ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.261.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 261

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
6. októbra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume uzavretia protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 990/2011 z 3. októbra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 991/2011 z 5. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Južnej Afriky v zoznamoch tretích krajín alebo ich častí v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou ( 1 )

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 992/2011 z 5. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/649/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2011, ktorým sa vymenúvajú dvaja írski členovia a jeden írsky náhradník Výboru regiónov

25

 

 

2011/650/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. septembra 2011, ktorým sa vymenúva jeden luxemburský člen a jeden luxemburský náhradník Výboru regiónov

26

 

 

2011/651/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2011 o štátnej pomoci v odvetví spracovania uhynutých zvierat v roku 2003 štátna pomoc C 23/05 (ex NN 8/04 a N 515/03) [oznámené pod číslom K(2011) 4425]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/1


Informácia o dátume uzavretia protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Európska únia 13. júla 2011 oznámila vláde Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova, že 12. júla 2011 schválila protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova 28. augusta 2011 písomne oznámila Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie, že dokončila postupy potrebné na nadobudnutie platnosti.

Protokol preto podľa svojho článku 14 nadobudol platnosť 29. augusta 2011.


NARIADENIA

6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/2


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 990/2011

z 3. októbra 2011,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 a článok 11 ods. 2, 5 a 6,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Rada uložila nariadením (EHS) č. 2474/93 (2) konečné antidumpingové clo vo výške 30,6 % na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „pôvodné opatrenia“). Po prešetrovaní zameranom na obchádzanie opatrení v súlade s článkom 13 základného nariadenia bolo toto clo rozšírené nariadením Rady (ES) č. 71/97 (3) na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Okrem toho bolo rozhodnuté o vytvorení „systému oslobodenia“ na základe článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Podrobnosti o tomto systéme boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 88/97 (4). Aby výrobcovia bicyklov v Únii získali oslobodenie od rozšíreného cla, museli dodržať podmienky článku 13 ods. 2 základného nariadenia, konkrétne dodržať, aby podiel čínskych častí bicyklov v ich výrobe bol menej ako 60 % alebo aby sa ku všetkým súčastiam vstupujúcim do výroby pridalo viac ako 25 % hodnoty. Doteraz bolo udelených viac ako 250 oslobodení.

(2)

Po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada nariadením (ES) č. 1524/2000 (5) rozhodla, že tieto opatrenia by sa mali zachovať.

(3)

Po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia (ďalej len „predchádzajúce prešetrovanie“) Rada nariadením (ES) č. 1095/2005 (6) rozhodla o zvýšení platného antidumpingového cla na 48,5 %.

2.   Súčasné prešetrovanie

(4)

Dňa 13. júla 2010 Komisia oznámila prostredníctvom oznámenia (ďalej len „oznámenie o začatí preskúmania“) (7), ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, začatie preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR.

(5)

Preskúmanie sa začalo na základe odôvodnenej žiadosti, ktorú podalo Európske združenie výrobcov bicyklov (European Bicycles Manufacturers Association, EBMA, „žiadateľ“) v mene výrobcov z Únie, ktorých výroba predstavuje podstatnú časť výroby bicyklov v Únii, v tomto prípade viac ako 25 %.

(6)

Žiadosť bola odôvodnená tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu dumpingu a opätovnému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

3.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(7)

Komisia oficiálne oznámila začatie prešetrovania navrhovateľovi, výrobcom z Únie uvedeným v žiadosti, všetkým ostatným známym výrobcom z Únie, vyvážajúcim výrobcom, dovozcom, ako aj združeniam, o ktorých sa vie, že sa ich začatie prešetrovania týka, a orgánom ČĽR.

(8)

Zainteresované strany dostali príležitosť písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v rámci lehôt stanovených v oznámení o začatí preskúmania.

(9)

Niekoľkí výrobcovia z Únie zastupovaní navrhovateľom, iní spolupracujúci výrobcovia z Únie, vyvážajúci výrobcovia, dovozcovia a združenia spotrebiteľov predložili svoje stanoviská.

(10)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by na základe osobitných dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

4.   Výber vzorky

(11)

Vzhľadom na veľký počet vyvážajúcich výrobcov, výrobcov z Únie a dovozcov do Únie, ktorých sa toto prešetrovanie týka, bol v oznámení o začatí preskúmania navrhnutý výber vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

(12)

Komisia v snahe rozhodnúť, či výber vzorky bude potrebný, a ak áno, zvoliť vzorku vyvážajúcich výrobcov a zástupcov konajúcich v ich mene, požiadala výrobcov z Únie a dovozcov do Únie, aby sa prihlásili a poskytli informácie uvedené v oznámení o začatí preskúmania. Komisia sa skontaktovala aj so známymi združeniami vyvážajúcich výrobcov a s príslušnými orgánmi ČĽR. Tieto strany nevzniesli žiadne námietky proti použitiu výberu vzorky.

(13)

Požadované informácie v rámci stanovených lehôt poskytlo celkove 7 vývozcov/výrobcov, približne 100 výrobcov z Únie a 4 dovozcovia.

(14)

Vzhľadom na to, že iba sedem čínskych výrobcov odpovedalo na informácie o vytvorení vzorky, ktoré boli vyžiadané v oznámení o začatí preskúmania, bolo rozhodnuté o neuplatnení výberu vzorky. Dotazníky boli zaslané týmto siedmim spoločnostiam, pričom iba tri z nich poskytli odpovede. Iba dve z týchto troch spoločností informovali o vývoze príslušného výrobku do Únie počas obdobia od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“).

(15)

Pokiaľ ide o výrobcov z Únie, v súlade s článkom 17 ods. 1 základného nariadenia bola vzorka vybraná po porade s príslušným združením a s jeho súhlasom na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja a výroby v Únii. V dôsledku toho bolo do vzorky vybraných osem výrobcov z Únie. Komisia zaslala dotazníky ôsmim vybraným spoločnostiam, ktoré predložili úplné odpovede.

(16)

Vzhľadom na obmedzený počet dovozcov, ktorí odpovedali a uviedli svoju ochotu spolupracovať (4 dovozcovia), bolo rozhodnuté, že výber vzorky nie je nevyhnutný, pokiaľ ide o dovozcov. Komisia zaslala dotazníky 4 dovozcom. Na dotazník následne odpovedal iba jeden dovozca, ale jeho odpoveď bola neúplná, pretože tento dovozca práve končil svoju činnosť.

(17)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy a na stanovenie záujmu Únie. Informácie, ktoré predložili tieto spoločnosti, sa overili na mieste:

a)

Výrobcovia v Únii

Accell Group N.V., Heerenveen, Holandsko,

Decathlon S.A., Villeneuve d’Ascq, Francúzsko,

Cycleurope Industries S.A.S., Romilly sur Seine, Francúzsko,

Denver S.R.L., Dronero, Taliansko,

Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Nemecko,

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Nemecko,

Sprick Rowery Sp.zo.o., Świebodzin, Poľsko a Sprick Cycle GmbH, Gütersloh, Nemecko,

UAB Baltik Vairas a UAB Baltic Bicycle Trade, Šiauliai, Litva, a Pantherwerke AG a Onyx Cycle GmbH, Löhne, Nemecko.

b)

Vyvážajúci výrobcovia v ČĽR

Oyama Bicycles (Taicang) Co., Čína,

Tianjin Golden Wheel Bicycle (Group) Co. Ltd., Čína.

(18)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa týkalo ORP. Preskúmanie trendov v súvislosti s analýzou ujmy sa týkalo obdobia od januára 2007 do konca ORP (ďalej len „posudzované obdobie“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(19)

Príslušný výrobok je rovnaký ako výrobok, na ktorý sa vzťahovalo nariadenie (ES) č. 1524/2000, konkrétne bicykle a ostatné nemotorové, ľudskou silou poháňané dopravné prostriedky (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek), ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 8712 00 10, 8712 00 30 a ex 8712 00 80.

(20)

Rovnako ako v predchádzajúcom prešetrovaní boli bicykle zatriedené do týchto kategórií:

A) ATB (terénne bicykle vrátane horských bicyklov 24″ alebo 26″),

B) trekingové/mestské/hybridné/VTC/turistické bicykle 26″ alebo 28″,

C) detské „motokrosové“ bicykle (BMX) a detské bicykle 16″ alebo 20″,

D) ostatné bicykle/ľudskou silou poháňané dopravné prostriedky bez motora (okrem jednokoliek).

(21)

Všetky typy uvedených bicyklov majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti. Navyše sa predávajú prostredníctvom podobných distribučných kanálov, ako sú napríklad špecializované maloobchodné predajne, športové reťazce a veľkoobchodníci na trhu Únie. Základné uplatnenie a použitie bicyklov je totožné, vo veľkej miere sú vzájomne zameniteľné a modely z rôznych kategórií si preto navzájom konkurujú. Na základe toho bol vyvodený záver, že všetky kategórie tvoria jediný výrobok.

(22)

Prešetrovanie tiež ukázalo, že bicykle, ktoré vyrába a predáva výrobné odvetvie Únie na trhu Únie, bicykle, ktoré sa vyrábajú a predávajú na trhu v analogickej krajine a bicykle s pôvodom v ČĽR, ktoré sa dovážajú na trh Únie, majú rovnaké základné fyzické a technické vlastnosti a rovnaké základné použitie.

(23)

Po zverejnení jedna strana tvrdila, že medzi čínskymi bicyklami a bicyklami vyrobenými na trhu Únie existuje malá alebo žiadna konkurencia. V dokumentoch však nebola uvedená žiadna informácia, ktorou by sa toto tvrdenie mohlo potvrdiť, a na jeho podporu nebol predložený ani žiadny dokument. V tejto súvislosti sa pripomína, ako sa uvádza v odôvodnení 26, že spolupráca čínskych vyvážajúcich výrobcov bola veľmi slabá a tiež, že poskytli veľmi obmedzené informácie týkajúce sa výrobkov vyrobených a predaných čínskymi výrobcami na trhu Únie. Z tohto dôvodu a vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné spoľahlivejšie informácie, sa toto tvrdenie zamietlo.

(24)

Bicykle vyrobené a predané výrobným odvetvím Únie na trhu Únie, bicykle vyrobené a predané na trhu analogickej krajiny a bicykle dovezené na trh Únie s pôvodom v ČĽR sa preto považujú za podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

1.   Predbežné poznámky

(25)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa preskúmala pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu po možnom uplynutí platnosti platných opatrení.

(26)

Úroveň spolupráce v tomto konaní bola od začiatku veľmi nízka. Ako je uvedené v odôvodnení 14, iba traja čínski výrobcovia poskytli vyplnené dotazníky a boli spočiatku ochotní spolupracovať. Iba dve z týchto troch spoločností informovali o vývoze príslušného výrobku do Únie počas ORP, čo spolu predstavuje menej ako 10 % celkového vývozu príslušného výrobku do Únie.

(27)

Overovacie návštevy sa uskutočnili v priestoroch dvoch spoločností s vývozným predajom do Únie. V prípade jednej z nich však nebolo možné overiť informácie uvedené vo vyplnených dotazníkoch, pretože spoločnosť nepredložila dokumenty, ktoré by dokázali údaje, ktoré poskytla. Druhá spoločnosť spolupracovala uspokojivo, ale jej vývoz do Únie počas ORP predstavuje menej ako 5 % celkového vývozu príslušného výrobku z ČĽR do Únie.

(28)

Na základe uvedených skutočností boli čínske orgány a uvedené tri spoločnosti informované o možnosti uplatnenia článku 18 základného nariadenia v dôsledku nízkej úrovne spolupráce zo strany vyvážajúcich výrobcov a bola im poskytnutá možnosť, aby predložili svoje pripomienky. K tomuto oznámeniu Komisia nedostala žiadne pripomienky. V dôsledku toho závery týkajúce sa pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu uvedené ďalej v texte sú založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, konkrétne na štatistike obchodu a podaniach zainteresovaných strán, vrátane žiadosti.

2.   Dumping čínskeho dovozu počas ORP

2.1.   Analogická krajina

(29)

V oznámení o začatí preskúmania sa na účely stanovenia normálnej hodnoty v prípade ČĽR uvažovalo o Mexiku ako o analogickej krajine. Zainteresované strany boli vyzvané, aby sa vyjadrili k vhodnosti tohto výberu.

(30)

Jedna strana mala pripomienku k vhodnosti výberu Mexika ako analogickej krajiny, pričom tvrdila, že domáce ceny bicyklov v Mexiku nie sú spoľahlivé a sú nevhodné na účel tohto prešetrovania. Ako alternatíva bola navrhnutá India. Toto tvrdenie však nebolo podložené, a preto bolo zamietnuté.

(31)

Mexiko bolo použité ako analogická krajina v predchádzajúcich prešetrovaniach a ukázalo sa, že neexistujú žiadne nové ani zmenené okolnosti, ktorými by sa odôvodnila zmena. Profil mexického trhu s príslušným výrobkom, počet hospodárskych subjektov, domáca hospodárska súťaž a znaky výrobného procesu potvrdili, že Mexiko je stále vhodnou analogickou krajinou.

(32)

Dotazníky boli zaslané trom mexickým spoločnostiam. Iba jedna z týchto troch spoločností chcela spolupracovať a poskytla odpovede v dotazníku.

2.2.   Normálna hodnota

(33)

Na stanovenie priemernej normálnej hodnoty boli použité domáce predajné ceny z analogickej krajiny, pričom pre ORP sa použila priemerná výmenná sadzba medzi eurom a pesom s cieľom získať váženú priemernú cenu zo závodu v EUR.

2.3.   Vývozná cena

(34)

V dôsledku uplatňovania článku 18 a chýbajúcich ďalších dostupných spoľahlivých informácií boli vývozné ceny stanovené najmä na základe údajov Eurostatu a na základe informácií, ktoré poskytol jediný čínsky spolupracujúci vývozca.

(35)

Počas predchádzajúceho prešetrovania sa dospelo k záveru, že ceny zistené na základe údajov Eurostatu boli na účely analýzy nepresvedčivé (8). V dôsledku nízkej úrovne spolupráce zo strany čínskych vývozcov však Komisia považovala ceny dovozu z ČĽR uvádzané Eurostatom ako primeraný zdroj na účely tohto prešetrovania. Napriek tomu si Komisia uvedomuje obmedzenia tento analýzy a že táto analýza môže slúžiť iba ako ukazovateľ cenových trendov.

(36)

Vývozná cena zistená na základe údajov Eurostatu je cena CIF, ktorá sa musela očistiť o priemerné náklady na námornú prepravu na transakciu s cieľom vypočítať úroveň zo závodu. Na stanovenie priemerných nákladov na námornú prepravu na jednotku boli použité informácie uvedené v odpovedi jediného spolupracujúceho čínskeho výrobcu, ktoré boli vypočítané na 8,30 EUR. Vývozná cena zo závodu do Únie jedinej čínskej spolupracujúcej spoločnosti bola stanovená na podobnom základe. Výsledná jednotková cena bola potom použitá na výpočet váženej priemernej čínskej ceny zo závodu.

2.4.   Porovnanie

(37)

Podľa článku 2 ods. 11 základného nariadenia bola vážená priemerná normálna hodnota z Mexika porovnaná s váženou priemernou čínskou vývoznou cenou zo závodu. Takto bolo stanovené vážené priemerné dumpingové rozpätie.

2.5.   Dumpingové rozpätie

(38)

Z výpočtov dumpingu vyplynulo dumpingové rozpätie pre celú krajinu viac ako 20 %. Táto hodnota by sa však mala považovať za konzervatívnu v dôsledku toho, že v údajoch z Eurostatu nie sú zohľadnené značné rozdiely v cenách medzi rôznymi typmi príslušného výrobku. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podľa informácií poskytnutých v žiadosti dumpingové rozpätia dosiahli úrovne viac ako 100 %.

3.   Vývoj dovozu v prípade zrušenia opatrení

3.1.   Predbežná poznámka

(39)

Pravdepodobný vývoj dovozu z ČĽR bol analyzovaný z hľadiska predpokladaných cien aj objemu.

3.2.   Nevyužitá kapacita čínskych vyvážajúcich výrobcov

(40)

Na základe informácií poskytnutých v žiadosti je čínske odvetvie výroby bicyklov z hľadiska objemu najväčším na svete. ČĽR má výrobnú kapacitu 100 až 110 miliónov bicyklov a vyrába približne 80 miliónov bicyklov za rok. Čínske odvetvie výroby bicyklov sa orientuje na vývoz: z ročnej výroby 80 miliónov bicyklov je 25 miliónov bicyklov určených pre domáci trh a zostávajúcich 55 miliónov bicyklov, alebo 69 % celkovej výroby, je určených na vývoz.

(41)

Odhadovaná ročná nevyužitá kapacita v ČĽR je približne 20 až 30 miliónov bicyklov, čo je viac ako dvojnásobok súčasnej výroby v Únii, ako je uvedené v odôvodnení 66. Okrem toho informácie získané počas prešetrovania poukazujú na to, že výrobná kapacita v ČĽR, pokiaľ ide o bicykle, sa môže ľahko zvýšiť, okrem iného prostredníctvom zamestnania ďalších pracovníkov, ak by sa zvýšil dopyt.

(42)

Preto vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno vylúčiť možnosť, že by sa nevyužitá kapacita dostupná v ČĽR použila na zvýšenie vývozu do Únie, ak by neexistovali antidumpingové opatrenia.

(43)

Po zverejnení jedna strana argumentovala, že čínska výrobná kapacita uvedená v nariadení nebola podložená a jej základom bola čistá špekulácia. V tejto súvislosti sa pripomína, že spolupráca čínskych vyvážajúcich výrobcov bola veľmi slabá a zistenia museli vo veľkej miere vychádzať z dostupných skutočností. V tomto prípade, a ako sa uvádza v odôvodnení 40, vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné spoľahlivejšie informácie, Komisia použila dôkazy prima facie predložené v žiadosti. Počas prešetrovania sa nezistili žiadne iné informácie, ktoré by naznačovali, že tieto dôkazy prima facie neboli presné. Uvedená strana tiež nepredložila žiadne informácie ani dôkazy, z ktorých by vyplývali výrazne odlišné úrovne výrobnej kapacity ČĽR. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

3.3.   Atraktívnosť trhu Únie a vývozné ceny pri vývoze do tretích krajín

(44)

Údaje z Eurostatu a zo žiadosti poukazujú na to, že Únia je pre čínskych vyvážajúcich výrobcov atraktívnym trhom.

(45)

Informácie o cenách, ktoré poskytla jediná spolupracujúca čínska vyvážajúca spoločnosť, poukazujú na to, že vážený priemer vývozných cien výrobku zo závodu, pokiaľ ide o tretie krajiny, je nižší ako priemerné predajné ceny zo závodu v Únii počas ORP. Pri zohľadnení výrobnej kapacity v ČĽR a dopytu na trhu Únie by bolo dosť pravdepodobné, že čínski výrobcovia by okamžite zvýšili svoj vývoz bicyklov do Únie, ak by sa opatrenia zrušili. Okrem toho existujúca nadmerná kapacita poskytuje čínskym výrobcom možnosť byť na európskom trhu za veľmi nízke ceny.

3.4.   Záver o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu

(46)

Vzhľadom na to, že aj po zohľadnení v súčasnosti platných opatrení, z konzervatívneho porovnania pomocou údajov z Eurostatu a informácií, ktoré poskytol jediný čínsky spolupracujúci vývozca, vyplynulo, že počas ORP bolo dumpingové rozpätie v prípade čínskeho vývozu viac ako 20 %, je veľmi pravdepodobné, že pri neexistencii opatrení bude dumping pokračovať.

(47)

Uvedená analýza preukázala, že čínsky dovoz naďalej vstupoval na trh Únie za dumpingové ceny. Najmä vzhľadom na nevyužitú kapacitu, ktorá je k dispozícii v ČĽR, ktorá sa môže ľahko ešte zvýšiť, ak by to bolo potrebné, ako aj na analýzu úrovní cien v Únii a ďalších tretích krajinách, je možné vyvodiť záver, že existuje pravdepodobnosť pokračovania dumpingu, ak by sa opatrenia zrušili.

D.   SITUÁCIA NA TRHU ÚNIE

1.   Výroba v Únii a výrobné odvetvie Únie

(48)

V priebehu tohto prešetrovania sa zistilo, že bicykle vyrábalo približne 100 výrobcov z Únie, ktorí sa prihlásili počas prešetrovania, a ďalší výrobcovia, z ktorých väčšina má zastúpenie vo svojich vnútroštátnych združeniach. Tieto spoločnosti predstavujú výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia. Prešetrovanie okrem toho ukázalo, že výrobné odvetvie využíva systém oslobodenia, ktorý je opísaný v odôvodnení 1.

(49)

Na stanovenie celkovej výroby Únie sa použili všetky dostupné informácie, vrátane informácií uvedených v žiadosti, údaje zhromaždené od výrobcov z Únie a vnútroštátnych združení pred začatím a po začatí prešetrovania, ako aj všeobecná štatistika výroby.

2.   Spotreba na trhu Únie

(50)

Predaj výrobcov z Únie sa posudzoval na základe údajov zhromaždených od výrobcov, ktorí vyplnili dotazník o výbere vzoriek, a údajov oznámených v žiadosti, ktorú predložil navrhovateľ. Údaje v žiadosti boli zhromaždené od rôznych združení výrobcov bicyklov v Únii.

(51)

Zjavná spotreba Únie bola stanovená na základe predaja všetkých výrobcov z Únie na trhu Únie podľa odhadov uvedených v odôvodnení 68 a dovozu zo všetkých krajín oznámeného Eurostatom.

(52)

Od roku 2007 do ORP sa spotreba Únie znížila o 11 %, z 22 912 066 kusov v roku 2007 na 20 336 813 kusov počas ORP. Spotreba sa znížila najmä od roku 2008 do roku 2009. Podrobné údaje vyjadrené v kusoch sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 1 –   Spotreba

 

2007

2008

2009

ORP

Objem (počet kusov)

 

 

 

 

+ Celkový dovoz

10 073 428

10 017 551

8 973 969

9 202 752

+ Výroba Únie predaná na trhu Únie

12 838 638

12 441 446

11 604 072

11 134 061

= Spotreba

22 912 066

22 458 997

20 578 041

20 336 813

Index (2007 = 100)

100

98

90

89

3.   Objem a podiel dumpingového dovozu z Čínskej ľudovej republiky na trhu

(53)

Objem dovozu príslušného výrobku sa stanovil na základe štatistických informácií, ktoré poskytol Eurostat. Objem dumpingového dovozu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR sa počas posudzovaného obdobia znížil o 38 % na 615 920 kusov počas ORP (pozri tabuľku 2). Dovoz príslušného výrobku z ČĽR na začiatku posudzovaného obdobia bol o 26 % vyšší ako dovoz počas ORP predchádzajúceho prešetrovania (1. apríl 2003 až 31. marec 2004: 733 901 kusov (9)). Najväčší pokles dovozu príslušného výrobku sa zaznamenal od roku 2008 do roku 2009, čo je v súlade so situáciou, ktorá nastala v celkovej spotrebe v Únii (pozri tabuľky 1 a 2).

(54)

Keďže dovoz z ČĽR sa znížil viac ako spotreba počas posudzovaného obdobia, podiel ČĽR na trhu sa mierne znížil zo 4,4 % v roku 2007 na 3,1 % v ORP.

(55)

Vývoj dovozu a podielu bicyklov s pôvodom v ČĽR na trhu počas posudzovaného obdobia je uvedený v tejto tabuľke:

Tabuľka 2 –   Dovoz z ČĽR

 

2007

2008

2009

ORP

Objem dovozu z príslušnej krajiny (počet kusov)

986 514

941 522

598 565

615 920

Index (2007 = 100)

100

95

61

62

Podiel dovozu z príslušnej krajiny na trhu

4,4 %

4,3 %

3,0 %

3,1 %

4.   Ceny príslušného dovozu

4.1.   Vývoj cien

(56)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 35, Komisia považovala dovozné ceny Eurostatu v prípade ČĽR za primeraný zdroj na účely tohto prešetrovania.

(57)

Podľa údajov Eurostatu sa vážený priemer dovozných cien, ďalej označovaný indexom, zvýšil od roku 2007 do ORP v prípade ČĽR o 125 %. Dovozné ceny sa výrazne zvýšili v roku 2009, a potom zostali takmer konštantné. Podrobné údaje sú uvedené v tejto tabuľke:

Tabuľka 3 –   Ceny príslušného dovozu

 

2007

2008

2009

ORP

ČĽR

 

 

 

 

Index (2007 = 100)

100

128

224

225

4.2.   Cenové podhodnotenie

(58)

Na stanovenie cenového podhodnotenia bicyklov s pôvodom v ČĽR Komisia vo svojej analýze vychádzala z informácií, ktoré jej v priebehu prešetrovania predložili výrobcovia z Únie zaradení do vzorky, a z priemerných cien z Eurostatu. Príslušnými predajnými cenami výrobného odvetvia Únie boli ceny pre nezávislých zákazníkov, ktoré boli v prípade potreby upravené na úroveň závodu. Porovnanie ukázalo, že po odpočítaní antidumpingového cla dovoz z ČĽR spôsoboval podhodnotenie cien výrobného odvetvia Únie o 53 %.

5.   Dovoz z iných krajín

(59)

Na základe údajov z Eurostatu sa dovoz z iných tretích krajín znížil z 9 087 000 kusov v roku 2007 na 8 587 000 kusov v ORP; čo zodpovedá celkovému zníženiu o 6 %. Dovoz sledoval klesajúci trend spotreby v Únii (– 11 %), ale pomalším tempom. Podiel tretích krajín na trhu sa počas posudzovaného obdobia zvýšil zo 40 % na 42 %. Ako sa však uvádza v odôvodneniach 35 a 56, údaje Eurostatu nezohľadňujú rôzne skladby výrobkov z každej krajiny, a preto sa na naznačenie cenových trendov používajú iba indexy. Keďže skladba výrobkov dovážaných z ďalších tretích krajín nie je známa, nie je zmysluplné porovnávať ceny dovozu uvedené ďalej v texte s cenami výrobného odvetvia Únie. Napriek tomu boli vyžiadané a získané niektoré ďalšie informácie o dovoze z krajín, ktoré tvoria väčšinu ostatného dovozu bicyklov. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 4 –   Dovoz z iných krajín

 

2007

2008

2009

ORP

Všetky typy

Počet kusov v tisícoch

Podiel na trhu

Cena EUR/kus

Počet kusov v tisícoch

Podiel na trhu

Cena EUR/kus

Počet kusov v tisícoch

Podiel na trhu

Cena EUR/kus

Počet kusov v tisícoch

Podiel na trhu

Cena EUR/kus

Taiwan

3 186

14 %

 

3 428

15 %

 

2 949

14 %

 

2 958

15 %

 

Index

100

100

100

108

110

104

93

103

125

93

105

125

Thajsko

1 534

7 %

 

1 522

7 %

 

1 384

7 %

 

1 397

7 %

 

Index

100

100

100

99

101

107

90

100

127

91

103

127

Filipíny

690

3 %

 

437

2 %

 

449

2 %

 

476

2 %

 

Index

100

100

100

63

65

105

65

73

106

69

78

103

Malajzia

475

2 %

 

361

2 %

 

193

1 %

 

265

1 %

 

Index

100

100

100

76

77

106

41

45

116

56

63

99

Srí Lanka

574

3 %

 

749

3 %

 

1 017

5 %

 

1 101

5 %

 

Index

100

100

100

131

133

107

177

197

108

192

216

107

Tunisko

550

2 %

 

527

2 %

 

530

3 %

 

495

2 %

 

Index

100

100

100

96

98

105

96

107

113

90

101

113

Iné

2 078

9 %

 

2 052

9 %

 

1 854

9 %

 

1 895

9 %

 

Index

100

100

100

99

101

110

89

99

131

91

103

127

SPOLU

9 087

40 %

 

9 076

40 %

 

8 375

41 %

 

8 587

42 %

 

Index

100

100

100

100

102

109

92

103

125

94

106

122

1.   Taiwan

(60)

Dovoz z Taiwanu sa počas posudzovaného obdobia znížil z 3 158 600 kusov v roku 2007 na 2 958 000 kusov v ORP a jeho podiel na trhu sa počas rovnakého obdobia mierne zvýšil zo 14 % na 15 %. Dovoz bicyklov z Taiwanu je určený pre vyšší segment trhu. Počas prešetrovania sa pomocou porovnania modelov dokázalo, že dovoz z Taiwanu sa rovnako ako v období predchádzajúceho prešetrovania (10) predáva za vyššiu cenu ako podobné modely vyrábané výrobným odvetvím Únie. Okrem toho mala cena dovozu počas posudzovaného obdobia rastúci trend, pričom sa zaznamenalo zvýšenie o 25 % v ORP v porovnaní s rokom 2007.

2.   Thajsko

(61)

Dovoz s pôvodom v Thajsku sa počas posudzovaného obdobia znížil z 1 534 000 kusov v roku 2007 na 1 397 000 kusov počas ORP. Pokles dovozu bol v súlade s trendom spotreby, keďže jeho podiel na trhu zostal konštantný na úrovni 7 %. Bicykle dovážené z Thajska sú však strednej triedy a prešetrovanie ukázalo, že pri uplatnení porovnania modelov je dovoz z Thajska predávaný za vyššie ceny ako podobné modely vyrábané výrobným odvetvím Únie. Okrem toho mala cena dovozu počas posudzovaného obdobia rastúci trend, pričom sa zaznamenalo zvýšenie o 27 % v ORP v porovnaní s rokom 2007.

3.   Srí Lanka

(62)

Dovoz zo Srí Lanky sa počas posudzovaného obdobia takmer zdvojnásobil z 574 000 kusov v roku 2007 na 1 101 000 kusov počas ORP a jeho podiel na trhu dosiahol koncom posudzovaného obdobia 5 %. Jedna strana však tvrdila, že čínski vývozcovia obchádzajú antidumpingové clá prostredníctvom prekládky cez Srí Lanku. V tomto momente nemá Komisia dostatočné informácie, aby mohla vyvodiť záver, pokiaľ ide o situáciu v tomto dovoze. Za týchto okolností nemožno vylúčiť, že dovoz oznámený ako dovoz s pôvodom na Srí Lanke prispieva k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

(63)

Po zverejnení jedna zainteresovaná strana tvrdila, že závery o možnom obchádzaní cez Srí Lanku sú len dohadmi a žiadne tvrdenie týkajúce sa praktík obchádzania cez Srí Lanku by sa v konečných záveroch nemalo brať do úvahy. Ako odpoveď na toto tvrdenie by sa malo zdôrazniť, ako sa jasne uvádza v odôvodnení 62, že Komisia v tejto veci nevyvodila žiadny záver.

6.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

6.1.   Predbežné poznámky

(64)

Podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia Komisia preskúmala všetky významné hospodárske faktory a ukazovatele, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

(65)

Ako už bolo vysvetlené, so zreteľom na veľký počet výrobcov z Únie podávajúcich podnet bolo potrebné použiť ustanovenia o výbere vzorky. Na účely analýzy ujmy boli ukazovatele ujmy stanovené takto:

Makroekonomické prvky (výrobná kapacita, objem predaja, podiel na trhu, zamestnanosť, produktivita, rast, rozsah dumpingových rozpätí a zotavenie z dôsledkov predchádzajúceho dumpingu) boli posúdené na úrovni celej výroby Únie na základe informácií zhromaždených od vnútroštátnych združení výrobcov z Únie a jednotlivých spoločností. Tieto faktory sa v prípade, ak to bolo možné, porovnávali s celkovými údajmi príslušnej oficiálnej štatistiky.

Analýza mikroekonomických prvkov (zásoby, predajné ceny, peňažný tok, ziskovosť, návratnosť investícií, schopnosť navýšiť kapitál, investície a mzdy) bola vykonaná, pokiaľ ide o jednotlivé spoločnosti, to znamená, na úrovni tých výrobcov z Únie, ktorí boli zaradení do vzorky.

6.2.   Makroekonomické ukazovatele

a)   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(66)

Výroba výrobného odvetvia Únie sa každý rok počas posudzovaného obdobia mierne znižovala. Do konca ORP sa výroba znížila o 11 % v porovnaní s rokom 2007, v súlade s trendom spotreby. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke 5:

Tabuľka 5 –   Celková výroba v Únii

 

2007

2008

2009

ORP

Objem (počet kusov)

 

 

 

 

Výroba

13 813 966

13 541 244

12 778 305

12 267 037

Index (2007 = 100)

100

98

93

89

(67)

Výrobná kapacita za od roku 2007 do ORP mierne zvýšila o 2 %. Keďže sa výroba znížila, výsledné využitie kapacity zaznamenalo od roku 2007 do ORP celkové zníženie o 13 % a v ORP využitie kapacity dosiahlo 81 %. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 6 –   Výrobná kapacita a využitie výrobnej kapacity

 

2007

2008

2009

ORP

Objem (počet kusov)

 

 

 

 

Výrobná kapacita

14 785 000

15 804 000

15 660 000

15 118 000

Index (2007 = 100)

100

107

106

102

Využitie kapacity

93 %

86 %

82 %

81 %

Index (2007 = 100)

100

92

87

87

b)   Objem predaja

(68)

Objem predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie neprepojeným zákazníkom sa od roku 2007 do ORP znížil o 13 %. Tento vývoj je v súlade so všeobecným trendom poklesu spotreby na trhu Únie. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 7 –   Predaj neprepojeným zákazníkom

 

2007

2008

2009

ORP

Objem (počet kusov)

12 838 638

12 441 446

11 604 072

11 134 061

Index (2007 = 100)

100

97

90

87

c)   Podiel na trhu

(69)

Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu od roku 2007 do ORP mierne kolísal. Počas posudzovaného obdobia sa zaznamenalo celkové zníženie o 1,3 percentuálneho bodu. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 8 –   Podiel Únie na trhu

 

2007

2008

2009

ORP

Podiel Únie na trhu

56,0 %

55,4 %

56,4 %

54,7 %

Index (2007 = 100)

100

99

101

98

d)   Zamestnanosť a produktivita

(70)

Zamestnanosť sa počas posudzovaného obdobia znížila o 9 %, zo 14 925 zamestnancov v roku 2007 na 13 646 počas ORP.

(71)

Produktivita sa v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 mierne zvýšila, ale potom sa znížila. Počas posudzovaného obdobia sa produktivita mierne znížila celkove o 3 %. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 9 –   Celková zamestnanosť a produktivita v Únii

 

2007

2008

2009

ORP

Počet zamestnancov

14 925

14 197

14 147

13 646

Index (2007 = 100)

100

95

95

91

Produktivita (počet kusov/rok)

926

954

903

899

Index (2007 = 100)

100

103

98

97

e)   Rast

(72)

Je potrebné uviesť, že podiel všetkých výrobcov z Únie na trhu sa celkove mierne znížil o 1,3 percentuálneho bodu, zatiaľ čo úroveň spotreby sa znížila o 11 %, čo jasne naznačuje, že neboli schopní rastu.

f)   Rozsah dumpingového rozpätia

(73)

Počas ORP dumping z ČĽR pokračoval. Ako je vysvetlené v odôvodnení 34, výpočet dumpingu je založený na priemerných cenách zo štatistiky Eurostatu v dôsledku nízkej úrovne spolupráce zo strany čínskych vývozcov. Ako je uvedené v odôvodnení 35, priemerné ceny zo štatistiky Eurostatu obsahujú obmedzené informácie týkajúce sa sortimentu výrobkov, ktoré majú veľký význam pre výpočet dumpingového rozpätia; napriek tomu sa vplyv skutočného rozpätia dumpingu na výrobné odvetvie Únie nemôže vzhľadom na nevyužitú kapacitu z ČĽR považovať za zanedbateľný.

g)   Zotavenie z dumpingu v minulosti

(74)

Analyzovalo sa, či sa výrobné odvetvie Únie zotavilo z vplyvu dumpingu v minulosti. Vyvodil sa záver, že očakávané zotavenie výrobného odvetvia Únie z vplyvu dumpingu v minulosti sa neuskutočnilo v očakávanom rozsahu, o čom svedčila najmä trvalo nízka ziskovosť a zníženie využitia kapacity.

6.3.   Mikroekonomické ukazovatele

h)   Zásoby

(75)

Jeden výrobca nemohol poskytnúť primerané informácie o zásobách za posudzované obdobie v dôsledku svojej súčasnej vnútornej štruktúry. Preto sa údaje od tejto spoločnosti museli vylúčiť z analýzy zásob za posudzované obdobie.

(76)

Zásoby bicyklov sa počas obdobia analýzy zvýšili z 880 935 kusov v roku 2007 na 1 091 516 kusov v ORP, čo predstavuje zvýšenie o 24 %. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 10 –   Zásoby

 

2007

2008

2009

ORP

Objem (počet kusov)

 

 

 

 

Konečné zásoby

880 935

1 132 612

818 276

1 091 516

Index (2007 = 100)

100

129

93

124

i)   Predajné ceny a náklady

(77)

Priemerné predajné ceny zo závodu výrobného odvetvia Únie pre neprepojených zákazníkov v Únii počas posudzovaného obdobia sledovali mierne stúpajúci trend. Výrobné odvetvie Únie zvýšilo svoje ceny od roku 2007 do ORP celkove o 9 % v súlade so zvýšením nákladov na výrobu, ako je vysvetlené v odôvodnení (79).

Tabuľka 11 –   Jednotková cena na trhu Únie

 

2007

2008

2009

ORP

Jednotková cena predaja Únie (EUR za kus)

163

170

176

178

Index (2007 = 100)

100

104

108

109

(78)

Výrobné náklady sa vypočítavali na základe váženého priemeru všetkých typov podobného výrobku vyrábaných výrobcami, ktorí boli zaradení do vzorky.

(79)

Náklady na výrobu sa počas celého obdobia zvýšili o 9 %. Toto zvýšenie je najmä v dôsledku zmeny sortimentu výrobkov. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 12 –   Jednotkové náklady na výrobu

 

2007

2008

2009

ORP

Jednotkové náklady na výrobu (EUR za kus)

165

169

180

180

Index (2007 = 100)

100

102

109

109

(80)

Po zverejnení jedna strana tvrdila, že k zvýšeniu výrobných nákladov došlo v situácii výrazného znižovania nákladov na niektoré suroviny, konkrétne na oceľ a hliník, z čoho by vyplývalo, že ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, si spôsobilo samo. Toto tvrdenie však nebolo podložené dostatočnými dôkazmi. Strana v skutočnosti poskytla iba veľmi všeobecné údaje o vývoji cien hliníka a ocele počas posudzovaného obdobia, ale z týchto údajov nebolo zrejmé do akej miery by mal mať tento vývoj vplyv na celkové náklady na výrobu bicyklov. Okrem toho tento argument bol predložený až po zverejnení, t. j. v pokročilom štádiu konania, a preto ho už nebolo možné overiť. Z tohto dôvodu sa uvedené tvrdenie zamietlo.

j)   Ziskovosť

(81)

Celková ziskovosť výrobcov zaradených do vzorky v súvislosti s príslušným výrobkom počas prvého roku posudzovaného obdobia bola negatívna (– 1,7 %). V roku 2008 sa výrobcovia z Únie stali ziskovými. V 2009 a v ORP však výrobné odvetvie opäť vytváralo stratu.

(82)

Uvedený trend naznačuje, že výrobné odvetvie sa nachádza v nestálej situácii v porovnaní s predchádzajúcim prešetrovaním, keď bola ziskovosť výrobného odvetvia Únie počas ORP 3,6 %.

Tabuľka 13 –   Ziskovosť

 

2007

2008

2009

ORP

Ziskovosť predaja Únie

–1,7 %

0,6 %

–2,2 %

–1,1 %

Index (2007 = 100)

– 100

33

– 129

–68

(83)

Po zverejnení bolo predložené tvrdenie, bez akýchkoľvek podporných dokumentov, že výrobné odvetvie Únie nedokázalo zlepšiť svoju efektívnosť a výkonnosť. Naopak, prešetrovaním sa ukázalo, že výrobné odvetvie Únie vyvinulo jasnú snahu prispôsobiť sa tlaku na ceny spôsobenému dumpingovým dovozom premiestnením výrobných zariadení v rámci Únie, a teda zvýšiť efektívnosť nákladov, ako sa uvádza v odôvodnení 85. Z tohto dôvodu sa uvedené tvrdenia zamietli.

k)   Návratnosť investícií

(84)

Investície do výroby príslušného výrobku sa počas posudzovaného obdobia výrazne znížili, a to z 21 491 000 EUR v roku 2007 na 11 738 000 EUR počas ORP. Do značnej miery to možno vysvetliť hospodárskou krízou, ktorá sa začala v roku 2008 a najvýraznejšie sa prejavila počas ORP, keď bol prístup k novému kapitálu ešte komplikovanejší a prognózy predaja boli pesimistické.

(85)

Je potrebné uviesť, že veľká časť investícií sa realizovala s cieľom zvýšiť efektívnosť výrobného procesu a udržať krok s najnovšími technológiami. V tomto procese bola určitá výrobná kapacita presunutá z krajín západnej Európy do krajín východnej Európy, čím sa rozšírila výrobná základňa do takmer všetkých členských štátov a preukázala životaschopnosť a snaha výrobného odvetvia Únie zostať konkurenčným.

Tabuľka 14 –   Investície a návratnosť investícií

 

2007

2008

2009

ORP

Investície (tis. EUR)

21 491

21 743

10 701

11 738

Index (2007 = 100)

100

101

50

55

Návratnosť investícií

–16 %

5 %

–20 %

–10 %

(86)

Jeden výrobca nemohol poskytnúť primerané informácie o čistej tvorbe fixných aktív za posudzované obdobie na účely výpočtu návratnosti investícií v dôsledku svojej vnútornej štruktúry. Preto sa údaje od tejto spoločnosti museli vylúčiť z analýzy návratnosti investícií za posudzované obdobie.

(87)

Návratnosť investícií sledovala trend ziskovosti. Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky zaznamenali v roku 2007 návratnosť investícií – 16 %, ktorá sa počas ORP mierne zvýšila na – 10 %.

l)   Peňažný tok a schopnosť navýšiť kapitál

(88)

Jeden výrobca nemohol poskytnúť primerané informácie o peňažnom toku za posudzované obdobie v dôsledku svojej štruktúry, čo znemožnilo odhadnúť peňažný tok týkajúci sa iba tej časti jeho celkovej činnosti, ktorá bola spojená s výrobou bicyklov. Preto sa údaje od tejto spoločnosti museli vylúčiť z analýzy peňažného toku za posudzované obdobie.

(89)

Vývoj peňažného toku, ktorý predstavuje schopnosť výrobného odvetvia samofinancovať svoje činnosti, zostal počas obdobia prešetrovania pozitívny. Od roku 2007 do ORP sa však peňažný tok znížil približne o 33 %. Podrobné údaje sú uvedené v tabuľke:

Tabuľka 15 –   Peňažný tok

 

2007

2008

2009

ORP

Peňažný tok (tis. EUR)

19 981

20 767

19 261

13 350

Index (2007 = 100)

100

104

96

67

(90)

Výrobcovia zaradení do vzorky zvyšovali kapitál buď interne, ak patrili do tej istej skupiny spoločností, alebo prostredníctvom bankových pôžičiek. V ostatných prípadoch sa peňažný tok, ktorý spoločnosť vytvorila, využíval ako zdroj financovania. Ani jeden z výrobcov vo vzorke nevykazoval závažné ťažkosti pri zvyšovaní kapitálu.

m)   Mzdy

(91)

Počas posudzovaného obdobia sa mzdové náklady na zamestnanca zvýšili o 11 %. To poukazuje na posun výroby k mierne sofistikovanejším výrobkom.

Tabuľka 16 –   Mzdy

 

2007

2008

2009

ORP

Mzdové náklady na zamestnanca (v EUR)

20 239

20 880

22 499

22 541

Index (2007 = 100)

100

103

111

111

(92)

Po zverejnení bolo predložené tvrdenie, že mzdové náklady na zamestnanca sa zvyšovali, pričom sa zároveň znižoval dopyt, čo by naznačovalo, že ujmu si výrobné odvetvie Únie spôsobilo samo. Ako vyplýva z uvedenej tabuľky, mzdové náklady na zamestnanca sa počas posudzovaného obdobia skutočne zvýšili o 11 %. Ako sa však uvádza v odôvodnení 70, počet zamestnancov sa znížil o 9 %. V dôsledku toho sa mzdové náklady zvýšili iba o 2 %. Preto sa usúdilo, že celkový vplyv na ziskovosť výrobného odvetvia Únie bol veľmi malý.

7.   Záver o ujme

(93)

Existujúce antidumpingové opatrenia mali nepochybne vplyv na situáciu vo výrobnom odvetví Únie. Výrobnému odvetviu Únie sa v skutočnosti podarilo do určitej miery využiť existenciu opatrení, ktoré im umožnili zachovať stabilný podiel na trhu. Výroba Únie sa však znížila a rozpätie zisku zostalo nedostatočné. Akákoľvek možnosť ďalšieho rastu a ziskov bola narušená tlakom dumpingového dovozu na ceny a objem.

(94)

Ako je uvedené v odôvodnení 53, od roku 2007 do ORP sa objem dovozu z ČĽR znížil. Najväčšie zníženie objemu dovozu sa však zaznamenalo od roku 2008 do roku 2009, keď sa dovozné ceny z ČĽR výrazne zvýšili. Napriek tomu, ako ukázalo prešetrovanie a ako je vysvetlené v odôvodnení 58, toto zvýšenie ceny nebolo stále dostatočné, aby umožnilo výrobnému odvetviu zlepšiť svoj stav. Dovoz z ČĽR v skutočnosti spôsobil podhodnotenie cien výrobného odvetvia Únie o 53 %.

(95)

Výrobné odvetvie sa nepochybne nachádza v nestabilnej situácii, keďže vytvára stratu. Takmer všetky ukazovatele ujmy týkajúce sa finančnej výkonnosti výrobcov z Únie, medzi ktoré patria ziskovosť, návratnosť investícií a peňažný tok, sa počas posudzovaného obdobia zhoršili. V dôsledku toho nie je možné dospieť k záveru, že situácia výrobného odvetvia Únie je bezpečná. Okrem toho táto situácia by sa mohla ďalej zhoršiť v dôsledku tlaku dovozu, pri ktorom sa pravdepodobne obchádzajú opatrenia.

(96)

Na základe toho sa vyvodil záver, že výrobné odvetvie Únie ako celok zostáva v zraniteľnej ekonomickej situácii a naďalej trpí značnou ujmou v zmysle článku 3 základného nariadenia.

8.   Vplyv dumpingového dovozu a iných faktorov

8.1.   Vplyv dumpingového dovozu

(97)

Súčasne s klesajúcou spotrebou v Únii sa podiel čínskeho dovozu na trhu mierne znížil zo 4,4 % na 3,1 % (pozri odôvodnenie 53). Ako je uvedené v odôvodnení 58, na základe výpočtu bez zahrnutia antidumpingového cla, čínsky dovoz spôsobil počas ORP podhodnotenie cien výrobného odvetvia Únie o 53 %. Je potrebné pripomenúť, že sadzba cla je 48,5 %. Úroveň podhodnotenia teda na jednej strane dokazuje účinnosť platného cla a na strane druhej potrebu zachovať opatrenia. Tento záver podporuje aj fakt, že v rámci posledného revízneho preskúmania sa zistila rovnaká úroveň podhodnotenia. Poškodzujúci cenový vplyv dumpingového dovozu z ČĽR na výrobné odvetvie Únie teda zostal značný a ako je vysvetlené v odôvodnení 58, je pravdepodobné, že by pokračoval.

8.2.   Vplyv hospodárskej krízy

(98)

V dôsledku negatívnych hospodárskych podmienok prevládajúcich počas ORP sa spotreba bicyklov znížila. Znížila sa aj výroba a zamestnanosť, ktoré sledovali trend spotreby. Keďže odvetvie výroby bicyklov nemá vysoké fixné náklady, zníženie výroby nemalo vplyv na ziskovosť odvetvia výroby bicyklov Únie.

(99)

Po zverejnení bolo predložené tvrdenie, že výrobné odvetvie Únie vytvorilo dodatočnú výrobnú kapacitu, keď sa spotreba Únie znižovala, čo malo nepriaznivý vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie. Toto tvrdenie protirečí vývoju spotreby a kapacity, ako sa opisuje v odôvodneniach 52 a 67. V skutočnosti sa spotreba znížila najmä medzi rokmi 2008 a 2009, pričom výrobná kapacita sa zvýšila už rok predtým, t. j. v roku 2007 a 2008. Z tohto dôvodu sa uvedené tvrdenie zamietlo.

8.3.   Dovoz z iných krajín

(100)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 59, objem dovozu z iných tretích krajín sa znížil o 6 % v súlade s trendom spotreby. Podiel dovozu z iných krajín na trhu stúpol zo 40 % v roku 2007 na 42 % počas ORP. Ich priemerná dovozná cena mala od roku 2007 do ORP rastúci trend o 6 %. Hlavnými krajinami, z ktorých sa príslušný výrobok dovážal, boli Taiwan, Thajsko a Srí Lanka.

(101)

Podiel dovozu z Taiwanu na trhu sa počas posudzovaného obdobia mierne zvýšil (zo 14 % na 15 %). Dostupné informácie však poukazujú na to, že ako je vysvetlené v odôvodnení 60, dovoz z Taiwanu konkuruje bicyklom vyrobeným v Únii za spravodlivých podmienok.

(102)

Podiel dovozu z Thajska na trhu zostal počas posudzovaného obdobia konštantný. Ako je vysvetlené v odôvodnení 61, dostupné informácie poukazujú na to, že tento dovoz bol počas ORP predaný za cenu, ktorá môže konkurovať podobným bicyklom vyrobeným v Únii.

(103)

Dovoz s pôvodom na Srí Lanke sa počas posudzovaného obdobia zvýšil o 92 %. Jeho podiel na trhu počas ORP bol 5 %. Ako je však vysvetlené v odôvodnení 62 dovoz zo Srí Lanky údajne zahŕňa bicykle s čínskym pôvodom.

(104)

Na záver, medzi najväčšími vývozcami bicyklov do Únie by dovoz z Taiwanu a Thajska nemohol mať negatívny vplyv na stav výrobného odvetvia Únie, najmä v dôsledku ich cenových úrovní (ktoré sú podobné alebo dokonca vyššie ako cenové úrovne výrobného odvetvia Únie). Naopak, nemožno vylúčiť, že dovoz vykázaný ako dovoz s pôvodom zo Srí Lanky prispieva k ujme výrobného odvetvia Únie.

8.4.   Obchádzanie

(105)

Odzneli tvrdenia podložené dôkazmi, že čínski vývozcovia neustále obchádzajú opatrenia prostredníctvom dovozu cez niekoľko krajín a tento dovoz spôsobuje výrobnému odvetviu Únie ujmu. Vzhľadom na dôkazy o obchádzaní, ktoré v minulosti zistil Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“), konkrétnejšie v prípade dovozu cez Filipíny, nemožno vylúčiť, že takéto nelegálne správanie sa na trhu stále vyskytuje a že spôsobuje ujmu výrobnému odvetviu Únie.

E.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA UJMY

1.   Predbežné poznámky

(106)

Ako je uvedené v odôvodneniach 66 až 91, uloženie antidumpingových opatrení umožnilo výrobnému odvetviu Únie zotaviť sa zo spôsobenej ujmy iba čiastočne. Počas posudzovaného obdobia sa výrobné odvetvie Únie ocitlo v nestabilnej a citlivej situácii, pričom bolo stále vystavené poškodzujúcemu vplyvu dumpingového dovozu z ČĽR.

(107)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa posúdil dovoz z príslušnej krajiny s cieľom stanoviť, či existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy.

2.   Objem čínskeho vývozu

(108)

Ako je uvedené v odôvodnení 40, čínske odvetvie výroby bicyklov sa orientuje na vývoz. Čínske bicykle sú prítomné na hlavných trhoch na celom svete, najmä v USA a Japonsku, na ktorých majú dominantné postavenie. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom prešetrovaní (11), koncom deväťdesiatych rokov, po dvojročnej neprítomnosti na trhu USA v dôsledku uloženia antidumpingových ciel sa čínskym vyvážajúcim výrobcom podarilo za veľmi krátke obdobie značne zvýšiť svoju prítomnosť na uvedenom trhu. V roku 2009 sa vývoz čínskych bicyklov do USA pohyboval v rozmedzí 14 055 000 kusov z celkovej spotreby 14 888 000 kusov.

(109)

Táto situácia poukazuje na to, že čínski výrobcovia dokážu rýchlo vyvážať a preniknúť na nové trhy a dlhodobo si udržať dominantné postavenie.

(110)

Po zverejnení jedna strana tvrdila, že ak sa umožní uplynutie platnosti opatrení, dovoz čínskych bicyklov sa výrazne nezvýši, pretože čínski výrobcovia majú problémy s dodržiavaním európskych noriem bezpečnosti bicyklov (EN 14764, EN 14765, EN 14766 a EN 14781). Toto tvrdenie však nebolo podložené žiadnym dokumentom. Naopak, prešetrovaním sa ukázalo, že značné množstvo bicyklov a častí bicyklov, ktoré sú v súlade s potrebnými normami bezpečnosti, sa už z ČĽR dováža. Preto nebol dôvod domnievať sa, že čínski výrobcovia nebudú schopní dodržať platné normy bezpečnosti pre bicykle. Z tohto dôvodu sa uvedené tvrdenie zamietlo.

3.   Nevyužitá kapacita na trhu ČĽR

(111)

Ako je uvedené v odôvodnení 41, z údajov získaných počas prešetrovania vyplýva, že v ČĽR existuje značná nevyužitá kapacita. Zistili sa skutočnosti, ktoré jednoznačne poukazujú na záver, že v prípade neexistencie antidumpingových opatrení by sa veľká časť tejto nevyužitej kapacity mohla použiť na zvýšenie vývozu do Únie. Uvedené potvrdzuje najmä fakt, že neexistujú žiadne náznaky toho, že trhy tretích krajín alebo čínsky domáci trh by boli schopné absorbovať akúkoľvek ďalšiu výrobu z ČĽR.

(112)

Okrem toho po zverejnení bolo predložené tvrdenie, že zvýšenie čínskych nákladov práce by výrazne obmedzilo zvýšenie čínskej výrobnej kapacity. V tejto súvislosti sa pripomína, ako sa uvádza v odôvodnení 26, že spolupráca zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov bola veľmi slabá a údaje týkajúce sa nákladov práce a kapacity v ČĽR neboli poskytnuté. Príslušná strana navyše neposkytla žiadny dôkaz na podporu svojho tvrdenia. Z tohto dôvodu muselo byť uvedené tvrdenie zamietnuté.

4.   Údajné obchádzanie

(113)

Ako bolo vysvetlené v odôvodnení 105, odzneli tvrdenia s dôkazmi, že čínski vývozcovia neustále obchádzajú opatrenia prostredníctvom dovozu cez niekoľko krajín. Túto skutočnosť potvrdil aj OLAF v prípade Filipín. Tento druh správania poukazuje na vysoký záujem čínskych vývozcov o atraktívny trh Únie.

5.   Záver

(114)

Výrobné odvetvie Únie trpelo vplyvom čínskeho dumpingového dovozu niekoľko rokov a v súčasnosti sa stále nachádza v neistej ekonomickej situácii.

(115)

Ako už bolo uvedené, výrobné odvetvie Únie sa dokázalo zotaviť z čínskych dumpingových praktík vďaka platným antidumpingovým opatreniam. Počas ORP sa však ocitlo v ťažkej ekonomickej situácii. Keby výrobné odvetvie Únie čelilo zvýšenému objemu dumpingového dovozu z príslušnej krajiny za nízke ceny, v tejto súvislosti by to pravdepodobne viedlo k ďalšiemu zhoršeniu predaja, podielu na trhu, predajných cien, ako aj k následnému zhoršeniu finančnej situácie výrobného odvetvia Únie.

(116)

Okrem toho sa tiež zistilo, ako je uvedené v odôvodnení 58, že skutočnosť, že predajné ceny čínskych výrobcov spôsobili podhodnotenie cien výrobného odvetvia Únie v priemere o 53 %, naznačuje, že v prípade neexistencie opatrení by čínski vyvážajúci výrobcovia pravdepodobne vyvážali príslušný výrobok na trh Únie za ceny výrazne nižšie ako sú ceny výrobného odvetvia Únie.

(117)

Vzhľadom na zistenia počas prešetrovania, konkrétne nevyužitá kapacita v ČĽR, skutočnosť, že pre čínske výrobné odvetvie je charakteristické, že sa orientuje na vývoz, a správanie čínskych vývozcov na zahraničných trhoch v minulosti, by akékoľvek zrušenie opatrení ukazovalo na pravdepodobnosť pokračovania ujmy.

(118)

Nakoniec, ako je uvedené v odôvodneniach 105 a 113, skutočnosť, že dochádza k obchádzaniu, značne podporuje záver o pravdepodobnosti pokračovania ujmy. Predstavuje jasný dôkaz o tom, že trh Únie je naďalej atraktívnym trhom pre čínskych vyvážajúcich výrobcov, ktorí by v prípade neexistencie antidumpingových opatrení pravdepodobne nasmerovali väčšie objemy vývozu do Únie.

F.   ZÁUJEM ÚNIE

1.   Úvod

(119)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia bolo preskúmané, či napriek záveru o poškodzujúcom dumpingu by sa mohlo jasne dospieť k záveru, že by nebolo v záujme Únie zachovať antidumpingové opatrenia proti dovozu z ČĽR.

(120)

Je potrebné pripomenúť, že v priebehu predchádzajúcich prešetrovaní sa prijatie opatrení nepovažovalo za rozporné so záujmom Únie. Okrem toho skutočnosť, že súčasné prešetrovanie je preskúmaním, čiže sa ním analyzuje situácia, v ktorej už platili antidumpingové opatrenia, umožňuje posúdenie akéhokoľvek nevhodného negatívneho vplyvu na strany, ktorých sa súčasné antidumpingové opatrenia týkajú.

(121)

Stanovenie záujmu Únie bolo založené na zhodnotení rôznych príslušných záujmov, t. j. záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov a používateľov.

2.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(122)

Odvetvie výroby bicyklov v Únii ukázalo, že je životaschopné a konkurencieschopné, ak prevládajú spravodlivé trhové podmienky. Prešetrovanie však ukázalo, že výrobné odvetvie sa stále nachádza v slabej situácii s finančným výsledkom blížiacim sa hranici rentability. Preto je potrebné zachovať podmienky účinnej hospodárskej súťaže na trhu Únie.

(123)

Okrem toho vzhľadom na to, že výrobné odvetvie Únie v značnej miere vyvíja nové modely bicyklov, malo by tiež, ak by sa tlak dumpingového dovozu udržal pod kontrolou prostredníctvom opatrení, v plnom rozsahu čerpať výhody z takéhoto vývoja, pokiaľ ide o objem predaja a ceny.

(124)

Usudzuje sa, že pokračovanie opatrení by bolo prospešné pre výrobné odvetvie Únie, ktoré by potom malo byť schopné udržať a pravdepodobne zvýšiť objem predaja a pravdepodobne aj predajné ceny, čím by získalo potrebnú úroveň návratnosti, ktorá by mu umožnila pokračovať v investovaní do nových technológií.

(125)

Naopak, ak by sa platnosť opatrení uložených na dovoz z ČĽR skončila, je pravdepodobné, že by nastali ďalšie narušenia obchodu, čo by nevyhnutne viedlo k zastaveniu procesu zotavovania výrobného odvetvia Únie. Vzhľadom na nevyužitú výrobnú kapacitu ČĽR a správanie čínskych vývozcov na zahraničných trhoch v minulosti je zrejmé, že ak by sa platnosť opatrení skončila, bolo by veľmi ťažké, ak nie nemožné, aby sa výrobné odvetvie Únie zotavilo a dokonca si udržalo svoje postavenie. Inak je pravdepodobné, že poškodzovanie výrobného odvetvia Únie bude ďalej pokračovať, čo môže viesť k ďalšiemu zníženiu výrobnej kapacity v Únii a ukončeniu činnosti niekoľkých výrobných spoločností. Je preto jasné, že antidumpingové opatrenia sú v záujme výrobného odvetvia Únie.

(126)

Na základe záverov o situácii výrobného odvetvia Únie uvedených v odôvodneniach 93 až 96 a na základe tvrdení týkajúcich sa analýzy pravdepodobnosti pokračovania ujmy vysvetlenej v odôvodneniach 106 až 117 je takisto možné usúdiť, že v prípade uplynutia platnosti antidumpingových ciel by výrobné odvetvie Únie pravdepodobne zaznamenalo vážne zhoršenie svojej finančnej situácie.

3.   Záujem používateľov

(127)

Toto prešetrovanie podporuje Európska federácia cyklistov (European Cyclists‘ Federation, ECF), ktorá je zastrešujúcou federáciou vnútroštátnych združení cyklistov v Európe.

(128)

ECF tvrdí, Európa je najdôležitejším trhom pre moderné cyklistické výrobky s vysokými normami kvality a bezpečnosti a že prílev výrobkov z ČĽR by spôsobil zníženie týchto noriem. Okrem toho ECF uvádza, že v rámci hospodárstva Únie existuje obrovský potenciál pre rast odvetvia výroby bicyklov, ktorý by bol ohrozený, ak by sa ukončili antidumpingové clá.

(129)

Je potrebné pripomenúť, že v rámci predchádzajúcich prešetrovaní sa zistilo, že vplyv uloženia opatrení na používateľov by nebol významný. Napriek existencii opatrení boli dovozcovia/používatelia z Únie naďalej schopní získavať dodávky okrem iného aj z ČĽR. Neobjavili sa žiadne známky toho, že by mali ťažkosti s hľadaním iných zdrojov. Preto sa dospelo k záveru, že zachovanie antidumpingových opatrení pravdepodobne nebude mať významný vplyv na používateľov v Únii.

4.   Záujem dodávateľov

(130)

Počas prešetrovania sa prihlásilo Združenie výrobcov náhradných súčiastok pre bicykle (COLIPED). COLIPED tvrdilo, že v Únii existuje približne 300 závodov, ktoré dodávajú súčiastky výrobcom bicyklov, ktorí zamestnávajú približne 7 300 ľudí, a že ďalšia existencia dodávateľského odvetvia preto nevyhnutne závisí od pokračovania výroby bicyklov v Európe. V tejto súvislosti sa zistilo, že bez existencie opatrení sa dá očakávať, že dôjde k ďalšiemu zastaveniu prevádzok na výrobu bicyklov v Európe, čo by malo negatívne dôsledky pre odvetvie výroby súčiastok v Únii a ohrozilo by zamestnanosť v dodávateľskom odvetví. Preto sa dospelo k záveru, že uloženie antidumpingových opatrení je v záujme dodávateľov.

5.   Záujem dovozcov

(131)

Vyplnený dotazník týkajúci sa dovozu z ČĽR poskytol iba jeden z neprepojených dovozcov, ale tento dotazník nebol úplný, pretože táto spoločnosť sa pripravuje ukončiť svoju činnosť z dôvodov, ktoré neuviedla.

(132)

V prvom rade treba poznamenať, že v súvislosti s nízkou úrovňou spolupráce dovozcov nebolo možné patrične úplne zhodnotiť možné účinky uloženia alebo neuloženia opatrení. Treba tiež pripomenúť, že účelom antidumpingových opatrení nie je zabrániť dovozu, ale obnoviť spravodlivý obchod a zabezpečiť, aby sa dovoz neuskutočňoval za poškodzujúce dumpingové ceny. Keďže dovoz za primerané ceny predsa len bude môcť vstupovať na trh Únie a dovoz z tretích krajín bude tiež pokračovať, je pravdepodobné, že tradičné podnikanie dovozcov nebude podstatne ovplyvnené. Je tiež zrejmé, že výrobcovia z Únie majú dostatočnú kapacitu, aby uspokojili možné zvýšenie dopytu po bicykloch. Navyše, ako vyplýva z tabuľky v odôvodnení 59, dovoz z ostatných tretích krajín naznačuje, že tieto krajiny majú značnú kapacitu na výrobu bicyklov. Preto je vysoko nepravdepodobné, že by nastal nedostatok bicyklov.

(133)

Vzhľadom na to, že dovozu s poctivými cenami bude stále umožnený vstup na trh Únie, je pravdepodobné, že tradičný obchod dovozcov bude pokračovať aj vtedy, keď sa v prípade ČĽR zachovajú antidumpingové opatrenia proti dumpingovému dovozu. Tento záver ešte viac zdôrazňuje slabá spolupráca neprepojených dovozcov a skutočnosť, že po uložení opatrení voči ČĽR nebolo možné získať žiadne dôkazy o tom, že sa dovozcovia stretli s mimoriadnymi ťažkosťami.

6.   Záver

(134)

Pokračovanie opatrení vzťahujúcich sa na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR by bolo jednoznačne v záujme výrobného odvetvia Únie, spotrebiteľov a v záujme dodávateľov súčiastok pre bicykle z Únie. Umožní výrobnému odvetviu Únie rásť a zlepšovať svoje postavenie v podmienkach obnovenej spravodlivej hospodárskej súťaže. Okrem toho to nebude mať podstatný vplyv na dovozcov, pretože predsa na trhu budú stále k dispozícii bicykle za primerané ceny. Naopak, ak by sa opatrenia neuložili, je pravdepodobné, že výrobcovia bicyklov z Únie sa vzdajú podnikania, teda ohrozí sa aj existencia dodávateľov súčiastok pre bicykle z Únie.

(135)

So zreteľom na uvedené sa dospelo k záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody na neuloženie antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR.

G.   KONEČNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(136)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa antidumpingové opatrenia uložené na dovoz bicyklov mali zachovať. V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia by predĺženie opatrení po preskúmaní pred uplynutím platnosti spravidla platilo 5 rokov, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody alebo okolnosti, ktoré by si vyžadovali kratšie obdobie.

(137)

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že toto konanie sa vyznačuje osobitnými okolnosťami, ktoré sú uvedené v odôvodneniach 1 a 48, čo by sa malo primerane odraziť aj v trvaní antidumpingových opatrení. Výrobné odvetvie Únie v podstate využíva atypický súbor opatrení, v ktorých sa spája valorické clo vzťahujúce sa na hotové bicykle, ako aj systém oslobodenia, ktorý umožňuje tomuto výrobnému odvetviu používať čínske súčiastky pre bicykle bez cla proti obchádzaniu za predpokladu, že sú splnené osobitné podmienky.

(138)

Toto preskúmanie pred uplynutím platnosti potvrdilo zložitosť odvetvia bicyklov a jeho úzke prepojenie s odvetvím súčiastok pre bicykle. Ukázalo, že odvetvie výroby bicyklov v Únii pri dovoze častí bicyklov v značnej miere využíva, ako je uvedené v odôvodnení 1, systém oslobodenia. Je preto dôležité, aby fungovanie opatrení bolo pravidelne opätovne preskúmané. Na základe toho sa zvažovalo, či by sa opatrenia nemali obmedziť na 3 roky.

(139)

Po zverejnení niekoľko výrobcov z Únie a ich združenia argumentovali, že opatrenia by mali byť predĺžené na 5 rokov. Strany najmä tvrdili, že výrobcovia bicyklov sú pripravení investovať do výroby častí bicyklov s cieľom znížiť ich závislosť od dovozu čínskych častí bicyklov, ale obdobie 3 rokov nie je dostatočné na dosiahnutie pozitívnej návratnosti týchto investícií.

(140)

Tvrdenie, že niekoľko strán investovalo alebo plánuje investovať v sektore bicyklov alebo častí bicyklov nie je v tejto súvislosti relevantné, pokiaľ ide o posúdenie potreby a dĺžky trvania antidumpingových opatrení v rámci preskúmania pred uplynutím platnosti. Dĺžka trvania opatrení môže byť stanovená iba na základe zistenia, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy.

(141)

Ako už bolo vysvetlené v odôvodnení 137, pripomína sa, že od pôvodného uloženia opatrení v roku 1993 a ich rozšírenia na časti bicyklov v roku 1997 sa situácia v rámci výroby bicyklov v Únii značne zmenila, keďže bolo udelených viac než 250 oslobodení. Okrem toho opatrenia týkajúce sa bicyklov sú priamo prepojené s opatreniami rozšírenými na časti bicyklov a s vytvoreným systémom oslobodenia. Vzhľadom na to stále platí záver, že opatrenia si vyžadujú opätovné preskúmanie, ako bolo stanovené v odôvodnení 138. V tejto veci Rada pripomína, že Komisia má možnosť začať ex officio predbežné preskúmanie týkajúce sa aspektov dumpingu, ujmy, ako aj systému oslobodenia podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(142)

Z týchto dôvodov a vzhľadom na skutočnosť, že obdobie uplatňovania opatrení by bolo v každom prípade súčasťou preskúmania, je príliš skoro posúdiť v rámci súčasného preskúmania pred uplynutím platnosti, či existujú osobitné dôvody alebo okolnosti, ktoré si vyžadujú iné obdobie, ako je zvyčajné obdobie 5 rokov, ako sa uvádza v článku 11 ods. 2 základného nariadenia. Preto sa usudzuje, že opatrenia by sa mali predĺžiť na obdobie 5 rokov, a to bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že dĺžka trvania súčasných antidumpingových opatrení sa môže znovu preskúmať v ďalšom prípadnom úplnom predbežnom preskúmaní, v závislosti od zistení.

H.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(143)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánovalo odporučiť zachovanie existujúcich opatrení. Poskytla sa im aj lehota na predloženie pripomienok v nadväznosti na uvedené zverejnenie. Podania a pripomienky sa náležite zohľadnili, ak boli opodstatnené.

(144)

Z uvedených skutočností vyplýva, že antidumpingové clo by sa malo zachovať počas 5 rokov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo sa týmto ukladá na dovoz bicyklov a ostatných ľudskou silou poháňaných dopravných prostriedkov (vrátane nákladných trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek) bez motora, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 8712 00 10 (číselný znak TARIC 8712001090), 8712 00 30 a ex 8712 00 80 (číselný znak TARIC 8712008090), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením výrobkov opísaných v odseku 1 je 48,5 %.

3.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 3. októbra 2011

Za Radu

predsednička

J. FEDAK


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(4)  Ú. v. ES L 17, 21.2.1997, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 175, 14.7.2000, s. 39.

(6)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 188, 13.7.2010, s. 5.

(8)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 20.

(9)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 19.

(10)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 30.

(11)  Ú. v. ES L 175, 14.7.2000, s. 49.


6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 991/2011

z 5. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Južnej Afriky v zoznamoch tretích krajín alebo ich častí v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 ods. 1 prvý pododsek a článok 8 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 23 ods. 1 a článok 24 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa stanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (3), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dovozu do Únie, prepravy cez Úniu alebo uskladnenia v nej zásielok mäsových výrobkov a zásielok opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev podľa nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (4).

(2)

V rozhodnutí 2007/777/ES sa tiež uvádzajú zoznamy tretích krajín a ich častí, z ktorých sa takýto dovoz, prevoz a skladovanie má povoliť, stanovujú sa vzorové zdravotné a veterinárne osvedčenia, ako aj pravidlá týkajúce sa pôvodu a spôsobov opracovania, ktoré sa v súvislosti s uvedenými výrobkami vyžadujú.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (5), sa stanovujú podmienky veterinárneho osvedčovania vzťahujúce sa na dovoz do Únie a prepravu cez jej územie, vrátane skladovania počas prepravy, hydiny, násadových vajec, jednodňových kurčiat, vajec bez obsahu špecifikovaných patogénov, mäsa, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa z hydiny vrátane vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri, vajec a výrobkov z vajec. V uvedenom nariadení sa stanovuje, že uvedené komodity je možné dovážať do Únie len z tých tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, ktoré sú uvedené v časti 1 prílohy I k danému nariadeniu.

(4)

Z dôvodu nedávneho výskytu ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky (highly pathogenic avian influenza, HPAI) v Južnej Afrike sa rozhodnutie 2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008 zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 536/2011 (6), aby sa pre dovoz mäsových výrobkov, opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu a získaných z mäsa vtákov nadradu bežce z farmových chovov a dovoz sušeného mäsa a pasterizovaných mäsových výrobkov zložených z mäsa z pernatej zveri z farmových chovov, vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri alebo obsahujúcich toto mäso z Južnej Afriky stanovili špecifické ošetrenia, ktoré sú dostatočné na elimináciu veterinárnych rizík súvisiacich s týmito komoditami, a zakázal sa dovoz chovných a úžitkových vtákov nadradu bežce a jednodňových kurčiat, násadových vajec a mäsa vtákov nadradu bežce z celého územia Južnej Afriky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 798/2008.

(5)

Južná Afrika predložila Komisii informácie o kontrolných opatreniach prijatých v súvislosti s nedávnym výskytom ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky. Komisia zhodnotila uvedené informácie a epidemiologickú situáciu v nadväznosti na výskyt uvedených ohnísk v Južnej Afrike.

(6)

Okrem toho núdzový tím Únie pre oblasť veterinárnej medicíny vykonal návštevu v Južnej Afrike, aby situáciu zhodnotil a vydal odporúčania na zlepšenie kontroly nákazy.

(7)

S cieľom kontrolovať túto nákazu a zamedziť jej šíreniu Južná Afrika zaviedla politiku depopulácie. Južná Afrika vykonáva činnosti dohľadu nad vtáčou chrípkou, ktoré sa zdajú byť v súlade s požiadavkami stanovenými v časti II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(8)

Pozitívny výsledok hodnotenia nákazovej situácie a epidemiologického vyšetrovania, ktoré uskutočnila Južná Afrika, umožňujú limitovať obmedzenia dovozu mäsa vtákov nadradu bežce do Únie na nákazou postihnutú časť územia Južnej Afriky, na ktorú Južná Afrika uvalila obmedzenia. Obmedzenie dovozu živých vtákov nadradu bežce a ich násadových vajec by však malo byť zachované pre celé územie Južnej Afriky vzhľadom na vyššie riziko možného zavlečenia vírusu do Únie.

(9)

Pokiaľ ide o spôsoby opracovania stanovené v rozhodnutí 2007/777/ES v súvislosti s dovozom určitých mäsových výrobkov, opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu a dovoz sušeného mäsa a pasterizovaných mäsových výrobkov, spôsoby opracovania uskutočňované pred výskytom ohnísk HPAI by sa mali v prípade komodít pochádzajúcich z časti územia Južnej Afriky bez výskytu nákazy opätovne uplatňovať.

(10)

V časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa uvádza zoznam území alebo častí území tretích krajín, na ktoré sa z veterinárnych dôvodov vzťahuje regionalizácia. Položka pre Južnú Afriku by mala byť pozmenená tak, aby zohľadňovala novú nákazovú situáciu, pokiaľ ide o HPAI v tejto tretej krajine, a vyplývajúce dôsledky pre obmedzenia dovozu dotknutých komodít do Únie.

(11)

Rozhodnutie 2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha I k nariadeniu (ES) 798/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. októbra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 147, 2.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti 1 sa položka týkajúca sa Južnej Afriky nahrádza takto:

„Južná Afrika

ZA

01/2005

Celá krajina

ZA-1

01/2005

Územie celej krajiny okrem:

časti oblasti kontroly slintačky a krívačky, ktorá sa nachádza vo veterinárnych regiónoch Mpumalanga a v Severných provinciách, v okrese Ingwavuma veterinárneho regiónu Natal a v hraničnej oblasti s Botswanou východne od 28° zemepisnej dĺžky a okres Camperdown v provincii KwaZuluNatal.

ZA-2

01/2011

Územie celej krajiny okrem:

časti územia vymedzenej týmito hranicami:

na severe: pohorie Swart Berg,

na juhu: pohorie Outeniqua,

na východe: cesta R339 spájajúca pohorie Swartberg s pohorím Outeniqua, z Barandas cez Uniondale,

na západe: pohorie Gamka spájajúce pohorie Swartberg a rieku Gamka južne smerom k pohoriu Outeniqua.“

2.

V časti 2 sa položka týkajúca sa Južnej Afriky nahrádza takto:

„ZA-0

Južná Afrika (1)

Celá krajina ZA-0

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZA-2

Južná Afrika ZA-2 (1)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX“

3.

V časti 3 sa položka týkajúca sa Južnej Afriky nahrádza takto:

„ZA

Južná Afrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Južná Afrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX

Južná Afrika ZA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

E

XXX“


PRÍLOHA II

V časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa položka týkajúca sa Južnej Afriky nahrádza takto:

„ZA – Južná Afrika

ZA-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

HER

III

ZA-1

Celá krajina okrem ZA-2

RAT

VII

 

 

9.10.2011

 

 

 

ZA-2

Časť územia vymedzená týmito hranicami:

na severe: pohorie Swart Berg,

na juhu: pohorie Outeniqua,

na východe: cesta R339 spájajúca pohorie Swartberg s pohorím Outeniqua, z Barandas cez Uniondale,

západe: pohorie Gamka spájajúce pohorie Swartberg a rieku Gamka južne smerom k pohoriu Outeniqua.

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 

 


6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 992/2011

z 5. októbra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. októbra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

BR

31,9

MK

38,5

ZZ

35,2

0707 00 05

EG

98,1

MK

44,0

TR

126,8

ZZ

89,6

0709 90 70

TR

123,0

ZZ

123,0

0805 50 10

AR

69,4

BR

41,3

CL

60,5

TR

64,6

UY

68,8

ZA

75,1

ZZ

63,3

0806 10 10

CL

79,6

EG

65,0

MK

82,2

TR

108,1

ZA

62,4

ZZ

79,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

82,6

NZ

116,9

US

114,5

ZA

85,4

ZZ

97,9

0808 20 50

CN

50,2

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

72,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/25


ROZHODNUTIE RADY

z 20. septembra 2011,

ktorým sa vymenúvajú dvaja írski členovia a jeden írsky náhradník Výboru regiónov

(2011/649/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh írskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Michelle MULHERINOVEJ a pána Denisa LANDYHO sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov. V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Terryho BRENNANA sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pán John SHEAHAN, Member of Limerick County Council,

pán Des HURLEY, Member of Carlow Local Authorities (County and Town)

a

b)

za náhradníčku:

pani Catherine YOREOVÁ, Member of Meath County Council.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. septembra 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/26


ROZHODNUTIE RADY

z 20. septembra 2011,

ktorým sa vymenúva jeden luxemburský člen a jeden luxemburský náhradník Výboru regiónov

(2011/650/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh luxemburskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Paula-Henriho MEYERSA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov. V dôsledku vymenovania pána Gillesa ROTHA za člena Výboru regiónov sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za člena a náhradníka Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, vymenúvajú:

a)

za člena:

pán Gilles ROTH, Bourgmestre de la Commune de Mamer

a

b)

za náhradníka:

pán Pierre WIES, Bourgmestre de la Commune de Larochette.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. septembra 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júna 2011

o štátnej pomoci v odvetví spracovania uhynutých zvierat v roku 2003 štátna pomoc C 23/05 (ex NN 8/04 a N 515/03)

[oznámené pod číslom K(2011) 4425]

(Iba francúzske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2011/651/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2,

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Listom zo 7. novembra 2003 stále zastúpenie Francúzska pri Európskej únii oznámilo Komisii podľa článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len ZFEÚ) (1), že niektoré podniky, ktoré predávajú mäso na účely maloobchodu, budú oslobodené od kafilerickej dane.

(2)

Pôvodné oznámenie sa týkalo na jednej strane pomoci udelenej v roku 2003 a na strane druhej pomoci plánovanej na rok 2004. Keďže časť pomoci sa už udelila, Komisia sa rozhodla, že spis rozdelí. Z pomoci udelenej v roku 2003 je v rámci tohto rozhodnutia predmetom skúmania len oslobodenie od kafilerickej dane.

(3)

Kafilerická daň bola zrušená 1. januára 2004. Následne sa financovanie verejnej služby spracovania uhynutých zvierat zabezpečilo zavedením „jatočnej dane“, voči ktorej Komisia nevzniesla námietku (2).

(4)

V rámci prešetrenia spisu o „jatočnej dani“ (štátna pomoc č. N 515A/03) francúzske orgány zaslali Komisii informácie, ktoré sú relevantné aj v tomto osobitnom prípade, predovšetkým listom z 29. decembra 2003.

(5)

Listom zo 7. apríla 2005, zaevidovaným dňa 12. apríla 2005, francúzske orgány predložili doplňujúce informácie, ktoré si Komisia vyžiadala listom zo 4. marca 2005.

(6)

Komisia začala vo veci danej pomoci konanie súlade s článkom 108 ods. 2 ZFEÚ, a to listom č. SG(2005)D/202956 zo 7. júla 2005.

(7)

Rozhodnutie Komisie o začatí postupu bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisia vyzvala ostatné členské štáty a iné zainteresované strany, aby k predmetnej pomoci vyjadrili svoje pripomienky.

(8)

Francúzske orgány poslali svoje pripomienky listami z 20. septembra 2005 a 15. novembra 2005, ktoré boli zaregistrované dňa 17. novembra 2005.

(9)

Komisii boli doručené pripomienky od Združenia mäsiarstva, mäsiarstva – údenárstva, lahôdkarstva (Confédération de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs, ďalej len „CFBCT“) z 18. októbra 2005 a pripomienky jednej súkromnej spoločnosti zo 17. októbra 2005 (4) a z 11. júla 2008.

(10)

Listom z 18. apríla 2011 francúzske orgány potvrdili, že oslobodenie od platenia dane z nákupu mäsa (takzvaná „kafilerická daň“) schválená na rok 2003 pre niektoré podniky, ktoré uvádzajú na trh poľnohospodárske výrobky, spadá do pôsobnosti nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis  (5).

II.   OPIS

(11)

Predmetné opatrenie sa týka financovania verejnej služby spracovania uhynutých zvierat na rok 2003 a likvidácie mäsokostnej múčky, ktorá už nemá obchodné využitie.

(12)

Verejná služba spracovania uhynutých zvierat sa najskôr financovala z kafilerickej dane zavedenej článkom 302a ZD francúzskeho všeobecného zákonníka o daniach, ktorý vyplynul z článku 1 francúzskeho zákona č. 96-1139 z 26. decembra 1996 o zbere a zneškodňovaní mŕtvych zvierat a odpadov z bitúnkov (ďalej len „zákon z roku 1996“).

(13)

Kafilerická daň sa týka nákupov mäsa a ďalších špecifických výrobkov akoukoľvek osobou, ktorá vykonáva maloobchodný predaj týchto výrobkov. Daň v zásade platí každá osoba, ktorá vykonáva maloobchodný predaj. Jej základom je hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) nákupov akéhokoľvek pôvodu:

čerstvého alebo tepelne spracovaného, chladeného alebo mrazeného mäsa a vnútorností z hydiny, králikov, diviny alebo hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, koní, oslov a ich krížencov,

soleného mäsa, údených mäsových výrobkov, masti, mäsových konzerv a spracovaných vnútorností,

krmivá pre zvieratá na základe mäsa a vnútorností.

(14)

Podniky, ktorých obrat bol v predchádzajúcom kalendárnom roku nižší ako 2 500 000 francúzskych frankov (FRF) (6) (381 122 EUR) bez DPH, sú oslobodené od dane. Sadzby dane boli stanovené na 0,5 % za mesačné nákupy bez DPH do 125 000 FRF (19 056 EUR) a na 0,9 % nad 125 000 FRF. Článok 35 opravného zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 (zákon č. 2000-1353 z 30. decembra 2000) priniesol niektoré úpravy mechanizmu kafilerickej dane, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Tieto úpravy mali za cieľ čeliť účinkom krízy BSE a zvýšeným nákladom, ktoré z toho vyplývajú. Tak bol základ dane rozšírený aj na „iné výrobky na mäsovom základe“. Sadzba dane bola stanovená na 2,1 % za mesačné nákupy do 125 000 FRF (19 056 EUR) a na 3,9 % nad 125 000 FRF. Okrem toho všetky podniky, ktorých obrat bol v predchádzajúcom kalendárnom roku nižší ako 5 000 000 FRF (762 245 EUR) bez DPH, boli oslobodené od dane.

(15)

Pôvodne, teda od 1. januára 1997, bol výnos z dane poukázaný do fondu vytvoreného špeciálne na tento účel, ktorého cieľom bolo financovať službu zberu a zneškodňovania mŕtvych zvierat uznaných za nevhodné na spotrebu pre ľudí a zvieratá, teda činnosti vymedzené článkom 264 poľnohospodárskeho zákonníka ako úloha verejnej služby. Fond spravovalo Národné stredisko pre rozvoj štruktúr poľnohospodárskych podnikov (ďalej len „CNASEA“).

(16)

Od 1. januára 2001 bol výnos z kafilerickej dane poukazovaný priamo do všeobecného štátneho rozpočtu a už nie do fondu vytvoreného na tento účel. Na rok 2003 malo ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva, rybolovu a vidieka k dispozícii prostriedky na základe vyhlášky č. 2002-1580 z 30. decembra 2002 o uplatňovaní finančného zákona v roku 2003. Spadali do bežných výdavkov tohto ministerstva v časti IV, Verejné opatrenia, 4. oddiel, Ekonomické opatrenia, podpory a intervencie. Na rok 2003 bol výnos z tejto dane ohodnotený na 550 miliónov EUR.

(17)

V oznámení na rok 2003 sa počítalo s pomocou na uskladnenie a likvidáciu mäsokostnej múčky a s pomocou na prevoz a likvidáciu uhynutých zvierat a na jatočný odpad. Okrem toho sa zákonom z roku 1996 oslobodili od dane podniky predávajúce mäso na účely maloobchodu, ktorých ročný obrat bol nižší ako 762 245 EUR. Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, platil zákon z roku 1996 po celý rok 2003.

(18)

Komisia vo svojom rozhodnutí o začatí konania dospela k záveru, že v prípade opatrení pomoci týkajúcej sa zberu a likvidácie uhynutých zvierat, ako aj uskladnenia a likvidácie mäsokostnej múčky a odpadov z bitúnkov nehrozí, že by mali vplyv na podmienky obchodu v miere, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom. Mohli teda využiť výnimku ustanovenú v článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ, nakoľko ide o opatrenia, ktoré môžu prispieť k rozvoju odvetvia. Komisia sa však rozhodla začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide o existenciu a zlučiteľnosť pomoci pre podniky oslobodené od kafilerickej dane.

(19)

V čase začatia postupu kontroly sa Komisia domnievala, že oslobodenie od kafilerickej dane spôsobilo stratu na štátnych príjmoch, a že toto oslobodenie sa tak vzhľadom na povahu a štruktúru daňového systému, ktorého zmyslom je zaisťovať štátu príjmy, javilo ako neodôvodnené. Podľa informácií, ktoré mala Komisia k dispozícii, sa oslobodenie skutočne neprejavuje len na obratoch realizovaných z predaja mäsa, ale aj na celkovom obrate z predaja.

(20)

Keďže kafilerická daň sa vypočíta z hodnoty produktov na základe mäsa, nezdá sa ako odôvodnené oslobodiť z platenia dane podnik majúci vyšší obrat z predaja mäsa, zatiaľ čo jeho konkurent, ktorý by mal nižší obrat z predaja produktov na základe mäsa, by podliehal dani.

(21)

Preto sa zdalo, že uvedené oslobodenie vytvára selektívnu výhodu. Jednalo by sa teda o pomoc pre predajcov, ktorých daňové zaťaženie by sa vďaka oslobodeniu zmiernilo. Na základe číselných údajov týkajúcich sa predaja mäsa sa Komisia vyjadrila, že v roku 2003 bolo oslobodenie od dane obchodníkov, ktorí mali obrat nižší ako 762 245 EUR, výhodou predstavujúcou štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

(22)

Komisia nemohla vylúčiť, že oslobodenie od dane nemá vplyv na obchod medzi členskými štátmi, najmä v pohraničných oblastiach.

(23)

V prípade obchodníkov, ktorí mali obrat nižší ako 762 245 EUR, sa oslobodenie od dane teda javilo ako štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

(24)

Konkrétne sa zdalo, že oslobodením od dane sa znížilo zaťaženie bez akéhokoľvek stimulačného prvku a bez akejkoľvek protihodnoty pre príjemcov a že jeho zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže nebola preukázaná.

(25)

Komisia sa preto domnievala, že pomoc spadá do pôsobnosti bodu 3.5 Pokynov Spoločenstva o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva (7), ktoré boli v tom čase platné. Týmto bodom sa ustanovuje, že na to, aby sa akékoľvek opatrenie pomoci mohlo pokladať za zlučiteľné so spoločným trhom, musí mať istý stimulačný prvok alebo sa musí požadovať protihodnota od príjemcu. Okrem výnimiek vyslovene ustanovených v právnych predpisoch Spoločenstva alebo v uvedených pokynoch je jednostranná štátna pomoc určená len na zlepšenie finančnej situácie výrobcov, ktorá ale nijako neprispieva k rozvoju odvetvia, považovaná za prevádzkovú pomoc a je teda nezlučiteľná so spoločným trhom.

(26)

V prípade podnikov oslobodených od kafilerickej dane nemohla Komisia vylúčiť, že ide o štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ a o prevádzkovú pomoc, v prípade ktorej mala Komisia pochybnosti o zlučiteľnosti s vnútorným trhom.

III.   PRIPOMIENKY PREDLOŽENÉ FRANCÚZSKOM

(27)

Francúzske orgány predložili pripomienky v listoch z 20. septembra 2005 a z 15. novembra 2005. Vo svojich listoch potvrdili, že v prípade oslobodenia od dane podnikov, ktoré nepodliehali dani, určite išlo o pomoc v zmysle Zmluvy o ES. Komisia okrem toho dospela k podobnému záveru vo svojom rozhodnutí 2005/474/ES (8), ktoré sa týkalo oslobodenia od dane od 1. januára 1997 do 31. decembra 2002 (pomoc NN 17/01, nové číslo C 49/02).

(28)

Francúzske orgány však pred vstupom nariadenia (ES) č. 1998/2006 do platnosti argumentovali tým, že pomoc spadá do pôsobnosti nariadenia Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES pri pomoci de minimis  (9). Podľa nich z počtu príslušných podnikov, ktorých bolo ročne v priemere viac než 100 000, a z hodnoty ročného obratu, z ktorého sa rátalo oslobodenie od dane (762 245 EUR), vyplývalo, že výška oslobodenia, ktorá sa mohla považovať za štátnu pomoc, bola v každom prípade nižšia ako maximálna suma 100 000 EUR počas trojročného obdobia, tak ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 69/2001.

(29)

S cieľom ukázať, že maximálna suma oslobodenia od dane, ktorú využili tieto podniky v roku 2003, bola počas 3 rokov systematicky nižšia ako 100 000 EUR, využili francúzske orgány dve metódy.

(30)

Najskôr sa pokúsili znovu určiť ročný obrat podniku, ktorý platil počas 3 rokov daň 100 000 EUR, čo je v priemere 33 333 EUR ročne. Na základe tejto sumy, rozdelenej podľa jednotlivých sadzieb dane (2,1 % a 3,9 %) stanovili daňový základ zodpovedajúci nákupom mäsa daného podniku. Nakoniec na základe hodnoty týchto nákupov mäsa francúzske orgány odhadli ročný obrat, pričom vychádzali z (nadnesenej) hypotézy, že sa daný podnik špecializuje na obchod s mäsom. Táto metóda im teda umožnila dospieť k omnoho vyššiemu obratu podniku, ako je hranica na oslobodenie od dane. Hranica pre oslobodenie od dane 762 245 EUR sa teda veľmi presiahla, čo znamená, že podnik, ktorý platil počas troch rokov daň 100 000 EUR, nemôže byť v žiadnom prípade oslobodený od dane z nákupov mäsa.

(31)

V druhom prípade sa francúzske orgány snažili opäť určiť výšku dane podniku, ktorý sa špecializuje na mäso a ktorého ročný obrat bol tesne pod hranicou pre oslobodenie od dane, teda 762 000 EUR. Na základe kvocientu nákupy/obrat, ktorý je 0,58 (10), vypočítali francúzske orgány hodnotu nákupov mäsa tohto podniku, teda 441 960 EUR (762 000 × 0,58). Táto druhá metóda dokazuje, že maximálna výška oslobodenia je 13 132 EUR/rok na podnik, čo je suma, ktorá je stále nižšia ako 100 000 EUR za tri roky.

(32)

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 1998/2006 francúzske orgány potvrdili, že oslobodenie od platenia dane z nákupov mäsa (takzvaná „kafilerická daň“) schválené na rok 2003 pre niektoré podniky, ktoré uvádzajú na trh poľnohospodárske výrobky, spadá do pôsobnosti uvedeného nariadenia, najmä jeho článku 5 o prechodných opatreniach.

IV.   PRIPOMIENKY TRETÍCH STRÁN

(33)

V prvom rade Združenie mäsiarstva, mäsiarstva – údenárstva, lahôdkarstva (ďalej len „CFBCT“) poukázalo na to, že dané opatrenie nespĺňa kritériá vymedzenia štátnej pomoci a že daňový mechanizmus uplatnený na niektoré podniky v závislosti od výšky ich obratu sa dá plne zdôvodniť všeobecnou štruktúrou daňového systému. Podľa CFBCT sa daň z nákupov mäsa inkasovala a kontrolovala podľa pravidiel platných v oblasti DPH a podobných daní. Stanovenie hranice pre oslobodenie od dane sa zakladalo na objektívnom a racionálnom kritériu, ktoré je identické s hranicami uplatniteľnými na iné dane. Zákon z roku 1996 zodpovedal logike francúzskeho systému výberu DPH. Jeho cieľom teda nebolo poskytnúť výnimočnú výhodu niektorým podnikom, ale zaviesť hranicu zdanenia, pri ktorej sa má zohľadniť schopnosť podnikov platiť dane a najmä životaschopnosť mäsiarskych podnikov.

(34)

V druhom rade, toto opatrenie sa podľa CFBCT netýkalo obchodu v rámci Spoločenstva. Veľmi malé podniky, ktorých sa v skutočnosti príslušné opatrenie týkalo, ako aj veľmi zúžený geografický trh, na ktorom vykonávajú svoju činnosť, vytvárajú pochybnosť o tom, že opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

(35)

Ak by sa aj mal vziať do úvahy fakt, že podniky oslobodené od dane v skutočnosti mali prospech z pomoci, CFBCT zastáva názor, že táto pomoc by bola v každom prípade zlučiteľná s pravidlami zmluvy.

(36)

Komisia by mala považovať vyňatie malých mäsiarskych a lahôdkarských podnikov za odôvodnené cieľom všeobecného záujmu: riadením krízy týkajúcej sa BSE a nevyhnutným spracovaním nebezpečných produktov. Okrem toho, toto opatrenie sa týkalo len malých a stredných podnikov a potenciálne by sa naň vzťahovali opatrenia o výnimke platné v danom čase, konkrétne nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (11) a nariadenie Komisie (ES) č. 1/2004 z 23. decembra 2003 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc udelenú malým a stredným podnikom aktívnym vo výrobe, spracovaní a uvádzaní poľnohospodárskych výrobkov na trh (12).

(37)

V každom prípade CFBCT zdôrazňuje, že vyžadovanie vrátenia pomoci, ku ktorému by došlo, ak by sa opatrenie po prehodnotení označilo za nezlučiteľnú štátnu pomoc, by predstavovalo porušenie článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (13) v tom zmysle, že v zápornom rozhodnutí spojenom s vrátením pomoci sa by nezohľadnila legitímna dôvera v podniky prijímajúce pomoc.

(38)

V každom prípade hodnotenie sumy pomoci a posteriori na základe spätného paušálneho zdanenia by mohlo viesť k umiestneniu pod hranice pomoci de minimis, keďže prípadní príjemcovia tejto pomoci boli prevažne mikropodniky.

(39)

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, príslušná súkromná spoločnosť pôsobí vo Francúzsku v oblasti distribúcie potravín. Vzhľadom na to, že za roky 2001 až 2003 uhradila táto spoločnosť kafilerickú daň a požiadala o preplatenie sumy uhradenej francúzskym daňovým orgánom, sa táto spoločnosť nazdáva, že je v jej záujme predložiť pripomienky k tomuto postupu.

(40)

Spoločnosť zastáva názor, že na rozdiel od záveru, ku ktorému dospela Komisia vo svojom rozhodnutí o začatí konania z 5. júla 2005 (2005/K 228/06) (14), štátna pomoc v odvetví spracovania uhynutých zvierat a daň z nákupov mäsa neboli oddelené. Tvrdí, že kafilerická daň hradená v roku 2003 sa zakladá na článku 302a ZD všeobecného zákonníka o daniach a financuje sa ňou mechanizmus štátnej pomoci podľa článku 107 ZFEÚ. Keďže tento mechanizmus nebol vopred Komisii oznámený, mal by sa vyhlásiť za nezákonný.

(41)

Okrem toho, spoločnosť zdôrazňuje, že výnimka z dane je nezlučiteľná vzhľadom na článok 107 ZFEÚ, čo by viedlo k nesúladu dane so zásadou rovnosti v oblasti daní a teda aj s pravidlami hospodárskej súťaže.

V.   POSÚDENIE

(42)

Z článkom 107 ods. 1 ZFEÚ vyplýva, že, ak nie je v zmluve určené inak, je pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo strany štátu alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša alebo môže narušiť hospodársku súťaž tým, že zvýhodní určité podniky alebo určité výrobné odvetvia, ak ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, nezlučiteľná so spoločným trhom.

(43)

Články 107, 108 a 109 ZFEÚ sa uplatňujú na odvetvie bravčového mäsa podľa článku 21 nariadenia Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (15). Uplatňujú sa na odvetvie hovädzieho mäsa podľa článku 40 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (16). Pred prijatím nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa články 107, 108 a 109 ZFEÚ uplatňovali na odvetvie hovädzieho a teľacieho mäsa v súlade s článkom 24 nariadenia Rady (EHS) č. 805/68 (17). Uplatňujú sa na odvetvie ovčieho a kozieho mäsa podľa článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 2467/98 z 3. novembra 1998 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (18). Uplatňujú sa na odvetvie hydinového mäsa podľa článku 19 nariadenia Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (19). Nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (20) sa zrušili tieto jednotlivé nariadenia a v jeho článku 180 sa ustanovuje, že pravidlá v oblasti štátnej pomoci sa uplatňujú na vyššie uvedené výrobky.

(44)

Francúzske orgány potvrdili, že oslobodenie od platenia dane z nákupov mäsa (takzvaná „kafilerická daň“) schválené na rok 2003 pre niektoré podniky, ktoré uvádzajú na trh poľnohospodárske výrobky, spadalo do pôsobnosti uvedeného nariadenia (ES) č. 1998/2006.

(45)

Podľa nariadenia (ES) č. 1998/2006 sa pomoc, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v danom nariadení, považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ a teda nepodlieha povinnosti notifikácie ustanovenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

(46)

Nariadenie (ES) č. 1998/2006 sa uplatňuje na pomoc udelenú podnikom vo všetkých odvetviach, ale v prípade podnikov, ktoré pôsobia v oblasti spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES na trh len v tom prípade, ak výška pomoci nie je stanovená na základe ceny alebo množstva výrobkov tohto typu kúpených od prvovýrobcov nebo uvedených na trh príslušnými podnikmi a ak poskytnutie pomoci nepodlieha podmienke, že bude sčasti alebo celkom postúpená prvovýrobcom.

(47)

V súlade s článkom 5 ods. 1 sa nariadenie (ES) č. 1998/2006 uplatňuje aj na pomoc udelenú skôr ako nadobudlo účinnosť, podnikom činným v odvetví spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh, ak pomoc spĺňa všetky podmienky ustanovené v článkoch 1 a 2. Nariadenie (ES) č. 1998/2006 nadobudlo účinnosť 29. decembra 2006.

(48)

V súlade s článkom 2 ods. 2 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1998/2006 nemôže celková výška pomoci de minimis poskytnutej tomu istému podniku v ktoromkoľvek trojročnom zdaňovacom období presiahnuť sumu 200 000 EUR. Stanovený strop je vyjadrený v podobe finančnej pomoci. V prípade všetkých použitých číselných údajov ide o sumy v hrubom, to znamená pred odrátaním dane alebo iných nákladov. Ak sa pomoc poskytuje inou formou ako formou finančnej pomoci, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubej hotovostnej finančnej pomoci.

(49)

Dané podniky pôsobili v oblasti spracovania a uvádzania výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES a iných výrobkov na trh a v roku 2003 boli oslobodené od kafilerickej dane. V súlade s prechodnými opatreniami uvedenými v článku 5 sa teda nariadenie (ES) č. 1998/2006 v tomto prípade uplatňuje.

(50)

Francúzske orgány preukázali splnenie podmienok uvedených v nariadení (ES) č. 1998/2006 tým, že dokázali, že ekvivalent finančnej pomoci, ktorú dostal jednotlivo každý príjemca ani v jednom prípade nepresiahol 200 000 EUR počas obdobia troch rokov, lebo maximálna suma oslobodená od dane bola 13 132 EUR ročne na podnik (pozri odôvodnenie 29).

(51)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia nazdáva, že oslobodenie podnikov predávajúcich mäso na účely maloobchodu, ktorých ročný obrat bol v roku 2003 nižší ako 762 245 EUR, spadá do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1998/2006 a spĺňa podmienky ustanovené v danom nariadení. Preto toto oslobodenie od dane nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Oslobodenie podnikov predávajúcich mäso na účely maloobchodu, ktorých ročný obrat je nižší ako 762 245 EUR, od kafilerickej dane na rok 2003 nie je pomocou v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa články 87 a 88 Zmluvy o ES nahradili článkami 107 a 108 ZFEÚ. Obidva súbory ustanovení sú v podstate rovnaké. V prípade potreby sa odkazy na články 107 a 108 ZFEÚ na účely tohto rozhodnutia chápu ako odkazy na články 87 a 88 Zmluvy o ES.

(2)  Štátna pomoc č. 515A/03, list francúzskym orgánom č. K(2004) 936 konečná verzia, 30.3.2004.

(3)  Ú. v. EÚ C 228, 17.9.2005, s. 13.

(4)  Spoločnosť žiadala o dôverné zaobchádzanie s jej identitou.

(5)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5.

(6)  Na základe 1 FRF = 0,15 EUR.

(7)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2.

(8)  Ú. v. EÚ L 176, 8.7.2005, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

(10)  Údaje od francúzskych orgánov vychádzajúce z profesionálnych zdrojov (Centrá riadenia konfederácie mäsového priemyslu).

(11)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.

(12)  Ú. v. EÚ L 1, 3.1.2004, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(14)  Porovnaj poznámku pod čiarou 3.

(15)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s.1.

(16)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

(17)  Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 24.

(18)  Ú. v. ES L 312, 20.11.1998, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77.

(20)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.