ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.077.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 77

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
23. marca 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 633/2007, pokiaľ ide o prechodné opatrenia uvedené v článku 7 ( 1 )

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

25

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 285/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/177/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/458/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom [oznámené pod číslom K(2011) 1159]

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 282/2011

z 15. marca 2011,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 397,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 1777/2005 zo 17. októbra 2005 o vykonávacích opatreniach smernice 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2) je potrebné uskutočniť mnohé zásadné zmeny. Je žiadúce, aby sa z dôvodu prehľadnosti a racionalizácie dotknuté ustanovenia prepracovali.

(2)

Smernica 2006/112/ES obsahuje pravidlá v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré v niektorých prípadoch podliehajú výkladu členských štátov. Prijatím spoločných ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica 2006/112/ES, by sa malo zabezpečiť, že uplatňovanie systému DPH bude lepšie zodpovedať cieľu vnútorného trhu v prípadoch, v ktorých sa vyskytli alebo sa môžu vyskytnúť rozdiely v jeho uplatňovaní nezlučiteľné s riadnym fungovaním takého vnútorného trhu. Tieto vykonávacie opatrenia sú právne záväzné až odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a nie je nimi dotknutá platnosť a výklad právnych predpisov, ktoré predtým prijali členské štáty.

(3)

Zmeny vyplývajúce z prijatia smernice Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (3), by mali byť zahrnuté do tohto nariadenia.

(4)

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť jednotné uplatňovanie súčasného systému DPH, ustanovením pravidiel vykonávania smernice 2006/112/ES týkajúcich sa najmä zdaniteľných osôb, dodania tovaru a poskytovania služieb, ako aj miesta zdaniteľných transakcií. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje mieru nevyhnutnú na dosiahnutie tohto cieľa. Jednotné uplatňovanie sa najlepšie zaistí prostredníctvom nariadenia, keďže je záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

(5)

Tieto vykonávacie ustanovenia obsahujú osobitné pravidlá ako odpoveď na vybrané otázky uplatňovania a sú navrhnuté tak, aby v celej Únii zabezpečili jednotné zaobchádzanie iba v týchto konkrétnych situáciách. Nie sú teda rozhodujúce pre iné prípady a vzhľadom na ich znenie sa uplatňujú reštriktívne.

(6)

Ak nezdaniteľná osoba zmení bydlisko a premiestni nový dopravný prostriedok alebo nový dopravný prostriedok sa vráti do členského štátu, z ktorého sa pôvodne dodal oslobodený od DPH nezdaniteľnej osobe, ktorá ho vracia, malo by sa spresniť, že nejde o nadobudnutie nového dopravného prostriedku v rámci Spoločenstva.

(7)

Ak pre niektoré poskytovania služieb poskytovateľ preukáže, že odberateľ týchto služieb ako zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba, je usadený mimo Spoločenstva, postačuje to na to, aby poskytovanie uvedených služieb nespadalo do rozsahu pôsobnosti DPH.

(8)

Malo by sa spresniť, že pridelenie identifikačného čísla pre DPH zdaniteľnej osobe, ktorá poskytuje služby do iného členského štátu alebo ich z neho prijíma, pričom má DPH platiť výlučne odberateľ, by nemalo ovplyvniť právo uvedenej zdaniteľnej osoby na nezdanenie tovaru, ktorý nadobudne v rámci Spoločenstva. Ak však v súvislosti s nadobudnutím tovaru v rámci Spoločenstva zdaniteľná osoba oznámi svoje identifikačné číslo pre DPH dodávateľovi, v každom prípade sa má za to, že si zvolila možnosť zaradiť tieto transakcie medzi transakcie podliehajúce DPH.

(9)

Ďalšia integrácia vnútorného trhu viedla k zvýšenej potrebe cezhraničnej spolupráce medzi hospodárskymi subjektmi usadenými v rôznych členských štátoch a k rozvoju európskych zoskupení hospodárskeho záujmu (EZHZ) vytvorených v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o Európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (4). Malo by sa preto spresniť, že EZHZ sú zdaniteľné osoby, ak dodávajú tovar alebo poskytujú služby za protihodnotu.

(10)

Je potrebné jasne definovať reštauračné a stravovacie služby, rozdiel medzi nimi a náležité zaobchádzanie s týmito službami.

(11)

V záujme zvýšenia jasnosti by sa mali zostaviť zoznamy transakcií považovaných za služby poskytované elektronicky, pričom tieto zoznamy by nemali byť konečné, ani úplné.

(12)

Je potrebné na jednej strane stanoviť, že transakcia, ktorá pozostáva výlučne z montáže rôznych častí stroja, ktoré dodal zákazník, sa musí považovať za poskytovanie služieb, a na strane druhej stanoviť miesto tohto poskytovania, ak sa služba poskytuje nezdaniteľnej osobe.

(13)

Predaj opcie ako finančného nástroja by sa mal považovať za poskytovanie služieb oddelené od základných transakcií, na ktoré sa opcia vzťahuje.

(14)

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa miesta zdaniteľných transakcí, by sa mali spresniť pojmy ako sídlo ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby, stála prevádzkareň, trvalé bydlisko a miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava. So zreteľom na judikatúru Súdneho dvora by používanie čo najjasnejších a najobjektívnejších kritérií malo uľahčiť uplatňovanie týchto pojmov v praxi.

(15)

Mali by sa stanoviť pravidlá zabezpečenia jednotného prístupu k dodaniu tovaru, len čo dodávateľ prekročí limit pri zásielkovom predaji v prípade dodania do iného členského štátu.

(16)

Malo by sa spresniť, že časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, sa určí podľa cesty dopravného prostriedku a nie cesty jednotlivých cestujúcich v ňom.

(17)

Pri nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva by sa členskému štátu nadobudnutia malo ponechať právo zdaniť uvedené nadobudnutie tovaru nezávisle od toho, aký prístup v oblasti DPH sa uplatní na transakciu v členských štátoch, z ktorých sa tovar nadobudol.

(18)

Správne uplatňovanie pravidiel upravujúcich miesto poskytovania služieb záleží predovšetkým od štatútu odberateľa ako zdaniteľnej alebo nezdaniteľnej osoby a postavenia, v ktorom koná. Na určenie štatútu odberateľa ako zdaniteľnej osoby je potrebné stanoviť, čo by mal byť poskytovateľ povinný získať ako dôkaz od svojho odberateľa.

(19)

Malo by sa spresniť, že ak služby poskytované zdaniteľnej osobe sú určené na osobnú spotrebu, vrátane spotreby zamestnancov odberateľa, táto zdaniteľná osoba sa nemôže považovať za konajúceho v postavení zdaniteľnej osoby. Ak odberateľ oznámi poskytovateľovi svoje identifikačné číslo pre DPH, postačuje to na to, aby sa stanovilo, že odberateľ koná v postavení zdaniteľnej osoby, pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku. Malo by sa taktiež zaistiť, že jedna služba, ktorá sa prijme na účel podnikania, ale použije sa aj na osobné účely, sa zdaňuje len v jednom mieste.

(20)

Na presné určenie miesta usadenia odberateľa sa od poskytovateľa služby vyžaduje, aby overil informácie, ktoré poskytol odberateľ.

(21)

Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné pravidlo o mieste poskytovania služieb zdaniteľnej osobe, ak sa služby poskytujú odberateľovi, ktorý je usadený na viac ako jednom mieste, mali by existovať pravidlá, ktoré by poskytovateľovi služieb pomohli určiť stálu prevádzkareň odberateľa, ktorej sa daná služba poskytuje, a to pri zohľadnení príslušných okolností. Ak poskytovateľ služieb nie je schopný toto miesto určiť, mali by existovať pravidlá na spresnenie jeho povinností. Tieto pravidlá by nemali byť v rozpore so záväzkami odberateľa služieb ani by ich nemali meniť.

(22)

Takisto by sa mal uviesť rozhodujúci moment, kedy musí poskytovateľ služby určiť štatút, postavenie a miesto usadenia odberateľa ako zdaniteľnej alebo nezdaniteľnej osoby.

(23)

Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné uplatňovanie uvedenej zásady na ustanovenia tohto nariadenia v súvislosti so zneužívaním je vhodné upriamiť osobitnú pozornosť na jej uplatňovanie v súvislosti s viacerými ustanoveniami tohto nariadenia.

(24)

Niektoré špecifické služby, ako napríklad pridelenie práv na televízne vysielanie v súvislosti s futbalovými zápasmi, prekladateľské služby, služby spojené s požadovaním vrátenia DPH a sprostredkovateľské služby poskytované nezdaniteľnej osobe, zahŕňajú cezhraničné transakcie alebo dokonca účasť hospodárskych subjektov usadených mimo Spoločenstva. Miesto poskytovania týchto služieb je potrebné jasne určiť, aby sa dosiahla väčšia právna istota.

(25)

Malo by sa spresniť, že na služby poskytované sprostredkovateľom konajúcim v mene a na účet inej osoby, ktorý sa zúčastňuje na poskytovaní ubytovania v hotelovom sektore, sa nevzťahuje osobitné pravidlo pre poskytovanie služieb spojených s nehnuteľným majetkom.

(26)

Ak rôzne služby poskytované v rámci organizovania pohrebu predstavujú časť jednej služby, malo by sa tiež stanoviť pravidlo o mieste poskytovania.

(27)

S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie pri poskytovaní kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb je potrebné charakterizovať vstup na takéto podujatia a doplnkové služby, ktoré súvisia so vstupom.

(28)

Je potrebné objasniť zaobchádzanie s reštauračnými a stravovacími službami, ktoré sa poskytujú na palube dopravných prostriedkov, keď sa preprava cestujúcich uskutočňuje na území viacerých krajín.

(29)

Vzhľadom na skutočnosť, že osobitné pravidlá prenájmu dopravných prostriedkov závisia od trvania držby alebo používania uvedených dopravných prostriedkov, je potrebné nielen stanoviť, ktoré vozidlá by sa mali považovať za dopravné prostriedky, ale aj spresniť uplatňovanie pravidiel takého poskytovania služieb v prípade, že po sebe nasledujú viaceré zmluvy. Takisto je nutné určiť miesto, kde sa dopravný prostriedok skutočne dá k dispozícii zákazníkovi.

(30)

Za určitých osobitných okolností manipulačný poplatok za spracovanie platieb kreditnou alebo debetnou kartou zaplatený v súvislosti s transakciou by nemal znížiť základ dane uvedenej transakcie.

(31)

Je potrebné spresniť, že znížená sadzba sa môže uplatňovať na nájom stanov, obytných prívesov a mobilných domov umiestnených v kempingoch a používaných na ubytovanie.

(32)

Odborná príprava alebo rekvalifikácia by mali zahŕňať vyučovanie priamo spojené so sektorom alebo s profesiou, ako aj vyučovanie zamerané na získanie alebo obnovenie vedomostí na odborné účely bez ohľadu na dĺžku trvania kurzu.

(33)

Platinum nobles by sa mali považovať za vyňaté z oslobodení od dane vzťahujúcich sa na menu, bankovky a mince.

(34)

Malo by sa spresniť, že oslobodenie od dane vzťahujúce sa na poskytovanie služieb súvisiacich s dovozom tovaru, ktorých hodnota je zahrnutá do základu dane uvedeného tovaru, by sa malo vzťahovať na prepravné služby uskutočnené počas zmeny bydliska.

(35)

Tovar prepravený kupujúcim mimo Spoločenstva a určený na vybavenie, tankovanie alebo zásobenie dopravných prostriedkov používaných na nepodnikateľské účely inými ako fyzickými osobami, napríklad verejnoprávnymi subjektmi a združeniami, by mal byť vyňatý z oslobodenia od dane vzťahujúceho sa na vývozné transakcie.

(36)

Na zabezpečenie jednotných administratívnych postupov pre výpočet minimálnej hodnoty oslobodenia od dane, ktoré sa vzťahuje na vývoz tovaru prepravovaného v osobnej batožine cestujúcich, by sa mali zosúladiť ustanovenia o uvedenom výpočte.

(37)

Malo by sa spresniť, že oslobodenie od dane, pokiaľ ide o niektoré transakcie považované za vývoz, by sa malo uplatňovať rovnako aj na služby, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava pre elektronicky poskytované služby.

(38)

Subjekt, ktorý sa má zriadiť na základe právneho rámca pre konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC), by sa mal považovať za medzinárodnú organizáciu na účely oslobodenia od DPH, len ak spĺňa určité podmienky. Mali by sa preto určiť podmienky, po splnení ktorých má nárok na oslobodenie od dane.

(39)

Dodanie tovaru a poskytovanie služieb v rámci diplomatických alebo konzulárnych dohovorov alebo uznanej medzinárodnej organizácii či určitým ozbrojeným silám sú oslobodené od DPH s výhradou určitých obmedzení a podmienok. Na to, aby zdaniteľná osoba uskutočňujúca takéto dodanie tovaru a poskytovanie služieb z iného členského štátu mohla konštatovať, že podmienky a obmedzenia na oslobodenie od dane sú splnené, by sa malo zaviesť potvrdenie o tomto oslobodení.

(40)

Elektronické dovozné doklady by tiež mali byť prípustné na účel uplatnenia práva na odpočítanie, ak spĺňajú rovnaké podmienky ako papierové doklady.

(41)

Ak má dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb stálu prevádzkareň na území členského štátu, v ktorom je daň splatná, malo by sa spresniť, za akých okolností by mala táto prevádzkareň byť povinná platiť DPH.

(42)

Malo by sa spresniť, že zdaniteľná osoba, ktorá zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti na území členského štátu, v ktorom je DPH splatná, sa musí považovať za zdaniteľnú osobu usadenú v tomto členskom štáte na účely daňovej povinnosti aj v prípade, ak sa uvedené sídlo ekonomickej činnosti nezapája do dodania tovaru alebo poskytovania služieb.

(43)

S cieľom zabezpečiť spravodlivejší výber dane by sa malo spresniť, že v súvislosti s určitými zdaniteľnými transakciami sa od každej zdaniteľnej osoby vyžaduje, aby oznámila svoje identifikačné číslo pre DPH, len čo sa jej toto číslo pridelí.

(44)

Mali by sa stanoviť hmotnosti investičného zlata bežne uznávané na trhoch so zlatom a určiť spoločný dátum stanovenia hodnôt zlatých mincí, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi.

(45)

Osobitná úprava vzťahujúca sa na zdaniteľné osoby neusadené v Spoločenstve, ktoré poskytujú služby elektronicky nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené alebo majú bydlisko v Spoločenstve, podlieha určitým podmienkam. Ak už tieto podmienky nie sú splnené, mali by byť predovšetkým jasne stanovené dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.

