ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.252.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 252

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
28. septembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/637/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. septembra 2011, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje obdobie uplatňovania rozhodnutia 2007/641/ES o uzavretí konzultácií s Republikou Fidžijských ostrovov podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – ES a článku 37 nástroja rozvojovej spolupráce

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 960/2011 z 26. septembra 2011, ktorým sa stopäťdesiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou al-Káida

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 961/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 962/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 963/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 8. do 14. septembra 2011, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/638/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES ( 1 )

20

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 15/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o uznané testovacie metódy na detekciu morských biotoxínov v živých lastúrnikoch (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2011)

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

28.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/1


ROZHODNUTIE RADY

z 26. septembra 2011,

ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje obdobie uplatňovania rozhodnutia 2007/641/ES o uzavretí konzultácií s Republikou Fidžijských ostrovov podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – ES a článku 37 nástroja rozvojovej spolupráce

(2011/637/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a naposledy zmenenú a doplnenú v Ouagadougou 22. júna 2010 (2) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – EÚ“), a najmä na jej článok 96,

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami členských štátov zasadajúcich v Rade o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve AKT – ES (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (ďalej len „nástroj rozvojovej spolupráce“) (4), a najmä na jeho článok 37,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 2007/641/ES (5) bolo prijaté s cieľom prijať vhodné opatrenia po porušení základných prvkov uvedených v článku 9 Dohody o partnerstve AKT-EÚ a hodnôt uvedených v článku 3 nástroja rozvojovej spolupráce.

(2)

Tieto opatrenia boli predĺžené rozhodnutím Rady 2009/735/ES (6) a následne rozhodnutiami Rady 2010/208/EÚ (7) a 2010/589/EÚ (8) a 2011/219/EÚ (9), pretože Fidžijská republika nielenže zatiaľ nesplnila dôležité záväzky, s ktorými súhlasila počas konzultácií v apríli 2007 a ktoré sa týkajú základných prvkov Dohody o partnerstve AKT – EÚ a nástroja rozvojovej spolupráce, ale navyše v rámci mnohých týchto záväzkov došlo aj k závažnému regresívnemu vývoju.

(3)

Platnosť rozhodnutia 2007/641/ES uplynie 30. septembra 2011. Je vhodné predĺžiť jeho platnosť, pričom obsah vhodných opatrení by sa mal náležite aktualizovať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2007/641/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Platnosť rozhodnutia uplynie 30. septembra 2012. Preskúmava sa pravidelne najmenej raz za každých šesť mesiacov.“

2.

Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

List v prílohe k tomuto rozhodnutiu je určený Fidžijskej republike.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. septembra 2011

Za Radu

predseda

M. KOROLEC


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  Ú. v. EÚ L 260, 5.10.2007, s. 15.

(6)  Ú. v. EÚ L 262, 6.10.2009, s. 43.

(7)  Ú. v. EÚ L 89, 9.4.2010, s. 7.

(8)  Ú. v. EÚ L 260, 2.10.2010, s. 10.

(9)  Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2011, s. 2.


PRÍLOHA

Jeho excelencia Ratu Epeli NAILATIKAU

prezident Fidžijskej republiky

Suva

Fidžijská republika

Vaša Excelencia,

Európska únia (EÚ) prisudzuje veľkú dôležitosť ustanoveniam článku 9 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a článku 3 nástroja rozvojovej spolupráce. Partnerstvo AKT – EÚ je založené na rešpektovaní ľudských práv, zásad demokracie a právneho štátu, ktoré sú základnými prvkami Dohody o partnerstve AKT – EÚ a tvoria základ našich vzájomných vzťahov.

Dňa 11. decembra 2006 Rada EÚ odsúdila vojenský prevrat vo Fidžijskej republike.

Podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a berúc do úvahy vojenský prevrat z 5. decembra 2006, ktorý porušil základné prvky uvedené v článku 9 uvedenej dohody, EÚ vyzvala Fidži na konzultácie v zmysle Dohody o partnerstve AKT – EÚ v záujme dôkladného prešetrenia vzniknutej situácie, a ak je to nevyhnutné, uskutočnenia krokov na nápravu.

Formálna časť týchto konzultácií sa začala 18. apríla 2007 v Bruseli. EÚ privítala, že dočasná vláda Fidži potvrdila množstvo kľúčových záväzkov týkajúcich sa ľudských práv a základných slobôd, rešpektovania zásad demokracie a právneho štátu, ako sa uvádza nižšie, a navrhla pozitívne opatrenia súvisiace s ich plnením.

Žiaľ, odvtedy došlo k regresívnemu vývoju vo viacerých oblastiach, najmä v apríli 2009, čo znamená, že Fidži v súčasnosti porušuje viacero svojich záväzkov. Týka sa to najmä zrušenia ústavy, značného odkladu konania parlamentných volieb a porušovania ľudských práv. Hoci plnenie záväzkov je značne oneskorené, väčšina týchto záväzkov je vzhľadom na súčasnú situáciu na Fidži veľmi relevantná. Z tohto dôvodu sú pripojené k tomuto listu. Keďže Fidži sa jednostranne rozhodlo porušiť množstvo kľúčových záväzkov, dôsledkom bolo obmedzenie finančných prostriedkov určených na rozvoj.

V duchu partnerstva, ktoré tvorí základ Dohody o partnerstve AKT – EÚ, vyjadrila EÚ svoju ochotu zapojiť sa do nových formálnych konzultácií hneď, len čo nastanú prijateľné vyhliadky na pozitívne uzavretie takýchto konzultácií. Dočasný premiér vlády 1. júla 2009 predstavil plán reforiem a návratu k demokratickému poriadku. Európska únia je pripravená zapojiť sa do dialógu o tomto pláne a zvážiť, či môže slúžiť ako základ pre nové konzultácie. V súlade s tým sa rozhodla rozšíriť existujúce vhodné opatrenia pre Fidži s cieľom vytvoriť príležitosť pre nové konzultácie. Keďže niektoré z vhodných opatrení sú už v súčasnosti zastarané, dospelo sa k záveru, že namiesto ich jednostrannej aktualizácie EÚ uprednostňuje ďalšie preskúmanie možností nových konzultácií s Fidži. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby sa dočasná vláda zaviazala na otvorený vnútropolitický dialóg a flexibilitu, pokiaľ ide o časový rámec pre plán reforiem. Hoci pozícia EÚ sa riadi a bude sa riadiť základnými prvkami Dohody o partnerstve AKT – EÚ, ako aj jej základnými zásadami, a to najmä pokiaľ ide o ústrednú úlohu dialógu a plnenie vzájomných záväzkov, je potrebné zdôrazniť, že na strane EÚ neexistujú žiadne vopred stanovené závery v súvislosti s výsledkami budúcich konzultácií.

Ak nové konzultácie povedú k prijatiu podstatných záväzkov zo strany Fidži, EÚ sa zaväzuje včas a pozitívnym smerom prehodnotiť tieto vhodné opatrenia. Naopak, ak sa situácia na Fidži nezlepší, naďalej sa budú obmedzovať finančné prostriedky na rozvoj určené pre Fidži. Posúdenie pokroku dosiahnutého na ceste k obnoveniu ústavného poriadku bude pre EÚ smerodajné najmä pri prijímaní budúcich rozhodnutí v súvislosti so sprievodnými opatreniami určenými pre krajiny, ktoré podpísali protokol o cukre, ako aj v súvislosti s národným indikatívnym programom pre Fidži v rámci 10. ERF.

Kým sa neuskutočnia nové konzultácie, EÚ vyzýva Fidži, aby pokračovalo v prehĺbenom politickom dialógu a aby ho zintenzívnilo.

Vhodné opatrenia sú tieto:

humanitárna pomoc a priama pomoc pre občiansku spoločnosť a zraniteľné obyvateľstvo môže pokračovať,

prebiehajúce činnosti v oblasti spolupráce, zvlášť tie, ktoré patria do 8. a 9. ERF, môžu pokračovať,

činnosti v oblasti spolupráce, ktoré by mohli prispieť k návratu k demokracii a zlepšeniu správy vecí verejných, sa môžu realizovať, okrem veľmi výnimočných prípadov,

opatrenia naplánované na rok 2006, ktoré sprevádzajú reformu v sektore cukru, sa môžu implementovať. Fidži 19. júna 2007 podpísalo na technickej úrovni dohodu o financovaní. Je potrebné poznamenať, že súčasťou dohody o financovaní je doložka o pozastavení pomoci,

príprava a prípadný podpis viacročného indikatívneho programu na roky 2011 – 2013 týkajúceho sa opatrení, ktoré sprevádzajú reformu v sektore cukru, sa môže realizovať,

skompletizovanie, podpis na technickej úrovni a implementácia Dokumentu národnej stratégie a národného orientačného programu v rámci 10. ERF s indikatívnym finančným rámcom, ako aj možná alokácia stimulačného podielu vo výške až do 25 % tejto sumy budú podmienené implementáciou záväzkov v oblasti ľudských práv a právneho štátu, a to najmä tým, že dočasná vláda bude garantom ústavy, že bude plne rešpektovaná nezávislosť súdnictva, že sa čo najskôr zruší nariadenie o výnimočnom stave opätovne zavedenom 6. septembra 2007, že v prípade všetkých obvinení z porušovania ľudských práv prebehne vyšetrovanie alebo konanie v súlade s príslušnými postupmi a štruktúrami podľa právnych predpisov Fidži a že dočasná vláda vynaloží maximálne úsilie, aby zabránila bezpečnostným zložkám vydávať stanoviská na účely zastrašovania,

počas roka 2007 neboli žiadne prídely pre odvetvie cukru,

poskytnutie prídelov pre odvetvie cukru na rok 2008 záviselo od dôkazov o dôveryhodnej a včasnej príprave volieb v súlade s dohodnutými záväzkami, najmä pokiaľ ide o sčítanie ľudu, nové vymedzenie volebných obvodov a reformu volebného systému v súlade s ústavou, ako aj od prijatia opatrení na zabezpečenie fungovania úradu pre voľby vrátane vymenovania osoby dohliadajúcej na priebeh volieb do 30. septembra 2007 v súlade s ústavou. Možnosť získania prídelu pre odvetvie cukru na rok 2008 zanikla 31. decembra 2009,

možnosť prídelu pre odvetvie cukru na rok 2009 bola zrušená v máji 2009, pretože dočasná vláda sa rozhodla odložiť všeobecné voľby do septembra 2014,

možnosť prídelu pre odvetvie cukru na rok 2010 bola zrušená pred 1. májom 2010, pretože sa nedosiahol žiadny pokrok pri demokratizácii krajiny, avšak vzhľadom na kritickú situáciu v odvetví cukru sa s cieľom zmierniť negatívne sociálne dôsledky určitá časť prídelu vyhradila na účely priamej pomoci obyvateľstvu, ktoré je priamo závislé od produkcie cukru. S týmito prostriedkami však nakladá delegácia EÚ v meste Suva a neposkytujú sa prostredníctvom vládnych orgánov Fidži,

sprístupnenie indikatívneho prídelu finančných prostriedkov v rámci viacročného indikatívneho programu opatrení pre ktoré krajiny, ktoré podpísali niekdajší protokol o cukre, na roky 2011 až 2013 bude podmienené dosiahnutím dohody v rámci konzultácií. V prípade nedosiahnutia dohody sa v súvislosti s týmto prídelom bude postupovať tak, že pokiaľ ide o financovanie, prostriedky budú poskytnuté len na také opatrenia, ktoré budú zamerané na zmiernenie sociálnych následkov,

do úvahy by mohla prichádzať osobitná pomoc na prípravu a plnenie kľúčových záväzkov, najmä pomoc pri príprave a/alebo uskutočňovaní volieb,

regionálna spolupráca a zapojenie sa Fidži do tejto spolupráce nie sú dotknuté.

Kontrola záväzkov bude v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe k tomuto listu, ktoré sa týkajú pravidelného dialógu, účinnej spolupráce s misiami zameranými na hodnotenie a monitorovanie, ako aj podávania správ.

EÚ ďalej očakáva od Fidži plnú spoluprácu s Fórom tichomorských ostrovov, ktorá sa týka implementácie odporúčaní od skupiny prominentných osobností parafovaných fórom ministrov zahraničných vecí na stretnutí 16. marca 2007 vo Vanuatu.

EÚ bude naďalej dôkladne sledovať situáciu na Fidži. Podľa článku 8 Dohody o partnerstve AKT-EÚ sa zintenzívni politický dialóg s Fidži, aby sa zabezpečilo rešpektovanie ľudských práv, obnova demokracie a rešpektovanie právneho štátu. Tento intenzívny dialóg bude prebiehať dovtedy, kým obe strany neusúdia, že splnil svoj účel.

Európska únia si vyhradzuje právo upraviť vhodné opatrenia, ak zo strany dočasnej vlády dôjde k spomaleniu, prerušeniu alebo regresívnemu vývoju pri implementácii prijatých záväzkov.

Zároveň zdôrazňuje, že výsady Fidži v rámci spolupráce s EÚ závisia od rešpektovania základných prvkov Dohody o partnerstve AKT-EÚ a zásad stanovených v nástroji rozvojovej spolupráce. Aby mohla EÚ dospieť k presvedčeniu, že dočasná vláda je plne pripravená pokračovať v plnení prijatých záväzkov, je mimoriadne dôležité, aby bol pri napĺňaní týchto záväzkov zaznamenaný v dohľadnej dobe výrazný pokrok.

S úctou

V Bruseli

Za Radu Európskej Únie

Za Európsku komisiu

PRÍLOHA K PRÍLOHE

ZÁVÄZKY DOHODNUTÉ S FIDŽIJSKOU REPUBLIKOU

A.   Dodržiavanie demokratických zásad

Záväzok č. 1

Slobodné a spravodlivé parlamentné voľby sa uskutočnia do 24 mesiacov od 1. marca 2007 na základe záverov hodnotiacej správy, ktorú vypracujú nezávislí pozorovatelia vymenovaní sekretariátom Fóra tichomorských ostrovov. Prípravy samotného konania volieb budú spoločne monitorované a podľa potreby upravované a revidované na základe vzájomne dohodnutých kritérií. Z toho najmä vyplýva, že:

dočasná vláda prijme do 30. júna 2007 harmonogram ukončenia jednotlivých etáp v rámci prípravy nových parlamentných volieb,

harmonogram stanoví časový rámec pre sčítanie ľudu, nové vymedzenie volebných obvodov a reformu volebného systému,

vymedzenie volebných obvodov a reforma volebného systému sa uskutoční v súlade s ústavou,

do 30. septembra 2007 sa v súlade ústavou prijmú sa opatrenia na zabezpečenie fungovania volebného úradu vrátane vymenovania osoby dohliadajúcej na priebeh volieb,

vymenovanie viceprezidenta sa uskutoční v súlade s ústavou.

Záväzok č. 2

Dočasná vláda v procese prijímania dôležitých legislatívnych, fiškálnych a iných politických iniciatív a zmien zohľadní konzultácie s občianskou spoločnosťou a inými relevantnými zainteresovanými stranami.

B.   Právny štát

Záväzok č. 1

Dočasná vláda vynaloží maximálne úsilie, aby zabránila bezpečnostným zložkám vydávať stanoviská na účely zastrašovania.

Záväzok č. 2

Dočasná vláda je garantom ústavy z roku 1997 a zaručuje normálne a nezávislé fungovanie ústavných inštitúcií, ako napr. Výboru pre ľudské práva na Fidži, Výboru služieb vo verejnom záujme a Výboru ústavných orgánov. Zachová sa značná nezávislosť a funkčnosť Veľkej rady kmeňových náčelníkov.

Záväzok č. 3

Nezávislosť súdnictva sa bude v plnej miere rešpektovať, aby mohlo pracovať nezávisle a všetky dotknuté strany budú rešpektovať jeho súdne rozhodnutia, a najmä:

dočasná vláda do 15. júla 2007 zabezpečí vymenovanie tribunálu podľa článku 138 ods. 3 ústavy,

akékoľvek vymenovanie a/alebo odvolanie sudcov sa odteraz bude uskutočňovať v úplnej zhode s ústavnými ustanoveniami a procesnoprávnymi pravidlami,

armáda, polícia alebo dočasná vláda v žiadnom prípade nezasiahnu akoukoľvek formou do súdneho konania, čo znamená aj plné rešpektovanie právnickej profesie.

Záväzok č. 4

Všetky trestné konania vo veci trestného činu korupcie sa budú viesť náležitými súdnymi postupmi a akékoľvek iné orgány, ktoré môžu byť určené na vyšetrovanie údajných prípadov korupcie, budú konať v ústavných medziach.

C.   Ľudské práva a základné slobody

Záväzok č. 1

Dočasná vláda uskutoční všetky nevyhnutné kroky, aby sa zabezpečilo, že v prípade všetkých obvinení z porušovania ľudských práv prebehne vyšetrovanie alebo konanie v súlade s príslušnými postupmi a na príslušných orgánoch podľa právnych predpisov Fidžijskej republiky.

Záväzok č. 2

Dočasná vláda zruší v máji 2007 nariadenie o výnimočnom stave, pod podmienkou, že nebude ohrozená národná bezpečnosť, verejný poriadok a bezpečnosť ako taká.

Záväzok č. 3

Dočasná vláda sa zaväzuje zabezpečiť Výboru pre ľudské práva na Fidži plne nezávislý výkon funkcií, ktorý je v súlade s ústavou.

Záväzok č. 4

Sloboda prejavu a sloboda médií sa plne rešpektuje vo všetkých formách tak, ako to stanovuje ústava.

D.   Kontrola záväzkov

Záväzok č. 1

Dočasná vláda sa zaväzuje viesť pravidelný dialóg s cieľom umožniť overovanie dosiahnutého pokroku a poskytovať orgánom/predstaviteľom EÚ a Európskej komisie úplný prístup k informáciám o všetkých záležitostiach týkajúcich sa ľudských práv, mierovej obnovy demokracie a právneho štátu na Fidži.

Záväzok č. 2

Dočasná vláda v plnej miere spolupracuje so všetkými misiami EÚ na účely hodnotenia a monitorovania pokroku.

Záväzok č. 3

Dočasná vláda predkladá každé tri mesiace počnúc 30. júnom 2007 správy o pokroku týkajúce sa základných prvkov Dohody z Cotonou a záväzkov.

Je potrebné poznamenať, že určité záležitosti sa môžu účinne riešiť len pragmatickým prístupom, ktorý zohľadňuje terajšie skutočnosti a zameriava sa na budúcnosť.


NARIADENIA

28.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 960/2011

z 26. septembra 2011,

ktorým sa stopäťdesiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 15. septembra 2011 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o pridaní dvoch fyzických osôb do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

(a)

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed [alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui]. Adresa: Wadi 'Ataba, Líbya (predchádzajúce miesto v roku 2004). Dátum narodenia: a) 1963, b) 1969. Miesto narodenia: Marzaq, Líbyjská arabská džamahírija. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 681819/88 (líbyjský cestovný pas). národné identifikačné číslo: 5617/87 (líbyjské národné identifikačné číslo). Ďalšie informácie: a) vysoko postavený vodca siete al-Káida, ktorý bol od konca roku 2010 zodpovedný za vedenie ďalších vysoko postavených členov siete al-Káida; b) od roku 2010 veliteľ siete al-Káida v Pakistane a poskytovateľ finančnej podpory bojovníkom siete al-Káida v Afganistane; c) jeden z hlavných stratégov siete al-Káida a poľný veliteľ v Afganistane a inštruktor vo výcvikovom tábore siete al-Káida; d) meno jeho matky je Al-Zahra Amr Al-Khouri (tiež známa ako al Zahra’ ‘Umar). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 15.9.2011.“

(b)

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim [alias a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity]. Dátum narodenia: približne 1981. Miesto narodenia: Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Mauritánia. Ďalšie informácie: a) vysoko postavený vodca siete al-Káida so sídlom v Pakistane, spájaný tiež s organizáciou al-Káida v islamskom Maghrebe; b) hľadaný mauretánskymi orgánmi. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 15.9.2011.“


28.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 961/2011

z 27. septembra 2011,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 297/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami alebo krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z dňa 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinárskych produktoch pochádzajúcich z Japonska, akými sú mlieko a špenát, prekročili akčné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii a preto bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (2).

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 297/2011 bolo pri viacerých príležitostiach zmenené a doplnené s cieľom zohľadniť vývoj situácie. Tieto zmeny a doplnenia sa týkali prijímania maximálnych hladín rádioaktivity, ktoré sa majú uplatňovať na krmivá a potraviny pochádzajúce z Japonska, dopĺňania prefektúr do zóny, na ktorú sa uplatňujú osobitné obmedzenia po tom, ako sa v týchto prefektúrach zistila kontaminácia prekračujúca maximálne hladiny, a vynímania prefektúr zo zóny, na ktorú sa uplatňujú obmedzenia, ak extenzívny monitoring poskytol dôkazy o tom, že tieto prefektúry neboli významnou mierou postihnuté rádioaktívnou kontamináciou.

(4)

Od polovice júla 2011 japonské orgány informujú Komisiu o zisteniach vysokých hladín cézia u hovädzieho dobytka chovaného v rozličných prefektúrach v Japonsku. Keďže dovoz hovädzieho mäsa z Japonska do EÚ nie je povolený z veterinárnych dôvodov a z dôvodov ochrany verejného zdravia, ktoré sa netýkajú rádioaktivity, tieto zistenia nemajú vplyv na európskeho spotrebiteľa. Takisto sa nedávno zistilo, že nové/ďalšie potravinárske produkty obsahujú hladiny rádioaktivity prekračujúce maximálne hladiny. Tieto zistenia, ako aj skutočnosť, že sa nové/iné poľnohospodárske/záhradné plodiny pestujú a zbierajú/žnú v kontaminovanej zóne, poskytujú dôkaz o tom, že je primerané ponechať v platnosti súčasné opatrenia aj po 30. septembri 2011. Je preto vhodné pokračovať vo vykonávaní tohto nariadenia do 31. decembra 2011 namiesto do 30. septembra 2011, ako sa pôvodne plánovalo. Zásada každomesačného preverovania vykonávania nariadenia sa uplatňuje aj naďalej.

(5)

Z dôvodu viacnásobného menenia a dopĺňania nariadenia (EÚ) č. 297/2011 v krátkom časovom období je vhodné nahradiť nariadenie (EÚ) č. 297/2011 novým nariadením.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na krmivá a potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (Euratom) č. 3954/87 (3), ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Japonska, s výnimkou produktov, ktoré boli vyvezené z Japonska pred 28. marcom 2011, a produktov, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011.

Článok 2

Osvedčovanie

1.   Všetky zásielky produktov uvedených v článku 1 podliehajú podmienkam stanoveným v tomto nariadení.

2.   Zásielky produktov uvedených v článku 1 spadajúcich mimo rozsahu pôsobnosti smernice Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (4), vstupujú do Únie cez určené miesto vstupu (ďalej len „UMV“) v zmysle článku 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 (5).

3.   Ku každej zásielke produktov uvedených v článku 1 sa prikladá vyhlásenie, ktorým sa osvedčuje, že:

(a)

produkt bol zozbieraný/zožatý a/alebo spracovaný pred 11. marcom 2011, alebo

(b)

produkt pochádza a bol odoslaný z prefektúry inej ako Fukušima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa a Shizuoka, alebo

(c)

produkt bol odoslaný z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa a Shizuoka, no nepochádza zo žiadnej z uvedených prefektúr a počas prepravy nebol vystavený rádioaktivite, alebo

(d)

v prípade, že produkt pochádza z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa a Shizuoka, neobsahuje rádionuklidy jód-131, cézium-134 a cézium-137 v miere presahujúcej maximálne hladiny stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4.   Písm. d) odseku 3 sa vzťahuje aj na produkty ulovené alebo zozbierané/zožaté v pobrežných vodách prefektúr uvedených pod daným písmenom bez ohľadu na to, kde sa takéto produkty vyloďujú.

5.   Vyhlásenie uvedené v odseku 3 sa vyhotovuje podľa vzoru stanoveného v prílohe I. Podpisuje ho oprávnený zástupca príslušného orgánu Japonska. V prípade produktov uvedených v ods. 3 písm. d) sa k vyhláseniu priloží analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy.

Článok 3

Identifikácia

Každá zásielka produktov uvedených v článku 1 sa označuje kódom, ktorý je uvedený na vyhlásení uvedenom v článku 2 ods. 3, analytickej správe uvedenej v článku 2 ods. 5, sanitárnom osvedčení a na všetkých obchodných dokladoch priložených k zásielke.

Článok 4

Oznamovanie vopred

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia vopred oznamujú príslušným orgánom na hraničnej inšpekčnej stanici alebo na určenom mieste vstupu príchod každej zásielky produktov uvedených v článku 1, a to aspoň dva pracovné dni pred samotným príchodom zásielky.

Článok 5

Úradné kontroly

1.   Príslušné orgány hraničnej inšpekčnej stanice alebo určeného miesta vstupu vykonávajú:

a)

kontroly dokladov a totožnosti v prípade všetkých zásielok produktov uvedených v článku 1a

b)

fyzické kontroly vrátane laboratórnych analýz na prítomnosť jódu-131, cézia-134 a cézia-137 na aspoň:

10 % zásielok produktov uvedených v článku 2 ods. 3 písm. d) a

20 % zásielok produktov uvedených v článku 2 ods. 3 písm. b) a c).

2.   Zásielky sa až do získania výsledkov laboratórnej analýzy držia pod úradným dozorom, a to najviac 5 pracovných dní.

3.   Zásielky sa uvoľňujú do voľného obehu v prípade, že prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo ich zástupca predloží colným orgánom vyhlásenie uvedené v článku 2 ods. 3, s náležitým potvrdením príslušného orgánu na hraničnej inšpekčnej stanici alebo určenom mieste vstupu o tom, že sa vykonali všetky úradné kontroly uvedené v odseku 1 a o tom, že výsledky fyzických kontrol, v prípade, že sa takéto kontroly vykonali, boli priaznivé.

Článok 6

Náklady

Všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol uvedených v článku 5 ods. 1 a 2 a všetkých opatrení prijatých v dôsledku nesúladu s predpismi znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 7

Produkty nespĺňajúce predpisy

Krmivá a potraviny pochádzajúce alebo odosielané z Japonska, v prípade ktorých nie sú dodržané maximálne hladiny uvedené v prílohe II, sa na trh neuvádzajú. Takéto krmivá a potraviny nespĺňajúce predpisy sa bezpečným spôsobom zlikvidujú alebo vrátia do krajiny pôvodu.

Článok 8

Správy

Členské štáty raz za mesiac informujú Komisiu prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) a systému Európskej únie pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie (ECURIE – European Union's Urgent Radiological Information Exchange system) o všetkých získaných výsledkoch analýz.

Článok 9

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 297/2011 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a obdobie uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti do 31. decembra 2011. Nariadenie sa bude každý mesiac prehodnocovať s cieľom zohľadniť vývoj situácie, pokiaľ ide o kontamináciu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. septembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(5)  Ú. v. ES L 194, 1.2.2002, s. 11.


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

Maximálne hladiny pre potraviny  (1) (Bq/kg)

 

Potraviny pre dojčatá a malé deti

Mlieko a mliečne výrobky

Iné potraviny s výnimkou tekutých potravín

Tekuté potraviny

Suma izotopov stroncia, najmä Sr-90

75

125

750

125

Suma izotopov jódu, najmä I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Suma izotopov plutónia a transplutóniových prvkov vysielajúcich alfa žiarenie, najmä Pu-239, Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Suma všetkých ostatných nuklidov s polčasom rozpadu dlhším ako 10 dní, najmä Cs-134 a Cs-137, okrem C-14 a H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Maximálne hladiny pre krmivá  (3) (Bq/kg)

 

Krmivá

Suma Cs-134 a Cs-137

500 (4)

Suma izotopov jódu, najmä I-131

2 000 (5)


(1)  Hladina uplatniteľná na koncentrované alebo sušené produkty sa vypočítava na základe rehydratovaného produktu pripraveného na spotrebu.

(2)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s akčnými hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, tieto hodnoty dočasne nahrádzajú hodnoty stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 3954/87.

(3)  Maximálna hladina sa vzťahuje na krmivo s obsahom vlhkosti 12 %.

(4)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s akčnými hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, táto hodnota dočasne nahrádza hodnotu stanovenú v nariadení Komisie (Euratom) č. 770/90.

(5)  Táto hodnota je stanovená dočasne a má byť rovnaká, ako je hodnota pre potraviny, kým sa nevykoná posúdenie faktorov transferu jódu z krmív do potravinárskych produktov.


28.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 962/2011

z 27. septembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


28.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 963/2011

z 27. septembra 2011,

ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient na vydávanie dovozných povolení na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót, na ktoré sa podali žiadosti od 8. do 14. septembra 2011, a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o tieto povolenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví cukru (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Množstvá uvedené v žiadostiach o dovozné povolenia, ktoré sa príslušným orgánom predložili od 8. do 14. septembra 2011 v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009 sú vyššie, ako je dostupné množstvo pre poradové číslo 09.4320.

(2)

Množstvá uvedené v žiadostiach o dovozné povolenia, ktoré sa príslušným orgánom predložili od 8. do 14. septembra 2011 v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009, sú rovnaké, ako je dostupné množstvo pre poradové číslo 09.4317.

(3)

Za týchto okolností by sa mal v súlade s nariadením (ES) č. 1301/2006 ustanoviť prideľovací koeficient na povolenia vydávané v súvislosti s poradovým číslom 09.4320.

(4)

Podávanie ďalších žiadostí o povolenia na poradové čísla 09.4317 a 09.4320 by sa v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009 malo pozastaviť do konca hospodárskeho roka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na množstvá, na ktoré sa od 8. do 14. septembra 2011 podali žiadosti o dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 891/2009, sa uplatnia prideľovacie koeficienty ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Podávanie ďalších žiadostí o povolenia, ktoré sa týkajú poradových čísel uvedených v prílohe, sa pozastavuje do konca hospodárskeho roka 2011/2012.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82.


PRÍLOHA

Koncesie CXL pre cukor

Hospodársky rok 2011/2012

Žiadosti podané od 8.9.2011 do 14.9.2011

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4317

Austrália

 (1)

pozastavené

09.4318

Brazília

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

ktorákoľvek tretia krajina

4,761909

pozastavené

09.4321

India

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


Cukor z Balkánu

Hospodársky rok 2011/2012

Žiadosti podané od 8.9.2011 do 14.9.2011

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4324

Albánsko

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

 

09.4326

Srbsko

 (2)

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

09.4328

Chorvátsko

 (2)

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


Mimoriadne dovezený cukor a cukor dovezený na priemyselné spracovanie

Hospodársky rok 2011/2012

Žiadosti podané od 8.9.2011 do 14.9.2011

Poradové číslo

Druh

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4380

mimoriadne dovezený

 

09.4390

dovezený na priemyselné spracovanie

 (3)

 

„—“

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


(1)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.

(3)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.


ROZHODNUTIA

28.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. septembra 2011

o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významom pre EHP)

(2011/638/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 3e ods. 3 písm. e),

keďže:

(1)

Je potrebné prijať referenčné hodnoty, ktoré sa použijú na bezplatné prideľovanie kvót prevádzkovateľom lietadiel v obchodovacom období od 1. januára do 31. decembra 2012 uvedenom v článku 3c ods. 1 smernice 2003/87/ES a v obchodovacom období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 uvedenom v článku 13 ods. 1 v spojení s článkom 3c ods. 2 uvedenej smernice.

(2)

Pridelené kvóty podľa týchto referenčných hodnôt by sa mali stanoviť do roku 2020 s výnimkou prípadov, keď si akty prijaté podľa článku 25a smernice 2003/87/ES vyžadujú následné úpravy.

(3)

Po zahrnutí smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (2) do Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 6/2011 z 1. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP (3), sa v EHP majú uplatňovať tieto referenčné hodnoty.

(4)

Preto je nevyhnutné, aby sa tieto referenčné hodnoty opierali o počet voľných kvót v rámci EHP stanovených rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 93/2011 z 20. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP (4).

(5)

Referenčné hodnoty by sa mali vypočítať vydelením počtu kvót v rámci EHP platných na obchodovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012 a kvót platných na obchodovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 súčtom súm v údajoch o tonokilometroch uvedených v žiadostiach predložených Komisii v súlade s článkom 3e ods. 2 smernice 2003/87/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 25a smernice 2003/87/ES, referenčná hodnota použitá na bezplatné pridelenie kvót prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e ods. 1 uvedenej smernice na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012 je 0,000679695907431681 kvót na tonokilometer.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 25a smernice 2003/87/ES, referenčná hodnota použitá na bezplatné pridelenie kvót prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e ods. 1 uvedenej smernice na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 je 0,000642186914222035 kvót na tonokilometer.

Článok 2

Pri výpočtoch týkajúcich sa počtu kvót, ktoré sa majú prideliť v súlade s referenčnými hodnotami stanovenými v článku 1, sa zaokrúhľuje nadol na najbližšiu kvótu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. septembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2011, s. 35.

(4)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Korigendá

28.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/22


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 15/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o uznané testovacie metódy na detekciu morských biotoxínov v živých lastúrnikoch

( Úradný vestník Európskej únie L 6 z 11. januára 2011 )

Na strane 3 v odôvodnení 6 druhej vete:

namiesto:

„Takéto metódy by mali byť medzilaboratórne validované a úspešne otestované v rámci uznaného systému na testovanie spôsobilosti.“

má byť:

„Takéto metódy by mali byť vnútrolaboratórne validované a úspešne otestované v rámci uznaného systému na testovanie spôsobilosti.“

Na strane 5 v prílohe, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu (ES) č. 2074/2005, v kapitole III bode A ods. 4 písm. b) druhej vete:

namiesto:

„Takéto metódy by mali byť medzilaboratórne validované a úspešne testované v rámci uznaného systému na testovanie spoľahlivosti.“

má byť:

„Takéto metódy by mali byť vnútrolaboratórne validované a úspešne testované v rámci uznaného systému na testovanie spoľahlivosti.“