ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.068.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 68

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
15. marca 2011


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

Európsky parlament

 

 

2011/125/EÚ, Euratom

 

*

Prijatie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 s konečnou platnosťou

1

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

Európsky parlament

 

*

1

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZPOČTY

Európsky parlament

15.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/1


PRIJATIE

všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 s konečnou platnosťou

(2011/125/EÚ, Euratom)

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3), a najmä na viacročný finančný rámec uvedený v jej časti I a ustanovený v jej prílohe I,

so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia predložila 27. apríla 2010,

so zreteľom na pozíciu k návrhu rozpočtu Európskej únie, ktorú Rada prijala 12. augusta 2010,

so zreteľom na opravný list č. 1/2011 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktorý predložila Komisia 15. septembra 2010,

so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2010 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady,

so zreteľom na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu všeobecného rozpočtu, ktoré Európsky parlament prijal 20. októbra 2010,

so zreteľom na list predsedu Rady z 22. októbra 2010, ktorým po dohode s predsedom Rady zvoláva zasadnutie Zmierovacieho výboru na 27. októbra 2010,

so zreteľom na list predsedu Rady z 25. októbra 2010, v ktorom informuje, že Rada nemôže schváliť všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré prijal Európsky parlament,

so zreteľom na opravné listy č. 2/2011 a č. 3/2011 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktoré predložila Komisia 11. októbra 2010, resp. 20. októbra 2010,

so zreteľom na skutočnosť, že Zmierovací výbor sa nedohodol na spoločnom texte v lehote 21 dní uvedenej v článku 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia predložila 26. novembra 2010 v súlade s článkom 314 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na pozíciu k návrhu rozpočtu Európskej únie, ktorú Rada prijala 10. decembra 2010,

so zreteľom na články 75b, 75d a 75e rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

so zreteľom na schválenie pozície Rady Európskym parlamentom 15. decembra 2010,

VYHLASUJE:

Jediný článok

Postup ustanovený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je ukončený a všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2011 je s konečnou platnosťou prijatý.

V Štrasburgu 15. decembra 2010

Predseda

J. BUZEK


(1)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


VŠEOBECNÝ ROZPOČET EURÓPSKEJ ÚNIE NA ROK 2011

OBSAH

VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV

A. Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu

B. Všeobecný výkaz príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu

C. Zamestnanci podľa plánu stavu zamestnancov

D. Budovy

VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA SEKCIE

Oddiel I: Európsky parlament

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel II: Európska rada a Rada

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel III: Komisa (Zväzok II)

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel IV: Súdny dvor Európskej únie

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel V: Dvor audítorov

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel VI: Európsky hospodársky a sociálny výbor

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel VII: Výbor regiónov

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel VIII: Európsky ombudsman

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel IX: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

Oddiel X: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

— Príjmy

— Výdavky

— Zamestnanci

OBSAH

VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV

A. Úvod a financovanie všeobecného rozpočtu

B. Všeobecný výkaz príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu

— Hlava 1: Vlastné zdroje

— Hlava 3: Prebytky, zostatky a úpravy

— Hlava 4: Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a iných orgánoch Únie

— Hlava 5: Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcií

— Hlava 6: Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie/Spoločenstva

— Hlava 7: Úroky z omeškania a pokuty

— Hlava 8: Operácie prijímania a poskytovania úverov

— Hlava 9: Rôzne príjmy

C. Zamestnanci podľa plánu stavu zamestnancov

D. Budovy

VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA SEKCIE

Oddiel I: Európsky parlament

— Príjmy

— Hlava 4: Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

— Hlava 5: Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

— Hlava 6: Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii

— Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

— Hlava 3: Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

— Hlava 4: Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

Oddiel II: Európska rada a Rada

— Príjmy

— Hlava 4: Rôzne dane, odvody a poplatky Spoločenstva

— Hlava 5: Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

— Hlava 6: Príspevky a úhrady v rámci dohôd a programov EÚ/Spoločenstva

— Hlava 7: Úroky z omeškania

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii

— Hlava 2: Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

— Hlava 3: Výdavky spojené s výkonom osobitných úloh inštitúcie

— Hlava 4: Výdavky súvisiace so skupinou pre reflexiu

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

Oddiel IV: Súdny dvor Európskej únie

— Príjmy

— Hlava 4: Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné orgány Únie

— Hlava 5: Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Osoby pracujúce pre inštitúciu

— Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

— Hlava 3: Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

Oddiel V: Dvor audítorov

— Príjmy

— Hlava 4: Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

— Hlava 5: Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii

— Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

Oddiel VI: Európsky hospodársky a sociálny výbor

— Príjmy

— Hlava 4: Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a ostatných orgánoch Únie

— Hlava 5: Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Osoby pracujúce pre inštitúciu

— Hlava 2: Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

Oddiel VII: Výbor regiónov

— Príjmy

— Hlava 4: Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a ostatné orgány Únie

— Hlava 5: Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii

— Hlava 2: Budovy, nábytok, zariadenie a iné prevádzkové výdavky

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

Oddiel VIII: Európsky ombudsman

— Príjmy

— Hlava 4: Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a ostatných orgánoch Únie

— Hlava 6: Príspevky a úhrady v rámci dohôd a programov Únie

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

— Hlava 2: Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

— Hlava 3: Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

Oddiel IX: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

— Príjmy

— Hlava 4: Rôzne dane, odvody a poplatky v prospech Únie

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

— Hlava 2: Budovy, vybavenie a výdavky spojené s prevádzkou inštitúcie

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

Oddiel X: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

— Príjmy

— Hlava 4: Rôzne dane, odvody a poplatky Únie

— Hlava 5: Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

— Hlava 6: Príspevky a úhrady v rámci dohôd a programov Únie/Spoločenstva

— Hlava 7: Úroky z omeškania

— Hlava 9: Rôzne príjmy

— Výdavky

— Hlava 1: Zamestnanci v ústrediach

— Hlava 2: Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky v ústrediach

— Hlava 3: Delegácie

— Hlava 10: Ostatné výdavky

— Zamestnanci

A. ÚVOD A FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

ÚVOD

Všeobecný rozpočet Európskej únie je nástrojom, ktorým sa ustanovuje a schvaľuje celková výška príjmov a výdavkov, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre Európsku úniu a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu na každý rok.

Rozpočet sa zostavuje a plní v súlade so zásadami jednotnosti, správnosti rozpočtu, ročnej platnosti, vyrovnanosti, zúčtovacej jednotky, všeobecnosti, špecifikácie, riadneho finančného hospodárenia a transparentnosti.

Zásada jednotnostizásada správnosti rozpočtu znamená, že všetky príjmy a výdavky Únie musia byť zahrnuté do jednotného dokumentu, ak je nimi rozpočet zaťažený.

Zásada ročnej platnosti znamená, že rozpočet sa prijíma naraz na jeden rozpočtový rok a že tak viazané, ako aj výdavkové rozpočtové prostriedky na bežný rozpočtový rok sa musia v zásade vyčerpať v priebehu roka.

Zásada vyrovnanosti znamená, že predpovede príjmov na rozpočtový rok musia zodpovedať výdavkovým rozpočtovým prostriedkom na daný rok: pôžička na pokrytie akéhokoľvek rozpočtového schodku, ktorý môže vzniknúť, nie je zlučiteľná so systémom vlastných zdrojov a nebude schválená.

V súlade so zásadou zúčtovacej jednotky sa rozpočet zostavuje a plní v eurách a účty sa vykazujú v eurách.

Zásada všeobecnosti znamená, že celkové príjmy majú pokryť celkové výdavkové rozpočtové prostriedky s výnimkou obmedzeného množstva príjmových položiek priradených konkrétnym výdavkovým položkám. Príjmy a výdavky sú zahrnuté v rozpočte vcelku bez akýchkoľvek vzájomných úprav.

Zásada špecifikácie znamená, že všetky rozpočtové prostriedky musia mať stanovený účel a musia byť priradené k špecifickému cieľu na účel ochrany pred ich zámenou.

Zásada riadneho finančného hospodárenia je vymedzená odkazom na zásady hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti.

Rozpočet sa zostavuje v súlade so zásadou transparentnosti, čo zahŕňa zabezpečenie spoľahlivých informácií o jeho plnení a účtoch.

Rozpočet uvádza rozpočtové prostriedky a zdroje podľa účelu (zostavovanie rozpočtu na základe činností) s cieľom zvýšiť transparentnosť rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k cieľom riadneho finančného hospodárenia, a najmä efektívnosť a účinnosť.

Výdavky schválené týmto rozpočtom predstavujú celkovo 141 909 398 849 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 126 527 133 762 EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s rozpočtom na rok 2010 predstavuje nárast o 0,25 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a o 2,90 % v prípade výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Rozpočtové príjmy dosahujú celkovo 126 527 133 762 EUR. Jednotná sadzba uplatňovaná na zdroje založené na DPH je 0,30 % (okrem Rakúska, Nemecka, Holandska a Švédska, pre ktoré sa sadzba stanovila na 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % a 0,10 %), zatiaľ čo jednotná sadzba uplatňovaná na zdroje založené na HND je 0,7538 %. Tradičné vlastné zdroje (clá a odvody z produkcie cukru) tvoria 13,26 % financovania rozpočtu na rok 2011. Zdroje založené na DPH tvoria 10,90 % a zdroje založené na HND tvoria 74,72 %. Iné príjmy na tento rozpočtový rok sa odhadujú na 1 421 368 232 EUR.

Vlastné zdroje potrebné na financovanie rozpočtu na rok 2011 predstavujú 1,00 % celkového HND a neprekračujú teda strop 1,23 % HND vypočítaný metódou stanovenou v článku 3 ods. 1 rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).

Tabuľky uvedené ďalej prezentujú krok za krokom metódu výpočtu financovania rozpočtu na rok 2011.

FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU

Rozpočtové prostriedky kryté počas rozpočtového roka 2011 v súlade s článkom 1 rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev

VÝDAVKY

Opis

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2010 (1)

Zmena (%)

1. Udržateľný rast

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. EÚ ako globálny aktér

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Administratíva

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Celkové výdavky  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


PRÍJMY

Opis

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2010 (3)

Zmena (%)

Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roka (kapitola 3 0, článok 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2)

p.m.

p.m.

Zostatok vlastných zdrojov založených na DPH a vlastných zdrojov založených na HNP/HND za predchádzajúce roky (kapitoly 3 1 a 3 2)

p.m.

p.m.

Celkové príjmy pre hlavy 3 až 9

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Čistá suma ciel a odvodov z produkcie cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky 1 a 2, kapitola 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Zvyšok financovaný z dodatočného zdroja (vlastné zdroje založené na HND, tabuľka 3, kapitola 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Rozpočtové prostriedky kryté z vlastných zdrojov uvedených v článku 2 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Celkové príjmy  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TABUĽKA 1

Výpočet obmedzenia harmonizovaných základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Členský štát

1 % neobmedzeného základu DPH

1 % hrubého národného dôchodku

Sadzba obmedzenia (v %)

1 % hrubého národného dôchodku vynásobené sadzbou obmedzenia

1 % obmedzeného základu DPH (6)

Členské štáty, ktorých základ DPH je obmedzený

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgicko

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bulharsko

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Česká republika

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Dánsko

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Nemecko

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Estónsko

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Írsko

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Írsko

Grécko

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Španielsko

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Francúzsko

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Taliansko

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Cyprus

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Cyprus

Lotyšsko

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Litva

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Litva

Luxembursko

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luxembursko

Maďarsko

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Holandsko

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Rakúsko

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Poľsko

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Poľsko

Portugalsko

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugalsko

Rumunsko

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Slovinsko

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovinsko

Slovensko

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Fínsko

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Švédsko

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Spojené kráľovstvo

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Súčet

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


TABUĽKA 2

Rozdelenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský štát

1 % obmedzeného základu DPH

Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH (7) (v %)

Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulharsko

166 799 000

0,300

50 039 700

Česká republika

661 192 000

0,300

198 357 600

Dánsko

960 047 000

0,300

288 014 100

Nemecko

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Estónsko

67 256 000

0,300

20 176 800

Írsko

664 784 000

0,300

199 435 200

Grécko

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Španielsko

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Francúzsko

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Taliansko

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Cyprus

86 943 000

0,300

26 082 900

Lotyšsko

67 515 000

0,300

20 254 500

Litva

136 215 000

0,300

40 864 500

Luxembursko

146 023 000

0,300

43 806 900

Maďarsko

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Holandsko

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Rakúsko

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Poľsko

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugalsko

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumunsko

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovinsko

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovensko

265 882 000

0,300

79 764 600

Fínsko

804 121 000

0,300

241 236 300

Švédsko

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Spojené kráľovstvo

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Súčet

54 680 820 000

 

13 786 799 525


TABUĽKA 3

Stanovenie jednotnej sadzby a rozdelenie zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský štát

1 % hrubého národného dôchodku

Jednotná sadzba „dodatočného základu“‚ vlastné zdroje

„Dodatočný základ“‚ vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgicko

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bulharsko

348 101 000

 

262 406 752

Česká republika

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Dánsko

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Nemecko

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Estónsko

137 606 000

 

103 730 652

Írsko

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Grécko

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Španielsko

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Francúzsko

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Taliansko

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Cyprus

173 886 000

 

131 079 372

Lotyšsko

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Litva

272 430 000

 

205 364 166

Luxembursko

292 046 000

 

220 151 170

Maďarsko

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Holandsko

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Rakúsko

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Poľsko

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugalsko

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Rumunsko

1 280 218 000

 

965 058 554

Slovinsko

356 079 000

 

268 420 757

Slovensko

688 108 000

 

518 712 057

Fínsko

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Švédsko

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Spojené kráľovstvo

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Súčet

125 416 430 000

 

94 541 866 005


TABUĽKA 4

Výpočet hrubého zníženia príspevku Holandska a Švédska založeného na HND a jeho financovanie podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 6)

Členský štát

Hrubé zníženie

Percentuálny podiel základu HND

Kľúč pre HND uplatnený na hrubé zníženie

Financovanie zníženia v prospech Holandska a Švédska

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgicko

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulharsko

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Česká republika

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Dánsko

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Nemecko

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Estónsko

 

0,11

910 589

910 589

Írsko

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Grécko

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Španielsko

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Francúzsko

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Taliansko

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Cyprus

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Lotyšsko

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Litva

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Luxembursko

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Maďarsko

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Holandsko

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Rakúsko

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Poľsko

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugalsko

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumunsko

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovinsko

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovensko

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Fínsko

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Švédsko

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Spojené kráľovstvo

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Súčet

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

Cenový deflátor HDP pre EÚ, v EUR, (hospodárska prognóza – jar 2010):

(a) 2004 EU25 = 107,4023 / (b) 2006 EU25 = 112,1509 / (c) 2006 EU27 = 112,4894 / (d) 2011 EU27 = 118,4172

Paušálna suma pre Holandsko: v cenách roku 2011:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Paušálna suma pre Švédsko: v cenách roku 2011:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABUĽKA 5

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 2010 podľa článku 4 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5)

Opis

Koeficient (9) (%)

Suma

1. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na teoretických neobmedzených základoch DPH

15,3816

 

2. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Celkové pridelené výdavky

 

112 118 871 234

5 Výdavky spojené s rozšírením (10)= (5a + 5b)

 

25 444 654 082

5a. Predvstupové výdavky (PAE)

 

2 981 845 806

5b. Výdavky spojené s článkom 4 ods. 1 písm. g)

 

22 462 808 276

6. Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Výhoda pre Spojené kráľovstvo (11)

 

1 046 923 607

9. Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov (12)

 

26 548 215

11. Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Podľa článku 4 ods. 2 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom dodatočný príspevok Spojeného kráľovstva vyplývajúci zo zníženia pridelených výdavkov v dôsledku výdavkov spojených s rozšírením, ako je uvedené v odseku 1 písm. g) uvedeného článku, nepresahuje 10 500 000 000 EUR v cenách roku 2004. Príslušné sumy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Korekcie pre Spojené kráľovstvo 2007 – 2012

Rozdiel pôvodnej sumy voči limitu 10,5 mld. EUR

(RVZ 2007 voči RVZ 2000) v EUR

Rozdiel

v bežných

cenách

Rozdiel

v stálych

cenách roku 2004

(A) korekcia pre Spojené kráľovstvo 2007

0

0

(B) korekcia pre Spojené kráľovstvo 2008

– 299 990 334

– 278 238 906

(C) korekcia pre Spojené kráľovstvo 2009

–1 349 647 274

–1 270 060 542

(D) korekcia pre Spojené kráľovstvo 2010

–2 280 386 723

–2 106 891 926

(E)) korekcia pre Spojené kráľovstvo 2011

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(F) korekcia pre Spojené kráľovstvo 2012

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

(G) Súčet rozdielov = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


TABUĽKA 6

Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo vo výške –3 079 226 649 EUR (kapitola 1 5)

Členský štát

Percentuálny podiel základu HND

Podiely bez Spojeného kráľovstva

Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva

Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2

Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3

Rozsah financovania

Rozsah financovania použitý na korekciu

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgicko

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bulharsko

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Česká republika

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Dánsko

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Nemecko

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Estónsko

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Írsko

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Grécko

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Španielsko

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Francúzsko

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Taliansko

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Cyprus

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Lotyšsko

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Litva

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Luxembursko

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Maďarsko

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Holandsko

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Rakúsko

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Poľsko

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugalsko

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Rumunsko

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Slovinsko

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovensko

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Fínsko

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Švédsko

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Spojené kráľovstvo

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Súčet

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Výpočty sa uskutočnili s presnosťou na 15 desatinných miest.

TABUĽKA 7

Súhrnný prehľad financovania (13) všeobecného rozpočtu podľa typu vlastných zdrojov a podľa členského štátu

Členský štát

Tradičné vlastné zdroje (TVZ)

Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav

Celkové vlastné zdroje (14)

Čisté odvody z produkcie cukru (75 %)

Čisté clá (75 %)

Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (75 %)

Náklady na výber (25 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.)

Vlastné zdroje založené na DPH

Vlastné zdroje založené na HND

Zníženie v prospech Holandska a Švédska

Korekcia pre Spojené kráľovstvo

Celkové „národné príspevky“

Podiel na celkových „národných príspevkoch“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgicko

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bulharsko

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Česká republika

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Dánsko

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Nemecko

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Estónsko

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Írsko

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Grécko

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Španielsko

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Francúzsko

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Taliansko

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Cyprus

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Lotyšsko

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Litva

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Luxembursko

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Maďarsko

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Holandsko

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Rakúsko

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Poľsko

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugalsko

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Rumunsko

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Slovinsko

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovensko

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Fínsko

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Švédsko

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Spojené kráľovstvo

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Súčet

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK ROZPOČTU

Hlava

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

1

VLASTNÉ ZDROJE

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIÍ

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE/SPOLOČENSTVA

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

ÚROKY Z OMEŠKANIA A POKUTY

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

OPERÁCIE PRIJÍMANIA A POSKYTOVANIA ÚVEROV

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

RÔZNE PRÍJMY

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

CELKOVÝ SÚČET

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

HLAVA 1

VLASTNÉ ZDROJE

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Produkčné odvody za hospodársky rok 2005/2006 a predchádzajúce roky

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Odvody v súvislosti s uskladnením cukru

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Odvody uvalené na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C a na náhrady cukru C a izoglukózy C

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Produkčný poplatok

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Jednorazové odvody z dodatočnej kvóty na cukor a doplnkovej kvóty na izoglukózu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Nadbytočné množstvo

p.m.

p.m.

944 778,39

 

KAPITOLA 1 1 – SÚČET

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

KAPITOLA 1 2 – SÚČET

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

KAPITOLA 1 3 – SÚČET

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

KAPITOLA 1 4 – SÚČET

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Korekcia rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

0

0

– 315 228 368,69

 

KAPITOLA 1 5 – SÚČET

0

0

– 315 228 368,69

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Hrubé zníženie ročných príspevkov Holandska a Švédska založených na HND podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

0

0

4 142 307,78

 

KAPITOLA 1 6 – SÚČET

0

0

4 142 307,78

 

Hlava 1 – Súčet

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

KAPITOLA 1 1 —

ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM]

KAPITOLA 1 2 —

CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 3 —

VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 4 —

VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 1 5 —

KOREKCIA ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY

KAPITOLA 1 6 —

HRUBÉ ZNÍŽENIE ROČNÝCH PRÍSPEVKOV HOLANDSKA A ŠVÉDSKA ZALOŽENÝCH NA HND

KAPITOLA 1 1 —   ODVODY A OSTATNÉ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU S CUKROM [ČLÁNOK 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM]

1 1 0   Produkčné odvody za hospodársky rok 2005/2006 a predchádzajúce roky

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Poznámky

V rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru sa stanovilo, že výrobcovia cukru, izoglukózy a inulínového sirupu musia platiť základné produkčné odvody a produkčné odvody B. Tieto odvody boli určené na pokrytie výdavkov na podporu trhu. Sumy, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do tohto článku, vyplývajú z revízie odvodov stanovených v minulosti. Odvody na hospodárske roky 2007/2008 a nasledujúce roky sú uvedené v článku 1 1 7 tejto kapitoly ako „produkčný poplatok“.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Nemecko

p.m.

p.m.

0,—

Estónsko

0,—

Írsko

p.m.

p.m.

0,—

Grécko

p.m.

p.m.

0,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

0,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0,—

Cyprus

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luxembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Holandsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Fínsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 0 – Súčet

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Odvody v súvislosti s uskladnením cukru

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmu, ktorý plynie z nových členských štátov v prípade, že sa neodstránia zásoby cukru považované za nadbytočné v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 8).

Je tiež určený na zaúčtovanie príjmu z nevyrovnaných poplatkov za skladovanie cukru, keďže nariadením Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1) sa zrušili poplatky za skladovanie.

Tento článok zahŕňa aj zostávajúce sumy splatné podľa článku 5 nariadenia Komisie (EHS) č. 65/82 z 13. januára 1982, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na presúvanie cukru do nasledujúceho hospodárskeho roku (Ú. v. ES L 9, 14.1.1982, s. 14), keď nie je splnená povinnosť skladovať prenesený cukor, a sumy splatné podľa nariadenia Rady (EHS) č. 1789/81 z 30. júna 1981, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre systém minimálnych zásob v sektore cukru (Ú. v. ES L 177, 1.7.1981, s. 39), keď sa nedodržiavajú všeobecné pravidlá, ktoré sa týkajú systému minimálnych zásob v sektore cukru.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Nemecko

p.m.

p.m.

0,—

Estónsko

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Írsko

p.m.

p.m.

0,—

Grécko

p.m.

p.m.

0,—

Španielsko

p.m.

p.m.

303 588,38

Francúzsko

p.m.

p.m.

0,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0,—

Cyprus

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Lotyšsko

p.m.

p.m.

813 292,38

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luxembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Holandsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

789 334,88

Fínsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 1 – Súčet

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Odvody uvalené na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C a na náhrady cukru C a izoglukózy C

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

397 365,75

Poznámky

Sumy zodpovedajúce odvodom uvaleným na výrobu nevyvezeného cukru C, izoglukózy C a inulínového sirupu C. Zahŕňajú tiež odvody uvalené na náhrady cukru C a izoglukózy C.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2670/81 zo 14. septembra 1981 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá na výrobu cukru, ktorá presahuje kvótu (Ú. v. ES L 262, 16.9.1981, s. 14).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Nemecko

p.m.

p.m.

397 365,75

Estónsko

0,—

Írsko

p.m.

p.m.

0,—

Grécko

p.m.

p.m.

0,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

0,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0,—

Cyprus

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luxembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Holandsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Fínsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 3 – Súčet

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Produkčný poplatok

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Poznámky

Produkčný poplatok sa vyberá v rámci súčasnej spoločnej organizácie trhov v sektore cukru od podnikov vyrábajúcich cukor, izoglukózu alebo inulínový sirup.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1), a najmä jeho článok 16.

Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1), a najmä jeho článok 51.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulharsko

400 000

400 000

401 391,—

Česká republika

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Dánsko

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Nemecko

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estónsko

0,—

Írsko

p.m.

p.m.

0,—

Grécko

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Španielsko

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Francúzsko

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Taliansko

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Cyprus

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

800 000

800 000

812 268,—

Luxembursko

0,—

Maďarsko

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Holandsko

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Rakúsko

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Poľsko

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugalsko

200 000

200 000

56 250,—

Rumunsko

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Fínsko

800 000

800 000

728 991,—

Švédsko

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Spojené kráľovstvo

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Článok 1 1 7 – Súčet

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Jednorazové odvody z dodatočnej kvóty na cukor a doplnkovej kvóty na izoglukózu

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Jednorazové odvody sa ukladajú na dodatočnú kvótu na cukor alebo doplnkovú kvótu na izoglukózu, ktoré boli pridelené podnikom v súlade s článkom 58 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1), a najmä jeho článok 8 a článok 9 ods. 2 a 3.

Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Nemecko

p.m.

p.m.

0,—

Estónsko

0,—

Írsko

p.m.

p.m.

0,—

Grécko

p.m.

p.m.

0,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

0,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0,—

Cyprus

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luxembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Holandsko

p.m.

p.m.

0,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0,—

Poľsko

p.m.

p.m.

0,—

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Fínsko

p.m.

p.m.

0,—

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 8 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Nadbytočné množstvo

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

944 778,39

Poznámky

Za nadbytočné množstvo sa ukladajú poplatky, ktoré vyberajú členské štáty od podnikov na svojom území, v súlade s článkom 64 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1), a najmä jeho článok 15.

Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

p.m.

0,—

Bulharsko

p.m.

p.m.

0,—

Česká republika

p.m.

p.m.

0,—

Dánsko

p.m.

p.m.

0,—

Nemecko

p.m.

p.m.

914 135,91

Estónsko

0,—

Írsko

p.m.

p.m.

0,—

Grécko

p.m.

p.m.

0,—

Španielsko

p.m.

p.m.

0,—

Francúzsko

p.m.

p.m.

0,—

Taliansko

p.m.

p.m.

0,—

Cyprus

0,—

Lotyšsko

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luxembursko

0,—

Maďarsko

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Holandsko

p.m.

p.m.

24 549,—

Rakúsko

p.m.

p.m.

0,—

Poľsko

p.m.

p.m.

661,60

Portugalsko

p.m.

p.m.

0,—

Rumunsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovinsko

p.m.

p.m.

0,—

Slovensko

p.m.

p.m.

0,—

Fínsko

p.m.

p.m.

5 431,88

Švédsko

p.m.

p.m.

0,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

0,—

Článok 1 1 9 – Súčet

p.m.

p.m.

944 778,39

KAPITOLA 1 2 —   CLÁ A OSTATNÉ POPLATKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0   Clá a ostatné poplatky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Poznámky

Pripísanie ciel ako vlastných zdrojov na financovanie spoločných výdavkov je logický dôsledok voľného pohybu tovaru v rámci Únie. Tento článok môže zahŕňať odvody, prémie, dodatočné alebo vyrovnávacie sumy, dodatočné sumy alebo iné poplatky, clá stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku a ďalšie už zavedené clá alebo clá, ktoré zavedú inštitúcie Európskej únie v rámci obchodu s tretími krajinami, a clá na výrobky, na ktoré sa vzťahovala Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorej platnosť už skončila.

Údaje sú očistené od nákladov na výber.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. a).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulharsko

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Česká republika

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Dánsko

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Nemecko

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Estónsko

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Írsko

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Grécko

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Španielsko

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Francúzsko

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Taliansko

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Cyprus

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Lotyšsko

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Litva

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luxembursko

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Maďarsko

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Holandsko

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Rakúsko

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Poľsko

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugalsko

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumunsko

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovinsko

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovensko

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Fínsko

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Švédsko

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Spojené kráľovstvo

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Článok 1 2 0 – Súčet

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITOLA 1 3 —   VLASTNÉ ZDROJE POCHÁDZAJÚCE Z DANE Z PRIDANEJ HODNOTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. B) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

1 3 0   Vlastné zdroje pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty podľa článku 2 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Poznámky

Jednotná sadzba platná pre všetky členské štáty, ktorá sa uplatňuje na harmonizované vymeriavacie základy DPH určené podľa pravidiel Únie, predstavuje 0,30 %. Vymeriavací základ, ktorý sa na tento účel berie do úvahy, nemôže presiahnuť 50 % HND jednotlivých členských štátov. Počas obdobia rokov 2007 – 2013 sa sadzba uplatňovaná na vlastné zdroje založené na DPH stanovuje pre Rakúsko na 0,225 %, pre Nemecko na 0,15 % a pre Holandsko a Švédsko na 0,10 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. b) a článok 2 ods. 4.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulharsko

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Česká republika

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Dánsko

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Nemecko

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Estónsko

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Írsko

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Grécko

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Španielsko

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Francúzsko

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Taliansko

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Cyprus

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Lotyšsko

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Litva

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luxembursko

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Maďarsko

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Holandsko

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Rakúsko

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Poľsko

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugalsko

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumunsko

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovinsko

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovensko

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Fínsko

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Švédsko

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Spojené kráľovstvo

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Článok 1 3 0 – Súčet

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÉ ZDROJE ZALOŽENÉ NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. C) ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0   Vlastné zdroje založené na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Poznámky

Zdroj založený na HND je „dodatočným“ zdrojom, ktorý poskytuje príjem potrebný na pokrytie výdavkov prekračujúcich sumu získanú z tradičných vlastných zdrojov, platieb založených na DPH a na iných príjmov v danom rozpočtovom roku. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanie všeobecného rozpočtu Európskej únie ex ante.

Uplatňovaná sadzba HND sa určuje dodatočným príjmom potrebným na financovanie plánovaných výdavkov, ktoré nie sú pokryté ostatnými zdrojmi (platbami založenými na DPH, tradičnými vlastnými zdrojmi alebo inými príjmami). Uplatňovaná sadzba sa teda použije na HND každého členského štátu.

Sadzba, ktorá sa uplatní na hrubý národný dôchodok členských štátov v tomto rozpočtovom roku, je 0,7538 %.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 1 písm. c).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bulharsko

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Česká republika

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Dánsko

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Nemecko

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Estónsko

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Írsko

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Grécko

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Španielsko

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Francúzsko

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Taliansko

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Cyprus

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Lotyšsko

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Litva

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luxembursko

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Maďarsko

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Holandsko

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Rakúsko

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Poľsko

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugalsko

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumunsko

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovinsko

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovensko

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Fínsko

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Švédsko

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Spojené kráľovstvo

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Článok 1 4 0 – súčet

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITOLA 1 5 —   KOREKCIA ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY

1 5 0   Korekcia rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva v súlade s článkami 4 a 5 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

0

0

– 315 228 368,69

Poznámky

Korekčný mechanizmus rozpočtovej nerovnováhy v prospech Spojeného kráľovstva (korekcia pre Spojené kráľovstvo) bol zavedený Európskou radou vo Fontainebleau v júni 1984 a nadväzujúcim rozhodnutím týkajúcim sa vlastných zdrojov z roku 1985. Cieľom mechanizmu je znížiť rozpočtovú nerovnováhu Spojeného kráľovstva prostredníctvom zníženia jeho platieb v prospech Únie.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho články 4 a 5.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulharsko

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Česká republika

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Dánsko

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Nemecko

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Estónsko

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Írsko

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Grécko

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Španielsko

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Francúzsko

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Taliansko

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Cyprus

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Lotyšsko

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Litva

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luxembursko

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Maďarsko

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Holandsko

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Rakúsko

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Poľsko

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugalsko

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumunsko

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovinsko

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovensko

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Fínsko

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Švédsko

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Spojené kráľovstvo

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Článok 1 5 0 – Súčet

0

0

– 315 228 368,69

KAPITOLA 1 6 —   HRUBÉ ZNÍŽENIE ROČNÝCH PRÍSPEVKOV HOLANDSKA A ŠVÉDSKA ZALOŽENÝCH NA HND

1 6 0   Hrubé zníženie ročných príspevkov Holandska a Švédska založených na HND podľa článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

0

0

4 142 307,78

Poznámky

Hrubé zníženie ročného príspevku Holandska založeného na HND o 605 000 000 EUR a hrubé zníženie ročného príspevku Švédska založeného na HND o 150 000 000 EUR, obe vyjadrené v cenách roku 2004, sa uplatňuje len v období rokov 2007 – 2013. Tieto sumy sa upravia podľa bežných cien.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1), a najmä jeho článok 10 ods. 9.

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 2 ods. 5.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bulharsko

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Česká republika

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Dánsko

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Nemecko

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Estónsko

910 589

885 244

987 074,04

Írsko

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Grécko

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Španielsko

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Francúzsko

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Taliansko

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Cyprus

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Lotyšsko

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Litva

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luxembursko

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Maďarsko

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Holandsko

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Rakúsko

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Poľsko

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugalsko

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumunsko

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovinsko

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovensko

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Fínsko

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Švédsko

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Spojené kráľovstvo

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Článok 1 6 0 – Súčet

0

0

4 142 307,78

HLAVA 3

PREBYTKY, ZOSTATKY A ÚPRAVY

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia

p.m.

p.m.

0,—

 

KAPITOLA 3 0 – SÚČET

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Uplatnenie článku 10 ods. 4, 5 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

3 1 0 3

Uplatnenie článku 10 ods. 4, 5 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Článok 3 1 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

KAPITOLA 3 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Uplatnenie článku 10 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a na ďalšie rozpočtové roky

3 2 0 3

Uplatnenie článku 10 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Článok 3 2 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

KAPITOLA 3 2 – SÚČET

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úprava v dôsledku vplyvu neúčasti niektorých členských štátov na niektorých politikách v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

KAPITOLA 3 4 – SÚČET

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 5 0 4

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Článok 3 5 0 – Medzisúčet

p.m.

0

–5 894 916,19

 

KAPITOLA 3 5 – SÚČET

p.m.

0

–5 894 916,19

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 6 0 4

Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

p.m.

0

0,—

 

Článok 3 6 0 – Medzisúčet

p.m.

0

0,—

 

KAPITOLA 3 6 – SÚČET

p.m.

0

0,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Úpravy na roky 2007 a 2008 týkajúce sa uplatňovania rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

–88 684 851,97

 

KAPITOLA 3 7 – SÚČET

–88 684 851,97

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

KAPITOLA 3 0 —

DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 3 1 —

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10 ODS. 4, 5 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

KAPITOLA 3 2 —

ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10 ODS. 6, 7 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

KAPITOLA 3 4 —

ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA NEÚČASTI NIEKTORÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA NIEKTORÝCH POLITIKÁCH V OBLASTI PRIESTORU SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

KAPITOLA 3 5 —

VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

KAPITOLA 3 6 —

VÝSLEDOK PRIEBEŽNEJ AKTUALIZÁCIE VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

KAPITOLA 3 7 —

ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

KAPITOLA 3 0 —   DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0 0   Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Poznámky

Článok 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách stanovuje, že zostatok z každého rozpočtového roku, či prebytok, alebo schodok, sa zahrnie do nasledujúceho rozpočtového roku ako príjem v prípade prebytku alebo ako výdavkové rozpočtové prostriedky v prípade schodku.

Príslušné odhady takýchto príjmov alebo výdavkov sa zahrnú do rozpočtu počas rozpočtového postupu a podľa potreby do pozmeňujúceho návrhu predloženého podľa článku 34 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vypracúvajú sa v súlade so zásadami uvedenými v článku 15 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Akákoľvek nezrovnalosť týkajúca sa odhadov sa po termíne účtovnej závierky za každý rozpočtový rok zapíše do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom opravného rozpočtu, ktorý Komisia musí predložiť do 15 dní po predložení predbežnej účtovnej závierky.

Schodok sa zahrnie do článku 27 02 01 výkazu výdavkov oddielu III – Komisia.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 15.

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 7.

3 0 2   Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok je určený na zahrnutie akéhokoľvek prebytku v Garančnom fonde pre vonkajšie opatrenia, ktorý vznikol po prekročení cieľovej sumy v súlade s článkom 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 480/2009.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 10).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 4 ods. 3.

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).

KAPITOLA 3 1 —   ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA DPH Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROZPOČTOVÝCH ROKOV, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 10 ODS. 4, 5 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

3 1 0   Uplatnenie článku 10 ods. 4, 5 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

3 1 0 3   Uplatnenie článku 10 ods. 4, 5 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a nasledujúce rozpočtové roky

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Poznámky

Podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 zašlú členské štáty Komisii do 31. júla výkaz o celkovej výške základu zdrojov z DPH za predchádzajúci kalendárny rok.

Každému členskému štátu sa odpíše suma vypočítaná na základe uvedeného výkazu podľa pravidiel Európskej únie a pripíše sa mu dvanásť skutočne vykonaných platieb počas predchádzajúceho rozpočtového roku. Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet Komisie uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 v prvý pracovný deň mesiaca decembra toho istého roku.

Všetky korekcie vo vyššie uvedených výkazoch vyplývajúce z kontrol Komisie v súlade s článkom 9 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89 a/alebo všetky zmeny HND z predchádzajúcich rozpočtových rokov, ktoré majú vplyv na obmedzenie základu DPH, povedú k úprave zostatkov DPH.

Právny základ

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1), a najmä jeho článok 10 ods. 4, 5 a 8.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bulharsko

p.m.

p.m.

411 027,82

Česká republika

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Dánsko

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Nemecko

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Estónsko

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Írsko

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Grécko

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Španielsko

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Francúzsko

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Taliansko

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Cyprus

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Lotyšsko

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Litva

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luxembursko

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Maďarsko

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Holandsko

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Rakúsko

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Poľsko

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugalsko

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Rumunsko

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovinsko

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovensko

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Fínsko

p.m.

p.m.

440 108,29

Švédsko

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Položka 3 1 0 3 – Súčet

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITOLA 3 2 —   ZOSTATKY A ÚPRAVY ZOSTATKOV ZO ZDROJOV ZALOŽENÝCH NA HRUBOM NÁRODNOM DÔCHODKU/PRODUKTE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROZPOČTOVÉ ROKY, VYPLÝVAJÚCE Z UPLATNENIA ČLÁNKU 10 ODS. 6, 7 A 8 NARIADENIA (ES, EURATOM) Č. 1150/2000

3 2 0   Uplatnenie článku 10 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a na ďalšie rozpočtové roky

3 2 0 3   Uplatnenie článku 10 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 na rok 1995 a na nasledujúce rozpočtové roky

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Poznámky

Na základe údajov o agregovanom hrubom národnom dôchodku a jeho zložkách z predchádzajúceho roku, ktoré poskytli členské štáty podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003, sa každému členskému štátu odpíše suma vypočítaná podľa pravidiel Európskej únie a pripočíta sa mu dvanásť platieb vykonaných počas uvedeného predchádzajúceho rozpočtového roku.

Komisia vypočíta zostatok a včas ho oznámi členským štátom, aby ho mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 v prvý pracovný deň mesiaca decembra toho istého roku.

Všetky zmeny hrubého národného produktu/hrubého národného dôchodku z predchádzajúcich rozpočtových rokov podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003, na ktoré sa vzťahujú články 4 a 5 uvedeného nariadenia, vedú u každého dotknutého členského štátu k úprave zostatku stanoveného podľa článku 10 ods. 7 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1), a najmä jeho článok 10 ods. 6, 7 a 8.

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulharsko

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Česká republika

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Dánsko

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Nemecko

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Estónsko

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Írsko

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Grécko

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Španielsko

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Francúzsko

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Taliansko

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Cyprus

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Lotyšsko

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Litva

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luxembursko

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Maďarsko

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Holandsko

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Rakúsko

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Poľsko

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugalsko

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Rumunsko

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovinsko

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovensko

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Fínsko

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Švédsko

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Položka 3 2 0 3 – Súčet

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITOLA 3 4 —   ÚPRAVA TÝKAJÚCA SA NEÚČASTI NIEKTORÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA NIEKTORÝCH POLITIKÁCH V OBLASTI PRIESTORU SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

3 4 0   Úprava v dôsledku vplyvu neúčasti niektorých členských štátov na niektorých politikách v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Poznámky

Článok 3 Protokolu o postavení Dánska a článok 5 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojených k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, priznávajú týmto členským štátom úplné oslobodenie od znášania finančných následkov niektorých osobitných politík týkajúcich sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti s výnimkou súvisiacich administratívnych nákladov. Preto môžu získať úpravu vlastných zdrojov zaplatených za každý rok, v ktorom sa na týchto politikách nezúčastňovali.

Príspevok každého členského štátu na mechanizmus úpravy sa vypočíta tak, že sa na rozpočtové výdavky tejto operácie alebo tejto politiky použije rozsah agregovaného hrubého národného dôchodku a jeho zložiek z predchádzajúceho roku, ktoré poskytli členské štáty podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

Komisia vypočíta zostatok jednotlivých členských štátov a včas im ho oznámi, aby ho mohli vložiť na účet uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 v prvý pracovný deň mesiaca decembra podľa článku 10a uvedeného nariadenia.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1), a najmä jeho článok 10a.

Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä jeho článok 3, a Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä jeho článok 5.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bulharsko

p.m.

p.m.

106 840,71

Česká republika

p.m.

p.m.

425 107,23

Dánsko

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Nemecko

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Estónsko

p.m.

p.m.

48 527,82

Írsko

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Grécko

p.m.

p.m.

749 192,01

Španielsko

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Francúzsko

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Taliansko

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Cyprus

p.m.

p.m.

52 265,07

Lotyšsko

p.m.

p.m.

72 316,90

Litva

p.m.

p.m.

101 252,43

Luxembursko

p.m.

p.m.

96 426,56

Maďarsko

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Holandsko

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Rakúsko

p.m.

p.m.

901 516,03

Poľsko

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugalsko

p.m.

p.m.

516 028,30

Rumunsko

p.m.

p.m.

359 225,17

Slovinsko

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovensko

p.m.

p.m.

210 732,09

Fínsko

p.m.

p.m.

599 685,24

Švédsko

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Spojené kráľovstvo

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Článok 3 4 0 – Súčet

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITOLA 3 5 —   VÝSLEDOK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

3 5 0   Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 5 0 4   Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

0

–5 894 916,19

Poznámky

Výsledok konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo.

Údaje za rok 2009 zodpovedajú výsledku konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo s ohľadom na korekciu za rok 2005.

Údaje za rok 2010 zodpovedajú výsledku konečného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo s ohľadom na korekciu za rok 2006.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42), a najmä jeho články 4 a 5.

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho články 4 a 5.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bulharsko

p.m.

489 243

0,—

Česká republika

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Dánsko

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Nemecko

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Estónsko

p.m.

–69 352

627 249,96

Írsko

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Grécko

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Španielsko

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Francúzsko

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Taliansko

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Cyprus

p.m.

107 925

–55 882,63

Lotyšsko

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Litva

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Luxembursko

p.m.

– 281 514

628 919,04

Maďarsko

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Holandsko

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Rakúsko

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Poľsko

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugalsko

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Rumunsko

p.m.

6 495 846

0,—

Slovinsko

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovensko

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Fínsko

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Švédsko

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Spojené kráľovstvo

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Položka 3 5 0 4 – Súčet

p.m.

0

–5 894 916,19

KAPITOLA 3 6 —   VÝSLEDOK PRIEBEŽNEJ AKTUALIZÁCIE VÝPOČTU FINANCOVANIA KOREKCIE ROZPOČTOVEJ NEROVNOVÁHY PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

3 6 0   Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

3 6 0 4   Výsledok priebežnej aktualizácie výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

0

0,—

Poznámky

Tento rozpočtový riadok je určený na zapísanie rozdielu medzi predbežne rozpočtovanou a poslednou priebežnou aktualizáciou korekcie pre Spojené kráľovstvo pred vykonaním konečných výpočtov.

Údaje za rok 2010 zodpovedajú výsledku priebežného výpočtu financovania korekcie rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo s ohľadom na korekciu za rok 2008.

Právny základ

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho články 4 a 5.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

p.m.

–3 504 541

0,—

Bulharsko

p.m.

–1 523 420

0,—

Česká republika

p.m.

496 143

0,—

Dánsko

p.m.

–8 155 544

0,—

Nemecko

p.m.

– 213 638

0,—

Estónsko

p.m.

– 602 251

0,—

Írsko

p.m.

–7 602 523

0,—

Grécko

p.m.

–7 281 407

0,—

Španielsko

p.m.

–17 398 703

0,—

Francúzsko

p.m.

–22 865 571

0,—

Taliansko

p.m.

–18 521 220

0,—

Cyprus

p.m.

– 379 606

0,—

Lotyšsko

p.m.

224 016

0,—

Litva

p.m.

–1 577 325

0,—

Luxembursko

p.m.

–2 092 216

0,—

Maďarsko

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Holandsko

p.m.

–5 075 335

0,—

Rakúsko

p.m.

– 501 383

0,—

Poľsko

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugalsko

p.m.

– 312 262

0,—

Rumunsko

p.m.

–10 996 050

0,—

Slovinsko

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovensko

p.m.

–3 676 917

0,—

Fínsko

p.m.

–7 803 260

0,—

Švédsko

p.m.

1 895 807

0,—

Spojené kráľovstvo

p.m.

124 294 781

0,—

Položka 3 6 0 4 – Súčet

p.m.

0

0,—

KAPITOLA 3 7 —   ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA 2007/436/ES, EURATOM

3 7 0   Úpravy na roky 2007 a 2008 týkajúce sa uplatňovania rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

–88 684 851,97

Poznámky

Výsledok výpočtu pre spätné uplatnenie rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom na roky 2007 a 2008.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17), a najmä jeho článok 11.

Členský štát

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet 2010

Plnenie 2009

Belgicko

204 589 861,—

Bulharsko

17 366 133,—

Česká republika

71 898 232,29

Dánsko

143 817 127,80

Nemecko

–1 736 354 527,—

Estónsko

8 734 505,06

Írsko

91 629 026,—

Grécko

126 166 977,—

Španielsko

592 534 409,—

Francúzsko

1 096 152 291,—

Taliansko

949 414 872,—

Cyprus

8 837 040,27

Lotyšsko

11 682 657,39

Litva

16 715 516,02

Luxembursko

16 872 718,—

Maďarsko

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Holandsko

–2 108 712 670,—

Rakúsko

–30 989 269,—

Poľsko

146 112 853,43

Portugalsko

89 132 398,—

Rumunsko

61 014 784,18

Slovinsko

19 006 610,—

Slovensko

36 944 055,65

Fínsko

110 353 342,—

Švédsko

– 609 395 301,23

Spojené kráľovstvo

523 711 348,69

Článok 3 7 0 – Súčet

–88 684 851,97

HLAVA 4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Výnosy zo zdaňovania platov, miezd a príspevkov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok, členov riadiacich orgánov Európskej investičnej banky, Európskej centrálnej banky, Európskeho investičného fondu, ich zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Výnosy z osobitného odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

KAPITOLA 4 0 – SÚČET

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

110 000

105 000

57 339,85

 

KAPITOLA 4 1 – SÚČET

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

KAPITOLA 4 2

4 2 0

Príspevky zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade decentralizovaných agentúr a medzinárodných organizácií

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia

p.m.

p.m.

820 485,—

 

KAPITOLA 4 2 – SÚČET

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Hlava 4 – Súčet

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

KAPITOLA 4 0 —

RÔZNE DANE A ODVODY

KAPITOLA 4 1 —

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

KAPITOLA 4 2 —

OSTATNÉ PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

KAPITOLA 4 0 —   RÔZNE DANE A ODVODY

4 0 0   Výnosy zo zdaňovania platov, miezd a príspevkov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok, členov riadiacich orgánov Európskej investičnej banky, Európskej centrálnej banky, Európskeho investičného fondu, ich zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Poznámky

Tento príjem predstavuje všetky dane odvádzané z miezd, platov a požitkov každého druhu s výnimkou dávok a rodinných prídavkov vyplácaných členom Komisie, úradníkom, ostatným zamestnancom a osobám, ktoré získajú vyrovnávacie platby pri ukončení zamestnania uvedeného v kapitole 01 každej hlavy výkazu výdavkov, a osobám poberajúcim dôchodok.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä jeho článok 12.

Nariadenie Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora, predsedu, členov a tajomníka Súdu prvého stupňa, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. ES 187, 8.8.1967, s. 1).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 z 18. októbra 1977, ktorým sa určujú platové pomery členov Dvora audítorov (Ú. v. ES L 268, 20.10.1977, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie č. 1247/2002/ES z 1. júla 2002 o pravidlách a všeobecných podmienkach, ktorými sa spravuje výkon funkcie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2009/909/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania predsedu Európskej rady (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rozhodnutie Rady 2009/910/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rozhodnutie Rady 2009/912/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania generálneho tajomníka Rady Európskej únie (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 38).

Európsky parlament

 

47 464 953

Rada

 

22 212 000

Komisia

 

408 054 400

— administratíva

(330 928 000)

 

— výskum a technický rozvoj

(14 581 831)

 

— výskum (nepriame akcie)

(16 491 055)

 

— Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(2 761 000)

 

— Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

(579 000)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)

(2 438 000)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)

(859 000)

 

— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

(1 157 000)

 

— Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)

(3 109 000)

 

— Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER)

(256 812)

 

— Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

(418 716)

 

— Spoločný podnik Artemis – Iniciatíva pre vstavané počítačové systémy – (Artemis)

(44 663)

 

— Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie (BEREC)

(66 994)

 

— Spoločný podnik pre čisté nebo

(100 492)

 

— Agentúra Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva (CFCA)

(391 237)

 

— Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(254 739)

 

— Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA)

(990 871)

 

— Európska agentúra pre obnovu

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

(259 194)

 

— Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex)

(970 832)

 

— Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

(212 149)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

(3 251 522)

 

— Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

(805 557)

 

— Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

(578 823)

 

— Európska chemická agentúra (ECHA)

(3 526 495)

 

— Európska environmentálna agentúra (EEA)

(1 272 098)

 

— Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(1 836 615)

 

— Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

(654 087)

 

— Agentúra pre európsky GNSS (Galileo)

(274 705)

 

— Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

(150 738)

 

— Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

(156 320)

 

— Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

(106 075)

 

— Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)

(1 068 623)

 

— Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

(897 451)

 

— Európska agentúra pre lieky (EMEA)

(3 805 436)

 

— Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

(527 789)

 

— Spoločný podnik poradnej rady európskej iniciatívy pre nanoelektroniku (ENIAC)

(33 497)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

(245 646)

 

— Európska policajná akadémia (EPA)

(163 468)

 

— Európsky policajný úrad (Europol)

(1 381 083)

 

— Európska železničná agentúra (ERA)

(666 433)

 

— Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

(879 910)

 

— Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(120 032)

 

— Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(774 812)

 

— Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

(337 534)

 

— Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI)

(551 422)

 

— Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC)

(164 497)

 

— Výkonná agentúra pre výskum (REA)

(1 035 699)

 

— Výkonná agentúra pre transeurópske siete (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Spoločný podnik pre palivové články a vodík (PČV)

(100 492)

 

— Spoločný podnik iniciatívy pre inovačné lieky (IIL)

(161 903)

 

— Spoločný podnik pre vývoj novej generácie európskeho systému manažmentu letovej prevádzky (SESAR)

(217 732)

 

— Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)

(3 374 913)

 

— Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

(1 091 356)

 

Súdny dvor

 

22 159 000

Dvor audítorov

 

10 497 081

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

4 436 469

Výbor regiónov

 

3 008 956

Európsky ombudsman

 

546 866

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

452 000

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

17 672 000

Európska investičná banka

 

38 840 000

Európska centrálna banka

 

14 250 000

Európsky investičný fond

 

2 100 000

 

Spolu

591 693 725

4 0 3   Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

190 856,57

Poznámky

Ustanovenia o dočasnom príspevku sa uplatňovali do 30. júna 2003. Tento rozpočtový riadok sa teda týka všetkých príjmov vyplývajúcich zo zostatkovej sumy dočasného príspevku z miezd členov Komisie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 66a v znení účinnom do 15. decembra 2003.

Nariadenie Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora, predsedu, členov a tajomníka Súdu prvého stupňa, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. ES 187, 8.8.1967, s. 1).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 z 18. októbra 1977, ktorým sa určujú platové pomery členov Dvora audítorov (Ú. v. ES L 268, 20.10.1977, s. 1).

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

— administratíva

(p.m.)

 

— výskum a technický rozvoj

(p.m.)

 

— výskum (nepriame akcie)

(p.m.)

 

— Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

(p.m.)

 

— Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(p.m.)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)

(p.m.)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)

(p.m.)

 

— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

(p.m.)

 

— Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)

(p.m.)

 

— Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre obnovu

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre lieky (EMEA)

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

(p.m.)

 

— Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

(p.m.)

 

— Európska environmentálna agentúra (EEA)

(p.m.)

 

— Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(p.m.)

 

— Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre námornú bezpečnosť (EMSA)

(p.m.)

 

— Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

(p.m.)

 

— Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(p.m.)

 

— Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)

(p.m.)

 

— Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

(p.m.)

 

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

4 0 4   Výnosy z osobitného odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Poznámky

Tento článok je určený na zapísanie výnosov z osobitného odvodu z platov úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere podľa článku 66 služobného poriadku.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 66a.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Nariadenie Rady č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom z 25. júla 1967, ktorým sa určujú platové pomery predsedu a členov Komisie, predsedu, sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora, predsedu, členov a tajomníka Súdu prvého stupňa, ako aj predsedu, členov a tajomníka Súdu pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. ES 187, 8.8.1967, s. 1).

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 z 18. októbra 1977, ktorým sa určujú platové pomery členov Dvora audítorov (Ú. v. ES L 268, 20.10.1977, s. 1).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie č. 1247/2002/ES z 1. júla 2002 o pravidlách a všeobecných podmienkach, ktorými sa spravuje výkon funkcie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2009/909/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania predsedu Európskej rady (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rozhodnutie Rady 2009/910/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rozhodnutie Rady 2009/912/EÚ z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania generálneho tajomníka Rady Európskej únie (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 38).

Európsky parlament

 

8 109 730

Rada

 

2 258 000

Komisia:

 

42 428 398

— administratíva

(30 915 000)

 

— výskum a technický rozvoj

(2 348 125)

 

— výskum (nepriame akcie)

(2 655 569)

 

— Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(521 000)

 

— Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

(110 000)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)

(410 000)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)

(139 000)

 

— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

(215 000)

 

— Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)

(555 000)

 

— Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER)

(38 793)

 

— Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

(63 250)

 

— Spoločný podnik Artemis – Iniciatíva pre vstavané počítačové systémy (Artemis)

(6 747)

 

— Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie (BEREC)

(10 120)

 

— Spoločný podnik pre čisté nebo

(15 180)

 

— Agentúra Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva (CFCA)

(55 242)

 

— Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(30 058)

 

— Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA)

(119 424)

 

— Európska agentúra pre obnovu

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

(32 502)

 

— Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex)

(144 330)

 

— Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

(32 046)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

(508 242)

 

— Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

(101 587)

 

— Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

(83 938)

 

— Európska chemická agentúra (ECHA)

(449 786)

 

— Európska environmentálna agentúra (EEA)

(139 280)

 

— Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(252 386)

 

— Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

(79 079)

 

— Agentúra pre európsky GNSS (Galileo)

(45 875)

 

— Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

(22 770)

 

— Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

(23 613)

 

— Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

(16 023)

 

— Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)

(164 582)

 

— Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

(152 913)

 

— Európska agentúra pre lieky (EMEA)

(386 863)

 

— Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

(87 566)

 

— Spoločný podnik poradnej rady európskej iniciatívy pre nanoelektroniku (ENIAC)

(5 060)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

(37 106)

 

— Európska policajná akadémia (EPA)

(16 510)

 

— Európsky policajný úrad (Europol)

(46 805)

 

— Európska železničná agentúra (ERA)

(102 394)

 

— Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

(129 028)

 

— Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(18 132)

 

— Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(103 322)

 

— Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

(43 173)

 

— Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI)

(64 880)

 

— Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC)

(23 870)

 

— Výkonná agentúra pre výskum (REA)

(130 550)

 

— Výkonná agentúra pre transeurópske siete (TEN-T EA)

(34 805)

 

— Spoločný podnik pre palivové články a vodík (PČV)

(15 180)

 

— Spoločný podnik iniciatívy pre inovačné lieky (IIL)

(24 457)

 

— Spoločný podnik pre vývoj novej generácie európskeho systému manažmentu letovej prevádzky (SESAR)

(32 890)

 

— Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)

(446 258)

 

— Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

(159 417)

 

Súdny dvor

 

3 004 000

Dvor audítorov

 

1 100 000

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

947 174

Výbor regiónov

 

437 055

Európsky ombudsman

 

58 425

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

74 000

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

1 712 000

 

Spolu

60 128 782

KAPITOLA 4 1 —   PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

4 1 0   Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Poznámky

Tento príjem predstavujú príspevky zamestnancov na financovanie systému dôchodkového zabezpečenia.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 z 29. júna 1976, ktoré stanovuje podmienky zamestnania zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 214, 6.8.1976, s. 24).

Európsky parlament

 

58 631 602

Rada

 

24 527 000

Komisia:

 

305 137 702

— administratíva

(204 432 325)

 

— výskum a technický rozvoj

(17 597 225)

 

— výskum (nepriame akcie)

(19 901 259)

 

— Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

(3 268 319)

 

— Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

(996 587)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)

(5 052 000)

 

— Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)

(1 516 000)

 

— Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

(2 591 181)

 

— Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)

(4 542 678)

 

— Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER)

(367 775)

 

— Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

(599 633)

 

— Spoločný podnik Artemis – Iniciatíva pre vstavané počítačové systémy (Artemis)

(63 961)

 

— Orgán európskych regulačných orgánov pre elektronické komunikácie (BEREC)

(95 941)

 

— Spoločný podnik pre čisté nebo

(143 912)

 

— Agentúra Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva (CFCA)

(445 123)

 

— Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

(296 303)

 

— Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA)

(1 937 575)

 

— Európska agentúra pre obnovu

(p.m.)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

(375 309)

 

— Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (Frontex)

(1 192 819)

 

— Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

(303 814)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

(3 975 484)

 

— Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

(1 209 354)

 

— Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

(819 457)

 

— Európska chemická agentúra (ECHA)

(3 090 008)

 

— Európska environmentálna agentúra (EEA)

(1 260 080)

 

— Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(2 608 206)

 

— Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

(743 740)

 

— Agentúra pre európsky GNSS (Galileo)

(353 342)

 

— Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

(215 868)

 

— Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

(223 863)

 

— Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

(151 907)

 

— Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)

(1 292 617)

 

— Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

(1 380 207)

 

— Európska agentúra pre lieky (EMEA)

(3 796 239)

 

— Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

(737 351)

 

— Spoločný podnik poradnej rady európskej iniciatívy pre nanoelektroniku (ENIAC)

(47 971)

 

— Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)

(351 785)

 

— Európska policajná akadémia (EPA)

(187 759)

 

— Európsky policajný úrad (Europol)

(981 419)

 

— Európska železničná agentúra (ERA)

(881 640)

 

— Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

(171 895)

 

— Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

(884 740)

 

— Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

(426 662)

 

— Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI)

(1 035 003)

 

— Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC)

(294 879)

 

— Výkonná agentúra pre výskum (REA)

(2 118 080)

 

— Výkonná agentúra pre transeurópske siete (TEN-T EA)

(454 054)

 

— Spoločný podnik pre palivové články a vodík (PČV)

(143 912)

 

— Spoločný podnik iniciatívy pre inovačné lieky (IIL)

(231 858)

 

— Spoločný podnik pre vývoj novej generácie európskeho systému manažmentu letovej prevádzky (SESAR)

(311 809)

 

— Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)

(4 271 005)

 

— Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

(1 531 054)

 

Súdny dvor

 

17 711 000

Dvor audítorov

 

7 715 532

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

5 974 002

Výbor regiónov

 

4 303 311

Európsky ombudsman

 

493 113

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

411 000

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

12 751 541

 

Spolu

437 655 803

4 1 1   Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Poznámky

Tento príjem predstavuje platbu poistno-matematického ekvivalentu alebo paušálnej splatenej hodnoty dôchodkových práv, ktoré úradníci získali vo svojich predchádzajúcich zamestnaniach, Európskej únii.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Európsky parlament

 

9 134 938

Rada

 

p.m.

Komisia

 

66 779 000

Súdny dvor Európskej únie

 

500 000

Dvor audítorov

 

1 300 000

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

77 713 938

4 1 2   Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

110 000

105 000

57 339,85

Poznámky

Úradníci a ostatní zamestnanci, ktorí si berú pracovné voľno z osobných dôvodov, môžu pokračovať v nadobúdaní ďalších nárokov na dôchodkové zabezpečenie pod podmienkou, že uhradia náklady na príspevky zamestnávateľa.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Európsky parlament

 

10 000

Rada

 

p.m.

Komisia

 

100 000

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

110 000

KAPITOLA 4 2 —   OSTATNÉ PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

4 2 0   Príspevky zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade decentralizovaných agentúr a medzinárodných organizácií

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Poznámky

Príjem predstavujú príspevky zamestnávateľa do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade decentralizovaných agentúr a medzinárodných organizácií.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Komisia

 

13 123 267

4 2 1   Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

820 485,00

Poznámky

Príjem predstavujú príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia.

Právny základ

Pravidlá upravujúce úhradu výdavkov a príspevkov poslancom Európskeho parlamentu, a najmä ich príloha III.

Európsky parlament

 

p.m.

HLAVA 5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIÍ

Článok

Položka

Položka

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

5 0 0 0

Výnosy z predaja vozidiel – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Príjmy plynúce z dodávky tovaru iným orgánom alebo inštitúciám – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Článok 5 0 0 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Výnosy z predaja nehnuteľného majetku

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

KAPITOLA 5 0 – SÚČET

p.m.

p.m.

2 342 620,06

KAPITOLA 5 1

5 1 0

Výnosy z nájmu hnuteľného majetku a zariadení – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

5 1 1 0

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Náhrada nákladov spojených s nájmom – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Článok 5 1 1 – Medzisúčet

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

KAPITOLA 5 1 – SÚČET

p.m.

p.m.

21 098 455,56

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Príjmy z investícií alebo z poskytnutých úverov, bankové a iné úroky na účtoch inštitúcií

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankových a iných úrokov na účtoch organizácií, ktoré dostávajú dotácie prevádzané na Komisiu

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Úroky získané z predbežného financovania

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Príjmy vytvorené na zverenských účtoch – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

 

 

KAPITOLA 5 2 – SÚČET

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

KAPITOLA 5 5

5 5 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Príjmy od tretích strán za služby alebo práce vykonané na ich žiadosť – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

KAPITOLA 5 5 – SÚČET

p.m.

p.m.

17 785 798,42

KAPITOLA 5 7

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Úhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Príjmy plynúce z príspevku Komisie na ESVČ pre zamestnancov Komisie pracujúcich v delegáciách Únie – Pripísané príjmy

p.m.

 

 

 

KAPITOLA 5 7 – SÚČET

p.m.

p.m.

182 058 615,09

KAPITOLA 5 8

5 8 0

Príjmy plynúce z nájmov – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Príjmy z poistenia – Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

KAPITOLA 5 8 – SÚČET

p.m.

p.m.

1 808 166,70

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Ostatné príjmy z administratívnych činností

100 000

100 000

1 746 769,61

 

KAPITOLA 5 9 – SÚČET

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Hlava 5 – Súčet

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

KAPITOLA 5 0 —

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

KAPITOLA 5 1 —

VÝNOSY Z NÁJMU

KAPITOLA 5 2 —

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

KAPITOLA 5 5 —

PRÍJMY ZA SLUŽBY A PRÁCE

KAPITOLA 5 7 —

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIÍ

KAPITOLA 5 8 —

RÔZNE NÁHRADY

KAPITOLA 5 9 —

OSTATNÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ

KAPITOLA 5 0 —   VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

5 0 0   Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

5 0 0 0   Výnosy z predaja vozidiel – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

72 027,05

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov, ktoré plynú z predaja alebo čiastočnej obmeny vozidiel, ktoré patria inštitúciám.

Zahŕňa aj výnosy z predaja vozidiel nahradených alebo vyradených po odpísaní ich celej účtovnej hodnoty.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. e) a ea) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, v ktorých sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

5 0 0 1   Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

39 602,42

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov z predaja alebo čiastočnej výmeny hnuteľného majetku, ktorý patrí inštitúciám, s výnimkou vozidiel.

Zahŕňa aj výnosy z predaja zariadenia, inštalácií, materiálov a vedeckých a technických prístrojov nahradených alebo vyradených po odpísaní ich celej účtovnej hodnoty.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. e) a ea) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, v ktorých sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

5 0 0 2   Príjmy plynúce z dodávky tovaru iným orgánom alebo inštitúciám – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

362 665,38

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. g) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, v ktorých sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

5 0 1   Výnosy z predaja nehnuteľného majetku

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov z predaja nehnuteľného majetku, ktorý patrí inštitúciám.

5 0 2   Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. j) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, v ktorých sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Tento článok obsahuje príjem z predaja takýchto výrobkov na elektronickom nosiči.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

KAPITOLA 5 1 —   VÝNOSY Z NÁJMU

5 1 0   Výnosy z nájmu hnuteľného majetku a zariadení – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, v ktorých sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

5 1 1   Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

5 1 1 0   Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, v ktorých sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

5 1 1 1   Náhrada nákladov spojených s nájmom – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, v ktorých sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

p.m.

KAPITOLA 5 2 —   PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

5 2 0   Príjmy z investícií alebo z poskytnutých úverov, bankové a iné úroky na účtoch inštitúcií

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov plynúcich z investícií alebo poskytnutých úverov, bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcií.

Európsky parlament

 

1 300 000

Rada

 

p.m.

Komisia

 

5 600 000

Súdny dvor Európskej únie

 

130 000

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

64 000

Výbor regiónov

 

100 000

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

 

p.m.

 

Súčet

7 194 000

5 2 1   Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankových a iných úrokov na účtoch organizácií, ktoré dostávajú dotácie prevádzané na Komisiu

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Poznámky

Tento článok obsahuje príjmy zo splácania úrokov od organizácií, ktoré dostávajú dotácie a ktoré uložili zálohy prijaté od Komisie na úročené bankové účty. Ak sa tieto zálohy nepoužijú, musia sa spolu s úrokmi splatiť Komisii.

Komisia

 

10 000 000

5 2 2   Úroky získané z predbežného financovania

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov z úrokov získaných z predbežného financovania.

Sumy pripísané k tomuto článku sa v súlade s článkom 5a nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu použiť na zabezpečenie dodatočných rozpočtových prostriedkov v rámci položiek počiatočných výdavkov vedúcich k príslušným príjmom. Úroky získané z platieb predbežného financovania sa tak pripíšu k príslušnému programu alebo akcii a odpočítajú sa od platby zostatku dlžných súm príjemcovi.

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách, takisto spresňuje prípady, v ktorých zodpovedný povoľujúci úradník vymáha tieto úroky výnimočne raz za rok.

Komisia

 

40 000 000

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 5a.

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1), a najmä jeho články 4 a 4a.

5 2 3   Príjmy vytvorené na zverenských účtoch – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie úrokov a iných príjmov vytvorených na zverenských účtoch.

Zverenské účty spravujú v mene Únie medzinárodné finančné inštitúcie (Európsky investičný fond, Európska investičná banka, Rozvojová banka Rady Európy/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Európska banka pre obnovu a rozvoj), ktoré riadia programy Únie/Spoločenstva, a sumy poukázané Úniou/Spoločenstvom zostávajú na účtoch až do ich sprístupnenia v rámci konkrétneho programu jednotlivým príjemcom, ako sú napríklad malé a stredné podniky alebo inštitúcie riadiace projekty v pristupujúcich krajinách.

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa úroky získané zo zverenských účtov využívaných na programy Únie/Spoločenstva použijú na zabezpečenie dodatočných rozpočtových prostriedkov v rámci položiek, kde sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1), a najmä jeho článok 18 ods. 2.

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).

KAPITOLA 5 5 —   PRÍJMY ZA SLUŽBY A PRÁCE

5 5 0   Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene – Pripísané príjmy

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. g) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, v ktorých sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Európsky parlament

 

p.m.

Rada

 

p.m.

Komisia

 

p.m.

Súdny dvor Európskej únie

 

p.m.

Dvor audítorov

 

p.m.

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

p.m.

Výbor regiónov

 

p.m.

Európsky ombudsman

 

p.m.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

 

p.m.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť