ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.024.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 24

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
27. januára 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 57/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

27.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 57/2011

z 18. januára 2011,

ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 43 ods. 3 Zmluvy Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia o stanovení a pridelení rybolovných možností.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1) sa vyžaduje, aby sa stanovili opatrenia spravujúce prístup do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľné vykonávanie rybolovných činností, pričom sa zohľadnia dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania, a najmä správy, ktoré vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF).

(3)

Povinnosťou Rady je prijať opatrenia týkajúce sa stanovovania a prideľovania rybolovných možností podľa oblastí rybolovu alebo skupiny oblastí rybolovu, v prípade potreby aj vrátane určitých podmienok, ktoré sú s nimi funkčne prepojené. Rybolovné možnosti by sa mali rozdeliť medzi členskými štátmi tak, aby sa zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností pre každú populáciu alebo oblasť rybolovu a mali by sa riadne zohľadniť ciele spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ustanovené v nariadení (ES) č. 2371/2002.

(4)

Ak sa celkový prípustný úlovok (TAC) prideľuje len jednému členskému štátu, je vhodné oprávniť príslušný členský štát v súlade s článkom 2 ods. 1 zmluvy právomocou na stanovenie úrovne takého TAC. Mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa zaistí, že pri stanovovaní úrovne uvedeného TAC príslušný členský štát koná v plnom súlade so zásadami a s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a že zabezpečuje, že sa príslušná populácia využíva na takej úrovni, ktorou sa s čo najväčšou pravdepodobnosťou od roku 2015 zaistí maximálny udržateľný výnos, a to aj prijatím potrebných opatrení na zhromažďovanie príslušných údajov, posudzovanie príslušnej populácie a určovanie úrovne maximálneho udržateľného výnosu tejto populácie.

(5)

TAC by sa mali stanoviť na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali vziať do úvahy biologické a sociálnoekonomické aspekty a zaistiť spravodlivé zaobchádzanie medzi jednotlivými sektormi rybolovu a zohľadniť názory, ktoré zúčastnené strany vyjadrili počas konzultácií, najmä na zasadnutiach s Poradným výborom pre rybolov a akvakultúru a príslušnými regionálnymi poradnými radami.

(6)

Čo sa týka populácií, na ktoré sa vzťahujú osobitné viacročné plány, TAC by sa mali stanoviť v súlade s pravidlami ustanovenými v uvedených plánoch. TAC pre populácie merlúzy európskej, homára štíhleho, soley v Biskajskom zálive, západnej časti Lamanšského prielivu a Severnom mori, populácie platesy v Severnom mori, sleďa západne od Škótska a tresky škvrnitej v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, východnej časti Lamanšského prielivu, západne od Škótska a v Írskom mori by sa preto mali stanoviť v súlade s pravidlami ustanovenými v nariadení Rady (ES) č. 811/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob severnej šťuky morskej (2), nariadení Rady (ES) č. 2166/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú opatrenia na obnovu zásob merlúzy južnej a homára nórskeho v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova (3), nariadení Rady (ES) č. 388/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania zásob soley v Biskajskom zálive (4), nariadení Rady (ES) č. 509/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán trvalo udržateľného využívania populácie soley v západnej časti Lamanšského prielivu (5), nariadení Rady (ES) č. 676/2007 z 11. júna 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov využívajúci populácie platesy a soley v Severnom mori (6), nariadení Rady (ES) č. 1300/2008 z 18.decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov (7), nariadení Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (8), a nariadení Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori (9).

(7)

V súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (10), mali by sa určiť populácie, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia uvedené v danom nariadení.

(8)

U niektorých druhov, ako sú napríklad niektoré druhy žralokov, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla vážne ohroziť ich ochranu. Rybolovné možnosti týchto druhov by sa mali preto v plnej miere obmedziť všeobecným zákazom lovu týchto druhov.

(9)

Homár štíhly sa loví v zmiešanom love pri dne spolu s mnohými inými druhmi. V zóne západne od Írska známej ako Porcupine Bank je z dôvodu súrnej ochrany nevyhnutné čo najviac zredukovať lov homára štíhleho. Je preto potrebné obmedziť rybolovné možnosti v tejto oblasti len na lov pelagických druhov, s ktorými sa homár štíhly neuloví.

(10)

Vzhľadom na nedávny vývoj v love rýb čelade Caproidae v podoblastiach ICES VI, VII a VIII a v záujme zabezpečenia udržateľného hospodárenia s touto populáciou je vhodné stanoviť obmedzenia výlovu tejto populácie.

(11)

Na rok 2011 treba stanoviť stropy rybolovného úsilia v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 2166/2005, článkom 5 nariadenia (ES) č. 509/2007, článkom 9 nariadenia (ES) č. 676/2007, článkami 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1342/2008 a článkami 5 a 9 nariadenia (ES) č. 302/2009 a zároveň zohľadniť nariadenie Rady (ES) č. 754/2009 z 27. júla 2009, ktorým sa z režimu pre rybolovné úsilie ustanoveného v kapitole III nariadenia (ES) č. 1342/2008 vynímajú niektoré skupiny plavidiel (11).

(12)

Podľa nariadenia (ES) č. 754/2009 sa z režimu rybolovného úsilia ustanoveného v článku 11 nariadenia (ES) č. 1342/2008 vyňala skupina francúzskych plavidiel. Z informácií, ktoré poskytlo Francúzsko v roku 2010, vyplýva, že vyňatie tejto skupiny plavidiel z režimu rybolovného úsilia už nepredstavuje zníženie administratívneho zaťaženia, čo znamená, že už nie je splnená jedna z podmienok vylúčenia. Preto by sa mala táto skupina francúzskych plavidiel opätovne začleniť do vyššie uvedeného režimu rybolovného úsilia. Keďže obdobie riadenia rybolovu ustanovené v prílohe IIA k nariadeniu (EÚ) č. 53/2010 (12) uplynie 31. januára 2011, toto opätovné začlenenie by sa malo uplatňovať od 1. februára 2011.

(13)

Na základe odporúčania ICES je potrebné zachovať a zrevidovať systém hospodárenia s populáciami piesočníc vo vodách EÚ častí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV.

(14)

Vzhľadom na najnovšie vedecké odporúčania ICES a v súlade s medzinárodnými záväzkami v súvislosti s Dohovorom o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove vseverovýchodnom Atlantiku (NEAFC) je nutné obmedziť rybolovné úsilie zamerané na určité hlbokomorské druhy.

(15)

V súlade s postupom ustanoveným v dohodách alebo protokoloch o vzťahoch v oblasti rybolovu s Nórskom (13), Faerskými ostrovmi (14) a Grónskom (15) Únia konzultovala rybolovné práva s týmito partnermi. Konzultácie s Faerskými ostrovmi sa ešte neukončili a očakáva sa, že sa dojednania s týmto partnerom na rok 2011 uzavrú začiatkom roku 2011. S cieľom predísť prerušeniu rybolovných činností Únie a zároveň vziať do úvahy potrebnú pružnosť na uzatvorenie týchto dojednaní začiatkom roku 2011 je vhodné, aby Únia stanovila predbežné rybolovné možnosti pre populácie, na ktoré sa vzťahuje dohoda s Faerskými ostrovmi.

(16)

Únia je zmluvnou stranou viacerých organizácií rybného hospodárstva a na činnosti ďalších organizácií sa zúčastňuje ako nezmluvná spolupracujúca strana. Okrem toho na základe aktu o pristúpení z roku 2003 spravuje Únia od dátumu pristúpenia Poľska k Európskej únii aj dohody o rybolove, ktoré uzavrela Poľská republika pred pristúpením, ako napríklad Dohovor o ochrane a riadení zdrojov tresky tmavej v centrálnej časti Beringovho mora. Tieto organizácie rybného hospodárstva odporúčali zaviesť na rok 2011 niekoľko opatrení vrátane rybolovných možností pre plavidlá EÚ. Tieto rybolovné možnosti by sa mali implementovať do práva Únie.

(17)

Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) na svojom výročnom zasadnutí v roku 2010 neprijala opatrenia na ochranu tuniaka žltoplutvého, tuniaka okatého a tuniaka pruhovaného. Väčšina zmluvných strán vrátane Únie však usudzujú, že rybolovné možnosti týkajúce sa týchto troch populácií by mali byť regulované, aby sa zaistilo ich udržateľné spravovanie. Je preto vhodné, aby na tento účel Únia prijala opatrenia.

(18)

Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) prijala na svojom výročnom zasadnutí v roku 2010 tabuľky, v ktorých sa uvádza neúplné a nadmerné využívanie rybolovných možností zmluvnými stranami dohovoru ICCAT. V tejto súvislosti prijala ICCAT rozhodnutie, v ktorom uviedla, že počas roka 2009 Únia nevyužila v celom rozsahu svoju kvótu na lov severného a južného mečiara veľkého, tuniaka okatého a severného tuniaka dlhoplutvého. V záujme rešpektovania úpravy kvót Únie, ktoré stanovila ICCAT, je potrebné, aby sa rozdelenie rybolovných možností vyplývajúcich z tohto neúplného využitia vykonalo na základe príslušného podielu jednotlivých členských štátov na neúplnom využití bez úpravy distribučného kľúča ustanoveného týmto nariadením na účely každoročného prideľovania TAC. Na tomto zasadnutí sa zmenil a doplnil plán obnovy populácií tuniaka modroplutvého. ICCAT ďalej prijala odporúčanie v súvislosti s ochranou žralokov druhu Alopias superciliosus, mlatkohlavovitých a druhu Carcharhinus longimanus. V záujme prispenia k ochrane populácií rýb by sa tieto opatrenia mali implementovať do práva Únie.

(19)

Komisia pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) na svojom výročnom zasadnutí v roku 2010 zrevidovala celkovú kapacitu flotíl vykonávajúcich cielený rybolov tropických tuniakov v období od roku 2006 do roku 2008 ako aj mečiara veľkého a tuniaka dlhoplutvého v období od roku 2007 do roku 2008. IOTC takisto schválila plnenie plánov na rozvoj flotily. IOTC okrem toho schválila rezolúciu o ochrane žralokov čeľade alopiasovité (Alopiidae) ulovených spolu s inými druhmi v oblasti jej právomoci.

(20)

Na treťom medzinárodnom zasadnutí zameranom na vytvorenie regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva na šírom mori južnej časti Tichého oceánu (SPRFMO), ktoré sa uskutočnilo v máji 2007, prijali účastníci dočasné opatrenia vrátane rybolovných možností s cieľom regulovať pelagický rybolov, ako aj rybolov pri dne v tejto oblasti do vytvorenia tejto regionálnej organizácie. Tieto dočasné opatrenia boli zrevidované na 8. medzinárodných konzultáciách o vytvorení SPRFMO v novembri 2009 a ich revízia sa očakáva na nadchádzajúcej 2. prípravnej konferencii o komisii SPRFMO v januári 2011. Podľa dohody účastníkov sú tieto dočasné opatrenia dobrovoľné a nie sú právne záväzné podľa medzinárodného práva. Napriek tomu sa na základe súvisiacich ustanovení Dohody OSN o populáciách rýb odporúča, aby sa tieto opatrenia implementovali do práva Únie.

(21)

Organizácia pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku (SEAFO) na svojom výročnom zasadnutí v roku 2010 prijala obmedzenia úlovkov pre štyri populácie rýb v oblasti dohovoru SEAFO. Tieto obmedzenia úlovkov je potrebné implementovať do práva Únie.

(22)

V súlade s článkom 291 zmluvy by sa opatrenia potrebné na stanovenie obmedzení úlovkov pre určité populácie krátko žijúcich rýb mali prijať z dôvodu naliehavosti v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (16).

(23)

Niektoré medzinárodné opatrenia, ktorými sa vytvárajú alebo obmedzujú rybolovné možnosti pre Úniu, sú príslušnými regionálnymi organizáciami pre riadenie rybolovu prijímané koncom roka a uplatňujú sa predtým, ako nadobudne účinnosť toto nariadenie. Je preto potrebné, aby sa ustanovenia, ktorými sa také opatrenia implementujú do práva Únie, uplatňovali retroaktívne. Najmä preto, že niektoré rybolovné možnosti v oblasti dohovoru CCAMLR sú stanovené na obdobie od 1. decembra 2010, by sa príslušné ustanovenia tohto nariadenia mali uplatňovať od daného dátumu. Týmto retroaktívnym uplatňovaním by nebola dotknutá zásada oprávneného očakávania, pretože členovia CCAMLR majú zakázané loviť v oblasti dohovoru bez oprávnenia.

(24)

Využívanie rybolovných možností stanovených v tomto nariadení podlieha nariadeniu Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (17), a najmä jeho článkom 33 a 34 o zaznamenávaní úlovkov a rybolovného úsilia a oznamovaní údajov o vyčerpaní rybolovných možností. Je preto nutné uviesť, aké kódy majú členské štáty používať, keď Komisii zasielajú údaje týkajúce sa vykládok populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(25)

V záujme zabránenia prerušeniu rybolovných činností a zabezpečenia živobytia rybárov Únie by sa malo toto nariadenie uplatňovať od 1. januára 2011 s výnimkou ustanovení o obmedzení úsilia, ktoré by sa mali uplatňovať od 1. februára 2011, a osobitných ustanovení o konkrétnych regiónoch, ktoré by sa mali uplatňovať od osobitného dátumu, ako sa uvádza v odôvodnení 23. Z dôvodov naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po uverejnení.

(26)

Rybolovné možnosti by sa mali využívať v plnom súlade s uplatniteľným právom Únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet

1.   Týmto nariadením sa stanovujú tieto rybolovné možnosti:

a)

obmedzenia úlovkov týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb na rok 2011;

b)

určité obmedzenia rybolovného úsilia na obdobie od 1. februára 2011 do 31. januára 2012;

c)

rybolovné možnosti pre určité populácie v oblasti dohovoru týkajúcej sa Dohovoru o ochrane živých antarktických morských zdrojov (CCAMLR) na obdobia uvedené v článkoch 20, 21 a 22 a v prílohách IE a V; a

d)

rybolovné možnosti pre určité populácie v oblasti dohovoru Medziamerického dohovoru pre tropické tuniaky (IATTC) na obdobia uvedené v článku 28.

2.   Týmto nariadením sa tiež stanovujú predbežné rybolovné možnosti pre určité populácie rýb alebo skupiny populácií rýb, na ktoré sa vzťahujú bilaterálne konzultácie o rybolove s Faerskými ostrovmi. Konečné rybolovné možnosti stanoví Rada na základe návrhu Komisie.

3.   Určité rybolovné možnosti uvedené v prílohe I zostávajú nepridelené a členské štáty ich nemôžu využiť, kým sa nestanovia konečné rybolovné možnosti v súlade s odsekom 2. Tieto rybolovné možnosti zahŕňajú aj dodatočné rybolovné možnosti pre makrely vyplývajúce z nevyužitej kvóty na rok 2010.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Ak nie je ustanovené inak, toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

plavidlá EÚ; a

b)

plavidlá tretích krajín vo vodách EÚ.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„plavidlo EÚ“ znamená rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu a zaregistrované v Únii;

b)

„plavidlá tretích krajín“ sú rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou tretej krajiny a sú registrované v tretích krajinách;

c)

„vody EÚ“ znamená vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani jurisdikciu členských štátov s výnimkou vôd susediacich s územiami uvedenými v prílohe II k zmluve;

d)

„celkový povolený výlov“ (TAC) znamená množstvo, ktoré je z každej populácie rýb možné uloviť a vyložiť každý rok;

e)

„kvóta“ znamená podiel TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine;

f)

„medzinárodné vody“ sú vody, ktoré nepatria pod zvrchovanosť ani jurisdikciu žiadneho štátu;

g)

„veľkosť ôk“ znamená veľkosť ôk určenú v súlade s nariadením (ES) č. 517/2008 (18);

h)

„register rybárskej flotily EÚ“ znamená register založený Komisiou v súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

i)

„rybársky denník“ znamená denník uvedený v článku 14 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

Článok 4

Rybolovné zóny

Na účely tohto nariadenia platia tieto vymedzenia zón:

a)

zóny ICES (Medzinárodná rada pre výskum mora) sú vymedzené v nariadení (ES) č. 218/2009 (19);

b)

„Skagerrak“ je oblasť ohraničená na západe čiarou vedenou od majáka Hanstholm po maják Lindesnes a na juhu čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a od tohto bodu po najbližší bod švédskeho pobrežia;

c)

„Kattegat“ je oblasť ohraničená na severe čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a od tohto bodu po najbližší bod na švédskom pobreží a na juhu čiarou vedenou od Hasenøre po Gnibens Spids, od Korshage po Spodsbjerg a od Gilbjerg Hoved po Kullen;

d)

„zóna VII (Porcupine Bank – časť 16)“ je oblasť ohraničená loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto miesta:

53° 30′ s. š. 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š. 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š. 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š. 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š. 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š. 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š. 15° 00′ z. d.

e)

„Kádizský záliv“ je oblasť časti ICES IXa východne od 7° 23′ 48″ z. d.;

f)

zóny CECAF (stredovýchodný Atlantik alebo hlavná rybolovná zóna 34 FAO) sú vymedzené v nariadení (ES) č. 216/2009 (20);

g)

zóny NAFO (Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku) sú vymedzené v nariadení (ES) č. 217/2009 (21);

h)

oblasť dohovoru SEAFO (Organizácia pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku) je vymedzená v Dohovore o ochrane a využívaní rybolovných zdrojov v juhovýchodnom Atlantickom oceáne Európskym spoločenstvom (22);

i)

oblasť dohovoru ICCAT (Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov) je vymedzená v Medzinárodnom dohovore o zachovaní atlantických tuniakov (23);

j)

oblasť dohovoru CCAMLR (Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov) je vymedzená v Rady (ES) č. 601/2004 (24);

k)

oblasť dohovoru IATTC (Medziamerická komisia pre tropické tuniaky) je vymedzená v Dohovore o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ustanovenej dohovorom medzi Spojenými štátmi americkými a Kostarickou republikou v roku 1949 (25);

l)

oblasť IOTC (Komisia pre tuniaky z Indického oceánu) je vymedzená v Dohode o založení Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (26);

m)

„oblasť dohovoru SPRFMO (Regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva v južnej časti Tichého oceánu)“ je oblasť otvoreného mora južne od 10° s. š., severne od oblasti dohovoru CCAMLR, východne od oblasti dohovoru SIOFA, vymedzenej v Dohode o rybolove v južnom Indickom oceáne (27), a západne od rybolovných oblastí v jurisdikcii juhoamerických štátov;

n)

oblasť dohovoru WCPFC (Komisia pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne) je vymedzená v Dohovore o zachovaní a riadení zdrojov veľmi sťahovavých druhov rýb v západnom a strednom Tichom oceáne (28);

o)

„šíre more v Beringovom mori“ znamená oblasť šíreho mora v Beringovom mori, ktorá sa nachádza viac ako 200 námorných míľ od pobrežných línií, od ktorých sa meria šírka teritoriálnych vôd pobrežných štátov Beringovho mora.

HLAVA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI PRE PLAVIDLÁ EÚ

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 5

TAC a rozdelenie

1.   TAC pre plavidlá EÚ vo vodách EÚ a určitých vodách nepatriacich EÚ, ako aj rozdelenie týchto TAC medzi členské štáty a v prípade potreby podmienky, ktoré sú s nimi funkčne prepojené, sú stanovené v prílohe I.

2.   Plavidlám EÚ sa povoľuje loviť v rámci TAC stanovených v prílohe I vo vodách, ktoré sú v jurisdikcii Faerských ostrovov, Grónska, Islandu a Nórska, a v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen za podmienok, ktoré sa ustanovujú v článku 15 a v prílohe III k tomuto nariadeniu a v nariadení (ES) č. 1006/2008 (29) a jeho vykonávacích ustanoveniach.

3.   Komisia stanoví TAC korušky polárnej v grónskych vodách podoblastí ICES V a XIV pre Úniu na základe TAC a množstiev pridelených Únii Grónskom v súlade s Dohodou o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej a protokolu k nej pripojenému.

4.   So zreteľom na vedecké informácie zhromaždené v prvom polroku 2011 môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 zrevidovať TAC stanovené v prílohe I pre tieto druhy:

a)

piesočnice vo vodách EÚ častí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV v súlade s prílohou IID k tomuto nariadeniu;

b)

populácia tresky koruškovitej vo vodách EÚ častí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV a populácia šproty severnej vo vodách EÚ časti ICES IIa a podoblasti ICES IV;

Článok 6

Osobitné ustanovenia o určitých TAC

1.   Určité TAC v prílohe IA, označené poznámkou pod čiarou s odkazom na tento článok, stanovujú dotknuté členské štáty na základe údajov, ktoré zozbierajú a posúdia, na úrovni, ktorá:

a)

je v súlade so zásadami a pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, najmä zásadou udržateľného využívania populácií; a

b)

s čo najvyššou pravdepodobnosťou prinesie využívanie populácie, ktoré bude od roku 2015 v súlade s maximálnym udržateľným výnosom.

2.   Dotknutý členský štát informuje do 28. februára 2011 Komisiu o úrovni prijatej v súlade s odsekom 1 a o opatreniach, ktoré má v úmysle prijať na splnenie príslušného ustanovenia. Na základe týchto informácií a v prípade splnenia podmienok ustanovených v článku 7 môže Komisia rozhodnúť o núdzových opatreniach.

Článok 7

Pridelenie dodatočných kvót plavidlám, ktoré sa zúčastňujú na testovaní plne zdokumentovaného rybolovu

1.   Pri niektorých populáciách uvedených v prílohe IA a označených poznámkou pod čiarou s odkazom na tento článok môžu členské štáty za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku prideliť plavidlám, ktoré sa zúčastňujú testovania plne zdokumentovaného rybolovu, dodatočné kvóty v rámci celkového obmedzenia stanoveného v prílohe IA vo forme percentuálneho podielu kvótu pridelenej danému členskému štátu.

2.   Členské štáty môžu prideliť dodatočné kvóty plavidlám iba za týchto podmienok

a)

plavidlo používa televízne kamery v uzavretom okruhu (CCTV) prepojené na systém senzorov, ktoré zaznamenávajú všetky rybolovné a spracovateľské činnosti na palube;

b)

množstvo dodatočných kvót pridelených jednému plavidlu, ktoré sa zúčastňuje na plne zdokumentovanom rybolove, nepresiahne 75 % množstva rýb odhodených daným typom plavidla a v žiadnom prípade sa ním kvóta pridelená danému plavidlu nezvýši o viac ako 30 %;

c)

všetky úlovky príslušnej populácie uskutočnené daným plavidlom sa započítajú do jeho kvóty.

3.   Ak členský štát zistí, že plavidlo zúčastňujúce sa na testovaní plne zdokumentovaného rybolovu nespĺňa podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku, bezodkladne mu odoberie pridelené dodatočné kvóty a vylúči ho z účasti na tomto testovaní na zvyšnú časť roka 2011.

4.   Členský štát, ktorý má v úmysle uplatňovať odseky 1, 2 a 3, pred pridelením akýchkoľvek dodatočných kvót predloží Komisii tieto informácie:

zoznam plavidiel, ktoré sa zúčastňujú testovania, a špecifikáciu diaľkového elektronického monitorovacieho zariadenia nainštalovaného na palube,

kapacitu, typ a špecifikáciu výstroja, ktorý tieto plavidlá používajú,

odhadovanú mieru odhadzovania rýb z týchto typov plavidiel a

množstvo úlovkov z populácie, na ktorú sa vzťahuje príslušný TAC, ktoré uskutočnili tieto plavidlá v roku 2010.

Článok 8

Zakázané druhy

1.   Rybárskym plavidlám EÚ sa zakazuje loviť, držať na palube, prekladať alebo vykladať tieto druhy:

a)

obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus) a žralok belasý (Carcharodon carcharias) vo všetkých vodách EÚ a vodách nepatriacich EÚ;

b)

poloraja krídlatá (Squatina squatina) vo všetkých vodách EÚ;

c)

druh Dipturus batis vo vodách EÚ časti ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;

d)

druh Raja undulata a druh Rostroraja alba vo vodách EÚ podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;

e)

lamna sleďová (Lamna nasus) v medzinárodných vodách a

f)

ryby čeľade Rhinobatidae vo vodách EÚ podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII.

2.   Druhy uvedené v odseku 1 sa v maximálnej možnej miere nezranené ihneď vypustia.

Článok 9

Osobitné ustanovenia o rozdelení

1.   Rozdelenie rybolovných možností medzi členské štáty podľa tohto nariadenia platí bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1224/2009 alebo podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1006/2008;

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

množstvá zadržané v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

zníženia vykonané podľa článkov 37, 105, 106 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.   Pokiaľ sa v prílohe I k tomuto nariadeniu neuvádza inak, článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje na populácie, na ktoré sa vzťahuje preventívny TAC, a článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia sa vzťahuje na populácie, na ktoré sa vzťahuje analytický TAC.

Článok 10

Obmedzenia rybolovného úsilia

Od 1. februára 2011 do 31. januára 2012 sa obmedzenia rybolovného úsilia ustanovené:

a)

v prílohe IIA uplatňujú na hospodárenie s určitými populáciami v Kattegate, Skagerraku, v tej časti časti ICES IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, v podoblasti ICES IV a v častiach ICES VIa, VIIa a VIId a vodách EÚ častí ICES IIa a Vb;

b)

v prílohe IIB uplatňujú na obnovu merlúzy európskej a homára štíhleho v častiach ICES VIIIc a IXa s výnimkou Kádizského zálivu;

c)

v prílohe IIC uplatňujú na hospodárenie s populáciou soley v časti ICES VIIe;

Článok 11

Obmedzenia úlovkov a rybolovného úsilia v hlbokomorskom rybolove

1.   Článok 3 nariadenia (ES) č. 2347/2002 (30) sa uplatňuje na halibuta tmavého. Lov halibuta tmavého, jeho držanie na palube, prekládky a vykládky podliehajú podmienkam stanoveným v uvedenom článku.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade plavidiel s povolením na hlbokomorský rybolov uvedeným v článku 3 nariadenia (ES) č. 2347/2002 úrovne rybolovného úsilia merané v kilowattdňoch neprítomnosti v prístave na rok 2011 neprekročili 65 % priemerného ročného rybolovného úsilia, ktoré vynaložili plavidlá príslušného členského štátu v roku 2003 pri výjazdoch, keď mali povolenia na hlbokomorský rybolov alebo vylovili hlbokomorské druhy uvedené v prílohách I a II k uvedenému nariadeniu. Tento odsek sa uplatňuje len na rybárske výjazdy, na ktorých sa uloví viac ako 100 kg hlbokomorských druhov iných ako striebristka severná.

Článok 12

Podmienky vykládky úlovkov a vedľajších úlovkov

Ryby z populácií, na ktoré sa vzťahujú TAC, zostanú na palube alebo sa vyložia, len ak:

a)

tieto úlovky ulovili plavidlá členského štátu s kvótou a táto kvóta nie je vyčerpaná; alebo

b)

tieto úlovky predstavujú časť kvóty EÚ, ktorá nebola rozdelená medzi kvóty členských štátov, a táto kvóta EÚ sa nevyčerpala.

Článok 13

Obmedzenia vo využívaní určitých rybolovných možností

1.   Rybolovné možnosti stanovené v prílohe I pre mieňa lemovaného, tresku škvrnitú, kalkany rodu Lepidorhombus, čertovité, tresku jednoškvrnnú, tresku merlang, merlúzu európsku, molvu modrú, molvu veľkú, homára štíhleho, platesu, tresku žltkavú, tresku tmavú, rajotvaré, soleu a ostroňa bieloškvrnného v podoblasti ICES VII alebo jej príslušných častiach sa obmedzujú zákazom loviť alebo držať na palube ktorýkoľvek z týchto druhov v období od 1. mája do 31. júla 2011 v Porcupine Bank. Príslušné údaje v prílohe I sa označia krížovým odkazom na tento článok.

2.   Na účely tohto článku Porcupine Bank zahŕňa oblasť ohraničenú loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto miesta:

Bod

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

1

52° 27′ s. š.

12° 19′ z. d.

2

52° 40′ s. š.

12° 30′ z. d.

3

52° 47′ s. š.

12° 39, 600′ z. d.

4

52° 47′ s. š.

12° 56′ z. d.

5

52° 13,5′ s. š.

13° 53,830′ z. d.

6

51° 22′ s. š.

14° 24′ z. d.

7

51° 22′ s. š.

14° 03′ z. d.

8

52° 10′ s. š.

13° 25′ z. d.

9

52° 32′ s. š.

13° 07,500′ z. d.

10

52° 43′ s. š.

12° 55′ z. d.

11

52° 43′ s. š.

12° 43′ z. d.

12

52° 38,800′ s. š.

12° 37′ z. d.

13

52° 27′ s. š.

12° 23′ z. d.

14

52° 27′ s. š.

12° 19′ z. d.

3.   Odchylne od odseku 1 tohto článku sa plavidlám, ktoré majú na palube druhy uvedené v odseku 1, povoľuje prechod cez Porcupine Bank v súlade s článkom 50 odsekmi 3, 4 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.

Článok 14

Zasielanie údajov

Keď podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 zasielajú členské štáty Komisii údaje o vyložených množstvách ulovených populácií, použijú pri tom kódy populácií ustanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA II

Povolenie na rybolov vo vodách tretích krajín

Článok 15

Povolenia na rybolov

1.   Maximálny počet povolení na rybolov pre plavidlá EÚ loviace vo vodách tretej krajiny je ustanovený v prílohe III.

2.   Ak na základe článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 jeden členský štát prevedie na iný členský štát (výmena) kvótu v rybolovných oblastiach ustanovených v prílohe III, prevedú sa aj príslušné povolenia na rybolov a prevod sa oznámi Komisii. Celkový počet povolení na rybolov pre každú rybolovnú oblasť ustanovený v prílohe III sa však nesmie prekročiť.

KAPITOLA III

Rybolovné možnosti vo vodách regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva

Oddiel 1

Oblasť Dohovoru ICCAT

Článok 16

Obmedzenia lovu a chovnej a kŕmnej kapacity v prípade tuniaka modroplutvého

1.   Počet lodí EÚ s návnadou a lodí EÚ s vlečnými lovnými šnúrami s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm vo východnej časti Atlantického oceánu sa obmedzí v súlade s ustanoveniami prílohy IV bodu 1.

2.   Počet plavidiel EÚ vykonávajúcich pobrežný drobný rybolov s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm v Stredozemnom mori sa obmedzí v súlade s ustanoveniami prílohy IV bodu 2.

3.   Počet plavidiel EÚ loviacich tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori na chovné účely s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého v rozpätí od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm sa obmedzí v súlade s ustanoveniami prílohy IV bodu 3.

4.   Počet a celková kapacita rybárskych plavidiel s povolením loviť, držať na palube, prekladať, prepravovať alebo vykladať tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, vyjadrená v hrubej tonáži, sa obmedzia v súlade s ustanoveniami prílohy IV bodu 4.

5.   Počet pascí nasadzovaných vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori pri love tuniaka modroplutvého sa obmedzí v súlade s ustanoveniami prílohy IV bodu 5.

6.   V prípade tuniaka modroplutvého sa chovná kapacita, kŕmna kapacita a maximálny odlov tuniaka modroplutvého uloveného vo voľnej prírode, ktoré sa prideľujú farmám vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, obmedzia v súlade s ustanoveniami prílohy IV bodu 6.

Článok 17

Doplňujúce podmienky ku kvóte na lov tuniaka modroplutvého rozdelenej podľa prílohy ID

Okrem obdobia zákazu ustanoveného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 302/2009 sa vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori v období od 15. apríla do 15. mája 2011 zakazuje lov tuniaka modroplutvého vakovými sieťami.

Článok 18

Rekreačný a športový rybolov

Členské štáty vyčlenia zo svojich kvót pridelených podľa prílohy ID osobitnú kvótu na lov tuniaka modroplutvého na účely rekreačného a športového rybolovu.

Článok 19

Žraloky

1.   Zakazuje sa ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať akúkoľvek časť alebo celé telá žralokov druhu Alopias superciliosus v akejkoľvek rybolovnej oblasti.

2.   Zakazuje sa vykonávať cielený rybolov zameraný na žraloky rodu Alopias.

3.   Zakazuje sa ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať akúkoľvek časť alebo celé telá žralokov čeľade mlatkohlavovité (okrem druhu Sphyrna tiburo) v rámci rybolovu v oblasti dohovoru ICCAT.

4.   Zakazuje sa ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať akúkoľvek časť alebo celé telá žralokov druhu Carcharhinus longimanus pochádzajúce z akejkoľvek rybolovnej oblasti.

Oddiel 2

Oblasť Dohovoru CCAMLR

Článok 20

Zákazy a obmedzenia úlovkov

1.   Priamy rybolov druhov ustanovených v prílohe V časti A sa zakazuje v zónach a v obdobiach ustanovených v uvedenej prílohe.

2.   V prípade nového a prieskumného rybolovu platia v podoblastiach ustanovených v prílohe V časti B TAC a obmedzenia vedľajších úlovkov ustanovené v uvedenej prílohe.

Článok 21

Prieskumný rybolov

1.   Počas rybárskej sezóny 2011 sa môžu na prieskumnom rybolove nototénií ( Dissostichus spp.) lovnou šnúrou, ktorý sa uskutočňuje v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách 58.4.1 a 58.4.2 mimo oblastí vo vnútroštátnej jurisdikcii, zúčastňovať iba tie členské štáty, ktoré sú členmi komisie CCAMLR. Ak má takýto členský štát záujem zúčastňovať sa na takomto rybolove, oznámi to sekretariátu CCAMLR v súlade s článkami 7 a 7a nariadenia (ES) č. 601/2004 a v každom prípade najneskôr 24. júla 2011.

2.   Pokiaľ ide o podoblasti FAO 88.1 a 88.2, ako aj o divízie 58.4.1 a 58.4.2 sú TAC a obmedzenia vedľajších úlovkov na každú podoblasť a divíziu a ich rozdelenie medzi malé prieskumné jednotky (SSRU) v rámci každej z nich ustanovené v prílohe V časti B. Rybolov v každej SSRU skončí, keď nahlásený výlov dosiahne stanovený TAC, a táto SSRU sa uzatvorí pre rybolov na zvyšok sezóny.

