ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.132.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
19. mája 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/285/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. mája 2011 o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

5

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2011 z 18. mája 2011, ktorým sa stoštyridsiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2011 z 18. mája 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 482/2011 z 18. mája 2011, ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/286/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 2. mája 2011 o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

13

 

 

2011/287/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. mája 2011, o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v rámci Generálnej rady Svetovej obchodnej organizácie k pristúpeniu Vanuatskej republiky k Svetovej obchodnej organizácii

14

 

 

2011/288/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. mája 2011 o poskytnutí preventívnej strednodobej finančnej pomoci EÚ Rumunsku

15

 

 

2011/289/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. mája 2011 o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/51/EÚ

z 11. mája 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 2 písm. a) a b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (2), sa nevzťahuje na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu, ako sú vymedzené v smernici Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (3).

(2)

Možnosť získať po určitom čase v členskom štáte právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom je významným prvkom pre úplnú integráciu osôb, ktoré v členskom štáte svojho pobytu požívajú medzinárodnú ochranu.

(3)

Priznanie právneho postavenia osoby s dlhodobým pobytom osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu je takisto dôležitou súčasťou podpory hospodárskej a sociálnej súdržnosti, čo je základný cieľ Únie uvedený v Zmluve o fungovaní Európskej únie.

(4)

Osoby požívajúce medzinárodnú ochranu by preto mali mať možnosť získať právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte, ktorý im poskytol medzinárodnú ochranu, za rovnakých podmienok ako ostatní štátni príslušníci tretích krajín.

(5)

Vzhľadom na to, že osoby požívajúce medzinárodnú ochranu majú právo zdržiavať sa v inom členskom štáte než v tom, ktorý im poskytol medzinárodnú ochranu, je potrebné zabezpečiť, aby tieto iné členské štáty mali informácie týkajúce sa ochrany dotknutej osoby a mohli tak plniť svoje povinnosti súvisiace so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia (non-refoulement).

(6)

S osobami, ktoré požívajú medzinárodnú ochranu a sú zároveň aj osobami s dlhodobým pobytom, by sa malo za určitých podmienok v mnohých otázkach hospodárskej a sociálnej povahy zaobchádzať rovnako ako s občanmi členského štátu, v ktorom sa zdržiavajú, aby právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom skutočne predstavovalo nástroj integrácie osôb s dlhodobým pobytom do spoločnosti, v ktorej žijú.

(7)

Rovnakým zaobchádzaním s osobami požívajúcimi medzinárodnú ochranu v členskom štáte, ktorý im poskytol medzinárodnú ochranu, by nemali byť dotknuté práva a výhody vyplývajúce zo smernice 2004/83/ES a z Dohovoru z 28. júla 1951 o postavení utečencov zmeneného a doplneného protokolom podpísaným v New Yorku 31. januára 1967 (ďalej len „Ženevský dohovor“).

(8)

Podmienky stanovené v smernici 2003/109/ES v súvislosti s právom osoby s dlhodobým pobytom zdržiavať sa v inom členskom štáte a získať tam právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom by sa mali uplatňovať rovnako na všetkých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom.

(9)

Presun zodpovednosti za ochranu osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(10)

Pokiaľ chce členský štát na základe smernice 2003/109/ES vyhostiť osobu, ktorá požíva medzinárodnú ochranu a získala v tomto členskom štáte právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom, mala by táto osoba požívať ochranu pred vyhostením alebo vrátením zaručenú podľa smernice 2004/83/ES a podľa článku 33 Ženevského dohovoru. Na tento účel v situácii, keď osoba požíva medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte ako je ten, v ktorom sa v súčasnosti zdržiava ako osoba s dlhodobým pobytom, je potrebné ustanoviť, že pokiaľ vyhostenie alebo vrátenie nepovoľuje smernica 2004/83/ES, dotknutú osobu je možné vyhostiť len do členského štátu, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, a tento členský štát je povinný túto osobu prijať. Rovnaké záruky by sa mali vzťahovať na osobu, ktorá požíva medzinárodnú ochranu a ktorá sa v druhom členskom štáte zdržiava, hoci tam ešte nezískala právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom.

(11)

Ak je vyhostenie osoby, ktorá požíva medzinárodnú ochranu, mimo územia Únie povolené podľa smernice 2004/83/ES, členské štáty by mali byť povinné zaručiť, aby sa z relevantných zdrojov získali všetky informácie, a to aj, v prípade potreby, od členského štátu, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, a aby sa tieto informácie riadne posúdili s cieľom zaručiť, aby rozhodnutie o vyhostení osoby, ktorá požíva medzinárodnú ochranu, bolo v súlade s článkom 4 a článkom 19 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie.

(12)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, a najmä v jej článku 7.

(13)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (4) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Únie vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie ilustrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(14)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijatí tejto smernice, nie sú ňou viazané ani nepodliehajú jej uplatňovaniu.

