ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.102.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 102

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
16. apríla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 370/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 215/2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. Európsky rozvojový fond, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2011 z 15. apríla 2011 týkajúce sa schválenia sodnej soli dimetylglycínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia spoločnosť Taminco N.V.) ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 372/2011 z 15. apríla 2011, ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2011/2012

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 373/2011 z 15. apríla 2011 týkajúce sa povolenia prípravku Clostridium butyricum FERM-BP 2789 ako kŕmnej doplnkovej látky pre menej významné (vedľajšie) druhy vtáctva okrem nosníc, odstavené ciciaky a menej významné (vedľajšie) druhy ošípaných (odstavených), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 903/2009 (držiteľ povolenia spoločnosť Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastúpená spoločnosťou Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 374/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Farina di castagne della Lunigiana (CHOP)]

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 375/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Formaggella del Luinese (CHOP)]

15

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 376/2011 z 15. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 377/2011 z 15. apríla 2011 o predajných cenách obilnín v prípade desiatej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

19

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 378/2011 z 15. apríla 2011, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. apríla 2011

21

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2011/47/EÚ z 15. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť síran hlinitý medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES ( 1 )

24

 

*

Vykonávacia smernica Komisie 2011/48/EÚ z 15. apríla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bromadiolón medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES ( 1 )

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/243/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. apríla 2011, ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Výboru regiónov

32

 

 

2011/244/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. apríla 2011, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2011) 2517]

33

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 84/2011 z 31. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska (Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011)

44

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa (Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009)

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 370/2011

z 11. apríla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 215/2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. Európsky rozvojový fond, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (1) a naposledy zmenená a doplnená v Ouagadougou, Burkina Faso 22. júna 2010 (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES (3) (ďalej len „vnútorná dohoda“), a najmä na jej článok 10 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (4),

po porade s Európskou investičnou bankou,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 (5), sa ustanovujú pravidlá pre zriadenie 10. Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „ERF“) a použitie jeho prostriedkov.

(2)

Lisabonskou zmluvou sa zriaďuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“). S cieľom zohľadniť zriadenie ESVČ bolo nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1081/2010 (7). Je nevyhnutné zmeniť a doplniť nariadenie Rady (ES) č. 215/2008, aby sa stanovil stabilný právny rámec pre použitie prostriedkov ERF a zohľadnilo zriadenie ESVČ a zmeny a doplnenia nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(3)

Podľa rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (8) má ESVČ charakter služby sui generis a na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách sa považuje za inštitúciu.

(4)

V zmluve o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že delegácie Komisie sa stanú súčasťou ESVČ ako delegácie Únie. Je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu fungovania delegácií Únie, najmä však kontinuitu a efektívnosť spravovania prostriedkov ERF prostredníctvom delegácií. Komisia by preto mala byť splnomocnená na subdelegovanie svojich právomocí v oblasti použitia prostriedkov ERF na vedúcich delegácií Únie patriacich k ESVČ ako samostatnej inštitúcii. Delegovaní povoľujúci úradníci by mali aj naďalej zodpovedať za definovanie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, zatiaľ čo vedúci delegácií Únie by mali zodpovedať za náležité zavedenie a fungovanie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, ako aj za správu finančných prostriedkov a operácií vykonávaných v rámci ich delegácií. Mali by o tom dvakrát ročne predložiť správu. Je vhodné ustanoviť možnosť zrušenia takejto delegácie v súlade s pravidlami uplatniteľnými na Komisiu.

(5)

S cieľom dodržať zásadu riadneho finančného hospodárenia by vedúci delegácií Únie, pokiaľ konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie, mali uplatňovať pravidlá Komisie a mali by mať rovnaké úlohy, povinnosti a zodpovednosť ako ktorýkoľvek iný subdelegovaný povoľujúci úradník Komisie. Na tieto účely by sa mali obracať na Komisiu ako na svoj riadiaci orgán.

(6)

ESVČ by sa na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách mala považovať za samostatnú inštitúciu, v súvislosti s absolutóriom by mala ESVČ v plnej miere podliehať postupom ustanoveným v článkoch 142, 143 a 144 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008. ESVČ by mala v plnej miere spolupracovať s inštitúciami zapojenými do postupu udeľovania absolutória a primeraným spôsobom poskytovať akékoľvek potrebné doplnkové informácie okrem iného účasťou na schôdzach príslušných orgánov. Komisia by mala v súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 zostať naďalej zodpovedná za použitie prostriedkov ERF vrátane prostriedkov ERF používaných vedúcimi delegácií Únie, ktorí sú subdelegovanými povoľujúcimi úradníkmi. Vedúci delegácií Únie by mali Komisii poskytovať potrebné informácie, aby mohla splniť svoje povinnosti. Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) by mal byť zároveň informovaný a mal by uľahčiť spoluprácu medzi delegáciami Únie a útvarmi Komisie. Keďže táto štruktúra je nová, je potrebné uplatňovať veľmi prísne ustanovenia o transparentnosti a finančnej zodpovednosti.

(7)

Účtovník Komisie bude aj naďalej zodpovedať za celé použitie prostriedkov ERF vrátane účtovných operácií súvisiacich s prostriedkami ERF, ktoré sú subdelegované na vedúcich delegácií Únie.

(8)

S cieľom zabezpečiť zosúladenie postupov a rovnaké zaobchádzanie medzi subdelegovanými povoľujúcimi úradníkmi, ktorí sú zamestnancami ESVČ, a tými, ktorí sú zamestnancami Komisie, a s cieľom zabezpečiť, aby Komisia bola riadne informovaná, osobitná komisia pre finančné nezrovnalosti zriadená v rámci Komisie by mala zodpovedať aj za riešenie nezrovnalostí v rámci ESVČ v prípadoch, keď Komisia subdelegovala vykonávacie právomoci na vedúcich delegácií Únie. Nezávisle od tohto a s cieľom zachovať previazanosť medzi zodpovednosťou za finančné hospodárenie a disciplinárnymi opatreniami, by Komisia mala byť oprávnená požiadať vysokého predstaviteľa, aby začal konanie v prípadoch, keď komisia pre finančné nezrovnalosti zistí nezrovnalosti patriace do uvedených právomocí Komisie subdelegovaných na vedúcich delegácií Únie. V takom prípade by mal vysoký predstaviteľ prijať náležité kroky v súlade so služobným poriadkom.

(9)

Aby sa zabezpečila účinná a efektívna vnútorná kontrola, mali by vedúci delegácií Únie podliehať kontrolnej právomoci vnútorného audítora Komisie, pokiaľ ide o finančné hospodárenie, ktoré im bolo subdelegované.

(10)

Aby sa zabezpečila demokratická kontrola použitia prostriedkov EFR, mali by vedúci delegácií Únie poskytnúť ubezpečenie spolu so správou obsahujúcou informácie o efektívnosti a účinnosti vnútorných riadiacich a kontrolných systémov zavedených v rámci ich delegácie, ako aj o riadení operácií, ktoré im boli subdelegované. Správy vedúcich delegácií Únie by mali byť priložené k výročnej správe o činnosti zodpovedného delegovaného povoľujúceho úradníka a mali by sa poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade.

(11)

Nariadenie Rady (ES) č. 215/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Rady (ES) č. 215/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 14 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.   Komisia vhodným spôsobom sprístupní informácie o príjemcoch finančných prostriedkov pochádzajúcich z ERF, ktoré má k dispozícii, keď použitie prostriedkov ERF centralizovane a priamo vykonávajú jej útvary alebo delegácie Únie v súlade s druhým odsekom článku 17, ako aj informácie o príjemcoch finančných prostriedkov poskytnuté subjektmi, na ktoré sa v rámci ostatných spôsobov hospodárenia delegujú úlohy spojené s použitím finančných prostriedkov.“

2.

