ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
26. marca 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/186/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. júna 2010, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, ako aj výmena listov, ktorou sa dočasná dohoda mení a dopĺňa, pokiaľ ide o autentické jazykové znenia, zo strany Európskej komisie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 296/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime ( 1 )

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 298/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 299/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 300/2011 z 25. marca 2011 o predajných cenách obilnín v prípade deviatej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/187/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o schválenie vnútroštátnych opatrení na zabránenie zavlečeniu herpetického vírusu ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar) do určitých oblastí Írska a Spojeného kráľovstva [oznámené pod číslom K(2011) 1825]  ( 1 )

15

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

 

2011/188/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009 o uzavretí Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej zo strany Európskeho spoločenstva

19

Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

26.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. júna 2010,

ktorým sa schvaľuje uzavretie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, ako aj výmena listov, ktorou sa dočasná dohoda mení a dopĺňa, pokiaľ ide o autentické jazykové znenia, zo strany Európskej komisie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

(2011/186/Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101 druhý odsek,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

keďže:

(1)

Do nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, podpísanej 25. mája 1998 v Bruseli, je potrebné schváliť Dočasnú dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, podpísanú 10. novembra 1999 v Bruseli („dočasná dohoda“) (1).

(2)

Článok 31 dočasnej dohody by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby sa v ňom zohľadnili nové úradné jazyky Únie v období po podpise dočasnej dohody, a to prostredníctvom výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Turkménskom, ktorou sa mení a dopĺňa Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, pokiaľ ide o autentické jazykové znenia (výmena listov) (2).

(3)

Uzavretie dočasnej dohody vrátane príloh, protokolu a vyhlásení, ako aj výmeny listov zo strany Európskej komisie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu by sa malo schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Týmto sa schvaľuje uzavretie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej spolu s jej prílohami, protokolom, vyhláseniami a výmenou listov medzi Európskym spoločenstvom a Turkménskom, ktorou sa mení a dopĺňa Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, pokiaľ ide o autentické jazykové znenia, zo strany Európskej komisie konajúcej v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Luxemburgu 14. júna 2010

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.

(2)  Pozri stranu 40 tohto úradného vestníka.


NARIADENIA

26.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/2


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 296/2011

z 25. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/178/SZBP z 23. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 2011/178/SZBP medziiným stanovuje ďalšie reštriktívne opatrenia vo vzťahu k Líbyi, a to vrátane zákazu letov v líbyjskom vzdušnom priestore, zákazu letov líbyjských lietadiel vo vzdušnom priestore Únie, a ďalšie ustanovenia týkajúce sa opatrení zavedených rozhodnutím 2011/137/SZBP z 28. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (2) vrátane ustanovenia s cieľom zaistiť, že uvedené opatrenia nemajú vplyv na humanitárne operácie v Líbyi.

(2)

Niektoré z týchto opatrení patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, preto na ich vykonávanie v rámci Únie je potrebný regulačný akt na úrovni Únie, najmä vzhľadom na zabezpečenie ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(3)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 204/2011 (3) by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 204/2011 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie (4) (ďalej len „Spoločný zoznam vojenského materiálu“) alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v tomto zozname akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Líbyi alebo na použitie v Líbyi;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s vybavením uvedeným v prílohe I, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, a to akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Líbyi alebo na použitie v Líbyi;

c)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v prílohe I, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodanie, presun alebo vývoz týchto položiek alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Líbyi alebo na použitie v Líbyi;

d)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, financovanie alebo finančnú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo dopravné služby týkajúce sa poskytovania ozbrojeného žoldnierskeho personálu v Líbyi alebo na použitie v Líbyi;

e)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) až d).

2.   Odchylne od odseku 1 sa zákazy uvedené v odseku 1 nevzťahujú na poskytovanie technickej pomoci, financovania a finančnej pomoci, ktoré súvisia s nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výlučne na humanitárne alebo ochranné účely, alebo na iný predaj alebo dodávku zbraní a súvisiaceho materiálu na základe predchádzajúceho schválenia sankčným výborom.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány v členských štátoch, ktoré sú uvedené v prílohe IV, povoliť poskytovanie technickej pomoci, financovania a finančnej pomoci súvisiacej s vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, za podmienok, ktoré považujú za vhodné, ak rozhodnú, že takéto vybavenie je určené výlučne na humanitárne alebo ochranné účely.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány v členských štátoch, ktoré sú uvedené v prílohe IV, povoliť poskytnutie technickej pomoci, financovania a finančnej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v súvislosti s vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, osobám, subjektom alebo orgánom v Líbyi, ak príslušný orgán dospeje k záveru, že takéto povolenie je nevyhnutné na ochranu civilných osôb a oblastí obývaných civilným obyvateľstvom v Líbyi, ktorí sú ohrozovaní útokmi, za predpokladu, že pokiaľ ide o poskytovanie pomoci súvisiacej s tovarom alebo technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu, dotknutý členský štát o tom vopred informuje generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

5.   Odsek 1 sa nevzťahuje na ochranné odevy vrátane ochranných viest a prílb, ktoré do Líbye výlučne na svoje osobné použitie dočasne vyvážajú zamestnanci Organizácie Spojených národov, zamestnanci Únie alebo jej členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a pridružení zamestnanci.

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 4a

1.   Akémukoľvek lietadlu alebo leteckému dopravcovi registrovanému v Líbyi alebo vlastnenému alebo prevádzkovanému líbyjskými štátnymi príslušníkmi alebo subjektmi sa zakazuje:

a)

uskutočňovať prelety nad územím Únie;

b)

pristávať na území Únie na akékoľvek účely alebo

c)

prevádzkovať akúkoľvek leteckú službu z Únie alebo do Únie

okrem prípadov, v ktorých sankčný výbor určitý let vopred schválil, alebo v prípade núdzového pristátia.

2.   Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odseku 1.

Článok 4b

1.   Akémukoľvek lietadlu alebo leteckému dopravcovi v Únii alebo vlastnenému alebo prevádzkovanému občanmi Únie alebo subjektmi založenými alebo registrovanými podľa práva niektorého členského štátu sa zakazuje:

a)

uskutočňovať prelety nad územím Líbye;

b)

pristávať na území Líbye na akékoľvek účely alebo

c)

prevádzkovať akúkoľvek leteckú službu z Líbye alebo do Líbye.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na lety:

i)

s výhradne humanitárnym účelom, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane dopravy zdravotníckych potrieb, potravín, humanitárnych pracovníkov a súvisiacej pomoci;

ii)

na evakuáciu z Líbye;

iii)

ktoré sú povolené na základe bodu 4 alebo bodu 8 rezolúcie BR OSN č. 1973 (2011) alebo

iv)

ktoré považujú členské štáty konajúce na základe oprávnenia udeleného v bode 8 rezolúcie BR OSN č. 1973 (2011) za potrebné na prospech líbyjského ľudu.

3.   Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odseku 1.“

3.

V článku 6 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   V prílohe II sú zahrnuté fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány označené Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov alebo sankčným výborom v súlade s bodom 22 rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011) alebo bodom 19, 22 alebo 23 rezolúcie BR OSN č. 1973 (2011).

2.   V prílohe III sa uvádzajú fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré nie sú uvedené v prílohe II a ktoré v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2011/137/SZBP Rada označila za osoby a subjekty, ktoré sa podieľajú na nariaďovaní, kontrole alebo akomkoľvek inom riadení páchania závažného porušovania ľudských práv osôb v Líbyi alebo ktoré boli pri týchto činnostiach nápomocné, a to vrátane účasti a napomáhaní pri plánovaní, riadení, nariaďovaní alebo vykonávaní útokov, a to vrátane vzdušného bombardovania, ktoré porušujú medzinárodné právo a ktoré sú namierené voči civilnému obyvateľstvu a civilným zariadeniam, alebo za osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sú líbyjskými orgánmi, alebo za osoby, subjekty alebo orgány, ktoré porušili alebo napomáhali pri porušovaní ustanovení rezolúcií BR OSN č. 1070 (2011) alebo č. 1073 (2011) alebo ustanovení tohto nariadenia, alebo za osoby, subjekty alebo orgány konajúce v mene alebo na pokyn uvedených osôb, subjektov alebo orgánov, alebo prostredníctvom subjektov alebo orgánov v ich vlastníctve alebo pod ich kontrolou alebo vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohe II.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

So zreteľom na osoby, subjekty alebo orgány, ktoré nie sú označené v prílohách II ani III, v ktorých osoby, subjekty alebo orgány označené v týchto prílohách vlastnia podiel, povinnosť zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje označenej osoby, subjektu alebo orgánu nebránia takejto neoznačenej osobe, neoznačenému subjektu ani orgánu pokračovať vo svojej legitímnej podnikateľskej činnosti, pokiaľ takáto podnikateľská činnosť nezahŕňa sprístupnenie akýchkoľvek finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov označenej osobe, subjektu alebo orgánu.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 8a

Odchylne od článku 5 môžu príslušné orgány v členských štátoch, uvedené v prílohe IV, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov patriacich osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe III alebo povoliť sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe III za takých podmienok, ktoré uznajú za vhodné, ak sa domnievajú, že je to nevyhnutné na humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane dopravy zdravotníckych potrieb, potravín, elektrickej energie, humanitárnych pracovníkov a súvisiacej pomoci alebo evakuácia z Líbye. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o povolení udelenom na základe tohto článku.“

6.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Líbyjským orgánom ani žiadnej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré si v ich mene uplatňujú nárok, alebo na ich prospech sa nesmie uznať žiadny nárok, a to ani nárok na kompenzáciu, ani žiadny iný nárok takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávka so zárukou, v súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo transakciou, ktorej realizácia bola úplne alebo čiastočne priamo alebo nepriamo ovplyvnená z dôvodu opatrení, o ktorých sa rozhodlo podľa rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011) alebo rezolúcie BR OSN č. 1973 (2011) vrátane opatrení Únie alebo ktoréhokoľvek členského štátu v súlade s príslušnými rozhodnutiami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo opatreniami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na základe požiadaviek v týchto rozhodnutiach a opatreniach alebo v súvislosti s ich vykonávaním.

Fyzickým ani právnickým osobám, subjektom alebo orgánom nevzniká žiadna zodpovednosť vo vzťahu k činnostiam, ktoré vykonali v dobrej viere pri plnení povinností stanovených v tomto nariadení.“

7.

V článku 13 ods. 1 písm. a) sa odkaz na článok 4 nahrádza odkazom na článok 5.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2011

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2011, s. 24.

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 53.

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 69, 18.3.2010, s. 19.“


26.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 297/2011

z 25. marca 2011,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami alebo krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z dňa 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinárskych produktoch pochádzajúcich z Japonska, akými sú mlieko a špenát, prekročili účinné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Takáto kontaminácia môže predstavovať hrozbu pre verejné zdravie a zdravie zvierat v rámci Únie a je preto vhodné urýchlene prijať preventívne opatrenia na úrovni Únie, aby sa tým zabezpečila bezpečnosť krmív a potravín vrátane rýb a rybacích produktov pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska. Keďže havária ešte nie je pod kontrolou, v tomto štádiu je vhodné, aby boli krmivá a potraviny pochádzajúce z postihnutých prefektúr s ochrannou zónou podrobované požadovanému testovaniu pred vývozom a aby boli krmivá a potraviny pochádzajúce z celého územia Japonska podrobované náhodnému testovaniu pri dovoze.

(3)

Maximálne hladiny boli stanovené nariadením Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúcim najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (2), nariadením Komisie (Euratom) č. 944/89 z 12. apríla 1989, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktívnej kontaminácie v menej významných potravinách po jadrovej havárii alebo po akomkoľvek inom prípade rádiologickej havarijnej situácie (3) a nariadením Komisie (Euratom) č. 770/90 z 29. marca 1990, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktivity v krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (4).

(4)

Tieto maximálne hladiny sa môžu uplatňovať po tom, ako je Komisia informovaná o jadrovej havárii a z týchto informácií vyplýva, že pravdepodobne dôjde alebo došlo k dosiahnutiu maximálnych povolených hladín rádioaktívnej kontaminácie potravín a krmív v zmysle rozhodnutia Rady zo 14. decembra 1987 o opatreniach Spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie (5) alebo podľa Dohovoru Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) o včasnom notifikovaní jadrovej havárie z 26. septembra 1986. Dovtedy je primerané používať tieto vopred stanovené maximálne hladiny ako referenčné hodnoty na posudzovanie prijateľnosti uvádzania krmív a potravín na trh.

(5)

Japonské orgány informovali útvary Komisie o tom, že na potravinárskych produktoch pochádzajúcich z postihnutej oblasti a vyvážaných z Japonska sa vykonáva náležité testovanie.

(6)

Okrem testovania vykonávaného japonskými orgánmi je primerané stanoviť vykonávanie náhodných kontrol pri takomto dovoze.

(7)

Je vhodné, aby členské štáty informovali Komisiu o výsledkoch všetkých analýz prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) a systému Európskej únie pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie (ECURIE). Opatrenia sa prehodnotia na základe týchto analytických výsledkov.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na krmivá a potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia č. 3954/87, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Japonska, s výnimkou produktov, ktoré boli vyvezené z Japonska pred 28. marcom 2011, a produktov, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011.

Článok 2

Osvedčovanie

1.   Všetky zásielky produktov uvedených v článku 1 podliehajú podmienkam stanoveným v tomto nariadení.

2.   Zásielky produktov uvedených v článku 1 a patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (6), vstupujú do EÚ cez určené miesto vstupu (ďalej len „UMV“) v zmysle článku 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (7).

3.   Ku každej zásielke produktov uvedených v článku 1 sa prikladá vyhlásenie, ktorým sa osvedčuje, že

produkt bol pozbieraný/zožatý a/alebo spracovaný pred 11. marcom 2011 alebo

produkt pochádza z prefektúry inej ako Fukušima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo a Chiba alebo

v prípade, že produkt pochádza z prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo a Chiba, neobsahuje rádionuklidy jód-131, cézium-134 a cézium-137 v miere presahujúcej maximálne hladiny stanovené v nariadení Rady (Euratom) č. 3954/87 z. 22. decembra 1987, v nariadení Komisie (Euratom) č. 944/89 z 12. apríla 1989 a v nariadení Komisie (Euratom) č. 770/90 z 29. marca 1990.

4.   Vzor vyhlásenia uvedený v odseku 3 sa stanovuje v prílohe. Vyhlásenie podpisuje schválený zástupca japonských príslušných orgánov a v prípade produktov, na ktoré sa vzťahuje odsek 3, tretia zarážka, sa k tomuto vyhláseniu prikladá analytická správa.

Článok 3

Identifikácia

Každá zásielka produktov uvedených v článku 1 sa označuje kódom, ktorý je uvedený na vyhlásení, analytickej správe uvádzajúcej výsledky odberu vzoriek a analýzy, zdravotnom osvedčení a na všetkých obchodných dokladoch priložených k zásielke.

Článok 4

Oznamovanie vopred

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia vopred oznamujú príslušným orgánom na hraničnej inšpekčnej stanici (ďalej len „HIS“) alebo na UMV príchod každej zásielky produktov uvedených v článku 1, a to aspoň dva pracovné dni pred samotným príchodom zásielky.

Článok 5

Úradné kontroly

1.   Príslušné orgány HIS alebo UMV vykonávajú kontroly dokladov a totožnosti v prípade všetkých zásielok produktov uvedených v článku 1, ako aj fyzické kontroly vrátane laboratórnych analýz na prítomnosť jódu-131, cézia-134 a cézia-137, a to na najmenej 10 % takýchto zásielok produktov uvedených v článku 2 ods. 3, tretej zarážke, a na aspoň 20 % takýchto zásielok produktov uvedených v článku 2 ods. 3, druhej zarážke.

2.   Zásielky sa až do získania výsledkov laboratórnej analýzy držia pod úradným dozorom, a to najviac 5 pracovných dní.

3.   Zásielky sa uvoľňujú do voľného obehu v prípade, že prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo ich zástupca predloží colným orgánom vyhlásenie uvedené v prílohe, s náležitým potvrdením príslušného orgánu na HIS alebo UMV o tom, že sa vykonali všetky úradné kontroly uvedené v odseku 1 a o tom, že výsledky fyzických kontrol, v prípade, že sa takéto kontroly vykonali, boli priaznivé.

Článok 6

Náklady

Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s úradnými kontrolami uvedenými v článku 5 ods. 1 a ods. 2 a akýmikoľvek opatreniami prijatými v dôsledku nesplnenia požiadaviek znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 7

Nevyhovujúce produkty

V súlade s článkom 6 nariadenia (Euratom) č. 3954/87 krmivá a potraviny, ktoré nie sú v súlade s najvyššími povolenými hodnotami uvedenými v prílohe k nariadeniu (Euratom) č. 3954/87, nariadeniu (Euratom) č. 944/89 a nariadeniu (Euratom) č. 770/90, sa nesmú uvádzať na trh a musia sa bezpečne zlikvidovať alebo vrátiť do krajiny pôvodu.

Článok 8

Podávanie správ

Členské štáty pravidelne informujú Komisiu o výsledkoch všetkých analýz prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) a systému Európskej únie pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie (ECURIE).

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a obdobie uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti do 30. júna 2011. Nariadenie sa bude každý mesiac prehodnocovať na základe získaných analytických výsledkov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 101, 13.4.1989, s. 17.

(4)  Ú. v. ES L 83, 30.3.1990, s. 78.

(5)  Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 76.

(6)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(7)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.


PRÍLOHA

Image


26.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 298/2011

z 25. marca 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

57,2

TN

115,9

TR

81,4

ZZ

80,4

0707 00 05

EG

170,1

TR

144,5

ZZ

157,3

0709 90 70

MA

33,7

TR

129,5

ZA

49,8

ZZ

71,0

0805 10 20

EG

52,6

IL

77,9

MA

53,5

TN

58,7

TR

74,0

ZZ

63,3

0805 50 10

EG

66,4

TR

51,7

ZZ

59,1

0808 10 80

AR

86,0

BR

79,5

CA

106,9

CL

89,4

CN

89,7

MK

47,7

US

140,9

UY

64,5

ZA

94,2

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

92,9

CL

82,7

CN

55,6

US

79,9

ZA

92,6

ZZ

80,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


26.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 299/2011

z 25. marca 2011,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/11 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 295/2011 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2011, s. 11.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 26. marca 2011

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

51,49

0,00

1701 11 90 (1)

51,49

0,00

1701 12 10 (1)

51,49

0,00

1701 12 90 (1)

51,49

0,00

1701 91 00 (2)

49,96

2,48

1701 99 10 (2)

49,96

0,00

1701 99 90 (2)

49,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


26.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 300/2011

z 25. marca 2011

o predajných cenách obilnín v prípade deviatej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. f) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1017/2010 (2) sa začal predaj obilnín prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (3).

