ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.141.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
27. mája 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 493/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov

13

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/292/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ

17

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2011/293/EÚ

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Maroko č. 1/2011 z 30. marca 2011, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie prílohy II k protokolu č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na druhej strane, v ktorej sa uvádza zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu

66

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

27.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 492/2011

z 5. apríla 2011

o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva (3) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Mala by sa zabezpečiť sloboda pohybu pracovníkov v rámci Únie. Dosiahnutie tohto cieľa predpokladá odstránenie akejkoľvek diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti medzi pracovníkmi členských štátov, pokiaľ ide o zamestnávanie, odmeňovanie a ostatné pracovné podmienky, ako aj práva týchto pracovníkov voľne sa pohybovať v rámci Únie na účely výkonu zamestnania s výhradou akýchkoľvek obmedzení opodstatnených z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

(3)

Mali by sa prijať ustanovenia, ktoré by umožnili dosiahnuť ciele ustanovené v článkoch 45 a 46 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti slobody pohybu.

(4)

Sloboda pohybu je základným právom pracovníkov a ich rodín. Mobilita pracovných síl v rámci Únie musí byť jedným zo spôsobov, ktorými sa pracovníkom zaručuje možnosť zlepšiť si svoje životné a pracovné podmienky a podporiť spoločenský postup, pričom zároveň pomáha uspokojiť požiadavky ekonomík členských štátov. Malo by sa potvrdiť právo všetkých pracovníkov v členských štátoch vykonávať činnosť podľa vlastnej voľby v rámci Únie.

(5)

Toto právo by mali požívať bez diskriminácie stáli pracovníci, sezónni pracovníci, cezhraniční pracovníci a tí, ktorí vykonávajú činnosť s cieľom poskytovať služby.

(6)

Právo na slobodu pohybu, ak sa má uplatňovať objektívne, slobodne a dôstojne, si vyžaduje, aby sa skutočne aj právne zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie vo všetkých otázkach súvisiacich so samotným výkonom zamestnania a v možnosti prístupu k ubytovaniu a tiež aby sa odstránili prekážky mobility pracovníkov, najmä pokiaľ ide o podmienky integrácie rodiny pracovníka v hostiteľskej krajine.

(7)

Zásada zákazu diskriminácie pracovníkov Únie si vyžaduje, aby všetci štátni príslušníci členských štátov mali rovnakú prednosť, pokiaľ ide o zamestnanie, akú majú vlastní pracovníci daného členského štátu.

(8)

Mechanizmus obsadzovania voľných miest predovšetkým pomocou priamej spolupráce medzi centrálnymi službami zamestnanosti a tiež medzi regionálnymi službami, ako aj koordináciou výmeny informácií zabezpečuje vo všeobecnosti presnejšiu predstavu o trhu práce. Pracovníci, ktorí sa chcú presťahovať, by mali byť takisto pravidelne informovaní o životných a pracovných podmienkach.

(9)

Medzi slobodou pohybu pracovníkov, zamestnaním a odbornou prípravou je úzka nadväznosť, najmä ak odborná príprava má za cieľ umožniť pracovníkom uchádzať sa o ponúkané zamestnanie v iných regiónoch Únie. Táto nadväznosť nabáda na to, aby sa problémy vznikajúce v tejto súvislosti neposudzovali oddelene, ale považovali sa za vzájomne závislé, aj s prihliadnutím na problémy zamestnanosti na regionálnej úrovni. Preto je potrebné usmerňovať snahy členských štátov ku koordinácii ich politík zamestnanosti,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ZAMESTNANIE, ROVNAKÉ ZAOBCHÁDZANIE A RODINY PRACOVNÍKOV

ODDIEL 1

Prístup k zamestnaniu

Článok 1

1.   Každý štátny príslušník členského štátu, bez ohľadu na jeho bydlisko, má právo na prístup k zamestnaniu a jeho výkon na území iného členského štátu v súlade s ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení o zamestnávaní štátnych príslušníkov tohto štátu.

2.   Štátny príslušník členského štátu má predovšetkým právo na prístup k voľným pracovným miestam na území iného členského štátu s rovnakou prednosťou ako štátni príslušníci tohto štátu.

Článok 2

Ktorýkoľvek štátny príslušník členského štátu si môže s ktorýmkoľvek zamestnávateľom vykonávajúcim činnosť na území členského štátu vymeniť žiadosť o zamestnanie a ponuku zamestnania a spoločne môžu uzavrieť a plniť pracovnú zmluvu v súlade s platnými ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení bez toho, aby z nich vyplývala akákoľvek diskriminácia.

Článok 3

1.   V súlade s týmto nariadením sa nepoužijú ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, prípadne správne postupy členského štátu:

a)

ak obmedzujú žiadosť o zamestnanie a ponuku zamestnania alebo právo prístupu štátnych príslušníkov iného členského štátu k zamestnaniu a jeho výkonu, prípadne ak s tým spájajú podmienky, ktoré neuplatňujú na vlastných štátnych príslušníkov, alebo

b)

ak ich výlučným alebo zásadným cieľom alebo účinkom je zabrániť štátnym príslušníkom iných členských štátov získať ponúkané zamestnanie, aj keď sa ich uplatňovanie neviaže na štátnu príslušnosť.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na podmienky, ktoré sa týkajú jazykových znalostí požadovaných z dôvodu charakteru miesta, ktoré má byť obsadené.

2.   Ustanovenia alebo postupy členského štátu uvedené v odseku 1 prvom pododseku zahŕňajú najmä tie, ktoré:

a)

predpisujú osobitný postup pri prijímaní cudzincov do zamestnania;

b)

obmedzujú inzerciu voľných pracovných miest v tlači alebo inom médiu alebo ju podmieňujú inými požiadavkami, ako sú tie, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k zamestnávateľom vykonávajúcim svoju činnosť na území tohto členského štátu;

c)

podmieňujú prístup k zamestnaniu zaevidovaním sa na úradoch práce alebo bránia prijatiu jednotlivých pracovníkov, ak ide o osoby, ktoré nemajú bydlisko na území daného štátu.

Článok 4

1.   Ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení členských štátov, ktoré číselne alebo percentuálne obmedzujú zamestnávanie cudzincov v ktoromkoľvek podniku, odvetví alebo regióne, prípadne na celoštátnej úrovni, sa nepoužijú na štátnych príslušníkov ostatných členských štátov.

2.   Ak sa v členskom štáte poskytnutie akejkoľvek výhody podniku podmieňuje minimálnym percentom zamestnávaných vlastných štátnych príslušníkov, štátni príslušníci iných členských štátov sa na tieto účely považujú za vlastných štátnych príslušníkov, pokiaľ smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (5) neustanovuje inak.

Článok 5

Štátnemu príslušníkovi členského štátu, ktorý sa uchádza o zamestnanie na území iného členského štátu, poskytnú úrady práce v tomto štáte rovnakú pomoc, akú poskytujú vlastným štátnym príslušníkom, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie.

Článok 6

1.   Zamestnanie a pridelenie miesta štátnemu príslušníkovi jedného členského štátu v inom členskom štáte nie je závislé od zdravotných, odborných ani iných kritérií, ktoré sú diskriminačné z dôvodu štátnej príslušnosti v porovnaní s kritériami uplatňovanými na štátnych príslušníkov iného členského štátu, ktorí chcú vykonávať rovnakú činnosť.

2.   Štátny príslušník, ktorý dostal menovitú ponuku od zamestnávateľa v inom členskom štáte, ako je štát, ktorého je štátnym príslušníkom, môže byť podrobený testu odborných schopností, ak to zamestnávateľ vo svojej ponuke zamestnania výslovne požaduje.

ODDIEL 2

Zamestnanie a rovnosť zaobchádzania

Článok 7

1.   S pracovníkom, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, sa na území iného členského štátu nesmie z dôvodu jeho štátnej príslušnosti zaobchádzať inak ako s vlastnými pracovníkmi, pokiaľ ide o podmienky zamestnania a pracovné podmienky, najmä odmeňovanie, prepustenie, a ak by sa stal nezamestnaným, opätovné začlenenie do práce alebo zamestnania.

2.   Takýto pracovník požíva rovnaké sociálne a daňové výhody ako vlastní pracovníci.

3.   Taktiež má na základe rovnakého práva a za rovnakých podmienok ako vlastní pracovníci prístup k príprave v odborných školách a rekvalifikačných strediskách.

4.   Každá klauzula kolektívnej alebo individuálnej zmluvy alebo akejkoľvek inej kolektívnej úpravy týkajúcej sa prístupu k zamestnaniu, výkonu zamestnania, odmeňovania a ďalších pracovných podmienok alebo prepustenia je neplatná, ak ustanovuje alebo povoľuje diskriminačné podmienky vo vzťahu k pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov.

Článok 8

Pracovník, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu a ktorý je zamestnaný na území iného členského štátu, požíva rovnosť v zaobchádzaní, pokiaľ ide o členstvo v odboroch a výkon s ním súvisiacich práv vrátane hlasovacieho práva a prístupu k správnym alebo riadiacim postom v odborovej organizácii. Môže byť vylúčený z účasti na riadení inštitúcií upravených verejným právom a z vykonávania funkcie upravenej verejným právom. Ďalej má právo stať sa členom orgánov zastupujúcich pracovníkov v podniku.

Prvý odsek tohto článku nemá vplyv na zákony ani iné právne predpisy v niektorých členských štátoch, ktoré pracovníkom pochádzajúcim z iných členských štátov poskytujú širšie práva.

Článok 9

1.   Pracovníkovi, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu a je zamestnaný na území iného členského štátu, patria všetky práva a výhody poskytované vlastným pracovníkom vo veciach ubytovania vrátane prístupu k vlastníctvu ubytovania, ktoré potrebuje.

2.   Pracovník uvedený v odseku 1 má rovnaké právo ako vlastní štátni príslušníci zapísať sa do zoznamu žiadateľov o ubytovanie v regióne, kde je zamestnaný, pokiaľ takéto zoznamy existujú, a požíva z toho vyplývajúce výhody a práva.

Ak jeho rodina zostala v štáte, z ktorého pochádza, považuje sa jeho rodina na uvedený účel za rodinu žijúcu v tomto regióne, ak sa podobný predpoklad vzťahuje na vlastných pracovníkov.

ODDIEL 3

Rodiny pracovníkov

Článok 10

Deti štátneho príslušníka členského štátu, ktorý je alebo bol zamestnaný na území iného členského štátu, sa prijímajú na všeobecnovzdelávacie, učňovské a odborné štúdium v tomto štáte za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu, ak tieto deti majú bydlisko na jeho území.

Členské štáty podporia všetky snahy, aby týmto deťom umožnili navštevovať uvedené štúdium za čo najlepších podmienok.

KAPITOLA II

OBSADZOVANIE VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST A VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ O ZAMESTNANIE

ODDIEL 1

Spolupráca medzi členskými štátmi a s komisiou

Článok 11

1.   Členské štáty alebo Komisia podnietia alebo spoločne vypracujú štúdie o zamestnanosti alebo nezamestnanosti, ktoré pokladajú za potrebné pre slobodu pohybu pracovníkov v rámci Únie.

Centrálne služby zamestnanosti členských štátov navzájom medzi sebou a s Komisiou úzko spolupracujú s cieľom spoločne postupovať pri obsadzovaní voľných pracovných miest a vybavovaní žiadostí o zamestnanie v rámci Únie a následnom umiestňovaní pracovníkov do zamestnania.

2.   Členské štáty na tento účel ustanovia špecializované služby, ktoré poveria úlohou organizovať prácu v oblastiach spoločného postupu uvedených v odseku 1 druhom pododseku a spolupracovať navzájom medzi sebou, ako aj s útvarmi Komisie.

Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu v ustanovení týchto služieb; Komisia uverejní príslušné údaje pre informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

1.   Členské štáty predložia Komisii informácie o problémoch vznikajúcich v súvislosti so slobodou pohybu a zamestnávaním pracovníkov a podrobný opis stavu a vývoja zamestnanosti.

2.   S prihliadnutím v najvyššej možnej miere na stanovisko technického výboru uvedeného v článku 29 (ďalej len „technický výbor“) Komisia určí spôsob, akým sa majú vypracovať informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.

3.   V súlade s postupom ustanoveným Komisiou, s prihliadnutím v najvyššej možnej miere na stanovisko technického výboru, špecializovaná služba každého členského štátu zašle špecializovaným službám ostatných členských štátov a Európskemu úradu pre koordináciu uvedenému v článku 18 informácie o životných a pracovných podmienkach a stave trhu práce, ktoré by mohli usmerniť pracovníkov z ostatných členských štátov. Tieto informácie sa budú pravidelne aktualizovať.

Špecializované služby ostatných členských štátov zabezpečia rozšírenie týchto informácií predovšetkým ich rozposlaním príslušným službám zamestnanosti a všetkými vhodnými komunikačnými prostriedkami na informovanie dotknutých pracovníkov.

ODDIEL 2

Spôsob obsadzovania voľných pracovných miest

Článok 13

1.   Špecializovaná služba každého členského štátu bude pravidelne zasielať špecializovaným službám ostatných členských štátov a Európskemu úradu pre koordináciu uvedenému v článku 18:

a)

podrobnosti o voľných pracovných miestach, ktoré by mohli byť obsadené štátnymi príslušníkmi iných členských štátov;

b)

podrobnosti o voľných pracovných miestach oznámených tretím krajinám;

c)

podrobnosti o žiadostiach o zamestnanie predložených tými, ktorí formálne vyjadrili želanie pracovať v inom členskom štáte;

d)

informácie o uchádzačoch, ktorí prejavili ochotu prijať zamestnanie v inej krajine, roztriedené podľa regiónov a odborov činnosti.

Špecializovaná služba každého členského štátu zašle tieto informácie bez zbytočného odkladu príslušným službám zamestnanosti a fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania.

2.   Podrobnosti o voľných pracovných miestach a žiadostiach uvedených v odseku 1 sa rozošlú podľa jednotného systému, ktorý určí Európsky úrad pre koordináciu uvedený v článku 18 v spolupráci s technickým výborom.

V prípade potreby je možné tento systém upraviť.

Článok 14

1.   Všetky údaje o voľných pracovných miestach uvedené v článku 13 oznámené službám zamestnanosti členského štátu sa oznámia príslušným službám zamestnanosti ostatných dotknutých členských štátov, ktoré ich spracujú.

Takéto služby zamestnanosti zašlú službám zamestnanosti prvého členského štátu podrobnosti o vhodných žiadostiach o zamestnanie.

2.   Na žiadosti o zamestnanie uvedené v článku 13 ods. 1 prvom pododseku písm. c) odpovie príslušná služba zamestnanosti členského štátu v primeranej lehote neprevyšujúcej jeden mesiac.

3.   Služby zamestnanosti priznajú pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, rovnakú prioritu, akú príslušné právne predpisy priznávajú vlastným štátnym príslušníkom pred pracovníkmi z tretích krajín.

Článok 15

1.   Ustanovenia článku 14 vykonávajú špecializované služby. Pokiaľ ich však splnomocnili centrálne služby a pokiaľ to umožňuje organizácia služieb zamestnanosti členského štátu a používané techniky umiestňovania pracovníkov:

a)

regionálne služby zamestnanosti členských štátov:

i)

priamo sprostredkúvajú a obsadzujú voľné pracovné miesta žiadosťami o zamestnanie na základe informácií uvedených v článku 13, ktoré sú východiskom pre primerané opatrenia;

ii)

nadväzujú priame vzťahy na obsadenie voľných pracovných miest:

ak ide o voľné pracovné miesto ponúknuté konkrétnemu pracovníkovi,

pri jednotlivých žiadostiach o zamestnanie zaslaných buď konkrétnej službe zamestnanosti, alebo zamestnávateľovi, ktorý vykonáva svoju činnosť v regióne patriacom pod pôsobnosť tejto služby,

ak sa obsadzovanie voľných pracovných miest týka sezónnych pracovníkov, ktorých treba prijať v čo najkratšom čase;

b)

služby dvoch alebo viacerých členských štátov, ktoré sú miestne príslušné pre pohraničné regióny, si pravidelne vymieňajú údaje týkajúce sa voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie v ich regióne a v súlade s úpravou platnou pre vzťahy s ostatnými službami zamestnanosti svojich krajín priamo sprostredkúvajú a obsadzujú voľné pracovné miesta žiadosťami o zamestnanie.

Služby zamestnanosti miestne príslušné pre pohraničné regióny v prípade potreby nadviažu spoluprácu a vytvoria štruktúry služieb poskytujúce:

užívateľom čo najviac praktických informácií o rôznych aspektoch mobility a

sociálnym a hospodárskym partnerom, sociálnym službám (najmä verejným, súkromným a verejnoprospešným službám) a všetkým dotknutým inštitúciám rámec koordinovaných opatrení vzťahujúcich sa na mobilitu;

c)

oficiálne služby zamestnanosti, ktoré sa zameriavajú na určité povolania alebo osobitné kategórie osôb, navzájom priamo spolupracujú.

2.   Príslušné členské štáty poskytnú Komisii zoznam vypracovaný na základe vzájomnej súčinnosti služieb uvedených v odseku 1; Komisia tento zoznam a všetky jeho zmeny uverejní pre informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Prijatie postupov pri prijímaní do zamestnania uplatňovaných vykonávajúcimi orgánmi ustanovenými podľa zmlúv uzavretých medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi nie je povinné.

ODDIEL 3

Opatrenia na kontrolu rovnováhy trhu práce

Článok 17

1.   Na základe správy Komisie vypracovanej na základe informácií poskytnutých členskými štátmi členské štáty spolu s Komisiou najmenej raz za rok spoločne analyzujú výsledky právnej úpravy Únie, pokiaľ ide o voľné pracovné miesta a žiadosti o zamestnanie.

2.   Členské štáty spolu s Komisiou preskúmajú všetky možnosti, ako pri obsadzovaní voľných pracovných miest zabezpečiť prednosť štátnym príslušníkom členských štátov tak, aby sa v rámci Únie dosiahla rovnováha medzi voľnými pracovnými miestami a žiadosťami o zamestnanie. Na tento účel prijmú všetky potrebné opatrenia.

3.   Komisia každé dva roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní kapitoly II, v ktorej zhrnie požadované informácie a údaje získané z pripravených štúdií a prieskumov a zdôrazní užitočné otázky týkajúce sa vývoja trhu práce Únie.

ODDIEL 4

Európsky úrad pre koordináciu

Článok 18

Hlavnou úlohou Európskeho úradu pre koordináciu voľných pracovných miest a žiadostí o zamestnanie (ďalej len „Európsky úrad pre koordináciu“) zriadeného v rámci Komisie je podporovať obsadzovanie voľných pracovných miest na úrovni Únie. Úrad je zodpovedný predovšetkým za všetky technické úlohy, ktoré na základe ustanovení tohto nariadenia pripadajú v tejto oblasti Komisii, najmä za pomoc vnútroštátnym službám zamestnanosti.

Európsky úrad pre koordináciu zhromažďuje informácie uvedené v článkoch 12 a 13 a údaje vyplývajúce zo štúdií a prieskumov vykonaných v súlade s článkom 11, aby sa zverejnili všetky užitočné fakty týkajúce sa predvídateľného vývoja na trhu práce Únie; tieto fakty oznamuje špecializovaným službám členských štátov, ako aj poradnému výboru uvedenému v článku 21 a technickému výboru.

Článok 19

1.   Európsky úrad pre koordináciu zodpovedá predovšetkým za:

a)

koordináciu praktických opatrení potrebných na sprostredkovanie a obsadzovanie voľných pracovných miest žiadosťami o zamestnanie na úrovni Únie a za analýzu z toho vyplývajúceho pohybu pracovníkov;

b)

prispievanie k dosiahnutiu týchto cieľov tým, že v spolupráci s technickým výborom uplatňuje spoločné postupy na správnej a technickej úrovni;

c)

to, že v prípade osobitnej potreby a po dohode so špecializovanými službami skoordinuje ponuky voľných pracovných miest so žiadosťami o zamestnanie a požiada špecializované služby o ich vybavenie.

2.   Európsky úrad pre koordináciu postupuje špecializovaným službám informácie o voľných pracovných miestach a žiadosti o zamestnanie, ktoré boli zaslané priamo Komisii; špecializované služby ho informujú o ich ďalšom spracovaní.

Článok 20

Komisia môže po dohode s príslušným úradom každého členského štátu a v súlade s podmienkami a postupmi, ktoré určí na základe stanoviska technického výboru, organizovať návštevy a služobné pobyty pracovníkov úradov ostatných členských štátov a zabezpečovať odborné programy pre špecializovaných pracovníkov.

KAPITOLA III

VÝBORY NA ZABEZPEČENIE ÚZKEJ SPOLUPRÁCE MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI VO VECIACH SÚVISIACICH SO SLOBODOU POHYBU PRACOVNÍKOV A ICH ZAMESTNÁVANIA

ODDIEL 1

Poradný výbor

Článok 21

Poradný výbor zodpovedá za pomoc Komisii pri posudzovaní všetkých otázok vyplývajúcich z uplatňovania Zmluvy o fungovaní Európskej únie a za opatrenia prijaté na jej vykonanie vo veciach súvisiacich so slobodou pohybu pracovníkov a ich zamestnávaním.

Článok 22

Poradný výbor zodpovedá najmä za:

a)

posudzovanie problémov súvisiacich so slobodou pohybu a zamestnávaním v rámci vnútroštátnej politiky pracovných síl s cieľom koordinovať politiku zamestnanosti členských štátov na úrovni Únie, a tým prispievať k rozvoju hospodárstva a zlepšeniu rovnováhy na trhu práce;

b)

všeobecné hodnotenie účinkov vykonávania tohto nariadenia a všetkých doplňujúcich opatrení;

c)

predkladanie zdôvodnených návrhov na zmenu a doplnenie tohto nariadenia Komisii;

d)

vypracúvanie zdôvodnených stanovísk o všeobecných alebo zásadných otázkach, a to na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy, najmä o výmene informácií týkajúcich sa vývoja na trhu práce, o pohybe pracovníkov medzi členskými štátmi, o programoch alebo opatreniach na rozvoj poradenstva pri voľbe povolania a odbornej príprave, ktoré môžu rozšíriť možnosti slobody pohybu a zamestnávania, a o všetkých formách pomoci pracovníkom a ich rodinám vrátane sociálnej pomoci a ubytovania pracovníkov.

Článok 23

1.   Poradný výbor tvorí po šesť členov z každého členského štátu, z ktorých dvaja zastupujú vládu, dvaja odborové organizácie a dvaja združenia zamestnávateľov.

2.   Pre každú kategóriu uvedenú v odseku 1 vymenuje každý členský štát jedného náhradníka.

3.   Funkčné obdobie členov a ich náhradníkov je dva roky. Ich vymenovanie možno predĺžiť.

Po uplynutí funkčného obdobia zostávajú členovia a ich náhradníci vo funkcii, kým nie sú nahradení alebo kým nie sú znovu vymenovaní.

Článok 24

Členov poradného výboru a ich náhradníkov vymenuje Rada, ktorá sa pri výbere zástupcov odborov a združení zamestnávateľov usiluje o dosiahnutie primeraného zastúpenia jednotlivých dotknutých hospodárskych odvetví vo výbore.

Zoznam členov a ich náhradníkov uverejní Rada pre informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 25

Poradnému výboru predsedá člen Komisie alebo jeho zástupca. Predseda nemá hlasovacie právo. Výbor sa schádza najmenej dvakrát ročne. Zvoláva ho predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny členov.

Sekretariát výboru zabezpečuje Komisia.

Článok 26

Predseda môže pozvať jednotlivcov alebo zástupcov orgánov, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v oblasti zamestnávania alebo pohybu pracovníkov, aby sa zúčastnili na zasadaniach výboru ako pozorovatelia alebo experti. Predsedovi môžu pomáhať odborní poradcovia.

Článok 27

1.   Stanovisko poradného výboru je platné, len ak sú prítomné dve tretiny členov.

2.   Stanoviská musia byť odôvodnené. Prijímajú sa absolútnou väčšinou platných hlasov; na žiadosť menšiny sa k nim pripojí písomné vyhlásenie o ňou vyjadrených názoroch.

Článok 28

Poradný výbor ustanoví svoje pracovné metódy v rokovacom poriadku, ktorý nadobudne platnosť po tom, ako ho po získaní stanoviska Komisie schváli Rada. Na základe rovnakého postupu nadobudne platnosť každá zmena rokovacieho poriadku, ktorú výbor prijme.

ODDIEL 2

Technický výbor

Článok 29

Technický výbor zodpovedá za pomoc Komisii pri príprave, podpore a následnom zabezpečovaní technických prác a opatrení na vykonávanie tohto nariadenia a všetkých doplňujúcich opatrení.

Článok 30

Technický výbor zodpovedá najmä:

a)

za podporu a rozvoj spolupráce medzi príslušnými orgánmi verejnej správy členských štátov vo všetkých technických otázkach súvisiacich so slobodou pohybu pracovníkov a ich zamestnávaním;

b)

za vypracúvanie postupov pri organizovaní spoločných činností príslušných štátnych orgánov;

c)

za uľahčovanie zhromažďovania informácií, ktoré by mohli byť užitočné pre Komisiu a pre štúdie a prieskumy, ktoré predpokladá toto nariadenie, a za podporu výmeny informácií a skúseností medzi príslušnými správnymi orgánmi;

d)

za skúmanie zbližovania kritérií, prostredníctvom ktorých členské štáty hodnotia stav na svojom trhu práce, z technického hľadiska.

Článok 31

1.   Technický výbor sa skladá zo zástupcov vlád členských štátov. Každá vláda vymenuje za člena technického výboru jedného z členov, ktorí ju zastupujú v poradnom výbore.

2.   Každá vláda vymenuje náhradníka spomedzi svojich ostatných zástupcov v poradnom výbore, z členov alebo náhradníkov.

Článok 32

Technickému výboru predsedá člen Komisie alebo jeho zástupca. Predseda nemá hlasovacie právo. Predsedovi a členom výboru môžu pomáhať odborní poradcovia.

Sekretariát výboru zabezpečuje Komisia.

Článok 33

Návrhy a stanoviská, ktoré prijme technický výbor, sa predkladajú Komisii a je o nich informovaný poradný výbor. K všetkým návrhom a stanoviskám sa pripojí písomné vyhlásenie o názoroch, ktoré vyjadrili jednotliví členovia technického výboru, ak o to požiadajú.

Článok 34

Technický výbor určuje svoje pracovné metódy v rokovacom poriadku, ktorý nadobudne platnosť po tom, ako ho po získaní stanoviska Komisie schváli Rada. Na základe rovnakého postupu nadobudne platnosť každá zmena rokovacieho poriadku, ktorú výbor prijme.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 35

Rokovacie poriadky poradného výboru a technického výboru, ktoré sú v platnosti od 8. novembra 1968, zostávajú naďalej v platnosti.

Článok 36

1.   Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktoré sa týkajú prístupu ku kvalifikovaným povolaniam v oblasti jadrovej energie, ani ďalšie opatrenia prijaté na vykonanie uvedenej zmluvy.

Toto nariadenie sa však vzťahuje na kategóriu pracovníkov uvedenú v prvom pododseku a na ich rodinných príslušníkov, pokiaľ ich právne postavenie neupravuje uvedená zmluva alebo opatrenia.

2.   Týmto nariadením nie sú dotknuté opatrenia prijaté v súlade s článkom 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

3.   Týmto nariadením nie sú dotknuté ani povinnosti členských štátov, ktoré im vyplývajú z osobitných vzťahov alebo budúcich dohôd s niektorými mimoeurópskymi štátmi alebo územiami založených na inštitucionálnych prepojeniach existujúcich k 8. novembru 1968, alebo z dohôd, ktoré existovali k 8. novembru 1968 s niektorými mimoeurópskymi štátmi alebo územiami, založených na inštitucionálnych prepojeniach medzi nimi.

Pracovníci z takýchto štátov alebo území, ktorí v súlade s týmto ustanovením vykonávajú zamestnanie na území jedného z týchto členských štátov, sa na území ostatných členských štátov nemôžu dovolávať výhod vyplývajúcich z ustanovení tohto nariadenia.

Článok 37

Členské štáty oznámia Komisii pre informáciu znenie vzájomných dohôd, dohovorov alebo dohodnutých postupov v oblasti pracovných síl v čase medzi ich podpisom a nadobudnutím ich platnosti.

Článok 38

Komisia prijme v súlade s týmto nariadením opatrenia na jeho vykonanie. Na tento účel koná v úzkej spolupráci s ústrednými orgánmi verejnej správy členských štátov.

Článok 39

Správne výdavky poradného výboru a technického výboru sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie v časti, ktorá sa vzťahuje na Komisiu.

Článok 40

Toto nariadenie sa vzťahuje na členské štáty a ich štátnych príslušníkov bez toho, aby boli dotknuté články 2 a 3.

Článok 41

Nariadenie (EHS) č. 1612/68 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 42

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 5. apríla 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsednička

GYŐRI E.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 170.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. marca 2011.

(3)  Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68

(Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2).

 

Nariadenie Rady (EHS) č. 312/76

(Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 2).

 

Nariadenie Rady (EHS) č. 2434/92

(Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 1).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES

(Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

Iba článok 38 ods. 1.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 1612/68

Toto nariadenie

časť I

kapitola I

hlava I

oddiel 1

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 3 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 2

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

hlava II

oddiel 2

článok 7

článok 7

článok 8 ods. 1

článok 8

článok 9

článok 9

hlava III

oddiel 3

článok 12

článok 10

časť II

kapitola II

hlava I

oddiel 1

článok 13

článok 11

článok 14

článok 12

hlava II

oddiel 2

článok 15

článok 13

článok 16

článok 14

článok 17

článok 15

článok 18

článok 16

hlava III

oddiel 3

článok 19

článok 17

hlava IV

oddiel 4

článok 21

článok 18

článok 22

článok 19

článok 23

článok 20

časť III

kapitola III

hlava I

oddiel 1

článok 24

článok 21

článok 25

článok 22

článok 26

článok 23

článok 27

článok 24

článok 28

článok 25

článok 29

článok 26

článok 30

článok 27

článok 31

článok 28

hlava II

oddiel 2

článok 32

článok 29

článok 33

článok 30

článok 34

článok 31

článok 35

článok 32

článok 36

článok 33

článok 37

článok 34

časť IV

kapitola IV

hlava I

článok 38

článok 39

článok 35

článok 40

článok 41

hlava II

článok 42 ods. 1

článok 36 ods. 1

článok 42 ods. 2

článok 36 ods. 2

článok 42 ods. 3 prvý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 36 ods. 3 prvý pododsek

článok 42 ods. 3 druhý pododsek

článok 36 ods. 3 druhý pododsek

článok 43

článok 37

článok 44

článok 38

článok 45

článok 46

článok 39

článok 47

článok 40

článok 41

článok 48

článok 42

príloha I

príloha II


27.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/13


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 493/2011

z 5. apríla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej Únie, a najmä na jej článok 79 ods. 2 písm. c) a článok 74,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 (2) stanovuje povinnosť vytvoriť formy spolupráce medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi členských štátov, ciele takejto spolupráce, funkcie a príslušné kvalifikačné predpoklady týchto styčných dôstojníkov, ako aj ich práva a povinnosti voči hostiteľskej krajine a vysielajúcemu členskému štátu.

(2)

Rozhodnutím Rady 2005/267/ES (3) sa vytvorila bezpečná webová informačná a koordinačná sieť pre služby riadenia migrácie členských štátov na výmenu informácií o nezákonnej migrácii, nelegálnom vstupe a prisťahovalectve a návrate osôb, ktoré nemajú oprávnený pobyt. Na základe uvedeného rozhodnutia sa prvky na výmenu informácií majú zahrnúť do siete imigračných styčných dôstojníkov.

(3)

Nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (4) sa zriadila Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex). Úlohou agentúry Frontex je príprava všeobecných a prispôsobených analýz rizika, ktoré sa predkladajú Rade a Komisii.

(4)

Imigrační styční dôstojníci majú zhromažďovať informácie týkajúce sa nelegálneho prisťahovalectva, ktoré sa používajú buď na operačnej, alebo strategickej úrovni, alebo na oboch úrovniach. Takéto informácie by mohli výrazne prispieť k činnostiam agentúry Frontex súvisiacim s analýzou rizika a na tento účel by sa mala rozvinúť užšia spolupráca medzi rôznymi sieťami imigračných styčných dôstojníkov a agentúrou Frontex.

(5)

Všetky členské štáty by mali mať v prípade potreby možnosť iniciovať zasadnutia medzi imigračnými styčnými dôstojníkmi vyslanými do konkrétnej tretej krajiny alebo regiónu s cieľom posilniť spoluprácu medzi nimi. Zástupcovia Komisie a agentúry Frontex by sa mali zúčastňovať na týchto zasadnutiach. Malo by byť možné prizvať aj iné orgány a úrady, ako je Európsky podporný úrad pre azyl a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.

(6)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES (5) sa zriadil Fond pre vonkajšie hranice na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov s cieľom prispieť k posilneniu oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a uplatňovaniu zásady solidarity medzi členskými štátmi. Malo by sa umožniť, aby sa dostupné zdroje z Fondu pre vonkajšie hranice použili na posilnenie činností organizovaných konzulárnymi a ďalšími orgánmi členských štátov v tretích krajinách a na podporu posilnenia operačnej kapacity rôznych sietí imigračných styčných dôstojníkov, čím sa podporí účinnejšia spolupráca medzi členskými štátmi prostredníctvom týchto sietí.

(7)

Európsky parlament, Rada a Komisia by mali byť pravidelne informovaní o činnostiach sietí imigračných styčných dôstojníkov v špecifických krajinách a/alebo regiónoch osobitného záujmu pre Úniu a o situácii v týchto krajinách a/alebo regiónoch vo veciach týkajúcich sa nelegálneho prisťahovalectva. Výber špecifických krajín a/alebo regiónov osobitného záujmu pre Úniu by mal byť založený na objektívnych migračných ukazovateľoch, medzi ktoré patrí štatistika o nelegálnom prisťahovalectve a analýzy rizika a iné relevantné informácie alebo správy vypracované agentúrou Frontex a Európskym podporným úradom pre azyl, a mal by zohľadňovať celkovú politiku Únie v oblasti vonkajších vzťahov.

(8)

Nariadenie (ES) č. 377/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to prispôsobenie súčasných ustanovení Únie o vytvorení a fungovaní sietí imigračných styčných dôstojníkov s cieľom zohľadniť zmeny v právnych predpisoch Únie a praktické skúsenosti získané v tejto súvislosti, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

V súlade s článkom 6 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie a vyjadrené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(11)

Spojené kráľovstvo sa zúčastňuje na tomto nariadení v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (6).

(12)

Írsko sa zúčastňuje na tomto nariadení v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (7).

(13)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, Dánsko sa v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude implementovať do svojho vnútroštátneho práva.

(14)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (8), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A a E rozhodnutia Rady 1999/437/ES (9) o určitých vykonávacích predpisoch na uplatňovanie uvedenej dohody.

(15)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (10), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A a E rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (11).

(16)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu podpísaného medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A a E rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES (12),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Nariadenie (ES) č. 377/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

z odseku 1 sa vypúšťa druhá veta;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uverejňujú na bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej sieti pre služby riadenia migrácie členských štátov zriadenej rozhodnutím Rady 2005/267/ES (13) (ďalej len „ICONet“) v časti venovanej sieťam imigračných styčných dôstojníkov. Komisia poskytuje tieto informácie aj Rade.

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

vymieňajú si informácie a praktické skúsenosti, najmä na zasadnutiach a prostredníctvom siete ICONet,

v prípade potreby si vymieňajú informácie o skúsenostiach v súvislosti s prístupom žiadateľov o azyl k ochrane,“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Zástupcovia Komisie a Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) zriadenej nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (14) sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach organizovaných v rámci siete imigračných styčných dôstojníkov; ak je to však potrebné z operatívnych dôvodov, zasadnutia sa môžu konať v neprítomnosti týchto zástupcov. Podľa potreby je možné prizvať aj iné orgány a úrady.

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členský štát, ktorý vykonáva predsedníctvo v Rade Európskej únie, prevezme iniciatívu na konanie týchto zasadnutí. Ak členský štát vykonávajúci predsedníctvo nie je zastúpený v danej krajine alebo regióne, je na členskom štáte, ktorý vystupuje ako zástupca predsedníctva, aby prevzal iniciatívu na konanie zasadnutí. Takéto zasadnutia sa môžu konať aj z iniciatívy iných členských štátov.“

3.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Členský štát, ktorý vykonáva predsedníctvo v Rade Európskej únie, alebo ak tento členský štát nie je zastúpený v danej krajine alebo regióne, členský štát, ktorý vystupuje ako zástupca predsedníctva, vypracuje pre Európsky parlament, Radu a Komisiu do konca každého polroka správu o činnostiach sietí imigračných styčných dôstojníkov v špecifických krajinách a/alebo regiónoch osobitného záujmu pre Úniu, ako aj o situácii v týchto krajinách a/alebo regiónoch vo veciach týkajúcich sa nelegálneho prisťahovalectva, a to so zohľadnením všetkých relevantných aspektov vrátane ľudských práv. Výber špecifických krajín a/alebo regiónov osobitného záujmu pre Úniu sa uskutoční po konzultácii s členskými štátmi a Komisiou, je založený na objektívnych migračných ukazovateľoch, medzi ktoré patria štatistika o nelegálnom prisťahovalectve a analýzy rizika a iné relevantné informácie alebo správy vypracované agentúrou Frontex a Európskym podporným úradom pre azyl, a zohľadňuje celkovú politiku Únie v oblasti vonkajších vzťahov.

2.   Správy členských štátov uvedené v odseku 1 sa vypracúvajú v súlade so vzorom stanoveným v rozhodnutí Komisie 2005/687/ES z 29. septembra 2005 o forme správy o činnostiach sietí styčných imigračných úradníkov a o situácii v hostiteľskej krajine, pokiaľ ide o záležitosti nelegálneho prisťahovalectva (15), a sú v nich uvedené príslušné kritériá výberu.

3.   Komisia na základe správ členských štátov uvedených v odseku 1 každoročne predloží Európskemu parlamentu a Rade vecné zhrnutie a v prípade potreby aj odporúčania týkajúce sa rozvoja sietí imigračných styčných dôstojníkov, pričom v prípade potreby zohľadní aspekty ľudských práv.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 5. apríla 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

GYŐRI E.


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. marca 2011.

(2)  Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 48.

(4)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(7)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(8)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(10)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(11)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(13)  Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 48.“

(14)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.“;

(15)  Ú. v. EÚ L 264, 8.10.2005, s. 8.“


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

27.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/17


ROZHODNUTIE RADY

z 31. marca 2011

o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ

(2011/292/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240 ods. 3,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Rady (1), a najmä na jeho článok 24,

keďže:

(1)

S cieľom rozvíjať aktivity Rady vo všetkých oblastiach, ktoré si vyžadujú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami, je vhodné ustanoviť komplexný bezpečnostný systém na ochranu utajovaných skutočností vzťahujúci sa na Radu, jej generálny sekretariát a členské štáty.

(2)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať, keď Rada, jej prípravné orgány a Generálny sekretariát Rady (ďalej len „GSR“) manipulujú s utajovanými skutočnosťami EÚ.

(3)

Členské štáty by v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a v rozsahu potrebnom pre fungovanie Rady mali dodržiavať toto rozhodnutie, keď ich príslušné orgány, personál alebo dodávatelia manipulujú s utajovanými skutočnosťami EÚ, aby sa každému poskytlo ubezpečenie o tom, že pre utajované skutočnosti EÚ je zabezpečená rovnaká úroveň ochrany.

(4)

Rada a Komisia sa zaviazali, že budú uplatňovať rovnaké bezpečnostné normy na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

(5)

Rada vyzdvihuje význam vhodného zapojenia Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií, agentúr, orgánov alebo úradov EÚ do uplatňovania zásad, noriem a predpisov týkajúcich sa ochrany utajovaných skutočností, ktoré sú potrebné na ochranu záujmov Únie a jej členských štátov.

(6)

Agentúry a orgány EÚ zriadené na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ, Europol a Eurojust uplatňujú v rámci svojej vnútornej organizácie podľa ustanovení svojich zakladajúcich aktov základné zásady a minimálne štandardy ustanovené v tomto rozhodnutí na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

(7)

Bezpečnostné predpisy, ktoré Rada prijala na ochranu utajovaných skutočností EÚ, sa uplatňujú aj na operácie krízového riadenia vykonávané na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ a na ich personál.

(8)

Bezpečnostné predpisy, ktoré Rada prijala na ochranu utajovaných skutočností EÚ, sa uplatňujú na osobitných zástupcov EÚ a členov ich tímu.

(9)

Toto rozhodnutie sa prijíma bez toho, aby boli dotknuté články 15 a 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a nástroje, ktorými sa vykonávajú.

(10)

Toto rozhodnutie sa prijíma bez toho, aby boli dotknuté postupy uplatňované v členských štátoch na informovanie národných parlamentov o činnostiach Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľ, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovujú základné zásady a minimálne štandardy bezpečnosti na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

2.   Tieto základné zásady a minimálne štandardy sa vzťahujú na Radu a GSR a členské štáty ich dodržiavajú v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi, aby sa každému poskytlo ubezpečenie o tom, že pre utajované skutočnosti EÚ je zabezpečená rovnaká úroveň ochrany.

3.   Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v dodatku A.

Článok 2

Vymedzenie utajovanej skutočnosti EÚ, stupne utajenia a označenia

1.   „Utajovaná skutočnosť Európskej únie“ (ďalej len „utajovaná skutočnosť EÚ“) je každá informácia alebo vec označená označením stupňa utajenia EÚ, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla v rôznej miere poškodiť záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých členských štátov.

2.   Utajované skutočnosti EÚ sa utajujú na jednom z týchto stupňov:

a)   TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla mimoriadne vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov;

b)   SECRET UE/EU SECRET: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla vážne poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov;

c)   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla poškodiť základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov;

d)   RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informácia alebo vec, neoprávnená manipulácia s ktorou by mohla byť nevýhodná pre záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov.

3.   Utajované skutočnosti EÚ sa označujú stupňami utajenia uvedenými v odseku 2. Okrem toho môžu byť označené aj označeniami, ktoré určujú príslušnú oblasť činnosti, identifikujú pôvodcu, obmedzujú distribúciu, obmedzujú použitie alebo stanovujú rozsah možnej prístupnosti.

Článok 3

Riadenie utajovania

1.   Príslušné orgány zabezpečujú, že utajovaná skutočnosť EÚ je náležite utajovaná, jasne označená ako utajovaná skutočnosť a že podlieha príslušnému stupňu utajenia, len pokiaľ je to nevyhnutné.

2.   Stupeň utajenia utajovanej skutočnosti EÚ sa neznižuje, nezrušuje, ani sa nijaké označenia uvedené v článku 2 ods. 3 neupravujú ani neodstraňujú bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

3.   Rada schváli bezpečnostnú politiku pre oblasť vytvárania utajovaných skutočností EÚ, ktorá obsahuje praktické usmernenia pre určovanie stupňa utajenia.

Článok 4

Ochrana utajovaných skutočností

1.   Utajované skutočnosti EÚ sa chránia v súlade s týmto rozhodnutím.

2.   Držiteľ každej položky utajovanej skutočnosti EÚ je zodpovedný za jej ochranu v súlade s týmto rozhodnutím.

3.   Keď členské štáty poskytnú štruktúram alebo sieťam Európskej únie utajované skutočnosti, ktoré sú označené národným označením stupňa utajenia, Rada a GSR ich chráni v súlade s požiadavkami uplatňovanými na utajované skutočnosti EÚ s rovnocenným stupňom utajenia stanoveným podľa ekvivalenčnej tabuľky stupňov utajenia, ktorá je uvedená v dodatku B.

4.   Veľké množstvo utajovaných skutočností EÚ alebo ich spojenie si môže vyžadovať ochranu na úrovni, ktorá zodpovedá vyššiemu stupňu utajenia.

Článok 5

Riadenie bezpečnostných rizík

1.   Riadenie rizík týkajúcich sa utajovaných skutočností EÚ sa uskutočňuje ako proces. Tento proces sa zameriava na určenie známych bezpečnostných rizík, stanovenie bezpečnostných opatrení na zníženie týchto rizík na prijateľnú úroveň v súlade so základnými zásadami a minimálnymi štandardmi stanovenými v tomto rozhodnutí a na uplatňovanie týchto opatrení v súlade s koncepciou hĺbkovej ochrany, ako je vymedzená v dodatku A. Účinnosť týchto opatrení sa neustále vyhodnocuje.

2.   Bezpečnostné opatrenia na ochranu utajovaných skutočností EÚ počas celého ich životného cyklu zodpovedajú najmä ich stupňu utajenia, podobe a množstvu informácií alebo vecí, miestu, kde sa nachádzajú objekty, v ktorých sa utajované skutočnosti EÚ uchovávajú, a ich konštrukcii, stanovenej lokálnej úrovni ohrozenia zákernými a/alebo trestnými činnosťami vrátane špionáže, sabotáže a terorizmu.

3.   V núdzových plánoch sa prihliada na potrebu chrániť utajované skutočnosti EÚ počas výnimočných situácií s cieľom predísť neoprávnenému prístupu k nim, neoprávnenej manipulácii s nimi alebo strate ich integrity alebo dostupnosti.

4.   Preventívne a nápravné opatrenia zamerané na minimalizáciu dôsledkov významného zlyhania alebo významných incidentov pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ a ich uchovávaní sú uvedené v plánoch na zabezpečenie kontinuity činností.

Článok 6

Vykonávanie tohto rozhodnutia

1.   V prípade potreby Rada na základe odporúčania Bezpečnostného výboru schvaľuje bezpečnostné politiky, ktorými sa ustanovujú opatrenia na vykonanie tohto rozhodnutia.

2.   Bezpečnostný výbor môže na svojej úrovni odsúhlasiť bezpečnostné usmernenia, ktorými sa dopĺňa alebo podporuje toto rozhodnutie a všetky bezpečnostné politiky schválené Radou.

Článok 7

Personálna bezpečnosť

1.   Personálna bezpečnosť je uplatňovanie opatrení na zabezpečenie toho, že prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ sa udeľuje len osobám, ktoré:

majú potrebu poznať (zásada „need-to-know“),

boli v prípade potreby bezpečnostne preverené pre príslušný stupeň a

boli poučené o svojich povinnostiach.

2.   Stanovia sa postupy na vykonanie previerky personálnej bezpečnosti, ktorou sa určuje, či osoba pri zohľadnení jej lojality, dôveryhodnosti a spoľahlivosti môže byť oprávnená na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.

3.   Všetky osoby pracujúce v GSR, ktoré môžu potrebovať na plnenie svojich úloh prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, musia byť pred udelením prístupu k takýmto utajovaným skutočnostiam EÚ bezpečnostne preverené pre príslušný stupeň. Postup pre vykonanie previerky personálnej bezpečnosti úradníkov a iných zamestnancov GSR je upravený v prílohe I.

4.   Členovia personálu členských štátov uvedení v článku 14 ods. 3, ktorí môžu potrebovať na plnenie svojich úloh prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, musia byť pred udelením prístupu k takýmto utajovaným skutočnostiam EÚ bezpečnostne preverení pre príslušný stupeň alebo musia mať iné náležité oprávnenie, ktoré vyplýva z povahy ich funkcie, v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

5.   Všetky osoby sú pred udelením prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ a pravidelne po ňom poučené o povinnostiach chrániť utajované skutočnosti EÚ podľa tohto rozhodnutia a tieto povinnosti akceptujú.

6.   Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe I.

Článok 8

Fyzická bezpečnosť

1.   Fyzická bezpečnosť je uplatňovanie fyzických a technických ochranných opatrení na zamedzenie neoprávneného prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ.

2.   Opatrenia fyzickej bezpečnosti sa vytvárajú na zabránenie utajenému alebo násilnému vstupu narušiteľa, odradenie od neoprávnených činností, ich zamedzenie a odhalenie a na umožnenie rozdelenia pracovníkov na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ podľa zásady „need-to-know“. Tieto opatrenia sa určujú na základe procesu riadenia rizík.

3.   Opatrenia fyzickej bezpečnosti sa zavedú vo všetkých objektoch, budovách, kanceláriách, miestnostiach a iných priestoroch, v ktorých sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ alebo sa takéto utajované skutočnosti uchovávajú, vrátane priestorov, v ktorých sú umiestnené komunikačné a informačné systémy vymedzené v článku 10 ods. 2.

4.   Priestory, v ktorých sa uchovávajú utajované skutočnosti EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším sa zriaďujú ako zabezpečené priestory podľa prílohy II a schvaľuje ich príslušný bezpečnostný orgán.

5.   Na ochranu utajovaných skutočností EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším sa používajú iba schválené zariadenia a prostriedky.

6.   Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe II.

Článok 9

Správa utajovaných skutočností

1.   Správa utajovaných skutočností znamená uplatňovanie administratívnych opatrení pri riadení utajovaných skutočností EÚ počas ich životného cyklu s cieľom doplniť opatrenia ustanovené v článkoch 7, 8 a 10, a tým pomôcť pri odradení od úmyselného alebo náhodného vyzradenia alebo straty takýchto utajovaných skutočností, pri zistení tohto vyzradenia alebo straty a pri obnove bezpečnosti. Takéto opatrenia sa týkajú najmä vytvárania, evidencie, rozmnožovania, prekladu, prenášania a ničenia utajovaných skutočností EÚ.

2.   Pred poskytnutím utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším a po ich prijatí sa utajované skutočnosti evidujú na bezpečnostné účely. Príslušné orgány v GSR a členských štátoch zriaďujú na tento účel systém registrov. Utajované skutočnosti so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET sa evidujú v osobitných registroch.

3.   Útvary a objekty, v ktorých sa s utajovanými skutočnosťami EÚ manipuluje a v ktorých sa tieto utajované skutočnosti uchovávajú, podliehajú pravidelným inšpekciám, ktoré vykonáva príslušný bezpečnostný orgán.

4.   Utajované skutočnosti EÚ sa prenášajú medzi útvarmi alebo objektmi mimo fyzicky chránených priestorov takto:

a)

vo všeobecnosti sa utajované skutočnosti EÚ prenášajú elektronickými prostriedkami, ktoré sú chránené kryptografickými produktmi schválenými v súlade s článkom 10 ods. 6;

b)

keď sa prostriedky uvedené v písmene a) nepoužívajú, utajované skutočnosti EÚ sa prenášajú buď:

i)

na elektronických médiách (napr. USB kľúčoch, CD, pevných diskoch), ktoré sú chránené kryptografickými produktmi schválenými v súlade s článkom 10 ods. 6, alebo

ii)

v ostatných prípadoch podľa pokynov príslušného bezpečnostného orgánu a v súlade s príslušnými ochrannými opatreniami ustanovenými v prílohe III.

5.   Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe III.

Článok 10

Ochrana utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa manipuluje v komunikačných a informačných systémoch

1.   Informačná bezpečnosť (ďalej len „IA“ – Information Assurance) v oblasti komunikačných a informačných systémov je presvedčenie, že takéto systémy ochránia informácie, s ktorými sa v nich manipuluje, a budú fungovať vtedy a tak, ako majú, pod dohľadom oprávnených používateľov. Efektívna IA zabezpečuje primeranú úroveň dôvernosti, integrity, dostupnosti, nespochybniteľnosti a hodnovernosti. IA sa zakladá na procese riadenia rizík.

2.   Komunikačný a informačný systém (ďalej len „CIS“ – Communication and Information System) je každý systém, ktorý umožňuje manipuláciu s informáciami v elektronickej podobe. Komunikačný a informačný systém zahŕňa všetky prostriedky potrebné na jeho prevádzku vrátane infraštruktúry, organizácie, ľudských a informačných zdrojov. Toto rozhodnutie sa uplatňuje na komunikačné a informačné systémy, ktorými sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ.

3.   Prostredníctvom CIS sa s utajovanými skutočnosťami EÚ manipuluje v súlade s koncepciou IA.

4.   Všetky CIS podliehajú certifikácii. Cieľom certifikácie je dosiahnuť uistenie o tom, že sa zaviedli všetky vhodné bezpečnostné opatrenia a že sa dosiahla dostatočná úroveň ochrany utajovaných skutočností EÚ a CIS v súlade s týmto rozhodnutím. V potvrdení o certifikácii sa stanoví najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môže v CIS manipulovať, ako aj príslušné podmienky a požiadavky.

5.   CIS, v ktorom sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším, musí byť chránený tak, aby nemohlo dôjsť k neúmyselnému vyzradeniu utajovaných skutočností prostredníctvom elektromagnetického vyžarovania (ďalej len „bezpečnostné opatrenia TEMPEST“).

6.   Ak ochranu utajovaných skutočností EÚ zabezpečujú kryptografické produkty, tieto produkty sa schvaľujú takto:

a)

Dôvernosť utajovaných skutočností so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET a vyšším sa chráni kryptografickými produktmi schválenými Radou ako kryptografickým schvaľovacím orgánom (Crypto Approval Authority – ďalej len „CAA“) na základe odporúčania Bezpečnostného výboru.

b)

Dôvernosť utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa chráni kryptografickými produktmi schválenými generálnym tajomníkom Rady(ďalej len „generálny tajomník“) ako CAA na základe odporúčania Bezpečnostného výboru.

Bez ohľadu na písmeno b) sa dôvernosť utajovaných skutočností EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo RESTREINT UE/EU RESTRICTED môže v rámci vnútroštátnych systémov členských štátov chrániť kryptografickými produktmi schválenými CAA členského štátu.

7.   Počas prenosu utajovaných skutočností EÚ elektronickými prostriedkami sa použijú schválené kryptografické produkty. Bez ohľadu na túto požiadavky možno v núdzových situáciách alebo pri špecifických technických konfiguráciách uvedených v prílohe IV použiť špecifické postupy.

8.   Príslušné orgány GSR a členských štátov zriadia na účely informačnej bezpečnosti tieto orgány:

a)

orgán pre IA (ďalej len „IAA“ – Information Assurance Authority);

b)

orgán pre TEMPEST (ďalej len „TA“ – TEMPTEST Authority);

c)

kryptografický schvaľovací orgán (ďalej len „CAA“ – Crypto Approval Authority);

d)

kryptografický distribučný orgán (ďalej len „CDA“ – Crypto Distribution Authority).

9.   Pre každý systém zriadia príslušné orgány GSR a členských štátov:

a)

orgán bezpečnostnej certifikácie (ďalej len „SAA“ – Security Accreditation Authority);

b)

operačný orgán pre IA.

10.   Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe IV.

Článok 11

Priemyselná bezpečnosť

1.   Priemyselná bezpečnosť je uplatňovanie opatrení na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností EÚ zo strany dodávateľov a subdodávateľov počas rokovaní pred uzavretím zmluvy a počas celého životného cyklu utajovanej zmluvy. Takéto zmluvy nezahŕňajú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET.

2.   GSR môže priemyselným alebo iným subjektom so sídlom v členskom štáte alebo v treťom štáte, ktorý uzavrel dohodu alebo administratívne dojednanie v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. a) alebo b), zmluvou zveriť vykonanie úloh, ktoré zahŕňajú alebo si vyžadujú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo manipuláciu s nimi, alebo ich uchovávanie uvedenými subjektmi.

3.   GSR ako obstarávateľ zabezpečuje, že pri uzatváraní utajovaných zmlúv priemyselným alebo iným subjektom sú splnené minimálne normy priemyselnej bezpečnosti stanovené v tomto rozhodnutí a uvedené v zmluve.

4.   Národný bezpečnostný orgán (ďalej len „NSA“ – National Security Authority), určený bezpečnostný orgán (ďalej len „DSA“ – Designated Security Authority) alebo akýkoľvek iný príslušný orgán každého členského štátu zabezpečuje v rámci možností, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov, že dodávatelia a subdodávatelia so sídlom na jeho území prijmú všetky vhodné opatrenia na ochranu utajovaných skutočností EÚ pri rokovaní o zmluve alebo pri plnení utajovanej zmluvy.

5.   NSA, DSA alebo akýkoľvek iný príslušný orgán každého členského štátu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi zabezpečí, aby dodávatelia a subdodávatelia so sídlom v danom členskom štáte, ktorí sú zapojení do utajovaných zmlúv alebo subdodávateľských zmlúv, v dôsledku čoho potrebujú pri plnení týchto zmlúv alebo počas fázy pred uzavretím zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET v rámci svojich zariadení, boli držiteľmi previerky bezpečnosti zariadenia (ďalej len „FSC“ – Facility Security Clearance) pre požadovaný stupeň utajenia.

6.   Príslušný NSA, DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán udeľuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi a minimálnymi bezpečnostnými normami ustanovenými v prílohe I personálu dodávateľa alebo subdodávateľa, ktorý v rámci plnenia utajovanej zmluvy potrebuje prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET, previerku personálnej bezpečnosti (ďalej len „PSC“ – Personnel Security Clearance).

7.   Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe V.

Článok 12

Výmena utajovaných skutočností s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami

1.   Ak Rada rozhodne o potrebe výmeny utajovaných skutočností EÚ s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou, vytvorí sa na tento účel príslušný rámec.

2.   Na účely vytvorenia takéhoto rámca a vymedzenia recipročných pravidiel o ochrane vymieňaných utajovaných skutočností:

a)

Rada uzatvorí dohody o bezpečnostných postupoch pri výmene a na ochranu utajovaných skutočností (ďalej len „dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností“) alebo

b)

generálny tajomník môže v súlade s bodom 17 prílohy VI uzatvoriť správne dojednania, pokiaľ stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú poskytnúť, spravidla nebýva vyšší ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

3.   Dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností alebo správne dojednania uvedené v odseku 2 obsahujú ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje, že tretie štáty alebo medzinárodné organizácie, ktoré prijmú utajované skutočnosti EÚ, chránia takéto utajované skutočnosti na úrovni, ktorá zodpovedá ich stupňu utajenia, a v súlade s minimálnymi normami, ktoré nie sú menej prísne, ako normy ustanovené v tomto rozhodnutí.

4.   Rozhodnutie o poskytnutí utajovaných skutočností, ktorých pôvodcom je Rada, tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii prijíma pre každý jednotlivý prípad Rada na základe charakteru a obsahu týchto utajovaných skutočností, príjemcovej potreby poznať a miery výhod, ktoré z toho pre EÚ vyplývajú. Ak Rada nie je pôvodcom utajovaných skutočností, ktoré sa majú poskytnúť, GSR najprv získa od ich pôvodcu písomný súhlas na poskytnutie. Ak nie je možné pôvodcu zistiť, prevezme zodpovednosť pôvodcu Rada.

5.   Dohodnú sa hodnotiace návštevy, ktorých cieľom je stanoviť účinnosť bezpečnostných opatrení uplatňovaných v treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii na ochranu utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa poskytli alebo vymenili.

6.   Vykonávacie ustanovenia k tomuto článku sa uvádzajú v prílohe VI.

Článok 13

Narušenie bezpečnosti a vyzradenie utajovaných skutočností EÚ

1.   Narušenie bezpečnosti nastáva v dôsledku konania alebo opomenutia zo strany osoby, ktoré je v rozpore s bezpečnostnými predpismi ustanovenými v tomto rozhodnutí.

2.   Vyzradenie utajovaných skutočností EÚ nastáva, keď k nim v dôsledku narušenia bezpečnosti úplne alebo čiastočne získala prístup neoprávnená osoba.

3.   Každé narušenie alebo podozrenie z narušenia bezpečnosti utajovaných skutočností EÚ sa ihneď oznamuje príslušnému bezpečnostnému orgánu.

4.   Keď sa zistí vyzradenie alebo strata utajovaných skutočností EÚ alebo keď existuje dostatočný dôvod domnievať sa, že k vyzradeniu alebo strate došlo, príslušný bezpečnostný orgán prijme všetky vhodné opatrenia podľa príslušných zákonov a iných právnych predpisov, aby:

a)

informoval pôvodcu;

b)

zabezpečil, že na účely zistenia skutočností prípad vyšetria členovia personálu, ktorých sa narušenie bezpečnosti netýka bezprostredne;

c)

vyhodnotil možné poškodenie záujmov EÚ alebo členských štátov;

d)

prijal vhodné opatrenia na predchádzanie opätovnému výskytu a

e)

informoval príslušné orgány o prijatých opatreniach.

5.   Každá osoba, ktorá je zodpovedná za porušenie bezpečnostných predpisov ustanovených v tomto rozhodnutí, môže byť disciplinárne stíhaná podľa príslušných pravidiel a predpisov. Každá osoba, ktorá je zodpovedná za vyzradenie alebo stratu utajovaných skutočností EÚ, podlieha disciplinárnemu a/alebo súdnemu konaniu podľa príslušných zákonov, pravidiel a iných právnych predpisov.

Článok 14

Zodpovednosť za vykonávanie

1.   Rada prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie celkovej jednotnosti uplatňovania tohto rozhodnutia.

2.   Generálny tajomník prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa toto rozhodnutie uplatňovalo pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ alebo akýmikoľvek inými utajovanými skutočnosťami alebo pri ich uchovávaní v objektoch používaných Radou a v rámci GSR vrátane jeho styčných úradov v tretích štátoch a pri manipulácii s týmito utajovanými skutočnosťami úradníkmi a inými zamestnancami GSR, vyslanými pracovníkmi na GSR, ako aj dodávateľmi GSR.

3.   Členské štáty prijímajú všetky vhodné opatrenia v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi, aby pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami EÚ a ich uchovávaní dodržiavali toto rozhodnutie tieto osoby:

a)

personál stálych zastupiteľstiev členských štátov pri Európskej únii, ako aj národní delegáti, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutiach Rady alebo jej prípravných orgánov alebo na iných činnostiach Rady;

b)

ostatný personál verejnej správy členských štátov vrátane personálu, ktorý bol vyslaný, aby vo verejnej správe pracoval, bez ohľadu na to, či pracuje na území členského štátu alebo v zahraničí;

c)

iné osoby v členských štátoch, ktoré majú náležité povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ na základe povahy svojich úloh, a

d)

dodávatelia členských štátov na území členských štátov aj v zahraničí.

Článok 15

Organizácia bezpečnosti v Rade

1.   V rámci svojej úlohy pri zabezpečovaní celkovej jednotnosti uplatňovania tohto rozhodnutia Rada schvaľuje:

a)

dohody uvedené v článku 12 ods. 2 písm. a);

b)

rozhodnutia, ktorými sa povoľuje poskytnúť utajované skutočnosti EÚ tretím štátom a medzinárodným organizáciám;

c)

ročný inšpekčný program, ktorý navrhuje generálny tajomník a odporúča Bezpečnostný výbor, na vykonanie inšpekcií v útvaroch a objektoch členských štátov a agentúrach a orgánoch EÚ zriadených na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ, ako aj v Europole a Eurojuste a hodnotiacich návštev v tretích štátoch a medzinárodných organizáciách s cieľom posúdiť účinnosť opatrení prijatých na ochranu utajovaných skutočností EÚ a

d)

bezpečnostné politiky v zmysle článku 6 ods. 1.

2.   Bezpečnostným orgánom GSR je generálny tajomník. Generálny tajomník v tejto funkcii:

a)

vykonáva a preveruje bezpečnostnú politiku Rady;

b)

koordinuje všetky bezpečnostné veci týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností súvisiacich s činnosťou Rady s NSA členských štátov;

c)

úradníkom a iným zamestnancom GSR udeľuje PSC EÚ v zmysle článku 7 ods. 3 skôr, ako im možno udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším;

d)

podľa potreby nariaďuje vyšetrovanie každého skutočného vyzradenia alebo straty utajovaných skutočností, ktoré Rada uchováva alebo ktoré sa v Rade vytvorili, alebo podozrenia z takéhoto vyzradenia alebo straty a predkladá príslušným bezpečnostným orgánom žiadosť o spoluprácu pri takomto vyšetrovaní;

e)

vykonáva pravidelné inšpekcie bezpečnostných mechanizmov ochrany utajovaných skutočností v objektoch GSR;

f)

vykonáva pravidelné inšpekcie bezpečnostných mechanizmov ochrany utajovaných skutočností EÚ v agentúrach a orgánoch EÚ zriadených na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ, ako aj v Europole a Eurojuste, pri operáciách krízového riadenia vykonávaných na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ a u osobitných zástupcov EÚ (ďalej len „OZEÚ“) a členov ich tímu;

g)

vykonáva v spolupráci s dotknutým NSA a po dohode s ním pravidelné inšpekcie bezpečnostných mechanizmov ochrany utajovaných skutočností EÚ v útvaroch a objektoch členských štátov;

h)

koordinuje bezpečnostné opatrenia s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za ochranu utajovaných skutočností, a prípadne tretích štátov alebo medzinárodných organizácií, okrem iného v súvislosti s povahou ohrození bezpečnosti utajovaných skutočností EÚ a prostriedkami ochrany proti nim;

i)

uzatvára správne dojednania v zmysle 12 ods. 2 písm. b) a

j)

vykonáva prvú a pravidelné hodnotiace návštevy v tretích štátoch a medzinárodných organizáciách s cieľom zistiť účinnosť opatrení prijatých na ochranu utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa im poskytujú alebo s nimi vymieňajú.

Pri plnení týchto úloh je generálny tajomník k dispozícii Bezpečnostný úrad GSR.

3.   Na účely vykonávania článku 14 ods. 3 by členské štáty mali:

a)

určiť NSA zodpovedný za bezpečnostné mechanizmy ochrany utajovaných skutočností EÚ, aby sa zabezpečilo, že:

i)

utajované skutočnosti EÚ, ktoré uchovávajú akékoľvek ministerstvá, orgány alebo agentúry bez ohľadu na to, či sú verejné alebo súkromné, doma alebo v zahraničí, sú chránené v súlade s týmto rozhodnutím;

ii)

bezpečnostné mechanizmy na ochranu utajovaných skutočností EÚ sa podrobujú pravidelnej inšpekcii;

iii)

všetky osoby, ktoré sú zamestnané vo verejnej správe alebo u dodávateľa a ktorým sa môže udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, sú náležite bezpečnostne preverené alebo na základe svojich úloh získali iné náležité povolenie v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi;

iv)

vytvoria sa potrebné bezpečnostné programy na minimalizáciu rizika vyzradenia alebo straty utajovaných skutočností EÚ;

v)

bezpečnostné záležitosti týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ sa koordinujú s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vrátane orgánov uvedených v tomto rozhodnutí a

vi)

odpovedá sa na opodstatnené žiadosti o bezpečnostnú previerku od agentúr a orgánov EÚ zriadených na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ, ako aj od Europolu a Eurojustu, operácií krízového riadenia vykonávaných na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ a OZEÚ a ich tímov.

NSA sa uvádzajú v dodatku C;

b)

zabezpečia, aby ich príslušné orgány poskytovali svojej vláde a prostredníctvom nej Rade informácie a rady o povahe ohrození bezpečnosti utajovaných skutočností EÚ a o prostriedkoch ochrany pred nimi.

Článok 16

Bezpečnostný výbor

1.   Týmto sa zriaďuje Bezpečnostný výbor. Bezpečnostný výbor vykonáva preskúmanie a hodnotenie každej bezpečnostnej záležitosti, ktorá je v rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia, a podľa potreby poskytuje Rade odporúčania.

2.   Skladá sa zo zástupcov NSA členských štátov a na jeho zasadnutiach je prítomný zástupca Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Výboru predsedá generálny tajomník alebo ním určený zástupca. Bezpečnostný výbor zasadá podľa pokynov Rady alebo na žiadosť generálneho tajomníka alebo NSA.

Na zasadnutia môžu byť prizvaní aj zástupcovia agentúr a orgánov EÚ zriadených na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ, ako aj Europolu a Eurojustu, keď sa rokuje o otázkach, ktoré sa ich týkajú.

3.   Bezpečnostný výbor organizuje svoju činnosť tak, aby mohol poskytovať odporúčania ku konkrétnym oblastiam bezpečnosti. Vytvorí odbornú podskupinu pre otázky IA a podľa potreby iné odborné podskupiny. Stanoví mandát pre tieto odborné podskupiny, ktoré mu odovzdávajú správy o svojej činnosti a v prípade potreby akékoľvek odporúčania pre Radu.

Článok 17

Nahradenie predchádzajúcich rozhodnutí

1.   Týmto rozhodnutím sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady (2).

2.   Všetky utajované skutočnosti EÚ utajované v súlade s rozhodnutím Rady 2001/264/ES sú naďalej chránené v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto rozhodnutia.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. marca 2011

Za Radu

predseda

VÖLNER P.


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


PRÍLOHY

PRÍLOHA I

Personálna bezpečnosť

PRÍLOHA II

Fyzická bezpečnosť

PRÍLOHA III

Správa utajovaných skutočností

PRÍLOHA IV

Ochrana utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa manipuluje v komunikačných a informačných systémoch

PRÍLOHA V

Priemyselná bezpečnosť

PRÍLOHA VI

Výmena utajovaných skutočností s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami

PRÍLOHA I

PERSONÁLNA BEZPEČNOSŤ

I.   ÚVOD

1.

V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 7. Stanovujú sa v nej predovšetkým kritériá, na základe ktorých sa určuje, či osobe pri zohľadnení jej lojality, dôveryhodnosti a spoľahlivosti možno povoliť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, a preverovacie a správne postupy, ktoré sa majú v tejto súvislosti dodržiavať.

2.

V celej tejto prílohe pojem previerka personálnej bezpečnosti znamená národnú previerku personálnej bezpečnosti (ďalej len „národná PSC“) a/alebo previerku personálnej bezpečnosti EÚ (ďalej len „PSC EÚ“) v zmysle definícií v dodatku A okrem prípadov, keď je dôležité medzi týmito dvoma pojmami rozlišovať.

II.   POVOLENIE PRÍSTUPU K UTAJOVANÝM SKUTOČNOSTIAM EÚ

3.

Osobe sa môže povoliť prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším len potom, ako:

a)

sa určila jej potreba poznať;

b)

udelilo sa jej PSC pre príslušný stupeň alebo sa jej v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi na základe jej úloh udelilo iné náležité povolenie a

c)

bola poučená o bezpečnostných pravidlách a postupoch ochrany utajovaných skutočností EÚ a akceptovala svoje povinnosti v súvislosti s ochranou takýchto utajovaných skutočností.

4.

Každý členský štát a GSR určia v rámci svojej štruktúry pozície, ktoré si vyžadujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším a ktoré si teda vyžadujú PSC pre príslušný stupeň.

III.   POŽIADAVKY NA PREVIERKU PERSONÁLNEJ BEZPEČNOSTI

5.

NSA alebo iné príslušné vnútroštátne orgány sú na základe doručenej a riadne autorizovanej žiadosti zodpovedné za zabezpečenie vykonávania bezpečnostných previerok svojich štátnych príslušníkov, ktorí potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším. Normy vykonania týchto previerok sú stanovené vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

6.

Ak má príslušná osoba bydlisko na území iného členského štátu alebo tretieho štátu, príslušné vnútroštátne orgány spolupracujú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi s príslušným orgánom štátu bydliska. Členské štáty si v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi pri vykonávaní bezpečnostných previerok navzájom pomáhajú.

7.

Ak to vnútroštátne zákony a iné právne predpisy umožňujú, NSA alebo iné príslušné vnútroštátne orgány môžu vykonávať previerky cudzích štátnych príslušníkov, ktorí potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším. Normy vykonania týchto previerok sú stanovené vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

Kritériá bezpečnostného vyšetrovania

8.

Skutočnosť, či je osoba lojálna, dôveryhodná a spoľahlivá na účely udelenia PSC na prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, sa stanovuje prostredníctvom bezpečnostného vyšetrovania. Príslušný vnútroštátny orgán uskutoční na základe zistení z tohto bezpečnostného vyšetrovania celkové vyhodnotenie. Jednotlivé negatívne zistenia nemusia nevyhnutne predstavovať dôvod na zamietnutie PSC. Prostredníctvom hlavných kritérií, ktoré sa na tento účel uplatňujú, by sa v rozsahu, v ktorom to umožňujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy, malo okrem iného preverovať, či osoba:

a)

spáchala alebo sa pokúsila spáchať čin špionáže, terorizmu, sabotáže, vlastizrady alebo podnecovania k vzbure, alebo zosnovala takýto čin, pomáhala niekomu pri takomto čine, alebo navádzala na spáchanie takéhoto činu;

b)

stýka sa alebo sa stýkala s osobami vykonávajúcimi špionážne, teroristické, sabotážne činnosti alebo osobami, ktoré boli odôvodnene podozrivé z takýchto činností, alebo so zástupcami organizácií alebo cudzích štátov vrátane zahraničných spravodajských služieb, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť EÚ a/alebo členských štátov, pokiaľ tento styk nebol povolený v rámci výkonu služobných povinností;

c)

je alebo bola členom akejkoľvek organizácie, ktorá sa násilným, podvratným alebo iným nezákonným spôsobom pokúša okrem iného zvrhnúť vládu členského štátu, zmeniť ústavný poriadok členského štátu alebo zmeniť formu alebo politiky svojej vlády;

d)

podporuje alebo podporovala organizáciu opísanú v písmene c), alebo udržiava alebo udržiavala úzky styk s členmi takýchto organizácií;

e)

úmyselne zadržala významné informácie alebo skreslila alebo falšovala takéto informácie, a to najmä bezpečnostného charakteru, alebo úmyselne klamala pri vypĺňaní osobného bezpečnostného dotazníka alebo počas bezpečnostného pohovoru;

f)

bola usvedčená z trestného činu alebo činov;

g)

má záznam o závislosti na alkohole, užívaní drog a/alebo zneužívaní liekov;

h)

vykonáva alebo vykonala skutky, ktoré môžu viesť k riziku vystavenia vydieraniu alebo nátlaku;

i)

skutkom alebo slovami preukázala nečestnosť, nelojálnosť, nespoľahlivosť alebo nedôveryhodnosť;

j)

vážne alebo opakovane porušila bezpečnostné predpisy alebo sa úspešne alebo neúspešne pokúsila o nepovolenú činnosť v súvislosti s komunikačnými a informačnými systémami;

k)

môže byť vystavená nátlaku (napr. na základe toho, že má jednu alebo viacero štátnych príslušností iných štátov ako členských štátov EÚ, alebo prostredníctvom príbuzných alebo blízkych osôb, ktoré môžu byť zraniteľné zo strany zahraničných spravodajských služieb, teroristických skupín alebo iných podvratných organizácií, alebo osôb, ktorých zámery môžu ohrozovať bezpečnostné záujmy EÚ a/alebo členských štátov).

9.

Keď je to vhodné, pri bezpečnostnom vyšetrovaní sa môže v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi prihliadať aj na finančnú situáciu a zdravotný stav osoby.

10.

Keď je to vhodné, pri bezpečnostnom vyšetrovaní sa môže v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi prihliadať aj na charakter, konanie a okolnosti manžela/manželky, druha/družky alebo blízkeho rodinného príslušníka.

Požiadavky na previerku na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ

Prvé udelenie PSC

11.

Prvá PSC na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET sa zakladá na bezpečnostnom vyšetrovaní, ktoré pokrýva najmenej posledných päť rokov alebo obdobie od dosiahnutia veku 18 rokov do súčasnosti podľa toho, ktoré z týchto období je kratšie, a zahŕňa:

a)

vyplnenie vnútroštátneho osobného bezpečnostného dotazníka pre stupeň utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým daná osoba potrebuje prístup; dotazník sa po vyplnení zasiela príslušnému bezpečnostnému orgánu;

b)

overenie totožnosti/občianstva/štátnej príslušnosti – overí sa dátum a miesto narodenia osoby a jej totožnosť. Určí sa predchádzajúce a súčasné občianstvo a/alebo štátna príslušnosť osoby, čo zahŕňa vyhodnotenie rizika akéhokoľvek nátlaku zo strany zahraničných zdrojov napríklad z dôvodu predchádzajúceho miesta bydliska alebo predchádzajúcich stykov, a

c)

preskúmanie národných a miestnych záznamov – preskúmajú sa vnútroštátne bezpečnostné a centrálne trestné záznamy, ak existujú, a/alebo iné porovnateľné štátne alebo policajné záznamy. Preveria sa záznamy orgánov presadzovania práva príslušných podľa miesta bydliska alebo zamestnania osoby.

12.

Prvá PSC na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET sa zakladá na bezpečnostnom vyšetrovaní, ktoré pokrýva najmenej posledných desať rokov alebo obdobie od dosiahnutia veku 18 rokov do súčasnosti podľa toho, ktoré z týchto období je kratšie. Ak sa uskutočňujú pohovory v zmysle písmena e), vyšetrovanie pokrýva minimálne posledných sedem rokov alebo obdobie od dosiahnutia veku 18 rokov do súčasnosti podľa toho, ktoré z týchto období je kratšie. Okrem kritérií uvedených v bode 8 sa pred udelením PSC pre stupeň utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET tieto prvky preveria v rozsahu, ktorý umožňujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy; možno ich preveriť aj pred udelením PSC pre stupeň utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET, ak sa to vyžaduje vo vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch:

a)

finančná situácia – získajú sa informácie o finančnej situácii osoby s cieľom vyhodnotiť riziká súvisiace so zahraničným alebo domácim nátlakom z dôvodu finančných ťažkostí alebo s cieľom odhaliť nevysvetliteľné bohatstvo;

b)

vzdelanie – získajú sa informácie na účely overenia vzdelania osoby na školách, univerzitách a iných vzdelávacích zariadeniach, ktoré navštevovala po veku 18 rokov alebo počas iného obdobia, ktoré preverujúci orgán považuje za vhodné;

c)

zamestnanie – získajú sa informácie o súčasnom a predchádzajúcom zamestnaní s odkazom na zdroje, ako je záznam o zamestnaní a hodnotiace správy zamestnanca, a na zamestnávateľov alebo vedúcich pracovníkov;

d)

vojenská služba – preverí sa služba osoby v ozbrojených silách (ak sa na osobu vzťahuje) a typ prepustenia a

e)

pohovor – s osobou sa uskutoční pohovor (pohovory), pokiaľ sa ustanovujú vo vnútroštátnom práve a pokiaľ ich toto právo pripúšťa. Pohovory sa uskutočňujú aj s inými osobami, ktoré môžu poskytnúť nezaujaté hodnotenie o minulosti, aktivitách, lojalite, dôveryhodnosti a spoľahlivosti danej osoby. Pokiaľ je zaužívanou vnútroštátnou praxou požiadať skúmanú osobu o uvedenie osôb, ktoré môžu poskytnúť referencie, uskutoční sa pohovor aj s týmito osobami, pokiaľ neexistujú náležité dôvody to neurobiť.

13.

V súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi sa môže v prípade potreby uskutočniť dodatočné vyšetrovanie zamerané na získanie všetkých dôležitých dostupných informácií o osobe a na preukázanie alebo vyvrátenie negatívnych informácií.

Predĺženie platnosti PSC

14.

Po prvom udelení PSC a za predpokladu, že osoba neprerušila svoju službu vo verejnej správe alebo v GSR a naďalej potrebuje prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, sa táto PSC preskúma na účely predĺženia v lehotách, ktoré neprekračujú päť rokov v prípade previerky pre stupeň utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET a 10 rokov v prípade previerky pre stupeň utajenia SECRET UE/EU SECRET a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, ktoré začínajú plynúť od oznámenia výsledku posledného bezpečnostného vyšetrovania, o ktoré sa tieto previerky opierajú. Vo všetkých bezpečnostných vyšetrovaniach na účely predĺženia platnosti PSC sa vyhodnocuje obdobie, ktoré uplynulo od predchádzajúceho vyšetrovania.

15.

Na účely predĺženia platnosti PSC sa preverujú prvky uvedené v bodoch 11 a 12.

16.

Žiadosti o predĺženie platnosti sa podávajú včas tak, aby sa zohľadnil čas potrebný na vykonanie bezpečnostných vyšetrovaní. V prípade, že bola príslušnému NSA alebo inému príslušnému vnútroštátnemu orgánu doručená príslušná žiadosť o predĺženie a zodpovedajúci osobný bezpečnostný dotazník predtým, ako uplynie platnosť PSC, ale potrebné bezpečnostné vyšetrovanie sa ešte neukončilo, príslušný vnútroštátny orgán môže predĺžiť obdobie platnosti PSC o obdobie do 12 mesiacov, ak to umožňujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy. Ak sa ku koncu tohto 12 mesačného obdobia ešte stále bezpečnostné vyšetrovanie neukončilo, osobe sa pridelia úlohy, ktoré si nevyžadujú PSC.

Postupy PSC v GSR

17.

V prípade úradníkov a iných zamestnancov GSR zasiela vyplnený osobný bezpečnostný dotazník národnému bezpečnostnému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, bezpečnostný orgán GSR, ktorý požiada o vykonanie bezpečnostnej previerky pre stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ku ktorým bude táto osoba potrebovať prístup.

18.

Ak GSR zistí o osobe, ktorá požiadala o vydanie PSC EÚ, relevantné informácie z hľadiska bezpečnostnej previerky, oznámi túto skutočnosť v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi príslušnému NSA.

19.

Po ukončení bezpečnostného vyšetrovania príslušný NSA oznámi bezpečnostnému orgánu GSR výsledok tohto vyšetrovania, a to v príslušnom formáte pre korešpondenciu stanovenom Bezpečnostným výborom.

a)

Keď je výsledkom bezpečnostného vyšetrovania ubezpečenie, že nie je známe nič, čo by spochybňovalo lojalitu, dôveryhodnosť a spoľahlivosť osoby, menovací orgán GSR môže udeliť tejto dotknutej osobe PSC EÚ a do stanoveného dátumu jej povoliť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do príslušného stupňa utajenia.

b)

Keď výsledkom bezpečnostného vyšetrovania nie je takéto ubezpečenie, menovací orgán GSR informuje dotknutú osobu, ktorá môže požiadať menovací orgán o pohovor. Menovací orgán GSR môže požiadať príslušný NSA o ďalšie prípadné podrobnosti, ktoré môže na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov poskytnúť. Ak sa tento výsledok potvrdí, PSC EÚ sa neudelí.

20.

Na bezpečnostné vyšetrovanie a získané výsledky sa vzťahujú príslušné zákony a iné právne predpisy, ktoré sú platné v dotknutom členskom štáte, vrátane tých, ktoré sa týkajú odvolania. Proti rozhodnutiam menovacieho orgánu GSR možno podať odvolanie v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskej Únie a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej Únie stanovenými v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1) (ďalej len „služobný poriadok a podmienky zamestnávania“).

21.

Ubezpečenie, z ktorého PSC EÚ vychádza, je platné pre každú funkciu, ktorú dotknutá osoba vykonáva v GSR alebo v Komisii, za predpokladu, že zostáva platné.

22.

Ak sa obdobie služby osoby nezačne do 12 mesiacov od oznámenia výsledku bezpečnostného vyšetrovania menovaciemu orgánu GSR alebo ak sa služba osoby preruší na obdobie 12 mesiacov, počas ktorých táto osoba nie je zamestnaná v GSR ani na pozícii vo verejnej správe členského štátu, platnosť a náležitosť tohto výsledku sa overí u príslušného NSA.

23.

Ak sa GSR oboznámi s informáciami týkajúcimi sa bezpečnostných rizík, ktoré predstavuje osoba, ktorá je držiteľom platnej PSC EÚ, GSR konajúci v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi to oznámi príslušnému NSA. Ak NSA informuje GSR o odňatí ubezpečenia udeleného v súlade s bodom 19 písm. a) osobe, ktorá je držiteľom platnej PSC EÚ, menovací orgán GSR môže požiadať o akékoľvek podrobnosti, ktoré NSA môže na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov poskytnúť. Ak sa negatívne informácie potvrdia, PSC EÚ sa odníme a osobe sa zruší možnosť prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ a preradí sa z pozícií, kde takáto možnosť prístupu existuje alebo kde by táto osoba mohla predstavovať bezpečnostné riziko.

24.

Každé rozhodnutie o odňatí PSC EÚ úradníka alebo iného zamestnanca GSR a ak je to vhodné, jeho dôvody sa oznámia dotknutej osobe, ktorá môže požiadať o pohovor s menovacím orgánom. Na informácie, ktoré poskytuje NSA, sa vzťahujú príslušné zákony a iné právne predpisy, ktoré sú platné v dotknutom členskom štáte, vrátane tých, ktoré sa týkajú odvolania. Proti rozhodnutiam menovacieho orgánu GSR možno podať odvolanie v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania.

25.

Od národných expertov vyslaných pracovať v GSR na pozícii, ktorá si vyžaduje PSC EÚ, sa požaduje, aby pred začatím vykonávania funkcie predložili bezpečnostnému orgánu GSR platné národné PSC na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ.

Záznamy o PSC

26.

Záznamy o národných PSC, resp. PSC EÚ udelených na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ uchovávajú členské štáty, resp. GSR. Tieto záznamy obsahujú aspoň stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ku ktorému sa osobe môže udeliť prístup (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšší), dátum udelenia PSC a obdobie platnosti.

27.

Príslušný bezpečnostný orgán môže vydať certifikát o previerke personálnej bezpečnosti (ďalej len PSCC – Personnel Security Clearance Certificate), v ktorom sa uvádza stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ku ktorým môže osobe udeliť prístup (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšší), dátum platnosti príslušnej národnej PSC na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ, resp. PSC EÚ a dátum ukončenia platnosti samotného certifikátu.

Výnimky z požiadavky na PSC

28.

Prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ v členských štátoch zo strany osôb, ktoré majú náležité povolenie na základe povahy svojej funkcie, sa stanovuje na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov; takéto osoby sú poučené o bezpečnostných povinnostiach v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností EÚ.

IV.   BEZPEČNOSTNÉ VZDELÁVANIE A INFORMOVANOSŤ

29.

Každá osoba, ktorej sa udelila PSC, písomne potvrdí, že porozumela svojim povinnostiam týkajúcim sa ochrany utajovaných skutočností EÚ a následkom v prípade ich vyzradenia. Záznam o takomto písomnom potvrdení uchováva členský štát, resp. GSR.

30.

Každá osoba, ktorá má povolený prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo od ktorej sa vyžaduje, aby s nimi manipulovala, je na začiatku informovaná a ďalej pravidelne poučovaná o ohrozeniach je povinná bezodkladne oznámiť príslušným bezpečnostným orgánom každý kontakt alebo aktivitu, ktoré považujú za podozrivý a neobvyklý.

31.

Každá osoba, ktorá ukončila zamestnanie vyžadujúce si prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, je poučená o svojich povinnostiach naďalej chrániť utajované skutočnosti EÚ, čo potvrdí písomne, ak je to potrebné.

V.   OSOBITNÉ OKOLNOSTI

32.

Ak to umožňujú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy, previerka personálnej bezpečnosti, ktorú príslušný vnútroštátny orgán členského štátu udelil na účely prístupu k vnútroštátnym utajovaným skutočnostiam, môže na čas, kým sa neudelí národná PSC na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, úradníkom členského štátu umožniť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do rovnocenného stupňa utajenia stanoveného podľa ekvivalenčnej tabuľky uvedenej v dodatku B, ak je tento dočasný prístup potrebný z hľadiska záujmov EÚ. V prípade, že vnútroštátne zákony a iné právne predpisy takýto dočasný prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ neumožňujú, NSA o tom informujú Bezpečnostný výbor.

33.

V naliehavých prípadoch, ktoré sú náležite odôvodnené záujmami útvaru, môže menovací orgán GSR po porade s NSA členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, do ukončenia úplnej bezpečnostnej previerky a na základe predbežných preverení slúžiacich na overenie, či nie sú známe negatívne skutočnosti, udeliť dočasné povolenie úradníkom a iným zamestnancom GSR na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ pre konkrétnu úlohu. Takéto dočasné povolenie je platné počas obdobia, ktoré nepresahuje šesť mesiacov, a nemôže sa ním povoliť prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET. Každá osoba, ktorej sa udelilo dočasné oprávnenie, písomne potvrdí, že porozumela svojim povinnostiam týkajúcim sa ochrany utajovaných skutočností EÚ a následkom v prípade ich vyzradenia. Záznam o takomto písomnom potvrdení uchováva GSR.

34.

Ak má byť osoba pridelená na pozíciu, ktorá si vyžaduje PSC pre stupeň utajenia, ktorý je o jeden stupeň vyšší ako stupeň utajenia, ktorého je osoba v súčasnosti držiteľom, táto osoba sa dočasne na túto pozíciu môže prideliť, ak:

a)

naliehavú potrebu prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ s vyšším stupňom utajenia písomne odôvodní nadriadená osoba tejto osoby;

b)

prístup sa obmedzí na konkrétne položky utajovaných skutočností EÚ, ktoré sú užitočné z hľadiska pridelenia;

c)

osoba je držiteľom platnej národnej PSC alebo PSC EÚ;

d)

začal sa postup na získanie povolenia pre stupeň utajenia, ktorý si daná pozícia vyžaduje;

e)

príslušný orgán vykonal kontroly dostatočne preukazujúce, že táto osoba vážne alebo opakovane neporušila bezpečnostné predpisy;

f)

príslušný orgán schválil pridelenie osoby a

g)

záznam o výnimke vrátane uvedenia utajovaných skutočností, ku ktorým bol schválený prístup, sa uchováva v príslušnom utajovanom registri alebo podriadenom registri.

35.

Uvedený postup sa používa v prípade jednorazového prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ so stupňom utajenia o jeden stupeň vyšším ako stupeň, pre ktorý bola osoba bezpečnostne preverená. Tento postup sa nevyužíva opakovane.

36.

Za veľmi výnimočných okolností, t. j. pri misiách v nepriateľskom prostredí alebo počas obdobia rastúceho medzinárodného napätia, keď si to vyžadujú núdzové opatrenia, predovšetkým na účely záchrany životov, môžu členské štáty a generálny tajomník alebo jeho zástupca udeliť, ak je to možné písomne, prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET osobám, ktoré nie sú držiteľmi potrebnej PSC pod podmienkou, že takéto povolenie je absolútne nevyhnutné a neexistujú nijaké odôvodnené pochybnosti o lojalite, dôveryhodnosti a spoľahlivosti dotknutej osoby. O takomto povolení sa uchováva záznam s uvedením utajovaných skutočností, ku ktorým bol schválený prístup.

37.

V prípade utajovaných skutočností so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET sa povolenie takéhoto núdzového prístupu obmedzuje na štátnych príslušníkov EÚ, ktorým bol udelený prístup k utajovaným skutočnostiam, ktorých stupeň utajenia na vnútroštátnej úrovni je rovnocenný stupňu utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET alebo SECRET UE/EU SECRET.

38.

V prípade uplatnenia postupu stanoveného v bodoch 36 a 37 sa o tejto skutočnosti informuje Bezpečnostný výbor.

39.

Ak vnútroštátne zákony a iné právne predpisy členských štátov ustanovujú v súvislosti s dočasným povolením, dočasným pridelením, jednorazovým prístupom alebo núdzovým prístupom osôb k utajovaným skutočnostiam prísnejšie pravidlá, postupy ustanovené v tomto oddiele sa vykonávajú v rámci akýchkoľvek obmedzení stanovených v príslušných vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch.

40.

Bezpečnostnému výboru sa zasiela výročná správa o využívaní postupov uvedených v tomto oddiele.

VI.   ÚČASŤ NA ZASADNUTIACH V RADE

41.

S výhradou bodu 28 osoby poverené, aby sa zúčastňovali na zasadnutiach Rady alebo jej prípravných orgánov, na ktorých sa rokuje o utajovaných skutočnostiach so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, sa môžu na týchto zasadnutiach zúčastňovať, len ak sa potvrdil stav ich PSC. Za delegátov zasielajú PSCC alebo iné doklady o PSC Bezpečnostnému úradu GSR príslušné orgány, alebo vo výnimočných prípadoch ich predkladá dotknutý delegát. V prípade potreby sa môže použiť súhrnný zoznam mien, ktorý poskytuje príslušný doklad o PSC.

42.

Ak sa PSC na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ z bezpečnostných dôvodov odňala osobe, ktorej povinnosti si vyžadujú jej účasť na zasadnutiach Rady alebo jej prípravných orgánov, príslušný orgán o tom informuje GSR.

VII.   PRÍPADNÝ PRÍSTUP K UTAJOVANÝM SKUTOČNOSTIAM EÚ

43.

Ak by osoby, ktoré sa prijmú do zamestnania, mohli pri jeho výkone mať potenciálne prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, tieto osoby sa náležite bezpečnostne preveria alebo majú nepretržitý sprievod.

44.

Kuriéri, príslušníci bezpečnostnej služby a sprievodu sú bezpečnostne preverení pre príslušný stupeň utajenia alebo preverení iným vhodným spôsobom v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi, poučení o bezpečnostných postupoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ a informovaní o svojich povinnostiach v súvislosti s ochranou takýchto utajovaných skutočností, ktoré sú im zverené.


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

PRÍLOHA II

FYZICKÁ BEZPEČNOSŤ

I.   ÚVOD

1.

V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 8. Stanovujú sa v nej minimálne požiadavky fyzickej ochrany objektov, budov, kancelárií, miestností a iných priestorov, v ktorých sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ a v ktorých sa uchovávajú, ako aj priestorov, v ktorých sa nachádzajú CIS.

2.

Na zabránenie neoprávnenému prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ sa vytvoria opatrenia fyzickej bezpečnosti, ktorými sa:

a)

zabezpečí, že s utajovanými skutočnosťami EÚ sa manipuluje vhodným spôsobom a že sú vhodným spôsobom uchovávané;

b)

umožní rozdelenie pracovníkov, pokiaľ ide o prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, na základe ich potreby poznať, a ak je to vhodné, na základe ich bezpečnostnej previerky;

c)

odradí od neoprávnených činností, zabráni sa im a zistia sa a

d)

zabráni utajenému alebo násilnému vstupu narušiteľa alebo sa takýto vstup oddiali.

II.   POŽIADAVKY A OPATRENIA FYZICKEJ BEZPEČNOSTI

3.

Opatrenia fyzickej bezpečnosti sa zvolia na základe posúdenia ohrozenia, ktoré vykonajú príslušné orgány. Na zabezpečenie úrovne fyzickej ochrany zodpovedajúcej vyhodnotenému riziku uplatňujú GSR a členské štáty vo svojich objektoch proces riadenia rizík na ochranu utajovaných skutočností EÚ. V procese riadenia rizík sa zohľadnia všetky relevantné faktory, a najmä na:

a)

stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ;

b)

formu uchovávaných utajovaných skutočností EÚ a ich množstvo s prihliadnutím na skutočnosť, že veľké množstvo alebo spojenie utajovaných skutočností EÚ si môžu vyžadovať uplatňovanie prísnejších ochranných opatrení;

c)

okolité prostredie a konštrukciu budov alebo priestorov, v ktorých sa utajované skutočnosti EÚ nachádzajú, a

d)

vyhodnotené ohrozenie zo strany spravodajských služieb, ktoré sa zameriavajú na EÚ alebo členské štáty, a zo strany sabotážnych, teroristických, podvratných alebo iných trestných činností.

4.

Príslušný bezpečnostný orgán určuje na základe koncepcie hĺbkovej ochrany vhodnú kombináciu opatrení fyzickej bezpečnosti, ktoré sa uplatnia. Môže medzi ne patriť jedno alebo viaceré z týchto kritérií:

a)

obvodová bariéra: fyzická bariéra chrániaca hranicu priestoru, ktorý si vyžaduje ochranu;

b)

detekčné systémy proti narušeniu (ďalej len „IDS“ – Intrusion Detection System): IDS sa môžu použiť s cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti, ktorú zabezpečuje obvodová bariéra, alebo sa môže použiť v miestnostiach a budovách namiesto bezpečnostného personálu alebo na jeho doplnenie;

c)

kontrola vstupu: môže sa vykonávať kontrola vstupu do celého objektu, budovy alebo budov v rámci objektu alebo do priestorov alebo miestností v rámci budovy. Kontrola vstupu sa môže vykonávať elektronickými alebo elektromechanickými prostriedkami, môže ju vykonávať bezpečnostný personál a/alebo pracovník na recepcii alebo sa môže vykonávať akýmikoľvek inými fyzickými prostriedkami;

d)

bezpečnostný personál: vyškolený, kontrolovaný a v prípade potreby náležite bezpečnostne preverený bezpečnostný personál sa môže zamestnávať aj na odradenie osôb plánujúcich utajené narušenie;

e)

uzatvorený televízny okruh (ďalej len „CCTV“ – Closed Circuit Television): na preverenie incidentov a poplachov z IDS vo veľkých objektoch alebo na perimetroch môže bezpečnostný personál využívať CCTV;

f)

bezpečnostné osvetlenie: na odradenie potenciálneho narušiteľa a na zabezpečenie osvetlenia potrebného na účinný priamy dohľad zo strany bezpečnostného personálu alebo nepriamy dohľad prostredníctvom systému CCTV sa môže používať bezpečnostné osvetlenie a

g)

akýkoľvek iný vhodný fyzický prostriedok určený na odradenie alebo zistenie nepovoleného vstupu alebo na zabránenie strate alebo poškodeniu utajovaných skutočností EÚ.

5.

Príslušný orgán môže byť oprávnený vykonávať pri vstupe a výstupe prehliadky, ktorých cieľom je odradiť od nepovoleného prinesenia vecí alebo nepovoleného odnesenia utajovaných skutočností EÚ z objektu alebo budovy.

6.

Ak existuje riziko nahliadnutia do utajovaných skutočností EÚ, aj keď len náhodného, musia sa prijať primerané opatrenia na zabránenie tomuto riziku.

7.

V prípade nových zariadení sa požiadavky fyzickej bezpečnosti definujú vo fáze plánovania a projektovania zariadení. V prípade existujúcich zariadení sa požiadavky fyzickej bezpečnosti uplatňujú v čo najväčšom rozsahu.

III.   ZARIADENIA NA FYZICKÚ OCHRANU UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

8.

Pri obstarávaní technických zariadení na fyzickú ochranu utajovaných skutočností EÚ (napríklad bezpečnostných úschovných objektov, skartovacích strojov, zámok do dverí, elektronických systémov na kontrolu vstupu, IDS, poplachových systémov atď.) príslušný bezpečnostný orgán zabezpečuje, že toto zariadenie spĺňa schválené technické normy a minimálne požiadavky.

9.

Technické špecifikácie zariadení na fyzickú ochranu utajovaných skutočností EÚ sa ustanovia v bezpečnostných usmerneniach, ktoré schváli Bezpečnostný výbor.

10.

Bezpečnostné systémy podliehajú pravidelnej inšpekcii a na zariadeniach sa vykonáva pravidelná údržba. Pri údržbových prácach sa prihliada na výsledok inšpekcií, aby sa zabezpečilo, že zariadenie naďalej funguje optimálnym spôsobom.

11.

Pri každej inšpekcii sa opätovne posudzuje účinnosť jednotlivých bezpečnostných opatrení a celého bezpečnostného systému.

IV.   FYZICKY CHRÁNENÉ PRIESTORY

12.

Na účely fyzickej ochrany utajovaných skutočností EÚ sa zriadia dva typy fyzicky chránených priestorov alebo im rovnocenných priestorov na vnútroštátnej úrovni:

a)

administratívne zóny a

b)

zabezpečené priestory (vrátane technicky zabezpečených priestorov).

Všetky odkazy na administratívne zóny a zabezpečené priestory vrátane technicky zabezpečených priestorov v tomto rozhodnutí sa vzťahujú aj na rovnocenné priestory na vnútroštátnej úrovni.

13.

Príslušný bezpečnostný orgán ustanoví, že priestor spĺňa požiadavky na označenie ako administratívna zóna, zabezpečený priestor alebo technicky zabezpečený priestor.

14.

Pokiaľ ide o administratívne zóny:

a)

stanoví sa viditeľne vymedzený perimeter, ktorý umožňuje kontrolu osôb a v prípade možnosti aj vozidiel;

b)

prístup bez sprievodu sa udeľuje len tým osobám, ktorým príslušný orgán udelil náležite povolenie, a

c)

všetky ostatné osoby majú nepretržitý sprievod alebo podliehajú rovnocenným kontrolám.

15.

Pokiaľ ide o zabezpečené priestory:

a)

stanoví sa viditeľne vymedzený a chránený perimeter, pričom každý vstup doň a východ z neho sa kontroluje pomocou preukazu alebo personálneho identifikačného systému;

b)

prístup bez sprievodu sa udeľuje len bezpečnostne prevereným osobám, ktorým sa udelilo špecifické povolenie vstupu do priestoru vzhľadom na ich potrebu poznať;

c)

všetky ostatné osoby majú nepretržitý sprievod alebo podliehajú rovnocenným kontrolám.

16.

Ak vstup do zabezpečeného priestoru predstavuje zo všetkých praktických hľadísk priamy prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré obsahuje, uplatňujú sa tieto dodatočné požiadavky:

a)

jasne sa označuje najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, ktoré sa bežne v tomto priestore nachádzajú;

b)

od všetkých návštevníkov sa na vstup do tohto priestoru vyžaduje osobitné povolenie, musia mať nepretržitý sprievod a byť náležite bezpečnostne preverení, pokiaľ sa nezabezpečí, že nie je možný prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ.

17.

Zabezpečené priestory chránené proti aktívnemu odpočúvaniu sú ustanovené za technicky zabezpečené priestory. Tieto dodatočné požiadavky sa vzťahujú na:

a)

takéto priestory sú vybavené systémom IDS, uzamknuté, keď sa v nich nikto nenachádza, a strážené, keď je v nich niekto prítomný. Všetky kľúče sa kontrolujú v súlade s časťou VI;

b)

všetky osoby a veci vstupujúce do týchto priestorov sa kontrolujú;

c)

v takýchto priestoroch sa pravidelne vykonáva fyzická a/alebo technická kontrola podľa požiadaviek príslušného bezpečnostného orgánu. Takéto kontroly sa musia vykonávať aj po každom neoprávnenom vstupe alebo podozrení na takýto vstup a

d)

nesmú sa v nich nachádzať nijaké nepovolené komunikačné linky, nepovolené telefóny či iné nepovolené komunikačné zariadenia a elektrické alebo elektronické vybavenie.

18.

Bez ohľadu na bod 17 písm. d) v prípade, že sa ohrozenie utajovaných skutočností EÚ vyhodnotí ako vysoké, skontroluje príslušný bezpečnostný orgán všetky komunikačné zariadenia a elektrické alebo elektronické vybavenie predtým, ako sa použijú v priestoroch, kde sa konajú zasadnutia alebo kde sa pracuje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET a vyšším, aby sa zaistilo, že sa týmito zariadeniami neúmyselne alebo neoprávnene neprenesú za perimeter príslušného zabezpečeného priestoru žiadne zrozumiteľné informácie.

19.

V zabezpečených priestoroch, v ktorých nevykonáva službukonajúci personál službu 24 hodín denne, sa podľa potreby vykonávajú kontroly na konci bežného pracovného času a v náhodných intervaloch mimo bežných pracovných hodín, pokiaľ nie je nainštalovaný systém IDS.

20.

V prípade stretnutia s cieľom prerokovať utajované skutočnosti alebo na iné podobné účely sa zabezpečené priestory a technicky zabezpečené priestory môžu dočasne zriadiť v rámci administratívnej zóny.

21.

Pre každý zabezpečený priestor sa vypracujú operačné bezpečnostné postupy, v ktorých sa stanoví:

a)

stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa môže manipulovať alebo ktoré sa môžu uchovávať v tomto priestore;

b)

opatrenia dohľadu a ochrany, ktoré sa musia uplatňovať;

c)

osoby oprávnené na vstup do tohto priestoru bez sprievodu vzhľadom na ich potrebu poznať a bezpečnostnú previerku;

d)

v prípade potreby postupy týkajúce sa sprievodu alebo ochrany utajovaných skutočností EÚ pri povoľovaní vstupu akýchkoľvek iných osôb do tohto priestoru;

e)

akékoľvek ďalšie príslušné opatrenia a postupy.

22.

V zabezpečených priestoroch sa vybudujú komorové trezory. Steny, podlahy, stropy, okná a uzamykateľné dvere musia byť schválené príslušným bezpečnostným orgánom a musia poskytovať ochranu, ktorá je rovnocenná ochrane poskytovanej bezpečnostnými úschovnými objektmi schválenými na uchovávanie utajovaných skutočností EÚ s rovnakým stupňom utajenia.

V.   FYZICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA PRE MANIPULÁCIU S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI EÚ A ICH UCHOVÁVANIE

23.

S utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa môže manipulovať:

a)

v zabezpečenom priestore;

b)

v administratívnej zóne za predpokladu, že utajované skutočnosti EÚ sú chránené pred prístupom zo strany neoprávnených osôb, alebo

c)

mimo zabezpečeného priestoru alebo administratívnej zóny za predpokladu, že držiteľ prenáša tieto utajované skutočnosti EÚ v súlade s bodmi 28 až 40 prílohy III a zaviazal sa dodržiavať kompenzačné opatrenia ustanovené v bezpečnostných pokynoch, ktoré vydal príslušný bezpečnostný orgán, aby sa zabezpečilo, že utajované skutočnosti EÚ sú chránené pred prístupom neoprávnených osôb.

24.

Utajované skutočnosti EÚ so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa uchovávajú vo vhodnom uzamknutom kancelárskom nábytku v administratívnej zóne alebo zabezpečenom priestore. Dočasne je možné ich uchovávať mimo zabezpečeného priestoru alebo administratívnej zóny za predpokladu, že držiteľ týchto utajovaných skutočností sa zaviazal dodržiavať kompenzačné opatrenia ustanovené v bezpečnostných pokynoch, ktoré vydal príslušný bezpečnostný orgán.

25.

S utajovanými skutočnosťami EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET sa môže manipulovať:

a)

v zabezpečenom priestore;

b)

v administratívnej zóne za predpokladu, že utajované skutočnosti EÚ sú chránené pred prístupom zo strany neoprávnených osôb, alebo

c)

mimo zabezpečeného priestoru alebo administratívnej zóny za predpokladu, že držiteľ týchto utajovaných skutočností:

i)

prenáša tieto utajované skutočnosti EÚ v súlade s bodmi 28 až 40 prílohy III;

ii)

sa zaviazal dodržiavať kompenzačné opatrenia ustanovené v bezpečnostných pokynoch, ktoré vydal príslušný bezpečnostný orgán, aby sa zabezpečilo, že utajované skutočnosti EÚ sú chránené pred prístupom neoprávnených osôb;

iii)

má utajované skutočnosti EÚ vždy pod osobnou kontrolou a

iv)

v prípade dokumentov v papierovej podobe túto skutočnosť oznámil príslušnému registru.

26.

Utajované skutočnosti EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET sa v zabezpečenom priestore uchovávajú v bezpečnostnom úschovnom objekte alebo komorovom trezore.

27.

S utajovanými skutočnosťami EÚ so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET sa manipuluje v zabezpečenom priestore.

28.

Utajované skutočnosti EÚ so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET sa uchovávajú v zabezpečenom priestore, pričom musí byť splnená jedna z týchto podmienok:

a)

informácie sa uchovávajú v bezpečnostnom úschovnom objekte, ktoré je v súlade s bodom 8 a uplatňujú sa jeden alebo viaceré z týchto dodatočných kontrolných mechanizmov:

i)

nepretržitá ochrana alebo kontroly vykonávané preverenými bezpečnostnými pracovníkmi alebo službukonajúcim personálom;

ii)

schválený IDS v kombinácii so zásahovým bezpečnostným personálom,

alebo

b)

informácie sa uchovávajú v komorovom trezore vybavenom systémom IDS v kombinácii so zásahovým bezpečnostným personálom.

29.

Pravidlá, ktorými sa spravuje prenos utajovaných skutočností EÚ medzi fyzicky chránenými priestormi, sú stanovené v prílohe III.

VI.   KONTROLA KĽÚČOV A KOMBINÁCIÍ POUŽÍVANÝCH NA OCHRANU UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

30.

Príslušný bezpečnostný orgán definuje postupy pre správu kľúčov a nastavení kombinácií na prístup do kancelárií, miestností, komorových trezorov a bezpečnostných úschovných objektov. Tieto postupy sú určené na ochranu proti neoprávnenému prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ.

31.

Nastavenia kombinácií do pamäte ukladá čo najmenší možný počet osôb, ktoré ich potrebujú na výkon služobných povinností. Nastavenia kombinácií do bezpečnostných úschovných objektov a komorových trezorov, v ktorých sa uchovávajú utajované skutočnosti EÚ, sa menia:

a)

vždy, keď nastane zmena personálu, ktorý kombináciu pozná;

b)

vždy, keď došlo k vyzradeniu alebo existuje podozrenie vyzradenia;

c)

vždy po vykonaní údržby alebo opravy zámku a

d)

minimálne každých 12 mesiacov.

PRÍLOHA III

SPRÁVA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

I.   ÚVOD

1.

V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 9. Stanovujú sa v nej administratívne opatrenia pre správu utajovaných skutočností EÚ počas ich životného cyklu, ktorých cieľom je pomôcť pri odradení od úmyselného alebo náhodného vyzradenia alebo straty takýchto utajovaných skutočností, zistení tohto vyzradenia alebo straty a pri obnove bezpečnosti.

II.   SPRÁVA UTAJOVANIA

Stupne utajenia a ich označenie

2.

Informácie sa utajujú, ak je to potrebné na ochranu ich dôvernosti.

3.

Zodpovednosť za určenie stupňa utajenia v súlade s príslušnými usmerneniami pre utajovanie a za prvú distribúciu utajovanej skutočnosti EÚ nesie jej pôvodca.

4.

Stupeň utajenia utajovanej skutočnosti EÚ sa stanovuje podľa článku 2 ods. 2 na základe bezpečnostnej politiky, ktorá sa schváli v súlade s článkom 3 ods. 3.

5.

Stupeň utajenia sa uvádza jasne a správne bez ohľadu na to, či má utajovaná skutočnosť EÚ písomnú, ústnu, elektronickú či inú podobu.

6.

Jednotlivé časti daného dokumentu (napr. stránky, odseky, oddiely, doplnky, dodatky, pripojenia a prílohy) si môžu vyžadovať rôzny stupeň utajenia a podľa toho sa aj označujú, a to aj keď sa uchovávajú v elektronickej podobe.

7.

Celkový stupeň utajenia dokumentu alebo spisu zodpovedá minimálne najvyššiemu stupňu utajenia jeho jednotlivej časti. Keď sa spájajú utajované skutočnosti z rôznych zdrojov, konečný produkt sa preskúma s cieľom určiť celkový stupeň utajenia, pretože si môže vyžadovať vyšší stupeň utajenia ako jeho jednotlivé časti.

8.

Dokumenty, ktoré obsahujú časti podliehajúce rozdielnym stupňom utajenia, sa v maximálnej možnej miere usporadúvajú tak, aby sa časti s iným stupňom utajenia dali ľahko identifikovať a v prípade potreby oddeliť.

9.

Stupeň utajenia listu alebo sprievodného listu obsahujúceho prílohy zodpovedá najvyššiemu stupňu utajenia príloh. Pôvodca príslušným označením jednoznačne uvedie stupeň jeho utajenia bez príloh, napríklad:

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

Bez prílohy (príloh) RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Označenia

10.

Okrem niektorého z označení stupňa utajenia podľa článku 2 ods. 2, môžu mať utajované skutočnosti EÚ aj doplňujúce označenie, napríklad:

a)

identifikačný znak, ktorým sa označuje pôvodca;

b)

upozornenia, kódové slová alebo akronymy, ktorými sa označuje oblasť činnosti, ktorej sa dokument týka, osobitná distribúcia na základe potreby poznať alebo obmedzenie použitia;

c)

označenia prístupnosti;

d)

prípadne dátum alebo konkrétnu udalosť, keď sa môže znížiť stupeň utajenia alebo utajenie zrušiť.

Skrátené označenia stupňov utajenia

11.

Na označenie stupňa utajenia jednotlivých odsekov textu sa môžu používať štandardné skrátené označenia stupňov utajenia. Skratky nenahrádzajú plné označenia stupňov utajenia.

12.

Na označenie stupňa utajenia oddielov alebo častí textu, ktoré sú kratšie ako jedna strana, možno v utajených dokumentoch EÚ používať tieto štandardné skratky:

TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET

TS-UE/EU-TS

SECRET UE/EU SECRET

S-UE/EU-S

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

C-UE/EU-C

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

R-UE/EU-R

Vytvorenie utajovaných skutočností EÚ

13.

Pri vytvorení utajovaného dokumentu EÚ:

a)

každá strana sa zreteľne označí stupňom utajenia;

b)

každá strana sa očísluje;

c)

dokument má priradené referenčné číslo a predmet, ktoré samy osebe nie sú utajovanou skutočnosťou, pokiaľ nie sú ako utajované skutočnosti označené;

d)

dokument má dátum;

e)

na každej strane dokumentov so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET a vyššiemu sa uvádza číslo vyhotovenia, pokiaľ sa dokumenty distribuujú vo viacerých vyhotoveniach.

14.

Ak na utajovanú skutočnosť EÚ nie je možné uplatniť bod 13, prijmú sa iné primerané opatrenia v súlade s bezpečnostnými usmerneniami podľa článku 6 ods. 2.

Zníženie stupňa utajenia a zrušenie utajenia utajovanej skutočnosti EÚ

15.

Ak je to možné, a predovšetkým v prípade utajovaných skutočností so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED pôvodca v čase vytvorenia utajovanej skutočnosti EÚ uvedie, či je možné znížiť jej stupeň utajenia alebo utajenie zrušiť k určitému dátumu alebo po istej udalosti. Pôvodcovia utajovanej skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED uvádzajú dátum alebo konkrétnu udalosť, keď sa utajenie zrušuje, s výnimkou prípadov, keď je neuvedenie riadne odôvodnené.

16.

GSR vykonáva pravidelné posúdenie utajovaných skutočností EÚ, ktorých je držiteľom, aby stanovil, či je naďalej potrebný daný stupeň utajenia. GSR zriadi systém, ktorým minimálne každých päť rokov posudzuje stupeň utajenia evidovaných utajovaných skutočností EÚ, ktorých je pôvodcom. Takéto posúdenie nie je potrebné, keď pôvodca hneď na začiatku uviedol, že sa stupeň utajenia danej utajovanej skutočnosti automaticky zníži alebo sa utajenie zruší, a utajovaná skutočnosť bola príslušne označená.

III.   EVIDENCIA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ NA BEZPEČNOSTNÉ ÚČELY

17.

Pre každú organizačnú jednotku GSR a verejnej správy členského štátu, ktorá manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ, sa určí príslušný register, aby sa zabezpečila manipulácia s utajovanými skutočnosťami EÚ v súlade s týmto rozhodnutím. Registre sa zriadia ako zabezpečené priestory podľa prílohy II.

18.

Na účely tohto rozhodnutia znamená evidencia na bezpečnostné účely (ďalej len „evidencia“) uplatňovanie postupov, ktorými sa zaznamenáva životný cyklus veci vrátane jej distribúcie a zničenia.

19.

Všetky veci so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším sa evidujú v určených registroch, keď sa doručia alebo keď opúšťajú organizačnú jednotku.

20.

Centrálny register v rámci GSR vedie evidenciu o všetkých utajovaných skutočnostiach, ktoré Rada a GSR poskytujú tretím štátom a medzinárodným organizáciám, ako aj o všetkých utajovaných skutočnostiach, ktoré od tretích štátov alebo medzinárodných organizácií prijímajú.

21.

V prípade CIS sa evidenčné postupy môžu vykonávať v rámci samotného CIS.

22.

Rada schvaľuje bezpečnostnú politiku pre oblasť evidencie utajovaných skutočností EÚ na bezpečnostné účely.

Registre TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET

23.

V členských štátoch a GSR sa určí centrálny register ako centrálny orgán na prijímanie a odosielanie utajovaných skutočností so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET. V prípade potreby sa môžu zriadiť podriadené registre, aby s týmito utajovanými skutočnosťami manipulovali na účely evidencie.

24.

Tieto podriadené registre nesmú priamo odosielať dokumenty so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET iným podriadeným registrom toho istého centrálneho registra TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET alebo navonok, pokiaľ to uvedený centrálny register výslovne písomne nepovolí.

IV.   ROZMNOŽOVANIE A PREKLAD UTAJOVANÝCH DOKUMENTOV EÚ

25.

Dokumenty so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET sa nesmú rozmnožovať alebo prekladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

26.

Keď pôvodca dokumentov so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET alebo nižším neuviedol nijakú výhradu týkajúcu sa rozmnožovania alebo prekladu, takéto dokumenty sa môžu na základe pokynu držiteľa rozmnožovať alebo prekladať.

27.

Bezpečnostné opatrenia uplatniteľné na pôvodný dokument sa uplatňujú aj na kópie a preklady.

V.   PRENOS UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ FYZICKÝMI PROSTRIEDKAMI

28.

Na prenos utajovaných skutočností EÚ fyzickými prostriedkami sa vzťahujú ochranné opatrenia uvedené v bodoch 30 až 40. Bez ohľadu na článok 9 ods. 4 pri prenose utajovaných skutočností EÚ na elektronických médiách možno ochranné opatrenia uvedené ďalej doplniť podľa pokynov príslušného bezpečnostného orgánu o príslušné technické protiopatrenia s cieľom minimalizovať riziko straty alebo vyzradenia.

29.

Príslušné bezpečnostné orgány v GSR a členských štátoch vydáva pokyny, ktoré sa týkajú prenosu utajovaných skutočností EÚ, v súlade s týmto rozhodnutím.

Prenos v rámci budovy alebo samostatnej skupiny budov

30.

Utajovaná skutočnosť EÚ prenášaná v rámci budovy alebo samostatnej skupiny budov sa prenáša zakrytá tak, aby nebolo možné zahliadnuť jej obsah.

31.

Utajované skutočnosti so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET sa v rámci budovy alebo samostatnej skupiny budov prenášajú v zabezpečenej obálke, na ktorej je uvedené len meno adresáta.

V rámci EÚ

32.

Utajovaná skutočnosť EÚ prenášaná fyzickými prostriedkami medzi budovami alebo objektmi v rámci EÚ sa musí zabaliť tak, aby sa ochránila pred neoprávnenou manipuláciou.

33.

Prenos utajovaných skutočností so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET alebo nižším fyzickými prostriedkami v rámci EÚ sa uskutočňuje takto:

a)

podľa potreby vojenským, vládnym alebo diplomatickým kuriérom;

b)

ručne pod podmienkou, že:

i)

utajovanú skutočnosť EÚ má v prípade, že sa neuloží v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II, doručovateľ neustále pri sebe;

ii)

utajovaná skutočnosť EÚ sa počas cesty neotvorí ani sa s ňou nebude nikto oboznamovať na verejných miestach;

iii)

osoby sú poučené o svojej bezpečnostnej zodpovednosti;

iv)

osobám sa v prípade potreby poskytne kuriérske osvedčenie;

c)

poštovou službou alebo komerčnou kuriérskou službou pod podmienkou, že:

i)

je v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi držiteľkou príslušnej FSC;

ii)

uplatňujú sa primerané opatrenia v súlade s minimálnymi požiadavkami, ktoré sa stanovia v bezpečnostných usmerneniach podľa článku 6 ods. 2.

V prípade prenosu fyzickými prostriedkami z jedného členského štátu do iného sa písmeno c) vzťahuje len na utajované skutočnosti po stupeň utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

34.

Veci so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET (napr. zariadenia alebo stroje), ktoré nemožno prenášať spôsobom uvedeným v bode 33, sa prepravujú ako náklad obchodnými dopravnými spoločnosťami v súlade s prílohou V.

35.

Prenos utajovaných skutočností so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET fyzickými prostriedkami medzi budovami alebo objektmi v rámci jedného členského štátu sa uskutočňuje vojenským, vládnym alebo prípadne diplomatickým kuriérom.

Prenos z EÚ na územie tretieho štátu

36.

Utajovaná skutočnosť EÚ prenášaná z EÚ na územie tretieho štátu sa zabalí tak, aby sa ochránila pred neoprávnenou manipuláciou.

37.

Fyzický prenos utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET z EÚ na územie tretieho štátu sa uskutočňuje takto:

a)

vojenským alebo diplomatickým kuriérom;

b)

ručne pod podmienkou, že:

i)

sa na obale nachádza úradná pečať alebo je utajovaná skutočnosť zabalená tak, že je zrejmé, že ide o úradnú zásielku, ktorá nepodlieha colnej ani bezpečnostnej kontrole;

ii)

osoby majú kuriérske osvedčenie, v ktorom je zásielka uvedená a ktorým sa oprávňujú na jej prenos;

iii)

utajovaná skutočnosť EÚ neopustí držbu prenášajúceho, pokiaľ sa neuchováva v súlade s požiadavkami vymedzenými v prílohe II;

iv)

utajovaná skutočnosť EÚ sa počas cesty neotvorí ani sa s ňou nikto oboznamuje na verejných miestach a

v)

osoby sú poučené o svojej bezpečnostnej zodpovednosti.

38.

Prenos informácií so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET, ktoré EÚ sprístupní tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, sa uskutočňuje v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností alebo administratívneho dojednania podľa článku 12 ods. 2 písm. a) alebo b).

39.

Utajované skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa môžu prenášať aj poštovou alebo komerčnou kuriérskou službou.

40.

Prenos utajovaných skutočností so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET z EÚ fyzickými prostriedkami na územie tretieho štátu sa uskutočňuje vojenským alebo diplomatickým kuriérom.

VI.   NIČENIE UTAJOVANÝCH DOKUMENTOV EÚ

41.

Utajované dokumenty EÚ, ktoré už nie sú potrebné, sa môžu zničiť bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá a predpisy týkajúce sa archivácie.

42.

Príslušný register ničí dokumenty, ktoré sa musia evidovať v súlade s článkom 9 ods. 2, na základe pokynu držiteľa alebo príslušného orgánu. Denníky a ostatné evidenčné záznamy sa príslušným spôsobom aktualizujú.

43.

Pokiaľ ide o utajované dokumenty so stupňom utajenia SECRET UE/EU SECRET alebo TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET, ničenie sa vykonáva za prítomnosti svedka, ktorý je preverený minimálne pre stupeň utajenia dokumentu, ktorý sa ničí.

44.

Pracovník registra a v prípade potreby aj svedok, ak sa vyžaduje jeho prítomnosť, podpíšu protokol o zničení, ktorý sa archivuje v registri. Register uchováva protokoly o zničení dokumentov so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET po dobu najmenej desiatich rokov a dokumentov so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET po dobu najmenej piatich rokov.

45.

Utajované dokumenty vrátane dokumentov so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED sa ničia metódami, ktoré spĺňajú príslušné normy EÚ alebo rovnocenné normy alebo ktoré boli schválené členskými štátmi podľa národných technických noriem, aby sa zabránilo celkovej alebo čiastočnej rekonštrukcii dokumentu.

46.

Médiá na elektronické uchovávanie používané na uchovávanie utajovaných skutočností EÚ sa ničia v súlade s bodom 36 prílohy IV.

VII.   INŠPEKCIE A HODNOTIACE NÁVŠTEVY

47.

Pojmom „inšpekcia“ sa ďalej označuje každá:

a)

inšpekcia v zmysle článku 9 ods. 3 a článku 15 ods. 2 písm. e), f) a g) alebo

b)

hodnotiaca návšteva v zmysle článku 12 ods. 5,

ktorých cieľom je posúdiť účinnosť opatrení prijatých na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

48.

Inšpekcie sa okrem iného vykonávajú na to, aby sa:

a)

zabezpečilo dodržiavanie minimálnych noriem ochrany utajovaných skutočností EÚ ustanovených v tomto rozhodnutí;

b)

zdôraznil význam bezpečnosti a účinného riadenia rizík u preverovaných subjektov;

c)

odporučili protiopatrenia na zníženie konkrétnych následkov v prípade, že dôjde k strate dôvernosti, integrity alebo dostupnosti utajovaných skutočností, a

d)

posilnili priebežné bezpečnostné vzdelávacie a informačné programy bezpečnostných orgánov.

49.

Rada pred koncom každého kalendárneho roka prijme inšpekčný program uvedený v článku 15 ods. 1 písm. c) na nasledujúci rok. Konkrétne dátumy každej inšpekcie sa stanovia po dohode s dotknutou agentúrou alebo orgánom EÚ, členským štátom, tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou.

Vykonávanie inšpekcií

50.

Inšpekcie sa vykonávajú s cieľom skontrolovať všetky príslušné pravidlá, predpisy a postupy preverovaného subjektu a overiť, či sú postupy subjektu v súlade so základnými zásadami a minimálnymi štandardmi ustanovenými v tomto rozhodnutí a v ustanoveniach, ktorými sa spravuje výmena utajovaných skutočností s týmto subjektom.

51.

Inšpekcie sa vykonávajú v dvoch etapách. Pred samotnou inšpekciou sa usporiada prípravné zasadnutie, v prípade potreby aj za účasti dotknutého subjektu. Po tomto prípravnom zasadnutí vytvorí inšpekčný tím po dohode s príslušným subjektom podrobný inšpekčný program, ktorý zahŕňa všetky bezpečnostné oblasti. Inšpekčné tímy majú prístup na všetky miesta, kde sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ, najmä do registrov a k prístupovým bodom do CIS.

52.

Zodpovednosť za inšpekcie verejnej správy členských štátov nesie spoločný inšpekčný tím GSR a Komisie a tieto inšpekcie sa vykonávajú v plnej spolupráci s úradníkmi preverovaného subjektu.

53.

Zodpovednosť za inšpekcie tretích štátov a medzinárodných organizácií nesie spoločný inšpekčný tím GSR a Komisie a tieto inšpekcie sa vykonávajú v plnej spolupráci s úradníkmi preverovaného tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.

54.

Inšpekcie agentúr a orgánov EÚ zriadených na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ, ako aj Europolu a Eurojustu vykonáva Bezpečnostný úrad GSR s pomocou expertov z NSA, na území ktorého sa agentúra alebo orgán nachádza. Na inšpekcii sa môže podieľať riaditeľstvo Európskej komisie pre bezpečnosť (ďalej len „ECSD“ – European Commission Security Directorate), ak si s danou agentúrou alebo orgánom pravidelne vymieňa utajované skutočnosti EÚ.

55.

V prípade inšpekcií agentúr a orgánov EÚ zriadených na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ, ako aj Europolu a Eurojustu a tretích štátov a medzinárodných organizácií sa v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré schváli Bezpečnostný výbor, vyžiada pomoc a príspevky odborníkov NSA.

Inšpekčné správy

56.

Na konci inšpekcie sa preverovanému subjektu predkladajú hlavné závery a odporúčania. Neskôr sa pripraví inšpekčná správa, za ktorú zodpovedá bezpečnostný orgán GSR (Bezpečnostný úrad). Ak sa navrhli nápravné opatrenia alebo odporúčania, do správy by sa mali na odôvodnenie záverov zahrnúť dostatočne podrobné informácie. Správa sa zasiela príslušnému orgánu preverovaného subjektu.

57.

V prípade inšpekcií verejnej správy členských štátov:

a)

návrh inšpekčnej správy sa zašle dotknutému NSA, ktorý skontroluje, či je obsahovo správna a neobsahuje nijaké skutočnosti so stupňom utajenia vyšším ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

b)

pokiaľ dotknutý NSA členského štátu nepožiada o pozastavenie všeobecnej distribúcie, inšpekčné správy sa zasielajú členom Bezpečnostného výboru a ECSD; správa sa utajuje na stupni utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

Bezpečnostný orgán GSR (Bezpečnostný úrad) zodpovedá za vypracovanie pravidelnej správy, v ktorej sa vyzdvihnú skúsenosti získané počas inšpekcií v členských štátoch v konkrétnom období a ktorú preskúma Bezpečnostný výbor.

58.

V prípade hodnotiacich návštev v tretích štátoch a medzinárodných organizáciách sa správa zasiela Bezpečnostnému výboru a ECSD. Táto správa sa utajuje minimálne na stupni utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Každé nápravné opatrenie sa preverí počas nasledujúcej návštevy a podá sa o ňom správa Bezpečnostnému výboru.

59.

V prípade inšpekcií agentúr a orgánov EÚ zriadených na základe hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o EÚ, ako aj Europolu a Eurojustu sa inšpekčná správa zasiela členom Bezpečnostného výboru a ECSD. Návrh inšpekčnej správy sa zasiela dotknutej agentúre alebo orgánu, ktoré skontrolujú, či je obsahovo správna a neobsahuje skutočnosti so stupňom utajenia vyšším ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Každé nápravné opatrenie sa preverí počas nasledujúcej návštevy a podá sa o ňom správa Bezpečnostnému výboru.

60.

Bezpečnostný orgán GSR vykonáva na účely ustanovené v bode 48 pravidelné inšpekcie organizačných jednotiek GSR.

Inšpekčný kontrolný zoznam

61.

Bezpečnostný orgán GSR (Bezpečnostný úrad) vypracuje a aktualizuje inšpekčný kontrolný zoznam obsahujúci body, ktoré je potrebné skontrolovať počas inšpekcie. Tento kontrolný zoznam sa zasiela Bezpečnostnému výboru.

62.

Informácie potrebné na vyplnenie kontrolného zoznamu sa získavajú predovšetkým počas inšpekcie od vedúcich bezpečnostných pracovníkov subjektu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia. Po vyplnení podrobnými odpoveďami sa kontrolný zoznam po dohode so subjektom, v ktorom sa vykonáva inšpekcia, utajuje. Netvorí súčasť inšpekčnej správy.

PRÍLOHA IV

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ, S KTORÝMI SA MANIPULUJE V CIS

I.   ÚVOD

1.

V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia článku 10.

2.

Na účely bezpečnosti a správneho fungovania operácií v CIS sú dôležité tieto vlastnosti a pojmy IA:

hodnovernosť

:

záruka, že informácie sú pravé a pochádzajú zo zdrojov bona fide,

dostupnosť

:

vlastnosť charakterizovaná prístupnosťou informácií a ich použiteľnosťou na požiadanie oprávneného subjektu,

dôvernosť

:

vlastnosť, ktorá znamená, že informácie sa nesprístupnia neoprávneným osobám, subjektom či procesom,

integrita

:

vlastnosť charakterizovaná zabezpečením presnosti a úplnosti informácií a majetku,

nespochybniteľnosť

:

schopnosť preukázať, že sa činnosť alebo udalosť uskutočnila, takže túto činnosť alebo udalosť nie je možné následne poprieť.

II.   ZÁSADY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

3.

Ustanovenia uvedené nižšie predstavujú základ bezpečnosti každého CIS, v ktorom sa manipuluje s utajovanými skutočnosťami EÚ. Podrobné požiadavky, ktorými sa vykonávajú tieto ustanovenia, sa vymedzia v bezpečnostných politikách a bezpečnostných usmerneniach pre IA.

Riadenie bezpečnostných rizík

4.

Riadenie bezpečnostných rizík tvorí neoddeliteľnú súčasť činností pri definovaní, rozvíjaní, prevádzke a údržbe CIS. Riadenie rizík (hodnotenie, zabezpečenie, akceptácia, oznamovanie) spoločne vykonávajú ako nepretržitý proces zástupcovia vlastníkov systému, projektových orgánov, operačných orgánov a orgánov schvaľujúcich bezpečnosť, ktoré uplatňujú overený, transparentný a plne pochopiteľný proces vyhodnotenia rizík. Na začiatku procesu riadenia rizík sa jednoznačne vymedzí rozsah CIS a jeho majetku.

5.

Príslušné orgány preskúmajú potenciálne hrozby pre CIS a zabezpečujú aktualizované a presné posúdenie hrozieb, ktoré zohľadňuje aktuálne operačné prostredie. Nepretržite aktualizujú svoje poznatky o slabinách a pravidelne preverujú posúdenie slabín s cieľom reagovať na meniace sa prostredie v oblasti informačných technológií (IT).

6.

Cieľom zabezpečenia sa proti bezpečnostným rizikám je uplatňovať súbor bezpečnostných opatrení, čím sa zabezpečí rovnováha medzi požiadavkami používateľov, nákladmi a zvyškovým bezpečnostným rizikom.

7.

Špecifické požiadavky, rozsah a miera podrobnosti stanovená príslušným SAA na certifikáciu CIS zodpovedajú vyhodnotenému riziku, pričom sa zohľadňujú všetky relevantné faktory vrátane stupňa utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje. Certifikácia zahŕňa formálne vyhlásenie o zvyškovom riziku a akceptáciu zvyškového rizika zo strany zodpovedného orgánu.

Bezpečnosť počas celého životného cyklu CIS

8.

Zaistenie bezpečnosti predstavuje požiadavku, ktorá musí byť splnená počas celého životného cyklu CIS od jeho spustenia do prevádzky po vyradenie.

9.

Pre každú fázu životného cyklu sa stanoví úloha a interakcia každého účastníka podieľajúceho sa na činnosti CIS, pokiaľ ide o jeho bezpečnosť.

10.

Každý CIS vrátane technických a iných bezpečnostných opatrení podlieha počas certifikácie bezpečnostnému testovaniu, ktorého cieľom je zaručiť, že sa dosiahla náležitá úroveň bezpečnosti, a overiť, že je správne implementovaný, integrovaný a konfigurovaný.

11.

Počas prevádzky a údržby CIS, ako aj v prípade vzniku výnimočných okolností sa pravidelne vykonávajú bezpečnostné hodnotenia, inšpekcie a previerky.

12.

Vývoj bezpečnostnej dokumentácie pre CIS počas jeho životného cyklu je neoddeliteľnou súčasťou procesu riadenia zmien a konfigurácií.

Najlepšie postupy

13.

GSR a členské štáty spolupracujú na vypracovaní najlepších postupov na ochranu utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa manipuluje v CIS. Najlepšie postupy vymedzujú technické, fyzické, organizačné a procesné bezpečnostné opatrenia pre CIS s overenou účinnosťou proti daným ohrozeniam a slabinám.

14.

Pri ochrane utajovaných skutočností EÚ, s ktorými sa manipuluje v CIS, sa využívajú skúsenosti, ktoré získali subjekty zabezpečujúce IA v EÚ i mimo nej.

15.

Šírenie a následné zavedenie najlepších postupov pomáhajú dosiahnuť rovnocennú úroveň bezpečnosti rôznych CIS, ktoré prevádzkujú GSR a členské štáty, ktoré manipulujú s utajovanými skutočnosťami EÚ.

Hĺbková ochrana

16.

Na zníženie rizika pre CIS sa zavádza škála technických a iných bezpečnostných opatrení, ktoré sa organizujú do viacerých vrstiev. Tieto opatrenia zahŕňajú:

a)   odradenie: bezpečnostné opatrenia zamerané na odradenie protivníka od plánovania útoku na CIS;

b)   predchádzanie: bezpečnostné opatrenia zamerané na zabránenie alebo zastavenie útoku na CIS;

c)   detekciu: bezpečnostné opatrenia zamerané na zistenie výskytu útoku na CIS;

d)   odolnosť: bezpečnostné opatrenia zamerané na obmedzenie následkov útoku na minimálny súbor informácií/majetku CIS a zabránenie ďalším škodám a

e)   obnovu: bezpečnostné opatrenia zamerané na znovunastolenie bezpečnej situácie CIS.

Stupeň prísnosti takýchto bezpečnostných opatrení sa stanovuje na základe vyhodnotenia rizika.

17.

Príslušné orgány zabezpečujú spôsobilosť reagovať na incidenty, ktoré môžu prekročiť organizačné a štátne hranice, koordinovať svoju reakciu a vymieňať si informácie o týchto incidentoch a súvisiacich rizikách (spôsobilosť núdzovej reakcie v súvislosti s počítačmi).

Zásada minimality a najnižších práv

18.

S cieľom vyhnúť sa zbytočnému riziku sa implementujú len základné funkcie, zariadenia a služby potrebné na splnenie operačných požiadaviek.

19.

Aby sa obmedzili akékoľvek škody vyplývajúce z porúch, omylov alebo neoprávneného využívania zdrojov CIS, majú používatelia CIS a automatizovaných procesov len taký prístup, práva alebo oprávnenia, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.

20.

Postupy na účely evidencie, ktoré vykonáva CIS, sa v prípade potreby preveria v rámci certifikačného postupu.

Informovanosť o informačnej bezpečnosti

21.

Prvou obrannou líniou bezpečnosti CIS je informovanosť o rizikách a dostupných bezpečnostných opatreniach. Najmä všetci členovia personálu, ktorí prichádzajú do kontaktu s CIS počas jeho životného cyklu, majú byť poučení:

a)

že bezpečnostné zlyhanie môže závažne poškodiť CIS;

b)

o potenciálnych škodách pre tretie strany, ktoré môžu vyplynúť zo vzájomného prepojenia a vzájomnej závislosti, a

c)

o svojej osobnej zodpovednosti za bezpečnosť CIS, ktorá sa odvíja od ich úloh v rámci systémov a procesov.

22.

Na zabezpečenie pochopenia bezpečnostných povinností sa povinne vykonáva informačno-bezpečnostné vzdelávanie a odborná príprava pre dotknutý personál, ako aj vyšších riadiacich pracovníkov a používateľov CIS.

Hodnotenie a schvaľovanie bezpečnostných produktov IT

23.

Požadovaná úroveň spoľahlivosti bezpečnostných opatrení, vymedzená ako úroveň ubezpečenia, sa stanovuje na základe procesu riadenia rizík a v súlade s príslušnými bezpečnostnými politikami a bezpečnostnými usmerneniami.

24.

Tento stupeň spoľahlivosti sa preverí pomocou medzinárodne uznávaných alebo vnútroštátne schválených postupov a metodík. Tie predovšetkým zahŕňajú hodnotenie, kontroly a audit.

25.

Kryptografické produkty na ochranu utajovaných skutočností EÚ vyhodnotí a schváli vnútroštátny CAA členského štátu.

26.

Predtým, ako sa v súlade s článkom 10 ods. 6 odporučia na schválenie Rade alebo generálnemu tajomníkovi, tieto kryptografické produkty najprv prejdú úspešným hodnotením druhou stranou vykonaným náležite kvalifikovaným orgánom (ďalej len „AQUA“ – Appropriately Qualified Authority) členského štátu, ktorý nebol zapojený do projektu ani výroby tohto zariadenia. Podrobnosť hodnotenia druhou stranou závisí od predpokladaného najvyššieho stupňa utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú týmito produktmi chrániť. Rada schváli bezpečnostnú politiku pre oblasť hodnotenia a schvaľovania kryptografických produktov.

27.

Ak si to vyžadujú osobitné operačné okolnosti, môže Rada, prípadne generálny tajomník na základe odporúčania Bezpečnostného výboru upustiť od požiadaviek uvedených v bodoch 25 alebo 26 a udeliť v súlade s postupom podľa článku 10 ods. 6 dočasné schválenie na určité obdobie.

28.

AQUA je CAA členského štátu certifikovaný na základe kritérií stanovených Radou na vykonanie druhého hodnotenia kryptografických produktov na ochranu utajovaných skutočností EÚ.

29.

Rada schvaľuje bezpečnostnú politiku pre oblasť kvalifikovania a schvaľovania nekryptografických bezpečnostných produktov IT.

Prenos v zabezpečených priestoroch

30.

Bez ohľadu na ustanovenia tohto rozhodnutia sa pri prenose utajovaných skutočností EÚ, ktorý sa uskutočňuje len v rámci zabezpečených priestorov, môže používať nešifrovaná distribúcia alebo šifrovanie na nižšej úrovni, ak to umožňuje výsledok procesu riadenia rizík a ak to schválil SAA.

Bezpečné prepojenie CIS

31.

Na účely tohto rozhodnutia znamená prepojenie priame spojenie dvoch alebo viacerých systémov IT na účely spoločného využívania údajov a iných informačných zdrojov (napr. komunikačných), ktoré môže byť jednosmerné alebo viacsmerné.

32.

CIS v prvej fáze pristupuje ku každému pripojenému systému IT ako nedôveryhodnému a na výmenu utajovaných skutočností uplatňuje ochranné opatrenia.

33.

Všetky prepojenia CIS s iným systémom IT spĺňajú tieto základné požiadavky:

a)

funkčné alebo prevádzkové požiadavky takýchto prepojení stanovujú a schvaľujú príslušné orgány;

b)

prepojenie podlieha procesu riadenia rizík a certifikácii a musí ho schváliť príslušný SAA a

c)

na perimetri všetkých CIS sa zavedie obvodová ochrana (ďalej len „BPS“ – Boundary Protection Services).

34.

Certifikovaný CIS nesmie mať nijaké prepojenie s nechránenou alebo verejnou sieťou okrem prípadu, ak má CIS schválenú ochranu BPS nainštalovanú na tento účel na rozhraní medzi týmto CIS a nechránenou alebo verejnou sieťou. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa takéhoto prepojenia prehodnocuje príslušný IAA a schvaľuje príslušný SAA.

Keď sa nechránená alebo verejná sieť používa výhradne ako nosič dát, ktoré sú šifrované kryptografickým produktom schváleným v súlade s článkom 10, toto spojenie sa nepovažuje za prepojenie.

35.

Priame alebo kaskádové prepojenie CIS certifikovaného na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET s nechránenou alebo verejnou sieťou je zakázané.

Elektronické médiá na uchovávanie

36.

Elektronické médiá na uchovávanie sa zničia v súlade s postupom schváleným príslušným bezpečnostným orgánom.

37.

Elektronické médiá na uchovávanie možno opätovne používať a ich stupeň utajenia znížiť alebo zrušiť v súlade s postupom ustanoveným v súlade s článkom 6 ods. 1.

Núdzové situácie

38.

Bez ohľadu na ustanovenia tohto rozhodnutia sa môžu v núdzových situáciách, ako napríklad pri bezprostredne hroziacej kríze alebo počas krízy, vojnového stavu alebo pri výnimočných operačných okolnostiach, uplatňovať osobitné postupy uvedené nižšie.

39.

Utajované skutočnosti EÚ sa môžu so súhlasom príslušného orgánu prenášať šifrované kryptografickými produktmi, ktoré boli schválené pre nižší stupeň utajenia, alebo nešifrované, pokiaľ by akékoľvek zdržanie spôsobilo škody, ktoré jednoznačne prevyšujú škodu spôsobenú neoprávnenou manipuláciou s utajovanou vecou, a ak

a)

odosielateľ a príjemca nemajú požadované šifrovacie zariadenie alebo nemajú nijaké šifrovacie zariadenie a

b)

utajovanú vec nie je možné včas doručiť inými prostriedkami.

40.

Utajované skutočnosti prenášané za okolností uvedených v bode 38 nesmú mať žiadne označenia alebo odkazy, ktorými by sa odlišovali od neutajovanej skutočnosti alebo skutočnosti , ktorá sa môže chrániť dostupným šifrovacím produktom. Príjemcovia sa o stupni utajenia skutočnosti bezodkladne informujú iným spôsobom.

41.

V prípade uplatnenia ustanovení bodu 38 sa následne zasiela správa príslušnému orgánu a Bezpečnostnému výboru.

III.   FUNKCIE A ORGÁNY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

42.

V členských štátoch a GSR sa zriadia nižšie uvedené funkcie v oblasti IA. Tieto funkcie nemusia byť združené v jedinej organizačnej jednotke. Majú samostatné mandáty. Tieto funkcie a s nimi spojené povinnosti sa však môžu spojiť alebo zlúčiť do jednej organizačnej jednotky alebo rozdeliť do rôznych organizačných jednotiek pod podmienkou, že nedochádza ku vnútornému konfliktu záujmov alebo úloh.

Orgán pre informačnú bezpečnosť

43.

IAA zodpovedá za:

a)

vypracúvanie bezpečnostnej politiky a bezpečnostných usmernení v oblasti IA a monitorovanie ich účinnosti a vhodnosti;

b)

ochranu a správu technických informácií týkajúcich sa kryptografických produktov;

c)

zabezpečenie, že zvolené opatrenia IA na ochranu utajovaných skutočností EÚ spĺňajú príslušné politiky, ktorými sa spravuje ich vhodnosť a výber;

d)

zabezpečenie, že kryptografické produkty sa vyberajú v súlade s politikami, ktorými sa spravuje ich vhodnosť a výber;

e)

koordináciu odbornej prípravy a informovania o IA;

f)

konzultáciu s poskytovateľom systému, bezpečnostnými subjektmi a zástupcami používateľov o bezpečnostných politikách a bezpečnostných usmerneniach pre IA a

g)

zabezpečenie, že v odbornej podskupine Bezpečnostného výboru pre otázky IA sú kvalifikovaní odborníci.

Orgán pre TEMPEST

44.

Orgán pre TEMPEST (ďalej len „TA“) zodpovedá za zabezpečenie súladu CIS s politikami a usmerneniami TEMPEST-u. Schvaľuje protiopatrenia TEMPEST-u pre zariadenia a produkty na ochranu utajovaných skutočností EÚ pre určený stupeň utajenia v danom operačnom prostredí.

Kryptografický schvaľovací orgán

45.

Kryptografický schvaľovací orgán (ďalej len „CAA“ – Crypto Approval Authority) zabezpečuje, že kryptografické produkty sú v súlade s národnou kryptografickou politikou, resp. kryptografickou politikou Rady. Schvaľuje kryptografické produkty na ochranu utajovaných skutočností EÚ pre určený stupeň utajenia v danom operačnom prostredí. Pokiaľ ide o členské štáty, CAA je okrem toho zodpovedný za posudzovanie kryptografických produktov.

Kryptografický distribučný orgán

46.

Kryptografický distribučný orgán (CDA) zodpovedá za:

a)

správu a evidenciu kryptografických materiálov EÚ;

b)

zabezpečenie, že sa uplatňujú vhodné postupy a kanály vytvorené na vedenie evidencie, bezpečnú manipuláciu, uchovávanie a distribúciu všetkých kryptografických materiálov EÚ, a

c)

zabezpečenie postúpenia kryptografického materiálu EÚ osobe alebo od osoby a službe alebo od služby, ktorá ho používa.

Orgán bezpečnostnej certifikácie

47.

SAA každého systému zodpovedá za:

a)

zabezpečenie, že CIS spĺňa príslušné bezpečnostné politiky a bezpečnostné usmernenia, vydávanie potvrdenia o schválení CIS na účely manipulácie s utajovanými skutočnosťami EÚ do stanovenej úrovne utajenia v danom operačnom prostredí, stanovenie podmienok certifikácie a kritérií, za ktorých sa vyžaduje opätovné schválenie;

b)

ustanovenie postupu bezpečnostnej certifikácie v súlade s príslušnými politikami a jednoznačné stanovenie podmienok pre schválenie CIS v jeho právomoci;

c)

vymedzenie stratégie bezpečnostnej certifikácie, v ktorej sa stanoví úroveň podrobnosti týkajúca sa certifikácie zodpovedajúca požadovanej úrovni bezpečnosti;

d)

preverovanie a schvaľovanie dokumentácie týkajúcej sa bezpečnosti, ktorá zahŕňa vyhlásenia o riadení rizík a o zvyškovom riziku, vyhlásenia o bezpečnostných požiadavkách špecifických pre systém (ďalej len „SSRS“ – System-Specific Security Requirement Statement), dokumentáciu overenia realizácie bezpečnosti a operačné bezpečnostné postupy (ďalej len „SecOPs“ – Security Operating Procedures), a zabezpečenie, že táto dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými predpismi a politikami Rady;

e)

kontrolu zavedenia bezpečnostných opatrení vzťahujúcich sa na CIS, pričom vykonáva bezpečnostné hodnotenia, inšpekcie alebo previerky alebo pomáha pri nich;

f)

stanovovanie bezpečnostných požiadaviek (napríklad pre stupne previerky personálnej bezpečnosti) pre citlivé pozície vzhľadom na CIS;

g)

potvrdenie výberu schválených kryptografických produktov a produktov TEMPEST, ktoré sa majú použiť na dosiahnutie bezpečnosti CIS;

h)

schvaľovanie, prípadne účasť na spoločnom schválení pripojenia CIS k inému CIS a

i)

konzultáciu o riadení bezpečnostných rizík, najmä zvyškového rizika, a podmienkach vydania potvrdenia o schválení s poskytovateľom systému, bezpečnostnými subjektmi a zástupcami používateľov.

48.

SAA Generálneho sekretariátu Rady je zodpovedný za certifikáciu všetkých CIS v rámci pôsobnosti GSR.

49.

Príslušný SAA členského štátu je zodpovedný za certifikáciu CIS a jeho komponentov, ktoré sa používajú v rámci pôsobnosti členského štátu.

50.

Spoločná komisia pre bezpečnostnú certifikáciu (ďalej len „SAB“ – Security Accreditation Board) je zodpovedná za certifikáciu CIS, ktoré patria zároveň do pôsobnosti SAA Generálneho sekretariátu Rady aj SAA členských štátov. Skladá sa zo zástupcu SAA každého členského štátu a na jej zasadnutiach je prítomný zástupca SAA Komisie. Iné subjekty s uzlami v CIS sa prizývajú na zasadnutie, keď sa rokuje o danom systéme.

Predsedom SAB je zástupca SAA Generálneho sekretariátu Rady. SAB sa uznáša konsenzom zástupcov SAA inštitúcií, členských štátov a iných subjektov s uzlami v danom CIS. Podáva pravidelné správy o svojej činnosti Bezpečnostnému výboru a rovnako mu oznamuje všetky vydané potvrdenia o certifikácii.

Operačný orgán pre informačnú bezpečnosť

51.

Operačný orgán pre IA každého systému zodpovedá za:

a)

vytváranie v rámci procesu certifikácie CIS bezpečnostnej dokumentácie v súlade s bezpečnostnými politikami a bezpečnostnými usmerneniami, najmä SSRS vrátane vyhlásenia o zvyškovom riziku, postupoch SecOPs a šifrovacej stratégii;

b)

účasť na výbere a testovaní technických bezpečnostných opatrení, zariadení a softvéru špecifických pre daný systém a dohľad nad ich zavádzaním a zabezpečenie ich bezpečnej inštalácie, konfigurácie a údržby v súlade s príslušnou bezpečnostnou dokumentáciou;

c)

účasť na výbere bezpečnostných opatrení a zariadení TEMPEST, pokiaľ sa požadujú v SSRS, a v spolupráci s TA zabezpečenie ich bezpečnej inštalácie a údržby;

d)

monitorovanie vykonávania a uplatňovania postupov SecOPs a v prípade potreby smie preniesť na majiteľa systému povinnosti týkajúce sa operačnej bezpečnosti;

e)

správu kryptografických produktov a manipuláciu s nimi, zabezpečenie úschovy kryptografických a kontrolovaných položiek, a ak sa to požaduje, zabezpečenie generovania kryptografických premenných parametrov;

f)

vykonávanie bezpečnostných analytických previerok a testov najmä s cieľom pripraviť príslušné správy o rizikách v zmysle požiadaviek SAA;

g)

poskytovanie odbornej prípravy o IA pre daný CIS;

h)

zavádzanie a fungovanie bezpečnostných opatrení špecifických pre CIS.

PRÍLOHA V

PRIEMYSELNÁ BEZPEČNOSŤ

I.   ÚVOD

1.

V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 11. Obsahuje všeobecné bezpečnostné ustanovenia uplatniteľné na priemyselné alebo iné subjekty počas rokovaní pred uzavretím zmluvy a počas celého životného cyklu utajovanej zmluvy s GSR.

2.

Rada schvaľuje politiku pre oblasť priemyselnej bezpečnosti, v ktorej uvádza predovšetkým podrobné požiadavky týkajúce sa FSC, bezpečnostných doložiek („SAL“ – Security Aspects Letter), návštev a prenosu utajovaných skutočností EÚ.

II.   BEZPEČNOSTNÉ PRVKY V UTAJOVANEJ ZMLUVE

Usmernenia pre určovanie stupňa utajenia (SCG – Security Classification Guide)

3.

Pred začatím výberového konania alebo uzavretím utajovanej zmluvy určí GSR ako verejný obstarávateľ stupeň utajenia všetkých utajovaných skutočností, ktoré sa majú poskytnúť predkladateľom ponuky a dodávateľom, ako aj stupeň utajenia všetkých utajovaných skutočností, ktoré dodávateľ vytvorí. GSR na tento účel pripraví SCG, ktoré sa budú uplatňovať pri plnení zmluvy.

4.

Pri určovaní stupňa utajenia rôznych prvkov utajenej zmluvy sa uplatňujú tieto zásady:

a)

GSR pri príprave SCG zohľadňuje všetky príslušné bezpečnostné hľadiská vrátane stupňa utajenia, ktorý utajovanej skutočnosti, poskytnutej a schválenej na použitie v súvislosti so zmluvou, určil jej pôvodca;

b)

celkový stupeň utajenia zmluvy nesmie byť nižší ako najvyšší stupeň utajenia ktoréhokoľvek z jej prvkov a

c)

ak je to relevantné, v prípade akejkoľvek zmeny, pokiaľ ide o stupeň utajenia utajovaných skutočností, ktoré dodávatelia vytvorili alebo ktoré sa im poskytli počas plnenia zmluvy, alebo v prípade následných zmien v SCG, GSR sa spojí s NSA/DSA členských štátov alebo s akýmkoľvek iným dotknutým príslušným bezpečnostným orgánom.

Bezpečnostná doložka (SAL)

5.

Bezpečnostné požiadavky špecifické pre zmluvu sa opíšu v SAL. Ak je to vhodné, SAL obsahuje SCG a tvorí neoddeliteľnú súčasť utajovanej zmluvy alebo subdodávateľskej zmluvy.

6.

SAL obsahuje ustanovenia, podľa ktorých musí dodávateľ a/alebo subdodávateľ dodržiavať minimálne normy ustanovené v tomto rozhodnutí. Nedodržanie týchto minimálnych noriem sa môže považovať za dostatočný dôvod na vypovedanie zmluvy.

Bezpečnostné pokyny pre program/projekt (PSI)

7.

V závislosti od rozsahu programov alebo projektov, ktorých súčasťou je prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo manipulácia s nimi alebo ich uchovávanie, verejný obstarávateľ určený na riadenie programu alebo projektu môže pripraviť špecifické bezpečnostné pokyny pre program/projekt (ďalej len „PSI“ – Programme/Project Security Instructions). PSI musí schváliť NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán členských štátov zapojený do programu/projektu a môžu obsahovať dodatočné bezpečnostné požiadavky.

III.   PREVIERKA BEZPEČNOSTI ZARIADENIA (FSC)

8.

NSA alebo DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán členského štátu udelí FSC, aby v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi preukázal, že priemyselný alebo iný subjekt je schopný vo svojich zariadeniach chrániť utajované skutočnosti EÚ na príslušnom stupni utajenia (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET). Skôr, ako sa dodávateľovi alebo subdodávateľovi, alebo potenciálnemu dodávateľovi alebo subdodávateľovi poskytne alebo udelí prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, FSC sa predloží GSR ako verejnému obstarávateľovi.

9.

Príslušný NSA alebo DSA pri vydávaní FSC aspoň:

a)

zhodnotí integritu priemyselného alebo iného subjektu;

b)

zhodnotí vlastníctvo, kontrolu alebo možný nenáležitý vplyv, ktorý možno považovať za bezpečnostné riziko;

c)

overí, že priemyselný alebo akýkoľvek iný subjekt v zariadení zaviedol bezpečnostný systém, ktorý sa zahŕňa všetky príslušné bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu informácií a vecí so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET v súlade s požiadavkami ustanovenými v tomto rozhodnutí;

d)

overí, či sa status personálnej bezpečnosti vedenia, majiteľov a zamestnancov, ktorí potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET, stanovil v súlade s požiadavkami ustanovenými v tomto rozhodnutí;

e)

overí, či priemyselný alebo akýkoľvek iný subjekt vymenoval úradníka pre bezpečnosť zariadenia, ktorý zodpovedá vedeniu za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek v rámci tohto subjektu.

10.

V prípade potreby GSR ako verejný obstarávateľ oznámi príslušnému NSA/DSA alebo akémukoľvek inému príslušnému bezpečnostnému orgánu, že FSC je potrebné počas fázy pred uzavretím zmluvy alebo na účely plnenia zmluvy. FSC alebo PSC sa vyžaduje počas fázy pred uzavretím zmluvy, ak sa počas predkladania ponúk musia poskytnúť utajované skutočnosti so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET.

11.

Verejný obstarávateľ neuzavrie utajovanú zmluvu s predkladateľom ponuky, ktorého uprednostňuje, kým mu NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán členského štátu, v ktorom má dotknutý dodávateľ alebo subdodávateľ sídlo, nepotvrdí, že príslušné FSC bolo v potrebných prípadoch vydané.

12.

Príslušný NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán, ktorý vydal FSC, oznamuje GSR ako verejnému obstarávateľovi všetky zmeny, ktoré majú vplyv na FSC. V prípade subdodávateľskej zmluvy sa NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán informuje zodpovedajúcim spôsobom.

13.

Odňatie FSC príslušným NSA/DSA alebo akýmkoľvek iným príslušným bezpečnostným orgánom predstavuje pre GSR ako verejného obstarávateľa dostatočný dôvod na vypovedanie utajovanej zmluvy alebo na vylúčenie účastníka zo súťaže.

IV.   UTAJOVANÉ ZMLUVY A SUBDODÁVATEĽSKÉ ZMLUVY

14.

V prípade, že sa utajované skutočnosti EÚ predkladateľovi ponuky poskytujú počas fázy pred uzavretím zmluvy, výzva obsahuje ustanovenie, že predkladateľ ponuky, ktorý nepredloží ponuku alebo nie je vybratý, je povinný v stanovenej lehote vrátiť všetky utajované dokumenty.

15.

Po uzavretí utajovanej zmluvy alebo subdodávateľskej zmluvy GSR ako verejný obstarávateľ oznámi NSA/DSA alebo akémukoľvek inému príslušnému bezpečnostnému orgánu daného dodávateľa alebo subdodávateľa bezpečnostné ustanovenia utajovanej zmluvy.

16.

Keď sa takéto zmluvy vypovedajú, GSR ako verejný obstarávateľ (a/alebo NSA/DSA alebo prípadne akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán v prípade subdodávateľskej zmluvy) to bezodkladne oznámi NSA/DSA alebo akémukoľvek inému príslušnému bezpečnostnému orgánu členského štátu, v ktorom má dodávateľ alebo subdodávateľ sídlo.

17.

Od dodávateľov alebo subdodávateľov sa spravidla požaduje, aby po ukončení utajovanej zmluvy alebo subdodávateľskej zmluvy vrátili verejnému obstarávateľovi všetky utajované skutočnosti EÚ, ktorých sú držiteľmi.

18.

V SAL sa ustanovia špecifické ustanovenia týkajúce sa manipulácie s utajovanými skutočnosťami EÚ počas plnenia zmluvy alebo po jej ukončení.

19.

Ak sa dodávateľovi alebo subdodávateľovi povolí, aby si ponechal utajované skutočnosti EÚ po ukončení zmluvy, dodávateľ alebo subdodávateľ musí naďalej spĺňať minimálne normy uvedené v tomto rozhodnutí a chrániť dôvernosť utajovaných skutočností EÚ.

20.

Podmienky, za ktorých môže dodávateľ uzatvárať subdodávateľské zmluvy, sa musia vymedziť vo výzve na predkladanie ponúk a v zmluve.

21.

Dodávateľ musí získať povolenie od GSR ako verejného obstarávateľa skôr, ako zadá niektorú z častí utajovanej zmluvy subdodávateľom. S priemyselnými alebo inými subjektmi so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ a neuzavrel s EÚ dohodu o bezpečnosti utajovaných skutočností, sa nesmie uzavrieť žiadna subdodávateľská zmluva.

22.

Dodávateľ je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby boli všetky subdodávateľské činnosti realizované v súlade s minimálnymi normami stanovenými v tomto rozhodnutí, a nesmie poskytnúť utajované skutočnosti EÚ subdodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu verejného obstarávateľa.

23.

Pokiaľ ide o utajované skutočnosti EÚ, ktoré vytvoril alebo s ktorými manipuluje dodávateľ alebo subdodávateľ, práva pôvodcu vykonáva verejný obstarávateľ.

V.   NÁVŠTEVY VYKONÁVANÉ V SÚVISLOSTI S UTAJOVANÝMI ZMLUVAMI

24.

Ak GSR, dodávatelia a subdodávatelia potrebujú na účely plnenia utajovanej zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a SECRET UE/EU SECRET v objektoch druhej strany, spoločne organizujú návštevy svojich objektov v spolupráci s NSA/DSA alebo akýmkoľvek iným dotknutým príslušným bezpečnostným orgánom. V súvislosti so špecifickými projektmi však NSA/DSA môžu súhlasiť aj s postupom, pri ktorom sa takéto návštevy môžu organizovať priamo.

25.

Všetci návštevníci sú držiteľmi príslušných PSC a majú potrebu poznať na účely prístupu k utajovaným skutočnostiam EÚ, ktoré sa týkajú zmluvy s GSR.

26.

Návštevníkom sa udelí prístup len k utajovaným skutočnostiam EÚ, ktoré sa týkajú účelu návštevy.

VI.   PRENOS UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ

27.

Pokiaľ ide o prenos utajovaných skutočností EÚ elektronickými prostriedkami, uplatňujú sa príslušné ustanovenia článku 10 a prílohy IV.

28.

Pokiaľ ide o prenos utajovaných skutočností EÚ fyzickými prostriedkami, uplatňujú sa príslušné ustanovenia prílohy III v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

29.

Pri určovaní bezpečnostných opatrení pre prepravu utajovaných vecí ako nákladu sa uplatňujú tieto zásady:

a)

bezpečnosť sa zaisťuje počas všetkých etáp prepravy z miesta pôvodu do miesta konečného určenia;

b)

úroveň ochrany zásielky sa určuje podľa stupňa utajenia veci s najvyšším stupňom utajenia, ktorá sa v nej nachádza;

c)

pre spoločnosti poskytujúce prepravu sa musí získať FSC príslušného stupňa. V takýchto prípadoch je personál, ktorý so zásielkou manipuluje, bezpečnostne preverený v súlade s prílohou I;

d)

pred každou cezhraničnou prepravou veci so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo SECRET UE/EU SECRET odosielateľ vypracuje plán prepravy, ktorý schvália NSA/DSA alebo akýkoľvek iný dotknutý príslušný bezpečnostný orgán;

e)

cesty sa vykonávajú priamo z miesta pôvodu do miesta určenia a uskutočňujú sa v čo najkratšom čase, aký umožňujú okolnosti;

f)

ak je to možné, trasy ciest by mali prechádzať len cez územia členských štátov. Cesty cez tretie štáty by sa mali realizovať len v prípade, ak ich povolia NSA/DSA alebo akýkoľvek iný príslušný bezpečnostný orgán štátov odosielateľa aj príjemcu.

VII.   POSTÚPENIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ DODÁVATEĽOM, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V TRETÍCH ŠTÁTOCH

30.

Postúpenie utajovaných skutočností EÚ dodávateľom a subdodávateľom, ktorí sa nachádzajú v tretích štátoch, sa uskutočňuje v súlade s bezpečnostnými opatreniami dohodnutými medzi GSR ako verejným obstarávateľom a NSA/DSA dotknutého tretieho štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo.

VIII.   MANIPULÁCIA S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI SO STUPŇOM UTAJENIA RESTREINT UE/EU RESTRICTED A ICH UCHOVÁVANIE

31.

GSR ako verejný obstarávateľ môže podľa potreby v spolupráci s NSA/DSA členského štátu a na základe zmluvných ustanovení vykonávať návštevy zariadení dodávateľa/subdodávateľa s cieľom preveriť, či sa uplatňujú príslušné bezpečnostné opatrenia potrebné na ochranu utajovaných skutočností EÚ so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ako sa to požaduje v zmluve.

32.

GSC ako verejný obstarávateľ informuje NSA/DSA alebo akékoľvek iné príslušné bezpečnostné orgány o zmluvách alebo subdodávateľských zmluvách, ktoré obsahujú utajované skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED, v takom rozsahu, ako to ukladajú vnútroštátne zákony a iné právne predpisy.

33.

FSC ani PSC pre dodávateľov alebo subdodávateľov a ich personál sa nevyžaduje pre zmluvy GSR, ktoré obsahujú utajované skutočnosti so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

34.

Bez ohľadu na akékoľvek požiadavky ustanovené vo vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré sa týkajú FSC alebo PSC, GSR ako verejný obstarávateľ preskúma odpovede na výzvy na predloženie ponuky, ktoré sa týkajú zmlúv, v rámci ktorých je potrebný prístup k utajovaným skutočnostiam so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

35.

Podmienky, za ktorých môže dodávateľ uzatvárať subdodávateľské zmluvy, sú v súlade s bodom 21.

36.

Ak sa v rámci zmluvy manipuluje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED v CIS, ktorý prevádzkuje dodávateľ, GSR ako verejný obstarávateľ zabezpečí, aby sa v zmluve alebo subdodávateľskej zmluve uviedli potrebné technické a administratívne požiadavky týkajúce sa certifikácie CIS zodpovedajúce vyhodnotenému riziku, pričom sa zohľadnia všetky relevantné faktory. Rozsah certifikácie takého CIS dohodnú verejný obstarávateľ a príslušný NSA/DSA.

PRÍLOHA VI

VÝMENA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ S TRETÍMI ŠTÁTMI A MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI

I.   ÚVOD

1.

V tejto prílohe sa uvádzajú vykonávacie ustanovenia k článku 12.

II.   RÁMCE VÝMENY UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

2.

Ak Rada rozhodne o dlhodobej potrebe výmeny utajovaných skutočností:

uzavrie sa dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností alebo

uzavrie sa správne dojednanie

v súlade s článkom 12 ods. 2 a oddielov III a IV na základe odporúčania Bezpečnostného výboru.

3.

Ak sa majú utajované skutočnosti EÚ vytvorené na účely operácie SBOP poskytnúť tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, ktorá alebo ktorý sa zúčastňujú na tejto operácii, a keď neexistuje ani jeden z rámcov uvedených v bode 2, výmena utajovaných skutočností EÚ s prispievajúcim tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou sa v súlade s oddielom V spravuje:

rámcovou dohodou o účasti alebo

dohodou o účasti ad hoc, alebo

v prípade, že ani jedna z týchto dohôd neexistuje, správnym dojednaním ad hoc.

4.

Ak neexistuje ani jeden z rámcov uvedených v bodoch 2 a 3 a ak sa prijalo rozhodnutie o výnimočnom poskytnutí utajovaných skutočností EÚ tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii ad hoc v súlade s oddielom VI, vyžiada sa písomné ubezpečenie, v ktorom sa dotknutý tretí štát alebo medzinárodná organizácia zaviažu, že budú chrániť všetky utajované skutočnosti EÚ, ktoré sa im poskytnú, v súlade s základnými zásadami a minimálnymi štandardmi stanovenými v tomto rozhodnutí.

III.   DOHODY O BEZPEČNOSTI UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

5.

V dohodách o bezpečnosti utajovaných skutočností sa ustanovujú základné zásady a minimálne štandardy, ktorými sa riadi výmena utajovaných skutočností medzi EÚ a tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou.

6.

V dohodách o bezpečnosti utajovaných skutočností sa ustanovujú technické vykonávacie dojednania, ktoré sa dohodnú medzi Bezpečnostným úradom GSR, ECSD a príslušným bezpečnostným orgánom dotknutého tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. V týchto dojednaniach sa prihliada na úroveň ochrany zabezpečenú uplatňovanými bezpečnostnými predpismi a zavedenými bezpečnostnými štruktúrami a postupmi v dotknutom treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii. Schvaľuje ich Bezpečnostný výbor.

7.

Utajované skutočnosti EÚ sa nesmú vymieňať elektronickými prostriedkami, pokiaľ sa to výslovne neustanoví v dohode o bezpečnosti utajovaných skutočností alebo technických vykonávacích dojednaniach.

8.

V dohodách o bezpečnosti utajovaných skutočností sa ustanovuje, že predtým, ako sa uskutoční výmena utajovaných skutočností na základe danej dohody, Bezpečnostný úrad GSR a ECSD odsúhlasia, že prijímajúca strana je schopná poskytnuté utajované skutočnosti primerane chrániť a zabezpečovať.

9.

Keď Rada uzavrie dohodu o bezpečnosti utajovaných skutočností, pre každú stranu sa určí register, ktorý je hlavným vstupným a výstupným bodom na výmenu utajovaných skutočností.

10.

Na účely posúdenia účinnosti bezpečnostných predpisov, štruktúr a postupov v dotknutom treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii uskutočňuje Bezpečnostný úrad GSR spolu s ECSD a po vzájomnej dohode s dotknutým tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou hodnotiace návštevy. Tieto hodnotiace návštevy sa vykonávajú podľa príslušných ustanovení prílohy III a posudzuje sa počas nich:

a)

regulačný rámec uplatniteľný na ochranu utajovaných skutočností;

b)

všetky osobitné charakteristiky bezpečnostnej politiky a spôsobu organizácie bezpečnosti v treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii, ktoré môžu mať vplyv na stupeň utajovaných skutočností, ktoré sa môžu vymieňať;

c)

uplatňované bezpečnostné opatrenia a postupy a

d)

postupy bezpečnostnej previerky pre stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa majú poskytovať.

11.

Tím, ktorý v mene EÚ uskutočňuje hodnotiacu návštevu, posúdi, či bezpečnostné predpisy a postupy v danom treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii sú vhodné na účely ochrany utajovaných skutočností EÚ s daným stupňom utajenia.

12.

Zistenia z takýchto návštev sa uvádzajú v správe, na základe ktorej Bezpečnostný výbor stanoví najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu s dotknutou treťou stranou vymieňať vo papierovej podobe, a ak je to vhodné, elektronickými prostriedkami, ako aj akékoľvek osobitné podmienky pre výmenu utajovaných skutočností s touto stranou.

13.

Predtým, ako Bezpečnostný výbor schváli vykonávacie dojednania, vynaloží sa maximálne úsilie na to, aby sa s cieľom určiť charakter a účinnosť uplatňovaného bezpečnostného systému vykonala plnohodnotná bezpečnostná hodnotiaca návšteva daného tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. V prípade, že to nie je možné, však Bezpečnostný úrad GSR poskytne Bezpečnostnému výboru čo najúplnejšiu správu, opierajúcu sa o informácie, ktoré má k dispozícii, v ktorej ho informuje o uplatniteľných bezpečnostných predpisoch a spôsobe organizácie bezpečnosti v dotknutom treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii.

14.

Bezpečnostný výbor môže rozhodnúť, že predtým, ako preskúma výsledok hodnotiacej návštevy, danému tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii sa nesmú poskytnúť nijaké utajované skutočnosti EÚ alebo sa takéto utajované skutočnosti môžu poskytnúť len do určeného stupňa utajenia, alebo môže pre poskytovanie utajovaných skutočností EÚ tomuto štátu alebo organizácii ustanoviť iné osobitné podmienky. Daný tretí štát alebo medzinárodnú organizáciu o tom informuje Bezpečnostný úrad GSR.

15.

Po vzájomnej dohode s dotknutým tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou vykonáva Bezpečnostný úrad GSR pravidelné následné hodnotiace návštevy s cieľom overiť, že uplatňované dojednania aj naďalej spĺňajú dohodnuté minimálne normy.

16.

Po nadobudnutí platnosti dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností a začatí výmeny utajovaných skutočností s dotknutým tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou môže Bezpečnostný výbor rozhodnúť o zmene najvyššieho stupňa utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu v papierovej podobe alebo elektronickými prostriedkami vymieňať, a to najmä na základe ktorejkoľvek následnej hodnotiacej návštevy.

IV.   SPRÁVNE DOJEDNANIA

17.

V prípade dlhodobej potreby výmeny utajovaných skutočností s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou so stupňom utajenia spravidla nie vyšším ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED a v prípade, že Bezpečnostný výbor stanovil, že daná strana nemá dostatočne rozvinutý bezpečnostný systém na to, aby sa s ňou mohla uzavrieť dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností, môže generálny tajomník na základe súhlasu Rady uzavrieť s príslušnými orgánmi daného tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie správne dojednanie.

18.

Ak je z naliehavých operačných dôvodov potrebné urýchlene ustanoviť rámec pre výmenu utajovaných skutočností, Rada môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť, že sa správne dojednanie uzatvorí na účely výmeny utajovaných skutočností s vyšším stupňom utajenia.

19.

Správne dojednania majú spravidla formu výmeny listov.

20.

Skôr, ako sa skutočne poskytnú utajované skutočnosti EÚ danému tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, vykoná sa hodnotiaca návšteva uvedená v bode 10 a Bezpečnostnému výboru sa predloží správa, ktorú tento musí považovať za uspokojivú. Ak však existujú výnimočné dôvody na naliehavú výmenu utajovaných skutočností, ktoré sa dajú na vedomie Rade, utajované skutočnosti EÚ sa môžu poskytnúť, pokiaľ sa vynaloží plné úsilie, aby sa takáto hodnotiaca návšteva uskutočnila čo najskôr.

21.

Elektronickými prostriedkami sa neuskutočňuje nijaká výmena utajovaných skutočností EÚ, pokiaľ sa to v správnom dojednaní výslovne neustanoví.

V.   VÝMENA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ V KONTEXTE OPERÁCIÍ SBOP

22.

Účasť tretích štátov a medzinárodných organizácií na operáciách SBOP sa spravuje rámcovými dohodami o účasti. Tieto dohody obsahujú ustanovenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ vytvorených na účely operácií SBOP prispievajúcim tretím štátom alebo medzinárodným organizáciám. Najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu vymieňať, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pre civilné operácie SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pre vojenské operácie SBOP, pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa daná operácia SBOP zriaďuje, neustanoví inak.

23.

Dohody o účasti ad hoc uzatvorené na účely konkrétnej operácie SBOP obsahujú ustanovenia o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ vytvorených na účely tejto operácie prispievajúcemu tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii. Najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu vymieňať, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pre civilné operácie SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pre vojenské operácie SBOP, pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa daná operácia SBOP zriaďuje, neustanoví inak.

24.

Správne dojednania ad hoc o účasti tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie na konkrétnej operácii SBOP sa môžu okrem iného týkať poskytnutia utajovaných skutočností EÚ vytvorených na účely tejto operácie danému tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii. Takéto správne dojednania ad hoc sa uzatvárajú v súlade s postupmi ustanovenými v bodoch 17 a 18 oddielu IV. Najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa môžu vymieňať, je RESTREINT UE/EU RESTRICTED pre civilné operácie SBOP a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL pre vojenské operácie SBOP, pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa daná operácia SBOP zriaďuje, neustanoví inak.

25.

Pred začatím vykonávania ustanovení o poskytovaní utajovaných skutočností EÚ na základe bodov 22, 23 a 24 sa nevyžadujú nijaké vykonávacie dojednania ani hodnotiace návštevy.

26.

V prípade, keď hostiteľský štát, na ktorého území sa operácia SBOP vykonáva, neuzavrel dohodu o bezpečnosti utajovaných skutočností ani nemá správne dojednanie s EÚ na výmenu utajovaných skutočností a nastane konkrétna a okamžitá operačná potreba, môže sa ustanoviť správne dojednanie ad hoc. Táto možnosť sa musí ustanoviť v rozhodnutí, ktorým sa táto operácia SBOP zriaďuje. Poskytovanie utajovaných skutočností EÚ za takýchto okolností sa obmedzuje na utajované skutočnosti, ktoré sa vytvorili na účely operácie SBOP a ktorých stupeň utajenia nie je vyšší ako RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Na základe takéhoto správneho dojednania ad hoc sa hostiteľský štát zaviaže chrániť utajované skutočnosti EÚ v súlade s minimálnymi normami, ktoré nie sú menej prísne ako minimálne normy stanovené v tomto rozhodnutí.

27.

V ustanoveniach o utajovaných skutočnostiach, ktoré sa vkladajú do rámcových dohôd o účasti, dohôd o účasti ad hoc a správnych dojednaní ad hoc uvedených v bodoch 22 až 24, sa ustanovuje, že dotknutý tretí štát alebo medzinárodná organizácia zabezpečia, že ich personál vyslaný do akejkoľvek operácie bude chrániť utajované skutočnosti EÚ v súlade s bezpečnostnými predpismi Rady a ďalšími pokynmi, ktoré vydajú príslušné orgány vrátane velenia operácie.

28.

Ak sa neskôr medzi EÚ a prispievajúcim tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou uzavrie dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností, má prednosť pred každou rámcovou dohodou o účasti, dohodou o účasti ad hoc alebo správnym dojednaním ad hoc, pokiaľ ide o výmenu utajovaných skutočností EÚ a manipuláciu s nimi.

29.

Na základe rámcovej dohody o účasti, dohody o účasti ad hoc alebo správneho dojednania ad hoc s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou nie je povolená nijaká výmena utajovaných skutočností EÚ elektronickými prostriedkami, pokiaľ sa to v dotknutej dohode alebo dojednaní výslovne neustanoví.

30.

Utajované skutočnosti EÚ vytvorené na účely operácie SBOP sa môžu sprístupniť personálu vyslanému v rámci danej operácie tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami v súlade s bodmi 22 až 29. Pri povoľovaní prístupu takéhoto personálu k utajovaným skutočnostiam EÚ v objektoch alebo CIS operácie SBOP sa musia uplatňovať opatrenia (vrátane zaznamenávania sprístupnených utajovaných skutočností EÚ) s cieľom znížiť riziko straty alebo vyzradenia. Takéto opatrenia sa stanovia v príslušných plánovacích dokumentoch alebo dokumentoch misie.

VI.   VÝNIMOČNÉ POSKYTNUTIE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ EÚ AD HOC

31.

V prípade, keď neexistuje nijaký rámec v zmysle oddielov III až V a keď Rada alebo jeden z jej prípravných orgánov rozhodnú o výnimočnej potrebe poskytnutia utajovaných skutočností EÚ tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii, GSR:

a)

v možnej miere overí u bezpečnostných orgánov dotknutého tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie, že jeho alebo jej bezpečnostné predpisy, štruktúry a postupy zaručujú ochranu poskytnutých utajovaných skutočností EÚ, ktorá zodpovedá normám, ktoré nie sú menej prísne ako normy stanovené v tomto rozhodnutí;

b)

vyzve Bezpečnostný výbor, aby na základe informácii, ktoré sú k dispozícii, vydal odporúčanie, pokiaľ ide o dôveryhodnosť, ktorú možno prikladať týmto bezpečnostným predpisom, štruktúram a postupom v treťom štáte alebo medzinárodnej organizácii, ktorému alebo ktorej sa majú utajované skutočnosti EÚ poskytnúť.

32.

Ak Bezpečnostný výbor vydá v súvislosti s poskytnutím utajovaných skutočností EÚ kladné odporúčanie, záležitosť sa postúpi Výboru stálych predstaviteľov (COREPER), ktorý prijme rozhodnutie o ich poskytnutí.

33.

Ak Bezpečnostný výbor vydá v súvislosti s poskytnutím utajovaných skutočností EÚ záporné odporúčanie:

a)

pri záležitostiach týkajúcich sa SZBP/SBOP prerokuje vec Politický a bezpečnostný výbor, ktorý poskytne odporúčanie na rozhodnutie COREPER-u;

b)

pri ostatných záležitostiach vec prerokuje COREPER, ktorý prijme rozhodnutie.

34.

V prípade potreby a pod podmienkou predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu môže COREPER rozhodnúť o tom, že sa môže poskytnúť len časť utajovaných skutočností, alebo že sa tieto utajované skutočnosti môžu poskytnúť len v prípade, že sa najprv zníži alebo zruší stupeň ich utajenia, alebo že sa utajované skutočnosti, ktoré sa majú poskytnúť, pripravia bez toho, aby sa odkázalo na zdroj alebo pôvodný stupeň utajenia EÚ.

35.

Po rozhodnutí o poskytnutí utajovanej skutočnosti EÚ postúpi GSR dotknutý dokument, na ktorom sa uvedie označenie prístupnosti tretieho štátu alebo medzinárodnej organizácie, ktorej sa poskytuje. Pred vlastným poskytnutím alebo pri ňom sa dotknutá tretia strana písomne zaviaže, že bude utajované skutočnosti EÚ, s ktorými sa oboznámi, chrániť v súlade so základnými zásadami a minimálnymi štandardmi stanovenými v tomto rozhodnutí.

VII.   PRÁVOMOC POSKYTOVAŤ UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI EÚ TRETÍM ŠTÁTOM ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM

36.

V prípade, keď na výmenu utajovaných skutočností s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou existuje rámec podľa bodu 2, Rada prijme rozhodnutie, ktorým udelí generálny tajomník právomoc poskytovať utajované skutočnosti EÚ v súlade so zásadou súhlasu pôvodcu danému tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii.

37.

V prípade, keď na výmenu utajovaných skutočností s tretím štátom alebo medzinárodnou organizáciou existuje rámec podľa bodu 3, právomoc poskytovať utajované skutočnosti EÚ v súlade s rozhodnutím, ktorým sa operácia SBOP zriaďuje, a v súlade so zásadou súhlasu pôvodcu má generálny tajomník.

38.

Generálny tajomník môže tieto právomoci delegovať na vyšších úradníkov GSR alebo iné osoby, ktoré patria do jeho právomoci.


Dodatky

Dodatok A

Vymedzenie pojmov

Dodatok B

Ekvivalenčná tabuľka stupňov utajenia

Dodatok C

Zoznam národných bezpečnostných orgánov (NSA)

Dodatok D

Zoznam skratiek

Dodatok A

VYMEDZENIE POJMOV

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

 

„bezpečnostná doložka“ (SAL) je súbor osobitných zmluvných podmienok vydaných verejným obstarávateľom, v ktorom sa stanovujú bezpečnostné požiadavky alebo prvky zmluvy vyžadujúce si bezpečnostnú ochranu a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť každej utajovanej zmluvy, ktorá si vyžaduje prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo v rámci ktorej sa takéto utajované skutočnosti tvoria;

 

„bezpečnostné vyšetrovanie“ sú vyšetrovacie postupy vykonávané v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi dotknutého členského štátu príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu s cieľom získať ubezpečenie, že nie je známe nič, čo by bránilo udeliť tejto osobe národnú PSC alebo PSC EÚ, ktorou sa danej osobe udeľuje prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do stanoveného stupňa utajenia (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyššieho);

 

„bezpečnostný pokyn pre program/projekt“ (PSI) je zoznam bezpečnostných postupov, ktoré sa uplatňujú v rámci konkrétneho programu/projektu s cieľom štandardizovať bezpečnostné postupy. V priebehu programu/projektu sa môže revidovať;

 

„bezpečnostný režim prevádzky“ je vymedzenie podmienok, za ktorých CIS vykonáva činnosť, na základe stupňa utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa v ňom manipuluje, a stupňov previerok, formálnych schválení prístupu a potreby poznať týkajúcej sa jeho používateľov. Pri manipulácii s utajovanými skutočnosťami a ich prenose existujú štyri bezpečnostné režimy: vyhradený režim, režim vysokej bezpečnosti, režim kompartmentácie a viacúrovňový bezpečnostný režim prevádzky;

„vyhradený režim“ je režim prevádzky, v ktorom sú VŠETKY osoby s prístupom do CIS preverené pre najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje, a so všeobecnou potrebou poznať VŠETKY utajované skutočnosti, s ktorými sa v CIS manipuluje;

„režim vysokej bezpečnosti“ je režim prevádzky, v ktorom sú VŠETKY osoby s prístupom do CIS preverené pre najvyšší stupeň utajenia skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje, ale NIE VŠETKY osoby s prístupom do CIS majú všeobecnú potrebu poznať utajované skutočnosti, s ktorými sa v CIS manipuluje; prístup k informáciám môže udeliť jednotlivec;

„režim kompartmentácie“ je režim prevádzky, v ktorom sú VŠETKY osoby s prístupom do CIS preverené pre najvyšší stupeň utajenia skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje, ale nie všetky osoby s prístupom do CIS majú formálne povolenie na prístup ku VŠETKÝM utajovaným skutočnostiam, s ktorými sa v CIS manipuluje; formálne povolenie znamená, že na rozdiel od udeľovania prístupu na základe úvahy jednotlivca existuje formálna ústredná správa kontroly prístupu;

„viacúrovňový bezpečnostný režim prevádzky“ je režim prevádzky, v ktorom sú NIE VŠETKY osoby s prístupom do CIS preverené pre najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa v CIS manipuluje, a NIE VŠETKY osoby s prístupom do CIS majú všeobecnú potrebu poznať utajované skutočnosti, s ktorými sa v rámci tohto CIS manipuluje.

 

„certifikácia“ je proces, ktorý vedie k formálnemu vyhláseniu orgánu bezpečnostnej certifikácie (SAA), že za predpokladu, že sa zaviedol schválený súbor technických, fyzických, organizačných a procesných bezpečnostných opatrení, je systém v konkrétnom bezpečnostnom režime vo svojom operačnom prostredí schválený na činnosť s definovaným stupňom utajenia na prijateľnej úrovni rizika;

 

„certifikát o previerke personálnej bezpečnosti“ (Personnel Security Clearance Certificate – PSCC) je certifikát vydaný príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že osoba je bezpečnostne preverená a je držiteľom platnej národnej PSC alebo PSC EÚ, a v ktorom sa uvádza stupeň utajenia utajovaných skutočností EÚ, ku ktorým sa môže tejto osobe udeliť prístup (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšší), dátum platnosti príslušnej PSC a dátum skončenia platnosti samotného certifikátu;

 

„dodávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba právne spôsobilá uzatvárať zmluvy;

 

„dokument“ je každá zaznamenaná informácia bez ohľadu na jej podobu alebo vlastnosti;

 

„držiteľ“ je riadne oprávnená osoba, u ktorej sa zistila potreba poznať a ktorá má v držbe položku utajovaných skutočností EÚ, a preto zodpovedá za jej ochranu;

 

„evidencia“ – pozri prílohu III bod 18;

 

„fyzická bezpečnosť“ – pozri článok 8 ods. 1;

 

„hĺbková ochrana“ je uplatňovanie škály bezpečnostných opatrení, ktoré sa organizujú do viacerých vrstiev;

 

„informačná bezpečnosť“ – pozri článok 10 ods. 1;

 

„komunikačný a informačný systém“ („CIS“) – pozri článok 10 ods. 2;

 

„kryptografický materiál“ sú kryptografické algoritmy, kryptografický hardvér a softvérové moduly a produkty vrátane údajov o ich implementácii a príslušnej dokumentácie a kryptografické kľúče;

 

„majetok“ je všetko, čo má pre organizáciu, jej činnosť a existenciu hodnotu, vrátane informačných zdrojov, ktoré slúžia na podporu plnenia jej úloh;

 

„manipulácia“ s utajovanými skutočnosťami EÚ je akýkoľvek úkon v súvislosti s utajovanými skutočnosťami EÚ, ktorý sa môže vykonať počas ich životného cyklu. Patrí sem vytváranie, spracúvanie, prenos, zníženie stupňa utajenia, zrušenie utajenia a zničenie. V súvislosti s CIS sem patrí aj zhromažďovanie, zobrazovanie, prenášanie a uchovávanie;

 

„ohrozenie“ je potenciálna príčina neželaného incidentu, ktorého výsledkom môže byť poškodenie organizácie alebo akéhokoľvek systému, ktorý používa; takéto ohrozenia môžu byť náhodné alebo úmyselné (so zlým úmyslom) a sú charakterizované svojimi prvkami hrozby, potenciálnymi cieľmi a metódami útoku;

 

„operácia SBOP“ je vojenská alebo civilná operácia krízového riadenia na základe hlavy V Zmluvy;

 

„personálna bezpečnosť“ – pozri článok 7 ods. 1;

 

„pôvodca“ je inštitúcia, agentúra alebo orgán EÚ, členský štát, tretí štát alebo medzinárodná organizácia, v ktorej právomoci sa utajované skutočnosti vytvorili a/alebo zaviedli do štruktúr EÚ;

 

„prepojenie“ pozri prílohu IV bod 31;

 

„previerka bezpečnosti zariadenia“ (FSC) je správne rozhodnutie NSA alebo DSA, že z hľadiska bezpečnosti poskytuje zariadenie primeranú ochranu utajovaných skutočností EÚ pre určený stupeň utajenia a jeho zamestnanci, ktorí potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ, boli primerane bezpečnostne preverení a poučení o príslušných bezpečnostných požiadavkách pre prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ a ich ochranu;

 

„previerka personálnej bezpečnosti“ (PSC) je jeden z týchto pojmov alebo obidva:

„previerka personálnej bezpečnosti EÚ“ (PSC EÚ) na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ je povolenie menovacieho orgánu GSR, ktoré sa prijíma v súlade s týmto rozhodnutím na základe ukončenej bezpečnostnej previerky vykonanej príslušnými orgánmi členského štátu a ktorým sa potvrdzuje, že sa osobe môže za predpokladu, že sa zistila jej potreba poznať , do určeného dňa udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do určeného stupňa utajenia (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyššieho); takáto osoba sa označuje ako „bezpečnostne preverená“;

„národná previerka personálnej bezpečnosti“ (národná PSC) na prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ je vyhlásenie príslušného orgánu členského štátu, ktoré sa vydáva na základe ukončenej bezpečnostnej previerky vykonanej príslušnými orgánmi členského štátu a ktorým sa potvrdzuje, že sa osobe môže za predpokladu, že sa zistila jej potreba poznať, do určeného dňa môže udeliť prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ do určeného stupňa utajenia (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyššieho); takáto osoba sa označuje ako „bezpečnostne preverená“;

 

„priemyselná bezpečnosť“ – pozri článok 11 ods. 1;

 

„priemyselný a iný subjekt“ je subjekt, ktorý dodáva tovar, vykonáva práce alebo poskytuje služby; môže zahŕňať subjekty pôsobiace v oblasti priemyslu, obchodu, služieb, vedy, výskumu, vzdelávania alebo rozvoja alebo samostatne zárobkovo činnú osobu;

 

„proces riadenia bezpečnostných rizík“ je celkový proces zameraný na určenie, kontrolu a minimalizáciu neistých udalostí, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť organizácie alebo akéhokoľvek systému, ktorý používa. Zahŕňa všetky činnosti vzťahujúce sa na riziká vrátane ich vyhodnocovania, zabezpečenia sa proti nim, akceptácie a oznamovania;

 

„riziko“ je možnosť, že dané ohrozenie využije vnútorné a vonkajšie slabiny organizácie alebo niektorého zo systémov, ktorý táto organizácia používa, a tým spôsobí organizácii a jej hmotnému alebo nehmotnému majetku škodu. Meria sa kombináciou pravdepodobnosti, že sa ohrozenia naplnia, a ich následkov.

„akceptácia rizika“ je rozhodnutie po zabezpečení sa proti rizikám znášať ďalšiu existenciu zvyškového rizika;

„vyhodnotenie rizika“ pozostáva z určenia ohrození a slabín a vykonania príslušnej analýzy rizík, t. j. analýzy ich pravdepodobnosti a následkov;

„oznamovanie rizika“ pozostáva z budovania informovanosti o rizikách medzi používateľskými komunitami CIS, informovania schvaľovacích orgánov o týchto rizikách a podávania správ o nich operačným orgánom;

„zabezpečenie sa proti riziku“ pozostáva zo zmiernenia, odstránenia alebo zmenšenia rizika (prostredníctvom vhodnej kombinácie technických, fyzických, organizačných a procesných opatrení), prenosu rizika alebo jeho monitorovania;

 

„slabina“ je slabá stránka akejkoľvek povahy, ktorú môže zneužiť jedno alebo viacero ohrození. Slabinu môže predstavovať opomenutie alebo sa môže týkať nedostatočnosti kontroly z hľadiska jej intenzity, úplnosti alebo súdržnosti a môže byť technického, procesného, fyzického, organizačného alebo operačného charakteru;

 

„správa utajovaných skutočností“ – pozri článok 9 ods. 1;

 

„TEMPEST“ je vyšetrovanie, skúmanie a kontrola elektromagnetického žiarenia predstavujúceho ohrozenie a opatrenia na jeho potlačenie;

 

„určený bezpečnostný orgán“ (DSA) je orgán podliehajúci národnému bezpečnostnému orgánu (NSA) členského štátu, ktorý je zodpovedný za informovanie priemyselných alebo iných subjektov o vnútroštátnej politike vo všetkých záležitostiach priemyselnej bezpečnosti a za usmerňovanie a podporu pri jej vykonávaní. Úlohu DSA môže vykonávať NSA alebo iný príslušný orgán;

 

„usmernenia pre určovanie stupňa utajenia“ (SCG) je dokument, v ktorom sa opisujú prvky programu alebo zmluvy, ktoré sa utajujú, s uvedením uplatniteľných bezpečnostných stupňov utajenia. SCG sa môžu v priebehu existencie programu alebo zmluvy rozšíriť a stupeň utajenia prvkov utajovaných skutočností sa môže zmeniť alebo znížiť; ak SCG existujú, tvoria súčasť doložky SAL;

 

„utajovaná skutočnosť EÚ“ – pozri článok 2 ods. 1;

 

„utajovaná subdodávateľská zmluva“ je zmluva medzi dodávateľom GSR a iným dodávateľom (t. j. subdodávateľom) o dodaní tovaru, vykonaní prác alebo poskytnutí služieb, ktorej plnenie si vyžaduje alebo zahŕňa prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo ich vytvorenie;

 

„utajovaná zmluva“ je zmluva medzi GSR a dodávateľom o dodaní tovaru, vykonaní prác alebo poskytnutí služieb, ktorej plnenie si vyžaduje alebo zahŕňa prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ alebo ich vytvorenie;

 

„vec“ je každý dokument alebo prístroj či zariadenie vyrobené alebo v procese výroby;

 

„zníženie stupňa utajenia“ je zníženie úrovne utajenia;

 

„zrušenie utajenia“ je odstránenie akéhokoľvek stupňa utajenia;

 

„zvyškové riziko“ je riziko, ktoré zostáva po uplatnení bezpečnostných opatrení, vzhľadom na to, že nie je zabezpečená ochrana proti všetkým ohrozeniam a nie je možné odstrániť všetky slabiny;

 

„životný cyklus CIS“ je celkové trvanie existencie CIS, ktoré zahŕňa prvotný zámer, koncept, plánovanie, analýzu požiadaviek, projektovanie, vývoj, testovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzku, údržbu a vyradenie.

Dodatok B

EKVIVALENČNÁ TABUĽKA STUPŇOV UTAJENIA

TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Belgicko

Très Secret (Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

Secret (Loi 11.12.1998)

Geheim (Wet 11.12.1998)

Confidentiel (Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

 (1)

Bulharsko

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Česká republika

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Dánsko

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Nemecko

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2) – VERTRAULICH

VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Estónsko

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Írsko

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Grécko

Άκρως Απόρρητο

skratka: ΑΑΠ

Απόρρητο

skratka: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

skratka: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

skratka: (ΠΧ)

Španielsko

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

Francúzsko

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

 (3)

Taliansko

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Cyprus

Άκρως Απόρρητο

skratka: (AΑΠ)

Απόρρητο

skratka: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

skratka: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

skratka: (ΠΧ)

Lotyšsko

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Litva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxembursko

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Maďarsko

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Holandsko

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep VERTROUWELIJK

Rakúsko

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Poľsko

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalsko

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Rumunsko

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovinsko

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovensko

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Fínsko

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

SALAINEN

HEMLIG

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

Švédsko (4)

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

Spojené kráľovstvo

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted


(1)  Označenie Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding nie je v Belgicku stupňom utajenia. Belgicko manipuluje s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ a chráni ich spôsobom, ktorý nie je menej prísny, ako si vyžadujú normy a postupy uvedené v bezpečnostných predpisoch Rady Európskej únie.

(2)  Nemecko: VS = Verschlusssache.

(3)  Francúzsko vo svojom vnútroštátnom systéme nepoužíva stupeň utajenia „RESTREINT“. Francúzsko spracúva a chráni utajované skutočnosti so stupňom utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“ spôsobom, ktorý nie je menej prísny, ako si vyžadujú normy a postupy uvedené v bezpečnostných predpisoch Rady Európskej únie.

(4)  Švédsko: označenie bezpečnostnej klasifikácie v hornom riadku používajú orgány obrany a označenia v dolnom riadku ostatné orgány.

Dodatok C

ZOZNAM NÁRODNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ORGÁNOV (NSA)

BELGICKO

Autorité nationale de Sécurité

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

15, rue des Petits Carmes

1000 Bruxelles

Tel. sekretariát: +32 25014542

Fax: +32 25014596

E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

DÁNSKO

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

2860 Søborg

Tel.: +45 33148888

Fax: +45 33430190

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

2100 Copenhagen Ø

Tel.: +45 33325566

Fax: +45 33931320

BULHARSKO

State Commission on Information Security

90 Cherkovna Str.

1505 Sofia

Tel.: +359 29215911

Fax: +359 29873750

E-mail: dksi@government.bg

Website: www.dksi.bg

NEMECKO

Bundesministerium des Innern

Referat ÖS III 3

Alt-Moabit 101 D

11014 Berlin

Tel.: +49 3018681 0

Fax: +49 30186811441

E-mail: oesIII3@bmi.bund.de

ČESKÁ REPUBLIKA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 56

Tel.: +420 257283335

Fax: +420 257283110

E-mail: czech.nsa@nbu.cz

Website: www.nbu.cz

ESTÓNSKO

National Security Authority Department

Estonian Ministry of Defence

Sakala 1

15094 Tallinn

Tel.: +372 7170113, +372 7170117

Fax: +372 7170213

E-mail: nsa@kmin.ee

ÍRSKO

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

76 - 78 Harcourt Street

Dublin 2 Ireland

Tel.: +353 14780822

Fax: +353 14082959

ŠPANIELSKO

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

28023 Madrid

Tel.: +34 913725000

Fax: +34 913725808

E-mail: nsa-sp@areatec.com

GRÉCKO

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

ΣΤΓ 1020 -Χολαργός (Αθήνα)

Ελλάδα

Τηλέφωνα: +30 2106572045 (ώρες γραφείου)

+ 30/210/657 20 09 (ώρες γραφείου)

Φαξ: +30 2106536279

+30 2106577612

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

STG 1020 Holargos – Athens

Tel.: +30 2106572045

+30 2106572009

Fax: +30 2106536279

+30 2106577612

FRANCÚZSKO

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)

51 Boulevard de la Tour-Maubourg

75700 Paris 07 SP

Tel.: +33 1/71758177

Fax: +33 171758200

TALIANSKO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

D.I.S. - U.C.Se.

Via di Santa Susanna, 15

00187 Roma

Tel.: +39 0661174266

Fax: +39 064885273

LOTYŠSKO

National Security Authority

Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia

P.O.Box 286

1001 Riga

Tel.: +371 67025418

Fax: +371 67025454

Email: ndi@sab.gov.lv

CYPRUS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

1432 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνα: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764

Τηλεομοιότυπο: +357 22302351

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi street

1432 Nicosia

Tel.: +357 22807569, +357 22807643, +357 22807764

Fax: +357 22302351

E-mail: cynsa@mod.gov.cy

LITVA

Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

(The Commission for Secrets Protection Coordination of the Republic of Lithuania

National Security Authority)

Gedimino 40/1

01110 Vilnius

Tel.: +370 52663201, +370 52663202

Fax: +370 52663200

E-mail: nsa@vsd.lt

LUXEMBURSKO

Autorité nationale de Sécurité

Boîte postale 2379

1023 Luxembourg

Tel.: +352 24782210 central

+352 24782253 direct

Fax: +352 24782243

HOLANDSKO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Tel.: +31 703204400

Fax: +31 703200733

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Tel.: +31 703187060

Fax: +31 703187522

MAĎARSKO

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

(National Security Authority)

P.O. Box 2

1357 Budapest

Tel.: +361 3469652

Fax: +361 3469658

E-mail: nbf@nbf.hu

Website: www.nbf.hu

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

Valletta

Tel.: +356 21249844

Fax: +356 25695321

RAKÚSKO

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

1014 Wien

Tel.: +43 1531152594

Fax: +43 1531152615

E-mail: ISK@bka.gv.at

POĽSKO

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW

(Internal Security Agency)

2A Rakowiecka St.

00-993 Warszawa

Tel.: +48 225857360

Fax: +48 225858509

E-mail: nsa@abw.gov.pl

Website: www.abw.gov.pl

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

(Military Counter-Intelligence Service)

Classified Information Protection Bureamu

Oczki 1

02-007 Warszawa

Tel.: +48 226841247

Fax: +48 226841076

E-mail: skw@skw.gov.pl

RUMUNSKO

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

(Romanian NSA – ORNISS

National Registry Office for Classified Information)

4 Mures Street

012275 Bucharest

Tel.: +40 212245830

Fax: +40 212240714

E-mail: nsa.romania@nsa.ro

Website: www.orniss.ro

PORTUGALSKO

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Rua da Junqueira, 69

1300-342 Lisboa

Tel.: +351 213031710

Fax: +351 213031711

SLOVINSKO

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Gregorčičeva 27

1000 Ljubljana

Tel.: +386 14781390

Fax: +386 14781399

SLOVENSKO

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

P.O. Box 16

850 07 Bratislava

Tel.: +421 268692314

Fax: +421 263824005

Website: www.nbusr.sk

ŠVÉDSKO

Utrikesdepartementet

(Ministry for Foreign Affairs)

SSSB

103 39 Stockholm

Tel.: +46 84051000

Fax: +46 87231176

E-mail: ud-nsa@foreign.ministry.se

FÍNSKO

National Security Authority

Ministry for Foreign Affairs

P.O. Box 453

00023 Government

Tel. 1: +358 916056487

Tel. 2: +358 916056484

Fax: +358 916055140

E-mail: NSA@formin.fi

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

UK National Security Authority

Room 335, 3rd Floor

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

Tel. 1: +44 2072765649

Tel. 2: +44 2072765697

Fax: +44 2072765651

Email: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk

Dodatok D

ZOZNAM SKRATIEK

Akronym

Význam

AQUA

Náležite kvalifikovaný orgán (Appropriately Qualified Authority)

BPS

Obvodová ochrana (Boundary Protection Services)

CAA

Kryptografický schvaľovací orgán (Crypto Approval Authority)

CCTV

Uzatvorený televízny okruh (Closed Circuit Television)

CDA

Kryptografický distribučný orgán (Crypto Distribution Authority)

CIS

Komunikačný a informačný systém (Communication and Information System)

COREPER

Výbor stálych zástupcov (Comité des représentants permanents)

DSA

Určený bezpečnostný orgán (Designated Security Authority)

ECSD

Riaditeľstvo Európskej komisie pre bezpečnosť (European Commission Security Directorate)

FSC

Previerka bezpečnosti zariadenia (Facility Security Clearance)

GSR

Generálny sekretariát Rady

IA

Informačná bezpečnosť (Information Assurance)

IAA

Orgán pre informačnú bezpečnosť (Information Assurance Authority)

IDS

Detekčné systémy proti narušeniu (Intrusion Detection System)

IT

Informačné technológie

NSA

Národný bezpečnostný orgán (National Security Authority)

OZEÚ

Osobitný zástupca EÚ

PSC

Previerka personálnej bezpečnosti (Personnel Security Clearance)

PSCC

Certifikát o previerke personálnej bezpečnosti (Personnel Security Clearance Certificate)

PSI

Bezpečnostné pokyny pre program/projekt (Programme/Project Security Instructions)

SAA

Orgán bezpečnostnej certifikácie (Security Accreditation Authority)

SAB

Spoločná komisia pre bezpečnostnú certifikáciu (Security Accreditation Board)

SAL

Bezpečnostná doložka (Security Aspects Letter)

SBOP

Spoločná bezpečnostná a obranná politika

SCG

Usmernenia pre určovanie stupňa utajenia (Security Classification Guide)

SecOPs

Operačné bezpečnostné postupy (Security Operating Procedures)

SSRS

Bezpečnostné požiadavky špecifické pre systém (System-Specific Security Requirement Statement)

SZBP

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

TA

Orgán pre TEMPEST (TEMPEST Authority)


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

27.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/66


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – MAROKO č. 1/2011

z 30. marca 2011,

pokiaľ ide o zmenu a doplnenie prílohy II k protokolu č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na druhej strane, v ktorej sa uvádza zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu

(2011/293/EÚ)

ASOCIAČNÁ RADA EÚ-MAROKO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na druhej strane (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na článok 39 jej protokolu č. 4,

keďže:

(1)

Zmeny a doplnenia zavedené do nomenklatúry, ktorá sa riadi Dohovorom Svetovej colnej organizácie o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „harmonizovaný systém“), nadobudli platnosť 1. januára 2007.

(2)

V dôsledku toho vzhľadom na počet zmien a doplnení, ktoré sa majú vykonať v zozname v prílohe II k protokolu č. 4 k dohode (ďalej len „príloha II“), je v záujme jasnosti nevyhnutné tento zoznam úplne nahradiť.

(3)

Keďže zámerom zmien a doplnení harmonizovaného systému nebolo zmeniť pravidlá pôvodu, príloha II sa v tomto ohľade naďalej uplatňuje a je vhodné, aby sa zmeny a doplnenia uvedenej prílohy uplatňovali so spätnou účinnosťou od 1. januára 2007.

(4)

Príloha II by sa preto mala zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k protokolu č. 4 dohody, v ktorej sa uvádza zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu, sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

V Bruseli 30. marca 2011

Za Asociačnú radu EÚ – Maroko

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. ES L 70, 18.3.2000, s. 2.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ SA MUSÍ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK MOHOL ZÍSKAŤ STATUS PÔVODU

Dohoda sa nemusí vzťahovať na všetky výrobky uvedené v tomto zozname. Preto je potrebné nahliadnuť do ostatných častí dohody.

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, ktorým sa udeľuje status pôvodu

(1)

(2)

(3) alebo (4)

Kapitola 1

Živé zvieratá

Všetky zvieratá uvedené v kapitole 1 musia byť úplne získané

 

Kapitola 2

Mäso a jedlé mäsové droby

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály uvedené v kapitolách 1 a 2 úplne získané

 

Kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 3 sú úplne získané

 

ex kapitola 4

Mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté; s výnimkou:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 4 sú úplne získané

 

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidifikované mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované, alebo obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály uvedené v kapitole 4 sú úplne získané,

všetky použité ovocné šťavy (s výnimkou ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) zatriedené do položky 2009 sú pôvodné, a

hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nie je vyššia ako 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 5

Produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; s výnimkou:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 5 sú úplne získané

 

ex ex 0502

Upravené svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy

Čistenie, dezinfekcia, triedenie a narovnávanie štetín a chlpov

 

Kapitola 6

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály uvedené v kapitole 6 sú úplne získané a

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 7

Jedlá zelenina a určité korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 7 sú úplne získané

 

Kapitola 8

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

Výroba, pri ktorej:

všetko ovocie a orechy sú úplne získané a

hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % hodnoty ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 9

Káva, čaj, maté a korenie; s výnimkou:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 9 sú úplne získané

 

0901

Káva, pražená alebo nepražená, alebo bezkofeínová; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky

 

0902

Čaj, aromatizovaný alebo nearomatizovaný

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky

 

ex ex 0910

Zmesi korenia

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky

 

Kapitola 10

Obilniny

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 10 sú úplne získané

 

ex kapitola 11

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; s výnimkou:

Výroba, pri ktorej všetky sú použité obilniny, jedlá zelenina, korene a hľuzy zatriedené do položky 0714 alebo ovocie úplne získané

 

ex ex 1106

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín z položky 0713

Sušenie a mletie strukovín zatriedených do položky 0708

 

Kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 12 sú úplne získané

 

1301

Šelak; prírodné gumy, živice, glejoživice a prírodné olejoživice (napr. balzamy)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 1301 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovače, modifikované alebo nemodifikované, získané z rastlinných produktov:

 

 

slizy a zahusťovače, modifikované, získané z rastlinných produktov

Výroba z upravených slizov a zahusťovačov

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 14

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 14 sú úplne získané

 

ex kapitola 15

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný produkt

 

1501

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iné ako z položky 0209 alebo 1503:

 

 

tuky z kostí a odpadu

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov z položiek 0203, 0206 alebo 0207 alebo kostí položky 0506

 

ostatné

Výroba z mäsa alebo jedlých bravčových drobkov zatriedených do položky 0203 alebo 0206, alebo z mäsa alebo jedlých drobov z hydiny z položky 0207

 

1502

Loj hovädzí, ovčí alebo kozí, iný ako z položky 1503:

 

 

tuky z kostí alebo odpadu

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov z položiek 0201, 0202, 0204 alebo 0206 alebo kostí položky 0506

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 2 sú úplne získané

 

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, rafinované alebo nerafinované, ale chemicky nemodifikované:

 

 

tuhé frakcie

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov zatriedených do položky 1504

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitolách 2 a 3 sú úplne získané

 

ex ex 1505

Rafinovaný lanolín

Výroba zo surového tuku z ovčej vlny položky 1505

 

1506

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, rafinované alebo nerafinované, ale chemicky nemodifikované

 

 

tuhé frakcie

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov zatriedených do položky 1506

 

ostatné

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedené v kapitole 2 sú úplne získané

 

1507 až 1515

Rastlinné oleje a ich frakcie:

 

 

sójový olej, arašidový olej, palmový olej, kôprový olej, olej z palmových jadier, babassový olej, tungový alebo oiticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakcie z jojobového oleja a oleje na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú spotrebu

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

tuhé frakcie s výnimkou frakcií jojobového oleja

Výroba z iných materiálov zatriedených do položiek 1507 až 1515

 

ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané

 

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, rafinované alebo nerafinované, ale inak neupravené

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály uvedené v kapitole 2 sú úplne získané a

všetky rastlinné materiály sú úplne získané. Môžu sa však použiť materiály zatriedené do položiek 1507, 1508, 1511 a 1513

 

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo z frakcií rôznych tukov alebo olejov uvedených v kapitole, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie zatriedené do položky 1516

Výroba, pri ktorej:

všetky materiály kapitol 2 a 4 sú úplne získané a

všetky rastlinné materiály sú úplne získané. Môžu sa však použiť materiály zatriedené do položiek 1507, 1508, 1511 a 1513

 

Kapitola 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov

Výroba:

zo zvierat uvedených v kapitole 1 a/alebo

pri ktorej všetky materiály uvedené v kapitole 3 sú úplne získané

 

ex kapitola 17

Cukor a cukrovinky; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

ex ex 1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, s obsahom pridaného dochucovadla alebo farbiva

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané dochucovadlo alebo farbivo; umelý med, zmiešaný alebo nezmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

 

chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov z položky 1702

 

ostatné cukry v tuhej forme, obsahujúce pridané dochucovadlo alebo farbivo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály pôvodné

 

ex ex 1703

Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, obsahujúce pridané dochucovadlo alebo farbivo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 18

Kakao a kakaové prípravky

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupice, krupičky, škrobu alebo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 hmotnostných % kakaa v úplne odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru zatriedeného do položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 hmotnostných % kakaa v úplne odtučnenom základe, inde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

sladový výťažok

Výroba z obilnín uvedených v kapitole 10

 

ostatné

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1902

Cestoviny, varené alebo nevarené alebo plnené alebo neplnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, pripravený alebo nepripravený:

 

 

obsahujúce najviac 20 hmotnostných % mäsa, mäsových drobov, rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

Výroba, pri ktorej všetky obilniny a výrobky z nich (s výnimkou tvrdej pšenice a výrobkov z nej) sú úplne získané

 

obsahujúce viac ako 20 hmotnostných % rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

Výroba, pri ktorej:

všetky obilniny a výrobky z nich (s výnimkou tvrdej pšenice a výrobkov z nej) sú úplne získané a

všetky materiály uvedené v kapitolách 2 a 3 sú úplne získané

 

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek, odrobiniek alebo podobných tvarov

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou zemiakového škrobu zatriedeného do položky 1108

 

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo v podobe vločiek alebo inak spracované zrno (s výnimkou múky, krupice a krupičky), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov z položky 1806,

pri ktorej všetko obilie a múka (s výnimkou tvrdej pšenice a kukurice druhu Zea indurata a produktov odvodených z nich) sú úplne získané a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, s obsahom kakaa alebo bez neho; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v kapitole 11

 

ex kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín; s výnimkou:

Výroba, pri ktorej všetko ovocie, orechy alebo zelenina sú úplne získané

 

ex ex 2001

Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce najmenej 5 hmotnostných % škrobu, pripravené alebo konzervované octom alebo kyselinou octovou

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

ex ex 2004 a ex ex 2005

Zemiaky v podobe múky, krupičky alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako octom alebo kyselinou octovou

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

2007

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, pripravené varením, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2008

Orechy neobsahujúce pridaný cukor ani alkohol

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých pôvodných orechov a olejnatých semien zatriedených do položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 presahuje 60 % ceny výrobku zo závodu

 

Arašidové maslo; zmesi na báze obilnín; palmové jadrá; kukurica (v zrnách)

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

Ostatné s výnimkou ovocia a orechov varených inak ako parením alebo varením vo vode, neobsahujúce pridaný cukor, zmrazené

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

2009

Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 21

Rôzne potravinové prípravky; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

2101

Výťažky, esencie a koncentráty, z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej sa všetka použitá čakanka získala úplne

 

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korení a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka a krupica a pripravená horčica:

 

 

omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korení a zmesi prísad na ochutenie

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Môžu sa však použiť horčičná múčka alebo prášok, alebo pripravená horčica

 

horčičná múčka a krupica a pripravená horčica

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky

 

ex ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou pripravenej alebo konzervovanej zeleniny zatriedenej do položiek 2002 až 2005

 

2106

Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 22

Nápoje, liehoviny a ocot; s výnimkou:

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, a

pri ktorej všetko použité hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané

 

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo alebo ochutené a ostatné nealkoholické nápoje, s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav zatriedených do položky 2009

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok,

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej všetky použité ovocné šťavy (s výnimkou ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) sú pôvodné

 

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou položky 2207 alebo položky 2208, a

pri ktorej všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, môže sa použiť arak do úrovne 5 objemových %

 

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % obj.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou položky 2207 alebo položky 2208, a

pri ktorej všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna sú úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, môže sa použiť arak do úrovne 5 objemových %

 

ex kapitola 23

Zvyšky a odpad v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo pre zvieratá; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

ex ex 2301

Veľrybí šrot; múčka, prášok a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú spotrebu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitol 2 a 3 sú úplne získané

 

ex ex 2303

Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (s výnimkou koncentrovaných máčacích likvorov), s obsahom proteínu počítaného na sušinu presahujúcim 40 hmotnostných %

Výroba, pri ktorej všetka použitá kukurica je úplne získaná

 

ex ex 2306

Pokrutiny a iný pevný odpad vznikajúci extrakciou olivového oleja, s obsahom vyšším ako 3 hmotnostných % olivového oleja

Výroba, pri ktorej všetky použité olivy sú úplne získané

 

2309

Prípravky používané na výživu zvierat

Výroba, pri ktorej:

všetko použité obilie, cukor alebo melasa, mäso alebo mlieko sú pôvodné a

všetky použité materiály uvedené v kapitole 3 sú úplne získané

 

ex kapitola 24

Tabak a vyrobené tabakové náhradky; s výnimkou:

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály uvedených v kapitole 24 sú úplne získané

 

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety, z tabaku alebo z tabakových náhradiek

Výroba, pri ktorej aspoň 70 hmotnostných % použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky 2401 je pôvodných

 

ex ex 2403

Fajčiarsky tabak

Výroba, pri ktorej aspoň 70 hmotnostných % použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového odpadu položky 2401 je pôvodných

 

ex kapitola 25

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

ex ex 2504

Prírodný kryštalický grafit obohatený o obsah uhlíka, čistený a mletý

Obohatenie o obsah uhlíka, čistenie a mletie surového kryštalického grafitu

 

ex ex 2515

Mramor, len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Rezanie mramoru s hrúbkou presahujúcou 25 cm (aj keď už je rozrezaný), pílou alebo inak

 

ex ex 2516

Žula, porfýr, čadič, pieskovec a iné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm

Rezanie kameňa s hrúbkou presahujúcou 25 cm (aj keď už je rozrezaný), pílou alebo inak

 

ex ex 2518

Kalcinovaný dolomit

Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu

 

ex ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzatvorených kontajneroch, a oxid horečnatý, tiež čisté, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže použiť

 

ex ex 2520

Sadry osobitne upravené na stomatologické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2524

Prírodné azbestové vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

 

ex ex 2525

Sľudový prach

Mletie sľudy alebo sľudového odpadu

 

ex ex 2530

Farebné hlinky, kalcinované alebo v prášku

Kalcinácia alebo mletie farebných hliniek

 

Kapitola 26

Rudy kovov, strusky a popoly

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

ex kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

ex ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevyšuje hmotnosť nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom vyrobeným destiláciou čiernouhoľných dechtov, z ktorých najmenej 65 % objemu destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí lakového benzínu a benzolu), používané ako pohonné látky alebo vykurovacie palivá

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2709

Surové oleje získané z bitúmenových nerastov

Rozkladná destilácia bitúmenových materiálov

 

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových materiálov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce aspoň 70 hmotnostných % ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových materiálov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2711

Ropné plyny a iné plynné uhľovodíky

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (2)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2712

Vazelína; parafín, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky, ako aj podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, farbené alebo nefarbené

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových materiálov

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2714

Prírodný bitúmen a prírodný asfalt; bitúmenová alebo olejová bridlica a piesky nasýtené ropou; asfaltity a asfaltové horniny

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

2715

Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo smoly z minerálneho dechtu (napríklad bitúmenový tmel, spätné frakcie)

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2805

‚Mischmetall‘ – zmesový kov

Výroba elektrolytickým alebo termálnym spracovaním, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siričitého

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2840

Peroxoboritan (perboritan) sodný

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2852

Zlúčeniny ortuti interných éterov a ich halogén-, sulfo-, nitro– alebo nitrozónderiváty

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Zlúčeniny ortuti nukleových kyselín a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2852, 2932, 2933 a 2934 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 29

Organické chemikálie; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2901

Acyklické uhľovodíky na použitie ako pohonné alebo vykurovacie palivo

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2902

Cykloalkány (cykloparafíny) a cykloalkény (cykloolefíny) (iné ako azulény), benzén, toluén, xylény, na použitie ako pohonné alebo vykurovacie palivo

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených v položke 2905. Metalalkoholáty zatriedené do tejto položky sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2915 a 2916 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2932

Interné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Cyklické acetály a interné hemiacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro– alebo nitrózoderiváty

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými) heteroatómom (heteroatómami)

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2932 a 2933 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

2934

Nukleové kyseliny a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2932, 2933 a 2934 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 2939

Koncentráty z makovej slamy s obsahom alkaloidov najmenej 50 hmotnostných %

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 30

Farmaceutické výrobky; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

3002

Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické použitie; antiséra a iné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (s výnimkou kvasiniek) a podobné výrobky:

 

 

výrobky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých zmiešaných zložiek na terapeutické alebo profylaktické použitie, alebo nezmiešané výrobky na toto použitie, ktoré sú v odmeraných dávkach alebo v balení na predaj v malom

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených v položke 3002. Materiály, ktoré majú rovnaký opis ako výrobok, sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

ostatné

 

 

– –

ľudská krv

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených v položke 3002. Materiály, ktoré majú rovnaký opis ako daný produkt, sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– –

Živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické použitie

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených položke 3002. Materiály, ktoré majú rovnaký opis ako výrobok, sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– –

Zložky krvi iné ako antiséra, hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených položke 3002. Materiály, ktoré majú rovnaký opis ako výrobok, sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– –

Hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených v položke 3002. Materiály, ktoré majú rovnaký opis ako výrobok, sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

– –

Ostatné

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených v položke 3002. Materiály, ktoré majú rovnaký opis ako výrobok, sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

 

3003 a 3004

Lieky (s výnimkou tovaru zatriedeného do položiek 3002, 3005 alebo 3006):

 

 

získané z amikacínu zatriedeného do položky 2941

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do položiek 3003 a 3004 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

 

ostatné

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, Materiály zatriedené do položiek 3003 a 3004 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 3006

Farmaceutický odpad uvedený v poznámke 4k) ku kapitole 30

Treba zachovať pôvod výrobku v jeho pôvodnom zatriedení

 

Sterilné prostriedky na zabránenie zrastov, používané v chirurgii alebo v zubnom lekárstve, absorbovateľné alebo neabsorbovateľné:

 

 

vyrobené z plastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (3)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

vyrobené z tkanín

Výroba z/zo (4):

prírodných vláken

syntetických strižových vláken, ktoré nie sú mykané ani česané, ani inak spracované na spriadanie

alebo

chemických materiálov alebo textilnej vlákniny

 

Identifikovateľné pomôcky na použitie pri stómiách

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex kapitola 31

Hnojivá; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný produkt sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3105

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá; výrobky z tejto kapitoly, v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg; s výnimkou:

dusičnanu sodného

kyanamidu vápenatého

síranu draselného

síranu horečnato-draselného

Výroba:

z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok, materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3201

Taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

Výroba z trieslovinových výťažkov rastlinného pôvodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3205

Farebné laky; prípravky špecifikované v poznámke 3 k tejto kapitole založené na farebných lakoch (5)

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou položiek 3203, 3204 a 3205. Materiály zatriedené do položky 3205 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3301

Silice (aj deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane materiálov odlišnej ‚skupiny‘ (6) v tejto položke. Materiály zatriedené do tej istej skupiny ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne činidlá, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3403

Mastiace prípravky obsahujúce menej ako 70 hmotnostných % minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viac špecifických procesov (1)

alebo

Iné operácie, v ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do položky inej ako položka výrobku. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

 

 

na báze parafínu, surové parafíny, vosky získané z bitúmenových nerastov, gáč alebo šupinový vosk

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ostatné

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou:

hydrogenovaných olejov, ktoré majú charakter voskov zatriedených do položky 1516,

mastných kyselín chemicky nedefinovaných alebo technických mastných alkoholov, ktoré majú charakter voskov zatriedených do položky 3823, a

materiálov zatriedených do položky 3404

Tieto materiály sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 35

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

 

 

Škrobové étery a estery

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených v položke 3505

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Ostatné

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v položke 1108

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3507

Pripravené enzýmy inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 37

Fotografické a kinematografické výrobky; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3701

Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché filmy pre okamžitú fotografiu, scitlivené, neexponované, tiež v kazetách:

 

 

ploché filmy pre okamžitú farebnú fotografiu, v kazetách

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v položkách 3701 a 3702. Materiály zatriedené do položky 3702 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ostatné

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v položkách 3701 a 3702. Materiály zatriedené do položiek 3701 a 3702 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3702

Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; filmy na okamžitú fotografiu vo zvitkoch, scitlivené, neexponované

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v položkách 3701 a 3702.

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3704

Fotografické dosky, filmy, papier lepenka a textílie, exponované ale nevyvolané

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v položkách 3701 až 3704.

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky; s výnimkou:

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3801

Koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty na elektródy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

Grafit v podobe pasty, ktorá je zmesou viac než 30 hmotnostných % grafitu s minerálnymi olejmi

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 3403 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3803

Rafinovaný tallový olej

Rafinácia surového tallového oleja

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3805

Sulfátová terpentínová silica, čistená

Čistenie destiláciou alebo rafinovaním surovej sulfátovej terpentínovej silice

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3806

Estery živíc

Výroba zo živičných kyselín

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3807

Drevný decht

Destilácia drevného dechtu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

3808

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky, vo formách alebo v balení na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napr. sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3809

Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív na urýchlenie farbenia alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3810

Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a iné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko, spájkovanie na tvrdo alebo na zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo na zváranie pozostávajúce z kovu a ostatných materiálov; prípravky používané na výplň zvarovacích elektród alebo tyčí alebo na ich oplášťovanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3811

Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínu) alebo do iných tekutín používaných na tie isté účely ako minerálne oleje:

 

 

pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce minerálne oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 3811 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3812

Pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, inde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidačné prípravky a ostatné zmesné stabilizátory pre kaučuk alebo plasty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3813

Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3814

Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté; prípravky na odstraňovanie náterov a lakov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3818

Chemické prvky dopované na použitie v elektronike v tvare diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3819

Kvapaliny do hydraulických bŕzd a iné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, neobsahujúce žiadne alebo obsahujúce menej ako 70 hmotnostných % ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3820

Prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

ex ex 3821

Pripravené živné pôdy na rast a udržiavanie mikroorganizmov (vrátane vírusov a podobných organizmov) alebo rastlinných, ľudských či živočíšnych buniek.

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3822

Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako zatriedené do položky 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

 

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok

 

priemyselné mastné alkoholy

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených v položke 3823

 

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

nasledujúce z tejto položky:

– –

pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze prírodných živičných produktov

– –

kyseliny naftenové, ich vo vode nerozpustné soli a ich estery

– –

sorbitol iný ako zatriedený do položky 2905

– –

ropné sulfonáty, s výnimkou ropných sulfonátov alkalických kovov, amónia alebo etanolamínov; tiofénické sulfónované kyseliny z olejov, získaných z bitúmenových nerastov a ich solí

– –

iónomeniče

– –

getry (pohlcovače plynov) na vákuové trubice

– –

alkalické oxidy železa na čistenie plynov

– –

čpavkové vody obsahujúce plynný čpavok a upotrebená železitá čistiaca hmota, získané pri čistení uhoľného plynu

– –

kyseliny sulfonaftenové, ich vo vode rozpustné soli a ich estery

– –

pribudlina a Dippelov olej

– –

zmesi solí, ktoré majú rozdielne anióny

– –

kopírovacie pasty na báze želatíny, tiež na papierovej alebo textilnej podložke

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

 

3901 až 3915

Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastov; s výnimkou položiek ex ex 3907 a 3912, pre ktoré sa požiadavky ustanovujú ďalej:

 

 

produkty adičnej homopolymerizácie, pri ktorých jednoduchý monomér predstavuje viac ako 99 hmotnostných % z celkového obsahu polyméru

Výroba, pri ktorej:

hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu a

v rámci prv uvedeného limitu hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (3)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

ostatné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov uvedených v kapitole 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu (3)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu

ex ex 3907

kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopolyméru akrylonitril-butadién-styrén (ABS)

Výroba z materiálov zatriedených do ktorejkoľvek položky, s výnimkou materiálov uvedených v rovnakej položke ako daný výrobok. Materiály zatriedené do tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (3)