ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.130.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 130

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
17. mája 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/278/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii [oznámené pod číslom K(2011) 2772]

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

17.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 130/1


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. apríla 2011,

ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii

[oznámené pod číslom K(2011) 2772]

(2011/278/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (1) z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, a najmä na jej článok 10a,

keďže:

(1)

V článku 10a smernice sa vyžaduje, aby sa úplne harmonizovanými vykonávacími opatreniami pre prideľovanie bezodplatných emisných kvót, platnými v celom Spoločenstve, v možnom rozsahu určili referenčné úrovne ex ante, aby sa zabezpečilo, že sa bezodplatné prideľovanie emisných kvót uskutoční spôsobom, ktorý poskytuje stimuly na znižovanie emisií skleníkových plynov a energeticky účinné techniky, pričom sa tam, kde sú k dispozícii príslušné zariadenia, zohľadnia najúčinnejšie techniky, náhrady, alternatívne výrobné procesy, vysoko účinná kogenerácia, účinné získavanie energie z odpadových plynov, využívanie biomasy a zachytávanie a ukladanie CO2, a ktorý by nemal poskytnúť stimuly na zvyšovanie emisií. V snahe zaručiť správne fungovanie trhu je potrebné určiť pridelenia kvót ešte pred začiatkom obdobia obchodovania.

(2)

Pri určovaní zásad na stanovenie referenčných úrovní ex ante v konkrétnych odvetviach alebo pododvetviach je východiskovým bodom priemerný výkon, ktorý v danom odvetví alebo pododvetví dosiahlo 10 % najúčinnejších zariadení v EÚ v období rokov 2007 – 2008. Referenčné úrovne by sa mali vypočítavať na základe produktov, a nie vstupov, čo umožní maximálne zníženie emisií skleníkových plynov a čo najväčšie úspory vďaka energetickej účinnosti v celom výrobnom procese v rámci príslušného odvetvia alebo pododvetvia.

(3)

Na určenie referenčných úrovní Komisia konzultovala s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane príslušných odvetví a pododvetví. Informácie potrebné na určenie referenčných úrovní, údaje o produkcii, emisiách a použitej energii za jednotlivé zariadenia sa získavali k februáru 2009 od priemyselných združení, členských štátov, z verejne a komerčne dostupných zdrojov a prostredníctvom prieskumu, v ktorom boli zariadenia požiadané o účasť.

(4)

Komisia v možnom rozsahu vypracovala referenčné úrovne pre produkty, ako aj medziprodukty, ktoré sa predávajú medzi zariadeniami a sú vyrobené na základe činností uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES. Pre každý produkt by sa v zásade mala určiť jedna referenčná úroveň. Ak je produkt priamou náhradou iného produktu, oba by mali patriť pod ten istý referenčný produkt a súvisiace vymedzenie produktu.

(5)

Komisia dospela k záveru, že stanovenie referenčnej úrovne pre produkt je realizovateľné tam, kde s ohľadom na zložitosť výrobných procesov sú k dispozícii vymedzenia a klasifikácie produktov, ktoré umožňujú overenie údajov o výrobe a jednotné uplatňovanie referenčnej úrovne produktu v celej Únii na účely prideľovania emisných kvót. S cieľom nenarušiť komparatívne výhody účinnosti v oblasti emisií CO2 v celom hospodárstve Únie a zlepšiť harmonizáciu prechodného bezodplatného prideľovania emisných kvót sa nerobila žiadna diferenciácia z geografického hľadiska, ani na základe použitých technológií, surovín alebo palív.

(6)

Referenčné úrovne by mali zahŕňať všetky priame emisie súvisiace s výrobou vrátane emisií súvisiacich s výrobou merateľného tepla použitého na výrobu, bez ohľadu, či bolo merateľné teplo vyrobené na mieste alebo v inom zariadení. Pri určovaní referenčných úrovní boli odpočítané emisie súvisiace s výrobou elektrickej energie a vývozom merateľného tepla vrátane emisií, ktorým sa predišlo pri výrobe tepla a elektriny v prípadoch exotermických procesov alebo výroby elektrickej energie bez priamych emisií. V prípade, že nebolo možné odpočítať emisie súvisiace s vývozom merateľného tepla, toto teplo by nemalo byť oprávnené na bezodplatné pridelenie emisných kvót.

(7)

V snahe zabezpečiť, aby referenčné úrovne viedli k zníženiu emisií skleníkových plynov, v prípade niektorých výrobných procesov, pri ktorých priame emisie oprávnené na bezodplatné prideľovanie emisných kvót a nepriame emisie z výroby elektrickej energie, ktoré nie sú na základe smernice 2003/87/ES oprávnené na bezodplatné prideľovanie kvót, sú do určitej miere vzájomne zameniteľné, sa pri stanovení referenčných úrovní brali do úvahy celkové emisie vrátane nepriamych emisií spojených s výrobou elektrickej energie, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre zariadenia náročné na spotrebu paliva a na spotrebu elektrickej energie. Na účely prideľovania emisných kvót na základe príslušných referenčných úrovní by sa mal zohľadňovať len podiel priamych emisií na celkových emisiách, aby sa zabránilo bezodplatnému prideľovaniu emisných kvót na emisie súvisiace s elektrickou energiou.

(8)

Na stanovenie referenčných úrovní Komisia použila ako východiskový bod aritmetický priemer výkonu 10 % najúčinnejších zariadení z hľadiska emisie CO2 v rokoch 2007 a 2008, za ktoré sa zbierali údaje. Komisia okrem toho v súlade s článkom 10a ods. 1 smernice 2003/87/ES analyzovala za všetky odvetvia, pre ktoré je v prílohe I stanovený referenčný produkt, na základe doplňujúcich informácií prijatých z viacerých zdrojov a na základe špecificky zameranej štúdie, v ktorej sa analyzujú najúčinnejšie techniky a potenciály zníženia na európskej a medzinárodnej úrovni, či tam, kde sú k dispozícii príslušné zariadenia, tieto východiskové body dostatočne odrážajú najúčinnejšie techniky, náhrady, alternatívne výrobné procesy, vysoko účinnú kogeneráciu, účinné získavanie energie z odpadových plynov, využívanie biomasy a zachytávanie a ukladanie CO2. Údaje použité na stanovenie referenčných úrovní sa získali zo širokého okruhu zdrojov, aby sa zahrnul maximálny počet zariadení vyrábajúcich referenčný produkt v rokoch 2007 a 2008. Po prvé, údaje o výkone zariadení zahrnutých v ETS, ktoré vyrábajú referenčné produkty, z hľadiska emisie skleníkových plynov získali príslušné európske odvetvové združenia, alebo boli získané v ich mene na základe stanovených pravidiel, takzvaných „odvetvových predpisov“. Komisia ako referenčný zdroj pre tieto predpisy poskytla príručku o kvalite a kritériách overovania porovnávacích údajov za systém EÚ ETS. Po druhé, na doplnenie údajov získaných európskymi odvetvovými združeniami poradcovia v mene Európskej komisie získavali údaje od zariadení, ktoré neboli zahrnuté v údajoch za odvetvie, a údaje a analýzy poskytli aj príslušné orgány členských štátov.

(9)

V snahe zabezpečiť, aby referenčné úrovne vychádzali zo správnych a vyhovujúcich údajov, Komisia vykonala s podporou poradcov dôkladné kontroly súladu s odvetvovými predpismi, ako aj kontroly hodnovernosti východiskových úrovní odvodených z údajov. V súlade s príručkou o kvalite a overovaní údaje v potrebnom rozsahu overili nezávislí overovatelia.

(10)

Ak sa v jednom zariadení vyrábajú viaceré produkty a priradenie emisií k jednotlivým produktom sa nepovažovalo za možné, do získavaných údajov a do stanovenia referenčnej úrovne sa zahrnuli iba zariadenia, ktoré vyrábajú len jeden produkt. To sa týka referenčných produktov vápno, dolomit, fľaše a poháre z bezfarebného skla, fľaše a poháre z farebného skla, lícové tehly, dlažobné tehly, prášok sušený rozprašovaním, nenatieraný jemný papier, tissue papier, lepenka testliner a papier na zvlnenú vrstvu, nenatieraný kartón, ako aj natieraný kartón. Na zvýšenie preukaznosti a na kontrolu hodnovernosti výsledkov sa hodnoty priemerného výkonu 10 % najúčinnejších zariadení porovnali s literatúrou o najúčinnejších technikách.

(11)

V prípade, že neboli k dispozícii žiadne údaje, alebo žiadne údaje získané v súlade s metodikou referenčného porovnávania, na odvodenie referenčných úrovní sa použili informácie o súčasných úrovniach emisií a spotreby a o najúčinnejších technikách, odvodené najmä z referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách (Reference Documents on Best Available Techniquies, BREF) vypracovaných v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (2). Najmä v dôsledku nedostatku údajov o úprave a čistení odpadových plynov, vývoze tepla a výrobe elektrickej energie sa referenčné produkty koks a horúci kov odvodili z výpočtov priamych a nepriamych emisií na základe informácií o príslušných energetických tokoch ustanovených v príslušnom BREF a implicitných emisných faktorov ustanovených v rozhodnutí Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (3). V prípade referenčného produktu spekaná ruda sa údaje opravili na základe príslušných energetických tokov ustanovených v príslušnom BREF, pričom sa zohľadnilo spaľovanie odpadových plynov v tomto odvetví.

(12)

Ak nebolo možné odvodiť referenčný produkt, ale existujú skleníkové plyny oprávnené na bezodplatné prideľovanie emisných kvót, tieto kvóty by sa mali prideľovať na základe všeobecných záložných prístupov. Vypracovala sa hierarchia troch záložných prístupov, aby sa dosiahlo maximálne zníženie emisií skleníkových plynov a úspory energie aspoň za časti príslušných výrobných procesov. Referenčný štandard tepla sa uplatňuje na procesy spotreby tepla, v ktorých sa používa merateľný nosič tepla. Referenčný štandard paliva sa uplatňuje, ak sa spotrebúva nemerateľné teplo. Referenčné úrovne tepla a paliva sa odvodili na základe zásad transparentnosti a jednoduchosti, s použitím referenčnej účinnosti široko dostupného paliva, ktoré možno považovať za druhé najlepšie z hľadiska účinnosti emisie skleníkových plynov, pričom sa zohľadnili energeticky účinné techniky. V prípade emisií z procesov by sa emisné kvóty mali prideľovať na základe historických emisií. S cieľom zabezpečiť, aby bezodplatné prideľovanie emisných kvót pre takéto emisie poskytovalo dostatočné stimuly na znižovanie emisií skleníkových plynov, a zabrániť akémukoľvek rozdielu v zaobchádzaní s emisiami z procesov, ktoré sú pridelené na základe historických emisií, v porovnaní s emisiami v rámci systémových hraníc referenčného produktu, by sa na určenie množstva bezodplatných emisných kvót mala historická úroveň činnosti každého zariadenia vynásobiť koeficientom vo výške 0,9700.

(13)

Od roku 2013 by sa všetko bezodplatné prideľovanie kvót podľa článku 10a smernice 2003/87/ES malo uskutočňovať v súlade s týmito pravidlami. Na realizáciu prechodného systému ustanoveného v článku 10a ods. 11 smernice 2003/87/ES, podľa ktorého by sa bezodplatné prideľovanie emisných kvót malo znížiť z 80 % množstva, ktoré zodpovedalo kvótam, ktoré sa majú prideliť v roku 2013, na 30 % tohto množstva v roku 2020, s cieľom dosiahnuť v roku 2027 nulové bezodplatné prideľovanie kvót, sa uplatňujú koeficienty uvedené v prílohe VI. Ak odvetvie alebo pododvetvie bolo zahrnuté do zoznamu určeného rozhodnutím Komisie 2010/2/EÚ z 24. decembra 2009, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka (4), tieto koeficienty sa neuplatňujú. Kvóty pridelené podľa tohto rozhodnutia sa budú zohľadňovať pri určovaní budúcich zoznamov odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka.

(14)

Na uľahčenie získavania údajov od prevádzkovateľov a na výpočet emisných kvót, ktoré majú členské štáty prideliť, by sa každé zariadenie malo v prípade potreby rozdeliť na podzariadenia. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa emisie správne prideľovali príslušným podzariadeniam a aby medzi podzariadeniami nedochádzalo k prelínaniu.

(15)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby údaje získavané od prevádzkovateľov a používané na účely prideľovania kvót boli úplné, konzistentné a vyjadrovali najvyššiu dosiahnuteľnú presnosť. V snahe zabezpečiť, aby bezodplatné prideľovanie emisných kvót vychádzalo z dôkladných a spoľahlivých údajov, by mali byť overené nezávislým overovateľom. Na uľahčenie harmonizovaného a jednotného uplatňovania pravidiel prideľovania kvót by sa v tomto rozhodnutí mali ustanoviť osobitné minimálne požiadavky na získavanie a overovanie údajov.

(16)

Množstvo kvót, ktoré sa má bezodplatne prideliť existujúcim zariadeniam, by malo vychádzať z historických údajov o výrobe. V snahe zabezpečiť, aby referenčné obdobie čo najreprezentatívnejšie vyjadrovalo priemyselné cykly, aby zahŕňalo príslušné obdobie, v ktorom sú k dispozícii údaje dobrej kvality, a znižovalo vplyv osobitných okolností, ako prechodné uzatvorenie zariadení, boli historické úrovne činnosti odvodené zo strednej produkcie počas obdobia od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008, alebo v prípade, ak sú vyššie, zo strednej produkcie počas obdobia od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010. Je vhodné zohľadniť aj každú významnú zmenu kapacity, ktorá nastala v príslušnom období. V prípade nových účastníkov by určenie úrovní činnosti malo vyplývať zo štandardného využitia kapacity vychádzajúceho z informácií za dané odvetvie, alebo z využitia kapacity za dané zariadenie.

(17)

Informácie získavané členskými štátmi by mali uľahčiť uplatňovanie tohto rozhodnutia príslušnými orgánmi a Komisiou.

(18)

S cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže a zabezpečiť riadne fungovanie trhu s uhlíkom by členské štáty mali zabezpečiť, aby pri určovaní kvót pridelených jednotlivým zariadeniam nenastalo dvojité započítanie ani dvojité pridelenie kvót. V súvislosti s tým by mali členské štáty venovať osobitnú pozornosť prípadom, pri ktorých sa referenčný produkt vyrába vo viac ako jednom zariadení, keď sa viac ako jeden referenčný produkt vyrába v tom istom zariadení, alebo ak sa medziprodukty vymieňajú s prekročením hraníc zariadenia.

(19)

Na zabezpečenie, aby systém obchodovania s emisnými kvótami dlhodobo zabezpečoval znižovanie, sa v smernici 2003/87/ES ustanovuje lineárne znižovanie množstva kvót pre celú Úniu. Keďže toto znižovanie množstva pre celú Úniu sa zohľadňuje pri určovaní maximálneho ročného množstva kvót podľa článku 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, všetky emisné kvóty bezodplatne pridelené na základe tohto rozhodnutia zariadeniam, na ktoré sa nevzťahuje toto maximálne ročné množstvo uvedené v článku 10a ods. 5, by sa mali tak isto lineárne upravovať, ako množstvo kvót pre celú Úniu, s použitím roka 2013 ako referenčného roka.

(20)

Jednotný medziodvetvový korekčný faktor, ktorý je uplatniteľný v každom roku obdobia od roku 2013 do roku 2020 na zariadenia, ktoré nie sú určené ako výrobcovia elektrickej energie a nie sú novými účastníkmi podľa článku 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, by sa mal určiť na základe predbežného celkového ročného množstva emisných kvót bezodplatne pridelených počas obdobia od roku 2013 do roku 2020, vypočítaného za tieto zariadenia podľa tohto rozhodnutia, vrátane zariadení, ktoré by mohli byť vylúčené podľa článku 27 uvedenej smernice. Toto množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených v každom roku tohto obdobia by sa malo porovnať s ročným množstvom kvót, ktoré je vypočítané v súlade s článkom 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES pre zariadenia, ktoré nie sú výrobcami elektrickej energie alebo novými účastníkmi, pričom sa zohľadní príslušný podiel na celkovom ročnom množstve pre celé Spoločenstvo určenom podľa článku 9 uvedenej smernice a príslušné množstvo emisií, ktoré sú v systéme Únie zahrnuté až od roku 2013.

(21)

Ak sa merateľné teplo vymieňa medzi dvoma alebo viacerými zariadeniami, bezodplatné prideľovanie emisných kvót by malo vychádzať zo spotreby tepla daného zariadenia a malo by zohľadňovať riziko úniku uhlíka. Preto na zabezpečenie, aby množstvo bezodplatných emisných kvót, ktoré sa majú prideliť, bolo nezávislé od štruktúry ponuky tepla, by sa emisné kvóty mali prideľovať spotrebiteľovi tepla.

(22)

Na zlepšenie signifikantnosti dostupných údajov o výkone zariadení zahrnutých v systéme Únie z hľadiska ich emisie skleníkových plynov sa pri referenčných produktoch sulfitová buničina, termomechanická buničina a mechanická buničina, ako aj recyklovaný papier, vychádza z informácií v dokumente BREF o najúčinnejších technikách odrážajúcich využitie fosílnych štartovacích palív, využitie fosílnych palív (v prípade sulfitovej buničiny, termomechanickej buničiny a mechanickej buničiny) a tepelnej energie (v prípade recyklovaného papiera). Pri odvodení signifikantnej referenčnej úrovne referenčného produktu novinový papier sa tiež vychádzalo z najúčinnejších techník odrážajúcich využitie tepelnej energie.

(23)

Na zohľadnenie dodatočných emisií skleníkových plynov, ktoré nie sú zohľadnené v údajoch na stanovenie referenčných úrovní pre niektoré zariadenia, najmä emisií metánu, a na zabezpečenie, aby emisné kvóty bezodplatne pridelené na základe referenčného produktu s prihliadnutím na účinnosť eliminácie skleníkových plynov procesov a neposkytovali stimuly na zvýšenie emisií, boli jednotlivé údaje za zariadenia na referenčnej krivke kyseliny dusičnej opravené na základe informácií o priemere týchto emisií, ktoré poskytlo odvetvie, a na základe informácií získaných z BREF. V referenčnom produkte kyselina dusičná je premietnutá táto oprava.

(24)

Na zohľadnenie rozdielov v konfigurácii rafinérií by sa pri referenčnom štandarde pre odvetvie rafinérií malo vychádzať z prístupu „tony váženej CO2“ (ďalej len „CWT“). V dôsledku toho jediným produktom rafinérie je CWT a jej produkcia sa vypočítala na základe určených všeobecných výrobných jednotiek, z ktorých každá bola vážená emisným faktorom vzťahujúcim sa na destiláciu surovej ropy, označovaným ako koeficient CWT, a reprezentujúcim intenzitu emisií CO2 na priemernej úrovni energetickej účinnosti za ten istý štandardný typ paliva za každú výrobnú jednotku na spaľovanie a za priemerné emisie z procesov výrobnej jednotky. Na tomto základe sa jednotlivé údaje používané na stanovenie referenčnej úrovne produktu odvodili porovnaním skutočných emisií k celkovému množstvu CWT každej rafinérie. Bezodplatné prideľovanie emisných kvót rafinériám sa teda opravilo s cieľom vylúčiť používanie a výrobu elektrickej energie, aby sa dosiahol súlad s článkom 10a ods. 1 smernice 2003/87/ES.

(25)

Vzhľadom na široké spektrum kvality produktu, ktorá sa môže dosiahnuť, sa referenčné produkty vápno a dolomitické vápno vzťahujú na štandardné zloženie, pokiaľ ide o oxid vápenatý a oxid horečnatý. Pokiaľ ide o emisie zo spaľovania, použili sa údaje za konkrétne emisie zo spaľovania pri výrobe týchto štandardných produktov na základe rozhodnutia 2007/589/ES.

(26)

Keďže pri väčšine referenčných produktov, ako amoniak a kalcinovaná sóda sa predpokladá, že CO2 z výrobných procesov sa emituje do atmosféry, emisie by sa mali monitorovať a vykazovať v súlade s nariadením pre monitorovanie a vykazovanie emisií z činností uvedených v prílohe I, ktoré sa má podľa článku 14 ods. 1 smernice 2003/87/ES prijať do 31. decembra 2011, za predpokladu, že do atmosféry bol emitovaný všetok CO2 vyprodukovaný počas týchto procesov výroby amoniaku a kalcinovanej sódy, alebo akékoľvek potenciálne využitie CO2 ako suroviny v chemických výrobných procesoch.

(27)

Referenčný štandard parné krakovanie nezahŕňa takzvanú doplňujúcu frakciu, chemické látky vysokej hodnoty, ktoré sa nevyrábajú v hlavnom procese, ani súvisiace emisie, ale tam, kde to prichádza do úvahy, by sa doplňujúca frakcia mala zohľadňovať pri bezodplatnom prideľovaní emisných kvót s použitím osobitných emisných faktorov.

(28)

Na zabezpečenie rovnakých podmienok pri výrobe aromatických uhľovodíkov v rafinériách a v chemických závodoch by sa bezodplatné prideľovanie emisných kvót pre aromatické uhľovodíky malo zakladať na prístupe CWT a mala by sa uplatňovať referenčná úroveň referenčného štandardu rafinérie.

(29)

Vzhľadom na to, že pri výrobe monoméru vinylchloridu sa v určitej miere používa vodík ako palivo, ktoré nahrádza tradičné palivá, ako zemný plyn, čím sa znižujú priame emisie z procesu spaľovania, ale tiež vzhľadom na to, že použitie vodíka ako východiskovej suroviny je výhodnejšie, pokiaľ ide o celkovú efektívnosť z hľadiska skleníkových plynov, pri referenčnom produkte monomér vinylchloridu sa započítava vodík pri použití ako palivo tak, ako by išlo o zemný plyn.

(30)

Na zabezpečenie rovnakých podmienok pri výrobe vodíka a syntetického plynu v rafinériách a chemických závodoch by sa referenčná úroveň pre tieto produkty mala zakladať na prístupe CWT a na referenčnej úrovni referenčného štandardu rafinérie. Na oba referenčné produkty sa vzťahuje určená objemová koncentrácia vodíka.

(31)

Vzhľadom na to, že obchodovanie s emisnými kvótami výlučne formou aukcie by malo byť pre odvetvie energetiky pravidlom od roku 2013, pričom sa zohľadňuje jeho schopnosť prenášať vyššie náklady na oxid uhličitý, a že v súvislosti s výrobou elektrickej energie by sa nemalo uskutočňovať žiadne bezodplatné prideľovanie kvót, okrem prechodného bezodplatného prideľovania kvót na modernizáciu výroby elektrickej energie a na elektrickú energiu vyrobenú z odpadových plynov, toto rozhodnutie by sa nemalo vzťahovať na bezodplatné prideľovanie emisných kvót v súvislosti s výrobou alebo spotrebou elektrickej energie. Podľa článku 10a ods. 6 smernice 2003/87/ES odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa považujú za odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sú vystavené vysokému riziku úniku uhlíka, môžu dostať kompenzáciu za náklady súvisiace s emisiami skleníkových plynov prenášané do cien elektrickej energie vo forme finančných opatrení prijatých členskými štátmi v súlade s uplatniteľnými pravidlami štátnej pomoci, ktoré má Komisia prijať v tejto oblasti.

(32)

Je tiež vhodné, aby sa v referenčných produktoch zohľadňovalo účinné získavanie energie z odpadových plynov a emisie spojené s ich používaním. Na tento účel sa pri stanovení referenčných úrovní pre produkty, pri výrobe ktorých sa vytvárajú odpadové plyny, vo veľkej miere zohľadnil obsah uhlíka v týchto odpadových plynoch. Ak sa odpadové plyny vyvážajú z výrobného procesu za systémové hranice príslušného referenčného produktu a spaľujú sa na účel výroby tepla mimo systémových hraníc príslušného referenčného procesu, ako sa vymedzuje v prílohe I, súvisiace emisie by sa mali zohľadniť pridelením dodatočných emisných kvót na základe referenčného štandardu tepla alebo referenčného štandardu paliva. Z hľadiska všeobecnej zásady, že pri výrobe elektrickej energie by sa nemali bezodplatne prideľovať žiadne emisné kvóty, aby sa zabránilo neoprávnenému narušeniu hospodárskej súťaže na trhoch elektrickej energie dodávanej priemyselným zariadeniam, a vzhľadom na cenu uhlíka obsiahnutú v elektrickej energii je vhodné, aby sa v prípade, že sa odpadové plyny vyvážajú z výrobného procesu mimo systémové hranice príslušného referenčného produktu a spaľujú sa na výrobu elektrickej energie, nepridelili žiadne dodatočné kvóty nad podiel obsahu uhlíka v odpadovom plyne započítaný v príslušnom referenčnom produkte.

(33)

V referenčných produktoch sú započítané aj historické emisie zo spaľovania odpadových plynov súvisiacich s výrobou daného produktu a palivo používané na bezpečnostné spaľovanie by sa malo v záujme zohľadnenia povinného charakteru tohto spaľovania považovať za palivo používané na výrobu nemerateľného tepla.

(34)

Na boj proti zmene klímy a na zníženie emisnej náročnosti hospodárstiev je potrebné značné investičné úsilie. Toto rozhodnutie by sa preto malo uplatňovať tak, aby podporovalo investície do čistých technológií v každom odvetví a pododvetví. V súlade so smernicou 2003/87/ES môžu ostatné politiky a opatrenia v budúcnosti dopĺňať tento cieľ a podnecovať účinné využívanie kvót v záujme tvorby významných investícií do energeticky účinnejších technológií. Najmä ak konečné ročné množstvo kvót bezodplatne pridelených na všetky existujúce zariadenia určené v súlade s týmto rozhodnutím výrazne klesne pod maximálne ročné množstvo kvót uvedené v článku 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES, zmenou a doplnením tohto rozhodnutia by sa mohli poskytnúť stimuly na ďalšie zníženia emisií skleníkových plynov v súlade s článkom 10a ods. 1 smernice 2003/87/ES pridelením kvót zariadeniam schopným zavádzať inovačné technológie, ktoré ďalej znižujú emisie skleníkových plynov.

(35)

Investície do značných zvýšení kapacity, ktoré poskytujú novým účastníkom prístup k rezerve ustanovenej v článku 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES, by mali byť jednoznačné a určitého rozsahu, aby sa zabránilo predčasnému vyčerpaniu rezervy emisných kvót vytvorenej pre nových účastníkov, narušeniu hospodárskej súťaže a neprimeranej administratívnej záťaži a aby sa vo všetkých členských štátoch zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so zariadeniami. Je preto vhodné definovať prahovú hodnotu pre významnú zmenu kapacity o 10 % inštalovanej kapacity zariadenia a vyžadovať, aby zmena inštalovanej kapacity bola impulzom pre výrazne vyššiu alebo nižšiu úroveň činnosti príslušného zariadenia. Pri posudzovaní, či sa táto prahová hodnota dosiahla, by sa však mali zohľadniť prírastky zvýšenia alebo zníženia kapacity.

(36)

Vzhľadom na obmedzený počet kvót v rezerve pre nových účastníkov je vhodné vždy, keď sa novým účastníkom vydá značné množstvo týchto kvót, posúdiť, či je zaručený spravodlivý a nestranný prístup k zostávajúcim kvótam v tejto rezerve. Z hľadiska výsledku tohto posúdenia sa môže ustanoviť možnosť systému poradovníka. Charakteristika takéhoto systému a jeho stanovené kritériá oprávnenosti by mali zohľadňovať rozdielne postupy povoľovania v členských štátoch, mali by zabrániť akémukoľvek zneužitiu a nemali by poskytovať stimuly na rezervné kvóty počas neprimerane dlhého obdobia.

(37)

V snahe zabezpečiť, aby sa zariadeniu, ktorého prevádzka skončila, nepridelili bezodplatne žiadne emisné kvóty, by sa v tomto rozhodnutí mali ustanoviť opatrenia, ktorými sa vymedzia takéto zariadenia a zakáže sa vydávanie kvót, s výnimkou prípadu, keď je možné stanoviť, že prevádzka zariadenia sa obnoví v určenom a primeranom čase.

(38)

Na úpravu počtu emisných kvót, ktoré sa majú prideliť zariadeniu, ktoré sčasti skončilo činnosť, sa stanovili konkrétne prahové hodnoty porovnávajúce zníženú úroveň činnosti so začiatočnou úrovňou činnosti. Množstvo emisných kvót, ktoré sa majú prideliť, by sa malo potom zodpovedajúco upraviť od roka nasledujúceho po roku, počas ktorého zariadenie sčasti skončilo činnosť. Ak takéto zariadenie opäť dosiahne úroveň činnosti nad úrovňou prahových hodnôt, pôvodné množstvo emisných kvót, ktoré sa majú prideliť, by sa v závislosti od úrovne činnosti zariadenia malo sčasti, prípadne aj úplne obnoviť.

(39)

V náležitých prípadoch sa prihliadalo na pokyny o výklade prílohy I k smernici 2003/87/ES.

(40)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre klimatické zmeny,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa smernice 2003/87/ES, platné v celej Únii od roku 2013.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa kapitoly III (stacionárne zariadenia) smernice 2003/87/ES v obdobiach obchodovania od roku 2013, s výnimkou prechodného bezodplatného prideľovania emisných kvót na modernizáciu výroby elektrickej energie podľa článku 10c smernice 2003/87/ES.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„existujúce zariadenie“ je každé zariadenie vykonávajúce jednu alebo viaceré činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES alebo činnosť zahrnutú do systému Únie prvý raz v súlade s článkom 24 uvedenej smernice, ktoré:

i)

získalo povolenie na emisie skleníkových plynov do 30. júna 2011, alebo

ii)

skutočne funguje, získalo do 30. júna 2011 všetky príslušné environmentálne povolenia vrátane v prípade potreby povolenia ustanoveného v smernici 2008/1/ES a splnilo do 30. júna 2011 všetky ostatné kritériá určené vo vnútroštátnom právnom poriadku príslušného členského štátu, na základe čoho by zariadenie bolo oprávnené dostať povolenie na emisie skleníkových plynov;

b)

„podzariadenie spojené s referenčným produktom“ sú vstupy, výstupy a zodpovedajúce emisie súvisiace s výrobou produktu, pre ktorý je v prílohe I stanovený referenčný produkt;

c)

„podzariadenie spojené s referenčným štandardom tepla“ sú vstupy, výstupy a zodpovedajúce emisie, ktoré nepatria do rámca podzariadenia spojeného s referenčným produktom a súvisia s produkciou alebo dovozom zo zariadenia alebo z iného subjektu patriaceho do rámca systému Únie, alebo oboma, merateľného tepla:

ktoré sa spotrebuje v rámci hraníc zariadenia na výrobu produktov, na produkciu mechanickej energie inej ako používanej na výrobu elektrickej energie, na vykurovanie alebo chladenie, s výnimkou spotreby na výrobu elektrickej energie, alebo

ktoré sa vyvezie do zariadenia alebo iného subjektu, ktorý nepatrí do rámca systému Únie okrem vývozu na výrobu elektrickej energie;

d)

„podzariadenie spojené s referenčným štandardom paliva“ sú vstupy, výstupy a zodpovedajúce emisie, ktoré nepatria do rámca podzariadenia spojeného s referenčným produktom a súvisia s produkciou nemerateľného tepla spaľovaním paliva spotrebovaného na výrobu produktov, na produkciu mechanickej energie inej ako používanej na výrobu elektrickej energie, na vykurovanie alebo chladenie, s výnimkou spotreby na výrobu elektrickej energie, vrátane bezpečnostného spaľovania;

e)

„merateľné teplo“ je čistý tok tepla prepravovaný cez identifikovateľné potrubie alebo rúry s použitím média na prenos tepla, akým je najmä para, horúci vzduch, voda, olej, tekuté kovy a soli, pre ktoré je alebo by mohol byť nainštalovaný merač tepla;

f)

„merač tepla“ je merač tepla v zmysle prílohy MI-004 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES (5) alebo akékoľvek iné zariadenie na meranie a zaznamenávanie množstva vyprodukovanej tepelnej energie na základe objemov tokov a teplôt;

g)

„nemerateľné teplo“ je všetko iné teplo ako merateľné teplo;

h)

„podzariadenie spojené s emisiami z procesov“ sú emisie skleníkových plynov uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES, iné ako oxid uhličitý, ku ktorým dochádza mimo systémových hraníc referenčného produktu uvedeného v prílohe I, alebo emisie oxidu uhličitého, ku ktorým dochádza mimo systémových hraníc referenčného produktu uvedeného v prílohe I v dôsledku ktorejkoľvek z nasledujúcich činností a emisií, ktoré vyplývajú zo spaľovania neúplne oxidovaného uhlíka vyprodukovaného ako dôsledok nasledovných činností na účel výroby merateľného tepla, nemerateľného tepla alebo technicky využiteľnej elektrickej energie za predpokladu, že sa odrátajú emisie, ktoré by nastali zo spálenia množstva zemného plynu rovnajúceho sa energetickému obsahu spáleného neúplne oxidovaného uhlíka:

i)

chemická alebo elektrolytická redukcia zlúčenín kovu v rudách, koncentrátoch a druhotných materiáloch;

ii)

odstraňovanie nečistôt z kovov a zlúčenín kovu;

iii)

rozklad uhličitanov, okrem uhličitanov pri praní dymových plynov;

iv)

chemická syntéza, pri ktorej je v reakcii prítomný materiál obsahujúci uhlík, na iný hlavný účel ako na výrobu tepla;

v)

použitie prídavných látok alebo surovín obsahujúcich uhlík na iný hlavný účel ako na výrobu tepla;

vi)

chemická alebo elektrolytická redukcia metaloidných oxidov alebo nekovových oxidov, ako oxidy kremíka a fosfáty;

i)

„významné zvýšenie kapacity“ je významné zvýšenie začiatočnej inštalovanej kapacity podzariadenia, pri ktorom nastanú všetky nasledujúce skutočnosti:

i)

jedna alebo viaceré identifikovateľné fyzické zmeny týkajúce sa jeho technickej konfigurácie a fungovania, iné ako len nahradenie existujúcej výrobnej linky, a

ii)

podzariadenie môže byť prevádzkované s kapacitou, ktorá je najmenej o 10 % vyššia v porovnaní so začiatočnou inštalovanou kapacitou podzariadenia pred zmenou, alebo

iii)

podzariadenie, ktorého sa týkajú fyzické zmeny, má významne vyššiu úroveň činnosti, čo vedie k dodatočnému prideleniu emisných kvót o viac ako 50 000 kvót ročne, čo predstavuje aspoň 5 % predbežného ročného množstva bezodplatne pridelených emisných kvót pre toto podzariadenie pred zmenou;

j)

„významné zníženie kapacity“ je jedna alebo viaceré identifikovateľné fyzické zmeny vedúce k významnému zníženiu začiatočnej inštalovanej kapacity podzariadenia a jeho úrovne činnosti v rozsahu, ktorý sa považuje za významné zvýšenie kapacity;

k)

„významná zmena kapacity“ je buď významné zvýšenie kapacity alebo významné zníženie kapacity;

l)

„pridaná kapacita“ je rozdiel medzi začiatočnou inštalovanou kapacitou podzariadenia a inštalovanou kapacitou toho istého podzariadenia po výraznom zvýšení, stanovený na základe priemeru dvoch najvyšších mesačných objemov produkcie počas prvých šiestich mesiacov od začiatku zmenenej prevádzky;

m)

„znížená kapacita“ je rozdiel medzi začiatočnou inštalovanou kapacitou podzariadenia a inštalovanou kapacitou toho istého podzariadenia po výraznom znížení, stanovený na základe priemeru dvoch najvyšších mesačných objemov produkcie počas prvých šiestich mesiacov od začiatku zmenenej prevádzky;

n)

„začiatok bežnej prevádzky“ je overený a schválený prvý deň nepretržitého 90-dňového obdobia, alebo ak zvyčajný výrobný cyklus príslušného odvetvia nepredpokladá nepretržitú prevádzku, prvý deň 90-dňového obdobia rozdeleného na výrobné cykly špecifické pre dané odvetvie, počas ktorého zariadenie pracuje aspoň na 40 % kapacity, na ktorú je zariadenie konštrukčne navrhnuté, pričom sa podľa potreby zohľadňujú prevádzkové podmienky špecifické pre dané zariadenie;

o)

„začiatok zmenenej prevádzky“ je overený a schválený prvý deň nepretržitého 90-dňového obdobia, alebo ak zvyčajný výrobný cyklus príslušného odvetvia nepredpokladá nepretržitú prevádzku, prvý deň 90-dňového obdobia rozdeleného na výrobné cykly špecifické pre dané odvetvie, počas ktorého zmenené podzariadenie pracuje aspoň na 40 % kapacity, na ktorú je zariadenie konštrukčne navrhnuté, pričom sa podľa potreby zohľadňujú prevádzkové podmienky špecifické pre dané podzariadenie;

p)

„bezpečnostné spaľovanie“ je spaľovanie pomocných palív a vysoko kolísavých množstiev plynov z priemyselných procesov alebo zvyškových plynov v jednotke otvorenej atmosférickým poruchám, ktoré sa výslovne vyžaduje z bezpečnostných dôvodov v príslušných povoleniach pre zariadenie;

q)

„súkromná domácnosť“ je obytná jednotka, v ktorej osoby jednotlivo alebo spoločne vykonávajú opatrenia, aby si zabezpečili merateľné teplo;

r)

„overovateľ“ je príslušná nezávislá osoba alebo overovací orgán so zodpovednosťou za vykonávanie procesu overovania a podávanie správ o ňom v súlade s podrobnými požiadavkami ustanovenými členským štátom podľa prílohy V k smernici 2003/87/ES;

s)

„primeraná istota“ je vysoká, ale nie absolútna úroveň istoty, jasne vyjadrená vo verifikačnom stanovisku, že údaje podrobené overovaniu neobsahujú podstatne skreslené informácie;

t)

„stupeň istoty“ je miera, v akej overovateľ dôveruje, že závery z overovania preukazujú, že informácie predložené za zariadenie neobsahujú podstatne skreslené informácie;

u)

„podstatne skreslené informácie“ sú závažne skreslené informácie (opomenutia, skreslenia a omyly, neberúc do úvahy prípustnú nepresnosť) v predložených údajoch, ktoré by podľa odborného názoru overovateľa mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť následné použitie údajov príslušným orgánom pri výpočte pridelených emisných kvót.

Článok 4

Príslušný orgán a zaokrúhľovanie

1.   Členské štáty prijmú príslušné administratívne opatrenia vrátane určenia príslušného orgánu alebo orgánov v súlade s článkom 18 smernice 2003/87/ES na vykonávanie pravidiel tohto rozhodnutia.

2.   Všetky výpočty týkajúce sa množstva kvót vykonávané v súlade s týmto rozhodnutím sa zaokrúhľujú nahor na najbližšiu kvótu.

KAPITOLA II

EXISTUJÚCE ZARIADENIA

Článok 5

Identifikácia zariadení

1.   Každý členský štát identifikuje všetky zariadenia na svojom území, ktoré sú oprávnené na bezodplatné prideľovanie kvót podľa článku 10a smernice 2003/87/ES.

2.   Každý členský štát identifikuje aj všetkých výrobcov elektrickej energie produkujúcich teplo a malé zariadenia, ktoré môžu byť vylúčené zo systému Únie podľa článku 27 smernice 2003/87/ES.

Článok 6

Rozdelenie na podzariadenia

1.   Členské štáty na účely tohto rozhodnutia rozdelia každé zariadenie oprávnené na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa článku 10a smernice 2003/87/ES podľa požiadaviek na jedno alebo viaceré nasledujúce podzariadenia:

a)

podzariadenie spojené s referenčným produktom;

b)

podzariadenie spojené s referenčným štandardom tepla;

c)

podzariadenie spojené s referenčným štandardom paliva;

d)

podzariadenie spojené s emisiami z procesov.

Podzariadenia v najvyššej možnej miere zodpovedajú fyzickým častiam zariadenia.

V prípade podzariadení spojených s referenčným štandardom tepla, podzariadení spojených s referenčným štandardom paliva a podzariadení spojených s emisiami z procesov členské štáty jednoznačne rozlišujú na základe kódov NACE a Prodcom, či príslušný proces slúži alebo neslúži pre odvetvie alebo pododvetvie, ktoré sa považuje za odvetvie alebo pododvetvie, ktoré čelí vysokému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ.

Ak zariadenie zahrnuté v systéme Únie vyprodukovalo a vyviezlo merateľné teplo do zariadenia alebo iného subjektu, ktoré nie sú zahrnuté v systéme Únie, členské štáty zastávajú názor, že príslušný proces podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla v prípade tohto tepla neslúži pre odvetvie alebo pododvetvie, ktoré sa považuje za odvetvie alebo pododvetvie, ktoré čelí vysokému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ, okrem prípadu, keď je príslušný orgán presvedčený, že spotrebiteľ merateľného tepla patrí do odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa považuje za odvetvie alebo pododvetvie, ktoré čelí vysokému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí Komisie 2010/2/EÚ.

2.   Súčet vstupov, výstupov a emisií každého podzariadenia neprekročí vstupy, výstupy a celkové emisie zariadenia.

Článok 7

Získavanie základných údajov

1.   Za každé existujúce zariadenie oprávnené na bezodplatné prideľovanie emisných kvót podľa článku 10a smernice 2003/87/ES vrátane zariadení, ktoré sa prevádzkujú len príležitostne, najmä zariadení, ktoré sa držia ako rezervné alebo pohotovostné, a zariadení prevádzkovaných sezónne, členské štáty za všetky roky obdobia od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008, alebo podľa potreby od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, počas ktorých sa zariadenie prevádzkovalo, získavajú od prevádzkovateľa všetky príslušné informácie a údaje týkajúce sa každého parametra uvedeného v prílohe IV.

2.   Členské štáty získavajú údaje za každé podzariadenie samostatne. Ak je to potrebné, členské štáty môžu požiadať prevádzkovateľa o predloženie väčšieho množstva údajov.

Ak 95 % vstupov, výstupov a zodpovedajúcich emisií podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla, podzariadenia spojeného s referenčným štandardom paliva alebo podzariadenia spojeného s emisiami z procesov slúži pre odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ, alebo ak 95 % vstupov, výstupov a zodpovedajúcich emisií podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla, podzariadenia spojeného s referenčným štandardom paliva alebo podzariadenia spojeného s emisiami z procesov slúži pre odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa nepovažujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, členské štáty môžu oslobodiť prevádzkovateľa od poskytovania údajov, pričom zohľadňujú rozdiely z hľadiska rizika úniku uhlíka.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ predložil začiatočnú inštalovanú kapacitu každého podzariadenia spojeného s referenčným produktom, určenú takto:

a)

začiatočná inštalovaná kapacita predstavuje v zásade priemer 2 najvyšších mesačných objemov výroby v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 za predpokladu, že podzariadenie sa prevádzkovalo pri tomto zaťažení 720 hodín mesačne 12 mesiacov v roku. Ak nie je možné určiť začiatočnú inštalovanú kapacitu podľa písmena a);

b)

vykoná sa experimentálne overenie kapacity podzariadenia pod dohľadom overovateľa s cieľom zabezpečiť, aby použité parametre boli typické pre príslušné odvetvie a aby výsledky experimentálneho overenia boli reprezentatívne.

4.   Ak podzariadenie prešlo v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2011 významnou zmenou kapacity, členské štáty požadujú, aby prevádzkovateľ do začiatku zmenenej prevádzky predložil navyše k začiatočnej inštalovanej kapacite podzariadenia, určenej v súlade s odsekom 3, pridanú, respektíve zníženú kapacitu, ako aj inštalovanú kapacitu podzariadenia po absolvovaní významnej zmeny kapacity, stanovenú na základe priemeru dvoch najvyšších mesačných objemov produkcie počas prvých šiestich mesiacov od začiatku zmenenej prevádzky. Členské štáty pri posudzovaní akejkoľvek ďalšej významnej zmeny kapacity považujú túto inštalovanú kapacitu podzariadenia po absolvovaní významnej zmeny kapacity za začiatočnú inštalovanú kapacitu podzariadenia.

5.   Členské štáty získavajú, zaznamenávajú a dokumentujú údaje spôsobom, ktorý umožňuje ich primerané využívanie príslušným orgánom.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby prevádzkovateľ používal elektronický vzor, alebo môžu stanoviť formát súboru na predkladanie údajov. Členské štáty však akceptujú používanie elektronického vzoru alebo špecifikácie formátu súboru uverejnených Komisiou na účel získavania údajov podľa tohto článku, okrem prípadov, ak vzor alebo špecifikácia formátu súboru členského štátu vyžaduje minimálne rovnaké vstupné údaje.

6.   Vstupy, výstupy a zodpovedajúce emisie, za ktoré sú k dispozícii len údaje za zariadenie ako celok, sa pomerne pridelia k príslušným podzariadeniam takto:

a)

ak sa rôzne produkty vyrábajú jeden za druhým na tej istej výrobnej linke, vstupy, výstupy a zodpovedajúce emisie sa pridelia sekvenčne na základe času využívania za rok za každé podzariadenie;

b)

ak nie je možné prideliť vstupy, výstupy a zodpovedajúce emisie podľa písmena a), prideľujú sa na základe hmotnosti alebo objemu jednotlivých vyrobených produktov alebo odhadov založených na pomere voľných reakčných entalpií prítomných chemických reakcií alebo na základe iného vhodného rozdeľovacieho kľúča, ktorý je potvrdený dôkladnou vedeckou metodikou.

7.   Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovatelia predkladali úplné a jednotné údaje a aby zabezpečili, aby medzi podzariadeniami neexistovalo prekrývanie ani dvojité započítanie. Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby prevádzkovatelia uplatňovali povinnú starostlivosť a v záujme zabezpečenia primeranej istoty o integrite údajov predkladali údaje, ktoré zabezpečujú najvyššiu dosiahnuteľnú presnosť.

Na tento účel členské štáty zabezpečia, aby každý prevádzkovateľ predložil aj metodickú správu, ktorá obsahuje najmä opis zariadenia, uplatnenú metodiku zostavovania, rôzne zdroje údajov, kroky výpočtu a tam, kde to prichádza do úvahy, prijaté predpoklady a metodiku použitú na priraďovanie emisií k príslušným podzariadeniam v súlade s odsekom 6. Členské štáty môžu nariadiť prevádzkovateľovi, aby preukázal presnosť a úplnosť poskytnutých údajov.

8.   Ak údaje chýbajú, členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ riadne zdôvodnil chýbajúce údaje.

Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ pred overením alebo najneskôr počas overovania overovateľom nahradil všetky chýbajúce údaje konzervatívnymi odhadmi založenými najmä na osvedčených postupoch odvetvia a najnovších vedeckých a technických poznatkoch.

Ak sú údaje čiastočne dostupné, konzervatívny odhad znamená, že extrapolovaná hodnota nie je vyššia ako 90 % hodnoty získanej použitím dostupných údajov.

Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje o tokoch merateľného tepla za podzariadenie spojené s referenčným štandardom tepla, náhradná hodnota sa môže odvodiť zo zodpovedajúceho vstupu energie vynásobeného zmeranou účinnosťou výroby tepla, overenou overovateľom. Ak takéto údaje o účinnosti nie sú k dispozícii, na zodpovedajúce vstupy energie vynaložené na produkciu merateľného tepla sa aplikuje referenčná účinnosť 70 %.

9.   Každý členský štát na požiadanie sprístupní Komisii údaje získané na základe odsekov 1 až 6.

Článok 8

Overovanie

1.   V procese získavania údajov podľa článku 7 členské štáty akceptujú len údaje, ktoré boli overovateľom overené ako vyhovujúce. Proces overovania je spojený s metodickou správou a nahlásenými parametrami uvedenými v článku 7 a v prílohe IV. Overovanie sa zameriava na spoľahlivosť, dôveryhodnosť a presnosť údajov poskytnutých prevádzkovateľom a končí verifikačným stanoviskom, v ktorom sa s primeranou istotou stanoví, či predložené údaje neobsahujú podstatne skreslené údaje.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby overovateľ bol nezávislý od prevádzkovateľa, vykonával svoje činnosti správne a objektívne a chápal:

a)

ustanovenia tohto rozhodnutia, ako aj príslušné normy a usmernenia;

b)

legislatívne, regulačné a administratívne požiadavky súvisiace s overovanými činnosťami;

c)

tvorbu všetkých informácií týkajúcich sa každého parametra alebo zdroja emisií v zariadení, najmä v súvislosti so získavaním, meraním, výpočtom a vykazovaním údajov.

3.   Okrem požiadaviek ustanovených v rozhodnutí 2007/589/ES členské štáty zabezpečia, aby boli splnené všetky tieto minimálne požiadavky:

a)

overovateľ naplánoval a vykonal overenie s postojom profesionálneho skepticizmu, pripúšťajúc, že môžu existovať okolnosti, ktoré spôsobujú významné skreslenie predložených informácií a údajov;

b)

overovateľ odsúhlasil len oznámené parametre určené s vysokou mierou istoty. Vysoká miera istoty vyžaduje, aby prevádzkovateľ preukázal, že:

i)

oznámené parametre neobsahujú nezrovnalosti;

ii)

získavanie parametrov sa vykonalo v súlade s uplatniteľnými normami alebo usmerneniami;

iii)

príslušné záznamy zariadenia sú úplné a jednotné.

c)

overovateľ začal proces overovania strategickou analýzou všetkých relevantných činností vykonávaných v zariadení a má prehľad o všetkých činnostiach a ich význame na účely prideľovania kvót;

d)

overovateľ zohľadnil informácie obsiahnuté v povolení na emisie skleníkových plynov alebo v iných príslušných environmentálnych povoleniach, napríklad v povolení upravenom v smernici 2008/1/ES, najmä pri posudzovaní začiatočnej inštalovanej kapacity podzariadení;

e)

overovateľ analyzoval obsiahnuté riziká a riziká kontroly súvisiace s rozsahom a zložitosťou činností overovateľa a súvisiace s parametrami prideľovania kvót, ktoré by mohli viesť k závažným skresleniam, a v nadväznosti na túto analýzu rizík vypracoval plán overovania;

f)

overovateľ vykonal v prípade potreby návštevu na mieste s cieľom skontrolovať činnosť meračov a monitorovacích systémov, vykonať pohovory a získať dostatočné informácie a dôkazy. Ak overovateľ usúdi, že návšteva na mieste nie je primeraná, mal by byť schopný v plnom rozsahu dokázať príslušnému orgánu opodstatnenosť svojho rozhodnutia;

g)

overovateľ uskutočnil plán overovania zbieraním údajov v súlade s určenými metódami odberu vzoriek, rekapitulačné skúšky, preskúmanie dokladov, analytické postupy a postupy preskúmania údajov vrátane súvisiacich dodatočných dôkazov, z ktorých bude vychádzať verifikačné stanovisko overovateľa;

h)

overovateľ požiadal prevádzkovateľa, aby poskytol chýbajúce údaje alebo doplnil chýbajúce časti audit trail, vysvetlil odchýlky v parametroch alebo údajoch o emisiách, revidoval výpočty alebo upravil podané údaje;

i)

overovateľ vypracoval internú správu o overovaní. V správe o overovaní sa zaznamenajú dôkazy, ktoré preukazujú, že strategická analýza, analýza rizík a plán overovania boli vykonané v úplnom rozsahu, a predložia sa dostatočné informácie na podporu verifikačných stanovísk. Interná správa o overovaní uľahčí aj potenciálne hodnotenie auditu príslušným orgánom a akreditačným orgánom;

j)

overovateľ prijal rozhodnutie, či oznámené parametre obsahujú závažné skreslenie a či existujú iné problémy týkajúce sa verifikačného stanoviska na základe zistení obsiahnutých v internej správe o overovaní;

k)

overovateľ predložil metodiku overovania, svoje zistenia a verifikačné stanovisko v správe o overovaní adresovanej prevádzkovateľovi, ktorú má prevádzkovateľ predložiť príslušnému orgánu spolu so správou o metodike a oznámenými parametrami.

4.   Členské štáty nepridelia emisné kvóty bezodplatne zariadeniu, ak údaje týkajúce sa tohto zariadenia neboli overené ako vyhovujúce.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že bezodplatne pridelia emisné kvóty zariadeniu, ak údaje týkajúce sa tohto zariadenia neboli overené ako vyhovujúce, len ak sú presvedčené, že chýbajúce údaje vedúce k rozhodnutiu overovateľa sú dôsledkom výnimočných a nepredvídateľných okolností, ktorým nebolo možné zabrániť, ani keby sa vynaložila všetka náležitá starostlivosť, najmä okolností, akými sú prírodné katastrofy, vojna, hrozba vojny, teroristický čin, revolúcia, výtržnosti, sabotáž alebo akty vandalizmu.

5.   Členské štáty pri overovaní najmä zabezpečia, aby nenastali duplicity medzi podzariadeniami a dvojité započítanie.

Článok 9

Historická úroveň činnosti

1.   V prípade existujúcich zariadení členské štáty určia historické úrovne činnosti každého zariadenia za základné obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 alebo za základné obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, ak tieto sú vyššie, na základe údajov získaných podľa článku 7.

2.   Historická úroveň činnosti v súvislosti s produktom za každý produkt, pre ktorý bol určený referenčný produkt podľa prílohy I, predstavuje strednú ročnú historickú produkciu tohto produktu v príslušnom zariadení počas základného obdobia.

3.   Historická úroveň činnosti v súvislosti s teplom predstavuje stredný ročný historický dovoz zo zariadenia, ktoré patrí do rámca systému Únie, produkcia, alebo oboje, počas základného obdobia, merateľného tepla spotrebovaného v rámci hraníc zariadenia na výrobu produktov, na produkciu mechanickej energie inej ako používanej na výrobu elektrickej energie, na vykurovanie alebo chladenie, s výnimkou spotreby na výrobu elektrickej energie, alebo vyvezeného do zariadení alebo iného subjektu, ktoré nepatria do rámca systému Únie okrem vývozu na výrobu elektrickej energie, vyjadreného v terajouloch za rok.

4.   Historická úroveň činnosti v súvislosti s palivom predstavuje strednú ročnú historickú spotrebu palív použitých na produkciu nemerateľného tepla spotrebovaného na výrobu produktov, na produkciu mechanickej energie inej ako používanej na výrobu elektrickej energie, na vykurovanie alebo chladenie, s výnimkou spotreby na výrobu elektrickej energie, vrátane bezpečnostného spaľovania, počas základného obdobia, vyjadreného v terajouloch za rok.

5.   V prípade emisií z procesov, ktoré nastali v súvislosti s výrobou produktov v príslušnom zariadení počas základného obdobia, ako je uvedené v odseku 1, historická úroveň činnosti v súvislosti s procesmi predstavuje stredné ročné historické emisie z procesov, vyjadrené v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého.

6.   Na účely určenia stredných hodnôt podľa odsekov 1 až 5 sa zohľadňujú len kalendárne roky, počas ktorých bolo zariadenie prevádzkované aspoň jeden deň.

Ak zariadenie bolo počas príslušného základného obdobia prevádzkované menej ako dva kalendárne roky, historické úrovne činnosti sa vypočítajú na základe začiatočnej inštalovanej kapacity každého podzariadenia stanovenej v súlade s metódou uvedenou v článku 7 ods. 3, vynásobenej príslušným koeficientom využitia kapacity určeným v súlade s článkom 18 ods. 2.

7.   Odchylne od odseku 2 členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za produkty, na ktoré sa vzťahujú referenčné produkty podľa prílohy III, na základe strednej ročnej historickej produkcie podľa vzorcov uvedených v tej istej prílohe.

8.   Existujúce zariadenia, ktoré sa prevádzkujú len príležitostne, najmä vrátane zariadení, ktoré sa udržiavajú ako rezervné alebo pohotovostné, a zariadení prevádzkovaných sezónne, a ktoré neboli prevádzkované aspoň jeden deň v danom kalendárnom roku počas základného obdobia, sa pri určovaní stredných hodnôt podľa odseku 1 berú do úvahy, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

je jednoznačne preukázané, že zariadenie sa používa príležitostne, najmä ak sa obvykle prevádzkuje ako záložná alebo rezervná kapacita alebo sa obvykle prevádzkuje v sezónnom režime;

b)

zariadenie patrí do rozsahu pôsobnosti povolenia na emisie skleníkových plynov a všetkých ostatných príslušných povolení vyžadovaných vo vnútroštátnom právnom poriadku členského štátu na prevádzku zariadenia;

c)

je technicky možné začať prevádzku v krátkom čase a pravidelne sa vykonáva údržba.

9.   Ak existujúce zariadenie prešlo v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2011 významným zvýšením kapacity alebo významným znížením kapacity, historické úrovne činnosti príslušného zariadenia predstavujú súčet stredných hodnôt určených v súlade s odsekom 1 bez významnej zmeny kapacity a historických úrovní činnosti pridanej kapacity alebo zníženej kapacity.

Historické úrovne činnosti pridanej kapacity alebo zníženej kapacity predstavujú rozdiel medzi začiatočnými inštalovanými kapacitami každého podzariadenia po absolvovaní významnej zmeny kapacity stanovenej v súlade s článkom 7 ods. 3 do začiatku zmenenej prevádzky a inštalovanou kapacitou po významnej zmene kapacity stanovenej v súlade s článkom 7 ods. 4, vynásobený priemerným historickým využitím kapacity príslušného zariadenia za roky pred začiatkom zmenenej prevádzky.

Článok 10

Prideľovanie kvót na úrovni zariadení

1.   Členské štáty na základe údajov získaných v súlade s článkom 7 vypočítajú za každý rok množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených od roku 2013 každému existujúcemu zariadeniu na ich území v súlade s odsekmi 2 až 8.

2.   Na účel tohto výpočtu členské štáty najprv určia predbežné ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót samostatne pre každé podzariadenie, a to takto:

a)

v prípade každého podzariadenia spojeného s referenčným produktom zodpovedá predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na daný rok referenčnej úrovni tohto referenčného produktu podľa prílohy I, vynásobenej príslušnou historickou úrovňou činnosti v súvislosti s produktom;

b)

v prípade:

i)

podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla zodpovedá predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na daný rok referenčnej úrovni referenčného štandardu tepla za merateľné teplo podľa prílohy I, vynásobenej historickou úrovňou činnosti v súvislosti s teplom za spotrebu merateľného tepla;

ii)

podzariadenia spojeného s referenčným štandardom paliva zodpovedá predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na daný rok referenčnej úrovni referenčného štandardu paliva podľa prílohy I, vynásobenej historickou úrovňou činnosti v súvislosti s palivom za spotrebované palivo;

iii)

podzariadenia spojeného s emisiami z procesov zodpovedá predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na daný rok historickej úrovni činnosti v súvislosti s procesmi, vynásobenej koeficientom 0,9700.

3.   Pokiaľ sa merateľné teplo vyváža do súkromných domácností a predbežné ročné množstvo emisných kvót stanovené v súlade s ods. 2 písm. b) bodom i) je na rok 2013 nižšie ako stredná hodnota ročných historických emisií v súvislosti s výrobou merateľného tepla vyvážaného do súkromných domácností daným podzariadením v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008, predbežné ročné množstvo emisných kvót na rok 2013 sa upraví o príslušný rozdiel. V každom roku v období rokov 2014 až 2020 sa predbežné ročné množstvo emisných kvót stanovené v súlade s ods. 2 písm. b) bodom i) upraví, keď je predbežné ročné množstvo emisných kvót na daný rok nižšie ako percentuálny podiel uvedenej strednej hodnoty ročných historických emisií. Tento percentuálny podiel predstavuje 90 % v roku 2014 a každý nasledujúci rok sa zníži o 10 percentuálnych bodov.

4.   Na účel vykonávania článku 10a ods. 11 smernice 2003/87/ES sa koeficienty uvedené v prílohe VI uplatňujú na predbežné ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót určené pre každé podzariadenie podľa odseku 2 tohto článku na príslušný rok, ak procesy v týchto podzariadeniach slúžia pre odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa nepovažujú za odvetvia alebo pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ.

Ak procesy v týchto podzariadeniach slúžia pre odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa považujú za odvetvia alebo pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ, koeficient, ktorý sa má uplatniť na roky 2013 a 2014, sa rovná 1. Odvetvia alebo pododvetvia, pre ktoré sa koeficient rovná 1 na roky 2015 až 2020, sa určia podľa článku 10a ods. 13 smernice 2003/87/ES.

5.   Ak aspoň 95 % historickej úrovne činnosti podzariadení spojených s referenčným štandardom tepla, podzariadení spojených s referenčným štandardom paliva alebo podzariadení spojených s emisiami z procesov slúži pre odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa považujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ, podzariadenie ako celok sa považuje za podzariadenie, ktoré čelí vysokému riziku úniku uhlíka.

Ak aspoň 95 % historickej úrovne činnosti podzariadení spojených s referenčným štandardom tepla, podzariadení spojených s referenčným štandardom paliva alebo podzariadení spojených s emisiami z procesov slúži pre odvetvia alebo pododvetvia, ktoré sa nepovažujú za odvetvia a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ, podzariadenie ako celok sa nepovažuje za podzariadenie, ktoré čelí vysokému riziku úniku uhlíka.

6.   Predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na podzariadenia, ktoré dostali merateľné teplo z podzariadení vyrábajúcich produkty zahrnuté v referenčnom produkte kyselina dusičná podľa prílohy I, sa zníži o ročnú historickú spotrebu tohto tepla počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1, vynásobenú referenčnou úrovňou referenčného štandardu tepla pre toto merateľné teplo podľa prílohy I.

7.   Predbežné celkové ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na každé zariadenie predstavuje súčet predbežných ročných množstiev bezodplatne pridelených emisných kvót všetkých podzariadení vypočítaných v súlade s odsekmi 2, 3, 4, 5 a 6.

Ak zariadenie zahŕňa podzariadenia vyrábajúce buničinu (sulfátovú buničinu s krátkymi vláknami, sulfátovú buničinu s dlhými vláknami, termomechanickú buničinu a mechanickú buničinu, sulfitovú buničinu alebo inú buničinu, ktorá nie je zahrnutá v referenčnom produkte), ktoré vyvážajú merateľné teplo do iných technicky prepojených podzariadení, predbežné celkové množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót zohľadňuje, bez toho, aby boli dotknuté predbežné ročné množstvá emisných kvót bezodplatne pridelených pre iné podzariadenia príslušného zariadenia, iba predbežné ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót, len ak sa výrobky z buničiny vyrábané týmto podzariadením umiestňujú na trh a nie sú spracúvané na papier v tých istých alebo iných technicky prepojených zariadeniach.

8.   Pri určovaní predbežného celkového ročného množstva emisných kvót bezodplatne pridelených na každé zariadenie členské štáty zabezpečia, aby sa emisie nezapočítavali dvakrát a aby prídel nebol záporný. Najmä ak zariadenie dovezie medziprodukt, ktorý je podľa vymedzenia príslušných systémových hraníc uvedeného v prílohe I zahrnutý v referenčnom produkte, emisie sa pri určovaní predbežného celkového ročného množstva bezodplatne pridelených emisných kvót nezapočítajú dvakrát pre obe príslušné zariadenia.

9.   Konečné celkové ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na každé existujúce zariadenie okrem zariadení, na ktoré sa vzťahuje článok 10a ods. 3 smernice 2003/87/ES, je predbežné celkové ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na každé zariadenie, určené v súlade s odsekom 7, vynásobené medziodvetvovým korekčným faktorom určeným v súlade s článkom 15 ods. 3.

V prípade zariadení, na ktoré sa vzťahuje článok 10a ods. 3 smernice 2003/87/ES a ktoré sú oprávnené na prideľovanie bezodplatných emisných kvót, konečné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót zodpovedá predbežnému celkovému ročnému množstvu emisných kvót bezodplatne pridelených na každé zariadenie, určenému podľa odseku 7, ročne upravenému lineárnym koeficientom uvedeným v článku 10a ods. 4 smernice 2003/87/ES, s použitím predbežného celkového množstva emisných kvót bezplatne pridelených príslušnému zariadeniu na rok 2013 ako referenčný rok.

Článok 11

Prideľovanie kvót v súvislosti s parným krakovaním

Odchylne od článku 10 ods. 2 písm. a) predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na podzariadenie spojené s referenčným produktom v súvislosti s výrobou chemických látok vysokej hodnoty (high value chemicals) (ďalej len „HVC“) zodpovedá referenčnej úrovni referenčného produktu parné krakovanie podľa prílohy I, vynásobenej historickou úrovňou činnosti určenou v súlade s prílohou III a vynásobenej podielom na celkových priamych emisiách vrátane emisií z čistého dovezeného tepla počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto rozhodnutia, vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého, a súčtu týchto celkových priamych emisií a príslušných nepriamych emisií počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto rozhodnutia, vypočítaných v súlade s článkom 14 ods. 2. K výsledku tohto výpočtu sa pripočíta 1,78 tony oxidu uhličitého na tonu vodíka krát stredná historická produkcia vodíka z doplňujúcej frakcie, vyjadrená v tonách vodíka, 0,24 tony oxidu uhličitého na tonu etylénu krát stredná historická produkcia etylénu z doplňujúcej frakcie, vyjadrená v tonách etylénu, a 0,16 tony oxidu uhličitého na tonu HVC krát stredná historická produkcia iných chemických látok vysokej hodnoty ako vodík a etylén z doplňujúcej frakcie, vyjadrená v tonách HVC.

Článok 12

Prideľovanie kvót v súvislosti s monomérom vinylchloridu

Odchylne od článku 10 ods. 2 písm. a) predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na podzariadenie v súvislosti s výrobou monoméru vinylchloridu (ďalej len „VCM“) zodpovedá referenčnej úrovni referenčného produktu VCM vynásobenej historickou úrovňou činnosti za výrobu VCM vyjadrenou v tonách a vynásobenej podielom priamych emisií pri výrobe VCM vrátane emisií z čistého dovezeného tepla počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto rozhodnutia, vypočítaných v súlade s článkom 14 ods. 2 a vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého, a súčtu týchto priamych emisií a emisií súvisiacich s vodíkom pri výrobe VCM počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto rozhodnutia, vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého vypočítaných na základe historickej spotreby tepla vyplývajúcej zo spaľovania vodíka, ktorá je vyjadrená v terajouloch (TJ) krát 56,1 tony oxidu uhličitého na TJ.

Článok 13

Toky tepla medzi zariadeniami

Ak podzariadenie spojené s referenčným produktom zahŕňa merateľné teplo dovezené zo zariadenia alebo iného subjektu, ktorý nie je zahrnutý v systéme Únie, predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na príslušné podzariadenie spojené s referenčným produktom, určené podľa článku 10 ods. 2 písm. a), sa zníži o množstvo tepla v minulosti dovezené zo zariadenia alebo iného subjektu, ktorý nie je zahrnutý v systéme Únie, v príslušnom roku, vynásobené referenčnou úrovňou referenčného štandardu tepla pre merateľné teplo podľa prílohy I.

Článok 14

Zameniteľnosť paliva a elektrickej energie

1.   Za každé podzariadenie spojené s referenčným produktom, uvedené v prílohe I so zohľadnením zameniteľnosti paliva a elektrickej energie, predbežné ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót sa rovná príslušnej referenčnej úrovni príslušného referenčného produktu podľa prílohy I, vynásobenej historickou úrovňou činnosti v súvislosti s produktom a vynásobenej podielom celkových priamych emisií vrátane emisií z čistého dovezeného tepla počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto rozhodnutia, vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého, a súčtu týchto celkových priamych emisií a príslušných nepriamych emisií z výroby príslušného produktu počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto rozhodnutia.

2.   Na účely výpočtu podľa odseku 1 príslušné nepriame emisie predstavujú príslušnú spotrebu elektrickej energie, stanovenú vo vymedzení procesov a emisií zahrnutých v prílohe I, počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto rozhodnutia, vyjadrenú v megawatthodinách na produkciu príslušného produktu krát 0,465 tony oxidu uhličitého na megawatthodinu, a vyjadrenú v tonách oxidu uhličitého.

Na účely výpočtu podľa odseku 1 emisie z čistého dovezeného tepla predstavujú množstvo merateľného tepla na výrobu príslušného produktu dovezeného zo zariadení zahrnutých v systéme Únie počas základného obdobia uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto rozhodnutia, vynásobené hodnotou referenčného štandardu tepla uvedenou v prílohe I.

KAPITOLA III

ROZHODNUTIA O PRIDELENÍ KVÓT

Článok 15

Vnútroštátne vykonávacie opatrenia

1.   V súlade s článkom 11 ods. 1 smernice 2003/87/ES členské štáty predložia Komisii do 30. septembra 2011 zoznam zariadení, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2003/87/ES na ich území, vrátane zariadení určených podľa článku 5, s použitím elektronického vzoru ustanoveného Komisiou.

2.   Zoznam podľa odseku 1 obsahuje za každé existujúce zariadenie najmä:

a)

identifikáciu zariadenia a jeho hranice s použitím identifikačného kódu zariadenia v CITL;

b)

identifikáciu každého podzariadenia zariadenia;

c)

za každé podzariadenie spojené s referenčným produktom začiatočnú inštalovanú kapacitu spolu s ročnými objemami produkcie príslušného produktu v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008;

d)

za každé zariadenie a podzariadenie informácie, či patrí, alebo nepatrí k odvetviu alebo pododvetviu, ktoré sa považuje za odvetvie alebo pododvetvie, ktoré čelí významnému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ;

e)

za každé podzariadenie predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených počas obdobia od roku 2013 do roku 2020, určené v súlade s článkom 10 ods. 2;

f)

navyše k písmenu d), za podzariadenia, ktoré neslúžia odvetviu alebo pododvetviu, ktoré sa považuje za odvetvie alebo pododvetvie, ktoré čelí významnému riziku úniku uhlíka, ako sú určené v rozhodnutí 2010/2/EÚ, predbežné ročné množstvá emisných kvót bezodplatne pridelených počas obdobia od roku 2013 do roku 2020 klesajúce rovnakými množstvami z 80 % množstva v roku 2013 na 30 % v roku 2020, určené v súlade s článkom 10 ods. 4;

g)

za každé zariadenie predbežné celkové ročné množstvá emisných kvót bezodplatne pridelených počas obdobia od roku 2013 do roku 2020, určené v súlade s článkom 10 ods. 6.

V tomto zozname sa uvádzajú aj všetci výrobcovia elektrickej energie vyrábajúci teplo a malé zariadenia, ktoré môžu byť vylúčené zo systému Únie podľa článku 27 smernice 2003/87/ES.

3.   Komisia po doručení zoznamu uvedeného v odseku 1 tohto článku posúdi zahrnutie každého zariadenia do zoznamu a súvisiace predbežné celkové ročné množstvá bezodplatne pridelených emisných kvót.

Po oznámení predbežných celkových ročných množstiev emisných kvót bezodplatne pridelených počas obdobia od roku 2013 do roku 2020 všetkými členskými štátmi Komisia stanoví jednotný medziodvetvový korekčný faktor uvedený v článku 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES. Tento sa určí porovnaním súčtu predbežných celkových ročných množstiev emisných kvót bezodplatne pridelených zariadeniam, ktoré nie sú výrobcami elektrickej energie, v každom roku počas obdobia od roku 2013 do roku 2020 bez použitia koeficientov uvedených v prílohe VI s ročným množstvom kvót, ktoré je vypočítané v súlade s článkom 10a ods. 5 smernice 2003/87/ES pre zariadenia, ktoré nie sú výrobcami elektrickej energie ani novými účastníkmi, vzhľadom na príslušný podiel z celkového ročného množstva pre celú Úniu, určeného podľa článku 9 uvedenej smernice, a príslušného množstva emisií, ktoré sú v systéme Únie zahrnuté až od roku 2013.

4.   Ak Komisia nezamietne zápis zariadenia do tohto zoznamu, vrátane zodpovedajúcich predbežných celkových ročných množstiev emisných kvót bezodplatne pridelených na toto zariadenie, príslušný členský štát prikročí k určeniu konečného ročného množstva emisných kvót bezodplatne pridelených na každý rok počas obdobia od roku 2013 do roku 2020 v súlade s článkom 10 ods. 9 tohto rozhodnutia.

5.   Členské štáty po určení konečného ročného množstva za všetky existujúce zariadenia na svojom území predložia Komisii zoznam konečných ročných množstiev bezodplatne pridelených emisných kvót počas obdobia od roku 2013 do roku 2020, určených v súlade s článkom 10 ods. 9.

Článok 16

Zmeny vystavenia riziku úniku uhlíka

Do troch mesiacov od prijatia zoznamu podľa článku 10a ods. 13 smernice 2003/87/ES na roky 2015 až 2020 alebo od prijatia doplnku k zoznamu určenému v rozhodnutí Komisie 2010/2/EÚ na roky 2013 a 2014 každý členský štát reviduje zoznam uvedený v článku 15 ods. 1 tohto rozhodnutia, pričom jednoznačne uvedie zmeny v predpokladanom vystavení zariadení a podzariadení riziku úniku uhlíka a podľa potreby zmeny súvisiaceho predbežného ročného množstva bezodplatne pridelených kvót, a predloží tento zoznam Komisii.

KAPITOLA IV

NOVÍ ÚČASTNÍCI A ODSTÁVKY ZARIADENÍ

Článok 17

Žiadosť o bezodplatné pridelenie kvót

1.   Na základe žiadosti nového účastníka členské štáty stanovia na základe súčasných pravidiel množstvo kvót, ktoré sa má bezodplatne prideliť, keď príslušné zariadenie začne bežnú prevádzku a stanoví sa jeho začiatočná inštalovaná kapacita.

2.   Členské štáty prijmú len žiadosti, ktoré sú príslušnému orgánu predložené do jedného roka od začiatku bežnej činnosti príslušného zariadenia alebo podzariadenia.

3.   Členské štáty rozdelia príslušné zariadenie na podzariadenia v súlade s článkom 6 tohto rozhodnutia a vyžadujú, aby prevádzkovateľ predložil príslušnému orgánu spolu so žiadosťou podľa odseku 1 všetky príslušné informácie a údaje týkajúce sa každého parametra uvedeného v prílohe V samostatne za každé podzariadenie. Ak je to potrebné, členské štáty môžu požiadať, aby prevádzkovateľ predložil údaje v podrobnejšom členení.

4.   V prípade zariadení uvedených v článku 3 písm. h) smernice 2003/87/ES, s výnimkou zariadení, pri ktorých došlo po 30. júni 2011 k významnému zvýšeniu, členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ stanovil začiatočnú inštalovanú kapacitu pre každé podzariadenia podľa metodiky ustanovenej v článku 7 ods. 3 s použitím nepretržitého 90-dňového obdobia, na základe ktorého sa začiatok bežnej činnosti stanoví ako referenčný. Členské štáty schvália túto začiatočnú inštalovanú kapacitu každého podzariadenia pred výpočtom kvót pridelených zariadeniu.

5.   V snahe zabezpečiť, aby sa nahlasovali len spoľahlivé a správne údaje, členské štáty prijmú len tie údaje predložené podľa tohto článku, ktoré boli overovateľom overené ako vyhovujúce v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 8.

Článok 18

Úrovne činnosti

1.   V prípade zariadení uvedených v článku 3 písm. h) smernice 2003/87/ES, s výnimkou zariadení, pri ktorých nastalo po 30. júni 2011 významné zvýšenie, členské štáty určia úrovne činnosti každého zariadenia takto:

a)

úroveň činnosti v súvislosti s produktom v prípade každého produktu, pre ktorý je určený referenčný produkt podľa prílohy I, predstavuje začiatočnú inštalovanú výrobnú kapacitu príslušného zariadenia na výrobu tohto produktu, vynásobenú štandardným faktorom využitia kapacity;

b)

úroveň činnosti v súvislosti s teplom predstavuje začiatočnú inštalovanú kapacitu na dovoz zo zariadení zahrnutých v systéme Únie, produkciu, alebo oboje, merateľného tepla spotrebovaného v rámci hraníc zariadenia na výrobu produktov, na produkciu mechanickej energie inej ako používanej na výrobu elektrickej energie, na vykurovanie alebo chladenie, okrem spotreby na výrobu elektrickej energie, alebo vyvezeného do zariadenia alebo iného subjektu, ktorý nie je zahrnutý v systéme Únie, okrem vývozu na výrobu elektrickej energie, vynásobenú príslušným faktorom využitia kapacity;

c)

úroveň činnosti v súvislosti s palivom predstavuje začiatočnú inštalovanú kapacitu na spotrebu palív použitých na produkciu nemerateľného tepla spotrebovaného na výrobu produktov, na produkciu mechanickej energie inej ako použitej na výrobu elektrickej energie, na vykurovanie alebo chladenie, s výnimkou spotreby na výrobu elektrickej energie, vrátane bezpečnostného spaľovania, príslušného zariadenia, vynásobenú príslušným faktorom využitia kapacity;

d)

úroveň činnosti v súvislosti s emisiami z procesov predstavuje začiatočnú inštalovanú kapacitu produkcie emisií z procesov výrobnej jednotky, vynásobenú príslušným faktorom využitia kapacity.

2.   Štandardný faktor využitia kapacity uvedený v odseku 1 písm. a) stanoví a uverejní Komisia na základe získavania údajov realizovaného členskými štátmi v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia. Za každý referenčný produkt stanovený v prílohe I to predstavuje 80 percentilov faktorov priemerného ročného využitia kapacity všetkých zariadení vyrábajúcich príslušný produkt. Faktor priemerného ročného využitia kapacity každého zariadenia vyrábajúceho príslušný produkt zodpovedá priemernej ročnej produkcii v období rokov 2005 až 2008, vydelenej začiatočnou inštalovanou kapacitou.

Príslušný faktor využitia kapacity uvedený v odseku 1 písm. b) až d) stanovia členské štáty na základe riadne podložených a nezávisle overených informácií o plánovanej bežnej prevádzke, údržbe, obvyklom výrobnom cykle, energeticky účinných technikách a typickom využití kapacity v príslušnom odvetví, porovnaných s informáciami špecifickými za dané odvetvia.

Pri určení príslušného faktora využitia kapacity uvedeného v odseku 1 písm. d) v súlade s predchádzajúcou vetou členské štáty zohľadnia aj riadne podložené a nezávisle overené informácie o emisnej intenzite vstupov a účinných technikách znižovania emisie skleníkových plynov.

3.   V prípade zariadení, pri ktorých nastalo významné zvýšenie kapacity po 30. júni 2011, členské štáty stanovia v súlade s odsekom 1 úrovne činnosti len za pridanú kapacitu podzariadení, ktorých sa týka významné zvýšenie kapacity.

V prípade zariadení, pri ktorých nastalo po 30. júni 2011 významné zníženie kapacity, členské štáty stanovia v súlade s odsekom 1 úrovne činnosti len za zníženú kapacitu podzariadení, ktorých sa významné zníženie kapacity týka.

Článok 19

Prideľovanie kvót novým účastníkom

1.   Na účely prideľovania emisných kvót novým účastníkom, s výnimkou prideľovania kvót zariadeniam uvedeným v článku 3 písm. h) tretej zarážke smernice 2003/87/ES, členské štáty vypočítajú predbežné ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót k začiatku bežnej prevádzky zariadenia samostatne za každé podzariadenie takto:

a)

v prípade každého podzariadenia spojeného s referenčným produktom sa predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na daný rok rovná referenčnej úrovni daného referenčného produktu, vynásobenej úrovňou činnosti v súvislosti s produktom;

b)

v prípade každého podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla sa predbežné ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót rovná referenčnej úrovni referenčného štandardu tepla pre toto merateľné teplo podľa prílohy I, vynásobenej úrovňou činnosti v súvislosti s teplom;

c)

v prípade každého podzariadenia spojeného s referenčným štandardom paliva sa predbežné ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót rovná referenčnej úrovni referenčného štandardu paliva podľa prílohy I, vynásobenej úrovňou činnosti v súvislosti s palivom;

d)

v prípade každého podzariadenia spojeného s emisiou z procesov sa predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na daný rok rovná úrovni činnosti v súvislosti s procesmi, vynásobenej koeficientom 0,9700.

Na výpočet predbežného ročného množstva bezodplatne pridelených emisných kvót sa primerane uplatňuje článok 10 ods. 4 až 6 a ods. 8 a články 11, 12, 13 a 14 tohto rozhodnutia.

2.   V prípade nezávisle overených emisií nového účastníka, ktoré nastali pred začiatkom bežnej prevádzky, sa na základe historických emisií vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého pridelia dodatočné kvóty.

3.   Predbežné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót sa rovná súčtu predbežných ročných množstiev bezodplatne pridelených emisných kvót všetkých podzariadení, vypočítaných v súlade s odsekom 1, a dodatočných kvót uvedených v odseku 2. Uplatňuje sa článok 10 ods. 7 druhá veta.

4.   Členské štáty bezodkladne oznámia Komisie predbežné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót. Emisné kvóty z rezervy pre nových účastníkov vytvorené podľa článku 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES sa pridelia na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“, v súvislosti s doručením tohto oznámenia.

Komisia môže zamietnuť predbežné celkové ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na príslušné zariadenie. Ak Komisia nezamietne predbežné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót, príslušný členský štát pristúpi k určeniu konečného ročného množstva bezodplatne pridelených emisných kvót.

5.   Konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených emisných kvót sa rovná predbežnému celkovému ročnému množstvu emisných kvót bezodplatne pridelených na každé zariadenie, určenému v súlade s odsekom 3 tohto článku, ročne upravenému lineárnym redukčným koeficientom uvedeným v článku 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES, pričom sa ako referenčné použije predbežné celkové ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na príslušné zariadenie na rok 2013.

6.   Keď polovica množstva kvót vyčlenených na nových účastníkov podľa článku 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES, bez ohľadu na množstvo kvót dostupných podľa článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES, je alebo má byť vydaná do roku 2020 novým účastníkom, Komisia posúdi, či by sa mal zaviesť systém poradovníka, ktorý by zabezpečil spravodlivé riadenie prístupu k rezerve.

Článok 20

Prideľovanie kvót v nadväznosti na významné zvýšenie kapacity ako novému účastníkovi

1.   Ak zariadenie prejde významným zvýšením kapacity po 30. júni 2011, členské štáty na žiadosť prevádzkovateľa a bez toho, aby bolo dotknuté prideľovanie kvót zariadeniu podľa článku 10, určia na základe metodiky ustanovenej v článku 19 množstvo bezodplatných emisných kvót, ktoré sa má prideliť, pokiaľ ide o toto zvýšenie.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou dôkazy, že boli splnené kritériá významného zvýšenia kapacity, a poskytol informácie podľa článku 17 ods. 3 na podporu rozhodnutia o pridelení kvót. Členské štáty predovšetkým vyžadujú, aby prevádzkovateľ predložil pridanú kapacitu a inštalovanú kapacitu podzariadenia po absolvovaní významného rozšírenia kapacity, overené overovateľom ako vyhovujúce, v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 8. Členské štáty pri posudzovaní akejkoľvek následnej významnej zmeny kapacity považujú túto inštalovanú kapacitu podzariadenia po absolvovaní významného rozšírenia kapacity za začiatočnú inštalovanú kapacitu podzariadenia.

Článok 21

Významné zníženie kapacity

1.   Ak zariadenie prešlo významným znížením kapacity po 30. júni 2011, členské štáty určia množstvo, o ktoré sa znižuje množstvo kvót, ktoré sa má bezodplatne prideliť, pokiaľ ide o toto zníženie. Členské štáty na tento účel vyžadujú, aby prevádzkovateľ predložil zníženú kapacitu a inštalovanú kapacitu podzariadenia po absolvovaní významného zníženia kapacity, overené overovateľom ako vyhovujúce, v súlade s požiadavkami ustanovenými v článku 8. Členské štáty pri posudzovaní akejkoľvek následnej významnej zmeny kapacity považujú túto inštalovanú kapacitu podzariadenia po absolvovaní významného zníženia kapacity za začiatočnú inštalovanú kapacitu podzariadenia.

2.   Členské štáty znížia predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na každé podzariadenie o predbežné ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na príslušné podzariadenie vypočítané v súlade s článkom 19 ods. 1, pokiaľ ide o významné zníženie kapacity.

Členské štáty potom určia predbežné celkové ročné množstvo príslušného zariadenia podľa metodiky používanej na určenie predbežného celkového ročného množstva pred významným znížením kapacity a konečného celkového ročného množstva emisných kvót bezodplatne pridelených príslušnému zariadeniu v súlade s článkom 10 ods. 9.

3.   Prídel kvót na zariadenie sa zodpovedajúco upraví od roku nasledujúceho po roku, počas ktorého nastalo zníženie kapacity, alebo od roku 2013, ak významné zníženie kapacity nastalo do 1. januára 2013.

Článok 22

Ukončenie prevádzky zariadenia

1.   Prevádzka zariadenia sa považuje za ukončenú, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

platnosť povolenia na emisie skleníkových plynov, povolenia účinného v súlade so smernicou 2008/1/ES alebo iného príslušného environmentálneho povolenia skončila;

b)

povolenia uvedené v písmene a) boli odňaté;

c)

prevádzka zariadenia nie je technicky možná;

d)

zariadenie nie je v prevádzke, ale predtým bolo v prevádzke a je technicky nemožné obnoviť prevádzku;

e)

zariadenie nie je v prevádzke, ale predtým bolo v prevádzke, a prevádzkovateľ nemôže preukázať, že sa prevádzka tohto zariadenia obnoví najneskôr do 6 mesiacov od skončenia prevádzky. Členské štáty môžu predĺžiť toto obdobie maximálne na 18 mesiacov, ak prevádzkovateľ môže preukázať, že prevádzka zariadenia sa nemôže obnoviť do 6 mesiacov v dôsledku mimoriadnych a nepredvídateľných okolnosti, ktorým nebolo možné zabrániť, ani keby sa vynaložila všetka náležitá starostlivosť, a ktoré sú mimo kontroly prevádzkovateľa príslušného zariadenia, najmä okolností, akými sú prírodné katastrofy, vojna, hrozba vojny, teroristický čin, revolúcia, výtržnosti, sabotáž alebo akty vandalizmu.

2.   Odsek 1 písm. e) sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré sa držia ako rezervné alebo pohotovostné, a na zariadenia, ktoré sa prevádzkujú sezónne, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

prevádzkovateľ vlastní povolenie na emisie skleníkových plynov a všetky ostatné príslušné povolenia;

b)

technicky je možné začať prevádzku bez vykonania fyzických zmien na zariadení;

c)

vykonáva sa pravidelná údržba.

3.   Ak sa ukončila prevádzka zariadenia, príslušný členský štát nevydá emisné kvóty tomuto zariadeniu od roka nasledujúceho po ukončení prevádzky.

4.   Členské štáty môžu pozastaviť vydanie emisných kvót zariadeniam uvedeným v odseku 1 písm. e), kým sa nepreukáže, že sa obnoví prevádzka zariadenia.

Článok 23

Čiastočné ukončenie prevádzky zariadenia

1.   Prevádzka zariadenia sa považuje za čiastočne ukončenú za predpokladu, že jedno podzariadenie, ktoré prispieva aspoň 30 percentami ku konečnému ročnému množstvu emisných kvót bezodplatne pridelených zariadeniu alebo prídelom viac ako 50 000 kvót, zníži úroveň činnosti v danom kalendárnom roku aspoň o 50 % v porovnaní s úrovňou činnosti použitou na výpočet prídelu kvót podzariadeniu v súlade s článkom 9, prípadne s článkom 18 (ďalej len „začiatočná úroveň činnosti“).

2.   Prídel emisných kvót zariadeniu, ktorého prevádzka sa čiastočne ukončuje, sa upraví od roka nasledujúceho po roku, počas ktorého sa prevádzka čiastočne ukončila, alebo od roku 2013, ak čiastočné ukončenie nastalo do 1. januára 2013, takto:

 

Ak sa úroveň činnosti podzariadenia uvedeného v odseku 1 zníži o 50 % až 75 % v porovnaní so začiatočnou úrovňou činnosti, podzariadenie dostane len polovicu pôvodne pridelených kvót.

 

Ak sa úroveň činnosti podzariadenia uvedeného v odseku 1 zníži o 75 % až 90 % v porovnaní so začiatočnou úrovňou činnosti, podzariadenie dostane len 25 % pôvodne pridelených kvót.

 

Ak sa úroveň činnosti podzariadenia uvedeného v odseku 1 zníži o 90 % alebo viac v porovnaní so začiatočnou úrovňou činnosti, v súvislosti s príslušným podzariadením sa bezodplatne nepridelia žiadne kvóty.

3.   Ak úroveň činnosti podzariadenia uvedeného v odseku 1 dosiahne úroveň činnosti vyššiu ako 50 % v porovnaní so začiatočnou úrovňou činnosti, zariadenie, ktorého prevádzka sa čiastočne ukončila, dostane kvóty, ktoré mu boli pôvodne pridelené, od roka nasledujúceho po kalendárnom roku, počas ktorého úroveň činnosti prekročila prahovú hodnotu 50 %.

4.   Ak úroveň činnosti podzariadenia uvedeného v odseku 1 dosiahne úroveň činnosti vyššiu ako 25 % v porovnaní so začiatočnou úrovňou činnosti, zariadenie, ktorého prevádzka sa čiastočne ukončila, dostane polovicu kvót, ktoré mu boli pôvodne pridelené, od roka nasledujúceho po kalendárnom roku, počas ktorého úroveň činnosti prekročila prahovú hodnotu 25 %.

Článok 24

Zmeny v prevádzke zariadenia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ predložil príslušnému orgánu do 31. decembra každého roka všetky relevantné informácie o akýchkoľvek plánovaných alebo účinných zmenách kapacity, úrovne činnosti a prevádzky zariadenia.

2.   Ak nastane zmena kapacity, úrovne činnosti alebo prevádzky zariadenia, ktorá má vplyv na prideľovanie kvót zariadeniu, členské štáty s použitím elektronického vzoru ustanoveného Komisiou predložia Komisii pred stanovením konečného celkového ročného množstva bezodplatne pridelených emisných kvót všetky relevantné informácie vrátane revidovaného predbežného celkového ročného množstva emisných kvót bezodplatne pridelených na príslušné zariadenie stanoveného v súlade s týmto rozhodnutím. Komisia môže zamietnuť revidované predbežné celkové ročné množstvo emisných kvót bezodplatne pridelených na príslušné zariadenie.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 25

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. apríla 2011

Za Komisiu

Connie HEDEGAARD

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 229, 31.8.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 1, 5.1.2010, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 135, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA I

REFERENČNÉ PRODUKTY

1.   Vymedzenie referenčných produktov a systémových hraníc bez zohľadnenia zameniteľnosti paliva a elektrickej energie

Referenčný produkt

Vymedzenie zahrnutých produktov

Vymedzenie zahrnutých procesov a emisií (systémové hranice)

Vystavenie riziku úniku uhlíka určené rozhodnutím 2010/2/EÚ na roky 2013 a 2014

Referenčná úroveň

(kvóty/t)

Koks

Koksárenský koks (získaný karbonizáciou koksárenského uhlia pri vysokej teplote) alebo plynárenský koks (vedľajší produkt plynární), vyjadrený v tonách suchého koksu. Hnedouhoľný koks nie je zahrnutý v tomto referenčnom produkte.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami koksárenská pec, spaľovanie H2S/NH3, predhrievanie (rozmrazovanie) uhlia, odsávanie koksárenského plynu, odsírovacia jednotka, destilačná jednotka, jednotka na výrobu pary, kontrola tlaku v batériách, biologická úprava vody, rôzne ohrievanie vedľajších produktov a separácia vodíka. Čistenie koksárenského plynu je zahrnuté.

áno

0,286

Spekaná ruda

Aglomerovaný železitý produkt obsahujúci železnú prachovú rudu, tavivá a recyklované materiály obsahujúce železo, s chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami ako úroveň zásaditosti, mechanická pevnosť a priepustnosť, požadovanými na dodávanie železa a potrebných tavidiel do procesov redukcie železnej rudy.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami spekací pás, žíhanie, jednotky na prípravu surovín, jednotka na preosievanie za tepla, jednotka na chladenie spečenca, jednotka na preosievanie za chladu a jednotka na výrobu pary.

áno

0,171

Horúci kov

Tekuté železo nasýtené uhlíkom na ďalšie spracovanie

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami vysoká pec, jednotky na úpravu horúceho kovu, dúchadlá vysokej pece, ohrievače vetra vysokej pece, zásaditá kyslíková pec, vedľajšie metalurgické jednotky, vákuové odlievacie panvy, odlievacie jednotky (vrátane krájania), jednotka na úpravu trosky, príprava závažky, jednotka na spracovanie vysokopecného plynu, jednotky odlučovania prachu, predhrievanie šrotu, sušenie uhlia pre PCI, podstavce na predhrievanie nádob, podstavce na predhrievanie ingotov, výroba stlačeného vzduchu, jednotka na úpravu prachu (briketovanie), jednotka na úpravu usadením (briketovanie), vtláčanie pary do vysokej pece, jednotka na výrobu pary, chladenie plynov kyslíkového konvertora, a rôzne iné.

áno

1,328

Vopred vypálená anóda

Anódy používané na elektrolýzu hliníka, ktoré pozostávajú z petrolejového koksu, dechtu a bežne recyklovaných anód, ktoré sú vyformované na tvar špecificky určený pre konkrétnu taviacu pec a vypálené v peciach na vypaľovanie anód na teplotu okolo 1 150 °C

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou vopred vypálených anód.

áno

0,324

Hliník

Nespracovaný nelegovaný tekutý hliník z elektrolýzy

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobným krokom elektrolýza.

áno

1,514

Šedý cementový slinok

Šedý cementový slinok ako celkový vyrobený slinok

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou šedého cementového slinku.

áno

0,766

Biely cementový slinok

Biely cementový slinok na použitie ako hlavná spájacia zložka v materiáloch ako škárovacie hmoty, lepidlá na keramické dlaždice a obkladačky, izolačné hmoty a fixačné malty, priemyselné podlahové malty, predpripravená omietka, malty na vysprávky a vodotesné nátery s maximálnym priemerným obsahom 0,4 hmot. % Fe2O3, 0,003 hmot. % Cr2O3 a 0,03 hmot. % Mn2O3.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou bieleho cementového slinku.

áno

0,987

Vápno

Nehasené vápno: oxid vápenatý (CaO) vyrobený dekarbonizáciou vápenca (CaCO3) ako „štandardné čisté“ vápno s obsahom voľného CaO 94,5 %. Vápno vyrobené a spotrebované v tom istom zariadení na procesy čistenia nie je zahrnuté v tomto referenčnom produkte.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou vápna.

áno

0,954

Dolomitické vápno

Dolomitické vápno alebo pálený dolomit ako zmes oxidov vápnika a horčíka, vyrobený dekarbonizáciou dolomitu (CaCO3.MgCO3) so zvyškovým CO2 presahujúcim 0,25 %, obsahom voľného MgO od 25 % do 40 % a objemovou hmotnosťou komerčného výrobku nižšou ako 3,05 g/cm3.

Dolomitické vápno je vyjadrené v kvalite „štandardné čisté dolomitické vápno“ s obsahom voľného CaO 57,4 % a obsahom voľného MgO 38,0 %.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou dolomitického vápna.

áno

1,072

Spekané dolomitické vápno

Zmes oxidov vápnika a horčíka používaná len na výrobu žiaruvzdorných tehál a iných žiaruvzdorných výrobkov s objemovou hmotnosťou 3,05 g/cm3.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou spekaného dolomitického vápna.

áno

1,449

Plavené sklo

Plavené/brúsené/leštené sklo (v tonách skla vychádzajúceho z chladiacej pece).

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými krokmi taviaca vaňa, časť taviacej vane na čírenie skla, pracovná časť taviacej vane, kúpeľ a chladiaca pec.

áno

0,453

Fľaše a konzervové sklo z bezfarebného skla

Fľaše z bezfarebného skla s menovitým objemom < 2,5 litra na nápoje a potraviny (okrem fliaš potiahnutých kožou alebo umelou kožou a fliaš pre dojčatá), okrem veľmi bielych flintových výrobkov s obsahom oxidu železitého vyjadreného ako hmotnostné percento Fe2O3 nižším ako 0,03 % a súradnicou farby L v rozsahu 100 až 87, súradnicou a v rozsahu 0 až -5 a súradnicou b v rozsahu 0 až 3 (s použitím sústavy CIELAB, v prospech ktorej sa vyslovila Commission Internationale d’Éclairage), vyjadrené v tonách balených výrobkov.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými krokmi manipulácia s materiálom, tavenie, tvarovanie, následné spracovanie, balenie a pomocné procesy.

áno

0,382

Fľaše a konzervové sklo z farebného skla

Fľaše z farebného skla s menovitým objemom < 2,5 litra na nápoje a potraviny (okrem fliaš potiahnutých kožou alebo umelou kožou a fliaš pre dojčatá), vyjadrené v tonách balených výrobkov.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými krokmi manipulácia s materiálom, tavenie, tvarovanie, následné spracovanie, balenie a pomocné procesy.

áno

0,306

Výrobky z nekonečného skleneného vlákna

Tavené sklo na výrobu výrobkov z nekonečného skleneného vlákna, a to sklenená striž, pramence, priadza a staplové sklenené vlákna a rohože (vyjadrené v tonách roztaveného skla, ktoré vychádza zo žľabu dávkovača).

Výrobky z minerálnej vlny na tepelnú, akustickú a požiarnu izoláciu nie sú zahrnuté.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými procesmi tavenie skla v peci a čírenie skla v žľabe dávkovača. Následné procesy na premenu vlákna na predajné výrobky nie sú zahrnuté do tohto referenčného výrobku.

áno

0,406

Lícové tehly

Lícové tehly s hustotou > 1 000 kg/m3 používané na murivo na základe EN 771-1, okrem dlažobných tehál, kabrincových tehál a modrých lícových tehál s použitím uhoľného prachu.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými procesmi príprava suroviny, miešanie zložiek, formovanie a tvarovanie výrobkov, sušenie výrobkov, vypaľovanie výrobkov, konečná úprava výrobkov a čistenie dymových plynov.

nie

0,139

Dlažobné tehly

Hlinené tehly používané na kladenie dlažby podľa EN 1344.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými procesmi príprava suroviny, miešanie zložiek, formovanie a tvarovanie výrobkov, sušenie výrobkov, vypaľovanie výrobkov, konečná úprava výrobkov a čistenie dymových plynov.

nie

0,192

Krytinová škridla

Ílové krytinové škridle vymedzené v EN 1304:2005, okrem modrých krytinových škridiel a doplnkov s použitím uhoľného prachu.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými procesmi príprava suroviny, miešanie zložiek, formovanie a tvarovanie výrobkov, sušenie výrobkov, vypaľovanie výrobkov, konečná úprava výrobkov a čistenie dymových plynov.

nie

0,144

Prášok sušený rozprašovaním

Prášok sušený rozprašovaním na výrobu lisovaných obkladačiek a dlaždíc v tonách vyrobeného prášku.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou prášku sušeného rozprašovaním.

áno

0,076

Sadra

Sadry obsahujúce pálenú sadru alebo síran vápenatý (vrátane na použitie v stavebníctve, na použitie na apretáciu tkanín alebo povrchovú úpravu papiera, na použitie v zubárstve, na použitie na rekultiváciu pôdy), v tonách štuky.

ALFA sadra nie je zahrnutá do tohto referenčného výrobku.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými krokmi mletie, sušenie a kalcinácia.

nie

0,048

Sušená druhotná sadra

Sušená druhotná sadra (syntetická sadra vyrobená ako recyklovaný produkt energetiky alebo recyklovaný materiál zo stavebného odpadu a búracích prác) vyjadrená v tonách produktu.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené so sušením druhotnej sadry

nie

0,017

Sulfátová buničina s krátkymi vláknami

Sulfátová buničina s krátkymi vláknami je drevná buničina vyrobená sulfátovým chemickým procesom s použitím varného roztoku, charakterizovaná vláknami s dĺžkou 1 – 1,5 mm, ktorá sa používa hlavne na produkty, ktoré vyžadujú osobitnú hladkosť a objem, napríklad tissue a tlačový papier, vyjadrená ako čistá predajná produkcia v tonách buničiny vysušenej na vzduchu (Air Dried Tonnes, ADT).

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby buničiny [najmä holander, regeneračný kotol, sušička na buničinu, vápenná pec a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP)]. Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,12

Sulfátová buničina s dlhými vláknami

Sulfátová buničina s dlhými vláknami je drevná buničina vyrobená sulfátovým chemickým procesom s použitím varného roztoku, charakterizovaná vláknami s dĺžkou 3 – 3,5 mm, ktorá sa používa najmä na produkty, pre ktoré je dôležitá pevnosť, napríklad baliaci papier, vyjadrená ako čistá predajná produkcia v tonách buničiny vysušenej na vzduchu (ADT).

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby buničiny (najmä holander, regeneračný kotol, sušička na buničinu, vápenná pec a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP)). Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,06

Sulfitová buničina, termomechanická a mechanická buničina

Sulfitová buničina vyrobená osobitným postupom výroby buničiny, napr. buničina vyrobená varením drevenej štiepky v tlakovej nádobe za prítomnosti bisulfitového roztoku, vyjadrená ako čistá predajná produkcia v ADT. Sulfitová buničina môže byť buď bielená alebo nebielená.

Triedy mechanickej buničiny, TMP (termomechanická buničina) a drevovina, ako čistá predajná produkcia v ADT. Mechanická buničina môže byť buď bielená, alebo nebielená.

Do tejto skupiny nie sú zahrnuté menšie podskupiny polochemickej buničiny, CTMP –chemicko-termomechanická buničina a buničina na chemické účely.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby buničiny (najmä holander, regeneračný kotol, sušička na buničinu, vápenná pec a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP)). Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,02

Buničina zo zberového papiera

Buničiny z vlákien pochádzajúcich zo zberového (odpadového) papiera alebo lepenky alebo z iného vláknitého celulózového materiálu, vyjadrené ako čistá predajná produkcia v ADT.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou výroby buničiny zo zberového papiera, a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP)). Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,039

Novinový papier

Osobitná trieda papiera (v kotúčoch alebo listoch), vyjadrená ako čistá predajná produkcia v ADT, ktorá sa používa na tlač novín vyrobených z drevoviny a/alebo mechanickej buničiny, alebo z recyklovaných vlákien alebo akéhokoľvek percenta kombinácii týchto dvoch materiálov. Hmotnosť sa zvyčajne pohybuje od 40 do 52 g/m2, ale môže dosahovať až 65 g/m2. Novinový papier je strojovo hladený alebo mierne leštený, biely alebo trocha farebný a používa sa v kotúčoch na typografickú, ofsetovú a flexografickú tlač.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby papiera [najmä stroj na výrobu papiera alebo lepenky a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP) a priame použitie paliva v procesoch]. Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,298

Nenatieraný jemný papier

Nenatieraný jemný papier, ktorý zahŕňa nenatieraný mechanický a nenatieraný bezdrevný papier, vyjadrený ako čistá predajná produkcia v ADT:

1.

Nenatieraný bezdrevný papier vhodný na tlač alebo iné grafické účely, vyrobený zo škály rôzneho percentného zloženia primárnych vláken, s rôznymi úrovňami minerálneho plniva a škálou procesov konečnej úpravy. Táto trieda zahŕňa väčšinu kancelárskych papierov, ako podnikové tlačivá, kopírovací, počítačový, kancelársky a reprografický papier.

2.

Nenatieraný mechanický papier zahŕňa osobitné triedy papiera vyrobené z mechanickej buničiny; používa sa na obaly alebo na grafické účely/časopisy.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby papiera [najmä stroj na výrobu papiera alebo lepenky a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP) a priame použitie paliva v procesoch]. Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,318

Natieraný jemný papier

Natieraný jemný papier, ktorý zahŕňa natieraný mechanický a natieraný bezdrevný papier, vyjadrený ako čistá predajná produkcia v ADT:

1.

Natieraný bezdrevný papier vyrobený z vlákien získaných najmä polochemickým postupom, ktorý je natieraný v rámci postupu pre rôzne aplikácie a je známy aj ako natieraný freesheet papier. Táto skupina sa sústredí najmä na papier na publikačné účely.

2.

Natieraný mechanický papier vyrobený z mechanickej buničiny, používaný na grafické účely/časopisy. Táto skupina je známa aj ako natieraný drevitý papier.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby papiera [najmä stroj na výrobu papiera alebo lepenky a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP) a priame použitie paliva v procesoch]. Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,318

Tissue

Tissue papier, vyjadrený ako čistá predajná produkcia materského kotúča, zahŕňa širokú škálu tissue a iného hygienického papiera na využitie v domácnostiach alebo v komerčných a priemyselných priestoroch, ako toaletný papier a tissue odličovací papier, kuchynské utierky, uteráky na ruky a priemyselné utierky, výroba detských plienok, dámskych vložiek atď. Tissue sušené vzduchom (Through Air Dried, TAD) nie je súčasťou tejto skupiny.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby papiera [najmä stroj na výrobu papiera alebo lepenky a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP) a priame použitie paliva v procesoch]. Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté. Konverzia hmotnosti materského kotúča na hotové výrobky nie je súčasťou tohto referenčného produktu.

áno

0,334

Testliner a papier na zvlnenú vrstvu (fluting)

Testliner a papier na zvlnenú vrstvu (fluting), vyjadrený ako čistá predajná produkcia v ADT:

1.

Testliner zahŕňa druhy lepenky, ktoré spĺňajú osobitné testy prijaté baliarenským priemyslom na splnenie podmienok na použitie ako vonkajšia lícna vrstva vlnitej lepenky, z ktorej sa robia prepravné obaly/škatule. Testliner sa vyrába najmä z vláken získaných z recyklovaných vláken.

2.

Papier na zvlnenú vrstvu (fluting) predstavuje stredový prvok zvlnených prepravných škatúľ pokrytých na oboch stranách lepenkou (testliner/kraftliner). Papier na zvlnenú vrstvu (fluting) zahŕňa najmä papier vyrobený z recyklovaného vlákna, ale v tejto skupine je zaradená aj lepenka, ktorá je vyrobená z chemickej a polochemickej buničiny.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby papiera [najmä stroj na výrobu papiera alebo lepenky a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP) a priame použitie paliva v procesoch]. Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,248

Nenatieraný kartón

Tento referenčný produkt zahŕňa široký okruh nenatieraných produktov (vyjadrených ako čistá predajná produkcia v ADT), ktoré môžu byť jednovrstvové alebo viacvrstvové. Nenatieraný kartón sa používa najmä na účely balenia, pri ktorých je hlavnou potrebnou charakteristickou vlastnosťou pevnosť a nepoddajnosť, a pri ktorých sú komerčné aspekty ako nosiča informácií druhoradé. Kartón sa vyrába z primárnych a/alebo recyklovaných vlákien, má dobré vlastnosti z hľadiska prehýbania, nepoddajnosti a odolnosti proti poškriabaniu. Používa sa najmä v kartónoch na spotrebné výrobky ako mrazené potraviny, kozmetika a obaly na tekutiny; je známy aj ako plochá nezlepovaná lepenka, skladačkový kartón, lepenka na škatule alebo prepravná lepenka.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby papiera [najmä stroj na výrobu papiera alebo lepenky a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP) a priame použitie paliva v procesoch]. Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,237

Natieraný kartón

Tento referenčný produkt zahŕňa široký okruh natieraných produktov (vyjadrených ako čistá predajná produkcia v ADT), ktoré môžu byť jednovrstvové alebo viacvrstvové. Natieraný kartón sa používa najmä na komerčné využitie, pri ktorom sa vyžaduje tlač komerčných informácií na obaloch určených na police predajní v aplikáciách pre potraviny, farmaceutické a kozmetické prípravky a iné. Kartón sa vyrába z primárnych a/alebo recyklovaných vlákien a má dobré vlastnosti z hľadiska prehýbania, nepoddajnosti a odolnosti proti poškriabaniu. Používa sa najmä v kartónoch na spotrebné výrobky ako mrazené potraviny, kozmetika a obaly na tekutiny; je známy aj ako plochá nezlepovaná lepenka, skladačkový kartón, lepenka na škatule alebo prepravná lepenka.

Zahrnuté sú všetky procesy, ktoré sú súčasťou procesu výroby papiera [najmä stroj na výrobu papiera alebo lepenky a súvisiace jednotky na premenu energie (kotol/CHP) a priame použitie paliva v procesoch]. Ostatné činnosti v zariadení, ktoré nie sú súčasťou tohto procesu, ako činnosti pílenia a spracovania dreva, drevoobrábacie činnosti, výroba chemických látok na predaj, spracovanie odpadu [spracovanie odpadu v zariadení namiesto mimo zariadenia (sušenie, peletizácia, spaľovanie, skladovanie odpadu)], výroba PCC (zrážaného uhličitanu vápenatého), spracovanie plynov so zápachom a diaľkové vykurovanie nie sú zahrnuté.

áno

0,273

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná (HNO3), ktorá sa má evidovať v tonách HNO3 (100 %).

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou referenčného produktu, ako aj proces rozkladu N2O, okrem výroby amoniaku.

áno

0,302

Kyselina adipová

Kyselina adipová, ktorá sa má evidovať v tonách suchej čistenej kyseliny adipovej uskladnenej v zásobníkoch alebo balenej vo (veľkých) vreciach.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou referenčného produktu, ako aj proces rozkladu N2O.

áno

2,79

Monomér vinylchloridu (VCM)

Vinylchlorid (chlóretylén)

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými krokmi priame chlórovanie, oxychlorácia a krakovanie EDC na VCM.

áno

0,204

Fenol/acetón

Súčet fenolu, acetónu a vedľajšieho produktu alfa-metylstyrén ako celková produkcia.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou fenolu a acetónu, najmä stlačenie vzduchu, hydroperoxidácia, spätné získavanie kumenu zo spotrebovaného vzduchu, koncentrácia a štiepenie, frakcionovanie a čistenie produkcie, krakovanie dechtu, spätné získavanie a čistenie acetofenónu, spätné získavanie AMS na vývoz, hydrogenácia AMS na recykláciu ISB, začiatočné čistenie odpadovej vody (1. čistička odpadovej vody), výroba chladiacej vody (napr., chladiace veže), využívanie chladiacej vody (obehové čerpadlá), fléry a spaľovne (aj keď sú fyzicky mimo systémových hraníc), ako aj akákoľvek spotreba pomocného paliva.

áno

0,266

S-PVC

Polyvinylchlorid; nezmiešaný s inými látkami, pozostávajúci z častíc PVC s priemernou veľkosťou od 50 do 200 μm.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou S-PVC, okrem výroby VCM.

áno

0,085

E-PVC

Polyvinylchlorid; nezmiešaný s inými látkami, pozostávajúci z častíc PVC s priemernou veľkosťou od 0,1 do 3 μm.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou E-PVC, okrem výroby VCM.

áno

0,238

Bezvodá sóda

Uhličitan sodný ako celková hrubá produkcia, okrem koncentrovaného uhličitanu sodného, získaného ako vedľajší produkt v sieti na výrobu kaprolaktamu.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami čistenie soľanky, kalcinácia vápenca a výroba vápenného mlieka, absorpcia amoniaku, zrážanie NaHCO3, filtrácia alebo separácia kryštálov NaHCO3 z materského roztoku, rozklad NaHCO3 na Na2CO3, spätné získavanie amoniaku a zahusťovanie alebo výroba koncentrovaného uhličitanu sodného.

áno

0,843

Ak nie je uvedený iný odkaz, všetky referenčné produkty sa vzťahujú na 1 tonu vyrobeného produktu, vyjadreného ako predajná (čistá) produkcia, a na 100 % čistotu príslušnej látky.

Všetky vymedzenia zahrnutých procesov a emisií (systémové hranice) zahŕňajú horáky zvyškového plynu (fléry) tam, kde sa nachádzajú.

Vystavenie riziku úniku uhlíka referenčných produktov vychádza z rozhodnutia 2010/2/EÚ a je platné na roky 2013 a 2014. V súvislosti s rokmi 2013 a 2014 môžu byť do tohto zoznamu rozhodnutím Komisie pridané ďalšie odvetvia.

2.   Vymedzenie referenčných produktov a systémových hraníc so zohľadnením zameniteľnosti paliva a elektrickej energie

Referenčný produkt

Vymedzenie zahrnutých produktov

Vymedzenie zahrnutých procesov a emisií (systémové hranice)

Vystavenie riziku úniku uhlíka, určené rozhodnutím Komisie 2010/2/EÚ na roky 2013 a 2014

Referenčná úroveň

(kvóty/t)

Rafinérske produkty

Mix rafinérskych produktov s viac ako 40 % ľahkých produktov (motorový benzín (gazolín) vrátane leteckého benzínu, palivo pre tryskové motory benzínového typu, iné ľahké ropné oleje/ľahké prípravky, kerozín vrátane kerozínu ako paliva pre tryskové motory, plynové oleje), vyjadrené ako tona vážená CO2 (CO2 weighted tonne, CWT).

Všetky procesy v rafinérii, ktoré spĺňajú definíciu jednej z výrobných jednotiek CWT, ako aj pomocných nevýrobných zariadení fungujúcich pred plotom rafinérie, ako tankovanie, miešanie, čistenie odpadových vôd atď.

Pri určovaní nepriamych emisií sa berie do úvahy celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

0,0295

Uhlíková oceľ (EAF)

Oceľ obsahujúca menej ako 8 % kovových legujúcich prvkov a sprievodných prvkov do takej úrovne, že používanie sa obmedzuje na aplikácie, v ktorých sa nevyžaduje vysoká povrchová kvalita a spracovateľnosť.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami elektrická oblúková pec (EAF), sekundárna metalurgia, liatie a rezné obrábanie, jednotka na dodatočné spaľovanie, jednotka na odlučovanie prachu, podstavy na ohrievanie nádob, podstavy na predhrievanie ingotov, sušenie a predhrievanie šrotu.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

0,283

Vysoko legovaná oceľ (EAF)

Oceľ obsahujúca aspoň 8 % kovových legujúcich prvkov alebo sa používa v aplikáciách, v ktorých sa vyžaduje vysoká povrchová kvalita a spracovateľnosť.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami elektrická oblúková pec (EAF), sekundárna metalurgia, liatie a rezné obrábanie, jednotka na dodatočné spaľovanie, jednotka na odlučovanie prachu, podstavy na ohrievanie nádob, podstavy na predhrievanie ingotov, sušenie a predhrievanie šrotu. Výrobné jednotky FeCr konvertor a kryogénne uskladnenie priemyselných plynov nie sú zahrnuté.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

0,352

Liatina

Liatina, vyjadrená ako tony tekutého železa, predlegovaná, zbavená kôry a pripravená na odlievanie.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými krokmi taviareň, lejáreň, jadrovňa a konečná úprava.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje len spotreba elektrickej energie pri procesoch tavenia v rámci systémových hraníc.

áno

0,325

Minerálna vlna

Izolačné produkty z minerálnej vlny na tepelné, zvukové a požiarne aplikácie, vyrobené s použitím skla, kameňa alebo trosky.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými krokmi tavenie, rozvlákňovanie a injektovanie spojív, tvrdenie, sušenie a tvarovanie.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

nie

0,682

Sadrokartón

Tento referenčný produkt zahŕňa dosky, tabule, panely, dlaždice, podobné výrobky zo sadry/zmesi na základe sadry, (ne) pokryté/spevnené len papierom/lepenkou, okrem výrobkov aglomerovaných sadrou, zdobených ornamentmi (v tonách štuky).

V tomto referenčnom produkte nie sú zahrnuté vláknité sadrové dosky vysokej hustoty.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými krokmi mletie, sušenie, kalcinácia a sušenie sadrokartónu.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje len spotreba elektrickej energie tepelných čerpadiel používaných v etape sušenia.

nie

0,131

Sadza

Pecné sadze. V tomto referenčnom produkte nie sú zahrnuté produkty z plynových sadzí a lampovej černe.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou pecnej sadze, ako aj konečná úprava, balenie a spaľovanie prebytočných plynov.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

1,954

Amoniak

Amoniak (NH3), ktorý sa má evidovať vo vyrobených tonách.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou amoniaku a vodíka ako medziproduktu.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

1,619

Parné krakovanie

Mix chemických látok vysokej hodnoty (high value chemicals, HVC), vyjadrený ako celková hmotnosť acetylénu, etylénu, propylénu, butadiénu, benzénu a vodíka, okrem HVC z doplňujúcej frakcie (vodík, etylén, ostatné HVC) s obsahom etylénu v celkovom produktovom mixe aspoň 30 hmotnostných percent a obsahom HVC, palivového plynu, buténov a tekutých uhľovodíkov, ktoré spolu predstavujú aspoň 50 hmotnostných percent z celkového produktového mixu.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou chemických látok vysokej hodnoty ako čisteného produktu alebo medziproduktu s koncentrovaným obsahom príslušných HVC v najnižšej obchodovateľnej forme (surový C4, nehydrogenovaný pyrolitický benzín), okrem odlučovania C4 (závod na butadién), hydrogenácie C4, hydrorafinácie pyrolitického benzínu, odlučovania aromatických uhľovodíkov a logistiky/skladovania pre bežnú prevádzku. Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

0,702

Aromatické uhľovodíky

Mix aromatických uhľovodíkov, vyjadrený v tonách vážených CO2 (CO2 weighted tonne, CWT)

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s podjednotkami na výrobu aromatických uhľovodíkov hydrorafinačná jednotka na výrobu pyrolitického benzínu, odlučovanie benzénu/toluénu/xylénu (BTX), TDP, HDA, izomerizácia xylénu, jednotky na výrobu P-xylénu, výroba kuménu a výroba cyklohexánu.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

0,0295

Styrén

Monomér styrénu (vinylbenzén, číslo CAS: 100-42-5)

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobou styrénu, ako aj medziproduktu etylbenzén (s množstvom použitým ako frakcia pri výrobe styrénu).

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

0,527

Vodík

Čistý vodík a zmesi vodíka a oxidu uhoľnatého s obsahom vodíka >= 60 % molárneho zlomku z celkového obsiahnutého vodíka plus oxidu uhoľnatého na základe súhrnu všetkých tokov produktov obsahujúcich vodík a oxid uhoľnatý, vyvážaných z príslušného podzariadenia, vyjadrené ako 100 % vodík.

Zahrnuté sú všetky príslušné prvky procesu priamo alebo nepriamo spojené s výrobou vodíka a separáciou vodíka a oxidu uhoľnatého. Tieto prvky ležia medzi:

a)

bodom (-mi) vstupu uhľovodíkovej suroviny (surovín), a, ak je oddelené, paliva (palív),

b)

bodmi výstupu všetkých tokov výrobkov obsahujúcich vodík a/alebo oxid uhoľnatý,

c)

bodom (-mi) vstupu alebo výstupu dovozu alebo vývozu tepla.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

8,85

Syntetický plyn

Zmesi vodíka a oxidu uhoľnatého s obsahom vodíka < 60 % molárneho zlomku z celkového obsiahnutého vodíka plus oxidu uhoľnatého na základe súhrnu všetkých tokov produktov obsahujúcich vodík a oxid uhoľnatý, vyvážaných z príslušného podzariadenia, vzťahujúce sa na 47 obj. % vodík.

Zahrnuté sú všetky príslušné prvky procesu priamo alebo nepriamo spojené s výrobou syntetického plynu a separáciou vodíka a oxidu uhoľnatého. Tieto prvky ležia medzi:

a)

bodom (-mi) vstupu uhľovodíkovej suroviny (surovín), a, ak je oddelené, paliva (palív),

b)

bodmi výstupu všetkých tokov výrobkov obsahujúcich vodík1 a/alebo oxid uhoľnatý1,

c)

bodom (-mi) vstupu alebo výstupu dovozu alebo vývozu tepla.

Pri určovaní nepriamych emisií sa zohľadňuje celková spotreba elektrickej energie v rámci systémových hraníc.

áno

0,242

Etylénoxid/etylénglykoly

Referenčný produkt etylénoxid/etylénglykoly zahŕňa produkty etylénoxid (EO, vysoká čistota), monoetylénglykol [MEG, štandardná trieda + vláknová trieda (vysoká čistota)], dietylénglykol (DEG), trietylénglykol (TEG).

Celkové množstvo produktov je vyjadrené z hľadiska ekvivalentov EO (EOE), ktoré sú vymedzené ako množstvo EO (hmotnostné), ktoré je zahrnuté v jednej jednotke hmotnosti konkrétneho glykolu, a predstavuje pomer EO-EG rovný 1.

Zahrnuté sú všetky procesy priamo alebo nepriamo spojené s výrobnými jednotkami výroba EO, čistenie EO a sekcia glykolu.

Tento referenčný produkt zahŕňa celkovú spotrebu elektrickej energie (a súvisiace nepriame emisie) v rámci systémových hraníc.

áno

0,512

Ak nie je uvedený iný odkaz, všetky referenčné produkty sa vzťahujú na 1 tonu vyrobeného produktu, vyjadreného ako predajná (čistá) produkcia, a na 100 % čistotu príslušnej látky.

Všetky zahrnuté procesy a emisie (systémové hranice) zahŕňajú horáky zvyškového plynu (fléry) tam, kde sa nachádzajú.

Stav referenčných produktov z hľadiska vystavenia riziku úniku uhlíka vychádza z rozhodnutia 2010/2/EÚ a je platný na roky 2013 a 2014. Do tohto zoznamu môžu byť rozhodnutím Komisie pridané ďalšie odvetvia.

3.   Referenčné štandardy tepla a paliva

Referenčný štandard

Referenčná úroveň

(kvóty/TJ)

Referenčný štandard tepla

62,3

Referenčný štandard paliva

56,1


PRÍLOHA II

OSOBITNÉ REFERENČNÉ ŠTANDARDY PRE PRODUKTY

1.   Referenčný štandard pre rafinérie: funkcie CWT

Funkcia CWT

Opis

Základ (kt/a)

Koeficient CWT

Atmosférická destilácia ropy

Ropná jednotka s nižšou teplotou varu frakcií (Mild Crude Unit), štandardná ropná jednotka (Standard Crude Unit)

F

1,00

Vákuová destilácia

Vákuové frakcionovanie s nižšou teplotou, štandardná vákuová kolóna, vákuová frakcionačná kolóna

Koeficient pre vákuovú destiláciu zahŕňa priemernú energiu a emisie aj za vákuovú jednotku pre ťažké frakcie (Heavy Feed Vacuum unit – HFV). Keďže táto je vždy v sérii s MVU, kapacita HFV sa nepočíta samostatne.

F

0,85

Odasfaltovanie rozpúšťadlami

Tradičné rozpúšťadlo, nadkritické rozpúšťadlo

F

2,45

Znižovanie viskozity miernym tepelným krakovaním (visbreaking)

Atmosférický zvyšok (bez namáčacieho bubna), Atmosférický zvyšok (s namáčacím bubnom), Zvyšková frakcia vákuovej destilácie (bez namáčacieho bubna), Zvyšková frakcia vákuovej destilácie (s namáčacím bubnom)

Znižovanie viskozity miernym tepelným krakovaním zahŕňa priemernú energiu a emisie aj za Vacuum Flasher Column (VAC VFL), ale kapacita sa nepočíta samostatne.

F

1,40

Tepelné krakovanie

Koeficient pre tepelné krakovanie zahŕňa priemernú energiu a emisie aj za Vacuum Flasher Column (VAC VFL), ale kapacita sa nepočíta samostatne.

F

2,70

Predĺžené koksovanie

Predĺžené koksovanie

F

2,20

Fluidné koksovanie

Fluidné koksovanie

F

7,60

Variabilné koksovanie

Variabilné koksovanie (fluidné koksovanie so splyňovaním)

F

16,60

Kalcinácia koksu

Nístej so zvislou osou, rotačná pec s horizontálnou osou

P

12,75

Fluidné katalytické krakovanie

Fluidné katalytické krakovanie, reziduálne katalytické krakovanie s nižšou teplotou, reziduálne katalytické krakovanie

F

5,50

Ostatné katalytické krakovanie

Houdryho katalytické krakovanie, termofórové katalytické krakovanie

F

4,10

Hydrokrakovanie destilátov/plynových olejov

Hydrokrakovanie s nízkou teplotou, hydrokrakovanie s vysokou teplotou, hydrokrakovanie ťažkého benzínu

F

2,85

Reziduálne hydrokrakovanie

H-Oil, LC-Fining™ a Hycon

F

3,75

Hydrorafinácia ťažkého benzínu/gazolínu

Saturácia benzénu, odsírovanie frakcií C4 – C6, tradičná hydrorafinácia ťažkého benzínu, saturácia diolefínu na olefín, saturácia alkylačných frakcií z diolefínu na olefín, hydrorafinácia gazolínu získaného FCC s minimálnou oktánovou stratou, olefinická alkylácia Thio S, S-Zorb™ procesu, selektívna hydrorafinácia pyrolitického benzínu/ťažkého benzínu, odsírovanie pyrolitického benzínu/ťažkého benzínu, selektívna hydrorafinácia pyrolitického benzínu/ťažkého benzínu.

Koeficient pre hydrorafináciu ťažkého benzínu zahŕňa energiu a emisie za reaktor na selektívnu hydrorafináciu (NHYT/RXST), ale kapacita sa nepočíta samostatne.

F

1,10

Hydrorafinácia kerozínu/nafty

Saturácia aromatických látok, tradičná hydrorafinácia, rozpúšťadlová hydrogenácia aromatických látok, tradičná hydrorafinácia destilátov, hydrorafinácia destilátov s vysokou teplotou, hydrorafinácia destilátov s veľmi vysokou teplotou, stredné odparafínovanie destilátov, S-Zorb™ proces, selektívna hydrorafinácia destilátov

F

0,90

Hydrorafinácia zvyškov

Odsírovanie atmosférického zvyšku Odsírovanie vákuového zvyšku

F

1,55

Hydrorafinácia VGO

Hydrogenačné odsírovanie/denitrifikácia, Hydrogenačné odsírovanie

F

0,90

Výroba vodíka

Parná reformácia metánu, parná reformácia ťažkého benzínu, jednotky na čiastočnú oxidáciu ľahkých frakcií

Koeficient pre produkciu vodík zahŕňa energiu a emisie za čistenie (H2PURE), ale kapacita sa nepočíta samostatne.

P

300,00

Katalytické reformovanie

Nepretržitá regenerácia, cyklická, poloregeneratívna, AROMAX

F

4,95

Alkylácia

Alkylácia kyselinou fluorovodíkovou, alkylácia kyselinou sírovou, polymerizácia C3 olefínovej frakcie, polymerizácia C3/C4 frakcie, Dimersol

Koeficient pre alkyláciu/polymerizáciu zahŕňa energiu a emisie za regeneráciu kyseliny (ACID), ale kapacita sa nepočíta samostatne.

P

7,25

Izomerizácia C4

Izomerizácia C4

Koeficient zahŕňa aj energiu a emisie spojené s priemerným špeciálnym frakcionovaním v EÚ-27 (DIB), korelovaným s izomerizáciou C4.

R

3,25

Izomerizácia C5/C6

Izomerizácia C5/C6

Koeficient zahŕňa aj energiu a emisie spojené s priemerným špeciálnym frakcionovaním v EÚ-27 (DIH), korelovaným s izomerizáciou C5.

R

2,85

Výroba oxygenátov

Destilačné jednotky MBTE, Extrakčné jednotky MTBE, ETBE, TAME, výroba izooktánu

P

5,60

Výroba propylénu

Trieda na chemické aplikácie, trieda s kvalitou „polyméru“

F

3,45

Výroba asfaltu

Výroba asfaltu a bitúmenu

Údaje o produkcii by mali zahŕňať polymérom modifikovaný asfalt. Koeficient CWT zahŕňa prefukovanie.

P

2,10

Zmiešavanie polymérom modifikovaného asfaltu

Zmiešavanie polymérom modifikovaného asfaltu

P

0,55

Spätné získavanie síry

Spätné získavanie síry

Koeficient pre spätné získavanie síry zahŕňa energiu a emisie za spätné získavanie koncových plynov (TRU) a H2S Springer Unit (U32), ale kapacita sa nepočíta samostatne.

P

18,60

Rozpúšťadlová extrakcia aromatických látok (ASE)

ASE: extrakčná destilácia, ASE: extrakcia kvapaliny kvapalinou, ASE: extrakcia kvapaliny kvapalinou s extrakčnou destiláciou

Koeficient CWT zahŕňa všetky frakcie vrátane pyrolitického benzínu po hydrorafinácii. Hydrorafinácia pyrolitického benzínu by sa mala zahŕňať pod hydrorafináciu ťažkého benzínu.

F

5,25

Hydrodealkylácia

Hydrodealkylácia

F

2,45

TDP/TDA

Disproporcionácia/dealkylácia toluénu

F

1,85

Výroba cyklohexánu

Výroba cyklohexánu

P

3,00

Izomerizácia xylénu

Izomerizácia xylénu

F

1,85

Výroba paraxylénu

Adsorpcia paraxylénu, kryštalizácia paraxylénu

Koeficient zahŕňa aj energiu a emisie za deliacu kolónu na výrobu xylénu a redestilačnú kolónu na výrobu ortoxylénu.

P

6,40

Výroba metaxylénu

Výroba metaxylénu

P

11,10

Výroba ftalanhydridu

Výroba ftalanhydridu

P

14,40

Výroba maleinanhydridu

Výroba maleinanhydridu

P

20,80

Výroba etylbenzénu

Výroba etylbenzénu

Koeficient zahŕňa aj energiu a emisie za destiláciu etylbenzénu.

P

1,55

Výroba kuménu

Výroba kuménu

P

5,00

Výroba fenolu

Výroba fenolu

P

1,15

Rozpúšťadlová extrakcia mazadiel

Rozpúšťadlová extrakcia mazadiel: rozpúšťadlom je furfural, rozpúšťadlom je NMP, rozpúšťadlom je fenol, rozpúšťadlom je SO2

F

2,10

Rozpúšťadlové odparafínovanie mazadiel

Rozpúšťadlové odparafínovanie mazadiel: rozpúšťadlom je chlórovaný uhľovodík, rozpúšťadlom je MEK/toluén, rozpúšťadlom je MEK/MIBK, rozpúšťadlom je propán

F

4,55

Katalytická izomerizácia voskov

Katalytická izomerizácia voskov a odparafínovanie, selektívne krakovanie voskov

F

1,60

Hydrokrakovanie mazadiel

Hydrokrakovanie mazadiel s multifrakčnou destiláciou, hydrokrakovanie mazadiel s vákuovým odlučovaním

F

2,50

Odolejovanie voskov

Odolejovanie voskov: rozpúšťadlom je chlórovaný uhľovodík, rozpúšťadlom je MEK/toluén, rozpúšťadlom je MEK/MIBK, rozpúšťadlom je propán

P

12,00

Hydrorafinácia mazadiel/voskov

H/F mazadiel s vákuovým odlučovaním, hydrorafinácia mazadiel s multifrakčnou destiláciou, hydrorafinácia mazadiel s vákuovým odlučovaním, H/F voskov s vákuovým odlučovaním, hydrorafinácia voskov s multifrakčnou destiláciou, hydrorafinácia voskov s vákuovým odlučovaním

F

1,15

Hydrorafinácia rozpúšťadlami

Hydrorafinácia rozpúšťadlami

F

1,25

Frakcionalizácia rozpúšťadlami

Frakcionalizácia rozpúšťadlami

F

0,90

Molekulové sito pre C10 + parafíny

Molekulové sito pre C10 + parafíny

P

1,85

Čiastočná oxidácia zvyškových frakcií (POX) na palivo

Syntetický plyn z POX na palivo

SG

8,20

Čiastočná oxidácia zvyškových frakcií (POX) na vodík alebo metanol

Syntetický plyn z POX na vodík alebo metanol, Syntetický plyn z POX na metanol

Koeficient zahŕňa energiu a emisie za premenu CO a čistenie H2 (U71), ale kapacita sa nepočíta samostatne.

SG

44,00

Metanol zo syntetického plynu

Metanol

P

–36,20

Separácia vzduchu

Separácia vzduchu

P (MNm3 O2)

8,80

Frakcionovanie nakúpeného skvapalneného zemného plynu

Frakcionovanie nakúpeného skvapalneného zemného plynu

F

1,00

Čistenie palivových plynov

Odstraňovanie SOx a NOx

F (MNm3)

0,10

Čistenie a stláčanie palivových plynov na účel predaja

Čistenie a stláčanie palivových plynov na účel predaja

kW

0,15

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovanie morskej vody

P

1,15

Základ pre koeficienty CWT: čistý čerstvý materiál (F), materiál pre reaktor (R, zahŕňa recykláciu), množstvo produktu (P), výroba syntetického plynu pre POX jednotky (SG)

2.   Referenčný štandard pre aromatické uhľovodíky: funkcie CWT

Funkcia CWT

Opis

Základ (kt/a)

Koeficient CWT

Hydrorafinácia ťažkého benzínu/gazolínu

Saturácia benzénu, odsírovanie C4–C6 frakcií, tradičná hydrorafinácia ťažkého benzínu, saturácia diolefínov na olefíny, saturácia frakcie alkylačných produktov z diolefínov na olefíny, FCC hydrorafinácia gazolínu s minimálnou oktánovou stratou, olefinická alkylácia Thio S, S-Zorb™ procesu, selektívna hydrorafinácia pyrolitického benzínu/ťažkého benzínu, odsírovanie pyrolitického benzínu/ťažkého benzínu, selektívna hydrorafinácia pyrolitického benzínu/ťažkého benzínu.

Koeficient hydrorafinácie ťažkého benzínu zahŕňa energiu a emisie týkajúce sa reaktora na selektívnu hydrorafinácia (NHYT/RXST), ale kapacita sa nepočíta samostatne.

F

1,10

Rozpúšťadlová extrakcia aromatických uhľovodíkov (ASE)

ASE: extrakčná destilácia, ASE: extrakcia kvapaliny kvapalinou, ASE: ASE: extrakcia kvapaliny kvapalinou s extrakčnou destiláciou

Koeficient CWT zahŕňa všetky frakcie vrátane pyrolitického benzínu po hydrorafinácii. Hydrorafinácia pyrolitického benzínu by sa mala zahŕňať pod hydrorafináciu ťažkého benzínu.

F

5,25

TDP/TDA

Disproporcionácia/dealkylácia toluénu

F

1,85

Hydrodealkylácia

Hydrodealkylácia

F

2,45

Izomerizácia xylénu

Izomerizácia xylénu

F

1,85

Výroba paraxylénu

Adsorpcia paraxylénu, kryštalizácia paraxylénu

Koeficient zahŕňa aj energiu a emisie za deliacu kolónu na výrobu xylénu a redestilačnú kolónu na výrobu ortoxylénu.

P

6,40

Výroba cyklohexánu

Výroba cyklohexánu

P

3,00

Výroba kuménu

Výroba kuménu

P

5,00

Základ pre koeficienty CWT: čistý čerstvý materiál (F), množstvo produktu (P)


PRÍLOHA III

HISTORICKÁ ÚROVEŇ ČINNOSTI ZA OSOBITNÉ REFERENČNÉ ŠTANDARDY PRE PRODUKTY PODĽA ČLÁNKU 9 ODS. 7

1.

Členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za základné obdobie za produkty, na ktoré sa vzťahuje referenčný štandard pre rafinérie podľa prílohy I, na základe rôznych funkcií CWT, ich definícií, základu pre výkonnosť, ako aj koeficientov CWT uvedených v prílohe II, podľa tohto vzorca:

Formula

kde je:

HALCWT

:

historická úroveň činnosti vyjadrená v CWT;

TPi,k

:

výkonnosť funkcie CWT i v roku k základného obdobia;

CWTi

:

koeficient CWT funkcie CWT i;

TPAD,k

:

výkonnosť funkcie CWT „Atmosférická destilácia surovej ropy“ v roku k základného obdobia.

2.

Členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za základné obdobie za produkty, na ktoré sa vzťahuje referenčný produkt vápno, ako je uvedené v prílohe I, podľa tohto vzorca:

Formula

kde je:

HALlime,standard

:

historická úroveň činnosti za výrobu vápna, vyjadrená v tonách štandardného čistého vápna;

mCaO,k

:

obsah voľného CaO vo vyrobenom vápne v roku k základného obdobia, vyjadrený v hmot. %.

V prípade, že nie sú k dispozícii údaje o obsahu voľného CaO, použije sa konzervatívny odhad nie nižší ako 85 %;

mMgO,k

:

obsah voľného MgO vo vyrobenom vápne v roku k základného obdobia, vyjadrený v hmot. %.

V prípade, že nie sú k dispozícii údaje o obsahu voľného MgO, použije sa konzervatívny odhad nie nižší ako 0,5 %;

HALlime,uncorrected,k

:

neopravená historická úroveň činnosti za výrobu vápna v roku k základného obdobia, vyjadrená v tonách vápna.

3.

Členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za základné obdobie za produkty, na ktoré sa vzťahuje referenčný produkt dolomitické vápno, ako je uvedené v prílohe I, podľa tohto vzorca:

Formula

kde je:

HALdolime,standard

:

historická úroveň činnosti za výrobu dolomitického vápna, vyjadrená v tonách štandardného čistého dolomitického vápna;

mCaO,k

:

obsah voľného CaO vo vyrobenom dolomitického vápne v roku k základného obdobia, vyjadrený ako hmotn. %.

V prípade, že nie sú k dispozícii údaje o obsahu voľného CaO, použije sa konzervatívny odhad nie nižší ako 52 %;

mMgO,k

:

obsah voľného MgO vo vyrobenom dolomitického vápne v roku k základného obdobia, vyjadrený ako hmotn. %.

V prípade, že nie sú k dispozícii údaje o obsahu voľného MgO, použije sa konzervatívny odhad nie nižší ako 33 %.

HALdolime,uncorrected,k

:

neopravená historická úroveň činnosti za výrobu dolomitického vápna v roku k základného obdobia, vyjadrená v tonách vápna.

4.

Členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za základné obdobie za produkty, na ktoré sa vzťahuje referenčný štandard pre parné krakovanie, ako je uvedené v prílohe I, podľa tohto vzorca:

Formula

kde je:

HALHVC,net

:

historická úroveň činnosti za chemické látky vysokej hodnoty, bez chemických látok vysokej hodnoty vyrobených z doplňujúcej frakcie, vyjadrená v tonách HVC;

HALHVC,total,k

:

historická úroveň činnosti za celú produkciu chemických látok vysokej hodnoty v roku k základného obdobia, vyjadrená v tonách HVC;

HSFH,k

:

historická doplňujúca frakcia vodíka v roku k základného obdobia, vyjadrená v tonách vodíka;

HSFE,k

:

historická doplňujúca frakcia etylénu v roku k základného obdobia, vyjadrená v tonách etylénu;

HSFO,k

:

historická doplňujúca frakcia ostatných chemických látok vysokej hodnoty iných ako vodík a etylén v roku k základného obdobia, vyjadrená v tonách HVC.

5.

Členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za základné obdobie za produkty, na ktoré sa vzťahuje referenčný produkt aromatické uhľovodíky, ako sú uvedené v prílohe I, na základe rôznych funkcií CWT, ich definícií, základu pre výkonnosť, ako aj koeficientov CWT uvedených v prílohe II, podľa tohto vzorca:

Formula

kde je:

HALCWT

:

historická úroveň činnosti, vyjadrená v CWT;

TPi,k

:

výkonnosť funkcie CWT i v roku k základného obdobia;

CWTi

:

koeficient CWT funkcie CWT i.

6.

Členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za základné obdobie za produkty, na ktoré sa vzťahuje referenčný produkt vodík, ako je uvedené v prílohe I, podľa tohto vzorca:

Formula

kde je:

HALH2

:

historická úroveň činnosti za produkciu vodíka, vzťahujúca sa na 100 % vodík;

VFH2,k

:

historický podiel čistého vodíka na objeme produkcie v roku k základného obdobia;

HALH2 + CO,k

:

historická úroveň činnosti za produkciu vodíka, vzťahujúca sa na historický obsah vodíka, vyjadrená v normalizovaných kubických metroch za rok pri 0 °C a 101,325 kPa v roku k základného obdobia.

7.

Členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za základné obdobie za produkty, na ktoré sa vzťahuje referenčný produkt syntetický plyn (synplyn), ako je uvedené v prílohe I, podľa tohto vzorca:

Formula

kde je:

HALsyngas

:

historická úroveň činnosti za produkciu syntetického plynu, vzťahujúca sa na 47 % vodík;

VFH2,k

:

historický podiel čistého vodíka na objeme produkcie v roku k základného obdobia;

HALH2 + CO,k

:

historická úroveň činnosti za produkciu syntetického plynu, vzťahujúca sa na historický obsah vodíka, vyjadrená v normalizovaných kubických metroch za rok pri 0 °C a 101,325 kPa v roku k základného obdobia.

8.

Členské štáty určia historickú úroveň činnosti v súvislosti s produktom za základné obdobie za produkty, na ktoré sa vzťahuje referenčný produkt etylénoxid/etylénglykoly, ako je uvedené v prílohe I, podľa tohto vzorca:

Formula

kde je:

HALEO/EG

:

historická úroveň činnosti za produkciu etylénoxidu/etylénglykolov, vyjadrená v tonách ekvivalentov etylénoxidu;

HALi,k

:

historická úroveň činnosti za produkciu etylénoxidu alebo etylénglykolu i v roku k základného obdobia, vyjadrená v tonách;

CFEOE,i

:

konverzný súčiniteľ pre etylénoxid alebo etylénglykol i vzhľadom na etylénoxid:

Uplatňujú sa tieto konverzné súčinitele:

 

Etylénoxid: 1,000

 

Monoetylénglykol: 0,710

 

Dietylénglykol: 0,830

 

Trietylénglykol: 0,880.


PRÍLOHA IV

PARAMETRE ZÍSKAVANIA ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV ZA EXISTUJÚCE ZARIADENIA

Na účely získavania základných údajov uvedeného podľa článku 7 ods. 1 členské štáty požadujú, aby prevádzkovateľ predložil minimálne nasledujúce údaje na úrovni zariadenia a podzariadenia za všetky kalendárne roky základného obdobia zvoleného v zmysle článku 9 ods. 1 (2005 – 2008 alebo 2009 – 2010). V súlade s článkom 7 ods. 2 si členské štáty môžu v prípade potreby vyžiadať doplňujúce údaje:

Parameter

Poznámky

Začiatočná inštalovaná kapacita

Len za každé podzariadenie spojené s referenčným produktom, vyjadrená v jednotke pre príslušný produkt v prílohe I

Pridaná alebo znížená kapacita, ako aj inštalovaná kapacita podzariadenia po absolvovaní významnej zmeny kapacity v prípade významnej zmeny kapacity od 1. januára 2009 do 30. júna 2011

Kapacity sa vyjadrujú:

1.

v prípade podzariadenia spojeného s referenčným produktom v jednotke stanovenej pre príslušný produkt v prílohe I;

2.

v prípade podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla v terajouloch merateľného tepla spotrebovaného na výrobu produktov alebo produkciu mechanickej energie inej ako na výrobu elektrickej energie, vykurovanie alebo chladenie v rámci hraníc zariadenia za rok;

3.

v prípade podzariadenia spojeného s referenčným štandardom paliva v terajouloch paliva na vstupe za rok;

4.

v prípade produkcie emisií z procesov v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého vypusteného za rok.

Názov produktu(-ov)

 

Kód činnosti NACE

 

Kódy PRODCOM produktu(-ov)

 

Identifikácia ako výrobca elektrickej energie

 

Historické úrovne činnosti

Podľa typu podzariadenia; vrátane v prípade podzariadenia spojeného s referenčným produktom všetkých ročných objemov produkcie, na základe ktorých bola stanovená stredná hodnota.

Výkonnosť všetkých príslušných funkcií CWT

Len pre referenčné štandardy pre rafinérie a aromatické uhľovodíky.

Údaje používané na výpočet historických úrovní činnosti

Aspoň za referenčné produkty vápno, dolomitické vápno, parné krakovanie, vodík a syntetický plyn.

Celkové emisie skleníkových plynov

Len priame emisie; len ak nie všetky emisie v zariadení pochádzajú z referenčných produktov.

Emisie skleníkových plynov z palív

Len priame emisie; len ak nie všetky emisie v zariadení pochádzajú z referenčných produktov.

Emisie skleníkových plynov z procesov

Len ak nie všetky emisie v zariadení pochádzajú z referenčných produktov.

Celkové energetické vstupy z palív v rámci zariadenia

Len ak nie všetky emisie v zariadení pochádzajú z referenčných produktov.

Energetické vstupy z palív v rámci zariadenia, nepoužívané na výrobu merateľného tepla

Len ak nie všetky emisie v zariadení pochádzajú z referenčných produktov.

Energetické vstupy z palív v rámci zariadenia, používané na výrobu merateľného tepla

Len ak nie všetky emisie v zariadení pochádzajú z referenčných produktov.

Spotrebované merateľné teplo

Len ak nie všetky emisie v zariadení pochádzajú z referenčných produktov.

Dovezené merateľné teplo

 

Emisie skleníkových plynov v súvislosti s výrobou tepla vyvezeného do súkromných domácností

 

Vyvezené merateľné teplo

Len spotrebiteľom, ktorí nie sú zahrnutí v systéme Únie, pričom sa jasne uvedie, či je spotrebiteľ súkromnou domácnosťou, alebo nie.

Elektrická energia spotrebovaná v súlade s príslušným vymedzením systémových hraníc (príloha I)

Len za podzariadenia prislúchajúce k referenčnému produktu, pri ktorom je relevantná zameniteľnosť tepla a elektrickej energie.

Vodík použitý ako palivo na výrobu monoméru vinylchloridu

Len za podzariadenia prislúchajúce k referenčnému produktu monomér vinylchloridu.


PRÍLOHA V

Parametre získavania údajov za nových účastníkov

Parameter

Poznámky

Názov produktu(-ov)

 

Kód činnosti NACE

 

Kódy PRODCOM produktu(-ov)

 

Začiatočná inštalovaná kapacita pred významným zvýšením

Len za podzariadenia, ktoré si uplatňujú nárok na významné zvýšenie kapacity.

Pridaná kapacita (v prípade významného zvýšenia)

Len za podzariadenia, ktoré si uplatňujú nárok na významné zvýšenie kapacity.

Inštalovaná kapacita po významnom zvýšení

Len za podzariadenia, ktoré si uplatňujú nárok na významné zvýšenie kapacity.

Začiatočná inštalovaná kapacita

Len za nových účastníkov, ktorí vykonávajú jednu alebo viaceré činnosti uvedené v prílohe I smernice 2003/87/ES, ktorí prvý raz dostali povolenie na emisie skleníkových plynov po 30. júni 2011 alebo prvý raz vykonávajú činnosť, ktorá je zahrnutá v systéme Spoločenstva podľa článku 24 ods. 1 alebo 2,

vyjadrená:

1.

v prípade podzariadenia spojeného s referenčným produktom v jednotke stanovenej pre príslušný produkt v prílohe I;

2.

v prípade podzariadenia spojeného s referenčným štandardom tepla v terajouloch merateľného tepla spotrebovaného na výrobu produktov alebo produkciu mechanickej energie inej ako na výrobu elektrickej energie, vykurovanie alebo chladenie v rámci hraníc zariadenia za rok;

3.

v prípade podzariadenia spojeného s referenčným štandardom paliva v terajouloch paliva na vstupe za rok;

4.

v prípade produkcie emisií z procesov v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého vypusteného za rok.

Príslušný faktor využitia kapacity (RCUF)

Za iné podzariadenia ako podzariadenia spojené s referenčným produktom.

Plánované dovezené merateľné teplo

 

Plánovaná spotreba elektrickej energie v súlade s príslušným vymedzením systémových hraníc (príloha I)

Len za podzariadenia prislúchajúce k referenčnému štandardu, pri ktorom je relevantná zameniteľnosť tepla a elektrickej energie.

Plánované využitie vodíka ako paliva na výrobu monoméru vinylchloridu

Len za podzariadenia spojené s referenčným produktom monomér vinylchloridu.

Začiatok bežnej prevádzky

Vyjadrený ako dátum.

Dátum začatia

 

Emisie skleníkových plynov

Pred začiatkom bežnej prevádzky, vyjadrené v ekvivalente ton CO2.


PRÍLOHA VI

KOEFICIENT ZABEZPEČUJÚCI PRECHODNÝ SYSTÉM VEDÚCI K ZNÍŽENIU BEZODPLATNÉHO PRIDEĽOVANIA KVÓT PODĽA ČLÁNKU 10a ODS. 11 SMERNICE 2003/87/ES

Rok

Úroveň koeficientu

2013

0,8000

2014

0,7286

2015

0,6571

2016

0,5857

2017

0,5143

2018

0,4429

2019

0,3714

2020

0,3000