(2)

V súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 a článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1017/2010 v nadväznosti na ponuky prijaté v prípade jednotlivých výziev na predloženie ponuky Komisia musí v prípade každej obilniny a každého členského štátu stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo sa musí rozhodnúť nestanoviť minimálnu predajnú cenu.

(3)

Na základe ponúk prijatých v prípade deviatej jednotlivej výzvy na predloženie ponúk sa rozhodlo, že v prípade určitých obilnín a určitých členských štátov by sa minimálna predajná cena mala stanoviť a v prípade iných obilnín a iných členských štátov by sa žiadna minimálna predajná cena nemala stanoviť.

(4)

S cieľom vyslať trhu rýchly signál a zaistiť účinné riadenie opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade deviatej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj obilnín v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010, vzhľadom na ktorú sa lehota na predloženie ponuky skončila 23. marca 2011, rozhodnutia o predajnej cene v prípade obilnín a členských štátov sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Rozhodnutia o predaji

(EUR/tona)

Členský štát

Minimálna predajná cena

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Kukurica

Číselný znak KN 1001 90

Číselný znak KN 1003 00

Číselný znak KN 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

172,51

X

Eesti

X

X

X

Eire/Írsko

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Fínsko

X

°

X

Sverige

X

X

United Kingdom

X

X

Nestanovila sa žiadna minimálna predajná cena (všetky ponuky sa zamietli).

°

Žiadne ponuky.

X

Žiadne obilniny na predaj nie sú k dispozícii.

#

Neuplatňuje sa.


ROZHODNUTIA

26.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o schválenie vnútroštátnych opatrení na zabránenie zavlečeniu herpetického vírusu ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar) do určitých oblastí Írska a Spojeného kráľovstva

[oznámené pod číslom K(2011) 1825]

(Text s významom pre EHP)

(2011/187/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 43 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2010/221/EÚ z 15. apríla 2010, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu určitých chorôb živočíchov akvakultúry a voľne žijúcich vodných živočíchov v súlade s článkom 43 smernice Rady 2006/88/ES (2), umožňuje určitým členským štátom uplatňovať obmedzenia týkajúce sa uvádzania takýchto živočíchov na trh a obmedzenia dovozu zásielok takýchto živočíchov s cieľom predchádzať zavlečeniu určitých chorôb na ich územie, ak členské štáty preukázali, že na ich území alebo v určitých vymedzených oblastiach ich územia sa táto choroba nevyskytuje alebo ak zaviedli program eradikácie na zabránenie jej výskytu.

(2)

Od roku 2008 sa v niekoľkých oblastiach Írska, Francúzska a Spojeného kráľovstva zvýšila mortalita ustríc tichomorských (Crassostrea gigas). Z epidemiologických vyšetrení uskutočnených v roku 2009 vyplynulo, že dôležitú úlohu pri zvýšenej mortalite zohral novoopísaný kmeň herpetického vírusu ustríc (OsHV-1), konkrétne OsHV-1 μνar.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 175/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu zvýšenej mortality ustríc druhu Crassostrea gigas v súvislosti so zistením herpetického vírusu ustríc (Ostreid herpesvirus) 1 μνar (OsHV-1 μνar) (3) sa prijalo s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu OsHV-1 μνar. Nariadením sa zaviedli opatrenia na kontrolu šírenia uvedenej choroby. Nariadenie sa uplatňuje do 30. apríla 2011.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) prijal vedecké stanovisko k prípadom zvýšenej mortality ustríc tichomorských, Crassostrea gigas  (4) (stanovisko EFSA). V uvedenom stanovisku EFSA skonštatoval, že OsHV-1, tak referenčný kmeň, ako aj nová varianta μ (μνar) uvedeného herpetického vírusu ustríc, súvisia s vysokými úrovňami mortality lariev a mláďat ustríc tichomorských a že podľa dostupných dôkazov je síce infekcia vírusom OsHV-1 nevyhnutnou príčinou, sama o sebe však nemusí byť dostatočná, keďže sa zdajú byť dôležitými aj iné faktory. Zo stanoviska EFSA ďalej vyplýva, že OsHV-1 bol dominantným vírusovým kmeňom v období výskytu ohnísk zvýšenej mortality (2008 – 2010), i keď nie je jasné, či to bol dôsledok zvýšenej virulencie alebo iných epidemiologických faktorov.

(5)

Írsko, Španielsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo zaviedli v roku 2010 programy zamerané na rýchlu detekciu vírusu OsHV-1 μνar a uplatnili príslušné obmedzenia presunov stanovené v nariadení (EÚ) č. 175/2010. Podľa výsledkov získaných z dohľadu realizovaného členskými štátmi v rámci uvedených programov existujú časti Únie bez výskytu vírusu OsHV-1 μνar.

(6)

Írsko a Spojené kráľovstvo predložili Komisii na schválenie programy dohľadu v súlade so smernicou 2006/88/ES (ďalej len „programy dohľadu“). Cieľom týchto programov dohľadu je preukázať, že oblasti, kde sa OsHV-1 μνar nezistil, sú bez výskytu tohto vírusu, a zároveň zabrániť jeho zavlečeniu do uvedených oblastí.

(7)

Írsko a Spojené kráľovstvo by v rámci programov dohľadu uplatnili základné opatrenia biologickej bezpečnosti proti vírusu OsHV-1 μνar, ktoré sú rovnocenné opatreniam stanoveným v smernici 2006/88/ES, a cielený dohľad. Okrem toho by uplatnili obmedzenia presunov ustríc tichomorských do všetkých oblastí, na ktoré sa vzťahujú programy dohľadu.

(8)

Obmedzenia presunov stanovené v programoch dohľadu by boli limitované na ustrice tichomorské určené do chovov a sádok, expedičných stredísk, čistiacich stredísk alebo podobných podnikov, ktoré nie sú vybavené systémami čistenia odpadových vôd, ktorými sa znižuje riziko prenosu chorôb do prírodných vôd na prijateľnú úroveň.

(9)

Zo záverov v stanovisku EFSA a z epidemiologických údajov z roku 2010 vyplýva, že šírenie vírusu OsHV-1 μνar do oblastí bez tohto vírusu pravdepodobne spôsobí zvýšenú mortalitu a následne veľké straty pre odvetvie ustríc tichomorských.

(10)

V tejto súvislosti je vhodné uplatniť obmedzenia presunov ustríc tichomorských do oblastí, na ktoré sa vzťahujú programy dohľadu s cieľom zabrániť zavlečeniu OsHV-1 μνar do uvedených oblastí. Príslušné požiadavky na uvádzanie na trh sa majú v záujme jasnosti a zjednodušenia právnych predpisov Únie zahrnúť do nariadenia Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva, a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov (5).

(11)

Tieto programy dohľadu by sa preto mali schváliť.

(12)

Keďže OsHV-1 μνar je nová choroba, o ktorej existuje ešte stále veľa pochybností, obmedzenia presunov stanovené v programoch dohľadu schválených týmto rozhodnutím by sa mali v príhodnom čase opätovne posúdiť a ich vhodnosť a potreba prehodnotiť. Preto by sa požiadavky na uvádzanie na trh stanovené v tomto rozhodnutí mali uplatňovať počas obmedzeného obdobia. Írsko a Spojené kráľovstvo by okrem toho mali posielať Komisii výročné správy o fungovaní obmedzení presunov a o realizovanom dohľade.

(13)

Akékoľvek podozrenie na prítomnosť vírusu OsHV-1 μνar v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú programy dohľadu, by sa malo vyšetriť a počas vyšetrovania by sa mali uplatňovať určité obmedzenia presunov uvedené v smernici 2006/88/ES s cieľom chrániť iné členské štáty so schválenými vnútroštátnymi opatreniami, pokiaľ ide o OsHV-1 μνar. Okrem toho by sa na uľahčenie opätovného posúdenia schválených vnútroštátnych opatrení malo akékoľvek následné potvrdenie choroby oznámiť Komisii a ostatným členským štátom.

(14)

Rozhodnutie 2010/221/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/221/EÚ sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa v súlade s článkom 43 ods. 2 smernice 2006/88/ES schvaľujú vnútroštátne opatrenia členských štátov uvedených v prílohách I, II a III, cieľom ktorých je obmedziť vplyv určitých chorôb živočíchov akvakultúry a voľne žijúcich vodných živočíchov.“

2.

Vkladá sa tento článok 3a:

„Článok 3a

Schválenie vnútroštátnych programov dohľadu nad herpetickým vírusom ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar)

1.   Schvaľujú sa programy dohľadu nad herpetickým vírusom ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar), ktoré prijali členské štáty uvedené v druhom stĺpci tabuľky v prílohe III a ktoré sa týkajú oblastí uvedených v štvrtom stĺpci tejto tabuľky (ďalej len ‚programy dohľadu‘).

2.   V období do 30. apríla 2013 môžu členské štáty uvedené v tabuľke v prílohe III vyžadovať, aby nasledujúce zásielky dovezené do oblasti uvedenej v štvrtom stĺpci danej prílohy spĺňali tieto požiadavky:

a)

zásielky ustríc tichomorských určené do chovov a sádok musia spĺňať požiadavky na uvádzanie na trh stanovené v článku 8a nariadenia (ES) č. 1251/2008;

b)

zásielky ustríc tichomorských musia spĺňať požiadavky na uvádzanie na trh stanovené v článku 8b nariadenia (ES) č. 1251/2008, ak sú takéto zásielky pred ľudskou spotrebou určené do expedičných stredísk, čistiacich stredísk alebo podobných podnikov, ktoré nie sú vybavené systémom čistenia odpadových vôd, ktorý bol schválený príslušným orgánom a ktorý:

i)

inaktivuje obalené vírusy alebo

ii)

znižuje riziko prenosu chorôb do prírodných vôd na prijateľnú úroveň.“

3.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Predkladanie správ

1.   Členské štáty uvedené v prílohách I a II predložia Komisii každoročne najneskôr do 30. apríla správu o schválených vnútroštátnych opatreniach uvedených v článkoch 2 a 3.

2.   Členské štáty uvedené v prílohe III predložia Komisii každoročne najneskôr do 31. decembra správu o schválených vnútroštátnych opatreniach uvedených v článku 3a.

3.   Správy uvedené v odseku 1 a 2 obsahujú aspoň aktuálne informácie:

a)

o závažných rizikách, ktoré tieto choroby predstavujú pre zdravotný stav živočíchov akvakultúry alebo voľne žijúcich vodných živočíchov, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne opatrenia, a o potrebe a vhodnosti takýchto opatrení;

b)

o vnútroštátnych opatreniach prijatých na zachovanie statusu oblasti bez výskytu chorôb vrátane akéhokoľvek uskutočneného testovania; na poskytnutie informácií týkajúcich sa takéhoto testovania sa musí použiť vzorový formulár uvedený v prílohe VI k rozhodnutiu Komisie 2009/177/ES (6);

c)

o vývoji programu eradikácie alebo dohľadu vrátane akéhokoľvek uskutočneného testovania; na poskytnutie informácií týkajúcich sa takéhoto testovania sa musí použiť vzorový formulár uvedený v prílohe VI k rozhodnutiu 2009/177/ES.

4.

Vkladá sa tento článok 5a:

„Článok 5a

Podozrenie na prítomnosť herpetického vírusu ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar) a jeho detekcia v oblastiach so zavedenými programami dohľadu

1.   Ak má členský štát uvedený v prílohe III podozrenie na prítomnosť vírusu OsHV-1 μνar v niektorej z oblastí uvedených v štvrtom stĺpci danej prílohy, tento členský štát prijme opatrenia minimálne rovnocenné opatreniam stanoveným v článku 28, článku 29 ods. 2, 3 a 4 a v článku 30 smernice 2006/88/ES.

2.   V prípade, že sa prostredníctvom epizootického vyšetrenia potvrdí detekcia vírusu OsHV-1 μνar v oblastiach uvedených v odseku 1, príslušný členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o tejto skutočnosti a o akýchkoľvek opatreniach, ktoré prijal na potlačenie uvedenej choroby.“

5.

Dopĺňa sa nová príloha III, ktorej text sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. mája 2011.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. marca 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 98, 20.4.2010, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 52, 3.3.2010, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(11):1894.

(5)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 41.

(6)  Ú. v. EÚ L 63, 7.3.2009, s. 15.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

Členské štáty a ich časti, v ktorých sú zavedené programy dohľadu nad herpetickým vírusom ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar) a v prípade ktorých sa povolilo prijať vnútroštátne opatrenia na kontrolu tejto choroby v súlade s článkom 43 ods. 2 smernice 2006/88/ES

Choroba

Členský štát

Kód

Geografické vymedzenie oblastí so schválenými vnútroštátnymi opatreniami (členské štáty, oblasti a jednotky)

Herpetický vírus ustríc 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Írsko

IE

Jednotka 1: zálivy Sheephaven a Gweedore.

Jednotka 2: záliv Gweebara.

Jednotka 3: zálivy Drumcliff, Killala, Broadhaven a Blacksod.

Jednotka 4: zálivy Ballinakill a Streamstown.

Jednotka 5: zálivy Bertraghboy a Galway.

Jednotka 6: ústie rieky Shannon a zálivy Poulnasharry, Askeaton a Ballylongford.

Jednotka 7: záliv Kenmare.

Jednotka 8: záliv Dunmanus.

Jednotka 9: zálivy Kinsale a Oysterhaven.

Spojené kráľovstvo

UK

Celé územie Veľkej Británie okrem zálivu Whitestable (Kent).

Celé územie Severného Írska okrem zálivu Killough, Lough Foyle a Carlington Lough.“


IV Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

26.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/19


ROZHODNUTIE RADY

z 27. júla 2009

o uzavretí Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej zo strany Európskeho spoločenstva

(2011/188/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Do nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, podpísanej v Bruseli 25. mája 1998, je potrebné v mene Európskeho spoločenstva schváliť Dočasnú dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, podpísanú 10. novembra 1999 v Bruseli.

(2)

Článok 31 uvedenej dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby sa v ňom zohľadnili nové úradné jazyky Spoločenstva v období po podpise dohody, a to prostredníctvom výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Turkménskom, ktorou sa mení a dopĺňa Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, pokiaľ ide o autentické jazykové znenia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej spolu s jej prílohami, protokolom a vyhláseniami a výmenou listov medzi Európskym spoločenstvom a Turkménskom, ktorou sa mení a dopĺňa Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, pokiaľ ide o autentické jazykové znenia, ktorou sa mení a dopĺňa článok 31 uvedenej dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach, sa týmto v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje.

Uvedené texty sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu vo forme výmeny listov v mene Európskeho spoločenstva.

Článok 3

Predseda Rady vydá v mene Európskeho spoločenstva oznámenie stanovené v článku 32 dočasnej dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


PREKLAD

DOČASNÁ DOHODA

o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

TURKMÉNSKO

na strane druhej,

KEĎŽE Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, bola parafovaná 24. mája 1997;

KEĎŽE cieľom dohody o partnerstve a spolupráci je upevniť a rozšíriť vzťahy, ktoré sa v minulosti nadviazali najmä prostredníctvom Dohody o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík podpísanej 18. decembra 1989;

KEĎŽE je potrebné zabezpečiť rýchly rozvoj obchodných vzťahov medzi stranami;

KEĎŽE na tento účel je potrebné, aby sa na základe dočasnej dohody čo najskôr vykonali ustanovenia dohody o partnerstve a spolupráci týkajúce sa obchodu a obchodných záležitostí;

KEĎŽE uvedenými ustanoveniami by sa preto mali nahradiť príslušné ustanovenia dohody o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci;

KEĎŽE je potrebné, aby sa zabezpečilo, že kým nenadobudne platnosť dohoda o partnerstve a spolupráci a kým sa nezriadi rada pre spoluprácu, môže spoločný výbor zriadený podľa dohody o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci vykonávať právomoci, ktoré sa rade pre spoluprácu prideľujú na základe dohody o partnerstve a spolupráci a ktoré sú potrebné na vykonávanie dočasnej dohody;

ROZHODLI SA uzavrieť túto dohodu a na tento účel vymenovali za svojich splnomocnených zástupcov:

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO: Antti SATULI, veľvyslanec, stály predstaviteľ Fínskej republiky, predseda Výboru stálych predstaviteľov

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE: Timmo SUMMA, riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy, Komisia Európskych spoločenstiev

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU: Timmo SUMMA, riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy, Komisia Európskych spoločenstiev

TURKMÉNSKO:

Khydaiberdy ORAZOV, podpredseda vlády, KTORÍ po výmene svojich plných mocí formálne uznaných za správne a náležité

SA DOHODLI TAKTO:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

[DPS (dohoda o partnerstve a spolupráci) s Turkménskom: hlava I]

Článok 1

[DPS s Turkménskom: článok 2]

Dodržiavanie demokracie a základných ľudských práv, ako sú vymedzené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Charte Organizácie Spojených národov, Helsinskom záverečnom akte a Parížskej charte pre novú Európu, a zásad trhovej ekonomiky, ako aj práv vyhlásených v dokumentoch z bonnského stretnutia Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe je základom vnútroštátnej a zahraničnej politiky strán a tvorí podstatný prvok tejto dohody.

HLAVA II

OBCHOD S TOVAROM

[DPS s Turkménskom: hlava III]

Článok 2

[DPS s Turkménskom: článok 7]

1.   Strany si vzájomne udelia doložku najvyšších výhod vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú:

dovozných a vývozných ciel a poplatkov vrátane metód výberu týchto ciel a poplatkov,

ustanovení o colnom konaní, tranzite, colných skladoch a prekládke tovaru,

daní a ostatných vnútroštátnych poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú na dovážaný tovar,

spôsobov platby a prevodu týchto platieb týkajúcich sa obchodu s tovarom,

predpisov upravujúcich predaj, nákup, dopravu, distribúciu a použitie tovaru na vnútornom trhu.

2.   Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na:

a)

výhody poskytnuté s cieľom vytvoriť colnú úniu alebo zónu voľného obchodu alebo na základe vytvorenia tejto únie alebo zóny;

b)

výhody poskytnuté určitým krajinám v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organisation – WTO) a s ďalšími medzinárodnými dohodami v prospech rozvojových krajín;

c)

výhody poskytnuté susedným krajinám s cieľom zjednodušiť pohraničný styk.

3.   Ustanovenia odseku 1 sa počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra 1998, neuplatňujú na výhody definované v prílohe I, ktoré udeľuje Turkménsko iným štátom, ktoré vznikli v dôsledku rozpadu ZSSR.

Článok 3

[DPS s Turkménskom: článok 8]

1.   Strany súhlasia s tým, že podstatnou podmienkou na dosiahnutie cieľov tejto dohody je zásada slobody tranzitu.

V tejto súvislosti každá strana zabezpečí cez svoje územie neobmedzený tranzit tovaru pochádzajúceho z colného územia alebo určeného pre colné územie druhej strany.

2.   Medzi oboma stranami platia pravidlá ustanovené v článku V odsekoch 2, 3, 4 a 5 dohody GATT.

3.   Pravidlami ustanovenými v tomto článku nie sú dotknuté osobitné pravidlá, ktoré platia pre špecifické odvetvia, predovšetkým pre dopravu, alebo výrobky dohodnuté stranami.

Článok 4

[DPS s Turkménskom: článok 9]

Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohovorov o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia, ktorými sú obe strany viazané, poskytne okrem toho každá strana druhej strane oslobodenie od dovozných ciel a poplatkov na tovar prepustený do režimu dočasného použitia, a to v prípadoch a podľa postupov ustanovených ktorýmkoľvek iným medzinárodným dohovorom v tejto oblasti, ktorým je strana viazaná, a v súlade so svojimi právnymi predpismi. Je potrebné vziať do úvahy podmienky, za ktorých príslušná strana prijala záväzky vyplývajúce z takéhoto dohovoru.

Článok 5

[DPS s Turkménskom: článok 10]

1.   Tovar s pôvodom v Turkménsku sa dováža do Spoločenstva bez množstvových obmedzení a opatrení s rovnakým účinkom bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 7, 10 a 11 tejto dohody.

2.   Tovar s pôvodom v Spoločenstve sa dováža do Turkménska bez akýchkoľvek množstvových obmedzení a opatrení s rovnakým účinkom bez tohto, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 7, 10 a 11 tejto dohody.

Článok 6

[DPS s Turkménskom: článok 11]

Obchod s tovarom sa medzi stranami uskutočňuje za trhové ceny.

Článok 7

[DPS s Turkménskom: článok 12]

1.   Pokiaľ sa určitý výrobok dováža na územie jednej zo strán v takom zvýšenom množstve alebo za takých podmienok, že to spôsobuje alebo tým hrozí spôsobenie ujmy domácim výrobcom podobných alebo priamo si konkurujúcich výrobkov, Spoločenstvo alebo Turkménsko, podľa toho, ktorej strany sa táto situácia týka, môže prijať vhodné opatrenia v súlade s nasledujúcimi postupmi a podmienkami.

2.   Pred prijatím akýchkoľvek opatrení alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 4, čo najskôr poskytne Spoločenstvo alebo Turkménsko, podľa toho, ktorej strany sa daná situácia týka, spoločnému výboru všetky potrebné informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe strany, ako sa uvádza v hlave IV.

3.   Pokiaľ v priebehu 30 dní po obrátení sa na spoločný výbor nedôjde na základe konzultácií k dosiahnutiu dohody týkajúcej sa opatrení na zabránenie situácie, má strana, ktorá požiadala o konzultáciu, právo obmedziť dovoz dotknutých výrobkov, a to v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré je nevyhnutné na zabránenie ujme alebo jej nápravu, alebo právo prijať iné vhodné opatrenia.

4.   Za kritických okolností, keď by odklad spôsobil ťažko napraviteľné škody, môžu strany prijať opatrenia pred uskutočnením konzultácií, avšak za podmienky, že konzultácie budú navrhnuté ihneď po prijatí týchto opatrení.

5.   Pri výbere opatrení podľa tohto článku strany uprednostnia také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia dosiahnutie cieľov tejto dohody.

6.   Žiadne ustanovenie tohto článku sa nijakým spôsobom nedotýka prijatia antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení ktoroukoľvek zo strán v súlade s článkom VI dohody GATT z roku 1994, s dohodou o vykonávaní článku VI dohody GATT z roku 1994, s dohodou o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach alebo v súlade so súvisiacimi vnútroštátnymi právnymi predpismi ani nemá naň vplyv.

Článok 8

[DPS s Turkménskom: článok 13]

Strany sa zaväzujú, že pokiaľ to dovolia okolnosti, posúdia vývoj ustanovení tejto dohody o vzájomnom obchode s tovarom vrátane situácie, ktorá v budúcnosti vznikne pristúpením Turkménska k WTO. Spoločný výbor uvedený v článku 17 môže v súvislosti s týmto vývojom dať stranám odporúčania, ktoré sa môžu v prípade akceptovania vykonať na základe dohody strán v súlade s ich príslušnými postupmi.

Článok 9

[DPS s Turkménskom: článok 14]

Dohoda nevylučuje zákazy ani obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodu verejnej morálky, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí a zvierat alebo ochrany rastlín, ochrany prírodných zdrojov, ochrany národného bohatstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty alebo ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva alebo predpisov týkajúcich sa zlata a striebra. Tieto zákazy alebo obmedzenia však nesmú slúžiť ako prostriedky svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi stranami.

Článok 10

[DPS s Turkménskom: článok 15]

Táto hlava sa nevzťahuje na obchod s textilnými výrobkami v kapitolách 50 až 63 kombinovanej nomenklatúry. Obchod s týmito výrobkami upravuje samostatná dohoda, ktorá bola parafovaná 30. decembra 1995 a ktorá sa predbežne vykonáva od 1. januára 1996.

Článok 11

[DPS s Turkménskom: článok 16]

1.   Obchod s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, upravujú ustanovenia tejto hlavy s výnimkou článku 5.

2.   Zostaví sa kontaktná skupina pre otázky týkajúce sa uhlia a ocele, v ktorej budú zástupcovia Spoločenstva na jednej strane a zástupcovia Turkménska na strane druhej.

Táto kontaktná skupina si pravidelne vymieňa informácie o všetkých otázkach týkajúcich sa uhlia a ocele, ktoré sú predmetom záujmu strán.

Článok 12

[DPS s Turkménskom: článok 17]

Obchod s jadrovým materiálom sa bude riadiť ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. V nevyhnutnom prípade sa obchod s jadrovým materiálom riadi osobitnou dohodou, ktorá sa uzatvorí medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Turkménskom.

HLAVA III

PLATBY, HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INÉ HOSPODÁRSKE USTANOVENIA

[DPS s Turkménskom: hlava IV]

Článok 13

[DPS s Turkménskom: článok 39 ods. 1]

Strany sa zaväzujú, že povolia všetky bežné platby vo voľne zameniteľnej mene medzi osobami s pobytom v Spoločenstve a Turkménsku, ktoré súvisia s pohybom tovaru, uskutočnené v súlade s touto dohodou.

Článok 14

[DPS s Turkménskom: článok 41 ods. 4]

Strany sa dohodli, že spoločne preskúmajú spôsoby uplatňovania právnych predpisov oboch strán týkajúcich sa hospodárskej súťaže v prípadoch, keď sa týkajú obchodovania medzi nimi.

Článok 15

[DPS s Turkménskom: článok 40 ods. 1]

Na základe ustanovení tohto článku a prílohy II pokračuje Turkménsko v zlepšovaní ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva tak, aby do konca piateho roka od nadobudnutia platnosti dohody zabezpečilo úroveň ochrany podobnú tej, ktorú v Spoločenstve zabezpečujú právne predpisy Spoločenstva, predovšetkým právne predpisy uvedené v prílohe II, vrátane účinných prostriedkov na presadenie týchto práv.

Článok 16

Vzájomná administratívna pomoc medzi orgánmi strán v colných záležitostiach sa uskutočňuje v súlade s protokolom pripojeným k tejto dohode.

HLAVA IV

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

[DPS s Turkménskom: hlava XI]

Článok 17

Spoločný výbor zriadený na základe Dohody o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík podpísanej 18. decembra 1989 plní povinnosti, ktoré mu ukladá táto dohoda, až do zriadenia rady pre spoluprácu na základe článku 77 dohody o partnerstve a spolupráci.

Článok 18

Spoločný výbor môže v prípadoch uvedených v tejto dohode vydávať odporúčania na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody.

Odporúčania navrhuje na základe dohody medzi stranami.

Článok 19

[DPS s Turkménskom: článok 81]

Pri skúmaní otázok, ktoré vzniknú v rámci tejto dohody vo vzťahu k ustanoveniu, ktoré sa týka niektorého článku niektorej zo zakladajúcich dohôd WTO, spoločný výbor vezme v čo najväčšej možnej miere do úvahy výklad, ktorý k danému článku všeobecne zastávajú členovia WTO.

Článok 20

[DPS s Turkménskom: článok 85]

1.   V rámci tejto dohody sa každá zo strán zaväzuje, že zaistí, aby fyzické a právnické osoby druhej strany mali bez diskriminácie v porovnaní s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi prístup k príslušným súdom a správnym orgánom strán, aby mohli obhajovať svoje individuálne práva a svoje vlastnícke práva vrátane práv týkajúcich sa duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

2.   V rámci svojich príslušných právomocí strany:

odporučia prijatie rozhodcovského konania na riešenie sporov, ktoré vznikli na základe obchodných transakcií a transakcií spolupráce medzi hospodárskymi subjektmi Spoločenstva a Turkménska,

súhlasia s tým, že v prípadoch, keď sa spor predloží na rozhodcovské konanie, si každá strana sporu s výnimkou prípadov, keď predpisy rozhodcovského centra vybraného stranami stanovia inak, môže zvoliť vlastného rozhodcu bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť a že predsedajúci tretí rozhodca alebo jediný rozhodca môže byť štátnym príslušníkom tretieho štátu,

odporučia svojim hospodárskym subjektom, aby si po vzájomnej dohode vybrali rozhodné právo pre svoje zmluvy,

podporia použitie rozhodcovských pravidiel vypracovaných Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo (Uncitral) a vedenie rozhodcovského konania v rozhodcovskom centre signatárskeho štátu Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov podpísaného 10. júna 1958 v New Yorku.

Článok 21

[DPS s Turkménskom: článok 86]

Žiadne ustanovenie dohody nebráni žiadnej zo strán, aby prijala opatrenia:

a)

ktoré považuje za potrebné na to, aby sa zabránilo úniku informácií, ktoré sú v rozpore so základnými záujmami jej bezpečnosti;

b)

ktoré súvisia s výrobou alebo obchodom so zbraňami, strelivom alebo vojenským materiálom alebo s výskumom, vývojom alebo výrobou nevyhnutnou na jej obranné účely za predpokladu, že takýmito opatreniami sa nezhoršia podmienky hospodárskej súťaže pre výrobky, ktoré nie sú výslovne určené na vojenské účely;

c)

ktoré považuje za podstatné na zaručenie vlastnej bezpečnosti v prípade vážnych vnútroštátnych nepokojov ohrozujúcich zachovanie verejného poriadku, v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny alebo z dôvodu splnenia záväzkov, ktoré prijala s cieľom zachovať mier a medzinárodnú bezpečnosť;

d)

ktoré považuje za nevyhnutné na dodržanie svojich medzinárodných povinností a záväzkov pri kontrole priemyselného tovaru a technológie dvojakého použitia.

Článok 22

[DPS s Turkménskom: článok 87]

1.   V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek v nej obsiahnuté osobitné ustanovenia:

opatrenia, ktoré Turkménsko uplatňuje voči Spoločenstvu, nesmú spôsobiť diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi ani ich spoločnosťami,

opatrenia, ktoré Spoločenstvo uplatňuje voči Turkménsku, nesmú spôsobiť diskrimináciu medzi turkménskymi štátnymi príslušníkmi alebo spoločnosťami.

2.   Ustanovenia v odseku 1 sa nedotýkajú práva strán uplatňovať voči daňovým poplatníkom, ktorí sa nenachádzajú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o miesto ich bydliska, príslušné ustanovenia ich daňových zákonov.

Článok 23

[DPS s Turkménskom: článok 88]

1.   Ktorákoľvek strana môže spoločnému výboru postúpiť spor, ktorý sa týka uplatňovania alebo výkladu tejto dohody.

2.   Spoločný výbor môže spor urovnať vydaním odporúčania.

3.   V prípade, že spor nemožno urovnať v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zo strán môže druhej strane oznámiť vymenovanie mediátora; druhá strana musí v nadväznosti na to do dvoch mesiacov vymenovať druhého mediátora.

Spoločný výbor vymenuje tretieho mediátora.

Mediátori prijímajú svoje odporúčania väčšinou hlasov. Takéto odporúčania nie sú pre strany záväzné.

Článok 24

[DPS s Turkménskom: článok 89]

Strany sa zaväzujú, že na žiadosť jednej zo strán uskutočnia spolu vhodnou cestou bezodkladné konzultácie, aby prerokovali akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody a iných dôležitých aspektov súvisiacich s ich vzájomnými vzťahmi.

Ustanoveniami tohto článku nie sú žiadnym spôsobom dotknuté ani ovplyvnené ustanovenia článkov 7, 23 a 28.

Článok 25

[DPS s Turkménskom: článok 90]

Zaobchádzanie poskytnuté Turkménsku na základe tejto dohody nesmie byť v žiadnom prípade výhodnejšie ako zaobchádzanie, ktoré si členské štáty poskytujú navzájom.

Článok 26

[DPS s Turkménskom: článok 92]

V prípade, že oblasti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, sú predmetom Zmluvy o Európskej energetickej charte a jej protokolov, táto zmluva a tieto protokoly sa po nadobudnutí platnosti uplatňujú na tieto otázky, avšak len v rozsahu, na aký sa takéto uplatnenie vzťahuje.

Článok 27

1.   Táto dohoda sa uplatňuje, pokiaľ nenadobudne platnosť dohoda o partnerstve a spolupráci parafovaná 24. mája 1997.

2.   Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek strana formou oznámenia druhej strane. Táto dohoda sa prestane uplatňovať šesť mesiacov odo dňa takého oznámenia.

Článok 28

[DPS s Turkménskom: článok 94]

1.   Strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na to, aby splnili svoje záväzky v rámci dohody. Postarajú sa, aby sa ciele uvedené v dohode dosiahli.

2.   Ak ktorákoľvek zo strán nadobudne presvedčenie, že druhá strana nesplnila určitý záväzok, ktorý jej ukladá dohoda, môže prijať primerané opatrenia. S výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov však najprv poskytne spoločnému výboru všetky dôležité informácie, ktoré sú potrebné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obidve strany.

Pri výbere týchto opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré v čo najmenšej miere narušia riadne plnenie dohody. Na požiadanie druhej strany sa tieto opatrenia bezodkladne oznámia spoločnému výboru.

Článok 29

[DPS s Turkménskom: článok 95]

Prílohy I a II a protokol o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 30

[DPS s Turkménskom: článok 97]

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a to za podmienok, ktoré sú v týchto zmluvách ustanovené, a na strane druhej na územie Turkménska.

Článok 31

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom, talianskom a turkménskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Článok 32

Strany túto dohodu schvália v súlade s vlastnými postupmi.

Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom strany oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie, že sa ukončili postupy uvedené v prvom odseku.

Pokiaľ ide o vzťahy medzi Turkménskom a Spoločenstvom, po nadobudnutí platnosti táto dohoda nahradí článok 2 a článok 3 okrem jeho štvrtej zarážky a články 4 až 16 dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvo pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík, ktorá bola podpísaná v Bruseli 18. decembra 1989.

ZOZNAM PRILOŽENÝCH DOKUMENTOV

PRÍLOHA I

:

Informatívny zoznam výhod poskytnutých Turkménskom nezávislým štátom v súlade s článkom 2 ods. 3.

PRÍLOHA II

:

Akty o duševnom, priemyselnom a obchodnom vlastníctve, na ktoré sa odkazuje v článku 15.

Protokol o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach.

PRÍLOHA I

Informatívny zoznam výhod poskytnutých Turkménskom nezávislým štátom v súlade s článkom 2 ods. 3

1.   Zdaňovanie dovozu/vývozu

Neuplatňujú sa žiadne dovozné ani vývozné clá.

Služby, ako napríklad colné vybavenie, provízie a iné clá vyberané štátnou colnou správou, štátnou komoditnou burzou a štátnou daňovou kontrolou, nie sú splatné v prípade týchto druhov tovaru:

dovoz obilia, potravín pre dojčatá a malé deti, potravín predávaných obyvateľstvu za štátom stanovené ceny,

tovar dovážaný na základe zmluvy a hradený zo štátneho rozpočtu Turkménska.

2.   Podmienky prepravy a tranzitu

Pokiaľ ide o krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, ktoré sú stranami mnohostrannej dohody o zásadách a podmienkach vzťahov pre oblasť dopravy a/alebo na základe dvojstranných dohôd o preprave a tranzite, obojstranne sa neuplatňujú žiadne dane ani poplatky za prepravu a colné odbavenie tovaru (vrátane tovaru v tranzite) a tranzit vozidiel.

Vozidlá zo Spoločenstva nezávislých štátov sú pri prechode cez územie Turkménska oslobodené od všetkých colných poplatkov.

PRÍLOHA II

Akty o duševnom, priemyselnom a obchodnom vlastníctve, na ktoré sa odkazuje v článku 15

1.

Akty Spoločenstva uvedené v článku 15:

prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok,

smernica Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov,

smernica Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov,

nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá,

nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín,

smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii,

smernica Rady 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o zosúladení lehoty ochrany autorského práva a niektorých príbuzných práv,

smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín,

smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz,

nariadenie Rady (ES) č. 3295/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú opatrenia zakazujúce uvoľnenie falšovaných a pirátskych tovarov do voľného obehu, ich export, reexport alebo uplatňovanie režimu suspenzie pre tieto tovary.

2.

Ak sa v oblasti duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, tak ako ju upravujú uvedené akty Spoločenstva, vyskytnú problémy, ktoré ovplyvňujú obchodné podmienky, uskutočnia sa bezodkladne na žiadosť Spoločenstva alebo Turkménska konzultácie, ktorých cieľom bude dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia.

PROTOKOL

o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto protokolu:

a)

„colné predpisy“ sú všetky právne predpisy platné na území strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do akéhokoľvek colného režimu, vrátane opatrení pre zákazy, obmedzenia a kontrolu, ktoré strany prijali;

b)

„dožadujúci orgán“ je príslušný správny orgán, ktorý bol na tento účel zmluvnou stranou a ktorý podáva žiadosť o pomoc v colných záležitostiach;

c)

„dožiadaný orgán“ je príslušný správny orgán, ktorý bol na tento účel určený stranou a ktorý dostane žiadosť o pomoc v colných záležitostiach;

d)

„osobné údaje“ sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby;

e)

„operácia, ktorou sa porušujú colné predpisy“ je akékoľvek porušenie alebo snaha o porušenie colných predpisov.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Strany si vzájomne pomáhajú v oblastiach patriacich do ich pôsobnosti s cieľom zaistiť riadne uplatňovanie colných predpisov najmä prostredníctvom prevencie, zisťovania a vyšetrovania porušenia colných predpisov, a to spôsobom a za podmienok, ktoré sú ustanovené v tomto protokole.

2.   Pomoc v colných záležitostiach, ako je ustanovená v tomto protokole, sa vzťahuje na správne orgány strán príslušné na uplatňovanie tohto protokolu. Nie sú tým dotknuté predpisy, ktorými sa riadi vzájomná pomoc v trestných veciach. Nevzťahuje sa ani na informácie získané pri výkone právomocí na základe žiadosti justičných orgánov okrem prípadov, keď uvedené orgány povolili oznámenie týchto informácií.

Článok 3

Pomoc na základe žiadosti

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu mu dožiadaný orgán poskytne všetky potrebné informácie, ktoré dožadujúcemu orgánu umožnia zabezpečiť dodržiavanie colných predpisov, vrátane informácií o oznámených alebo plánovaných operáciách, ktorými sa porušujú alebo by sa mohli porušovať tieto colné predpisy.

2.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán oznámi, či tovar vyvezený z územia jednej strany bol riadne dovezený na územie druhej strany, a v prípade potreby uvedie colný režim, ktorý bol použitý pre tento tovar.

3.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán prijme v rámci svojich zákonov potrebné opatrenia na zaistenie osobitného dohľadu nad:

a)

fyzickými alebo právnickými osobami, u ktorých existuje dôvodné podozrenie, že vykonávajú alebo vykonávali operácie, ktorými sa porušujú colné predpisy;

b)

miestami, kde sa tovar uskladňuje takým spôsobom, ktorý vyvoláva dôvodné podozrenie, že tento tovar je určený na operácie, ktorými sa porušujú colné predpisy;

c)

pohybmi tovaru, ktoré by mohli viesť k operáciám, ktorými sa porušujú colné predpisy;

d)

dopravnými prostriedkami, pri ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa použili alebo sa môžu použiť na operácie, ktorými sa porušujú colné predpisy.

Článok 4

Pomoc na vlastný podnet

Strany si na vlastný podnet alebo v súlade so svojimi zákonmi, nariadeniami a inými právnymi nástrojmi navzájom poskytnú pomoc, a to bez predchádzajúcej žiadosti, pokiaľ sa domnievajú, že je to nevyhnutné na správne uplatňovanie colných predpisov, najmä pokiaľ získajú informácie, ktoré sa týkajú:

operácií, ktorými sa porušujú alebo pravdepodobne porušujú dané predpisy a ktoré môžu byť predmetom záujmu druhej strany,

nových spôsobov alebo metód používaných na vykonávanie týchto operácií,

tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom operácií, ktorými sa porušujú colné predpisy,

fyzických alebo právnických osôb, u ktorých je dôvodné podozrenie, že sa zúčastňujú alebo sa zúčastnili na operáciách, ktorými sa porušujú colné predpisy,

dopravných prostriedkov, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že sa použili alebo by sa mohli použiť pri operáciách, ktorými sa porušujú colné predpisy.

Článok 5

Doručenie/oznámenie

Na žiadosť dožadujúceho orgánu prijme dožiadaný orgán v súlade so svojimi právnymi predpismi všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečil:

doručenie všetkých dokumentov,

oznámenie všetkých rozhodnutí,

ktoré patria do pôsobnosti tohto protokolu, adresátovi s bydliskom alebo sídlom na jeho území. V takom prípade sa pre žiadosti o doručenie alebo oznámenie použije článok 6 ods. 3.

Článok 6

Forma a obsah žiadostí o pomoc

1.   Žiadosti zostavené podľa tohto protokolu sa podávajú písomne. Sú doložené dokladmi, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie žiadosti. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, môžu sa prijať aj ústne žiadosti, ktoré však musia byť bezodkladne písomne potvrdené.

2.   Žiadosti predložené v súlade s odsekom 1 obsahujú tieto informácie:

a)

dožadujúci orgán podávajúci žiadosť;

b)

požadované opatrenie;

c)

predmet a dôvod žiadosti;

d)

dotknuté právne predpisy a iné právne skutočnosti;

e)

čo najpresnejšie a najúplnejšie údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré predstavujú predmet šetrení;

f)

súhrnný prehľad súvisiacich skutočností a dosiaľ vykonaných šetrení, ak nejde o prípady ustanovené v článku 5.

3.   Žiadosti sa podávajú v úradnom jazyku dožiadaného orgánu alebo v jazyku, ktorý je preň prijateľný.

4.   Pokiaľ žiadosť nespĺňa formálne náležitosti, možno žiadať o jej opravu alebo doplnenie; možno však nariadiť predbežné opatrenia.

Článok 7

Vybavovanie žiadostí

1.   S cieľom vybaviť žiadosť o pomoc koná dožiadaný orgán v rámci svojej pôsobnosti a dostupných zdrojov tak, ako by konal na vlastnú potrebu alebo na žiadosť iných orgánov tejto strany, to znamená, že postúpi informácie, ktoré má k dispozícii, vykoná príslušné šetrenia alebo zaistí ich vykonanie. Toto ustanovenie sa týka aj správneho oddelenia, ktorému žiadosť zaslal dožiadaný orgán, ak dožiadaný orgán nemôže sám konať.

2.   Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi dožiadanej strany.

3.   Náležite splnomocnení úradníci jednej strany môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok ňou stanovených získať od útvarov dožiadaného orgánu alebo iného orgánu, za ktorý dožiadaný orgán zodpovedá, informácie týkajúce sa operácií, ktorými sa porušujú alebo môžu porušiť colné predpisy, ktoré dožadujúci orgán potrebuje na účely tohto protokolu.

4.   Úradníci jednej strany sa môžu so súhlasom druhej strany a za podmienok touto druhou stranou stanovených zúčastniť na šetreniach, ktoré prebiehajú na území tejto druhej strany.

Článok 8

Forma, akou sa musia poskytovať informácie

1.   Dožiadaný orgán oboznámi dožadujúci orgán s výsledkami šetrenia vo forme dokumentov, overených kópií dokumentov, správ a podobných textov.

2.   Dokumenty ustanovené v odseku 1 možno nahradiť informáciami spracovanými elektronickým spôsobom v akejkoľvek forme na rovnaký účel.

3.   Pôvodné spisy a dokumenty sa vyžiadajú len vtedy, ak sa overené kópie považujú za nedostatočné. Originály, ktoré boli odoslané, sa musia vrátiť hneď, ako je to možné.

Článok 9

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1.   Strany môžu odmietnuť poskytnutie pomoci uvedenej v tomto protokole, pokiaľ by toto poskytnutie:

a)

mohlo ohroziť zvrchovanosť Turkménska alebo členského štátu, ktorý bol požiadaný o pomoc na základe tohto protokolu, alebo

b)

mohlo ohroziť verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy najmä v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 2, alebo

c)

zahŕňalo menové alebo daňové predpisy, ktoré sa netýkajú colných predpisov, alebo

d)

predstavovalo porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva.

2.   Ak žiada dožadujúci orgán o pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, ak by bol o ňu požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. O spôsobe, ako zaobchádzať s takouto žiadosťou, rozhodne dožiadaný orgán.

3.   Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie o odmietnutí pomoci a jeho vysvetľujúce odôvodnenie sa bezodkladne oznámi dožadujúcemu orgánu.

Článok 10

Výmena informácií a dôvernosť

1.   Všetky informácie poskytnuté v akejkoľvek forme na základe tohto protokolu sú dôvernej alebo vyhradenej povahy v závislosti od predpisov uplatňovaných každou stranou. Vzťahuje sa na ne služobné tajomstvo a požívajú ochranu podľa príslušných právnych predpisov strany, ktorá ich získala, ako aj podľa zodpovedajúcich ustanovení platných pre inštitúcie Spoločenstva.

2.   Osobné údaje môžu byť poskytnuté, ak sa prijímajúca strana zaviaže zabezpečiť týmto údajom aspoň takú ochranu, aká sa im v takomto prípade zabezpečuje u poskytujúcej strany.

3.   Získané informácie možno použiť len na účely tohto protokolu. Ak jedna zo strán požaduje použitie takýchto informácií na iné účely, vopred o to písomne požiada orgán, ktorý informácie poskytol. Takéto použitie potom podlieha obmedzeniam, ktoré tento orgán stanoví.

4.   Odsek 3 nebráni použitiu informácií v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa následne začne pre porušenie colných predpisov. Príslušnému orgánu, ktorý poskytol informácie, bude takéto použitie oznámené.

5.   Strany môžu vo svojich dôkazných záznamoch, správach a svedectvách a pri konaniach alebo žalobách vznesených pred súdom použiť ako dôkaz informácie, ktoré získali, a doklady, do ktorých nahliadli v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 11

Znalci a svedkovia

Úradník dožiadaného orgánu môže byť poverený, aby v rámci stanovených obmedzení na základe poverenia, ktoré mu bolo udelené, vystúpil ako znalec alebo svedok v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa týka záležitostí upravených v tomto protokole v právomoci druhej strany, a aby predložil predmety, dokumenty alebo ich overené kópie, ktoré by mohli byť potrebné pre takéto konania. Predvolanie na takéto konanie musí výslovne obsahovať informáciu o tom, v akej záležitosti a v akej funkcii alebo postavení bude úradník vypočutý.

Článok 12

Náklady na pomoc

Strany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na náhradu nákladov vzniknutých na základe uplatňovania tohto protokolu s výnimkou prípadných nákladov na znalcov a svedkov a nákladov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami verejnej služby.

Článok 13

Uplatňovanie

1.   Uplatňovanie tohto protokolu sa zveruje ústredným colným orgánom Turkménska na jednej strane a príslušným útvarom Komisie Európskych spoločenstiev, prípadne colným orgánom členských štátov na strane druhej. Tieto rozhodnú o všetkých praktických opatreniach a ustanoveniach, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie tohto protokolu, pričom vezmú do úvahy platné predpisy v oblasti ochrany údajov. Môžu odporučiť príslušným orgánom zmeny a doplnenia, ktoré by sa podľa nich mali v tomto protokole vykonať.

2.   Zmluvné strany navzájom konzultujú a následne sa informujú o podrobných pravidlách vykonávania, ktoré sú prijaté v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 14

Ďalšie dohody

1.   So zreteľom na príslušné právomoci Európskeho spoločenstva a členských štátov ustanovenia tohto protokolu:

sa nedotýkajú zmluvne stanovených povinností strán podľa akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo medzinárodného dohovoru,

sa považujú za dopĺňajúce k dohodám o vzájomnej pomoci, ktoré boli uzatvorené alebo môžu byť uzatvorené medzi jednotlivými členskými štátmi a Turkménskom, a

sa nedotýkajú ustanovení, ktorými sa riadi výmena všetkých informácií medzi príslušnými útvarmi Komisie a príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré boli získané na základe tejto dohody a ktoré by mohli byť predmetom záujmu Spoločenstva.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 majú ustanovenia tejto dohody prednosť pred ustanoveniami dvojstranných dohôd o vzájomnej pomoci, ktoré boli uzatvorené alebo by mohli byť uzatvorené medzi jednotlivými členskými štátmi a Turkménskom, pokiaľ nie sú ustanovenia týchto dohôd v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

3.   Pokiaľ ide o vykonávanie tohto protokolu, strany uskutočnia konzultácie pri riešení problémov v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 17 tejto dohody.

ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA UHLIA A OCELE a EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

splnomocnení zástupcovia TURKMÉNSKA

na strane druhej,

ktorí sa stretli 10. novembra 1999 v Bruseli, aby podpísali Dočasnú dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, ďalej len „dohoda“, prijali tieto dokumenty:

dohodu vrátane jej príloh a tento protokol:

Protokol o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi v colných záležitostiach.

Splnomocnení zástupcovia Spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Turkménska prijali nižšie uvedené spoločné vyhlásenia pripojené k tomuto záverečnému aktu:

 

spoločné vyhlásenie k osobným údajom,

 

spoločné vyhlásenie k článku 7 dohody,

 

spoločné vyhlásenie k článku 8 dohody,

 

spoločné vyhlásenie k článku 15 dohody,

 

spoločné vyhlásenie k článku 28 dohody.

Splnomocnení zástupcovia Spoločenstva ďalej vzali na vedomie jednostranné vyhlásenie pripojené k tomuto záverečnému aktu:

jednostranné vyhlásenie Turkménska o ochrane práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

V Bruseli desiateho novembra tisíc deväťsto deväťdesiatdeväť.

Za Európske spoločenstvo, Európske spoločenstvo uhlia a ocele a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Turkménsko

Spoločné vyhlásenie k osobným údajom

Pri uplatňovaní dohody sú si strany vedomé potreby primeranej ochrany osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a s voľným pohybom takýchto údajov.

Spoločné vyhlásenie k článku 7 dohody

Spoločenstvo a Turkménsko vyhlasujú, že znenie ochrannej doložky neposkytuje ochranný režim podľa dohody GATT.

Spoločné vyhlásenie k článku 8 dohody

Kým Turkménsko nepristúpi k Svetovej obchodnej organizácii (WTO), strany sa o dovoznej colnej politike Turkménska vrátane zmien v colnej ochrane radia v spoločnom výbore. Takéto konzultácie sa konajú najmä pred zvýšením colnej ochrany.

Spoločné vyhlásenie k článku 15 dohody

Strany v rámci svojich právomocí súhlasia s tým, že na účely tejto dohody pojem „duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo“ zahŕňa najmä ochranu autorských práv a súvisiacich práv vrátane autorských práv na počítačové programy, práva týkajúce sa patentov, priemyselných vzorov, zemepisných označení vrátane označení pôvodu, ochranných známok pre tovar a služby, topografií integrovaných obvodov, ako aj ochrany proti nekalej hospodárskej súťaži podľa článku 10 bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a o ochrane nezverejnených informácií o know-how.

Spoločné vyhlásenie k článku 28 dohody

1.

Strany súhlasia, že na účely správneho výkladu a praktického uplatňovania tejto dohody sa pod pojmom „mimoriadne naliehavé prípady“, ktorý sa uvádza v článku 28 dohody, rozumejú prípady závažného porušenia tejto dohody jednou zo strán. Závažné porušenie dohody spočíva:

a)

vo vypovedaní dohody, ktoré nie je prípustné podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva,

alebo

b)

v porušení podstatných prvkov tejto dohody uvedených v článku 1.

2.

Strany súhlasia, že „primerané opatrenia“ uvedené v článku 28 sú opatrenia prijaté v súlade s medzinárodným právom. Ak niektorá strana prijme opatrenie v mimoriadne naliehavom prípade, ako sa uvádza v článku 28, druhá strana môže uplatniť postup týkajúci sa riešenia sporov.

Jednostranné vyhlásenie Turkménska o ochrane práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

Turkménsko vyhlasuje, že:

1.

do konca piateho roku po nadobudnutí platnosti dohody pristúpi Turkménsko k mnohostranným dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva uvedeným v odseku 2 tohto vyhlásenia, ktorého stranami sú členské štáty Spoločenstva alebo ktoré členské štáty v skutočnosti uplatňujú podľa príslušných ustanovení obsiahnutých v týchto dohovoroch.

2.

Odsek 1 tohto vyhlásenia sa týka týchto mnohostranných dohovorov:

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971),

Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (Rím 1961),

Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok (Štokholmský akt, 1967, zmenený a doplnený v roku 1979),

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Madrid 1989),

Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok (Ženeva 1977, zmenená a doplnená v roku 1979),

Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (1977, upravená v roku 1980),

Medzinárodný dohovor na ochranu nových odrôd rastlín (Ženevský akt, 1991).

3.

Turkménsko potvrdzuje dôležitosť záväzkov, ktoré vyplývajú z týchto mnohostranných dohovorov:

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967, zmenený a doplnený v roku 1979),

Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970, zmenená a doplnená v rokoch 1979 a 1984).

4.

Od nadobudnutia platnosti tejto dohody poskytuje Turkménsko v oblasti uznávania a ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva spoločnostiam a štátnym príslušníkom Spoločenstva zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé než zaobchádzanie poskytnuté ktorejkoľvek tretej krajine na základe dvojstranných dohôd.

5.

Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahujú na výhody, ktoré Turkménsko poskytuje ktorejkoľvek tretej krajine na účinnom recipročnom základe, ani na výhody, ktoré Turkménsko poskytuje inej krajine bývalého ZSSR.

Výmena listov medzi Európskym spoločenstvom a Turkménskom, ktorou sa mení a dopĺňa Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, pokiaľ ide o autentické jazykové znenia

Vážený pán,

Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej bola podpísaná 10. novembra 1999.

V článku 31 dočasnej dohody sú za autentické znenia tejto dohody označené jazykové znenia v angličtine, dánčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, nemčine, portugalčine, španielčine, švédčine, taliančine a turkménčine.

Keďže počet úradných jazykov inštitúcií Európskeho spoločenstva vzrástol najmä v dôsledku pristúpenia 12 nových členských štátov k Európskej únii v období po podpísaní dočasnej dohody, je potrebné, aby jazykové znenia v bulharčine, češtine, estónčine, litovčine, lotyštine, maďarčine, maltčine, poľštine, rumunčine, slovenčine a slovinčine boli takisto označené za autentické znenia dočasnej dohody a aby sa článok 31 dočasnej dohody zodpovedajúcim spôsobom zmenil a doplnil.

Tieto ďalšie jazykové znenia sú priložené k tomuto listu.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mohli vyjadriť súhlas Turkménska s priloženými jazykovými zneniami ako autentickými zneniami dočasnej dohody a súhlas Turkménska so zodpovedajúcou zmenou a doplnením článku 31 dočasnej dohody.

Tento nástroj nadobudne platnosť v deň jeho podpisu.

Prijmite, prosím, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo

Vážený pán,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom a priložených jazykových znení Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, ktorý mal toto znenie:

„Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej bola podpísaná 10. novembra 1999.

V článku 31 dočasnej dohody sú za autentické znenia tejto dohody označené jazykové znenia v angličtine, dánčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, nemčine, portugalčine, španielčine, švédčine, taliančine a turkménčine.

Keďže počet úradných jazykov inštitúcií Európskeho spoločenstva vzrástol najmä v dôsledku pristúpenia 12 nových členských štátov k Európskej únii v období po podpísaní dočasnej dohody, je potrebné, aby jazykové znenia v bulharčine, češtine, estónčine, litovčine, lotyštine, maďarčine, maltčine, poľštine, rumunčine, slovenčine a slovinčine boli takisto označené za autentické znenia dočasnej dohody a aby sa článok 31 dočasnej dohody zodpovedajúcim spôsobom zmenil a doplnil.

Tieto ďalšie jazykové znenia sú priložené k tomuto listu.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mohli vyjadriť súhlas Turkménska s priloženými jazykovými zneniami ako autentickými zneniami dočasnej dohody a súhlas Turkménska so zodpovedajúcou zmenou a doplnením článku 31 dočasnej dohody.

Tento nástroj nadobudne platnosť v deň jeho podpisu.“

Je mi cťou vyjadriť súhlas Turkménska s priloženými jazykovými zneniami ako autentickými zneniami dočasnej dohody a súhlas Turkménska so zodpovedajúcou zmenou a doplnením článku 31 dočasnej dohody.

Ako bolo uvedené vo Vašom liste, tento nástroj nadobudne platnosť v deň jeho podpisu.

Prijmite, prosím, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Turkménsko