ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.194.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
26. júla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/456/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2011 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou

1

 

 

2011/457/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. júla 2011 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (MEDIA Mundus)

2

 

 

2011/458/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. júla 2011 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 724/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 468/2010, ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa ustanovuje proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 726/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (ES) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťacie úrovne dodatočných ciel na jablká

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 727/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 728/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/459/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. júla 2011, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie

31

 

 

2011/460/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. júla 2011, ktorým sa vymenúva švédsky náhradník Výboru regiónov

32

 

 

2011/461/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. júla 2011, ktorým sa vymenúva jeden cyperský člen a jeden cyperský náhradník Výboru regiónov

33

 

 

2011/462/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júla 2011 o zamietnutí dvoch žiadostí o zápis do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 [Eilenburger Sachsenquelle (CHOP)], [Eilenburger Sanusquelle (CHOP)] [oznámené pod číslom K(2011) 5251]

34

 

 

2011/463/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júla 2011, ktoré sa týka vyrovnania účtov s výdavkami financovanými v rámci špeciálneho prístupového programu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (Sapard) za rozpočtový rok 2008, ktoré predložilo Bulharsko a Rumunsko [oznámené pod číslom K(2011) 5183]

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/1


ROZHODNUTIE RADY

z 18. júla 2011

o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou

(2011/456/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania, medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou (1) (ďalej len „dohoda o vzájomnom uznávaní“) nadobudla platnosť 1. januára 1999 (2).

(2)

Rada 8. júla 2002 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Austráliou s cieľom zmeniť a doplniť dohodu o vzájomnom uznávaní. Rokovania sa úspešne ukončili parafovaním Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou (ďalej len „dohoda“), v Bruseli 23. júna 2009.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4)

Dohoda by sa mala podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou (ďalej len „dohoda“), s výhradou uzavretia uvedenej dohody (3).

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje, aby splnomocnil osobu(-y) oprávnenú(-é) podpísať v mene Únie uvedenú dohodu s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. júla 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1998, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 5, 9.1.1999, s. 74.

(3)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o jej uzavretí.


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/2


ROZHODNUTIE RADY

z 19. júla 2011

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (MEDIA Mundus)

(2011/457/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 166 a 173 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Protokol 31 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (1) (ďalej len „Dohoda o EHP“) obsahuje osobitné ustanovenia a opatrenia týkajúce sa spolupráce v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd.

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín (MEDIA Mundus) (2).

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Pozícia Únie v Spoločnom výboru EHP by mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP k navrhnutej zmene a doplneniu protokolu 31 k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. júla 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 288, 4.11.2009, s. 10.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2011

z …,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. …/… z … (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín (MEDIA Mundus) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa umožnila táto rozšírená spolupráca. Táto zmena a doplnenie by sa mala uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2011,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 9 ods. 4 protokolu 31 k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32009 D 1041: Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín (MEDIA Mundus) (Ú. v. EÚ L 288, 4.11.2009, s. 10).

Lichtenštajnsko bude vyňaté z účasti na tomto programe a nebude ani finančne prispievať na tento program.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2011.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V …

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L …

(2)  Ú. v. EÚ L 288, 4.11.2009, s. 10.

(3)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/4


ROZHODNUTIE RADY

z 19. júla 2011

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

(2011/458/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Príloha XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (1) (ďalej len „Dohoda o EHP“) obsahuje osobitné ustanovenia a opatrenia týkajúce sa dopravy.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (2) by sa malo začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadením (ES) č. 1008/2008 sa zrušili nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (3), (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva (4) a (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách (5), ktoré sú v súčasnosti začlenené do Dohody o EHP.

(4)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnom výboru EHP by mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP k navrhnutej zmene a doplneniu prílohy XIII k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. júla 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8.

(5)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 15.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2011

z …,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. …/… z … (1).

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ES z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (2) by sa malo začleniť do dohody.

(3)

Nariadením (ES) č. 1008/2008 sa sa zrušili nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (3), (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva (4) a (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách (5), ktoré sú začlenené do dohody.

(4)

Príloha XIII k dohode by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XIII k dohode sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 64a sa nahrádza takto:

„64a

32008 R 1008: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

V článku 4 písm. f) sa slová: ‚podnikov, pokiaľ nie je ustanovené inak v dohode s treťou krajinou, ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou;‘ nahrádzajú takto:

‚podnikov. Prevádzkové licencie s právnym účinkom v celom EHP však možno udeliť na základe výnimiek z tejto požiadavky stanovených v dohodách s tretími krajinami, ktorých zmluvnou stranou je Spoločenstvo alebo jedna alebo viacero štátov EZVO, za predpokladu, že Spoločný výbor EHP prijme rozhodnutie na tento účel;‘

b)

V článku 16 ods. 9 druhom pododseku sa dopĺňa toto:

‚…, ako aj na regionálne letiská na Islande a v štyroch najsevernejších krajoch v Nórsku.‘ “

2.

Bod 65 sa vypúšťa.

3.

Bod 66b sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1008/2008 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť … pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (6).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L …

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8.

(5)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 15.

(6)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


NARIADENIA

26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 723/2011

z 18. júla 2011,

ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Existujúce opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 91/2009 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 85 % na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „Čína“) pre všetky ostatné spoločnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 a v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „platné opatrenia“ a prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu opatrení pôvodným nariadením, sa bude ďalej uvádzať ako „pôvodné prešetrovanie“.

1.2.   Začatie prešetrovania z úradnej moci

(2)

V nadväznosti na pôvodné prešetrovanie z dôkazov, ktoré mala Komisia k dispozícii, vyplynulo, že antidumpingové opatrenia na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v ČĽR (ďalej len „príslušný výrobok“) sa obchádzajú prostredníctvom prekládky cez Malajziu.

(3)

Prima facie dôkazy, ktorá mala Komisia k dispozícii, ukázali, že po uložení platných opatrení došlo k výraznej zmene štruktúry obchodu zahŕňajúceho dovoz z ČĽR a Malajzie do Únie, pričom sa zdá, že k tejto zmene došlo z dôvodu uloženia platných opatrení. Na takúto zmenu neexistuje iný dostatočný dôvod ani odôvodnenie než uloženie platných opatrení.

(4)

Okrem toho z dôkazov vyplynulo, že nápravné účinky platných opatrení boli oslabené, pokiaľ ide o množstvo aj cenu. Existujú dôkazy, že tento nárast dovozu z Malajzie sa uskutočňoval za ceny pod úrovňou ceny nespôsobujúcej ujmu, ktorá bola stanovená v pôvodnom prešetrovaní.

(5)

Napokon boli k dispozícii dôkazy, že ceny určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie boli dumpingové v porovnaní s normálnou hodnotou stanovenou pre podobný výrobok v pôvodnom prešetrovaní.

(6)

Komisia dospela po porade s poradným výborom k záveru, že existujú dostatočné prima facie dôkazy na začatie prešetrovania podľa článku 13 základného nariadenia a z úradnej moci začala prešetrovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 966/2010 (3) (ďalej len „nariadenie o začatí konania“). Podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia Komisia nariadením o začatí konania nariadila colným orgánom, aby registrovali dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele z Malajzie.

1.3.   Prešetrovanie

(7)

Komisia oficiálne upovedomila o začatí prešetrovania orgány ČĽR a Malajzie, vyvážajúcich výrobcov a obchodníkov v týchto krajinách, dovozcov v Únii, o ktorých je známe, že sa ich konanie týka, a výrobné odvetvie Únie. Výrobcov/vývozcom v ČĽR a Malajzii, ktorí sú známi Komisii alebo ktorí sa Komisii prihlásili v lehotách uvedených v odôvodnení 19 nariadenia o začatí konania, boli zaslané dotazníky. Dotazníky boli zaslané aj dovozcom v Únii. Zainteresované strany dostali v lehote stanovenej v nariadení o začatí konania príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie.

(8)

Prihlásilo sa devätnásť vyvážajúcich výrobcov z Malajzie, tri skupiny vyvážajúcich výrobcov z Číny a traja neprepojení dovozcovia v Únii. Komisii sa prihlásili viaceré ďalšie spoločnosti, ktoré ale tvrdili, že nie sú zapojené do výroby ani vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

(9)

Dotazník vyplnili ďalej uvedené spoločnosti a v ich priestoroch sa následne vykonali overovacie návštevy (okrem spoločností Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd, TR Formac Sdn. Bhd. a Excel Fastener Manufacturing Sdn. Bhd):

Vyvážajúci výrobcovia v Malajzii:

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd, Penang,

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd, Ipoh,

MCP Precision Sdn. Bhd, Penang,

HBS Fasteners Sdn. Bhd, Klang,

TZ Fasteners (M) Sdn. Bhd, Klang,

Menara Kerjaya Fasteners Sdn. Bhd, Penang,

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd, Penang,

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd, Penang,

Grand Fasteners Sdn. Bhd, Klang,

Jinfast Industries Sdn. Bhd, Penang,

Andfast Malaysia Sdn. Bhd, Ipoh,

ATC Metal Industrial Sdn. Bhd, Klang,

Pertama Metal Industries Sdn. Bhd, Shah Alam,

Excel Fastener Manufacturing Sdn. Bhd, Ipoh,

TI Metal Forgings Sdn. Bhd, Ipoh,

TR Formac (Malaysia) Sdn. Bhd, Klang,

United Bolt and Nut Sdn. Bhd, Seremban,

Power Steel and Electro Plating Sdn. Bhd, Klang,

KKC Fastener Industry Sdn. Bhd, Melaka.

1.4.   Obdobie prešetrovania

(10)

Obdobie prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2008 do 30. septembra 2010 (ďalej len „OP“). V rámci OP sa zbierali údaje na prešetrenie okrem iného údajnej zmeny štruktúry obchodu. Za obdobie od 1. októbra 2009 do 30. septembra 2010 sa zozbierali podrobnejšie údaje na preskúmanie možného oslabenia nápravných účinkov platných opatrení a výskytu dumpingu.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Všeobecné súvislosti

(11)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia sa na účely zhodnotenia existencie obchádzania postupne analyzovala možná zmena v štruktúre obchodu medzi tretími krajinami a Úniou a skutočnosť, či táto zmena vyplýva z praxe, procesu alebo z činnosti, na ktoré neexistuje iný dostatočný dôvod ani hospodárske odôvodnenie ako uloženie cla, či existovali dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného výrobku a či existovali dôkazy o dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám, ktoré boli predtým v prípade potreby stanovené na podobný výrobok v súlade s ustanoveniami článku 2 základného nariadenia.

