ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.246.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 246

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
23. septembra 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/72/EÚ zo 14. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra 2011 o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) ( 1 )

5

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 941/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 942/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka flufenoxurón a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 943/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka propargit a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES ( 1 )

16

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 944/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 945/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

20

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 946/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 947/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 948/2011 z 22. septembra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/625/SZBP z 22. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

30

 

 

2011/626/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 22. septembra 2011, ktorým sa udeľuje výnimka z vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi, pokiaľ ide o Českú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo a Rakúsku republiku [oznámené pod číslom K(2011) 6533]

33

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 286/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2011)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/72/EÚ

zo 14. septembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (3) reguluje emisie výfukových plynov z motorov montovaných do poľnohospodárskych a lesných traktorov s cieľom lepšie chrániť zdravie ľudí a životné prostredie. Smernica 2000/25/ES stanovuje, že limitné hodnoty emisií uplatniteľné v roku 2010 na typové schválenie väčšiny vznetových motorov uvedené ako stupeň III A sa majú nahradiť prísnejšími limitnými hodnotami stupňa III B, ktorý postupne nadobudne účinnosť od 1. januára 2011, pokiaľ ide o uvádzanie na trh, a od 1. januára 2010, pokiaľ ide o typové schválenie daných motorov. Stupeň IV, v ktorom sú stanovené prísnejšie limitné hodnoty emisií ako v stupni III B, nadobudne účinnosť postupne od 1. januára 2013, pokiaľ ide o typové schválenie daných motorov, a od 1. januára 2014, pokiaľ ide o uvádzanie na trh.

(2)

Prechod na stupeň III B zahŕňa postupnú zmenu v technológii, čo si bude vyžadovať značné realizačné náklady na zmenu konštrukcie motorov a na vývoj zdokonalených technických riešení. Súčasná globálna finančná a hospodárska kríza ani akýkoľvek hospodársky pokles by však nemali viesť k zníženiu noriem v oblasti životného prostredia. Táto revízia smernice 2000/25/ES by sa preto mala považovať za výnimočnú. Investície do technológií šetrných k životnému prostrediu sú navyše dôležité na podporu budúceho rastu, zamestnanosti a zdravotnej bezpečnosti.

(3)

V smernici 2000/25/ES sa stanovuje systém flexibility s cieľom umožniť výrobcom traktorov nakupovať v danom stupni obmedzený počet motorov, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty emisií uplatniteľné v uvedenom stupni, ale sú schválené v súlade s požiadavkami stupňa priamo predchádzajúceho stupňu, ktorý sa práve uplatňuje.

(4)

Od roku 2005 smernica 2000/25/ES stanovuje hodnotenie možnej potreby dodatočnej flexibility v súvislosti s limitnými hodnotami emisií etáp III B a IV. S cieľom poskytnúť priemyslu dočasnú úľavu pri prechode do ďalšieho stupňa je potrebné prispôsobiť podmienky uplatňovania systému flexibility.

(5)

Počas stupňa III B by počet traktorov, ktoré sa uvádzajú na trh a ktoré sa uvádzajú do prevádzky, nemal pre každú kategóriu motorov predstavovať viac ako 40 % počtu traktorov uvedených na trh výrobcom traktorov v uvedenej kategórii motorov. Alternatívna možnosť umožňujúca pevne stanovený počet traktorov, ktoré sa uvedú na trh a do prevádzky v rámci systému flexibility, by sa mala zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(6)

Výrobcovia traktorov, ktorí patria do pôsobnosti tejto smernice, by mali využívať európske programy finančnej podpory alebo akékoľvek príslušné programy podpory poskytované členskými štátmi. Tieto programy podpory môžu uprednostňovať projekty, ktoré používajú najlepšie dostupné technológie s najvyššími emisnými normami.

(7)

Smernica 2000/25/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici odrážajú dočasné ťažkosti, ktorým čelí priemysel. Uplatňovanie týchto opatrení by sa preto malo obmedziť na trvanie stupňa III B.

(9)

Súčasné limitné hodnoty emisií by sa mali sprísniť, a to aj s ohľadom na veľmi jemné sadzové častice, predovšetkým zavedením limitných hodnôt množstva pevných častíc v budúcich právnych predpisoch, ak sa to v príslušnom hodnotení vplyvu preukáže ako opodstatnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2000/25/ES

Smernica 2000/25/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 sa vkladajú tieto zarážky:

„—

‚systém flexibility‘ znamená postup udeľovania výnimky, prostredníctvom ktorého členský štát povoľuje uviesť na trh a do prevádzky obmedzený počet traktorov v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3a,

‚kategória motorov‘ znamená klasifikáciu motorov, ktorá je kombináciou výkonnostného rozsahu a stupňa limitných hodnôt emisií výfukových plynov,

‚sprístupnenie na trhu‘ znamená akékoľvek dodanie traktora alebo motora na účely distribúcie alebo používania na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už za úhradu, alebo bezplatne,

‚uvedenie na trh‘ znamená prvé sprístupnenie traktora alebo motora na trhu,

‚uvedenie do prevádzky‘ znamená prvé použitie traktora alebo motora na zamýšľaný účel v Únii. Prípadný dátum jeho registrácie alebo uvedenia na trh sa považuje za dátum uvedenia do prevádzky;“.

2.

Článok 3a sa nahrádza takto:

„Článok 3a

Systém flexibility

Odchylne od článku 3 ods. 1 a 2 členské štáty ustanovia, že na žiadosť výrobcu traktorov a pod podmienkou, že schvaľovací orgán udelil príslušné povolenie na uvedenie na trh v súlade s postupom stanoveným v prílohe IV, môže sa uviesť do prevádzky obmedzený počet traktorov vybavených motormi schválenými v súlade s požiadavkami na limitné hodnoty emisií stupňa priamo predchádzajúceho stupňu, ktorý sa práve uplatňuje.

Systém flexibility sa začne uplatňovať vtedy, keď sa daný stupeň stane uplatniteľným, a má rovnakú dĺžku trvania ako samotný stupeň. Systém flexibility stanovený v bode 1.2 prílohy IV sa však obmedzuje na trvanie stupňa III B alebo na tri roky, ak neexistuje žiadny ďalší stupeň.“

3.

Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 24. septembra 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. septembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 26.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. júna 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. júla 2011.

(3)  Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

USTANOVENIA PRE TRAKTORY A MOTORY UVEDENÉ NA TRH V RÁMCI SYSTÉMU FLEXIBILITY STANOVENÉHO V ČLÁNKU 3a

1.   OPATRENIA VÝROBCOV TRAKTOROV

1.1.

S výnimkou stupňa III B požiada výrobca traktorov, ktorý si želá použiť systém flexibility, schvaľovací orgán o povolenie uviesť na trh traktory v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tejto prílohe. Počet traktorov nesmie presiahnuť maximálne hodnoty uvedené v bodoch 1.1.1 a 1.1.2. Motory musia spĺňať požiadavky uvedené v článku 3a.

1.1.1.

Počet traktorov uvedených na trh v rámci systému flexibility nesmie v žiadnej kategórii motorov presiahnuť 20 % ročného počtu traktorov uvedených na trh výrobcom traktorov a vybavených motormi v uvedenej kategórii motorov (vypočítaného ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Únie). Ak výrobca traktorov predával v Únii traktory počas obdobia kratšieho ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe skutočného obdobia, počas ktorého výrobca traktorov v Únii traktory predával.

1.1.2.

Ako alternatívna možnosť k bodu 1.1.1 nesmie počet traktorov uvedených na trh v rámci systému flexibility v každom výkonnostnom rozsahu prekročiť nasledujúce maximálne hodnoty:

Výkonnostný rozsah motora

P (kW)

Počet traktorov

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

Počas stupňa III B požiada výrobca traktorov, ktorý si želá použiť systém flexibility, schvaľovací orgán o povolenie uviesť na trh traktory v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tejto prílohe. Počet traktorov nesmie presiahnuť maximálne hodnoty uvedené v bodoch 1.2.1 a 1.2.2. Motory musia spĺňať požiadavky uvedené v článku 3a.

1.2.1.

Počet traktorov uvádzaných na trh v rámci systému flexibility nesmie v žiadnej kategórii motorov presiahnuť 40 % ročného počtu traktorov uvedených na trh výrobcom traktorov a vybavených motormi v uvedenej kategórii motorov (vypočítaného ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Únie). Ak výrobca traktorov predával v Únii traktory počas obdobia kratšieho ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe skutočného obdobia, počas ktorého výrobca traktorov v Únii traktory predával.

1.2.2.

Ako alternatívna možnosť k bodu 1.2.1 nesmie počet traktorov uvedených na trh v rámci systému flexibility v každom výkonnostnom rozsahu prekročiť nasledujúce maximálne hodnoty:

Výkonnostný rozsah motora

P (kW)

Počet traktorov

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Výrobca traktorov vo svojej žiadosti schvaľovaciemu orgánu uvedie tieto informácie:

a)

vzor štítkov, ktoré sa majú pripevniť na každý traktor, v ktorom bude inštalovaný motor uvedený na trh v rámci systému flexibility. Na štítku sa uvedie tento text: ‚TRAKTOR č. … (poradie traktorov) Z … (celkový počet traktorov v príslušnom výkonnostnom rozsahu) S MOTOROM č. … S TYPOVÝM SCHVÁLENÍM (smernica 2000/25/ES) č. …‘ a

b)

vzor doplnkového štítku, ktorý sa má pripevniť na motor a má obsahovať text uvedený v bode 2.2.

1.4.

Výrobca traktorov poskytne schvaľovaciemu orgánu všetky potrebné informácie súvisiace s vykonávaním systému flexibility, ktoré môže schvaľovací orgán požadovať na to, aby prijal rozhodnutie.

1.5.

Výrobca traktorov každých šesť mesiacov podáva schvaľovacím orgánom každého členského štátu, kde bol traktor uvedený na trh, správu o vykonávaní systému flexibility, ktorý používa. Správa musí obsahovať súhrnné údaje o počte traktorov uvedených na trh v rámci systému flexibility, o sériových číslach motorov a traktorov a členské štáty, kde bol traktor uvedený do prevádzky. Tento postup sa dodržiava bez akýchkoľvek výnimiek, pokiaľ sa uplatňuje systém flexibility.

2.   OPATRENIA VÝROBCU MOTOROV

2.1.

Výrobca motorov môže uviesť na trh motory v rámci systému flexibility schváleného v súlade s bodmi 1 a 3 tejto prílohy.

2.2.

Výrobca motorov označí takéto motory štítkom s týmto textom: ‚Motor uvedený na trh v rámci systému flexibility‘ v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 5 prílohy I.

3.   OPATRENIA SCHVAĽOVACIEHO ORGÁNU

Schvaľovací orgán posúdi obsah žiadosti o systém flexibility a priložené dokumenty. Následne informuje výrobcu traktorov o svojom rozhodnutí, a to či povolí, alebo nepovolí požadované použitie systému flexibility.“


ROZHODNUTIA

23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/5


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 940/2011/EÚ

zo 14. septembra 2011

o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Únia podľa článku 147 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prispieva k vysokej úrovni zamestnanosti podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi, podporou a podľa potreby aj doplňovaním ich opatrení v tejto oblasti.

(2)

Únia podľa článku 153 ods. 1 ZFEÚ podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v oblastiach pracovných podmienok, integrácie osôb vylúčených z trhu práce a boja proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti.

(3)

Podľa článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii Únia okrem iného bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi a solidaritu medzi generáciami.

(4)

V článku 174 ZFEÚ sa uvádza, že určité regióny Únie sú závažne a trvalo znevýhodnené demografickými podmienkami, čo môže narušiť ich rozvoj a vyžadovať si, aby sa im venovala mimoriadna pozornosť, ak má Únia dosiahnuť cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

(5)

Únia podľa článku 25 Charty základných práv Európskej únie uznáva a rešpektuje právo starších ľudí na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote.

(6)

Starnutie je nepochybne veľmi náročné pre celú spoločnosť a pre všetky generácie v Európe a je aj záležitosťou medzigeneračnej solidarity a rodiny.

(7)

Časť obyvateľstva Únie, ktorú tvoria osoby nad 50 rokov, bude narastať oveľa rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Tento nárast je veľmi pozitívny, pretože je logickým dôsledkom zlepšenia zdravotnej starostlivosti a kvality života. Vzhľadom na túto demografickú zmenu však Únia čelí mnohým problémom.

(8)

Potrebu riešiť vplyv starnutia obyvateľstva na európske sociálne modely uznala Európska rada na niekoľkých svojich po sebe nasledujúcich zasadnutiach. Hlavná odpoveď na tieto rýchle zmeny vo vekovej štruktúre spočíva v podpore vytvárania kultúry aktívneho starnutia ako celoživotného procesu a v zaistení toho, aby rýchlo sa rozširujúce skupiny obyvateľstva vo veku nad 50 rokov, ktoré sú celkove zdravšie a vzdelanejšie ako iné takéto vekové skupiny pred nimi, mali dobré možnosti týkajúce sa zamestnania a aktívneho zapojenia sa do spoločenského a rodinného života, a to aj prostredníctvom dobrovoľníctva, celoživotného vzdelávania, kultúry a športu.

(9)

Svetová zdravotnícka organizácia definuje aktívne starnutie ako proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života starnúcich ľudí. Aktívne starnutie umožňuje ľuďom realizovať svoj potenciál telesnej, spoločenskej a duševnej pohody počas celého života a zapájať sa do spoločnosti, pričom im poskytuje primeranú ochranu, bezpečnosť a starostlivosť vtedy, keď to potrebujú. Podporovanie aktívneho starnutia si teda vyžaduje viacrozmerný prístup, zodpovednosť a trvalú podporu všetkých generácií.

(10)

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) by mal byť založený na odkaze Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) a Európskeho roka dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (2011), a preto by sa mali podporovať synergie medzi týmito európskymi rokmi a Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) (ďalej len „európsky rok“).

(11)

Vzhľadom na rastúci podiel starších ľudí v Európe a nárast chronických zdravotných ťažkostí je dnes viac než kedykoľvek predtým dôležité podporovať zdravé starnutie všetkých, a najmä starších ľudí, a podporovať ich vitalitu a dôstojnosť okrem iného zabezpečením prístupu k primeranej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a sociálnym službám a rozvojom iniciatív podporujúcich prevenciu zdravotných rizík spojených so starnutím. Zdravé starnutie môže prispievať k zvýšenej účasti starších osôb na trhu práce, môže im umožniť byť v spoločnosti dlhšie aktívni, môže zlepšiť individuálnu kvalitu ich života a obmedziť tlak na systémy zdravotnej, sociálnej starostlivosti a na systémy dôchodkového zabezpečenia.

(12)

Komisia prezentovala svoj názor na demografické výzvy, ktorým Únia čelí, a na možnosti ich riešenia vo svojich oznámeniach „Demografická budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na príležitosť“ z 12. októbra 2006, „Podporovať solidaritu medzi generáciami“ z 10. mája 2007 a „Riešenie otázky vplyvu starnutia obyvateľstva v EÚ“ (správa o starnutí z roku 2009) z 29. apríla 2009.

(13)

Rozmanitosť starších generácií v Európe bude ďalej narastať. Preto je potrebné aktívne podporovať rovnaké príležitosti a podnecovať účasť. Aktívni občania z rôzneho prostredia plnia v spoločnosti dôležité premosťovacie funkcie, podporujú integráciu a prispievajú do hospodárstva.

(14)

Dňa 22. februára 2007 Rada a zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci Rady, prijali uznesenie „Príležitosti a výzvy demografickej zmeny v Európe: prínos starších osôb k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju“, v ktorom zdôraznili tak potrebu zlepšiť možnosti aktívnej účasti starších ľudí, a to aj prostredníctvom dobrovoľníckej práce, a nové ekonomické príležitosti („strieborná ekonomika“) vytvorené v dôsledku rastúceho dopytu starších ľudí po určitých druhoch tovaru a služieb, ako aj význam kladného verejného obrazu starších ľudí.

(15)

Dňa 8. júna 2009 prijala Rada závery nazvané „Rovnaké príležitosti pre ženy a mužov: aktívne a dôstojné starnutie“, v ktorých uznáva, že staršie ženy a muži v celej Únii čelia v snahe o aktívny a dôstojný život vážnym problémom, a navrhuje členským štátom a Komisii prijať celý rad opatrení, okrem iného na podporu politík aktívneho starnutia, ktoré zohľadňujú odlišnú situáciu v jednotlivých členských štátoch a rôzne problémy, s ktorými sa ženy a muži stretávajú.

(16)

Dňa 30. novembra 2009 prijala Rada závery nazvané „Zdravé a dôstojné starnutie“, kde okrem iného vyzvala Komisiu, aby „pripravila informačné aktivity na podporu aktívneho starnutia, vrátane prípadného vyhlásenia roku 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity“.

(17)

Vo svojom oznámení nazvanom „Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010 Komisia zdôraznila, ako je pre Úniu dôležité podporovať zdravé a aktívne starnutie populácie v záujme sociálnej súdržnosti a vyššej produktivity. Dňa 23. novembra 2010 prijala Komisia ako súčasť stratégie Európa 2020 hlavnú iniciatívu „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti“, podľa ktorej by členské štáty mali predovšetkým podporovať politiku aktívneho starnutia, a 16. decembra 2010 prijala hlavnú iniciatívu „Európska platforma na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť“. Splnenie cieľov tejto politiky vyžaduje zapojenie všetkých úrovní vlády i rôznych mimovládnych subjektov; na úrovni Únie je možné tieto ciele podporovať činnosťami súvisiacimi s európskym rokom, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia a posilnenie výmeny osvedčených postupov. Vnútroštátni koordinátori by mali dbať na to, aby boli vnútroštátne opatrenia koordinované a v súlade s celkovými cieľmi európskeho roka. Tiež by sa mala plánovať účasť ďalších inštitúcií a zúčastnených strán.

(18)

Dňa 7. júna 2010 prijala Rada závery pod názvom Aktívne starnutie, v ktorých vyzvala Komisiu, aby „pokračovala v príprave Európskeho roka aktívneho starnutia v roku 2012, počas ktorého je možné vyzdvihnúť výhody aktívneho starnutia a jeho prínosy medzigeneračnej solidarite a zverejniť sľubné iniciatívy na podporu aktívneho starnutia na všetkých úrovniach“.

(19)

Dňa 11. novembra 2010 Európsky parlament prijal uznesenie s názvom Demografické výzvy a solidarita medzi generáciami, v ktorom vyzýva členské štáty, aby počas nasledujúcich rokov urobili z aktívneho starnutia jednu zo svojich priorít. V uznesení sa rovnako zdôrazňuje, že európsky rok by mal najmä poukázať na prínos starších ľudí v spoločnosti a poskytnúť príležitosti na posilnenie solidarity, spolupráce a porozumenia medzi generáciami a dosiahnuť, aby mládež a starší ľudia spolupracovali.

(20)

Aj Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov vo svojich stanoviskách zdôraznili význam aktívneho starnutia pre Európu, pričom vyzdvihli okrem iného dôležitosť medzigeneračnej zdravotnej starostlivosti.

(21)

Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (3) v usmerneniach 7 a 8 vyzýva členské štáty na väčšie zapojenie sa do trhu práce prostredníctvom politík na podporu aktívneho starnutia, na zvýšenie miery zamestnanosti starších pracovníkov prostredníctvom podporovania inovácie v organizácii práce a na podporu zamestnateľnosti týchto pracovníkov zvyšovaním ich kvalifikácie a účasti na systémoch celoživotného vzdelávania. Usmernenie 10 zdôrazňuje potrebu posilniť systémy sociálnej ochrany, celoživotné vzdelávanie a politiky aktívnej inklúzie s cieľom vytvoriť príležitosti v rôznych štádiách ľudského života, poskytnúť ľuďom ochranu proti riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a zvýšiť ich aktívnu účasť v spoločnosti.

(22)

Vo svojom oznámení „Digitálny program pre Európu“, prvej hlavnej iniciatíve stratégie Európa 2020 prijatej 19. mája 2010, Komisia zdôraznila význam aplikácií a služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) pre dôstojnú starobu a navrhla predovšetkým posilnenie spoločného programu bývania s podporou okolia (Ambient Assisted Living – AAL). V Digitálnom programe pre Európu bolo tiež odporučené prijať spoločné opatrenia na účely zvýšenia schopnosti práce s digitálnymi technológiami všetkých Európanov vrátane starších osôb – skupiny, ktorá má výrazne zastúpenie medzi 150 miliónmi občanov (okolo 30 % z celkového počtu obyvateľov), ktorí internet nikdy nepoužili. Uľahčenie prístupu k novým technológiám a zabezpečenie odbornej prípravy v oblasti ich využívania by ďalej zlepšilo možnosti starších ľudí.

(23)

V súvislosti so stratégiou Európa 2020 Komisia navrhla v rámci hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii začať s realizáciou projektu Partnerstvo pre inovácie zameraného na aktívne a zdravé starnutie (AHAIP). Cieľom projektu AHAIP je umožniť občanom, aby žili nezávislý život, a to dlhšie a v dobrom zdraví, a do roku 2020 zvýšiť priemerný počet rokov prežitých v zdraví o dva roky.

(24)

Komisia realizuje Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020, ktorá s ohľadom na častý vzájomný vzťah medzi zdravotným postihnutím a starnutím obsahuje príslušné opatrenia týkajúce sa starších osôb. V nadväznosti na koncepciu Dizajn pre všetkých sú dôležité najmä opatrenia zamerané na prístupnosť. Dôležité sú tiež opatrenia slúžiace na podporu nezávislého života a začlenenia sa do spoločenstva vrátane tých, ktoré sú zamerané na starších ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú vysokú úroveň podpory, a starších ľudí s komplexnými potrebami, ktorí sú osobitne zraniteľní a náchylní na sociálne vylúčenie. Okrem toho Únia a všetky členské štáty podpísali Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý obsahuje okrem iného príslušné ustanovenia pre staršie osoby.

(25)

Každoročne si 29. apríla pripomíname Európsky deň solidarity medzi generáciami. To Únii poskytuje dobrú príležitosť, aby obnovila svoj záväzok posilňovať solidaritu a spoluprácu medzi generáciami v záujme podpory spravodlivej a udržateľnej spoločnosti.

(26)

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje finančné krytie, ktoré má byť základným referenčným údajom pre rozpočtový orgán v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (4).

(27)

Na aktívne starnutie sa zameriava aj niekoľko fondov Únie, programov a akčných plánov Únie, ako je Európsky sociálny fond (5), Európsky fond regionálneho rozvoja (6), program Progress (7), program celoživotného vzdelávania (8), a najmä jeho program Grundtvig, program v oblasti zdravia (9), osobitné programy v oblasti IKT a v oblasti sociálno-ekonomických a humanitných vied v rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum a vývoj (10), akčný plán Dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti, spoločný program AAL (11), rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (12), ktorý zahŕňa pilotné projekty na zavádzanie informačných a komunikačných technológií pre dôstojné starnutie, prípravná činnosť Calypso v oblasti sociálneho cestovného ruchu a akčný plán mestskej mobility.

(28)

S cieľom zabezpečiť účasť celej škály organizácií by sa mala počas európskeho roka v rámci možnosti podporovať organizácia podujatí a činností menšieho rozsahu.

(29)

Malo by sa podnecovať a prostredníctvom primeraných zdrojov podporovať zapojenie príslušných sietí pôsobiacich na úrovni Únie do európskeho roka.

(30)

Keďže ciele európskeho roka nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov v dôsledku potreby nadnárodnej výmeny informácií a šírenia osvedčených postupov v celej Únii, ale z dôvodu rozsahu činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet

Rok 2012 sa vyhlasuje za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (ďalej len „európsky rok“). Podporí sa tak vitalita a dôstojnosť všetkých ľudí.

Článok 2

Ciele

Celkovým cieľom európskeho roka je uľahčovať vytváranie kultúry aktívneho starnutia v Európe spočívajúcej na spoločnosti pre všetky vekové kategórie. V tomto rámci európsky rok podnecuje a podporuje úsilie členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora vrátane malých a stredných podnikov zamerať sa na podporu aktívneho starnutia a vynaložiť väčšie úsilie na mobilizáciu potenciálu rýchle rastúceho počtu obyvateľov nad 50 rokov. Týmto spôsobom európsky rok podporuje solidaritu a spoluprácu medzi generáciami so zreteľom na rozmanitosť a rodovú rovnosť. Podporovanie aktívneho starnutia znamená vytvorenie lepších príležitostí, ktoré starším ženám a mužom umožnia zohrávať ich úlohu na trhu práce, boj proti chudobe, najmä v prípade žien, a sociálnemu vylúčeniu a posilnenie dobrovoľníctva a aktívneho zapojenia sa do rodinného života a do spoločnosti a podporu dôstojného zdravého starnutia. To zahŕňa okrem iného prispôsobenie pracovných podmienok, boj proti negatívnym stereotypom súvisiacim s vekom a diskriminácii na základe veku, zlepšenie zdravia a bezpečnosti pri práci, zosúladenie systémov celoživotného vzdelávania s potrebami starnúcej pracovnej sily a zabezpečenie toho, aby boli systémy sociálneho zabezpečenia primerané a poskytovali správne stimuly.

Na základe prvého odseku má európsky rok tieto ciele:

a)

zvyšovať všeobecné povedomie o význame aktívneho starnutia a o jeho rôznych rozmeroch a zabezpečiť, aby bolo v politických programoch zainteresovaných strán na všetkých úrovniach zaradené na popredné miesto, s cieľom vyzdvihnúť užitočnosť príspevku starších osôb pre spoločnosť a hospodárstvo, zvýšiť jeho uznanie, podporovať aktívne starnutie, solidaritu medzi generáciami a vitalitu a dôstojnosť všetkých ľudí a viac sa snažiť o mobilizáciu potenciálu starších osôb bez ohľadu na ich pôvod a umožniť im viesť nezávislý život;

b)

podnecovať diskusiu, vymieňať si informácie a rozvíjať vzájomnú výmenu skúseností medzi členskými štátmi a zúčastnenými stranami na všetkých úrovniach s cieľom podporovať politiku aktívneho starnutia, stanoviť a šíriť osvedčené postupy a podporovať spoluprácu a súčinnosť;

c)

ponúknuť rámec pre záväzky a konkrétne opatrenia, ktoré umožnia Únii, členským štátom a zainteresovaným stranám na všetkých úrovniach, aby prostredníctvom konkrétnych činností so zapojením občianskej spoločnosti, sociálnych partnerov a podnikateľského sektora a s osobitným dôrazom na podporu informačných stratégií vypracovali inovatívne riešenia, politiky a dlhodobé stratégie vrátane komplexných stratégií riadenia otázok spojených s vekom v oblasti zamestnanosti a práce a aby sa snažili dosiahnuť konkrétne ciele týkajúce sa aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami;

d)

podporiť činnosti, ktoré pomôžu bojovať proti diskriminácii na základe veku, odstrániť stereotypy spojené s vekom a odbúrať bariéry, najmä pokiaľ ide o možnosti zamestnania.

Článok 3

Obsah opatrení

1.   Medzi opatrenia, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2, patria tieto činnosti na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni:

a)

konferencie, podujatia a iniciatívy s aktívnou účasťou všetkých príslušných zainteresovaných strán na podporu diskusie, na zvyšovanie povedomia a podnecovanie záväzkov týkajúcich sa osobitných cieľov, ktoré prispievajú k udržateľným a trvalým vplyvom;

b)

informačné, propagačné a vzdelávacie kampane s využitím multimédií;

c)

výmena informácií, skúseností a osvedčených postupov s využitím okrem iného otvorenej metódy koordinácie a sietí zainteresovaných strán, ktoré sa usilujú dosiahnuť ciele európskeho roka;

d)

výskum a prieskumy na úrovni Únie alebo na národnej či regionálnej úrovni a šírenie výsledkov s dôrazom na hospodársky a sociálny vplyv podpory aktívneho starnutia a politík, ktoré sú pre aktívne starnutie prospešné.

2.   Pri vykonávaní činností uvedených v odseku 1 sa pozornosť venuje zapojeniu všetkých generácií do realizácie cieľov európskeho roka, najmä prostredníctvom úsilia rozvíjať inkluzívny prístup a podnecovania účasti starších i mladších ľudí na spoločných iniciatívach.

3.   Komisia alebo členské štáty môžu označiť ďalšie činnosti ako prínosné pre ciele európskeho roka a umožniť, aby bol názov európskeho roka využitý na propagáciu týchto činností, pokiaľ prispejú k cieľom stanoveným v článku 2.

4.   Komisia a členské štáty pri všetkých svojich činnostiach v rámci európskeho roka zohľadnia rodovú rovnosť.

5.   Komisia zohľadní možnosti cezhraničných činností vykonávaných na regionálnej alebo miestnej úrovni na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2.

6.   Vynaloží sa úsilie na zabezpečenie toho, aby boli všetky činnosti európskeho roka určené širšej verejnosti ľahko prístupné pre všetkých vrátane ľudí so zdravotným postihnutím.

Článok 4

Koordinácia s členskými štátmi

1.   Každý členský štát určí národného koordinátora, ktorý bude zodpovedný za organizáciu účasti tohto štátu na európskom roku a informuje o jeho vymenovaní Komisiu.

2.   Národní koordinátori dbajú na to, aby boli vnútroštátne činnosti európskeho roka riadne koordinované, a zároveň môžu podporovať a uľahčovať miestne a regionálne činnosti. Národní koordinátori takisto podporujú zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti do činností európskeho roka.

3.   Do 25. novembra 2011 členské štáty informujú Komisiu o svojom pracovnom programe, ktorý obsahuje podrobný opis národných aktivít plánovaných v rámci európskeho roka.

Článok 5

Zúčastnené krajiny

Účasť na európskom roku je otvorená pre:

a)

členské štáty;

b)

kandidátske krajiny;

c)

krajiny západného Balkánu a

d)

štáty Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Článok 6

Koordinácia na úrovni Únie

1.   Komisia realizuje európsky rok na úrovni Únie.

2.   Komisia zvoláva zasadnutia národných koordinátorov na účely koordinácie činností európskeho roka na úrovni Únie a na účely výmeny informácií a poznatkov vrátane informácií o možných záväzkoch a ich realizácii v členských štátoch.

3.   Komisia napomáha a podporuje činnosti európskeho roka na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, v prípade potreby aj prostredníctvom návrhov nových spôsobov a nástrojov na dosiahnutie cieľov európskeho roka a ich vyhodnotenie.

4.   Koordinácia činností európskeho roka na úrovni Únie je tiež v pôsobnosti existujúcich politických výborov a poradných skupín.

5.   Komisia tiež zvoláva zasadnutia zástupcov európskych organizácií alebo subjektov pôsobiacich v oblasti aktívneho starnutia, aby jej pomáhali s organizáciou priebehu európskeho roka.

6.   Téma európskeho roka je prioritou Komisie v komunikačných činnostiach jej zastúpení v členských štátoch a tiež prioritou v pracovných programoch príslušných kľúčových sietí na úrovni Únie, ktoré dostávajú príspevky na prevádzkové náklady zo všeobecného rozpočtu Únie.

7.   Na činnostiach európskeho roka sa podieľa Európsky parlament, členské štáty, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

Článok 7

Finančná a nefinančná podpora

1.   Činnosti uvedené v článku 3 ods. 1 vykonávané na úrovni Únie môžu viesť k zadaniu verejnej zákazky alebo udeleniu grantu zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

2.   V prípade potreby môžu programy a politiky v oblastiach, ktoré prispievajú k podpore aktívneho starnutia, ako sú zamestnanosť, sociálne veci, rovnosť príležitostí, vzdelávanie a kultúra, zdravie, výskum, informačná spoločnosť, regionálna a dopravná politika, podporovať európsky rok v súlade s platnými pravidlami a v rámci svojich existujúcich možností na stanovovanie priorít.

3.   Únia môže poskytnúť nefinančnú podporu v súlade s článkom 3 ods. 3 činnostiam verejných aj súkromných organizácií.

Článok 8

Rozpočet

1.   Finančné krytie na realizáciu tohto rozhodnutia na úrovni Únie, najmä pokiaľ ide o činnosti stanovené v článku 3 ods. 1, predstavuje na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 sumu 5 000 000 EUR.

2.   Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v medziach finančného rámca.

Článok 9

Súlad

Komisia spolu s členskými štátmi zabezpečí, aby boli opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí v súlade s ostatnými programami a iniciatívami Únie, ako aj s vnútroštátnymi a regionálnymi programami a iniciatívami, ktoré pomáhajú dosahovať ciele európskeho roka.

Článok 10

Medzinárodná spolupráca

Na účely európskeho roka môže Komisia spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov a Radou Európy, pričom zabezpečí zviditeľnenie úsilia Únie pri podpore aktívneho starnutia.

Článok 11

Hodnotenie

1.   Do 30. júna 2014 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu obsahujúcu celkové hodnotenie iniciatív stanovených v tomto rozhodnutí s podrobnosťami o ich vykonávaní a výsledkoch, ktorá bude slúžiť ako základ budúcich politík, opatrení a činností Únie v tejto oblasti.

2.   Správa uvedená v odseku 1 taktiež poskytne informácie o tom, ako boli do činností v rámci európskeho roka zahrnuté rodové aspekty a ako bola zabezpečená možnosť prístupu k týmto činnostiam pre ľudí so zdravotným postihnutím.

3.   V správe uvedenej v odseku 1 sa taktiež zdôrazní, ako európsky rok zabezpečil trvalé účinky na podporu aktívneho starnutia v celej Únii.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 14. septembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ C 51, 17.2.2011, s. 55.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 7. júla 2011 (zatiaľ neuverejnená v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. júla 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46.

(4)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress (Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006, s. 1).

(8)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45).

(9)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013) (Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3).

(10)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(11)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 742/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 49).

(12)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 941/2011

z 22. septembra 2011,

ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 204/2011 z 2. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 2 a 5,

keďže:

(1)

Rada 2. marca 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 204/2011.

(2)

Potom, ako sa 16. septembra 2011 prijala rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) 2009 (2011), a v súlade s rozhodnutím Rady 2011/625/SZBP z 22. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (2), by sa zoznamy osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedené v prílohách II a III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011 mali zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Záznamy o subjektoch uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa vypustia zo zoznamov uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 1.

(2)  Pozri stranu 30 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Subjekty podľa článku 1

Záznam, ktorý sa vypúšťa zo zoznamu uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011:

5.

Libyan National Oil Corporation (Líbyjská národná ropná spoločnosť).

Záznam, ktorý sa vypúšťa zo zoznamu uvedeného v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011:

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina).


23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 942/2011

z 22. septembra 2011,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka flufenoxurón a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 80 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa má smernica Rady 91/414/EHS (2) uplatňovať na postupy a podmienky schvaľovania účinných látok, v prípade ktorých sa zistilo, že žiadosť je úplná v súlade s článkom 16 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (3). Flufenoxurón je účinná látka, v prípade ktorej sa v súlade s uvedeným nariadením zistilo, že žiadosť je úplná.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (4) a (ES) č. 1490/2002 (5) sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania druhej a tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a stanovujú sa zoznamy účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tieto zoznamy zahŕňali flufenoxurón.

(3)

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1095/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1490/2002 stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a nariadenie (ES) č. 2229/2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (6), oznamovateľ stiahol svoje podporné stanovisko k zaradeniu uvedenej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1095/2007. Následne sa v súvislosti s nezaradením flufenoxurónu prijalo rozhodnutie Komisie 2008/934/ES z 5. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky (7).

(4)

Podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS pôvodný oznamovateľ (ďalej len „žiadateľ“) predložil novú žiadosť o uplatnenie zrýchleného postupu, ako sa stanovuje v článkoch 14 až 19 nariadenia (ES) č. 33/2008.

(5)

Žiadosť bola predložená Francúzsku, ktoré bolo nariadením (ES) č. 1490/2002 určené za spravodajský členský štát. Lehota na skrátené konanie sa dodržala. Špecifikácia účinnej látky a odporúčané spôsoby použitia sa zhodujú s tými, ktoré boli predmetom rozhodnutia 2008/934/ES. Uvedená žiadosť tiež spĺňa ostatné hmotnoprávne a procesné požiadavky uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 33/2008.

(6)

Francúzsko vyhodnotilo doplňujúce údaje predložené žiadateľom a vypracovalo dodatočnú správu. 8. marca 2010 so správou oboznámilo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiu. Úrad postúpil doplňujúcu správu na pripomienkovanie ostatným členským štátom a žiadateľovi a prijaté pripomienky zaslal Komisii. V súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 33/2008 a na žiadosť Komisie úrad 23. februára 2011 (8) predložil Komisii svoj záver o hodnotení rizika flufenoxurónu. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy, doplňujúcu správu a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 15. júla 2011 ju finalizovali vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa flufenoxurónu.

(7)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili určité obavy. Súviseli predovšetkým s nemožnosťou ukončiť posúdenie rizika pre spotrebiteľov, pretože nebolo možné spoľahlivo posúdiť expozíciu spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o rozsah a toxikologickú relevantnosť rôznych metabolitov. Okrem toho má flufenoxurón vysoký potenciál bioakumulácie v potravinovom reťazci. Ďalej sa zistilo vysoké riziko pre vodné organizmy.

(8)

Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil svoje pripomienky k záveru úradu. Okrem toho v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 33/2008 Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil pripomienky k návrhu revíznej správy. Žiadateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané.

(9)

Napriek argumentom, ktoré predložil žiadateľ, však nebolo možné vyvrátiť obavy uvedené v odôvodnení 7. V dôsledku toho sa nepreukázalo, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce flufenoxurón za navrhnutých podmienok používania vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa preto flufenoxurón nemal schváliť.

(11)

V prípade prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich flufenoxurón, v súvislosti s ktorými členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 udeľujú akúkoľvek lehotu odkladu, táto lehota uplynie najneskôr 31. decembra 2012, ako sa stanovuje v článku 3 druhom odseku rozhodnutia 2008/934/ES.

(12)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na predloženie ďalšej žiadosti týkajúcej sa flufenoxurónu podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(13)

V záujme jednoznačnosti by sa položka týkajúca sa flufenoxurónu mala vypustiť z prílohy k rozhodnutiu 2008/934/ES.

(14)

Preto je vhodné rozhodnutie 2008/934/ES zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Neschválenie účinnej látky

Účinná látka flufenoxurón sa neschvaľuje.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce flufenoxurón odňali do 31. decembra 2011.

Článok 3

Obdobie odkladu

Akékoľvek obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 31. decembra 2012.

Článok 4

Zmeny a doplnenia rozhodnutia 2008/934/ES

Z prílohy k rozhodnutiu 2008/934/ES sa vypúšťa položka pre flufenoxurón.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  Ú. v. EÚ L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Záver z partnerského preskúmania účinnej látky flufenoxurón z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(3):2088. [72 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. K dispozícii na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 943/2011

z 22. septembra 2011,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka propargit a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/934/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 80 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa má smernica Rady 91/414/EHS (2) uplatňovať na postup a podmienky schvaľovania účinných látok, v prípade ktorých sa stanovilo, že žiadosť je úplná v súlade s článkom 16 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (3). Propargit je účinná látka, v prípade ktorej sa v súlade s uvedeným nariadením stanovilo, že žiadosť je úplná.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (4) a (ES) č. 1490/2002 (5) sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania druhej a tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a stanovujú sa zoznamy účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tieto zoznamy zahŕňali propargit.

(3)

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1095/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1490/2002 stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a nariadenie (ES) č. 2229/2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a nariadenie (ES) č. 2229/2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (6), oznamovateľ stiahol svoje podporné stanovisko k zaradeniu uvedenej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1095/2007. Následne sa v súvislosti s nezaradením propargitu prijalo rozhodnutie Komisie 2008/934/ES z 5. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky (7).

(4)

Podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS pôvodný oznamovateľ (ďalej len „žiadateľ“) predložil novú žiadosť o uplatnenie skráteného konania, ako sa stanovuje v článkoch 14 až 19 nariadenia (ES) č. 33/2008.

(5)

Žiadosť bola predložená Taliansku, ktoré vykonalo hodnotenie po dohode s Francúzskom, ktoré bolo nariadením (ES) č. 1490/2002 určené za spravodajský členský štát. Lehota na skrátené konanie sa dodržala. Špecifikácia účinnej látky a odporúčané spôsoby použitia sa zhodujú s tými, ktoré boli predmetom rozhodnutia 2008/934/ES. Uvedená žiadosť tiež spĺňa ostatné hmotnoprávne a procesné požiadavky uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 33/2008.

(6)

Taliansko vyhodnotilo dodatočné údaje, ktoré predložil žiadateľ, a pripravilo doplňujúcu správu. 4. marca 2010 so správou oboznámilo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiu. Úrad postúpil doplňujúcu správu na pripomienkovanie ostatným členským štátom a žiadateľovi a prijaté pripomienky zaslal Komisii. V súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 33/2008 a na žiadosť Komisie úrad 23. februára 2011 predložil Komisii svoj záver o hodnotení rizika propargitu (8). Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy, doplňujúcu správu a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 15. júla 2011 ju finalizovali vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa propargitu.

(7)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili určité obavy. Súviseli predovšetkým s nasledujúcimi bodmi. Nebolo možné vykonať spoľahlivé hodnotenia rizika pre spotrebiteľov, operátorov, pracovníkov a prítomné osoby. Okrem toho nebolo možné dokončiť hodnotenie ekotoxikologického rizika. Zistilo sa najmä vysoké dlhodobé riziko pre cicavce, riziko sekundárnej otravy vtákov a vysoké riziko pre vodné organizmy.

(8)

Komisia vyzvala žiadateľa, aby úradu predložil svoje pripomienky k záveru. Okrem toho v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 33/2008 Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil pripomienky k návrhu revíznej správy. Žiadateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané.

(9)

Napriek argumentom, ktoré predložil žiadateľ, však nebolo možné vyvrátiť obavy uvedené v odôvodnení 7. Následne sa nepreukázalo, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce propargit za navrhnutých podmienok používania vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(10)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa preto propargit nemal schváliť.

(11)

V prípade prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich propargit, v súvislosti s ktorými členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 udeľujú akékoľvek obdobie odkladu, toto obdobie uplynie najneskôr 31. decembra 2012, ako sa stanovuje v článku 3 druhom odseku rozhodnutia 2008/934/ES.

(12)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na predloženie ďalšej žiadosti týkajúcej sa propargitu podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(13)

V záujme zrozumiteľnosti by sa položka týkajúca sa propargitu mala vypustiť z prílohy k rozhodnutiu 2008/934/ES.

(14)

Preto je vhodné rozhodnutie 2008/934/ES zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Neschválenie účinnej látky

Účinná látka propargit sa neschvaľuje.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce propargit odobrali do 31. decembra 2011.

Článok 3

Obdobie odkladu

Akékoľvek obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 31. decembra 2012.

Článok 4

Zmeny a doplnenia rozhodnutia 2008/934/ES

Z prílohy k rozhodnutiu 2008/934/ES sa vypúšťa položka pre „propargit“.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(5)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 19.

(7)  Ú. v. EÚ L 333, 11.12.2008, s. 11.

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Záver z partnerského preskúmania účinnej látky propargit z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(3):2087. [71 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2087. K dispozícii na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 944/2011

z 22. septembra 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EC

25,3

MK

53,6

XS

31,8

ZZ

36,9

0707 00 05

MK

20,0

TR

106,2

ZZ

63,1

0709 90 70

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

65,9

CL

79,9

TR

74,0

UY

62,5

ZA

76,8

ZZ

71,8

0806 10 10

CL

75,1

EG

116,3

IL

136,9

MK

85,4

TR

110,9

US

271,3

ZA

62,4

ZZ

122,6

0808 10 80

BZ

86,4

CL

148,5

CN

82,6

NZ

116,8

US

123,7

ZA

124,0

ZZ

113,7

0808 20 50

AR

47,4

CN

78,7

TR

114,2

ZA

61,3

ZZ

75,4

0809 30

TR

145,2

ZZ

145,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 945/2011

z 22. septembra 2011,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 a článok 170 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v časti XV prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov v Únii sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hovädzím a teľacím mäsom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými v článkoch 162, 163, 164, 167, 168 a 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len za výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Únii a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky musia byť takisto v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

Podľa článku 7 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007 ustanovujúceho podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (5) sa osobitná náhrada znižuje, ak množstvo vykosteného mäsa určeného na vývoz predstavuje menej ako 95 %, ale najmenej 85 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním.

(6)

Náhrady, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti, sa stanovili v vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 614/2011 (6). Vzhľadom na to, že by sa mali stanoviť nové náhrady, uvedené nariadenie by sa malo zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa poskytujú za výrobky a za množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky oprávnené na náhradu podľa odseku 1 musia spĺňať príslušné požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a 853/2004; predovšetkým sa musia vyrábať v schválenom zariadení a musia byť v súlade s požiadavkami na zdravotné označovanie ustanovenými v oddiele I kapitole III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

V prípade uvedenom v článku 7 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1359/2007 sa výška náhrady na produkty spadajúce pod kód produktu 0201 30 00 9100 znižuje o 3,5 EUR/100 kg.

Článok 3

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 614/2011 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2011, s. 8.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hovädzie mäso uplatniteľné od 23. septembra 2011

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

24,4

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

24,4

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

30,5

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

18,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,3

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

11,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

42,4

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

24,9

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

25,4

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

15,0

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

8,1

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,3

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

11,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

10,3

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von z Únie).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova (), Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 33 a 42 a v prípade potreby v článku 41 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 (Ú. v. ES L 186, 17.7.2009, s. 1)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


(1)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Zápis do tejto podpoložky podlieha predloženiu potvrdenia uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Náhrada sa udeľuje vzhľadom na dodržanie podmienok stanovených v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 1359/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21), a ak je to uplatniteľné, v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7).

(4)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1643/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1041/2008 (Ú. v. EÚ L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Udelenie náhrady podlieha dodržaniu podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 1731/2006 (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12).

(7)  Obsah chudého hovädzieho mäsa s výnimkou tuku sa stanovuje podľa analytického postupu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „priemerný obsah“ sa vzťahuje na množstvo vzorky definovanej v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka sa odoberá z časti príslušnej série, ktorá predstavuje najvyššie riziko.


23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 946/2011

z 22. septembra 2011,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 a článok 170 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v časti XX prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov v Únii možno pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hydinovým mäsom by sa mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými v článkoch 162, 163, 164, 167 a 169 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len za výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Únii a na ktorých je uvedená identifikačná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky by mali byť takisto v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3).

(5)

Náhrady, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti, sa stanovili v vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 615/2011 (4). Vzhľadom na to, že by sa mali stanoviť nové náhrady, uvedené nariadenie by sa malo zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa poskytujú za výrobky a za množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky oprávnené na náhrady podľa odseku 1 musia spĺňať príslušné požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004; predovšetkým sa musia vyrábať v schválenom zariadení a musia byť v súlade s podmienkami označovania identifikačnými značkami ustanovenými v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 615/2011 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto vykonávacie nariadenie nadobúda účinnosť 23. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2011, s. 12.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 23. septembra 2011

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:

V03:

A24, Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 947/2011

z 22. septembra 2011,

ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 614/2009 zo 7. júla 2009 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili podrobné pravidlá uplatňovania systému dodatočných dovozných ciel a stanovili sa reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa, vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny na dovoz niektorých produktov treba zmeniť a zohľadniť pritom rôzne ceny podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny preto treba zverejniť.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu treba túto zmenu a doplnenie uplatniť čo najskôr.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 29.6.1995, s. 47.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. septembra 2011, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 70 %‘

120,6

0

AR

0207 12 90

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 65 %‘

136,6

0

BR

132,4

0

AR

0207 14 10

Mrazené vykostené kohútie alebo kuracie kusy

226,2

22

BR

258,8

12

AR

341,2

0

CL

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

342,3

0

BR

419,2

0

CL

0408 11 80

Vaječné žĺtky

303,9

2

AR

0408 91 80

Vajcia bez škrupín sušené

319,9

0

AR

1602 32 11

Tepelne neupravené kohútie alebo slepačie prípravky

278,7

5

BR

377,0

0

CL

3502 11 90

Vaječný albumín sušený

495,0

0

AR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚iného pôvodu‘.“


23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 948/2011

z 22. septembra 2011,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/2011 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 933/2011 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2011, s. 6.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95, uplatniteľné od 23. septembra 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

47,27

0,00

1701 11 90 (1)

47,27

0,72

1701 12 10 (1)

47,27

0,00

1701 12 90 (1)

47,27

0,43

1701 91 00 (2)

48,57

2,90

1701 99 10 (2)

48,57

0,00

1701 99 90 (2)

48,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/30


ROZHODNUTIE RADY 2011/625/SZBP

z 22. septembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 28. februára 2011 prijala rozhodnutie 2011/137/SZBP (1), ktorým sa vykonáva rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1970 (2011).

(2)

Rada 23. marca 2011 prijala rozhodnutie 2011/178/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP (2) a vykonáva rezolúcia BR OSN č. 1973 (2011).

(3)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 16. septembra 2011 rezolúciu BR OSN č. 2009 (2011), ktorou sa zmenili a doplnili okrem iných aj reštriktívne opatrenia uvalené rezolúciou BR OSN č. 1970 (2011) a rezolúciou BR OSN č. 1973 (2011).

(4)

Rozhodnutie 2011/137/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2011/137/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Článok 1 sa nevzťahuje na dodávku, predaj alebo prevod:

a)

zbraní a akéhokoľvek súvisiaceho materiálu vrátane technickej pomoci, odbornej prípravy, finančnej a inej pomoci, ak sú určené výhradne na bezpečnostnú alebo odzbrojovaciu pomoc líbyjským orgánom;

b)

ručné a ľahké zbrane a súvisiaci materiál, ktorý sa dočasne vyváža do Líbye výhradne na účely personálu Organizácie Spojených národov, zástupcov médií a humanitárnych a rozvojových pracovníkov a súvisiaceho personálu,

ak sa vopred nahlásia výboru a ak výbor do piatich pracovných dní od ich nahlásenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.“

2.

Článok 4a ods. 1 sa vypúšťa.

3.

V článku 6:

a)

sa vkladá tento odsek:

„1a.   Všetky finančné prostriedky, iné finančné aktíva a hospodárske zdroje, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve alebo pod kontrolou týchto subjektov:

a)

Central Bank of Libya (Centrálna banka Líbye);

b)

Libyan Foreign Bank (Líbyjská zahraničná banka);

c)

Libyan Investment Authority (Líbyjská investičná agentúra) a

d)

Libya Africa Investment Portfolio (Líbyjské africké investičné portfólio),

ktoré sú zmrazené k 16. septembru 2011, zostávajú zmrazené aj naďalej.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„4b.   Aj pokiaľ ide o subjekty uvedené v odseku 1a, je možné udeliť výnimky v súvislosti s finančnými prostriedkami, inými finančnými aktívami a hospodárskymi zdrojmi za podmienky, že:

a)

dotknutý členský štát oznámil výboru svoj zámer povoliť prístup k finančným prostriedkom, iným finančným aktívam alebo hospodárskym zdrojom na jeden alebo viacero z účelov uvedených nižšie a výbor do piatich pracovných dní od tohto oznámenia neprijal rozhodnutie o zamietnutí:

i)

humanitárne potreby;

ii)

palivo, elektrina a voda výlučne na civilné použitie;

iii)

obnova výroby a predaja uhľovodíkov zo strany Líbye;

iv)

vytvorenie, prevádzka alebo posilnenie inštitúcií civilnej vlády a civilnej verejnej infraštruktúry, alebo

v)

uľahčenie obnovy fungovania bankového sektora vrátane podpory alebo uľahčenia medzinárodného obchodu s Líbyou;

b)

dotknutý členský štát oznámil výboru, že tieto finančné prostriedky, iné finančné aktíva alebo hospodárske zdroje sa nesprístupnia osobám uvedeným v odseku 1, ani v ich prospech;

c)

dotknutý členský štát sa o použití týchto finančných prostriedkov, iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov vopred poradil s líbyjskými orgánmi a

d)

dotknutý členský štát informoval o oznámení predloženom podľa tohto odseku líbyjské orgány, ktoré do piatich pracovných dní od uvoľnenia týchto finančných prostriedkov, iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov nevzniesli námietku.“;

c)

vkladá sa tento odsek:

„5a   Odsek 1a nebráni tomu, aby subjekt v ňom uvedený vykonával platby splatné na základe zmlúv uzatvorených pred tým, ako bol tento subjekt zaradený do zoznamu podľa tohto rozhodnutia pod podmienkou, že príslušný členský štát stanovil, že príjemcom platby nie je priamo ani nepriamo osoba ani subjekt, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 1a, a potom ako príslušný členský štát výboru 10 pracovných dní vopred oznámi, že má v úmysle vykonať alebo prijať takéto platby alebo povoliť uvoľnenie finančných prostriedkov alebo iných finančných aktív alebo hospodárskych zdrojov na tento účel.“

Článok 2

Záznamy týkajúce sa subjektov uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťajú zo zoznamov uvedených v prílohe III a IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2011, s. 24.


PRÍLOHA

SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

Subjekty, ktoré sa vypúšťajú zo zoznamu uvedeného v prílohe III k rozhodnutiu 2011/137/SZBP:

1.

Central Bank of Libya (Centrálna banka Líbye);

2.

Libyan Investment Authority (Líbyjská investičná agentúra);

3.

Libyan Foreign Bank (Líbyjská zahraničná banka);

4.

Libya Africa Investment Portfolio (Líbyjské africké investičné portfólio);

5.

Libyan National Oil Corporation (Líbyjská národná ropná spoločnosť).

Subjekt, ktorý sa vypúšťa zo zoznamu uvedeného v prílohe IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP:

Zuietina Oil Company.


23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. septembra 2011,

ktorým sa udeľuje výnimka z vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi, pokiaľ ide o Českú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo a Rakúsku republiku

[oznámené pod číslom K(2011) 6533]

(Iba české, francúzske a nemecké znenie je autentické)

(2011/626/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 z 9. júla 2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 788/96 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 762/2008 môže Komisia členskému štátu umožniť, aby v prípade, že zahrnutie štatistiky za určitý sektor činností akvakultúry by spôsobovalo problémy neúmerné významu daného sektora, vylúčil z predkladaných národných údajov údaje za tento sektor alebo využil metódy odhadu použité na poskytnutie údajov za viac ako 10 % celkovej produkcie.

(2)

Žiadosti o udelenie výnimiek podali Česká republika, Luxemburské veľkovojvodstvo a Rakúska republika.

(3)

Na základe informácií, ktoré poskytli Česká republika, Luxemburské veľkovojvodstvo a Rakúska republika, je udelenie uvedených výnimiek odôvodnené.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku zriadeného rozhodnutím Rady 72/279/EHS (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí dopĺňajú rozhodnutie Komisie 2010/76/EÚ z 9. februára 2010, ktorým sa poskytuje prechodné obdobie na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi, pokiaľ ide o Českú republiku, Nemecko, Grécko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko a Slovinsko (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Česká republika môže za obdobie končiace 31. decembrom 2012 predložiť len odhad údajov, pokiaľ ide o hodnotu produkcie všetkých druhov s výnimkou druhu Cyprinus carpio (kapor obyčajný).

2.   Tato výnimka sa udeľuje na obdobie referenčných rokov 2009 - 2011.

Článok 2

1.   Luxemburskému veľkovojvodstvu sa udeľuje výnimka z jeho povinnosti predkladať štatistiku o celom sektore akvakultúry na obdobie končiace 31. decembrom 2012.

2.   Tato výnimka sa udeľuje na obdobie referenčných rokov 2008 - 2011.

Článok 3

1.   Rakúska republika môže za obdobie končiace 31. decembrom 2012 predkladať iba odhad údajov, pokiaľ ide o hodnotu produkcie každého druhu a produkcie každého druhu v sektore liahní a odchovní.

2.   Tato výnimka sa udeľuje na obdobie referenčného roku 2011.

Článok 4

1.   Toto rozhodnutie je určené Českej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu a Rakúskej republike.

2.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť týmto oznámením.

V Bruseli 22. septembra 2011

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2010, s. 70.


Korigendá

23.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/34


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 286/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

( Úradný vestník Európskej únie L 83 z 30. marca 2011 )

Na strane 51 v prílohe VI bode 1 písm. a):

namiesto:

„i)

v triede nebezpečnosti Respiračná/kožná senzibilizácia 1 sa nahrádza kód kategórie ‚Resp. Sens. 1‘ kódom ‚Resp. Sens. 1, 1A, 1B‘ a kód kategórie ‚Kožná sens. 1‘ sa nahrádza kódom ‚Kožná sens. 1, 1A, 1B‘;

ii)

v triede nebezpečnosti pre ozónovú vrstvu sa kód kategórie ‚Ozón‘ nahrádza kódom ‚Ozón 1‘.“

má byť:

„i)

v triede nebezpečnosti Respiračná/kožná senzibilizácia 1 sa nahrádza kód kategórie ‚Resp. Sens. 1‘ kódom ‚Resp. Sens. 1, 1A, 1B‘ a kód kategórie ‚Skin Sens. 1‘ sa nahrádza kódom ‚Skin Sens. 1, 1A, 1B‘;

ii)

v triede nebezpečnosti pre ozónovú vrstvu sa kód kategórie ‚Ozone‘ nahrádza kódom ‚Ozone 1‘.“