ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.151.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 151

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
10. júna 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2011 z 9. júna 2011, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s kruhovými záťahovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Španielska alebo registrovaným v Španielsku, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 558/2011 z 9. júna 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/337/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júna 2011, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre osobné počítače [oznámené pod číslom K(2011) 3737]  ( 1 )

5

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

10.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 557/2011

z 9. júna 2011,

ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s kruhovými záťahovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Španielska alebo registrovaným v Španielsku, ktoré lovia tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa na rok 2011 stanovuje množstvo tuniaka modroplutvého, ktoré môžu rybárske plavidlá Európskej únie uloviť v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej dĺžky a v Stredozemnom mori.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1559/2007 (3), sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisiu informovali o individuálnych kvótach, ktoré pridelili svojim plavidlám s dĺžkou nad 24 metrov.

(3)

Spoločná rybárska politika je určená na zabezpečenie dlhotrvajúcej životaschopnosti rybárskeho odvetvia prostredníctvom udržateľného využívania živých vodných zdrojov založeného na prístupe preventívnosti.

(4)

V súlade s článkom 36 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ak Komisia na základe informácií, ktoré majú členské štáty poskytnúť, alebo z vlastnej iniciatívy zistí, že rybolovné možnosti Európskej únie, členského štátu alebo skupiny členských štátov sa považujú za vyčerpané, informuje o tom dotknuté členské štáty a zakáže rybolovné činnosti v príslušnej oblasti, príslušným výstrojom alebo príslušnej flotile, ktorá sa podieľa na týchto špecifických rybolovných činnostiach, v súvislosti s príslušnou zásobou alebo skupinou zásob.

(5)

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa možnosti lovu tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej dĺžky a v Stredozemnom mori udelené plavidlám s kruhovými záťahovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Španielska alebo registrovaným v Španielsku považujú k 9. júnu 2011 za vyčerpané.

(6)

Je preto potrebné, aby Komisia od 10. júna 17.00 hod. zakázala lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s kruhovými záťahovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska alebo registrovanými v Španielsku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 10. júna 2011 17.00 hod. sa zakazujú rybolovné činnosti vykonávané plavidlami s kruhovými záťahovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska alebo registrovanými v Španielsku, ktoré lovia tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej dĺžky a v Stredozemnom mori.

Uvedeným dňom sa takisto zakazuje uchovávať na palube, umiestňovať do klietok na výkrm alebo chov a vykonávať prekládku, prevoz alebo vykládku úlovku z tejto zásoby vyloveného uvedenými plavidlami.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Maria DAMANAKI

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 21.1.2011, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.


10.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 558/2011

z 9. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júna 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 50 10

AR

75,5

BR

36,6

TR

63,4

ZA

176,3

ZZ

88,0

0808 10 80

AR

79,2

BR

77,5

CL

85,5

CN

88,5

NZ

109,7

US

176,9

UY

50,2

ZA

89,5

ZZ

94,6

0809 10 00

TR

135,3

ZZ

135,3

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

10.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/5


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre osobné počítače

[oznámené pod číslom K(2011) 3737]

(Text s významom pre EHP)

(2011/337/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po konzultácii s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Environmentálna značka EÚ sa môže na základe nariadenia (ES) č. 66/2010 udeliť produktom, ktoré majú znížený vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa uvádza, že sa ustanovia špecifické kritériá environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2001/686/ES (2) sa ustanovili ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie pre osobné počítače. Po posúdení kritérií ustanovených v uvedenom rozhodnutí sa rozhodnutím Komisie 2005/341/ES (3) ustanovili revidované kritériá, ktorých platnosť sa skončí 30. júna 2011.

(4)

Tieto kritériá sa ďalej posudzovali vzhľadom na technologický vývoj. Okrem toho bola v roku 2006 medzi vládou Spojených štátov amerických a Európskym spoločenstvom prostredníctvom rozhodnutia Rady 2006/1005/ES (4) zmeneného a doplneného rozhodnutím riadiacich subjektov 2010/C 186/01 z 12. augusta 2009 uzavretá dohoda (ďalej len „dohoda“) o koordinácii programov označovania energetickej účinnosti kancelárskych zariadení o revízii špecifikácií pre počítače v prílohe C k tejto dohode, časti VIII (ďalej len ENERGY STAR v5.0) (5), v ktorej sa stanovili kritériá pre Energy Star.

