ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.170.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 170

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
30. júna 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 630/2011 z 21. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 631/2011 z 21. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 632/2011 z 29. júna 2011, ktorým sa na rok 2011 ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1067/2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 633/2011 z 29. júna 2011, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2011/2012

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 634/2011 z 29. júna 2011, ktorým sa otvára stála výzva na predloženie ponuky na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 so zníženým clom na hospodársky rok 2010/2011

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 635/2011 z 29. júna 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aceite Campo de Calatrava (CHOP)]

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2011 z 29. júna 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (CHOP)]

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 637/2011 z 29. júna 2011, ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Beaufort (CHOP)]

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 638/2011 z 29. júna 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

32

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2011 z 29. júna 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

34

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/384/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 20. júna 2011, ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektrickej energie priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave (elektrina z pobrežnej elektrickej siete) v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

36

 

 

2011/385/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2011 o uznaní Ekvádoru podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom K(2011) 4440]  ( 1 )

38

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 111/11/COL z 11. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 8/11/COL

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010)

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 630/2011

z 21. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky niektorých druhov tovaru, ktorých výroba je v Únii nedostatočná, a s cieľom vyhnúť sa narušeniam trhu sa nariadením Rady (EÚ) č. 7/2010 (1) otvorili na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky autonómne colné kvóty, v rámci ktorých sa príslušné výrobky môžu dovážať so zníženými alebo nulovými colnými sadzbami.

(2)

Objemy kvót, stanovené v minulosti, vzťahujúce sa na autonómne colné kvóty Únie s poradovými číslami 09.2767, 09.2813, 09.2977, 09.2628, 09.2629 a 09.2635 nepostačujú na uspokojenie potrieb priemyslu Únie. Preto by sa mali uvedené objemy kvót v prípade colných kvót s poradovými číslami 09.2767 a 09.2813 zvýšiť od 1. júla 2011 a v prípade colných kvót s poradovými číslami 09.2977, 09.2628, 09.2629 a 09.2635 od 1. januára 2011.

(3)

Navyše by sa mal upraviť opis výrobku autonómnej colnej kvóty Únie s poradovým číslom 09.2631.

(4)

Okrem toho už nie je v záujme Únie ďalej udeľovať colné kvóty na druhý polrok 2011, pokiaľ ide o colnú kvótu s poradovým číslom 09.2947. Uvedená kvóta by sa preto mala uzavrieť s účinkom od 1. júla 2011 a zodpovedajúci riadok by sa mal vypustiť z prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 7/2010.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 7/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže niektoré opatrenia stanovené v tomto nariadení by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2011 a iné od 1. júla 2011, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od uvedených dátumov a malo by okamžite nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 7/2010 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2767, 09.2813 a 09.2631 sa nahrádzajú riadkami uvedenými v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2977, 09.2628, 09.2629 a 09.2635 sa nahrádzajú riadkami uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu;

3.

riadok pre colnú kvótu s poradovým číslom 09.2947 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2011.

Článok 1 bod 2 sa však uplatňuje od 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 21. júna 2011

Za Radu

predseda

FAZEKAS S.


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA I

Colné kvóty podľa článku 1 bodu 1

Poradové číslo

Kód KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2767

ex 2910 90 00

80

Alylglycidyléter

1.1.–31.12.

4 300 ton

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Koextrudovaný trojvrstvový film z polyvinylbutyralu bez stupňovaného farebného pásu obsahujúci v hmotnosti 29 % alebo viac, ale najviac 31 % 2,2’-etyléndioxydietyl-bis(2-etylhexanoátu) ako zmäkčovadla

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nemontované sklené šošovky, hranoly a spájané prvky na použitie pri výrobe tovaru s číselnými znakmi KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 (1)

1.1.–31.12.

5 000 000 jednotiek

0 %


PRÍLOHA II

Colné kvóty podľa článku 1 bodu 2

Poradové číslo

Kód KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2977

2926 10 00

 

Akrylonitril

1.1. – 31.12.

50 000 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkaniny zo sklených vlákien potiahnuté plastom, s plošnou hmotnosťou 120 g/m2 (± 10 g/m2), druhov používaných na výrobu rolovacích sieťok proti hmyzu s pevnými rámami

1.1. – 31.12.

1 900 000 m2

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hliníkové teleskopické držadlo určené na použitie pri výrobe batožín (1)

1.1. – 31.12.

600 000 jednotiek

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optické vlákna určené na výrobu káblov zo sklených vlákien položky 8544 (1)

1.1. – 31.12.

3 300 000 km

0 %


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/4


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 631/2011

z 21. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Je v záujme Únie, aby sa úplne pozastavilo uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na viacero nových výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1255/96 (1).

(2)

Číselné znaky KN a kód TARIC 2933399970, 2933399980, 8507803040 a 8507803050 pre štyri výrobky, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96 by sa mali vypustiť, pretože už nie je ďalej v záujme Únie zachovať pre tieto výrobky pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka.

(3)

S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba v 15 prípadoch pozastavenia uplatňovania cla upraviť opis výrobku v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96. Tieto pozastavenia by sa mali vypustiť zo zoznamu v uvedenej prílohe a znovu vložiť ako nové pozastavenia, pričom sa použije nový opis výrobkov. Okrem toho by sa mali zmeniť kódy TARIC pre 12 výrobkov.

(4)

Pozastavenia, pri ktorých treba vykonať uvedené technické úpravy, by sa mali vypustiť zo zoznamu pozastavení uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96 a znovu v predmetnom zozname uviesť s novými opismi výrobkov alebo novými kódmi TARIC.

(5)

V záujme prehľadnosti by sa pozmenené údaje v zozname vložených a vypustených pozastavení uvedenom v prílohách I a II k tomuto nariadeniu mali v tomto nariadení označiť hviezdičkou.

(6)

Zo skúsenosti vyplynula potreba stanoviť termín uplynutia platnosti jednotlivých prípadov pozastavenia uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96, aby sa zabezpečilo zohľadnenie technologických a hospodárskych zmien. Nemalo by sa tým však vylúčiť predčasné ukončenie platnosti určitých opatrení alebo predĺženie ich platnosti, ak sú odôvodnené z hospodárskeho hľadiska, v súlade so zásadami ustanovenými v oznámení Komisie z roku 1998 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a kvótach (2).

(7)

Nariadenie (ES) č. 1255/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Keďže pozastavenia ustanovené v tomto nariadení majú nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2011, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od uvedeného dátumu a malo by nadobudnúť účinnosť neodkladne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1255/96 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladajú sa riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

riadky pre výrobky, ktorých číselné znaky KN a kódy TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa vypúšťajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 21. júna 2011

Za Radu

predseda

FAZEKAS S.


(1)  Ú. v. ES L 158, 29.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 128, 25.4.1998, s. 2.


PRÍLOHA I

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 1

Kod CN

TARIC

Opis

Sadzba všeobecného cla

Doba platnosti

0811 90 50

0811 90 70

 (1)ex 0811 90 95

70

Ovocie rodu Vaccinium, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

 (1)ex 1517 90 99

10

Rastlinný olej, rafinovaný, obsahujúci v hmotnosti 25 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny arachidónovej, alebo 12 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny dokosahexaénovej a štandardizovaný slnečnicovým olejom s vysokým obsahom kyseliny olejovej (HOSO)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2011

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

40

93

Koncentrát pyré z manga:

druhu Mangifera,

s Brixovou hodnotou 28 alebo viac, ale najviac 30

na použitie pri výrobe ovocných štiav (1)

6 %(3)

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2007 99 50

ex 2008 99 49

50

50

Koncentrát pyré z aceroly:

druhu Malpighia,

s Brixovou hodnotou 20,

na použitie pri výrobe ovocných štiav (1)

9 %(3)

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2007 99 50

ex 2008 99 48

60

20

Koncentrát pyré z guavy:

druhu Psidium,

s Brixovou hodnotou 20,

na použitie pri výrobe ovocných štiav (1)

6 %(3)

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2008 99 48

94

Pyré z manga:

nie je z koncentrátu,

druhu Mangifera,

s Brixovou hodnotou 16,

na použitie pri výrobe ovocných štiav (1)

6 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2009 41 10

ex 2009 41 99

70

70

Ananásová šťava:

nie je z koncentrátu,

druhu Ananas,

s Brixovou hodnotou 11 alebo viac, ale najviac 16,

na použitie pri výrobe ovocných štiav (1)

8 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2818 10 91

10

Spekaný (sintrovaný) korund s mikrokryštalickou štruktúrou, obsahujúci v hmotnosti:

