ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.087.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 87

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
2. apríla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011 z 1. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o obmedzenie používania Bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú výživu ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 322/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v zónach VIIIc, IX a X a vo vodách EÚ v zóne 34.1.1 CECAF plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 323/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 324/2011 z 1. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/207/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2011, ktorým sa ustanovuje osobitný kontrolný a inšpekčný program týkajúci sa obnovy tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori [oznámené pod číslom K(2011) 1984]

9

 

 

2011/208/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti pseudomoru hydiny v Španielsku v roku 2009 [oznámené pod číslom K(2011) 2062]

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2011/137/SZBP z 28. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

2.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 321/2011

z 1. apríla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 10/2011, pokiaľ ide o obmedzenie používania Bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú výživu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

Smernicou Komisie 2011/8/EÚ (2) sa zmenila a doplnila smernica 2002/72/ES (3), ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, tak, že sa obmedzilo používanie Bisfenolu A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propánu) v polykarbonátových fľašiach na dojčenskú výživu.

(2)

Smernicu 2002/72/ES nahradí 1. mája 2011 nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (4).

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 10/2011 neobsahuje obmedzenia týkajúce Bisfenolu A, ktoré zaviedla smernica 2002/72/ES po jej zmene a doplnení smernicou 2011/8/EÚ.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 10/2011 by sa preto malo zmeniť a doplniť tak, aby obsahovalo obmedzenia týkajúce sa používania Bisfenolu A.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa do položky týkajúcej sa čísla látky 151, názov látky „2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán“ v stĺpci 10 („Obmedzenia a špecifikácie“) vkladá tento text:

„Nepoužívať na výrobu polykarbonátových fliaš na dojčenskú (5) výživu (6).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2011, pokiaľ ide o zákaz výroby plastových materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, ktoré nespĺňajú toto nariadene.

Uplatňuje sa od 1. júna 2011, pokiaľ ide o zákaz uvádzania na trh a dovoz plastových materiálov a predmetov, ktoré nespĺňajú toto nariadene, do Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 26, 29.1.2011, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 220, 15.8.2002, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1.

(5)  Dojča ako sa definuje v článku 2 smernice 2006/141/ES.

(6)  Toto obmedzenie sa uplatňuje od 1. mája 2011, pokiaľ ide o výrobu, a od 1. júna 2011, pokiaľ ide o uvádzanie na trh a dovoz do Únie.“


2.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 322/2011

z 31. marca 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v zónach VIIIc, IX a X a vo vodách EÚ v zóne 34.1.1 CECAF plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ (2), sa ustanovujú kvóty na rok 2011.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolovné činnosti v súvislosti s touto zásobou,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na lov zo zásoby uvedenej v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazujú odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa najmä zakazuje ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať úlovky z uvedenej zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

1/T&Q

Členský štát

Francúzsko

Zásoba

ANF/8C3411

Druh

čertovité (Lophiidae)

Zóna

Vody zón VIIIc, IX a X a vody EÚ zóny 34.1.1 CECAF

Dátum

13. január 2011


2.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 323/2011

z 31. marca 2011,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách EÚ a v medzinárodných vodách zón V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (EÚ) č. 1225/2010 z 13. decembra 2010, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ na roky 2011 a 2012, pokiaľ ide o populácie rýb určitých hlbokomorských druhov (2), sa stanovujú kvóty na roky 2011 a 2012.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v danej prílohe vyčerpala kvóta stanovená na rok 2011.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať rybolov v tejto zásobe,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu na lov zo zásoby uvedenej v danej prílohe na rok 2011 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Rybolov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte uvedenom v danej prílohe sa zakazujú odo dňa uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa najmä zakazuje ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vykladať ryby z tejto zásoby ulovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Lowri EVANS

generálna riaditeľka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

2/DSS

Členský štát

Francúzsko

Zásoba

DWS/56789-

Druh

hlbokomorské žraloky

Zóna

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI, VII, VIII a IX

Dátum

13. január 2011


2.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 324/2011

z 1. apríla 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. apríla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. apríla 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

61,9

JO

68,6

MA

51,3

TN

97,4

TR

81,6

ZZ

72,2

0707 00 05

EG

158,2

TR

138,5

ZZ

148,4

0709 90 70

MA

38,5

TR

107,6

ZA

28,9

ZZ

58,3

0805 10 20

EG

60,0

IL

79,6

MA

53,3

TN

54,3

TR

74,8

US

49,1

ZZ

61,9

0805 50 10

TR

51,0

ZZ

51,0

0808 10 80

AR

80,3

BR

81,6

CA

87,6

CL

89,3

CN

104,7

MK

50,2

US

122,6

UY

70,6

ZA

77,7

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

89,1

CL

88,3

CN

64,2

ZA

99,1

ZZ

85,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

2.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. marca 2011,

ktorým sa ustanovuje osobitný kontrolný a inšpekčný program týkajúci sa obnovy tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

[oznámené pod číslom K(2011) 1984]

(2011/207/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 95,

keďže:

(1)

Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) v roku 2006 prijala viacročný plán obnovy tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Uvedený plán bol do právnych predpisov Únie transponovaný nariadením Rady (ES) č. 1559/2007 (2).

(2)

ICCAT zmenila a doplnila plán obnovy 24. novembra 2008 prostredníctvom odporúčania 08-05. Takto zmenený a doplnený plán bol do právnych predpisov Únie transponovaný nariadením Rady (ES) č. 302/2009 (3).

(3)

S cieľom zaistiť úspešné plnenie zmeneného viacročného plánu obnovy sa v rozhodnutí Komisie 2009/296/ES (4) stanovil osobitný kontrolný a inšpekčný plán, ktorý pokrýva obdobie dvoch rokov od 15. marca 2009 do 15. marca 2011.

