ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.338.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 338

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
22. decembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1239/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2010 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1240/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa od 1. júla 2010 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1241/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 452/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1242/2010 z 20 decembra 2010, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz lán zo syntetických vlákien s pôvodom v Indii

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1243/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli vyrobené spoločnosťou Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1244/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 ( 1 )

35

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1245/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2011

37

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1246/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

40

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

42

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/92/EÚ z 21. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bromukonazol medzi účinné látky ( 2 )

44

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/795/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

47

 

 

2010/796/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL COPPS/1/2010 z 21. decembra 2010, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

49

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2010/797/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného veterinárneho výboru zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami č. 1/2010 z 1. decembra 2010 o zmene a doplnení dodatkov 1, 2, 5, 6, 10 a 11 k prílohe 11 k dohode

50

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 291/10/COL zo 7. júla 2010 o uznaní schválených zón v Nórsku, pokiaľ ide o Bonamia ostreaeMarteilia refringens

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1239/2010

z 20. decembra 2010,

ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2010 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovené nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na články 63, 64, 65 a 82 služobného poriadku a prílohy VII, XI a XIII k služobnému poriadku, ako aj na článok 20 ods. 1 a články 64, 92 a 132 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže s cieľom zabezpečiť úradníkom a ostatným zamestnancom Únie taký vývoj kúpnej sily, ktorý by bol paralelný s vývojom kúpnej sily zamestnancov štátnych správ členských štátov, mali by sa v rámci preskúmania vykonávaného v roku 2010 upraviť odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa dátum „1. júla 2009“ v článku 63 druhom odseku služobného poriadku nahrádza dátumom „1. júla 2010“.

Článok 2

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa tabuľka základných mesačných platov používaná na výpočet odmien a dôchodkov uvedená v článku 66 služobného poriadku nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2010

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Článok 3

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. januára 2011 sa opravné koeficienty uplatniteľné podľa článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku na prevody úradníkov a ostatných zamestnancov stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa opravné koeficienty uplatniteľné na dôchodky v zmysle článku 20 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 4 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 16. mája 2010 sa opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 5 nasledujúcej tabuľky. Dátumom nadobudnutia účinnosti týchto každoročných úprav pre uvedené miesta výkonu práce je 16. máj 2010.

1

2

3

4

5

Krajina/Miesto

Odmeny

1.7.2010

Prevody

1.1.2011

Dôchodky

1.7.2010

Odmeny

16.5.2010

Bulharsko

62,7

59,3

100,0

 

Česká republika

84,2

77,5

100,0

 

Dánsko

134,1

130,5

130,5

 

Nemecko

94,8

96,5

100,0

 

Bonn

94,7

 

 

 

Karlsruhe

92,1

 

 

 

Mníchov

103,7

 

 

 

Estónsko

75,6

76,6

100,0

 

Írsko

109,1

103,9

103,9

 

Grécko

94,8

94,3

100,0

 

Španielsko

97,7

91,0

100,0

 

Francúzsko

116,1

107,6

107,6

 

Taliansko

106,6

102,3

102,3

 

Varese

92,3

 

 

 

Cyprus

83,7

86,7

100,0

 

Lotyšsko

74,3

69,4

100,0

 

Litva

72,5

68,8

100,0

 

Maďarsko

79,2

68,6

100,0

 

Malta

82,2

84,8

100,0

 

Holandsko

104,1

98,0

100,0

 

Rakúsko

106,2

105,1

105,1

 

Poľsko

77,1

68,1

100,0

 

Portugalsko

85,0

85,1

100,0

 

Rumunsko

 

59,1

100,0

69,5

Slovinsko

89,6

84,4

100,0

 

Slovensko

80,0

75,4

100,0

 

Fínsko

119,4

112,4

112,4

 

Švédsko

118,6

112,6

112,6

 

Spojené kráľovstvo

 

108,4

108,4

134,4

Culham

104,5

 

 

 

Článok 4

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa výška príspevku počas rodičovskej dovolenky uvedená v druhom a treťom odseku článku 42a služobného poriadku stanovuje na 911,73 EUR a v prípade osamelého rodiča na 1 215,63 EUR.

Článok 5

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa základná výška príspevku na domácnosť uvedená v článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 170,52 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedená v článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 372,61 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa výška príspevku na vzdelanie uvedená v článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 252,81 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa výška príspevku na vzdelanie uvedená v článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 91,02 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa minimálna výška príspevku na expatriáciu uvedená v článku 69 služobného poriadku a v článku 4 ods. 1 druhom pododseku prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 505,39 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa príspevok na expatriáciu uvedený v článku 134 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na 363,31 EUR.

Článok 6

S účinnosťou od 1. januára 2011 sa výška príspevku na kilometrovné uvedená v článku 8 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku upravuje takto:

0 EUR za každý kilometer od

0 do 200 km,

0,3790 EUR za každý kilometer od

201 do 1 000 km,

0,6316 EUR za každý kilometer od

1 001 do 2 000 km,

0,3790 EUR za každý kilometer od

2 001 do 3 000 km,

0,1262 EUR za každý kilometer od

3 001 do 4 000 km,

0,0609 EUR za každý kilometer od

4 001 do 10 000 km,

0 EUR za každý kilometer nad

10 000 km.

K uvedenému príspevku na kilometrovné sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

189,48 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 725 km do 1 450 km,

378,93 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu vyššia ako 1 450 km.

Článok 7

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa výška diét uvedená v článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na:

39,17 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

31,58 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 8

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedená v článku 24 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

1 114,99 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

662,97 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 9

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 28a ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje jeho spodná hranica na 1 337,19 EUR a jeho horná hranica na 2 674,39 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa paušálny príspevok uvedený v článku 28a ods. 7 stanovuje na 1 215,63 EUR.

Článok 10

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa tabuľka základných mesačných platov uvedená v článku 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza touto tabuľkou:

FUNKČNÁ SKUPINA

1.7.2010

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

 

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

 

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

 

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

 

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

 

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

 

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

 

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

 

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

 

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

 

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

 

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

 

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

 

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

 

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Článok 11

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedená v článku 94 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

838,66 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

497,22 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 12

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 96 ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje jeho spodná hranica na 1 002,90 EUR a jeho horná hranica na 2 005,78 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa paušálny príspevok uvedený v článku 96 ods. 7 stanovuje na 911,73 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 136 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje jeho spodná hranica na 882,33 EUR a jeho horná hranica na 2 076,07 EUR.

Článok 13

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa príspevky za prácu na zmeny uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) stanovujú na 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR a 859,84 EUR.

Článok 14

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa na sumy uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije koeficient 5,516766.

Článok 15

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa tabuľka v článku 8 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2010

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Článok 16

S účinnosťou od 1 júla 2010 sa na účely uplatnenia článku 18 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje výška pevného príspevku, ktorý je uvedený v pôvodnom článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platného pred 1. májom 2004, na:

131,84 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C4 alebo C5,

202,14 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C1, C2 alebo C3.

Článok 17

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa tabuľka základných mesačných platov uvedená v článku 133 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza touto tabuľkou:

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

Základný plat na plný úväzok

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Trieda

8

9

10

11

12

13

14

Základný plat na plný úväzok

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Trieda

15

16

17

18

19

 

 

Základný plat na plný úväzok

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2010

Za Radu

predsednička

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/7


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1240/2010

z 20. decembra 2010,

ktorým sa od 1. júla 2010 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a na Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev stanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na jeho článok 83a a prílohu XII k nemu,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 13 prílohy XII k služobnému poriadku predložil Eurostat 1. septembra 2010 správu o poistno-matematickom hodnotení systému dôchodkového zabezpečenia za rok 2010, ktorá aktualizuje parametre uvedené v tejto prílohe. Z tohto hodnotenia vyplýva, že sadzba príspevku potrebná na zabezpečenie poistno-matematickej rovnováhy systému dôchodkového zabezpečenia je 11,6 % základného platu.

(2)

Je teda potrebné upraviť sadzbu príspevku potrebnú na zabezpečenie poistno-matematickej rovnováhy systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev na 11,6 % základného platu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2010 je sadzba príspevku uvedená v článku 83 ods. 2 služobného poriadku stanovená na 11,6 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2010

Za Radu

predsednička

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1241/2010

z 20. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 452/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1515/2001 z 23. júla 2001 o opatreniach, ktoré môže prijať Spoločenstvo na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Na základe antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) a na Ukrajine (ďalej len „prvé prešetrovanie“) boli nariadením Rady (ES) č. 452/2007 z 23. apríla 2007 (2) uložené antidumpingové opatrenia. Uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť 27. apríla 2007.

(2)

V tejto súvislosti sa pripomína, že sadzba konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz žehliacich dosiek vyrobených čínskym vyvážajúcim výrobcom Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (ďalej len „Since Hardware“) predstavovala 0 %, zatiaľ čo v prípade iných vyvážajúcich výrobcov z Číny dosahovala 18,1 % až 38,1 %. Po následnom predbežnom preskúmaní sa tieto colné sadzby zvýšili na 42,3 % vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 270/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 452/2007 (3).

2.   Začatie súčasného konania

(3)

Komisia 2. októbra 2009 prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) oznámila začatie antidumpingového prešetrovania podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (5) (ďalej len „základné nariadenie“) týkajúceho sa dovozu žehliacich dosiek s pôvodom v ČĽR, obmedzeného na spoločnosť Since Hardware. V oznámení o začatí konania Komisia zároveň oznámila začatie preskúmania podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1515/2001 s cieľom umožniť nevyhnutnú zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 452/2007 vzhľadom na správu odvolacieho orgánu WTO: Mexiko – konečné antidampingové opatrenia na hovädzie mäso a ryžu (AB-2005-6) (6). V uvedenej správe sa v odsekoch 305 a 306 stanovuje, že vyvážajúci výrobca, v prípade ktorého nebol v rámci pôvodného prešetrovania stanovený dumping, musí byť vyňatý z rozsahu pôsobnosti konečného opatrenia uloženého v dôsledku tohto prešetrovania a nemôže byť predmetom preskúmania administratívnych a zmenených okolností.

3.   Vylúčenie spoločnosti Since Hardware z konečného antidumpingového opatrenia uloženého nariadením (ES) č. 452/2007

(4)

Spoločnosť Since Hardware by mala byť vylúčená z konečného antidumpingového opatrenia uloženého nariadením (ES) č. 452/2007, aby sa na ňu nevzťahovali v rovnakom čase dve antidumpingové konania,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 452/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

V tabuľke v článku 1 ods. 2 sa vypúšťa údaj týkajúci sa spoločnosti Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd a údaj „Všetky ostatné spoločnosti“ sa nahrádza údajom „Všetky ostatné spoločnosti [okrem Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou – doplnkový kód TARIC A784]“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2010

Za Radu

predsedníčka

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Ú. v. ES L 201, 26.7.2001, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ C 237, 2.10.2009, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(6)  WT/DS295/AB/R, 29. novembra 2005.


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1242/2010

z 20 decembra 2010,

ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz lán zo syntetických vlákien s pôvodom v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 a článok 11 ods. 2 a 5,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 1312/98 (2) Rada v nadväznosti na antidumpingové prešetrovanie (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) uložila konečné antidumpingové clá (ďalej len „pôvodné opatrenia“) na dovoz lán zo syntetických vlákien s pôvodom v Indii. Úrovne uloženého cla predstavovali 53 % pre jedného indického vyvážajúceho výrobcu a 82 % pre všetok ostatný dovoz s pôvodom v Indii (ďalej len „príslušná krajina“).

(2)

Po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia (ďalej len „predchádzajúce preskúmanie pred uplynutím platnosti“) Rada zachovala tieto opatrenia nariadením (ES) č. 1736/2004 zo 4. októbra 2004, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz lán zo syntetických vlákien s pôvodom v Indii (3).

2.   Žiadosť o preskúmanie

(3)

Žiadosť o preskúmanie pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia podal 4. mája 2009 koordinačný výbor motúzového, šnúrového a sieťového výrobného odvetvia EÚ (Eurocord) (ďalej len „žiadateľ“) v mene výrobcov v Únii, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 50 %, celkovej výroby lán zo syntetických vlákien v Únii.

(4)

Žiadosť bola odôvodnená tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k opakovanému výskytu dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

(5)

Po porade s poradným výborom Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania, a dňa 7. októbra 2009 oznámila prostredníctvom oznámenia o začatí preskúmania uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) (ďalej len „oznámenie o začatí preskúmania“) začatie preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

3.   Prešetrovanie

3.1.   Obdobie prešetrovania

(6)

Prešetrovanie týkajúce sa pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2006 do konca ORP (ďalej len „posudzované obdobie“).

3.2.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(7)

Komisia oficiálne informovala známych výrobcov v Únii, vývozcov a vyvážajúcich výrobcov v príslušnej krajine, zástupcov príslušnej krajiny, dovozcov, ako aj združenie používateľov, o ktorých bolo známe, že sa ich toto konanie týka, o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti.

(8)

Zainteresované strany dostali príležitosť písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí preskúmania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že existujú osobitné dôvody, pre ktoré by mali byť vypočuté, boli vypočuté.

4.   Výber vzorky

(9)

Vzhľadom na zjavne veľký počet výrobcov v Únii a vyvážajúcich výrobcov v Indii sa v súlade s článkom 17 základného nariadenia považovalo za vhodné preskúmať, či by sa malo pristúpiť k výberu vzorky. S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v kladnom prípade k nemu pristúpila boli uvedené strany požiadané, aby sa Komisii prihlásili do 15 dní od začatia preskúmania a poskytli Komisii informácie požadované v oznámení o začatí preskúmania.

(10)

Celkovo sa prihlásili piati indickí výrobcovia, z ktorých dvaja patrili k tej istej skupine, ktorí poskytli požadované informácie v rámci danej lehoty a vyjadrili ochotu byť zaradení do vzorky. Štyri z týchto piatich spoločností počas ORP vyrábali a vyvážali príslušný výrobok na trh Únie. Piata spoločnosť počas ORP nevyvážala príslušný výrobok na trh Únie. Všetkých päť spoločností sa považovalo za spolupracujúce spoločnosti a uvažovalo sa o nich pri výbere vzorky. Úroveň spolupráce z Indie, t. j. percentuálny podiel vývozu indických spolupracujúcich spoločností do Únie v porovnaní s celkovým indickým vývozom do Únie sa nemohol vypočítať, keďže celkový vývoz Únie počas ORP nahlásený piatimi spolupracujúcimi spoločnosťami bol výrazne vyšší ako objem celkového vývozu z Indie zaznamenaný Eurostatom, a to z dôvodov uvedených v odôvodneniach 21 až 23.

(11)

Vzorka bola vybraná po dohode s indickými orgánmi a boli do nej zaradené uvedené štyri spoločnosti, ktoré nahlásili predaj na vývoz do Únie. Dve zo štyroch spoločností zaradených do vzorky boli prepojené. Je potrebné pripomenúť, že v pôvodnom prešetrovaní spolupracoval len jeden vyvážajúci výrobca, na ktorého sa v súčasnosti vzťahuje individuálne antidumpingové clo. Je takisto potrebné pripomenúť, že v predchádzajúcom prešetrovaní pred uplynutím platnosti nespolupracoval žiadny z indických vyvážajúcich výrobcov, a preto boli zistenia založené na dostupných skutočnostiach v súlade s ustanoveniami článku 18 ods. 1 základného nariadenia.

(12)

Osemnásť výrobcov v Únii (všetkých pätnásť navrhovateľov a traja ďalší výrobcovia, ktorí spolu predstavujú 78 % celkovej výroby v Únii) poskytlo požadované informácie a súhlasilo so zaradením do vzorky. Na základe informácií od spolupracujúcich výrobcov v Únii Komisia vybrala vzorku piatich výrobcov v Únii, ktorí predstavujú približne 40 % výrobného odvetvia Únie, ako sa stanovuje v odôvodnení 40, a približne polovicu predaja všetkých spolupracujúcich výrobcov v Únii neprepojeným zákazníkom v Únii. Vzorka bola vybraná na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja a geografického zastúpenia výrobcov v Únii, ktoré bolo možné náležite prešetriť v rámci danej lehoty. Jeden z piatich výrobcov v Únii zaradených do vzorky začal svoju činnosť počas posudzovaného obdobia, preto sa jeho údaje nepoužili pri analýze trendov ukazovateľov ujmy, aby sa predišlo skresleniam týchto trendov. Číselné údaje ostatných štyroch výrobcov v Únii zaradených do vzorky, ktoré boli použité pri analýze uvedených trendov, však boli reprezentatívne.

(13)

Komisia zaslala dotazníky piatim výrobcom v Únii zaradeným do vzorky, ako aj štyrom indickým vyvážajúcim výrobcom zaradeným do vzorky.

(14)

Vyplnené dotazníky boli doručené od všetkých piatich výrobcov v Únii zaradených do vzorky. Zo štyroch indických vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky jeden ukončil spoluprácu, zatiaľ čo ostatní traja (z ktorých dvaja boli prepojení) vyplnili dotazník v rámci daných lehôt. Z tohto dôvodu vzorka indických vyvážajúcich výrobcov napokon pozostávala z uvedených troch indických spoločností, ktoré vyplnili dotazník.

5.   Overenie získaných informácií

(15)

Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely stanovenia pokračovania alebo pravdepodobnosti opakovaného výskytu dumpingu a ujmy, ako aj záujmu Únie. Overovacie návštevy sa uskutočnili v priestoroch týchto spoločností:

5.1.   Vyvážajúci výrobcovia v Indii

Axiom Imex International Ltd., Boisar,

Tufropes Private Limited, Silvassa,

India Nets, Indore;

5.2.   Výrobcovia v Únii

Cordoaria Oliveira SÁ (Portugalsko),

Eurorope SA (Grécko),

Lanex A.S. (Česká republika),

Lankhorst Euronete Ropes (Portugalsko),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Rakúsko).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(16)

Príslušný výrobok je ten istý ako výrobok v pôvodnom prešetrovaní a vymedzuje sa takto: motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané a tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované plastmi alebo kaučukom, z polyetylénu alebo polypropylénu, iné ako na viazanie alebo balenie, s dĺžkovou hmotnosťou väčšou ako 50 000 decitexa (5 g/m), ako aj z ostatných syntetických vlákien z nylonu alebo ostatných polyamidov alebo polyesterov, s dĺžkovou hmotnosťou väčšou ako 50 000 decitexa (5 g/m). V súčasnosti je zaradený do kódov KN 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 a 5607 50 19. Príslušný výrobok sa používa na celý rad námorných a priemyselných použití, najmä v lodnom (hlavne na kotvenie) a rybárskom priemysle.

(17)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že kotviace laná, na ktoré sa odkazuje vyššie, nepatria do vymedzenia príslušného výrobku, keďže v dôsledku spojov pripojených k týmto lanám by sa takéto výrobky mali uvádzať ako „výrobky z lán“, ktoré patria do iného kódu KN (pozri odôvodnenie 23). Malo by sa však poznamenať, že odkaz na kotviace laná je uvedený iba v súvislosti s použitiami rôznych typov príslušného výrobku, ktoré sa všetky vymedzujú ako laná zo syntetických vlákien stanovené v odôvodnení (16).

2.   Podobný výrobok

(18)

Ako sa preukázalo v pôvodnom prešetrovaní a ako potvrdilo toto prešetrovanie, príslušný výrobok a laná zo syntetických vlákien vyrábané a predávané indickými vyvážajúcimi výrobcami na ich domácom trhu, ako aj laná zo syntetických vlákien vyrábané a predávané výrobcami z Únie v Únii sú vo všetkých aspektoch totožné a majú tie isté základné fyzikálne a chemické vlastnosti. Preto sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

(19)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že výrobok vyrábaný výrobným odvetvím Únie nie je porovnateľný s príslušným výrobkom, keďže výrobcovia v Únii začali používať nový druh suroviny zvanej Dyneema, ktorá je oveľa drahšia ako ostatné suroviny, keďže výrobky z nej vyrobené majú oveľa lepšiu odolnosť. Indickí výrobcovia zaradení do vzorky určite nepoužívajú tento druh suroviny. V prvom rade však treba poukázať na skutočnosť, že príslušné výrobky predstavujú len majú časť výrobkov predávaných výrobcami v Únii. Hoci je určite pravda, že niektorí výrobcovia v Únii používajú čoraz viac tento typ vlákna, laná na báze suroviny Dyneema predstavujú len malý zlomok výroby v Únii. Preto aj napriek skutočnosti, že značný rozdiel v nákladoch na surovinu (ktorá môže byť 25 až 30-krát drahšia) môže mať určitý vplyv najmä na ukazovateľ ujmy týkajúci sa priemernej predajnej ceny výrobného odvetvia Únie, vplyv lán na báze Dyneema na celkové posúdenie zostáva v dôsledku prevládajúceho množstva „štandardných“ lán vyrábaných v Únii obmedzený. Po druhé, všetky výpočty v rámci tohto preskúmania pred uplynutím platnosti boli založené na porovnaní zodpovedajúcich typov výrobku, pričom sa brali do úvahy rozdielne suroviny. Výpočty preto nemôžu byť rozdielom v sortimente výrobkov skreslené. V každom prípade výrobok, na výrobu ktorého sa používajú suroviny ako Dyneema, má stále tie isté základné fyzikálne a chemické vlastnosti ako príslušný výrobok. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

C.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPAKOVANÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

(20)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa preskúmala pravdepodobnosť pokračovania alebo opakovaného výskytu dumpingu po možnom uplynutí platnosti opatrení vzťahujúcich sa na Indiu.

