ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.265.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 265

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
11. októbra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 999/2011 z 10. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Bieloruskom

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1000/2011 z 10. októbra 2011, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1001/2011 z 10. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/666/SZBP z 10. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

17

 

 

2011/667/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. októbra 2011 o spôsoboch koordinovaného uplatňovania pravidiel vynucovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o mobilné satelitné služby (MSS) podľa článku 9 ods. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES [oznámené pod číslom K(2011) 7001]  ( 1 )

25

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2011/668/EÚ

 

*

Odporúčanie Rady z 15. februára 2011 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2009

28

 

 

2011/669/EÚ

 

*

Odporúčanie Rady zo 4. októbra 2011 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov 2010/703/EÚ z 18. novembra 2010, ktorým sa vymenúva sudca Všeobecného súdu (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2010)

30

 

*

Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, 2010/762/EÚ z 25. februára 2010, ktorým sa určuje sídlo Európskeho podporného úradu pre azyl (Ú. v. EÚ L 324, 9.12.2010)

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/77/EÚ

z 27. septembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a články 62 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES (3) trvá lehota ochrany v prípade výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov 50 rokov.

(2)

V prípade výkonných umelcov sa začína toto obdobie dňom výkonu alebo, ak je záznam výkonu oprávnene uverejnený alebo oprávnene sprístupnený verejnosti počas obdobia 50 rokov od výkonu, toto obdobie začína pri prvom takomto uverejnení alebo prvom takomto sprístupnení verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

(3)

V prípade výrobcov zvukových záznamov sa toto obdobie začína zaznamenaním záznamu alebo od jeho oprávneného uverejnenia počas obdobia 50 rokov od zaznamenania alebo, ak nebol takto uverejnený, od oprávneného sprístupnenia verejnosti počas obdobia 50 rokov od zaznamenania.

(4)

Spoločensky uznávaný význam tvorivého príspevku výkonných umelcov by sa mal odzrkadľovať v úrovni ochrany, ktorá potvrdzuje ich tvorivý a umelecký príspevok.

(5)

Výkonní umelci vo všeobecnosti začínajú kariéru v mladosti a súčasná lehota ochrany 50 rokov uplatniteľná na záznam výkonov často nechráni ich výkony počas celej dĺžky ich života. Preto niektorí výkonní umelci na sklonku života čelia rozdielu v príjmoch. Okrem toho nie sú výkonní umelci často schopní spoliehať sa na svoje práva s cieľom zabrániť nevhodnému použitiu svojich výkonov, ku ktorému môže dôjsť počas ich života, alebo také použitie obmedziť.

(6)

Príjmy pochádzajúce z výhradných práv na reprodukciu a sprístupnenie, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (4), ako aj zo spravodlivej náhrady za rozmnoženiny na súkromné použitie v zmysle tejto smernice a z výhradných práv na distribúciu a nájom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (5) by mali byť k dispozícii výkonným umelcom prinajmenšom počas ich života.

(7)

Lehota ochrany pre záznamy výkonov a pre zvukové záznamy by sa preto mala predĺžiť na 70 rokov po príslušnom podujatí.

(8)

Práva na zaznamenanie výkonu sa vrátia výkonnému umelcovi v prípade, že výrobca zvukových záznamov upustí od uvedenia do predaja dostatočného množstva v zmysle Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií kópií zvukového záznamu, ktorý by sa bez predĺženia lehoty stal verejným vlastníctvom, alebo upustí od sprístupnenia takého záznamu verejnosti. Táto možnosť by mala byť dostupná po uplynutí rozumnej lehoty pre výrobcu zvukových záznamov na vykonanie oboch týchto aktov využitia. Práva výrobcu zvukových záznamov na zvukový záznam by mali preto skončiť, aby sa predišlo situácii, v ktorej by tieto práva existovali súčasne s právami výkonného umelca na zaznamenanie výkonu, zatiaľ čo práva naostatok uvedeného by sa už na výrobcu zvukových záznamov nepreviedli ani nepostúpili.

(9)

Výkonní umelci pri uzatvorení zmluvného vzťahu s výrobcom zvukových záznamov obvykle prevedú alebo postúpia svoje výhradné práva na reprodukciu, distribúciu, nájom a sprístupnenie záznamov svojich výkonov na výrobcu zvukových záznamov. Výmenou za to sa niektorým výkonným umelcom vypláca preddavok na autorský honorár a platby poberajú len vtedy, ak sa výrobcovi zvukových záznamov vráti späť počiatočný preddavok a odpočíta si zmluvné zrážky. Ostatní výkonní umelci prevedú alebo postúpia svoje výhradné práva za jednorazovú platbu (nepravidelná odmena). Platí to osobitne pre výkonných umelcov, ktorí hrajú ako sprievod a ktorých mená sa neuvádzajú medzi spoluúčinkujúcimi (ďalej len „vedľajší účinkujúci“), ale niekedy aj pre výkonných umelcov, ktorých mená sa uvádzajú medzi spoluúčinkujúcimi (ďalej len „hlavní účinkujúci“).

(10)

Mal by sa zaviesť rad sprievodných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby výkonní umelci, ktorí previedli alebo postúpili svoje výhradné práva na výrobcov zvukových záznamov, skutočne využívali výhody tohto predĺženia.

(11)

Prvé sprievodné opatrenie by malo spočívať v uložení povinnosti výrobcom zvukových záznamov, aby aspoň jedenkrát do roka vyhradili sumu zodpovedajúcu 20 % z príjmov pochádzajúcich z výhradných práv na distribúciu, reprodukciu a sprístupnenie zvukových záznamov. „Príjmy“ sú príjmami výrobcu zvukových záznamov pred odčítaním nákladov.

(12)

Platba uvedených súm by mala byť vyhradená výlučne v prospech výkonných umelcov, ktorých výkony sú zaznamenané na zvukovom zázname a ktorí previedli alebo postúpili svoje práva na výrobcu zvukových záznamov za jednorazovú platbu. Sumy vyhradené takýmto spôsobom by sa mali individuálne rozdeľovať medzi vedľajších účinkujúcich, a to najmenej raz do roka. Takouto distribúciou by mali byť poverené organizácie kolektívnej správy práv a môžu sa uplatňovať vnútroštátne pravidlá o nerozdeliteľných príjmoch. S cieľom zamedziť uvaleniu neprimeranej záťaže pri výbere a správe uvedených príjmov by členské štáty mali regulovať rozsah, do akého podliehajú mikropodniky povinnosti prispieť, ak by sa takéto príspevky javili ako neprimerané v pomere k nákladom výberu a správy príjmov.

(13)

Článkom 5 smernice 2006/115/ES sa však výkonným umelcom už udeľuje neodňateľné právo na spravodlivú odmenu okrem iného aj za nájom zvukových záznamov. Rovnako, v zmluvnej praxi výkonní umelci obvykle neprevádzajú ani nepostupujú na výrobcov zvukových záznamov svoje práva na jednorazovú spravodlivú odmenu za vysielanie a sprístupňovanie verejnosti podľa článku 8 ods. 2 smernice 2006/115/ES a na primeranú kompenzáciu za rozmnožovanie na súkromné účely podľa článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES. Preto by sa pri výpočte celkovej sumy, ktorú má výrobca zvukových záznamov vyčleniť na vyplácanie dodatočnej odmeny, nemali brať do úvahy príjmy, ktoré výrobca zvukových záznamov získal z nájmu zvukových záznamov, z jednorazovej spravodlivej odmeny za vysielanie a sprístupňovanie verejnosti alebo z primeranej kompenzácie získanej za rozmnožovanie na súkromné účely.

(14)

S cieľom vyváženia zmlúv, v ktorých výkonní umelci prevádzajú svoje výhradné práva na základe autorských honorárov na výrobcu zvukových záznamov, by druhým sprievodným opatrením mal byť „čistý štít“ pre tých výkonných umelcov, ktorí previedli uvedené výhradné práva na výrobcov zvukových záznamov za autorský honorár alebo za odmenu. Aby výkonní umelci mohli plne využívať predĺženie ochrannej lehoty, mali by členské štáty zabezpečiť, aby sa výkonným umelcom na základe zmlúv medzi výrobcami zvukových záznamov a výkonnými umelcami vyplácali počas predĺženej lehoty autorské honoráre alebo odmeny nezaťažené preddavkami ani zmluvne definovanými zrážkami.

(15)

Na účely právnej istoty by sa malo ustanoviť, že ak sa v zmluve jasne neuvedie inak, pretrvávajú účinky zmluvného prevodu alebo postúpenia práv na zaznamenanie výkonu uzavretého pred dátumom, do ktorého majú členské štáty prijať opatrenia vykonávajúce túto smernicu, aj počas predĺženej lehoty.

(16)

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, že určité podmienky v tých zmluvách, ktoré stanovujú pravidelné platby, možno opäť prerokovať v prospech výkonných umelcov. Členské štáty by mali mať zavedené postupy pre prípad, že opätovné prerokovanie zlyhá.

(17)

Táto smernica by sa nemala týkať vnútroštátnych pravidiel a dohôd, ktoré sú zlučiteľné s jej ustanoveniami, akými sú kolektívne dohody uzavreté v členských štátoch medzi organizáciami, ktoré zastupujú výkonných umelcov a organizáciami, ktoré zastupujú výrobcov.

(18)

V niektorých členských štátoch sa na hudobné kompozície s textom uplatňuje jednotná lehota ochrany, ktorá sa počíta od úmrtia posledného žijúceho autora, pričom v iných členských štátoch sa na hudbu a text uplatňujú rozdielne lehoty ochrany. Vo veľkej väčšine prípadov sú hudobné kompozície s textom spoločne napísané. Napríklad opera je často dielom libretistu a skladateľa. Okrem toho je v hudobných žánroch, ako je džez, rock a populárna hudba, tvorivý proces často prirodzeným produktom spolupráce.

(19)

Z toho vyplýva, že zosúladenie lehoty ochrany v prípade hudobných kompozícií s textom, ktorých text a hudba boli vytvorené preto, aby boli používané spoločne, nie je kompletné, čím vznikajú prekážky voľného pohybu tovarov a služieb, ako napríklad v prípade cezhraničných služieb správy kolektívnych autorských práv. Aby sa zrušili tieto prekážky, všetky diela chránené k dátumu, ku ktorému má členský štát transponovať túto smernicu, by mali mať rovnakú harmonizovanú ochrannú lehotu vo všetkých členských štátoch.

(20)

Smernica 2006/116/ES by sa v dôsledku toho mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(21)

Keďže ciele sprievodných opatrení nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, nakoľko vnútroštátne opatrenia v tejto oblasti by buď viedli k narušeniu hospodárskej súťaže, alebo by ovplyvnili rozsah výhradných práv výrobcov zvukových záznamov, ktoré sú definované v právnych predpisoch Únie, a možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(22)

V súlade s bodom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (6) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Únie vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a ich opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2006/116/ES

Smernica 2006/116/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňa tento odsek:

„7.   Lehota ochrany hudobnej kompozície s textom uplynie 70 rokov po smrti poslednej z najdlhšie žijúcich týchto osôb, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú tieto osoby pokladané za spoluautorov: autora textu a skladateľa hudobnej kompozície za predpokladu, že obidva príspevky boli vytvorené výslovne pre danú hudobnú kompozíciu s textom.“

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Ak je však:

záznam výkonu iný ako zvukový záznam počas tohto obdobia oprávnene uverejnený alebo oprávnene sprístupnený verejnosti, zaniknú práva uplynutím 50 rokov odo dňa prvého takéhoto uverejnenia alebo prvého takéhoto sprístupnenia verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr,

záznam výkonu na zvukovom zázname počas tohto obdobia oprávnene uverejnený alebo oprávnene sprístupnený verejnosti, zaniknú práva uplynutím 70 rokov odo dňa prvého takéhoto uverejnenia alebo prvého takéhoto sprístupnenia verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.“;

b)

v odseku 2 v druhej a tretej vete sa číslo „50“ nahrádza číslom „70“;

c)

vkladajú sa tieto odseky:

„2a.   Ak 50 rokov potom, ako bol zvukový záznam oprávnene uverejnený alebo ak takto uverejnený nebol, 50 rokov potom, ako bol oprávnene sprístupnený verejnosti, výrobca zvukového záznamu neponúka kópie zvukového záznamu na predaj v dostatočnom množstve ani ho neposkytuje verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že jednotlivci k nim môžu mať prístup z miesta a v čase, ktoré si sami zvolia, výkonný umelec môže ukončiť zmluvu, ktorou previedol alebo postúpil svoje práva na záznam svojho výkonu výrobcovi zvukového záznamu (ďalej len ‚zmluva o prevode alebo postúpení‘). Právo na ukončenie zmluvy o prevode alebo postúpení možno uplatňovať v prípade, že výrobca do roka odvtedy, ako výkonný umelec oznámil, že má v úmysle ukončiť zmluvu o postúpení alebo prevode, nevykoná obidva akty využívania uvedené v predchádzajúcej vete. Tohto práva na ukončenie sa výkonný umelec nemôže vzdať. V prípade, že zvukový záznam obsahuje záznam výkonov viacerých výkonných umelcov, môžu zmluvy o prevode alebo postúpení ukončiť v súlade s platným vnútroštátnym právom. Ak sa zmluva o prevode alebo postúpení ukončí podľa tohto odseku, platnosť práv výrobcu zvukových záznamov na zvukový záznam skončí.

2b.   V prípade, že zmluvou o prevode alebo postúpení sa výkonnému umelcovi poskytuje právo nárokovať si nepravidelnú odmenu, výkonný umelec má právo dostávať každoročnú dodatočnú odmenu od výrobcu zvukových záznamov za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku potom, ako bol zvukový záznam oprávnene uverejnený, alebo, ak takto uverejnený nebol, po 50. roku potom, ako bol oprávnene sprístupnený verejnosti. Výkonný umelec sa nemôže zrieknuť práva dostávať každoročnú dodatočnú odmenu.

2c.   Celková suma, ktorú má výrobca zvukových záznamov vyčleniť na vyplácanie ročnej dodatočnej odmeny uvedenej v odseku 2b, zodpovedá 20 % príjmov, ktoré výrobca zvukových záznamov počas predchádzajúceho roku, za ktorý sa uvedená odmena vypláca, získal z reprodukcie, distribúcie a poskytovania tohto zvukového záznamu, po 50. roku potom, ako bol oprávnene uverejnený, alebo, ak takto uverejnený nebol, po 50. roku potom, ako bol oprávnene sprístupnený verejnosti.

Členské štáty zabezpečia, aby sa od výrobcov zvukových záznamov vyžadovalo, aby výkonným umelcom, ktorí majú právo na ročnú dodatočnú odmenu uvedenú v odseku 2b, na požiadanie poskytli akékoľvek informácie, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie vyplácania tejto odmeny.

2d.   Členské štáty zabezpečujú, aby právo na získanie každoročnej dodatočnej odmeny uvedené v odseku 2b spravovali organizácie kolektívnej správy práv.

2e.   Ak má výkonný umelec právo na pravidelné platby, výkonnému umelcovi sa z týchto platieb nezrážajú žiadne preddavky ani zmluvne stanovené zrážky po 50. roku potom, ako bol zvukový záznam oprávnene uverejnený, alebo ak takto uverejnený nebol, v 50. roku potom, ako bol oprávnene sprístupnený verejnosti.“

3.

V článku 10 sa dopĺňajú tieto odseky:

„5.   Článok 3 ods. 1 až 2e v znení účinnom 31. októbra 2011 sa uplatňuje na záznamy výkonov a zvukové záznamy, v súvislosti s ktorými sú výkonný umelec a výrobca zvukových záznamov k 30. októbru 2011 ešte vždy chránení na základe uvedených ustanovení v znení účinnom 1. novembra 2013 a na záznamy výkonov a zvukové záznamy, ktoré vzniknú po tomto dátume.

6.   Článok 1 ods. 7 sa uplatňuje na hudobné kompozície s textom, pri ktorých je aspoň v jednom členskom štáte 1. novembra 2013 chránená aspoň hudobná kompozícia alebo text a hudobné kompozície s textom, ktoré vznikli po tomto dátume.

Prvý pododsek tohto odseku sa nedotýka žiadneho využitia uskutočneného pred 1. novembrom 2013. Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia najmä na ochranu práv nadobudnutých tretími osobami.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

Prechodné opatrenia

1.   Ak sa jasne v zmluve neuvedie inak, zmluva o prevode alebo postúpení uzavretá pred 1. novembrom 2013, sa považuje za účinnú aj po tom momente, v ktorom by na základe článku 3 ods. 1 v znení účinnom 30. októbra 2011 výkonný umelec už nebol chránený v súvislosti so zaznamenaním výkonu a výrobca záznamov by už nebol chránený.

2.   Členské štáty môžu stanoviť, aby sa zmluvy o prevode alebo postúpení uzavreté pred 1. novembrom 2013, prostredníctvom ktorých má výkonný umelec nárok na pravidelné platby, mohli upraviť 50 rokov po oprávnenom uverejnení zvukového záznamu, alebo ak k takémuto vydaniu nedošlo, 50 rokov po jeho oprávnenom sprístupnení verejnosti.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. novembra 2013. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Podávanie správ

1.   Komisia do 1. novembra 2016 predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice vo vzťahu k vývoju na digitálnom trhu, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrh na ďalšiu zmenu a doplnenie smernice 2006/116/ES.

2.   Komisia do 1. januára 2012 predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu hodnotiacu možnú potrebu predĺženia lehoty ochrany práv pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov v audiovizuálnej oblasti. Komisia v prípade potreby predloží návrh na ďalšiu zmenu a doplnenie smernice 2006/116/ES.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 27. septembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2009, s. 36.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 331) a rozhodnutie Rady z 12. septembra 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12.

(4)  Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28.

(6)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/6


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 999/2011

z 10. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Bieloruskom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/666/SZBP z 10. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti Bielorusku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 (2) sa stanovuje zmrazenie aktív prezidenta Lukašenka a niektorých predstaviteľov Bieloruska.

(2)

Rada doplnila ďalšie mená na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 588/2011 z 20. júna 2011 (3). Boli medzi nimi aj tri subjekty.

(3)

Rada svojím rozhodnutím 2011/666/SZBP rozhodla o stanovení výnimky zo zmrazenia aktív, aby sa zaistilo, že spoločnostiam z EÚ sa nebude brániť vo vymáhaní finančných prostriedkov, ktoré im subjekty zapísané na zoznam dlhujú na základe zmlúv, ktoré uzavreli pred tým, ako dané subjekty boli zapísané na zoznam.

(4)

Toto opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti zmluvy a na nadobudnutie jeho účinnosti je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä vzhľadom na zabezpečenie jeho jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 765/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do nariadenia (ES) č. 765/2006 sa vkladá tento článok:

„Článok 4a

Odchylne od článku 2 ods. 1, ak platba, ktorú uskutočnili fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I alebo v prílohe IA, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknuté fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uzavreli, alebo na základe záväzku, ktorý dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, kedy tieto osoby, subjekty alebo orgány boli uvedené na zoznam, príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe II môžu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak:

i)

príslušný orgán dospel k záveru, že platba nie je priamo ani nepriamo určená v prospech osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohe I alebo v prílohe IA, a

ii)

dotknutý členský štát oznámil najneskôr dva týždne pred udelením uvedeného povolenia ostatným členským štátom a Komisii tento záver a svoje rozhodnutie udeliť povolenie.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 10. októbra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Pozri stranu 17 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 21.6.2011, s. 1.


11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1000/2011

z 10. októbra 2011,

ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (1), a najmä na jeho článok 8a ods. 1,

keďže:

(1)

Rada 18. mája 2006 prijala nariadenie Rady (ES) č. 765/2006.

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Bielorusku by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006 mali zaradiť ďalšie osoby.

(3)

Okrem toho by sa mali aktualizovať informácie týkajúce sa niektorých osôb a subjektu v zozname v prílohe IA k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osoby uvedené v prílohe I k tomuto nariadenia sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006.

Článok 2

Záznamy týkajúce sa nasledujúcich osôb a subjektu v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa nahrádzajú zodpovedajúcimi záznamami uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu:

(1)

Mazouka Siarhej

(2)

Bazanau, Aľaksandr Viktaravič

(3)

Peftiev Vladimir

(4)

Ipatau, Vadzim Dzmitrijevič

(5)

Bušnaia, Natallia Uladzimirauna

(6)

Buščyk, Vasil Vasilievič

(7)

Kacuba, Sviatlana Piatrouna

(8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(9)

Padaľak, Eduard Vasilievič

(10)

Rachmanava, Maryna Iurievna

(11)

Ščurok, Ivan Antonavič

(12)

Sport-Pari

(13)

Šadryna, Hanna Stanislavauna.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 10. októbra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Osoby podľa článku 1

 

Mená

slovenský prepis z bieloruštiny

slovenský prepis z ruštiny

Mená

(v bieloruštine)

Mená

(v ruštine)

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

1.

Kamisarav, Valeryj Mikalajevič

Komissarov, Valerij Nikolaevič

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik a Aleksandr Molchanov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

2.

Sciapurka, Uladzimir Michajlavič

Stepurko, Vladimir Michajlovič

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev, Pavel Severinec, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Macukevič, Evgenij Sekret a Oleg Fedorkevič. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

3.

Chrypač, Siarhej Fiodaravič

Chripač, Sergej Fedorovič

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalí prezidentskí kandidáti Andrej Sannikov, Nikolaj Statkevič, Dmitrij Uss, Vladimir Nekľajev, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Andrej Dmitrijev, Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik, Vladimir Jeriomenok, Andrej Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevič, Artiom Gribkov, Dmitrij Bulanov a (ako prísediaci sudca) Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Molchanov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

4.

Nazaranka, Vasiľ Andrejevič

Nazarenko, Vasilij Andrejevič

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Vasilij Parfenkov a (ako prísediaci sudca) Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

5.

Kamarovskaja, Voľha Pavlavna

Komarovskaja, Oľga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalý prezidentský kandidát Andrej Sannikov, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev, Pavel Severinec, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik, Vladimir Jeriomenok, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Macukevič, Evgenij Sekret a Oleg Fedorkevič. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

6.

Zajcava, Viktoryja Henadzevna

Zajceva, Viktorija Gennadevna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalý prezidentský kandidát Andrej Sannikov, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik a Vladimir Jeriomenok. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

7.

Unukevič, Tamara Vasilevna

Vnukevič, Tamara Vasiľevna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev a Pavel Severinec. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravič

Krot, Igor Vladimirovič

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako prísediaci sudca) odvolanie proti rozsudku, ktoré podal politický aktivista Vasilij Parfenkov. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

9.

Chrobastav, Uladzimir Ivanavič

Chrobostov, Vladimir Ivanovič

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako prísediaci sudca) odvolanie proti rozsudku, ktoré podal politický aktivista Vasilij Parfenkov. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

10.

Ihnatovič-Mišneva, Ľudmila

Ignatovič-Mišneva, Ľudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Prokurátorka mestského súdu v Minsku, ktorá pracovala na zamietnutí odvolania proti rozsudku, ktoré podali Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov, aktivisti zoskupenia Molodoj Front (Front mládeže). Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

11.

Jarmalicki, Siarhej Uladzimiravič

Jermolickij, Sergej Vladimirovič

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Riaditeľ väzenia v Šklove. Je zodpovedný za neľudské zaobchádzanie so zadržanými osobami a prenasledovanie bývalého prezidentského kandidáta Nikolaja Statkeviča, ktorý bol uväznený v súvislosti s udalosťami z 19. decembra 2010, ako aj iných väzňov.

12.

Kavaľov, Aľaksandr Michajlavič

Kovaľov, Aleksandr Michajlovič

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Riaditeľ väzenia v Gorki. Je zodpovedný za neľudské zaobchádzanie so zadržanými osobami, najmä za prenasledovanie a trýznivé zaobchádzanie s aktivistom občianskej spoločnosti Dmitrijom Daškevičom, ktorý bol uväznený v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii.

13.

Palujan, Uladzimir Mikalajevič

Polujan, Vladimir Nikolaevič

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

obec Nekraševiči, okres Kareliči, kraj Hrodna 1961

Minister daní a ciel. Vykonáva dohľad nad daňovými orgánmi, ktoré podporujú trestnú vec voči Bjaljackému pod zámienkou daňového podvodu. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

14.

Kornav, Uladzimir Uladzimiravič

Kornov, Vladimir Vladimirovič

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Sudca mestského súdu v Minsku, ktorý schválil zamietnutie podané advokátom pána Bjaljackého. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

15.

Šastakov Maksim Aleksandravič

Šestakov Maksim Aleksandrovič

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurátor, ktorý predložil vec proti Bjaljackému na okresnom súde Pervomaiski v Minsku po tom, čo sa Bjaljacki obrátil na súd v súvislosti s jeho zadržaním. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

16.

Herasimovič Voľha Ivanavna

Herasimovič Voľha Ivanovna

Gerasimovič Oľga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

Герасiмовiч Вольга Иваноўна

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurátorka, ktorá predložila vec proti Bjaljackému na mestskom súde v Minsku po tom, čo sa Bjaljacki obrátil na súd v súvislosti s jeho zadržaním. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.


PRÍLOHA II

Osoby a subjekt uvedené v článku 2

 

Mená a priezviská

Prepis z bieloruského pravopisu

Prepis z ruského pravopisu

Meno a priezvisko v bieloruštine

Meno a priezvisko v ruštine

Miesto a dátum narodenia:

Funkcia

1.

Mazovka, Kiril Viktaravič

Mazovka, Kirill Viktorovič

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

prokurátor v procese Daškevič – Lobov. Dmitri Daškevič a Eduard Lobov, aktivisti z Mladého frontu, boli odsúdení na niekoľko rokov odňatia slobody za „výtržníctvo“. Skutočným dôvodom ich odsúdenia bolo, že obaja menovaní sa aktívne zapájali do volebnej kampane v decembri 2010, pričom podporovali jedného z kandidátov opozície.

2.

Bazanav, Aľaksandr Viktaravič

Bazanov, Alexandr Viktorovič

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazachstan 26.11.1962

riaditeľ informačného a analytického strediska prezidenta

3.

Peftiev, Vladimir

Peftiev, Vladimir Pavlovič

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1. júl 1957, Berdyansk, Záporožská oblasť, Ukrajina, č. cestovného pasu: MP2405942

osoba napojená na Alexandra Lukašenka, Viktora Lukašenka a Dmitriho Lukašenka. Prezidentovi Lukašenkovi poskytuje ekonomické poradenstvo a je kľúčovým finančným sponzorom Lukašenkovho režimu. Väčšinový akcionár a predseda rady akcionárov spoločnosti Beltechexport, jednej z najväčších spoločností zameraných na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu v Bielorusku.

4.

Ipatav, Vadzim Dzmitrijevič

Ipatov, Vadim Dmitrijevič

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

podpredseda ústrednej volebnej komisie (ÚVK); ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

5.

Bušnaja, Natalľa Uladzimiravna

Bušnaja, Natalia Vladimirovna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogiľov

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

6.

Buščyk, Vasiľ Vasilievič

Buščik, Vasilij Vasilievič

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

7.

Kacuba, Sviatlana Piatrovna

Kacubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

8.

Kisialjova, Nadzeja Mikalaevna,

Kiseleva, Nadežda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

9.

Padaľak, Eduard Vasilievič

Podoliak, Eduard Vasilevič

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

10.

Rachmanava, Maryna Jurjevna

Rachmahova, Marina Jurevna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

11.

Ščurok, Ivan Antonavič

Šcurok, Ivan Antonovič

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

subjekt pod kontrolou Vladimira Peftieva v spojení s Dmitriom Alexandrovičom Lukašenkom, prostredníctvom kontroly prezidentského športového klubu, ktorý vlastní povinný, štátom vlastnený väčšinový podiel v Sport Pari, zo strany D. A. Lukašenka.

13.

Šadryna, Hanna Stanislavauna

Šadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

bývalá zástupkyňa šéfredaktora novín „Sovietskaia Belarus“


11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1001/2011

z 10. októbra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/17


ROZHODNUTIE RADY 2011/666/SZBP

z 10. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 25. októbra 2010 prijala rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2010/639/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali predĺžiť do 31. októbra 2012.

(3)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Bielorusku by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IIIA k rozhodnutiu 2010/639/SZBP mali zaradiť ďalšie osoby.

(4)

Okrem toho by sa mali aktualizovať informácie týkajúce sa niektorých osôb a subjektu v zozname v prílohe IIIA k uvedenému rozhodnutiu.

(5)

Do rozhodnutia 2010/639/SZBP je potrebné doplniť výnimku týkajúcu sa zmrazenia aktív s cieľom zabezpečiť, že spoločnostiam EÚ sa nebráni získať späť prostriedky, ktoré im dlžia subjekty uvedené na zozname podľa zmlúv uzavretých pred uvedením týchto subjektov na zoznam.

(6)

Rozhodnutie 2010/639/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/639/SZBP sa týmto dopĺňa takto:

1.

Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Článok 2 ods. 1 nebráni tomu, aby fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené na zozname vykonali platbu splatnú na základe zmluvy uzavretej pred tým, ako takáto fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán boli uvedené v zozname, pod podmienkou, že príslušný členský štát rozhodol, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1“.

2.

Článok 7 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. októbra 2012. Pravidelne sa preskúmava. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli, môže sa podľa potreby obnoviť alebo zmeniť a doplniť.“.

Článok 2

Osoby uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa doplnia do zoznamu uvedeného v prílohe IIIA k rozhodnutiu 2010/639/SZBP.

Článok 3

Záznamy týkajúce sa nasledujúcich osôb a subjektu uvedených v prílohe IIIA k rozhodnutiu 2010/639/SZBP sa nahrádzajú zodpovedajúcimi záznamami stanovenými v prílohe II k tomuto rozhodnutiu:

(1)

Mazouka, Siarhej

(2)

Bazanau, Aľaksandr Viktaravič

(3)

Peftiev, Vladimir

(4)

Ipatau, Vadzim Dzmitrijevič

(5)

Bušnaia, Natallia Uladzimirauna

(6)

Buščyk, Vasil Vasilievič

(7)

Kacuba, Sviatlana Piatrouna

(8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(9)

Padaľak, Eduard Vasilievič

(10)

Rachmanava, Maryna Iurievna

(11)

Ščurok, Ivan Antonavič

(12)

Sport-Pari

(13)

Šadryna, Hanna Stanislavauna.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 10. októbra 2011

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 18.


PRÍLOHA I

Osoby podľa článku 2

 

Mená

slovenský prepis z bieloruštiny

slovenský prepis z ruštiny

Mená

(v bieloruštine)

Mená

(v ruštine)

Miesto a dátum narodenia

Funkcia

1.

Kamisarav, Valeryj Mikalajevič

Komissarov, Valerij Nikolaevič

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik a Aleksandr Molchanov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

2.

Sciapurka, Uladzimir Michajlavič

Stepurko, Vladimir Michajlovič

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev, Pavel Severinec, Dmitrij Bondarenko, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Macukevič, Evgenij Sekret a Oleg Fedorkevič. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

3.

Chrypač, Siarhej Fiodaravič

Chripač, Sergej Fedorovič

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalí prezidentskí kandidáti Andrej Sannikov, Nikolaj Statkevič, Dmitrij Uss, Vladimir Nekľajev, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Andrej Dmitrijev, Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik, Vladimir Jeriomenok, Andrej Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevič, Artiom Gribkov, Dmitrij Bulanov a (ako prísediaci sudca) Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Molchanov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

4.

Nazaranka, Vasiľ Andrejevič

Nazarenko, Vasilij Andrejevič

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako hlavný sudca) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Vasilij Parfenkov a (ako prísediaci sudca) Dmitrij Daškevič, Eduard Lobov. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

5.

Kamarovskaja, Voľha Pavlavna

Komarovskaja, Oľga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalý prezidentský kandidát Andrej Sannikov, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev, Pavel Severinec, Aleksandr Otroščenkov, Dmitrij Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik, Vladimir Jeriomenok, Dmitrij Doronin, Sergej Kazakov, Vladimir Loban, Vitalij Macukevič, Evgenij Sekret a Oleg Fedorkevič. Tieto súdne konania boli jasným porušením trestného poriadku.

6.

Zajcava, Viktoryja Henadzevna

Zajceva, Viktorija Gennadevna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali bývalý prezidentský kandidát Andrej Sannikov, politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Ilia Vasilevič, Fiodor Mirzajanov, Oleg Gnedčik a Vladimir Jeriomenok. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

7.

Unukevič, Tamara Vasilevna

Vnukevič, Tamara Vasiľevna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Sudkyňa mestského súdu v Minsku. Zamietla (ako prísediaca sudkyňa) odvolania proti rozsudkom, ktoré podali politickí aktivisti a aktivisti občianskej spoločnosti Irina Chalip, Sergej Marcelev a Pavel Severinec. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravič

Krot, Igor Vladimirovič

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako prísediaci sudca) odvolanie proti rozsudku, ktoré podal politický aktivista Vasilij Parfenkov. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

9.

Chrobastav, Uladzimir Ivanavič

Chrobostov, Vladimir Ivanovič

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Sudca mestského súdu v Minsku. Zamietol (ako prísediaci sudca) odvolanie proti rozsudku, ktoré podal politický aktivista Vasilij Parfenkov. Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

10.

Ihnatovič-Mišneva, Ľudmila

Ignatovič-Mišneva, Ľudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Prokurátorka mestského súdu v Minsku, ktorá pracovala na zamietnutí odvolania proti rozsudku, ktoré podali Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov, aktivisti zoskupenia Molodoj Front (Front mládeže). Toto súdne konanie bolo jasným porušením trestného poriadku.

11.

Jarmalicki, Siarhej Uladzimiravič

Jermolickij, Sergej Vladimirovič

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Riaditeľ väzenia v Šklove. Je zodpovedný za neľudské zaobchádzanie so zadržanými osobami a prenasledovanie bývalého prezidentského kandidáta Nikolaja Statkeviča, ktorý bol uväznený v súvislosti s udalosťami z 19. decembra 2010, ako aj iných väzňov.

12.

Kavaľov, Aľaksandr Michajlavič

Kovaľov, Aleksandr Michajlovič

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Riaditeľ väzenia v Gorki. Je zodpovedný za neľudské zaobchádzanie so zadržanými osobami, najmä za prenasledovanie a trýznivé zaobchádzanie s aktivistom občianskej spoločnosti Dmitrijom Daškevičom, ktorý bol uväznený v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii.

13.

Palujan, Uladzimir Mikalajevič

Polujan, Vladimir Nikolaevič

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

obec Nekraševiči, okres Kareliči, kraj Hrodna

1961

Minister daní a ciel. Vykonáva dohľad nad daňovými orgánmi, ktoré podporujú trestnú vec voči Bjaljackému pod zámienkou daňového podvodu. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

14.

Kornav, Uladzimir Uladzimiravič

Kornov, Vladimir Vladimirovič

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Sudca mestského súdu v Minsku, ktorý schválil zamietnutie podané advokátom pána Bjaljackého. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

15.

Šastakov Maksim Aleksandravič

Šestakov Maksim Aleksandrovič

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokurátor, ktorý predložil vec proti Bjaljackému na okresnom súde Pervomaiski v Minsku po tom, čo sa Bjaljacki obrátil na súd v súvislosti s jeho zadržaním. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.

16.

Herasimovič Voľha Ivanavna

Herasimovič Voľha Ivanovna

Gerasimovič Oľga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

Герасiмовiч Вольга Иваноўна

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurátorka, ktorá predložila vec proti Bjaljackému na mestskom súde v Minsku po tom, čo sa Bjaljacki obrátil na súd v súvislosti s jeho zadržaním. Bjaljacki obhajoval ľudí, ktorí boli postihnutí represiami v súvislosti s voľbami konanými 19. decembra 2010 a so zásahom proti občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, a poskytoval im pomoc.


PRÍLOHA II

Osoby a subjekt uvedené v článku 3

 

Mená a priezviská

Prepis z bieloruského pravopisu

Prepis z ruského pravopisu

Meno a priezvisko v bieloruštine

Meno a priezvisko v ruštine

Miesto a dátum narodenia:

Funkcia

1.

Mazovka, Kiril Viktaravič

Mazovka, Kirill Viktorovič

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

prokurátor v procese Daškevič – Lobov. Dmitri Daškevič a Eduard Lobov, aktivisti z Mladého frontu, boli odsúdení na niekoľko rokov odňatia slobody za „výtržníctvo“. Skutočným dôvodom ich odsúdenia bolo, že obaja menovaní sa aktívne zapájali do volebnej kampane v decembri 2010, pričom podporovali jedného z kandidátov opozície.

2.

Bazanav, Aľaksandr Viktaravič

Bazanov, Alexandr Viktorovič

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kazachstan 26.11.1962

riaditeľ informačného a analytického strediska prezidenta

3.

Peftiev, Vladimir

Peftiev, Vladimir Pavlovič

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1. júl 1957, Berdyansk, Záporožská oblasť, Ukrajina, č. cestovného pasu: MP2405942

osoba napojená na Alexandra Lukašenka, Viktora Lukašenka a Dmitriho Lukašenka. Prezidentovi Lukašenkovi poskytuje ekonomické poradenstvo a je kľúčovým finančným sponzorom Lukašenkovho režimu. Väčšinový akcionár a predseda rady akcionárov spoločnosti Beltechexport, jednej z najväčších spoločností zameraných na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu v Bielorusku.

4.

Ipatav, Vadzim Dzmitrijevič

Ipatov, Vadim Dmitrijevič

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

podpredseda ústrednej volebnej komisie (ÚVK); ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

5.

Bušnaja, Natalľa Uladzimiravna

Bušnaja, Natalia Vladimirovna

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogiľov

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

6.

Buščyk, Vasiľ Vasilievič

Buščik, Vasilij Vasilievič

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

7.

Kacuba, Sviatlana Piatrovna

Kacubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

8.

Kisialjova, Nadzeja Mikalaevna,

Kiseleva, Nadežda Nikolajevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

9.

Padaľak, Eduard Vasilievič

Podoliak, Eduard Vasilevič

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

10.

Rachmanava, Maryna Jurjevna

Rachmahova, Marina Jurevna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

členka ÚVK; ako členka ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

11.

Ščurok, Ivan Antonavič

Šcurok, Ivan Antonovič

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

člen ÚVK; ako člen ÚVK nesie spoluzodpovednosť za porušovanie medzinárodných volebných noriem počas prezidentských volieb z 19. decembra 2010.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

subjekt pod kontrolou Vladimira Peftieva v spojení s Dmitriom Alexandrovičom Lukašenkom, prostredníctvom kontroly prezidentského športového klubu, ktorý vlastní povinný, štátom vlastnený väčšinový podiel v Sport Pari, zo strany D. A. Lukašenka.

13.

Šadryna, Hanna Stanislavauna

Šadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

bývalá zástupkyňa šéfredaktora novín „Sovietskaia Belarus“


11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. októbra 2011

o spôsoboch koordinovaného uplatňovania pravidiel vynucovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o mobilné satelitné služby (MSS) podľa článku 9 ods. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES

[oznámené pod číslom K(2011) 7001]

(Text s významom pre EHP)

(2011/667/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES z 30. júna 2008 o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Cieľom rozhodnutia č. 626/2008/ES je uľahčiť vývoj konkurenčného vnútorného trhu s MSS v celej Únii a zabezpečiť postupné pokrytie vo všetkých členských štátoch prostredníctvom prevádzkovateľov vybraných na poskytovanie týchto služieb.

(2)

V rozhodnutí sa predovšetkým vytvára postup pre spoločný výber prevádzkovateľov mobilných satelitných systémov, ktoré využívajú frekvenčné pásmo 2 GHz zahŕňajúce rádiové frekvenčné spektrum od 1 980 do 2 010 MHz na komunikáciu Zem – vesmír a od 2 170 do 2 200 MHz na komunikáciu vesmír – Zem.

(3)

Rozhodnutie Komisie 2009/449/ES z 13. mája 2009 o výbere prevádzkovateľov celoeurópskych systémov poskytujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (2) obsahuje zoznam vybraných prevádzkovateľov a zodpovedajúcich frekvencií.

(4)

V súlade s článkom 7 ods. 1 rozhodnutia č. 626/2008/ES by členské štáty mali zabezpečiť, aby vybraní uchádzači mali právo využívať špecifickú rádiovú frekvenciu určenú v rozhodnutí 2009/449/ES a právo prevádzkovať mobilný satelitný systém v časovom rámci a v oblasti služieb, na ktoré sa vybraní uchádzači zaviazali.

(5)

Práva na využívanie špecifických rádiových frekvencií a na prevádzkovanie mobilného satelitného systému podliehajú spoločným podmienkam ustanoveným v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES. Vybraní prevádzkovatelia musia predovšetkým využívať pridelené rádiové frekvenčné spektrum na poskytovanie MSS, musia splniť významné etapy číslo šesť až deväť uvedené v prílohe k uvedenému rozhodnutiu do 13. mája 2011 a musia plniť všetky povinnosti, na ktoré sa zaviazali v svojich prihláškach.

(6)

Monitorovanie súladu s týmito všeobecnými podmienkami a jeho vynucovanie by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni vrátane záverečného posúdenia všetkých porušení spoločných podmienok.

(7)

Vnútroštátne pravidlá vynucovania by mali byť v súlade s právom Únie, najmä s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (3).

(8)

Cezhraničná povaha spoločných podmienok ustanovených v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES si vyžaduje, aby sa vnútroštátne procesy, ktoré vedú k vynucovaniu zo strany členských štátov, koordinovali na úrovni Únie. Nekonzistentnosť pri uplatňovaní vnútroštátnych postupov vynucovania, najmä pokiaľ ide o vyšetrovanie, načasovanie a povahu prijímaných opatrení, by viedla k mozaike rozličných opatrení na vynucovanie, čo je v rozpore s celoeurópskou povahou MSS.

(9)

Toto rozhodnutie by sa nemalo týkať vynucovania čisto národných podmienok, a nemalo by sa ani uplatňovať na opatrenia na vynucovanie, ktoré sa týkajú iných podmienok než spoločných podmienok uvedených v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES. Vzhľadom na prevažne vnútroštátny rozmer akýchkoľvek konkrétnych podmienok týkajúcich sa doplnkových pozemných komponentov mobilných satelitných systémov, vynucovanie spoločných podmienok uvedených v článku 8 ods. 3 rozhodnutia č. 626/2008/ES by nemalo byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

(10)

S cieľom dosiahnuť súlad so spoločnými podmienkami obsiahnutými vo všeobecnom povolení a/alebo tvoriacimi súčasť práv na využívanie pridelených frekvencií môžu členské štáty, ktoré vydávajú povolenia vybraným prevádzkovateľom, prijímať opatrenia na vynucovanie podľa článku 10 smernice 2002/20/ES.

(11)

V článku 10 smernice 2002/20/ES sa ustanovujú jednotlivé kroky vynucovania, pričom sa predpokladá prvá fáza, v ktorej sa údajné porušenie vyšetruje, a v prípade potreby sa prijímajú opatrenia smerujúce k zabezpečeniu súladu. V súlade s článkom 10 ods. 3 smernice 2002/20/ES takéto opatrenia by mali prevádzkovateľovi stanoviť primeraný čas na dosiahnutie súladu s opatrením. Pri určovaní primeraného času na dosiahnutie súladu by sa vo všeobecnosti malo prihliadať na špecifickú povahu satelitného priemyselného odvetvia, na príslušné neplnenie a na predpokladané nápravné opatrenia. Najmä v prípadoch, keď by bolo na dosiahnutie súladu s akýmikoľvek príslušnými spoločnými podmienkami potrebné vynesenie satelitu na obežnú dráhu, prijaté opatrenia môžu obsahovať podrobný harmonogram vrátane čiastkových etáp a príslušných časových limitov. V druhej fáze, ktorá sa aktivuje neschopnosťou vyriešiť vážne a opakované porušenia, možno potom prikročiť k odňatiu užívacích práv.

(12)

Týmto rozhodnutím by nemali byť dotknuté právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov prijímať predbežné opatrenia v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 10 ods. 6 smernice 2002/20/ES.

(13)

Oznámeniami o akýchkoľvek zisteniach, ktoré schvaľujúce členské štáty zašlú Komisii v súlade s týmto rozhodnutím, nebude dotknutá možnosť, aby ktorýkoľvek členský štát predložil písomné pripomienky k diskusiám prebiehajúcim v rámci Výboru pre komunikácie.

(14)

Kým spoločné podmienky uvedené v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES tvoria neoddeliteľnú súčasť vnútroštátneho právneho rámca upravujúceho aktivity schválených prevádzkovateľov, monitorovanie súladu v každom členskom štáte, a najmä analýza faktov súvisiacich s akýmkoľvek údajným porušením týchto spoločných podmienok vyžadujú poznanie všetkých faktických prvkov cezhraničnej povahy a vplyvov a môžu vyžadovať informovanie o poskytovaní služby v iných členských štátoch. Výmena zistení rôznych príslušných vnútroštátnych orgánov a stanovísk príslušných schválených prevádzkovateľov by prispela k dosiahnutiu konzistentnejšieho a účinnejšieho vynucovania v celej Únii. Navyše koordinovaný časový plán vynucovania by mal zvýšiť právnu istotu príslušných schválených prevádzkovateľov.

(15)

V súlade s článkom 10 ods. 5 smernice 2002/20/ES možno v prípadoch závažných a opakovaných porušení podmienok, keď opatrenia zamerané na zabezpečenie súladu v rozumnej lehote zlyhali, rozhodnúť o zákaze poskytovania služieb a pozastavení alebo odňatí práv na využívanie špecifickej rádiovej frekvencie. V špecifickom prípade poskytovania MSS má rozhodnutie o odňatí alebo pozastavení práv na využívanie príslušné cezhraničné účinky. Navyše v závislosti od vnútroštátneho postupu môžu byť potrebné vhodné opatrenia vedúce k definitívnemu odňatiu povolenia, ako napríklad pozastavenie jeho platnosti. Preto by sa mali opatrenia smerujúce k odňatiu alebo pozastaveniu platnosti prijímať len po tom, keď si členské štáty na ne vymenia názory a prediskutujú ich vo Výbore pre komunikácie.

(16)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a síce vymedzenie modalít pre koordinované uplatňovanie v celej Európskej únii pravidiel vynucovania spoločných podmienok týkajúcich sa povolení na poskytovanie služieb MSS a/alebo práv na využívanie vybraných frekvencií, nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť samotné členské štáty, a možno ho preto, z dôvodov rozsahu a účinkov opatrenia, lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa ustanovuje v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku sa týmto rozhodnutím neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(17)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre komunikácie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy, cieľ a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovujú spôsoby koordinovaného uplatňovania pravidiel členských štátov o vynucovaní, uplatniteľných na schválených prevádzkovateľov mobilných satelitných systémov v prípade údajného porušenia spoločných podmienok viažucich sa na ich schválenie.

2.   S prihliadnutím na cezhraničnú povahu MSS sa koordinácia za pomoci Výboru pre komunikácie zameriava na uľahčenie dosiahnutia spoločného chápania faktov spojených s každým údajným porušením a jeho vážnosti, vedúce k súdržnejšiemu uplatňovaniu vnútroštátnych pravidiel vynucovania v celej Európskej únii vrátane koordinovaného načasovania akýchkoľvek prijímaných opatrení, najmä v prípadoch, keď sú si porušenia svojou povahou podobné.

3.   Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na opatrenia na vynucovanie, ktoré sa týkajú iných podmienok než spoločných podmienok uvedených v článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov ustanovené v rozhodnutí č. 626/2008/ES.

2.   Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

„schválený prevádzkovateľ“ je prevádzkovateľ vybraný podľa rozhodnutia 2009/449/ES, ktorému boli udelené práva v rámci všeobecného povolenia alebo jednotlivé práva na využívanie špecifických rádiových frekvencií určených v rozhodnutí 2009/449/ES a/alebo práv na prevádzkovanie mobilného satelitného systému,

„spoločné podmienky“ sú spoločné podmienky, ktorým podliehajú práva schváleného prevádzkovateľa v súlade s článkom 7 ods. 2 rozhodnutia č. 626/2008/ES,

„schvaľujúci členský štát“ je členský štát, ktorý udelil schválenému prevádzkovateľovi práva v rámci všeobecného povolenia alebo jednotlivé práva na využívanie špecifických rádiových frekvencií určených v rozhodnutí 2009/449/ES a/alebo práv na prevádzkovanie mobilného satelitného systému.

Článok 3

Koordinácia vynucovania spoločných podmienok

1.   Keď schvaľujúci členský štát zistí, že schválený prevádzkovateľ nespĺňa jednu alebo viac spoločných podmienok, a informuje tohto prevádzkovateľa o týchto zisteniach podľa článku 10 ods. 2 smernice 2002/20/ES, informuje zároveň Komisiu, ktorá zase informuje ostatné členské štáty.

2.   Po tom, ako Komisia odošle členským štátom tieto informácie, ako sa uvádza v odseku 1, ostatné schvaľujúce členské štáty overia, či dochádza k porušovaniu príslušných spoločných podmienok v ich jurisdikcii, a poskytnú príslušnému schválenému prevádzkovateľovi príležitosť na zaujatie stanoviska.

3.   Do piatich mesiacov po tom, ako Komisia odošle členským štátom tieto informácie, ako sa uvádza v odseku 1, schvaľujúce členské štáty oznámia Komisii súhrn svojich zistení a stanovísk poskytnutých príslušnými schválenými prevádzkovateľmi a Komisia o nich informuje všetky ostatné členské štáty. Do ôsmich mesiacov po tom, ako Komisia odošle členským štátom tieto informácie, ako sa uvádza v odseku 1, Komisia zvolá zasadnutie Výboru pre komunikácie s cieľom preskúmať údajné porušenia, a ak je to vhodné, prediskutovať všetky vhodné opatrenia zamerané na zabezpečenie plnenia podmienok v súlade s cieľmi uvedenými v článku 1 ods. 2.

4.   Členské štáty neprijmú konečné rozhodnutie o údajnom porušení pred zasadnutím Výboru pre komunikácie uvedeným v odseku 3.

5.   Po zasadnutí Výboru pre komunikácie, uvedenom v odseku 3, každý schvaľujúci členský štát, ktorý oznámil príslušnému schválenému prevádzkovateľovi svoje zistenia podľa článku 10 ods. 2 smernice 2002/20/ES a dospel k záveru, že došlo k porušeniu jednej alebo viacerých spoločných podmienok, prijme vhodné a primerané opatrenia vrátane finančných postihov, zamerané na zabezpečenie toho, aby príslušný schválený prevádzkovateľ plnil spoločné podmienky, s výnimkou zrušenia alebo pozastavenia, ak je uplatniteľné v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi, akýchkoľvek oprávnení alebo práv, ktorých nositeľom je príslušný schválený prevádzkovateľ.

6.   V prípade vážneho alebo opakovaného porušenia spoločných podmienok každý schvaľujúci členský štát, ktorý po prijatí opatrení uvedených v odseku 5 hodlá prijať rozhodnutie o zrušení schválenia podľa článku 10 ods. 5 smernice 2020/20/ES, informuje Komisiu o svojom zámere a poskytne zhrnutie všetkých opatrení, ktoré prijal príslušný schválený prevádzkovateľ s cieľom dosiahnuť súlad s opatreniami na vynucovanie. Komisia oznámi tieto informácie ostatným členským štátom.

7.   Do troch mesiacov po tom, ako Komisia odošle členským štátom tieto informácie, ako sa uvádza v odseku 6, Komisia zvolá stretnutie Výboru pre komunikácie s cieľom koordinovať akékoľvek odňatie povolenia v súlade s cieľmi uvedenými v článku 1 ods. 2. Medzitým sa všetky schvaľujúce členské štáty zdržia prijímania rozhodnutí o odňatí alebo pozastavení, ak sú uplatniteľné v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, akýchkoľvek oprávnení alebo práv, ktorých nositeľom je príslušný schválený prevádzkovateľ.

8.   Po zasadnutí Výboru pre komunikácie, uvedenom v ods. 7 môžu schvaľujúce členské štáty prijať vhodné rozhodnutia s cieľom odňať schválenie udelené príslušnému schválenému prevádzkovateľovi.

9.   Každé rozhodnutie o vynucovaní uvedené v odsekoch 5 a 8 a dôvody, na ktorých sa zakladá, sa oznámia do jedného týždňa od prijatia tohto rozhodnutia príslušnému schválenému prevádzkovateľovi, ako aj Komisii, ktorá informuje ostatné členské štáty.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. októbra 2011

Za Komisiu

Neelie KROES

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2008, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 149, 12.6.2009, s. 65.

(3)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.


ODPORÚČANIA

11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/28


ODPORÚČANIE RADY

z 15. februára 2011

o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2009

(2011/668/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a zmenenú a doplnenú dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami členských štátov zasadajúcich v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísanej v Cotonou (Benin) 23. júna 2000, a rozdelení finančnej pomoci pre zámorské krajiny a teritóriá, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES (3), ďalej len „vnútorná dohoda“, ktorá ustanovila medzi iným deviaty Európsky rozvojový fond (deviaty ERF), a najmä na článok 32 ods. 3 tejto dohody,

so zreteľom na finančné nariadenie z 27. marca 2003 uplatňované na 9. Európsky fond rozvoja (4), a najmä na jeho články 96 až 103,

po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách deviateho ERF k 31. decembru 2009 a výročnej správy Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym a desiatym Európskym rozvojovým fondom (ERF) (5) za rozpočtový rok 2009 spolu s odpoveďami Komisie obsiahnutými v tejto výročnej správe,

keďže:

(1)

Podľa článku 32 ods. 3 vnútornej dohody sa absolutórium za finančné hospodárenie deviateho ERF má udeliť Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady.

(2)

Celkové vykonávanie operácií deviateho ERF Komisiou počas rozpočtového roka 2009 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii absolutórium ohľadne vykonávania operácií deviateho ERF za rozpočtový rok 2009.

V Bruseli 15. februára 2011

Za Radu

predseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(4)  Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 303, 9.11.2010, s. 243.


11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/29


ODPORÚČANIE RADY

zo 4. októbra 2011

o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(2011/669/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 283 ods. 2,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 11.2,

TÝMTO ODPORÚČA EURÓPSKEJ RADE:

vymenovať pána Jörga ASMUSSENA za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov.

V Luxemburgu 4. októbra 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


Korigendá

11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/30


Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov 2010/703/EÚ z 18. novembra 2010, ktorým sa vymenúva sudca Všeobecného súdu

( Úradný vestník Európskej únie L 306 z 23. novembra 2010 )

Na strane 76 v podpise:

namiesto:

Za Radu

predseda

J. DE RUYT“

má byť:

Predseda

J. DE RUYT“.


11.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/30


Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, 2010/762/EÚ z 25. februára 2010, ktorým sa určuje sídlo Európskeho podporného úradu pre azyl

( Úradný vestník Európskej únie L 324 z 9. decembra 2010 )

Na strane 47 v podpise:

namiesto:

Za Radu

predseda

A. PÉREZ RUBALCABA“

má byť:

Predseda

A. PÉREZ RUBALCABA“.