2.2.   Príslušný výrobok a podobný výrobok

(12)

Príslušným výrobkom je výrobok vymedzený v pôvodnom prešetrovaní: určité spojovacie materiály zo železa a ocele iné ako z nehrdzavejúcej ocele, t. j. skrutky do dreva [okrem vrtúľ (do podvalov)], samorezné skrutky, ostatné skrutky a svorníky s hlavou (tiež s maticami alebo podložkami, avšak okrem skrutiek sústružených z tyčí, prútov, profilov alebo drôtov s hrúbkou drieku v pevnej časti nepresahujúcou 6 mm, a okrem skrutiek a svorníkov na upevňovanie konštrukčných materiálov železničných tratí) a podložky s pôvodom v ČĽR, ktoré sú v súčasnosti zaradené do kódov KN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 a ex 7318 22 00.

(13)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je rovnaký ako výrobok vymedzený v odôvodnení 12, ale zasielaný z Malajzie bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako výrobok s pôvodom v Malajzii, alebo nie.

(14)

Prešetrovaním sa preukázalo, že spojovacie materiály zo železa alebo ocele vyvážané do Únie z ČĽR a spojovacie materiály zo železa alebo ocele zasielané do Únie z Malajzie majú rovnaké základné fyzické a technické charakteristiky a použitie a z tohto dôvodu sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

2.3.   Stupeň spolupráce a určenie objemu obchodu

(15)

Ako sa uvádza v odôvodnení 9, v prešetrovaní spolupracovalo a dotazníky vyplnilo deväťnásť vyvážajúcich výrobcov z Malajzie a traja vyvážajúci výrobcovia z Číny.

(16)

Jedna malajzijská spoločnosť po predložení vyplneného dotazníka oznámila Komisii, že ukončila svoju činnosť, a preto odstúpila od spolupráce.

(17)

V prípade niektorých ďalších malajzijských spoločností sa zistilo, že z dôvodov vysvetlených v odôvodneniach 32 až 60 je potrebné uplatňovať článok 18 ods. 1 základného nariadenia.

(18)

Spolupracujúci malajzijskí vyvážajúci výrobcovia sa podľa databázy Comext podieľali počas OP na 55 % celkového malajzijského vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie. Celkový objem vývozu preto vychádzal z databázy Comext.

(19)

Spolupráca výrobcov/vývozcov z ČĽR dosahovala nízku úroveň, pričom len traja vývozcovia/výrobcovia predložili vyplnený dotazník. Okrem toho žiadna z týchto spoločností nevyvážala príslušný výrobok do Únie ani do Malajzie. Preto nebolo na základe informácií predložených spolupracujúcimi stranami možné jednoznačne určiť objem vývozu príslušného výrobku z ČĽR.

(20)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa k zisteniam v súvislosti s dovozom určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele do Únie a s vývozom píslušného výrobku z ČĽR do Malajzie muselo v súlade s článkom 18 základného nariadenia čiastočne dospieť na základe dostupných skutočností. Na určenie celkového objemu dovozu z ČĽR do Únie sa použili údaje databázy Comext. Na určenie celkového vývozu z ČĽR do Malajzie sa použili čínske a malajzijské národné štatistiky. Údaje sa tiež overili porovnaním s podrobnými údajmi o dovoze a vývoze, ktoré predložili colné orgány Malajzie.

(21)

Objem dovozu zaznamenaný v malajzijských a čínskych štatistikách zahŕňal širšiu skupinu výrobkov ako príslušný výrobok alebo výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania. Vzhľadom na údaje Comext a overené údaje týkajúce sa čínskych a malajzisjkých výrobcov spojovacích materiálov však bolo možné stanoviť, že významná časť objemu tohto dovozu sa vzťahovala na príslušný výrobok. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa uvedené údaje mohli použiť na stanovenie prípadnej zmeny v štruktúre obchodu a mohli sa overiť porovnaním s inými údajmi, ako sú napr. údaje poskytnuté spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami a vývozcami.

2.4.   Zmena v štruktúre obchodu

(22)

Dovoz príslušného výrobku z Číny do Únie po uložení pôvodných opatrení v januári 2009 dramaticky klesol.

(23)

Na druhej strane celkový dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Malajzie do Únie významne vzrástol v rokoch 2009 a 2010. Z údajov databázy Comext a z údajov o vývoze poskytnutých spolupracujúcimi spoločnosťami vyplýva, že dovoz z Malajzie do Únie v uvedených rokoch vzrástol, kým v predchádzajúcich rokoch bol stabilný.

(24)

Tabuľka 1 dokumentuje dovezené množstvo určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele z ČĽR a Malajzie do Únie od uloženia opatrení v roku 2009.

Tabuľka 1

Vývoj dovozu určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele do Únie od uloženia opatrení

Objem dovozu v tonách

2008

2009

1.10.2009 – 30.9.2010

ČĽR

432 049

64 609

27 000

Podiel na celkovom dovoze

82,2 %

38,0 %

15,4 %

Malajzia

8 791

31 050

89 000

Podiel na celkovom dovoze

1,7 %

18,3 %

50,9 %

Zdroj: Comext, malajzijská a čínska štatistika.

(25)

Z uvedených údajov jednoznačne vyplýva, že malajzijskí dovozcovia od roku 2009 významne presiahli objem dovozu čínskych vývozcov a do istej miery ich nahradili z hľadiska objemu na trhu Únie. Od uloženia opatrení došlo k významnému poklesu čínskeho dovozu do Únie (94 %).

(26)

V tom istom období možno pozorovať dramatický nárast dovozu spojovacích materiálov z ČĽR do Malajzie: z relatívne nevýznamného množstva v roku 2008 (8 829 ton) sa zvýšil na 89 471 ton v OP.

Tabuľka 2

Dovoz spojovacích materiálov z Číny do Malajzie od roku 2008

 

2008

2009

1.10.2009 – 30.9.2010

Dovoz (v tonách)

8 829

61 973

89 471

Ročná zmena (%)

 

600 %

45 %

Index (2008 = 100)

100

700

1 013

Zdroj: Malajzijská colná štatistika

(27)

Na stanovenie trendu obchodného toku určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele z Číny do Malajzie sa zohľadnila malajzijská ako aj čínska štatistika. Obidve tieto skupiny údajov sú k dispozícii len v prípade skupiny výrobkov vyššej úrovne než príslušný výrobok. Vzhľadom na údaje Comext a overené údaje týkajúce sa čínskych a malajzijských výrobcov spojovacích materiálov sa však stanovilo, že významná časť sa vzťahovala na príslušný výrobok, a teda uvedené údaje sa mohli vziať do úvahy.

(28)

Vývoj celkového objemu výroby spolupracujúcich výrobcov v Malajzii zostal relatívne stabilný pred uložením opatrení v roku 2009. Malajzijskí výrobcovia však odvtedy značne zvýšili svoju produkciu.

Tabuľka 3

Výroba výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, spolupracujúcich spoločností v Malajzii

 

2008

2009

1.10.2009 – 30.9.2010

Objem výroby (v tonách)

38 763

33 758

61 262

Zdroj: Informácie predložené spolupracujúcimi výrobcami.

2.5.   Záver o zmene v štruktúre obchodu

(29)

Celkový pokles čínskeho vývozu do Únie od roku 2009 a súbežný nárast vývozu z Malajzie a vývozu z ČĽR do Malajzie po uložení pôvodných opatrení predstavovali zmenu v štruktúre obchodu medzi uvedenými krajinami na jednej strane a Úniou na strane druhej.

2.6.   Charakter obchádzania

(30)

V článku 13 ods. 1 základného nariadenia sa vyžaduje, aby zmena v štruktúre obchodu vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, na ktorú neexistuje dostatočný dôvod ani iné hospodárske odôvodnenie okrem uloženia cla. Uvedená prax, proces alebo činnosť zahŕňajú okrem iného zasielanie výrobku podliehajúceho opatreniam cez tretie krajiny a montáž dielov prostredníctvom montážnej činnosti v Únii alebo v tretej krajine. Na tento účel je existencia montážnej činnosti určená v súlade s článkom 13 ods. 2 základného nariadenia.

(31)

Na základe prešetrovania sa tiež ukázalo, že niektorí dovozcovia v Únii si zaisťovali zdroje spojovacích materiálov čínskeho pôvodu od malajzijských vývozcov, ktorí nespolupracovali počas tohto prešetrovania. Tieto informácie boli overené porovnaním s malajzijskými obchodnými databázami, z ktorého vyplynulo, že prinajmenšom niektoré zo spojovacích materiálov vyvážaných týmito nespolupracujúcimi spoločnosťami boli skutočne vyrobené v Číne.

(32)

Okrem toho, ako sa uvádza v odôvodneniach 52 až 58, sa zistilo, že niekoľko spolupracujúcich malajzijských výrobcov poskytlo zavádzajúce informácie, najmä pokiaľ ide o vzťah s čínskymi výrobcami, dovoz hotových výrobkov z Číny a o pôvod dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie. O niektorých z nich sa zistilo, že dovážali do Únie spojovacie materiály zo železa alebo ocele čínskeho pôvodu. To sa potvrdilo aj zisteniami týkajúcimi sa zmeny v štruktúre obchodu uvedenej v odôvodnení 29.

(33)

V roku 2009 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) začal prešetrovanie údajnej prekládky toho istého výrobku cez Malajziu. Okrem toho sa prešetrovaním ukázalo, že malajzijské orgány v tom istom čase uskutočnili prešetrovanie údajných praktík obchádzania a dospeli k záveru, že viaceré spoločnosti, najmä obchodníci, sa dopustili podvodu falšovaním pôvodu určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele dovážaných z ČĽR do Malajzie, keď výrobok opätovne vyvážali.

(34)

Existencia prekládok výrobkov čínskeho pôvodu cez Malajziu sa preto potvrdila.