1.   Objem dovozu

(21)

Na základe údajov Eurostatu bol objem dovozu príslušného výrobku z Indie počas posudzovaného obdobia značný. Počas ORP objem dovozu z Indie predstavoval 31 ton, t. j. menej ako 0,1 % spotreby v Únii počas ORP:

(v tonách)

2006

2007

2008

ORP

India

3

4

19

31

Dovoz príslušného výrobku z Indie, zdroj – Comext

(22)

Podľa overených údajov však tri spoločnosti zaradené do vzorky odoslali do Únie počas ORP výrazne vyšší objem príslušného výrobku ako bol objem zaznamenaný Eurostatom. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v pôvodnom prešetrovaní dovozcovia poskytli informácie dokazujúce, že určité množstvo príslušného výrobku nakupovaného z Indie sa nedostalo do voľného obchodu na trhu Únie, ale sa uskladnilo v colných skladoch a bolo predané zaoceánskym lodiam alebo námorným ťažobným plošinám. Jeden z výrobcov, ktorí podali podnet, zopakoval toto tvrdenie v tomto prešetrovaní. V dôsledku chýbajúcej spolupráce obchodníkov v prístavoch pri prešetrovaní sa toto tvrdenie nemohlo overiť. Na základe zoznamu zákazníkov, ktorý predložili vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky, je ale zrejmé, že väčšina zákazníkov sú skutočne dodávatelia pre námorné lode a námorné ťažobné plošiny v prístavoch Únie. Na základe uvedeného sa zdá, že rozdiel medzi štatistickými údajmi a nahlásenými údajmi je spôsobený takýmto predajom.

(23)

Malo by sa takisto poznamenať, že žiadosť o preskúmanie pred uplynutím platnosti obsahovala tvrdenia o možnej existencii praktík obchádzania. V tejto súvislosti žiadateľ tvrdil, že určitý objem lán zo syntetických vlákien z Indie vstupoval do Únie pod položkou KN 5609 (výrobky z […] motúzov, šnúr, povrazov alebo lán), na ktorú sa opatrenia nevzťahujú. V tomto prešetrovaní však neboli zistené žiadne informácie, ktoré by podporili tento názor.

(24)

Na základe uvedeného sa usudzuje, že v ORP bolo v skutočnosti na colné územie Únie dovezených 31 ton príslušného výrobku. Pokiaľ ide o overený predaj na vývoz do prístavov Únie, ktorý traja indickí výrobcovia zaradení do vzorky neprepustili do voľného obehu na trhu Únie, sa tento predaj považuje za súčasť indického vývozu do iných tretích krajín.

(25)

Vzhľadom na neexistenciu značného objemu dovozu z Indie do Únie nepredstavuje tento dovoz základ pre reprezentatívnu analýzu pravdepodobnosti pokračovania dumpingu alebo ujmy. Na základe takéhoto obmedzeného skutočného objemu dovozu nie je možné dospieť k záveru, že počas ORP existoval poškodzujúci dumping z Indie. Analýza bola preto zameraná na pravdepodobnosť opakovaného výskytu dumpingu a ujmy, ak by platnosť opatrení uplynula.

2.   Pravdepodobný vývoj dovozu v prípade zrušenia opatrení

2.1.   Výrobná kapacita

(26)

Preskúmalo sa, či v príslušnej krajine existuje nevyužitá výrobná kapacita, ktorá by v prípade zrušenia opatrení mohla viesť k obnoveniu dumpingového vývozu.

(27)

Zistilo sa, že výrobná kapacita troch vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky od roku 2007 do ORP prudko vzrástla, pričom využitie kapacity zároveň pokleslo. Nevyužitá kapacita troch spoločností predstavovala približne 75 % spotreby v Únii v ORP. Táto skutočnosť poukazuje na pravdepodobný nárast objemu vývozu do Únie, ak by platnosť opatrení uplynula.

(28)

Pokiaľ ide o ďalších výrobcov lán zo syntetických vlákien v Indii, je známe, že spoločnosť Garware, ktorá po fáze výberu vzorky ukončila spoluprácu, je dôležitým výrobcom a podľa jej oficiálnej webovej stránky má značnú výrobnú kapacitu. Okrem toho sa v žiadosti o preskúmanie pred uplynutím platnosti uvádza zoznam štyroch ďalších veľkých indických výrobcov. V Indii existujú aj strední a malí výrobcovia, ktorí uskutočňujú predaj najmä na domácom trhu. V dôsledku chýbajúcej spolupráce zo strany týchto indických výrobcov nie je ich výrobná kapacita známa, ale je možné predpokladať, že trend spolupracujúcich spoločností je porovnateľný, a teda títo výrobcovia majú ďalšiu nevyužitú kapacitu.

(29)

Po zverejnení zistení všetci indickí výrobcovia zaradení do vzorky vzniesli námietky voči údajom týkajúcim sa ich celkovej nevyužitej kapacity. Všetky tieto údaje však v skutočnosti poskytli samotné spoločnosti a overili sa prostredníctvom prešetrovaní na mieste v priestoroch každej z nich. Tieto tvrdenia sa preto zamietli.

2.2.   Objem predaja do prístavov v Únii a na iné vývozné trhy

(30)

Objem predaja troch vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky na vývoz do iných tretích krajín vrátane predaja do prístavov v Únii, ktorý nevstupuje na colné územie Únie, je značný a počas posudzovaného obdobia vzrástol približne o 80 %, čo predstavuje takmer polovicu celkového predaja vyvážajúcich výrobcov počas ORP.

(31)

Skutočný dovoz do Únie sa po uložení pôvodných opatrení prakticky zastavil. Je však potrebné poznamenať, že objem predaja výrobcov zaradených do vzorky na vývoz do prístavov v Únii v posudzovanom období značne vzrástol, a to zo 61 na 785 ton. Vzhľadom na to, že skutočný predaj dovozu do Únie sa uskutočňoval čiastočne cez tie isté predajné kanály ako v prípade výrobkov predávaných v prístavoch v Únii, táto zvýšená prítomnosť v blízkosti trhu Únie môže naznačovať, že v prípade neexistencie opatrení by v krátkom čase mohli indickí výrobcovia zaradení do vzorky a možno aj iní výrobcovia začať predávať značné množstvo príslušného výrobku na trhu Únie.

(32)

Na základe uvedenej vývoznej orientácie indických výrobcov, ako aj ich zvýšenej prítomnosti v prístavoch v Únii je možné dospieť k záveru, že je vysoko pravdepodobné, že ak by platnosť opatrení uplynula, množstvo indického vývozu do Únie by podstatne vzrástlo.

(33)

Po zverejnení zistení preskúmania jeden indický výrobca poukázal na skutočnosť, že indický vývoz je vo svete a na trhoch s potenciálom rastu dostatočne diverzifikovaný, preto by sa vývoz do Únie v prípade neexistencie opatrení neobnovil v značnom množstve. Je potrebné uznať, že niektorí indickí výrobcovia mohli diverzifikovať predaj na vývoz na rôzne trhy, to sa však nedá považovať za dostatočný dôvod na zmenu záverov vyplývajúcich zo skôr uvedených zistení.

2.3.   Vzťah medzi vývoznými cenami do tretích krajín a normálnou hodnotou

(34)

Orientačný výpočet dumpingu vychádzal z overeného predaja do prístavov v Únii uskutočneného tromi vyvážajúcimi výrobcami zaradenými do vzorky, ktorý sa síce považuje za súčasť vývozu do ostatných tretích krajín, poskytuje však vhodný údaj o možných cenách indických lán zo syntetických vlákien v prípade neexistencie ciel. Normálne hodnoty boli založené na domácich cenách na indickom trhu. Na základe týchto údajov sa stanovil dumping pre dvoch z troch indických výrobcov zaradených do vzorky. Zistené dumpingové rozpätia predstavovali v priemere 10 %, čo je možné považovať za značné rozpätia, aj keď sú oveľa nižšie ako dumpingové rozpätia stanovené v pôvodnom prešetrovaní.

(35)

Porovnanie cien troch vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky na trhoch iných tretích krajín (s výnimkou predaja do prístavov v Únii) s ich domácimi cenami viedlo k podobnému výsledku, aj keď takto stanovené dumpingové rozpätia boli nižšie.

(36)

Po zverejnení záverov tohto prešetrovania jeden indický výrobca uviedol, že v súvislosti s indickým dovozom do Únie nebol zistený žiadny dumping. Neuskutočňoval sa však ani žiaden skutočný dovoz. Okrem toho dumping bol stanovený v prípade predaja do prístavov v Únii aj v prípade predaja do iných tretích krajín. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(37)

Iná zainteresovaná strana uviedla, že dumpingové rozpätia stanovené týmto preskúmaním sa pri porovnaní s existujúcou úrovňou cla nemôžu považovať za dostatočné vzhľadom na značný rozdiel v nákladoch práce medzi Úniou a Áziou. Je však potrebné poznamenať, že náklady práce v Únii sú pre výpočet dumpingového rozpätia nepodstatné.

3.   Záver o pravdepodobnosti opakovaného výskytu dumpingu

(38)

Na základe uvedenej analýzy sa dospelo k záveru, že v prípade uplynutia platnosti opatrení majú vyvážajúci výrobcovia veľký výrobný potenciál na to, aby znovu začali uskutočňovať vývoz do Únie. Pokiaľ ide o ceny, zistilo sa, že dvaja výrobcovia zaradení do vzorky uskutočňovali predaj do iných tretích krajín za dumpingové ceny. Navyše vrátane spoločnosti Garware, ktorá ukončila spoluprácu, existuje ďalších päť veľkých vyvážajúcich výrobcov uvedených v podnete, v súvislosti s ktorými sa na základe dostupných informácií predpokladá, že kopírujú trend spoločností, o ktorých bolo zistené, že uskutočňujú predaj do iných tretích krajín za dumpingové ceny.

(39)

Vzhľadom na náznaky, že indickí vyvážajúci výrobcovia majú i naďalej strategický záujem o trh Únie, čo dokazuje ich rastúci objem vývozu do prístavov v Únii, a na obrovskú dostupnú nevyužitú kapacitu, je pravdepodobné, že v prípade uplynutia platnosti opatrení by títo výrobcovia obnovili vývoz do Únie v značnom množstve. Vzhľadom na cenové správanie indických vývozcov na trhoch tretích krajín je vysoko pravdepodobné, že by došlo k obnoveniu vývozu za dumpingové ceny. Dospelo sa preto k záveru, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne viedlo k opakovanému výskytu dumpingu.

D.   VYMEDZENIE VÝROBNÉHO ODVETVIA ÚNIE

(40)

Výrobcovia v Únii, ktorí predstavujú celkovú výrobu v Únii, tvoria výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia. Počet výrobcov v Únii sa odhaduje približne na štyridsať.

(41)

Pätnásť výrobcov v Únii, v mene ktorých podalo združenie žiadosť o preskúmanie pred uplynutím platnosti, a traja ďalší výrobcovia v Únii predložili informácie týkajúce sa výberu vzorky požadované v oznámení o začatí preskúmania. Ako sa uvádza v odôvodnení 12, podrobnému prešetrovaniu bola podrobená vzorka piatich výrobcov tvoriacich 40 % výrobného odvetvia Únie. Vzorku tvorili tieto spoločnosti:

Cordoaria Oliveira SÁ (Portugalsko),

Eurorope SA (Grécko),

Lanex A.S. (Česká republika),

Lankhorst Euronete Ropes (Portugalsko),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Rakúsko).

(42)

Ako už bolo uvedené v odôvodnení 12, osemnásť spolupracujúcich výrobcov v Únii predstavovalo počas ORP 78 % celkovej výroby v Únii.

E.   SITUÁCIA NA TRHU ÚNIE

1.   Spotreba na trhu Únie

(43)

Spotreba lán zo syntetických vlákien sa stanovila na základe objemu predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie (vrátane predaja nespolupracujúcich výrobcov v Únii podľa odhadov združenia, ktoré podalo podnet), ku ktorému sa pripočítal celkový dovoz do Únie podľa údajov Eurostatu.

(44)

Na základe uvedeného je možné stanoviť, že počas posudzovaného obdobia spotreba v Únii klesla o 7 %. Spotreba v Únii sa v rokoch 2006 a 2007 zvýšila o 16 % a následne v období od roku 2007 do ORP klesla o 20 %.

 

2006

2007

2008

ORP

Celková spotreba v Únii (v tonách)

34 318

39 816

36 777

31 944

Index (2006=100)

100

116

107

93

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky), navrhovateľ (výrobcovia v Únii nezaradení do vzorky), Eurostat (dovoz)

2.   Dovoz z Indie

(45)

Ako sa uvádza v odôvodnení 21, skutočný indický dovoz do Únie bol počas celého posudzovaného obdobia v dôsledku účinných platných antidumpingových opatrení zanedbateľný.

(46)

Ako sa však vysvetľuje v odôvodnení 22, rastie prítomnosť indických výrobcov v blízkosti trhu Únie prostredníctvom predaja na vývoz do prístavov Únie, na ktorý sa nevzťahuje colné odbavenie a ktorý je tak oslobodený od antidumpingových ciel.

3.   Ceny a objem indického vývozu do iných tretích krajín

(47)

Keďže skutočný indický dovoz do Únie bol zanedbateľný, porovnala sa cena indického vývozu do iných tretích krajín (vrátane vývozu do prístavov v Únii, ktorý nepodlieha antidumpingovým clám) s cenami predaja v Únii uskutočneného výrobcami výrobného odvetvia Únie zaradenými do vzorky.

(48)

Na základe toho sa stanovilo, že indický vývoz do iných tretích krajín sa uskutočnil za predajné ceny, ktoré boli podstatne nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie. Takto zistený cenový rozdiel dosiahol úroveň 46 % a v priemere predstavoval 18 %.

(49)

Hodnota indického predaja na vývoz do iných tretích krajín vzrástla počas posudzovaného obdobia o viac ako 30 %. Takýto predaj predstavoval počas ORP takmer polovicu celkového obratu indických vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky.

4.   Dovoz z iných krajín

(50)

Napriek poklesu v spotrebe na trhu Únie o 7 % sa objem dovozu z iných tretích krajín zvýšil počas posudzovaného obdobia o 18 %. Tým sa podiel tohto dovozu na trhu zvýšil zo 17 % na 22 %.

(51)

Je potrebné poznamenať, že dovoz z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) vzrástol počas posudzovaného obdobia o 46 %, pričom dosiahol podiel na trhu 8,6 % (na rozdiel od 5,5 % v roku 2006). Hoci v dôsledku všeobecného charakteru údajov Eurostatu nie je možné vykonať presné porovnanie podľa typu výrobku, zdá sa, že priemerná cena čínskeho dovozu do Únie je podstatne vyššia ako priemerná cena indického predaja na vývoz. Okrem toho sa zdá, že priemerná cena čínskeho dovozu zodpovedá cenám výrobného odvetvia Únie.

(52)

Podiel dovozu z Kórejskej republiky (ďalej len „Kórea“) do Únie zostal počas posudzovaného obdobia konštantný na úrovni 3 %. Objem tohto dovozu sa však v dôsledku poklesu spotreby znížil o 6 %.

(53)

Podiel dovozu lán zo syntetických vlákien na trh Únie z akejkoľvek inej tretej krajiny predstavoval počas ORP menej ako 2 %.

5.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

5.1.   Predbežné poznámky

(54)

Analýze boli podrobené všetky ukazovatele ujmy uvedené v článku 3 ods. 5 základného nariadenia. Pokiaľ ide o ukazovatele objemu predaja a podielu na trhu výrobcov v Únii, analyzovali sa na základe údajov zozbieraných za všetkých výrobcov v Únii, t. j. za výrobné odvetvie Únie. Pokiaľ ide o všetky ostatné ukazovatele ujmy, ich preskúmanie vychádzalo z informácií, ktoré predložili výrobcovia v Únii zaradení do vzorky a ktoré boli overené v priestoroch každej spoločnosti uvedenej v odôvodnení 15. Ako už bolo uvedené v odôvodnení 12, jeden z výrobcov v Únii začal svoju činnosť počas posudzovaného obdobia, preto sa jeho údaje nepoužili pri analýze trendov ukazovateľov ujmy, aby sa predišlo skresleniam týchto trendov.

5.2.   Objem predaja výrobného odvetvia Únie

(55)

Predaj výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia podstatne klesol, a to o 12 %. Ako už bolo uvedené v odôvodnení 44, spotreba v Únii počas posudzovaného obdobia klesla o 7 %, pričom prudký pokles začal od roku 2007. Malo by sa zdôrazniť, že objem predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie klesal rýchlejšie ako klesala spotreba:

 

2006

2007

2008

ORP

Objem predaja výrobného odvetvia Únie v Únii (v tonách)

28 393

32 161

28 911

24 955

Index (2006=100)

100

113

102

88

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky), navrhovateľ (výrobcovia v Únii nezaradení do vzorky)

5.3.   Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu

(56)

Vývoj uvedený v predchádzajúcom odôvodnení a tabuľke viedol k strate podielu výrobného odvetvia Únie na trhu v období od roku 2006 do ORP. Znižovanie podielu výrobného odvetvia Únie na trhu pokračovalo, až dosiahlo stratu 4,6 percentuálneho bodu:

 

2006

2007

2008

ORP

Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu (v %)

82,7 %

80,8 %

78,6 %

78,1 %

Index (2006=100)

100

98

95

94

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky), navrhovateľ (výrobcovia v Únii nezaradení do vzorky)

(57)

Je potrebné poznamenať, že uvedená strata podielu výrobného odvetvia Únie na trhu bola z veľkej časti spôsobená nárastom podielu čínskeho dovozu na trhu (pozri odôvodnenie 50).

5.4.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(58)

V súlade s vývojom objemu predaja sa objem výroby výrobcov v Únii zaradených do vzorky znižoval porovnateľným tempom a počas posudzovaného obdobia klesol o 17 %. Za rovnaké obdobie sa výrobná kapacita zvýšila o 5 %. To viedlo v období od roku 2008 do ORP k poklesu využitia kapacity o 20 %:

 

2006

2007

2008

ORP

Výroba (v tonách)

11 229

12 286

12 150

9 372

Index (2006=100)

100

109

108

83

Výrobná kapacita (v tonách)

21 510

23 467

23 278

22 480

Index (2006=100)

100

109

108

105

Využitie kapacity (v %)

52,2 %

52,4 %

52,2 %

41,7 %

Index (2006=100)

100

100

100

80

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky)

5.5.   Zásoby

(59)

Pokiaľ ide o zásoby, vo všeobecnosti výrobcovia lán zo syntetických vlákien udržujú úrovne svojich zásob na dosť nízkej úrovni, keďže väčšina výroby sa uskutočňuje na objednávku. Bolo možné pozorovať, že počas posudzovaného obdobia priemerné zásoby vykazovali pokles, najmä v ORP, ktorý bol do veľkej miery spôsobený poklesom výroby lán zo syntetických vlákien.

 

2006

2007

2008

ORP

Konečné zásoby (v tonách)

1 073

982

1 156

905

Index (2006=100)

100

92

108

84

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky)

5.6.   Predajné ceny

(60)

Priemerné ceny podobného výrobku predávaného v Únii výrobcami v Únii zaradenými do vzorky počas posudzovaného obdobia do určitej miery vzrástli, a to najmä od roku 2007 do ORP:

 

2006

2007

2008

ORP

Priemerná jednotková predajná cena výrobného odvetvia Únie (EUR/t)

5 268

5 229

5 670

5 766

Index (2006=100)

100

99

108

109

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky)

(61)

Je však potrebné poznamenať, že uvedená priemerná predajná cena sa vypočítala na základe všetkých typov výrobku vrátane lán zo syntetických vlákien najvyššej kvality, ako sú napríklad laná zo syntetických vlákien vyrobené na báze suroviny nazývanej Dyneema. Cenové rozdiely v súvislosti s týmito rozličnými typmi výrobku sú samozrejme obrovské (pozri odôvodnenie 19). V posledných rokoch výrobné odvetvie Únie zvýšilo výrobu výrobkov vyššej kvality, takže takéto laná zo syntetických vlákien majú v jej sortimente výrobkov rastúci podiel. Tieto nedávne zmeny v sortimente výrobkov sú jedným z dôvodov zvýšenia priemernej jednotkovej predajnej ceny výrobného odvetvia Únie.

5.7.   Ziskovosť

(62)

Čiastočne vďaka účinným platným opatreniam a čiastočne vďaka diverzifikácii sortimentu výrobkov bolo výrobné odvetvie Únie schopné udržať stabilnú a zdravú úroveň ziskovosti počas celého posudzovaného obdobia:

 

2006

2007

2008

ORP

Ziskovosť výrobného odvetvia Únie (v %)

9,7 %

11,1 %

10,0 %

12,4 %

Index (2006=100)

100

115

104

128

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky)

5.8.   Investície a schopnosť navyšovať kapitál

(63)

Úroveň investícií bola v rokoch 2006 a 2007 relatívne vysoká a následne klesla o polovicu v porovnaní s predchádzajúcou úrovňou. Počas ORP sa prakticky neuskutočnili žiadne investície.

 

2006

2007

2008

ORP

Čisté investície (EUR)

3 574 130

3 886 212

1 941 222

168 877

Index (2006=100)

100

109

54

5

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky)

5.9.   Návratnosť investícií

(64)

V súlade so stabilným trendom ziskovosti sa počas celého posudzovaného obdobia zvyšovala aj návratnosť investícií.

 

2006

2007

2008

ORP

Návratnosť investícií (v %)

21,4 %

25,5 %

26,1 %

28,4 %

Index (2006=100)

100

119

122

132

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky)

5.10.   Peňažný tok

(65)

Peňažný tok výrobcov v Únii zaradených do vzorky zostal počas posudzovaného obdobia na relatívne stabilnej úrovni:

 

2006

2007

2008

ORP

Peňažný tok (EUR)

6 033 496

7 973 188

7 790 847

6 911 360

Index (2006=100)

100

132

129

115

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky)

5.11.   Zamestnanosť, produktivita a náklady práce

(66)

Situácia týkajúca sa zamestnanosti v prípade výrobcov v Únii zaradených do vzorky sa vyvíjala od roku 2006 do roku 2008 pozitívne. Od roku 2008 do ORP bol však zaznamenaný pokles zamestnanosti v dôsledku klesajúceho dopytu na trhu. Pokles dopytu v dôsledku nižšej výroby takisto viedol k poklesu produktivity od roku 2008 do ORP. Pokiaľ ide o ročné náklady práce na zamestnanca, tie do roku 2008 rástli a počas ORP došlo k miernemu poklesu.

 

2006

2007

2008

ORP

Zamestnanosť (počet osôb)

638

665

685

623

Index (2006=100)

100

104

107

98

Ročné náklady práce na zamestnanca (v EUR)

12 851

13 688

14 589

14 120

Index (2006=100)

100

107

114

110

Produktivita (v tonách na zamestnanca)

17,6

18,4

17,7

15,0

Index (2006=100)

100

105

101

85

Zdroj: prešetrovanie (výrobcovia v Únii zaradení do vzorky)

5.12.   Rast

(67)

Od roku 2006 do ORP spotreba v Únii klesla o 7 % (pozri odôvodnenie 44), objem predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie klesol o 12 % a podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa znížil o 6 percentuálnych bodov (pozri odôvodnenia 55 a 56). Na druhej strane zatiaľ čo objem skutočného indického dovozu zostal v dôsledku platných opatrení zanedbateľný, objem dovozu z iných krajín vzrástol o 18 % (najmä v dôsledku dovozu z ČĽR), čím sa ich podiel na trhu zvýšil o ďalších 5 percentuálnych bodov (pozri odôvodnenie 50). Dospelo sa preto k záveru, že na výrobné odvetvie Únie mal pokles v spotrebe a tým aj výraznejšia strata v objeme predaja väčší vplyv ako na ostatných aktérov na trhu.

5.13.   Rozsah dumpingového rozpätia

(68)

Vzhľadom na skutočnosť, že dovoz príslušného výrobku z Indie bol počas ORP zanedbateľný, pre skutočný indický dovoz nebolo možné stanoviť žiadne dumpingové rozpätie. Je však potrebné pripomenúť, že indický vývoz do prístavov v Únii, ktorý nepodlieha colnému odbaveniu, podstatne vzrástol a zistilo sa, že časť tohto predaja sa uskutočňovala za dumpingové ceny.

5.14.   Zotavenie sa z dumpingu v minulosti

(69)

Analyzovalo sa, či je výrobné odvetvie Únie ešte stále v procese zotavovania sa z účinkov dumpingu v minulosti. Usúdilo sa, že výrobné odvetvie Únie sa už do veľkej miery z týchto účinkov dokázalo zotaviť vďaka účinným antidumpingovým opatreniam zavedeným na dlhé obdobie.

5.15.   Záver o situácii výrobného odvetvia Únie

(70)

Vďaka zavedeniu účinných antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu lán zo syntetických vlákien s pôvodom v Indii sa zdá, že výrobné odvetvie Únie sa dokázalo do veľkej miery zotaviť z účinkov poškodzujúceho dumpingu v minulosti.

(71)

Napriek tomu však nie je možné vyvodiť záver, že situácia výrobného odvetvia Únie je bezpečná. Hoci sa zdá, že určité ukazovatele ujmy týkajúce sa finančnej výkonnosti výrobcov v Únii – najmä ziskovosti, návratnosti investícií a peňažného toku – vykazujú relatívne stabilný trend, iné ukazovatele ujmy – najmä objem predaja a podiel na trhu, výroba a využitie kapacity, ako aj investície – jasne naznačujú, že výrobné odvetvie Únie sa na konci ORP stále nachádzalo v pomerne neistej situácii. Po zverejnení zistení tohto prešetrovania jeden indický výrobca uviedol, že výrobné odvetvie Únie počas ORP neutrpelo ujmu. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že nebolo uvedené, že výrobné odvetvie Únie počas ORP utrpelo značnú ujmu. Miesto toho záver vyvodený na základe zistení preskúmania spočíval v tom, že niektoré ukazovatele vykazovali stabilný trend, zatiaľ čo iné ukazovatele vykazovali známky ujmy.

(72)

Niektoré strany tvrdili, že negatívne trendy niektorých ukazovateľov ujmy nie sú zapríčinené indickým dovozom, ale svetovou hospodárskou krízou a rastúcim podielom čínskeho dovozu na trhu. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že negatívny vývoj určitých ukazovateľov sa nepripisoval takmer neexistujúcemu indickému dovozu. Okrem toho sa preskúmal rastúci čínsky dovoz a zistilo sa, že nemal žiadny vplyv na analýzu pravdepodobnosti opakovaného výskytu poškodzujúceho dumpingu.

(73)

So zreteľom na všeobecnú životaschopnosť výrobného odvetvia Únie sa musí poznamenať, že sa zdá, že postupné uvádzanie rôznych výrobkov vysokej kvality na trh Únie aj na trhy tretích krajín zabezpečuje dlhodobej konkurencieschopnosti výrobného odvetvia Únie dobré vyhliadky, keďže počet výrobcov vyrábajúcich takéto laná zo syntetických vlákien vysokej kvality je na svetovom trhu v súčasnosti obmedzený.

F.   PRAVDEPODOBNOSŤ OPAKOVANÉHO VÝSKYTU UJMY

(74)

Ako je uvedené v odôvodnení 25, vzhľadom na zanedbateľný objem dovozu príslušného výrobku z Indie počas ORP sa analýza zameriavala na pravdepodobnosť opakovaného výskytu dumpingu a ujmy.

(75)

Ako už bolo podrobné opísané v odôvodneniach 26 až 28, indickí vyvážajúci výrobcovia disponujú obrovskou nevyužitou kapacitou. Ako bolo vysvetlené v odôvodneniach 30 až 32, indickí výrobcovia majú okrem toho silnú orientáciu a motiváciu predávať svoje výrobky vo veľkom objeme na vývozných trhoch. Ako bolo spomenuté v odôvodnení 31, indickí výrobcovia sú navyše silno a v čoraz väčšej miere prítomní v prístavoch v Únii. Z týchto dôvodov je možné vysloviť záver, že v prípade uplynutia platnosti opatrení dovoz z Indie do Únie s veľkou pravdepodobnosťou dosiahne v krátkom čase značné množstvo.

(76)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 34 a 35, v prípade neexistencie opatrení je pravdepodobné, že sa obnoví indický dovoz za dumpingové ceny. Ako sa uvádza v odôvodneniach 47 a 48, takisto sa zistilo, že skutočnosť, že predajné ceny indických výrobcov sú v priemere o 18 % nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie (a takýto cenový rozdiel môže dosiahnuť úroveň 46 %) naznačuje, že indickí výrobcovia budú pravdepodobne vyvážať príslušný výrobok na trh Únie za výrazne nižšie ceny ako sú ceny výrobného odvetvia Únie, t. j. pravdepodobne budú podhodnocovať predajné ceny výrobcov v Únii.

(77)

Na základe uvedených skutočností je možné vysloviť záver, že v prípade neexistencie opatrení je vysoko pravdepodobné, že indický dovoz príslušného výrobku sa obnoví v značnom množstve a za ceny, ktoré výrazne podhodnocujú ceny výrobného odvetvia Únie.

(78)

Vzhľadom na relatívne neistú situáciu výrobného odvetvia Únie, ktorá je vysvetlená v odôvodneniach 71 a 72, je pravdepodobné, že potenciálne masívny opakovaný výskyt dumpingového indického dovozu za ceny, ktoré podhodnocujú ceny v Únii, bude mať škodlivý vplyv na stav výrobného odvetvia Únie. Je najmä pravdepodobné, že rozsiahle obnovenie dumpingového dovozu bude viesť k ďalšej strate podielu na trhu a objemu predaja výrobného odvetvia Únie, čo povedie k zníženiu výroby a poklesu zamestnanosti. Táto skutočnosť spolu s výrazným cenovým tlakom v dôsledku dovozu podhodnocujúceho predajné ceny výrobcov v Únii by viedla k rýchlemu a vážnemu zhoršeniu finančnej situácie výrobného odvetvia Únie.

(79)

Na základe uvedeného sa dospelo k záveru, že v prípade uplynutia platnosti opatrení je pravdepodobný opakovaný výskyt ujmy spôsobenej obnoveným dumpingovým dovozom príslušného výrobku z Indie.

G.   ZÁUJEM ÚNIE

1.   Predbežné poznámky

(80)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia sa preskúmalo, či by zachovanie existujúcich antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie ako celku.

(81)

Stanovenie záujmu Únie bolo založené na posúdení všetkých príslušných záujmov, t. j. záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov, obchodníkov, veľkoobchodníkov a priemyselných používateľov príslušného výrobku.

(82)

Je potrebné pripomenúť, že v predchádzajúcich prešetrovaniach sa uložené opatrenia nepovažovali za opatrenia v rozpore so záujmom Únie. Okrem toho je toto prešetrovanie preskúmaním pred uplynutím platnosti, ktorým sa analyzuje situácia, v akej sa zavedené dumpingové opatrenia nachádzajú.

(83)

Na základe toho sa preskúmalo, či napriek záveru o pravdepodobnosti opakovaného výskytu dumpingu a pravdepodobnosti opakovaného výskytu ujmy existujú závažné dôvody, ktoré by viedli k záveru, že zachovanie opatrení v tomto konkrétnom prípade nie je v záujme Únie.

2.   Záujmy výrobného odvetvia Únie

(84)

Ako už bolo uvedené v odôvodneniach 56 a 73, výrobnému odvetviu Únie sa podarilo udržať si významný, aj keď klesajúci podiel na trhu a súčasne diverzifikovať svoj sortiment výrobkov uvedením lán zo syntetických vlákien vyššej kvality na trh. Je preto možné usúdiť, že výrobné odvetvie Únie zostalo štrukturálne životaschopné.

(85)

Na základe záverov o situácii výrobného odvetvia Únie stanovených v odôvodneniach 70 až 72 a na základe tvrdení týkajúcich sa analýzy pravdepodobnosti opakovaného výskytu ujmy vysvetlenej v odôvodneniach 74 až 79 je takisto možné usúdiť, že v prípade uplynutia platnosti opatrení by výrobné odvetvie Únie pravdepodobne zaznamenalo ešte vážnejšie zhoršenie svojej finančnej situácie, a to by viedlo k opakovanému výskytu značnej ujmy.

(86)

Vzhľadom na očakávaný objem a ceny dovozu príslušného výrobku z Indie by bolo výrobné odvetvie Únie skutočne vystavené vážnemu riziku. Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 78, takýto dovoz by viedol k ďalšiemu poklesu jeho podielu na trhu, objemu predaja, zamestnanosti a cien, čo by mohlo viesť k zhoršeniu jeho ziskovosti na podobnú negatívnu úroveň, aká bola zistená v pôvodnom prešetrovaní.

(87)

Na základe uvedených skutočností a vzhľadom na neexistenciu náznakov preukazujúcich opak sa dospelo k záveru, že zachovanie existujúcich opatrení by nebolo v rozpore so záujmom výrobného odvetvia Únie.

3.   Záujem neprepojených dovozcov/obchodníkov

(88)

Komisia zaslala dotazníky desiatim neprepojeným dovozcom/obchodníkom. Reagovala len jedna spoločnosť, ktorá vyjadrila námietku v súvislosti s týmto prípadom. Keďže je však spoločnosť prepojená s indickým výrobcom lán zo syntetických vlákien, nemôže byť považovaná za neprepojeného dovozcu. Keďže je spoločnosť prepojeným dovozcom, jej záujem je vnútorne prepojený so záujmom jej prepojeného indického výrobcu.

(89)

Za týchto okolností sa dospelo k záveru, že ako sa zdá, neexistujú presvedčivé dôkazy, ktoré by naznačovali, že pokračovanie opatrení by nemalo mať výrazný negatívny vplyv na príslušných neprepojených dovozcov/obchodníkov.

4.   Záujem používateľov

(90)

Komisia zaslala list jednému priemyselnému združeniu používateľov príslušného výrobku. Žiadny používateľ nepredložil úplne vyplnený dotazník a od združenia neboli doručené žiadne písomné podania.

(91)

Vzhľadom na chýbajúcu spoluprácu zo stranu používateľov a skutočnosť, že vplyv antidumpingových opatrení bude v porovnaní s ostatnými nákladmi hlavných používateľských odvetví, ako je stavba lodí, strojársky priemysel a prevádzkovanie námorných plošín, zanedbateľný, dospelo sa k záveru, že pokračovanie opatrení nebude mať žiadny značný negatívny vplyv na týchto používateľov.

5.   Záver

(92)

Je možné očakávať, že pokračovaním opatrení sa zabezpečí, aby sa indický dovoz na trh Únie v krátkom čase neobnovil v značnom množstve. Výrobné odvetvie Únie tak bude naďalej využívať výhody vyplývajúce z podmienok hospodárskej súťaže na trhu Únie a zo zníženia hrozby zatvárania podnikov a poklesu nezamestnanosti. Očakáva sa tiež, že tieto prínosné účinky zabezpečia podmienky na to, aby výrobné odvetvie Únie mohlo vyvíjať inovatívne a technicky vyspelejšie výrobky na nové a osobitné použitia.

(93)

Je tiež potrebné poznamenať, že v nadväznosti na úvahy o záujme dovozcov/obchodníkov, ako aj používateľov v Únie sa zdá, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody dokazujúce, že pokračovanie opatrení by malo výrazný negatívny vplyv.

(94)

Vzhľadom na uvedené závery týkajúce sa vplyvu pokračovania opatrení na rôzne zúčastnené strany na trhu Únie sa dospelo k záveru, že pokračovanie opatrení nie je v rozpore so záujmom Únie.

H.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(95)

Vzhľadom na uvedené skutočností a okrem iného vzhľadom na obrovskú nevyužitú kapacitu indických výrobcov, ich silnú vývoznú orientáciu a rastúcu prítomnosť v blízkosti trhu Únie, cien ich predaja na vývoz na trhy iných tretích krajín, o ktorých sa zistilo, že počas ORP boli nižšie ako normálna hodnota a takisto oveľa nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie, a vzhľadom na relatívne neistú situáciu výrobného odvetvia Únie je pravdepodobné, že v prípade uplynutia platnosti opatrení by sa poškodzujúci dovoz z Indie opäť obnovil.

(96)

Všetky príslušné strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánuje odporučiť zachovanie existujúcich opatrení v ich súčasnej forme. Príslušným stranám bola poskytnutá lehota na predloženie pripomienok týkajúcich sa tohto zverejnenia, ale žiadna strana nepredložila pripomienky, ktoré by odôvodňovali zmenu uvedených zistení. Tvrdenia týkajúce sa zverejnenia zistení boli riešené v príslušných odôvodneniach tohto nariadenia.

(97)

Z uvedeného vyplýva, že v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia by sa antidumpingové clá uložené nariadením (ES) č. 1736/2004 mali zachovať.

(98)

Bez toho, aby sa ignorovalo stanovenie pravdepodobnosti opakovaného výskytu poškodzujúceho dumpingu, sa však toto konanie vyznačuje osobitnými okolnosťami, najmä dlhodobými platnými opatreniami, ktoré už boli raz predĺžené, a veľmi obmedzeným množstvom skutočného dovozu z Indie, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 21 až 24. Tieto skutočnosti by sa mali takisto primerane zohľadniť, pokiaľ ide o trvanie ďalej predĺžených antidumpingových opatrení, ktoré by malo byť tri roky. Po zverejnení žiadateľ uviedol, že opatrenia by sa mali predĺžiť na päť rokov a že dôvod na kratšie trvanie by nebol opodstatnený.

(99)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa predĺženie opatrení spravidla uplatňuje na obdobie päť rokov. V tomto prešetrovaní sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Únie bolo na konci ORP stále v neistej situácii; malo dlhodobé finančné problémy, ako sa stanovilo v pôvodnom prešetrovaní. Z toho dôvodu sa z poškodzujúceho dumpingu ešte úplne nezotavilo. Niektoré ukazovatele ujmy však ukazujú, že uloženie opatrení už prinieslo určité podstatné zlepšenie. Analýzou tejto komplexnej situácie sa dospelo k záveru, že úplné a stále zotavenie sa z akéhokoľvek účinku poškodzujúceho dumpingu v minulosti sa pravdepodobne uskutoční za kratšie obdobie ako je obvyklé obdobie päť rokov. Usúdilo sa, že vzhľadom na analýzu celkovej ujmy a pravdepodobný vývoj trhu v prípade existencie zavedených opatrení by malo byť obdobie troch rokov dostatočné dlhé na to, aby výrobné odvetvie dokončilo proces svojho hospodárskeho a finančného zotavenia. Z týchto dôvodov sa nezdá byť zachovanie opatrení na dlhšie obdobie potrebné.

(100)

Preto sa usudzuje, že predĺženie opatrení na plné päťročné obdobie nie je v plnej miere odôvodnené skutočnosťami stanovenými v tomto prešetrovaní a že v dôsledku toho by sa trvanie opatrení malo obmedziť na tri roky.

(101)

Sadzba individuálneho antidumpingového cla uvedená v článku 1 tohto nariadenia sa stanovila na základe zistení pôvodného prešetrovania. Preto odráža situáciu zistenú počas uvedeného prešetrovania, pokiaľ ide o danú spoločnosť. Táto colná sadzba (na rozdiel od celoštátneho cla uplatniteľného na „všetky ostatné spoločnosti“) sa preto uplatňuje výlučne na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Indie a vyrábaných príslušnou spoločnosťou, teda konkrétnym uvedeným právnym subjektom. Na dovážané výrobky vyrábané akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá nie je konkrétne uvedená v článku 1, vrátane subjektov prepojených s touto konkrétne uvedenou spoločnosťou, sa nemôže vzťahovať táto sadzba a vzťahuje sa na nich celoštátne clo.

(102)

Každú žiadosť o uplatňovanie individuálnej antidumpingovej colnej sadzby (napr. po zmene názvu subjektu alebo po zriadení nových výrobných alebo predajných subjektov) je potrebné bezodkladne predložiť Komisii spolu so všetkými náležitými informáciami, najmä pokiaľ ide o všetky zmeny v činnosti spoločnosti, ktoré súvisia s výrobou, domácim predajom a predajom na vývoz, napr. v súvislosti so zmenou názvu alebo so zmenou výrobných alebo predajných subjektov. V prípade potreby sa nariadenie zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní prostredníctvom aktualizácie zoznamu spoločností, na ktoré sa vzťahujú individuálne clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz motúzov, šnúr, povrazov a lán, tiež splietaných alebo oplietaných a tiež impregnovaných, potiahnutých, pokrytých, oplášťovaných plastmi alebo kaučukom, z polyetylénu alebo polypropylénu, iných ako motúz na viazanie alebo balenie s dĺžkovou hmotnosťou väčšou ako 50 000 decitexa (5 g/m), ako aj z ostatných syntetických vlákien z nylonu alebo ostatných polyamidov alebo polyesterov s dĺžkovou hmotnosťou väčšou ako 50 000 decitexa (5 g/m), v súčasnosti zaradených do kódov KN 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 a 5607 50 19 a s pôvodom v Indii.

2.   Sadzba antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením výrobkov opísaných v odseku 1, ktoré vyrábajú ďalej uvedené spoločnosti, je takáto:

Spoločnosť

Sadzba cla

Doplnkový kód TARIC

Garware Wall Ropes Ltd

53,0 %

8755

Všetky ostatné spoločnosti

82,0 %

8900

3.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa počas obdobia troch rokov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2010

Za Radu

predsedníčka

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. ES L 183, 26.6.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 240, 7.10.2009, s. 6.


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1243/2010

z 20. decembra 2010,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli vyrobené spoločnosťou Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Na základe antidumpingového prešetrovania týkajúceho sa dovozu žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „príslušná krajina“) a na Ukrajine (ďalej len „prvé prešetrovanie“) boli nariadením Rady (ES) č. 452/2007 z 23. apríla 2007 (2) uložené antidumpingové opatrenia. Uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť 27. apríla 2007.

(2)

V tejto súvislosti sa pripomína, že sadzba konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz žehliacich dosiek vyrobených čínskym vyvážajúcim výrobcom Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (ďalej len „Since Hardware“) predstavovala 0 %, zatiaľ čo v prípade iných vyvážajúcich výrobcov z Číny dosahovala 18,1 % až 38,1 %. Po následnom predbežnom preskúmaní sa tieto colné sadzby zvýšili vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 270/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 452/2007 (3), na 42,3 %.

2.   Začatie súčasného konania

(3)

Komisia 2. októbra 2009 prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) oznámila začatie antidumpingového prešetrovania podľa článku 5 základného nariadenia týkajúceho sa dovozu žehliacich dosiek s pôvodom v ČĽR, obmedzeného na spoločnosť Since Hardware. V oznámení o začatí konania Komisia zároveň oznámila začatie preskúmania podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1515/2001 (ďalej len „preskúmanie podľa nariadenia (ES) č. 1515/2001“) s cieľom umožniť nevyhnutnú zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 452/2007 vzhľadom na správu odvolacieho orgánu WTO „Mexiko – konečné antidampingové opatrenia na hovädzie mäso a ryžu“ (AB-2005-6) (5) (ďalej len „správa odvolacieho orgánu WTO“).

(4)

Antidumpingové prešetrovanie bolo začaté na základe podnetu, ktorý 20. augusta 2009 podali traja výrobcovia Únie, spoločnosti Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. a Vale Mill (Rochdale) Ltd. (ďalej len „navrhovatelia“), ktorých výroba predstavuje podstatnú časť celkovej výroby žehliacich dosiek v Únii.

(5)

V tejto súvislosti sa pripomína, že vzhľadom na správu odvolacieho orgánu WTO bolo voči spoločnosti Since Hardware začaté nové antidumpingové prešetrovanie na základe článku 5 základného nariadenia, a nie predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia. V uvedenej správe sa v odsekoch 305 a 306 stanovuje, že vyvážajúci výrobca, v prípade ktorého nebol v rámci pôvodného prešetrovania stanovený dumping, musí byť vyňatý z rozsahu pôsobnosti konečného opatrenia uloženého v dôsledku tohto prešetrovania a nemôže byť predmetom preskúmania administratívnych a zmenených okolností.

(6)

Spoločnosť Since Hardware vyhlásila, že Komisia nemôže začať nové antidumpingové prešetrovanie na základe článku 5 základného nariadenia voči jednej spoločnosti, pretože tým porušuje všeobecnú zásadu, že antidumpingové konania sú zamerané na dovozy z jednotlivých krajín a nie na dovozy jednotlivých spoločností, ktorá je stanovená v článku VI GATT a v antidumpingovej dohode WTO, ako aj v základnom nariadení. Spoločnosť Since Hardware najmä tvrdila, že Komisia porušila článok 9 ods. 3 a článok 11 ods. 6 základného nariadenia tým, že začala antidumpingové prešetrovanie na základe článku 5 miesto článku 11 ods. 3 základného nariadenia. Spoločnosť Since Hardware zároveň tvrdila, že ak pravidlá WTO nemajú priamy účinok v právnom poriadku Únie, nemôže sa Komisia rozhodnúť ignorovať uvedené ustanovenia základného nariadenia s cieľom automaticky implementovať rozhodnutie WTO bez toho, aby Rada predtým upravila základné nariadenie.

(7)

V tejto súvislosti je potrebné uznať, že antidumpingové konania sa zvyčajne začínajú voči dovozom z určitej krajiny a nie voči dovozom jednotlivých spoločností. Tento prípad je však výnimkou z uvedeného pravidla vzhľadom na tieto osobitné okolnosti. V správe odvolacieho orgánu WTO sa v odsekoch 216 až 218 uvádza, že v článku 5.8 antidumpingovej dohody WTO sa vyžaduje, aby vyšetrujúci orgán ukončil prešetrovanie týkajúce sa vývozcu, v prípade ktorého nebolo počas pôvodného prešetrovania zistené rozpätie de minimis, a v odseku 305, aby takéhoto vývozcu vylúčil z konečných antidumpingových opatrení, a zároveň aby nemohol byť predmetom preskúmania administratívnych a zmenených okolností. Je pravda, že nedostatočný priamy účinok pravidiel WTO spôsobuje, že nie je možné preskúmať zákonnosť opatrení prijatých inštitúciami Únie (ďalej len „inštitúcie“) vo svetle dohôd WTO. To však v tomto danom prípade neznamená, že by inštitúcie mali ignorovať pravidlá WTO a najmä správu odvolacieho orgánu WTO. Nariadenie (ES) č. 1515/2001 bolo prijaté vyslovene s cieľom umožniť inštitúciám zosúladiť opatrenie prijaté v rámci základného nariadenia s rozsudkami obsiahnutými v správe prijatej Orgánom na urovnávanie sporov ako je to uvedené v odôvodnení 4 nariadenia (ES) č. 1515/2001 bez predchádzajúcich zmien a doplnení základného nariadenia. Nariadenie (ES) č. 1515/2001 preto najmä umožňuje inštitúciám formálne vylúčiť vývozcov, v prípade ktorých nebol v rámci pôvodného prešetrovania zistený dumping, z rozsahu pôsobnosti nariadenia, ktoré bolo prijaté v závere uvedeného prešetrovania. Na tento účel sa začalo preskúmanie nariadenia (ES) č. 452/2007 podľa nariadenia (ES) č. 1515/2001.

(8)

Okrem toho v žiadnom ustanovení základného nariadenia sa nevylučuje začatie nového antidumpingového prešetrovania na základe článku 5 základného nariadenia voči jednej spoločnosti. Natoľko, ako je to možné, je potrebné právne predpisy Únie vykladať spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodným právom, najmä v prípade, ak je cieľom príslušných ustanovení nadobudnutie účinnosti medzinárodnej dohody uzatvorenej zo strany EÚ. Keďže antidumpingová dohoda WTO na jednej strane umožňuje členom WTO uložiť clo s cieľom zabrániť poškodzujúcemu dumpingu, ale na strane druhej ju odvolací orgán WTO v uvedenej správe vykladá tak, že neumožňuje preskúmanie spoločností, v prípade ktorých nebol v rámci pôvodného prešetrovania zistený dumping, musí byť základné nariadenie interpretované tak, aby umožnilo Únii začať vyšetrovanie na článku 5 základného nariadenia v prípade, ako je tento.

(9)

Vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1241/2010 20. decembra 2010 (6) bola spoločnosť Since Hardware vylúčená z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 452/2007.

(10)

Vzhľadom na osobitné okolnosti tohto prípadu je preto začatie antidumpingového prešetrovania na základe článku 5 základného nariadenia voči spoločnosti Since Hardware zákonné.

3.   Príslušné strany

(11)

Komisia oficiálne informovala spoločnosť Since Hardware, dovozcov a výrobcov v Únii, o ktorých sa vie, že sa ich tento prípad týka, zástupcov dotknutej krajiny a výrobcov v potenciálnych analogických krajinách o začatí konania. Zainteresované strany dostali možnosť oznámiť svoje stanoviská písomne a požiadať o vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania.

(12)

S cieľom umožniť spoločnosti Since Hardware požiadať o trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) alebo individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“), ak má o to záujem, Komisia zaslala formulár žiadosti vyvážajúcemu výrobcovi. Komisia tiež poslala spoločnosti Since Hardware dotazník. Vyvážajúci výrobca predložil vyplnenú žiadosť o THZ/IZ a vyplnil dotazník.

(13)

So zreteľom na veľký počet výrobcov v Únii sa v oznámení o začatí konania navrhol výber vzorky na stanovenie podielu na ujme v súlade s článkom 17 základného nariadenia. Do konca termínov stanovených v oznámení o začatí konania sa prihlásilo a informácie pre výber vzorky predložilo päť výrobcov v Únii.

(14)

Z týchto piatich výrobcov v Únii boli iba traja navrhovatelia súčasťou výrobného odvetvia Únie v rámci prvého prešetrovania. Vzhľadom na osobitosti tohto prípadu uvedené v odôvodneniach 57 až 60 bolo prijaté rozhodnutie zaslať dotazníky iba týmto trom výrobcom v Únii, pričom zvyšní dvaja výrobcovia v Únii boli požiadaní, aby predložili akékoľvek ďalšie pripomienky, ktoré by Komisii mohli pomôcť pri zisťovaní, či dovoz výrobkov spoločnosti Since Hardware spôsobil ujmu výrobnému odvetviu Únie. Všetci traja výrobcovia v Únii, ktorí podali podnet, vyplnili dotazníky. Zvyšní dvaja výrobcovia v Únii nepredložili ďalšie pripomienky týkajúce sa konania.

(15)

Komisia zaslala dotazníky aj všetkým známym výrobcom v potenciálnych analogických krajinách, ako aj všetkým známym dotknutým dovozcom, ktorí nie sú prepojení so spoločnosťou Since Hardware. Pokiaľ ide o dovozcov do Únie, ktorí nie sú prepojení, dve spoločnosti zo začiatku spolupracovali na prešetrovaní. Jedna z nich však nebola schopná naďalej spolupracovať. Druhým dovozcom bola tá istá spoločnosť, ako jeden z výrobcov v Únii, ktorý nepodal podnet. Táto spoločnosť vyplnila dotazník pre dovozcov. Okrem toho pri prešetrovaní spolupracovalo jedno obchodné združenie a predložilo pripomienky.

(16)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely posúdenia THZ a na stanovenie dumpingu, podielu na ujme a záujmu Únie. V priestoroch spoločnosti Since Hardware v Guangzhou v ČĽR a spoločnosti Vale Mill (Rochdale) Ltd. v Spojenom kráľovstve vykonala Komisia overovaciu návštevu.

(17)

Komisia informovala zainteresované strany, že vzhľadom na zložité právne súvislosti týkajúce sa súčasného prešetrovania (pozri uvedené odôvodnenie 3 a nasl.) považuje za vhodnejšie neukladať v tomto prípade predbežné opatrenia, ale pokračovať v prešetrovaní. Žiadna strana nevzniesla námietky.

(18)

Zainteresované strany boli informované o podstatných faktoch a dôvodoch, na základe ktorých bolo plánované odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla. Zainteresované strany dostali príležitosť predložiť pripomienky. Pripomienky predložené zainteresovanými stranami boli posúdené a v prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upravili zistenia.

4.   Obdobie prešetrovania

(19)

Prešetrovanie dumpingu a cenového podhodnotenia prebiehalo v období od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Skúmanie objemov dovozu výrobkov spoločnosti Since Hardware relevantných z hľadiska posúdenia podielu na ujme trvalo od 1. januára 2006 do konca OP (ďalej len „posudzované obdobie“). Vzhľadom na osobitné okolnosti tohto prípadu, konkrétne skutočnosti, že ďalšie pôvodné prešetrovanie týkajúce sa rovnakého výrobku a tretej krajiny sa uskutočnilo len pred pár rokmi, a vzhľadom na to, že clá vyplývajúce z tohto prešetrovania sú stále platné, budú v analýze ujmy uvedené aj odkazy na obdobie predchádzajúceho prešetrovania (ďalej len „OP prvého prešetrovania“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Príslušný výrobok

(20)

Príslušný výrobok sú žehliace dosky, tiež voľne stojace, s odsávaním pary alebo bez odsávania a/alebo s vyhrievaním dosky a/alebo s ofukom dosky, vrátane rukávnikov a ich hlavných častí, t. j. stojanov, dosiek a podstavcov pod žehličku, s pôvodom v ČĽR, vyrobené spoločnosťou Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (ďalej len „príslušný výrobok“), zvyčajne zaradené do kódov KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00.

(21)

Prešetrovanie preukázalo, že existujú rôzne druhy žehliacich dosiek a ich základné súčasti závisia najmä od ich konštrukcie a veľkosti, od materiálu, z ktorého sú zhotovené, a od príslušenstva. Všetky rôzne druhy však majú rovnaké základné fyzikálne vlastnosti a použitie.

(22)

Vyvážajúci výrobca tvrdil, že predmetom prešetrovania by nemali byť základné súčasti žehliacich dosiek, pretože žehliace dosky a ich základné súčasti (t. j. stojany, dosky a odkladacie plochy na žehličku) nepredstavujú jeden výrobok a preto nemôžu byť súčasťou rovnakého výrobku, ktorého sa týka prešetrovanie. Toto tvrdenie sa prešetrovaním nepotvrdilo. V súčasnom prešetrovaní sa zistilo, že základné súčasti žehliacich dosiek by mali byť súčasťou prešetrovania, keďže stojany, dosky a odkladacie plochy na žehličku určujú vlastnosti konečného výrobku a nemôžu mať iné konečné využitie ako byť začlenené do konečného výrobku (t. j. žehliacej dosky), a preto nepredstavujú odlišný výrobok. Je to v súlade s mnohými inými prešetrovaniami, v rámci ktorých boli konečné výrobky a kľúčové súčasti považované za jeden výrobok. Podobne ako v prvom prešetrovaní sú všetky existujúce typy žehliacich dosiek a ich základné súčasti na účely tohto prešetrovania považované za jeden výrobok.

2.   Podobný výrobok

(23)

Medzi príslušným výrobkom a žehliacimi doskami a ich základnými súčasťami vyrobenými navrhovateľmi a ostatnými spolupracujúcimi výrobcami v Únii, ktoré sa predávajú na trhu Únie, ktorá nakoniec takisto predstavovala analogickú krajinu, neboli zistené žiadne rozdiely. Oba výrobky majú rovnaké fyzikálne vlastnosti a využitie a sú vzájomne zameniteľné.

(24)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú žehliace dosky a ich základné súčasti vyrobené a predávané v Únii a príslušné výrobky považované za rovnaké výrobky v zmysle čl. 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   DUMPING

1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie (THZ)

(25)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa normálna hodnota v antidumpingových prešetrovaniach, ktoré sa týkajú dovozu s pôvodom v ČĽR, stanovuje v súlade s odsekmi 1 až 6 článku 2 základného nariadenia pre tých výrobcov, v prípade ktorých sa zistilo, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) uvedeného nariadenia, t. j. ak sa preukáže, že prevládajú podmienky trhového hospodárstva, pokiaľ ide o výrobu a predaj podobného výrobku. Stručne a iba na orientačné účely, tieto kritériá sú stanovené a zhrnuté takto:

obchodné rozhodnutia sú prijímané ako reakcia na signály trhu bez závažných zásahov štátu; náklady na hlavné vstupy v podstatnej miere odrážajú trhové hodnoty;

podniky majú jeden jednoznačný súbor účtovných záznamov, ktoré sú predmetom nezávislého auditu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi (ďalej len „IAS“) a uplatňujú sa na všetky účely;

nepodliehajú žiadnym výrazným deformáciám preneseným z bývalého systému netrhového hospodárstva;

stabilitu a právnu istotu zaručujú zákony o konkurze a vlastníctve;

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhových sadzieb.

(26)

Spoločnosť Since Hardware požiadala o THZ podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia a bola vyzvaná, aby vyplnila formulár žiadosti o THZ.

(27)

Pri prešetrovaní sa zistilo, že spoločnosť Since Hardware nesplnila kritérium na udelenie THZ uvedené v prvej zarážke článku 2 ods. 7 písm. c) (kritérium 1) základného nariadenia, pokiaľ ide o náklady na hlavné vstupy. Okrem toho sa pri prešetrovaní zistilo, že spoločnosť Since Hardware nesplnila kritérium na udelenie THZ uvedené v druhej zarážke článku 2 ods. 7 písm. c) (kritérium 2) základného nariadenia. Hlavné zistenia týkajúce sa THZ sú uvedené ďalej.

(28)

Pokiaľ ide o kritérium 1, že obchodné rozhodnutia sú prijímané ako reakcia na signály trhu bez závažných zásahov štátu a náklady odrážajú trhové hodnoty, je potrebné poznamenať, že spoločnosť Since Hardware tvrdila, že začala nakupovať svoje hlavné suroviny (výrobky z ocele) na domácom čínskom trhu, na rozdiel od OP prvého prešetrovania, keď spoločnosť Since Hardware tieto suroviny dovážala. Preto sa zisťovalo, či je možné domáci čínsky trh surovín považovať za trh odrážajúci trhové hodnoty.

(29)

Zistilo sa, že po OP prvého prešetrovania, t. j. po roku 2005, štát zaviedol obmedzenia vývozu niekoľkých výrobkov z ocele vrátane hlavných surovín na výrobu žehliacich dosiek, t. j. oceľových platní, oceľových rúr a oceľových drôtov. Je potrebné uviesť, že náklady na tieto suroviny predstavujú významnú časť celkových nákladov na suroviny dotknutého výrobku. Uloženie vývozných daní viedlo k zníženiu stimulu vyvážať, a tým sa zvýšili objemy dostupné na domácom trhu, čo zase viedlo k nižším cenám. Zdá sa však, že v júni 2009 (na konci OP) sa čínska politika týkajúca sa oceliarskeho sektora opäť zmenila: vývozná daň bola zrušená a zavedený bol nový rabat na DPH na výrobky z ocele, čo vytvára priaznivejšie prostredie pre vývoz. Zavedenie novej politiky, ktorá už nebráni vývozu, spadá do rovnakého obdobia ako pokles cien ocele na ostatných svetových trhoch a vyrovnanie čínskych domácich cien s medzinárodnými cenami ocele, t. j. nastala situácia, keď na domácom trhu nehrozí nebezpečenstvo zvýšených cien. Tieto opakované zmeny v režime vývoznej dane/DPH v prípade ocele sa zrejme uskutočnili s cieľom regulovať čínsky domáci trh s oceľou a ceny. Štát mal teda aj naďalej dôležitý vplyv na domáci trh s oceľou a ceny ocele v ČĽR pre tieto konkrétne suroviny preto nenasledujú vývoj na svetových trhoch slobodne.

(30)

Mnohé štúdie a správy ako aj verejne dostupné účty mnohých výrobcov ocele (7) potvrdzujú, že čínsky štát aktívne podporuje rozvoj oceliarskeho sektora v ČĽR.

(31)

V dôsledku toho boli domáce ceny ocele v ČĽR počas prvej polovice obdobia prešetrovania výrazne pod úrovňou cien na iných veľkých svetových trhoch, najmä cien ocele v Severnej Amerike a severnej Európe (8), a tieto rozdiely v cenách nemožno vysvetliť žiadnou konkurenčnou výhodou vo výrobe ocele. V druhej polovici OP zaznamenali svetové ceny ocele výrazný pokles v Európe a Severnej Amerike, zatiaľ čo čínske domáce ceny klesli v oveľa menšej miere. Cenové rozdiely medzi čínskymi a medzinárodnými cenami ocele do konca OP v podstate zmizli. Avšak opatrenia čínskej vlády týkajúce sa riadenia čínskeho trhu s oceľou viedli k situácii, keď ceny surovín naďalej odrážali zásah štátu, ktorý mal priamy vplyv na rozhodovanie spoločností pri obstarávaní surovín.

(32)

Keďže spoločnosť Since Hardware nakupovala suroviny počas tohto OP na čínskom domácom trhu, profitovala z týchto umelo nízkych a narušených cien ocele počas OP.

(33)

Preto sa dospelo k záveru, že hlavné vstupy spoločnosti Since Hardware presvedčivo neodrážajú trhové hodnoty. V dôsledku uvedených skutočností bol prijatý záver, že spoločnosť Since Hardware nepreukázala, že spĺňa kritérium 1 stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, a preto jej nemohlo byť udelené THZ.

(34)

Okrem toho spoločnosť nemohla preukázať, že má jeden jednoznačný súbor účtovných záznamov, ktoré sú predmetom nezávislého auditu v súlade s IAS a uplatňujú sa na všetky účely, keďže v účtoch a najmä v overovacej správe týkajúcej sa kapitálu nebola uvedená dôležitá transakcia uskutočnená počas OP. Navyše audítori sa k tejto dôležitej transakcii nevyjadrili. Okrem toho bolo zistené zaúčtovanie veľkej sumy, ktoré nedodržiavalo zásadu primeraného predloženia účtov podľa IAS. Audítor sa nevyjadril ani k tejto skutočnosti. V dôsledku uvedených skutočností bol prijatý záver, že spoločnosť Since Hardware nepreukázala, že spĺňa kritérium 2 stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

(35)

Spoločnosť Since Hardware, orgány príslušnej krajiny a výrobné odvetvie Únie dostali možnosť vyjadriť sa k uvedených zisteniam. Pripomienky zaslala spoločnosť Since Hardware a výrobné odvetvie Únie.

(36)

Spoločnosť Since Hardware predložila tri hlavné argumenty k zisteniu týkajúcemu sa THZ. Po prvé uviedla, že rozhodnutie o THZ bolo prijaté po tom, čo Komisia požiadala a získala informácie o domácom predaji a nákladoch spoločnosti, čo by predstavovalo porušenie čl. 2 ods. 7 písm. c) druhého pododseku základného nariadenia. Po druhé, hoci spoločnosť Since Hardware nesúhlasila s vývojom cien ocele ako takým, tvrdila, že ceny čínskych surovín boli naďalej v súlade s cenami v ostatných krajinách a že cena, ktorú platila spoločnosť Since Hardware na čínskom trhu, bola vyššia ako ceny na trhu s oceľou vo viacerých krajinách s trhovým hospodárstvom na celom svete. V tejto súvislosti spoločnosť spochybnila aj relevantnosť cien na trhoch s oceľou v severnej Európe a Severnej Amerike, s ktorými sa vykonalo porovnanie. Spoločnosť Since Hardware uviedla, že k dispozícii boli aj ceny na iných medzinárodných trhoch, ako napríklad turecké alebo ukrajinské vývozné ceny, a tieto ceny boli nižšie ako ceny na domácich trhoch v ČĽR. Po tretie spoločnosť Since Hardware tvrdila, že THZ nie je možné zamietnuť pre spoločnosť pôsobiacu v jednom výrobnom odvetví (žehliace dosky) kvôli okolnostiam, ktoré sa týkajú výlučne iného výrobného odvetvia (oceľ), a že Komisia nemôže kompenzovať subvencie na predchádzajúcom trhu zamietnutím žiadosti o THZ na nadväzujúcom trhu. Spoločnosť Since Hardware okrem toho tvrdila, že vyžadovať od malej spoločnosti vyrábajúcej žehliace dosky, aby preukázala, že čínsky oceliarsky priemysel nie je subvencovaný, predstavuje neprimerané dôkazné bremeno.

(37)

Pokiaľ ide o prvý argument spoločnosti Since Hardware, je potrebné poznamenať, že podľa článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia je potrebné stanoviť, či spoločnosť Since Hardware spĺňa päť relevantných kritérií, a toto rozhodnutie zostáva v platnosti počas celého prešetrovania. Keďže súčasné prešetrovanie sa obmedzuje na jedného vyvážajúceho výrobcu, Komisia overila žiadosť o THZ a vyplnený antidumpingový dotazník v rovnakom čase v rámci jedného prešetrovania na mieste. Žiadosť o THZ bola prešetrená osobitne a bez ohľadu na účinok, ktorý by mohla mať na výpočet dumpingového rozpätia. V skutočnosti nebolo možné urobiť podrobný výpočet dumpingu v prípade spoločnosti Since Hardware pred rozhodnutím o THZ, pretože chýbali údaje o vhodnej krajine s trhovým hospodárstvom. Preto nedošlo k porušeniu článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

(38)

Pokiaľ ide o druhé tvrdenie spoločnosti Since Hardware, z prešetrovania vyplynulo, že hoci sa cenový rozdiel v druhej polovici OP zmenšil a ku koncu OP bol takmer nulový, platí, že aj toto zosúladenie čínskych cien s medzinárodnými trhovými cenami bolo výsledkom zásahu štátu. V roku 2009, keď ceny na medzinárodnom trhu s oceľou padli z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy, štát naozaj zrušil vývozné dane uložené v minulosti, čím umožnil zosúladenie domácich cien s medzinárodnými cenami bez toho, aby hrozil výrazný nárast cien týchto dôležitých surovín na domácom trhu. To dokazuje, že trh so surovinami, ktoré sú potrebné na výrobu príslušného výrobku, podliehal aj v druhej polovici OP zásahu štátu.

(39)

Je potrebné uviesť, že doplňujúce informácie o cenách, ktoré predložila spoločnosť Since Hardware, podporili zistenie, že hlavné suroviny na výrobu žehliacich dosiek boli v prvej polovici OP na čínskom domácom trhu v priemere výrazne lacnejšie, ako na iných veľkých svetových trhoch. Bolo vykonané porovnanie čínskych domácich cien ocele a domácich cien na iných trhoch, ktoré sú porovnateľné s čínskym trhom, pokiaľ ide o objem (EÚ, USA a Kanada), pretože tieto trhy majú vysokú spotrebu ocele a pôsobí na nich niekoľko aktívnych výrobcov. Iné trhy navrhované spoločnosťou Since Hardware ako napríklad Turecko a Ukrajina (domáce a vývozné trhy) neboli považované za reprezentatívne z hľadiska veľkosti a/alebo počtu výrobcov týchto konkrétnych surovín, a preto neboli porovnateľné s čínskym domácim trhom.

(40)

Taktiež treba pripomenúť, že podľa základného nariadenia nesie dôkazné bremeno tá spoločnosť, ktorá žiada o THZ, aby preukázala, že spĺňa príslušné kritériá. Keďže Komisia zistila niekoľko prvkov, ktoré poukazujú na skutočnosť, že náklady na hlavné vstupy neodrážajú trhové hodnoty, musí spoločnosť predložiť dôkazy, ktoré vyvrátia tieto zistenia.

(41)

Okrem toho v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia sa výslovne ustanovuje možnosť preskúmať, či rozhodnutia firiem, ktoré sa týkajú okrem iného vstupov, sú prijaté ako reakcie na signály trhu odrážajúce ponuku a dopyt a bez podstatného zásahu štátu, a či náklady na hlavné vstupy podstatným spôsobom odrážajú trhové hodnoty. Z toho vyplýva, že ak spoločnosť nespĺňa uvedené podmienky, môže byť žiadosť o THZ zamietnutá. Zároveň je potrebné poznamenať, že spoločnosť Since Hardware počas prvého prešetrovania suroviny dovážala, ale kvôli nižším cenám na čínskom trhu prešla na čínske zdroje.

(42)

Pokiaľ ide o zistené záležitosti týkajúce sa účtovníctva, spoločnosť Since Hardware tvrdila, že sa netýkali účtov spoločnosti Since Hardware a že to v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť nedodržiavala medzinárodné účtovné štandardy v plnej miere. Spoločnosť Since Hardware zároveň tvrdila, že zistená chyba v účtovníctve bola nepodstatná.

(43)

Skutočnosť, že čínske spoločnosti nemusia v rámci domácich právnych predpisov dodržiavať určité účtovné štandardy, nemá vplyv na to, či môžu byť ich účty na účely rozhodnutia o THZ posudzované s ohľadom na tieto štandardy. Riadne predkladanie finančných výkazov je základným medzinárodným účtovným štandardom a je na spoločnosti, aby preukázala, že akékoľvek nedodržanie týchto štandardov nepredstavuje porušenie druhého kritéria ustanoveného v čl. 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Uvedená skutočnosť nebola vykonaná v súvislosti s príslušnou transakciou ani chybným zaúčtovaním. V každom prípade druhá chyba nemôže byť označená za nepodstatnú, pretože predstavuje veľké percento celkových vývozov do Únie počas obdobia prešetrovania.

(44)

Na záver, žiadne z tvrdení, ktoré uviedla spoločnosť Since Hardware, nebolo natoľko presvedčivé, aby viedlo k inému hodnoteniu zistení. Na základe uvedených skutočností sa potvrdili zistenia a záver, že spoločnosti Since Hardware by sa nemalo poskytnúť THZ. Je preto prijatý konečný záver, že spoločnosti Since Hardware nebude poskytnuté THZ.

2.   Individuálne zaobchádzanie (IZ)

(45)

Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia sa celoštátne clo, ak existuje, zavádza pre krajiny, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, okrem prípadov, keď sú spoločnosti schopné preukázať, že spĺňajú všetky kritériá na udelenie individuálneho zaobchádzania stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia. Len na pripomenutie stručne uvádzame tieto kritériá:

v prípade úplného alebo čiastočného zahraničného vlastníctva podniku alebo spoločného podniku môžu vývozcovia voľne repatriovať kapitál a zisky;

vývozné ceny, množstvá, podmienky a náležitosti predaja sú voľne určené;

väčšinový podiel patrí súkromným osobám. Štátni úradníci, ktorí sú členmi správnej rady alebo ktorí zastávajú kľúčové riadiace funkcie, sú buď v menšine alebo sa musí preukázať, že spoločnosť je napriek tomu dostatočne nezávislá od štátu;

prepočty výmenných kurzov sa uskutočňujú podľa trhovej sadzby, a

v prípade poskytnutia rozdielnych colných sadzieb jednotlivým vývozcom nie je zasahovanie štátu také, aby umožňovalo obchádzanie príslušných opatrení.

(46)

Spoločnosť Since Hardware žiadajúca o THZ požiadala aj o IZ v prípade, že by jej nebolo udelené THZ.

(47)

Prešetrovanie ukázalo, že spoločnosť Since Hardware splnila všetky uvedené kritériá a dospelo sa k záveru, že spoločnosti Since Hardware by sa malo udeliť IZ.

3.   Normálna hodnota

(48)

Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia, v prípade dovozov z krajín s iným ako trhovým hospodárstvom, a pokiaľ nebolo možné udeliť THZ, v prípade krajín stanovených v článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa normálna hodnota určí na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom (analogická krajina).

(49)

V oznámení o začatí konania Komisia uviedla svoj zámer použiť Spojené štáty americké (ďalej len „USA“) ako vhodnú analogickú krajinu na účel stanovenia normálnej hodnoty pre ČĽR, ale na prešetrovaní nespolupracoval žiadny výrobca z USA. Následne boli oslovené spoločnosti z Turecka a Ukrajiny, ale ani tieto spoločnosti sa do spolupráce nezapojili.

(50)

Keďže nespolupracovala žiadna tretia krajina, boli na základe článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia oslovení výrobcovia v Únii, a jeden z nich sa zapojil do spolupráce.

(51)

Spoločnosť Since Hardware nedoručila žiadne pripomienky k použitiu informácií získaných od výrobcu v Únii na stanovenie normálnej hodnoty. Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa preto normálna hodnota stanovila na základe overených informácií, ktoré poskytol spolupracujúci výrobca v Únii.

(52)

Zistilo sa, že predaj podobného výrobku týmto výrobcom na domácom trhu v Únii je reprezentatívny z hľadiska objemu pri porovnaní s príslušným výrobkom vyvážaným do Únie spoločnosťou Since Hardware.

(53)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota pre spoločnosť Since Hardware stanovila na základe overených informácií, ktoré poskytol jediný spolupracujúci výrobca v Únii, t. j. na základe cien zaplatených alebo splatných na trhu Únie za porovnateľné druhy výrobkov, v prípade ktorých sa zistilo, že sa predávali pri bežnom obchodovaní, alebo na základe vytvorených hodnôt, v prípade ktorých sa nezistil žiadny domáci predaj pri bežnom obchodovaní s porovnateľnými druhmi výrobku, t. j. na základe nákladov na výrobu žehliacich dosiek vyrobených výrobcom v Únii plus primeraná výška prostriedkov na predajné, všeobecné a administratívne náklady (ďalej len „PVA“) a zisku. Použité rozpätie zisku je v súlade s rozpätím použitým v prvom prešetrovaní.

4.   Vývozná cena

(54)

Vo všetkých prípadoch sa príslušný výrobok predával priamo na vývoz nezávislým zákazníkom v Únii, a preto sa vývozná cena stanovila v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, konkrétne na základe cien skutočne zaplatených alebo splatných za výrobok predaný na vývoz do Únie.

5.   Porovnanie

(55)

Normálna hodnota a vývozná cena sa porovnali na základe cien zo závodu. Aby sa zabezpečilo spravodlivé porovnanie medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou, v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia sa zohľadnili rozdiely vo faktoroch, v prípade ktorých sa tvrdilo a preukázalo, že majú vplyv na ceny a porovnateľnosť cien. Na tomto základe sa podľa potreby a ak to bolo odôvodnené zohľadnili náklady na prepravu, poistenie, poplatky na manipuláciu, náklady na úvery a nepriame dane.

6.   Dumpingové rozpätie

(56)

Ako je stanovené v článku 2 ods. 11 základného nariadenia, vážená priemerná normálna hodnota podľa typu sa porovnala s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho typu príslušného výrobku. Toto porovnanie poukázalo na existenciu dumpingu.

(57)

Zistilo sa, že dumpingové rozpätie spoločnosti Since Hardware vyjadrené ako percentuálny podiel čistej franko ceny na hranici Únie je 51,7 %.

D.   UJMA

1.   Všeobecne

1.1.   Osobitné okolnosti tohto prešetrovania

(58)

Preskúmanie značnej ujmy pre výrobné odvetvie Únie zvyčajne vychádza zo všetkých dumpingových dovozov s pôvodom v jednej alebo viacerých vyvážajúcich krajinách v súlade s článkom 3 ods. 2 základného nariadenia.

(59)

Avšak v tomto prípade bola úplná analýza ujmy týkajúca sa všetkých dovozov žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v ČĽR vykonaná už v rámci prvého prešetrovania. V tomto prešetrovaní Komisia skutočne stanovila, že dumpingový dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v ČĽR spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu. Tieto zistenia vykonané v súvislosti s ustanoveniami článku 3 základného nariadenia vychádzali z posúdenia vplyvov všetkých dovozov s pôvodom v ČĽR a na Ukrajine s výnimkou dovozu žehliacich dosiek vyrobených spoločnosťou Since Hardware, v prípade ktorých bolo zistené, že sa nepredávajú za dumpingové ceny.

(60)

V dôsledku toho sa počas OP vzťahovalo antidumpingové clo na všetky dovozy z týchto krajín (iba spoločnosť Since Hardware podliehala nulovému clu). Keďže výrobné odvetvie Únie bolo chránené pred škodlivými účinkami týchto dovozov počas OP, nebolo možné vykonať zvyčajnú analýzu ujmy v plnej miere. Preto bol vypracovaný osobitný prístup, ktorý bol prispôsobený osobitným okolnostiam tohto prešetrovania, v rámci ktorého sa inštitúcie zamerali na osobitné ukazovatele ujmy. Informácie požadované od výrobného odvetvia Únie sa týkali toho, či spoločnosť Since Hardware podhodnocovala svoje ceny a aká bola ziskovosť týchto cien. Výrobné odvetvie Únie bolo zároveň vyzvané, aby predložilo akékoľvek ďalšie informácie, ktoré z jeho pohľadu ukazujú, že mu vývoz spoločnosti Since Hardware do Únie spôsobil ujmu.

(61)

V tejto súvislosti Komisia skúmala i) vývoj dumpingového dovozu žehliacich dosiek vyrobených spoločnosťou Since Hardware, ii) či sa tento dovoz uskutočňoval s cenovým podhodnocovaním predajných cien výrobného odvetvia Únie a aká bola ziskovosť cien výrobného odvetvia Únie a iii) všetky informácie predložené výrobným odvetvím Únie, ktoré naznačovali, že mu vývoz spoločnosti Since Hardware do Únie spôsobil ujmu, napríklad pokiaľ ide o stratu zákazníkov a objednávok výrobného odvetvia Únie v prospech spoločnosti Since Hardware a ziskovosť jeho predaja v Únii počas OP.

1.2.   Vymedzenie pojmu výrobné odvetvie Únie

(62)

Podnet podali traja výrobcovia v Únii, ktorí predstavujú podstatnú časť celkovej známej výroby žehliacich dosiek v Únii, t. j. v tomto prípade približne 40 % odhadovanej výroby v Únii. Žiadny z výrobcov v Únii nevzniesol voči začatiu tohto konania námietky.

(63)

Ako je uvedené v odôvodnení 11, z piatich výrobcov v Únii, ktorí odpovedali na otázky v rámci výberu vzorky, boli iba traja navrhovatelia súčasťou výrobného odvetvia Únie v rámci prvého prešetrovania. V zmysle uvedeného boli vzhľadom na osobitné okolnosti tohto prípadu dotazníky zaslané iba trom vybraným výrobcom v Únii, ktorí boli súčasťou výrobného odvetvia Únie aj v rámci prvého prešetrovania.

1.3.   Spotreba v Únii

(64)

Na základe informácií predložených výrobným odvetvím Únie sa zdá, že spotreba žehliacich dosiek v Únii sa drží v podstate na rovnakej úrovni od uverejnenia nariadenia (ES) č. 452/2007, pričom zaznamenala iba mierny nárast úmerný zvýšeniu počtu obyvateľov Únie v dôsledku posledného rozšírenia Únie v roku 2007. Odhadovaná spotreba v Únii počas posudzovaného obdobia preto predstavovala približne 8,5 až 9 miliónov jednotiek.

1.4.   Výroba v Únii

(65)

Výrobcovia žehliacich dosiek sa nachádzajú v niekoľkých členských krajinách vrátane Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska, Portugalska, Holandska, Španielska a Spojeného kráľovstva. Celkový objem ročnej výroby žehliacich dosiek v Únii je možné odhadnúť na viac ako 5 miliónov jednotiek.

2.   Dovoz od spoločnosti Since Hardware

2.1.   Status dovozu

(66)

Ako je uvedené v odôvodneniach 22 až 54, toto prešetrovanie preukázalo, že dovoz od spoločnosti Since Hardware bol na trhu Únie dumpingový.

2.2.   Objem dumpingového dovozu

(67)

V priebehu posudzovaného obdobia sa výrazne zvýšil vývoz spoločnosti Since Hardware do Únie, a to o 64 % do OP tohto prešetrovania (9). Na druhej strane sa dovoz ostatných čínskych a ukrajinských výrobcov stále znižoval v dôsledku uloženia dočasného cla v roku 2006 (dôverné údaje založené na správach členských štátov v súlade s článkom 14 ods. 6 základného nariadenia).

Objem dovozu žehliacich dosiek vyrobených spoločnosťou Since Hardware

Indexy z dôvodu dôverného charakteru údajov

2006

2007

2008

OP

Since Hardware

100

119

176

164

ČĽR (okrem Since Hardware) a Ukrajina

100

94

87

83

2.3.   Trhový podiel dumpingového dovozu

(68)

Vzhľadom na to, že spotreba Únie sa v priebehu posudzovaného obdobia udržala na pomerne stabilnej úrovni okrem slabého nárastu v období medzi rokom 2006 a 2007, ako je uvedené v odôvodnení 61, trhový podiel spoločnosti Since Hardware sa vyvíjal v súlade s jej uvedenými objemami dovozu. Je potrebné poznamenať, že v roku 2006 predstavoval trhový podiel spoločnosti Since Hardware v Únii približne jednu pätinu celkového trhového podielu ostatných čínskych a ukrajinských výrobcov, pričom do OP vzrástol podiel spoločnosti Since Hardware na približne polovicu celkového trhového podielu ostatných čínskych a ukrajinských výrobcov. Podstatný nárast objemu dovozu spoločnosti Since Hardware a jej trhového podielu je možné vysvetliť skutočnosťou, že bola jediným čínskym výrobcom, ktorý mal nulové antidumpingové clo, a preto sa jej trhové príležitosti v skutočnosti zlepšili od uloženia dočasného cla v roku 2006. Je to možné potvrdiť aj zjavným opačným pozitívnym vývojom jej objemov dovozu v porovnaní so zhoršujúcim sa trendom objemov dovozu ostatných čínskych a ukrajinských výrobcov. Pri pohľade na posudzované obdobie bol skutočne identifikovaný tento opačný vývoj trhových podielov:

Trhový podiel dovozu žehliacich dosiek vyrobených spoločnosťou Since Hardware

Indexy z dôvodu dôverného charakteru údajov

2006

2007

2008

OP

Since Hardware

100

113

166

155

ČĽR (okrem Since Hardware) a Ukrajina

100

89

82

79

(69)

Z uvedených tabuliek jasne vyplýva, že spoločnosti Since Hardware sa podarilo výrazne zvýšiť objem dovozu a trhový podiel (10).

(70)

Okrem toho výrobné odvetvie Únie tvrdilo, že kvôli spoločnosti Since Hardware prišlo v minulých rokoch o mnohé objednávky zákazníkov. Skutočne boli zistené jasné znaky toho, že niektorí dôležití zákazníci výrobného odvetvia Únie zmenili dodávateľov a v porovnaní s minulosťou odoberali viac výrobkov od spoločnosti Since Hardware a menej od výrobného odvetvia Únie.

(71)

Napríklad údaje, ktoré zozbierala Komisia v rámci prvého prešetrovania, preukazujú, že istý výrobca v Únii predal značné množstvo výrobkov zákazníkovi v Únii počas OP prvého prešetrovania (2005), pričom v rámci súčasného prešetrovania uviedol, že počas súčasného OP predal tomu istému zákazníkovi výrazne menej výrobkov (medzi 10 % a 30 % tohto množstva). Na rozdiel od toho spoločnosť Since Hardware predala v rámci OP prvého prešetrovania tomuto zákazníkovi v Únii malé množstvo výrobkov, avšak v rámci súčasného prešetrovania počas súčasného OP tomuto zákazníkovi predala oveľa viac výrobkov (medzi 300 % a 500 % tohto množstva).

(72)

Okrem toho údaje, ktoré zozbierala Komisia v rámci prvého prešetrovania, preukazujú, že predaj určitého výrobcu v Únii inému zákazníkovi v Únii počas OP prvého prešetrovania výrazne klesol (medzi 30 % a 50 %) v súčasnom OP. A na druhej strane, spoločnosť Since Hardware nepredala tomuto zákazníkovi nič počas OP prvého prešetrovania, avšak počas súčasného OP mu predala značné množstvo výrobkov. Toto množstvo predstavuje 60 % až 80 % množstva, o ktoré klesol predaj výrobcu v Únii tomuto zákazníkovi medzi OP prvého prešetrovania a súčasným OP.

2.4.   Cenové podhodnotenie

(73)

Na účely analyzovania cenového podhodnotenia sa ceny dovozu spoločnosti Since Hardware porovnávali s cenami výrobného odvetvia Únie na základe vážených priemerov za porovnateľné druhy výrobkov počas OP. Ceny výrobného odvetvia Únie sa upravili na úroveň cien zo závodu a porovnávali sa s dovoznými cenami CIF na hranici Únie, podľa potreby s pripočítaním cla. Toto porovnanie cien sa vykonalo v prípade transakcií na rovnakej úrovni obchodu, ktoré sa v prípade potreby primerane upravili, a po odpočítaní rabatov a zliav.

(74)

Priemerné rozpätie cenového podhodnotenia zistené v prípade spoločnosti Since Hardware, vyjadrené ako percento ceny výrobného odvetvia Únie, predstavuje 16,1 %.

(75)

Je potrebné poznamenať, že ceny výrobného odvetvia Únie boli počas OP prevažne stratové.

3.   Záver o ujme

(76)

Z uvedených skutočností vyplýva, že výrobné odvetvie Únie utrpelo ujmu z dôvodu dumpingového množstva predávaného spoločnosťou Since Hardware na trhu Únie, na ktorý by inak mohlo dodávať výrobné odvetvie Únie.

E.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

(77)

Ako je uvedené predtým, spoločnosť Since Hardware ponúkala počas OP svoje výrobky za výrazne dumpingové ceny, ktoré veľmi podhodnotili ceny výrobného odvetvia Únie. V dôsledku toho sa jej počas OP podarilo predať oveľa viac výrobkov, ako napríklad v roku 2005 alebo 2006. Spoločnosť Since Hardware teda spôsobila opísanú ujmu.

(78)

Jeden dovozca uviedol, že príčinou veľkého podielu žehliacich dosiek spoločnosti Since Hardware na trhu Únie bol výmenný kurz EUR/USD a nie dumpingové praktiky. Ak by to však bola pravda, boli by všetky dovozy fakturované v USD zvýhodnené v rámci ich hospodárskej súťaže s tovarom fakturovaným v EUR. Miesto toho, ako je uvedené v odôvodneniach 64 a 65, dovoz ostatných čínskych a ukrajinských výrobcov predávajúcich tiež v USD sa v období medzi rokom 2006 a OP, t. j. v období, počas ktorého sa výmenné kurzy EUR/USD často menili, stále znižoval, na rozdiel od výrazného nárastu dovozu spoločnosti Since Hardware počas tohto obdobia. Preto bolo toto tvrdenie zamietnuté.

(79)

Neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky. Dospelo sa preto k záveru, že zjavne neexistuje žiadny faktor, ktorý by mohol prelomiť príčinnú súvislosť medzi dumpingovým dovozom spoločnosti Since Hardware a jej podielom na opísanej ujme.

F.   ZÁUJEM ÚNIE

(80)

Ako je uvedené v odôvodnení 12, na prešetrovaní spolupracovalo jedno obchodné združenie. Okrem toho boli vyzvaní spolupracujúci výrobcovia a dovozcovia v Únii, aby predložili svoje stanovisko k tomu, či by podľa ich názoru uloženie antidumpingového cla na dovoz spoločnosti Since Hardware zmenilo záver týkajúci sa záujmu Únie, ktorý je uvedený v odôvodneniach 51 až 62 nariadenia (ES) č. 452/2007.

(81)

Podľa výrobcov v Únii by uloženie antidumpingového cla na dovoz spoločnosti Since Hardware nezmenilo závery týkajúce sa záujmu Únie, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 452/2007.

(82)

Spolupracujúce obchodné združenie uviedlo, že uloženie antidumpingového cla na dovoz spoločnosti Since Hardware by za normálnych okolností malo negatívny vplyv na ziskovosť dotknutých dovozcov a maloobchodníkov alebo distribútorov. Avšak podľa obchodného združenia ich členovia vrátane veľkých maloobchodných predajní taktiež potvrdili, že v prípade výrobku, ktorého sa prešetrovanie týka, nemá zvýšenie ceny napríklad v dôsledku antidumpingových opatrení podstatný vplyv na správanie sa spotrebiteľa. Nebol teda predložený žiadny konkrétny dôkaz, ktorý by zmenil závery týkajúce sa záujmu Únie ustanovené v uvedených dvoch nariadeniach.

(83)

Z uvedených skutočností vyplýva záver, že uloženie antidumpingového cla na dovoz spoločnosti Since Hardware by významne neovplyvnilo závery týkajúce sa záujmu Únie uvedené v odôvodneniach 51 až 62 nariadenia (ES) č. 452/2007. Neboli predložené žiadne dôvody, prečo by sa uvedená analýza nemala mutatis mutandis vzťahovať na uloženie antidumpingového cla na dovoz spoločnosti Since Hardware.

G.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN PO ZVEREJNENÍ

(84)

Po zverejnení zistení predložili výrobné odvetvie Únie a spoločnosť Since Hardware písomné a ústne pripomienky. Výrobné odvetvie Únie súhlasí so zverejnenými zisteniami. Pripomienky spoločnosti Since Hardware sa preskúmali, žiadne z nich však nemali taký charakter, aby sa zmenili predtým uvedené zistenia. Ďalej sa uvádzajú najvýznamnejšie argumenty spoločnosti Since Hardware.

(85)

Spoločnosť Since Hardware pripomenula svoje predchádzajúce tvrdenia týkajúce sa údajnej nelegálnosti začatia pôvodného prešetrovania v súvislosti s jednou spoločnosťou a tvrdenia týkajúce sa údajných nesprávnych zistení v súvislosti s THZ. Tieto tvrdenia boli opísané a vyvrátené v predtým uvedených odôvodneniach 4 až 10 a 33 až 41. Pokiaľ ide o niektoré podrobnosti, ktoré spoločnosť Since Hardware uviedla v súvislosti s prvým bodom (počas vypočutia bolo uvedených niekoľko z nich), možno poznamenať ďalej uvedené skutočnosti.

(86)

i)

Spoločnosť Since Hardware tvrdila, že posledná veta článku 9 ods. 3 základného nariadenia nie je predpisom žiadneho ustanovenia Antidumpingovej dohody WTO a nemôžu sa jej teda týkať žiadne zistenia odbornej komisie WTO. Článkom 9 ods. 3 sa však inštitúciám neukladá povinnosť v rámci preskúmania prešetriť tvrdenia o dumpingu v súvislosti so spoločnosťami, v prípade ktorých sa počas pôvodného prešetrovania nezistil žiadny dumping alebo dumping na úrovni de minimis. V uvedenom článku sa len predpokladá, že takéto tvrdenia „možno“ prešetriť v rámci akéhokoľvek následného preskúmania vykonaného podľa článku 11 základného nariadenia. Je však jasné, že po prijatí tohto ustanovenia, správa odvolacieho orgánu WTO stanovila, že by sa tým porušila Antidumpingová dohoda WTO. Inštitúcie preto môžu a sú povinné (11) využiť flexibilitu, ktorú výraz „možno“ poskytuje, a takéto tvrdenia nemusia v rámci preskúmania prešetriť. K rovnakému záveru sa už dospelo minimálne v jednom predchádzajúcom prešetrovaní (12).

(87)

ii)

Spoločnosť Since Hardware zopakovala svoj názor, že podľa základného nariadenia nie je možné pôvodné prešetrovanie týkajúce sa jednej spoločnosti. Okrem toho, čo je v tejto súvislosti uvedené v odôvodneniach 5 a 8, možno poznamenať ďalej uvedené skutočnosti. Formulácie mnohých ustanovení, ktoré spoločnosť Since Hardware uvádza, sú v skutočnosti prispôsobené normálnej situácii, konkrétne pôvodnému prešetrovaniu týkajúcemu sa krajiny ako celku. Spoločnosť Since Hardware však nebola schopná uviesť žiadne ustanovenie, ktorým sa zakazuje pôvodné prešetrovanie týkajúce sa iba jednej spoločnosti v rámci osobitných okolností tohto prípadu.

(88)

iii)

Spoločnosť Since Hardware tvrdila, že nariadením (ES) č. 1515/2001 sa povoľuje jedine zosúladenie existujúcich antidumpingových opatrení s rozhodnutím orgánu na urovnávanie sporov WTO. Uvedené v prvom rade znamená, že spoločnosť Since Hardware nespochybňuje článok 1 nariadenia (ES) č. 1515/2001, ktorým sa spoločnosť Since Hardware formálne vylučuje z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 452/2007, pričom je zrejmé, že podľa tohto nariadenia sa na jej dovoz nebude uplatňovať žiadne clo. Pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti Since Hardware, že nariadením (ES) č. 1515/2001 sa nepovoľuje nič iné, je však potrebné zdôrazniť, že toto nariadenie je založené na základnom nariadení. Je založené najmä na skutočnosti, ako je predtým vysvetlené, že v uvedenom nariadení sa žiadnym spôsobom nezakazuje vykonanie pôvodného prešetrovania týkajúceho sa iba jednej spoločnosti v rámci osobitných okolností tohto prípadu Na základe návrhu spoločnosti Since Hardware sa v rámci zverejnenia vypustili určité formulácie, ktoré mohli byť v tejto súvislosti zmätočné.

(89)

iv)

Spoločnosť Since Hardware tvrdila, že je opäť diskriminovaná, pretože podľa jej názoru sú zistenia v správe odvolacieho orgánu WTO rovnako uplatniteľné aj na spoločnosti, v prípade ktorých sa v rámci revízneho prešetrovania stanovilo nulové clo. V tomto prípade je najdôležitejšie uviesť, že predtým správa odvolacieho orgánu WTO sa tejto situácie jednoducho netýka. Uvedené spoločnosti sa preto nachádzajú v inej situácii.

(90)

v)

Spoločnosť Since Hardware tvrdila, že Komisia de facto preskúmala jej nulové clo. Toto tvrdenie nemožno akceptovať. Po prvé, na rozdiel od toho, čo tvrdí spoločnosť Since Hardware, uvedená vykonaná analýza nie je obmedzená na potvrdenie toho, že počas prvého prešetrovania sa zistila ujma. Zameriava sa naopak na poškodzujúci vplyv správania spoločnosti Since Hardware na výrobné odvetvie Únie po uvedenom prešetrovaní, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že v tomto prípade nie je možná bežná analýza ujmy. Po druhé, skutočnosť, že platnosť cla skončí skôr ako po bežnom období piatich rokov, neznamená, že prešetrovanie je de facto preskúmaním. V rámci mnohých prešetrovaní sa z rôznych dôvodov prijali obdobia platnosti kratšie ako päť rokov. V tomto prípade inštitúcie usudzujú, že spoločnosť Since Hardware by na jednej strane nemala mať žiadne výhody z toho, že po prvom prešetrovaní začala realizovať dumping, na druhej strane by však nemala byť vystavená žiadnemu neodôvodnenému negatívnemu vplyvu. Ak by sa napríklad na základe nariadenia Rady (ES) č. 452/2007 nevyžadovalo preskúmanie uplynutia platnosti, zachovanie cla v prípade spoločnosti Since Hardware po uplynutí platnosti tohto nariadenia by sa považovalo za diskriminačné.

(91)

vi)

Spoločnosť Since Hardware tvrdila, že jej práva sú porušené voľbou pôvodného prešetrovania, pretože keby bola prešetrovaná prostredníctvom preskúmania, uplatnil by sa článok 11 ods. 9 základného nariadenia (povinnosť použiť v rámci preskúmania rovnakú metodiku aká bola použitá počas pôvodného prešetrovania). Spoločnosť Since Hardware však nepoukázala na žiadnu záležitosť, ktorá by poukazovala na to, že inštitúcie v tomto vyšetrovaní použili inú metodiku ako v prvom prešetrovaní. Po druhé, aj keby spoločnosť Since Hardware poukázala na použitie inej metodiky, bolo by to výsledkom toho, že v správe odvolacieho orgánu WTO sa dospelo k záveru, že povinnosťou inštitúcií nie je prešetrovať tvrdenia týkajúce sa spoločnosti Since Hardware prostredníctvom preskúmania.

(92)

vii)

Na záver, spoločnosť Since Hardware navrhla, že inštitúcie by mali tvrdenia týkajúce sa tejto spoločnosti prešetriť prostredníctvom preskúmania, a v prípade úspešného napadnutia uloženia cla zo strany ČĽR v rámci urovnávania sporov WTO potom toto clo zrušiť, nie však retroaktívne. Bolo by však samozrejme nevhodné vedome porušiť pravidlá WTO, keďže v tomto prípade možno nájsť metodiku prešetrovania, ktorá je v súlade so základným nariadením interpretovaným podľa pravidiel WTO. Bez toho, aby bola dotknutá platnosť týchto tvrdení, je navyše jasné, že takýto postup by mohol viesť k žalobám o náhradu škody voči inštitúciám zo strany príslušných spoločností.

(93)

V súvislosti so zisteniami týkajúcimi sa THZ spoločnosť Since Hardware tvrdila, že preukázanie splnenia kritérií na udelenie THZ, najmä pokiaľ ide o zasahovanie štátu do cien jej hlavných surovín, predstavovalo neprimerané bremeno. THZ je však výnimkou zo všeobecného pravidla a akákoľvek odchýlka od všeobecného pravidla alebo výnimka zo všeobecného pravidla sa musí presne interpretovať. THZ možno udeliť jedine, keď sa preukáže, že v prípade príslušného vyvážajúceho výrobcu prevládajú podmienky trhového hospodárstva. Ako je už uvedené v odôvodnení 37, dôkazné bremeno nesie vyvážajúci výrobca, ktorý si želá využiť štatút trhového hospodárstva. Žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy. Povinnosťou Komisie nie je dokazovať, že vyvážajúci výrobca nespĺňa kritériá na udelenie THZ. Povinnosťou Komisie je posúdiť, či sú dôkazy predložené vyvážajúcim výrobcom dostatočné na preukázanie splnenia kritérií na udelenie THZ. Keďže Komisia stanovila niekoľko prvkov poukazujúcich na značné zasahovanie štátu v súvislosti s nákladmi na hlavné suroviny, povinnosťou spoločnosti je preukázať, že zasahovanie štátu neexistuje a/alebo že nemá vplyv na rozhodnutia spoločnosti ( kritérium 1 článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia). V každom prípade, ako je uvedené v odôvodneniach 31 a 40, spoločnosť Since Hardware takisto nepreukázala, že spĺňa kritérium 2 článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia súvisiace s účtovníctvom, v prípade ktorého tvrdila, že ide o neprimerané dôkazné bremeno.

(94)

Okrem uvedeného uviedla spoločnosť Since Hardware vo svojich pripomienkach k záverečnému zverejneniu dve nové tvrdenia. Po prvé, spoločnosť Since Hardware tvrdila, že normálna hodnota sa mala upraviť v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. k) základného nariadenia, pretože suroviny (výrobky z ocele) sú v ČĽR lacnejšie ako na trhu analogickej krajiny. Toto tvrdenie nemožno akceptovať. Je potrebné pripomenúť, že spoločnosti Since Hardware nebolo udelené THZ. V dôsledku toho sa podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia normálna hodnota stanovuje na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že ceny a náklady v ČĽR sa nepovažujú za spoľahlivé na stanovenie normálnej hodnoty a nemôžu sa použiť na vytvorenie alebo inú úpravu tejto hodnoty. Ďalej je potrebné uviesť, že úpravu podľa článku 2 ods. 10 písm. k) základného nariadenia, ktorú uviedla spoločnosť Since Hardware, nemožno uskutočniť, pokiaľ sa nepreukáže, že zákazníci by sústavne platili rozdielne ceny za podobný výrobok na domácom trhu, v tomto prípade na trhu analogickej krajiny, v dôsledku rozdielu v cenách surovín. Spoločnosť Since Hardware nepreukázala žiadny takýto rozdiel cien.

(95)

Po druhé, spoločnosť Since Hardware tvrdila, že Komisia nevykonala v rámci súčasného prešetrovania dostatočne podrobnú analýzu ujmy. Takisto tvrdila, že v súlade s článkom 3 ods. 3 základného nariadenia by Komisia mala prešetriť všetky ukazovatele ujmy. Je však potrebné poznamenať, že Komisia zistila (pozri najmä časť D), že dumpingový dovoz spoločnosti Since Hardware sa počas posudzovaného obdobia značne zvýšil, pričom jej predajné ceny výrazne podhodnocovali ceny výrobného odvetvia Únie. Toto zistenie je založené na objektívnom preskúmaní nesporných dôkazov. Je preto v súlade s článkom 3 základného nariadenia.

(96)

Je pravda, že všetky faktory stanovené v článku 3 ods. 5 základného nariadenia neboli preskúmané. Je však potrebné pripomenúť, že v situácii, keď ešte nebol zistený dumping spoločnosti Since Hardware, konkrétne počas prvého prešetrovania, sa preskúmaním týchto faktorov zistilo, že dumpingový dovoz z ČĽR spôsobil ujmu. Opätovné preskúmanie týchto faktorov by nemalo zmysel, pretože aj za predpokladu, že všetky tieto faktory by teraz boli pozitívne, išlo by (aspoň čiastočne) o dôsledok skutočnosti, že výrobné odvetvie Únie je teraz chránené proti všetkému (13) dumpingovému dovozu z ČĽR a Ukrajiny (okrem spoločnosti Since Hardware). Okrem toho sa nezistil žiadny faktor, ktorým by sa narušila príčinná súvislosť medzi dumpingovým dovozom spoločnosti Since Hardware a negatívnym vplyvom tohto dovozu na výrobné odvetvie Únie. Na záver, neuloženie opatrení voči spoločnosti Since Hardware by bolo diskriminačné voči vyvážajúcim výrobcom, ktorí podliehajú opatreniu uloženému po prvom pôvodnom prešetrovaní.

H.   KONEČNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(97)

Vzhľadom na uvedené závery týkajúce sa dumpingu, súvisiaceho podielu na ujme, príčinnú súvislosť a záujem Únie by na dovoz dotknutého výrobku z ČĽR vyrobeného spoločnosťou Since Hardware mali byť uložené konečné opatrenia.

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(98)

Úroveň konečných antidumpingových opatrení by mala byť dostatočná na odstránenie ujmy výrobnému odvetviu Únie spôsobenej dumpingovým dovozom bez toho, aby sa prekročilo zistené dumpingové rozpätie. Ako je uvedené v odôvodnení 72, ceny výrobného odvetvia Únie boli počas OP prevažne stratové. Z tohto dôvodu by nebolo vhodné stanoviť clo iba na základe rozpätia cenového podhodnotenia.

(99)

Pri výpočte výšky cla potrebného na odstránenie účinkov poškodzujúceho dumpingu sa usúdilo, že akékoľvek opatrenia by mali výrobnému odvetviu Únie umožniť pokryť jeho náklady a dosiahnuť zisk pred zdanením, ktorý by sa dal primerane dosiahnuť za normálnych podmienok hospodárskej súťaže, t. j. keď nedochádza k dumpingovému dovozu. Ziskové rozpätie pred zdanením použité na tento výpočet bolo 7 % obratu. Ako je uvedené v odôvodnení 63 nariadenia (ES) č. 452/2007, v priebehu prvého prešetrovania sa preukázalo, že toto bola úroveň zisku, ktorá sa dala primerane očakávať, ak by neexistoval poškodzujúci dumping. Na základe toho sa vypočítala cena podobného výrobku, ktorá nepoškodzuje výrobné odvetvie Únie. Na tento účel boli zozbierané informácie z výrobného odvetvia Únie pre výpočet váženého priemeru rozpätia skutočného zisku/straty počas súčasného OP. Cena, ktorá nepoškodzuje výrobné odvetvie Únie, bola stanovená odpočítaním takto vypočítaného skutočného rozpätia zisku/straty výrobného odvetvia Únie od ich predajných cien a pripočítaním uvedeného cieľového rozpätia zisku vo výške 7 %.

(100)

Potrebné zvýšenie ceny sa potom určilo na základe porovnania váženej priemernej dovoznej ceny stanovenej na výpočet cenového podhodnotenia s priemernou nepoškodzujúcou cenou výrobkov predávaných výrobným odvetvím Únie na trhu Únie. Akýkoľvek rozdiel vyplývajúci z tohto porovnania sa potom vyjadril ako percento z priemernej dovoznej hodnoty CIF. Týmto spôsobom bola stanovená úroveň odstránenia ujmy vo výške 35,8 %, ktorá bola nižšia ako dumpingové rozpätie zistené v prípade spoločnosti Since Hardware.

2.   Vylúčenie spoločnosti Since Hardware z konečného antidumpingového opatrenia uloženého nariadením (ES) č. 452/2007

(101)

V súvislosti s preskúmaním podľa nariadenia (ES) č. 1515/2001 a s ohľadom na správu odvolacieho orgánu WTO, ktorú prijal orgán na urovnávanie sporov WTO, a najmä na jej odseky 305 a 306, vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1241/2010 vylúčilo spoločnosť Since Hardware z konečného antidumpingového opatrenia uloženého nariadením (ES) č. 452/2007.

(102)

Následne je možné uložiť na spoločnosť Since Hardware nové opatrenie.

3.   Forma a úroveň opatrenia

(103)

Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia sa dospelo k záveru, že na dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR, ktorý vyrába spoločnosť Since Hardware, by sa malo uložiť konečné antidumpingové clo na úrovni odstraňujúcej ujmu.

(104)

Na základe uvedených skutočností sa konečná colná sadzba pre tieto dovozy stanovila na 35,8 %.

(105)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia by sa antidumpingové opatrenia mali uplatňovať spravidla päť rokov, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody alebo okolnosti, ktoré by si vyžadovali kratšie obdobie. V súčasnom prípade sa považuje za vhodné obmedziť trvanie tohto opatrenia do vypršania platnosti antidumpingových opatrení, ktoré sa vzťahujú na dovoz dotknutého výrobku s pôvodom okrem iného v ČĽR, ktoré boli uložené nariadením (ES) č. 452/2007. To umožní zároveň zvážiť prípadné žiadosti o preskúmanie platnosti opatrení vzťahujúcich sa na všetok dovoz s pôvodom okrem iného v ČĽR. Dotknuté subjekty, najmä spoločnosť Since Hardware a/alebo výrobné odvetvie Únie, môžu pred 27. aprílom 2012 samozrejme požiadať o ďalšie preskúmanie, predovšetkým o predbežné preskúmanie tohto nariadenia, ak budú splnené všetky podmienky pre vykonanie tohto preskúmania.

(106)

Každá žiadosť o uplatnenie tejto individuálnej antidumpingovej colnej sadzby na jednotlivé spoločnosti (napr. po zmene názvu subjektu alebo po vytvorení nových výrobných alebo predajných subjektov) by sa mala bezodkladne oznámiť Komisii (14) so všetkými relevantnými informáciami, predovšetkým o akejkoľvek zmene činností spoločnosti súvisiacich s výrobou, domácim a vývozným predajom spojeným napríklad so zmenou názvu alebo zmenou výrobných a predávajúcich subjektov. V prípade potreby sa toto nariadenie zmení a doplní zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konečné antidumpingové clo sa týmto ukladá na dovoz žehliacich dosiek, tiež voľne stojacich, s odsávaním pary alebo bez odsávania a/alebo s vyhrievaním dosky a/alebo s ofukom dosky, vrátane rukávnikov a ich základných častí, t. j. stojanov, dosiek a podstavcov pod žehličku, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, vyrobených spoločnosťou Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., zaradených do kódov KN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 a ex 8516 90 00 (kódy TARIC3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 a 8516900051).

Článok 2

1.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením na výrobky vyrábané ďalej uvedenou spoločnosťou je takáto:

Výrobca

Colná sadzba

Doplnkový kód Taric

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8 %

A784

2.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. S výnimkou preskúmania podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1225/2009 zostane toto nariadenie v platnosti do 27. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2010

Za Radu

predsedníčka

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ C 237, 2.10.2009, s. 5.

(5)  WT/DS295/AB/R, 29. november 2005.

(6)  Pozri stranu 8 Ú. v. EÚ.

(7)  Napríklad správa „The State-Business Nexus in China’s Steel Industry – Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective“ od Prof. Dr. Markusa Taubeho a Dr. Christiana Schmidkonza z THINK!DESK China Research & Consulting, 25. februára 2009; štúdia predložená Obchodnou komorou EÚ v Ćíne, v ktorej sa Roland Berger zameriava na nadmerné kapacity, ktoré sú výsledkom okrem iného štátneho zásahu v novembri 2009 (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388); „Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry“ od Wiley Rein LLP, júl 2007, „China Government Subsidies Survey“ od Anne Stevenson- Yang, február 2007, „Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007“ od Usha C.V. Haley, „China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal“ od Specialty Steel Industry of North America (Zväz severoamerických výrobcov ocele), „The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry“ od Wiley Rein & Fielding LLP, júl 2006.

(8)  Zdroj: Steel Business Briefing.

(9)  Hoci je toto zistenie spolu s ostatnými zisteniami týkajúcimi sa posudzovaného obdobia pre zistenie ujmy dostatočné, je potrebné poznamenať, že ujmu potvrdzuje skutočnosť, že v porovnaní s OP prvého prešetrovania sa objem dovozu žehliacich dosiek vyrobených spoločnosťou Since Hardware, ktorý bol významný už počas uvedeného OP, do súčasného OP približne zdvojnásobil.

(10)  Hoci je toto zistenie spolu s ostatnými zisteniami týkajúcimi sa posudzovaného obdobia pre zistenie ujmy dostatočné, je potrebné poznamenať, že ujmu potvrdzuje skutočnosť, že v porovnaní s OP prvého prešetrovania vzrástol trhový podiel spoločnosti Since Hardware do súčasného OP o 89 %.

(11)  Vzhľadom na povinnosť interpretovať právne predpisy Únie pokiaľ možno čo najviac v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie.

(12)  Oceľové zvárané rúry a rúrky okrem iného z Turecka v súvislosti so spoločnosťou Noksel, Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2008, odôvodnenie 143.

(13)  Je potrebné pripustiť, že počas určitého obdobia sa na základe zrušenia nariadenia (ES) č. 452/2007 Súdnym dvorom, pokiaľ ide o spoločnosť Foshan Shunde, de facto uplatňuje nulové clo aj na túto spoločnosť, nepredstavuje to však významný rozdiel najmä preto, že táto situácia vznikla niekoľko rokov po nadobudnutí účinnosti uvedeného nariadenia.

(14)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod, Riaditeľstvo H, kancelária N-105 4/92, 1049 Brusel, Belgicko.


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/35


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1244/2010

z 9. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2), a najmä na jeho článok 92,

keďže:

(1)

Dva členské štáty alebo ich príslušné orgány požadujú zmeny a doplnenia príloh VIII a IX k nariadeniu (ES) č. 883/2004.

(2)

Niektoré členské štáty alebo ich príslušné orgány požadujú zmeny a doplnenia príloh 1 a 2 k nariadeniu (ES) č. 987/2009.

(3)

Prílohy VIII a IX k nariadeniu (ES) č. 883/2004 a prílohy 1 a 2 k nariadeniu (ES) č. 987/2009 je potrebné upraviť tak, aby sa zohľadnil posledný vývoj vnútroštátnych právnych predpisov a aby sa zabezpečila transparentnosť a právna istota pre zainteresované strany.

(4)

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia súhlasí so zmenami a doplneniami.

(5)

Nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha VIII sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti 1 sa oddiel „PORTUGALSKO“ nahrádza takto:

„PORTUGALSKO

Všetky žiadosti o invalidné, starobné a pozostalostné dôchodky okrem prípadov, keď sa celkové doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov viac ako jedného členského štátu rovnajú alebo sú dlhšie ako 21 kalendárnych rokov, ale vnútroštátne doby poistenia sa rovnajú alebo sú kratšie ako 20 rokov a výpočet sa vykonáva podľa článku 32 a 33 vyhlášky č. 187/2007 z 10. mája 2007.“

b)

V časti 2 sa za oddiel „POĽSKO“ vkladá tento nový oddiel:

„PORTUGALSKO

Doplnkové dôchodky priznané podľa vyhlášky č. 26/2008 z 22. februára 2008 (verejný kapitalizačný systém).“

2.

V prílohe IX sa v časti I oddiel „HOLANDSKO“ mení a dopĺňa takto:

a)

„Zákon z 18. februára 1966 o invalidnom poistení pre zamestnancov zmenený a doplnený (WAO)“ sa nahrádza predpisom „Zákon o invalidnom poistení z 18. februára 1966 v znení zmien a doplnení (WAO)“;

b)

„Zákon z 24. apríla 1997 o invalidnom poistení pre samostatne zárobkovo činné osoby, zmenený a doplnený (WAZ)“ sa nahrádza predpisom „Zákon o poistení samostatne zárobkovo činných osôb pre prípad pracovnej neschopnosti z 24. apríla 1997 v znení zmien a doplnení (WAZ)“;

c)

„Zákon z 21. decembra 1995 o všeobecnom poistení pre závislých pozostalých (ANW)“ sa nahrádza predpisom „Zákon o všeobecnom poistení pozostalých z 21. decembra 1995 (ANW)“;

d)

„Zákon z 10. novembra 2005 o práci a príjme podľa schopnosti pracovať (WIA)“ sa nahrádza predpisom „Zákon o práci a príjme podľa pracovnej schopnosti z 10. novembra 2005 (WIA)“.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 987/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V oddiele „BELGICKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa písmeno „a)“.

b)

Oddiel „NEMECKO – HOLANDSKO“ sa vypúšťa.

c)

Oddiel „NEMECKO – PORTUGALSKO“ sa vypúšťa.

d)

Oddiel „DÁNSKO – LUXEMBURSKO“ sa vypúšťa.

2.

V prílohe 2 sa v nadpise slová „podľa článkov 31 a 41“ nahrádzajú slovami „podľa článku 32 ods. 2 a článku 41 ods. 1“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/37


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1245/2010

z 21. decembra 2010,

ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 a článok 148 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Na rok 2011 by sa mali otvoriť colné kvóty Únie na ovčie a kozie mäso. Clá a množstvá by sa mali stanoviť v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami platnými v roku 2011.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 312/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa v Spoločenstve vykonávajú colné ustanovenia Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej (2), sa ustanovili dodatočné dvojstranné colné kvóty vo výške 2 000 ton s 10 % ročným nárastom pôvodného množstva, ktoré sa mali otvoriť pre výrobky s číselným znakom 0204 od 1. februára 2003. Preto sa ku kvóte GATT/WTO pre Čile pridáva ďalších 200 ton a obidve kvóty by sa počas roku 2011 mali naďalej spravovať rovnakým spôsobom.

(3)

Určité kvóty sú vymedzené na obdobie od 1. júla daného roku do 30. júna nasledujúceho roku. Keďže dovozy, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali spravovať na základe kalendárneho roku, zodpovedajúce množstvá, ktoré sa majú stanoviť na kalendárny rok 2011 so zreteľom na príslušné kvóty, sú súčtom polovičného množstva na obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 a polovičného množstva na obdobie od 1. júla 2011 do 30. júna 2012.

(4)

Na zabezpečenie riadneho fungovania colných kvót Únie je potrebné stanoviť ekvivalent hmotnosti jatočného tela.

(5)

Kvóty na výrobky z ovčieho a kozieho mäsa by sa mali odchylne od nariadenia Komisie (ES) č. 1439/95 z 26. júna 1995, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89 o dovoze a vývoze výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa (3), spravovať v súlade s článkom 144 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Malo by sa to realizovať v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4).

(6)

Colné kvóty podľa tohto nariadenia by sa mali spočiatku pokladať za nekritické v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93, ak sa spravujú na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“. Colné orgány by sa preto mali oprávniť zrušiť požiadavku na zábezpeku, pokiaľ ide o tovar pôvodne dovážaný v rámci týchto kvót v súlade s článkom 308c ods. 1 a článkom 248 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Z dôvodu osobitostí prechodu z jedného systému spravovania na druhý by sa článok 308c ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia nemal uplatňovať.

(7)

Malo by sa objasniť, aký druh dôkazu, ktorým sa potvrdzuje pôvod výrobkov, majú prevádzkovatelia predložiť, aby mohli využívať colné kvóty na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“.

(8)

Keď prevádzkovatelia predkladajú colným orgánom výrobky z ovčieho mäsa určené na dovoz, pre tieto orgány je ťažké stanoviť, či tieto výrobky pochádzajú z domácich oviec alebo z iných oviec, hoci pôvod podmieňuje uplatňovanie rôznych colných sadzieb. Preto je vhodné ustanoviť, aby dôkaz o pôvode obsahoval zodpovedajúci údaj na objasnenie.

(9)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva na ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na rok 2010 (5), sa koncom roku 2010 stáva zastaraným. Preto by sa malo zrušiť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na ovce, kozy, ovčie a kozie mäso na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011.

Článok 2

Clá, ktoré sa uplatňujú na výrobky podľa kvót uvedených v článku 1, číselné znaky KN, krajiny pôvodu zoradené podľa skupiny krajín a poradové čísla sa ustanovujú v prílohe.

Článok 3

1.   Množstvá vyjadrené v ekvivalente hmotnosti jatočného tela na dovoz výrobkov v rámci kvót uvedených v článku 1 sa ustanovujú v prílohe.

2.   Na výpočet množstiev „ekvivalentu hmotnosti jatočného tela“ uvedeného v odseku 1 sa čistá hmotnosť výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa násobí týmito koeficientmi:

a)

v prípade živých zvierat: 0,47;

b)

v prípade vykostenej jahňaciny a vykosteného mäsa z kozliat: 1,67;

c)

v prípade vykosteného baranieho mäsa, vykosteného ovčieho mäsa a vykosteného kozieho mäsa iného ako z kozliat a zmesi ktorýchkoľvek z nich: 1,81;

d)

v prípade výrobkov s kosťou: 1,00.

„Kozľa“ je koza do jedného roku veku.

Článok 4

Odchylne od hlavy II častí A a B nariadenia (ES) č. 1439/95 sa od 1. januára do 31. decembra 2011 colné kvóty stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu spravujú na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“ v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Článok 308c ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia sa neuplatňuje. Nevyžadujú sa žiadne dovozné povolenia.

Článok 5

1.   Na účely využívania colných kvót stanovených v prílohe sa colným orgánom Únie predkladá platný dôkaz o pôvode, ktorý vydali príslušné orgány tretej krajiny, spolu s colným vyhlásením na prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

Pôvod výrobkov podliehajúcich iným colným kvótam ako tým, ktoré vyplývajú z preferenčných colných dohôd, sa určuje v súlade s ustanoveniami platnými v Únii.

2.   Dôkaz o pôvode uvedený v odseku 1 je takýto:

a)

v prípade colnej kvóty, ktorá je súčasťou dohody o preferenčných clách, je to dôkaz o pôvode ustanovený v uvedenej dohode;

b)

v prípade iných colných kvót je to dôkaz ustanovený v súlade s článkom 47 nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktorý okrem údajov ustanovených v uvedenom článku obsahuje aj tieto údaje:

číselný znak KN (aspoň prvé štyri číslice),

poradové číslo alebo poradové čísla príslušnej colnej kvóty,

celkovú čistú hmotnosť podľa kategórie koeficientu, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

v prípade krajiny, ktorej kvóty patria pod písmená a) a b) a spájajú sa, je to potvrdenie uvedené v písmene a).

Ak sa dôkaz o pôvode uvedený v písmene b) predkladá ako sprievodný doklad len jedného vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, môže obsahovať niekoľko poradových čísel. Vo všetkých ostatných prípadoch obsahuje len jedno poradové číslo.

Článok 6

Nariadenie (EÚ) č. 1234/2009 sa zrušuje.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 73.


PRÍLOHA

OVČIE A KOZIE MÄSO [v tonách (t) ekvivalentu hmotnosti jatočného tela] COLNÉ KVÓTY ÚNIE NA ROK 2011

Číslo skupiny krajiny

Číselné znaky KN

Clo ad valorem

%

Osobitné clo

EUR/100 kg

Poradové číslo na základe systému „kto prv príde, ten prv melie“

Pôvod

Ročný objem v tonách ekvivalentu hmotnosti jatočného tela

Živé zvieratá

(koeficient = 0,47)

Vykostené jahňacie mäso (1)

(koeficient = 1,67)

Vykostené baranie/ovčie mäso (2)

(koeficient = 1,81)

Mäso s kosťou a jatočné telá

(koeficient = 1,00)

1

0204

nula

nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentína

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrália

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguaj

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čile

6 600

09.2121

09.2122

09.0781

Nórsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

Ostatné (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

nula

nula

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  A mäso z kozliat.

(2)  A kozie mäso iné ako z kozliat.

(3)  „Ostatné“ sa vzťahuje na všetky pôvody s výnimkou ostatných krajín uvedených v tejto tabuľke.

(4)  „Erga omnes“ sa vzťahuje na všetky pôvody vrátane krajín uvedených v tejto tabuľke.


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/40


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1246/2010

z 21. decembra 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

Nariadením (ES) č. 1580/2007 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. decembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

87,5

MA

42,8

TR

107,4

ZZ

79,2

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

84,2

ZZ

127,5

0709 90 70

MA

83,7

TR

115,9

ZZ

99,8

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

MA

60,3

PE

58,9

TR

66,6

UY

48,7

ZA

50,2

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

61,9

ZZ

61,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,3

IL

72,0

JM

144,2

TR

71,6

ZZ

87,3

0805 50 10

AR

49,2

TR

55,5

UY

49,2

ZZ

51,3

0808 10 80

AR

74,9

CA

84,9

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

104,8

ZA

124,1

ZZ

82,6

0808 20 50

CN

63,6

US

134,5

ZZ

99,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/42


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1247/2010

z 21. decembra 2010,

ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2010/11 sa stanovila v nariadení Komisie (EÚ) č. 867/2010 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 1230/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (EÚ) č. 867/2010 na hospodársky rok 2010/11, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. decembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 22.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 22. decembra 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

1701 11 90 (1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

1701 99 90 (2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


SMERNICE

22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/44


SMERNICA KOMISIE 2010/92/EÚ

z 21. decembra 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bromukonazol medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa bromukonazol. Rozhodnutím Komisie 2008/832/ES (4) sa rozhodlo o nezaradení bromukonazolu do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS pôvodný oznamovateľ (ďalej len „žiadateľ“) predložil novú žiadosť o uplatnenie skráteného konania podľa článkov 14 až 19 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (5).

(3)

Žiadosť bola predložená Belgicku, ktoré bolo nariadením (ES) č. 1490/2002 určené za spravodajský členský štát. Časová lehota na skrátené konanie bola dodržaná. Špecifikácia účinnej látky a odporúčané spôsoby použitia sa zhodujú s tými, ktoré boli predmetom rozhodnutia 2008/832/ES. Uvedená žiadosť tiež spĺňa ostatné obsahové a formálne požiadavky uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 33/2008. Belgicko vyhodnotilo nové informácie a údaje predložené žiadateľom a vypracovalo dodatočnú správu. Dňa 8. októbra 2010 so správou oboznámilo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiu.

(4)

Úrad postúpil dodatočnú správu na pripomienkovanie ostatným členským štátom a žiadateľovi a prijaté pripomienky zaslal Komisii. Členské štáty a úrad dodatočnú správu na žiadosť Komisie partnersky preskúmali v súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 33/2008. Úrad potom 29. júla 2010 (6) predložil Komisii svoj záver o bromukonazole. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej správy, dodatočnú správu a záver úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a finalizovali ich 23. novembra 2010 vo forme revíznej správy Komisie o bromukonazole.

(5)

Spravodajský členský štát v dodatočnej správe a úrad v novom závere sa zamerali na problematické otázky, ktoré viedli k nezaradeniu látky. Uvedené problematické otázky sa konkrétne týkali vysokého rizika pre vodné organizmy a nedostatku dostupných informácií potrebných na posúdenie potenciálnej kontaminácie povrchovej a podzemnej vody.

(6)

Na základe nových informácií predložených žiadateľom bolo možné posúdiť potenciálnu kontamináciu povrchovej a podzemnej vody. Z informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, vyplýva, že riziko kontaminácie podzemnej vody je nízke a riziko pre vodné organizmy je prijateľné.

(7)

Vďaka dodatočným údajom a informáciám, ktoré poskytol žiadateľ, je preto možné vylúčiť špecifické obavy, ktoré viedli k nezaradeniu látky. Neboli vznesené žiadne ďalšie otvorené vedecké otázky.

(8)

Z rôznych vyšetrovaní vyplynulo, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom bromukonazolu vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v hodnotiacej správe Komisie. Je preto vhodné zaradiť bromukonazol do prílohy I, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch sa povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku, môžu udeľovať v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(9)

Bez toho, aby bol dotknutý tento záver, je vhodné získať potvrdzujúce informácie o určitých špecifických bodoch. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa stanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. Preto je vhodné žiadať, aby žiadateľ okrem informácií týkajúcich sa dlhodobého rizika pre bylinožravé cicavce predložil aj ďalšie údaje týkajúce sa rezíduí metabolitov derivátov triazolu (TDMs) v prvotných plodinách, striedajúcich sa plodinách a vo výrobkoch živočíšneho pôvodu. Na dôkladnejšie posúdenie vlastností bromukonazolu, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k narušeniu endokrinného systému, je vhodné žiadať, aby sa vykonalo ďalšie testovanie tejto látky, hneď ako budú k dispozícii usmernenia OECD o testovaní v súvislosti s narúšaním endokrinného systému alebo usmernenia o testovaní schválené na úrovni Spoločenstva.

(10)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ L 295, 4.11.2008, s. 53.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín: Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa vzájomného preskúmania účinnej látky bromukonazol z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA 2010; 8(8):1704. [84 strán]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1704. K dispozícii na webovej stránke: www.efsa.europa.eu/efsajournal –.


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/ES sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Spoločný názov, identifikačné čísla

Názov podľa IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„323

bromukonazol

č. CAS: 116255-48-2

č. CIPAC: 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bróm-2-(2,4-dichlórfenyl)tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazol

≥ 960 g/kg

1. februára 2011

31. januára 2021

ČASŤ A

Môže byť povolený výlučne ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa bromukonazolu finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 23. novembra 2010, a najmä jej dodatky I a II.

V rámci tohto celkového hodnotenia členské štáty venujú osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľov a zabezpečeniu, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,

ochrane vodných organizmov: medzi podmienky povolenia budú v prípade potreby patriť opatrenia na zníženie rizika, ako sú vhodné ochranné zóny.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ predložil Komisii:

ďalšie údaje týkajúce sa rezíduí metabolitov derivátov triazolu (triazole derivative metabolites, TDMs) v prvotných plodinách, striedajúcich sa plodinách a vo výrobkoch živočíšneho pôvodu,

informácie týkajúce sa ďalšieho riešenia dlhodobého rizika pre bylinožravé cicavce.

Zabezpečia, aby žiadateľ, na žiadosť ktorého bol bromukonazol zaradený do tejto prílohy, poskytol takéto potvrdzujúce informácie Komisii najneskôr do 31. januára 2013.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ predložil Komisii ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s bromukonazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od prijatia usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom.“


(1)  Ďalšie údaje o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


ROZHODNUTIA

22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/47


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

(2010/795/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240 ods. 3,

so zreteľom na článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku Rady (1),

keďže:

(1)

Článok 11 odsek 3 štvrtý pododsek Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach pripojeného k zmluvám ustanovuje, že do 31. októbra 2014 platí, že ak člen Rady pri prijímaní aktu kvalifikovanou väčšinou o to požiada, na základe číselných údajov o obyvateľstve, uvedených v článku 1 prílohy III k rokovaciemu poriadku Rady (ďalej len „rokovací poriadok“), sa overí, či členské štáty tvoriace kvalifikovanú väčšinu predstavujú aspoň 62 % celkového obyvateľstva Únie.

(2)

Článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku ustanovuje, že Rada s účinnosťou od 1. januára každého roka upraví číselné údaje uvedené v článku 1 uvedenej prílohy v súlade s údajmi, ktoré má Štatisticky úrad Európskej únie k dispozícii k 30. septembru predchádzajúceho roka.

(3)

Rokovací poriadok na rok 2011 by sa preto mal upraviť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 v prílohe III k rokovaciemu poriadku sa nahrádza takto:

„Článok 1

Na účely uplatňovania článku 16 ods. 5 Zmluvy o EÚ a článku 3 ods. 3 a 4 Protokolu (č. 36) o prechodných ustanoveniach je na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 stanovený takýto celkový počet obyvateľov jednotlivých členských štátov:

Členský štát

Počet obyvateľov

(× 1 000)

Nemecko

81 802,3

Francúzsko

64 714,1

Spojené kráľovstvo

62 008,0

Taliansko

60 340,3

Španielsko

45 989,0

Poľsko

38 167,3

Rumunsko

21 462,2

Holandsko

16 575,0

Grécko

11 305,1

Belgicko

10 827,0

Portugalsko

10 637,7

Česká republika

10 506,8

Maďarsko

10 014,3

Švédsko

9 340,7

Rakúsko

8 375,3

Bulharsko

7 563,7

Dánsko

5 534,7

Slovensko

5 424,9

Fínsko

5 351,4

Írsko

4 467,9

Litva

3 329,0

Lotyšsko

2 248,4

Slovinsko

2 047,0

Estónsko

1 340,1

Cyprus

803,1

Luxembursko

502,1

Malta

413,0

Celkom

501 090,4

Prah (62 %)

310 676,1“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2011.

V Bruseli 14. decembra 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


(1)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/49


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUPOL COPPS/1/2010

z 21. decembra 2010,

ktorým sa predlžuje mandát vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

(2010/796/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 38 tretí odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/784/SZBP zo 17. decembra 2010 o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 10 ods. 1 rozhodnutia 2010/784/SZBP je Politický a bezpečnostný výbor v súlade s článkom 38 zmluvy poverený prijímať príslušné rozhodnutia na účely vykonávania politickej kontroly a strategického riadenia misie EUPOL COPPS, a najmä rozhodnutie o vymenovaní vedúceho misie.

(2)

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku navrhol predĺžiť mandát pána Henrika MALMQUISTA v pozícii vedúceho misie EUPOL COPPS,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Mandát pána Henrika MALMQUISTA ako vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) sa týmto predlžuje na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2011.

V Bruseli 21. decembra 2010

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

W. STEVENS


(1)  Ú. v. ES L 335, 18.12.2010, s. 60.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/50


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VETERINÁRNEHO VÝBORU ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI č. 1/2010

z 1. decembra 2010

o zmene a doplnení dodatkov 1, 2, 5, 6, 10 a 11 k prílohe 11 k dohode

(2010/797/EÚ)

SPOLOČNÝ VETERINÁRNY VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (ďalej len „poľnohospodárska dohoda“), a najmä na jej článok 19 ods. 3 prílohy 11,

keďže:

(1)

Poľnohospodárska dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002.

(2)

Článkom 19 ods. 1 prílohy 11 k poľnohospodárskej dohode sa zriaďuje Spoločný veterinárny výbor, ktorý je zodpovedný za posúdenie všetkých otázok vyplývajúcich v súvislosti s uvedenou dohodou a jej vykonávaním a za plnenie úloh, ktoré sú v nej ustanovené. V súlade s článkom 19 ods. 3 uvedenej prílohy môže Spoločný veterinárny výbor zmeniť a doplniť dodatky k prílohe 11 najmä s cieľom upraviť ich a aktualizovať.

(3)

Dodatky k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa prvýkrát zmenili a doplnili rozhodnutím Spoločného veterinárneho výboru zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami č. 2/2003 z 25. novembra 2003 o zmene a doplnení dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 k prílohe 11 k dohode (1).

(4)

Dodatky k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa naposledy zmenili a doplnili rozhodnutím Spoločného veterinárneho výboru zriadeného dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami č. 1/2008 z 23. decembra 2008 o zmene a doplnení dodatkov 2, 3, 4, 5, 6 a 10 k prílohe 11 (2).

(5)

Švajčiarska konfederácia požiadala o predĺženie platnosti v minulosti udelenej výnimky, pokiaľ ide o vyšetrenie na zistenie prítomnosti parazita Trichinella v jatočných telách a v mäse domácich ošípaných určených na výkrm a zabitie v bitúnkoch s nízkou kapacitou. Vzhľadom na to, že v súlade s ustanoveniami článku 9 písm. a) švajčiarskeho nariadenia o potravinách živočíšneho pôvodu, ktoré vydalo Spolkové ministerstvo vnútra (Département Fédéral de l’Intérieur) (RS 817.022.108), sa s takýmito jatočnými telami a mäsom domácich ošípaných ani s mäsovými prípravkami, mäsovými výrobkami a spracovanými výrobkami z takéhoto mäsa nesmie obchodovať s členskými štátmi Európskej únie, možno tejto žiadosti vyhovieť. Uvedená výnimka by preto mala byť uplatniteľná do 31. decembra 2014.

(6)

Od poslednej zmeny a doplnenia dodatkov k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode došlo k zmene a doplneniu legislatívnych ustanovení v dodatkoch 1, 2, 5, 6 a 10 k prílohe 11 k uvedenej dohode. Preto treba aktualizovať kontaktné miesta uvedené v dodatku 11 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode.

(7)

Je potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť ustanovenia dodatkov 1, 2, 5, 6, 10 a 11 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatky 1, 2, 5, 6, 10 a 11 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohami I až VI k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie vypracované v dvoch pôvodných vyhotoveniach podpíšu spolupredsedovia alebo iné osoby oprávnené konať v mene strán.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobne účinnosť v deň, keď ho podpíšu obidve strany.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Berne 1. decembra 2010

Za Švajčiarsku konfederáciu

vedúci delegácie

Hans WYSS

V Bruseli 1. decembra 2010

Za Európsku úniu

vedúci delegácie

Paul VAN GELDORP


(1)  Ú. v. EÚ L 23, 28.1.2004, s. 27.

(2)  Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2009, s. 89.


PRÍLOHA I

1.

V dodatku 1 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa kapitola V. VTÁČIA CHRÍPKA nahrádza takto:

”V.   Vtáčia chrípka

A.   PRÁVNE PREDPISY (1)

Európska únia

Švajčiarsko

Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).

1.

Zákon z 1. júla 1966 o epizootiách (LFE; RS 916.40), najmä jeho články 1, 1a a 9a (opatrenia proti vysokonákazlivým epizootiám, ciele kontroly) a 57 (technické vykonávacie ustanovenia, medzinárodná spolupráca).

2.

Nariadenie z 27. júna 1995 o epizootiách (OFE; RS 916.401), najmä jeho články 2 (vysokonákazlivé epizootie), 49 (manipulácia s mikroorganizmami patogénnymi pre živočíchy), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 77 až 98 (spoločné ustanovenia týkajúce sa vysokonákazlivých epizootií), 122 až 125 (špecifické opatrenia týkajúce sa vtáčej chrípky).

3.

Nariadenie zo 14. júna 1999 o organizácii Spolkového ministerstva hospodárstva (Département fédéral de l’économie) (Org DFE; RS 172.216.1), a najmä jeho článok 8 (referenčné laboratórium).

B.   OSOBITNÉ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA

1.

Referenčným laboratóriom Európskej únie pre vtáčiu chrípku je Ústredné veterinárne laboratórium (Central Veterinary Laboratory), New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Spojené kráľovstvo. Švajčiarsko uhradí náklady, ktoré mu prináležia za operácie vykonané týmto laboratóriom z hľadiska uvedenej funkcie. Funkcie a úlohy tohto laboratória sú ustanovené v bode 2 prílohy VII k smernici 2005/94/ES.

2.

Podľa článku 97 nariadenia o epizootiách má Švajčiarsko pripravený núdzový plán uverejnený na internetovej stránke Federálneho veterinárneho úradu (Office Vétérinaire Fédéral).

3.

Spoločný veterinárny výbor zodpovedá za uskutočňovanie inšpekcií na mieste najmä v súlade s článkom 60 smernice 2005/94/ES a článkom 57 zákona o epizootiách.

2.

V dodatku 1 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa kapitola VII. CHOROBY RÝB A MÄKKÝŠOV nahrádza takto:

”VII.   Choroby rýb a mäkkýšov

A.   PRÁVNE PREDPISY (2)

Európska únia

Švajčiarsko

Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).

1.

Zákon z 1. júla 1966 o epizootiách (LFE; RS 916.40), najmä jeho články 1, 1a a 10 (opatrenia proti epizootiám, ciele kontroly) a 57 (technické vykonávacie ustanovenia, medzinárodná spolupráca).

2.

Nariadenie z 27. júna 1995 o epizootiách (OFE; RS 916.401), a najmä jeho články 3 a 4 (dotknuté epizootie), 18a (registrácia rybných chovných jednotiek), 61 (povinnosti nájomcov práv na rybolov a orgánov zodpovedných za monitorovanie rybolovu), 62 až 76 (všeobecné opatrenia na boj proti chorobám), 275 až 290 (špecifické opatrenia týkajúce sa chorôb rýb, diagnostické laboratórium).

B.   OSOBITNÉ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA

1.

V súčasnosti sa vo Švajčiarsku nechovajú ustrice. V prípade výskytu bonamiózy alebo marteiliózy sa Federálny veterinárny úrad (Office Vétérinaire Fédéral) zaväzuje prijať potrebné mimoriadne opatrenia v súlade s právnymi predpismi Európskej únie na základe článku 57 zákona o epizootiách.

2.

Na účely boja proti chorobám rýb a mäkkýšov Švajčiarsko uplatňuje nariadenie o epizootiách, najmä články 61 (povinnosti nájomcov práv na rybolov a orgánov zodpovedných za monitorovanie rybolovu), 62 až 76 (všeobecné opatrenia na boj proti chorobám), 275 až 290 (osobitné opatrenia týkajúce sa chorôb rýb, diagnostické laboratórium) a 291 (epizootie, ktoré sa majú monitorovať).

3.

Referenčným laboratóriom Európskej únie pre choroby kôrovcov je Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Spojené kráľovstvo. Referenčným laboratóriom Európskej únie pre choroby rýb je National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Hangøvej 2, 8200 Århus, Dánsko. Referenčným laboratóriom Európskej únie pre choroby mäkkýšov je Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francúzsko. Švajčiarsko uhradí náklady, ktoré mu prináležia za operácie vykonané týmito laboratóriami z hľadiska uvedenej funkcie. Funkcie a úlohy týchto laboratórií sú ustanovené v časti I prílohy VI k smernici 2006/88/ES.

4.

Spoločný veterinárny výbor zodpovedá za uskutočňovanie inšpekcií na mieste najmä v súlade s článkom 58 smernice 2006/88/ES a článkom 57 zákona o epizootiách.


(1)  Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na právne predpisy sa považujú za odkazy na tieto právne predpisy v znení zmien a doplnení spred 1. septembra 2009.”

(2)  Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na právne predpisy sa považujú za odkazy na tieto právne predpisy v znení zmien a doplnení spred 1. septembra 2009.”


PRÍLOHA II

1.

V dodatku 2 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa v kapitole I. Hovädzí dobytok a ošípané časti B. Osobitné pravidlá uplatňovania odsek 7 písm. d) nahrádza takto:

„d)

izolácia sa ukončí, ak sa po odstránení nakazených zvierat vykonajú dve sérologické vyšetrenia všetkých zvierat chovaných na reprodukčné účely a reprezentatívneho počtu zvierat chovaných na výkrm so vzájomným odstupom aspoň 21 dní a výsledky týchto vyšetrení sú negatívne.

Vzhľadom na uznaný štatút Švajčiarska sa ustanovenia rozhodnutia 2008/185/ES (Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2008, s. 19) naposledy zmeneného a doplneného rozhodnutím 2009/248/ES (Ú. v. EÚ L 73, 19.3.2009, s. 22) uplatňujú mutatis mutandis.“

2.

V dodatku 2 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa v kapitole I. Hovädzí dobytok a ošípané časti B. Osobitné pravidlá uplatňovania odsek 11 nahrádza takto:

„11.

Hovädzí dobytok a ošípané, s ktorými sa obchoduje medzi členskými štátmi Európskej únie a Švajčiarskom, sú sprevádzané zdravotnými osvedčeniami, ktoré sú v súlade so vzormi uvedenými v prílohe F k smernici 64/432/EHS. Uplatňujú sa tieto úpravy:

Vzor 1: časť C osvedčení sa upraví takto:

v bode 4 týkajúcom sa ďalších záruk sa dopĺňajú tieto zarážky:

‚—

chorobu: infekčná bovinná rinotracheitída,

v súlade s rozhodnutím Komisie 2004/558/ES, ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis;‘.

Vzor 2: časť C osvedčení sa upraví takto:

v bode 4 týkajúcom sa ďalších záruk sa dopĺňajú tieto zarážky:

‚—

chorobu: Aujeszkého choroba,

v súlade s rozhodnutím Komisie 2008/185/ES, ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis;‘.“

3.

V dodatku 2 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa v kapitole IV. Hydina a násadové vajcia časti B. Osobitné pravidlá uplatňovania odsek 4 nahrádza takto:

„4.

V prípade zásielok násadových vajec do Európskej únie sa švajčiarske orgány zaväzujú dodržiavať pravidlá označovania ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 617/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 5).“

4.

V dodatku 2 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa kapitola V. Živočíchy a produkty akvakultúry nahrádza takto:

„V.   Živočíchy a produkty akvakultúry

A.   PRÁVNE PREDPISY (1)

Európska únia

Švajčiarsko

Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).

1.

Nariadenie z 27. júna 1995 o epizootiách (OFE; RS 916.401), najmä jeho články 3 a 4 (dotknuté epizootie), 18a (registrácia rybných chovných jednotiek), 61 (povinnosti nájomcov práv na rybolov a orgánov zodpovedných za monitorovanie rybolovu), 62 až 76 (všeobecné opatrenia na boj proti chorobám), 275 až 290 (špecifické opatrenia týkajúce sa chorôb rýb, diagnostické laboratórium).

2.

Nariadenie z 18. apríla 2007 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych produktov (OITE; RS 916.443.10).

3.

Nariadenie z 18. apríla 2007 o dovoze a tranzite zvierat leteckou dopravou z tretích krajín (OITA; RS 916.443.12).

B.   OSOBITNÉ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA

1.

Na účely tejto prílohy sa Švajčiarsko považuje za krajinu, v ktorej sa oficiálne nevyskytuje infekčná anémia lososov ani nákazy spôsobené druhmi Marteilia refringens a Bonamia ostreae.

2.

Spoločný veterinárny výbor rozhoduje o uplatnení článkov 29, 40, 41, 43, 44 a 50 smernice 2006/88/ES.

3.

Veterinárne podmienky pri uvádzaní okrasných vodných živočíchov, živočíchov akvakultúry určených na chov na trh vrátane sádok, rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely a na obnovu zásob a živočíchov a produktov akvakultúry určených na ľudskú spotrebu sú ustanovené v článkoch 4 až 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 41).

4.

Spoločný veterinárny výbor zodpovedá za uskutočňovanie inšpekcií na mieste najmä v súlade s článkom 58 smernice 2006/88/ES a článkom 57 zákona o epizootiách.


(1)  Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na právne predpisy sa považujú za odkazy na tieto právne predpisy v znení zmien a doplnení spred 1. septembra 2009.“


PRÍLOHA III

V dodatku 5 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa v kapitole V časť A. Identifikácia zvierat nahrádza takto:

„A.   Identifikácia zvierat

A.   PRÁVNE PREDPISY (1)

Európska únia

Švajčiarsko

1.

Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 31).

2.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, označuje hovädzie mäso a výrobky z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

1.

Nariadenie z 27. júna 1995 o epizootiách (OFE; RS 916.401), najmä jeho články 7 až 20 (registrácia a identifikácia).

2.

Nariadenie z 23. novembra 2005 o databáze údajov o presunoch zvierat (RS 916.404).

B.   OSOBITNÉ PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA

a)

Spoločný veterinárny výbor zodpovedá za uplatňovanie článku 4 ods. 2 smernice 2008/71/ES.

b)

Spoločný veterinárny výbor zodpovedá za uskutočňovanie inšpekcií na mieste najmä v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1760/2000, článkom 57 zákona o epizootiách a článkom 1 nariadenia zo 14. novembra 2007 o koordinácii inšpekcií v poľnohospodárskych podnikoch (OCI, RS 910.15).


(1)  Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na právne predpisy sa považujú za odkazy na tieto právne predpisy v znení zmien a doplnení spred 1. septembra 2009.“


PRÍLOHA IV

1.

V dodatku 6 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa v kapitole I podkapitole Špeciálne podmienky bod 6 mení a dopĺňa takto:

„6.

Príslušné orgány Švajčiarska môžu použiť výnimku v prípade vyšetrenia na zistenie prítomnosti parazita Trichinella v jatočných telách a v mäse domácich ošípaných určených na výkrm a zabitie v bitúnkoch s nízkou kapacitou.

Toto ustanovenie sa uplatňuje do 31. decembra 2014.

Podľa ustanovení článku 8 ods. 3 nariadenia DFE z 23. novembra 2005 o hygiene pri zabíjaní zvierat (OHyAb; RS 817.190.1) a článku 9 ods. 8 nariadenia DFI z 23. novembra 2005 o potravinách živočíšneho pôvodu (RS 817.022.108) sú tieto jatočné telá a mäso domácich ošípaných určených na výkrm a zabitie, ako aj mäsové prípravky, mäsové výrobky a spracované výrobky z takéhoto mäsa označené osobitnou pečiatkou potvrdzujúcou zdravotnú neškodnosť v súlade so vzorom uvedeným v poslednom podbode prílohy 9 k nariadeniu DFE z 23. novembra 2005 o hygiene pri zabíjaní zvierat (OHyAb; RS 817.190.1). V súlade s ustanoveniami článku 9a nariadenia DFI z 23. novembra 2005 o potravinách živočíšneho pôvodu (RS 817.022.108) nesmú byť tieto výrobky predmetom obchodu s členskými štátmi Európskej únie.“

2.

V dodatku 6 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa v kapitole I podkapitole Špeciálne podmienky bod 11 mení a dopĺňa takto:

„11.

1.

nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1);

2.

smernica Komisie 95/45/ES z 26. júla 1995, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (Ú. v. ES L 226, 22.9.1995, s. 1);

3.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje postup Spoločenstva pre chuťové a aromatické prísady používané alebo uvažované na použitie do alebo na potraviny (Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 1);

4.

smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a betaagonistov pri chove dobytka, ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3);

5.

smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10);

6.

smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením (Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 16);

7.

smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/3/ES z 22. februára 1999 o zostavení zoznamu potravín a prídavných látok do potravín upravených ionizujúcim žiarením v Spoločenstve (Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 24);

8.

rozhodnutie Komisie 1999/217/ES z 23. februára 1999, ktorým sa prijíma zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do alebo na potraviny, vyhotovený s použitím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 (Ú. v. ES L 84, 27.3.1999, s. 1);

9.

rozhodnutie Komisie 2002/840/ES z 23. októbra 2002, ktorým sa prijíma zoznam zariadení schválených na ožarovanie potravín v tretích krajinách (Ú. v. ES L 287, 25.10.2002, s. 40);

10.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (Ú. v. EÚ L 309, 26.11.2003, s. 1);

11.

nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5);

12.

nariadenie Komisie (ES) č. 884/2007 z 26. júla 2007 o mimoriadnych opatreniach, ktorými sa pozastavuje používanie farbiva E 128 červená 2G ako potravinárskeho farbiva (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2007, s. 8);

13.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7);

14.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16);

15.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34);

16.

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 3);

17.

smernica Komisie 2008/60/ES zo 17. júna 2008 ustanovujúca osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách (Ú. v. EÚ L 158, 18.6.2008, s. 17);

18.

smernica Komisie 2008/84/ES z 27. augusta 2008 ustanovujúca osobitné kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2008, s. 1);

19.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).“


PRÍLOHA V

V dodatku 10 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa kapitola V týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V časti 1.A sa zrušujú body 3, 6, 7, 8, 9 a 14.

2.

V časti 1.A sa dopĺňajú tieto body:

„31.

Smernica Komisie 2008/60/ES zo 17. júna 2008 ustanovujúca osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách (Ú. v. EÚ L 158, 18.6.2008, s. 17).

32.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

33.

Smernica Komisie 2008/84/ES z 27. augusta 2008 ustanovujúca osobitné kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (Ú. v. EÚ L 253, 20.9.2008, s. 1).“


PRÍLOHA VI

Dodatok 11 k prílohe 11 k poľnohospodárskej dohode sa nahrádza takto:

„Dodatok 11

V. Kontaktné miesta

1.

Za Európsku úniu:

Riaditeľ

Zdravie a dobré životné podmienky zvierat

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa

Európska komisia, B-1049 Brusel

2.

Za Švajčiarsko:

Riaditeľ

Office Vétérinaire Fédéral

CH-3003 Bern

Ďalší dôležitý kontakt:

Riaditeľ odboru

Office Fédéral de la Santé Publique

Division sécurité alimentaire

CH-3003 Bern.“


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

22.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/60


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 291/10/COL

zo 7. júla 2010

o uznaní schválených zón v Nórsku, pokiaľ ide o Bonamia ostreae a Marteilia refringens

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 109 a protokol 1,

so zreteľom na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a súdneho dvora, a najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. d) a protokol 1,

so zreteľom na akt uvedený v bode 4.1.5a kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP, smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), ktorý bol upravený protokolom 1 k Dohode o EHP, a najmä na článok 53 tohto aktu,

keďže:

Vo svojom rozhodnutí č. 225/04/COL z 9. septembra 2004 Dozorný úrad EZVO uznal celé pobrežie Nórska za schválenú zónu, pokiaľ ide o Bonamia ostreae a Marteilia refringens.

Nórsko informovalo Dozorný úrad EZVO emailom z 3. júna 2009, že u divokých ustríc v grófstve Aust-Agder na juhu Nórska bola zistená infekcia Bonamia ostreae a že okolo postihnutej oblasti boli zriadené pásmo kontroly a pásmo dohľadu.

Listom z 23. apríla 2010 (vec č. 554681) Nórsko Dozornému úradu EZVO potvrdilo, že nie je možné vylúčiť prítomnosť Bonamia ostreae u divokých ustríc v grófstve Aust-Agder na juhu Nórska, a preto žiadny presvedčivý dôkaz nemôže odôvodniť zrušenie pásma kontroly a pásma dohľadu okolo postihnutej oblasti.

V článku 53 ods. 3 smernice 2006/88/ES sa ustanovuje, že ak epizootické vyšetrenie potvrdí vysokú pravdepodobnosť výskytu infekcie, štatút členského štátu, zóny alebo priestoru bez výskytu chorôb sa zruší v súlade s postupom, podľa ktorého bol tento štatút vyhlásený. Na základe výsledkov epidemiologického vyšetrenia vykonaného Nórskom a záverov rozhovorov medzi nórskym Národným veterinárnym inštitútom a referenčným laboratóriom Spoločenstva sa Dozorný úrad EZVO domnieva, že sú splnené podmienky na zrušenie štatútu územia bez výskytu nákazy v postihnutej oblasti grófstva Aust-Agder na juhu Nórska.

Z tohto dôvodu by sa rozhodnutie č. 225/04/COL malo zrušiť.

Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému úradu EZVO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválené zóny, pokiaľ ide o Bonamia ostreae a Marteilia refringens v Nórsku, sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Rozhodnutie č. 225/04/COL sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 7. júla 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Nórsku.

Článok 5

Iba anglické znenie tohto rozhodnutia je autentické.

V Bruseli 7. júla 2010

Za Dozorný úrad EZVO

Per SANDERUD

predseda

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

člen kolégia


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14 a dodatok EHP č. 32, 17.6.2010, s. 1. Táto smernica zatiaľ nebola uverejnená v nórskom jazyku.


PRÍLOHA

1.

Celé pobrežie Nórska je schválenou zónou, pokiaľ ide o Marteilia refringens.

2.

Celé pobrežie Nórska je schválenou zónou, pokiaľ ide o Bonamia ostreae, s výnimkou:

grófstvo Aust-Agder na juhu Nórska.