3.   Rybolov sa uskutočňuje podľa možnosti v čo najširšom geografickom a hĺbkovom rozsahu, aby bolo možné získať informácie potrebné na určenie potenciálu rybolovu a aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii výlovu a rybolovného úsilia. Rybolov v podoblastiach FAO 88.1 a 88.2, ako aj v divíziách 58.4.1 a 58.4.2 sa však zakazuje v hĺbkach menších ako 550 m.

Článok 22

Lov pancierovky atlantickej v rybárskom hospodárskom roku 2011/2012

1.   V rybárskom hospodárskom roku 2011/2012 môžu v oblasti dohovoru CCAMLR loviť pancierovku atlantickú (Euphausia superba) iba tie členské štáty, ktoré sú členmi komisie CCAMLR. Ak takýto členský štát zamýšľa loviť pancierovku v oblasti dohovoru CCAMLR, oznámi sekretariátu CCAMLR, v súlade s článkom 5a nariadenia (ES) č. 601/2004 a Komisii a v každom prípade najneskôr 1. júna 2011:

a)

svoj zámer loviť pancierovku, a to na formulári ustanovenom v prílohe V časti C;

b)

konfiguráciu siete, a to na tlačive ustanovenom v prílohe V časti D.

2.   Oznámenie uvedené v odseku 1 tohto článku obsahuje informácie ustanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 601/2004 za každé plavidlo, ktorému má členský štát povoliť loviť pancierovku.

3.   Členské štáty, ktoré zamýšľajú loviť pancierovku v oblasti dohovoru CCAMLR, ohlásia iba tie oprávnené plavidlá, ktoré sa plavia pod ich vlajkou v čase podania oznámenia.

4.   Členské štáty majú právo povoliť účasť na love pancierovky plavidlu, ktoré nebolo nahlásené sekretariátu CCAMLR v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 tohto článku, ak sa lovu nemôže z legitímnych prevádzkových dôvodov alebo zásahu vyššej moci zúčastniť oprávnené plavidlo. Za takýchto okolností príslušné členské štáty ihneď informujú sekretariát CCAMLR a Komisiu, pričom uvedú:

a)

podrobné informácie o plánovanej výmene plavidla (plavidiel), vrátane informácií ustanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 601/2004;

b)

vyčerpávajúce vysvetlenie dôvodov výmeny a všetky súvisiace podporné dôkazy alebo materiály.

5.   Členské štáty nepovolia účasť na love pancierovky plavidlu, ktoré sa nachádza na zozname plavidiel NNN CCAMLR.

Oddiel 3

Oblasť IOTC

Článok 23

Obmedzenie rybolovnej kapacity plavidiel loviacich v oblasti IOTC

1.   Maximálny počet plavidiel EÚ loviacich tropické tuniaky v oblasti IOTC a zodpovedajúca kapacita v hrubej tonáži sú ustanovené v prílohe VI bode 1.

2.   Maximálny počet plavidiel EÚ loviacich mečiara veľkého (Xiphias gladius) a tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v oblasti IOTC a zodpovedajúca kapacita v hrubej tonáži sú ustanovené v prílohe VI bode 2.

3.   Členské štáty môžu prerozdeliť plavidlá určené na jeden z oboch druhov rybolovu uvedených v odsekoch 1 a 2 na druhý rybolov pod podmienkou, že Komisii môžu preukázať, že táto zmena nevedie k zvýšeniu rybolovného úsilia zameraného na dotknuté populácie rýb.

4.   Členské štáty zaistia, aby v prípade navrhovaného presunu kapacity do svojej flotily, boli presúvané plavidlá v záznamoch plavidiel IOTC alebo záznamoch plavidiel iných regionálnych organizácií pre lov tuniaka. Žiadne plavidlo, ktoré sa nachádza na zozname plavidiel zapojených do nelegálneho, nenahláseného a neregulovaného rybolovu (plavidlá NNN) akejkoľvek regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, sa nesmie zúčastniť presunu.

5.   S cieľom zohľadniť vykonávanie rozvojových plánov predložených IOTC môžu členské štáty zvýšiť ichrybolovnú kapacitu nad hranice uvedené v odsekoch 1 a 2 v rámci limitov ustanovených v uvedených plánoch.

Článok 24

Žraloky

1.   Pri všetkých druhoch rybolovu sa zakazuje ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať akúkoľvek časť alebo celé telá žralokov čeľade Alopiidae.

2.   Druhy uvedené v odseku 1 sa v maximálnej možnej miere sa nezranené ihneď vypustia.

Oddiel 4

Oblasť SPRFMO

Článok 25

Pelagický rybolov – obmedzenie kapacity

Členské štáty, ktoré sa v roku 2007, 2008 alebo 2009 aktívne venovali pelagickému rybolovu v oblasti dohovoru SPRFMO, obmedzia v roku 2011 celkovú hrubú tonáž plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia pelagické populácie, na celkovú úroveň 78 610 hrubej tonáže v uvedenej oblasti tak, aby sa zabezpečilo udržateľné využívanie zdrojov pelagického rybolovu v južnej časti Tichého oceánu.

Článok 26

Pelagický rybolov – TAC

1.   Pelagické populácie môžu v oblasti dohovoru SPRFMO v súlade s TAC stanovenými v prílohe IJ loviť iba členské štáty, ktoré sa v roku 2007, 2008 alebo 2009 aktívne venovali pelagickému rybolovu v uvedenej oblasti, ako sa uvádza v článku 25.

2.   Členské štáty každý mesiac oznámia Komisii mená svojich lodí, ktoré sa zúčastňujú rybolovu uvedeného v tomto článku, a ich charakteristiky vrátane hrubej tonáže.

3.   Na účely monitorovania rybolovu uvedeného v tomto článku členské štáty zasielajú najneskôr do pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca záznamy systému monitorovania plavidiel (VMS), mesačné správy o úlovkoch a pokiaľ možno aj záznamy komunikácie s prístavmi Komisii, aby ich postúpila dočasnému sekretariátu SPRFMO.

Článok 27

Rybolov pri dne

Členské štáty uvedené v článku 25 obmedzia rybolovné úsilie pri dne alebo výlov v rámci rybolovu pri dne v oblasti dohovoru SPRFMO na priemernú ročnú úroveň v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006, pokiaľ ide o počet rybárskych plavidiel a iné parametre, ktoré sa vzťahujú na úroveň výlovu, rybolovné úsilie a rybolovnú kapacitu, a len na tie časti oblasti dohovoru SPRFMO, v ktorej sa uskutočnil rybolov pri dne v prechádzajúcom rybárskom hospodárskom roku.

Oddiel 5

Oblasť Dohovoru IATTC

Článok 28

Rybolov s vakovými sieťami

1.   Lov tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares), tuniaka okatého (Thunnus obesus) a tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) plavidlami s vakovými sieťami sa zakazuje:

a)

buď od 29. júla do 28. septembra 2011 alebo od 18. novembra 2011 do 18. januára 2012 v oblasti vymedzenej týmito hranicami:

americké pobrežia Tichého oceánu,

poludník 150° z. d.,

rovnobežka 40° s. š.,

rovnobežka 40° j. š.;

b)

od 29. septembra do 29. októbra 2011 v oblasti vymedzenej týmito hranicami:

poludník 96° z. d.,

poludník 110° z. d.,

rovnobežka 4° s. š.,

rovnobežka 3° j. š.

2.   Príslušné členské štáty oznámia Komisii do 1. apríla 2011 zvolené obdobie uzavretia uvedené v odseku 1 písmene a). Počas zvoleného obdobia všetky plavidlá príslušných členských štátov s vakovými sieťami prestanú loviť v oblastiach uvedených v odseku 1 s vakovými sieťami.

3.   Plavidlá s vakovými sieťami loviace tuniaka v oblasti dohovoru IATTC ponechajú na palube a potom vyložia všetky ulovené tuniaky žltoplutvé, tuniaky okaté a tuniaky pruhované, okrem rýb, ktoré sa považujú za nevhodné na ľudskú spotrebu z iného dôvodu, ako je ich veľkosť. Jedinou výnimkou je posledný záťah plavby, keď sa môže stať, že nebude dostatok priestoru na uskladnenie všetkých tuniakov ulovených počas daného záťahu.

Oddiel 6

Oblasť SEAFO

Článok 29

Opatrenia na ochranu hlbokomorských žralokov

V oblasti dohovoru SEAFO sa zakazuje cielený rybolov týchto hlbokomorských žralokov:

raje (Rajidae),

ostroň bieloškvrný (Squalus acanthias),

Etmopterus bigelowi,

Etmopterus brachyurus,

svetloň veľký (Etmopterus princeps),

svetloň malý (Etmopterus pusillus),

Apristurus manis,

Scymnodon squamulosus

a hlbokomorské žraloky radu Selachimorpha.

Oddiel 7

Oblasť Dohovoru WCPFC

Článok 30

Obmedzenia rybolovného úsilia zameraného na tuniaka okatého, tuniaka žltoplutvého, tuniaka pruhovaného a juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého

Členské štáty zabezpečia, aby sa celkové rybolovné úsilie zamerané na tuniaka okatého (Thunnus obesus), tuniaka žltoplutvého (Thunnus albacares), tuniaka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) a juhotichomorského tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga) v oblasti dohovoru WCPFC obmedzilo na rybolovné úsilie ustanovené v partnerských dohodách o rybolove medzi Úniou a pobrežnými štátmi tohto regiónu.

Článok 31

Oblasť zatvorená rybolovu pomocou zriadenia na zhlukovanie rýb

1.   V tej časti oblasti dohovoru WCPFC, ktorá sa nachádza medzi 20° s. š. a 20° j. š., sa od 1. júla 2011 00.00 hod. do 30. septembra 2011 24.00 hod. zakazujú rybolovné činnosti plavidiel s vakovými sieťami, ktoré využívajú zariadenia na zhlukovanie rýb (FAD). Vtomto období môže plavidlo s vakovými sieťami vykonávať rybolovné činnosti v uvedenej časti oblasti dohovoru WCPFC iba vtedy, ak má na palube pozorovateľa, ktorý monitoruje, že plavidlo vôbec:

a)

nenasadzuje ani nevyužíva FAD alebo podobné elektronické zariadenie;

b)

neloví húfy pomocou FAD.

2.   Všetky plavidlá s vakovými sieťami, ktoré lovia v časti oblasti dohovoru WCPFC uvedenej v odseku 1 ponechajú na palube a vyložia alebo preložia všetky ulovené tuniaky okaté, tuniaky žltoplutvé a tuniaky pruhované.

3.   Odsek 2 sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

a)

v poslednom záťahu plavby, ak plavidlo nemá dostatok priestoru na uloženie všetkých rýb,

b)

keď ryby nie sú vhodné na ľudskú spotrebu z iných dôvodov, ako je veľkosť, alebo

c)

keď dôjde k vážnej poruche mraziaceho zariadenia.

Článok 32

Oblasti zatvorené pre lov vakovými sieťami

Lov tuniaka okatého a tuniaka žltoplutvého plavidlami s vakovými sieťami sa zakazuje v týchto oblastiach na šírom mori:

a)

medzinárodné vody vymedzené hranicami výhradných hospodárskych zón Indonézie, Palau, Mikronézie a Papuy-Novej Guiney;

b)

medzinárodné vody vymedzené hranicami výhradných hospodárskych zón Mikronézie, Marshallových ostrovov, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fidži, Šalamúnových ostrovov a Papuy-Novej Guiney.

Článok 33

Obmedzenia počtu plavidiel EÚ, ktoré môžu loviť mečiara veľkého

Ustanovený maximálny počet plavidiel EÚ, ktoré sú oprávnené loviť mečiara veľkého (Xiphias gladius) v oblasti dohovoru WCPFC južne od 20° južnej zemepisnej šírky, je uvedený v prílohe VII.

Oddiel 8

Beringovo More

Článok 34

Zákaz rybolovu na otvorenom mori v Beringovom mori

Lov tresky druhuTheragra chalcogramma na šírom mori v Beringovom mori sa zakazuje.

HLAVA III

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI PLAVIDIEL TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH EÚ

Článok 35

TAC

Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou Nórska a rybárske plavidlá registrované na Faerských ostrovoch sú oprávnené loviť vo vodách EÚ v rámci TAC ustanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu a musia spĺňať podmienky ustanovené v tejto hlasve a v kapitole III nariadenia (ES) č. 1006/2008.

Článok 36

Povolenia na rybolov

1.   Maximálny počet povolení na rybolov pre plavidlá tretích krajín loviace vo vodách EÚ sa ustanovuje v prílohe VIII.

2.   Ryby z populácií, pre ktoré sú stanovené TAC, sa nesmú držať na palube alebo vykladať, ak ich neulovili plavidlá tretej krajiny, ktorá má kvótu, pričom sa táto kvóta zatiaľ nevyčerpala.

Článok 37

Zakázané druhy

1.   Rybárskym plavidlám tretej krajiny sa zakazuje loviť, držať na palube, prekladať alebo vykladať tieto druhy:

a)

obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus) a žralok belasý (Carcharodon carcharias) vo všetkých vodách EÚ;

b)

poloraja krídlatá (Squatina squatina) vo všetkých vodách EÚ;

c)

druh Dipturus batis vo vodách EÚ časti ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;

d)

druh Raja undulata a druh Rostroraja alba vo vodách EÚ podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X; a

e)

ryby čeľade Rhinobatidae vo vodách EÚ podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII.

2.   Druhy uvedené v odseku 1 sa v maximálnej možnej miere sa nezranené ihneď vypustia.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 754/2009

Písmeno h) článku 1 nariadenia (ES) č. 754/2009 sa vypúšťa.

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2011.

Článok 38 sa však uplatňuje od 1. februára 2011.

V prípade, keď sú rybolovné možnosti pre oblasť dohovoru CCAMLR ustanovené pre obdobia začínajúce pred 1. januárom 2011, tak sa články 20, 21 a 22 a prílohy IE a V uplatňujú s účinnosťou od začiatku príslušných období uplatňovania uvedených rybolovných možností.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2011

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 7.

(6)  Ú. v. EÚ L 157, 19.6.2007, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 6.

(8)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.

(9)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(11)  Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2009, s. 16.

(12)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 53/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa na rok 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (Ú. v. EÚ L 21, 26.1.2010, s. 1).

(13)  Dohoda o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48).

(14)  Dohoda o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na druhej strane (Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 12).

(15)  Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 4) a Protokol ktorým sa Stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok upravené v uvedenej dohode (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 9).

(16)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(18)  Nariadenie Komisie (ES) č. 517/2008 z 10. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 850/98, pokiaľ ide o určenie veľkostí ôk sietí a posudzovanie hrúbky vlákna rybárskych sietí (Ú. v. EÚ L 151, 11.6.2008, s. 5).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 42).

(22)  Uzavretý rozhodnutím Rady 2002/738/ES (Ú. v. EÚ L 234, 31. 8. 2002, s. 39).

(23)  Únia pristúpila rozhodnutím Rady 86/238/EHS (Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 33).

(24)  Nariadenie Rady (ES) č. 601/2004z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov (Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 16).

(25)  Uzavretý rozhodnutím Rady 2006/539/ES (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 22).

(26)  Únia pristúpila rozhodnutím Rady 95/399/ES (Ú. v. ES L 236, 5.10.1995, s. 24).

(27)  Uzavretý rozhodnutím Rady 2008/780/ES (Ú. v. EÚ L 268, 9.10.2008, s. 27).

(28)  Únia pristúpila rozhodnutím Rady 2005/75/ES (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2005, s. 1).

(29)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).

(30)  Nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6).


PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA PLAVIDLÁ EÚ V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC, A NA PLAVIDLÁ TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH EÚ PODĽA DRUHOV A OBLASTÍ (V TONÁCH ŽIVEJ HMOTNOSTI, POKIAĽ NIE JE STANOVENÉ INAK)

V ďalej uvedených tabuľkách sú uvedené TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a v prípade potreby aj podmienky, ktoré sú s nimi funkčne prepojené.

Všetky TAC ustanovené v tejto prílohe sa na účely tohto nariadenia považujú za kvóty, a preto podliehajú pravidlám ustanoveným v nariadení (ES) č. 1224/2009, najmä v jeho článkoch 33 a 34. Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES.

V rámci každej oblasti sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov daných druhov. Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto tabuľka latinských názvov a zodpovedajúcich bežných názvov:

Odborný názov

Trojmiestny abecedný kód

Bežný názov

Ambliraja radiata

RJR

ryby druhu Ambliraja radiata

Ammodytes spp.

SAN

piesočnice

Argentina silus

ARU

striebristka severná

Beryx spp.

ALF

beryxy

Brosme brosme

USK

mieň lemovaný

Caproidae

BOR

ryby čelade Caproidae

Centrophorus squamosus

GUQ

ostroňovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

pailona hladká

Chaceon maritae

CGE

kraby druhu Chaceon maritae

Champsocephalus gunnari

ANI

ľadovka makrelia

Chionoecetes spp.

PCR

kraby rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Coryphaenoides rupestris

RNG

dlhochvost tuponosý

Dalatias licha

SCK

svietivec riasnatopyský

Deania calcea

DCA

ostroňovec zobákonosý

Dipturus batis

RJB

ryby druhu Dipturus batis

Dissostichus eleginoides

TOP

nototénia patagónska

Engraulis encrasicolus

ANE

sardela európska

Etmopterus princeps

ETR

svetloň veľký

Etmopterus pusillus

ETP

svetloň malý

Euphausia superba

KRI

pancierovka antarktická

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Galeorhinus galeus

GAG

psohlav húfny

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

platesa Glyptocephalus cynoglossus

Hippoglossoides platessoides

PLA

platesa drsná

Hippoglossus hippoglossus

HAL

halibut svetlý

Hoplostethus atlanticus

ORY

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Illex illecebrosus

SQI

gordan západoatlantický

Lamna nasus

POR

lamna sleďová

Lepidonotothen squamifrons

NOS

nototénia sivá

Lepidorhombus spp.

LEZ

kalkany rodu Lepidorhombus

Leucoraja circularis

RJI

ryby druhu Leucoraja circularis

Leucoraja fullonica

RJF

ryby druhu Leucoraja fullonica

Leucoraja naevus

RJN

ryby druhu Leucoraja naevus

Limanda ferruginea

YEL

limanda žltochvostá

Limanda limanda

DAB

limanda európska

Lophiidae

ANF

čertovité

Macrourus spp.

GRV

dlhochvosty rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

marlín mozaikový

Mallotus villosus

CAP

koruška polárna

Martialia hyadesi

SQS

gordan Martialia hyadesi

Melanogrammus aeglefinus

HAD

treska jednoškvrnná

Merlangius merlangus

WHG

treska merlang

Merluccius merluccius

HKE

merlúza európska

Micromesistius poutassou

WHB

treska belasá

Microstomus kitt

LEM

platesa Microstomus kitt

Molva dypterygia

BLI

molva modrá

Molva molva

LIN

molva veľká

Nephrops norvegicus

NEP

homár štíhly

Pandalus borealis

PRA

kreveta boreálna

Paralomis spp.

PAI

kraby rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

krevety rodu Penaeus

Platichthys flesus

FLE

platesa bradavičnatá

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Pleuronectiformes

FLX

platesotvaré

Pollachius pollachius

POL

treska žltkavá

Pollachius virens

POK

treska tmavá

Psetta maxima

TUR

kalkan veľký

Raja brachyura

RJH

ryby druhu Raja brachyura

Raja clavata

RJC

raja ostnatá

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

ryby druhu Raja (Dipturus) nidarosiensis

Raja microocellata

RJE

ryby druhu Raja microocellata

Raja montagui

RJM

ryby druhu Raja montagui

Raja undulata

RJU

ryby druhu Raja undulata

Rajiformes - Rajidae

SRX

rajotvaré

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

halibut tmavý

Rostroraja alba

RJA

ryby druhu Rostroraja alba

Scomber scombrus

MAC

makrela atlantická

Scophthalmus rhombus

BLL

kalkan hladký

Sebastes spp.

RED

sebastesy

Solea solea

SOL

solea európska

Solea spp.

SOX

soley

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná

Squalus acanthias

DGS

ostroň bieloškvrnný

Tetrapturus albidus

WHM

kopijonos belavý

Thunnus maccoyii

SBF

južný tuniak modroplutvý

Thunnus obesus

BET

tuniak okatý

Thunnus thunnus

BFT

tuniak modroplutvý

Trachurus spp.

JAX

stavridy

Trisopterus esmarkii

NOP

treska koruškovitá

Urophycis tenuis

HKW

mieňovec belavý

Xiphias gladius

SWO

mečiar veľký

Nasledujúca tabuľka bežných názvov s príslušnými latinskými názvami sa uvádza len na vysvetlenie:

beryxy

ALF

Beryx spp.

čertovité

ANF

Lophiidae

dlhochvost tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

dlhochvosty rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

gordan Martialia hyadesi

SQS

Martialia hyadesi

gordan západoatlantický

SQI

Illex illecebrosus

halibut svetlý

HAL

Hippoglossus hippoglossus

halibut tmavý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

homár štíhly

NEP

Nephrops norvegicus

južný tuniak modroplutvý

SBF

Thunnus maccoyii

kalkan hladký

BLL

Scophthalmus rhombus

kalkan veľký

TUR

Psetta maxima

kalkany rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

kopijonos belavý

WHM

Tetrapturus albidus

koruška polárna

CAP

Mallotus villosus

kraby druhu Chaceon maritae

CGE

Chaceon maritae

kraby rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

kraby rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

kreveta boreálna

PRA

Pandalus borealis

krevety rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

lamna sleďová

POR

Lamna nasus

limanda európska

DAB

Limanda limanda

limanda žltochvostá

YEL

Limanda ferruginea

ľadovka makrelia

ANI

Champsocephalus gunnari

makrela atlantická

MAC

Scomber scombrus

marlín mozaikový

BUM

Makaira nigricans

mečiar veľký

SWO

Xiphias gladius

merlúza európska

HKE

Merluccius merluccius

mieň lemovaný

USK

Brosme brosme

mieňovec belavý

HKW

Urophycis tenuis

molva modrá

BLI

Molva dypterygia

molva veľká

LIN

Molva molva

nototénia patagónska

TOP

Dissostichus eleginoides

nototénia sivá

NOS

Lepidonotothen squamifrons

ostroň bieloškvrnný

DGS

Squalus acanthias

ostroňovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

ostroňovec zobákonosý

DCA

Deania calcea

pailona hladká

CYO

Centroscymnus coelolepis

pancierovka antarktická

KRI

Euphausia superba

piesočnice

SAN

Ammodytes spp.

platesa bradavičnatá

FLE

Platichthys flesus

platesa drsná

PLA

Hippoglossoides platessoides

platesa Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

platesa Microstomus kitt

LEM

Microstomus kitt

platesa veľká

PLE

Pleuronectes platessa

platesotvaré

FLX

Pleuronectiformes

psohlav húfny

GAG

Galeorhinus galeus

raja ostnatá

RJC

Raja clavata

rajotvaré

SRX

Rajiformes - Rajidae

ryby čelade Caproidae

BOR

Caproidae

ryby druhu Ambliraja radiata

RJR

Ambliraja radiata

ryby druhu Dipturus batis

RJB

Dipturus batis

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostethus atlanticus

ryby druhu Leucoraja circularis

RJI

Leucoraja circularis

ryby druhu Leucoraja fullonica

RJF

Leucoraja fullonica

ryby druhu Leucoraja naevus

RJN

Leucoraja naevus

ryby druhu Raja brachyura

RJH

Raja brachyura

ryby druhu Raja microocellata

RJE

Raja microocellata

ryby druhu Raja montagui

RJM

Raja montagui

ryby druhu Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

ryby druhu Raja undulata

RJU

Raja undulata

ryby druhu Rostroraja alba

RJA

Rostroraja alba

sardela európska

ANE

Engraulis encrasicolus

sebastesy

RED

Sebastes spp.

sleď atlantický

HER

Clupea harengus

solea európska

SOL

Solea solea

soley

SOX

Solea spp.

stavridy

JAX

Trachurus spp.

striebristka severná

ARU

Argentina silus

svetloň malý

ETP

Etmopterus pusillus

svetloň veľký

ETR

Etmopterus princeps

svietivec riasnatopyský

SCK

Dalatias licha

šprota severná

SPR

Sprattus sprattus

treska belasá

WHB

Micromesistius poutassou

treska jednoškvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

treska koruškovitá

NOP

Trisopterus esmarkii

treska merlang

WHG

Merlangius merlangus

treska škvrnitá

COD

Gadus morhua

treska tmavá

POK

Pollachius virens

treska žltkavá

POL

Pollachius pollachius

tuniak okatý

BET

Thunnus obesus

tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thunnus

PRÍLOHA IA

Skagerrak, Kattegat, Podoblasti ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII A XIV, Vody EÚ v Rámci CECAF, vody Francúzskej Guyany

Druh

:

piesočnice

Ammodytes spp.

Zóna

:

nórske vody zóny IV

(SAN/04-N.)

Dánsko

0

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Spojené kráľovstvo

0

0

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

piesočnice a sprievodné vedľajšie úlovky

Ammodytes spp.

Zóna

:

vody EÚ zón IIa, IIIa a IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Dánsko

228 514 (2)

Analytický TAC

Spojené kráľovstvo

4 995 (2)

Nemecko

350 (2)

Švédsko

8 391 (2)

Nepridelené

2 750 (3)

242 250 (2)  (4)

Nórsko

20 000

TAC

265 000

Osobitné podmienky:

V rámci uvedených kvót možno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami vymedzenými v prílohe IID uloviť maximálne tieto množstvá:

Zóna

:

vody EÚ oblastí hospodárenia s piesočnicami

 

1

2

3 ()

4 ()

5 ()

6 ()

7 ()

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Dánsko

185 398

43 117

 

 

 

 

 

Spojené kráľovstvo

4 052

942

Nemecko

287

66

Švédsko

6 808

1 583

196 545

45 708

Nórsko

16 626

3 774

Nepridelené

2 231

519

()  Stanoví sa neskôr.


Druh

:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I a II

(ARU/1/2.)

Nemecko

28

Analytický TAC

Francúzsko

9

Holandsko

22

Spojené kráľovstvo

44

103

TAC

103


Druh

:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna

:

vody EÚ zón III a IV

(ARU/3/4.)

Dánsko

1 040

Analytický TAC

Nemecko

11

Francúzsko

8

Írsko

8

Holandsko

49

Švédsko

41

Spojené kráľovstvo

19

1 176

TAC

1 176


Druh

:

striebristka severná

Argentina silus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI a VII

(ARU/567.)

Nemecko

357

Analytický TAC

Francúzsko

8

Írsko

331

Holandsko

3 733

Spojené kráľovstvo

262

4 691

TAC

4 691


Druh

:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I, II a XIV

(USK/1214EI.)

Nemecko

6 (6)

Analytický TAC

Francúzsko

6 (6)

Spojené kráľovstvo

6 (6)

Iné

3 (6)

21 (6)

TAC

21


Druh

:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna

:

IIIa; vody EÚ subdivízií 22 – 32

(USK/3A/BCD)

Dánsko

12

Analytický TAC

Švédsko

6

Nemecko

6

24

TAC

24


Druh

:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna

:

vody EÚ zóny IV

(USK/04-C.)

Dánsko

53

Analytický TAC

Nemecko

16

Francúzsko

37

Švédsko

5

Spojené kráľovstvo

80

Iné

5 (7)

196

TAC

196


Druh

:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón V, VI a VII

(USK/567EI.)

Nemecko

4

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Španielsko

14

Francúzsko

172

Írsko

17

Spojené kráľovstvo

83

Iné

4 (8)

294

Nórsko

2 923 (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Druh

:

mieň lemovaný

Brosme brosme

Zóna

:

nórske vody zóny IV

(USK/04-N.)

Belgicko

0

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

165

Nemecko

1

Francúzsko

0

Holandsko

0

Spojené kráľovstvo

4

170

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

ryby čelade Caproidae

Caproidae

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

(BOR/678.)

Dánsko

7 900

Preventívny TAC

Nemecko

22 227

Švédsko

1 223

Všetky členské štáty

1 650

33 000

TAC

33 000


Druh

:

Sleď atlantický (12)

Clupea harengus

Zóna

:

IIIa

(HER/03A.)

Dánsko

12 368 (13)  (14)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

198 (13)  (14)

Švédsko

12 938 (13)  (14)

Nepridelené

495 (13)  (15)

25 504 (13)  (14)

TAC

30 000


Druh

:

Sleď atlantický (16)

Clupea harengus

Zóna

:

vody EÚ a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

27 707

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

17 423

Francúzsko

11 888

Holandsko

26 579

Švédsko

2 035

Spojené kráľovstvo

29 832

115 464

Nórsko

58 000 (17)

TAC

200 000

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

nórske vody južne od 62° s. š.

(HER/*04N-)

50 000


Druh

:

Sleď atlantický (18)

Clupea harengus

Zóna

:

nórske vody južne od 62° s. š

(HER/04-N.)

Švédsko

846 (18)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

846

TAC

200 000


Druh

:

Sleď atlantický (19)

Clupea harengus

Zóna

:

vedľajšie úlovky v zóne IIIa

(HER/03A-BC)

Dánsko

5 692

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

51

Švédsko

916

6 659

TAC

6 659


Druh

:

Sleď atlantický (20)

Clupea harengus

Zóna

:

vedľajšie úlovky v zónach IV, VIId a vo vodách EÚ zóny IIa

(HER/2A47DX)

Belgicko

82

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

15 833

Nemecko

82

Francúzsko

82

Holandsko

82

Švédsko

77

Spojené kráľovstvo

301

16 539

TAC

16 539


Druh

:

Sleď atlantický (21)

Clupea harengus

Zóna

:

IVc, VIId (22)

(HER/4CXB7D)

Belgicko

7 100 (23)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

395 (23)

Nemecko

248 (23)

Francúzsko

6 447 (23)

Holandsko

10 092 (23)

Spojené kráľovstvo

2 254 (23)

26 536

TAC

26 536


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN (24)

(HER/5B6ANB)

Nemecko

2 432 (25)

Analytický TAC

Francúzsko

460 (25)

Írsko

3 286 (25)

Holandsko

2 432 (25)

Spojené kráľovstvo

13 145 (25)

Nepridelené

726 (26)

21 755 (25)

TAC

22 481


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

VIIb, VIIc; VIaS (27)

(HER/6AS7BC)

Írsko

4 065

Analytický TAC

Holandsko

406

4 471

TAC

4 471


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

VI Clyde (28)

(HER/06ACL.)

Spojené kráľovstvo

Stanoví sa neskôr (29)

Preventívny TAC

Stanoví sa neskôr (30)

TAC

Stanoví sa neskôr (30)


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

VIIa (31)

(HER/07A/MM)

Írsko

1 374

Analytický TAC

Spojené kráľovstvo

3 906

5 280

TAC

5 280


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

VIIe a VIIf

(HER/7EF.)

Francúzsko

490

Preventívny TAC

Spojené kráľovstvo

490

980

TAC

980


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

VIIg (32), VIIh (32), VIIj (32) a VIIk (32)

(HER/7G-K.)

Nemecko

147

Analytický TAC

Francúzsko

815

Írsko

11 407

Holandsko

815

Spojené kráľovstvo

16

13 200

TAC

13 200


Druh

:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna

:

IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španielsko

3 635

Analytický TAC

Portugalsko

3 965

7 600

TAC

7 600


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgicko

10 (33)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

3 068 (33)

Nemecko

77 (33)

Holandsko

19 (33)

Švédsko

537 (33)

3 711

TAC

3 835


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

118

Analytický TAC

Nemecko

2

Švédsko

70

190

TAC

190


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

IV; vody EÚ zóny IIa; časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgicko

793 (34)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

4 557 (34)

Nemecko

2 889 (34)

Francúzsko

980 (34)

Holandsko

2 575 (34)

Švédsko

30 (34)

Spojené kráľovstvo

10 455 (34)

22 279

Nórsko

4 563 (35)

TAC

26 842

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

nórske vody zóny IV

(COD/*04N-)

19 363


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

nórske vody južne od 62° s. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

382 (36)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

382

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

VIb; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb západne od 12° 00′ z. d. a zón XII a XIV

(COD/5W6-14)

Belgicko

0

Preventívny TAC

Nemecko

1

Francúzsko

12

Írsko

17

Spojené kráľovstvo

48

78

TAC

78


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

VIa; vody EÚ a medzinárodné vody Vb východne od 12° 00′ z. d.

(COD/5BE6A)

Belgicko

0

Analytický TAC

Nemecko

3

Francúzsko

29

Írsko

40

Spojené kráľovstvo

110

182

TAC

182


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgicko

7

Analytický TAC

Francúzsko

19

Írsko

332

Holandsko

2

Spojené kráľovstvo

146

506

TAC

506


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgicko

167

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Francúzsko

2 735

Írsko

825

Holandsko

1

Spojené kráľovstvo

295

4 023

TAC

4 023


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

VIId

(COD/07D.)

Belgicko

67 (37)

Analytický TAC

Francúzsko

1 313 (37)

Holandsko

39 (37)

Spojené kráľovstvo

145 (37)

1 564

TAC

1 564


Druh

:

lamna sleďová

Lamna nasus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII

(POR/3-12)

Dánsko

0

Analytický TAC

Francúzsko

0

Nemecko

0

Írsko

0

Španielsko

0

Spojené kráľovstvo

0

0

 

0

TAC

0


Druh

:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgicko

6

Analytický TAC

Dánsko

5

Nemecko

5

Francúzsko

30

Holandsko

24

Spojené kráľovstvo

1 775

1 845

TAC

1 845


Druh

:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(LEZ/561214)

Španielsko

385

Analytický TAC

Francúzsko

1 501

Írsko

439

Spojené kráľovstvo

1 062

3 387

TAC

3 387


Druh

:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

VII

(LEZ/07.)

Belgicko

494

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Španielsko

5 490

Francúzsko

6 663

Írsko

3 029

Spojené kráľovstvo

2 624

18 300

TAC

18 300


Druh

:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Španielsko

999

Analytický TAC

Francúzsko

807

1 806

TAC

1 806


Druh

:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španielsko

1 010

Analytický TAC

Francúzsko

50

Portugalsko

34

1 094

TAC

1 094


Druh

:

limanda európska a platesa bradavičnatá

Limanda limanda a Platichthys flesus

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(D/F/2AC4-C)

Belgicko

503

Preventívny TAC

Dánsko

1 888

Nemecko

2 832

Francúzsko

196

Holandsko

11 421

Švédsko

6

Spojené kráľovstvo

1 588

18 434

TAC

18 434


Druh

:

čertovité

Lophiidae

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(ANF/2AC4-C)

Belgicko

341 (38)

Analytický TAC

Dánsko

752 (38)

Nemecko

367 (38)

Francúzsko

70 (38)

Holandsko

258 (38)

Švédsko

9 (38)

Spojené kráľovstvo

7 846 (38)

9 643 (38)

TAC

9 643


Druh

:

čertovité

Lophiidae

Zóna

:

nórske vody zóny IV

(ANF/04-N.)

Belgicko

45

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

1 152

Nemecko

18

Holandsko

16

Spojené kráľovstvo

269

1 500

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

čertovité

Lophiidae

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(ANF/561214)

Belgicko

196

Analytický TAC

Nemecko

224

Španielsko

210

Francúzsko

2 412

Írsko

546

Holandsko

189

Spojené kráľovstvo

1 679

5 456

TAC

5 456


Druh

:

čertovité

Lophiidae

Zóna

:

VII

(ANF/07.)

Belgicko

2 984 (39)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Nemecko

333 (39)

Španielsko

1 186 (39)

Francúzsko

19 149 (39)

Írsko

2 447 (39)

Holandsko

386 (39)

Spojené kráľovstvo

5 807 (39)

32 292 (39)

TAC

32 292 (39)


Druh

:

čertovité

Lophiidae

Zóna

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Španielsko

1 318

Analytický TAC

Francúzsko

7 335

8 653

TAC

8 653


Druh

:

čertovité

Lophiidae

Zóna

:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španielsko

1 310

Analytický TAC

Francúzsko

1

Portugalsko

260

1 571

TAC

1 571


Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

IIIa; vody EÚ subdivízií 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgicko

10

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

1 688

Nemecko

107

Holandsko

2

Švédsko

200

2 007

TAC

2 095


Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

IV; vody EÚ zóny IIa

(HAD/2AC4.)

Belgicko

196

Analytický TAC

Dánsko

1 349

Nemecko

858

Francúzsko

1 496

Holandsko

147

Švédsko

136

Spojené kráľovstvo

22 250

26 432

Nórsko

7 625

TAC

34 057

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

nórske vody zóny IV

(HAD/*04N-)

19 662


Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

nórske vody južne od 62° s. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

707 (40)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

707

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zónVIb, XII a XIV

(HAD/6B1214)

Belgicko

8

Analytický TAC

Nemecko

10

Francúzsko

413

Írsko

295

Spojené kráľovstvo

3 022

3 748

TAC

3 748


Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb a VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgicko

2

Analytický TAC

Nemecko

3

Francúzsko

111

Írsko

328

Spojené kráľovstvo

1 561

2 005

TAC

2 005


Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

VIIb-k, VIII, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgicko

148

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Francúzsko

8 877

Írsko

2 959

Spojené kráľovstvo

1 332

13 316

TAC

13 316


Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgicko

21

Analytický TAC

Francúzsko

95

Írsko

570

Spojené kráľovstvo

631

1 317

TAC

1 317


Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

IIIa

(WHG/03A.)

Dánsko

929

Preventívny TAC

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Holandsko

3

Švédsko

99

1 031

TAC

1 050


Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

IV; vody EÚ zóny IIa

(WHG/2AC4.)

Belgicko

286

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

1 236

Nemecko

321

Francúzsko

1 857

Holandsko

714

Švédsko

2

Spojené kráľovstvo

8 933

13 349

Nórsko

1 483 (41)

TAC

14 832

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

nórske vody zóny IV

(WHG/*04N-)

9 044


Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(WHG/561214)

Nemecko

2

Analytický TAC

Francúzsko

39

Írsko

97

Spojené kráľovstvo

185

323

TAC

323


Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgicko

0

Analytický TAC

Francúzsko

4

Írsko

68

Holandsko

0

Spojené kráľovstvo

46

118

TAC

118


Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgicko

158

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Francúzsko

9 726

Írsko

4 865

Holandsko

79

Spojené kráľovstvo

1 740

16 568

TAC

16 568


Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

VIII

(WHG/08.)

Španielsko

1 270

Preventívny TAC

Francúzsko

1 905

3 175

TAC

3 175


Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalsko

Stanoví sa neskôr (42)

Preventívny TAC

Stanoví sa neskôr (43)

TAC

Stanoví sa neskôr (43)


Druh

:

treska merlang a treska žltkavá

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Zóna

:

nórske vody južne od 62° s. š.

(W/P/04-N.)

Švédsko

190 (44)

Preventívny TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

190

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

IIIa; vody EÚ subdivízií 22 – 32

(HKE/3A/BCD)

Dánsko

1 531

Analytický TAC

Švédsko

130

1 661

TAC

1 661 (45)


Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(HKE/2AC4-C)

Belgicko

28

Analytický TAC

Dánsko

1 119

Nemecko

128

Francúzsko

248

Holandsko

64

Spojené kráľovstvo

348

1 935

TAC

1 935 (46)


Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

VI a VII; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(HKE/571214)

Belgicko

284 (47)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Španielsko

9 109

Francúzsko

14 067 (47)

Írsko

1 704

Holandsko

183 (47)

Spojené kráľovstvo

5 553 (47)

30 900

TAC

30 900 (48)

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach presiahnuť tieto množstvá:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgicko

37

Španielsko

1 469

Francúzsko

1 469

Írsko

184

Holandsko

18

Spojené kráľovstvo

827

4 004


Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgicko

9 (49)

Analytický TAC

Španielsko

6 341

Francúzsko

14 241

Holandsko

18 (49)

20 609

TAC

20 609 (50)

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach presiahnuť tieto množstvá:

 

VI a VII; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(HKE/*57-14)

Belgicko

2

Španielsko

1 837

Francúzsko

3 305

Holandsko

6

5 150


Druh

:

merlúza európska

Merluccius merluccius

Zóna

:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španielsko

6 844

Analytický TAC

Francúzsko

657

Portugalsko

3 194

10 695

TAC

10 695


Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

nórske vody zón II a IV

(WHB/4AB-N.)

Dánsko

0

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Spojené kráľovstvo

0

0

TAC

0


Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zónI, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

(WHB/1X14)

Dánsko

1 533 (51)

Analytický TAC

Nemecko

596 (51)

Španielsko

1 300 (51)

Francúzsko

1 067 (51)

Írsko

1 187 (51)

Holandsko

1 869 (51)

Portugalsko

121 (51)

Švédsko

379 (51)

Spojené kráľovstvo

1 990 (51)

10 042 (51)

TAC

40 100


Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španielsko

824

Analytický TAC

Portugalsko

206

1 030 (52)

TAC

40 100


Druh

:

treska belasá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

vody EÚ zón II, IVa, V, VI severne od 56° 30′ s. š. a zóny VII západne od 12° z. d.

(WHB/24A567)

Nórsko

6 461 (53)  (54)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

TAC

40 100


Druh

:

platesy

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(L/W/2AC4-C)

Belgicko

346

Preventívny TAC

Dánsko

953

Nemecko

122

Francúzsko

261

Holandsko

793

Švédsko

11

Spojené kráľovstvo

3 905

6 391

TAC

6 391


Druh

:

molva modrá

Molva dypterygia

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII,

(BLI/5B67-) (57)

Nemecko

18 (60)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Estónsko

3 (60)

Španielsko

57 (60)

Francúzsko

1 297 (60)

Írsko

5 (60)

Litva

1 (60)

Poľsko

1 (60)

Spojené kráľovstvo

330 (60)

Iné

5 (55)  (60)

Nepridelené

165 (61)

1 717 (60)

Nórsko

150 (56)

TAC

2 032


Druh

:

molva modrá

Molva dypterygia

Zóna

:

medzinárodné vody zóny XII

(BLI/XXX) (62)

Estónsko

2

Analytický TAC

Španielsko

778

Francúzsko

19

Litva

7

Spojené kráľovstvo

7

Iné

2 (62)

815

TAC

815


Druh

:

molva veľká

Molva molva

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zón I a II

(LIN/1/2.)

Dánsko

8

Analytický TAC

Nemecko

8

Francúzsko

8

Spojené kráľovstvo

8

Iné

4 (63)

36

TAC

36


Druh

:

molva veľká

Molva molva

Zóna

:

IIIa; vody EÚ subdivízií 22 – 32

(LIN/3A/BCD)

Belgicko

7 (64)

Analytický TAC

Dánsko

51

Nemecko

7 (64)

Švédsko

20

Spojené kráľovstvo

7 (64)

92

TAC

92


Druh

:

molva veľká

Molva molva

Zóna

:

vody EÚ zóny IV

(LIN/04.)

Belgicko

16

Analytický TAC

Dánsko

243

Nemecko

150

Francúzsko

135

Holandsko

5

Švédsko

10

Spojené kráľovstvo

1 869

2 428

TAC

2 428


Druh

:

molva veľká

Molva molva

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zóny V

(LIN/05.)

Belgicko

9

Preventívny TAC

Dánsko

6

Nemecko

6

Francúzsko

6

Spojené kráľovstvo

6

33

TAC

33


Druh

:

molva veľká

Molva molva

Zóna

:

vody EÚ a medzinárodné vody zónVI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

(LIN/6X14.)

Belgicko

29 (67)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Dánsko

5 (67)

Nemecko

106 (67)

Španielsko

2 150 (67)

Francúzsko

2 293 (67)

Írsko

575 (67)

Portugalsko

5 (67)

Spojené kráľovstvo

2 641 (67)

Nepridelené

220 (68)

7 804 (67)

Nórsko

6 140 (65)  (66)

TAC

14 164


Druh

:

molva veľká

Molva molva

Zóna

:

nórske vody zóny IV

(LIN/04-N.)

Belgicko

6

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

747

Nemecko

21

Francúzsko

8

Holandsko

1

Spojené kráľovstvo

67

850

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

IIIa; vody EÚ subdivízií 22-32

(NEP/3A/BCD)

Dánsko

3 800

Analytický TAC

Nemecko

11

Švédsko

1 359

5 170

TAC

5 170


Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(NEP/2AC4-C)

Belgicko

1 227

Analytický TAC

Dánsko

1 227

Nemecko

18

Francúzsko

36

Holandsko

631

Spojené kráľovstvo

20 315

23 454

TAC

23 454


Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

nórske vody zóny IV

(NEP/04-N.)

Dánsko

1 135

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

1

Spojené kráľovstvo

64

1 200

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb

(NEP/5BC6.)

Španielsko

28

Analytický TAC

Francúzsko

111

Írsko

185

Spojené kráľovstvo

13 357

13 681

TAC

13 681


Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VII

(NEP/07.)

Španielsko

1 306 (69)

Analytický TAC

Francúzsko

5 291 (69)

Írsko

8 025 (69)

Spojené kráľovstvo

7 137 (69)

21 759 (69)

TAC

21 759 (69)


Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Španielsko

234

Analytický TAC

Francúzsko

3 665

3 899

TAC

3 899


Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Španielsko

87

Analytický TAC

Francúzsko

4

91

TAC

91


Druh

:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

Zóna

:

IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španielsko

76

Analytický TAC

Portugalsko

227

303

TAC

303


Druh

:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna

:

IIIa

(PRA/03A.)

Dánsko

2 891

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Švédsko

1 557

4 448

TAC

8 330


Druh

:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

2 673

Analytický TAC

Holandsko

25

Švédsko

108

Spojené kráľovstvo

792

3 598

TAC

3 598


Druh

:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

Zóna

:

nórske vody južne od 62° s. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

357

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Švédsko

123 (70)

480

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

krevety rodu Penaeus

Penaeus spp

Zóna

:

vody Francúzskej Guyany

(PEN/FGU.)

Francúzsko

Stanoví sa neskôr (71)  (72)

Preventívny TAC

Stanoví sa neskôr (72)  (73)

TAC

Stanoví sa neskôr (72)  (73)


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgicko

48

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

6 189

Nemecko

32

Holandsko

1 190

Švédsko

332

7 791

TAC

7 950


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

1 769

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Nemecko

20

Švédsko

199

1 988

TAC

1 988


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

IV; vody EÚ zóny IIa; časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgicko

4 238

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

13 772

Nemecko

3 973

Francúzsko

795

Holandsko

26 485

Spojené kráľovstvo

19 599

68 862

Nórsko

4 538

TAC

73 400

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá:

 

nórske vody zóny IV

(PLE/*04N-)

28 527


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(PLE/561214)

Francúzsko

10

Preventívny TAC

Írsko

275

Spojené kráľovstvo

408

693

TAC

693


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgicko

42

Analytický TAC

Francúzsko

18

Írsko

1 063

Holandsko

13

Spojené kráľovstvo

491

1 627

TAC

1 627


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIIb a VIIc

(PLE/7BC.)

Francúzsko

16

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Írsko

62

78

TAC

78


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIId a VIIe

(PLE/7DE.)

Belgicko

763

Analytický TAC

Francúzsko

2 545

Spojené kráľovstvo

1 357

4 665

TAC

4 665


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIIf a VIIg

(PLE/7FG.)

Belgicko

56

Analytický TAC

Francúzsko

101

Írsko

200

Spojené kráľovstvo

53

410

TAC

410


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIIh, VIIj a VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgicko

12

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Francúzsko

23

Írsko

81

Holandsko

46

Spojené kráľovstvo

23

185

TAC

185


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIII, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španielsko

66

Preventívny TAC

Francúzsko

263

Portugalsko

66

395

TAC

395


Druh

:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(POL/561214)

Španielsko

6

Preventívny TAC

Francúzsko

190

Írsko

56

Spojené kráľovstvo

145

397

TAC

397


Druh

:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

VII

(POL/07.)

Belgicko

420

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Španielsko

25

Francúzsko

9 667

Írsko

1 030

Spojené kráľovstvo

2 353

13 495

TAC

13 495


Druh

:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(POL/8ABDE.)

Španielsko

252

Preventívny TAC

Francúzsko

1 230

1 482

TAC

1 482


Druh

:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

VIIIc

(POL/08C.)

Španielsko

208

Preventívny TAC

Francúzsko

23

231

TAC

231


Druh

:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španielsko

273

Preventívny TAC

Portugalsko

9

282

TAC

282


Druh

:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

IIIa a IV; vody EÚ zón IIa , IIIb, IIIc a subdivízie 22 – 32

(POK/2A34.)

Belgicko

32

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

3 788

Nemecko

9 565

Francúzsko

22 508

Holandsko

96

Švédsko

520

Spojené kráľovstvo

7 333

43 842

Nórsko

49 476 (74)

TAC

93 318


Druh

:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

(POK/561214)

Nemecko

543

Analytický TAC

Francúzsko

5 393

Írsko

429

Spojené kráľovstvo

3 317

9 682

TAC

9 682


Druh

:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

nórske vody južne od 62° s. š.

(POK/04-N.)

Švédsko

880 (75)

Analytický TAC

880

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

VII, VIII, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgicko

6

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Francúzsko

1 375

Írsko

1 516

Spojené kráľovstvo

446

3 343

TAC

3 343


Druh

:

kalkan veľký a kalkan hladký

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(T/B/2AC4-C)

Belgicko

340

Preventívny TAC

Dánsko

727

Nemecko

186

Francúzsko

88

Holandsko

2 579

Švédsko

5

Spojené kráľovstvo

717

4 642

TAC

4 642


Druh

:

rajotvaré

Rajidae

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV

(SRX/2AC4-C)

Belgicko

235 (76)  (77)  (78)

Analytický TAC

Dánsko

9 (76)  (77)  (78)

Nemecko

12 (76)  (77)  (78)

Francúzsko

37 (76)  (77)  (78)

Holandsko

201 (76)  (77)  (78)

Spojené kráľovstvo

903 (76)  (77)  (78)

1 397 (76)  (78)

TAC

1 397 (78)


Druh

:

rajotvaré

Rajidae

Zóna

:

vody EÚ zóny IIIa

(SRX/03-C.)

Dánsko

45 (79)  (80)

Analytický TAC

Švédsko

13 (79)  (80)

58 (79)  (80)

TAC

58 (80)


Druh

:

rajotvaré

Rajidae

Zóna

:

vody EÚ zón VIa, VIb, VIIa-c a VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgicko

1 027 (81)  (82)  (83)

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Estónsko

6 (81)  (82)  (83)

Francúzsko

4 612 (81)  (82)  (83)

Nemecko

14 (81)  (82)  (83)

Írsko

1 485 (81)  (82)  (83)

Litva

24 (81)  (82)  (83)

Holandsko

4 (81)  (82)  (83)

Portugalsko

25 (81)  (82)  (83)

Španielsko

1 241 (81)  (82)  (83)

Spojené kráľovstvo

2 941 (81)  (82)  (83)

11 379 (81)  (82)  (83)

TAC

11 379 (82)


Druh

:

rajotvaré

Rajidae

Zóna

:

vody EÚ zóny VIId

(SRX/07D)

Belgicko

80 (84)  (85)  (86)

Analytický TAC

Francúzsko

670 (84)  (85)  (86)

Holandsko

4 (84)  (85)  (86)

Spojené kráľovstvo

133 (84)  (85)  (86)

887 (84)  (85)  (86)

TAC

887 (85)


Druh

:

rajotvaré

Rajidae

Zóna

:

vody EÚ zón VIII a IX

(SRX/89-C.)

Belgicko

9 (87)  (88)

Analytický TAC

Francúzsko

1 760 (87)  (88)

Portugalsko

1 426 (87)  (88)

Španielsko

1 435 (87)  (88)

Spojené kráľovstvo

10 (87)  (88)

4 640 (87)  (88)

TAC

4 640 (88)


Druh

:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

vody EÚ zón IIa a IV; vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb a VI

(GHL/2A-C46)

Dánsko

2

Analytický TAC

Nemecko

3

Estónsko

2

Španielsko

2

Francúzsko

31

Írsko

2

Litva

2

Poľsko

2

Spojené kráľovstvo

123

169 (89)

TAC

520


Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

IIIa a IV; vody EÚ zón IIa, IIIb, IIIc a subdivízie 22 – 32

(MAC/2A34.)

Belgicko

425 (92)  (94)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Dánsko

11 209 (92)  (94)

Nemecko

443 (92)  (94)

Francúzsko

1 339 (92)  (94)

Holandsko

1 348 (92)  (94)

Švédsko

4 038 (90)  (91)  (92)  (94)

Spojené kráľovstvo

1 248 (92)  (94)

20 002 (90)  (92)  (94)

Nórsko

169 019 (93)

TAC

Neuplatňuje sa

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v týchto zónach presiahnuť tieto množstvá, ktoré predstavujú predbežné množstvá v súlade s článkom 1 ods. 2 tohto nariadenia:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa a IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI; medzinárodné vody zóny IIa od 1. januára do 31. marca a v decembri 2011 (MAC/*2A6.)

(MAC/*2A6.)

Dánsko

 

4 130

 

 

5 012

Francúzsko

 

490

 

 

 

Holandsko

 

490

 

 

 

Švédsko

 

 

390

10

1 697

Spojené kráľovstvo

 

490

 

 

 

Nórsko

3 000

 

 

 

 


Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

(MAC/2CX14-)

Nemecko

16 459 (96)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Španielsko

20 (96)

Estónsko

137 (96)

Francúzsko

10 974 (96)

Írsko

54 861 (96)

Lotyšsko

101 (96)

Litva

101 (96)

Holandsko

24 002 (96)

Poľsko

1 159 (96)

Spojené kráľovstvo

150 870 (96)

Nepridelené

4 990 (97)

258 684 (96)  (99)

Nórsko

14 050 (95)  (98)

TAC

Neuplatňuje sa

Osobitná podmienka:

V nižšie uvedených zónach a obdobiach možno v rámci uvedených kvót vyloviť najviac ďalej uvedené množstvá, ktoré predstavujú predbežné množstvá v súlade s článkom 1 ods. 2.

 

vody EÚ a nórske vody zóny IVa

(MAC/*04A-C)

v období od 1. januára do 15. februára 2011 a od 1. septembra do 31. decembra 2011

nórske vody zóny IIa

(MAC/*2AN-)

Nemecko

6 622

605

Francúzsko

4 415

403

Írsko

22 074

2 017

Holandsko

9 657

882

Spojené kráľovstvo

60 706

5 548

103 474

9 455


Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

VIIIc, IX a X; vody EÚ CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Španielsko

24 372 (100)  (101)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Francúzsko

162 (100)  (101)

Portugalsko

5 038 (100)  (101)

29 572

TAC

Neuplatňuje sa

Osobitná podmienka:

V rámci uvedených kvót nemožno v tejto zóne presiahnuť tieto množstvá. Tieto sú predbežné kvóty v súlade s článkom 1 ods. 2 tohto nariadenia.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Španielsko

2 047

Francúzsko

14

Portugalsko

423


Druh

:

makrela atlantická

Scomber scombrus

Zóna

:

nórske vody zón IIa a IVa

(MAC/24-N.)

Dánsko

11 240 (102)  (103)

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

11 240 (102)  (103)

TAC

Neuplatňuje sa


Druh

:

solea európska

Solea solea

Zóna

:

IIIa; vody EÚ subdivízií 22 – 32

(SOL/3A/BCD)

Dánsko

704

Analytický TAC

Nemecko

41 (104)

Holandsko

68 (104)

Švédsko

27

840

TAC

840 (105)


Druh

:

solea európska

Solea solea

Zóna

:

vody EÚ zón II a IV

(SOL/24.)

Belgicko

1 171

Analytický TAC

Dánsko

535

Nemecko

937

Francúzsko

234

Holandsko

10 571

Spojené kráľovstvo

602

14 050

Nórsko

50 (106)

TAC

14 100


Druh

:

solea európska

Solea solea

Zóna

:

VI; vody EÚ a medzinárodné vody zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

(SOL/561214)

Írsko

48

Preventívny TAC

Spojené kráľovstvo

12

60

TAC

60


Druh

:

solea európska

Solea solea

Zóna

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgicko

179

Analytický TAC

Francúzsko

2

Írsko

73

Holandsko

56

Spojené kráľovstvo

80

390

TAC

390


Druh

:

solea európska

Solea solea

Zóna

:

VIIb a VIIc

(SOL/7BC.)

Francúzsko

7

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 13 tohto nariadenia.

Írsko

37

44

TAC

44


Druh

:

solea európska

Solea solea

Zóna

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgicko

1 306

Analytický TAC

Francúzsko

2 613

Spojené kráľovstvo

933

4 852

TAC

4 852


Druh

:

solea európska

Solea solea

Zóna

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgicko

25 (107)

Analytický TAC

Francúzsko

267 (107)

Spojené kráľovstvo

418 (107)

710

TAC

710


Druh

:

solea európska

Solea solea