V článku 17 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Komisia však môže delegovať svoje právomoci na použitie prostriedkov ERF na vedúcich delegácií Únie. Zároveň o tejto skutočnosti informuje vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len ‚vysoký predstaviteľ‘). Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci, uplatňujú pravidlá Komisie pre použitie prostriedkov ERF a majú rovnaké úlohy, povinnosti a zodpovednosť, ako ktorýkoľvek iný subdelegovaný povoľujúci úradník.

Komisia toto delegovanie môže zrušiť v súlade so svojimi vlastnými pravidlami.

Na účely druhého odseku prijíma vysoký predstaviteľ potrebné opatrenia s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi delegáciami Únie a útvarmi Komisie.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len ‚ESVČ‘) sa môžu dohodnúť na podrobných opatreniach, aby sa delegáciám Únie uľahčilo použitie prostriedkov stanovených v článku 6 vnútornej dohody na podporné výdavky súvisiace s ERF. Tieto opatrenia nesmú obsahovať žiadnu odchýlku od ustanovení tohto nariadenia.“

3.

V článku 25 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Ak Komisia používa prostriedky ERF centralizovane, sú úlohy spojené s ich použitím buď priamo jej útvarmi, alebo delegáciami Únie v súlade s druhým odsekom článku 17, alebo nepriamo v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku a s článkami 26 až 29.“

4.

V článku 32 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci v súlade s druhým odsekom článku 17, podliehajú Komisii ako inštitúcii zodpovednej za stanovenie, výkon, kontrolu a hodnotenie ich úloh a povinností ako subdelegovaných povoľujúcich úradníkov. Komisia zároveň o tejto skutočnosti informuje vysokého predstaviteľa.“

5.

V článku 38 druhom odseku sa dopĺňa táto veta:

„Výročné správy o činnosti delegovaných povoľujúcich úradníkov sa sprístupňujú aj Európskemu parlamentu a Rade.“

6.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 38a

1.   Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci v súlade s druhým odsekom článku 17, úzko spolupracujú s Komisiou v záujme riadneho použitia finančných prostriedkov, najmä s cieľom zabezpečiť zákonnosť a správnosť finančných transakcií, dodržiavanie zásady riadneho finančného hospodárenia pri hospodárení s finančnými prostriedkami a účinnú ochranu finančných záujmov Únie.

V záujme toho prijmú potrebné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla spochybniť zodpovedný prístup Komisie k použitiu prostriedkov ERF, ktoré im boli subdelegované, ako aj akémukoľvek konfliktu priorít, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť plnenie úloh finančného hospodárenia, ktoré im boli subdelegované.

Ak dôjde k situácii alebo ku konfliktu uvedeným v druhom pododseku, vedúci delegácií Únie o tom bezodkladne informujú príslušných generálnych riaditeľov Komisie a ESVČ. Uvedení generálni riaditelia podniknú primerané opatrenia na nápravu situácie.

2.   Ak sa vedúci delegácií Únie dostanú do situácie uvedenej v článku 37 ods. 4, predložia túto vec osobitnej komisii pre finančné nezrovnalosti zriadenej podľa článku 54 ods. 3. V prípade akejkoľvek nelegálnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informujú príslušné orgány a úrady ustanovené platnými právnymi predpismi.

3.   Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci v súlade s druhým odsekom článku 17, predkladajú správu príslušnému delegovanému povoľujúcemu úradníkovi, aby tento mohol začleniť ich správu do svojej výročnej správy o činnosti uvedenej v článku 38. Správy vedúcich delegácií Únie obsahujú informácie o efektívnosti a účinnosti vnútorných riadiacich a kontrolných systémov zavedených v rámci ich delegácie, ako aj o vykonávaní operácií, ktoré im boli subdelegované, a poskytujú ubezpečenie v zmysle článku 54 ods. 2a. Tieto správy sa prikladajú k výročnej správe o činnosti delegovaného povoľujúceho úradníka a sprístupňujú sa Európskemu parlamentu a Rade, pričom sa v prípade potreby zohľadňuje dôvernosť informácií týchto správ.

Vedúci delegácií Únie v plnej miere spolupracujú s inštitúciami zúčastňujúcimi sa na postupe udeľovania absolutória a primeraným spôsobom poskytujú akékoľvek potrebné doplňujúce informácie. V tejto súvislosti sa môže vyžadovať ich účasť na schôdzach príslušných orgánov a pomoc príslušnému delegovanému povoľujúcemu úradníkovi.

4.   Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci v súlade s druhým odsekom článku 17, reagujú na každú žiadosť príslušného delegovaného povoľujúceho úradníka, či už je to jeho vlastná žiadosť alebo ide v súvislosti s absolutóriom o žiadosť Európskeho parlamentu.

5.   Komisia zabezpečuje, aby právomoci subdelegovania nevplývali negatívne na proces udeľovania absolutória v súlade s článkami 142, 143 a 144.“

7.

V článku 39 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Účtovník Komisie aj naďalej zodpovedá za celé využitie prostriedkov ERF vrátane účtovných operácií súvisiacich s prostriedkami ERF, ktoré sú subdelegované na vedúcich delegácií Únie.“

8.

Článok 54 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladá sa tento odsek:

„2a.   V prípade subdelegovania na vedúcich delegácií Únie príslušný delegovaný povoľujúci úradník zodpovedá za definovanie zavedených vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, za ich efektívnosť a účinnosť. Vedúci delegácií Únie zodpovedajú za náležité zavedenie a fungovanie týchto systémov v súlade s pokynmi príslušného delegovaného povoľujúceho úradníka, ako aj za správu finančných prostriedkov a operácií vykonávaných v rámci delegácie Únie, za ktorú sú zodpovední. Predtým, ako sa ujmú svojich funkcií, musia v súlade s článkom 37 ods. 3 absolvovať špecifické vzdelávacie kurzy o úlohách a povinnostiach povoľujúcich úradníkov a použití prostriedkov ERF.

Vedúci delegácií Únie predkladajú správu o plnení svojich povinností podľa prvého pododseku tohto odseku a v zmysle článku 38a ods. 3.

Vedúci delegácií Únie každoročne predkladajú príslušnému delegovanému povoľujúcemu úradníkovi ubezpečenie týkajúce sa vnútorných riadiacich a kontrolných systémov zavedených v rámci ich delegácie, ako aj riadenia operácií, ktoré im boli subdelegované, a ich výsledkov s cieľom umožniť povoľujúcemu úradníkovi vypracovať jeho vyhlásenie o vierohodnosti, ako sa ustanovuje v článku 38.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci v súlade s druhým odsekom článku 17, v prípadoch uvedených v odseku 3 tohto článku je na konanie príslušná osobitná komisia pre finančné nezrovnalosti zriadená Komisiou podľa odseku 3.

Ak komisia zistí systemické problémy, pošle správu s odporúčaniami povoľujúcemu úradníkovi, vysokému predstaviteľovi a delegovanému povoľujúcemu úradníkovi za predpokladu, že delegovaný povoľujúci úradník nie je zúčastnenou osobou, ako aj vnútornému audítorovi.

Na základe stanoviska komisie pre finančné nezrovnalosti môže Komisia požiadať vysokého predstaviteľa, aby ako menovací orgán začal konanie voči subdelegovaným povoľujúcim úradníkom, ktoré má za následok disciplinárne opatrenie alebo povinnosť zaplatiť náhradu, ak sa nezrovnalosti týkajú právomocí Komisie, ktoré im boli subdelegované. V takomto prípade vysoký predstaviteľ prijme náležité kroky v súlade so služobným poriadkom s cieľom vykonať rozhodnutia o disciplinárnom opatrení a/alebo zaplatení náhrady na základe odporúčania Komisie.

Členské štáty poskytujú Únii plnú podporu pri uplatňovaní akýchkoľvek nárokov podľa článku 22 služobného poriadku voči takým dočasným zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje článok 2 písm. e) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.“

9.

V článku 89 sa dopĺňa tento odsek:

„Na účely vnútorného auditu ESVČ vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci v súlade s druhým odsekom článku 17, podliehajú kontrolnej právomoci vnútorného audítora Komisie, pokiaľ ide o finančné hospodárenie, ktoré im bolo subdelegované.“

10.

Vkadá sa tento odsek:

„Článok 144a

ESVČ v plnej miere podlieha postupom ustanoveným v článkoch 142, 143 a 144. ESVČ v plnej miere spolupracuje s inštitúciami zúčastňujúcimi sa na postupe udeľovania absolutória a primeraným spôsobom poskytuje akékoľvek potrebné doplňujúce informácie, okrem iného účasťou na schôdzach príslušných orgánov.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 11. apríla 2011

Za Radu

predseda

PINTÉR S.


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ C 66, 1.3.2011, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1081/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 311, 26.11.2010, s. 9).

(8)  Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 371/2011

z 15. apríla 2011

týkajúce sa schválenia sodnej soli dimetylglycínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia spoločnosť Taminco N.V.)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o schválenie sodnej soli dimetylglycínu. K uvedenej žiadosti boli pripojené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia sodnej soli dimetylglycínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku zo 7. decembra 2010 (2) dospel k záveru, že sodná soľ dimetylglycínu nemá v rámci navrhovaných podmienok používania nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie spotrebiteľov, ani na životné prostredie, a že táto doplnková látka má potenciál významne vylepšiť prírastok telesnej hmotnosti, ako aj pomer medzi prírastkom a kŕmením u kurčiat na výkrm. Úrad je toho názoru, že nie sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh. Potvrdil aj správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Európskej únie zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia sodnej soli dimetylglycínu vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie tohto prípravku malo povoliť tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s vlhkosťou 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie zootechnických parametrov)

4d4

Taminco N.V.

sodná soľ dimetylglycínu

 

Zloženie doplnkovej látky:

sodná soľ dimetylglycínu s čistotou najmenej 97 %.

 

Účinná látka:

N,N-dimetylaminooctan sodný

C4H8NO2Na, vytvorený prostredníctvom chemickej syntézy.

 

Analytické metódy  (1):

Na stanovenie účinnej látky v doplnkovej látke a premixoch: kvapalinová chromatografia (HPLC) s detekciou diódového poľa (DAD), detekcia pri vlnovej dĺžke 193 nm.

Na stanovenie účinnej látky v krmivách: plynová chromatografia (GC) použitím predkolónovej derivatizácie a detekcie plameňovo–ionizačným detektorom (FID).

kurčatá na výkrm

 

1 000

1.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa používajú okuliare a rukavice.

2.

Minimálna odporúčaná dávka: 1 000 mg/kg kompletného krmiva s vlhkosťou 12 %.

6. mája 2021


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Európskej únie pre kŕmne doplnkové látky: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 372/2011

z 15. apríla 2011,

ktorým sa stanovuje obmedzenie množstva cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2011/2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 61 prvý odsek písm. d) v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 61 prvým odsekom písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa množstvo vyrobeného cukru alebo izoglukózy presahujúce kvótu uvedenú v článku 56 uvedeného nariadenia môže vyviezť len v rámci obmedzenia množstva, ktoré je potrebné stanoviť.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 951/2006 (2) sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre vývoz mimo kvóty, najmä pokiaľ ide o vydávanie vývozných povolení. Obmedzenie množstva by sa však malo stanoviť na každý hospodársky rok vzhľadom na možné príležitosti na vývozných trhoch.

(3)

Pre niektorých výrobcov cukru a izoglukózy v Únii predstavuje vývoz z Únie dôležitú súčasť ich hospodárskej činnosti a už si mimo Únie vytvorili tradičné trhy. Vývoz cukru a izoglukózy na tieto trhy by mohol byť z hospodárskeho hľadiska rentabilný aj bez poskytovania vývozných náhrad. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť obmedzenie množstva cukru a izoglukózy na vývoz mimo kvóty, aby dotknutí výrobcovia v EÚ mohli pokračovať v zásobovaní svojich tradičných trhov.

(4)

Na hospodársky rok 2011/2012 sa odhaduje, že stanovenie obmedzenia množstva na 650 000 ton v ekvivalente bieleho cukru v prípade vývozu cukru mimo kvóty a na 50 000 ton sušiny v prípade izoglukózy mimo kvóty by zodpovedalo dopytu na trhu.

(5)

Ceny cukru na svetových trhoch sú od októbra 2010 konštantne vysoké a z predpovedí cien na svetových trhoch na základe futuritných trhov v Londýne a New Yorku vyplýva, že zostanú vysoké počas celého roka 2011 a dlhšie. Z tohto dôvodu nie je jednoduché mať solídne odhady množstiev, ktoré by sa v konečnom dôsledku doviezli do Únie. Zo skúseností získaných v hospodárskom roku 2010/2011 vyplýva, že určité množstvá cukru mimo kvóty sa museli uvoľniť na vnútornom trhu, aby sa zabezpečila primeraná dodávka na trhu Únie. Preto je vhodné, aby sa vývoz mimo kvóty umožnil od 1. januára 2012, pretože dovtedy budú k dispozícii jednoznačnejšie informácie o skutočnej situácii dodávok v Únii.

(6)

Vývoz cukru z Únie do určitých blízkych miest určenia a tretích krajín, ktoré poskytujú výrobkom z Únie preferenčný dovozný režim, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Vzhľadom na neexistenciu vhodných nástrojov vzájomnej pomoci pri riešení nezrovnalostí a s cieľom minimalizovať riziko podvodu a predchádzať akémukoľvek zneužitiu súvisiacemu s opätovným dovozom alebo spätným uvedením cukru alebo izoglukózy mimo kvóty do Únie by sa niektoré blízke miesta určenia mali vylúčiť zo zoznamu oprávnených miest určenia.

(7)

Vzhľadom na svoj charakter izoglukóza predstavuje nižšie odhadované riziko možného podvodu, a preto nie je potrebné obmedziť oprávnené miesta určenia pre vývoz izoglukózy mimo kvóty.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Stanovenie obmedzenia množstva cukru na vývoz mimo kvóty

1.   Na hospodársky rok 2011/2012 od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012 sa podľa článku 61 prvého odseku písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 obmedzenie množstva bieleho cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 99, na vývoz mimo kvóty bez nároku na náhradu stanovuje vo výške 650 000 ton.

2.   Vývoz v rámci obmedzenia množstva stanoveného v odseku 1 sa povoľuje pre všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), San Maríno, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (3), Čierna Hora, Albánsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov, ktoré netvoria súčasť colného územia Únie: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú moc;

c)

európskych území, za vonkajšie vzťahy ktorých zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Únie: Gibraltár.

Článok 2

Stanovenie obmedzenia množstva izoglukózy na vývoz mimo kvóty

1.   Na hospodársky rok 2011/2012 od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2012 sa podľa článku 61 prvého odseku písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 obmedzenie množstva izoglukózy, na ktorú sa vzťahujú číselné znaky KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30, na vývoz mimo kvóty bez nároku na náhradu stanovuje vo výške 50 000 ton sušiny.

2.   Vývoz výrobkov uvedených v odseku 1 sa povolí iba v prípade, že spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Jeho účinnosť končí 30. septembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ako aj Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 373/2011

z 15. apríla 2011

týkajúce sa povolenia prípravku Clostridium butyricum FERM-BP 2789 ako kŕmnej doplnkovej látky pre menej významné (vedľajšie) druhy vtáctva okrem nosníc, odstavené ciciaky a menej významné (vedľajšie) druhy ošípaných (odstavených), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 903/2009 (držiteľ povolenia spoločnosť Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastúpená spoločnosťou Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok na použitie vo výžive zvierat, podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení, ako aj možnosť zmeny povolenia kŕmnej doplnkovej látky na základe žiadosti držiteľa povolenia a stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(2)

Prípravok Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) bol schválený ako kŕmna doplnková látka na obdobie desiatich rokov na použitie v prípade kurčiat na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 903/2009 (2).

(3)

Žiadateľ požiadal o zmenu označenia kmeňa z Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) na Clostridium butyricum FERM-BP 2789, ako aj o zmenu názvu zástupcu držiteľa povolenia z Mitsui & Co. Deutschland GmbH na Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. a v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 aj o povolenie nového použitia tejto doplnkovej látky v prípade menej významných (vedľajších) druhov vtáctva (okrem nosníc), odstavených ciciakov a menej významných (vedľajších) druhov odstavených ošípaných, pričom požiadal o zaradenie príslušnej doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003, ako aj relevantné údaje na podporu žiadosti.

(5)

Úrad vo svojom stanovisku z 8. decembra 2010 (3) dospel k záveru, že prípravok Clostridium butyricum FERM-BP 2789 uvedený v prílohe nemá v rámci navrhovaných podmienok používania nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie a že táto doplnková látka má potenciál zlepšovať hmotnostný prírastok a efektívnosť konverzie krmiva v prípade cieľových druhov. Úrad takisto dospel k záveru, že predchádzajúce označenie kmeňa nie je vhodné na účely jednoznačnej identifikácie produkčného kmeňa a z toho dôvodu vyjadril svoju podporu, pokiaľ ide o želanie žiadateľa zmeniť toto označenie na Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Úrad dospel k záveru, že kompatibilita bola preukázaná v prípade ďalších dvoch kokcidiostatík. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Potvrdil aj správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Európskej únie zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Navrhovaná zmena podmienok povolenia týkajúca sa názvu zástupcu držiteľa povolenia je výlučne administratívnou záležitosťou a nie je potrebné znovu posudzovať príslušné prídavné látky. Úrad bol so žiadosťou oboznámený.

(7)

Z posúdenia prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(8)

Nariadenie (ES) č. 903/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

(9)

Keďže zmeny podmienok povolenia nesúvisia s bezpečnostnými dôvodmi, je vhodné povoliť prechodné obdobie na spotrebovanie existujúcich zásob premixov a kŕmnych zmesí.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, patriaci do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

V nariadení (ES) č. 903/2009 sa slová „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)“ a slová „Mitsui & Co. Deutschland GmbH“ nahrádzajú slovami „Clostridium butyricum FERM-BP 2789“ a slovami „Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U“.

V odseku 2 stĺpca „Iné ustanovenia“ prílohy k nariadeniu (ES) č. 903/2009 sa pridávajú slová „monenzín sodný alebo lasalocid“.

Článok 3

Krmivo obsahujúce Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) označené v súlade s nariadením (ES) č. 903/2009 sa môže naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania zásob.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom svojom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 256, 29.9.2009, s. 26.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(1):1951.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1830

Spoločnosť Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastúpená spoločnosťou Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.

Clostridium butyricum

FERM BP-2789

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok Clostridium butyricum BP-2789 s obsahom minimálne 5 × 108 CFU/g doplnkovej látky v pevnom stave

 

Charakteristika účinnej látky

Clostridium butyricum FERM BP-2789

 

Analytická metóda  (1)

 

Kvantifikácia: metóda kultivácie na agare založená na norme ISO 15213.

 

Identifikácia: metóda gélovej elektroforézy s pulzným poľom (PFGE).

Menej významné (vedľajšie) druhy vtáctva (okrem nosníc)

5 × 108 CFU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Môže sa používať v krmive obsahujúcom povolené kokcidiostatiká: monenzín sodný, diklaruzil, maduramycín amónny, robenidín, narazín, narazín/nikarbazín, semduramicín, dekochinát, salinomycín sodný alebo lasalocíd sodný.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa musí používať ochranná dýchacia maska.

6. mája 2021

Ciciaky (odstavené)a menej významné (vedľajšie) druhy ošípaných (odstavených)

2,5 × 108 CFU


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Európskej únie pre kŕmne doplnkové látky: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 374/2011

z 11. apríla 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Farina di castagne della Lunigiana (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Farina di castagne della Lunigiana“ do registra, ktorú predložilo Taliansko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 220, 14.8.2010, s. 14.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

TALIANSKO

Farina di castagne della Lunigiana (CHOP)


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 375/2011

z 11. apríla 2011,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Formaggella del Luinese (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Formaggella del Luinese“ do registra, ktorú predložilo Taliansko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 220, 14.8.2010, s. 18.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3.   Syry

TALIANSKO

Formaggella del Luinese (CHOP)


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 376/2011

z 15. apríla 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. apríla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

EG

74,4

JO

78,3

MA

54,5

TN

64,0

TR

92,2

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

152,2

TR

141,9

ZZ

147,1

0709 90 70

MA

82,8

TR

111,5

ZA

13,0

ZZ

69,1

0805 10 20

EG

57,8

IL

74,3

MA

48,4

TN

53,5

TR

72,7

ZZ

61,3

0805 50 10

EG

53,5

TR

52,8

ZZ

53,2

0808 10 80

AR

80,2

BR

81,6

CA

114,9

CL

86,9

CN

113,5

MK

47,7

NZ

110,1

US

120,5

UY

57,7

ZA

81,5

ZZ

89,5

0808 20 50

AR

89,6

CL

108,4

CN

70,7

ZA

85,8

ZZ

88,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 377/2011

z 15. apríla 2011

o predajných cenách obilnín v prípade desiatej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. f) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1017/2010 (2) sa začal predaj obilnín prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (3).

(2)

V súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 a článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1017/2010 v nadväznosti na ponuky prijaté v prípade jednotlivých výziev na predloženie ponuky Komisia musí v prípade každej obilniny a každého členského štátu stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo sa musí rozhodnúť nestanoviť minimálnu predajnú cenu.

(3)

Na základe ponúk prijatých v prípade desiatej jednotlivej výzvy na predloženie ponúk sa rozhodlo, že v prípade určitých obilnín a určitých členských štátov by sa minimálna predajná cena mala stanoviť a v prípade iných obilnín a iných členských štátov by sa žiadna minimálna predajná cena nemala stanoviť.

(4)

S cieľom vyslať trhu rýchly signál a zaistiť účinné riadenie opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade desiatej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj obilnín v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010, vzhľadom na ktorú sa lehota na predloženie ponuky skončila 13. apríla 2011, rozhodnutia o predajnej cene v prípade obilnín a členských štátov sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Rozhodnutia o predaji

(EUR/tona)

Členský štát

Minimálna predajná cena

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Kukurica

Číselný znak KN 1001 90

Číselný znak KN 1003 00

Číselný znak KN 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Írsko

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Fínsko

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

Nestanovila sa žiadna minimálna predajná cena (všetky ponuky sa zamietli).

°

Žiadne ponuky.

X

Žiadne obilniny na predaj nie sú k dispozícii.

#

Neuplatňuje sa.


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 378/2011

z 15. apríla 2011,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. apríla 2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. apríla 2011 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 16. apríla 2011 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. apríla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 16. apríla 2011

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

0,00

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori alebo Čiernom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

1.4.2011-14.4.2011

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

253,38

208,52

Cena FOB USA

238,83

228,83

208,83

162,14

Prémia – Záliv

14,64

Prémia – Veľké jazerá

74,16

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady za prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

17,88 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

49,29 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].


SMERNICE

16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/24


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2011/47/EÚ

z 15. apríla 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť síran hlinitý medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1) , a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a stanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Uvedený zoznam zahŕňal síran hlinitý.

(2)

V súlade s článkom 24e nariadenia (ES) č. 2229/2004 oznamovateľ stiahol svoje podporné stanovisko, pokiaľ ide o zaradenie príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do dvoch mesiacov od doručenia návrhu hodnotiacej správy. Následne sa v súvislosti s nezaradením síranu hlinitého prijalo rozhodnutie Komisie 2008/941/ES z 8. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky (4).

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS podal pôvodný oznamovateľ (ďalej len „žiadateľ“) novú žiadosť o uplatnenie zrýchleného postupu podľa článkov 14 až 19 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadny a zrýchlený postup v rámci hodnotenia účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do jej prílohy I (5).

(4)

Žiadosť bola predložená Holandsku, ktoré bolo nariadením (ES) č. 2229/2004 určené za spravodajský členský štát. Časová lehota na zrýchlený postup bola dodržaná. Špecifikácia účinnej látky a odporúčané spôsoby použitia sa zhodujú s tými, ktoré boli predmetom rozhodnutia 2008/941/ES. Uvedená žiadosť tiež spĺňa ostatné vecné a procedurálne požiadavky uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 33/2008.

(5)

Holandsko vyhodnotilo dodatočné údaje, ktoré predložil žiadateľ, a vypracovalo doplňujúcu správu. 9. marca 2010 so správou oboznámilo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiu. Úrad postúpil doplňujúcu správu na pripomienkovanie ostatným členským štátom a žiadateľovi a prijaté pripomienky zaslal Komisii. V súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 33/2008 a na žiadosť Komisie úrad 28. októbra 2010 predložil Komisii svoj záver o sírane hlinitom (6). Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy, doplňujúcu správu a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 11. marca 2011 ju sfinalizovali vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa síranu hlinitého.

(6)

Z rôznych vykonaných preskúmaní vyplýva, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú síran hlinitý, vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné zaradiť síran hlinitý do prílohy I, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch sa povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, môžu udeľovať v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(7)

Bez toho, aby bol dotknutý tento záver, je vhodné získať ďalšie informácie k určitým špecifickým bodom. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. Preto je vhodné požadovať, aby žiadateľ predložil potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu vo forme vhodných analytických údajov.

(8)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú zo zaradenia.

(9)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom síranu hlinitého, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek stanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín na každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(10)

Zo skúseností s predchádzajúcimi zaradeniami účinných látok posudzovaných v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (7), do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(11)

Je preto vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Rozhodnutie 2008/941/ES sa týka nezaradenia síranu hlinitého a odobrania povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku do 31. decembra 2011. Z prílohy k uvedenému rozhodnutiu je preto potrebné vypustiť riadok týkajúci sa síranu hlinitého.

(13)

Preto je vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie 2008/941/ES.

(14)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

V prílohe k rozhodnutiu 2008/941/ES sa vypúšťa riadok týkajúci sa síranu hlinitého.

Článok 3

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. novembra 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. decembra 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

1.   V prípade potreby členské štáty do 30. novembra 2011 zmenia a doplnia alebo odoberú v súlade so smernicou 91/414/EHS povolenia na výrobky na ochranu rastlín obsahujúce účinnú látku síran hlinitý.

Do uvedeného dátumu overia najmä to, či sú podmienky uvedené v prílohe I k uvedenej smernici týkajúce sa síranu hlinitého splnené, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B položky týkajúcej sa uvedenej účinnej látky, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo má k nej prístup v súlade s podmienkami článku 13 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty najneskôr do 31. mája 2011 prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom síranu hlinitého ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, a to v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a s prihliadnutím na časť B položky týkajúcej sa síranu hlinitého v prílohe I k uvedenej smernici. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po určení uvedeného členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom síranu hlinitého ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. mája 2015 alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom síranu hlinitého ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia alebo odoberú povolenie do 31. mája 2015 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu alebo odobranie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý z týchto dátumov bude neskôr.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Záver z partnerského preskúmania účinnej látky síran hlinitý z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2010, 8(11):1889. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. K dispozícii na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňa tento záznam:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„351

síran hlinitý

č. CAS: 10043-01-3

č.. CIPAC nie je k dispozícii

síran hlinitý

970 g/kg

1. júna 2011

31. mája 2021

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie vo vnútorných priestoroch ako baktericíd pre okrasné rastliny po zbere.

ČASŤ B

Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery z revíznej správy o sírane hlinitom, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Príslušné členské štáty si vyžiadajú predloženie potvrdzujúcich informácií, pokiaľ ide o špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu vo forme vhodných analytických údajov.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ poskytol takéto informácie Komisii do 1. decembra 2011.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/28


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2011/48/EÚ

z 15. apríla 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bromadiolón medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2008/941/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a stanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňal bromadiolón.

(2)

V súlade s článkom 24e nariadenia (ES) č. 2229/2004 oznamovateľ stiahol svoje podporné stanovisko, pokiaľ ide o zaradenie príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, do dvoch mesiacov od doručenia návrhu hodnotiacej správy. Následne sa v súvislosti s nezaradením bromadiolónu prijalo rozhodnutie Komisie 2008/941/ES z 8. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky (4).

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS podal pôvodný oznamovateľ (ďalej len „žiadateľ“) novú žiadosť o uplatnenie zrýchleného postupu podľa článkov 14 až 19 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (5).

(4)

Žiadosť bola predložená Švédsku, ktoré bolo nariadením (ES) č. 2229/2004 určené za spravodajský členský štát. Časová lehota na zrýchlený postup bola dodržaná. Špecifikácia účinnej látky a odporúčané spôsoby použitia sa zhodujú s tými, ktoré boli predmetom rozhodnutia 2008/941/ES. Uvedená žiadosť tiež spĺňa ostatné vecné a procedurálne požiadavky uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 33/2008.

(5)

Švédsko vyhodnotilo dodatočné údaje, ktoré predložil žiadateľ, a vypracovalo doplňujúcu správu. Dňa 4. decembra 2009 so správou oboznámilo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiu. Úrad postúpil doplňujúcu správu na pripomienkovanie ostatným členským štátom a žiadateľovi a prijaté pripomienky zaslal Komisii. V súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 33/2008 a na žiadosť Komisie úrad 15. septembra 2010 predložil Komisii svoj záver o bromadiolóne (6) . Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy, doplňujúcu správu a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a 11. marca 2011 ju sfinalizovali vo forme revíznej správy Komisie týkajúcej sa bromadiolónu.

(6)

Z rôznych vykonaných preskúmaní vyplýva, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú bromadiolón, vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné zaradiť bromadiolón do prílohy I, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch sa povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, môžu udeľovať v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(7)

Bez toho, aby bol dotknutý tento záver, je vhodné získať ďalšie informácie o určitých špecifických bodoch. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa stanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. Preto je vhodné požadovať, aby žiadateľ predložil potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o špecifikáciu komerčne vyrábaného technického materiálu (vo forme vhodných analytických údajov), relevantnosť nečistôt, stanovenie bromadiolónu vo vode, účinnosť navrhovaných opatrení na zmiernenie rizika pre vtáky a necieľové cicavce a posúdenie vystavenia podzemných vôd vzhľadom na metabolity.

(8)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú zo zaradenia.

(9)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom bromadiolónu, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek stanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(10)

Zo skúseností s predchádzajúcimi zaradeniami účinných látok posudzovaných v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (7), do prílohy I k smernici 91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(11)

Je preto vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Rozhodnutie 2008/941/ES sa týka nezaradenia bromadiolónu a odobratia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku do 31. decembra 2011. Z prílohy k uvedenému rozhodnutiu je preto potrebné vypustiť riadok týkajúci sa bromadiolónu.

(13)

Preto je vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie 2008/941/ES.

(14)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

V prílohe k rozhodnutiu 2008/941/ES sa vypúšťa riadok týkajúci sa bromadiolónu.

Článok 3

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. novembra 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. decembra 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 30. novembra 2011 zmenia alebo odoberú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom bromadiolónu ako účinnej látky.

Do uvedeného dátumu overia najmä to, či sú podmienky uvedené v prílohe I k uvedenej smernici týkajúce sa bromadiolónu splnené, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B položky týkajúcej sa uvedenej účinnej látky, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo má k nej prístup v súlade s podmienkami článku 13 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty najneskôr do 31. mája 2011 prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom bromadiolónu ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, a to v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a s prihliadnutím na časť B položky týkajúcej sa bromadiolónu v prílohe I k uvedenej smernici. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po určení uvedeného členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom bromadiolónu ako jedinej účinnej látky podľa potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. mája 2015 alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom bromadiolónu ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. mája 2015 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane neskôr.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského preskúmania účinnej látky bromadiolón z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. EFSA Journal 2010, 8(10):1783. [44 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. K dispozícii na internetovej stránke: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňa tento záznam:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„352

bromadiolón

č. CAS: 28772-56-7

č. CIPAC: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxykumarín

≥ 970 g/kg

1. júna 2011

31. mája 2021

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako rodenticíd vo forme predpripravených návnad umiestnených do dier vyhĺbených hlodavcami.

Nominálna koncentrácia účinnej látky v prípravkoch na ochranu rastlín nepresahuje 50 mg/kg.

Povolenia sa vydávajú len na použitie pre profesionálnych používateľov.

ČASŤ B

Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery z revíznej správy o bromadiolóne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 11. marca 2011 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty:

venujú osobitnú pozornosť bezpečnosti odborného personálu aplikujúceho prípravok a zabezpečujú, aby podmienky používania zahŕňali v prípade potreby používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,

venujú osobitnú pozornosť riziku primárnej a sekundárnej otravy vtákov a necieľových cicavcov.

Podmienky povolenia zahŕňajú v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie potvrdzujúcich informácií o:

a)

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu, a to vo forme vhodných analytických údajov;

b)

relevantnosti nečistôt;

c)

stanovení bromadiolónu vo vode s medzou kvantifikácie 0,01 μg/l;

d)

účinnosti navrhovaných opatrení na zníženie rizika pre vtáky a necieľové cicavce;

e)

posúdení vystavenia podzemných vôd vzhľadom na metabolity.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ poskytol Komisii potvrdzujúce údaje a informácie uvedené v písmenách a), b) a c) do 30. novembra 2011 a informácie uvedené v písmenách d) a e) do 31. mája 2013.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


ROZHODNUTIA

16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/32


ROZHODNUTIE RADY

z 11. apríla 2011,

ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Výboru regiónov

(2011/243/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh talianskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Riccarda VENTREHO sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za člena Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, opätovne vymenúva:

pán Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte Verna (zmena mandátu).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 11. apríla 2011

Za Radu

predseda

PINTÉR S.


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. apríla 2011,

ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

[oznámené pod číslom K(2011) 2517]

(Iba znenie v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku je autentické)

(2011/244/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), a najmä na jeho článok 31,

po porade s Výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

Podľa článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1258/1999 a článku 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005 má Komisia vykonať potrebné overenia, oznámiť členským štátom výsledky týchto overení, zohľadniť pripomienky členských štátov, otvoriť dvojstranné rokovania v záujme dosiahnutia dohody s príslušnými členskými štátmi a formálne im oznámiť závery, ku ktorým dospela.

(2)

Členské štáty mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Túto možnosť v niektorých prípadoch využili a Komisia preskúmala správy vydané po ukončení uvedeného konania.

(3)

Podľa nariadení (ES) č. 1258/1999 a (ES) č. 1290/2005 sa môžu financovať iba poľnohospodárske výdavky, ktoré sa vynaložili spôsobom, pri ktorom sa neporušili pravidlá Európskej únie.

(4)

Z vykonaných overení, bilaterálnych rozhovorov a zmierovacích konaní vyplynulo, že časť výdavkov vykázaných členskými štátmi nespĺňa túto požiadavku, a teda sa nemôže financovať v rámci Záručnej sekcie EPZF a EPFRV.

(5)

Je potrebné uviesť sumy, v prípade ktorých nebol uznaný nárok na financovanie v rámci Záručnej sekcie EPUZF, EPZF a EPFRV. Tieto sumy nesúvisia s výdavkami, ktoré sa vynaložili viac ako dvadsaťštyri mesiacov predtým, ako Komisia písomne oznámila členským štátom výsledky overení.

(6)

V súvislosti s prípadmi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia oznámila členským štátom v súhrnnej správe vyhodnotenie súm, ktoré treba vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s pravidlami Európskej únie.

(7)

Toto rozhodnutie sa nedotýka finančných dôsledkov, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora vo veciach prejednávaných k 31. decembru 2010 a týkajúcich sa otázok, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výdavky akreditovaných platobných agentúr členských štátov uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu a vykázané v rámci záručnej sekcie EPUZF, v rámci EPZF alebo v rámci EPFRV sú vylúčené z financovania Európskou úniou z dôvodu ich nesúladu s pravidlami Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike, Dánskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Helénskej republike, Holandskému kráľovstvu, Portugalskej republike, Rumunsku, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu a Talianskej republike.

V Bruseli 15. apríla 2011

Za Komisiu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.


PRÍLOHA

ČŠ

Opatrenie

Rozpočtový rok

Odôvodnenie

Druh

%

Mena

Čiastka

Zníženia

Finančný dosah

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 6701

BG

Neviazaná priama pomoc

2009

Nedostatky pri fungovaní LPIS-GIS

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

-20 848 236,79

0,00

-20 848 236,79

 

 

 

 

 

SPOLU (BG)

EUR

-20 848 236,79

0,00

-20 848 236,79

DK

Ovocie a zelenina – operačné programy

2007

Nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

DKK

-36 186,06

0,00

-36 186,06

DK

Ovocie a zelenina – operačné programy

2008

Nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNE SADZBY

2,00

EUR

-58 609,25

0,00

-58 609,25

DK

Sušené krmivo

2005

Nedodržanie minimálneho percentuálneho podielu dodatočných kontrol hospodárskych subjektov, ktorým bolo dodané sušené krmivo a nedodržanie lehoty na predloženie ročných štatistík

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

DKK

-81 519,23

0,00

-81 519,23

DK

Sušené krmivo

2006

Nedodržanie minimálneho percentuálneho podielu dodatočných kontrol hospodárskych subjektov, ktorým bolo dodané sušené krmivo a nedodržanie lehoty na predloženie ročných štatistík

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

DKK

- 384 358,59

0,00

- 384 358,59

DK

Sušené krmivo (2007+)

2007

Nedodržanie minimálneho percentuálneho podielu dodatočných kontrol hospodárskych subjektov, ktorým bolo dodané sušené krmivo a nedodržanie lehoty na predloženie ročných štatistík

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

DKK

- 376 720,62

0,00

- 376 720,62

DK

Sušené krmivo (2007+)

2008

Nedodržanie minimálneho percentuálneho podielu dodatočných kontrol hospodárskych subjektov, ktorým bolo dodané sušené krmivo a nedodržanie lehoty na predloženie ročných štatistík

Paušálna SADZBA

2,00

DKK

-54 280,43

0,00

-54 280,43

 

 

 

 

 

SPOLU (DK)

EUR

-58 609,25

0,00

-58 609,25

 

 

 

 

 

SPOLU (DK)

DKK

- 933 064,93

0,00

- 933 064,93

ES

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2004

Neskoré začatie kontrol na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

EUR

-1 559 059,12

0,00

-1 559 059,12

ES

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2004

Nedostatky kontroly na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-13 753,33

0,00

-13 753,33

ES

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2004

Nedostatky kontroly na mieste - nedostatočná alebo neprimeraná kvalita kontroly - neprimeraná kontrola

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-1 401 451,46

0,00

-1 401 451,46

ES

Prémie na mäso – ovčie a kozie mäso

2005

Neskoré začatie kontrol na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

EUR

-1 652 652,30

0,00

-1 652 652,30

ES

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2005

Nedostatky kontroly na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-14 080,18

0,00

-14 080,18

ES

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2005

Nedostatky kontroly na mieste - nedostatočná alebo neprimeraná kvalita kontroly - neprimeraná kontrola

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-1 421 329,38

0,00

-1 421 329,38

ES

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2006

Nedostatky kontroly na mieste - nedostatočná alebo neprimeraná kvalita kontroly - neprimeraná kontrola

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-1 379 600,32

-4 082,25

-1 375 518,07

ES

Ovocie a zelenina – operačné programy

2006

Nedostatky v ekologickom obalovom hospodárstve

JEDNORAZOVO

 

EUR

-2 672 816,95

0,00

-2 672 816,95

ES

Ovocie a zelenina – operačné programy

2007

Nedostatky v ekologickom obalovom hospodárstve

JEDNORAZOVO

 

EUR

-16 985 313,14

0,00

-16 985 313,14

ES

Ovocie a zelenina – operačné programy

2008

Nedostatky v ekologickom obalovom hospodárstve

JEDNORAZOVO

 

EUR

-17 594 421,01

0,00

-17 594 421,01

ES

Prémie na mäso – hovädzie mäso

2006

Nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

EUR

- 187 589,74

0,00

- 187 589,74

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2003

Nedostatky pri kontrolách výnosov

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

EUR

-21 570,64

0,00

-21 570,64

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2003

Nesprávne technické tolerancie vedúce k nedodržaniu požiadaviek GIS na olivy v prvom roku uplatňovania

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-4 462,77

0,00

-4 462,77

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2004

Oprava paušálnej opravy na jednorazovú opravu

JEDNORAZOVO

 

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2004

Nedostatky pri kontrolách výnosov

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

EUR

-16 844 579,61

0,00

-16 844 579,61

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2004

Nesprávny výpočet sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 230 671,00

0,00

-5 230 671,00

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2004

Nesprávne technické tolerancie vedúce k nedodržaniu požiadaviek GIS na olivy v prvom roku uplatňovania

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-5 678 034,36

0,00

-5 678 034,36

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2005

Oprava paušálnej opravy na jednorazovú opravu

JEDNORAZOVO

 

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2005

Nedostatky pri kontrolách výnosov

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

EUR

-19 830 448,92

0,00

-19 830 448,92

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2005

Nesprávny výpočet sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 923 380,00

0,00

-3 923 380,00

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2005

Nesprávne technické tolerancie vedúce k nedodržaniu požiadaviek GIS na olivy v prvom roku uplatňovania

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-89 880,78

0,00

-89 880,78

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2006

Oprava paušálnej opravy na jednorazovú opravu

JEDNORAZOVO

 

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2006

Nedostatky pri kontrolách výnosov

PAUŠÁLNA SADZBA

2,00

EUR

-19 030 403,00

0,00

-19 030 403,00

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2006

Nesprávny výpočet sankcií

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 553 003,00

0,00

- 553 003,00

ES

Olivový olej - pomoc na výrobu

2006

Nesprávne technické tolerancie vedúce k nedodržaniu požiadaviek GIS na olivy v prvom roku uplatňovania

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-10 623,55

0,00

-10 623,55

 

 

 

 

 

SPOLU (ES)

EUR

- 115 843 350,82

-4 082,25

- 115 839 268,57

FR

Priame platby

2007

Nedostatky v administratívnych postupoch

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 724 823,68

0,00

- 724 823,68

FR

Priama neviazaná pomoc (režim jednotnej platby - RJP)

2008

Nedostatky v administratívnych postupoch

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 872 782,68

0,00

- 872 782,68

FR

Neviazaná priama pomoc

2009

Nedostatky v administratívnych postupoch

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 727 988,33

0,00

- 727 988,33

 

 

 

 

 

SPOLU (FR)

EUR

-2 325 594,69

0,00

-2 325 594,69

GB

Vývozné náhrady - ostatné

2006

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 339,41

0,00

- 339,41

GB

Vývozné náhrady - neuvedené v prílohe I

2006

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-1 551,62

0,00

-1 551,62

GB

Vývozné náhrady - Cukor a izoglukóza

2006

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-2 957,78

0,00

-2 957,78

GB

Vývozné náhrady - ostatné

2007

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 224,14

0,00

- 224,14

GB

Vývozné náhrady - neuvedené v prílohe I

2007

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-1 024,64

0,00

-1 024,64

GB

Vývozné náhrady - Cukor a izoglukóza

2007

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-1 953,22

0,00

-1 953,22

GB

Vývozné náhrady - Cukor a izoglukóza

2008

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 153,04

0,00

- 153,04

GB

Vývozné náhrady - ostatné

2008

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-17,57

0,00

-17,57

GB

Vývozné náhrady - neuvedené v prílohe I

2008

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-80,28

0,00

-80,28

GB

Vývozné náhrady - Cukor a izoglukóza

2009

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-7,57

0,00

-7,57

GB

Vývozné náhrady - ostatné

2009

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-0,87

0,00

-0,87

GB

Vývozné náhrady - neuvedené v prílohe I

2009

Nedostatky v postupe pri certifikácii výstupu

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-3,97

0,00

-3,97

GB

Ovocie a zelenina – operačné programy

2006

Nedostatky v kľúčových kontrolách pri uznávaní a v operačných programoch

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 508 223,82

0,00

- 508 223,82

GB

Ovocie a zelenina – operačné programy

2006

Nedostatky v kľúčových kontrolách pri uznávaní a v operačných programoch

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 171 594,78

0,00

-6 171 594,78

GB

Ovocie a zelenina – operačné programy

2007

Nedostatky v kľúčových kontrolách pri uznávaní a v operačných programoch

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 999 359,83

0,00

- 999 359,83

GB

Ovocie a zelenina – operačné programy

2007

Nedostatky v kľúčových kontrolách pri uznávaní a v operačných programoch

JEDNORAZOVO

 

EUR

-12 135 684,18

0,00

-12 135 684,18

GB

Ovocie a zelenina – operačné programy

2008

Nedostatky v kľúčových kontrolách pri uznávaní a v operačných programoch

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 589 732,17

0,00

-6 589 732,17

GB

Ovocie a zelenina – operačné programy

2008

Nedostatky v kľúčových kontrolách pri uznávaní a v operačných programoch

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 542 656,97

0,00

- 542 656,97

GB

Výnimočné podporné opatrenia

2009

Náklady na výnosy a dopravu neoprávnene vyplácané z rozpočtu EÚ, žiadosti o financovanie EÚ aj za uhynuté zvieratá

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 284 317,36

0,00

- 284 317,36

 

 

 

 

 

SPOLU (GB)

EUR

-27 239 883,22

0,00

-27 239 883,22

GR

Dodatočné sumy pomoci

2008

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-3 685 863,71

0,00

-3 685 863,71

GR

Ostatná priama pomoc - cukor - iná ako vývozné náhrady

2008

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 130 504,79

0,00

- 130 504,79

GR

Ostatná priama pomoc - priame platby

2008

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-1 497 576,86

0,00

-1 497 576,86

GR

Ostatná priama pomoc - bavlna

2008

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-9 155 093,09

0,00

-9 155 093,09

GR

Ostatná priama pomoc - článok 69 nariadenia 1782/2003 - okrem ovčieho mäsa a hovädzieho mäsa

2008

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-3 310 395,31

0,00

-3 310 395,31

GR

Neviazaná priama pomoc (režim jednotnej platby - RJP)

2008

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-91 632 386,41

0,00

-91 632 386,41

GR

Ostatná priama pomoc

2009

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Ostatná priama pomoc - článok 69 nariadenia 1782/2003 - okrem ovčieho mäsa a hovädzieho mäsa

2009

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Dodatočné sumy pomoci

2009

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Neviazaná priama pomoc

2009

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 810 049,67

0,00

- 810 049,67

GR

Olivový olej - pomoc na výrobu

2004

Nedostatky pri kontrole lisovní a GIS pri pestovaní olív

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

- 193 490,20

0,00

- 193 490,20

GR

Olivový olej - pomoc na výrobu (2007+)

2005

Nedostatky pri kontrole lisovní a GIS pri pestovaní olív

PAUŠÁLNA SADZBA

15,00

EUR

- 283 443,46

0,00

- 283 443,46

GR

Olivový olej - pomoc na výrobu (2007+)

2005

Nedostatky pri kontrole lisovní a GIS pri pestovaní olív

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

-43 471 909,07

0,00

-43 471 909,07

GR

Olivový olej - pomoc na výrobu (2007+)

2006

Nedostatky pri kontrole lisovní a GIS pri pestovaní olív

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

- 447 353,51

0,00

- 447 353,51

GR

Olivový olej - pomoc na výrobu (2007+)

2006

Nedostatky pri kontrole lisovní a GIS pri pestovaní olív

PAUŠÁLNA SADZBA

15,00

EUR

-89 134 155,41

- 215 120,80

-88 919 034,62

GR

Olivový olej - financovanie GIS

2004

Neoprávnené výdavky týkajúce sa činností vykonávaných po 31. októbri 2003

JEDNORAZOVO

 

EUR

-3 437 468,51

0,00

-3 437 468,51

GR

Olivový olej - financovanie GIS

2006

Neoprávnené výdavky týkajúce sa činností vykonávaných po 31. októbri 2003

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 263 620,00

0,00

- 263 620,00

 

 

 

 

 

SPOLU (GR)

EUR

- 247 443 305,60

- 215 120,80

- 247 228 184,80

IT

Verejné skladovanie - cukor

2005

Zaúčtovanie cukru prijatého v roku 2005, s ktorým sa fyzicky nehýbalo

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 797 560,00

0,00

- 797 560,00

IT

Verejné skladovanie – cukor

2006

35% nárast nákladov na skladovanie

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

- 171 418,00

0,00

- 171 418,00

IT

Verejné skladovanie – cukor

2006

Neskoré inventárne kontroly

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 781 044,00

0,00

- 781 044,00

IT

Verejné skladovanie – cukor

2007

35% nárast nákladov na skladovanie

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

- 182 006,00

0,00

- 182 006,00

IT

Verejné skladovanie – cukor

2008

35% nárast nákladov na skladovanie

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

- 111 062,00

0,00

- 111 062,00

IT

Verejné skladovanie – cukor

2009

35% nárast nákladov na skladovanie

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

-34 547,00

0,00

-34 547,00

 

 

 

 

 

SPOLU (IT)

EUR

-2 077 637,00

0,00

-2 077 637,00

NL

Ovocie a zelenina – operačné programy

2006

Neoprávnené výdavky pri tlačení na obaly a výdavky organizácie výrobcov pri decentralizácii marketingu

JEDNORAZOVO

 

EUR

-5 166 882,80

0,00

-5 166 882,80

NL

Ovocie a zelenina – operačné programy

2007

Neoprávnené výdavky pri tlačení na obaly a výdavky organizácie výrobcov pri decentralizácii marketingu

JEDNORAZOVO

 

EUR

-10 543 404,52

0,00

-10 543 404,52

NL

Ovocie a zelenina – operačné programy

2008

Neoprávnené výdavky pri tlačení na obaly a výdavky organizácie výrobcov pri decentralizácii marketingu

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 981 120,47

0,00

-6 981 120,47

 

 

 

 

 

SPOLU (NL)

EUR

-22 691 407,79

0,00

-22 691 407,79

PT

Ostatná priama pomoc - hovädzie mäso

2007

Nedostatky konštatované vo fungovaní IT systému

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 415 669,10

0,00

- 415 669,10

PT

Ostatná priama pomoc - hovädzie mäso

2008

Nedostatky konštatované vo fungovaní IT systému

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 304 813,73

0,00

- 304 813,73

 

 

 

 

 

SPOLU (PT)

EUR

- 720 482,83

0,00

- 720 482,83

RO

Ostatná priama pomoc - Energetické plodiny

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

-6 694,99

0,00

-6 694,99

RO

Ostatná priama pomoc - Energetické plodiny

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 108 740,61

0,00

- 108 740,61

RO

Ostatná priama pomoc

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-52 831,05

0,00

-52 831,05

RO

Neviazaná priama pomoc

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

- 489 527,30

0,00

- 489 527,30

RO

Neviazaná priama pomoc

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-38 620 445,36

0,00

-38 620 445,36

 

 

 

 

 

SPOLU (RO)

EUR

-39 278 239,32

0,00

-39 278 239,32

 

 

 

 

 

SPOLU (6701)

EUR

- 478 526 747,31

- 219 203,05

- 478 307 544,26

 

 

 

 

 

SPOLU (6701)

DKK

- 933 064,93

0,00

- 933 064,93

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 6711

BG

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Os 2 (2007-2013)

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

-1 204 509,85

0,00

-1 204 509,85

BG

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Doplnok priamych platieb (2007-2013)

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS a kontroly na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-2 490 360,23

0,00

-2 490 360,23

 

 

 

 

 

SPOLU (BG)

EUR

-3 694 870,08

0,00

-3 694 870,08

GR

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Os 2 (2007-2013)

2007

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-3 154 596,63

0,00

-3 154 596,63

GR

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Os 2 (2007-2013)

2008

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

-8 414 084,26

0,00

-8 414 084,26

GR

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Os 2 (2007-2013)

2009

Nesprávne informácie v LPIS/GIS a nedostatky pri kontrolách na mieste

PAUŠÁLNA SADZBA

5,00

EUR

- 597 155,10

0,00

- 597 155,10

 

 

 

 

 

SPOLU (GR)

EUR

-12 165 835,99

0,00

-12 165 835,99

RO

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Os 2 (2007-2013)

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

-7 246 383,51

0,00

-7 246 383,51

RO

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Os 2 (2007-2013)

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-10 512 529,35

0,00

-10 512 529,35

RO

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Os 2 (2007-2013)

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

- 877 717,21

0,00

- 877 717,21

RO

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Doplnok priamych platieb (2007-2013)

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

PAUŠÁLNA SADZBA

10,00

EUR

-10 975 412,09

0,00

-10 975 412,09

RO

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Doplnok priamych platieb (2007-2013)

2009

Nedostatky vo fungovaní LPIS-GIS pri kontrolách na mieste / v teréne po administratívnych krížových kontrolách

JEDNORAZOVO

 

EUR

-6 008 420,75

0,00

-6 008 420,75

 

 

 

 

 

SPOLU (RO)

EUR

-35 620 462,91

0,00

-35 620 462,91

 

 

 

 

 

SPOLU (6711)

EUR

-51 481 168,98

0,00

-51 481 168,98

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA 05070107

DE

Nezrovnalosti

2009

Úhrada týkajúca sa prípadov nezrovnalostí

JEDNORAZOVO

 

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

SPOLU (DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

 

 

 

 

 

SPOLU (05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76


Korigendá

16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/44


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) č. 84/2011 z 31. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska

( Úradný vestník Európskej únie L 28 z 2. februára 2011 )

V obsahu a na strane 17 názov znie takto:

namiesto:

má byť:


16.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 102/44


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa

( Úradný vestník Európskej únie L 254 z 26. septembra 2009 )

Na strane 92 v prílohe III časti C:

namiesto:

„—

:

po nemecky

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380“

má byť:

„—

:

po nemecky

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380“.