94 % alebo viac, ale nie viac ako 98,5 % α-Al2O3,

2 % (± 1,5 %) horečnatého spinelu,

1 % (± 0,6 %) oxidu ytritého a

2 % (± 1,2 %) oxidu lantanitého a 2 % (± 1,2 %) oxidu neodymitého

menej ako 50 % z celkovej hmotnosti častíc s veľkosťou viac ako 10 mm

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 2825 50 00

20

Oxid meďný alebo meďnatý obsahujúci v hmotnosti 78 % alebo viac medi a nie viac ako 0,03 % chloridu

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 2826 19 90

10

Fluorid volfrámový s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo viac

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 2833 29 80

20

Monohydrát síranu manganatého

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 2833 29 80

30

Síran zirkoničitý

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 2836 99 17

20

Zásaditý uhličitan zirkoničitý

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 2903 69 90

70

α,α,α‘,α’-Tetrachlór-o-xylén

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2905 29 90

30

Dodeka-8,10-dién-1-ol

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetoxytoluén

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-én-1-yl acetát

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-diényl acetát

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-én-1-yl acetát

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2917 12 00

20

Dimetyl adipát

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2917 39 95

40

1,2-Anhydrid kyseliny benzén-1,2,4-trikarboxylovej

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2920 90 85

20

Tris(metylfenyl)fosfit

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2920 90 85

30

2,2’-[[3,3‘,5,5’-Tetrakis(1,1-dimetyletyl)[1,1’-bifenyl]-2,2’-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepín]

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2920 90 85

40

Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritol difosfit

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2921 42 00

82

2-Chlór-4-nitroanilín

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorid

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2921 49 00

80

4-Heptafluórizopropyl-2-metylanilín

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2922 49 85

45

Glycín

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 2923 90 00

10

Hydroxid tetrametylamónny, vo forme vodného roztoku, obsahujúci v hmotnosti 25 % (± 0,5 %) hydroxidu tetrametylamónneho

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 2923 90 00

75

Hydroxid tetraetylamónny, vo forme vodného roztoku, obsahujúci:

35 % (± 0,5 %) v hmotnosti hydroxidu tetraetylamónneho,

nie viac ako 1 000 mg/kg chloridu,

nie viac ako 2 mg/kg železa a

nie viac ako 10 mg/kg draslíku

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2924 29 98

35

2’-Metoxyacetoacetanilid

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2924 29 98

40

N,N’-1,4-Fenylénbis[3-oxobutánamid]

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2924 29 98

45

Propoxur (ISO)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2924 29 98

50

N,N’-(2,5-Dichlór-1,4-fenylén)bis[3-oxobutánamid]

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2924 29 98

55

N,N’-(2,5-Dimetyl-1,4-fenylén)bis[3-oxobutánamid]

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2924 29 98

60

N,N’-(2-Chlór-5-metyl-1,4-fenylén)bis[3-oxobutánamid]

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2926 90 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimetoxyfenyl)-2-metylpropánnitril, hydrochlorid

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-Bis(izokyanátometyl)bicyklo[2.2.1]heptán

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2930 90 99

10

2,3-Bis((2-sulfanyletyl)sulfanyl)-1-propántiol

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2930 90 99

20

2-Metoxy-N-[2-nitro-5-(fenylsulfanyl)fenyl]acetamid

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2930 90 99

55

Tiomočovina

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2930 90 99

65

Pentaerytritol tetrakis(3-sulfanylpropanoát)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2931 00 99

30

Dietylborán izopropoxid

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetylhydantoín

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2933 39 99

85

2-Chlór-5-chlórmetylpyridín

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2933 69 80

55

Terbutrín (ISO)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2933 99 80

64

((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoxyfenyl) etoxy]cyklohexyl}pyrolidín-3-ol, hydrochlorid

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2934 99 90

85

N2-[1-(S)-Etoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluóracetyl-L-lyzyl-N2-karboxy anhydrid

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2934 99 90

86

Ditianón (ISO)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenylén) bis(4H-3,1-benzoxazín-4-ón)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2935 00 90

40

Imazosulfurón (ISO) s čistotou v hmotnosti 98 % alebo viac

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 2935 00 90

42

Penoxsulám (ISO)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3204 11 00

10

Farbivo C.I. Disperse Yellow 54 tiež známe ako C.I. Solvent Yellow 114

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3204 11 00

20

Farbivo C.I. Disperse Yellow 241

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3204 11 00

30

Prípravok z disperzných farbív obsahujúci:

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3204 19 00

71

Farbivo C.I. Solvent Brown 53

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3204 19 00

72

Farbivo C.I. Solvent Yellow 93

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3204 19 00

73

Farbivo C.I Solvent Blue 104

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 3208 20 10

20

Roztok ponorného krycieho náteru obsahujúci v hmotnosti 0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 15 % akrylát-metakrylát-alkénsulfonátových kopolymérov s fluórovanými bočnými reťazcami, v roztoku n-butanolu a/alebo 4-metyl-2-pentanolu a/alebo diizoamyléteru

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 3215 90 00

40

Suchý atramentový prášok na základe hybridnej živice (vyrobenej z polystyrén akrylovej živice a polyesterovej živice) zmiešanej s:

voskom;

polymérom na základe vinylu a

farbiacim činidlom

na použitie pri výrobe tonerov do fotokopírovacích strojov, faxovacích strojov, tlačiarní a multifunkčných zariadení (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 3707 90 90

85

Zvitky obsahujúce:

suchú vrstvu svetlocitlivej akrylovej živice,

polyetyléntereftalátovú ochrannú fóliou na jednej strane a

polyetylénovú ochrannú fóliou na druhej strane

0 %

1.7.2011 – 31.12.2014

ex 3808 93 90

20

Prípravok pozostávajúci z benzyl(purín-6-yl)amínu v roztoku glykolu, obsahujúci v hmotnosti:

1,88 % alebo viac, ale nie viac ako 2,00 % benzyl(purín-6-yl)amínu

druhu používaného ako rastový regulátor rastlín

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3808 93 90

30

Vodný roztok obsahujúci v hmotnosti:

1,8 % para-nitrofenolátu sodného,

1,2 % orto-nitrofenolátu sodného,

0,6 % 5-nitroguajakolátu sodného

na použitie pri výrobe regulátorov rastu rastlín (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3808 93 90

40

Zmes vo forme bieleho prášku obsahujúca v hmotnosti:

3 % alebo viac, ale nie viac ako 3,6 % 1-metylcyklopropénu s čistotou viac ako 96 % a

s obsahom menej ako 0,05 % 1-chlór-2-metylpropénu a 0,05 % 3-chlór-2-metylpropénu ako nečistoty

na použitie pri výrobe rastového regulátora ovocia, zeleniny a okrasných rastlín s osobitným generátorom pri pozberovom ošetrení (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3808 93 90

50

Prípravok vo forme prášku, obsahujúci v hmotnosti:

55 % alebo viac giberelínu A4,

1 % alebo viac, ale nie viac ako 35 % giberelínu A7,

90 % alebo viac giberelínu A4 v kombinácii s giberelínom A7,

nie viac ako 10 % vody v kombinácii s inými prírodne sa vyskytujúcimi giberelínmi

druhu používaného ako rastový regulátor rastlín

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3815 12 00

20

Práškový katalyzátor na základe platiny na uhlíkovom nosiči, obsahujúci v hmotnosti 9,5 % alebo viac, ale nie viac ako 10,5 % platiny, na použitie ako katalyzátor palivových článkov (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3815 12 00

30

Katalyzátor na základe zliatiny platiny na uhlíkovom nosiči, obsahujúci v hmotnosti 11 % alebo viac, ale nie viac ako 12,6 % platiny, na použitie ako katalyzátor palivových článkov (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3815 90 90

30

Katalyzátor pozostávajúci zo suspenzie týchto zložiek v minerálnom oleji:

tetrahydrofuránové zlúčeniny chloridu horečnatého a chloridu titánitého a

oxid kremičitý

s obsahom 6,6 % (± 0,6 %) v hmotnosti horčíka a

s obsahom 2,3 % (± 0,2 %) v hmotnosti titánu

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 3824 90 97

46

Anhydrid kyseliny karboxylovej základné tvrdidlo pre epoxidovú živicu, v tekutej forme, so špecifickou hmotnosťou pri 25 °C 1,15 g/cm3 alebo viac, ale nie viac ako 1,20 g/cm3

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 3824 90 97

58

N2-[1-(S)-Etoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluóracetyl-L-lyzyl-N2-karboxy anhydrid v 37 % roztoku dichlórmetánu

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3824 90 97

59

3‘,4‘,5’-Trifluórbifenyl-2-amín, vo forme roztoku v toluéne, obsahujúcom v hmotnosti 80. % alebo viac, ale nie viac ako 90 % 3‘,4‘,5’-trifluórbifenyl-2-amínu

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3901 30 00

80

Etylén-vinylacetátový kopolymér

obsahujúci v hmotnosti 27,8 % alebo viac, ale nie viac ako 29,3 % vinylacetátu;

s indexom tavenia 22 g/10 min. alebo viac, ale nie viac ako 28 g/10 min.;

obsahujúci nie viac ako 15 mg/kg vinylacetátového monoméru

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3901 30 00

82

Etylén-vinylacetátový kopolymér

obsahujúci v hmotnosti 9,8 % alebo viac, ale nie viac ako 10,8 % vinylacetátu;

s indexom tavenia 2,5 g/10 min. alebo viac, ale nie viac ako 3,5 g/10 min.;

obsahujúci nie viac ako 15 mg/kg vinylacetátového monoméru

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3901 90 90

80

Blokový kopolymér etylénu s okténom vo forme peliet

so špecifickou hmotnosťou 0,862 alebo viac, ale nie viac ako 0,865;

schopný natiahnuť sa aspoň na 200 % svojej pôvodnej dĺžky;

s hysterézou 50 % (± 10 %);

s trvalou deformáciou nie viac ako 20 %;

na použitie pri výrobe detských plienok (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3901 90 90

82

Kopolymér etylénu a kyseliny metakrylovej

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 3902 10 00

40

Polypropylén neobsahujúci zmäkčovadlo s:

pevnosťou v ťahu 32-60 MPa (stanovenou podľa metódy ASTM D638);

pevnosťou v ohybe 50-90 MPa (stanovenou podľa metódy ASTM D790);

rýchlosťou toku taveniny (MFR) 5-15 g/10 min. pri 230 °C/2,16 kg (stanovenou podľa metódy ASTM D1238);

obsahom polypropylénu v hmotnosti 40 % alebo viac, ale nie viac ako 80 %,

obsahom sklenených vlákien v hmotnosti 10 % alebo viac, ale nie viac ako 30 %,

obsahom sľudy v hmotnosti 10 % alebo viac, ale nie viac ako 30 %

0 %

1.7.2011 – 31.12.2014

ex 3902 90 90

84

Zmes hydrogénovaného blokového kopolyméru styrénu, polyetylénového vosku a živice na zvýšenie lepivosti, vo forme peliet, obsahujúca v hmotnosti:

70 (± 5) % blokového kopolyméru styrénu,

15 (± 5) % polyetylénového vosku a

15 (± 5) % živice na zvýšenie lepivosti

s nasledovnými fyzikálnymi vlastnosťami:

schopná natiahnuť sa aspoň na 200 % svojej pôvodnej dĺžky;

s hysterézou 50 % (± 10 %);

s trvalou deformáciou nie viac ako 20 %;

na použitie pri výrobe detských plienok (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 3903 90 90

86

Zmes obsahujúca v hmotnosti:

45 % alebo viac, ale najviac 65 % polymérov styrénu

35 % alebo viac, ale najviac 45 % polyfenylénéteru

najviac 10 % ostatných prídavných látok

a s jedným alebo viacerými nasledujúcimi špeciálnymi farebnými efektmi:

kovovým alebo perleťovým efektom s vizuálnym uhlovým metamerizmom spôsobeným aspoň 0,3 % pigmentu vo forme vločiek

fluorescenčným efektom, charakterizovaným vysielaním svetla počas absorpcie ultrafialového žiarenia

jasným bielym efektom, charakterizovaným L (1) najmenej 92, b (1) najviac 2, a (1) v rozmedzí –5 a 7 na farebnej škále CIELab

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 3907 99 90

80

Kopolymér pozostávajúci v hmotnosti zo 72 % alebo viac kyseliny tereftalovej a/alebo jej derivátov a cyklohexándimetanolu, doplnený lineárnymi a/alebo cyklickými diolmi

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3909 40 00

20

Prášok z častíc teplom vytvrdenej živice, v ktorom sú rovnomerne rozptýlené magnetické častice, na použitie pri výrobe tonerov fotokopírovacích strojov, faxovacích strojov, tlačiarní a multifunkčných zariadení (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3911 90 99

30

1,4:5,8-Dimetanonaftalén,2-etylidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-polymér s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-indénom, hydrogenovaný

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3911 90 99

35

Alternovaný kopolymér etylénu a anhydridu kyseliny maleínovej (EMA)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3919 90 00

63

Koextrudovaný trojvrstvový film:

každá vrstva obsahuje zmes polypropylénu a polyetylénu;

obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 3 % iných polymérov;

s alebo bez obsahu oxidu titaničitého v strednej vrstve;

potiahnutý akrylovým na tlak citlivým lepidlom a

s odnímateľnou ochrannou fóliou;

s celkovou hrúbkou nie viac ako 110 μm

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 3921 90 55

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

25

21

29

Predimpregnované listy alebo zvitky obsahujúce polyimidovú živicu

0 %

1.7.2011 – 31.12.2014

ex 5603 13 10

20

Netkaná textília z polyetylénového pradiva, potiahnutá,

s plošnou hmotnosťou viac ako 80 g/m2, ale najviac 105 g/m2 a

odporom vzduchu (Gurley) 8 s alebo viac, ale najviac 75 s (stanovené metódou ISO 5636/5)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 7009 91 00

10

Nezarámované sklenené zrkadlá

s dĺžkou 1 516 (± 1 mm),

so šírkou 553 (± 1 mm),

s hrúbkou 3 (± 0,1 mm);

so zadnou stranou zrkadla pokrytou ochranným polyetylénovým (PE) filmom, s hrúbkou 0,11 mm alebo viac, ale najviac 0,13 mm;

obsahom olova najviac 90 mg/kg a

s odolnosťou proti korózii 72 hodín alebo viac podľa skúšky postrekovaním soľou ISO 9227

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 7019 19 10

10

Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 33 texov alebo jej násobkom (± 7,5 %), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva s menovitým priemerom 3,5 μm alebo 4,5 μm, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 3 μm alebo viac, ale najviac 5,2 μm, iné ako spracované na zlepšenie ich priľnavosti k elastomérom

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 7019 19 10

20

Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 10,3 texov alebo viac, ale najviac 11,9 texov, získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 4,83 μm alebo viac, ale najviac 5,83 μm

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 7019 19 10

25

Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 5,1 texov alebo viac, ale najviac 6,0 texov, získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 4,83 μm alebo viac, ale najviac 5,83 μm

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 7019 19 10

30

Priadza z E-skla s dĺžkovou hmotnosťou 22 texov (± 1,6 texov), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva s menovitým priemerom 7 μm, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 6,35 μm alebo viac, ale najviac 7,61 μm

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

55

Sklenený kábel impregnovaný kaučukom alebo plastom, získaný zo sklenených vlákien typu K alebo U, ktorý sa skladá:

z 9 % alebo viac, ale najviac 16 % oxidu horečnatého,

z 19 % alebo viac, ale najviac 25 % oxidu hlinitého,

z 0 % alebo viac, ale najviac 2 % oxidu boritého,

bez oxidu vápenatého,

potiahnutý latexom pozostávajúcim aspoň z rezorcinolformaldehydovej živice a chlórsulfónovaného polyetylénu

0 %

1.7.2011 – 31.12.2014

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

60

30

Sklené vlákno s vysokým modulom pružnosti (typ K) impregnované kaučukom, získané zo zakrútených sklených priadzí s vysokým modulom pružnosti, potiahnuté latexom pozostávajúcim z rezorcinolformaldehydovej živice, ktorý môže obsahovať vinylpyridín a/alebo hydrogenovaný akrylonitrilbutadiénový kaučuk (HNBR)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

70

20

Sklený kábel impregnovaný kaučukom alebo plastom, získaný zo zakrútených sklených priadzí, potiahnutý latexom pozostávajúcim aspoň z rezorcinolformaldehydvinylpyridínovej živice a akrylonitrilbutándiénového kaučuku (NBR)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

 (1)ex 7019 90 99

80

10

Sklenený kábel impregnovaný kaučukom alebo plastom, získaný zo zakrútenej sklenej priadze, potiahnutý latexom tvoreným aspoň rezorcinol-formaldehydovou živicou a chlórosulfonovaným polyetylénom

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

 (1)ex 7019 40 00

 (1)ex 7019 40 00

11

19

Tkaniny z prameňov, impregnované epoxidovou živicou, s koeficientom tepelnej rozťažnosti medzi 30 °C a 120 °C (stanovené podľa metódy IPC-TM-650)

10 ppm na °C alebo viac, ale najviac 12 ppm na °C na dĺžku a šírku a

20 ppm na °C alebo viac, ale najviac 30 ppm na °C na hrúbku, s teplotou prechodu skla 152 °C alebo viac, ale najviac 153 °C (stanovené podľa metódy IPC-TM-650)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

10

20

Plechy a tyče z hliníkovo-lítiových zliatin

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 7607 20 90

20

Mazacia vrchná fólia s celkovou hrúbkou nie viac ako 350 μm, zložená z

vrstvy hliníkovej fólie s hrúbkou od 70 μm alebo viac, ale nie viac ako 150 μm,

mazadla rozpustného vo vode s hrúbkou 20 μm alebo viac, ale nie viac ako 200 μm, a v pevnom skupenstve pri izbovej teplote

na použitie pri výrobe dosiek s plošnými spojmi (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8104 30 00

10

Prášok z horčíka:

s čistotou v hmotnosti 98 % alebo viac,

s veľkosťou častice 0,2 mm alebo viac, ale nie viac ako 0,8 mm

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 8108 90 50

60

Dosky, plechy, pásy a fólie zo zliatiny titánu, hliníka, kremíka a nióbu obsahujúce:

0,4 % alebo viac, ale nie viac ako 0,6 % hmotnosti hliníka,

0,35 % alebo viac, ale nie viac ako 0,55 % hmotnosti kremíka a

0,1 % alebo viac, ale nie viac ako 0,3 % nióbu

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 8302 42 00

ex 9401 90 80

80

10

Kotúč so západkou, druhu používaného pri výrobe polohovateľných sedadiel v automobile

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8407 90 90

20

Kompaktný systém motora na skvapalnený ropný plyn so:

6 valcami,

výkonom 75 kW alebo viac, ale nie viac ako 80 kW,

upravenými nasávacími a výfukovými ventilmi na nepretržitú prevádzku s veľkým zaťažením

na použitie pri výrobe vozidiel položky 8427 (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 8414 30 81

50

Hermetické alebo polohermetické elektrické špirálové kompresory s nastaviteľnou rýchlosťou, s nominálnym menovitým výkonom 0,5 kW alebo viac, ale nie viac ako 10 kW, so zdvihovým objemom valcov nie viac ako 35 cm3, druhu používaných v chladiarenských zariadeniach

0 %

1.7.2011 – 31.12.2014

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

50

80

Stroje, ktoré sú súčasťou výrobnej linky na výrobu lítiovo-iónových batérií do elektrických osobných automobilov, určené na výstavbu takejto výrobnej linky(1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8483 40 90

80

Prevodová skriňa s:

nie viac ako 3 prevodovými stupňami,

automatickým systémom spomalenia a

systémom reverzácie výkonu

na použitie pri výrobe tovaru položky 8427 (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 8501 10 99

79

Motor na jednosmerný prúd s kefkami a vnútorným rotorom s trojfázovým vinutím s/bez závitovky na rozsah menovitých teplôt aspoň – 20 °C až + 70 °C

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

 (1)ex 8501 31 00

40

Motor na jednosmerný prúd s permanentným magnetom s

viacfázovým vinutím,

vonkajším priemerom 30 mm alebo viac, ale nie viac ako 80 mm,

menovitou rýchlosťou nie viac ako 15 000 ot./min.,

výkonom 45 W alebo viac, ale nie viac ako 300 W a

napájacím napätím 9 V alebo viac, ale nie viac ako 25 V

0 %

1.7.2011 – 31.12.2014

ex 8507 10 20

80

Olovená štartovacia batéria s:

účinnosťou nabíjania 200 % alebo viac úrovne rovnocenného bežného akumulátora počas prvých 5 sekúnd nabíjania,

tekutým elektrolytom

na použitie pri výrobe osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s vysoko regeneratívnym pohonom alternátora alebo so systémami štart/stop s vysoko regeneratívnym pohonom alternátora (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 8507 80 30

60

Dobíjateľné lítiovo-iónové batérie s

dĺžkou 1 213 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 575 mm,

šírkou 245 mm alebo viac, ale nie viac ako 1 200 mm,

výškou 265 mm alebo viac, ale nie viac ako 755 mm,

hmotnosťou 265 kg alebo viac, ale nie viac ako 294 kg,

s menovitou kapacitou 66,6 Ah

dodávané v balení po 48 modulov

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Elektronická obvodová doska bez osobitného krytu na spustenie a ovládanie kief vysávača napájaná nie viac ako 300 W

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

20

98

Elektronické obvodové dosky, ktoré

sú navzájom prepojené prostredníctvom kábla alebo rádiovou frekvenciou a s riadiacou doskou motora a

regulujú fungovanie (zapínanie alebo vypínanie a saciu kapacitu) vysávačov podľa uloženého programu,

s/bez ukazovateľov fungovania vysávača (sacej kapacity a/alebo plného vrecka na prach a/alebo plného filtra

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 8522 90 80

83

Optická snímacia jednotka blu-ray, tiež s funkciou záznamu, na použitie s blu-ray, DVD a CD diskami, obsahujúca aspoň:

laserové diódy fungujúce na troch rôznych vlnových dĺžkach,

integrovaný obvod fotosnímača a

ovládač,

na použitie pri výrobe výrobkov patriacich do položky 8521 (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

 (1)ex 8525 80 19

31

Televízne kamery pre uzatvorené okruhy (CCTV)

s hmotnosťou nie viac ako 5,9 kg,

s krytom alebo bez krytu,

s rozmermi nie viac ako 400 mm × 250 mm,

s jedným snímačom prvku CCD („Charge-Couple Device“) alebo so snímačom CMOS („Complementary Metal-Oxide-Semiconductor“),

s efektívnym počtom pixelov nepresahujúcim 5 megapixelov

na použitie v monitorovacích systémoch CCTV (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2013

ex 8526 91 20

ex 8528 59 80

80

10

Integrovaný audio modul (IAM) s digitálnym video výstupom pre pripojenie k LCD monitoru s dotykovou obrazovkou, prepojený prostredníctvom siete MOST (Media Oriented Systems Transport) a prenášaný cez jej vysokorýchlostný protokol s:

doskou s plošnými spojmi (PCB) obsahujúcou prijímač globálneho systému určovania polohy (GPS), gyroskopom a tunerom na naladenie kanála s dopravnými správami (TMC),

diskovou jednotkou s pevným diskom podporujúcou viac máp,

s rádiom v HD kvalite,

systémom rozpoznávania hlasu,

pripojením na externú CD a DVD mechaniku,

vstupným pripojením na Bluetooth, MP3 a USB (Universal Serial Bus),

napätím 10 V alebo viac, ale nie viac ako 16 V

na použitie pri výrobe vozidiel uvedených v kapitole 87 (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8529 90 92

50

Farebná LCD obrazovka LCD monitorov položky 8528:

s uhlopriečkou obrazovky 14,48 cm alebo viac, ale nie viac ako 31,24 cm,

s podsvietením, mikroovládačom,

s CAN (Controller area network) ovládačom s LVDS (Low-voltage differential signaling) rozhraním a CAN/zásuvkou alebo s ovládačom APIX (Automotive Pixel Link) s APIX rozhraním,

v kryte s hliníkovým chladičom na jeho zadnej strane,

bez modulu na spracovanie signálu

na použitie pri výrobe vozidiel položky 8703 (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8536 69 90

84

Zásuvka USB (Universal serial bus) v jednoduchej alebo zloženej forme na pripojenie iných USB zariadení, na použitie pri výrobe tovaru patriaceho do položiek 8521 a 8528 (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8536 90 85

ex 8538 90 99

ex 8543 90 00

96

94

50

Klávesnice, celé zo silikónu alebo polykarbonátu, vrátane tlačidiel s elektrickými kontaktnými prvkami

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8537 10 99

97

Elektronické ovládacie karty na zapínanie a ovládanie jednofázového komutátorového elektromotora na striedavý prúd s výkonom 750 W alebo viac a príkonom viac ako 1 600 W, ale nie viac ako 2 700 W

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8543 70 90

95

Modul na prezeranie a ovládanie mobilného telefónu pozostávajúci zo:

sieťovej zástrčky/CAN (Controller area network) výstupu,

USB portu (Universal Serial Bus) a portov audio vstupu/výstupu a

zahŕňajúci prepínač na video pre rozhranie operačných systémov inteligentného telefónu so sieťou MOST (Media Orientated Systems Transport network) na použitie pri výrobe vozidiel kapitoly 87 (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8545 90 90

20

Papier z uhlíkových vlákien druhu používaného v plynovo difúznych vrstvách v elektródach palivových článkov

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

ex 8708 30 91

10

Bubnová parkovacia brzda:

fungujúca v rámci kotúča prevádzkovej brzdy,

s priemerom 170 mm alebo viac, ale nie viac ako 175 mm

na použitie pri výrobe motorových vozidiel (1)

0 %

1.7.2011 – 31.12.2015

 (1)ex 9001 20 00

10

Materiál pozostávajúci z polarizačnej fólie tiež navinutej na cievkach, vybavenej z jednej alebo z oboch strán priehľadným podkladovým materiálom, tiež z lepiacej vrstvy, pokrytej na jednej alebo oboch stranách snímateľnou fóliou

0 %

1.7.2011 – 31.12.2012


(1)  Pozastavenie týkajúce sa výrobku v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96, pre ktorý sa týmto nariadením zmenili číselné znaky KN alebo TARIC, prípadne opis výrobku.


PRÍLOHA II

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 2

Kód KN

TARIC

 (1)0811 90 50

 

 (1)0811 90 70

 

 (1)ex 0811 90 95

69

 (1)ex 1517 90 99

10

 (1)ex 2825 50 00

11

 (1)ex 2825 50 00

19

 (1)ex 2833 29 80

10

 (1)ex 2836 99 17

10

 (1)ex 2923 90 00

10

ex 2933 39 99

70

ex 2933 39 99

80

 (1)ex 3208 20 10

20

 (1)ex 3707 10 00

55

 (1)ex 3824 90 97

46

 (1)ex 3902 10 00

40

 (1)ex 3903 90 90

86

 (1)ex 3921 90 55

25

 (1)ex 7019 19 10

41

 (1)ex 7019 19 10

42

 (1)ex 7019 19 10

43

 (1)ex 7019 19 10

44

 (1)ex 7019 19 10

45

 (1)ex 7019 19 10

46

 (1)ex 7019 19 10

61

 (1)ex 7019 19 10

62

 (1)ex 7019 19 10

63

 (1)ex 7019 19 10

64

 (1)ex 7019 19 10

65

 (1)ex 7019 19 10

66

 (1)ex 7019 40 00

10

 (1)ex 7019 40 00

20

 (1)ex 7019 90 99

10

 (1)ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 90 99

30

 (1)ex 8108 90 50

60

 (1)ex 8414 30 81

50

 (1)ex 8501 10 99

79

 (1)ex 8501 31 00

40

ex 8507 80 30

40

ex 8507 80 30

50

 (1)ex 8507 80 30

60

 (1)ex 8522 90 80

83

 (1)ex 8525 80 19

31

 (1)ex 9001 20 00

10


(1)  Pozastavenie týkajúce sa výrobku v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96, pre ktorý sa týmto nariadením zmenili číselné znaky KN alebo TARIC, prípadne opis výrobku.


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 632/2011

z 29. júna 2011,

ktorým sa na rok 2011 ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1067/2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (2), sa stanovuje, že ročná dovozná colná kvóta 2 989 240 ton sa rozdelí na tri podkvóty: 572 000 ton pre Spojené štáty americké, 38 853 ton pre Kanadu a 2 378 387 ton pre ostatné tretie krajiny.

(2)

V článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa ustanovuje, že podkvóta III s objemom 2 378 387 ton pre ostatné tretie krajiny sa rozdelí na štyri štvrťročné tranže, ktoré zahŕňajú najmä tranžu 3 pokrývajúcu obdobie od 1. júla do 30. septembra pre množstvo 594 597 ton a tranžu 4 pokrývajúcu obdobie od 1. októbra do 31. decembra pre množstvo 594 596 ton.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu, by sa s cieľom uľahčiť v roku 2011 plynulé zásobovanie trhu Únie obilninami, ktoré patria do podkvóty III, mali tranža 3 a tranža 4 zlúčiť do jednej tranže pokrývajúcej celkové množstvo tranží 3 a 4, teda 1 189 193 ton.

(4)

Na rok 2011 by sa teda mala ustanoviť odchýlka od nariadenia (ES) č. 1067/2008.

(5)

Aby sa zaistilo účinné riadenie postupu vydávania dovozných povolení od 1. júla 2011, musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 3 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1067/2008 tranža 3 na rok 2011 vzťahujúca sa na množstvo 1 189 193 ton pokrýva obdobie od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011.

Odchylne od článku 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa tranža 4 na rok 2011 zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3.


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 633/2011

z 29. júna 2011,

ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 187 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

S cieľom zaistiť zásobovanie trhu Spoločenstva obilninami v priebehu posledných mesiacov hospodárskeho roku 2010/2011 sa nariadením Komisie (EÚ) č. 177/2011 (2) do 30. júna 2011 pozastavili dovozné clá v prípade dovozných colných kvót na pšenicu mäkkú nízkej a strednej kvality otvorených nariadením (ES) č. 1067/2008 (3) a v prípade dovozných colných kvót na kŕmny jačmeň otvorených nariadením (ES) č. 2305/2003 (4).

(2)

Vyhliadky na vývoj trhu s obilninami na začiatku budúceho hospodárskeho roka 2011/2012 naznačujú, že vzhľadom na nízku úroveň zásob a súčasný stav odhadov Komisie, pokiaľ ide o množstvá, ktoré budú z úrody 2011 skutočne k dispozícii, by ceny by mali ostať vysoké. V záujme ľahšieho udržania dovozných tokov užitočných pre rovnováhu na trhu Európskej únie sa preto javí ako potrebné zaručiť kontinuitu v politike dovozu obilnín tým, že sa zachová dočasné pozastavenie dovozného cla v rámci hospodárskeho roku 2011/2012 v prípade dovozných colných kvót, na ktoré sa v súčasnosti toto opatrenie uplatňuje, a to do 31. decembra 2011.

(3)

Hospodárskym subjektom by sa však nemali ukladať sankcie, ak už preprava obilnín určených na dovoz do Únie prebieha. Z tohto dôvodu by bolo vhodné zohľadniť dobu prepravy a umožniť hospodárskym subjektom, aby uviedli obilniny do voľného obehu v rámci režimu pozastavenia uplatňovania ciel ustanoveného v tomto nariadení v prípade všetkých výrobkov, ktorých priama preprava na miesto určenia v Únii sa začala najneskôr 31. decembra 2011. Je preto tiež vhodné stanoviť, aký dôkaz na preukázanie priamej prepravy na miesto určenia v rámci Únie a dátumu začatia uvedenej prepravy je potrebné predložiť.

(4)

S cieľom zabezpečiť dobré riadenie postupu vydávania dovozných povolení od 1. júla 2011 musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Uplatňovanie dovozných ciel na výrobky patriace pod číselné znaky KN 1001 90 99, inej ako vysokej kvality vymedzenej v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 642/2010 (5), a KN 1003 00 sa v hospodárskom roku 2011/2012 pozastavuje na všetok dovoz uskutočnený v rámci colných kvót so zníženým clom, otvorených nariadeniami (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 2305/2003.

2.   Pokiaľ sa priama preprava obilnín uvedených v ods. 1 tohto článku uskutočňuje na miesto určenia v Únii a začala sa najneskôr 31. decembra 2011, pozastavenie uplatňovania dovozných ciel podľa tohto nariadenia ostáva naďalej uplatniteľné na uvedenie príslušných výrobkov do voľného obehu.

Uspokojivý dôkaz o priamej preprave na miesto určenia v Únii a o dátume začatia tejto prepravy sa predkladá príslušným orgánom na základe originálu prepravného dokladu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je uplatniteľné od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 51, 25.2.2011, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7.

(5)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 634/2011

z 29. júna 2011,

ktorým sa otvára stála výzva na predloženie ponuky na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 so zníženým clom na hospodársky rok 2010/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 187 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Počas prvých mesiacov hospodárskeho roku 2010/2011 boli ceny cukru na svetových trhoch konštantne na vysokej úrovni, v dôsledku čoho sa spomalilo tempo dovozu predovšetkým z tretích krajín, na ktoré sa vzťahujú určité preferenčné dohody.

(2)

Komisia na túto situáciu zareagovala a nedávno prijala rad opatrení s cieľom zabezpečiť dodatočné dodávky na trh Únie. K týmto opatreniam patrí aj nariadenie Komisie (EÚ) č. 222/2011 z 3. marca 2011, ktorým sa ustanovujú mimoriadne opatrenia, pokiaľ ide o uvoľnenie cukru a izoglukózy mimo kvóty na trh Únie pri zníženom poplatku za nadbytočné množstvo počas hospodárskeho roka 2010/2011 (2), ktorým sa zvýšila kombinovaná dostupnosť cukru a izoglukózy na trhu Únie o 526 000 ton, a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 302/2011 z 28. marca 2011, ktorým sa otvára mimoriadna dovozná colná kvóta na určité množstvá cukru na hospodársky rok 2010/2011 (3), ktorým sa pozastavilo uplatňovanie dovozného cla na 300 000 ton cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701.

(3)

Dovoz cukru v rámci aktívneho zušľachťovacieho styku v súlade s kapitolou 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4), sa znížil a spracovateľský priemysel zvýšil mieru využívania cukru, na ktorý sa vzťahujú kvóty, vo vyvážaných výrobkoch. Pre tieto skutočnosti zostala situácia súvisiaca s dodávkami na trh Únie napätá a pretrváva riziko, že až do nového zberu budú dodávky počas posledných mesiacov hospodárskeho roku nedostatočné.

(4)

Vysoké ceny cukru na svetovom trhu preto ohrozujú dostupnosť dodávok na trhu Únie. Z uvedeného dôvodu a s ohľadom na zvýšenie dodávok je nevyhnutné uľahčiť dovoz prostredníctvom zníženia dovozného cla na určité množstvo cukru. Toto množstvo a zníženie cla by sa malo posúdiť s ohľadom na súčasný stav a predpokladaný vývoj trhu Únie a svetového trhu s cukrom. Uvedené množstvo a zníženie by sa preto mali opierať o systém predkladania ponúk.

(5)

Mali by sa určiť minimálne požiadavky na ponuky.

(6)

Ku každej ponuke by sa mala zložiť zábezpeka. Táto zábezpeka by sa mala stať zábezpekou pre žiadosť o dovozné povolenie v prípade úspešnej ponuky a mala by sa v prípade neúspešnej ponuky uvoľniť.

(7)

Príslušné orgány členských štátov by mali o prípustných ponukách informovať Komisiu. Na zjednodušenie a štandardizovanie týchto oznámení by sa mali sprístupniť vzory oznámení.

(8)

V prípade každej čiastkovej výzvy na predloženie ponuky by sa Komisii malo umožniť stanoviť minimálne clo, prípadne prideľovací koeficient s cieľom znížiť prijaté množstvá alebo rozhodnúť o nestanovení minimálneho cla.

(9)

Členské štáty by mali uchádzačov v krátkom čase informovať o výsledkoch ich účasti v čiastkovej výzve na predloženie ponuky.

(10)

Príslušné orgány by mali Komisii oznámiť množstvá, na ktoré vydali dovozné povolenia. Na tieto účely by Komisia mala sprístupniť vzory oznámení.

(11)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa na hospodársky rok 2010/2011 otvára postup predkladania ponúk na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 so zníženým clom podľa článku 187 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a s referenčným číslom 09.4314.

Uvedené clo nahrádza clo podľa Spoločného colného sadzobníka a dodatočné clá uvedené v článku 141 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 (5).

Uplatňuje sa nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 (6), ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

1.   Lehota, počas ktorej sa ponuky môžu predkladať v rámci prvej čiastkovej výzvy na predloženie ponuky, sa končí 13. júla 2011 o 12.00 hod. bruselského času.

2.   Lehoty, počas ktorých sa môžu predkladať ponuky v rámci druhej a každej ďalšej čiastkovej výzvy na predloženie ponuky, sa začínajú prvým pracovným dňom po skončení predchádzajúceho obdobia. Končia o 12.00 hod. bruselského času 27. júla 2011, 24. augusta 2011, 14. septembra 2011 a 28. septembra 2011.

3.   Komisia môže predkladanie ponúk pozastaviť v rámci jednej alebo viacerých čiastkových výziev na predloženie ponuky.

Článok 3

1.   Ponuky v súvislosti s týmto postupom predkladania ponúk sa zasielajú príslušným orgánom v členskom štáte faxom alebo elektronicky.

Príslušné orgány členských štátov môžu vyžadovať, aby súčasťou elektronických ponúk bol aj zdokonalený elektronický podpis v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (7).

2.   Ponuky sú prípustné len vtedy, ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

v ponukách sa uvádza:

i)

meno a adresa uchádzača a jeho číslo DPH;

ii)

množstvo cukru, na ktoré sa ponuka predkladá a ktoré je najmenej 20 ton a najviac 45 000 ton;

iii)

navrhovaná výška cla v eurách na tonu cukru zaokrúhlená na najviac dve desatinné miesta;

iv)

osemciferný číselný znak KN cukru;

b)

pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk sa predloží potvrdenie o tom, že uchádzač zložil zábezpeku uvedenú v článku 4 ods.1;

c)

k ponuke sa prikladá žiadosť o dovozné povolenie na ponúkané množstvo a clo, pričom sa uvedú informácie ustanovené v článku 8 ods. 2;

d)

ponuka sa predkladá v úradnom jazyku alebo jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa ponuka predkladá;

e)

v ponuke sa uvádza odkaz na toto nariadenie a termín predloženia ponúk;

f)

ponuka neobsahuje žiadne dodatočné podmienky stanovené uchádzačom okrem podmienok ustanovených v tomto nariadení.

3.   Ponuka, ktorá sa nepredloží v súlade s odsekmi 1 a 2, nie je prípustná.

4.   Žiadatelia nepredkladajú viac ako jednu ponuku s tým istým osemciferným číselným znakom KN v rámci tej istej čiastkovej výzvy na predloženie ponuky.

5.   Ponuka sa po predložení nesmie stiahnuť ani meniť a dopĺňať.

Článok 4

1.   V súlade s ustanoveniami hlavy III nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 (8) zloží každý uchádzač zábezpeku vo výške 150 EUR na tonu cukru, ktorý sa má podľa tohto nariadenia doviesť.

V prípade úspešnej ponuky sa uvedená zábezpeka stáva zábezpekou na dovozné povolenie.

2.   Zábezpeka uvedená v odseku 1 sa v prípade neúspešných uchádzačov uvoľní.

Článok 5

1.   Príslušné orgány členských štátov štátu rozhodnú o platnosti ponúk na základe splnenia podmienok ustanovených v článku 3.

Osoby poverené prijatím a preskúmaním ponúk sú povinné zachovávať pred všetkými neoprávnenými osobami mlčanlivosť o informáciách súvisiacich s predloženými ponukami.

Ak príslušné orgány členských štátov rozhodnú, že ponuka je neplatná, informujú o tom uchádzača.

2.   Dotknutý príslušný orgán do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predloženie ponúk ustanovenej v článku 2 ods. 1 a 2 faxom informuje Komisiu o prípustných predložených ponukách. Uvedené oznámenie neobsahuje údaje uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i).

3.   Forma a obsah oznámení sa vymedzuje na základe vzorov, ktoré členským štátom poskytne Komisia. V prípade, že nie sú predložené žiadne ponuky, príslušný orgán o tom v rovnakej lehote informuje Komisiu faxom.

Článok 6

S ohľadom na súčasný stav a predpokladaný vývoj trhu Únie a svetového trhu s cukrom Komisia v prípade každej čiastkovej výzvy na predloženie ponuky a každého osemciferného číselného znaku KN stanoví minimálne clo alebo rozhodne o nestanovení minimálneho cla prijatím vykonávacieho nariadenia v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Uvedeným nariadením Komisia v prípade potreby takisto stanoví prideľovací koeficient, ktorý sa uplatní na ponuky, ktoré boli predložené na úrovni minimálneho cla. V takom prípade sa zábezpeka uvedená v článku 4 uvoľní pomerne k prideleným množstvám.

Článok 7

1.   Ak nebolo stanovené žiadne minimálne clo, zamietnu sa všetky ponuky.

Príslušné orgány členských štátov neprijmú ponuky, ktoré neboli oznámené, ako sa ustanovuje v článku 5.

2.   Dotknutý príslušný orgán do troch pracovných dní po uverejnení nariadenia uvedeného v článku 6 oznámi žiadateľom výsledok ich účasti v čiastkovej výzve na predloženie ponuky. Zašle vyhlásenie o výbere ponuky všetkým uchádzačom, v ponuke ktorých sa v súvislosti s osemciferným číselným znakom KN uvádza rovnaké alebo vyššie clo ako je minimálne clo stanovené v súvislosti s uvedeným osemciferným číselným znakom KN. Množstvá pridelené podľa osobitného cla a osemciferného číselného znaku KN sú množstvá, na ktoré sa prijali ponuky podľa uvedeného cla a osemciferného číselného znaku KN.

3.   Vyhlásenie o výbere ponuky obsahuje aspoň:

a)

postup, na ktorý sa ponuka vzťahuje;

b)

množstvo prideleného cukru;

c)

výšku cla, ktoré sa má zaplatiť na tonu cukru v množstve uvedenom v písmene b) v eurách zaokrúhlenú na najviac dve desatinné miesta;

d)

osemciferný číselný znak KN cukru.

Článok 8

1.   Najneskôr posledný pracovný deň týždňa po týždni, v ktorom sa uverejnilo nariadenie uvedené v článku 6, vydá príslušný orgán každému úspešnému uchádzačovi dovozné povolenie, čím sa pokryje pridelené množstvo.

2.   Žiadosti o dovozné povolenie a dovozné povolenia obsahujú tieto záznamy:

a)

v kolónke 16 osemciferný číselný znak KN cukru;

b)

v kolónkach 17 a 18 množstvo cukru;

c)

v kolónke 20 aspoň jeden zo záznamov uvedených v časti A prílohy;

d)

v kolónke 24 uplatniteľné clo, pričom sa uvedie jeden zo záznamov uvedených v časti B prílohy.

