ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.160.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 160

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
18. júna 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/349/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje najmä na justičnú spoluprácu v trestných veciach a policajnú spoluprácu

1

Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

3

 

 

2011/350/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb

19

Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

21

 

 

2011/351/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. marca 2011 o uzavretí Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

37

Protokol medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

39

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

50

 

*

Oznámenie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

50

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

51

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 583/2011 z 9. júna 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú zoznamy konkurzných konaní, likvidačných konaní a likvidátorov v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní a kodifikujú sa prílohy A, B a C k uvedenému nariadeniu

52

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 584/2011 zo 17. júna 2011, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Grana Padano (CHOP)]

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 585/2011 zo 17. júna 2011, ktorým sa ustanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

71

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 586/2011 zo 17. júna 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

80

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 587/2011 zo 17. júna 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

82

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/352/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. júna 2011 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Lichtenštajnskom kniežatstve

84

 

 

2011/353/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. júna 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Nemecku v roku 2007 [oznámené pod číslom K(2011) 4161]

88

 

 

2011/354/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. júna 2011, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom K(2011) 4177]  ( 1 )

90

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. marca 2011

o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje najmä na justičnú spoluprácu v trestných veciach a policajnú spoluprácu

(2011/349/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16, článok 79 ods. 2 písm. c), článok 82 ods. 1 písm. b) a d), článok 87 ods. 2 a 3, články 89 a 114 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Po tom, čo Rada 27. februára 2006 splnomocnila predsedníctvo, ktorému pomáhala Komisia, sa rokovania s Lichtenštajnským kniežatstvom a Švajčiarskou konfederáciou o Protokole o pristúpení Lichtenštajnska k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis skončili.

(2)

V súlade s rozhodnutiami Rady 2008/261/ES (1) a 2008/262/SVV (2) sa protokol s výhradou jeho neskoršieho uzavretia podpísal 28. februára 2008 v mene Európskej únie.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4)

Protokol by sa mal schváliť.

(5)

Pokiaľ ide o vývoj schengenského acquis, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tretej časti hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únii, je vhodné vo vzťahoch s Lichtenštajnskom uplatňovať mutatis mutandis ustanovenia rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (3).

(6)

Spojené kráľovstvo sa na tomto rozhodnutí zúčastňuje v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu, ktorým sa schengenské acquis začleňuje do rámca Európskej únie a ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, ako aj v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (4).

(7)

Írsko sa na tomto rozhodnutí zúčastňuje v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu, ktorým sa schengenské acquis začleňuje do rámca Európskej únie a ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, ako aj v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (5).

(8)

Toto rozhodnutie sa nedotýka postavenia Dánska podľa Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a súvisiacich dokumentov.

Texty protokolu a súvisiacich dokumentov sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na oblasti upravené ustanoveniami článku 2 ods. 1 a 2 protokolu a na ich vývoj, pokiaľ sú tieto ustanovenia uvedené v rozhodnutiach 2000/365/ES a 2002/192/ES.

Článok 3

Ustanovenia článkov 1 až 4 rozhodnutia 1999/437/ES sa rovnako vzťahujú na pridruženie Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

Článok 4

Predseda Rady sa týmto splnomocňuje určiť osobu oprávnenú uložiť v mene Európskej únie listinu o schválení podľa článku 9 protokolu a vyjadriť tak súhlas Európskej únie s tým, že je protokolom viazaná, a vydať toto oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a nadobúda všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na ‚Európske spoločenstvo‘ v protokole, ako aj v dohode sa preto podľa potreby majú chápať ako odkazy na ‚Európska únia‘.“

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. marca 2011

Za Radu

predseda

CZOMBA S.


(1)  Rozhodnutie Rady 2008/261/ES z 28. februára 2008 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rozhodnutie Rady 2008/262/SVV z 28. februára 2008 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


PROTOKOL

medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

EURÓPSKA ÚNIA

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

a

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu podpísanú 26. októbra 2004 medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (1) (ďalej len „dohoda o pridružení“),

ODVOLÁVAJÚC SA NA jej článok 16, ktorý stanovuje možnosť Lichtenštajnského kniežatstva pristúpiť k dohode o pridružení prostredníctvom protokolu,

BERÚC DO ÚVAHY geografickú polohu Lichtenštajnského kniežatstva,

BERÚC DO ÚVAHY úzke väzby medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a Švajčiarskou konfederáciou, vyjadrením ktorých je oblasť bez kontrol na vnútorných hraniciach medzi týmito dvoma štátmi,

BERÚC DO ÚVAHY želanie Lichtenštajnského kniežatstva udržiavať a budovať oblasť bez hraničných kontrol so všetkými schengenskými štátmi, a preto sa pridružiť k schengenskému acquis,

KEĎŽE na základe dohody uzavretej 18. mája 1999 medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom (2) sa tieto dva štáty pridružili k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis,

KEĎŽE je žiaduce, aby bolo Lichtenštajnské kniežatstvo pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis na rovnakom základe ako Island, Nórsko a Švajčiarsko,

KEĎŽE by sa mal uzavrieť protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorý by stanovil, že Lichtenštajnsko požíva práva a má povinnosti podobné tým, ktoré boli dohodnuté medzi Radou Európskej únie na jednej strane a Islandom, Nórskom ako aj Švajčiarskom na strane druhej,

KEĎŽE ustanovenia hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a akty prijaté na jej základe sa podľa Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva nevzťahujú na Dánske kráľovstvo a keďže na základe rozhodnutí vzťahujúcich sa na vývoj schengenského acquis pri uplatňovaní tejto hlavy, ktoré Dánsko transponovalo do svojho vnútroštátneho práva, môžu vzniknúť len medzinárodnoprávne záväzky medzi Dánskom a ostatnými členskými štátmi,

KEĎŽE Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa Protokolu o začlenení schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (3), zúčastňujú na niektorých ustanoveniach schengenského acquis,

KEĎŽE je potrebné zabezpečiť, že štáty, s ktorými Európska únia vytvorila pridruženie zamerané na vykonávanie, uplatňovanie a vývoj schengenského acquis, uplatňujú toto acquis aj v ich vzájomných vzťahoch,

KEĎŽE bezproblémové uplatňovanie schengenského acquis vyžaduje, aby sa tento protokol uplatňoval súčasne s dohodami medzi rôznymi stranami pridruženými alebo zúčastňujúcimi sa na vykonávaní a vývoji schengenského acquis, ktoré upravujú ich vzájomné vzťahy;

SO ZRETEĽOM NA protokol o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (4);

BERÚC DO ÚVAHY súvislosti medzi schengenským acquis a acquis Spoločenstva, ktoré sa týkajú stanovenia kritérií a mechanizmov na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v jednom z členských štátov a týkajúce sa vytvorenia systému „Eurodac“;

KEĎŽE tieto súvislosti vyžadujú, aby sa schengenské acquis a acquis Spoločenstva, ktoré sa týka stanovenia kritérií a mechanizmov na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v jednom z členských štátov a vytvorenia systému „Eurodac“ uplatňovali súčasne,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

V súlade s článkom 16 Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (ďalej len „dohoda o pridružení“) Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Lichtenštajnsko“) pristupuje k dohode o pridružení za podmienok stanovených v tomto protokole.

Týmto pristúpením vznikajú zmluvným stranám vzájomné práva a povinnosti v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sú v ňom ustanovené.

Článok 2

1.   Lichtenštajnsko vykonáva a uplatňuje ustanovenia schengenského acquis vymenované v prílohe A a B k dohode o pridružení, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch Európskej únie, podľa podmienok stanovených v týchto prílohách.

2.   Okrem toho Lichtenštajnsko vykonáva a uplatňuje ustanovenia aktov Európskej únie a Európskeho spoločenstva uvedených v prílohe k tomuto protokolu, ktorými sa nahrádzajú alebo rozvíjajú ustanovenia schengenského acquis.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, Lichtenštajnsko prijíma, vykonáva a uplatňuje aj akty a opatrenia prijaté Európskou úniou a Európskym spoločenstvom, ktoré menia alebo dopĺňajú alebo rozvíjajú ustanovenia schengenského acquis, na ktoré sa uplatňovali postupy stanovené dohodou o pridružení v spojení s týmto protokolom.

Článok 3

Práva a povinnosti stanovené v článku 3 ods. 1 až 4, článkoch 4 až 6, článkoch 8 až 10, článku 11 ods. 2, 3 a 4 a článku 13 dohody o pridružení sa uplatňujú na Lichtenštajnsko.

Článok 4

Funkciu predsedu zmiešaného výboru zriadeného článkom 3 dohody o pridružení vykonáva na úrovni expertov zástupca Európskej únie. Na úrovni vyšších štátnych úradníkov a ministrov vykonáva funkciu predsedu zmiešaného výboru striedavo každých šesť mesiacov zástupca Európskej únie a zástupca lichtenštajnskej alebo švajčiarskej vlády.

Článok 5

1.   Prijatie nových aktov alebo opatrení súvisiacich so záležitosťami uvedenými v článku 2 je vyhradené príslušným inštitúciám Európskej únie. S výhradou odseku 2 tohto článku takéto akty alebo opatrenia nadobúdajú účinnosť súčasne pre Európsku úniu, Európske spoločenstvo a ich dotknuté členské štáty a pre Lichtenštajnsko, pokiaľ v nich nie je výslovne stanovené inak. V tejto súvislosti sa zodpovedajúco zohľadní lehota stanovená Lichtenštajnskom v rámci zasadnutia zmiešaného výboru, ktorá je potrebná na splnenie jeho ústavných požiadaviek.

2.

a)

Rada Európskej únie (ďalej len „Rada“) bezodkladne oznámi Lichtenštajnsku prijatie aktov alebo opatrení uvedených v odseku 1, na ktoré sa vzťahujú postupy ustanovené v tomto protokole. Lichtenštajnsko sa rozhodne, či prijme ich obsah a či ich vykoná vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku. Toto rozhodnutie sa oznámi Rade a Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisii“) do tridsiatich dní po prijatí príslušných aktov alebo opatrení.

b)

Ak obsah takýchto aktov alebo opatrení môže zaväzovať Lichtenštajnsko až po splnení jeho ústavných požiadaviek, Lichtenštajnsko o tom informuje Radu a Komisiu pri ich oznámení. Lichtenštajnsko bezodkladne písomne informuje Radu a Komisiu o splnení všetkých ústavných požiadaviek. V prípade, že sa nevyžaduje uskutočnenie referenda, oznámenie sa urobí najneskôr tridsať dní po uplynutí lehoty na referendum. Ak sa vyžaduje uskutočnenie referenda, Lichtenštajnsko má na urobenie oznámenie osemnásť mesiacov odo dňa oznámenia Rady. Odo dňa stanoveného pre nadobudnutie účinnosti aktu alebo opatrenia pre Lichtenštajnsko až dovtedy, kým neoznámi, že jeho ústavné požiadavky boli splnené, Lichtenštajnsko predbežne vykonáva, ak je to možné, príslušný akt alebo opatrenie.

Ak Lichtenštajnsko nemôže predbežne vykonávať príslušný akt alebo opatrenie, a ak táto skutočnosť spôsobuje ťažkosti narúšajúce priebeh schengenskej spolupráce, zmiešaný výbor situáciu preskúma. Európska únia a Európske spoločenstvo môžu voči Lichtenštajnsku prijať primerané a zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu schengenskej spolupráce.

3.   Prijatím aktov alebo opatrení uvedených v odseku 2 Lichtenštajnskom vznikajú práva a povinnosti medzi Lichtenštajnskom na jednej strane a Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a členskými štátmi za predpokladu, že sú viazané týmito aktmi a opatreniami, a Švajčiarskom na strane druhej.

4.   V prípade, že:

a)

Lichtenštajnsko oznámi svoje rozhodnutie neprijať obsah aktu alebo opatrenia uvedeného v odseku 2, na ktoré sa vzťahujú postupy ustanovené v tomto protokole, alebo

b)

Lichtenštajnsko nevykoná oznámenie v lehote tridsiatich dní uvedenej v odseku 2 písm. a) alebo odseku 5 písm. a), alebo

c)

Lichtenštajnsko nevykoná oznámenie najneskôr tridsať dní po uplynutí lehoty na referendum, alebo v prípade referenda v lehote osemnástich mesiacov stanovenej v odseku 2 písm. b), alebo neustanoví predbežné vykonávanie ustanovené v tom istom pododseku odo dňa stanoveného pre nadobudnutie účinnosti príslušného aktu alebo opatrenia,

tento protokol sa považuje za ukončený, pokiaľ zmiešaný výbor po dôkladnom preskúmaní možností jeho zachovania nerozhodne inak v lehote deväťdesiatich dní. Ukončenie tohto protokolu nadobúda platnosť tri mesiace po uplynutí deväťdesiatdňovej lehoty.

5.

a)

Ak ustanovenia nového aktu alebo opatrenia majú za následok skutočnosť, že členským štátom už neumožňujú podriadiť podmienkam ustanoveným v článku 51 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (5), vyhovenie žiadosti o vzájomnú pomoc v trestných veciach alebo uznanie príkazov na prehliadku priestorov a/alebo na zaistenie dôkazov vydaných v inom členskom štáte, Lichtenštajnsko môže oznámiť Rade a Komisii v lehote tridsiatich dní uvedenej v odseku 2 písm. a), že neprijme a nevykoná vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku tie ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na žiadosti alebo na príkazy na prehliadku a na zaistenie vydané na účely vyšetrovania alebo stíhania trestných činov v oblasti priamych daní, za ktoré, ak by boli spáchané v Lichtenštajnsku, by podľa právneho poriadku Lichtenštajnska nebolo možné uložiť trest odňatia slobody. V tomto prípade sa tento protokol nepovažuje za ukončený na rozdiel od ustanovení odseku 4.

b)

Zmiešaný výbor zasadá do dvoch mesiacov od predloženia žiadosti niektorého zo svojich členov a so zreteľom na medzinárodný vývoj rokuje o situácii, ktorá vyplýva z oznámenia podľa písmena a).

Odsek 2 písm. b) a odseky 3 a 4 sa uplatňujú od momentu, kedy zmiešaný výbor dospel jednomyseľne k dohode o úplnom prijatí a vykonaní príslušného ustanovenia nového aktu alebo opatrenia zo strany Lichtenštajnska. Informácia uvedená v odseku 2 písm. b) prvej vete sa poskytne do tridsiatich dní po dosiahnutí dohody v rámci zmiešaného výboru.

Článok 6

Pri plnení svojich záväzkov vo vzťahu k Schengenskému informačnému systému a Vízovému informačnému systému môže Lichtenštajnsko pre prístup k týmto systémom využívať technickú infraštruktúru Švajčiarska.

Článok 7

Pokiaľ ide o administratívne náklady spojené s vykonávaním tohto protokolu, Lichtenštajnsko prispieva do všeobecného rozpočtu Európskej únie ročným príspevkom vo výške 0,071 % zo sumy 8 100 000 EUR, pričom táto čiastka podlieha ročnej úprave s ohľadom na výšku inflácie v Európskej únii.

Článok 8

1.   Týmto protokolom nie je dotknutá Dohoda o Európskom hospodárskom priestore alebo akákoľvek iná dohoda uzavretá medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnskom.

2.   Týmto protokolom nie sú dotknuté dohody, ktoré sú záväzné pre Lichtenštajnsko na jednej strane a pre jeden alebo viaceré členské štáty na strane druhej, pokiaľ sú zlučiteľné s týmto protokolom. Ak takéto dohody nie sú zlučiteľné s týmto protokolom, tento protokol má prednosť.

3.   Týmto protokolom nie sú dotknuté akékoľvek dohody, ktoré môžu byť v budúcnosti uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnskom, alebo medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Lichtenštajnskom na strane druhej, alebo dohody uzavreté na základe článkov 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii.

4.   Týmto protokolom nie sú dotknuté dohody medzi Lichtenštajnskom a Švajčiarskom pokiaľ sú zlučiteľné s týmto protokolom. Ak takéto dohody nie sú zlučiteľné s týmto protokolom, tento protokol má prednosť.

Článok 9

1.   Tento protokol nadobúda platnosť jeden mesiac po dni, keď generálny tajomník Rady vo funkcii depozitára oznámi, že boli splnené všetky formálne podmienky, ktoré sa týkajú vyjadrenia súhlasu strán alebo súhlasu v mene strán, že sú viazané týmto protokolom.

2.   Články 1, 4 a článok 5 ods. 2 písm. a) prvá veta tohto protokolu a práva a povinnosti stanovené v článku 3 ods. 1 až 4 a v článkoch 4 až 6 dohody o pridružení sa predbežne uplatňujú na Lichtenštajnsko odo dňa podpísania tohto protokolu.

3.   Pokiaľ ide o akty alebo opatrenia prijaté po podpísaní tohto protokolu ale pred nadobudnutím jeho platnosti, tridsaťdňová lehota uvedená v článku 5 ods. 2 písm. a) poslednej vete začína plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok 10

1.   Lichtenštajnsko uvedie do účinnosti ustanovenia uvedené v článku 2 odo dňa, ktorý jednomyseľne určí Rada v zložení členov zastupujúcich vlády tých členských štátov, ktoré uplatňujú všetky ustanovenia uvedené v článku 2, po porade so zmiešaným výborom a po ubezpečení sa, že Lichtenštajnsko splnilo predpoklady pre vykonávanie príslušných ustanovení.

