ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.178.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 178

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
6. júla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011 ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

6.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 178/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 626/2011

zo 4. mája 2011

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov s výrazným potenciálom úspory energie a s veľkými rozdielmi vo výkonnostných úrovniach pri obdobných funkciách.

(2)

Ustanovenia týkajúce sa označovania klimatizátorov energetickými štítkami tvoria súčasť smernice Komisie 2002/31/ES z 22. marca 2002, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie klimatizačných zariadení pre domácnosti energetickými štítkami (2). Vo vykonávacej smernici sa stanovujú rozdielne stupnice používané pri označovaní klimatizátorov, pričom sa využívajú rozdielne technológie, a pri určovaní energetickej účinnosti sa vychádza len z prevádzky pri plnom zaťažení.

(3)

Spotreba elektrickej energie klimatizátormi tvorí podstatnú časť celkového dopytu domácností a obchodných subjektov po elektrickej energii v Únii. Okrem už dosiahnutých zlepšení energetickej účinnosti je veľmi dôležitý rozsah ďalšieho znižovania energetickej spotreby klimatizátorov.

(4)

Smernica 2002/31/ES by sa mala zrušiť a prostredníctvom tohto nariadenia by sa mali prijať nové ustanovenia s cieľom zaistiť, aby energetické štítky boli pre výrobcov dynamickým stimulom na ďalšie zvyšovanie energetickej účinnosti klimatizátorov a na zrýchlenie transformácie trhu smerujúcej k energeticky účinnejším technológiám.

(5)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať na klimatizátory vzduch-vzduch s výstupným výkonom pri chladení (alebo výstupným výkonom pri vykurovaní, ak zariadenie poskytuje len funkciu vykurovania) do 12 kW.

(6)

V posledných rokoch došlo k veľmi rýchlemu vývoju technológií v oblasti zlepšenia energetickej účinnosti klimatizátorov. V niektorých tretích krajinách sa tým umožnilo zaviesť prísnejšie požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť a viedlo to k procesu zavádzania nových systémov označovania energetickými štítkami založených na výkonnosti v danom období. Dnešné zariadenia s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov, ktoré dosahujú najvyššie úrovne energetickej účinnosti, ďaleko prekročili úrovne energetickej účinnosti A stanovené v smernici 2002/31/ES.

(7)

V tomto nariadení sa zavádzajú dve nové stupnice energetickej účinnosti, ktoré vychádzajú z hlavnej funkcie zariadenia a osobitných aspektov, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľa. Vzhľadom na skutočnosť, že klimatizátory sa používajú najmä v situáciách čiastočného zaťaženia, by sa skúšanie účinnosti malo zmeniť na metódu merania účinnosti v danom období s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov. V rámci metódy merania účinnosti v danom období sa lepšie zohľadňujú prínosy technológie založenej na použití invertora a podmienky, v ktorých sa tieto zariadenia používajú. Nová metóda výpočtu energetickej účinnosti povedie spolu s vykonávacím opatrením týkajúcim sa ekodizajnu, ktorým sa stanovujú požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť nad súčasnú úroveň A, k novej klasifikácii týchto zariadení. V dôsledku toho by sa pre delené, okenné a nástenné klimatizátory mala zaviesť nová stupnica energetickej účinnosti s triedami A – G, pričom by sa v nej každé dva roky malo pridávať „+“ až pokiaľ sa nedosiahne trieda A+++.

(8)

V prípade dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov by sa mali naďalej uplatňovať ustálené ukazovatele energetickej účinnosti, keďže v súčasnosti nie sú na trhu jednotky s invertorom. Keďže nová klasifikácia týchto zariadení nie je primeraná, v prípade jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov by sa mala uplatňovať stupnica A+++ – D. Zatiaľ čo tieto zariadenia, ktoré sú inherentne menej účinné ako delené zariadenia, môžu v rámci stupnice A+++– D dosiahnuť len maximálne triedu energetickej účinnosti A+, účinnejšie delené zariadenia môžu dosiahnuť až triedu energetickej účinnosti A+++.

(9)

Týmto nariadením by sa malo zaistiť, aby spotrebitelia získali presnejšie komparatívne informácie o výkonnosti klimatizátorov.

(10)

Predpokladá sa, že výsledkom spoločného účinku označovania energetickými štítkami podľa tohto nariadenia a nariadenia, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov (3), budú do roku 2020 ročné úspory elektrickej energie vo výške 11 TWh v porovnaní so situáciou, keby sa neprijali žiadne opatrenia.

(11)

Hladina hlučnosti klimatizátora by mohla byť dôležitým aspektom pre koncových používateľov. Na to, aby mali pri rozhodovaní dostatok informácií, by sa na štítku klimatizátorov mali uvádzať informácie o emisiách hluku.

(12)

Informácie uvádzané na štítkoch by sa mali získavať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, ktoré zohľadňujú uznávané najnovšie postupy, prípadne vrátane harmonizovaných noriem prijatých európskymi orgánmi pre normalizáciu, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (4).

(13)

V tomto nariadení by sa malo stanoviť jednotné vyhotovenie a požiadavky týkajúce sa obsahu štítkov pre klimatizátory.

(14)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali určiť požiadavky týkajúce sa technickej dokumentácie a opisu klimatizátorov.

(15)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali stanoviť požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných v prípade akejkoľvek formy predaja klimatizátorov na diaľku, ako aj reklamného a technického propagačného materiálu k nim.

(16)

Je vhodné zabezpečiť preskúmanie ustanovení tohto nariadenia so zreteľom na technologický pokrok.

(17)

S cieľom uľahčiť prechod zo smernice 2002/31/ES na toto nariadenie by sa klimatizátory označené v súlade s týmto nariadením mali považovať za zariadenia spĺňajúce požiadavky smernice 2002/31/ES.

(18)

Dodávateľom, ktorí majú v úmysle uviesť na trh klimatizátory, ktoré dokážu splniť podmienky vyšších tried energetickej účinnosti, by sa malo umožniť, aby poskytovali štítky s informáciami o týchto triedach ešte pred dátumom povinného zobrazovania takýchto tried.

(19)

Smernica 2002/31/ES by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na označovanie a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobku, ktorým sú v tomto prípade klimatizátory napájané z elektrickej siete s menovitou kapacitou ≤ 12kW pri chladení alebo vykurovaní, ak výrobok nemá funkciu chladenia.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

zariadenia, pri ktorých sa používajú neelektrické zdroje energie;

b)

klimatizátory, pri ktorých sa v chladiči alebo odparovači alebo v obidvoch nepoužíva vzduch ako prostriedok na prenos tepla.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Okrem vymedzení pojmov, ktoré sa stanovujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ (5), sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)

klimatizátor“ je prístroj schopný chladiť alebo vykurovať vzduch vo vnútri alebo oboje, pričom používa cyklus stlačenia pary riadený elektrickým kompresorom, vrátane klimatizátorov, ktoré poskytujú ďalšie funkcie, ako je odvlhčovanie, čistenie vzduchu, vetranie alebo dodatočné ohrievanie vzduchu prostredníctvom elektrického odporového vykurovania, ako aj zariadenia, v ktorých sa môže používať voda (buď kondenzovaná voda, ktorá sa vytvára na odparovači, alebo zvonku pridávaná voda) na vyparovanie na chladiči za predpokladu, že tento prístroj je schopný fungovať aj bez použitia dodatočnej vody len pri použití vzduchu;

(2)

dvojkanálový klimatizátor“ je klimatizátor, v ktorom sa počas chladenia alebo vykurovania prívod vzduchu do chladiča (alebo odparovača) jednotky zabezpečuje z vonkajšieho prostredia prostredníctvom kanála a vzduch sa do vonkajšieho prostredia vypúšťa druhým kanálom a ktorý je celý umiestnený pri stene v priestore, ktorý sa má chladiť alebo vykurovať;

(3)

jednokanálový klimatizátor“ je klimatizátor, v ktorom sa počas chladenia alebo vykurovania prívod vzduchu do chladiča (alebo odparovača) zabezpečuje z priestoru, ktorý obsahuje jednotku, a vzduch sa vypúšťa mimo tohto priestoru;

(4)

menovitá kapacita“ (Prated) znamená kapacitu chladenia alebo kapacitu vykurovania v rámci cyklu stlačenia pary jednotky za normalizovaných menovitých podmienok;

(5)

koncový používateľ“ znamená spotrebiteľa, ktorý si kúpi alebo v prípade ktorého sa predpokladá, že si kúpi klimatizátor;

(6)

miesto predaja“ znamená miesto, kde sa klimatizátory vystavujú alebo ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky.

Ďalšie vymedzenia pojmov na účely príloh II až VIII sa uvádzajú v prílohe I.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

1.   Dodávatelia podniknú kroky opísané v písmenách a) až g):

a)

pre každý klimatizátor poskytnú vytlačený štítok riadiaci sa triedami energetickej účinnosti podľa prílohy II. Štítok má formát a obsahuje informácie podľa prílohy III. Pre klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa musí poskytnúť vytlačený štítok, a to aspoň na obale vonkajšej jednotky a aspoň pre jednu kombináciu vnútorných a vonkajších jednotiek s pomerom kapacity 1. Pre iné kombinácie sa informácie môžu alternatívne poskytnúť na voľne prístupnej webovej stránke;

b)

sprístupnia opis výrobku podľa prílohy IV. Pre klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa musí poskytnúť opis výrobku, a to aspoň na obale vonkajšej jednotky a aspoň pre jednu kombináciu vnútorných a vonkajších jednotiek s pomerom kapacity 1. Pre iné kombinácie sa informácie môžu alternatívne poskytnúť na voľne prístupnej webovej stránke;

c)

orgánom členských štátov a Komisii na požiadanie elektronicky sprístupnia technickú dokumentáciu podľa prílohy V;

d)

v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model klimatizátora uvedú triedu energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny. Ak sa výrobok dá zaradiť do viac ako jednej triedy účinnosti, dodávateľ, resp. výrobca uvedie triedu energetickej účinnosti pri vykurovaní aspoň v „priemernom“ vykurovacom období. Informácie, ktoré treba poskytnúť v prípadoch, ak sa nedá predpokladať, že koncoví používatelia uvidia vystavený výrobok, sa musia uviesť podľa prílohy VI;

e)

v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model klimatizátora, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, uvedú triedu energetickej účinnosti daného modelu podľa prílohy II;

f)

poskytnú návod na použitie;

g)

jednokanálové klimatizátory budú na obale, v dokumentácii k výrobku a v akomkoľvek reklamnom materiáli, či už elektronickom alebo papierovom, nazývať „lokálne klimatizátory“.

2.   Trieda energetickej účinnosti sa určí podľa prílohy VII.

3.   Formát štítku pre klimatizátory s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa riadi prílohou III.

4.   Formát štítku podľa prílohy III sa v prípade klimatizátorov s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov uplatňuje podľa tohto časového plánu:

a)

pokiaľ ide o klimatizátory (s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov) uvedené na trh od 1. januára 2013, štítky uvádzajúce triedy energetickej účinnosti A, B, C, D, E, F, G zodpovedajú v prípade inverzných klimatizátorov bodu 1.1 prílohy III, v prípade klimatizátorov, ktoré majú len funkciu chladenia, bodu 2.1 prílohy III, a v prípade klimatizátorov, ktoré majú len funkciu vykurovania, bodu 3.1 prílohy III;

b)

pokiaľ ide o klimatizátory (s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov) uvedené na trh od 1. januára 2015, štítky uvádzajúce triedy energetickej účinnosti A+, A, B, C, D, E, F zodpovedajú v prípade inverzných klimatizátorov bodu 1.2 prílohy III, v prípade klimatizátorov, ktoré majú len funkciu chladenia, bodu 2.2 prílohy III a v prípade klimatizátorov, ktoré majú len funkciu vykurovania, bodu 3.2 prílohy III;

c)

pokiaľ ide o klimatizátory (s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov) uvedené na trh od 1. januára 2017, štítky uvádzajúce triedy energetickej účinnosti A++, A+, A, B, C, D, E zodpovedajú v prípade inverzných klimatizátorov bodu 1.3 prílohy III, v prípade klimatizátorov, ktoré majú len funkciu chladenia, bodu 2.3 prílohy III a v prípade klimatizátorov, ktoré majú len funkciu vykurovania, bodu 3.3 prílohy III;

d)

pokiaľ ide o klimatizátory (s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov) uvedené na trh od 1. januára 2019, štítky uvádzajúce triedy energetickej účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D zodpovedajú v prípade inverzných klimatizátorov bodu 1.4 prílohy III, v prípade klimatizátorov, ktoré majú len funkciu chladenia, bodu 2.4 prílohy III a v prípade klimatizátorov, ktoré majú len funkciu vykurovania, bodu 3.4 prílohy III.

5.   Formát štítku pre dvojkanálové klimatizátory uvedené na trh od 1. januára 2013 s triedami energetickej účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D zodpovedá v prípade inverzných dvojkanálových klimatizátorov bodu 4.1 prílohy III, v prípade dvojkanálových klimatizátorov, ktoré majú len funkciu chladenia, bodu 4.3 prílohy III a v prípade dvojkanálových klimatizátorov, ktoré majú len funkciu vykurovania, bodu 4.5 prílohy III.

6.   Formát štítku pre jednokanálové klimatizátory uvedené na trh od 1. januára 2013 s triedami energetickej účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D zodpovedá v prípade inverzných jednokanálových klimatizátorov bodu 5.1 prílohy III, v prípade jednokanálových klimatizátorov, ktoré majú len funkciu chladenia, bodu 5.3 prílohy III a v prípade jednokanálových klimatizátorov, ktoré majú len funkciu vykurovania, bodu 5.5 prílohy III.

Článok 4

Povinnosti obchodníkov

Obchodníci zaistia, aby:

a)

boli klimatizátory v predajnom mieste označené na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 ods. 1 takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

b)

sa klimatizátory ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že koncový používateľ uvidí vystavený výrobok, predávali s informáciami poskytnutými dodávateľmi v súlade s prílohami V a VI;

c)

sa v akomkoľvek reklamnom materiáli pre konkrétny model uviedol odkaz na triedu energetickej účinnosti, ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny. Ak sa výrobok dá zaradiť do viac ako jednej triedy účinnosti, dodávateľ/výrobca uvedie triedu energetickej účinnosti aspoň v intervale „priemerného“ obdobia;

d)

sa v akomkoľvek technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model klimatizátora, v ktorom sa opisujú jeho technické parametre, uviedol odkaz na triedu/triedy energetickej účinnosti daného modelu a návod na použitie, ktorý poskytol dodávateľ. Ak sa výrobok dá zaradiť do viac ako jednej triedy účinnosti, dodávateľ/výrobca uvedie triedu energetickej účinnosti aspoň v intervale „priemerného“ obdobia;

e)

sa jednokanálové klimatizátory na obale, v dokumentácii k výrobku a v akomkoľvek propagačnom alebo reklamnom materiáli, či už elektronickom alebo papierovom, nazývali „lokálne klimatizátory“.

Článok 5

Metódy merania

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť podľa článku 3, sa získavajú spoľahlivými, presnými a reprodukovateľnými postupmi merania, ktoré zohľadňujú uznávané najnovšie metódy výpočtu a merania, podľa prílohy VII.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty pri posudzovaní súladu s deklarovanou triedou energetickej účinnosti, spotrebou energie za rok respektíve za hodinu a emisiami hluku uplatňujú postup stanovený v prílohe VIII.

Článok 7

Revízia

Komisia preskúma toto nariadenie vzhľadom na technologický pokrok najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. Pozornosť sa bude venovať najmä akýmkoľvek významným zmenám v podiele rôznych typov zariadení na trhu.

Článok 8

Zrušenie

Smernica 2002/31/ES sa zrušuje od 1. januára 2013.

Článok 9

Prechodné ustanovenie

1.   Klimatizátory uvedené na trh pred 1. januárom 2013 sú v súlade s ustanoveniami smernice 2002/31/ES.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 26.

(3)  Ešte nebolo prijaté.

(4)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.


PRÍLOHA I

Vymedzenie pojmov uplatniteľných na účely príloh II až VII

Na účely príloh II až VII sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)

Inverzný klimatizátor“ je klimatizátor, ktorý dokáže chladiť aj vykurovať;

(2)

Normalizované menovité podmienky“ znamenajú kombináciu vnútorných (Tin) a vonkajších teplôt (Tj), ktorá opisuje prevádzkové podmienky, pri ktorých sa stanoví, hladina akustického výkonu, menovitá kapacita, menovitý prietok vzduchu, menovitý chladiaci súčiniteľ (EERrated) a/alebo menovitý vykurovací súčiniteľ (COPrated), podľa tabuľky 2 v prílohe VII;

(3)

Vnútorná teplota“ (Tin) znamená vnútornú teplotu vzduchu nameranú suchým teplomerom [v °C] (s relatívnou vlhkosťou uvedenou na základe zodpovedajúcej teploty vlhkého teplomera);

(4)

Vonkajšia teplota“ (Tj) znamená vonkajšiu teplotu vzduchu nameranú suchým teplomerom [v °C], (s relatívnou vlhkosťou uvedenou na základe zodpovedajúcej teploty vlhkého teplomera);

(5)

Menovitý chladiaci súčiniteľ“ (EER rated ) znamená deklarovanú kapacitu pri chladení [kW] vydelenú menovitým príkonom pri chladení [kW] jednotky pri chladení za normalizovaných menovitých podmienok;

(6)

Menovitý vykurovací súčiniteľ“ (COP rated ) znamená deklarovanú kapacitu pri vykurovaní [kW] vydelenú menovitým príkonom pri vykurovaní [kW] jednotky pri vykurovaní za normalizovaných menovitých podmienok;

(7)

Potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu“ (GWP) znamená odhad toho, akou mierou prispeje 1 kg chladiva použitého v cykle stlačenia pary ku globálnemu otepľovaniu v časovom horizonte 100 rokov, vyjadrený v kg ekvivalentu CO2.