(4)

Platnosť kontrolného a inšpekčného programu týkajúceho sa obnovy tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorý bol ustanovený rozhodnutím 2009/296/ES, uplynie 15. marca 2011. Malo by sa prijať nové rozhodnutie Komisie s cieľom zaistiť pokračovanie uvedeného programu a okamžite zaviesť určité ustanovenia uvedené v odporúčaní ICCAT 10-04, a to najmä tie, ktoré sa týkajú predkladania rybolovných a inšpekčných plánov.

(5)

Tento nový osobitný kontrolný a inšpekčný program by sa mal ustanoviť na obdobie od 15. marca 2011 do 15. marca 2014. Výsledky vykonávania programu by mali byť v spolupráci s príslušnými členskými štátmi pravidelne vyhodnocované.

(6)

S cieľom zosúladiť kontrolu a inšpekciu rybolovu tuniaka modroplutvého na úrovni Únie je vhodné vypracovať spoločné pravidlá kontrolných a inšpekčných činností, ktoré majú vykonávať príslušné orgány dotknutých členských štátov, a je tiež vhodné, aby uvedené členské štáty prijali akčné programy vnútroštátnej kontroly v záujme dosiahnutia súladu s takými spoločnými pravidlami. Na tento účel by sa mali stanoviť referenčné hodnoty pre intenzitu kontrolných a inšpekčných činností, ako aj priority a postupy kontroly a inšpekcie.

(7)

S cieľom zaistiť ďalší postup pri porušeniach predpisov by sa týmto rozhodnutím mali okrem iného stanoviť postupy, podľa ktorých si môžu príslušné orgány oznamovať relevantné informácie v súlade s článkom 117 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

(8)

Spoločné inšpekcie a dozor by sa mali vykonávať v súlade s plánmi spoločného nasadenia stanovenými Agentúrou pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva zriadenou nariadením Rady (ES) č. 768/2005 (5).

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa stanovuje osobitný kontrolný a inšpekčný program s cieľom zaistiť harmonizované plnenie viacročného plánu obnovy tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorý prijala Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT – International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) v roku 2006 a ktorý bol transponovaný nariadením (ES) č. 302/2009 a zmenený a doplnený v odporúčaní ICCAT 10-04 z 27. novembra 2010.

Článok 2

Časová a územná pôsobnosť

Osobitný kontrolný a inšpekčný program sa uplatňuje do 15. marca 2014 v oblasti dohovoru ICCAT.

Článok 3

Vecný rozsah pôsobnosti

Osobitný kontrolný a inšpekčný program sa vzťahuje na tieto činnosti:

1.

všetky činnosti súvisiace s rybolovom vrátane vedľajších úlovkov, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom rybárskych plavidiel a pascí, vrátane spoločných rybolovných operácií;

2.

všetky úlovky, vykládky, prevody, prekládky a umiestňovania do klietok;

3.

všetky súvisiace činnosti chovných zariadení a subjektov, ktoré sa zaoberajú umiestňovaním do klietok, výkrmom, chovom, výlovom alebo spracúvaním tuniaka modroplutvého a/alebo obchodovaním s produktmi z tuniaka modroplutvého vrátane domáceho obchodu, dovozu, vývozu a opätovného vývozu, prepravy a skladovania;

4.

športový a rekreačný rybolov.

KAPITOLA II

CIELE, PRIORITY, REFERENČNÉ HODNOTY A POSTUPY

Článok 4

Ciele

Cieľom kontrolných a inšpekčných činností je zaistiť súlad s týmito ustanoveniami:

1.

ročné rybolovné plány ustanovené článkom 4 nariadenia (ES) č. 302/2009;

2.

zákaz používania lietadiel a helikoptér na vyhľadávanie, ako sa ustanovuje v článku 8 nariadenia (ES) č. 302/2009;

3.

opatrenia týkajúce sa rybolovných a chovných kapacít ustanovené článkami 5 a 6 nariadenia (ES) č. 302/2009;

4.

vykonávanie akéhokoľvek pozorovateľského programu v Únii vrátane pozorovateľského programu členských štátov a regionálneho pozorovateľského programu ICCAT ustanoveného v bodoch 90, 91 a 92 odporúčania ICCAT 10-04 a v jeho prílohe 7;

5.

pravidlá týkajúce sa evidencie oprávnených loviacich plavidiel a iných rybárskych plavidiel ustanovené v článkoch 14 a 15 nariadenia (ES) č. 302/2009;

6.

osobitné technické opatrenia a podmienky na lov tuniaka modroplutvého ustanovené v odporúčaní ICCAT 10-04, najmä pravidlá o minimálnej veľkosti a súvisiace podmienky;

7.

kvantitatívne obmedzenia úlovkov a všetky osobitné podmienky, ktoré sa s tým spájajú, vrátane monitorovania využívania kvót ustanovené odporúčaním ICCAT 10-04;

8.

pravidlá o dokumentácii, ktoré sa uplatňujú na tuniaka modroplutvého a ktoré sú ustanovené odporúčaním ICCAT 10-04.

Článok 5

Priority

Rôzne typy výstroja podliehajú rôznym úrovniam uprednostňovania v závislosti od ročného rybolovného plánu. Z tohto dôvodu si každý členský štát stanoví špecifické priority.

Článok 6

Referenčné hodnoty

Referenčné hodnoty pre inšpekciu sú stanovené v prílohe I.

