ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.052.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 52

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
25. februára 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/116/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2010 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu k Dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch

1

Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch

3

 

 

2011/117/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. januára 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz

33

Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz

34

 

 

2011/118/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. januára 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

45

Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

47

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadene Rady (EÚ) č. 156/2011 z 13. decembra 2010 o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu k Dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch

66

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

25.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 52/1


ROZHODNUTIE RADY

z 13. decembra 2010

o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu k Dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch

(2011/116/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada prijala 25. apríla 2006 nariadenie (ES) č. 805/2006 o uzavretí Dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“).

(2)

Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve (ďalej len „predchádzajúci protokol“) bol pripojený k dohode o partnerstve. Platnosť predchádzajúceho protokolu skončila 25. februára 2010.

(3)

Únia následne rokovala s Mikronézskymi federatívnymi štátmi (ďalej len „Mikronézia“) o novom protokole (ďalej len „protokol“) k Dohode o partnerstve, ktorým sa plavidlám EÚ poskytujú rybolovné možnosti vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Mikronézie, pokiaľ ide o rybolov.

(4)

Výsledkom týchto rokovaní bolo parafovanie protokolu 7. mája 2010.

(5)

Podľa článku 15 protokolu sa má protokol začať predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu.

(6)

Na zabezpečenie rýchleho obnovenia rybolovných činností plavidiel EÚ je nevyhnutné, aby sa protokol začal vykonávať čo najskôr s ohľadom na fakt, že platnosť predchádzajúceho protokolu sa už skončila.

(7)

Protokol by sa mal podpísať a predbežne vykonávať do skončenia postupov potrebných na jeho uzavretie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch (ďalej len „protokol“) s výhradou jeho uzavretia.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie s výhradou jeho uzavretia.

Článok 3

Protokol sa predbežne vykonáva v súlade s jeho článkom 15 odo dňa jeho podpisu (2) až do skončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 13. decembra 2010

Za Radu

predseda

K. PEETERS


(1)  Ú. v. EÚ L 151, 6.6.2006, s. 1.

(2)  Dátum podpisu protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


PROTOKOL,

ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch

Článok 1

Obdobie uplatňovania a rybolovné možnosti

1.   Mikronézske federatívne štáty (MFŠ) poskytnú rybárskym plavidlám Európskej únie na lov tuniakov každoročne rybolovné možnosti podľa článku 6 dohody o partnerstve v sektore rybolovu v súlade s hlavou 24 zbierky zákonov MFŠ a v rámci obmedzení zavedených opatreniami Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichomorí na ochranu a riadenie (ďalej len „OOR“), a najmä OOR 2008-01.

2.   V rámci rybolovných možností udelených podľa článku 5 dohody o partnerstve v sektore rybolovu sa na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu poskytujú ročné oprávnenia na rybolov v rámci výhradnej hospodárskej zóny MFŠ šiestim plavidlám na lov záťahovou sieťou a 12 plavidlám s lovnými šnúrami.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú s výhradou článkov 5, 6, 8 a 10 tohto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – platobné podmienky

1.   V období uvedenom v článku 1 ods. 2 predstavuje finančný príspevok uvedený v článku 7 dohody o partnerstve v sektore rybolovu 559 000 EUR ročne.

2.   Tento finančný príspevok pozostáva z týchto položiek:

a)

za prístup do výhradnej hospodárskej zóny MFŠ suma 520 000 EUR ročne, ktorá zodpovedá referenčnej tonáži 8 000 ton ročne po odrátaní 111 800 EUR, a

b)

osobitná suma 150 800 EUR ročne na podporu a vykonávanie sektorovej politiky MFŠ v oblasti rybného hospodárstva.

3.   Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje s výhradou článkov 4, 5 a 6 tohto protokolu a článkov 13 a 14 dohody o partnerstve v sektore rybolovu.

4.   Ak celková hmotnosť tuniakov ulovených za rok plavidlami Európskej únie vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ presiahne 8 000 ton, celkový ročný finančný príspevok sa zvýši o 65 EUR za každú ďalšiu tonu ulovených tuniakov. Celková ročná suma, ktorú má Európska únia zaplatiť, však nepresiahne dvojnásobok sumy finančného príspevku uvedenej v odseku 2 písm. a). Ak celkové množstvo ulovené plavidlami Európskej únie presiahne množstvo zodpovedajúce dvojnásobku sumy uvedenej v odseku 2 písm. a), strany sa navzájom čo najskôr poradia, aby ustanovili sumu, ktorá sa má zaplatiť za ulovené množstvo presahujúce túto hranicu.

5.   Platba sa v prvom roku vykoná najneskôr 45 dní po nadobudnutí platnosti tohto protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu a v nasledujúcich rokoch najneskôr v deň výročia tohto protokolu.

6.   MFŠ majú výhradnú právomoc, pokiaľ ide o použitie finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. a).

7.   Finančný príspevok sa poukazuje na národný vládny bankový účet MFŠ v Banke Mikronézskych federatívnych štátov v Honolulu na Havaji. Údaje o banke:

Banka Mikronézskych federatívnych štátov, Honolulu Havaj.

Číslo ABA 1213-02373.

Prevedenie platby na účet č. 08-18-5018 v Banke Mikronézskych federatívnych štátov.

Majiteľ účtu: Národná vláda MFŠ.

8.   Kópie platieb alebo elektronických prevodov sa doručia Národnému úradu pre správu oceánskych zdrojov MFŠ (ďalej len „NORMA“ – National Oceanic Resource Management Authority) ako potvrdenie o realizovaných platbách.

Článok 3

Podpora zodpovedného rybolovu vo vodách MFŠ

1.   Hneď po nadobudnutí platnosti tohto protokolu a najneskôr do troch mesiacov po tomto dátume sa Európska únia a MFŠ v rámci spoločného výboru ustanoveného v článku 9 dohody o partnerstve v sektore rybolovu dohodnú na viacročnom sektorovom programe a podrobných vykonávacích pravidlách, ktoré sa vzťahujú najmä na:

a)

ročné a viacročné usmernenia pre používanie finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) na iniciatívy, ktoré sa majú vykonávať každoročne;

b)

ročné aj viacročné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť na účely dlhodobého zavádzania a podporovania zodpovedného a udržateľného rybolovu s prihliadnutím na priority MFŠ vyjadrené v ich národnej politike rybného hospodárstva, ako aj ďalších politikách, ktoré súvisia s podporou zodpovedného a udržateľného rybolovu alebo ho ovplyvňujú;

c)

kritériá a postupy hodnotenia výsledkov získaných každý rok.

2.   Každú navrhovanú zmenu a doplnenie viacročného sektorového programu musia schváliť obe strany v rámci spoločného výboru.

3.   MFŠ v prípade potreby každý rok prideľujú k finančnému príspevku uvedenému v článku 2 ods. 2 písm. b) ďalšiu sumu na účely realizácie viacročného programu. Túto pridelenú sumu musia oznámiť Európskej únii. MFŠ oznámia Európskej komisii najneskôr 45 dní pred výročím tohto protokolu dodatočne pridelené sumy.

4.   V prípade, že si to ročné vyhodnotenie pokroku v realizácii viacročného sektorového programu vyžaduje, Európska komisia môže požiadať o zníženie podielu finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 2 písm. b) tohto protokolu s cieľom zosúladiť aktuálnu výšku finančných zdrojov určených na realizáciu programu s jeho výsledkami.

Článok 4

Vedecká spolupráca pri zodpovednom rybolove

1.   Obe strany sa týmto zaväzujú podporovať zodpovedný rybolov vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ založený na zásadách nediskriminácie medzi rozličnými flotilami, ktoré sa venujú rybolovu v týchto vodách.

2.   Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, Európska únia a MFŠ zabezpečujú udržateľné využívanie rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ.

3.   Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu na zodpovednom rybolove na úrovni subregiónu, a najmä v rámci Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichomorí a akejkoľvek inej dotknutej subregionálnej alebo medzinárodnej organizácie.

4.   V súlade s článkom 4 dohody o partnerstve v sektore rybolovu, článkom 4 ods. 1 tohto protokolu a na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní sa strany navzájom radia v rámci spoločného výboru ustanoveného článkom 9 dohody o partnerstve v sektore rybolovu a v prípade potreby prijímajú opatrenia v súvislosti s činnosťami plavidiel Európskej únie, ktoré sú oprávnené na základe tohto protokolu a majú licenciu v súlade s prílohou, s cieľom zabezpečiť udržateľné riadenie rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ.

Článok 5

Úprava rybolovných možností vzájomnou dohodou

Rybolovné možnosti uvedené v článku 1 tohto protokolu sa môžu po vzájomnej dohode upraviť, pokiaľ sa odporúčaniami Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichomorí potvrdí, že takouto úpravou sa zabezpečí udržateľné riadenie zdrojov MFŠ. V takomto prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) tohto protokolu upraví úmerne a pro rata temporis.

Článok 6

Nové rybolovné možnosti

1.   V prípade, že plavidlá Európskej únie prejavia záujem o rybolovné možnosti, ktoré sa neuvádzajú v článku 1 tohto protokolu, takýto záujem by sa mal oznámiť MFŠ formou vyjadrenia záujmu alebo žiadosti. Takáto žiadosť sa kladne vybaví len v súlade so zákonmi a právnymi predpismi MFŠ a môže byť predmetom ďalšej dohody.

2.   Strany môžu vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ v súlade so zákonmi a právnymi predpismi MFŠ vykonávať spoločne kampane experimentálneho rybolovu. Na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany vedú na tieto účely a na základe vedeckého posúdenia konzultácie a v jednotlivých prípadoch určia relevantné nové zdroje, podmienky a iné parametre.

3.   Strany vykonávajú činnosti experimentálneho rybolovu po vzájomnej dohode a v súlade so zákonmi a právnymi predpismi MFŠ. Oprávnenia na experimentálny rybolov sa udeľujú na skúšobné účely, pričom jeho trvanie a začiatok sa stanovia spoločnou dohodou oboch strán.

4.   Ak strany dospejú k záveru, že experimentálna kampaň priniesla kladné výsledky, pričom sa ochráni ekosystém a zachovajú živé morské zdroje, flotile Európskej únie sa po konzultácii oboch strán môžu prideliť nové rybolovné možnosti.

Článok 7

Podmienky vykonávania rybolovných činností – doložka o výhradnom práve

1.   Plavidlá Európskej únie môžu loviť vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ, len ak sú držiteľmi platného oprávnenia na rybolov vydaného úradom NORMA MFŠ podľa tohto protokolu.

2.   Úrad NORMA MFŠ môže na kategórie rybolovu, na ktoré sa nevzťahuje platný protokol, a na experimentálny rybolov udeliť plavidlám Európskej únie oprávnenia na rybolov. Udelenie takýchto oprávnení však podlieha zákonom a právnym predpisom MFŠ a vzájomnej dohode.

Článok 8

Pozastavenie a revízia platby finančného príspevku

1.   Finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 písm. a) a b) tohto protokolu sa zreviduje alebo pozastaví, ak:

a)

vykonávaniu rybolovných činností vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ bránia nezvyčajné okolnosti iné ako prírodné javy alebo

b)

v smerovaní politiky, ktorá viedla k uzatvoreniu tohto protokolu, dôjde k významným zmenám a ktorákoľvek strana požiada o revíziu ustanovení s cieľom ich prípadnej zmeny a doplnenia, alebo

c)

Európska únia v MFŠ zistí porušenie základných a zásadných prvkov uvedených v článku 9 dohody z Cotonou týkajúcich sa ľudských práv.

2.   Európska únia si vyhradzuje právo, aby úplne alebo čiastočne pozastavila platbu osobitného príspevku ustanoveného v článku 2 ods. 2 písm. b) tohto protokolu:

a)

ak sa po vyhodnotení v rámci spoločného výboru dosiahnuté výsledky považujú za nekonzistentné s plánovaním alebo

b)

ak MFŠ nevyužije tento osobitný príspevok.

3.   Ak sa situácia vráti do stavu pred objavením sa uvedených okolností a ak obe strany po konzultácii súhlasia a potvrdia, že situácia pravdepodobne umožňuje návrat k normálnym rybolovným činnostiam, platba finančného príspevku sa obnoví.

Článok 9

Pozastavenie a obnova oprávnenia na rybolov

MFŠ si vyhradzuje právo pozastaviť platnosť oprávnení na rybolov ustanovených v článku 1 ods. 2 tohto protokolu, ak:

a)

konkrétne plavidlo závažne porušuje právne predpisy, ako sa vymedzuje v zákonoch a právnych predpisoch MFŠ, alebo

b)

vlastník plavidla nerešpektuje súdny príkaz vydaný v súvislosti s porušením právnych predpisov konkrétnym plavidlom. Po splnení súdneho príkazu možno oprávnenie plavidla na rybolov obnoviť na zostávajúce obdobie platnosti oprávnenia na rybolov.

Článok 10

Pozastavenie vykonávania protokolu

1.   Vykonávanie tohto protokolu sa z iniciatívy ktorejkoľvek strany pozastavuje, ak:

a)

vykonávaniu rybolovných činností vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ bránia nezvyčajné okolnosti iné ako prírodné javy alebo

b)

Európska únia nevykoná platby ustanovené v článku 2 ods. 2 písm. a) tohto protokolu z dôvodov neuvedených v článku 8 tohto protokolu, alebo

c)

medzi stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto protokolu, alebo

d)

niektorá zo strán nerešpektuje ustanovenia uvedené v tomto protokole, alebo

e)

v smerovaní politiky, ktorá viedla k uzatvoreniu tohto protokolu, dôjde k významným zmenám a ktorákoľvek strana požiada o revíziu ustanovení s cieľom ich prípadnej zmeny a doplnenia, alebo

f)

niektorá zo strán zistí porušenie základných a zásadných prvkov uvedených v článku 9 dohody z Cotonou týkajúcich sa ľudských práv.

2.   Vykonávanie tohto protokolu sa môže z iniciatívy ktorejkoľvek strany pozastaviť, ak sa spor medzi stranami považuje za vážny a ak sa konzultáciami oboch strán nedosiahne zmier.

3.   Pozastavenie vykonávania tohto protokolu vyžaduje, aby príslušná strana svoj zámer písomne oznámila najmenej tri mesiace predo dňom, keď má toto pozastavenie nadobudnúť účinnosť.

4.   V prípade pozastavenia vykonávania tohto protokolu zmluvné strany pokračujú v konzultáciách s cieľom dosiahnuť riešenie daného sporu zmierom. Po dosiahnutí takého riešenia sa vykonávanie protokolu obnoví a výška finančného príspevku sa úmerne a pro rata temporis zníži podľa dĺžky obdobia, počas ktorého bolo vykonávanie protokolu pozastavené.