3.   Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 práva vyplývajúce z dovozných povolení nie sú prenosné.

Článok 9

Vývozné povolenia vydané v súvislosti s čiastkovou výzvou na predloženie ponuky sú platné odo dňa ich vydania až do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nariadenie o čiastkovej výzve uvedené v článku 6 uverejnilo.

Článok 10

Najneskôr posledný pracovný deň druhého týždňa po týždni, v ktorom sa uverejnilo nariadenie uvedené v článku 6, oznámia príslušné orgány Komisii množstvá, na ktoré vydali dovozné povolenia podľa tohto nariadenia. Oznámenie sa zašle elektronicky v súlade so vzormi a metódami, ktoré Komisia členským štátom poskytla.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Jeho účinnosť končí 31. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2011, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 81, 29.3.2011, s. 8.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(8)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.


PRÍLOHA

A.   Záznamy uvedené v článku 8 ods. 2 písm. c)

v bulharčine

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 634/2011; референтен номер 09.4314

v španielčine

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 634/2011; número de referencia 09.4314

v češtine

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011; Referenční číslo 09.4314

v dánčine

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 634/2011; Referencenummer 09.4314

v nemčine

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 634/2011; Referenznummer 09.4314

v estónčine

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 634/2011; viitenumber 09.4314

v gréčtine

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 634/2011; αριθμός αναφοράς 09.4314

v angličtine

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 634/2011; reference number 09.4314

vo francúzštine

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 634/2011; numéro de référence 09.4314

v taliančine

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011; numero di riferimento 09.4314

v lotyštine

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 634/2011; Atsauces numurs 09.4314

v litovčine

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 634/2011; Nuorodos numeris 09.4314

v maďarčine

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett a 634/2011/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4314

v maltčine

:

Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011; numru ta’ referenza 09.4314

v holandčine

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011; referentienummer 09.4314

v poľštine

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011; Numer referencyjny 09.4314

v portugalčine

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro a título do Regulamento de Execução (UE) n.o 634/2011; número de referência 09.4314

v rumunčine

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 634/2011; număr de referință 09.4314

v slovenčine

:

Dovoz so zníženým clom podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 634/2011; Referenčné číslo 09.4314

v slovinčine

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 634/2011; Referenčna številka 09.4314

vo fínčine

:

Tuonti alennetuin tullein täytäntönpanoasetuksen (EU) N:o 634/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4314

vo švédčine

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 634/2011; Referensnummer 09.4314

B.   Záznamy uvedené v článku 8 ods. 2 písm. d)

v bulharčine

:

Мито (мито върху приетата оферта)

v španielčine

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

v češtine

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

v dánčine

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

v nemčine

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

v estónčine

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

v gréčtine

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

v angličtine

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

vo francúzštine

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

v taliančine

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)

v lotyštine

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

v litovčine

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

v maďarčine

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

v maltčine

:

Dazju doganali: (id-dazju doganali tal-offerta rebbieħa)

v holandčine

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

v poľštine

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

v portugalčine

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

v rumunčine

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

v slovenčine

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

v slovinčine

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

vo fínčine

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

vo švédčine

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 635/2011

z 29. júna 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aceite Campo de Calatrava (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Aceite Campo de Calatrava“ do registra, ktorú predložilo Španielsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 287, 23.10.2010, s. 16.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje, atď.)

ŠPANIELSKO

Aceite Campo de Calatrava (CHOP)


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 636/2011

z 29. júna 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Francúzska o registráciu názvu „Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel“ bola v súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 302, 9.11.2010, s. 11.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.7.   Čerstvé ryby, mäkkýše, kôrovce a výrobky z nich

FRANCÚZSKO

Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel (CHOP)


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 637/2011

z 29. júna 2011,

ktorým sa schvaľuje väčšia zmena a doplnenie špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Beaufort (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Beaufort“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Keďže príslušná zmena a doplnenie nie je menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia žiadosť o zmenu a doplnenie uverejnila podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, táto zmena a doplnenie sa teda musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 302, 9.11.2010, s. 16.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

FRANCÚZSKO

Beaufort (CHOP)


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 638/2011

z 29. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

40,6

TR

40,0

ZZ

31,7

0707 00 05

TR

95,0

ZZ

95,0

0709 90 70

EC

28,8

TR

108,5

ZZ

68,7

0805 50 10

AR

63,5

CL

88,7

TR

67,0

UY

57,0

ZA

86,7

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

139,6

BR

77,0

CA

105,9

CL

93,2

CN

77,3

NZ

104,6

US

163,6

UY

64,1

ZA

97,0

ZZ

102,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

294,4

XS

152,4

ZZ

178,8

0809 20 95

TR

335,9

ZZ

335,9

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/34


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 639/2011

z 29. júna 2011,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/2011 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 629/2011 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011, s. 25.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95, uplatniteľné od 30. júna 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

51,67

0,00

1701 11 90 (1)

51,67

0,00

1701 12 10 (1)

51,67

0,00

1701 12 90 (1)

51,67

0,00

1701 91 00 (2)

53,59

1,39

1701 99 10 (2)

53,59

0,00

1701 99 90 (2)

53,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/36


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY

z 20. júna 2011,

ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektrickej energie priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave („elektrina z pobrežnej elektrickej siete“) v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

(2011/384/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (1), a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Listom zo 4. marca 2010 sa Švédsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektrickej energie na elektrinu priamo dodávanú plavidlám kotviacim v prístave („elektrina z pobrežnej elektrickej siete“) podľa článku 19 smernice 2003/96/ES.

(2)

Cieľom zníženia dane, ktoré Švédsko zamýšľa uplatňovať, je podporiť väčšie využívanie elektriny z pobrežnej elektrickej siete ako takého spôsobu uspokojovania energetických potrieb lodí v kotviskách prístavov, ktorý je v porovnaní so spaľovaním lodných palív na palube plavidiel menej škodlivý pre životné prostredie.

(3)

Pokiaľ sa využívaním elektriny z pobrežnej elektrickej siete zabraňuje emisiám látok znečisťujúcich ovzdušie súvisiacich so spaľovaním lodných palív na palube plavidiel v kotviskách, prispieva to k zlepšeniu kvality miestneho ovzdušia v prístavných mestách. Pri osobitných podmienkach štruktúry výroby elektriny v dotknutom regióne, t. j. na severskom trhu s elektrickou energiou zahŕňajúcom Švédsko, Dánsko, Fínsko a Nórsko, sa okrem toho očakáva, že využívaním elektriny z pobrežnej elektrickej siete namiesto elektriny vyrábanej spaľovaním lodných palív na palube sa zabráni emisiám CO2. Očakáva sa preto, že dané opatrenie prispeje k cieľom politík Únie v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a klímy.

(4)

Udelením povolenia Švédsku, aby na elektrinu z pobrežnej elektrickej siete uplatňovalo zníženú sadzbu dane, sa neprekročí rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa, keďže výroba elektriny na palube zostane vo väčšine prípadov aj naďalej konkurencieschopnejšou alternatívou. Z rovnakého dôvodu a vzhľadom na súčasnú pomerne nízku mieru preniknutia tejto technológie na trh dané opatrenie v období jeho uplatňovania pravdepodobne nepovedie k významnému narušeniu hospodárskej súťaže a nebude teda mať nepriaznivý vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu.

(5)

Z článku 19 ods. 2 smernice 2003/96/ES vyplýva, že každé povolenie udelené podľa uvedeného ustanovenia má byť prísne časovo obmedzené. Keďže toto obdobie musí byť dostatočne dlhé na to, aby prevádzkovateľov prístavov neodrádzalo od uskutočnenia potrebných investícií, ale nesmie ani narušiť budúci vývoj existujúceho právneho rámca, je vhodné udeliť požadované povolenie na trojročné obdobie, avšak s výhradou nadobudnutia platnosti všeobecných ustanovení v tejto oblasti v okamihu pred predpokladaným uplynutím platnosti tohto povolenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Švédsku sa týmto povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektrickej energie na elektrinu priamo dodávanú plavidlám iným ako súkromným výletným plavidlám, kotviacim v prístavoch („elektrina z pobrežnej elektrickej siete“), za predpokladu, že sa dodržia minimálne úrovne zdanenia v súlade s článkom 10 smernice 2003/96/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Platí do 25. júna 2014.

Pokiaľ by však Rada na základe článku 113 zmluvy ustanovila všeobecné pravidlá daňového zvýhodnenia elektriny z pobrežnej elektrickej siete, toto rozhodnutie platí do dňa začatia uplatňovania uvedených všeobecných pravidiel.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Švédskemu kráľovstvu.

V Luxemburgu 20. júna 2011

Za Radu

predseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.


30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. júna 2011

o uznaní Ekvádoru podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov

[oznámené pod číslom K(2011) 4440]

(Text s významom pre EHP)

(2011/385/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (1), a najmä na jej článok 19 ods. 3,

so zreteľom na žiadosť Španielska zo 14. februára 2006,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2008/106/ES sa členské štáty môžu rozhodnúť potvrdiť príslušné osvedčenia o spôsobilosti námorníkov, ktoré vydali tretie krajiny, pod podmienkou, že príslušnú tretiu krajinu Komisia uznala. Tieto tretie krajiny musia spĺňať všetky požiadavky Dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov, 1978 (dohovor STCW) (2), v znení zmien a doplnení z roku 1995.

(2)

Španielsko listom zo 14. februára 2006 predložilo žiadosť o uznanie Ekvádoru. Komisia po prijatí žiadosti Španielska posúdila systémy prípravy a osvedčovania v Ekvádore s cieľom overiť, či Ekvádor spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní. Toto posúdenie sa opieralo o výsledky inšpekcie, ktorú v júli 2007 vykonali odborníci z Európskej námornej bezpečnostnej agentúry. Počas tejto inšpekcie sa zistili určité nedostatky v systémoch prípravy a osvedčovania.

(3)

Komisia členským štátom poskytla správu o výsledkoch posúdenia.

(4)

Komisia listom z 18. marca 2009 požiadala Ekvádor, aby poskytol dôkazy nápravy zistených nedostatkov.

(5)

Ekvádor listami z 8. mája 2009 a 20. mája 2009 poskytol požadované informácie a dôkazy o prijatí primeraných a dostatočných nápravných opatrení na riešenie všetkých nedostatkov zistených počas posudzovania súladu.

(6)

Z výsledku posúdenia súladu a informácií, ktoré poskytol Ekvádor, vyplýva, že Ekvádor spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a prijal primerané opatrenia na zabránenie podvodom pri osvedčovaní. Preto by ho Komisia mala uznať.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 19 smernice 2008/106/ES sa Ekvádor uznáva, pokiaľ ide systémy prípravy a osvedčovania námorníkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. júna 2011

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Prijatý Medzinárodnou námornou organizáciou.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/39


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 111/11/COL

z 11. apríla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 8/11/COL

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

so zreteľom na bod 4 písm. B ods. 1 a 3 a bod 5 písm. b) úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP,

so zreteľom na akt uvedený v bode 4 časti 1.1 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP (smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1)), zmenený a doplnený a upravený na účely Dohody o EHP sektorovými úpravami uvedenými v prílohe I k uvedenej dohode, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie kolégia č. 86/11/COL o splnomocnení člena kolégia na prijatie tohto rozhodnutia,

keďže:

Dozorný úrad EZVO (ďalej len „dozorný úrad“) rozhodnutím č. 8/11/COL z 26. januára 2011 (2) zrušil svoje rozhodnutie č. 43/10/COL z 10. februára 2010 (3) a vyhotovil nový zoznam hraničných inšpekčných staníc na Islande a v Nórsku odsúhlasených na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín.

Nórsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „Mattilsynet“) 1. marca 2011 informoval dozorný úrad, že vyradil hraničnú inšpekčnú stanicu Båtsfjord Port (kód TRACES NO BJF) z nórskeho zoznamu odsúhlasených hraničných inšpekčných staníc, v dôsledku požiaru, ktorý vznikol 28. januára 2011, a spôsobil rozsiahle škody na zariadeniach. Mattilsynet uviedol, že v dôsledku tohto požiaru táto hraničná inšpekčná stanica už nespĺňala požiadavky podľa právnych predpisov na sociálne zariadenia, laboratóriá a skladovacie priestory.

Vyradenie z odsúhlaseného zoznamu a následné oznámenie dozornému úradu bolo vykonané v súlade s nórskymi právnymi predpismi Instruks om grensekontrollstasjoner mv. kapitoly I bodu 2, ktoré uplatňujú článok 6 ods. 3 smernice 97/78/ES, a podľa ktorej príslušné vnútroštátne orgány majú informovať dozorný úrad o zmenách v hraničných inšpekčných staniciach alebo v inšpekčných strediskách, ktoré by mohli byť dôležité vo vzťahu k zoznamu uvedenému v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o európskom hospodárskom priestore, ktorý vymenúva hraničné inšpekčné stanice v Nórsku a na Islande.

Podľa článku 6 ods. 4 smernice 97/78/ES dozorný úrad zostavuje a uverejňuje zoznam odsúhlasených hraničných inšpekčných staníc vrátane prípadov dočasného vyradenia.

Dozorný úrad je povinný upraviť zoznam hraničných inšpekčných staníc v Nórsku a na Islande a uverejniť nový zoznam, v ktorom bude uvedené dočasné vyradenie stanice Båtsfjord Port (kód TRACES NO BJF) z nórskeho zoznamu hraničných inšpekčných staníc.

Dozorný úrad postúpil vec Veterinárnemu výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO. Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade s jednomyseľným stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO a konečné znenie textu opatrenia zostáva nezmenené,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Hraničná inšpekčná stanica Båtsfjord Port (kód TRACES NO BJF) je vyradená až do oznámenia zo zoznamu uvedeného v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúcom hraničné inšpekčné stanice v Nórsku a na Islande odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín.

Článok 2

Veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov dovážaných na Island a do Nórska z tretích krajín vykonávajú príslušné vnútroštátne úrady na odsúhlasených hraničných inšpekčných staniciach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 08/11/COL z 26. januára 2011 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. apríla 2011.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Islandu a Nórsku.

Článok 6

Iba anglické znenie je autentické.

V Bruseli 11. apríla 2011

Za Dozorný úrad EZVO

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

člen kolégia


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Ú. v. EÚ L 85, 31.3.2011, s. 27 a dodatok EHS č. 16, 31.3.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 256, 30.9.2010, s. 30 a dodatok EHS č. 53, 30.9.2010, s. 1.


PRÍLOHA

ZOZNAM ODSÚHLASENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC

1

=

Názov:

2

=

Kód TRACES

3

=

Druh

A

=

letisko

F

=

železničná doprava

P

=

prístav

R

=

cestná doprava

4

=

Inšpekčné stredisko

5

=

Produkty

HC

=

všetky produkty určené na ľudskú spotrebu

NHC

=

ostatné výrobky

NT

=

bez požiadaviek na teplotu

T

=

mrazené/chladené produkty

T (FR)

=

mrazené produkty

T (CH)

=

chladené produkty

6

=

Živé zvieratá

U

=

kopytníky: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky

E

=

registrované zvieratá z čeľade koňovité, ako sú definované v smernici Rady 90/426/EHS

O

=

ostatné zvieratá

5-6

=

Osobitné poznámky

(*)

=

pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES až do oznámenia, ako je oznámené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6

(1)

=

kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatého na vykonávanie článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES

(2)

=

iba balené produkty

(3)

=

iba produkty rybolovu

(4)

=

iba živočíšne bielkoviny

(5)

=

iba vlna, kože a kožky

(6)

=

iba tuky v tekutej forme, oleje a rybie oleje

(7)

=

islandské poníky (iba od apríla do októbra)

(8)

=

iba koňovité

(9)

=

iba tropické ryby

(10)

=

iba mačky, psy, hlodavce, zajacotvaré, živé ryby, plazy a iné vtáky okrem vtákov z nadradu bežce

(11)

=

iba voľne ložené krmivá

(12)

=

pri (U) v prípade nepárnokopytníkov, iba tie, ktoré sú určené pre ZOO; a pri (O) iba jednodňové vtáky, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá určené pre ZOO

(13)

=

Nagylak, HU: toto je hraničná inšpekčná stanica (pre produkty) a hraničný priechod (pre živé zvieratá) na maďarsko-rumunskej hranici, na ktorú sa vzťahujú prechodné opatrenia, ktoré boli prerokované a stanovené v Zmluve o pristúpení tak pre produkty, ako aj pre živé zvieratá. Pozri rozhodnutie Komisie 2003/630/ES

(14)

=

určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, ktoré prichádzajú do alebo z Ruska v rámci osobitných postupov uvedených v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva

(15)

=

iba vodné živočíchy

(16)

=

iba rybia múčka

Krajina: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík letisko

IS KEF 4

A

 

HC-T(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Krajina: Nórsko

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord (*)

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3) (*)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Florø EWOS

NO FRO 1

P

 

NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)

 


Korigendá

30.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/43


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)

( Úradný vestník Európskej únie L 331 z 15. decembra 2010 )

Na strane 145 v článku 9 bode 6:

namiesto:

„6.

v článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   S cieľom …“ “

má byť:

„6.

v článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

„6.   S cieľom …“ “