ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.159.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 159

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
17. júna 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/343/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. marca 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 572/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 573/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie množstvá dusitanu, melamínu, Ambrosia spp. a prenos určitých kokcidiostatík a histomonostatík, a ktorým sa zjednocujú jej prílohy I a II ( 1 )

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 575/2011 zo 16. júna 2011 o Katalógu kŕmnych surovín ( 1 )

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 576/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso

66

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa stoštyridsiatydeviatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou al-Káida a Talibanom

69

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 578/2011 zo 16. júna 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

86

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/344/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 30. mája 2011 o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

88

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2011/345/SZBP zo 16. júna 2011, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

93

 

 

2011/346/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2010 o štátnej pomoci C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) poskytnutej Portugalskom vo forme štátnej záruky pre BPP [oznámené pod číslom K(2010) 4932]  ( 1 )

95

 

 

2011/347/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júna 2011, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na vykonanie opatrení súvisiacich s epidemiologickým prieskumom katarálnej horúčky oviec (modrého jazyka) a dohľadom nad ňou v rámci núdzových opatrení prijatých na boj proti tejto nákaze v Holandsku v rokoch 2006 a 2007 [oznámené pod číslom K(2011) 4146]

105

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2011/348/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. novembra 2009 o podpise v mene Spoločenstva a o predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

107

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

108

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

17.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/1


ROZHODNUTIE RADY

z 9. marca 2011

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci

(2011/343/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 186 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Komisia rokovala v mene Spoločenstva o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci.

(2)

Uvedenú dohodu podpísali zástupcovia zmluvných strán 30. novembra 2009 v Bruseli a až do jej uzavretia sa odo dňa jej podpisu predbežne vykonáva v súlade s článkom 7 ods. 2 dohody.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho nástupcom.

(4)

Dohoda by sa mala uzavrieť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vedeckej a technologickej spolupráci (1).

Článok 2

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie stanovené v článku 7 ods. 2 dohody a pre Jordánske hášimovské kráľovstvo vydá toto oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na ‚Európske spoločenstvo‘ v texte dohody sa preto tam, kde je to vhodné, považujú za odkazy na ‚Európsku úniu‘.“

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 9. marca 2011

Za Radu

predseda

CSÉFALVAY Z.


(1)  Pozri stranu 108 tohto úradného vestníka.


NARIADENIA

17.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/2


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 572/2011

zo 16. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/137/SZBP z 28. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2011/137/SZBP zmeneným a doplneným rozhodnutím 2011/332/SZBP (2) sa stanovuje osobitná výnimka, pokiaľ ide o zmrazenie aktív určitých subjektov (prístavov).

(2)

Je potrebné zaistiť pokračovanie humanitárnych operácií a poskytovanie materiálu a dodávok na zabezpečenie základných potrieb civilného obyvateľstva, ako aj operácií nevyhnutných pre evakuáciu z Líbye.

(3)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto je na ich vykonávanie potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Vzhľadom na vážnosť situácie v Líbyi a v súlade s rozhodnutím 2011/137/SZBP by sa do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia uvedené v prílohe III k nariadeniu Rady (EÚ) č. 204/2011 (3), mali zaradiť ďalšie subjekty.

(5)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 204/2011 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 8a sa nahrádza takto:

„Článok 8a

Odchylne od článku 5 môžu príslušné orgány v členských štátoch uvedené v prílohe IV povoliť uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov patriacich osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe III alebo povoliť sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe III za takých podmienok, ktoré uznajú za vhodné, ak sa domnievajú, že je to nevyhnutné na humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania humanitárnej pomoci, poskytovanie materiálov a dodávok nevyhnutných na zabezpečenie základných potrieb civilného obyvateľstva, a to vrátane dodávok potravín a poľnohospodárskych materiálov na ich výrobu, zdravotníckych produktov a poskytovania elektrickej energie alebo na evakuáciu z Líbye. Príslušný členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povolení vydanom na základe tohto článku do dvoch týždňov od udelenia povolenia.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

Odchylne od článku 5 ods. 2 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach obsiahnutých v prílohe IV povoliť uvoľnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov prístavným orgánom uvedeným v prílohe III do 15. júla 2011, pokiaľ ide o plnenie zmlúv uzavretých pred 7. júnom 2011, s výnimkou zmlúv týkajúcich sa ropy, zemného plynu a produktov z rafinovanej ropy. Členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povoleniach vydaných na základe tohto článku do dvoch týždňov od udelenia povolenia.“

Článok 2

Subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júna 2011

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 53.

(2)  Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Subjekty podľa článku 2

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

 

Port authority of Tripoli (Prístavný orgán Tripoli)

Port Authority:

Socialist Ports Company (pokiaľ ide o výkon činností prístavu v Tripoli)

Tel. +218 2143946

pod kontrolou Kaddáfiho režimu

7. 6. 2011

 

Port authority of Al Khoms (Prístavný orgán Al Khomos)

Port Authority:

Socialist Ports Company (pokiaľ ide o výkon činností prístavu v Al Khomos)

Tel. +218 2143946

pod kontrolou Kaddáfiho režimu

7. 6. 2011

 

Port authority of Brega (Prístavný orgán v Brega)

 

pod kontrolou Kaddáfiho režimu

7. 6. 2011

 

Port authority of Ras Lanuf (Prístavný orgán v Ras Lanuf)

Port Authority:

Veba Oil Operations BV

Adresa: PO Box 690

Tripoli, Libya

Tel. +218 213330081

pod kontrolou Kaddáfiho režimu

7. 6. 2011

 

Port authority of Zawia (Prístavný orgán v Zawia)

 

pod kontrolou Kaddáfiho režimu

7. 6. 2011

 

Port authority of Zuwara (Prístavný orgán v Zuwara)

Port Authority:

Port Authority of Zuwara

Adresa: PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libya

Tel. +218 2525305

pod kontrolou Kaddáfiho režimu

7. 6. 2011


17.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 573/2011

zo 16. júna 2011,

ktorým sa vykonáva článok 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 204/2011 z 2. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1), a najmä na jeho článok 16 ods. 2,

keďže:

vzhľadom na vývoj situácie v Líbyi by sa mal zmeniť a doplniť zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Záznam týkajúci sa osoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu sa vypúšťa zo zoznamu uvedeného v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 204/2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júna 2011

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Osoba podľa článku 1

14.

ZARTI, Mustafa


17.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 574/2011

zo 16. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie množstvá dusitanu, melamínu, Ambrosia spp. a prenos určitých kokcidiostatík a histomonostatík, a ktorým sa zjednocujú jej prílohy I a II

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 a jej článok 8 ods. 2 prvú zarážku,

keďže:

(1)

V smernici 2002/32/ES sa ustanovuje zákaz používania produktov určených na výživu zvierat, ak obsah nežiaducich látok v týchto produktoch prekračuje najvyššie prípustné množstvá stanovené v prílohe I k uvedenej smernici. V súvislosti s určitými nežiaducimi látkami majú členské štáty vykonať výskum zameraný na zistenie zdrojov uvedených látok, ak sa prekročia limity stanovené v prílohe II k uvedenej smernici.

(2)

V súvislosti s dusitanmi sa zistilo, že produkty a vedľajšie produkty z cukrovej repy, cukrovej trstiny a z výroby škrobu obsahujú za určitých podmienok množstvá dusitanov, ktoré presahujú najvyššie prípustné množstvá nedávno stanovené v prílohe I k smernici 2002/32/ES. Okrem toho sa ukázalo, že na základe analytickej metódy zisťovania dusitanov v krmive nemožno vždy získať spoľahlivé analytické výsledky v súvislosti s produktmi a vedľajšími produktmi z cukrovej repy, cukrovej trstiny a z výroby škrobu. Vzhľadom na to, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom stanovisku z 25. marca 2009 (2) dospel k záveru, že prítomnosť dusitanov v živočíšnych produktoch v súvislosti s ľudským zdravím nepredstavuje dôvod na obavy, na príslušné výrobky by sa zatiaľ nemali vzťahovať najvyššie prípustné množstvá týkajúce sa dusitanov v kŕmnych surovinách, zatiaľ čo sa budú ďalej skúmať množstvá dusitanov v uvedených produktoch a vhodné analytické metódy.

(3)

Dňa 18. marca 2010 prijal úrad EFSA v súvislosti s melamínom vedecké stanovisko o melamíne v potravinách a krmive (3). Zo záverov EFSA vyplýva, že vystavenie melamínu môže viesť k tvorbe kryštálov v močovom ústrojenstve. Tieto kryštály spôsobujú poškodenie proximálneho tubulu a boli pozorované u zvierat a detí v dôsledku prípadov znehodnotenia krmiva a počiatočnej dojčenskej výživy melamínom, pričom niektoré prípady viedli k úmrtiu. Komisia Codex Alimentarius stanovila najvyššie prípustné množstvá melamínu v krmive a potravinách (4). Je vhodné, aby boli tieto najvyššie prípustné množstvá zahrnuté do prílohy I k smernici 2002/32/ES na účely ochrany zdravia zvierat a verejnosti, keďže tieto množstvá sú v súlade so závermi stanoviska EFSA. Je vhodné, aby sa na niektoré kŕmne doplnkové látky nevzťahovali najvyššie prípustné množstvá, keďže v dôsledku bežného výrobného procesu nevyhnutne obsahujú množstvo melamínu, ktoré presahuje najvyššie prípustné množstvo.

(4)

V súvislosti s Ambrosia spp. úrad EFSA vo svojom stanovisku zo 4. júna 2010 (5) dospel k záveru, že krmivo pre vtáky môže byť dôležitým zdrojom rozptylu Ambrosia spp. najmä v oblastiach, ktoré predtým neboli zamorené, pretože často obsahuje značné množstvá nespracovaných semien Ambrosia spp. Preto je pravdepodobné, že zamedzenie používania krmiva pre vtáky, ktoré je znečistené nespracovanými semenami Ambrosia spp., utlmí ďalší rozptyl Ambrosia spp. v Únii. Peľ Ambrosia spp. má alergénne vlastnosti, a preto je problematický, pokiaľ ide o verejné zdravie. Vdychovanie peľu rastliny môže okrem iných ťažkostí vyvolať rinokonjuktivídu a astmu. Existuje aj niekoľko dôkazov o alergénnom účinku peľu Ambrosia spp. u zvierat. Preto je vhodné obmedziť prítomnosť semien Ambrosia spp. v kŕmnych surovinách a kompletných krmivách s obsahom nepomletých zŕn a semien a dosiahnuť, aby prostredníctvom správnych poľnohospodárskych postupov a čistiacich techník bolo najvyššie prípustné množstvo semien Ambrosia spp. v nepomletých zrnách a semenách na najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni (as low as reasonably achievable – ďalej len „ALARA“).

(5)

V súvislosti s kokcidiostatikami a histomonostatikami môže nastať prenos z jednej produkčnej série do druhej v prípade ich použitia ako povolených kŕmnych doplnkových látok. Prenos môže viesť ku kontaminácii krmiva spôsobenej v dôsledku prítomnosti technicky nevyhnutných stôp takýchto látok, nazývanej nevyhnutný „prenos“ alebo „krížová kontaminácia“, v krmivách, v prípade ktorých kokcidiostatiká a histomonostatiká nie sú povolené, tzv. necieľových krmivách. Pri zohľadňovaní uplatňovania osvedčených výrobných postupov by sa mali najvyššie prípustné množstvá nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík v necieľovom krmive stanoviť podľa zásady ALARA. S cieľom umožniť výrobcom krmív kontrolovať uvedený nevyhnutný prenos by sa za prijateľnú mala považovať miera prenosu vo výške približne 3 % najvyššieho povoleného obsahu, pokiaľ ide o krmivo pre menej citlivé necieľové druhy zvierat, a v prípade krmiva určeného pre citlivé necieľové druhy a krmiva použitého v období pred zabitím by sa za prijateľnú mala považovať miera prenosu vo výške približne 1 % najvyššieho povoleného obsahu. Miera prenosu vo výške 1 % by sa mala považovať za prijateľnú aj v prípade krížovej kontaminácie iného krmiva pre cieľové druhy, do ktorého sa nepridávajú žiadne kokcidiostatiká a histomonostatiká, a v prípade necieľového krmiva pre „zvieratá určené na nepretržitú produkciu potravín“, ako sú dojnice a nosnice, ak existuje dôkaz o prenose z krmiva do jedla živočíšneho pôvodu. Ak sa zvieratá kŕmia priamo kŕmnymi surovinami alebo ak sa používajú doplnkové krmivá, nemalo by to viesť k vystaveniu zvierat vyšším obsahom kokcidiostatík alebo histomonostatík, ako sú zodpovedajúce najvyššie prípustné množstvá vystavenia stanovené v prípade, ak sa v dennej dávke používajú iba kompletné krmivá.

(6)

V súvislosti s kokcidiostatikami narazín, nikarbazín a sodná soľ lasalocíd A by sa príloha I k smernici 2002/32/ES mala zmeniť a doplniť tak, aby sa zohľadnili posledné úpravy povolení uvedených látok a nariadenie Komisie (ES) č. 124/2009 z 10. februára 2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatík a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do necieľového krmiva (6).

(7)

Prílohy I a II k smernici 2002/32/ES sa v minulosti už niekoľkokrát do značnej miery upravili. Uvedené prílohy je preto vhodné zjednotiť. Na zlepšenie jasnosti a zrozumiteľnosti uvedených príloh je vhodné ich prepracovať a harmonizovať ich terminológiu. Vzhľadom na to, že ustanovenia uvedené v prílohách majú priamu uplatniteľnosť a sú záväzné v celom rozsahu, je vhodné stanoviť uvedené prílohy prostredníctvom nariadenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k smernici 2002/32/ES sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2011.

Ustanovenia týkajúce sa Ambrosia spp. sa uplatňujú od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Pracovná skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci, vedecké stanovisko týkajúce sa dusitanov ako nežiaducich látok v krmive pre zvieratá (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain, Scientific Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed), Vestník EFSA (EFSA Journal) (2009) 1017, 1 – 47. K dispozícii na internetovej stránke: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.

(3)  Pracovná skupina EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) a pracovná skupina EFSA pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, aromatické látky a technologické pomocné látky (CEF) [EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) and EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing AIDS (CEF)]; vedecké stanovisko v súvislosti s melamínom v potravinách a krmive. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2010; 8(4):1573. [145 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. K dispozícii na internetovej stránke: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(4)  Správa o 33. stretnutí v rámci spoločného programu FAO/WHO pre potravinové normy (Report on the Thirty-Third Session of the Joint FAO/WHO Food Standards Programme), Codex Alimentarius Commission, Ženeva, Švajčiarsko, 5. – 9. júla 2010 (ALINORM 10/33/REP).

(5)  Stanovisko pracovnej skupiny EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM), pracovnej skupiny EFSA pre dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) a pracovnej skupiny EFSA pre zdravie rastlín (PLH); vedecké stanovisko o vplyve prítomnosti semien Ambrosia spp. v krmive zvierat na verejné zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie (Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed). Vestník EFSA (EFSA Journal) 2010; 8(6):1566 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. K dispozícii na internetovej stránke: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.

(6)  Ú. v. EÚ L 140, 11.2.2009, s. 7.


PRÍLOHA

Prílohy I a II k smernici 2002/32/ES sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA I

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ MNOŽSTVÁ NEŽIADUCICH LÁTOK, AKO SÚ UVEDENÉ V ČLÁNKU 3 ODS. 2

ODDIEL I:   ANORGANICKÉ KONTAMINANTY A DUSÍKATÉ ZLÚČENINY

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

1.

Arzén (1)

Kŕmne suroviny

2

s výnimkou:

 

múčky vyrobenej z tráv, sušenej lucerny a sušenej ďateliny, sušených repných rezkov a sušených melasovaných repných rezkov,

4

výliskov z palmových jadier,

4 (2)

fosfátov a vápenatých morských rias,

10

uhličitanu vápenatého,

15

oxidu horečnatého a uhličitanu horečnatého,

20

rýb, iných vodných živočíchov a z nich získaných produktov,

25 (2)

múčky z morských chalúh a kŕmnych surovín získavaných z morských chalúh.

40 (2)

Častice železa používané ako stopovacia látka.

50

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov

30

s výnimkou:

 

pentahydrátsíranu meďnatého a uhličitanu meďnatého,

50

zinkoxidu, oxidu mangánatého a oxidu meďnatého.

100

Doplnkové krmivá

4

s výnimkou:

 

minerálnych krmív.

12

Kompletné krmivá

2

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre ryby alebo kožušinové zvieratá.

10 (2)

2.

Kadmium

Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu.

1

Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu.

2

Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu

2

s výnimkou:

 

fosfátov.

10

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov

10

s výnimkou:

 

oxidu meďnatého, oxidu mangánatého, oxidu zinočnatého a hydrát síranu mangánatého

30

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny spojív a protihrudkových činiteľov.

2

Premixy (6)

15

Doplnkové krmivá

0,5

s výnimkou:

 

minerálnych krmív

 

– –

s obsahom < 7 % fosforu (8),

5

– –

s obsahom ≥ 7 % fosforu (8),

0,75 na 1 % fosforu (8), maximálne 7,5

doplnkových krmív pre spoločenské zvieratá.

2

Kompletné krmivá

0,5

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre hovädzí dobytok (okrem teliat), ovce (okrem jahniat), kozy (okrem kozliat) a ryby,

1

kompletných krmív pre spoločenské zvieratá.

2

3.

Fluór (7)

Kŕmne suroviny

150

s výnimkou:

 

kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu okrem morských kôrovcov, ako je napr. morský krill,

500

morských kôrovcov, ako je napr. morský krill,

3 000

fosfátov,

2 000

uhličitanu vápenatého,

350

oxidu horečnatého,

600

vápenatých morských rias.

1 000

Vermikulit (E 561).

3 000

Doplnkové krmivá:

 

s obsahom ≤ 4 % fosforu (8),

500

s obsahom > 4 % fosforu (8).

125 na 1 % fosforu (8)

Kompletné krmivá

150

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre ošípané,

100

kompletných krmív pre hydinu (s výnimkou kurčiat) a ryby,

350

kompletných krmív pre kurčatá,

250

kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy,

 

– –

počas laktácie,

30

– –

iné.

50

4.

Olovo

Kŕmne suroviny

10

s výnimkou:

 

objemového krmiva (3),

30

fosfátov a vápenatých morských rias,

15

uhličitanu vápenatého,

20

droždia.

5

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov

100

s výnimkou:

 

oxidu zinočnatého,

400

oxidu mangánatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu meďnatého.

200

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny spojív a protihrudkových činiteľov

30

s výnimkou:

 

klinoptilolitu vulkanického pôvodu.

60

Premixy (6).

200

Doplnkové krmivá

10

s výnimkou:

 

minerálnych krmív.

15

Kompletné krmivá.

5

5.

Ortuť (4)

Kŕmne suroviny

0,1

s výnimkou:

 

rýb, iných vodných živočíchov a z nich získaných produktov,

0,5

uhličitanu vápenatého.

0,3

Kŕmne zmesi

0,1

s výnimkou:

 

minerálnych krmív,

0,2

kŕmnych zmesí pre ryby,

0,2

kŕmnych zmesí pre psy, mačky a kožušinové zvieratá.

0,3

6.

Dusitan (5)

Kŕmne suroviny

15

s výnimkou:

 

rybej múčky,

30

siláže,

produktov a vedľajších produktov z cukrovej repy, cukrovej trstiny a z výroby škrobu.

Kompletné krmivá

15

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre psy a mačky s obsahom vlhkosti presahujúcim 20 %.

7.

Melamín (9)

Krmivo

2,5

s výnimkou prídavných látok ku krmivám:

 

kyselina guanidooctová,

močovina,

biuret.


ODDIEL II:   MYKOTOXÍNY

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

1.

Aflatoxín B1

Kŕmne suroviny.

0,02

Doplnkové a kompletné krmivá

0,01

s výnimkou:

 

kŕmnych zmesí pre dojnice a teľatá, ovce určené na produkciu mlieka a jahňatá, kozy určené na produkciu mlieka a kozľatá, prasiatka a mláďatá hydiny,

0,005

kŕmnych zmesí pre hovädzí dobytok (okrem dojníc a teliat), ovce (okrem oviec určených na produkciu mlieka a jahniat), kozy (okrem kôz určených na produkciu mlieka a kozliat), ošípané (okrem prasiatok) a hydinu (okrem mláďat).

0,02

2.