Článok 11

Vnútroštátne zákony a právne predpisy

1.   Aktivity rybárskych plavidiel Európskej únie počas vykonávania činnosti vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ podliehajú príslušným zákonom a iným právnym predpisom MFŠ, ak sa v dohode, tomto protokole a prílohe a dodatkoch k nemu neustanovuje inak.

2.   MFŠ oznámia Európskej komisii každú zmenu alebo každý nový právny predpis týkajúci sa ich politiky rybného hospodárstva najmenej 3 mesiace pred nadobudnutím účinnosti takýchto zmien alebo nových právnych predpisov.

Článok 12

Zrušenie predchádzajúceho protokolu

Týmto protokolom a jeho prílohami sa zrušuje a nahrádza protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovené Dohodou o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch, ktorý nadobudol platnosť 26. februára 2007.

Článok 13

Trvanie

Tento protokol a prílohy k nemu sa uplatňujú počas obdobia piatich rokov, pokiaľ nedôjde k vypovedaniu v súlade s článkom 14 tohto protokolu.

Článok 14

Vypovedanie

1.   V prípade vypovedania tohto protokolu príslušná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať protokol najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď by takéto vypovedanie malo nadobudnúť účinnosť. Odoslaním oznámenia uvedeného v predchádzajúcom odseku sa začínajú konzultácie medzi stranami.

2.   Výška finančného príspevku uvedeného v článku 2 tohto protokolu v roku nadobudnutia účinnosti vypovedania sa úmerne a pro rata temporis zníži.

Článok 15

Predbežné vykonávanie

Tento protokol sa predbežne vykonáva odo dňa jeho podpisu.

Článok 16

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol a príloha k nemu nadobúdajú platnosť dňom, keď si obidve strany oznámia ukončenie postupov, ktoré sú na tieto účely potrebné.

PRÍLOHA

PODMIENKY, KTORÝMI SA RIADIA RYBOLOVNÉ ČINNOSTI PLAVIDIEL EURÓPSKEJ ÚNIE V MFŠ

KAPITOLA I

OPATRENIA RIADENIA

ODDIEL 1

Vydávanie oprávnení na rybolov (licencií)

1.

Iba oprávnené plavidlá môžu získať oprávnenie na rybolov vo výhradnej hospodárskej zóne Mikronézskych federatívnych štátov (ďalej len „výhradná hospodárska zóna MFŠ“).

2.

Aby plavidlo získalo oprávnenie, vlastník a kapitán musia mať splnené všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností v Mikronézskych federatívnych štátoch na základe dohody. Samotné plavidlo musí byť v regionálnom registri rybárskych plavidiel FFA (FFA – Forum Fishery Agency, agentúra fóra pre rybné hospodárstvo) a v registri rybárskych plavidiel Komisie pre rybolov v západnom a strednom Tichomorí (ďalej len „WCPFC“) vedené ako bezúhonné.

3.

Všetky plavidlá Európskej únie, ktoré žiadajú o oprávnenie na rybolov, musia byť zastupované agentom so sídlom v MFŠ. Meno, adresa a kontaktné údaje uvedeného agenta sa uvádzajú v žiadosti o oprávnenie na rybolov.

4.

Európska komisia za každé plavidlo so záujmom o rybolov podľa uvedenej dohody predloží výkonnému riaditeľovi Národného úradu pre správu oceánskych zdrojov MFŠ (ďalej len „výkonný riaditeľ“) e-mailom (norma@mail.fm) žiadosť, a to najneskôr do 30 dní pred začiatkom požadovaného obdobia platnosti, pričom delegácii Európskej únie, ktorá má na starosti MFŠ (ďalej len „delegácia“), zašle kópiu.

5.

Žiadosti sa predkladajú výkonnému riaditeľovi na vhodných formulároch, ktoré sú zostavené v súlade so vzorom uvedeným v dodatku 1a v prípade žiadosti o prvé oprávnenie na rybolov a v dodatku 1b v prípade obnovy oprávnenia na rybolov.

6.

Úrad NORMA MFŠ príjme všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa s údajmi získanými v rámci žiadosti o oprávnenie na rybolov nakladalo ako s dôvernými informáciami. Uvedené údaje sa použijú výhradne v kontexte plnenia dohody.

7.

Ku všetkým žiadostiam o oprávnenie na rybolov sa prikladajú tieto doklady:

a)

platba alebo doklad o platbe poplatku na obdobie platnosti oprávnenia na rybolov;

b)

kópia osvedčenia o tonáži, ktoré vystavil vlajkový členský štát a na ktorom sa tonáž plavidla udáva v GRT alebo GT;

c)

aktuálna overená farebná fotografia plavidla zobrazeného zboku v jeho súčasnom stave veľkosti najmenej 15 cm × 10 cm;

d)

všetky ostatné doklady alebo osvedčenia vyžadované podľa osobitných pravidiel uplatniteľných na daný typ plavidla na základe tohto protokolu;

e)

osvedčenie o bezúhonnosti z regionálneho registra rybárskych plavidiel FFA a registra rybárskych plavidiel WCPFC;

f)

kópia osvedčenia o poistení v angličtine platného počas obdobia platnosti oprávnenia na rybolov;

g)

poplatok za žiadosť alebo doklad o platbe 460 EUR na plavidlo;

h)

príspevok na pozorovateľov vo výške 1 500 EUR na plavidlo.

8.

Všetky poplatky sa poukazujú na tento národný vládny bankový účet MFŠ v Banke Mikronézskych federatívnych štátov v Honolulu na Havaji:

Banka Mikronézskych federatívnych štátov, Honolulu Havaj,

číslo ABA 1213-02373,

prevedenie platby na účet č. 08-18-5018 v Banke Mikronézskych federatívnych štátov,

majiteľ účtu: Národná vláda MFŠ.

9.

Poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane s výnimkou prístavných daní, platieb za služby a poplatkov za prekládku.

10.

Oprávnenia na rybolov pre všetky plavidlá vydáva výkonný riaditeľ v priebehu 30 pracovných dní od prijatia všetkých dokladov uvedených v kapitole I oddiele 1 ods. 7 tejto prílohy ich vlastníkom elektronicky, ako aj v papierovej podobe, pričom Európskej komisii a delegácii zašle elektronickú kópiu. Elektronická kópia sa však po doručení musí nahradiť papierovou podobou.

11.

Oprávnenia na rybolov sa vydávajú na konkrétne plavidlá a nie sú prenosné.

12.

Na požiadanie Európskej únie a v prípade preukázaného zásahu vyššej moci sa oprávnenie plavidla na rybolov môže na ostávajúce obdobie jeho platnosti nahradiť novým oprávnením na rybolov pre iné plavidlo s podobnými charakteristikami, ako má prvé plavidlo, bez ďalšieho povinného poplatku. Pri zohľadňovaní veľkosti úlovku plavidiel Európskej únie na účely rozhodnutia o tom, či Európska únia má vykonať akékoľvek dodatočné platby v súlade s článkom 2 ods. 4 protokolu, sa do úvahy berie celkový úlovok oboch príslušných plavidiel.

13.

Vlastník prvého plavidla vráti oprávnenie na rybolov, ktoré sa má zrušiť, výkonnému riaditeľovi prostredníctvom delegácie.

14.

Nové oprávnenie na rybolov vstúpi do platnosti v deň, keď výkonný riaditeľ vydá oprávnenie na rybolov, a je platné počas ostávajúceho obdobia platnosti prvého oprávnenia na rybolov. Vydanie nového oprávnenia na rybolov sa oznámi delegácii.

15.

Oprávnenie na rybolov sa musí vždy nachádzať na palube plavidla trvalo vystavené v miestnosti kormidelníka bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly V oddielu 3 ods. 1 tejto prílohy. Počas primeraného obdobia (najviac 45 dní) od vystavenia oprávnenia na rybolov v období, počas ktorého plavidlo očakáva doručenie originálu oprávnenia na rybolov, je doklad doručený elektronickými prostriedkami alebo iná dokumentácia potvrdená výkonným riaditeľom platným dokladom a tvorí dostatočný dôkaz na účely kontroly, monitorovania a presadzovania uvedenej dohody. Doklad doručený elektronickými prostriedkami sa však po doručení musí nahradiť papierovou podobou.

16.

Obe strany sa usilujú dosiahnuť dohodu na účely podpory zriadenia systému oprávnení na rybolov založeného výlučne na elektronickej výmene všetkých uvedených informácií a dokladov. Obe strany sa usilujú dosiahnuť dohodu na účely podpory rýchlej náhrady papierovej verzie oprávnenia na rybolov elektronickým ekvivalentom, ako je zoznam plavidiel, ktoré majú oprávnenie loviť vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ, ako sa uvádza v odseku 1 tohto oddielu.

ODDIEL 2

Podmienky oprávnenia na rybolov – poplatky a preddavky

1.

Oprávnenia na rybolov majú platnosť jeden rok. Môžu byť obnoviteľné. Obnova oprávnení na rybolov je podmienená množstvom dostupných rybolovných možností ustanovených protokolom.

2.

Poplatok je 35 EUR na tonu rýb ulovených v rámci výhradnej hospodárskej zóny MFŠ.

3.

Oprávnenia na rybolov sa vydávajú po zaplatení týchto štandardných súm na účet uvedený v kapitole I oddiele 1 ods. 8 tejto prílohy:

a)

15 000 EUR na plavidlo na lov tuniakov záťahovou sieťou, čo sa rovná poplatkom za 428 ton tuniakov a im príbuzných druhov ulovených za rok. V prvom roku vykonávania tohto protokolu sa uplatňujú preddavky vykonané vlastníkmi plavidiel Európskej únie, ktoré už zaplatili podľa predchádzajúceho protokolu, a

b)

4 200 EUR na plavidlo s lovnými šnúrami na lov na hladine, čo sa rovná poplatkom za 120 ton tuniakov a im príbuzných druhov ulovených za rok.

4.

Európska komisia každoročne do 30. júna vypracuje konečné vyúčtovanie splatných poplatkov za príslušný kalendárny rok na množstvo ulovené počas predchádzajúceho roka a na základe vyhlásení o úlovkoch predložených jednotlivými vlastníkmi plavidiel. Údaje by mali potvrdiť vedecké inštitúty zodpovedné za preverovanie údajov o úlovkoch Európskej únie [Institut de Recherche pour le Development (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) alebo Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR)].

5.

Výpis poplatkov vypracovaný Európskou komisiou sa predloží výkonnému riaditeľovi na overenie a schválenie.

Úrad NORMA MFŠ môže o výpise vysloviť pochybnosti do 30 dní od fakturácie sumy podľa výpisu a v prípade nesúhlasu požiadať o zvolanie spoločného výboru.

Ak do 30 dní od fakturácie sumy podľa výpisu nie sú vznesené žiadne námietky, tento výpis poplatkov sa považuje za prijatý úradom NORMA MFŠ.

6.

Zároveň sa konečné vyúčtovanie poplatkov bezodkladne oznámi výkonnému riaditeľovi, delegácii a vlastníkom plavidiel prostredníctvom ich vnútroštátnych administratív.

7.

Všetky dodatočné platby uskutočňujú vlastníci plavidiel MFŠ do štyridsiatich piatich (45) dní od oznámenia potvrdeného konečného vyúčtovania na účet uvedený v kapitole I oddiele 1 ods. 8 tejto prílohy.

8.

Ak je však suma podľa konečného vyúčtovania menšia ako zálohová platba uvedená v odseku 3 tohto oddielu, výsledný rozdiel nemožno vlastníkovi plavidla vrátiť.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ ZÓNY A ČINNOSTI

ODDIEL 1

Rybolovné zóny

1.

Plavidlá uvedené v článku 1 protokolu sú oprávnené zapájať sa do rybolovných činností v rámci výhradnej hospodárskej zóny MFŠ okrem pobrežného mora a menovite uvedených plytčín zobrazených v námorných mapách DMAHTC č. 81019 (2. vydanie, marec 1945; revidované 17. júla 1972, opravené prostredníctvom NM 3/78 z 21. júna 1978), DMAHTC č. 81023 (3. vydanie, 7. augusta 1976) a DMAHATC č. 81002 (4. vydanie, 26. januára 1980, opravené prostredníctvom NM 4/48). Výkonný riaditeľ oznámi Európskej komisii všetky úpravy uvedených uzavretých oblastí aspoň dva mesiace pred ich uplatňovaním.

2.

Rybolov sa však v žiadnom prípade nepovoľuje v rámci okruhu dvoch námorných míľ od žiadneho ukotveného zariadenia na sústredenie rýb vo vlastníctve vlády MFŠ alebo ktorékoľvek iného občana alebo subjektu, ktorého poloha bola oznámená formou zemepisných súradníc, a jednej námornej míle od žiadneho podmorského útesu, ako sa zobrazuje v námorných mapách uvedených v odseku 1.

ODDIEL 2

Rybolovné činnosti

1.

Plavidlám na lov záťahovou sieťou a lovnými šnúrami sa povoľuje loviť len tuniaky a im príbuzné druhy. Úradu NORMA MFŠ sa o všetkých náhodných vedľajších úlovkoch iných druhov rýb ako tuniakov podáva správa.

2.

Rybolovné činnosti plavidiel Európskej únie sa vykonávajú v súlade s požiadavkami opatrení WCPFC na ochranu a riadenie vrátane OOR 2008-01.

3.

V rámci výhradnej hospodárskej zóny MFŠ sa nepovoľuje žiaden rybolov pri dne, ani v blízkosti koralových útesov.

4.

Od plavidiel Európskej únie sa vyžaduje zvinúť všetok rybársky výstroj vždy, keď sa nachádzajú vo vnútrozemských morských vodách jednotlivých štátov, v pobrežnom mori alebo v okruhu jednej míle od podmorských útesov.

5.

Plavidlá Európskej únie vykonávajú všetky rybolovné činnosti takým spôsobom, aby nenarušili tradičný miestny rybolov, a všetky korytnačky, morské cicavce, morské vtáky a útesové ryby vypúšťajú takým spôsobom, ktorý zaručí tomuto rôznorodému úlovku najväčšiu možnú vyhliadku na prežitie.

6.

Plavidlá Európskej únie, ich kapitáni a prevádzkovatelia vykonávajú všetky rybolovné činnosti takým spôsobom, aby nerušili rybolovné operácie iných rybárskych plavidiel a neprekážali rybárskemu výstroju iných rybárskych plavidiel.

KAPITOLA III

MONITOROVANIE

ODDIEL 1

Zaznamenávanie úlovkov

1.

Kapitáni plavidiel zaznamenávajú do svojich rybárskych denníkov informácie uvedené v dodatkoch 2a a 2b. Elektronické predkladanie údajov o úlovkoch/údajov z rybárskeho denníka by sa od 1. januára 2010 malo uplatňovať na plavidlá dlhšie ako 24 m a postupne od roku 2012 aj na plavidlá dlhšie ako 12 m. Strany sa usilujú dosiahnuť dohodu na účely podpory zriadenia systému údajov o úlovkoch založeného výlučne na elektronickej výmene všetkých uvedených informácií. Obe strany sa usilujú dosiahnuť dohodu na účely podpory rýchlej náhrady papierových verzií rybárskeho denníka elektronickými ekvivalentmi.

2.

Ak v určitý deň plavidlo nevykonalo žiadne rozmiestnenie rybárskeho výstroja alebo ak po rozmiestnení neulovilo žiadne ryby, od kapitána plavidla sa vyžaduje zaznamenať túto informáciu vo formulári denného záznamu v rybárskom denníku. V dňoch, keď loď nevykonáva žiadne rybolovné operácie, musí plavidlo v danom dni pred polnocou miestneho času zaznamenať do rybárskeho denníka fakt, že neboli vykonané žiadne operácie.

3.

Čas a dátum vstupov do výhradnej hospodárskej zóny MFŠ a výstupov z nej sa zaznamenávajú do rybárskeho denníka hneď po vstupe do výhradnej hospodárskej zóny MFŠ a výstupe z nej.

4.

Pri náhodnom vedľajšom úlovku iných druhov rýb ako tuniakov zaznamenajú plavidlá Európskej únie druhy vylovených rýb, veľkosť a množstvo každého druhu vyjadrené hmotnosťou alebo počtom, ako sa uvádza v rybárskom denníku, ako aj fakt, či sa úlovok ponecháva na palube plavidla alebo sa vrátil späť do mora.

5.

Rybárske denníky sa vypĺňajú čitateľne, denne a podpisuje ich kapitán plavidla.

ODDIEL 2

Oznamovanie úlovkov

1.

Trvanie rybolovnej plavby plavidla Európskej únie sa na účely tejto prílohy vymedzuje takto:

a)

buď ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do výhradnej hospodárskej zóny MFŠ po výstup z tejto zóny;

b)

alebo ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do výhradnej hospodárskej zóny MFŠ po prekládku;

c)

alebo ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do výhradnej hospodárskej zóny MFŠ po vykládku v prístave MFŠ.

2.

Všetky plavidlá Európskej únie, ktoré majú oprávnenie loviť vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ podľa dohody, oznamujú svoje úlovky vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ výkonnému riaditeľovi, a to týmto spôsobom:

a)

všetky podpísané formuláre rybárskeho denníka sa prostredníctvom centier vlajkových členských štátov na monitorovanie rybolovu zasielajú centru MFŠ na monitorovanie rybolovu a Európskej komisii elektronickými prostriedkami do 5 dní po každej vykládke alebo prekládke;

b)

kapitán plavidla zasiela týždennú správu o úlovkoch s informáciami uvedenými v dodatku 3 časti 3 výkonnému riaditeľovi a Európskej komisii. Týždenné polohy a správy o úlovkoch sa na palube nachádzajú do konca vykládok alebo prekládok.

3.

Vstup do zóny a výstup z nej:

a)

Plavidlá Európskej únie oznámia výkonnému riaditeľovi aspoň dvadsaťštyri (24) hodín vopred svoj úmysel vstúpiť do výhradnej hospodárskej zóny MFŠ a ihneď po výstupe z nej svoj výstup. Plavidlá ihneď po vstupe do výhradnej hospodárskej zóny MFŠ informujú výkonného riaditeľa faxom alebo e-mailom v súlade so vzorom uvedeným v dodatku 3 alebo rádiom.

b)

Plavidlá pri oznamovaní výstupu uvedú aj svoju polohu, ako aj objem úlovku a druhy ulovených rýb na palube v súlade so vzorom uvedeným v dodatku 3. Tieto informácie sa prednostne oznamujú faxom, avšak v prípade, že plavidlo nedisponuje faxom, e-mailom alebo rádiom.

4.

Plavidlá, u ktorých sa zistí, že lovia bez toho, aby informovali výkonného riaditeľa, sa považujú za plavidlá bez oprávnenia na rybolov.

5.

Plavidlám sa pri vydávaní oprávnenia na rybolov oznamujú aj faxové a telefónne čísla a emailová adresa úradu NORMA MFŠ.

6.

Každé plavidlo Európskej únie bezodkladne sprístupní rybárske denníky a správy o úlovkoch na inšpekciu dozorným úradníkom a ďalším osobám a subjektom, ktoré úrad NORMA MFŠ poveril.

ODDIEL 3

Systém monitorovania plavidiel

1.

Od každého plavidla Európskej únie sa vyžaduje dodržiavanie systému monitorovania plavidiel FFA (ďalej len „VMS FFA“), ktorý sa v súčasnosti uplatňuje vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ počas vykonávania činnosti v nej. Každé plavidlo Európskej únie má na palube nainštalovanú, udržiavanú a vždy plne prevádzky schopnú mobilnú prenosovú jednotku (ďalej len „MTU“) schválenú FFA. Plavidlo a prevádzkovateľ súhlasia s tým, že nebudú manipulovať so žiadnou MTU, nedemontujú ju, ani ju nenechajú demontovať z plavidla po jej inštalácii, s výnimkou na účely požadovanej údržby a opravy. Prevádzkovateľ a každé plavidlo znášajú náklady na nákup, údržbu a prevádzku MTU a pri jej používaní plne spolupracujú s úradom NORMA MFŠ.

2.

Uvedený odsek 1 nebráni stranám uvažovať o alternatívnych možnostiach VMS, ktoré sú kompatibilné s VMS WCPFC.

ODDIEL 4

Vykládka

1.

Plavidlá Európskej únie, ktoré chcú vykladať úlovok v prístavoch MFŠ, túto vykládku vykonávajú v určených prístavoch MFŠ. Zoznam týchto určených prístavov sa uvádza v dodatku 4.

2.

Vlastníci takýchto plavidiel musia výkonnému riaditeľovi a FMC vlajkového členského štátu oznámiť najneskôr 48 hodín vopred tieto informácie v súlade so vzorom uvedeným v dodatku 3 časti 4. Ak sa vykládka uskutočňuje mimo výhradnej hospodárskej zóny MFŠ, uvedené informácie sa za uvedených podmienok oznámia štátu prístavu, v ktorom sa vykládka vykoná, a FMC vlajkového členského štátu.

3.

Kapitáni rybárskych plavidiel Európskej únie zapojených do vykládky v prístave MFŠ umožňujú a uľahčujú inšpektorom MFŠ inšpekciu týchto operácií. Po ukončení inšpekcie dostane kapitán plavidla osvedčenie.

4.

Plavidlá Európskej únie nevypúšťajú ryby ani vedľajší úlovok v žiadnom prístave, ani nerozdávajú ryby či vedľajší úlovok žiadnym osobám ani subjektom bez predchádzajúceho písomného povolenia, ktoré vystaví príslušný orgán dotknutého štátu MFŠ, a predchádzajúceho písomného schválenia úradom NORMA MFŠ.

ODDIEL 5

Prekládka

1.

Plavidlá Európskej únie, ktoré chcú prekladať úlovok vo vodách MFŠ, túto prekládku vykonávajú v určených prístavoch MFŠ. Zoznam týchto určených prístavov sa uvádza v dodatku 4.

2.

Vlastníci takýchto plavidiel musia výkonnému riaditeľovi oznámiť najneskôr 48 hodín vopred tieto informácie.

3.

Prekládka sa považuje za ukončenie plavby. Plavidlá preto musia predložiť vyhlásenia o úlovkoch výkonnému riaditeľovi a štátu bez ohľadu na to, či majú v úmysle pokračovať v love alebo opustiť výhradnú hospodársku zónu MFŠ.

4.

Plavidlá Európskej únie loviace vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ za žiadnych okolností neprekladajú svoj úlovok na mori.

5.

Každá prekládka úlovkov, na ktorú sa nevzťahujú uvedené skutočnosti, je vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ zakázaná. Každá osoba porušujúca toto ustanovenie podlieha sankciám podľa zákonov a právnych predpisov MFŠ.

6.

Kapitáni rybárskych plavidiel Európskej únie zapojených do prekládky v prístave MFŠ umožňujú a uľahčujú inšpektorom MFŠ inšpekciu týchto operácií. Po ukončení inšpekcie dostane kapitán plavidla osvedčenie.

7.

Plavidlá Európskej únie nevypúšťajú ryby ani vedľajší úlovok v žiadnom prístave, ani nerozdávajú ryby či vedľajší úlovok žiadnym osobám ani subjektom bez predchádzajúceho písomného povolenia, ktoré vystaví príslušný orgán dotknutého štátu MFŠ, a predchádzajúceho písomného schválenia úradom NORMA MFŠ.

KAPITOLA IV

POZOROVATELIA

1.

V čase podávania žiadosti o oprávnenie na rybolov prispeje každé dotknuté plavidlo Európskej únie na účet uvedený v kapitole I oddiele 1 ods. 8 tejto prílohy poplatkom na umiestnenie pozorovateľov, ako sa uvádza v kapitole I oddiele 1 ods. 7 písm. h), najmä na program pozorovateľov.

2.

Plavidlá Európskej únie, ktoré majú oprávnenie loviť vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ podľa dohody, berú na palubu pozorovateľov podľa nasledujúcich podmienok.

A.

Plavidlá na lov záťahovou sieťou

Na palubách plavidiel Európskej únie na lov záťahovou sieťou je počas vykonávania činnosti vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ vždy prítomný pozorovateľ určený na základe programu pozorovania rybolovu MFŠ alebo programu regionálneho pozorovania WCPFC.

B.

Plavidlá na lov lovnými šnúrami

a)

Výkonný riaditeľ každoročne určí rozsah programu pozorovania na palube na základe počtu plavidiel oprávnených na rybolov vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ a stavu cieľových zdrojov týchto plavidiel. Na základe toho určí počet alebo percentuálny pomer plavidiel, od ktorých sa vyžaduje, aby vzali pozorovateľa na palubu.

b)

Výkonný riaditeľ vypracuje zoznam plavidiel určených za plavidlá, ktoré berú na palubu pozorovateľov, ako aj zoznam určených pozorovateľov. Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú. Zasielajú sa Európskej komisii hneď po vypracovaní a následne kvôli aktualizácii každé tri mesiace.

c)

Výkonný riaditeľ informuje príslušných vlastníkov plavidiel alebo ich agentov o svojom úmysle určiť pozorovateľa, ktorého majú vziať na palubu svojho plavidla, a to v čase vydávania oprávnenia na rybolov alebo najneskôr pätnásť (15) dní pred plánovaným dátumom nalodenia pozorovateľa, pričom jeho meno oznámi čo najskôr.

d)

Čas, ktorý pozorovatelia strávia na palube určí výkonný riaditeľ, ale všeobecným pravidlom je, že by nemal presiahnuť čas potrebný na vykonanie ich povinností. Výkonný riaditeľ o tomto čase informuje vlastníkov plavidiel alebo ich agentov, keď im oznamuje meno pozorovateľa, ktorého by mali vziať na palubu príslušného plavidla.

3.

S výhradou ustanovení tejto kapitoly ods. 2 bodu A oznámia príslušní vlastníci plavidiel v lehote 10 dní pred začiatkom svojej plavby s úmyslom vziať pozorovateľa na palubu, v ktorých prístavoch MFŠ a v ktorých dňoch majú v úmysle vziať príslušného pozorovateľa na palubu.

4.

V prípade, že sa pozorovatelia naloďujú v prístave cudzieho štátu, náklady na cestu pozorovateľa uhradí vlastník plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube pozorovateľa z MFŠ, opustí výhradnú hospodársku zónu MFŠ, musia sa prijať všetky opatrenia na to, aby sa zabezpečil čo najrýchlejší návrat pozorovateľa do MFŠ na náklady vlastníka plavidla.

5.

Ak sa pozorovateľ nedostaví na dohodnuté miesto v dohodnutom čase a ani do šiestich (6) hodín potom, vlastníci plavidla sú automaticky zbavení povinnosti vziať pozorovateľa na palubu.

6.

K pozorovateľom sa na palube plavidla pristupuje ako k dôstojníkom. Plnia tieto úlohy:

a)

pozorujú rybolovné činnosti plavidiel;

b)

overujú polohu plavidiel zapojených do rybolovných operácií;

c)

vykonávajú odber biologických vzoriek v súvislosti s vedeckými programami;

d)

zaznamenávajú používaný rybársky výstroj;

e)

overujú údaje o úlovkoch vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ zaznamenané v rybárskom denníku;

f)

overujú percentuálne podiely vedľajších úlovkov a odhadujú množstvo vypustených obchodovateľných druhov rýb, kôrovcov, hlavonožcov a morských cicavcov;

g)

oznamujú raz týždenne rádiom údaje o rybolove vrátane množstva úlovkov a vedľajších úlovkov na palube.

7.

Kapitáni a velitelia umožnia povereným pozorovateľom, aby sa nalodili na oprávnené plavidlá loviace v rámci výhradnej hospodárskej zóny MFŠ, a príjmu všetky primerane schodné opatrenia, aby zabezpečili fyzickú bezpečnosť a pohodlie pozorovateľov počas výkonu ich povinností:

a)

kapitán alebo veliteľ umožní takémuto poverenému pozorovateľovi, aby sa nalodil na plavidlo s cieľom plniť vedecké, monitorovacie alebo iné funkcie a pomáha mu pri tom;

b)

kapitán alebo veliteľ pomáha pozorovateľovi k voľnému prístupu a využívaniu vybavenia a zariadenia, ktoré sa nachádza na palube plavidla a ktoré môže poverený pozorovateľ považovať za nevyhnutné pri výkone svojich povinností;

c)

pozorovatelia majú prístup na mostík, k rybám na palube a do priestorov, ktoré sa môžu využívať na držanie, spracúvanie, váženie a uskladnenie rýb;

d)

pozorovatelia môžu odobrať primerané množstvo vzoriek a majú voľný prístup k lodným záznamom vrátane denníkov, správ o úlovkoch a dokumentácie na účely inšpekcie a kopírovania a

e)

pozorovateľom je umožnené zhromažďovanie akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré súvisia s rybolovom vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ.

8.

Pozorovatelia počas svojho pobytu na palube:

a)

prijímajú všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby svojou prítomnosťou na plavidle nenarušili vykonávanie normálnych operácií plavidla a

b)

berú ohľad na materiál a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, a zachovávajú dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria tomuto plavidlu.

9.

Na konci obdobia pozorovania a po podaní hlásenia pozorovateľ vypracuje správu o činnosti a podpíše ju v prítomnosti veliteľa, ktorý môže doplniť poznámky považované za relevantné a ktorý správu následne podpíše. Pri vysadení pozorovateľa na breh sa kópia správy odovzdá veliteľovi a delegácii.

10.

Vlastníci plavidiel znášajú náklady na ubytovanie pozorovateľov za rovnakých podmienok, aké majú dôstojníci plavidla.

11.

Mzdu a príspevky na sociálne zabezpečenie pozorovateľa počas vykonávania činnosti plavidla vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ hradí úrad NORMA MFŠ.

KAPITOLA V

KONTROLA A PRESADZOVANIE PREDPISOV

ODDIEL 1

Identifikačné údaje plavidla

1.

Na účely rybolovu a námornej bezpečnosti je každé plavidlo označené a identifikované v súlade so schválenou štandardnou špecifikáciou Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „FAO“ – Food and Agricaltural Organisation) pre označenie a identifikáciu rybárskych plavidiel.

2.

Písmená prístavu alebo regiónu, v ktorom je plavidlo zaregistrované, a čísla, pod ktorými je zaregistrované, sú namaľované alebo umiestnené na oboch stranách provy čo najvyššie nad vodou tak, aby boli zreteľne viditeľné z mora i zo vzduchu a farebne kontrastovali s podkladom, na ktorom sú namaľované. Názov plavidla a prístav jeho registrácie sú takisto namaľované na prove a na korme plavidla.

3.

V prípade potreby môžu MFŠ a Európska únia vyžadovať, aby boli medzinárodný rádiový volací znak (ďalej len „IRCS“ – international radio call sign), číslo medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „IMO“ – International Maritime Organisation) alebo písmená a čísla externej registrácie namaľované na streche kormidelne tak, aby boli zreteľne viditeľné zo vzduchu a farebne kontrastovali s podkladom, na ktorom sú namaľované:

a)

kontrastné farby sú biela a čierna a

b)

písmená a čísla externej registrácie namaľované alebo umiestnené na trupe plavidla nesmú byť odstrániteľné, nečitateľné, zakryté ani skryté a nesmú sa dať zotrieť ani pozmeniť.

4.

Každé plavidlo, ktoré nemá názov a rádiový volací znak alebo signálne písmená umiestnené predpísaným spôsobom, môže byť eskortované do niektorého prístavu MFŠ na účely ďalšieho vyšetrovania.

5.

Prevádzkovateľ plavidla zabezpečí nepretržité monitorovanie medzinárodnej tiesňovej a volacej frekvencie (2 182 kHz) (HF) a/alebo medzinárodnej bezpečnostnej a volacej frekvencie (156,8 MHz) (kanál 16, VHF-FM) na uľahčenie komunikácie s orgánmi riadenia, dohľadu a presadzovania právnych predpisov rybolovu vlády MFŠ.

6.

Prevádzkovateľ plavidla zabezpečí, aby na palube bola vždy prístupná najnovšia a aktualizovaná kópia medzinárodného signálového kódu (INTERCO).

ODDIEL 2

Komunikácia s hliadkovými plavidlami Mikronézskych federatívnych štátov

1.

Komunikácia medzi plavidlami s povolením a hliadkovými plavidlami vlády prebieha prostredníctvom týchto medzinárodných signálových kódov.

Medzinárodný signálový kód – význam:

L

Okamžite zastavte

SQ3

Zastavte alebo spomaľte, chcem vstúpiť na vaše plavidlo

QN

Pristavte vaše plavidlo k pravoboku nášho plavidla

QN1

Pristavte vaše plavidlo k ľavoboku nášho plavidla

TD2

Ste rybárske plavidlo?

C

Áno

N

Nie

QR

Nemôžeme pristaviť naše plavidlo pozdĺž vášho plavidla

QP

Pristavujeme naše plavidlo pozdĺž vášho plavidla

2.

MFŠ poskytnú Európskej komisii zoznam hliadkových plavidiel na účely jeho využívania pri kontrole rybolovu. Tento zoznam zahŕňa všetky údaje týkajúce sa uvedených plavidiel, a to: názov, vlajka, typ, fotografia, vonkajšie identifikačné znaky, IRCS a možnosti komunikácie.

3.

Hliadkové plavidlo je jasne označené a identifikovateľné ako plavidlo využívané vládou/v službách vlády.

ODDIEL 3

Zoznam plavidiel

Európska komisia aktualizuje zoznam plavidiel, ktorým bolo oprávnenie na rybolov vydané v súlade s ustanoveniami tohto protokolu. Tento zoznam sa orgánom MFŠ zodpovedným za inšpekciu rybolovu oznámi hneď po zostavení a vždy po jeho aktualizácii.

ODDIEL 4

Uplatniteľné zákony a právne predpisy

Plavidlo a jeho prevádzkovatelia prísne dodržiavajú ustanovenia tejto prílohy, ako aj zákony a právne predpisy MFŠ a ich jednotlivých štátov. Dodržiavajú takisto medzinárodné zmluvy, dohovory a dohody týkajúce sa riadenia rybolovu, ktorých sú MFŠ a Európska únia zmluvnými stranami. Nesplnenie požiadavky na prísne dodržiavanie ustanovení tejto prílohy, zákonov a právnych predpisov MFŠ a ich jednotlivých štátov môže mať za následok značné pokuty a iné občianskoprávne alebo trestnoprávne sankcie.

ODDIEL 5

Postupy kontroly

1.

Kapitáni alebo velitelia plavidiel Európskej únie zapojených do rybolovných činností vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ umožňujú a uľahčujú všetkým povereným dozorným úradníkom MFŠ zodpovedným za inšpekciu a kontrolu rybolovných činností nalodenie a vykonávanie ich úloh, a to v ľubovoľnom čase v rámci výhradnej hospodárskej zóny MFŠ alebo pobrežného mora jednotlivých štátov MFŠ.

2.

Aby sa umožnili bezpečnejšie postupy inšpekcií, nalodenie vrátane identity inšpekčnej plošiny a mena inšpektora by sa mali plavidlu vopred oznámiť.

3.

Dozorní úradníci majú voľný prístup k lodným záznamom vrátane denníkov, správ o úlovkoch, dokumentácie a akéhokoľvek elektronického zariadenia využívaného na zaznamenávanie alebo uchovávanie údajov a kapitán alebo veliteľ plavidla povolí takýmto povereným úradníkom, aby si urobili poznámky v súvislosti s akýmkoľvek povolením vydaným úradom NORMA MFŠ alebo s inou dokumentáciou vyžadovanou podľa dohody.

4.

Kapitán alebo veliteľ bezodkladne vyplní všetky primerané pokyny poverených úradníkov a uľahčuje im bezpečné nalodenie, inšpekciu plavidla, výstroja, zariadení, záznamov, rýb a produktov rybného hospodárstva.

5.

Kapitán, veliteľ ani posádka plavidla nesmú pri výkone povinností na povereného úradníka útočiť, prekážať a brániť mu, zdržiavať ho, odmietnuť jeho nalodenie, zastrašovať ho, či zasahovať poverenému úradníkovi do výkonu jeho povinností.

6.

Prítomnosť týchto úradníkov na palube nepresiahne čas potrebný na splnenie ich úloh.

7.

V prípade nedodržania ustanovení tejto kapitoly si MFŠ vyhradzujú právo pozastaviť platnosť oprávnenia na rybolov plavidlu, ktoré ich porušuje, až do splnenia formalít a uložiť mu pokutu ustanovenú v uplatniteľných zákonoch a právnych predpisoch MFŠ. Uvedené opatrenie oznámia Európskej komisii.

8.

Po ukončení inšpekcie dostane kapitán plavidla osvedčenie.

9.

MFŠ zabezpečia, aby všetci zamestnanci priamo zapojení do inšpekcie rybárskych plavidiel podľa tejto dohody mali potrebné zručnosti na vykonávanie inšpekcie rybolovu a boli s príslušným rybolovom oboznámení. Počas inšpekcie na palube rybárskych plavidiel, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, inšpektori MFŠ zabezpečia, aby sa s posádkou, plavidlom a jeho nákladom zaobchádzalo s plným rešpektovaním medzinárodných ustanovení uvedených v postupoch WCPFC pre vstup na palubu a výkon inšpekcie.

ODDIEL 6

Postup pri zadržaní

1.   Zadržanie rybárskych plavidiel

a)

Výkonný riaditeľ v priebehu 24 hodín informuje delegáciu o všetkých zadržaniach plavidiel Európskej únie vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ a im uložených sankciách.

b)

Delegácii sa súčasne doručí stručná správa o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k zadržaniu.

2.   Protokol o zadržaní

a)

Veliteľ plavidla podpíše inšpektorom vypracovaný protokol.

b)

Týmto podpisom nie sú dotknuté práva veliteľa, ani žiadna obhajoba, ktorú môže viesť proti obvineniu z údajného priestupku.

c)

Veliteľ privedie plavidlo do prístavu, ktorý určil inšpektor. V prípade malých priestupkov môže výkonný riaditeľ oprávniť prehliadnuté plavidlo pokračovať v rybolovných činnostiach.

3.   Konzultačné stretnutie v prípade zadržania plavidla

a)

Skôr ako sa začne uvažovať o akýchkoľvek opatreniach týkajúcich sa veliteľa alebo posádky plavidla alebo o akýchkoľvek krokoch týkajúcich sa nákladu a zariadenia plavidla okrem opatrení na zaistenie dôkazov o údajnom priestupku, do jedného pracovného dňa od doručenia uvedenej informácie sa medzi delegáciou a výkonným riaditeľom usporiada konzultačné stretnutie, na ktorom sa podľa možnosti zúčastní zástupca príslušného vlajkového členského štátu.

b)

Počas tohto stretnutia si strany medzi sebou vymenia všetky relevantné dokumenty alebo informácie, ktoré by mohli pomôcť objasniť okolnosti zistených skutočností. O výsledku stretnutia a o akýchkoľvek opatreniach vyplývajúcich zo zadržania sú vlastník plavidla alebo jeho agent informovaní.

4.   Riešenie zadržania

a)

Pred akýmkoľvek súdnym konaním sa strany pokúsia vyriešiť predpokladaný priestupok zmierovacím konaním. Toto konanie sa ukončí najneskôr do štyroch (4) pracovných dni po zadržaní.

b)

V prípade zmieru sa výška pokuty určí v súlade so zákonmi a právnymi predpismi MFŠ.

c)

Ak sa prípad nemôže urovnať zmierom a musí sa predložiť príslušnému súdnemu orgánu, vlastník lode vyplatí na účet uvedený v kapitole I oddiele 1 ods. 8 tejto prílohy bankovú záruku vystavenú na pokrytie výdavkov na zadržanie, peňažné tresty a kompenzácie, ktoré má splatiť strana zodpovedná za priestupok.

d)

Banková záruka je pred skončením súdneho konania nevratná. Uvoľní sa, len čo sa súdne konanie uzavrie zbavením obvinenia. Podobne v prípade usvedčenia, ktoré vedie k pokute nižšej, ako je hodnota zloženej záruky, príslušný súdny orgán, ktorý má na starosti toto súdne konanie, uvoľní zostatok.

e)

Plavidlu sa umožní odplávať a jeho posádka je oprávnená opustiť prístav:

1.

po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania, alebo

2.

po zložení bankovej záruky uvedenej v odseku 4 písm. c) a po jej prijatí príslušným súdnym orgánom do ukončenia súdneho konania.

KAPITOLA VI

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.

Plavidlá Európskej únie uznávajú potrebu ochrany stavu citlivého (morského) prostredia lagún a atolov MFŠ a plavidlá Európskej únie nebudú vypúšťať žiadne látky, ktoré by mohli spôsobiť škody alebo zhoršenie kvality morských zdrojov.

2.

Ak sa počas rybolovnej plavby vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ vykoná tankovanie alebo akýkoľvek iný presun akéhokoľvek výrobku zahrnutého do predpisu OSN o Medzinárodnej námornej preprave nebezpečných vecí (ďalej len „IMDG“ – International Maritime Dangerous Goods), plavidlá Európskej únie takúto aktivitu oznámia podľa vzoru uvedeného v dodatku 3 časti 5.

KAPITOLA VII

NAJÍMANIE NÁMORNÍKOV

1.

Každé plavidlo Európskej únie loviace podľa dohody sa zaväzuje zamestnať aspoň jedného (1) námorníka MFŠ za člena posádky.

2.

Vlastníci plavidiel si môžu slobodne vybrať námorníka, ktorého vezmú na palubu svojho plavidla, z menného zoznamu, ktorý predložil výkonný riaditeľ.

3.

Vlastník plavidla alebo agent oznámia výkonnému riaditeľovi mená námorníkov MFŠ na palube daného plavidla a uvedú ich postavenie v posádke.

4.

Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „ILO“ – International Labour Organisation) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov najatých na plavidlá Európskej únie. Ide najmä o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

5.

Pracovné zmluvy námorníkov MFŠ, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom, spíšu agenti vlastníkov plavidiel a námorníci a/alebo ich odbory alebo zástupcovia po porade s výkonným riaditeľom. Týmito zmluvami sa námorníkom zaručuje sociálne zabezpečenie, ktoré ich kryje, vrátane životného poistenia, zdravotného a úrazového poistenia.

6.

Mzdu námorníkov MFŠ vyplácajú vlastníci plavidiel. Ich výška sa stanoví vzájomnou dohodou medzi vlastníkmi plavidiel či ich agentmi a výkonným riaditeľom ešte pred vydaním oprávnenia na rybolov. Mzdy námorníkov MFŠ však nesmú byť nižšie ako mzdy posádok MFŠ a za žiadnych okolností nesmú byť nižšie ako normy určené Medzinárodnou organizáciou práce.

7.

Každý námorník najatý plavidlami Európskej únie sa dostaví ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutému dňu jeho nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v dohodnutý deň a dohodnutej hodine nalodenia, vlastníkom plavidla automaticky zaniká povinnosť vziať tohto námorníka na palubu.

KAPITOLA VIII

ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

1.

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli jeho plavidlá spôsobilé na námornú plavbu a disponovali primeraným záchranným vybavením a výstrojom na prežitie pre každého pasažiera a člena posádky.

2.

Na ochranu MFŠ, ich jednotlivých štátov, ako aj ich občanov a obyvateľov má prevádzkovateľ primerané a úplné poistenie na svoju loď uzatvorené s medzinárodne uznávaným poisťovateľom prijateľným pre úrad NORMA MFŠ pre výhradnú hospodársku zónu MFŠ vrátane lagún a atolov, pobrežného mora a podmorských útesov, čo dokazuje osvedčením o poistení uvedeným v kapitole I oddiele 1 ods. 7 písm. f) tejto prílohy.

3.

V prípade, že sa plavidlo Európskej únie stane účastníkom námornej havárie alebo incidentu vo výhradnej hospodárskej zóne MFŠ (vrátane vnútrozemských morských vôd a pobrežného mora), ktorých následkom sú škody akéhokoľvek druhu na životnom prostredí, majetku alebo ktorejkoľvek osobe, plavidlo a prevádzkovateľ bezodkladne informujú úrad NORMA MFŠ a ministra dopravy, komunikácií a infraštruktúry MFŠ.

Dodatky

1.

Formuláre žiadosti o oprávnenie na rybolov

a)

Žiadosť o registráciu a povolenie na rybolov

b)

Žiadosť o obnovenie povolenia

2.

Formuláre správy o úlovkoch

a)

Rybársky denník plavidla na lov záťahovou sieťou

b)

Rybársky denník plavidla na lov lovnými šnúrami

3.

Podrobnosti správy

4.

Zoznam určených prístavov MFŠ

Dodatok 1a

Image

Image

Image

Image

Dodatok 1b

Image

Image

Dodatok 2a

Image

Image

Dodatok 2b

Image

Image

Dodatok 3

Image

Image

Image

Image

Dodatok 4

URČENÉ PRÍSTAVY

1.

Prístav Tomil v štáte Yap

2.

Kotvisko Weno v štáte Chuuk

3.

Prístav Mesenieng v štáte Pohnpei

4.

Prístav Okat v štáte Kosrae


25.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 52/33


ROZHODNUTIE RADY

z 18. januára 2011

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz

(2011/117/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím 2010/706/EÚ (1) bola 17. júna 2010 podísaná Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz (ďalej len „dohoda“) v mene Európskej únie, s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Dohodou sa zriaďuje spoločný výbor, ktorý by mal prijať svoj rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné stanoviť zjednodušený postup na prijatie pozície Únie.

(3)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (2); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Dohoda by sa mala preto uzavrieť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú vydať v mene Únie oznámenie v súlade s článkom 14 ods. 1 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou viazaná (4).

Článok 3

Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov, zastupuje Úniu v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 12 dohody.

Článok 4

Komisia po porade s osobitným výborom ustanoveným Radou prijme pozíciu Únie v rámci spoločného výboru v otázke prijatia jeho rokovacieho poriadku podľa článku 12 ods. 4 dohody.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. januára 2011

Za Radu

predseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

a

GRUZÍNSKO,

ďalej len „zmluvné strany“,

ŽELAJÚC SI rozvíjať medziľudské vzťahy ako dôležitú podmienku trvalého rozvoja hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných vzťahov zjednodušením udeľovania víz občanom Gruzínska,

OPÄTOVNE potvrdzujúc úmysel dosiahnuť ako dlhodobý cieľ zavedenie bezvízového režimu cestovania pre svojich občanov, pod podmienkou, že sa splnia podmienky pre dôsledne riadenú a bezpečnú mobilitu,

BERÚC DO ÚVAHY, že od 1. júna 2006 sú všetci občania Únie oslobodení od vízovej povinnosti pri cestách do Gruzínska, ktoré neprekračujú dĺžku 90 dní, alebo pri tranzite cez územie Gruzínska,

UZNÁVAJÚC, že v prípade, že by Gruzínsko opätovne zaviedlo pre občanov Únie alebo pre niektoré kategórie občanov Únie vízovú povinnosť, vzťahovali by sa na dotknutých občanov Únie na základe reciprocity automaticky rovnaké zjednodušenia, ako priznáva táto dohoda občanom Gruzínska,

BERÚC DO ÚVAHY, že vízová povinnosť môže byť opätovne zavedená len pre všetkých občanov Únie alebo pre niektoré kategórie občanov Únie,

UZNÁVAJÚC, že zjednodušenie vízového režimu by nemalo viesť k nelegálnej migrácii a venujúc osobitnú pozornosť bezpečnosti a readmisii,

ZOHĽADŇUJÚC Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré tvoria prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a Írsko,

ZOHĽADŇUJÚC Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel a rozsah uplatňovania

1.   Účelom tejto dohody je zjednodušenie udeľovania víz pre občanov Gruzínska na plánovaný pobyt, ktorý počas obdobia 180 dní neprekročí 90 dní.

2.   V prípade, že Gruzínsko opätovne zavedie pre občanov členských štátov alebo pre niektoré kategórie občanov členských štátov vízovú povinnosť, budú sa na občanov Únie na základe reciprocity automaticky vzťahovať rovnaké zjednodušenia, ako priznáva táto dohoda občanom Gruzínska.

Článok 2

Všeobecné ustanovenie

1.   Zjednodušenia udeľovania víz stanovené v tejto dohode platia pre občanov Gruzínska len v tom prípade, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa zákonov a iných právnych predpisov Únie alebo členských štátov, podľa tejto dohody alebo iných medzinárodných dohôd.

2.   Na otázky, ktoré nie sú upravené v tejto dohode, napríklad na zamietnutie udelenia víza, uznávanie cestovných dokladov, preukazovanie dostatočných prostriedkov na pokrytie životných nákladov, odopretie vstupu alebo na opatrenia súvisiace s vyhostením, sa vzťahuje vnútroštátne právo Gruzínska alebo členských štátov alebo právo Únie.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Únie, okrem Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva;

b)

„občan Únie“ je štátny príslušník členského štátu, ktorý je vymedzený v písm. a);

c)

„občan Gruzínska“ je osoba, ktorá má v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Gruzínska gruzínske štátne občianstvo;

d)

„vízum“ je povolenie vydané členským štátom na tranzit cez územie členských štátov alebo na plánovaný pobyt na území členských štátov v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia odo dňa prvého vstupu na územie členských štátov;

e)

„oprávnene sa zdržiavajúca osoba“ je občan Gruzínska, ktorý má na základe právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov povolenie alebo oprávnenie na pobyt na území členského štátu v trvaní viac ako 90 dní.

Článok 4

Písomné dokumenty potvrdzujúce účel cesty

1.   Na preukázanie účelu cesty na územie druhej zmluvnej strany sú pre uvedené kategórie občanov Gruzínska postačujúce tieto doklady:

a)

pre blízkych príbuzných – manželského partnera, deti (vrátane osvojených), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých rodičov a vnukov/vnučky, ktorí navštevujú občanov Gruzínska oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov:

písomná žiadosť hostiteľskej osoby;

b)

pre členov oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Gruzínsku majú zúčastniť na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území členských štátov:

list gruzínskeho orgánu potvrdzujúci, že žiadateľ je členom delegácie cestujúcej na územie členských štátov s cieľom zúčastniť sa na uvedených podujatiach, s pripojenou kópiou oficiálneho pozvania;

c)

pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov a iných školských činností:

písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, fakulty alebo školy alebo študentský preukaz alebo potvrdenie o zapísaných predmetoch;

d)

pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov a osoby, ktoré ich musia sprevádzať:

úradný doklad zdravotníckeho zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení a potrebu, aby bola osoba sprevádzaná a doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu tohto lekárskeho ošetrenia;

e)

pre novinárov a ich akreditovaný odborný sprievod:

potvrdenie alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou, ktoré preukazujú, že predmetná osoba je kvalifikovaný novinár alebo osoba plniaca úlohu odborného sprievodu a doklad vydaný ich zamestnávateľom, ktorý potvrdzuje, že účelom cesty je výkon novinárskej práce alebo pomoc pri takejto práci;

f)

pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie, príslušných orgánov, národných športových federácií alebo národných olympijských výborov členských štátov;

g)

pre podnikateľov a zástupcov podnikateľských organizácií:

písomná žiadosť od hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, organizácie alebo úradu alebo pobočky takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych alebo miestnych orgánov členských štátov alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií, ktoré sa konajú na území členských štátov, podpísaná štátnou komorou Gruzínska pre registráciu;

h)

pre príslušníkov slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území členských štátov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie potvrdzujúca, že príslušná osoba sa zúčastňuje na tomto podujatí;

i)

pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov:

písomná žiadosť vydaná hostiteľskou organizáciou, potvrdenie, že osoba zastupuje organizáciu občianskej spoločnosti a potvrdenie o zriadení danej organizácie z príslušného registra vydané štátnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

j)

pre účastníkov vedeckých, kultúrnych a umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmenných programov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;

k)

pre vodičov poskytujúcich služby medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov vo vozidlách registrovaných v Gruzínsku:

písomná žiadosť národnej spoločnosti alebo združenia dopravcov Gruzínska poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

l)

pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami/obcami:

písomná žiadosť vedúceho úradu mesta či obce alebo starostu mesta či obce;

m)

pre návštevníkov vojenských a civilných cintorínov:

úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným.

2.   Písomná žiadosť podľa odseku 1 tohto článku obsahuje tieto údaje:

a)

v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo cestovného dokladu, čas a účel cesty, počet vstupov a podľa potreby meno manželského partnera a detí spolucestujúcich s pozvanou osobou;

b)

v prípade pozývajúcej osoby: meno, priezvisko a adresu;

c)

v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo organizácie: celý názov, adresu a

meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť podpísala, ak žiadosť vydala organizácia alebo orgán,

registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa práva dotknutého členského štátu, ak je pozývajúcou osobou právnická osoba alebo spoločnosť, alebo úrad, alebo pobočka takejto právnickej osoby alebo spoločnosti usadenej na území tohto členského štátu.

3.   Pre všetky kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto článku sa všetky kategórie víz udeľujú zjednodušeným postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie, pozvanie alebo potvrdenie účelu cesty podľa právnych predpisov členských štátov.

Článok 5

Udeľovanie víz na viac vstupov

1.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov udeľujú víza na viac vstupov s dobou platnosti v trvaní najviac päť rokov týmto kategóriám osôb:

a)

manželským partnerom a deťom (vrátane osvojených) vo veku do 21 rokov alebo závislým a rodičom, ktorí navštevujú občanov Gruzínska oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov, s platnosťou víza obmedzenou na dobu platnosti ich povolenia na pobyt;

b)

členom národných a regionálnych vlád a ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody, a to v súvislosti s výkonom ich funkcie, s platnosťou víza obmedzenou na ich funkčné obdobie, ak je kratšie ako päť rokov;

c)

stálym členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Gruzínsku majú pravidelne zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných na území členských štátov medzivládnymi organizáciami.

2.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov udeľujú víza na viac vstupov s dobou platnosti v trvaní najviac jeden rok týmto kategóriám osôb, pod podmienkou, že im bolo počas predchádzajúceho roka udelené aspoň jedno vízum, že ho využili v súlade s predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom členskom štáte a že odôvodnene žiadajú o udelenie víz na viac vstupov:

a)

členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Gruzínsku majú pravidelne zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných na území členských štátov medzivládnymi organizáciami;

b)

zástupcom organizácií občianskej spoločnosti, ktorí pravidelne cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov;

c)

príslušníkom slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach a ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

d)

účastníkom vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

e)

študentom a študentom postgraduálneho štúdia, ktorí pravidelne cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov;

f)

účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami či obcami;

g)

osobám, ktoré musia cestovať pravidelne zo zdravotných dôvodov, a osobám, ktoré ich musia sprevádzať;

h)

novinárom a ich akreditovanému odbornému sprievodu;

i)

podnikateľom a zástupcom podnikateľských organizácií, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

j)

účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich odbornému sprievodu;

k)

vodičom poskytujúcim služby medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na územie členských štátov vo vozidlách registrovaných v Gruzínsku.

3.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov udeľujú víza na viac vstupov s dobou platnosti v trvaní najmenej dva roky a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2 tohto článku, pod podmienkou, že počas predchádzajúcich dvoch rokov využili víza na viac vstupov s dobou platnosti jeden rok v súlade s predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom členskom štáte a že dôvody pre udelenie víz na viac vstupov stále trvajú.

4.   Celková dĺžka pobytu osôb uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku na území členských štátov počas obdobia 180 dní neprekročí 90 dní.

Článok 6

Poplatky za spracovanie žiadostí o víza

1.   Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum pre občanov Gruzínska je 35 EUR.

Uvedená suma sa môže upraviť v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4.

V prípade, že Gruzínsko opätovne zavedie vízovú povinnosť pre všetkých občanov Únie, vízový poplatok účtovaný Gruzínskom nebude vyšší ako 35 EUR alebo ako dohodnutá suma, ak bol poplatok upravený v súlade s postupom stanoveným vo vyššie uvedenom článku 14 ods. 4.

2.   V prípade, že členské štáty spolupracujú s externým poskytovateľom služieb, môže sa účtovať dodatočný poplatok za služby. Tento dodatočný poplatok za služby bude primeraný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli pri plnení jeho úloh a neprekročí sumu 30 EUR. Predmetný členský štát či členské štáty zachovajú možnosť, aby všetci žiadatelia mohli podávať žiadosti priamo na ich konzulárnych úradoch.

3.   Od poplatkov za spracovanie žiadosti o vízum sú oslobodené tieto kategórie osôb:

a)

dôchodcovia;

b)

deti vo veku do 12 rokov;

c)

členovia národných a regionálnych vlád a ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

d)

osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich sprievod;

e)

blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane osvojených), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnuci/vnučky, ktorí navštevujú občanov Gruzínska oprávnene sa zdržiavajúcich na území členských štátov;

f)

členovia oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Gruzínsku majú zúčastniť na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných na území členských štátov medzivládnymi organizáciami;

g)

žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov a iných školských činností;

h)

novinári a ich akreditovaný odborný sprievod;

i)

účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;

j)

zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov;

k)

účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

l)

osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoby, ktoré ich sprevádzajú, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného.

Článok 7

Dĺžka trvania konania o žiadosti o vízum

1.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov rozhodnú o žiadosti o udelenie víza do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti a dokladov potrebných pre udelenie víza.

2.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.

3.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v naliehavých prípadoch skrátiť na dva pracovné dni alebo menej.

Článok 8

Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

Občania Únie a Gruzínska, ktorí stratili svoje doklady totožnosti alebo ktorým boli počas pobytu na území Gruzínska alebo členských štátov tieto doklady odcudzené, môžu opustiť územie bez víza alebo iného povolenia na základe platných dokladov totožnosti oprávňujúcich na prekročenie hraníc, ktoré vydali diplomatické misie alebo konzulárne úrady členských štátov alebo Gruzínska.

Článok 9

Predĺženie platnosti víz vo výnimočných prípadoch

Doba platnosti víza udeleného občanovi Gruzínska a/alebo dĺžka pobytu stanovená v tomto víze sa predĺži, ak príslušný orgán členského štátu dospeje k názoru, že držiteľ víza preukázal zásah vyššej moci alebo humanitárne dôvody, ktoré mu bránia v opustení územia členských štátov pred skončením platnosti víza alebo uplynutím dĺžky pobytu povolenej vo víze. Takéto predĺženie sa udelí bezplatne.

Článok 10

Diplomatické pasy

1.   Občania Gruzínska, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov, môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť ho alebo prejsť týmto územím bez víz.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu zdržiavať na území členských štátov najviac 90 dní počas obdobia 180 dní.

Článok 11

Územná platnosť víz

S výhradou vnútroštátnych pravidiel a predpisov týkajúcich sa národnej bezpečnosti členských štátov a s výhradou pravidiel Únie týkajúcich sa víz s obmedzenou územnou platnosťou majú občania Gruzínska právo cestovať po území členských štátov za rovnakých podmienok ako občania Únie.

Článok 12

Spoločný výbor pre správu dohody

1.   Zmluvné strany zriadia spoločný výbor odborníkov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov Únie a Gruzínska. Únia bude zastúpená Európskou komisiou, ktorej budú pomáhať odborníci z členských štátov.

2.   Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)

monitoruje vykonávanie tejto dohody;

b)

navrhuje zmeny a doplnenia alebo dodatky k tejto dohode;

c)

urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vzťah tejto dohody k dvojstranným dohodám medzi členskými štátmi a Gruzínskom

Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred ustanoveniami dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi a Gruzínskom, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní upravujú otázky, ktoré sú predmetom úpravy v tejto dohode.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi. Dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, kedy zmluvná strana, ktorá ako posledná ukončila uvedené postupy, to oznámi druhej zmluvnej strane.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 tohto článku platí, že táto dohoda nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii, ak tento deň nastane po dni stanovenom v odseku 1 tohto článku.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Možno ju vypovedať v súlade s odsekom 6 tohto článku.

4.   Túto dohodu je možné zmeniť a doplniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov nevyhnutných na tento účel.

5.   Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne pozastaviť uplatňovanie tejto dohody z dôvodu verejného poriadku, ochrany národnej bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie tejto dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu hneď, ako dôvody na pozastavenie pominú.

6.   Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí 90 dní odo dňa takéhoto oznámenia.

V Bruseli 17. júna 2010 v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a gruzínskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

PRÍLOHA

PROTOKOL K DOHODE O ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH, KTORÉ NEUPLATŇUJÚ SCHENGENSKÉ ACQUIS V PLNOM ROZSAHU

Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale ešte neudeľujú schengenské víza, pričom čakajú na príslušné rozhodnutie Rady v tomto smere, udeľujú vnútroštátne víza, ktorých platnosť je obmedzená na ich územie.

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 582/2008/ES zo 17. júna 2008, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia (1) boli prijaté harmonizované opatrenia s cieľom zjednodušiť tranzit držiteľov schengenských víz a schengenských povolení na pobyt cez územie členských štátov, ktoré zatiaľ neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008, s. 30.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 10 DOHODY O DIPLOMATICKÝCH PASOCH

Európska únia môže v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 5 dohody čiastočne pozastaviť uplatňovanie dohody, a to najmä jej článku 10, ak uplatňovanie tohto článku druhá zmluvná strana zneužíva alebo ak jeho uplatňovanie predstavuje hrozbu verejnej bezpečnosti.

V prípade pozastavenia uplatňovania článku 10 obe zmluvné strany začnú v rámci spoločného výboru zriadeného dohodou konzultácie s cieľom vyriešiť problémy, ktoré viedli k pozastaveniu.

Obe zmluvné strany sa ako vec prvoradého významu zaväzujú zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti diplomatických pasov, a to najmä zapracovaním biometrických identifikátorov. Pokiaľ ide o Úniu, táto bezpečnosť bude zabezpečená v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (1).


(1)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O HARMONIZÁCII INFORMÁCIÍ O POSTUPOCH UDEĽOVANIA KRÁTKODOBÝCH VÍZ A O DOKLADOCH, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ SPOLU SO ŽIADOSŤOU O KRÁTKODOBÉ VÍZA

Pri uznaní významu transparentnosti pre žiadateľov o víza zastávajú zmluvné strany dohody názor, že je možné prijať tieto opatrenia:

vypracovanie všeobecných informácií pre žiadateľov o víza o postupoch a podmienkach podávania žiadostí o víza, o vízach a o platnosti udelených víz,

Európska únia vypracuje zoznam minimálnych požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby sa gruzínskym žiadateľom poskytovali zrozumiteľné a jednotné základné informácie a aby sa od nich vyžadovali v zásade rovnaké sprievodné doklady.

Vyššie uvedené informácie sa budú rozširovať širokej verejnosti (prostredníctvom informačných tabúľ konzulátov, letákov, webových stránok, atď.).

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohoda sa nevzťahuje na postupy udeľovania víz diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi Dánskeho kráľovstva.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Dánska a Gruzínska bezodkladne uzavreli dvojstrannú dohodu o zjednodušení udeľovania krátkodobých víz obsahujúcu podobné podmienky, ako ustanovuje dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A ÍRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Gruzínska uzavreli dvojstranné dohody o zjednodušení udeľovania víz.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU, NÓRSKA, ŠVAJČIARSKA A LICHTENŠTAJNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzke vzťahy medzi Európskou úniou a Nórskom, Islandom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom, najmä na základe dohôd z 18. mája 1999 a 26. októbra 2004 týkajúcich sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.

Za týchto okolností je žiaduce, aby orgány Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska a Gruzínska bezodkladne uzavreli dvojstranné dohody o zjednodušení udeľovania krátkodobých víz obsahujúce podobné podmienky, ako ustanovuje dohoda medzi Úniou a Gruzínskom.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O ZJEDNODUŠENÍ VÍZOVÉHO REŽIMU PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

Európska únia zobrala na vedomie návrh Gruzínska, aby sa rozšírilo vymedzenie pojmu rodinných príslušníkov, na ktorých by sa malo vzťahovať zjednodušenie udeľovania víz, ako aj dôležitosť, ktorú Gruzínsko prikladá zjednodušeniu pohybu tejto kategórie osôb.

S cieľom uľahčiť mobilitu väčšieho počtu osôb, ktoré majú rodinné väzby s občanmi Gruzínska oprávnene sa zdržiavajúcimi na území členských štátov (najmä sestry a bratia a ich deti), Európska únia vyzýva konzulárne úrady členských štátov, aby plne využívali možnosti, ktoré dáva acquis communautaire, na zjednodušenie udeľovania víz tejto kategórii osôb, a to najmä prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na písomné doklady požadované od žiadateľov, oslobodenia od poplatkov za spracovanie a v náležitých prípadoch prostredníctvom udeľovania víz na viac vstupov.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O POZASTAVENÍ UPLATŇOVANIA DOHODY O ZJEDNODUŠENÍ UDEĽOVANIA VÍZ

V prípade, že Gruzínsko v rozpore s článkom 1 ods. 2 dohody opätovne zavedie pre občanov jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo pre niektoré kategórie uvedených občanov vízovú povinnosť, Únia pozastaví uplatňovanie dohody.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÝCH DOKLADOV

Zmluvné strany sa dohodli, že spoločný výbor zriadený podľa článku 12 dohody by mohol v rámci monitorovania vykonávania tejto dohody posúdiť vplyv, ktorý má úroveň bezpečnosti príslušných cestovných dokladov na fungovanie tejto dohody. Na tento účel sa zmluvné strany dohodli, že si budú pravidelne vymieňať informácie o opatreniach, ktoré prijali, aby sa vyhli zvýšeniu množstva cestovných dokladov, a rozvíjať technické aspekty bezpečnosti cestovných dokladov, ako aj že si budú pravidelne vymieňať informácie o procese personalizácie vydávania cestových dokladov.


25.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 52/45


ROZHODNUTIE RADY

z 18. januára 2011

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

(2011/118/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 3 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím 2010/687/ES 8. novembra 2010 (1) bola 17. júna 2010 podísaná Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz (ďalej len „dohoda“) v mene Európskej únie, s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(2)

Dohoda by sa mala schváliť.

(3)

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý môže prijať vlastný rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné stanoviť, aby sa pozícia Únie prijala v zjednodušenom konaní.

(4)

V súlade s článkom 3 Protokolu 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú vydať v mene Únie oznámenie v súlade s článkom 23 ods. 2 dohody s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude touto dohodou zaviazaná (2).

Článok 3

Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov, zastupuje Úniu v spoločnom readmisnom výbore zriadenom podľa článku 18 dohody.

Článok 4

Pozíciu Únie v rámci spoločného readmisného výboru k prijatiu jeho rokovacieho poriadku podľa článku 18 ods. 5 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom určeným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. januára 2011

Za Radu

predseda

MATOLCSY Gy.


(1)  Ú. v. EÚ L 294, 12.11.2010, s. 9.

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

a

GRUZÍNSKO,

ODHODLANÉ posilniť vzájomnú spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ŽELAJÚCE SI vytvoriť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchle a účinné postupy na identifikáciu a bezpečný a usporiadaný návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Gruzínska alebo jedného z členských štátov Európskej únie, a zjednodušiť tranzit takýchto osôb v duchu spolupráce,

ZDÔRAZŇUJÚC, že touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti ani záväzky Únie, jej členských štátov a Gruzínska vyplývajúce z medzinárodného práva, a najmä z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950 a Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, zmeneného a doplneného Protokolom o právnom postavení utečencov z 31. januára 1967,

BERÚC DO ÚVAHY, že v súlade s Protokolom 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska vo vzťahu k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Írsko nezúčastní na tejto dohode, pokiaľ neoznámi svoje želanie zúčastniť sa na nej v súlade s uvedeným protokolom,

BERÚC DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá patrí do rozsahu hlavy V časti tri Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa pod pojmom:

a)

„zmluvné strany“ rozumie Gruzínsko a Únia;

b)

„štátny príslušník Gruzínska“ rozumie každá osoba, ktorá má gruzínske občianstvo;

c)

„štátny príslušník členského štátu“ rozumie každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť k členskému štátu v tom zmysle, v akom je definovaná na účely Únie;

d)

„členský štát“ rozumie akýkoľvek členský štát Európskej únie, ktorý je viazaný touto dohodou;

e)

„štátny príslušník tretej krajiny“ rozumie každá osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako gruzínsku alebo niektorého z členských štátov;

f)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ rozumie každá osoba, ktorá nemá žiadnu štátnu príslušnosť;

g)

„povolenie na pobyt“ rozumie povolenie akéhokoľvek druhu vydané Gruzínskom alebo niektorým členským štátom, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na jeho území. Nezahŕňa dočasné povolenia zdržiavať sa na území v súvislosti s posúdením žiadosti o azyl alebo žiadosti o povolenie na pobyt;

h)

„vízum“ rozumie povolenie, ktoré vydá, alebo rozhodnutie, ktoré prijme Gruzínsko alebo niektorý členský štát a ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na ich územie alebo tranzitu cez ich územie. Nezahŕňa letiskové tranzitné vízum;

i)

„žiadajúci štát“ rozumie štát (Gruzínsko alebo jeden z členských štátov), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článku 7 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 14 tejto dohody;

j)

„požiadaný štát“ rozumie štát (Gruzínsko alebo jeden z členských štátov), ktorému je určená žiadosť o readmisiu podľa článku 7 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 14 tejto dohody;

k)

„príslušný orgán“ rozumie vnútroštátny orgán Gruzínska alebo jedného z členských štátov, ktorý je poverený implementáciou tejto dohody v súlade s jej článkom 19 ods. 1 písm. a);

l)

„tranzit“ rozumie prechod štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti cez územie požiadaného štátu pri ceste zo žiadajúceho štátu do krajiny určenia;

m)

„pohraničná oblasť“ rozumie oblasť do 5 km od území námorných prístavov vrátane colných území a medzinárodných letísk členských štátov a Gruzínska.

ODDIEL I

READMISNÉ POVINNOSTI GRUZÍNSKA

Článok 2

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Gruzínsko na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe priameho dôkazu možno oprávnene predpokladať, že také osoby sú štátnymi príslušníkmi Gruzínska.

2.   Gruzínsko takisto readmituje:

a)

neplnoleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1 bez ohľadu na ich miesto narodenia alebo ich štátnu príslušnosť, pokiaľ nemajú autonómne právo na pobyt v žiadajúcom členskom štáte alebo nie sú držiteľmi platného povolenia na pobyt vydaného iným členským štátom, a

b)

manželov a manželky osôb uvedených v odseku 1, ktorí alebo ktoré majú inú štátnu príslušnosť, za predpokladu, že majú právo na vstup a pobyt alebo dostanú právo na vstup a pobyt na území Gruzínska, pokiaľ nemajú autonómne právo na pobyt v žiadajúcom členskom štáte alebo nie sú držiteľmi platného povolenia na pobyt vydaného iným členským štátom.

3.   Gruzínsko takisto readmituje osoby, ktorým bola po vstupe na územie členského štátu odňatá gruzínska štátna príslušnosť, ktoré boli pozbavené tejto štátnej príslušnosti alebo ktoré sa jej vzdali, pokiaľ takýmto osobám nebolo zo strany členského štátu aspoň prisľúbené udelenie štátnej príslušnosti.

4.   Po tom, ako Gruzínsko poskytne kladnú odpoveď na žiadosť o readmisiu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad Gruzínska vydá bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, bezodkladne a najneskôr do 3 pracovných dní cestovný doklad potrebný pre návrat osoby, ktorá má byť readmitovaná, s dobou platnosti 90 dní. Ak Gruzínsko do 3 pracovných dní nevydá cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (1).

5.   Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych ani vecných dôvodov odovzdaná pred ukončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad Gruzínska predĺži platnosť cestovného dokladu do 3 pracovných dní alebo v prípade potreby vydá nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti. Ak Gruzínsko do 3 pracovných dní nevydá nový cestovný doklad ani nepredĺži jeho platnosť, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia (2).

Článok 3

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Gruzínsko na žiadosť členského štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetkých štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území žiadajúceho členského štátu, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe priameho dôkazu možno oprávnene predpokladať, že také osoby:

a)

sú v čase predloženia žiadosti o readmisiu držiteľmi platného víza alebo povolenia na pobyt vydaného Gruzínskom alebo

b)

nezákonne a priamo vstúpili na územie členských štátov po pobyte na území Gruzínska alebo tranzite cez jeho územie.

2.   Readmisná povinnosť v odseku 1 sa neuplatní, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti bola iba v tranzitnom priestore medzinárodného letiska Gruzínska alebo

b)

žiadajúci členský štát vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred vstupom na územie alebo po vstupe na jeho územie, pokiaľ:

i)

táto osoba nie je držiteľom víz ani povolenia na pobyt vydaných Gruzínskom s dlhšou dobou platnosti;

ii)

sa vízum alebo povolenie na pobyt vydané žiadajúcim členským štátom získali s použitím pozmenených alebo sfalšovaných dokladov alebo pomocou falošných vyhlásení, alebo

iii)

táto osoba nespĺňa niektorú z podmienok pripojených k vízu;

c)

požiadaný štát vyhostil štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti do jeho/jej krajiny pôvodu alebo do tretej krajiny.

3.   Po tom, ako Gruzínsko poskytne kladnú odpoveď na žiadosť o readmisiu, vydá osobe, ktorej readmisia bola schválená, bezodkladne a najneskôr do 3 pracovných dní cestovný doklad na účely vyhostenia. Ak Gruzínsko nevydá do 3 pracovných dní nový cestovný doklad, predpokladá sa, že akceptuje štandardný cestovný doklad EÚ na účely vyhostenia.

ODDIEL II

READMISNÉ POVINNOSTI ÚNIE

Článok 4

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Členský štát na žiadosť Gruzínska a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Gruzínska, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe priameho dôkazu možno oprávnene predpokladať, že sú štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu.

2.   Členský štát taktiež readmituje:

a)

neplnoleté slobodné deti osôb uvedených v odseku 1 bez ohľadu na miesto ich narodenia alebo ich štátnu príslušnosť, pokiaľ nemajú autonómne právo na pobyt v Gruzínsku, a

b)

manželov a manželky osôb uvedených v odseku 1, ktorí alebo ktoré majú inú štátnu príslušnosť, za predpokladu, že majú právo na vstup a pobyt alebo im je udelené právo na vstup a pobyt na území požiadaného členského štátu, pokiaľ nemajú autonómne právo na pobyt v Gruzínsku.

3.   Členský štát tiež readmituje osoby, ktoré boli od vstupu na územie Gruzínska zbavené alebo sa vzdali štátnej príslušnosti k členskému štátu, pokiaľ takým osobám nebolo aspoň prisľúbené udelenie štátnej príslušnosti zo strany Gruzínska.

4.   Po tom, ako požiadaný členský štát poskytne kladnú odpoveď na žiadosť o readmisiu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad tohto členského štátu vydá bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť readmitovaná, bezodkladne a najneskôr do 3 pracovných dní cestovný doklad potrebný pre návrat osoby, ktorá má byť readmitovaná, s dobou platnosti 90 dní. Ak požiadaný členský štát nevydá cestovný doklad do 3 pracovných dní, predpokladá sa, že akceptuje použitie štandardného cestovného dokladu Gruzínska určeného na účely vyhostenia.

5.   Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych ani vecných dôvodov odovzdaná pred ukončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, príslušné diplomatické zastúpenie alebo konzulárny úrad požiadaného členského štátu predĺži platnosť cestovného dokladu do 3 pracovných dní alebo v prípade potreby vydá nový cestovný doklad s rovnakou dobou platnosti. Ak požiadaný členský štát nevydá cestovný doklad do 3 pracovných dní alebo nepredĺži jeho platnosť, predpokladá sa, že akceptuje použitie štandardného cestovného dokladu Gruzínska určeného na účely vyhostenia.

Článok 5

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Členský štát na žiadosť Gruzínska a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, readmituje všetkých štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup, zdržiavanie sa alebo pobyt na území Gruzínska, za predpokladu, že sa preukázalo alebo na základe priameho dôkazu možno oprávnene predpokladať, že také osoby:

a)

sú v čase predloženia žiadosti o readmisiu držiteľmi platného víza alebo povolenia na pobyt vydaného požiadaným členským štátom alebo

b)

nezákonne a priamo vstúpili na územie Gruzínska po pobyte na území požiadaného členského štátu alebo tranzite cez jeho územie.

2.   Readmisná povinnosť v odseku 1 sa neuplatní, ak:

a)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti bola iba v tranzitnom priestore medzinárodného letiska požiadaného členského štátu alebo

b)

Gruzínsko vydalo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred vstupom alebo po vstupe na jeho územie, pokiaľ:

i)

táto osoba nie je držiteľom víz ani povolenia na pobyt vydaných požiadaným členským štátom s dlhšou dobou platnosti;

ii)

sa vízum alebo povolenie na pobyt vydané Gruzínskom získali s použitím pozmenených alebo sfalšovaných dokladov alebo pomocou falošných vyhlásení, alebo

iii)

táto osoba nespĺňa niektorú z podmienok pripojených k vízu;

c)

požiadaný členský štát vyhostil štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti do jeho/jej krajiny pôvodu alebo do tretej krajiny.

3.   Readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý vydal vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt udelili dva alebo viaceré členské štáty, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou platnosťou, prípadne ak sa jednému alebo viacerým dokladom skončila platnosť pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je stále platný. Ak sa už skončila platnosť všetkých dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 sa vzťahuje na členský štát, ktorý vydal doklad s najneskorším dátumom skončenia platnosti. Ak nemožno predložiť žiaden z týchto dokladov, readmisná povinnosť uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý bol opustený ako posledný.

4.   Po tom, ako požiadaný členský štát poskytne kladnú odpoveď na žiadosť o readmisiu, vydá osobe, ktorej readmisia bola schválená, bezodkladne a najneskôr do 3 pracovných dní cestovný doklad na účely vyhostenia. Ak členský štát nevydá nový cestovný doklad do 3 pracovných dní, predpokladá sa, že akceptuje použitie štandardného cestovného dokladu Gruzínska určeného na účely vyhostenia.

ODDIEL III

READMISNÉ KONANIE

Článok 6

Zásady

1.   S výhradou odseku 2 pri akomkoľvek odovzdávaní osoby, ktorá má byť readmitovaná na základe niektorej z povinností uvedených v článkoch 2 až 5, sa vyžaduje predloženie žiadosti o readmisiu príslušnému orgánu požiadaného štátu.

2.   Ak osoba, ktorá má byť readmitovaná, je držiteľom platného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti, môže sa prevoz takejto osoby uskutočniť bez toho, aby žiadajúci členský štát podal žiadosť o readmisiu alebo písomné oznámenie podľa článku 11 ods. 1 príslušnému orgánu požiadaného štátu.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak bola osoba zaistená v pohraničnej oblasti (vrátane letísk) žiadajúceho štátu po nezákonnom prekročení hranice, pričom prichádzala priamo z územia požiadaného štátu, žiadajúci štát môže podať žiadosť o readmisiu do 2 dní po zaistení tejto osoby (zrýchlené konanie).

Článok 7

Žiadosť o readmisiu

1.   Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu obsahuje tieto informácie:

a)

konkrétne údaje o osobe, ktorá má byť readmitovaná (napr. krstné mená, priezviská, dátum narodenia, a ak je to možné, aj miesto narodenia a posledné bydlisko), prípadne aj údaje o jej neplnoletých slobodných deťoch a/alebo partneroch;

b)

v prípade vlastných štátnych príslušníkov údaje o tom, akým spôsobom sa preukáže alebo akým spôsobom sa poskytne priamy dôkaz o štátnej príslušnosti;

c)

v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti údaje o tom, akým spôsobom sa preukáže splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti a neoprávnený vstup a pobyt alebo akým spôsobom sa poskytne priamy dôkaz o nich;

d)

fotografiu osoby, ktorá má byť readmitovaná;

e)

odtlačky prstov.

2.   Pokiaľ je to možné, žiadosť o readmisiu by mala obsahovať aj tieto údaje:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá má byť odovzdaná, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť – za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasí;

b)

informácie o akomkoľvek ochrannom, bezpečnostnom opatrení alebo o zdravotnom stave, ktoré môžu byť pri odovzdávaní určitej osoby nevyhnutné.

3.   Pri príprave žiadosti o readmisiu sa použije spoločný formulár, ktorý je priložený k tejto dohode vo forme prílohy 5.

4.   Žiadosť o readmisiu možno podať prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov vrátane elektronických prostriedkov.

Článok 8

Dôkazné prostriedky týkajúce sa štátnej príslušnosti

1.   Štátnu príslušnosť podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 možno preukázať najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode vrátane dokladov, ktorých platnosť uplynula najviac pred 6 mesiacmi. Po predložení týchto dokladov členské štáty a Gruzínsko bez ďalšieho vyšetrovania vzájomne uznajú štátnu príslušnosť. Štátnu príslušnosť nemožno preukázať falošnými dokladmi.

2.   Priamy dôkaz o štátnej príslušnosti podľa článku 2 ods. 1 a článku 4 ods. 1 možno poskytnúť najmä prostredníctvom dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, a to aj keď sa im skončila platnosť. Ak sú takéto doklady predložené, členské štáty a Gruzínsko považujú štátnu príslušnosť za určenú, ak nemôžu preukázať opak. Priamy dôkaz o štátnej príslušnosti nemožno podať prostredníctvom falošných dokladov.

3.   Ak nemožno predložiť žiaden z dokladov uvedených v prílohe 1 alebo 2 alebo ak sú tieto doklady nedostatočné, príslušné diplomatické a konzulárne zastúpenia dotknutého požiadaného štátu na žiadosť žiadajúceho štátu, ktorá je zahrnutá do žiadosti o readmisiu, zariadia, aby bola osoba, ktorá má byť readmitovaná, bezodkladne a najneskôr do 4 pracovných dní od podania žiadosti o readmisiu vypočutá s cieľom určiť jeho/jej štátnu príslušnosť. Postup pri týchto vypočúvaniach môže byť stanovený vo vykonávacích protokoloch ustanovených v článku 19 tejto dohody.

Článok 9

Dôkazné prostriedky, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti

1.   Splnenie podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretej krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti stanovených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno preukázať najmä dôkaznými prostriedkami uvedenými v prílohe 3 k tejto dohode; nemožno ich preukázať falošnými dokladmi. Členské štáty a Gruzínsko bez ďalšieho vyšetrovania vzájomne uznajú každý taký dôkaz.

2.   Priamy dôkaz o splnení podmienok readmisie štátnych príslušníkov tretej krajiny a osôb bez štátnej príslušnosti stanovených v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 možno podať najmä prostredníctvom dôkazných prostriedkov uvedených v prílohe 4 k tejto dohode; nemožno ho preukázať falošnými dokladmi. Po predložení takého priameho dôkazu členské štáty a Gruzínsko považujú podmienky za splnené, ak nemôžu preukázať opak.

3.   Nezákonnosť vstupu, zdržiavania sa alebo pobytu sa preukáže tým, že v cestovných dokladoch dotknutej osoby chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum ani povolenie na pobyt, takisto predstavuje priamy dôkaz o nezákonnom vstupe na územie, zdržiavaní sa na území alebo pobyte na ňom.

Článok 10

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa musí predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu maximálne do 6 mesiacov po tom, čo príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňa alebo prestala spĺňať platné podmienky potrebné na vstup na jeho územie, zdržiavanie sa na jeho území alebo na pobyt na ňom. Ak existujú právne alebo vecné prekážky podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, lehota sa na žiadosť žiadajúceho štátu predĺži, ale len dovtedy, kým prekážky nebudú odstránené.

2.   Na žiadosť o readmisiu sa musí odpovedať písomne:

a)

do dvoch pracovných dní, ak bola žiadosť predložená v zrýchlenom konaní (článok 6 ods. 3), alebo

b)

vo všetkých ostatných prípadoch do 12 kalendárnych dní.

Táto lehota začne plynúť dňom prijatia žiadosti o readmisiu. Ak sa odpoveď neposkytla v tejto lehote, odovzdanie sa považuje za schválené.

3.   Odmietnutie žiadosti o readmisiu je potrebné písomne zdôvodniť.

4.   Po schválení readmisie alebo v prípadoch uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 sa odovzdanie dotknutej osoby uskutoční do troch mesiacov. Na žiadosť žiadajúceho štátu možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na riešenie právnych alebo vecných prekážok.

Článok 11

Postup pri odovzdávaní osôb a spôsoby prepravy

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 2, príslušné orgány žiadajúceho štátu pred vrátením osoby s predstihom minimálne 3 pracovných dní písomne oznámia príslušným orgánom požiadaného štátu dátum odovzdania, miesto vstupu, možný sprievod a ostatné informácie dôležité pre odovzdanie.

2.   Dopravu možno uskutočniť letecky alebo po súši. Letecký návrat sa neobmedzuje na používanie štátnych prepravcov Gruzínska alebo členských štátov a môže sa uskutočniť s využitím pravidelných alebo v prípade štátnych príslušníkov požiadaného štátu nepravidelných letov. V prípade, že je pri vrátení potrebný sprievod, taký sprievod sa neobmedzuje len na oprávnené osoby žiadajúceho štátu pod podmienkou, že oprávnené osoby sú z Gruzínska alebo z ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 12

Readmisia omylom

Žiadajúci štát prevezme späť akúkoľvek osobu readmitovanú požiadaným štátom, ak sa v lehote 6 mesiacov a v prípade štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátnej príslušnosti 12 mesiacov po odovzdaní dotknutej osoby preukáže, že nie sú splnené požiadavky uvedené v článkoch 2 až 5 tejto dohody.

V takýchto prípadoch sa uplatnia mutatis mutandis procesné ustanovenia tejto dohody a poskytnú sa všetky dostupné údaje o skutočnej totožnosti a štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prevziať späť.

ODDIEL IV

TRANZIT

Článok 13

Zásady

1.   Členské štáty a Gruzínsko by mali obmedziť tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti na prípady, keď takéto osoby nemožno vrátiť do štátu určenia priamo.

2.   Gruzínsko umožní tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ak ho členský štát o to požiada, a členský štát povolí tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ak ho o to Gruzínsko požiada, ak je zaručená následná preprava týchto osôb v prípadných ďalších tranzitných štátoch, ako aj ich readmisia štátom určenia.

3.   Gruzínsko alebo členský štát môže tranzit zamietnuť:

a)

ak existuje riziko, že by štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mohli byť v štáte určenia alebo v inom tranzitnom štáte vystavení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, trestaniu alebo trestu smrti, alebo prenasledovaniu z dôvodu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu politického presvedčenia;

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti čelí v požiadanom štáte alebo v inom tranzitnom štáte trestnému stíhaniu, alebo

c)

z dôvodov verejného zdravia, národnej bezpečnosti, verejného poriadku alebo na základe iných štátnych záujmov požiadaného štátu.

4.   Gruzínsko alebo členský štát môže zrušiť akékoľvek už vydané povolenie, ak sa po jeho vydaní vyskytnú alebo zistia okolnosti uvedené v odseku 3 tohto článku, ktoré bránia tranzitu, alebo ak ďalšia cesta cez prípadné tranzitné štáty alebo readmisia štátom určenia už nie je zaručená. V tomto prípade žiadajúci štát prijme štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej príslušnosti podľa potreby a bezodkladne späť.

Článok 14

Tranzitné konanie

1.   Príslušnému orgánu požiadaného štátu musí byť predložená písomná žiadosť o tranzit, ktorá obsahuje tieto údaje:

a)

typ tranzitu (letecky alebo po súši), prípadné ďalšie tranzitné štáty a plánované miesto konečného určenia;

b)

osobné údaje dotknutej osoby (napr. krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, iné používané, respektíve známe mená alebo prezývky, dátum narodenia, pohlavie, a ak je to možné – miesto narodenia, štátnu príslušnosť, jazyk, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladané miesto vstupu na územie, čas prevozu a prípadné použitie sprievodu;

d)

vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúceho štátu sú podmienky podľa článku 13 ods. 2 splnené a že nie sú známe žiadne dôvody na odmietnutie žiadosti podľa článku 13 ods. 3.

Na žiadosti o tranzit sa použije spoločný formulár, ktorý je priložený k tejto dohode vo forme prílohy 6.

2.   Požiadaný štát do 5 kalendárnych dní od prijatia žiadosti písomnou formou oznámi žiadajúcemu štátu, že prevezme predmetnú osobu, potvrdiac miesto a predpokladaný čas vstupu na územie, alebo že prevzatie odmieta, a uvedie dôvody svojho odmietnutia.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje letecky, osoba, ktorá má byť readmitovaná, a jej prípadný sprievod sú vyňaté z povinnosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu po vzájomnej dohode pomáhajú pri uskutočnení tranzitu najmä zabezpečením dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím potrebného vybavenia na tento účel.

5.   Tranzit osôb sa uskutoční do 30 dní od prijatia súhlasu so žiadosťou.

ODDIEL V

NÁKLADY

Článok 15

Náklady na prepravu a tranzit

Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov vymáhať náklady spojené s readmisiou od osoby, ktorá má byť readmitovaná, alebo od tretích strán, všetky náklady v súvislosti s readmisiou a tranzitom podľa tejto dohody až po hranicu štátu konečného určenia znáša žiadajúci štát.

ODDIEL VI

OCHRANA ÚDAJOV A DOLOŽKA NEDOTKNUTEĽNOSTI

Článok 16

Ochrana údajov

Oznamovanie osobných údajov sa uskutoční iba v prípade, ak je to nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody príslušnými orgánmi Gruzínska alebo v závislosti od okolností členského štátu. Spracovanie osobných údajov a nakladanie s nimi v konkrétnom prípade podlieha vnútroštátnym právnym predpisom Gruzínska, a ak je kontrolórom príslušný orgán členského štátu, ustanoveniam smernice 95/46/ES a vnútroštátnym právnym predpisom tohto členského štátu prijatým v súlade s touto smernicou. Okrem toho platia tieto zásady:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom;

b)

osobné údaje sa musia zhromažďovať iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel plnenia tejto dohody a odovzdávajúci orgán ani prijímajúci orgán ich nesmú ďalej spracúvať spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom;

c)

osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zhromažďujú a/alebo ďalej spracúvajú, primerané a náležité a nesmú tento účel presahovať; konkrétne osobné údaje sa môžu týkať iba:

i)

osobných údajov osoby, ktorá má byť odovzdaná (napr. mená, priezviská, akékoľvek predchádzajúce mená, iné mená, ktoré používa/pod ktorými je známa, alebo prezývky, pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto narodenia, súčasná štátna príslušnosť a všetky predchádzajúce);

ii)

pasu, preukazov totožnosti alebo vodičského preukazu (číslo, doba platnosti, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania);

iii)

zastávok a cestovnej trasy;

iv)

ďalších informácií potrebných na určenie totožnosti odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;

d)

osobné údaje musia byť presné, a ak je to potrebné, aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo formáte, ktorý umožňuje určenie totožnosti subjektu údajov (čiže dotknutej osoby) len dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zhromažďovali alebo na ktorý sa ďalej spracúvali;

f)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to najmä preto, lebo údaje sú vo vzťahu k účelu spracovania neprimerané, nenáležité alebo tento účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie každej opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej strane;

g)

prijímajúci orgán na požiadanie informuje odovzdávajúci orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré z nich získal;

h)

osobné údaje možno oznamovať len príslušným orgánom; na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán sú povinné viesť si písomný záznam o oznamovaní a preberaní osobných údajov.

Článok 17

Doložka nedotknuteľnosti

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva, záväzky ani povinnosti Únie, členských štátov ani Gruzínska vyplývajúce z medzinárodného práva, a najmä z:

a)

Dohovoru o postavení utečencov z 28. júla 1951 zmeneného a doplneného protokolom o postavení utečencov z 31. januára 1967;

b)

medzinárodných dohovorov určujúcich štát zodpovedný za skúmanie žiadostí o azyl;

c)

Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950 a jeho protokolov;

d)

Dohovoru OSN z 10. decembra 1984 proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

e)

medzinárodných dohovorov o vydávaní osôb a ich tranzite;

f)

multilaterálnych medzinárodných dohovorov a dohôd o readmisii cudzích štátnych príslušníkov, ako napr. Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944.

2.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby na základe iných oficiálnych alebo neoficiálnych dojednaní.

ODDIEL VII

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 18

Spoločný readmisný výbor

1.   Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. S týmto cieľom zriadia spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorý bude mať najmä tieto úlohy:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody;

b)

rozhodovať o vykonávacích opatreniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody;

c)

dbať na pravidelnú výmenu informácií o vykonávacích protokoloch vypracovaných jednotlivými členskými štátmi a Gruzínskom podľa článku 19 tejto dohody;

d)

odporúčať zmeny a doplnenia tejto dohody a jej príloh.

2.   Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.   Výbor je zložený zo zástupcov Únie a Gruzínska.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 19

Vykonávacie protokoly

1.   Gruzínsko a členský štát vypracujú na žiadosť členského štátu alebo Gruzínska vykonávací protokol, ktorý sa okrem iného vzťahuje na pravidlá o:

a)

určení príslušných orgánov, hraničných priechodov a výmene kontaktných miest;

b)

podmienkach readmisie so sprievodom vrátane tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti so sprievodom;

c)

prostriedkoch a dokladoch okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohách 1 až 4 k tejto dohode;

d)

spôsoboch readmisie v rámci zrýchleného konania a

e)

postupe pohovorov.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až po tom, čo sa oznámia readmisnému výboru uvedenému v článku 18.

3.   Gruzínsko súhlasí s uplatňovaním akéhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným členským štátom aj vo vzťahu s akýmkoľvek iným členským štátom na základe jeho žiadosti.

Článok 20

Vzťah k bilaterálnym readmisným dohodám alebo dojednaniam členských štátov

Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek bilaterálnej dohody alebo dojednania o readmisii osôb bez povolenia na pobyt, ktoré boli alebo podľa článku 19 môžu byť uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Gruzínskom, ak ustanovenia bilaterálnej dohody alebo dojednania nie sú zlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

ODDIEL VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Územná pôsobnosť

1.   S výhradou odseku 2 sa táto dohoda uplatňuje na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a na územie Gruzínska.

2.   Dohoda sa uplatňuje na území Írska, iba ak tak Európska únia oznámi Gruzínsku. Táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva.

Článok 22

Zmeny a doplnenia dohody

Túto dohodu možno zmeniť a doplniť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnenia sa vypracujú vo forme samostatných protokolov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a nadobudnú platnosť v súlade s postupom uvedeným v článku 23 tejto dohody.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie platnosti

1.   Zmluvné strany túto dohodu ratifikujú alebo schvália v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane ukončenie postupov uvedených v prvom odseku.

3.   Táto dohoda sa vzťahuje na Írsko prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dátume oznámenia uvedeného v článku 21 ods. 2.

4.   Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

5.   Každá zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu tým, že to oficiálne oznámi druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa končí šesť mesiacov po dni takého oznámenia.

Článok 24

Prílohy

Prílohy 1 až 6 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Bruseli 22. novembra 2010 v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a gruzínskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  V súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994.

(2)  Tamže.

PRÍLOHA 1

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÝCH PREDLOŽENÍM SA PREUKAZUJE OBČIANSTVO

(ČLÁNOK 2 ODS. 1, ČLÁNOK 4 ODS. 1 A ČLÁNOK 8 ODS. 1)

Cestovné pasy akéhokoľvek druhu (štátne pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov).

Preukazy totožnosti (vrátane dočasných a náhradných).

Osvedčenia o občianstve a iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza občianstvo alebo ktoré jednoznačne svedčia o občianstve.

PRÍLOHA 2

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÝCH PREDLOŽENIE SA POKLADÁ ZA PRIAMY DÔKAZ O ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(ČLÁNOK 2 ODS. 1, ČLÁNOK 4 ODS. 1 A ČLÁNOK 8 ODS. 2)

Ak je požiadaným štátom jeden z členských štátov alebo Gruzínsko:

doklady uvedené v prílohe 1, ktorých platnosť sa skončila pred viac ako 6 mesiacmi,

fotokópie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode,

vodičské preukazy alebo ich fotokópie,

rodné listy alebo ich fotokópie,

zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,

svedecké výpovede,

vyhlásenia príslušnej osoby a jazyk, ktorým hovorí, vrátane výsledku úradnej skúšky,

akýkoľvek iný doklad, pomocou ktorého sa dá určiť štátna príslušnosť dotknutej osoby,

služobné knižky a vojenské preukazy totožnosti,

námornícke knižky a služobné preukazy veliteľov námorných lodí,

priepustky vydané požiadaným štátom.

Ak je požiadaným štátom Gruzínsko:

potvrdenie totožnosti na základe výsledkov vyhľadávania vo vízovom informačnom systéme (1),

v prípade, že členské štáty nevyužívajú vízový informačný systém, pozitívne identifikácie vyplývajúce zo záznamov týchto členských štátov o žiadosti o udelenie víza.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

PRÍLOHA 3

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA DÔKAZ O SPLNENÍ PODMIENOK READMISIE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(ČLÁNOK 3 ODS. 1, ČLÁNOK 5 ODS. 1 A ČLÁNOK 9 ODS. 1)

Vízum a/alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom.

Vstupné/výstupné pečiatky alebo podobné potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby, alebo iný dôkaz vstupu na územie, respektíve odchodu z územia (napr. fotografický).

PRÍLOHA 4

SPOLOČNÝ ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA PRIAMY DÔKAZ O SPLNENÍ PODMIENOK READMISIE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(ČLÁNOK 3 ODS. 1, ČLÁNOK 5 ODS. 1 A ČLÁNOK 9 ODS. 2)

Opis, ktorý vydali príslušné úrady žiadajúceho štátu a ktorý sa týka miesta a okolností, za akých bola dotknutá osoba zadržaná po vstupe na územie tohto štátu.

Informácie súvisiace s totožnosťou a/alebo pobytom osoby, ktoré poskytla medzinárodná organizácia (napr. UNHCR).

Správy/potvrdenie informácií rodinnými príslušníkmi, spolucestujúcimi atď.

Výpoveď dotknutej osoby.

Informácie svedčiace o tom, že dotknutá osoba použila služby sprievodcu alebo služby cestovnej kancelárie.

Úradné vyhlásenia, najmä vyhlásenia príslušníkov hraničného orgánu a iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu.

Úradná výpoveď dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania.

Doklady, potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu u lekára, respektíve zubára, vstupné preukazy do verejných alebo súkromných inštitúcií, zmluvy na prenájom auta, potvrdenky transakcie uskutočnenej kreditnou kartou atď.), ktorými možno jasne preukázať, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného štátu.

Letenky alebo lístky na vlak, autobus či loď, na ktorých je meno osoby, a zoznamy osôb cestujúcich leteckou, železničnou, cestnou alebo lodnou dopravou, ktoré dokazujú prítomnosť a trasu dotknutej osoby na území požiadaného štátu.

PRÍLOHA 5

Image

Image

Image

PRÍLOHA 6

Image

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ČLÁNKU 3 ODS. 1 A ČLÁNKU 5 ODS. 1

Zmluvné strany súhlasia, že osoba je osobou „vstupujúcou priamo“ z územia Gruzínska v zmysle týchto ustanovení, ak prišla na územie členských štátov bez toho, aby medzitým vstúpila na územie tretej krajiny, alebo v prípade, že požiadaným štátom je jeden z členských štátov, prišla na územie Gruzínska bez toho, aby medzitým vstúpila na územie tretej krajiny. Tranzitný pobyt v tretej krajine počas leteckej prepravy sa nepovažuje za vstup.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva ani na štátnych príslušníkov Dánskeho kráľovstva. Za týchto okolností je vhodné, aby Gruzínsko uzavrelo readmisnú dohodu s Dánskom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Islandom a Nórskom najmä v zmysle Dohody z 18. mája 1999 o pridružení týchto krajín pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis. Za týchto okolností je vhodné, aby Gruzínsko uzavrelo readmisnú dohodu s Islandom a Nórskom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ŠVAJČIARSKA

Zmluvné strany berú na vedomie úzky vzťah medzi Európskou úniou a Švajčiarskom najmä v zmysle Dohody z 1. marca 2008 o pridružení Švajčiarska pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis. Za týchto okolností je vhodné, aby Gruzínsko uzavrelo readmisnú dohodu so Švajčiarskom za rovnakých podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode.


NARIADENIA

25.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 52/66


NARIADENE RADY (EÚ) č. 156/2011

z 13. decembra 2010

o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu k Dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nový protokol (ďalej len „protokol“) k Dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Mikronézskymi federatívnymi štátmi o rybolove v Mikronézskych federatívnych štátoch (1) (ďalej len „dohoda“) bol parafovaný 7. mája 2010. Protokol poskytuje plavidlám EÚ rybolovné možnosti vo vodách, ktoré patria, pokiaľ ide o rybolov, pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Mikronézskych federatívnych štátov.

(2)

Rada prijala 13. decembra 2010 rozhodnutie 2011/116/EÚ (2) o podpise a predbežnom vykonávaní protokolu.

(3)

Metóda rozdeľovania rybolovných možností medzi členské štáty by sa mala vymedziť na päťročné obdobie stanovené v článku 13 protokolu, ako aj na obdobie jeho predbežného vykonávania.

(4)

Ak sa ukáže, že v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (3) nie sú rybolovné možnosti pridelené Európskej únii na základe protokolu v plnej miere využité, Komisia by o tom mala informovať dotknuté členské štáty. Pokiaľ členské štáty v lehote stanovenej Radou neodpovedia, považuje sa to za potvrdenie, že plavidlá dotknutého členského štátu v danom období nevyužívajú v plnej miere svoje rybolovné možnosti. Je vhodné, aby sa stanovila táto lehota.

(5)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rybolovné možnosti ustanovené v protokole k dohode sa medzi členské štáty rozdeľujú takto:

a)

Plavidlá na lov tuniakov záťahovou sieťou:

Španielsko

5 plavidiel,

Francúzsko

1 plavidlo.

b)

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine:

Španielsko

12 plavidiel.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté dohoda a protokol, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 1006/2008.

3.   Ak sa žiadosťami členských štátov uvedených v odseku 1 o oprávnenie na rybolov nevyčerpajú všetky rybolovné možnosti ustanovené protokolom, Komisia zváži žiadosti o oprávnenie na rybolov od akéhokoľvek iného členského štátu v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1006/2008.

Lehota uvedená v článku 10 ods. 1 uvedeného nariadenia je 10 pracovných dní.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2010

Za Radu

predseda

K. PEETERS


(1)  Ú. v. EÚ L 151, 6.6.2006, s. 3.

(2)  Pozri stranu 1 Ú. v. EÚ.

(3)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33.