ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.344.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
29. decembra 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

29.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1231/2010

z 24. novembra 2010,

ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Európsky parlament (3), Rada a Európsky hospodársky a sociálny výbor (4) vyzvali na lepšiu integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území členských štátov prostredníctvom priznania súboru jednotných práv, ktoré čo najviac zodpovedajú právam občanov Únie.

(2)

Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 1. decembra 2005 sa zdôraznilo, že Únia musí zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín s riadnym pobytom na území členských štátov a že dôraznejšia politika v oblasti integrácie by mala mať za cieľ udeliť im práva a povinnosti porovnateľné s právami a povinnosťami občanov Únie.

(3)

Nariadením Rady (ES) č. 859/2003 (5) sa nariadenie (EHS) č. 1408/71 a nariadenie (EHS) č. 574/72 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov rozšírili na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa dovtedy tieto nariadenia nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti.

(4)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a to predovšetkým v jej článku 34 ods. 2.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 1408/71 sa nahrádza nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (6). Nariadenie (EHS) č. 574/72 sa nahrádza nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (7). Nariadenia (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 sa zrušujú s účinnosťou odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009.

(6)

Nariadením (ES) č. 883/2004 a nariadením (ES) č. 987/2009 sa výrazne aktualizujú a zjednodušujú pravidlá koordinácie pre poistencov, ako aj pre inštitúcie sociálneho zabezpečenia. V prípade týchto inštitúcií je cieľom aktualizovaných pravidiel koordinácie zrýchlenie a uľahčenie spracovania údajov o nároku poistencov na dávky a zníženie súvisiacich administratívnych nákladov.

(7)

Presadzovanie vysokej miery sociálnej ochrany a zvyšovanie životnej úrovne a kvality života v členských štátoch sú cieľmi Únie.

(8)

V záujme zabránenia tomu, aby zamestnávatelia a vnútroštátne orgány sociálneho zabezpečenia museli riešiť zložité právne a administratívne záležitosti týkajúce sa obmedzenej skupiny osôb, je dôležité plnohodnotne zúročiť aktualizáciu a zjednodušenie v oblasti sociálneho zabezpečenia využívaním jediného koordinačného právneho nástroja spojením nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009.

(9)

Je preto potrebné nahradiť nariadenie (ES) č. 859/2003 právnym nástrojom, ktorého hlavným cieľom je nahradiť nariadenie (EHS) č. 1408/71 nariadením (ES) č. 883/2004 a nariadenie (EHS) č. 574/72 nahradiť nariadením (ES) č. 987/2009.

(10)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa uvedené nariadenia ešte nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti, ich nesmie oprávňovať na vstup do členského štátu, na krátkodobý alebo dlhodobý pobyt v ňom ani na prístup na jeho trh práce. Preto by uplatňovaním nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. 987/2009 nemalo byť dotknuté právo členských štátov zamietnuť, vziať späť alebo odmietnuť obnoviť povolenie na vstup, krátkodobý alebo dlhodobý pobyt alebo prácu v dotknutom členskom štáte v súlade s právom Únie.

(11)

Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa mali podľa tohto nariadenia uplatňovať len vtedy, ak už má dotknutá osoba riadny pobyt na území niektorého členského štátu. Riadny pobyt by mal byť teda nevyhnutným predpokladom uplatňovania uvedených nariadení.

(12)

Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 by sa nemali uplatňovať v situácii, ktorá sa vo všetkých ohľadoch obmedzuje len na jeden členský štát. Týka sa to okrem iného situácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má väzby len na tretiu krajinu a jeden členský štát.

(13)

Podmienka mať riadny pobyt na území členského štátu by nemala ovplyvňovať práva vyplývajúce z uplatňovania nariadenia (ES) č. 883/2004, pokiaľ ide o invalidné, starobné alebo pozostalostné dôchodky od jedného alebo viacerých členských štátov pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý predtým splnil podmienky tohto nariadenia, alebo jeho pozostalých, pokiaľ odvodzujú svoje práva od pracovníka, počas pobytu v tretej krajine.

(14)

Zachovanie nároku na dávky v nezamestnanosti podľa článku 64 nariadenia (ES) č. 883/2004 je podmienené zaevidovaním sa ako uchádzač o zamestnanie u orgánu služieb zamestnanosti v každom členskom štáte, do ktorého táto osoba vstúpi. Tieto ustanovenia by sa preto mali uplatňovať na štátneho príslušníka tretej krajiny len za predpokladu, že táto osoba má podľa potreby na základe povolenia na pobyt alebo štatútu osoby s dlhodobým pobytom právo zaevidovať sa ako uchádzač o zamestnanie u orgánu služieb zamestnanosti členského štátu, do ktorého vstúpi, a právo legálne v ňom pracovať.

(15)

Týmto nariadením by nemali byť dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd s tretími krajinami, ktorých je Únia zmluvnou stranou a z ktorých plynú výhody z hľadiska sociálneho zabezpečenia.

(16)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné vzhľadom na cezhraničné situácie uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov rozsahu navrhovanej činnosti, ktorý zahŕňa celú Úniu, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(17)

V súlade s článkom 3 protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Írsko listom z 24. októbra 2007 oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(18)

V súlade s článkami 1 a 2 protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(19)

V súlade s článkami 1 a 2 protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 sa uplatňujú na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa uvedené nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti, ako aj na ich rodinných príslušníkov a ich pozostalých za predpokladu, že majú riadny pobyt na území členského štátu a sú v situácii, ktorá sa neobmedzuje vo všetkých ohľadoch na jeden členský štát.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 859/2003 sa medzi členskými štátmi, ktoré sú viazané týmto nariadením, zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 24. novembra 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

O. CHASTEL


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 17.6.2008, s. 50.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 (Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 259), pozícia Rady v prvom čítaní z 26. júla 2010 (Ú. v. EÚ C 253 E, 21.9.2010, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 1999 o zasadnutí Európskej rady v Tampere (Ú. v. ES C 154, 5.6.2000, s. 63).

(4)  Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. septembra 1991 o postavení migrujúcich pracovníkov z tretích krajín (Ú. v. ES C 339, 31.12.1991, s. 82).

(5)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.