(5)

Tieto nové kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie by mali platiť tri roky od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

(6)

Rozhodnutie 2005/341/ES by sa malo nahradiť z dôvodu prehľadnosti.

(7)

Výrobcom, ktorých produktom sa udelila environmentálna značka pre osobné počítače na základe kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/341/ES, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich produktov revidovaným kritériám a požiadavkám. Výrobcom by sa taktiež malo povoliť predkladať žiadosti na základe kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/341/ES alebo kritérií uvedených v tomto rozhodnutí až do ukončenia platnosti uvedeného rozhodnutia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupina produktov „osobné počítače“ obsahuje stolové počítače, integrované stolové počítače, počítače typu tenký klient, monitory a klávesnice (ako samostatné zariadenia) podľa vymedzenia v článku 2.

Notebooky, malé servery, pracovné stanice, hracie konzoly a digitálne rámy na fotografie sa na účely tohto rozhodnutia za osobné počítače nepovažujú.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Počítač“ je zariadenie, ktoré vykonáva logické operácie a spracúva údaje, dokáže využívať vstupné zariadenia a počítačové monitory a obsahuje centrálnu procesorovú jednotku na vykonávanie operácií. Na účely tohto rozhodnutia medzi počítače patria iba stacionárne jednotky vrátane stolových počítačov, integrovaných stolových počítačov a počítačov typu tenký klient.

Ak je súčasťou dodávky počítača monitor, klávesnica alebo iné vstupné zariadenie, musí takisto spĺňať tieto kritériá. Klávesnice a monitory sa môžu považovať aj za samostatné zariadenia.

2.

„Počítačový monitor“ je obrazovka a jej pridružená elektronika uložená v jednom kryte alebo v kryte počítača (napr. integrovaný stolový počítač), ktorý dokáže zobrazovať výstupné informácie z počítača prostredníctvom jedného alebo viacerých vstupov, ako je VGA, DVI, Display Port a/alebo IEEE 1394. Príkladom počítačových zobrazovacích technológií je katódová trubica (CRT) a obrazovka z tekutých kryštálov (LCD).

3.

„Klávesnica“ je zariadenie na zadávanie údajov využívajúce súbor kláves, ktorý sa môže používať na vkladanie jednotlivých údajov do počítača.

4.

„Vonkajší zdroj napájania“ je komponent, ktorý sa nachádza vo fyzicky samostatnom kryte oddelene od skrinky počítača a je určený na prevod striedavého vstupného napätia z elektrickej siete na nižšie jednosmerné napätie na účely napájania počítača elektrinou. Vonkajší zdroj napájania sa musí k počítaču pripájať odpojiteľnou alebo neoddeliteľnou elektrickou zástrčkou/zásuvkou, káblom, šnúrou alebo iným drôtovým pripojením.

5.

„Vnútorný zdroj napájania“ je komponent, ktorý sa nachádza v skrinke počítača a je určený na prevod striedavého napätia z elektrickej siete na jednosmerné napätie na účely napájania komponentov počítača. Na účely vymedzenia tohto pojmu musí byť vnútorný zdroj vnútri počítačovej skrinky, avšak oddelený od základnej dosky počítača. Zdroj elektriny sa musí do elektrickej siete pripájať jedným káblom bez akýchkoľvek dodatočných obvodov medzi zdrojom napájania a elektrickou sieťou. Okrem toho musia byť všetky elektrické prepojenia medzi zdrojom napájania a počítačovými komponentmi v skrinke počítača (t. j. žiadne vonkajšie káble zo zdroja napájania do počítača alebo jednotlivých komponentov) s výnimkou pripojenia jednosmerného napätia k monitoru počítača pri integrovanom stolovom počítači. Vnútorné konvertory pre jednosmerné napätie používané na prevod jedného jednosmerného napätia z vonkajšieho zdroja napájania na viaceré napätia pre počítač sa nepovažujú za vnútorné zdroje napájania.

6.

„Stolový počítač“ je počítač, ktorého hlavná jednotka sa má nachádzať na trvalom mieste, často na stole alebo na podlahe. Stolové počítače nie sú určené na prenášanie a využívajú externý počítačový monitor, klávesnicu a myš. Stolové počítače sú určené na široké domáce a kancelárske použitie.

7.

„Integrovaný stolový počítač“ je stolový systém, v ktorom počítač a počítačový monitor fungujú ako jedna jednotka, pričom napájanie striedavým prúdom prebieha prostredníctvom jedného kábla. Integrované stolové počítače majú jednu alebo dve možné formy: 1. systém, v ktorom sú počítačový monitor a počítač fyzicky spojené do jednej jednotky, alebo 2. systém konštruovaný ako jeden systém, v ktorom je počítačový monitor samostatný, avšak pripojený k hlavnej skrinke počítača káblom na jednosmerný prúd, a počítač, ako aj počítačový monitor sú napájané z jediného zdroja. Integrované stolové počítače sú ako podskupina stolových počítačov zvyčajne určené na poskytovanie podobných funkcií ako stolové systémy.

8.

„Počítač typu tenký klient“ je nezávisle napájaný počítač, ktorý sa musí pripojiť na vzdialený počítačový zdroj, aby mohol vykonávať základné funkcie. Hlavné počítačové operácie (napr. spúšťanie programov, ukladanie dát, interakcia s ďalšími internetovými zdrojmi atď.) prebiehajú s použitím vzdialených počítačových zdrojov. Počítače typu tenký klient, na ktoré sa vzťahuje toto vymedzenie pojmu, sú iba zariadenia bez zabudovaných rotačných pamäťových médií. Hlavná jednotka počítača typu tenký klient, na ktorý sa vzťahuje toto vymedzenie pojmu, musí byť určená na účely trvalého umiestnenia (napr. na stole), a nie na prenášanie.

9.

„Diskrétny grafický procesor (Discrete Graphics Processing Unit – GPU)“ je grafický procesor s rozhraním ovládača lokálnej pamäte a lokálnou grafickou pamäťou.

Článok 3

Na udelenie environmentálnej značky EÚ na základe nariadenia (ES) č. 66/2010 musí produkt patriť do skupiny produktov „osobné počítače“ vymedzenej v článku 1 tohto rozhodnutia a musí spĺňať ekologické kritériá, ako aj požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá pre skupinu produktov „osobné počítače“, ako aj príslušné požiadavky na posudzovanie a overovanie platia tri roky od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine produktov „osobné počítače“ prideľuje číselný kód „013“.

Článok 6

Rozhodnutie 2005/341/ES sa zrušuje.

Článok 7

1.   Ako výnimka oproti článku 6 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „osobné počítače“ predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia vyhodnotia v súlade s podmienkami ustanovenými v rozhodnutí 2005/341/ES.

2.   Žiadosti o environmentálnu značku EÚ pre produkty, ktoré patria do skupiny produktov „osobné počítače“, predložené od dátumu prijatia tohto rozhodnutia, najneskôr však do 30. júna 2011, sa môžu zakladať buď na kritériách stanovených v rozhodnutí 2005/341/ES, alebo na kritériách stanovených v tomto rozhodnutí.

Tieto žiadosti sa posúdia podľa kritérií, na ktorých sa zakladajú.

3.   Ak je environmentálna značka udelená na základe žiadosti posudzovanej podľa kritérií stanovených v rozhodnutí 2005/341/ES, táto environmentálna značka sa môže používať počas 12 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. júna 2011

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 242, 12.9.2001, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 115, 4.5.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 24.

(5)  Ú. v. EÚ C 186, 9.7.2010, s. 1.


PRÍLOHA

RÁMEC

Ciele kritérií

Cieľom kritérií je podpora znižovania poškodenia životného prostredia alebo rizík súvisiacich s využívaním energie (globálne otepľovanie, acidifikácia, vyčerpanie neobnoviteľných zdrojov energie) prostredníctvom znižovania spotreby energie a škôd na životnom prostredí v súvislosti s využívaním prírodných zdrojov a nebezpečných látok jeho obmedzením.

KRITÉRIÁ

Na účely článku 3 sú stanovené kritériá pre tieto aspekty:

 

Monitor

Klávesnica

Osobný počítač

Úspory energie: počítač

 

 

X

Úspory energie: monitor

X

 

X

Požiadavky na riadenie spotreby elektrickej energie

X

 

X

Zdroje napájania: vnútorné

 

 

X

Podsvietenie obrazovky neobsahuje ortuť

X

 

X

Nebezpečné látky, zmesi, plastové časti

X

X

X

Hluk

 

 

X

Obsah recyklovaného materiálu

X

X

X

Návod na použitie

X

X

X

Spôsobilosť na demontáž

X

X

X

Opraviteľnosť

X

 

X

Predĺženie životnosti

 

 

X

Balenie

X

X

X

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

V prípade, keď sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkaz potvrdzujúci súlad s kritériami, môžu tieto dokumenty podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa(-ov) a/alebo ich dodávateľa(-ov) atď.

Pokiaľ je to možné, skúšky by sa mali vykonať v laboratóriách, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky uvedené v norme EN ISO 17025 alebo v rovnocennej norme. Podľa potreby možno použiť iné testovacie metódy ako tie, ktoré sa uvádzajú pre každé kritérium, ak ich príslušný orgán, ktorý žiadosť posudzuje, uzná za rovnocenné.

KRITÉRIÁ UDEĽOVANIA ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritérium 1 –   Úspory energie

a)   Úspory energie stolových počítačov, integrovaných stolových počítačov a počítačov typu tenký klient

Energetická efektívnosť stolových a integrovaných stolových počítačov musí prekračovať požiadavky na energetickú efektívnosť príslušnej kategórie stanovené v dohode zmenenej a doplnenej ENERGY STAR v5.0 najmenej o:

kategória A: 40 %,

kategória B: 25 %,

kategória C: 25 %,

kategória D: 30 %.

Energetická efektívnosť počítačov typu tenký klient musí spĺňať aspoň požiadavky na energetickú efektívnosť počítačov typu tenký klient podľa ENERGY STAR v5.0.

Funkčné úpravy povolené na základe dohody, ktorá bola zmenená a doplnená ENERGY STAR v5.0, sa môžu používať na rovnakej úrovni s výnimkou diskrétnych grafických procesorov (GPU), ktorým by sa nemala povoliť dodatočná hodnota.

b)   Úspory energie počítačových monitorov

i)

Energetická efektívnosť počítačových monitorov v aktívnom režime musí prekračovať požiadavky na energetickú efektívnosť stanovené v ENERGY STAR v5.0 aspoň o 30 %.

ii)

Výkon počítačových monitorov v režime spánku nesmie byť vyšší ako 1 W.

iii)

Počítačové monitory musia mať spotrebu energie v zapnutom režime ≤ 100 W nameranú pri nastavení na najvyšší jas.

iv)

Výkon počítačových monitorov v režime vypnutia nesmie byť vyšší ako 0,5 W.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie, že produkt spĺňa tieto požiadavky.

Kritérium 2 –   Riadenie spotreby elektrickej energie

Počítače musia spĺňať tieto požiadavky na správu napájania (1):

a)   Požiadavky na riadenie napájania

Osobné počítače sa dodávajú so systémom správy napájania aktívnym v čase dodania zákazníkovi. Správa napájania musí byť nastavená takto:

i)

vypnutie obrazovky (režim spánku monitora) po 10 minútach;

ii)

režim spánku počítača po 30 minútach (systém na úrovni S3, ulož do RAM) (2).

b)   Sieťové požiadavky na riadenie napájania

i)

Osobné počítače s funkciou ethernet musia mať možnosť zapnúť a vypnúť aktiváciu cez LAN (funkcia WOL) v režime spánku.

c)   Sieťové požiadavky na riadenie napájania (vzťahuje sa na osobné počítače, ktoré sa dodávajú iba prostredníctvom podnikových kanálov)

i)

Osobné počítače s funkciou ethernet musia spĺňať jednu z týchto požiadaviek (3):

musia sa dodávať s funkciou aktivácia cez LAN (WOL) spustenou z režimu spánku pri prevádzke na napájanie striedavým prúdom alebo

musia poskytovať možnosť aktivácie funkcie WOL, ktorá je dostatočne dobre prístupná z používateľského rozhrania operačného systému klienta, ako aj cez sieť, ak sa počítač do podniku dodáva bez aktivovanej funkcie WOL.

ii)

Osobné počítače s funkciou ethernet musia byť schopné diaľkového (cez sieť) a plánovaného budenia z režimu spánku (napr. hodiny reálneho času). Výrobcovia zaistia, ak sú toho schopní (t. j. konfiguráciou cez hardvérové nastavenia, a nie softvérové nastavenia), aby sa tieto nastavenia mohli podľa želania klienta ovládať ústredne nástrojmi, ktoré poskytol výrobca.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnému orgánu vyhlásenie, ktorým preukáže, že počítač bol dodaný s uvedenými nastaveniami správy napájania alebo s lepšími.

Kritérium 3 –   Vnútorné zdroje napájania

Vnútorné zdroje napájania musia spĺňať aspoň požiadavky na energetickú efektívnosť vnútorných zdrojov napájania stanovené v ENERGY STAR v5.0.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie, že produkt spĺňa tieto požiadavky.

Kritérium 4 –   Ortuť v žiarivkách

Ortuť alebo jej zlúčeniny sa nesmú zámerne pridávať do podsvietenia počítačových obrazoviek.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnému orgánu vyhlásenie o tom, že podsvietenie počítačovej obrazovky neobsahuje viac ako 0,1 mg ortuti alebo jej zlúčenín na žiarivku. Žiadateľ poskytne aj stručný opis použitého systému osvetlenia.

Kritérium 5 –   Nebezpečné látky a zmesi

Produkt alebo akákoľvek jeho časť nesmie v súlade s článkom 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 obsahovať látky uvedené v článku 57 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4) ani látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá klasifikácie do týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5).

Zoznam výstražných upozornení a rizikových viet:

Výstražné upozornenie (6)

Riziková veta (7)

H300 Smrteľný po požití

R28

H301 Toxický po požití

R25

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

R65

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou

R27

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou

R24

H330 Smrteľný pri vdýchnutí

R23/26

H331 Toxický pri vdýchnutí

R23

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie

R46

H341 Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie

R68

H350 Môže spôsobiť rakovinu

R45

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

R49

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

R40

H360F Môže poškodiť plodnosť

R60

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

R61

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa

R60/61/60-61

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R60/63

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R61/62

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R62

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R63

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R62-63

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí

R64

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

R68/20/21/22

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/25/24/23

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/20/21/22

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

R50

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami

R50-53

H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami

R51-53

H412 Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami

R52-53

H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy

R53

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R59

EUH029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

R29

EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

R31

EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

R32

EUH070 Toxické pri kontakte s očami

R39-41

Používanie látok a zmesí, ktorých vlastnosti sa ich spracovaním menia (napr. nie sú už biologicky dostupné, nastávajú v nich chemické zmeny) a dané nebezpečenstvo už neexistuje, je od uvedenej požiadavky oslobodené.

Koncentračné limity látok alebo zmesí, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tried alebo kategórií nebezpečnosti v uvedenej tabuľke, a látok, ktoré spĺňajú kritériá článku 57 písm. a), b) alebo c) nariadenia (ES) č. 1907/2006, nesmú prekročiť generické ani špecifické koncentračné limity podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú určené špecifické koncentračné limity, mali by byť nadradené generickým.

Koncentračné limity látok spĺňajúcich kritériá článku 57 písm. d), e) alebo f) nariadenia (ES) č. 1907/2006 nesmú prekračovať 0,1 hmotnostného %.

Tieto látky/použitia látok sú špecificky oslobodené od uplatňovania tejto požiadavky:

Homogénne časti s hmotnosťou do 10 g

všetky uvedené výstražné upozornenia a rizikové vety

Nikel v nehrdzavejúcej oceli

 

Posudzovanie a overovanie: Za každú časť s hmotnosťou vyššou ako 10 g poskytne žiadateľ vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu so súvisiacou dokumentáciou, napr. vyhláseniami o splnení kritéria podpísanými dodávateľmi látok a kópiami príslušných kariet bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre látky alebo zmesi. Koncentračné limity sa uvádzajú v kartách bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre látky a zmesi.

Kritérium 6 –   Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Výnimka z oslobodenia v článku 6 ods. 6 sa nemôže udeliť, pokiaľ ide o látky určené ako látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, a zaradené do zoznamu ustanoveného v článku 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006, prítomné v zmesiach, vo výrobku alebo v akejkoľvek homogénnej časti komplexného výrobku v koncentráciách vyšších ako 0,1 %. Špecifické koncentračné limity určené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uplatňujú v prípade, že je koncentrácia nižšia ako 0,1 %.

Posudzovanie a overovanie: Zoznam látok určených ako látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, a zaradených do zoznamu navrhovaných látok v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 nájdete na webovej stránke:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Odkaz na zoznam by sa mal uviesť v deň podania žiadosti.

Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu so súvisiacou dokumentáciou, napr. vyhláseniami o splnení kritéria podpísanými dodávateľmi látok a kópiami príslušných kariet bezpečnostných údajov v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre látky alebo zmesi. Koncentračné limity sa uvádzajú v kartách bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre látky a zmesi.

Kritérium 7 –   Plastové časti

a)

Ak sa pri výrobe používa akýkoľvek plastifikátor, musí spĺňať požiadavky na nebezpečné látky stanovené v kritériách 5 a 6.

Okrem toho sa do produktu nesmie zámerne pridávať DNOP (di-n-oktyl-ftalát), DINP (di-izononyl-ftalát), DIDP (di-izodecyl-ftalát).

b)

Plastové časti nesmú mať obsah chlóru vyšší ako 50 hmotnostných %.

c)

Používať sa môžu iba biocídne produkty, ktoré obsahujú biocídne aktívne látky zahrnuté do prílohy IA k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (8) a ktoré sú povolené na použitie v počítačoch.

Posudzovanie a overovanie: Príslušnému udeľujúcemu orgánu sa predloží certifikát podpísaný výrobcom, v ktorom vyhlasuje súlad s týmito požiadavkami. Vyhlásenie o súlade, ktoré podpíšu dodávatelia plastov a biocídov, a kópie príslušných kariet bezpečnostných údajov vzťahujúcich sa na materiál a látky sa takisto predložia príslušnému udeľujúcemu orgánu. Všetky použité biocídy sa musia jasne označiť.

Kritérium 8 –   Hluk

„Nahlásená hladina zvuku váhy A“ (vzťahovaná na 1 pW) osobného počítača podľa odseku 3.2.5 normy ISO 9296 nepresahuje:

40 dB (A) v pohotovostnom režime prevádzky,

45 dB (A) pri prístupe na pevný disk.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušnému orgánu správu osvedčujúcu, že úrovne emisií hluku boli namerané v súlade s ISO 7779 a deklarované v súlade s ISO 9296. V správe sa uvádzajú namerané hladiny emisií hluku v pohotovostnom režime prevádzky a pri prístupe na pevný disk, ktoré sa musia deklarovať v súlade s odsekom 3.2.5 normy ISO 9296.

Kritérium 9 –   Obsah recyklovaného materiálu

Vonkajší plastový kryt systémovej jednotky, monitora a klávesnice musí obsahovať najmenej 10 hmotnostných % recyklovaného materiálu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie, v ktorom sa uvádza percentuálny podiel recyklovaného materiálu.

Kritérium 10 –   Návod na použitie

Osobný počítač a počítačový monitor sa predávajú s príslušným návodom na použitie, ktorý obsahuje odporúčania týkajúce sa jeho správneho ekologického používania. Tieto informácie musia byť umiestnené na jednom mieste v návode na použitie, ktoré sa dá ľahko nájsť, ako aj na webovej stránke výrobcu. Medzi tieto údaje patrí najmä:

a)

spotreba energie: hodnota TEC podľa ENERGY STAR v5.0, ako aj maximálny príkon v každom prevádzkovom režime. Okrem toho musia byť uvedené pokyny týkajúce sa spôsobu používania zariadení v energeticky úspornom režime;

b)

informácia o tom, že energetická efektívnosť znižuje spotrebu energie a tak šetrí peniaze prostredníctvom znižovania účtov za elektrinu a že odpojenie osobného počítača alebo počítačového monitora od elektrického prúdu zníži jeho spotrebu na nulu;

c)

tieto údaje o tom, ako znížiť spotrebu energie, keď sú osobné počítače a/alebo počítačové monitory nečinné:

i)

uvedením osobného počítača a/alebo počítačového monitora do režimu vypnutia sa zníži spotreba energie, ale stále sa bude spotrebúvať určité množstvo elektriny;

ii)

znížením jasu obrazovky sa zníži spotreba energie;

iii)

defragmentáciou disku počítača sa zníži spotreba energie a predĺži životnosť osobného počítača (nevzťahuje sa to na počítače s SSD mechanikami);

iv)

šetriče obrazoviek môžu osobným počítačom brániť v tom, aby sa prepli do režimu nižšej spotreby elektriny v čase nečinnosti. Zabezpečením toho, aby šetriče obrazovky neboli na počítačových monitoroch aktivované, sa preto dá znížiť spotreba energie;

d)

v návode na použitie alebo na webovej stránke výrobcu by mala byť uvedená informácia, aby používateľ vedel, kto je kvalifikovaný na opravu a údržbu osobného počítača a/alebo počítačového monitora, v prípade potreby vrátane kontaktných údajov;

e)

pokyny týkajúce sa ukončenia životnosti a vhodného zneškodnenia osobných počítačov a/alebo počítačových monitorov na skládkach druhotných surovín alebo prípadne prostredníctvom systémov vrátenia tovaru maloobchodníkom, ktoré musia byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES (9);

f)

informácia, že produktu bola udelená environmentálna značka EÚ, so stručným vysvetlením jej významu spolu so zmienkou o tom, že viac informácií o environmentálnej značke sa dá nájsť na webovej stránke: http://www.ecolabel.eu;

g)

každý návod na použitie/opravu by mal byť vytlačený na papieri s obsahom recyklovaného materiálu a nemal by byť vytlačený na papieri, pri ktorého bielení sa použil chlór.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, a poskytnúť príslušnému orgánu kópiu návodu na použitie. Tento návod na použitie by sa potom mal načítať na počítači, kde si ho používateľ môže prečítať, a sprístupniť na webovej stránke výrobcu.

Kritérium 11 –   Možnosť opravy používateľom

Žiadateľ poskytne jasné pokyny konečnému používateľovi vo forme návodu (v tlačenej alebo elektronickej podobe), aby mu umožnil vykonanie základných opráv. Žiadateľ takisto zaistí, aby boli náhradné súčiastky k dispozícii najmenej päť rokov od skončenia výroby týchto osobných počítačov a/alebo počítačových monitorov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť príslušnému orgánu vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa tieto požiadavky, spolu s kópiou návodu na opravu.

Kritérium 12 –   Spôsobilosť na demontáž

Výrobca musí preukázať, že demontáž osobného počítača/monitora môže ľahko vykonať vyškolený personál s použitím obvykle dostupných nástrojov na účely opráv a výmen opotrebovaných súčiastok, modernizácie starších alebo zastaraných častí a oddelenia súčiastok od materiálu a nakoniec na účely recyklácie alebo opätovného použitia.

Na uľahčenie demontáže:

a)

súčiastky osobného počítača sa musia dať demontovať, napr. skrutky, príchytky, najmä časti obsahujúce nebezpečné látky;

b)

s cieľom podpory zhodnocovania materiálu vysokej hodnoty sa musia dať dosky plošných spojov a/alebo súčiastky obsahujúce vzácne kovy ľahko odstrániť ručným spôsobom oddeľovania od produktu ako celku, ako aj od špecifických komponentov (napr. mechaník), ktoré takéto dosky obsahujú;

c)

žiadne plastové materiály v krytoch nesmú byť natreté vrstvou, ktorá by znemožňovala recykláciu alebo opätovné použitie;

d)

plastové časti na účely recyklácie musia obsahovať jeden polymér alebo kompatibilné polyméry, a ak ich hmotnosť presahuje 25 g, sú označené ako ISO 11469;

e)

kovové vložky, ktoré sa nedajú oddeliť, sa nemôžu používať;

f)

údaje o vlastnostiach a množstve nebezpečných látok v osobných počítačoch sa zhromažďujú v súlade so smernicou Rady 2006/121/ES (10) a s Globálne harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemických látok (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS).

Posudzovanie a overovanie: Spolu so žiadosťou sa predkladá aj správa o skúške s podrobným opisom demontáže osobného počítača. Musí obsahovať nákres rozloženého osobného počítača, v ktorom sú označené hlavné komponenty, ako aj všetky nebezpečné látky v nich. Môže mať písomný alebo audiovizuálny formát. Informácie o nebezpečných látkach sa musia poskytnúť príslušnému orgánu v podobe zoznamu materiálov s uvedením typu materiálu, použitého množstva a umiestnenia.

Kritérium 13 –   Predĺženie životnosti

Osobné počítače musia mať toto vybavenie:

i)

vymeniteľnú a rozšíriteľnú pamäť a grafické karty;

ii)

možnosť rozšírenia: existencia najmenej štyroch USB rozhraní.

Konštrukcia počítača musí takisto umožňovať konečnému používateľovi ľahkú výmenu a/alebo aktualizáciu hlavných komponentov (vrátane pamäťových mechaník, centrálneho procesora a kariet), napríklad s použitím západkových, zasúvacích/vysúvacích alebo kazetových puzdier pre komponenty.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie, že produkt spĺňa tieto požiadavky.

Kritérium 14 –   Balenie

Ak sa používajú lepenky, musia byť vyrobené minimálne z 80 % z recyklovaného materiálu. Ak sa na konečné balenie používajú plastové vrecká, musia byť vyrobené aspoň zo 75 % recyklovaného materiálu alebo musia byť biologicky rozložiteľné alebo kompostovateľné v súlade s vymedzeniami uvedenými v EN 13432.

Posudzovanie a overovanie: K žiadosti sa poskytne vzorka balenia produktu spolu s príslušným vyhlásením o súlade s týmto kritériom. Tomuto kritériu musí zodpovedať iba primárny obal, ako je vymedzený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES (11).

Kritérium 15 –   Informácie uvedené na environmentálnej značke

Alternatívna značka s textovým poľom musí obsahovať tento text:

„—

vysoká energetická efektívnosť

konštrukcia uľahčujúca recykláciu, opravy a aktualizáciu

podsvietenie neobsahuje ortuť (ak ide o počítačové monitory).“

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o tom, že produkt spĺňa túto požiadavku, a predkladá kópiu environmentálnej značky v podobe, v akej sa objaví na obale a/alebo produkte a/alebo v sprievodnej dokumentácii.


(1)  Vymedzené v ENERGY STAR v5.0 okrem požiadavky týkajúcej sa spánku obrazovky.

(2)  Nevzťahuje sa na počítače typu tenký klient.

(3)  Počítače typu tenký klient – platí iba v prípade, že aktualizácia softvéru z centrálne riadenej siete prebieha v čase, keď je počítač v režime spánku alebo vypnutý. Od tejto požiadavky sú oslobodené počítače typu tenký klient, pri ktorých sa v rámci štandardu nevyžaduje plánovanie aktualizácií klientskeho softvéru mimo prevádzkových hodín.

(4)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(6)  Podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

(7)  Podľa smernice Rady 67/548/EHS (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.

(10)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 850.

(11)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.