ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.296.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 296

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
15. novembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1150/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1151/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1152/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1153/2011 z 30. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha Ib k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o technické požiadavky na vakcináciu proti besnote ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1154/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Zgornjesavinjski želodec (CHZO)]

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1155/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Šebreljski želodec (CHZO)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1156/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kočevski gozdni med (CHOP)]

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1157/2011 z 10. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách EÚ a medzinárodných vodách zón Vb, VIb a VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky jednoškvrnnej v divízii IIIa a vo vodách EÚ v poddivíziách 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1159/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

24

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1160/2011 zo 14. novembra 2011 o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009, pokiaľ ide o zoznamy minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín ( 1 )

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1162/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1163/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

33

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES stanovujúca dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov ( 1 )

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/734/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2011, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu

38

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/735/SZBP zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/736/SZBP zo 14. novembra 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

55

 

 

2011/737/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1150/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 442/2011 (2) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii.

(2)

Rada 2. septembra 2011 prijala zmeny a doplnenia (3) nariadenia (EÚ) č. 442/2011 s cieľom rozšíriť opatrenia voči Sýrii vrátane pridania ďalších kritérií dohodnutých na účely zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov a zákazu nákupu, dovozu alebo prepravy ropy zo Sýrie. Rada 23. septembra 2011 zmenila a doplnila (4) nariadenie (EÚ) č. 442/2011 na účely rozšírenia opatrení voči Sýrii vrátane zahrnutia zákazu investícií do ropného sektora, pridania ďalších subjektov do zoznamu a zákazu dodávky sýrskych bankoviek a mincí do Sýrskej centrálnej banky. Rada 13. októbra 2011 opätovne zmenila a doplnila (5) nariadenie (EÚ) č. 442/2011 s cieľom pridať ďalší subjekt do zoznamu a zároveň stanoviť výnimku, ktorá na obmedzené obdobie umožní použitie zmrazených finančných prostriedkov následne prijatých týmto subjektom v súvislosti s financovaním obchodovania s osobami a subjektmi nezaradenými do zoznamu.

(3)

So zreteľom na pokračujúce brutálne potlačovanie a porušovanie ľudských práv zo strany vlády Sýrie prijala Rada 14. novembra 2011 rozhodnutie 2011/735/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (6), ustanovujúce ďalšie opatrenie, ktorým sa Európskej investičnej banke zakazuje uhrádzanie alebo iné platby v rámci existujúcich dohôd o pôžičkách so Sýriou alebo v súvislosti s takýmito dohodami a ktorým sa pozastavujú všetky existujúce zmluvy o službách technickej pomoci pre štátne projekty umiestnené v Sýrii.

(4)

Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, preto na jeho vykonávanie je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, predovšetkým kvôli zabezpečeniu jeho jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

V rozhodnutí Rady 2011/735/SZBP sa okrem toho aktualizujú informácie týkajúce sa jednej osoby uvedenej v zozname v prílohe k rozhodnutiu 2011/273/SZBP.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 442/2011 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EÚ) č. 442/2011 sa vkladá tento článok:

„Článok 3d

Európska investičná banka (ďalej len „EIB“):

a)

má zákaz akéhokoľvek uhrádzania alebo platieb v rámci akýchkoľvek existujúcich dohôd o pôžičkách, ktoré sa uzavreli medzi Sýrskym štátom či akýmkoľvek jeho verejným orgánom a EIB, alebo v súvislosti s takýmito dohodami;

b)

pozastaví všetky existujúce zmluvy o službách technickej pomoci, súvisiace s projektmi, ktoré sa financujú na základe dohôd o pôžičkách uvedených v písm. a) tohto článku a ktoré sa majú na účely priameho či nepriameho prínosu pre Sýrsky štát či akýkoľvek jeho verejný orgán realizovať v Sýrii.“.

Článok 2

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 1.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 878/2011, Ú. v. EÚ L 228, 3.9.2011, s. 1.

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 950/2011, Ú. v. EÚ L 247, 24.9.2011, s. 3.

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1011/2011, Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011, s. 18.

(6)  Pozri stranu 53 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Záznam týkajúci sa Nizara AL-ASSAADA v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011 sa nahrádza takto:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Bratranec Bashara Al-Assada; predtým riaditeľ spoločnosti „Nizar Oilfield Supplies“.

Veľmi úzky vzťah s kľúčovými vládnymi predstaviteľmi. Financovanie milícií Shabiha v regióne Latakia.

23.8.2011“


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1151/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 442/2011 z 9. mája 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala nariadenie (ES) č. 442/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii.

(2)

Vzhľadom na závažnosť situácie v Sýrii a v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady 2011/736/SZBP 14. novembra 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (2), by sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011, mali zaradiť ďalšie osoby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 442/2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Pozri stranu 55 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

 

Priezvisko a meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Generálmajor Jumah Al-Ahmad

 

Veliteľ jednotiek zvláštneho nasadenia. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

2.

Plukovník Lu'ai al-Ali

 

Veliteľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby, pobočka v Dera'a. Zodpovedný za násilie voči protestujúcim v Dera'a.

14.11.2011

3.

Generálporučík Ali Abdullah Ayyub

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (personál a ľudské zdroje). Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

4.

Generálporučík Jasim al-Furayj

 

Náčelník generálneho štábu. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

5.

Generál Aous (Aws) ASLAN

Narodený v roku 1958

Veliteľ práporu v rámci republikánskej gardy. Osoba blízka Maherovi al-ASSADOVI a prezidentovi al-ASSADOVI. Účasť na násilných represiách voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

6.

Generál Ghassan BELAL

 

Generál veliaci oddeleniu vojakov v zálohe 4. divízie. Poradca Mahera al-ASSADA a koordinátor bezpečnostných operácií. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Riadi milície rodiny BERRIOVCOV. Zodpovedný za provládne milície zapojené do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v ALEPE.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

9.

Generálmajor Zuhair Hamad

 

Zástupca riaditeľa riaditeľstva pre všeobecné spravodajstvo. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civilná osoba – šéf sýrskej elektronickej armády (informačná služba pozemného vojska). Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Námestník ministra vnútra. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

14.11.2011

13.

Generálmajor Nazih

 

Zástupca riaditeľa riaditeľstva pre všeobecné spravodajstvo. Zodpovedný za použitie násilia v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Veliteľ práporu v rámci 4. divízie. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Deïr el-Zore.

14.11.2011

15.

Generálmajor Wajih Mahmud

 

Veliteľ 18. obrnenej divízie. Zodpovedný za násilie voči protestujúcim v Homse.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Narodený 24. augusta 1959 v Damasku. Adresa: Kasaa, ulica Anwar al Attar, budova al Midani, Damask. Sýrsky pas č.: 004326765, vydaný 2. 11. 2008, platný do novembra 2014.

Vedie kanceláriu Sabbagh a spol (Damask), člen Parížskej advokátskej komory. Právny a finančný poradca a správca záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Spolupracuje s Bacharom al-Assadom pri financovaní realitného projektu v Lattaquié. Poskytuje finančnú podporu režimu.

14.11.2011

17.

Generálporučík Tala Mustafa Tlass

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (logistika a zásobovanie). Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

18.

Generálmajor Fu'ad Tawil

 

Zástupca veliteľa sýrskej spravodajskej služby vojenského letectva. Zodpovedný za použitie násilia v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1152/2011

zo 14. júla 2011,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 stanovuje veterinárne požiadavky uplatniteľné na premiestňovanie spoločenských zvierat na iné ako komerčné účely. Stanovujú sa ním predovšetkým predpisy platné pre premiestňovanie psov, mačiek a fretiek do členských štátov na iné ako komerčné účely a preventívne zdravotné opatrenia, ktoré sa v prípade potreby majú prijať vo forme delegovaných aktov na zabezpečenie kontroly nákaz iných ako besnota, v prípade ktorých je pravdepodobné ich šírenie z dôvodu premiestňovania uvedených zvierat. Uvedené opatrenia musia byť vedecky podložené a primerané riziku šírenia uvedených nákaz v dôsledku takéhoto premiestňovania.

(2)

Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 998/2003 stanovuje, že spoločenské zvieratá má sprevádzať pas vydaný veterinárnym lekárom schváleným príslušným orgánom, v ktorom sa osvedčuje, že v prípade potreby boli na dotknutom zvierati vykonané preventívne zdravotné opatrenia týkajúce sa nákaz iných ako besnota.

(3)

Alveolárna echinokokóza je parazitická nákaza zapríčiňovaná pásomnicou Echinococcus multilocularis. V prípade prepuknutia nákazy typický cyklus prenosu parazita v Európe prebieha vo voľnej prírode a zahŕňa voľne žijúce mäsožravce ako konečných hostiteľov a viaceré druhy cicavcov, predovšetkým malých hlodavcov, ako dočasných hostiteľov, ktorí sa nakazia požitím vajíčok šírených výkalmi konečných hostiteľov do životného prostredia.

(4)

Hoci z pohľadu pretrvávania životného cyklu parazita v endemickom prostredí to má len sekundárny význam, požitím infikovaných hlodavcov sa môžu zamoriť psy. Ako potenciálni koneční hostitelia a vzhľadom na blízky kontakt s človekom môžu byť zdrojom infekcie pre človeka, ako aj zdrojom kontaminácie životného prostredia vrátane oblastí bez výskytu parazita za prirodzenými bariérami. Prípad fretiek ako konečných hostiteľov nebol doteraz hlásený a podľa súčasných poznatkov je príspevok mačiek k cyklu prenosu nepravdepodobný.

(5)

V prípade postihnutia človeka ako neobvyklého dočasného hostiteľa larvárnymi formami pásomnice je po dlhej inkubačnej dobe možné pozorovať závažné klinické a patologické príznaky nákazy a v prípade neliečených alebo nesprávne liečených pacientov môže mortalita presahovať 90 %. Zvyšujúca sa prevalencia nákazy vo voľnej prírode a paralelne aj u ľudí v určitých častiach Európy je príčinou vážneho znepokojenia orgánov verejného zdravia v mnohých členských štátoch.

(6)

Zatiaľ čo sa infekcia Echinococcus multilocularis objavuje u zvierat na severnej pologuli vrátane centrálnych a severných častí Európy, Ázie a Severnej Ameriky, ešte nikdy nebola zaznamenaná u domácich ani voľne žijúcich konečných hostiteľov v určitých oblastiach Európskej únie, a to ani napriek nepretržitému dohľadu vykonávanému vo voľnej prírode a neobmedzenému prístupu psov.

(7)

Cezhraničný pohyb infikovaných voľne žijúcich zvierat identifikoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom vedeckom stanovisku k Posúdeniu rizika zavlečenia echinokokózy do Spojeného kráľovstva, Írska, Švédska, na Maltu a do Fínska v dôsledku zanedbávania vnútroštátnych predpisov (2) ako hlavnú potenciálnu trasu invázie parazita Echinococcus multilocularis, predovšetkým v oblastiach s neexistujúcimi účinnými fyzickými bariérami, akými sú otvorené moria. Psy majú podľa EFSA z epidemiologického hľadiska len malý význam, pokiaľ ide o životný cyklus parazita v endemickom prostredí.

(8)

EFSA však považuje riziko vytvorenia cyklu prenosu parazita Echinococcus multilocularis v prípade vhodných voľne žijúcich dočasných a konečných hostiteľov v oblastiach bez predchádzajúceho výskytu parazita za väčšie ako len zanedbateľné v prípade, že je parazit zavlečený prostredníctvom premiestňovania infikovaných psov šíriacich vajíčka pásomnice.

(9)

Podľa EFSA by sa mohlo riziko zavlečenia parazita Echinococcus multilocularis do oblastí bez predchádzajúceho výskytu parazita zmierniť, keď budú psy z endemických oblastí ošetrované. S cieľom zabrániť opakovanej infekcii by sa takéto ošetrenie malo vykonať čo najskôr pred vstupom do oblastí bez výskytu uvedeného parazita. Je však nevyhnutné dodržať minimálnu dobu po ošetrení v trvaní 24 hodín, aby sa zabránilo šíreniu reziduálnych množstiev infekčných vajíčok do životného prostredia oblasti bez výskytu parazita.

(10)

S cieľom zabezpečiť účinnosť liekov, pokiaľ ide o kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov, pre príslušné lieky by malo byť vydané povolenie na uvedenie na trh buď v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (3), alebo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (4), alebo by mali byť tieto lieky schválené príslušným orgánom tretej krajiny pôvodu zvieraťa.

(11)

V článku 16 nariadenia (ES) č. 998/2003 sa stanovuje, že Fínsko, Írsko, Malta, Švédsko a Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o echinokokózu, môžu podmieniť vstup spoločenských zvierat na svoje územie dodržaním osobitných pravidiel uplatniteľných ku dňu nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia. Keďže sa článok 16 uvedeného nariadenia uplatňuje iba do 31. decembra 2011, je potrebné prijať opatrenia pred uvedeným dátumom s cieľom zabezpečiť kontinuálnu ochranu členských štátov uvedených v danom článku, ktoré vyhlasujú, že sú naďalej bez výskytu príslušného parazita vďaka uplatňovaniu vnútroštátnych predpisov.

(12)

Zo skúseností vyplynulo, že dodržaťčasový rámec na premiestnenie v rozmedzí 24 až 48 hodín po ošetrení, ktorý je požadovaný v zmysle vnútroštátnych predpisov niektorých členských štátov v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 998/2003, môže byť pre majiteľov spoločenských zvierat veľmi ťažké alebo dokonca nerealizovateľné, najmä ak sa má ošetrenie vykonať počas víkendov a štátnych sviatkov alebo ak je odjazd po ošetrení posunutý z dôvodov, ktoré majiteľ nemôže ovplyvniť.

(13)

Vychádzajúc zo skúsenosti niektorých členských štátov, ktoré vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 998/2003 povoľujú dlhší časový rámec na premiestnenie po ošetrení, a zostali bez výskytu parazita, by opodstatnené predĺženie časového rámca na premiestnenie v rozmedzí 24 až 120 hodín po ošetrení nemalo výrazným spôsobom zvýšiť riziko opakovanej infekcie ošetrených psov z endemických oblastí parazitom Echinococcus multilocularis.

(14)

Preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcií Echinococcus multilocularis u psov by mali preto spočívať v zdokumentovanom podaní účinného schváleného lieku veterinárnym lekárom, čím sa zaručí správne načasované odstránenie črevných foriem parazita Echinococcus multilocularis.

(15)

Ošetrenie by sa malo zdokumentovať v príslušnej časti pasu stanoveného rozhodnutím Komisie 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri Spoločenstva (5) alebo v zdravotnom osvedčení stanovenom rozhodnutím Komisie 2004/824/ES z 1. decembra 2004 o zavedení vzorového veterinárneho osvedčenia pre psov, mačky a fretky pri ich nekomerčnom premiestňovaní z tretích krajín do krajín Spoločenstva (6).

(16)

Prihliadnuc na skutočnosť, že preventívne zdravotné opatrenia sú zaťažujúce, mali by sa uplatňovať primerane k riziku šírenia infekcie Echinococcus multilocularis prostredníctvom premiestňovania spoločenských psov na iné ako komerčné účely. Je preto vhodné zmierniť takéto riziká uplatňovaním preventívnych zdravotných opatrení stanovených v tomto nariadení v prípade nekomerčného premiestňovania psov vstupujúcich na územie členských štátov alebo ich častí, v ktorých nebol výskyt príslušnej infekcie zaznamenaný, konkrétne členských štátov uvedených v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

(17)

Okrem toho by sa v presne vymedzenom časovom období mali takisto uplatňovať preventívne zdravotné opatrenia na zamedzenie opakovaného zavlečenia parazita Echinococcus multilocularis do členských štátov alebo ich častí, ktoré vykazujú nízky výskyt uvedeného parazita a ktoré vykonávajú povinný program jeho eradikácie u voľne žijúcich konečných hostiteľov, konkrétne ide o členské štáty, ktoré sú uvedené v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

(18)

V smernici Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (7), sa stanovujú okrem iných aj zdravotné predpisy pre obchodovanie so psami a ich dovoz z tretích krajín. Zdravotné požiadavky v článkoch 10 a 16 uvedenej smernice sa vzťahujú na nariadenie (ES) č. 998/2003. Je preto v záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie vhodné, aby sa navrhli programy eradikácie infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľov a aby sa predložili Komisii, pričom pozornosť by sa mala venovať predovšetkým prvkom uvedeným v článku 14 ods. 1 smernice 92/65/EHS.

(19)

Keďže premiestňovanie psov z oblasti bez výskytu parazita Echinococcus multilocularis predstavuje zanedbateľné riziko šírenia nákazy, preventívne zdravotné opatrenia by nemali byť vyžadované v prípade psov pochádzajúcich z členských štátov alebo ich častí, ktoré sú uvedené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

(20)

Švédsko nahlasuje prípady infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich zvierat od januára 2011, zatiaľ čo Írsko, Fínsko a Spojené kráľovstvo predložili Komisii výsledky ich dohľadu nad parazitom Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľov, ktoré potvrdzujú ich tvrdenie o absencii parazita v ich príslušných ekosystémoch.

(21)

Malta predložila dôkazy, že na ostrove sa nenachádzajú vhodné voľne žijúce konečné hostiteľské zvieratá, že parazit Echinococcus multilocularis nebol nikdy zaznamenaný u tamojších domácich konečných hostiteľov a že životné prostredie nepodporuje významnú populáciu potenciálnych dočasných hostiteľských zvierat.

(22)

Z informácií predložených Írskom, Maltou, Fínskom a Spojeným kráľovstvom je zrejmé, že uvedené členské štáty spĺňajú jednu z podmienok na to, aby boli uvedené v zozname v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o celé ich územie. Preto by mali mať povolené uplatňovať preventívne zdravotné opatrenia stanovené v tomto nariadení od 1. januára 2012, kedy uplynie platnosť prechodného opatrenia stanoveného v článku 16 nariadenia (ES) č. 998/2003.

(23)

Podľa stanoviska EFSA z roku 2006 nedochádza k šíreniu infekčných vajíčok parazita Echinococcus multilocularis skôr ako 28 dní po požití infikovaného dočasného hostiteľa. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť podmienky udeľovania výnimiek v prípade psov, ktorí sa na území členských štátov alebo ich častí uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu nachádzajú menej ako 28 dní od uplatnenia preventívnych zdravotných opatrení, keďže takéto psy nepredstavujú riziko zavlečenia uvedeného parazita,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie Echinococcus multilocularis u psov určených na nekomerčné premiestnenie na územia členských štátov alebo ich častí, ktoré sa určujú na základe:

a)

neprítomnosti parazita Echinococcus multilocularis u konečných hostiteľských zvierat alebo

b)

implementácie programu eradikácie parazita Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat v rámci vymedzeného času.

Článok 2

Uplatňovanie preventívnych zdravotných opatrení v závislosti od zemepisnej polohy

1.   Členské štáty uvedené v prílohe I uplatňujú preventívne zdravotné opatrenia stanovené v článku 7 (ďalej len „preventívne zdravotné opatrenia“) v prípade psov určených na nekomerčné premiestňovanie na územie uvedených členských štátov alebo ich častí uvedených v danej prílohe.

2.   Členské štáty uvedené v časti A prílohy I neuplatňujú preventívne zdravotné opatrenia v prípade psov určených na nekomerčné premiestňovanie priamo z iného členského štátu alebo jeho časti, ktorý je uvedený v danej časti.

3.   Členské štáty uvedené v časti B prílohy I neuplatňujú preventívne zdravotné opatrenia v prípade psov určených na nekomerčné premiestňovanie priamo z iného členského štátu alebo jeho časti, ktorý je uvedený v časti A.

Článok 3

Podmienky na uvedenie členských štátov alebo ich častí v časti A prílohy I

Členské štáty sa uvedú v časti A prílohy I, či už ako celok, alebo ako časti územia, ak predložili Komisii žiadosť, v ktorej zdokumentujú dodržanie aspoň jednej z týchto podmienok:

a)

vyhlásili v súlade s postupom odporúčaným v odseku 3 článku 1.4.6 kapitoly 1.4 Kódexu zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), vydanie z roku 2010, zväzok 1, celé svoje územie alebo jeho časť za územie bez výskytu infekcie Echinococcus multilocularis u konečných hostiteľských zvierat a majú vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovenú povinnosť nahlasovania infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat;

b)

počas pätnástich rokov pred dátumom uvedenej žiadosti a bez toho, aby uplatňovali program dohľadu zameraný na príslušný patogén, nezaznamenali žiaden výskyt infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat a počas desiatich rokov pred dátumom uvedenej žiadosti boli splnené tieto podmienky:

i)

existovala zákonná povinnosť nahlasovania infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat;

ii)

bol zavedený systém včasného zistenia infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat;

iii)

boli zavedené vhodné opatrenia na zamedzenie zavlečenia parazita Echinococcus multilocularis prostredníctvom domácich konečných hostiteľských zvierat;

iv)

infekcia parazitom Echinococcus multilocularis sa podľa dostupných informácií nevyskytovala u voľne žijúcich hostiteľských zvierat na ich území;

c)

implementovali počas troch dvanásťmesačných období pred dátumom uvedenej žiadosti program dohľadu zameraný na príslušný patogén, ktorý je v súlade s požiadavkami prílohy II a v rámci ktorého sa nezaznamenal žiaden výskyt infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat, pričom na základe vnútroštátnych právnych predpisov existuje povinnosť nahlasovať akýkoľvek takýto výskyt.

Článok 4

Podmienky na uvedenie členských štátov alebo ich častí v časti B prílohy I

Členské štáty sa v časti B prílohy I uvádzajú najviac na päť dvanásťmesačných období dohľadu v prípade, že predložili Komisii žiadosť, v ktorej zdokumentovali, že:

a)

na celom ich území alebo na jeho časti, ktoré sa majú uviesť v danej časti, bol implementovaný povinný program eradikácie infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich hostiteľských zvierat v súlade so zarážkami článku 14 ods. 1 smernice 92/65/EHS;

b)

majú vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovenú povinnosť nahlasovania infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat.

Článok 5

Povinnosti členských štátov uvedených v prílohe I

1.   Členské štáty uvedené v prílohe I majú:

a)

vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovenú povinnosť nahlasovania infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat;

b)

zavedený systém včasného zistenia infekcie Echinococcus multilocularis u hostiteľských zvierat.

2.   Členské štáty uvedené v prílohe I implementujú program dohľadu zameraný na príslušný patogén, ktorý je navrhnutý a vykonávaný v súlade s prílohou II.

3.   Členské štáty uvedené v prílohe I bezodkladne oznamujú Komisii a ostatným členským štátom zistenie infekcie Echinococcus multilocularis vo vzorkách odobratých od voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat:

a)

počas predchádzajúceho dvanásťmesačného obdobia dohľadu v prípade členských štátov alebo ich častí uvedených v časti A prílohy I alebo

b)

po prvom 24–mesačnom období po začatí povinného programu stanoveného v článku 4 zameraného na eradikáciu infekcie Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat v členských štátoch alebo ich častiach uvedených v časti B prílohy I.

4.   Členské štáty uvedené v prílohe I nahlasujú Komisii výsledky programu dohľadu zameraného na príslušný patogén, uvedeného v odseku 2 do 31. mája po ukončení každého dvanásťmesačného obdobia dohľadu.

Článok 6

Podmienky vylúčenia členských štátov alebo ich častí zo zoznamu uvedeného v prílohe I

Komisia vypustí členské štáty alebo ich časti z príslušného zoznamu stanoveného v prílohe I v prípade, že:

a)

podmienky stanovené v článku 5 ods. 1 už nie sú dodržané alebo

b)

sa počas období dohľadu uvedených v článku 5 ods. 3 zistil výskyt akejkoľvek infekcie Echinococcus multilocularis u konečných hostiteľských zvierat, alebo

c)

Komisii nebola doručená správa uvedená v článku 5 ods. 4 v určenom termíne stanovenom v článku 5 ods. 4, alebo

d)

eradikačný program stanovený v článku 4 bol ukončený.

Článok 7

Preventívne zdravotné opatrenia

1.   Psy určené na nekomerčné premiestňovanie do členských štátov alebo ich častí uvedených v prílohe I sa ošetria proti dospelým i nedospelým črevným formám parazita Echinococcus multilocularis v časovom rozmedzí maximálne 120 hodín a minimálne 24 hodín pred ich plánovaným vstupom do takéhoto členského štátu alebo jeho časti.

2.   Ošetrenie stanovené v odseku 1 vykonáva veterinárny lekár a spočíva v podaní lieku:

a)

obsahujúceho primeranú dávku:

i)

prazikvantelu alebo

ii)

farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis;

b)

pre ktorý bolo vydané:

i)

povolenie na uvedenie na trh v súlade s článkom 5 smernice 2001/82/ES alebo článkom 3 nariadenia (ES) č. 726/2004 alebo

ii)

povolenie alebo licencia zo strany príslušného orgánu tretej krajiny pôvodu psa určeného na nekomerčné premiestňovanie.

3.   O ošetrení stanovenom v odseku 1 vydá osvedčenie:

a)

v prípade nekomerčného premiestňovania psov v rámci Únie veterinárny lekár, ktorý ošetrenie vykonal, zápisom do príslušnej časti pasu zavedeného rozhodnutím 2003/803/ES alebo

b)

v prípade nekomerčného premiestňovania psov z tretích krajín úradný veterinárny lekár, zápisom do príslušnej časti veterinárneho osvedčenia zavedeného rozhodnutím 2004/824/ES.

Článok 8

Výnimka z uplatňovania preventívnych zdravotných opatrení

1.   Odchylne od článku 7 ods. 1 sa nekomerčné premiestňovanie do členských štátov alebo ich častí uvedených v prílohe I povoľuje pre psy, ktoré boli podrobené preventívnym zdravotným opatreniam stanoveným v:

a)

článku 7 ods. 2 a článku 7 ods. 3 písm. a) aspoň dvakrát v intervale najviac 28 dní a ošetrenie sa potom opakovalo v pravidelných intervaloch nie dlhších ako 28 dní;

b)

článku 7 ods. 2 a 3 najmenej 24 hodín pred vstupom a najviac 28 dní pred dátumom ukončenia presunu, pričom uvedené psy musia prejsť miestom vstupu cestovateľa uvedeným daným členským štátom v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 998/2003.

2.   Výnimka stanovená v odseku 1 sa vzťahuje len na premiestňovanie psov vstupujúcich do členských štátov alebo ich častí, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I, ktoré:

a)

oznámili Komisii podmienky kontroly takéhoto premiestňovania a

b)

tieto podmienky verejne sprístupnili.

Článok 9

Preskúmanie

Komisia:

a)

preskúma toto nariadenie najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti vzhľadom na vedecký vývoj týkajúci sa infekcie Echinococcus multilocularis u zvierat;

b)

predloží výsledky svojho preskúmania Európskemu parlamentu a Rade.

V preskúmaní bude preskúmaná predovšetkým proporcionalita a vedecké opodstatnenie príslušných preventívnych zdravotných opatrení.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2006) 441, 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  Ú. v. EÚ L 311, 28.11.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 358, 3.12.2004, s. 12.

(7)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zoznam členských štátov alebo ich častí, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 3

Kód ISO

Členský štát

Časť územia

FI

FÍNSKO

celé územie

GB

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

celé územie

IE

ÍRSKO

celé územie

MT

MALTA

celé územie


ČASŤ B

Zoznam členských štátov alebo ich častí, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 4

Kód ISO

Členský štát

Časť územia

 

 

 


PRÍLOHA II

Požiadavky týkajúce sa programu dohľadu zameraného na príslušný patogén podľa článku 3 písm. c)

1.

Program dohľadu zameraný na príslušný patogén je navrhnutý tak, aby na epidemiologicky relevantnú zemepisnú jednotku v členskom štáte alebo jeho časti bolo možné zistiť výskyt najviac 1 % pri spoľahlivosti najmenej 95 %.

2.

Program dohľadu zameraný na príslušný parazit využíva vhodný odber vzoriek, či už založený na miere rizika alebo reprezentatívny, ktorým sa zabezpečí zistenie parazita Echinococcus multilocularis v prípade, že je prítomný v ktorejkoľvek časti členského štátu v predpokladanej prevalencii špecifikovanej v bode 1.

3.

Program dohľadu zameraný na príslušný parazit spočíva v kontinuálnom odbere vzoriek od voľne žijúcich konečných hostiteľov počas dvanásťmesačného obdobia dohľadu, alebo v prípade, že existuje dôkaz neprítomnosti voľne žijúcich konečných hostiteľov v členskom štáte alebo jeho časti, od domácich konečných hostiteľov, na účely analýzy vyšetrením:

a)

črevného obsahu na zistenie parazita Echinococcus multilocularis metódou SCT (sedimentation and counting technique – metóda sedimentácie a následného stanovenia počtu) alebo inou metódou s porovnateľnou citlivosťou a špecifickosťou alebo

b)

výkalov na zistenie druhovošpecifickej deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) z tkaniva alebo vajíčok parazita Echinococcus multilocularis prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie alebo inej metódy s porovnateľnou citlivosťou a špecifickosťou.


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/13


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1153/2011

z 30. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha Ib k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o technické požiadavky na vakcináciu proti besnote

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), a najmä na jeho článok 19a ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 998/2003 sa stanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, uvedených v častiach A a B prílohy I k uvedenému nariadeniu, medzi členskými štátmi. Stanovuje sa v ňom, že uvedené zvieratá musí sprevádzať pas, v ktorom sa osvedčuje, že na danom zvierati bola vykonaná platná vakcinácia proti besnote podľa prílohy Ib. V nariadení (ES) č. 998/2003 sa takisto stanovuje, že technické požiadavky na vakcináciu proti besnote stanovené v prílohe Ib sa môžu meniť a dopĺňať prostredníctvom delegovaných aktov.

(2)

V prílohe Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa stanovuje, že vakcináciu proti besnote možno pokladať za platnú len vtedy, ak, inter alia, dátum vakcinácie nepredchádza dátumu zavedenia mikročipu uvedenému v pase alebo sprievodnom veterinárnom osvedčení. Zviera označené dobre čitateľným tetovaním aplikovaným pred 3. júlom 2011 sa však tiež pokladá za označené v súlade s uvedeným nariadením. V záujme prehľadnosti právnych predpisov Únie je preto potrebné zmeniť a doplniť prílohu Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003 tak, aby sa v nej stanovilo, že vakcinácia proti besnote sa môže pokladať za platnú, ak, inter alia, dátum vakcinácie proti besnote nepredchádza dátumu zavedenia mikročipu alebo aplikácie tetovania.

(3)

Príloha Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003 by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bod 2 písm. b) v prílohe Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa nahrádza takto:

„b)

dátum uvedený v písm. a) nesmie predchádzať dátumu zavedenia mikročipu alebo aplikácie tetovania uvedenému:

i)

v oddiele III ods. 2 alebo 5 pasu, alebo

ii)

v príslušnom oddiele sprievodného veterinárneho osvedčenia;“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. augusta 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1154/2011

z 10. novembra 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Zgornjesavinjski želodec (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Zgornjesavinjski želodec“ do registra, ktorú predložilo Slovinsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa preto musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 45, 12.2.2011, s. 28.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

SLOVINSKO

Zgornjesavinjski želodec (CHZO)


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1155/2011

z 10. novembra 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Šebreljski želodec (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Šebreljski želodec“ do registra, ktorú predložilo Slovinsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa preto musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 45, 12.2.2011, s. 25.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

SLOVINSKO

Šebreljski želodec (CHZO)


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1156/2011

z 10. novembra 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kočevski gozdni med (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Slovinska o zápis názvu „Kočevski gozdni med“ do registra bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa preto musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 70, 4.3.2011, s. 11.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.4.   Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)

SLOVINSKO

Kočevski gozdni med (CHOP)


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/20


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1157/2011

z 10. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách EÚ a medzinárodných vodách zón Vb, VIb a VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v súvislosti s touto populáciou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti s populáciou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazujú odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej populácie ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

66/T&Q

Členský štát

Francúzsko

Populácia

HER/5B6ANB

Druh

sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

Dátum

12. októbra 2011


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1158/2011

z 11. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky jednoškvrnnej v divízii IIIa a vo vodách EÚ v poddivíziách 22 – 32 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom v zásobe, uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na zásobu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazuje odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

69/T&Q

Členský štát

Švédsko

Zásoba

HAD/3A/BCD

Druh

treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

Zóna

IIIa, vody EÚ v poddivíziách 22 – 32

Dátum

24. október 2011


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1159/2011

z 11. novembra 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom populácie uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v súvislosti s touto populáciou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v súvislosti s populáciou uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazujú odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej populácie ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

67/T&Q

Členský štát

Španielsko

Populácia

COD/1N2AB.

Druh

treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

Nórske vody zón I a II

Dátum

6. júla 2011


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/26


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1160/2011

zo 14. novembra 2011

o povolení a zamietnutí povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú zdravotné tvrdenia o potravinách zakázané, ak ich Komisia nepovolila v súlade s uvedeným nariadením a neboli zahrnuté do zoznamu povolených tvrdení.

(2)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa takisto stanovuje, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu predložiť žiadosti o povolenie zdravotných tvrdení. Príslušný vnútroštátny orgán má platné žiadosti postúpiť Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA) (ďalej len „úrad“).

(3)

Po prijatí žiadosti má o tom úrad bezodkladne informovať ostatné členské štáty a Komisiu a vydať stanovisko k príslušnému zdravotnému tvrdeniu.

(4)

Komisia má rozhodnúť o povolení zdravotných tvrdení so zohľadnením stanoviska, ktoré vydal úrad.

(5)

V nadväznosti na žiadosť spoločnosti CreaNutrition AG predloženú podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa od úradu vyžadovalo, aby vydal stanovisko k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov ovseného betaglukánu na zníženie cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-2008-681) (2). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „Zahrnutie ovseného betaglukánu ako súčasti vyváženej stravy aktívne redukuje/znižuje LDL (lipoproteín s nízkou hustotou) cholesterol a celkový cholesterol v krvi.“

(6)

Vo svojom stanovisku, ktoré bolo Komisii a členským štátom doručené 8. decembra 2010, dospel úrad na základe predložených údajov k záveru, že sa zistila príčinná súvislosť medzi konzumáciou ovseného betaglukánu a redukovaním koncentrácie LDL cholesterolu v krvi. Zdravotné tvrdenie, ktoré zohľadňuje uvedený záver, by sa preto malo pokladať za vyhovujúce požiadavkám nariadenia (ES) č. 1924/2006 a malo by sa zahrnúť do zoznamu povolených tvrdení Únie.

(7)

V článku 16 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa stanovuje, že stanovisko, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie, by malo obsahovať určité informácie. Tieto informácie týkajúce sa povoleného tvrdenia by sa preto mali uviesť v prílohe I k tomuto nariadeniu a mali by prípadne zahŕňať preformulované znenie tvrdenia, osobitné podmienky používania tvrdenia a v prípade potreby podmienky alebo obmedzenia používania potraviny a/alebo dodatočný údaj alebo varovanie podľa pravidiel stanovených v nariadení (ES) č. 1924/2006 a v súlade so stanoviskami úradu.

(8)

Jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1924/2006 je zabezpečiť, aby boli zdravotné tvrdenia pravdivé, jasné, spoľahlivé a užitočné pre spotrebiteľa a aby sa v tejto súvislosti zohľadnilo znenie a prezentácia. Ak má teda znenie tvrdení pre spotrebiteľa rovnaký význam ako znenie povoleného zdravotného tvrdenia, pretože poukazujú na rovnaký vzťah existujúci medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím, mali by sa na ne vzťahovať rovnaké podmienky používania uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(9)

V nadväznosti na žiadosť spoločnosti HarlandHall L.t.d. (v mene Soya Protein Association, European Vegetable Protein Federation a European Natural Soyfood Manufacturers Association) predloženú podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa od úradu vyžadovalo vydanie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov sójového proteínu na znižovanie koncentrácie cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-2009-00672) (3). Tvrdenie navrhované žiadateľmi bolo formulované takto: „Preukázalo sa, že sójovým proteínom sa redukuje/znižuje cholesterol v krvi; znížením cholesterolu v krvi sa môže znížiť riziko (koronárnej) choroby srdca.“

(10)

Vo svojom stanovisku, ktoré bolo Komisii a členským štátom doručené 30. júla 2010, dospel úrad na základe predložených údajov k záveru, že sa nezistila príčinná súvislosť medzi konzumáciou sójového proteínu a tvrdeným účinkom. Keďže uvedené tvrdenie nevyhovuje požiadavkám nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(11)

V nadväznosti na žiadosť spoločnosti Danone France predloženú podľa článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1924/2006 sa od úradu vyžadovalo vydanie stanoviska k zdravotnému tvrdeniu týkajúcemu sa účinkov fermentovaného mliečneho výrobku Actimel® obsahujúceho Lactobacillus casei DN-114 001 a jogurtovú symbiózu na zníženie prítomnosti toxínov Clostridium difficile v čreve (otázka č. EFSA-Q-2009-00776) (4). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo formulované takto: „Fermentovaným mliekom obsahujúcim probiotikum Lactobacillus casei DN-114001 a jogurtovú symbiózu sa znižuje prítomnosť toxínov Clostridium difficile v čreve (náchylných starnúcich osôb). Prítomnosť toxínov Clostridium difficile sa spája s výskytom akútnej hnačky.“

(12)

Vo svojom stanovisku, ktoré bolo Komisii a členským štátom doručené 8. decembra 2010, dospel úrad na základe predložených údajov k záveru, že poskytnuté dôkazy nestačia na zistenie príčinnej súvislosti medzi konzumáciou výrobku Actimel® a znížením rizika hnačky C. difficile prostredníctvom zníženia prítomnosti toxínov C. difficile. Keďže uvedené tvrdenie nevyhovuje požiadavkám nariadenia (ES) č. 1924/2006, nemalo by sa povoliť.

(13)

Pri stanovovaní opatrení uvedených v tomto nariadení sa zvážili pripomienky žiadateľov a verejnosti, ktoré boli Komisii doručené podľa článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zdravotné tvrdenie uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenej prílohe môže v súvislosti s potravinami uvádzať na trhu Európskej únie.

2.   Zdravotné tvrdenie uvedené v odseku 1 sa zahŕňa do zoznamu povolených tvrdení Únie podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Článok 2

Zdravotné tvrdenia uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu sa nezahŕňajú do zoznamu povolených tvrdení Únie podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Vestník EFSA (The EFSA Journal) (2010); 8(12): 1885.

(3)  Vestník EFSA (The EFSA Journal) 2010; 8(7): 1688.

(4)  Vestník EFSA (The EFSA Journal) 2010; 8(12): 1903.


PRÍLOHA I

POVOLENÉ ZDRAVOTNÉ TVRDENIE

Uplatňovanie – príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1924/2006

Žiadateľ – adresa

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Podmienky používania tvrdenia

Podmienky a/alebo obmedzenia používania potraviny a/alebo dodatočný údaj alebo varovanie

Odkaz na stanovisko EFSA

Článok 14 ods. 1 písm. a) – zdravotné tvrdenie odkazujúce na zníženie rizika ochorenia

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Švajčiarsko

ovsený betaglukán

Preukázalo sa, že ovsený betaglukán redukuje/znižuje cholesterol v krvi. Vysoký cholesterol je rizikový faktor vzniku koronárnej choroby srdca.

Informovanie spotrebiteľa, že priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 3 g ovseného betaglukánu.

Tvrdenie sa môže použiť pri potravinách, ktoré poskytujú najmenej 1 g ovseného betaglukánu na kvantifikovanú porciu.

 

Q-2008-681


PRÍLOHA II

ZAMIETNUTÉ ZDRAVOTNÉ TVRDENIA

Uplatňovanie – príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina alebo kategória potravín

Tvrdenie

Odkaz na stanovisko EFSA

Článok 14 ods. 1 písm. a) – zdravotné tvrdenie odkazujúce na zníženie rizika ochorenia

sójový proteín

Preukázalo sa, že sójovým proteínom sa redukuje/znižuje cholesterol v krvi; znížením cholesterolu v krvi sa môže znížiť riziko (koronárnej) choroby srdca.

Q-2009-00672

Článok 14 ods. 1 písm. a) – zdravotné tvrdenie odkazujúce na zníženie rizika ochorenia

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 a jogurtová symbióza

Fermentovaným mliekom obsahujúcim probiotikum Lactobacillus casei DN-114 001 a jogurtovú symbiózu sa znižuje prítomnosť toxínov Clostridium difficile v čreve (náchylných starnúcich osôb). Prítomnosť toxínov Clostridium difficile sa spája s výskytom akútnej hnačky.

Q-2009-00776


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1161/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nariadenie Komisie (ES) č. 953/2009, pokiaľ ide o zoznamy minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES zo 6. mája 2009 o potravinách na osobitné výživové účely (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA),

keďže:

(1)

V prílohe II k smernici 2002/46/ES sa ustanovuje zoznam vitamínov a minerálnych látok, ktoré možno používať pri výrobe výživových doplnkov. Nariadením Komisie (ES) č. 1170/2009 (4) sa nahradili prílohy I a II k smernici 2002/46/ES. Zmeny v zozname uvedenom v prílohe II k smernici 2002/46/ES, zmenenej a doplnenej uvedeným nariadením, sa prijímajú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 4 uvedenej smernice a v súlade s postupom uvedeným v jej článku 13 ods. 3

(2)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 sa ustanovuje zoznam vitamínov a minerálnych látok, ktoré možno pridávať do potravín.

(3)

V prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 953/2009 (5) sa ustanovuje zoznam látok, ktoré sa na osobitné výživové účely môžu pridávať do potravín..

(4)

EFSA vyhodnotil nové minerálne látky na účely použitia v potravinách. Látky, v prípade ktorých EFSA vydal priaznivé stanovisko, by sa mali doplniť do zoznamov v uvedených právnych predpisoch.

(5)

So zainteresovanými stranami sa konzultovalo prostredníctvom Poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín a predložené pripomienky sa vzali do úvahy.

(6)

Smernica 2002/46/ES, nariadenie (ES) č. 1925/2006 a nariadenie (ES) č. 953/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť B prílohy II k smernici 2002/46/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

za položku „fosforečnan železnatý“ sa vkladajú tieto položky:

„fosforečnan železnato-amónny

železito sodná soľ kyseliny EDTA“

b)

za položku „sodné soli kyseliny ortofosforečnej“ sa vkladajú tieto položky:

„síran sodný

síran draselný“.

Článok 2

Časť 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 sa mení a dopĺňa takto:

a)

za položku „síran železnatý“ sa vkladajú tieto položky:

„fosforečnan železnato-amónny

železito sodná soľ kyseliny EDTA“

b)

za položku „síran chromitý a jeho hexahydrát“ sa vkladajú tieto položky:

„pikolinát chromitý“.

Článok 3

Kategória 2 (Minerálne látky) prílohy k nariadeniu (ES) č. 953/2009 sa mení a dopĺňa takto:

a)

za položku „síran železnatý“ sa vkladajú tieto položky:

„fosforečnan železnato-amónny

x

 

železito sodná soľ kyseliny EDTA

x“

 

b)

za položku „síran chromitý a jeho hexahydrát“ sa vkladajú tieto položky:

„pikolinát chromitý

x“

 

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 21.

(4)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 36.

(5)  Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2009, s. 9.


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1162/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1163/2011

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/2011 sa stanovila v vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 971/2011 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1137/2011 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2011, s. 10.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95, uplatniteľné od 15. novembra 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


SMERNICE

15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/35


SMERNICA KOMISIE 2011/90/EÚ

zo 14. novembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES stanovujúca dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (1) (smernica o spotrebiteľskom úvere), a najmä na jej článok 19 ods. 5,

keďže:

(1)

Zo skúseností, ktoré členské štáty získali pri vykonávaní smernice 2008/48/ES, vyplýva, že predpoklady stanovené v časti II prílohy I k uvedenej smernici nie sú dostatočné na jednotný výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov a okrem toho už nie sú prispôsobené obchodnej situácii na trhu.

(2)

Je potrebné tieto predpoklady doplniť stanovením nových predpokladov týkajúcich sa noriem výpočtu ročnej percentuálnej miery v prípade úverov bez pevne stanoveného trvania či opakovane plne splatných. Takisto je potrebné stanoviť normy na stanovenie termínov prvého čerpania úveru a splátok, ktoré má spotrebiteľ uskutočniť.

(3)

Časť II prílohy I k smernici 2008/48/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 25 ods. 1 smernice 2008/48/ES a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Časť II prílohy I k smernici 2008/48/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66.


PRÍLOHA

Časť II prílohy I k smernici 2008/48/ES sa nahrádza týmto znením:

„II.

Dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov sú takéto:

a)

Ak zmluva o úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať finančné prostriedky ľubovoľne, celková výška úveru sa považuje za vyčerpanú okamžite a v plnej výške.

b)

Ak zmluva o úvere umožňuje spotrebiteľovi vo všeobecnosti čerpať finančné prostriedky ľubovoľne, ale ukladá medzi rôznymi spôsobmi čerpania finančných prostriedkov obmedzenie, pokiaľ ide o výšku a časové obdobie, výška úveru sa považuje za vyčerpanú najskorším dátumom stanoveným v zmluve o úvere a v súlade s týmito obmedzeniami čerpania.

c)

Ak zmluva o úvere umožňuje čerpanie finančných prostriedkov rôznymi spôsobmi s rôznymi poplatkami alebo úrokovými sadzbami úveru, celková výška úveru sa považuje za vyčerpanú s najvyšším poplatkom a úrokovou sadzbou úveru, ktoré sa vzťahujú na najbežnejšie používaný druh mechanizmu čerpania finančných prostriedkov pri tomto type úverových zmlúv.

d)

V prípade povoleného prečerpania sa celková výška úveru považuje za vyčerpanú v plnej výške a na celé obdobie trvania zmluvy o úvere. Ak obdobie trvania dispozičného úveru nie je známe, ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta na základe predpokladu, že trvanie úveru predstavuje tri mesiace.

e)

V prípade otvorenej zmluvy o úvere sa okrem možnosti povoleného prečerpania predpokladá, že:

i)

úver sa poskytuje na obdobie jedného roka počnúc dátumom prvého čerpania a že konečná splátka uskutočnená spotrebiteľom vyrovná zostatok kapitálu, úrokov a prípadných ďalších poplatkov;

ii)

spotrebiteľ spláca kapitál v rovnakých mesačných splátkach so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania. V prípadoch, keď sa kapitál musí úplne splatiť iba jedinou splátkou v rámci každého platobného obdobia, sa však predpokladá, že následné čerpania a splácania celého kapitálu spotrebiteľom prebiehajú počas obdobia jedného roka. Úroky a ďalšie poplatky sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním kapitálu a v súlade s tým, ako sa stanovuje v úverovej zmluve.

Na účely tohto bodu sa otvorenou zmluvou o úvere rozumie úverová zmluva bez pevne stanovenej dĺžky trvania a zahŕňa úvery, ktoré sa musia úplne splatiť v rámci určitého obdobia alebo po ňom, no len čo sú splatené, sú prístupné na ďalšie čerpanie.

f)

V prípade úverových zmlúv iných ako s možnosťou povoleného prečerpania a otvorených zmlúv o úvere uvedených v predpokladoch stanovených v písmenách d) a e):

i)

ak sa dátum alebo čiastka splátky kapitálu, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, nedá zistiť, predpokladá sa, že splátka sa uskutoční v najbližšom dátume stanovenom v úverovej zmluve a za najnižšiu čiastku, ktorá je stanovená v úverovej zmluve;

ii)

ak dátum uzatvorenia úverovej zmluvy nie je známy, predpokladá sa, že dňom prvého čerpania je deň, ktorý vyplýva z najkratšieho intervalu medzi týmto dátumom a dátumom prvej platby, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť.

g)

Ak sa dátum alebo čiastka splátky kapitálu, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, nedá zistiť na základe úverovej zmluvy alebo predpokladov stanovených v písmenách d), e) alebo f), predpokladá sa, že sa platba uskutočňuje v súlade s dátumami a podmienkami požadovanými veriteľom, a ak tieto údaje nie sú známe:

i)

úrokové sadzby sa platia spoločne so splácaním kapitálu;

ii)

neúrokové sadzby vyjadrené jedinou sumou sa platia v deň uzavretia úverovej zmluvy;

iii)

neúrokové sadzby vyjadrené ako niekoľko platieb sa platia v pravidelných intervaloch počnúc dňom prvého vyplatenia kapitálu, a ak čiastka takýchto platieb nie je známa, predpokladá sa, že ide o rovnaké čiastky;

iv)

konečná platba vyrovná zostatok kapitálu, úrokov a prípadných ďalších poplatkov.

h)

Ak sa ešte nedohodla maximálna výška úveru, za maximálnu výšku sa považuje 1 500 EUR.

i)

Ak sa na obmedzený čas alebo pre obmedzenú čiastku ponúkajú rôzne úrokové sadzby a poplatky, za príslušnú úrokovú sadzbu a poplatky sa považuje najvyššia úroková sadzba a poplatky za celkový čas trvania zmluvy o úvere.

j)

V prípade zmlúv o spotrebiteľskom úvere, pri ktorých sa dohodla fixná úroková sadzba úveru na počiatočné obdobie, na ktorého konci sa určí nová úroková sadzba úveru, ktorá sa bude následne pravidelne upravovať v súlade s dohodnutým ukazovateľom, vychádza výpočet ročnej percentuálnej miery z predpokladu, že na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou úveru je úroková sadzba úveru rovnaká ako v čase výpočtu ročnej percentuálnej miery na základe hodnoty dohodnutého ukazovateľa v tom čase.“


ROZHODNUTIA

15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/38


ROZHODNUTIE RADY

z 12. júla 2011,

ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu

(prepracované znenie)

(2011/734/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 126 ods. 9 a článok 136,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 2010/320/EÚ z 10. mája 2010, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu (1), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (2). Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto rozhodnutie prepracovať.

(2)

V článku 136 ods. 1 písm. a) Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa predpokladá možnosť prijatia osobitných opatrení pre tie členské štáty, ktorých menou je euro, na posilnenie koordinácie a dohľadu nad ich rozpočtovou disciplínou.

(3)

V článku 126 ZFEÚ sa ustanovuje, že členské štáty sa majú vyhýbať nadmernému štátnemu deficitu a na tento účel sa ustanovuje postup pri nadmernom deficite. Pakt o stabilite a raste, v ktorom sa v časti venovanej náprave upravuje postup pri nadmernom deficite, poskytuje rámec na podporu vládnych politík zameraných na rýchle obnovenie zdravej rozpočtovej pozície so zreteľom na hospodársku situáciu.

(4)

Rada 27. apríla 2009 v súlade s článkom 104 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES) rozhodla, že v Grécku existuje nadmerný deficit, a v súlade s článkom 104 ods. 7 Zmluvy o ES a článkom 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (3) vydala odporúčania na korekciu nadmerného deficitu najneskôr do roku 2010. Rada zároveň stanovila Grécku lehotu na prijatie účinných opatrení do 27. októbra 2009. Rada 30. novembra 2009 v súlade s článkom 126 ods. 8 ZFEÚ konštatovala, že Grécko neprijalo účinné opatrenia a následne 16. februára 2010 Rada v súlade s článkom 126 ods. 9 ZFEÚ vo svojom oznámení upozornila Grécko, aby prijalo opatrenia na korekciu nadmerného deficitu najneskôr do roku 2012 (ďalej len „rozhodnutie Rady podľa článku 126 ods. 9“). Rada zároveň stanovila lehotu na prijatie účinných opatrení do 15. mája 2010.

(5)

V súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97, ak sa podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ prijme účinné opatrenie a po prijatí oznámenia sa vyskytnú neočakávané nepriaznivé hospodárske udalosti s vážnymi nepriaznivými dôsledkami na verejné financie, Rada môže na základe odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí revidovaného oznámenia podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ.

(6)

Podľa prognóz útvarov Komisie z jesene 2009, na základe ktorých dostalo Grécko prvýkrát upozornenie, sa očakávalo, že HDP v roku 2010 klesne o 0,25 % a zotaví sa po roku 2011, keď sa očakával rast hospodárstva o 0,7 %. V roku 2010 došlo k hlbšiemu poklesu reálneho HDP a očakáva sa, že tento pokles bude v roku 2011 pokračovať. Potom sa očakáva postupný návrat k rastu. Pri nezmenenej politike zodpovedá toto výrazné zhoršenie hospodárskeho scenára zodpovedajúcemu zhoršeniu výhľadu v oblasti verejných financií. K tomu je potrebné pripočítať revíziu výsledného deficitu verejných financií za rok 2009 (z odhadovaných 12,7 % HDP v čase rozhodnutia Rady podľa článku 126 ods. 9 na 13,6 % HDP podľa fiškálneho oznámenia, ktoré predložilo Grécko 1. apríla 2010) (4) smerom nahor a neskôr na 15,4 % HDP po ukončení prešetrovania, ktoré vykonal Eurostat v spolupráci s gréckymi štatistickými úradmi (5). Napokon, obavy trhov z výhľadu verejných financií sa odzrkadlili v prudkom náraste rizikových prémií na verejný dlh, čo ešte skomplikovalo kontrolu nad smerovaním deficitu verejných financií a verejného dlhu.

(7)

Na konci roka 2009 bol hrubý verejný dlh 127,1 % HDP. Ide o najvyššiu mieru zadlženia v EÚ a značne presahuje referenčnú hodnotu 60 % HDP stanovenú v zmluve. Dosiahnutie spôsobu zníženia deficitu, ktorý sa považuje za nevyhnutný a uskutočniteľný, by na základe týchto skutočností znamenalo, že rast dlhu sa od roku 2013 zvráti. Popri pretrvávajúcom vysokom verejnom deficite výrazne prispeli k rastu dlhu aj určité finančné operácie. Tieto faktory prispeli k podkopaniu dôvery trhov v schopnosť gréckej vlády plniť v budúcnosti dlhovú službu. Je nevyhnutné, aby Grécko čo najskôr prijalo rozhodujúce opatrenia v bezprecedentnom rozsahu, ktoré sa zamerajú na deficit a ďalšie faktory prispievajúce k zvýšeniu dlhu, aby sa zvrátil rast pomeru dlhu k HDP a Grécku sa umožnil čo najskorší návrat k trhovému financovaniu.

(8)

Veľmi vážne zhoršenie finančnej situácie gréckej vlády viedlo ostatné členské štáty eurozóny k rozhodnutiu poskytnúť Grécku stabilizačnú pomoc s cieľom zaistiť ochranu finančnej stability eurozóny ako celku aj v spojení s multilaterálnou pomocou poskytnutou Medzinárodným menovým fondom. Pomoc poskytnutá členskými štátmi eurozóny bude mať formu spojenia bilaterálnych pôžičiek koordinovaných Komisiou. Veritelia sa rozhodli podmieniť poskytnutie svojej pomoci dodržiavaniu tohto rozhodnutia zo strany Grécka. Očakáva sa najmä to, že Grécko vykoná opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí podľa harmonogramu, ktorý je v ňom uvedený.

(9)

V júni 2011 bolo zrejmé, že vzhľadom na porušovanie rozpočtovej disciplíny v roku 2010 a plnenie rozpočtu do mája bude v prípade nezmenenej politiky do splnenia cieľa týkajúceho sa deficitu chýbať značná suma, ktorá by ohrozila celkovú dôveryhodnosť programu. Vzhľadom na existenciu rizík prenosu ťažkostí do ostatných členských štátov eurozóny bolo takisto potrebné aktualizovať špecifické rozpočtové opatrenia, aby sa v roku 2011 umožnilo Grécku dodržať cieľ týkajúci sa deficitu a v nasledujúcich rokoch neprekročiť stropy deficitu stanovené v rozhodnutí 2010/320/EÚ. Tieto opatrenia boli dôkladne prediskutované s gréckou vládou a spoločne ich schválili Európska komisia, Európska centrálna banka a Medzinárodný menový fond.

(10)

Vzhľadom na uvedené úvahy sa zdá vhodné zmeniť a doplniť rozhodnutie 2010/320/EÚ vo viacerých aspektoch a súčasne zachovať konečný termín na korekciu nadmerného deficitu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Grécko musí odstrániť existujúci nadmerný deficit čo najskôr, a najneskôr do roku 2014.

2.   Cieľom postupu úpravy smerom ku korekcii nadmerného deficitu je dosiahnuť deficit verejných financií nepresahujúci 18 508 miliónov EUR (8,0 % HDP) v roku 2010, 17 065 miliónov EUR (7,6 % HDP) v roku 2011, 14 916 miliónov EUR (6,5 % HDP) v roku 2012, 11 399 miliónov EUR (4,8 % HDP) v roku 2013 a 6 385 miliónov EUR (2,6 % HDP) v roku 2014. Na to bude potrebné zlepšiť v období rokov 2009 – 2014 štrukturálne saldo aspoň o 10 % HDP.

3.   V postupe úpravy uvedenom v odseku 2 sa vyžaduje, aby ročná zmena konsolidovaného hrubého verejného dlhu nepresiahla 34 058 miliónov EUR v roku 2010, 17 365 miliónov EUR v roku 2011, 15 016 miliónov EUR v roku 2012, 11 599 miliónov EUR v roku 2013, 7 885 miliónov EUR v roku 2014. Na základe prognóz HDP z mája 2011 zodpovedajúci pomer dlhu k HDP nesmie presiahnuť 143 % v roku 2010, 154 % v roku 2011, 158 % v roku 2012, 159 % v roku 2013 a 157 % v roku 2014.

Článok 2

1.   Grécko prijme najneskôr do konca júna 2010 tieto opatrenia:

a)

zákon, ktorým sa zavádza progresívna daňová stupnica pre všetky zdroje príjmov a horizontálne jednotné zaobchádzanie s príjmami z práce a kapitálových aktív;

b)

zákon, ktorým sa zrušujú v daňovom systéme všetky oslobodenia od dane a ustanovenia o autonómnom zdanení vrátane príjmu z osobitných príplatkov vyplácaných štátnym zamestnancom;

c)

zrušenie rozpočtových prostriedkov v rezervnom fonde na nepredvídané výdavky s cieľom ušetriť 700 miliónov EUR;

d)

zrušenie väčšiny rozpočtových prostriedkov na príspevok solidarity (okrem časti prostriedkov, ktoré sú určené na zmierňovanie chudoby) s cieľom ušetriť 400 miliónov EUR;

e)

zníženie najvyšších dôchodkov s cieľom ušetriť 500 miliónov EUR za celý rok (350 miliónov EUR za rok 2010);

f)

zníženie veľkonočných, letných a vianočných prémií a príplatkov vyplácaných štátnym zamestnancom s cieľom ušetriť 1 500 miliónov EUR za celý rok (1 100 miliónov EUR v roku 2010);

g)

zrušenie veľkonočných, letných a vianočných prémií vyplácaných dôchodcom, avšak zachovanie ochrany tých, ktorí dostávajú nízke dôchodky, s cieľom ušetriť 1 900 miliónov EUR za celý rok (1 500 miliónov EUR v roku 2010);

h)

zvýšenie sadzby DPH so ziskom najmenej 1 800 miliónov EUR za celý rok (800 miliónov EUR v roku 2010);

i)

zvýšenie spotrebných daní z pohonných látok, tabaku a alkoholu so ziskom najmenej 1 050 miliónov EUR za celý rok (450 miliónov EUR v roku 2010);

j)

právne predpisy, ktorými sa vykonáva smernica o službách (6);

k)

zákon na reformu a zjednodušenie verejnej správy na miestnej úrovni s cieľom znížiť prevádzkové náklady;

l)

ustanovenie pracovnej skupiny zameranej na zlepšenie miery využívania štrukturálnych fondov a kohézneho fondu;

m)

zákon, ktorým sa zjednoduší zakladanie nových podnikov;

n)

zníženie verejných investícií o 500 miliónov EUR oproti plánom;

o)

nasmerovanie rozpočtových prostriedkov na spolufinancovanie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na osobitný centrálny účet, ktorý sa nemôže využívať na žiadny iný účel;

p)

zriadenie nezávislého fondu finančnej stability, ktorý bude riešiť prípadný nedostatok kapitálu a udržiavať zdravý stav finančného sektora, podľa potreby prostredníctvom poskytovania kapitálovej podpory bankám;

q)

posilnený dohľad bánk zvýšením ľudských zdrojov, častejším podávaním správ a štvrťročnými stresovými testami.