(35)

Jedna prešetrovaná spoločnosť nevyrábala spojovacie materiály zo surovín (t. j. valcovaného drôtu), ale dokončovala spojovacie materiály z polotovarov (t. j. valcovaného drôtu, ktorý bol narezaný a opatrený hlavou, ktorý ale nebol ešte opatrený závitom, tepelne spracovaný alebo pokovaný). Táto spoločnosť však nevyvážala počas OP. Ďalšia spoločnosť vyrábala spojovacie materiály prevažne z valcovaného drôtu, ale niektoré tiež z polotovarov. V prípade tejto spoločnosti sa stanovilo, že nedošlo k žiadnemu obchádzaniu vzhľadom na ustanovenia stanovené v článku 13 ods. 2 základného nariadenia, ako sa podrobnejšie rozvádza v odôvodneniach 62 a 63.

2.7.   Neexistencia dostatočného dôvodu alebo hospodárskeho opodstatnenia okrem uloženia antidumpingového cla

(36)

Prešetrovaním sa nezistil žiadny iný dostatočný dôvod ani hospodárske odôvodnenie na prekládky ako obchádzanie platných opatrení vzťahujúcich sa na určité spojovacie materiály zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne. Nezistili sa žiadne iné skutočnosti než clo, ktoré by sa mohli považovať za vyrovnanie nákladov na prekládku, najmä pokiaľ ide o prepravu a opatovné naloženie príslušného výrobku z ČĽR cez Malajziu.

2.8.   Oslabovanie nápravných účinkov antidumpingového cla

(37)

S cieľom posúdiť, či dovážané výrobky oslabili z hľadiska množstva a ceny nápravné účinky platných opatrení vzťahujúcich sa na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Číne, použili sa overené údaje od spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov a údaje databázy Comext ako najlepšie dostupné údaje týkajúce sa množstva a cien vývozu realizovaného nespolupracujúcimi spoločnosťami. Ceny, ktoré boli takto určené, sa porovnali s úrovňou odstránenia ujmy stanovenou pre výrobcov z Únie v odôvodnení 226 pôvodného nariadenia.

(38)

Nárast dovozu z Malajzie sa považoval za významný z hľadiska množstva. Zo spotreby v Únii odhadnutej v OP sa vyvodili podobné údaje o významnosti tohto dovozu. Z porovnania úrovne odstránenia ujmy stanovenej v pôvodnom nariadení s váženou priemernou vývoznou cenou vyplynulo, že dochádzalo k závažnému predaju pod cenu. Dospelo sa preto k záveru, že nápravné účinky platných opatrení sú oslabené ako z hľadiska množstva, tak aj z hľadiska ceny.

2.9.   Dôkaz o dumpingu

(39)

Napokon sa v súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 základného nariadenia skúmalo, či existovali dôkazy o existencii dumpingu vo vzťahu k normálnej hodnote, ktorá bola predtým stanovená pre podobné výrobky.

(40)

V pôvodnom nariadení bola normálna hodnota stanovená na základe cien v Indii, ktorá bola v uvedenom prešetrovaní určená ako vhodná analogická krajina s trhovým hospodárstvom pre ČĽR. Pokladalo sa za vhodné použiť normálnu hodnotu stanovenú už predtým v súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia.

(41)

Významnú časť malajzijského dovozu zabezpečovali nespolupracujúci vývozcovia alebo spolupracujúci vývozcovia, ktorý poskytli zavádzajúce informácie. Z tohto dôvodu sa na účely stanovenia vývozných cien z Malajzie rozhodlo vyvodiť ich z dostupných skutočností, t. j. z priemernej vývoznej ceny určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele počas OP, ako je zaznamenané v databáze Comext.

(42)

Na účely objektívneho porovnania normálnej hodnoty s vývoznou cenou sa vo forme úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a cenovú porovnateľnosť v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Na základe priemerných nákladov spolupracujúcich malajzijských výrobcov/vývozcov počas OP sa preto zohľadnili rozdiely v nepriamych daniach a v dopravných a poistných nákladoch.

(43)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia sa dumping vypočítal porovnaním váženého priemeru normálnej hodnoty stanovenej v rámci pôvodného prešetrovania s váženým priemerom vývozných cien počas OP, vyjadrený ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené.

(44)

Z porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty s takto určenými váženými priemernými vývoznými cenami vyplynul dumping.

3.   OPATRENIA

(45)

Na základe uvedeného sa dospelo k záveru, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v ČĽR sa obchádzalo prostredníctvom prekládky cez Malajziu podľa článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

(46)

V súlade s článkom 13 ods. 1 prvou vetou základného nariadenia by sa preto platné opatrenia na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v PRC mali rozšíriť na dovoz toho istého výrobku zasielaného cez Malajziu bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako výrobok s pôvodom v Malajzii, alebo nie.

(47)

Najmä vzhľadom na nízku úroveň spolupráce čínskych vyvážajúcich výrobcov by opatrením, ktorého rozsah pôsobnosti sa má rozšíriť, malo byť opatrenie stanovené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 91/2009 pre „všetky ostatné spoločnosti“, t. j. konečné antidumpingové clo vo výške 85 % uplatniteľné na čistú franko cenu na hranici Únie, clo nezaplatené.

(48)

V súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia, podľa ktorých sa všetky rozšírené opatrenia majú uplatňovať na výrobky, ktoré boli pri dovoze do Únie zaregistrované v súlade s nariadením o začatí prešetrovania, by sa z registrovaného dovozu určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie malo vybrať clo.

4.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE

(49)

Devätnásť spolupracujúcich spoločností v Malajzii, ktoré predložili vyplnený dotazník, požiadalo v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia o oslobodenie od možných rozšírených opatrení.

(50)

Ako sa vysvetlilo v odôvodnení 16, jedna z týchto spoločností následne ukončila spoluprácu a stiahla žiadosť o oslobodenie.

(51)

Zistilo sa, že dve spoločnosti nevyvážali daný výrobok počas OP a o povahe ich činnosti nemožno vyvodiť žiadne závery. Týmto spoločnostiam preto nebolo možné udeliť v tomto štádiu oslobodenie. Ak by sa však po rozšírení platných antidumpingových opatrení zdalo, že sú splnené podmienky uvedené v článku 11 ods. 4 a v článku 13 ods. 4 základného nariadenia, obe spoločnosti môžu požiadať o prehodnotenie ich situácie.

(52)

Keďže výrobné odvetvie Únie nepodalo žiadosť o vykonávanie registrácie, jedna z týchto spoločností vzniesla otázku, či bol dodržaný článok 14 ods. 5 druhá veta základného nariadenia vzhľadom na to, že registrácia dovozu bola nariadená v pôvodnom nariadení. Tu však išlo o prešetrovanie obchádzania, ktoré Komisia začala z úradnej moci na základe článku 13 ods. 3 v spojení s článkom 14 ods. 5 prvou vetou základného nariadenia. V tomto prípade preto článok 14 ods. 5 druhá veta základného nariadenia nie je relevantná. Akýmkoľvek iným výkladom by sa zmaril zamýšľaný účinok článku 13 ods. 3 základného ustanovenia, v ktorom sa ustanovuje, že Komisia môže z úradnej moci prešetriť možné obchádzanie.

(53)

Tá istá spoločnosť ďalej tvrdila, že porada s poradným výborom podľa článku 14 ods. 5 prvej vety základného nariadenia by sa neuskutočnila. V súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 základného nariadenia bolo prešetrovanie začaté Komisiou po porade s poradným výborom napriek tomu, že to nie je výslovne uvedené v nariadení o začatí prešetrovania.

(54)

Zistilo sa, že sedem spoločností poskytlo nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. V súlade s článkom 18 ods. 4 základného nariadenia boli tieto spoločnosti informované o zámere nezohľadňovať nimi predložené informácie a bola im udelená lehota na predloženie ďalších vysvetlení.

(55)

Ďalšie vysvetlenia týchto spoločností neboli dostatočné na to, aby došlo k zmene záveru, že tieto spoločnosti nepriaznivo ovplyvňovali prešetrovanie. Preto sa v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia zistenia týkajúce sa týchto spoločností zakladali na dostupných skutočnostiach.

(56)

Zistilo sa, že dve z týchto siedmich spoločností zatajili dovoz hotových výrobkov z ČĽR. Jedna z týchto spoločností tiež sfalšovala faktúry. Ukázalo sa, že s touto spoločnosťou je prepojená ďalšia spoločnosť v Malajzii, ktorá vyrába a vyváža spojovacie materiály a ktorá požiadala o oslobodenie.

(57)

Zistilo sa, že ďalšie dve spoločnosti zatajili svoj vzťah s čínskym výrobcom určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele.

(58)

Ďalej sa zistilo, že dve ďalšie spoločnosti zatajili svoj vzájomný vzťah, pričom nemali výrobnú kapacitu na výrobu vyvážaného tovaru a bránili v prešetrovaní tým, že neposkytli potrebné informácie.

(59)

Vzhľadom na uvedené zistenia týkajúce sa zmeny štruktúry obchodu a prekládky, ako sa uvádza v odôvodneniach 22 až 34 a vzhľadom na povahu zavádzajúcich informácií, ako sa uvádza v odôvodneniach 56 až 58, nebolo možné udeliť v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia oslobodenie, o ktoré požiadalo týchto sedem spoločností.

(60)

Jedna spoločnosť nebola schopná ukázať žiadne zariadenie na výrobu spojovacích materiálov a odmietla prístup k jej účtovným záznamom. Okrem toho sa zistili dôkazy svedčiace o prekládke počas OP. Preto nebolo možné udeliť v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia oslobodenie.

(61)

Zistilo sa, že zvyšných osem malajzijských vyvážajúcich výrobcov nebolo zapojených do obchádzania a týmto výrobcom preto možno udeliť oslobodenie.

(62)

Jedna z týchto ôsmich spoločností bola založená po uložení platných opatrení svojou čínskou materskou spoločnosťou, na ktorú sa vzťahujú tieto opatrenia. Čínska materská spoločnosť postupne premiestnila časť svojho strojového zariadenia do Malajzie s cieľom vyvážať na trh EÚ cez Malajziu. V počiatočnej fáze spoločnosť vyrábala niektoré spojovacie materiály z polotovarov, ktoré jej zasielala čínska materská spoločnosť na dokončenie. V neskoršej fáze, ale stále počas OP, keď sa premiestnilo viac strojového zariadenia, spojovacie materiály sa vyrábali hlavne zo suroviny, t. j. oceľového valcovaného drôtu, taktiež zasielaného jej čínskou materskou spoločnosťou.