(46)

Niektoré zmeny vyplývajú zo smernice 2008/8/ES. Ak sa úpravy týkajú na jednej strane zdanenia dlhodobého prenájmu dopravných prostriedkov k 1. januáru 2013 alebo na strane druhej zdanenia služieb poskytovaných elektronicky k 1. januáru 2015, malo by sa spresniť, že príslušné ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú len od uvedených dátumov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY

Článok 1

Týmto nariadením sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie určitých ustanovení hlavy I až V a VII až XII smernice 2006/112/ES.

KAPITOLA II

ROZSAH PÔSOBNOSTI

(HLAVA I SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 2

K nadobudnutiu tovaru v rámci Spoločenstva v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES nedochádza v prípade:

a)

premiestnenia nového dopravného prostriedku nezdaniteľnou osobou v rámci zmeny bydliska za predpokladu, že sa v čase dodania nemohlo uplatniť oslobodenie od dane ustanovené v článku 138 ods. 2 písm. a) smernice 2006/112/ES;

b)

vrátenia nového dopravného prostriedku nezdaniteľnou osobou do členského štátu, z ktorého jej bol pôvodne dodaný na základe oslobodenia od dane ustanoveného v článku 138 ods. 2 písm. a) smernice 2006/112/ES.

Článok 3

Bez toho, aby bol dotknutý článok 59a prvý odsek písm. b) smernice 2006/112/ES, ak poskytovateľ preukáže, že miesto poskytovania určené v súlade s kapitolou V oddielom 4 pododdielmi 3 a 4 tohto nariadenia sa nachádza mimo Spoločenstva, DPH nepodlieha poskytovanie týchto služieb:

a)

od 1. januára 2013 služieb uvedených v článku 56 ods. 2 prvom pododseku smernice 2006/112/ES;

b)

od 1. januára 2015 služieb uvedených v článku 58 smernice 2006/112/ES;

c)

služieb uvedených v článku 59 smernice 2006/112/ES.

Článok 4

Zdaniteľná osoba, ktorá má nárok na nezdanenie nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva v súlade s článkom 3 smernice 2006/112/ES, má tento nárok naďalej, ak bolo danej zdaniteľnej osobe podľa článku 214 ods. 1 písm. d) alebo e) uvedenej smernice pridelené identifikačné číslo pre DPH v súvislosti s prijatými službami, za ktoré je povinná zaplatiť DPH, alebo v súvislosti so službami, ktoré uvedená zdaniteľná osoba poskytla na území iného členského štátu a za ktoré je DPH splatná len príjemcom.

Ak však táto zdaniteľná osoba oznámi toto identifikačné číslo pre DPH dodávateľovi v súvislosti s nadobudnutím tovaru v rámci Spoločenstva, považuje sa za osobu, ktorá využila možnosť ustanovenú v článku 3 ods. 3 uvedenej smernice.

KAPITOLA III

ZDANITEĽNÉ OSOBY

(HLAVA III SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 5

Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ) vytvorené v súlade s nariadením (EHS) č. 2137/85, ktoré svojim členom alebo tretím osobám za protihodnotu dodáva tovar alebo poskytuje služby, je zdaniteľnou osobou v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 2006/112/ES.

KAPITOLA IV

ZDANITEĽNÉ TRANSAKCIE

(ČLÁNKY 24 AŽ 29 SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 6

1.   Reštauračnými a stravovacími službami sa rozumejú služby, ktoré pozostávajú z poskytovania pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, pričom tieto služby sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Poskytovanie jedla alebo nápojov alebo obidvoch predstavuje len časť celku, v ktorom prevládajú služby. Reštauračné služby sú poskytovaním týchto služieb v poskytovateľových priestoroch a stravovacie služby sú poskytovaním týchto služieb mimo poskytovateľových priestorov.

2.   Poskytovanie pripraveného alebo nepripraveného jedla alebo nápojov alebo obidvoch, bez ohľadu na to, či zahŕňa prepravu, ale bez toho, aby sa poskytovali akékoľvek iné podporné služby, sa nepovažuje za reštauračné ani stravovacie služby v zmysle odseku 1.

Článok 7

1.   „Elektronicky poskytované služby“ uvedené v smernici 2006/112/ES zahŕňajú služby poskytované cez internet alebo elektronickú sieť, ktorých poskytovanie je z dôvodu ich povahy z veľkej časti automatizované s minimálnym ľudským zásahom, pričom je nemožné ich zabezpečiť bez informačnej technológie.

2.   Odsek 1 sa vzťahuje najmä na tieto prípady:

a)

dodanie digitalizovaných produktov vo všeobecnosti vrátane softvéru a jeho modifikácií alebo aktualizácií;

b)

služby poskytujúce alebo podporujúce prítomnosť podnikov alebo jednotlivcov na elektronickej sieti, ako je webová lokalita alebo webová stránka;

c)

služby automaticky generované počítačom cez internet alebo elektronickú sieť ako reakcia na špecifické údaje, ktoré vkladá odberateľ;

d)

prevod práva – za protihodnotu – umiestniť tovar alebo služby určené na predaj na webovej lokalite, ktorá funguje ako trh online, na ktorom potenciálni kupujúci robia automatizovaným postupom ponuky a na ktorom sa zainteresovaným stranám oznamuje predaj elektronickou poštou automaticky generovanou počítačom;

e)

balíky internetových služieb týkajúce sa informácií, v ktorých je telekomunikačná zložka pomocná a podradená [t. j. balíky, ktoré neponúkajú iba prístup na internet, ale zahŕňajú iné zložky, ako napríklad stránky, ktorých obsah umožňuje prístup k správam, informáciám o počasí alebo o cestovaní, priestor pre hry, prenájom webovej lokality (website hosting), prístup k diskusiám online a pod.];

f)

služby uvedené v prílohe I.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje najmä na tieto prípady:

a)

služby rozhlasového a televízneho vysielania;

b)

telekomunikačné služby;

c)

tovar, ktorého objednávka a spracovanie objednávky sa vykonáva elektronicky;

d)

CD-ROM-y, diskety a podobné hmotné nosiče;

e)

tlačoviny, ako sú knihy, vestníky, noviny alebo periodiká;

f)

kompaktné disky (CD) a audiokazety;

g)

videokazety a DVD;

h)

hry na CD-ROM-e;

i)

služby profesionálov, ako sú právnici a finanční poradcovia, ktorí radia klientom prostredníctvom elektronickej pošty;

j)

vzdelávacie služby, ak učiteľ poskytuje obsah kurzu cez internet alebo elektronickú sieť (t. j. prostredníctvom spojenia na diaľku);

k)

služby offline spočívajúce vo fyzických opravách počítačového zariadenia;

l)

služby offline spočívajúce v uskladnení údajov;

m)

reklamné služby, najmä v novinách, na plagátoch a v televízii;

n)

telefonické asistenčné služby;

o)

vzdelávacie služby týkajúce sa výlučne korešpondenčných kurzov, ako sú poštové kurzy;

p)

bežné služby spočívajúce vo verejnej dražbe a založené na priamom ľudskom zásahu, bez ohľadu na spôsob zadávania ponuky;

q)

telefonické služby s videozložkou, známe aj ako videofonické služby;

r)

prístup na internet a world wide web;

s)

telefonické služby poskytované cez internet.

Článok 8

Ak zdaniteľná osoba uskutočňuje iba montáž rôznych častí stroja, ktoré jej všetky dodal jej zákazník, je táto transakcia poskytovaním služieb v zmysle článku 24 ods. 1 smernice 2006/112/ES.

Článok 9

Predaj opcie, ak je takýto predaj transakciou spadajúcou do rozsahu pôsobnosti článku 135 ods. 1 písm. f) smernice 2006/112/ES, je poskytovaním služieb v zmysle článku 24 ods. 1 uvedenej smernice. Toto poskytovanie služieb je oddelené od základných transakcií, na ktoré sa tieto služby vzťahujú.

KAPITOLA V

MIESTO ZDANITEĽNÝCH TRANSAKCIÍ

ODDIEL 1

Pojmy

Článok 10

1.   Na účely uplatňovania článkov 44 a 45 smernice 2006/112/ES sa za miesto, kde má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, považuje miesto, kde sa vykonávajú funkcie ústrednej správy podniku.

2.   S cieľom určiť miesto uvedené v odseku 1 sa zohľadní miesto, kde sa prijímajú zásadné rozhodnutia týkajúce sa všeobecného riadenia podniku, miesto, kde sa nachádza registrované sídlo podniku a miesto, kde sa stretáva jeho vedenie.

Ak tieto kritériá neumožňujú s istotou určiť sídlo ekonomickej činnosti, uprednostní sa ako kritérium miesto, kde sa prijímajú zásadné rozhodnutia týkajúce sa všeobecného riadenia podniku.

3.   Samotná existencia poštovej adresy sa nemôže považovať za miesto, kde je zriadené sídlo ekonomickej činnosti zdaniteľnej osoby.

Článok 11

1.   Na účely uplatňovania článku 44 smernice 2006/112/ES je „stálou prevádzkarňou“ akákoľvek prevádzkareň iná ako sídlo ekonomickej činnosti uvedené v článku 10 tohto nariadenia, ktorá sa vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technických zdrojov, ktoré jej umožňujú prijímať a využívať služby, ktoré sa jej poskytujú, na jej vlastné potreby.

2.   Na účely uplatňovania nasledujúcich článkov je „stálou prevádzkarňou“ akákoľvek prevádzkareň iná ako sídlo ekonomickej činnosti uvedené v článku 10 tohto nariadenia, ktorá sa vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technických zdrojov, ktoré jej umožňujú poskytovať jej služby:

a)

článku 45 smernice 2006/112/ES;

b)

od 1. januára 2013 na účely článku 56 ods. 2 druhého pododseku smernice 2006/112/ES;

c)

do 31. decembra 2014 na účely článku 58 smernice 2006/112/ES;

d)

článku 192a smernice 2006/112/ES.

3.   Skutočnosť, že prevádzkareň má identifikačné číslo pre DPH, sama osebe nepostačuje na to, aby sa mohlo usúdiť, že zdaniteľná osoba má stálu prevádzkareň.

Článok 12

„Trvalým bydliskom“ fyzickej osoby, tak zdaniteľnej, ako aj nezdaniteľnej, je na uplatňovanie smernice 2006/112/ES adresa, ktorá je uvedená v registri obyvateľov alebo obdobnom registri, alebo adresa, ktorú daná osoba poskytla príslušným daňovým úradom, ak neexistujú dôkazy o tom, že táto adresa nezodpovedá skutočnosti.

Článok 13

Miestom, kde sa fyzická osoba, tak zdaniteľná, ako aj nezdaniteľná, „obvykle zdržiava“, uvedeným v smernici 2006/112/ES, je miesto, kde táto fyzická osoba obvykle žije z dôvodu osobných a profesionálnych väzieb.

V prípade, ak sú profesionálne väzby v inom štáte, ako sú osobné väzby, alebo ak žiadne profesionálne väzby nie sú, miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava, sa určí podľa osobných väzieb, ktoré preukazujú úzke väzby medzi fyzickou osobou a miestom, kde žije.

ODDIEL 2

Miesto dodania tovaru

(Články 31 až 39 smernice 2006/112/ES)

Článok 14

Keď sa počas kalendárneho roku prekročí limit, ktorý členský štát uplatňuje v súlade s článkom 34 smernice 2006/112/ES, článok 33 uvedenej smernice nemení miesto dodania iného tovaru ako výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani, uskutočneného počas toho istého kalendárneho roku predtým, než bol prekročený limit, ktorý členský štát uplatňuje pre daný kalendárny rok za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

dodávateľ neuplatnil možnosť voľby ustanovenú v článku 34 ods. 4 uvedenej smernice;

b)

hodnota jeho dodaní tovaru neprekročila limit v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku.

Článok 33 smernice 2006/112/ES však mení miesto nasledovných dodaní na členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí:

a)

dodanie tovaru, ktorým bol pre daný kalendárny rok prekročený limit, ktorý členský štát uplatňuje v priebehu toho istého kalendárneho roku;

b)

všetky neskoršie dodania tovaru uskutočnené v tomto členskom štáte počas toho istého kalendárneho roku;

c)

dodania tovaru uskutočnené v uvedenom členskom štáte počas kalendárneho roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom došlo k udalosti uvedenej v písmene a).

Článok 15

Časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, uvedená v článku 37 smernice 2006/112/ES sa určuje podľa cesty dopravného prostriedku a nie podľa cesty, ktorú uskutočnil každý z cestujúcich.

ODDIEL 3

Miesto nadobudnutia tovaru v rámci spoločenstva

(Články 40, 41 a 42 smernice 2006/112/ES)

Článok 16

Ak sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva v zmysle článku 20 smernice 2006/112/ES, členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí, uplatní svoju právomoc zdaniť bez ohľadu na spôsob uplatnenia DPH na transakciu v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava začala.

Akúkoľvek žiadosť dodávateľa tovaru o opravu DPH, ktorú vyfakturoval a priznal členskému štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, tento členský štát vybaví v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

ODDIEL 4

Miesto poskytovania služieb

(Články 43 až 59 smernice 2006/112/ES)

Pododdiel 1

Štatút odberateľa

Článok 17

1.   V prípade, že miesto poskytovania služieb závisí od toho, či odberateľ je alebo nie je zdaniteľnou osobou, určí sa odberateľov štatút na základe článkov 9 až 13 a článku 43 smernice 2006/112/ES.

2.   Nezdaniteľná právnická osoba, ktorá je identifikovaná alebo od ktorej sa vyžaduje, aby sa identifikovala na účely DPH podľa článku 214 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, pretože jej nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva podliehajú DPH alebo pretože využila možnosť zaradiť tieto činnosti medzi činnosti podliehajúce DPH, je zdaniteľnou osobou v zmysle článku 43 uvedenej smernice.

Článok 18

1.   Pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného v rámci Spoločenstva považovať za zdaniteľnú osobu, ak:

a)

v prípade, že mu odberateľ oznámil svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH, a poskytovateľ získa potvrdenie platnosti tohto identifikačného čísla, ako aj mena a adresy, ktoré sa s ním spájajú, a to v súlade s článkom 31 nariadenia Rady (ES) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (5);

b)

odberateľovi ešte nebolo pridelené individuálne identifikačné číslo pre DPH, ale informoval poskytovateľa o tom, že oň požiadal, a poskytovateľ získa akýkoľvek iný dôkaz, ktorým sa preukáže, že daný odberateľ je zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou, od ktorej sa vyžaduje, aby sa identifikovala na účely DPH, a poskytovateľ vykoná v primeranej miere overenie správnosti informácií, ktoré mu poskytol odberateľ, prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb.

2.   Pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného v rámci Spoločenstva považovať za nezdaniteľnú osobu, ak môže preukázať, že uvedený odberateľ mu neoznámil svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH.

