ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.214.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 214

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
19. augusta 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 831/2011 zo 16. augusta 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz uhličitanu bárnatého s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní uplynutia platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 832/2011 z 18. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 833/2011 z 18. augusta 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/510/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2011, ktorým sa predlžuje obdobie uvedené v článku 114 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách, ktoré oznámilo Nemecko podľa článku 114 ods. 4 [oznámené pod číslom K(2011) 5355]  ( 1 )

15

 

 

2011/511/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom [oznámené pod číslom K(2011) 5777]  ( 1 )

19

 

 

2011/512/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o záznamy týkajúce sa Bahrajnu a Libanonu v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí druhov čeľade koňovité do Únie [oznámené pod číslom K(2011) 5863]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

19.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 831/2011

zo 16. augusta 2011,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz uhličitanu bárnatého s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní uplynutia platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 a článok 11 ods. 2, 5 a 6,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 1175/2005 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz uhličitanu bárnatého s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Sadzba osobitného konečného cla sa pohybovala od 6,3 do 56,4 EUR za tonu.

2.   Žiadosť o preskúmanie uplynutia platnosti

(2)

Po uverejnení oznámenia o nastávajúcom uplynutí platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz uhličitanu bárnatého s pôvodom v ČĽR (3) v marci 2010 bola Komisii 19. apríla 2010 v zmysle článku 11 ods. 2 základného nariadenia doručená žiadosť o preskúmanie uplynutia platnosti.

(3)

Žiadosť o preskúmanie uplynutia platnosti podala spoločnosť Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG (ďalej len „žiadateľ“), jediný výrobca uhličitanu bárnatého v Európskej únii, ktorého výroba predstavuje 100 % celkovej výroby uhličitanu bárnatého v Únii. Žiadosť bola odôvodnená tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu dumpingu, ako aj k pokračovaniu ujmy pre výrobné odvetvie Únie.

(4)

Komisia po porade s poradným výborom rozhodla, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania uplynutia platnosti opatrení v zmysle článku 11 ods. 2 základného nariadenia, a uverejnila oznámenie o začatí takéhoto preskúmania v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) (ďalej len „oznámenie o začatí preskúmania“).

3.   Prešetrovanie

3.1.   Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

(5)

Prešetrovanie v súvislosti s pokračovaním, prípadne opakovaným výskytom dumpingu a ujmy sa týkalo obdobia od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“).

(6)

Skúmanie trendov dôležitých pre posúdenie pravdepodobnosti pokračovania ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 2007 až do konca ORP (ďalej len „posudzované obdobie“).

3.2.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týkalo

(7)

Komisia o začatí preskúmania oficiálne informovala žiadateľa, vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, dovozcov/obchodníkov, používateľov v Únii, o ktorých bolo známe, že sa ich toto konanie týka, ich združenia, výrobcov v analogickej krajine, ako aj orgány ČĽR.

(8)

Komisia tiež poskytla zainteresovaným stranám možnosť vyjadriť sa písomne a požiadať o vypočutie v rámci časovej lehoty stanovenej v oznámení o začatí preskúmania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by z konkrétnych dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

(9)

Vzhľadom na evidentne vysoký počet čínskych vyvážajúcich výrobcov, ktorých zoznam bol uvedený v žiadosti, sa v oznámení o začatí preskúmania uvažovalo o výbere vzorky na zistenie dumpingu a pravdepodobnosti jeho pokračovania v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

(10)

Na to, aby Komisia dokázala rozhodnúť, či je výber vzorky potrebný, a v prípade potreby k nemu pristúpiť, boli všetci vyvážajúci výrobcovia vyzvaní, aby sa Komisii prihlásili a v súlade s oznámením o začatí preskúmania poskytli základné informácie o svojich činnostiach súvisiacich s príslušným výrobkom za obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010.

(11)

Komisii boli doručené odpovede troch spoločností alebo združení spoločností v ČĽR, a preto sa rozhodlo, že výber vzorky v prípade čínskych vyvážajúcich výrobcov nie je potrebný.

(12)

Komisia zaslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých bolo známe, že sa ich konanie týka, a tým, ktoré o dotazník požiadali v časovej lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania.

(13)

Odpovede na dotazník prišli od žiadateľa, jeho zástupcu, deviatich používateľov, štyroch dovozcov, dvoch vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a dvoch výrobcov v potenciálnych analogických krajinách. Jeden z čínskych vyvážajúcich výrobcov, ktorý reagoval na výber vzorky, sa rozhodol v ďalšom priebehu preskúmania nespolupracovať.

(14)

Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie pravdepodobnosti pokračovania dumpingu a ujmy a na určenie záujmu Únie. Overovacie návštevy sa vykonali v priestoroch týchto spoločností:

a)

Žiadateľ

Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG, Hannover a jeho prepojená spoločnosť Solvay Bario e Derivati SpA., Massa.

b)

Vyvážajúci výrobcovia v ČĽR

Zaozhuang Yongli Chemical Co., Ltd, provincia Šan-tung,

Guizhou Red Star Developing Import & Export Co., Ltd, provincia Kuej-čou.

c)

Výrobca v analogickej krajine (India)

Solvay Vishnu Barium Private Limited, Hyderabad.

d)

Dovozcovia

Norkem Limited, Knutsford, Spojené kráľovstvo,

L’Aprochimide Srl, Muggio, Taliansko.

e)

Používatelia

Technische Glasswerke Illmenau GmbH, Illmenau, Nemecko.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(15)

Príslušný výrobok je ten istý ako výrobok v predchádzajúcom prešetrovaní a vymedzuje sa takto: uhličitan bárnatý s obsahom stroncia viac ako 0,07 % hm. a síry viac ako 0,0015 % hm. vo forme prášku, lisovaných granúl alebo kalcinovaných granúl s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktorý je v súčasnosti zaradený pod kód KN ex 2836 60 00.

(16)

Uhličitan bárnatý sa primárne používa na výrobu tehál, dlaždíc a obkladačiek, v keramickom priemysle a na výrobu feritu. Predtým sa používal aj na výrobu televíznych katódových trubíc, ale po tom, ako boli tieto trubice nahradené LCD a plazmovými obrazovkami, sa v Únii prestal na tieto účely používať.

2.   Podobný výrobok

(17)

Podobne ako v pôvodnom prešetrovaní, aj pri tomto preskúmaní sa ukázalo, že uhličitan bárnatý, ktorý sa vyrába v ČĽR a vyváža do Únie, ako aj uhličitan vápenatý vyrábaný a predávaný na domácom trhu analogickej krajiny (Indie) a ten vyrábaný a predávaný v Únii žiadateľom majú rovnaké fyzikálne a chemické vlastnosti a rovnaké základné spôsoby použitia.

(18)

Preto sa tieto výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia považujú za podobné výrobky.

C.   DUMPING

(19)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa skúmalo, či je pravdepodobné, že uplynutie platnosti existujúcich opatrení povedie k pokračovaniu dumpingu.

1.   Všeobecne

(20)

Zo 16 známych čínskych vyvážajúcich výrobcov oslovených na začiatku preskúmania uplynutia platnosti reagovali na výber vzorky traja, ale iba dvaja z nich plne spolupracovali s Komisiou vyplnením celého dotazníka.

2.   Analogická krajina

(21)

Keďže ČĽR je transformujúce sa hospodárstvo, podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým nebolo udelené trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“), musí stanoviť na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty vo vhodnej tretej krajine s trhovým hospodárstvom (ďalej len „analogická krajina“).

(22)

V pôvodnom prešetrovaní boli ako analogická krajina použité Spojené štáty americké a v súčasnom preskúmaní boli navrhnuté na účely stanovenia normálnej hodnoty. Napriek tomu však bolo potrebné overiť, či táto krajina naďalej zodpovedá potrebám súčasného preskúmania uplynutia platnosti. Listy boli rozoslané všetkým známym svetovým výrobcom uhličitanu bárnatého, t. j. Brazílii, Indii, Japonsku a USA. Doručené boli dve odpovede, jedna od výrobcu z USA a ďalšia od výrobcu z Indie.

(23)

Po dôkladnej analýze kritérií, ako je celková produkcia, počet výrobcov, konkurencia na trhu, celkový dovoz, antidumpingové clá a colné tarify na americkom a indickom domácom trhu, sa za analogickú krajinu zvolila India. Voľba Indie v súlade s článkom 2 ods. 7 základného nariadenia sa považovala za vhodnejšiu ako voľba USA vzhľadom na väčší rozmer indického trhu, vyššie objemy dovozu a z toho vyplývajúcu silnejšiu konkurenciu na indickom domácom trhu. V tejto súvislosti nepredložila pripomienky ani námietky žiadna zo zainteresovaných strán. Preto sa normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov z krajiny, ktorej nebolo udelenéTHZ, vypočítala na základe údajov poskytnutých výrobcom z Indie.

3.   Dumping pri dovoze počas ORP

3.1.   Normálna hodnota

(24)

V prípade spoločnosti, ktorej bolo v pôvodnom prešetrovaní udelené THZ v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia, Komisia najprv zisťovala, či domáci predaj uhličitanu bárnatého nezávislým zákazníkom bol počas ORP reprezentatívny, t. j. či celkový objem tohto predaja predstavoval minimálne 5 % z celkového čínskeho vývozného predaja príslušného výrobku do Únie. Z prešetrovania vyplynulo, že takýto predaj nebol reprezentatívny, a preto musela byť vytvorená normálna hodnota. Takáto normálna hodnota sa vypočítala z celkových výrobných nákladov plus predajných, všeobecných a administratívnych nákladov (ďalej len „PVA náklady“) a zo zisku z predaja na domácom trhu, ktorý sa dosiahol v rámci bežného obchodovania s podobným výrobkom.

(25)

V prípade spoločnosti, ktorej nebolo v pôvodnom prešetrovaní udelené THZ, sa normálna hodnota vypočítala v zmysle článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia na základe informácií od spolupracujúceho výrobcu v analogickej krajine.

(26)

Najskôr sa stanovilo, či bol celkový domáci predaj podobného výrobku nezávislým zákazníkom reprezentatívny v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia, t. j. či predstavoval 5 % alebo viac celkového objemu predaja príslušného výrobku vyvážaného do Únie. Domáci predaj spolupracujúceho výrobcu v Indii počas ORP sa považoval za dostatočne reprezentatívny.

(27)

Komisia následne preskúmala, či by sa predaj podobného výrobku na domácom trhu mohol považovať za predaj v rámci bežného obchodovania podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia. Na tento účel sa v prípade podobného výrobku predávaného na indickom trhu stanovil podiel ziskového domáceho predaja nezávislým zákazníkom počas ORP. Keďže počas ORP nebol predaj podobného výrobku ziskový, musela sa vytvoriť normálna hodnota. Normálna hodnota sa vytvorila na základe celkových výrobných nákladov príslušného výrobcu plus primeranej čiastky PVA nákladov a primeraného zisku v súlade s článkom 2 ods. 6 písm. c) základného nariadenia. Zisk a PVA náklady pripočítané k výrobným nákladom použitého podobného výrobku boli v súlade s tými, ktoré sa použili v pôvodnom prešetrovaní, a dosiahli výšku 10,6 % v prípade PVA a 7,2 % v prípade zisku. Neboli poskytnuté žiadne informácie, z ktorých by vyplynulo, že by tieto sumy boli neprimerané alebo že by výška zisku presahovala zisk bežne dosahovaný inými vývozcami alebo výrobcami z predaja výrobkov tej istej všeobecnej kategórie na domácom trhu v krajine pôvodu.

3.2.   Vývozná cena

(28)

Všetky vývozné predaje príslušných spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov Únii prebiehali priamo nezávislým zákazníkom v Únii, preto sa vývozná cena vypočítala podľa článku 2 ods. 8 základného nariadenia na základe cien skutočne zaplatených alebo splatných.

3.3.   Porovnanie

(29)

Porovnanie medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou sa uskutočnilo na základe cien zo závodu.

(30)

Aby sa zaistilo spravodlivé porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia, náležite sa formou úprav prihliadlo na určité rozdiely týkajúce sa prepravy a provízií, ktoré ovplyvnili ceny a ich porovnateľnosť.

3.4.   Dumpingové rozpätie

(31)

V súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia sa dumpingové rozpätie stanovilo na základe porovnania váženého priemeru normálnej hodnoty a váženého priemeru vývozných cien na rovnakej úrovni obchodovania.

(32)

V prípade spoločnosti, ktorej bolo v pôvodnom prešetrovaní udelené THZ, z tohto porovnania vyplynulo, že táto spoločnosť pokračovala v dumpingu dokonca vo vyššej miere.

(33)

V prípade spoločnosti, ktorej nebolo v pôvodnom prešetrovaní udelené THZ, porovnanie vykonané v súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia potvrdilo značný dumping. Táto spoločnosť tvorí 98 % vývozu, ktorý podlieha zostatkovému clu, pričom zostávajúce 2 % vyvážajúcich výrobcov, ktorí na preskúmaní nespolupracovali, nemohli zistené dumpingové rozpätie ovplyvniť. Okrem toho sa vzhľadom na ich nespoluprácu predpokladá, že nemôžu ponúknuť dumping na nižšej úrovni ako spolupracujúca spoločnosť.

D.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA DUMPINGU

(34)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa skúmala pravdepodobnosť pokračovania dumpingu v prípade, že by sa opatrenia zrušili.

(35)

Pokiaľ ide o pravdepodobnosť pokračovania dumpingu, skúmal sa vývoj výroby a výrobnej kapacity v ČĽR, ako aj pravdepodobný vývoj vývozného predaja do Únie a na iné trhy v tretích krajinách.

(36)

Podľa žiadateľa je ČĽR ďaleko najväčším svetovým výrobcom uhličitanu bárnatého. Okrem toho je ČĽR aj najväčším producentom baritu, ktorý je základnou surovinou na výrobu príslušného výrobku. Len dve zo spolupracujúcich spoločností majú spolu výrobnú kapacitu 331 000 ton ročne, čo bol približne trojnásobok spotreby v Únii počas ORP. Okrem toho obe tieto spoločnosti majú voľnú kapacitu 34 000 ton, ktorá stačí na pokrytie polovice spotreby v Únii.

(37)

V troch krajinách, ktoré patria k najväčším svetovým výrobcom uhličitanu bárnatého (USA, India a Brazília), platia v súčasnosti antidumpingové opatrenia na dovoz príslušného výrobku z Číny. Preto možno konštatovať, že na základe výraznej voľnej výrobnej kapacity v ČĽR a dumpingových praktík na niektorých trhoch by v prípade zrušenia opatrení smerovali na trh Únie ďalšie vývozné objemy.

(38)

Skutočnosť, že napriek existencii antidumpingových opatrení na čínsky dovoz dokázali čínski vyvážajúci výrobcovia v priebehu ORP vyviezť do Únie značné množstvá (v priemere za cenu 251 EUR za tonu) a zvýšiť svoj podiel na trhu Únie, potvrdzuje neustály záujem čínskych vývozcov o trh Únie.

(39)

Na základe čínskych vývozných štatistík je ešte viac zrejmé, že Únia je pre čínskych vyvážajúcich výrobcov atraktívnym trhom, pretože pri vývoze do Únie sa dosiahli jedny z najvyšších vývozných cien (aj keď dumpingových). Podľa čínskych vývozných štatistík dosiahla počas ORP priemerná predajná cena pre Úniu 269 USD FOB (vyplatených na loď), kým priemerná vývozná cena do Indie bola 220 USD.

(40)

Z čínskych vývozných štatistík vyplýva, že napriek tomu, že sa zmenilo hlavné využitie uhličitanu bárnatého (pôvodne na výrobu katódových trubíc), objem čínskych vývozov sa celosvetovo zvýšil zo 130 000 ton v roku 2009 na 158 000 ton v roku 2010.