(15)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2003/109/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

‚medzinárodná ochrana‘ znamená medzinárodnú ochranu v zmysle článku 2 písm. a) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (5);

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:

„c)

sú oprávnení zdržiavať sa v členskom štáte na základe inej formy ochrany než medzinárodnej ochrany alebo požiadali o povolenie na pobyt na tomto základe a očakávajú rozhodnutie o svojom postavení;

d)

požiadali o medzinárodnú ochranu a o ich žiadosti sa zatiaľ s konečnou platnosťou nerozhodlo;“

b)

v odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Európskeho dohovoru o usadení z 13. decembra 1955, Európskej sociálnej charty z 18. októbra 1961, revidovanej Európskej sociálnej charty z 3. mája 1987, Európskeho dohovoru o právnom postavení migrujúcich pracovníkov z 24. novembra 1977, odseku 11 prílohy k Dohovoru o postavení utečencov z 28. júla 1951 v znení zmien a doplnení vykonaných protokolom podpísaným v New Yorku 31. januára 1967 a Európskej dohody o prevode zodpovednosti za utečencov zo 16. októbra 1980.“

3.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Členské štáty neudelia právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom na základe medzinárodnej ochrany v prípade zrušenia, ukončenia alebo odmietnutia obnoviť medzinárodnú ochranu v súlade s článkom 14 ods. 3 alebo článkom 19 ods. 3 smernice 2004/83/ES.“;

b)

v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pokiaľ ide o osoby, ktoré požívajú medzinárodnú ochranu, pri výpočte dĺžky obdobia uvedeného v odseku 1 sa berie do úvahy aspoň polovica obdobia medzi dátumom podania žiadosti o medzinárodnú ochranu, na základe ktorej sa medzinárodná ochrana poskytla, a dátumom udelenia povolenia na pobyt uvedeného v článku 24 smernice 2004/83/ES, alebo celé toto obdobie, ak presahuje 18 mesiacov.“

4.

V článku 8 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Ak členský štát vydá povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému poskytol medzinárodnú ochranu, uvedie v tomto povolení na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ v časti ‚Poznámky‘ túto poznámku: ‚Medzinárodná ochrana poskytnutá v [názov členského štátu] [dátum]‘.

5.   Ak druhý členský štát vydáva povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ vydané iným členským štátom obsahujúce poznámku uvedenú v odseku 4, uvedie tento druhý členský štát rovnakú poznámku v povolení na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ.

Druhý členský štát pred zapísaním poznámky uvedenej v odseku 4 požiada členský štát uvedený v tejto poznámke o informáciu, či osoba s dlhodobým pobytom stále požíva medzinárodnú ochranu. Členský štát uvedený v poznámke odpovie najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o informáciu. Ak bola medzinárodná ochrana odňatá rozhodnutím s konečnou platnosťou, druhý členský štát túto poznámku nezapíše.

6.   Ak sa zodpovednosť za medzinárodnú ochranu osoby s dlhodobým pobytom v súlade s príslušnými medzinárodnými nástrojmi alebo vnútroštátnym právom presunula na druhý členský štát po vydaní povolenia na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ uvedeného v odseku 5, tento druhý členský štát najneskôr do troch mesiacov po tomto presune zodpovedajúcim spôsobom zmení poznámku uvedenú v odseku 4.“

5.

V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:

„3a.   Členské štáty môžu odňať právne postavenie osoby s dlhodobým pobytom v prípade zrušenia, ukončenia alebo odmietnutia obnoviť medzinárodnú ochranu v súlade s článkom 14 ods. 3 alebo článkom 19 ods. 3 smernice 2004/83/ES, ak bolo toto postavenie osoby s dlhodobým pobytom získané na základe medzinárodnej ochrany.“

6.

V článku 11 sa vkladá tento odsek:

„4a.   Pokiaľ ide o členský štát, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, odsekmi 3 a 4 nie je dotknutá smernica 2004/83/ES.“

7.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladajú sa tieto odseky:

„3a.   Ak sa členský štát rozhodne vyhostiť osobu s dlhodobým pobytom, ktorej povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ obsahuje poznámku uvedenú v článku 8 ods. 4, požiada členský štát uvedený v poznámke, aby potvrdil, či daná osoba v tomto členskom štáte stále požíva medzinárodnú ochranu. Členský štát uvedený v poznámke odpovie najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o informáciu.

3b.   Ak osoba s dlhodobým pobytom stále požíva medzinárodnú ochranu v členskom štáte uvedenom v poznámke, vyhostí sa do tohto členského štátu, ktorý ju a členov jej rodiny bezodkladne prijme späť bez formalít, a to bez toho, aby bolo dotknuté uplatniteľné právo Únie alebo vnútroštátne právo a zásada celistvosti rodiny.

3c.   Odchylne od odseku 3b, členský štát, ktorý prijal rozhodnutie o vyhostení, má v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami naďalej právo odsunúť osobu s dlhodobým pobytom do inej krajiny ako členského štátu, ktorý poskytol medzinárodnú ochranu, ak táto osoba spĺňa podmienky uvedené v článku 21 ods. 2 smernice 2004/83/ES.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„6.   Týmto článkom nie je dotknutý článok 21 ods. 1 smernice 2004/83/ES.“

8.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 19a

Zmeny povolenia na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ

1.   Ak povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ obsahuje poznámku uvedenú v článku 8 ods. 4 a ak sa zodpovednosť za medzinárodnú ochranu osoby s dlhodobým pobytom v súlade s príslušnými medzinárodnými nástrojmi alebo vnútroštátnym právom presunie na druhý členský štát pred tým, než tento členský štát vydá povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ uvedené v článku 8 ods. 5, tento druhý členský štát požiada členský štát, ktorý povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ vydal, aby poznámku zodpovedajúcim spôsobom zmenil.

2.   Ak sa osobe s dlhodobým pobytom poskytne medzinárodná ochrana v druhom členskom štáte pred tým, než tento členský štát vydal povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ uvedené v článku 8 ods. 5, tento druhý členský štát požiada členský štát, ktorý vydal povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom- EÚ, aby ho zmenil s cieľom zápisu poznámky uvedenej v článku 8 ods. 4.

3.   Na základe žiadosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 vydá členský štát, ktorý vydal povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom- EÚ, zmenené povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti druhého členského štátu.“

9.

V článku 22 sa vkladá tento odsek:

„3a.   Ak nebola medzinárodná ochrana odňatá alebo ak osoba nepatrí do jednej z kategórií uvedených v článku 21 ods. 2 smernice 2004/83/ES, odsek 3 tohto článku sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých povolenie na pobyt osoby s dlhodobým pobytom – EÚ vydané prvým členským štátom obsahuje poznámku uvedenú v článku 8 ods. 4 tejto smernice.

Týmto odsekom nie je dotknutý článok 21 ods. 1 smernice 2004/83/ES.“

10.

V článku 25 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Členské štáty určia kontaktné body, ktoré budú zodpovedné za prijímanie a odovzdávanie informácií a dokumentácie uvedených v článkoch 8, 12, 19, 19a, 22 a 23.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 20. mája 2013. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 11. mája 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

GYŐRI E.


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. apríla 2011.

(2)  Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.

(3)  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 2.

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 2.“;


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/5


ROZHODNUTIE RADY

z 12. mája 2011

o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

(2011/285/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím z 5. júna 2003 splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných dvojstranných dohodách dohodou úrovni Únie.

(2)

Komisia dosiahla rokovaním v mene Únie dohodu s vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v súlade s postupom a usmerneniami podľa prílohy k rozhodnutiu z 5. júna 2003.

(3)

Dohoda bola podpísaná v mene Únie s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

Dohoda by sa mala zodpovedajúcim spôsobom schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb (1).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať oznámenie podľa článku 7 ods. 1 dohody.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. mája 2011

Za Radu

predseda

PINTÉR S.


(1)  Ú. v. EÚ L 288, 5.11.2010, s. 2.


NARIADENIA

19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 480/2011

z 18. mája 2011,

ktorým sa stoštyridsiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 10. mája 2011 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o pridaní jednej fyzickej osoby do zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov a 20. apríla a 4. mája 2011 zmenil a doplnil štyri záznamy v tomto zozname.

(3)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2011

Za Komisiu v mene predsedu

riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňa tento záznam:

„Badruddin Haqqani (alias Atiqullah). Adresa: Miram Shah, Pakistan. Dátum narodenia: približne 1975 – 1979. Ďalšie informácie: a) veliteľ operácií v rámci siete Haqqani a člen Taliban Shura v Miram Shahu; b) podieľal sa na vedení útokov na ciele v juhovýchodnom Afganistane; c) syn Jalaluddina Haqqaniho, brat Sirajuddina Jallaloudineho a Nasiruddina Haqqaniho a synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 11. 5. 2011.“

2.

Záznam „Benevolence International Foundation [alias a) Al-Bir Al-Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoriteľnyj Fond]. Adresa: adresy a kancelárie, pokiaľ sú známe: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Spojené štáty americké; b) P. O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Spojené štáty americké; c) (bývalá adresa) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Spojené štáty americké; d) (bývalá adresa) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Spojené štáty americké; e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbajdžan; f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbajdžan; g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Kanada; h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2, Kanada; i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Kanada; j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Čínska ľudová republika 730 000; k) Hrvatov 30, 41000 Záhreb, Chorvátsko; l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Holandsko; m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan; n) PO box 1055, Pešávar, Pakistan; o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moskva, Ruská federácia 113149; p) Ulitsa Oktyabr’skaya, dom. 89, Moskva, Ruská federácia 127521; q) PO box 1937, Chartúm, Sudán; r) PO box 7600, Jeddah 21472, Saudskoarabské kráľovstvo; s) PO box 10845, Rijád 11442, Saudskoarabské kráľovstvo; t) Sarajevo, Bosna a Hercegovina; u) Zenica, Bosna a Hercegovina; v) Grozny, Čečensko, Ruská federácia; w) Machačkala, Dagestan, Ruská federácia; x) Duisi, Gruzínsko; y) Tbilisi, Gruzínsko; z) Nazran, Ingušsko, Ruská federácia; aa) Dušanbe, Tadžikistan; bb) Spojené kráľovstvo; cc) Afganistan; dd) Bangladéš; ee) pásmo Gazy, okupované palestínske územia; ff) Bosna a Hercegovina; gg) Jemen. Ďalšie informácie: a) číslo zamestnávateľa: 36-3823186 (Spojené štáty americké); b) názov nadácie v Holandsku je: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).“ sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrádza takto:

„Benevolence International Foundation [alias a) Al-Bir Al-Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoriteľnyj Fond]. Adresa: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Spojené štáty americké; b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Spojené štáty americké; c) (bývalá adresa) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Spojené štáty americké; d) (bývalá adresa) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Spojené štáty americké; e) PO box 1937, Chartúm, Sudán; f) Bangladéš; g) pásmo Gazy; h) Jemen. Ďalšie informácie: a) číslo zamestnávateľa: 36-3823186 (Spojené štáty americké); b) názov nadácie v Holandsku je: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).“

3.

Záznam „Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future]. Adresa: a) Hakije Mazića 16, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; b) Šehidska ulica, Breza, Bosna a Hercegovina; c) ul. Kanal 1, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; d) Hamze Čelenke 35, Ilidža, Bosna a Hercegovina; e) Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: a) subjekt Bosanska Idealna Futura bol v Bosne a Hercegovine oficiálne zaregistrovaný ako združenie a humanitárna organizácia pod registračným číslom 59; b) bol právnym nástupcom pobočky subjektu Benevolence International Foundation v Bosne a Hercegovine a činnosť vykonával pod menom BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) v decembri 2008 už subjekt Bosanska Idealna Futura neexistoval. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 21. 11. 2002.“ sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrádza takto:

„Bosanska Idealna Futura [alias a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future]. Ďalšie informácie: a) subjekt Bosanska Idealna Futura bol v Bosne a Hercegovine oficiálne zaregistrovaný ako združenie a humanitárna organizácia pod registračným číslom 59; b) bol právnym nástupcom pobočky subjektu Benevolence International Foundation v Bosne a Hercegovine a činnosť vykonával pod menom BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) v decembri 2008 už subjekt Bosanska Idealna Futura neexistoval. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 21. 11. 2002.“

4.

Záznam „Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM); b) Secours mondial de France (SEMONDE); c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; d) Fondation Secours Mondial v.z.w.; e) FSM; f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w.; g) Fondation Secours Mondial – Kosova; h) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘]. Adresa: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburg, Francúzsko; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgicko; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgicko; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko; j) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Ďalšie informácie: a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Irak, Jordánsko, Libanon, Predjordánsko a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýria; b) americké identifikačné číslo ‚U.S Federal Employer Identification‘: 36-3804626; c) identifikačné číslo pre DPH: BE 454419759; d) belgické adresy sú od roku 1998 identické s adresou subjektu Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l, subjektu Fondation Secours Mondial vzw a subjektu Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 22. 10. 2002.“ sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrádza takto:

„Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM); b) Secours mondial de France (SEMONDE); c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; d) Fondation Secours Mondial v.z.w.; e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w.; g) Fondation Secours Mondial – Kosova; h) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘]. Adresa: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburg, Francúzsko; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgicko; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgicko; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko. Ďalšie informácie: a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Bangladéš, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Irak, Západný breh pásma Gazy, Somálsko a Sýria; b) americké identifikačné číslo ‚U.S Federal Employer Identification‘: 36-3804626; c) identifikačné číslo pre DPH: BE 454419759; d) belgické adresy sú od roku 1998 identické s adresou subjektu Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l, subjektu Fondation Secours Mondial vzw a subjektu Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 22. 10. 2002.“

5.

Záznam „Usáma Muhammed Awad Bin Ládin [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa]. Titul: a) Shaykh; b) Hajj. Dátum narodenia: a) 30. 7. 1957; b) 28. 7. 1957; c) 10. 3. 1957; d) 1. 1. 1957; e) 1956; f) 1957. Miesto narodenia: a) Jeddah, Saudská Arábia; b) Jemen. Štátna príslušnosť: saudskoarabské štátne občianstvo odňaté, afganské štátne občianstvo udelené vládou Talibanu. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Usáma Muhammed Awad Bin Ládin [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa]. Titul: a) Shaykh, b) Hajj. Dátum narodenia: a) 30. 7. 1957; b) 28. 7. 1957; c) 10. 3. 1957; d) 1. 1. 1957; e) 1956; f) 1957. Miesto narodenia: a) Jeddah, Saudská Arábia; b) Jemen. Štátna príslušnosť: saudskoarabské štátne občianstvo odňaté, afganské štátne občianstvo udelené vládou Talibanu. Ďalšie informácie: potvrdené jeho úmrtie v máji 2011 v Pakistane. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 25. 1. 2001.“


19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 481/2011

z 18. mája 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

50,2

MA

49,5

TN

91,1

TR

80,7

ZZ

67,9

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

86,8

TR

107,4

ZZ

97,1

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

55,4

IL

66,8

MA

39,8

TR

68,2

ZZ

57,6

0805 50 10

TR

76,5

ZA

91,9

ZZ

84,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

87,8

CA

108,5

CL

81,8

CN

107,5

NZ

101,1

US

143,4

UY

64,4

ZA

83,6

ZZ

96,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 482/2011

z 18. mája 2011,

ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví cukru (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Množstvá uvedené v žiadostiach o dovozné povolenia, ktoré sa príslušným orgánom predložili od 1. do 7. mája 2011 v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009, sú rovnaké, ako je dostupné množstvo pre poradové číslo 09.4319.

(2)

Podávanie ďalších žiadostí o povolenia na uvedené poradové číslo 09.4319 by sa v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009 malo pozastaviť do konca hospodárskeho roka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podávanie ďalších žiadostí o povolenia, ktoré sa týkajú poradových čísel uvedených v prílohe, sa pozastavuje do konca hospodárskeho roka 2010/2011.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82.


PRÍLOHA

Koncesie CXL pre cukor

Hospodársky rok 2010/2011

Žiadosti podané od 1.5.2011 do 7.5.2011

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4317

Austrália

pozastavené

09.4318

Brazília

pozastavené

09.4319

Kuba

 (1)

pozastavené

09.4320

ktorákoľvek tretia krajina

pozastavené

09.4321

India

pozastavené

„—“

:

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


Cukor z Balkánu

Hospodársky rok 2010/2011

Žiadosti podané od 1.5.2011 do 7.5.2011

Poradové číslo

Krajina

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4324

Albánsko

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

 

09.4326

Srbsko

 (2)

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

09.4328

Chorvátsko

 (2)

 

„—“

:

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


Mimoriadne dovezený cukor a cukor dovezený na priemyselné spracovanie

Hospodársky rok 2010/2011

Žiadosti podané od 1.5.2011 do 7.5.2011

Poradové číslo

Druh

Prideľovací koeficient

(%)

Ďalšie žiadosti

09.4380

mimoriadne dovezený

pozastavené

09.4390

dovezený na priemyselné spracovanie

 (3)

 

„—“

:

Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


(1)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.

(3)  Neuplatňuje sa: žiadosti neprekračujú dostupné množstvá a vyhovie sa im v plnej miere.


ROZHODNUTIA

19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/13


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 2. mája 2011

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2011/286/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (2),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľstvom v regiónoch postihnutých katastrofou.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, na základe ktorých možno fond mobilizovať.

(4)

Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Chorvátsko a Rumunsko predložili žiadosti o mobilizáciu fondu v súvislosti s katastrofou zapríčinenou zosuvmi pôdy a rozsiahlymi záplavami,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť sumu 182 388 893 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. mája 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

CSÉFALVAY Z.


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/14


ROZHODNUTIE RADY

z 13. mája 2011,

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v rámci Generálnej rady Svetovej obchodnej organizácie k pristúpeniu Vanuatskej republiky k Svetovej obchodnej organizácii

(2011/287/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91, článok 100 ods. 2 a článok 207 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Vláda Vanuatskej republiky podala 7. júla 1995 žiadosť o pristúpenie k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v súlade s článkom XII uvedenej dohody.

(2)

Pracovná skupina pre vstup Vanuatskej republiky bola zriadená 11. júla 1995 s cieľom dosiahnuť dohodu o podmienkach vstupu prijateľnú pre Vanuatskú republiku a všetkých členov WTO.

(3)

Komisia dohodla v mene Únie celý rad záväzkov týkajúcich sa otvorenia trhu zo strany Vanuatskej republiky, ktoré sú obzvlášť dôležité pre Úniu.

(4)

Tieto záväzky sú teraz zapracované do Protokolu o vstupe Vanuatskej republiky do WTO.

(5)

Očakáva sa, že vstup do WTO pozitívne a dlhodobo prispeje k procesu hospodárskej reformy a k udržateľnému rozvoju vo Vanuatskej republike.

(6)

Protokol o vstupe by sa preto mal schváliť.

(7)

V článku XII dohody o založení WTO sa stanovuje, že podmienky vstupu je potrebné schváliť medzi pristupujúcim členom a WTO a že konferencia ministrov WTO schváli podmienky vstupu zo strany WTO. V článku IV.2 dohody o založení WTO sa stanovuje, že v období medzi zasadnutiami konferencie ministrov vykonáva jej funkcie generálna rada.

(8)

Preto je potrebné ustanoviť pozíciu Únie v rámci generálnej rady,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v rámci Generálnej rady WTO k vstupu Vanuatskej republiky do WTO, je vstup schváliť.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. mája 2011

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/15


ROZHODNUTIE RADY

z 12. mája 2011

o poskytnutí preventívnej strednodobej finančnej pomoci EÚ Rumunsku

(2011/288/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie predložený po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom (ďalej len „HFV“),

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2011/289/EÚ (2) sa Rada rozhodla naďalej poskytovať Rumunsku vzájomnú pomoc.

(2)

Preventívna strednodobá finančná pomoc Rumunsku v rámci systému pre platobné bilancie členských štátov sa za súčasných okolností stále znížených prílevov kapitálu a stále zvýšených fiškálnych a vonkajších nerovnováh zdá byť primeraná. Zatiaľ čo za súčasných podmienok na trhu Rumunsko nemá v úmysle žiadať o vyplatenie žiadnej splátky, preventívna pomoc uľahčí krajine naďalej uskutočňovať organizovanú nápravu fiškálneho a zahraničného deficitu tým, že posilní dôveryhodnosť vládneho hospodárskeho programu vrátane pokračujúcej fiškálnej úpravy, konsolidácie reformy finančných trhov a zvýšeného zamerania na reformy trhu s výrobkami a pracovnou silou, ako aj zvýšenú mieru využívania štrukturálnych fondov Únie. Týmito opatreniami by sa mal zvýšiť rastový potenciál Rumunska, podporiť menová a finančná stabilita a dôvera v rumunskú menu (RON), ako aj znížiť pravdepodobnosť negatívneho vplyvu na súvahy subjektov v sektore korporácií a sektore domácností.

(3)

Ak sa prejavia negatívne riziká súvisiace so súčasným základným scenárom vládneho hospodárskeho programu, Rumunsko by nebolo schopné plne pokryť svoje potreby zahraničného financovania z dostupných zdrojov, hlavne z dôvodu zníženého prílevu priamych zahraničných investícií a nižších sadzieb za prenášanie amortizovaného dlhu, najmä od bánk. V prípade takéhoto záťažového scenára by zostávajúce potreby financovania museli byť pokryté z aktivácie preventívnej finančnej pomoci Únie. Tento záťažový scenár bol vypracovaný v úzkej spolupráci s pracovníkmi Medzinárodného menového fondu (MMF) a tvorí základ pre dodatočné potreby financovania vo výške približne 5 miliárd EUR, ktoré sa majú pokryť z medzinárodnej finančnej pomoci.

(4)

Je vhodné poskytnúť Rumunsku podporu Únie v sume až do 1,4 miliardy EUR na preventívnom základe v rámci systému poskytovania strednodobej finančnej pomoci Únie pre platobné bilancie členských štátov, zriadeného nariadením (ES) č. 332/2002. Táto pomoc by sa mala poskytnúť spolu s finančnou podporou od MMF vo výške 3,09 miliardy ZPČ (približne 3,6 miliardy EUR) v rámci preventívnej dohody o pohotovostnom úvere schválenej 25. marca 2011. Svetová banka bude naďalej poskytovať podporu, ktorá bola odsúhlasená v skoršej fáze, vo výške 400 miliónov EUR v rámci svojho rozvojového úverového programu (DPL3) a poskytne až do 750 miliónov EUR v rámci výsledkami podmieneného financovania na reformu sociálnej pomoci a zdravotníctva.

(5)

Pomoc by mala riadiť Komisia, ktorá po konzultácii s HFV dohodne s rumunskými orgánmi špecifické podmienky hospodárskej politiky tvoriace podmienku preventívnej finančnej pomoci. Tieto podmienky by sa mali ustanoviť v memorande o porozumení (ďalej len „MoP“).

(6)

Vzhľadom na preventívnu povahu pomoci Rumunsko nebude žiadať o vyplatenie žiadnej splátky v rámci úveru Únie, kým sa neocitne v ťažkostiach, pokiaľ ide o jeho bežnú platobnú bilanciu alebo pohyby kapitálu. V prípade, že Rumunsko požiada Komisiu o financovanie, Komisia po porade s HFV rozhodne o aktivácii programu a o výške a čase, keď sa sprístupní takáto prípadná splátka. Podrobné finančné podmienky v súvislosti s možnými vyplateniami budú ustanovené v rámcovej zmluve o úvere.

(7)

Preventívna finančná pomoc sa poskytne so zreteľom na to, aby sa prispelo k úspešnému vykonaniu vládneho programu hospodárskej politiky, a tým sa podporí udržateľnosť platobnej bilancie Rumunska,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Únia sprístupní Rumunsku preventívnu strednodobú finančnú pomoc vo výške maximálne 1,4 miliardy EUR. V prípade aktivácie tejto facility a vyplatenia splátok sa pomoc poskytne vo forme úveru s maximálnou priemernou splatnosťou 7 rokov.

2.   Aktivácia preventívnej finančnej pomoci Únie bude k dispozícii do 31. marca 2013 a v tejto lehote možno predkladať aj žiadosti o vyplatenie.

Článok 2

1.   Pomoc bude riadiť Komisia spôsobom konzistentným so záväzkami Rumunska a odporúčaniami Rady, a to najmä v kontexte vykonávania národného programu reforiem, ako aj každoročnej aktualizácie konvergenčného programu Rumunska.

2.   Komisia sa po konzultácii s HFV dohodne s rumunskými orgánmi na špecifických podmienkach hospodárskej politiky, na ktoré je preventívna finančná pomoc viazaná, ako sa uvádza v článku 3 ods. 3. Tieto podmienky sa ustanovia v MoP konzistentne so záväzkami a odporúčaniami uvedenými v odseku 1. Podrobné finančné podmienky ustanoví Komisia v rámcovej zmluve o úvere.

3.   Komisia v spolupráci s HFV pravidelne overí, či sú splnené podmienky hospodárskej politiky, na ktoré je pomoc viazaná.

Článok 3

1.   Aktiváciu preventívnej finančnej pomoci Únie posúdi Komisia po písomnej žiadosti Rumunska Komisii. Komisia po porade s HFV rozhodne, či je aktivácia programu a následná žiadosť o v1yplatenie prostriedkov v rámci pomoci oprávnená a rozhodne o výške a časovom rozvrhnutí takýchto úhrad. Pri aktivácii finančnej pomoci sa prostriedky môžu sprístupniť najviac v troch splátkach, ktorých výška a časové rozvrhnutie sa ustanoví v dodatku k memorandu o porozumení. Každá splátka môže byť vyplatená v jednej alebo viacerých tranžiach.

2.   Po aktivácii pomoci je akékoľvek vyplatenie úveru alebo jeho častí podmienené vstupom do platnosti dodatku k memorandu o porozumení, ktorý sa uvádza v odseku 1. Komisia rozhodne o vyplatení úveru Únie alebo jeho častí až vtedy, keď získa stanovisko HFV.

3.   Akékoľvek vyplatenie sa uskutoční na základe uspokojivého vykonávania hospodárskeho programu rumunskej vlády, ktorý musí byť zahrnutý do konvergenčného programu i národného programu reforiem; to predovšetkým znamená, že špecifické podmienky hospodárskej politiky ustanovené v memorande o porozumení musia okrem iného zahŕňať:

a)

prijatie rozpočtov a vykonávanie politík v súlade s jasnými fiškálnymi cieľmi na fiškálne roky 2011 až 2013, ktoré sú dokladom pokračujúcej fiškálnej konsolidácie s cieľom stabilizovať pomer verejného dlhu k HDP a odstrániť nadmerný deficit v súlade s odporúčaniami Rady v rámci postupu pri nadmernom deficite;

b)

požiadavku dosahovať postupne čoraz prísnejšie referenčné hodnoty v oblasti znižovania nedoplatkov verejnej správy, a to tak na úrovni ústrednej štátnej správy, ako aj na úrovni miestnej samosprávy;

c)

zavedenie vylepšeného systému vykazovania v štátnych podnikoch, na ktoré sa už vzťahuje definícia verejnej správy v rámci Európskeho systému účtov, ako aj v podnikoch, ktoré Eurostat pravdepodobne preklasifikuje do sektora verejnej správy v rokoch 2011 a 2012, s cieľom umožniť vláde priebežne posudzovať pravdepodobný vplyv deficitu verejnej správy a vývoj v oblasti nedoplatkov, subvencií a transferov, ako aj straty súvisiace s týmito podnikmi;

d)

pokračujúce monitorovanie mzdových nákladov verejného sektora tak, aby sa dodržiavali príslušné limity stanovené v strednodobej fiškálnej stratégii;

e)

zavedenie systému doplatkov za zdravotnícke služby na základe individuálnych možností pacientov, ako aj primeraného kontrolného systému s cieľom zabrániť hromadeniu nedoplatkov v zdravotníckom systéme;

f)

vykonávanie opatrení na zlepšenie riadenia verejného investičného rozpočtu v súlade s fiškálnou stratégiou na roky 2012 – 2014 a so zameraním na prechod z investícií financovaných výhradne z domácich zdrojov na investície spolufinancované z Únie;

g)

každoročné prehodnocovanie, aktualizáciu a uverejňovanie viacročnej stratégie na riadenie dlhu;

h)

vykonávanie politických opatrení zameraných na racionalizáciu systému stanovovania miezd s cieľom umožniť, aby vývoj v oblasti miezd lepšie odzrkadľoval produktivitu a reformy, ktorými sa zvyšuje flexibilita pracovných zmlúv a podmienok pracovnej doby v rámci integrovaného prístupu flexiistoty;

i)

prijatie opatrení zameraných na zlepšenie fungovania trhu s energetikou a dopravou prípadne v súlade s právnymi predpismi Únie;

j)

vykonávanie opatrení zameraných na sprehľadnenie podnikateľského prostredia v oblasti služieb v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (3);

k)

opatrenia na ďalšie posilnenie obozretnostného rámca pre úverové inštitúcie a na prípravu zavedenia Medzinírodných štandardov finančného vykazovania do roku 2012;

l)

legislatívne zmeny a doplnenia s cieľom zabezpečiť vzájomný súlad medzi zákonom o likvidácii poisťovacích podnikov, všeobecným zákonom o platobnej neschopnosti a zákonom o podnikaní v poisťovníctve a dohľade nad poisťovníctvom;

m)

zlepšenie miery čerpania štrukturálnych a kohéznych fondov Únie a dosiahnutie špecifických cieľov v oblasti kumulatívnej súhrnnej úrovne oprávnených výdavkov v rámci týchto fondov.

4.   Ak to bude potrebné na financovanie úveru, povoľuje sa obozretné používanie úrokových swapov s protistranami najvyššej úverovej kvality. Komisia informuje Hospodársky a finančný výbor o prípadnom refinancovaní pôžičiek alebo zmene finančných podmienok.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Rumunsku.

V Bruseli 12. mája 2011

Za Radu

predseda

PINTÉR S.


(1)  Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Pozri stranu 18 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.


19.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/18


ROZHODNUTIE RADY

z 12. mája 2011

o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku

(2011/289/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 143,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie predložené po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Rumunsko vykonalo od roku 2009 významný program reforiem. Verejné financie sa opätovne dostali na udržateľnejšiu úroveň a prístup vlády k financovaniu dostupnému z trhu sa značne zlepšil. V nadväznosti na pokračovanie fiškálnej úpravy a stabilizáciu výmenného kurzu rumunskej národnej meny (RON) voči menám hlavných obchodných partnerov, ako aj v nadväznosti na pokračujúcu angažovanosť materských spoločností zahraničných bánk v Rumunsku ostáva sektor bankovníctva stabilizovaný a s dobrým pomerom kapitálu, pričom zahraničný deficit Rumunska sa zredukoval.

(2)

Je potrebné pokračovať vo vykonávaní fiškálnej konsolidácie, aby sa ďalej stabilizoval pomer dlhu k HDP a aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť verejných financií v kontexte rýchlo starnúcej spoločnosti. Rumunsko sa začína dostávať späť k výnosnosti, no financovanie rozpočtového deficitu a refinancovanie dlhu, ktorý dosiahol splatnosť, je zatiaľ naďalej nákladné a Rumunsko sa stále spolieha na dlhové nástroje prevažne s krátkou dobou splatnosti. Zatiaľ čo stabilita bankového sektora bola zachovaná, zvýšenie objemu znehodnotených aktív môže aj naďalej systém zaťažovať.

(3)

V tomto kontexte je bytostne dôležité, aby rumunské orgány uskutočňovali zdravé a dôveryhodné makroekonomické politiky s cieľom predísť akémukoľvek návratu zásadných otrasov na finančných trhoch. Základným kameňom hospodárskeho programu ostáva zníženie fiškálneho deficitu v súlade s odporúčaniami Rady Rumunsku prijatými v rámci postupu pri nadmernom deficite. Aby sa pri dosahovaní nižších rozpočtových deficitov dosiahla udržateľnosť, Rumunsko musí pokračovať v reforme svojho prostredia riadenia a kontroly verejných financií.

(4)

Rada pravidelne hodnotí hospodárske politiky vykonávané Rumunskom, najmä v súvislosti s každoročným prehodnocovaním aktualizácie konvergenčného programu Rumunska a s vykonávaním národného programu reforiem a pravidelným hodnotením pokroku, ktorý Rumunsko dosiahlo v kontexte konvergenčnej správy.

(5)

Zatiaľ čo v základnom scenári hospodárskeho programu sú celkové hrubé potreby financovania do prvého štvrťroka 2013 plne pokryté a vláda naďalej konsoliduje svoj prístup trhovému financovaniu, nedokončený program reforiem a výrazné riziká týkajúce sa základného scenára sú dôvodom na to, aby Rumunsko žiadalo o finančnú pomoc preventívnej povahy v nadväznosti na pomoc poskytnutú podľa rozhodnutia Rady 2009/458/ES zo 6. mája 2009 o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku (1).

(6)

Rumunské orgány požiadali Úniu a iné medzinárodné finančné inštitúcie o finančnú pomoc na podporu udržateľnosti platobnej bilancie a na zabezpečenie toho, aby rezervy medzinárodnej meny mohli byť udržiavané na obozretnej úrovni aj v prípade nepriaznivého hospodárskeho vývoja.

(7)

Rumunsko ostáva vážnym spôsobom ohrozené ťažkosťami, pokiaľ ide o jeho platobnú bilanciu, a táto hrozba naďalej odôvodňuje poskytnutie vzájomnej pomoci zo strany Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Únia bude naďalej poskytovať Rumunsku vzájomnú pomoc, čím nadviaže na pomoc poskytnutú podľa rozhodnutia 2009/458/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. mája 2011

Za Radu

predseda

PINTÉR S.


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 13.6.2009, s. 6.