3.   Pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného mimo Spoločenstva považovať za zdaniteľnú osobu:

a)

ak získa od odberateľa osvedčenie, ktoré vydali príslušné daňové orgány odberateľa ako potvrdenie, že daný odberateľ sa zaoberá ekonomickou činnosťou, aby sa mu umožnilo dosiahnuť vrátenie DPH podľa smernice Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (6);

b)

v prípade, že odberateľ toto osvedčenie nemá, ak má číslo pre DPH alebo podobné číslo, ktoré odberateľovi prideľuje štát usadenia a ktoré sa používa na identifikáciu podnikateľov, alebo akýkoľvek iný dôkaz, ktorým sa preukáže, že daný odberateľ je zdaniteľnou osobou, a ak poskytovateľ prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb, vykoná v primeranej miere overenie správnosti informácií, ktoré mu poskytol odberateľ.

Pododdiel 2

Postavenie odberateľa

Článok 19

Na účely uplatňovania pravidiel týkajúcich sa miesta poskytovania služieb ustanovených v článkoch 44 a 45 smernice 2006/112/ES sa zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba považovaná za zdaniteľnú osobu, ktorá prijíma služby výlučne na svoju osobnú spotrebu, vrátane spotreby svojich zamestnancov, považuje za nezdaniteľnú osobu.

Pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, ako napríklad informácie o povahe poskytovaných služieb, môže tieto služby považovať za služby určené na účely podnikania odberateľa, ak odberateľ pre túto transakciu oznámil svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH.

V prípade, že je jedna a tá istá služba určená tak na osobnú spotrebu vrátane spotreby zamestnancov odberateľa, ako aj na účely podnikania, na poskytovanie tejto služby sa vzťahuje výlučne článok 44 smernice 2006/112/ES za predpokladu, že nedochádza k zneužitiu.

Pododdiel 3

Miesto usadenia odberateľa

Článok 20

V prípade, že sa na poskytovanie služieb zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej právnickej osobe považovanej za zdaniteľnú osobu vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES a ak je táto zdaniteľná osoba usadená v jednom štáte, alebo keď sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistuje, ak má svoje trvalé bydlisko a miesto, kde sa obvykle zdržiava, v jednom štáte, je toto poskytovanie služieb zdaniteľné v tomto štáte.

Poskytovateľ určí uvedené miesto na základe informácií od odberateľa a dané informácie overí prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, akými sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb.

Tieto informácie môžu zahŕňať identifikačné číslo pre DPH, ktoré mu pridelil členský štát, v ktorom je odberateľ usadený.

Článok 21

V prípade, že sa na poskytovanie služieb zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej právnickej osobe považovanej za zdaniteľnú osobu vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES a uvedená zdaniteľná osoba je usadená vo viac ako jednom štáte, toto poskytovanie služieb je zdaniteľné v štáte, kde táto zdaniteľná osoba zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti.

Ak sa však táto služba poskytuje stálej prevádzkarni zdaniteľnej osoby, pričom sa táto prevádzkareň nachádza na inom mieste ako je miesto, kde odberateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti, uvedené poskytovanie služieb je zdaniteľné v mieste stálej prevádzkarne, ktorá uvedenú službu prijíma a ktorá ju využíva pre svoje vlastné potreby.

Ak zdaniteľná osoba nemá sídlo ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, poskytovanie služieb je zdaniteľné v mieste jej trvalého bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava.

Článok 22

1.   S cieľom určiť stálu prevádzkareň odberateľa, ktorej sa služba poskytuje, poskytovateľ preskúma povahu a použitie poskytovanej služby.

Ak povaha a použitie poskytovanej služby neumožňujú poskytovateľovi určiť stálu prevádzkareň, ktorej sa služba poskytuje, poskytovateľ pri určovaní tejto stálej prevádzkarne venuje osobitnú pozornosť tomu, či je v zmluve, vo formulári objednávky a na základe identifikačného čísla pre DPH, ktoré pridelil členský štát odberateľa a ktoré mu oznámil odberateľ, určená stála prevádzkareň ako odberateľ tejto služby a či je stála prevádzkareň subjektom, ktorý za danú službu platí.

Ak v súlade s prvým a druhým pododsekom tohto odseku nemožno určiť stálu prevádzkareň odberateľa, ktorému sa služba poskytuje, alebo ak sa služby, na ktoré sa vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES, poskytujú zdaniteľnej osobe na základe zmluvy, ktorá upravuje jednu alebo viacero služieb využívaných neidentifikovateľným a nekvantifikovateľným spôsobom, poskytovateľ môže odôvodnene považovať tieto služby za poskytované v mieste, kde odberateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti.

2.   Uplatňovaním tohto článku nie sú dotknuté povinnosti odberateľa.

Článok 23

1.   Od 1. januára 2013, ak je v súlade s prvým pododsekom článku 56 ods. 2 smernice 2006/112/ES poskytovanie služieb zdaniteľné v mieste, kde je odberateľ usadený, alebo ak miesto usadenia neexistuje, tak v mieste jeho trvalého bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava, poskytovateľ určí uvedené miesto na základe konkrétnych informácií, ktoré poskytol odberateľ, a tieto informácie overí prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb.

2.   V prípade, že je poskytovanie služieb zdaniteľné v súlade s článkami 58 a 59 smernice 2006/112/ES v mieste, kde je odberateľ usadený, alebo ak miesto usadenia neexistuje, tak v mieste jeho trvalého bydliska alebo v mieste, kde sa obvykle zdržiava, poskytovateľ určí uvedené miesto na základe konkrétnych informácií, ktoré poskytol odberateľ, a tieto informácie overí prostredníctvom bežných obchodných bezpečnostných opatrení, ako sú napríklad opatrenia týkajúce sa overenia totožnosti alebo platieb.

Článok 24

1.   Od 1. januára 2013, ak sa služby, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek článku 56 ods. 2 smernice 2006/112/ES, poskytujú nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená vo viac ako jednom štáte, alebo má trvalé bydlisko v jednom štáte a miesto, kde sa obvykle zdržiava, v druhom štáte, sa pri určovaní miesta poskytovania uvedených služieb uprednostní to miesto, ktoré najlepšie zaistí zdanenie v mieste skutočnej spotreby.

2.   V prípade, že sa služby, na ktoré sa vzťahujú články 58 a 59 smernice 2006/112/ES, poskytujú nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená vo viac ako jednom štáte, alebo má trvalé bydlisko v jednom štáte a miesto, kde sa obvykle zdržiava, v druhom štáte, tak sa pri určovaní miesta poskytovania uvedených služieb uprednostní to miesto, ktoré najlepšie zaistí zdanenie v mieste skutočnej spotreby.

Pododdiel 4

Spoločné ustanovenia týkajúce sa určenia štatútu, postavenia a miesta usadenia odberateľa

Článok 25

Na účely uplatňovania pravidiel týkajúcich sa miesta poskytovania služieb sa zohľadnia len okolnosti existujúce v čase zdaniteľnej udalosti. Akákoľvek následná zmena vo využití prijatej služby nemá vplyv na určenie miesta poskytovania služby za predpokladu, že nedochádza k zneužitiu.

Pododdiel 5

Poskytovanie služieb, ktoré sa riadi všeobecnými pravidlami

Článok 26

Ak určitý orgán prideľuje práva na televízne vysielanie v súvislosti s futbalovými zápasmi zdaniteľným osobám, vzťahuje sa na túto transakciu článok 44 smernice 2006/112/ES.

Článok 27

Na poskytovanie služieb, ktoré spočívajú v požadovaní vrátenia DPH alebo v získaní vrátenej dane z pridanej hodnoty podľa smernice Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (7) sa vzťahuje článok 44 smernice 2006/112/ES.

Článok 28

Na poskytovanie služieb v rámci organizácie pohrebu, pokiaľ predstavujú jednu službu, sa vzťahujú články 44 a 45 smernice 2006/112/ES.

Článok 29

Bez toho, aby bol dotknutý článok 41 tohto nariadenia, na poskytovanie prekladateľských služieb sa vzťahujú články 44 a 45 smernice 2006/112/ES.

Pododdiel 6

Poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov

Článok 30

Poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov uvedené v článku 46 smernice 2006/112/ES sa vzťahuje na služby sprostredkovateľov, ktorí konajú v mene a na účet príjemcu obstaranej služby, a na služby poskytované sprostredkovateľmi, ktorí konajú v mene a na účet poskytovateľa obstaraných služieb.

Článok 31

Služby, ktoré poskytujú sprostredkovatelia konajúci v mene a na účet inej osoby a ktoré spočívajú v sprostredkovaní poskytovania ubytovania v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou spadajú do rozsahu pôsobnosti:

a)

článku 44 smernice 2006/112/ES, ak sa služby poskytujú zdaniteľnej osobe konajúcej ako takej alebo nezdaniteľnej právnickej osobe považovanej za zdaniteľnú osobu;

b)

článku 46 uvedenej smernice, ak sa služby poskytujú nezdaniteľnej osobe.

Pododdiel 7

Poskytovanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb

Článok 32

1.   Služby v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia, ako sa uvádza v článku 53 smernice 2006/112/ES, zahŕňajú poskytnutie služieb, ktorých základnou charakteristikou je udelenie práva na vstup na podujatie výmenou za lístok alebo platbu, vrátane platby vo forme predplatného, sezónneho lístku alebo pravidelného poplatku.

2.   Odsek 1 sa vzťahuje najmä na:

a)

právo na vstup na zábavné predstavenia, divadelné predstavenia, cirkusové predstavenia, veľtrhy, do zábavných parkov, na koncerty, výstavy a iné podobné kultúrne podujatia;

b)

právo na vstup na športové podujatia, akými sú zápasy alebo súťaže;

c)

právo na vstup na vzdelávacie a vedecké podujatia, akými sú konferencie a semináre.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na používanie zariadení, akými sú telocvične alebo podobné zariadenia, za úhradu poplatku.

Článok 33

Doplnkové služby uvedené v článku 53 smernice 2006/112/ES zahŕňajú služby, ktoré priamo súvisia so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia a ktoré sa poskytujú samostatne osobe zúčastňujúcej sa na podujatí za protihodnotu.

Takéto doplnkové služby zahŕňajú najmä používanie šatní alebo hygienických zariadení, nezahŕňajú však samotné sprostredkovateľské služby súvisiace s predajom lístkov.

Pododdiel 8

Poskytovanie doplnkových služieb pri preprave, oceňovanie hnuteľného majetku a práce na ňom

Článok 34

Okrem prípadu, kedy sa montovaný tovar stáva súčasťou nehnuteľného majetku, sa miesto poskytovania služieb nezdaniteľnej osobe pozostávajúcich z montovania jednotlivých častí stroja zdaniteľnou osobou, pričom jej všetky uvedené časti poskytol jej odberateľ, určuje v súlade s článkom 54 smernice 2006/112/ES.

Pododdiel 9

Poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb na palube dopravných prostriedkov

Článok 35

Časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 57 smernice 2006/112/ES, sa určí podľa cesty dopravného prostriedku, a nie podľa cesty, ktorú uskutočnil každý z cestujúcich.

Článok 36

Ak sa počas tej časti prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, poskytujú reštauračné a stravovacie služby, vzťahuje sa na toto poskytovanie článok 57 smernice 2006/112/ES.

Ak sa reštauračné a stravovacie služby poskytujú mimo tejto časti prepravy, avšak na území členského štátu alebo tretej krajiny, vzťahuje sa na toto poskytovanie článok 55 uvedenej smernice.

Článok 37

Miesto poskytovania reštauračnej alebo stravovacej služby, ak sa poskytovanie tejto služby uskutočňuje v rámci Spoločenstva čiastočne počas časti prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, a čiastočne mimo tejto časti prepravy, avšak na území členského štátu, sa určí v jej celosti podľa pravidiel určovania miesta poskytovania uplatniteľných na začiatku poskytovania reštauračnej alebo stravovacej služby.

Pododdiel 10

Prenájom dopravných prostriedkov

Článok 38

1.   „Dopravné prostriedky“ uvedené v článku 56 a článku 59 prvom odseku písm. g) smernice 2006/112/ES zahŕňajú motorové a nemotorové vozidlá a iné zariadenia a prostriedky určené na prepravu osôb alebo predmetov z jedného miesta na druhé, pričom ich možno ťahať, vliecť alebo tlačiť vozidlami a ktoré sú bežne určené na prepravu a dajú sa na ňu skutočne používať.

2.   Dopravné prostriedky, ktoré sú uvedené v odseku 1, zahŕňajú predovšetkým tieto vozidlá:

a)

pozemné vozidlá ako autá, motocykle, bicykle, tricykle a obytné prívesy;

b)

prívesy a návesy;

c)

železničné vagóny;

d)

plavidlá;

e)

lietadlá;

f)

vozidlá osobitné určené na prepravu chorých alebo zranených osôb;

g)

poľnohospodárske traktory a iné poľnohospodárske vozidlá;

h)

mechanicky alebo elektronicky poháňané invalidné vozíky.

3.   Za dopravné prostriedky v zmysle odseku 1 sa nepovažujú trvalo imobilizované vozidlá a kontajnery.

Článok 39

1.   Na uplatňovanie článku 56 smernice 2006/112/ES sa trvanie nepretržitej držby alebo používania dopravného prostriedku, ktorý je predmetom prenájmu, určí na základe zmluvy medzi zainteresovanými stranami.

Zmluva slúži ako predpoklad, ktorý možno vyvrátiť akýmikoľvek skutkovými alebo právnymi prostriedkami, s cieľom stanoviť skutočné trvanie nepretržitej držby alebo používania.

Prekročenie zmluvne určenej doby krátkodobého prenájmu v zmysle článku 56 smernice 2006/112/ES z dôvodu vyššej moci nemá vplyv na určenie trvania nepretržitej držby alebo používania dopravného prostriedku.

2.   Ak sa na prenájom jedného a toho istého dopravného prostriedku vzťahujú zmluvy medzi tými istými stranami nasledujúce po sebe, doba trvania je doba nepretržitej držby alebo používania tohto dopravného prostriedku na základe všetkých týchto zmlúv posúdených ako celok.

Na účely prvého pododseku sa zmluva a jej predĺženia považujú za zmluvy nasledujúce po sebe.

Trvanie zmluvy alebo zmlúv o krátkodobom prenájme, ktoré predchádzajú zmluve považovanej za dlhodobú, sa však nespochybňuje za predpokladu, že nedochádza k zneužitiu.

3.   Pokiaľ nedochádza k zneužitiu, zmluvy medzi tými istými stranami nasledujúce po sebe a týkajúce sa rôznych dopravných prostriedkov sa nepovažujú za zmluvy nasledujúce po sebe v zmysle odseku 2.

Článok 40

Miesto, kde sa dopravný prostriedok skutočne dá k dispozícii zákazníkovi, ako sa uvádza v článku 56 ods. 1 smernice 2006/112/ES, je miesto, kde ho zákazník alebo tretia osoba konajúca v jeho mene prevezme do fyzickej držby.

Pododdiel 11

Poskytovanie služieb nezdaniteľným osobám mimo spoločenstva

Článok 41

Na poskytovanie prekladateľských služieb nezdaniteľnej osobe usadenej mimo Spoločenstva sa vzťahuje článok 59 prvý odsek písm. c) smernice 2006/112/ES.

KAPITOLA VI

ZÁKLAD DANE

(HLAVA VII SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 42

Ak dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb ako podmienku na akceptovanie platby kreditnou alebo debetnou kartou vyžaduje, aby zákazník zaplatil určitú sumu jemu alebo inému podniku a ak sa celková cena, ktorú musí zákazník zaplatiť, nemení v závislosti od toho, ako je platba akceptovaná, tvorí táto suma nedeliteľnú súčasť základu dane pri dodaní tovaru alebo poskytovaní služieb v súlade s článkami 73 až 80 smernice 2006/112/ES.

KAPITOLA VII

SADZBY

Článok 43

„Poskytovanie prázdninového ubytovania“ uvedené v bode 12 prílohy III k smernici 2006/112/ES zahŕňa prenájom stanov, obytných prívesov alebo mobilných domov umiestnených v kempingoch a používaných na ubytovanie.

KAPITOLA VIII

OSLOBODENIE OD DANE

ODDIEL 1

Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach vo verejnom záujme

(Články 132, 133 a 134 smernice 2006/112/ES)

Článok 44

Služby spočívajúce v odbornej príprave alebo rekvalifikácii poskytované za podmienok ustanovených v článku 132 ods. 1 písm. i) smernice 2006/112/ES zahŕňajú vyučovanie priamo spojené so sektorom alebo s profesiou, ako aj vyučovanie zamerané na získanie alebo obnovenie vedomostí na odborné účely. Dĺžka trvania odbornej prípravy alebo rekvalifikácie nie je na tento účel podstatná.

ODDIEL 2

Oslobodenie od dane pri iných činnostiach

(Články 135, 136 a 137 smernice 2006/112/ES)

Článok 45

Oslobodenie od dane ustanovené v článku 135 ods. 1 písm. e) smernice 2006/112/ES sa nevzťahuje na platinum nobles.

ODDIEL 3

Oslobodenie od dane pri dovoze

(Články 143, 144 a 145 smernice 2006/112/ES)

Článok 46

Oslobodenie od dane ustanovené v článku 144 smernice 2006/112/ES sa uplatňuje na prepravné služby súvisiace s dovozom hnuteľného majetku, ktorý sa uskutočňuje ako súčasť zmeny bydliska.

ODDIEL 4

Oslobodenie od dane pri vývoze

(Články 146 a 147 smernice 2006/112/ES)

Článok 47

„Dopravné prostriedky na súkromné použitie“, ako sa ustanovuje v článku 146 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, zahŕňajú dopravné prostriedky používané na nepodnikateľské účely inými ako fyzickými osobami, ako sú verejnoprávne subjekty v zmysle článku 13 uvedenej smernice a združenia.

Článok 48

Výpočet potrebný na určenie, či limit, ktorý je podmienkou na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru prevážaného v osobnej batožine cestujúcich a ktorý členský štát ustanovil v súlade s článkom 147 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) smernice 2006/112/ES, bol prekročený, sa vykoná na základe fakturovanej hodnoty. Súhrnnú hodnotu viacerých tovarov možno použiť, iba ak sa všetok tento tovar uvádza na tej istej faktúre, ktorú vystavila tá istá zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar tomu istému zákazníkovi.

ODDIEL 5

Oslobodenie od dane pri niektorých transakciách považovaných za vývoz

(Články 151 a 152 smernice 2006/112/ES)

Článok 49

Oslobodenie od dane ustanovené v článku 151 smernice 2006/112/ES sa uplatňuje na elektronické služby, ak ich poskytuje zdaniteľná osoba, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava pre elektronicky poskytované služby ustanovená v článkoch 357 až 369 uvedenej smernice.

Článok 50

1.   Na to, aby bolo možné uznať subjekt, ktorý sa má zriadiť ako konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC), ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) (8), za medzinárodnú organizáciu na uplatňovanie článku 143 ods. 1 písm. g) a článku 151 ods. 1 prvého pododseku písm. b) smernice 2006/112/ES, musia byť splnené všetky tieto podmienky:

a)

má samostatnú právnu subjektivitu a plnú právnu spôsobilosť;

b)

je zriadený na základe právnych predpisov Európskej únie a podlieha im;

c)

jeho členmi sú členské štáty a prípadne tretie krajiny a medzivládne organizácie, ale súkromné subjekty sú z členstva vylúčené;

d)

má osobitné a legitímne ciele, ktoré sa sledujú spoločne a v zásade sú neekonomickej povahy.

2.   Oslobodenie od dane ustanovené v článku 143 ods. 1 písm. g) a článku 151 ods. 1 prvom pododseku písm. b) smernice 2006/112/ES sa vzťahuje na ERIC uvedený v odseku 1 v prípade, ak ho hostiteľský členský štát uzná ako medzinárodnú organizáciu.

Obmedzenia a podmienky tohto oslobodenia od dane sa ustanovia dohodou medzi členmi ERIC v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 723/2009. V prípade, že sa tovar nezasiela alebo neprepravuje z členského štátu, na území ktorého sa dodanie uskutočňuje, ako aj v prípade poskytovania služieb sa oslobodenie od dane môže uskutočniť formou vrátenia DPH v súlade s článkom 151 ods. 2 smernice 2006/112/ES.

Článok 51

1.   Ak je príjemca dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb usadený v rámci Spoločenstva, ale nie v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje dané dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb, potvrdenie o oslobodení od DPH a/alebo spotrebnej dane uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu slúži, s výhradou vysvetliviek uvedených v prílohe k danému potvrdeniu, ako potvrdenie, že na transakciu sa môže uplatniť toto oslobodenie na základe článku 151 smernice 2006/112/ES.

Členský štát, v ktorom je usadený príjemca dodaného tovaru alebo poskytovaných služieb, sa pri použití tohto potvrdenia môže rozhodnúť, či použije spoločné potvrdenie o oslobodení od DPH a spotrebnej dane alebo dve samostatné potvrdenia.

2.   Potvrdenie uvedené v odseku 1 opečiatkujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu. Ak sú však tovar alebo služby určené na úradné použitie, môžu členské štáty za podmienok, ktoré stanovia, oslobodiť príjemcu od povinnosti dať si potvrdenie opečiatkovať. Toto oslobodenie sa môže zrušiť v prípade zneužívania.

Členské štáty informujú Komisiu o kontaktnom mieste, ktoré je poverené určiť útvary zodpovedné za opečiatkovanie potvrdení, a o tom, v akej miere oslobodzujú od povinnosti dať si opečiatkovať potvrdenie. Komisia oznámi ostatným členským štátom príslušné informácie získané od členských štátov.

3.   V prípade, že sa v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb, uplatňuje priame oslobodenie od dane, dostane dodávateľ potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku od príjemcu tovaru alebo služieb a uchová ho ako súčasť svojich záznamov. Ak sa oslobodenie od dane uskutočňuje prostredníctvom vrátenia DPH podľa článku 151 ods. 2 smernice 2006/112/ES, potvrdenie sa pripojí k žiadosti o vrátenie dane predloženej príslušnému členskému štátu.

KAPITOLA IX

ODPOČÍTANIE DANE

(HLAVA X SMERNICE 2006/112/ES)

Článok 52

Ak členský štát dovozu zaviedol elektronický systém, ktorý umožňuje splnenie colných formalít, výraz „dovozný doklad“ v článku 178 písm. e) smernice 2006/112/ES sa vzťahuje na elektronické verzie takýchto dokladov, ak tieto umožňujú kontrolu uplatnenia práva na odpočítanie.

KAPITOLA X

POVINNOSTI ZDANITEĽNÝCH OSÔB A NIEKTORÝCH NEZDANITEĽNÝCH OSÔB

(HLAVA XI SMERNICE 2006/112/ES)

ODDIEL 1

Osoby povinné platiť dph

(Články 192a až 205 smernice 2006/112/ES)

Článok 53

1.   Na účely uplatňovania článku 192a smernice 2006/112/ES sa berie do úvahy stála prevádzkareň zdaniteľnej osoby len vtedy, keď sa vyznačuje dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou vyhovujúcou z hľadiska ľudských a technických zdrojov, ktoré jej umožňujú uskutočňovať dodanie tovaru a poskytovanie služieb, do ktorých zasahuje.

2.   V prípade, že zdaniteľná osoba má stálu prevádzkareň na území členského štátu, v ktorom je DPH splatná, táto prevádzkareň sa považuje za nezasahujúcu do dodania tovaru alebo poskytovania služieb v zmysle článku 192a písm. b) smernice 2006/112/ES, ak technické a ľudské zdroje tejto stálej prevádzkarne táto osoba nepoužije na transakcie súvisiace s uskutočnením zdaniteľného dodania tohto tovaru alebo poskytovania týchto služieb v rámci uvedeného členského štátu pred týmto uskutočnením alebo počas neho.

Ak sa zdroje stálej prevádzkarne používajú len na úlohy súvisiace s administratívnou podporou, ako je účtovníctvo, fakturácia a vymáhanie pohľadávok, tieto zdroje sa nepovažujú za používané na uskutočnenie dodania tovaru alebo poskytovania služieb.

Ak sa však vystaví faktúra s identifikačným číslom pre DPH, ktoré pridelil členský štát stálej prevádzkarne, chápe sa to tak, že uvedená stála prevádzkareň sa zúčastnila dodania tovaru alebo poskytovania služieb uskutočneného v uvedenom členskom štáte, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Článok 54

Ak zdaniteľná osoba zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti na území členského štátu, v ktorom je DPH splatná, článok 192a smernice 2006/112/ES sa neuplatní, bez ohľadu na to, či uvedené sídlo ekonomickej činnosti zasahovalo alebo nezasahovalo do dodania tovaru alebo poskytovania služieb, ktoré uskutočňuje v rámci uvedeného členského štátu.

ODDIEL 2

Rôzne ustanovenia

(Články 272 a 273 smernice 2006/112/ES)

Článok 55

Pre transakcie uvedené v článku 262 smernice 2006/112/ES sa od zdaniteľných osôb, ktorým sa pridelí individuálne identifikačné číslo pre DPH v súlade s článkom 214 uvedenej smernice, a od nezdaniteľných právnických osôb identifikovaných na účely DPH, v prípade, že konajú ako také, vyžaduje, aby oznámili osobám, ktoré im dodávajú tovar a poskytujú služby, svoje identifikačné číslo pre DPH, len čo im je pridelené.

Od zdaniteľných osôb uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES, ktoré majú nárok na nezdanenie nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva v súlade s článkom 4 tohto nariadenia, sa nevyžaduje, aby oznámili osobám, ktoré im dodávajú tovar, svoje individuálne číslo pre DPH, ak sú identifikované na účely DPH v súlade s článkom 214 ods. 1 písm. d) alebo písm. e) uvedenej smernice.

KAPITOLA XI

OSOBITNÉ ÚPRAVY

ODDIEL 1

Osobitná úprava pre investičné zlato

(Články 344 až 356 smernice 2006/112/ES)

Článok 56

„Hmotnosť, ktorú akceptuje trh so zlatom“ ustanovená v článku 344 ods. 1 bode 1 smernice 2006/112/ES zahŕňa prinajmenšom jednotky a obchodované hmotnosti, ktoré sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 57

Na účely vytvorenia zoznamu zlatých mincí uvedeného v článku 345 smernice 2006/112/ES sú „cena“ a „hodnota“ na voľnom trhu ustanovené v článku 344 ods. 1 bode 2 uvedenej smernice cenou a hodnotou na voľnom trhu k 1. aprílu každého roku. Ak 1. apríl nepripadne na deň, kedy sa stanovujú tieto hodnoty, použijú sa hodnoty z nasledujúceho dňa stanovenia hodnôt.

ODDIEL 2

Osobitná úprava pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú elektronické služby nezdaniteľným osobám

(Články 357 až 369 smernice 2006/112/ES)

Článok 58

Ak počas kalendárneho štvrťroku neusadená zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu pre elektronicky poskytované služby ustanovenú v článkoch 357 až 369 smernice 2006/112/ES, splní aspoň jedno z kritérií pre vylúčenie, ktoré sú ustanovené v článku 363 uvedenej smernice, členský štát identifikácie vylúči túto neusadenú zdaniteľnú osobu z osobitnej úpravy. V takých prípadoch môže byť neusadená zdaniteľná osoba kedykoľvek neskôr počas daného štvrťroku vylúčená z osobitnej úpravy.

V súvislosti so službami poskytovanými elektronicky pred vylúčením, ale počas kalendárneho štvrťroku, v ktorom došlo k vylúčeniu, neusadená zdaniteľná osoba podá daňové priznanie k DPH za celý štvrťrok v súlade s článkom 364 smernice 2006/112/ES. Povinnosť podať toto daňové priznanie nijako neovplyvňuje prípadnú povinnosť byť identifikovaný na účely DPH na základe bežných pravidiel v členskom štáte.

Článok 59

Každé zdaňovacie obdobie (kalendárny štvrťrok) v zmysle článku 364 smernice 2006/112/ES je samostatné zdaňovacie obdobie.

Článok 60

Keď sa už raz daňové priznanie k DPH podalo, ako je ustanovené v článku 364 smernice 2006/112/ES, akékoľvek nasledujúce zmeny v číselných údajoch, ktoré sa v ňom nachádzajú, možno urobiť iba doplnením tohto daňového priznania, a nie úpravou vykonanou v nasledujúcom daňovom priznaní.

Článok 61

Sumy v daňových priznaniach k DPH podaných v rámci osobitnej úpravy pre elektronicky poskytované služby ustanovenej v článkoch 357 až 369 smernice 2006/112/ES sa nezaokrúhľujú nadol ani nahor na najbližšiu celú menovú jednotku. Prizná sa a zaplatí presná suma DPH.

Článok 62

Členský štát identifikácie, ktorý prijme platbu prevyšujúcu tú, ktorá vyplýva z daňového priznania k DPH podaného v súvislosti s elektronicky poskytovanými službami podľa článku 364 smernice 2006/112/ES, vráti preplatok priamo dotknutej zdaniteľnej osobe.

Ak členský štát identifikácie prijal platbu, ktorá zodpovedá daňovému priznaniu k DPH, o ktorej sa neskôr zistí, že je nesprávna, a uvedený členský štát už túto sumu rozdelil medzi členské štáty spotreby, tieto členské štáty vrátia preplatok priamo neusadenej zdaniteľnej osobe a upovedomia členský štát identifikácie o úprave, ktorá sa má uskutočniť.

Článok 63

Sumy DPH zaplatené podľa článku 367 smernice 2006/112/ES sa týkajú daňového priznania k DPH, ktoré sa podalo podľa článku 364 uvedenej smernice. Akékoľvek následné doplnenia zaplatených súm možno vykonať iba s odvolaním sa na uvedené daňové priznanie a nemožno ich ani priradiť k inému daňovému priznaniu, ani upraviť v nasledujúcom daňovom priznaní.

KAPITOLA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 64

Nariadenie (ES) č. 1777/2005 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 65

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2011.

Ale:

článok 3 písm. a), článok 11 ods. 2 písm. b), článok 23 ods. 1 a článok 24 ods. 1 sa uplatňujú od 1. januára 2013,

článok 3 písm. b) sa uplatňuje od 1. januára 2015,

článok 11 ods. 2 písm. c) sa uplatňuje do 31. decembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2011

Za Radu

predseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 288, 29.10.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 199, 31.7.1985, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 40.

(7)  Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

Článok 7 tohto nariadenia

1.

Bod 1 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a)

prenájom webovej lokality a webovej stránky;

b)

automatizovaná online údržba programov na diaľku;

c)

správa systémov na diaľku;

d)

online ukladanie údajov (dátové sklady), ktoré umožní elektronické uloženie a výber osobitných údajov;

e)

online poskytovanie miesta na disku na požiadanie.

2.

Bod 2 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a)

sťahovanie softvéru a prístup k nemu (vrátane programov na obstarávanie/účtovníctvo a antivírusového softvéru) a aktualizácie;

b)

softvér na blokovanie reklamných prúžkov, známy ako „bannerblockers“;

c)

ovládače na sťahovanie, ako napríklad softvér na prepojenie počítačov a periférnych zariadení (ako sú napríklad tlačiarne);

d)

automatizovaná online inštalácia filtrov na webové stránky;

e)

automatizovaná online inštalácia bezpečnostných rozhraní (firewalls).

3.

Bod 3 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a)

sťahovanie tém pre pracovnú plochu alebo prístup k nim;

b)

sťahovanie fotografií, obrázkov alebo šetričov obrazoviek alebo prístup k nim;

c)

digitalizovaný obsah kníh a iných elektronických publikácií;

d)

predplatné na online noviny alebo periodiká;

e)

webové denníky a štatistiky webových stránok;

f)

online správy, dopravné informácie a predpoveď počasia;

g)

online informácie automaticky generované softvérom z klientom vložených osobitných špecifických údajov, ako sú právne a finančné údaje, vrátane takých údajov, ako sú neustále aktualizované burzové údaje v reálnom čase;

h)

poskytovanie reklamného priestoru vrátane reklamných prúžkov (bannerov) na webovej lokalite alebo webovej stránke;

i)

používanie vyhľadávačov a internetových zoznamov.

4.

Bod 4 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a)

prístup k hudbe alebo sťahovanie hudby do počítačov a mobilných telefónov;

b)

sťahovanie zvonení, úryvkov, vyzváňacích tónov alebo iných zvukov, alebo prístup k nim;

c)

prístup k filmom alebo ich sťahovanie;

d)

sťahovanie hier do počítačov a mobilných telefónov;

e)

prístup k automatizovaným online hrám, ktoré sú závislé od internetu alebo inej podobnej elektronickej siete, kde sú hráči od seba geograficky vzdialení.

5.

Bod 5 prílohy II k smernici 2006/112/ES:

a)

automatizované vyučovanie na diaľku závislé od internetu alebo podobnej elektronickej siete, poskytovanie ktorého si nevyžaduje žiaden alebo iba obmedzený ľudský zásah vrátane virtuálnych učební okrem prípadov, ak sa internet alebo podobná elektronická sieť používajú ako nástroj komunikácie medzi učiteľom a študentom;

b)

cvičebnice, ktoré žiaci vyplňujú online a ktoré sú automaticky vyhodnotené bez ľudského zásahu.


PRÍLOHA II

Článok 51 tohto nariadenia

Image

Image

Vysvetlivky

1.

Dodávateľovi a/alebo oprávnenému majiteľovi skladu slúži toto potvrdenie ako podklad na oslobodenie od dane z dodania tovaru a poskytovania služieb alebo zásielok tovaru oprávneným organizáciám alebo jednotlivcom podľa článku 151 smernice 2006/112/ES a článku 13 smernice 2008/118/ES. Podľa toho sa má pre každého dodávateľa/majiteľa skladu vyhotoviť potvrdenie. Dodávateľ/majiteľ skladu musí okrem toho potvrdenie uchovať vo svojich záznamoch podľa platných predpisov, ktoré platia v jeho členskom štáte.

2.

a)

Všeobecné vlastnosti papiera, ktorý sa má použiť, sú ustanovené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 164 z 1. júla 1989, s. 3.

Všetky výtlačky sa majú vyhotoviť na bielom papieri. Formát by mal byť 210 × 297 mm; najvyššia prípustná odchýlka je 5 mm kratšia, príp. 8 mm dlhšia než je uvedené.

Potvrdenie o oslobodení od spotrebnej dane sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch:

výtlačok, ktorý zostáva u zasielateľa,

a výtlačok, ktorý sprevádza pohyb výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani.

b)

Nepoužitý priestor v kolónke 5.B sa musí preškrtnúť, aby sa doň nedalo nič dopísať.

c)

Doklad sa má vyplniť čitateľne a zápisy musia byť nezmazateľné. Vymazávanie ani prepisovanie nie sú prípustné. Potvrdenie sa má vyplniť v niektorom z jazykov uznaných hostiteľským členským štátom.

d)

Ak sa pri opise tovaru a/alebo služieb (kolónka 5.B potvrdenia) odvoláva formulár objednávky na kúpu, ktorý nie je vyplnený v niektorom z jazykov uznávaných hostiteľským členským štátom, musí oprávnená organizácia alebo jednotlivec priložiť preklad.

e)

Ak je potvrdenie napísané v jazyku, ktorý nie je uznaný členským štátom dodávateľa/majiteľa skladu, musí oprávnená organizácia alebo jednotlivec priložiť preklad údajov o tovare a službách uvedených v kolónke 5.B.

f)

Pod pojmom uznaný jazyk sa rozumie niektorý z úradne používaných jazykov v príslušnom členskom štáte alebo niektorý iný úradný jazyk Únie, ktorý členský štát vyhlási za použiteľný na tento účel.

3.

Svojím vyhlásením v kolónke 3 potvrdenia poskytuje oprávnená organizácia alebo jednotlivec údaje, ktoré sú potrebné na posúdenie žiadosti o oslobodenie od dane v hostiteľskom členskom štáte.

4.

Svojím vyhlásením v kolónke 4 potvrdenia potvrdzuje organizácia informácie uvedené v kolónkach 1 a 3 písm. a) dokumentu a potvrdzuje, že oprávnený jednotlivec je zamestnancom organizácie.

5.

a)

Odkaz na formulár objednávky na kúpu (v kolónke 5.B. potvrdenia) obsahuje aspoň dátum a číslo objednávky. Formulár objednávky musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú uvedené v kolónke 5 potvrdenia. Ak musí byť potvrdenie opatrené pečiatkou príslušného úradu hostiteľského členského štátu, má sa opečiatkovať aj Formulár objednávky.

b)

Uvedenie identifikačného čísla na účely spotrebnej dane definované v článku 22 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní je dobrovoľné, identifikačné číslo pre DPH alebo daňové registračné číslo sa uviesť musí.

c)

Meny sa majú označovať kódom zloženým z troch písmen v súlade s normou ISO 4217 stanovenou Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (1).

6.

Uvedené vyhlásenie oprávnenej organizácie alebo jednotlivca musí byť v kolónke 6 potvrdené pečiatkou príslušného úradu hostiteľského členského štátu. Uvedený úrad môže schválenie podmieniť súhlasom iného úradu svojho členského štátu. Prislúcha príslušnému daňovému úradu, aby taký súhlas získal.

7.

Na účel zjednodušenia konania môže príslušný úrad oslobodiť oprávnenú organizáciu od povinnosti požiadať o pečiatku v prípade oslobodenia od dane v súvislosti s úradným použitím. Oprávnená organizácia by mala toto oslobodenie od povinnosti uviesť v kolónke 7 potvrdenia.


(1)  Niektoré kódy mien, ktoré sa v súčasnosti používajú: EUR (euro), BGN (lev), CZK (česká koruna), DKK (dánska koruna), GBP (britská libra šterling), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (rumunský lei), SEK(švédska koruna), USD (americký dolár).


PRÍLOHA III

Článok 56 tohto nariadenia

Jednotka

Obchodované hmotnosti

kg

12,5/1

gram

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

unca (1 unca = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

tael (1 tael = 1,193 unce) (1)

10/5/1

tola (10 tôl = 3,75 unce) (2)

10


(1)  Tael = tradičná čínska hmotnostná jednotka. Nominálna rýdzosť prútu o hmotnosti taelu v Hong Kongu sa rovná 990, ale na Taiwane môžu mať 5 a 10 taelové prúty rýdzosť 999,9.

(2)  Tola = tradičná indická hmotnostná jednotka zlata. Hmotnosť najbežnejšieho prútu je 10 tôl o rýdzosti 999.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1777/2005

Toto nariadenie

kapitola I

kapitola I

článok 1

článok 1

kapitola II

kapitoly III a IV

kapitola II oddiel 1

kapitola III

článok 2

článok 5

kapitola II oddiel 2

kapitola IV

článok 3 ods. 1

článok 9

článok 3 ods. 2

článok 8

kapitola III

kapitola V

kapitola III oddiel 1

kapitola V oddiel 4

článok 4

článok 28

kapitola III oddiel 2

kapitola V oddiel 4

článok 5

článok 34

článok 6

články 29 a 41

článok 7

článok 26

článok 8

článok 27

článok 9

článok 30

článok 10

článok 28 ods. 2 písm. b) a c)

článok 11 ods. 1 a 2

článok 7 ods. 1 a 2

článok 12

článok 7 ods. 3

kapitola IV

kapitola VI

článok 13

článok 42

kapitola V

kapitola VIII

kapitola V oddiel 1

kapitola VIII oddiel 1

článok 14

článok 44

článok 15

článok 45

kapitola V oddiel 2

kapitola VIII oddiel 4

článok 16

článok 47

článok 17

článok 48

kapitola VI

kapitola IX

článok 18

článok 52

kapitola VII

kapitola XI

článok 19 ods. 1

článok 56

článok 19 ods. 2

článok 57

článok 20 ods. 1

článok 58

článok 20 ods. 2

článok 62

článok 20 ods. 3 prvý pododsek

článok 59

článok 20 ods. 3 druhý pododsek

článok 60

článok 20 ods. 3 tretí pododsek

článok 63

článok 20 ods. 4

článok 61

kapitola VIII

kapitola V oddiel 3

článok 21

článok 16

článok 22

článok 14

kapitola IX

kapitola XII

článok 23

článok 65

príloha I

príloha I

príloha II

príloha III


23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/23


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 283/2011

z 22. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 633/2007, pokiaľ ide o prechodné opatrenia uvedené v článku 7

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Účelom uplatňovania protokolu prenosu letových správ je výmena letových údajov v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1032/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky (3).

(2)

S cieľom dodržiavať požiadavky v bode 6 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 633/2007 zo 7. júna 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky (4), niektoré členské štáty alebo poskytovatelia leteckých navigačných služieb musia aktualizovať nielen svoj balík internetových protokolov (IP), ale aj mnohé zo svojich systémov letových údajov a sieťovú infraštruktúru. Aktualizácia týchto systémov do 20. apríla 2011 by mohla mať výrazný finančný dosah pre dotknuté členské štáty alebo poskytovateľov leteckých navigačných služieb, a preto by vhodné prechodné opatrenia mali prispieť k minimalizácii nákladov.

(3)

Počas obdobia platnosti prechodných opatrení dotknuté členské štáty alebo poskytovatelia leteckých navigačných služieb by mali uplatňovať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie interoperability v rámci siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (ďalej len „EATMN“).

(4)

Nariadenie (ES) č. 633/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotný vzdušný priestor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 nariadenia (ES) č. 633/2007sa očíslujú prvé dva odseky a dopĺňajú sa tieto odseky 3, 4 a 5:

„3.   Ak členský štát alebo poskytovateľ leteckých navigačných služieb vypracúva protokol prenosu letových správ medzi svojimi systémami v spojení s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1032/2006, systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) musia do 31. decembra 2012 spĺňať požiadavky prílohy I.

4.   Ak členský štát alebo poskytovateľ leteckých navigačných služieb na takéto účely vypísal súťaž, podpísal záväznú zmluvu alebo vypracoval protokol prenosu letových správ pre systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a teda nie je možné zaručiť splnenie požiadaviek v bode 6 prílohy I, poskytovateľ leteckých navigačných služieb alebo vojenské stanovište riadenia môžu na priamu (peer-to-peer) komunikáciu medzi svojimi systémami do 31. decembra 2014 používať iné verzie internetového protokolu.

Tieto členské štáty alebo poskytovatelia leteckých navigačných služieb zabezpečia, aby všetky priame komunikácie z ich systémov do systémov ostatných členských štátov alebo poskytovateľov leteckých navigačných služieb spĺňali požiadavky uvedené v prílohe I, s výnimkou prípadov, že dvojstranná dohoda uzavretá pred 20. aprílom 2011 umožňuje používanie ďalších verzií internetového protokolu počas prechodného obdobia s trvaním najneskôr do 31. decembra 2014.

5.   Členské štáty uvedené v odsekoch 3 a 4 oznámia Komisii do 20. apríla 2011 podrobné informácie o opatreniach prijatých poskytovateľom leteckých navigačných služieb alebo vojenskými stanovišťami riadenia na zabezpečenie interoperability systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a b) v rámci EATMN.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 27.

(4)  Ú. v. EÚ L 146, 8.6.2007, s. 7.


23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 284/2011

z 22. marca 2011,

ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä jeho článok 48 ods. 1,

keďže

(1)

V smernici Komisie 2002/72/ES (2) sa ustanovujú osobitné ustanovenia týkajúce sa plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vrátane požiadaviek týkajúcich sa zloženia, ako aj obmedzení a špecifikácií látok, ktoré sa v nich môžu používať.

(2)

Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá dostal na základe článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3) niekoľko oznámení a varovaní týkajúcich sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami dovážaných do Únie z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „Čína“) a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (ďalej len „Hongkong“), z ktorých sa do potravín alebo potravinových simulantov uvoľňujú také množstvá chemických látok, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi Únie.

(3)

Tieto oznámenia a varovania sa v prvom rade týkajú polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa uvoľňovania primárnych aromatických amínov a formaldehydu do potravín ustanovenými v oddiele A prílohy V a v oddiele A prílohy II k smernici 2002/72/ES.

(4)

Primárne aromatické amíny (ďalej len „PAA“) sú skupinou zlúčenín, z ktorých niektoré sú karcinogénne, zatiaľ čo pri ostatných existuje podozrenie, že sú karcinogénne. PAA môžu vznikať v materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, v dôsledku prítomnosti nečistôt alebo produktov rozkladu.

(5)

V prípade polyamidových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny a Hongkongu boli oznámené vysoké úrovne uvoľňovania PAA do potravín.

(6)

Smernicou 2002/72/ES sa povoľuje používanie formaldehydu pri výrobe plastov za predpokladu, že sa z týchto plastov neuvoľňuje do potravín viac ako 15 mg/kg formaldehydu [špecifický migračný limit (ďalej len „SML“)] vyjadrený ako celkový obsah formaldehydu a hexametyléntetramínu).

(7)

V prípade melamínových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odoslaných z Číny a Hongkongu boli oznámené úrovne uvoľňovania formaldehydu do potravín, ktoré sú vyššie, než je povolené.

(8)

Za posledných niekoľko rokov Komisia prijala niekoľko iniciatív na zvýšenie poznatkov o požiadavkách ustanovených v právnych predpisoch Únie, ktoré sa týkajú materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami dovážaných do Únie, a zorganizovala školenia pre čínske kontrolné orgány a príslušné priemyselné odvetvie.

(9)

Napriek týmto iniciatívam sa počas misií Potravinového a veterinárneho úradu v Číne a Hongkongu v roku 2009 zistili závažné nedostatky v systéme úradných kontrol týkajúcich sa plastových materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami určených na dovoz do Únie a veľké množstvá kontrolovaných polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odoslaných z Číny a Hongkongu stále nespĺňajú požiadavky právnych predpisov Únie.

(10)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4) sa ustanovujú osobitné ustanovenia týkajúce sa materiálov a predmetov určených na priamy alebo nepriamy styk s potravinami, ako aj niektoré všeobecné a osobitné požiadavky, ktoré by tieto materiály a predmety mali spĺňať. V súlade s článkom 24 uvedeného nariadenia členské štáty vykonávajú úradné kontroly s cieľom vynútiť dodržiavanie tohto nariadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú úradných kontrol potravín a krmív. Tieto ustanovenia sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 882/2004.

(11)

V článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa konkrétne uvádza, že pokiaľ sa v právnych predpisoch Únie neustanovujú podmienky a podrobné postupy, ktoré treba dodržiavať pri dovoze tovaru z tretích krajín, môže ich ustanoviť Komisia.

(12)

V článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa ustanovuje možnosť stanoviť osobitné podmienky dovozu pre špecifické výrobky pochádzajúce z niektorých tretích krajín, pričom sa zohľadňujú riziká súvisiace s týmito výrobkami.

(13)

Na minimalizovanie zdravotných rizík, ktoré môžu vzniknúť z polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odoslaných z Číny a Hongkongu, by ku každej zásielke takýchto výrobkov mali byť priložené vhodné sprievodné doklady vrátane analytických výsledkov preukazujúcich, že tovar vyhovuje požiadavkám týkajúcim sa uvoľňovania PAA a formaldehydu ustanoveným v smernici 2002/72/ES.

(14)

Na zaistenie efektívnejšej organizácie kontrol polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odoslaných z Číny a Hongkongu by dovozcovia alebo ich zástupcovia mali vopred oznámiť príchod a povahu zásielok. Členské štáty by takisto mali mať možnosť určiť špecifické prvé body uvedenia, prostredníctvom ktorých môžu zásielky týchto predmetov vstupovať do Únie. Tieto informácie by mali byť zverejnené.

(15)

Na zaistenie určitej jednotnosti na úrovni Únie, pokiaľ ide o kontroly polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny alebo Hongkongu by sa mal postup úradných kontrol uvedený v článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 vymedziť v tomto nariadení. Tieto kontroly by mali zahŕňať kontrolu dokladov, totožnosti a fyzické kontroly.

(16)

V prípade zistenia nesúladu počas fyzických kontrol by o tom členské štáty mali prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá bezodkladne informovať Komisiu.

(17)

Členské štáty by mali mať možnosť v osobitných prípadoch povoliť ďalšiu prepravu zásielok polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odoslaných z Číny alebo Hongkongu z miesta prvého uvedenia za predpokladu uzavretia dohôd s príslušným orgánom v mieste určenia na zaistenie vysledovateľnosti zásielok až do získania výsledkov fyzických kontrol, a to s cieľom umožniť príslušnému orgánu riešiť postup dovozu týchto zásielok účinne a efektívne.

(18)

Prepustenie polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny a Hongkongu do voľného obehu by sa malo uskutočniť až po tom, ako sa ukončia všetky kontroly a sú známe výsledky. Na tento účel by sa mali výsledky kontrol sprístupniť colným orgánom predtým, ako sa tovar môže prepustiť do voľného obehu.

(19)

Mal by sa ustanoviť postup zaznamenávania informácií získaných počas týchto kontrol. Tieto informácie by sa mali pravidelne predkladať Komisii.

(20)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom by sa mali zohľadňovať informácie prijaté od členských štátov.

(21)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „Čína“) a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (ďalej len „Hongkong“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účel tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„plastové kuchynské potreby“ sú plastové materiály opísané v článku 1 ods. 1 a 2 smernice 2002/72/ES, ktoré patria pod kód KN ex 3924 10 00;

b)

„zásielka“ je určité množstvo polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb zahrnuté v tom istom (tých istých) doklade(-och), prepravované tými istými dopravnými prostriedkami a pochádzajúce z tej istej tretej krajiny;

c)

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov vymenované v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 882/2004;

d)

„miesto prvého uvedenia“ je miesto vstupu zásielky do Únie;

e)

„kontrola dokladov“ je skontrolovanie dokladov uvedených v článku 3 tohto nariadenia;

f)

„kontrola totožnosti“ je vizuálna kontrola na zaistenie toho, aby sa sprievodné doklady k zásielke zhodovali s obsahom zásielky;

g)

„fyzická kontrola“ je odobratie vzorky na rozbor a laboratórne skúšky a akákoľvek ďalšia kontrola potrebná na overenie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa uvoľňovania PAA a formaldehydu ustanovenými v smernici 2002/72/ES.

Článok 3

Dovozné podmienky

1.   Polyamidové a melamínové plastové kuchynské potreby pochádzajúce alebo odosielané z Číny a Hongkongu sa dovážajú do členských štátov iba vtedy, ak dovozca predloží príslušnému orgánu ku každej zásielke riadne vyplnené vyhlásenie, v ktorom sa potvrdzuje, že vyhovuje požiadavkám týkajúcim sa uvoľňovania primárnych aromatických amínov a formaldehydu ustanoveným v oddiele A prílohy V a v oddiele A prílohy II k smernici 2002/72/ES.

2.   Vzor vyhlásenia uvedený v odseku 1 sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu. Vyhlásenie sa vypracúva v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, do ktorého sa zásielka dováža.

3.   K vyhláseniu uvedenému v odseku 1 sa prikladá laboratórna správa, v ktorej sa uvádzajú:

a)

pokiaľ ide o polyamidové kuchynské potreby, analytické výsledky preukazujúce, že neuvoľňujú do potravín alebo potravinových simulantov primárne aromatické amíny v zistiteľnom množstve. Detekčný limit sa vzťahuje na sumu primárnych aromatických amínov. Na účel analýzy sa detekčný limit pre primárne aromatické amíny ustanovuje na úrovni 0,01 mg/kg potravín alebo potravinových simulantov;

b)

pokiaľ ide o melamínové kuchynské potreby, analytické výsledky preukazujúce, že neuvoľňujú do potravín alebo potravinových simulantov formaldehyd v množstve presahujúcom 15 mg/kg potravín.

4.   Príslušný orgán vyznačí vo vyhlásení uvedenom v prílohe k tomuto nariadeniu, či tovar je, alebo nie je prijateľný na prepustenie do voľného obehu v závislosti od toho, či spĺňa podmienky ustanovené v smernici 2002/72/ES, ako sa uvádza v odseku 1.

Článok 4

Predbežné oznámenie o zásielkach

Dovozcovia alebo ich zástupcovia oznamujú príslušnému orgánu v mieste prvého uvedenia aspoň dva pracovné dni vopred predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielok pochádzajúcich alebo odoslaných z Číny a Hongkongu.

Článok 5

Oznámenie miesta prvého uvedenia

Keď sa členské štáty rozhodnú určiť špecifické miesta prvého uvedenia zásielok pochádzajúcich alebo odoslaných z Číny a Hongkongu, uverejnia na internete aktualizovaný zoznam týchto miest a oznámia webovú adresu Komisii.

Komisia uvedie na svojej webovej stránke na informačné účely aj spojenie na vnútroštátne zoznamy špecifických miest prvého uvedenia.

Článok 6

Kontroly v miestach prvého uvedenia

1.   Príslušný orgán v mieste prvého uvedenia vykonáva:

a)

kontroly dokladov všetkých zásielok počas dvoch pracovných dní od ich príchodu;

b)

kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu vrátane laboratórnej analýzy 10 % zásielok, a to takým spôsobom, že dovozcovia ani ich zástupcovia nemôžu predvídať, či nejaká konkrétna zásielka bude predmetom takýchto kontrol; výsledky fyzických kontrol musia byť k dispozícii hneď, ako to je technicky možné.

2.   Ak sa laboratórnou analýzou uvedenou v odseku 1 písm. b) zistí nesúlad, príslušné orgány bezodkladne informujú Komisiu o výsledkoch prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá zriadeného na základe článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Článok 7

Ďalšia preprava

Príslušný orgán v mieste prvého uvedenia môže povoliť ďalšiu prepravu zásielok pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny a Hongkongu ešte predtým, než sú k dispozícii výsledky fyzických kontrol uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b).

Ak príslušný orgán udelí povolenie uvedené v prvom odseku, oznámi to príslušnému orgánu v mieste určenia a doručí kópiu vyhlásenia uvedenú v prílohe a riadne vyplnenú v súlade s ustanovením v článku 3, spolu s výsledkami kontrol uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. b), hneď ako sú k dispozícii.

Členské štáty zabezpečia uzavretie primeraných dohôd s cieľom zaistiť, aby zásielky zostali pod stálou kontrolou príslušných orgánov a aby sa nimi nijakým spôsobom nemanipulovalo, pokiaľ nie sú k dispozícii výsledky kontrol uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b).

Článok 8

Prepustenie do voľného obehu

Prepustenie polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Číny alebo Hongkongu do voľného obehu je podmienené predložením vyhlásenia uvedeného v prílohe a riadne vyplneného v súlade s ustanovením v článku 3 colným orgánom.

Článok 9

Ohlasovanie Komisii

1.   Po vykonaní kontrol uvedených v článku 6 ods. 1 príslušné orgány vedú záznamy s týmito informáciami:

a)

podrobnými údajmi o každej skontrolovanej zásielke vrátane:

i)

veľkosti vyjadrenej počtom predmetov;

ii)

krajiny pôvodu;

b)

počtom zásielok, z ktorých sa odobrali vzorky na účely analýzy;

c)

výsledkami kontrol uvedených v článku 6.

2.   Členské štáty predložia Komisii správu vrátane informácií uvedených v odseku 1 štvrťročne, a to do konca mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. júla 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 220, 15.8.2002, s. 18.

(3)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.


PRÍLOHA

Vyhlásenie, ktoré treba predložiť v prípade každej zásielky polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odoslaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

Image


23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 285/2011

z 22. marca 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

115,9

TR

90,5

ZZ

81,3

0707 00 05

EG

170,1

JO

110,6

TR

149,2

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

38,2

TR

114,2

ZZ

76,2

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

51,2

TN

56,9

TR

73,7

ZZ

62,5

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,2

ZZ

53,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

92,1

CA

88,7

CL

98,0

CN

99,3

MK

50,2

US

137,9

UY

66,1

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

91,9

CL

80,1

CN

58,3

US

79,9

ZA

97,1

ZZ

81,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

23.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. marca 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/458/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pokiaľ ide o riadiace a kontrolné systémy členských štátov, pravidlá administratívneho a finančného riadenia a oprávnenosť výdavkov na projekty spolufinancované týmto fondom

[oznámené pod číslom K(2011) 1159]

(Iba anglické, bulharské, české, estónske, fínske, francúzske, grécke, holandské, litovské, lotyšské, maďarské, maltské, nemecké, poľské, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2011/177/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (1), a najmä na jeho článok 23 a článok 35 ods. 4,

keďže:

(1)

Vzhľadom na skúsenosti, ktoré boli získané od vytvorenia Európskeho fondu pre návrat, je vhodné objasniť povinnosti uvedené v rozhodnutí Komisie 2008/458/ES (2) v súvislosti s transparentnosťou, rovnakým zaobchádzaním a nediskrimináciou pri vykonávaní projektov.

(2)

Od členských štátov sa žiada podávanie správ o vykonávaní ročných programov. Je preto vhodné vysvetliť, ktoré informácie majú členské štáty poskytnúť.

(3)

Mali by sa zjednodušiť a objasniť pravidlá oprávnenosti nákladov na činnosti spolufinancované Európskym fondom pre návrat, aby sa znížila administratívna záťaž pre členské štáty a bola poskytnutá väčšia právna istota.

(4)

Väčšina zmien, ktoré sa zavádzajú na základe tohto rozhodnutia, by sa mala uplatňovať okamžite. Revidované pravidlá oprávnenosti nákladov na činnosti spolufinancované Európskym fondom pre návrat by sa však mali uplatňovať až od ročného programu na rok 2011, keďže prebieha realizácia ročných programov na roky 2009 a 2010. Členským štátom by však napriek tomu malo byť umožnené za určitých podmienok uplatňovať tieto pravidlá skôr.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, je Spojené kráľovstvo viazané základným aktom a v dôsledku toho aj týmto rozhodnutím.

(6)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, je Írsko viazané základným aktom a v dôsledku toho aj týmto rozhodnutím.

(7)

V súlade s článkom 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Dánsko týmto rozhodnutím nie je viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom spoločného Výboru pre solidaritu a riadenie migračných tokov zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (3).

(9)

Rozhodnutie 2008/458/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2008/458/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 ods. 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Akákoľvek podstatná zmena obsahu výziev na predloženie návrhov sa uverejňuje za rovnakých podmienok.“

2.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Vykonávacie zmluvy

Pri zadávaní zmlúv na vykonávanie projektov štátne, regionálne alebo miestne orgány, subjekty spravované podľa verejného práva, asociácie založené jedným alebo viacerými z týchto orgánov, alebo viaceré takéto subjekty spravované podľa verejného práva konajú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a princípmi, ako aj predpismi a princípmi Únie v oblasti verejného obstarávania.

Subjekty iné ako tie, ktoré boli uvedené v prvom odseku, zadávajú zmluvy na vykonávanie projektov po príslušnom zverejnení, aby sa zaistil súlad s princípmi transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zmluvy s hodnotou nižšou ako 100 000 EUR môžu byť zadané pod podmienkou, že si príslušné subjekty vyžiadajú aspoň tri ponuky. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne pravidlá, zmluvy s hodnotou menej ako 5 000 EUR nepodliehajú procesným povinnostiam.“

3.

V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zodpovedný orgán úradným listom oznámi Komisii akékoľvek zásadné zmeny v riadiacom a kontrolnom systéme a čo najskôr zašle revidovaný opis riadiaceho a kontrolného systému Komisii, najneskôr v čase, keď takéto zmeny nadobudnú účinok.“

4.

V článku 24 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Finančné tabuľky patriace k správam o pokroku a záverečným správam obsahujú rozpis súm podľa priorít a podľa osobitných priorít v zmysle strategických usmernení.“

5.

Článok 25 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňajú tieto vety:

„Všetky zmeny stratégie auditu predložené v súlade s článkom 30 ods. 1 písm. c) základného právneho aktu a schválené Komisiou sa čo najskôr zašlú Komisii. Revidovaná stratégia auditu sa vypracuje v súlade so vzorom v prílohe VI, s vyznačením uskutočnených zmien.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Okrem prípadu, keď každý z posledných dvoch ročných programov schválených Komisiou zodpovedá ročnému príspevku Spoločenstva menej ako 1 milión EUR, orgán auditu predkladá od roku 2010 každý rok pred 15. februárom ročný plán auditu. Plán auditu sa ustanoví v súlade s postupmi uvedenými v prílohe VI. Od členských štátov sa nežiada, aby pri predkladaní ročných plánov auditu znovu predkladali stratégiu auditu. V prípade spoločnej stratégie podľa článku 30 ods. 2 základného aktu sa môže predložiť spoločný ročný plán auditu.“

6.

Článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Dokumenty vypracúvané certifikačným orgánom

1.   Potvrdenie týkajúce sa žiadosti o druhú platbu predbežného financovania podľa článku 39 ods. 4 základného aktu vypracuje certifikačný orgán a zodpovedný orgán ho zašle Komisii vo formáte uvedenom v prílohe VIII.

2.   Potvrdenie týkajúce sa žiadosti o konečnú platbu predbežného financovania podľa článku 40 ods. 1 písm. a) základného aktu vypracuje certifikačný orgán a zodpovedný orgán ho zašle Komisii vo formáte uvedenom v prílohe IX.“

7.

Článok 37 sa nahrádza takto:

„Článok 37

Elektronická výmena dokumentov

Okrem riadne podpísaných papierových verzií dokumentov uvedených v kapitole 3 sa informácie zasielajú aj elektronicky.“

8.

Prílohy sú zmenené a doplnené v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Body 1 až 7 článku 1 a body 1 až 5 prílohy sa uplatňujú od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

2.   Bod 6 prílohy sa uplatňuje najneskôr od začatia plnenia ročných programov na rok 2011.

3.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať bod 6 prílohy s ohľadom na prebiehajúce alebo budúce projekty v prípade ročných programov na roky 2009 a 2010 pri rešpektovaní princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. V takom prípade členské štáty uplatnia nové pravidlá v celom rozsahu na príslušný projekt a pokiaľ je to potrebné, zmenia a doplnia dohodu o grante. Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať bod 6 prílohy od plnenia ročného programu na rok 2008 len v súvislosti s výdavkami na technickú pomoc.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Estónskej republike, Írsku, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maďarskej republike, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike, Slovenskej republike, Fínskej republike, Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 2. marca 2011

Za Komisiu

Cecilia MALMSTRÖM

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2008, s. 135.

(3)  Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 22.


PRÍLOHA

Prílohy k rozhodnutiu 2008/458/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

1.1.

bod 2 sa vypúšťa;

1.2.

bod 4.2 sa vypúšťa.

2.

Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

2.1.

v časti A sa bod 1.2 nahrádza takto:

„1.2

Opis postupu, ktorý sa týka výberu projektov (na úrovni zodpovedného/povereného orgánu alebo pridružených subjektov), a jeho výsledky“;

2.2.

v poslednom stĺpci tabuľky 1 v časti A bode 2 sa vypúšťa slovo „oprávnené“.

3.

Príloha V časť A sa mení a dopĺňa takto:

3.1.

bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.

Aktualizácia správy o dosiahnutom pokroku, v ktorej sa opisuje organizácia výberu projektov (na úrovni zodpovedného/povereného orgánu alebo pridružených subjektov), a výsledky, ak je to vhodné“;

3.2.

dopĺňa sa tento bod 1.8:

„1.8.

Potvrdenie, že od poslednej revízie oznámenej Komisii … neboli vykonané žiadne zásadné zmeny systému riadenia a kontroly.“

3.3.

bod 4 sa nahrádza takto:

„4.   FINANČNÉ PLNENIE

Záverečná správa o vykonávaní ročného programu

Tabuľka 1

Podrobná finančná správa

 

Členský štát: […]

 

Príslušný ročný program: […]

 

Stav k: [deň/mesiac/rok]


(všetky údaje v eurách)

Plánované členskými štátmi (ako ročný program schválený Komisiou)

Viazané na úrovni členských štátov

Skutočné údaje akceptované zodpovedným orgánom

(náklady, ktoré vznikli príjemcom a konečný príspevok z ES)

Činnosti

Projekty

Ref. priorita

Ref. osob. priorita (1)

Celkové plánovaé náklady

Príspevok ES

Percentuálny podiel príspevku ES

Celkové oprávnené náklady

Príspevok ES

Percentuálny podiel príspevku ES

Celkové oprávnené náklady

Príspevok ES

Percentuálny podiel príspevku ES

príspevky tretích strán

Príjmy vytvorené projektom

Suma, ktorú musí ZO zaplatiť/vrátiť

(a)

(b)

(c = b/a)

(d)

(e)

(f = e/d)

(g)

(h)

(i = h/g)

(j)

(k)

(l)

Akcia 1: […]

projekt 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia 1 spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia…: […]

projekt 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia spolu…: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia N: […]

projekt 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcia N spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné operácie (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.   PRÍLOHY

Súlad oprávnených výdavkov na projekt a príjmov z projektu so zásadou neziskovosti a súhrnným popisom projektu.

Záverečná správa o vykonávaní ročného programu

Tabuľka 6 A

Oprávnené výdavky na projekt a zdroje príjmov. Súlad zo zásadou neziskovosti podľa bodu I.3.3 prílohy XI

Stav k: deň/mesiac/rok


 

Oprávnené náklady

Zdroje príjmov

 

Priame náklady

Nepriame náklady

Celkové oprávnené náklady

Príspevok z EÚ

Príspevky tretích strán

Príjmy vytvorené projektom

Príjmy spolu

(ako je stanovené v bode I.3.3 prílohy XI)

 

(a)

(b)

(c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h)= (e) + (f) + (g)

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 

 

AKCIA 1 SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 

 

AKCIA 2 SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné číslo projektu

 

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 

 

AKCIA N SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ POMOC

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÝ PROGRAM SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

Príloha VIII sa mení a dopĺňa takto:

4.1.

názov sa nahrádza takto:

4.2.

v poznámke pod čiarou č. 1 sa slovo „oprávnených“ vynecháva;

4.3.

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

deklarované výdavky boli vynaložené v súvislosti s vybranými akciami na financovanie v súlade s kritériami, ktoré sa uplatňujú na ročný program;“.

5.

V prílohe IX sa názov nahrádza takto:

6.

Príloha XI sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA XI

PRAVIDLÁ OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV EURÓPSKEHO FONDU PRE NÁVRAT

I.   Všeobecné zásady

I.1.   Základné zásady

1.

Aby výdavky boli oprávnené v zmysle základného aktu, musia:

a)

patriť do rozsahu pôsobnosti fondu a jeho cieľov podľa článkov 1, 2 a 3 základného aktu;

b)

patriť medzi oprávnené akcie a opatrenia uvedené v článkoch 4 a 5 základného aktu;

c)

byť potrebné na vykonanie činností, na ktoré sa projekt vzťahuje, tvoriť časť viacročných a ročných programov, ako ich schváli Komisia;

d)

byť primerané a spĺňať zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o pomer medzi kvalitou a cenou a efektívnosť vynakladania nákladov;

e)

vzniknúť konečnému príjemcovi a/alebo partnerom v projekte, ktorí musia v členskom štáte mať sídlo a byť v ňom registrovaní okrem prípadu, ak ide o medzinárodné verejnoprávne organizácie zriadené medzivládnymi dohodami a špecializované agentúry zriadené takýmito organizáciami, Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) a Medzinárodnú federáciu národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V súlade s článkom 39 ods. 2 tohto rozhodnutia pravidlá týkajúce sa konečného príjemcu sa uplatňujú mutatis mutandis na partnerov projektu;

f)

byť spojené s cieľovým skupinami definovanými v článku 7 základného aktu;

g)

vzniknúť v súlade s osobitnými ustanoveniami dohody o grante.

2.

V prípade viacročných akcií podľa článku 15 ods. 6 základného aktu je možné za projekt, na ktorý sa vzťahujú tieto pravidlá o oprávnenosti výdavkov, považovať len tú časť akcie, ktorá je spolufinancovaná z ročného programu.

3.

Projekty podporované fondom sa nesmú financovať z iných zdrojov patriacich do rozpočtu Spoločenstva. Projekty podporované fondom sa spolufinancujú z verejných alebo súkromných zdrojov.

I.2.   Rozpočet projektu

Rozpočet projektu sa uvádza takto:

Výdavky

Príjmy

+

Priame náklady (PN)

+

Nepriame náklady (pevný percentuálny podiel PN definovaný v dohode o grante)

+

Príspevok ES (definovaný ako najnižšia z troch súm uvedených v článku 12 tohto rozhodnutia)

+

Príspevok konečného príjemcu a partnerov projektu

+

Príspevok tretích strán

+

Príjmy vytvorené projektom

=

Celkové oprávnené náklady (CON)

=

Príjmy spolu (PS)

Rozpočet musí byť vyrovnaný: celkové oprávnené náklady sa musia rovnať príjmom spolu.

I.3.   Príjmy a zásada neziskovosti

1.

Projekty podporované fondom musia byť neziskového charakteru. Ak na konci projektu zdroje príjmov vrátane príjmov vytvorených projektom prevýšia náklady, príspevok fondu na projekt sa zodpovedajúco zníži. Všetky zdroje príjmov z projektu musia byť zaznamenané v účtovníctve konečného príjemcu alebo v daňových dokladoch a musia sa dať zistiť a overiť.

2.

Príjmy projektu pochádzajú z finančných príspevkov poskytnutých na projekt z fondu, z verejných alebo súkromných zdrojov vrátane vlastného príspevku konečného príjemcu, ako aj z príjmov vytvorených projektom. ‚Príjmy‘ na účel tohto pravidla zahŕňajú tržby, ktoré získal projekt počas obdobia oprávnenosti podľa bodu I.4 z predaja, prenájmu, služieb, zápisného alebo iného príjmu rovnakého charakteru.

3.

Príspevkom Spoločenstva vyplývajúcim z uplatnenia zásady neziskovosti, ako je uvedené v článku 12 písm. c) tohto rozhodnutia, budú ‚celkové oprávnené náklady‘, z ktorých sa odpočítajú ‚príspevky tretích strán‘ a ‚príjmy vytvorené projektom‘.

I.4.   Obdobie oprávnenosti

1.

Náklady súvisiace s projektom musia vzniknúť a príslušné platby (okrem odpisovania) sa musia vykonať po 1. januári toho roka, na ktorý sa vzťahuje finančné rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú ročné programy členských štátov. Obdobie oprávnenosti trvá do 30. júna roka N (2) + 2, čo znamená, že náklady súvisiace s projektom musia vzniknúť pred týmto dátumom.

2.

Výnimka z obdobia oprávnenosti ustanoveného v prvom odseku sa určuje pre technickú pomoc členským štátom (pozri bod IV.3).

I.5.   Záznam o výdavkoch

1.

Výdavky musia zodpovedať platbám, ktoré vykonal konečný príjemca. S výnimkou odpisov musia mať tieto platby formu finančných (hotovostných) transakcií.

2.

Výdavky majú byť spravidla podložené oficiálnymi faktúrami. Ak toto nemožno dodržať, tak potom výdavky musia byť podložené účtovnými alebo podpornými dokumentmi rovnakej dôkaznej hodnoty.

3.

Výdavok sa musí dať zistiť a overiť. Najmä:

a)

musí byť zaznamenaný v účtovných záznamoch konečného príjemcu;

b)

musí byť stanovený v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, v ktorej má konečný príjemca sídlo a v súlade s bežnými postupmi konečného príjemcu pre účtovanie nákladov, ako aj

c)

musí byť vykázaný v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia.

4.

V prípade potreby sú koneční príjemcovia povinní uchovávať certifikované kópie účtovných dokumentov, ktorými sa odôvodňujú príjmy a výdavky, ktoré vznikli partnerom v súvislosti s príslušným projektom.

5.

Uchovávanie a spracovanie záznamov ustanovené v odsekoch 2 až 4 musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov.

I.6.   Územná pôsobnosť

1.

Výdavky na akcie a opatrenia opísané v článkoch 4 a 5 základného aktu musia:

a)

vzniknúť konečným príjemcom vymedzeným v bode I.1.1 písm. e), ako aj

b)

vzniknúť na území členských štátov alebo tretích krajín.

2.

Partneri v projekte, ktorí majú sídlo a sú registrovaní v tretích krajinách sa na projektoch môžu zúčastniť, len ak s tým nie sú spojené žiadne náklady okrem prípadu, ak ide o medzinárodné verejnoprávne organizácie zriadené medzivládnymi dohodami a špecializované agentúry zriadené takýmito organizáciami, Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) a Medzinárodnú federáciu národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

II.   Kategórie oprávnených nákladov (na úrovni projektu)

II.1.   Priame oprávnené náklady

Priame oprávnené náklady projektu sú náklady, ktoré s patričným zreteľom na všeobecné podmienky oprávnenosti stanovené v predchádzajúcej časti I možno označiť ako špecifické náklady priamo spojené s vykonávaním projektu. Priame náklady sa zahrnú do odhadovaného celkového rozpočtu projektu.

Oprávnené sú nasledujúce priame náklady.

II.1.1.   Personálne náklady

1.

Oprávnené sú náklady na zamestnancov pridelených k projektu, ktoré pozostávajú z miezd a nákladov na sociálne zabezpečenie, ako aj ostatné zákonné náklady, ak to zodpovedá bežnej mzdovej politike konečného príjemcu.

2.

V prípade medzinárodných organizácií môžu oprávnené náklady na zamestnancov zahŕňať aj zákonné záväzky a nároky v súvislosti s odmeňovaním.

3.

Zodpovedajúce mzdové náklady na zamestnancov verejnoprávnych subjektov sú oprávnené len do tej miery, pokiaľ sa týkajú nákladov na činnosti, ktoré by príslušný verejnoprávny subjekt neuskutočnil, ak by sa predmetný projekt nerealizoval; títo zamestnanci budú dočasne vyslaní alebo pridelení na plnenie projektu na základe písomného rozhodnutia konečného príjemcu.

4.

Náklady na zamestnancov sa podrobne rozpíšu v predbežnom rozpočte s uvedením funkcií a počtu zamestnancov.

II.1.2.   Cestovné náklady a náklady na pobyt

1.

Cestovné náklady a náklady na pobyt sú oprávnené ako priame náklady na zamestnancov alebo iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách v rámci projektu a cestujú, pretože je to potrebné v rámci plnenia projektu.

2.

Cestovné náklady sú oprávnené na základe skutočne vynaložených nákladov. Sadzby cestovných náhrad vychádzajú z cenovo najvýhodnejšieho spôsobu verejnej dopravy a leteckú dopravu je možné povoliť spravidla iba v prípade ciest dlhších než 800 km (cesta tam a späť) alebo v prípade, ak je použitie leteckej dopravy odôvodnené zemepisnou polohou. Ak sa použije súkromné osobné vozidlo, náhrada sa bežne realizuje podľa nákladov na verejnú dopravu alebo na základe kilometrových sadzieb v súlade s uverejnenými úradnými predpismi v príslušnom členskom štáte alebo s predpismi uplatňovanými konečným príjemcom.

3.

Náklady na pobyt sú oprávnené na základe skutočných nákladov alebo denných náhrad. Ak má organizácia svoje vlastné sadzby denných náhrad (náklady na pobyt), potom sa tieto uplatňujú v rámci stropov ustanovených členským štátom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou. Náklady na pobyt znamenajú obvykle úhradu nákladov na miestnu dopravu (vrátane taxíkov), ubytovanie, stravu, miestne telefonické hovory a rôzne drobné výdavky.

II.1.3.   Vybavenie

II.1.3.1.   Všeobecné zásady

1.

Náklady, ktoré sa týkajú zakúpenia vybavenia sú oprávnené, len ak je vybavenie potrebné na plnenie projektu. Vybavenie musí mať technické parametre vyžadované projektom a musí zodpovedať platným normám a štandardom.

2.

Výber medzi lízingom, prenájmom alebo kúpou sa musí vždy zakladať na najlacnejšej možnosti. Ak však lízing alebo prenájom nie sú možné kvôli krátkemu trvaniu projektu alebo rýchlemu poklesu hodnoty, je povolená kúpa.

II.1.3.2.   Prenájom a lízing

Náklady súvisiace s operáciami nájmu a leasingu sú oprávnené pre spolufinancujúci subjekt podľa pravidiel stanovených členským štátom, vnútroštátnymi právnymi predpismi, praxou a časovým trvaním nájmu alebo leasingu na účely projektu.

II.1.3.3.   Nákup

1.

Ak je vybavenie kúpené počas trvania projektu, je potrebné v rozpočte uviesť, či je zahrnutá plná výška nákladov alebo len časť odpisov zodpovedajúca obdobiu, počas ktorého sa vybavenie používalo, a miere jeho použitia v rámci projektu. Posledne menované sa vypočíta v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami.

2.

Náklady na vybavenie, ktoré bolo zakúpené pred obdobím trvania projektu, ktoré sa však používalo na účely projektu, sú oprávnené na základe odpisovania. Tieto náklady sú však neoprávnené, ak bolo vybavenie pôvodne kúpené prostredníctvom grantu Spoločenstva.

3.

Úplné obstarávacie náklady na jednotlivé veci v hodnote menej ako 20 000 EUR sú oprávnené, ak bolo vybavenie kúpené najneskôr tri mesiace pred dovŕšením projektu. Jednotlivé veci s cenou 20 000 EUR alebo viac sú oprávnené len na základe odpisovania.

II.1.4.   Nehnuteľnosti

II.1.4.1.   Všeobecné zásady

V prípade nákupu, výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti alebo prenájmu nehnuteľnosti musí mať nehnuteľnosť technické parametre vyžadované projektom a musí zodpovedať platným normám a štandardom.

II.1.4.2.   Nákup, výstavba alebo rekonštrukcia

1.

Ak je nadobudnutie nehnuteľností nevyhnutné na implementáciu projektu a je jednoznačne spojené s jeho cieľmi, potom nákup nehnuteľností, t. j. už postavených budov, alebo výstavba nehnuteľností sú oprávnené na spolufinancovanie za podmienok uvedených ďalej a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie prísnejších vnútroštátnych pravidiel:

a)

nezávislý odborný znalec alebo riadne poverený orgán musí vyhotoviť znalecký posudok, v ktorom potvrdí, že cena nepresahuje trhovú hodnotu a buď osvedčí, že nehnuteľnosť zodpovedá vnútroštátnym predpisom, alebo bližšie určí body, v rámci ktorých vnútroštátnym predpisom nezodpovedá, a pri ktorých konečný príjemca plánuje nápravu ako súčasť projektu;

b)

nehnuteľnosť nebola kúpená prostredníctvom grantu Spoločenstva v čase pred plnením projektu;

c)

nehnuteľnosť sa bude používať výhradne na účel stanovený v rámci projektu počas obdobia najmenej piatich rokov od konečného dátumu projektu;

d)

oprávnená je len tá časť odpisov takéhoto majetku, ktorá zodpovedá obdobiu, počas ktorého sa používal, a miere jeho použitia. Výpočet odpisov sa uskutoční podľa vnútroštátnych účtovných pravidiel.

2.

V súlade s podmienkou v odseku 1 písm. c) sú oprávnené celkové náklady na rekonštrukciu, modernizáciu alebo renováciu budov do maximálnej výšky 100 000 EUR. Na sumy prevyšujúce túto hranicu sa uplatňujú podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) a d).

II.1.4.3.   Nájom

Prenájom nehnuteľnosti je oprávnený na spolufinancovanie vtedy, keď existuje jasná spojitosť medzi prenájmom a cieľmi príslušného projektu, a to za podmienok uvedených ďalej a bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie prísnejších vnútroštátnych pravidiel:

a)

nehnuteľnosť nesmie byť kúpená pomocou grantu Spoločenstva;

b)

nehnuteľnosť sa použije len na plnenie projektu. V opačnom prípade je oprávnená iba tá časť nákladov, ktorá súvisí s jej využitím na účely projektu.

II.1.5.   Spotrebný materiál, zásoby a všeobecné služby

Náklady na spotrebný materiál, zásoby a všeobecné služby sú oprávnené, ak sú vyčísliteľné a priamo potrebné na plnenie projektu.

II.1.6.   Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

1.

Vo všeobecnosti musia mať príjemcovia kapacitu na to, aby projekty riadili sami. Suma zodpovedajúca úlohám, ktoré sa v rámci projektu majú vykonať subdodávateľsky, sa musí jasne uviesť v dohode o grante.

2.

Náklady súvisiace s nasledujúcimi subdodávateľskými zmluvami nie sú oprávnené na spolufinancovanie z fondu:

a)

subdodávateľské zmluvy, ktorých predmetom sú úlohy všeobecného riadenia projektu;

b)

subdodávateľské zmluvy, ktoré zvyšujú náklady projektu bez toho, aby primerane zvýšili jeho hodnotu;

c)

subdodávateľské zmluvy so sprostredkovateľmi alebo konzultantmi, v ktorých je platba stanovená ako percentuálny podiel z celkových nákladov projektu, pokiaľ takáto platba nie je konečným príjemcom podložená uvedením skutočnej hodnoty vykonanej práce alebo poskytnutej služby.

3.

Pri všetkých subdodávateľských zmluvách sa subdodávatelia musia zaviazať, že poskytnú všetkým subjektom vykonávajúcim audit a kontrolu všetky potrebné informácie súvisiace so subdodávateľskými činnosťami.

II.1.7.   Náklady vyplývajúce priamo z požiadaviek spojených so spolufinancovaním EÚ

Náklady na splnenie požiadaviek súvisiacich so spolufinancovaním EÚ, ako sú náklady na propagáciu, transparentnosť, hodnotenie projektu, vonkajší audit, bankové záruky, preklad, atď., sú oprávnené ako priame náklady.

II.1.8.   Honoráre pre odborníkov

Poplatky za právne poradenstvo, notárske poplatky a náklady na odmenu technických alebo finančných expertov sú oprávnenými nákladmi.

II.1.9.   Osobitné náklady súvisiace s cieľovými skupinami

1.

Osobitné náklady, ktoré vznikli cieľovým skupinám v súlade s opatreniami uvedenými v článku 5 základného aktu, budú pozostávať z plnej alebo čiastočnej podpory v podobe:

a)

nákladov, ktoré príjemca vynaložil za cieľové skupiny;

b)

nákladov, ktoré vznikli navrátilcom a ktoré sú následne refundované konečným príjemcom, alebo

c)

nerefundovateľných paušálnych súm (ako v prípade obmedzenej podpory na začatie hospodárskej činnosti a hotovostných stimulov pre navrátilcov, ako je uvedené v článku 5 ods. 8 a 9 základného aktu).

2.

Tieto náklady sú oprávnené za týchto podmienok:

a)

konečný príjemca uchová všetky potrebné informácie a doklady o tom, že dané osoby zodpovedajú osobitným cieľovým skupinám a situáciám definovaným v článku 5 základného aktu, ktoré ich na túto pomoc oprávňujú;

b)

konečný príjemca uchová všetky potrebné informácie o navrátilcoch, ktorí sú príjemcami pomoci, aby umožnil riadnu identifikáciu týchto osôb, o dátume návratu do ich krajiny a doklady o tom, že tieto osoby túto pomoc prijali;

c)

konečný príjemca uchová doklady o poskytnutej pomoci (ako faktúry a účty). V prípade paušálnych súm uchová doklady o tom, že dané osoby túto pomoc prijali.

Uchovávanie a spracovanie týchto údajov musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov.

3.

Opatrenia pomoci po návrate do tretej krajiny, ako je odborná príprava a pomoc pri hľadaní zamestnania, krátkodobé opatrenia nevyhnutné z hľadiska procesu reintegrácie a pomoc po návrate definované v článku 5 ods. 5, 8 a 9 základného aktu, nesmú trvať viac ako 12 mesiacov od dátumu návratu príslušníka tretej krajiny.

II.2.   Nepriame oprávnené náklady

1.

Nepriame oprávnené náklady na akciu sú náklady, ktoré s ohľadom na podmienky pre oprávnenosť uvedené v bode I.1.1 nie je možné uviesť ako osobitné náklady priamo spojené s plnením projektu.

2.

Odchylne od bodu I.1.1 písm. e) a bodu 1.5 sa môžu nepriame náklady vynaložené na uskutočnenie akcie pokladať za oprávnené na paušálne financovanie na základe paušálnej sumy stanovenej na nie viac ako 7 % celkovej výšky priamych oprávnených nákladov.

3.

Organizácie, ktoré dostávajú operačný grant z rozpočtu EÚ, nemôžu zahrnúť nepriame náklady do svojho predbežného rozpočtu.

III.   Neoprávnené výdavky

Neoprávnené sú tieto náklady:

a)

DPH s výnimkou prípadu, keď konečný príjemca preukáže, že mu nemôže byť vrátená;

b)

kapitálové výnosy, dlhy a poplatky za dlhovú službu, debetný úrok, poplatky za výmenu valút a devízové straty, rezervy na pokrytie strát alebo potenciálnych budúcich záväzkov, dlžné úroky, pochybné pohľadávky, pokuty, finančné sankcie, náklady na súdne spory a neprimerane vysoké alebo neodôvodnené výdavky;

c)

náklady na spoločenské podujatia určené výhradne pre zamestnancov projektu; primerané náklady na pohostenie pri spoločenských udalostiach odôvodnené v rámci projektu ako ukončenie projektu alebo stretnutia riadiacej skupiny projektu sú povolené;

d)

náklady vykázané konečným príjemcom a kryté iným projektom alebo pracovným programom financovaným z grantu Spoločenstva;

e)

nákup pozemkov;

f)

nepeňažné príspevky.

IV.   Technická pomoc na podnet členských štátov

1.

Všetky náklady potrebné na implementáciu fondu zodpovedným orgánom, povereným orgánom, orgánom auditu, certifikačným orgánom alebo inými subjektmi, ktoré sa podieľajú na plnení úloh uvedených v odseku 2, sú oprávnené v rámci technickej pomoci uvedenej v odseku 17 základného aktu.

2.

Patria sem tieto opatrenia:

a)

výdavky na prípravu, výber, posúdenie, riadenie a monitorovanie akcií;

b)

výdavky súvisiace s auditmi a kontrolami akcií alebo projektov na mieste;

c)

výdavky súvisiace s hodnotením akcií alebo projektov;

d)

výdavky súvisiace s poskytovaním informácií o akciách, propagáciou a transparentnosťou akcií;

e)

výdavky na nadobudnutie, inštaláciu a údržbu počítačových systémov pre riadenie, monitorovanie a hodnotenie fondov;

f)

výdavky na zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov, týkajúce sa vykonávania akcií; tieto výdavky môžu zahŕňať aj náklady na expertov a iných účastníkov v týchto výboroch vrátane účastníkov z tretích krajín, ak sa ich prítomnosť považuje za nevyhnutnú pre účinné vykonávanie akcií;

g)

výdavky na posilnenie administratívnych kapacít potrebných na vykonávanie fondu.

3.

Činnosti spojené s technickou pomocou sa musia uskutočniť a príslušné platby sa musia vykonať po 1. januári toho roka, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o financovaní, ktorým sa schvaľujú ročné programy členských štátov. Obdobie oprávnenosti trvá najneskôr do skončenia lehoty na predloženie záverečnej správy o plnení ročného programu.

4.

Každý proces obstarávania sa musí vykonať v súlade s vnútroštátnymi pravidlami verejného obstarávania stanovenými v členskom štáte.

5.

Členské štáty môžu vykonávať opatrenia technickej pomoci pre tento fond spolu s opatreniami technickej pomoci pre niektorý iný fond alebo pre všetky štyri fondy. V takom prípade je však na financovanie v rámci tohto fondu oprávnená len tá časť nákladov vynaložených na spoločné opatrenie, ktorá súvisí s týmto fondom, pričom členské štáty zabezpečia, že:

a)

podiel nákladov na spoločné opatrenia sa pripíše príslušnému fondu primeraným a overiteľným spôsobom a

b)

nedôjde k dvojitému financovaniu nákladov.“


(1)  Podľa potreby.“

(2)  Pričom ‚N‘ je rok, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie o financovaní, ktorým sa schvaľujú ročné programy členských štátov.