ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.302.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 302

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
19. novembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

1

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1183/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 521/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1184/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky tmavej v divízii IIIa a v podoblasti IV, vo vodách EÚ v divíziách IIa, IIIb, IIIc a v poddivíziách 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1185/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sebastesov vo vodách EÚ, v medzinárodných vodách podoblasti V a v medzinárodných vodách podoblastí XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1186/2011 z 15. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa atlantického vo vodách EÚ a v nórskych vodách podoblasti IV severne od 53° 30′ s. š. plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1187/2011 z 15. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa molvy v divízii IIIa a vo vodách EÚ v poddivíziách 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1188/2011 z 15. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v podoblasti IV, vo vodách EÚ v divízii IIa a v tej časti IIIa, ktorá nie je súčasťou Skagerraku ani Kattegatu, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1190/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia kŕmnej doplnkovej látky kyseliny benzoovej (VevoVitall) ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1191/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 479/2010, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1192/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/1


Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Postupy potrebné na nadobudnutie platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (1), podpísanej 17. mája 2011 v Bruseli, boli ukončené 21. októbra 2011. Táto dohoda preto nadobudne platnosť 1. decembra 2011 v súlade s jej článkom 3 ods. 3.


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 16.11.2011, s. 3.


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/2


Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Postupy potrebné na nadobudnutie platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (1), podpísanej 17. mája 2011 v Bruseli, boli ukončené 21. októbra 2011. Táto dohoda preto nadobudne platnosť 1. decembra 2011 v súlade s jej článkom 3.


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 16.11.2011, s. 49.


NARIADENIA

19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/3


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1183/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 521/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 187 a 188,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s osobitným legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Zakladajúci členovia, European Fuell Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl (ďalej len „priemyselné zoskupenie“) a Komisia založili 30. mája 2008 podľa nariadenia Rady (ES) č. 521/2008 (2) spoločný podnik pre palivové články a vodík (ďalej len „spoločný podnik FCH“).

(2)

Výskumné zoskupenie sa stalo členom spoločného podniku FCH 14. júla 2008. Toto zoskupenie prispieva finančne, ako aj nepeňažne k cieľom spoločného podniku FCH. Vzhľadom na osobitné zloženie spoločného podniku FCH, ako aj na jeho pravidlá a povahu, na ciele a rozsah jeho činností môžu členovia výskumného zoskupenia využívať dosiahnuté výsledky rovnako ako členovia priemyselného zoskupenia. Preto je opodstatnené, aby sa nepeňažné príspevky od priemyselného zoskupenia a od výskumného zoskupenia považovali za rovnocenné finančným príspevkom.

(3)

Výskumné zoskupenie sa stalo členom spoločného podniku FCH a je teda vhodné, aby sa nepeňažné príspevky od výskumných organizácií (vrátane univerzít a výskumných centier) považovali za rovnocenné príspevku Únie v zmysle štatútu spoločného podniku FCH, ktorý je prílohou nariadenia (ES) č. 521/2008 (ďalej len „štatút“).

(4)

Spoločný podnik FCH je v prevádzke už viac ako dva roky a počas tejto doby sa ukončil celý prevádzkový cyklus od uverejnenia výziev na predkladanie návrhov, hodnotenia návrhov, vyjednávania o financovaní až po uzatvorenie dohôd o grantoch. Zo skúseností nadobudnutých v tomto období vyplýva, že maximálne úrovne financovania v rámci projektov spoločného podniku FCH sa museli pre všetkých zúčastnených výrazne znížiť. V dôsledku toho úroveň účasti na činnostiach spoločného podniku FCH výrazne zaostala za pôvodným očakávaním.

(5)

Správna rada schválila zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 521/2008 v súlade so štatútom.

(6)

Povolením toho, aby sa nepeňažné príspevky všetkých právnych subjektov zúčastňujúcich sa na činnostiach považovali za rovnocenné financovaniu, by sa uznalo členstvo výskumného zoskupenia a zlepšila by sa úroveň financovania, pričom by sa naďalej rešpektovala základná zásada rovnocennosti, ako aj potreba uplatňovať spravodlivé a vyvážené zníženie financovania vo vzťahu k rôznym druhom účastníkov.

(7)

Prevádzkové náklady programovej kancelárie spoločného podniku FCH (ďalej len „programová kancelária“) by mali hradiť jeho traja členovia. Je vhodné stanoviť, že všetci členovia spoločného podniku FCH majú rovnaký harmonogram platieb.

(8)

Komisii by sa mala poskytnúť určitá flexibilita v súvislosti s opatreniami, ktoré sa prijmú v prípade, že sa nedosiahne rovnocennosť.

(9)

V súčasnosti sa úroveň financovania určuje po každom vyhodnotení prijatých návrhov. Aby sa umožnilo príjemcom odhadnúť výšku možného financovania, mala by sa stanoviť možnosť špecifikovať pre jednotlivé výzvy minimálnu výšku financovania.

(10)

Nariadenie (ES) č. 521/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 521/2008 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Spoločný podnik FCH môže mať svoje vlastné oddelenie vnútorného auditu.“

2.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Bez ohľadu na článok 12 ods. 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 521/2008 touto zmenou a doplnením nariadenia nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z dohôd o grantoch a iných zmlúv uzavretých spoločným podnikom FCH pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V prvom rade nie sú dotknuté maximálne úrovne financovania, ktoré sú v nich stanovené.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 2 písm. a) prílohy k tomuto nariadeniu sa však uplatňuje od 14. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Stanovisko z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Štatút spoločného podniku pre palivové články a vodík, ako je uvedený v prílohe k nariadeniu (ES) č. 521/2008, sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa prvá a druhá zarážka nahrádzajú takto:

„—

zabezpečuje, aby sa jeho príspevok k zdrojom spoločného podniku FCH v súlade s článkom 12 tohto štatútu poskytoval vopred ako hotovostný príspevok vo výške 50 % prevádzkových nákladov spoločného podniku FCH a previedol sa do rozpočtu spoločného podniku FCH v dohodnutých splátkach,

zabezpečuje, aby sa príspevok priemyslu na vykonávanie činností v oblasti výskumu a technického rozvoja financovaných spoločným podnikom FCH spolu s príspevkami ostatných príjemcov aspoň vyrovnal príspevku Únie“;

b)

v odseku 3 sa druhý pododsek štvrtá zarážka nahrádza takto:

„—

zabezpečuje, aby sa jeho príspevok k zdrojom spoločného podniku FCH v súlade s článkom 12 tohto štatútu poskytoval vopred ako hotovostný príspevok vo výške 1/12 prevádzkových nákladov spoločného podniku FCH a previedol sa do rozpočtu spoločného podniku FCH v dohodnutých splátkach.“

2.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Prevádzkové náklady spoločného podniku FCH sa hradia z finančného príspevku Únie a nepeňažných príspevkov právnických osôb zúčastňujúcich sa na činnostiach. Príspevok zúčastnených právnických osôb je aspoň rovnocenný finančnému príspevku Únie.