(41)

Ak by došlo k zrušeniu opatrení, možno očakávať, že vzhľadom na obrovskú voľnú výrobnú kapacitu ČĽR by sa čínsky vývoz pravdepodobne zameral na Úniu. Skutočnosť, že najväčšie trhy sveta, ako napr. USA, India a Brazília, sú chránené vysokými antidumpingovými clami, tento záver len potvrdzuje.

(42)

Dovozné ceny v prípade týchto výrobkov by boli podľa všetkého dumpingové, keďže nemožno preukázať, že by vývozcovia po zrušení opatrení zmenili svoju cenovú politiku.

(43)

Preto sa dospelo k záveru, že pokračovanie dumpingu je pravdepodobné.

E.   VYMEDZENIE POJMU VÝROBNÉHO ODVETVIA

(44)

Jediný spolupracujúci výrobca z Únie predstavoval počas ORP 100 % produkcie uhličitanu bárnatého v Únii. Preto sa považuje za výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia.

F.   SITUÁCIA NA TRHU ÚNIE

1.   Spotreba v Únii

Tabuľka 1

Spotreba v Únii

 

2007

2008

2009

ORP

Spotreba (v tonách)

123 354

104 037

62 637

76 560

Index

100

84

51

62

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie a štatistické údaje Eurostatu.

(45)

Spotreba v Únii sa stanovila na základe zlúčeného objemu predaja výrobného odvetvia Únie v Únii a dovozných objemov z tretích krajín podľa údajov Eurostatu.

(46)

Ako vyplýva z tabuľky 1, spotreba v Únii počas posudzovaného obdobia výrazne klesla, konkrétne o 38 %, čo sa vysvetľuje najmä ukončením výroby katódových trubíc v Únii.

2.   Objem, podiel na trhu a ceny za dovoz z ČĽR

Tabuľka 2

Dovoz z ČĽR vyjadrený v objeme, trhovom podiele a v dovoznej cene

 

2007

2008

2009

ORP

Objem dovozu (v tonách)

76 306

64 573

37 341

48 720

Index

100

85

49

64

Podiel na trhu

61,9 %

62,1 %

59,6 %

63,6 %

Index

100

100

96

103

Dovozná cena CIF v eurách za tonu

230

257

239

251

Index

100

112

104

109

Zdroj: Štatistické údaje Eurostatu.

(47)

Počas posudzovaného obdobia klesli dovozné objemy z ČĽR o 36 %, kým spotreba v Únii klesla o 38 %. Napriek platným antidumpingovým opatreniam a vzhľadom na klesajúcu spotrebu čínsky podiel na trhu vzrástol v posudzovanom období o tri percentuálne body.

(48)

V posudzovanom období sa priemerné dovozné ceny z ČĽR zvýšili o 9 %. Najvyšší cenový nárast bol zaznamenaný medzi rokmi 2007 a 2008, keď ceny v roku 2009 najskôr poklesli a potom v priebehu ORP opäť vzrástli.

(49)

Priemerná cena zo závodu výrobného odvetvia Únie sa porovnávala s priemernými dovoznými cenami CIF z Číny na hranici Únie. Tieto ceny boli stanovené na základe údajov Eurostatu a zahŕňali náklady po dovoze, clá a antidumpingové clá. Pri porovnaní sa ukázalo, že v priebehu ORP boli čínske dovozné ceny v porovnaní s predajnou cenou výrobného odvetvia Únie o 37,9 % nižšie. Na základe uvedených skutočností sa zistilo, že bez zavedených opatrení by čínske dovozné ceny boli v porovnaní s cenami výrobného odvetvia Únie nižšie o 44,1 %.

3.   Objem a trhový podiel dovozu z iných tretích krajín

(50)

Celkové dovozné objemy uhličitanu bárnatého z iných tretích krajín ako ČĽR boli zanedbateľné a v posudzovanom období predstavovali menej ako 1 % spotreby Únie.

(51)

Treba poznamenať, že ceny za dovoz z iných tretích krajín neboli v priebehu ORP výrazne nižšie ako ceny Únie.

4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

4.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(52)

Treba poznamenať, že výrobné odvetvie Únie pozostáva z jediného výrobcu, a preto údaje týkajúce sa výroby, výrobnej kapacity a jej využitia museli byť oznámené v podobe indexov.

Tabuľka 3

Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity v Únii

Index

2007

2008

2009

ORP

Výroba

100

79

36

47

Výrobná kapacita

100

100

100

100

Využitie kapacity

100

79

36

47

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(53)

Produkcia výrobného odvetvia Únie klesla v posudzovanom období o 53 %. Treba poznamenať, že od roku 2003 výrobné odvetvie Únie prispôsobovalo svoj výrobný model tak, aby primeraným spôsobom riešil novú situáciu na trhu a zrušenie výroby obrazoviek s katódovými trubicami v EÚ. Následkom toho sa výrobná kapacita znížila o viac ako 50 %, keďže posudzovaný výrobok sa v súčasnosti vyrába ako alternatívny výrobný program na tej istej výrobnej linke ako uhličitan strontnatý.

(54)

Výrobná kapacita výrobného odvetvia Únie sa v posudzovanom období nezmenila. Využitie kapacity sa preto vyvíjalo podobne ako objemy výroby.

4.2.   Zásoby

Tabuľka 4

Zásoby

 

2007

2008

2009

ORP

Index

100

97

41

41

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(55)

V posudzovanom období klesli skladové zásoby o 59 %. Tento pokles bol ovplyvnený znížením dopytu a schopnosťou výrobného odvetvia Únie prispôsobiť sa novej situácii na trhu.

4.3.   Objem predaja a predajné ceny

Tabuľka 5

Objem predaja, jeho hodnota a jednotková predajná cena

 

2007

2008

2009

ORP

Predaj vyjadrený objemom (index)

100

84

53

59

Predaj vyjadrený hodnotou (index)

100

92

66

73

Jednotková predajná cena (index)

100

109

124

123

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(56)

Objem predaja výrobného odvetvia Únie sa v posudzovanom období znížil o 41 %. K najväčšiemu poklesu došlo v roku 2009 z dôvodu celkového hospodárskeho úpadku. Preto objem predaja výrobného odvetvia Únie v tom istom období klesal v porovnaní so spotrebou v Únii výraznejšie. Hodnota predaja klesla podstatne menej ako objem, keďže sa výrobnému odvetviu Únie podarilo v posudzovanom období zvýšiť úroveň svojich cien, a tak jednotková predajná cena vzrástla o 23 %.

4.4.   Podiel na trhu a rast

Tabuľka 6

Trhový podiel výrobného odvetvia Únie

 

2007

2008

2009

ORP

Index

100

100

105

95

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie, upravené štatistické údaje Eurostatu.

(57)

Trhový podiel výrobného odvetvia Únie najskôr v roku 2009 vzrástol o 5 %, aby v priebehu ORP výrazne klesol o 10 %. To znamená, že pri absencii trhového rastu si výrobné odvetvie Únie nedokázalo udržať svoj podiel na trhu.

4.5.   Zamestnanosť, mzdy a produktivita

Tabuľka 7

Zamestnanosť, mzdy a produktivita

 

2007

2008

2009

ORP

Zamestnanosť (index)

100

87

55

57

Mzdy (EUR/zamestnanec; index)

100

108

106

113

Produktivita (index)

100

91

65

82

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(58)

Následkom hospodárskeho úpadku a novej situácie na trhu zamestnanosť v posudzovanom období výrazne poklesla. Priemerná mzda vzrástla následkom vysokej miery inflácie o 13 %, čo malo priamy vplyv na index miezd. Pokles produktivity o 18 % v posudzovanom období bol spôsobený poklesom objemu výroby, ktorý nebolo možné kompenzovať znížením počtu zamestnancov.

4.6.   Ziskovosť

Tabuľka 8

Ziskovosť

 

2007

2008

2009

ORP

Index

–100

–192

–351

–206

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(59)

Ziskovosť výrobného odvetvia Únie v posudzovanom období klesla o viac ako 106 % následkom hospodárskeho úpadku a ukončenia výroby obrazoviek s katódovými trubicami, ktoré ovplyvnili objemy predaja a náklady na výrobu. Výrobné odvetvie v posudzovanom období zaznamenávalo sústavné straty.