(63)

Pôvodne sa uvažovalo o tom, že tejto spoločnosti by sa malo odmietnuť udeliť oslobodenie. Vzhľadom na pripomienky predložené po poskytnutí informácií, medzi inými vzhľadom na hodnotu pridanú k výrobku v Malajzii, dospelo sa k záveru, že spoločnosť nebola zapojená do obchádzania. Preto tejto spoločnosti možno udeliť oslobodenie.

(64)

Ďalšia z týchto ôsmich spoločností je tiež prepojená so spoločnosťou v ČĽR, na ktorú sa vzťahujú pôvodné opatrenia. Táto malajzijská spoločnosť však bola založená v roku 1998 taiwanskými majiteľmi, ktorí založili dcérsku spoločnosť v ČĽR len v neskoršej fáze, stále však pred nadobudnutím účinnosti platných opatrení. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že tento vzťah vznikol alebo slúžil na účely obchádzania platných opatrení na dovoz s pôvodom v ČĽR v zmysle článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(65)

Dospelo sa k záveru, že v tomto prípade sú na zabezpečenie riadneho uplatňovania týchto oslobodení potrebné osobitné opatrenia. Medzi tieto osobitné opatrenia patrí požiadavka predložiť platnú obchodnú faktúru colným orgánom členských štátov, ktorá musí zodpovedať požiadavkám stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu. Na dovoz, ku ktorému takáto faktúra nie je priložená, sa uplatňuje rozšírené antidumpingové clo.

(66)

Ostatní výrobcovia, ktorí sa neprihlásili v tomto konaní a nevyvážali výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, počas OP, ktorí majú v úmysle podať žiadosť o oslobodenie z rozšíreného antidumpingového cla podľa článku 11 ods. 4 a v článku 13 ods. 4 základného nariadenia, budú musieť vyplniť dotazník, aby Komisia mohla takúto žiadosť posúdiť. Komisia zvyčajne vykoná aj overovaciu návštevu priamo na mieste. Za predpokladu, že podmienky stanovené v článku 11 ods. 4 a v článku 13 ods. 4 základného nariadenia sú splnené, oslobodenie možno udeliť.

(67)

Tam, kde je oslobodenie oprávnené, navrhne Komisia po porade s poradným výborom primeranú zmenu a doplnenie tohto nariadenia. Každé udelené oslobodenie sa bude následne monitorovať, aby sa zabezpečil súlad s podmienkami, ktoré sú v ňom stanovené.

5.   ZVEREJNENIE

(68)

Všetky zainteresované strany boli informované o hlavných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa dospelo k uvedeným záverom, a boli vyzvané, aby sa k nim vyjadrili. Ústne a písomné pripomienky predložené stranami sa posúdili. S výnimkou pripomienok predložených jednou spoločnosťou, ako sa uvádza v odôvodneniach 62 a 63, žiadny z predložených argumentov nedal podnet na zmenu konečných zistení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na „všetky ostatné spoločnosti“ uložené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa a ocele iných ako z nehrdzavejúcej ocele, t. j. skrutiek do dreva [okrem vrtúľ (do podvalov)], samorezných skrutiek, ostatných skrutiek a svorníkov s hlavou (tiež s maticami alebo podložkami, avšak okrem skrutiek sústružených z tyčí, prútov, profilov alebo drôtov s hrúbkou drieku v pevnej časti nepresahujúcou 6 mm, a okrem skrutiek a svorníkov na upevňovanie konštrukčných materiálov železničných tratí) a podložiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto rozširuje na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa a ocele iných ako z nehrdzavejúcej ocele, t. j. skrutiek do dreva [okrem vrtúľ (do podvalov)], samorezných skrutiek, ostatných skrutiek a svorníkov s hlavou (tiež s maticami alebo podložkami, avšak okrem skrutiek sústružených z tyčí, prútov, profilov alebo drôtov s hrúbkou drieku v pevnej časti nepresahujúcou 6 mm, a okrem skrutiek a svorníkov na upevňovanie konštrukčných materiálov železničných tratí) a podložiek zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie, ktoré sú v súčasnosti zaradené do kódov KN ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 a ex 7318 22 00 (kódy TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 a 7318220095), okrem spojovacích materiálov vyrábaných týmito spoločnosťami:

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd

B123

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd

B124

Jinfast Industries Sdn. Bhd

B125

Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd

B126

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd

B127

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd

B128

TI Metal Forgings Sdn. Bhd

B129

United Bolt and Nut Sdn. Bhd

B130

2.   Uplatnenie oslobodení udelených spoločnostiam výslovne uvedeným v odseku 1 tohto článku alebo schváleným Komisiou v súlade s článkom 2 ods. 2 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe, colným orgánom členských štátov. Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa antidumpingové clo uložené podľa odseku 1 tohto článku.

3.   Clo rozšírené odsekom 1 tohto článku sa vyberá za dovoz zasielaný z Malajzie bez ohľadu na to, či má, alebo nemá deklarovaný pôvod v Malajzii, registrovaný v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 966/2010 a s článkom 13 ods. 3 a s článkom 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009, s výnimkou dovozu výrobkov, ktoré vyrábajú spoločnosti uvedené v odseku 1.

4.   Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt žiadajúci o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Brussels

Belgium

Fax +32 22956505

2.   Komisia môže v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009, po porade s poradným výborom, povoliť formou rozhodnutia oslobodenie dovozu od cla rozšíreného článkom 1 v prípade spoločností, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené nariadením (ES) č. 91/2009.

Článok 3

Colným úradom sa týmto nariaďuje, aby ukončili registráciu dovozu zavedenú v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 966/2010.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2010, s. 29.


PRÍLOHA

Platná obchodná faktúra uvedená v článku 1 ods. 2 musí obsahovať vyhlásenie podpísané zástupcom subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje, v tomto znení:

1.

Meno a funkcia zástupcu subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje.

2.

Toto vyhlásenie: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) [príslušný výrobok] predávaného na vývoz do Európskej únie, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, bol vyrobený (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (príslušná krajina). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“

3.

Dátum a podpis.


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 724/2011

z 25. júla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 468/2010, ktorým sa ustanovuje zoznam EÚ obsahujúci plavidlá zúčastňujúce sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

V kapitole V nariadenia (ES) č. 1005/2008 sa ustanovujú postupy identifikácie rybárskych plavidiel zúčastňujúcich sa na nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove (rybárske plavidlá NNN), ako aj postupy týkajúce sa vypracovania zoznamu Európskej únie obsahujúceho uvedené plavidlá. V článku 37 uvedeného nariadenia sa ustanovujú kroky, ktoré treba podniknúť proti rybárskym plavidlám zaradenými do uvedeného zoznamu.

(2)

Zoznam Európskej únie rybárskych plavidiel NNN sa ustanovuje v nariadení Komisie (EÚ) č. 468/2010 (2).

(3)

V súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1005/2008 by zoznam EÚ mal obsahovať rybárske plavidlá zaradené do zoznamov plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

(4)

V súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 1005/2008 Komisia aktualizuje tento zoznam EÚ po tom, ako od regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva dostane zoznamy rybárskych plavidiel, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, alebo dokázateľne vykonávajú takýto rybolov.

(5)

Komisia dostala aktualizované zoznamy z ročných zasadnutí regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva.

(6)

Vzhľadom na to, že to isté plavidlo sa môže uvádzať pod rôznymi názvami a/alebo vlajkami v závislosti od času, kedy bolo zaradené do zoznamov regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu, aktualizovaný zoznam Únie by mal zahŕňať rôzne názvy a/alebo vlajky tak, ako sú stanovené príslušnými regionálnymi organizáciami pre riadenie rybolovu.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 468/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť B prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 468/2010 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 131, 29.5.2010, s. 22.


PRÍLOHA

„ČASŤ B

Plavidlá začlenené do zoznamu v súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 1005/2008

Identifikačné číslo IMO (1) plavidla/referenčné číslo RFMO

Názov plavidla (predchádzajúci názov) (2)

Vlajkový štát [RFMO] (2)

Začlenené do zoznamu RFMO (2)

20080003 (ICCAT)

ABDI BABA 1 (EROL BÜLBÜL)

Bolívia (predchádzajúca vlajka: Turecko)

ICCAT

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (predchádzajúca vlajka: Svätý Krištof a Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

ALDABRA

Togo

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN

Togo

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/200800007 (ICCAT)

BHASKARA No10

neznámy [IATTC]/Indonézia [ICCAT]

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/200800008 (ICCAT)

BHASKARA No9

neznámy (posledná známa vlajka: Indonézia)

IATTC, ICCAT

141 (IATTC)/200800009 (ICCAT)

BHINEKA

Indonézia

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

neznámy

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

neznámy

ICCAT

9407 (IATTC)/200800019 (ICCAT)

CAMELOT

neznámy

IATTC, ICCAT

5769 (IATTC)

CARIBBEAN STAR No. 31

neznámy

IATTC

6803961

CARMELA (GOLD DRAGON/GOLDEN SUN)

neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Rovníková Guinea) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20080002 (ICCAT)

CEVAHIR (SALIH BAYRAK TAR)

Bolívia (predchádzajúca vlajka: Turecko)

ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (predchádzajúce vlajky: Rovníková Guinea, VB)

CCAMLR, SEAFO

 

CHERNE (BIGARO, SARGO) [CCAMLR]/BIGARO (SARGO) [SEAFO]

Mongolsko (predchádzajúca vlajka: Togo) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/200800020 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

neznámy

IATTC, ICCAT

8713392

CHU LIM (YIN PENG/THOR 33)

neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Severná Kórea) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

6607666

CONSTANT (TROPIC/ISLA GRACIOSA)

neznámy (posledné známe vlajky: Rovníková Guinea, Južná Afrika) [CCAMLR]/Rovníková Guinea [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinejská republika

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNIEVKA)

Rusko (predchádzajúca vlajka: Gruzínsko) [NAFO]/Rusko [SEAFO]/žiadna oznámená vlajka (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)/200800018 (ICCAT)

DRAGON III

neznámy

IATTC, ICCAT

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (predchádzajúca vlajka: Seychely)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

FU LIEN No. 1

Gruzínsko

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

neznámy (posledné známe vlajky: Líbya, Ostrov Man)

ICCAT

6591 (IATTC)/20090006 (ICCAT)

GOIDAU RUEY No 1

neznámy [IATTC] (posledné známe vlajky: Belize, Kostarika) [ICCAT]