Článok 7

Postupy

Kontrolné a inšpekčné činnosti sa vykonávajú v súlade s týmito procedurálnymi ustanoveniami:

1.

systém ICCAT pre spoločnú medzinárodnú inšpekciu ustanovený v bodoch 99, 100, 101 odporúčania ICCAT 10-04 a v jeho prílohe 8;

2.

inšpekčná metodika ustanovená v odporúčaní ICCAT 10-04, a najmä v jej prílohe 8;

3.

postupy, ktoré majú dodržiavať pracovníci a ktoré sú ustanovené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu;

4.

postupy, ktoré majú dodržiavať členské štáty a ktoré sú ustanovené v článkoch 8 až 13 tohto rozhodnutia.

Článok 8

Spoločné postupy

Členské štáty uvedené v článku 12 zabezpečia, aby boli pracovníci z ostatných príslušných členských štátov pozvaní k účasti na spoločnej inšpekcii a dozore, a stanovia spoločné operačné postupy pre svoje dozorné plavidlá.

Článok 9

Oznamovanie dozoru a inšpekcie

1.   Členský štát, ktorý v rámci plánu spoločného nasadenia plánuje vykonať dozor a inšpekciu rybárskych plavidiel vo vodách pod jurisdikciou iného členského štátu, oznámi svoje zámery kontaktnému bodu príslušného pobrežného členského štátu uvedenému v článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1042/2006 (6) a Agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva.

2.   Oznámenie uvedené v odseku 1 obsahuje tieto informácie:

a)

typ, názov a volací znak inšpekčných plavidiel a inšpekčných leteckých prostriedkov na základe zoznamu uvedeného v článku 6 nariadenia (ES) č. 1042/2006;

b)

oblasti, v ktorých sa dozorné a inšpekčné operácie môžu vykonávať;

c)

trvanie dozoru a inšpekcie.

Článok 10

Informácie o porušeniach predpisov

Okrem článku 82 a 83 nariadenia (ES) č. 1224/2009 členské štáty, ktorých pracovníci pri inšpekcii činností uvedených v článku 3 zistia akékoľvek porušenie predpisov, bezodkladne informujú tretiu krajinu a Komisiu o dátume inšpekcie a podrobnostiach o porušení predpisov.

Článok 11

Bezprostredné presadzovacie opatrenia v prípade vážneho porušenia predpisov

1.   Ak sa na palube rybárskeho plavidla Únie zistí vážne porušenie predpisov, vlajkový členský štát zaistí, aby rybárske plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou po inšpekcii ukončilo všetky rybolovné činnosti, a včas informuje Komisiu.

2.   Ak vlajkový členský štát nepožiada rybárske plavidlo Únie o návrat do prístavu, do 72 hodín poskytne Komisii riadne odôvodnenie.

KAPITOLA III

VYKONÁVANIE

Článok 12

Akčné programy vnútroštátnej kontroly

1.   Osobitný kontrolný a inšpekčný program sa vykonáva prostredníctvom akčných programov vnútroštátnej kontroly, ktoré sú uvedené v článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a ktoré Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Malta a Portugalsko prijali.

2.   Akčné programy vnútroštátnej kontroly sa stanovia v súlade s cieľmi, prioritami, referenčnými hodnotami a postupmi ustanovenými v tomto rozhodnutí a obsahujú všetky údaje uvedené v prílohe III.

3.   K akčným programom vnútroštátnej kontroly sa priložia ročné harmonogramy vykonávania, v ktorých sú zahrnuté podrobnosti týkajúce sa pridelených ľudských a materiálnych zdrojov a zón, v ktorých sa majú rozmiestniť. V ročných harmonogramoch vykonávania sa zohľadnia referenčné hodnoty uvedené v prílohe I.

4.   Pokiaľ ide o rybárske sezóny v rokoch 2012 a 2013, členské štáty predložia svoje akčné programy vnútroštátnej kontroly a ročné harmonogramy vykonávania do 15. septembra 2011 a v prípade rybárskej sezóny 2013 do 15. septembra 2012. K 1. januáru 2012 a 2013 ich sprístupnia v zabezpečenej časti svojich webových stránok.

Článok 13

Spolupráca medzi členskými štátmi

Všetky členské štáty spolupracujú s členskými štátmi uvedenými v článku 12 ods. 1 pri plnení osobitného kontrolného a inšpekčného programu.

Článok 14

Spoločné inšpekcie a dozor

Akčné programy vnútroštátnej kontroly uvedené v článku 12 sa môžu ako celok alebo ich časť plniť prostredníctvom plánu spoločného nasadenia, ktorý prijala Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (CFCA – Community Fisheries Control Agency) v súlade s nariadením (ES) č. 768/2005.

Článok 15

Správa o vykonávaní akčných programov vnútroštátnej kontroly

1.   Členské štáty uvedené v článku 12 ods. 1 podajú Komisii a CFCA správu o vykonávaní svojho akčného programu vnútroštátnej kontroly uvedeného v článku 12.

2.   Priebežné správy sa predložia každý rok k 1. júlu a 15. septembru a záverečná správa k 15. decembru toho istého roka.

3.   Táto správa obsahuje v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe II tieto informácie:

a)

inšpekcie a dozor, ktoré vykonali za jeden mesiac;

b)

všetky zistené porušenia a pri každom porušení aj:

i)

rybárske plavidlo (názov, vlajku a externý identifikačný kód), pascu, chovné zariadenie alebo podnik zaoberajúci sa spracovaním a/alebo obchodovaním s príslušnými produktmi z tuniaka modroplutvého;

ii)

dátum, čas a miesto inšpekcie;

iii)

povahu porušenia vrátane informácií o vážnych porušeniach alebo priestupkoch uvedených v článkoch 10 a 11;

iv)

súčasný stav týkajúci sa ďalšieho postupu pri zistených porušeniach predpisov (napríklad: prípad je vo fáze prejednávania, odvolania, vyšetrovania);

v)

podrobný opis všetkých uložených pokút (napríklad výška pokuty, hodnota zabavených rýb a/alebo výstroja, písomné varovanie) spolu s podpornými dokumentmi;

vi)

vysvetlenie, ak sa neprijali žiadne opatrenia;

c)

akékoľvek príslušné činnosti koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi.

4.   Porušenie sa bude naďalej uvádzať v každej ďalšej správe, až kým sa neprijme opatrenie podľa zákonov príslušného členského štátu.

Článok 16

Doplňujúce informácie

Členské štáty poskytnú Komisii akékoľvek doplňujúce informácie, o ktoré môže požiadať v súvislosti s vykonávaním tohto rozhodnutia.

Článok 17

Inšpekčný plán Únie a správa

1.   Mesiac pred svojím každoročným zasadnutím Komisia podľa bodu 9 odporúčania ICCAT 10-04 predloží komisii ICCAT inšpekčný plán Únie založený na tomto rozhodnutí a akčných plánoch vnútroštátnej kontroly a na konzultácii s členskými štátmi.

2.   Komisia zvolá raz ročne zasadnutie Výboru pre rybolov a akvakultúru na vyhodnotenie dodržiavania a výsledkov osobitného kontrolného a inšpekčného programu s cieľom pripraviť správu, ktorú má Únia predložiť sekretariátu ICCAT každoročne k 15. októbru.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. marca 2011

Za Komisiu

Maria DAMANAKI

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2009, s. 18.

(5)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 14.


PRÍLOHA I

REFERENČNÉ HODNOTY

Referenčné hodnoty stanovené v tejto prílohe sa zavedú tak, aby sa zaistili predovšetkým:

a)

úplné monitorovanie umiestňovania do klietok, ktoré sa uskutočňuje vo vodách Spoločenstva;

b)

úplné monitorovanie premiestňovania;

c)

úplné monitorovanie spoločných rybolovných operácií;

d)

kontrolu všetkých dokumentov požadovaných podľa právnych predpisov uplatniteľných na tuniaka modroplutvého, najmä pokiaľ ide o overenie spoľahlivosti zaznamenaných údajov.

Miesto kontroly

Referenčná hodnota

Umiestňovanie do klietok (vrátane výlovu)

Všetky činnosti spojené s umiestňovaním do klietok v chovnom zariadení musia získať povolenie členského štátu loviaceho plavidla do 48 hodín po predložení požadovaných informácií na umiestňovanie do klietok.

Na akékoľvek umiestňovanie do klietok na chov alebo výkrm tuniaka modroplutvého je potrebná presná, úplná a overená dokumentácia podľa požiadaviek ICCAT (ustanovená v bode 84 odporúčania ICCAT 10-04).

Každé umiestnenie do klietok a výlov sú predmetom inšpekcie, a to aj zo strany príslušných prístavných orgánov.

Všetky operácie spojené s umiestňovaním do klietok monitoruje videokamera vo vode (ako je ustanovené v bode 86 odporúčania ICCAT 10-04).

Ryby sa umiestnia do klietok pred 31 júlom, pokiaľ neexistuje platný dôvod podľa odporúčania 10-04 (ako sa ustanovuje v bode 83 odporúčania ICCAT 10-04).

Inšpekcia na mori

Referenčná hodnota sa stanoví po podrobnej analýze rybolovnej činnosti v každej oblasti.

Referenčné hodnoty na mori sa vzťahujú na počet hliadkovacích dní na mori v osobitnej oblasti obnovy tuniaka modroplutvého, ako aj na počet hliadkovacích dní zodpovedajúcich príslušnej rybárskej sezóne a príslušnému druhu rybolovnej činnosti.

Premiestňovanie

Akékoľvek operácie spojené s premiestňovaním musia predtým schváliť vlajkové členské štáty na základe predchádzajúceho oznámenia o premiestňovaní (ako je ustanovené v bode 75 odporúčania ICCAT 10-04).

Každej operácii spojenej s premiestňovaním sa pridelí číslo povolenia (ustanovené v bode 76 odporúčania ICCAT 10-04).

Premiestňovanie sa povolí do 48 hodín po predložení predchádzajúceho oznámenia o premiestňovaní (ustanoveného v bode 76 odporúčania ICCAT 10-04).

Na konci premiestňovania sa vlajkovému členskému štátu zašle vyhlásenie ICCAT o premiestnení (ako sa ustanovuje v bode 77 odporúčania ICCAT 10-04).

Všetky operácie spojené s premiestňovaním monitoruje videokamera vo vode (ako je ustanovené v bode 79 odporúčania ICCAT 10-04).

Prekládky

Všetky plavidlá sa podrobia inšpekcii pri príchode pred začiatkom prekládky, ako aj pred odchodom po prekládke. V neurčených prístavoch sa vykonávajú náhodné kontroly.

Vyhlásenie o prekládke sa vlajkovým štátom doručí najneskôr do 48 hodín po dátume prekládky v prístave (ako sa ustanovuje v bode 69 odporúčania ICCAT 10-04).

Spoločná rybolovná operácia

Všetky spoločné rybolovné operácie musia pred tým schváliť vlajkové štáty.

Členské štáty vypracujú a vedú záznam o každej spoločnej rybolovnej operácii, ktorú schválili.

Letecký dozor

Po podrobnej analýze rybolovných činností v každej oblasti a vzhľadom na dostupné zdroje, ktoré má členský štát k dispozícii, sa stanoví flexibilná referenčná hodnota.

Vykládky

Všetky plavidlá vstupujúce do prístavu na účel vykládky tuniaka modroplutvého sa podrobia inšpekcii.

V neurčených prístavoch sa vykonávajú náhodné kontroly.

Príslušný orgán pošle orgánu vlajkového štátu rybárskeho plavidla záznam o vykládke do 48 hodín po skončení vykládky (ako sa ustanovuje v bode 68 odporúčania ICCAT 10-04).

Obchodovanie

Po podrobnej analýze uskutočnenej obchodnej činnosti sa stanoví flexibilná referenčná hodnota.

Športový a rekreačný rybolov

Po podrobnej analýze športovej a rekreačnej rybolovnej činnosti sa stanoví flexibilná referenčná hodnota.

Pasce

Všetky operácie spojené s pascami vrátane premiestňovania a výlovu sú predmetom inšpekcie.


PRÍLOHA II

POSTUPY, KTORÉ MAJÚ DODRŽIAVAŤ PRACOVNÍCI

1.   Úlohy inšpekcie

1.1.   Všeobecné úlohy inšpekcie

Po každej kontrole a inšpekcii sa vypracuje správa o inšpekcii vo formáte uvedenom v bode 2 tejto prílohy. Pracovníci v každom prípade overia a uvedú vo svojej správe tieto informácie:

1.

podrobnosti o totožnosti zodpovedných osôb, ako aj o totožnosti plavidla, personálu chovného zariadenia atď., ktoré sa zúčastňujú na činnostiach podliehajúcich inšpekcii;

2.

povolenia, licencie a povolenie na rybolov;

3.

príslušnú dokumentáciu o plavidle, ako napríklad lodné denníky, vyhlásenia o premiestnení a prekládke, dokumenty ICCAT o úlovkoch tuniaka modroplutvého, certifikáty o opätovnom vývoze a ostatnú dokumentáciu skúmanú na účely kontroly a inšpekcie, ako je ustanovené v odporúčaní ICCAT 10-04;

4.

podrobné poznámky o veľkosti tuniaka modroplutvého vyloveného, chyteného do pasce, premiestneného, preloženého, vyloženého, prepraveného, chovaného, spracovaného alebo predaného či kúpeného v kontexte dodržiavania ustanovení plánu obnovy;

5.

percento vedľajších úlovkov tuniaka modroplutvého ponechaných na palube plavidiel, ktoré nelovia aktívne tuniaka modroplutvého.

Informácie týkajúce sa všetkých príslušných zistení na základe inšpekcie vykonanej na mori, leteckým dozorom, v prístavoch, pascách, chovných zariadeniach alebo v akomkoľvek inom príslušnom podniku sa uvedú v správach o inšpekcii. Pri inšpekcii v rámci systému ICCAT pre spoločnú medzinárodnú inšpekciu pracovníci zaevidujú vykonané inšpekcie a všetky zistené porušenia predpisov v lodnom denníku.

Tieto zistenia sa porovnajú s informáciami, ktoré inšpektorom predložili iné príslušné orgány, vrátane informácií zo systému monitorovania plavidiel (ďalej aj ako „VMS“ – Vessel Monitoring System), zoznamov povolených plavidiel, správ pozorovateľov, videozáznamov a všetkých dokumentov súvisiacich s rybolovom.

1.2.   Úlohy inšpekcie pri leteckom dozore

Pracovníci nahlásia údaje leteckého dozoru na účely krížovej kontroly, a najmä overia pozorovania rybárskych plavidiel s údajmi z VMS a so zoznamami povolených plavidiel.

Pracovníci pozorujú a hlásia nezákonné, neohlásené a neregulované rybolovné činnosti a použitie lietadiel alebo helikoptér na vyhľadávanie.

Osobitná pozornosť sa venuje uzatvoreným oblastiam, obdobiam rybárskej sezóny a tým činnostiam flotíl, na ktoré sa vzťahujú výnimky.

1.3.   Úlohy inšpekcie na mori

1.3.1.   Všeobecné úlohy inšpekcie

Ak sa na palubu loviaceho plavidla vezmú mŕtve ryby alebo ak sa mŕtve ryby nachádzajú na palube spracovateľského alebo prepravného plavidla, pracovníci vždy preveria množstvá rýb držaných na palube a porovnajú ich s množstvami, ktoré sú zaznamenané v príslušnej dokumentácii na palube.

Ak sa premiestňujú živé ryby, pracovníci sa snažia zistiť, aké prostriedky zainteresované strany použili s cieľom odhadnúť množstvá premiestnených tuniakov modroplutvých. Ak je k dispozícii videozáznam, pracovníci k nemu získajú prístup a overia premiestnené množstvá na základe toho, čo zachytáva videozáznam.

Inšpektori EÚ/členského štátu vykonajú sériu „kontrol na mieste“ vo vlečných klietkach pod vodou a overia, či počet a odhadovaná hmotnosť ulovených a premiestnených rýb zodpovedá tomu, čo je uvedené vo vyhlásení ICCAT na palube vlečnej lode.

Pracovníci systematicky overia:

1.

či sú rybárske plavidlá oprávnené na prevádzku (označenie, totožnosť, licencia, povolenie na rybolov a zoznamy ICCAT);

2.

súlad s požiadavkami na dokumentáciu plavidla;

3.

či sú rybárske plavidlá vybavené funkčným VMS a či sú splnené požiadavky na prenos prostredníctvom VMS;

4.

či rybárske plavidlá nepôsobia v uzatvorených oblastiach a či dodržiavajú zákaz rybolovu po skončení rybárskej sezóny;

5.

dodržiavanie kvót a obmedzení vedľajších úlovkov;

6.

veľkostné zloženie úlovkov tuniaka modroplutvého na palube;

7.

fyzické množstvá tuniaka modroplutvého na palube a ich prezentáciu;

8.

rybársky výstroj na palube;

9.

prítomnosť pozorovateľa, ak je to relevantné.

Pracovníci pozorujú a hlásia nezákonné, neohlásené a neregulované rybolovné činnosti a použitie lietadiel alebo helikoptér na vyhľadávanie.

1.3.2.   Úlohy inšpekcie pri premiestňovaní

Pracovníci systematicky overia:

1.

súlad s požiadavkami týkajúcimi sa predchádzajúceho oznámenia o premiestňovaní,

2.

či vlajkový štát pridelil a oznámil kapitánovi rybárskeho plavidla alebo pasce alebo chovného zariadenia číslo povolenia za každú operáciu premiestňovania do 48 hodín po predložení predbežného oznámenia o premiestňovaní;

3.

súlad s požiadavkami ICCAT na vyhlásenie o premiestňovaní;

4.

či regionálny pozorovateľ ICCAT na palube podpísal vyhlásenie o premiestňovaní a či toto vyhlásenie bolo doručené kapitánovi vlečného plavidla;

5.

súlad s požiadavkami na video záznamy.

1.3.3.   Úlohy inšpekcie pri spoločných rybolovných operáciách

Pracovníci systematicky overia:

1.

súlad s požiadavkami na spoločné rybolovné operácie, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú zaznamenať do rybárskeho denníka;

2.

či orgány vlajkových štátov doručili svojim rybárskym plavidlám povolenie spoločnej rybolovnej operácie vystavené na základe modelu uvedeného v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 302/2009;

3.

prítomnosť pozorovateľa počas spoločnej rybolovnej operácie.

1.4.   Úlohy inšpekcie pri vykládke

Pracovníci systematicky overia:

1.

či sú rybárske plavidlá oprávnené na prevádzku (označenie, totožnosť, licencia, povolenie na rybolov a prípadne zoznamy ICCAT);

2.

či príslušné orgány dostali vopred zaslané oznámenie o príchode na účel vykládky;

3.

či príslušný orgán poslal záznam vykládok orgánu vlajkového štátu rybárskeho plavidla do 48 hodín po skončení vykládky;

4.

či sú rybárske plavidlá vybavené funkčným VMS a či sú splnené požiadavky na prenos prostredníctvom VMS;

5.

súlad s požiadavkami na dokumentáciu plavidla;

6.

fyzické množstvá tuniaka modroplutvého na palube a ich prezentácia;

7.

zloženie celkového úlovku tuniaka modroplutvého na palube s cieľom overiť pravidlá týkajúce sa vedľajších úlovkov;

8.

veľkostné zloženie úlovkov tuniaka modroplutvého na palube s cieľom overiť pravidlá minimálnej veľkosti;

9.

rybárske výstroje na palube;

10.

v prípade vykládky spracovaných produktov použitie prevodných koeficientov ICCAT na výpočet ekvivalentnej zaokrúhlenej hmotnosti spracovaného tuniaka modroplutvého;

11.

či je tuniak modroplutvý ponúkaný na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi a pochádzajúci z rybárskych plavidiel vo východnej časti Atlantického oceánu a Stredozemnom mori správne označený alebo vybavený štítkom;

12.

či je tuniak modroplutvý vyložený loďami s návnadou, s dlhými lovnými šnúrami, s ručnými lovnými šnúrami alebo s vlečnými lovnými šnúrami loviacimi vo východnej časti Atlantického oceánu a Stredozemnom mori správne označený chvostovým štítkom.

1.5.   Úlohy inšpekcie počas prekládky

Pracovníci systematicky overia:

1.

či sú rybárske plavidlá oprávnené na prevádzku (označenie, totožnosť, licencia, povolenie na rybolov a zoznamy ICCAT);

2.

či oznámenie o príchode do prístavu bolo zaslané vopred a obsahovalo správne informácie týkajúce sa prekládky;

3.

či prekladajúce rybárske plavidlá, ktoré chcú uskutočniť prekládku, získali od svojho vlajkového štátu predchádzajúci súhlas;

4.

či boli skontrolované množstvá vopred ohlásené na prekládku;

5.

či bolo vyhlásenie o prekládke doručené vlajkovým štátom najneskôr do 48 hodín po dátume prekládky v prístave;

6.

či sa príslušná dokumentácia nachádza na palube a či je náležite vyplnená vrátane vyhlásenia o prekládke, príslušných dokumentov a dokumentu ICCAT o úlovkoch tuniaka modroplutvého a certifikátu o opätovnom vývoze;

7.

v prípade spracovaných výrobkov použitie prevodných koeficientov ICCAT na výpočet ekvivalentnej zaokrúhlenej hmotnosti spracovaného tuniaka modroplutvého.

1.6.   Úlohy inšpekcie v chovných zariadeniach

Pracovníci systematicky overia:

1.

či sa príslušná dokumentácia nachádza v chovnom zariadení a či je náležite vyplnená a nahlásená (dokument o úlovkoch tuniaka modroplutvého a certifikát o opätovnom vývoze, vyhlásenie o premiestňovaní, vyhlásenie o vyhlásenie o prekládke);

2.

či orgány vlajkového štátu loviaceho plavidla vopred schválili umiestnenie do klietok;

3.

či bol regionálny pozorovateľ ICCAT prítomný počas celého procesu premiestňovania a výlovu tuniaka modroplutvého a či potvrdil vyhlásenia o umiestnení do klietok;

4.

či bolo celé premiestnenie z klietok do chovného zariadenia monitorované videokamerou vo vode;

5.

či štát chovného zariadenia neakceptuje umiestnenie tuniaka modroplutvého do klietok v prípade, že množstvo vyjadrené v počte a/alebo hmotnosti presahuje množstvo, ktoré vlajkový štát povoľuje umiestniť do klietok.

Inšpektori členského štátu uskutočnia sériu „kontrol na mieste“ aj pod vodou s cieľom potvrdiť množstvá rýb umiestnených do klietok. V členskom štáte túto prácu vykonávajú potápači, ktorí používajú stereoskopickú kameru.

1.7.   Úlohy inšpekcie týkajúce sa prepravy a obchodovania

Pracovníci systematicky overia:

1.

v prípade prepravy najmä príslušné sprievodné dokumenty a porovnajú ich s fyzickými množstvami, ktoré sa prepravujú;

2.

pokiaľ ide o obchodovanie, prítomnosť a náležité vyplnenie príslušnej dokumentácie vrátane príslušného dokumentu o úlovkoch tuniaka modroplutvého a certifikátu o opätovnom vývoze.

2.   Inšpekčné správy

1.

V prípade inšpekcií uskutočnených v rámci systému ICCAT pre spoločnú medzinárodnú inšpekciu pracovníci použijú vzor uvedený v dodatku 1 k tejto prílohe.

2.

V prípade ostatných inšpekcií, pokiaľ nenadobudnú účinnosť pravidlá na vykonávanie článku 76 nariadenia (ES) č. 1224/2009, pracovníci použijú vzory platné pre svoje vnútroštátne správy.

Dodatok 1

SPRÁVA ICCAT O INŠPEKCII č. …

Image Image

SPOZOROVANÉ VÁŽNE PRIESTUPKY

Image


PRÍLOHA III

Obsah akčných programov vnútroštátnej kontroly uvedených v článku 12

V akčných programoch vnútroštátnej kontroly sa stanovia:

1.   PROSTRIEDKY KONTROLY

1.   Ľudské zdroje

Počet úradníkov na pevnine a na mori, ako aj obdobia a zóny, v ktorých majú pôsobiť.

2.   Technické prostriedky

Počet hliadkovacích plavidiel a lietadiel, ako aj obdobia a zóny, v ktorých majú pôsobiť.

3.   Finančné prostriedky

Rozdelenie rozpočtových prostriedkov na nasadenie ľudských zdrojov, hliadkovacích plavidiel a lietadiel.

2.   URČENIE PRÍSTAVOV

Zoznam určených prístavov a určených časov podľa požiadaviek v odporúčaní ICCAT 10-04.

3.   ROČNÉ RYBOLOVNÉ PLÁNY

Podrobnosti o každom zavedenom systéme na prideľovanie kvót, monitorovanie a kontrolu rybolovného plánu.

4.   INŠPEKČNÉ PROTOKOLY

Podrobné protokoly, v ktorých je vysvetlená metodika pre všetky činnosti inšpekcie.

V protokoloch by sa mali zohľadniť požiadavky ustanovené v článku 12 tohto rozhodnutia.

Členské štáty zaistia aj zahrnutie týchto bodov do svojich inšpekčných činností:

1.   Úlovky:

a)

množstvo (odhad biomasy) a presný počet jedincov;

b)

overenie toho, či ulovené množstvá dodržiavajú pridelenú kvótu;

c)

overenie dodržania požiadaviek na minimálnu veľkosť s percentuálnou toleranciou podľa počtu kusov.

2.   Premiestňovanie:

a)

predchádzajúce povolenie na premiestňovanie do vlečnej klietky a chovnej klietky;

b)

presné množstvo a počet rýb premiestnených do vlečnej klietky;

c)

úmrtnosť počas vlečenia a účel použitia mŕtvych rýb.

3.   Chovné zariadenie:

a)

potvrdenie zákonnosti lovu ako aj vopred udeleného povolenia od vlajkového členského štátu;

b)

presné množstvo a počet rýb premiestnených do výkrmných klietok;

c)

program odberu vzoriek/označovania štítkom na odhadovanie získanej hmotnosti.

4.   Výlov a vývoz:

a)

presné množstvo a počet vylovených rýb;

b)

uplatnenie regionálneho pozorovateľského programu ICCAT;

c)

presné množstvo podľa druhy produktu (s jasne uvedenými prevodných koeficientov).

5.   USMERNENIA

Vysvetľujúce usmernenia pre úradníkov, organizácie výrobcov a rybárov.

6.   KOMUNIKAČNÉ PROTOKOLY

Protokoly na komunikáciu s príslušnými orgánmi, ktoré iné členské štáty určili za zodpovedné za osobitný kontrolný a inšpekčný program pre tuniaka modroplutvého.


PRÍLOHA IV

Mesačný stav akčného programu vnútroštátnej kontroly tuniaka modroplutvého

Správu predkladá:

 

Členský štát

 

Mesiac

 

Rok

 


ODDIEL A

Zhrnutie inšpekcií

 

 

Plavidlá s vakovými sieťami

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami

Lode s návnadou

Plavidlá s vlečnými sieťami

Remorkér/ťažné plavidlo

Ostatné plavidlá

Pasca

Chovné zariadenie

Ostatní prevádzkovatelia

 

Január

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júl

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

inšpekcie (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na pevnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porušenia predpisov (celkový počet na daný výstroj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY

 


ODDIEL B

Opis porušenia predpisov

Dátum

Typ kontroly

Oblasť

Číslo inšpekčnej správy

Vlajka

Číslo ICCAT (alebo CFR)

Meno

Výstroj

PNC a SV

Opis

Prijaté opatrenia? Á/N

Opis akcie

Aktuálny stav

Predpokladaná dĺžka vyšetrovania

Odôvodnenie pre neprijatie žiadneho opatrenia

Pripomienky

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KĽÚČ (pre oddiel B)

Číslo

Pole

Opis

1

DÁTUM

dátum uskutočnenia inšpekcie

2

TYP KONTROLY

S-more P-prístav F-chovné zariadenia T-pasca O-ostatné

3

OBLASŤ

pri S uveďte súradnice. Pri „P, F, T“ alebo „O“ uveďte oblasť alebo meno prístavu

4

ČÍSLO INŠPEKČNEJ SPRÁVY

číslo inšpekčnej správy ICCAT (alebo vnútroštátnej)

5

VLAJKA

vlajka plavidla/prevádzkovateľa, ktorý je predmetom inšpekcie

6

ČÍSLO ICCAT (alebo CFR)

číslo ICCAT alebo číslo registra flotile Únie plavidla/prevádzkovateľa, ktorý je predmetom inšpekcie

7

MENO

meno plavidla/prevádzkovateľa, ktorý je predmetom inšpekcie

8

VÝSTROJ

hlavný výstroj používaný na plavidle/prevádzkovateľom v čase inšpekcie

9

PNC a SV

možný nesúlad (PNC) a vážny priestupok (SV) odkazujú na právne označenie (právne predpisy EÚ a/alebo odporúčanie ICCAT)

10

OPIS

opis možného nesúladu a/alebo vážneho priestupku

11

PRIJATÉ OPATRENIA? Á/N

ak áno, vyplňte políčka 12 až 17, ak nie, pokračujte políčkom číslo 16

12

OPIS AKCIE

(pokuta/sankcia/konfiškácia/…)

13

AKTUÁLNY STAV

neukončený/uzavretý/prebieha vyšetrovanie/atď.

14

PREDPOKLADANÁ DĹŽKA VYŠETROVANIA

predpokladaná dĺžka vyšetrovania a/alebo konania

15

ODÔVODNENIE PRE NEPRIJATIE ŽIADNEHO OPATRENIA

úplné odôvodnenie v prípade, že sa neprijalo žiadne opatrenie

16

PRIPOMIENKY

všeobecné pripomienky


2.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/29


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. apríla 2011

o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti pseudomoru hydiny v Španielsku v roku 2009

[oznámené pod číslom K(2011) 2062]

(Iba španielske znenie je autentické)

(2011/208/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Pseudomor hydiny je infekčná vírusová choroba, ktorá spôsobuje vysokú mortalitu hydiny.

(2)

V prípade ohniska pseudomoru hydiny existuje riziko, že by sa pôvodca nákazy mohol rozšíriť na iné hospodárstva s chovom hydiny v rámci uvedeného členského štátu, avšak prostredníctvom obchodu so živou hydinou alebo výrobkami z nej aj do iných členských štátov a do tretích krajín.

(3)

Ohnisko nákazy tejto choroby preto môže rýchlo nabrať epidemické rozmery a významne tak znížiť rentabilitu chovu hydiny.

(4)

V smernici Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúcej opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (2) sa stanovujú opatrenia, ktoré musia členské štáty v prípade výskytu ohniska bezodkladne a naliehavo zaviesť, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu vírusu.

(5)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Podľa článku 3 ods. 2 a článku 6 ods. 2 uvedeného rozhodnutia dostávajú členské štáty finančný príspevok na pokrytie nákladov na určité opatrenia zamerané na eradikáciu pseudomoru hydiny.

(6)

V článku 3 ods. 6 rozhodnutia 2009/470/ES sa stanovujú pravidlá pre percentuálny podiel nákladov vynaložených členským štátom, na ktoré sa môže vzťahovať finančný príspevok Spoločenstva.

(7)

Vyplatenie finančného príspevku Únie na núdzové opatrenia na eradikáciu pseudomoru hydiny podlieha pravidlám stanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúcom pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3).

(8)

Ohnisko pseudomoru hydiny bolo potvrdené v Španielsku 26. novembra 2009. Španielsko prijalo opatrenia v súlade so smernicou 92/66/EHS a s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2009/470/ES na boj proti tomuto ohnisku.

(9)

Španielsko v plnej miere splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 2 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 6 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(10)

Španielsko 23. decembra 2009, 26. januára 2010 a 25. februára 2010 predložilo odhad nákladov vynaložených na prijatie opatrení na eradikáciu pseudomoru hydiny.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie pre Španielsko

1.   Španielsku môže byť udelený finančný príspevok Únie na pokrytie nákladov, ktoré uvedený členský štát vynaložil na prijatie opatrení podľa článku 3 ods. 2 a článku 6 ods. 2 rozhodnutia 2009/470/ES na boj proti pseudomoru hydiny v roku 2009.

2.   Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa stanoví v nasledujúcom rozhodnutí, ktoré sa prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 40 ods. 2 rozhodnutia 2009/470/ES.

Článok 2

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 1. apríla 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v ES L 260, 5.9.1992, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


Korigendá

2.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/31


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2011/137/SZBP z 28. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

( Úradný vestník Európskej únie L 58 z 3. marca 2011 )

Na strane 58 v prílohe I v položke 16:

namiesto:

„16.

AL-SENUSSI, plukovník Abdullah

má byť:

„16.

AL-SENUSSI, plukovník Abdullah (Al-Megrahi)“.