohto odseku.

5.   Odsek 1 nebráni tomu, aby označená osoba alebo subjekt uskutočnili platbu splatnú na základe zmluvy uzavretej pred tým, ako boli zaradené do zoznamu, pod podmienkou, že príslušný členský štát rozhodol, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1.

6.   Odsek 1 nebráni označenému subjektu uvedenému na zozname v prílohe II, aby počas obdobia dvoch mesiacov od dátumu jeho označenia vykonal platbu zo zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré takýto subjekt získal po dátume svojho označenia, pokiaľ je platba splatná podľa zmluvy týkajúcej sa financovania obchodu, a to za podmienky, že príslušný členský štát dospel k záveru, že priamym ani nepriamym príjemcom danej platby nie je osoba alebo subjekt uvedený v odseku 1.

7.   Odsek 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a)

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov alebo

b)

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého sa na zmrazené účty začalo vzťahovať toto rozhodnutie,

za predpokladu, že sa na všetky takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahuje odsek 1.

KAPITOLA 5

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Označeným osobám alebo subjektom uvedeným v prílohách I a II ani žiadnej inej osobe či subjektu v Sýrii vrátane vlády Sýrie, jej verejných orgánov, podnikov a agentúr, ani inej osobe či subjektu, ktoré si uplatňujú nárok prostredníctvom akejkoľvek takejto osoby alebo subjektu alebo v ich prospech, sa neuzná žiaden nárok, a to ani kompenzácie, náhrada škody alebo akýkoľvek iný nárok takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na započítanie pohľadávky, náhradu škody alebo pohľadávka so zárukou, nároky na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančné záruky vrátane nárokov vyplývajúcich z akreditívov a podobných nástrojov v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorej realizácia bola úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnená z dôvodu opatrení obsiahnutých v tomto rozhodnutí.

Článok 21

1.   Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vytvára zoznamy uvedené v prílohách I a II a vykonáva v nich zmeny a doplnenia.

2.   Rada dotknutej osobe alebo subjektu oznámi svoje rozhodnutie o zaradení do zoznamu vrátane dôvodov pre zaradenie do zoznamu, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne dotknutej osobe alebo subjektu možnosť vyjadriť sa.

3.   V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a dotknutú osobu alebo subjekt príslušne informuje.

Článok 22

1.   V prílohách I a II sa uvádzajú dôvody zaradenia dotknutých osôb a subjektov do zoznamu.

2.   V prílohách I a II sa pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade subjektov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

Článok 23

Zakazuje sa vedome alebo úmyselne podieľať na činnostiach, ktorých cieľom alebo následkom je obchádzanie zákazov ustanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 24

Na dosiahnutie čo najväčšieho účinku opatrení uvedených v tomto rozhodnutí Únia vyzýva tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré obsahuje toto rozhodnutie.

Článok 25

Toto rozhodnutie sa uplatňuje 12 mesiacov. Podlieha neustálej revízii. Podľa potreby sa obnovuje alebo mení a dopĺňa, ak Rada dospeje k záveru, že jeho ciele neboli dosiahnuté.

Článok 26

Rozhodnutie 2011/273/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 27

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 11.


PRÍLOHA I

Zoznam osôb a subjektov podľa článkov 18 a 19

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Bashar Al-Assad

narodený 11. septembra 1965 v Damasku;

č. diplomatického pasu D1903

Prezident republiky, nariadil a viedol represie voči demonštrantom.

23. 5. 2011

2.

Mahir (alias Maher) Al-Assad

narodený 8. decembra 1967;

č. diplomatického pasu 4138

Veliteľ 4. obrnenej divízie armády, člen ústredného velenia strany Baath, vplyvná osobnosť v rámci republikánskej gardy; brat prezidenta Bashara Al-Assada; mal hlavný dohľad nad represiami voči demonštrantom.

9. 5. 2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

narodený 19. februára 1946 v Damasku;

č. diplomatického pasu 983

Riaditeľ sýrskeho generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby (GID);zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Minister vnútra; zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Bývalý vedúci riaditeľstva politickej bezpečnosti v meste Dará; bratanec prezidenta Bashara Al-Assada; zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

narodený 2. apríla 1971;

č. diplomatického pasu 2246

Plukovník a vedúci odboru v rámci pobočky generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby v Damasku; bratanec prezidenta Bashara Al-Assada; osoba blízka Mahirovi Al-Assadovi; zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

narodený 20. mája 1951;

č. diplomatického pasu D000001300

Riaditeľ riaditeľstva politickej bezpečnosti; zapojený do represií voči demonštrantom.

9. 5. 2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Riaditeľ pre politickú bezpečnosť v meste Banyas, zapojený do represií voči demonštrantom v obci Baida.

9. 5. 2011

9.

Rami Makhlouf

narodený 10. júla 1969 v Damasku,

č. pasu 454224

Sýrsky podnikateľ; obchodný spoločník Mahera Al-Assada; bratanec prezidenta Bashara Al-Assada, financuje režim, čím umožňuje represie voči demonštrantom.

9. 5. 2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

narodený v roku 1953 v meste Hama;

č. diplomatického pasu D0005788

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI); zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

11.

Jamil Hassan

 

Riaditeľ sýrskej spravodajskej služby letectva; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

12.

Rustum Ghazali

narodený 3. mája 1953 v meste Dará;

č. diplomatického pasu D 000 000 887

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby pre okolie Damasku; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

13.

Fawwaz Al-Assad

narodený 18. júna 1962 v Kerdale;

č. pasu 88238

Ako člen milícií Shabiha zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

14.

Munzir Al-Assad

narodený 1. marca 1961 v Lattakii;

č. pasu 86449 a 842781

Ako člen milícií Shabiha zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

9. 5. 2011

15.

Asif Shawkat

narodený 15. januára 1950 v Al-Madehlehu, Tartus

Zástupca náčelníka štábu pre bezpečnosť a prieskum; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

16.

Hisham Ikhtiyar

narodený v roku 1941

Riaditeľ Sýrskeho úradu národnej bezpečnosti; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

17.

Faruq Al Shar’

narodený 10. decembra 1938

Viceprezident Sýrie; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

narodený 10. apríla 1937 (alebo 20. mája 1937) v meste Hama,

č. diplomatického pasu 0002250

Zástupca viceprezidenta Sýrie pre otázky národnej bezpečnosti; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

19.

Mohamed Hamcho

narodený 20. mája 1966;

č. diplomatického pasu 002954347

Švagor Mahera Al-Assada; podnikateľ a miestny zástupca viacerých zahraničných spoločností; financuje režim, čím umožňuje represie voči demonštrantom.

23. 5. 2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

narodený 21. januára 1973 v Damasku;

č. pasu N001820740

Brat Ramiho Makhloufa a príslušník GID zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Poradca prezidenta pre strategické otázky, zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 5. 2011

22.

Dawud Rajiha

 

Náčelník štábu ozbrojených síl zodpovedný za zapojenie armády do represií voči pokojným demonštrantom.

23. 5. 2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

narodený 21. januára 1973 v Damasku;

č. pasu N002848852

Viceprezident spoločnosti SyriaTel, spravuje spoločnosť Ramiho Makhloufa v USA; financuje režim, čím umožňuje represie voči demonštrantom.

23. 5. 2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

narodený v roku 1951 alebo 1946 v Kerdahe

Veliteľ prezidentskej bezpečnosti; zapojený do násilia voči demonštrantom; bratranec prezidenta Bashara Al Assada.

23. 6. 2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Riaditeľ vojenského ubytovacieho zariadenia; poskytuje finančné prostriedky režimu; bratranec prezidenta Bashara Al Assada.

23. 6. 2011

26.

Brigádny veliteľ Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

narodený 1. 9. 1957; Yazd, Irán

Generálny veliteľ iránskych Revolučných gárd zapojený do poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23. 6. 2011

27.

Generálmajor Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Veliteľ iránskych Revolučných gárd Qods zapojený do poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23. 6. 2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

narodený v roku 1963 v Teheráne, Irán.

Zástupca veliteľa iránskych Revolučných gárd pre spravodajské služby zapojený do poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23. 6. 2011

29.

Khalid Qaddur

 

Obchodný spoločník Mahera Al-Assada; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al- quwatli)

 

Obchodný spoločník Mahera Al-Assada; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

31.

M. Mohammad Mufleh

 

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby v meste Hama, zapojený do potlačenia demonštrácií.

1. 8. 2011

32.

generál major Tawfiq Younes

 

Vedúci oddelenia vnútornej bezpečnosti generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby; zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu.

1. 8. 2011

33.

Mohammed Makhlouf (prezývaný Abu Rami)

narodený v Latakii, Sýria, 19.10.1932

Blízky spolupracovník a strýko Bashara a Mahira al-Assada z matkinej strany; obchodný spoločník a otec Ramiho, Ihaba a Iyada Makhloufa.

1. 8. 2011

34.

Ayman Jabir

narodený v Latakii

Spoločník Mahira al-Assada pre milíciu Shabiha; priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom a koordinácie skupín milícií Shabiha.

1. 8. 2011

35.

generál Ali Habib Mahmoud

narodený v Tartouse v roku 1939,

vymenovaný za ministra obrany 3. júna 2009

Minister obrany, zodpovedný za vedenie a operácie sýrskych ozbrojených síl zapojených do represií a násilia voči civilnému obyvateľstvu.

1. 8. 2011

36.

Hayel Al-assad

 

Zástupca Mahera Al-Assada, veliteľa jednotky vojenskej polície 4. armádnej divízie podieľajúcej sa na represiách.

23. 8. 2011

37.

Ali Al-salim

 

Riaditeľ úradu pre zásobovanie sýrskeho ministerstva obrany, vstupného bodu pre všetky nákupy zbraní pre sýrsku armádu.

23. 8. 2011

38.

Nizar Al-Assad (

Image

)

bratanec prezidenta Bashara Al-Assada; predtým riaditeľ spoločnosti „Nizar Oilfield supplies“

Veľmi úzky vzťah s kľúčovými vládnymi predstaviteľmi. Financovanie milícií Shabiha v regióne Latakia.

23. 8. 2011

39.

Brigádny generál Rafiq Shahadah

 

Veliteľ odboru 293 (vnútorné veci) sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Damasku. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Damasku. Poradca prezidenta Bashara Al-Assada pre strategické otázky a vojenské spravodajstvo.

23. 8. 2011

40.

Brigádny generál Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Deir ez-Zore. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Deir ez-Zore a Alboukamale.

23. 8. 2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-turkmani

narodený v roku 1935 v Aleppe

Zástupca námestníka ministra, bývalý minister obrany, osobitný splnomocnenec prezidenta Bashara Al-Assada.

23. 8. 2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Od roku 2005 zástupca regionálneho tajomníka arabskej socialistickej strany Baath. V období rokov 2000 – 2005 riaditeľ pre národnú bezpečnosť regionálnej organizácie strany Baath. Bývalý primátor mesta Hama (1998 – 2000). Blízky spojenec prezidenta Bashara Al-Assada a Mahera Al-Assada. Vyššie postavená osoba s rozhodovacou právomocou v režime v otázke represií voči civilnému obyvateľstvu.

23. 8. 2011

43.

Ali Douba

 

Zodpovedný za vraždenie v meste Hama v roku 1980. Povolaný späť do Damasku v úlohe osobitného poradcu prezidenta Bashara Al-Assada.

23. 8. 2011

44.

Brigádny generál Nawful Al-Husayn

 

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Idlibe. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v provincii Idlib.

23. 8. 2011

45.

Brigádny generál Husam Sukkar

 

Poradca prezidenta pre otázky bezpečnosti. Poradca prezidenta pre represie a násilie voči civilným obyvateľom zo strany bezpečnostných úradov.

23. 8. 2011

46.

Brigádny generál Muhammed Zamrini

 

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Homse. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Homse.

23. 8. 2011

47.

Generálporučík Munir Adanov (Adnuf)

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu pre operácie a výcvik sýrskej armády. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Sýrii.

23. 8. 2011

48.

Brigádny generál Ghassan Khalil

 

Vedúci informačného odboru generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby (GID). Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom v Sýrii.

23. 8. 2011

49.

Mohammed Jabir

Narodený v Latakii

Milície Shabiba. Spoločník Mahera Al-Assada pre milície Shabiha. Priamo zapojený do represií a násilia voči civilným obyvateľom a koordinácie skupín milícií Shabiha

23. 8. 2011

50.

Samir Hassan

 

Blízky obchodný spoločník Mahera Al-Assada. Známy tým, že ekonomicky podporoval sýrsky režim.

23. 8. 2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

predseda Alepskej obchodnej a priemyselnej komory; ekonomicky podporuje sýrsky režim

2. 9. 2011

52.

Emad Ghraiwati

dátum narodenia: marec 1959; miesto narodenia: Damask, Sýria.

Predseda Damaskej priemyselnej komory (Zuhair Ghraiwati Sons). Poskytuje hospodársku podporu sýrskemu režimu.

2. 9. 2011

53.

Tarif Akhras

dátum narodenia: 1949; miesto narodenia: Homs, Sýria.

Zakladateľ skupiny Akhras Group (komodity, obchod, spracovanie a logistika), Homs. Poskytuje hospodársku podporu sýrskemu režimu.

2. 9. 2011

54.

Issam Anbouba

dátum narodenia: 1949; miesto narodenia: Lattakia, Sýria.

Prezident spoločnosti Issam Anbouba Est. pre poľnohospodársky priemysel. Poskytuje hospodársku podporu sýrskemu režimu.

2. 9. 2011

55.

Tayseer Qala Awwad

dátum narodenia: 1943; miesto narodenia: Damask

Minister spravodlivosti. Spojený so sýrskym režimom, a to aj prostredníctvom podporovania jeho politík a postupov svojvoľného zatýkania a zadržiavania.

23. 9. 2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

dátum narodenia: 1966; miesto narodenia: Tartous

Minister pre informácie. Spojený so sýrskym režimom, a to aj prostredníctvom podporovania jeho politík v oblasti informácií.

23. 9. 2011

57.

Generálmajor Jumah Al-Ahmad

 

Veliteľ špeciálnych ozbrojených síl. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

58.

Plukovník Lu’ai al-Ali

 

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby pre Dera’a. Zodpovedný za násilie voči demonštrantom v Dera’a.

14.11.2011

59.

Generálporučík Ali Abdullah Ayyub

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (personál a ľudské zdroje). Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

60.

Generálporučík Jasim al-Furayj

 

Náčelník generálneho štábu. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

61.

Generál Aous (Aws) ASLAN

narodený v roku 1958

Veliteľ práporu v republikánskej garde. Osoba blízka Maherovi al-ASSADOVI a prezidentovi al-ASSADOVI. Zapojený do represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii.

14.11.2011

62.

Generál Ghassan Belal

 

Generál, veliteľ úradu 4. rezervnej divízie. Osoba blízka Maherovi al-ASSADOVI a koordinátor bezpečnostných operácií. Zodpovedný za represie voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Veliteľ milícií rodiny Berri. Zodpovedný za provládne milície zapojené do represií voči civilnému obyvateľstvu v Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Zapojený do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie voči nemu.

14.11.2011

65.

Generálmajor Zuhair Hamad

 

Zástupca riaditeľa generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civilný veliteľ sýrskej elektronickej armády (spravodajské služby teritoriálnej armády). Zapojený do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie voči nemu.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Zapojený do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie voči nemu.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Námestník ministra vnútra. Zodpovedný za použitie násilia voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

14.11.2011

69.

Generálmajor Nazih

 

Zástupca riaditeľa generálneho riaditeľstva pre spravodajské služby. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Veliteľ práporu v 4. divízii. Zodpovedný za represie voči civilnému obyvateľstvu v Deir el-Zor.

14.11.2011

71.

Generálmajor Wajih Mahmud

 

Veliteľ 18. obrnenej divízie. Zodpovedný za násilie voči demonštrantom v Homse.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

narodený 24. augusta 1959 v Sýrii; Adresa: Kasaa,

Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Sýrsky pas č. 004326765, vydaný 2. novembra 2008, platný do novembra 2014.

Člen parížskej advokátskej komory.

Riaditeľ právnickej firmy Sabbagh & spoločníci (Damask). Právny a finančný poradca a spravuje záležitosti Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Spoločne s Basharom al-Assadom zapojený do financovania projektu týkajúceho sa nehnuteľností v Latakii. Poskytuje finančnú podporu režimu.

14.11.2011

73.

Generálporučík Mustafa Tlass

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (logistika a zásobovanie). Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

74.

Generálmajor Fu’ad Tawil

 

Zástupca riaditeľa sýrskej spravodajskej služby letectva. Zodpovedný za použitie násilia voči demonštrantom v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

narodený v roku 1945 v Damasku

Minister financií. Zodpovedný za sýrsku ekonomiku.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

narodený v roku 1956 v Aleppo

Minister hospodárstva a obchodu. Zodpovedný za sýrsku ekonomiku.

1.12.2011

77.

Generálporučík Fahid Al-Jassim

 

Náčelník štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

78.

Generálmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Zástupca náčelníka štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

79.

Brigádny generál Khalil Zghraybih

 

14. divízia. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

80.

Brigádny generál Ali Barakat

 

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

81.

Brigádny generál Talal Makhluf

 

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

82.

Brigádny generál Nazih Hassun

 

Sýrska spravodajská služba letectva. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

83.

Kapitán Maan Jdiid

 

Prezidentská stráž. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Bena Properties

 

Pod kontrolou Ramiho Makhloufa; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O Box 108, Damask,

tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Pod kontrolou Ramiho Makhloufa; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

3.

Hamcho International (alias Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Webová stránka: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com a hamshogroup@yahoo.com

Kontrolovaná Mohammad Hamchom alebo Hamshom; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Spoločnosť pre verejné stavby kontrolovaná Riyadom Shalishom a ministerstvom obrany; poskytuje finančné prostriedky režimu.

23. 6. 2011

5.

Political Security Directorate (Riaditeľstvo pre politickú bezpečnosť)

 

Sýrsky štátny orgán priamo zapojený do represií.

23. 8. 2011

6.

General Intelligence Directorate (Generálne riaditeľstvo pre spravodajské služby)

 

Sýrsky štátny orgán priamo zapojený do represií.

23. 8. 2011

7.

Military Intelligence Directorate (Riaditeľstvo pre vojenské spravodajstvo)

 

Sýrsky štátny orgán priamo zapojený do represií.

23. 8. 2011

8.

Air Force Intelligence Agency (Spravodajská služba vojenského letectva)

 

Sýrsky štátny orgán priamo zapojený do represií.

23. 8. 2011

9.

Jednotka Qods (Quds) iránskych islamských revolučných gárd

Teherán, Irán

Jednotka Qods (alebo Quds) je osobitná vetva iránskych islamských revolučných gárd (IRGC). Jednotka Qods sa podieľa na poskytovaní vybavenia a podpory sýrskemu režimu pri potláčaní protestov v Sýrii. Jednotka Qods iránskych islamských revolučných gárd poskytuje sýrskym bezpečnostným službám technickú pomoc, vybavenie a podporu pri potláčaní protestných hnutí občanov.

23. 8. 2011

10.

Mada Transport

pobočka Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Hospodársky subjekt, ktorý financuje režim.

2. 9. 2011

11.

Cham Investment Group

pobočka Cham Holding (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)

Hospodársky subjekt, ktorý financuje režim.

2. 9. 2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus, Syrian Arab Republic

Tel: (+963) 11 2456777 a 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 a 2211186,

e-mail banky: Publicrelations@reb.sy,

Webová stránka: www.reb.sy

Banka vo vlastníctve štátu, ktorá finančne podporuje režim.

2. 9. 2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Webová stránka: http://www.addounia.tv

Addounia TV iniciovala násilie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

23. 9. 2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria, P.O Box 9525

Tel. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

www.chamholding.sy

Pod kontrolou Ramiho Makhloufa; najväčšia holdingová spoločnosť v Sýrii, ktorá má z režimu prospech a podporuje ho.

23. 9. 2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damascus – Syria,

tel.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Webová stránka: www.eltelme.com

Výroba a dodávka telekomunikačných zariadení pre armádu.

23. 9. 2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresa: Daa'ra Highway, Damascus, Syria,

tel.: +963-11-6858111

Mobil: +963-933-240231

Budovanie vojenských kasární, budov na hraničných priechodoch a iných budov pre potreby armády.

23. 9. 2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damascus – Syria

Telephone: +963-11-5327266

Mobil: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax:+963-11-5316396,

E-mail: sorohco@gmail.com

Webová stránka: http://site.google.com/site/sorohco

Investície do miestnych vojenských priemyselných projektov, výroba súčiastok zbraní a súvisiacich predmetov. 100 % spoločnosti vlastní Rami Makhlouf.

23. 9. 2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900

Tel: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Webová stránka: http://syriatel.sy/

Pod kontrolou Ramiho Makhloufa; poskytuje režimu finančnú podporu; na základe licenčnej zmluvy vypláca vláde 50 % svojich ziskov.

23. 9. 2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas

Tel: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

Email: mail@champress.com

Webová stránka: www.champress.net

Televízna spoločnosť zúčastňujúca sa na dezinformačných kampaniach a podnecovaní násilností proti demonštrantom.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone

Tel: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Denník zúčastňujúci sa na dezinformačných kampaniach a podnecovaní násilností proti demonštrantom.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS), Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, PO Box 4470, Damas

Poskytuje podporu sýrskej armáde na získanie materiálov, ktoré priamo slúžia na sledovanie demonštrantov a represie voči nim.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damas

Tel: 963112725499;

Fax: 963112725399

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus

Tel. /fax: 963114471080

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas

Tel.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O.Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str. Damas a PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damas and PO BOX 21120 Baramkeh, Damas

Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117

Krycia spoločnosť, ktorá slúži na získavanie citlivého materiálu centrom CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Štátny podnik zodpovedný za celý vývoz ropy zo Sýrie. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694

Tel.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Štátny podnik na spracovanie ropy. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria.

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Spoločný podnik, ktorý vlastní z 50 % GPC. Poskytuje režimu finančnú podporu.

1.12.2011


PRÍLOHA II

Zoznam subjektov podľa článku 19 ods. 1

Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria; P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; všetky kancelárie na celom svete [NPWMD]; webová stránka: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

general managment: dir.cbs@mail.sy

Banka vo vlastníctve štátu, ktorá finančne podporuje režim.

13.10.2011


2.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/71


ROZHODNUTIE RADY 2011/783/SZBP

z 1. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 26. júla 2010 prijala rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu.

(2)

Rada vykonala úplné preskúmanie zoznamu osôb a subjektov uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutia. Pri preskúmaní zohľadnila pripomienky, ktoré jej predložili dotknuté strany.

(3)

Rada dospela k názoru, že na osoby a subjekty uvedené na zozname v prílohe II k rozhodnutiu Rady 2010/413/SZBP by sa naďalej mali uplatňovať osobitné reštriktívne opatrenia ustanovené v uvedenom rozhodnutí.

(4)

Rada tiež dospela k presvedčeniu, že záznamy o určitých subjektoch uvedených v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP by sa mali zmeniť a doplniť.

(5)

Okrem toho vzhľadom na pretrvávajúce obavy z rozširovania iránskeho jadrového programu a programu balistických rakiet, ktoré Európska rada vyjadrila 23. októbra 2011, by sa na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP mali doplniť ďalšie osoby a subjekty.

(6)

Zoznam osôb a subjektov podľa článku 19 ods. 1 písm. b) a článku 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2010/413/SZBP by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP sa mení a dopĺňa tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 1. decembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39.


PRÍLOHA

Príloha II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tieto osoby a subjekty sa doplnia na zoznam uvedený v prílohe II:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti a v oblasti balistických rakiet

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Dr Ahmad AZIZI

 

Podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Melli Bank PLC, ktorá sa nachádza na zozname EÚ

1.12.2011

2.

Davoud BABAEI

 

Súčasný riaditeľ pre bezpečnosť vo výskumnom ústave logistických zložiek ozbrojených síl ministerstva obrany, ktorý sa nazýva Organizácia pre obrannú inováciu a výskum (SPND), na čele ktorej je Mohsen Fakhrizadeh zaradený na zoznam OSN. MAAE spája SPND so svojimi obavami týkajúcimi sa možného vojenského rozmeru iránskeho jadrového programu, v súvislosti s ktorým Irán odmieta spolupracovať. Ako riaditeľ pre bezpečnosť je Babaei zodpovedný za to, aby sa neprezradili informácie, a to ani vo vzťahu k MAAE.

1.12.2011

3.

Hassan BAHADORI

 

Generálny riaditeľ Arian Bank zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

4.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Zástupca riaditeľa Atomic Energy Organisation of Iran zaradenej na zoznam OSN, jeho nadriadeným je Feridun Abbasi Davani zaradený na zoznam OSN. Do iránskeho jadrového programu je zapojený od roku 2002 okrem iného ako bývalý riaditeľ pre nábor a logistiku pre AMAD, kde bol zodpovedný za využívanie krycích spoločností ako napríklad Kimia Madan na obstarávanie zariadení a materiálu pre iránsky program jadrových zbraní.

1.12.2011

5.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Refah zaradenej na zoznam EÚ

1.12.2011

6.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Minister pre vedu, výskum a technológie od volieb v roku 2009. Irán neobjasnil MAAE jeho úlohu vo vzťahu k štúdiám zameraným na vývoj raketových hlavíc. Je to súčasť všeobecnej neochoty Iránu spolupracovať s MAAE pri vyšetrovaní podozrivých štúdií, ktoré poukazujú na možnú vojenskú povahu iránskeho jadrového programu. Táto neochota spolupracovať zahŕňa aj zabránenie prístupu k dokumentom súvisiacim s relevantnými osobami. Daneshjoo zohráva popri ministerskej funkcii úlohu aj v činnostiach tzv. „pasívnej obrany“ v mene prezidenta Ahmadenijada. Passive Defence Organisation sa už nachádza na zozname EÚ.

1.12.2011

7.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Výkonný a generálny riaditeľ Banque Sina zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

8.

Milad JAFARI

dátum narodenia: 20.9.1974

Iránsky štátny príslušník, ktorý dodával tovar, najmä kovy, krycej spoločnosti SHIG zaradenej na zoznam OSN. Tovar spoločnosti SHIG dodával od januára do novembra 2010. Platby za časť tohto tovaru sa uskutočnili po novembri 2010 v ústredí Export Development Bank of Iran (EDBI) v Teheráne zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

9.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Saderat zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

10.

Ali KARIMIAN

 

Iránsky štátny príslušník, ktorý dodáva tovar, najmä uhlíkové vlákna, krycím spoločnostiam SHIG a SBIG zaradeným na zoznam OSN.

1.12.2011

11.

Majid KHANSARI

 

Výkonný riaditeľ Kalaye Electric Company zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

12.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Bank Melli zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

13.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Generálny riaditeľ londýnskej pobočky Persia International Bank zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

14.

Mohammad MOHAMMADI

 

Výkonný riaditeľ MATSA.

1.12.2011

15.

Dr M H MOHEBIAN

 

Výkonný riaditeľ Post Bank zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

16.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Riaditeľ Fyzikálneho výskumného ústavu (predtým známeho ako Ústav aplikovanej fyziky).

1.12.2011

17.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Výkonný riaditeľ Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) zaradenej na zoznam EÚ. Okrem toho je aj úradníkom AEOI. Uverejňuje výzvy na predkladanie ponúk v súvislosti s obstarávaním citlivých prác potrebných vo Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) a Uranium Conversion Facility (UCF) a vykonáva nad nimi dohľad.

1.12.2011

18.

A SEDGHI

 

Predseda predstavenstva a poradný riaditeľ Melli Bank PLC zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

19.

Hamid SOLTANI

 

Výkonný riaditeľ Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

20.

Bahman VALIKI

 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Export Development Bank of Iran zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

21.

Javad AL YASIN

 

Riaditeľ Research Centre for Explosion and Impact známeho aj ako METFAZ.

1.12.2011

22.

S ZAVVAR

 

Poverený výkonný riaditeľ dubajskej pobočky Persia International Bank zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

23.

Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Spoločnosť, ktorá obstarávala tovar pre obchodné oddelenie Iran Centrifuge Technology Company (TESA) zaradenej na zoznam EÚ. Snažila sa obstarávať materiály zaradené na zoznam vrátane tovaru z EÚ, ktoré sa využívajú v iránskom jadrovom programe.

1.12.2011

24.

Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Spoločnosť, ktorá získala zákazku na elektrické a potrubné práce v zariadeniach na obohacovanie uránu Natanze a Qom/Fordow. V roku 2010 bola zodpovedná za navrhnutie, obstaranie a inštaláciu elektrického ovládania v Natanze.

1.12.2011

25.

Behineh Trading Co

Teherán, Irán

Podieľala sa na dodávkach munície z Iránu cez Nigériu do tretej krajiny.

1.12.2011

26.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Výrobca vákuových zariadení, ktoré dodával do zariadení na obohacovanie uránu Natanz a Qom/Fordow. V roku 2011 dodal tlakové prevodníky Kalaye Electric Company zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

27.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iránska spoločnosť na spracovanie uránu a výrobu jadrového paliva. Pod kontrolou Atomic Energy Organisation of Iran zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

28.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Dcérska spoločnosť spoločnosti TAMAS zaradenej na zoznam OSN. Má výrobné zákazky s Kalaye Electric Company zaradenou na zoznam OSN a TESA zaradenou na zoznam EÚ.

1.12.2011

29.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

Štátna spoločnosť, ktorá prevádzkovala najväčší extrudátor hliníku v Iráne a dodávala materiál na výrobu obalov centrifúg IR-1 a IR-2.Významný výrobca hliníkových valcov do centrifúg, medzi ktorého zákazníkov patrí spoločnosť AEOI zaradená na zoznam OSN a TESA zaradená na zoznam EÚ.

1.12.2011

30.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energetická firma zapojená do budovania zariadenia na obohacovanie uránu v Qom/Fordow. Zákazy vývozu naň uvalilo Spojené kráľovstvo, Taliansko a Španielsko.

1.12.2011

31.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.

Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

1.12.2011

32.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.

Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

1.12.2011

33.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá dodávala tovar, najmä kovy, prostredníctvom krycích spoločností pre Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) zaradenú na zoznam OSN.

1.12.2011

34.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iránska spoločnosť, ktorá získala od Kalaye Electric Company zaradenej na zoznamu OSN zákazku na poskytnutie projektových a inžinierskych služieb v rámci jadrového palivového cyklu. V poslednom čase obstarávala vybavenie pre zariadenie na obohacovanie uránu Natanz.

1.12.2011

35.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Téhéran.

Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

1.12.2011

36.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá dodávala tovar, najmä kovy, prostredníctvom krycích spoločností pre Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) zaradenú na zoznam OSN.

1.12.2011

37.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Patrí pod Malek Ashtar University zaradenú na zoznam EÚ, dohliada na činnosti súvisiace s možnou vojenskou povahou iránskeho jadrového programu, v súvislosti s ktorým Irán nespolupracuje s MAAE.

1.12.2011

38.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Poskytovateľ stavebných prác, ktorý nainštaloval potrubné vedenie a súvisiace podporné vybavenie v zariadení na obohacovanie uránu Natanz. Osobitne sa zaoberal potrubným vedením pre centrifúgy.

1.12.2011

39.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Inžinierska firma zapojená do podpory širokého spektra rozsiahlych priemyselných projektov vrátane iránskeho programu obohacovania uránu, je spájaná aj s nenahlásenou prácou v zariadení na obohacovanie uránu v Qom/Fordow.

1.12.2011

40.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Krycie meno pre Khorasan Mettalurgy Industries [zaradená na zoznam podľa rezolúcie BR OSN č. 1803 (2008), dcérska spoločnosť Ammunition Industries Group (AMIG)].

1.12.2011

41.

SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Téhéran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Spoločnosť, ktorá je dcérskou spoločnosťou Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

42.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá dodávala tovar, najmä kovy, prostredníctvom krycích spoločností pre Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) zaradenú na zoznam OSN.

1.12.2011

43.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Spoločnosť, ktorá sa venuje budovaniu jadrových elektrární a ich uvádzaniu do prevádzky. Pod kontrolou Novin Energy Company zaradenej na zoznam OSN.

1.12.2011

44.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Vo vlastníctve a pod kontrolou spoločnosti TESA zaradenej na zoznam EÚ. Zapojená do výroby vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.

1.12.2011

45.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Výrobca špeciálnych kontajnerov UF6, ktoré dodával do zariadení na obohacovanie uránu Natanz a Qom/Fordow.

1.12.2011

46.

Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)

 

Účasť na iránskom jadrovom programe v zariadeniach Natanz, Qom a Arak.

1.12.2011

47.

Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.

Spoločnosť, ktorá zabezpečovala obstarávanie pre Kalaye Electric Company zaradenej na zoznam OSN. Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu. Pokúšala sa obstarať vákuové zariadenia a tlakové prevodníky.

1.12.2011

48.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Pridružená k spoločnosti Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), ktorú označila EÚ.

1.12.2011

II.   Islamské revolučné gardy (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC)

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

49.

Azim AGHAJANI (píše sa aj ADHAJANI)

 

Člen IRCG, podieľal sa na dodávkach munície z Iránu cez Nigériu do tretej krajiny.

1.12.2011

50.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Riaditeľ stavebnej spoločnosti Khatam Al-Anbia.

1.12.2011

51.

Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Člen IRCG, podieľal sa na dodávkach munície z Iránu cez Nigériu do tretej krajiny.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

52.

Yas Air

Mehrabad Airport, Tehran

Nový názov spoločnosti IRGC Pars Aviation Service Company zaradenej na zoznam OSN a EÚ. V roku 2011 sa v lietadle spoločnosti Yas Air Cargo Airlines, ktoré letelo z Iránu do Sýrie, počas prehliadky v Turecku našli konvenčné zbrane.

1.12.2011

III.   Islamic Republic of Iran shipping Lines (IRISL)

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

53.

Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)

Narodený 16. 1. 1956, Iránec.

Riaditeľ a akcionár spoločnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, čo je nový názov spoločnosti Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) zaradenej na zoznam EÚ, zodpovedá za technickú správu plavidiel IRISL. NABIPOUR je riaditeľom správy plavidiel IRISL.

1.12.2011

54.

Naser BATENI

Narodený 16.12.1962, Iránec.

Bývalý riaditeľ právneho oddelenia IRISL, riaditeľ spoločnosti Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) zaradenej na zoznam EÚ. Riaditeľ krycej spoločnosti NHL Basic Limited.

1.12.2011

55.

Mansour ESLAMI

Narodený 31. 1. 1965, Iránec.

Riaditeľ IRISL Malta Limited (alias Royal Med Shipping Company) zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

56.

Mahamad TALAI

Narodený 4.6.1953, Iránec, Nemec.

Riadiaci pracovník IRISL v Európe, výkonný riaditeľ spoločnosti HTTS zaradenej na zoznam EÚ a spoločnosti Darya Capital Administration Gmbh zaradenej na zoznam EÚ. Člen správnej rady viacerých krycích spoločností, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

57.

Mohammad Moghaddami FARD

Dátum narodenia: 19. júl 1956,

cestovný pas: N10623175 (Irán), vydaný 27. marca 2007; platný do 26. marca 2012.

F: Regionálny riaditeľ IRISL v Spojených arabských emirátoch, riaditeľ spoločnosti Pacific Shipping zaradenej na zoznam EÚ a spoločnosti Great Ocean Shipping Company (alias Oasis Freight Agency) zaradenej na zoznam EÚ. V roku 2010 zriadil Crystal Shipping FZE v rámci snahy obísť zaradenie IRISL na zoznam EÚ.

1.12.2011

58.

Kapitán Alireza GHEZELAYAGH

 

Generálny riaditeľ spoločnosti Lead Maritime zaradenej na zoznam EÚ, ktorá koná v mene HDSL v Singapure. Okrem toho aj generálny riaditeľ Asia Marine Network zaradenej na zoznam EÚ, ktorá je regionálnou pobočkou IRISL v Singapure.

1.12.2011

59.

Gholam Hossein GOLPARVAR

Narodený 23. 1. 1957, Iránec.

Bývalý obchodný riaditeľ IRISL, zástupca riaditeľa a akcionár spoločnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, výkonný riaditeľ a akcionár spoločnosti Sapid Shipping Company, ktorá je dcérskou spoločnosťou IRISL zaradenej na zoznam EÚ, zástupca riaditeľa a akcionár HDSL zaradenej na zoznam EÚ, člen riadiaceho výboru Irano-Hind Shipping Company zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

60.

Hassan Jalil ZADEH

Narodený 6. 1. 1959, Iránec.

Riaditeľ a akcionár spoločnosti Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) zaradenej na zoznam EÚ. Registrovaný ako akcionár mnohých krycích spoločností IRISL.

1.12.2011

61.

Mohammad Hadi PAJAND

Narodený 25. 5. 1950, Iránec.

Bývalý finančný riaditeľ IRISL, bývalý riaditeľ spoločnosti Irinvestship limited zaradenej na zoznam EÚ, riaditeľ spoločnosti Fairway Shipping, ktorá prevzala činnosti Irinvestship limited. Člen správnej rady krycích spoločností IRISL, konkrétne Lancellin Shipping Company zaradenej na zoznam EÚ a Acena Shipping Company.

1.12.2011

62.

Ahmad SARKANDI

Narodený 30. 9. 1953, Iránec.

Od roku 2011 finančný riaditeľ IRISL. Bývalý výkonný riaditeľ viacerých dcérskych spoločností IRISL zaradených na zoznam EÚ, zodpovedný za vytvorenie viacerých krycích spoločností, v ktorých je stále zaregistrovaný ako riaditeľ a akcionár.

1.12.2011

63.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Narodený 23. 7. 1965, Iránec.

Zástupca riaditeľa právneho oddelenia skupiny IRISL, riaditeľ právneho oddelenia spoločnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

64.

Ahmad TAFAZOLY

Dátum narodenia: 27. máj 1956, miesto narodenia: Bojnord, Irán,

cestovný pas: R10748186 (Irán), vydaný 22. januára 2007; platný do 22. januára 2012.

Riaditeľ IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

65.

E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Nové názvy spoločnosti Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, zaradenej na zoznam EÚ. Koná v mene IRISL. Koná v mene spoločnosti SAPID v Číne zaradenej na zoznam EÚ, prenajíma plavidlá IRISL iným firmám.

1.12.2011

66.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Téhéran, Iran

Subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL.

1.12.2011

67.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany.

Krycia spoločnosť spoločnosti HTTS zaradenej na zoznam EÚ.

1.12.2011

68.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Téhéran / Iran - Zip Code: 13861-15383

Dcérska spoločnosť IRISL, zodpovedá za dodávku náhradných dielov plavidiel.

1.12.2011

69.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Dcérska spoločnosť IRISL, zodpovedá za nábor členov posádky a ľudské zdroje.

1.12.2011

70.

Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd

Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaisie

Koná v záujme IRISL. Uskutočnila transakcie, ktoré iniciovala spoločnosť IRISL alebo subjekty, ktoré vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

71.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte

Koná v záujme IRISL. Uskutočnila a využila transakcie, ktoré iniciovala spoločnosť IRISL alebo subjekty, ktoré vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

72.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Koná v záujme IRISL. Good Luck Shipping Company bola vytvorená ako nástupca Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services zaradenej na zoznam EÚ a v súdnej likvidácii. Good Luck Shipping vydala falošné prepravné doklady v prospech IRISL a subjektov, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje. Koná v mene spoločností HDSL a SAPID v Spojených arabských emirátoch zaradených na zoznam EÚ. Zriadená v júni 2011 v dôsledku sankcií ako náhrada za Great Ocean Shipping Services a Pacific Shipping.

1.12.2011

73.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Koná v záujme IRISL. Obchádzala sankcie pomocou prepravných dokladov, ktoré použila spoločnosť IRISL a subjekty, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

74.

OTS Steinweg Agency

Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul

Koná v záujme IRISL. OTS Steinweg Agency uskutočnila transakcie v prospech IRISL a subjektov, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje, zúčastnila sa na vytvorení krycích spoločností, ktoré vlastní alebo kontroluje IRISL, zúčastnila sa na získaní plavidiel v prospech IRISL alebo subjektov, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

75.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailande

Koná v záujme IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) vydala falošné prepravné doklady v prospech krycej spoločnosti, ktorú vlastní alebo kontroluje IRISL, uskutočnila transakcie v prospech IRISL.

1.12.2011

76.

Walship SA

Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algérie

Koná v záujme IRISL. Walship SA uskutočnila transakcie v prospech IRISL a jej klientov, vydala prepravné doklady a faktúry v prospech krycej spoločnosti IRISL, vyhľadávala klientov, ktorí by mohli uskutočniť transakcie pod svojim menom, ale výhradne v prospech IRISL alebo subjektov, ktoré IRISL vlastní alebo kontroluje.

1.12.2011

77.

Acena Shipping Company Limited

Adresa: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO č.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

78.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – registračné číslo C 39359

Alpha Kara Navigation Limited je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Dcérska spoločnosť Darya Capital Administration GMBH zaradenej na zoznam EÚ. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

79.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38079

Alpha Nari Navigation Limited je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

80.

Aspasis Marine Corporation

Adresa: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

81.

Atlantic Intermodal

 

Vo vlastníctve pobočky IRISL Pacific Shipping. Poskytla finančnú pomoc odstaveným plavidlám IRISL a na nákup nových lodných kontajnerov.

1.12.2011

82.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

83.

Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai

Spoločnosť kontroluje Moghddami Fard. Poskytuje služby dcérskej spoločnosti IRISL Valfajre Shipping Company zaradenej na zoznam EÚ. Krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe alebo pod kontrolou IRISL. Jedným z riaditeľov spoločnosti je Moghddami Fard.

1.12.2011

84.

Beta Kara Navigation Ltd

Adresa: 171, Old Bakery Street, La Valette

registračné číslo C 39354

Beta Kara Navigation Ltd je krycia spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL. Je registrovaná ako vlastník viacerých plavidiel, ktoré sú v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

85.

Bis Maritime Limited

IMO č.: 0099501

Bis Maritime Limited je krycou spoločnosťou IRISL so sídlom na Barbadose. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Gholam Hossein Golparvar je členom správnej rady.

1.12.2011

86.

Brait Holding SA

Registrovaná v auguste 2011 na Marshallových ostrovoch pod číslom 46270.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

87.

Bright Jyoti Shipping

 

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

88.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Krycia spoločnosť IRISL, použila sa na získane plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností, a na prevod finančných prostriedkov prospech IRISL.

1.12.2011

89.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní a kontroluje ju IRISL, koná v mene IRISL.

1.12.2011

90.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL.

1.12.2011

91.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

92.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

93.

Crystal Shipping FZE

Dubai, SAE

Vo vlastníctve pobočky IRISL Pacific Shipping. V roku 2010 ju zriadil Moghddami Fard v rámci snahy obísť zaradenie IRISL na zoznam EÚ. V decembri 2010 sa použila na prevod finančných prostriedkov na oslobodenie odstavených plavidiel IRISL a na zamaskovanie účasti IRISL.

1.12.2011

94.

Damalis Marine Corporation

 

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

95.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

registračné číslo C 39357

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

96.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38077

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

97.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Holding, ktorý vlastní alebo kontroluje IRISL a ktorý združuje krycie spoločnosti IRISL so sídlom na Ostrove Man.

1.12.2011

98.

Elcho Holding Ltd

Registrovaná v auguste 2011 na Marshallových ostrovoch pod číslom 46041.

Krycia spoločnosť IRISL registrovaná na Marshallových ostrovoch, vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

99.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320195

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL. Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

100.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38082

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

101.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

registračné číslo C 38067

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

102.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

103.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Jedným z riaditeľov spoločnosti je Haji Pajand.

1.12.2011

104.

Fasirus Marine Corporation

 

Krycia spoločnosť IRISL na Barbadose. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

105.

Galliot Maritime Incorporation

 

Krycia spoločnosť IRISL na Barbadose. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

106.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

registračné číslo C 39355

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

107.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309593

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

108.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309610

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

109.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309622

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

110.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO č.: 8309634

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

111.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309658

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

112.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320121

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

113.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Trade Zone, Ajman, UAE

Táto firma sa použila na zriadenie krycích spoločností IRISL v Spojených arabských emirátoch, medzi ktoré patrí Good Luck Shipping. Jej výkonným riaditeľom je Moghddami Fard.

1.12.2011

114.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309646

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

115.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

116.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

117.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320183

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

118.

Harzaru Shipping

IMO číslo plavidla: 7027899

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

119.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 45613

IMO číslo plavidla: 9270646

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

120.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 45618

IMO číslo plavidla: 9346548

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

121.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Krycia spoločnosť IRISL. Je vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

122.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 38190

IMO č.: 9386500

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

123.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO č.: 9283007

Krycia spoločnosť IRISL v Paname. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

124.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38076

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

125.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 40069

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

126.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 34477

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

127.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 34479

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

128.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 34476

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

129.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 45153

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

130.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 45152

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

131.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 41660

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

132.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 37437

IMO číslo plavidla: 9274941

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

133.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - registračné číslo C 34478

IMO číslo plavidla: 9364112

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

134.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - No C 38183

IMO číslo plavidla; 9387786

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

135.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

136.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38066

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

137.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

registračné číslo 5586832

IMO č.: 9284154

Krycia spoločnosť IRISL v Paname, vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

138.

Kaveri Shipping Llc

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

139.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

140.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320169

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

141.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valette

IMO č.: 9387798

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

142.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38064

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

143.

Lancing Shipping Company limited

Adresa: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181

IMO číslo plavidla: 9387803

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

144.

Magna Carta Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

145.

Malship Shipping Agency

Registračné číslo C 43447.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

146.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320133

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

147.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO č.: 9284142

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

148.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309672

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

149.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

SPC, vlastník Hassan Djalilzaden– registračné číslo C38182

IMO číslo plavidla: 9387815

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

150.

Modality Ltd

Číslo: C 49549

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

151.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8309701

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

152.

Morison Menon Chartered Accountant

204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

153.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registračné číslo 5586846

IMO č.: 9283019

Krycia spoločnosť IRISL. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

154.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

155.

Newhaven Shipping Company Limited

IMO číslo plavidla: 9405930

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

156.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

157.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

158.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 38783

IMO číslo plavidla: 9405942

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

159.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, UAE

Koná v záujme IRISL na Blízkom východe. Jej výkonným riaditeľom je Mohammad Moghaddami Fard. V októbri 2010 sa podieľala na zriadení krycích spoločností, ktorých názvy sa mali použiť na vykládkových listoch v snahe obísť sankcie. Naďalej sa podieľa na tvorbe časových plánov lodí IRISL.

1.12.2011

160.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 38781

IMO číslo plavidla: 9405954

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

161.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

1.12.2011

162.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320145

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

163.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – registračné číslo C 38782

IMO číslo plavidla: 9405978

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

164.

Rishi Maritime Incorporation

Registračné číslo 5586850

Krycia spoločnosť IRISL v Paname, vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

165.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

registračné číslo: 92630

Krycia spoločnosť IRISL v Hongkongu, vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

166.

Shine Star Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

167.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320157

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

168.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Hlavné sídlo IRISL v Singapure, koná ako výhradný zástupca spoločnosti Asia Marine Network. Koná v záujme HDSL v Singapure.

1.12.2011

169.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO číslo plavidla: 8320171

Vlastní alebo kontroluje ju IRISL alebo koná v mene IRISL.

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

170.

Statira Maritime Incorporation

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

171.

Syracuse S.L.

IMO číslo plavidla: 9541887

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

172.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

173.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – registračné číslo C44939

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

174.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38070

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

175.

Top Glacier Company Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

176.

Top Prestige Trading Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

177.

Tulip Shipping Inc

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

178.

Western Surge Shipping Companylimited (Chypre)

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

179.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností. Je vlastníkom plavidla, ktoré je v držbe IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

180.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

registračné číslo C 38069

Krycia spoločnosť IRISL vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRISL alebo jednej z jej dcérskych spoločností.

1.12.2011

2.

Záznamy týkajúce sa subjektov uvedených nižšie sa nahradia záznamami, ktoré sa uvádzajú nižšie:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti a v oblasti balistických rakiet

B.   Subjekty

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti First East Export Bank (FEEB), ktorá bola v júni 2010 označená podľa rezolúcie BR OSN 1929. Spoločnosť Pearl Energy Company zriadila FEEB s cieľom zabezpečovania ekonomického výskumu v celej škále globálnych priemyselných odvetví.

23. 5. 2011

Safa Nicu alias ‧Safa Nicu Sepahan‧, ‧Safanco Company‧, ‧Safa Nicu Afghanistan Company‧, ‧Safa Al-Noor Company‧ and ‧Safa Nicu Ltd Company‧.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran