ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.254.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 254

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
30. septembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/640/SZBP z 12. júla 2011 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o podmienkach odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pirátstva, a súvisiaceho zaisteného majetku zo strany námorných síl pod vedením Európskej únie Maurícijskej republike, a o podmienkach osôb podozrivých z pirátstva po ich odovzdaní

1

Dohoda medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o podmienkach odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pirátstva, a súvisiaceho zaisteného majetku zo strany námorných síl pod vedením Európskej únie Maurícijskej republike, a o podmienkach osôb podozrivých z pirátstva po ich odovzdaní

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 969/2011 z 29. septembra 2011, o začatí preskúmania vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 400/2010 (ktorým sa rozširuje konečné antidampingové clo uložené nariadením (ES) č. 1858/2005 o dovoze oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike) na účely zistenia možnosti udelenia výnimky z týchto opatrení jednému kórejskému vývozcovi, zrušenia antidampingového cla na dovoz od tohto vývozcu a podmienenia dovozu od tohto vývozcu registrácii

7

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 970/2011 z 29. septembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 971/2011 z 29. septembra 2011, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré výrobky v sektore cukru na hospodársky rok 2011/2012

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 972/2011 z 29. septembra 2011, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 1. októbra 2011

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 973/2011 z 29. septembra 2011 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby pre piatu čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 634/2011

16

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/641/SZBP z 29. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

18

 

 

2011/642/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2011, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých systémov grafitových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

20

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/72/EÚ zo 14. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility (Ú. v. EÚ L 246, 23.9.2011)

22

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/1


ROZHODNUTIE RADY 2011/640/SZBP

z 12. júla 2011

o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o podmienkach odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pirátstva, a súvisiaceho zaisteného majetku zo strany námorných síl pod vedením Európskej únie Maurícijskej republike, a o podmienkach osôb podozrivých z pirátstva po ich odovzdaní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 37 a na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 218 ods. 5 a 6,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“),

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) prijala 2. júna 2008 rezolúciu 1816 (2008), v ktorej vyzýva všetky štáty, aby spolupracovali pri určení právomoci a pri vyšetrovaní a stíhaní osôb zodpovedných za pirátske činy a ozbrojené lúpeže pri pobreží Somálska. Tieto ustanovenia sa potvrdili v nasledujúcich rezolúciách BR OSN.

(2)

Rada 10. novembra 2008 prijala jednotnú akciu 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (operácia „Atalanta“).

(3)

V článku 12 jednotnej akcie 2008/851/SZBP sa ustanovuje, že osoby, ktoré sú podozrivé z úmyslu spáchať, z páchania alebo ktoré spáchali pirátske činy alebo ozbrojenú lúpež a boli v teritoriálnych vodách Somálska zatknuté a zadržané na účely ich stíhania, ako aj veci, ktoré boli použité na spáchanie týchto činov, sa môžu odovzdať tretiemu štátu, ktorý si želá vykonávať právomoc nad uvedenými osobami a vecami, za predpokladu, že podmienky tohto odovzdania boli s týmto tretím štátom dohodnuté spôsobom, ktorý je v súlade s uplatniteľným medzinárodným právom, najmä medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, aby sa zabezpečilo, že žiadna osoba nebude vystavená trestu smrti, mučeniu alebo krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu.

(4)

V nadväznosti na prijatie rozhodnutia Rady z 22. marca 2010 o poverení začať rokovania rokoval VP v súlade s článkom 37 Zmluvy o EÚ o Dohode medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o podmienkach odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pirátstva, a súvisiaceho zaisteného majetku zo strany námorných síl pod vedením EÚ Maurícijskej republike, a o podmienkach osôb podozrivých z pirátstva po ich odovzdaní (ďalej len „dohoda“).

(5)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o podmienkach odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pirátstva, a súvisiaceho zaisteného majetku zo strany námorných síl pod vedením Európskej únie Maurícijskej republike, a o podmienkach osôb podozrivých z pirátstva po ich odovzdaní (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody s cieľom zaviazať Úniu.

Článok 3

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie ustanovené v článku 11 ods. 1 dohody (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. júla 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o podmienkach odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pirátstva, a súvisiaceho zaisteného majetku zo strany námorných síl pod vedením Európskej únie Maurícijskej republike, a o podmienkach osôb podozrivých z pirátstva po ich odovzdaní

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

MAURÍCIJSKÁ REPUBLIKA,

ďalej len „Maurícius“,

na strane druhej,

spolu ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), ako aj následné rezolúcie BR OSN,

Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982, a najmä jeho články 100 až 107 a článok 110,

jednotnú akciu Rady EÚ 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (operácia EUNAVFOR Atalanta), ktorá sa zmenila a doplnila rozhodnutím Rady 2009/907/SZBP z 8. decembra 2009 (2),

medzinárodné právo v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966 a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

skutočnosť, že touto dohodou nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán podľa medzinárodných dohôd a iných nástrojov, ktorými sa zriaďujú medzinárodné súdy a tribunály, vrátane štatútu Medzinárodného trestného súdu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ

Touto dohodou sa vymedzujú podmienky a spôsoby

a)

odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pokusu spáchať, z páchania alebo zo spáchania pirátskych činov v rámci oblasti operácie EUNAVFOR, na šírom mori v blízkosti pobrežných vôd Maurícia, Madagaskaru, Komor, Seychel a Réunionu, a zadržaných EUNAVFOR-om;

b)

odovzdávania súvisiaceho majetku zaisteného EUNAVFOR-om, zo strany EUNAVFOR-u Mauríciu, a

c)

spôsobov zaobchádzania s odovzdanými osobami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR)“ sú hlavný vojenský štáb EÚ a národné kontingenty, ktoré prispievajú k operácii EÚ „Atalanta“, ich lode, lietadlá a majetok;

b)

operácia“ je príprava, zriadenie, vykonávanie a podpora vojenskej misie zriadenej jednotnou akciou Rady EÚ 2008/851/SZBP a/alebo jednotnými akciami, ktoré na ňu nadväzujú;

c)

národné kontingenty“ sú jednotky a lode patriace členským štátom Európskej únie a iným štátom podľa oznámenia EÚ, ktoré sa zúčastňujú operácie;

d)

vysielajúci štát“ je štát poskytujúci EUNAVFOR-u národný kontingent;

e)

pirátstvo“ je pirátstvo, ako sa vymedzuje v článku 101 dohovoru UNCLOS;

f)

odovzdaná osoba“ je každá osoba, ktorá je podozrivá z pokusu spáchať, z páchania alebo zo spáchania pirátskych činov, odovzdaná EUNAVFOR-om Mauríciu podľa tejto dohody.

Článok 3

Všeobecné zásady

1.   Maurícius môže na žiadosť EUNAVFOR-u akceptovať odovzdávanie osôb zadržaných EUNAVFOR-om v súvislosti s pirátstvom, ako aj súvisiaceho majetku zaisteného EUNAVFOR-om, a odovzdať takéto osoby a majetok svojim príslušným orgánom na účely vyšetrovania a stíhania. Súhlas s akceptáciou navrhnutého odovzdania vyjadruje Maurícius v závislosti od jednotlivých prípadov, pričom zohľadňuje všetky podstatné okolnosti, vrátane miesta udalosti.

2.   EUNAVFOR odovzdáva osoby iba príslušným maurícijským orgánom presadzovania práva.

3.   Odovzdanie sa uskutoční až vtedy, keď príslušné maurícijské orgány presadzovania práva rozhodnú do piatich pracovných dní od dátumu prijatia dôkazov, ktoré im poskytol EUNAVFOR, že sa možno opodstatnene domnievať, že bude zabezpečené odsúdenie osôb zadržaných EUNAVFOR-om.

4.   Rozhodnutie o tom, či sa možno opodstatnene domnievať, že bude zabezpečené odsúdenie prijmú príslušné maurícijské orgány presadzovania práva na základe dôkazov, ktoré im postúpi EUNAVFOR prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov.

5.   S každou odovzdanou osobou sa zaobchádza humánne a v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv, ktoré sú zakotvené v Ústave Maurícia, vrátane zákazu mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, zákazu svojvoľného zadržiavania a v súlade s požiadavkami zabezpečenia spravodlivého procesu.

Článok 4

Zaobchádzanie s odovzdanými osobami, ich trestné stíhanie a súdny proces

1.   V súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a s Ústavou Maurícia sa s každou odovzdanou osobou zaobchádza humánne a nevystavuje sa mučeniu alebo krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, poskytne sa jej primerané ubytovanie a strava, prístup k lekárskej starostlivosti a možnosť vykonávať náboženské úkony.

2.   Každá odovzdaná osoba je ihneď predvedená pred sudcu alebo iného úradníka splnomocneného zákonom na výkon súdnej právomoci, ktorý bezodkladne rozhodne o zákonnosti zadržania odovzdanej osoby a nariadi jej prepustenie, ak nie je zadržanie odôvodnené.

3.   Každá odovzdaná osoba má právo na to, aby bola súdená v primeranej lehote alebo prepustená.

4.   Každá odovzdaná osoba má pri rozhodovaní o akomkoľvek trestnom obvinení proti nej právo na to, aby jej záležitosť bola spravodlivo a verejne prejednaná príslušným nezávislým a nestranným súdom, ktorý je zriadený podľa zákona.

5.   Každá odovzdaná osoba obvinená z trestného činu sa považuje za nevinnú, pokým sa jej vina nepreukáže zákonným spôsobom.

6.   Každá odovzdaná osoba má pri rozhodovaní o akomkoľvek trestnom obvinení proti nej pri uplatňovaní plnej rovnoprávnosti právo na tieto minimálne záruky:

a)

byť okamžite a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámená s povahou a dôvodom obvinenia proti nej;

b)

mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby a komunikovať s právnym zástupcom podľa vlastnej voľby;

c)

byť súdená bez zbytočného odkladu;

d)

byť súdená vo svojej prítomnosti a obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom právnej pomoci podľa vlastnej voľby; byť informovaná o práve získania právnej pomoci, ak právnu pomoc nemá, a mať právnu pomoc, ktorá sa jej poskytne vždy, ak si to vyžadujú záujmy spravodlivosti, a ktorá sa jej poskytne bez toho, aby ju musela uhradiť, ak nemá dostatok prostriedkov na jej zaplatenie;

e)

mať možnosť preskúmať alebo nechať preskúmať všetky dôkazy proti nej vrátane miestoprísažných vyhlásení svedkov, ktorí vykonali zatknutie, a zabezpečiť účasť a výsluch svedkov v jej prospech za rovnakých podmienok ako svedkov v jej neprospech;

f)

mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí;

g)

nebyť prinútená svedčiť proti sebe alebo priznať svoju vinu.

7.   Každá odovzdaná osoba odsúdená za trestný čin má právo na preskúmanie svojho rozsudku a trestu vyšším súdom alebo na odvolanie sa proti tomuto rozsudku a trestu na vyššom súde v súlade s právnymi predpismi Maurícia.

8.   Po konzultácii s EÚ môže Maurícius odovzdať takéto osoby, ktoré boli odsúdené a vykonávajú trest na Mauríciu, inému štátu, ktorý zaručí dodržiavanie uvedených noriem v oblasti ľudských práv, aby zvyšok trestu vykonali v príslušnom inom štáte. V prípade vážnych obáv v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v tomto inom štáte sa odovzdanie neuskutoční dovtedy, kým sa nenájde uspokojivé riešenie prostredníctvom konzultácií medzi zmluvnými stranami s cieľom vyriešiť vyjadrené obavy.

Článok 5

Trest smrti

V súlade s maurícijským zákonom o zrušení trestu smrti nebude žiadna odovzdaná osoba obvinená z trestného činu, ktorý by mal za následok trest smrti, nebude odsúdená na trest smrti ani nebude podrobená trestu smrti.

Článok 6

Záznamy a oznámenia

1.   Každé odovzdanie je predmetom príslušného dokumentu podpísaného zástupcom EUNAVFOR-u a zástupcom príslušných maurícijských orgánov presadzovania práva.

2.   EUNAVFOR poskytuje Mauríciu záznamy o zadržaní v súvislosti s každou odovzdanou osobou. Tieto záznamy podľa možnosti obsahujú údaje o fyzickom stave odovzdanej osoby počas jej zadržiavania, o čase jej odovzdania maurícijským orgánom, príčine jej zadržania, čase a mieste začiatku jej zadržiavania a všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v súvislosti s jej zadržaním.

3.   Maurícius je zodpovedný za vedenie presnej evidencie všetkých odovzdaných osôb, okrem iného aj vrátane záznamov o akomkoľvek zaistenom majetku, fyzickom stave osôb, miestach ich zadržiavania, akýchkoľvek obvineniach vznesených proti nim a akýchkoľvek významných rozhodnutiach prijatých v priebehu ich stíhania a súdneho procesu.

4.   Tieto záznamy sú na písomnú žiadosť predloženú Ministerstvu zahraničných vecí Maurícia dostupné zástupcom EÚ a EUNAVFOR-u.

5.   Maurícius okrem toho EUNAVFOR-u oznámi miesto zadržiavania každej osoby odovzdanej podľa tejto dohody, akékoľvek zhoršenie jej fyzického stavu a akékoľvek výpovede týkajúce sa údajného nesprávneho zaobchádzania. Zástupcovia EÚ a EUNAVFOR- u majú prístup ku všetkým osobám odovzdaným podľa tejto dohody, kým tieto osoby budú vo väzbe, a sú oprávnení klásť im otázky.

6.   Národným a medzinárodným humanitárnym agentúram sa na ich žiadosť umožní navštíviť osoby odovzdané podľa tejto dohody.

7.   Aby sa zabezpečilo, že EUNAVFOR bude schopný poskytnúť Mauríciu včasnú pomoc pri účasti svedkov EUNAVFOR-u a poskytovaní významných dôkazov, Maurícius oznamuje EUNAVFOR-u svoj zámer iniciovať súdne trestné konania proti akejkoľvek odovzdanej osobe a časový harmonogram pre poskytnutie dôkazov a ich zaznamenanie.

Článok 7

Pomoc poskytovaná zo strany EÚ a EUNAVFOR-u

1.   EUNAVFOR poskytne v rámci svojich prostriedkov a kapacít Mauríciu všetku pomoc na účely vyšetrovania a stíhania odovzdaných osôb.

2.   EUNAVFOR najmä:

a)

odovzdá záznamy o zadržaní vypracované podľa článku 6 ods. 2 tejto dohody;

b)

spracuje každý dôkaz v súlade s požiadavkami príslušných maurícijských orgánov dohodnutými v rámci vykonávacích dojednaní uvedených v článku 10;

c)

predloží výpovede alebo miestoprísažné vyhlásenia svedkov z radov EUNAVFOR-u zapojených do udalostí súvisiacich s odovzdaním osôb podľa tejto dohody;

d)

usiluje sa o predloženie výpovedí svedkov alebo miestoprísažných vyhlásení zo strany iných svedkov, ktorí sa nezdržiavajú na Mauríciu;

e)

uchová alebo odovzdá celý príslušný zaistený majetok, všetky vecné dôkazy, fotografie a všetky ostatné predmety, ktoré majú dôkaznú hodnotu a ktoré EUNAVFOR zadržiava;

f)

v prípade potreby zabezpečí počas súdneho konania účasť svedkov z radov EUNAVFOR-u, za účelom poskytnutia svedeckej výpovede pred súdom (alebo prostredníctvom televízneho spojenia či akéhokoľvek iného povoleného technického prostriedku);

g)

v prípade potreby umožní počas súdneho konania účasť ostatných svedkov za účelom poskytnutia svedeckej výpovede pred súdom (alebo prostredníctvom televízneho spojenia či akéhokoľvek iného povoleného technického prostriedku);

h)

umožní účasť tlmočníkov podľa prípadných požiadaviek príslušných maurícijských orgánov za účelom pomoci pri vyšetrovaní a súdnom konaní, ktorých účastníkmi sú odovzdané osoby.

3.   Pokiaľ tieto zdroje neposkytnú iní finanční darcovia, zmluvné strany v súlade s príslušnými postupmi vytvoria vykonávacie dojednania týkajúce sa finančnej, technickej a inej pomoci s cieľom umožniť odovzdávanie, zadržiavanie, vyšetrovanie a stíhanie odovzdaných osôb a súdny proces s nimi. Tieto vykonávacie dojednania sa tiež budú vzťahovať na technickú a logistickú pomoc Mauríciu v oblasti revízie právnych predpisov, odbornej prípravy vyšetrovateľov a prokurátorov, postupov vyšetrovania a súdneho konania a najmä opatrení v oblasti uchovávania a odovzdávania dôkazov a postupu odvolania. Okrem toho sa uvedenými vykonávacími dojednaniami stanovia podmienky repatriácie odovzdaných osôb v prípade ich oslobodenia alebo nestíhania, ich odovzdania na výkon trestu v inom štáte alebo ich repatriácie po výkone trestu odňatia slobody na Mauríciu.

Článok 8

Vzťah k iným právam odovzdaných osôb

Nič v tejto dohode nemá za cieľ odchýliť sa od práv, ani sa nevykladá ako odchýlka od práv, ktoré by odovzdaná osoba mala podľa platného vnútroštátneho alebo medzinárodného práva.

Článok 9

Spojenie a spory

1.   Všetky otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatňovaním tejto dohody, spoločne preskúmajú príslušné orgány Maurícia a EÚ.

2.   Ak nedôjde k urovnaniu, spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnajú medzi Mauríciom a zástupcami EÚ výlučne diplomatickou cestou.

Článok 10

Vykonávacie dojednania

1.   Na účely uplatňovania tejto dohody sa môžu operačné, správne a technické otázky upraviť vykonávacími dojednaniami, ktoré uzavrú príslušné maurícijské orgány na jednej strane a príslušné orgány EÚ, ako aj príslušné orgány vysielajúcich štátov na strane druhej.

2.   Vykonávacie dojednania sa môžu okrem iného vzťahovať na:

a)

určenie príslušných maurícijských orgánov presadzovania práva, ktorým EUNAVFOR môže odovzdať osoby;

b)

väzenské zariadenia, v ktorých budú odovzdané osoby zadržiavané;

c)

zaobchádzanie s dokumentmi vrátane tých, ktoré sa týkajú zhromažďovania dôkazov odovzdávaných príslušným maurícijským orgánom presadzovania práva pri odovzdaní osoby;

d)

kontaktné miesta na predloženie oznámení;

e)

formuláre, ktoré sa majú používať pri odovzdávaniach;

f)

poskytovanie technickej podpory, odborných znalostí, odbornej prípravy a inej pomoci uvedenej v článku 7 na žiadosť Maurícia s cieľom dosiahnuť ciele tejto dohody.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1.   Táto dohoda sa predbežne vykonáva od dátumu jej podpísania a nadobúda platnosť od dátumu, keď si zmluvné strany navzájom oznámia, že ukončili svoje interné postupy ratifikácie dohody.

2.   Táto dohoda zostáva v platnosti do ukončenia operácie v zmysle oznámenia EUNAVFOR-u. Každá zmluvná strana však môže prostredníctvom písomného oznámenia túto dohodu vypovedať. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov od dátumu prijatia oznámenia o vypovedaní. Ak je podľa názoru EÚ bezodkladné vypovedanie tejto dohody odôvodnené úpravou maurícijských predpisov trestného práva hmotného v súlade s touto dohodou, má EÚ právo vypovedať túto dohodu s účinnosťou od dátumu zaslania oznámenia. Akékoľvek zmeny maurícijských predpisov trestného práva hmotného nesmú nepriaznivo ovplyvniť osoby, ktoré sa už odovzdali podľa tejto dohody.

3.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť písomnou dohodou zmluvných strán.

4.   Jej ukončením nebudú dotknuté žiadne práva ani povinnosti vyplývajúce z uplatňovania tejto dohody pred jej ukončením vrátane práv každej odovzdávanej osoby, kým je vo väzbe alebo je trestne stíhaná zo strany Maurícia.

5.   Po ukončení operácie môže každá osoba alebo subjekt, ktoré určil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, uplatňovať všetky práva EUNAVFOR-u podľa tejto dohody. Touto určenou osobou alebo subjektom môže byť okrem iného vedúci delegácie EÚ na Mauríciu alebo člen jej personálu, alebo diplomatický zástupca, alebo konzulárny úradník členského štátu EÚ akreditovaný na Mauríciu. Po ukončení operácie sa všetky oznámenia, ktoré sa podľa tejto dohody mali podať EUNAVFOR-u, budú podávať vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

V Port Louis štrnásteho júla dvetisícjedenásť v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom jazyku.

Za Európsku úniu

Za Maurícius


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 27.


NARIADENIA

30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 969/2011

z 29. septembra 2011,

o začatí preskúmania vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 400/2010 (ktorým sa rozširuje konečné antidampingové clo uložené nariadením (ES) č. 1858/2005 o dovoze oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike) na účely zistenia možnosti udelenia výnimky z týchto opatrení jednému kórejskému vývozcovi, zrušenia antidampingového cla na dovoz od tohto vývozcu a podmienenia dovozu od tohto vývozcu registrácii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dampingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné antidampingové nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 4, článok 13 ods. 4 a článok 14 ods. 5,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(1)

Rada prostredníctvom nariadenia (ES) č. 1858/2005 (2) uložila konečné antidampingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „pôvodné opatrenia“). Nariadením (EÚ) č. 400/2010 (3) Rada tieto opatrenia rozšírila na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky (ďalej len „rozšírené opatrenia“) s výnimkou dovozu od určitých, konkrétne uvedených spoločností.

(2)

V novembri 2010 Komisia zverejnila oznámenie o začatí preskúmania (4) pred uplynutím platnosti antidampingových opatrení uplatniteľných na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike. Do ukončenia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti zostávajú uvedené opatrenia naďalej v platnosti.

B.   ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE

(3)

Komisii bola v zmysle článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného antidampingového nariadenia doručená žiadosť o výnimku z antidampingových opatrení rozšírených na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky. Žiadosť podala spoločnosť „SEIL Wire and Cable“ (ďalej len „žiadateľ“), výrobca z Kórejskej republiky (ďalej len „príslušná krajina“).

C.   VÝROBOK

(4)

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú oceľové laná a káble vrátane uzavretých lán, s výnimkou lán a káblov z nehrdzavejúcej ocele, s maximálnym rozmerom prierezu presahujúcim 3 mm, zasielané z Kórejskej republiky (ďalej len „príslušný výrobok“), ktoré sa v súčasnosti zaraďujú pod kódy KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 a ex 7312 10 98.

D.   DÔVODY NA PRESKÚMANIE

(5)

Žiadateľ uvádza, že počas obdobia prešetrovania použitého na účely prešetrovania, ktoré viedlo k rozšíreniu opatrení, t. j. od 1. júla 2008 do 30. júna 2009, príslušný výrobok do Európskej únie nevyvážal.

(6)

Žiadateľ ďalej uvádza, že nie je prepojený s vyvážajúcimi výrobcami, na ktorých sa opatrenia vzťahujú, a že opatrenia uplatniteľné na oceľové laná a káble čínskeho pôvodu neobchádzal.

(7)

Žiadateľ navyše uvádza, že s vývozom príslušného výrobku do Únie začal po skončení obdobia prešetrovania použitého na účely prešetrovania, ktoré viedlo k rozšíreniu opatrení.

E.   POSTUP

(8)

Príslušní výrobcovia z Únie, o ktorých sa vie, že sa ich táto záležitosť týka, boli informovaní o uvedenej žiadosti a dostali možnosť zaslať pripomienky.

(9)

Po vyhodnotení dostupných dôkazov Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na oprávnené začatie prešetrovania v zmysle článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného antidampingového nariadenia na účely zistenia možnosti udeliť žiadateľovi výnimku z rozšírených opatrení.

a)   Dotazníky

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za nevyhnutné na prešetrovanie, Komisia zašle žiadateľovi dotazník.

b)   Zber informácií a vypočutia

Všetky zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy. Okrem toho Komisia môže vypočuť zainteresované strany za predpokladu, že písomne požiadajú a preukážu, že existujú konkrétne dôvody, prečo by mali byť vypočuté.

F.   ZRUŠENIE PLATNÉHO ANTIDAMPINGOVÉHO CLA A REGISTRÁCIA DOVOZU

(10)

V zmysle článku 11 ods. 4 základného antidampingového nariadenia by sa platné antidampingové clo malo zrušiť, pokiaľ ide o dovoz príslušného výrobku, ktorý žiadateľ vyrába a predáva na účely vývozu do Európskej únie.

(11)

Takýto dovoz by mal súčasne podliehať registrácii v súlade s článkom 14 ods. 5 základného antidampingového nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby v prípade, že sa preskúmaním zistí obchádzanie opatrení žiadateľom, bolo možné vymerať antidampingové clo spätne od dátumu začatia tohto prešetrovania. V tejto fáze konania nie je možné odhadnúť výšku prípadných budúcich záväzkov žiadateľa.

G.   LEHOTY

(12)

V záujme správneho administratívneho postupu by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa zainteresované strany môžu prihlásiť Komisii, písomne predložiť svoje stanoviská a zaslať vyplnený dotazník, ktorý je uvedený v odôvodnení 9 písm. a) tohto nariadenia, alebo poskytnúť ďalšie informácie, ktoré sa zohľadnia v prešetrovaní,

môžu zainteresované strany písomne požiadať Komisiu o vypočutie.

H.   NESPOLUPRÁCA

(13)

V prípade, ak ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich nepredloží v stanovených lehotách, prípadne významnou mierou bráni prešetrovaniu, môžu sa v súlade s článkom 18 základného antidampingového nariadenia vypracovať zistenia, pozitívne alebo negatívne, na základe dostupných skutočností.

(14)

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, nevezmú sa tieto informácie do úvahy a podľa článku 18 základného antidampingového nariadenia sa môžu použiť dostupné skutočnosti. Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto podľa článku 18 základného antidampingového nariadenia založené na dostupných skutočnostiach, môže byť výsledok pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

I.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(15)

Je potrebné uviesť, že so všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

I.   VYŠETROVATEĽ

(16)

Treba takisto uviesť, že ak sa zainteresované strany domnievajú, že pri uplatňovaní svojich práv na obhajobu majú ťažkosti, môžu sa obrátiť na vyšetrovateľa z GR pre obchod. Pôsobí ako kontaktná osoba medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie, pričom v prípade potreby ponúka sprostredkovanie v procesných záležitostiach ovplyvňujúcich ochranu ich záujmov v tomto konaní, najmä v súvislosti s nahliadnutím do spisu, dôvernosťou údajov, predĺžením lehôt a spracovaním písomne a (alebo) ústne podaných stanovísk.

(17)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na internetových stránkach vyšetrovateľa na webovej stránke GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v zmysle článku 11 ods. 4 a 13 ods. 4 nariadenia Rady č. 1225/2009 začína preskúmanie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 400/2010, aby sa stanovilo, či dovoz oceľových lán a káblov vrátane uzavretých lán, s výnimkou lán a káblov z nehrdzavejúcej ocele, s maximálnym rozmerom prierezu presahujúcim 3 mm, ktoré sa v súčasnosti zaraďujú pod kódy KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 a ex 7312 10 98 (kódy TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 a 7312109813), zasielaný z Kórejskej republiky a vyrábaný spoločnosťou „SEIL Wire and Cable“ (doplnkový kód TARIC A994) má podliehať antidampingovému clu uloženému vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 400/2010.

Článok 2

Týmto sa zrušuje antidampingové clo uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 400/2010, pokiaľ ide o dovoz uvedený v článku 1 tohto nariadenia.

Článok 3

Týmto sa podľa článku 14 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 colným orgánom nariaďuje, aby prijali príslušné opatrenia na registrovanie dovozu uvedeného v článku 1 tohto nariadenia. Platnosť registrácie uplynie deväť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 4

1.   Zainteresované strany, ak sa majú ich vyjadrenia počas prešetrovania zohľadniť, sa musia prihlásiť Komisii, písomne oznámiť svoje stanoviská a predložiť vyplnený dotazník uvedený v odôvodnení 9 písm. a) tohto nariadenia alebo akékoľvek iné informácie do 37 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak nie je uvedené inak. Pozornosť sa upriamuje na skutočnosť, že výkon väčšiny procedurálnych práv stanovených v nariadení Rady (ES) č. 1225/2009 závisí od prihlásenia sa strany v rámci vyššie uvedenej lehoty.

Zainteresované strany môžu takisto Komisiu písomne požiadať o vypočutie v rámci tej istej 37-dňovej lehoty.

2.   Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, v odpovediach na dotazníky a v korešpondencii, ktoré zúčastnené strany predkladajú ako dôverné, sa označujú ako „Limited (6).

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytnú informácie označené ako „Limited“, sa vyžaduje, aby predložili súhrny informácií, ktoré nemajú dôverný charakter podľa článku 19 ods. 2 základného nariadenia a ktoré budú označené ako „For inspection by interested parties“. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožňoval primerané pochopenie podstaty predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana poskytujúca dôverné informácie nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto dôverné informácie prihliadať.

V súvislosti s týmto prešetrovaním Komisia použije elektronický systém správy dokumentov. Od zainteresovaných strán sa vyžaduje, aby poskytli všetky podania a žiadosti v elektronickom formáte (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, e-mailom, dôverné na CD-R/DVD), pričom musia uviesť svoje meno, svoju adresu, e-mailovú adresu, svoje telefónne a faxové čísla. Všetky splnomocnenia a podpísané potvrdenia pripojené k vyplneným dotazníkom a ich všetky aktualizácie sa však podávajú v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese. Podľa článku 18 ods. 2 základného nariadenia, ak zainteresovaná strana nemôže predkladať svoje podania a žiadosti v elektronickej forme, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zúčastnené strany nájsť na príslušnej webovej stránke generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Brussels

BELGIUM

Fax +32 2 295 65 05

E-mail: TRADE-STEEL-ROPE-DUMPING@EC.EUROPA.EU

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 117, 11.5.2010, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 309, 13.11.2010, s. 6.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o uplatňovaní článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidampingová dohoda). Takisto ide o dokument chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 970/2011

z 29. septembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AR

25,3

BR

31,9

MK

26,7

ZZ

28,0

0707 00 05

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

77,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

65,8

BR

41,3

CL

65,2

TR

71,3

UY

61,2

ZA

72,4

ZZ

62,9

0806 10 10

CL

71,0

MK

82,2

TR

106,4

ZA

58,9

ZZ

79,6

0808 10 80

CL

73,3

CN

82,6

NZ

98,4

US

83,3

ZA

92,6

ZZ

86,0

0808 20 50

CN

88,7

TR

120,5

ZZ

104,6

0809 30

TR

167,9

ZZ

167,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 971/2011

z 29. septembra 2011,

ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré výrobky v sektore cukru na hospodársky rok 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), sa ustanovuje, že ceny cif na dovoz bieleho a surového cukru sa považujú za „reprezentatívne ceny“. Týmito cenami sa rozumejú ceny stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II a bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)

Pri stanovovaní týchto reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie ustanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 951/2006, okrem prípadov ustanovených v článku 24 uvedeného nariadenia.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v prípade bieleho cukru potrebné uplatniť na zohľadnené ponuky zvýšenia alebo zníženia uvedené v článku 26 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 951 /2006. V prípade surového cukru treba uplatniť metódu opravných koeficientov definovanú v písm. b) uvedeného odseku.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného produktu a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá, ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 39 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 99 uplatniteľné od 1. októbra 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

44,74

0,00

1701 11 90 (1)

44,74

1,48

1701 12 10 (1)

44,74

0,00

1701 12 90 (1)

44,74

1,19

1701 91 00 (2)

47,22

3,30

1701 99 10 (2)

47,22

0,17

1701 99 90 (2)

47,22

0,17

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 972/2011

z 29. septembra 2011,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 1. októbra 2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), sa ustanovuje, že ceny cif na dovoz melasy sa považujú za „reprezentatívne ceny“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 27 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie ustanovené v článku 29 nariadenia (ES) č. 951/2006, okrem prípadov ustanovených v článku 30 uvedeného nariadenia, a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy ustanovenej v článku 33 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od kvality ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá za podmienok uvedených v článku 39 nariadenia (ES) č. 951/2006. V prípade pozastavenia dovozných ciel podľa článku 40 nariadenia (ES) č. 951/2006 je potrebné stanoviť osobitnú výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 34 nariadenia (ES) č. 951/2006.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 34 nariadenia (ES) č. 951/2006 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 1. októbra 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 40 nariadenia (ES) č. 951/2006 na 100 kg netto daného produktu (1)

1703 10 00 (2)

12,44

0

1703 90 00 (2)

11,97

0


(1)  Táto výška cla nahrádza v súlade s článkom 40 nariadenia (ES) č. 951/2006 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 27 nariadenia Rady (ES) č. 951/2006.


30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 973/2011

z 29. septembra 2011

o stanovovaní minimálnej colnej sadzby pre piatu čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 634/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 187 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 634/2011 (2) sa vyhlásila stála verejná súťaž na hospodársky rok 2010/2011 na dovoz cukru s číselným znakom KN 1701 pri zníženej colnej sadzbe.

(2)

V súlade s článkom 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 634/2011 Komisia rozhodne na základe ponúk prijatých po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, či stanoví alebo nestanoví minimálnu colnú sadzbu pre jednotlivé osemmiestne číselné znaky KN.

(3)

Na základe ponúk prijatých v rámci piatej čiastkovej verejnej súťaže by sa mala stanoviť minimálna colná sadzba pre niektoré osemmiestne číselné znaky týkajúce sa cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701, a nemala by sa stanoviť žiadna minimálna colná sadzba pre ostatné osemmiestne číselné znaky týkajúce sa cukru, na ktorý sa vzťahuje uvedený číselný znak KN.

(4)

S cieľom vyslať trhu rýchly signál a zaistiť účinné riadenie opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade piatej čiastkovej verejnej súťaže v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 634/2011, ktorej lehota na predkladanie ponúk uplynula 28. septembra 2011, sa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu stanovila alebo nestanovila minimálna colná sadzba pre osemmiestne číselné znaky týkajúce sa cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2011, p. 21.


PRÍLOHA

Minimálne colné sadzby

(EUR/t)

Osemmiestny číselný znak KN

Minimálna colná sadzba

1

2

1701 11 10

227

1701 11 90

300

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 91 00

X

1701 99 10

308,80

1701 99 90

X

(—)

Nestanovuje sa žiadna minimálna colná sadzba (všetky ponuky sa zamietajú).

(X)

Žiadne ponuky.


ROZHODNUTIA

30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/18


ROZHODNUTIE RADY 2011/641/SZBP

z 29. septembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 27. septembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/573/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2010/573/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali predĺžiť do 30. septembra 2012.

(3)

V záujme podpory pokroku pri dosahovaní politického urovnania podnesterského konfliktu, riešení pretrvávajúcich problémov v súvislosti so školami, ktoré vyučujú v latinke, a pri obnove voľného pohybu osôb by sa však uvedené reštriktívne opatrenia mali pozastaviť do 31. marca 2012. Na konci tohto obdobia Rada reštriktívne opatrenia preskúma so zreteľom na vývoj situácie, a to predovšetkým v uvedených oblastiach. Rada môže kedykoľvek rozhodnúť o opätovnom uplatňovaní alebo zrušení cestovných obmedzení.

(4)

Mali by sa aktualizovať informácie o určitých osobách uvedených v zoznamoch v prílohách I a II k rozhodnutiu 2010/573/SZBP.

(5)

Rozhodnutie 2010/573/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/573/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. septembra 2012. Pravidelne sa prehodnocuje. Podľa potreby sa môže obnoviť alebo zmeniť a doplniť, ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli.“

2.

Článok 4 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Uplatňovanie reštriktívnych opatrení ustanovených v tomto rozhodnutí sa pozastavuje do 31. marca 2012. Na konci tohto obdobia Rada reštriktívne opatrenia preskúma.“

Článok 2

1.   V prílohe I k rozhodnutiu 2010/573/SZBP sa záznamy týkajúce sa týchto osôb:

1.

Oleg Igorevič SMIRNOV;

2.

Oleg Andrejevič GUDYMO

nahrádzajú záznamami uvedenými v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.   V prílohe II k rozhodnutiu 2010/573/SZBP sa záznam týkajúci sa tejto osoby:

1.

Alla Viktorovna ČERBULENKO

nahrádza záznamom uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 29. septembra 2011

Za Radu

predseda

M. KOROLEC


(1)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2010, s. 54.


PRÍLOHA I

Subjekty podľa článku 2 ods. 1

„3.

SMIRNOV, Oleg Igorevič, syn osoby uvedenej ako č. 1 a bývalý ‚poradca štátneho colného výboru‘, bývalý ‚člen Najvyššieho sovietu‘, narodený 8. augusta 1967 v Novej Kachovke, Chersonská oblasť, Ukrajina, ruský pas č. 60No1907537.“

„9.

GUDYMO, Oleg Andrejevič, bývalý ‚člen Najvyššieho sovietu‘, ‚bývalý‘‚predseda výboru Najvyššieho sovietu pre bezpečnosť, obranu a udržanie mieru‘, bývalý ‚štátny tajomník ministerstva bezpečnosti‘, narodený 11. septembra 1944 v Alma-Ate, Kazachstan, ruský pas č. 51No0592094.“


PRÍLOHA II

Subjekty podľa článku 2 ods. 2

„3.

ČERBULENKO, Alla Viktorovna, bývalá ‚podpredsedníčka štátnej správy mesta Rybnica‘, zodpovedná za školstvo.“


30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. septembra 2011,

ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých systémov grafitových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2011/642/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Dňa 5. novembra 2010 bol Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručený podnet týkajúci sa údajného poškodzujúceho dumpingu v prípade určitých systémov grafitových elektród (ďalej len „grafitové elektródy“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „Čína“) predložený podľa článku 5 základného nariadenia Európskym združením uhlíka a grafitu (European Carbon and Graphite Association) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac než 50 %, celkovej výroby určitých systémov grafitových elektród v Únii.

(2)

Podnet obsahoval prima facie dôkazy o existencii dumpingu a z toho vyplývajúcej značnej ujmy, ktorá sa pokladala za dostatočnú na odôvodnenie začatia antidumpingového konania.

(3)

Komisia po porade s poradným výborom, prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2), začala antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých systémov grafitových elektród do Únie.

(4)

Komisia oficiálne informovala o začatí konania vyvážajúcich výrobcov v Číne, dovozcov, obchodníkov, používateľov a združenia, o ktorých sa vie, že sa ich konanie týka, čínske orgány a všetkých známych výrobcov v Európskej únii. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania.

(5)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by na základe osobitných dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

B.   STIAHNUTIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(6)

Navrhovateľ listom z 8. júla 2011 určeným Komisii oficiálne stiahol svoj podnet.

(7)

V súlade s článkom 9 ods. 1 základného nariadenia konanie možno ukončiť, ak bol podnet stiahnutý, okrem prípadu, keď takéto ukončenie nie je v záujme Únie.

(8)

V tejto súvislosti treba poznamenať, že Komisia nenašla žiadny dôvod, ktorý by naznačoval, že ukončenie by nebolo v záujme Únie, a žiadny takýto dôvod neposkytli ani zainteresované strany. Komisia preto dospela k názoru, že toto konanie by sa malo ukončiť. Zainteresované strany boli náležite informované a mali možnosť predložiť pripomienky. Neboli predložené žiadne pripomienky, ktoré by naznačovali, že by takéto ukončenie nebolo v záujme Únie.

(9)

Komisia preto dospela k záveru, že antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých systémov grafitových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie by sa malo ukončiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých systémov grafitových elektród druhu používaného v elektrických peciach s mernou hustotou najmenej 1,5 g/cm3 a elektrickým odporom najviac 7 μΩ.m s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v súčasnosti zaradených pod číselný znak KN ex 8545 11 00 a niplov na takéto elektródy v súčasnosti zaradených pod číselný znak KN ex 8545 90 90, sa týmto ukončuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. septembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 343, 17.12.2010. s. 24.


Korigendá

30.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/22


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/72/EÚ zo 14. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility

( Úradný vestník Európskej únie L 246 z 23. septembra 2011 )

Na strane 2 v článku 2 ods. 1 v prvej vete:

namiesto:

„1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 24. septembra 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.“

má byť:

„1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 24. septembra 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.“