ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.053.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 53

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
26. februára 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/129/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2010 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ a Švajčiarska zriadenom v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, pokiaľ ide o rozhodnutie spoločného výboru, ktorým sa aktualizuje článok 1 prílohy I k dohode

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2011 z 22. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2011 z 25. februára 2011 o povolení Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku, morky, menšie druhy vtáctva a iné okrasné a voľne žijúce vtáctvo (držiteľ povolenia spoločnosť Calpis Co. Ltd. Japonsko, zastúpená spoločnosťou Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

33

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 499/96, pokiaľ ide o colné kvóty Únie na určité ryby a výrobky rybolovu a živé kone s pôvodom na Islande

36

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 186/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 187/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu ( 1 )

45

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 188/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o postup posudzovania účinných látok, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli na trhu ( 1 )

51

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 189/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy VII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( 1 )

56

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 190/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

61

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 191/2011 z 25. februára 2011 o predajných cenách obilnín v prípade siedmej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

63

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 192/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovené v nariadení (EÚ) č. 68/2011

65

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/130/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu [oznámené pod číslom K(2011) 1081]  ( 1 )

66

 

 

2011/131/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o zaradenie Fidži do zoznamu tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom K(2011) 1082]  ( 1 )

73

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2009/870/ES z 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc (Ú. v. EÚ L 315, 2.12.2009)

74

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/1


ROZHODNUTIE RADY

z 13. septembra 2010

o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ a Švajčiarska zriadenom v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, pokiaľ ide o rozhodnutie spoločného výboru, ktorým sa aktualizuje článok 1 prílohy I k dohode

(2011/129/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 166 ods. 4 a článok 173 ods. 3 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 8 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007 (1), podpísanej 11. októbra 2007 (ďalej len „dohoda“), sa ustanovuje spoločný výbor zodpovedný za riadenie a riadnu implementáciu dohody.

(2)

Po tom, ako 19. decembra 2007 nadobudla účinnosť smernica 89/552/EHS, naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, ktorá bola následne kodifikovaná (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (2), sa Európskej únii a Švajčiarsku (ďalej len „zmluvné strany“) zdá vhodné aktualizovať zodpovedajúcim spôsobom odkazy na túto smernicu uvedené v Záverečnom akte (3) k dohode v spoločnom vyhlásení zmluvných strán k prispôsobeniu dohody novej smernici Spoločenstva a aktualizovať článok 1 prílohy I k dohode podľa článku 8 ods. 7 dohody.

(3)

Únia by preto mala zaujať pozíciu v Spoločnom výbore EÚ a Švajčiarska, ako je uvedená v pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rada schvaľuje návrh rozhodnutia uvedený v prílohe ako pozíciu, ktorú má zaujať Európska únia k rozhodnutiu, ktoré má prijať Spoločný výbor EÚ a Švajčiarska zriadený v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, o aktualizácii článku 1 prílohy I k dohode.

Článok 2

Rozhodnutie spoločného výboru sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. septembra 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 20.


PRÍLOHA

Návrh

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ A ŠVAJČIARSKA ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU V AUDIOVIZUÁLNOM SEKTORE, KTOROU SA USTANOVUJÚ PODMIENKY ÚČASTI ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE NA PROGRAME SPOLOČENSTVA MEDIA 2007, č. …

z …

o aktualizácii článku 1 prílohy I k dohode

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007 (1) (ďalej len „dohoda“), a záverečný akt k dohode (2), oboje podpísané 11. októbra 2007 v Bruseli,

keďže:

(1)

Dohoda nadobúda platnosť 1. augusta 2010.

(2)

Po tom, ako 19. decembra 2007 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EHS naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES v kodifikovanom znení (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (3), sa zmluvným stranám zdá vhodné aktualizovať odkazy na túto smernicu uvedené v záverečnom akte k dohode v spoločnom vyhlásení zmluvných strán k prispôsobeniu dohody novej smernici Spoločenstva a aktualizovať článok 1 prílohy I k dohode v súlade s článkom 8 ods. 7 dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

1. Článok 1 prílohy I k dohode sa nahrádza takto:

„Článok 1

Sloboda príjmu a retransmisie vysielania

1.   Švajčiarsko zabezpečí na svojom území slobodu príjmu a retransmisie televízneho vysielania, na ktoré sa vzťahuje právomoc členského štátu Únie, ako ju určuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (4) (ďalej len ‚smernica o audiovizuálnych mediálnych službách‘) v súlade s týmito postupmi:

Švajčiarsko si zachováva právo na:

a)

zastavenie retransmisie vysielania televíznej organizácie, ktorá patrí do právomoci členského štátu Únie a ktorá zjavne, vážne a hrubo porušila pravidlá ochrany neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti podľa článku 27 ods. 1 alebo 2 a/alebo článku 6 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách;

b)

žiadať od prevádzkovateľa vysielania, ktorý patrí do jeho právomoci, aby dodržiaval podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v sektoroch koordinovaných smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách za predpokladu, že tieto pravidlá sú primerané a nediskriminačné.

2.   V prípadoch, keď Švajčiarsko:

a)

využilo možnosť prijať podrobnejšie alebo prísnejšie pravidlá v záujme širokej verejnosti podľa odseku 1 písm. b) a

b)

usúdi, že prevádzkovateľ vysielania, na ktorého sa vzťahuje právomoc členského štátu Únie, poskytuje televízne vysielanie, ktoré celkom alebo z väčšej časti smeruje na jeho územie,

môže skontaktovať členský štát, ktorý má právomoc, s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie všetkých nastolených problémov. V prípade, že členský štát, ktorý má právomoc, dostane od Švajčiarska odôvodnenú žiadosť, požiada prevádzkovateľa vysielania, aby dodržal príslušné pravidlá v záujme širokej verejnosti. Členský štát, ktorý má právomoc, do dvoch mesiacov informuje Švajčiarsko o výsledkoch dosiahnutých po takejto žiadosti. Švajčiarsko alebo členský štát môže požiadať Komisiu, aby s cieľom preveriť takýto prípad pozvala príslušné strany na ad hoc stretnutie s Komisiou pri príležitosti zasadnutia kontaktného výboru.

3.   V prípade, že Švajčiarsko usúdi:

a)

že výsledky dosiahnuté uplatňovaním odseku 2 nie sú uspokojivé a

b)

že dotknutý prevádzkovateľ vysielania sa usadil v členskom štáte, ktorý má právomoc, s cieľom obísť prísnejšie pravidlá v sektoroch koordinovaných smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré by sa naň vzťahovali, ak by bol usadený vo Švajčiarsku,

môže proti príslušnému prevádzkovateľovi vysielania prijať primerané opatrenia.

Takéto opatrenia musia byť objektívne nevyhnutné, uplatňované nediskriminačným spôsobom a primerané cieľom, ktoré sledujú.

4.   Švajčiarsko môže prijať opatrenia v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo odsekom 3 tohto článku iba v prípade, že sú splnené tieto podmienky:

a)

Švajčiarsko oznámilo spoločnému výboru a členskému štátu, v ktorom je prevádzkovateľ vysielania usadený, svoj zámer prijať takéto opatrenia a zároveň uviedlo dôvody pre svoj úsudok a

b)

spoločný výbor rozhodol, že tieto opatrenia sú primerané a nediskriminačné, a najmä že úsudky Švajčiarska podľa odsekov 2 a 3 sú odôvodnené.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Bruseli …

Za spoločný výbor

vedúci delegácie EÚ

vedúci švajčiarskej delegácie


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.

(4)  Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.“


NARIADENIA

26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 183/2011

z 22. februára 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (1), a najmä jej článok 39 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernicou 2007/46/ES sa ustanovuje zosúladený rámec, ktorý obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky pre všetky nové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky. Obsahuje najmä zoznam všetkých regulačných aktov stanovujúcich technické požiadavky, ktoré musia vozidlá spĺňať, aby získali typové schválenie vozidiel ES. Obsahuje aj rôzne vzory osvedčení o typovom schválení.

(2)

V dôsledku vplyvu globalizácie na automobilový priemysel značne stúpol dopyt po vozidlách vyrobených mimo Únie. Členské štáty zaviedli v rámci vnútroštátneho práva administratívne postupy a technické požiadavky na schvaľovanie vozidiel, ktoré sa dovážajú z tretích krajín. Keďže tieto postupy a požiadavky sa v jednotlivých členských štátoch líšia, táto situácia má za následok narušenie fungovania vnútorného trhu. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť primerané harmonizované opatrenia.

(3)

Ako prvý krok by sa mali stanoviť harmonizované správne a technické ustanovenia o jednotlivých schváleniach, pokiaľ ide o vozidlá vyrobené vo veľkých sériách v tretích krajinách alebo pre tretie krajiny.

(4)

Podľa článku 24 smernice 2007/46/ES sa umožňuje členským štátom upustiť od určitých ustanovení uvedenej smernice, ako aj regulačných aktov uvedených v prílohe IV k uvedenej smernici na účely schválenia jednotlivých vozidiel. Riadne fungovanie vnútorného trhu si však vyžaduje uplatňovanie podobných technických a správnych požiadaviek v celej Únii. Preto je potrebné určiť, od ktorých ustanovení práva Únie je možné upustiť.

(5)

Článok 24 umožňuje členským štátom zaviesť do európskeho práva alternatívne požiadavky, ktorých cieľom je zabezpečiť takú úroveň bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia, ktorá je podľa okolností v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou stanovenou v prílohách IV a VI k smernici 2007/46/ES. Za predpokladu, že sériovo vyrábané vozidlá vyrobené pre tretie krajiny určené na zavedenie na domáce trhy sa vyrábajú v súlade s technickými právnymi predpismi platnými v príslušných krajinách pôvodu alebo určenia, je vhodné zohľadniť takéto požiadavky, ako aj práce prebiehajúce na Svetovom fóre pre harmonizáciu predpisov o vozidlách (WP.29) pod záštitou Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve. K dispozícii sú príslušné informácie a potrebné odborné znalosti s cieľom preukázať, že tieto požiadavky by mohli zabezpečiť takú úroveň bezpečnosti cestnej premávky a ochranu životného prostredia, ktoré sú minimálne rovnocenné s úrovňou bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia, aká sa požaduje v Únii. Z tohto dôvodu je na účely jednotlivého schválenia vhodné zvážiť ako ekvivalent množstvo požiadaviek platných v tretích krajinách.

(6)

Vzory osvedčení vydaných schvaľovacími orgánmi sú opísané v prílohe VI k smernici 2007/46/ES. Týkajú sa však schválení udelených pre typ vozidla, a nie schválení udelených pre jednotlivé vozidlá. S cieľom zjednodušiť vzájomné uznávanie týchto jednotlivých schválení udelených podľa článku 24 uvedenej smernice je potrebné poskytnúť vzor, ktorý sa má použiť pre osvedčenie o jednotlivom schválení.

(7)

Členské štáty majú v čase prijatia tohto nariadenia platné vnútroštátne systémy jednotlivého schvaľovania pre vozidlá vyrobené vo veľkých sériách v tretích krajinách a pôvodne určené na registráciu v tretích krajinách. Tieto systémy schvaľovania sa môžu naďalej uplatňovať. Podľa článku 24 ods. 6 smernice 2007/46/ES sa ich platnosť obmedzuje na územie členského štátu, ktorý udelil schválenie, a ostatné členské štáty môžu takéto schválenia odmietnuť.

(8)

So zreteľom na zabezpečenie primeraného fungovania systému schvaľovania je vhodné aktualizovať prílohy k smernici 2007/46/ES s cieľom stanoviť technické požiadavky pre vozidlá, ktoré sa majú schváliť podľa individuálneho schvaľovacieho postupu.

(9)

Prílohy IV a VI k smernici 2007/46/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – Motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy IV a VI k nariadeniu 2007/46/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Požiadavky tohto nariadenia sa nedotýkajú požiadaviek stanovených v článku 24 smernice 2007/46/ES o jednotlivých schváleniach, najmä právomoci členských štátov udeliť individuálne schválenia, pod podmienkou, že ukladajú alternatívne požiadavky.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. februára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.


PRÍLOHA

1.

Príloha IV časť I sa mení a dopĺňa takto:

a)

nadpis „Doplnok“ sa nahrádza nadpisom „Doplnok 1“;

b)

vkladá sa tento doplnok 2:

„Doplnok 2

Požiadavky na schválenie dokončených vozidiel podľa článku 24 patriacich do kategórie M1 a N1, vyrobených vo veľkých sériách v tretích krajinách alebo pre tretie krajiny

0.   CIEĽ

Vozidlo sa považuje za nové v prípade, že:

a)

nikdy predtým nebolo registrované alebo

b)

bolo zaregistrované menej ako šesť mesiacov v čase podania žiadosti o jednotlivé schválenie.

Vozidlo sa považuje za registrované, keď získalo trvalé, dočasné alebo krátkodobé administratívne povolenie na uvedenie do prevádzky v cestnej doprave zahŕňajúce identifikáciu tohto vozidla a vydanie evidenčného čísla (1).

1.   SPRÁVNE USTANOVENIA

1.1.   Kategorizácia vozidla

Vozidlá sa kategorizujú v súlade s kritériami stanovenými v prílohe II.

Na tieto účely:

a)

zohľadňuje sa skutočný počet miest na sedenie a

b)

technicky maximálna prípustná celková hmotnosť je maximálna hmotnosť uvedená výrobcom v krajine pôvodu a dostupná v jeho úradnej dokumentácii.

Ak nie je možné jednoducho stanoviť kategóriu vozidla z dôvodu dizajnu karosérie, uplatňujú sa podmienky stanovené v prílohe II.

1.2.   Žiadosť o jednotlivé schválenie

a)

Žiadateľ predkladá schvaľovaciemu orgánu žiadosť spolu s kompletnou príslušnou dokumentáciou potrebnou na realizáciu schvaľovacieho postupu.

V prípade, že predložená dokumentácia je neúplná, nepravá alebo sfalšovaná, žiadosť o schválenie sa zamietne.

b)

V jednom členskom štáte sa môže predložiť len jedna žiadosť na konkrétne vozidlo.

Pod konkrétnym vozidlom sa rozumie fyzické vozidlo, ktorého identifikačné číslo je jednoznačne rozpoznateľné.

Na uplatnenie tohto bodu môže schvaľovací orgán požiadať, aby sa žiadateľ písomne zaviazal, že v jednom členskom štáte predloží len jednu žiadosť.

O jednotlivé schválenie vozidla, ktoré má technické charakteristiky rovnaké alebo podobné ako vozidlo, ktorému bolo udelené jednotlivé schválenie, však môže každý žiadateľ požiadať v iných členských štátoch.

c)

Vzor formulára žiadosti a štruktúru dokumentu stanovuje schvaľovací orgán.

Údaje závisia len od vhodného výberu informácií zahrnutých v prílohe I.

d)

Technické požiadavky, ktoré je potrebné splniť, sú požiadavky uvedené v oddiele 4 tohto doplnku.

Sú to požiadavky uplatniteľné na nové vozidlá, ktoré sa vzťahujú na typ vozidla, ktoré sa v súčasnosti vyrába, a to v súvislosti s dátumom predloženia žiadosti.

e)

Pokiaľ ide o konkrétne skúšky požadované v niektorých regulačných aktoch uvedených v tejto prílohe, žiadateľ predkladá vyhlásenie o zhode s uznanými medzinárodnými normami alebo predpismi. Uvedené vyhlásenie môže vydať len výrobca vozidla.

Vyhlásenie o zhode je vyhlásenie, ktoré vydala kancelária alebo oddelenie v rámci organizácie výrobcu, ktoré sú plne oprávnené vedením, aby plne prevzali právnu zodpovednosť výrobcu v súvislosti s dizajnom a konštrukciou vozidla.

Regulačné akty, na základe ktorých je takéto vyhlásenie potrebné predložiť, sú akty uvedené v oddiele 4 tohto doplnku.

V prípade, že toto vyhlásenie vedie k neistote, môže byť žiadateľ požiadaný, aby od výrobcu získal dodatočné dokumenty vrátane protokolu o skúške s cieľom doložiť vyhlásenie výrobcu.

1.3.   Technické služby poverené jednotlivými schváleniami

a)

Technické služby poverené jednotlivými schváleniami musia patriť do kategórie A, ako je uvedené v článku 41 ods. 3.

b)

Odchylne od článku 41 ods. 4 druhého pododseku musia technické služby spĺňať tieto normy:

i)

EN ISO/IEC 17025:2005 v prípade, že skúšky vykonávajú samy;

ii)

EN ISO/IEC 17020:2004 v prípade, že overujú súlad vozidla s požiadavkami uvedenými v tomto doplnku.

c)

V prípade, že je na žiadosť žiadateľa potrebné vykonať špecifické skúšky, ktoré si vyžadujú osobitné znalosti, vykoná ich jedna z technických služieb oznámených Komisii podľa výberu žiadateľa.

Ak je napríklad podľa žiadateľa potrebné vykonať skúšku čelného nárazu v členskom štáte A, skúšku môže vykonať oznámená technická služba v členskom štáte B.

1.4.   Skúšobné protokoly

a)

Skúšobné protokoly sa vypracujú v súlade s oddielom 5.10.2 normy EN ISO/IEC 17025:2005.

b)

Vypracujú sa v niektorom jazyku Únie stanovenom schvaľovacím orgánom.

Ak bol v prípade uplatňovania bodu 1.3 písm. c) skúšobný protokol vypracovaný v inom členskom štáte, ako bol štát poverený jednotlivým schválením, schvaľovací orgán môže žiadateľa požiadať, aby predložil overený preklad protokolu o skúške.

c)

Musí obsahovať opis skúšaného vozidla vrátane jednoznačnej identifikácie. Tie časti, ktoré v súvislosti s výsledkami skúšok zohrávajú dôležitú úlohu, sa opíšu a ich identifikačné číslo sa zaznamená.

Príklady častí zahŕňajú tlmiče na meranie hluku a systém riadenia motora (ECU) na meranie emisií výfukových plynov.

d)

Na žiadosť žiadateľa môže protokol o skúške systému konkrétneho vozidla opakovane predložiť buď ten istý, alebo iný žiadateľ na účely jednotlivého schválenia iného vozidla.

V takomto prípade zabezpečí schvaľovací orgán na základe skúšobného protokolu náležitú kontrolu technických charakteristík vozidla.

Kontrola vozidla a dokumentácie priloženej k skúšobnému protokolu môže viesť k záveru, že vozidlo, pre ktoré sa žiada o jednotlivé schválenie, má rovnaké charakteristiky ako vozidlo opísané v protokole.

e)

Môžu sa predložiť len overené kópie skúšobného protokolu.

f)

Skúšobné protokoly uvedené v bode 1.4 písm. d) neobsahujú protokoly vypracované na účely udelenia jednotlivého schválenia vozidla.

1.5.   V prípade postupu jednotlivého schválenia je nevyhnutné, aby bolo každé jednotlivé vozidlo fyzicky skontrolované technickou službou.

Nepovoľuje sa žiadna výnimka z tejto zásady.

1.6.   Ak je schvaľovací orgán presvedčený, že vozidlo spĺňa technické požiadavky špecifikované v tomto doplnku a zodpovedá opisu uvedenému v žiadosti, udelí schválenie v súlade s článkom 24.

1.7.   Osvedčenie o schválení sa vypracuje v súlade so vzorom D, ako je uvedené v prílohe VI.

1.8.   Schvaľovací orgán uchováva záznamy o všetkých schváleniach udelených podľa článku 24.

2.   VÝNIMKY

2.1.   Vzhľadom na špecifický charakter individuálneho schvaľovacieho postupu sa zrušujú nasledujúce články tejto smernice vrátane príslušných ustanovení jej príloh:

a)

článok 12 o opatreniach na zabezpečenie zhody výroby;

b)

články 8, 9, 13, 14 a 18 o postupe typového schválenia vozidla.

2.2.   Určenie typu vozidla

a)

Pokiaľ je to možné, typ, variant a verzia stanovené v krajine pôvodu sa uvádzajú v osvedčení o schválení.

b)

Ak nie je možné určiť typ, variant a verziu z dôvodu neexistencie potrebných údajov, je možné uviesť bežný obchodný názov vozidla.

3.   PRESKÚMANIE TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK

Zoznam technických požiadaviek, ktorý sa nachádza v oddiele 4, sa bude pravidelne aktualizovať s cieľom zohľadniť výsledky prebiehajúcej harmonizačnej činnosti na Svetovom fóre pre harmonizáciu predpisov o vozidlách (WP.29) v Ženeve a legislatívne úpravy v tretích krajinách.

4.   TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Vysvetlivky k doplnku 2

1.

Skratky použité v tomto doplnku

OEM: pôvodné vybavenie dodané výrobcom,

FMVSS: Federálna norma Ministerstva dopravy USA pre bezpečnosť motorových vozidiel,

JSRRV: Japonské bezpečnostné predpisy pre cestné vozidlá,

SAE: Spoločnosť automobilových inžinierov,

CISPR: Medzinárodný osobitný výbor pre rádiové odrušenie.

2.

Poznámky

a)

V prípade potreby sa celková montáž LPG alebo CNG overí podľa ustanovení predpisov EHK OSN č. 67, 110 alebo 115.

b)

Vzorec na výpočet emisií CO2 je takýto:

 

Benzínový motor a ručná prevodovka:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

 

Benzínový motor a automatická prevodovka

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

 

Benzínový motor a hybridný elektrický pohon:

CO2 = 0,116 m – 57,147

 

Naftový motor a ručná prevodovka:

CO2 = 0,108 m – 11,371

 

Naftový motor a automatická prevodovka:

CO2 = 0,116 m – 6,432

Pričom: CO2 je kombinovaná hmotnosť emisií CO2 v g/km, ‚m je hmotnosť ‘ vozidla v prevádzkovom stave v kg a ‚p‘ je maximálny výkon motora v kW.

Kombinovaná hmotnosť CO2 sa vypočíta na jedno desatinné miesto a potom sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo týmto spôsobom:

a)

ak je číslica za desatinnou nižšia ako 5, celé číslo sa zaokrúhli nadol;

b)

ak je číslica za desatinnou čiarkou najmenej 5, celé číslo sa zaokrúhli nahor;

c)

Vzorec na výpočet spotreby paliva je takýto:

CFC = CO2 × k-1

Pričom: CFC je kombinovaná spotreba paliva v l/100 km, CO2 je kombinovaná hmotnosť emisií CO2 v g/km po zaokrúhlení v súlade s pravidlom uvedeným v poznámke (2 b), ‚k‘ je koeficient rovný:

 

23,81 v prípade benzínového motora;

 

26,49 v prípade naftového motora.

Kombinovaná spotreba paliva sa vypočíta na dve desatinné miesta. Potom sa zaokrúhli takto:

a)

ak je číslica za desatinnou nižšia ako 5, celé číslo sa zaokrúhli nadol;

b)

ak je číslica za desatinnou čiarkou najmenej 5, celé číslo sa zaokrúhli nahor;

d)

Smernica 74/297/EHS sa vzťahuje na vozidlá, na ktoré sa nevzťahuje smernica 96/79/ES.

e)

Ak vozidlá spĺňajú ustanovenia smernice 96/79/ES, nemusia byť v súlade so smernicou 74/297/EHS.

f)

Smernica 74/297/EHS sa uplatňuje na vozidlá N1 s technicky prípustnou maximálnou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 1,5 tony.

Časť I:   Vozidlá patriace do kategórie M1

Položka

Odkaz na regulačný akt

Alternatívne požiadavky

1

Smernica 70/157/EHS

(Prípustná hladina hluku)

Skúška za jazdy

a)

Skúška sa vykonáva v súlade s metódou A uvedenou v prílohe 3 k predpisu EHK OSN č. 51.

Limity sú uvedené v oddiele 2.1 prílohy I k smernici 70/157/EHS. Povoľuje sa jeden decibel nad povolené limity.

b)

Skúšobná dráha musí byť v súlade s prílohou 8 k predpisu EHK OSN č. 51. Skúšobná dráha, ktorá má odlišné špecifikácie, sa môže využívať za podmienky, že technická služba vykonala skúšky zhody. V prípade potreby sa použije korekčný faktor.

c)

Výfukové systémy obsahujúce vláknité materiály nesmú byť kondiociované podľa prílohy 5 k predpisu EHK OSN č. 51.

Skúška stojaceho vozidla

Skúška sa vykonáva v súlade s oddielom 3.2 prílohy 3 k predpisu EHK OSN č. 51.

2

Smernica 70/220/EHS

(Emisie)

Emisie výfukových plynov

a)

Skúška typu I sa vykonáva v súlade s prílohou III k smernici 70/220/EHS pomocou faktorov zhoršenia uvedených v bode 5.3.6.2. Uplatniteľné limity sú limity uvedené v bode 5.3.1.4 prílohy I k uvedenej smernici.

b)

Nevyžaduje sa, aby malo vozidlo najazdených 3 000 km, ako sa požaduje v oddiele 3.1.1 prílohy III k uvedenej smernici.

c)

Typ paliva, ktoré sa použije na skúšanie, je referenčné palivo, ako sa požaduje v prílohe IX k smernici 70/220/EHS.

d)

Dynamometer sa nastaví v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v oddiele 3.2 dodatku 2 k prílohe III k uvedenej smernici.

e)

Skúška uvedená v bode a) sa nevykonáva v prípade, že je možné preukázať, že vozidlo spĺňa jeden z kalifornských predpisov spomenutých v úvode oddielu 5 prílohy I k uvedenej smernici.

Emisie z odparovania

Vozidlá vybavené motormi na benzínový pohon sú vybavené systémom regulácie emisií z odparovania (napr. nádoba s aktívnym uhlím).

Emisie z kľukovej skrine

Vyžaduje sa prítomnosť zariadenia na recykláciu plynov z kľukovej skrine.

Palubný diagnostický systém (OBD)

Vozidlo musí byť vybavené systémom OBD.

Rozhranie OBD musí byť schopné komunikácie s bežnými diagnostickými nástrojmi používanými na vykonávanie pravidelných technických kontrol.

2a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Emisie (Euro 5 a 6) z ľahkých úžitkových vozidiel/prístup k informáciám

Emisie výfukových plynov

a)

Skúška typu I sa vykoná v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 692/2008 pomocou faktorov zhoršenia uvedených v bode 1.4 prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 692/2008. Uplatniteľné limity sú limity uvedené v tabuľkách I a II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

b)

Nevyžaduje sa, aby malo vozidlo najazdených 3 000 km, ako sa uvádza v oddiele 3.1.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83.

c)

Typ paliva, ktoré sa použije na skúšanie, je referenčné palivo, ako sa požaduje v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

d)

Dynamometer sa nastaví v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v oddiele 3.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83.

e)

Skúška uvedená v bode a) sa nevykonáva v prípade, že je možné preukázať, že vozidlo spĺňa jeden z kalifornských predpisov uvedených v oddiele 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

Emisie z odparovania

Vozidlá s motorom na benzínový pohon musia byť vybavené systémom regulácie emisií z odparovania (napr. nádoba s aktívnym uhlím).

Emisie z kľukovej skrine

Vyžaduje sa prítomnosť zariadenia na recykláciu plynov z kľukovej skrine.

Palubný diagnostický systém (OBD)

a)

Vozidlo musí byť vybavené systémom OBD.

b)

Rozhranie OBD musí byť schopné komunikácie s bežnými diagnostickými nástrojmi používanými na vykonávanie pravidelných technických kontrol.

Opacita dymu

a)

Vozidlá vybavené naftovým motorom sa skúšajú v súlade so skúšobnými metódami uvedenými v doplnku 2 k prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

b)

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie sa pripevní na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.

Emisie CO2 a spotreba paliva

a)

Skúška sa vykoná v súlade s prílohou XII k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

b)

Nevyžaduje sa, aby malo vozidlo najazdených 3 000 km, ako sa požaduje v oddiele 3.1.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83.

c)

Ak vozidlo spĺňa kalifornské predpisy uvedené v oddiele 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008, a preto nie je potrebné vykonať skúšku emisií výfukových plynov, členské štáty vypočítajú emisie CO2 a spotrebu paliva pomocou vzorca uvedeného vo vysvetlivkách (b) a (c).

Prístup k informáciám

Ustanovenia týkajúce sa prístupu k informáciám sa neuplatňujú.

3

Smernica 70/221/EHS

(Palivové nádrže – zadné ochranné zariadenia)

Palivové nádrže

a)

Palivové nádrže musia byť v súlade s oddielom 5 prílohy I k smernici 70/221/EHS s výnimkou bodov 5.1, 5.2 a 5.12. Musia byť v súlade najmä s bodmi 5.9 a 5.9.1, nie je však potrebné vykonať žiadnu skúšku odkvapkávania.

b)

Nádrže na LPG alebo CNG sa typovo schvaľujú v súlade s príslušnou sériou zmien 01 predpisu EHK OSN č. 67 alebo predpisu č. 110 (a).

Špecifické ustanovenia pre palivové nádrže vyrobené z plastu

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že palivová nádrž konkrétneho vozidla [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto možností:

oddiel 6.3 smernice 70/221/EHS,

FMVSS č. 301 (Integrita palivového systému),

príloha 5 k predpisu EHK OSN č. 34.

Zadné ochranné zariadenie

a)

Zadná časť vozidla musí byť vyrobená v súlade s oddielom 5 prílohy II k smernici 70/221/EHS.

b)

Na tento účel stačí splniť požiadavky stanovené v bode 5.2 druhom pododseku.

4

Smernica 70/222/EHS

(Miesto pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom)

Miesto, sklon, uhly viditeľnosti a umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom musia byť v súlade so smernicou 70/222/EHS.

5

Smernica 70/311/EHS

(Ovládacia sila riadenia)

Mechanické systémy

a)

Mechanizmus riadenia musí byť konštruovaný tak, aby dochádzalo k samocentrovaniu. Na kontrolu dodržiavania tohto ustanovenia je potrebné vykonať skúšku v súlade s bodmi 5.1.2 a 5.2.1 prílohy I k smernici 70/311/EHS.

b)

Zlyhanie zariadenia posilňovača riadenia nesmie viesť k úplnej strate kontroly nad vozidlom.

Komplexný elektronický systém riadenia vozidla (zariadenia elektronického ovládania)

Komplexný elektronický systém sa povolí, len ak je v súlade s prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 79.

6

Smernica 70/387/EHS

(Zámky a závesy dverí)

a)

Zámky a závesy dverí musia byť v súlade s bodmi 3.2.1, 3.3.2 a 3.4.1 prílohy I k smernici 70/387/EHS.

b)

Požiadavky stanovené v bode 3.4.1 sa neuplatňujú, ak sa preukáže súlad s bodom 6.1.5.4 predpisu EHK OSN č. 11 rev.1 v znení zmeny 2.

7

Smernica 70/388/EHS

(Zvukový výstražný signál)

Komponenty

Zariadenie zvukového výstražného signálu nemusí byť typovo schválené v súlade so smernicou 70/388/EHS. V súlade s bodom 1.1 prílohy I k tejto smernici však musí vydávať trvalý zvuk.

Montáž na vozidle

a)

Skúška sa vykoná v súlade s oddielom 2 prílohy I k smernici 70/388/EHS.

b)

Maximálna úroveň akustického tlaku musí byť v súlade s bodom 2.1.4 uvedenej prílohy.

8

Smernica 2003/97/ES

(Zariadenia pre nepriamy výhľad)

Komponenty

a)

Vozidlo musí byť vybavené spätnými zrkadlami stanovenými v oddiele 2 prílohy III k smernici 2003/97/ES.

b)

Nemusia byť typovo schválené v súlade s touto smernicou.

c)

Polomery zakrivenia zrkadiel nesmú spôsobiť značné skreslenie obrazu. Polomery zakrivenia sa skontrolujú podľa uváženia technickej služby v súlade so spôsobom uvedeným v dodatku 1 k prílohe II k tejto smernici. Polomery zakrivenia nesmú byť menšie ako polomery uvedené v oddiele 3.4 prílohy II k uvedenej smernici.

Montáž na vozidle

Na zabezpečenie výhľadu sa vykonáva meranie, a to buď v súlade s oddielom 5 prílohy III k smernici 2003/97/ES, alebo v súlade s oddielom 5 prílohy III k smernici 71/127/EHS.

9

Smernica 71/320/EHS

(Brzdenie)

Všeobecné ustanovenia

a)

Brzdový systém sa montuje v súlade s oddielom 2 prílohy I k smernici 71/320/EHS.

b)

Vozidlá musia byť vybavené elektronickým protiblokovacím systémom bŕzd, ktorý pôsobí na všetky kolesá.

c)

Výkonnosť brzdového systému musí byť v súlade s oddielom 2 prílohy II k uvedenej smernici.

d)

Na tento účel je potrebné vykonať skúšky na dráhe, ktorej povrch musí byť veľmi priľnavý. Skúšanie parkovacej brzdy sa vykonáva na 18 % sklone (nahor a nadol).

Vykonajú sa len skúšky uvedené nižšie. Vozidlo musí byť v každom prípade plne zaťažené.

e)

Skúška na ceste uvedená v bode c) sa nevykonáva, ak žiadateľ predloží od výrobcu vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že vozidlo je buď v súlade s predpisom EHK OSN č. 13-H vrátane doplnku 5, alebo s FMVSS č. 135.

Prevádzková brzda

a)

Vykonáva sa skúška typu 0 uvedená v bodoch 1.2.2 a 1.2.3 prílohy II k smernici 71/320/EHS.

b)

Okrem toho sa vykonáva aj skúška typu I uvedená v bode 1.3 prílohy II k uvedenej smernici.

Parkovacia brzda

Skúška sa vykoná v súlade s bodom 2.1.3 prílohy II k uvedenej smernici.

10

Smernica 72/245/EHS

[Rádiové odrušenie (elektromagnetická kompatibilita)]

Komponenty

a)

Elektrické/elektronické podzostavy nemusia byť typovo schválené v súlade so smernicou 72/245/EHS.

b)

Dodatočne namontované (retrofitné) elektrické/elektronické zariadenia však musia byť v súlade s uvedenou smernicou.

Vyžarované elektromagnetické žiarenie

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že vozidlo je v súlade so smernicou 72/245/EHS alebo s nasledujúcimi alternatívnymi normami:

širokopásmové elektromagnetické žiarenie: CISPR 12 alebo SAE J551-2,

úzkopásmové elektromagnetické žiarenie: CISPR 12 (mimo vozidla) alebo 25 (vnútri vozidla) alebo SAE J551-4 a SAE J1113-41.

Skúšky odolnosti

Skúšky odolnosti sa nemusia vykonávať.

11

Smernica 72/306/EHS

(Dym naftových motorov)

a)

Skúška sa vykonáva v súlade s metódami uvedenými v prílohách III a IV k smernici 72/306/EHS.

Uplatniteľné limitné hodnoty sú hodnoty uvedené v prílohe V k uvedenej smernici.

b)

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie uvedená v oddiele 4 prílohy I k smernici 72/306/EHS musí byť pripevnená na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.

12

Smernica 74/60/EHS

(Vnútorné vybavenie)

Vnútorné usporiadanie

a)

Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa absorpcie energie, vozidlo spĺňa smernicu 74/60/EHS, ak je vybavené minimálne dvomi prednými airbagmi, jedným vloženým vo volante a druhým v prístrojovej doske.

b)

Ak je vozidlo vybavené len jedným predným airbagom vloženým vo volante, prístrojová doska musí byť vyrobená z materiálov absorbujúcich energiu.

c)

Technická služba skontroluje, či sa v zónach definovaných v oddieloch 5.1 až 5.7 prílohy I k smernici 74/60/EHS nenachádzajú ostré hrany.

Elektrické ovládače

a)

Elektricky ovládané okná, strešné panelové systémy a oddeľovacie systémy sa skúšajú v súlade s oddielom 5.8 prílohy I k tejto smernici.

Citlivosť automatických reverzných systémov uvedená v bode 5.8.3 tejto prílohy sa môže líšiť od požiadaviek stanovených v bode 5.8.3.1.1.

b)

Elektrické okná, ktoré nemožno zavrieť, ak je zapaľovanie vypnuté, musia byť vyňaté z požiadaviek týkajúcich sa automatických reverzných systémov.

13

Smernica 74/61/EHS

(Zariadenie proti krádeži a imobilizér)

a)

S cieľom zabrániť nepovolenému používaniu musí byť vozidlo vybavené:

uzamykacím zariadením definovaným v oddiele 2.2 prílohy IV k smernici 74/61/EHS a

imobilizérom, ktorý spĺňa technické požiadavky stanovené v oddiele 3 prílohy V k tejto smernici a základné požiadavky stanovené v oddiele 4, najmä v bode 4.1.1.

b)

Ak imobilizér musí byť pri uplatňovaní bodu a) dodatočne namontovaný, musí byť typovo schválený v súlade so smernicou 74/61/EHS alebo predpismi EHK OSN č. 97 alebo č. 116.

14

Smernica 74/297/EHS (d)

(Mechanizmus riadenia pri náraze)

a)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto noriem:

smernica 74/297/EHS,

FMVSS č. 203 (Ochrana vodiča pri náraze na ovládanie mechanizmu riadenia) vrátane FMVSS č. 204 (Posun ovládania mechanizmu riadenia dozadu),

článok 11 JSRRV.

b)

Skúška sa na sériovom vozidle môže vykonať na žiadosť žiadateľa v súlade s prílohou II k smernici 74/297/EHS.

Skúšku vykonáva notifikovaná európska technická služba, ktorá má na to oprávnenie. Žiadateľovi sa vydá podrobný protokol.

15

Smernica 74/408/EHS

(Pevnosť sedadiel – opierky hlavy)

Sedadlá, ukotvenia sedadiel a nastavovacie systémy

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto možností:

smernica 74/408/EHS,

FMVSS č. 207 (Systémy miest na sedenie).

Opierky hlavy

a)

Ak je uvedené vyhlásenie založené na norme FMVSS č. 207, opierky hlavy musia okrem tejto normy spĺňať základné požiadavky uvedené v oddiele 3 prílohy II smernice 74/408/EHS a v oddiele 5 dodatku I k tej istej prílohe.

b)

Vykonajú sa len skúšky uvedené v bode 3.10 a v oddieloch 5, 6 a 7 prílohy II k uvedenej smernici.

c)

V opačnom prípade žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa normu FMVSS č. 202a (Opierky hlavy).

16

Smernica 74/483/EHS

(Vonkajšie výčnelky)

a)

Vonkajší povrch karosérie musí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami uvedenými v oddiele 5 prílohy I smernice 74/483/EHS.

b)

Ustanovenia uvedené v bodoch 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 a 6.11 prílohy I k tejto smernici sa kontrolujú podľa uváženia technickej služby.

17

Smernica 75/443/EHS

(Rýchlomer – spätný chod)

Rýchlomerné zariadenie

a)

Číselník musí byť v súlade s bodmi 4.1 až 4.2.3 prílohy II smernice 75/443/EHS.

b)

Ak má technická služba oprávnený dôvod domnievať sa, že rýchlomer nie je kalibrovaný s dostatočnou presnosťou, môže požiadať o vykonanie skúšok uvedených v oddiele 4.3.

Spätný chod

Prevodový mechanizmus musí zahŕňať spätný chod.

18

Smernica 76/114/EHS

(Povinné štítky)

Identifikačné číslo vozidla

a)

Vozidlo musí byť vybavené identifikačným číslom, ktoré sa skladá minimálne z ôsmich a maximálne zo 17 znakov. Identifikačné číslo vozidla, ktoré sa skladá zo 17 znakov, musí spĺňať požiadavky stanovené v normách ISO 3779:1983 a 3780:1983.

b)

Identifikačné číslo vozidla musí byť umiestnené v dobre viditeľnej a prístupnej polohe takým spôsobom, aby sa nemohlo zmazať ani poškodiť.

c)

Ak nie je na podvozku ani karosérii vyrazené žiadne identifikačné číslo vozidla, členský štát môže pri uplatňovaní vnútroštátneho práva požiadať o jeho dodatočné umiestnenie. V takomto prípade musí príslušný orgán tohto členského štátu vykonať nad touto operáciou dohľad.

Povinný štítok

Vozidlo musí byť vybavené identifikačným štítkom pripevneným výrobcom vozidla.

Po udelení schválenia sa nesmie požadovať žiadny iný štítok.

19

Smernica 76/115/EHS

(Kotvové úchytky bezpečnostných pásov)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto možností:

smernica 76/115/EHS,

FMVSS č. 210 (Kotvové úchytky zostavy bezpečnostných pásov),

článok 22-3 JSRRV.

20

Smernica 76/756/EHS

(Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu)

a)

Montáž osvetlenia musí spĺňať základné požiadavky predpisu EHK OSN č. 48 série zmien 03 s výnimkou požiadaviek uvedených v prílohách 5 a 6 k predpisu č. 48.

b)

Žiadna výnimka sa nepovoľuje, pokiaľ ide o počet, základné konštrukčné vlastnosti, elektrické spojenia a farbu svetla vyžarovaného alebo odrážaného svetelnými a signalizačnými zariadeniami uvedenými v bodoch 21 až 26 a v bodoch 28 až 30.

c)

Svetelné a signalizačné zariadenia, ktoré sa pri uplatňovaní vyššie uvedeného musia dodatočne namontovať, musia byť označené značkou typového schválenia ‚ES‘.

d)

Svietidlá vybavené svetelným zdrojom s plynovou výbojkou sú povolené len spolu s montážou čistiaceho zariadenia svetlometov a v prípade potreby automatického zariadenia, ktoré umožňuje meniť sklon svetlometov.

e)

Stretávacie svetlomety sa musia prispôsobiť smeru cestnej premávky platnému v krajine, v ktorej bolo vozidlu udelené schválenie.

21

Smernica 76/757/EHS

(Odrazky)

V prípade potreby sa k zadným odrazovým sklám pridajú dve ďalšie odrazové sklá so schvaľovacou značkou EC, pričom ich umiestnenie musí byť v súlade s predpisom EHK OSN č. 48.

22

Smernica 76/758/EHS

[Doplnkové obrysové, predné (bočné) obrysové, zadné (bočné) obrysové, brzdové svietidlá, denné svietidlá]

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel však musí skontrolovať technická služba.

23

Smernica 76/759/EHS

(Smerové svietidlá)

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel však musí skontrolovať technická služba.

24

Smernica 76/760/EHS

(Svietidlá osvetľujúce zadnú tabuľku s evidenčným číslom)

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel však musí skontrolovať technická služba.

25

Smernica 76/761/EHS

[Svetlomety (vrátane žiaroviek)]

a)

Osvetlenie vytvorené stretávacím svetlom svetlometov namontovaných na vozidle sa kontroluje podľa oddielu 6 predpisu EHK OSN č. 112 o svetlometoch vyžarujúcich asymetrické stretávacie svetlo. Na tento účel sa môžu uplatniť tolerancie uvedené v prílohe 5 k tomuto predpisu.

b)

Rovnaké rozhodnutie sa uplatňuje mutatis mutandis na stretávacie svetlá svetlometov, na ktoré sa vzťahuje predpis EHK OSN č. 98 alebo č. 123.

26

Smernica 76/762/EHS

(Predné hmlové svetlomety)

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel, ak sú namontované, však musí skontrolovať technická služba.

27

Smernica 77/389/EHS

(Ťažné háky)

Požiadavky uvedenej smernice sa neuplatňujú.

28

Smernica 77/538/EHS

(Zadné hmlové svietidlá)

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel však musí skontrolovať technická služba.

29

Smernica 77/539/EHS

(Spätné svetlomety)

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel, ak sú namontované, však musí skontrolovať technická služba.

30

Smernica 77/540/EHS

(Parkovacie svietidlá)

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel, ak sú namontované, však musí skontrolovať technická služba.

31

Smernica 77/541/EHS

(Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy)

Komponenty

a)

Bezpečnostné pásy nemusia byť typovo schválené v súlade so smernicou 77/541/EHS.

b)

Každý bezpečnostný pás musí byť vybavený identifikačným štítkom.

c)

Údaje na štítku musia byť v súlade s rozhodnutím o kotvových úchytkách bezpečnostných pásov (bod 19).

Požiadavky na montáž

a)

Vozidlo musí byť vybavené bezpečnostnými pásmi v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe XV k smernici 77/541/EHS.

b)

Ak musí byť v súlade s bodom a) uvedeným vyššie dodatočne namontovaný určitý počet bezpečnostných pásov, musia byť typovo schválené v súlade so smernicou 77/541/EHS alebo predpisom EHK OSN č. 16.

32

Smernica 77/649/EHS

(Výhľad dopredu)

a)

Nie je povolená žiadna prekážka v 180o výhľade vodiča dopredu, ako je uvedené v bode 5.1.3 prílohy I k smernici 77/649/EHS.

b)

Odchylne od bodu a) sa stĺpiky A a vybavenie uvedené v bode 5.1.3 prílohy I k tejto smernici nepovažujú za prekážku.

c)

Počet stĺpikov A nesmie byť vyšší ako 2.

33

Smernica 78/316/EHS

(Označenie ovládačov, oznamovačov a ukazovateľov)

a)

Symboly vrátane farby príslušných oznamovačov, ktorých prítomnosť je podľa prílohy II k smernici 78/316/EHS povinná, musia byť v súlade s uvedenou smernicou.

b)

V prípade, že to tak nie je, musí technická služba overiť, či symboly, oznamovače a ukazovatele na vozidle poskytujú vodičovi zrozumiteľné informácie o fungovaní daných ovládačov.

34

Smernica 78/317/EHS

(Odmrazovanie/odhmlievanie)

Vozidlo musí byť vybavené primeraným zariadením na odmrazovanie a odhmlievanie čelného skla.

Za ‚primerané‘ sa považuje také zariadenie na odmrazovanie čelného skla, ktoré spĺňa minimálne bod 5.1.1 prílohy I smernici 78/317/EHS.

Za ‚primerané‘ sa považuje také zariadenie na odhmlievanie čelného skla, ktoré spĺňa minimálne bod 5.2.1 prílohy I k tejto smernici.

35

Smernica 78/318/EHS

(Ostrekovanie/stieranie)

Vozidlo musí byť vybavené primeraným zariadením na ostrekovanie a stieranie čelného skla.

Za ‚primerané‘ sa považuje také zariadenie na ostrekovanie a stieranie čelného skla, ktoré spĺňa minimálne podmienky uvedené v bode 5.1.3 prílohy I k smernici 78/318/EHS.

36

Smernica 2001/56/ES

(Systémy vykurovania)

a)

Priestor pre cestujúcich musí byť vybavený vykurovacím systémom.

b)

Spaľovacie výhrevné zariadenia a ich montáž musia byť v súlade s prílohou VII k smernici 2001/56/ES. Okrem toho musia spaľovacie výhrevné zariadenia LPG a vykurovacie systémy LPG spĺňať požiadavky uvedené v prílohe VIII k uvedenej smernici.

c)

Dodatočné systémy vykurovania, ktoré sú dodatočne namontované, musia spĺňať požiadavky uvedenej smernice.

37

Smernica 78/549/EHS

(Kryty kolies)

a)

Vozidlo musí byť skonštruované tak, aby chránilo ostatných užívateľov cesty proti odhadzovaniu kamenia, blata, ľadu, snehu a vody, aby znižovalo nebezpečenstvo pri styku s pohybujúcimi sa kolesami.

b)

Technická služba skontroluje, či boli splnené základné technické požiadavky uvedené v prílohe I k smernici 78/549/EHS.

c)

Ustanovenia oddielu 3 prílohy I k tejto smernici sa neuplatňujú.

38

Smernica 78/932/EHS

(Opierky hlavy)

Požiadavky smernice 78/932/EHS sa neuplatňujú.

39

Smernica 80/1268/EHS

(Emisie CO2/spotreba paliva)

a)

Skúška sa vykoná v súlade s oddielom 5 prílohy I k smernici 80/1268/EHS.

b)

Požiadavky stanovené v bode 5.1.1 uvedenej prílohy sa neuplatňujú.

c)

Ak sa pri uplatňovaní ustanovení bodu 2 nevykoná žiadna skúška emisií výfukových plynov, emisie CO2 a spotreba paliva sa vypočítajú podľa vzorca uvedeného vo vysvetlivkách (b) a (c).

40

Smernica 80/1269/EHS

(Výkon motora)

a)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza maximálny výkon motora v kW, ako aj príslušný režim v otáčkach za minútu.

b)

Prípadne sa uvedie krivka výkonu motora poskytujúca tie isté informácie.

41

Smernica 2005/55/ES

[Emisie (Euro 4 a 5) ťažkých úžitkových vozidiel – OBD – Opacita dymu]

Emisie výfukových plynov

a)

Skúška sa vykonáva v súlade s oddielom 6.2 prílohy I k smernici 2005/55/ES pomocou faktorov zhoršenia uvedených v bode 3.6 prílohy II k smernici 2005/78/ES.

b)

Limitmi sú limity uvedené v tabuľke 1 alebo 2 v prílohe I k smernici 2005/55/ES.

Palubný diagnostický systém (OBD)

a)

Vozidlo musí byť vybavené systémom OBD.

b)

Rozhranie OBD musí byť schopné komunikácie s bežnými diagnostickými nástrojmi používanými na vykonávanie pravidelných technických kontrol.

Opacita dymu

a)

Vozidlá vybavené naftovým motorom sa skúšajú v súlade so skúšobnými metódami uvedenými v prílohe VI k smernici 2005/55/ES.

b)

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie sa pripevní na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.

44

Smernica 92/21/EHS

(Hmotnosti a rozmery)

a)

Musia byť splnené požiadavky oddielu 3 prílohy II k smernici 92/21/EHS.

b)

Na uplatňovanie ustanovení uvedených v bode a) sa zohľadňujú tieto hmotnosti:

hmotnosť v prevádzkovom stave definovaná v bode 2.6 prílohy I k smernici 2007/46/ES nameraná technickou službou a

celkové hmotnosti uvedené buď výrobcom vozidla, alebo zobrazené na štítku výrobcu vrátane nálepiek alebo informácií dostupných v príručke majiteľa. Tieto hmotnosti sa považujú za technicky prípustné celkové maximálne hmotnosti.

c)

V súvislosti s maximálnymi prípustnými rozmermi sa nepovoľujú žiadne výnimky.

45

Smernica 92/22/EHS

(Bezpečnostné zasklenie)

Komponenty

a)

Zasklenie musí byť vyrobené buď z tvrdeného, alebo vrstveného bezpečnostného skla.

b)

Montáž plastového zasklenia sa povolí len na miestach uvedených za stĺpikom B.

c)

Nevyžaduje sa, aby bolo zasklenie schválené podľa smernice 92/22/EHS.

Montáž

a)

Uplatňujú sa montážne predpisy uvedené v prílohe 21 k predpisu EHK OSN č. 43.

b)

Nepovoľujú sa farebné fólie, ktoré by mohli znížiť priepustnosť obyčajného svetla na čelnom skle a zasklení v prednej časti stĺpika B pod potrebné minimum.

46

Smernica 92/23/EHS

(Pneumatiky)

Komponenty

Pneumatiky musia byť označené značkou typového schválenia ‚ES‘ vrátane symbolu ‚s‘ (pre hluk).

Montáž

a)

Rozmery, index nosnosti a kategória rýchlosti pneumatík musia byť v súlade s požiadavkami prílohy IV k smernici 92/23/EHS.

b)

Symbol kategórie rýchlosti pneumatík musí byť kompatibilný s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vozidla.

Túto požiadavku musia spĺňať aj vozidlá vybavené obmedzovačom rýchlosti.

c)

Na uplatňovanie ustanovení bodu b) musí výrobca vozidla uviesť maximálnu rýchlosť vozidla. Technická služba však môže stanoviť maximálnu konštrukčnú rýchlosť vozidla na základe maximálneho výkonu motora, maximálneho počtu otáčok za minútu a údajov o kinematickom reťazci.

50

Smernica 94/20/ES

(Spojovacie zariadenia)

Samostatné technické jednotky

a)

Spojovacie zariadenia OEM určené na ťahanie prípojného vozidla, ktorého maximálna hmotnosť nepresahuje 1 500 kg, nemusia byť typovo schválené podľa smernice 94/20/ES.

Spojovacie zariadenie sa považuje za vybavenie OEM, ak je opísané v príručke majiteľa alebo podobnom sprievodnom dokumente, ktorý kupujúcemu poskytol výrobca vozidla.

V prípade, že toto spojovacie zariadenie bolo schválené s vozidlom, do osvedčenia o schválení je potrebné zahrnúť primeraný text, v ktorom sa uvedie, že vlastník je zodpovedný za zabezpečenie kompatibility so spojovacím zariadením namontovaným na prípojnom vozidle.

b)

Spojovacie zariadenia odlišné od zariadení uvedených v bode a) a spojovacie zariadenia, ktoré sú dodatočne namontované, musia byť typovo schválené v súlade so smernicou 94/20/ES.

Montáž na vozidle

Technická služba skontroluje, či je montáž spojovacích zariadení v súlade s prílohou VII k smernici 94/20/ES.

53

Smernica 96/79/ES

(Čelný náraz) (e)

a)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto noriem:

smernica 96/79/ES,

FMVSS č. 208 (Ochrana cestujúcich pri čelnom náraze),

článok 18 JSRRV.

b)

Skúška v súlade s prílohou II k smernici 96/79/ES sa musí žiadosť žiadateľa vykonať na sériovom vozidle.

Skúšku vykonáva notifikovaná európska technická služba, ktorá má na to oprávnenie. Žiadateľovi sa vydá podrobný protokol.

54

Smernica 96/27/ES

(Bočný náraz)

a)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto noriem:

smernica 96/27/ES,

FMVSS č. 214 (Ochrana pri bočnom náraze),

článok 18 JSRRV.

b)

Skúška v súlade s oddielom 3 prílohy II k smernici 96/27/ES sa musí na žiadosť žiadateľa vykonať na sériovom vozidle.

Skúšku vykonáva notifikovaná európska technická služba, ktorá má na to oprávnenie. Žiadateľovi sa vydá podrobný protokol.

58

Nariadenie (ES) č. 78/2009

(Ochrana chodcov)

Systém podpory brzdenia

Vozidlá sú vybavené elektronickým protiblokovacím brzdovým systémom, ktorý pôsobí na všetky kolesá.

Ochrana chodcov

Požiadavky uvedeného nariadenia sa neuplatňujú do 1. januára 2013.

Systémy čelnej ochrany

Avšak systémy čelnej ochrany namontované na vozidle musia byť typovo schválené v súlade s nariadením (ES) č. 78/2009 a ich montáž musí spĺňať základné požiadavky stanovené v oddiele 6 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

59

Smernica 2005/64/ES

(Recyklovateľnosť)

Požiadavky uvedenej smernice sa neuplatňujú.

61

Smernica 2006/40/ES

(Klimatizácia)

Požiadavky uvedenej smernice sa uplatňujú.


Časť II:   Vozidlá patriace do kategórie N1

Položka

Odkaz na regulačný akt

Alternatívne požiadavky

1

Smernica 70/157/EHS

(Prípustná hladina hluku)

Skúška za jazdy

a)

Skúška sa vykonáva v súlade s metódou A uvedenou v prílohe 3 k predpisu EHK OSN č. 51.

Limity sú uvedené v oddiele 2.1 prílohy I k smernici 70/157/EHS. Povoľuje sa jeden decibel nad povolené limity.

b)

Skúšobná dráha musí byť v súlade s prílohou 8 k predpisu EHK OSN č. 51. Skúšobná dráha, ktorá má odlišné špecifikácie, sa môže využívať za podmienky, že technická služba vykonala skúšky zhody. V prípade potreby sa použije korekčný faktor.

c)

Výfukové systémy obsahujúce vláknité materiály nesmú byť kondiciované podľa prílohy 5 k predpisu EHK OSN č. 51.

Skúška stojaceho vozidla

Skúška sa vykonáva v súlade s oddielom 3.2 prílohy 3 k predpisu EHK OSN č. 51.

2

Smernica 70/220/EHS

(Emisie)

Emisie výfukových plynov

a)

Skúška typu I sa vykonáva v súlade s prílohou III k smernici 70/220/EHS pomocou faktorov zhoršenia uvedených v bode 5.3.6.2. Uplatniteľné limity sú limity uvedené v bode 5.3.1.4 prílohy I k uvedenej smernici.

b)

Nevyžaduje sa, aby malo vozidlo najazdených 3 000 km, ako sa požaduje v oddiele 3.1.1 prílohy III k uvedenej smernici.

c)

Typ paliva, ktoré sa použije na skúšanie, je referenčné palivo, ako sa požaduje v prílohe IX k smernici 70/220/EHS.

d)

Dynamometer sa nastaví v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v oddiele 3.2 dodatku 2 k prílohe III k uvedenej smernici.

e)

Skúška uvedená v bode a) sa nevykonáva v prípade, že je možné preukázať, že vozidlo spĺňa jeden z kalifornských predpisov spomenutých v úvode oddielu 5 prílohy I k uvedenej smernici.

Emisie z odparovania

Vozidlá vybavené motormi na benzínový pohon musia byť vybavené systémom regulácie emisií z odparovania (napr. nádoba s aktívnym uhlím).

Emisie z kľukovej skrine

Vyžaduje sa prítomnosť zariadenia na recykláciu plynov z kľukovej skrine.

Palubný diagnostický systém (OBD)

a)

Vozidlo musí byť vybavené systémom OBD.

b)

Rozhranie OBD musí byť schopné komunikácie s bežnými diagnostickými nástrojmi používanými na vykonávanie pravidelných technických kontrol.

2a

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Emisie (Euro 5 a 6) z ľahkých úžitkových vozidiel/prístup k informáciám

Emisie výfukových plynov

a)

Skúška typu I sa vykonáva v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 692/2008 pomocou faktorov zhoršenia uvedených v bode 1.4 prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 692/2008. Uplatniteľné limity musia byť limity uvedené v tabuľkách I a II v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

b)

Nevyžaduje sa, aby malo vozidlo najazdených 3 000 km, ako sa uvádza v oddiele 3.1.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83.

c)

Typ paliva, ktoré sa použije na skúšanie, je referenčné palivo, ako sa požaduje v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

d)

Dynamometer musí byť nastavený v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v oddiele 3.2 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83.

e)

Skúška uvedená v bode a) sa nevykoná v prípade, že je možné preukázať, že vozidlo spĺňa jeden z kalifornských predpisov uvedených v oddiele 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

Emisie z odparovania

Vozidlá s motorom na benzínový pohon musia byť vybavené systémom regulácie emisií z odparovania (napr. nádoba s aktívnym uhlím).

Emisie z kľukovej skrine

Vyžaduje sa prítomnosť zariadenia na recykláciu plynov z kľukovej skrine.

Palubný diagnostický systém (OBD)

Vozidlo musí byť vybavené systémom OBD.

Rozhranie OBD musí byť schopné komunikácie s bežnými diagnostickými nástrojmi používanými na vykonávanie pravidelných technických kontrol.

Opacita dymu

a)

Vozidlá vybavené naftovým motorom sa skúšajú v súlade so skúšobnými metódami uvedenými v doplnku 2 k prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

b)

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie sa pripevní na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.

Emisie CO2 a spotreba paliva

a)

Skúška sa vykoná v súlade s prílohou XII k nariadeniu (ES) č. 692/2008.

b)

Nevyžaduje sa, aby malo vozidlo najazdených 3 000 km, ako sa požaduje v oddiele 3.1.1 prílohy 4 k predpisu EHK OSN č. 83.

c)

Ak vozidlo spĺňa kalifornské predpisy uvedené v oddiele 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 a z tohto dôvodu nie je potrebné vykonať skúšku emisií výfukových plynov, členské štáty vypočítajú emisie CO2 a spotrebu paliva pomocou vzorca uvedeného vo vysvetlivkách (b) a (c).

Prístup k informáciám

Ustanovenia týkajúce sa prístupu k informáciám sa neuplatňujú.

3

Smernica 70/221/EHS

(Palivové nádrže – zadné ochranné zariadenie)

Palivové nádrže

a)

Palivové nádrže musia byť v súlade s oddielom 5 prílohy I k smernici 70/221/EHS s výnimkou bodov 5.1, 5.2 a 5.12. Musia byť v súlade najmä s bodmi 5.9 a 5.9.1, nie je však potrebné vykonať žiadnu skúšku odkvapkávania.

b)

Nádrže na LPG alebo CNG sa typovo schvaľujú v súlade s príslušnou sériou zmien 01 predpisov EHK OSN č. 67 alebo č. 110 (a).

Špecifické ustanovenia pre palivové nádrže vyrobené z plastu

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že palivová nádrž konkrétneho vozidla [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto možností:

oddiel 6.3 smernice 70/221/EHS,

MVSS č. 301 (Integrita palivového systému),

príloha 5 k predpisu EHK OSN č. 34.

Zadné ochranné zariadenie

a)

Zadná časť vozidla musí byť vyrobená v súlade s oddielom 5 prílohy II k smernici 70/221/EHS.

b)

Na tento účel stačí splniť požiadavky stanovené v bode 5.2 druhom pododseku.

c)

Ak pri uplatnení vyššie uvedeného musí byť zadné ochranné zariadenie namontované dodatočne, musí byť v súlade s bodmi 5.3 a 5.4 prílohy II k uvedenej smernici.

4

Smernica 70/222/EHS

(Miesto pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom)

Miesto, sklon, uhol viditeľnosti a umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom musia byť v súlade so smernicou 70/222/EHS.

5

Smernica 70/311/EHS

(Ovládacia sila riadenia)

Mechanické systémy

a)

Mechanizmus riadenia musí byť konštruovaný tak, aby dochádzalo k samocentrovaniu. Na kontrolu dodržiavania tohto ustanovenia je potrebné vykonať skúšku v súlade s bodmi 5.1.2 a 5.2.1 prílohy I k smernici 70/311/EHS.

b)

Zlyhanie zariadenia posilňovača riadenia nesmie viesť k úplnej strate kontroly nad vozidlom.

Komplexný elektronický systém riadenia vozidla (zariadenia elektronického ovládania)

Komplexný elektronický systém sa povolí, len ak je v súlade s prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 79.

6

Smernica 70/387/EHS

(Zámky a závesy dverí)

a)

Zámky a závesy dverí musia byť v súlade s bodmi 3.2.1, 3.3.2 a 3.4.1 prílohy I k smernici 70/387/EHS.

b)

Požiadavky stanovené v bode 3.4.1 sa neuplatňujú, ak sa preukáže súlad s bodom 6.1.5.4 predpisu EHK OSN č. 11 rev.1 v znení zmeny 2.

7

Smernica 70/388/EHS

(Zvukový výstražný signál)

Komponenty

Zariadenie zvukového výstražného signálu nemusí byť typovo schválené v súlade so smernicou 70/388/EHS. V súlade s bodom 1.1 prílohy I k smernici 70/388/EHS však musí vydávať trvalý zvuk.

Montáž na vozidle

a)

Skúška sa vykoná v súlade s oddielom 2 prílohy I k smernici 70/388/EHS.

b)

Maximálna úroveň akustického tlaku musí byť v súlade s bodom 2.1.4 uvedenej prílohy.

8

Smernica 2003/97/ES

(Zariadenia pre nepriamy výhľad)

Komponenty

a)

Vozidlo musí byť vybavené spätnými zrkadlami stanovenými v oddiele 2 prílohy III k smernici 2003/97/ES.

b)

Nemusia byť typovo schválené v súlade s touto smernicou.

c)

Polomery zakrivenia zrkadiel nesmú spôsobiť značné skreslenie obrazu. Polomery zakrivenia sa skontrolujú podľa uváženia technickej služby v súlade so spôsobom uvedeným v dodatku 1 k prílohe II k smernici 2003/97/ES. Polomery zakrivenia nesmú byť menšie ako polomery uvedené v oddiele 3.4 prílohy II k uvedenej smernici.

Montáž na vozidle

Na zabezpečenie výhľadu sa vykonáva meranie, a to buď v súlade s ustanoveniami oddielu 5 prílohy III k smernici 2003/97/ES, alebo v súlade s oddielom 5 prílohy III k smernici 71/127/EHS.

9

Smernica 71/320/EHS

(Brzdenie)

Všeobecné ustanovenia

a)

Brzdový systém sa montuje v súlade s oddielom 2 prílohy I k smernici 71/320/EHS.

b)

Vozidlá musia byť vybavené elektronickým protiblokovacím systémom bŕzd, ktorý pôsobí na všetky kolesá.

c)

Výkonnosť brzdového systému musí byť v súlade s oddielom 2 prílohy II k uvedenej smernici.

d)

Na tento účel je potrebné vykonať skúšky na dráhe, ktorej povrch musí byť veľmi priľnavý. Skúšanie parkovacej brzdy sa vykonáva na 18 % sklone (nahor a nadol).

Vykonajú sa len skúšky uvedené nižšie. Vozidlo musí byť v každom prípade plne zaťažené.

e)

Skúška na ceste uvedená v bode c) sa nevykonáva, ak žiadateľ predloží od výrobcu vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že vozidlo je buď v súlade s predpisom EHK OSN č. 13-H vrátene doplnku 5, alebo s FMVSS č. 135.

Prevádzková brzda

a)

Vykonáva sa skúška typu 0 uvedená v bodoch 1.2.2 a 1.2.3 prílohy II k smernici 71/320/EHS.

b)

Okrem toho sa vykonáva aj skúška typu I uvedená v bode 1.3 prílohy II k uvedenej smernici.

Parkovacia brzda

Skúška sa vykoná v súlade s bodom 2.1.3 prílohy II k tejto smernici.

10

Smernica 72/245/EHS

(Rádiové odrušenie (elektromagnetická kompatibilita))

Komponenty

a)

Elektrické/elektronické podzostavy nemusia byť typovo schválené v súlade so smernicou 72/245/EHS.

b)

Dodatočne namontované (retrofitné) elektrické/elektronické zariadenia však musia byť v súlade s uvedenou smernicou.

Vyžarované elektromagnetické žiarenie

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že vozidlo je v súlade so smernicou 72/245/EHS alebo s nasledujúcimi alternatívnymi normami:

širokopásmové elektromagnetické žiarenie: CISPR 12 alebo SAE J551-2,

úzkopásmové elektromagnetické žiarenie: CISPR 12 (mimo vozidla) alebo 25 (vnútri vozidla) alebo SAE J551-4 a SAE J1113-41.

Skúšky odolnosti

Skúšky odolnosti sa nemusia vykonávať.

11

Smernica 72/306/EHS

(Dym naftových motorov)

a)

Skúška sa vykonáva v súlade s metódami uvedenými v prílohách III a IV k smernici 72/306/EHS.

Uplatniteľné hraničné hodnoty sú hodnoty uvedené v prílohe V k smernici 72/306/EHS.

b)

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie uvedená v oddiele 4 prílohy I k smernici 72/306/EHS musí byť pripevnená na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.

13

Smernica 74/61/EHS

(Zariadenie proti krádeži a imobilizér)

a)

S cieľom zabrániť nepovolenému používaniu musí byť vozidlo vybavené uzamykacím zariadením definovaným v oddiele 2.2 prílohy IV k smernici 74/61/EHS.

b)

Ak je vozidlo vybavené imobilizérom, musí spĺňať technické požiadavky stanovené v oddiele 3 prílohy V k tejto smernici a základné požiadavky stanovené v oddiele 4, najmä v bode 4.1.1.

14

Smernica 74/297/EHS (f)

(Mechanizmus riadenia pri náraze)

a)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto noriem:

smernica 74/297/EHS,

FMVSS č. 203 (Ochrana vodiča pri náraze na ovládanie mechanizmu riadenia) vrátane FMVSS č. 204 (Posun ovládania mechanizmu riadenia dozadu),

článok 11 JSRRV.

b)

Skúška sa na sériovom vozidle môže vykonať na žiadosť žiadateľa v súlade s prílohou II k smernici 74/297/EHS. Skúšku vykonáva notifikovaná európska technická služba, ktorá má na to oprávnenie. Žiadateľovi sa vydá podrobný protokol.

15

Smernica 74/408/EHS

Pevnosť sedadiel – opierky hlavy

Sedadlá, ukotvenia sedadiel a nastavovacie systémy

Sedadlá a ich systémy nastavenia musia byť v súlade s prílohou IV k smernici 74/408/EHS.

Opierky hlavy

a)

Opierky hlavy musia spĺňať základné požiadavky uvedené v oddiele 3 prílohy II k smernici 74/408/EHS a v oddiele 5 dodatku I k uvedenej prílohe.

b)

Vykonajú sa len skúšky uvedené v bode 3.10 a oddieloch 5, 6 a 7 prílohy II k uvedenej smernici.

17

Smernica 75/443/EHS

(Rýchlomer – spätný chod)

Rýchlomerné zariadenie

a)

Číselník musí byť v súlade s bodmi 4.1 až 4.2.3 prílohy II k smernici 75/443/EHS.

b)

Ak má technická služba oprávnený dôvod domnievať sa, že rýchlomer nie je kalibrovaný s dostatočnou presnosťou, môže požiadať o vykonanie skúšok uvedených v oddiele 4.3.

Spätný chod

Prevodový mechanizmus musí zahŕňať spätný chod.

18

Smernica 76/114/EHS

(Povinné štítky)

Identifikačné číslo vozidla

a)

Vozidlo musí byť vybavené identifikačným číslom, ktoré sa skladá minimálne z ôsmich a maximálne zo 17 znakov. Identifikačné číslo vozidla, ktoré sa skladá zo 17 znakov, musí spĺňať požiadavky stanovené v normách ISO 3779:1983 a 3780:1983.

b)

Identifikačné číslo vozidla musí byť umiestnené v dobre viditeľnej a ľahko prístupnej polohe takým spôsobom, aby sa nemohlo zmazať ani poškodiť.

c)

Ak nie je na podvozku ani karosérii vyrazené žiadne identifikačné číslo vozidla, členský štát môže pri uplatňovaní vnútroštátneho práva požiadať o jeho dodatočné umiestnenie. V takomto prípade musí príslušný orgán tohto členského štátu vykonať nad touto operáciou dohľad.

Povinný štítok

Vozidlo musí byť vybavené identifikačným štítkom pripevneným výrobcom vozidla.

Po udelení schválenia sa nesmie požadovať žiadny iný štítok.

19

Smernica 76/115/EHS

(Kotvové úchytky bezpečnostných pásov)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto možností:

smernica 76/115/EHS,

FMVSS č. 210 (Kotvové úchytky zostavy bezpečnostných pásov),

článok 22-3 JSRRV.

20

Smernica 76/756/EHS

(Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu)

a)

Montáž osvetlenia musí spĺňať základné požiadavky predpisu EHK OSN č. 48 série zmien 03 s výnimkou požiadaviek uvedených v prílohách 5 a 6 k predpisu č. 48.

b)

Žiadna výnimka sa nepovoľuje, pokiaľ ide o počet, základné konštrukčné vlastnosti, elektrické spojenia a farbu svetla vyžarovaného alebo odrazeného svetelnými a signalizačnými zariadeniami uvedenými v bodoch 21 až 26 a v bodoch 28 až 30.

c)

Svetelné a signalizačné zariadenia, ktoré sa pri uplatňovaní vyššie uvedeného musia dodatočne namontovať, musia byť označené značkou typového schválenia ‚ES‘.

d)

Svietidlá vybavené svetelným zdrojom s plynovou výbojkou sú povolené len spolu s montážou čistiaceho zariadenia svetlometov a v prípade potreby automatického zariadenia, ktoré umožňuje meniť sklon svetlometov.

e)

Stretávacie svetlomety sa musia prispôsobiť smeru cestnej premávky platnému v krajine, v ktorej bolo vozidlu udelené schválenie.

21

Smernica 76/757/EHS

(Odrazky)

V prípade potreby sa k zadným odrazkám pridajú dve ďalšie odrazky so značkou schválenia ‚ES‘ pričom ich umiestnenie musí byť v súlade s predpisom EHK OSN č. 48.

22

Smernica 76/758/EHS

[Doplnkové obrysové, predné (bočné) obrysové, zadné (bočné) obrysové, brzdové svetlá, denné svietidlá]

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel však musí skontrolovať technická služba.

23

Smernica 76/759/EHS

(Smerové svietidlá)

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel však musí skontrolovať technická služba.

24

Smernica 76/760/EHS

(Svietidlá osvetľujúce zadnú tabuľku s evidenčným číslom)

Požiadavky stanovené v uvedenej smernici sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel však musí skontrolovať technická služba.

25

Smernica 76/761/EHS

[Svetlomety (vrátane žiaroviek)]

a)

Osvetlenie vytvorené stretávacím svetlom svetlometov namontovaných na vozidle sa kontroluje podľa ustanovení oddielu 6 predpisu EHK OSN č. 112 o svetlometoch vyžarujúcich asymetrické stretávacie svetlo. Na tento účel sa môžu uplatniť tolerancie uvedené v prílohe 5 tohto predpisu.

b)

Rovnaké rozhodnutie sa uplatňuje mutatis mutandis na stretávacie svetlá svetlometov, na ktoré sa vzťahuje predpis EHK OSN č. 98 alebo č. 123.

26

Smernica 76/762/EHS

(Predné hmlové svetlomety)

Ustanovenia uvedenej smernice sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel, ak sú namontované, však musí skontrolovať technická služba.

27

Smernica 77/389/EHS

(Ťažné háky)

Požiadavky uvedenej smernice sa neuplatňujú.

28

Smernica 77/538/EHS

(Zadné hmlové svietidlá)

Ustanovenia uvedenej smernice sa rušia. Správne fungovanie svetiel však musí skontrolovať technická služba.

29

Smernica 77/539/EHS

(Spätné svetlomety)

Ustanovenia uvedenej smernice sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel, ak sú namontované, však musí skontrolovať technická služba.

30

Smernica 77/540/EHS

(Parkovacie svietidlá)

Ustanovenia uvedenej smernice sa neuplatňujú. Správne fungovanie svetiel, ak sú namontované, však musí skontrolovať technická služba.

31

Smernica 77/541/EHS

(Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy)

Komponenty

a)

Bezpečnostné pásy nemusia byť typovo schválené v súlade so smernicou 77/541/EHS.

b)

Každý bezpečnostný pás musí byť vybavený identifikačným štítkom.

c)

Údaje na štítku musia byť v súlade s rozhodnutím o kotvových úchytkách bezpečnostných pásov (bod 19).

Požiadavky na montáž

a)

Vozidlo musí byť vybavené bezpečnostnými pásmi v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe XV k smernici 77/541/EHS.

b)

Ak musí byť v súlade s bodom a) uvedeným vyššie dodatočne namontovaný určitý počet bezpečnostných pásov, musia byť typovo schválené v súlade so smernicou 77/541/EHS alebo predpisom EHK OSN č. 16.

33

Smernica 78/316/EHS

(Označenie ovládačov, oznamovačov a ukazovateľov)

a)

Symboly vrátane farby príslušných oznamovačov, ktorých prítomnosť je podľa prílohy II k smernici 78/316/EHS povinná, musia byť v súlade s uvedenou smernicou.

b)

V prípade, že to tak nie je, musí technická služba overiť, či symboly, oznamovače a ukazovatele na vozidle poskytujú vodičovi zrozumiteľné informácie o fungovaní daných ovládačov.

34

Smernica 78/317/EHS

Odmrazovanie/odhmlievanie

Vozidlo musí byť vybavené primeraným zariadením na odmrazovanie a odhmlievanie čelného skla.

35

Smernica 78/318/EHS

Ostrekovanie/stieranie

Vozidlo musí byť vybavené primeraným zariadením na ostrekovanie a stieranie čelného skla.

36

Smernica 2001/56/ES

(Systémy vykurovania)

a)

Priestor pre cestujúcich musí byť vybavený vykurovacím systémom.

b)

Spaľovacie výhrevné zariadenia a ich montáž musia byť v súlade s prílohou VII k smernici 2001/56/ES. Okrem toho musia spaľovacie výhrevné zariadenia LPG a vykurovacie systémy LPG spĺňať požiadavky uvedené v prílohe VIII k uvedenej smernici.

c)

Dodatočné systémy vykurovania, ktoré sú dodatočne namontované, musia spĺňať požiadavky uvedenej smernice.

39

Smernica 80/1268/EHS

(Emisie CO2/spotreba paliva)

a)

Skúška sa vykoná v súlade s oddielom 5 prílohy I k smernici 80/1268/EHS.

b)

Požiadavky stanovené v bode 5.1.1 uvedenej prílohy sa neuplatňujú.

c)

Ak sa pri uplatňovaní ustanovení bodu 2 nevykoná žiadna skúška emisií výfukových plynov, emisie CO2 a spotreba paliva sa vypočítajú podľa vzorca uvedeného vo vysvetlivkách (b) a (c).

40

Smernica 80/1269/EHS

(Výkon motora)

a)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza maximálny výkon motora v kW, ako aj príslušný režim v otáčkach za minútu.

b)

Prípadne sa uvedie krivka výkonu motora poskytujúca tie isté informácie.

41

Smernica 2005/55/ES

[Emisie (Euro 4 a 5) ťažkých úžitkových vozidiel – OBD – Opacita dymu]

Emisie výfukových plynov

a)

Skúška sa vykonáva v súlade s oddielom 6.2 prílohy I k smernici 2005/55/ES pomocou faktorov zhoršenia uvedených v bode 3.6 prílohy II k smernici 2005/78/ES.

b)

Limitmi sú limity uvedené v tabuľke 1 alebo 2 v prílohe I k smernici 2005/55/ES.

Palubný diagnostický systém (OBD)

a)

Vozidlo musí byť vybavené systémom OBD.

b)

Rozhranie OBD musí byť schopné komunikácie s bežnými diagnostickými nástrojmi používanými na vykonávanie pravidelných technických kontrol.

Opacita dymu

a)

Vozidlá vybavené naftovým motorom sa skúšajú v súlade so skúšobnými metódami uvedenými v prílohe VI k smernici 2005/55/ES.

b)

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie sa pripevní na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.

45

Smernica 92/22/EHS

(Bezpečnostné zasklenie)

Komponenty

a)

Zasklenie musí byť vyrobené buď z tvrdeného, alebo vrstveného bezpečnostného skla.

b)

Montáž plastového zasklenia sa povolí len na miestach uvedených za stĺpikom B.

c)

Nevyžaduje sa aby bolo zasklenie schválené podľa smernice 92/22/EHS.

Montáž

a)

Uplatňujú sa montážne predpisy uvedené v prílohe 21 k predpisu EHK OSN č. 43.

b)

Nepovoľujú sa farebné fólie, ktoré by mohli znížiť priepustnosť obyčajného svetla na čelnom skle a zasklení v prednej časti stĺpika B pod potrebné minimum.

46

Smernica 92/23/EHS

(Pneumatiky)

Komponenty

Pneumatiky musia byť označené značkou typového schválenia ‚ES‘ vrátane symbolu ‚s‘ (pre hluk).

Montáž

a)

Rozmery, index nosnosti a kategória rýchlosti pneumatík musia byť v súlade s požiadavkami prílohy IV k smernici 92/23/EHS.

b)

Symbol kategórie rýchlosti pneumatík musí byť kompatibilný s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vozidla.

c)

Túto požiadavku musia spĺňať aj vozidlá vybavené obmedzovačom rýchlosti.

d)

Na uplatňovanie ustanovení bodu b) musí výrobca vozidla uviesť maximálnu rýchlosť vozidla. Technická služba však môže stanoviť maximálnu konštrukčnú rýchlosť vozidla na základe maximálneho výkonu motora, maximálneho počtu otáčok za minútu a údajov o kinematickom reťazci.

48

Smernica 97/27/ES

(Hmotnosti a rozmery)

a)

Musia byť splnené základné požiadavky prílohy I k smernici 97/27/ES.

Požiadavky stanovené v bodoch 7.8.3, 7.9 a 7.10 uvedenej prílohy sa neuplatňujú.

b)

Na uplatňovanie ustanovení uvedených v bode a) sa zohľadňujú tieto hmotnosti:

hmotnosť v prevádzkovom stave definovaná v bode 2.6 prílohy I k smernici 2007/46/ES nameraná technickou službou a

celkové maximálne hmotnosti uvedené buď výrobcom vozidla, alebo zobrazené na štítku výrobcu vrátane nálepiek alebo informácií dostupných v príručke majiteľa. Tieto hmotnosti sa považujú za technicky prípustné celkové maximálne hmotnosti.

c)

Technické zmeny, ktoré vykonal žiadateľ – ako je výmena pneumatík za pneumatiky s nižším indexom nosnosti – s cieľom znížiť celkovú maximálnu technicky prípustnú hmotnosť vozidla na 3,5 tony alebo menej tak, aby vozidlu mohlo byť udelené jednotlivé schválenie, sa nepovoľujú.

d)

V súvislosti s maximálnymi prípustnými rozmermi sa nepovoľujú žiadne výnimky.

49

Smernica 92/114/EHS

(Vonkajšie výčnelky kabín)

a)

V súlade s oddielom 6 prílohy I k smernici 92/114/EHS musia byť splnené všeobecné požiadavky stanovené v oddiele 5 prílohy I k smernici 74/483/EHS.

b)

Požiadavky stanovené v bodoch 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 a 6.11 prílohy I k smernici 74/483/EHS musia byť splnené podľa uváženia technickej služby.

50

Smernica 94/20/ES

(Spojovacie zariadenia)

Samostatné technické jednotky

a)

Spojovacie zariadenia OEM určené na ťahanie prípojného vozidla, ktorého maximálna hmotnosť nepresahuje 1 500 kg, nemusia byť typovo schválené podľa smernice 94/20/ES.

b)

Spojovacie zariadenie sa považuje za vybavenie OEM, ak je opísané v príručke majiteľa alebo podobnom sprievodnom dokumente, ktorý kupujúcemu poskytol výrobca vozidla.

c)

V prípade, že toto spojovacie zariadenie bolo schválené s vozidlom, do osvedčenia o schválení je potrebné zahrnúť primeraný text, v ktorom sa uvedie, že vlastník je zodpovedný za zabezpečenie kompatibility so spojovacím zariadením namontovaným na prípojnom vozidle.

d)

Spojovacie zariadenia odlišné od zariadení uvedených v bode a) a spojovacie zariadenia, ktoré sú dodatočne namontované, musia byť typovo schválené v súlade so smernicou 94/20/ES.

Montáž na vozidle

Technická služba skontroluje, či je montáž spojovacích zariadení v súlade s prílohou VII k smernici 94/20/ES.

54

Smernica 96/27/ES

(Bočný náraz)

a)

Žiadateľ predloží vyhlásenie od výrobcu, v ktorom sa uvádza, že konkrétne vozidlo [identifikačné číslo vozidla, ktoré je potrebné uviesť] spĺňa minimálne jednu z týchto noriem:

smernica 96/27/ES,

FMVSS č. 214 (Ochrana pri bočnom náraze),

článok 18 JSRRV.

b)

Skúška v súlade s oddielom 3 prílohy II k smernici 96/27/ES sa musí na žiadosť žiadateľa vykonať na sériovom vozidle.

c)

Skúšku vykoná notifikovaná európska technická služba, ktorá má na to oprávnenie. Žiadateľovi sa vydá podrobný protokol.

56

Smernica 98/91/ES

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru musia byť v súlade so smernicou 94/55/ES.

58

Nariadenie (ES) č. 78/2009

(Ochrana chodcov)

Systém podpory brzdenia

Vozidlá sú vybavené elektronickým protiblokovacím brzdovým systémom, ktorý pôsobí na všetky kolesá.

Ochrana chodcov

Do 24. februára 2018 sa požiadavky uvedeného nariadenia neuplatňujú na vozidlá, ktorých maximálna hmotnosť nepresahuje 2 500 kg, a do 24. augusta 2019 na vozidlá, ktorých maximálna hmotnosť presahuje 2 500 kg.

Systémy čelnej ochrany

Avšak systémy čelnej ochrany inštalované na vozidle musia byť typovo schválené v súlade s nariadením (ES) č. 78/2009 a ich inštalácia musí spĺňať základné požiadavky stanovené v oddiele 6 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

59

Smernica 2005/64/ES

(Recyklovateľnosť)

Požiadavky uvedenej smernice sa neuplatňujú.

61

Smernica 2006/40/ES

(Klimatizácia)

Požiadavky uvedenej smernice sa uplatňujú.

2.

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvá veta záhlavia vzoru B sa nahrádza takto:

VZOR B

(Používaný na typové schválenie vozidla vzhľadom na systém)“,

b)

dopĺňa sa nasledujúci vzor D:

„VZOR D

(používaný na harmonizované jednotlivé schválenie vozidla podľa článku 24)

Maximálny formát: A4 (210 × 297 mm)

OSVEDČENIE ES O SCHVÁLENÍ JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA

Image

Názov, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa orgánu udeľujúceho jednotlivé schválenie

Oznámenie týkajúce sa schválenia jednotlivého vozidla v súlade s článkom 24 smernice 2007/46/ES

Oddiel 1

Podpísaný [… … meno a funkcia] týmto osvedčuje, že vozidlo:

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu): …

Typ:

Variant:

Verzia:

0.2.1.   Obchodný názov: …

0.4.   Kategória vozidla (2): …

0.5.   Názov a adresa výrobcu: …

0.6.   Miesto a spôsob pripevnenia povinných štítkov: …

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: …

0.9.   Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený):

0.10.   Identifikačné číslo vozidla:

predvedeného na schválenie dňa

[…… dátum žiadosti]

 

[…… meno a adresa žiadateľa],

ktorému je udelené schválenie podľa ustanovení článku 24 smernice 2007/46/ES. Na dôkaz toho bolo pridelené nasledujúce číslo schválenia: …

Vozidlo je v súlade s doplnkom 2 k prílohe IV k smernici 2007/46/ES. Vozidlo môže byť trvalo evidované bez ďalšieho schválenia v členských štátoch s pravostrannou/ľavostrannou premávkou (3), v ktorých sa na rýchlomere používajú metrické/britské (3) jednotky.

(Miesto) (Dátum)

[Podpis (4)]

(Pečiatka schvaľovacieho orgánu)

[…]

[…]

[…]

Prílohy

Dve fotografie (5) vozidla (min. rozlíšenie 640 × 480 pixelov, ~7 × 10 cm)

Oddiel 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1.   Počet náprav: …a kolies: …

1.1.   Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: …

3.   Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): …

Hlavné rozmery

4.   Rázvor (6): … mm

4.1.   Vzdialenosť náprav: 1 – 2: … mm 2 – 3: … mm 3 – 4: … mm

5.   Dĺžka: … mm

6.   Šírka: … mm

7.   Výška: … mm

Hmotnosti

13.   Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: … kg (7)

16.   Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1.   Technicky prípustná celková maximálna hmotnosť: … kg

16.2.   Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. … kg 2. … kg 3. … kg atď.

16.4.   Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: … kg

18.   Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1.   Ojového prívesu: … kg

18.2.   Návesu: … kg

18.3.   Prívesu so stredovou nápravou: …kg

18.4.   Nebrzdeného prípojného vozidla: …kg

19.   Maximálna technicky prípustná statická vertikálna hmotnosť v bode spojenia: … kg

Hnacia jednotka

20.   Výrobca motora: …

21.   Kód motora vyznačený na motore: …

22.   Princíp činnosti: …

23.   Výlučne elektrický: áno/nie (8)

23.1.   Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie (8)

24.   Počet a usporiadanie valcov: …

25.   Zdvihový objem: …cm3

26.   Palivo: nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík (8)

26.1.   Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (8)

27.   Maximálny čistý výkon (9): … kW pri … min-1 alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) … kW (8)

Maximálna rýchlosť

29.   Maximálna rýchlosť: … km/h

Nápravy a zavesenie

30.   Rozchod nápravy (náprav): 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.   Kombinácia pneumatika/koleso: …

Karoséria

38.   Kód karosérie (10): …

40.   Farba vozidla (11): …

41.   Počet a usporiadanie dverí: …

42.   Počet miest na sedenie (vrátane vodiča) (12): …

42.1.   Sedadlá určené na používanie, len keď vozidlo stojí: …

42.3.   Počet miest prístupných pre osoby na vozíku: …

Spojovacie zariadenie

44.   Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): …

Environmentálne vlastnosti

46.   Hladina zvuku

Stojaceho vozidla: … dB(A) pri otáčkach motora: … min–1

Za jazdy: … dB(A)

47.   Hladina výfukových emisií (13): Eur …

Ostatné právne predpisy: …

49.   Emisie CO2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie (14):

1.

všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

 

Emisie CO2

Spotreba paliva

Kombinovaná:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Vážená, kombinovaná

… g/km

… l/100 km

2.

výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie (vážená, kombinovaná (8)) … Wh/km

52.   Poznámky

53.   Doplňujúce informácie (počet najazdených kilometrov (15), …)

Vysvetlivky k prílohe VI vzoru D:


(1)  Ak sa nepredloží registračný dokument, príslušný orgán môže použiť dostupný zdokumentovaný dôkaz o dátume výroby alebo zdokumentovaný dôkaz o prvej kúpe.“

(2)  Ako je uvedené v prílohe II.A.

(3)  Nehodiace sa prečiarknite.

(4)  Alebo obrazová podoba ‚zdokonaleného elektronického podpisu‘ v súlade so smernicou 1999/93/ES vrátane údajov na overenie.

(5)  ¾ predná časť, ¾ zadná časť.

(6)  Tento údaj sa doplní iba v prípade, že má vozidlo dve nápravy

(7)  Uvedená hmotnosť je skutočná hmotnosť vozidla za podmienok uvedených v bode 2.6 prílohy I.

(8)  Nehodiace sa prečiarknite

(9)  V prípade hybridných elektrických vozidiel uveďte oba výstupné výkony.

(10)  Použijú sa kódy opísané v oddiele C prílohy II.

(11)  Uveďte len túto základnú farbu, resp. farby: biela, žltá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, sivá, hnedá alebo čierna.

(12)  Okrem sedadiel určených na používanie len vtedy, keď vozidlo stojí, a počtu miest pre invalidné vozíky.

(13)  Doplňte číslo emisnej triedy Euro a znak, ktorý zodpovedá ustanoveniam používaným pri typovom schvaľovaní.

(14)  Opakovane uveďte v prípade rozličných palív, ktoré je možné použiť.“

(15)  Nepovinné.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/33


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 184/2011

z 25. februára 2011

o povolení Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku, morky, menšie druhy vtáctva a iné okrasné a voľne žijúce vtáctvo (držiteľ povolenia spoločnosť Calpis Co. Ltd. Japonsko, zastúpená spoločnosťou Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia na nové používanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku, morky a menšie druhy vtáctva, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) bolo povolené na obdobie desiatich rokov pre kurčatá na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1444/2006 (2) a pre odstavené ciciaky nariadením Komisie (EÚ) č. 333/2010 (3).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie uvedeného prípravku pre kurčatá chované na znášku, morky a menšie druhy vtáctva boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku z 5. októbra 2010 (4) k záveru, že Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) nemá za navrhovaných podmienok používania nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie a že jeho používanie môže mať pozitívny vplyv na zvyšovanie hmotnosti cieľového druhu. Úrad sa nazdáva, že nie sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh. Úrad takisto overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie tohto prípravku malo povoliť tak, ako sa špecifikuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 23.4.2010, s. 19.

(4)  Úradný vestník (EFSA Journal) 2010; 8(10):1867.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1820

Spoločnosť Calpis Co. Ltd. Japonsko, zastúpená spoločnosťou Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Francúzsko

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok z Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544 obsahujúci minimálne 1 × 1010 CFU/g

 

Charakteristika účinnej látky:

Životaschopné spóry Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analytické metódy  (1)

 

Meranie: metóda platňového nanášania s použitím tryptón sójového agaru s predhrievaním vzoriek krmiva

 

Identifikácia: metóda gélovej elektroforézy s pulzným poľom (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE)

Kurčatá chované na znášku

5 × 108

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, lehotu skladovateľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

V záujme bezpečnosti: počas manipulácie sa má použiť ochranná dýchacia maska, okuliare a rukavice.

3.

V prípade povolenia sa môže sa použiť v krmive obsahujúcom tieto kokcidiostatiká: dekochinát, monenzín sodný, robenidín hydrochlorid, diklazuril, lasalocid sodný, halofuginón, narazín, salinomycín sodný, maduramycín amónny, narazín-nikarbazín, semduramycín sodný a nikarbazín.

18. marca 2021

Morky, menšie druhy vtáctva a iné okrasné a voľne žijúce vtáctvo

3 × 108


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/36


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 185/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 499/96, pokiaľ ide o colné kvóty Únie na určité ryby a výrobky rybolovu a živé kone s pôvodom na Islande

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 499/96 z 19. marca 1996, ktoré otvára a spravuje colné kvóty Spoločenstva pre niektoré produkty rybolovu a živé kone s pôvodom v Islande (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 písm. a) a b),

keďže:

(1)

V roku 2009 sa skončili rokovania o dodatkovom protokole k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou o osobitných ustanoveniach uplatniteľných na obdobie 2009 – 2014 na dovozy určitých rýb a výrobkov rybolovu do Európskej únie (ďalej len „dodatkový protokol“).

(2)

Podpis v mene Európskej únie a predbežné uplatňovanie dodatkového protokolu sa schválilo rozhodnutím Rady 2010/674/EU z 26. júla 2010 o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014, Dohody medzi Európskou úniou a Nórskom o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014, dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovozy určitých rýb a výrobkov rybolovu do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014, a dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovozy určitých rýb a výrobkov rybolovu do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014 (2).

(3)

V tomto dodatkovom protokole sa ustanovujú nové ročné colné kvóty na bezcolný dovoz určitých rýb a výrobkov rybolovu s pôvodom na Islande do Európskej únie.

(4)

V súlade s dodatkovým protokolom sa objemy colných kvót oslobodených od cla na prvých 12 mesiacov v období od 1. mája 2009 do 30. apríla 2010 prenesú do druhého obdobia colných kvót. Navyše nevyužité objemy colných kvót pre niektoré výrobky na obdobie colných kvót od 1. marca 2011 do 30. apríla 2011 by sa mali preniesť do zodpovedajúcich colných kvót na obdobie od 1. mája 2011 do 30. apríla 2012.

(5)

S cieľom implementovať colné kvóty ustanovené v dodatkovom protokole je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 499/96.

(6)

Treba nahradiť súčasný odkaz na voľné ceny na hraniciach uvedený v nariadení (ES) č. 499/96 odkazom na deklarovanú colnú hodnotu v súlade s nariadením Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (3) a stanoviť, že táto hodnota sa minimálne musí rovnať akejkoľvek referenčnej cene, ktorá bola alebo má byť stanovená v súlade s tým istým nariadením, na to, aby sa mohol uplatniť nárok na preferenčnú úpravu ustanovený v dodatkovom protokole.

(7)

Protokol 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce bol zmenený a doplnený rozhodnutím č. 2/2005 Spoločného výboru ES – Island z 22. decembra 2005 (4). Je preto potrebné výslovne stanoviť, že protokol 3, zmenený a doplnený v roku 2005, sa má uplatňovať.

(8)

V rámci dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch uzavretej na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore v prílohe k rozhodnutiu Rady 2007/138/ES (5) sa bilaterálny obchod so živými koňmi medzi Európskou úniou a Islandom liberalizoval pre neobmedzené množstvá. Preto je colná kvóta na živé kone stanovená v prílohe k nariadeniu (ES) č. 499/96 zbytočná.

(9)

Z dôvodov jasnosti a s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia číselných znakov kombinovanej nomenklatúry ustanovených nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (6) a podpoložiek Taric je vhodné nahradiť celú prílohu k nariadeniu (ES) č. 499/96.

(10)

Nariadenie (ES) č. 499/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

V súlade s rozhodnutím 2010/674/EÚ sa nové colné kvóty na určité ryby a výrobky rybolovu musia uplatňovať od 1. marca 2011. Toto nariadenie sa teda musí uplatňovať od rovnakého dňa.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 499/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„ktorým sa otvárajú a spravujú colné kvóty Únie pre niektoré ryby a výrobky rybolovu s pôvodom na Islande“.

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Ak sa výrobky s pôvodom na Islande uvedené v prílohe uvedú do voľného obehu v Európskej únii, sú oprávnené na oslobodenie od cla v rámci limitov colných kvót počas období a v súlade s ustanoveniami, ktoré sú uvedené v tomto nariadení.

2.   Dovoz rýb a výrobkov rybolovu uvedených v prílohe spĺňa podmienky na zaradenie do colných kvót uvedených v odseku 1 len vtedy, ak sa deklarovaná colná hodnota minimálne rovná referenčnej cene stanovenej alebo referenčnej cene, ktorá sa má stanoviť, v súlade s článkom 29 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (7).

3.   Uplatňuje sa protokol 3 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou týkajúci sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce, naposledy zmenený a doplnený rozhodnutím č. 2/2005 Spoločného výboru ES – Island z 22. decembra 2005 (8).

4.   Zvýhodnenia súvisiace s colnými kvótami s poradovými číslami 09.0792 a 09.0812 sa neudeľujú v prípade tovaru deklarovaného na prepustenie do voľného obehu v období od 15. februára do 15. júna.

3.

V článku 2 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Článok 308c ods. 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa však neuplatňuje na colné kvóty s poradovými číslami 09.0810, 09.0811 a 09.0812.“

4.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

V prípade, ak sa colné kvóty s poradovými číslami 09.0810, 09.0811 a 09.0812 počas obdobia colných kvót od 1. marca 2011 do 30. apríla 2011 úplne nevyčerpajú, zostávajúci objem sa prenesie do zodpovedajúcej colnej kvóty na obdobie od 1. mája 2011 do 30. apríla 2012.

Na tento účel sa čerpania colných kvót na obdobie od 1. marca 2011 do 30. apríla 2011 ukončia druhý pracovný deň v Komisii nasledujúci po 1. septembri 2011. Nasledujúci pracovný deň sa nevyčerpaný zostatok týchto colných kvót sprístupní v rámci zodpovedajúcej colnej kvóty uplatniteľnej na obdobie od 1. mája 2011 do 30. apríla 2012.

Od druhého pracovného dňa v Komisii nasledujúcom po 1. septembri 2011 nebude možné spätne čerpať ani vrátiť dané colné kvóty uplatniteľné od 1. marca 2011 do 30. apríla 2011.“

5.

Príloha sa nahrádza textom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 75, 23.3.1996, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(4)  Ú. v. EÚ L 131, 18.5.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 28.

(6)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22

(8)  Ú. v. EÚ L 131, 18.5.2006, s.1.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry má znenie opisu výrobkov iba informatívnu hodnotu, pričom preferenčný režim sa v kontexte tejto prílohy určuje na základe číselných znakov KN tak, ako existujú v čase prijatia tohto nariadenia. Ak je pred číselným znakom KN uvedený symbol ex, preferenčná schéma sa určí uplatnením číselného znaku KN spolu so zodpovedajúcim opisom výrobku.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Podpoložka TARIC

Opis výrobkov

Obdobie kvóty

Objem kvóty (v tonách čistej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak)

Clo v rámci kvóty (%)

09.0792

ex 0303 51 00

10

20

Slede druhov Clupea harengus alebo Clupea pallasii, mrazené, okrem pečene, ikier a mliečia, na priemyselnú výrobu (1)  (2)

od 1. 1. do 31. 12.

950

0

09.0812

0303 51 00

 

Slede druhov Clupea harengus alebo Clupea pallasii, mrazené, okrem pečene, ikier a mliečia (2)

od 1. 3. 2011 do 30. 4. 2011

1 900

0

od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012

950

od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013

950

od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014

950

09.0793

0302 12 00

0304 19 13

0304 29 13

 

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

od 1. 1. do 31. 12.

50

0

09.0794

0302 23 00

 

Morské jazyky (Solea spp.), čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

od 1. 1. do 31. 12.

250

0

0302 29

 

Kambaly (Lepidorhombus spp.) a ostatné platesovité ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

ex 0302 69 82

10

Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou) čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0303 32 00

 

Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa), mrazená, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0303 62 00

0303 79 98

 

Zubáče (Dissostichus spp.) a ostatné morské ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0304 19 01

0304 19 03

0304 19 18

 

Filé z ostrieža nílskeho (Lates niloticus), pangasia (Pangasius spp.) a ostatných sladkovodných rýb, čerstvé alebo chladené

0304 19 33

 

Filé z tresky tmavej (Pollachius virens), čerstvé alebo chladené

0304 19 35

 

Filé z ostriežikov (Sebastes spp.), čerstvé alebo chladené

0304 11 10

0304 12 10

 

Filé z mečiara obyčajného (Xiphias gladius) a zo zubáčov (Dissostichus spp.), čerstvé alebo chladené

ex 0304 19 39

10

20

60

70

75

80

85

90

Ostatné rybie filé, iné ako filé zo sleďov a makrel, čerstvé alebo chladené

0304 11 90

0304 12 90

0304 19 99

 

Ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené

0304 29 01

0304 29 03

0304 29 05

0304 29 18

 

Mrazené filé z ostrieža nílskeho (Lates niloticus), pangasia (Pangasius spp.), tilapie (Oreochromis spp.) a ostatných sladkovodných rýb

0304 99 31

 

Mrazené mäso z tresiek druhu Gadus macrocephalus

0304 99 33

 

Mrazené mäso z tresiek druhu Gadus morhua

0304 99 39

 

Mrazené mäso z tresiek druhu Gadus ogac a mrazené rybie mäso druhu Boreogadus saida

0304 99 41

 

Mrazené mäso z tresky tmavej (Pollachius virens)

ex 0304 99 51

11

15

Mrazené mäso z merlúz (Merluccius spp.)

0304 99 71

 

Mrazené mäso z tresiek poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

ex 0304 99 99

20

25

30

40

50

60

65

69

70

81

89

90

Ostatné mrazené rybie mäso, okrem makrel

09.0811

0304 19 35

 

Filé z ostriežikov (Sebastes spp.), čerstvé alebo chladené

od 1. 3. 2011 do 30. 4. 2011

1 500

0

od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012

750

od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013

750

od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014

750

09.0795

0305 61 00

 

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), solené, ale nesušené ani neúdené, a slede v slanom náleve

od 1. 1. do 31. 12.

1 750

0

09.0796

0306 19 30

 

Mrazené nórske homáre (Nephrops norvegicus)

od 1. 1. do 31. 12.

50

0

09.0810

0306 19 30

 

Mrazené nórske homáre (Nephrops norvegicus)

od 1. 3. 2011 do 30. 4. 2011

1 040

0

od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2012

520

od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013

520

od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014

520

09.0797

1604 12 91

1604 12 99

 

Ostatné pripravené alebo konzervované slede, celé alebo v kusoch, ale nemleté

od 1. 1. do 31. 12.

2 400

0

09.0798

1604 19 98

 

Ostatné pripravené alebo konzervované ryby, celé alebo v kusoch, ale nemleté

od 1. 1. do 31. 12.

50

0

ex 1604 20 90

20

30

35

50

60

90

Ostatné pripravené alebo konzervované ryby, okrem sleďov a makrel


(1)  Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Spoločenstva [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1)].

(2)  Keďže clo DNV je od 15. februára do 15. júna bez cla, colná kvóta sa neudeľuje na tovar, ktorý sa v tomto období deklaruje na prepustenie do voľného obehu.“


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/41


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 186/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 689/2008 sa implementuje Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode, podpísaný 11. septembra 1998 a schválený v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 by sa mala zmeniť a doplniť, aby sa zohľadnili regulačné opatrenia uplatňované na určité chemikálie podľa smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (3), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (5).

(3)

Látka chlorečnan nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS a látka chlorečnan nebola zaradená ako účinná látka do prílohy I, IA ani IB k smernici 98/8/ES s tým účinkom, že je zakázané používať chlorečnan ako pesticíd, a preto by sa mala doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(4)

Látky benfurakarb, kadusafos, karbofurán a tricyklazol neboli zaradené ako účinné látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS s tým účinkom, že je zakázané používať tieto účinné látky ako pesticídy, a preto by sa mali zaradiť do zoznamu chemikálií uvedeného v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008. Doplnenie týchto látok do časti 2 prílohy I sa pozastavilo z dôvodu novej žiadosti o schválenie podľa smernice 91/414/EHS predloženej podľa článku 13 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie na hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (6). Žiadatelia túto novú žiadosť stiahli, v dôsledku čoho pozastavenie doplnenia dotknutých látok do časti 2 prílohy I nie je viac odôvodnené. Preto by sa látky benfurakarb, kadusafos, karbofurán a tricyklazol mali doplniť do zoznamu chemikálií v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008.

(5)

Látka metomyl bola zaradená ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS s tým účinkom, že v podkategórii „pesticídy v skupine prípravkov na ochranu rastlín“ už nie je použitie metomylu zakázané. Záznam v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Látka malatión bola zaradená ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS s tým účinkom, že v podkategórii „pesticídy v skupine prípravkov na ochranu rastlín“ už nie je použitie malatiónu zakázané a látka malatión nebola zaradená ako účinná látka do príloh I, IA ani IB k smernici 98/8/ES s tým účinkom, že v podkategórii „iné pesticídy vrátane biocídov“ je použitie malatiónu zakázané. Záznam v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

V súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 33/2008 bola predložená nová žiadosť týkajúca sa účinnej látky flurprimidol, ktorá si bude vyžadovať nové rozhodnutie o zaradení do prílohy I k smernici 91/414/EHS, a preto by sa táto chemikália mala vypustiť zo zoznamu chemikálií uvedeného v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008. Rozhodnutie o doplnení do zoznamu chemikálií v časti 2 prílohy I by sa malo prijať až vtedy, keď bude k dispozícii nové rozhodnutie o štatúte flurprimidolu podľa smernice 91/414/EHS.

(8)

Záznamy týkajúce sa látky parakvát v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 nie sú jednotné a dostatočne jasné, pokiaľ ide o čísla kódov, a preto by sa mali zmeniť a doplniť tak, že sa doplnia najrelevantnejšie čísla kódov.

(9)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

S cieľom poskytnúť členským štátom a priemyselnému odvetviu dostatočný čas na prijatie potrebných opatrení, uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo odložiť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27.

(3)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 689/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

dopĺňa sa táto položka:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„chlorečnan +

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b“

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

b)

záznam pre parakvát sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„parakvát +

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b“

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

c)

záznam pre malatión sa nahrádza takto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„malatión

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b“

 

d)

záznam pre metomyl sa nahrádza týmto:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„metomyl

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b“

 

2.

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

dopĺňajú sa tieto položky:

Chemikália

CAS RČ

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„benfurakarb

82560-54-1

neuvádza sa

2932 99 00

p

b

kadusafos

95465-99-9

neuvádza sa

2930 90 99

p

b

karbofurán

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

chlorečnany

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

tricyklazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b“

b)

záznam pre parakvát sa nahrádza takto:

Chemikália

CAS RČ

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„parakvát

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b“

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

c)

vypúšťa sa táto položka:

Chemikália

CAS RČ

Číslo Einecs

Číselný znak KN

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„flurprimidol

56425-91-3

neuvádza sa

2933 59 95

p

b“


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/45


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 187/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (2) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol, ktoré sa majú vykonať pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „zoznam“), a to na miestach vstupu do oblastí uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(2)

V článku 2 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa stanovuje, že zoznam sa má pravidelne preskúmavať, a to aspoň štvrťročne, pričom sa majú zohľadniť zdroje informácií uvedené v danom článku.

(3)

Z výskytu a závažnosti potravinových incidentov nahlásených prostredníctvom Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Feed and Food, RASFF), zo zistení misií do tretích krajín vykonaných Potravinovým a veterinárnym úradom, ako aj zo štvrťročných správ o zásielkach krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, ktoré Komisii predložili členské štáty v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 669/2009, vyplýva potreba zmeniť a doplniť tento zoznam.

(4)

Zo zoznamu by sa konkrétne mali vyňať tie komodity, v prípade ktorých je na základe uvedených informačných zdrojov preukázaný uspokojivý stupeň súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v prípade ktorých už nie je preto opodstatnená zvýšená miera úradných kontrol.

(5)

Navyše, niektoré iné komodity, v prípade ktorých je na základe uvedených informačných zdrojov preukázaný určitý stupeň nesúladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami, ktorý oprávňuje zavedenie zvýšenej miery úradných kontrol, by sa mali zaradiť do zoznamu.

(6)

Zoznam by sa mal takisto upraviť tak, že sa zníži frekvencia úradných kontrol tých komodít, v prípade ktorých je na základe uvedených informačných zdrojov preukázané celkové zlepšenie súladu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie a v prípade ktorých už nie je preto opodstatnená súčasná miera úradných kontrol.

(7)

Záznamy v zozname, ktoré sa týkajú určitých dovozov z Číny, Dominikánskej republiky, Indie a Južnej Afriky, by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

V záujme zrozumiteľnosti právnych predpisov Únie je takisto potrebné spresniť v zozname údaje, ktoré sa týkajú dovozov papriky z Dominikánskej republiky a sladkej papriky z Turecka.

(9)

Zmena a doplnenie zoznamu v súvislosti s vyňatím odkazov na komodity a znížením frekvencie kontrol, by sa mali vykonať čo najskôr, keďže pôvodné bezpečnostné obavy sa odstránili. Tieto zmeny a doplnenia by sa preto mali uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(10)

Vzhľadom na početné zmeny a doplnenia, ktoré treba vykonať v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, je vhodné nahradiť ju textom prílohy k tomuto nariadeniu.

(11)

Nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2011.

Nasledujúce zmeny a doplnenia prílohy I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia:

a)

vyňatie nasledujúcich záznamov o:

i)

mikroprvkoch z Číny;

ii)

mangu z Dominikánskej republiky;

iii)

nasledujúcich krmivách a potravinách z Vietnamu:

podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná,

podzemnica olejná (arašidy), lúpaná,

arašidové maslo,

podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná;

b)

zmena a doplnenie frekvencie fyzických kontrol a kontrol totožnosti nasledujúcich potravín zo všetkých tretích krajín:

i)

čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá;

ii)

výrobky z čili papriky (karí);

iii)

curcuma longa (kurkuma);

iv)

červený palmový olej.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

A)   Krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu podliehajúce zvýšenej miere úradných kontrol na určených miestach vstupu

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN (1)

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti

(%)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

Argentína

aflatoxíny

10

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

Brazília

aflatoxíny

10

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

Sušené rezance

ex 1902

Čína

hliník

10

(Potraviny)

Vigna (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikánska republika

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na CG-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (3)

50

Horké tekvičky (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Fľaškovec (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Paprika (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Baklažán

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

Pomaranče (čerstvé alebo sušené)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypt

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na CG-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (7)

10

Broskyne

0809 30 90

Granátové jablká

ex 0810 90 95

Jahody

0810 10 00

Zelená fazuľa

ex 0708 20 00

(Potraviny – čerstvé ovocie a zelenina)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

Ghana

aflatoxíny

50

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

(Krmivá a potraviny)

Listy karí (Bergera/ Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

India

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (5)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Čili paprika (Capsicum annuum), celé plody

ex 0904 20 10

India

aflatoxíny

50

Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

Výrobky z čili papriky (karí)

0910 91 05

Muškátový orech (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muškátový kvet (Myristica fragrans)

0908 20 00

Zázvor (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

India

aflatoxíny

20

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

Ibištek jedlý

ex 0709 90 90

India

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (2)

10

(Potraviny)

Dyňa červená (egusi, Citrullus lanatus), semená a odvodené produkty

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigéria

aflatoxíny

50

(Potraviny)

Ryža Basmati na priamu ľudskú spotrebu

ex 1006 30

Pakistan

aflatoxíny

20

(Potraviny – bielená ryža)

Čili paprika (Capsicum annuum), celé plody

ex 0904 20 10

Peru

aflatoxíny a ochratoxín A

10

Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

(Potraviny – sušené koreniny)

Podzemnica olejná (arašidy), nelúpaná

1202 10 90

Južná Afrika

aflatoxíny

10

Podzemnica olejná (arašidy), lúpaná

1202 20 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Podzemnica olejná (arašidy), inak upravená alebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

Listy koriandra

ex 0709 90 90

Thajsko

salmonela (6)

10

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 85

Mäta

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Listy koriandra

ex 0709 90 90

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

20

Bazalka (posvätná, sladká)

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Vigna (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thajsko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (4)

50

Baklažán

0709 30 00; ex 0710 80 95

Hlúbová zelenina

0704; ex 0710 80 95

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turecko

rezíduá pesticídov analyzované multireziduálnymi metódami založenými na GC-MS a LC-MS alebo metódami na stanovenie jednotlivých rezíduí (8)

10

Cukety

0709 90 70; ex 0710 80 95

Paradajky

0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny – čerstvá, chladená alebo mrazená zelenina)

Hrušky

0808 20 10; 0808 20 50

Turecko

pesticíd: amitraz

10

(Potraviny)

Sušené hrozienka (plody viniča)

0806 20

Uzbekistan

ochratoxín A

50

(Potraviny)

Čili paprika (Capsicum annuum), drvená alebo mletá

ex 0904 20 90

Všetky tretie krajiny

farbivá Sudan

10

Výrobky z čili papriky (karí)

0910 91 05

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koreniny)

Červený palmový olej

ex 1511 10 90

(Potraviny)

(B)   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa pod ‚farbivami Sudan‘ rozumejú tieto chemické látky:

i)

Sudan I (číslo CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (číslo CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (číslo CAS 85-86-9);

iv)

šarlátová červeň alebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).“


(1)  V prípade, že sa majú skúmať len určité výrobky patriace pod niektorý kód KN a v nomenklatúre tovaru nie je tento kód rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený predponou ‚ex‘ (napríklad ex 1006 30: zahrnutá je iba ryža Basmati na priamu ľudskú spotrebu).

(2)  Najmä rezíduá: acefátu, metamidofosu, triazofosu, endosulfánu, monokrotofosu.

(3)  Najmä rezíduá: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlórfenapyru, chlórpyrifosu, CS2 (ditiokarbamáty), diafentiurónu, diazinonu, dichlórvosu, dikofolu, dimetoátu, endosulfánu, fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu, metamidofosu, metiokarbu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

(4)  Najmä rezíduá: acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuránu, chlórpyrifosu, chlórpyrifos-metylu, dimetoátu, etiónu, malatiónu, metalaxylu, metamidofosu, metomylu, monokrotofosu, ometoátu, profenofosu, protiofosu, chinalfosu, triadimefónu, triazofosu, dikrotofosu, EPN, triforínu.

(5)  Najmä rezíduá: triazofosu, oxydemeton-metylu, chlórpyrifosu, acetamipridu, tiametoxamu, klotianidínu, metamidofosu, acefátu, propargitu, monokrotofosu.

(6)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 alebo certifikovaná metóda validovaná podľa nej, ako je uvedené v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Najmä rezíduá: karbendazimu, cyflutrínu, cyprodinilu, diazinónu, dimetoátu, etiónu, fenitrotiónu, fenpropatrínu, fludioxonilu, hexaflumorónu, lambda-cyhalotrínu, metiokarbu, metomylu, ometoátu, oxamylu, fentoátu, tiofanát-metylu.

(8)  Najmä rezíduá: metomylu, oxamylu, karbendazimu, klofentezínu, diafentiurónu, dimetoátu, formetanátu, malatiónu, procymidónu, tetradifonu, tiofanát-metylu.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/51


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 188/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o postup posudzovania účinných látok, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli na trhu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 5,

keďže:

(1)

Je potrebné prijať pravidlá pre postup predkladania a hodnotenia žiadostí o zaradenie tých účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, ktoré dva roky po oznámení uvedenej smernice neboli ešte na trhu. Mali by sa predovšetkým stanoviť lehoty pre jednotlivé kroky takéhoto postupu, aby sa zabezpečil ich rýchly priebeh.

(2)

Dodatočné informácie predložené po podaní žiadosti a dokumentácia by sa mali vziať do úvahy len na žiadosť Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) alebo spravodajského členského štátu a predložiť by sa mali v rámci stanovenej časovej lehoty.

(3)

Pokiaľ ide o žiadosti predložené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, mali by sa stanoviť prechodné opatrenia. Je vhodné v prvom rade predĺžiť obdobie, ktoré je možné poskytnúť žiadateľovi na predloženie dodatočných informácií požadovaných zo strany úradu alebo spravodajského členského štátu. Pokiaľ ide o takéto žiadosti, je ďalej nevyhnutné stanoviť lehoty pre úrad v súvislosti s rozosielaním návrhu hodnotiacej správy a pre členské štáty (okrem spravodajského členského štátu) a žiadateľa v súvislosti s predkladaním pripomienok.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sú stanovené podrobné pravidlá predkladania a hodnotenia žiadostí o zaradenie tých účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, ktoré k 26. júlu 1993 neboli na trhu.

Článok 2

Žiadosť

1.   Žiadateľ, ktorý si želá zabezpečiť zaradenie účinnej látky uvedenej v článku 1 do prílohy I k smernici 91/414/EHS, predloží žiadosť ohľadom danej účinnej látky členskému štátu (ďalej len „spravodajský členský štát“) spolu so súhrnnou dokumentáciou a kompletnou dokumentáciou, ako sa stanovuje v článku 3, z ktorých vyplýva, že účinná látka spĺňa kritériá stanovené v článku 5 uvedenej smernice, prípadne predloží vedecky odôvodnené opodstatnenie toho, prečo určité časti danej dokumentácie neboli poskytnuté.

Na účely tohto nariadenia sa „žiadateľom“ rozumie osoba, ktorá sama vyrába účinnú látku, alebo osoba, ktorá jej výrobou zmluvne poverí inú stranu, alebo osoba poverená výrobcom ako jeho jediný zástupca na účely súladu s týmto nariadením.

2.   Žiadateľ pri predložení žiadosti môže v zmysle článku 14 smernice 91/414/EHS požiadať, aby sa s určitými časťami dokumentácie uvedenými v odseku 1 tohto článku nakladalo ako s dôvernými informáciami. Žiadateľ pri každom dokumente alebo každej časti dokumentu objasní, prečo sa má považovať za dôverný.

Žiadosti o zachovanie dôvernosti informácií posudzujú členské štáty. V prípade žiadosti o prístup k informáciám spravodajský členský štát rozhodne o tom, ktoré informácie majú zostať dôverné.

Žiadateľ predkladá informácie, ktoré majú zostať dôverné, samostatne.

Žiadateľ zároveň predkladá žiadosti na ochranu údajov v zmysle článku 13 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Dokumentácia

1.   Súhrnná dokumentácia obsahuje:

a)

údaje týkajúce sa jedného alebo viacerých reprezentatívnych spôsobov použitia aspoň jedného prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje účinnú látku, s cieľom preukázať, že požiadavky článku 5 smernice 91/414/EHS sú splnené;

b)

pre každý bod požiadaviek týkajúcich sa údajov o účinnej látke uvedených v prílohe II k smernici 91/414/EHS zhrnutia a výsledky testov a štúdií, názov/meno ich vlastníka a osoby alebo ústavu, ktorá/ktorý vykonala/vykonal testy a štúdie;

c)

pre každý bod požiadaviek týkajúcich sa údajov o prípravkoch na ochranu rastlín uvedených v prílohe III k smernici 91/414/EHS zhrnutia a výsledky testov a štúdií, názov/meno ich vlastníka a osoby alebo ústavu, ktorá/ktorý vykonala/vykonal testy a štúdie dôležité pre vyhodnotenie kritérií uvedených v článku 5 uvedenej smernice berúc do úvahy, že chýbajúce údaje v dokumentácii, ako sa stanovuje v prílohe II alebo prílohe III k uvedenej smernici, vyplývajúce z navrhovaného rozsahu reprezentatívnych spôsobov použitia, môžu mať za následok obmedzenia pri zaradení do prílohy I k uvedenej smernici;

d)

kontrolný zoznam, ktorým sa preukáže, že dokumentácia stanovená v odseku 2 je kompletná;

e)

dôvody, prečo sú predložené testovacie protokoly a správy zo štúdií potrebné na zaradenie príslušnej účinnej látky;

f)

posúdenie všetkých predložených informácií;

g)

v prípade potreby kópiu žiadosti o hladinu rezíduí, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (2), alebo odôvodnenie, prečo sa táto kópia žiadosti neposkytla.

2.   Kompletná dokumentácia obsahuje úplné znenie jednotlivých protokolov z testov a správ zo štúdií, ktoré sa týkajú všetkých informácií uvedených v odseku 1 písm. b) a c), so zoznamom uvedených testov a štúdií.

Článok 4

Kontrola úplnosti dokumentácie

1.   Spravodajský členský štát do troch mesiacov od prijatia žiadosti na základe kontrolného zoznamu uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. d) overí, či dokumentácia predložená so žiadosťou obsahuje všetky prvky stanovené v článku 3. Skontroluje tiež žiadosti o zachovanie dôvernosti uvedené v článku 2 ods. 2 a zoznam testov a štúdií predložený v zmysle článku 3 ods. 2.

2.   Ak jeden alebo viac prvkov stanovených v článku 3 chýba, spravodajský členský štát informuje žiadateľa a stanoví mu lehotu na ich predloženie; táto lehota nepresiahne tri mesiace.

3.   Ak žiadateľ ku koncu lehoty uvedenej v odseku 2 nepredložil chýbajúce prvky, spravodajský členský štát informuje žiadateľa, Komisiu a ostatné členské štáty o zamietnutí žiadosti.

4.   Ak dokumentácia predložená so žiadosťou obsahuje všetky prvky stanovené v článku 3, spravodajský členský štát informuje žiadateľa, Komisiu, ostatné členské štáty a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o úplnosti žiadosti. Po prijatí daného oznámenia žiadateľ bezodkladne zašle uvedenú dokumentáciu iným členským štátom, Komisii a úradu, vrátane informácií o tých častiach dokumentácie, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o zachovanie dôverného charakteru informácií, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2.

5.   Do štyroch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia uvedeného v odseku 4 sa prijme rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 91/414/EHS o tom, či predložená dokumentácia spĺňa požiadavky príloh II a III k uvedenej smernici (ďalej len „rozhodnutie o úplnosti dokumentácie“).

Článok 5

Predkladanie informácií tretími stranami

1.   Ktorákoľvek osoba alebo členský štát, ktoré si želajú predložiť spravodajskému členskému štátu informácie, ktoré by mohli prispieť k hodnoteniu, obzvlášť také, ktoré sa týkajú potenciálne nebezpečného vplyvu účinnej látky alebo jej rezíduí na zdravie ľudí a zvierat, ako aj na životné prostredie, tak urobia, bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 91/414/EHS, najneskôr do 3 mesiacov od rozhodnutia o úplnosti dokumentácie pre príslušnú účinnú látku.

2.   Spravodajský členský štát bezodkladne predkladá úradu a žiadateľovi všetky prijaté informácie.

3.   Žiadateľ môže predložiť svoje pripomienky k informáciám uvedeným v odseku 2 spravodajskému členskému štátu a úradu najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí týchto informácií.

Článok 6

Posudzovanie vykonávané spravodajským členským štátom

1.   Spravodajský členský štát do dvanástich mesiacov od dátumu uverejnenia rozhodnutia o úplnosti dokumentácie pripraví a predloží Komisii (a v kópii úradu) správu s posúdením toho, či v súvislosti s príslušnou účinnou látkou možno očakávať splnenie podmienok stanovených v článku 5 smernice 91/414/EHS (ďalej len „návrh hodnotiacej správy“). Zároveň informuje žiadateľa, že bol predložený návrh hodnotiacej správy, a prípadne ho požiada o okamžité zaslanie aktualizovanej dokumentácie úradu, členským štátom a Komisii.

2.   Spravodajský členský štát sa môže poradiť s úradom.

3.   Ak spravodajský členský štát potrebuje dodatočné informácie, vyžiada si ich od žiadateľa, pričom stanoví lehotu maximálne šiestich mesiacov na ich predloženie. Spravodajský členský štát informuje Komisiu a úrad. V svojom posúdení spravodajský členský štát zohľadní len informácie, ktoré boli vyžiadané a predložené v rámci poskytnutej lehoty.

V prípadoch, keď si spravodajský členský štát vyžiada dodatočné informácie, dvanásťmesačná lehota stanovená v odseku 1 týkajúca sa predloženia návrhu hodnotiacej správy sa predlžuje o obdobie udelené spravodajským členským štátom na účely predloženia dodatočných informácií. Ak sú vyžiadané informácie predložené spravodajskému členskému štátu pred koncom poskytnutej lehoty, toto predĺženie zodpovedá časti lehoty, ktorá bola skutočne využitá.

4.   Ak žiadateľ ku koncu lehoty uvedenej v odseku 3 prvom pododseku nepredložil všetky dodatočné informácie vyžiadané v súlade s odsekom 1, spravodajský členský štát informuje žiadateľa, Komisiu, ostatné členské štáty a úrad a uvedie chýbajúce prvky v návrhu hodnotiacej správy.

5.   Ak potom, ako mal žiadateľ príležitosť vyjadriť sa, Komisia stanoví, že žiadateľ nepredložil prvky potrebné na posúdenie uvedené v odseku 1, prijme rozhodnutie v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. b), ktorým stanoví, že príslušná účinná látka sa nemá zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 7

Rozosielanie návrhu hodnotiacej správy a prístup k nemu

1.   Úrad rozosiela návrh hodnotiacej správy, ktorý dostal od spravodajského členského štátu, žiadateľovi a ostatným členským štátom do 30 dní po jeho prijatí. V prípade, že úrad v rámci tejto tridsaťdňovej lehoty neobdrží dokumentáciu stanovenú v článku 6 ods. 1, rozosiela uvedenú správu okamžite po prijatí uvedenej dokumentácie.

Lehota na predkladanie písomných pripomienok úradu zo strany členských štátov a žiadateľa je dva mesiace.

2.   Úrad sprístupní návrh hodnotiacej správy verejnosti okrem všetkých tých informácií, v súvislosti s ktorými bolo zo strany žiadateľa požadované a v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS odôvodnené zachovanie dôvernosti.

Úrad udelí žiadateľovi lehotu dvoch týždňov na to, aby požiadal o zachovanie dôverného charakteru informácií.

Článok 8

Závery úradu

1.   Do štyroch mesiacov od uplynutia lehoty poskytnutej na predkladanie písomných pripomienok prijme úrad záver o tom, či v súvislosti s príslušnou účinnou látkou možno očakávať splnenie podmienok stanovených v článku 5 smernice 91/414/EHS, a oznámi tento záver žiadateľovi, členským štátom a Komisii, pričom ho sprístupní aj verejnosti.

V prípade potreby sa úrad vo svojom závere zaoberá možnosťami zmiernenia rizika v súvislosti so zamýšľanými spôsobmi použitia stanovenými v návrhu hodnotiacej správy.

2.   V prípade potreby úrad zorganizuje konzultáciu s expertmi vrátane expertov zo spravodajského členského štátu.

V takomto prípade sa štvormesačná lehota na prijatie záveru stanovená v odseku 1 predlžuje o dva mesiace.

3.   Ak úrad potrebuje dodatočné informácie, stanoví v konzultácii so spravodajským členským štátom žiadateľovi lehotu najviac tri mesiace na predloženie uvedených informácií členským štátom, Komisii a úradu. Informuje o tom Komisiu a členské štáty. Pokiaľ ide o žiadosti, v súvislosti s ktorými bolo uverejnené rozhodnutie o úplnosti dokumentácie do 31. decembra 2005, je maximálna lehota päť mesiacov.

4.   Do dvoch mesiacov po prijatí dodatočných informácií spravodajský členský štát posúdi uvedené informácie a predloží úradu dodatok k návrhu hodnotiacej správy. Pokiaľ ide o žiadosti, v súvislosti s ktorými bolo uverejnené rozhodnutie o úplnosti dokumentácie do 31. decembra 2005, je uvedená lehota tri mesiace.

5.   Ak si úrad vyžiada dodatočné informácie v súlade s odsekom 3, obdobie od dátumu uvedenej žiadosti do dátumu predloženia dodatku k návrhu hodnotiacej správy sa nezohľadňuje pri výpočte lehoty na prijatie záveru, ako sa stanovuje v odsekoch 1 a 2.

6.   Vo svojom závere úrad zohľadní len dodatočné informácie, ktoré si vyžiadal sám alebo ktoré vyžiadal spravodajský členský štát a ktoré boli predložené v rámci poskytnutej lehoty.

7.   Úrad stanoví podobu záveru, ktorý obsahuje podrobnosti o postupe hodnotenia a o vlastnostiach príslušnej účinnej látky.

Článok 9

Predloženie návrhu právneho predpisu

1.   Komisia predloží najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia záveru úradu Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat (ďalej len „výbor“) návrh revíznej správy, ktorá sa má dokončiť na zasadnutí výboru.

Žiadateľovi sa poskytne možnosť predložiť pripomienky k návrhu revíznej správy v lehote stanovenej Komisiou, pričom táto lehota je maximálne tridsať dní.

2.   Na základe návrhu revíznej správy a so zreteľom na všetky pripomienky predložené žiadateľom v lehote stanovenej Komisiou v súlade s odsekom 1 sa v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 smernice 91/414/EHS prijme právny predpis za predpokladu, že:

a)

je účinná látka zaradená do prílohy I k smernici 91/414/EHS a v prípade potreby sa na ňu vzťahujú podmienky a obmedzenia;

b)

účinná látka nie je zaradená do prílohy I k uvedenej smernici.

Článok 10

Prístup k revíznej správe

Konečná revízna správa sa sprístupní verejnosti s výnimkou tých jej častí, v ktorých sa uvádzajú dôverné informácie obsiahnuté v dokumentácii a ktoré sú určené za dôverné v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS.

Článok 11

Prechodné opatrenia

1.   Články 2, 3 a článok 4 ods. 1 sa nevzťahujú na žiadosti o zaradenie tých účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v prípade ktorých spravodajský členský štát obdržal príslušnú žiadosť do 17. marca 2011, ale do uvedeného dátumu sa neuskutočnila kontrola úplnosti dokumentácie.

V prípade takýchto žiadostí spravodajský členský štát vykoná kontrolu úplnosti dokumentácie stanovenú v článku 4 ods. 1 najneskôr do 18. júna 2011.

2.   Články 2, 3 a 4 sa nevzťahujú na žiadosti o zaradenie tých účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v prípade ktorých bola príslušná dokumentácia postúpená výboru v súlade s článkom 6 ods. 2 uvedenej smernice do 17. marca 2011, ale do uvedeného dátumu sa neprijalo rozhodnutie o úplnosti dokumentácie.

V prípade takýchto žiadostí sa rozhodnutie o úplnosti dokumentácie prijme v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 91/414/EHS do 18. júla 2011.

3.   Články 2, 3 a 4 sa nevzťahujú na žiadosti o zaradenie tých účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v prípade ktorých bolo prijaté rozhodnutie o úplnosti dokumentácie, ale nebolo do 17. marca 2011 uverejnené.

4.   Články 2 až 6 sa nevzťahujú na žiadosti o zaradenie tých účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v prípade ktorých bolo uverejnené rozhodnutie o úplnosti dokumentácie do 17. marca 2011, ale do uvedeného dátumu nebol Komisii predložený návrh hodnotiacej správy.

V prípade takýchto žiadostí spravodajský členský štát pripraví a predloží návrh hodnotiacej správy Komisii a úradu (v kópii) do 18. marca 2012. Zároveň informuje žiadateľa, že bol predložený návrh hodnotiacej správy, a prípadne ho požiada o okamžité zaslanie aktualizovanej dokumentácie úradu, členským štátom a Komisii. Článok 6 ods. 2 až 5 sa uplatňuje mutatis mutandis.

5.   Články 2 až 6 a článok 7 ods. 1 prvý pododsek sa nevzťahujú na žiadosti, v prípade ktorých úrad obdržal príslušný návrh hodnotiacej správy, ale tento nebol zaslaný žiadateľovi a členským štátom na pripomienkovanie do 17. marca 2011.

6.   Odchylne od odseku 5 sa články 2 až 6 a článok 7 ods. 1 prvý pododsek nevzťahujú na žiadosti, v prípade ktorých bol návrh hodnotiacej správy predložený Komisii a úradu najneskôr do 31. decembra 2009. V takýchto prípadoch sa uplatňuje tento postup:

Do 18. apríla 2011 spravodajský členský štát požiada žiadateľa, aby v prípade, že považuje informácie, ktoré neboli predložené na účely vypracovania návrhu hodnotiacej správy, a mohli by ovplyvniť výsledok posúdenia, za dostupné, informoval o tom daný členský štát a úrad v lehote jedného mesiaca, pričom je potrebné špecifikovať povahu uvedených informácií a ich možný vplyv na posúdenie.

Do dvoch mesiacov od obdržania odpovede od žiadateľa úrad rozhodne, či by uvedené informácie mohli ovplyvniť výsledok posúdenia. Ak rozhodne, že by mohli tento výsledok ovplyvniť, požiada bez zbytočného odkladu spravodajský členský štát o vyžiadanie predloženia uvedených informácií zo strany žiadateľa. Spravodajský členský štát aktualizuje v prípade potreby návrh hodnotiacej správy na základe uvedených informácií.

Úrad stanoví lehotu maximálne šiestich mesiacov na to, aby spravodajský členský štát pripravil a Komisii predložil uvedený aktualizovaný návrh hodnotiacej správy, pričom kópiu zašle úradu. Zároveň informuje žiadateľa, že bol predložený návrh hodnotiacej správy, a prípadne ho požiada o okamžité zaslanie aktualizovanej dokumentácie úradu, členským štátom a Komisii. Článok 6 ods. 2 až 5 sa uplatňuje mutatis mutandis, pričom lehota uvedená v článku 6 ods. 3 prvom pododseku nepresiahne tri mesiace.

7.   Komisia stanoví a na svojej webovej stránke uverejní dátumy rozoslania návrhov hodnotiacich správ uvedené v odsekoch 5 a 6. V prípade, že návrh hodnotiacej správy bol aktualizovaný, ako je stanovené v odseku 6, rozosiela sa v jeho aktualizovanom znení. Komisia zároveň stanoví a na svojej webovej stránke uverejní dátumy na predkladanie pripomienok k návrhom hodnotiacich správ.

Článok 12

Poplatky

1.   Členské štáty môžu pokryť náklady spojené s činnosťou, ktorú vykonávajú v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, prostredníctvom poplatkov alebo platieb.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby poplatky alebo platby podľa odseku 1:

a)

boli stanovené transparentným spôsobom a

b)

zodpovedali skutočným celkovým nákladom na vynaloženú činnosť s výnimkou prípadov, v ktorých je zníženie poplatkov alebo platieb vo verejnom záujme.

Článok 13

Iné platby, odvody alebo poplatky

Článok 12 sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov zachovať alebo zaviesť v súlade so Zmluvou platby, odvody alebo poplatky iné ako poplatky stanovené v uvedenom článku, týkajúce sa schvaľovania, uvádzania na trh, používania a kontroly účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/56


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 189/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy VII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 23 prvý odsek,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie prenosných spongiformných encefalopatií (ďalej len „TSE“) u zvierat. Príslušné nariadenie sa vzťahuje na produkciu a uvádzanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu na trh a v určitých osobitných prípadoch na ich vývoz.

(2)

V kapitole A prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú eradikačné opatrenia, ktoré sa majú vykonať po potvrdení výskytu TSE u oviec a kôz. V prípade potvrdenia výskytu TSE inej ako bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) u oviec a kôz eradikačné opatrenia spočívajú buď v usmrtení alebo úplnej likvidácii všetkých zvierat na hospodárstve, alebo v usmrtení a úplnej likvidácii oviec geneticky vnímavých na klusavku na hospodárstve a v usmrtení a úplnej likvidácii všetkých kôz na hospodárstve, keďže u kôz nebola preukázaná genetická odolnosť voči klusavke.

(3)

V kapitole A prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa zároveň ustanovuje, že členské štáty môžu za určitých podmienok rozhodnúť o odklade likvidácie zvierat až o päť chovných rokov. V prípade oviec alebo kôz chovaných na produkciu mlieka s cieľom uviesť ho na trh sa však usmrtenie alebo likvidácia zvierat môže odložiť najviac o 18 mesiacov. V nariadení (ES) č. 999/2001 sa nestanovuje začiatok tohto obdobia odkladu trvajúceho 18 mesiacov. V záujme konkrétnosti právnych predpisov Únie je vhodné zmeniť a doplniť prílohu VII k uvedenému nariadeniu, aby obdobie odkladu začínalo v deň potvrdenia indexového prípadu.

(4)

Okrem toho v júli 2010 vyplynulo z predbežných výsledkov vedeckej štúdie (2) vykonanej cyperskými orgánmi pod dohľadom referenčného laboratória Európskej únie (ďalej len „EURL“) pre TSE, že v prípade kôz môže existovať genetická odolnosť voči klusavke. Avšak konečné výsledky tejto štúdie pravdepodobne nebudú k dispozícii skôr ako v druhej polovici roku 2012.

(5)

Ak sa touto štúdiou preukáže existencia odolnosti voči klusavke, môže sa považovať za vhodné zmeniť a doplniť od januára 2013 nariadenie (ES) č. 999/2001 s cieľom vyňať kozy odolné voči klusavke z požiadaviek týkajúcich sa usmrtenia a úplnej likvidácie stanovených v kapitole A prílohy VII k uvedenému nariadeniu. S cieľom predísť zbytočnému usmrteniu a úplnej likvidácii kôz, ktoré sa v blízkej budúcnosti môžu považovať za odolné voči klusavke, je vhodné predĺžiť obdobie odkladu usmrcovania a úplnej likvidácie týchto zvierat na hospodárstvach, kde sú zvieratá chované na produkciu mlieka s cieľom uviesť ho na trh, do 31. decembra 2012, ak bol indexový prípad potvrdený pred 1. júlom 2011.

(6)

V prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá dovozu živých zvierat, embryí, vajíčok a produktov živočíšneho pôvodu do Únie. V kapitole C uvedenej prílohy sa stanovujú pravidlá dovozu produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, najmä pokiaľ ide o želatínu.

(7)

V článku 16 nariadenia (ES) č. 999/2001 sa ustanovuje, že želatína získaná z koží a usní zdravých prežúvavcov nepodlieha pri uvádzaní na trh obmedzeniam v zmysle určitých ustanovení uvedeného nariadenia. Dovoz želatíny získanej z koží a usní zdravých prežúvavcov do Únie by preto takisto nemal podliehať týmto obmedzeniam.

(8)

V kapitole D prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa ustanovujú pravidlá pre dovoz vedľajších živočíšnych produktov a derivovaných spracovaných produktov z hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

(9)

Určité vedľajšie živočíšne produkty a derivované produkty uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a derivovaných produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (3), nepredstavujú žiadne riziko prenosu TSE na ľudí ani na zvieratá. Požiadavky na veterinárne osvedčenia stanovené v kapitole D prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa preto nemali vzťahovať na dovoz týchto produktov.

(10)

Prílohy VII a IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa uplatňuje od 4. marca 2011. V záujme jasnosti a súdržnosti právnych predpisov Únie by sa zmeny a doplnenia kapitoly D prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 stanovené v tomto nariadení mali taktiež uplatňovať od tohto dátumu.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy VII a IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 2 písm. b) prílohy k tomuto nariadeniu sa uplatňuje od 4. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1371.htm

(3)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy VII a IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Kapitola A prílohy VII sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 2.3 písm. f) sa nahrádza takto:

„f)

ak je frekvencia alely ARR v chove alebo na hospodárstve nízka alebo žiadna alebo ak sa považuje za potrebné zabrániť príbuzenskej plemenitbe, členský štát môže rozhodnúť o odklade usmrtenia alebo úplnej likvidácie zvierat uvedených v bode 2.3 písm. b) bodoch i) a ii) na obdobie neprekračujúce päť chovných rokov odo dňa potvrdenia indexového prípadu za predpokladu, že sa na hospodárstve nenachádzajú žiadne plemenné barany okrem plemenných baranov genotypu ARR/ARR.

V prípade kôz a oviec chovaných na produkciu mlieka s cieľom uviesť ho na trh sa však usmrtenie alebo úplná likvidácia zvierat môže odložiť maximálne o 18 mesiacov odo dňa potvrdenia indexového prípadu s výnimkou kôz, v prípade ktorých sa usmrtenie a úplná likvidácia môže odložiť do 31. decembra 2012, ak bol indexový prípad potvrdený pred 1. júlom 2011.“;

b)

za bod 2.4 sa vkladá tento bod:

„2.5.

Kým nepríde k usmrteniu a úplnej likvidácii zvierat uvedených v bode 2.3 písm. b) bodoch i) a ii) vrátane zvierat, v prípade ktorých boli usmrtenie a úplná likvidácia odložené na základe ustanovenia v bode 2.3 písm. f), na hospodárstvo(-a) sa uplatňujú opatrenia stanovené v bode 3.1 písm. a) a b), v bode 3.2 a v bode 3.3 písm. a), písm. b) prvej zarážke a písm. d).“

2.

Príloha IX sa mení a dopĺňa takto:

a)

V kapitole C sa oddiel A nahrádza takto:

ODDIEL A

Výrobky

Výrobky pochádzajúce z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, vymedzené v bodoch 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 a 7.9 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (1), podliehajú podmienkam ustanoveným v oddieloch B, C a D v závislosti od kategórie rizika BSE, do ktorej patrí krajina pôvodu:

čerstvé mäso,

mleté mäso,

mäsové prípravky,

mäsové výrobky,

škvarený živočíšny tuk,

oškvarky,

želatína okrem želatíny získanej z koží a usní,

ošetrené črevá.

b)

Kapitola D sa nahrádza takto:

„KAPITOLA D

Dovoz živočíšnych vedľajších produktov a z nich získaných spracovaných produktov z hovädzieho dobytka, oviec a kôz

ODDIEL A

Živočíšne vedľajšie produkty

Táto kapitola sa vzťahuje na tieto vedľajšie živočíšne produkty a derivované produkty uvedené v bodoch 1 a 2 článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (2) za predpokladu, že tieto produkty pochádzajú z hovädzieho dobytka, oviec a kôz:

a)

prečistený tuk získaný z materiálu kategórie 2, ktorý sa má použiť ako organické hnojivo alebo prostriedok na skvalitnenie pôdy, ako je uvedené v článku 3 bode 22 nariadenia (ES) č. 1069/2009, alebo na ich východiskové materiály alebo medziprodukty;

b)

kosti a kostné produkty získané z materiálu kategórie 2;

c)

prečistený tuk získaný z materiálu kategórie 3, ktorý sa má použiť ako organické hnojivo, prostriedok na skvalitnenie pôdy alebo krmivo, ako je uvedené v článku 3 bodoch 22 a 25 nariadenia (ES) č. 1069/2009, alebo na ich východiskové materiály alebo medziprodukty;

d)

potrava pre spoločenské zvieratá vrátane žuvačiek pre psov;

e)

krvné produkty;

f)

spracovaný živočíšny proteín;

g)

kosti a kostné produkty získané z materiálu kategórie 3;

h)

želatína získaná z iného materiálu ako z koží a usní;

i)

materiál kategórie 3 a derivované produkty iné ako produkty uvedené v písmenách c) až h) okrem:

i)

čerstvých koží a usní, spracovaných koží a usní;

ii)

želatíny získanej z koží a usní;

iii)

derivátov tukov;

iv)

kolagénu.

ODDIEL B

Požiadavky na veterinárne osvedčenia

Dovoz vedľajších živočíšnych produktov a derivovaných produktov z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ktoré sú uvedené v oddiele A, podlieha predloženiu veterinárneho osvedčenia, v ktorom sa potvrdzuje, že:

a)

vedľajší živočíšny produkt alebo derivovaný produkt neobsahuje špecifikovaný rizikový materiál a nie je z neho získaný ani neobsahuje mechanicky separované mäso získané z kostí hovädzieho dobytka, oviec a kôz, a zvieratá, z ktorých sú tieto vedľajšie živočíšne produkty alebo derivované produkty získané, neboli usmrtené po omráčení plynovou injekciou do lebečnej dutiny ani neboli rovnakou metódou okamžite usmrtené, ani neboli usmrtené laceráciou po omráčení centrálneho nervového tkaniva priebojníkom omračovacieho prístroja zavedeným do lebečnej dutiny, alebo

b)

vedľajší živočíšny produkt ani derivovaný produkt neobsahuje hovädzí, kozí ani ovčí materiál a nie je z neho získaný okrem materiálu, ktorý pochádza zo zvierat narodených, nepretržite chovaných a zabitých v krajine alebo v oblasti klasifikovanej v súlade s článkom 5 ods. 2 ako krajina alebo oblasť predstavujúca zanedbateľné riziko BSE.

Okrem písmen a) a b) dovoz vedľajších živočíšnych produktov a derivovaných produktov uvedených v oddiele A, ktoré obsahujú mlieko alebo mliečne výrobky z oviec alebo kôz a sú určené na kŕmenie prežúvavcov, podlieha predloženiu veterinárneho osvedčenia, v ktorom sa potvrdzuje, že:

c)

ovce a kozy, z ktorých sú získané tieto produkty, sa držali neprestajne od narodenia alebo počas posledných troch rokov na hospodárstve, kde nebolo uvedené žiadne úradné obmedzenie pohybu pre podozrenie na TSE a ktoré počas posledných troch rokov spĺňalo tieto požiadavky:

i)

podliehalo pravidelným úradným veterinárnym kontrolám;

ii)

nediagnostikoval sa žiadny prípad klasickej formy klusavky, alebo po potvrdení prípadu klasickej formy klusavky:

všetky zvieratá, u ktorých bola potvrdená klasická forma klusavky, boli usmrtené alebo zlikvidované a

všetky kozy a ovce na hospodárstve boli usmrtené a zlikvidované okrem plemenných baranov ARR/ARR a plemenných bahníc aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ;

iii)

ovce a kozy okrem oviec genotypu priónovej bielkoviny ARR/ARR vstupujú na hospodárstvo, iba ak pochádzajú z hospodárstva, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v bodoch i) a ii),

alebo

d)

v prípade vedľajších živočíšnych produktov alebo derivovaných produktov určených pre členský štát uvedený v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 546/2006 (3) ovce a kozy, z ktorých sú získané tieto produkty, sa museli držať neprestajne od narodenia alebo počas posledných siedmich rokov na hospodárstve, kde nebolo uvedené žiadne úradné obmedzenie pohybu pre podozrenie na TSE a ktoré počas posledných siedmich rokov spĺňalo tieto požiadavky:

i)

podliehalo pravidelným úradným veterinárnym kontrolám;

ii)

nediagnostikoval sa žiadny prípad klasickej formy klusavky, alebo po potvrdení prípadu klasickej formy klusavky:

všetky zvieratá, u ktorých bola potvrdená klasická forma klusavky, boli usmrtené alebo zlikvidované a

všetky kozy a ovce na hospodárstve boli usmrtené a zlikvidované okrem plemenných baranov ARR/ARR a plemenných bahníc aspoň s jednou alelou ARR a žiadnou alelou VRQ;

iii)

ovce a kozy okrem oviec genotypu priónovej bielkoviny ARR/ARR vstupujú na hospodárstvo, iba ak pochádzajú z hospodárstva, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v bodoch i) a ii).


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.“

(2)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 94, 1.4.2006, s. 28.“


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/61


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 190/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. februára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

122,2

MA

59,4

TN

115,9

TR

106,3

ZZ

101,0

0707 00 05

TR

172,7

ZZ

172,7

0709 90 70

MA

43,9

TR

118,3

ZZ

81,1

0805 10 20

EG

64,0

IL

78,2

MA

57,3

TN

49,3

TR

62,1

ZZ

62,2

0805 20 10

IL

154,2

MA

95,3

ZZ

124,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

EG

51,1

IL

127,7

JM

74,2

MA

77,0

PK

34,8

TR

66,0

US

145,5

ZZ

80,8

0805 50 10

EG

68,7

MA

53,4

TR

48,5

ZZ

56,9

0808 10 80

BR

55,2

CA

91,7

CN

94,9

MK

50,2

US

145,1

ZZ

87,4

0808 20 50

AR

90,1

CL

123,1

CN

57,4

US

125,5

ZA

107,5

ZZ

100,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/63


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 191/2011

z 25. februára 2011

o predajných cenách obilnín v prípade siedmej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. f) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1017/2010 (2) sa začal predaj obilnín prostredníctvom verejnej súťaže v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (3).

(2)

V súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 a článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1017/2010 v nadväznosti na ponuky prijaté v prípade jednotlivých výziev na predloženie ponuky Komisia musí v prípade každej obilniny a každého členského štátu stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo sa musí rozhodnúť nestanoviť minimálnu predajnú cenu.

(3)

Na základe ponúk prijatých v prípade siedmej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky sa rozhodlo, že v prípade obilnín a členských štátov by sa minimálna predajná cena mala stanoviť.

(4)

S cieľom vyslať trhu rýchly signál a zaistiť účinné riadenie opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade siedmej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj obilnín v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010, vzhľadom na ktorú sa lehota na predloženie ponuky skončila 23. februára 2011, rozhodnutia o predajnej cene v prípade obilnín a členských štátov sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 41.

(3)  Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Rozhodnutia o predaji

(EUR/tona)

Členský štát

Minimálna predajná cena

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Kukurica

Číselný znak KN 1001 90

Číselný znak KN 1003 00

Číselný znak KN 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

182,93

X

Eesti

X

X

X

Eire/Írsko

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

o

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Fínsko

X

181,50

X

Sverige

X

190,16

X

United Kingdom

X

o

X

Nestanovila sa žiadna minimálna predajná cena (všetky ponuky sa zamietli).

°

Žiadne ponuky.

X

Žiadne obilniny na predaj nie sú k dispozícii.

#

Neuplatňuje sa.


26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/65


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 192/2011

z 25. februára 2011,

ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovené v nariadení (EÚ) č. 68/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (2), a najmä na jeho článok 23 ods. 3,

keďže:

(1)

Preskúmaním situácie sa poukázalo na riziko nadmerného počtu žiadostí o pomoc v rámci schémy pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa zavedenej nariadením Komisie (EÚ) č. 68/2011 z 28. januára 2011 o stanovení výšky pomoci vopred na súkromné skladovanie bravčového mäsa (3).

(2)

Preto je potrebné pozastaviť uplatňovanie systému podľa nariadenia (EÚ) č. 68/2011 a zamietnuť príslušné uplatňovanie,

(3)

S cieľom vyhnúť sa špekuláciám by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 68/2011 sa týmto pozastavuje na obdobie od 27. februára 2011 do 4. marca 2011. Žiadosti o uzatvorenie zmlúv podané počas uvedenej lehoty sa neprijímajú.

2.   Žiadosti podané od 22. februára 2011, o prijatí ktorých by sa bolo rozhodovalo počas lehoty uvedenej v odseku 1, sa týmto zamietajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2011

Za Komisiu v mene predsedu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 26, 29.1.2011, s. 2.


ROZHODNUTIA

26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/66


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. februára 2011,

ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu

[oznámené pod číslom K(2011) 1081]

(Text s významom pre EHP)

(2011/130/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (1), a najmä na jej článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Poskytovatelia služieb, ktorých služby patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2006/123/ES, musia byť schopní prostredníctvom miest jednotného kontaktu a elektronickými prostriedkami plniť postupy a formality potrebné na prístup k ich činnostiam a na ich vykonávanie. V medziach ustanovených v článku 5 ods. 3 smernice 2006/123/ES môže stále dochádzať k prípadom, keď poskytovatelia služieb musia pri plnení takýchto postupov a formalít predkladať originály dokumentov, overené kópie alebo overené preklady. V takýchto prípadoch môže byť potrebné, aby poskytovatelia služieb predkladali dokumenty elektronicky podpísané príslušnými orgánmi.

(2)

Cezhraničné používanie zaručených elektronických podpisov podporovaných kvalifikovaným osvedčením je uľahčené rozhodnutím Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2), ktorým sa okrem iného členským štátom ukladá povinnosť vykonávať hodnotenie rizík pred požadovaním týchto elektronických podpisov od poskytovateľov služieb a ktorým sa ustanovujú pravidlá uznávania zaručených elektronických podpisov založených na kvalifikovaných osvedčeniach členskými štátmi, vyhotovených na bezpečnom zariadení na vyhotovenie podpisu alebo bez tohto zariadenia. Rozhodnutie 2009/767/ES sa však nezaoberá formátmi elektronických podpisov v dokumentoch vydaných príslušnými orgánmi, ktoré musia predkladať poskytovatelia služieb pri plnení príslušných postupov a formalít.

(3)

Keďže príslušné orgány v členských štátoch v súčasnosti používajú na elektronické podpisovanie svojich dokumentov rôzne formáty zaručených elektronických podpisov, prijímajúce členské štáty, ktoré majú spracúvať tieto dokumenty, môžu čeliť technickým problémom z dôvodu rozmanitosti používaných formátov podpisu. S cieľom umožniť poskytovateľom služieb plniť postupy a služby cezhranične elektronickými prostriedkami je potrebné zaistiť, aby členské štáty technicky podporovali aspoň niekoľko formátov zaručených elektronických podpisov, keď prijímajú dokumenty elektronicky podpísané príslušnými orgánmi z iných členských štátov. Určenie niekoľkých formátov zaručených elektronických podpisov, ktoré musia byť technicky podporované prijímajúcim členským štátom, by umožnilo väčšiu automatizáciu a zlepšenie cezhraničnej interoperability elektronických postupov.

(4)

Členské štáty, ktorých príslušné orgány používajú iné formáty elektronických podpisov, ako sú bežne podporované, mohli zaviesť validačné prostriedky, ktoré umožnia, aby sa