S príjmami sa zaobchádza v súlade s pravidlami účasti stanovenými v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES.

Tento odsek sa uplatňuje odo dňa, keď sa výskumné zoskupenie stalo členom spoločného podniku FCH.“

b)

v odseku 7 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„Ak sa posúdením zistí, že nepeňažný príspevok zúčastnených právnických osôb nedosahuje požadovanú úroveň, Komisia môže v nasledujúcom roku znížiť svoj príspevok.

Ak sa zistí, že nepeňažný príspevok zúčastnených právnických osôb nedosahuje požadovanú úroveň dva roky po sebe, Komisia môže navrhnúť Rade, aby činnosť spoločného podniku FCH ukončila.“

3.

Do článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Správna rada môže rozhodnúť o stanovení minimálnej úrovne financovania pre každú kategóriu účastníkov v rámci danej výzvy na podávanie návrhov.“


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1184/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky tmavej v divízii IIIa a v podoblasti IV, vo vodách EÚ v divíziách IIa, IIIb, IIIc a v poddivíziách 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásobu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Č.

73/T&Q

Členský štát

Švédsko

Zásoba

POK/2A34.

Druh

treska tmavá (Pollachius virens)

Zóna

IIIa a IV; vody EÚ v divíziách IIa, IIIb, IIIc a v poddivíziách 22 – 32

Dátum

31.10.2011


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1185/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sebastesov vo vodách EÚ, v medzinárodných vodách podoblasti V a v medzinárodných vodách podoblastí XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásobu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

No

72/T&Q

Členský štát

Portugalsko

Populácia

RED/51214D

Druh

Sebastes (hlbokomorský) – (druhy Sebastes)

Zóna

vody EÚ a medzinárodné vody podoblasti V; medzinárodné vody podoblastí XII a XIV

Dátum

24.10.2011


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1186/2011

z 15. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa atlantického vo vodách EÚ a v nórskych vodách podoblasti IV severne od 53° 30′ s. š. plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásobu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v tejto prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Č.

75/T&Q

Členský štát

Francúzsko

Zásoba

HER/4AB.

Druh

Sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

vody EÚ a nórske vody podoblasti IV severne od 53° 30′ s. š.

Dátum

23.10.2011


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1187/2011

z 15. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa molvy v divízii IIIa a vo vodách EÚ v poddivíziách 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Dánska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásobu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Č.

70/T&Q

Členský štát

Dánsko

Zásoba

(LIN/3A/BCD)

Druh

Mieň molva (Molva molva)

Zóna

IIIa; vody EÚ v poddivíziách 22 – 32

Dátum

17.10.2011


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/14


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1188/2011

z 15. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v podoblasti IV, vo vodách EÚ v divízii IIa a v tej časti IIIa, ktorá nie je súčasťou Skagerraku ani Kattegatu, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásobu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Č.

74/T&Q

Členský štát

Švédsko

Zásoba

COD/2A3AX4

Druh

Treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

IV; vody EÚ v divízii IIa; tá časť IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

Dátum

31.10.2011


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1189/2011

z 18. novembra 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (1), a najmä na jej článok 26,

keďže:

(1)

Smernicou 2010/24/EÚ sa podstatne zmenili pravidlá vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení a nanovo sa v nej určili vykonávacie právomoci Komisie vo vzťahu k právomociam ustanoveným v smernici Rady 2008/55/ES (2). Preto je vhodné nahradiť existujúce vykonávacie predpisy prijaté Komisiou novým vykonávacím nariadením.

(2)

S cieľom zabezpečiť rýchlu komunikáciu medzi príslušnými orgánmi by sa mali prijať podrobné pravidlá vzhľadom na praktické úpravy a časové obdobia na komunikáciu medzi dožiadanými a dožadujúcimi orgánmi.

(3)

S cieľom zaručiť právnu istotu je vhodné konkretizovať, že platnosť dokumentov nie je ovplyvnená skutočnosťou, že sa zasielajú elektronicky.

(4)

S cieľom potvrdiť, že dokumenty zaslané poštou zaslal príslušný orgán, je vhodné ustanoviť konkrétne pravidlá vzhľadom na tento spôsob komunikácie.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby sa postupovali primerané údaje a informácie, mali by sa stanoviť vzorové štandardné formuláre tvoriace prílohu k žiadosti o oznámenie a formuláre exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte.

(6)

S cieľom zaručiť právnu istotu je vhodné výslovne uviesť právny účinok oznámení dožiadaného členského štátu, ktoré poskytol na žiadosť dožadujúceho členského štátu.

(7)

S cieľom zaručiť právnu istotu je takisto vhodné uviesť, že oznámenie alebo nahlásenie jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte nemá žiadny vplyv na dôsledky oznámenia pôvodného exekučného titulu, a že zmenený exekučný titul v dožiadanom členskom štáte nemá žiadny vplyv na pôvodnú pohľadávku ani na pôvodný exekučný titul.

(8)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1179/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2008/55/ES o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (3) je potrebné zrušiť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre vymáhanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania článku 5 ods. 1, článkov 8, 10, článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2, 3, 4 a 5, článku 15, článku 16 ods. 1 a článku 21 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ vrátane podrobných pravidiel prepočtu, prevodu súm, ktoré sa vymohli, ako aj prostriedkov na komunikáciu medzi orgánmi.

Článok 2

1.   Všetky žiadosti o informácie, oznámenie, opatrenia na vymáhanie alebo predbežné opatrenia podľa článku 5 ods. 1, článkov 8, 10 a článku 16 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ (ďalej len „žiadosti o pomoc“) a všetky sprevádzajúce nástroje, formuláre a iné dokumenty, ako aj akékoľvek iné informácie poskytnuté vzhľadom na tieto žiadosti sa zasielajú prostredníctvom siete CCN, výnimkou je prípad, ak to z technických príčin nie je možné.

2.   Dokumenty zasielané v elektronickej podobe alebo ich tlačené kópie sa považujú za právne rovnako záväzné ako dokumenty doručované poštou.

3.   Ak sa žiadosť nemôže doručiť pomocou siete CCN, zašle sa poštou. V tom prípade platia tieto pravidlá:

a)

žiadosť podpíše úradník dožadujúceho orgánu, ktorý má na podanie takejto žiadosti riadne oprávnenie,

b)

štandardný formulár v prílohe k žiadosti o oznámenie uvedený v druhom pododseku článku 8 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ (ďalej len „jednotný formulár oznámenia“) alebo jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte uvedený v článku 12 uvedenej smernice podpíše riadne oprávnený úradník dožadujúceho orgánu,

c)

ak je k žiadosti priložená kópia iného dokumentu než je jednotný formulár oznámenia alebo jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte, dožadujúci orgán osvedčí súlad tejto kópie s originálom, pričom na tento účel na kópii v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa nachádza, uvedie formuláciu „osvedčená overená kópia“, meno osvedčujúceho úradníka a dátum osvedčenia.

Členské štáty na účely písm. b) prvého pododseku používajú jednotný formulár oznámenia ustanovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu a jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte ustanovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4.   Ak sa jednotný formulár oznámenia alebo jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte zasielajú elektronicky, ich štruktúra a vzhľad sa môžu prispôsobiť požiadavkám elektronických komunikačných systémov, aby sa uľahčila komunikácia medzi príslušnými orgánmi, za predpokladu, že súbor údajov a informácií, ktoré obsahujú, sa vzhľadom na vzory uvedené v prílohách I a II podstatne nezmení.

Článok 3

1.   Dožadujúci orgán môže požiadať o pomoc buď vo vzťahu k jednej pohľadávke alebo viacerým pohľadávkam, ak sú vymáhateľné od jednej a tej istej osoby.

2.   Žiadosť o informácie, opatrenia na vymáhanie alebo predbežné opatrenia sa môžu týkať ktorejkoľvek z týchto osôb:

a)

hlavného dlžníka alebo spoludlžníka,

b)

inej osoby ako (spolu)dlžníka, zodpovednej za zaplatenie daní, poplatkov a iných opatrení, alebo za zaplatenie iných pohľadávok súvisiacich s týmito daňami, poplatkami a inými opatreniami podľa platných právnych predpisov v tom členskom štáte, kde sa dožadujúci orgán nachádza

c)

akejkoľvek tretej strany, ktorá má v držbe aktíva jednej z osôb uvedených v písm. a) a b), alebo má voči nim dlhy.

Článok 4

Informácie a iné náležitosti, ktoré dožiadaný orgán oznamuje dožadujúcemu orgánu podľa článku 5 ods. 1, článku 8, článku 10 a článku 16 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ, sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu dožiadaného orgánu alebo v inom jazyku, na ktorom sa dohodne dožadujúci orgán s dožiadaným orgánom.

Článok 5

Ak dožiadaný orgán odmietne vybaviť žiadosť o pomoc, oznámi dožadujúcemu orgánu dôvody svojho odmietnutia a konkretizuje ustanovenia smernice 2010/24/EÚ, o ktoré sa pri tom opiera. Takéto oznámenie vykoná dožiadaný orgán hneď, ako prijme svoje rozhodnutie, a v každom prípade do jedného mesiaca odo dňa potvrdenia o prijatí žiadosti.

Článok 6

V každej žiadosti o informáciu alebo o opatrenia na vymáhanie alebo predbežné opatrenia sa uvádza, či podobná žiadosť bola adresovaná akémukoľvek inému orgánu.

KAPITOLA II

ŽIADOSTI O INFORMÁCIE

Článok 7

Dožiadaný orgán potvrdí prijatie žiadosti o informácie bezodkladne, najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Po prijatí žiadosti o informácie dožiadaný orgán v prípade potreby požiada dožadujúci orgán o poskytnutie akýchkoľvek ďalších potrebných informácií. Dožadujúci orgán poskytne všetky ďalšie potrebné informácie, ku ktorým má obvyklý prístup.

Článok 8

1.   Dožiadaný orgán postúpi jednotlivé požadované informácie dožadujúcemu orgánu hneď, ako ich získa.

2.   Ak, vzhľadom na osobitosť prípadu, nemožno jednu alebo viacero požadovaných informácií získať v primeranom čase, dožiadaný orgán o tejto skutočnosti informuje dožadujúci orgán a uvedie dôvody.

V každom prípade do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa potvrdenia prijatia žiadosti dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o výsledku zisťovania, ktoré vykonal s cieľom získať požadované informácie.

Na základe informácií získaných od dožiadaného orgánu môže dožadujúci orgán požiadať dožiadaný orgán o pokračovanie v získavaní informácií. Takúto žiadosť dožadujúci členský štát podá do dvoch mesiacov odo dňa, keď mu bol oznámený výsledok o získaných informáciách zo strany dožiadaného členského štátu, na túto žiadosť sa aplikujú ustanovenia upravujúce skôr podanú žiadosť.

Článok 9

Dožadujúci orgán môže kedykoľvek stiahnuť žiadosť o informácie, ktorú poslal dožiadanému orgánu. Rozhodnutie o stiahnutí žiadosti sa oznámi dožiadanému orgánu.

KAPITOLA III

ŽIADOSTI O OZNÁMENIE

Článok 10

1.   Každá žiadosť o oznámenie obsahuje originál alebo osvedčenú kópiu každého dokumentu, o oznámenie ktorého sa žiada.

Jednotný formulár oznámenia priložený k žiadosti podľa druhého pododseku článku 8 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ vypĺňa dožadujúci orgán alebo zodpovedá za jeho vyplnenie. Poskytuje adresátovi informácie o dokumentoch, v súvislosti s ktorými sa podala žiadosť o pomoc pri oznamovaní.

2.   Pri informáciách uvedených v jednotnom formulári oznámenia platí:

a)

uvádza sa suma pohľadávky, pokiaľ už bola stanovená,

b)

údaj o období, v ktorom sa oznámenie má uskutočniť, možno uviesť v podobe dátumu, do ktorého sa podľa žiadosti dožadujúceho orgánu oznámenie má vykonať.

Článok 11

Žiadosť o oznámenie sa môže týkať akejkoľvek osoby uvedenej v článku 3 písm. c) smernice 2010/24/EÚ, ktorá v súlade s právnymi predpismi platnými v dožadujúcom členskom štáte musí byť informovaná o akomkoľvek dokumente týkajúcom sa uvedenej osoby.

Článok 12

1.   Dožiadaný orgán potvrdí prijatie žiadosti o oznámenie bezodkladne, najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Po prijatí žiadosti o oznámenie prijme dožiadaný orgán bezodkladne opatrenia potrebné na realizáciu oznámenia v súlade s právom platným v členskom štáte, v ktorom sa tento orgán nachádza.

Dožiadaný orgán v prípade potreby požiada dožadujúci orgán o poskytnutie ďalších informácií, bez toho, aby tým bol ovplyvnený konečný termín oznámenia uvedený v žiadosti o oznámenie.

Dožadujúci orgán poskytuje všetky ďalšie informácie, ku ktorým má obvyklý prístup.

2.   Dožiadaný orgán hneď po tom, ako sa oznámenie uskutoční, informuje dožadujúci orgán o termíne oznámenia tak, že osvedčí oznámenie vo formulári žiadosti, ktorá sa spätne zašle dožadujúcemu orgánu.

Článok 13

1.   Oznámenie, ktoré vykonal dožiadaný členský štát v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, nariadeniami a správnymi opatreniami platnými v predmetnom štáte, má v dožadujúcom členskom štáte rovnaký účinok, ako keby ho bol vykonal samotný dožadujúci členský štát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, nariadeniami a správnymi opatreniami platnými v dožadujúcom členskom štáte.

2.   Oznámenie dokumentu týkajúceho sa viac ako jedného druhu dane, poplatku alebo iného opatrenia sa považuje za platné, keď ho vykoná orgán dožiadaného členského štátu, do ktorého kompetencie patrí aspoň jedna daň, poplatok alebo iné opatrenie uvedených v oznamovanom dokumente za predpokladu, že to je povolené podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadaného členského štátu.

Článok 14

Dožiadaný členský štát na účely oznámenia môže použiť jednotný formulár na oznámenie uvedený v článku 10 ods. 1 vo svojom úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

KAPITOLA IV

ŽIADOSTI O VYMÁHANIE ALEBO O PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Článok 15

Žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia obsahujú vyhlásenie, že sú splnené podmienky pre poskytnutie vzájomnej pomoci ustanovené v smernici 2010/24/EÚ.

Článok 16

1.   Jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte priložený k žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia na základe pôvodného exekučného titulu vydaného v dožadujúcom členskom štáte vyhotoví alebo za jeho vyhotovenie zodpovedá dožadujúci orgán.

Správne sankcie, pokuty, poplatky a prirážky uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) smernice 2010/24/EÚ a úroky a náklady uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) uvedenej smernice, ktoré v súlade s právnymi predpismi platnými v dožadujúcom členskom štáte môžu byť splatné od dátumu pôvodného exekučného titulu do dňa predchádzajúcemu dňu, v ktorý sa zašle žiadosť o vymáhanie pohľadávky, môžu byť doplnené do jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte.

2.   Jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte môže byť vydaný vo vzťahu k viacerým pohľadávkam a viacerým osobám, v súlade s pôvodným exekučným titulom vydaným v dožadujúcom členskom štáte.

3.   Ak pôvodné exekučné tituly vzťahujúce sa na viacero pohľadávok vydané v dožadujúcom členskom štáte boli už nahradené súhrnným exekučným titulom zahŕňajúcim všetky tieto pohľadávky v tomto členskom štáte, jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte môže byť vydaný na základe pôvodných exekučných titulov vydaných v dožadujúcom členskom štáte alebo na základe súhrnného exekučného titulu, ktorý zahŕňa pôvodné exekučné tituly vydané v dožadujúcom členskom štáte.

4.   Dožiadaný členský štát môže za účelom vymáhania pohľadávok, v súvislosti s ktorými sa žiada o pomoc pri vymáhaní, použiť jednotný exekučný titul vyhotovený vo svojom úradnom jazyku alebo v jednom zo svojich úradných jazykov v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 17

Adresát žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia nemôže na základe oznámenia jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte alebo na základe informácie o ňom žiadať o predĺženie alebo o znovuplynutie lehoty na napadnutie pohľadávky alebo pôvodného exekučného titulu, ak sa tento platne doručil.

Článok 18

1.   Ak je mena dožiadaného členského štátu odlišná od meny dožadujúceho členského štátu, dožadujúci orgán určí sumu pohľadávky, ktorá sa má vymáhať, v obidvoch menách.

2.   Výmenný kurz, ktorý sa použije na účely pomoci pri vymáhaní pohľadávky, je posledný výmenný kurz zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom zaslania žiadosti.

Článok 19

1.   Dožiadaný orgán bezodkladne, najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia potvrdí prijatie žiadosti.

2.   Dožiadaný orgán môže v prípade potreby požiadať dožadujúci orgán, aby poskytol dodatočné informácie alebo doplnil jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte. Dožadujúci orgán poskytne všetky ďalšie potrebné informácie, ku ktorým má obvyklý prístup.

Článok 20

1.   Ak, vzhľadom na osobitosť prípadu, nemožno v primeranom čase pohľadávku alebo jej časť vymôcť, alebo nie je možné prijať predbežné opatrenia, dožiadaný orgán o tejto skutočnosti informuje dožadujúci orgán a uvedie dôvody.

Na základe informácií získaných od dožiadaného orgánu môže dožadujúci orgán požiadať dožiadaný orgán o opätovné obnovenie vymáhania alebo konania o predbežných opatreniach. Takúto žiadosť podáva do dvoch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o výsledku tohto postupu a dožiadaný orgán na základe tejto žiadosti postupuje v súlade s ustanoveniami uplatňovanými na pôvodnú žiadosť.

2.   Najneskôr do uplynutia každej šesťmesačnej lehoty nasledujúcej po dni, v ktorom bolo prijatie žiadosti potvrdené, dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o vývoji alebo o výsledku vymáhania alebo prijatých predbežných opatrení.

Článok 21

1.   Každý postup napadnutia pohľadávky alebo pôvodného exekučného titulu uplatnený v členskom štáte dožadujúceho orgánu oznámi dožadujúci orgán dožiadanému orgánu bezodkladne po tom, čo sa o tom dožadujúci orgán dozvedel.

2.   Ak zákony, právne predpisy a správne postupy platné v dožiadanom členskom štáte neumožňujú prijať predbežné opatrenia alebo vymáhať na základe žiadosti podľa druhého a tretieho pododseku článku 14 ods. 4 smernice 2010/24/EÚ, dožiadaný orgán o tejto skutočnosti informuje dožadujúci orgán bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 1.

3.   Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o každom úkone vykonanom v dožiadanom členskom štáte za účelom úhrady vymoženej sumy alebo kompenzácie vzniknutých v súvislosti s vymáhaním napadnutých pohľadávok podľa tretieho pododseku článku 14 ods. 4 smernice 2010/24/EÚ bezodkladne po tom, čo bol o týchto úkonoch informovaný dožiadaný orgán.

Pokiaľ je to možné, dožiadaný orgán zapojí dožadujúci orgán do procesu urovnania sumy, ktorá sa má uhradiť a dlhovanej kompenzácie. Na základe odôvodnenej žiadosti dožiadaného orgánu dožadujúci orgán prevedie vymožené sumy a vyplatenú kompenzáciu do dvoch mesiacov odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Článok 22

1.   Ak sa žiadosť o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia stane bezdôvodnou v dôsledku úhrady pohľadávky alebo jej zrušenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, dožadujúci orgán o tejto skutočnosti bezodkladne informuje dožiadaný orgán, aby dožiadaný orgán mohol zastaviť všetky úkony, ktoré vykonal.

2.   Ak sa suma pohľadávky, ktorá je predmetom žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia, upraví rozhodnutím príslušného orgánu uvedeného v článku 14 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ, dožadujúci orgán informuje o takomto rozhodnutí dožiadaný orgán, a ak sa žiada o vymáhanie, oznámi zmenený jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte. Tento zmenený jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte na základe rozhodnutia, ktorým sa upravila suma pohľadávky vyhotoví alebo za jeho vyhotovenie zodpovedá dožadujúci orgán.

3.   Zmenený jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte nemá žiadny vplyv vzhľadom na možnosť napadnúť pôvodnú pohľadávku, pôvodný exekučný titul vydaný v dožadujúcom členskom štáte alebo rozhodnutie uvedené v predchádzajúcom odseku.

4.   Ak úprava uvedená v odseku 2 má za následok zníženie sumy pohľadávky, dožiadaný orgán pokračuje v prijímaní opatrení na vymáhanie alebo predbežných opatrení, avšak tieto úkony obmedzí na zvyšujúcu sumu pohľadávky.

Ak v čase, keď je dožiadaný orgán informovaný o znížení sumy pohľadávky, už vymohol sumu presahujúcu zvyšujúcu sumu pohľadávky, avšak proces prevodu uvedený v článku 23 ešte nezačal, dožiadaný orgán zaplatí sumu, ktorá sa vymohla navyše, oprávnenej osobe.

5.   Ak úprava uvedená v odseku 2 má za následok zvýšenie sumy pohľadávky, dožadujúci orgán môže zaslať dožiadanému orgánu dodatočnú žiadosť o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia.

Pokiaľ je to možné, dožiadaný orgán sa dodatočnou žiadosťou zaoberá súčasne s pôvodnou žiadosťou dožadujúceho orgánu. Ak vzhľadom na štádium vývoja existujúceho konania nie je možné zlúčenie dodatočnej žiadosti s pôvodnou žiadosťou, dožiadaný orgán postupuje podľa dodatočnej žiadosti len vtedy, ak sa týka sumy, ktorá nie je nižšia ako suma uvedená v článku 18 ods. 3 smernice 2010/24/EÚ.

6.   Na prepočítanie sumy pohľadávky, ktorá je výsledkom úpravy uvedenej v odseku 2, na menu členského štátu dožiadaného orgánu použije dožadujúci orgán výmenný kurz použitý vo svojej pôvodnej žiadosti.

Článok 23

1.   Sumy, ktoré sa majú poukázať dožadujúcemu orgánu v súlade s článkom 13 ods. 5 smernice 2010/24/EÚ sa prevedú dožadujúcemu orgánu v mene dožiadaného členského štátu.

Prevod vymožených súm sa vykoná do dvoch mesiacov odo dňa, keď došlo k ich vymoženiu.

Ak opatrenia na vymáhanie, ktoré vykonal dožiadaný orgán, boli napadnuté z dôvodu, za ktorý nezodpovedá dožadujúci členský štát, dožiadaný orgán môže zadržať prevod súm vymožených v súvislosti s pohľadávkou dožadujúceho členského štátu, kým sa spor neurovná, za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

a)

dožiadaný orgán považuje za pravdepodobné, že výsledok napadnutia bude v prospech dotknutej strany, a

b)

dožadujúci orgán nevyhlásil, že uhradí už prevedené sumy, ak bude výsledok napadnutia v prospech dotknutej strany.

Ak dožadujúci orgán urobil vyhlásenie, že uhradí sumy v súlade s písm. b) tretieho pododseku, vráti vymožené sumy, ktoré dožiadaný orgán už previedol, do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o úhradu. Akúkoľvek inú kompenzáciu v takom prípade znáša výlučne dožiadaný orgán.

2.   Príslušné orgány členských štátov sa môžu dohodnúť na rôznych mechanizmoch prevodu súm, ktoré sú nižšie ako hraničná hodnota uvedená v článku 18 ods. 3 smernice 2010/24/EÚ.

Článok 24

Bez ohľadu na akékoľvek sumy, ktoré dožiadaný orgán vymohol ako úrok uvedený v článku 13 ods. 4 smernice 2010/24/EÚ, sa pohľadávka považuje za vymoženú v pomere k vymáhaniu sumy vyjadrenej v národnej mene členského štátu dožiadaného orgánu, na základe výmenného kurzu uvedeného v článku 18 ods. 2 tohto nariadenia.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Nariadenie (ES) č. 1179/2008 sa týmto zrušuje.

Článok 26

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 28.

(3)  Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 21.


PRÍLOHA I

jednotný formulár oznámenia na poskytnutie informácií o oznámenom dokumente (dokumentoch) (potrebné postúpiť adresátovi oznámenia)  (1)

Tento dokument sa prikladá k dokumentu (dokumentom), ktorý (ktoré) sa týmto oznamuje (oznamujú) príslušnému orgánu [názov dožiadaného členského štátu].

Toto oznámenie sa týka dokumentov príslušných orgánov [názov dožadujúceho členského štátu], ktoré požiadali o pomoc pri oznámení v súlade s článkom 8 smernice Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010.

A.   IDENTIFIKÁCIA ADRESÁTA OZNÁMENIA

1.

Meno:

2.

Adresa:

3.

Dátum narodenia:

4.

Miesto narodenia:

B.   ÚČEL OZNÁMENIA

1.

Účelom tohto oznámenia je:

informovať adresáta o dokumente (dokumentoch), ku ktorému je táto informácia priložená.

prerušiť premlčaciu lehotu súvisiacu s pohľadávkou (pohľadávkami) uvedenou (uvedenými) v oznámenom dokumente (dokumentoch).

potvrdiť adresátovi jeho/jej povinnosť zaplatiť sumy uvedené v časti C.

Vezmite, prosím, na vedomie, že orgány v prípade nezaplatenia môžu vykonať exekučné a/alebo predbežné opatrenia, aby zabezpečili vymoženie pohľadávky (pohľadávok). Týmto môže dôjsť k vzniku dodatočných nákladov, na úhradu ktorých bude povinný adresát.

Vy ste adresátom tohto oznámenia, pretože ste považovaný za:

hlavného dlžníka

spoludlžníka

inú osobu ako (spolu)dlžníka, zodpovednú za zaplatenie daní, poplatkov a iných opatrení, alebo za zaplatenie iných pohľadávok súvisiacich s týmito daňami, colnými poplatkami a inými opatreniami, podľa právnych predpisov platných v dožadujúcom členskom štáte

inú osobu ako (spolu)dlžníka, ktorá má v držbe aktíva (spolu)dlžníka alebo akejkoľvek inej zodpovednej osoby, alebo má voči nim dlhy

tretiu stranu, ktorú môžu ovplyvniť exekučné opatrenia týkajúce sa iných osôb.

(Ak je adresátom osoba iná ako (spolu)dlžník, ktorá má v držbe aktíva (spolu)dlžníka alebo akejkoľvek inej zodpovednej osoby, alebo má voči nim dlhy, alebo tretia strana, ktorú môžu ovplyvniť exekučné opatrenia týkajúce iných osôb, objaví sa táto informácia: oznámené dokumenty sa týkajú pohľadávok vzťahujúcich sa na dane alebo poplatky, za ktoré je zodpovedná táto osoba (osoby): [meno a adresa (známe alebo predpokladané)]).

2.

Dožadujúci orgán [názov dožadujúceho členského štátu] vyzval príslušné orgány [názov dožiadaného členského štátu], aby toto oznámenie vykonali pred [dátum]. Vezmite, prosím, na vedomie, že tento dátum nesúvisí konkrétne so žiadnou premlčacou lehotou.

C.   OPIS OZNÁMENÉHO DOKUMENTU (DOKUMENTOV)

1.

Referenčné číslo:

Dátum vydania:

2.

Typ oznámeného dokumentu:

Daňový výmer

Platobný rozkaz

Rozhodnutie na základe odvolania v správnom konaní

Iné administratívne dokumenty

Rozsudok/príkaz vydal:

iný súdny dokument

3.

Názov dotknutej pohľadávky (v jazyku dožadujúceho štátu):

4.

Charakter pohľadávky:

 a)

clá

 b)

daň z pridanej hodnoty

 c)

spotrebné dane

 d)

daň z príjmu alebo kapitálu

 e)

daň z poistného

 f)

daň z dedičstva a z darovania

 g)

vnútroštátne dane a poplatky z nehnuteľného majetku, iné ako už uvedené

 h)

vnútroštátne dane a poplatky z používania alebo vlastníctva dopravných prostriedkov

 i)

iné dane a poplatky vyberané v dožadujúcom štáte alebo v jeho mene

 j)

dane a poplatky vyberané územnými alebo správnymi jednotkami dožadujúceho štátu alebo v ich mene, okrem daní a poplatkov, ktoré vyberajú miestne orgány

 k)

dane a poplatky, ktoré vyberajú miestne orgány alebo sa vyberajú v ich mene

 l)

iné pohľadávky vyplývajúce z daní

 m)

náhrady, intervencie a iné opatrenia tvoriace súčasť systému celkového alebo čiastočného financovania z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane súm, ktoré sa majú vybrať v súvislosti s uvedenými činnosťami, a poplatky a iné odvody ustanovené v rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru

5.

Suma dotknutej pohľadávky v mene [názov dožadujúceho členského štátu]:

Výška istiny:

Správne sankcie a pokuty:

Úrok do [dátum]:

Náklady do [dátum]:

Poplatky za osvedčenia a podobné doklady vydávané v súvislosti s administratívnymi postupmi týkajúcimi sa žiadosti uvedenej v bode 3:

Celková suma tejto pohľadávky:

6.

Suma uvedená v bode 5 by sa mala zaplatiť:

pred:

do [počet] kalendárnych dní po dátume tohto oznámenia

bez ďalšieho odkladu.

Táto platba by sa mala uskutočniť v prospech:

Referencia, ktorú treba pri platbe uviesť:

7.

Máte možnosť reagovať na oznámený dokument (dokumenty).

Posledný deň na postúpenie reakcie:

Lehota na reagovanie:

Názov a adresa orgánu, kam možno zaslať reakciu:

8.

Možnosť napadnutia

Lehota napadnutia pohľadávky alebo oznámeného dokumentu už uplynula.

Posledný deň na napadnutie

Lehota na napadnutie:

Názov a adresa orgánu, kam treba napadnutie predložiť:

Vezmite, prosím, na vedomie, že spory týkajúce sa pohľadávky, exekučného titulu alebo akéhokoľvek iného dokumentu pochádzajúceho od orgánov [názov dožadujúceho členského štátu] spadajú do právomoci príslušných orgánov [názov dožadujúceho členského štátu] v súlade s článkom 14 smernice Rady 2010/24/EÚ.

Na všetky takéto spory sa vzťahujú procesné a jazykové pravidlá platné v [názov dožadujúceho členského štátu].

Vezmite, prosím, na vedomie, že vymáhanie sa môže začať pred uplynutím lehoty na napadnutie.

9.

Úrad zodpovedný za priložený dokument (dokumenty)

Názov

Adresa

Telefón

E-mail:

Jazyk, v ktorom je možné obracať sa na tento úrad

10.

Ďalšie informácie o:

oznámenom dokumente (dokumentoch)

a/alebo možnosti napadnúť platobnú povinnosť

možno získať od:

úradu zodpovedného za priložený dokument (dokumenty), uvedeného v bode C.9.

tohto úradu:


(1)  Uvedenie prvkov v kurzíve je voliteľné.


PRÍLOHA II

Jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte  (1)

   JEDNOTNÝ EXEKUČNÝ TITUL NA POHĽADÁVKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SMERNICA RADY 2010/24/EÚ

Dátum vydania:

   ZMENENÝ JEDNOTNÝ EXEKUČNÝ TITUL NA POHĽADÁVKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SMERNICA RADY 2010/24/EÚ

Dátum vydania pôvodného jednotného exekučného titulu:

Dátum zmeny:

Dôvod zmeny:  rozsudok/príkaz [názov súdu]  správne rozhodnutie z [dátum]

Referenčné číslo:

Členský štát EÚ, v ktorom bol tento dokument vydaný:

Každý členský štát EÚ môže požiadať iný členský štát o pomoc pri vymáhaní nezaplatených pohľadávok uvedených v článku 2 smernice Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010.

Opatrenia na vymáhanie pohľadávky, ktoré prijal dožiadaný členský štát, sú založené na:

jednotnom exekučnom titule v súlade s článkom 12 uvedenej smernice.

zmenenom jednotnom exekučnom titule v súlade s článkom 15 uvedenej smernice (s cieľom zohľadniť rozhodnutie príslušného orgánu uvedeného v článku 14 ods. 1 uvedenej smernice).

Tento dokument je [zmenený] jednotný exekučný titul. Týka sa pohľadávky (pohľadávok) uvedenej (uvedených) ďalej, ktorá nie je zaplatená (ktoré nie sú zaplatené) v [názov dožadujúceho členského štátu]. Pôvodný exekučný titul na túto pohľadávku (pohľadávky) sa oznámil, pokiaľ sa tak vyžaduje vo vnútroštátnych právnych predpisoch [názov dožadujúceho členského štátu].

Spory týkajúce sa pohľadávky (pohľadávok) spadajú výlučne do právomoci príslušných orgánov [názov dožadujúceho členského štátu] v súlade s článkom 14 smernice 2010/24/EÚ. Všetky takéto postupy sa im musia postúpiť v súlade s procesnými a jazykovými pravidlami platných právnych predpisov v [názov dožadujúceho členského štátu].

OPIS POHĽADÁVKY (POHĽADÁVOK) A DOTKNUTEJ OSOBY (DOTKNUTÝCH OSÔB)

IDENTIFIKÁCIA POHĽADÁVKY

1.

Referencia:

2.

Charakter pohľadávky:

 a)

clo

 b)

daň z pridanej hodnoty

 c)

spotrebné dane

 d)

daň z príjmu alebo kapitálu

 e)

daň z poistného

 f)

daň z dedičstva a z darovania

 g)

vnútroštátne dane a poplatky z nehnuteľného majetku, iné ako uvedené

 h)

vnútroštátne dane a poplatky z používania alebo vlastníctva dopravných prostriedkov

 i)

iné dane a poplatky vyberané v (dožadujúcom) štáte alebo v jeho mene

 j)

dane a poplatky vyberané územnými alebo správnymi jednotkami (dožadujúceho) štátu alebo v ich mene, okrem daní a poplatkov, ktoré vyberajú miestne orgány

 k)

dane a poplatky, ktoré vyberajú miestne orgány alebo sú vyberané v ich mene

 l)

iné pohľadávky vyplývajúce z daní

 m)

náhrady, intervencie a iné opatrenia tvoriace súčasť systému celkového alebo čiastočného financovania z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane súm, ktoré sa majú vybrať v súvislosti s uvedenými činnosťami, a poplatky a iné odvody ustanovené v rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru

3.

Názov príslušnej dane/poplatku:

4.

Príslušné obdobie alebo dátum:

5.

Dátum vzniku pohľadávky:

6.

Dátum, keď je možné začať s vymáhaním:

7.

Suma pohľadávky (pôvodne splatná – neuhradených):

výška istiny:

správne sankcie a pokuty:

úroky do dňa predchádzajúceho dňu zaslania žiadosti:

náklady do dňa predchádzajúceho dňu zaslania žiadosti:

poplatky za osvedčenia a obdobné doklady vydávané v súvislosti s administratívnymi postupmi týkajúcimi sa dotknutých daní/poplatkov:

celková suma tejto pohľadávky:

8.

Dátum oznámenia pôvodného exekučného titulu v [názov dožadujúceho štátu]

9.

Úrad zodpovedný za vymeranie pohľadávky: názov, adresa a ďalšie kontaktné údaje:

10.

Ďalšie informácie týkajúce sa pohľadávky alebo možností napadnutia platobnej povinnosti možno získať od:

úradu zodpovedného za vymeranie pohľadávky uvedeného v bode 9

úradu zodpovedného za jednotný exekučný titul: názov, adresa a ďalšie kontaktné údaje

IDENTIFIKÁCIA OSOBY (OSÔB) DOTKNUTEJ VNÚTROŠTÁTNYM EXEKUČNÝM TITULOM

1.

Meno

2.

Adresa

3.

Dôvod zodpovednosti:

hlavný dlžník

spoludlžník

iná osoba ako (spolu)dlžník, zodpovedná za zaplatenie daní, poplatkov a iných opatrení, alebo za zaplatenie iných pohľadávok súvisiacich s týmito daňami, poplatkami a inými opatreniami


(1)  Uvedenie prvkov v kurzíve je voliteľné.


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1190/2011

z 18. novembra 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia kŕmnej doplnkovej látky kyseliny benzoovej (VevoVitall)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Spoločnosť Emerald Kalama Chemical BV predložila podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 žiadosti, v ktorých navrhla zmeniť názov držiteľa povolenia, pokiaľ ide o nariadenie Komisie (ES) č. 1730/2006 z 23. novembra 2006 o povolení kyseliny benzoovej (VevoVitall) ako kŕmnej doplnkovej látky (2) a pokiaľ ide o nariadenie Komisie (ES) č. 1138/2007 z 1. októbra 2007 o povolení nového používania kyseliny benzoovej (VevoVitall) ako kŕmnej doplnkovej látky (3).

(2)

Žiadateľ tvrdí, že s účinnosťou od 26. mája 2011 sa spoločnosť DSM Special Products BV zmenila na spoločnosť Emerald Kalama Chemical BV, ktorá teraz vlastní práva uvádzať uvedenú doplnkovú látku na trh. Žiadateľ na podporu svojich tvrdení predložil príslušné dokumenty.

(3)

Navrhovaná zmena podmienok povolenia je výhradne administratívnej povahy a nezahŕňa nové posúdenie príslušnej doplnkovej látky. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bol o žiadosti informovaný.

(4)

Aby žiadateľ mohol uplatňovať svoje práva uvádzať uvedenú doplnkovú látku na trh pod názvom Emerald Kalama Chemical BV, je potrebné zmeniť podmienky povolení.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1730/2006 a nariadenie (ES) č. 1138/2007 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže zmeny podmienok povolenia nesúvisia s bezpečnostnými dôvodmi, je vhodné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa môžu spotrebovať existujúce zásoby.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V stĺpci 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1730/2006 sa názov „DSM Special Products“ nahrádza názvom „Emerald Kalama Chemical BV“.

Článok 2

V stĺpci 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1138/2007 sa názov „DSM Special Products“ nahrádza názvom „Emerald Kalama Chemical BV“.

Článok 3

Existujúce zásoby, ktoré spĺňajú ustanovenia platné pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu byť naďalej umiestňované na trh a používané do 9 júna 2012.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 256, 2.10.2007, s. 8.


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1191/2011

z 18. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 479/2010, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 192 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 2 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 479/2010 (2) sa ustanovuje, že „cena zo závodu“ oznámená Komisii členskými štátmi sa musí vzťahovať na predaj, ktorý bol vyúčtovaný v referenčnom období.

(2)

Napriek tomu, že faktúry sú dôveryhodnými oficiálnymi účtovnými dokumentmi, obmedzenie zdrojov informácií o cenách iba na faktúry môže zamedziť členským štátom v použití iných dôveryhodných dostupných zdrojov informácií o cenách. V prípade niektorých výrobkov môžu tieto iné dôveryhodné dostupné zdroje informácií o cenách lepšie odrážať prevládajúcu situáciu na trhu. Preto by sa malo povoliť aj oznamovanie cien vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých v referenčnom období.

(3)

Prax ukázala, že v prípade niekoľkých členských štátov je ťažké dodržať lehoty na oznamovanie mesačných cien, tak ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 479/2010, a nedovoľuje im teda poskytnúť Komisii definitívne ceny. Presnosť oznamovaných cien by sa mohla zlepšiť prostredníctvom predĺženia lehoty.

(4)

Je vhodné lepšie opísať použitú metódu zisťovania pôvodu údajov o cenách a spôsob, akým by mali príslušné orgány zhromažďovať údaje.

(5)

Je potrebné skonsolidovať informácie o povoleniach na vývoz oznámené členskými štátmi na mesačnej báze s informáciami oznamovanými na dennej báze. V mesačných oznámeniach sa teda vyžadujú doplňujúce informácie.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 479/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 479/2010 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„2.   Pokiaľ ide o ceny zo závodu uplatňované v predchádzajúcom mesiaci na výrobky uvedené v prílohe I.B, členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 15. dňa každého mesiaca tieto údaje:“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Na účely odsekov 1 a 2 „cena zo závodu“ znamená cenu, za ktorú je výrobok kúpený od podniku bez daní (DPH) a ostatných nákladov (doprava, naloženie, manipulácia, skladovanie, palety, poistenie atď.).

Členské štáty zaistia, aby oznámená cena zodpovedala prevládajúcej situácii na trhu. Oznámená cena vychádza z najvhodnejšieho dostupného zdroja informácií, konkrétne z:

a)

predaja, ktorý bol vyúčtovaný v referenčnom období,

a/alebo

b)

zmlúv uzavretých v referenčnom období na dodávky počas nasledujúcich troch mesiacov.“

2.

V článku 7 ods. 1 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

množstvá rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad na mliečne výrobky, podľa kódov miesta určenia a dátumu predloženia žiadosti, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu zamietnuté podľa článku 10 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č.1187/2009;

b)

nevyužité množstvá v rámci licencií, ktorých platnosť uplynula a boli vrátené v predchádzajúcom mesiaci a ktoré boli vydané od 1. júla bežného roka GATT, rozčlenené podľa kódov nomenklatúry vývozných náhrad na mliečne výrobky a podľa kódov miesta určenia;“.

3.

Bod 3 písm. c) prílohy II sa nahrádza takto:

„c)

metóda zisťovania: musí sa uviesť, od ktorých zainteresovaných strán (výrobcovia, prví kupujúci) pochádzajú údaje a akým spôsobom alebo metódou sa zhromaždili;“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2010, s. 26.


19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1192/2011

z 18. novembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. novembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.