Členovia Rady zastupujúci vládu Írska a vládu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa zúčastňujú na prijímaní tohto rozhodnutia, pokiaľ sa vzťahuje na ustanovenia schengenského acquis a na akty na ňom založené alebo s ním súvisiace, na ktorých sa zúčastňujú tieto členské štáty.

Členovia Rady zastupujúci vlády členských štátov, na ktoré sa v súlade s ich zmluvou o pristúpení vzťahuje iba časť ustanovení uvedených v článku 2, sa zúčastňujú na prijímaní tohto rozhodnutia, pokiaľ sa vzťahuje na ustanovenia schengenského acquis, ktoré sa na tieto štáty už vzťahujú.

2.   Vykonaním ustanovení uvedených v odseku 1 vznikajú práva a povinnosti medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom na jednej strane a medzi Lichtenštajnskom a Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a prípadne členskými štátmi v rozsahu, v akom sú viazané uvedenými ustanoveniami, na strane druhej.

3.   Tento protokol sa uplatňuje iba v tom prípade, ak sa vykonajú dohody uvedené v článku 13 dohody o pridružení, ktoré má Lichtenštajnsko uzavrieť.

4.   Tento protokol sa okrem iného uplatňuje len v tom prípade, ak sa tiež vykoná Protokol medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku.

Článok 11

1.   Tento protokol môže byť vypovedaný zo strany Lichtenštajnska alebo Švajčiarska alebo na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady. Vypovedanie sa oznamuje depozitárovi a nadobúda účinnosť šesť mesiacov po tomto oznámení.

2.   V prípade vypovedania tohto protokolu alebo dohody o pridružení zo strany Švajčiarska alebo ukončenia dohody o pridružení vo vzťahu k Švajčiarsku, dohoda o pridružení a tento protokol zostávajú v platnosti, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Lichtenštajnskom na strane druhej. V takom prípade Rada rozhodne o potrebných opatreniach po porade s Lichtenštajnskom. Tieto opatrenia sú však pre Lichtenštajnsko záväzné len v tom prípade, ak ich prijme.

3.   Tento protokol sa považuje za ukončený, ak Lichtenštajnsko ukončí jednu z dohôd uvedených v článku 13 dohody o pridružení, ktoré Lichtenštajnsko uzatvorilo alebo protokol uvedený v článku 10 ods. 4.

Článok 12

Tento protokol je vyhotovený v troch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20 a Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Pozri stranu 39 tohto úradného vestníka.

(5)  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19).

PRÍLOHA

Príloha k Protokolu o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

Lichtenštajnsko bude uplatňovať ustanovenia uvedené v článku 2 ods. 2 odo dňa stanoveného Radou v súlade s článkom 10:

nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1),

nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1); rozhodnutie Komisie z 28. februára 2005, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi [K(2005) 409 v konečnom znení], a rozhodnutie Komisie z 28. júna 2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi [K(2006) 2909 v konečnom znení],

rozhodnutie Rady č. 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44),

rozhodnutie Rady 2005/719/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 271,15.10.2005, s. 54),

rozhodnutie Rady 2005/727/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 273,19.10.2005, s. 25),

rozhodnutie Rady 2006/228/SVV z 9. marca 2006, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 81,18.3.2006, s. 45),

rozhodnutie Rady 2006/229/SVV z 9. marca 2006, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 81, 18.3.2006, s. 46),

rozhodnutie Rady 2006/631/SVV z 24. júla 2006, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania niektorých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 256, 20.9.2006, s. 18),

rozhodnutie Rady 2005/267/ES zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov (Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 48),

rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie rozhodnutia Rady 2005/267/ES o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov [K(2005) 5159 v konečnom znení],

nariadenie Rady (ES) č. 851/2005 z 2. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o mechanizmus reciprocity (Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005, s. 3),

rozhodnutie Rady 2005/451/SVV z 13. júna 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania niektorých ustanovení nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2005, s. 26),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, pokiaľ ide o prístup služieb členských štátov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel k Schengenskému informačnému systému (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18),

odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2005/761/ES z 28. septembra 2005 o uľahčení vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným pracovníkom z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať vedecký výskum (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 23),

rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2005 (2005/687/ES) o forme správy o činnostiach sietí styčných imigračných úradníkov a o situácii v hostiteľskej krajine, pokiaľ ide o záležitosti nelegálneho prisťahovalectva (Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2005, s. 8),

rozhodnutie Rady 2005/728/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 273, 19.10.2005, s. 26),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2046/2005 zo 14. decembra 2005 o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paraolympijských hrách 2006 v Turíne (Ú. v. EÚ L 334, 20.12.2005, s. 1),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1),

rozhodnutie Rady 2006/440/ES z 1. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 12 k Spoločným konzulárnym pokynom a príloha 14a k Spoločnej príručke o účtovaných poplatkoch, ktoré zodpovedajú administratívnym nákladom na spracovanie žiadostí o vízum (Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 77),

rozhodnutie Rady 2006/628/SVV z 24. júla 2006, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania článku 1 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 256, 20.9.2006, s. 15),

rozhodnutie Komisie 2006/648/ES z 22. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre biometrické znaky súvisiace s vývojom vízového informačného systému (Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 41),

korigendum k rozhodnutiu Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa zriaďuje vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 85),

rozhodnutie Komisie 2006/757/ES z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky Sirene (Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 1),

rozhodnutie Komisie 2006/758/ES z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky Sirene (Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 41),

rozhodnutie Rady 2006/684/ES z 5. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam A prílohy 2 k Spoločným konzulárnym predpisom o vízovej požiadavke pre držiteľov indonézskych diplomatických a služobných pasov (Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 29),

rozhodnutie Komisie 2006/752/ES z 3. novembra 2006, ktorým sa zriaďujú miesta pre vízový informačný systém v etape jeho vývoja (Ú. v. EÚ L 305, 4.11.2006, s. 13),

odporúčanie Komisie zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje spoločná Praktická príručka pre príslušníkov pohraničnej stráže (Schengenská príručka), ktorú majú používať príslušné orgány členských štátov pri vykonávaní hraničných kontrol osôb [K(2006) 5186 v konečnom znení],

rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89, a korigendum v Ú. v. EÚ L 75, 15.3.2007, s. 26),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 1, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2007, s. 3),

nariadenie Rady (ES) č. 1932/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 23, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2007, s. 10),

nariadenie Rady (ES) č. 1988/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2424/2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 1, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 27, 2.2.2007, s. 3),

rozhodnutie Rady 2006/1007/SVV z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/886/SVV o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 78, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 27, 2.2.2007, s. 43),

rozhodnutie Komisie 2007/170/ES zo 16. marca 2007, ktorým sa ustanovujú sieťové požiadavky na Schengenský informačný systém II (1. pilier) (Ú. v. EÚ L 79, 20.3.2007, s. 20),

rozhodnutie Komisie 2007/171/ES zo 16. marca 2007, ktorým sa ustanovujú sieťové požiadavky na Schengenský informačný systém II (3. pilier) (Ú. v. EÚ L 79, 20.3.2007, s. 29),

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22),

rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63),

rozhodnutie Rady 2007/472/ES z 25. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie výkonného výboru zriadeného Schengenským dohovorom z roku 1990, ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie v súvislosti s nákladmi na zriadenie a prevádzku technickej podpornej jednotky pre Schengenský informačný systém (C.SIS) (Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2007, s. 50),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 30),

rozhodnutie Rady 2007/519/ES zo 16. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 26),

rozhodnutie Komisie 2007/599/ES z 27. augusta 2007, ktorým sa uplatňuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES týkajúce sa prijatia strategických usmernení na obdobie rokov 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ L 233, 5.9.2007, s. 3),

rozhodnutie Rady 2007/866/ES zo 6. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 1 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 92).


ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEJ ÚNIE

a

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE

a

LICHTENŠTAJNSKÉHO KNIEŽATSTVA

ďalej len „zmluvné strany“

ktorí sa stretli v Bruseli dňa dvadsiatehoôsmeho februára 2008, aby podpísali Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, prijali tento protokol.

Splnomocnení zástupcovia zmluvných strán zobrali na vedomie nasledujúce vyhlásenia uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu:

spoločné vyhlásenie zmluvných strán k zriadeniu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie,

spoločné vyhlásenie zmluvných strán k článku 23 ods. 7 Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (1),

vyhlásenie Európskeho spoločenstva a Lichtenštajnska o vonkajších vzťahoch,

vyhlásenie Lichtenštajnska o vzájomnej pomoci v trestných veciach,

vyhlásenie Lichtenštajnska k článku 5 ods. 2 písm. b),

vyhlásenie Lichtenštajnska o uplatňovaní Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach a Európskeho dohovoru o extradícii,

vyhlásenie Európskeho spoločenstva o Fonde pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013,

vyhlásenie Európskej komisie o odovzdávaní návrhov,

spoločné vyhlásenie o spoločných zasadnutiach.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 1.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN K ZRIADENIU EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE RIADENIE OPERAČNEJ SPOLUPRÁCE NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Zmluvné strany berú na vedomie, že v súvislosti s pridružením Švajčiarska a Lichtenštajnska k Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie sa uzatvoria ďalšie dojednania na príklade dohôd uzatvorených s Nórskom a Islandom.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN K ČLÁNKU 23 ODS. 7 DOHOVORU Z 29. MÁJA 2000 O VZÁJOMNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Lichtenštajnsko môže v osobitných prípadoch, s výhradou ustanovení článku 23 ods. 1 písm. c) Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vyžadovať, aby osobné údaje mohli byť použité na účely uvedené v článku 23 ods. 1 písm. a) a b) tohto dohovoru iba s predchádzajúcim súhlasom Lichtenštajnska v konaniach, v rámci ktorých by mohlo odmietnuť alebo obmedziť prenos alebo použitie osobných údajov v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru alebo aktov uvedených v článku 1, pokiaľ daný členský štát nezískal súhlas dotknutej osoby.

Ak Lichtenštajnsko v osobitnom prípade odmietne súhlasiť so žiadosťou niektorého členského štátu podľa vyššie uvedených ustanovení, musí svoje rozhodnutie písomne odôvodniť.

OSTATNÉ VYHLÁSENIA

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA A LICHTENŠTAJNSKA O VONKAJŠÍCH VZŤAHOCH

Európske spoločenstvo a Lichtenštajnsko sa dohodli, že Európske spoločenstvo sa zaväzuje podporovať tretie štáty alebo medzinárodné organizácie, s ktorými uzavrelo dohody v oblastiach, ktoré súvisia so schengenskou spoluprácou vrátane vízovej politiky, pri uzatváraní podobných dohôd s Lichtenštajnským kniežatstvom bez toho, aby bola dotknutá právomoc Lichtenštajnského kniežatstva uzatvárať také dohody.

VYHLÁSENIE LICHTENŠTAJNSKA O VZÁJOMNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH

Lichtenštajnsko vyhlasuje, že v prípade daňových trestných činov, ktoré vyšetrujú príslušné lichtenštajnské orgány, nebude vec predložená súdu, ktorý je príslušný okrem iného na konanie v trestných veciach.

VYHLÁSENIE LICHTENŠTAJNSKA K ČLÁNKU 5 ODS. 2 PÍSM. b)

(Lehota na prijatie nového vývoja schengenského acquis)

Maximálna lehota osemnásť mesiacov, ktorá je stanovená v článku 5 ods. 2 písm. b), zahŕňa tak schválenie, ako aj vykonanie aktu alebo opatrenia. Zahŕňa tieto štádiá:

prípravné štádium,

parlamentný postup,

tridsaťdňovú lehotu na referendum,

prípadné referendum (organizácia a hlasovanie),

schválenie vládnucim kniežaťom.

Lichtenštajnská vláda bezodkladne informuje Radu a Komisiu o ukončení každého štádia.

Lichtenštajnská vláda sa zaväzuje použiť všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečila čo najrýchlejšie ukončenie jednotlivých štádií.

VYHLÁSENIE LICHTENŠTAJNSKA O UPLATŇOVANÍ EURÓPSKEHO DOHOVORU O VZÁJOMNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH A EURÓPSKEHO DOHOVORU O EXTRADÍCII

Lichtenštajnsko sa zaväzuje, že sa zdrží použitia svojich výhrad a vyhlásení, ktoré je možné urobiť pri ratifikácii Európskeho dohovoru o extradícii z 13. decembra 1957 a Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959, v rozsahu v akom sú nezlučiteľné s touto dohodou.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O FONDE PRE VONKAJŠIE HRANICE NA OBDOBIE ROKOV 2007 AŽ 2013

Európske spoločenstvo v súčasnosti zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013, v súvislosti s ktorým sa uzatvoria ďalšie dohody s tretími štátmi pridruženými k schengenskému acquis.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ KOMISIE O ODOVZDÁVANÍ NÁVRHOV

Keď Komisia predkladá Rade Európskej únie a Európskemu parlamentu návrhy vzťahujúce sa na túto dohodu, zašle ich kópie aj Lichtenštajnsku.

Účasť vo výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci

Dňa 1. júna 2006 Rada poverila Komisiu začať rokovania s Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom s cieľom uzavrieť dohodu o pridružení týchto štátov k činnosti výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri výkone jej výkonnej právomoci, pokiaľ ide o vykonávanie, uplatňovanie a vývoj schengenského acquis.

Do uzavretia uvedenej dohody sa na Lichtenštajnsko uplatňuje dohoda vo forme výmeny listov medzi Radou Európskej únie a Švajčiarskou konfederáciou o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri výkone jej výkonnej právomoci, a zároveň sa prihliada na to, že pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1), sú podmienky účasti Lichtenštajnska stanovené v článku 100 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O SPOLOČNÝCH ZASADNUTIACH

Delegácie zastupujúce vlády členských štátov Európskej únie,

delegácia Európskej komisie,

delegácie zastupujúce vlády Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva,

delegácia zastupujúca vládu Švajčiarskej konfederácie,

delegácia zastupujúca vládu Lichtenštajnského kniežatstva,

berú na vedomie, že Lichtenštajnské kniežatstvo pristupuje k zmiešanému výboru zriadenému Dohodou o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis prostredníctvom protokolu k tejto dohode.

Rozhodli sa spoločne organizovať zasadnutia zmiešaných výborov zriadených Dohodou o pridružení Islandu a Nórska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis na jednej strane a Dohodou o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis doplnenou Protokolom o pridružení Lichtenštajnska na strane druhej, bez ohľadu na úroveň zasadnutí.

Berú na vedomie, že organizovanie týchto spoločných zasadnutí si vyžaduje vecné dojednania o vykonávaní funkcie predsedníctva týchto zasadnutí, keď toto predsedníctvo vykonávajú pridružené štáty podľa Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis doplnenej Protokolom o pridružení Lichtenštajnska alebo podľa Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o ich pridružení k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

Berú na vedomie želanie pridružených štátov postúpiť v prípade potreby vykonávanie funkcie predsedníctva a upraviť jeho vykonávanie na rotačnom princípe podľa abecedného poradia názvov od nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a nadobudnutia platnosti Protokolu o pridružení Lichtenštajnska.


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/19


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. marca 2011

o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb

(2011/350/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 16, 74, článok 77 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Po tom, ako bola 27. februára 2006 splnomocnená Komisia, sa rokovania s Lichtenštajnským kniežatstvom a Švajčiarskou konfederáciou o Protokole o pristúpení Lichtenštajnska k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis skončili.

(2)

V súlade s rozhodnutiami Rady 2008/261/ES (1) a 2008/262/SVV (2) sa protokol s výhradou jeho neskoršieho uzavretia podpísal v mene Európskeho spoločenstva 28. februára 2008.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom.

(4)

Tento protokol by sa mal schváliť.

(5)

Pokiaľ ide o vývoj schengenského acquis, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tretej časti hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únii, je vhodné vo vzťahoch s Lichtenštajnskom uplatňovať mutatis mutandis ustanovenia rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (3).

(6)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (4), Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (5), Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Toto rozhodnutie sa nedotýka postavenia Dánska podľa Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a súvisiacich dokumentov.

Texty protokolu a súvisiacich dokumentov sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na oblasti upravené ustanoveniami článku 2 ods. 1 a 2 protokolu a na ich vývoj, pokiaľ tieto ustanovenia nie sú uvedené v rozhodnutiach 2000/365/ES a 2002/192/ES.

Článok 3

Ustanovenia článkov 1 až 4 rozhodnutia 1999/437/ES sa rovnako vzťahujú na pridruženie Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady splnomocňuje určiť osobu(-y) oprávnenú(-é) uložiť v mene Európskej únie listinu o schválení podľa článku 9 protokolu a vyjadriť tak súhlas Európskej únie s tým, že je protokolom viazaná, a urobiť toto oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a nadobúda všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na ‚Európske spoločenstvo‘ v protokole, ako aj v dohode sa preto podľa potreby majú chápať ako odkazy na ‚Európsku úniu‘.“

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. marca 2011

Za Radu

predseda

CZOMBA S.