2.   Grécko prijme najneskôr do konca septembra 2010 tieto opatrenia:

a)

opatrenia na fiškálnu konsolidáciu vo výške aspoň 3,2 % HDP (4,3 % HDP, ak sa prihliada na presuny z opatrení zavedených v roku 2010), ktoré sa majú zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2011: zníženie medzispotreby verejnej správy najmenej o 300 miliónov EUR v porovnaní s úrovňou roku 2010 (okrem úspor z reformy verejnej správy a miestnej správy uvedenej v tomto odseku); zmrazenie valorizácie dôchodkov (s cieľom ušetriť 100 miliónov EUR); dočasné krízové zdanenie vysokoziskových podnikov (ktoré prinesie ročne dodatočne najmenej 600 miliónov EUR v rokoch 2011, 2012 a 2013); systém paušálneho zdanenia samostatne zárobkovo činných osôb (so ziskom najmenej 400 miliónov EUR v roku 2011 a zvýšenie výnosov najmenej o 100 miliónov EUR ročne v rokoch 2012 a 2013); rozšírenie základu DPH zahrnutím niektorých služieb, ktoré sú v súčasnosti z DPH vyňaté, a prenesenie 30 % tovarov a služieb zo zníženej sadzby do základnej sadzby (so ziskom 1 miliardy EUR); postupné zavedenie ekologickej dane na emisie CO2 (so ziskom najmenej 300 miliónov EUR v roku 2011); implementácia právnych predpisov, ktorými sa vykonáva reforma verejnej správy a reorganizácia miestnej správy vládou (s cieľom znížiť náklady najmenej o 500 miliónov EUR v roku 2011 a o ďalších 500 miliónov EUR v roku 2012 a o 500 miliónov EUR v roku 2013); zníženie investícií financovaných z domácich zdrojov (najmenej o 500 miliónov EUR) uprednostňovaním investičných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, stimuly na urovnanie situácie, pokiaľ ide o neoprávnené užívanie pôdy (so ziskom najmenej 1 500 miliónov EUR v rokoch 2011 až 2013, z toho najmenej 500 miliónov EUR v roku 2011); výber príjmov z licencií na hry (najmenej 500 miliónov EUR z predaja licencií a 200 miliónov EUR za ročné licenčné poplatky); rozšírenie základu dane z nehnuteľností aktualizáciou hodnoty majetku (ktoré prinesie najmenej 400 miliónov EUR dodatočných príjmov); zvýšenie zdanenia miezd vyplácaných vo vecných dávkach vrátane zdanenia platieb za lízing automobilov (minimálne o 150 miliónov EUR); zvýšenie dane na luxusné tovary (minimálne o 100 miliónov EUR); zvláštna daň na nepovolené objekty (so ziskom najmenej 800 miliónov EUR ročne) a nahradenie iba 20 % zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku vo verejnom sektore (ústredná štátna správa, miestne samosprávy, fondy sociálneho zabezpečenia, verejné spoločnosti, štátne agentúry a iné verejné inštitúcie). Po porade s Komisiou sa môžu zvážiť opatrenia prinášajúce porovnateľné rozpočtové úspory;

b)

posilnenie úlohy a zdrojov hlavného účtovného úradu a ustanovenie kontrolných mechanizmov proti prípadnému politickému zasahovaniu do prognóz údajov a do účtovníctva;

c)

návrh reformy zákona o mzdách vo verejnom sektore, ktorý bude zahŕňať najmä vytvorenie jednotného platobného orgánu na vyplácanie miezd, zavedenie jednotných zásad a časového harmonogramu na ustanovenie jednotnej zjednodušenej mzdovej tabuľky pre verejný sektor, ktorá bude platiť v štátnom sektore, miestnej správe a ďalších agentúrach;

d)

právne predpisy zlepšujúce účinnosť daňovej správy a kontrol;

e)

začatie nezávislých prieskumov ústrednej správy a existujúcich sociálnych programov;

f)

publikovanie mesačných štatistík (na hotovostnom základe) o príjmoch, výdavkoch, financovaní a omeškaných výdavkoch týkajúcich sa dostupných údajov o verejnej správe a jej podriadených útvarov;

g)

akčný plán na zlepšenie zberu a spracovania údajov verejnej správy, najmä upevňovaním kontrolných mechanizmov štatistických orgánov a hlavného účtovného úradu a zaistením účinnej osobnej zodpovednosti v prípadoch predloženia nesprávnych hlásení s cieľom zaistiť okamžité dodanie kvalitných údajov verejnej správy požadovaných nariadeniami (ES) č. 2223/96 (7), (ES) č. 264/2000 (8), (ES) č. 1221/2002 (9), (ES) č. 501/2004 (10), (ES) č. 1222/2004 (11), (ES) č. 1161/2005 (12), (ES) č. 223/2009 (13) a (ES) č. 479/2009 (14);

h)

pravidelné zverejňovanie informácií o finančnej situácii vo verejných podnikoch a iných verejných subjektoch, ktoré nie sú súčasťou verejnej správy (vrátane podrobných výkazov, súvah a údajov o pracovných miestach a mzdových nákladoch);

i)

zriadenie komplexného centrálneho registra verejných podnikov;

j)

akčný plán s harmonogramom konkrétnych opatrení vedúcich k vytvoreniu ústredného orgánu na obstarávanie;

k)

zákon, ktorým sa ustanoví horný limit vo výške 50 miliónov EUR pre každoročný príspevok na záväzok služby vo verejnom záujme z verejných financií pre prevádzkovateľov železníc na obdobie rokov 2011 – 2013 a ktorým sa ustanoví zásada, na základe ktorej štát neposkytne prevádzkovateľom železníc žiadnu dodatočnú explicitnú ani implicitnú podporu;

l)

obchodný plán pre grécke železnice. V tomto obchodnom pláne sa spresní, akým spôsobom sa dosiahne ziskovosť prevádzkových činností a pokryjú náklady na odpisy, a to od roku 2011, vrátane rušenia stratových liniek, a to zvyšovaním cestovného a znižovaním miezd a počtu zamestnancov. V pláne sa ďalej uvedie podrobná analýza citlivosti týkajúca sa dôsledkov pre mzdové náklady v súvislosti s rôznymi scenármi výsledku kolektívneho vyjednávania a poskytnú sa informácie o niekoľkých možnostiach týkajúcich sa zamestnancov, pričom sa ustanovia pravidlá reštrukturalizácie holdingovej spoločnosti vrátane predaja pozemkov a iných aktív;

m)

zákon na reformu systému mzdového vyjednávania v súkromnom sektore, ktorý by umožnil zníženie platieb za prácu nadčas, zachoval by flexibilitu riadenia pracovného času a umožnil by, aby sa miestnymi územnými dohodami mohol stanoviť nižší rast miezd než v odvetvových dohodách;

n)

reformu právnych predpisov na ochranu zamestnanosti, ktorými sa predĺži skúšobné obdobie pre nových zamestnancov na jeden rok a vo vyššej miere sa umožní využívanie časovo obmedzených pracovných zmlúv a čiastočných pracovných úväzkov;

o)

zmenu a doplnenie právnych predpisov o rozhodcovskom systéme tak, aby mala každá zo strán možnosť rozhodnúť sa pre rozhodcovské konanie, ak nesúhlasí s návrhom mediátora;

p)

reformu rozhodcovského konania, aby sa zabezpečilo, že sa vykonáva podľa transparentných objektívnych kritérií s nezávislým výborom rozhodcov so schopnosťou prijímať rozhodnutia nezávisle od vplyvu vlády.

3.   Grécko prijme najneskôr do konca decembra 2010 tieto opatrenia:

a)

konečné prijatie opatrení uvedených v odseku 2 písm. a);

b)

vykonávanie právneho predpisu na posilnenie fiškálneho rámca. Mal by obsahovať najmä ustanovenie strednodobého fiškálneho rámca, vytvorenie povinného rezervného fondu v rozpočte vo výške 5 % celkových prostriedkov ministerstiev iných ako mzdy, dôchodky a úrok, vytvorenie silnejších mechanizmov na monitorovanie výdavkov a zriadenie rozpočtového úradu pripojeného k parlamentu;

c)

významný nárast miery využívania štrukturálnych fondov a kohézneho fondu;

d)

zjednodušenie právnych predpisov a zrýchlenie procesu udeľovania oprávnení pre podniky, priemyselné činnosti a profesie;

e)

úprava inštitucionálneho rámca helénskeho orgánu pre hospodársku súťaž (HCC) s cieľom zvýšiť jeho nezávislosť, ustanoviť rozumné lehoty na prešetrovanie a vydávanie rozhodnutí a poveriť ho právomocou odmietnuť sťažnosti;

f)

opatrenia na odstránenie existujúcich obmedzení, ktoré bránia voľnému poskytovaniu služieb;

g)

nariadenie, ktorým sa miestnym samosprávam zakáže fungovať s deficitom najmenej do roku 2014; zníženie transferov do miestnych samospráv v súlade s plánovanými úsporami a presunmi kompetencií;

h)

uverejňovanie priebežných dlhodobých prognóz dôchodkových výdavkov do roku 2060, ako sa ustanovuje v reforme právnych predpisov z júla 2010, ktoré sa vzťahujú na hlavné dôchodkové systémy (IKA vrátane dôchodkového systému pre verejných zamestnancov, OGA a OAEE);

i)

zavedenie jednotného systému elektronického predpisovania; uverejnenie kompletného cenníka liekov na trhu; uplatňovanie zoznamu neuhrádzaných liekov a zoznamu voľne predajných liekov; uverejnenie nového zoznamu uhrádzaných liekov použitím nového systému referenčnej ceny; použitie informácií z elektronického predpisovania a naskenovania na získanie rabatov u farmaceutických spoločností; zavedenie mechanizmu na monitorovanie, ktorý umožní posudzovať farmaceutické výdavky na mesačnom základe; presadzovanie poplatku vo výške 5 EUR za pravidelné ambulantné služby a rozšírenie poplatku na neopodstatnené návštevy oddelení pohotovosti; uverejnenie auditovaných účtovných závierok nemocníc a zdravotných stredísk a vytvorenie nezávislej pracovnej skupiny odborníkov v zdravotnej politike, ktorých úlohou bude vypracovať do konca mája 2011 podrobnú správu o celkovej reforme zdravotného systému s cieľom zlepšiť účinnosť a efektívnosť zdravotného systému;

j)

ďalšie zníženie prevádzkových výdavkov najmenej o 5 percent s cieľom dosiahnuť úspory vo výške minimálne 100 miliónov EUR;

k)

ďalšie zníženie transferov s cieľom dosiahnuť pre celý štát úspory vo výške minimálne 100 miliónov EUR. Verejní príjemcovia transferov zabezpečia zodpovedajúce zníženie výdavkov, aby nevznikalo žiadne hromadenie nedoplatkov;

l)

skúmanie prostriedkov pri poskytovaní rodinných prídavkov od januára 2011 s cieľom dosiahnuť úspory vo výške najmenej 150 miliónov EUR (po odčítaní príslušných správnych nákladov);

m)

zníženie nákupu vojenského vybavenia (vojenských dodávok) o najmenej 500 miliónov EUR v porovnaní so súčasným stavom z roku 2010;

n)

zníženie farmaceutických výdavkov fondov sociálneho zabezpečenia o 900 miliónov EUR vďaka dodatočným zníženiam cien liekov a novým postupom obstarávania a výdavkov nemocníc (vrátane výdavkov na zariadenia) o najmenej 350 miliónov EUR;

o)

zmeny v riadení, cenách a mzdách verejných podnikov s cieľom dosiahnuť úspory vo výške minimálne 800 miliónov EUR;

p)

zvýšenie znížených sadzieb DPH z 5,5 na 6,5 percenta a z 11 na 13 percent s cieľom dosiahnuť príjmy minimálne 880 miliónov EUR a zníženie sadzby DPH, ktorá sa uplatňuje na lieky a hotelové ubytovanie, z 11 na 6,5 percenta, pričom náklady bez úspor, ktoré pre fondy sociálneho zabezpečenia a nemocnice vzniknú z nižšej sadzby DPH na lieky, nesmú presiahnuť 250 miliónov EUR;

q)

zintenzívnenie boja proti pašovaniu pohonných látok (aspoň 190 miliónov EUR);

r)

zvýšenie nákladov súdneho konania (minimálne 100 miliónov EUR);

s)

vykonanie akčného plánu na urýchlenie výberu daňových nedoplatkov (minimálne 200 miliónov EUR);

t)

urýchlenie vymáhania daňových pokút (minimálne 400 miliónov EUR);

u)

výber príjmov, ktoré vzniknú z nového rámca pre daňové spory a konania (minimálne 300 miliónov EUR);

v)

príjmy z obnovenia telekomunikačných licencií, ktorých platnosť sa končí (minimálne 350 miliónov EUR);

w)

príjmy z koncesií (minimálne 250 miliónov EUR);

x)

reštrukturalizačný plán pre aténsku dopravnú sieť (OASA). Cieľom tohto plánu je znížiť prevádzkové straty spoločnosti a obnoviť jej hospodársku životaschopnosť. Plán zahŕňa škrty v prevádzkových výdavkoch spoločnosti a zvýšenia cestovného. Požadované opatrenia sa vykonajú do marca 2011;

y)

zákon, ktorým sa nábor zamestnancov v celej verejnej správe obmedzí na pomer maximálne jeden nový zamestnanec ku piatim zamestnancom, ktorí odišli do dôchodku alebo boli prepustení, bez odvetvových výnimiek a vrátane zamestnancov, ktorí v rámci reštrukturalizácie prešli z verejných podnikov do orgánov verejnej správy;

z)

zákony na posilnenie inštitúcie pracovného trhu a ustanoviť, že: dohody na úrovni firiem prevládajú nad sektorovými a zamestnaneckými bez neprimeraných obmedzení; kolektívne dohody na úrovni firiem nie sú obmedzené požiadavkami na minimálnu veľkosť firiem; rozšírenie sektorových a zamestnaneckých dohôd na strany, ktoré nie sú zastúpené pri rokovaniach, sa vylučuje; skúšobná doba pri nových pracovných miestach sa predĺži; časové limity pri využívaní agentúr pre dočasné pracovné miesta sú vylúčené; prekážky väčšieho používania zmlúv na dobu určitú sú odstránené; ustanovenie o vyššej hodinovej mzde pre pracovníkov s čiastočným pracovným úväzkom je vylúčené a flexibilnejšie riadenie pracovného času vrátane práce na polovičný úväzok je umožnené.

4.   Grécko prijme najneskôr do konca marca 2011 tieto opatrenia:

a)

uverejnenie komplexných dlhodobých prognóz dôchodkových výdavkov do roku 2060, ako sa ustanovuje v reforme právnych predpisov z júla 2010. Tieto prognózy budú obsahovať dodatkové (podporné) programy založené na komplexnom súbore údajov, ktoré zhromaždí a spracuje národný orgán pre poistno-matematické prognózy. Prognózy budú predmetom partnerského preskúmania a validuje ich Výbor pre hospodársku politiku;

b)

vláda uhradí nedoplatky nahromadené v roku 2010 a zníži nedoplatky z predchádzajúcich rokov;

c)

plán proti daňovým únikom, ktorý zahŕňa kvantitatívne výkonnostné ukazovatele, na základe ktorých by správa príjmov bola braná na zodpovednosť; právne predpisy na zjednodušenie podávania opravných prostriedkov v správnych a súdnych konaniach vo veci daňových sporov a požadované zákony a postupy na lepšie riešenie prípadov pochybenia, korupcie a slabej výkonnosti daňových úradníkov vrátane stíhania v prípadoch porušenia povinností a uverejňovanie mesačných správ – vrátane súboru ukazovateľov pokroku – piatich pracovných skupín zriadených na boj proti daňovým únikom;

d)

podrobný akčný plán s časovým harmonogramom na dokončenie a zavedenie zjednodušeného systému odmeňovania; príprava strednodobého plánu ľudských zdrojov na obdobie do roku 2013 v súlade s pravidlom prijatia 1 nového zamestnanca za 5 odchádzajúcich a spresnenie plánov vyčlenenia kvalifikovaných pracovníkov na prioritné oblasti a uverejňovanie mesačných údajov o pohybe zamestnancov (prijatí, odchádzajúci, transferujúci medzi subjektmi) v rámci viacerých rezortov štátnej správy;

e)

realizácia komplexnej reformy systému zdravotnej starostlivosti, ktorá sa začala v roku 2010, s cieľom udržať verejné výdavky na zdravotníctvo na úrovni najviac 6 % HDP; opatrenia prinášajúce úsporu na farmaceutikách vo výške najmenej 2 miliárd EUR v porovnaní s úrovňou z roku 2010, z toho sa aspoň 1 miliarda EUR ušetrí v roku 2011; zlepšenie účtovných a fakturačných systémov v nemocniciach takto: dokončí sa zavádzanie systémov podvojného akruálneho účtovníctva vo všetkých nemocniciach, bude sa používať jednotný systém kódov a spoločný register pre zdravotnícke potreby, stavy a toky zdravotníckych potrieb sa budú vo všetkých nemocniciach vypočítavať pomocou jednotného systému kódov pre zdravotnícke potreby, náklady na liečbu sa gréckym fondom sociálneho zabezpečenia, ostatným členským štátom a súkromným zdravotným poisťovniam budú fakturovať včas (najneskôr do dvoch mesiacov) a zaistí sa, že do konca roka 2011 bude aspoň 50 % objemu liekov používaných v štátnych nemocniciach pozostávať z generických a nepatentovaných liekov tak, že všetky štátne nemocnice budú povinne obstarávať farmaceutické výrobky podľa účinnej látky;

f)

s cieľom bojovať proti plytvaniu a zlému hospodáreniu v štátom vlastnených spoločnostiach a dosiahnuť fiškálne úspory vo výške minimálne 800 miliónov EUR zákon, ktorým sa zníži primárne odmeňovanie vo verejných podnikoch na podnikovej úrovni najmenej o 10 %, obmedzí sekundárne odmeňovanie na 10 % primárneho odmeňovania, zriadi strop 4 000 EUR na mesačný hrubý príjem (12 platieb za rok), zvýši cestovné v mestskej doprave minimálne o 30 %; ďalej opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov vo verejných spoločnostiach o 15 % až 25 % a zákon na reštrukturalizáciu OASA;

g)

nový regulačný rámec, ktorý uľahčí uzatváranie koncesných zmlúv pre regionálne letiská;

h)

zriadenie nezávislej pracovnej skupiny pre politiku vzdelávania s cieľom zvýšiť efektívnosť verejného vzdelávacieho systému (primárneho, sekundárneho a vysokoškolského vzdelávania) a dosiahnuť efektívnejšie využívanie zdrojov;

i)

prijatie zákona o ustanovení jednotného orgánu verejného obstarávania v súlade s akčným plánom a vypracovanie platformy elektronického obstarávania na báze informačných technológií a zriadenie priebežných míľnikov v súlade s akčným plánom vrátane testovania úvodnej verzie, dostupnosti všetkých funkcií pre všetky zmluvy a postupného zavedenia povinného používania systému elektronického obstarávania na dodávky tovaru, služieb a práce.

5.   Grécko prijme najneskôr do konca júla 2011 tieto opatrenia:

a)

predloží do Parlamentu zjednodušenú a jednotnú mzdovú tabuľku pre verejný sektor, ktorá sa bude postupne uplatňovať v štátnom sektore, miestnych orgánoch a iných agentúrach počas troch rokov, a ktorou sa zaistí, že platy budú odzrkadľovať produktivitu a úlohy;

b)

strednodobý plán zamestnancov na obdobie do roku 2015 v súlade s pravidlom prijatia 1 nového zamestnanca za 5 odchádzajúcich (1 za 10 v roku 2011). Plán musí zahŕňať prísnejšie pravidlá pre dočasných zamestnancov, zrušenie voľných pracovných miest a vyčlenenie kvalifikovaných pracovníkov na prioritné oblasti a zohľadňovať predĺženie pracovného času vo verejnom sektore;

c)

podrobný akčný plán s časovým harmonogramom dokončenia a zavedenia zjednodušeného systému odmeňovania v súlade so mzdami vo verejnom sektore, pričom sa má dosiahnuť zníženie celkových mzdových nákladov. Tento plán musí vychádzať z výsledkov správy, ktorú uverejnilo ministerstvo financií a jednotný platobný orgán. Právne predpisy týkajúce sa zjednodušeného systému odmeňovania sa budú postupne zavádzať počas troch rokov. Mzdy zamestnancov štátnych podnikov musia byť v súlade s novou mzdovou tabuľkou pre verejný sektor;

d)

posilnenie inšpektorátu práce, ktorý bude plne obsadený kvalifikovanými zamestnancami a ktorý musí mať stanovené kvantitatívne ciele týkajúce sa počtu kontrol, ktoré sa majú vykonať;

e)

zákon, ktorým sa prehodnotia hlavné parametre dôchodkového systému, aby sa obmedzili výdavky verejného sektoru na dôchodky v priebehu rokov 2009 –2060 na menej ako 2,5 % HDP, ak z dlhodobých prognóz vyplýva, že očakávané zvýšenie výdavkov na dôchodky financovaných z verejných zdrojov presiahne túto sumu. Národný orgán pre poistno-matematické prognózy (NAA) musí v rámci prijatej reformy aj naďalej predkladať dlhodobé prognózy výdavkov na dôchodky, a to až do roku 2060. Prognózy musia obsahovať hlavné dodatkové (podporné) programy (ETEAM, TEADY, MTPY) založené na komplexnom súbore údajov, ktoré zhromaždí a spracuje NAA;

f)

revíziu zoznamu namáhavých a fyzicky náročných povolaní s cieľom znížiť ich podiel najviac na 10 % množstva pracovnej sily; nový zoznam ťažkých a nebezpečných povolaní bude platiť s účinnosťou od 1. augusta 2011 pre všetkých súčasných a budúcich zamestnancov;

g)

právne predpisy s cieľom ustanoviť jednotný orgán verejného obstarávania (SPPA), jeho mandát, ciele, kompetencie a právomoci, ako aj časový plán na nadobudnutie účinnosti v súlade s akčným plánom;

h)

dodatočné opatrenia na podporu používania generických liekov prostredníctvom povinného elektronického predpisovania na základe účinnej látky a lacnejších generických liekov, ak sú k dispozícii; priraďovanie nižšej miery rozdelenia nákladov generickým liekom, ktoré majú v porovnaní s referenčnou cenou značne nižšiu cenu (menej ako 60 percent referenčnej ceny) na základe skúseností iných členských štátov EÚ; stanovenie maximálnej ceny generických liekov na 60 percent ceny patentovaných liekov s podobnou účinnou látkou;

i)

uverejnenie súpisu štátnych aktív vrátane podielov v kótovaných a nekótovaných podnikoch a komerčne rentabilných nehnuteľnostiach a pozemkoch; zriadi sa generálny sekretariát pre vývoj v oblasti nehnuteľností s cieľom zlepšiť správu nehnuteľného majetku, oslobodiť ho od akéhokoľvek bremena a pripraviť ho na privatizáciu;

j)

strednodobú fiškálnu stratégiu (ďalej len „MTFS“ – medium-term fiscal strategy) do roku 2015, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto rozhodnutiu a príslušných vykonávacích predpisoch. V rámci MTFS sa vypracujú opatrenia na trvalú fiškálnu konsolidáciu, vďaka ktorým sa zabezpečí, aby sa neprekročil strop deficitu v období rokov 2011 – 2015 ustanovený v rozhodnutí Rady a aby sa zaistilo udržateľné znižovanie pomeru dlhu k HDP;

k)

privatizáciu aktív v hodnote aspoň 390 miliónov EUR; prijatie programu privatizácie s cieľom vybrať aspoň 15 miliárd EUR do konca roka 2012, 22 miliárd EUR do konca roka 2013, 35 miliárd EUR do konca roka 2014 a aspoň 50 miliárd EUR do konca roka 2015; výnosy z privatizácie aktív (nehnuteľností, koncesií a finančných aktív) sa použijú na vyplatenie dlhu a neznížia fiškálne konsolidačné úsilie o dodržanie deficitných stropov uvedených v článku 1 ods. 2;

l)

zriadenie privatizačného fondu riadiaceho sa zásadami riadnej správy s cieľom urýchliť proces privatizácie a zaručiť jeho nezvrátiteľnosť a profesionálne riadenie. Fond právne nadobudne vlastníctvo aktív, ktoré sa majú privatizovať. Fond nemôže založiť svoje aktíva spôsobom, ktorý by zmaril jeho účel, t. j. privatizáciu aktív;

m)

právne predpisy na zatvorenie, fúziu a zníženie počtu neživotaschopných subjektov;

n)

opatrenia na posilnenie kontroly výdavkov: rozhodnutie, ktorým sa stanovuje kvalifikácia a povinnosti účtovníkov, ktorí majú byť vymenovaní vo všetkých príslušných ministerstvách a ktorí budú zodpovedať za zaistenie riadnych finančných kontrol;

o)

nové kritériá a podmienky uzatvárania zmlúv fondmi sociálneho zabezpečenia so všetkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v záujme dosiahnutia cieleného zníženia výdavkov; iniciovanie spoločného nákupu zdravotníckych služieb a tovaru s cieľom dosiahnuť značné zníženie výdavkov aspoň o 25 percent v porovnaní s rokom 2010 prostredníctvom dohôd, v ktorých cena závisí od kupovaného množstva;

p)

uverejnenie záväzných usmernení pre lekárov týkajúcich sa predpisovania na základe medzinárodných usmernení týkajúcich sa predpisovania s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne používanie liekov; uverejnenie a nepretržité aktualizovanie pozitívneho zoznamu preplácaných liekov;

q)

vypracovanie plánu reorganizácie a reštrukturalizácie nemocníc v krátkodobom a dlhodobom horizonte s cieľom obmedziť existujúce nedostatky, využiť úspory z rozsahu a sortimentu a zlepšiť kvalitu starostlivosti o pacientov. V roku 2011 sa tak majú znížiť náklady nemocníc aspoň o 10 percent a v roku 2012 ešte o ďalších 5 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

6.   Grécko prijme najneskôr do konca septembra 2011 tieto opatrenia:

a)

rozpočet na rok 2012 v súlade s MTFS a cieľom dodržať stropy deficitu ustanovené v článku 1 ods. 2;

b)

zmiernenie daňových prekážok pri fúziách podnikov a akvizíciách;

c)

zjednodušenie procesu preclievania pri vývoze a dovoze;

d)

ďalší nárast miery využívania štrukturálnych fondov a kohézneho fondu;

e)

plné vykonávanie programu lepšej právnej úpravy s cieľom znížiť administratívne zaťaženie o 20 % (v porovnaní s rokom 2008);

f)

právne predpisy na zatvorenie, fúziu a zníženie počtu neživotaschopných subjektov;

g)

opatrenia na umožnenie zníženia nákladov v súvislosti s verejným obstarávaním a tretími stranami v štátnych podnikoch, aktualizáciu sadzieb, vytvorenie nových oblastí podnikania a zníženie nákladov na zamestnancov dokončením a vykonávaním plánu obmedzovania zamestnanosti. Otázka nadbytočných zamestnancov, ktorých nemožno prepustiť na základe pravidla prijatia 1 nového zamestnanca za 5 odchádzajúcich (1 za 10 v roku 2011), sa musí riešiť prostredníctvom nedobrovoľného prepúšťania a nútenej dovolenky (pracovná rezerva). Toto pravidlo sa musí uplatňovať bez výnimky na všetky sektory aj na zamestnancov presunutých z verejných podnikov do iných orgánov správy po tom, ako ASEP vykonala kontrolu odborných kvalifikácií podľa svojich bežných kritérií hodnotenia. Zamestnancom v pracovnej rezerve sa bude maximálne počas 12 mesiacov vyplácať 60 percent ich základného platu a potom budú prepustení;

h)

právny rámec umožňujúci rýchle určenie spôsobu využívania pôdy a urýchľujúci zaevidovanie vlastníctva štátnych pozemkov;

i)

akt umožňujúci podporu investícií do odvetvia cestovného ruchu (strediská cestovného ruchu a dovolenkové ubytovacie zaradenia), aby sa spolu so zákonom o využívaní pôdy umožnilo urýchlenie procesu privatizácie parciel spravovaných gréckou realitnou agentúrou v oblasti cestovného ruchu (ETA);

j)

finalizáciu funkčného preskúmania existujúcich sociálnych programov; posúdenie výsledkov druhej a záverečnej fázy nezávislého funkčného prieskumu ústrednej správy vykonané vládou; právne predpisy a opatrenia na vykonávanie operačných odporúčaní prvej fázy funkčného prieskumu ústrednej verejnej správy a úplného prieskumu existujúcich sociálnych programov;

k)

hĺbkovú revíziu fungovania sekundárnych/doplnkových dôchodkových systémov vrátane fondov sociálnej starostlivosti a pomoci a režimov jednorazových platieb. Cieľom revízie je stabilizovať výdavky na dôchodky, zaručiť rozpočtovú neutralitu týchto režimov a zaistiť strednodobú a dlhodobú udržateľnosť systému. Revíziou sa musí dosiahnuť: ďalšie zníženie počtu existujúcich fondov; odstránenie nerovnováh v tých fondoch, ktoré vykazujú deficit; stabilizácia súčasných výdavkov na udržateľnej úrovni prostredníctvom vhodných úprav, ktoré sa majú uskutočňovať od 1. januára 2012; dlhodobá udržateľnosť sekundárnych systémov prostredníctvom prísnej väzby medzi príspevkami a dávkami;

l)

určenie režimov, v prípade ktorých jednorazové sumy vyplatené pri odchode do dôchodku nezodpovedajú zaplateným príspevkom, s cieľom upraviť platby do konca decembra 2011;

m)

ďalšie opatrenia na nákladovo efektívne rozšírenie elektronického predpisovania liekov, elektronickej diagnostiky a elektronického systému poukazov na vyšetrenie pacientov medzi lekármi na všetky fondy sociálneho zabezpečenia, zdravotnícke strediská a nemocnice. Vláda v súlade s pravidlami EÚ v oblasti obstarávania musí vykonať potrebné postupy obstarávania s cieľom vybudovať komplexný a jednotný informačný systém o zdravotnej starostlivosti (systém elektronického zdravotníctva);

n)

ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, že aspoň 30 percent objemu liekov používaných v štátnych nemocniciach tvoria lieky, ktoré sú lacnejšie ako podobné patentované a nepatentované lieky, a to tak, že všetky štátne nemocnice budú povinne obstarávať farmaceutické výrobky podľa účinnej látky;

o)

rozhodnutia zabezpečiť zavedenie a zriadenie pracovných pozícií pre zamestnancov SPPA (Single Public Procurement Authority – jednotný úrad pre verejné obstarávanie), ako aj organizáciu ľudských zdrojov a služieb tohto úradu v súlade s ustanoveniami zákona o SPPA; vymenovať členov SPPA;

p)

uverejňovanie mesačných údajov o pohybe zamestnancov (prijatí, odchádzajúci, transferujúci medzi subjektmi) v rámci viacerých rezortov štátnej správy.

7.   Grécko prijme najneskôr do konca decembra 2011 tieto opatrenia:

a)

konečné prijatie rozpočtu na rok 2012;

b)

posilnenie riadiacej kapacity všetkých riadiacich a sprostredkovateľských orgánov operačných programov v rámci národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 a ich certifikácie ISO 9001:2008 (manažment kvality);

c)

systém účtovania nemocničných nákladov na základe prípadu, ktorý sa má používať na rozpočtové účely od roku 2013;

d)

zákony na vykonávanie operačných odporúčaní prvej fázy funkčného prieskumu ústrednej verejnej správy a úplného prieskumu existujúcich sociálnych programov; posúdenie výsledkov druhej a záverečnej fázy nezávislého funkčného prieskumu ústrednej správy;

e)

začatie činnosti jednotného úradu pre verejné obstarávanie s potrebnými zdrojmi, aby splnil svoj mandát, ciele, kompetencie a právomoci, ako je vymedzené v akčnom pláne;

f)

preskúmanie poplatkov za zdravotnícke služby zadané externým súkromným poskytovateľom s cieľom znížiť súvisiace náklady aspoň o 15 percent v roku 2011 a o ďalších 15 percent v roku 2012;

g)

opatrenia na zjednodušenie daňového systému, rozšírenie daňových základov a zníženie daňových sadzieb fiškálne neutrálnym spôsobom v súvislosti s daňou z príjmov fyzických a právnických osôb a DPH;

h)

ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, že aspoň 50 percent objemu liekov používaných v štátnych nemocniciach tvoria lieky, ktoré sú lacnejšie ako podobné patentované a nepatentované lieky, a to tak, že všetky štátne nemocnice budú povinne obstarávať farmaceutické výrobky podľa účinnej látky.