IATTC, ICCAT

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigéria (predchádzajúca vlajka: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

neznámy (posledné známe vlajky: Sierra Leone, Panama) [NAFO]/neznámy [NEAFC]/Sierra Leone (posledná známa vlajka: Panama) [SEAFO]

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MEILYAN 21

neznámy

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA (DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

5829 (IATTC)/200800010 (ICCAT)

HIROYOSHI 17

Indonézia

IATTC, ICCAT

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

neznámy (posledná známa vlajka: Malaysia) [IOTC]/Malaysia [ICCAT]

IOTC, ICCAT

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO]/neznámy [NEAFC]/neznámy (posledná známa vlajka: Panama) [SEAFO]

NEAFC, NAFO, SEAFO

5833 (IATTC)/200800011 (ICCAT)

JIMMY WIJAYA 35

Indonézia

IATTC, ICCAT

 

JINN FEN G TSAIR No1

Čínsky Tchaj-pej

WCPFC

9505 (IATTC)/200800022 (ICCAT)

JYI LIH 88

neznámy

IATTC, ICCAT

6905408

KUKO (TYPHOON-1/RUBIN) [CCAMLR]/TYPHOON-1 (RUBIN) [SEAFO]

Mongolsko (predchádzajúce vlajky: Togo, Seychely) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1) [CCAMLR]/ZEUS (TRITON-1) [SEAFO]

Mongolsko (predchádzajúce vlajky: Togo, Sierra Leone) [CCAMLR]/neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Sierra Leone) [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20100003 (ICCAT)

LINGSAR 08

Indonézia

ICCAT

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

neznámy

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

neznámy

ICCAT

7325746

MAINE

Guinea Konakry

NEAFC, NAFO, SEAFO

20060002 (ICCAT)

MARIA

neznámy

ICCAT

9435 (IATTC)/200800006 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia IATTC

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

20100005 (ICCAT)

MILA A (SAMSON)

Honduras

ICCAT

7385174

MURTOSA

neznámy (posledná známa vlajka: Togo)

NEAFC, NAFO, SEAFO

5883 (IATTC)

MUTIARA 28

Indonézia

IATTC

8721595

NEMANSKIY

neznámy

NAFO

14613 (IATTC)

NEPTUNE

Gruzínsko

IATTC, WCPFC

20060003 (ICCAT)

101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

neznámy (posledná známa vlajka: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

2 CHOYU

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

3 CHOYU

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (JIAN YUAN/BOSTON-1)

Čína (predchádzajúce vlajky: Gruzínsko, Rusko)

CCAMLR, SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

neznámy

ICCAT

7826233

OCEAN LION

neznámy (posledná známa vlajka: Rovníková Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC)/200800025 (ICCAT)

ORCA

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC, ICCAT

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

neznámy (posledná známa vlajka: Honduras)

ICCAT

9404285

PARSIAN SHILA

Irán

ICCAT

92 (IATTC)/200800012 (ICCAT)

PERMATA

Indonézia

IATTC, ICCAT

5911 (IATTC)/200800013 (ICCAT)

PERMATA 1

Indonézia

IATTC, ICCAT

9509 (IATTC)/200800014 (ICCAT)

PERMATA 102

Indonézia [IATTC]/neznámy (posledná známa vlajka: Indonézia) [ICCAT]

IATTC, ICCAT

93 (IATTC)/200800026 (ICCAT)

PERMATA 138

Indonézia[IATTC]/neznámy [ICCAT]

IATTC, ICCAT

5813 (IATTC)/200800015 (ICCAT)

PERMATA 2

Indonézia

IATTC, ICCAT

5815 (IATTC)/200800016 (ICCAT)

PERMATA 6

Indonézia

IATTC, ICCAT

5907 (IATTC)/200800017 (ICCAT)

PERMATA 8

Indonézia

IATTC, ICCAT

6706084

RED (KABOU)

Panama (predchádzajúca vlajka: Guinea Konakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

6818930

REX (CONDOR/INCA)

neznámy (posledné známe vlajky: Togo, Seychely) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

95 (IATTC)/200800027 (ICCAT)

REYMAR 6

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC, ICCAT

20100002 (ICCAT)

RWAD 1 (MARINE 88)

Omán (predchádzajúca vlajka: Svätý Krištof)

ICCAT

8221947

SENTA (SHIN TAKARA MARU)

Panama (predchádzajúca vlajka: Japonsko)

WCPFC

7322897

SIMA QIAN BARU 22 (CORVUS/GALAXY) [CCAMLR]/CORVUS [SEAFO]

Kórejská demokratická republika [CCAMLR]/Panama [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

neznámy (posledné známe vlajky: Líbya, VB)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

neznámy (posledná známa vlajka: Svätý Vincent a Grenadíny)

ICCAT

7347407

SUNNY JANE

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

NAFO

9405 (IATTC)/200800028 (ICCAT)

TA FU 1

neznámy

IATTC, ICCAT

13568 (IATTC)/20090007 (ICCAT)

TCHING YE No. 6

neznámy (posledné známe vlajky: Panama, Belize)

IATTC, ICCAT

9319856

TROSKY (PALOMA V)

Kambodža (predchádzajúce vlajky: Togo, Seychely) [CCAMLR]/Togo [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

129 (IATTC)/200800029 (ICCAT)

WEN TENG No. 688

neznámy (posledná známa vlajka: Belize)

IATTC, ICCAT

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN-1)

Čína (predchádzajúce vlajky: Gruzínsko, Rusko)

CCAMLR, SEAFO

9042001

XIONG NU BARU 33 (DRACO-1, LIBERTY) [CCAMLR]/DRACO-1 [SEAFO] )

Kórejská demokratická republika [CCAMLR]/Panama [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Čínsky Tchaj-pej

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

neznámy (posledná známa vlajka: Gruzínsko)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (predchádzajúca vlajka: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Medzinárodná námorná organizácia.

(2)  Ďalšie informácie sú uvedené na internetových stránkach regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO).“


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 725/2011

z 25. júla 2011,

ktorým sa ustanovuje proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom podporovať rozvoj a rýchle zavádzanie nových a dokonalejších automobilových technológií znižujúcich emisie CO2 sa nariadením (ES) č. 443/2009 poskytuje výrobcom a dodávateľom možnosť požiadať o schválenie určitých inovačných technológií, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií CO2 osobných automobilov. Je preto potrebné objasniť kritériá, ktorými sa určí, ktoré technológie by sa mali podľa uvedeného nariadenia uznať za ekologické inovácie.

(2)

Technológie, ktoré sú súčasťou integrovaného prístupu Únie, ktorý je opísaný v oznámení Komisie zo 7. februára 2007 nazvanom Výsledky preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel (2) a v oznámení Komisie zo 7. februára 2007 nazvanom Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel 21. storočia (3) a ktorý bol upravený v práve Únie, alebo iné technológie, ktoré sú povinné na základe práva Únie, sa podľa článku 12 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 443/2009 neuznávajú za ekologické inovácie podľa uvedeného nariadenia. Medzi tieto technológie patrí systém monitorovania tlaku v pneumatikách, valivý odpor pneumatík a ukazovatele radenia prevodových stupňov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (4) a, pokiaľ ide o valivý odpor pneumatík, do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (5).

(3)

Technológiu, ktorá už je určitý čas vo veľkej miere k dispozícii na trhu, nemožno uznať za inovačnú v zmysle článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 a nemala by sa uznať ako ekologická inovácia. S cieľom vytvoriť správne stimuly je vhodné obmedziť úroveň preniknutia technológie na trh na úroveň špecializovaného segmentu podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 443/2009 a použiť rok 2009 ako referenčný rok. Uvedené prahové hodnoty by sa mali preskúmať najneskôr v roku 2015.

(4)

S cieľom podporovať technológie s najvyšším potenciálom na zníženie emisií CO2 osobných automobilov a najmä rozvoj inovačných pohonných technológií, by sa mali uznať len tie technológie, ktoré priamo súvisia s prepravnou funkciou vozidla a výrazne prispievajú k celkovému zlepšeniu energetickej spotreby vozidla. Technológie, ktoré sú vzhľadom na tento účel doplnkové alebo ktorých cieľom je zvýšiť pohodlie šoféra alebo pasažierov, by sa uznať nemali.

(5)

Podľa nariadenia (ES) č. 443/2009 žiadosti môžu predkladať výrobcovia, ako aj dodávatelia. Žiadosti by mali obsahovať potrebný dôkaz o tom, že kritériá oprávnenosti sú v plnej miere splnené, vrátane metódy merania úspor emisií CO2 realizovaných prostredníctvom inovačnej technológie.

(6)

Úspory emisií CO2 prostredníctvom ekologických inovácií by sa mali dať merať s uspokojivou mierou presnosti. Túto presnosť možno dosiahnuť len vtedy, ak úspory predstavujú 1 g CO2/km alebo viac.

(7)

V prípade, že úspory emisií CO2 technológie závisia od správania šoféra alebo iných faktorov, ktoré sú mimo kontroly žiadateľa, uvedená technológia by sa v zásade nemala uznať za ekologickú inováciu, pokiaľ nie je možné na základe presvedčivých a nezávislých štatistických dôkazov formulovať overiteľné hypotézy o správaní priemerného šoféra.

(8)

Štandardným testovacím cyklom, ktorý sa používa na meranie emisií CO2 vozidla pri typovom schvaľovaní, sa nepreukážu všetky úspory, ktoré možno pripísať určitým technológiám. V záujme vytvorenia správnych stimulov pre inováciu by sa pri výpočte celkových úspor emisií CO2 mali zohľadňovať len tie úspory, ktoré nie sú zachytené pri štandardnom testovacom cykle.

(9)

Na preukázanie úspor emisií CO2 by sa malo urobiť porovnanie medzi tými istými vozidlami s ekologickou inováciou a bez nej. Testovacia metóda by mala poskytovať overiteľné, zopakovateľné a porovnateľné merania. S cieľom zaistiť rovnaké podmienky zaobchádzania a pretože neexistuje schválený realistickejší jazdný cyklus, mali by sa ako spoločná referencia používať spôsoby jazdy z nového európskeho jazdného cyklu ustanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (6). Testovacia metóda by mala byť založená na meraniach na dynamometri podvozku alebo na vytváraní modelov či simulovaní, ak by tieto metódy poskytovali lepšie a presnejšie výsledky.

(10)

Usmernenia týkajúce sa prípravy uplatňovania a testovacích metód by mala poskytnúť Komisia a mali by sa pravidelne aktualizovať, aby sa v nich zohľadnili skúsenosti získané pri hodnotení rôznych žiadostí.

(11)

Podľa nariadenia (ES) č. 443/2009 sa k žiadosti má priložiť osvedčenie o overení od nezávislého a certifikovaného orgánu. Uvedený orgán by mal byť technickou službou kategórie A alebo B, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (7). S cieľom zaistiť nezávislosť uvedeného orgánu by sa však za nezávislý a certifikovaný orgán v zmysle tohto nariadenia nemali považovať technické služby určené v súlade s článkom 41 ods. 6 uvedenej smernice. Príslušný orgán by mal spolu s osvedčením o overení poskytnúť relevantný dôkaz o svojej nezávislosti od žiadateľa.

(12)

V záujme zaistenia efektívnej evidencie a monitorovania špecifických úspor jednotlivých vozidiel by úspory mali byť certifikované ako súčasť typového schvaľovania vozidla a celkové úspory by sa mali uviesť na osvedčení o zhode v súlade so smernicou 2007/46/ES.

(13)

Komisia by mala mať možnosť overiť certifikované celkové úspory jednotlivých vozidiel ad hoc. V prípade, že je zrejmé, že certifikované úspory nezodpovedajú úrovni úspor vyplývajúcej z rozhodnutia o schválení technológie ako ekologickej inovácie, mala by mať Komisia možnosť nezohľadniť tieto certifikované úspory emisií CO2 pri výpočte priemerných špecifických emisií CO2. Výrobcovi by sa však mala poskytnúť obmedzená lehota, počas ktorej môže preukázať, že certifikované hodnoty sú presné.

(14)

S cieľom zaistiť transparentný proces podávania žiadostí, by mali byť verejnosti k dispozícii súhrnné informácie o žiadostiach o schválenie inovačných technológií a o testovacích metódach. Testovacie metódy by po schválení mali byť verejne dostupné. Výnimky z práva na prístup verejnosti k dokumentom stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (8) by sa mali uplatňovať tam, kde je to vhodné.

(15)

Podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 443/2009 sa inovačné technológie už nebudú schvaľovať postupom ustanoveným v uvedenom nariadení odo dňa začatia uplatňovania revidovaného postupu merania emisií CO2. S cieľom zaistiť riadne postupné rušenie kreditov spojených s ekologickými inováciami a schválených podľa tohto nariadenia, by sa toto nariadenie malo preskúmať najneskôr v roku 2015.

(16)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre klimatické zmeny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovuje postup, ktorý sa má dodržiavať pri podávaní žiadosti a hodnotení, schvaľovaní a certifikácii inovačných technológií, ktorými sa znižujú emisie CO2 osobných automobilov podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Žiadna technológia, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti nasledujúcich opatrení, na ktoré sa vzťahuje integrovaný prístup uvedený v článku 1 nariadenia (ES) č. 443/2009, sa nepovažuje za inovatívnu technológiu:

a)

zlepšenie efektívnosti klimatizačných systémov;

b)

systémy monitorovania tlaku v pneumatikách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 661/2009;

c)

valivý odpor pneumatík, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 661/2009 a nariadenia (ES) č. 1222/2009;

d)

ukazovatele radenia prevodových stupňov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 661/2009;

e)

používanie biopalív.

2.   Žiadosť podľa tohto nariadenia týkajúca sa určitej technológie sa môže podať za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

boli ňou vybavené najviac 3 % všetkých nových osobných automobilov zaevidovaných v roku 2009;

b)

týka sa súčiastok, ktoré priamo súvisia s účinným fungovaním vozidla a je v súlade so smernicou 2007/46/ES.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzení pojmov uvedených v článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 443/2009 sa uplatňujú tieto vymedzenia:

a)

„inovačná technológia“ je technológia alebo kombinácia technológií s podobnými technickými vlastnosťami a charakteristikami, pri ktorých možno úspory emisií CO2 preukázať prostredníctvom jednej testovacej metódy, pričom jednotlivé technológie tvoriace uvedenú kombináciu patria do rozsahu pôsobnosti uvedeného v článku 2;

b)

„dodávateľ“ je výrobca inovačnej technológie zodpovedný za zaistenie zhody výroby alebo jeho oprávnený zástupca v Únii alebo dovozca;

c)

„žiadateľ“ je výrobca alebo dovozca, ktorý podáva žiadosť o schválenie inovačnej technológie ako ekologickej inovácie;

d)

„ekologická inovácia“ je inovačná technológia doplnená o testovaciu metódu, ktorú Komisia schválila v súlade s týmto nariadením;

e)

„nezávislý a certifikovaný orgán“ je technická služba kategórie A alebo kategórie B uvedená v článku 41 ods. 3 písm. a) a b) smernice 2007/46/ES, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v článku 42 uvedenej smernice s výnimkou technických služieb určených v súlade s článkom 41 ods. 6 uvedenej smernice.

Článok 4

Žiadosť

1.   Žiadosť o schválenie inovačnej technológie ako ekologickej inovácie sa Komisii predloží písomne. Žiadosť a všetka podporná dokumentácia sa takisto predložia elekronickou poštou alebo na elektonickom dátovom nosiči alebo sa nahrajú na server spravovaný Komisiou. V písomnej žiadosti sa uvedie zoznam podpornej dokumentácie.

2.   Žiadosť obsahuje:

a)

podrobné kontaktné údaje žiadateľa;

b)

opis inovačnej technológie a spôsob, akým je nainštalovaná vo vozidle vrátane dôkazu o tom, že technológia patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného v článku 2;

c)

súhrnný opis inovačnej technológie spolu s podrobnými informáciami potvrdzujúcimi, že podmienky ustanovené v článku 2 ods. 2 sú splnené, a testovacej metódy uvedenej v písmene e) tohto odseku, ktorý sa zverejní v čase podania žiadosti Komisii;

d)

odhadovaný orientačný údaj o jednotlivých vozidlách, ktoré môžu byť vybavené inovačnou technológiou alebo sa ňou majú vybaviť a odhadované zníženie emisií CO2 týchto vozidiel prostredníctvom uvedenej inovačnej technológie;

e)

metódu, ktorá sa má použiť na preukázanie zníženia emisií CO2 inovačnou technológiou, alebo ak Komisia takú metódu už schválila, odkaz na schválenú metódu;

f)

dôkaz o tom, že:

i)

znížením emisií, ktoré sa realizuje inovačnou technológiou, sa dosiahne prahová hodnota uvedená v článku 9 ods. 1, pričom sa zohľadní každé zhoršenie technológie, ku ktorému dôjde postupom času;

ii)

na inovačnú technológiu sa nevzťahuje štandardný testovací cyklus na meranie emisií CO2 uvedený v článku 12 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 443/2009, ako sa uvádza v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia;

iii)

žiadateľ je zodpovedný za zníženie emisií CO2 inovačnou technológiou, ako sa uvádza v článku 9 ods. 3;

g)

osvedčenie o overení od nezávislého a certifikovaného orgánu podľa článku 7.

Článok 5

Štandardné vozidlo a vozidlo s ekologickou inováciou

1.   Na účely preukázania uvedeného v článku 8 žiadateľ určí:

a)

vozidlo s ekologickou inováciou, ktoré bude vybavené inovačnou technológiou;

b)

štandardné vozidlo, ktoré nebude vybavené inovačnou technológiou, ale ktoré sa vo všetkých ostatných aspektoch zhoduje s vozidlom s ekologickou inováciou.

2.   Ak žiadateľ usudzuje, že informácie uvedené v článkoch 8 a 9 možno preukázať bez použitia štandardného vozidla a vozidla s ekologickou inováciou, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku, žiadosť obsahuje potrebné podrobné infomácie, ktoré odôvodňujú tento záver, a metódu poskytujúcu rovnocenné výsledky.

Článok 6

Testovacia metóda

1.   Testovacia metóda uvedená v článku 4 ods. 2 písm. e) poskytne výsledky, ktoré sú overiteľné, zopakovateľné a porovnateľné. Musí byť schopná reálne a štatisticky významne preukázať prínos inovačnej technológie, pokiaľ ide o emisie CO2, a prípadne zohľadiť interakciu s inými ekologickými inováciami.

2.   Komisia uverejní usmernenia o príprave testovacích metód pre rozličné potenciálne inovačné technológie, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 1.

Článok 7

Osvedčenie o overení

1.   Osvedčenie o overení uvedené v článku 4 ods. 2 písm. g) vystaví nezávislý a certifikovaný orgán, ktorý nemôže byť súčasťou žiadateľa, ani inak prepojený so žiadateľom.

2.   Na účely osvedčenia o overení nezávislý a certifikovaný orgán:

a)

overí, či sú splnené kritériá na uznanie uvedené v článku 2 ods. 2;

b)

overí, či informácie poskytnuté v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. f) spĺňajú kritériá ustanovené v článku 9;

c)

overí, či testovacia metóda uvedená v článku 4 ods. 2 písm. e) je vhodná na certifikáciu úspor CO2 prostredníctvom inovačnej technológie v prípade príslušných vozidiel uvedených v článku 4 ods. 2 písm. d) a či spĺňa minimálne požiadavky uvedené v článku 6 ods. 1;

d)

overí, či je inovačná technológia zlučiteľná s príslušnými požiadavkami uvedenými pre typové schvaľovanie vozidla;

e)

vyhlási, že spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1 tohto článku.

3.   Na účely certifikácie úspor CO2 v súlade s článkom 11 nezávislý a certifikovaný orgán vypracuje na žiadosť výrobcu správu o interakcii medzi viacerými ekologickými inováciami nainštalovanými do jedného modelu, variantu alebo jednej verzie vozidla.

V správe sa uvedú úspory CO2 prostredníctvom rôznych ekologických inovácií, pričom sa zohľadní vplyv interakcie.

Článok 8

Preukázanie emisií CO2

1.   Pri určitom počte vozidiel zastupujúcich jednotlivé vozidlá uvedené v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. d) sa preukážu tieto emisie CO2:

a)

emisie CO2 štandardného vozidla a vozidla s ekologickou inováciou, ktoré je vybavené fungujúcou inovačnou technológiou, vyplývajúce z metódy uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. e);

b)

emisie CO2 štandardného vozidla a vozidla s ekologickou inováciou, ktoré je vybavené fungujúcou inovačnou technológiou, vyplývajúce zo štandardného testovacieho cyklu uvedeného v článku 12 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 443/2009.

Preukázanie emisií CO2 v súlade s písmenami a) a b) prvého pododseku sa vykonajú za testovacích podmienok, ktoré sú pre všetky testy rovnaké.

2.   Celkové úspory jednotlivého vozidla predstavujú rozdiel medzi emisiami preukázanými v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom písm. a).

Ak je medzi emisiami preukázanými v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom písm. b) rozdiel, tento rozdiel sa odpočíta od celkových úspor preukázaných v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom písm. a).

Článok 9

Kritériá na uznanie

1.   Minimálne zníženie dosiahnuté prostredníctvom inovačnej technológie je 1 g CO2/km. Uvedená prahová hodnota sa považuje za dosiahnutú, ak celkové úspory dosiahnuté prostredníctvom využitia inovačnej technológie preukázané v súlade s článkom 8 ods. 2 predstavujú 1 g CO2/km alebo viac.

2.   Ak celkové úspory inovačnej technológie nezahŕňajú žiadne úspory preukázané podľa štandardného testovacieho cyklu v súlade s článkom 8 ods. 2, inovačná technológia sa považuje za technológiu, na ktorú sa nevzťahuje štandardný testovací cyklus.

3.   Technický opis inovačnej technológie uvedený v článku 4 ods. 2 písm. b) obsahuje potrebné podrobné informácie na preukázanie toho, že výkonnosť tejto technológie, pokiaľ ide o znižovanie CO2, nezávisí od nastavení ani volieb, ktoré sú mimo kontroly žiadateľa.

Ak je opis založený na hypotézach, tieto hypotézy sú overiteľné a vychádzajú z presvedčivých a nezávislých štatistických dôkazov potvrdzujúcich ich platnosť a uplatniteľnosť v celej Únii.

Článok 10

Posúdenie žiadosti týkajúcej sa ekologickej inovácie

1.   Pri prijatí žiadosti Komisia zverejní súhrnný opis inovačnej technológie a testovaciu metódu uvedené v článku 4 ods. 2 písm. c).

2.   Komisia posúdi žiadosť a do deviatich mesiacov od prijatia úplnej žiadosti schváli inovačnú technológiu ako ekologickú inováciu spolu s testovacou metódou, ak sa nevznesú námietky týkajúce sa uznania technológie alebo vhodnosti testovacej metódy.

V rozhodnutí o schválení inovatívnej technológia ako ekologickej inovácie sa uvedú informácie potrebné na certifikáciu úspor CO2 v súlade s článkom 11 tohto nariadenia s výhradou uplatnenia výnimiek z práva na prístup verejnosti k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Komisia môže požadovať úpravy navrhovanej testovacej metódy alebo vyžadovať použitie inej schválenej testovacej metódy ako metódy, ktorú navrhuje žiadateľ. So žiadateľom sa konzultuje o navrhovanej úprave alebo výbere testovacej metódy.

4.   Lehotu na posúdenie možno predĺžiť o päť mesiacov, ak Komisia usudzuje, že z dôvodu komplexnosti inovačnej metódy a sprievodnej testovacej metódy alebo z dôvodu rozsahu a obsahu žiadosti nemožno žiadosť riadne posúdiť v lehote deviatich mesiacov.

Komisia oznámi žiadateľovi do 40 dní od prijatia žiadosti, že lehotu na posúdenie treba predĺžiť.

Článok 11

Certifikácia úspor CO2 prostredníctvom ekologických inovácií

1.   Výrobca, ktorý chce znížiť svoje priemerné špecifické emisie CO2, aby dosiahol cieľovú hodnotu špecifických emisií vďaka úsporám CO2 realizovaným prostredníctvom ekologickej inovácie, požiada schvaľovací orgán v zmysle smernice 2007/46/ES o osvedčenie typového schválenia ES pre vozidlo, ktoré je vybavené ekologickou inováciou. V žiadosti o osvedčenie sa okrem dokumentov s potrebnými informáciami uvedenými v článku 6 smernice 2007/46/ES uvedie odkaz na rozhodnutie Komisie o schválení ekologickej inovácie v súlade s článkom 10 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Certifikované úspory CO2 ekologickej inovácie preukázané v súlade s článkom 8 tohto nariadenia sa uvedú osobitne v dokumentácii typového schválenia, ako aj v osvedčení zhody v súlade so smernicou 2007/46/ES na základe testov, ktoré uskutočnili technické služby v súlade s článkom 11 uvedenej smernice prostredníctvom schválenej testovacej metódy.

Ak úspory CO2 prostredníctvom ekologickej inovácie v špecifickom modeli, variante alebo špecifickej verzii nedosahujú prahové hodnoty uvedené v článku 9 ods. 1, úspory nie sú certifikované.

3.   Ak je vozidlo vybavené viacerými ekologickými inováciami, úspory CO2 sa preukážu oddelene pre každú ekologickú inováciu v súlade s postupom ustanoveným v článku 8 ods. 1. Súčet výsledných úspor získaný v súlade s článkom 8 ods. 2 pre každú ekologickú inováciu predstavuje celkové úspory CO2 na účely certifikácie daného vozidla.

4.   Ak sa interakcia medzi viacerými ekologickými inováciami nainštalovanými vo vozidle nedá vylúčiť z dôvodu ich zjavne rozličných pováh, výrobca to uvedie v žiadosti schvaľovaciemu orgánu a predloží správu od nezávislého a certifikovaného orgánu o vplyve interakcie na úspory prostredníctom ekologických inovácií vo vozidle, ako sa uvádza v článku 7 ods. 3.

Ak z dôvodu uvedenej interakcie celkové úspory predstavujú hodnotu menšiu ako 1 g CO2/km vynásobenú počtom ekologických inovácií, na výpočet celkových úspor v súlade s odsekom 3 tohto článku sa vezmú do úvahy len tie ekologické inovácie, ktoré dosahujú prahové hodnoty ustanovené v článku 9 ods. 1.

Článok 12

Preskúmanie certifikácií

1.   Komisia zaistí, aby boli certifikácie a úspory CO2 priradené k jednotlivým vozidlám overené ad hoc.

Ak Komisia zistí, že medzi certifikovanými úsporami CO2 a úsporami, ktoré overila použitím relevantnej testovacej metódy alebo metód, je rozdiel, informuje výrobcu o svojich zisteniach.

Výrobca môže Komisii do 60 dní od prijatia oznámenia poskytnúť dôkazy, ktorými preukáže presnosť certifikovaných úspor CO2. Na žiadosť Komisie poskytne správu o interakcii rozličných ekologických inovácií uvedenú v článku 7 ods. 3.

2.   Ak Komisia nedostane dôkazy uvedené v odseku 1 v uvedenej lehote, alebo ak dodané dôkazy považuje za neuspokojujúce, môže rozhodnúť, že certifikované úspory CO2 nezohľadní pri výpočte priemerných špecifických emisií daného výrobcu na ďalší kalendárny rok.

3.   Výrobca, ktorého certifikované úspory CO2 sa už neberú do úvahy, môže požiadať o novú certifikáciu príslušných vozidiel v súlade s postupom ustanoveným v článku 11.

Článok 13

Zverejňovanie informácií

Žiadateľ, ktorý žiada o dôverné zaobchádzanie s informáciami predloženými podľa totho nariadenia, odôvodní, prečo sa uplatňuje niektorá z výnimiek uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Článok 14

Preskúmanie

Toto nariadenie a ekologické inovácie schválené podľa tohto nariadenia sa preskúmajú najneskôr do 31. decembra 2015.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  KOM(2007) 19 v konečnom znení.

(3)  KOM(2007) 22 v konečnom znení.

(4)  Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46.

(6)  Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/25


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 726/2011

z 25. júla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (ES) č. 543/2011, pokiaľ ide o spúšťacie úrovne dodatočných ciel na jablká

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dohľad nad dovozom výrobkov uvedených v prílohe XVIII k danému nariadeniu. Tento dohľad sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 4 dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2008, 2009 a 2010 by sa mala upraviť spúšťacia úroveň dodatočných ciel v prípade jabĺk.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVIII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA I ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie uplatňovania

Spúšťacie úrovne

(v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

481 625

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

44 251

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

od 1. mája do 31. októbra

31 289

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

26 583

78.0085

0709 90 80

artičoky

od 1. novembra do 30. júna

17 258

78.0100

0709 90 70

cukety

od 1. januára do 31. decembra

57 955

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

368 535

78.0120

0805 20 10

klementínky

od 1. novembra do konca februára

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

115 625

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna do 31. decembra

346 366

78.0160

od 1. januára do 31. mája

88 090

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

80 588

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

700 556

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

65 039

78.0220

0808 20 50

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

229 646

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

35 541

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

5 794

78.0265

0809 20 95

čerešne okrem višní

od 21. mája do 10. augusta

30 783

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

5 613

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna do 30. septembra

10 293“


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 727/2011

z 25. júla 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 90 70

TR

110,8

ZZ

110,8

0805 50 10

AR

70,1

TR

62,0

UY

62,6

ZA

95,3

ZZ

72,5

0806 10 10

CL

54,3

EG

164,4

MA

124,1

TN

223,3

TR

177,7

ZA

62,8

ZZ

134,4

0808 10 80

AR

156,7

BR

86,3

CL

91,7

CN

62,9

NZ

114,6

US

89,9

ZA

88,2

ZZ

98,6

0808 20 50

AR

80,0

CL

90,5

CN

56,7

NZ

148,5

ZA

103,9

ZZ

95,9

0809 10 00

TR

183,9

ZZ

183,9

0809 20 95

TR

277,9

ZZ

277,9

0809 30

TR

170,0

ZZ

170,0

0809 40 05

BA

51,4

EC

64,7

XS

66,1

ZZ

60,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 728/2011

z 25. júla 2011,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/2011 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 722/2011 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2011, s. 24.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95, uplatniteľné od 26. júla 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

51,31

0,00

1701 11 90 (1)

51,31

0,00

1701 12 10 (1)

51,31

0,00

1701 12 90 (1)

51,31

0,00

1701 91 00 (2)

56,48

0,53

1701 99 10 (2)

56,48

0,00

1701 99 90 (2)

56,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,56

0,19


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/31


ROZHODNUTIE RADY

z 18. júla 2011,

ktorým sa vymenúvajú sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie

(2011/459/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 257 štvrtý odsek,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie pánov Stéphana GERVASONIHO, Paula J. MAHONEYHO a Harissiosa TAGARASA, sudcov Súdu pre verejnú službu Európskej únie (ďalej len „Súd pre verejnú službu“), sa skončí 30. septembra 2011.

(2)

Začalo sa verejné výberové konanie (1) s cieľom vymenovať troch sudcov Súdu pre verejnú službu na obdobie šesť rokov.

(3)

Výbor ustanovený v článku 3 ods. 3 prílohy I k Protokolu (č. 3) o štatúte Súdneho dvora Európskej únie sa zišiel 13. a 14. januára, 3. a 4. marca, ako aj 22. marca 2011. Na základe rokovaní výbor vydal stanovisko k vhodnosti kandidátov na výkon funkcie sudcu Súdu pre verejnú službu, ku ktorému pripojil zoznam kandidátov s najvhodnejšími skúsenosťami na vysokej úrovni.

(4)

Je teda vhodné pristúpiť k vymenovaniu troch osôb spomedzi tých, ktoré sa nachádzajú na uvedenom zozname, za sudcov Súdu pre verejnú službu na obdobie od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2017 a dbať pritom na vyrovnané zloženie Súdu pre verejnú službu na čo možno najširšom zemepisnom základe spomedzi štátnych príslušníkov členských štátov a s ohľadom na zastúpenie vnútroštátnych právnych systémov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za sudcov Súdu pre verejnú službu Európskej únie sa na obdobie od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2017 vymenúvajú:

pán René BARENTS,

pán Kieran BRADLEY,

pán Ezio PERILLO.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. júla 2011

Za Radu

predseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Ú. v. EÚ C 163, 23.6.2010, s. 13.


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/32


ROZHODNUTIE RADY

z 19. júla 2011,

ktorým sa vymenúva švédsky náhradník Výboru regiónov

(2011/460/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh švédskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Carin JÄMTINOVEJ sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za náhradníka Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, vymenúva:

pán Roger MOGERT, Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. júla 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/33


ROZHODNUTIE RADY

z 19. júla 2011,

ktorým sa vymenúva jeden cyperský člen a jeden cyperský náhradník Výboru regiónov

(2011/461/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh cyperskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Christosa MESSISA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov. V dôsledku vymenovania pána Charalambosa PITTASA za člena Výboru regiónov sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

pán Charalambos PITTAS, Δήμαρχος Μόρφου,

a

b)

za náhradníka:

pán Andreas HADZILOIZOU, Δήμαρχος Αγίου Δομετίου.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. júla 2011

Za Radu

predseda

M. SAWICKI


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júla 2011

o zamietnutí dvoch žiadostí o zápis do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 [Eilenburger Sachsenquelle (CHOP)], [Eilenburger Sanusquelle (CHOP)]

[oznámené pod číslom K(2011) 5251]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2011/462/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nemecko oznámilo Komisii 5. novembra 1999 dve žiadosti o zápis do registra podľa článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (2), ktoré sa týkali dvoch názvov minerálnych vôd uvedených v prílohe. Tieto názvy sa však neuvádzajú v zozname prírodných minerálnych vôd uznávaných členskými štátmi (3) v súlade s článkom 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (4). V dôsledku toho sa tieto názvy na vnútornom trhu nemôžu považovať za uznané ako predajné minerálne vody, a teda by sa nemali zapísať do registra.

(2)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mali zamietnuť žiadosti o zápis do registra uvedených dvoch názvov, ktoré sa uvádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Žiadosti o zápis názvov, ktoré sa uvádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu, do registra sa zamietajú.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Nemeckej spolkovej republike.

V Bruseli 25. júla 2011

Za Komisiu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 54, 7.3.2009, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45.


PRÍLOHA

Prírodné minerálne vody a pramenité vody

NEMECKO

Eilenburger Sachsenquelle

Eilenburger Sanusquelle


26.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/36


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. júla 2011,

ktoré sa týka vyrovnania účtov s výdavkami financovanými v rámci špeciálneho prístupového programu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (Sapard) za rozpočtový rok 2008, ktoré predložilo Bulharsko a Rumunsko

[oznámené pod číslom K(2011) 5183]

(Iba bulharské a rumunské znenie je autentické)

(2011/463/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2222/2000 zo 7. júna 2000, ktoré ustanovuje finančné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (2), a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na viacročnú finančnú dohodu uzavretú s Bulharskom 18. decembra 2000, a najmä na jej prílohu oddiel A článok 11,

so zreteľom na viacročnú finančnú dohodu uzavretú s Rumunskom 2. februára 2001, a najmä na jej prílohu oddiel A článok 11,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 248/2007 z 8. marca 2007 o opatreniach týkajúcich sa viacročných finančných dohôd a ročných finančných dohôd uzatvorených v rámci programu Sapard a v rámci prechodu z programu Sapard na program rozvoja vidieka (3), v spojení s viacročnými finančnými dohodami uvedenými v bode 1 prílohy II k uvedenému nariadeniu, a najmä s článkom 11 oddielu A prílohy k uvedeným dohodám,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

Komisia konajúc v mene Európskej únie uzatvorila s Bulharskom a Rumunskom viacročné finančné dohody (ďalej len „VFD“), ktorými sa stanovuje technický, právny a administratívny rámec na vykonávanie špeciálneho prístupového programu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (Sapard).

(2)

V článku 11 oddiele A prílohy k VFD sa ustanovuje, že Komisia príjme rozhodnutie o vyrovnaní účtov. Toto ustanovenie sa na základe nariadenia (ES) č. 248/2007 naďalej uplatňuje na Bulharsko a Rumunsko.

(3)

Časové lehoty udelené prijímajúcim krajinám na predloženie požadovaných dokumentov Komisii uplynuli.

(4)

V prípade Bulharska z dôvodu neskorého predloženia ročnej závierky v súlade s článkom 5 ods. 2 VFD a jej následného nepotvrdenia národným povoľujúcim úradníkom z dôvodu výrazných nedostatkov zistených v mechanizmoch kontroly verejných opatrení a ešte stále čakajúc na dodatočnú prácu od certifikačného orgánu a v prípade Rumunska z dôvodu prekročenia lehoty na predloženie ročnej závierky a čakajúc na preskúmanie doplňujúcich informácií, ktoré sa od tejto krajiny vyžiadali, Komisia vo svojom rozhodnutí K(2009) 7496 z 30. septembra 2009 rozhodla o nevyrovnaní účtov agentúr Sapard nachádzajúcich sa na území Bulharska a Rumunska, ktoré sa týkajú výdavkov uskutočnených za účtovné obdobie 2008.

(5)

Bulharsko a Rumunsko medzičasom predložili očakávané informácie, vďaka čomu Komisia získala väčšie záruky. Na základe dodatočne vykonaných kontrol Komisia môže prijať rozhodnutie o úplnosti, presnosti a správnosti účtov, ktoré jej predložili orgány Sapard v Bulharsku a Rumunsku.

(6)

Toto rozhodnutie sa prijíma na základe účtovných informácií. Nie je ním dotknutá možnosť Komisie rozhodnúť o následnom vylúčení výdavkov, ktoré nevznikli v súlade s nariadením (ES) č. 2222/2000, z financovania EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa vyrovnávajú účty agentúr Sapard, ktoré sa nachádzajú na území Bulharska a Rumunska, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v roku 2008.

Článok 2

Výdavky a finančné prostriedky od EÚ na účtovné obdobie 2008, ako sa uvádzajú k 31. decembru 2008, a aktíva, ktoré mali tieto prijímajúce krajiny v držbe v mene EÚ k 31. decembru 2008, ktoré sa majú týmto rozhodnutím zúčtovať, sa ustanovujú v prílohe.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike a Rumunsku.

V Bruseli 25. júla 2011

Za Komisiu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 5.


PRÍLOHA

Výdavky a finančné prostriedky z EÚ na účtovné obdobie 2008 (všetky sumy v EUR), ako sa uvádzajú k 31. decembru 2008

Prijímajúca krajina

Vyhlásenie D2

Príspevok EÚ

Účtovné obdobie 2008

Príspevok EÚ vyrovnaný týmto rozhodnutím

Príspevok EÚ vylúčený týmto rozhodnutím

Spolu b + c

Úpravy

Finančné prostriedky získané z EÚ (D1) (1)

Rozdiel, ktorý sa má vymôcť alebo vyplatiť

Účtovné obdobie 2008 (4)

 

a

b

c

d

e

f

g = d – e – f

Bulharsko

37 922 598,86

37 922 598,86

0,00

37 922 598,86

–41 835,28 (2)

37 964 434,08

0,06

Rumunsko

187 238 127,96

187 238 127,96

0,00

187 238 127,96

1 052 775,38 (3)

186 185 352,56

0,02


Aktíva, ktoré mali prijímajúce krajiny v držbe v mene EÚ k 31. decembru 2008

Prijímajúca krajina

Účet v EUR zostatok vyrovnaný týmto rozhodnutím

Účet v EUR zostatok vylúčený týmto rozhodnutím

DLŽNÍCI zostatok vyrovnaný týmto rozhodnutím (5)

DLŽNÍCI zostatok vylúčený týmto rozhodnutím

 

h

 

i

 

Bulharsko

6 444,77

0,00

13 010 656,38

0,00

Rumunsko

1 435 029,16

0,00

4 532 369,26

0,00


(1)  Úhrada výdavkov nahlásených v roku 2008, ktorú EK vykonala v priebehu rokov 2008 a 2009.

(2)  Výdavky odpočítané na podnet bulharského národného povoľujúceho úradníka z vyhlásenia D2 na rok 2008 a vyhlásenia D1 38 na rok 2009. Zodpovedajú projektu, ktorým sa zaoberal OLAF a v prípade ktorého bola v apríli 2009 zistená nezrovnalosť.

(3)  Suma 1 052 775,38 EUR sa skladá z 1 049 233,75 EUR úprav, ktoré EK vykonala v prípade neoprávnených výdavkov, ktoré rumunské orgány nahlásili (D1 37), potom, ako sa v rámci plnenia akčného plánu opätovne preverili, a 3 541,63 EUR opráv, ktoré vykonali rumunské orgány prostredníctvom vyhlásení D1 v roku 2008 (D1 34 a D1 35).

(4)  Tieto rozdiely sú výsledkom zaokrúhľovania.

(5)  V sumách sa nezohľadňujú úroky, ktoré na dlhoch vznikli.