ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.134.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 134

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
21. mája 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/294/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. mája 2011 o uzavretí nového protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium) ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 495/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 109/2007, pokiaľ ide o zloženie kŕmnej doplnkovej látky monenzínu sodného ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 496/2011 z 20. mája 2011 o povolení benzoátu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavčatá (držiteľ povolenia Kemira Oyj) ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 497/2011 z 18. mája 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 498/2011 z 18. mája 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu makrely v zónach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; v medzinárodných vodách IIa, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2011 z 18. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 945/2010, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2011 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010

15

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 500/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/295/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 20. apríla 2011 o výbere poskytovateľov sieťových služieb v rámci TARGET2-Securities (ECB/2011/5)

22

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/1


ROZHODNUTIE RADY

z 13. mája 2011

o uzavretí nového protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom

(2011/294/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada prijala 5. októbra 2006 nariadenie (ES) č. 1563/2006 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (1). K tejto dohode je pripojený protokol.

(2)

Európska únia prerokovala s Komorským zväzom (ďalej len „Komory“) nový protokol, ktorý poskytuje plavidlám EÚ rybolovné možnosti vo vodách, nad ktorými majú Komory zvrchovanosť alebo súdnu právomoc, pokiaľ ide o rybolov.

(3)

Výsledkom týchto rokovaní bolo parafovanie nového protokolu 21. mája 2010 a jeho zmena a doplnenie formou výmeny listov 16. septembra 2010.

(4)

V súlade s rozhodnutím Rady 2010/783/EÚ (2) bol tento nový protokol podpísaný v mene Európskej únie 31. decembra 2010 a predbežne sa vykonáva.

(5)

Nový protokol by sa mal uzavrieť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom.

Článok 2

Predseda Rady vykoná v mene Európskej únie oznámenie podľa článku 14 protokolu (3).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. mája 2011

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


(1)  Ú. v. EÚ L 290, 20.10.2006, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 1.

(3)  Deň nadobudnutia platnosti protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


NARIADENIA

21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/2


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 494/2011

z 20. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

Vo svojom uznesení z 25. januára 1988, týkajúcom sa akčného programu Spoločenstva (2), Rada vyzvala Komisiu, aby bojovala proti znečisťovaniu životného prostredia kadmiom.

(2)

V tabuľke uvedenej v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sú v položke 23 uvedené obmedzenia týkajúce sa používania kadmia v zmesiach a výrobkoch a jeho uvádzania na trh.

(3)

Kadmium a oxid kademnatý sú klasifikované ako karcinogény kategórie 1B a látky s akútnou a chronickou vodnou toxicitou kategórie 1.

(4)

Od 31. decembra 1992 je kadmium zakázané smernicou Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (3) v prípade, že sa používa ako farbivo do niektorých polymérov a náterov, ako stabilizátor do polyvinylchloridu (PVC) v niektorých použitiach, a rovnako je v niektorých použitiach zakázané pokovovanie kadmiom. Smernica 76/769/EHS bola zrušená a nahradená nariadením (ES) č. 1907/2006 s účinnosťou od 1. júna 2009.

(5)

V roku 2007 bolo v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (4) dokončené európske hodnotenie rizík kadmia (5). Komisia uverejnila 14. júna 2008 oznámenie o výsledkoch hodnotenia rizík a stratégií na zníženie rizika z kadmia a oxidu kademnatého (6), v ktorom sa odporúčalo obmedzenie uvádzania na trh a používania kadmia v spájkovacích materiáloch a v šperkoch.

(6)

V oznámení bola zdôraznená potreba zavedenia osobitných opatrení na obmedzenie rizík vyplývajúcich z používania spájkovacích materiálov s obsahom kadmia a z nosenia šperkov s obsahom kadmia. Profesionáli a amatérski používatelia sú pri spájkovaní vystavovaní výparom. U spotrebiteľov vrátane detí dochádza k expozícii účinkom kadmia cez kožu pri nosení, prípadne oblizovaní šperkov.

(7)

Komisia zadala vypracovanie štúdie o sociálno-ekonomických vplyvoch možnej aktualizácie obmedzení uvádzania na trh a používania kadmia v šperkoch, v zliatinách na tvrdé spájkovanie a v PVC. Konečné výsledky štúdie boli uverejnené v januári 2010 (7).

(8)

Existujúce ustanovenia týkajúce sa náterových farieb s obsahom zinku by mali byť jednoznačnejšie, aby definovali vysoký obsah zinku. Ujasniť by sa mali aj ustanovenia týkajúce sa náterových farieb na natieraných výrobkoch.

(9)

Od roku 2001 európski výrobcovia PVC prijali dobrovoľnú iniciatívu upustiť od používania kadmia ako stabilizátora v nových PVC výrobkoch pre tie spôsoby použitia, na ktoré sa ešte nevzťahovala smernica 76/769/EHS. Táto dobrovoľná iniciatíva napokon viedla k úplnému zastaveniu používania kadmia v PVC.

(10)

Zákaz používania kadmia by sa mal rozšíriť na všetky výrobky z PVC, aby bolo možné naplniť cieľ v boji proti znečisťovaniu kadmiom.

(11)

Na zmesi vyrobené z PVC odpadu, ktoré sú označované ako „recyklovaný PVC“, by sa mala vzťahovať výnimka, aby sa mohli uvádzať na trh v určitých stavebných výrobkoch.

(12)

Vo výrobe určitých stavebných výrobkov by sa malo podporovať používanie recyklovaného PVC, pretože to umožní opätovné použitie starého PVC, ktorý môže obsahovať kadmium. Pre tieto stavebné výrobky by sa preto mala stanoviť vyššia prípustná úroveň obsahu kadmia. Tým by sa predišlo skládkovaniu alebo spaľovaniu PVC a následnému uvoľňovaniu oxidu uhličitého a kadmia do životného prostredia.

(13)

Toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti, aby sa tak prevádzkovateľom umožnilo zosúladenie s ustanoveniami tohto nariadenia.

(14)

Predpokladá sa, že v dôsledku zákazu kadmia v novom PVC by sa postupne mal znižovať obsah kadmia v stavebných výrobkoch vyrobených z recyklovaného PVC. Preto by sa mala zodpovedajúcim spôsobom preskúmať prípustná hodnota kadmia, pričom do preskúmania tohto obmedzenia by sa mala zapojiť Európska chemická agentúra (ECHA), tak ako je uvedené v článku 69 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

(15)

V súlade s ustanoveniami o prechodných opatreniach uvedenými v článku 137 ods. 1 písm. a) nariadenia REACH je nevyhnutné zmeniť a doplniť prílohu XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 30, 4.2.1988, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf.

(5)  Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 149, 14.6.2008, s. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa tabuľka stanovujúca označenia látok, skupín látok a zmesí a podmienky obmedzenia mení a dopĺňa takto:

1.

V druhom stĺpci položky 23 sa odseky 1 až 4 nahrádzajú takto:

 

„1.

Nesmie sa použiť v zmesiach a výrobkoch vyrobených zo syntetických organických polymérov (ďalej ako ‚plastové materiály‘), ako napr.:

polyméry alebo kopolyméry vinylchloridu (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyuretán (PUR) [3909 50]

polyetylén nízkej hustoty (LDPE) okrem polyetylénu s nízkou hustotou používaného na výrobu farbenej predzmesi (masterbatch) [3901 10]

acetát celulózy (CA) [3912 11]

acetát-butyrát celulózy (CAB) [3912 11]

epoxidové živice [3907 30]

melaminoformaldehydové (MF) živice [3909 20]

močovinoformaldehydové (UF) živice [3909 10]

nenasýtené polyestery (UP) [3907 91]

poly(etylén-tereftalát) (PET) [3907 60]

poly(bután-1,2-diyl-tereftalát) (PBT)

transparentný/univerzálny polystyrén [3903 11]

akrylonitril-metyl-metakrylát (AMMA)

sieťovaný polyetylén (VPE)

mechanicky odolný polystyrén

polypropylén (PP) [3902 10]

polyetylén vysokej hustoty (HDPE) [3901 20]

akrylonitril-butadién-styrén (ABS) [3903 30]

polymetylmetakrylát (PMMA) [3906 10]

Zmesi a výrobky vyrobené z plastových materiálov sa nesmú uvádzať na trh v prípade, že koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) je ≥ 0,01 % hm. plastového materiálu.

Na základe výnimky sa druhý pododsek nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred 10. januárom 2012.

Prvý a druhý pododsek sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 94/62/ES (1) a právne predpisy prijaté na jej základe.

2.

Nesmie sa použiť v náterových farbách [3208] [3209].

V náterových farbách s obsahom zinku vyšším ako 10 % hm. náterovej farby nesmie byť koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) ≥ 0,1 % hm.

Natierané výrobky sa nesmú uvádzať na trh v prípade, že koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) je ≥ 0,1% hm. náterovej farby na natieranom výrobku.

3.

Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na výrobky farbené zmesami, ktoré obsahujú kadmium z bezpečnostných dôvodov.

4.

Na základe výnimky sa odsek 1 druhý pododsek nevzťahuje na:

zmesi vyrobené z odpadového PVC, ďalej ako ‚recyklovaný PVC‘,

zmesi a výrobky obsahujúce recyklovaný PVC v prípade, že koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) nie je vyššia ako 0,1% hm. plastového materiálu v týchto spôsoboch použitia pevného PVC:

a)

profily a pevné dosky na stavebné účely;

b)

dvere, okná, okenice, steny, rolety, ploty a strešné žľaby;

c)

palubovky a terasy;

d)

káblovody;

e)

rúry na úžitkovú vodu v prípade, že je recyklovaný PVC použitý v strednej vrstve viacvrstvovej rúry a je úplne prekrytý vrstvou novovyrobeného PVC v súlade s predchádzajúcim odsekom 1.

Dodávatelia musia zabezpečiť označenie zmesí a výrobkov obsahujúcich recyklovaný PVC pred ich prvým uvedením na trh viditeľným, čitateľným a nezmazateľným nápisom: Obsahuje recyklovaný PVC alebo symbolom:

Image

Do 31. decembra 2017 sa výnimka udelená v odseku 4 preskúma v súlade s článkom 69 tohto nariadenia najmä z hľadiska znižovania prípustnej hodnoty kadmia a opätovného posúdenia výnimky pre použitia uvedené v písmenách a) až e).

2.

V druhom stĺpci položky 23 sa odseky 8, 9, 10 a 11 dopĺňajú takto:

 

„8.

Nesmie sa použiť vo výplniach pre tvrdé spájkovanie v koncentrácii ≥ 0,01 % hm.

Výplne pre tvrdé spájkovanie sa nesmú uvádzať na trh, ak koncentrácia kadmia (vyjadrená ako kovové Cd) je ≥ 0,01 % hm. kovu.

Na účely tohto odseku sa tvrdým spájkovaním rozumie metóda spájania použitím zliatin pri teplotách vyšších ako 450 °C.

9.

Na základe výnimky sa odsek 8 nevzťahuje na výplne pre tvrdé spájkovanie v oblastiach obrany, letectva a kozmonautiky a na výplne pre tvrdé spájkovanie používané na bezpečnostné účely.

10.

Nesmie sa používať ani uvádzať na trh, ak je koncentrácia ≥ 0,01 % hm. kovu:

i)

v kovových korálkach a iných kovových doplnkoch na výrobu šperkov;

ii)

v kovových častiach šperkov, imitácií šperkov a vlasových doplnkov vrátane:

náramkov, náhrdelníkov a prsteňov,

pírsingových šperkov,

náramkových hodiniek a doplnkov nosených na zápästí,

brošní a manžetových gombíkov.

11.

Na základe výnimky sa odsek 10 nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred 10. januárom 2012 a na šperky staré viac ako 50 rokov k 10. januáru 2012.“


(1)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.“


21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 495/2011

z 20. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 109/2007, pokiaľ ide o zloženie kŕmnej doplnkovej látky monenzínu sodného

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje možnosť upraviť povolenie kŕmnej doplnkovej látky na základe žiadosti držiteľa povolenia a stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(2)

Používanie monenzínu sodného, ktorý patrí do skupiny „kokcidiostatiká a histomonostatiká“, sa povolilo na obdobie desiatich rokov ako kŕmnej doplnkovej látky na použitie pri kurčatách na výkrm a morkách nariadením Komisie (ES) č. 109/2007 (2).

(3)

Držiteľ povolenia predložil žiadosť o úpravu povolenia monenzínu sodného, pokiaľ ide doplnkové zloženie uvedenej kŕmnej doplnkovej látky. Na doloženie tejto žiadosti sa predložili príslušné údaje.

(4)

Úrad vo svojom stanovisku z 1. februára 2011 (3) dospel k záveru, že používanie tohto nového zloženia doplnkovej látky v prípade kurčiat na výkrm a moriek nevzbudzuje žiadne ďalšie obavy, pokiaľ ide o vplyv na zdravie zvierat, ľudské zdravie alebo životné prostredie, a že je účinné pri tlmení kokcidiózy. Potvrdil aj správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium pre kŕmne doplnkové látky zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(6)

Nariadenie (ES) č. 109/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 109/2007 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2007, s. 6.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(2):2009.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Dočasné maximálne limity rezíduí (MHR) v príslušných potravinách živočíšneho pôvodu

mg účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kokcidiostatiká a histomonostatiká

51701

Huvepharma NV Belgicko

monenzín sodný

(Coxidin)

 

Zloženie doplnkovej látky:

 

Technická látka monenzín sodný zodpovedajúca účinnosti monenzínu: 25 %

 

perlit: 15 % – 20 %

 

pšeničné otruby 55 % – 60 %

 

Účinná látka:

C36H61O11Na

Sodná soľ polyéteru monokarboxylovej kyseliny, ktorú tvorí Streptomyces cinnamonensis 28682, LMG S-19095 vo forme prášku.

Zloženie faktorov:

 

monenzín A: najmenej 90 %

 

monenzín A + B: najmenej 95 %

 

monenzín C: 0,2 % – 0,3 %

 

Analytická metóda  (1):

Metóda na určenie účinnej látky: vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) s pokolónovou derivatizáciou a UV detekciou (λ = 520 nm)

kurčatá na výkrm

100

125

1.

Zákaz použitia aspoň jeden deň pred zabitím.

2.

Doplnková látka sa pridáva do kŕmnej zmesi vo forme premixu.

3.

Najvyššia povolená dávka monenzínu sodného v doplnkových krmivách:

625 mg/kg v prípade kurčiat na výkrm,

500 mg/kg v prípade moriek.

4.

Monenzín sodný sa nemieša s inými kokcidiostatikami.

5.

V pokynoch na použitie uveďte:

‚Nebezpečné pre druhy čeľade koňovité. Toto krmivo obsahuje ionofór: nepodávať súčasne s tiamulínom a monitorovať možné nepriaznivé reakcie pri používaní súčasne s inými liečivými látkami.‘

6.

Nosiť vhodný ochranný odev, rukavice a prostriedky na ochranu očí/tváre. V prípade nedostatočného vetrania v priestoroch nosiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov.

6.2.2017

25 μg monenzínu sodného na kg mokrej kože + tuku

8 μg monenzínu sodného na kg surovej pečene, surovej obličky a surového svalu

morky

16 týždňov

60

100

51701

Huvepharma NV Belgicko

monenzín sodný

(Coxidin)

 

Zloženie doplnkovej látky:

 

technická látka monenzín sodný zodpovedajúca účinnosti monenzínu: 25 %

 

perlit: 15 % – 20 %

 

uhličitan vápenatý: qs. 100 %

 

Účinná látka:

C36H61O11Na

Sodná soľ polyéteru monokarboxylovej kyseliny, ktorú tvorí Streptomyces cinnamonensis 28682, LMG S-19095 vo forme prášku.

Zloženie faktorov:

 

monenzín A: najmenej 90 %

 

monenzín A + B: najmenej 95 %

 

monenzín C: 0,2 % – 0,3 %

 

Analytická metóda  (1)

Metóda na určenie účinnej látky: vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) s pokolónovou derivatizáciou a UV detekciou (metóda podľa normy EN ISO 14183:2008)

kurčatá na výkrm

100

125

1.

Zákaz použitia aspoň jeden deň pred zabitím.

2.

Doplnková látka sa vo forme granulovaného premixu pridáva do zložených krmív.

3.

Monenzín sodný sa nemieša s inými kokcidiostatikami.

4.

V pokynoch na použitie uveďte:

‚Nebezpečné pre koňovité. Toto krmivo obsahuje ionofór: nepodávať súčasne s tiamulínom a monitorovať možné nepriaznivé reakcie pri používaní súčasne s inými liečivými látkami.‘

5.

Nosiť vhodný ochranný odev, rukavice a prostriedky na ochranu očí/tváre. V prípade nedostatočného vetrania v priestoroch nosiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov.

10.6.2021

25 μg monenzínu sodného na kg surovej kože + tuku

8 μg monenzínu sodného na kg surovej pečene, surovej obličky a surového svalu

morky

16 týždňov

60

100


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Európskej únie pre kŕmne doplnkové látky: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.“


21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 496/2011

z 20. mája 2011

o povolení benzoátu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavčatá (držiteľ povolenia Kemira Oyj)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie benzoátu sodného. K uvedenej žiadosti boli pripojené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia benzoátu sodného ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavčatá, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 1. februára 2011 (2) dospel k záveru, že látka uvedená v prílohe nemá v rámci navrhovaných podmienok používania nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí, ani na životné prostredie, a že táto doplnková látka je preukázateľne prospešná, pokiaľ ide o konečnú telesnú hmotnosť a zlepšenie účinnosti konverzie krmiva cieľových druhov. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia látky vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie tejto látky malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Látka uvedená v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011;9(2):2005.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Zootechnické doplnkové látky: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie parametrov výkonnosti)

4d 5

Kemira Oyj

Benzoát sodný

 

Zloženie doplnkovej látky

Benzoát sodný: ≥ 99,9 %

 

Účinná látka

Benzoát sodný

C7H5O2Na

 

Analytická metóda  (1)

 

Na určenie benzoátu sodného v kŕmnej doplnkovej látke: titračná metóda (monografia 01/2008:0123 Európsky liekopis)

 

Na určenie benzoátu sodného v premixoch a krmivách: metóda HPLC s UV detekciou.

Prasiatka (odstavčatá)

4 000

1.

Doplnková látka sa nesmie miešať s inými zdrojmi kyseliny benzoovej alebo benzoátmi.

2.

Prasiatka nesmú byť kŕmené doplnkovým krmivom s obsahom benzoátu sodného ako takým.

3.

Pre prasiatka (odstavčatá) do hmotnosti 35 kg.

4.

Odporúčaná minimálna dávka 4 000 mg/kg.

5.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa má použiť ochranná dýchacia maska, okuliare a rukavice.

10. júna 2021


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 497/2011

z 18. mája 2011

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

1.

Sirupová ochutená tekutina s týmto zložením (v hmotnostných percentách):

voda

65,13

trstinový cukor

28,47

limetová šťava

3,18

kyselina citrónová

1,49

citrónová šťava

1,18

dochucovadlá

0,46

farbivá

0,0003

pomocné látky.

 

Po zriedení s vodou alebo alkoholom sa prípravok môže piť ako koktail.

2106 90 59

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 59.

Zatriedenie do kapitoly 22 ako nápoja sa vylučuje, keďže výrobok sa sám osebe nedá piť.

Výrobok sa na základe svojho zloženia a skutočnosti, že obsahuje dochucovadlá a farbivá, zatrieďuje ako ochutený cukrový sirup do číselného znaku KN 2106 90 59.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 2106, bod 12.

2.

Sirupová ochutená tekutina s týmto zložením (v hmotnostných percentách):

voda

51,27

trstinový cukor

28,40

malinová šťava

10,60

malinové pyré

8,20

dochucovadlá

0,18

farbivá

0,02

pomocné látky.

 

Po zriedení s vodou alebo alkoholom sa prípravok môže piť ako koktail.

2106 90 98

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Zatriedenie do kapitoly 22 ako nápoja sa vylučuje, keďže výrobok sa sám osebe nedá piť.

Výrobok je na základe svojho zloženia a skutočnosti, že obsahuje väčšie množstvá ovocnej šťavy a ovocného pyré, komplexnejší ako ochutené cukrové sirupy číselného znaku KN 2106 90 59.

Výrobok by sa preto mal zatriediť do číselného znaku KN 2106 90 98 ako prípravok na výrobu nápojov. Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 2106, bod 12.


21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 498/2011

z 18. mája 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu makrely v zónach VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; v medzinárodných vodách IIa, XII a XIV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s touto zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na lov zo zásoby uvedenej v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolovné činnosti v zásobe uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazujú odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z uvedenej zásoby ulovené uvedenými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

3/T&Q

Členský štát

Španielsko

Zásoba

MAC/2CX14-

Druh

Makrela (Scomber scombrus)

Zóna

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

Dátum

14. januára 2011


21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 499/2011

z 18. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 945/2010, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2011 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v EÚ a ktorým sa stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 807/2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. f) a g) v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2010 zo 14. septembra 2010, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Únii (3), niekoľko členských štátov informovalo Komisiu o tom, že nebudú schopné využiť určité množstvá výrobkov, ktoré im boli pridelené v rámci plánu na rok 2011 prijatého nariadením Komisie (EÚ) č. 945/2010 (4).

(2)

V súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 807/2010 môže Komisia prerozdeliť nevyčerpané zdroje iným členským štátom na základe ich žiadostí a skutočného využitia sprístupnených výrobkov, ako aj pridelení vykonaných počas predošlých rozpočtových rokov.

(3)

Táto revízia plánu na rok 2011 sa vykonáva v čase, keď by už vnútroštátne administratívne opatrenia na vykonávanie plánu mali byť takmer dokončené, je vhodné, aby sa pridelené množstvá nezohľadňovali pri výpočte toho, či členské štáty splnili svoj záväzok stanovený v článku 5 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 945/2010 a v článku 3 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 807/2010, podľa ktorého musia vyskladniť 70 % zásob obilnín do lehôt stanovených v uvedených článkoch.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 945/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 945/2010 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„V rámci plánu distribúcie na rok 2011 sa tento článok prvý odsek a článok 3 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 807/2010 neuplatňujú na tieto množstvá obilnín uskladnených vo Fínsku:

12 856 ton pridelených Taliansku a

306 ton pridelených Slovinsku.“

b)

Prílohy I a III sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2010, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 278, 22.10.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy I a III k nariadeniu (EÚ) č. 945/2010 sa menia a dopĺňajú takto:

(1)

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

ROČNÝ PLÁN DISTRIBÚCIE NA ROK 2011

a)

Finančné zdroje dostupné na realizáciu plánu na rok 2011 v jednotlivých členských štátoch:

(v EUR)

Členský štát

Zdroje

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

45 959

Eesti

755 405

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

102 023 445

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 422 222

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 441 755

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

4 318 393

Spolu

480 000 000

b)

Množstvo každého druhu výrobku, ktoré sa má vyskladniť z intervenčných zásob EÚ na účely distribúcie v jednotlivých členských štátoch s výhradou maximálnych súm ustanovených v písm. a) tejto prílohy:

(v tonách)

Členský štát

Obilniny

Maslo

Sušené odstredené mlieko

Cukor

Belgique/België

74 030

1 687

 

България

103 318

 

Česká Republika

401

9

Eesti

7 068

Eire/Ireland

250

109

 

Elláda

88 836

976

 

España

305 207

23 507

 

France

491 108

11 305

 

Italia

480 539

28 281

 

Latvija

50 663

730

 

Lietuva

61 000

704

 

Luxembourg (1)

 

Magyarország

132 358

 

Malta

5 990

 

Polska

441 800

15 743

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

5 600

 

Slovenija

14 465

500

 

Slovakia

45 000

 

Suomi/Finland

25 338

899

 

Spolu

2 759 277

1 543

93 956

9

(2)

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

Prevody obilnín v rámci EÚ povolené v rámci plánu na rozpočtový rok 2011:

 

Množstvo

(v tonách)

Držiteľ

Príjemca

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

14.

12 856

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

AGEA, Italia

15.

306

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija“

b)

V písm. b) sa riadok 4 nahrádza takto:

„4.

13 147

BLE, Deutschland

ARR, Polska“


(1)  Luxembursko: finančné prostriedky pridelené na nákup mliečnych výrobkov na trhu EÚ: 101 880 EUR, ktoré sa majú započítať vzhľadom na finančné prostriedky pridelené Luxembursku na nákup sušeného odstredeného mlieka.“


21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 500/2011

z 20. mája 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

50,2

MA

40,8

TN

91,1

TR

89,8

ZZ

68,0

0707 00 05

TR

108,9

ZZ

108,9

0709 90 70

MA

86,8

TR

120,8

ZZ

103,8

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

56,8

IL

59,0

MA

49,2

TR

74,4

ZZ

59,9

0805 50 10

AR

72,2

TR

76,7

ZA

112,0

ZZ

87,0

0808 10 80

AR

113,9

BR

76,6

CA

108,5

CL

82,7

CN

108,5

CR

69,1

NZ

106,2

US

125,9

UY

60,0

ZA

85,3

ZZ

93,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

21.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/22


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 20. apríla 2011

o výbere poskytovateľov sieťových služieb v rámci TARGET2-Securities

(ECB/2011/5)

(2011/295/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho články 3.1, 12.1 a články 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Cieľom TARGET2-Securities (ďalej len „T2S“) je umožniť zjednotenie postupov po uzatvorení obchodov poskytnutím základného a nestranného celoeurópskeho vyrovnania hotovosti a obchodov s cennými papiermi v peniazoch centrálnej banky bez ohľadu na hranice, tak aby centrálne depozitáre cenných papierov (ďalej len „CDCP“) mohli poskytovať svojim zákazníkom harmonizované a štandardizované služby spojené s vyrovnaním formou dodania oproti platbe v integrovanom technickom prostredí s cezhraničnými možnosťami.

(2)

V kontexte tretej priebežnej správy o vývoji T2S z februára 2010 Programová rada T2S rozhodla, že Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d’Italia (ďalej len „4CB“) uskutočnia potrebné prípravy na zabezpečenie najviac troch prevádzkovateľov sieťových služieb v rámci T2S, ktorí by poskytovali služby pripojenia k platforme T2S, a že Banca d’Italia bude viesť výberové konanie.

(3)

V kontexte štvrtej správy o vývoji T2S Rada guvernérov na svojom stretnutí 21. apríla 2010 rozhodla, že poskytovanie siete v rámci T2S bude podliehať súťaži a že sa udelia najviac tri licencie.

(4)

V kontexte piatej správy o vývoji T2S z júla 2010 Programová rada T2S rozhodla, že Banca d’Italia bude pre Eurosystém konať ako výkonný orgán pre výberové konanie. Zároveň rozhodla, že za vymenovanie členov výberovej komisie bude zodpovedná Programová rada T2S, pretože centrálne banky Eurosystému budú zodpovedné za stanovenie kritérií výberu a výsledné rozhodnutie výberovej komisie na základe kritérií výberu bude pre nich záväzné. Banca d’Italia bude zodpovedná za správny priebeh výberového konania a jej osobitný záväzok týkajúci sa výberového konania bude oddelený od záväzku, ktorý prijali 4CB na základe dohody medzi druhou a treťou úrovňou riadenia.

(5)

Programová rada T2S rozhodla 13. augusta 2010, že záväzok Banca d’Italia by mal byť presnejšie vymedzený v poverení centrálnych bánk Eurosystému na uskutočnenie výberového konania pre banku Banca d’Italia.

(6)

Účelom výberového konania je zveriť poskytovateľom sieťových služieb poskytovanie súboru vopred vymedzených služieb pripojenia, na základe ktorého poskytovatelia sieťových služieb v rámci T2S navrhnú, implementujú, dodajú a uvedú do prevádzky riešenia pripojenia, ktoré majú umožniť bezpečnú výmenu obchodných informácií medzi priamo pripojenými účastníkmi T2S a platformou T2S.

(7)

Hoci sa na výberové konanie na prevádzkovateľov sieťových služieb v rámci T2S nevzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1), pravidlá ustanovené v smernici 2004/18/ES, postupy ustanovené v rozhodnutí ECB/2008/17 zo 17. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje rámec Eurosystému pre spoločné obstarávanie (2), a vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa implementuje smernica 2004/18/ES, pokiaľ sa vzťahujú na poverenú centrálnu banku, by sa mali použiť ako všeobecné usmernenia.

(8)

Rada guvernérov vymenovala banku Banca d'Italia na uskutočnenie výberového konania na poskytovateľov sieťových služieb v rámci T2S.

(9)

Banca d'Italia s vymenovaním súhlasila a potvrdila, že je ochotná konať v súlade s týmto rozhodnutím,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„centrálna banka“ je Európska centrálna banka (ECB) alebo národná centrálna banka eurozóny (NCB) alebo iná centrálna banka, ktorá dala svoju menu k dispozícii v T2S;

b)

„centrálny depozitár cenných papierov“ (CDCP) je subjekt, ktorý: a) umožňuje spracovanie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi zaknihovaním; b) poskytuje služby úschovy a správy, napr. správu udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov a splatenie istiny a c) hrá aktívnu úlohu pri zabezpečovaní integrity emisií cenných papierov;

c)

„Programová rada T2S“ je riadiaci orgán Eurosystému zriadený na základe rozhodnutia ECB/2009/6 z 19. marca 2009 o zriadení Programovej rady TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board) (3), ktorého úlohou v súvislosti s T2S je pripravovať pre Radu guvernérov návrhy týkajúce sa kľúčových strategických otázok a vykonávať úlohy čisto technickej povahy, alebo jeho nástupca;

d)

„poskytovateľ sieťových služieb v rámci T2S“ je poskytovateľ sieťových služieb, ktorý podpísal licenčnú zmluvu o poskytovaní služieb pripojenia;

e)

„služby pripojenia“ je priame sieťové pripojenie k platforme T2S, ktorého poskytovanie vyžaduje od poskytovateľa sieťových služieb priamo pripojený účastník T2S na to, aby mohol využívať služby T2S alebo vykonávať s nimi spojené úlohy a povinnosti;

f)

„licencia“ je udelenie práva centrálnymi bankami Eurosystému poskytovateľovi sieťových služieb T2S poskytovať priamo pripojeným účastníkom T2S súbor vopred vymedzených služieb pripojenia, na základe ktorých poskytovateľ sieťových služieb v rámci T2S navrhne, implementuje, dodá a uvedie do prevádzky riešenia, ktoré majú umožniť bezpečnú výmenu elektronických údajov medzi priamo pripojenými účastníkmi T2S a platformou T2S;

g)

„výberová komisia“ je komisia piatich odborníkov zložená z jedného zástupcu poverenej centrálnej banky (konajúci ako predseda), jedného zástupcu 4CB, jedného zástupcu EPCO, ako aj dvoch zástupcov centrálnych bánk Eurosystému, z ktorých každého určuje Programová rada T2S a formálne ho vymenúva poverená centrálna banka;

h)

„Koordinačný úrad Eurosystému pre obstarávanie“ (EPCO) je orgán vytvorený na základe rozhodnutia ECB/2008/17 na koordináciu rámca Eurosystému pre spoločné obstarávanie;

i)

„centrálna banka Eurosystému“ je buď NCB eurozóny, alebo ECB;

j)

„dohoda medzi druhou a treťou úrovňou riadenia“ je dohoda o dodávke a prevádzkovaní dohodnutá medzi Programovou radou T2S a 4CB, schválená Radou guvernérov a následne podpísaná centrálnymi bankami Eurosystému a 4CB. Obsahuje ďalšie podrobnosti týkajúce sa úloh a zodpovednosti 4CB, Programovej rady T2S a centrálnych bánk Eurosystému;

k)

„priamo pripojený účastník T2S“ je akýkoľvek subjekt oprávnený vymieňať si elektronické údaje s platformou T2S;

l)

„poverená centrálna banka“ je NCB eurozóny určená Radou guvernérov viesť výberové konanie na poskytovateľov sieťových služieb v rámci T2S, ktorej centrálne banky Eurosystému zverili právomoc podpisovať licenčné zmluvy s vybranými účastníkmi v mene a v záujme centrálnych bánk Eurosystému;

m)

„služby T2S“ sú služby, ktoré majú centrálne banky Eurosystému poskytovať CDCP a centrálnym bankám;

n)

„licenčná zmluva“ je zmluva, ktorá sa riadi nemeckým právom v znení, v akom ju navrhla Programová rada T2S a schválila Rada guvernérov, a ktorá ustanovuje vzájomné práva a povinnosti centrálnych bánk Eurosystému a príslušných poskytovateľov sieťových služieb v rámci T2S;

o)

„vybraný účastník“ je účastník výberového konania na poskytovateľov sieťových služieb v rámci T2S, s ktorým bude uzatvorená licenčná zmluva;

p)

„oznámenie o vyhlásení výberového konania“ je oznámenie o výberovom konaní, ktoré má byť uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a v národnom úradnom vestníku členského štátu, v ktorom má sídlo poverená centrálna banka;

q)

„pravidlá zadávania zákazky“ sú podrobné pravidlá upravujúce výberové konanie, ktoré tvoria súčasť dokumentácie výberového konania, ktorá sa má uverejniť;

r)

„dokumentácia výberového konania“ je oznámenie o zákazke, oznámenie o vyhlásení výberového konania, ako aj pravidlá zadávania zákaziek a ich prílohy;

s)

„NCB eurozóny“ je NCB členského štátu, ktorého menou je euro;

t)

„previerka navrhovaného riešenia“ je test, ktorý má poskytovateľ sieťových služieb v rámci T2S vykonať po podpísaní licenčnej zmluvy a ktorého cieľom je overiť súlad ním navrhovaného riešenia so základnými požiadavkami týkajúcimi sa funkčnosti, odolnosti a bezpečnosti;

u)

„dátum uvedenia do prevádzky“ je dátum, keď prvý CDCP začne používať služby T2S.

Článok 2

Poverená centrálna banka

Poverená centrálna banka v prospech centrálnych bánk Eurosystému:

a)

uskutočňuje výberové konanie na poskytovateľov sieťových služieb v rámci T2S v plnej spolupráci s Programovou radou T2S a výberovou komisiou vo vlastnom mene a v záujme centrálnych bánk Eurosystému poskytnutím materiálnych a ľudských zdrojov, ktoré sa vyžadujú na zaistenie toho, aby bolo výberové konanie v súlade so zákonmi platnými v členskom štáte poverenej centrálnej banky, a

b)

v súlade s rozhodnutím výberovej komisie podpisuje príslušnú licenčnú zmluvu v mene a v záujme centrálnych bánk Eurosystému so všetkými poskytovateľmi sieťových služieb v rámci T2S, ktorých počet nemôže byť súčasne vyšší ako dva.

Článok 3

Podmienky výberu účastníkov a zadávania zákazky

1.   Poverená centrálna banka uskutoční výberové konanie na poskytovateľov sieťových služieb v rámci T2S v súlade so všeobecnými zásadami ustanovenými v Zmluve o fungovaní Európskej únie vrátane transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania, rovnakého prístupu a nediskriminácie.

2.   Celkový počet poskytovateľov sieťových služieb T2S nesmie byť súčasne vyšší ako dva.

3.   Pri uskutočňovaní výberového konania poverená centrálna banka dodržiava najmä tieto podmienky:

a)

uskutočňuje otvorené konanie na udeľovanie licencií, v rámci ktorého akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý o to prejaví záujem, môže predložiť ponuku;

b)

celú dokumentáciu výberového konania pripravujú centrálne banky Eurosystému spolu s poverenou centrálnou bankou a schvaľuje Programová rada T2S;

c)

poskytovatelia sieťových služieb v rámci T2S sa vyberajú na základe čo najnižšej ceny za štandardný súbor služieb, ktoré sa majú poskytovať spoločenstvu priamo pripojených účastníkov T2S v súlade s modelom schváleným Programovou radou T2S;

d)

celá dokumentácia výberového konania sa uverejňuje v anglickom jazyku. Poverená centrálna banka môže takisto uverejniť oznámenie o vyhlásení výberového konania vo svojom úradnom jazyku. Účastníci výberového konania predkladajú svoje ponuky a všetky doplňujúce dokumenty v anglickom jazyku;

e)

poverená centrálna banka v oznámení o vyhlásení výberového konania spresní, že výberové konanie uskutočňuje vo svojom mene a záujme, ako aj v záujme centrálnych bánk Eurosystému;

f)

poverená centrálna banka uverejňuje oznámenie o vyhlásení výberového konania minimálne: i) v Úradnom vestníku Európskej únie; ii) v národnom úradnom vestníku, ktorý používa poverená centrálna banka pre oznámenia o vyhlásení výberových konaní; iii) v dvoch národných novinách a iv) vo Financial Times a v The Economist. Dokumentácia výberového konania sa uverejňuje na internetovej stránke poverenej centrálnej banky. Oznámenie o vyhlásení výberového konania sa zároveň uverejňuje na internetovej stránke ECB spolu s odkazom na internetovú stránku poverenej centrálnej banky s cieľom umožniť prístup k celej dokumentácii výberového konania;

g)

poverená centrálna banka odpovie na žiadosti o vysvetlenie týkajúce sa výberového konania, zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania. Poverená centrálna banka a ECB uverejňujú akúkoľvek takúto odpoveď na svojich príslušných internetových stránkach;

h)

členov výberovej komisie vyberá Programová rada T2S a formálne ich vymenúva poverená centrálna banka ihneď po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk;

i)

členovia výberovej komisie sú povinní podpísať vyhlásenie o tom, že u nich neexistuje konflikt záujmov, ktoré musí schváliť Programová rada T2S;

j)

poverená centrálna banka zodpovedá za prevádzkovú stránku výberového konania;

k)

výberová komisia okrem iného preskúma administratívnu a technickú dokumentáciu a rozhodne o vylúčení z výberového konania tých účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky účasti. Výberová komisia vyhodnotí neobvykle nízke ponuky v súlade s pravidlami stanovenými v dokumentácii výberového konania. Výberová komisia zoradí účastníkov, ktorí neboli vylúčení z výberového konania, vo vzostupnom poradí podľa ich cenových ponúk;

l)

poverená centrálna banka formálne oznámi všetky rozhodnutia výberovej komisie dotknutým účastníkom a použije pri tom bezpečné a rýchle prostriedky písomnej komunikácie.

4.   Po tom, čo výberová komisia zoradí účastníkov v súlade s odsekom 3 písm. k) (predbežné zadanie zákazky), poverená centrálna banka vykoná na vlastnú zodpovednosť vnútornú kontrolu legitímnosti, aby overila, či výberové konanie prebehlo správne. Po úspešnom ukončení kontroly vydá poverená centrálna banka konečné rozhodnutie o zadaní zákazky a overí, či vybraní účastníci spĺňajú podmienky účasti a či sú ich vyhlásenia pravdivé. Ak je kontrola legitímnosti neúspešná, konečné rozhodnutie o udelení zákazky sa oddiali a poverená centrálna banka požiada Programovú radu T2S, aby jej poskytla usmernenie.

5.   Poverená centrálna banka koná vo vlastnom mene a záujme, ako aj v záujme centrálnych bánk Eurosystému, pokiaľ ide o práva a povinnosti vyplývajúce z výberového konania. O svojej činnosti zároveň informuje Programovú radu T2S, pričom koná v súlade s jej rozhodnutiami.

6.   Poverená centrálna banka znáša vlastné náklady týkajúce sa úloh, ktoré vykonáva vo výberovom konaní.

Článok 4

Licenčná zmluva

1.   Po tom, čo poverená centrálna banka ukončí výberové konanie a konanie o zadávaní zákazky na základe vyššie uvedených podmienok, poverená centrálna banka a výberová komisia prijmú všetky potrebné prípravné opatrenia s cieľom umožniť poverenej centrálnej banke uzavrieť licenčnú zmluvu s každým z vybraných účastníkov v mene a záujme centrálnych bánk Eurosystému. Na tento účel centrálne banky Eurosystému zveria poverenej centrálnej banke právomoc podpisovať licenčné zmluvy prostredníctvom osobitného plnomocenstva konať v mene a záujme centrálnych bánk Eurosystému (priame zastúpenie).

2.   Po podpísaní licenčnej zmluvy vykoná poskytovateľ sieťových služieb v rámci T2S previerku navrhovaného riešenia. Ak poskytovateľ sieťových služieb v rámci T2S úspešne nevykoná previerku navrhovaného riešenia, licenčná zmluva zanikne. V takom prípade poverená centrálna banka udelí licenciu účastníkovi výberového konania, ktorý sa v zozname poradia účastníkov umiestnil najvyššie hneď za vybranými účastníkmi.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté nasledujúce odseky, licencia udelená v počiatočnom výberovom konaní zanikne sedem rokov po dátume uvedenia do prevádzky.

4.   Ak licenčná zmluva s poskytovateľom sieťových služieb v rámci T2S zanikne pred ukončením jej platnosti, ale po úspešnom vykonaní previerky navrhovaného riešenia, licenčná zmluva sa podľa uváženia Programovej rady T2S môže buď ponúknuť účastníkovi výberového konania, ktorý sa v zozname poradia účastníkov umiestnil najvyššie hneď za vybranými účastníkmi, alebo sa môže udeliť inému poskytovateľovi sieťových služieb po tom, čo poverená centrálna banka alebo iná centrálna banka Eurosystému vymenovaná Radou guvernérov uskutoční nové výberové konanie. Nová licenčná zmluva sa uzatvára na sedem rokov.

5.   Na základe žiadosti Programovej rady T2S poverená centrálna banka predĺži dĺžku trvania všetkých licenčných zmlúv dvakrát o jeden rok.

6.   Poverená centrálna banka je poverená zastupovaním centrálnych bánk Eurosystému spoločne vo vzťahu k poskytovateľom sieťových služieb v rámci T2S a k ostatným tretím stranám vo vzťahu k službám pripojenia, ako aj priebežnou správou licenčných zmlúv v mene a záujme centrálnych bánk Eurosystému a pri tom sa okrem iného domáha práv a povinností centrálnych bánk Eurosystému vrátane domáhania v konaniach pred súdom, najmä v súvislosti s porušením zmluvy, náhradou škody, ukončením zmluvy, napadnutím platnosti zmluvy alebo inými zmenami zmluvy. Poverená centrálna banka o tom informuje Programovú radu T2S a koná v súlade s pokynmi vydanými Programovou radou T2S.

7.   Poverená centrálna banka prijíma povinné opatrenia na plnenie úloh a povinností centrálnych bánk Eurosystému a prípadne prijíma opatrenia na plnenie svojich úloh a povinností vo vzťahu k licenčným zmluvám a informuje o tom Programovú radu T2S a dodržiava akékoľvek jej súvisiace pokyny.

8.   Poverená centrálna banka prijíma všetky oznámenia, vyhlásenia a súdne výzvy vrátane dokumentov, ktoré súd zasiela na vyjadrenie vo vzťahu k licenčnej zmluve, aby mohla plniť práva a povinnosti centrálnych bánk Eurosystému a prípadne aj svoje práva a povinnosti vo vzťahu k licenčnej zmluve.

9.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, centrálne banky Eurosystému nahradia poverenej centrálnej banke všetky primerané náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti so správou a monitorovaním licenčných zmlúv podľa odsekov 6 až 8.

Článok 5

Náhrada škody a straty

1.   Poverená centrálna banka zodpovedá bez obmedzenia centrálnym bankám Eurosystému za akúkoľvek stratu alebo škodu vzniknutú v súvislosti s podvodom alebo úmyselným protiprávnym konaním pri výkone svojich práv a povinností na základe tohto rozhodnutia. Zodpovedá centrálnym bankám Eurosystému za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú jej hrubou nedbanlivosťou pri výkone jej povinností na základe tohto rozhodnutia, pričom v takom prípade jej zodpovednosť je obmedzená do celkovej výšky maximálne 2 000 000 EUR za kalendárny rok.

2.   Ak tretej strane vznikne strata alebo škoda spôsobená podvodom alebo úmyselným protiprávnym konaním poverenej centrálnej banky pri výkone jej povinností podľa tohto rozhodnutia, poverená centrálna banka je zodpovedná za akúkoľvek náhradu škody alebo straty, ktorá sa má tretej strane vyplatiť.

3.   Ak tretej strane vznikne strata alebo škoda spôsobená hrubou alebo obyčajnou nedbanlivosťou poverenej centrálnej banky pri výkone jej povinností podľa tohto rozhodnutia, poverená centrálna banka je zodpovedná za akúkoľvek náhradu škody alebo straty, ktorá sa má tretej strane vyplatiť. Centrálne banky Eurosystému preplatia poverenej centrálnej banke akúkoľvek takúto náhradu škody alebo straty, ktorá prevýši celkovú výšku 2 000 000 EUR za kalendárny rok, na základe rozhodnutia súdu alebo dohody o zmieri medzi poverenou centrálnou bankou a akoukoľvek treťou stranou za predpokladu, že dohodu o zmieri vopred schválila Programová rada T2S.

4.   Centrálne banky Eurosystému v plnej výške a urýchlene preplatia poverenej centrálnej banke akúkoľvek náhradu škody alebo straty, ktorú zaplatila tretím stranám, ak to vyplýva: a) z požiadaviek účasti a kritérií zadávania zákazky; b) z rozhodnutia, ktoré prijala výberová komisia na základe požiadaviek účasti a kritérií zadávania zákazky; c) z nesprávneho postupu výberovej komisie okrem prípadov, ak konala v súlade s písomným odporúčaním poverenej centrálnej banky alebo vopred nedostala príslušné písomné odporúčanie od poverenej centrálnej banky o príslušnej záležitosti; d) z akéhokoľvek rozhodnutia alebo udalosti nad rámec kontroly poverenej centrálnej banky vrátane tých rozhodnutí alebo udalostí, ktoré môžu mať vplyv na účinnosť udelených licencií.

5.   Centrálne banky Eurosystému nepreplatia poverenej centrálnej banke za náhradu škody alebo straty zaplatenú tretím stranám, spôsobenú v súvislosti s prevádzkovými činnosťami alebo ostatnými procesnými úkonmi, ktoré patria do jej zodpovednosti, okrem prípadu, keď poverená centrálna banka konala v rozpore s vlastným odporúčaním v súlade s pokynmi, ktoré dostala od Programovej rady T2S na základe článku 3 ods. 5.

6.   Ak sa žaloby podané tretími stranami týkajú skutkov alebo nečinnosti v súvislosti s výberovým konaním, za ktoré centrálne banky Eurosystému musia prevziať výlučnú zodpovednosť, centrálne banky Eurosystému po konzultácii s poverenou centrálnou bankou vydajú včas poverenej centrálnej banke pokyn týkajúci sa opatrenia, ktoré má poverená centrálna banka prijať, napr. akékoľvek zastupovanie externým právnym poradcom alebo vlastným právnym oddelením poverenej centrálnej banky. Po vydaní rozhodnutia týkajúceho sa žaloby v akomkoľvek takomto konaní súdne trovy a poplatky vzniknuté v súvislosti s akoukoľvek takouto žalobou znášajú centrálne banky Eurosystému.

7.   Centrálne banky Eurosystému prijmú zodpovednosť za skutky alebo nečinnosť jednotlivých členov výberovej komisie v súvislosti s výberovým konaním.

8.   Ak žaloby podajú tretie strany za konanie alebo nečinnosť v súvislosti s výberovým konaním, pričom poverená centrálna banka preberá výlučnú zodpovednosť za takéto konanie alebo nečinnosť, poverená centrálna banka plne spolupracuje s centrálnymi bankami Eurosystému, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré má prijať, napr. akékoľvek zastupovanie externým právnym poradcom alebo vlastným právnym oddelením, a znáša následné trovy.

9.   Ak centrálne banky Eurosystému a poverená centrálna banka spoločne zodpovedajú za straty alebo škodu, ktoré utrpela tretia strana, každá z nich znáša rovnaký podiel na trovách.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1.   Poverenie platí sedem rokov od dátumu uvedenia do prevádzky.

2.   Uplynutie platnosti poverenia nemá vplyv na platnosť príslušných licenčných zmlúv.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť druhým dňom po jeho prijatí.

Vo Frankfurte nad Mohanom 20. apríla 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 76.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 22.4.2009, s. 12.