Zohľadnia sa hodnoty GWP stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (1).

V prípade fluórovaných chladív sa použijú hodnoty GWP uverejnené v Tretej hodnotiacej správe (Third Assessment Report – TAR) prijatej Medzivládnym panelom zaoberajúcim sa zmenou klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2) (hodnoty GWP od IPCC na obdobie 100 rokov z roku 2001).

V prípade nefluórovaných plynov sa použijú hodnoty GWP uverejnené v prvom hodnotení IPCC (3) na obdobie 100 rokov.

Celkové hodnoty GWP pre zmesi chladív vychádzajú zo vzorca uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 842/2006.

V prípade chladív, ktoré sa nenachádzajú v uvedených referenčných dokumentoch, by sa ako referenčný dokument mala použiť správa IPCC UNEP 2010 report on Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pumps z februára 2011 alebo jej aktuálnejšia verzia;

(8)

Režim vypnutia“ je stav, v ktorom je klimatizátor alebo pohodový ventilátor pripojený na sieťový zdroj a neposkytuje žiadnu funkciu. Za režim vypnutia sa považuje aj stav, kedy sa poskytuje iba údaj o stave režimu vypnutia, ako aj stav, kedy sa poskytujú iba funkcie určené na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES (4);

(9)

Pohotovostný režim“ znamená stav, keď je zariadenie pripojené na sieťový zdroj, závisí od energetického vstupu zo sieťového zdroja, aby plnilo svoj účel, a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas: funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba zobrazenie zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo zobrazenie informácií alebo stavu;

(10)

Funkcia opätovnej aktivácie“ je funkcia uľahčujúca aktiváciu ostatných režimov vrátane aktívneho režimu prostredníctvom diaľkového prepínača vrátane diaľkového ovládača, vnútorného senzora a časovača na stav, v ktorom sú možné dodatočné funkcie vrátane hlavnej funkcie;

(11)

Zobrazenie informácií alebo stavu“ znamená nepretržitú funkciu poskytovania informácií alebo uvádzania stavu zariadenia na obrazovke vrátane hodín;

(12)

Hladina akustického výkonu“ znamená úroveň akustického výkonu váženú stupnicou A [dB(A)] vo vnútri a/alebo vonku meranú za normalizovaných menovitých podmienok pre chladenie (alebo vykurovanie, ak výrobok nemá funkciu chladenia);

(13)

Referenčné konštrukčné podmienky“ znamenajú kombináciu požiadaviek na referenčnú výpočtovú teplotu, maximálnu bivalentnú teplotu a maximálnu hraničnú prevádzkovú teplotu, podľa tabuľky 3 v prílohe VII;

(14)

Referenčná výpočtová teplota“ je vonkajšia teplota [°C] pri chladení (Tdesignc) alebo vykurovaní (Tdesignh), ako sa opisuje v tabuľke 3 v prílohe VII, pri ktorej sa pomer čiastočného zaťaženia rovná 1 a ktorá sa mení podľa určeného obdobia chladenia alebo vykurovacieho obdobia;

(15)

Pomer čiastočného zaťaženia“ (pl(Tj)) znamená vonkajšiu teplotu mínus 16 °C vydelenú referenčnou výpočtovou teplotou mínus 16 °C pre chladenie alebo vykurovanie;

(16)

Obdobie“ znamená jeden zo štyroch súborov prevádzkových podmienok (dostupné sú štyri obdobia: jedno obdobie chladenia, tri vykurovacie obdobia: priemerné/chladnejšie/teplejšie), pri ktorom sa pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly opisuje kombinácia vonkajších teplôt a počet hodín, počas ktorých sa tieto teploty vyskytujú počas obdobia, pre ktoré je jednotka deklarovaná za jednotku spĺňajúcu účel;

(17)

Štatistický teplotný interval (bin)“ (s indexom j) znamená kombináciu vonkajšej teploty (Tj) a počtu hodín v príslušnom štatistickom intervale (hj), ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe VII;

(18)

Počet hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale“ predstavuje počet hodín v danom období (hj), kedy sa vonkajšia teplota vyskytuje v príslušnom štatistickom teplotnom intervale, ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe VII;

(19)

Chladiaci súčiniteľ v danom období“ (SEER) je celkový chladiaci súčiniteľ jednotky reprezentatívny pre celé obdobie chladenia vypočítaný ako referenčná ročná potreba chladenia vydelená ročnou spotrebou elektrickej energie pri chladení;

(20)

Referenčná ročná potreba chladenia“ (QC) znamená referenčnú potrebu chladenia [kWh/a], ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SEER, a vypočíta sa ako súčin menovitého zaťaženia pri chladení (Pdesignc) a ekvivalentného počtu hodín v aktívnom režime pri chladení (HCE);

(21)

Ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime pri chladení(HCE) znamená predpokladaný počet hodín za rok [h/a], počas ktorých jednotka musí zabezpečovať menovité zaťaženie pri chladení (Pdesignc) na účel uspokojenia referenčnej ročnej potreby chladenia, ako sa uvádza v tabuľke 4 v prílohe VII;

(22)

Ročná spotreba elektrickej energie pri chladení“ (QCE) znamená spotrebu elektrickej energie [kWh/a] potrebnú na uspokojenie referenčnej ročnej potreby chladenia a vypočíta sa ako referenčná ročná potreba chladenia vydelená chladiacim súčiniteľom v danom období v aktívnom režime (SEERon) a spotrebou elektrickej energie jednotky v režime vypnutia termostatu, pohotovostnom režime, režime vypnutia a v režime ohrevu kľukovej skrine počas obdobia chladenia;

(23)

Chladiaci súčiniteľ v danom období v aktívnom režime“ (SEERon) znamená priemerný chladiaci súčiniteľ jednotky v aktívnom režime pre funkciu chladenia, získaný z čiastkového zaťaženia a chladiacich súčiniteľov pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly (EERbin(Tj)) a je vážený počtom hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale, v ktorých sa vyskytujú podmienky stanovené pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly;

(24)

Čiastočné zaťaženie“ znamená zaťaženie pri chladení (Pc(Tj)) alebo zaťaženie pri vykurovaní (Ph(Tj)) [kW] pri konkrétnej vonkajšej teplote Tj vypočítané ako menovité zaťaženie vynásobené pomerom čiastočného zaťaženia;

(25)

Chladiaci súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu“ (EERbin(Tj)) znamená chladiaci súčiniteľ špecifický pre každý štatistický teplotný interval j s vonkajšou teplotou Tj v období, odvodený od čiastočného zaťaženia, deklarovanej kapacity a deklarovaného chladiaceho súčiniteľa (EERd(Tj)) pre konkrétne štatistické teplotné intervaly (j) a pre ostatné štatistické teplotné intervaly sa vypočíta prostredníctvom inter-/extrapolácie a v prípade potreby sa upraví o koeficient straty energie;

(26)

Vykurovací súčiniteľ v danom období“ (SCOP) je celkový vykurovací súčiniteľ jednotky reprezentatívny pre celé určené vykurovacie obdobie (hodnota SCOP sa vzťahuje na určené vykurovacie obdobie) vypočítaný ako referenčná ročná potreba vykurovania vydelená ročnou spotrebou elektrickej energie pri vykurovaní;

(27)

Referenčná ročná potreba vykurovania“ (QH) znamená referenčnú potrebu vykurovania [kWh/a] vzťahujúcu sa na určené vykurovacie obdobie, ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SCOP, a vypočíta sa ako súčin menovitého zaťaženia pri vykurovaní (Pdesignh) a ekvivalentného počtu hodín v aktívnom režime pri vykurovaní v danom období (HHE);

(28)

Ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime pri vykurovaní“ (HHE ) znamená predpokladaný počet hodín za rok [h/a], počas ktorých jednotka musí zabezpečovať menovité zaťaženie pri vykurovaní (Pdesignh) na účel uspokojenia referenčnej ročnej potreby vykurovania, ako sa uvádza v tabuľke 4 v prílohe VII;

(29)

Ročná spotreba elektrickej energie pri vykurovaní“ (QHE ) znamená spotrebu elektrickej energie [kWh/a] potrebnú na uspokojenie referenčnej ročnej potreby vykurovania, ktorá sa vzťahuje na určené vykurovacie obdobie, a vypočíta sa ako referenčná ročná potreba vykurovania vydelená vykurovacím súčiniteľom v danom období v aktívnom režime (SCOPon) a spotrebou elektrickej energie jednotky v režime vypnutia termostatu, pohotovostnom režime, režime vypnutia a v režime ohrevu kľukovej skrine počas vykurovacieho obdobia;

(30)

Vykurovací súčiniteľ v danom období v aktívnom režime“ (SCOPon) znamená priemerný vykurovací súčiniteľ jednotky v aktívnom režime pre určené vykurovacie obdobie získaný na základe čiastočného zaťaženia, elektrickej kapacity záložného vykurovacieho telesa (ak sa požaduje) a vykurovacích súčiniteľov podľa štatistického teplotného intervalu (COPbin(Tj) a je vážený počtom hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale, v ktorých sa vyskytujú podmienky stanovené pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly;

(31)

Elektrická kapacita záložného vykurovacieho telesa“ (elbu(Tj)) je vykurovacia kapacita [kW] skutočného alebo predpokladaného elektrického záložného vykurovacieho telesa s COP rovnajúcim sa 1, ktoré dopĺňa deklarovanú kapacitu na vykurovanie (Pdh(Tj)) s cieľom dosiahnuť čiastočné zaťaženie pri vykurovaní (Ph(Tj)) v prípade, že je hodnota (Pdh(Tj)) nižšia ako (Ph(Tj)) pri vonkajšej teplote (Tj);

(32)

Vykurovací súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu“ (COPbin(Tj)) znamená súčiniteľ špecifický pre každý štatistický teplotný interval j s vonkajšou teplotou Tj v období, odvodený od čiastočného zaťaženia, deklarovanej kapacity a deklarovaného vykurovacieho súčiniteľa (COPd(Tj)) pre konkrétny štatistický teplotný interval (j), pre ostatné štatistické teplotné intervaly sa vypočíta prostredníctvom inter-/extrapolácie a v prípade potreby sa upraví o koeficient straty energie;

(33)

Deklarovaná kapacita“ [kW] je kapacita cyklu stlačenia pary jednotky pre chladenie (Pdc(Tj)) alebo vykurovanie (Pdh(Tj)), ktorá sa vzťahuje na vonkajšiu teplotu Tj a vnútornú teplotu (Tin), ako ju deklaroval výrobca;

(34)

Funkcia“ znamená údaj, či je jednotka schopná chladenia vnútorného vzduchu, vykurovania vnútorného vzduchu alebo obidvoch z nich;

(35)

Menovité zaťaženie“ znamená deklarované zaťaženie pri chladení (Pdesignc) a/alebo deklarované zaťaženie pri vykurovaní (Pdesignh) [kW] pri referenčnej výpočtovej teplote, kedy sa

(a)

v režime chladenia Pdesignc rovná deklarovanej kapacite pri chladení pri Tj rovnej Tdesignc;

(b)

v režime vykurovania Pdesignh rovná čiastočnému zaťaženiu pri Tj rovnej Tdesignh;

(36)

Deklarovaný chladiaci súčiniteľ“ (EERd(Tj)) znamená chladiaci súčiniteľ pri obmedzenom počte konkrétnych štatistických teplotných intervalov (j) s vonkajšou teplotou (Tj) podľa deklarácie výrobcu;

(37)

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ“ (COPd(Tj)) znamená vykurovací súčiniteľ pri obmedzenom počte konkrétnych štatistických teplotných intervalov (j) s vonkajšou teplotou (Tj), podľa deklarácie výrobcu;

(38)

Bivalentná teplota“ (Tbiv) znamená vonkajšiu teplotu (Tj) [°C], ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pri ktorej sa deklarovaná kapacita rovná čiastočnému zaťaženiu a pod hodnotu ktorej sa musí deklarovaná kapacita doplniť o elektrickú kapacitu záložného vykurovacieho telesa, aby sa dosiahlo čiastočné zaťaženie pre vykurovanie;

(39)

Hraničná prevádzková teplota“ (Tol) znamená vonkajšiu teplotu [°C], ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pod hodnotu ktorej klimatizátor nie je schopný zabezpečiť vykurovaciu kapacitu. Pod touto teplotou sa deklarovaná kapacita rovná nule;

(40)

Aktívny režim“ znamená režim zodpovedajúci počtu hodín so zaťažením pri chladení alebo vykurovaní budovy, kedy je aktivovaná funkcia chladenia alebo vykurovania jednotky. Tento stav môže zahŕňať cyklus zapnutia/vypnutia jednotky s cieľom dosiahnuť alebo udržať požadovanú teplotu vnútorného vzduchu;

(41)

Režim vypnutia termostatu“ znamená režim zodpovedajúci počtu hodín bez zaťaženia pri chladení alebo vykurovaní, kedy je funkcia chladenia alebo vykurovania jednotky zapnutá, ale jednotka nie je v prevádzke, lebo nie je žiadne chladiace alebo vykurovacie zaťaženie. Tento stav preto súvisí s vonkajšími teplotami, a nie s vnútornými zaťaženiami. Za vypnutie termostatu sa nepovažuje cyklus zapnutia/vypnutia v aktívnom režime;

(42)

Režim ohrevu kľukovej skrine“ znamená stav, kedy jednotka aktivuje vykurovacie teleso, aby sa zabránilo úniku chladiva do kompresora s cieľom obmedziť koncentráciu chladiva v oleji pri spustení kompresora;

(43)

Počet prevádzkových hodín v režime vypnutia termostatu(HTO) znamená ročný počet hodín [h/a], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime vypnutia termostatu, pričom príslušná hodnota závisí od určeného obdobia a funkcie;

(44)

Počet prevádzkových hodín v pohotovostnom režime(HSB) znamená ročný počet hodín [h/a], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v pohotovostnom režime, pričom príslušná hodnota závisí od určeného obdobia a funkcie;

(45)

Počet hodín v režime vypnutia(HOFF) znamená ročný počet hodín [h/a], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime vypnutia, pričom príslušná hodnota závisí od určeného obdobia a funkcie;

(46)

Počet prevádzkových hodín v režime ohrevu kľukovej skrine(HCK) znamená ročný počet hodín [h/a], kedy sa jednotka považuje za prevádzkovanú v režime ohrevu kľukovej skrine, pričom príslušná hodnota závisí od určeného obdobia a funkcie;

(47)

Spotreba elektrickej energie jednokanálových a dvojkanálových zariadení“ (QSD, resp. QDD) znamená spotrebu elektrickej energie jednokanálových alebo dvojkanálových klimatizátorov v režime chladenia a/alebo vykurovania (podľa toho, čo sa používa) [jednokanálové zariadenia v kWh/h, dvojkanálové zariadenia v kWh/a];

(48)

Pomer kapacity“ znamená pomer celkovej deklarovanej kapacity chladenia (vykurovania) všetkých prevádzkovaných vnútorných jednotiek k deklarovanej kapacite chladenia (vykurovania) vonkajšej jednotky za normalizovaných menovitých podmienok.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Zmena klímy – tretie hodnotenie IPCC z roku 2001: Správa Medzivládneho panelu zaoberajúceho sa zmenou klímy): http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(3)  Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(4)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24.


PRÍLOHA II

Triedy energetickej účinnosti

1.

Triedy energetickej účinnosti klimatizátorov sa určujú na základe meraní a výpočtov stanovených v prílohe VII.

V rámci ukazovateľov SEER a SCOP sa zohľadňujú referenčné konštrukčné podmienky a počet prevádzkových hodín v príslušnom funkčnom režime a ukazovateľ SCOP sa vzťahuje na „priemerné“ vykurovacie obdobie v súlade s prílohou VII. Menovitý chladiaci súčiniteľ (EERrated) a menovitý vykurovací súčiniteľ (COPrated) sa vzťahujú na normalizované menovité podmienky v súlade s prílohou VII.

Tabuľka 1

Triedy energetickej účinnosti pre klimatizátory s výnimkou dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov

Trieda energetickej účinnosti

SEER

SCOP

A+++

SEER ≥ 8,50

SCOP ≥ 5,10

A++

6,10 ≤ SEER < 8,50

4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+

5,60 ≤ SEER < 6,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

A

5,10 ≤ SEER < 5,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

B

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,10 ≤ SCOP < 3,40

C

4,10 ≤ SEER < 4,60

2,80 ≤ SCOP < 3,10

D

3,60 ≤ SEER < 4,10

2,50 ≤ SCOP < 2,80

E

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,20 ≤ SCOP < 2,50

F

2,60 ≤ SEER < 3,10

1,90 ≤ SCOP < 2,20

G

SEER < 2,60

SCOP < 1,90

Tabuľka 2

Triedy energetickej účinnosti pre dvojkanálové a jednokanálové klimatizátory

Trieda energetickej účinnosti

Dvojkanálové klimatizátory

Jednokanálové klimatizátory

 

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

A+++

≥ 4,10

≥ 4,60

≥ 4,10

≥ 3,60

A++

3,60 ≤ EER < 4,10

4,10 ≤ COP < 4,60

3,60 ≤ EER < 4,10

3,10 ≤ COP < 3,60

A+

3,10 ≤ EER < 3,60

3,60 ≤ COP < 4,10

3,10 ≤ EER < 3,60

2,60 ≤ COP < 3,10

A

2,60 ≤ EER < 3,10

3,10 ≤ COP < 3,60

2,60 ≤ EER < 3,10

2,30 ≤ COP < 2,60

B

2,40 ≤ EER < 2,60

2,60 ≤ COP < 3,10

2,40 ≤ EER < 2,60

2,00 ≤ COP < 2,30

C

2,10 ≤ EER < 2,40

2,40 ≤ COP < 2,60

2,10 ≤ EER < 2,40

1,80 ≤ COP < 2,00

D

1,80 ≤ EER < 2,10

2,00 ≤ COP < 2,40

1,80 ≤ EER < 2,10

1,60 ≤ COP < 1,80

E

1,60 ≤ EER < 1,80

1,80 ≤ COP < 2,00

1,60 ≤ EER < 1,80

1,40 ≤ COP < 1,60

F

1,40 ≤ EER < 1,60

1,60 ≤ COP < 1,80

1,40 ≤ EER < 1,60

1,20 ≤ COP < 1,40

G

< 1,40

< 1,60

< 1,40

< 1,20


PRÍLOHA III

Štítok

1.   ŠTÍTOK KLIMATIZÁTOROV S VÝNIMKOU JEDNOKANÁLOVÝCH A DVOJKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTOROV

1.1.   Inverzné klimatizátory zaradené do tried energetickej účinnosti A až G

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „SEER“ a „SCOP“ v prípade chladenia a vykurovania, s modrým ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny v prípade SEER a červeným ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny v prípade SCOP;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti. Musí sa uviesť energetická účinnosť pri chladení a vykurovaní. V prípade vykurovania je povinné uviesť energetickú účinnosť v priemernom vykurovacom období. Uvedenie účinnosti v teplejšom a chladnejšom období je voliteľné;

V.

v režime chladenia: menovité zaťaženie v kW zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto;

VI.

v režime vykurovania: menovité zaťaženie v kW až pre 3 vykurovacie obdobia zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto. Hodnoty pre vykurovacie obdobia, pre ktoré sa menovité zaťaženie neposkytlo, sa označia „X“;

V.

v režime chladenia: chladiaci súčiniteľ v danom období (SEER) zaokrúhlený nahor na jedno desatinné miesto;

VIII.

v režime vykurovania: vykurovací súčiniteľ v danom období (SCOP) až pre 3 vykurovacie obdobia zaokrúhlený nahor na jedno desatinné miesto. Hodnoty pre vykurovacie obdobia, pre ktoré sa SCOP neposkytol, sa označia „X“;

IX.

ročná spotreba energie v kWh za rok pri chladení a vykurovaní zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo. Hodnoty pre klimatické profily, pre ktoré sa ročná spotreba energie neposkytla, sa označia „X“;

X.

hladiny akustického výkonu vnútorných a vonkajších jednotiek vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na najbližšie celé číslo;

XI.

mapa Európy so znázornením troch vykurovacích období a zodpovedajúcich farebných štvorčekov.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 1.5. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

1.2.   Inverzné klimatizátory zaradené do tried energetickej účinnosti A+ až F

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 1.5.

1.3.   Inverzné klimatizátory zaradené do tried energetickej účinnosti A++ až E

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 1.5.

1.4.   Inverzné klimatizátory zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 1.5.

1.5.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 120 mm a výšku aspoň 210 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok:

šírka: 102 mm, výška: 20 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: kyánová 100 % – dĺžka: 103,6 mm.

Image

Údaje SEER a SCOP:

 

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

 

Text: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 pt, veľké písmená, biela.

Image

Trieda(-y) energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 11 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna;

Text: Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 9 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita pri chladení a vykurovaní v kW:

Text „kW“: Calibri regular 10 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 11 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnoty SCOP a SEER zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto:

Text „SEER“/„SCOP“: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 11 pt, 100 % čierna.

Image

Ročná spotreba energie v kWh/annum (kWh/rok):

Text „kWh/annum (kWh/rok)“: Calibri regular 10 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 11 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota:

Calibri bold 15 pt, 100 % čierna;

Calibri regular 12 pt, 100 % čierna.

Image

Mapa Európy a farebné štvorčeky:

Farby:

Oranžová: 00-46-46-00.

Zelená: 59-00-47-00.

Modrá: 54-08-00-00.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 102 × 13 mm.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.

2.   ŠTÍTOK KLIMATIZÁTOROV S VÝNIMKOU JEDNOKANÁLOVÝCH A DVOJKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTOROV

2.1.   Klimatizátory, ktoré majú len funkciu chladenia, zaradené do tried energetickej účinnosti A až G

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „SEER“ s modrým ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovité zaťaženie pri chladení v kW zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto;

VI.

chladiaci súčiniteľ v danom období (SEER) zaokrúhlený nahor na jedno desatinné miesto;

VII.

ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo;

VIII.

hladiny akustického výkonu vnútorných a vonkajších jednotiek vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na najbližšie celé číslo.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 2.5. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

2.2.   Klimatizátory, ktoré majú len funkciu chladenia, zaradené do tried energetickej účinnosti A+ až F

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 2.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 2.5.

2.3.   Klimatizátory, ktoré majú len funkciu chladenia, zaradené do tried energetickej účinnosti A++ až E

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 2.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 2.5.

2.4.   Klimatizátory, ktoré majú len funkciu chladenia, zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 2.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 2.5.

2.5.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 100 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara: 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok:

 

Farba: X-00-00-00.

 

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 93 mm,

 

výška: 18 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: kyánová 100 % – dĺžka: 93,7 mm.

Image

Údaj SEER:

Text: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1,3 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Image

Trieda energetickej účinnosti:

Šípka: Šírka: 23 mm, výška: 15 mm, 100 % čierna;

Text: Calibri bold 29 pt, veľké písmená, biela.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita v kW:

 

Text „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

 

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnota SEER zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto:

Ohraničenie: 3 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Text „SEER“: Calibri regular 14 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Ročná spotreba energie v kWh/annum (kWh/rok):

Text „kWh/annum (kWh/rok)“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Text: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 90 × 15 mm.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.

3.   ŠTÍTOK KLIMATIZÁTOROV S VÝNIMKOU JEDNOKANÁLOVÝCH A DVOJKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTOROV

3.1.   Klimatizátory, ktoré majú len funkciu vykurovania, zaradené do tried energetickej účinnosti A až G

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „SCOP“ s červeným ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti. Je povinné uviesť energetickú účinnosť v priemernom vykurovacom období. Uvedenie účinnosti v teplejšom a chladnejšom období je voliteľné;

V.

menovité zaťaženie pri vykurovaní v kW až pre 3 vykurovacie obdobia zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto. Hodnoty pre vykurovacie obdobia, pre ktoré sa menovité zaťaženie neposkytlo, sa označia „X“;

VI.

vykurovací súčiniteľ v danom období (SCOP) až pre 3 vykurovacie obdobia zaokrúhlený nahor na jedno desatinné miesto. Hodnoty pre vykurovacie obdobia, pre ktoré sa SCOP neposkytol, sa označia „X“;

VII.

ročná spotreba energie v kWh za rok zaokrúhlená nahor na najbližšie celé číslo. Hodnoty pre vykurovacie obdobia, pre ktoré sa ročná spotreba energie neposkytla, sa označia „X“;

VIII.

hladiny akustického výkonu vnútorných a vonkajších jednotiek vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na najbližšie celé číslo;

IX.

mapa Európy so znázornením troch vykurovacích období a zodpovedajúcich farebných štvorčekov.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 3.5. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

3.2.   Klimatizátory, ktoré majú len funkciu vykurovania, zaradené do tried energetickej účinnosti A+ až F

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 3.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 3.5.

3.3.   Klimatizátory, ktoré majú len funkciu vykurovania, zaradené do tried energetickej účinnosti A++ až E

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 3.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 3.5.

3.4.   Klimatizátory, ktoré majú len funkciu vykurovania, zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 3.1.

b)

Úprava štítka musí byť v súlade s bodom 3.5.

3.5.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 100 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara: 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 93 mm, výška: 18 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: kyánová 100 % – dĺžka: 93,7 mm.

Image

Údaj SCOP:

Text: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1,3 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Image

Trieda/-y energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 11 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna;

Text: Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Image

Menovitá kapacita v kW:

Text „kW“: Calibri regular 10 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 11 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnoty SCOP zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto:

Text „SCOP“: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 11 pt, 100 % čierna.

Image

Ročná spotreba energie v kWh/annum (kWh/rok):

Text „kWh/annum (kWh/rok)“: Calibri regular 10 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 11 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 15 pt, 100 % čierna.

Text: Calibri regular 12 pt, 100 % čierna.

Image

Mapa Európy a farebné štvorčeky:

Farby:

 

Oranžová: 00-46-46-00.

 

Zelená: 59-00-47-00.

 

Modrá: 54-08-00-00.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 90 × 15 mm.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.

4.   ŠTÍTOK DVOJKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTOROV

4.1.   Inverzné dvojkanálové klimatizátory zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „EER“ a „COP“ v prípade chladenia a vykurovania, s modrým ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny v prípade EER a červeným ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny v prípade COP;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti. Musí sa uviesť energetická účinnosť pri chladení a vykurovaní;

V.

menovitá kapacita v režime chladenia a vykurovania v kW zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VI.

hodnoty EERrated a COPrated zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto;

VII.

spotreba energie za hodinu v kWh za 60 minút pri chladení a vykurovaní zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VIII.

hladina akustického výkonu vnútornej jednotky vyjadrená v dB(A) re1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 4.2. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

4.2.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 100 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara: 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 82 mm, výška: 16 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Údaje EER a COP:

Text: Calibri regular 10 pt, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1,3 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text:

Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 7 pt, biela.

Image

Triedy energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 11 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna;

Text:

Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 7 pt, biela.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Preklad slova „minúty“:

Text: Calibri regular 7 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita pri chladení a vykurovaní v kW:

Text „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnoty EER a COP zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto:

Text „EER“/„COP“: Calibri regular 14 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Spotreba energie za hodinu v kWh/60 min:

Text „kWh/60min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Text: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 82 × 10,5 mm.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.

4.3.   Dvojkanálové klimatizátory, ktoré majú len funkciu chladenia, zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „EER“ s modrým ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitá kapacita pri chladení v kW zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VI.

hodnota EERrated zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VII.

spotreba energie za hodinu v kWh za 60 minút zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VIII.

hladina akustického výkonu vnútornej jednotky vyjadrená v dB(A) re1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 4.4. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

4.4.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 100 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara: 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 82 mm, výška: 16 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Údaj EER:

Text: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1,3 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text:

Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 7 pt, biela.

Image

Trieda energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 20 mm, výška: 15 mm, 100 % čierna;

Text:

Calibri bold 30 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 14 pt, biela.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Preklad slova „minúty“:

Text: Calibri regular 7 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita v kW:

Text „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnota EER zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto:

Text „EER“: Calibri regular 14 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Spotreba energie za hodinu v kWh/60 min:

Text „kWh/60min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Text: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 82 × 10,5 mm.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.

4.5.   Dvojkanálové klimatizátory, ktoré majú len funkciu vykurovania, zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „COP“ s červeným ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitá kapacita pri vykurovaní v kW zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VI.

hodnota COPrated zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VII.

spotreba energie za hodinu v kWh za 60 minút zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VIII.

hladina akustického výkonu vnútornej jednotky vyjadrená v dB(A) re1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 4.6. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

4.6.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 100 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara: 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 82 mm, výška: 16 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Údaj COP:

Text: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1,3 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text:

Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 7 pt, biela.

Image

Trieda energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 20 mm, výška: 15 mm, 100 % čierna;

Text:

Calibri bold 30 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 14 pt, biela.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Preklad slova „minúty“:

Text: Calibri regular 7 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita v kW:

Text „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnota COP zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto:

Text „COP“: Calibri regular 14 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Spotreba energie za hodinu v kWh/60 min:

Text „kWh/60min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Text: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 82 × 10,5 mm.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.

5.   ŠTÍTOK JEDNOKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTOROV

5.1.   Inverzné jednokanálové klimatizátory zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „EER“ a „COP“ v prípade chladenia a vykurovania, s modrým ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny v prípade EER a červeným ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny v prípade COP;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti. Musí sa uviesť energetická účinnosť pri chladení a vykurovaní;

V.

menovitá kapacita v režime chladenia a vykurovania v kW zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VI.

hodnoty EERrated a COPrated zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto;

VII.

spotreba energie za hodinu v kWh za 60 minút pri chladení a vykurovaní zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VIII.

hladina akustického výkonu vnútornej jednotky vyjadrená v dB(A) re1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 5.2. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

5.2.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 100 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara: 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 82 mm, výška: 16 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Údaje EER a COP:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Text: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1,3 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text:

Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 7 pt, biela.

Image

Triedy energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 11 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna;

Text: Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Preklad slova „minúty“:

Text: Calibri regular 7 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita pri chladení a vykurovaní v kW:

Text „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnoty EER a COP zaokrúhlené nahor na jedno desatinné miesto:

Text: Calibri regular 14 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Spotreba energie za hodinu v kWh/60 min:

Text „kWh/60min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Text: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 82 × 10,5 mm.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.

5.3.   Jednokanálové klimatizátory, ktoré majú len funkciu chladenia, zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „EER“ s modrým ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitá kapacita pri chladení v kW zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VI.

hodnota EERrated zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VII.

spotreba energie za hodinu v kWh za 60 minút zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VIII.

hladina akustického výkonu vnútornej jednotky vyjadrená v dB(A) re1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 5.4. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

5.4.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 100 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara: 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 82 mm, výška: 16 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Údaj EER:

Text: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1,3 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text:

Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 7 pt, biela.

Image

Trieda energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 20 mm, výška: 15 mm, 100 % čierna;

Text:

Calibri bold 30 pt, veľké písmená, biela;

Calibri bold 14 pt, veľké písmená, biela.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Preklad slova „minúty“:

Text: Calibri regular 7 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita v kW:

Text „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnota EER zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto:

Text „EER“: Calibri regular 14 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Spotreba energie za hodinu v kWh/60min:

Text „kWh/60min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Text: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 82 × 10,5 mm.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.

5.5.   Jednokanálové klimatizátory, ktoré majú len funkciu vykurovania, zaradené do tried energetickej účinnosti A+++ až D

Image

a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

identifikačný kód modelu dodávateľa;

III.

text „COP“ s červeným ventilátorom a vyobrazením vzduchovej vlny;

IV.

energetická účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitá kapacita pri vykurovaní v kW zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VI.

hodnota COPrated zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto;

VII.

spotreba energie za hodinu v kWh za 60 minút zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VIII.

hladina akustického výkonu vnútornej jednotky vyjadrená v dB(A) re1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

Všetky požadované hodnoty sa stanovia v súlade s prílohou VII.

b)

Vyhotovenie štítku musí byť v súlade s bodom 5.6. Odchylne od tohto ustanovenia platí, že ak bola modelu udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, možno pripojiť kópiu environmentálnej značky EÚ.

5.6.   Vyhotovenie štítka

Image

Pričom:

i)

Štítok má šírku aspoň 100 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

ii)

Pozadie je biele.

iii)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % kyánová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

iv)

Štítok musí spĺňať všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na vyššie uvedený obrázok):

Image

Ohraničenie štítku EÚ: čiara: 5 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 82 mm, výška: 16 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba: 100 % kyánová – dĺžka: 92,5 mm.

Image

Údaj COP:

Text: Calibri regular 10 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Stupnica A – G:

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1,3 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná(-é) trieda(-y): 00-X-X-00.

Text:

Calibri bold 18 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 7 pt, biela.

Image

Trieda energetickej účinnosti:

Šípka: šírka: 20 mm, výška: 15 mm, 100 % čierna;

Text:

Calibri bold 30 pt, veľké písmená, biela.

Calibri bold 14 pt, veľké písmená, biela.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 8 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Image

Preklad slova „minúty“:

Text: Calibri regular 7 pt, 100 % čierna.

Image

Menovitá kapacita v kW:

Text „kW“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Hodnota COP zaokrúhlená nahor na jedno desatinné miesto:

Text „COP“: Calibri regular 14 pt, veľké písmená, 100 % čierna.

Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Spotreba energie za hodinu v kWh/60 minút:

Text „kWh/60min*“: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Hodnota „XY“: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Image

Emisie hluku:

Ohraničenie: 2 pt – farba: 100 % kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 22 pt, 100 % čierna.

Text: Calibri regular 14 pt, 100 % čierna.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu by sa mali zmestiť do priestoru 82 × 10,5 mm.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 10 pt.


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA IV

Opis výrobku

1.

Informácie v opise výrobku sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

b)

identifikačný kód modelu vnútorného klimatizátora alebo vnútorných a vonkajších prvkov klimatizátora;

c)

bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek požiadavky podľa systému udeľovania environmentálnej značky EÚ, keď model získal „environmentálnu značku EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010, môže sa pripojiť kópia environmentálnej značky;

d)

vnútorné a vonkajšie hladiny akustického výkonu v normalizovaných menovitých podmienkach v režime chladenia a/alebo vykurovania;

e)

názov použitého chladiva a jeho potenciál prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP), ako aj tento štandardný text:

„Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa [xxx]. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol [xxx] krát vyšší ako vplyv 1 kg CO2, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.“

2.

V rámci opisu výrobku sa v prípade klimatizátorov, pokiaľ ide o režim chladenia, keď sa účinnosť udáva na základe chladiaceho súčiniteľa v danom období (SEER), uvádzajú okrem toho tieto informácie:

a)

SEER a trieda energetickej účinnosti modelu (model jednotky alebo kombinácie jednotiek) určené v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I a VII pre režim chladenia, ako aj v súlade s hranicami tried vymedzenými v prílohe II;

b)

indikatívna ročná spotreba elektrickej energie QCE v kWh/a počas obdobia chladenia určená v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I, resp. VII. Opisuje sa ako: „Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“;

c)

menovité zaťaženie Pdesignc v kW zariadenia v režime chladenia určené v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I, resp. VII.

3.

Informácie, ktoré sa uvádzajú v rámci opisu výrobku, pokiaľ ide o režim vykurovania, keď sa účinnosť udáva na základe vykurovacieho súčiniteľa v danom období (SCOP), sa okrem toho vymedzujú týmito údajmi:

a)

SCOP a trieda energetickej účinnosti modelu alebo kombinácie v režime vykurovania určené v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I, resp. VII, ako aj v súlade s hranicami tried vymedzenými v prílohe II;

b)

indikatívna ročná spotreba elektrickej energie QHE v kWh/a počas priemerného vykurovacieho obdobia určená v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I, resp. VII. Opisuje sa ako: „Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“;

c)

ostatné určené vykurovacie obdobia, pre ktoré je jednotka deklarovaná za jednotku spĺňajúcu účel, s možnosťami teplejšieho (voliteľný údaj) alebo chladnejšieho (voliteľný údaj) obdobia podľa prílohy I;

d)

menovité zaťaženie Pdesignh v kW zariadenia v režime vykurovania určené v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I a VII;

e)

deklarovaná kapacita a údaj o kapacite záložného vykurovacieho telesa, ktoré sa predpokladajú pri výpočte SCOP pri referenčných konštrukčných podmienkach.

4.

Informácie, ktoré sa uvádzajú v rámci opisu klimatizátorov, keď sa účinnosť udáva na základe chladiaceho súčiniteľa (EERrated) alebo vykurovacieho súčiniteľa (COPrated), sa okrem toho vymedzujú týmito údajmi:

a)

trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I, resp. VII, ako aj podľa hraníc tried vymedzených v prílohe II;

b)

v prípade dvojkanálových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu QDD v kWh/60 minút určená v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I a VII. Opisuje sa ako: „Spotreba energie X,Y kWh za 60 minút na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“;

c)

v prípade jednokanálových klimatizátorov indikatívna spotreba elektrickej energie za hodinu QSD v kWh/60 minút určená v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I a VII. Opisuje sa ako: „Spotreba energie X,Y kWh za 60 minút na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.“;

d)

kapacita chladenia Prated zariadenia v kW určená v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I a VII;

e)

kapacita vykurovania Prated zariadenia v kW určená v súlade s vymedzeniami pojmov a postupmi preskúšania podľa prílohy I a VII.

5.

Jeden opis výrobku sa môže vzťahovať na niekoľko modelov zariadenia dodávaných tým istým dodávateľom.

6.

Informácie uvedené v rámci opisu výrobku môžu mať formu buď farebnej, alebo čiernobielej kópie štítku. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bodoch 1 až 4, pokiaľ sa už nenachádzajú na štítku.


PRÍLOHA V

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 ods. 1 písm. c) zahŕňa aspoň tieto body:

a)

meno a adresa dodávateľa;

b)

všeobecný opis modelu zariadenia, ktorý postačuje na jeho jednoznačné a ľahké identifikovanie. Jednokanálové klimatizátory sa nazývajú „lokálne klimatizátory“;

c)

podľa potreby odkazy na uplatnené harmonizované normy;

d)

podľa potreby iné použité metódy výpočtov, normy v oblasti merania a špecifikácie;

e)

totožnosť a podpis osoby splnomocnenej ukladať dodávateľovi záväzky;

f)

podľa potreby technické parametre meraní v súlade s prílohou VII:

(i)

celkové rozmery;

(ii)

špecifikácia druhu klimatizátora;

(iii)

špecifikácia, či je zariadenie určené len na chladenie alebo vykurovanie alebo na obe funkcie;

(iv)

trieda energetickej účinnosti modelu v súlade s prílohou II;

(v)

chladiaci súčiniteľ (EERrated) a vykurovací súčiniteľ (COPrated) v prípade jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov alebo chladiaci súčiniteľ v danom období (SEER) a vykurovací súčiniteľ v danom období (SCOP) v prípade ostatných klimatizátorov;

(vi)

vykurovacie obdobie, pre ktoré bolo zariadenie deklarované za zariadenie spĺňajúce účel;

(vii)

hladiny akustického výkonu vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na najbližšie celé číslo;

(viii)

názov a GWP použitého chladiva;

g)

výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VII.

Dodávatelia môžu na konci uvedeného zoznamu doplniť ďalšie informácie.

Keď sa informácie uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho modelu klimatizátora získali z výpočtov vychádzajúcich z konštrukčných výkresov alebo extrapoláciou na základe iných ekvivalentných zariadení, alebo oboma spôsobmi, dokumentácia musí obsahovať podrobnosti takýchto výpočtov alebo extrapolácií alebo oboch, a preskúšaní, ktoré dodávatelia vykonali na overenie presnosti vykonaných výpočtov. V informáciách sa uvedie aj zoznam všetkých ostatných ekvivalentných modelov zariadenia, pri ktorých sa informácie získali rovnakým spôsobom.


PRÍLOHA VI

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že konečný používateľ uvidí vystavený výrobok

1.

Informácie uvedené v článku 4 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí:

a)

trieda energetickej účinnosti modelu podľa prílohy II;

b)

v prípade klimatizátorov s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov:

(i)

chladiaci súčiniteľ v danom období (SEER) a/alebo vykurovací súčiniteľ v danom období (SCOP);

(ii)

menovité zaťaženie (v kW);

(iii)

ročná spotreba elektrickej energie;

(iv)

obdobie chladenia a/alebo každé vykurovacie obdobie („priemerné, chladnejšie, teplejšie“), pre ktoré je zariadenie deklarované za zariadenie spĺňajúce účel;

c)

v prípade jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov:

(i)

chladiaci súčiniteľ (EER) a/alebo vykurovací súčiniteľ (COP);

(ii)

menovitá kapacita (kW);

(iii)

v prípade dvojkanálových klimatizátorov spotreba elektrickej energie za hodinu pri chladení a/alebo vykurovaní;

(iv)

v prípade jednokanálových klimatizátorov spotreba elektrickej energie za hodinu pri chladení a/alebo vykurovaní;

d)

hladiny akustického výkonu vyjadrené v dB(A) re1 pW zaokrúhlené na najbližšie celé číslo;

e)

názov a GWP použitého chladiva.

2.

Ak sa poskytujú aj ďalšie informácie uvedené v informačnom opise výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí ustanovenom v prílohe IV.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené všetky informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA VII

Merania a výpočty

1.

Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú pri použití harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo pri použití iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy, a ktorých výsledky sa považujú za výsledky s nízkou mierou neistoty.

2.

Pri stanovení spotreby energie v danom období, chladiaceho súčiniteľa v danom období (SEER) a vykurovacieho súčiniteľa v danom období (SCOP) sa zohľadňujú:

a)

európske podmienky v rámci jednotlivých období vymedzené v tabuľke 1 tejto prílohy;

b)

referenčné konštrukčné podmienky vymedzené v tabuľke 3 tejto prílohy;

c)

spotreba elektrickej energie v prípade všetkých príslušných režimov prevádzky pri použití časových období vymedzených v tabuľke 4 tejto prílohy;

d)

vplyv straty energetickej účinnosti spôsobenej cyklom zapínania a vypínania (ak sa používa) v závislosti od druhu regulácie kapacity chladenia a/alebo vykurovania;

e)

korekcie vykurovacích súčiniteľov v danom období za podmienok, keď kapacita vykurovania nemôže dosiahnuť vykurovacie zaťaženie;

f)

podiel záložného ohrievača (ak sa používa) pri výpočte účinnosti jednotky v danom období v režime vykurovania.

3.

Ak sa informácie týkajúce sa konkrétneho modelu, ktorý je kombináciou vnútornej(-ých) a vonkajšej(-ích) jednotky(-iek), získali výpočtom na základe konštrukčného výkresu a/alebo extrapoláciou z iných kombinácií, dokumentácia by mala obsahovať podrobnosti o takýchto výpočtoch a/alebo extrapoláciach a preskúšaniach vykonaných na overenie presnosti vykonaných výpočtov (vrátane podrobných údajov o matematickom vzorci na výpočet výsledkov takýchto kombinácií alebo o meraniach vykonaných na overenie tohto vzorca).

4.

Chladiaci súčiniteľ (EERrated), a, ak sa uplatňuje, vykurovací súčiniteľ (COPrated) jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa stanoví za normalizovaných menovitých podmienok podľa tabuľky 2 tejto prílohy.

5.

Pri výpočte spotreby elektrickej energie pri chladení (a/alebo vykurovaní) sa podľa potreby zohľadňuje spotreba elektrickej energie všetkých príslušných režimov prevádzky, pričom sa používajú časové obdobia podľa tabuľky 4 tejto prílohy.

Tabuľka 1

Štatistické teplotné intervaly (j), vonkajšia teplota (Tj) v °C a počet hodín podľa jednotlivých štatistických teplotných intervalov v období chladenia a v „priemernom“, „teplejšom“ a „chladnejšom“ vykurovacom období. „db“ = teplota suchého teplomeru

OBDOBIE CHLADENIA

 

VYKUROVACIE OBDOBIE

 

 

 

 

 

 

Priemerné

Teplejšie

Chladnejšie

j

#

Tj

°C

hj

h

 

j

#

Tj

°C

hjA

h

hj W

h

hjC

h

 

db

 

 

 

db

 

 

 

1

17

205

 

1 až 8

– 30 až – 23

0

0

0

2

18

227

 

9

–22

0

0

1

3

19

225

 

10

–21

0

0

6

4

20

225

 

11

–20

0

0

13

5

21

216

 

12

–19

0

0

17

6

22

215

 

13

–18

0

0

19

7

23

218

 

14

–17

0

0

26

8

24

197

 

15

–16

0

0

39

9

25

178

 

16

–15

0

0

41

10

26

158

 

17

–14

0

0

35

11

27

137

 

18

–13

0

0

52

12

28

109

 

19

–12

0

0

37

13

29

88

 

20

–11

0

0

41

14

30

63

 

21

–10

1

0

43

15

31

39

 

22

–9

25

0

54

16

32

31

 

23

–8

23

0

90

17

33

24

 

24

–7

24

0

125

18

34

17

 

25

–6

27

0

169

19

35

13

 

26

–5

68

0

195

20

36

9

 

27

–4

91

0

278

21

37

4

 

28

–3

89

0

306

22

38

3

 

29

–2

165

0

454

23

39

1

 

30

–1

173

0

385

24

40

0

 

31

0

240

0

490

 

 

 

 

32

1

280

0

533

 

 

 

 

33

2

320

3

380

 

 

 

 

34

3

357

22

228

 

 

 

 

35

4

356

63

261

 

 

 

 

36

5

303

63

279

 

 

 

 

37

6

330

175

229

 

 

 

 

38

7

326

162

269

 

 

 

 

39

8

348

259

233

 

 

 

 

40

9

335

360

230

 

 

 

 

41

10

315

428

243

 

 

 

 

42

11

215

430

191

 

 

 

 

43

12

169

503

146

 

 

 

 

44

13

151

444

150

 

 

 

 

45

14

105

384

97

 

 

 

 

46

15

74

294

61

Spolu

 

2 602

 

 

 

4 910

3 590

6 446


Tabuľka 2

Normalizované menovité podmienky, teplota „suchého“ teplomeru (teplota „vlhkého teplomeru“ uvedená v zátvorkách)

Zariadenie

Funkcia

Vnútorná teplota vzduchu

(°C)

Vonkajšia teplota vzduchu

(°C)

klimatizátory s výnimkou jednokanálových klimatizátorov

chladenie

27 (19)

35 (24)

vykurovanie

20 (max. 15)

7(6)

jednokanálové klimatizátory

chladenie

35 (24)

35 (24) (1)

vykurovanie

20 (12)

20 (12) (1)


Tabuľka 3

Referenčné konštrukčné podmienky, teplota „suchého teplomeru“ (teplota „vlhkého teplomeru“ uvedená v zátvorkách)

Funkcia / obdobie

Vnútorná teplota vzduchu

(°C)

Vonkajšia teplota vzduchu

(°C)

Bivalentná teplota

(°C)

Hraničná prevádzková teplota

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

chladenie

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

neuv.

neuv.

vykurovanie / priemerné

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

max. 2

max. – 7

vykurovanie / teplejšie

Tdesignh = 2 (1)

max. 7

max. 2

vykurovanie / chladnejšie

Tdesignh = – 22 (– 23)

max. – 7

max. – 15


Tabuľka 4

Počet prevádzkových hodín podľa druhu zariadenia a funkčného režimu, ktoré sa majú používať pri výpočte spotreby elektrickej energie

Druh zariadenia/funkcia (ak sa uplatňuje)

Jednotka

Vykurovacie obdobie

Režim zapnutia

Režim vypnutia termostatu

Pohotovostný režim

Režim vypnutia

Režim ohrevu kľukovej skrine

 

 

 

chladenie HCE

vykurovanie HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Klimatizátory s výnimkou dvojkanálových a jednokanálových klimatizátorov

Režim chladenia, ak prístroj poskytuje iba chladenie

h/rok

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Režim chladenia a vykurovania, ak prístroj poskytuje obidva režimy

Režim chladenia

h/rok

 

350

221

2 142

0

2 672

Režim vykurovania

h/rok

Priemerné

1 400

179

0

0

179

Teplejšie

1 400

755

0

0

755

Chladnejšie

2 100

131

0

0

131

Režim vykurovania, ak prístroj poskytuje iba vykurovanie

h/rok

Priemerné

1 400

179

0

3 672

3 851

Teplejšie

1 400

755

0

4 345

4 476

Chladnejšie

2 100

131

0

2 189

2 944

Dvojkanálové klimatizátory

 

 

chladenie HCE

vykurovanie HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Režim chladenia, ak prístroj poskytuje iba chladenie

h/60 min.

 

1

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Režim chladenia a vykurovania, ak prístroj poskytuje obidva režimy

Režim chladenia

h/60 min.

 

1

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Režim vykurovania

h/60 min.

 

1

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Režim vykurovania, ak prístroj poskytuje iba vykurovanie

h/60 min.

 

1

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Jednokanálové klimatizátory

 

 

chladenie HCE

vykurovanie HHE

 

 

 

 

Režim chladenia

h/60 min.

 

1

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.

Režim vykurovania

h/60 min.

 

1

neuv.

neuv.

neuv.

neuv.


(1)  V prípade jednokanálových klimatizátorov sa do kondenzátora (odparovača) pri chladení (vykurovaní) nedodáva vonkajší, ale vnútorný vzduch.


PRÍLOHA VIII

Postupoverovania na účely dohľadu nad trhom

Orgány členských štátov pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES uplatňujú na požiadavky uvedené v prílohe II tento postup overovania:

1.

Orgány členského štátu preskúšavajú iba jednu jednotku.

2.

Model klimatizátora s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa považuje za spĺňajúci platné požiadavky vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ak jeho hodnota chladiaceho súčiniteľa v danom období (SEER) prípadne jeho hodnota vykurovacieho súčiniteľa v danom období (SCOP) nie je nižšia ako deklarovaná hodnota mínus 8 %. Hodnoty SEER a SCOP sa stanovujú v súlade s prílohou II.

Model jednokanálového a dvojkanálového klimatizátora sa považuje za spĺňajúci platné požiadavky vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ak jeho výsledky v podmienkach režimu vypnutia a pohotovostného režimu neprekročia hraničné hodnoty o viac ako 10 % a ak jeho hodnota chladiaceho súčiniteľa (EERrated) prípadne jeho hodnota vykurovacieho súčiniteľa (COPrated) nie je nižšia ako deklarovaná hodnota mínus 10 %. Hodnoty EER a COP sa stanovujú v súlade s prílohou II.

Model klimatizátora sa považuje za spĺňajúci platné požiadavky vymedzené v tomto nariadení, ak jeho maximálna hladina akustického výkonu nepresiahne deklarovanú hodnotu o viac ako 2 dB(A)

3.

Ak sa nedosiahne výsledok uvedený v bode 2, orgán dohľadu nad trhom náhodne vyberie na preskúšanie ďalšie tri jednotky rovnakého modelu.

4.

Model klimatizátora s výnimkou jednokanálových a dvojkanálových klimatizátorov sa považuje za spĺňajúci platné požiadavky vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ak priemerná hodnota chladiaceho súčiniteľa v danom období (SEER) prípadne priemerná hodnota vykurovacieho súčiniteľa v danom období (SCOP) daných troch jednotiek nie je nižšia ako deklarovaná hodnota mínus 8 %. Hodnoty SEER a SCOP sa stanovujú v súlade s prílohou II.

Model jednokanálového a dvojkanálového klimatizátora sa považuje za spĺňajúci platné požiadavky vymedzené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ak priemer výsledkov daných troch jednotiek v podmienkach režimu vypnutia a pohotovostného režimu neprekračuje hraničné hodnoty o viac ako 10 % a ak priemerná hodnota chladiaceho súčiniteľa (EERrated) prípadne priemerná hodnota vykurovacieho súčiniteľa (COPrated) nie je nižšia ako deklarovaná hodnota mínus 10 %. Hodnoty EER a COP sa stanovujú v súlade s prílohou II.

Model klimatizátora sa považuje za spĺňajúci platné požiadavky vymedzené v tomto nariadení, ak priemer výsledkov daných troch jednotiek, pokiaľ ide o hladinu akustického výkonu, nepresiahne deklarovanú hodnotu o viac ako 2 dB(A).

5.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 4, model nie je v súlade s týmto nariadením.

Členské štáty uplatňujú na účely overovania zhody s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení postupy uvedené v prílohe II a harmonizované normy, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo iné spoľahlivé, presné a reprodukovateľné metódy výpočtov a meraní, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy.