ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.090.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 90

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
6. apríla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/213/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. marca 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o vedeckej a technickej spolupráci

1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o vedeckej a technickej spolupráci

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 327/2011 z 30. marca 2011, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 328/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide štatistiku o príčinách smrti ( 1 )

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 329/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/214/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II až IV k smernici Rady 2009/158/ES o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2011) 2068]  ( 1 )

27

 

 

2011/215/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2011, ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o prekladanie zásielok výrobkov určených na dovoz do Únie alebo do tretích krajín vo vstupnom mieste hraničnej kontroly [oznámené pod číslom K(2011) 2067]  ( 1 )

50

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2011/216/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami č. 1/2011 z 31. marca 2011, pokiaľ ide o úpravu prílohy 3 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/1


ROZHODNUTIE RADY

z 9. marca 2011

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o vedeckej a technickej spolupráci

(2011/213/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 186 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Komisia rokovala v mene Európskeho spoločenstva o dohode o vedeckej a technickej spolupráci s vládou Japonska.

(2)

Uvedenú dohodu podpísali zástupcovia zmluvných strán 30. novembra 2009 v Bruseli s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(3)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4)

Dohoda by sa mala uzavrieť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o vedeckej a technickej spolupráci.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia prijme pozíciu, ktorú má Únia prijať v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 6 ods. 1 dohody s prihliadnutím na zmeny a doplnenia dohody podľa článku 13 ods. 5 dohody.

Článok 3

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie stanovené v článku 13 ods. 1 dohody a pre vládu Japonska urobí toho oznámenie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na ‚Európske spoločenstvo‘ v texte dohody sa preto tam, kde je to vhodné, považujú za odkazy na ‚Európsku úniu‘.“

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 9. marca 2011

Za Radu

predseda

CSÉFALVAY Z.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o vedeckej a technickej spolupráci

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

VLÁDA JAPONSKA,

ŽELAJÚC SI ďalšie prehlbovanie blízkych a priateľských vzťahov medzi Japonskom a Spoločenstvom a súc si vedomí rýchleho rozvoja vedeckých poznatkov a ich pozitívneho vplyvu pri posilňovaní bilaterálnej a medzinárodnej spolupráce,

ŽELAJÚC SI rozšíriť rozsah vedeckej a technickej spolupráce vo viacerých oblastiach spoločného záujmu prostredníctvom vytvorenia produktívneho partnerstva, ktoré bude slúžiť na mierové účely a prinášať obojstranný prospech,

SÚC PRESVEDČENÍ, že takáto spolupráca a uplatňovanie jej výsledkov prispeje k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Japonska a Spoločenstva,

ŽELAJÚC SI zriadiť formálny rámec na realizáciu celkových činností spolupráce, ktorým sa posilní spolupráca medzi zmluvnými stranami v oblasti vedy a techniky,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Zmluvné strany podporujú, rozvíjajú a uľahčujú činnosti spolupráce v rámci tejto dohody v oblasti vedy a techniky na mierové účely.

2.   Činnosti spolupráce v rámci tejto dohody sa vykonávajú na základe týchto zásad:

a)

obojstranných a rovnocenných príspevkov a výhod;

b)

recipročného prístupu k programom, projektom a prostriedkom v oblasti výskumu a vývoja pre hosťujúcich výskumných pracovníkov;

c)

včasnej výmeny informácií, ktoré môžu mať vplyv na činnosti spolupráce v rámci tejto dohody;

d)

posilňovania znalostnej spoločnosti v prospech hospodárskeho a sociálneho rozvoja Japonska a Spoločenstva.

Článok 2

1.   Činnosti spolupráce v rámci tejto dohody zahŕňajú priame činnosti spolupráce a nepriame činnosti spolupráce.

2.   Na účely tejto dohody:

a)

pojem „zmluvné strany“ znamená vládu Japonska a Spoločenstvo;

b)

pojem „priame činnosti spolupráce“ znamená činnosti spolupráce medzi zmluvnými stranami alebo ich agentúrami;

c)

pojem „nepriame činnosti spolupráce“ znamená činnosti spolupráce medzi subjektmi Japonska a Spoločenstva, ktoré sa vykonávajú v rámci programov a projektov výskumu a vývoja;

d)

pojem „programy a projekty výskumu a vývoja“ znamená rámcový program pre výskum a technologický vývoj prevádzkovaný Spoločenstvom alebo programy a projekty s konkurenčným systémom financovania prevádzkované vládou Japonska, jeho agentúrami alebo oficiálnymi inštitúciami;

e)

pojem „subjekty“ znamená:

i)

pokiaľ ide o Japonsko, ktoréhokoľvek občana Japonska alebo ktorúkoľvek právnickú osobu zriadenú podľa vnútroštátnych zákonov Japonska a

ii)

pokiaľ ide o Spoločenstvo, ktoréhokoľvek občana členských štátov Spoločenstva alebo ktorúkoľvek právnickú osobu zriadenú podľa vnútroštátnych zákonov členských štátov Spoločenstva alebo podľa právnych predpisov Spoločenstva;

f)

pojem „agentúry“ znamená:

i)

pokiaľ ide o Japonsko, vládne agentúry Japonska a

ii)

pokiaľ ide o Spoločenstvo, Európsku komisiu;

g)

pojem „oficiálne inštitúcie“ znamená oficiálne inštitúcie, ktorých rozpočet a prevádzkové plány schvaľujú príslušné ministerstvá vlády Japonska a ktorých programy a projekty výskumu a vývoja s konkurenčným systémom financovania sú s ich súhlasom zahrnuté do programov a projektov v oblasti nepriamych činností spolupráce;

h)

pojem „práva duševného vlastníctva“ má význam vymedzený pre pojem „duševné vlastníctvo“ uvedený v článku 2 Dohovoru o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, uzatvoreného v Štokholme 14. júla 1967.

Článok 3

1.   Formy priamych činností spolupráce môžu zahŕňať:

a)

rozličné druhy stretnutí, ako napríklad stretnutia odborníkov, s cieľom diskutovať a vymieňať si informácie o vedeckých a technických aspektoch všeobecných alebo špecializovaných otázok a identifikovať projekty a programy výskumu a vývoja, ktoré možno realizovať na základe spolupráce k vzájomnému prospechu;

b)

výmenu informácií o činnostiach, politikách, praxi, zákonoch a právnych predpisoch v oblasti výskumu a vývoja;

c)

návštevy a výmenné pobyty vedeckých pracovníkov, technického personálu alebo iných odborníkov na všeobecné alebo špecializované otázky;

d)

vykonávanie akýchkoľvek iných foriem činností spolupráce, ktoré prípadne určil a navrhol a o ktorých rozhodol spoločný výbor pre vedeckú a technickú spoluprácu uvedený v článku 6 tejto dohody.

2.   Každý subjekt jednej zo zmluvných strán sa na účel rozvíjania nepriamych činností spolupráce môže zúčastniť na programoch a projektoch výskumu a vývoja prevádzkovaných druhou zmluvnou stranou, jej agentúrami alebo oficiálnymi inštitúciami, a to v súlade so zákonmi a právnymi predpismi druhej zmluvnej strany a pri dodržaní podmienok uvedených v prílohách I a II k tejto dohode.

Článok 4

O podrobnostiach a postupoch v rámci každej činnosti spolupráce podľa tejto dohody môžu rozhodovať zmluvné strany, ich agentúry alebo oficiálne inštitúcie podieľajúce sa na takejto činnosti spolupráce.

Článok 5

Vzhľadom na priame činnosti spolupráce v rámci tejto dohody môže každá zmluvná strana alebo jej agentúry so súhlasom druhej zmluvnej strany alebo jej agentúr povoliť v prípade potreby účasť výskumných pracovníkov a organizácií zo všetkých sektorov výskumného centra vrátane súkromného sektora.

Článok 6

1.   V záujme účinného vykonávania tejto dohody zriaďujú zmluvné strany spoločný výbor pre vedeckú a technickú spoluprácu (ďalej len „spoločný výbor“). Spoločnému výboru spoločne predsedajú úradníci ministerstva zahraničných vecí Japonska a Európskej komisie.

2.   Úlohou spoločného výboru je:

a)

zabezpečovať výmenu informácií a názorov o politických otázkach v oblasti vedy a techniky;

b)

určovať a navrhovať činnosti spolupráce v rámci tejto dohody a rozhodovať o nich;

c)

prehodnocovať dosiahnuté výsledky činností spolupráce v rámci tejto dohody a diskutovať o nich;

d)

poskytovať zmluvným stranám poradenstvo a podporu vzhľadom na vykonávanie tejto dohody;

e)

pravidelne prehodnocovať recipročný prístup k programom a projektom výskumu a vývoja, ako aj opatrenia týkajúce sa hosťujúcich výskumných pracovníkov, a preskúmavať konkrétne opatrenia na zlepšenie tohto prístupu a na zabezpečenie účinného uplatňovania zásady recipročného prístupu uvedenej v článku 1 tejto dohody.

3.   Rozhodnutia spoločného výboru sa prijímajú na základe vzájomnej dohody.

4.   Termíny zasadnutí spoločného výboru sa stanovujú na základe vzájomnej dohody a zasadnutia sa konajú, pokiaľ možno, aspoň raz za dva roky.

5.   Pokiaľ sa nerozhodne inak, vláda Japonska a Spoločenstvo sa pri organizácii zasadnutí spoločného výboru striedajú.

6.   Náklady na cestovanie a ubytovanie účastníkov súvisiace so zasadnutím spoločného výboru bude znášať zmluvná strana, ktorej sa náklady týkajú. Akékoľvek iné náklady súvisiace so zasadnutím spoločného výboru bude znášať organizujúca zmluvná strana.

7.   Spoločný výbor prijíma svoj vlastný vnútorný rokovací poriadok.

8.   V prípade, ak spoločný výbor nezasadá, môže prijímať rozhodnutia diplomatickou cestou.

Článok 7

Vykonávanie tejto dohody závisí od dostupnosti vhodných finančných zdrojov a podlieha platným zákonom a iným právnym predpisom každej zmluvnej strany.

Článok 8

1.   Každá zo zmluvných strán môže bežným spôsobom a v súlade s bežnými postupmi zúčastnených agentúr sprístupniť verejnosti vedecké a technické informácie, ktoré nie sú chráneným vlastníctvom a ktoré vyplývajú z priamych činností spolupráce.

2.   S právami duševného vlastníctva a nezverejnenými informáciami vyplývajúcimi z činností spolupráce v rámci tejto dohody, zavedenými počas realizácie týchto činností alebo získanými ich prostredníctvom, sa zaobchádza v súlade s ustanoveniami prílohy II k tejto dohode.

Článok 9

Každá zmluvná strana sa v rámci svojich zákonov a právnych predpisov čo najväčšmi usiluje zabezpečiť pre subjekty vykonávajúce činnosti spolupráce v rámci tejto dohody všetky možné prostriedky s cieľom uľahčiť voľný pohyb a pobyt výskumných pracovníkov zapojených do týchto činností spolupráce, ako aj uľahčiť vstup materiálov, údajov alebo zariadení určených na použitie v týchto činnostiach spolupráce na svoje územie a ich výstup zo svojho územia.

Článok 10

Ustanovenia tejto dohody sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z platných a budúcich dohôd o spolupráci medzi zmluvnými stranami alebo medzi vládou Japonska a vládou ktoréhokoľvek členského štátu Spoločenstva.

Článok 11

Všetky otázky alebo spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody sa riešia vzájomnou konzultáciou medzi zmluvnými stranami.

Článok 12

Prílohy I a II k tejto dohode sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 13

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si strany vymenia diplomatické nóty, v ktorých sa navzájom informujú, že ich vnútorné postupy potrebné na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť, boli ukončené.

2.   Obdobie platnosti je päť rokov a dohoda ostane v platnosti aj naďalej, pokiaľ ju nevypovie jedna zo strán na konci obdobia prvých piatich rokov alebo kedykoľvek potom prostredníctvom písomného oznámenia o úmysle vypovedať túto dohodu, zaslaného druhej zmluvnej strane aspoň šesť mesiacov pred ukončením jej platnosti.

3.   Vypovedanie tejto dohody nemá vplyv na vykonávanie činností spolupráce začatých v rámci tejto dohody a ešte neukončených v čase jej vypovedania, ani na osobitné práva a povinnosti, ktoré vznikli v súlade s prílohou II k tejto dohode.

4.   Každá zmluvná strana môže raz za päť rokov hodnotiť vplyv tejto dohody a činnosti vykonávané na jej základe a v takomto prípade informuje o výsledkoch tohto hodnotenia druhú zmluvnú stranu. Každá zmluvná strana sa bude usilovať čo najviac uľahčiť hodnotenie vykonávané druhou zmluvnou stranou.

5.   Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán prostredníctvom vzájomnej výmeny diplomatických nót. Pokiaľ sa nerozhodne inak, zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť za rovnakých podmienok, ako sa uvádza v odseku 1.

Táto dohoda a prílohy I a II k tejto dohode sú vypracované v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom holandskom írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, pol’skom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a japonskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické. V prípade rozdielneho výkladu majú anglické a japonské znenie prednosť pred ostatnými zneniami.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne poverení na tento účel Európskym spoločenstvom a vládou Japonska, podpísali túto dohodu.

V Bruseli tridsiateho novembra 2009

Za Európske spoločenstvo

Image

Za vládu Japonska

Image

PRÍLOHA I

PODMIENKY ÚČASTI SUBJEKTOV NA PROGRAMOCH A PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA

I.

Keď zmluvná strana, jej agentúry alebo oficiálne inštitúcie uzavrú v rámci tejto dohody zmluvu týkajúcu sa programov a projektov výskumu a vývoja so subjektom druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana sa v prípade, že ju o to požiadajú, vynasnaží poskytnúť všetku primeranú a praktickú pomoc, ktorá môže byť potrebná alebo užitočná pre prvú zmluvnú stranu, jej agentúry alebo oficiálne inštitúcie s cieľom uľahčiť bezproblémové vykonávanie takejto zmluvy.

II.

Subjekty Japonska sa môžu zúčastniť na rámcovom programe pre výskum a technologický vývoj prevádzkovanom Spoločenstvom. Takáto účasť subjektov Japonska podlieha pravidlám účasti, šírenia a vykonávania rámcového programu.

III.

Subjekty Spoločenstva sa môžu zúčastniť na programoch a projektoch výskumu a vývoja s konkurenčným systémom financovania prevádzkovaných vládou Japonska, jeho agentúrami alebo oficiálnymi inštitúciami v oblastiach vedy a techniky, ktoré sú podobné oblastiam rámcového programu pre výskum a technologický vývoj. Takáto účasť subjektov Spoločenstva podlieha zákonom a právnym predpisom Japonska a príslušným pravidlám účasti, šírenia a vykonávania konkrétneho programu alebo projektu.

PRÍLOHA II

NEZVEREJNENÉ INFORMÁCIE A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

I.   Práva duševného vlastníctva zmluvných strán v priamych činnostiach spolupráce

1.

Na práva duševného vlastníctva (s výnimkou autorských a súvisiacich práv uvedených v odseku 3) vyplývajúce z priamych činností spolupráce sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

Práva duševného vlastníctva vlastní zmluvná strana alebo jej agentúry, ktoré duševné vlastníctvo vytvárajú. Keď bolo duševné vlastníctvo vytvorené spoločne, zmluvné strany alebo ich agentúry uskutočňujú konzultácie, aby sa dohodli na vlastníctve práv duševného vlastníctva alebo na ich rozdelení, pričom zohľadňujú príslušný podiel práce zmluvných strán alebo ich agentúr.

b)

Zmluvná strana alebo jej agentúry, ktoré sú vlastníkom práv duševného vlastníctva, udeľujú druhej zmluvnej strane alebo jej agentúram povolenie na používanie takýchto práv na účely vykonávania akejkoľvek priamej činnosti spolupráce, ak je to nevyhnutné s cieľom umožniť druhej zmluvnej strane alebo jej agentúram vykonávať svoju vlastnú prácu v rámci konkrétneho projektu podľa tejto dohody. V prípade patentov a funkčných vzorov sa toto povolenie udeľuje bezplatne. Udelenie povolenia na používanie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva podľa tohto pododseku podlieha príslušným zákonom a právnym predpisom každej zmluvnej strany a podmienkam, na ktorých sa majú dohodnúť zmluvné strany alebo ich agentúry pred začatím projektu.

2.

Zmluvná strana alebo jej agentúry, ktoré sú vlastníkom práv duševného vlastníctva zavedených počas vykonávania priamych činností spolupráce, udeľujú druhej zmluvnej strane alebo jej agentúram povolenie na používanie takýchto práv na účely vykonávania akejkoľvek priamej činnosti spolupráce, ak je to nevyhnutné s cieľom umožniť druhej zmluvnej strane alebo jej agentúram vykonávať svoju vlastnú prácu v rámci konkrétneho projektu podľa tejto dohody. Udelenie povolenia na používanie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva podľa tohto odseku podlieha príslušným zákonom a právnym predpisom každej zmluvnej strany a podmienkam, na ktorých sa majú dohodnúť zmluvné strany alebo ich agentúry pred začatím projektu.

3.

Na autorské a súvisiace práva zmluvných strán alebo ich agentúr sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

Keď jedna zo zmluvných strán alebo jej agentúry uverejňujú v časopisoch, článkoch, správach, knihách, na videopáskach a digitálnych pamäťových zariadeniach vedecké a technické údaje, informácie a výsledky vyplývajúce z priamych činností spolupráce, táto zmluvná strana vynaloží všetko úsilie, aby pre druhú zmluvnú stranu získala bezvýhradné, neodvolateľné a bezplatné povolenie na preklad, kopírovanie, spracovanie, prenos a verejnú distribúciu takýchto prác vo všetkých krajinách, v ktorých existuje ochrana autorských práv.

b)

Vo všetkých verejne distribuovaných exemplároch prác chránených autorskými právami podľa ustanovení písmena a) sa uvádza(-jú) meno(-á) autora(-ov) práce, pokiaľ autor výslovne uvedenie svojho mena neodmietol. Musí sa v nich takisto jasne a zreteľne uvádzať poďakovanie za spoluprácu a vzájomnú podporu zmluvných strán.

II.   Nezverejnené informácie pri priamych činnostiach spolupráce

Na nezverejnené informácie zmluvných strán alebo ich agentúr sa vzťahujú tieto pravidlá:

1.

Keď jedna zmluvná strana oznamuje druhej zmluvnej strane alebo jej agentúram informácie potrebné na vykonávanie priamych činností spolupráce, každá zmluvná strana identifikuje tie informácie, ktoré si želá nezverejniť.

2.

Zmluvná strana alebo jej agentúry prijímajúce nezverejnené informácie môžu na vlastnú zodpovednosť oznámiť takéto nezverejnené informácie svojim agentúram alebo subjektom, ktoré tvoria súčasť agentúry alebo sú nimi zamestnané, ak je to potrebné s cieľom umožniť týmto agentúram alebo subjektom vykonávať svoju vlastnú prácu v rámci konkrétneho projektu podľa tejto dohody.

3.

S predchádzajúcim písomným súhlasom zmluvnej strany alebo jej agentúr, ktoré poskytli nezverejnené informácie, môže druhá zmluvná strana alebo jej agentúry šíriť takéto nezverejnené informácie v rozsahu väčšom, ako je povolené v odseku 2. Zmluvné strany alebo ich agentúry vzájomne spolupracujú pri vypracovávaní postupov potrebných na účely žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas na takéto šírenie vo väčšom rozsahu a na účely jeho získania a každá zmluvná strana poskytne takýto súhlas v rozsahu povolenom jej zákonmi a právnymi predpismi.

4.

Informácie získané zo seminárov, iných stretnutí, v dôsledku pridelenia pracovníkov a využívania prostriedkov zabezpečených v rámci tejto dohody zostávajú dôverné, ak bol príjemca takýchto nezverejnených alebo iných dôverných alebo tajných informácií upozornený na dôvernú povahu oznámených informácií v čase, keď mu boli oznámené v súlade s odsekom 1, a s týmito informáciami sa nakladá podľa odsekov 2 a 3.

5.

Ak jedna zo zmluvných strán zistí, že nie je schopná, alebo ak možno odôvodnene očakávať, že nebude schopná dodržiavať obmedzenia a podmienky šírenia informácií uvedené v odsekoch 2, 3 a 4, bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu. Zmluvné strany sa potom dohodnú na ďalšom vhodnom postupe.

III.   Práva duševného vlastníctva subjektov v nepriamych činnostiach spolupráce

Každá zmluvná strana zabezpečuje, aby práva duševného vlastníctva subjektov druhej zmluvnej strany zúčastnenej na programoch a projektoch výskumu a vývoja prevádzkovaných prvou zmluvnou stranou, jej agentúrami alebo oficiálnymi inštitúciami, ako aj súvisiace práva a povinnosti vyplývajúce z takejto účasti boli v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi záväznými pre vládu Japonska a Spoločenstvo alebo pre všetky jeho členské štáty, vrátane Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva uvedenej v prílohe 1C k Dohode z Marakešu o založení Svetovej obchodnej organizácie, ako aj vrátane Parížskeho aktu z 24. júla 1971 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel a Štokholmského aktu zo 14. júla 1967 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.


NARIADENIA

6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 327/2011

z 30. marca 2011,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2009/125/ES má Komisia stanoviť požiadavky na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktoré predstavujú významný objem obchodu a predaja, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 smernice 2009/125/ES sa ustanovuje, že v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a kritériami ustanovenými v článku 15 ods. 2, ako aj po porade s konzultačným fórom zavedie Komisia vo vhodných prípadoch vykonávacie opatrenia pre výrobky, ktorých súčasťou sú elektromotorové systémy.

(3)

Ventilátory poháňané motorom s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 500 kW sú dôležitou súčasťou rôznych výrobkov na zaobchádzanie s plynmi. Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť elektromotorov sa ustanovili nariadením Komisie (ES) č. 640/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov (2), vrátane elektromotorov s pohonom s premenlivými otáčkami. Uplatňujú sa takisto na tie motory, ktoré sú súčasťou systémov, v ktorých sú motory kombinované s ventilátormi. Mnoho ventilátorov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa však používa v kombinácii s motormi, na ktoré sa nariadenie (ES) č. 640/2009 nevzťahuje.

(4)

Celková spotreba elektrickej energie ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW je 344 TWh ročne, čo sa v prípade, že súčasné trhové trendy pretrvajú, zvýši v roku 2020 na 560 TWh. Potenciál nákladovo efektívneho zlepšenia dosahovaného prostredníctvom konštrukčného riešenia bude v roku 2020 približne 34 TWh ročne, čo zodpovedá emisiám 16 Mt CO2. Z toho vyplýva, že ventilátory s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 500 kW predstavujú výrobok, v prípade ktorého by sa mali ustanoviť požiadavky na ekodizajn.

(5)

Mnohé ventilátory sú integrované do iných výrobkov bez toho, aby sa na trh umiestňovali samostatne alebo aby sa uvádzali do prevádzky v zmysle článku 5 smernice 2009/125/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (3). Na to, aby ventilátory s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 500 kW, ktoré sú súčasťou iných výrobkov, vo väčšej miere dosiahli potenciál nákladovo efektívnych úspor energie a aby sa uľahčilo presadzovanie tohto opatrenia, uvedené ventilátory by mali takisto podliehať ustanoveniam tohto nariadenia.

(6)

Mnoho ventilátorov je súčasťou ventilačných systémov inštalovaných v budovách. Pokiaľ ide o tieto ventilačné systémy, vnútroštátnymi právnymi predpismi vypracovanými na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (4) sa môžu ustanoviť prísnejšie požiadavky na ich energetickú účinnosť, pričom pokiaľ ide o účinnosť ventilátorov, použijú sa metódy výpočtu a merania vymedzené v tomto nariadení.

(7)

Komisia uskutočnila prípravnú štúdiu, v ktorej sa analyzovali technické, environmentálne a ekonomické aspekty ventilátorov. Táto štúdia vznikla v spolupráci so zainteresovanými subjektmi a stranami z Únie a tretích krajín a jej výsledky sa sprístupnili verejnosti. Ďalšou prácou a konzultáciami sa potvrdilo, že uvedený rozsah by sa mohol ďalej rozšíriť pod podmienkou, že sa pre konkrétne použitia, v prípade ktorých by tieto požiadavky neboli vhodné, ustanovili výnimky.

(8)

V uvedenej prípravnej štúdii sa potvrdilo, že ventilátory poháňané motorom s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 500 kW sa umiestňujú na trh Únie vo veľkých množstvách, pričom najvýznamnejším environmentálnym aspektom všetkých fáz ich životného cyklu je spotreba energie počas fázy samotného používania.

(9)

V tejto prípravnej štúdii sa uvádza, že spotreba elektrickej energie vo fáze používania je jediným významným parametrom ekodizajnu, ktorý sa vzťahuje na konštrukčné riešenie výrobku, ako sa uvádza v smernici 2009/125/ES.

(10)

Zlepšenie energetickej účinnosti ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW by sa mohlo dosiahnuť uplatnením existujúcich nechránených a nákladovo efektívnych technológií, ktorými sa môžu znížiť celkové kombinované náklady na ich kúpu a prevádzku.

(11)

Ustanovením požiadaviek na ekodizajn by sa v celej Únii mali zosúladiť požiadavky na energetickú účinnosť ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW, a tým prispieť k fungovaniu vnútorného trhu a k zlepšeniu environmentálneho profilu týchto výrobkov.

(12)

Malé ventilátory, ktoré sú (nepriamo) poháňané motorom s elektrickým príkonom v rozsahu od 125 W do 3 kW a ktoré majú v prvom rade iné funkcie, nepatria do uvedeného rozsahu pôsobnosti. Napríklad malý ventilátor slúžiaci na chladenie elektromotora v reťazovej píle nepatrí do uvedeného rozsahu pôsobnosti, hoci elektrický príkon samotného motora reťazovej píly (ktorý poháňa aj ventilátor) je viac ako 125 W.

(13)

Výrobcom by sa mal poskytnúť primeraný čas na prepracovanie konštrukčného riešenia výrobkov a prispôsobenie výrobných liniek. Toto načasovanie by sa malo uskutočniť tak, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na dodávky ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW a aby sa zohľadnil dosah na náklady výrobcov, najmä malých a stredných podnikov, pri súčasnom zabezpečení včasného dosiahnutia cieľov tohto nariadenia.

(14)

Revíziu tohto nariadenia očakávame najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Pokiaľ Komisia získa dôkazy, ktoré to odôvodňujú, postup revízie možno začať skôr. Revíziou by sa malo posúdiť najmä nastavenie požiadaviek, ktoré sú nezávislé od technológie, ďalej možnosti využitia pohonu s premenlivými otáčkami (PPO) a nevyhnutnosť počtu a rozsahu výnimiek, ako aj zahrnutie ventilátorov s elektrickým príkonom pod 125 W.

(15)

Energetická účinnosť ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW by sa mala určovať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód merania, ktoré využívajú najmodernejšie uznané metódy merania vrátane harmonizovaných noriem, ak sú k dispozícii, ktoré prijali európske organizácie pre normalizáciu uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (5).

(16)

Týmto nariadením by sa mal zvýšiť prienik technológií, ktoré obmedzujú environmentálny vplyv ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW počas celej ich životnosti, na trh, čo by do roku 2020 viedlo k odhadovaným úsporám elektrickej energie vo výške 34 TWh v porovnaní so situáciou bez prijatých opatrení.

(17)

V súlade s článkom 8 smernice 2009/125/ES by sa v tomto nariadení mali presne určiť uplatniteľné postupy posudzovania zhody.

(18)

S cieľom uľahčiť kontroly zhody by sa od výrobcov malo vyžadovať, aby informácie poskytovali v technickej dokumentácii, na ktorú sa odkazuje v prílohách IV a V k smernici 2009/125/ES.

(19)

S cieľom ešte viac obmedziť vplyv ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW na životné prostredie by výrobcovia mali poskytovať príslušné informácie o demontáži, recyklácii alebo zneškodnení týchto ventilátorov na konci ich životnosti.

(20)

Mali by sa stanoviť hodnoty pre v súčasnosti dostupné druhy ventilátorov s vysokou energetickou účinnosťou. Toto pomôže zabezpečiť všeobecnú dostupnosť informácií a ľahký prístup k nim, najmä pre malé a stredné podniky a veľmi malé firmy, čo ešte viac uľahčí integráciu technológií s najlepším konštrukčným riešením a vývoj účinnejších výrobkov s cieľom znížiť spotrebu energie.

(21)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 19 ods. 1 smernice 2009/125/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn ventilátorov vrátane tých, ktoré sú súčasťou iných energeticky významných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/125/ES, pokiaľ ide o ich umiestnenie na trh alebo uvedenie do prevádzky.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na ventilátory zabudované do:

i)

výrobkov s jediným elektromotorom s elektrickým príkonom najviac 3 kW v prípade, že ventilátor je pevne spojený s tým istým hriadeľom, ktorý poháňa hlavnú funkčnú jednotku;

ii)

sušičiek a práčok kombinovaných so sušičkami s maximálnym elektrickým príkonom ≤ 3 kW;

iii)

kuchynských digestorov s maximálnym elektrickým príkonom ventilátora(-ov) < 280 W.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na ventilátory, ktoré sú:

a)

konštrukčne navrhnuté konkrétne na prevádzku v potenciálne výbušnej atmosfére, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/9/EC (6);

b)

konštrukčne navrhnuté výhradne na použitie v stave núdze, s krátkodobým chodom, s ohľadom na požiadavky na bezpečnosť v prípade požiaru ustanovené v smernici Rady 89/106/ES (7);

c)

konštrukčne navrhnuté konkrétne na prevádzku:

i)

a)

na miestach s prevádzkovou teplotou premiestňovaného plynu presahujúcou 100 °C;

b)

na miestach s okolitou teplotou motora, ktorý poháňa tento ventilátor a ktorý je umiestnený mimo prúdu plynu, presahujúcou 65 °C;

ii)

na miestach s priemernou ročnou teplotou premiestňovaného plynu a/alebo na miestach s okolitou prevádzkovou teplotou motora, ktorý je umiestnený mimo prúdu plynu, nižšou ako – 40 °C;

iii)

s napájacím napätím > 1 000 V v prípade striedavého prúdu alebo > 1 500 V v prípade jednosmerného prúdu;

iv)

v toxickom, vysoko korozívnom alebo horľavom prostredí alebo v prostredí s abrazívnymi látkami;

d)

umiestnené na trh pred 1. januárom 2015 ako náhrada za identické ventilátory zabudované do výrobkov, ktoré boli na trh umiestnené pred 1. januárom 2013,

s výnimkou toho, že na balení, v informáciách o výrobku a technickej dokumentácii sa musí jasne uvádzať, že pokiaľ ide o písmená a), b) a c), ventilátor sa môže používať len na účely, na ktoré bol konštrukčne navrhnutý, a pokiaľ ide o písmeno d), vo výrobkoch, pre ktoré bol určený.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzení pojmov uvedených v smernici 2009/125/ES sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1.

„ventilátor“ je lopatkový rotačný stroj, ktorý sa používa na udržiavanie nepretržitého prúdenia ním prechádzajúceho plynu, najčastejšie vzduchu, pričom práca ním vykonávaná na jednotku hmotnosti plynu nepresahuje 25 kJ/kg, a ktorý:

je konštrukčne navrhnutý na použitie s elektromotorom alebo je vybavený elektromotorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW (≥ 125 W a ≤ 500 kW) na pohon obežného kolesa v bode optimálnej energetickej účinnosti ventilátora,

je axiálnym ventilátorom, radiálnym ventilátorom, ventilátorom s priečnym prúdením, ventilátorom so zmiešaným prietokom,

pri umiestňovaní na trh alebo uvádzaní do prevádzky môže alebo nemusí byť vybavený motorom;

2.

„obežné koleso“ je časť ventilátora, ktorá odovzdáva energiu prúdu plynu a takisto je známa ako rotor ventilátora;

3.

„axiálny (osový) ventilátor“ je ventilátor, ktorý prostredníctvom obežného kolesa (obežných kolies) poháňa plyn vírivým tangenciálnym pohybom v smere rovnobežnom s osou rotácie jedného alebo viacerých obežných kolies. Môže alebo nemusí byť vybavený valcovitým krytom, vstupnými alebo výstupnými vodiacimi lamelami alebo panelom alebo kruhom s výstupným otvorom;

4.

„vstupné vodiace lamely“ sú lamely, ktoré sú umiestnené pred obežným kolesom, ktoré vedú prúd plynu smerom k obežnému kolesu a ktoré môžu alebo nemusia byť nastaviteľné;

5.

„výstupné vodiace lamely“ sú lamely, ktoré sú umiestnené za obežným kolesom, ktoré vedú prúd plynu smerom od obežného kolesa a ktoré môžu alebo nemusia byť nastaviteľné;

6.

„panel s výstupným otvorom“ je panel s otvorom, v ktorom je ventilátor zasadený a prostredníctvom ktorého sa môže pripevniť k iným konštrukciám;

7.

„kruh s výstupným otvorom“ je kruh s otvorom, v ktorom je ventilátor zasadený a prostredníctvom ktorého sa môže pripevniť k iným konštrukciám;

8.

„radiálny (odstredivý) ventilátor“ je ventilátor, v ktorom plyn vstupuje k lopatkám obežného kolesa (obežných kolies) zásadne v osovom smere a vystupuje v smere kolmom na túto os. Obežné koleso môže mať jeden alebo dva vstupné otvory a môže alebo nemusí byť vybavený krytom;

9.

„radiálny ventilátor s radiálnymi lopatkami“ je radiálny ventilátor, v ktorom smerovanie vonkajšieho okraja lopatiek obežného kolesa (obežných kolies) je vzhľadom na os otáčania radiálne (lúčovité);

10.

„radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami“ je radiálny ventilátor, v ktorom vonkajší okraj lopatiek obežného kolesa (obežných kolies) je vzhľadom na smer otáčania nasmerovaný dopredu;

11.

„radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu“ je radiálny ventilátor, v ktorom vonkajší okraj lopatiek obežného kolesa (obežných kolies) je vzhľadom na smer otáčania nasmerovaný dozadu a ktorý nie je osadený v kryte;

12.

„kryt“ je obal okolo obežného kolesa, ktorý vedie prúd plynu smerom k obežnému kolesu, cez neho a od neho;

13.

„radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s krytom“ je radiálny ventilátor s obežným kolesom, v ktorom vonkajší okraj lopatiek je vzhľadom na smer otáčania nasmerovaný dozadu a ktorý je osadený v kryte;

14.

„ventilátor s priečnym prúdením“ je ventilátor, v ktorom plyn prúdi cez obežné koleso v podstate v pravouhlom smere na jeho os, pričom vstupuje aj vystupuje na vonkajšom okraji lopatiek;

15.

„ventilátor so zmiešaným prietokom“ je ventilátor, v ktorom prúdenie plynu cez obežné koleso je kombináciou prúdenia plynu vo ventilátoroch radiálneho a axiálneho typu;

16.

„krátkodobý chod“ je chod motora pri konštantnom zaťažení, ktorý nie je dostatočne dlhý na to, aby sa dosiahla tepelná rovnováha;

17.

„odvetrávací ventilátor“ je ventilátor, ktorý sa nepoužíva v týchto energeticky významných výrobkoch:

sušičky a práčky kombinované so sušičkami s maximálnym elektrickým príkonom > 3 kW,

interiérové jednotky klimatizačných výrobkov pre domácnosť a interiérové klimatizačné zariadenia pre domácnosť s maximálnym klimatizačným výkonom ≤ 12 kW,

výrobky informačných technológií;

18.

„špecifický pomer“ je podiel stagnačného tlaku meraného na výstupe ventilátora a stagnačného tlaku meraného na vstupe ventilátora pri optimálnej energetickej účinnosti ventilátora.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

1.   Požiadavky na ekodizajn ventilátorov sa ustanovujú v prílohe I.

2.   Každá požiadavka na energetickú účinnosť ventilátorov v časti 2 prílohy I sa uplatňuje v súlade s týmto časovým harmonogramom:

a)   v prvej etape: od 1. januára 2013 nesmú mať odvetrávacie ventilátory nižšiu cieľovú energetickú účinnosť, ako sa vymedzuje v tabuľke 1 časti 2 prílohy I;

b)   v druhej etape: od 1. januára 2015 nesmie mať žiaden ventilátor nižšiu cieľovú energetickú účinnosť, ako sa vymedzuje v tabuľke 2 časti 2 prílohy I.

3.   Požiadavky na informácie o výrobku a na spôsob ich zobrazenia, pokiaľ ide o ventilátory, sa ustanovujú v časti 3 prílohy I. Tieto požiadavky sa uplatňujú od 1. januára 2013.

4.   Požiadavky na energetickú účinnosť ventilátorov v časti 2 prílohy I sa neuplatňujú na ventilátory, ktoré sú konštrukčne navrhnuté na prevádzku:

a)

s optimálnou energetickou účinnosťou pri 8 000 otáčkach za minútu alebo viac;

b)

v zariadeniach, v ktorých „špecifický pomer“ je vyšší ako 1,11;

c)

ako dopravné ventilátory využívané na prepravu neplynných materiálov v priemyselných procesoch.

5.   V prípade dvojúčelových ventilátorov konštrukčne navrhnutých na prevádzku v normálnych podmienkach, ako aj na použitie v stave núdze s krátkodobým chodom s ohľadom na požiadavky na bezpečnosť v prípade požiaru ustanovené v smernici 89/106/ES sa hodnoty uplatniteľných stupňov účinnosti ustanovené v časti 2 prílohy I znižujú o 10 % z hodnôt v tabuľke 1 a o 5 % z hodnôt v tabuľke 2.

6.   Súlad s požiadavkami na ekodizajn sa meria a vypočítava v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe II.

Článok 4

Posudzovanie zhody

Postup posudzovania zhody uvedený v článku 8 smernice 2009/125/ES je systém vnútornej kontroly konštrukčného návrhu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia pre posudzovanie zhody ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Orgány členských štátov uplatňujú pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES postup overovania ustanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Orientačné referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre najúčinnejšie ventilátory dostupné na trhu v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ustanovujú v prílohe IV.

Článok 7

Preskúmanie

Najneskôr štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ho Komisia prehodnotí a výsledky tohto prehodnotenia predloží konzultačnému fóru pre ekodizajn. Uvedenou revíziou by sa mala posúdiť najmä možnosť znížiť počet druhov ventilátorov s cieľom posilniť konkurencieschopnosť na základe energetickej účinnosti ventilátorov, ktoré plnia porovnateľné funkcie. Revíziou sa takisto posúdi, či sa môže zmenšiť rozsah výnimiek vrátane výnimiek poskytnutých na dvojúčelové ventilátory.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13.

(5)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(6)  Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA EKODIZAJN VENTILÁTOROV

1.   Vymedzenie pojmov na účely prílohy I

1.

„Kategória merania“ je také usporiadanie pri skúške, meraní alebo používaní, ktorým sa vymedzujú vstupné a výstupné podmienky testovaného ventilátora;

2.

„kategória merania A“ je usporiadanie, pri ktorom je ventilátor meraný s voľným vstupom a výstupom;

3.

„kategória merania B“ je usporiadanie, pri ktorom je ventilátor meraný s voľným vstupom a so vzduchovodom pripevneným k výstupu;

4.

„kategória merania C“ je usporiadanie, pri ktorom je ventilátor meraný so vzduchovodom pripevneným k vstupu a s voľným výstupom;

5.

„kategória merania D“ je usporiadanie, pri ktorom je ventilátor meraný so vzduchovodom pripevneným k vstupu a výstupu;

6.

„kategória účinnosti“ je forma energie plynového výkonu ventilátora použitá na určenie energetickej účinnosti ventilátora, a to buď statickej alebo celkovej účinnosti, kde

a)

„statický tlak ventilátora“ (psf) sa použil na určenie plynového výkonu ventilátora v rovnici účinnosti pre statickú účinnosť ventilátora a

b)

„celkový tlak ventilátora“ (pf) sa použil na určenie plynového výkonu ventilátora v rovnici účinnosti pre celkovú účinnosť;

7.

„statická účinnosť“ je energetická účinnosť ventilátora určená meraním „statického tlaku ventilátora“ (psf);

8.

„statický tlak ventilátora“ (psf) je celkový tlak ventilátora (pf) mínus dynamický tlak ventilátora korigovaný machovým faktorom;

9.

„stagnačný tlak“ je tlak meraný v ľubovoľnom bode prúdiaceho plynu, ktorý sa dostal do stavu pokoja adiabatickým procesom;

10.

„dynamický tlak“ je tlak vypočítaný z hmotnostného prietoku, priemernej hustoty plynu na výstupe a v oblasti výstupu ventilátora;

11.

„machov faktor“ je korekčný faktor uplatňovaný na dynamický tlak v ľubovoľnom bode vymedzený ako stagnačný tlak mínus tlak vzhľadom na absolútny nulový tlak, ktorý je vyvíjaný v stave pokoja na okolitý plyn, a vydelený dynamickým tlakom;

12.

„celková účinnosť“ je energetická účinnosť ventilátora určená meraním „celkového tlaku ventilátora“ (pf);

13.

„celkový tlak ventilátora“ (pf) je rozdiel medzi stagnačným tlakom meraným na výstupe ventilátora a stagnačným tlakom meraným na vstupe ventilátora;

14.

„stupeň účinnosti“ je parameter pri výpočte cieľovej energetickej účinnosti ventilátora so špecifickým elektrickým príkonom v bode optimálnej energetickej účinnosti ventilátora (pri výpočte energetickej účinnosti ventilátora vyjadrený ako parameter „N“);

15.

„cieľová energetická účinnosť“ (ηcieľ) je minimálna energetická účinnosť, ktorú ventilátor musí dosiahnuť na splnenie požiadaviek, a vyplýva z elektrického príkonu v bode jeho optimálnej energetickej účinnosti, kde ηcieľ je výsledok príslušnej rovnice z časti 3 prílohy II, pri výpočte ktorej sa použije uplatniteľné celé číslo N stupňa účinnosti (príloha I časť 2 tabuľky 1 a 2) a elektrický príkon Pe(d) ventilátora vyjadrený v kW v bode jeho optimálnej energetickej účinnosti v príslušnom vzorci energetickej účinnosti;

16.

„pohon s premenlivými otáčkami“ je v motore alebo ventilátore integrovaný (alebo fungujúci ako jeden systém) menič elektrickej energie, ktorý nepretržite prispôsobuje elektrickú energiu dodávanú do elektromotora na ovládanie výstupu mechanického výkonu motora v súlade s momentovou charakteristikou zaťaženia poháňaného motorom, s výnimkou regulátorov striedavého napätia, ktoré menia len napájacie napätie motora;

17.

„celková účinnosť“ je podľa potreby buď „statická účinnosť“, alebo „celková účinnosť“.

2.   Požiadavky na energetickú účinnosť ventilátorov

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť ventilátorov sa stanovujú v tabuľkách 1 a 2.

Tabuľka 1

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť ventilátorov v prvej etape od 1. januára 2013

Druhy ventilátorov

Kategória merania

(A – D)

Kategória účinnosti

(statická alebo celková)

Rozsah príkonu P v kW

Cieľová energetická účinnosť

Stupeň účinnosti

(N)

Axiálny ventilátor

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

36

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

50

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami a radiálny ventilátor s radiálnymi lopatkami

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

37

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

42

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s krytom

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ventilátor so zmiešaným prietokom

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

47

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ventilátor s priečnym prúdením

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

13

10 < P ≤ 500

ηcieľ = N


Tabuľka 2

Požiadavky na minimálnu energetickú účinnosť ventilátorov v druhej etape od 1. januára 2015

Druhy ventilátorov

Kategória merania

(A – D)

Kategória účinnosti

(statická alebo celková)

Rozsah príkonu P v kW

Cieľová energetická účinnosť

Stupeň účinnosti

(N)

Axiálny ventilátor

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami a radiálny ventilátor s radiálnymi lopatkami

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s krytom

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ventilátor so zmiešaným prietokom

A, C

statická

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ventilátor s priečnym prúdením

B, D

celková

0,125 ≤ P ≤ 10

ηcieľ = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21

10 < P ≤ 500

ηcieľ = N

3.   Požiadavky na informácie o výrobku, pokiaľ ide o ventilátory

1.

Informácie o ventilátoroch ustanovené v odsekoch 1 až 14 bodu 2 sa viditeľne uvádzajú:

a)

v technickej dokumentácii ventilátorov;

b)

na voľne prístupných webových stránkach výrobcov ventilátorov.

2.

Uvádzajú sa tieto informácie:

1.

celková účinnosť (η) zaokrúhlená na jedno desatinné miesto;

2.

kategória merania používaná na určenie účinnosti (A – D);

3.

kategória účinnosti (statická alebo celková);

4.

stupeň účinnosti v bode optimálnej energetickej účinnosti;

5.

či sa pri výpočte účinnosti ventilátora predpokladalo použitie pohonu s premenlivými otáčkami, a ak áno, či pohon s premenlivými otáčkami je vo ventilátore integrovaný alebo sa musí nainštalovať spolu s ventilátorom;

6.

rok výroby;

7.

názov alebo obchodná známka výrobcu, identifikačné číslo výrobcu a sídlo výrobcu;

8.

typové číslo výrobku;

9.

menovitý elektrický príkon(-y) motora (kW), prietok(-y) a tlak(-y) pri optimálnej energetickej účinnosti;

10.

otáčky za minútu v bode optimálnej energetickej účinnosti;

11.

„špecifický pomer“;

12.

informácie potrebné na uľahčenie demontáže, recyklácie alebo zneškodnenia po skončení životnosti;

13.

informácie o inštalácii, používaní a údržbe ventilátora potrebné na minimalizovanie jeho vplyvu na životné prostredie a zabezpečenie jeho optimálnej životnosti;

14.

opis doplňujúcich súčastí použitých pri stanovení energetickej účinnosti ventilátora, ako napr. vzduchovodov, ktoré nie sú opísané v časti kategória merania a nedodávajú sa spolu s ventilátorom.

3.

Informácie sa v technickej dokumentácii uvádzajú v poradí, v akom sa uvádzajú v odsekoch 1 až 14 bodu 2. Nie je potrebné opakovať presné znenie použité v zozname. Informácie by sa mali poskytovať radšej s použitím grafov, čísel alebo symbolov ako textu.

4.

Informácie uvedené v odsekoch 1 až 5 bodu 2 sú trvalo vyznačené na výkonovom štítku ventilátora alebo blízko neho, pričom v prípade odseku 5 bodu 2 sa na uvedenie uplatniteľnej skutočnosti musí použiť jedna z týchto foriem znenia:

„Tento ventilátor sa musí inštalovať spolu s pohonom s premenlivými otáčkami“;

„Pohon s premenlivými otáčkami je vo ventilátore integrovaný“.

5.

Výrobcovia uvádzajú v manuáli informácie o osobitných bezpečnostných opatreniach, ktoré sa majú prijať pri montáži, inštalácii alebo údržbe ventilátorov. Pokiaľ sa v odseku 5 bodu 2 požiadaviek na údaje o výrobku uvádza, že spolu s ventilátorom sa musí nainštalovať aj pohon s premenlivými otáčkami, výrobcovia poskytnú podrobnosti o vlastnostiach pohonu s premenlivými otáčkami, aby sa tak po montáži zabezpečilo optimálne využitie.


PRÍLOHA II

MERANIA A VÝPOČTY

1.   Vymedzenie pojmov na účely prílohy II

1.

„Stagnačný objemový prietok na vstupe“ (q) je objem plynu, ktorý prechádza ventilátorom za časovú jednotku (v m3/s) a vypočítava sa na základe hmotnosti plynu, ktorým ventilátor pohybuje (v kg/s), vydelenej hustotou pohybovaného plynu na vstupe ventilátora (v kg/m3);

2.

„faktor stlačiteľnosti“ je bezrozmerné číslo, ktorým sa udáva miera stlačiteľnosti prúdu plynu počas skúšky a ktoré sa vypočíta ako pomer mechanickej práce vykonanej ventilátorom s plynom k práci, ktorá by sa vykonala s nestlačiteľným plynom pri rovnakom hmotnostnom prietoku, pri rovnakej hustote na vstupe a pri rovnakom pomere tlakov, pričom tlak ventilátora sa zohľadňuje ako „celkový tlak“ (kp) alebo „statický tlak“ (kps);

3.

kps je koeficient stlačiteľnosti na výpočet statického plynového výkonu ventilátora;

4.

kp je koeficient stlačiteľnosti na výpočet celkového plynového výkonu ventilátora;

5.

„konečná zostava“ je hotová alebo na mieste zostavená zostava ventilátora, ktorá pozostáva zo všetkých prvkov potrebných na premenu elektrickej energie na plynový výkon ventilátora bez potreby pridať ďalšie diely alebo súčasti;

6.

„predmontovaná zostava“ je zostava častí ventilátora, ktorá pozostáva aspoň z obežného kolesa a ktorá potrebuje jeden alebo viac externe dodávaných súčastí na to, aby mohla premieňať elektrickú energiu na plynový výkon ventilátora;

7.

„priamy pohon“ je pohonná sústava ventilátora, v prípade ktorej je obežné koleso pripevnené na hriadeľ motora buď priamo alebo prostredníctvom koaxiálnej spojky, pričom rýchlosť obežného kolesa je totožná s rýchlosťou rotácie motora;

8.

„prevod“ je pohonná sústava ventilátora, ktorý nemá „priamy pohon“ podľa uvedeného vymedzenia. Takáto pohonná sústava môže zahŕňať prevod využívajúci remeňový pohon, prevodovku alebo treciu spojku;

9.

„pohon s nízkou účinnosťou“ je prevod využívajúci remeň, ktorého šírka je menšia ako trojnásobok výšky remeňa, alebo využívajúci nejaký iný druh prevodu, okrem „pohonu s vysokou účinnosťou“;

10.

„pohon s vysokou účinnosťou“ je prevod využívajúci remeň, ktorého šírka je aspoň trojnásobkom výšky remeňa, ozubený remeň alebo ozubený prevod.

2.   Metóda merania

Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty musia vykonávať s využitím spoľahlivej, presnej a reprodukovateľnej metódy, pri ktorej sa zohľadňujú všeobecne uznané najmodernejšie metódy a ktorej výsledky majú nízku mieru neurčitosti, vrátane metód ustanovených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla boli na tieto účely uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Metóda výpočtu

Základom metódy výpočtu energetickej účinnosti konkrétneho ventilátora je pomer plynového výkonu k elektrickému príkonu motora, kde plynový výkon ventilátora je súčinom objemového prietoku plynu a rozdielu tlakov plynu vo ventilátore. Tlak je buď statický tlak alebo celkový tlak, pričom celkový tlak je súčtom statického a dynamického tlaku a závisí od kategórie merania a účinnosti.

3.1

V prípade, že ventilátor sa dodáva ako „konečná zostava“, plynový výkon a elektrický príkon ventilátora sa merajú v bode jeho optimálnej energetickej účinnosti:

a)

Ak pohon s premenlivými otáčkami nie je súčasťou ventilátora, celková účinnosť sa vypočíta podľa tejto rovnice:

ηe = Pu(s) / Pe,

kde:

 

ηe je celková účinnosť;

 

Pu(s) je plynový výkon ventilátora určený v súlade s bodom 3.3, ktorý pracuje pri svojej optimálnej energetickej účinnosti;

 

Pe je vstupný elektrický výkon meraný na svorkách motora ventilátora, ktorý pracuje pri svojej optimálnej energetickej účinnosti.

b)

Ak je pohon s premenlivými otáčkami súčasťou ventilátora, celková účinnosť sa vypočíta podľa tejto rovnice:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc,

kde:

 

ηe je celková účinnosť;

 

Pu(s) je plynový výkon ventilátora určený v súlade s bodom 3.3, ktorý pracuje pri svojej optimálnej energetickej účinnosti;

 

Pe je vstupný elektrický výkon meraný na svorkách pohonu s premenlivými otáčkami ventilátora, ktorý pracuje pri svojej optimálnej energetickej účinnosti;

 

Cc je kompenzačný koeficient pri čiastočnej záťaži, a to:

v prípade motora s pohonom s premenlivými otáčkami a Ped ≥ 5 kW má hodnotu Cc = 1,04,

v prípade motora s pohonom s premenlivými otáčkami a Ped < 5 kW má hodnotu Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2.

V prípade, že ventilátor sa dodáva ako „predmontovaná zostava“, celková účinnosť ventilátora sa vypočítava v bode optimálnej energetickej účinnosti obežného kolesa podľa tejto rovnice:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc,

kde:

 

ηe je celková účinnosť;

 

ηr je účinnosť obežného kolesa na základe vzorca Pu(s) / Pa,

kde:

 

Pu(s) je plynový výkon obežného kolesa v bode jeho optimálnej energetickej účinnosti určený v súlade s bodom 3.3 uvedeným ďalej;

 

Pa je výkon na hriadeli ventilátora v bode optimálnej energetickej účinnosti obežného kolesa;

 

ηm je menovitá účinnosť motora v súlade s nariadením (ES) č. 640/2009, ak sa uplatňuje. Ak sa na motor nevzťahuje nariadenie (ES) č. 640/2009 alebo sa motor nedodáva, štandardná účinnosť ηm sa vypočíta pomocou týchto hodnôt:

ak je odporúčaný elektrický príkon „Pe“ ≥ 0,75 kW,

ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761,

kde x = Lg (Pe)

a Pe je vymedzený v bode 3.1 písm. a),

ak je odporúčaný príkon motora „Pe“ < 0,75 kW,

ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

a Pe je vymedzený v bode 3.1 písm. a), kde by elektrický príkon Pe odporúčaný výrobcom ventilátora mal byť dostatočný na to, aby ventilátor dosiahol bod svojej optimálnej energetickej účinnosti pri zohľadnení prípadných strát z prevodových systémov;

 

ηT je účinnosť pohonnej sústavy, pri ktorej sa musia použiť tieto štandardné hodnoty:

v prípade priameho pohonu ηT = 1,0;

ak je prevod pohonom s nízkou účinnosťou, ako sa vymedzuje v časti 1 bode 9 a

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96 alebo

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725 alebo

Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,89,

ak je prevod pohonom s vysokou účinnosťou, ako sa vymedzuje v bode 10 a

Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98alebo

1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93 alebo

Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,94,

 

Cm je kompenzačný koeficient na zohľadnenie prispôsobenia komponentov a rovná sa 0,9;

 

Cc je kompenzačný koeficient pri čiastočnej záťaži:

v prípade motora bez pohonu s premenlivými otáčkami Cc = 1,0,

v prípade motora s pohonom s premenlivými otáčkami a Ped ≥ 5 kW má hodnotu Cc = 1,04,

v prípade motora s pohonom s premenlivými otáčkami a Ped < 5 kW má hodnotu Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3.

Plynový výkon ventilátora Pu(s) (kW) sa vypočítava na základe skúšobnej metódy pre kategóriu merania, ktorú zvolil dodávateľ ventilátora:

a)

v prípade, že ventilátor sa meral na základe kategórie merania A, statický plynový výkon ventilátora Pus je daný rovnicou Pus = q · psf · kps;

b)

v prípade, že ventilátor sa meral na základe kategórie merania B, plynový výkon ventilátora Pu je daný rovnicou Pu = q · pf · kp;

c)

v prípade, že ventilátor sa meral na základe kategórie merania C, statický plynový výkon ventilátora Pus je daný rovnicou Pus = q · psf · kps;

d)

v prípade, že ventilátor sa meral na základe kategórie merania D, plynový výkon ventilátora Pu je daný rovnicou Pu = q · pf · kp.

4.   Metodika výpočtu cieľovej energetickej účinnosti

Cieľová energetická účinnosť je energetická účinnosť, ktorú musí ventilátor pre daný druh ventilátorov dosiahnuť, aby splnil požiadavky ustanovené v tomto nariadení (vyjadrená v celých percentuálnych bodoch). Cieľová energetická účinnosť sa vypočítava pomocou vzorcov energetickej účinnosti, v ktorých je zahrnutý elektrický príkon Pe(d) a minimálny stupeň účinnosti, ako sa vymedzuje v prílohe I. Na celý rozsah výkonu sa vzťahujú dva vzorce: jeden pre ventilátory s elektrickým príkonom od 0,125 kW až do 10 kW vrátane a druhý pre ventilátory s elektrickým príkonom nad 10 kW do 500 kW vrátane.

Existujú tri série druhov ventilátorov, v prípade ktorých sa vypracovali vzorce energetickej účinnosti, aby odzrkadľovali rôzne charakteristiky jednotlivých druhov ventilátorov:

4.1.

Cieľová energetická účinnosť axiálnych ventilátorov, radiálnych ventilátorov s dopredu zahnutými lopatkami, radiálnych ventilátorov s radiálnymi lopatkami (na princípe axiálneho ventilátora) sa vypočítava podľa tejto rovnice:

Rozsah príkonu P od 0,125 kW do 10 kW

Rozsah príkonu P od 10 kW do 500 kW

ηcieľ = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

ηcieľ = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

kde príkon P je elektrický príkon Pe(d) a N je celé číslo požadovaného stupňa energetickej účinnosti.

4.2.

Cieľová energetická účinnosť radiálnych ventilátorov s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu, radiálnych ventilátorov s dozadu zahnutými lopatkami s krytom a ventilátorov so zmiešaným prietokom sa vypočítava podľa tejto rovnice:

Rozsah príkonu P od 0,125 kW do 10 kW

Rozsah príkonu P od 10 kW do 500 kW

ηcieľ = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

ηcieľ = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

kde príkon P je elektrický príkon Pe(d) a N je celé číslo požadovaného stupňa energetickej účinnosti.

4.3.

Cieľová energetická účinnosť ventilátorov s priečnym prúdením sa vypočítava podľa tejto rovnice:

Rozsah príkonu P od 0,125 kW do 10 kW

Rozsah príkonu P od 10 kW do 500 kW

ηcieľ = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

ηcieľ = N

kde príkon P je elektrický príkon Pe(d) a N je celé číslo požadovaného stupňa energetickej účinnosti.

5.   Uplatňovanie cieľovej energetickej účinnosti

Celková účinnosť ventilátora ηe vypočítaná príslušnou metódou z časti 3 prílohy II musí byť rovnaká alebo väčšia ako cieľová hodnota ηcieľ daná stupňom účinnosti, aby sa splnili minimálne požiadavky na energetickú účinnosť.


PRÍLOHA III

POSTUP OVEROVANIA NA ÚČELY DOHĽADU NAD TRHOM

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES orgány členských štátov uplatňujú tento postup overovania požiadaviek stanovených v prílohe I.

1.

Orgány členského štátu preskúšavajú jedinú jednotku.

2.

Model sa považuje za vyhovujúci ustanoveniam uvedeným v tomto nariadení, ak celková účinnosť ventilátora (ηe) je aspoň cieľovou energetickou účinnosťou vynásobenou 0,9, pri výpočte ktorej sa použijú vzorce z prílohy II (časti 3) a uplatniteľný stupeň účinnosti z prílohy I.

3.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 2:

v prípade modelov, ktoré sa vyrábajú v množstvách menších ako päť za rok, sa model považuje za nevyhovujúci tomuto nariadeniu,

v prípade modelov, ktoré sa vyrábajú v množstvách päť alebo viac za rok, orgán dohľadu nad trhom na základe náhodného výberu otestuje ďalšie tri jednotky.

4.

Model sa považuje za vyhovujúci ustanoveniam uvedeným v tomto nariadení, ak priemer celkovej účinnosti (ηe) troch jednotiek uvedených v bode 3 je aspoň cieľovou energetickou účinnosťou vynásobenou 0,9, pri výpočte ktorej sa použijú vzorce z prílohy II (časti 3) a uplatniteľný stupeň účinnosti z prílohy I.

5.

Ak sa nedosiahnu výsledky uvedené v bode 4, model sa považuje za nevyhovujúci tomuto nariadeniu.


PRÍLOHA IV

ORIENTAČNÉ REFERENČNÉ HODNOTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 6

Najlepšia technológia dostupná na trhu pre ventilátory v čase prijatia tohto nariadenia sa uvádza v tabuľke 1. Tieto referenčné hodnoty nemusia byť vždy dosiahnuteľné vo všetkých zariadeniach ani v prípade celého rozsahu príkonu, na ktorý sa toto nariadenie vzťahuje.

Tabuľka 1

Orientačné referenčné hodnoty pre ventilátory

Druhy ventilátorov

Kategória merania (A – D)

Kategória účinnosti

(statická alebo celková)

Stupeň účinnosti

Axiálny ventilátor

A, C

statická

65

B, D

celková

75

Radiálny ventilátor s dopredu zahnutými lopatkami a radiálny ventilátor s radiálnymi lopatkami

A, C

statická

62

B, D

celková

65

Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami bez krytu

A, C

statická

70

radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s krytom

A, C

statická

72

B, D

celková

75

Ventilátor so zmiešaným prietokom

A, C

statická

61

B, D

celková

65

Ventilátor s priečnym prúdením

B, D

celková

32


6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/22


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 328/2011

z 5. apríla 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide štatistiku o príčinách smrti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1338/2008 sa stanovuje spoločný rámec pre systematickú tvorbu európskej štatistiky v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(2)

Podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2008 je na vymedzenie údajov a metaúdajov, ktoré sa majú poskytovať o príčinách smrti, zahrnutých v prílohe III k uvedenému nariadeniu a na stanovenie referenčných období a intervalov pre poskytovanie týchto údajov potrebné prijať vykonávacie opatrenia.

(3)

S dôvernými údajmi, ktoré členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu), by sa malo zaobchádzať v súlade so zásadou dôvernosti štatistických údajov stanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (2) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

(4)

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 1338/2008 sa vykonala a vyhodnotila analýza nákladov a prínosov.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Európska štatistika v oblasti „príčin smrti“ sa vzťahuje na všetky registrované prípady smrti a pôrody mŕtvych detí, ku ktorým došlo v jednotlivých členských štátoch, pričom sa rozlišujú rezidenti a nerezidenti.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„smrť“ je trvalé vymiznutie všetkých znakov života, ktoré nastalo kedykoľvek po narodení živého dieťaťa (zastavenie vitálnych funkcií po narodení bez možnosti resuscitácie). Táto definícia nezahŕňa mŕtvonarodené deti;

b)

„mŕtvonarodené dieťa“ znamená smrť plodu, teda smrť výsledku počatia pred úplným vypudením alebo vytiahnutím z tela matky, bez ohľadu na trvanie tehotenstva. O smrti svedčí skutočnosť, že po takomto odlúčení od matky plod nedýcha ani nejaví iné znaky života ako tlkot srdca, pulzovanie pupočnej šnúry alebo jednoznačný pohyb vôľou ovládateľných svalov.

c)

„gestačný vek“ znamená trvanie tehotenstva merané od prvého dňa posledného normálneho menštruačného obdobia. Gestačný vek sa udáva ako počet dovŕšených dní alebo týždňov;

d)

„úmrtie novorodenca“ je smrť živonarodeného dieťaťa počas prvých 28 dovŕšených dní života (0. až 27. deň);

e)

„počet predchádzajúcich detí“ je počet predchádzajúcich živonarodených alebo mŕtvonarodených detí (0, 1, 2, 3 alebo viac predchádzajúcich živonarodených alebo mŕtvonarodených detí);

f)

„iné úmrtia“ sú úmrtia, ku ktorým došlo po skončení novorodeneckého obdobia, od 28. dovŕšeného dňa života;

g)

„prvotná príčina smrti“ je choroba alebo zranenie, ktorým sa začal rad chorobných dejov, ktoré viedli priamo k smrti, alebo okolnosti úrazu či násilného činu, ktorý viedol k smrteľnému zraneniu;

h)

„rezident“ je osoba, ktorá má obvyklé bydlisko na mieste, kde obvykle trávi každodenný čas oddychu, bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť na účely rekreácie, dovoleniek, návštev priateľov a príbuzných, podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo náboženskej púte.

Za osoby s obvyklým bydliskom v predmetnej geografickej oblasti sa považujú len osoby, ktoré:

i)

žijú v mieste svojho obvyklého bydliska nepretržite najmenej 12 mesiacov pred referenčným dátumom alebo

ii)

prišli na miesto svojho obvyklého bydliska počas 12 mesiacov pred referenčným dátumom s úmyslom pobývať tam aspoň jeden rok.

Ak okolnosti uvedené v bode i) alebo ii) nie je možné stanoviť, „obvyklé bydlisko“ znamená miesto, kde má daná osoba riadny alebo registrovaný pobyt.

Článok 3

Požadované údaje

Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) zoznam ukazovateľov stanovený v prílohe. Pokiaľ je to možné, zahrnie sa štatistika o úmrtiach rezidentov, ktorí zomreli v zahraničí.

V prípade mŕtvonarodených detí sa uplatňuje aspoň jedno z troch vykazovacích kritérií, a to v tomto poradí: 1. pôrodná hmotnosť; 2. gestačný vek a 3. dĺžka od temena po pätu. Zber údajov sa obmedzuje na tieto skupiny:

a)

pôrodná hmotnosť od 500 g do 999 g, alebo ak kritérium pôrodnej hmotnosti nie je splnené, gestačný vek od 22 do 27 dovŕšených týždňov, alebo ak ani jedno z predchádzajúcich kritérií nie je splnené, dĺžka od temena po pätu od 25 do 34 cm (ukazovateľ 9), a

b)

pôrodná hmotnosť 1 000 g a viac alebo, ak kritérium pôrodnej hmotnosti nie je splnené, gestačný vek viac ako 27 dovŕšených týždňov alebo ak ani jedno z predchádzajúcich kritérií nie je splnené, dĺžka od temena po pätu 35 cm alebo viac (ukazovateľ 10).

Článok 4

Referenčné obdobie

Referenčným obdobím je kalendárny rok.

Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) údaje stanovené v tomto nariadení do 24 mesiacov od konca referenčného roka.

Prvým referenčným rokom je rok 2011.

Článok 5

Metaúdaje

Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) príslušné informácie vrátane informácií o rozdieloch vo vymedzení pojmov, pokrytí údajov, revíziách a aktualizáciách používanej Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) a automatizovaných systémoch kódovania medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj informácie o stanovení a zmene prvotnej príčiny smrti.

Článok 6

Poskytovanie údajov a metaúdajov Komisii (Eurostatu)

Členské štáty poskytujú agregované údaje alebo mikroúdaje (sfinalizované, overené a akceptované) a metaúdaje požadované v tomto nariadení v súlade so štandardom ich výmeny stanoveným Komisiou (Eurostatom). Údaje a metaúdaje sa Eurostatu poskytujú prostredníctvom jedného miesta vstupu.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

Zoznam ukazovateľov, ktoré sa zasielajú komisii (Eurostatu)

Ukazovatele

Rezidenti

Nerezidenti, ktorí zomreli vo vykazujúcom štáte

Mŕtvonarodené deti

Úmrtia novorodencov

Iné úmrtia

Mŕtvonarodené deti

Úmrtia novorodencov

Iné úmrtia

1.

Rok úmrtia (dátum, kedy k úmrtiu došlo)

C

C

C

C

C

C

2.

Pohlavie

V

C

C

V

C

C

3.

Prvotná príčina smrti podľa MKCH (štvorciferné číslo)

V

C

C

V

C

C

4.

Vek (0 dní, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dní, 7 – 27 dní, 28 – 365 dní, 1 rok, 2, 3, 4, 5 – 9, …85 – 89, …105+)

X

C

C

X

C

C

5.

Krajina, v ktorej k úmrtiu došlo

V

C

C

V

C

C

6.

Región, v ktorom k úmrtiu došlo (NUTS 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7.

Región bydliska (NUTS 2)/Región bydliska matky (NUTS 2)

V

C

C

V

V

V

8.

Krajina bydliska/Krajina bydliska matky

X

X

X

V

C

C

9.

Prvá skupina mŕtvonarodených detí

pôrodná hmotnosť od 500 g do 999 g, alebo ak kritérium pôrodnej hmotnosti nie je splnené,

gestačný vek od 22 do 27 dovŕšených týždňov, alebo ak ani jedno z predchádzajúcich kritérií nie je splnené,

dĺžka od temena po pätu od 25 do 34 cm

V

X

X

V

X

X

10.

Druhá skupina mŕtvonarodených detí

pôrodná hmotnosť 1 000 g a viac, alebo ak kritérium pôrodnej hmotnosti nie je splnené,

gestačný vek viac ako 27 dovŕšených týždňov, alebo ak ani jedno z predchádzajúcich kritérií nie je splnené,

dĺžka od temena po pätu 35 cm alebo viac

V

X

X

V

X

X

11.

Vek matky podľa vekovej skupiny (menej ako 15 rokov, ďalej vekové skupiny po piatich rokoch do 49 rokov a 50 rokov a viac)

V

V

X

V

V

X

12.

Počet predchádzajúcich detí

V

V

X

V

V

X

Poznámky: C – povinné, V – nepovinné, X – nevzťahuje sa.


(1)  Nepovinné v prípade rezidentov, ktorí zomreli v zahraničí.


6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/25


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 329/2011

z 5. apríla 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. apríla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. apríla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

61,9

JO

71,2

MA

51,5

TN

104,8

TR

92,5

ZZ

76,4

0707 00 05

EG

158,2

TR

144,9

ZZ

151,6

0709 90 70

MA

85,6

TR

123,5

ZA

28,9

ZZ

79,3

0805 10 20

EG

63,1

IL

76,5

MA

53,1

TN

47,6

TR

73,3

US

49,1

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

52,7

ZZ

52,7

0808 10 80

AR

96,2

BR

81,9

CA

107,4

CL

90,7

CN

104,9

MK

50,2

US

165,6

UY

76,4

ZA

83,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

96,4

CL

106,2

CN

67,7

US

174,8

ZA

102,3

ZZ

109,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. apríla 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II až IV k smernici Rady 2009/158/ES o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín

[oznámené pod číslom K(2011) 2068]

(Text s významom pre EHP)

(2011/214/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/EHS z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 34,

keďže:

(1)

V smernici 2009/158/EHS sa stanovujú veterinárne podmienky, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Únie a ich dovoz z tretích krajín. V prílohe II k uvedenej smernici sa stanovujú pravidlá schvaľovania chovov na účely obchodovania s uvedenými komoditami v rámci Únie. V kapitolách II, III a IV uvedenej prílohy sa stanovujú podmienky pre zariadenia chovov a spôsob ich prevádzky, programy kontroly chorôb a kritériá na pozastavenie alebo odňatie schválenia chovu, ktoré zahŕňajú skúšky na zistenie prítomnosti určitých mikroorganizmov, Salmonella a Mycoplasma, ktoré sa majú vykonávať v chovoch schválených na účely obchodovania v rámci Únie.

(2)

Skúsenosti získané pri uplatňovaní podmienok vzťahujúcich sa na zariadenia chovov a spôsob ich prevádzky stanovených v kapitole II prílohy II k smernici 2009/158/ES ukazujú, že je vhodné prispôsobiť ich súčasným praktikám vo výrobnom odvetví, najmä pokiaľ ide o správanie sa rôznych druhov hydiny v období znášky.

(3)

Okrem toho by sa kapitoly III a IV prílohy II k smernici 2009/158/ES mali zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť vedecký pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti diagnostických techník pre mykoplazmy v súlade s kapitolou 2.3.5 Príručky diagnostických testov a vakcín Svetovej organizácie pre zdravie zvierat, ako aj zmeny v nomenklatúre mikroorganizmov Salmonella podľa White-Kauffmann-Le Minorovej schémy antigénnych vzorcov sérovarov mikroorganizmov Salmonella z roku 2007 vydanej spolupracujúcim referenčným a výskumným strediskom Svetovej zdravotníckej organizácie pre mikroorganizmy Salmonella a v súlade s kapitolou 2.3.1.1 Príručky diagnostických testov a vakcín Svetovej organizácie pre zdravie zvierat.

(4)

V prílohe III k smernici 2009/158/ES sa stanovujú podmienky vakcinácie hydiny. Táto príloha by sa mala zmeniť a doplniť s cieľom zahrnúť osobitné podmienky vakcinácie proti mikroorganizmom Salmonella.

(5)

Rovnako je potrebné zmeniť a doplniť určité odkazy týkajúce sa vakcinácie proti vtáčej chrípke vo vzoroch veterinárnych osvedčení stanovených v prílohe IV k smernici 2009/158/ES.

(6)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (2) sa ustanovujú opatrenia, ktoré treba prijať s cieľom zistiť a kontrolovať salmonelu a iných zoonotických pôvodcov. V nariadení sa stanovuje, že kŕdle a stáda pôvodu určitých druhov vymenovaných v prílohe I k uvedenému nariadeniu sa majú testovať na určité špecifikované zoonózy a pôvodcov zoonóz pred odoslaním živých zvierat alebo násadových vajec z potravinárskeho podniku pôvodu. Termín a výsledky testovania sa zaznamenajú do príslušných veterinárnych osvedčení stanovených v právnych predpisoch Únie vrátane smernice 2009/158/ES.

(7)

V prílohe IV k smernici 2009/158/ES je uvedený vzor veterinárnych osvedčení pre obchod s hydinou a násadovými vajcami v rámci Únie.

(8)

V nariadení Komisie (ES) č. 584/2008 z 20. júna 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium u moriek (3), sa stanovuje, že požiadavky na testovanie sa od 1. januára 2010 vzťahujú aj na kŕdle moriek a príslušné veterinárne osvedčenia uvedené v prílohe IV k smernici 2009/158/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Prílohy II, III a IV k smernici 2009/158/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy II, III a IV k smernici 2009/158/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. apríla 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Prílohy II, III a IV k smernici 2009/158/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

Kapitola II sa mení a dopĺňa takto:

i)

V oddiele A sa v odseku 2 písmeno e) nahrádza takto:

„e)

Vajcia sa musia:

i)

zbierať v častých intervaloch, najmenej raz za deň a čo najskôr po znáške;

ii)

čo najskôr očistiť a vydezinfikovať, ak sa dezinfekcia nevykonáva v liahni v tom istom členskom štáte;

iii)

uložiť buď do nového alebo do čistého a vydezinfikovaného obalového materiálu.“

ii)

V oddiele B sa v odseku 2 prvej zarážke písmeno e) nahrádza takto:

„—

vajec medzi ich príjmom a vložením do liahne alebo pri ich odoslaní na účely obchodovania v rámci Únie alebo na vývoz do tretej krajiny, ak už neboli vydezinfikované v chovnom zariadení pôvodu,“.

b)

Kapitoly III a IV sa nahrádzajú takto:

„KAPITOLA III

PROGRAM KONTROLY NÁKAZ

Programy kontroly musia bez toho, aby tým boli dotknuté veterinárne opatrenia a články 16 a 17, prinajmenšom zahŕňať kontrolu nákaz a druhov uvedených v oddieloch A až D.

A.   Nákazy mikroorganizmami Salmonella Pullorum (1), Salmonella Gallinarum (2) a Salmonella arizonae  (3)

1.   Druhy, ktorých sa týkajú:

a)

Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum: kura domáca, morky, perličky, prepelice, bažanty, jarabice a kačice;

b)

Salmonella arizonae: morky.

2.   Program kontroly nákaz

a)

Na účely stanovenia výskytu nákazy sa musia použiť sérologické a/alebo bakteriologické testy (4).

b)

Vzorky na testovanie sa musia podľa povahy prípadu odoberať z krvi, embryí, ktoré sa nevyliahnu (najmä z embryí uhynutých v škrupine), kurčiat z druhého výberu, mekónia, tkaniva uhynutých jedincov, najmä z pečene, zo sleziny, z vaječníku/vajcovodu a z ileocekálneho spojenia (5).

c)

V prípade vzoriek z výkalov/mekónia a črevných vzoriek sa má použiť priame pomnoženie v selenit-cysteínovom bujóne. V prípade vzoriek (ako napríklad embryá uhynuté v škrupine), u ktorých sa predpokladá minimálna konkurenčná flóra, možno použiť neselektívne predpomnoženie, za ktorým nasleduje selektívne pomnoženie v Rappaport-Vassiliadisovom bujóne na báze sóje (RVS) alebo v Müller-Kauffmannovom bujóne s tetrationátom a novobiocínom (MKTTn) (6)  (7).

d)

Na stanovenie počtu vzoriek, ktoré je potrebné odobrať, sa pri odbere vzoriek krvi z kŕdľa na sérologické vyšetrenie na mikroorganizmy Salmonella pullorum alebo Salmonella arizonae musí brať do úvahy rozsah nákazy v príslušnej krajine a jej predchádzajúci výskyt v chove. Vždy sa však musí odobrať štatisticky reprezentatívny počet vzoriek na sérologické a/alebo bakteriologické testovanie na zistenie nákazy.

e)

Kŕdle sa musia kontrolovať v každom znáškovom období v čase najvhodnejšom na zistenie príslušnej nákazy.

f)

Vzorky na bakteriologické testovanie sa nesmú odoberať z hydiny alebo vajec, ktoré boli ošetrené antimikrobiálnymi liekmi počas dvoch až troch týždňov pred testovaním.

g)

Detekčné techniky musia umožňovať rozlišovanie medzi sérologickými reakciami na nákazu mikroorganizmami Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum a sérologickými reakciami vyvolanými použitím vakcíny proti mikroorganizmu Salmonella Enteritidis, ak bola takáto vakcína použitá (8). Takáto vakcinácia sa preto nemôže vykonať, ak sa má uskutočniť sérologické monitorovanie. Ak sa vykonala vakcinácia, musí sa uskutočniť bakteriologické testovanie, ale použitá overovacia metóda musí umožňovať rozlišovanie medzi živými vakcinačnými kmeňmi a voľne sa vyskytujúcimi kmeňmi.

B.   Nákazy mikroorganizmami Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis

1.   Druhy, ktorých sa týkajú:

a)

Mycoplasma gallisepticum: kura domáca a morky;

b)

Mycoplasma meleagridis: morky.

2.   Program kontroly nákaz

a)

Výskyt nákazy sa musí zisťovať sérologickými a/alebo bakteriologickými a/alebo molekulárnymi testami. Výskyt zápalových zmien vo vzduchových vakoch u jednodňových kurčiat a morčiat naznačuje výskyt nákazy mikroorganizmami Mycoplasma a musí sa prešetriť.

b)

Vzorky na zisťovanie výskytu nákazy mikroorganizmami Mycoplasma sa musia podľa povahy prípadu odoberať z krvi, z jednodňových kurčiat a morčiat, zo spermy alebo z výterov z priedušnice, choany, kloaky alebo zo vzduchových vakov a, najmä pokiaľ ide o zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov Mycoplasma meleagridis, vzorky sa musia odoberať z vajcovodu a penisu moriakov.

c)

Testy na zistenie nákazy mikroorganizmami Mycoplasma gallisepticum alebo Mycoplasma meleagridis sa musia vykonávať na reprezentatívnej vzorke, aby bola možná nepretržitá kontrola nákazy počas odchovu a znášky, a to najmä pred začiatkom znášky a potom každé tri mesiace.

C.   Výsledky a opatrenia, ktoré je potrebné prijať

Test sa považuje za negatívny, ak nedôjde k žiadnej reakcii. V opačnom prípade sa musí v prípade kŕdľa konštatovať podozrenie z nákazy a musia sa naň uplatniť opatrenia stanovené v kapitole IV.

D.   V prevádzkach, ktoré pozostávajú z dvoch alebo viacerých oddelených výrobných jednotiek, môže príslušný veterinárny úrad upustiť od opatrení stanovených v ods. 3 písm. b) kapitoly IV vyžadovaných na obnovenie schválenia, pokiaľ ide o zdravé výrobné jednotky v prevádzke postihnutej nákazou, a to za podmienky, že poverený veterinár potvrdil, že štruktúra a veľkosť týchto výrobných jednotiek a spôsob ich prevádzky sú také, že výrobné jednotky sú z hľadiska držania, chovania a kŕmenia úplne oddelenými zariadeniami, a preto nie je možný prenos uvedenej nákazy z jednej jednotky do druhej.

KAPITOLA IV

KRITÉRIÁ NA POZASTAVENIE ALEBO ODŇATIE SCHVÁLENIA CHOVU

1.

Schválenie udelené chovu sa musí pozastaviť:

a)

pokiaľ už nie sú splnené podmienky stanovené v kapitole II;

b)

do ukončenia náležitého vyšetrovania nákazy,

ak:

existuje podozrenie na výskyt ohniska vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny v chove,

chov prijal hydinu alebo násadové vajcia z chovu, v ktorom je podozrenie na výskyt ohniska alebo potvrdený výskyt ohniska vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny,

došlo ku kontaktu medzi chovom a ohniskom vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny, na základe ktorého mohlo dôjsť k prenosu nákazy;

c)

až do vykonania nových testov, pokiaľ výsledky kontroly vykonanej v súlade s podmienkami stanovenými v kapitolách II a III v súvislosti s nákazou mikroorganizmami Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum alebo Mycoplasma meleagridis oprávňujú k podozreniu na výskyt ohniska nákazy;

d)

až do ukončenia príslušných opatrení požadovaných úradným veterinárom, ak chov nezodpovedá požiadavkám bodu 1 písm. a), b) a c) kapitoly I.

2.

Schválenie sa odníme, ak:

a)

sa v chove potvrdí výskyt ohniska vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny;

b)

druhý test príslušného typu potvrdí výskyt ohniska nákazy mikroorganizmami Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum alebo Mycoplasma meleagridis;

c)

sa ani po druhej urgencii úradného veterinára adresovanej osobe zodpovednej za chov nevykonali opatrenia, ktorými sa chov mal uviesť do súladu s požiadavkami bodu 1 písm. a), b) a c) kapitoly I.

3.

Podmienky na obnovenie schválenia:

a)

ak sa schválenie odňalo z dôvodu výskytu ohniska vtáčej chrípky alebo pseudomoru hydiny, môže sa obnoviť 21 dní po vykonaní čistenia a dezinfekcie, pokiaľ došlo k nutnému zabitiu nakazených jedincov;

b)

ak sa schválenie odňalo v dôsledku výskytu ohniska nákazy spôsobenej:

mikroorganizmami Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum alebo Salmonella arizonae, môže sa obnoviť po tom, čo sa v chove, po nutnom zabití nakazeného kŕdľa a po dezinfekcii, ktorej účinnosť bola overená náležitými vyšetreniami na suchých povrchoch, vykonali dva testy s negatívnymi výsledkami uskutočnené s odstupom najmenej 21 dní,

mikroorganizmami Mycoplasma gallisepticum alebo Mycoplasma meleagridis, môže sa obnoviť buď po tom, čo sa v chove vykonali dva testy na celom kŕdli s negatívnymi výsledkami uskutočnené s odstupom najmenej 60 dní, alebo po tom, čo sa v chove po nutnom zabití celého nakazeného kŕdľa a následnej dezinfekcii vykonali dva testy s negatívnymi výsledkami uskutočnené s odstupom najmenej 21 dní.“

2.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

Na vakcíny, ktoré sa používajú na vakcináciu hydiny alebo kŕdľov produkujúcich násadové vajcia, sa musí vzťahovať povolenie na uvádzanie na trh vydané príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu.“

b)

Dopĺňa sa tento bod 3:

„3.

Pokiaľ ide o vakcináciu proti všetkým sérotypom mikroorganizmov Salmonella, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

programy vakcinácie proti mikroorganizmom Salmonella nesmú mať vplyv na sérologické zisťovanie v rámci vyšetrovania v teréne alebo viesť k falošne pozitívnym výsledkom;

b)

živé vakcíny proti mikroorganizmom Salmonella sa nesmú používať v rámci národných kontrolných programov:

i)

v prípade chovnej alebo úžitkovej hydiny v štádiu reprodukcie alebo znášania, pokým sa nepreukáže bezpečnosť ich používania a kým nie sú na tento účel povolené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES (9);

ii)

ak výrobca vhodným spôsobom nezabezpečí rozlíšenie medzi bakteriologicky voľne sa vyskytujúcimi kmeňmi mikroorganizmov Salmonella a vakcinačnými kmeňmi.

3.

Príloha IV sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

VETERINÁRNE OSVEDČENIA PRE OBCHODOVANIE V RÁMCI ÚNIE

(Vzory 1 až 6)

VZOR 1

Image

Image

Image

VZOR 2

Image

Image

Image

VZOR 3

Image

Image

Image

VZOR 4

Image

Image

Image

VZOR 5

Image

Image

Image

VZOR 6

Image

Image


(1)  Pod mikroorganizmom Salmonella Pullorum sa rozumie mikroorganizmus Salmonella enterica podruh enterica sérovar Gallinarum biovar Pullorum

(2)  Pod mikroorganizmom Salmonella Gallinarum sa rozumie mikroorganizmus Salmonella enterica podruh enterica sérovar Gallinarum biovar Gallinarum

(3)  Pod mikroorganizmom Salmonella arizonae sa rozumie mikroorganizmus Salmonella enterica poddruh arizonae séroskupina K (O18) arizonae

(4)  Je potrebné poznamenať, že sérologické testovanie iných druhov vtákov než kury domácej môže v niektorých prípadoch viesť k neprijateľnému podielu falošne pozitívnych reakcií.

(5)  Je potrebné poznamenať, že vzorky odobraté z okolitého prostredia nie sú všeobecne vhodné na spoľahlivé zistenie prítomnosti mikroorganizmov Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum.

(6)  Je potrebné poznamenať, že na účely diagnózy je takisto vhodný priamy rozter sterilne odobratých tkanív na minimálne selektívny agar, ako napr. MacConkeyov agar.

(7)  Mikroorganizmy Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum nerastú ľahko v modifikovanom polotuhom Rappaport-Vassiladisovom médiu (MSRV), ktoré sa používa na sledovanie zoonotických mirkoroganizmov Salmonella spp. v Únii.

(8)  Je potrebné poznamenať, že v súčasnosti neexistuje test, ktorý by umožnil rozlišovať medzi reakciou na nákazu spôsobenú mikroorganizmami Salmonella Pullorum a Salmonella Gallinarum a na vakcináciu proti tomuto sérotypu.

(9)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.“


6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/50


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. apríla 2011,

ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o prekladanie zásielok výrobkov určených na dovoz do Únie alebo do tretích krajín vo vstupnom mieste hraničnej kontroly

[oznámené pod číslom K(2011) 2067]

(Text s významom pre EHP)

(2011/215/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2 a článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

V smernici 97/78/ES sa stanovuje, že veterinárne kontroly výrobkov živočíšneho pôvodu a určitých rastlinných výrobkov z tretích krajín, ktoré sa uvádzajú na územie Únie, majú členské štáty vykonávať v súlade s uvedenou smernicou. Takisto sa v nej stanovuje, že členské štáty majú zabezpečiť, aby sa zásielky takýchto výrobkov uvádzali na územie Únie cez miesta hraničnej kontroly.

(2)

V článku 9 smernice 97/78/ES sa stanovujú postupy, ktoré sa majú vykonať vo vstupnom mieste hraničnej kontroly v prípade zásielok, ktoré sú určené na dovoz do Únie cez iné miesto hraničnej kontroly, ale prekladajú sa vo vstupnom mieste hraničnej kontroly na colnom území toho istého prístavu alebo letiska Únie.

(3)

Článok 11 smernice 97/78/ES sa vzťahuje na zásielky pochádzajúce z tretej krajiny, ktoré sa prekladajú na vstupnom mieste hraničnej kontroly na colnom území toho istého prístavu alebo letiska v Únii, ktoré sú však určené na dovoz do ďalšej tretej krajiny, pričom dovoz sa uskutočňuje buď tranzitom cez územie Únie cez iné miesto hraničnej kontroly, alebo priamo do tretej krajiny bez tranzitu cez iné miesto hraničnej kontroly.

(4)

Okrem toho sa v článkoch 9 a 11 smernice 97/78/ES stanovuje niekoľko výnimiek zo všeobecných predpisov o veterinárnych kontrolách vykonávaných na vstupnom mieste hraničnej kontroly. Tieto výnimky majú rôzny rozsah pôsobnosti a súvisia s končeným miestom určenia zásielok a s časom skladovania zásielok počas prekládky na vstupnom mieste hraničnej kontroly.

(5)

Uvedený čas sa určuje so zreteľom na minimálnu a maximálnu lehotu pre také uskladnenie, ktorá sa určuje v súlade s postupom uvedeným v smernici 97/78/ES.

(6)

Rozhodnutím Komisie 2000/25/ES zo 16. decembra 1999, ktorým sa vykonáva článok 9 smernice Rady 97/78/ES o prekládke produktov na mieste hraničnej kontroly, ak sú náklady určené pre dovoz do Európskeho spoločenstva a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 93/14/EHS (2), sa v súčasnosti stanovujú minimálne a maximálne lehoty uplatniteľné v prípadoch, v ktorých sú zásielky určené na dovoz do Únie cez iné miesto hraničnej kontroly, ktoré sa nachádza na tom istom území alebo na území iného členského štátu.

(7)

Z rozhodnutia 2000/25/ES nemožno jasne vyvodiť rozsah pôsobnosti pravidiel vzťahujúcich sa na zásielky, ktoré sa prekladajú z jedného lietadla do druhého alebo z jedného plavidla na iné plavidlo na colnom území toho istého prístavu alebo letiska na účely ich tranzitu do tretej krajiny, a to buď bez ďalšej zastávky na území Únie, alebo cez územie Únie. Preto je nevyhnutné, aby sa v tomto rozhodnutí stanovili pravidlá, ktorými sa objasnia ustanovenia rozhodnutia 2000/25/ES vrátane pravidiel o príslušných minimálnych lehotách.

(8)

V záujme ochrany zdravia ľudí a zvierat by úradný veterinárny lekár na vstupnom mieste hraničnej kontroly mal mať v prípade zásielok, na ktoré sa vzťahujú články 9 a 11 smernice 97/78/ES, náležité informácie. Preto je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré má poskytnúť osoba zodpovedná za nakládku v čase, keď zásielka príde do miesta hraničnej kontroly.

(9)

Minimálna lehota, po uplynutí ktorej sa musia vykonať veterinárne kontroly zásielok, ktoré sa prekladajú z jedného plavidla na druhé v tom istom prístave a ktoré sú určené na dovoz alebo na tranzit do tretích krajín, ako sa stanovuje v článkoch 9 a 11 smernice 97/78/ES, je sedem dní.

(10)

V prípade zásielok, ktoré sa prekladajú z jedného plavidla na iné v tom istom prístave vo vstupnom mieste hraničnej kontroly a ktoré sú určené na dovoz priamo do tretej krajiny bez ďalšej zastávky na území Únie, sú riziká pre zdravie ľudí a zvierat obmedzené, pretože zásielky prídu do kontaktu s územím Únie len obmedzene. V takých prípadoch môže byť vhodné predĺžiť minimálnu lehotu uvedenú v článkoch 9 a 11 smernice 97/78/ES.

(11)

Predĺženie tejto lehoty by malo byť podmienené poskytnutím vhodných záruk zo strany členského štátu, na ktorého území sa nachádza vstupné miesto hraničnej kontroly. Takýto členský štát by mal najmä zabezpečiť, aby sa tieto zásielky nedostali do iného prístavu na území Únie a aby boli odoslané priamo do tretej krajiny. Okrem toho by takýto členský štát mal Komisii a ostatným členským štátom poskytnúť náležité informácie o týchto zárukách vrátane informácií o systéme monitorovania, ktorým sa má zabezpečiť dodržiavanie lehôt a následných pokynov na prepravu do konkrétneho miesta určenia uvedeného v oznámení o zásielke.

(12)

Okrem toho je dôležité spresniť, že zásielky sa musia podrobiť širokej škále veterinárnych kontrol stanovených v smernici 97/78/ES po uplynutí maximálnych lehôt stanovených v tomto rozhodnutí.

(13)

V záujme prehľadnosti a konzistentnosti právnych predpisov Únie je vhodné zrušiť rozhodnutie 2000/25/ES a nahradiť ho týmto rozhodnutím.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Po predložení zásielok v mieste hraničnej kontroly na účely následnej prekládky musí osoba zodpovedná za náklad oznámiť úradnému veterinárnemu lekárovi v danom mieste hraničnej kontroly tieto údaje:

a)

odhadovaný čas vykládky zásielky;

b)

miesto hraničnej kontroly v mieste určenia v Únii v prípade dovozu alebo tranzitu cez Úniu alebo tretiu krajinu určenia v prípade tranzitu priamo do tretej krajiny;

c)

presné umiestnenie zásielky, ak sa priamo nenakladá do lietadla alebo na plavidlo smerujúce do následného miesta určenia;

d)

odhadovaný čas naloženia zásielky do lietadla alebo na plavidlo smerujúce do následného miesta určenia.

Tieto údaje sa oznamujú v čase príchodu zásielky do miesta hraničnej kontroly spôsobom stanoveným príslušným orgánom.

Článok 2

1.   Minimálna lehota uvedená v článku 9 ods. 1 písm. b) bode i) smernice 97/78/ES je:

a)

12 hodín, ak ide o letisko;

b)

7 dní, ak ide o prístav.

2.   Maximálna lehota uvedená v článku 9 ods. 1 písm. b) bode i) smernice 97/78/ES je:

a)

48 hodín, ak ide o letisko;

b)

20 dní, ak ide o prístav.

Článok 3

1.   Na účely uplatňovania článku 11 smernice 97/78/ES je minimálna lehota uvedená v článku 9 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice:

a)

12 hodín, ak ide o letisko;

b)

7 dní, ak ide o prístav.

2.   Na účely uplatňovania článku 11 ods. 1 smernice 97/78/ES a článku 11 ods. 2 písm. b) druhej zarážky uvedenej smernice môžu členské štáty predĺžiť minimálnu lehotu stanovenú v ods. 1 písm. b) tohto článku na 14 dní za predpokladu, že:

a)

zásielky prichádzajú z tretej krajiny a sú určené do inej tretej krajiny bez ďalšej zastávky na územiach uvedených v prílohe I k smernici 97/78/ES;

b)

zásielky sa prekladajú z jedného plavidla na iné v mieste hraničnej kontroly na colnom území toho istého prístavu Únie;

c)

príslušný členský štát predloží Komisii a ostatným členským štátom v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podrobné odôvodnenie, v ktorom sa uvádza, že vykonal všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo tomu, že takéto zásielky sa namiesto prekládky na priamu prepravu do tretej krajiny premiestnia do iného prístavu v Únii.

Uvedené opatrenia zahŕňajú systém monitorovania, ktorým sa má zabezpečiť dodržanie lehôt a následného miesta určenia, ako sa uvádza v oznámení uvedenom v článku 1.

Článok 4

V prípadoch, keď maximálna lehota stanovená v článku 2 ods. 2 uplynula, zásielka sa musí podrobiť kontrole totožnosti a fyzickej kontrole v súlade s článkom 4 smernice 97/78/ES vo vstupnom mieste hraničnej kontroly.

Článok 5

Rozhodnutie 2000/25/ES sa zrušuje.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. mája 2011.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. apríla 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Ú. v. ES L 9, 13.1.2000, s. 27.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 90/53


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI č. 1/2011

z 31. marca 2011,

pokiaľ ide o úpravu prílohy 3 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

(2011/216/EÚ)

SPOLOČNÝ VÝBOR PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002.

(2)

Príloha 3 k dohode ustanovuje koncesie týkajúce sa syrov, najmä postupnú liberalizáciu obchodu so syrmi počas obdobia piatich rokov po nadobudnutí platnosti dohody.

(3)

Európska únia a Švajčiarska konfederácia sa dohodli, že do dohody sa vloží nová príloha 12 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, v dôsledku čoho sa majú zosúladiť špecifikácie, najmä pokiaľ ide o syry.

(4)

Z uvedeného dôvodu sa príloha 3 musí zrevidovať tak, aby sa v nej zohľadňovala úplná liberalizácia bilaterálneho obchodu so syrmi s platnosťou od 1. júna 2007, ako aj ochrana zemepisných označení, ktorá sa má ustanoviť v novej prílohe 12,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha 3 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a dodatky k nej sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho prijatí spoločným výborom.

V Bruseli 31. marca 2011

Za Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo

Predseda a vedúci švajčiarskej delegácie

Jacques CHAVAZ

Vedúci delegácie EÚ

Nicolas VERLET

Tajomníčka výboru

Chantal MOSER


(1)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA 3

1.

Bilaterálny obchod so všetkými výrobkami, na ktoré sa vzťahuje položka 0406 harmonizovaného systému, je od 1. júna 2007 úplne liberalizovaný zrušením všetkých ciel a kvót.

2.

Európska únia neuplatňuje vývozné náhrady na syry vyvezené do Švajčiarska. Švajčiarsko neuplatňuje vývozné dotácie (1) na syry vyvezené do Európskej únie.

3.

Všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0406, ktoré pochádzajú z Európskej únie alebo zo Švajčiarska a s ktorými sa obchoduje medzi uvedenými dvoma stranami, sú oslobodené od povinnosti predložiť dovozné povolenie.

4.

Európska únia a Švajčiarsko zabezpečia, aby výhody, ktoré si navzájom udeľujú, neboli poškodené inými opatreniami ovplyvňujúcimi dovoz a vývoz.

5.

Ak by vývoj cien a/alebo dovozu mal viesť k narušeniu trhu ktorejkoľvek strany, čo najskôr sa na žiadosť ktorejkoľvek strany uskutočnia v rámci výboru zriadeného podľa článku 6 dohody konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia. V tejto súvislosti sa strany týmto dohodli, že si budú pravidelne vymieňať informácie o cenách a všetky ďalšie príslušné informácie o trhu s miestne vyrobenými a dovezenými syrmi.


(1)  Základné sumy, z ktorých sa vychádzalo pri odstránení vývozných dotácií, sa po vzájomnej dohode strán vypočítali na základe rozdielu inštitucionálnych cien za mlieko predpokladaných v čase nadobudnutia platnosti dohody plus dodatočná suma za mlieko spracované na syry získaná na základe množstva mlieka potrebného na výrobu daného syra, mínus (s výnimkou prípadu syrov, ktoré podliehajú kvótam) zníženie colného poplatku uplatňovaného Spoločenstvom.“