(1)  Rozhodnutie Rady 2008/261/ES z 28. februára 2008 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rozhodnutie Rady 2008/262/SVV z 28. februára 2008 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


PROTOKOL

medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

EURÓPSKA ÚNIA

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

a

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,

ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu podpísanú 26. októbra 2004 medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (1) (ďalej len „dohoda o pridružení“),

ODVOLÁVAJÚC SA NA jej článok 16, ktorý stanovuje možnosť Lichtenštajnského kniežatstva pristúpiť k dohode o pridružení prostredníctvom protokolu,

BERÚC DO ÚVAHY geografickú polohu Lichtenštajnského kniežatstva,

BERÚC DO ÚVAHY úzke väzby medzi Lichtenštajnským kniežatstvom a Švajčiarskou konfederáciou, vyjadrením ktorých je oblasť bez kontrol na vnútorných hraniciach medzi týmito dvoma štátmi,

BERÚC DO ÚVAHY želanie Lichtenštajnského kniežatstva udržiavať a budovať oblasť bez hraničných kontrol so všetkými schengenskými štátmi, a preto sa pridružiť k schengenskému acquis,

KEĎŽE na základe dohody uzavretej 18. mája 1999 medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom (2) sa tieto dva štáty pridružili k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis,

KEĎŽE je žiaduce, aby bolo Lichtenštajnské kniežatstvo pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis na rovnakom základe ako Island, Nórsko a Švajčiarsko,

KEĎŽE by sa mal uzavrieť protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorý by stanovil, že Lichtenštajnsko požíva práva a má povinnosti podobné tým, ktoré boli dohodnuté medzi Radou Európskej únie na jednej strane a Islandom, Nórskom ako aj Švajčiarskom na strane druhej,

KEĎŽE ustanovenia hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a akty prijaté na jej základe sa podľa Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva nevzťahujú na Dánske kráľovstvo a keďže na základe rozhodnutí vzťahujúcich sa na vývoj schengenského acquis pri uplatňovaní tejto hlavy, ktoré Dánsko transponovalo do svojho vnútroštátneho práva, môžu vzniknúť len medzinárodnoprávne záväzky medzi Dánskom a ostatnými členskými štátmi,

KEĎŽE Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa Protokolu o začlenení schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (3), zúčastňujú na niektorých ustanoveniach schengenského acquis,

KEĎŽE je potrebné zabezpečiť, že štáty, s ktorými Európska únia vytvorila pridruženie zamerané na vykonávanie, uplatňovanie a vývoj schengenského acquis, uplatňujú toto acquis aj v ich vzájomných vzťahoch,

KEĎŽE bezproblémové uplatňovanie schengenského acquis vyžaduje, aby sa tento protokol uplatňoval súčasne s dohodami medzi rôznymi stranami pridruženými alebo zúčastňujúcimi sa na vykonávaní a vývoji schengenského acquis, ktoré upravujú ich vzájomné vzťahy;

SO ZRETEĽOM NA protokol o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (4);

BERÚC DO ÚVAHY súvislosti medzi schengenským acquis a acquis Spoločenstva, ktoré sa týkajú stanovenia kritérií a mechanizmov na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v jednom z členských štátov a týkajúce sa vytvorenia systému „Eurodac“;

KEĎŽE tieto súvislosti vyžadujú, aby sa schengenské acquis a acquis Spoločenstva, ktoré sa týka stanovenia kritérií a mechanizmov na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v jednom z členských štátov a vytvorenia systému „Eurodac“ uplatňovali súčasne,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

V súlade s článkom 16 Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (ďalej len „dohoda o pridružení“) Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Lichtenštajnsko“) pristupuje k dohode o pridružení za podmienok stanovených v tomto protokole.

Týmto pristúpením vznikajú zmluvným stranám vzájomné práva a povinnosti v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sú v ňom ustanovené.

Článok 2

1.   Lichtenštajnsko vykonáva a uplatňuje ustanovenia schengenského acquis vymenované v prílohe A a B k dohode o pridružení, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch Európskej únie, podľa podmienok stanovených v týchto prílohách.

2.   Okrem toho Lichtenštajnsko vykonáva a uplatňuje ustanovenia aktov Európskej únie a Európskeho spoločenstva uvedených v prílohe k tomuto protokolu, ktorými sa nahrádzajú alebo rozvíjajú ustanovenia schengenského acquis.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, Lichtenštajnsko prijíma, vykonáva a uplatňuje aj akty a opatrenia prijaté Európskou úniou a Európskym spoločenstvom, ktoré menia alebo dopĺňajú alebo rozvíjajú ustanovenia schengenského acquis, na ktoré sa uplatňovali postupy stanovené dohodou o pridružení v spojení s týmto protokolom.

Článok 3

Práva a povinnosti stanovené v článku 3 ods. 1 až 4, článkoch 4 až 6, článkoch 8 až 10, článku 11 ods. 2, 3 a 4 a článku 13 dohody o pridružení sa uplatňujú na Lichtenštajnsko.

Článok 4

Funkciu predsedu zmiešaného výboru zriadeného článkom 3 dohody o pridružení vykonáva na úrovni expertov zástupca Európskej únie. Na úrovni vyšších štátnych úradníkov a ministrov vykonáva funkciu predsedu zmiešaného výboru striedavo každých šesť mesiacov zástupca Európskej únie a zástupca lichtenštajnskej alebo švajčiarskej vlády.

Článok 5

1.   Prijatie nových aktov alebo opatrení súvisiacich so záležitosťami uvedenými v článku 2 je vyhradené príslušným inštitúciám Európskej únie. S výhradou odseku 2 tohto článku takéto akty alebo opatrenia nadobúdajú účinnosť súčasne pre Európsku úniu, Európske spoločenstvo a ich dotknuté členské štáty a pre Lichtenštajnsko, pokiaľ v nich nie je výslovne stanovené inak. V tejto súvislosti sa zodpovedajúco zohľadní lehota stanovená Lichtenštajnskom v rámci zasadnutia zmiešaného výboru, ktorá je potrebná na splnenie jeho ústavných požiadaviek.

2.

a)

Rada Európskej únie (ďalej len „Rada“) bezodkladne oznámi Lichtenštajnsku prijatie aktov alebo opatrení uvedených v odseku 1, na ktoré sa vzťahujú postupy ustanovené v tomto protokole. Lichtenštajnsko sa rozhodne, či prijme ich obsah a či ich vykoná vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku. Toto rozhodnutie sa oznámi Rade a Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisii“) do tridsiatich dní po prijatí príslušných aktov alebo opatrení.

b)

Ak obsah takýchto aktov alebo opatrení môže zaväzovať Lichtenštajnsko až po splnení jeho ústavných požiadaviek, Lichtenštajnsko o tom informuje Radu a Komisiu pri ich oznámení. Lichtenštajnsko bezodkladne písomne informuje Radu a Komisiu o splnení všetkých ústavných požiadaviek. V prípade, že sa nevyžaduje uskutočnenie referenda, oznámenie sa urobí najneskôr tridsať dní po uplynutí lehoty na referendum. Ak sa vyžaduje uskutočnenie referenda, Lichtenštajnsko má na urobenie oznámenie osemnásť mesiacov odo dňa oznámenia Rady. Odo dňa stanoveného pre nadobudnutie účinnosti aktu alebo opatrenia pre Lichtenštajnsko až dovtedy, kým neoznámi, že jeho ústavné požiadavky boli splnené, Lichtenštajnsko predbežne vykonáva, ak je to možné, príslušný akt alebo opatrenie.

Ak Lichtenštajnsko nemôže predbežne vykonávať príslušný akt alebo opatrenie, a ak táto skutočnosť spôsobuje ťažkosti narúšajúce priebeh schengenskej spolupráce, zmiešaný výbor situáciu preskúma. Európska únia a Európske spoločenstvo môžu voči Lichtenštajnsku prijať primerané a zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu schengenskej spolupráce.

3.   Prijatím aktov alebo opatrení uvedených v odseku 2 Lichtenštajnskom vznikajú práva a povinnosti medzi Lichtenštajnskom na jednej strane a Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a členskými štátmi za predpokladu, že sú viazané týmito aktmi a opatreniami, a Švajčiarskom na strane druhej.

4.   V prípade, že:

a)

Lichtenštajnsko oznámi svoje rozhodnutie neprijať obsah aktu alebo opatrenia uvedeného v odseku 2, na ktoré sa vzťahujú postupy ustanovené v tomto protokole, alebo

b)

Lichtenštajnsko nevykoná oznámenie v lehote tridsiatich dní uvedenej v odseku 2 písm. a) alebo odseku 5 písm. a), alebo

c)

Lichtenštajnsko nevykoná oznámenie najneskôr tridsať dní po uplynutí lehoty na referendum, alebo v prípade referenda v lehote osemnástich mesiacov stanovenej v odseku 2 písm. b), alebo neustanoví predbežné vykonávanie ustanovené v tom istom pododseku odo dňa stanoveného pre nadobudnutie účinnosti príslušného aktu alebo opatrenia,

tento protokol sa považuje za ukončený, pokiaľ zmiešaný výbor po dôkladnom preskúmaní možností jeho zachovania nerozhodne inak v lehote deväťdesiatich dní. Ukončenie tohto protokolu nadobúda platnosť tri mesiace po uplynutí deväťdesiatdňovej lehoty.

5.

a)

Ak ustanovenia nového aktu alebo opatrenia majú za následok skutočnosť, že členským štátom už neumožňujú podriadiť podmienkam ustanoveným v článku 51 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (5), vyhovenie žiadosti o vzájomnú pomoc v trestných veciach alebo uznanie príkazov na prehliadku priestorov a/alebo na zaistenie dôkazov vydaných v inom členskom štáte, Lichtenštajnsko môže oznámiť Rade a Komisii v lehote tridsiatich dní uvedenej v odseku 2 písm. a), že neprijme a nevykoná vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku tie ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na žiadosti alebo na príkazy na prehliadku a na zaistenie vydané na účely vyšetrovania alebo stíhania trestných činov v oblasti priamych daní, za ktoré, ak by boli spáchané v Lichtenštajnsku, by podľa právneho poriadku Lichtenštajnska nebolo možné uložiť trest odňatia slobody. V tomto prípade sa tento protokol nepovažuje za ukončený na rozdiel od ustanovení odseku 4.

b)

Zmiešaný výbor zasadá do dvoch mesiacov od predloženia žiadosti niektorého zo svojich členov a so zreteľom na medzinárodný vývoj rokuje o situácii, ktorá vyplýva z oznámenia podľa písmena a).

Odsek 2 písm. b) a odseky 3 a 4 sa uplatňujú od momentu, kedy zmiešaný výbor dospel jednomyseľne k dohode o úplnom prijatí a vykonaní príslušného ustanovenia nového aktu alebo opatrenia zo strany Lichtenštajnska. Informácia uvedená v odseku 2 písm. b) prvej vete sa poskytne do tridsiatich dní po dosiahnutí dohody v rámci zmiešaného výboru.

Článok 6

Pri plnení svojich záväzkov vo vzťahu k Schengenskému informačnému systému a Vízovému informačnému systému môže Lichtenštajnsko pre prístup k týmto systémom využívať technickú infraštruktúru Švajčiarska.

Článok 7

Pokiaľ ide o administratívne náklady spojené s vykonávaním tohto protokolu, Lichtenštajnsko prispieva do všeobecného rozpočtu Európskej únie ročným príspevkom vo výške 0,071 % zo sumy 8 100 000 EUR, pričom táto čiastka podlieha ročnej úprave s ohľadom na výšku inflácie v Európskej únii.

Článok 8

1.   Týmto protokolom nie je dotknutá Dohoda o Európskom hospodárskom priestore alebo akákoľvek iná dohoda uzavretá medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnskom.

2.   Týmto protokolom nie sú dotknuté dohody, ktoré sú záväzné pre Lichtenštajnsko na jednej strane a pre jeden alebo viaceré členské štáty na strane druhej, pokiaľ sú zlučiteľné s týmto protokolom. Ak takéto dohody nie sú zlučiteľné s týmto protokolom, tento protokol má prednosť.

3.   Týmto protokolom nie sú dotknuté akékoľvek dohody, ktoré môžu byť v budúcnosti uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnskom, alebo medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Lichtenštajnskom na strane druhej, alebo dohody uzavreté na základe článkov 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii.

4.   Týmto protokolom nie sú dotknuté dohody medzi Lichtenštajnskom a Švajčiarskom pokiaľ sú zlučiteľné s týmto protokolom. Ak takéto dohody nie sú zlučiteľné s týmto protokolom, tento protokol má prednosť.

Článok 9

1.   Tento protokol nadobúda platnosť jeden mesiac po dni, keď generálny tajomník Rady vo funkcii depozitára oznámi, že boli splnené všetky formálne podmienky, ktoré sa týkajú vyjadrenia súhlasu strán alebo súhlasu v mene strán, že sú viazané týmto protokolom.

2.   Články 1, 4 a článok 5 ods. 2 písm. a) prvá veta tohto protokolu a práva a povinnosti stanovené v článku 3 ods. 1 až 4 a v článkoch 4 až 6 dohody o pridružení sa predbežne uplatňujú na Lichtenštajnsko odo dňa podpísania tohto protokolu.

3.   Pokiaľ ide o akty alebo opatrenia prijaté po podpísaní tohto protokolu ale pred nadobudnutím jeho platnosti, tridsaťdňová lehota uvedená v článku 5 ods. 2 písm. a) poslednej vete začína plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok 10

1.   Lichtenštajnsko uvedie do účinnosti ustanovenia uvedené v článku 2 odo dňa, ktorý jednomyseľne určí Rada v zložení členov zastupujúcich vlády tých členských štátov, ktoré uplatňujú všetky ustanovenia uvedené v článku 2, po porade so zmiešaným výborom a po ubezpečení sa, že Lichtenštajnsko splnilo predpoklady pre vykonávanie príslušných ustanovení.

Členovia Rady zastupujúci vládu Írska a vládu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa zúčastňujú na prijímaní tohto rozhodnutia, pokiaľ sa vzťahuje na ustanovenia schengenského acquis a na akty na ňom založené alebo s ním súvisiace, na ktorých sa zúčastňujú tieto členské štáty.

Členovia Rady zastupujúci vlády členských štátov, na ktoré sa v súlade s ich zmluvou o pristúpení vzťahuje iba časť ustanovení uvedených v článku 2, sa zúčastňujú na prijímaní tohto rozhodnutia, pokiaľ sa vzťahuje na ustanovenia schengenského acquis, ktoré sa na tieto štáty už vzťahujú.

2.   Vykonaním ustanovení uvedených v odseku 1 vznikajú práva a povinnosti medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom na jednej strane a medzi Lichtenštajnskom a Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a prípadne členskými štátmi v rozsahu, v akom sú viazané uvedenými ustanoveniami, na strane druhej.

3.   Tento protokol sa uplatňuje iba v tom prípade, ak sa vykonajú dohody uvedené v článku 13 dohody o pridružení, ktoré má Lichtenštajnsko uzavrieť.

4.   Tento protokol sa okrem iného uplatňuje len v tom prípade, ak sa tiež vykoná Protokol medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku.

Článok 11

1.   Tento protokol môže byť vypovedaný zo strany Lichtenštajnska alebo Švajčiarska alebo na základe jednomyseľného rozhodnutia Rady. Vypovedanie sa oznamuje depozitárovi a nadobúda účinnosť šesť mesiacov po tomto oznámení.

2.   V prípade vypovedania tohto protokolu alebo dohody o pridružení zo strany Švajčiarska alebo ukončenia dohody o pridružení vo vzťahu k Švajčiarsku, dohoda o pridružení a tento protokol zostávajú v platnosti, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Lichtenštajnskom na strane druhej. V takom prípade Rada rozhodne o potrebných opatreniach po porade s Lichtenštajnskom. Tieto opatrenia sú však pre Lichtenštajnsko záväzné len v tom prípade, ak ich prijme.

3.   Tento protokol sa považuje za ukončený, ak Lichtenštajnsko ukončí jednu z dohôd uvedených v článku 13 dohody o pridružení, ktoré Lichtenštajnsko uzatvorilo alebo protokol uvedený v článku 10 ods. 4.

Článok 12

Tento protokol je vyhotovený v troch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20 a Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Pozri stranu 39 tohto úradného vestníka.

(5)  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19).

PRÍLOHA

Príloha k Protokolu o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

Ustanovenia uvedené v článku 2 ods. 2, ktoré bude uplatňovať Lichtenštajnsko odo dňa stanoveného Radou v súlade s článkom 10:

nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1),

nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1); rozhodnutie Komisie z 28. februára 2005, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi [K(2005) 409 v konečnom znení] a rozhodnutie Komisie z 28. júna 2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi [K(2006) 2909 v konečnom znení],

rozhodnutie Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44),

rozhodnutie Rady 2005/719/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 54),

rozhodnutie Rady 2005/727/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 273, 19.10.2005, s. 25),

rozhodnutie Rady 2006/228/SVV z 9. marca 2006, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 81, 18.3.2006, s. 45),

rozhodnutie Rady 2006/229/SVV z 9. marca 2006, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 81, 18.3.2006, s. 46),

rozhodnutie Rady 2006/631/SVV z 24. júla 2006, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania niektorých ustanovení rozhodnutia 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 256, 20.9.2006, s. 18),

rozhodnutie Rady 2005/267/ES zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov (Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 48),

rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie rozhodnutia Rady 2005/267/ES o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov [K(2005) 5159 v konečnom znení],

nariadenie Rady (ES) č. 851/2005 z 2. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o mechanizmus reciprocity (Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005 s. 3),

rozhodnutie Rady 2005/451/SVV z 13. júna 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania niektorých ustanovení nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2005 s. 26),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, pokiaľ ide o prístup služieb členských štátov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel k Schengenskému informačnému systému (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18),

odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2005/761/ES z 28. septembra 2005 o uľahčení vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným pracovníkom z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať vedecký výskum (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 23),

rozhodnutie Komisie 2005/687/ES z 29. septembra 2005 vo forme správy o činnostiach sietí styčných imigračných úradníkov a o situácii v hostiteľskej krajine, pokiaľ ide o záležitosti nelegálneho prisťahovalectva (Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2005, s. 8),

rozhodnutie Rady 2005/728/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 273, 19.10.2005, s. 26),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2046/2005 zo 14. decembra 2005 o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paraolympijských hrách 2006 v Turíne (Ú. v. EÚ L 334, 20.12.2005, s. 1),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1),

rozhodnutie Rady (2006/440/ES) z 1. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 12 k Spoločným konzulárnym pokynom a príloha 14a k Spoločnej príručke o účtovaných poplatkoch, ktoré zodpovedajú administratívnym nákladom na spracovanie žiadostí o vízum (Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 77),

rozhodnutie Rady 2006/628/SVV z 24. júla 2006, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania článku 1 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (Ú. v. EÚ L 256, 20.9.2006, s. 15),

rozhodnutie Komisie 2006/648/ES z 22. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre biometrické znaky súvisiace s vývojom vízového informačného systému (Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 41),

korigendum k rozhodnutiu Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa zriaďuje vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 85),

rozhodnutie Komisie 2006/757/ES z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky Sirene (Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 1),

rozhodnutie Komisie 2006/758/ES z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky Sirene (Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 41),

rozhodnutie Rady 2006/684/ES z 5. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam A prílohy 2 k Spoločným konzulárnym predpisom o vízovej požiadavke pre držiteľov indonézskych diplomatických a služobných pasov (Ú. v. EÚ L 280, 12.10.2006, s. 29),

rozhodnutie Komisie 2006/752/ES z 3. novembra 2006, ktorým sa zriaďujú miesta pre vízový informačný systém v etape jeho vývoja (Ú. v. EÚ L 305, 4.11.2006, s. 13),

odporúčanie Komisie zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje spoločná Praktická príručka pre príslušníkov pohraničnej stráže (Schengenská príručka), ktorú majú používať príslušné orgány členských štátov pri vykonávaní hraničných kontrol osôb [K(2006) 5186 v konečnom znení];

rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89, korigendum v Ú. v. EÚ L 75, 15.3.2007, s. 26),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 1, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2007, s. 3),

nariadenie Rady (ES) č. 1932/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 23, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2007, s. 10),

nariadenie Rady (ES) č. 1988/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2424/2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 1, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 27, 2.2.2007, s. 3),

rozhodnutie Rady 2006/1007/SVV z 21. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/886/SVV o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 78, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 27, 2.2.2007, s. 43),

rozhodnutie Komisie 2007/170/ES zo 16. marca 2007, ktorým sa ustanovujú sieťové požiadavky na Schengenský informačný systém II (1. pilier) (Ú. v. EÚ L 79, 20.3.2007, s. 20),

rozhodnutie Komisie 2007/171/ES zo 16. marca 2007, ktorým sa ustanovujú sieťové požiadavky na Schengenský informačný systém II (3. pilier) (Ú. v. EÚ L 79, 20.3.2007, s. 29),

rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22),

rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63),

rozhodnutie Rady 2007/472/ES z 25. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie výkonného výboru zriadeného Schengenským dohovorom z roku 1990, ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie v súvislosti s nákladmi na zriadenie a prevádzku technickej podpornej jednotky pre Schengenský informačný systém (C.SIS) (Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2007, s. 50),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 30),

rozhodnutie Rady 2007/219/ES zo 16. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 26),

rozhodnutie Komisie 2007/599/ES z 27. augusta 2007, ktorým sa uplatňuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES týkajúce sa prijatia strategických usmernení na obdobie rokov 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ L 233, 5.9.2007, s. 3),

rozhodnutie Rady 2007/866/ES zo 6. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa časť 1 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 92).


ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEJ ÚNIE

a

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE

a

LICHTENŠTAJNSKÉHO KNIEŽATSTVA,

ďalej len „zmluvné strany“,

ktorí sa stretli v Bruseli dňa dvadsiatehoôsmeho februára 2008, aby podpísali Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, prijali tento protokol.

Splnomocnení zástupcovia zmluvných strán zobrali na vedomie nasledujúce vyhlásenia uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu:

spoločné vyhlásenie zmluvných strán k zriadeniu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie,

spoločné vyhlásenie zmluvných strán k článku 23 ods. 7 Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (1),

vyhlásenie Európskeho spoločenstva a Lichtenštajnska o vonkajších vzťahoch,

vyhlásenie Lichtenštajnska o vzájomnej pomoci v trestných veciach,

vyhlásenie Lichtenštajnska k článku 5 ods. 2 písm. b),

vyhlásenie Lichtenštajnska o uplatňovaní Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach a Európskeho dohovoru o extradícii,

vyhlásenie Európskeho spoločenstva o Fonde pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013,

vyhlásenie Európskej komisie o odovzdávaní návrhov,

spoločné vyhlásenie o spoločných zasadnutiach.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 1.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN K ZRIADENIU EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE RIADENIE OPERAČNEJ SPOLUPRÁCE NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE:

Zmluvné strany berú na vedomie, že v súvislosti s pridružením Švajčiarska a Lichtenštajnska k Európskej agentúre pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie sa uzatvoria ďalšie dojednania na príklade dohôd uzatvorených s Nórskom a Islandom.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN K ČLÁNKU 23 ODS. 7 DOHOVORU Z 29. MÁJA 2000 O VZÁJOMNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Lichtenštajnsko môže v osobitných prípadoch, s výhradou ustanovení článku 23 ods. 1 písm. c) Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie vyžadovať, aby osobné údaje mohli byť použité na účely uvedené v článku 23 ods. 1 písm. a) a b) tohto dohovoru iba s predchádzajúcim súhlasom Lichtenštajnska v konaniach, v rámci ktorých by mohlo odmietnuť alebo obmedziť prenos alebo použitie osobných údajov v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru alebo aktov uvedených v článku 1, pokiaľ daný členský štát nezískal súhlas dotknutej osoby.

Ak Lichtenštajnsko v osobitnom prípade odmietne súhlasiť so žiadosťou niektorého členského štátu podľa vyššie uvedených ustanovení, musí svoje rozhodnutie písomne odôvodniť.

OSTATNÉ VYHLÁSENIA

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA A LICHTENŠTAJNSKA O VONKAJŠÍCH VZŤAHOCH

Európske spoločenstvo a Lichtenštajnsko sa dohodli, že Európske spoločenstvo sa zaväzuje podporovať tretie štáty alebo medzinárodné organizácie, s ktorými uzavrelo dohody v oblastiach, ktoré súvisia so schengenskou spoluprácou vrátane vízovej politiky, pri uzatváraní podobných dohôd s Lichtenštajnským kniežatstvom bez toho, aby bola dotknutá právomoc Lichtenštajnského kniežatstva uzatvárať také dohody.

VYHLÁSENIE LICHTENŠTAJNSKA O VZÁJOMNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH

Lichtenštajnsko vyhlasuje, že v prípade daňových trestných činov, ktoré vyšetrujú príslušné lichtenštajnské orgány, nebude vec predložená súdu, ktorý je príslušný okrem iného na konanie v trestných veciach.

VYHLÁSENIE LICHTENŠTAJNSKA K ČLÁNKU 5 ODS. 2 PÍSM. B)

(Lehota na prijatie nového vývoja schengenského acquis)

Maximálna lehota osemnásť mesiacov, ktorá je stanovená v článku 5 ods. 2 písm. b), zahŕňa tak schválenie, ako aj vykonanie aktu alebo opatrenia. Zahŕňa tieto štádiá:

prípravné štádium,

parlamentný postup,

tridsaťdňovú lehotu na referendum,

prípadné referendum (organizácia a hlasovanie),

schválenie vládnucim kniežaťom.

Lichtenštajnská vláda bezodkladne informuje Radu a Komisiu o ukončení každého štádia.

Lichtenštajnská vláda sa zaväzuje použiť všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečila čo najrýchlejšie ukončenie jednotlivých štádií.

VYHLÁSENIE LICHTENŠTAJNSKA O UPLATŇOVANÍ EURÓPSKEHO DOHOVORU O VZÁJOMNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH A EURÓPSKEHO DOHOVORU O EXTRADÍCII

Lichtenštajnsko sa zaväzuje, že sa zdrží použitia svojich výhrad a vyhlásení, ktoré je možné urobiť pri ratifikácii Európskeho dohovoru o extradícii z 13. decembra 1957 a Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959, v rozsahu v akom sú nezlučiteľné s touto dohodou.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA O FONDE PRE VONKAJŠIE HRANICE NA OBDOBIE ROKOV 2007 AŽ 2013

Európske spoločenstvo v súčasnosti zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013, v súvislosti s ktorým sa uzatvoria ďalšie dohody s tretími štátmi pridruženými k schengenskému acquis.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ KOMISIE O ODOVZDÁVANÍ NÁVRHOV

Keď Komisia predkladá Rade Európskej únie a Európskemu parlamentu návrhy vzťahujúce sa na túto dohodu, zašle ich kópie aj Lichtenštajnsku.

Účasť vo výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci:

Dňa 1. júna 2006 Rada poverila Komisiu začať rokovania s Islandskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom s cieľom uzavrieť dohodu o pridružení týchto štátov k činnosti výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri výkone jej výkonnej právomoci, pokiaľ ide o vykonávanie, uplatňovanie a vývoj schengenského acquis.

Do uzavretia uvedenej dohody sa na Lichtenštajnsko uplatňuje dohoda vo forme výmeny listov medzi Radou Európskej únie a Švajčiarskou konfederáciou o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri výkone jej výkonnej právomoci, a zároveň sa prihliada na to, že pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (1), sú podmienky účasti Lichtenštajnska stanovené v článku 100 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O SPOLOČNÝCH ZASADNUTIACH

Delegácie zastupujúce vlády členských štátov Európskej únie,

delegácia Európskej komisie,

delegácie zastupujúce vlády Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva,

delegácia zastupujúca vládu Švajčiarskej konfederácie,

delegácia zastupujúca vládu Lichtenštajnského kniežatstva,

berú na vedomie, že Lichtenštajnské kniežatstvo pristupuje k zmiešanému výboru zriadenému Dohodou o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis prostredníctvom protokolu k tejto dohode.

Rozhodli sa spoločne organizovať zasadnutia zmiešaných výborov zriadených Dohodou o pridružení Islandu a Nórska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis na jednej strane a Dohodou o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis doplnenou Protokolom o pridružení Lichtenštajnska na strane druhej, bez ohľadu na úroveň zasadnutí.

Berú na vedomie, že organizovanie týchto spoločných zasadnutí si vyžaduje vecné dojednania o vykonávaní funkcie predsedníctva týchto zasadnutí, keď toto predsedníctvo vykonávajú pridružené štáty podľa Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis doplnenej Protokolom o pridružení Lichtenštajnska alebo podľa Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o ich pridružení k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

Berú na vedomie želanie pridružených štátov postúpiť v prípade potreby vykonávanie funkcie predsedníctva a upraviť jeho vykonávanie na rotačnom princípe podľa abecedného poradia názvov od nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a nadobudnutia platnosti Protokolu o pridružení Lichtenštajnska.


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/37


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. marca 2011

o uzavretí Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

(2011/351/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2 písm. e) v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Na základe poverenia udeleného 27. februára 2006 Komisia ukončila rokovania so Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o Protokole o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady z 28. februára 2008 a s výhradou jeho uzatvorenia k neskoršiemu dátumu bol protokol v mene Európskeho spoločenstva 28. februára 2008 podpísaný.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4)

Protokol by sa mal schváliť.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, tieto členské štáty sa zúčastňujú na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku a k nemu pripojené vyhlásenia sa v mene Európskej únie schvaľujú.

Text protokolu, jeho záverečný akt a súvisiace vyhlásenia sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú v mene Únie uložiť listinu o schválení podľa článku 8 ods. 1 protokolu na vyjadrenie súhlasu s tým, že Únia je protokolom viazaná, a urobiť toto oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na ‚Európske spoločenstvo‘ v protokole, ako aj v dohode sa preto podľa potreby majú chápať ako odkazy na ‚Európsku úniu‘.“

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. marca 2011

Za Radu

predseda

CZOMBA S.


PROTOKOL

medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

a

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO,

ďalej len „zmluvné strany“

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, ktorá bola podpísaná 26. októbra 2004 (1) (ďalej len „dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom“),

ODVOLÁVAJÚC SA NA jej článok 15, ktorý stanovuje možnosť Lichtenštajnského kniežatstva pristúpiť k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom formou protokolu,

BERÚC DO ÚVAHY geografickú polohu Lichtenštajnského kniežatstva,

BERÚC DO ÚVAHY želanie Lichtenštajnského kniežatstva pridružiť sa k právnym predpisom Spoločenstva, ktoré sa vzťahuje na dublinské nariadenie a nariadenie o systéme Eurodac (ďalej len „dublinské/Eurodac acquis“),

KEĎŽE Európske spoločenstvo uzatvorilo dňa 19. januára 2001 Dohodu s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku na základe Dublinského dohovoru (2),

KEĎŽE je žiaduce, aby bolo Lichtenštajnské kniežatstvo pridružené na rovnakom základe s Islandom, Nórskom a Švajčiarskom k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju dublinského/Eurodac acquis,

KEĎŽE by sa mal uzavrieť protokol medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorý by stanovil, že Lichtenštajnsko požíva práva a má povinnosti podobné tým, ktoré boli dohodnuté medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Islandom a Nórskom, ako aj Švajčiarskom na strane druhej,

KEĎŽE ustanovenia hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a akty prijaté na jej základe sa podľa Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva nevzťahujú na Dánske kráľovstvo, ale mala by sa vytvoriť pre Švajčiarsku konfederáciu a Lichtenštajnské kniežatstvo na jednej strane a Dánsko na strane druhej možnosť uplatňovať v ich vzájomných vzťahoch základné ustanovenia dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, ako je stanovené v jej článku 11 ods. 1,

KEĎŽE je potrebné zabezpečiť, aby štáty, ktoré sa pridružili k Európskemu spoločenstvu na vykonávanie, uplatňovanie a vývoj dublinského/Eurodac acquis, uplatňovali toto acquis aj vo svojich vzájomných vzťahoch,

KEĎŽE bezproblémové uplatňovanie dublinského/Eurodac acquis vyžaduje, aby sa súčasne uplatňoval tento protokol a dohody medzi rôznymi stranami zúčastnenými na vykonávaní a vývoji dublinského/Eurodac acquis, ktoré upravuje ich vzájomné vzťahy,

KEĎŽE Lichtenštajnské kniežatstvo musí smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (3) uplatňovať tak, ako ju uplatňujú členské štáty Európskej únie, keď spracovávajú údaje na účely tohto protokolu,

SO ZRETEĽOM NA Protokol o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (4),

MAJÚC NA PAMÄTI vzťah medzi acquis Spoločenstva, ktoré sa týka stanovenia kritérií a mechanizmov na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v jednom z členských štátov a o vytvorení systému Eurodac a schengenského acquis,

KEĎŽE tento vzťah vyžaduje, aby sa schengenské acquis a acquis Spoločenstva, ktoré sa týka stanovenia kritérií a mechanizmov na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v jednom z členských štátov a o vytvorení systému Eurodac, uplatňovali súčasne,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

1.   V súlade s článkom 15 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (ďalej len „dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom“) Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „Lichtenštajnsko“) pristupuje k uvedenej dohode za podmienok stanovených v tomto protokole.

2.   Tento protokol určuje vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sú v ňom ustanovené.

Článok 2

1.   Ustanovenia:

dublinského nariadenia (5),

nariadenia o systéme Eurodac (6),

nariadenia, ktorým sa vykonáva systém Eurodac (7), a

nariadenia, ktorým sa vykonáva „dublinské nariadenie“ (8),

Lichtenštajnsko vykonáva a uplatňuje vo svojich vzťahoch s členskými štátmi Európskej únie a so Švajčiarskom.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, Lichtenštajnsko prijíma, vykonáva a uplatňuje akty a opatrenia prijaté Európskym spoločenstvom, ktorými sa menia a dopĺňajú alebo na ktorých sú založené ustanovenia uvedené v odseku 1, ako aj rozhodnutia prijaté podľa postupov uvedených v týchto ustanoveniach.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 sa odkazy na „členské štáty“ uvedené v ustanoveniach upravených v odseku 1 považujú za odkazy aj na Lichtenštajnsko.

Článok 3

Práva a povinnosti stanovené v článku 2, v článku 3 ods. 1 až 4, v článkoch 5 až 7, v článku 8 ods. 1 druhom pododseku, v článku 8 ods. 2 a v článkoch 9 až 11 dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom sa primerane uplatňujú na Lichtenštajnsko.

Článok 4

Zástupca lichtenštajnskej vlády sa stáva členom zmiešaného výboru zriadeného článkom 3 dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom.

Funkciu predsedu zmiešaného výboru vykonáva striedavo, počas obdobia šiestich mesiacov, zástupca Komisie Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) a zástupca lichtenštajnskej alebo švajčiarskej vlády.

Článok 5

1.   S výhradou odseku 2, keď Rada Európskej únie (ďalej len „Rada“) prijme akty alebo opatrenia, ktorými sa menia a dopĺňajú alebo na ktorých sú založené ustanovenia článku 2, a keď sú akty alebo opatrenia prijaté podľa postupov upravených v týchto ustanoveniach, takéto akty alebo opatrenia sa uplatňujú súčasne členskými štátmi a Lichtenštajnskom, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak.

2.   Komisia bezodkladne oznámi Lichtenštajnsku prijatie aktov alebo opatrení uvedených v odseku 1. Lichtenštajnsko sa rozhodne, či prijme ich obsah a či ich vykoná vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku. Toto rozhodnutie sa oznámi Komisii do tridsiatich dní po prijatí príslušných aktov alebo opatrení.

3.   Ak obsah takéhoto aktu alebo opatrenia môže zaväzovať Lichtenštajnsko až po splnení jeho ústavných požiadaviek, Lichtenštajnsko o tom informuje Komisiu pri oznámení. Lichtenštajnsko bezodkladne písomne informuje Radu a Komisiu o splnení všetkých ústavných požiadaviek. V prípade, že sa nevyžaduje uskutočnenie referenda, oznámenie sa urobí najneskôr tridsať dní po uplynutí lehoty na referendum. Ak sa vyžaduje uskutočnenie referenda, Lichtenštajnsko má na urobenie oznámenie najviac osemnásť mesiacov odo dňa oznámenia Rady. Odo dňa stanoveného na nadobudnutie účinnosti aktu alebo opatrenia pre Lichtenštajnsko až dovtedy, kým neoznámi, že jeho ústavné požiadavky boli splnené, Lichtenštajnsko predbežne vykonáva, ak je to možné, príslušný akt alebo opatrenie.

4.   Ak Lichtenštajnsko nemôže predbežne vykonávať príslušný akt alebo opatrenie a ak táto skutočnosť spôsobuje ťažkosti narúšajúce priebeh dublinskej/Eurodac spolupráce, zmiešaný výbor situáciu preskúma. Európske spoločenstvo môže voči Lichtenštajnsku prijať primerané a zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu dublinskej/Eurodac spolupráce.

5.   Prijatím aktov alebo opatrení uvedených v odseku 1 Lichtenštajnskom vznikajú práva a povinnosti medzi Lichtenštajnskom, Švajčiarskom a členskými štátmi Európskej únie.

6.   Uplatňovanie tohto protokolu sa pozastaví, ak:

a)

Lichtenštajnsko oznámi svoje rozhodnutie neprijať obsah aktu ani opatrenia uvedeného v odseku 1, na ktoré sa vzťahujú postupy ustanovené v tomto protokole, alebo

b)

Lichtenštajnsko nevykoná oznámenie v lehote tridsiatich dní uvedenej v odseku 2,

c)

Lichtenštajnsko nevykoná oznámenie najneskôr tridsať dní po uplynutí lehoty na referendum alebo v prípade referenda v lehote osemnásť mesiacov stanovenej v odseku 3, ani neustanoví predbežné vykonávanie ustanovené v tom istom odseku odo dňa stanoveného na nadobudnutie účinnosti príslušného aktu alebo opatrenia.

7.   Zmiešaný výbor preskúma záležitosť, ktorá viedla k pozastaveniu uplatňovania protokolu, a pokúsi sa odstrániť uvedené príčiny neprijatia alebo neratifikovania v deväťdesiatdňovej lehote. Po preskúmaní všetkých ostatných možností s cieľom zabezpečiť bezproblémové uplatňovanie tohto protokolu, vrátane možnosti vziať ohľad na to, že zákony a iné právne predpisy zmluvných strán sú rovnocenné, zmiešaný výbor môže jednomyseľne rozhodnúť o obnovení uplatňovania tohto protokolu. Ak je uplatňovanie tohto protokolu aj po deväťdesiatich dňoch stále pozastavené, platnosť tohto protokolu sa považuje za ukončenú.

Článok 6

Pokiaľ ide o administratívne náklady a prevádzkové náklady, ktoré sú spojené so zriadením a fungovaním centrálnej jednotky Eurodacu, Lichtenštajnsko prispieva do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev vo výške 0,071 % z počiatočnej sumy 11 675 000 EUR a od rozpočtového roka 2004 predstavuje ročný príspevok sumu vo výške 0,071 % zo zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov na príslušný rozpočtový rok.

Článok 7

Týmto protokolom nie sú dotknuté dohody medzi Lichtenštajnskom a Švajčiarskom, pokiaľ sú zlučiteľné s týmto protokolom. Ak takéto dohody nie sú zlučiteľné s týmto protokolom, tento protokol má prednosť.

Článok 8

1.   Tento protokol podlieha ratifikácii alebo schváleniu zmluvnými stranami. Ratifikačné listiny alebo listiny o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady, ktorý koná ako depozitár.

2.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po oznámení zmluvným stranám zo strany depozitára, že bola uložená posledná ratifikačná listina alebo listina o schválení.

3.   Články 1, 4 a článok 5 ods. 2 prvá veta tohto protokolu, ako aj práva a povinnosti stanovené v článku 2, článku 3 ods. 1 až 4 dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom sa predbežne uplatňujú na Lichtenštajnsko odo dňa podpisu tohto protokolu.

Článok 9

Pokiaľ ide o akty alebo opatrenia prijaté po podpísaní tohto protokolu, ale pred nadobudnutím jeho platnosti, tridsaťdňová lehota uvedená v článku 5 ods. 2 poslednej vete začína plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok 10

1.   Tento protokol sa uplatňuje iba v tom prípade, ak sa vykonajú aj dohody, ktoré má Lichtenštajnsko uzavrieť, uvedené v článku 11 dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom.

2.   Tento protokol sa okrem iného vykoná, iba ak sa tiež vykoná protokol uzavretý medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

Článok 11

1.   Tento protokol môže byť vypovedaný každou zmluvnou stranou. Vypovedanie protokolu sa oznámi depozitárovi a nadobúda účinnosť šesť mesiacov od oznámenia.

2.   V prípade vypovedania tohto protokolu alebo dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom zo strany Švajčiarska alebo ukončenia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, pokiaľ ide o Švajčiarsko, dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, ako aj tento protokol zostávajú v platnosti, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Lichtenštajnskom na strane druhej.

3.   Platnosť tohto protokolu sa považuje za ukončenú, ak Lichtenštajnsko ukončí jednu z dohôd uvedených v článku 11 dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom uzatvorených Lichtenštajnskom alebo ak ukončí protokol uvedený v článku 10 ods. 2.

Článok 12

Tento protokol je vyhotovený v troch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Ú. v. ES L 93, 3.4.2001, s. 38.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Pozri stranu 3 tohto úradného vestníka.

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. ES L 50, 25.2.2003, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. ES L 222, 5.9.2003, s. 3).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Ú v. ES L 62, 5.3.2002, s. 1).


ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE

a

LICHTENŠTAJNSKÉHO KNIEŽATSTVA,

ďalej len „zmluvné strany“,

ktorí sa stretli v Bruseli dňa dvadsiatehoôsmeho februára 2008, aby podpísali Protokol medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, prijali tento protokol.

Splnomocnení zástupcovia zmluvných strán zobrali na vedomie nasledujúce vyhlásenia uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu:

spoločné vyhlásenie zmluvných strán o intenzívnom dialógu,

vyhlásenie Lichtenštajnska vzťahujúce sa na článok 5 ods. 3,

spoločné vyhlásenie o spoločných zasadnutiach zmiešaných výborov.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN O INTENZÍVNOM DIALÓGU

Zmluvné strany zdôrazňujú dôležitosť intenzívneho a produktívneho dialógu medzi všetkými stranami, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní ustanovení vymenovaných v článku 2 ods. 1 tohto protokolu.

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, zasadnutia zmiešaného výboru s cieľom výmeny názorov so Švajčiarskom, Komisia pozýva expertov členských štátov na zasadnutia zmiešaného výboru s cieľom výmeny názorov s Lichtenštajnskom o všetkých otázkach uvedených v dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom.

Zmluvné strany berú na vedomie, že členské štáty sú pripravené prijať toto pozvanie a zúčastniť sa na tejto výmene názorov s Lichtenštajnskom o všetkých otázkach uvedených v dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom.

VYHLÁSENIE LICHTENŠTAJNSKA VZŤAHUJÚCE SA NA ČLÁNOK 5 ODS. 3

(Lehota na prijatie nového vývoja v rámci dublinského/Eurodac acquis)

Maximálna lehota osemnásť mesiacov, ktorá je stanovená v článku 5 ods. 3, zahŕňa tak schválenie, ako aj vykonanie aktu alebo opatrenia. Zahŕňa tieto štádiá:

prípravné štádium,

parlamentný postup,

tridsaťdňovú lehotu na uskutočnenie referenda,

prípadne referendum (organizácia a hlasovanie),

schválenie vládnucim kniežaťom.

Lichtenštajnská vláda bezodkladne informuje Radu a Komisiu o ukončení každého z uvedených štádií.

Lichtenštajnská vláda sa zaväzuje použiť všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečila čo najrýchlejšie ukončenie jednotlivých štádií.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O SPOLOČNÝCH ZASADNUTIACH ZMIEŠANÝCH VÝBOROV

Delegácia Európskej komisie,

delegácie zastupujúce vlády Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva,

delegácia zastupujúca vládu Švajčiarskej konfederácie,

delegácia zastupujúca vládu Lichtenštajnského kniežatstva,

Berú na vedomie, že Lichtenštajnsko pristupuje k zmiešanému výboru zriadenému Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku prostredníctvom protokolu k tejto dohode.

Rozhodli sa spoločne organizovať zasadnutia spoločných výborov zriadených na jednej strane Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku a Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, doplnenou protokolom o pristúpení Lichtenštajnska, na strane druhej.

Berú na vedomie, že organizovanie týchto spoločných zasadnutí si vyžaduje vecné dojednania o vykonávaní funkcie predsedníctva týchto zasadnutí, keď toto predsedníctvo vykonáva pridružený štát podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku doplnenej protokolom o pristúpení Lichtenštajnska alebo podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku.

Berú na vedomie želanie pridružených štátov postúpiť v prípade potreby vykonávanie funkcie predsedníctva a upraviť jeho vykonávanie na rotačnom princípe podľa abecedného poradia názvov od nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, doplnenej protokolom o pristúpení Lichtenštajnska.


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/50


Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

Postupy potrebné na nadobudnutie platnosti uvedeného protokolu (1), ktorý bol podpísaný 28. februára 2008 v Bruseli, sa ukončili 7. marca 2011. Tento protokol preto nadobudol platnosť 7. apríla 2011 v súlade s jeho článkom 9.


(1)  Pozri stranu 3 tohto úradného vestníka.


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/50


Oznámenie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

Postupy potrebné na nadobudnutie platnosti uvedeného protokolu (1), ktorý bol podpísaný 28. februára 2008 v Bruseli, sa ukončili 7. marca 2011. Tento protokol preto v súlade s jeho článkom 8 druhým odsekom nadobudol platnosť 1. apríla 2011.


(1)  Pozri stranu 39 tohto úradného vestníka.


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/51


Oznámenie o nadobudnutí platnosti medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom Protokolu medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

Uvedený protokol (1), podpísaný v Bruseli 28. februára 2008, nadobudol platnosť medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou 1. decembra 2008 po tom, ako boli 24. októbra 2008 ukončené príslušné postupy.

Keďže sa postupy potrebné na to, aby tento protokol nadobudol platnosť medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom ukončili 7. marca 2011, uvedený protokol v súlade s jeho článkom 5 ods. 3 vstúpi do platnosti, pokiaľ ide o Lichtenštajnské kniežatstvo, 1. mája 2011.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 24.6.2009, s. 8.


NARIADENIA

18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/52


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 583/2011

z 9. júna 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú zoznamy konkurzných konaní, likvidačných konaní a likvidátorov v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní a kodifikujú sa prílohy A, B a C k uvedenému nariadeniu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurzných konaniach (1), najmä na jeho článok 45,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 sa uvádzajú názvy, ktorými sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov označujú konania a likvidátori, na ktorých sa toto nariadenie vzťahuje. V prílohe A sa uvádza zoznam konkurzných konaní podľa článku 2 písm. a) uvedeného nariadenia. V prílohe B sa uvádza zoznam likvidačných konaní podľa článku 2 písm. c) uvedeného nariadenia a v prílohe C sa uvádza zoznam likvidátorov podľa článku 2 písm. b) uvedeného nariadenia.

(2)

Rakúsko dňa 15. septembra 2010 oznámilo Komisii podľa článku 45 nariadenia (ES) č. 1346/2000 zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vykonať, týkajúce sa zoznamov uvedených v prílohách A, B a C k uvedenému nariadeniu.

(3)

Lotyšsko dňa 23. novembra 2010 oznámilo Komisii podľa článku 45 nariadenia (ES) č. 1346/2000 zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vykonať, týkajúce sa zoznamov uvedených v prílohách A a B k uvedenému nariadeniu.

(4)

V dôsledku zmien a doplnení príloh A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000, ktoré sa majú vykonať, vyplývajúcich z uvedeného oznámenia Rakúska a Lotyšska by sa s cieľom poskytnúť potrebnú právnu istotu všetkým stranám zapojeným do konkurzných konaní, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, mali kodifikovať prílohy A, B a C k uvedenému nariadeniu.

(5)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (ES) č. 1346/2000 a podľa článku 45 uvedeného nariadenia sa z toho dôvodu zúčastňujú na prijímaní a uplatňovaní tohto nariadenia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Prílohy A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, doplniť a kodifikovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1346/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

príloha A sa mení a dopĺňa takto:

a)

názvy uplatňované v Lotyšsku sa nahrádzajú takto:

„LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process“;

b)

názvy uplatňované v Rakúsku sa nahrádzajú takto:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren“;

2.

príloha B sa mení a dopĺňa takto:

a)

názvy uplatňované v Lotyšsku sa nahrádzajú takto:

„LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process“;

b)

názov uplatňovaný v Rakúsku sa nahrádza takto:

„ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)“;

3.

v prílohe C sa názvy uplatňované v Rakúsku nahrádzajú takto:

„ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht“.

Článok 2

Prílohy A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 v znení zmien a doplnení podľa článku 1 tohto nariadenia sa týmto kodifikujú a nahrádzajú sa zneniami uvedenými v prílohách I, II a III k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Luxemburgu 9. júna 2011

Za Radu

predseda

PINTÉR S.


(1)  Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA A

Konkurzné konania podľa článku 2 písm. a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f’każ ta‘ negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA B

Likvidačné konania podľa článku 2 písm. c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA C

Likvidátori podľa článku 2 písm. b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta‘ proċeduri ta‘ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor“


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 584/2011

zo 17. júna 2011,

ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Grana Padano (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Talianska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Grana Padano“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Keďže príslušné zmeny a doplnenia nie sú zanedbateľné v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia uverejnila žiadosť o zmeny a doplnenia podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola Komisii prostredníctvom švajčiarskych orgánov oznámená námietka, ktorú vzniesla spoločnosť Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen so sídlom na Grubenstr. 39, 8045 Zürich, Švajčiarsko. Listom zo 6. apríla 2010 Komisia vyzvala zúčastnené strany, aby pristúpili k príslušným vzájomným konzultáciám.

(4)

Vzhľadom na to, že v lehote šiestich mesiacov došlo k dohode zahŕňajúcej zanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie, Komisia musí prijať rozhodnutie.

(5)

Na základe uvedených skutočností by sa tieto zmeny a doplnenia mali schváliť a mal by sa uverejniť zmenený a doplnený jednotný dokument,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uvedené v prílohe II v súvislosti s názvom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu sa schvaľujú.

Článok 2

Uplatňuje sa zmenený a doplnený jednotný dokument uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2009, s. 24.


PRÍLOHA I

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

TALIANSKO

Grana Padano (CHOP)


PRÍLOHA II

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

„GRANA PADANO“

ES č.: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

CHZO ( ) CHOP (X)

1.   Názov

„GRANA PADANO“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Typ výrobku (príloha III)

Trieda 1.3 –

Syry

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Tvrdý, tepelne spracovaný, pomaly zrejúci syr, vyrábaný počas celého roka a využívaný ako lahôdkový syr alebo syr na strúhanie, vyrábaný z čiastočne odstredeného surového mlieka z kráv, ktorých základnú výživu tvoria zelené alebo konzervované krmoviny. Mlieko pochádza z dvoch dojení z jedného dňa, dovolené je však aj spracovanie mlieka iba z jedného dojenia alebo zmiešaného mlieka z dvoch dojení. Syr má valcovitý tvar, mierne vypuklé alebo prakticky rovné boky a ploché steny s mierne zdvihnutou hranou.

Priemer bochníka sa pohybuje od 35 do 45 cm a výška bokov od 18 do 25 cm v závislosti od technických podmienok výroby.

Hmotnosť: od 24 do 40 kg; kôra: tvrdá a hladká, s hrúbkou 4 až 8 mm.

Vnútorná časť syra je tvrdá, s jemne zrnitou štruktúrou, radiálne štiepateľná na jemné vločky. Obsah tuku v sušine je najmenej 32 %. Farba kôry je tmavožltá alebo prirodzene zlatožltá; farba vnútornej časti syra je biela alebo slamovožltá. Hmota má voňavú arómu a jemnú chuť.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Surové kravské mlieko, prírodné mliečne fermenty, teľacie syridlo.

Mlieko pochádza od dojníc chovaných v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4.

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

Základná výživa dojníc pozostáva zo zelených alebo konzervovaných krmovín a vzťahuje sa na kravy počas laktácie alebo v čase zastavenia produkcie mlieka, ako aj na kravy, ktoré majú viac ako 7 mesiacov.

Výživa dojníc sa zakladá na používaní krmív získaných z plodín vyprodukovaných v rámci poľnohospodárskeho podniku alebo na území výroby „GRANA PADANO CHOP“.

Denná kŕmna dávka musí obsahovať najmenej 50 % sušiny pochádzajúcej z krmovín, v ktorých pomer obsahu krmoviny/krmiva na sušinu nie je nižší ako 1.

Najmenej 75 % sušiny krmovín dennej kŕmnej dávky musí pochádzať z krmív vyprodukovaných na území výroby mlieka.

Povolené krmivá sú vymenované v kladnom zozname, ktorý obsahuje tieto prvky:

krmoviny: čerstvé krmoviny, seno, slama, siláž (nepovoľuje sa na výrobu syra typu „Trentingrana“),

suroviny určené na výživu dobytka zoskupené podľa kategórií, ktoré sa môžu pridávať do krmovín: obilniny a výrobky z nich, olejniny s nižším obsahom tuku a výrobky z nich, hľuzy a korienky a výrobky z nich, sušené krmoviny, výrobky cukrovarníckeho priemyslu, strukoviny, tuky, minerálne látky, prísady.

3.5.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti

Výrobné postupy a zrenie sa musia uskutočniť v oblasti výroby vymedzenej v bode 4.

3.6.   Osobitné pravidlá pri krájaní, strúhaní, balení atď.

Strúhanie a balenie sa musí uskutočňovať v oblasti výroby vymedzenej v bode 4, pretože čerstvý strúhaný syr je veľmi chúlostivý a ochrana jeho organoleptických vlastností vyžaduje okamžité zabalenie v podmienkach brániacich akémukoľvek vysychaniu. Zároveň sa okamžitým zabalením syra do obalu, na ktorom sa nachádza označenie pôvodu, môže lepšie zaručiť pravosť strúhaného syra, ktorý je vzhľadom na svoj charakter ťažšie identifikovateľný ako celistvý bochník (ako to potvrdil rozsudok Súdneho dvora z 20. mája 2003).

Použitie hoblín pochádzajúcich z krájania a porciovania „GRANA PADANO CHOP“ na kusy s premenlivou a/alebo pevnou hmotnosťou, bloky, kocky, porcie atď. je na výrobu strúhaného syra „GRANA PADANO“ povolené jedine za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky: maximálny podiel kôry môže byť 18 %; musí byť sústavne zabezpečená vysledovateľnosť bochníkov „GRANA PADANO CHOP“, z ktorých pochádzajú hobliny; hobliny určené na neskoršie použitie alebo prevezenie z jednej prevádzky do druhej sa musia roztriediť podľa registračného čísla a mesiaca výroby; ich preprava sa povoľuje jedine v rámci toho istého podniku alebo tej istej skupiny podnikov pod podmienkou, že sa tieto podniky nachádzajú v oblasti pôvodu. Predaj hoblín určených na výrobu strúhaného syra „GRANA PADANO“ je preto zakázaný.

3.7.   Osobitné pravidlá pri označovaní

Oficiálnu ochrannú známku, ktorou sa potvrdzuje, že výrobok spĺňa kritériá používania chráneného označenia pôvodu „GRANA PADANO“, a ktorá sa musí nachádzať tak na celistvých bochníkoch, ako aj na všetkých baleniach porciovaného a strúhaného syra „GRANA PADANO CHOP“, predstavuje kosoštvorec, na ktorom sú veľkými tlačenými písmenami napísané slová „GRANA“ a „PADANO“. V hornom a dolnom rohu kosoštvorca, ktorého vrcholy sú zaoblené, sa v uvedenom poradí nachádzajú iniciály „G“ a „P“.

Označovacie pásiky, ktorými sa značka pôvodu razí na bochníky syra za studena počas formovania, pozostávajú z radu vybodkovaných kosoštvorcov, v ktorých sa striedajú slová „GRANA“ a „PADANO“, identifikačné údaje výrobcu syra a údaje o mesiaci a roku výroby.

Používanie označovacích pásikov osobitne ustanovených pre typ syra „Trentingrana“ je povolené výhradne v prípade „GRANA PADANO CHOP“ vyrobeného v autonómnej provincii Trento pod podmienkou, že syr je vyrobený výlučne z mlieka pochádzajúceho z dojníc živených krmovinami, pričom akýkoľvek druh siláže je počas celého roka vylúčený. Označovacie pásiky sú tvorené dvoma radmi vybodkovaných kosoštvorcov, cez ktoré prechádza slovo „TRENTINO“; uprostred, v strede štylizovaných tvarov hôr, sú slová „TRENTINO“ napísané zľava doprava a sprava doľava.

Identifikácia pôvodu prostredníctvom označovacích pásikov je doplnená kazeínovým štítkom s nápisom „GRANA PADANO“, rokom výroby a alfanumerickým kódom jednoznačne označujúcim každý bochník syra.

„GRANA PADANO“, ktorý po vyformovaní zreje najmenej 20 mesiacov vo vymedzenej zemepisnej oblasti, môže získať označenie „RISERVA“ (rezerva). Kategória „GRANA PADANO RISERVA“ je vyznačená druhou značkou vypálenou na bočné strany bochníkov syra na základe žiadosti hospodárskych subjektov za rovnakých podmienok, ako sú podmienky ustanovené na označovanie CHOP. Uvedené označenie sa skladá z kruhovej kresby, cez ktorej stred prechádza slovo „RISERVA“. V hornom krúžku je slovo „OLTRE“ [viac ako] a číslo „20“, zatiaľ čo v dolnom krúžku je slovo „MESI“ [mesiacov].

Pokiaľ ide o balený výrobok, ustanovujú sa tieto kategórie: „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI“ [Grana Padano viac ako 16 mesiacov] a „GRANA PADANO RISERVA“ [Grana Padano rezerva].

Na obaloch syra patriaceho do kategórie „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI“ je k logu GRANA PADANO pripojená poznámka „OLTRE 16 MESI“ (viac ako 6 mesiacov) umiestnená na jedinom riadku medzi dvomi paralelnými čiarami.

Na obaloch syra v kategórii „GRANA PADANO RISERVA“ je logo GRANA PADANO doplnené reprodukciou značky „RISERVA“ vyrazenej za tepla.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť výroby a strúhania „GRANA PADANO CHOP“ zodpovedá územiu provincií: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Turín, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova – vľavo od rieky Pád, Miláno, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Benátky, Verona, Vicenza, Bologna – vpravo od rieky Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna a Rimini. Oblasť výroby okrem toho zahŕňa tieto obce z provincie Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S Felice a Trodena.

5.   Spojenie so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Oblasť výroby „GRANA PADANO CHOP“ sa z veľkej časti prelína s oblasťou Pádskej nížiny, to znamená so zemepisnou oblasťou riečiska Pádu, ktoré sa vyznačuje naplaveninovými, aluviálnymi pôdami fluvio-glaciálneho pôvodu s malým spádom, ktoré sú bohaté na vodu a patria medzi najúrodnejšie pôdy na svete a medzi pôdy, ktoré najlepšie vyhovujú pestovaniu krmovín.

Tieto pôdne vlastnosti spolu s osobitnou mikroklímou v oblasti sú priaznivé na pestovanie kukurice, ktorá tvorí najdôležitejší základ krmovín pre dojnice, ktorých mlieko je určené na výrobu „GRANA PADANO CHOP“. Kukurica totiž môže v zrne predstavovať až 50 % sušiny.

Obrábanie a zavlažovanie oblasti Pádskej nížiny, datované od 11. storočia, umožnili miestny rozvoj chovu hovädzieho dobytka. Dostupnosť veľkého množstva mlieka, ktoré presahuje každodenné potreby vidieckeho obyvateľstva, podnietila a vyvolala potrebu spracovať mlieko na syr, ktorý sa môže uchovávať. Ešte aj v súčasnosti predstavuje veľká dostupnosť miestnych krmovín, najmä kukurice, spojená s hojnosťou vody základný prvok na zachovanie chovu hovädzieho dobytka a produkcie mlieka.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Špecifickosť „GRANA PADANO CHOP“ spočíva v týchto vlastnostiach:

rozmery a hmotnosť bochníka,

osobitná morfologická charakteristika vnútornej časti syra dosiahnutá vďaka technike výroby, ktorá sa vyznačuje zrnitou, typickou vločkovitou štruktúrou,

biela alebo slamovožltá farba vnútornej časti syra, lahodná chuť a voňavá aróma, najmä vďaka vysokému podielu voskovitej kukurice vo výžive kráv,

obsah vody a tukov, ktorý sa prakticky vyrovná obsahu bielkovín,

prirodzené značné štiepenie bielkovín na peptóny, peptidy a voľné aminokyseliny,

predĺžené obdobie zrenia, aj vyše 20 mesiacov.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Príčinná súvislosť medzi „GRANA PADANO CHOP“ a oblasťou jeho pôvodu vyplýva z týchto skutočností:

Značný potenciál zavlažovania Pádskej nížiny a následná dostupnosť krmovín, ku ktorým patrí najmä voskovitá kukurica, ktorá syru dodáva osobitné vlastnosti, akými sú biele alebo slamovožlté sfarbenie, chuť a aróma syrovej hmoty, zdôraznené v bode 5.2.

Používanie siláže z kukurice – alebo voskovitej kukurice – priamo ovplyvňuje nižší podiel chromatických zlúčenín vo výžive dojníc, akými sú karotény, antokyany a chlorofyl v porovnaní s ich obsahom vo výžive založenej na zelených krmovinách alebo na rôznych druhoch sena. Táto výživa chudobná na chromatické zlúčeniny je priamym dôsledkom uskladnenia kukurice v sile.

Používanie surového mlieka, ktoré dodáva syreniu mliečne baktérie typické pre danú oblasť.

Používanie prírodných mliečnych fermentov, ktoré vytvárajú neprerušené mikrobiologické spojenie s oblasťou výroby. Mlieko v podobe srvátky, a teda prírodného mliečneho fermentu totiž na jednej strane predstavuje článok, ktorý spája syrenie s oblasťou výroby, a na druhej strane zaručuje stály a nepretržitý prísun mliečnych baktérií typických pre oblasť pôvodu, čomu syr „GRANA PADANO CHOP“ vďačí za svoje hlavné osobitné charakteristické vlastnosti.

Príčinná súvislosť medzi typickými vlastnosťami výrobku a oblasťou jeho pôvodu existuje aj v osobe výrobcu syrov, ktorý mal vždy hlavný a zásadný význam pre výrobu „GRANA PADANO CHOP“.

Ešte aj v súčasnosti sa spracovanie mlieka na „GRANA PADANO CHOP“ zveruje výrobcom syrov, a nie technikom ani vedcom.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

Tento správny orgán začal vnútroštátne námietkové konanie voči návrhu na zmenu a doplnenie chráneného označenia pôvodu „Grana Padano“.

Konsolidované znenie výrobnej špecifikácie je dostupné na

tejto webovej stránke:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

alebo

priamo na webovej stránke ministerstva (www.politicheagricole.it) kliknutím na „Qualità e sicurezza“ [Kvalita a zabezpečenie (v pravej hornej časti obrazovky)] a potom na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)“ {špecifikácie, ktoré EÚ práve skúma [v súlade s nariadením (ES) č. 510/2006]}.


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/71


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 585/2011

zo 17. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 191 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Trh Únie s ovocím a zeleninou prechádza bezprecedentnou krízou v dôsledku prepuknutia smrteľnej nákazy enterohemoragickou Escherichiou coli (E. coli) v Nemecku, ktorá sa spája s konzumáciu určitého čerstvého ovocia a zeleniny. Kríza sa začala 26. mája 2011, keď sa v tlači objavili správy o podozrení, že zdrojom nákazy sú uhorky.

(2)

Niekoľko členských štátov a tretích krajín prijalo preventívne opatrenia a náhla strata dôvery spotrebiteľov z dôvodu vnímanej súvislosti so zdravotným rizikom spôsobuje veľmi významné narušenie trhu Únie s ovocím a zeleninou, a najmä s uhorkami, rajčinami, sladkými paprikami, cuketami a určitými produktmi čeľadí šalátu a čakaniek dopestovanými v Únii.

(3)

Vzhľadom na súčasnú a očakávanú situáciu na trhu a so zreteľom na skutočnosť, že nariadenie (ES) č. 1234/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), ktoré sa má nahradiť od 22. júna 2011 vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore ovocia a zeleniny a sektore spracovania ovocia a zeleniny (3), konkrétne neustanovujú špecifické nástroje pre jednotlivé sektory, ktoré by vhodne riešili praktické problémy vyskytujúce sa v sektore ovocia a zeleniny, je potrebné súrne prijať mimoriadne opatrenia na obmedzené obdobie.

(4)

Keďže uhorky, rajčiny, sladké papriky, cukety a určité produkty čeľadí šalátu a čakaniek sú hlavné plodiny postihnuté krízou týkajúcou sa zeleniny a ovocia, je vhodné obmedziť rozsah mimoriadnych opatrení na tieto produkty.

(5)

Vzhľadom na osobitnú povahu sektora ovocia a zeleniny sú riadenie krízy a opatrenia na podporu trhu uvedené v článku 103c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 najvhodnejšie na podporu uznaných organizácií výrobcov ovocia a zeleniny.

(6)

Mala by sa poskytnúť dodatočná podpora Únie v súvislosti so stiahnutím uhoriek, rajčín, sladkých paprík, cukiet a určitých produktov čeľadí šalátu a čakaniek určených na konzumáciu v čerstvom stave z trhu a s ich zeleným zberom a neuskutočneným zberom. So zreteľom na významné narušenie trhu s ovocím a zeleninou a pomerne obmedzené členstvo v organizáciách výrobcov v niektorých členských štátoch je takisto potrebné poskytnúť podporu Únie na uvedené opatrenia pestovateľom ovocia a zeleniny, ktorí nie sú členmi uznanej organizácie výrobcov a ktorí podpísali s uznanou organizáciou výrobcov zmluvu o stiahnutí uhoriek, rajčín, sladkých paprík, cukiet a určitých produktov čeľadí šalátu a čakaniek z trhu.

(7)

V záujme jednotnosti a s cieľom predísť nadmernej kompenzácii by sa mali maximálne výšky dodatočnej podpory Únie za stiahnutia z trhu, zelený zber a neuskutočnený zber stanoviť na úrovni Únie. Aby sa zohľadnil osobitný charakter činností v prípade neuskutočneného zberu a zeleného zberu, členské štáty by mali previesť prístup založený v prípade sťahovaní z trhu na kg na prístup vychádzajúci z hektárov na základe výnosov.

(8)

Organizácie výrobcov sú základnými aktérmi sektora ovocia a zeleniny a sú najvhodnejšími subjektmi na zabezpečenie toho, že podpora Únie sa vyplatí tým výrobcom, ktorí nie sú členmi uznanej organizácie výrobcov. Mali by zabezpečiť, že podpora Únie sa vyplatí výrobcom, ktorí nie sú členmi uznanej organizácie, prostredníctvom uzavretia zmluvy. Keďže členské štáty nemajú rovnaký stupeň organizácie v zásobovaní trhu ovocím a zeleninou, je vhodné umožniť príslušnému orgánu členských štátov, aby vyplatil podporu Únie priamo tým výrobcom, kde je to riadne opodstatnené.

(9)

V záujme dodržania rozpočtovej disciplíny je potrebné ustanoviť strop výdavkov, ktoré sa majú financovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a zriadiť oznamovací a monitorovací systém, prostredníctvom ktorého by členské štáty informovali Komisiu o činnostiach súvisiacich so stiahnutím z trhu, neuskutočneným zberom a zeleným zberom.

(10)

S cieľom obmedziť vplyv škôd spôsobených v sektore ovocia a zeleniny by sa toto nariadenie malo vzťahovať na obdobie od 26. mája 2011. Z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(11)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Mimoriadna podpora sa poskytne organizáciám výrobcov uvedeným v článku 122 písm. a) bode iii) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výrobcom, ktorí nie sú členmi týchto organizácií, za obdobie od 26. júna 2011 do 30. júna 2011 a v súvislosti s týmito produktmi sektora ovocia a zeleniny určenými na spotrebu v čerstvom stave:

a)

rajčiny, ktoré patria pod číselný znak KN 0702 00 00;

b)

šalát, ktorý patrí pod číselný znak KN 0705 11 00 a KN 0705 19 00 a kučeravé a širokolisté (batavské) čakanky, ktoré patria pod číselný znak KN 0705 29 00;

c)

uhorky, ktoré patria pod číselný znak KN 0707 00 05;

d)

sladká paprika, ktorá patrí pod číselný znak KN 0709 60 10;

e)

cukety, ktoré patria pod číselný znak KN 0709 90 70.

2.   Opatrenia prijaté týmto nariadením sa považujú za intervenčné opatrenia na reguláciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (4).

Článok 2

Maximálna suma podpory

Celkové výdavky Únie, ktoré vzniknú na účely tohto nariadenia, neprekročia sumu 210 000 000 EUR. Hradia sa z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a využijú sa výlučne na účely financovania opatrení ustanovených týmto nariadením.

Článok 3

Uplatniteľnosť pravidiel

Ak sa v tomto nariadení výslovne neustanovuje inak, nariadenie (ES) č. 1234/2007, nariadenie (ES) č. 1580/2007 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011 sa uplatňujú na organizácie výrobcov a ich členov a mutatis mutandis na výrobcov uvedených v článku 5.

Článok 4

Organizácie výrobcov

1.   Na produkty uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, ak boli v období uvedenom v uvedenom článku stiahnuté z trhu, sa neuplatňuje 5 % strop uvedený v článku 80 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1580/2007 a článku 79 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011.

2.   Opatrenia týkajúce sa neuskutočneného zberu podľa článku 85 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1580/2007 a článku 84 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sa môžu prijať v súvislosti s produktmi uvedenými v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia a v období uvedenom v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, aj keď sa trhová produkcia už z príslušnej výrobnej oblasti pozberala počas obvyklého produkčného cyklu. V takých prípadoch sa kompenzačné sumy uvedené v článku 86 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1580/2007 a v článku 85 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 proporcionálne znížia podľa už pozberanej úrody na základe zistení účtovných a/alebo daňových údajov dotknutých organizácií výrobcov.

3.   Príspevok Únie k maximálnym sumám stanoveným členskými štátmi podľa článku 80 nariadenia (ES) č. 1580/2007 alebo článku 79 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 neprekročí sumy stanovené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu v prípade stiahnutí produktov s iným určením, než je voľná distribúcia, z trhu. Tieto sumy sa zdvojnásobia v prípade voľnej distribúcie.

4.   Strop jednej tretiny výdavkov uvedený v článku 103c ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007 ani 25 % maximálny strop na zvýšenie operačného fondu uvedený v článku 67 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1580/2007 a článku 66 ods. 3 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sa neuplatňuje v súvislosti s výdavkami na opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 1.

5.   Dodatočná podpora Únie sa poskytne na činnosti spojené so stiahnutím z trhu, neuskutočneným zberom a zeleným zberom vykonané v súvislosti s produktmi uvedenými v článku 1 ods. 1 a počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 1. Podpora na zelený zber sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré sa fyzicky nachádzajú na poliach a skutočne sa zozberajú nezrelé.

Táto dodatočná podpora Únie sa nezahŕňa do operačných programov organizácií výrobcov a nezohľadňuje sa pri výpočte 4,1 % a 4,6 % stropov uvedených v článku 103d ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Sumy dodatočnej podpory Únie za stiahnutia z trhu sú stanovené v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

V prípade neuskutočneného zberu a zeleného zberu stanovia členské štáty sumy dodatočnej podpory Únie na hektár na úrovni, ktorá neprekročí 90 % súm stanovených na stiahnutia z trhu v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

Táto dodatočná podpora Únie sa poskytuje aj vtedy, ak organizácie výrobcov nezabezpečujú tieto činnosti v rámci svojich operačných programov.

6.   Výdavky, ktoré vzniknú podľa tohto článku, sú súčasťou operačného fondu organizácií výrobcov. Článok 103b ods. 2 a článok 103d ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa neuplatňujú na dodatočnú podporu Únie uvedenú v odseku 5 tohto článku.

Článok 5

Výrobcovia, ktorí nie sú členmi organizácií výrobcov

1.   Podpora Únie sa poskytuje výrobcom ovocia a zeleniny, ktorí nie sú členmi uznanej organizácie výrobcov (ďalej len „nečlenskí výrobcovia“), na činnosti stiahnutia z trhu, neuskutočneného zberu a zeleného zberu týkajúce sa produktov uvedených v článku 1 ods. 1 a počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 1. Ak bola organizácia výrobcov pozastavená v súlade s článkom 116 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1580/2007 alebo článku 114 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, jej členovia sa na účely tohto nariadenia pokladajú za nečlenských výrobcov.

Podpora na zelený zber sa vzťahuje výlučne na produkty, ktoré sa fyzicky nachádzajú na poliach a skutočne sa zozberajú nezrelé.

2.   Nečlenskí výrobcovia podpíšu v prípade stiahnutí z trhu zmluvu s uznanou organizáciou výrobcov.

Podporu Únie vyplatí týmto výrobcom organizácia výrobcov, s ktorou podpísali túto zmluvu. Článok 4 ods. 5 druhý a piaty pododsek a článok 4 ods. 6 sa uplatňujú mutatis mutandis.

3.   Sumy podpory, ktoré sa majú poskytnúť podľa odseku 1 v situáciách uvedených v odseku 2, sú sumy stanovené v časti B prílohy I po odpočítaní súm zodpovedajúcich skutočným nákladom, ktoré vznikli organizácii výrobcov pri stiahnutí dotknutých produktov, ktoré si organizácia výrobcov ponechá, z trhu. Dôkazy o týchto nákladoch sa predložia v podobe faktúr. Na účely tohto nariadenia prijmú organizácie výrobcov všetky opodstatnené žiadosti výrobcov, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov.

4.   Pri riadne opodstatnených dôvodoch, ako je obmedzená úroveň organizovanosti výrobcov v dotknutom členskom štáte, a nediskriminujúcim spôsobom môžu členské štáty povoliť, aby nečlenský výrobca namiesto podpísania zmluvy uvedenej v odseku 2 predložil oznámenie príslušnému orgánu členského štátu. Na toto oznámenie sa uplatňuje článok 79 nariadenia (ES) č. 1580/2007 alebo článok 78 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 mutatis mutandis.

V týchto prípadoch príslušný orgán členského štátu vyplatí podporu Únie priamo výrobcovi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Sumy podpory sú sumy stanovené v časti B prílohy I.

5.   V prípade činností neuskutočneného zberu a zeleného zberu nečlenskí výrobcovia podajú náležité oznámenia príslušnému orgánu členského štátu v súlade s podrobnými ustanoveniami, ktoré daný členský štát prijal podľa článku 86 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1580/2007 alebo článku 85 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011.

Sumy podpory Únie na činnosti neuskutočneného zberu a zeleného zberu sú sumy stanovené podľa článku 4 ods. 5 štvrtého pododseku.

Článok 6

Kontroly činností spojených so stiahnutím z trhu, neuskutočneným zberom a zeleným zberom

1.   Činnosti spojené so sťahovaním z trhu uvedené v článkoch 4 a 5 podliehajú kontrolám prvej úrovne podľa článku 110 nariadenia (ES) č. 1580/2007 a článku 108 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011. Tieto kontroly sú však obmedzené na 10 % množstva produktov stiahnutých z trhu.

V prípade činností uvedených v článku 5 ods. 4 sa kontroly prvej úrovne vzťahujú na 100 % množstva stiahnutých produktov.

2.   Činnosti spojené s neuskutočneným zberom a zeleným zberom podľa článkov 4 a 5 podliehajú kontrolám a podmienkam ustanoveným v článku 112 nariadenia (ES) č. 1580/2007 a článku 110 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 s výnimkou požiadavky, aby nedošlo k nijakému čiastočnému zberu. Kontroly sa obmedzia na 10 % výrobných oblastí podľa článku 4 ods. 2.

V prípade činností neuskutočneného zberu a zeleného zberu uvedených v článku 5 ods. 5 sa kontroly vzťahujú na 100 % výrobných oblastí.

Článok 7

Oznámenia

1.   Členské štáty informujú Komisiu každú stredu (predpoludním bruselského času) odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia o oznámeniach, ktoré dostali počas predchádzajúceho týždňa od organizácií výrobcov a od nečlenských výrobcov. Tieto oznámenia sa týkajú činností, ktoré sa majú uskutočniť na účely tohto nariadenia, pokiaľ ide o množstvá, plochu a maximálne výdavky Únie na každý z produktov uvedených v článku 1 ods. 1.

Členské štáty použijú vzory ustanovené v prílohe II.

Členské štáty oznámia Komisii 22. júna 2011 informácie uvedené v prvom pododseku týkajúce sa činností stiahnutia z trhu, neuskutočneného zberu alebo zeleného zberu, ktoré sa vykonali medzi 26. májom 2011 a dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pričom použijú vzory ustanovené v prílohe II.

2.   Členské štáty oznámia Komisii do 18. júla 2011 informácie o celkových množstvách stiahnutých produktov, celkovej ploche, na ktorej sa vykonali činnosti súvisiace s neuskutočneným zberom alebo zeleným zberom, a o žiadostiach o celkovú podporu Únie na príslušné činnosti stiahnutia z trhu a neuskutočneného zberu.

Členské štáty použijú vzory ustanovené v prílohe III.

Podpora Únie sa neposkytne na činnosti spojené so stiahnutím z trhu, neuskutočneným zberom alebo zeleným zberom, ktoré neboli oznámené Komisii v súlade s týmto odsekom.

3.   V prípade, že žiadosti o podporu Únie oznámené podľa odseku 2 prekročia maximálnu sumu podpory uvedenú v článku 2, Komisia stanoví bez pomoci výboru uvedeného v článku 195 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 alokačný koeficient na rozdelenie celkovej dostupnej podpory Únie na základe doručených žiadostí. V prípade, že žiadosti o podporu neprekročia maximálnu sumu podpory, alokačný koeficient predstavuje 100 %.

Členské štáty uplatňujú alokačný koeficient na všetky žiadosti uvedené v článku 8.

Článok 8

Žiadosť o podporu Únie a jej vyplatenie

1.   Organizácie výrobcov požiadajú o vyplatenie podpory Únie uvedenej v článku 4 ods. 5 a článku 5 ods. 2 do 11. júla 2011.

2.   Odchylne od lehôt stanovených podľa článku 73 nariadenia (ES) č. 1580/2007 a článku 72 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 organizácie výrobcov požiadajú o vyplatenie celkovej podpory Únie uvedenej v článku 4 ods. 1 až 4 tohto nariadenia v súlade s postupom uvedeným v článku 73 nariadenia (ES) č. 1580/2007 a článku 72 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 do 11. júla 2011.

Strop vo výške 80 % pôvodne schválenej sumy pomoci na operačný program stanovený v článku 73 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1580/2007 a článku 72 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sa neuplatňuje.

3.   Nečlenskí výrobcovia samostatne požiadajú do 11. júla 2011 príslušné orgány členského štátu o vyplatenie podpory Únie v situáciách uvedených v článku 5 ods. 4 a 5. Členské štáty určia príslušné orgány do 30. júna 2011.

4.   K žiadostiam o podporu Únie uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3 sa priložia podporné doklady, v ktorých sa odôvodní suma požadovanej podpory Únie a uvedie sa písomné vyhlásenie, že žiadateľ nedostal nijaké dvojité finančné prostriedky zo zdrojov Únie ani vnútroštátnych zdrojov ani náhradu na základe poistenia v súvislosti s činnosťami oprávnenými na podporu Únie podľa tohto nariadenia.

5.   Príslušné orgány členských štátov nevykonajú platby pred stanovením alokačného koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 3. Zabezpečia, že všetky platby na účely tohto nariadenia sa vykonajú najneskôr do 15. októbra 2011.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Maximálne sumy príspevku Únie na podporu stiahnutí z trhu uvedených v článku 4 ods. 3

Produkt uvedený v článku 1 ods. 1

Maximálna podpora (EUR/100 kg)

Šalát a kučeravé a širokolisté čakanky

15,5

Uhorky

9,6

Sladké papriky

17,8

Cukety

11,8


ČASŤ B

Maximálne sumy dodatočnej podpory v prípade stiahnutí z trhu uvedených v článku 4 ods. 5

Produkt uvedený v článku 1 ods. 1

Maximálna podpora (EUR/100 kg)

Rajčiny

33,2

Šalát a kučeravé a širokolisté čakanky

38,9

Uhorky

24,0

Sladké papriky

44,4

Cukety

29,6


PRÍLOHA II

Vzory oznámení podľa článku 7 ods. 1

OZNÁMENIE O STIAHNUTIACH Z TRHU

Krajina:

 

Dátum  (1):

 

Produkt (2)

Organizácie výrobcov

Nečlenskí výrobcovia

Celková podpora EÚ

(EUR)

Množstvá, ktoré sa majú stiahnuť

(t)

Dodatočná podpora EÚ

(EUR)

(čl. 4 ods. 5 tohto nariadenia)

Podpora EÚ v rámci operačného fondu

(EUR)

[čl. 80 ods. 1 nar. (ES) č. 1580/2007, čl. 79 ods. 1 nar. (EÚ) č. 543/2011] (3)

Celková podpora EÚ

(EUR)

Množstvá, ktoré sa majú stiahnuť

(t)

Dodatočná pomoc EÚ

(EUR)

(čl. 5 odseky 3 a 4 tohto nariadenia)

Uhorky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčiny

 

 

 

 

 

 

 

Šalát a čakanky

 

 

 

 

 

 

 

Sladké papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

V prvý deň oznámenia sa vyplní nasledujúca tabuľka:

Maximálne sumy podpory stanovené členským štátom podľa článku 80 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1580/2007, článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 543/2011:

 

Príspevok Únie

(EUR/100 kg)

Príspevok organizácií výrobcov

(EUR/100 kg)

Uhorky

 

 

Šalát a čakanky

 

 

Sladké papriky

 

 

Cukety

 

 

OZNÁMENIE O ZELENOM/NEUSKUTOČNENOM ZBERE

Krajina:

 

Dátum  (4):

 

Produkt (5)

Organizácie výrobcov

Nečlenskí výrobcovia

Celková podpora EÚ

(EUR)

Plocha

(ha) (6)

Podpora EÚ v rámci operačného fondu

(EUR)

[článku 86 ods. 4 nar. (ES) č. 1580/2007, 85 ods. 4 nar. (EÚ) č. 543/2011] (7)

Dodatočná podpora EÚ

(EUR)

(čl. 4 ods. 5 tohto nariadenia)

Celková podpora EÚ

(EUR)

Plocha

(ha) (6)

Podpora EÚ

(EUR)

(čl. 5 ods. 5 tohto nariadenia)

Uhorky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčiny

 

 

 

 

 

 

 

Šalát a čakanky

 

 

 

 

 

 

 

Sladké papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúca tabuľka sa vyplní v prvý deň oznámenia:

Maximálne sumy podpory stanovené členským štátom podľa článku 86 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1580/2007, článku 85 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 543/2011:

 

Voľne pestované

Skleník

Príspevok Únie

(EUR/ha)

Príspevok organizácie výrobcov

Príspevok Únie

(EUR/ha)

Príspevok organizácie výrobcov

Uhorky

 

 

 

 

Rajčiny

 

 

 

 

Šalát a čakanky

 

 

 

 

Sladké papriky

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 


(1)  Pre každý týždeň sa musí vyplniť osobitná excelová tabuľka (členské štáty, ktoré už zaslali oznámenia, vypĺňajú tabuľku vrátane oznámení s nulovými údajmi aj za týždne, keď sa neuskutočnili nijaké činnosti).

(2)  Produkt podľa vymedzenia pojmu v článku 1 ods. 1.

(3)  Pri výpočtoch sa vezme do úvahy len príspevok Únie, napríklad na rajčiny 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Pre každý týždeň sa musí vyplniť osobitná excelová tabuľka (členské štáty, ktoré už zaslali oznámenia, vypĺňajú tabuľku vrátane oznámení s nulovými údajmi aj za týždne, keď sa neuskutočnili nijaké činnosti).

(5)  Produkt podľa vymedzenia pojmu v článku 1 ods. 1.

(6)  V prípade, že trhová produkcia sa už pozberala, údaj, ktorý sa má zaevidovať, je odhadom zodpovedajúcej plochy s produkciou.

(7)  Pri výpočtoch sa vezme do úvahy len príspevok Únie.


PRÍLOHA III

Vzory oznámení podľa článku 7 ods. 2

OZNÁMENIE O STIAHNUTIACH Z TRHU

Krajina:

 

Dátum:

od 26. mája do 30. júna 2011

Produkt (1)

Organizácie výrobcov

Nečlenskí výrobcovia

Celková Podpora EÚ

(EUR)

Stiahnuté množstvá spolu

(t)

Dodatočná podpora EÚ

(EUR)

(čl. 4 ods. 5 tohto nariadenia)

Podpora EÚ v rámci operačného fondu

(EUR)

[čl. 80 ods. 1 nar. (ES) č. 1580/2007, čl. 79 ods. 1 nar. (EÚ) č. 543/2011] (2)

Celková Podpora

(EUR)

Stiahnuté množstvá spolu

(t)

Dodatočná podpora EÚ

(EUR)

(čl. 5 odseky 3 a 4 tohto nariadenia)

Uhorky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčiny

 

 

 

 

 

 

 

Šalát a čakanky

 

 

 

 

 

 

 

Sladké papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENIE O ZELENOM/NEUSKUTOČNOM ZBERE

Krajina:

 

Dátum:

od 26. mája do 30. júna 2011

Produkt (3)

Organizácie výrobcov

Nečlenskí výrobcovia

Celková Podpora EÚ

(EUR)

Plocha

(ha) (4)

Podpora EÚ v rámci operačného fondu

(EUR)

[čl. 80 ods. 1 nar. (ES) č. 1580/2007, čl. 79 ods. 1 nar. (EÚ) č. 543/2011] (5)

Dodatočná podpora EÚ

(EUR)

(čl. 4 ods. 5 tohto nariadenia)

Celková Podpora EÚ

(EUR)

Plocha

(ha) (4)

Dodatočná podpora EÚ

(v EUR)

(čl. 5 tohto nariadenia)

Uhorky

 

 

 

 

 

 

 

Rajčiny

 

 

 

 

 

 

 

Šalát a čakanky

 

 

 

 

 

 

 

Sladké papriky

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkt podľa vymedzenia pojmu v článku 1 ods. 1.

(2)  Pri výpočtoch sa vezme do úvahy len príspevok Únie, napríklad na rajčiny 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produkt podľa vymedzenia pojmu v článku 1 ods. 1.

(4)  V prípade, že trhová produkcia sa už pozberala, údaj, ktorý sa má zaevidovať, je odhadom zodpovedajúcej plochy s produkciou.

(5)  Pri výpočtoch sa vezme do úvahy len príspevok Únie.


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/80


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 586/2011

zo 17. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/82


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 587/2011

zo 17. júna 2011,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/2011 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 570/2011 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/2011, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 158, 16.6.2011, s. 31.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak KN 1702 90 95, uplatniteľné od 18. júna 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


ROZHODNUTIA

18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/84


ROZHODNUTIE RADY

z 9. júna 2011

o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Lichtenštajnskom kniežatstve

(2011/352/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (protokol) (1), ktorý bol podpísaný 28. februára 2008 (2) a nadobudol platnosť 7. apríla 2011, a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 1 protokolu sa stanovuje, že ustanovenia schengenského acquis sa v Lichtenštajnskom kniežatstve začnú uplatňovať iba na základe rozhodnutia Rady prijatého na tento účel a po overení splnenia nevyhnutných podmienok vykonávania tohto acquis Lichtenštajnským kniežatstvom.

(2)

Rada overila, že Lichtenštajnské kniežatstvo zabezpečuje uspokojivú úroveň ochrany údajov nasledujúcim spôsobom: Lichtenštajnskému kniežatstvu sa zaslal podrobný dotazník, odpovede naň sa zaznamenali a potom sa v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom, ako sa uvádza v rozhodnutí výkonného výboru zo 16. septembra 1998 o zriadení Stáleho výboru pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu [dokument SCH/Com-ex (98) 26 def.] (3) (rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998), vykonali v Lichtenštajnskom kniežatstve návštevy, ktorých účelom bolo vykonať overenie a zhodnotenie v oblasti ochrany údajov.

(3)

Rada dospela 9. júna 2011 k záveru, že Lichtenštajnské kniežatstvo v oblasti ochrany údajov podmienky splnilo. Preto možno stanoviť dátum, od ktorého sa na Lichtenštajnské kniežatstvo môže vzťahovať schengenské acquis týkajúce sa Schengenského informačného systému (SIS).

(4)

Nadobudnutie účinnosti tohto rozhodnutia by malo umožniť prenos reálnych údajov SIS do Lichtenštajnského kniežatstva. Konkrétne používanie týchto údajov by malo Rade umožniť prostredníctvom platného schengenského hodnotiaceho postupu, ako sa uvádza v rozhodnutí výkonného výboru zo 16. septembra 1998, overiť správne uplatňovanie ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa SIS v Lichtenštajnskom kniežatstve. Po ukončení týchto hodnotení by Rada mala rozhodnúť o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s Lichtenštajnským kniežatstvom.

(5)

V dohode medzi Lichtenštajnským kniežatstvom, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis a o kritériách a mechanizmoch určenia štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl predloženej v Lichtenštajnsku, na Islande alebo v Nórsku sa ustanovuje, že v súvislosti s vykonávaním, uplatňovaním a vývojom schengenského acquis nadobudne platnosť v ten istý deň ako protokol.

(6)

Rada by mala prijať samostatné rozhodnutie, ktorým by sa stanovil dátum zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach. Mali by sa zaviesť určité obmedzenia na využívanie SIS do dátumu stanoveného v uvedenom rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa SIS uvedené v prílohe I sa od 19. júla 2011 vzťahujú na Lichtenštajnské kniežatstvo v jeho vzťahoch s Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom.

2.   Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa SIS uvedené v prílohe II sa od dátumu stanoveného v uvedených ustanoveniach vzťahujú na Lichtenštajnské kniežatstvo v jeho vzťahoch s Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom.

3.   Prenos reálnych údajov SIS sa do Lichtenštajnského kniežatstva môže vykonávať od 9. júna 2011.

Pokiaľ odsek 4 neustanovuje inak, Lichtenštajnské kniežatstvo môže vkladať údaje do SIS a využívať údaje SIS od 19. júla 2011.

4.   Do dátumu zrušenia kontrol na svojich vnútorných hraniciach Lichtenštajnské kniežatstvo:

a)

nie je povinné, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, pre ktorých členský štát vytvoril zápis v SIS na účely odoprenia vstupu, odoprieť takýmto osobám vstup na svoje územie ani ich vypovedať;

b)

sa zdrží vkladania údajov, na ktoré sa vzťahuje článok 96 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzavretá medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (4) (Schengenský dohovor).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 9. júna 2011

Za Radu

predseda

PINTÉR S.


(1)  Zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku.

(2)  Rozhodnutia Rady 2008/261/ES (Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3) a 2008/262/ES (Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 138.

(4)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.


PRÍLOHA I

Zoznam ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa SIS, ktoré sa majú vzťahovať na Lichtenštajnské kniežatstvo

1.

Pokiaľ ide o ustanovenia Schengenského dohovoru:

článok 64 a články 92 až 119 Schengenského dohovoru.

2.

Pokiaľ ide o rozhodnutia a vyhlásenia výkonného výboru zriadeného Schengenským dohovorom týkajúce sa SIS:

a)

rozhodnutie výkonného výboru z 15. decembra 1997 o zmene a doplnení finančného nariadenia o C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

vyhlásenie výkonného výboru z 18. apríla 1996, ktoré vymedzuje pojem cudzinec [SCH/Com-ex (96) decl. 5] (2),

vyhlásenie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o štruktúre SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.] (3).

3.

Pokiaľ ide o ďalšie nástroje týkajúce sa SIS:

a)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (4), pokiaľ sa uplatňuje vo vzťahu k spracúvaniu údajov v rámci SIS;

b)

rozhodnutie Rady 2000/265/ES z 27. marca 2000, ktorým sa stanovuje finančné nariadenie upravujúce rozpočtové hľadiská správy vykonávanej námestníkom generálneho tajomníka Rady pre zmluvy, ktoré uzaviera v zastúpení niektorých členských štátov a ktoré sa týkajú riadenia a fungovania komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie (Sisnet) (5);

c)

príručka SIRENE (6);

d)

nariadenie Rady (ES) č. 871/2004 z 29. apríla 2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (7) a všetky nasledujúce rozhodnutia o dátume uplatňovania týchto funkcií;

e)

rozhodnutie Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (8) a všetky nasledujúce rozhodnutia o dátume uplatňovania týchto funkcií;

f)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, pokiaľ ide o prístup služieb členských štátov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel k Schengenskému informačnému systému (9);

g)

článok 5 ods. 4 písm. a) a ustanovenia hlavy II a príloh k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), týkajúce sa Schengenského informačného systému (SIS) (10);

h)

nariadenie Rady (ES) č. 1104/2008 z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (11);

i)

rozhodnutie Rady 2008/839/SVV z 24. októbra 2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (12).


(1)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 444.

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 458.

(3)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 459.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 85, 6.4.2000, s. 12.

(6)  Časti príručky SIRENE boli uverejnené v Ú. v. EÚ C 38, 17.2.2003, s. 1. Príručka bola zmenená a doplnená rozhodnutiami Komisie 2006/757/ES (Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 1) a 2006/758/ES (Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 41).

(7)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 29.

(8)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44.

(9)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18.

(10)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 43.


PRÍLOHA II

Zoznam ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa SIS, ktoré sa majú vzťahovať na Lichtenštajnské kniežatstvo od dátumu stanoveného v týchto ustanoveniach

1.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (1).

2.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (2).

3.

Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (3).


(1)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63.


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/88


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. júna 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Nemecku v roku 2007

[oznámené pod číslom K(2011) 4161]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2011/353/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom napomôcť čo najrýchlejšiu eradikáciu vtáčej chrípky by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percento, ktoré je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania núdzových opatrení a kampane na boj proti určitým veterinárnym nákazám Spoločenstvom podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/441/ES zo 4. júna 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Nemecku v roku 2007 (3) sa udelil finančný príspevok Únie Nemecku na výdavky vzniknuté pri eradikácii vtáčej chrípky. V súlade s uvedeným rozhodnutím bola vyplatená prvá tranža vo výške 320 000,00 EUR.

(5)

Nemecko predložilo 13. mája 2008 a 25. júla 2008 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Dňa 9. februára 2009 sa začal audit ex ante. Závery Komisie boli oznámené Nemecku v liste z 20. septembra 2010 a potvrdené listom z 21. februára 2011.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Nemecké orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 4 ods. 1 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v Nemecku v roku 2007.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou vtáčej chrípky v Nemecku v roku 2007 sa stanovuje na 1 141 550,98 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Zostatok finančného príspevku je stanovený na 821 550,98 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 17. júna 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2008, s. 14.


18.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/90


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. júna 2011,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sú z nej zložené alebo vyrobené

[oznámené pod číslom K(2011) 4177]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2011/354/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Spoločnosť Bayer CropScience AG podala 18. januára 2008 v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému orgánu Holandska žiadosť o uvedenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú bavlnu GHB614, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh (ďalej len „žiadosť“).

(2)

Žiadosť sa vzťahuje aj na uvádzanie iných výrobkov, ako sú potraviny a krmivo, ktoré obsahujú bavlnu GHB614 alebo sú z nej zložené, na trh na rovnaké účely ako akákoľvek iná bavlna, s výnimkou kultivácie. Žiadosť preto v súlade s článkom 5 ods. 5 a s článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zahŕňa údaje a informácie požadované v prílohách III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (2) a informácie a závery týkajúce sa posúdenia rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici 2001/18/ES. Zahŕňa aj plán monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal 10. marca 2009 priaznivé stanovisko v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Úrad usúdil, že bavlna GHB614 je rovnako bezpečná ako bavlna, ktorá nebola geneticky modifikovaná, pokiaľ ide o možné vplyvy na zdravie ľudí a zvierat alebo na životné prostredie. Preto dospel k záveru, že je nepravdepodobné, že uvádzanie výrobkov, ktoré obsahujú bavlnu GHB614, sú z nej zložené alebo vyrobené, ako sa opisuje v žiadosti (ďalej len „výrobky“), na trh by v rámci plánovaných spôsobov používania malo nepriaznivé vplyvy na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie (3). Úrad EFSA vo svojom stanovisku zohľadnil všetky špecifické otázky a pripomienky, ktoré vzniesli členské štáty v rámci konzultácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Úrad EFSA dospel predovšetkým k záveru, že bavlna GHB614 je okrem pridanej vlastnosti z hľadiska zloženia a agronomických vlastností rovnocenná s výrobkom, ktorý nebol geneticky modifikovaný, a s inými tradičnými odrodami bavlny a že z molekulárnych vlastností nevyplývajú nijaké neúmyselné vplyvy genetickej modifikácie, a preto nie sú potrebné štúdie bezpečnosti na zvieratách týkajúce sa nespracovaných potravín/krmiva (napr. 90-dňová štúdia toxicity na potkanoch).

(5)

Úrad EFSA vo svojom stanovisku takisto dospel k záveru, že plán monitorovania životného prostredia predložený žiadateľom, ktorého súčasťou je plán všeobecného dohľadu, je v súlade s plánovaným používaním výrobkov. V dôsledku fyzikálnych vlastností bavlníkových semien a metód prepravy však úrad EFSA odporučil, aby sa v rámci všeobecného dohľadu prijali osobitné opatrenia na aktívne monitorovanie výskytu voľne rastúcich rastlín bavlníka v oblastiach, kde by mohlo dochádzať k úniku osiva a vyrasteniu rastlín.

(6)

V záujme presnejšieho opísania monitorovacích požiadaviek a vyhovenia odporúčaniu úradu EFSA bol plán monitorovania, ktorý predložil žiadateľ, zmenený. Boli doň pridané osobitné opatrenia na zníženie strát a úniku osiva a na eradikáciu náhodného výskytu rastlín bavlníka.

(7)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by tieto výrobky mali byť povolené.

(8)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (4), by sa mal každému GMO prideliť jednoznačný identifikátor.

(9)

Podľa stanoviska úradu EFSA sa zdá, že v prípade potravín, zložiek potravín a krmiva, ktoré obsahujú bavlnu GHB614, sú z nej zložené alebo vyrobené, nie sú potrebné žiadne iné špecifické požiadavky na označovanie ako tie, ktoré sú stanovené v článku 13 ods. 1 a v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Aby sa však zabezpečilo, že uvedené výrobky sa budú používať v medziach povolenia udeleného týmto rozhodnutím, na označení krmiva, ktoré obsahuje GMO alebo je z nich zložené, a výrobkov iných, ako sú potraviny a krmivo, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené, v prípade ktorých sa povolenie žiada, malo by byť jasne uvedené aj to, že sa predmetné výrobky nesmú používať na kultiváciu.

(10)

V článku 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (5), sa stanovujú požiadavky na označovanie výrobkov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené. Požiadavky na vysledovateľnosť výrobkov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené, sú stanovené v článku 4 ods. 1 a 5 a pre potraviny a krmivo vyrobené z GMO sú stanovené v článku 5 uvedeného nariadenia.

(11)

Držiteľ povolenia by mal predkladať výročné správy o realizácii a výsledkoch činností uvedených v pláne monitorovania vplyvov na životné prostredie. Tieto výsledky by sa mali predkladať v súlade s rozhodnutím Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monitorovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na účel ich uvádzania na trh podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (6). Stanovisko úradu EFSA neoprávňuje na uloženie špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na uvádzanie potravín a krmiva na trh a/ani špecifických podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek monitorovania ich používania po uvedení na trh alebo osobitných podmienok ochrany špecifických ekosystémov/prostredia a/alebo zemepisných oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 písm. e) nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(12)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto výrobkov by sa v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 mali zapísať do Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivo.

(13)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (7).

(14)

So žiadateľom sa konzultovalo o opatreniach ustanovených v tomto rozhodnutí.

(15)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom a Komisia preto predložila Rade návrh týkajúci sa týchto opatrení. Keďže Rada na svojom zasadnutí 17. marca 2011 nebola schopná rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou ani za návrh, ani proti nemu a uviedla, že jej konanie je v tejto veci ukončené, musí tieto opatrenia prijať Komisia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor

Geneticky modifikovanej bavlne GHB614 (Gossypium hirsutum), vymedzenej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu, sa v súlade s nariadením (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor BCS-GHØØ2-5.

Článok 2

Povolenie

Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí povoľujú tieto výrobky:

a)

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú bavlnu BCS-GHØØ2-5, sú z nej zložené alebo vyrobené;

b)

krmivo, ktoré obsahuje bavlnu BCS-GHØØ2-5, je z nej zložené alebo vyrobené;

c)

výrobky iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú bavlnu BCS-GHØØ2-5 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná bavlna, s výnimkou kultivácie.

Článok 3

Označovanie

1.   Na účely požiadaviek na označovanie stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „bavlna“.

2.   Na označení výrobkov, ktoré obsahujú bavlnu BCS-GHØØ2-5 alebo sú z nej zložené, uvedených v článku 2 písm. b) a c) a v dokumentoch pripojených k týmto výrobkom, je uvedené „neurčené na kultiváciu“.

Článok 4

Monitorovanie vplyvov na životné prostredie

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa písmena h) prílohy.

2.   Držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností uvedených v tomto pláne monitorovania v súlade s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článok 5

Register Spoločenstva

Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivo.

Článok 6

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer Cropscience AG.

Článok 7

Platnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 8

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Nemecko.

V Bruseli 17. júna 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9.

(7)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA

a)   Žiadateľ a držiteľ povolenia

Názov

:

Bayer CropScience AG

Adresa

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein, Nemecko

b)   Určenie a špecifikácia výrobkov

1.

Potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú bavlnu BCS-GHØØ2-5, sú z nej zložené alebo vyrobené;

2.

krmivo, ktoré obsahuje bavlnu BCS-GHØØ2-5, je z nej zložené alebo vyrobené;

3.

výrobky iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú bavlnu BCS-GHØØ2-5 alebo sú z nej zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná bavlna, s výnimkou kultivácie.

V geneticky modifikovanej bavlne BCS-GHØØ2-5 (Gossypium hirsutum), ako je opísané v žiadosti, sa prejavuje proteín 2mEPSPS, vďaka ktorému je tolerantná voči herbicídu glyfosát.

c)   Označovanie

1.

Na účely osobitných požiadaviek na označovanie, ktoré sú stanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003, „názov organizmu“ je „bavlna“;

2.

na označení výrobkov, ktoré obsahujú bavlnu BCS-GHØØ2-5 alebo sú z nej zložené, uvedených v článku 2 písm. b) a c) tohto rozhodnutia, a v dokumentoch pripojených k týmto výrobkom, je uvedené „neurčené na kultiváciu“.

d)   Metóda detekcie:

metóda PCR v reálnom čase špecifická pre jednotlivé prípady na kvantifikáciu bavlny BCS-GHØØ2-5,

overená pre osivá referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003 a uverejnená na internetovej stránke http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,

referenčný materiál: AOCS 1108-A a 0306-A dostupný prostredníctvom spoločnosti American Oil Chemists Society (AOCS) na internetovej stránke http://www.aocs.org/tech/crm/.

e)   Jednoznačný identifikátor

BCS-GHØØ2-5

f)   Informácie požadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite

Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti, záznam ID: pozri [vyplní sa pri oznámení].

g)   Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa uvádzania týchto výrobkov na trh, ich používania alebo zaobchádzania s nimi

Nevyžadujú sa.

h)   Plán monitorovania

Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES

[Odkaz: plán uverejnený na internete]

i)   Požiadavky týkajúce sa monitorovania používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich uvedení na trh

Nevyžadujú sa.

Poznámka: Je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy sa verejnosti sprístupnia formou aktualizácie Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivo.