ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.340.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 340

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
22. decembra 2010


Obsah

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

Strana

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 789/08/COL zo 17. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Kolégia č. 195/04/COL o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článku 27 časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora, pokiaľ ide o štandardné formuláre na notifikáciu pomoci

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


IV Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/1


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 789/08/COL

zo 17. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Kolégia č. 195/04/COL o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článku 27 časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a Súdneho dvora, pokiaľ ide o štandardné formuláre na notifikáciu pomoci

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), najmä na jej články 61 až 63 a protokol 26,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora (2), najmä na jej článok 27 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde,

KEĎŽE Dozorný orgán EZVO 14. júla 2004 prijal rozhodnutie č. 195/04/COL o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článkoch 27 až 29 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde (3),

KEĎŽE v rozhodnutí Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL sa ustanovuje povinný súhrnný formulár na notifikáciu štátnej pomoci,

KEĎŽE Dozorný orgán EZVO prijal nový spôsob stanovovania referenčných a diskontných sadzieb (4),

KEĎŽE Európska komisia 25. marca 2008 vydala nariadenie (ES) č. 271/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (5),

KEĎŽE Európska komisia 31. októbra 2008 vydala nariadenie (ES) č. 1147/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o časť III.10 jeho prílohy I (6),

PO KONZULTÁCII s Poradným výborom pre štátnu pomoc v súlade s článkom 29 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde listom zo dňa 6. novembra 2008,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Notifikačné formuláre pripojené k rozhodnutiu Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Islandskej republike, Lichtenštajnskému kniežatstvu a Nórskemu kráľovstvu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Článok 5

Toto rozhodnutie je autentické v anglickom jazyku.

V Bruseli 17. decembra 2008

Za Dozorný orgán EZVO

Per SANDERUD

predseda

Kristján A. STEFÁNSSON

člen kolégia


(1)  Ďalej len Dohoda o EHP.

(2)  Ďalej len Dohoda o dozore a súde.

(3)  Rozhodnutie č. 195/04/COL zo 14. júla 2004 uverejnené v Ú. v. EÚ L 139, 25.5.2006, s. 37, Dodatok EHP č. 26/2006, 25.5.2006, s. 1.

(4)  Rozhodnutie č. 788/08/COL zo 17. decembra 2008.

(5)  Ú. v. EÚ L 82, 25.3.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 313/1, 22.11.2008, s. 1.


PRÍLOHA I

Rozhodnutie dozorného orgánu č. 195/04/COL sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 „Postúpenie notifikácií“ sa nahrádza takto:

„1.   Notifikáciu postúpi dozornému orgánu misia príslušného štátu EZVO pri Európskej únii alebo iné kontaktné miesto určené štátom EZVO. Adresuje sa riaditeľstvu dozorného orgánu pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc. Ďalšia korešpondencia sa postúpi riaditeľstvu pre hospodársku súťaž a štátnu pomoc alebo určenému kontaktnému miestu rovnakým spôsobom.

2.   Dozorný orgán adresuje svoju korešpondenciu misii príslušného štátu EZVO pri Európskej únii alebo na inú adresu, ktorú tento štát EZVO určí.

3.   Notifikácie sa od 1. januára 2006 prenášajú elektronicky prostredníctvom systému elektronickej notifikácie na webovej stránke dozorného orgánu. Všetka korešpondencia týkajúca sa notifikácie predloženej po 1. januári 2006 v elektronickej forme, sa má takisto posielať elektronicky.

4.   Vo výnimočných prípadoch možno na základe dohody medzi dozorným orgánom a príslušným štátom EZVO využiť na predloženie notifikácie alebo posielanie akejkoľvek korešpondencie týkajúcej sa notifikácie dohodnutý komunikačný kanál iný ako je komunikačný kanál uvedený v odseku 3. Ak takáto dohoda neexistuje, akákoľvek notifikácia alebo korešpondencia týkajúca sa notifikácie, ktorú štát EZVO pošle dozornému orgánu prostredníctvom iného komunikačného kanála ako je komunikačný kanál uvedený v odseku 3, sa nepovažujú za predložené dozornému orgánu.

5.   Ak notifikácia alebo korešpondencia týkajúca sa notifikácie obsahujú dôverné informácie, príslušný štát EZVO tieto informácie jasne označí a odôvodní dôverný charakter týchto informácií.

6.   Štáty EZVO pri každom poskytnutí pomoci konečnému príjemcovi uvedú identifikačné číslo štátnej pomoci, ktoré dozorný orgán pridelí schéme pomoci. Prvý pododsek sa neuplatní na pomoc poskytnutú prostredníctvom fiškálnych opatrení.“

2.

V článku 8 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Pokiaľ ide o lehoty na konanie zo strany dozorného orgánu, prijatie notifikácie alebo následnej korešpondencie v súlade s článkom 3 ods. 1 a článkom 3 ods. 3 tohto rozhodnutia predstavuje príslušnú udalosť na účely článku 3 ods. 1 aktu o lehotách.

4.   Pokiaľ ide o lehoty na konanie zo strany štátov EZVO, prijatie príslušnej notifikácie alebo korešpondencie od dozorného orgánu v súlade s článkom 3 ods. 2 tohto rozhodnutia predstavuje príslušnú udalosť na účely článku 3 ods. 1 aktu o lehotách.“

3.

Článok 9 „Metóda stanovenia úrokovej sadzby“ sa nahrádza takto:

„1.   Ak nie je v osobitnom rozhodnutí ustanovené inak, úroková sadzba, ktorá sa má použiť na vymáhanie vrátenia štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s článkom 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, je ročná percentuálna sadzba, ktorú stanovuje dozorný orgán na každý kalendárny rok vopred.

2.   Úroková sadzba sa vypočíta pripočítaním 100 bázických bodov k ročnej sadzbe na peňažnom trhu. Ak tieto sadzby nie sú k dispozícii, použije sa trojmesačná sadzba na peňažnom trhu alebo v prípade, ak neexistuje ani táto sadzba, použije sa výnos zo štátnych dlhopisov.

3.   Ak nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje o peňažnom trhu alebo výnosoch zo štátnych dlhopisov, ani rovnocenné údaje, alebo za výnimočných okolností môže dozorný orgán v úzkej spolupráci s príslušným štátom, resp. štátmi EZVO stanoviť úrokovú sadzbu na vymáhanie vrátenia štátnej pomoci na základe inej metódy a na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

4.   Sadzba na vymáhanie vrátenia štátnej pomoci sa bude revidovať raz ročne. Základná sadzba sa vypočíta na základe ročnej sadzby na peňažnom trhu zaznamenanej v septembri, októbri a novembri príslušného roku. Takto vypočítaná sadzba sa bude uplatňovať počas nasledujúceho roka.

5.   Okrem toho sa aktualizácia uskutoční vždy, keď sa priemerná sadzba vypočítaná za tri predchádzajúce mesiace odchýli od platnej sadzby o viac ako 15 %, aby sa zohľadnili významné a náhle zmeny. Táto nová sadzba nadobudne účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiacoch použitých na výpočet.“

4.

V článku 11 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Úroková sadzba uvedená v odseku I sa uplatňuje počas celého obdobia až do dňa vrátenia pomoci. Ak však medzi dňom, keď bola neoprávnená pomoc prvýkrát poskytnutá príjemcovi, a dňom vrátenia pomoci uplynie viac ako rok, úroková sadzba sa prepočíta na každý rok na základe sadzby platnej v čase prepočtu.“


PRÍLOHA II

1.

Príloha I k rozhodnutiu č.195/04/COL sa mení a dopĺňa takto:

„ČASŤ I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

STAV NOTIFIKÁCIE

Týkajú sa informácie uvedené v tomto formulári:

notifikácie podľa článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora?

možnej neoprávnenej pomoci (1)?

Ak áno, uveďte dátum uvedenia príslušnej pomoci do platnosti. Vyplňte tento formulár, ako aj príslušné doplňujúce formuláre.

opatrenia nepredstavujúceho pomoc, ktoré je notifikované Dozornému orgánu EZVO z dôvodu právnej istoty?

Nižšie zdôvodnite, prečo sa notifikujúci štát EZVO domnieva, že dané opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Vyplňte príslušné časti tohto formulára a predložte všetku potrebnú dokumentáciu podporujúcu toto tvrdenie.

Opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc, ak nie je splnená jedna z podmienok ustanovených v článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Predložte úplné posúdenie opatrenia z hľadiska nasledujúcich kritérií a zamerajte sa najmä na kritérium, ktoré podľa vás nebolo splnené:

Absencia prevodu verejných zdrojov (napríklad, ak sa domnievate, že toto opatrenie nemožno pripísať na vrub príslušnému štátu, alebo ak sa domnievate, že sa zavedú regulačné opatrenia bez prevodu verejných prostriedkov)

Absencia výhody (napríklad, ak sa dodržala zásada súkromného investora v trhovom hospodárstve)

Absencia selektivity/špecifickosti (napríklad, ak je opatrenie dostupné pre všetky podniky, vo všetkých odvetviach hospodárstva a bez akýchkoľvek územných obmedzení a bez možnosti voľného uváženia)

Absencia narušenia hospodárskej súťaže/ovplyvnenia obchodu v rámci EHP (napríklad, ak činnosť nemá ekonomický charakter alebo ak ekonomická činnosť má výhradne miestny charakter)

1.   Identifikácia poskytovateľa pomoci

1.1.

Príslušný štát EZVO: …

1.2.

Príslušný región, resp. regióny (kde to prichádza do úvahy) …

1.3.

Zodpovedná kontaktná osoba:

Meno: …

Adresa: …

Telefón: …

Fax: …

E-mail: …

1.4.

Zodpovedná kontaktná osoba na misii príslušného štátu EZVO pri Európskej únii alebo na inom kontaktnom mieste určenom štátom EZVO:

Meno: …

Telefón: …

Fax: …

E-mail: …

1.5.

Ak si želáte, aby sa kópia úradnej korešpondencie, ktorú Dozorný orgán EZVO posiela štátu EZVO, zasielala aj ďalším vnútroštátnym orgánom, uveďte ich názov a adresu:

Názov: …

Adresa: …

1.6.

Uveďte, ktoré referenčné údaje štátu EZVO sa majú uvádzať v korešpondencii Dozorného orgánu EZVO:

1.7.

Uveďte názov a adresu orgánu poskytujúceho pomoc:

2.   Identifikácia pomoci

2.1.

Názov pomoci (alebo názov spoločnosti prijímajúcej pomoc v prípade individuálnej pomoci)

2.2.

Stručný opis účelu pomoci.

Uveďte hlavný účel a, kde to prichádza do úvahy, aj vedľajší účel, resp. účely:

 

Hlavný účel

(zaškrtnite iba jednu možnosť)

Vedľajší účel (2)

Regionálny rozvoj

Výskum a vývoj

Inovácie

Ochrana životného prostredia

Úspora energie

Záchrana podnikov v ťažkostiach

Reštrukturalizácia podnikov v ťažkostiach

Pomoc na ukončenie činnosti

Malé a stredné podniky

Zamestnanosť

Odborná príprava

Rizikový kapitál

Podpora vývozu a internacionalizácia

Služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Rozvoj odvetvia (3)

Sociálna podpora jednotlivých spotrebiteľov

Kompenzácia škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami

Realizácia dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu

Odstránenie vážneho narušenia hospodárstva

Zachovanie kultúrneho dedičstva

Kultúra

2.3.

Schéma – individuálna pomoc (4)

2.3.1.

Týka sa notifikácia schémy pomoci?

 áno

 nie

Ak áno, mení a dopĺňa táto schéma existujúcu schému pomoci?

 áno

 nie

Ak áno, sú splnené podmienky stanovené pre zjednodušený notifikačný postup podľa rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL?

 áno

 nie

Ak áno, použite formulár pre zjednodušenú notifikáciu (pozri prílohu II) a vyplňte požadované informácie.

Ak nie, pokračujte v tomto formulári a uveďte, či pôvodná schéma, ktorá sa mení a dopĺňa, bola notifikovaná Dozornému orgánu EZVO.

 áno

 nie

Ak áno, uveďte:

Číslo pomoci: …

Dátum schválenia Dozorným orgánom EZVO (odkaz na rozhodnutie (rozhodnutie č. …/…/COL)): …

…/…/ …

Trvanie pôvodnej schémy: …

Uveďte, ktoré podmienky pôvodnej schémy sa menia a dopĺňajú a prečo: …

2.3.2.

Týka sa notifikácia individuálnej pomoci?

 áno

 nie

Ak áno, zaškrtnite príslušné políčko

Pomoc poskytnutá na základe schémy, ktorá sa má notifikovať individuálne.

Odkaz na schválenú schému:

 

Názov: …

 

Číslo pomoci: …

 

List o schválení Dozorným orgánom EZVO: …

Individuálna pomoc neposkytnutá na základe schémy

2.3.3.

Týka sa notifikácia individuálnej pomoci alebo schémy notifikovanej podľa nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (5)?

 áno

 nie

3.   Vnútroštátny právny základ:

3.1.

Uveďte vnútroštátny právny základ vrátane vykonávacích ustanovení a príslušných zdrojov odkazov na ne:

 

Názov: …

 

Odkaz (kde to prichádza do úvahy): …

3.2.

Vyznačte dokument, resp. dokumenty priložené k tejto notifikácii:

kópia príslušných výpisov z konečného znenia, resp. znení textov právneho základu (a odkaz na webovú stránku, ak existuje)

kópia príslušných výpisov z navrhovaného znenia, resp. znení textov právneho základu (a odkaz na webovú stránku, ak existuje).

3.3.

V prípade konečného znenia uveďte, či konečné znenie obsahuje doložku, podľa ktorej orgán poskytujúci pomoc môže túto pomoc poskytnúť len po preskúmaní a schválení Dozorným orgánom EZVO (klauzula o zdržaní sa konania).

 áno

 nie

3.4.

Prístup k úplnému zneniu schém – v prípade schémy pomoci:

sa zaväzujete uverejniť úplné znenie konečnej schémy pomoci na internete.

áno

Uveďte internetovú adresu: …

potvrdzujete, že schéma sa nebude uplatňovať pred uverejnením príslušných informácií na internete.

áno

4.   Príjemcovia

4.1.

Sídlo príjemcu resp. príjemcov

v nepodporovanom regióne, resp. regiónoch: …

v regióne, resp. regiónoch oprávnených na poskytnutie pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP (uveďte na úrovni NUTS 3 alebo nižšej): …

zmiešané: spresnite …

4.2.

Odvetvie, resp. odvetvia príjemcu, resp. príjemcov:

žiadne konkrétne odvetvie

konkrétne odvetvie, spresnite podľa klasifikácie NACE rev. 2 (6): …

4.3.

V prípade individuálnej pomoci:

 

Meno príjemcu: …

 

Typ príjemcu: …

MSP

 

Počet zamestnancov: …

 

Ročný obrat: …

 

Ročná súvaha: …

 

Nezávislosť: …

(priložte čestné vyhlásenie v súlade s odporúčaním Komisie o MSP  (7) alebo predložte iný dôkaz o splnení vyššie uvedených kritérií):

veľký podnik

podnik v ťažkostiach (8)

4.4.

V prípade schémy pomoci:

 

Typ príjemcov:

všetky podniky (veľké podniky, ako aj malé a stredné podniky)

len veľké podniky

malé a stredné podniky (9)

stredné podniky

malé podniky

mikropodniky

uvedení príjemcovia: …

 

Odhadovaný počet príjemcov:

menej ako 10

11 až 50

51 až 100

101 až 500

501 až 1 000

nad 1 000

5.   Výška pomoci / ročné výdavky  (10)

V prípade individuálnej pomoci uveďte celkovú výšku každého príslušného opatrenia: …

V prípade schémy uveďte ročnú výšku plánovaného rozpočtu a celkovú výšku: …

V prípade daňových opatrení uveďte odhadované ročné a celkové straty príjmov v dôsledku daňových úľav za obdobie, na ktoré sa notifikácia vzťahuje: …

Ak sa rozpočet neprijíma každý rok, uveďte obdobie, na ktoré sa vzťahuje: …

Ak sa notifikácia týka zmien existujúcej schémy, uveďte vplyv notifikovaných zmien schémy na rozpočet: …

6.   Forma pomoci a spôsoby financovania

Vyznačte formu pomoci poskytnutej príjemcovi (kde to prichádza do úvahy za každé opatrenie):

Priamy grant

Návratný grant

Zvýhodnený úver (vrátane podrobných údajov o zabezpečení úveru)

Dotácia na úroky

Daňové zvýhodnenie, spresnite:

Daňová úľava

Zníženie daňového základu

Zníženie daňovej sadzby

Odklad platenia dane

Iné: …

Zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie

Poskytnutie rizikového kapitálu

Iné formy intervencie do vlastného kapitálu, spresnite: …

Odpísanie dlhu

Záruka (okrem iného vrátane informácií o úvere alebo inej finančnej transakcii, na ktorú sa záruka vzťahuje, o požadovanom zabezpečení a prémii, ktorá sa má zaplatiť)

Iné, spresnite: …

Pri každom nástroji pomoci uveďte presný opis pravidiel a podmienok jeho uplatňovania, najmä vrátane miery poskytnutej pomoci, daňového režimu a skutočnosti, či je pomoc poskytovaná automaticky po splnení určitých objektívnych kritérií (ak áno, uveďte tieto kritériá) alebo na základe vlastného uváženia orgánov poskytujúcich pomoc.

Uveďte spôsob financovania pomoci: ak pomoc nie je financovaná zo všeobecného rozpočtu štátu/regiónu/obce, vysvetlite spôsob jej financovania:

Prostredníctvom parafiškálnych poplatkov alebo daní, ktoré majú vplyv na príjemcu, ktorým nie je štát. Uveďte podrobné informácie o poplatkoch a o výrobkoch/činnostiach, z ktorých sa vyberajú. Uveďte najmä, či výrobky dovezené z iných štátov EZVO podliehajú poplatkom. Pripojte kópiu znenia textu právneho základu na uloženie poplatkov.

Akumulované rezervy

Verejné podniky

Iné (spresnite) …

7.   Trvanie

7.1.

V prípade individuálnej pomoci:

Uveďte plánovaný dátum uvedenia pomoci do platnosti (ak sa pomoc bude poskytovať v tranžiach, uveďte plánovaný dátum každej tranže)

Uveďte trvanie opatrenia, na ktoré sa pomoc poskytuje, kde to prichádza do úvahy

7.2.

V prípade schémy:

Uveďte plánovaný dátum, odkedy sa môže pomoc poskytovať

Uveďte plánovaný posledný dátum, dokedy sa môže pomoc poskytovať

Ak trvanie presiahne šesť rokov, preukážte, že dlhšie obdobie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu, resp. účelov schémy:

8.   8.Kumulácia rôznych druhov pomoci

Môže sa pomoc kumulovať s pomocou získanou z iných miestnych, regionálnych alebo národných schém alebo zo schém Spoločenstva na krytie tých istých oprávnených nákladov?

 áno

 nie

Ak áno, opíšte zavedené mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania pravidiel kumulácie pomoci:

9.   Služobné tajomstvo

Obsahuje notifikácia dôverné informácie, ktoré by sa nemali poskytnúť tretím stranám?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte, ktoré časti sú dôverné, a vysvetlite prečo:

Predkladá štát EZVO verziu notifikácie, ktorá nemá dôverný charakter, dobrovoľne?

 áno

 nie

Ak áno, Dozorný orgán EZVO môže túto verziu uverejniť bez toho, aby požiadal štát EZVO o potvrdenie súhlasu.

10.   Zlučiteľnosť pomoci

10.1.

Vyznačte, ktoré z existujúcich nariadení, rámcov, usmernení a znení iných textov, ktoré sa vzťahujú na štátnu pomoc, poskytujú výslovný právny základ pre schválenie pomoci (kde to prichádza do úvahy, vyznačte za každé opatrenie) a vyplňte príslušný formulár, resp. formuláre doplňujúcich informácií v časti III.

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

notifikácia individuálnej pomoci podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 800/2008

notifikácia z dôvodu právnej istoty

Regionálna pomoc

notifikácia pomoci podľa usmernení o národnej regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 (11)

notifikácia pomoci podľa bodu 64 usmernení o národnej regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 (veľké investičné projekty)

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Pomoc na záchranu podnikov v ťažkostiach

Pomoc na reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach

Pomoc na audiovizuálnu produkciu

Pomoc na ochranu životného prostredia

Pomoc na rizikový kapitál

Pomoc v odvetví dopravy

Pomoc pre lodné staviteľstvo

10.2.

Ak existujúce nariadenia, rámce, usmernenia alebo iné texty, ktoré sa vzťahujú na štátnu pomoc, neposkytujú výslovný základ pre schválenie ktorejkoľvek z pomocí, na ktoré sa vzťahuje tento formulár, uveďte úplné odôvodnenie, prečo by sa pomoc mala považovať za zlučiteľnú s Dohodou o EHP, s odkazom na uplatniteľnú doložku o výnimke Dohody o EHP (článok 59 ods. 2, článok 61 ods. 2 písm. a) alebo b), článok 61 ods. 3 písm. a), b) alebo c)), ako aj na ostatné osobitné ustanovenia týkajúce sa dopravy.

10.3.

Ak existujúce nariadenia, rámce, usmernenia alebo iné texty, ktoré sa vzťahujú na štátnu pomoc, neposkytujú výslovný základ pre schválenie pomoci a ak sa to vo formulári, resp. formulároch doplňujúcich informácií v časti III nevyžaduje, uveďte nasledujúce informácie týkajúce sa pravdepodobného vplyvu notifikovaného opatrenia na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi EHP.

Tieto informácie sú nevyhnutné, aby mohol Dozorný orgán EZVO doplniť posúdenie o porovnanie pozitívneho vplyvu opatrenia pomoci (dosiahnutie cieľa spoločného záujmu) s prípadnými negatívnymi vedľajšími účinkami (narušenie obchodu a hospodárskej súťaže).

10.3.1.

V prípade individuálnej pomoci:

A.

Vplyv na hospodársku súťaž: Vymedzte a opíšte trhy výrobkov, na ktoré bude mať pomoc pravdepodobne významný vplyv, ako aj štruktúru a dynamiku týchto trhov a orientačný podiel príjemcu na trhu:

B.

Vplyv na obchod medzi členskými štátmi EHP. Uveďte informácie o vplyve na obchod (zmeny obchodných tokov a umiestnenia ekonomickej činnosti)

10.3.2.

V prípade schém pomoci:

A.

Vplyv na hospodársku súťaž: Uveďte a opíšte trhy výrobkov, na ktoré bude mať schéma pomoci pravdepodobne významný vplyv, ako aj štruktúru a dynamiku týchto trhov:

B.

Vplyv na obchod medzi členskými štátmi EHP. Uveďte informácie o vplyve na obchod (zmeny obchodných tokov a umiestnenia ekonomickej činnosti)

11.   Nevykonané príkazy na vrátenie pomoci

11.1.

V prípade individuálnej pomoci:

Orgány štátu EZVO sa zaväzujú pozastaviť vyplácanie notifikovanej pomoci, ak má príjemca stále k dispozícii predchádzajúcu neoprávnenú pomoc, ktorá bola v rozhodnutí Dozorného orgánu EZVO (týkajúcom sa buď individuálnej pomoci alebo schémy pomoci) vyhlásená za nezlučiteľnú dovtedy, kým tento príjemca nevráti alebo nezloží celkovú výšku neoprávnene poskytnutej a nezlučiteľnej pomoci vrátane zodpovedajúcich úrokov z vrátenej sumy na zablokovaný účet.

 áno

 nie

11.2.

V prípade schém pomoci:

Orgány štátu EZVO sa zaväzujú pozastaviť vyplácanie akejkoľvek pomoci na základe notifikovanej schémy pomoci podniku, ktorý je príjemcom predchádzajúcej neoprávnenej pomoci vyhlásenej v rozhodnutí Dozorného orgánu EZVO za nezlučiteľnú, kým tento podnik nevráti alebo nezloží celkovú výšku neoprávnene poskytnutej a nezlučiteľnej pomoci vrátane zodpovedajúcich úrokov z vrátenej sumy na zablokovaný účet.

 áno

 nie

12.   Ďalšie informácie

Tu uveďte všetky ostatné informácie, ktoré považujete za dôležité pre posúdenie príslušného opatrenia, resp. opatrení podľa pravidiel štátnej pomoci.

13.   Prílohy

Tu uveďte zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú pripojené k notifikácii, a poskytnite tlačené kópie alebo priame internetové odkazy na príslušné dokumenty.

14.   Vyhlásenie

Potvrdzujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia sú informácie uvedené v tomto formulári a jeho prílohách a dodatkoch presné a úplné.

Dátum a miesto podpisu: …

Podpis : …

Meno a funkcia podpisujúcej osoby: …

ČASŤ III.6.A

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O ŠTÁTNEJ POMOCI NA VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE: SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na notifikáciu každej schémy pomoci  (12) , na ktorú sa vzťahujú usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie (ďalej len ‚usmernenia k VaVaI‘)  (13) . Musí sa používať aj pri schémach pomoci na výskum a vývoj pre MSP, ktoré nepatria do pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách  (14).

1.

Základné vlastnosti notifikovaného opatrenia

2.

Výskumné organizácie a sprostredkovatelia z oblasti inovácií ako príjemcovia štátnej pomoci

2.1

Verejné financovanie neekonomických činností

2.2

Verejné financovanie ekonomických činností

3.

Nepriama štátna pomoc podnikom prostredníctvom verejne financovaných výskumných organizácií

3.1

Výskum v prospech podnikov

3.2

Spolupráca podnikov a výskumných organizácií

4.

Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. c) zmluvy o es

4.1

Pomoc na projekty z oblasti výskumu a vývoja

4.2

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti

4.3

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva

4.4

Pomoc pre mladé inovačné podniky (pre malé podniky)

4.5

Pomoc na inovácie procesov a organizácie v službách

4.6

Pomoc na inovačné poradenské služby a inovačné podporné služby (pre MSP)

4.7

Pomoc na prenájom vysokokvalifikovaných pracovníkov (pre MSP)

4.8

Pomoc inovačným zoskupeniam

5.

Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci

5.1

Všeobecná podmienka

6.

Kumulácia

7.

Podávanie správ a monitorovanie

7.1

Výročné správy

7.2

Prístup k úplnému textu schém

7.3

Informačné listy, monitorovanie

8.

Ďalšie informácie

1.   Základné vlastnosti notifikovaného opatrenia

Vyplňte príslušné časti notifikačného formulára, ktoré zodpovedajú charakteru notifikovanej schémy. Základné pokyny sú uvedené nižšie.

A)

Vyznačte druh pomoci a vyplňte príslušné pododdiely oddielu 4 (‚Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP‘) tohto formulára doplňujúcich informácií:

pomoc na projekty z oblasti VaV, vyplňte oddiel 4.1,

pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti, vyplňte oddiel 4.2,

pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva, vyplňte oddiel 4.3,

pomoc pre mladé inovačné podniky, vyplňte oddiel 4.4,

pomoc na inováciu procesov a organizácie v službách, vyplňte oddiel 4.5,

pomoc na inovačné poradenské služby a inovačné podporné služby, vyplňte oddiel 4.6,

pomoc na prenájom vysokokvalifikovaných pracovníkov, vyplňte oddiel 4.7,

pomoc inovačným zoskupeniam, vyplňte oddiel 4.8.

Okrem toho vyplňte aj oddiel 5 (‚(Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci‘) a oddiel 7 (‚Podávanie správ a monitorovanie‘) na účely poskytnutia požadovaných potvrdení.

B)

Sú do schémy pomoci zapojené výskumné organizácie (15)/sprostredkovatelia z oblasti inovácií?

 áno

 nie

Ak áno, vyplňte oddiel 2 a/alebo oddiel 3 (‚Výskumné organizácie a sprostredkovatelia z oblasti inovácií‘ a ‚Nepriama štátna pomoc pre podniky prostredníctvom verejne financovaných výskumných organizácií‘) tohto formulára doplňujúcich informácií.

C)

Môže sa pomoc kumulovať s inou pomocou?

 áno

 nie

Ak áno, vyplňte oddiel 6 (‚Kumulácia‘) tohto formulára doplňujúcich informácií.

D)

Potvrďte, že v prípade, ak sa poskytuje osobitná pomoc (16)/bonus pre MSP, príjemcovia spĺňajú definíciu MSP, ktorá je vymedzená v právnych predpisoch EHP (17):

áno

E)

Ak schéma pomoci zahŕňa zadávanie/nákup činností/výsledkov VaV orgánmi verejnej moci od podnikov, sú poskytovatelia vybraní v rámci verejného výberového konania (18)?

 áno

 nie

Ak nie, upozorňujeme, že takéto platby orgánov verejnej moci v prospech podnikov obvykle znamenajú štátnu pomoc.

F)

Kde to prichádza do úvahy, uveďte výmenný kurz, ktorý sa použil na účely notifikácie: …

G)

Potvrďte, že každá pomoc poskytnutá na základe notifikovanej schémy sa bude notifikovať Dozornému orgánu EZVO individuálne, ak dosiahne prahovú hodnotu pre podrobné posúdenie ustanovené v oddiele 7.1 usmernení k VaVaI.

áno

H)

Všetky dokumenty predložené štátmi EZVO ako prílohy k notifikačnému formuláru je potrebné očíslovať a čísla dokumentov uviesť v príslušných častiach tohto formulára doplňujúcich informácií.

2.   Výskumné organizácie a sprostredkovatelia z oblasti inovácií ako príjemcovia štátnej pomoci  (19)

2.1   Verejne financovanie neekonomických činností

A)

Vykonávajú výskumné organizácie alebo neziskoví sprostredkovatelia z oblasti inovácií ekonomickú činnosť (20) (činnosť spočívajúcu v ponúkaní tovarov a/alebo služieb na danom trhu)?

 áno

 nie

Ak áno, opíšte tieto činnosti:

B)

Ak ten istý subjekt vykonáva činnosti ekonomickej i neekonomickej (21) povahy, možno tieto dva druhy činností a náklady na ne a ich financovanie jasne oddeliť?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie:

Ak áno, upozorňujeme, že verejné financovanie neekonomických činností nepatrí do pôsobnosti článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Ak nie, verejné financovanie ekonomických činností obvykle znamená štátnu pomoc.

2.2   Verejné financovanie ekonomických činností

C)

Môže štát EZVO preukázať, že:

plná výška finančných prostriedkov od štátu bola presunutá z výskumných organizácií alebo neziskových sprostredkovateľov z oblasti inovácií (vykonávajúcich ekonomické činnosti) na konečných príjemcov

A

sprostredkovatelia nezískali žiadnu výhodu?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie a dôkazy:

Ak áno, upozorňujeme, že sprostredkovateľské organizácie nesmú byť príjemcami štátnej pomoci. Pokiaľ ide o pomoc konečným príjemcom, platia bežné pravidlá štátnej pomoci.

3.   Nepriama štátna pomoc podnikom prostredníctvom verejne financovaných výskumných organizácií  (22)

3.1   Výskum v prospech podnikov

A)

Uskutočňujú výskumné organizácie projekty podporované z notifikovanej schémy v prospech podnikov?

 áno

 nie

B)

Ak áno, vykonávajú výskumné organizácie (pôsobiace ako zástupcovia) služby pre podniky (pôsobiace ako zadávatelia) v situáciách, v ktorých:

zástupcovia dostávajú primeranú odmenu za svoje služby,

 áno

 nie

A

zadávatelia stanovujú podmienky týchto služieb?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie:

C)

Poskytujú výskumné organizácie svoje služby za trhovú cenu?

 áno

 nie

Ak trhová cena neexistuje, poskytujú výskumné organizácie svoje služby za cenu, ktorá v plnej miere zohľadňuje ich náklady a primeranú maržu?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie:

Ak výskumná organizácia poskytuje služby a ak odpoveď na jednu z otázok v oddiele C je áno, štátna pomoc sa obvykle nebude prostredníctvom výskumnej organizácie presúvať na podniky.

3.2   Spolupráca podnikov a výskumných organizácií

A)

Uskutočňujú projekt spolupráce spoločne podniky a výskumné organizácie?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie o partnerstvách:

B)

Ak áno, znášajú zúčastnené podniky všetky náklady na projekty podporované na základe notifikovanej schémy?

 áno

 nie

Sú výsledky, na základe ktorých nevznikajú práva duševného vlastníctva, vo veľkom rozsahu šírené A všetky prípadné práva duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činnosti výskumných organizácií, sa v plnom rozsahu priznajú (23) výskumným organizáciám?

 áno

 nie

Dostávajú výskumné organizácie od zúčastnených podnikov kompenzáciu, ktorá zodpovedá trhovej cene za práva duševného vlastníctva (24), ktoré sú výsledkom činnosti výskumných organizácií vykonávanej v rámci projektu a ktoré sa prevedú na zúčastnené podniky?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie (upozorňujeme, že každý príspevok zúčastnených podnikov na náklady výskumných organizácií sa od kompenzácie odpočíta):

C)

Ak žiadna z odpovedí na otázky v oddiele B nie je áno, štát EZVO sa môže spoliehať na individuálne posúdenie projektov spolupráce (25).

Predložte individuálne posúdenie projektov spolupráce berúc do úvahy vyššie uvedené prvky. K notifikácii pripojte aj zmluvnú dohodu.

Ak žiadna z odpovedí na otázky v oddiele B nie je áno a ak individuálne posúdenie projektov spolupráce nevedie k záveru, že nejde o štátnu pomoc, Dozorný orgán EZVO bude považovať celkovú hodnotu príspevku výskumnej organizácie na projekt za pomoc pre podniky.

4.   Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. c) dohody o ehp

4.1   Pomoc na projekty z oblasti výskumu a vývoja  (26)

4.1.1   Kategória výskumu (27)

A)

Vyznačte, na ktoré štádia VaV (28) sa poskytuje podpora v rámci notifikovanej schémy:

základný výskum,

priemyselný výskum,

experimentálny vývoj.

Uveďte príklady hlavných projektov, na ktoré sa má notifikovaná schéma vzťahovať:

B)

Ak jednotlivé projekty z oblasti VaV patria do rôznych kategórií výskumu, vysvetlite, ako sa táto skutočnosť zohľadní pri stanovovaní maximálnej intenzity pomoci daného projektu (v maximálnej uplatniteľnej intenzite pomoci sa musia zohľadniť štádiá príslušného výskumu).

4.1.2   Oprávnené náklady

Všetky oprávnené náklady sa musia priradiť konkrétnej kategórii VaV  (29) . Uveďte (alebo zaškrtnite) príslušné náklady..

 

Základný výskum

Priemyselný výskum

Experimentálny vývoj

Náklady na zamestnancov

 

 

 

Náklady na nástroje a zariadenia

 

 

 

Náklady na budovy a pozemky

 

 

 

Náklady na zmluvný výskum, technické poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov za trhové ceny

 

 

 

Ďalšie režijné náklady vynaložené priamo v dôsledku výskumného projektu

 

 

 

Iné prevádzkové náklady

 

 

 

4.1.3.   Intenzita pomoci a bonusy

Intenzita pomoci sa vypočíta na základe oprávnených nákladov projektu. Musí sa stanoviť pre každého príjemcu pomoci vrátane príjemcov v projektoch spolupráce  (30) .

A)

Základné intenzity (bez bonusov) (31):

 

Základný výskum

Priemyselný výskum

Experimentálny vývoj

Maximálna intenzita pomoci

 

 

 

B)

Bonusy:

Využívajú podporované projekty bonus?

 áno

 nie

Ak áno, spresnite ďalej v texte.

Uplatňuje sa v notifikovanej schéme bonus pre MSP?

 áno

 nie

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (32): …

Uplatňuje sa v notifikovanej schéme bonus i) za efektívnu spoluprácu medzi podnikmi alebo ii) za spoluprácu podniku s výskumnou organizáciou, alebo iii) za šírenie výsledkov (iba v prípade projektov priemyselného výskumu)?

 áno

 nie

(i)

Ak sa uplatňuje bonus za efektívnu spoluprácu aspoň medzi dvoma podnikmi, ktoré sú od seba nezávislé, potvrďte, že sú splnené tieto podmienky:

žiadny z podnikov neznáša viac ako 70 % oprávnených nákladov projektu spolupráce

A

projekt zahŕňa spoluprácu aspoň s jedným MSP alebo spolupráca má cezhraničný charakter, t. j. výskumné a vývojové činnosti sa vykonávajú aspoň v dvoch rôznych členských štátoch.

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (33): …

(ii)

Ak sa uplatňuje bonus za efektívnu spoluprácu medzi podnikom a výskumnou organizáciou, najmä v rámci koordinácie vnútroštátnych politík v oblasti VaV, potvrďte, že sú splnené tieto podmienky:

výskumná organizácia znáša aspoň 10 % oprávnených nákladov

A

výskumná organizácia má právo uverejňovať výsledky výskumných projektov, ak sú výsledkom výskumu, ktorý táto organizácia vykonala.

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (34): …

(iii)

Ak sa v prípade priemyselného výskumu uplatňuje bonus za šírenie výsledkov projektu vo veľkom rozsahu, uveďte aspoň jeden z nasledujúcich spôsobov šírenia výsledkov vo veľkom rozsahu:

odborné a vedecké konferencie,

publikácie vo vedeckých alebo odborných časopisoch,

dostupnosť vo voľne dostupných zdrojoch (databázy, kde má ktokoľvek prístup k základným výskumným údajom),

dostupnosť prostredníctvom bezplatného softvéru alebo softvéru s voľne prístupným zdrojom.

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (35): …

C)

Uveďte celkovú intenzitu pomoci na projekty podporované v rámci notifikovanej schémy (po zohľadnení bonusov) (v %): …

4.1.4   Osobitné podmienky pre vratný preddavok (36)

A)

Poskytuje sa pomoc na projekty z oblasti VaV vo forme vratného preddavku?

 áno

 nie

B)

Ak áno, je pomoc poskytnutá vo forme vratného preddavku na základe notifikovanej schémy vyjadrená ako ekvivalent hrubého grantu (37)?

 áno

 nie

Ak áno, aká je intenzita pomoci vo forme vratného preddavku vyjadreného ako ekvivalent hrubého grantu (38) uplatniteľná na základe notifikovanej schémy: …

Ďalej uveďte podrobný opis použitej metodiky A hlavné overiteľné údaje, z ktorých uvedená metodika vychádzala:

C)

Ak sa pomoc nemôže vyjadriť vo forme ekvivalentu hrubého grantu, aká je výška vratného preddavku vyjadrená ako percento oprávnených nákladov: …

V prípade, ak miery vratného preddavku poskytnutého na projekt z oblasti VaV sú vyššie ako miery uvedené v oddieloch 5.1.2 a 5.1.3 (do maximálnych mier uvedených v oddiele 5.1.5) usmernení k VaVaI:

oznámte Dozornému orgánu EZVO podrobné informácie o jeho vrátení v prípade úspechu a jasne definujte, čo sa bude považovať za úspešný výsledok výskumných činností,

A

potvrďte tieto skutočnosti:

opatrenie zabezpečuje, že v prípade úspešného výsledku sa preddavok vráti s úrokovou sadzbou, ktorá sa rovná aspoň platnej sadzbe vyplývajúcej z uplatnenia oznámenia Dozorného orgánu EZVO o spôsobe stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (39),

v prípade lepšieho výsledku ako je výsledok definovaný ako úspešný, je štát EZVO oprávnený žiadať platby nad rámec platieb preddavku vrátane úroku podľa referenčnej sadzby predpokladanej Dozorným orgánom EZVO,

v prípade čiastočného úspechu štát EZVO vyžaduje, aby zabezpečené vrátenie bolo úmerné stupňu dosiahnutého úspechu.

4.1.5   Osobitné podmienky pre fiškálne opatrenia (40)

A)

Poskytuje sa pomoc na projekty z oblasti VaV podporované na základe notifikovanej schémy vo forme fiškálneho opatrenia?

 áno

 nie

Ak sa pomoc na projekt z oblasti VaV poskytuje vo forme fiškálneho opatrenia, predložte hodnotiace štúdie, ktoré Dozornému orgánu EZVO umožnia posúdiť stimulačný účinok fiškálnej pomoci na VaV.

B)

Ak áno, uveďte, ako sa počíta intenzita pomoci:

na základe individuálneho projektu z oblasti VaV,

ako pomer medzi celkovou daňovou úľavou a sumou všetkých oprávnených nákladov na VaV vynaložených v období, ktoré nepresahuje tri za sebou idúce fiškálne roky,

inak : …

Uveďte podrobné informácie o použitom spôsobe výpočtu:

4.2   Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti  (41)

4.2.1.   Všeobecné podmienky

Štúdie sú prípravnými štúdiami pre (42):

priemyselný výskum,

experimentálny vývoj.

4.2.2   Intenzita pomoci

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (43) (v %) pre MSP: …

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (44) (v %) pre veľké spoločnosti: …

Intenzita pomoci sa vypočíta na základe nákladov na štúdie uskutočniteľnosti projektu.

4.3   Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva  (45)

4.3.1.   Podmienky

O ktoré štádium výskumu  (46) ide?

základný výskum,

priemyselný výskum,

experimentálny vývoj.

4.3.2   Oprávnené náklady a intenzita pomoci

A)

Vyznačte oprávnené náklady (47):

náklady predchádzajúce priznaniu práva v prvej právnej jurisdikcii: …

náklady na preklady a iné náklady vynaložené na dosiahnutie priznania alebo schválenia práva v inej právnej jurisdikcii: …

náklady vynaložené na obhajobu právoplatnosti práva počas oficiálneho stíhania prihlášky práva a prípadných konaní vo veci námietky: …

B)

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (v %) (48): …

4.4   Pomoc pre mladé inovačné podniky  (49) (pre malé podniky)

Potvrďte, že:

A)

príjemcovia pomoci sú výlučne malé podniky, ako sú vymedzené v právnych predpisoch EHP, ktoré v čase poskytnutia pomoci existujú menej ako 6 rokov,

B)

príjemcovia pomoci sú inovačné podniky.

Potvrďte, že splnenie tejto podmienky je zabezpečené prostredníctvom:

hodnotenia vykonaného externým odborníkom, ktoré preukazuje, že príjemca v dohľadnej budúcnosti vyvinie výrobky, služby alebo postupy, ktoré sú v EHP z technologického hľadiska nové alebo podstatne zlepšené v porovnaní so súčasným stavom v jeho odvetví a ktoré prinášajú riziko technologického alebo priemyselného zlyhania,

ALEBO

dôkazov, že výdavky príjemcu na VaV predstavujú minimálne 15 % jeho celkových prevádzkových nákladov aspoň v jednom z troch rokov pred poskytnutím pomoci, alebo v prípade začínajúceho podniku bez akejkoľvek finančnej histórie v audite jeho bežného fiškálneho obdobia potvrdenom externým audítorom.

Uveďte podrobné informácie o tom, ako sa tieto podmienky uplatňujú:

C)

Uveďte maximálnu výšku pomoci uplatniteľnú na základe notifikovanej schémy: …

Potvrďte, že pomoc pre mladé inovačné podniky nepresiahne:

1 mil. EUR v nepodporovaných oblastiach,

1,5 mil. EUR v regiónoch oprávnených na uplatnenie výnimky podľa článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP,

,25 mil. EUR v regiónoch oprávnených na uplatnenie výnimky podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP.

D)

Potvrďte, že:

príjemca pomoci predtým nedostal pomoc pre mladé inovačné podniky a dostane tento druh pomoci iba raz počas obdobia, v ktorom spĺňa podmienky mladého inovačného podniku.

E)

Využívajú podniky kumuláciu pomoci?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte, ako sa zabezpečí splnenie osobitných pravidiel kumulácie pomoci pre mladé inovačné podniky (oddiel 5.4 usmernení k VaVaI):

4.5   Pomoc na inovácie procesov a organizácie v službách  (50)

4.5.1   Všeobecné podmienky

A)

Akého typu inovácií v službách (51) sa notifikovaná schéma týka?

inovácie procesov v službách,

inovácie organizácie v službách.

Uveďte podrobný opis inovácií v službách (52) (procesov a/alebo organizácie):

B)

Potvrďte, že:

inovácie organizácie sa týkajú používania a využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) na zmenu organizácie práce,

inovácia je formulovaná ako projekt s určeným kvalifikovaným manažérom projektu, ako aj stanovenými nákladmi na projekt,

výsledkom podporovaného projektu je vývoj normy, obchodného modelu, metodiky koncepcie, ktoré sa môžu systematicky reprodukovať, prípadne certifikovať a prípadne aj patentovať,

inovácie procesov alebo organizácie sú nové alebo podstatne lepšie postupy alebo organizácia práce v porovnaní so súčasným stavom v danom odvetví v EHP,

projekty inovácie procesov alebo organizácie so sebou prinášajú jasný stupeň rizika,

pomoc sa poskytuje veľkým podnikom len vtedy, ak spolupracuje s MSP na podporované činnosti a ak spolupracujúce MSP znášajú minimálne 30 % celkových oprávnených nákladov.

Uveďte podrobné informácie/dôkazy týkajúce sa všetkých uvedených prvkov:

4.5.2   Oprávnené náklady a intenzita pomoci

A)

Špecifikujte oprávnené náklady (53):

 

Oprávnené náklady

Náklady na zamestnancov

 

Náklady na nástroje a zariadenia

 

Náklady na budovy a pozemky

 

Náklady na zmluvný výskum, technické poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov za trhové ceny

 

Ďalšie režijné náklady vynaložené priamo v dôsledku výskumného projektu

 

Iné prevádzkové náklady

 

B)

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (54) pre veľké podniky (v %): …

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (55) pre stredné podniky (v %) (56): …

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (57) pre malé podniky (58) (v %): …

Intenzita pomoci sa vypočíta na základe oprávnených nákladov na projekty.

4.6   Pomoc na inovačné poradenské služby a inovačné podporné služby  (59) (pre MSP)

4.6.1   Všeobecné podmienky

A)

Uveďte maximálnu výšku pomoci (ktorá neprekračuje 200 000 EUR na príjemcu počas žiadneho trojročného obdobia): …

B)

Potvrďte, že:

v prípade, že poskytovateľ služieb nemá prospech z vnútroštátnej alebo európskej certifikácie, pomoc nepresiahne viac ako 75 % oprávnených nákladov,

príjemcovia využívajú štátnu pomoc na nákup služieb za trhovú cenu (alebo ak je poskytovateľ služieb neziskovým subjektom, za cenu, ktorá v plnom rozsahu zohľadňuje všetky jeho náklady a primeranú maržu).

Uveďte podrobné informácie o zabezpečení splnenia týchto podmienok:

4.6.2   Oprávnené náklady

A)

Aký druh pomoci sa poskytuje?

pomoc na inovačné poradenské služby,

pomoc na inovačné podporné služby.

B)

Ak ide o pomoc na inovačné poradenské služby, špecifikujte oprávnené náklady:

poradenstvo v oblasti riadenia: …

technologická pomoc: …

služby v oblasti transferu technológií: …

odborná príprava: …

poradenstvo v oblasti nadobúdania a ochrany práv duševného vlastníctva a obchodovania s nimi a v oblasti licenčných dohôd: …

poradenstvo v oblasti používania noriem: …

C)

Ak ide o pomoc na inovačné podporné služby, špecifikujte oprávnené náklady na:

kancelárske priestory: …

databázy: …

služby technických knižníc: …

prieskum trhu: …

využívanie laboratória: …

známky kvality: …

testovanie a certifikácia: …

4.6.3   Osobitné podmienky pre neziskový subjekt

Ak sú poskytovatelia služieb neziskovými subjektmi, pomoc možno poskytnúť formou zníženej ceny, t. j. rozdielu medzi zaplatenou a trhovou cenou (alebo cenou, v ktorej sú zohľadnené všetky náklady a primeraná marža).

A)

Poskytuje sa pomoc vo forme zníženej ceny?

 áno

 nie

Ak áno, predložte dôkazy o existencii systému zabezpečujúceho transparentnosť všetkých nákladov na poskytnuté inovačné poradenské a inovačné podporné služby, ako aj ceny zaplatenej príjemcami, aby sa získaná pomoc mohla merať a monitorovať.

4.7   Pomoc na prenájom vysokokvalifikovaných pracovníkov  (60) (pre MSP)

4.7.1   Všeobecné podmienky

A)

Odkiaľ pochádzajú vysokokvalifikovaní pracovníci (61)?

z výskumných organizácií,

z veľkých podnikov.

Uveďte podrobné informácie (ak je to možné) o týchto výskumných organizáciách a veľkých podnikoch:

B)

Potvrďte, že:

dočasne pridelení pracovníci nenahrádzajú iných pracovníkov,

dočasne pridelení pracovníci sú v podniku, ktorý je príjemcom pomoci, zaradení na novovytvorené pracovné pozície,

Špecifikujte tieto novovytvorené pracovné pozície:

dočasne pridelení pracovníci boli minimálne dva roky zamestnaní vo výskumných organizáciách alebo veľkých podnikoch, ktoré pracovníkov dočasne prideľujú,

dočasne pridelení pracovníci pracujú na činnostiach v oblasti VaVaI v MSP, ktorému sa pomoc poskytuje.

4.7.2   Oprávnené náklady a intenzita pomoci

A)

Špecifikujte oprávnené náklady:

náklady na zapožičanie a zamestnanie vysokokvalifikovaných pracovníkov: …

0 príspevky na mobilitu dočasne pridelených pracovníkov: …

B)

Potvrďte, že náklady na poradenstvo (zaplatenie za služby poskytnuté odborníkom bez zamestnania odborníka v podniku) sú vylúčené z oprávnených nákladov pomoci na prenájom vysokokvalifikovaných pracovníkov.

C)

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (62) (v %): …

4.8   Pomoc inovačným zoskupeniam  (63)

4.8.1   Všeobecné podmienky

A)

Aký druh pomoci sa príjemcom poskytuje?

investičná pomoc,

prevádzková pomoc na oživenie zoskupení.

B)

Potvrďte, že:

pomoc sa poskytuje výlučne právnym subjektom, ktoré prevádzkujú inovačné zoskupenia,

príjemcovia sú poverení riadením účasti a prístupu k priestorom, zariadeniam a činnostiam zoskupení.

Uveďte podrobné informácie:

prístup k priestorom, zariadeniam a činnostiam zoskupení nie je obmedzený.

C)

Sú v poplatkoch účtovaných za používanie zariadení zoskupenia a za účasť na činnostiach zoskupenia zohľadnené ich náklady?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte, ako je zabezpečené splnenie tejto podmienky:

Ak nie, uveďte podrobné informácie (najmä pokiaľ ide o existenciu pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, pozri oddiel 3.1 usmernení k VaVaI):

D)

Pripojte analýzu technologickej špecializácie inovačného zoskupenia, existujúceho regionálneho potenciálu, existujúcej výskumnej kapacity, prítomnosti zoskupení s podobnými účelom v EHP a možných trhových objemov činností v zoskupení:

4.8.2   Osobitné podmienky týkajúce sa investičnej pomoci na oživenie zoskupení

A)

Aký druh investície sa vykonáva?

založenie inovačných zoskupení,

rozšírenie inovačných zoskupení,

oživenie inovačných zoskupení.

B)

Na aké zariadenia sa pomoc poskytuje?

zariadenia pre odborné vzdelávanie a výskumné centrá,

výskumné infraštruktúry s otvoreným prístupom, laboratóriá, skúšobné zariadenia,

širokopásmové sieťové infraštruktúry.

C)

Špecifikujte oprávnené náklady:

náklady súvisiace s investíciami do pozemkov: …

budovy: …

stroje: …

0 zariadenia: …

D)

Aká je základná intenzita pomoci (v %) (64): …

E)

Poskytuje sa príjemcom nejaký bonus?

 áno

 nie

Ak áno, spresnite ďalej v texte:

Uplatňujete bonus pre MSP?

 áno

 nie

Uveďte výšku bonusu uplatniteľného na malé podniky (65): …

Uveďte výšku bonusu uplatniteľného na stredné podniky (66): …

4.8.3   Osobitné podmienky týkajúce sa prevádzkovej pomoci na oživenie zoskupení

A)

Na ako dlho sa pomoc poskytuje: … rokov

Ak sa pomoc poskytuje na obdobie dlhšie ako 5 rokov, predložte presvedčivé dôkazy opodstatňujúce takéto dlhšie obdobie (67):

B)

Je pomoc degresívna?

 áno

 nie

C)

Špecifikujte oprávnené náklady:

marketing zoskupenia na získanie nových spoločností, aby sa zapojili do zoskupenia : …

správa zariadení zoskupenia s otvoreným prístupom: …

organizovanie programov odbornej prípravy, seminárov a konferencií s cieľom podporiť spoločné využívanie poznatkov a vytváranie sietí medzi členmi zoskupenia: …

D)

Intenzita pomoci:

degresívna pomoc (uveďte miery degresie za každý rok) (68): …

nedegresívna pomoc (v %) (69): …

5.   Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci  (70)

5.1.   Všeobecná podmienka

Potvrďte, že v prípade poskytnutia pomoci na základe notifikovaného opatrenia sa zabezpečí, aby v prípade fiškálnej pomoci jednotliví príjemcovia nezačali činnosť v oblasti VaVaI pred podaním žiadosti o poskytnutie pomoci alebo pred prijatím rozhodnutia o poskytnutí pomoci.

áno

Uveďte podrobné informácie, ako sa zabezpečí splnenie tejto podmienky:

V prípade, ak sa pomoc pre MSP poskytuje na projekty veľkých podnikov a ak je táto pomoc vyššia ako 7,5 mil. EUR v prípade pomoci na inovácie procesov a organizácie v službách a na inovačné zoskupenia potvrďte, že stimulačný účinok sa bude hodnotiť na základe aspoň jedného z týchto ukazovateľov:

0 zvýšenie veľkosti projektu,

zvýšenie rozsahu projektu,

zvýšenie rýchlosti projektu,

zvýšenie celkovej sumy vynaloženej na VaVaI,

iné: …

Uveďte podrobné informácie o spôsobe tohto hodnotenia:

6.   Kumulácia  (71)

A)

Kumuluje sa pomoc poskytnutá na základe notifikovanej schémy s inou pomocou (72)?

 áno

 nie

B)

Ak áno, opíšte pravidlá kumulácie, ktoré sa vzťahujú na notifikovanú schému pomoci:

C)

Uveďte, ako sa bude v rámci notifikovanej schémy pomoci overovať dodržiavanie pravidiel kumulácie:

7.   Podávanie správ a monitorovanie  (73)

7.1   Výročné správy

Upozorňujeme, že táto povinnosť podávať správy platí bez toho, aby bola dotknutá povinnosť podávať správy podľa rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL  (74).

A)

Potvrďte, že sa zaväzujete predkladať Dozornému orgánu EZVO výročné správy o implementácii notifikovanej schémy, ktoré budú obsahovať všetky uvedené prvky (75):

meno príjemcu,

výšku pomoci pre každého príjemcu,

intenzitu pomoci,

odvetvia, v ktorých sa realizujú podporované projekty.

áno

B)

Potvrďte, že v prípade každej pomoci poskytnutej veľkým podnikom na základe schválenej schémy sa zaväzujete v ročnej správe vysvetliť, ako bol dodržaný stimulačný účinok pomoci poskytnutej uvedeným podnikom (76).

áno

7.2   Prístup k úplnému textu schém

A)

Potvrďte, že sa zaväzujete uverejniť úplný text konečných schém pomoci schválených Dozorným orgánom EZVO na internete.

áno

Uveďte internetovú adresu: …

B)

Potvrďte, že schéma schválená Dozorným orgánom EZVO sa nebude uplatňovať skôr, ako budú informácie uverejnené na internete (ako sa vyžaduje v oddiele A).

áno

7.3   Informačné listy, monitorovanie

A)

Potvrďte, že sa zaväzujete vždy, keď sa pomoc na VaVaI poskytne na základe schém pomoci bez toho, aby sa na ňu vzťahovala povinnosť individuálnej notifikácie, a vždy, keď pomoc presiahne 3 mil. EUR (77), predložiť Dozornému orgánu EZVO, do 20 pracovných dní od poskytnutia pomoci príslušným orgánom, informácie požadované v štandardnom formulári uvedenom v prílohe k usmerneniam k VaVaI.

áno

B)

Potvrďte, že sa zaväzujete uchovávať podrobné záznamy o poskytnutí pomoci spolu so všetkými informáciami potrebnými na preukázanie, že oprávnené náklady a maximálna prípustná intenzita pomoci boli dodržané.

áno

C)

Potvrďte, že sa zaväzujete zabezpečiť uchovanie podrobných záznamov uvedených v oddiele B počas 10 rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

áno

D)

Potvrďte, že sa na žiadosť Dozorného orgánu EZVO zaväzujete predložiť záznamy uvedené v oddiele B.

áno

8.   Ďalšie informácie

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za potrebné na posúdenie daného opatrenia, resp. opatrení na základe usmernení Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie.

„ČASŤ III.6.b

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O ŠTÁTNEJ POMOCI NA VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE: INDIVIDUÁLNA POMOC

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí použiť na notifikáciu každej individuálnej pomoci, na ktorú sa vzťahujú usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie (ďalej lenusmernenia k VaVaI‘) (78). Musí sa použiť aj v prípade individuálnej pomoci na výskum a vývoj pre MSP, ktorá nepatrí do pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách  (79) alebo podlieha individuálnej notifikačnej povinnosti, pretože presahuje jednotlivé prahové hodnoty pre individuálnu notifikáciu stanovené vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách. .

1.

Základné vlastnosti notifikovaného opatrenia

2.

Výskumné organizácie a sprostredkovatelia z oblasti inovácií ako príjemcovia štátnej pomoci

2.1.

Verejné financovanie neekonomických činností

2.2.

Verejné financovanie ekonomických činností

3.

Nepriama štátna pomoc podnikom prostredníctvom verejne financovaných výskumných organizácií

3.1.

Výskum v prospech podnikov

3.2.

Spolupráca podnikov a výskumných organizácií

4.

Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. b) dohody o ehp

4.1.

Všeobecné podmienky (kumulatívne)

4.2.

Opis projektu

5.

ZLUČITEĽNOSŤ POMOCI PODĽA ČLÁNKU 61 ODS. 3 PÍSM. C) DOHODY O EHP

5.1.

Pomoc na projekty z oblasti výskumu a vývoja

5.2.

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti

5.3.

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva

5.4.

Pomoc pre mladé inovačné podniky (pre malé podniky)

5.5.

Pomoc na inovácie procesov a organizácie v službách

5.6.

Pomoc na inovačné poradenské služby a inovačné podporné služby (pre MSP)

5.7.

Pomoc na prenájom vysokokvalifikovaných pracovníkov (pre MSP)

5.8.

Pomoc inovačným zoskupeniam

6.

Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci

6.1.

Všeobecná podmienka

6.2.

Hodnotenie stimulačného účinku

7.

Kritériá na začatie podrobného posúdenia

7.1.

Projekty a štúdie uskutočniteľnosti

7.2.

Inovácie procesov alebo organizácie v službách a inovačných zoskupeniach

8.

Doplňujúce informácie na účely podrobného posúdenia

8.1.

Všeobecné zistenia

8.2.

Existencia zlyhania trhu

8.3.

Vhodný nástroj

8.4.

Stimulačný účinok a analýza pomoci

8.5.

Primeranosť pomoci

8.6.

Analýza narušenia hospodárskej súťaže a obchodu

9.

Kumulácia

10.

Podávanie správ a monitorovanie

10.1.

Výročné správy

10.2.

Informačné listy, monitorovanie

11.

Ďalšie informácie

1.   Základné vlastnosti notifikovaného opatrenia

Vyplňte príslušné časti notifikačného formulára, ktoré zodpovedajú charakteru notifikovaného opatrenia. Upozorňujeme najmä na to, že oddiel 8 sa má vypĺňať len vtedy, ak notifikované opatrenie podlieha podrobnému posúdeniu, t. j. len ak je splnená podmienka, resp. podmienky oddielu 7. Základné pokyny sú uvedené nižšie.

A.

Poskytuje sa pomoc s cieľom podporiť realizáciu dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu?

 áno

 nie

Ak áno, vyplňte oddiel 4 (‚Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. b‘) Dohody o EHP) tohto formulára doplňujúcich informácií. Okrem toho vyplňte oddiel 10 (‚Podávanie správ a monitorovanie‘).

B.

Ak nie, uveďte druh pomoci a vyplňte príslušné pododdiely oddielu 5 (‚Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP‘) tohto formulára doplňujúcich informácií:

pomoc na projekty z oblasti VaV, vyplňte oddiel 5.1,

pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti, vyplňte oddiel 5.2,

pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva, vyplňte oddiel 5.3,

pomoc pre mladé inovačné podniky, vyplňte oddiel 5.4,

pomoc na inovácie procesov a organizácie v službách, vyplňte oddiel 5.5,

pomoc na inovačné poradenské služby a inovačné podporné služby, vyplňte oddiel 5.6,

pomoc na prenájom vysokokvalifikovaných pracovníkov, vyplňte oddiel 5.7,

pomoc inovačným zoskupeniam, vyplňte oddiel 5.8.

Okrem toho vyplňte oddiel 6 (‚Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci‘) na účely overenia stimulačného účinku, oddiel 7 (‚Kritériá na začatie podrobného posúdenia‘) na účely overenia, či notifikovaná pomoc podlieha podrobnému posúdeniu v oddiele 8 (‚Doplňujúce informácie na podrobné posúdenie‘) a oddiel 11 (‚Podávanie správ a monitorovanie‘).

C.

Sú do pomoci zapojené výskumné organizácie (80)/sprostredkovatelia z oblasti inovácií?

 áno

 nie

Ak áno, vyplňte oddiel 2 a/alebo oddiel 3 (‚Výskumné organizácie a sprostredkovatelia z oblasti inovácii‘ a ‚Nepriama štátna pomoc pre podniky prostredníctvom verejne financovaných výskumných organizácií‘) tohto formulára doplňujúcich informácií.

D.

Môže sa pomoc kumulovať s inou pomocou?

 áno

 nie

Ak áno, vyplňte oddiel 9 (‚Kumulácia‘) tohto formulára doplňujúcich informácií.

E.

V prípade, ak je notifikovaná individuálna pomoc založená na schválenej schéme, uveďte podrobné informácie týkajúce sa danej schémy vrátane odkazu na jej uverejnenie (internetová adresa) a registračného čísla štátnej pomoci:

F.

Potvrďte, že v prípade, ak sa MSP poskytuje osobitná pomoc (81) bonus, príjemca spĺňa definíciu MSP, ktorá je vymedzená v právnych predpisoch EHP (82):

áno

Uveďte príslušné informácie a dôkazy:

G.

Sú poskytovatelia v prípade, ak pomoc zahŕňa zadávanie/nákup činností/výsledkov VaV orgánmi verejnej moci od podnikov, vyberaní v rámci verejného výberového konania (83)?

 áno

 nie

Ak nie, upozorňujeme, že takéto platby orgánov verejnej moci v prospech podnikov obvykle znamenajú štátnu pomoc.

H.

Kde to prichádza do úvahy, uveďte výmenný kurz, ktorý sa použil na účely notifikácie: …

I.

Všetky dokumenty predložené členskými štátmi ako prílohy k notifikačnému formuláru je potrebné očíslovať a čísla dokumentov uviesť v príslušných častiach tohto formulára doplňujúcich informácií.

2.   Výskumné organizácie a sprostredkovatelia z oblasti inovácií ako príjemcovia štátnej pomoci  (84)

Ak je do notifikovaného projektu zapojených niekoľko výskumných organizácií alebo sprostredkovateľov z oblasti inovácií, uveďte informácie o každom z nich.

2.1.   Verejné financovanie neekonomických činností

A.

Vykonáva výskumná organizácia alebo neziskový sprostredkovateľ z oblasti inovácií ekonomickú činnosť (85) (činnosť spočívajúcu v poskytovaní tovarov a/alebo služieb na danom trhu)?

 áno

 nie

Ak áno, opíšte tieto činnosti:

B.

Ak ten istý subjekt vykonáva činnosti ekonomickej i neekonomickej (86) povahy, možno tieto dva druhy činností a náklady na ne a na ich financovanie jasne oddeliť?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie:

Ak áno, upozorňujeme, že verejné financovanie neekonomických činností nepatrí do pôsobnosti článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Ak nie, verejné financovanie ekonomických činností obvykle znamená štátnu pomoc.

2.2.   Verejné financovanie ekonomických činností

A.

Môže štát EZVO preukázať, že:

plná výška verejných finančných prostriedkov bola presunutá z výskumných organizácií alebo neziskových sprostredkovateľov z oblasti inovácií (vykonávajúcich ekonomické činnosti) na konečných príjemcov

A

sprostredkovatelia nezískali žiadnu výhodu?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie a dôkazy:

Ak áno, upozorňujeme, že sprostredkovateľské organizácie nesmú byť príjemcami štátnej pomoci. Pokiaľ ide o pomoc konečným príjemcom, platia bežné pravidlá štátnej pomoci.

3.   Nepriama štátna pomoc podnikom prostredníctvom verejne financovaných výskumných organizácií  (87)

Ak je do notifikovaného projektu zapojených viac výskumných organizácií alebo sprostredkovateľov z oblasti inovácií, uveďte informácie o každom z nich.

3.1.   Výskum v prospech podnikov

A.

Uskutočňujú výskumné organizácie podporovaný projekt v prospech podnikov?

 áno

 nie

B.

Ak áno, poskytujú výskumné organizácie (pôsobiace ako zástupcovia) služby podnikom (pôsobiacim ako zadávatelia) v situáciách, v ktorých:

zástupcovia dostávajú primeranú odmenu za svoje služby,

 áno

 nie

A

zadávatelia stanovujú podmienky týchto služieb?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie:

C.

Poskytujú výskumné organizácie svoje služby za trhovú cenu?

 áno

 nie

Ak trhová cena neexistuje, poskytujú výskumné organizácie svoje služby za cenu, ktorá v plnej miere zohľadňuje ich náklady a primeranú maržu?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie:

Ak výskumná organizácia poskytuje služby a ak odpoveď na jednu z otázok v oddiele C je áno, štátna pomoc sa obvykle nebude prostredníctvom výskumnej organizácie presúvať na podniky.

3.2.   Spolupráca podnikov a výskumných organizácií

A.

Uskutočňujú projekt spolupráce spoločne podniky a výskumné organizácie?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie o partnerstvách:

B.

Ak áno, znášajú zúčastnené podniky všetky náklady na projekty podporované na základe notifikovanej schémy?

 áno

 nie

Sú výsledky, na základe ktorých nevznikajú práva duševného vlastníctva, vo veľkom rozsahu šírené A všetky prípadné práva duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom činnosti výskumných organizácií, sa v plnej miere priznajú (88) výskumným organizáciám?

 áno

 nie

Dostávajú výskumné organizácie od zúčastnených podnikov kompenzáciu, ktorá zodpovedá trhovej cene za práva duševného vlastníctva (89) ktoré sú výsledkom činnosti výskumných organizácií vykonávanej v rámci projektu a ktoré sa prevedú na zúčastnené podniky?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie (upozorňujeme, že akýkoľvek príspevok zúčastnených podnikov na náklady výskumných organizácií sa od kompenzácie odpočíta):

C.

Ak žiadna z odpovedí na otázky v oddiele B nie je áno, štát EZVO sa môže spoľahnúť na individuálne posúdenie projektov spolupráce (90).

Predložte individuálne posúdenie projektov spolupráce berúc do úvahy vyššie uvedené prvky. K notifikácii pripojte aj zmluvnú dohodu.

Ak žiadna z odpovedí na otázky v oddiele B nie je áno a ak individuálne posúdenie projektov spolupráce nevedie k záveru, že nejde o štátnu pomoc, Dozorný orgán EZVO bude považovať celkovú hodnotu príspevku výskumnej organizácie na projekt za pomoc pre podniky.

4.   Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. b) dohody o ehp

Pomoc na VaVaI na podporu realizácie dôležitého projektu  (91) spoločného európskeho záujmu možno považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom podľa článku 61 ods. 3 písm. b) Dohody o EHP ako je vymedzené v článku 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES.

4.1.   Všeobecné podmienky (kumulatívne)

A.

Potvrďte, že:

projekt prispieva konkrétnym, jasným a identifikovateľným spôsobom k záujmu EHP (92)

A

výhoda dosiahnutá cieľom projektu sa neobmedzuje na jeden štát EZVO alebo štáty EZVO, ktoré ho realizujú, ale rozširuje sa na EHP ako celok (93)

A

projekt predstavuje výrazný pokrok smerom k splneniu cieľov EHP.

Uveďte podrobné informácie a dôkazy:

B.

Uveďte pozitívne vplyvy pomoci:

významné vedľajšie účinky pre spoločnosť,

prínos opatrenia k zlepšeniu medzinárodného postavenia EHP v oblasti VaVaI,

vytvorenie nových trhov,

vývoj nových technológií,

iné pozitívne vplyvy.

C.

Uveďte podmienky realizácie projektu (vrátane účastníkov, cieľov) (94):

D.

Uveďte podrobné informácie a dôkazy preukazujúce, že pomoc je potrebná na dosiahnutie vymedzeného cieľa spoločného záujmu A predstavuje stimul na realizáciu projektu (95):

E.

Uveďte podrobné informácie a dôkazy preukazujúce, že projekt zahŕňa vysokú úroveň rizika:

F.

Uveďte podrobné informácie a dôkazy preukazujúce, že projekt je vzhľadom na svoj charakter a rozsah veľmi dôležitý (96):

4.2.   Opis projektu

Uveďte podrobný opis projektu. Na orientačné účely si pozrite oddiel 5.1 tohto formulára doplňujúcich informácií.

5.   Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. c) dohody o ehp

Ak je do notifikovaného projektu zapojených niekoľko príjemcov, uveďte informácie o každom z nich.

5.1.   Pomoc na projekty z oblasti výskumu a vývoja (97)

5.1.1.   Kategória výskumu (98)

A.

Uveďte, ktoré štádiá VaV (99) sa podporujú na základe notifikovaného opatrenia pomoci:

základný výskum,

priemyselný výskum,

experimentálny vývoj.

B.

Ak projekty z oblasti VaV patria do rôznych kategórií výskumu, uveďte a spresnite, či rôzne úlohy patria do kategórie základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja, alebo uveďte, že nepatria vôbec do žiadnej z uvedených kategórií:

5.1.2.   Oprávnené náklady

Všetky oprávnené náklady sa musia priradiť ku konkrétnej kategórii VaV  (100) . Špecifikujte oprávnené náklady a uveďte ich výšku.

 

Základný výskum

Priemyselný výskum

Experimentálny vývoj

Náklady na zamestnancov

 

 

 

Náklady na nástroje a zariadenia

 

 

 

Náklady na budovy a pozemky

 

 

 

Náklady na zmluvný výskum, technické poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov za trhové ceny

 

 

 

Ďalšie režijné náklady vynaložené priamo v dôsledku výskumného projektu

 

 

 

Iné prevádzkové náklady

 

 

 

5.1.3.   Intenzita pomoci a bonusy

Intenzita pomoci sa vypočíta na základe oprávnených nákladov projektu. Musí sa stanoviť pre každého príjemcu pomoci, vrátane príjemcov v projekte spolupráce  (101).

A.

Základné intenzity (bez bonusov) (102):

 

Základný výskum

Priemyselný výskum

Experimentálny vývoj

Maximálna intenzita pomoci

 

 

 

B.

Bonusy:

Uplatňujú sa v rámci notifikovaného opatrenia bonusy?

 áno

 nie

Ak áno, spresnite ďalej v texte.

Uplatňuje sa bonus pre MSP?

 áno

 nie

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (103): …

Uplatňuje sa v notifikovanom opatrení pomoci bonus za i) efektívnu spoluprácu medzi podnikmi alebo ii) za spoluprácu podniku s výskumnou organizáciou, alebo iii) za šírenie výsledkov (iba v prípade projektov priemyselného výskumu)?

 áno

 nie

i)

Ak sa uplatňuje bonus za efektívnu spoluprácu aspoň medzi dvoma podnikmi, ktoré sú od seba nezávislé, potvrďte, že sú splnené tieto podmienky:

žiadny z podnikov neznáša viac ako 70 % oprávnených nákladov projektu spolupráce

A

projekt zahŕňa spoluprácu aspoň s jedným MSP alebo má spolupráca cezhraničný charakter, t. j. výskumné a vývojové činnosti sa vykonávajú aspoň v dvoch rôznych štátoch EHP.

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (104): …

ii)

Ak sa uplatňuje bonus za efektívnu spoluprácu medzi podnikom a výskumnou organizáciou, najmä v rámci koordinácie vnútroštátnych politík v oblasti VaV, potvrďte, že sú splnené tieto podmienky:

výskumná organizácia znáša aspoň 10 % oprávnených nákladov

A

výskumná organizácia má právo uverejňovať výsledky výskumných projektov, ak sú výsledkom výskumu, ktorý táto organizácia vykonala.

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (105): …

iii)

Ak sa v prípade priemyselného výskumu uplatňuje bonus za šírenie výsledkov projektu vo veľkom rozsahu, vyznačte aspoň jeden z nasledujúcich spôsobov šírenia výsledkov vo veľkom rozsahu:

odborné a vedecké konferencie,

uverejnenie vo vedeckých alebo odborných časopisoch,

dostupnosť vo voľne prístupných zdrojoch (databázy, v ktorých ktokoľvek môže mať prístup k základným výskumným údajom),

dostupnosť prostredníctvom bezplatného softvéru alebo softvéru s voľne prístupným zdrojom.

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (106): …

C.

Uveďte celkovú intenzitu pomoci na projekty podporované na základe notifikovaného opatrenia pomoci (po zohľadnení bonusov) (v %): …

5.1.4.   Osobitné podmienky pre vratný preddavok (107)

A.

Poskytuje sa pomoc na projekty z oblasti VaV vo forme vratného preddavku?

 áno

 nie

B.

Je pomoc poskytovaná vo forme vratného preddavku na základe notifikovaného opatrenia vyjadrená ako ekvivalent hrubého grantu (108)?

 áno

 nie

Ak áno, aká je intenzita pomoci vo forme vratného preddavku vyjadreného ako ekvivalent hrubého grantu (109): …

Okrem toho uveďte, na základe ktorej schválenej schémy pomoci (110) sa pomoc poskytuje, a uveďte podrobné informácie o úplnej metodike použitej na stanovenie ekvivalentu hrubého grantu a hlavné overiteľné údaje.

C.

Ak sa pomoc nemôže vyjadriť vo forme ekvivalentu hrubého grantu, aká je výška vratného preddavku vyjadrená ako percento oprávnených nákladov:

V prípade, že miery vratného preddavku poskytnutého na projekt z oblasti VaV sú vyššie ako miery uvedené v oddieloch 5.1.2 a 5.1.3 (do maximálnych mier uvedených v oddiele 5.1.5) usmernení k VaVaI:

oznámte Dozornému orgánu EZVO podrobné informácie o jeho splatení v prípade úspechu a jasne vymedzte, čo sa bude považovať za úspešný výsledok výskumných činností,

A

potvrďte tieto skutočnosti:

opatrenie zabezpečuje, že v prípade úspešného výsledku sa preddavok vráti s úrokovou sadzbou, ktorá sa rovná aspoň platnej sadzbe vyplývajúcej z uplatnenia oznámenia Dozorného orgánu EZVO o spôsobe stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (111);

v prípade lepšieho výsledku ako je výsledok definovaný ako úspešný, je štát EZVO oprávnený žiadať platby nad rámec platieb preddavku vrátane úroku podľa referenčnej sadzby predpokladanej Dozorným orgánom EZVO,

v prípade čiastočného úspechu štát EZVO vyžaduje, aby zabezpečené vrátenie bolo úmerné stupňu dosiahnutého úspechu.

5.1.5.   Doložka o zosúladení (112)

A.

Využíva sa pri tomto notifikovanom opatrení doložka o zosúladení?

 áno

 nie

Ak áno, môžu sa povoliť vyššie intenzity ako sú obvykle povolené.

Ak áno, uveďte podrobné informácie a dôkazy, že konkurenti mimo EHP dostali v posledných troch rokoch alebo majú dostať pomoc rovnakej intenzity na podobné projekty, programy, vývoj alebo technológiu:

Existujú skutočné alebo potenciálne priame alebo nepriame narušenia medzinárodného obchodu?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte dôkazy:

Uveďte tiež dostatok informácií, ktoré Dozornému orgánu EZVO umožnia posúdiť situáciu, najmä pokiaľ ide o potrebu zohľadniť konkurenčnú výhodu využívanú konkurentom z tretej krajiny:

5.2.   Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (113)

5.2.1.   Všeobecné podmienky

Štúdie sú prípravnými štúdiami na (114):

priemyselný výskum,

experimentálny vývoj.

5.2.2   Intenzita pomoci

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (115) (v %): …

Intenzita pomoci sa vypočíta na základe nákladov na štúdie uskutočniteľnosti projektu.

5.3.   Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva  (116)

5.3.1.   Podmienky

O ktoré štádium výskumu (117) ide?

základný výskum,

priemyselný výskum,

experimentálny vývoj.

5.3.2   Oprávnené náklady a intenzita pomoci

A.

Vyznačte oprávnené náklady (118) a uveďte ich výšku:

náklady predchádzajúce priznaniu práva v prvej právnej jurisdikcii: …

náklady na preklady a iné náklady vynaložené na dosiahnutie priznania alebo schválenia práva v inej právnej jurisdikcii: …

náklady vynaložené na obhajobu právoplatnosti práva počas oficiálneho stíhania prihlášky práva a možných konaní vo veci námietky: …

B.

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (v %) (119): …

5.4.   Pomoc pre mladé inovačné podniky  (120) (pre malé podniky)

Potvrďte, že:

A.

príjemcom pomoci je malý podnik, ako je vymedzený v právnych predpisoch EHP, ktorý v čase poskytnutia pomoci existuje menej ako 6 rokov;

Uveďte podrobné informácie a dôkazy:

B.

príjemcom je inovačný podnik.

Potvrďte, že splnenie tejto podmienky je zabezpečené prostredníctvom:

hodnotenia vykonaného externým odborníkom, ktoré preukazuje, že príjemca v dohľadnej budúcnosti vyvinie výrobky, služby alebo postupy, ktoré sú z technologického hľadiska nové alebo podstatne zlepšené v porovnaní so súčasným stavom v jeho odvetví v EHP a ktoré prinášajú riziko technologického alebo priemyselného zlyhania,

ALEBO

dôkazov, že výdavky príjemcu na VaV predstavujú minimálne 15 % jeho celkových prevádzkových nákladov aspoň v jednom z troch rokov pred poskytnutím pomoci alebo v prípade začínajúceho podniku bez akejkoľvek finančnej histórie v audite jeho bežného fiškálneho obdobia potvrdenom externým audítorom.

Uveďte podrobné informácie o tom, ako sa tieto podmienky uplatňujú:

C.

Uveďte maximálnu výšku pomoci uplatniteľnú na základe notifikovaného opatrenia (121): …

D.

Potvrďte, že:

príjemca predtým neprijal pomoc pre mladé inovačné podniky a dostane tento druh pomoci iba raz počas obdobia, v ktorom spĺňa podmienky mladého inovačného podniku.

E.

Využíva podnik kumuláciu pomoci?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte, ako sa zabezpečí dodržiavanie osobitných pravidiel kumulácie vzťahujúcich sa na pomoc pre mladé inovačné podniky (oddiel 5.4 usmernení k VaVaI):

5.5.   Pomoc na inovácie procesov a organizácie v službách (122)

5.5.1.   Všeobecné podmienky

A.

Akého druhu inovácií v službách (123) sa notifikované opatrenie týka?

inovácie procesov v službách,

inovácie organizácie v službách.

Uveďte podrobný opis inovácií v službách (124) (inovácií procesov a/alebo inovácií organizácie):

B.

Potvrďte, že:

inovácie organizácie sa týkajú používania a využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) na zmenu organizácie práce,

inovácia je formulovaná ako projekt s určeným kvalifikovaným manažérom projektu, ako aj stanovenými nákladmi na projekt,

výsledkom podporovaného projektu je vývoj normy, obchodného modelu, metodiky koncepcie, ktoré sa môžu systematicky reprodukovať, prípadne certifikovať a prípadne patentovať,

výsledkom inovácie procesov alebo organizácie sú nové alebo výrazne zlepšené procesy alebo organizácia práce v porovnaní so súčasným stavom v danom odvetví v EHP,

projekt inovácie procesov alebo organizácie so sebou prináša jasný stupeň rizika,

pomoc sa poskytuje veľkému podniku len vtedy, ak spolupracuje s MSP na podporovanej činnosti a ak spolupracujúce MSP znášajú aspoň 30 % celkových oprávnených nákladov.

Uveďte podrobné informácie/dôkazy týkajúce sa všetkých uvedených prvkov:

5.5.2.   Oprávnené náklady a intenzita pomoci

A.

Uveďte oprávnené náklady (125) a uveďte ich výšku.

 

Oprávnené náklady

Náklady na zamestnancov

 

Náklady na nástroje a zariadenia

 

Náklady na budovy a pozemky

 

Náklady na zmluvný výskum, technické poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov za trhové ceny

 

Ďalšie režijné náklady vynaložené priamo v súvislosti s výskumným projektom

 

Iné prevádzkové náklady

 

B.

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (126) (v %): …

Intenzita pomoci sa vypočíta na základe oprávnených nákladov na projekty.

5.6.   Pomoc na inovačné poradenské služby a inovačné podporné služby  (127) (pre MSP)

5.6.1.   Všeobecné podmienky

A.

Uveďte maximálnu výšku pomoci (ktorá neprekračuje 200 000 EUR na príjemcu počas žiadneho trojročného obdobia): …

B.

Potvrďte, že:

ak poskytovateľ služieb nevyužíva vnútroštátnu alebo európsku certifikáciu, pomoc nebude pokrývať viac ako 75 % oprávnených nákladov,

príjemcovia využívajú štátnu pomoc na nákup služieb za trhovú cenu (alebo ak je poskytovateľ služieb neziskovým subjektom, za cenu, ktorá v plnom rozsahu zohľadňuje všetky jeho náklady a primeranú maržu).

Uveďte podrobné informácie, ako sa zabezpečí splnenie týchto podmienok:

5.6.2.   Oprávnené náklady

A.

Aký druh pomoci sa poskytuje?

pomoc na inovačné poradenské služby,

pomoc na inovačné podporné služby.

B.

Ak ide o pomoc na inovačné poradenské služby, vyznačte oprávnené náklady a uveďte ich výšku:

poradenstvo v oblasti riadenia: …

technologická pomoc: …

služby v oblasti transferu technológií: …

odborná príprava: …

poradenstvo v oblasti nadobúdania a ochrany práv duševného vlastníctva a obchodovania s nimi a v oblasti licenčných dohôd: …

poradenstvo v oblasti používania noriem: …

C.

Ak ide o pomoc na inovačné podporné služby, špecifikujte oprávnené náklady a uveďte ich výšku:

kancelárske priestory: …

databázy: …

služby technických knižníc: …

prieskum trhu: …

využívanie laboratória: …

známky kvality: …

testovanie a certifikácia: …

5.6.3.   Osobitné podmienky pre neziskový subjekt

Ak je poskytovateľ služieb neziskovým subjektom, pomoc možno poskytnúť formou zníženej ceny ako rozdiel medzi zaplatenou a trhovou cenou (alebo cenou, v ktorej sú zohľadnené všetky náklady a primeraná marža).

A.

Poskytuje sa pomoc vo forme zníženej ceny?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte dôkazy o existencii systému zabezpečujúceho transparentnosť všetkých nákladov na poskytnuté inovačné poradenské a inovačné podporné služby, ako aj ceny zaplatenej príjemcami, aby sa získaná pomoc mohla merať a monitorovať.

5.7.   Pomoc na prenájom vysokokvalifikovaných pracovníkov  (128) (pre MSP)

5.7.1.   Všeobecné podmienky

A.

Odkiaľ pochádzajú vysokokvalifikovaní pracovníci (129)?

z výskumných organizácií,

z veľkých podnikov.

Uveďte podrobné informácie (ak je to možné) o týchto výskumných organizáciách a veľkých podnikoch:

B.

Potvrďte, že:

dočasne pridelení pracovníci nenahrádzajú iných pracovníkov,

dočasne pridelení pracovníci sú v podniku, ktorý je príjemcom pomoci, zaradení na novovytvorené pracovné pozície,

Špecifikujte tieto novovytvorené pracovné pozície:

dočasne pridelení pracovníci sú minimálne dva roky zamestnaní vo výskumných organizáciách alebo veľkých podnikoch, ktoré pracovníkov dočasne prideľujú,

dočasne pridelení pracovníci pracujú na činnostiach v oblasti VaVaI v rámci MSP, ktorý je príjemcom pomoci.

5.7.2.   Oprávnené náklady a intenzita pomoci

A.

Špecifikujte oprávnené náklady a uveďte ich výšku:

náklady na zapožičanie a zamestnávanie vysokokvalifikovaných pracovníkov: …

príspevky na mobilitu dočasne pridelených pracovníkov: …

B.

Potvrďte, že náklady na poradenstvo (zaplatenie za služby poskytnuté odborníkom, ktorý nie je zamestnancom podniku) sú vylúčené z oprávnených nákladov pomoci na prenájom vysokokvalifikovaných pracovníkov.

C.

Uveďte maximálnu intenzitu pomoci (130) (v %): …

5.8.   Pomoc inovačným zoskupeniam  (131)

5.8.1.   Všeobecné podmienky

A.

Aký druh pomoci sa príjemcovi poskytuje?

investičná pomoc,

prevádzková pomoc na oživenie zoskupení.

B.

Potvrďte, že:

pomoc sa poskytuje výlučne právnemu subjektu, ktorý prevádzkuje inovačné zoskupenie,

príjemca je poverený riadením účasti a prístupu k priestorom, zariadeniam a činnostiam zoskupení,

Uveďte podrobné informácie:

prístup k priestorom, zariadeniam a činnostiam zoskupení nie je obmedzený.

C.

Sú v poplatkoch účtovaných za používanie zariadení zoskupenia a za účasť na činnostiach zoskupenia zohľadnené ich náklady?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte, ako je zabezpečené splnenie tejto podmienky:

Ak nie, uveďte podrobné informácie (najmä pokiaľ ide o existenciu pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, pozri oddiel 3.1 usmernení k VaVaI):

D.

Pripojte analýzu technologickej špecializácie inovačného zoskupenia, existujúceho regionálneho potenciálu, existujúcej výskumnej kapacity, prítomnosti zoskupení s podobným účelom v EHP a možných trhových objemov činností v zoskupení:

5.8.2.   Osobitné podmienky týkajúce sa investičnej pomoci na oživenie zoskupení

A.

Aký druh investície sa realizuje?

založenie inovačných zoskupení,

rozšírenie inovačných zoskupení,

oživenie inovačných zoskupení.

B.

Na aké zariadenia sa pomoc poskytuje?

zariadenia pre odborné vzdelávanie a výskumné centrum,

výskumné infraštruktúry s otvoreným prístupom, laboratória, skúšobné zariadenia,

širokopásmové sieťové infraštruktúry.

C.

Vyznačte oprávnené náklady a uveďte ich výšku:

náklady súvisiace s investíciami do pozemkov: …

budovy: …

stroje: …

zariadenia: …

D.

Aká je základná intenzita pomoci (v %) (132): …

E.

Poskytuje sa príjemcovi nejaký bonus?

 áno

 nie

Ak áno, spresnite ďalej v texte:

Uplatňujete bonus pre MSP?

 áno

 nie

Uveďte výšku bonusu (133): …

5.8.3.   Osobitné podmienky týkajúce sa prevádzkovej pomoci na oživenie zoskupení

A.

Na ako dlho sa pomoc poskytuje: … rokov

Ak sa pomoc poskytuje na obdobie dlhšie ako 5 rokov, uveďte presvedčivé dôkazy opodstatňujúce takéto dlhšie obdobie (134).

B.

Je pomoc degresívna?

 áno

 nie

C.

Špecifikujte oprávnené náklady a uveďte ich výšku:

marketing zoskupenia na získanie nových spoločností, aby sa zapojili do zoskupenia …

správa zariadení zoskupenia s otvoreným prístupom: …

organizovanie programov odbornej prípravy, seminárov a konferencií s cieľom podporiť spoločné využívanie poznatkov a vytváranie sietí medzi členmi zoskupenia: …

D.

Intenzita pomoci:

degresívna pomoc (uveďte miery degresie za každý rok) (135): …

nedegresívna pomoc (v %) (136): …

6.   Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci  (137)

6.1.   Všeobecná podmienka

A.

Začala sa činnosť v oblasti VaVaI ešte predtým, ako príjemca podal vnútroštátnym orgánom žiadosť o poskytnutie pomoci (138)?

 áno

 nie

Ak áno, Dozorný orgán EZVO sa domnieva, že pomoc nemá stimulačný účinok na príjemcu.

B.

Ak nie, uveďte príslušné dátumy:

činnosť v oblasti VaVaI sa začala: …

príjemca podal žiadosť o poskytnutie pomoci vnútroštátnym orgánom dňa: …

Predložte príslušné podporné dokumenty.

6.2.   Hodnotenie stimulačného účinku

Ak sa pomoc poskytuje na:

inovácie procesov a organizácie v službách,

inovačné zoskupenia,

projekt z oblasti VaV pre veľké podniky,

štúdie uskutočniteľnosti pre veľké podniky,

projekt z oblasti VaV pre MSP v prípade pomoci presahujúcej 7,5 mil. EUR,

štúdie uskutočniteľnosti pre MSP v prípade pomoci presahujúcej 7,5 mil. EUR,

Dozorný orgán EZVO bude vyžadovať, aby sa stimulačný účinok preukázal prostredníctvom hodnotenia. Prejdite k ďalším otázkam.

V opačnom prípade Dozorný orgán EZVO predpokladá, že stimulačný účinok je v prípade tohto opatrenia splnený automaticky.

6.2.1.   Všeobecné podmienky

Ak je potrebné preukázať stimulačný účinok na niekoľkých príjemcov, ktorí sa zúčastňujú na notifikovanom projekte, uveďte požadované informácie za každého z nich.

Na overenie, či plánovaná pomoc bude podnetom príjemcu pomoci na zmenu svojho správania tak, aby zvýšil úroveň svojej činnosti v oblasti VaVaI, Dozorný orgán EZVO vyžaduje hodnotenie v prípade tých kategórií výskumu, pri ktorých sa domnieva, že stimulačný účinok nie je automaticky splnený (uvedené v oddiele 4.2 tohto notifikačného formulára).

Vyplňte hodnotenie zvýšenej činnosti v oblasti VaVaI (ďalej v texte) na základe analýzy, v ktorej sa porovnáva situácia bez poskytnutia pomoci so situáciou v prípade poskytnutia pomoci.

6.2.2.   Kritériá

A.

Zvýši sa veľkosť projektu?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte o aký typ zvýšenia ide:

zvýšenie celkových nákladov na projekt (bez znížených výdavkov príjemcu v porovnaní so situáciou bez poskytnutia pomoci),

zvýšenie počtu osôb pridelených na činnosti v oblasti VaVaI,

iný typ zvýšenia: …

Uveďte dôkazy o príslušných zvýšeniach:

B.

Zvýši sa rozsah?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte o aký typ zvýšenia ide:

zvýšenie počtu očakávaných prínosov projektu,

náročnejší projekt spojený preukázateľne s vyššou pravdepodobnosťou vedeckého alebo technologického pokroku alebo vyšším rizikom zlyhania,

iný druh zvýšenia: …

Uveďte dôkazy o príslušných zvýšeniach:

C.

Zvýši sa rýchlosť projektu?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte dôkazy o tom, že projekt sa vďaka pomoci ukončí v kratšom čase ako bez poskytnutia pomoci:

D.

Zvýši sa celková suma vynaložená na VaVaI?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte o aký typ zvýšenia ide:

zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom pomoci na VaVaI,

zmeny záväzného rozpočtu na projekt (bez zodpovedajúceho zníženia rozpočtu iných projektov),

zvýšenie výdavkov na VaVaI vynaložených príjemcom pomoci ako podiel z celkového obratu,

iný typ zvýšenia: …

Uveďte dôkazy o príslušných zvýšeniach:

E.

Štáty EZVO môžu preukázať existenciu stimulačného účinku aj prostredníctvom iných príslušných kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych kritérií. Uveďte podrobné informácie a dôkazy:

7.   Kritériá na začatie podrobného posúdenia  (139)

Ak sa pomoc týka projektu z oblasti VaVaI alebo štúdie uskutočniteľnosti, vyplňte oddiel 7.1. Ak sa pomoc poskytuje na inováciu procesov alebo organizácie v službách alebo na inovačné zoskupenia, prejdite na oddiel 7.2 tohto formulára doplňujúcich informácií. V opačnom prípade sa podrobné posúdenie nevyžaduje.

7.1.   Projekty a štúdie uskutočniteľnosti

A.

Oprávnené náklady zodpovedajúce základnému výskumu predstavujú … % celkových oprávnených nákladov (podiel I).

Ak je podiel I vyšší ako 50 %, dostáva jeden podnik pomoc vo výške, ktorá presahuje 20 mil. EUR (140) na jeden projekt/štúdiu uskutočniteľnosti?

 áno

 nie

B.

Oprávnené náklady zodpovedajúce priemyselnému výskumu a štúdiám uskutočniteľnosti, ktoré slúžia ako príprava na priemyselný výskum, predstavujú … % celkových oprávnených nákladov (podiel II).

Ak je podiel I + II vyšší ako 50 %, dostáva jeden podnik pomoc vo výške, ktorá presahuje 10 mil. EUR na jeden projekt/štúdiu uskutočniteľnosti?

 áno

 nie

C.

Ak je podiel I + II nižší ako 50 %, dostáva jeden podnik pomoc vo výške, ktorá presahuje 7,5 mil. EUR na jeden projekt/štúdiu uskutočniteľnosti?

 áno

 nie

Ak je odpoveď na jednu z týchto troch otázok áno, potom notifikovaná pomoc podlieha podrobnému posúdeniu a mali by sa poskytnúť doplňujúce informácie, aby Dozorný orgán EZVO mohol vykonať podrobné posúdenie (oddiel 8 tohto formulára doplňujúcich informácií).

7.2.   Inovácie procesov alebo organizácie v službách a inovačných zoskupeniach

Ak sa pomoc poskytuje na inovácie procesov a organizácie v službách, dostáva jeden podnik pomoc vo výške, ktorá presahuje 5 mil. EUR na jeden projekt?

 áno

 nie

Ak sa pomoc poskytuje inovačným zoskupeniam, dostáva zoskupenie (právny subjekt prevádzkujúci inovačné zoskupenie) pomoc vo výške, ktorá presahuje 5 mil. EUR?

 áno

 nie

Ak áno, potom notifikovaná pomoc podlieha podrobnému posúdeniu a mali by sa poskytnúť doplňujúce informácie, aby Dozorný orgán EZVO mohol vykonať podrobné posúdenie (oddiel 8 tohto formulára doplňujúcich informácií).

Upozorňujeme, že Dozorný orgán EZVO vykoná podrobné posúdenie aj vo všetkých prípadoch notifikovaných Dozornému orgánu EZVO na základe povinnosti individuálnej notifikácie pomoci, ktorá je stanovená v nariadení o skupinových výnimkách.

8.   Doplňujúce informácie na účely podrobného posúdenia  (141)

Ak sa na notifikovanom projekte, ktorý podlieha podrobnému posúdeniu, zúčastňujú niekoľkí príjemcova, uveďte informácie týkajúce sa každého z nich. Nie je tým dotknutá povinnosť uviesť úplný opis notifikovaného projektu vrátane všetkých účastníkov v predchádzajúcich oddieloch tohto formulára doplňujúcich informácií.

8.1.   Všeobecné zistenia

Účelom tohto podrobného posúdenia je zabezpečiť, aby vysoké sumy pomoci na VaVaI nenarúšali hospodársku súťaž v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom, ale naopak, aby skutočne prispeli k spoločnému záujmu. To nastane vtedy, keď prospech zo štátnej pomoci z hľadiska ďalšieho VaVaI preváži narušenie hospodárskej súťaže a obchodu.

Ustanovenia uvedené ďalej v texte predstavujú usmernenie týkajúce sa druhu informácií, ktoré môže Dozorný orgán EZVO požadovať na vykonanie podrobného posúdenia. Toto usmernenie má zabezpečiť, aby rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO a ich odôvodnenia boli transparentné a predvídateľné s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť a právnu istotu.

A.

Štáty EZVO by sa mali opierať najmä o nasledujúce informačné zdroje. Vyznačte, či sú k notifikácii pripojené tieto podporné dokumenty:

hodnotenia minulých schém alebo opatrení štátnej pomoci,

hodnotenia vplyvu vypracované orgánom poskytujúcim pomoc,

hodnotenia rizika,

finančné správy,

interné podnikateľské plány,

stanoviská odborníkov,

iné štúdie týkajúce sa VaVaI.

B.

Podobne uveďte aj príslušné pozitívne vplyvy notifikovaného opatrenia a predložte podporné dokumenty:

čistý nárast VaVaI realizovaný podnikom,

prínos opatrenia k celkovému zlepšeniu príslušného odvetvia, pokiaľ ide o úroveň VaVaI,

prínos opatrenia k zlepšeniu medzinárodného postavenia EHP v oblasti VaVaI,

iné: …

Ku každému z nasledujúcich oddielov predložte dokumenty, ktoré sa týkajú notifikovaného opatrenia. Štáty EZVO môžu uviesť akékoľvek ďalšie prvky, ktoré považujú za užitočné na účely posúdenia notifikovaného opatrenia.

8.2.   Existencia zlyhania trhu (142)

A.

Vyznačte zlyhanie, resp. zlyhania trhu, ktoré v tomto prípade bránia VaVaI a ktoré opodstatňujú potrebu štátnej pomoci, a predložte podporné dokumenty:

šírenie poznatkov (pozitívne externality/verejné statky),

neúplné a asymetrické informácie,

zlyhanie koordinácie.

B.

Ak sa štátna pomoc zameriava na projekty z oblasti VaVaI alebo činnosti v podporovaných oblastiach, uveďte informácie o:

nevýhodách spôsobených odľahlosťou a inými regionálnymi osobitosťami,

špecifických miestnych ekonomických údajoch, sociálnych a/alebo historických príčinách nízkej úrovne činnosti v oblasti VaVaI v porovnaní s príslušnými priemernými údajmi a/alebo situáciou na vnútroštátnej úrovni a/alebo, kde to prichádza do úvahy, na úrovni EHP,

inom príslušnom ukazovateli, ktorý poukazuje na zvýšený stupeň zlyhania trhu.

8.3.   Vhodný nástroj (143)

Vyznačte, na základe čoho štát EZVO rozhodol o využití selektívneho nástroja, akým je štátna pomoc, na zvýšenie činnosti v oblasti VaVaI, a predložte podporné dokumenty:

hodnotenie vplyvu navrhovaného opatrenia,

porovnanie s inými možnosťami politiky zvažovanými štátom EZVO,

iné: …

8.4.   Stimulačný účinok a analýza pomoci (144)

A.

Uveďte zamýšľanú zmenu správania príjemcu vyvolanú pomocou (napríklad začatie nového projektu, veľkosť, rozsah a rýchlosť zdokonaleného projektu) a predložte podporné dokumenty.

Ďalej uveďte opis správania príjemcu v súvislosti s projektom, ak by pomoc nedostal, pomocou analýzy opačnej situácie.

Opíšte, prečo je pomoc nevyhnutná na to, aby sa skúmaný projekt stal príťažlivejším ako projekt opísaný pomocou analýzy opačnej situácie, t. j. ako projekt, ktorý sa má uskutočniť bez poskytnutia pomoci.

B.

Na účely preukázania stimulačného účinku sa môžu používať tieto prvky. Vyznačte prvky, ktoré sa týkajú notifikovaného opatrenia, a predložte podporné dokumenty:

úroveň rentability,

výška investícií a časový sled peňažných tokov,

úroveň rizika spojeného s výskumným projektom (145),

nepretržité hodnotenie.

8.5.   Primeranosť pomoci (146)

A.

Ak bolo v štáte EZVO viacero (potenciálnych) kandidátov na realizáciu projektu z oblasti VaVaI, bol príjemca vybraný v rámci verejného výberového konania?

 áno

 nie

Uveďte podrobné informácie a predložte podporné dokumenty:

B.

Vysvetlite, ako je zabezpečené obmedzenie pomoci na nevyhnutné minimum, a predložte podporné dokumenty:

8.6.   Analýza narušenia hospodárskej súťaže a obchodu (147)

8.6.1.   Relevantné trhy a vplyv na obchod

A.

V prípade potreby opíšte pravdepodobný vplyv pomoci na hospodársku súťaž v inovačnom procese (148): …

B.

Uveďte, či je pravdepodobné, že pomoc bude mať vplyv na niektorý trh s výrobkami.

 áno

 nie

Uveďte trhy s výrobkami, na ktoré bude mať pomoc pravdepodobne vplyv:

C.

Pre každý z týchto trhov uveďte určitý orientačný podiel príjemcu na trhu:

Pre každý z týchto trhov uveďte určité orientačné podiely na trhu ostatných spoločností pôsobiacich na trhu. Ak je to možné, uveďte príslušný Herfindahl-Hirschmanov index (HHI):

D.

Opíšte štruktúru a dynamiku príslušných trhov a predložte podporné dokumenty:

E.

Uveďte informácie o prípadných vplyvoch na obchod (presun obchodných tokov a umiestnenia ekonomickej činnosti):

8.6.2.   Narušenie dynamických stimulov

Dozorný orgán EZVO bude v rámci svojej analýzy vplyvov pomoci na dynamické stimuly konkurentov na investovanie posudzovať nasledujúce prvky. Označte tie prvky, ku ktorým sú predložené podporné dokumenty:

výška pomoci,

blízkosť k trhu/kategória pomoci,

otvorené výberové konanie,

prekážky výstupu,

stimuly na udržanie konkurencie na trhu v budúcnosti,

diferenciácia výrobkov a intenzita hospodárskej súťaže.

8.6.3.   Vytváranie trhovej sily

Dozorný orgán EZVO bude vo svojej analýze vplyvov pomoci na trhovú silu príjemcu posudzovať nasledujúce prvky. Vyznačte tie prvky, v súvislosti s ktorými sa poskytujú podrobné informácie a podporné dokumenty:

trhová sila príjemcu pomoci a štruktúra trhu,

úroveň prekážok vstupu,

kúpna sila,

výberový proces.

8.6.4.   Udržiavanie neefektívnych štruktúr trhu

Uveďte, či sa pomoc poskytuje:

na trhoch vyznačujúcich sa nadmernou kapacitou,

v upadajúcich odvetviach,

v citlivých odvetviach.

Uveďte podrobné informácie a predložte podporné dokumenty:

9.   Kumulácia  (149)

A.

Kumuluje sa pomoc poskytovaná na základe notifikovaného opatrenia s inou pomocou (150)?

 áno

 nie

B.

Ak áno, opíšte pravidlá kumulácie, ktoré sa vzťahujú na notifikované opatrenie pomoci:

C.

Uveďte, ako sa bude overovať dodržiavanie pravidiel kumulácie v rámci notifikovaného opatrenia pomoci.

10.   Podávanie správ a monitorovanie  (151)

10.1.   Výročné správy

Upozorňujeme, že táto povinnosť podávať správy platí bez toho, aby bola dotknutá povinnosť podávať správy podľa rozhodnutia Dozorného orgánu EZVO č. 195/04/COL  (152).

Potvrďte, že sa zaväzujete predkladať Dozornému orgánu EZVO výročné správy o implementácii notifikovaného opatrenia pomoci, ktoré budú obsahovať všetky uvedené prvky (153).

meno príjemcu,

výška pomoci pre každého príjemcu,

intenzita pomoci,

odvetvia činnosti, v ktorých sa podporované projekty uskutočňujú.

áno

10.2.   Informačné listy, monitorovanie

A.

Potvrďte, že sa zaväzujete uchovávať podrobné záznamy o poskytnutí pomoci spolu so všetkými informáciami potrebnými na preukázanie, že oprávnené náklady a maximálna prípustná intenzita pomoci boli dodržané.

áno

B.

Potvrďte, že sa zaväzujete uchovávať podrobné záznamy uvedené vyššie v oddiele A počas 10 rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

áno

C.

Potvrďte, že sa zaväzujete predložiť na žiadosť Dozorného orgánu EZVO záznamy uvedené v oddiele A.

áno

11.   Ďalšie informácie

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za potrebné na posúdenie daného opatrenia, resp. opatrení na základe usmernení Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci na výskum, vývoj a inovácie.

ČASŤ III.10

FORMULÁR DOPLŇUJÚCICH INFORMÁCIÍ O ŠTÁTNEJ POMOCI NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tento formulár doplňujúcich informácií sa musí používať na notifikáciu každej pomoci, na ktorú sa vzťahujú usmernenia Dozorného orgánu EZVO o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (ďalej len ‚usmernenia o pomoci na ochranu životného prostredia‘)  (154). Musí sa používať aj v prípade individuálnej pomoci na ochranu životného prostredia, na ktorú sa nevzťahuje žiadna všeobecná skupinová výnimka alebo ktorá podlieha individuálnej notifikačnej povinnosti, pretože presahuje prahové hodnoty na notifikovanie individuálnej pomoci stanovené vo všeobecnej skupinovej výnimke.

1.

Základné vlastnosti notifikovaného opatrenia

2.

Účel pomoci

3.

Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. C) dohody o ehp

3.1.

Pomoc pre podniky, ktoré uplatňujú prísnejšie normy ako sú normy Spoločenstva alebo ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia

3.2.

Pomoc na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva

3.3.

Pomoc na environmentálne štúdie

3.4.

Pomoc na úsporu energie

3.5.

Pomoc na obnoviteľné zdroje energie

3.6.

Pomoc na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

3.7.

Pomoc na energeticky účinné diaľkové vykurovanie

3.8.

Pomoc na odpadové hospodárstvo

3.9.

Pomoc na rekultiváciu kontaminovaných plôch

3.10.

Pomoc na premiestnenie podnikov

3.11.

Pomoc zahrnutá v systémoch obchodovania s povoleniami

4.

Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci

4.1.

Všeobecné podmienky

4.2.

Hodnotenie stimulačného účinku

5.

Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. B) dohody o ehp

5.1.

Všeobecné podmienky (kumulatívne)

5.2.

Opis projektu

6.

Pomoc vo forme úľav z environmentálnych daní alebo oslobodení od environmentálnych daní

6.1.

Všeobecné podmienky

6.2.

Nevyhnutnosť pomoci

6.3.

Primeranosť pomoci

7.

Kritériá na začatie podrobného posúdenia

8.

Doplňujúce informácie na účely podrobného posúdenia

8.1.

Všeobecné zistenia

8.2.

Existencia zlyhania trhu

8.3.

Vhodný nástroj

8.4.

Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci

8.5.

Primeranosť pomoci

8.6

Analýza narušenia hospodárskej súťaže a obchodu

9.

Kumulácia

10.

Podávanie správ a monitorovanie

10.1.

Výročné správy

10.2.

Monitorovanie a hodnotenie

11.

Ďalšie informácie

1.   Základné vlastnosti notifikovaného opatrenia

Vyplňte príslušné časti notifikačného formulára, ktoré zodpovedajú charakteru notifikovaného opatrenia. Základné pokyny sú uvedené nižšie.

A.

Vyznačte druh pomoci a vyplňte príslušné pododdiely oddielu 3 (‚Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP‘) tohto formulára doplňujúcich informácií:

pomoc pre podniky, ktoré uplatňujú prísnejšie normy ako sú normy Spoločenstva alebo ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia, vyplňte oddiel 3.1,

pomoc na nadobudnutie nových dopravných prostriedkov, ktoré presahujú rámec noriem Spoločenstva alebo ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia, vyplňte oddiel 3.1,

pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva, vyplňte oddiel 3.2,

pomoc na environmentálne štúdie, vyplňte oddiel 3.3,

pomoc na úsporu energie, vyplňte oddiel 3.4,

pomoc na obnoviteľné zdroje energie, vyplňte oddiel 3.5,

pomoc na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, vyplňte oddiel 3.6,

pomoc na energeticky účinné diaľkové vykurovanie, vyplňte oddiel 3.7,

pomoc na odpadové hospodárstvo, vyplňte oddiel 3.8,

pomoc na rekultiváciu znečistených plôch, vyplňte oddiel 3.9,

pomoc na premiestnenie podnikov, vyplňte oddiel 3.10,

pomoc zahrnutá v systémoch obchodovania s povoleniami, vyplňte oddiel 3.11,

pomoc vo forme úľav z environmentálnych daní alebo oslobodení od environmentálnych daní, vyplňte oddiel 6.

Okrem toho vyplňte aj oddiel 4 (‚Stimulačný účinok a nevyhnutnosť pomoci‘), oddiel 7 (‚Kritériá na začatie podrobného posúdenia‘), oddiel 8 (‚Doplňujúce informácie na účely podrobného posúdenia‘)  (155) a oddiel 10 (‚Podávanie správ a monitorovanie‘).

B.

Vysvetlite hlavné charakteristické znaky (účel, pravdepodobné účinky pomoci, nástroj pomoci, intenzita pomoci, príjemcovia, rozpočet atď.) notifikovaného opatrenia.

C.

Môže sa pomoc kumulovať s inou pomocou?

 áno

 nie

Ak áno, vyplňte oddiel 9 (‚Kumulácia‘) tohto formulára doplňujúcich informácií.

D.

Poskytuje sa pomoc s cieľom podporiť realizáciu dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu?

 áno

 nie

Ak áno, vyplňte oddiel 5 (‚Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. b) Dohody o EHP‘) tohto formulára doplňujúcich informácií.

E.

V prípade, ak notifikovaná individuálna pomoc vychádza zo schválenej schémy, uveďte podrobné informácie o tejto schéme (číslo prípadu, názov schémy, dátum schválenia Dozorným orgánom EZVO):

F.

Potvrďte, či v prípade, ak sa pomoc/bonus poskytuje malým podnikom, príjemcovia spĺňajú definíciu malých podnikov, ako je vymedzená v právnych predpisoch EHP:

áno

G.

Potvrďte, či v prípade, ak sa pomoc/bonus poskytuje stredným podnikom, príjemcovia spĺňajú definíciou stredných podnikov, ako je vymedzená v právnych predpisoch EHP:

áno

H.

Kde to prichádza do úvahy, uveďte výmenný kurz, ktorý sa použil na účely notifikácie:

I.

Očíslujte všetky dokumenty predložené štátmi EZVO ako prílohy k notifikačnému formuláru, a čísla dokumentov uveďte v príslušných častiach tohto formulára doplňujúcich informácií.

2.   Účel pomoci

A.

Uveďte environmentálne ciele, ktoré sleduje notifikované opatrenie so zreteľom na ciele spoločného záujmu, ktorými sa zaoberajú usmernenia o pomoci na ochranu životného prostredia (oddiel 1.2). Uveďte podrobný opis jednotlivých druhov pomoci, ktoré sa majú poskytnúť v rámci notifikovaného opatrenia:

B.

Ak sa notifikované opatrenie už uplatňovalo aj v minulosti, uveďte jeho výsledky z hľadiska ochrany životného prostredia (uveďte príslušné číslo prípadu a dátum schválenia Dozorným orgánom EZVO, a ak je to možné, pripojte aj národné správy z hodnotenia opatrenia):

C.

Ak ide o nové opatrenie, uveďte očakávané výsledky a obdobie, za aké sa dosiahnu:

3.   Zlučiteľnosť pomoci podľa článku 61 ods. 3 písm. C) dohody o ehp

V prípade, ak sa na projekte notifikovanom ako individuálna pomoc podieľa niekoľko príjemcov, uveďte informácie za každého z nich.

3.1.   Pomoc pre podniky, ktoré uplatňujú prísnejšie normy ako sú normy Spoločenstva alebo ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia  (156)

3.1.1.   Charakter podporovaných investícií, uplatniteľné normy

A.

Uveďte, či sa pomoc poskytuje na:

investície umožňujúce príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia vyplývajúcu z jeho činností jej zlepšením na úroveň podľa platných noriem Spoločenstva (157), a to bez ohľadu na existenciu záväzných vnútroštátnych noriem, ktoré sú prísnejšie ako normy Spoločenstva

ALEBO

investície, ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva umožňujú príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia vyplývajúcu z jeho činností.

B.

Uveďte podrobné informácie, a kde to prichádza do úvahy, aj informácie o príslušných normách Spoločenstva:

C.

Ak sa pomoc poskytuje na splnenie vnútroštátnej normy, ktorá presahuje rámec noriem Spoločenstva, uveďte platné vnútroštátne normy a priložte ich kópiu:

3.1.2.   Intenzita pomoci a bonusy

V prípade schém pomoci sa intenzita pomoci musí vypočítať pre každého príjemcu pomoci.

A.

Aká je maximálna intenzita pomoci uplatniteľná na notifikované opatrenie (158)?

B.

Poskytuje sa pomoc na základe skutočne súťažného postupu predkladania ponúk (159)?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie o súťažnom postupe a priložte kópiu oznámenia o konaní verejnej súťaže alebo jeho návrh:

C.

Bonusy:

Využívajú podporované projekty bonus?

 áno

 nie

Ak áno, spresnite ďalej v texte.

Uplatňuje sa v rámci notifikovaného opatrenia bonus pre MSP?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte výšku uplatniteľného bonusu (160): …

Uplatňuje sa v rámci notifikovaného opatrenia bonus na ekologické inovácie (161)

 áno

 nie

Ak áno, opíšte, ako sú splnené tieto podmienky:

aktíva alebo projekt ekologickej inovácie sú nové alebo podstatne zlepšené v porovnaní so súčasným stavom v príslušnom odvetví v Spoločenstve,

predpokladaný prínos pre životné prostredie je podstatne vyšší ako zlepšenie vyplývajúce zo všeobecného vývoja súčasného stavu pri porovnateľných činnostiach,

inovačný charakter týchto aktív alebo projektov zahŕňa jasný stupeň rizika z technologického, trhového alebo finančného hľadiska, ktoré je vyššie ako riziko obvykle spojené s porovnateľnými neinovačnými aktívami alebo projektmi.

Uveďte podrobné informácie preukazujúce dodržanie uvedených podmienok:

Uveďte výšku uplatniteľného bonusu (162): …

D.

V prípade schémy pomoci uveďte celkovú intenzitu pomoci pre projekty podporované v rámci notifikovanej schémy (po zohľadnení bonusov) (v %):

3.1.3.   Oprávnené náklady (163)

A.

Potvrďte, že oprávnené náklady sú obmedzené na mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie vyššej úrovne ochrany životného prostredia, ako vyžadujú normy Spoločenstva:

áno

B.

Ďalej potvrďte, že:

oprávnené náklady tvoria presne stanovené náklady súvisiace s ochranou životného prostredia, ak sa náklady investované do ochrany životného prostredia dajú ľahko identifikovať v celkových nákladoch

ALEBO

mimoriadne investičné náklady sa stanovujú porovnaním investície s opačnou situáciou bez poskytnutia štátnej pomoci, t. j. s referenčnou investíciou (164);

A

oprávnené náklady sa vypočítajú odpočítaním všetkých prípadných prevádzkových ziskov a prevádzkových nákladov súvisiacich s mimoriadnou investíciou na ochranu životného prostredia, ktoré vznikli počas prvých piatich rokov trvania príslušnej investície.

C.

Akú formu majú oprávnené náklady?

investície do hmotného majetku,

investície do nehmotného majetku.

D.

V prípade investícií do hmotného majetku vyznačte formu, resp. formy príslušných investícií:

investície do pozemkov, ktoré sú nevyhnutne nutné na dosiahnutie environmentálnych cieľov,

investície do stavieb určených na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície do technologického zariadenia a vybavenia určeného na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície na úpravu výrobných metód s ohľadom na ochranu životného prostredia.

E.

V prípade investícií do nehmotného majetku (transferu technológií nadobudnutím prevádzkových licencií alebo patentovaného a nepatentovaného know-how) potvrďte, že všetok tento nehmotný majetok spĺňa tieto podmienky:

považuje sa za odpisovateľný majetok,

bol zakúpený za trhových podmienok od podniku, nad ktorým nadobúdateľ nemá právo priamej ani nepriamej kontroly,

je zahrnutý do majetku podniku a zostáva v zariadení príjemcu pomoci a používa sa v ňom najmenej počas obdobia piatich rokov (165).

Okrem toho potvrďte, že v prípade, ak sa nehmotný majetok počas týchto piatich rokov predá:

výnos z predaja sa odpočíta od oprávnených nákladov

A

celá suma pomoci alebo jej časť sa v prípade, kde to prichádza do úvahy, vráti.

F.

V prípade investícií, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorá je vyššia ako úroveň, ktorú stanovujú normy Spoločenstva, potvrďte príslušné tvrdenia:

ak sa podnik prispôsobuje vnútroštátnym normám prijatým v prípade neexistencie noriem Spoločenstva, oprávnené náklady pozostávajú z dodatočných investičných nákladov potrebných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia požadovanej vnútroštátnymi normami,

ak sa podnik prispôsobuje vnútroštátnym normám, ktoré sú prísnejšie ako príslušné normy Spoločenstva, alebo ide nad ich rámec alebo ide nad rámec noriem Spoločenstva, oprávnené náklady pozostávajú z dodatočných investičných nákladov potrebných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorá je vyššia ako úroveň vyžadovaná normami Spoločenstva (166),

ak neexistujú žiadne normy, oprávnené náklady pozostávajú z investičných nákladov potrebných na dosiahnutie vyššej úrovne ochrany životného prostredia, ako je úroveň, ktorú by príslušný podnik alebo podniky dosiahli bez akejkoľvek pomoci na ochranu životného prostredia.

G.

V prípade schém pomoci poskytnite podrobnú metodiku výpočtu, ktorá sa bude uplatňovať na každú individuálnu pomoc poskytnutú na základe notifikovanej schémy, s poukázaním na opačnú situáciu, a predložte príslušné dôkazy:

V prípade individuálnych opatrení pomoci poskytnite podrobný výpočet oprávnených nákladov notifikovaného investičného projektu s poukázaním na opačnú situáciu a predložte príslušné dôkazy:

3.1.4.   Osobitné pravidlá pomoci na nadobudnutie nových dopravných prostriedkov, ktoré presahujú rámec noriem Spoločenstva alebo ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia (167)

V prípade pomoci na nadobudnutie nových dopravných prostriedkov, ktoré presahujú rámec noriem Spoločenstva alebo ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia, okrem oddielov 3.1. – 3.1.3.

A.

Potvrďte, že nové dopravné prostriedky pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú a námornú dopravu, ktoré spĺňajú prijaté normy Spoločenstva, boli nadobudnuté pred nadobudnutím účinnosti uvedených noriem, a že normy Spoločenstva sa potom, ako sa stali záväznými, neuplatňujú so spätnou účinnosťou na už zakúpené dopravné prostriedky.

áno

Uveďte podrobné informácie:

B.

V prípade dodatočných úprav, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia v odvetví dopravy, potvrďte, že:

existujúce dopravné prostriedky sa modernizujú, aby spĺňali environmentálne normy, ktoré v deň uvedenia týchto dopravných prostriedkov do prevádzky ešte nenadobudli účinnosť

ALEBO

dopravné prostriedky nepodliehajú žiadnym environmentálnym normám.

3.2.   Pomoc na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva (168)

3.2.1.   Základné podmienky

A.

Potvrďte, že investícia sa realizovala a dokončila aspoň rok pred nadobudnutím účinnosti normy.

 áno

 nie

Ak áno, v prípade schém pomoci uveďte podrobné informácie o tom, ako sa zabezpečí dodržanie tejto podmienky:

Ak áno, v prípade individuálnej pomoci uveďte podrobné informácie a príslušné dôkazy:

B.

Uveďte podrobné informácie o príslušných normách Spoločenstva vrátane dátumov, ktoré sa týkajú splnenia podmienky uvedenej v písmene A:

3.2.2.   Intenzita pomoci

Aká je základná intenzita pomoci uplatniteľná na notifikované opatrenie?

v prípade malých podnikov (169): …;

v prípade stredných podnikov (170): …;

v prípade veľkých podnikov (171): … .

3.2.3.   Oprávnené náklady

A.

Potvrďte, že oprávnené náklady sú obmedzené na mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, aká sa vyžaduje v norme Spoločenstva, v porovnaní s existujúcou úrovňou ochrany životného prostredia požadovanou pred nadobudnutím účinnosti tejto normy.

áno

B.

Ďalej potvrďte, že:

presne stanovené náklady súvisiace s ochranou životného prostredia tvoria oprávnené náklady, ak sa náklady investované do ochrany životného prostredia dajú ľahko identifikovať v celkových nákladoch,

ALEBO

mimoriadne investičné náklady sa stanovujú porovnaním investície s opačnou situáciou bez poskytnutia štátnej pomoci, t. j. s referenčnou investíciou (172),

A

oprávnené náklady sa vypočítajú odpočítaním všetkých prípadných prevádzkových ziskov a prevádzkových nákladov súvisiacich s mimoriadnou investíciou na ochranu životného prostredia, ktoré vznikli počas prvých piatich rokov trvania príslušnej investície.

C.

Akú formu majú oprávnené náklady?

investície do hmotného majetku

investície do nehmotného majetku

D.

V prípade investícií do hmotného majetku vyznačte formu, resp. formy príslušných investícií:

investície do pozemkov, ktoré sú nevyhnutne nutné na dosiahnutie environmentálnych cieľov,

investície do stavieb určených na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície do technologického zariadenia a vybavenia určeného na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície na úpravu výrobných metód s ohľadom na ochranu životného prostredia.

E.

V prípade investícií do nehmotného majetku (transferu technológií nadobudnutím prevádzkových licencií alebo patentovaného a nepatentovaného know-how) potvrďte, že všetok takýto nehmotný majetok spĺňa tieto podmienky:

považuje sa za odpisovateľný majetok,

bol zakúpený za trhových podmienok od podniku, nad ktorým nadobúdateľ nemá právo priamej ani nepriamej kontroly,

je zahrnutý do majetku podniku a zostáva v zariadení príjemcu pomoci a používa sa v ňom najmenej počas obdobia piatich rokov (173).

Okrem toho potvrďte, že v prípade, ak sa nehmotný majetok počas týchto piatich rokov predá:

výnos z predaja sa odpočíta od oprávnených nákladov

A

celá suma pomoci alebo jej časť sa v prípade, kde to prichádza do úvahy, vráti.

F.

V prípade schém pomoci poskytnite podrobnú metodiku výpočtu, ktorá sa bude uplatňovať na každú individuálnu pomoc poskytnutú na základe notifikovanej schémy, s poukázaním na opačnú situáciu, a predložte príslušné dôkazy:

V prípade individuálnych opatrení pomoci poskytnite podrobný výpočet oprávnených nákladov notifikovaného investičného projektu s poukázaním na opačnú situáciu a predložte príslušné dôkazy:

3.3.   Pomoc na environmentálne štúdie  (174)

3.3.1.   Štúdie, ktoré priamo súvisia s investíciami zameranými na splnenie noriem, ktoré presahujú rámec noriem Spoločenstva alebo ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia

A.

Potvrďte, či sa pomoc poskytuje na štúdie, ktoré priamo súvisia s investíciami na účely splnenia noriem, ktoré presahujú rámec noriem Spoločenstva alebo ktoré v prípade neexistencie noriem Spoločenstva zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia.

 áno

 nie

Ak áno, spresnite, na ktorý z uvedených účelov investícia slúži:

umožňuje príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia vyplývajúcu z jeho činností jej zlepšením na úroveň podľa platných noriem Spoločenstva, a to bez ohľadu na existenciu záväzných vnútroštátnych noriem, ktoré sú prísnejšie ako normy Spoločenstva

ALEBO

umožňuje príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia vyplývajúcu z jeho činností v prípade neexistencie noriem Spoločenstva.

B.

Uveďte podrobné informácie, a kde to prichádza do úvahy aj informácie o príslušných normách Spoločenstva:

C.

Ak sa pomoc poskytuje na štúdie, ktoré priamo súvisia s investíciami zameranými na splnenie vnútroštátnych noriem, ktoré presahujú rámec noriem Spoločenstva, uveďte platné vnútroštátne normy a priložte ich kópiu:

D.

Opíšte typy štúdií, na ktoré sa bude poskytovať pomoc:

3.3.2.   Štúdie, ktoré priamo súvisia s investíciami na účely dosiahnutia úspor energie

Potvrďte, že sa pomoc poskytuje na štúdie, ktoré priamo súvisia s investíciami na účely dosiahnutia úspor energie.

 áno

 nie

Ak áno, predložte dôkazy, ako účel príslušnej investície spĺňa definíciu úspor energie ustanovenú v bode 70 ods. 2 usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia:

3.3.3.   Štúdie, ktoré priamo súvisia s investíciami na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

A.

Potvrďte, či sa pomoc poskytuje na štúdie, ktoré priamo súvisia s investíciami na účely výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

 áno

 nie

Ak áno, predložte dôkazy, ako účel príslušnej investície spĺňa definíciu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá je ustanovená v bode 70 ods. 5 a 9 usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia:

B.

Spresnite druh, resp. druhy obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa majú podporovať na základe investícií určených na environmentálne štúdie, a uveďte podrobné informácie:

3.3.4.   Intenzita pomoci a bonusy

A.

Aká je maximálna intenzita pomoci uplatniteľná na notifikované opatrenie (175)?

B.

Uplatňuje sa v rámci notifikovaného opatrenia bonus pre MSP?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte výšku uplatniteľného bonusu (176): …

3.4.   Pomoc na úsporu energie  (177)

3.4.1.   Základné podmienky

A.

Potvrďte, že notifikované opatrenie spĺňa definíciu úspor energie uvedenú v bode 70 ods. 2 usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia.

áno

B.

Spresnite druh, resp. druhy podporovaných opatrení vedúcich k úsporám energie, ako aj úroveň úspor energie, ktorá sa má dosiahnuť, a uveďte podrobné informácie:

3.4.2.   Investičná pomoc

3.4.2.1.   Intenzita pomoci a bonusy

A.

Aká je základná intenzita pomoci uplatniteľná na notifikované opatrenie (178): …

B.

Bonusy:

Uplatňuje sa v rámci notifikovaného opatrenia bonus pre MSP?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte výšku uplatniteľného bonusu (179): …

C.

Poskytuje sa pomoc na základe skutočne súťažného postupu predkladania ponúk (180)?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie o súťažnom postupe a priložte kópiu oznámenia o konaní verejnej súťaže alebo jeho návrh: …

D.

V prípade schémy pomoci uveďte celkovú intenzitu pomoci na projekty podporované v rámci notifikovanej schémy (po zohľadnení bonusov) (v %):

3.4.2.2.   Oprávnené náklady (181)

A.

Pokiaľ ide o výpočet oprávnených nákladov, potvrďte, že oprávnené náklady sú obmedzené na mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie úspor energie, ktoré presahujú úroveň požadovanú normami Spoločenstva.

áno

B.

Ďalej objasnite, či:

presne stanovené náklady súvisiace s úsporou energie tvoria oprávnené náklady v prípade, ak sa náklady investované do úspory energie dajú ľahko identifikovať v celkových nákladoch

ALEBO

časť investície, ktorá priamo súvisí s úsporou energie, sa stanovuje porovnaním s investíciou v opačnej situácii bez poskytnutia štátnej pomoci, t. j. s referenčnou investíciou (182)

A

oprávnené náklady sa vypočítajú odpočítaním všetkých prípadných prevádzkových ziskov a prevádzkových nákladov súvisiacich s mimoriadnou investíciou do úspory energie, ktorá vznikne v prvých troch rokoch trvania tejto investície v prípade MSP, v prvých štyroch rokoch v prípade veľkých podnikov, ktoré nie sú súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami CO2 v EÚ, a v prvých piatich rokoch v prípade veľkých podnikov, ktoré sú súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami CO2 v EÚ (183).

C.

V prípade investícií, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie úspory energie, ktorá je vyššia ako stanovujú normy Spoločenstva, potvrďte, ktoré z uvedených tvrdení platí:

ak sa podnik prispôsobuje vnútroštátnym normám prijatým v prípade neexistencie noriem Spoločenstva, oprávnené náklady pozostávajú z dodatočných investičných nákladov potrebných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia požadovanej vnútroštátnymi normami,

prísnejšie ako príslušné normy Spoločenstva, alebo ide nad ich rámec alebo ide nad rámec noriem Spoločenstva, oprávnené náklady pozostávajú z dodatočných investičných nákladov potrebných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorá je vyššia ako úroveň vyžadovaná normami Spoločenstva (184);

ak neexistujú žiadne normy, oprávnené náklady pozostávajú z investičných nákladov potrebných na dosiahnutie vyššej úrovne ochrany životného prostredia, ako je úroveň, ktorú by príslušný podnik alebo podniky dosiahli bez akejkoľvek pomoci na ochranu životného prostredia.

D.

Akú formu majú oprávnené náklady?

investície do hmotného majetku,

investície do nehmotného majetku.

E.

V prípade investícií do hmotného majetku vyznačte formu, resp. formy príslušných investícií:

investície do pozemkov, ktoré sú nevyhnutne nutné na dosiahnutie environmentálnych cieľov,

investície do stavieb určených na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície do technologického zariadenia a vybavenia určeného na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície na úpravu výrobných metód s ohľadom na ochranu životného prostredia.

F.

V prípade investícií do nehmotného majetku (transferu technológií nadobudnutím prevádzkových licencií alebo patentovaného a nepatentovaného know-how) potvrďte, že všetok takýto nehmotný majetok spĺňa tieto podmienky:

považuje sa za odpisovateľný majetok,

bol zakúpený za trhových podmienok od podniku, nad ktorým nadobúdateľ nemá právo priamej ani nepriamej kontroly,

je zahrnutý do majetku podniku a zostáva v zariadení príjemcu pomoci a používa sa v ňom najmenej počas obdobia piatich rokov (185).

Okrem toho potvrďte, že v prípade, ak sa nehmotný majetok počas týchto piatich rokov predá:

výnos z predaja sa odpočíta od oprávnených nákladov

A

celá suma pomoci alebo jej časť sa v prípade, kde to prichádza do úvahy, vráti.

G.

V prípade schém pomoci poskytnite podrobnú metodiku výpočtu, ktorá sa bude uplatňovať na každú individuálnu pomoc poskytnutú na základe notifikovanej schémy, s poukázaním na opačnú situáciu (186), a predložte príslušné dôkazy:

Ak sa notifikácia týka individuálneho opatrenia pomoci, poskytnite podrobný výpočet oprávnených nákladov notifikovaného investičného projektu, s poukázaním na opačnú situáciu, a predložte príslušné dôkazy:

3.4.3.   Prevádzková pomoc

A.

Uveďte informácie/výpočty preukazujúce, že pomoc je obmedzená na náhradu čistých mimoriadnych výrobných nákladov vyplývajúcich z investície, berúc do úvahy prínosy vyplývajúce z úspory energie (187):

B.

Aké je trvanie opatrenia prevádzkovej pomoci (188)? …

C.

Je pomoc degresívna?

 áno

 nie

Aká je intenzita pomoci:

v prípade degresívnej pomoci (uveďte miery zníženia pomoci za každý rok) (189): …,

nedegresívna pomoc (190): … .

3.5.   Pomoc na obnoviteľné zdroje energie  (191)

3.5.1.   Základné podmienky

A.

Potvrďte, že sa pomoc poskytuje výhradne na podporu obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vymedzené v usmerneniach o pomoci na ochranu životného prostredia (192):

 áno

 nie

B.

V prípade podpory biopalív potvrďte, že pomoc sa poskytuje výlučne na podporu trvalo udržateľných biopalív v zmysle uvedených usmernení.

 áno

 nie

C.

Spresnite druh, resp. druhy obnoviteľných zdrojov energie (193) podporovaných v rámci notifikovaného opatrenia a uveďte podrobné informácie:

3.5.2.   Investičná pomoc

3.5.2.1.   Intenzita pomoci a bonusy

A.

Aká je základná intenzita pomoci uplatniteľná na jednotlivé obnoviteľné zdroje energie podporované v rámci notifikovaného opatrenia (194): …

B.

Uplatňuje sa v rámci notifikovaného opatrenia bonus pre MSP?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte výšku uplatniteľného bonusu (195): …

C.

Poskytuje sa pomoc na základe skutočne súťažného postupu predkladania ponúk (196)?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie o súťažnom postupe a priložte kópiu oznámenia o konaní verejnej súťaže alebo jeho návrh:

D.

V prípade schémy pomoci uveďte celkovú intenzitu pomoci na projekty podporované v rámci notifikovanej schémy (po zohľadnení bonusov) (v %)

3.5.2.2.   Oprávnené náklady (197)

A.

Potvrďte, že oprávnené náklady sú obmedzené na mimoriadne náklady, ktoré znáša príjemca, v porovnaní s nákladmi na tradičnú elektráreň alebo tradičný vykurovací systém s rovnakou kapacitou s ohľadom na efektívnu výrobu energie.

áno

B.

Ďalej potvrďte, že:

presne stanovené náklady súvisiace s energiou z obnoviteľných zdrojov tvoria oprávnené náklady v prípade, ak sa náklady investované do energie z obnoviteľných zdrojov dajú ľahko identifikovať v celkových nákladoch

ALEBO

mimoriadne investičné náklady sa stanovujú porovnaním s investíciou v opačnej situácii bez poskytnutia štátnej pomoci, t. j. s referenčnou investíciou (198);

A

oprávnené náklady sa vypočítajú odpočítaním všetkých prípadných prevádzkových ziskov a prevádzkových nákladov súvisiacich s mimoriadnou investíciou do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré vznikli počas prvých piatich rokov trvania príslušnej investície.

C.

Akú formu majú oprávnené náklady?

investície do hmotného majetku,

investície do nehmotného majetku.

D.

V prípade investícií do hmotného majetku vyznačte formu, resp. formy príslušných investícií:

investície do pozemkov, ktoré sú nevyhnutne nutné na dosiahnutie environmentálnych cieľov,

investície do stavieb určených na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície do technologického zariadenia a vybavenia určeného na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície na úpravu výrobných metód s ohľadom na ochranu životného prostredia.

E.

V prípade investícií do nehmotného majetku (transferu technológií nadobudnutím prevádzkových licencií alebo patentovaného a nepatentovaného know-how) potvrďte, že všetok takýto nehmotný majetok spĺňa tieto podmienky:

považuje sa za odpisovateľný majetok,

bol zakúpený za trhových podmienok od podniku, nad ktorým nadobúdateľ nemá právo priamej ani nepriamej kontroly,

je zahrnutý do majetku podniku a zostáva v zariadení príjemcu pomoci a používa sa v ňom najmenej počas obdobia piatich rokov (199).

Okrem toho potvrďte, že v prípade, ak sa nehmotný majetok počas týchto piatich rokov predá:

výnos z predaja sa odpočíta od oprávnených nákladov

A

celá suma pomoci alebo jej časť sa v prípade, kde to prichádza do úvahy, vráti.

F.

V prípade schém pomoci poskytnite podrobnú metodiku výpočtu, ktorá sa bude uplatňovať na každú individuálnu pomoc poskytnutú na základe notifikovanej schémy, s poukázaním na opačnú situáciu, a predložte príslušné dôkazy:

V prípade individuálnych opatrení pomoci poskytnite podrobný výpočet oprávnených nákladov notifikovaného investičného projektu s poukázaním na opačnú situáciu a predložte príslušné dôkazy:

3.5.3.   Prevádzková pomoc

Zvoľte si možnosť posúdenia prevádzkovej pomoci (200) a vyplňte príslušnú časť oddielu.

3.5.3.1.   Možnosť 1

A.

Počas trvania notifikovaného opatrenia poskytnite uvedené informácie, ktoré dokazujú, že prevádzková pomoc sa poskytuje na pokrytie rozdielu medzi nákladmi na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a trhovou cenou danej formy energie:

podrobnú analýzu nákladov na výrobu energie z každého z príslušných obnoviteľných zdrojov (201):

podrobnú analýzu trhovej ceny danej formy energie:

B.

Preukážte, že sa pomoc bude poskytovať len do úplného odpísania technologického zariadenia podľa obvyklej účtovnej praxe (202), a predložte podrobnú analýzu odpisovania každého druhu (203) investícií na ochranu životného prostredia:

V prípade schém pomoci uveďte, ako sa zabezpečí splnenie tejto podmienky:

V prípade individuálnej pomoci uveďte podrobnú analýzu, ktorá preukáže, že táto podmienka je splnená:

C.

Pri stanovovaní výšky prevádzkovej pomoci preukážte, ako sa každá prípadná investičná pomoc poskytnutá príslušnému podniku v súvislosti s novým technologickým zariadením odpočítava od výrobných nákladov:

D.

Vzťahuje sa pomoc aj na bežnú návratnosť kapitálu?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie a informácie/výpočty preukazujúce mieru bežnej návratnosti kapitálu a uveďte dôvody, prečo je zvolená miera návratnosti primeraná:

E.

V prípade pomoci na výrobu energie z biomasy, kde by prevádzková pomoc presiahla výšku investície, uveďte údaje/dôkazy (vychádzajúce z príkladov výpočtov pre schémy pomoci alebo z podrobného výpočtu individuálnej pomoci), ktoré preukazujú, že úhrnné náklady, ktoré znášajú podniky po odpísaní technologického zariadenia, sú stále vyššie ako trhové ceny energie:

F.

Uveďte presné mechanizmy podpory (berúc do úvahy uvedené požiadavky), a najmä metódy výpočtu výšky pomoci:

pre schémy pomoci založené na (teoretickom) príklade oprávneného projektu:

Okrem toho potvrďte, že opísaná metodika výpočtu sa bude uplatňovať na každú individuálnu pomoc poskytnutú na základe notifikovanej schémy pomoci:

áno

v prípade individuálnej pomoci poskytnite podrobný výpočet výšky pomoci (berúc do úvahy vyššie uvedené požiadavky):

G.

Aké je trvanie notifikovaného opatrenia?

Komisia a Dozorný orgán EZVO zvyčajne obmedzujú povolenie na 10 rokov. Ak trvanie opatrenia presiahne uvedené obdobie, mohli by ste sa zaviazať, že vykonáte opätovnú notifikáciu opatrenia v rámci desaťročného obdobia?

 áno

 nie

3.5.3.2.   Možnosť 2

A.

Uveďte podrobný opis zeleného certifikátu alebo výberového konania (okrem iného uveďte aj informácie o úrovni rozhodovacej právomoci, o úlohe administrátora, mechanizme stanovovania cien, mechanizme financovania, sankčnom mechanizme a mechanizme redistribúcie):

B.

Aké je trvanie notifikovaného opatrenia (204)?

C.

Uveďte údaje/výpočty preukazujúce, že pomoc je nevyhnutná na zabezpečenie životaschopnosti obnoviteľných zdrojov energie:

D.

Uveďte údaje/výpočty preukazujúce, že pomoc v konečnom dôsledku nadmerne nekompenzuje energiu z obnoviteľných zdrojov:

E.

Uveďte informácie/výpočty preukazujúce, že pomoc neodrádza výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov od zvyšovania ich konkurencieschopnosti:

3.5.3.3.   Možnosť 3 (205)

A.

Aké je trvanie opatrenia prevádzkovej pomoci (206)? …

B.

Počas trvania notifikovaného opatrenia poskytnite uvedené informácie preukazujúce, že prevádzková pomoc sa poskytuje na kompenzáciu rozdielu medzi nákladmi na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a trhovou cenou danej formy energie:

podrobnú analýzu nákladov na výrobu energie z každého z príslušných obnoviteľných zdrojov (207):

podrobnú analýzu trhovej ceny danej formy energie:

C.

Je pomoc degresívna?

 áno

 nie

Aká je intenzita pomoci:

v prípade degresívnej pomoci (uveďte miery zníženia pomoci za každý rok) (208): …

nedegresívna pomoc (209): …

3.6.   Pomoc na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie  (210)

3.6.1.   Základné podmienky

Potvrďte, že pomoc na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie sa poskytuje výhradne zariadeniam na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, ktoré spĺňajú definíciu vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie, ktorá je uvedená v bode 70 ods. 11 usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia:

 áno

 nie

3.6.2.   Investičná pomoc

Potvrďte, že:

nové zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie celkovo dosiahne v porovnaní s oddelenou výrobou takú úsporu primárnej energie, aká je ustanovená v smernici 2004/8/ES a v rozhodnutí Komisie 2007/74/ES (211).

vylepšenie existujúceho zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie alebo prestavba existujúceho zariadenia na výrobu elektrickej energie na zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie prinesie v porovnaní s pôvodnou situáciou úspory primárnej energie.

Uveďte podrobné informácie a dôkazy preukazujúce splnenie uvedených podmienok:

3.6.2.1.   Intenzita pomoci a bonusy

A.

Aká je základná intenzita pomoci uplatniteľná na notifikované opatrenie (212)? …

B.

Bonusy:

Uplatňuje sa v rámci notifikovaného opatrenia bonus pre MSP?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte výšku uplatniteľného bonusu (213): …

C.

Poskytuje sa pomoc na základe skutočne súťažného postupu predkladania ponúk (214)?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie o súťažnom postupe a priložte kópiu oznámenia o konaní verejnej súťaže alebo jeho návrh:

D.

V prípade schémy pomoci uveďte celkovú intenzitu pomoci na projekty podporované v rámci notifikovanej schémy (po zohľadnení bonusov) (v %):

3.6.2.2.   Oprávnené náklady (215)

A.

Potvrďte, že oprávnené náklady sú obmedzené na dodatočné investičné náklady potrebné na zrealizovanie vysoko účinného zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie:

áno

B.

Ďalej potvrďte, že:

presne stanovené náklady súvisiace s kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie tvoria oprávnené náklady, ak sa náklady investované do kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie dajú ľahko identifikovať v celkových nákladoch,

ALEBO

mimoriadne investičné náklady, ktoré priamo súvisia s kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie, sa stanovujú porovnaním s investíciou v opačnej situácii bez poskytnutia štátnej pomoci, t. j. s referenčnou investíciou (216)

A

oprávnené náklady sa vypočítajú odpočítaním všetkých prípadných prevádzkových ziskov a prevádzkových nákladov súvisiacich s mimoriadnou investíciou, ktoré vznikli počas prvých piatich rokov trvania príslušnej investície.

C.

Akú formu majú oprávnené náklady?

investície do hmotného majetku,

investície do nehmotného majetku.

D.

V prípade investícií do hmotného majetku vyznačte formu, resp. formy príslušných investícií:

investície do pozemkov, ktoré sú nevyhnutne nutné na dosiahnutie environmentálnych cieľov,

investície do stavieb určených na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície do technologického zariadenia a vybavenia určeného na zníženie alebo odstránenie znečistenia a škodlivých vplyvov,

investície na úpravu výrobných metód s ohľadom na ochranu životného prostredia.

E.

V prípade investícií do nehmotného majetku (transferu technológií nadobudnutím prevádzkových licencií alebo patentovaného a nepatentovaného know-how) potvrďte, že všetok takýto nehmotný majetok spĺňa tieto podmienky:

považuje sa za odpisovateľný majetok,

bol zakúpený za trhových podmienok od podniku, nad ktorým nadobúdateľ nemá právo priamej ani nepriamej kontroly,

je zahrnutý do majetku podniku a zostáva v zariadení príjemcu pomoci a používa sa v ňom najmenej počas obdobia piatich rokov (217).

Okrem toho potvrďte, že v prípade, ak sa nehmotný majetok počas týchto piatich rokov predá:

výnos z predaja sa odpočíta od oprávnených nákladov

A

celá suma pomoci alebo jej časť sa v prípade, kde to prichádza do úvahy, vráti.

F.

V prípade schém pomoci poskytnite podrobnú metodiku výpočtu, ktorá sa bude uplatňovať na každú individuálnu pomoc poskytnutú na základe notifikovanej schémy, s poukázaním na opačnú situáciu, a predložte príslušné dôkazy:

V prípade individuálnych opatrení pomoci poskytnite podrobný výpočet oprávnených nákladov notifikovaného investičného projektu s poukázaním na opačnú situáciu a predložte príslušné dôkazy:

3.6.3.   Prevádzková pomoc

A.

Potvrďte, že existujúce zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie zodpovedá tak definícii vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie uvedenej v bode 70 ods. 11 usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia, ako aj požiadavke, aby sa v porovnaní s oddelenou výrobou dosiahla celková úspora primárnej energie, aká je vymedzená v smernici 2004/8/ES a v rozhodnutí 2007/74/ES (218):

áno

B.

Okrem toho potvrďte, že prevádzková pomoc na vysoko efektívnu kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie sa poskytuje výhradne:

podnikom, ktoré dodávajú elektrickú energiu a teplo verejnosti, ak náklady na výrobu tejto elektrickej energie alebo tepla sú vyššie ako ich trhová cena (219);

na priemyselné využitie kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla, ak možno preukázať, že výrobné náklady jednej jednotky energie s využitím tejto techniky sú vyššie ako trhová cena jednej jednotky tradičnej energie (220).

Uveďte podrobné informácie a dôkazy, že príslušná podmienka, resp. podmienky sú splnené:

3.6.3.1.   Možnosť 1

A.

Poskytnite uvedené informácie preukazujúce, že prevádzková pomoc sa poskytuje na pokrytie rozdielu medzi nákladmi na výrobu energie v zariadeniach na kombinovanú výrobou tepla a elektrickej energie a trhovou cenou danej formy energie:

podrobnú analýzu nákladov na výrobu energie v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (221):

podrobnú analýzu trhovej ceny danej formy energie:

B.

Preukážte, že sa pomoc bude poskytovať len do úplného odpísania technologického zariadenia podľa obvyklej účtovnej praxe (222), a poskytnite podrobnú analýzu odpisovania každého druhu investícií na ochranu životného prostredia:

V prípade schém pomoci uveďte, ako sa zabezpečí splnenie tejto podmienky:

V prípade individuálnej pomoci uveďte podrobnú analýzu, ktorá preukáže, že táto podmienka je splnená:

C.

Pri určovaní výšky prevádzkovej pomoci preukážte, ako sa každá prípadná investičná pomoc poskytnutá príslušnému podniku v súvislosti s novým technologickým zariadením odpočítava od výrobných nákladov:

D.

Vzťahuje sa pomoc aj na bežnú návratnosť kapitálu?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie a informácie/výpočty preukazujúce mieru bežnej návratnosti kapitálu a odôvodnite, prečo je zvolená miera návratnosti primeraná:

E.

V prípade pomoci na podporu zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie z biomasy, ak by prevádzková pomoc presiahla výšku investície, uveďte údaje/dôkazy (vychádzajúce z príkladov výpočtov pre schémy pomoci alebo z podrobného výpočtu individuálnej pomoci a) preukazujúce, že úhrnné náklady, ktoré znášajú podniky po odpísaní technologického zariadenia, sú stále vyššie ako trhové ceny energie:

F.

Uveďte presné mechanizmy podpory (berúc do úvahy uvedené požiadavky), a najmä metódy výpočtu výšky pomoci:

pre schémy pomoci založené na (teoretickom) príklade oprávneného projektu:

Okrem toho potvrďte, že opísaná metodika výpočtu sa bude uplatňovať na každú individuálnu pomoc poskytnutú na základe notifikovanej schémy pomoci:

áno

v prípade individuálnej pomoci poskytnite podrobný výpočet výšky pomoci (berúc do úvahy vyššie uvedené požiadavky):

G.

Aké je trvanie notifikovaného opatrenia?

Dozorný orgán EZVO obvykle obmedzuje svoje rozhodnutia na 10 rokov. Ak trvanie opatrenia presiahne uvedené obdobie, mohli by ste sa zaviazať, že opatrenie budete opäť notifikovať v rámci desaťročného obdobia?

 áno

 nie

3.6.3.2.   Možnosť 2

A.

Uveďte podrobný opis certifikátu alebo výberového konania (okrem iného uveďte aj informácie o úrovni rozhodovacej právomoci, o úlohe administrátora a mechanizme stanovovania cien):

B.

Aké je trvanie notifikovaného opatrenia (223)?

C.

Uveďte údaje/výpočty preukazujúce, že pomoc je nevyhnutná na zabezpečenie životaschopnosti výroby energie v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie:

D.

Uveďte údaje/výpočty preukazujúce, že pomoc v konečnom dôsledku nadmerne nekompenzuje energiu vyrábanú v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie:

E.

Uveďte informácie/výpočty preukazujúce, že pomoc neodrádza výrobcov energie v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie od zvyšovania ich konkurencieschopnosti:

3.6.3.3.   Možnosť 3

A.

Aké je trvanie opatrenia prevádzkovej pomoci (224)? …

B.

Počas trvania notifikovaného opatrenia poskytnite uvedené informácie preukazujúce, že prevádzková pomoc sa poskytuje na kompenzáciu rozdielu medzi nákladmi na výrobu energie v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie a trhovou cenou príslušnej formy energie:

podrobnú analýzu nákladov na výrobu energie v zariadeniach na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie:

podrobnú analýzu trhovej ceny danej formy energie:

C.

Je pomoc degresívna?

 áno

 nie

Aká je intenzita pomoci:

v prípade degresívnej pomoci (uveďte miery zníženia pomoci za každý rok) (225): …

nedegresívna pomoc (226): …

3.7.   Pomoc na energeticky účinné diaľkové vykurovanie  (227)

3.7.1.   Základné podmienky

Potvrďte, že:

investičná pomoc na ochranu životného prostredia určená pre energeticky účinné zariadenia diaľkového vykurovania vedie k úsporám primárnej energie

A

zariadenie diaľkového vykurovania, ktoré je príjemcom pomoci, spĺňa definíciu energeticky účinného diaľkového vykurovania uvedenú v bode 70 ods. 13 usmernení o pomoci na ochranu životného prostredia

A

kombinovaná prevádzka výroby tepla (ako aj elektrickej energie v prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie) a rozvod tepla prinesú úsporu primárnej energie

ALEBO

je investícia určená na využitie a rozvod odpadového tepla na účely diaľkového vykurovania.

V prípade schém pomoci uveďte podrobné informácie o tom, ako sa zabezpečí splnenie tejto podmienky:

V prípade individuálnej pomoci uveďte podrobné informácie a príslušné dôkazy:

3.7.2.   Intenzita pomoci a bonusy

A.

Aká je základná intenzita pomoci uplatniteľná na notifikované opatrenie (228)? …

B.

Uplatňuje sa v rámci notifikovaného opatrenia bonus pre MSP?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte výšku uplatniteľného bonusu (229): …

C.

Poskytuje sa pomoc na základe skutočne súťažného postupu predkladania ponúk (230)?

 áno

 nie

Ak áno, uveďte podrobné informácie o súťažnom postupe a priložte kópiu oznámenia o konaní verejnej súťaže alebo jeho návrh:

D.

V prípade schémy pomoci uveďte celkovú intenzitu pomoci na projekty podporované v rámci notifikovanej schémy (po zohľadnení bonusov) (v %):

3.7.3.   Oprávnené náklady (231)

A.

Potvrďte, že oprávnené náklady sú obmedzené na mimoriadne investičné náklady potrebné na uskutočnenie investície vedúcej k energeticky účinnému diaľkovému vykurovaniu v porovnaní s referenčnou investíciou.