4.7.   Investície, návratnosť investícií a schopnosť zvyšovať kapitál

Tabuľka 9

Investície a návratnosť investícií

 

2007

2008

2009

ORP

Investície (index)

100

82

90

97

Návratnosť investícií (index)

–100

–251

–506

–176

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(60)

Počas posudzovaného obdobia boli investície na stabilnej úrovni. Investície výrobného odvetvia Únie sa minuli už v tom roku, v ktorom boli uvoľnené. Návratnosť investícií (zisk vyjadrený ako percento investícií za rok) mala v posudzovanom období rovnako nepriaznivý vývoj ako ziskovosť.

(61)

Pri prešetrovaní sa nenašiel žiadny dôkaz o tom, že by výrobné odvetvie Únie malo nejaké väčšie problémy s navyšovaním kapitálu. Treba však poznamenať, že investície počas posudzovaného obdobia neboli značné.

4.8.   Peňažný tok

Tabuľka 10

Peňažný tok

 

2007

2008

2009

ORP

Index

–100

–83

25

32

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(62)

Peňažný tok sa v posudzovanom období podstatne zlepšil následkom zníženia objemu zásob.

4.9.   Rozsah dumpingového rozpätia

(63)

Počas ORP pokračoval aj napriek platným opatreniam značný dumping dokonca vo vyššej miere, aká bola zaznamenaná v pôvodnom prešetrovaní; vyplýva to z údajov získaných od spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ako aj z údajov Eurostatu.

4.10.   Zotavenie sa z predchádzajúceho dumpingu

(64)

Výrobné odvetvie Únie sa následkom nepriaznivého hospodárskeho vývoja spôsobeného všeobecným hospodárskym úpadkom a zrušením jedného významného spôsobu použitia nedokázalo zotaviť z predchádzajúceho dumpingu, najmä pokiaľ ide o objem predaja, predajné ceny a ziskovosť. Zistilo sa, že dumping viac-menej pokračoval aj v priebehu ORP.

4.11.   Vývozná aktivita výrobného odvetvia Únie

Tabuľka 11

Objem vývozu výrobného odvetvia Únie

 

2007

2008

2009

ORP

Index

100

86

45

66

Zdroj: Overené dotazníky vyplnené výrobným odvetvím Únie.

(65)

Vývoz uhličitanu bárnatého uskutočnený výrobným odvetvím Únie klesol v posudzovanom období o 34 %. Výrobné odvetvie Únie dokázalo v dôsledku silnej konkurencie čínskeho vývozu na trhoch mimo Únie vyviezť len obmedzené množstvo. Pokles objemov vývozu v posudzovanom období sa dá vysvetliť aj hospodárskym úpadkom.

4.12.   Záver o situácii vo výrobnom odvetví Únie

(66)

Kým všetky hlavné ukazovatele ujmy ako objem predaja, ziskovosť, výroba, zamestnanosť a produktivita zaznamenali v posudzovanom období nepriaznivý vývoj, antidumpingovými opatreniami došlo k zmierneniu vplyvu na situáciu výrobného odvetvia Únie.

(67)

Pokiaľ ide o trhový podiel výrobného odvetvia Únie, mierne klesajúce trendy ukazujú, že napriek existujúcim opatreniam a pri zníženej spotrebe na trhu čínsky dovoz nielenže zabránil iným krajinám vstúpiť na trh, ale zároveň zvýšil svoj podiel na trhu na úkor výrobného odvetvia Únie.

(68)

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj ukazovateľov týkajúcich sa výrobného odvetvia Únie sa na záver usudzuje, že výrobné odvetvie Únie trpelo v posudzovanom období naďalej značnou ujmou. Preto sa preskúmalo, či existuje pravdepodobnosť, že by došlo k pokračovaniu ujmy, ak by sa povolilo skončenie platnosti opatrení.

G.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA UJMY

1.   Zhrnutie analýzy pravdepodobnosti pokračovania dumpingu a opakovaného výskytu poškodzujúceho dumpingu

(69)

Treba pripomenúť, že spotreba na trhu Únie sa od pôvodného prešetrovania výrazne znížila následkom ukončenia výroby katódových trubíc, ako aj hospodárskeho úpadku. Za týchto okolností sa trhový podiel čínskeho vývozu zvýšil o viac ako 15 %, kým podiel vývozu výrobného odvetvia Únie a tretích krajín výrazne klesol. Z toho vyplýva, že napriek zavedeným opatreniam a klesajúcej spotrebe v Únii majú čínski vyvážajúci výrobcovia sústavný záujem o trh Únie, pričom z neho dokázali vytlačiť tretie krajiny.

(70)

Takisto treba pripomenúť, že vyvážajúci výrobcovia z ČĽR pokračovali v priebehu ORP v dumpingových praktikách a výrazným spôsobom podliezali ceny výrobného odvetvia Únie. Na základe tejto skutočnosti neexistuje žiadny dôvod domnievať sa, že čínski vyvážajúci výrobcovia nebudú v budúcnosti pokračovať v dumpingu a v podliezaní cien výrobného odvetvia Únie.

(71)

Pri prešetrovaní sa ukázalo, že čínski vyvážajúci výrobcovia mali počas ORP značné voľné kapacity, t. j. približne 280 000 ton. To predstavuje viac ako trojnásobok veľkosti trhu Únie počas ORP. Napriek očakávanému zvýšeniu dopytu v ČĽR možno predpokladať, že nadbytočná kapacita bude pretrvávať a v nasledujúcich rokoch bude naďalej veľmi výrazná.

(72)

Trh Únie je pre ČĽR hlavným cieľom jej vývozu. Iné veľké vývozné trhy, ako napr. USA a India, zaviedli vysoké (5) antidumpingové opatrenia proti uhličitanu bárnatému s pôvodom v ČĽR. Týmto sa uvedené trhy stali pre čínsky vývoz nedostupnými. Vzhľadom na záujem čínskych vyvážajúcich výrobcov o trh Únie sa predpokladá, že ak by sa opatrenia zrušili, trh Únie by zaplavili značné objemy dovozu, čo by vo všeobecnosti malo na ceny výrazne klesajúci vplyv.

2.   Závery o pravdepodobnosti pretrvávania ujmy

(73)

Na základe uvedených skutočností sa usudzuje, že ak by sa opatrenia zrušili, je pravdepodobné, že by významne vzrástol dumpingový dovoz z ČĽR do Únie a zároveň tlak na pohyb cien smerom nadol. Takáto situácia by v strednodobom horizonte pravdepodobne spôsobila zánik výrobného odvetvia Únie, keďže na jednej strane by znížený objem predaja nedovoľoval výrobnému odvetviu Únie primerane pokryť fixné náklady a na strane druhej by mu nedovolil dosiahnuť primerané cenové úrovne. Pokračovanie ujmy bolo v posudzovanom období zvýraznené hospodárskym úpadkom a zrušením jedného významného spôsobu použitia.

3.   Vývoj po ORP

(74)

Hoci sa ceny za dovoz z ČĽR od konca ORP do februára 2011 zvýšili o 17,8 %, kým predajné ceny výrobného odvetvia Únie vzrástli v rovnakom období len približne o 7 %, cena za dovoz z ČĽR bola aj po ORP stále nižšia o viac ako 15 %.

H.   ZÁUJEM ÚNIE

1.   Predbežná poznámka

(75)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia sa skúmalo, či by pokračovanie existujúcich antidumpingových opatrení bolo krokom proti záujmu Únie ako celku. Záujem Únie sa stanovil na základe vyhodnotenia rôznych zúčastnených záujmov, t. j. záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov a používateľov príslušného výrobku.

(76)

Keďže súčasné prešetrovanie je preskúmaním uplynutia platnosti, vyžaduje si analýzu situácie, v ktorej sa antidumpingové opatrenia už uplatňovali, a vyhodnotenie všetkých neprípustných nepriaznivých vplyvov súčasných antidumpingových opatrení na strany, ktorých sa konanie týka.

(77)

Na základe toho sa skúmalo, či existujú závažné dôvody, ktoré by mohli viesť k záveru, že nie je v záujme Únie zachovať platné antidumpingové opatrenia v tomto osobitnom prípade napriek predchádzajúcim záverom o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu a ujmy.

2.   Záujmy výrobného odvetvia Únie

(78)

Prešetrovaním sa ukázalo, že výrobné odvetvie Únie malo vysokú nákladovú efektívnosť. V skutočnosti došlo k zníženiu počtu zamestnancov a k zmene výrobných modelov v snahe prispôsobiť sa novej situácii na trhu a zabezpečiť udržateľnosť výrobného závodu, v ktorom sa, ako už bolo spomenuté v odôvodnení 53, uhličitan bárnatý a uhličitan strontnatý vyrábajú ako alternatívne výrobné programy. Hoci opatrenia nepomohli ozdraviť finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie, vďaka nim sa podarilo zabrániť jej výraznému zhoršeniu. Bez zavedenia týchto opatrení by totiž pravdepodobne došlo k zaplaveniu trhu Únie lacným dovozom z ČĽR, čo by znamenalo zánik výrobného odvetvia Únie.

(79)

Ako už bolo spomenuté, výrobný model odvetvia Únie je založený na dvoch navzájom nezávislých výrobkoch, t. j. že je potrebné dosiahnuť dostatočné objemy predaja na to, aby bolo možné pokryť fixné náklady. Ak sa spomínané opatrenia zrušia, očakávané zvýšenie dovozu za dumpingové ceny povedie k výraznému zníženiu výroby uhličitanu bárnatého, čo zároveň spôsobí nižšiu ziskovosť výroby uhličitanu strontnatého, a tým by pravdepodobne došlo k zatvoreniu celého výrobného závodu.

(80)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že je v záujme výrobného odvetvia Únie, aby opatrenia namierené proti dovozu za dumpingové ceny z ČĽR platili naďalej.

3.   Záujmy neprepojených dovozcov

(81)

Komisia zaslala dotazníky všetkým známym neprepojeným dovozcom. Požadované informácie poskytli štyria neprepojení dovozcovia. Dvaja z nich podnikali v oblasti výroby suspenzie, roztoku zloženého z uhličitanu bárnatého, prídavných látok a vody, ktorá sa používa na výrobu tehál.

(82)

Dovozcovia uviedli, že uloženie antidumpingových ciel viedlo v čase ich uloženia k zvýšeniu cien. V tejto súvislosti treba poznamenať, že tento cenový rozdiel už nebol citeľný vo chvíli, keď sa v priebehu ORP zistilo, že ceny za vývoz do Únie sú v porovnaní s priemernými cenami na všetkých trhoch mimo Únie približne na rovnakej úrovni (6).

(83)

Dovozcovia tiež uviedli, že na trhu EÚ nebol nedostatok uhličitanu bárnatého, hoci pre nich bolo čoraz zložitejšie dostať sa k uhličitanu bárnatému z ČĽR, keďže sa zvýšil dopyt na domácom trhu. Z dovozných štatistických údajov však nevyplýva, že by v priebehu ORP došlo k poklesu objemu vývozu príslušného výrobku do Únie. Potvrdzujú to aj zistenia týkajúce sa nadmernej kapacity uvedené v odôvodnení 71.

(84)

Takisto sa zistilo, že platné opatrenia nemali žiadne nepriaznivé účinky na finančnú situáciu dovozcov.

(85)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že súčasné opatrenia zásadným spôsobom neovplyvňujú finančnú situáciu dovozcov a že ich pokračovanie sa ich nijako výraznejšie nedotkne.

4.   Záujmy používateľov

(86)

Komisia zaslala dotazníky všetkým známym používateľom. Požadované informácie poskytlo deväť používateľov príslušného výrobku. Ako už bolo uvedené v odôvodnení 16, hlavní priemyselní používatelia uhličitanu bárnatého v Únii podnikajú v odvetví výroby tehál, dlaždíc a obkladačiek, v keramickom priemysle a vo výrobe feritu.

(87)

Jeden používateľ uviedol, že existencia, prípadne pokračovanie opatrení by nebolo v záujme používateľov, avšak svoje tvrdenie nijako neodôvodnil. Žiadny ďalší používateľ z tých, ktorí vyplnili dotazník, neuviedol, že by opatrenia nejakým spôsobom zásadne ovplyvňovali jeho podnikanie a že by sa preto mali zrušiť.

5.   Záver o záujme Únie

(88)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že neexistujú žiadne závažné dôvody proti predĺženiu platnosti existujúcich antidumpingových opatrení.

I.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(89)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánovalo odporučiť zachovanie takýchto opatrení. Poskytla sa im aj lehota na predkladanie pripomienok a sťažností po zverejnení. Po zverejnení neboli doručené žiadne pripomienky.

(90)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že tak ako je stanovené v článku 11 ods. 2 základného nariadenia, by sa antidumpingové opatrenia uplatniteľné na dovoz uhličitanu bárnatého s pôvodom v ČĽR, uložené nariadením (ES) č. 1175/2005, mali zachovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz uhličitanu bárnatého s obsahom stroncia viac ako 0,07 % hm. a síry viac ako 0,0015 % hm. vo forme prášku, lisovaných granúl alebo kalcinovaných granúl, ktorý je v súčasnosti zaradený pod číselným kódom KN ex 2836 60 00 (kód TARIC 2836600010) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Výška konečného antidumpingového cla sa rovná pevnej sume uvedenej na výrobky vyrábané týmito výrobcami:

Spoločnosť

Sadzba cla

(EUR/tona)

Doplnkový kód TARIC

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, ul. Qinglong, mesto Songhe, okres Jingshan, provincia Hubei, ČĽR

6,3

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, mestská štvrť Zaozhuang, provincia Šan-tung, ČĽR

8,1

A607

Všetky ostatné spoločnosti

56,4

A999

3.   V prípade, ak sa tovar poškodí pred vstupom do voľného obehu a z toho dôvodu sa cena skutočne zaplatená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť, pomerne rozdelí na určenie colnej hodnoty podľa článku 145 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (7), výška antidumpingového cla, vypočítaná na základe uvedených fixných súm, sa zníži o percento, ktoré zodpovedá pomeru z ceny skutočne zaplatenej alebo ceny, ktorá sa má zaplatiť.

4.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a je účinné počas obdobia piatich rokov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. augusta 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 189, 21.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ C 78, 27.3.2010, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ C 192, 16.7.2010, s. 4.

(5)  Výška indických antidumpingových ciel na čínsky uhličitan bárnatý sa pohybuje od 76,06 USD do 236 USD za tonu; americké antidumpingové clá na čínsky uhličitan bárnatý sa pohybujú od 34,4 % do 81,3 %.

(6)  Zdroj: Čínske vývozné štatistické údaje.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


19.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 832/2011

z 18. augusta 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AR

38,5

MK

29,3

ZZ

33,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 90 70

EC

45,6

TR

147,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

62,5

BR

45,3

CL

75,4

TR

64,0

UY

94,4

ZA

82,0

ZZ

70,6

0806 10 10

EG

67,8

MK

41,0

TR

158,0

ZZ

88,9

0808 10 80

AR

84,3

BR

60,8

CA

98,2

CL

115,4

CN

73,5

NZ

100,9

US

161,1

ZA

90,7

ZZ

98,1

0808 20 50

AR

161,3

CL

156,9

CN

49,3

NZ

115,4

ZA

117,2

ZZ

120,0

0809 30

TR

121,9

ZZ

121,9

0809 40 05

BA

46,2

ZZ

46,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


19.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 833/2011

z 18. augusta 2011,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/2011 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 823/2011 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. augusta 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 17.8.2011, s. 41.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95, uplatniteľné od 19. augusta 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

48,04

0,00

1701 11 90 (1)

48,04

0,49

1701 12 10 (1)

48,04

0,00

1701 12 90 (1)

48,04

0,20

1701 91 00 (2)

53,24

1,50

1701 99 10 (2)

53,24

0,00

1701 99 90 (2)

53,24

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

19.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2011,

ktorým sa predlžuje obdobie uvedené v článku 114 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách, ktoré oznámilo Nemecko podľa článku 114 ods. 4

[oznámené pod číslom K(2011) 5355]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2011/510/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 114 ods. 6,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ nemecká spolková vláda 20. januára 2011 požiadala Komisiu o povolenie zachovať existujúce ustanovenia nemeckých právnych predpisov pre týchto päť prvkov: olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón, ako aj pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky uvoľňované z materiálu hračiek, aj po dni nadobudnutia účinnosti časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (1).

(2)

V článku 114 ods. 4 a 6 ZFEÚ sa stanovuje:

„4.   Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Radou alebo Komisiou členský štát z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.

(…)

6.   Komisia do šiestich mesiacov od tohto oznámenia dané vnútroštátne ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 […] sa považujú za schválené.

V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.“

(3)

V smernici 2009/48/ES (ďalej len „smernica“) sa stanovujú pravidlá bezpečnosti hračiek a ich voľného pohybu v Európskej únii. Podľa článku 54 členské štáty uvedú do účinnosti vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s touto smernicou, do 20. januára 2011 a uplatňujú ich od 20. júla 2011. Časť III prílohy II smernice sa bude uplatňovať od 20. júla 2013.

(4)

V časti III bode 8 prílohy II k smernici sa stanovujú konkrétne hodnoty pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky. Zakazuje sa používanie týchto látok v hračkách, ktoré sú určené na hranie deťom vo veku do 36 mesiacov, alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst, ak sú hodnoty migrácie týchto látok rovné alebo vyššie ako 0,05 mg/kg v prípade nitrozamínov a 1 mg/kg v prípade nitrozovateľných látok. V časti III bode 13 prílohy II k smernici sú uvedené konkrétne hraničné hodnoty migrácie pre niekoľko prvkov vrátane olova, arzénu, ortuti, bária a antimónu. Sú stanovené tri rôzne hraničné hodnoty migrácie, podľa toho, či v prípade materiálu hračky ide o: suchý, krehký, práškový alebo ohybný materiál, tekutý alebo lepkavý materiál a zoškriabaný materiál. Nesmú sa presiahnuť tieto hraničné hodnoty: 13,5, 3,4 a 160 mg/kg v prípade olova, 3,8, 0,9 a 47 mg/kg v prípade arzénu, 7,5, 1,9 a 94 mg/kg v prípade ortuti, 4 500, 1 125 a 56 000 mg/kg v prípade bária a 45, 11,3 a 560 mg/kg v prípade antimónu.

(5)

V nemeckej vyhláške o spotrebnom tovare (Bedarfsgegenständeverordnung) sa stanovujú požiadavky na nitrozamíny a nitrozovateľné látky. Tieto ustanovenia boli prijaté v roku 2008 vzhľadom na neexistenciu osobitných ustanovení EÚ týkajúcich sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách. Vo vyhláške o spotrebnom tovare (Bedarfsgegenständeverordnung) sa stanovuje, že množstvo nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách z prírodnej alebo syntetickej gumy určených deťom vo veku do 36 mesiacov, ktoré sú určené na vkladanie do úst alebo sa pravdepodobne budú vkladať do úst, uvoľňované v dôsledku migrácie musí byť také nízke, aby ho nebolo možné v laboratóriu zistiť. V uvedenej vyhláške sa v súčasnosti vyžaduje, aby migrácia nitrozamínov nepresahovala 0,01 mg/kg a migrácia nitrozovateľných látok 0,1 mg/kg. Podrobné ustanovenia týkajúce sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok sú stanovené v bode 1.b prílohy 4 a v bode 6 prílohy 10 k vyhláške o spotrebnom tovare (Bedarfsgegenständeverordnung) uverejnenej 23. decembra 1997 a naposledy zmenenej a doplnenej vyhláškou zo 6. marca 2007.

(6)

Druhá vyhláška k zákonu o bezpečnosti zariadení a výrobkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV) sa týka najmä týchto prvkov: olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón. Hraničné hodnoty pre uvedené prvky stanovené v druhej vyhláške k zákonu o bezpečnosti zariadení a výrobkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV) zodpovedajú hodnotám stanoveným v smernici Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (2). Tieto hraničné hodnoty sa v EÚ uplatňujú od roku 1990. Maximálna denná biodostupnosť je 0,7 μg v prípade olova, 0,1 μg v prípade arzénu, 0,5 μg v prípade ortuti, 25 μg v prípade bária a 0,2 μg v prípade antimónu. Podrobné ustanovenia týkajúce sa uvedených prvkov sú uvedené v § 2 druhej vyhlášky k zákonu o bezpečnosti zariadení a výrobkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug2. GPSGV), naposledy zmenenej a doplnenej vyhláškou zo 6. marca 2007.

(7)

V čase prijímania smernice (v máji 2009) Nemecko hlasovalo proti jej prijatiu, a to z dôvodov zahŕňajúcich jeho názor, že úroveň ochrany, pokiaľ ide o chemické požiadavky, nie je primeraná.

(8)

V prvom liste Nemeckého spolkového ministerstva hospodárskych záležitostí a technológie, ktorý Komisia dostala 20. januára 2011, nemecká spolková vláda v súlade s článkom 114 ods. 4 ZFEÚ Komisiu požiadala o povolenie zachovať existujúce ustanovenia nemeckých právnych predpisov pre týchto päť prvkov: olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón, ako aj pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky uvoľňované z materiálu hračiek, aj po dni nadobudnutia účinnosti časti III prílohy II k smernici. Úplné odôvodnenie tejto požiadavky zaslala nemecká spolková vláda s listom z kancelárie stáleho predstaviteľa Nemeckej spolkovej republiky 2. marca 2011. Podrobné odôvodnenie obsahovalo niekoľko príloh vrátane vedeckých štúdií o vplyve uvedených látok na zdravie uskutočnených inštitútom Bundesinstitut für Risikobewertung (ďalej len „BfR“) z januára 2011.

(9)

Komisia potvrdila prijatie žiadosti listami z 24. februára 2011 a zo 14. marca 2011 a v súlade s článkom 114 ods. 6 ZFEÚ stanovila termín na svoju odpoveď na 5. september 2011.

(10)

Listom z 24. júna 2011 Komisia informovala ostatné členské štáty o oznámení, ktoré prijala od nemeckej spolkovej vlády. Komisia uverejnila aj oznámenie týkajúce sa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) s cieľom informovať ďalšie zainteresované strany o vnútroštátnych ustanoveniach, ktoré má nemecká spolková vláda v úmysle zachovať, ako aj o dôvodoch, na ktoré sa v tejto súvislosti odvoláva.

(11)

Článok 114 ods. 4 sa vzťahuje na prípady, keď sa vnútroštátne ustanovenia oznamujú v súvislosti s harmonizačným opatrením EÚ a keď boli vnútroštátne ustanovenia prijaté alebo keď nadobudli účinnosť pred prijatím právnych predpisov EÚ a keď by zachovanie vnútroštátnych ustanovení nebolo v súlade s harmonizačným opatrením EÚ. Vnútroštátne ustanovenia boli oznámené v súvislosti so smernicou 2009/48/ES, ktorá je harmonizačným opatrením prijatým na základe článku 95 bývalej Zmluvy o ES. Tieto ustanovenia sa prijali a nadobudli účinnosť v rokoch 1990 a 2008, čiže pred prijatím uvedenej smernice.

Okrem toho sa v článku 114 ods. 4 vyžaduje, aby k oznámeniu o vnútroštátnych ustanoveniach bol priložený opis dôvodov, ktoré súvisia s jedným alebo viacerými dôležitými dôvodmi uvedenými v článku 36 alebo s ochranou životného alebo pracovného prostredia. Žiadosť predložená Nemeckom obsahuje vysvetlenie dôvodov súvisiacich s ochranou ľudského zdravia, ktoré podľa Nemecka odôvodňujú zachovanie jeho vnútroštátnych ustanovení.

Na základe uvedeného sa Komisia domnieva, že žiadosť, ktorú Nemecko predložilo s cieľom získať súhlas na zachovanie svojich vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa týchto piatich prvkov: olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón, ako aj pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky, je prípustná.

(12)

Po dôkladnom preskúmaní všetkých údajov a informácií sa Komisia domnieva, že podmienky stanovené v článku 114 ods. 6 treťom pododseku sú splnené, aby mohla využiť možnosť predĺženia šesťmesačného obdobia, v rámci ktorého má schváliť alebo zamietnuť vnútroštátne ustanovenia oznámené Nemeckom.

(13)

Nemecká spolková vláda poskytla niekoľko príloh, ktoré obsahujú podrobné odôvodnenie a vedecké informácie na podporu oznámených vnútroštátnych opatrení. Poskytla najmä hodnotenie vplyvu olova, arzénu, ortuti, bária a antimónu, ako aj nitrozamínov a nitrozovateľných látok na zdravie z januára 2011, ktoré vypracoval BfR.

(14)

Informácie, ktoré poskytol BfR, zahŕňajú podrobné a komplexné toxikologické údaje týkajúce sa uvedených látok, ako aj rozšírené odkazy na vedecké správy a vedeckú literatúru. Pred tým, ako Komisia prijme rozhodnutie na základe článku 114 ods. 6 ZFEÚ, je nevyhnutné overiť, či boli informácie poskytnuté Nemeckom už posúdené a či sa zohľadnili počas procesu revízie smernice, alebo či sa majú považovať za nové vedecké informácie.

(15)

V článku 46 smernice sa uvádza možnosť zmeniť a doplniť určité ustanovenia týkajúce sa chemických látok s cieľom zabezpečiť súlad s technickým a vedeckým vývojom. Uvedených päť prvkov, ktorých sa týka žiadosť Nemecka (olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón), možno preto zmeniť a doplniť a zosúladiť s najnovšími vedeckými informáciami.

(16)

V roku 2010 Komisia vytvorila na žiadosť členských štátov pracovnú skupinu pre chemické látky v hračkách (ďalej len „pracovná skupina“). Táto skupina pozostávajúca z odborníkov z Nemecka, Dánska, Talianska, Francúzska, Švédska, Rakúska, Holandska a Českej republiky, ako aj zo zástupcov výrobného odvetvia a spotrebiteľských organizácií, sa zaoberá hodnotením nových vedeckých informácií a vydávaním odporúčaní pre členské štáty a Komisiu o tom, ako postupovať pri zmene a doplnení určitých ustanovení týkajúcich sa chemických látok uvedených v danej smernici.

(17)

Komisia požiada pracovnú skupinu o stanovisko v súvislosti s podrobným odôvodnením, ktoré jej zaslalo Nemecko, aby stanovila, či sa toto odôvodnenie môže považovať za novú vedeckú informáciu a na základe toho použiť ako východisko pre zmenu a doplnenie ustanovení smernice týkajúcich sa chemických látok prostredníctvom stanovenia prísnejších požiadaviek. Nasledujúce zasadnutie pracovnej skupiny je naplánované na 31. august 2011.

(18)

Okrem toho 5. apríla 2011 pracovná skupina odporúčala odborníkom z členských štátov znížiť súčasné hodnoty pre olovo. Tieto odporúčania boli schválené Komisiou a odborníkmi z členských štátov. Komisia začala prípravné práce na túto zmenu a doplnenie a predbežná správa o posúdení vplyvu bude predložená na diskusiu počas budúceho stretnutia s odborníkmi z členských štátov v októbri 2011. Prijatie formálneho návrhu je plánované v prvej polovici roku 2012.

(19)

Pracovná skupina diskutovala o súčasných hraničných hodnotách pre bárium a uzniesla sa na tom, že nie sú k dispozícii žiadne nové vedecké dôkazy, vykonalo sa však niekoľko posudkov v rámci vedeckých organizácií. Pracovná skupina rozhodla, že je potrebná ďalšia diskusia. Očakáva sa, že pracovná skupina sfinalizuje svoje odporúčania počas zasadnutia, ktoré sa bude konať 31. augusta 2011, a následne ich v októbri 2011 predloží odborníkom z členských štátov.

(20)

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (Scientific Committee for Consumer Safety, SCCS) v súčasnosti posudzuje závažnosť rizika, ktoré predstavuje prítomnosť nitrozamínov a nitrozovateľných látok v balónoch a v kozmetických výrobkoch. Toto stanovisko, ktoré by malo byť k dispozícii v septembri 2011, prinesie nové informácie, pokiaľ ide o expozíciu detí nitrozamínom a nitrozovateľným látkam a riziko súvisiace s takouto expozíciou.

(21)

Pred prijatím rozhodnutia Komisie na základe článku 114 ods. 6 prvého pododseku je preto potrebné počkať na výsledok prebiehajúcich diskusií a hodnotení, aby sa mohli dôkladne posúdiť všetky príslušné súčasné alebo budúce dôkazy a aby sa mohli vyvodiť dôsledky, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia. Komisia sa preto domnieva, že je oprávnená predĺžiť šesťmesačné obdobie, počas ktorého musí schváliť alebo zamietnuť vnútroštátne ustanovenia, na ďalšie obdobie, ktoré uplynie 5. marca 2012.

(22)

Ako sa uvádza v článku 55 smernice, časť III body 8 a 13 prílohy II sa bude uplatňovať od 20. júla 2013. Do 20. júla 2013 sa budú uplatňovať súčasné ustanovenia týkajúce sa olova, antimónu, bária, arzénu a ortuti stanovené v smernici 88/378/EHS a v druhej vyhláške k zákonu o bezpečnosti zariadení a výrobkov (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug – 2. GPSGV). Keďže neexistujú žiadne platné ustanovenia EÚ týkajúce sa nitrozamínov a nitrozovateľných látok uvoľňovaných z hračiek, bod 1.b prílohy 4 a bod 6 prílohy 10 k vyhláške o spotrebnom tovare (Bedarfsgegenständeverordnung) sa takisto naďalej uplatňuje do 20. júla 2013.

(23)

Preto, keďže vnútroštátne ustanovenia, ktoré má nemecká spolková vláda v úmysle zachovať, nebudú zrušené pred 20. júlom 2013, Komisia dospela k záveru, že podmienka neexistencie nebezpečenstva pre zdravie je splnená.

(24)

Na základe uvedeného Komisia dospela k záveru, že žiadosť, ktorú jej Nemecko v úplnom rozsahu oznámilo 2. marca 2011 s cieľom získať súhlas na zachovanie hodnôt pre olovo, arzén, ortuť, bárium a antimón, ako aj pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky na použitie v hračkách určených deťom vo veku do 36 mesiacov alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst, je prípustná.

(25)

Vzhľadom na zložitosť záležitosti a chýbajúce dôkazy, ktoré by poukazovali na nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, sa však Komisia domnieva, že je oprávnená predĺžiť obdobie uvedené v článku 114 ods. 6 prvom pododseku o ďalšie obdobie, ktoré uplynie 5. marca 2012,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podľa článku 114 ods. 6 tretieho pododseku ZFEÚ sa obdobie šiestich mesiacov uvedené v prvom pododseku uvedeného článku s cieľom schváliť alebo zamietnuť vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa týchto piatich prvkov: olova, arzénu, ortute, bária a antimónu, ako aj nitrozamínov a nitrozovateľných látok, oznámené Nemeckom 2. marca 2011 podľa článku 114 ods. 4, predlžuje do 5. marca 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 4. augusta 2011

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 159, 28.5.2011, s. 23.


19.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom

[oznámené pod číslom K(2011) 5777]

(Text s významom pre EHP)

(2011/511/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 11. marca 2009 o európskej štatistike (1), a najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 831/2002 (2) týkajúcim sa prístupu k dôverným údajom na výskumné účely sa na účely toho, aby bolo možné vyvodiť štatistické závery na vedecké účely, ustanovujú podmienky, za ktorých možno povoliť prístup k dôverným údajom zasielaným orgánu Spoločenstva, a pravidlá spolupráce medzi orgánmi Spoločenstva a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom uľahčiť takýto prístup.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2004/452/ES (3) sa ustanovil zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom.