Ražný námeľ (Claviceps purpurea)

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi s obsahom nemletých obilnín.

1 000


ODDIEL III:   TOXÍNY OBSIAHNUTÉ V RASTLINÁCH

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

1.

Voľný gossypol

Kŕmne suroviny

20

s výnimkou:

 

bavlníkového semena,

5 000

bavlníkových výliskov a bavlníkovej múčky.

1 200

Kompletné krmivá

20

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre hovädzí dobytok (okrem teliat),

500

kompletných krmív pre ovce (okrem jahniat) a kozy (okrem kozliat),

300

kompletných krmív pre hydinu (okrem nosníc) a teľatá,

100

kompletných krmív pre králiky, jahňatá, kozľatá a ošípané (okrem prasiatok).

60

2.

Kyselina kyanovodíková

Kŕmne suroviny

50

s výnimkou:

 

ľanových semien,

250

ľanových výliskov,

350

produktov z manioku a mandľových výliskov.

100

Kompletné krmivá

50

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre mladé kurčatá (< 6 týždňov).

10

3.

Teobromín

Kompletné krmivá

300

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre ošípané,

200

kompletných krmív pre psy, králiky, kone a kožušinové zvieratá.

50

4.

5-vinyl-2-tiooxazolidón

Kompletné krmivá pre hydinu

1 000

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre nosnice.

500

5.

Prchavý horčičný olej (10)

Kŕmne suroviny

100

s výnimkou:

 

repkových výliskov.

4 000

Kompletné krmivá

150

s výnimkou:

 

kompletných krmív pre hovädzí dobytok (okrem teliat), ovce (okrem jahniat) a kozy (okrem kozliat),

1 000

kompletných krmív pre ošípané (okrem prasiatok) a hydinu.

500


ODDIEL IV:   ORGANOCHLÓROVÉ ZLÚČENINY (OKREM DIOXÍNOV A PCB)

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

1.

Aldrín (11)

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,01 (12)

2.

Dieldrín (11)

s výnimkou:

 

tukov a olejov,

0,1 (12)

kŕmnych zmesí pre ryby.

0,02 (12)

3.

Kamfochlór (toxafén) – suma indikačných kongenérov CHB 26, 50 a 62 (13)

Ryby, iné vodné živočíchy a z nich získané produkty

0,02

s výnimkou

 

rybieho oleja.

0,2

Kompletné krmivo pre ryby.

0,05

4.

Chlórdan (suma cis- a trans-izomérov a oxychlórdanu vyjadrená ako chlórdan)

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,02

s výnimkou:

 

tukov a olejov.

0,05

5.

DDT [suma DDT-, DDD- (alebo TDE-) a DDE-izomérov vyjadrená ako DDT]

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,05

s výnimkou:

 

tukov a olejov.

0,5

6.

Endosulfán (suma alfa- a beta- izomérov a endosulfánsulfátu vyjadrená ako endosulfán)

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,1

s výnimkou:

 

kukurice a produktov z kukurice získaných jej spracovaním,

0,2

repky olejnej a produktov získaných jej spracovaním okrem surového rastlinného oleja,

0,5

surového rastlinného oleja,

1,0

krmiva pre ryby.

0,005

7.

Endrín (suma endrínu a delta-ketoi-endrínu vyjadrená ako endrín)

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,01

s výnimkou:

 

tukov a olejov.

0,05

8.

Heptachlór (suma heptachlóru a heptachlórepoxidu vyjadrená ako heptachlór)

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,01

s výnimkou:

 

tukov a olejov.

0,2

9.

Hexachlórbenzén (HCB)

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,01

s výnimkou:

 

tukov a olejov.

0,2

10.   

Hexachlorocy klohexán (HCH)

alfa-izoméry

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,02

s výnimkou:

 

tukov a olejov.

0,2

beta-izoméry

Kŕmne suroviny

0,01

s výnimkou:

 

tukov a olejov.

0,1

Kŕmne zmesi

0,01

s výnimkou:

 

kŕmnych zmesí pre dojnice.

0,005

gama-izoméry

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi

0,2

s výnimkou:

 

tukov a olejov.

2,0


ODDIEL V:   DIOXÍNY A PCB

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (14), (15) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

1.

Dioxíny [suma polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF)] vyjadrené v toxických ekvivalentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím WHO-TEF (faktory toxickej ekvivalencie, 1997 (17))

Krmivá rastlinného pôvodu

0,75

s výnimkou:

 

rastlinných olejov a ich vedľajších produktov.

0,75

Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu.

1,0

Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu:

 

živočíšny tuk vrátane mliečneho a vaječného tuku,

2,0

ostatné produkty suchozemských zvierat vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec a výrobkov z vajec,

0,75

rybí olej,

6,0

ryby, iné vodné živočíchy a z nich získané produkty s výnimkou rybieho oleja a hydrolyzátov bielkovín rýb s obsahom tuku viac ako 20 % (16)

1,25

hydrolyzáty bielkovín rýb s obsahom tuku viac ako 20 %.

2,25

Kŕmne doplnkové látky – kaolínová hlina, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenaté, klinoptilolit sedimentárneho pôvodu patriace do funkčnej skupiny spojív a protihrudkových činiteľov.

0,75

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových.

1,0

Premixy.

1,0

Kŕmne zmesi

0,75

s výnimkou:

 

kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá a ryby,

2,25

kŕmnych zmesí pre kožušinové zvieratá.

2.

Suma dioxínov a PCB podobných dioxínu [suma polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD), polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF) a polychlórovaných bifenylov (PCB)] vyjadrená v toxických ekvivalentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím WHO-TEF (faktory toxickej ekvivalencie, 1997 (17))

Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu

1,25

s výnimkou:

 

rastlinných olejov a ich vedľajších produktov.

1,5

Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu.

1,5

Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu:

 

živočíšny tuk vrátane mliečneho a vaječného tuku,

3,0

ostatné produkty suchozemských zvierat vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec a výrobkov z vajec,

1,25

rybí olej,

24,0

ryby, iné vodné živočíchy a z nich získané produkty s výnimkou rybieho oleja a hydrolyzátov bielkovín rýb s obsahom tuku viac ako 20 %, (16)

4,5

hydrolyzáty bielkovín rýb s obsahom tuku viac ako 20 %.

11,0

Kŕmne doplnkové látky – kaolínová hlina, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenaté, klinoptilolit sedimentárneho pôvodu patriace do funkčnej skupiny spojív a protihrudkových činiteľov.

1,5

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov.

1,5

Premixy.

1,5

Kŕmne zmesi

1,5

s výnimkou:

 

kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá a ryby,

7,0

kŕmnych zmesí pre kožušinové zvieratá.


ODDIEL VI:   ŠKODLIVÉ BOTANICKÉ NEČISTOTY

Nežiaduca látka

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

1.

Semená burín a nepomleté a nerozdrvené ovocie obsahujúce alkaloidy, glykozidy alebo ostatné toxické látky, samostatne alebo v kombinácii vrátane:

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi.

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp.

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi.

100

3.

Semená a plevy z Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L, ako aj ich spracované deriváty (18), samostatne alebo v kombinácii

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi.

10 (19)

4.

Nelúpané bukové žalude — Fagus silvatica L.

5.

Jatrofa prečisťujúca — Jatropha curcas L.

6.

Kapusta sitinová celistvolistá — Brassica juncea (L.) Czern a Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.

7.

Kapusta sitinová pravá — Brassica juncea (L.) Czern. a Coss. spp. juncea

8.

Kapusta sitinová žltá — Brassica juncea (L.) Czern. a Coss. spp. juncea var. lutea Batalin

9.

Kapusta čierna — Brassica nigra (L.) Koch

10.

Kapusta žliabkatá — Brassica carinata A. Braun

Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi.

Semená a ovocie uvedených rastlinných druhov, ako aj produkty vzniknuté ich spracovaním môžu byť obsiahnuté v krmive len v stopových množstvách, ktoré nie sú kvantitatívne stanoviteľné

11.

Semená Ambrosia spp.

Kŕmne suroviny

50

s výnimkou

 

prosa (zrná Panicum miliaceum L.) a cirku [zrná Sorghum bicolor (L) Moench s. l], ktorými nie sú priamo kŕmené zvieratá.

200

Kompletné krmivá s obsahom nemletých zŕn a semien.

50


ODDIEL VII:   POVOLENÉ KŔMNE DOPLNKOVÉ LÁTKY V NECIEĽOVÝCH KRMIVÁCH AKO NÁSLEDOK NEVYHNUTNEJ KRÍŽOVEJ KONTAMINÁCIE

Kokcidiostatikum

Produkty určené na kŕmenie zvierat (20)

Najvyšší prípustný obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

1.

Dekochinát

Kŕmne suroviny.

0,4

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov)

0,4

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie dekochinátu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,4

iné druhy zvierat.

1,2

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie dekochinátu.

 (21)

2.

Diklazuril

Kŕmne suroviny.

0,01

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia, kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky na výkrm (> 12 týždňov),

0,01

králiky na výkrm a na chov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie diklazurilu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,01

iné druhy zvierat okrem kurčiat chovaných na znášku (< 16 týždňov), kurčatá na výkrm, perličky a morky na výkrm (< 12 týždňov).

0,03

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie diklazurilu.

 (21)

3.

Halofuginón hydrobromid

Kŕmne suroviny.

0,03

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia, kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky (> 12 týždňov),

0,03

kurčatá na výkrm a morky (< 12 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie halofuginón hydrobromidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,03

iné druhy zvierat.

0,09

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie halofuginón hydrobromidu.

 (21)

4.

Lasalocid sodný

Kŕmne suroviny.

1,25

Kŕmne zmesi pre:

 

psy, teľatá, králiky, koňovité druhy, dojné zvieratá, vtáky znášajúce vajcia, morky (> 16 týždňov) a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

1,25

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 16 týždňov) a morky (< 16 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie lasalocidu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

1,25

iné druhy zvierat.

3,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie lasalocidu sodného.

 (21)

5.

Maduramicín amónny alfa

Kŕmne suroviny.

0,05

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, králiky, morky (> 16 týždňov), vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,05

kurčatá na výkrm a morky (< 16 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie maduramicínu amónneho alfa zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,05

iné druhy zvierat.

0,15

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie maduramicínu amónneho alfa.

 (21)

6.

Monenzín sodný

Kŕmne suroviny.

1,25

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, psy, malé prežúvavce (ovce a kozy), kačice, hovädzí dobytok, dojné zvieratá, vtáky znášajúce vajcia, kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky (> 16 týždňov),

1,25

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 16 týždňov) a morky (< 16 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie monenzínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

1,25

iné druhy zvierat.

3,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie monenzínu sodného.

 (21)

7.

Narazín

Kŕmne suroviny.

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

morky, králiky, koňovité druhy, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie narazínu.

 (21)

8.

Nikarbazín

Kŕmne suroviny.

1,25

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

1,25

iné druhy zvierat.

3,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie nikarbazínu (samotného alebo v kombinácii s narazínom).

 (21)

9.

Robenidín hydrochlorid

Kŕmne suroviny.

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,7

kurčatá na výkrm, králiky na výkrm a na chov a morky v období pred zabitím, počas ktorého je používanie robenidínu hydrochloridu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie robenidínu hydrochloridu.

 (21)

10.

Salinomycín sodný

Kŕmne suroviny.

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, morky, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 12 týždňov),

0,7

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 12 týždňov) a králiky na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie salinomycínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie salinomycínu sodného.

 (21)

11.

Semduramicín sodný

Kŕmne suroviny.

0,25

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,25

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie semduramicínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,25

iné druhy zvierat.

0,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie semduramicínu sodného.

 (21)

PRÍLOHA II

AKTÍVNA PRAHOVÁ KONCENTRÁCIA, PRI KTOREJ PREKROČENÍ ZAČNÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY ZISŤOVANIA, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 4 ODS. 2

ODDIEL:

DIOXÍNY A PCB

Nežiaduce látky

Produkty určené na kŕmenie zvierat

Aktívna prahová koncentrácia v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (23), (24) krmiva s 12 % obsahom vlhkosti

Pripomienky a dodatočné údaje (napr. charakter zisťovania, ktoré sa má vykonať)

1.

Dioxíny [suma polychlórovaných dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF)] vyjadrené v toxických ekvivalentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím WHO-TEF (faktory toxickej ekvivalencie, 1997 (22))

Krmivá rastlinného pôvodu

0,5

 (25)

s výnimkou:

 

 

rastlinných olejov a ich vedľajších produktov.

0,5

 (25)

Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu.

0,5

 (25)

Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu:

 

 

živočíšny tuk vrátane mliečneho a vaječného tuku,

1,0

 (25)

ostatné produkty suchozemských zvierat vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec a výrobkov z vajec,

0,5

 (25)

rybí olej,

5,0

 (26)

ryby, iné vodné živočíchy, ich produkty a vedľajšie produkty okrem rybieho oleja a hydrolyzátov bielkovín rýb s obsahom tuku viac ako 20 % (24),

1,0

 (26)

hydrolyzáty bielkovín rýb s obsahom tuku viac ako 20 %.

1,75

 (26)

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny spojív a protihrudkových činiteľov.

0,5

 (26)

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov.

0,5

 (25)

Premixy.

0,5

 (25)

Kŕmne zmesi

0,5

 (25)

s výnimkou:

 

 

kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá a ryby,

1,75

 (26)

kŕmnych zmesí pre kožušinové zvieratá.

 

2.

PCB podobné dioxínu [suma polychlórovaných bifenylov (PCB)] vyjadrené v toxických ekvivalentoch Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s použitím WHO-TEF (faktory toxickej ekvivalencie, 1997 (22))

Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu

0,35

 (25)

s výnimkou:

 

 

rastlinných olejov a ich vedľajších produktov.

0,5

 (25)

Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu.

0,35

 (25)

Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu:

 

 

živočíšny tuk vrátane mliečneho a vaječného tuku,

0,75

 (25)

ostatné produkty suchozemských zvierat vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec a výrobkov z vajec,

0,35

 (25)

rybí olej,

14,0

 (26)

ryby, iné vodné živočíchy a z nich získané produkty s výnimkou rybieho oleja a hydrolyzátov bielkovín rýb s obsahom tuku viac ako 20 % (24),

2,5

 (26)

hydrolyzáty bielkovín rýb s obsahom tuku viac ako 20 %.

7,0

 (26)

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny spojív a protihrudkových činiteľov.

0,5

 (25)

Kŕmne doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín stopových prvkov.

0,35

 (25)

Premixy.

0,35

 (25)

Kŕmne zmesi

0,5

 (25)

s výnimkou:

 

 

kŕmnych zmesí pre spoločenské zvieratá a ryby,

3,5

 (26)

kŕmnych zmesí pre kožušinové zvieratá.

 


(1)  Najvyššie prípustné hladiny sa vzťahujú na celkový obsah arzénu.

(2)  Na žiadosť príslušných orgánov musí zodpovedný subjekt vykonať analýzu, ktorou preukáže, že obsah anorganického arzénu je nižší ako 2 ppm. Táto analýza je osobitne dôležitá v prípade druhu chaluhy Hizikia fusiforme.

(3)  Objemové krmivo zahŕňa produkty určené na kŕmenie zvierat, ako je seno, siláž, čerstvá tráva atď.

(4)  Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na celkovú ortuť.

(5)  Najvyššie prípustné množstvá sú vyjadrené ako dusitan sodný.

(6)  Najvyššie prípustné množstvo stanovené pre premixy zohľadňuje aditíva s najvyšším prípustným množstvom olova a kadmia, a nie citlivosť rôznych druhov zvierat na olovo a kadmium. Ako sa stanovuje v článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29), je s cieľom ochrany zdravia ľudí a zvierat zodpovednosťou výrobcu kŕmnych zmesí zabezpečiť, aby okrem dodržiavania najvyšších prípustných množstiev pre premixy bol návod na použitie premixu v súlade s najvyššími prípustnými množstvami v prípade doplnkových a kompletných krmív.

(7)  Najvyššie prípustné množstvá sa týkajú analytického určenia fluóru, pričom extrakcia sa vykonáva kyselinou chlorovodíkovou 1 N počas 20 minút pri laboratórnej teplote. Rovnocenné postupy extrakcie sa môžu uplatňovať v prípade, ak možno dokázať, že použitý postup je pri extrakcii rovnako účinný.

(8)  Percentuálny obsah fosforu sa vzťahuje na krmivo s 12 % obsahom vlhkosti.

(9)  Najvyššie prípustné množstvo sa vzťahuje iba na melamín. Zaradenie zlúčenín, ktoré sú príbuzné štruktúrou, ako je kyselina guanidooctová, ammelín a ammelid, do najvyšších prípustných množstiev sa zváži v neskoršej fáze.

(10)  Najvyššie prípustné množstvá sú vyjadrené ako alylový izothiocyanát.

(11)  Samostatný alebo v kombinácii, vyjadrený ako dieldrín.

(12)  Najvyššie prípustné množstvo aldrínu a dieldrínu, samostatného alebo v kombinácii, vyjadrené ako dieldrín.

(13)  Systém číslovania podľa Parlar, s predčíslom ‚CHB‘ alebo ‚Parlar‘:

 

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktachlorobornán

 

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornán

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornán.

(14)  Horné hranice koncentrácie; horné hranice koncentrácie sa vypočítajú za predpokladu, že všetky hodnoty rôznych kongenerov, ktoré sú nižšie, ako je medza stanoviteľnosti, sa rovnajú hodnote medze stanoviteľnosti.

(15)  Samostatné najvyššie prípustné množstvá pre dioxíny (PCDD/F) sa uplatňujú počas prechodného obdobia. Produkty určené na kŕmenie zvierat uvedené v bode 1 musia spĺňať najvyššie prípustné množstvá, pokiaľ ide o dioxíny, ako aj najvyššie prípustné množstvá, pokiaľ ide o sumu dioxínov a PCB podobných dioxínu počas uvedeného prechodného obdobia.

(16)  Na čerstvé ryby a iné vodné živočíchy, priamo dodávané a používané bez predchádzajúceho spracovania na výrobu krmív pre kožušinové zvieratá, sa najvyššie prípustné množstvá nevzťahujú, zatiaľ čo na čerstvé ryby sa vzťahujú najvyššie prípustné množstvá 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu a 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu, na rybiu pečeň používanú na priame kŕmenie spoločenských zvierat, zvierat v ZOO a v cirkusoch alebo používanú ako kŕmna surovina na výrobu potravín pre spoločenské zvieratá 25,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu. Produkty alebo spracované živočíšne bielkoviny vyrobené z týchto zvierat (kožušinové zvieratá, spoločenské zvieratá, zvieratá v ZOO a v cirkusoch) nemôžu byť uvedené do potravinového reťazca a je zakázané týmito výrobkami kŕmiť hospodárske zvieratá, ktoré sú chované, vykrmované alebo šľachtené na produkciu potravín.

(17)  WHO-TEF na hodnotenie ohrozenia ľudského zdravia na základe záverov zasadnutia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sa konalo v Štokholme (Švédsko) 15. – 18. júna 1997 [Van den Berg et al. (1998), Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxíny (‚PCDD‘) a dibenzofurány (‚PCDF‘)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB ‚podobné dioxínu‘: neorto PCB + mono-orto PCB

 

 

neorto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Použité skratky: ‚T‘ = tetra; ‚Pe‘ = penta; ‚Hx‘ = hexa; ‚Hp‘ = hepta; ‚O‘ = okta; ‚CDD‘ = chlórodibenzodioxín; ‚CDF‘ = chlorodibenzofurán; ‚CB‘ = chlórobifenyl.

(18)  V rozsahu stanoviteľnosti analytickou mikroskopiou.

(19)  Vrátane úlomkov pliev.

(20)  Bez toho, aby tým boli dotknuté povolené prípustné množstvá v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29).

(21)  Najvyšším prípustným množstvom látky v premixe je koncentrácia, ktorej dôsledkom nie je obsah látky vyšší ako 50 % najvyšších prípustných množstiev stanovených v krmive pri dodržiavaní pokynov na použitie premixov.

(22)  WHO-TEF na hodnotenie ohrozenia ľudského zdravia na základe záverov zasadnutia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sa konalo v Štokholme (Švédsko) 15. – 18. júna 1997 [Van den Berg et al. (1998), Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

(23)  Horné hranice koncentrácie; horné hranice koncentrácie sa vypočítajú za predpokladu, že všetky hodnoty rôznych kongenerov, ktoré sú nižšie, ako je hranica stanoviteľnosti, sa rovnajú hodnote hranice stanoviteľnosti.

(24)  Komisia preskúma tieto aktívne prahové koncentrácie v rovnakom čase, keď bude vykonávať preskúmanie najvyšších prípustných množstiev týkajúcich sa sumy dioxínov a PCB podobných dioxínu.

(25)  Identifikácia zdroja kontaminácie. Po identifikácii zdroja prijatie vhodných opatrení a v prípadoch, keď je to možné, zníženie alebo eliminovanie zdroja kontaminácie.

(26)  Vo viacerých prípadoch nebude potrebné vykonať zisťovanie v rámci zdroja kontaminácie, keďže sa požadovaná úroveň v niektorých oblastiach približuje aktívnej prahovej koncentrácii alebo ju presahuje. V prípadoch, ak je aktívna prahová koncentrácia prekročená, je však potrebné zaznamenať všetky informácie – obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druhy rýb atď., a to s cieľom kontroly výskytu dioxínov a dioxínu podobných zmesí v týchto surovinách vo výžive zvierat v rámci budúcich opatrení.

Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a dibenzofurány („PCDF“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB „podobné dioxínu“: neorto PCB + mono-orto PCB

 

 

neorto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Použité skratky: ‚T‘ = tetra; ‚Pe‘ = penta; ‚Hx‘ = hexa; ‚Hp‘ = hepta; ‚O‘ = okta; ‚CDD‘ = chlórodibenzodioxín; ‚CDF‘ = chlorodibenzofurán; ‚CB‘ = chlórobifenyl.


17.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 575/2011

zo 16. júna 2011

o Katalógu kŕmnych surovín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 242/2010 z 19. marca 2010, ktorým sa vytvára Katalóg kŕmnych surovín (2), sa zaviedla prvá verzia Katalógu kŕmnych surovín. Obsahuje zoznam kŕmnych surovín, ktoré už sú uvedené zozname v časti B prílohy k smernici 96/25/ES a v stĺpcoch 2, 3 a 4 prílohy k smernici 82/471/EHS, ako aj slovník, v ktorom sa preberá bod IV časti A prílohy k smernici 96/25/ES.

(2)

Príslušní zástupcovia európskych krmivárskych odvetví po porade s inými zainteresovanými stranami a v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vypracovali zmeny a doplnenia nariadenia (EÚ) č. 242/2010, pričom zohľadnili relevantné skúsenosti získané zo stanovísk vydaných Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, ako aj vedecký a technologický vývoj. Tieto zmeny a doplnenia sa týkajú nových položiek a úprav existujúcich položiek.

(3)

Komisia posúdila predložené zmeny a doplnenia, skontrolovala, či boli dodržané postupy a podmienky stanovené v článku 26 nariadenia (ES ) č. 767/2009, a súhlasí so zmenami a doplneniami upravenými počas uvedeného posúdenia.

(4)

Vzhľadom na veľmi veľký počet zmien a doplnení, ktoré je v nariadení (EÚ) č. 242/2010 potrebné vykonať, je vhodné, aby sa uvedené nariadenie v záujme koherencie, zrozumiteľnosti a zjednodušenia zrušilo a nahradilo.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriaďuje sa Katalóg kŕmnych surovín uvedený v článku 24 nariadenia (ES) č. 767/2009, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 242/2010 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2010, s. 17.


PRÍLOHA

KATALÓG KŔMNYCH SUROVÍN

ČASŤ A

Všeobecné ustanovenia

(1)

Používanie Katalógu prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov je dobrovoľné. Názov kŕmnej suroviny uvedenej v časti C sa však môže použiť len v prípade kŕmnej suroviny, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej položky.

(2)

Všetky položky v zozname kŕmnych surovín v časti C sú v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa používania kŕmnych surovín v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie. Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov, ktorí používajú kŕmnu surovinu uvedenú v Katalógu, zabezpečujú, aby spĺňala požiadavky článku 4 nariadenia (ES) č. 767/2009.

(3)

V súlade s osvedčenými postupmi podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 183/2005 kŕmne suroviny neobsahujú chemické nečistoty, ktoré vznikajú v dôsledku ich výrobného procesu a pomocných látok, pokiaľ v Katalógu nie je stanovený špecifický maximálny obsah.

(4)

Botanická čistota kŕmnej suroviny je minimálne 95 %. Botanické nečistoty, ako sú rezíduá iných semien olejnín alebo olejnatých plodov získané z predchádzajúceho spracovateľského procesu, nepresahujú 0,5 % pri každom type semien olejnín alebo plodov. Odchylne od týchto všeobecných pravidiel sa v zozname kŕmnych surovín v časti C stanovuje osobitná hladina.

(5)

K názvu kŕmnej suroviny sa môže na účely označenia, že kŕmna surovina prešla príslušným procesom alebo procesmi, pridať spoločný názov/pojem jedného alebo viacerých procesov, ako sa uvádza v poslednom stĺpci slovníka procesov v časti B.

(6)

Ak sa výrobný proces pre kŕmnu surovinu odlišuje od opisu príslušného procesu uvedeného v slovníku procesov v časti B, uvádza sa výrobný proces v opise príslušnej kŕmnej suroviny.

(7)

Pre viacero kŕmnych surovín sa môžu použiť synonymá. Takéto synonymá sa uvádzajú v hranatých zátvorkách v stĺpci „názov“ položky pre príslušnú kŕmnu surovinu v zozname kŕmnych surovín v časti C.

(8)

V opise kŕmnych surovín sa v zozname kŕmnych surovín v časti C používa slovo „produkt“ namiesto slova „vedľajší produkt“, aby sa vystihla situácia na trhu a jazyk, ktorý používajú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov v praxi s cieľom podčiarknuť komerčnú hodnotu kŕmnych surovín.

(9)

Botanický názov rastliny sa uvádza len v opise prvej položky v zozname kŕmnych surovín v časti C týkajúcej sa danej rastliny.

(10)

Základným princípom povinného označovania analytických zložiek určitej kŕmnej suroviny v Katalógu je to, či určitý produkt obsahuje vysoké koncentrácie špecifických zložiek, alebo či výrobný proces zmenil nutričné vlastnosti daného produktu.

(11)

V článku 15 písm. g) nariadenia (ES) č. 767/2009 v spojení s bodom 6 prílohy I k uvedenému nariadeniu sa stanovujú požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o obsah vlhkosti. V článku 16 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia v spojení s jeho prílohou V sa stanovujú požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o analytické zložky. Okrem toho sa v bode 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009 vyžaduje deklarácia o obsahu popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej, ak prekračuje 2,2 % vo všeobecnosti, alebo v prípade určitej kŕmnej suroviny, ak prekračuje obsah stanovený v príslušnom oddiele prílohy V k uvedenému nariadeniu. Niektoré položky v zozname kŕmnych surovín v časti C sa však odchyľujú od uvedených pravidiel takto:

a)

Povinné deklarácie týkajúce sa analytických zložiek v zozname kŕmnych surovín v časti C nahrádzajú povinné deklarácie stanovené v príslušnom oddiele prílohy V k nariadeniu (ES) č. 767/2009.

b)

Ak je stĺpec týkajúci sa povinných deklarácii v zozname kŕmnych surovín v časti C prázdny, pokiaľ ide o analytické zložky, ktoré by sa mali deklarovať v súlade s príslušným oddielom prílohy V k nariadeniu (ES) č. 767/2009, nie je potrebné označiť žiadnu z týchto zložiek. V prípade popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej, pre ktorý v zozname kŕmnych surovín v časti C nie je stanovený obsah, sa obsah deklaruje vtedy, ak prekročí 2,2 %.

c)

Ak je v zozname kŕmnych surovín v časti C v stĺpci „povinná deklarácia“ uvedená jedna alebo viac hodnôt pre špecifický obsah vlhkosti, uplatňujú sa tieto hodnoty namiesto hodnôt uvedených v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009. Ak je však obsah vlhkosti menej ako 14 %, jeho deklarácia nie je povinná. Ak v uvedenom stĺpci nie je stanovená hodnota špecifického obsahu vlhkosti, uplatňuje sa bod 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009.

(12)

„Technický“ znamená, že látka je vyprodukovaná v kontrolovanom chemickom alebo fyzikálnom procese, ktorý spĺňa príslušné požiadavky v súlade s krmivovým právom Únie.

(13)

Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku, ktorý tvrdí, že kŕmna surovina má viac vlastností ako sa špecifikuje v stĺpci „opis“ zoznamu kŕmnych surovín v časti C, musí spĺňať požiadavky článku 13 nariadenia (ES) č. 767/2009. Okrem toho môžu kŕmne suroviny spĺňať aj určitý nutričný účel v súlade s článkami 9 a 10 nariadenia (ES) č.767/2009.

ČASŤ B

Slovník procesov

 

Proces

Definícia

Spoločný názov/pojem

1

Frakcionácia vzduchom

oddeľovanie častíc pomocou prúdenia vzduchu

frakcionovaný vzduchom

2

Aspirácia

proces odstraňovania prachu, jemných častíc a iných častí so suspendovanými jemnými podielmi obilnín z voľne loženého zrna pomocou prúdu vzduchu počas premiestňovania

aspirovaný

3

Blanšírovanie

proces pozostávajúci z tepelného ošetrenia organickej látky varením alebo parou na účely denaturácie prírodných enzýmov, zmäkčenia tkaniva a odstránenia pachutí, po ktorom nasleduje ponorenie do studenej vody, aby bol proces varenia zastavený

blanšírovaný

4

Bielenie

odstraňovanie prirodzene sa vyskytujúcej farby

bielený

5

Chladenie

znižovanie teploty pod teplotu prostredia, no nad bod mrazu na uľahčenie konzervácie

chladený

6

Rezanie

zmenšovanie veľkosti častíc použitím jedného alebo viacerých nožov

narezaný

7

Čistenie

odstraňovanie predmetov (kontaminantov, napr. kameňov) alebo vegetatívnych častí rastlín, napr. oddelených častíc slamy, šupiek alebo buriny

vyčistený/vytriedený

8

Koncentrácia (1)

zvyšovanie obsahu určitých látok odstraňovaním vody a/alebo iných zložiek

koncentrát

9

Kondenzácia

premena látky z plynnej fázy na kvapalnú

kondenzovaný

10

Varenie

aplikácia tepla s cieľom zmeniť fyzikálne a chemické vlastnosti kŕmnych surovín

varený

11

Šrotovanie

zmenšovanie častíc použitím šrotovníka (drviča)

drvený, šrotovaný

12

Kryštalizácia

purifikácia vytvorením pevných kryštálov z kvapalného roztoku. Nečistoty v kvapaline zvyčajne nie sú zabudované do mriežkovej štruktúry kryštálu

kryštalizovaný

13

Odkôrňovanie (2)

úplné alebo čiastočné odstraňovanie vonkajších vrstiev zo zŕn, semien, plodov, orechov a iných produktov

odkôrnený, čiastočne odkôrnený

14

Lúpanie/šúpanie

odstraňovanie vonkajších obalov bôbov, zŕn a semien obvykle fyzickým spôsobom

vylúpaný alebo ošúpaný

15

Depektinizácia

extrakcia pektínov z kŕmnej suroviny

depektinizovaný

16

Desikácia

proces extrakcie vlhkosti

desikovaný

17

Odslizovanie

proces na odstránenie vrstvy slizu na povrchu

odslizený

18

Odcukrenie

úplné alebo čiastočné odstránenie monosacharidov a disacharidov z melasy alebo z iného materiálu obashujúceho cukor chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami

odcukrený, čiastočne odcukrený

19

Detoxifikácia

proces, ktorým sa ničia toxické kontaminanty, alebo sa znižuje ich koncentrácia

detoxifikovaný

20

Destilácia

frakcionácia kvapalín varením a odoberaním kondenzovanej pary do oddelenej nádoby

destilovaný

21

Sušenie

dehydratácia umelými alebo prirodzenými postupmi

sušený (prirodzene alebo umelo)

22

Silážovanie

uskladnenie kŕmnych surovín v sile prípadne aj s pridaním konzervačných látok alebo s použitím anaeróbnych podmienok prípadne aj s doplnkovými látkami do siláže

silážovaný

23

Odparovanie

znižovanie obsahu vody

odparený

24

Expanzia

tepelný proces, počas ktorého prudká premena vnútorného obsahu vody v produkte na paru vedie k rozpadu produktu

expandovaný

25

Lisovanie

odstraňovanie oleja/tuku mechanickým stláčaním

výlisky a olej/tuk

26

Extrakcia

odstraňovanie tuku/oleja z určitých materiálov pomocou organického rozpúšťadla alebo odstraňovanie cukrov či iných vo vode rozpustných zložiek vodným rozpúšťadlom

extrahovaný/múčka a tuk/olej, melasa/dužina a cukor alebo iné vo vode rozpustné zložky

27

Extrúzia

tepelný proces, počas ktorého prudká premena vnútorného obsahu vody v produkte na paru vedie k rozpadu produktu v kombinácii spretláčaním cez špeciálne tvarovacie otvory

extrudovaný

28

Fermentácia

proces, v ktorom dochádza k produkcii mikroorganizmov, ako sú baktérie, huby alebo kvasinky, alebo sa tieto mikroorganizmy používajú tak, aby pôsobili na materiály, čím pomôžu zmeniť ich chemické zloženie/vlastnosti

fermentovaný

29

Filtrácia

oddeľovanie zmesi kvapalných a pevných materiálov prechodom kvapaliny cez pórovité prostredie alebo membránu

filtrovaný

30

Vločkovanie

valcovanie vlhkého tepelne upraveného materiálu

vločky

31

Mletie zrna

zmenšovanie veľkosti častíc suchého zrnaa uľahčovanie rozdeľovania do jednotlivých frakcií (v zásade múka, otruby a mlynské zvyšky)

múka, otruby, mlynské zvyšky (3), krmivo

32

Frakcionácia

oddeľovanie fragmentov kŕmnej suroviny preosievaním a/alebo pomocou prúdu vzduchu, ktorý odnáša ľahké kúsky šupín

frakcionovaný

33

Fragmentácia

proces lámania kŕmnej suroviny na fragmenty

fragmentovaný

34

Smaženie

proces varenia kŕmnych surovín v oleji alebo tuku

smažený

35

Želírovanie

proces, ktorým sa vytvára gélový, pevný, rôsolu podobný materiál, ktorý môže byť mäkký a slabý až tvrdý a tuhý, obvykle použitím želírovacích látok

želírovaný

36

Granulovanie

ošetrenie kŕmnych surovín, ktorého cieľom je dosiahnuť špecifickú veľkosť a konzistenciu častíc

granulovaný

37

Drvenie/mletie

zmenšovanie veľkosti častíc pevnej kŕmnej suroviny suchým alebo mokrým procesom

mletý/drvený

38

Zahrievanie/tepelná úprava

tepelná úprava vykonávaná za špecifických podmienok

tepelne upravený

39

Hydrogenácia/stužovanie

transformácia nenasýtených glyceridov alebo voľných mastných kyselín na nasýtené glyceridy (oleje a tuky) alebo voľné mastné kyseliny použitím katalyzátora alebo redukcia cukrov na analogické polyoly

stužený/čiastočne stužený

40

Hydrolýza

zmenšovanie veľkostí molekúl vhodnou úpravou pomocou vody a buď enzýmov alebo kyselín/zásad

hydrolyzovaný

41

Skvapalnenie

premena z pevnej alebo plynnej fázy na kvapalnú

kvapalný/tekutý

42

Macerácia

zmenšovanie veľkosti kŕmnych surovín použitím mechanických prostriedkov často za prítomnosti vody alebo iných kvapalín

macerovaný

43

Sladovanie

vytvorenie podmienok na klíčenie zŕn s cieľom aktivovať prirodzene sa vyskytujúce enzýmy, ktoré dokážu rozštiepiť škrob na fermentovateľné uhľohydráty a bielkoviny na aminokyseliny a peptidy

sladovaný

44

Rozpúšťanie/roztápanie

premena z pevnej fázy na kvapalnú fázu aplikáciou tepla

rozpustený/roztopený

45

Mikronizácia

proces zmenšovania stredného priemeru častíc pevného materiálu na veľkosti radu mikrometrov

mikronizovaný

46

Predvarenie

proces čiastočného uvarenia krátkodobým varením

predvarený

47

Pasterizácia

zohrievanie na kritickú teplotu počas špecifikovanej doby s cieľom eliminovať škodlivé mikroorganizmy, po ktorom nasleduje rýchle schladenie

pasterizovaný

48

Olúpanie/ošúpanie

odstránenie šupky/kôry z ovocia a zeleniny

olúpaný/ošúpaný

49

Granulovanie/peletovanie

tvarovanie pretláčaním cez otvory lisovacích zariadení

granuly, granulovaný/peletovaný

50

Leštenie

leštenie lúpaných zŕn, napr. ryže, rotáciou v bubnoch, čoho výsledkom je zrno s jasným lesklým vzhľadom

leštený

51

Predželatinizácia

modifikovanie škrobu s cieľom výrazne zlepšiť jeho schopnosti napučiavania v studenej vode

predželatínovaný (4), napučiavaný

52

Lisovanie (5)

fyzické odstraňovanie tekutín ako tuk, olej, voda alebo šťava z pevných látok

výlisky (v prípade látok obsahujúcich olej)

dužina, ovocné výlisky (v prípade ovocia atď.)

lisované rezky (v prípade cukrovej repy)

53

Rafinácia

úplné alebo čiastočné odstraňovanie nečistôt alebo nežiaducich zložiek chemickým/fyzikálnym spracovaním

rafinovaný, čiastočne rafinovaný

54

Praženie

zahrievanie kŕmnych surovín v suchom stave s cieľom zlepšiť stráviteľnosť, zvýrazniť farbu a/alebo znížiť prirodzene sa vyskytujúce antinutričné faktory

pražený

55

Valcovanie

zmenšovanie veľkosti častíc prechodom kŕmnych surovín (napr. zŕn) medzi valcami

valcovaný

56

Ochrana v bachore

proces, ktorého cieľom je buď fyzikálnou úpravou s použitím tepla, tlaku, pary a kombinácie uvedených podmienok, ako aj/alebo pôsobením pomocných látok chrániť živiny pred rozkladom v bachore

chránený v bachore

57

Preosievanie

oddeľovanie častíc rôznej veľkosti prechodom kŕmnych surovín cez sito(-a) za súčasného pretriasania alebo preosievania

preosiaty

58

Odstreďovanie

oddeľovanie vrchnej plávajúcej vrstvy tekutiny, napr. mliečneho tuku, mechanickými prostriedkami

odstredený

59

Krájanie na ploché kúsky

krájanie kŕmnych surovín na ploché kúsky

krájaný

60

Máčanie

navlhčenie a zmäkčenie kŕmnych surovín, zvyčajne semien, s cieľom skrátiť čas varenia, uľahčiť odstránenie obalu semien, umožniť nasiaknutie vodou, čím sa aktivuje proces klíčenia alebo znížuje koncentrácia prirodzene sa vyskytujúcich antinutričných faktorov

máčaný

61

Sušenie rozprašovaním

znižovanie obsahu vlhkosti tekutiny preháňaním teplého vzduchu cez kŕmnu surovinu pri zväčšovaní pomeru plochy povrchu kŕmnej suroviny k jej hmotnosti rozprašovaním alebo premenou na hmlovitú konzistenciu

sprejovo sušený

62

Naparovanie

proces, pri ktorom sa používa stlačená para na zahriatie a varenie s cieľom zvýšiť stráviteľnosť

naparený

63

Toastovanie

zohrievanie s použitím suchého tepla, ktoré sa obvykle aplikuje na olejniny, napr. s cieľom znížiť alebo odstrániť prirodzene sa vyskytujúce antinutričné faktory

toastovaný

64

Ultrafiltrácia

filtrácia kvapalín cez membránu priepustnú len pre malé molekuly

ultrafiltrovaný

ČASŤ C

Zoznam kŕmnych surovín

1.   Zrná obilnín a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

1.1.1

Jačmeň

Zrná Hordeum vulgare L. Môžu byť chránené v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.1.2

Jačmeň, napučiavaný

Produkt získaný z mletého alebo zlomkového jačmeňa úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

škrob

1.1.3

Jačmeň, pražený

Produkt získaný čiastočným pražením jačmeňa na nízku intenzitu farby.

škrob, ak > 10 %

dusíkaté látky, ak > 15 %

1.1.4

Jačmenné vločky

Produkt získaný naparovaním a valcovaním olúpaného jačmeňa. Môže obsahovať malé množstvo jačmenných šupiek. Môže byť chránený v bachore.

škrob

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.1.5

Jačmenná vláknina

Produkt z výroby jačmenného škrobu. Pozostáva z častíc endospermu a prevažne z vlákniny.

vláknina

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.1.6

Jačmenné šupky

Produkt z výroby etanolu a škrobu po suchom mletí, preosiatí a olúpaní jačmenných zŕn.

vláknina

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.1.7

Jačmenné mlynské zvyšky

Produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného jačmeňa na krúpy, krupicu alebo múku. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými úlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyšku po preosiatí zŕn.

vláknina

škrob

1.1.8

Jačmenná bielkovina

Produkt z jačmeňa získaný po oddelení škrobu a otrúb. Pozostáva hlavne z bielkoviny.

dusíkaté látky

škrob

1.1.9

Jačmenná bielkovina

Produkt z jačmeňa získaný po oddelení škrobu. Pozostáva hlavne z bielkoviny a častíc endospermu. Môže byť sušený.

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 60 %

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

škrob

1.1.10

Jačmenné šťavy

Produkt z jačmeňa získaný po mokrej extrakcii bielkoviny a škrobu.

dusíkaté látky

1.1.11

Jačmenné otruby

Produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn olúpaného jačmeňa. Pozostáva hlavne z úlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu.

vláknina

1.1.12

Tekutý jačmenný škrob

Druhotná škrobová frakcia z výroby škrobu z jačmeňa.

ak vlhkosť < 50 %:

škrob

1.1.13

Zvyšky po preosiatí sladovníckeho jačmeňa

Produkt z čistenia sladovníckeho jačmeňa pozostávajúci z malých zŕn sladovníckeho jačmeňa a úlomkov zlomkových zŕn sladovníckeho jačmeňa oddelených pred sladovaním.

vláknina

popol, ak > 2,2 %

1.1.14

Jemné podiely sladovníckeho jačmeňa a sladu

Jemné podiely aspirované po premiestňovaní zrna.

Vláknina

1.1.15

Šupky sladovníckeho jačmeňa

Produkt čistenia sladovníckeho jačmeňa pozostávajúci z úlomkov šupiek a jemných podielov.

Vláknina

1.1.16

Jačmenné liehovarnícke mláto, mokré

Produkt z jačmeňa pochádzajúci z výroby etanolu. Obsahuje tuhú kŕmnu frakciu z destilácie.

Vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.1.17

Jačmenné liehovarnícke výpalky, tekuté

Produkt z jačmeňa získaný pri výrobe etanolu. Obsahuje tekutú kŕmnu frakciu z destilácie.

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %

ak vlhkosť < 45 %

dusíkaté látky

1.1.18

Slad (6)

Produkt z naklíčených obilnín, sušený, mletý a/alebo extrahovaný.

 

1.1.19

Sladové korienky

Produkt z klíčenia sladovníckych obilnín a čistenia sladu, ktorý pozostáva z korienkov, jemných podielov obilnín, šupiek a malých zlomkových zŕn sladovaných obilnín. Môže byť mletý.

 

1.2.1

Kukurica (7)

Zrná Zea mays L. ssp. mays. Môže byť chránená v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.2.2

Kukuričné vločky

Produkt získaný naparovaním a valcovaním olúpanej kukurice. Môže obsahovať malé množstvo kukuričných šupiek.

Škrob

1.2.3

Kukuričné mlynské zvyšky

Produkt z kukurice získaný pri výrobe múky alebo krupice. Pozostáva hlavne z úlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako z kukuričných otrúb.

vláknina

škrob

1.2.4

Kukuričné otruby

Produkt z kukurice získaný pri výrobe múky alebo krupice. Pozostáva hlavne z vonkajších obalov a z malého množstva úlomkov kukuričných klíčkov, s malým množstvom častíc endospermu.

Vláknina

1.2.5

Kukuričné klasy

Stredné jadro kukuričného klasu. Zahŕňa neoddelené vretená, zrná a listy.

vláknina

škrob

1.2.6

Zvyšky po preosiatí kukurice

Zlomky kukurice, ktoré zostali po preosievaní.

 

1.2.7

Kukuričná vláknina

Produkt z výroby kukuričného škrobu. Pozostáva hlavne z vlákniny.

vlhkosť, ak < 50 % alebo > 70 %

ak vlhkosť < 50 %:

vláknina

1.2.8

Kukuričný glutén

Produkt z výroby kukuričného škrobu. Pozostáva hlavne z gluténu získaného počas separácie škrobu.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak < 70 % alebo > 90 %

1.2.9

Kukuričné gluténové krmivo

Produkt získaný počas výroby kukuričného škrobu. Pozostáva z otrúb a kukuričnej tekutej frakcie. Produkt môže takisto obsahovať zlomkovú kukuricu a zvyšky z extrakcie oleja z kukuričných klíčkov. Môžu byť pridané iné produkty získané zo škrobu a rafinácie alebo fermentácie škrobových produktov, môže byť sušený.

vlhkosť, ak < 40 % alebo > 65 %

ak vlhkosť < 40 %:

dusíkaté látky

vláknina

škrob

tuk

1.2.10

Kukuričné klíčky

Produkt z kukurice získaný pri výrobe krupice, múky alebo škrobu. Pozostáva hlavne z kukuričných klíčkov, vonkajších obalov a častí endospermu.

vlhkosť, ak < 40 % alebo > 60 %

ak vlhkosť < 40 %:

dusíkaté látky

tuk

1.2.11

Výlisky kukuričných klíčkov

Produkt pri výrobe oleja získaný lisovaním spracovaných kukuričných klíčkov, ku ktorým môžu byť ešte prilepené časti endospermu a vonkajších obalov semien.

dusíkaté látky

tuk

1.2.12

Múka z kukuričných klíčkov

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou spracovaných kukuričných klíčkov.

dusíkaté látky

1.2.13

Olej z kukuričných klíčkov

Produkt získaný z kukuričných klíčkov.

Tuk

1.2.14

Kukurica, napučiavaná

Produkt získaný z mletej alebo zlomkovej kukurice úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

Škrob

1.2.15

Kukuričný výluh

Koncentrovaná tekutá frakcia z namáčania kukurice.

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 65 %

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

1.2.16

Siláž zo sladkej kukurice

Vedľajší produkt spracovateľského priemyslu sladkej kukurice, ktorý pozostáva zo sekaných a odvodnených alebo vylisovaných centrálnych klasov, šúpolia a základu zŕn. Vzniká sekaním klasov sladkej kukurice, šúpolia a listov za prítomnosti zŕn sladkej kukurice.

Vláknina

1.3.1

Proso

Zrná Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Ovos

Zrná Avena sativa L. a iných kultivarov ovsa.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.4.2

Lúpaný ovos

Lúpané zrná ovsa. Môže byť ošetrený parou.

 

1.4.3

Ovsené vločky

Produkt získaný naparovaním a valcovaním olúpaného ovsa. Môže obsahovať malé množstvo ovsených šupiek.

Škrob

1.4.4

Ovsené mlynské zvyšky

Produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného ovsa na ovsený šrot a múku. Pozostáva hlavne z ovsených otrúb a malého množstva endospermu.

vláknina

škrob

1.4.5

Ovsené otruby

Produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn olúpaného ovsa. Pozostáva hlavne z úlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu.

Vláknina

1.4.6

Ovsené šupky

Produkt získaný počas lúpania ovsených zŕn.

Vláknina

1.4.7

Ovos, napučiavaný

Produkt získaný z mletého alebo zlomkového ovsa úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

Škrob

1.4.8

Ovsené krúpy

Vyčistený ovos bez šupiek.

vláknina

škrob

1.4.9

Ovsená múka

Produkt získaný mletím ovsených zŕn.

vláknina

škrob

1.4.10

Kŕmna ovsená múka

Ovsený produkt s vysokým obsahom škrobu, po olúpaní.

Vláknina

1.4.11

Ovsené kŕmivo

Produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného ovsa na krúpy a múku. Pozostáva hlavne z ovsených otrúb a endospermu.

Vláknina

1.5.1

Semeno mrlíka bieleho, extrahované

Vyčistené celé semeno rastliny mrlíka bieleho (Chenopodium quinoa Willd.), z ktorého bol odstránený saponín obsiahnutý vo vonkajšej vrstve semien.

 

1.6.1

Ryža, zlomková

Produkt z mletia ryže (Oryza sativa L.) pozostávajúci prevažne z malých a/alebo zlomkových zŕn vyprodukovaných počas mletia.

Škrob

1.6.2

Ryža, mletá

Lúpaná ryža, z ktorej boli mletím celkom alebo čiastočne odstránené otruby a embryá.

Škrob

1.6.3

Ryža, predželatinovaná

Produkt získaný z mletej alebo zlomkovej ryže úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

Škrob

1.6.4

Ryža, extrudovaná

Produkt získaný extrúziou ryžovej múky.

Škrob

1.6.5

Ryžové vločky;

[ryža, predželatínovaná]

Produkt získaný vločkovaním predželatinovaných zŕn ryže alebo zlomkových zŕn.

Škrob

1.6.6

Ryža lúpaná/hnedá

Ryža získaná z nelúpanej ryže, z ktorej boli odstránené len šupky.

škrob

vláknina

1.6.7

Kŕmna ryža šrotovaná

Produkt získaný šrotovaním kŕmnej ryže pozostávajúci buď zo zelených, zvápenatených alebo nezrelých zŕn vytriedených preosievaním počas mletia olúpanej ryže, alebo z normálnych olúpaných zŕn, ktoré sú žlté alebo škvrnité.

Škrob

1.6.8

Ryžová múka

Produkt získaný mletím olúpanej, leštenej ryže.

Škrob

1.6.9

Múka z hnedej ryže

Produkt získaný mletím hnedej ryže.

vláknina

škrob

1.6.10

Ryžové otruby

Produkt z mletia olúpanej ryže pozostávajúci z vonkajších vrstiev jadra (oplodie, obal semena, zárodočné jadro, aleurón) s časťou klíčka.

Vláknina

1.6.11

Ryžové otruby s uhličitanom vápenatým

Produkt z leštenia olúpanej ryže pozostávajúci hlavne zo striebristých obalov, častíc aleurónovej vrstvy, endospermu a klíčkov; obsahuje rôzne množstvá uhličitanu vápenatého, ktorý pochádza z procesu leštenia.

vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.12

Odtučnené ryžové otruby

Ryžové otruby, ktoré sú výsledkom extrakcie oleja.

Vláknina

1.6.13

Olej z ryžových otrúb

Olej extrahovaný zo stabilizovaných ryžových otrúb.

Tuk

1.6.14

Ryžové mlynské zvyšky

Produkt z výroby ryžovej múky a škrobu získaný suchým alebo mokrým mletím a osievaním. Pozostáva hlavne zo škrobu, bielkoviny, tuku a vlákniny.

škrob, ak > 20 %

dusíkaté látky, ak > 10 %

tuk, ak > 5 %

vláknina

1.6.15

Kŕmna múka z predvarenej ryže

Produkt z leštenia olúpanej predvarenej ryže pozostávajúci hlavne zo striebristých obalov, častíc aleurónovej vrstvy, endospermu a klíčkov; obsahuje rôzne množstvá uhličitanu vápenatého, ktorý pochádza z procesu leštenia.

vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.16

Pivovarská ryža

Najmenšie zlomkové fragmenty z mletia, zvyčajne veľkosti jednej štvrtiny celého zrna.

Škrob

1.6.17

Ryžové klíčky

Produkt pozostávajúci najmä z embrya odstráneného počas procesu mletia, zbavený otrúb.

tuk

dusíkaté látky

1.6.18

Ryžové klíčky lisované

Produkt z výroby oleja, získaný lisovaním ryžových klíčkov, ku ktorým sú časti endospermu a vonkajšie obaly semien ešte prilepené.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

1.6.19

Múka z ryžových klíčkov

Produkt z výroby oleja, získaný extrakciou ryžových klíčkov, ku ktorým sú časti endospermu a vonkajšie obaly semien stále prilepené.

dusíkaté látky

1.6.20

Ryžová bielkovina

Produkt z výroby škrobu zo zlomkovej ryže získaný mokrým mletím, osievaním, oddeľovaním, koncentráciou a sušením.

dusíkaté látky

1.6.21

Tekutá kŕmna leštená ryža

Koncentrovaný tekutý produkt z mokrého mletia a preosievania ryže.

Škrob

1.7.1

Raž

Zrná Secale cereale L.

 

1.7.2

Ražné mlynské zvyšky

Produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými úlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom rôznych častí zŕn.

škrob

vláknina

1.7.3

Ražné krmivo

Produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva hlavne z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako z ražných otrúb.

škrob

vláknina

1.7.4

Ražné otruby

Produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva hlavne z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu.

škrob

vláknina

1.8.1

Cirok [Milo]

Zrná/semená Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2

Biely cirok

Zrná ciroku bieleho.

 

1.8.3

Cirokové gluténové krmivo

Sušený produkt získaný počas oddeľovania cirokového škrobu. Pozostáva hlavne z otrúb a malého množstva gluténu. Produkt môže takisto obsahovať sušené zvyšky maceračnej vody a môžu byť pridané klíčky.

dusíkaté látky

1.9.1

Pšenica špaldová

Zrná pšenice Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

Otruby zo špaldovej pšenice

Produkt z výroby špaldovej múky. Pozostáva hlavne z vonkajších obalov a z malého množstva úlomkov špaldových klíčkov, s malým množstvom častíc endospermu.

Vláknina

1.9.3

Špaldové šupky

Produkt získaný počas lúpania zŕn špaldovej pšenice.

Vláknina

1.9.4

Mlynské zvyšky zo špaldovej pšenice

Produkt získaný počas spracovania preosiatej, olúpanej pšenice špaldovej na špaldovú múku. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými úlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyšku po preosiatí zŕn.

vláknina

škrob

1.10.1

Tritikale

Zrná hybridu Triticum X Secale cereale L. Hybrid.

 

1.11.1

Pšenica

Zrná Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a iných kultivarov pšenice. Môže byť chránený v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.11.2

Pšeničné korienky

Produkt z klíčenia sladovníckej pšenice a čistenia sladu, ktorý pozostáva z korienkov, jemných podielov obilnín, šupiek a malých zlomkových zŕn sladovanej pšenice.

 

1.11.3

Pšenica, predželatinovaná

Produkt získaný z mletej alebo zlomkovej pšenice úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

Škrob

1.11.4

Pšeničné mlynské zvyšky

Produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej špaldovej pšenice. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými úlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyškov po preosiatí zŕn.

vláknina

škrob

1.11.5

Pšeničné vločky

Produkt získaný naparovaním a valcovaním olúpanej pšenice. Môže obsahovať malé množstvo pšeničných šupiek. Môže byť chránený v bachore.

vláknina

škrob

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.11.6

Pšeničné krmivo

Produkt z výroby múky alebo sladovania získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej špaldovej pšenice. Pozostáva hlavne z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako zo pšeničných otrúb.

Vláknina

1.11.7

Pšeničné otruby (8)

Produkt z výroby múky alebo sladovania získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej špaldovej pšenice. Pozostáva hlavne z úlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu.

Vláknina

1.11.8

Sladované fermentované častice pšenice

Produkt získaný kombináciou sladovania a fermentácie pšenice a pšeničných otrúb. Produkt sa potom vysuší a pomelie.

Škrob

Vláknina

1.11.10

Pšeničná vláknina

Vláknina extrahovaná pri spracovaní pšenice. Pozostáva najmä z vlákniny.

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %

ak vlhkosť < 60 %:

vláknina

1.11.11

Pšeničné klíčky

Produkt mletia múky pozostávajúci hlavne zo pšeničných klíčkov, valcovaných alebo iným spôsobom spracovaných, ku ktorým môžu byť ešte prilepené úlomky endospermu a vonkajších obalov.

dusíkaté látky

tuk

1.11.12

Pšeničné klíčky, fermentované

Produkt fermentácie pšeničných klíčkov s inaktivovanými mikroorganizmami.

dusíkaté látky

tuk

1.11.13

Výlisky zo pšeničných klíčkov

Produkt výroby oleja získaný lisovaním pšeničných klíčkov (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf a iné kultivary pšenice a olúpanej špaldovej pšenice (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), ku ktorým môžu byť ešte prilepené úlomky endospermu a vonkajších obalov semien.

dusíkaté látky

1.11.15

Pšeničná bielkovina

Pšeničná bielkovina extrahovaná počas výroby škrobu alebo etanolu, môže byť čiastočne hydrolyzovaná.

dusíkaté látky

1.11.16

Pšeničné gluténové krmivo

Produkt z výroby pšeničného škrobu a gluténu. Pozostáva z otrúb, z ktorých môžu byť čiastočne odstránené klíčky. Môže byť pridaná pšeničná tekutá frakcia, zlomková pšenica a iné produkty získané zo škrobu a z rafinácie škrobových produktov.

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 60 %

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

škrob

1.11.18

Vitálny pšeničný glutén

Pšeničná bielkovina, ktorá sa vyznačuje vysokou viskoelasticitou v hydratovanom stave s minimálne 80 % bielkovín (Nx6,25) a maximálne 2 % popola v sušine.

dusíkaté látky

1.11.19

Tekutý pšeničný škrob

Produkt získaný z výroby škrobu/glukózy a gluténu zo pšenice.

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 85 %

ak vlhkosť < 65 %:

škrob

1.11.20

Pšeničný škrob obsahujúci bielkovinu, čiastočne odcukrený

Produkt získaný počas výroby pšeničného škrobu obsahujúci hlavne čiastočne ocukrený škrob, rozpustné bielkoviny a iné rozpustné časti endospermu.

dusíkaté látky

škrob

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

1.11.21

Pšeničná tekutá frakcia

Produkt zo pšenice získaný po mokrej extrakcii bielkoviny a škrobu. Môže byť hydrolyzovaný.

vlhkosť, ak < 55 % alebo > 85 %

ak vlhkosť < 55 %:

dusíkaté látky

1.11.22

Koncentrát pšeničných kvasníc

Mokrý vedľajší produkt, ktorý vzniká pri fermentácii pšeničného škrobu na výrobu alkoholu.

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %

ak vlhkosť < 60 %:

dusíkaté látky

1.11.23

Zvyšky po preosiatí sladovníckej pšenice

Produkt z čistenia sladovníckej pšenice pozostávajúci z malých zŕn sladovníckej pšenice a úlomkov úlomkov zŕn sladovníckej pšenice oddelených pred sladovaním.

vláknina

1.11.24

Jemné podiely sladovníckej pšenice a sladu

Jemné podiely obilnín aspirované pri premiestňovaní zrna.

Vláknina

1.11.25

Šupky sladovníckej pšenice

Produkt čistenia sladovníckej pšenice pozostávajúci z úlomkov šupiek a jemných podielov.

Vláknina

1.12.2

Obilná múka (9)

Múka z mletia obilia.

škrob

vláknina

1.12.3

Koncentrát obilnej bielkoviny (9)

Koncentrát a sušený produkt získaný z obilia po odstránení škrobu fermentáciou kvasnicami.

dusíkaté látky

1.12.4

Zvyšky po preosiatí obilnín (9)

Zvyšok z preosievania obilnín a sladu.

Vláknina

1.12.5

Obilné klíčky (9)

Produkt mletia múky a výroby škrobu pozostávajúci hlavne z obilninových klíčkov, valcovaných alebo iným spôsobom spracovaných, ku ktorým môžu byť ešte prilepené úlomky endospermu a vonkajších obalov.

dusíkaté látky,

tuk

1.12.6

Sirup z obilných výpalkov (9)

Produkt z obilia získaný odparením koncentrátu z výpalkov z fermentácie a destilácie obilia použitého pri výrobe obilných destilátov.

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

1.12.7

Liehovarske mláto vlhké (9)

Vlhký produkt vyrobený ako tuhá frakcia odstreďovaním a/alebo filtráciou mláta z fermentovaného a destilovaného obilia používaného pri výrobe obilných destilátov.

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.12.8

Koncentrované liehovarské výpalky (9)

Vlhký produkt z výroby alkoholu destiláciou rozomletej pšeničnej hmoty a cukrového sirupu po predchádzajúcom oddelení otrúb a gluténu.

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.12.9

Liehovarské mláto s výpalkami (9)

Produkt získaný pri výrobe alkoholu destiláciou rozomletej obilnej hmoty a/alebo iných produktov obsahujúcich škrob a cukor. Môže byť chránený v bachore.

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %

ak vlhkosť < 60 %:

dusíkaté látky

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.12.10

Liehovarské mláto sušené (9)

Produkt destilácie alkoholu získaný sušením tuhých zvyškov fermentovaných zŕn. Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.12.11

Liehovarské mláto tmavé (9) [Liehovarské mláto s výpalkami sušené] (9)

Produkt destilácie alkoholu získaný sušením tuhých zvyškov fermentovaných zŕn, ku ktorému bol pridaný sirup alebo dehydrované výpalky. Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

1.12.12

Pivovarské mláto

Pivovarský produkt zložený zo zvyškov sladovaných a nesladovaných obilnín a iných škrobových produktov, ktoré môžu obsahovať chmeľ. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkom stave, ale môže sa predávať aj v sušenej forme.

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.12.13

Draff

Pevný produkt z výroby sladovej whisky. Pozostáva zo zvyškov sladového jačmeňa po extrakcii horúcou vodou. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkej forme po odstránení exraktu pôsobením zemskej príťažlivosti.

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.12.14

Mash Filter Grains

Pevný produkt získaný výrobou piva, sladového extraktu a whisky. Pozostáva zo zvyškov mletého sladu a prípadne aj iných prídavkov bohatých na cukor alebo škrob po extrakcii horúcou vodou. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkej forme po odstránení exraktu lisovaním.

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.12.15

Pot ale

Produkt, ktorý zostal v destilačnom prístroji z prvej destilácie (sfermentovaného sladu) v sladovníckom liehovare.

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.12.16

Sirup Pot ale

Produkt z prvej destilácie (sfermentovaného sladu) v sladovníckom liehovare vyrobený odparením výpalkov, ktoré zostali v destilačnom prístroji.

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky


2.   Semená olejnín, olejnaté plody a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

2.1.1

Výlisky z Babassu

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním palmových orechov Babassu odrôd Orbignya

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.2.1

Semeno ľaničníka siateho

Semená Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

Výlisky z ľaničníka siateho

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien ľaničníka siateho.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.2.3

Múčka z ľaničníka siateho

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov semien ľaničníka siateho.

dusíkaté látky

2.3.1

Kakaové šupky

Tegumenty sušených a pražených bôbov Theobroma cacao L.

Vláknina

2.3.2

Kakaové šupky

Produkt získaný spracovaním kakaových bôbov.

vláknina

dusíkaté látky

2.3.3

Kakaový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou suchých a pražených kakaových bôbov Theobroma cacao L., z ktorých bola odstránená časť šupiek.

dusíkaté látky

vláknina

2.4.1

Kokosové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy. Cocos nucifera L.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.4.2

Kokosové výlisky hydrolyzované

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním a enzymatickou hydrolýzou vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy Cocos nucifera L.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.4.3

Kokosová múčka/kokosový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrahovaním vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy

dusíkaté látky

2.5.1

Bavlníkové semená

Semená bavlníka Gossypium spp., z ktorých bola odstránená vláknina. Môže byť chránený v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.5.2

Bavlníkový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou semien bavlníka, z ktorých bola odstránená vláknina a časť šupiek.

(Maximálny obsah vlákniny 22,5 % v sušine). Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

vláknina

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.5.3

Bavlníkové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien bavlníka, z ktorých bola odstránená vláknina.

dusíkaté látky

vláknina

tuk

2.6.1

Podzemnicové výlisky z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním čiastočne olúpanej podzemnice olejnej Arachis hypogaea L. a iných druhov Arachis.

(Maximálny obsah vlákniny 16 % v sušine.)

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.6.2

Podzemnicový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov čiastočne olúpanej podzemnice olejnej.

(Maximálny obsah vlákniny 16 % v sušine.)

dusíkaté látky

vláknina

2.6.3

Podzemnicové výlisky z lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním olúpanej podzemnice olejnej.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.6.4

Podzemnicový extrahovaný šrot z lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov olúpanej podzemnice olejnej.

dusíkaté látky

vláknina

2.7.1

Kapokové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien kapoka (Ceiba pentadra L. Gaertn.)

dusíkaté látky

vláknina

2.8.1

Ľanové semená

Semená ľanu Linum usitatissimum L. (Minimálna botanická čistota 93 %) celé, vyhladené alebo pomleté. Môžu byť chránené v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.8.2

Ľanové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním ľanových semien. (Minimálna botanická čistota 93 %).

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.8.3

Ľanový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou ľanových výliskov.

Môže obsahovať najviac 1 % použitej bieliacej hlinky z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu alebo filtračných pomocných látok. Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.9.1

Horčicové otruby

Produkt z výroby horčice (Brassica juncea L.). Pozostáva z fragmentov vonkajších obalov a čiastočiek zrna.

vláknina

2.9.2

Extrahovaný šrot z horčicových semien

Produkt získaný extrakciou prchavého horčicového oleja z horčicových semien.

dusíkaté látky

2.10.1

Nigerové semená

Semená rastliny niger Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2

Nigerové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním nigerových semien. (Popol nerozpustný v HCl: maximálne 3,4 %).

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.11.1

Olivový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou olív Olea europea L., podľa možnosti oddelený od častí jadier.

dusíkaté látky

vláknina

tuk

2.12.1

Palmojadrové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním palmových jadier Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), z ktorých bola v najväčšej možnej miere odstránená tvrdá šupka.

dusíkaté látky

vláknina

tuk

2.12.2

Palmojadrový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou palmových jadier, z ktorých bola v najväčšej možnej miere odstránená tvrdá šupka.

dusíkaté látky

vláknina

2.13.1

Tekvicové a dyňové semienka

Semená Cucurbita pepo L. a rastlín rodu Cucurbita.

 

2.13.2

Tekvicové a dyňové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien Cucurbita pepo a rastlín rodu Cucurbita.

dusíkaté látky

tuk

2.14.1

Repkové semeno (10)

Semeno repky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indického sarsonu Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a repky Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Minimálna botanická čistota 94 %. Môže byť chránené v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.14.2

Repkové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien repky. Môže obsahovať najviac 1 % použitej bieliacej hlinky z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu alebo filtračných pomocných látok Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.14.3

Repkový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov repkových semien. Môže obsahovať najviac 1 % použitej bieliacej hlinky z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu alebo filtračných pomocných látok. Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.14.4

Repkové semeno, extrudované

Produkt získaný z celej repky úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom zvyšujúcim želatináciu škrobu. Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

tuk

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.14.5

Bielkovinový koncentrát z repkového semena

Produkt z výroby oleja získaný oddelením bielkovinovej frakcie výliskov z repkového semena alebo repkového semena.

dusíkaté látky

2.15.1

Požltové semeno

Semeno požltu Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Požltový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou čiastočne olúpaných požltových semien.

dusíkaté látky

vláknina

2.15.3

Požltové šupky

Produkt získaný počas lúpania požltových semien.

vláknina

2.16.1

Sezamové semeno

Semená Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Sezamové semeno, čiastočne olúpané

Produkt z výroby oleja získaný odstránením časti šupiek.

dusíkaté látky

vláknina

2.17.2

Sezamové šupky

Produkt získaný počas lúpania sezamových semien.

vláknina

2.17.3

Sezamové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien rastliny sezamu (popol nerozpustný v HCl: maximálne 5 %).

dusíkaté látky

vláknina

tuk

2.18.1

Toastované sójové bôby

Sójové bôby (Glycine max. L. Merr.) podrobené príslušnému tepelnému spracovaniu. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.). Môžu byť chránené v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.18.2

Sójové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien sóje.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.18.3

Sójový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.). Môže obsahovať maximálne 1 % použitej bieliacej hlinky alebo iných filtračných pomocných látok z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu alebo filtračných pomocných látok. Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

vláknina

ak > 8 % v sušine

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.18.4

Extrahovaný šrot so sóje, lúpaný

Produkt z výroby oleja získaný z lúpaných sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom tepelnom spracovaní. Môže obsahovať najviac 1 % použitej bieliacej hlinky z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu alebo filtračných pomocných látok. (Ureázová aktivita maximálne 0,5 mg N/g × min.). Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.18.5

Sójové šupky

Produkt získaný počas lúpania sójových bôbov.

vláknina

2.18.6

Sójové bôby, extrudované

Produkt získaný zo sójových bôbov úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom zvyšujúcim želatinizáciu škrobu. Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

tuk

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.18.7

Sójový bielkovinový koncentrát

Produkt získaný z olúpaných, odtučnených sójových bôbov po fermentácii alebo druhej extrakcii s cieľom znížiť obsah bezdusíkatého extraktu.

dusíkaté látky

2.18.8

Extrahovaná pulpa zo sóje; [sójová pasta]

Produkt získaný počas extrakcie sójových bôbov na prípravu jedla.

dusíkaté látky

2.18.9

Melasa zo sójových bôbov

Produkt získaný počas spracúvania sójových bôbov.

dusíkaté látky

tuk

2.18.10

Vedľajší produkt zo spracovania sójových bôbov

Produkty získané pri spracúvaní sójových bôbov s cieľom získať potravinové prípravky zo sójových bôbov.

dusíkaté látky

2.19.1

Slnečnicové semeno

Semená slnečnice Helianthus annuus L. Môžu byť chránený v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.19.2

Slnečnicové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním slnečnicových semien.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.19.3

Extrahovaný šrot zo slnečnicového semena

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov slnečnicových semien. Môže obsahovať najviac 1 % použitej bieliacej hlinky z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu alebo filtračných pomocných látok. Môže byť chránený v bachore.

dusíkaté látky

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

2.19.4

Extrahovaný šrot zo slnečnicového semena, vylúpaný

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov zo slnečnicových semien, z ktorých bola odstránená časť šupiek alebo celé šupky. Môže obsahovať najviac 1 % použitej bieliacej hlinky z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu alebo filtračných pomocných látok.

(Maximálny obsah vlákniny 27,5 % v sušine).

dusíkaté látky

vláknina

2.19.5

Šupky zo slnečnicového semena

Produkt získaný počas lúpania slnečnicových semien.

vláknina

2.20.1

Rastlinný olej a tuk (11)

Olej a tuk získaný z rastlín (okrem ricínového oleja z ricínovníka), môže byť odslizený, rafinovaný a/alebo hydrogenovaný.

vlhkosť, ak > 1 %

2.21.1

Surové lecitíny

Fosfolipidy získané počas odstraňovania slizových látok zo surového oleja z olejnatých semien a plodov.

 

2.22.1

Semeno konopy

Kontrolované semeno konopy Cannabis sativa L. s maximálnym obsahom THC v súlade s právnymi predpismi EÚ.

 

2.22.2

Výlisky z konopy

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien konopy.

dusíkaté látky

vláknina

2.22.3

Olej z konopy

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním rastliny a semien konopy.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.23.1

Semeno maku

Semená Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Makový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov semena maku.

dusíkaté látky


3.   Semená strukovín a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

3.1.1

Fazuľa, toastovaná

Semená Phaseolus spp. alebo Vigna spp. podrobené primeranej tepelnej úprave. Môžu byť chránené v bachore.

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

3.1.2

Fazuľový bielkovinový koncentrát

Produkt získaný pri výrobe škrobu po odstránení vody z plodov fazule.

dusíkaté látky

3.2.1

Svätojánsky chlieb, sušený

Sušené plody stromu svätojánskeho chleba Ceratonia siliqua L.

vláknina

3.2.3

Struky svätojánskeho chleba, sušené

Produkt získaný šrotovaním suchých plodov (strukov) stromu svätojánskeho chleba, z ktorých boli odstránené semená.

vláknina

3.2.4

Múka zo svätojánskeho chleba, mikronizovaná

Produkt získaný mikronizáciou suchých plodov stromu svätojánskeho chleba, z ktorých boli odstránené semená.

vláknina

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

3.2.5

Klíčky svätojánskeho chleba

Klíčky semien stromu svätojánskeho chleba.

dusíkaté látky

3.2.6

Výlisky z klíčkov svätojánskeho chleba

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním klíčkov svätojánskeho chleba.

dusíkaté látky

3.2.7

Semená svätojánskeho chleba

Semená stromu svätojánskeho chleba.

vláknina

3.3.1

Cícer baraní

Semená Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Vika šošovicová

Semená Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Semeno senovky gréckej

Semeno senovky gréckej (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

Guarová múka

Produkt získaný po extrakcii rastlinného slizu zo semien guarových bôbov Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

dusíkaté látky

3.6.2

Guarová múka z klíčkov

Produkt extrakcie rastlinného slizu z klíčkov semien guarových bôbov.

dusíkaté látky

3.7.1

Bôb konský

Semená Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Vločky z bôbu konského

Produkt získaný naparovaním a valcovaním olúpaného bôbu konského.

škrob

dusíkaté látky

3.7.3

Šupky bôbu konského; [šupky bôbu obyčajného]

Produkt získaný počas lúpania semien bôbu konského pozostávajúci najmä z vonkajších obalov.

vláknina

dusíkaté látky

3.7.4

Bôb konský, vylúpaný

Produkt získaný počas lúpania semien bôbu konského pozostávajúci najmä jadier bôbov bôbu konského.

dusíkaté látky

vláknina

3.7.5

Bielkovina z bôbu konského

Produkt získaný mletím a frakcionáciou vzduchom bôbu konského.

dusíkaté látky

3.8.1

Šošovica

Semená Lens culinaris a.o. Medik

 

3.8.2

Šupky šošovice

Produkt získaný počas lúpania šošovicových semien.

vláknina

3.9.1

Lupina sladká

Semená Lupinus spp. s nízkym obsahom horkých semien.

 

3.9.2

Lupina sladká, vylúpaná

Vylúpané semená lupiny.

dusíkaté látky

3.9.3

Šupky lupiny; [šupky lupiny]

Produkt získaný počas lúpania semien lupiny pozostávajúci najmä z vonkajších obalov.

dusíkaté látky

vláknina

3.9.4

Lupinový extrahovaný šrot

Produkt získaný po extrakcii zložiek lupiny.

vláknina

3.9.5

Mlynské zvyšky lupiny

Produkt získaný počas výroby lupinovej múky z lupiny. Pozostáva predovšetkým z častíc kotyledonu a v menšej miere zo šupiek.

dusíkaté látky

vláknina

3.9.6

Lupinová bielkovina

Produkt získaný z oddelenej vody z plodov lupiny pri výrobe škrobu alebo po mletí a frakcionácie vzduchom.

dusíkaté látky

3.9.7

Múka z lupinovej bielkoviny

Produkt spracovania lupiny na výrobu múky s vysokým obsahom proteínu.

dusíkaté látky

3.10.1

Fazuľa mungo

Bôby Vigna radiata L.

 

3.11.1

Hrach

Semená Pisum spp. Môže byť chránený v bachore

v príslušnom prípade metóda ochrany v bachore

3.11.2

Hrachové otruby

Produkt získaný počas výroby hrachovej múčky. Pozostáva najmä zo šupiek odstránených počas lúpania a čistenia hrachu.

vláknina

3.11.3

Hrachové vločky

Produkt získaný naparovaním a valcovaním olúpaných semien hrachu.

škrob

3.11.4

Hrachová múka

Produkt získaný počas mletia hrachu.

dusíkaté látky

3.11.5

Hrachové šupky

Produkt získaný počas výroby hrachovej múky z hrachu. Pozostáva najmä zo šupiek odstránených počas lúpania a čistenia a v menšej miere z endospermu.

vláknina

3.11.6

Hrach, vylúpaný

Vylúpané semená hrachu.

dusíkaté látky

vláknina

3.11.7

Hrachové mlynské zvyšky

Produkt získaný počas výroby hrachovej múky. Pozostáva najmä z častíc kotyledonu a v menšej miere zo šupiek.

dusíkaté látky

vláknina

3.11.8

Zvyšky po preosiatí hrachu

Zlomky hrachu, ktoré zostali po preosievaní.

vláknina

3.11.9

Hrachová bielkovina

Produkt získaný z oddelenej vody z plodov hrachu pri výrobe škrobu alebo po mletí a frakcionácie vzduchom.

dusíkaté látky

3.11.10

Hrachový extrahovaný šrot

Produkt získaný mokrou extrakciou škrobu a bielkoviny z hrachu. Pozostáva najmä z vnútornej vlákniny a škrobu.

vlhkosť, ak < 70 % alebo > 85 %

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

3.11.11

Hrachová tekutá frakcia

Produkt získaný mokrou extrakciou škrobu a bielkoviny z hrachu. Pozostáva najmä z rozpustných bielkovín a vnútornej vlákniny a oligosacharidov.

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 85 %

celkový obsah cukru

dusíkaté látky

3.11.12

Hrachová vláknina

Produkt získaný extrakciou po pomletí a preosiatí lúpaného hrachu.

vláknina

3.12.1

Vika

Semená Vicia sativa L. var sativa a iné odrody.

 

3.13.1

Hrachor siaty (12)

Semená Lathyrus sativus L. podrobené primeranej tepelnej úprave.

 

3.14.1

Vika monantha

Semená Vicia monanthos Desf.

 


4.   Hľuzy, korene a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

4.1.1

Cukrová repa

Koreň Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Skrojky cukrovej repy

Čerstvý produkt z výroby cukru pozostávajúci najmä z očistených častí cukrovej repy a prípadne s časťami jej listov.

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

ak vlhkosť < 50 %:

4.1.3

(Repný) cukor; [sacharóza]

Cukor extrahovaný z cukrovej repy s použitím vody.

Sacharóza

4.1.4

Melasa z (cukrovej) repy

Produkt obsahujúci zvyšky sirupu získaný počas výroby alebo rafinácie cukru z cukrovej repy.

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 28 %

4.1.5

Melasa z (cukrovej) repy, čiastočne odcukrená a/alebo zbavená betaínu

Produkt získaný po ďalšej extrakcii sacharózy a/alebo betaínu z melasy cukrovej repy s použitím vody.

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 28 %

4.1.6

Melasa z izomaltulózy

Nekryštalizovaná frakcia z výroby izomaltulózy enzymatickou premenou sacharózy z cukrovej repy.

Vlhkosť, ak < 40 %:

4.1.7

Cukrovarské rezky mokré

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z dehydrovaných plátkov cukrovej repy. Minimálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru je nízky a blíži sa k nule v dôsledku (mliečnej) fermentácie.

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

vlhkosť, ak < 82 % alebo > 92 %

4.1.8

Cukrovarské rezky lisované

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z dehydrovaných a mechanicky lisovaných plátkov cukrovej repy. Maximálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru je nízky a blíži sa k nule v dôsledku (mliečnej) fermentácie.

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.1.9

Cukrovarské rezky lisované, melasované

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z dehydrovaných a mechanicky lisovaných plátkov cukrovej repy s pridanou melasou. Maximálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru sa znižuje v dôsledku (mliečnej) fermentácie.

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.1.10

Cukrovarské rezky sušené

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z dehydrovaných a sušených plátkov cukrovej repy.

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

Celkové cukry vyjadrené ako sacharóza, ak >10,5 %

4.1.11

Cukrovarské rezky sušené, melasované

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z dehydrovaných a sušených plátkov cukrovej repy s pridanou melasou.

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

4.1.12

Cukrový sirup

Produkt získaný spracovaním cukru a/alebo melasy.

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 35 %

4.1.13

Cukrové rezky, varené

Produkt z výroby jedlého sirupu z cukrovej repy, ktorý môže byť lisovaný alebo sušený.

ak sušený:

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

ak lisovaný:

 

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

 

Vlhkosť, ak < 50 %

4.1.14

Fruktooligosacharidy

Produkt získaný z cukrovej repy enzymatickým procesom.

Vlhkosť, ak < 28 %:

4.2.1

Šťava z cukrovej repy

Šťava z lisovania červenej repy (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) s následnou koncentráciou a pasterizáciou a pasterizáciou, ktorá si zachová typickú zeleninovú chuť a arómu.

vlhkosť, ak < 50 % alebo > 60 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.3.1

Mrkva

Koreň žltej alebo červenej mrkvy Daucus carota L.

 

4.3.2

Mrkvové šupky, naparené

Vlhký produkt z odvetvia spracovania mrkvy pozostávajúci zo šupiek odstránených z koreňa mrkvy naparením, do ktorého môže byť pridaný vytečený rôsolovitý mrkvový škrob. Maximálny obsah vlhkosti: 97 %.

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

vlhkosť, ak < 87 % alebo > 97 %

4.3.3

Mrkvové oškrabky

Vlhký produkt, ktorý je uvoľnený mechanickým oddeľovaním pri spracúvaní mrkvy a ktorý pozostáva hlavne zo sušenej mrkvy a zvyškov mrkvy. Produkt môže byť podrobený vhodnej tepelnej úprave. Maximálny obsah vlhkosti: 97 %.

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

vlhkosť, ak < 87 % alebo > 97 %

4.3.4

Mrkvové vločky

Produkt získaný vločkovaním koreňov žltej alebo červenej mrkvy, ktorý je následne vysušený.

 

4.3.5

Mrkva sušená

Koreň žltej alebo červenej mrkvy bez ohľadu na spôsob spracovania, ktorý je následne vysušený.

vláknina

4.3.6

Kŕmna mrkva, sušená

Produkt zložený z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú vysušené.

vláknina

4.4.1

Korene čakanky

Korene Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Skrojky čakanky

Čerstvý produkt zo spracovania čakanky. Pozostáva prevažne z očistených častí čakanky a častí listov.

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

ak vlhkosť < 50 %

4.4.3

Semeno čakanky

Semeno Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Rezky z čakanky, lisované

Produkt z výroby inulínu z koreňov Cichorium intybus L. pozostávajúci z extrahovaných a mechanicky lisovaných plátkov čakanky. (Rozpustné) čakankové uhľohydráty a voda boli čiastočne odstránené.

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.4.5

Rezky z čakanky, sušené

Produkt z výroby inulínu z koreňov Cichorium intybus L. pozostávajúci z extrahovaných a mechanicky lisovaných plátkov čakanky a následne vysušený. (Rozpustné) čakankové uhľohydráty a voda boli čiastočne odstránené.

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.4.6

Prášok z koreňov čakanky

Produkt získaný rezaním, sušením a mletím koreňov čakanky.

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.4.7

Melasa čakanky

Produkt zo spracovania čakanky získaný počas výroby inulínu a oligofruktózy.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak < 20 % alebo > 30 %

4.4.8

Vinas z čakanky

Produkt zo spracovania čakanky získaný počas rafinácie inulínu a oligofruktózy.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak < 30 % alebo > 40 %

4.4.9

Inulín čakankový

Inulín je fruktan extrahovaný z koreňa Cichorium intybus L.

 

4.4.10

Oligofruktózový sirup

Produkt získaný čiastočnou hydrolýzou inulínu z Cichorium intybus L.

vlhkosť, ak < 20 % alebo > 30 %

4.4.11

Oligofruktóza, sušená

Produkt získaný čiastočnou hydrolýzou inulínu z Cichorium intybus L.a následným sušením.

 

4.5.1

Cesnak, sušený

Biely až žltý prášok čistého mletého cesnaku Allium sativum L.

 

4.6.1

Maniok; [tapioka]; [kassava]

Korene Manihot esculenta Crantz bez ohľadu na spôsob ich spracovania.

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 70 %

4.6.2

Maniok, sušený

Korene manioku bez ohľadu na spôsob ich spracovania, ktoré sú následne vysušené.

škrob

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.7.1

Cibuľová pulpa (dužina, dreň)

Vlhký produkt, ktorý sa uvoľňuje počas spracúvania cibule (druhu Allium) a pozostáva zo šupiek a celých cibúľ. Ak ide o proces výroby cibuľového oleja, pozostáva väčšinou z varených zvyškov cibule.

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.7.2

Cibuľa, smažená

Ošúpané a obalené kúsky cibule, ktoré sú potom smažené.

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

tuk

4.8.1

Zemiaky

Hľuzy Solanum tuberosum L.

vlhkosť, ak < 72 % alebo > 88 %

4.8.2

Zemiaky, ošúpané

Zemiaky, z ktorých je odstránená šupa pomocou pary.

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.3

Zemiakové šupky, naparené

Vlhký produkt z odvetvia spracovania cibule pozostávajúci zo šupiek odstránených z hľuzy zemiaka pomocou pary, do ktorej môže byť pridaný odtečený rôsolovitý zemiakový škrob. Môže byť vo forme zemiakovej kaše.

vlhkosť, ak < 82 % alebo > 93 %

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.4

Odrezky zo zemiakov, surové

Produkt uvoľnený zo zemiakov počas prípravy zemiakových produktov určených na ľudskú spotrebu, ktorý bol ošúpaný.

vlhkosť, ak < 72 % alebo > 88 %

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.5

Zemiakové oškrabky

Produkt, ktorý je uvoľnený mechanickým oddeľovaním pri spracúvaní zemiakov a ktorý pozostáva hlavne zo sušených zemiakov a zvyškov zemiakov. Produkt môže byť podrobený vhodnej tepelnej úprave.

vlhkosť, ak < 82 % alebo > 93 %

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.6

Zemiaková kaša

Blanšírovaný alebo prevarený a potom roztlačený zemiakový výrobok.

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.7

Zemiakové vločky

Výrobok získaný valcovým sušením umytých, ošúpaných alebo neošúpaných naparených zemiakov.

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.8

Zemiaková dužina

Produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci z extrahovaných mletých zemiakov.

vlhkosť, ak < 77 % alebo > 88 %

4.8.9

Zemiaková dužina, sušená

Sušený produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci z extrahovaných mletých zemiakov.

 

4.8.10

Zemiaková bielkovina

Produkt z výroby škrobu pozostávajúci hlavne z bielkovinových látok získaných po oddelení škrobu.

dusíkaté látky

4.8.11

Zemiaková bielkovina, hydrolyzovaná

Bielkovina získaná kontrolovanou enzymatickou hydrolýzou zemiakových bielkovín.

dusíkaté látky

4.8.12

Zemiaková bielkovina, fermentovaná

Produkt získaný fermentáciou zemiakovej bielkoviny a následným sušením rozprašovaním.

dusíkaté látky

4.8.13

Zemiaková bielkovina fermentovaná, tekutá

Tekutý produkt získaný fermentáciou zemiakovej bielkoviny.

dusíkaté látky

4.8.14

Zemiaková šťava, koncentrovaná

Koncentrovaný produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci zo zvyškov po čiastočnom odstránení vlákniny, bielkovín a škrobov z celej zemiakovej dužiny a odparení časti vody.

vlhkosť, ak < 50 % alebo > 60 %

ak vlhkosť < 50 %:

dusíkaté látky

Popol

4.8.15

Zemiakové granule

Sušené zemiaky (zemiaky po umytí, ošúpaní a zmenšení ich veľkosti – krájaním, vločkovaním atď. a odstránení obsahu vody).

 

4.9.1

Sladký zemiak

Hľuzy Ipomoea batatas L. bez ohľadu na spôsob ich spracovania.

vlhkosť, ak < 57 % alebo > 78 %

4.10.1

Jeruzalemské artičoky; [topinambur]

Hľuzy Helianthus tuberosus L. bez ohľadu na spôsob ich spracovania.

vlhkosť, ak < 75 % alebo > 80 %


5.   Iné semená a plody a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

5.1.1

Žaluď

Celé plody duba letného Quercus robur L., duba zimného Quercus petraea (Matt.) Liebl., duba korkového Quercus suber L. alebo iných druhov duba.

 

5.1.2

Žaluď, lúpaný

Produkt získaný počas lúpania žaluďa.

dusíkaté látky

vláknina

5.2.1

Mandľa

Celé alebo zlomkové plody Prunus dulcis so šupkami alebo bez nich.

 

5.2.2

Mandľové šupky

Mandľové šupky získané z olúpaných mandľových semien fyzikálnym oddeľovaním od jadier a mleté.

Vláknina

5.3.1

Semeno anýzu

Smená Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Jablková dužina, sušená; [jablkové výlisky, sušené]

Produkt získaný z výroby šťavy z Malus domestica alebo muštu. Pozostáva hlavne z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú vysušené. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.4.2

Jablková dužina, lisovaná; [Jablkové výlisky, lisované]

Vlhký produkt získaný z výroby jablkovej šťavy alebo muštu. Pozostáva hlavne z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú lisované. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.4.3

Jablková melasa

Produkt získaný po výrobe pektínu z jablkovej dužiny. Môže byť depektinizovaný.

dusíkaté látky

vláknina

oleje a tuky, ak > 10 %

5.5.1

Semeno cukrovej repy

Semená cukrovej repy.

 

5.6.1

Pohánka

Semená Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

Pohánkové šupky a otruby

Produkt získaný počas mletia pohánkových zŕn.

vláknina

5.6.3

Pohánkové mlynské zvyšky

Produkt z výroby múky získaný z preosiatej pohánky. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými úlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom rôznych častí zŕn. Nesmie obsahovať viac ako 10 % vlákniny.

vláknina

škrob

5.7.1

Semeno červenej kapusty

Semená Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

Semeno lesknice kanárskej

Semená Phalaris canariensis.

 

5.9.1

Semená rasce

Semená Carum carvi L.

 

5.12.1

Zlomky gaštanov

Produkt z výroby gaštanovej múky pozostávajúci hlavne z častíc endospermu s jemnými fragmentmi obalov a malým množstvom zvyškov gaštanu (Castanea spp.).

dusíkaté látky

vláknina

5.13.1

Citrusové výlisky

Produkt získaný lisovaním citrusových plodov Citrus (L.) spp. počas výroby citrusovej šťavy. Môže byť depektinizovaný.

vláknina

5.13.2

Citrusová dužina, sušená

Produkt získaný lisovaním citrusových plodov alebo počas výroby citrusovej šťavy, ktorý je následne vysušený. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.14.1

Semeno ďateliny lúčnej

Semená Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Semeno ďateliny plazivej

Semená Trifolium repens L.

 

5.15.1

Kávové šupky

Produkt získaný z olúpaných kávových semien rastliny Coffea.

Vláknina

5.16.1

Semeno nevädze poľnej

Semená Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Semeno uhorky siatej

Semená Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Semeno cyprusu

Semená Cupressus L.

 

5.19.1

Plody datle

Plody Phoenix dactylifera L. Môžu byť sušené.

 

5.19.2

Semeno datle

Celé semená datľovníka.

Vláknina

5.20.1

Semeno feniklu

Semená Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Plody figy

Plody Ficus carica L. Môžu byť sušené.

 

5.22.1

Ovocné jadierka (13)

Produkt pozostávajúci z vnútorných jedlých semien orechov alebo ovocných kôstok.

 

5.22.2

Ovocná dužina (13)

Produkt získaný počas výroby ovocnej šťavy a ovocného pyré. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.22.3

Ovocná dužina, sušená (13)

Produkt získaný počas výroby ovocnej šťavy a ovocného pyré, ktorý je následne vysušený. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.23.1

Žerucha siata

Semená Lepidium sativum L.

Vláknina

5.24.1

Trávové semená

Semená tráv čeľadí Poaceae, Cyperaceae a Juncaceae.

 

5.25.1

Hroznové jadierka

Jadierka oddelené od hroznovej dužiny, z ktorých nebol odstránený olej.

tuk

vláknina

5.25.2

Hroznové jadierka, extrahované

Produkt získaný počas extrakcie oleja z hroznových jadierok

Vláknina

5.25.3

Hroznové výlisky [matoliny]

Hroznová dužina, rýchlo vysušená po extrakcii alkoholu, z ktorej bolo odstránených podľa možnosti čo najviac stopiek a jadierok.

Vláknina

5.26.1

Lieskové orechy

Celé alebo zlomkové plody Corylus (L.) spp. so šupkami alebo bez nich.

 

5.27.1

Pektín

Pektín extrahovaný z vhodného rastlinného materiálu.

 

5.28.1

Semená perily

Semená Perilla frutescens L. a produkty z jej mletia.

 

5.29.1

Píniové orechy

Semená Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistáciové orechy

Plody Pistacia vera L.

 

5.31.1

Semeno skorocelu

Semená Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Reďkovkové semeno

Semená Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Špenátové semeno

Semená Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Semeno bodliaka

Semená Carduus marianus L.

 

5.35.1

Paradajková dužina [paradajkové výlisky]

Produkt získaný lisovaním paradajok Solanum lycopersicum L. počas výroby paradajkovej šťavy. Pozostáva hlavne z paradajkovej šupky a semien.

Vláknina

5.36.1

Semená rebríčka obyčajného

Semená Achillea millefolium L.

 


6.   Úsušky a objemové krmivá a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

6.1.1

Listy repy

Listy Beta spp.

 

6.2.1

Obilniny (14)

Celé rastliny alebo časti daného druhu. Môžu byť sušené, čerstvé alebo silážované.

 

6.3.1

Slama z obilnín (14)

Slama z obilnín.

 

6.3.2

Slama z obilnín, upravená (14)  (15)

Produkt získaný vhodnou úpravou slamy z obilia.

sodík, pri úprave pomocou NaOH

6.4.1

Ďatelinová múčka

Produkt získaný sušením a mletím ďateliny Trifolium spp. Môže obsahovať až do 20 % lucerny (Medicago sativa L. and Medicago var. Martyn) alebo iné objemové krmivo sušené a pomleté súčasne s ďatelinou.

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.5.1

Múka z objemového krmiva/úsušky (16) [trávna/trávová múčka] (16); [zelená múčka] (16)

Produkt získaný sušením a mletím a v niektorých prípadoch stláčaním objemového krmiva.

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.1

Tráva, sušená na poli, [seno]

Druh akejkoľvek trávy, vysušenej na poli.

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.2

Tráva, sušená pri vysokej teplote

Produkt získaný z trávy (akejkoľvek odrody), ktorá bola umelo dehydrovaná (v akejkoľvek forme).

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.3

Tráva, byliny, strukoviny, [zelené objemové krmivá]

Čerstvé, silážované alebo sušené plodiny pozostávajúce z trávy, strukovín alebo byliniek všeobecne opísané ako siláž, senáž alebo zelené objemové krmivá.

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.7.1

Konopná múka

Múka mletá zo sušených listov Cannabis sativa L.

dusíkaté látky

6.7.2

Konopná bielkovina

Produkt získaný počas spracovania konopy, sfarbený na zeleno, vysušený, vláknitý.

 

6.8.1

Slama z bôbu konského

Slama z bôbu konského.

 

6.9.1

Ľanová slama

Slama z ľanu (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

Lucerna; [alfalfa]

Rastliny Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn alebo ich časti.

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.2

Lucerna sušená na poli; [alfalfa sušená na poli]

Lucerna, sušená na poli.

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.3

Lucerna, sušená pri vysokej teplote [alfalfa, sušená pri vysokej teplote]

Lucerna umelo dehydrovaná, v akejkoľvek forme.

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.4

Lucerna, extrudovaná; [alfalfa, extrudovaná]

Granuly alfalfa, ktoré boli extrudované.

 

6.10.5

Lucernová múčka; [múčka z alfalfa] (17)

Produkt získaný sušením a mletím lucerny. Môže obsahovať až do 20 % ďateliny alebo iných objemových krmív vysušených a pomletých zároveň s lucernou.

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.6

Lucernové výlisky; [výlisky alfalfa]

Sušený produkt získaný lisovaním šťavy z lucerny.

dusíkaté látky

vláknina

6.10.7

Lucernový bielkovinový koncentrát; [bielkovinový koncentrát alfalfa]

Produkt získaný umelým sušením frakcií lucernovej vylisovanej šťavy, ktoré boli oddelené odstredením a tepelne upravené s cieľom vyzrážania bielkovín.

dusíkaté látky

karotén

6.10.8

Lucernová tekutá frakcia

Produkt získaný po extrakcii bielkovín z lucernovej šťavy, môže byť sušený.

dusíkaté látky

6.11.1

Kukuričná siláž

Silážované rastliny Zea mays L. ssp. mays alebo ich časti.

 

6.12.1

Hrachová slama

Slama Pisum spp.

 


7.   Iné rastliny, riasy a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

7.1.1

Riasy (18)

Riasy, živé alebo spracované, bez ohľadu na spôsob ich spracovania, vrátane čerstvých, chladených alebo mrazených rias.

dusíkaté látky

tuk

popol

7.1.2

Sušené riasy (18)

Produkt získaný sušením rias. Tento výrobok môže byť premývaný vodou s cieľom znížiť obsah jódu

dusíkaté látky

tuk

popol

7.1.3

Múčka z rias (18)

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou rias.

dusíkaté látky

tuk

popol

7.1.4

Olej z rias (18)

Produkt z výroby oleja z rias získaný extrakciou.

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

7.1.5

Extrakt z rias (18); [frakcia z rias] (18)

Vodný alebo alkoholový extrakt rias, ktorý obsahuje prevažne uhľohydráty.

 

7.2.6

Múčka z morských rias

Produkt získaný sušením a drvením makrorias, konkrétne hnedých morských rias. Tento produkt môže byť premytý vodou s cieľom znížiť obsah jódu.

popol

7.3.1

Kôra (11)

Vyčistená a usušená kôra stromov alebo kríkov.

vláknina

7.4.1

Kvety (11), sušené

Všetky časti sušených kvetov jedlých rastlín a ich frakcie.

vláknina

7.5.1

Brokolica, sušená

Produkt získaný sušením rastliny Brassica oleracea L. po umytí, zmenšení veľkosti (krájaním, vločkovaním atď.) a odstránení obsahu vody.

 

7.6.1

Trstinová melasa

Produkt obsahujúci zvyšky sirupu získaný počas výroby alebo rafinácie cukru z Saccharum L.

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 30 %

7.6.2

(Cukrová) trstina

melasa, čiastočne odcukrená

Produkt získaný po ďalšej extrakcii sacharózy z melasy cukrovej trstiny s použitím vody.

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 28 %

7.6.3

(Trstinový) cukor [sacharóza]

Cukor extrahovaný z cukrovej trstiny s použitím vody.

Sacharóza

7.6.4

Trstinová bagasa

Produkt získaný počas extrakcie cukru z cukrovej trstiny s použitím vody. Pozostáva najmä z vlákniny.

vláknina

7.7.1

Listy, sušené (11)

Sušené listy jedlých rastlín a ich frakcie.

vláknina

7.8.1

Lignocelulóza (11)

Produkt získaný pomocou mechanického spracovania surového prírodného sušeného dreva, ktorý pozostáva najmä z lignocelulózy.

vláknina

7.9.1

Koreň zo sladkého drievka

Koreň Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Mäta

Produkt získaný sušením nadzemných častí rastlín Mentha apicata, Mentha piperita or Mentha viridis (L.) bez ohľadu na spôsob ich spracovania.

 

7.11.1

Špenát, sušený

Produkt získaný zo sušenia rastliny Spinacia oleracea L. bez ohľadu na spôsob jej spracovania.

 

7.12.1

Juka, mohave

Rozomletá Yucca schidigera Roezl. Na prášok.-

vláknina

7.13.1

Rastlinné uhlie; [drevené uhlie]

Produkt získaný zuhoľnatením organického rastlinného materiálu.

vláknina

7.14.1

Drevo (11)

Chemicky nespracované prírodné drevo alebo drevné vlákna.

vláknina


8.   Mliečne výrobky a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

8.1.1

Maslo a výrobky z masla

Maslo a výrobky z masla získané výrobou alebo spracovaním masla (napr. maslové sérum), pokiaľ sa neuvádzajú samostatne.

dusíkaté látky

tuk

laktóza

vlhkosť, ak > 6 %

8.2.1

Cmar/ cmarový koncentrát/sušený cmar (19)

Produkt získaný pri výrobe masla zo smotany alebo podobnými procesmi.

Môže sa upraviť koncentráciou alebo sušením.

dusíkaté látky

tuk

laktóza

vlhkosť, ak > 6 %

8.3.1

Kazeín

Produkt získaný z odstredeného mlieka alebo z cmaru sušením kazeínu vyzrážaného pomocou kyselín alebo syridla.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 10 %

8.4.1

Kazeinát

Produkt extrahovaný zo syroviny alebo kazeínu použitím neutralizujúcich látok a sušením.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 10 %

8.5.1

Syr a výrobky zo syra

Syr a výrobky vyrobené zo syra a mliečnych produktov.

dusíkaté látky

tuk

8.6.1

Mledzivo

Tekutina vylučovaná mliečnymi žľazami zvierat produkujúcich mlieko do piatich dní po pôrode.

dusíkaté látky

8.7.1

Vedľajšie mliečne produkty

Produkty získané pri výrobe výrobkov z mlieka (okrem iného vrátane: mliečnych výrobkov, ktoré sa už nepoužívajú ako potraviny, kalu z odstrediviek alebo separátorov, preplachovacej vody, mliečnych minerálnych látok).

vlhkosť

dusíkaté látky

tuk

celkový obsah cukru

8.8.1

Fermentované mliečne výrobky

Produkty získané fermentáciou mlieka (napr. jogurt atď.)

dusíkaté látky

tuk

8.9.1

Laktóza

Cukor oddelený od mlieka alebo srvátky purifikáciou a sušením.

Laktóza

vlhkosť, ak > 5 %

8.10.1

Mlieko/mliečny koncentrát/sušené mlieko (19)

Bežná tekutina vylučovaná žľazami získaná z jedného alebo viacerých dojení. Môže sa upraviť koncentráciou alebo sušením.

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

8.11.1

Odstredené mlieko/koncentrát z odstredeného mlieka/sušené odstredené mlieko (19)

Mlieko, ktorého obsah tuku bol znížený jeho oddelením.

Môže sa upraviť koncentráciou alebo sušením.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 5 %

8.12.1

Mliečny tuk

Produkt získaný odstreďovaním mlieka.

tuk

8.13.1

Sušená mliečna bielkovina

Produkt získaný sušením bielkovinových zložiek extrahovaných z mlieka chemickou alebo fyzikálnou úpravou.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

8.14.1

Kondenzované a odparené mlieko a produkty z neho

Kondenzované a odparené mlieko a produkty získané výrobou alebo spracovaním týchto produktov.

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

8.15.1

Mliečny permeát/sušený mliečny permeát (19)

Produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) mlieka (prenikajúceho cez membránu), z ktorého mohla byť čiastočne odstránená laktóza.

Môže byť upravený reverznou osmózou a sušením.

popol

dusíkaté látky

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

8.16.1

Mliečny bielkovinový koncentrát/ sušený mliečny bielkovinový koncentrát (19)

Produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) mlieka (zadržaného membránou).

Môže byť upravený sušením.

dusíkaté látky

popol

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

8.17.1

Srvátka/srvátkový koncentrát/sušená srvátka (19)

Produkt z výroby syra, tvarohu alebo kazeínu alebo z podobných procesov.

Môže sa upraviť koncentráciou alebo sušením.

dusíkaté látky

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

popol

8.18.1

Delaktózovaná srvátka/delaktózovaná sušená srvátka (19)

Srvátka, z ktorej bola čiastočne odstránená laktóza.

Môže byť upravená sušením.

dusíkaté látky

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

popol

8.19.1

Srvátková bielkovina/sušená srvátková bielkovina (19)

Produkt získaný sušením zložiek srvátkovej bielkoviny extrahovaných zo srvátky chemickou alebo fyzikálnou úpravou. Môže byť upravený sušením.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

8.20.1

Demineralizovaná delaktózovaná srvátka/sušená demineralizovaná delaktózovaná srvátka (19)

Srvátka, z ktorej bola čiastočne odstránená laktóza a minerálne látky.

Môže byť upravená sušením.

dusíkaté látky

laktóza

popol

vlhkosť, ak > 8 %

8.21.1

Srvátkový permeát/sušený srvátkový permeát (19)

Produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) srvátky (prenikajúcej cez membránu), z ktorej mohla byť čiastočne odstránená laktóza.

Môže byť upravený reverznou osmózou a sušením.

popol

dusíkaté látky

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

8.22.1

Srvátkový bielkovinový koncentrát/sušený srvátkový bielkovinový koncentrát (19)

Produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) srvátky (zadržanej membránou).

Môže byť upravený sušením.

dusíkaté látky

popol

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %


9.   Produkty zo suchozemských zvierat a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

9.1.1

Vedľajšie živočíšne produkty (20)

Celé telá alebo časti teplokrvných suchozemských zvierat, čerstvé, mrazené, varené, ošetrené kyselinou alebo sušené.

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 8 %

9.2.1

Živočíšny tuk (20)

Produkt pozostávajúci z tuku teplokrvných suchozemských zvierat.

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

9.3.1

Vedľajšie včelárske produkty

Med, včelí vosk, materská kašička, propolis, peľ, spracované alebo nespracované.

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

9.4.1

Spracovaná živočíšna bielkovina (20)

Produkt získaný tepelnou úpravou, sušením a mletím celých tiel teplokrvných suchozemských zvierat alebo ich častí, z ktorého môže byť čiastočne extrahovaný alebo fyzicky odstránený tuk.

dusíkaté látky

tuk

popol

vlhkosť, ak > 8 %

9.5.1

Bielkoviny z výroby želatíny (20)

Sušené živočíšne bielkoviny potravinárskej akosti získané z výroby želatíny.

dusíkaté látky

tuk

popol

vlhkosť, ak > 8 %

9.6.1

Hydrolyzované živočíšne bielkoviny (20)

Hydrolyzované bielkoviny získané chemickou, mikrobiologickou alebo enzymatickou hydrolýzou živočíšnych bielkovín.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.7.1

Krvná múčka (20)

Produkt získaný tepelnou úpravou krvi zabitých teplokrvných zvierat.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.8.1

Krvné produkty (20)

Produkty získané z krvi alebo frakcií krvi zabitých teplokrvných zvierat; zahŕňajú sušenú/mrazenú/tekutú krvnú plazmu, sušenú plnú krv, sušené/mrazené/tekuté červené krvinky alebo ich frakcie a zmesi.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.9.1

Zvyšky zo stravovania [recycklát zo stravovania]

Všetok potravinársky odpad obsahujúci materiál živočíšneho pôvodu vrátane použitého kuchynského oleja pochádzajúci z reštaurácií, stravovacích zariadení a kuchýň vrátane centrálnych kuchýň a kuchýň v domácnostiach.

dusíkaté látky

tuk

popol

vlhkosť, ak > 8 %

9.10.1

Kolagén (20)

Produkt na báze bielkovín získaný zo živočíšnych kostí, koží, kožiek a šliach.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.11.1

Perová múčka

Produkt získaný sušením a mletím peria zabitých zvierat, môže byť hydrolyzovaný.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.12.1

Želatína (20)

Prírodná rozpustná bielkovina, želírujúca alebo neželírujúca, získaná čiastočnou hydrolýzou kolagénu vyrobeného z kostí, koží a kožiek a šliach zvierat.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.13.1

Škvarky (20)

Produkt získaný z výroby loja, sadla a iných extrahovaných alebo fyzicky odstránených tukov živočíšneho pôvodu, čerstvý, mrazený alebo sušený.

dusíkaté látky

tuk

popol

vlhkosť, ak > 8 %

9.14.1

Produkty živočíšneho pôvodu (20)

Produkty, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie ani zdravie zvierat; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené.

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 8 %

9.15.1

Vajcia

Celé vajcia Gallus gallus L. so škrupinami alebo bez škrupín.

 

9.15.2

Albumín

Produkt získaný z vajec po oddelení škrupín a žĺtkov, pasterizovaný a prípadne denaturovaný.

dusíkaté látky

v príslušnom prípade metóda denaturácie

9.15.3

Produkty z vajec, sušené

Produkty pozostávajúce z pasterizovaných sušených vajec, bez škrupín alebo zmesi rôznych podielov sušeného albumínu a sušeného vaječného žĺtka.

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

9.15.4

Vajce v prášku pocukrované

Sušené celé pocukrované vajcia alebo ich časti.

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

9.15.5

Vaječné škrupiny, sušené

Produkt získaný z hydinových vajec po tom, ako z nich bol odstránený obsah (žĺtok a albumín). Škrupiny sú vysušené.

popol

9.16.1

Suchozemské bezstavovce (20)

Celé časti suchozemských bezstavovcov vo všetkých štádiách ich života okrem druhov patogénnych pre človeka a zvieratá; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené.

 


10.   Ryby, iné vodné živočíchy a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

10.1.1

Vodné bezstavovce (21)

Celé telá alebo časti morských alebo sladkovodných bezstavovcov vo všetkých životných štádiách, okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené.

 

10.2.1

Vedľajšie produkty z vodných živočíchov (21)

Pochádzajúce z prevádzkarní alebo závodov spravúvajúcich alebo vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené.

dusíkaté látky

tuk

popol

10.3.1

Múčka z kôrovcov

Produkt vyrobený zahriatím, lisovaním a vysušením celých častí kôrovcov vrátane voľne žijúcich a chovaných kreviet.

dusíkaté látky

tuk

tuk, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.1

Ryby (22)

Celé ryby alebo ich časti; čerstvé, mrazené, varené, ošetrené kyselinou alebo sušené.

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.2

Rybia múčka (22)

Produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením celých rýb alebo ich častí, do ktorého môžu byť pred sušením znovu pridané rybie šťavy.

dusíkaté látky

tuk

tuk, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.3

Rybie šťavy

Kondenzovaný produkt získaný počas výroby rybej múčky, ktorý bol oddelený a stabilizovaný acidifikáciou alebo sušením.

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

10.4.4

Rybia bielkovina, hydrolyzovaná

Produkt získaný kyslou hydrolýzou celých rýb alebo ich častí, často koncentrovaný sušením.

dusíkaté látky

tuk

tuk, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.5

Múčka z rybích kostí

Produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením častí rýb. Pozostáva najmä z rybích kostí.

popol

10.4.6

Rybí olej

Olej získaný z rýb alebo ich častí, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu (môže obsahovať údaje špecifické pre daný druh, napr. olej z pečene tresky).

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

10.4.7

Rybí olej, hydrogenovaný

Olej získaný hydrogenáciou rybieho oleja.

vlhkosť, ak > 1 %

10.5.1

Olej z krilu

Olej získaný z varenej a lisovanej planktonickej pancierovky, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu.

vlhkosť, ak > 1 %

10.5.2

Bielkovinový koncentrát z pancierovky (bielkovina z krilu), hydrolyzovaný

Produkt získaný enzymatickou hydrolýzou celých pancieroviek alebo ich častí, často koncentrovaný sušením.

dusíkaté látky

tuk

tuk, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.6.1

Múčka z morských špirálovcov

Produkt vyrobený zahriatím a sušením celých morských špirálovcov alebo ich častí vrátane Nereis virens.M. Sars.

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.7.1

Múčka z morského zooplanktónu

Produkt vyrobený zahriatím, lisovaním a sušením morského zooplanktónu, napr. pancierovky.

dusíkaté látky

tuk

tuk, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.7.2

Olej z morského zooplanktónu

Olej získaný z vareného a lisovaného zooplanktónu, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu.

vlhkosť, ak > 1 %

10.8.1

Múčka z mäkkýšov

Produkt vyrobený zahriatím a sušením celých mäkkýšov alebo ich častí vrátane kalmárov a lastúrnikov.

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.9.1

Múčka z kalmárov

Produkt vyrobený zahriatím, lisovaním a sušením celých kalmárov alebo ich častí.

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %


11.   Minerálne látky a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

11.1.1

Uhličitan vápenatý (23); [vápenec]

Produkt získaný mletím zdrojov uhličitanu vápenatého, ako je vápenec, alebo vyzrážaním z kyselinového roztoku.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.2

Zvápenatené morské ulity

Produkt prírodného pôvodu získaný z morských ulít pomletých alebo granulovaných, ako napr. ulity ustríc alebo morských mušlí.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.3

Uhličitan horečnato-vápenatý

Prírodná zmes uhličitanu vápenatého a uhličitanu horečnatého.

vápnik, horčík, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.4

Maerl

Produkt prírodného pôvodu získaný zo zvápenatených morských rias, pomletý alebo granulovaný.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.5

Lithothamn

Produkt prírodného pôvodu získaný zo zvápenatených morských rias (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mletý alebo granulovaný.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.6

Chlorid vápenatý

Technicky čistý chlorid vápenatý.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.7

Hydroxid vápenatý

Technicky čistý hydroxid vápenatý.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.8

Síran vápenatý, bezvodý

Technicky čistý síran vápenatý bezvodý získaný mletím síranu vápenatého bezvodého alebo dehydratáciou síranu vápenatého dihydrátu.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.9

Síran vápenatý, hemihydrát

Technicky čistý síran vápenatý hemihydrát získaný čiastočnou dehydratáciou síranu vápenatého dihydrátu.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.10

Síran vápenatý, dihydrát

Technický síran vápenatý dihydrát získaný mletím síranu vápenatého dihydrátu alebo hydratáciou síranu vápenatého hemihydrátu.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.11

Vápenaté soli organických kyselín (24)

Vápenaté soli jedlých organických kyselín s minimálne 4 atómami uhlíka.

vápnik, organická kyselina

11.1.12

Oxid vápenatý

Technicky čistý oxid vápenatý získaný kalcináciou prirodzene sa vyskytujúceho vápenca.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.13

Glukonát vápenatý

Vápenatá soľ kyseliny glukónovej všeobecne vyjadrená ako Ca(C6H11O7)2 a jej hydratované formy.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.15

Síran/uhličitan vápenatý

Produkt získaný počas výroby uhličitanu sodného.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.16

L-pidolát vápenatý

Technický čistý L-pidolát vápenatý.

vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.2.1

Oxid horečnatý

Kalcinovaný oxid horečnatý (MgO) nie menej ako 70 % MgO.

horčík, popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

11.2.2

Síran horečnatý heptahydrát

Technický čistý síran horečnatý (MgSO4 × 7 H2O).

horčík, síra, popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

11.2.3

Síran horečnatý monohydrát

Technický síran horečnatý monohydrát (MgSO4 × H2O).

horčík, síra, popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

11.2.4

Síran horečnatý, bezvodý.

Technicky čistý síran horečnatý bezvodý (MgSO4).

horčík, síra, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.5

Propionát horečnatý

Technicky čistý propionát horečnatý.

Horčík

11.2.6

Chlorid horečnatý

Technicky čistý chlorid horečnatý alebo roztok získaný prirodzenou koncentráciou morskej vody po vyťažení chloridu sodného.

horčík, chór, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.7

Uhličitan horečnatý

Prírodný uhličitan horečnatý.

horčík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.8

Hydroxid horečnatý

Technicky čistý hydroxid horečnatý.

horčík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.9

Síran horečnato-draselný

Technický síran horečnato-draselný.

horčík, draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.10

Horečnaté soli organických kyselín (24)

Horečnaté soli jedlých organických kyselín s minimálne 4 atómami uhlíka.

horčík, organická kyselina

11.3.1

Dikalciumfosfát (25); [hydrofosforečnan vápenatý dihydrát]

Technický čistý hydrofosforečnan vápenatý monohydrát získaný z kostí alebo anorganických zdrojov (CaHPO4 × H2O).

Ca/P > 1,2.

vápnik, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.3.2

Mono-dikalciumfosfát

Produkt získaný chemicky a zložený z dikalciumfosfátu a monokalciumfosfátu (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)

0,8 < Ca/P < 1,3.

celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.3

Monokalciumfosfát; [tetrahydro-difosforečnan vápenatý]

Technicky čistý tetrahydrodifosforečnan vápenatý monohydrát (Ca(H2PO4)2 × H2O).

Ca/P < 0,9.

celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.4

Trikalciumfosfát; [fosforečnan trivápenatý]

Technicky čistý trikalciumfosfát monohydrát z kostí alebo anorganických zdrojov (Ca3(PO4)2 × H2O).

Ca/P > 1,3

vápnik, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.5

Fosforečnan horečnato-vápenatý

Technicky čistý fosforečnan horečnato-vápenatý.

vápnik, horčík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.6

Odfluórovaný fosfát

Prírodný fosfát, kalcinovaný a tepelne upravený dlhšie, ako je potrebné na účely odstránenia nečistôt.

celkový fosfor, vápnik, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.3.7

Pyrofosforečnan vápenatý [dikalciumdifosfát]

Technicky čistý pyrofosforečnan vápenatý.

celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.8

Fosforečnan horečnatý

Produkt pozostávajúci z technicky čistého jednomocného a/alebo dvojmocného a/alebo trojmocného fosforečnanu horečnatého.

celkový fosfor, horčík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.3.9

Fosforečnan horečnato-sodno-vápenatý

Produkt pozostávajúci z technicky čistého fosforečnanu horečnato-sodno-vápenatého.

celkový fosfor, horčík, vápnik, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.10

Fosforečnan monosodný; [dihydrofosforečnan sodný]

Technicky čistý dihydrofosforečnan sodný monohydrát

(NaH2PO4 × H2O)

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.11

Fosforečnan disodný; [hydrofosforečnan disodný]

Technický čistý hydrofosforečnan sodný monohydrát (Na2HPO4 × H2O).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.12

Fosforečnan sodný; [ortofosforečnan trojsodný]

Technicky čistý fosforečnan sodný (Na3PO4).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.13

Pyrofosforečnan sodný; [difosforečnan tetrasodný]

Technický pyrofosforečnan sodný.

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.14

Dihydrofosforečnan draselný

Technicky čistý dihydrofosforečnan draselný monohydrát (KH2PO4 × H2O).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.15

Hydrofosforečnan draselný

Technicky čistý hydrofosforečnan draselný monohydrát (K2HPO4 × H2O).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.16

Fosforečnan sodno-vápenatý

Technicky čistý fosforečnan sodno-vápenatý.

celkový fosfor, vápnik, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.17

Dihydrofosforečnan amónny; [dihydrofosforečnan amónny]

Technicky čistý dihydrofosforečnan amónny (NH4H2PO4).

celkový dusík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.18

Hydrofosforečnan amónny; [hydrofosforečnan diamónny]

Technicky čistý hydrofosforečnan amónny ((NH4)2HPO4).

celkový dusík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.19

Tri-polyfosforečnan sodný; [trifosforečnan pentasodný]

Technicky čistý tri-polyfosforečnan sodný.

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.20

Fosforečnan sodno-horečnatý

Technicky čistý fosforečnan sodno-horečnatý.

celkový fosfor, horčík, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.21

Fosfornanit horečnatý

Technicky čistý dihydrofosfornan horečnatý hexahydrát (Mg(H2PO2)2 × 6H2O).

horčík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.22

Kostná múčka odglejená

Odglejené, sterilizované a pomleté kosti, z ktorých bol odstránený tuk.

celkový fosfor, vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.3.23

Popol z kostí

Minerálne zvyšky z horenia, spaľovania alebo splyňovania vedľajších živočíšnych produktov.

celkový fosfor, vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.1

Chlorid sodný (23)

Technicky čistý chlorid sodný alebo produkt získaný odparovacou kryštalizáciou zo soľného roztoku (vákuová soľ) alebo odparením morskej vody (morská soľ) alebo mletím kamennej soli.

sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.2

Sóda bikarbóna [hydrouhličitan sodný]

Technicky čistý hydrouhličitan sodný (NaHCO3).

sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.3

Sodný/amónny bikarbonát [hydrouhličitan sodný/amónny]

Produkt získaný počas výroby uhličitanu sodného a hydrouhličitanu sodného so stopami hydrouhličitanu amónneho (hydrouhličitan amónny max. 5 %).

sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.4

Uhličitan sodný

Technicky čistý uhličitan sodný (Na2CO3).

sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.5

Seskviuhličitan sodný [hydrouhličitan trisodný]

Technicky čistý seskviuhličitan sodný (Na3H(CO3)2).

sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.6

Síran sodný

Technicky čistý síran sodný.

sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.7

Sodné soli organických kyselín

Sodné soli jedlých organických kyselín s minimálne 4 atómami uhlíka.

sodík, organická kyselina

11.5.1

Chlorid draselný

Technicky čistý chlorid draselný alebo produkt získaný mletím prírodných zdrojov chloridu draselného.

draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.2

Síran draselný

Technicky čistý síran draselný (K2SO4).

draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.3

Uhličitan draselný

Technicky čistý uhličitan draselný (K2CO3).

draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.4

Hydrouhličitan draselný [bikarbonát draselný]

Technicky čistý hydrouhličitan draselný (KHCO3).

draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.5

Draselné soli organických kyselín (24)

Draselné soli jedlých organických kyselín s minimálne 4 atómami uhlíka.

draslík, organická kyselina

11.6.1

Sírny kvet

Technicky čistý prášok získaný z prírodných ložísk minerálu. Tiež produkt získaný z rafinácie ropy podľa postupov výrobcov síry.

síra

11.7.1

Attapulgite

Prírodný minerál obsahujúci horčík, hliník a kremík.

horčík

11.7.2

Kremeň

Prirodzene sa vyskytujúci minerál získaný mletím zdrojov kremeňa.

 

11.7.3

Kristobalit

Oxid kremičitý získaný z rekryštalizácie kremeňa.

 

11.8.1

Síran amónny

Technicky čistý síran amónny ((NH4)2SO4) získaný chemickou syntézou.

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky, síra

11.8.2

Roztok síranu amónneho

Síran amónny vo vodnom roztoku obsahujúci najmenej 35 % síranu amónneho.

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky

11.8.3

Amónne soli organických kyselín

Amónne soli jedlých organických kyselín s minimálne 4 atómami uhlíka.

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky, organická kyselina

11.8.4

Laktát amónny (mliečnan amónny)

Laktát amónny (CH3CHOHCOONH4). Zahŕňa laktát amónny vyrobený fermentáciou srvátky s Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus s obsahom aspoň 44 % dusíka vyjadreného ako dusíkaté látky.

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky, popol

11.8.5

Octan amónny

Octan amónny (CH3COONH4) vo vodnom roztoku obsahujúci najmenej 55 % octanu amónneho).

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky


12.   (Vedľajšie) produkty fermentácie z mikroorganizmov, ktorých bunky boli inaktivované alebo zabité

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

12.1

Produkty získané z biomasy špecifických mikroorganizmov kultivovaných na určitých substrátoch

12.1.1

Bielkovina z Methylophilus methylotrophus

Bielkovinový produkt fermentácie získaný kultúrou Methylophilus methylotrophus (NCIMB kmeň 10.515) na metanole, obsah dusíkatých látok je aspoň 68 % a koeficient odrazu aspoň 50.

dusíkaté látky

popol

tuk

12.1.2

Bielkovina z Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis a Bacillus firmus

Bielkovinový produkt fermentácie s Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB kmeň 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB kmeň 12387), Bacillus brevis (NCIMB kmeň 13288) a Bacillus firmus, (NCIMB kmeň 13280) na zemnom plyne (pribl. 91 % metán, 5 % etán, 2 % propán, 0,5 % izobután, 0,5 % n-bután), čpavku a minerálnych soliach, obsah dusíkatých látok je najmenej 65 %.

dusíkaté látky

popol

tuk

12.1.3

Bakteriálna bielkovina z Escherichia coli

Bielkovinový produkt, vedľajší produkt výroby aminokyselín kultúrou Escherichia coli K12 na substrátoch rastlinného alebo chemického pôvodu, čpavku alebo minerálnych solí; môže byť hydrolyzovaný.

dusíkaté látky

12.1.4

Bakteriálna bielkovina z Corynebacterium glutamicum

Bielkovinový produkt, vedľajší produkt výroby aminokyselín kultúrou Corynebacterium glutamicum na substrátoch rastlinného alebo chemického pôvodu, čpavku alebo minerálnych solí; môže byť hydrolyzovaný.

dusíkaté látky

12.1.5

Kvasnice a podobné produkty [pivovarské kvasnice] [kvasnicový produkt]

Všetky kvasnice a ich časti získané zo Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii alebo Brettanomyces ssp.  (26) na substrátoch väčšinou rastlinného pôvodu, ako je melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákna a fermentačné živiny, ako napríklad čpavok nebo minerálne soli.

vlhkosť, ak < 75 % alebo > 97 %

ak vlhkosť < 75 %:

dusíkaté látky

12.1.6

Mycéliová siláž z výroby penicilínu

Mycelium (dusíkatá zmes), vlhký vedľajší produkt výroby penicilínu pomocou Penicillium chrysogenum (ATCC 48271) na rôznych zdrojoch uhľohydrátov a ich hydrolyzátov, tepelne upravený a silážovaný pomocou Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides a Streptococcus lactis na inaktiváciu penicilínu, dusík vyjadrený ako dusíkaté látky je aspoň 7 %.

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky

popol

12.2

Iné vedľajšie produkty fermentácie

12.2.1

Vinas [kondenzované melasové šťavy]

Vedľajšie produkty získané priemyselným spracovaním muštov/kvasnej kvapaliny z fermentácie, ako je výroba alkoholu, organických kyselín, kvasníc. Sú zložené z kvapalnej/pastovej frakcie získanej po oddelení fermentačných muštov/kvasnej kvapaliny. Môžu obsahovať aj mŕtve bunky a/alebo ich časti použitých organizmov použitých pri fermentácii. Substráty sú väčšinou rastlinného pôvodu, ako napríklad melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákniny a živiny z fermentácie ako napríklad čpavok alebo minerálne soli.

dusíkaté látky

substrát a v prípade potreby uvedenie výrobného procesu

12.2.2

Vedľajšie produkty z výroby kyseliny L-glutámovej

Koncentrované, tekuté vedľajšie produkty z výroby kyseliny L-glutámovej fermentáciou pomocou Corynebacterium melassecola na substráte zloženom zo sacharózy, melasy, škrobových produktov a ich hydrolyzátov, amonných solí a iných dusíkatých zlúčenín.

dusíkaté látky

12.2.3

Vedľajšie produkty L-lyzín monohydrochloridu pomocou Brevibacterium lactofermentum

Koncentrované, tekuté vedľajšie produkty z výroby kyseliny L-lyzín monohydrochloridu fermentáciou pomocou Brevibacterium lactofermentum na substráte zloženom zo sacharózy, melasy, škrobových produktov a ich hydrolyzátov, amonných solí a iných dusíkatých zlúčenín.

dusíkaté látky

12.2.4

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín s Corynbacterium glutamicum

Tekuté vedľajšie produkty z výroby aminokyselín fermentáciou Corynbacterium glutamicum na substráte rastlinného alebo chemického pôvodu, čpavku alebo minerálnych solí.

dusíkaté látky

popol

12.2.5

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín s Escherichia coli K12

Tekuté vedľajšie produkty z výroby aminokyselín fermentáciou s Escherichia coli K12 na substráte rastlinného alebo chemického pôvodu, čpavku alebo minerálnych solí.

dusíkaté látky

popol

12.2.6

Vedľajší produkt výroby enzýmov s Aspergillus niger

Vedľajší produkt fermentácie Aspergillus niger na pšenici a slade na účely výroby enzýmov.

dusíkaté látky


13.   Rôzne

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

13.1.1

Produkty z pekární a z výroby cestovín

Produkty získané počas výroby chleba, sušienok, oplátok alebo cestovín a z výroby týchto výrobkov. Môžu byť sušené.

škrob

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

tuk, ak > 5 %

13.1.2

Produkty z výroby múčnikov

Produkty získané počas výroby múčnikov a koláčov a z výroby týchto výrobkov. Môžu byť sušené.

škrob

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

tuk, ak > 5 %

13.1.3

Produkty z výroby raňajkových cereálií

Látky alebo produkty, ktoré sú určené na ľudskú konzumáciu, alebo je vhodné od nich očakávať, že ich budú ľudia konzumovať, a to v spracovanej, čiastočnej spracovanej alebo nespracovanej forme. Môžu byť sušené.

dusíkaté látky, ak > 10 %

vláknina

oleje/tuky, ak > 10 %

škrob, ak > 30 %

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza, ak > 10 %

13.1.4

Produkty z výroby cukroviniek

Produkty získané počas výroby cukroviniek vrátane čokolády a z výroby týchto výrobkov. Môžu byť sušené.

škrob

tuk, ak > 5 %

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

13.1.5

Produkty z výroby zmrzliny

Produkty získané pri produkcii zmrzliny. Môžu byť sušené.

škrob

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

tuk

13.1.6

Produkty a vedľajšie produkty zo spracovania čerstvého ovocia a zeleniny (27)

Produkty získané pri spracovaní čerstvého ovocia a zeleniny (vrátane šupiek, celých častí ovocia/zeleniny a ich zmesí). Môžu byť sušené alebo mrazené.

škrob

vláknina

tuk, ak > 5 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 %

13.1.7

Produkty zo spracovania rastlín (27)

Produkty získané zo zmrazovania alebo sušenia celých rastlín alebo ich častí.

vláknina

13.1.8

Produkty zo spracovania korenín a chuťových prísad (27)

Produkty získané zo zmrazovania alebo sušenia korenín a chuťových prísad alebo ich častí.

dusíkaté látky, ak > 10 %

vláknina

surové oleje/tuky, ak > 10 %

škrob, ak > 30 %

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza, ak > 10 %

13.1.9

Produkty zo spracovania bylín (27)

Produkty získané roztĺkaním, mletím, mrazením alebo sušením bylín alebo ich častí.

vláknina

13.1.10

Produkty z priemyslu na spracovanie zemiakov

Produkty získané pri spracovaní zemiakov. Môžu byť sušené alebo mrazené.

škrob

vláknina

tuk, ak > 5 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 %

13.1.11

Produkty a vedľajšie produkty z výroby omáčok

Látky z výroby omáčok, ktoré sú určené na ľudskú konzumáciu, alebo je vhodné od nich očakávať, že ich budú ľudia konzumovať, a to v spracovanej, čiastočnej spracovanej alebo nespracovanej forme. Môžu byť sušené.

tuk

13.1.12

Produkty a vedľajšie produkty z odvetvia výroby ochutených snackov

Produkty a vedľajšie produkty odvetvia výroby ochutených snackov získané počas výroby a z výroby ochutených snackov - zemiakových lupienkov a/alebo snackov na báze zemiakov a/alebo obilnín (priame extrudované, na báze cesta a granulované) a orechov.

tuk

13.1.13

Produkty z výroby potravín určených na priamu spotrebu

Produkty získané počas výroby potravín určených na priamu spotrebu. Môžu byť sušené.

tuk, ak > 5 %

13.1.14

Vedľajšie rastlinné produkty z výroby liehovín

Pevné produkty z rastlín (vrátane bobúľ a semien, ako je anýz) získané po macerácii týchto rastlín v alkoholovom roztoku alebo po odparení/destilácii alkoholu alebo oboch procesoch, pri príprave aróm na výrobu liehovín. Tieto produkty musia byť destilované, aby sa odstránili zvyšky alkoholu.

dusíkaté látky, ak > 10 %

vláknina

oleje/tuky, ak > 10 %

13.1.15

Kŕmne pivo

Produkt z výroby piva, ktorý nie je predajný ako nápoj určený na ľudskú konzumáciu.

obsah alkoholu

13.2.1

Karamelizovaný cukor

Produkt získaný kontrolovaným zohrievaním akéhokoľvek cukru.

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

13.2.2

Dextróza

Dextróza je získaná po hydrolýze škrobu a pozostáva z vyčistenej a kryštalizovanej glukózy s kryštálovou vodou alebo bez nej.

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

13.2.3

Fruktóza

Fruktóza ako vyčistený kryštalický prášok. Je získaná z glukózy v glukózovom sirupe použitím glukózovej izomerázy a inverzie sacharózy.

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

13.2.4

Glukózový sirup

Glukózový sirup je vyčistený a koncentrovaný vodný roztok výživných sacharidov získaných hydrolýzou zo škrobu.

celkový cukor

vlhkosť, ak > 30 %

13.2.5

Glukózová melasa

Produkt vyrobený počas rafinácie glukózových sirupov.

celkový cukor

13.2.6

Xylóza

Cukor extrahovaný z dreva.

 

13.2.7

Laktulóza

Polosyntetický disacharid (4-O-D-galaktopyranozyl-D-fruktóza) získaný z laktózy izomerizáciou glukózy na fruktózu. Vyskytuje sa v tepelne spracovanom mlieku a mliečnych výrobkoch.

Laktulóza

13.2.8

Glukozamín (chitozamín)

Aminocukor (monosacharid), ktorý je súčasťou štruktúry polysacharidov chitosanu a chitínu. Vyrobený hydrolýzou exoskeletonov kôrovcov a iných článkonožcov alebo fermentáciou zrna, ako je kukurica alebo pšenica.

sodík alebo draslík, podľa vhodnosti

13.3.1

Škrob (28)

Technicky čistý škrob.

škrob

13.3.2

Škrob (28), predželatínovaný

Produkt pozostávajúci zo škrobu zväčšeného tepelnou úpravou.

škrob

13.3.3

Zmes škrobov (28)

Produkt pozostávajúci z prírodného a/alebo modifikovaného potravinárskeho škrobu získaného z rôznych botanických zdrojov.

škrob

13.3.4

Koláč z hydrolyzovaného škrobu (28)

Produkt z hydrolýzy škrobu. Pozostáva z bielkoviny, tuku a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, drevné vlákno)

vlhkosť, ak < 25 % alebo > 4 5 %

ak vlhkosť < 25 %:

tuk

dusíkaté látky

13.3.5

Dextrín

Dextrín je čiastočne kyslý hydrolyzovaný škrob.

 

13.3.6

Maltodextrín

Maltodextrín je čiastočne hydrolyzovaný škrob.

 

13.4.1

Polydextróza

Polymer glukózy s náhodnými väzbami vyrobený tepelnou polymerizáciou D-glukózy.

 

13.5.1

Polyoly

Produkt získaný hydrogenáciou alebo fermentáciou a pozostávajúci z redukovaných monosacharidov, disacharidov alebo oligosacharidov alebo polysacharidov.

 

13.5.2

Izomalt

Cukrový alkohol získaný zo sacharózy po enzymatickej premene a hydrogenácii.

 

13.5.3

Manitol

Produkt získaný hydrogenáciou alebo fermentáciou a pozostávajúci z redukovanej glukózy a/alebo fruktózy.

 

13.5.4

Xylitol

Produkt získaný hydrogenáciou a fermentáciou xylózy.

 

13.5.5

Sorbitol

Produkt získaný hydrogenáciou glukózy.

 

13.6.1

Mastné kyseliny (29)

Produkt získaný počas procesu odkyslenia pomocou lúhu alebo destiláciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Takisto produkt získaný rôznymi spôsobmi spracovania tukov a olejov, podľa postupov výrobcov mastných kyselín.

tuk

vlhkosť, ak < 1 %

13.6.2

Mastné kyseliny esterifikované s glycerolom (29)

Glyceridy získané esterifikáciou glycerolu rastlinného pôvodu s mastnými kyselinami.

vlhkosť, ak > 1 %

tuk

13.6.3

Monoglyceridy a diglyceridy mastných kyselín (29)

Monoglyceridy a diglyceridy mastných kyselín pozostávajú zo zmesí glycerolu, monoesterov, diesterov a triesterov mastných kyselín vyskytujúcich sa v potravinových olejoch a tukoch.

Môžu obsahovať malé množstvá voľných mastných kyselín a glycerolu.

tuk

13.6.4

Soli mastných kyselín (29)

Produkt získaný reakciou mastných kyselín s aspoň štyrmi atómami uhlíka so zlúčeninami vápnika, horčíka, sodíka a draslíka.

tuk (po hydrolýze)

vlhkosť

Ca alebo Na alebo K alebo Mg (podľa vhodnosti)

13.7.1

Chondroitín sulfát

Produkt získaný extrakciou zo šliach, kostí a iných zvieracích tkanív obsahujúcich chrupavku a mäkké spojovacie tkanivá.

sodík

13.8.1

Glycerín, surový

Produkt z výroby bionafty (metylestery alebo etylestery mastných kyselín) získaný transesterifikáciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného a živočíšneho pôvodu. V glyceríne môžu zostať minerálne a organické soli. (Maximálny obsah metanolu 0,2 %).

Takisto produkt oleochemického spracovania minerálnych tukov a olejov vrátane transesterifikácie, hydrolýzy alebo saponifikácie.

glycerol

draslík

sodík

13.8.2

Glycerín

Produkt z výroby bionafty (metylestery alebo etylestery mastných kyselín) získaný transesterifikáciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného a živočíšneho pôvodu s následnou rafináciou glycerínu. (Minimálny obsah glycerolu: 99 % v sušine).

Takisto produkt oleochemického spracovania minerálnych olejov a tukov vrátane transesterifikácie, hydrolýzy alebo saponifikácie.

glycerol

draslík

sodík

13.9.1

Metylsulfonylmetán

Organická zlúčenina síry ((CH3)2SO2) získaná synteticky, ktorá je totožná s prirodzene sa vyskytujúcim zdrojom v rastlinách.

síra

13.10.1

Rašelina

Produkt z prírodného rozkladu rastliny (hlavne rašeliník) v anaeróbnom prostredí chudobnom na živiny.

vláknina

13.11.1

Propylénglykol

Takisto nazývaný 1,2-propándiol alebo propán-1,2-diol, organická zlúčenina (diol alebo dvojsýtny alkohol) so vzorcom C3H8O2. Ide o viskóznu kvapalinu s jemne sladkou chuťou, hygroskopickú a miešateľnú s vodou, acetónom a chloroformom.

Propylene glycol


(1)  V nemčine sa výraz „Konzentrieren“ môže, ak je to vhodné, nahradiť výrazom „Eindicken“, v takom prípade musí byť spoločný názov „eingedickt“.

(2)  „Odkôrňovanie“ sa môže, ak je to vhodné, nahradiť „lúpaním“ alebo „šúpaním“, v takom prípade musí byť spoločný názov „lúpaný“ alebo „ošúpaný“.

(3)  Vo francúzštine sa môže použiť názov „issues“.

(4)  V nemčine sa môže použiť pojem „aufgeschlossen“ a názov „Quellwasser“ (vo vzťahu ku škrobu). V dánčine sa môže použiť pojem „Kvældning“ a názov „Kvældet“ (vo vzťahu ku škrobu).

(5)  Vo francúzštine sa výraz „Pressage“ môže, ak je to vhodné, nahradiť výrazom „Extraction mécanique“.

(6)  K tomuto názvu sa môže doplniť označenie druhu obilnín.

(7)  V angličtine sa používa výraz „maize“ alebo „corn“. To platí pre všetky kukuričné výrobky.

(8)  Ak sa tento produkt podrobil jemnejšiemu mletiu, k názvu sa môže pridať slovo „jemné“ alebo sa názov môže nahradiť zodpovedajúcim pomenovaním.

(9)  K tomuto názvu sa môže doplniť označenie druhu obilia.

(10)  V prípade potreby sa môže pridať označenie „s nízkym obsahom glukozinolátu“, ako sa definuje v právnych predpisoch Európskej únie. To platí pre všetky produkty z repkového semena.

(11)  K názvu sa doplní označenie druhu rastlín.

(12)  K tomuto názvu sa doplní uvedenie spôsobu tepelného spracovania.

(13)  K tomuto názvu možno doplniť presnejší opis ovocia.

(14)  V názve sa uvádza druh rastliny.

(15)  K názvu sa musí doplniť uvedenie spôsobu vykonanej úpravy.

(16)  K názvu sa môže doplniť druh objemového krmiva.

(17)  Výraz „múčka“ sa môže nahradiť výrazom „granule“. Metóda sušenia sa môže doplniť do názvu.

(18)  K názvu sa doplní označenie druhu.

(19)  Výrazy nie sú synonymá a líšia sa najmä obsahom vlhkosti, v príslušnom prípade sa musí použiť zodpovedajúci výraz.

(20)  K názvu sa prípadne doplní

živočíšny druh a/alebo

časť živočíšneho produktu a/alebo

spracovaný živočíšny druh (napr. ošípané, prežúvavce, vtáky) a/alebo

uvedenie živočíšneho druhu, ktorý nebol spracovaný vzhľadom na zákaz vnútrodruhovej recyklácie (napr. neobsahuje hydinu) a/alebo

spracovaný materiál (napr. kosti, vysoký alebo nízky obsah popola) a/alebo použitý postup (napr. odtučnený, rafinovaný).

(21)  K názvu sa doplní označenie druhu.

(22)  V prípade výroby z chovných rýb sa k názvu doplní druh.

(23)  Názov pôvodu zdroja môže byť uvedený dodatočne alebo nahradený iným.

(24)  Názov sa upraví alebo doplní špecifikáciou organickej kyseliny.

(25)  Výrobný proces sa môže uviesť v názve.

(26)  Používané názvy kmeňov kvasníc sa môžu odlišovať od vedeckého názvoslovia, preto možno používať i synonymá uvedených kmeňov kvasníc.

(27)  K názvu sa v príslušnom prípade doplní druh ovocia, zeleniny, rastliny, korenia a bylín.

(28)  K názvu sa môže doplniť označenie botanického pôvodu.

(29)  Názov sa upraví alebo doplní špecifikáciou použitých mastných kyselín.


17.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/66


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 576/2011

zo 16. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 písm. e) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V prílohe XI k nariadeniu Komisie (ES) č. 543/2008 (2) sa nachádza zoznam vnútroštátnych referenčných laboratórií.

(2)

Príslušné orgány Francúzska, Talianska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Holandska a Rakúska oznámili Komisii nové názvy svojich príslušných existujúcich vnútroštátnych referenčných laboratórií.

(3)

Nariadenie (ES) č. 543/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XI k nariadeniu (ES) č. 543/2008 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008, s. 46.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XI

ZOZNAM VNÚTROŠTÁTNYCH REFERENČNÝCH LABORATÓRIÍ