ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.325.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 325

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
9. decembra 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1090/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/718/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej rady z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii

4

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1090/2010

z 24. novembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/42/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Druhý odsek prílohy VIII k smernici Rady a Európskeho parlamentu 2009/42/ES (2) ustanovuje, že Rada má rozhodnúť o podmienkach zberu súboru údajov B1 (údaje týkajúce sa „námornej prepravy v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu nákladu, tovaru a relácie“) na návrh Komisie na základe výsledkov pilotnej štúdie realizovanej počas trojročného prechodného obdobia podľa článku 10 smernice Rady 95/64/ES z 8. decembra 1995 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (3).

(2)

Podľa správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o skúsenostiach získaných pri činnostiach realizovaných podľa smernice Rady 95/64/ES (správa Komisie) sa zdá, že zber podrobných údajov o hromadnom (voľne loženom) a čiastočne voľne loženom náklade je uskutočniteľný a že z neho nevyplynú neprimerane vysoké náklady. Najväčšie problémy však vznikli pri zostavovaní údajov v prípade kontajnerovej a ro-ro dopravy. Bolo vhodné zvážiť možnosť rozšíriť smernicu 95/64/ES o iné údaje uvedené v článku 10 ods. 2 písm. a) uvedenej smernice až vtedy, keď sa získajú ďalšie skúsenosti so zberom súčasných premenných a keď bude súčasný systém dobre fungovať. Pokiaľ ide o zber údajov o tovare, mali by sa zohľadniť potenciálne revízie klasifikácie NST/R (Štandardná klasifikácia tovaru pre štatistiku dopravy/revidovaná, 1967).

(3)

Súčasný systém zberu funguje dobre, čo platí aj pre implementáciu úprav zavedených rozhodnutím Komisie 2005/366/ES zo 4. marca 2005, ktorým sa vykonáva smernica Rady 95/64/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k uvedenej smernici (4), a pre geografické rozšírenie systému z dôvodu rozšírenia Únie v rokoch 2004 a 2007.

(4)

Veľká časť členských štátov, ktoré zasielajú Komisii (Eurostatu) údaje v rozsahu smernice 95/64/ES, už pravidelne poskytuje Komisii (Eurostatu) súbor údajov B1 podľa klasifikácie NST/R na nepovinnom základe.

(5)

Nariadením Komisie (ES) č. 1304/2007 zo 7. novembra 2007 so zreteľom na vytvorenie NST 2007 ako jednotnej klasifikácie pre prepravovaný tovar v určitých spôsoboch prepravy (5) sa zaviedla NST 2007 (Štandardná klasifikácia tovaru pre štatistiku prepravy, 2007) ako jednotná klasifikácia tovaru prepravovaného v námornej, cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave. Táto klasifikácia sa uplatňuje od referenčného roku 2008, ktorý sa vzťahuje na údaje za rok 2008. Najväčšie problémy pri zostavovaní údajov podľa druhu tovaru v súlade s klasifikáciou NST/R, ako je uvedené v správe Komisie, sa vyriešili zavedením NST 2007. Vo väčšine prípadov preto nebude zo zberu súboru údajov B1 vyplývať žiadne ďalšie zaťaženie respondentov.

(6)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1172/98 z 25. mája 1998 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (6), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (7) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady 1365/2006 zo 6. septembra 2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (8) je zber údajov podľa druhu tovaru povinný v prípade európskej štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave, kým v prípade námornej dopravy je nepovinný. Pri zbere európskej štatistiky týkajúcej sa všetkých spôsobov dopravy by sa mali používať spoločné pojmy a normy, aby sa dosiahla čo najväčšia porovnateľnosť medzi jednotlivými spôsobmi dopravy.

(7)

Zavedením povinnosti v roku 2011 poskytovať Komisii (Eurostatu) súbor údajov B1 majú členské štáty k dispozícii primerané obdobie na nepovinné zostavovanie údajov potrebných pre testovanie a úpravy.

(8)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o určité podrobné pravidlá vykonávania smernice 2009/42/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.

(9)

Smernica 2009/42/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2009/42/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 3 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia môže tieto opatrenia prijať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10a a za podmienok stanovených v článkoch 10b a 10c.“;

2.

v článku 4 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia môže tieto opatrenia prijať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10a a za podmienok stanovených v článkoch 10b a 10c.“;

3.

v článku 5 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Komisia môže tieto opatrenia prijať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10a a za podmienok stanovených v článkoch 10b a 10c.“;

4.

v článku 10 sa vypúšťa odsek 3;

5.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1 a v treťom odseku článku 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 29. decembra 2010. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 10b neodvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam ustanoveným v článkoch 10b a 10c.

Článok 10b

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 1 a v treťom odseku článku 5 kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 10c

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1, Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu v lehote uvedenej v odseku 1 vzniesli námietku. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.“;

6.

druhý odsek prílohy VIII sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Prvým referenčným rokom pre uplatňovanie tohto nariadenia je rok 2011, ktorý sa vzťahuje na údaje za rok 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 24. novembra 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

O. CHASTEL


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. novembra 2010.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 320, 30.12.1995, s. 25. Smernica 95/64/ES bola zrušená smernicou 2009/42/ES.

(4)  Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 290, 8.11.2007, s. 14.

(6)  Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 1.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

9.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/4


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ RADY

z 29. októbra 2010

o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii

(2010/718/EÚ)

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 355 bod 6,

so zreteľom na iniciatívu Francúzskej republiky,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Článok 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) umožňuje Európskej rade prijať na základe iniciatívy dotknutého členského štátu jednomyseľne a po porade s Komisiou rozhodnutie, ktorým sa vo vzťahu k Únii mení a dopĺňa postavenie dánskej, francúzskej alebo holandskej krajiny alebo územia uvedených v článku 355 bodoch 1 a 2.

(2)

Francúzska republika (ďalej len „Francúzsko“) prostredníctvom listu svojho prezidenta z 30. júna 2010 požiadala Európsku radu, aby prijala takéto rozhodnutie vo vzťahu k ostrovu Svätý Bartolomej uvedenému v článku 355 bode 1 ZFEÚ. Francúzsko žiada, aby sa štatút tohto ostrova zmenil z veľmi vzdialeného regiónu v zmysle článku 349 ZFEÚ na zámorskú krajinu a územie podľa štvrtej časti ZFEÚ.

(3)

Žiadosť Francúzska je v súlade s vôľou poslancov ostrova Svätý Bartolomej, ktorý je v rámci Francúzskej republiky autonómnym zámorským samosprávnym celkom podľa článku 74 francúzskej ústavy, aby sa mu udelil štatút vo vzťahu k Európskej únii, ktorý je lepšie prispôsobený postaveniu ostrova podľa vnútroštátneho práva, pokiaľ ide o jeho fyzickú vzdialenosť od kontinentálnej časti, malé ostrovné hospodárstvo zamerané výlučne na cestovný ruch, ktoré čelí problémom s dodávkami, pričom tieto problémy sťažujú uplatňovanie predpisov Únie.

(4)

Francúzsko sa zaviazalo, že v prípade takéhoto vývoja uzatvorí potrebné dohody s cieľom chrániť záujmy Únie. Vzhľadom na to, že Francúzsko má v úmysle zachovať na ostrove Svätý Bartolomej ako jedinú menu euro a že je potrebné zabezpečiť pokračujúce uplatňovanie práva Únie v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie, tieto dohody by sa na jednej strane mali týkať menových záležitostí. Na strane druhej by sa mali týkať fiškálnych otázok a ich cieľom by malo byť zaistenie, aby sa na území ostrova Svätý Bartolomej aj v budúcnosti uplatňovali mechanizmy smernice Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie (1) a smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (2), zamerané najmä na boj proti cezhraničným daňovým podvodom a daňovým únikom. Občania Svätého Bartolomeja by mali ostať občanmi Únie a mali by v nej mať rovnaké práva a slobody ako ostatní občania Francúzska, rovnako ako i všetci občania Únie by mali na ostrove požívať rovnaké práva a slobody ako v súčasnosti.

(5)

V dôsledku toho zmena štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii, ktorá je reakciou na demokraticky vyjadrenú požiadavku jeho poslancov, by nemala poškodiť záujmy Únie a mala by predstavovať vývoj, ktorý je v súlade so získaním autonómneho postavenia ostrova podľa vnútroštátneho práva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ostrov Svätý Bartolomej prestáva byť od 1. januára 2012 veľmi vzdialeným regiónom Únie a získava štatút pridruženej zámorskej krajiny a územia podľa štvrtej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Článok 2

Na základe toho sa ZFEÚ mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 349 prvom odseku sa vypúšťajú slová „Svätého Bartolomeja“;

2.

v článku 355 bode 1 sa vypúšťajú slová „Svätého Bartolomeja“;

3.

v prílohe II sa medzi odkaz na Saint Pierre a Miquelon a odkaz na Arubu vkladá táto zarážka, ktorá znie:

„—

Svätý Bartolomej“.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

V Bruseli 29. októbra 2010

Za Európsku radu

predseda

H. VAN ROMPUY


(1)  Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.