8.   Grécko prijme najneskôr do konca marca 2012 tieto opatrenia:

a)

reformu sekundárnych/doplnkových dôchodkových systémov prostredníctvom zlúčenia fondov a začatím výpočtu dávok na základe nového priebežne financovaného systému so stanovenými dávkami; zmrazenie nominálnych doplnkových dôchodkov a zníženie miery náhrad pre nadobudnuté práva vo fondoch s deficitmi na základe poistno-matematickej štúdie vypracovanej vnútroštátnym orgánom pre poistno-matematické prognózy. Ak poistno-matematická štúdia nebude k dispozícii, miery náhrad sa od 1. januára 2012 musia znížiť, aby sa zabránilo deficitom;

b)

výpočet ziskových marží lekární ako paušálnej sadzby alebo paušálneho poplatku v kombinácii s malou ziskovou maržou s cieľom znížiť celkovú ziskovú maržu na najviac 15 percent, a to aj v prípade najdrahších liekov.

Článok 3

Grécko bude v plnej miere spolupracovať s Komisiou a na jej odôvodnenú žiadosť jej musí bezodkladne predložiť akékoľvek údaje alebo dokument požadované na kontrolu dodržiavania tohto rozhodnutia.

Článok 4

1.   Grécko bude Rade a Komisii štvrťročne predkladať správu, v ktorej uvedie opatrenia prijaté na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím.

2.   Správy uvedené v odseku 1 musia obsahovať podrobné informácie:

a)

o konkrétnych opatreniach vykonaných do dátumu správy s cieľom dosiahnuť súlad s týmto rozhodnutím vrátane vyčíslenia ich vplyvu na rozpočet;

b)

o konkrétnych opatreniach, ktoré sa majú vykonať po dátume správy s cieľom dosiahnuť súlad s týmto rozhodnutím, o harmonograme vykonávania týchto opatrení a informácie o odhade ich vplyvu na rozpočet;

c)

o mesačnom plnení štátneho rozpočtu;

d)

o údajoch za obdobie kratšie ako jeden rok o plnení rozpočtu z fondov sociálneho zabezpečenia, miestnej správy a mimorozpočtových fondov;

e)

o emisii a úhrade verejného dlhu;

f)

o vývoji zamestnanosti vo verejnom sektore na základe pracovných zmlúv na dobu neurčitú a na dobu určitú;

g)

o verejných výdavkoch, ktoré sa majú uhradiť, pričom sa spresnia tie, ktoré sú po splatnosti;

h)

o finančnej situácii verejných podnikov a iných verejných subjektov.

3.   Komisia a Rada analyzujú správy s cieľom posúdiť, či Grécko dodržiava ustanovenia tohto rozhodnutia. V súvislosti s týmto posúdením môže Komisia navrhnúť opatrenia potrebné na dodržiavanie postupu úpravy stanoveného v tomto rozhodnutí na korekciu nadmerného deficitu.

Článok 5

Rozhodnutie 2010/320/EÚ sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené Helénskej republike.

V Bruseli 12. júla 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 11.6.2010, s. 6.

(2)  Pozri prílohu I.

(3)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(4)  Tlačová správa Eurostatu 55/2010 z 22. apríla 2010.

(5)  Tlačová správa Eurostatu 60/2011 z 26. apríla 2011.

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 264/2000 z 3. februára 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 týkajúceho sa krátkodobej štatistiky verejných financií (Ú. v. ES L 29, 4.2.2000, s. 4).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 z 10. júna 2002 o štvrťročných nefinančných účtoch pre verejnú správu (Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 z 10. marca 2004 o štvrťročných finančných účtoch verejnej správy (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 1222/2004 z 28. júna 2004 týkajúce sa zostavenia a prenosu údajov o štvrťročnom verejnom dlhu (Ú. v. EÚ L 233, 2.7.2004, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 zo 6. júla 2005 o zostavovaní štvrťročných nefinančných účtov podľa inštitucionálneho sektora (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 22).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1).


PRÍLOHA I

Opatrenia strednodobej fiškálnej stratégie

(ako sa uvádza v článku 2 ods. 5 tohto rozhodnutia)

Strednodobá fiškálna stratégia (MTFS) do roku 2015 bude zahŕňať tieto opatrenia:

 

Škrty v mzdových nákladoch aspoň o 770 miliónov EUR v roku 2011 a ďalších 600 miliónov EUR v roku 2012, 448 miliónov EUR v roku 2013, 306 miliónov EUR v roku 2014 a 71 miliónov EUR v roku 2015 prostredníctvom znižovania počtu zamestnancov nad rámec pravidla „1 prijatý zamestnanec za 5 odchádzajúcich“ (1 za 10 v roku 2011); predĺženia týždenného pracovného času zamestnancov vo verejnom sektore z 37,5 hodiny na 40 hodín a zníženia platieb za nadčasy; zníženia počtu odmeňovaných výborov a komisií; zníženia ďalších dodatočných režimov náhrad, príplatkov a prémií; zníženia počtu zmluvných dodávateľov (50 % v roku 2011 a ďalších 10 % od roku 2012); dočasného zmrazenia automatického zvyšovania miezd; využívania novej tabuľky odmeňovania; zavedenia čiastočných pracovných úväzkov vo verejnom sektore a neplatenej dovolenky; zníženia počtu prijatých na vojenské a policajné akadémie, presunu nadbytočných zamestnancov medzi rezervné pracovné sily, ktoré dostávajú v priemere 60 % mzdy najviac počas 12 mesiacov, a zníženia príplatku za produktivitu o 50 %.

 

Škrty v prevádzkových výdavkoch štátu v roku 2011 aspoň o 190 miliónov EUR a ďalších 92 miliónov EUR v roku 2012, 161 miliónov EUR v roku 2013, 323 miliónov EUR v roku 2014 a 370 miliónov EUR v roku 2015 prostredníctvom zavedenia elektronického obstarávania vo všetkých prípadoch verejného obstarávania; racionalizácie výdavkov na energie verejných služieb; zníženia výdavkov na prenájom v dôsledku efektívnejšieho využívania verejného majetku; zníženia všetkých telekomunikačných výdavkov, zrušenia bezplatnej distribúcie periodík; zníženia prevádzkových výdavkov vo všetkých oblastiach bežného rozpočtu; zavedenia referenčných úrovní verejných výdavkov po roku plného fungovania systému MIS v oblasti výdavkov verejnej správy.

 

Škrty vo výdavkoch mimorozpočtových fondov a presun do iných subjektov aspoň 540 miliónov EUR v roku 2011 a ďalších 150 miliónov EUR v roku 2012, 200 miliónov EUR v roku 2013, 200 miliónov EUR v roku 2014 a 150 miliónov EUR v roku 2015 prostredníctvom posúdenia mandátu, hospodárnosti a výdavkov všetkých subjektov subvencovaných verejným sektorom a ich fúzií a zrušenia subjektov; fúzií/zrušenia subjektov a zníženia subvencií vzdelávacím inštitúciám (školám, vyšším vzdelávacím inštitúciám); zníženia štátnych dotácií subjektom mimo verejnej správy a akčného plánu zrušenia a fúzie subjektov, ako aj znižovania počtu ich zamestnancov.

 

Úspory v štátnych podnikoch v roku 2012 aspoň 414 miliónov EUR a ďalších 329 miliónov EUR v roku 2013, 297 miliónov EUR v roku 2014 a 274 miliónov EUR v roku 2015 prostredníctvom zvýšenia príjmov OSE, OASA a iných podnikov, vykonávania reštrukturalizačných plánov a privatizácie gréckych systémov obrany, gréckeho leteckého priemyslu, gréckej korporácie konských dostihov; predaja podnikových aktív súvisiacich s vedľajšími činnosťami; zníženia osobných výdavkov; zníženia operačných výdavkov, fúzií a zrušenia podnikov.

 

Škrty v operačných výdavkoch súvisiacich s obranou v roku 2013 aspoň o 133 miliónov EUR a ďalších 133 miliónov EUR v roku 2014 a 134 miliónov EUR v roku 2015 nad rámec zníženia v oblasti obstarávania vojenského vybavenia (vojenských dodávok) o 830 miliónov EUR od roku 2010 do roku 2015.

 

Škrty v zdravotníckych a farmaceutických výdavkoch v roku 2011 aspoň o 310 miliónov EUR a ďalších 697 miliónov EUR v roku 2012, 349 miliónov EUR v roku 2013, 303 miliónov EUR v roku 2014 a 463 miliónov EUR v roku 2015 prostredníctvom novej „mapy v zdravotníctve“ a súvisiaceho zníženia nákladov nemocníc; prehodnotenia mandátu a nákladov iných ako nemocničných subjektov, ktoré sú pod dohľadom ministerstva zdravotníctva; zavedenia centrálneho systému obstarávania; zníženia priemerných nákladov na jednotlivé prípady prostredníctvom roztriedenia hospitalizačných prípadov (case mixing); zníženia rozsahu služieb poskytovaných nepoisteným osobám (funkcia „strážcu brány“); zavedenia poplatkov za služby poskytované cudzincom; prevádzky národnej organizácie pre primárnu zdravotnú starostlivosť (EOPI); dôkladnej kontroly ručne napísaných receptov, ktoré vykoná inštitút sociálneho poistenia (IKA); rozšírenia zoznamu liekov, na ktoré nie je potrebný lekársky predpis; nových cien liekov; zavedenia ceny poistenia v sektore sociálneho zabezpečenia a úplného zavedenia elektronického predpisovania liekov.

 

Škrty v sociálnych dávkach v roku 2011 aspoň o 1 188 miliónov EUR a ďalších 1 230 miliónov EUR v roku 2012, 1 025 miliónov EUR v roku 2013, 1 010 miliónov EUR v roku 2014 a 700 miliónov EUR v roku 2015 prostredníctvom úpravy doplnkových dôchodkových programov a následného zmrazenia až do roku 2015; zmrazenia základných dôchodkov; reformy systému invalidných dôchodkov; sčítania dôchodcov a krížovej kontroly osobných údajov so zavedením čísla sociálneho zabezpečenia a hornej hranice dôchodkov; racionalizácie kritérií pre dôchodcov (EKAS); racionalizácie dávok a oprávnených osôb OEE-OEK a OAED; škrtov v paušálnych platbách vyplácaných pri odchode do dôchodku; krížovej kontroly osobných údajov od zavedenia stropu pre zamestnávateľov, ktorí môžu vstúpiť do systémov OAED; zníženia výšky základného dôchodku stanovovanej fondom sociálneho zabezpečenia OGA (úrad pre poľnohospodárske zabezpečenie) a nižších dôchodkových prahov iných fondov sociálneho zabezpečenia a sprísnenie kritérií na základe trvalého bydliska; zníženia nákladov na sociálne dávky prostredníctvom krížovej kontroly údajov; jednotnej regulácie zdravotných dávok pre všetky fondy sociálneho zabezpečenia; jednotných zmlúv so súkromnými nemocnicami a zdravotnými strediskami; preskúmania sociálnych dávok v hotovosti a v naturáliách s cieľom zrušiť najmenej efektívne dávky; zvýšenia osobitného príspevku (zákon č. 3863/2010) pre dôchodcov, ktorých mesačný dôchodok presahuje 1 700 EUR; zvýšenia osobitného sociálneho príspevku plateného dôchodcami mladšími než 60 rokov s mesačným dôchodkom vyšším než 1 700 EUR; zavedenia osobitného viazaného príspevku k doplnkovým dôchodkom nad 300 EUR mesačne a zníženia prevodov do dôchodkových systémov NAT (dôchodkový systém pre námorníkov) a OTE a zodpovedajúceho zníženia výdavkov na dôchodky alebo zvýšenia príspevkov príjemcov.

 

Škrty v štátnych presunoch do miestnych samospráv aspoň o 150 miliónov EUR v roku 2011, a ďalších 355 miliónov EUR v roku 2012, 345 miliónov EUR v roku 2013, 350 miliónov EUR v roku 2014 a 305 miliónov EUR v roku 2015. Tieto zníženia sa dosiahnu hlavne prostredníctvom škrtov vo výdavkoch miestnej samosprávy vo výške aspoň 150 miliónov EUR v roku 2011 a ďalších 250 miliónov EUR v roku 2012, 175 miliónov EUR v roku 2013, 170 miliónov EUR v roku 2014 a 160 miliónov EUR v roku 2015. Okrem toho sa zvýšia vlastné príjmy miestnych samospráv v roku 2012 aspoň o 105 miliónov EUR a ďalších 170 miliónov EUR v roku 2013, 130 miliónov EUR v roku 2014 a 145 miliónov EUR v roku 2015 prostredníctvom zvýšenia príjmov z mýtneho, poplatkov, práv a iných príjmov vyplývajúcich z fúzie miestnych samospráv a zvýšenia miestnej daňovej disciplíny po zavedení požiadavky predložiť potvrdenie miestneho daňového úradu, že daňový subjekt nemá daňové nedoplatky.

 

Škrty vo výdavkoch z rozpočtu na verejné investície (verejné investície financované z domácich zdrojov, dotácie súvisiace s investíciami) a administratívnych nákladoch o 950 miliónov EUR v roku 2011, z ktorých 350 miliónov EUR bude mať trvalý charakter, a ďalších 154 miliónov EUR (administratívne náklady) v roku 2012.

 

Zvýšenie daní v roku 2011 aspoň o 2 017 miliónov EUR a ďalších 3 678 miliónov EUR v roku 2012, 156 miliónov EUR v roku 2013 a 685 miliónov EUR v roku 2014 prostredníctvom zvýšenia sadzby DPH v prípade reštaurácií a barov z 13 na 23 % od septembra 2011; zvýšenia daní z majetku; zníženia prahu príjmu oslobodeného od dane na 8 000 EUR a zavedenia progresívneho príspevku solidarity; zvýšenia paušálneho zdanenia a poplatkov samostatne zárobkovo činných osôb; zníženia počtu prípadov oslobodenia od dane/výdavkov; zmien v daňovom režime pre tabakové výrobky so zrýchlenou platbou spotrebnej dane, ako aj v štruktúre daní; spotrebnej dane z nealkoholických nápojov; spotrebnej dane zo zemného plynu a skvapalneného plynu; zrušenia daňovej úľavy na vykurovací olej (pre podniky od októbra 2011 a postupne pre domácnosti od októbra 2011 do októbra 2013); zvýšenia dane z vozidiel; havarijných príspevkov na vozidlá, motorky a bazény; zvýšenia pokút za nepovolené stavby a riešenie prípadov porušenia predpisov o plánovaní; zdanenia súkromných člnov a jácht; osobitného poplatku z nehnuteľnosti vysokej hodnoty; a osobitných poplatkov z fajčiarskych priestorov.

 

Zlepšenie daňovej disciplíny v roku 2013 aspoň o 878 miliónov EUR a ďalších 975 miliónov EUR v roku 2014 a 1 147 miliónov EUR v roku 2015.

 

Zvýšenie sociálnych príspevkov v roku 2011 aspoň o 629 miliónov EUR a ďalších 259 miliónov EUR v roku 2012, 714 miliónov EUR v roku 2013, 1 139 miliónov EUR v roku 2014 a 504 miliónov EUR v roku 2015 prostredníctvom úplného zavedenia jednej zjednotenej metódy vyplácania miezd a príspevku na poistenie; zvýšenia sadzieb z príspevkov pre oprávnené osoby OGA a ETAA; zriadenia fondu solidarity oprávnených osôb OAEE; úpravy príspevku v nezamestnanosti pre zamestnancov súkromného sektora; zavedenia príspevku v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby a príspevku pre nezamestnaných plateného zamestnancami verejného sektora, ako aj štátnymi podnikmi, miestnymi samosprávami a inými verejnými subjektmi.


PRÍLOHA II

Zrušené rozhodnutie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Rozhodnutie Rady 2010/320/EÚ z 10. mája 2010

(Ú. v. EÚ L 145, 11.6.2010, s. 6).

Rozhodnutie Rady 2010/486/EÚ zo 7. septembra 2010

(Ú. v. EÚ L 241, 14.9.2010, s. 12).

Rozhodnutie Rady 2010/57/EÚ z 20. decembra 2010

(Ú. v. EÚ L 26, 29.1.2011, s. 15).

Rozhodnutie Rady 2010/257/EÚ zo 7. marca 2011

(Ú. v. EÚ L 110, 29.4.2011, s. 26).


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Rozhodnutie 2010/320/EÚ

Toto rozhodnutie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2 úvodný text

článok 2 ods. 2 úvodný text

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 2 písm. c)

článok 2 ods. 2 písm. b)

článok 2 ods. 2 písm. d)

článok 2 ods. 2 písm. c)

článok 2 ods. 2 písm. e)

článok 2 ods. 2 písm. d)

článok 2 ods. 2 písm. f)

článok 2 ods. 2 písm. e)

článok 2 ods. 2 písm. g)

článok 2 ods. 2 písm. f)

článok 2 ods. 2 písm. h)

článok 2 ods. 2 písm. g)

článok 2 ods. 2 písm. i)

článok 2 ods. 2 písm. h)

článok 2 ods. 2 písm. j)

článok 2 ods. 2 písm. i)

článok 2 ods. 2 písm. k)

článok 2 ods. 2 písm. j)

článok 2 ods. 2 písm. l)

článok 2 ods. 2 písm. k)

článok 2 ods. 2 písm. m)

článok 2 ods. 2 písm. l)

článok 2 ods. 2 písm. n)

článok 2 ods. 2 písm. m)

článok 2 ods. 2 písm. o)

článok 2 ods. 2 písm. n)

článok 2 ods. 2 písm. p)

článok 2 ods. 2 písm. o)

článok 2 ods. 2 písm. q)

článok 2 ods. 2 písm. p)

článok 2 ods. 3 úvodný text

článok 2 ods. 3 úvodný text

článok 2 ods. 3 písm. a)

článok 2 ods. 3 písm. a)

článok 2 ods. 3 písm. b)

článok 2 ods. 3 písm. b)

článok 2 ods. 3 písm. f)

článok 2 ods. 3 písm. c)

článok 2 ods. 3 písm. i)

článok 2 ods. 3 písm. d)

článok 2 ods. 3 písm. j)

článok 2 ods. 3 písm. e)

článok 2 ods. 3 písm. k)

článok 2 ods. 3 písm. l)

článok 2 ods. 3 písm. f)

článok 2 ods. 3 písm. m)

článok 2 ods. 3 písm. g)

článok 2 ods. 3 písm. n)

článok 2 ods. 3 písm. h)

článok 2 ods. 3 písm. o)

článok 2 ods. 3 písm. i)

článok 2 ods. 3 písm. q)

článok 2 ods. 3 písm. j)

článok 2 ods. 3 písm. r)

článok 2 ods. 3 písm. k)

článok 2 ods. 3 písm. s)

článok 2 ods. 3 písm. l)

článok 2 ods. 3 písm. t)

článok 2 ods. 3 písm. m)

článok 2 ods. 3 písm. u)

článok 2 ods. 3 písm. n)

článok 2 ods. 3 písm. v)

článok 2 ods. 3 písm. o)

článok 2 ods. 3 písm. w)

článok 2 ods. 3 písm. x)

článok 2 ods. 2 písm. p)

článok 2 ods. 3 písm. y)

článok 2 ods. 3 písm. q)

článok 2 ods. 3 písm. z)

článok 2 ods. 3 písm. r)

článok 2 ods. 3 písm. aa)

článok 2 ods. 3 písm. s)

článok 2 ods. 3 písm. bb)

článok 2 ods. 3 písm. t)

článok 2 ods. 3 písm. cc)

článok 2 ods. 3 písm. u)

článok 2 ods. 3 písm. dd)

článok 2 ods. 3 písm. v)

článok 2 ods. 3 písm. ee)

článok 2 ods. 3 písm. w)

článok 2 ods. 3 písm. ff)

článok 2 ods. 3 písm. x)

článok 2 ods. 3 písm. gg)

článok 2 ods. 3 písm. y)

článok 2 ods. 3 písm. hh)

článok 2 ods. 3 písm. z)

článok 2 ods. 4 úvodný text

článok 2 ods. 4 úvodný text

článok 2 ods. 4 písm. b)

článok 2 ods. 4 písm. a)

článok 2 ods. 4 písm. c)

článok 2 ods. 4 písm. b)

článok 2 ods. 4 písm. d)

článok 2 ods. 4 písm. e)

článok 2 ods. 4 písm. c)

článok 2 ods. 4 písm. f)

článok 2 ods. 4 písm. d)

článok 2 ods. 4 písm. g)

článok 2 ods. 4 písm. e)

článok 2 ods. 4 písm. h)

článok 2 ods. 4 písm. f)

článok 2 ods. 4 písm. i)

článok 2 ods. 4 písm. g)

článok 2 ods. 4 písm. j)

článok 2 ods. 4 písm. h)

článok 2 ods. 4 písm. k)

článok 2 ods. 4 písm. i)

článok 2 ods. 4 písm. l)

článok 2 ods. 5 úvodný text

článok 2 ods. 5 úvodný text

článok 2 ods. 5 písm. a)

článok 2 ods. 5 písm. a)

článok 2 ods. 5 písm. b)

článok 2 ods. 5 písm. b) a c)

článok 2 ods. 5 písm. c)

článok 2 ods. 5 písm. d)

článok 2 ods. 5 písm. d)

článok 2 ods. 5 písm. e)

článok 2 ods. 5 písm. e)

článok 2 ods. 5 písm. f)

článok 2 ods. 5 písm. f)

článok 2 ods. 5 písm. g)

článok 2 ods. 5 písm. g)

článok 2 ods. 5 písm. h)

článok 2 ods. 5 písm. h)

článok 2 ods. 5 písm. i)

článok 2 ods. 5 písm. i)

článok 2 ods. 5 písm. j) – q)

článok 2 ods. 6 úvodný text

článok 2 ods. 6 úvodný text

článok 2 ods. 6 písm. a)

článok 2 ods. 6 písm. a)

článok 2 ods. 6 písm. b)

článok 2 ods. 6 písm. b)

článok 2 ods. 6 písm. c)

článok 2 ods. 6 písm. c)

článok 2 ods. 6 písm. d)

článok 2 ods. 6 písm. d)

článok 2 ods. 6 písm. e)

článok 2 ods. 6 písm. e)

článok 2 ods. 6 písm. f)

článok 2 ods. 6 písm. f) – p)

článok 2 ods. 7 úvodný text

článok 2 ods. 7 úvodný text

článok 2 ods. 7 písm. a)

článok 2 ods. 7 písm. a)

článok 2 ods. 7 písm. b)

článok 2 ods. 7 písm. b)

článok 2 ods. 7 písm. d)

článok 2 ods. 7 písm. c)

článok 2 ods. 7 písm. e)

článok 2 ods. 7 písm. d)

článok 2 ods. 7 písm. f)

článok 2 ods. 7 písm. e)

článok 2 ods. 7 písm. f) – h)

článok 2 ods. 8 úvodný text

článok 2 ods. 8 úvodný text

článok 2 ods. 8 písm. a)

článok 2 ods. 8 písm. a)

článok 2 ods. 8 písm. b)

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

prílohy I, II a III


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/53


ROZHODNUTIE RADY 2011/735/SZBP

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1).

(2)

Európska rada 23. októbra 2011 uviedla, že EÚ uloží ďalšie opatrenia voči sýrskemu režimu, pokiaľ budú represálie voči civilnému obyvateľstvu pokračovať.

(3)

Rada sa vzhľadom na závažnosť situácie v Sýrii domnieva, že je potrebné uložiť ďalšie reštriktívne opatrenia.

(4)

Európska investičná banka by mala pozastaviť uhrádzanie alebo iné platby v rámci existujúcich dohôd o pôžičkách so Sýriou alebo v súvislosti s takýmito dohodami, ako aj existujúce zmluvy o službách technickej pomoci pre sýrske štátne projekty umiestnené v Sýrii.

(5)

Okrem toho by sa mali aktualizovať informácie týkajúce sa jednej osoby uvedenej v zozname v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(6)

Rozhodnutie 2011/273/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rozhodnutí 2011/273/SZBP sa vkladá tento článok:

„Článok 2e

Zakazuje sa:

a)

akékoľvek uhrádzanie alebo platba zo strany Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) v rámci akýchkoľvek existujúcich dohôd o pôžičkách, ktoré sa uzavreli medzi Sýriou a EIB, alebo v súvislosti s takýmito dohodami;

b)

pokračovanie akýchkoľvek existujúcich zmlúv o službách technickej pomoci pre sýrske štátne projekty umiestnené v Sýrii zo strany EIB.“.

Článok 2

V prílohe k rozhodnutiu 2011/273/SZBP sa záznam týkajúci sa Nizara AL-ASSAADA nahrádza záznamom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Radu

predsednička

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 11.


PRÍLOHA

Osoba podľa článku 2

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

Bratranec Bashara Al-Assada; predtým riaditeľ spoločnosti „Nizar Oilfield Supplies“.

Veľmi úzky vzťah s kľúčovými vládnymi predstaviteľmi. Financovanie milícií Shabiha v regióne Latakia.

23.8.2011


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/55


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2011/736/SZBP

zo 14. novembra 2011,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 9. mája 2011 prijala rozhodnutie 2011/273/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (1).

(2)

Európska rada 23. októbra 2011 uviedla, že EÚ uloží ďalšie opatrenia voči sýrskemu režimu, pokiaľ budú represálie voči civilnému obyvateľstvu pokračovať.

(3)

Rada sa vzhľadom na závažnosť situácie v Sýrii domnieva, že je potrebné uložiť ďalšie reštriktívne opatrenia.

(4)

Do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/273/SZBP, by sa mali zahrnúť ďalšie osoby.

(5)

Rozhodnutie 2011/273/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2011/273/SZBP.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 10.5.2011, s. 11.


PRÍLOHA

Osoby podľa článku 1

 

Priezvisko a meno

Identifikačné informácie

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Generálmajor Jumah Al-Ahmad

 

Veliteľ jednotiek zvláštneho nasadenia. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

2.

Plukovník Lu'ai al-Ali

 

Veliteľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby, pobočka v Dera'a. Zodpovedný za násilie voči protestujúcim v Dera'a.

14.11.2011

3.

Generálporučík Ali Abdullah Ayyub

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (personál a ľudské zdroje). Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

4.

Generálporučík Jasim al-Furayj

 

Náčelník generálneho štábu. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

5.

Generál Aous (Aws) ASLAN

Narodený v roku 1958

Veliteľ práporu v rámci republikánskej gardy. Osoba blízka Maherovi al-ASSADOVI a prezidentovi al-ASSADOVI. Účasť na násilných represiách voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

6.

Generál Ghassan BELAL

 

Generál veliaci oddeleniu vojakov v zálohe 4. divízie. Poradca Mahera al-ASSADA a koordinátor bezpečnostných operácií. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Riadi milície rodiny BERRIOVCOV. Zodpovedný za provládne milície zapojené do násilných represií voči civilnému obyvateľstvu v ALEPE.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

9.

Generálmajor Zuhair Hamad

 

Zástupca riaditeľa riaditeľstva pre všeobecné spravodajstvo. Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civilná osoba – šéf sýrskej elektronickej armády (informačná služba pozemného vojska). Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Člen sýrskej elektronickej armády. Účasť na násilných represiách a výzva k násiliu voči civilnému obyvateľstvu na celom území Sýrie.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Námestník ministra vnútra. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

14.11.2011

13.

Generálmajor Nazih

 

Zástupca riaditeľa riaditeľstva pre všeobecné spravodajstvo. Zodpovedný za použitie násilia v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Veliteľ práporu v rámci 4. divízie. Zodpovedný za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Deïr el-Zore.

14.11.2011

15.

Generálmajor Wajih Mahmud

 

Veliteľ 18. obrnenej divízie. Zodpovedný za násilie voči protestujúcim v Homse.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Narodený 24. augusta 1959 v Damasku. Adresa: Kasaa, ulica Anwar al Attar, budova al Midani, Damask. Sýrsky pas č.: 004326765, vydaný 2. 11. 2008, platný do novembra 2014.

Vedie kanceláriu Sabbagh a spol (Damask), člen Parížskej advokátskej komory. Právny a finančný poradca a správca záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Spolupracuje s Bacharom al-Assadom pri financovaní realitného projektu v Lattaquié. Poskytuje finančnú podporu režimu.

14.11.2011

17.

Generálporučík Tala Mustafa Tlass

 

Zástupca náčelníka generálneho štábu (logistika a zásobovanie). Zodpovedný za použitie násilia voči protestujúcim v celej Sýrii.

14.11.2011

18.

Generálmajor Fu'ad Tawil

 

Zástupca veliteľa sýrskej spravodajskej služby vojenského letectva. Zodpovedný za použitie násilia v celej Sýrii a za zastrašovanie a mučenie protestujúcich.

14.11.2011


15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/58


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie

(2011/737/EÚ, Euratom)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 249,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2010/138/EÚ, Euratom z 24. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Komisie (1),

so zreteľom na rozhodnutie predsedu Komisie K(2011)8000 z 27. októbra 2011,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V článku 12 rokovacieho poriadku Komisie sa dopĺňa tento nový bod 5:

„5.   Každý člen Komisie, ktorý si želá pozastaviť písomný postup v oblasti koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík členských štátov a dohľadu nad nimi, a to najmä v eurozóne, zašle predsedovi na tento účel odôvodnenú žiadosť založenú na nestrannom a objektívnom hodnotení načasovania, štruktúry, dôvodov alebo výsledku navrhovaného rozhodnutia, v ktorej výslovne uvedie, ktorých prvkov návrhu rozhodnutia sa žiadosť týka.

Ak sa predseda domnieva, že toto odôvodnenie nie je opodstatnené a žiadosť o pozastavenie nie je stiahnutá, môže toto pozastavenie odmietnuť a rozhodnúť o pokračovaní písomného postupu; v takom prípade generálny tajomník požiada o stanovisko ostatných členov Komisie, aby sa uistil, že sú splnené podmienky uznášaniaschopnosti stanovené v článku 250 Zmluvy o fungovaní Európskej únii. Predseda tiež môže tento bod zahrnúť do programu nasledujúceho zasadnutia Komisie na účely jeho prijatia.“

Článok 2

V článku 23 rokovacieho poriadku Komisie sa dopĺňa tento nový bod 5a:

„5a.   S generálnym riaditeľstvom zodpovedným za hospodárske a finančné záležitosti sa musia konzultovať všetky iniciatívy, ktoré sa týkajú rastu, konkurencieschopnosti alebo hospodárskej stability v Európskej únii alebo eurozóne alebo ktoré na ne môžu mať vplyv.“

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 55, 5.3.2010, s. 60.