ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.283.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
29. októbra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/708/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, zasadajúcich v Rade zo 16. júna 2011 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie a o podpise a predbežnom vykonávaní Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie

1

Dohoda o leteckej doprave

3

Doplnková dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane

16

 

 

2011/709/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. októbra 2011 o uzavretí Dohody o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi mexickými

25

 

 

2011/710/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. októbra 2011 o uzavretí Memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou

26

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1093/2011 z 28. októbra 2011 o uplatňovaní výnimiek z pravidiel pôvodu stanovených v Protokole o vymedzení pojmu pôvodné výrobky pripojenom k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kóreou

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1094/2011 z 28. októbra 2011, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2011/2012

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1095/2011 z 28. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na šalátové uhorky, artičoky, klementínky, mandarínky a pomaranče

32

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1096/2011 z 28. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

34

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2011/84/EÚ z 20. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku ( 1 )

36

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2011/711/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 27. októbra 2011 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení (Ú. v. ES L 294, 10.11.2001; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 06/zv. 04, s. 272)

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


ROZHODNUTIE RADY A ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ZASADAJÚCICH V RADE

zo 16. júna 2011

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie a o podpise a predbežnom vykonávaní Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie

(2011/708/EÚ)

RADA A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE ZASADAJÚCI V RADE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o leteckej doprave“), podpísanej Spojenými štátmi americkými a členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Európskym spoločenstvom 25. a 30. apríla 2007, zmenenej a doplnenej Protokolom o zmene a doplnení dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísaným 25. a 30. apríla 2007 (2) (ďalej len „protokol“), podpísaným Spojenými štátmi americkými, členskými štátmi Európskej únie a Európskou úniou 24. júna 2010, sa výslovne ustanovuje pristúpenie tretích krajín k dohode o leteckej doprave.

(2)

V súlade s článkom 18 ods. 5 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom spoločný výbor ustanovený podľa uvedenej dohody pripravil návrh na pristúpenie Islandu a Nórskeho kráľovstva k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

(3)

Spoločný výbor navrhol 16. novembra 2010 Dohodu o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (ďalej len „dohoda o pristúpení“).

(4)

Komisia rokovaním dohodla Doplnkovú dohodu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (ďalej len „doplnková dohoda“).

(5)

Dohoda o pristúpení a doplnková dohoda by sa mali podpísať a predbežne vykonávať do ukončenia postupov potrebných na ich uzavretie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane a Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane s výhradou uzavretia uvedených dohôd.

Texty dohody o pristúpení a doplnkovej dohody sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Únie dohodu a doplnkovú dohodu.

Článok 3

Únia a v rozsahu povolenom uplatniteľným vnútroštátnym právom jej členské štáty, ako aj príslušné zmluvné strany predbežne vykonávajú dohodu o pristúpení a doplnkovú dohodu od dátumu podpisu (3) do ukončenia postupov potrebných na ich uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 16. júna 2011

predseda

VÖLNER P.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 25.5.2007, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 3.

(3)  Dátum podpisu dohody o pristúpení a doplnkovej dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


PREKLAD

DOHODA O LETECKEJ DOPRAVE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ (ďalej len „Spojené štáty“)

na jednej strane,

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

ako zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ako členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“)

a

EURÓPSKA ÚNIA

na druhej strane,

ISLAND

na tretej strane a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO (ďalej len „Nórsko“)

na štvrtej strane,

ŽELAJÚC SI podporovať systém medzinárodnej leteckej dopravy založený na hospodárskej súťaži medzi leteckými spoločnosťami na trhu s minimálnymi zásahmi štátu a štátnou reguláciou,

ŽELAJÚC SI napomáhať rozvoj možností medzinárodnej leteckej dopravy vrátane uspokojovania potrieb cestujúcich a dopravcov v oblasti vyhovujúcich služieb leteckej dopravy prostredníctvom rozvoja siete leteckej dopravy,

ŽELAJÚC SI umožniť leteckým spoločnostiam, aby ponúkali cestujúcej a zasielateľskej verejnosti konkurencieschopné ceny a služby na otvorených trhoch,

ŽELAJÚC SI, aby liberalizovaná dohoda bola na prospech všetkým sektorom leteckej dopravy vrátane pracovníkov leteckých spoločností,

ŽELAJÚC SI zaručiť najvyššiu mieru bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany medzinárodnej leteckej dopravy a opätovne potvrdzujúc svoje veľké obavy z činov alebo hrozieb namierených proti bezpečnostnej ochrane lietadiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb alebo majetku, majú negatívny vplyv na prevádzku leteckej dopravy a narúšajú dôveru verejnosti v bezpečnosť civilného letectva,

BERÚC NA VEDOMIE Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

UZNÁVAJÚC, že štátne dotácie môžu mať nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž leteckých spoločností a môžu ohroziť základné ciele tejto dohody,

POTVRDZUJÚC dôležitosť ochrany životného prostredia pri tvorbe a vykonávaní medzinárodnej politiky v oblasti leteckej dopravy,

BERÚC NA VEDOMIE dôležitosť ochrany spotrebiteľov vrátane ochrany poskytovanej Dohovorom o zjednotení niektorých predpisov pre medzinárodnú leteckú dopravu uzatvoreným 28. mája 1999 v Montreale,

ZAMÝŠĽAJÚC stavať na rámci súčasných dohôd s cieľom otvoriť prístup k trhom a maximalizovať výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na oboch stranách Atlantického oceánu,

UZNÁVAJÚC dôležitosť zlepšenia prístupu svojich leteckých spoločností na svetové kapitálové trhy s cieľom posilniť hospodársku súťaž a presadzovať ciele tejto dohody,

ZAMÝŠĽAJÚC založiť precedens celosvetového významu na podporu výhod liberalizácie v tomto rozhodujúcom hospodárskom odvetví,

UZNÁVAJÚC, že v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a je jeho nástupníckym orgánom a že od uvedeného dátumu sa všetky práva a povinnosti Európskeho spoločenstva, ako aj všetky odkazy naň uvedené v Dohode o leteckej doprave podpísanej Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi 25. a 30. apríla 2007 vzťahujú na Európsku úniu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

„Zmluvná strana“ sú Spojené štáty, Európska únia a jej členské štáty, Island alebo Nórsko.

Článok 2

Uplatňovanie dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom a prílohy k tejto dohode

Ustanovenia Dohody o leteckej doprave podpísanej Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi 25. a 30. apríla 2007 (ďalej len „dohoda o leteckej doprave“), zmenenej a doplnenej Protokolom o zmene a doplnení dohody o leteckej doprave podpísaným Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi 24. júna 2010 (ďalej len „protokol“), ktoré sú týmto zapracované formou odkazu, sa uplatňujú na všetky zmluvné strany tejto dohody, podliehajúc prílohe k tejto dohode. Ustanovenia dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa vzťahujú na Island a Nórsko tak, akoby boli členskými štátmi Európskej únie, takže Island a Nórsko majú všetky práva a povinnosti členských štátov vyplývajúce z tejto dohody. Ustanovenia prílohy k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 3

Ukončenie alebo zastavenie predbežného vykonávania

1.   Spojené štáty alebo Európska únia a jej členské štáty môžu kedykoľvek zaslať diplomatickými kanálmi ostatným trom zmluvným stranám písomné oznámenie o svojom rozhodnutí ukončiť túto dohodu alebo ukončiť predbežné vykonávanie tejto dohody podľa článku 5.

Kópia tohto oznámenia sa súčasne zašle Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO). Platnosť tejto dohody alebo predbežné vykonávanie tejto dohody sa končí o polnoci greenwichského času na konci dopravnej sezóny Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA) trvajúcej jeden rok odo dňa písomného oznámenia, ak toto oznámenie nie je zrušené dohodou všetkých zmluvných strán pred koncom tohto obdobia.

2.   Island alebo Nórsko môžu kedykoľvek zaslať diplomatickými kanálmi ostatným zmluvným stranám písomné oznámenie o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto dohody alebo ukončiť predbežné vykonávanie tejto dohody podľa článku 5. Kópia tohto oznámenia sa súčasne zašle organizácii ICAO. Takéto odstúpenie alebo zastavenie predbežného vykonávania tejto dohody nadobudne účinnosť o polnoci greenwichského času na konci dopravnej sezóny IATA trvajúcej jeden rok odo dňa písomného oznámenia, ak toto oznámenie nie je zrušené dohodou zmluvnej strany, ktorá zaslala písomné oznámenie, Spojených štátov a Európskej únie a jej členských štátov pred koncom tohto obdobia.

3.   Spojené štáty alebo Európska únia a jej členské štáty môžu kedykoľvek zaslať diplomatickými kanálmi Islandu alebo Nórsku písomné oznámenie o svojom rozhodnutí ukončiť túto dohodu alebo ukončiť predbežné vykonávanie tejto dohody vo vzťahu k Islandu alebo Nórsku. Kópie tohto oznámenia sa súčasne zašlú ostatným dvom zmluvným stranám tejto dohody a organizácii ICAO. Ukončenie alebo zastavenie predbežného vykonávania vo vzťahu k Islandu alebo Nórsku nadobudne účinnosť o polnoci greenwichského času na konci dopravnej sezóny IATA trvajúcej jeden rok odo dňa písomného oznámenia, ak toto oznámenie nie je zrušené dohodou Spojených štátov, Európskej únie a jej členských štátov a zmluvnej strany, ktorá dostala písomné oznámenie, pred koncom tohto obdobia.

4.   Na účely diplomatických nót predpokladaných týmto článkom sa diplomatické nóty adresované Európskej únii a jej členským štátom alebo od Európskej únie a jej členských štátov doručujú Európskej únii, prípadne ich odosiela Európska únia.

5.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tohto článku, ak sa platnosť dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom skončí, súčasne sa skončí platnosť tejto dohody.

Článok 4

Registrácia v organizácii ICAO

Generálny sekretariát Rady Európskej únie zaregistruje túto dohodu a všetky jej zmeny a doplnenia v organizácii ICAO.

Článok 5

Predbežné vykonávanie

Kým táto dohoda nenadobudne platnosť, zmluvné strany súhlasia, že ju budú predbežne vykonávať v rozsahu, v akom to umožňuje platné vnútroštátne právo, od dátumu jej podpisu. Ak sa platnosť dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom ukončí v súlade s jej článkom 23 alebo sa jej predbežné vykonávanie ukončí v súlade s článkom 25 uvedenej dohody, alebo sa predbežné vykonávanie protokolu ukončí v súlade s článkom 9 protokolu, zároveň sa ukončí predbežné vykonávanie tejto dohody.

Článok 6

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť k neskoršiemu z týchto dátumov:

1.

dňom nadobudnutia platnosti dohody o leteckej doprave;

2.

dňom nadobudnutia platnosti protokolu a

3.

jeden mesiac odo dňa poslednej nóty v rámci výmeny diplomatických nót medzi zmluvnými stranami, ktorou sa potvrdzuje ukončenie všetkých postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Na účely tejto výmeny diplomatických nót sa diplomatické nóty adresované Európskej únii a jej členským štátom alebo od Európskej únie a jej členských štátov doručia Európskej únii alebo prípadne odošlú Európskou úniou. Diplomatická nóta alebo nóty od Európskej únie a jej členských štátov musia obsahovať oznámenie každého členského štátu, ktorým sa potvrdzuje, že boli splnené jeho postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia, riadne oprávnení na tento účel, podpísali túto dohodu.

V Luxemburgu a v Osle v štyroch pôvodných vyhotoveniach šestnásteho a dvadsiateho prvého júna 2011.

Image

For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Zástupcovia Spojených štátov amerických, Európskej únie a jej členských štátov, Islandu a Nórskeho kráľovstva potvrdili, že znenie Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (ďalej len „dohoda“) sa musí overiť v ostatných jazykoch, tak ako je stanovené, buď výmenou listov pred podpisom dohody, alebo po jej podpise na základe rozhodnutia spoločného výboru.

Toto spoločné vyhlásenie tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.

PRÍLOHA

Osobitné ustanovenia týkajúce sa Islandu a Nórska

Ustanovenia dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom a upravené, ako sa uvádza ďalej v texte, sa vzťahujú na všetky zmluvné strany tejto dohody. Ustanovenia dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa vzťahujú na Island a Nórsko tak, akoby boli členskými štátmi Európskej únie, takže Island a Nórsko majú všetky práva a povinnosti členských štátov vyplývajúce z tejto dohody, podliehajúc týmto podmienkam:

1.

Odsek 9 článku 1 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom znie takto:

„ ‚Územie‘ znamená, pokiaľ ide o Spojené štáty, oblasti súše (pevnina a ostrovy), vnútrozemské vody a pobrežné more v rámci ich suverenity alebo súdnej právomoci, a pokiaľ ide o Európsku úniu a jej členské štáty, oblasti súše (pevnina a ostrovy), vnútrozemské vody a pobrežné more, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, a podľa podmienok ustanovených v uvedenej dohode a v akomkoľvek následnom právnom nástroji s výnimkou oblastí súše a vnútrozemských vôd v rámci suverenity alebo súdnej právomoci Lichtenštajnského kniežatstva; uplatňovaním tejto dohody na gibraltárske letisko nie je v súlade s ministerským vyhlásením o gibraltárskom letisku z 18. septembra 2006 z Córdoby dotknutá príslušná právna pozícia Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o spor o právomoc nad územím, na ktorom sa nachádza toto letisko, ani pokračovanie v neuplatňovaní opatrení Európskej únie pre leteckú dopravu na gibraltárske letisko platných medzi členskými štátmi k 18. septembru 2006 a“.

2.

Články 23 až 26 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa neuplatňujú na Island a Nórsko.

3.

Články 9 a 10 protokolu sa neuplatňujú na Island a Nórsko.

4.

Do oddielu 1 prílohy 1 k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa dopĺňajú tieto písmená:

„w)

Island: Dohoda o leteckej doprave podpísaná 14. júna 1995 vo Washingtone, zmenená a doplnená výmenou nót 1. marca 2002, zmenená a doplnená výmenou nót 14. augusta 2006 a 9. marca 2007.

x)

Nórske kráľovstvo: Dohoda týkajúca sa služieb leteckej dopravy uvedená do platnosti výmenou nót 6. októbra 1945 vo Washingtone, zmenená a doplnená výmenou nót 6. augusta 1954, zmenená a doplnená výmenou nót 16. júna 1995.“

5.

Znenie oddielu 2 prílohy 1 k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom je takéto:

„Bez ohľadu na oddiel 1 tejto prílohy sa v prípade oblastí, ktoré nie sú zahrnuté do vymedzenia pojmu ‚územie‘ v článku 1 tejto dohody, dohody uvedené v písmenách e) (Dánsko – Spojené štáty), g) (Francúzsko – Spojené štáty), v) (Spojené kráľovstvo – Spojené štáty) a x) (Nórsko – Spojené štáty) tohto oddielu uplatňujú ďalej v súlade s ich podmienkami.“

6.

Znenie oddielu 3 prílohy 1 k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom je takéto:

„Bez ohľadu na článok 3 tejto dohody letecké spoločnosti USA nemajú právo zabezpečovať lety určené len na prepravu nákladu, ktoré nie sú súčasťou letov zabezpečujúcich leteckú dopravu pre Spojené štáty, do miest alebo z miest v členských štátoch s výnimkou prepravy do miest alebo z miest v Českej republike, Francúzskej republike, Spolkovej republike Nemecko, Luxemburskom veľkovojvodstve, na Malte, v Poľskej republike, Portugalskej republike, Slovenskej republike, na Islande a v Nórskom kráľovstve.“

7.

Do článku 3 prílohy 2 k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa na koniec dopĺňa táto veta:

„Pre Island a Nórsko to okrem iného zahŕňa články 53, 54 a 55 Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nariadenia Európskej únie o vykonávaní článkov 101, 102 a 105 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zapracované do Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ako aj všetky jej zmeny a doplnenia.“

8.

Článok 21 ods. 4 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa uplatňuje na Island a Nórsko v rozsahu, v akom sú príslušné právne predpisy a nariadenia Európskej únie zapracované do Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v súlade so všetkými z nej vyplývajúcimi úpravami. Island a Nórsko majú práva ustanovené v článku 21 ods. 4 písm. a) a b) dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom len vtedy, ak je Island alebo Nórsko v súvislosti so zavedením prevádzkových obmedzení podmienených hlukom v zmysle príslušných právnych predpisov a nariadení Európskej únie zapracovaných do Dohody o Európskom hospodárskom priestore predmetom dohľadu, ktorý je porovnateľný s dohľadom ustanoveným v článku 21 ods. 4 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.


DOPLNKOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

ako zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ako členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“)

a

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane,

ISLAND

na druhej strane

a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO (ďalej len „Nórsko“)

na tretej strane,

BERÚC NA VEDOMIE, že Európska komisia v mene Európskej únie a členských štátov rokovaním dohodla dohodu o leteckej doprave so Spojenými štátmi americkými v súlade s rozhodnutím Rady, ktorým sa Komisia splnomocňuje začať rokovania,

BERÚC NA VEDOMIE, že Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi (ďalej len „dohoda o leteckej doprave“) bola parafovaná 2. marca 2007, podpísaná 25. apríla 2007 v Bruseli a 30. apríla 2007 vo Washingtone a predbežne sa vykonáva od 30. marca 2008,

BERÚC NA VEDOMIE, že dohoda o leteckej doprave bola zmenená a doplnená Protokolom o zmene a doplnení Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi (ďalej len „protokol“) parafovaným 25. marca 2010 a podpísaným 24. júna 2010 v Luxemburgu,

BERÚC NA VEDOMIE, že Island a Nórsko ako plne integrovaní členovia jednotného európskeho trhu leteckej dopravy prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore pristúpili k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom prostredníctvom Dohody medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (ďalej len „dohoda“) z toho istého dňa, ktorá zahŕňa dohodu o leteckej doprave zmenenú a doplnenú protokolom,

UZNÁVAJÚC, že je potrebné ustanoviť procesné opatrenia pre prípadné rozhodnutie o tom, ako prijať opatrenia podľa článku 21 ods. 5 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom,

UZNÁVAJÚC, že je tiež potrebné ustanoviť procesné opatrenia pre účasť Islandu a Nórska v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 18 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom a na rozhodcovských konaniach ustanovených v článku 19 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom. Týmito procesnými opatreniami by sa mala zabezpečiť potrebná spolupráca, tok informácií a konzultácie pred zasadnutiami spoločného výboru, ako aj vykonávanie niektorých ustanovení dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom vrátane ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, udeľovania a odnímania dopravných práv a štátnej podpory,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Oznámenie

Ak sa Európska únia a jej členské štáty rozhodnú ukončiť dohodu v súlade s jej článkom 3 alebo prerušiť jej predbežné vykonávanie, alebo stiahnuť oznámenia na tento účel, Komisia, prv ako zašle oznámenia diplomatickými kanálmi Spojeným štátom americkým, o tom okamžite informuje Island a Nórsko. Island a/alebo Nórsko rovnako ihneď informujú Komisiu o každom takomto rozhodnutí.

Článok 2

Pozastavenie dopravných práv

Rozhodnutie o neumožnení leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany využívať ďalšie frekvencie alebo vstupovať na nové trhy v rámci dohody a o oznámení tejto skutočnosti Spojeným štátom americkým alebo o súhlase so zrušením takéhoto rozhodnutia, prijaté v súlade s článkom 21 ods. 5 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom, prijíma Rada v mene Európskej únie a členských štátov, konajúc jednomyseľne v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy, ako aj Island a Nórsko. Predseda Rady, konajúc v mene Európskej únie a členských štátov, Island a Nórsko potom takéto rozhodnutie oznámia Spojeným štátom americkým.

Článok 3

Spoločný výbor

1.   Európsku úniu, členské štáty, Island a Nórsko zastupujú v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 18 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom zástupcovia Komisie, členských štátov, Islandu a Nórska.

2.   Pozíciu Európskej únie, členských štátov, Islandu a Nórska v rámci spoločného výboru predkladá Komisia s výnimkou oblastí v rámci EÚ, ktoré patria výlučne do právomoci členských štátov, a v takom prípade ju predkladá predsedníctvo Rady, prípadne Komisia, Island alebo Nórsko.

3.   Pozíciu, ktorú má v rámci spoločného výboru prijať Island a Nórsko, pokiaľ ide o záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti článkov 14 alebo 20 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom alebo o záležitosti, ktoré si nevyžadujú prijatie rozhodnutia s právnym účinkom, prijíma Komisia po dohode s Islandom a Nórskom.

4.   Pokiaľ ide o iné rozhodnutia spoločného výboru týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahujú nariadenia a smernice začlenené do Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pozíciu, ktorú má prijať Island a Nórsko, prijíma Island a Nórsko na návrh Komisie.

5.   Pokiaľ ide o iné rozhodnutia spoločného výboru týkajúce sa záležitostí, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadení a smerníc, ktoré sú začlenené do Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pozíciu, ktorú má prijať Island a Nórsko, prijíma Island a Nórsko po dohode s Komisiou.

6.   Komisia prijíma náležité opatrenia na zabezpečenie plnej účasti Islandu a Nórska na každom zasadnutí, na ktorom sa koordinuje, konzultuje alebo rozhoduje s členskými štátmi, a prístupu k relevantným informáciám pri príprave plánovaných zasadnutí spoločného výboru.

Článok 4

Rozhodcovské konanie

1.   Komisia zastupuje Európsku úniu, členské štáty, Island a Nórsko v rozhodcovských konaniach podľa článku 19 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

2.   Komisia v prípade potreby prijme opatrenia, ktorými zabezpečí zapojenie Islandu a Nórska do prípravy a koordinácie rozhodcovských konaní.

3.   Ak sa Rada rozhodne pozastaviť poskytovanie výhod v súlade s článkom 19 ods. 7 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom, toto rozhodnutie sa oznámi Islandu a Nórsku. Island a/alebo Nórsko rovnako informujú Komisiu o každom takomto prijatom rozhodnutí.

4.   O akýchkoľvek iných vhodných opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa článku 19 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom vo veciach, ktoré v rámci EÚ patria do právomoci Únie, rozhoduje Komisia s pomocou osobitného výboru zloženého zo zástupcov členských štátov, ktorých vymenuje Rada, a zástupcov Islandu a Nórska.

Článok 5

Výmena informácií

1.   Island a Nórsko ihneď informujú Komisiu o každom rozhodnutí zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia leteckej spoločnosti Spojených štátov amerických, ktoré prijali podľa článku 4 alebo 5 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom. Komisia tiež okamžite informuje Island a Nórsko o každom takomto rozhodnutí prijatom členskými štátmi.

2.   Island a Nórsko ihneď informujú Komisiu o všetkých žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali podľa článku 8 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom. Komisia tiež ihneď informuje Island a Nórsko o všetkých takýchto žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali členské štáty.

3.   Island a Nórsko ihneď informujú Komisiu o všetkých žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali podľa článku 9 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom. Komisia tiež ihneď informuje Island a Nórsko o všetkých takýchto žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali členské štáty.

Článok 6

Štátne dotácie a podpora

1.   Ak sa Island alebo Nórsko domnieva, že akákoľvek dotácia alebo podpora, ktorú zvažuje poskytnúť alebo ktorú poskytol orgán štátnej správy na území Spojených štátov amerických, bude mať nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž uvedený v článku 14 ods. 2 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom, upozornia na túto skutočnosť Komisiu. Ak niektorý členský štát upozorní Komisiu na podobnú záležitosť, Komisia tiež upozorní Island a Nórsko na túto skutočnosť.

2.   Komisia, Island a Nórsko môžu nadviazať kontakt s takýmto orgánom alebo požiadať o zasadnutie spoločného výboru zriadeného podľa článku 18 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

3.   Komisia, Island a Nórsko sa ihneď vzájomne informujú v prípade, keď ich kontaktujú Spojené štáty americké podľa článku 14 ods. 3 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

Článok 7

Ukončenie alebo zastavenie predbežného vykonávania

1.   Zmluvná strana môže kedykoľvek zaslať diplomatickými kanálmi ostatným zmluvným stranám písomné oznámenie o svojom rozhodnutí ukončiť túto doplnkovú dohodu alebo ukončiť jej predbežné vykonávanie. Ukončenie tejto doplnkovej dohody alebo ukončenie jej predbežného vykonávania nadobudne účinnosť o polnoci greenwichského času šesť mesiacov odo dňa písomného oznámenia o ukončení alebo zastavení predbežného vykonávania, ak nie je toto oznámenie zrušené dohodou zmluvných strán pred koncom tohto obdobia.

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tohto článku, ak sa skončí platnosť dohody alebo sa ukončí jej predbežné vykonávanie, súčasne sa skončí platnosť tejto doplnkovej dohody alebo sa ukončí jej predbežné vykonávanie.

Článok 8

Predbežné vykonávanie

Do nadobudnutia platnosti podľa článku 9 zmluvné strany súhlasia s predbežným vykonávaním tejto doplnkovej dohody v rozsahu, v akom to umožňuje platné vnútroštátne právo, od dátumu podpisu tejto doplnkovej dohody alebo od dátumu uvedeného v článku 5 dohody, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

Táto doplnková dohoda nadobudne platnosť buď a) jeden mesiac od dátumu poslednej nóty pri výmene diplomatických nót medzi zmluvnými stranami potvrdzujúcej, že boli ukončené všetky postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto doplnkovej dohody, alebo b) v deň nadobudnutia platnosti dohody, podľa toho, čo nastane neskôr.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia, riadne oprávnení na tento účel, podpísali túto doplnkovú dohodu.

V Luxemburgu a v Osle v troch pôvodných vyhotoveniach 16. a 21. júna 2011 v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, islandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, nórskom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/25


ROZHODNUTIE RADY

z 20. októbra 2011

o uzavretí Dohody o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi mexickými

(2011/709/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) a jej článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím z 5. júna 2003 splnomocnila Komisiu začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných dvojstranných dohodách dohodou na úrovni Únie.

(2)

Komisia v mene Únie dojednala so Spojenými štátmi mexickými dohodu o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb (ďalej len „dohoda“) v súlade s postupmi a usmerneniami uvedenými v prílohe k rozhodnutiu Rady z 5. júna 2003.

(3)

Dohoda bola podpísaná v mene Únie 15. decembra 2010 s výhradou jej neskoršieho uzavretia v súlade s rozhodnutím Rady 2011/94/EÚ (1).

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dohoda o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi mexickými (ďalej len „dohoda“) sa týmto v mene Únie schvaľuje (2).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať oznámenie ustanovené v článku 7 ods. 1 dohody.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 20. októbra 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. EÚ L 38, 12.2.2011, s. 33.

(2)  Dohoda bola uverejnená v Ú. v. EÚ L 38, 12.2.2011, s. 34, spolu s rozhodnutím o podpise.


29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/26


ROZHODNUTIE RADY

z 20. októbra 2011

o uzavretí Memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou

(2011/710/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Komisia dojednala v mene Únie Memorandum o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou (ďalej len „memorandum“) pri výskume a vývoji v oblasti civilného letectva.

(2)

Memorandum bolo podpísané 3. marca 2011.

(3)

Memorandum by mala schváliť Únia.

(4)

Je nevyhnutné ustanoviť postupy týkajúce sa účasti Únie v spoločnom výbore zriadenom memorandom, ako aj riešenia sporov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Memorandum o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou (ďalej len „memorandum“) (1).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) vykonať oznámenie podľa článku XII bodu B memoranda (2).

Článok 3

V spoločnom výbore zriadenom podľa článku III memoranda Úniu zastupuje Komisia, ktorej pomáhajú zástupcovia členských štátov.

Článok 4

1.   Komisia po porade s osobitným výborom ustanoveným Radou určí pozíciu, ktorú má Únia zaujať v spoločnom výbore, okrem iného pokiaľ ide o prijímanie:

ďalších príloh k memorandu a jeho dodatkov v súlade s článkom III bodom E odsekom 2 memoranda,

zmien a doplnení príloh k memorandu a jeho dodatkov v súlade s článkom III bodom E odsekom 3 memoranda.

2.   Komisia určí pozíciu, ktorú má Únia zaujať v spoločnom výbore, pokiaľ ide o vypracovanie a prijímanie vnútorných riadiacich postupov spoločného výboru podľa článku III bodu C memoranda.

3.   Komisia môže prijať akékoľvek vhodné opatrenia podľa článku II bodu B a článkov IV, V, VII a VIII memoranda.

4.   Komisia zastupuje Úniu pri konzultáciách podľa článku XI memoranda.

Článok 5

Komisia pravidelne informuje Radu o vykonávaní memoranda.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 20. októbra 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Memorandum vyšlo v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s rozhodnutím o podpise (Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2011, s. 3).

(2)  Dátum nadobudnutia účinnosti memoranda uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


NARIADENIA

29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1093/2011

z 28. októbra 2011

o uplatňovaní výnimiek z pravidiel pôvodu stanovených v Protokole o vymedzení pojmu pôvodné výrobky pripojenom k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kóreou

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/265/EÚ zo 16. septembra 2010 o podpísaní a o predbežnom vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2011/265/EÚ Rada schválila podpísanie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (2) (ďalej len „dohoda“) v mene Európskej únie. Rozhodnutím 2011/265/EÚ sa potvrdilo predbežné uplatňovanie dohody, s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu, podľa článku 15.10.5 dohody. Dátum, od ktorého sa dohoda uplatňuje na predbežnom základe, bol stanovený na 1. júl 2011.

(2)

Pri viacerých špecifických výrobkoch sa v prílohe II a) k Protokolu týkajúcemu sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (3) pripojenému k dohode (ďalej len „protokol“) uvádzajú výnimky z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k protokolu. Tieto výnimky sa vzťahujú len na ročné kvóty. Preto je potrebné stanoviť podmienky uplatňovania týchto výnimiek.

(3)

V súlade s prílohou II a) k protokolu by pri prípravkoch zo surimi (číselný znak KN 1604 20 05) mal byť k dôkazu o pôvode priložený dokument potvrdzujúci, že prípravok zo surimi obsahuje najmenej 40 hmotnostných percent rýb a že sa ako primárna zložka základu surimi použila treska aljašská (theragra Chalcogramma).

(4)

V súlade s prílohou II a) k protokolu by pri farbených tkaninách s číselnými znakmi KN 5408 22 a 5408 32 mal byť k dôkazu o pôvode priložený dokument potvrdzujúci, že použitá nefarbená tkanina netvorí viac ako 50 % ceny výrobku zo závodu (ex-works).

(5)

Keďže kvóty ustanovené v prílohe II a) k protokolu majú byť spravované Komisiou na základe zásady „prvý príde – prvý berie“, mali by byť spravované v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4).

(6)

Keďže dohoda nadobúda účinnosť od 1. júla 2011, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pravidlá pôvodu ustanovené v prílohe II a) k Protokolu týkajúcemu sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce pripojenému k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Kórejskou republikou (ďalej len „protokol“) sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Pravidlá pôvodu uvedené v odseku 1 sa uplatňujú odchylne od pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k protokolu na kvóty uvedené v prílohe.

Článok 2

Pravidlá pôvodu ustanovené v tomto nariadení sa uplatňujú za týchto podmienok:

a)

pri prepúšťaní tovaru do režimu voľný obeh v rámci Únie sa predkladá vyhlásenie podpísané schváleným vývozcom, v ktorom sa potvrdzuje, že príslušné výrobky spĺňajú podmienky pre výnimku;

b)

vyhlásenie uvedené v písm. a) musí obsahovať toto anglické znenie: „Derogation — Annex IIa) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation“.

Článok 3

1.   Ak sa predkladá dôkaz o pôvode pri prípravkoch zo surimi s číselným znakom KN 1604 20 05, je k nemu priložený dokument potvrdzujúci, že prípravok zo surimi obsahuje najmenej 40 hmotnostných percent rýb a že sa ako primárna zložka základu surimi použila treska aljašská (theragra Chalcogramma).

2.   V prípade potreby význam pojmu „primárna zložka“, ako sa uvádza v odseku 1, vykladá Colný výbor v súlade s článkom 28 protokolu.

Článok 4

1.   Potvrdzujúci dokument uvedený v článku 3 pozostáva najmenej z vyhlásenia v angličtine podpísaného schváleným vývozcom, že:

a)

prípravok zo surimi obsahuje najmenej 40 hmotnostných percent rýb;

b)

ako primárna zložka základu surimi sa použila treska aljašská (theragra Chalcogramma).

2.   Vyhlásenie uvedené v odseku 1 obsahuje aj tieto údaje:

a)

použité množstvo tresky aljašskej (theragra Chalcogramma) ako percentuálny podiel rýb použitých na výrobu surimi;

b)

krajina pôvodu tresky aljašskej.

Článok 5

Ak sa predkladá dôkaz o pôvode pri farbených tkaninách s číselnými znakmi KN 5408 22 a 5408 32, priloží sa k nemu dokument potvrdzujúci, že použitá nefarbená tkanina netvorí viac ako 50 % ceny výrobku zo závodu (ex-works).

Článok 6

Potvrdzujúci dokument uvedený v článku 5 pozostáva najmenej z vyhlásenia v angličtine podpísaného schváleným vývozcom, že použité nefarbené tkaniny netvoria viac ako 50 % ceny výrobku zo závodu (ex-works). Vyhlásenie obsahuje aj tieto údaje:

a)

cena v eurách nepôvodných nefarbených tkanín použitých na vyrobenie farbených tkanín (číselné znaky KN 5408 22 a 5408 32);

b)

cena zo závodu (ex-works) v EUR farbených tkanín (číselné znaky KN 5408 22 a 5408 32).

Článok 7

Kvóty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu bude spravovať Komisia v súlade s ustanoveniami článkov 308a až 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 127, 14.5.2011, s. 1344.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívnu hodnotu, pričom preferenčný režim sa v kontexte tejto prílohy určuje na základe číselných znakov KN tak, ako existujú v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Podpoložka TARIC

Opis tovaru

Obdobie kvóty

Objem kvóty

(v tonách čistej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak)

09.2450

1604 20 05

 

Prípravky zo surimi

1.7.2011 – 30.6.2012

2 000

1.7.2012 – 30.6.2013

2 500

Od 1.7.2013:

 

1.7. – 30.6.

3 500

09.2451

1905 90 45

 

Sušienky

1.7. – 30.6.

270

09.2452

2402 20

 

Cigarety obsahujúce tabak

1.7. – 30.6.

250

09.2453

5204

 

Bavlnené šijacie nite, tiež upravené na predaj v malom

1.7. – 30.6.

86

09.2454

5205

 

Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) obsahujúca 85 % hmotnosti alebo viac bavlny, neupravená na predaj v malom

1.7. – 30.6.

2 310

09.2455

5206

 

Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) obsahujúca menej ako 85 % hmotnosti bavlny, neupravená na predaj v malom

1.7. – 30.6.

377

09.2456

5207

 

Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) upravená na predaj v malom

1.7. – 30.6.

92

09.2457

5408

 

Tkaniny z priadze z umelého vlákna vrátane tkanín vyrobených z materiálov položky 5405

1.7. – 30.6.

17 805 290 m2

09.2458

5508

 

Šijacia niť z chemických strižných vlákien, tiež upravená na predaj v malom

1.7. – 30.6.

286

09.2459

5509

 

Priadza (iná ako šijacia niť) zo syntetických strižných vlákien, neupravená na predaj v malom

1.7. – 30.6.

3 437

09.2460

5510

 

Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vlákien, neupravená na predaj v malom

1.7. – 30.6.

1 718

09.2461

5511

 

Priadza (iná ako šijacia niť) z chemických strižných vlákien, upravená na predaj v malom

1.7. – 30.6.

203


29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1094/2011

z 28. októbra 2011,

ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1670/2006 sa ustanovuje, že množstvá obilnín, na ktoré sa poskytuje náhrada, sú množstvá, ktoré sú dané pod kontrolu a destilované, upravené koeficientom, ktorý sa každoročne stanovuje pre každý dotknutý členský štát. Tento koeficient vyjadruje pomer medzi celkovými vyvezenými množstvami a celkovými množstvami príslušného alkoholického nápoja uvádzanými na trh vzhľadom na zmeny, ktoré nastali v týchto množstvách počas rokov, ktoré zodpovedajú priemernému obdobiu dozrievania tohto alkoholického nápoja.

(2)

Vzhľadom na informácie poskytnuté Spojeným kráľovstvom za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010 priemerné obdobie dozrievania v roku 2010 bolo v prípade škótskej whisky osem rokov.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1113/2010 z 1. decembra 2010, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2010/2011 (3), vyčerpalo svoj právny účinok, keďže sa vzťahovalo na koeficienty uplatniteľné na rok 2010/2011. Preto by sa mali stanoviť koeficienty na obdobie od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012.

(4)

Článkom 10 protokolu 3 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore sa vylučujú náhrady za vývoz do Lichtenštajnska, na Island a do Nórska. Okrem toho Únia uzavrela s určitými tretími krajinami dohody, ktoré zahŕňajú zrušenie náhrad za vývoz. Preto by sa to v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1670/2006 malo brať do úvahy pri výpočte koeficientu na obdobie 2011/2012,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na obdobie od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012 sa koeficienty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1670/2006 uplatniteľné na obilniny používané v Spojenom kráľovstve na výrobu škótskej whisky stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 33.

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2010, s. 2.


PRÍLOHA

Koeficienty uplatniteľné v Spojenom kráľovstve

Obdobie platnosti

Uplatniteľný koeficient

na jačmeň spracovaný na slad použitý na výrobu sladovej whisky

na obilie použité na výrobu obilnej whisky

Od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012

0,296

0,229


29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1095/2011

z 28. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na šalátové uhorky, artičoky, klementínky, mandarínky a pomaranče

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dohľad nad dovozom výrobkov uvedených v prílohe XVIII k danému nariadeniu. Tento dohľad sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzavretej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2008, 2009 a 2010 by sa mala upraviť spúšťacia úroveň dodatočných ciel na šalátové uhorky, artičoky, klementínky, mandarínky a pomaranče.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVIII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA I ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne (v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

481 762

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

44 251

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

od 1. mája do 31. októbra

92 229

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

55 270

78.0085

0709 90 80

artičoky

od 1. novembra do 30. júna

11 620

78.0100

0709 90 70

cukety

od 1. januára do 31. decembra

57 955

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

292 760

78.0120

0805 20 10

klementínky

od 1. novembra do konca februára

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

99 128

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna do 31. decembra

346 366

78.0160

od 1. januára do 31. mája

88 090

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

80 588

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

700 556

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

65 039

78.0220

0808 20 50

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

229 646

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

35 541

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

5 794

78.0265

0809 20 95

čerešne okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

30 783

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

5 613

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna do 30. septembra

10 293“


29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1096/2011

z 28. októbra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

82,9

MA

43,8

MK

71,7

ZZ

66,1

0707 00 05

AL

45,6

EG

151,1

JO

191,6

MK

62,2

TR

150,5

ZZ

120,2

0709 90 70

AR

33,4

TR

140,0

ZZ

86,7

0805 50 10

AR

62,1

CL

76,5

TR

66,9

ZA

79,0

ZZ

71,1

0806 10 10

BR

224,9

CL

71,4

TR

127,6

US

252,5

ZA

67,9

ZZ

148,9

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

92,8

CL

90,0

CN

82,6

NZ

126,9

US

99,9

ZA

122,3

ZZ

93,6

0808 20 50

CN

52,9

TR

130,3

ZZ

91,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/36


SMERNICA RADY 2011/84/EÚ

z 20. septembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súčasnosti je už používanie peroxidu vodíka predmetom obmedzení a podmienok stanovených v časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS.

(2)

Ako potvrdil Vedecký výbor pre spotrebné výrobky, ktorý bol na základe rozhodnutia Komisie 2008/721/ES z 5. augusta 2008, ktorým sa stanovuje poradná štruktúra vedeckých výborov a expertov v oblasti bezpečnosti spotrebiteľov, verejného zdravia a životného prostredia a ruší rozhodnutie 2004/210/ES (2), nahradený Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov (ďalej len „VVBS“), maximálna bezpečná koncentrácia peroxidu vodíka prítomného vo výrobkoch ústnej hygieny alebo uvoľneného z iných zlúčenín alebo zmesí v takýchto výrobkoch je 0,1 %. Preto by malo byť možné naďalej používať peroxid vodíka v danej koncentrácii vo výrobkoch ústnej hygieny vrátane výrobkov určených na bielenie (whitening) alebo zosvetlenie (bleaching) zubov.

(3)

VVBS sa domnieva, že používanie výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov, ktoré obsahujú viac ako 0,1 % a najviac 6 % peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného z iných zlúčenín alebo zmesí v týchto výrobkoch, môže byť bezpečné za predpokladu, že sú splnené ďalej uvedené podmienky: vykonanie primeraného klinického vyšetrenia, aby sa zabezpečilo, že neexistujú rizikové faktory ani iné patologické zmeny v ústnej dutine vzbudzujúce obavy, a vystavenie týmto výrobkom by sa malo obmedziť tak, aby sa zabezpečilo, že sa dané výrobky používajú len stanoveným spôsobom, pokiaľ ide o frekvenciu a trvanie aplikácie. Tieto podmienky by sa mali splniť, aby sa predišlo dôvodne predvídateľnému nesprávnemu použitiu.

(4)

Z tohto dôvodu by uvedené výrobky mali byť regulované spôsobom, ktorým sa zabezpečí, aby neboli priamo dostupné spotrebiteľom. Pri každom cykle použitia týchto výrobkov by sa prvé použitie malo vyhradzovať zubným lekárom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (3) alebo by sa malo uskutočňovať pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti. Zubní lekári by potom mali zabezpečovať prístup k uvedeným výrobkom počas zvyšného trvania cyklu použitia.

(5)

S cieľom zabezpečiť správne používanie uvedených výrobkov by sa malo ustanoviť vhodné označovanie koncentrácie peroxidu vodíka vyššej ako 0,1 % vo výrobkoch na bielenie alebo zosvetlenie zubov. Preto by sa na označení mala v percentách zreteľne uvádzať presná koncentrácia peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného z iných zlúčenín alebo zmesí v týchto výrobkoch.

(6)

Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Stály výbor pre kozmetické výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej svojím predsedom,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 76/768/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia pred 30. októbrom 2012 ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 31. októbra 2012.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. septembra 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(2)  Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.


PRÍLOHA

V časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS sa položka s referenčným číslom 12 nahrádza takto:

Referenčné číslo

Látka

Obmedzenia

Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale

Oblasť aplikácie a/alebo použitia

Najvyššia prípustná koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku

Iné obmedzenia a požiadavky

„12

peroxid vodíka a iné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré uvoľňujú peroxid vodíka, vrátane peroxidu močoviny a peroxidu zinočnatého

a)

zmesi na starostlivosť o vlasy

a)

12 % H2O2 (40 objemových dielov) prítomného alebo uvoľneného

 

a) Použite vhodné rukavice.

a) b) c) e) Obsahuje peroxid vodíka.

Nesmie prísť do kontaktu s očami.

Ak dôjde ku kontaktu s očami, ihneď ich treba vypláchnuť vodou.

b)

zmesi na starostlivosť o pokožku

b)

4 % H2O2 prítomného alebo uvoľneného

 

c)

zmesi na spevnenie nechtov

c)

2 % H2O2 prítomného alebo uvoľneného

 

d)

výrobky ústnej hygieny vrátane výplachu ústnej dutiny, zubnej pasty a výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov

d)

≤ 0,1 % H2O2 prítomného alebo uvoľneného

 

e)

výrobky na bielenie alebo zosvetlenie zubov

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2 prítomného alebo uvoľneného

e)

Povolený na predaj len zubným lekárom. Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom v zmysle smernice 2005/36/ES (1) alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.

Spotrebiteľovi ho potom možno poskytnúť na dokončenie cyklu použitia. Nie je určený na používanie osobami do 18 rokov.

e) Koncentrácia prítomného alebo uvoľneného H2O2 uvedená v percentách.

Nie je určený na používanie osobami do 18 rokov.

Povolený na predaj len zubným lekárom. Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti. Spotrebiteľovi ho potom možno poskytnúť na dokončenie cyklu použitia.


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.“


ODPORÚČANIA

29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/39


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 27. októbra 2011

o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov

(2011/711/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Digitálna agenda pre Európu, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020, má za cieľ optimálne využívať informačné technológie v záujme dosiahnutia hospodárskeho rastu, vytvárania pracovných miest a zlepšovania kvality života európskych občanov. Jednou z najdôležitejších oblastí digitálnej agendy je digitalizácia a uchovávanie kultúrnej pamäte Európy, ktorá zahŕňa tlačoviny (knihy, časopisy, noviny), fotografie, muzeálne objekty, archívne dokumenty, zvukové nahrávky a audiovizuálny materiál, pamätníky a archeologické náleziská (ďalej len „kultúrny materiál“).

(2)

Stratégia EÚ v oblasti digitalizácie a uchovávania nadväzuje na prácu, ktorá sa za posledné roky odviedla v rámci iniciatívy digitálnych knižníc. Európske opatrenia v tejto oblasti vrátane budovania Europeany – digitálnej knižnice, archívu a múzea Európy – podporil Európsky parlament a Rada aktuálne uznesením Parlamentu z 5. mája 2010 a závermi Rady z 10. mája 2010. V pracovnom pláne pre kultúru na roky 2011 – 2014, ktorý zostavila Rada na svojom zasadnutí 18. a 19. novembra 2010, sa zdôrazňuje potreba koordinovaného postupu v oblasti digitalizácie.

(3)

Dňa 28. augusta 2006 vydala Komisia odporúčanie členským štátom zamerané na optimálne využitie hospodárskeho a kultúrneho potenciálu európskeho kultúrneho dedičstva pomocou internetu. Správy členských štátov o realizácii odporúčaní z rokov 2008 a 2010 ukazujú, že došlo k pokroku. Medzi jednotlivými členskými štátmi však existujú rozdiely v pokroku a rôzne body odporúčania sa do praxe neuviedli rovnakou mierou.

(4)

Okrem toho sa za posledné roky značne zmenili podmienky digitalizácie a spolupráce na európskej úrovni. K novým prvkom patrí napríklad otvorenie Europeany v novembri 2008, uverejnenie správy Nová renesancia, ktorú 10. januára 2011 predložil Výbor znalcov (Comité des sages) pre sprístupňovanie kultúrneho dedičstva online, a návrh Komisie na smernicu o osirotených dielach z 24. mája 2011.

(5)

Preto by sa členským štátom mal odporučiť aktualizovaný súbor opatrení zameraných na digitalizáciu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva online a uchovávanie digitálnych záznamov. V danom kontexte by sa malo aj ďalej podporovať vytváranie digitalizovaného materiálu z knižníc, archívov a múzeí, aby si Európa z medzinárodného hľadiska dokázala udržať svoje vedúce postavenie v oblasti kultúrneho a kreatívneho obsahu a čo možno najlepšie využiť svoje bohatstvo kultúrneho materiálu. Ako zdôrazňuje Výbor znalcov pre sprístupňovanie kultúrneho dedičstva online, ak chce mať Európa úžitok z digitalizácie a uchovávania digitálnych záznamov, musí konať ihneď. Ak členské štáty nezvýšia investície do tejto oblasti, hrozí, že kultúrne a hospodárske výhody prechodu na digitálne technológie sa prejavia na iných kontinentoch, a nie v Európe.

(6)

Ak bude kultúrny materiál dostupný online, získajú k nemu prístup občania v celej Európe, čím získajú možnosť využívať ho vo voľnom čase, pri štúdiu alebo pri práci. Rôznorodé a mnohojazyčné dedičstvo Európy sa tak na internete jasne zviditeľní a európske kultúrne inštitúcie budú môcť vďaka digitalizácii svojich fondov pokračovať v plnení svojho poslania – sprístupňovaní a zachovávaní nášho dedičstva v digitálnom prostredí.

(7)

Okrem toho sa dá digitalizovaný materiál opätovne použiť (či už na komerčné, alebo nekomerčné účely) napríklad pri príprave učebných a vzdelávacích materiálov, dokumentárnych filmov, aplikácií pre odvetvie turistického ruchu, hier, animácií a dizajnérskych nástrojov s podmienkou dodržiavania autorských a s nimi súvisiacich práv. Tento krok významne pomôže kreatívnym odvetviam, ktoré prinášajú EÚ 3,3 % HDP a 3 % pracovných miest. Tieto odvetvia čelia prechodu na digitálne prostredie, ktoré spochybňuje tradičné modely, mení hodnotové reťazce a vyžaduje si nové obchodné modely. Digitalizácia a širšia dostupnosť kultúrnych zdrojov ponúka obrovské hospodárske príležitosti a je zásadným predpokladom ďalšieho vývoja kultúrnych a kreatívnych schopností Európy a posilnenia jej účasti európskeho priemyslu v tejto oblasti.

(8)

Digitalizácia je dôležitým prostriedkom na zlepšenie dostupnosti a širšie využívanie kultúrneho materiálu. Zosúladený postup členských štátov pri digitalizácii kultúrneho dedičstva by viedol k vyváženejšiemu výberu materiálu a zamedzil by duplicitnej práci. Okrem toho by pomohol vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre spoločnosti, ktoré investujú do digitalizačných technológií. K dosiahnutiu týchto zámerov by prispeli prehľady existujúcich i plánovaných digitalizačných činností a stanovenie kvantitatívnych cieľov v tejto oblasti.

(9)

Náklady na digitalizáciu celého európskeho kultúrneho dedičstva sú značné a nemožno ich pokryť výlučne z verejných prostriedkov. Sponzorovanie digitalizácie súkromným sektorom či partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom predstavujú spôsob, ako do digitalizácie zapojiť súkromné subjekty, a mali by sa ďalej podporovať. V záujme férovosti a vyváženosti by tieto partnerstvá mali vychádzať z niekoľkých základných princípov. Obzvlášť dôležité je stanoviť časové lehoty pre prednostný prístup k digitalizovanému materiálu. Výbor znalcov pre sprístupňovanie kultúrneho dedičstva online odporúča, aby bol prednostný prístup k materiálu digitalizovanému v rámci verejno-súkromných partnerstiev obmedzený maximálne na sedem rokov.

(10)

Existuje možnosť (ktorá sa už využíva) spolufinancovať digitalizačné činnosti zo štrukturálnych fondov v rámci projektov s vplyvom na regionálnu ekonomiku. Táto možnosť by sa však mohla využívať častejšie a systematickejšie. Hromadná digitalizácia môže byť mimoriadne efektívna vďaka svojmu rozsahu. Preto by sa malo podporovať efektívne využívanie digitalizačných kapacít a pokiaľ možno spoločné využívanie zariadení na digitalizáciu kultúrnymi inštitúciami a krajinami.

(11)

Len časť knižničných, archívnych a muzeálnych zbierkových fondov patrí medzi voľné diela, t. j. nevzťahujú sa na ne alebo sa na ne prestali vzťahovať práva duševného vlastníctva, ostatné fondy sú však týmito právami chránené. Keďže práva duševného vlastníctva sú dôležitým nástrojom podpory tvorivosti, európsky kultúrny materiál by sa mal digitalizovať, sprístupňovať a uchovávať pri plnom rešpektovaní autorských a s nimi súvisiacich práv.

(12)

Dňa 24. mája 2011 Komisia navrhla smernicu o osirotených dielach. Aby sa naplno využil potenciál smernice, mala by sa urýchlene prijať a začať vykonávať, čím by sa v celej EÚ zabezpečil harmonizovaný prístup k otázke osirotených diel. Na rozsiahlu digitalizáciu diel, ktoré už nie sú v predaji, môže byť v členských štátoch potrebné legislatívne podchytiť riešenia v oblasti udeľovania licencií, ktoré dobrovoľne vypracovali zainteresované strany. Prístup, ktorý si zainteresované strany v rámci dialógu sponzorovaného Komisiou zvolili v prípade komerčne nedostupných kníh a náučných časopisov a ktorý vyústil do memoranda o porozumení podpísaného v Bruseli 20. septembra 2011, by mohol slúžiť ako vzor pre ďalšie dialógy v záujme uľahčenia dohôd zameraných na digitalizáciu čo možno najväčšieho množstva komerčne nedostupného materiálu. Ak by sa databázy informácií o právach prepojili na európskej úrovni, došlo by k zníženiu nákladov na usporiadanie práv. Takéto mechanizmy by sa preto mali podporovať v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami.

(13)

V prípade voľného obsahu je v záujme jeho širšej dostupnosti a využívania potrebné zabezpečiť, aby si zachoval voľný charakter aj po digitalizácii. Na ochranu voľných diel by sa nemala používať rušivá vodotlač ani iné vizuálne ochranné prostriedky, ktorými sa označuje vlastníctvo alebo pôvod.

(14)

Dňa 20. novembra 2008 bola otvorená Europeana – digitálna knižnica, archív a múzeum Európy. Ďalší vývoj platformy Europeana bude do veľkej miery závisieť od toho, ako ju členské štáty a ich kultúrne inštitúcie budú napĺňať obsahom a popularizovať. Opatrenia zamerané na tento cieľ je potrebné podporiť.

(15)

V súčasnosti Europeana poskytuje priamy prístup k vyše 19 miliónom digitalizovaných objektov. Zvukové nahrávky alebo audiovizuálny materiál však predstavujú len 2 % týchto objektov. Rozšírením obsahu prístupného cez Europeanu (vrátane typov materiálu, ktoré sú zatiaľ minimálne zastúpené) sa stránka stane zaujímavejšou pre užívateľov, čo je dôvod, prečo by sa mala podporovať. Celkový cieľ (30 miliónov objektov do roku 2015) zodpovedá strategickému plánu Europeany a predstavuje míľnik na ceste k digitalizácii celého kultúrneho dedičstve Európy do roku 2025. Ak budú prostredníctvom Europeany dostupné všetky voľné majstrovské diela (zásadné kultúrne či historické diela, ktoré určili a vybrali členské štáty), obohatí sa obsah stránky v súlade s očakávaniami používateľov. Vnútroštátne ustanovenia zabezpečujúce, aby bol všetok materiál digitalizovaný z verejných prostriedkov dostupný cez Europeanu, by urýchlili vývoj tejto platformy a vytvorili by jasný rámec šírenia obsahu kultúrnymi inštitúciami. Prijatie takýchto ustanovení by sa preto malo podporovať.

(16)

Digitálny materiál treba spravovať a udržiavať ho v dobrom stave, inak sa súbory môžu stať nečitateľnými v dôsledku zastarania hardvéru a softvéru používaného na ich archiváciu, môže dôjsť k strate materiálu v dôsledku degradácie archivačných zariadení a môže dôjsť k preťaženiu archivačných zariadení v dôsledku rozsiahlosti nového a neustále aktualizovaného obsahu. Napriek pokroku, ktorý sa v EÚ dosiahol v oblasti uchovávania digitálneho materiálu, v niekoľkých členských štátoch ešte neexistuje jasná a komplexná stratégia uchovávania digitálneho obsahu. Táto skutočnosť môže ohroziť prežitie digitalizovaného materiálu a môže spôsobiť aj stratu materiálu, ktorý vznikol v digitálnom formáte (pôvodný digitálny materiál). Vývoj účinných prostriedkov uchovávania digitálnych záznamov má ďalekosiahle dôsledky, ktoré presahujú rámec kultúrnych inštitúcií. Otázky uchovávania digitálnych záznamov sú relevantné pre každú súkromnú alebo verejnú organizáciu, ktorá povinne alebo dobrovoľne uchováva digitálny materiál.

(17)

Uchovávanie digitálnych záznamov predstavuje finančnú, organizačnú a technickú výzvu a niekedy si vyžaduje aktualizáciu právnych predpisov. Viacero členských štátov zaviedlo zákonnú povinnosť (alebo o jej zavedení uvažuje), podľa ktorej by výrobcovia digitálneho materiálu museli poskytnúť jednu alebo viac archívnych kópií svojich diel organizácii poverenej ich archiváciou. Efektívne predpisy a postupy zamerané na zákonnú archiváciu dát môžu minimalizovať administratívne bremeno vlastníkov obsahu aj archivačných inštitúcií, a preto by sa mali odporúčať. Účinná spolupráca medzi členskými štátmi je potrebná na zamedzenie veľkým rozdielom v predpisoch, ktorými sa riadi archivácia digitálneho materiálu, a mala by sa podporiť. „Web harvesting“ je nová technika zberu materiálu z internetu na účely jeho uchovávania. Jej súčasťou je aktívne zhromažďovanie materiálu poverenou inštitúciou namiesto čakania na jeho uloženie, čím sa minimalizuje administratívne zaťaženie výrobcov digitálneho materiálu. Preto by táto technika mala byť upravená vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(18)

Pokiaľ ide o kinematografické diela, toto odporúčanie v mnohých aspektoch dopĺňa odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. novembra 2005 o filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných činností (1),

TÝMTO ODPORÚČA, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

Digitalizácia: organizácia a financovanie

1.

naďalej plánovali a monitorovali digitalizáciu kníh, časopisov, novín, fotografií, muzeálnych objektov, archívnych dokumentov, zvukových nahrávok a audiovizuálneho materiálu, pamätníkov a archeologických nálezísk (ďalej len „kultúrny materiál“) tým, že:

a)

stanovia jasné kvantitatívne ciele v oblasti digitalizácie kultúrneho materiálu zodpovedajúce celkovým cieľom uvedeným v bode 7, pričom uvedú očakávaný prírastok digitalizovaného materiálu, ktorý by sa mohol stať súčasťou Europeany, a finančné prostriedky, ktoré na tento účel vyčlenili orgány verejnej správy;

b)

zostavia prehľady o digitalizovanom kultúrnom materiáli a prispejú k spoločnému úsiliu o zostavenie prehľadu s porovnateľnými číselnými údajmi na európskej úrovni;

2.

podporovali partnerstvá medzi kultúrnymi inštitúciami a súkromným sektorom v záujme vytvorenia nových spôsobov financovania digitalizácie kultúrneho materiálu a stimulácie inovatívnych spôsobov využívania tohto materiálu, a pritom zabezpečovali, aby verejno-súkromné partnerstvá v oblasti digitalizácie boli férové a vyvážené a zodpovedali podmienkam uvedeným v prílohe;

3.

pokiaľ možno využívali štrukturálne fondy EÚ na spolufinancovanie činností digitalizácie v rámci regionálnych inovačných stratégií pre inteligentnú špecializáciu;

4.

zvážili možnosti optimálneho využívania digitalizačných kapacít a dosahovania úspor z rozsahu napríklad spojením digitalizačného úsilia kultúrnych inštitúcií a cezhraničnou spoluprácou opierajúcou sa o kompetenčné centrá pre digitalizáciu v Európe;

Digitalizácia a online dostupnosť voľných diel

5.

zlepšili dostupnosť a využívanie digitalizovaného voľného kultúrneho materiálu tým, že:

a)

zabezpečia, aby si voľné diela zachovali voľný charakter aj po digitalizácii;

b)

podporia čo možno najširší prístup k digitalizovaným voľným dielam, ako aj čo možno najširšie opätovné využitie tohto materiálu na nekomerčné a komerčné účely;

c)

prijmú opatrenia na obmedzenie používania rušivej vodotlače alebo iných vizuálnych ochranných prostriedkov, ktorými sa znižuje využiteľnosť digitalizovaných voľných diel;

Digitalizácia a online dostupnosť diel chránených autorským právom

6.

zlepšili podmienky pre digitalizáciu kultúrneho materiálu chráneného autorským právom a jeho dostupnosť online tým, že:

a)

rýchlo a správne transponujú a vykonajú ustanovenia smernice o osirených dielach po jej prijatí, pričom ešte pred jej prijatím budú v záujme uľahčenia rýchleho vykonania konzultovať so zainteresovanými stranami, a že po jej prijatí budú uplatňovanie smernice dôkladne monitorovať;

b)

vytvoria právne rámcové podmienky na podporu licenčných mechanizmov, ktoré určili a potvrdili zainteresované strany, pre rozsiahlu digitalizáciu a cezhraničnú dostupnosť diel, ktoré už nie sú v predaji;

c)

prispejú k dostupnosti a propagácii databáz právnych informácií prepojených na európskej úrovni (napríklad ARROW);

Europeana

7.

prispeli k ďalšiemu budovaniu Europeany tým, že:

a)

podporia kultúrne inštitúcie, ako aj vydavateľov a iných držiteľov práv pri sprístupňovaní ich digitalizovaného materiálu prostredníctvom Europeany, aby táto platforma do roku 2015 poskytovala priamy prístup k 30 miliónom digitalizovaných objektov vrátane dvoch miliónov zvukových a audiovizuálnych materiálov;

b)

budú poskytovať prostriedky z verejných zdrojov na budúce projekty v oblasti digitalizácie len pod podmienkou, že digitalizovaný materiál bude dostupný cez Europeanu;

c)

zabezpečia, aby do roku 2015 boli všetky voľné majstrovské diela dostupné cez Europeanu;

d)

zriadia alebo posilnia národné zberné miesta, prostredníctvom ktorých sa do Europeany bude dostávať obsah z rôznych oblastí, a prispejú k vzniku cezhraničných zberných miest pre konkrétne oblasti alebo témy, v prípade ktorých možno dosiahnuť úsporu z rozsahu;

e)

zabezpečia používanie spoločných digitalizačných noriem, ktoré Europeana vypracuje spoločne s kultúrnymi inštitúciami v záujme docielenia interoperability digitalizovaného materiálu na európskej úrovni, ako aj systematického využívania stálych ukazovateľov;

f)

zabezpečia širokú a bezplatnú dostupnosť existujúcich metadát (opisov digitálnych objektov) vytvorených kultúrnymi inštitúciami na opätovné použitie službami ako Europeana a na použitie v inovatívnych aplikáciách;

g)

v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, ktoré prispievajú k napĺňaniu obsahu Europeany, zostavia komunikačný plán zameraný na zvýšenie informovanosti širokej verejnosti, a najmä škôl o Europeane;

Uchovávanie digitálnych záznamov

8.

vypracovali národné stratégie na dlhodobé uchovávanie digitálneho materiálu, aktualizovali akčné plány určené na vykonávanie týchto stratégií a navzájom si vymieňali informácie o stratégiách a akčných plánoch;

9.

pri plnom rešpektovaní právnych predpisov Európskej únie i medzinárodných právnych predpisov o právach duševného vlastníctva pridali do svojich právnych predpisov výslovné a jednoznačné ustanovenia umožňujúce verejným inštitúciám viacnásobné rozmnožovanie a migráciu digitálneho kultúrneho materiálu na účely uchovávania;

10.

v záujme dlhodobého uchovania materiálu, ktorý vznikol v digitálnom formáte, prijali potrebné pravidlá na archiváciu tohto materiálu a zlepšili efektívnosť existujúcich pravidiel jeho archivácie tým, že:

a)

pri plnom rešpektovaní právnych predpisov Európskej únie i medzinárodných predpisov o právach duševného vlastníctva zabezpečia, aby držitelia práv buď odovzdali diela knižniciam vykonávajúcim zákonnú archiváciu dát bez technických ochranných opatrení, alebo im dali k dispozícii prostriedky, ktoré im umožnia vykonať kroky potrebné na účely uchovania bez toho, aby im v tom bránili technické ochranné opatrenia;

b)

v prípade potreby prijmú právne predpisy, ktorými sa umožní prenos zákonne archivovaných digitálnych diel z jednej knižnice vykonávajúcej zákonnú archiváciu dát do iných archívnych knižníc, ktoré majú takisto práva na tieto diela;

c)

pri plnom rešpektovaní právnych predpisov Európskej únie i medzinárodných právnych predpisov o právach duševného vlastníctva umožnia uchovávanie obsahu internetových stránok poverenými inštitúciami pomocou techník zbierania materiálu z internetu, ku ktorým patrí napríklad web harvesting;

11.

pri určovaní politík a postupov archivácie materiálu pôvodne vytvoreného v digitálnom formáte zohľadnili vývoj v iných členských štátoch, aby sa zabránilo priveľkej rozdielnosti pravidiel archivácie;

Kontrola tohto odporúčania

12.

informovali Komisiu 24 mesiacov od zverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie a následne každé ďalšie dva roky o opatreniach prijatých na základe tohto odporúčania.

V Bruseli 27. októbra 2011

Za Komisiu

Neelie KROES

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 57.


PRÍLOHA I

VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ PRE DIGITALIZÁCIU

S cieľom urýchliť digitalizáciu nášho kultúrneho dedičstva sa digitalizačné činnosti musia okrem verejných prostriedkov doplnkovo financovať aj zo súkromných investícií. Preto Komisia podporuje verejno-súkromné partnerstvá zamerané na digitalizáciu kultúrneho materiálu.

Komisia vyzýva členské štáty, aby motivovali takéto partnerstvá, ktoré by mali spĺňať tieto základné zásady:

1.   Dodržiavanie práv duševného vlastníctva

Verejno-súkromné partnerstvá zamerané na digitalizáciu zbierok kultúrnych inštitúcií by mali v plnej miere rešpektovať právne predpisy Európskej únie i medzinárodné právne predpisy o právach duševného vlastníctva.

2.   Nevýhradnosť

Dohody o digitalizácii voľných diel by mali mať nevýhradný charakter v tom zmysle, že všetci ostatní súkromní partneri by mali mať možnosť digitalizovať rovnaký materiál za porovnateľných podmienok.

Aby sa súkromnému partnerovi vrátila jeho investícia, môže byť potrebné stanoviť obdobie prednostného komerčného využívania alebo prednostného komerčného využívania daného materiálu. Toto obdobie by malo byť časovo obmedzené a čo možno najkratšie, aby sa rešpektovala zásada, podľa ktorej si voľné diela majú po digitalizácii zachovať voľný charakter. Obdobie prednostného používania by malo trvať maximálne 7 rokov.

Dohody by mali v plnej miere zodpovedať pravidlám EÚ o hospodárskej súťaži.

3.   Transparentnosť procesu

Dohody o digitalizácii zbierok kultúrnych inštitúcií by sa mali uzavrieť na základe verejného výberového konania medzi potenciálnymi súkromnými partnermi.

4.   Transparentnosť dohôd

Obsah dohôd medzi kultúrnymi inštitúciami a súkromnými partnermi o digitalizácii kultúrnych zbierok by sa mal zverejniť.

5.   Dostupnosť cez Europeanu

Uzatvorenie verejno-súkromných partnerstiev by malo byť podmienené dostupnosťou digitalizovaného materiálu cez Europeanu.

6.   Hlavné kritériá

Hlavné kritériá na posudzovanie návrhov verejno-súkromných partnerstiev:

Celú investíciu vykoná súkromný partner s prihliadnutím na úsilie vyžadované od verejného partnera.

Dostupnosť digitalizovaného materiálu širokej verejnosti okrem iného aj cez Europeanu. Modely partnerstiev, ktoré konečnému používateľovi poskytujú bezplatný prístup k digitalizovanému materiálu, by sa mali uprednostňovať pred tými, v rámci ktorých konečný používateľ musí za prístup k materiálu platiť.

Cezhraničný prístup. Dohody o partnerstve musia viesť k cezhraničnému prístupu pre všetkých.

Dĺžka obdobia, počas ktorého má súkromný partner právo na preferenčné komerčné používanie digitalizovaného materiálu. Toto obdobie by malo byť čo možno najkratšie.

Plánovaná kvalita digitalizácie a kvalita súborov, ktoré sa odovzdajú kultúrnym inštitúciám. Súkromný partner by mal kultúrnym inštitúciám poskytnúť digitalizované súbory rovnakej kvality, ako sám používa.

Používanie digitalizovaného materiálu kultúrnymi inštitúciami na nekomerčné účely. Toto používanie by malo byť čo najširšie a nemali by sa naň vzťahovať technické ani zmluvné obmedzenia.

Časový harmonogram projektu digitalizácie.


PRÍLOHA II

ORIENTAČNÉ CIELE PRE MINIMÁLNY PRÍSPEVOK OBSAHU DO EUROPEANY NA ČLENSKÝ ŠTÁT

 

Počet objektov v Europeane na ČŠ (1)

Orientačný cieľ na rok 2015 (2)

BELGICKO

338 098

759 000

BULHARSKO

38 263

267 000

ČESKÁ REPUBLIKA

35 490

492 000

DÁNSKO

67 235

453 000

NEMECKO

3 160 416

5 496 000

ESTÓNSKO

68 943

90 000

ÍRSKO

950 554

1 236 000

GRÉCKO

211 532

618 000

ŠPANIELSKO

1 647 539

2 676 000

FRANCÚZSKO

2 745 833

4 308 000

TALIANSKO

1 946 040

3 705 000

CYPRUS

53

45 000

LOTYŠSKO

30 576

90 000

LITVA

8 824

129 000

LUXEMBURSKO

47 965

66 000

MAĎARSKO

115 621

417 000

MALTA

56 233

73 000

HOLANDSKO

1 208 713

1 571 000

RAKÚSKO

282 039

600 000

POĽSKO

639 099

1 575 000

PORTUGALSKO

28 808

528 000

RUMUNSKO

35 852

789 000

SLOVINSKO

244 652

318 000

SLOVENSKO

84 858

243 000

FÍNSKO

795 810

1 035 000

ŠVÉDSKO

1 489 488

1 936 000

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

944 234

3 939 000


(1)  Október 2011. Ďalšie objekty poskytujú aj krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ (najmä Nórsko a Švajčiarsko), alebo pochádzajú z celoeurópskych projektov, a preto ich nemožno pripísať konkrétnemu členskému štátu

(2)  Orientačné ciele na členský štát sa počítajú na základe: a) veľkosti populácie a b) HDP v súlade s celkovým cieľom – aby do roku 2015 bolo cez Europeanu dostupných 30 miliónov digitalizovaných objektov. Pre členské štáty, ktoré orientačný cieľ dosahujú teraz alebo ho už takmer dosiahli, vychádza výpočet zo súčasného počtu objektov, ktorými prispievajú do Europeany, zvýšeného o 30 %. Všetky členské štáty by mali prihliadať aj na kvalitatívne aspekty vzhľadom na potrebu sprístupnenia všetkých voľných majstrovských diel cez Europeanu do roku 2015.


Korigendá

29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/46


Korigendum k smernici Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 294 z 10. novembra 2001 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 06/zv. 04, s. 272)

Na strane 276 v článku 4 ods. 3:

namiesto:

„Ak ustanovenia dohody neurčujú inak, dohoda sa spravuje štandardnými pravidlami uvedenými v prílohe.“

má byť:

„Ak ustanovenia dohody neurčujú inak, nepodlieha dohoda štandardným pravidlám uvedeným v prílohe.“