(3)

Oddelenie pre stratégiu sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie a Inštitút pre fiškálne štúdie (IEF – Instituto de Estudios Fiscales), Madrid, Španielsko sa považujú za subjekty spĺňajúce požadované podmienky, a preto by sa mali doplniť do zoznamu agentúr, organizácií a inštitúcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 831/2002.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2004/452/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. augusta 2011

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

SUBJEKTY, KTORÝCH VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI MAJÚ NA VEDECKÉ ÚČELY PRÍSTUP K DÔVERNÝM ÚDAJOM

Európska centrálna banka

Španielska centrálna banka

Talianska centrálna banka

Cornellova univerzita (University of Cornell, štát New York, Spojené štáty americké)

Katedra politických vied, Baruch College City University of New York (štát New York, Spojené štáty americké)

Nemecká centrálna banka

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti – oddelenie analýzy zamestnanosti

Telavivská univerzita (Izrael)

Svetová banka

Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, New Jersey, Spojené štáty americké

The University of Chicago (UofC), Illinois, Spojené štáty americké

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontário, Kanada

Generálne riaditeľstvo pre Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, oddelenie ekonometrie a štatistickej podpory v boji proti podvodu (ESAF)

Generálne riaditeľstvo pre Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, oddelenie podpory Európskeho výskumného priestoru (SERA)

Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontário, Kanada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, USA

Rady School of Management at the University of California, San Diego, USA

Riaditeľstvo pre výskum, štúdium a štatistiku (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques – DARES) Ministerstva práce, pracovných vzťahov a solidarity, Paríž, Francúzsko

The Research Foundation of State University of New York (RFSUNY), Albany, USA

Fínske stredisko dôchodkového zabezpečenia, (Eläketurvakeskus – ETK), Fínsko

Riaditeľstvo pre výskum, štúdium, hodnotenie a štatistiku (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – DREES) Ministerstva práce, sociálneho dialógu a solidarity, Ministerstva zdravotníctva, mládeže a športu a Ministerstva pre rozpočet, verejné účty a štátnu službu, Paríž, Francúzsko

Duke University (DUKE), Severná Karolína, USA

Inštitúcia sociálneho poistenia vo Fínsku (Kansaneläkelaitos – KELA), Fínsko

Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Izrael

Federálny verejný úrad sociálneho zabezpečenia, Belgicko

Sabanci University, Tuzla/Istanbul, Turecko

McGill University, Montreal, Kanada

Riaditeľstvo pre hospodárske služby a štrukturálne reformy, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodárske a finančné záležitosti

Oddelenie pre stratégiu sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Inštitút pre fiškálne štúdie (Instituto de Estudios Fiscales, IEF), Madrid, Španielsko“


19.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/22


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o záznamy týkajúce sa Bahrajnu a Libanonu v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí druhov čeľade koňovité do Únie

[oznámené pod číslom K(2011) 5863]

(Text s významom pre EHP)

(2011/512/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 17 ods. 3 písm. a),

so zreteľom na smernicu Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 12 ods. 1 a 4, na článok 19 úvodnú vetu a na článok 19 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Smernicou 92/65/EHS sa stanovujú podmienky platné pre dovoz zvierat, spermy, vajíčok a embryí. Uvedené podmienky majú byť prinajmenšom rovnocenné podmienkam platným pre obchod medzi členskými štátmi.

(2)

V smernici 2009/156/ES sa stanovujú veterinárne podmienky, pokiaľ ide o dovoz živých zvierat čeľade koňovité do Únie. Stanovuje sa v nej, že dovoz zvierat čeľade koňovité do Únie sa povoľuje len z tretích krajín, ktoré boli počas obdobia minimálne šiestich mesiacov bez výskytu sopľavky.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2004/211/ES zo 6. januára 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí, a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES (3), sa uvádza zoznam tretích krajín alebo v prípade regionalizácie ich častí, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz zvierat čeľade koňovité a ich spermy, vajíčok a embryí, a uvádzajú sa ďalšie podmienky uplatniteľné na takýto dovoz. Tento zoznam je stanovený v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu a zahŕňa registrované kone a ich spermu s pôvodom z Libanonu.

(4)

Regionálna komisia pre Stredný východ Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) informovala Komisiu, že referenčné laboratórium OIE potvrdilo prípady sopľavky (Burkholderia mallei) u zvierat čeľade koňovité v Libanone.

(5)

Vstup registrovaných koní a ich spermy do Únie z Libanonu by sa preto už nemal povoľovať. Je preto potrebné zmeniť položku pre Libanon v zozname stanovenom v prílohe I k smernici 2004/211/ES.

(6)

Komisia prijala v apríli 2010 správu o potvrdených prípadoch sopľavky v severných častiach Bahrajnu. S cieľom pozastaviť dovoz registrovaných koní, ich spermy, vajíčok a embryí do Únie Komisia prijala rozhodnutie 2010/333/EÚ zo 14. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/211/ES, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Bahrajnu a Brazílie v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí druhov čeľade koňovité do Európskej únie (4).

(7)

V rámci veterinárnej inšpekcie uskutočnenej v Bahrajne v júni 2011 sa získal dostatok dôkazov o tom, že Bahrajn uskutočnil opatrenia na tlmenie nákazy na severe krajiny a že dohľad uskutočnený na celom území Bahrajnu potvrdil pretrvávajúcu neprítomnosť tejto nákazy v južnej časti Bahrajnu. Okrem toho Bahrajn zaviedol kontroly presunu, ktoré zahŕňajú prísne presadzovaný zákaz presunu koňovitých zo severnej časti územia Bahrajnu do južnej časti hlavného ostrova Bahrajnu. V dôsledku toho možno Bahrajn regionalizovať s cieľom povoliť dočasný vstup a dovoz registrovaných koní z južnej časti hlavného ostrova Bahrajnu do Únie.

(8)

Preto je potrebné zmeniť záznam týkajúci sa Bahrajnu a spresniť vymedzenie južnej časti hlavného ostrova Bahrajnu v zozname uvedenom v prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Záznam týkajúci sa Brazílie sa nahrádza takto:

„LB

Libanon

LB-0

Celá krajina

E

—“

 

2.

Záznam týkajúci sa Bahrajnu sa nahrádza takto:

„BH

Bahrajn

BH-0

Celá krajina

E

 

BH-1

Južná časť hlavného ostrova Bahrajnu

(pozri rámček 4)

E

X

X

—“

 

3.

Rámček 4 sa dopĺňa v súlade s touto prílohou.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. augusta 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 73, 11.3.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 150, 16.6.2010, s. 53.


PRÍLOHA

V prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES sa dopĺňa tento rámček 4:

„Rámček 4:

BH

Bahrajn

BH-1

Vymedzenie južnej časti hlavného ostrova Bahrajnu

Ohraničenie na severe

:

Od západného pobrežia na konci diaľnice Zallaq pri vchode do hotela Sofitel východným smerom pozdĺž diaľnice Zallaq ku križovatke s diaľnicou SHK Khalifa,

ďalej pokračuje pozdĺž diaľnice SHK Khalifa severným smerom až k hranici oblasti Al Rawdha vymedzenej múrom kráľovského paláca,

ďalej pokračuje pozdĺž hraníc oblasti Al Rawdha východným smerom ku kruhovému objazdu v Al Safra na diaľnici SHK Salman a ďalej južným smerom ku kruhovému objazdu pri vstupe do obce Awali,

ďalej pokračuje pozdĺž diaľnice Muaskar východným smerom ku kruhovému objazdu na diaľnici Al Esteglal/diaľnici Hawar a ďalej južným smerom na diaľnicu Hawar, pokiaľ neskončí na východnom pobreží pri vstupe do obce Askar.

Ohraničenie na západe

:

pobrežné pásmo.

Ohraničenie na východe

:

pobrežné pásmo.

Ohraničenie na juhu

:

pobrežné pásmo.“